Вы находитесь на странице: 1из 3

POTENCIJALNA PITANJA ZA DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA

SISTEM OBEZBJEĐENJA LICA I IMOVINE

1.Definiši bezbjednosni menadžment u širem smislu.


2.Šta obuhvataju poslovi bezbjednosnog menadžmenta?
3.Nabroj nivoe bezbjednosno zaštitnog menadžmenta.
4.Šta se postiže primjenom bezbjednosno zaštitnih procedura?
5.Šta se podrazumjeva pod pojmom načela?
6.Nabroj načela BM i objasni načelo zakonitosti.
7.Nabroj načela BM i objasni načelo jednostarješinstva i subordinacije.
8.Nabroj načela BM i objasni načelo etičnosti.
9.Nabroje principe menadžmenta koje je definisao Anri Fajol.
10.Nabroj Vajnerova načela na kojima se zasniva organizacija bezbjednosti i objasni
načelo tajnosti.
11. Nabroj Vajnerova načela na kojima se zasniva organizacija bezbjednosti i objasni
načelo neprekidnosti.
12. Nabroj Vajnerova načela na kojima se zasniva organizacija bezbjednosti i objasni
načelo postupnosti.
13.Nabroj demokratska načela na kojima se zasniva organizacija bezbjednosti i objasni
načelo zaštite javnog interesa.
14. Nabroj demokratska načela na kojima se zasniva organizacija bezbjednosti i objasni
načelo nediskriminacije i jednakosti.
15. Nabroj demokratska načela na kojima se zasniva organizacija bezbjednosti i objasni
načelo sraymjernosti.
16.Šta se podrazumjeva pod pojmom „princip“?
17.Nabroj Tejlorove principe menadžmenta i objasni princip naučno obrazovanje
radnika.
18. Nabroj Tejlorove principe menadžmenta i objasni princip razvoja prave nauke.
19. Nabroj Tejlorove principe menadžmenta i objasni princip naučne selekcije i obuke
radnika.
20.Nabroj Veberove birokratske principe menadžmenta.
21.Nabroj savremene principe menadžmenta i objasni princip ekonomija obima.
22.nabroj savremene principe menadžmenta i objasni princip konkurentska prednost.
23.Nabroj savremene principe menadžmenta i objasni princip spremnost na promjene.
24.Nabroj djelatnosti procesa menadžmenta,
25.Šta se postiže realizacijom djelatnosti praćenja i procjenjivanja?
26.Kako se može podijeliti djelatnost praćenja i procjenjivanja?
27.Šta se podrazumjeva pod planiranjem?
28.Navedi faze osnovnog modela planiranja.
29.Navedi osnovne vrste planiranja i objasni ih.
30.Navedi osnovne tipove jednokratnih planskih odluka i objasni ih.
31.Nabroj osnovne faze procesa planiranja i objasni fazu predviđanja.
32. Nabroj osnovne faze procesa planiranja i objasni fazu odlučivanja.
33. Nabroj osnovne faze procesa planiranja i objasni fazu izrade plana.
34.Šta se podrazumjeva pod pojmom organizovanje?
35.Nabroj faze djelatnosti organizovanja.
36.Šta obuhvata organizovanje za izvršavanje bilo kog zadatka.
37.Šta se postiže dodjelom zadataka?
38.Kada dodjela zadataka ima smisla?
39.Šta obuhvata izdavanje zadatka?
40.Šta podrazumjeva koordinacija?
41.Navedi osnovne faze koorinacije i objasni ih.
42.Kako se ostvaruje koordinacija u vertikalnoj ravni a kako na horizontalnom nivou?
43.Šta se podrazumjeva pod kontrolom?
44.Do čega se dolazi poslije izvršene analize?
45.Šta se podrazumjeva pod djelatnošću izvještavanja i informisanja?
46.Šta spada u interne a šta u eksterne subjekte obezbjeđenja?
47.Na koji način menadžer bezbjednosti ostvaruje svoju uspješnu pripremu?
48.Definiši interni i eksterni oblik saradnje i komunikacije sistema obezbjeđenja.
49.Koje elemente mora sadržavati sistem poslovnih informacija u okviru preduzeća?
50.Navedi kategorije poslovnih tajni.
51.Definiši pojam bezbjednosna procedura u užem i širem smislu..
52.Šta predstavlja bonitet?
53.Šta se podrazumjeva pod pojmom zaštita ličnosti?
54.Navedi specifičnosti u obavljanju poslova zaštite ličnosti.
55.U kojim situacijama tjelohranitelji obezbjeđuju štićene ličnosti?
56.Na šta se mora usmjeriti posebna pažnja prilikom izbora zaštitnog osoblja?
57.Šta treba da zapaža i pamti tjelohranitelj prilikom posmatranja ljudi i vozila?
58.Navedi obaveze tjelohranitelja vozača automobila.
59.Koje aktivnosti imjere preduzima tjelohranitelj vozač prije kretanja na put službenim
vozilom.
60.Koje mjere preduzima tjelohranitelj da bi uspješno obavio zadatak zaštite štićene
ličnosti?
61.Šta spada u operativno preventivne mjere zaštite.
62.Koje poslove obavlja tjelohranitelj pri preduzimanju preventivno tehničkih mjera
zaštite?
63.Navedi aktivnosti tjelohranitelja u ostvarivanju mjera zdravsvene zaštite štićene
ličnosti.
64.Zašto je zadužen tjelohranitelj u provođenju neposredne zaštite štićene ličnosti?
65.Kojih mjera predostrožnosti se treba pridržavati štićena ličnost?
66.Koji su podaci i obavještenja od značaja za bezbjednost štićene ličnosti radi
preduzimanja mjera zaštite?
67.Koje podatke je neophodno prikupiti radi izrade bezbjednosne procjene objekata u
kojima borave ili skupa na kome će se štićena ličnost prisustvovati?
68.Koje elemente je neophodno uzeti u obzir prilikom izrade plana kretanja pješke
štićene ličnosti?
69.Objasni način zaštite štićene ličnosti formiranjem tri koncetrična kruga.
70.Objasni dijamantsku formaciju zaštite ličnosti.
71.Objasni klin formaciju zaštite ličnosti.
72.Nabroj faze projektovanja sistema zaštite.
73.Nabroj elemente procesa projektovanja sistema zaštite.
74.Nabroj stepene kritičnosti na osnovu posledica koje mogu da izazovu.
75.Na koja pitanja treba da odgovori projektovanje radnih mjesta u okviru sistema
zaštite?
76.Šta podrazumjeva projektovanje sistema zaštite?
77.Nabroj faze odabira i rasporeda kandidata za projektovana radna mjesta i njihovu
edukaciju i objasni fazu pripreme.
78. Nabroj faze odabira i rasporeda kandidata za projektovana radna mjesta i njihovu
edukaciju i objasni fazu selekcije.
79. Nabroj faze odabira i rasporeda kandidata za projektovana radna mjesta i njihovu
edukaciju i objasni fazu finalizacije.