Вы находитесь на странице: 1из 8

Ādas kopšana Atjaunojošs Восстанавливающий

vīriešiem krēms sejai крем для лица


Atjauno, baro un nomierina ādu, mazinot Восстанавливает, питает и успокаи-
iekaisuma procesus uz ādas virsmas. вает кожу, уменьшая воспалительные
процессы на коже.

Visiem ādas tipiem Для всех типов кожи


Peloid Complex®, ko izstrādāja BDK La- Peloid Complex® разработанный в BDK
boratory™, balstoties uz jaunākajiem Laboratory™, основываясь на новейшие
pētījumiem, atjauno ādas šūnas un uz- исследования, восстанавливает клетки
labo ādas replikācijas spējas. Organiskie кожи и улучшает возможности репли-
komponenti bagātina ādu ar fermentiem, кации кожи. Органические компоненты
antioksidantiem un enzīmiem, sniedzot обогащают кожу ферментами, антиокси-
ādas dabīgo funkciju uzlabojošas īpašī- дантами и энзимами, улучшая природ-
bas un bagātīgu ādas barošanu, kā arī ные функции кожи и насыщенно питая
uzlabo kolagēna un elastāna sintēzi. Pe- ее, а так же улучшает синтез коллегана
loid Complex® molekulas iedarbojas kā и эластана. Молекулы Peloid Complex®
magnēts mitruma noturēšanai, tādā veidā действуют как магнит для удержания
samazinot sausuma krunciņu rašanās ie- влаги, таким образом, уменьшая появле-
spējamību un palīdz izlīdzināt jau esošās ния сухости кожи и выравнивая уже по-
krunciņas, kā arī mazina ādas iekaisumus явившиеся морщинки, также уменьшают
pēc skūšanās. воспаления кожи после бритья.

Дополнительные активные
Papildus aktīvie ingridienti: ингредиенты:
Šī sviests – mazina apsārtumus un iekai- Масло Ши – уменьшает покраснения
sumus uz ādas virsmas, sniedzot nostiprinošu и различного рода воспаления на коже, с
efektu. закрепляющим эффектом.
Kakao sviests –bagātīgi baro ādu un sniedz Масло Какао –питает, восстанавлива-
barojošu, atjaunojošu un mīkstinošu efektu. ет и увлажняет, оно эффективно питает
кожу.

Rezultāts: Rezultātā tiek panākts inten- Результат: В результате достигается ин-


sīvs ādu atjaunojošs efekts, kas mazina тенсивный восстановительный эффект,
ādas diskomfortu, samazina krunciņas un уменьшающий дискомфорт кожи, коли-
grumbas. Ar Peloid Complex® palīdzību āda чество морщинок и шероховатостей. С по-
tiek bagātīgi mitrināta un barota. мощью Peloid Complex® кожа интенсивно
увлажняется и питается.
Peloid Complex®

Men’s Anti-Age
Pēcskūšanās Фитолосьон после Ādas kopšana
Fitolosjons бритья vīriešiem
Ar Peloid Complex®, Peloid Complex®
Alvejas un Klinģerītes с эцкстрактом шалфея
ekstraktu и календулы
Palīdz novērst iekaisuma procesus Помогает предотвратить
pēc skūšanās воспалительные процессы после бритья

Visiem ādas tipiem Для всех типов кожи


BDK Laboratory™ izstrādātais pēcskūša- Разработанный BDK Laboratory™ лосьон
nās losjons ar Peloid Complex® mazina после бритья с Peloid Complex®, снижает
ādas jutīgumu pēc skūšanās laikā gū- чувствительность кожи после раздра-
tajiem kairinājumiem, veicina rētaudu жений полученных во время бритья и
sadzīšanu. Organiskie komponenti uztur способствует быстрому заживлению по-
ādas dabīgo mitruma līmeni, pasargājot резов. Органические компоненты под-
ādu no novecošanās. держивают естественный уровень влаги
в коже, оберегая ее от преждевременно-
го старения.

Дополнительные активные
Papildus aktīvie ingridienti: ингредиенты:
Mentols sniedz tonizējošu un atsvaidzinošu Ментол воздействует тонизирующе и
iedarbību. освежающе.
Alаntoīns mīkstina rugājus un aizkavē to Алантоин смягчает загрубевшую щети-
ieaugšanu, mazina sausuma plankumu un ну и предотвращает врастание волосков,
apsārtumu veidošanos. уменьшает сухость кожи и образование
Alvejas ekstrakts sniedz dziļi mitrinošu покраснений.
iedarbību. Экстракт алое глубоко увлажняет.
Kliņģerītes ekstrakts palīdz mazināt Экстракт календулы помогает
iekaisuma procesus un uzlabo ādas уменьшить воспалительные процессы и
samtainumu. делает кожу бархатистой.

Rezultāts: Vesela un kopta āda bez iekai- Результат: Здоровая и ухоженная кожа
sumiem. без раздражения.

Peloid Complex®

Men’s Anti-Age
Ādas kopšana Enerģizējošs Энергизирующий
vīriešiem krēms ādai крем для кожи
ap acīm вокруг глаз
Mitrina, enerģizē un palīdz novērst pietūku Увлажняет, заряжает энергией, и помо-
un tumšos lokus acu zonas apvidū. Visiem гает устранить отёчность и темные
ādas tipiem. круги вокруг глаз.

Visiem ādas tipiem Для всех типов кожи


BDK Laboratory™ izstrādātais augsti orga- Разработанный BDK Laboratory™ высо-
niskais Peloid Complex® bagātīgi mitrina коорганический Peloid Complex®, глубо-
ādu zonā ap acīm, sniedzot atjaunojošu ie- ко увлажняет кожу вокруг глаз, воздей-
darbību un samazinot pietūkumu un tum- ствуя омолаживающе, уменьшая отёк и
šos lokus. Fermenti uzlabo ādas dabīgās темные круги вокруг глаз. Ферменты
atjaunojošās spējas. Dabīgie antioksidanti улучшают естественные способности
aizsargā ādu pret apkārtējās vides radīto кожи восстанавливаться. Натуральные
nelabvēlīgo ietekmi, izlīdzinot sausuma антиоксиданты защищают кожу от не-
krunciņas. Peloid Complex® molekulas благоприятного влияния окружающей
sniedz ādai enerģijas devu, kas palīdz ādai среды, выравнивая сухие морщинки.
sevi aizsargāt no kairinājumiem. Молекулы Peloid Complex® обогащают
кожу энергией и помогают защитить от
раздражений.

Дополнительные активные
Papildus aktīvie ingridienti: ингредиенты:
D-pantenols – uztur ādas dabīgo mitruma D-пантенол – поддерживает есте-
līmeni un aizkavē novecošanās procesus ственный уровень влаги и задерживает
Alvejas ekstrakts – ekstrakts sniedz процессы старения.
nomierinošu iedarbību un palīdz novērst ādas Экстрат Алое – успокаивает и помога-
sausumu. ет предотвратить сухость кожи.

Rezultāts: Rezultātā āda ap acīm atgūst Результат: В результате кожа вокруг


enerģiju, samazinās krunciņas un tumšie глаз восстанавливает энергию, умень-
loki. Pateicoties Peloid Complex® āda at- шается отёк и темные круги вокруг глаз.
gūst spējas pretoties apkārtējās vides ne- Благодаря воздействию разработанного
labvēlīgai ietekmei un uztur līdzsvarā dabī- Peloid Complex® кожа начинает сопротив-
go mitruma līmeni. ляется неблагоприятному воздействию
факторов окружающей среды и поддер-
живает естественный уровень влаги.
Peloid Complex®

Men’s Anti-Age
Enerģizējoša Энергизирующая Ādas kopšana
emulsija ādas эмульсия для ухода vīriešiem
kopšanai за кожей лица
Atjauno, enerģizē ādu un sniedz intensīvu Обновляет, заряжает энергией и интен-
aizsardzību pret apkārtējās vides nelabvē- сивно защищает от неблагоприятного
līgo ietekmi. воздействия окружающей среды

Visiem ādas tipiem Для всех типов кожи


BDK Laboratory™ izstrādātais Peloid Com- Разработанный в BDK Laboratory™ Peloid
plex® sniedz īpaši delikātu kopšanu vīriešu Complex® дает особенно деликатный уход
ādai. Peloid Complex® augsti organiskie коже мужчины. Высокоорганические
komponenti, pateicoties to spējai iedarbo- компоненты Peloid Complex®, благодаря
ties uz ādas dziļākajiem slāņiem, bagātīgi их способностям воздействовать на самые
baro ādu ar vitamīniem un fermentiem, глубокие слои кожи, питают ее витамина-
kas palēnina ādas novecošanās procesus ми и ферментами, которые уменьшают
un nomierina ādu pēc skūšanās. Emulsija процессы старения и успокаивают кожу
palīdz uzlabot kolagēna un elastāna sintēzi, после бритья. Эмульсия помогает улуч-
kas aizkave krunciņu parādīšanos un uz- шить синтез коллагена и эластана, кото-
labo ādas toni, kā arī sniedz intensīvu aiz- рые задерживают появление морщинок
sardzību pret apkārtējās vides nelabvēlīgo и улучшают тон кожи, а также помогает
ietekmi dienas laikā. интенсивно защищать от неблагоприят-
ного воздействия окружающей среды в
течении дня.

Дополнительные активные
Papildus aktīvie ingridienti: ингредиенты:
Ingvera ekstrakts – sniedz ādai enerģijas Экстракт Имбиря – дает коже энергию,
devu un uzlabo tās dabīgo mitruma līmeni un улучшает естественный уровень влаж-
veic anti-oksidanta funkciju, kas novērš brīvo ности и действует как антиоксидант,
radikāļu radīto nelabvēlīgo ietekmi uz ādas который устраняет неблагоприятному
šūnām. воздействию свободных радикалов на
Aļģu ekstrakts – sniedz dziļi mitrinošu ie- клетки кожи.
darbību un sniedz ādu nomierinošas īpašības. Экстракт водорослей – глубоко увлаж-
няет и успокаивает кожу.
Rezultāts: Rezultātā ādas struktūra izlī- Результат: в результате структура кожи
dzinās, āda ir bagātīgi mitrināta, samazi- выравнивается, кожа обогащается влагой,
nās krunciņu redzamība. Pateicoties Peloid уменьшается количество морщинок. Бла-
Complex®, āda atgūst savu veselīgo mir- годаря Peloid Complex® кожа приобрета-
dzumu un dzīves spēku. ет свой естественный, природный блеск и
жизнеспособность.
Peloid Complex®

Men’s Anti-Age
Ķermeņa ādas kopšana Atjaunojoša Восстанавливающее
Masāžas Eļļa Массажное масло
Ar Peloid Complex®, kas sniedz organismam Благодаря восстанавливающему свойству
atjaunošu iedarbību, aizkavējot ādas priekš- Peloid Complex®, замедляется процесс пре-
laicīgu novecošanos. ждевременного старения кожи.
BDK Laboratory™ izstrādātais Peloid Com- Разработанный в BDK Laboratory™ Peloid
plex® sniedz dziļi atjaunojošu iedarbību un Complex® предоставляет глубокое вос-
aizkavē ādas novecošanās procesus, kā arī станавливающее воздействие, а так же
uzlabo ādas tvirtumu un elastību. Mazina замедляет процесс старения кожи, повы-
ādas novītumu un lobīšanos. Organiskie шает упругость и эластичность. Умень-
komponenti veicina asins mikrocirkulāciju шает процесс увядания и шелушения
un nostiprina imūnsistēmu. кожи. Органические компоненты улуч-
шают микроциркуляцию крови и укре-
Papildus aktīvie ingridienti: пляют иммунную систему.
Mandele – baro Baziliks –
nostiprina Дополнительные активные
Kanēlis – attīra ингредиенты:
Salvija – atjauno Mandele – Базилик –
Rozmarīns – питает укрепляет
tonizē Piparmētra –
atsvaidzina Корица – Шалфей –
Dilles – mazina очищает восстанавли-
tūsku Ķimenes – вает
atsvaidzina Розмарин –
тонизирует Мята –
освежает
Укроп –
уменьшает отёк Тмин – умень-
шает воспаления

Relaksējoša Релаксирующее
Masāžas Eļļa Массажное Масло
Ar Peloid complex®, kas maigi mīkstina ādu C Peloid Complex®, который смягчает
un sniedz nomierinošu iedarbību, relaksējot кожу и успокаивает, реласируя дух и тело
ķermeni un garu.
Дополнительные активные
Papildus aktīvie ingridienti: ингредиенты:
Mandele – Mežrozīte – Миндаль – Шиповник –
mīkstina aizsargā смягчает защищает

Soja – baro Vilkābele – Соя – питает Боярышник –


nostiprina укрепляет
Lavanda – Лаванда –
relaksē Smiltsērkšķis – релаксирует Облепиха –
Peloid Complex® dziedina исцеляет
Kumelīte –
mazina Ромашка –
уменьшает
Organic Active iekaisumus
воспаления
Peloīds Vannai Высокоорганические Rehabilitācija
ar Jūras Sāli грязи для ванн с
Морской Солью
Pretnovecošanās un imūnsistēmu nostip- Комплекс для укрепления иммунной си-
rinošs komplekss, Ar Peloid Complex® un стемы и замедления процесса старения,
Olīvu eļļu. c Peloid Complex® и Оливковым маслом.

Разработанный в BDK Laboratory™


BDK Laboratory™ izstrādātais Peloid Com- Peloid Complex® предоставляет глубокое
plex® sniedz dziļi atjaunojošu iedarbību un восстанавливающее воздействие, а так
aizkavē ādas novecošanās procesus, kā arī же замедляет процесс старения кожи,
uzlabo ādas tvirtumu un elastību. Mazina повышает упругость и эластичность.
ādas novītumu un lobīšanos. Organiskie Уменьшает процесс увядания и шелу-
komponenti veicina asins mikrocirkulāciju шения кожи. Органические компоненты
un nostiprina imūnsistēmu. улучшают микроциркуляцию крови и
укрепляют иммунную систему.

Lietošana: Visefektīvāk procedūru veikt Применение: Для более глубокого


pirms miega. Viena procedūrai nepiecieša- эффекта, рекомендуется использовать
mais daudzums ir 50–70g. Ūdens tempe- перед сном. Для одной процедуры не-
ratūra 38°–39°C. Procedūras ilgums 15–25 обходимо 50–70 г. Температура воды
min. 38°–39°C. Продолжительность процедуры
15–25 минут.

Peloid Complex®

Organic Active
Rehabilitācija Atjaunojoša Омолаживающий
Veselības Bumba ar Шарик Здоровья с
Augsti Organiskajām Высокоорганической
Dūņām грязью
Veselības bumba ar sastāvā esošo organisko Органический Peloid Complex® в составе
Peloid Complex® sniedz organisma atjau- Шарика Здоровья создает омолаживаю-
nojošas un tonizējošas īpašības. Pateicoties щий эффект, помогает укрепить иммун-
organisko komponentu augstajai koncen- ную систему и тонизирует. Благодаря
trācijas pakāpei, tiek nostiprināta imūnsis- высокой концентрации органических
tēma, tiek panākts organismu enerģizējošs компонентов, организм получает заряд
efekts, kas uzlabo mikrocirkulāciju, veicina энергии, который улучшает микроцир-
limfodrenāžu, tādā veidā palīdzot mazināt куляцию крови и активизирует лимфо-
celulītu un apelsīna miziņas efektu, palīdz дренаж, что способствует расщеплению
mazināt locītavu sāpes. целлюлита и уменьшает эффект «апель-
синовой корки», уменьшаются боли в
суставах.

Дополнительные активные
Papildus aktīvie ingridienti: ингредиенты:
Terpentīneļļa – sniedz Терпентиновое масло – создает
sildošu iedarbību. тепловой эффект.
Olīveļļa – baro sausu un saplaisājušu ādu, Оливковое масло – питает сухую и по-
uzlabojot ādas dabīgo mitruma līmeni. трескавшуюся кожу, улучшая естествен-
Mandeļu eļļa – bagātina ādu ar vitamīniem ный уровень влаги кожи.
un sniedz barojošu iedarbību, padarot ādu Миндальное масло – питает кожу
gludu un samtainu. витаминами, делая кожу гладкой и бар-
хатистой.

Lietošana: Veselības bumba jāieliek vannā Применение: Шарик Здоровья добавить


ar siltu ūdeni. Ūdens temperatūra aptuveni в ванну с теплой водой. Температура
+37˚C, procedūras ilgums 15 līdz 20 minū- воды около +37˚C, продолжительность
tes. Vannas procedūras pielietot 1–2 reizes процедуры от 15 до 20 минут. Процеду-
nedēļā vai pēc nepieciešamības. ры применять 1–2 раза в неделю или по
мере необходимости. Подходит для всех
типов кожи
Peloid Complex®

Organic Active
Īpaši Maigais Особо Мягкий Гель Ķermeņa ādas kopšana
Gēls Intīmai для Интимной
Higiēnai Гигиены
Palīdz uzlabot mikrofloru Помогает улучшить микрофлору
intīmās zonas apvidū интимных зон

BDK Laboratory™ intīmais gēls, pateico- Гель для интимной гигиены от BDK
ties sastāvā esošajam Peloid Complex® Laboratory™, благодаря находящемуся
sniedz nomierinošu iedarbību, mazinot в составе Peloid Complex® успокаивает,
diskomfortu intīmās zonas apvidū. Peloid снижая чувство дискомфорта. Высокоор-
Complex® sastāvā esošie organiskie kom- ганичные компоненты из состава Peloid
ponenti palīdz uzlabot mikrofloru, mazina Complex® помогают улучшить микро-
niezi un līdzsvaro skābju sārmu līdzsvaru. флору, уменьшают чувство зуда и уравно-
Pateicoties antibakteriālajai iedarbībai, pa- вешивают кислотный баланс. Благодаря
līdz aizsargāt pret patogēnajiem mikroor- антибактериальному воздействию, помо-
ganismiem, mazinot sēnīšu un iekaisumu гают защитить организм от патогенных
rašanās iespējamību. Maigais līdzeklis pa- организмов, снижая возможность возник-
līdz mazināt kairinājumu, maigi attīra, ne- новения грибковых и других заболеваний.
kairinot ādu un gļotādu. Нежное средство помогает снизить раз-
дражающие факторы, нежно очищает, не
раздражая кожу и слизистую оболочку.

Дополнительные активные
Papildus aktīvie ingrideienti: ингредиенты:
Pienskābe – sekmē skābas Молочная кислота – способствует
vides uzturēšanu. поддержанию кислотной среды
Alvejas ekstrakts – palīdz mazināt iekai- Экстракт алое – помогает снизить
sumus un apsārtumus, sniedzot mitrinošu воспаление и покраснения, увлажняет
iedarbību кожу.

Lietošana: Nelielu daudzumu gēla uzklāt Применение: Нанести небольшое коли-


uz ķermeņa intīmām daļām, uzputot un rū- чество геля на интимные участки тела,
pīgi nomazgāt. Mīkstā dabiskā formula ļauj вспенить и тщательно смыть. Мягкая на-
gelu lietot vairākas reizes dienā. туральная формула позволяет использо-
вать гель несколько раз в день.

Peloid Complex®

Organic Active