Вы находитесь на странице: 1из 52

CONTENTS

ADVISORY COMMITTE
5. Letters
Dr. H. M. Marulasiddaiah 6. Exploitation of Man by Man
Rtd,Prof, Deptt. of Social Work B.U -Dr. H.M. Marulasiddaiah
Hanumantharayappa 8. Social Work-A Practiced Based Learning
Ex. President R.R. Nagarasabhe (some observations)
Dr. K B Akhilesh -Dr. T.S. Chandrashekara
Prof, Deptt. of Management studies IISC 10. Social Work: A Field Work Based Learning:- A Case
Dr. Prof. Ramanaiah Study of Hosahalli Village
Prof. Deptt. of Social Work . Mysore University 12. ªÀÄ£À¸ÀÄì E®èzÀ ªÀiÁUÀð
Mr . G.S. Lakshmiprasad
15. Social Action as a strategy for Social Development
Director, HRM Consultants
-Ms. Sagayashanthy .A
Dr. K. Hemalatha
Faculty, Deptt. of Social Work ,Christ University.
17. ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹ J¸ï Dgï
Dr. T.S. Chandrashekara
[PÁgÉÆàgÉÃmï ¸ÉÆÃó¶AiÀįï gɸÁàA¹©°n]
Faculty, Deptt. of Social Work, Kristu jayanthi College.
-JA. §zÀj£ÁxÀ, ¨ÉÆÃgÀÆPÁ ªÉ¯ï¥sÉÃgï
Dr. John Johnson 19. Can Social Worker become a Politition?
St. Philomena College, Puttur. 22. ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉAiÀÄ
Vasudeva Sharma
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ
Director, Child Rights Trust.
M. A. Boratti 26. Glossary
Rtd. Principal, Basaveshwara College 28. Deptt. of Social Work Karnatak University, Dharwad
Ram K Navaratna 30. D¸ÀgÉ - ²æêÀÄw ¥ÀzÀä¸ÀħâAiÀÄå
CEO, HR Resonance
T.F. Hadimani 33. ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ-2005
Chief illustrator, The Week Magazine 36. Being Emotional Disturbance among the Prisoners
M.R. Sharma -Dr. Nirmala
Sr. Manager, Compact India 37. ¥Àæ¥ÀAZÀ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁUÀð/Ways to Change the World
NIRATANKA TEAM MEMBERS
M. H. Ramesha MSW, PGDELT. Editor 38. ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀð£À C£ÀĨsÀªÀ
N. Ponnaswamy MSW -¹.E. zÉêÀgÁdÄ
B. Anitha MSW, PGDHRM 39. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ / Books Review
K. Venkatesh MSW
41. ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ/NGO
Pradeep BE
Prasanna MA 42. Comparison among Trust, Society and Non-profit
S. N. Mahalakshmi (MSW) Company
Vyshali MSW 43. »ÃUÀÆ GAmÉ?/ Believe it or not
Sridhar Reddy MSW 44. Solved NET Question Paper
H. Gangaraj MBA
Nirmala B.com
47. GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ/Job Opportunities
R. Indira (MSW) 48. ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁUÀð
CREATIVE GROUP 49. ¸ÀAWÀUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É
Vasudev .H Chief Designer / Photography
PRINTING 51. ¸ÁPÀëöåavÀæUÀ¼ÀÄ/Documentries
Avinash .V 52. ¸ÀgÀPÁj/SÁ¸ÀV AiÉÆÃd£É
Naveen M.V
53. Conferance

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 3


"FvÀ gÁdPÁgÀtÂ
FvÀ ¨ÁA¨ï ¸ÀȶֹzÀ EVERYTHING CHANGES .
FvÀ¤UÉ ºÀvÀÄÛ ¨ÁgÀÄPÉÆð¤AzÀ ¨Áj¹j.

FvÀ zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ THEREFORE:


FvÀ ¨ÁA©UÉ zsÀªÀÄðzÀ §tÚ ¤ÃrzÀ
FvÀ¤UÉ E¥ÀàvÀÄÛ ¨ÁgÀÄPÉÆð¤AzÀ ¨Áj¹.
EVERYTHING CAN BE CHANGED
FvÀ PÀ«, ¯ÉÃRPÀ, PÀ¯Á«zÀ
FvÀ¤zÀÆÝ ¨ÁA¨ï ¸ÀȶÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ
FvÀ¤UÉ £ÀÆgÀÄ ¨ÁgÀÄPÉÆð¤AzÀ ¨Áj¹j."

EzÀÄ ¥ÁQøÁÛ¤ PÀ« WÀ£À±ÁåªÀiï CUÀgïªÁ¯ï PÀªÀ£À. CAzÀgÉ, gÁdPÁgÀt zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ«VAvÀ M§â PÀ« ¯ÉÃRPÀ PÀ¯Á«zÀ£À
dªÁ¨ÁÝj ºÉZÀÄÑ JA§ÄzÀÄ F PÀªÀ£ÀzÀ zÀ¤. £À£ÀUÀ¤¹zÀÄÝ FvÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁVzÀÆÝ gÁdPÁgÀtÂ, zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ, PÀ« ¸Á»wUÀ¼ÀÄ
ªÉÄʪÀÄgÉvÀgÉ FvÀ¤UÉ ¸Á«gÀ ¨ÁgÀÄPÉÆð¤AzÀ ¨Áj¸À¨ÉÃPÀ®èªÉà JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁzÀµÀºÀ£ÉƧ⠥sÀQÃgÀ£ÉƧâ£À §½ PÉýzÀ.
Cwà ¤zÉæ PÉlÖzÀÄÝ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ°? £À£ÀUÉ Cwà ¤zÉæ §gÀÄvÀÛÀzÀ¯Áè...., EzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ K£ÀÄ? D
¥sÀQÃgÀ ºÉýzÀ " M¼ÉîAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¤zÉæ ªÀiÁrzÀgÉ PÉlÖzÀÄÝ, DzÀgÉ PÉlÖªÀgÀÄ ¤zÉæªÀiÁqÀĪÀÅzÉà M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ, CªÀgɵÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ
J¢ÝgÀÄvÁÛgÉÆà CµÀÆÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CªÀgÀÄ dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÀgÀPÀªÁV¸ÀĪÀÅzÀgÀ¯Éèà vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è, £ÀªÀÄä ªÀÈwÛAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ
PÉlÖªÀgÀÄ ¤¢æ¸ÀzÉ M¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ ¤¢æ¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ªÀÄÆRðgÀ D½éPÉAiÀÄ°è §Ä¢ÝfëUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀĪÀÅzÉ §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ WÉÆÃgÀ ²PÉë. (£Á¤
¥Á®ÌªÁ¯ï) EzÀ£ÀßjvÀÆ £ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®zÀ dvÉ ¸ÀA§AzsÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤gÁ¼ÀªÁV EzÀÄÝ©qÀĪÀ ªÀÄ£À¹Üw £ÀªÀÄäzÁVzÉAiÀÄ®è
JA§ÄzÉà aAvÁd£ÀPÀ¹Üw.
©üPÀëÄPÀgÀ PÉÃAzÀæzÀ°è EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÁV £ÁªÀÅ ¸ÀàA¢¹zÀ jÃw £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ DvÀ䫪ÀıÉð
ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. JA.J¸ï.qÀ§Æèöå. ªÀiÁr ªÀiÁ¹PÀ ºÀvÀÛjAzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉ®¸À ¹PÀÌ vÀPÀët AiÀiÁªÀ ¸ÀAWÀl£É ¨ÉÃqÀ,
PÀ°¹zÀ ±Á¯ÉAiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ, eÉÆvÉ N¢zÀ UɼÀAiÀÄgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÀÇ ¨ÉÃqÀ, CªÀ¤VAvÀ £Á£ÉãÀÄ PÀ«Ää JA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ
¸ÀàzsÉðV½zÀªÀgÀAvÉ £ÁªÉ®ègÀÆ EzÉÝêÉ. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ PÀ°vÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä vÀAiÀiÁj®èzÉ,
ºÀAaPÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄäªÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ¥Àæw¸Àà¢üðUÁ¼ÀUÀĪÀgÉA§ PÀÄvÀPÀð §Ä¢Þ £ÀªÀÄäzÁVgÀ¨ÉÃPÉ?
£ÀªÀÄä F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ²æà ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÆæ. ¢°è «±Àé«zÁå®AiÀÄ, EªÀgÀ PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
¤gÁvÀAPÀ §¼ÀUÀPÉÌ ¸ÀAvÉƵÀ ¤ÃrzÉ, ¥ÁoÀPÀgÀ DwäÃAiÀÄvÉ, £ÀªÀÄä ¥ÀwæPÉ ªÀÄÄ£ÉßqÉɸÀ®Ä CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß
ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ £ÀªÉÆäA¢UÉ EgÀÄvÉÛÃ£É JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É £ÀªÀÄä §¼ÀUÀPÉÌ ¸ÀÆàwð ¤ÃrzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÁgÀ `¤gÁvÀAPÀ' vÀAqÀzÀªÀgÀÄ ¹éÃqÀ£ï zÉñÀzÀ
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀð ²æà ¸ÉéÃ£ï ºÉ¤æPïìö£ï ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ, C°è£À ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
£ÀªÀÄä°è KPÉ £ÁªÀÅ ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAr®è JA§ ¥Àæ±Éß JzÀÄÝ PÁqÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀð¤VAvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀªÀÄxÀð£ÁVgÀĪÀªÀgÀÄ
AiÀiÁgÀÄ? ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ/ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ªÀÈwÛ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À°è ¹®ÄQPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. £ÀªÀÄä ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ
¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÁgÀzÉÃPÉ? EAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjAzÀ¯ÉÆà K£ÉÆà DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÁAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ £À«ÄäAzÀ¯ÉÃ
¸ÀtÚzÁVAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃtªÀ®èªÉÃ?
`¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ' ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÉ DfêÀ ZÀAzÁzÁgÀgÁzÀªÀjUÉ, §gÀºÀUÁgÀjUÉ, ¸À®ºÉUÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀjUÉ ¤gÁvÀAPÀ
§¼ÀUÀzÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¤ªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°, ºÉƸÀ ªÀµÀð J®èjUÀÆ ¸ÀAvÀ¸À vÀgÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ.

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁvÀAPÀzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ªÉ¨ï vÁtzÀ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.


www.niratanka.org
you can become a member of Niratanka Google groups.
https://groups.google.com/group/niratanka_socialwork?hl=en
http://www.facebook.com/profile.php?id=1343514822
http://twitter.com/rameshaniratank
¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß SMS ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀªÁV w½¸À§ºÀÄzÀÄ-9980066890 CxÀªÁ
¸ÀA¥ÁzÀPÀ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ramesha.mh@gmail.com

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 4 d£ÀªÀj 2011


¤gÁvÀAPÀ §¼ÀUÀPÉÌ ªÉÄaÑUÉÀ ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄßvÀnÖ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À
LETTERS
D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀiÁr, AiÀıÀ¸Àì£ÀÄßUÀ½¹,-JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ. Dear Team Members of Niratanka
There cannot be a better tribute to HMM than
-±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÆæ. ¢°è «±Àé«zÁå®AiÀÄ showcasing Sir on the cover page of the 1st issue of
Samajakaryada Hejjegalu. Congrats ! Wonderful
thought indeed. Wish ALL THE VERY BEST in your
endeavor to propagate the Profession of Social Work.
`¤gÁvÀAPÀ' ºÉ¸ÀgÉà ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ CªÀgÀ GzÉÝñÀ J®ègÀÆ
Dr. Shobhana R Thakrar
¤gÁvÀAPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ. F ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÁzÀ
Manashanti Trust, Bangalore
PÉ®ªÀÅ JA.J¸ï.qÀ§Æèöå ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C¸ÁzsÀåªÉãÀ®è shobhanart@gmail.com
JA§ £ÀA©PɬÄAzÀ F `¤gÁvÀAPÀ' ¸ÀA¸ÉÜ £ÀqɸÀÄwÛgÀÄzÀÄ
CZÀÑjAiÉÄà ¸Àj. CªÀjUÉ AiÀıÀ¸ÀÄì zÉÆgÀPÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

f.J¸ï. ®Qëöä¥Àæ¸Ázï, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, JZï. Dgï. JA. PÀ£Àì¯ÉÖAmï I have gone through the magazine, it was very useful
for social workers. I am very happy that you
mentioned Additional courses for social workers. Can
you tell me about additional courses for HR

qÁ. JZï.JA. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛvÀAzÀ Venugopala. T.V.MSW [HRM] Bangalore


`ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ' ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉAiÀÄÄ vÀÄA¨Á DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁV
ªÀÄÆr§A¢zÉ. ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð «zÁåyðUÀ½UÉ §ºÀÄ
G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÄÝ, J®è ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ
NzÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ. Dear Friends
I have gone through your journal, It has come very
¥ÁAqÀÄgÀAUÀ Dgï. eÁzÀªï, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ nice. I am sure this venture will be successful.

Ram K Navarathna
CEO, HR Resonance
I went through your journal. Really it is very good
looking and attractive. The concepts are good and
informative. Hope you all seriously working hard
for the journal. My support and co-operation will The Journal is excellent good efforts by young and
always be with your efforts in highlighting and enthusiastic professionals . Invite good research
projecting the activities of Social Work to all our article from the scholars.
BSW/MSW family members.
Dr.B.P.Nirmala
Venkateshmurthy,HOD CMR College. Assistant Professor
Deptt of psychiatric Social Work
NIMHANS.

You have succeed at first time itself.. Everything


including fonts, colour and page setup is also
fantastic. One thing, it is necessary to reduce the space
in future.
NzÀÄUÀgÀÄ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ PÀÄjvÁzÀ ¤ªÀÄä C¤¹PÉ,
Gangadhara Reddy, Individual Consultant C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¸ï.JªÀiï.J¸ï, E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæ
§gÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄä F C¤¹PÉ,
C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ F CAPÀtzÀ°è
I am glad that you are taking the initiative to bring all
like minded people together and I am sure it will ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
achieve its objectives. -¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

LRK Krishnan, Sr. VP & Head -HR


Network Entity & Learning Centre(RCOm)

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 5


EXPLOITATION OF MAN BY MAN
To open the discussion on this quite exciting topic, 'Exploitation of man by man',
we may put a question thus: "who else can exploit man other than the man
himself ?" For, the insects and the reptiles cannot, the birds and the animals
cannot, and certainly not the inanimate elements of nature can exploit man.

'Exploitation' negatively means all the properties and qualities of


making use of factors & forces for the other three in addition to the
one's own ends expressed in power of thinking, while the latter
various ways enslaving, killing, do not possess the human power of
taking bribes, robbing, threatening thinking and the knowledge about
with dire consequences, deceiving, it.
immoral trafficking, using things This exclusive power
r e c k l e s s l y, e t c . F u r t h e r, possessed by him has made the man
exploitation may be understood consider that he is a speciality and
from two viewpoints-the positive not a part of Nature. This power
or constructive, and the negative or has equipped him with the capacity
destructive: in two ways - the direct of using the animals, the plants and
and the indirect; and may be the minerals; it is assumed, for the
applied in two areas-the physical well-being of the mankind! In other
world and the human society. words, the man assumes, thanks to
Exploitation is understood, by and his cognitive power, that the whole
large, here in the negative view Universe the minerals and the soils, Dr. H M Marulasiddaiah
point. the water and the air, the space and Former Prof. & Head,
the outer-space, the flora and the Department of Social Work,
Professor E.F. Schumacher has Bangalore University
fauna exists for him not merely to
understood the Universe as a Great be probed into with his superior
Chain of Being with four sections power and knowledge but indirectly.
built into it, namely, the Mineral, particularly to be used for his ends. Coming to the exploitation of
the Plant, the Animal and the He considers that nature can be man by man, we observed how he
Human in that order of upward used in any manner he desires and has been exploiting his own
movement: the Mineral merely decides, and he would never fellowmen. Though all the human
exists, the plant exists and has life tolerate Nature if she comes in his beings are gifted with the power of
in addition, the Animal exists, has way: he digs deep into the earth and thinking, it is unevenly distributed
life and has consciousness, while the oceans to fish out the oil, the or it is socially arranged in such a
the man not only exists, has life and coal and the minerals; he fells the way for its unequal distribution.
consciousness but also has the forests and razes down the hills; he Man has organized his society into
power of reasoning and is aware of dams the rivers and hits the planets; a number of semi-circular areas of
this power. (We may incidentally he kills the insects, the birds and the activities: religion and morals,
remember the Indian concept of animals. He does not care whether politics and administration,
Koshas, namely Annamaya, the ecological balance is disturbed economy and industry, education
Pranamaya, Manomaya, or the environment is polluted. He and recreation, law and justice,
Vijnanamaya and Anandamya). goes on destroying nature by using family and kinship, marriage and
Therefore, it is only the man who the very objects he has obtained child rearing, etc., you can observe
can think about himself, about his from Nature herself. The how men discriminated against
past and the future, and about the exploitation of Nature thus has each other in all these areas.
other three sections of this Great The modern technology, to take
been affecting the human society
Chain. It is clear that the man shares an example, has led, among several
adversely both directly and

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 6 d£ÀªÀj 2011


other things, to the creation of a also for man himself. The capitalists and the businessmen
situation whereas a sensitive exhaustion of the non-renewable fleece the workers and the
British worker put it, "Machines resources of energy, extinction of a customers, the educated misguide
have become as much like people variety of species of birds and the illiterate, the politicians mislead
as people have become like animals-all these happen not the masses, the bureaucrats misuse
machines. They pulsate with life, merely because of evolution but their power, the white men destroy
while man becomes a robot. There because of predatory action of man. the vitality of the coloured, the city-
is a premonition of man losing When we observe man's direct dweller enjoys the exploits at the
control, an awareness of doom." exploitation of man, we see it both cost of the villagers, the big
And Ananda Coomaraswamy in its naked and surreptitious ways. landlord exploits the energies of the
considers that industry without art Exploitation goes on not only landless, the village leaders keep
is brutality. And you know the consciously but also unconsciously the rest under their thumb, the
modern industry is a brutality.The supported by man-made Social developed countries subjugate the
way the modern man has been Structure with its traditions, aided underdeveloped countries by
advancing particularly with his by the human knowledge and tools various ways, even through their
scientific knowledge and the and techniques. The sex and the religious and so called secular
weapons of different kinds, to age, the position in the family, the voluntary organizations and that
exploit Nature; he is aiming at a social and ritual status, the too in the name of welfare and
point of no return. He exploits and economic conditions, the development. It appears there is no
does not harness and conserve educational standard, the political end for the chain of exploitation.
nature because he has become and bureaucratic power, the racial Why? It is because, as indicated
predacious, and he does not love his situation, the community structure, earlier, I assume, the man has
kinsman; and if he does, he does it and you can go on in identifying forgotten the friend in him, and he
only sensually or sentimentally, any number of factors and forces has given the full scope for the
and not humanely or spiritually. that have been enabling man to enemy in him to operate. He is
As a result of man's exploit the others: the man exploits drunk with power, and he wants to
indiscriminate use of natural the woman in various ways, the prove that he is all powerful by
resources, unfortunately in the elder ones harass the younger ones, using the modern knowledge-both
name of economic development the father or the husband rules the physical and phychosocial and the
and advancement, an uncongenial child or the wife, the higher castes brutal weapons he has at his
and hostile environment is created, humiliate the lower ones, the priest command.
not only for the flora and fauna, but exploits the ignorant devotees, the m

¤Ã£ÀÄ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ HlªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸Àé®à


«ZÁgÀªÀiÁqÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ F Hl
ªÀÄAPÀÄwªÀÄä £Á£Éà ¨ÉªÀgÀÄ ¸ÀÄj¹ ¸ÀA¥Á¢¹zÉÆÝà ? CxÀªÁ
EzÀÄ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÀtÂÚÃj½¹ ¸ÀA¥Á¢¹zÉÆÝà ?
ªÀÄAPÀÄwªÀÄä JAzÀÄ. ¤Ã£ÀÄ F dUÀwÛUÉ JµÀÄÖ w£Àß°PÉÌ
PÉÆnÖ¢ÝÃAiÉÆÃ, CµÀÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤£ÀUÉ w£À®Ä
C£ÀߪÀÅtĪÀAzÀÄ PÉüï; CzÀ£ÀÄ ¨ÉìĹzÀ ¤Ãgï | ºÀPÀÄÌAlÄ. CzÀPÉÌ «ÄV¯ÁV ¤Ã£ÀÄ GAqÀzÉݯÁè
¤£Àß zÀÄrvÀzÀ ¨ÉªÉÄgÉÆÃ, ¥ÉgÀgÀ PÀtÂÚÃgÉÆà ? || ¤Ã£ÀÄ fÃtÂð¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÀ IÄt±ÉõÀ. CzÀ£ÀÄß
w£ÀÄß ¤ÃA dUÀPÉ w£À°vÀÛÛ; «ÄPÀÆÌl |
fÃtÂð¸ÀzÀ IÄt±ÉõÀ- ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || ¤Ã£ÀÄ EªÀvÀÛ¯Áè £Á¼É CxÀªÁ F d£ÀäzÀ°è
DUÀ¢zÀÝgÉ, ªÀÄÄA¢£À d£ÀäUÀ¼À°,è wÃj¸À¯ÉèÉÃPÀÄ.
(C£Àß+GtÄ+CAzÀÄ) (w£À®Ä+EvÀÛ+C¤vÀ) -r.«.f
( «ÄPÀÌ+Hl )

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 7


Social Work – A Practice Based Learning (some observations)
ABSTRACT

Any learning to be permanent has to be based on practice. It is the practice, and the knowledge
that comes from it, develops and even testifies the theories. It is argued that theory is the base for
practice and also equally it is argued that practice is the base for theory. However I feel both are
necessary; a sound theory can provide good inputs (specially in terms of knowledge) for effective
practice and good practice can make theories more relevant. The author in this paper attempts to
brief on how social work is a practice based learning specially highlighting how the theoretical
knowledge has been effectively put into practice and how the practice has made the theories of
social work appropriate and contributing for modification whenever required.

Social Work – A Practice Based diagnostic and helping skills will be


Learning developed which makes the practice of
Social work is a helping social work a skill based profession.
profession, that strongly believes in the Effective practice depends on, and
worth of the individuals. It emphasizes should necessarily depend on,
on addressing the problems theoretical knowledge. Otherwise the
Scientifically and there by strives to practice may become ineffective to
facilitate a relatively problem free address the changing nature of
patterns for individuals to grow, problems.
develop and live satisfactorily. It has
scientifically developed and time Theories provide inputs to
tested methods and techniques to work understand the individuals who have
with individuals (which include problems, the nature of problem itself
children, adults, senior citizens and in terms of its components, and the
differently abled), groups (both normal social context in which the problems
and therapeutic groups) and have arised specially the contributing
community. This profession believes and sustaining factors. This
in making, individuals, groups, Dr. T.S. Chandrashekara methodology of systematic and
Faculty, Deptt. of Social Work scientific understanding of problems is
communities and institutions to realize
Kristu Jayanthi College
their worth/potentials in them and possible through sound and established
thereby to strive for their development. theories. Hence, social work can be
insights into social problems and learnt through theories, but the
Research is an important and question here is how best this learning
solutions offered to it. We can find
integral part of social work can be put into practice, as practice
social work inputs in administration
education and practice. Through greatly depends on KAS- (Knowledge,
especially in service organizations.
this method it attempts to explore Attitude & Skills) of the practitioner.
and explain various dimensions of How this social work is learnt? Is it So, it needs to be understood that the
social issues and strives to workout through theory or practice ? or in the practice of social work will not only
interventions to deal with problems. first place, can social work be learnt? aids in implementing the theories but
The complexities of human relations, These are the questions normally arise, also over period of time can contribute
relative significance of institutions as the word social work is more for the emergence and development of
(both primary and secondary) in misunderstood than properly theories. I feel this should be the focus
causing social problems, its effect on understood. To me, social work should of social work learning as here learning
individuals, etc. are some of the lessons be learnt so as to make its application takes place from the experience. Thus,
that can be learnt by conducting social scientific. The process of learning here social work learning can be considered
work research. Research has to be an includes application of theoretical a practice based learning.
on going activity in social work knowledge in the fields of its
practice as it helps in developing new operation. Through practice, the study, Social work as a subject of

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 8 d£ÀªÀj 2011


learning may be taught by the out intervention strategies to deal with outcomes, I feel, necessary to make
academicians and the practitioners. the problems. Social work – a practice based
Academicians may provide theoretical I strongly recommend that the
knowledge to the trainee social subject of social work should be taught
workers wherein all aspects of service by persons who are practicing. But at
delivery system would be explained. the same time by an academicians who
Similarly, this subject can also be keeps practicing the subject they teach.
taught by the practitioners as they can Then only social work becomes
provide details on how the problems practice based learning. Quantification
are scientifically addressed to, of learning, formulating field based
specially in following the process of theories based on these learning,
service delivery system – meaning the continued and periodical exposures of
process of study of the problems, learners to this practice based
diagnosis of the problem, and working learning and dissemination of these

Ten things to remember about fear


Fear is natural and unavoidable - so simply acknowledge it and push on. Mobilize, don't
?
paralyze.
Remember personal power comes from the inside: believe in yourself.
?
Take responsibility for what you do or don't do; avoid blaming others or the world.
?
Think positively.
?
Leave the tribe-think, decide and act for yourself.
?
Make 'no-loose decisions'-those that allow you to learn even from disaster.
?
Work in all aspects of your whole life: fear in the work area will impact( in & Out side )too.
?
Don't resist reality, let go of it- what you resist, persists.
?
Give away what you want-if you want trust, trust others; if you want praise, praise others.
?
Be gentle on yourself-the world may criticize and mock, but there are more constructive
ways that you can deal with negative outcomes.
?
[adapted from Feel the Fear and Do it Anyway, Susan Jeffer.]

Rippen Kapur, an Indian airline purser, wanted to ensure that

no Indian child be deprived of basic rights. He set up CRY (Child

Relief and You), he and six of his friends chipped in just about

2 each to get it going. That was the starting point for India's
Did you most successful fundraising charity, which now raises over
know? 3 milion per year.
CRY Source: need to know fundraising

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 9


Social Work: A Field Work
Based Learning:-
A Case Study of
HOSAHALLI Village.

Social Workers works on the e n g e n d e r i n g


community level – including because of our
community development, grass root negligence.
organizing, political advocacy and so lies on dispensation of the
on. Providing services to Talking about a model, we can responsibility that was initially on
communities while providing understand in three dimensions. social work students to various levels –
education and training for social in terms of involvement and
1. Regional – the mode of studying participation. Firstly to the faculty,
work practice in the communities, is
each society and the innovation s e c o n d l y t o t h e p e o p l e o f
at the core focus point. In order to
applied varies regionally.
fulfill a commitment to the community 2. Time Dimension – The model Neelagondanahalli gram panchayat
concept, students need a well defined and finally to the government through
should be contemporary. various governmental and non
concept individual, group and 3. Methodology – which is a
community practice in order to provide governmental organizations for
conscious planning of the process sustainability.
the range and quality of services that in which people are involved and The target area is the government
are required for social work practice in also modern technology is reached policies and in order to spread
the 21st century global community out to others. awareness sensitive issues like religion
paradigm. Intervention into a community , caste etc should be carefully
In our times, when we are facing often includes working amidst a hub of
escalating crisis of social justice and cultural, regional and ideological considered and a line of demarcation
sustainability on a global scale. It is the diversities which is also one of the should be maintained in order to not to
responsibility of the social worker to most challenging tasks of a social hurt the sentiments of the community.
The strategy applied here was that
intervene into the society and help to worker. The most innovative model of
of a consensual approach. The
sustain it. Community development intervention in this case would be the
community people were asked to freely
begins in every day lives of local inclusive model where the worker and
talk about their problems and through
people. This is the initial context of the community works together to
consensus the most important needs
sustainable change founded on the achieve the desirable development.
were identified and worked upon like
process of empowerment and This involves an amalgamation of the
construction of toilets, building of the
participation. professional expertise of the worker village temple, cleaning of the pond
According to many field work is and the cultural, regional diversities of
the most neglected because the kind of the community to result in overall and building the check dam for the use
seriousness that should have been sustainability however not at the cost of cattle on the hill and finally the free
given to field work is not given, the of the cultural beliefs of the eye check up camp for the villagers.
quality of work that should have community. Every implementation was as a result
maintained is not maintained. of the demand on the part of the
The work here is one of increased community and no decision was made
Each one of them is in the centre participation and awareness. The focus
depending on the context of the by the social workers. All that
understanding of its importance. was done was to make the people
They are the parts of the whole Theory – Teaching and feel for the needs and the causes
and not an absolute that the community was facing.
phenomenon.Keeping this Thus a look at the above example
paradigm in view if we try to
Learning - Field work practice - very clearly brings out that the
understand the structure and best way of intervening into the
function of fieldwork practice we Professional practice – Survey community is in fact the inclusive
shall be able to gauge its approach where the development
importance and we will be able to is more sustainable since after the
and Research – Publications. intervention the community is
assess the incalculable damage

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 10 d£ÀªÀj 2011


knowledgeable about the supportive services with in the milestone in this process. The students
developmental measures, they community context. have been prepared to recognize and
themselves being a part of it, and Through the field placement seize the opportunities in this crisis and
therefore also helping in the process of experiences the students are able to to use knowledge, research and practice
maintaining the development and relate their classroom education to skills to develop and strengthen
creating sustainability. practical applications. It is a practice community based practice and service
Eg: On one hand as according to based learning method. It suggests models and include greater balance
the popular concepts of purity and teaching students to understand between prevention, development and
pollution of the caste system much appreciate and use research based in remediation.
prevalent in villages. Toilets and the community. It also fulfills the m
sweepers are treated as a source of requirements for concentration and Mr.Shashidhar Channappa
pollution and same on the other hand offers a unique opportunity to add Asst Prof, Deptt of Social work,
people litter the grounds and ponds depth and sophistication to the AIMS Bangalore
instead of using toilets etc. So, through teaching of group work and to better
intervention they should be made prepare students for the demands of Dr.Kodandarama
aware of the fact that what is treated as contemporary professional practice, Sr.Scale Lecturer, Deptt of Social
pollution is in fact very necessary for which requires a great amount of work, BU
the upkeep of ‘purity’ in the field of expertise.
social work, community work is often The combination represents the
2008-10 Batch Students , Ms.
contrasted with direct practice in which social work tradition that along with
individual change has always aimed to
Amrita Mukerjee , Ms. Soumidutta
social workers work directly with
individuals solving micro, mezzo and encompass social action, social change –MSW Students from the
macro level problems. This will also and community development.For the Department of Social work ,
provide support and encouragement students and to the department the Acharya Institute of Management
for communities to provide these ongoing work at Hosahalli is a major and Sciences.

The
ThePhilosophy
Philosophyof the
of Pig
the Pig
Pi
When Mill's contemporary,the go forth and multiply, but only fools don't know what
historian Thoms Carlyle, we humans compose sonnets they're missing. Which is
denounced utilitarianism as a and paint pictures about it. what makes them pigs and
'pig philosophy',he meant that thus, in his memorable riposte fools in the first place. but we
its emphasis on pleasure to Carlyle, Mill declared that who are wise, we who know
reduced human beings to the
'both sides' of the question,
base level of animals. If It is better to be a
happiness entailed only the
can distinguish piggy
human being dis pleasures from Socratic
gratification of desire, Carlyle
satisfied than a pig ones. What makes one
warned, then happiness was
hardly worth having. Rolling satisfied; better to be pleasure superior to another
in mud and sticking your snout Socrates dissatisfied than is the 'nobleness of character'
in a trough could not possibly a fool satisfied. And if the courage, noblity, dignity,
count as living the good life. fool, or the pig, is of a duty or self Sacrifice-it
Unless, of course, your were a different opinion, it is demands. these virtues are
pig-and then it was very good what really matters about
because they only know
indeed. pleasure, and are the very
The flaw in Carlyle's their own side of the
question. The other party reason we pursue it: to
argument, at least from Mill's
possess its desirable
perspective, was assumption to the comparison knows
attributes, so that we might
that humans and pigs enjoy the both sides.
same pleasures. that is true, but
acquire a noble character.
only partially so. All creatures In others words, pigs and

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 11


CzsÁåAiÀÄ - 2 `ªÀÄ£À¸ÀÄ'ì E®èzÀ ªÀiÁUÀð.
¸ÉÊPÁ®fUÀÆ ¸ÉÊPÉÆxÉgÀ¦UÀÆ ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ JA§ vÀÄ®£É ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ -
C¸ÁzsÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß DzsÀj¹ vÀÄ®£É F ªÀåQÛAiÀÄ C¸ÀAUÀvÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ,
MAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀiÁrzÁUÀ J¯Áè §UÉAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ aQvÉì AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé«£Á±ÀzÀ
ªÀåvÁå¸À«zÉ. M§â ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ªÀiÁqÀĪÀ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À¸ÀÌAzÀgÀÄ. ªÀiÁUÀð ©lÄÖ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¥Àæw¸ÀàA¢¹ vÁ£ÀÆ ¸ÀÄR ¥ÀqÉzÀÄ
K£ÀÄ DUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁPÉ '¤dªÁzÀ qÁPÀÖgï' vÀ£Àß gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀPÀÆÌ ¸ÀÄR PÉÆqÀĪÀAvÉ EªÀ£ÀÄ
»ÃUÉ DUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¥À j ÃQë ¸ À Ä ªÁUÀ K£À Ä AiÉ Æ ÃZÀ £ É AiÀiÁªÀ jÃw ¨ÉÃgÉ vÀgÀºÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ, gÉÆÃVAiÀÄ°è K£À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß F
¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV «ªÀj¸ÀĪÀ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ, £ÀAvÀgÀ gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ªÀåQÛ¬ÄAzÀ PÁAiÀÄðUÀvÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ
«eÁУÀ ¸ÉÊPÁ®f' ºÉÃUÉÀ ªÁ¹ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÉà xÉgÀ¦¸ïÖ£À ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ
¸ÁzsÁgÀtªÁV J®ègÀÆ w½¢gÀĪÀ «ZÁgÀ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ¥Àæ±Éß.F ¥Àæ±ÉßUÉ
DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß aQvÉìAiÀÄ «zsÁ£À MAzÀÄ ©lÖgÉ xÉgÀ¦¸ïÖ GvÀÛgÀ ¹UÀ®Ä ¸ÉÊPÁ®fAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß
§zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀAvÀæ '¤dªÁzÀ qÁPÀÖgï' £ÀAvÉAiÉÄà PÉ®¸À »AzÉ vÀ½î D ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹
ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. zÉÊ»PÀ QæAiÉÄAiÀÄ §zÀ®Ä, vÀ£Àß gÀƦvÀªÁzÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß
'¸ÉÊPÉÆxÉgÀ¦'. gÉ Æ ÃVAiÀ Ä ªÀ i Á£À ¹ PÀ Qæ A iÉ Ä AiÀ Ä °è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ£É xÉgÀ¦¸ïÖ. ±ÀÄgÀÄ
GAmÁVgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ aQvÁì PÀæªÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ xÉgÀ¦.
xÉgÀ¦¸ïÖ qÁPÀÖgï C®è ? gÀƦ¸À®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ xÉgÀ¦¸ïÖ ¸ÉÊPÁ®fUÀÆ ¸ÉÊPÉÆxÉgÀ¦UÀÆ MAzÀÄ
`EªÀgÀÆ qÁPÀÖgÀgÉÃ, DzÀgÉ ¤dªÁzÀ vÀ£À߯Éèà PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀåvÁå¸À«zÉ. M§â ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ
qÁPÀÖgï C®è, EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÁ®f qÁPÀÖgÀÄ. PÉ Ã ½PÉ Æ ¼À Ä î w Û g À Ä vÁÛ £ É . £À £ À ß ªÀ Ä ÄAzÉ K£ÀÄ DUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ DUÀÄwÛzÉ
OµÀ¢ü PÉÆqÀĪÀªÀgÀ®è' JAzÀÄ PÀĽwgÀĪÀ F ªÀåQÛ F jÃw AiÉÆÃa¸À®Ä, JAzÀÄ ¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV «ªÀj¸ÀĪÀ «eÁУÀ
d£À ¸ ÁªÀ i Á£À å gÀ Ä xÉ g À ¦ ¸ïÖ £ À §UÉ Î F ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä, F jÃw `¸ÉÊPÁ®f' DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
ºÉüÀĪÀÅ¢zÉ. `OµÀ¢ü PÉÆqÀĪÀªÀgÀ®è' ªÀwð¸À®Ä EªÀ¤VgÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ ? §zÀ ¯ Á¬Ä¸À Ä ªÀ ªÉ Ê eÁÕ ¤ PÀ vÀ A vÀ æ
J£À Ä ßªÁUÀ PÉ ® ªÉ Ç ªÉ Ä ä ºÉ Ã ¼À Ä ªÀ ª À g À F PÁgÀtUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀAUÀvÀ CxÀªÁ `¸ÉÊPÉÆxÉgÀ¦'.
zsÀé¤AiÀÄ°ègÀ§ºÀÄzÁzÀ QAavï vÁvÁìgÀ C¸ÀAUÀvÀ? F PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀ, E£ÉÆßAzÀÄ vÀAvÀæ-
CxÀªÁ ªÀÄÄdÄUÀgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. C¸ÀAUÀvÀ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ vÀAvÀæ
vÀªÀiÁµÉAiÀÄ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ F ªÉÊzÀåQÃAiÀĪÁV C¸ÀA¨sÀªÀ J¤¸ÀĪÀ gÀa¸À®àqÀÄvÀÛzÉ, ¹zÁÞAvÀªÉà vÀAvÀæªÀ®è.
QAavï vÁvÁìgÀ CxÀªÁ ªÀÄÄdÄUÀgÀ OµÀ¢ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉƼÀî®Ä, EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÁ®f UÉÆwÛgÀĪÀªÀgÀÄ xÉgÀ¦¸ïÖ
PÉÆqÀzÀ, ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ªÁ¹ DUÀĪÀAvÉ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É? vÀ£Àß DUÀ§ºÀÄzÀÄ, DV®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ
gÉÆÃVUÉ K£ÉÆAzÀÆ ªÀiÁqÀzÀ JPïì-gÉà ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß vÁ£Éà £Á±À ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß ¸ÉÊPÉÆxÉgÀ¦¸ïÖ xÉgÀ¦UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀµÀÄÖ PÀ¤µÀÖ
qÁPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉxÁ®f qÁPÀÖgÀgÀ §UÉÎ AiÉ Æ ÃZÀ £ ÁPÀ æ ª À Ä ªÀ Ä vÀ Ä Û GvÉ à ç ÃQë v À ¥À æ ª À i ÁtzÀ ¸É Ê PÁ®f w½zÀ z À Ý gÉ
ºÉüÀĪÁUÀ ªÀåPÀÛ DUÀĪÀÅ¢®è. OµÀ¢ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß EªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁPÀÄ.AiÀiÁªÀÅzÉ §UÉAiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ rVæ
PÉÆqÀzÀ F qÁPÀÖjUÉ ¦ü¹²AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀȶֹPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É? vÀ£Àß ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ E®èzÀÄzÀjAzÀ ¸ÉÊPÁ®f¸ïÖ CxÀªÁ
¸Àdð£ïjUÉ ¹PÀ̵ÉÖà UËgÀªÀ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. vÀ£Àß PËlÄA©PÀ fêÀ£À, ªÀÈwÛ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÉÆxÉgÀ¦¸ïÖ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À »AzÉ qÁ.
DzÀgÉ OµÀ¢ PÉÆqÀzÀ, DzÀgÀÆ ¸ÁªÀ i ÁfPÀ fêÀ £ À z À ° è AiÀ i ÁjUÀ Æ JAzÀ Ä §gÉ z À Ä PÉ Æ ¼À î ¯ ÁUÀ z À Ä zÀ j AzÀ
gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÁ¹ ªÀiÁqÀĪÀ xÉgÀ¦¸ïÖ F ¨ÉÃqÀzÀªÀ£ÁV PÉÆ£ÉUÉ vÀ£ÀߣÀÄß PÀAqÀgÉ `qÁPÀ Ö g ï' C®è ¢ gÀ § ºÀ Ä zÀ Ä . DzÀ g É
U˪ÀgÀ¢AzÀ ªÀAavÀ. gÉÆÃUÀ ªÁ¹ªÀiÁqÀzÀ AiÀiÁjUÀÆ EµÀÖ«®èªÉAzÀÄ EvÀgÀgÀ£ÀÄß qÁPÀÖgÀgÀAvÉ EªÀ£ÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ªÁ¹
qÁPÀÖgÀgÀ §½ EgÀĪÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CxÀªÁ vÀ£ÀߣÉßà ºÀ½AiÀÄ®Ä EªÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ
AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ F «¥ÀAiÀiÁð¸ÀPÉÌ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀvÀå ¹Üw. gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÁ¹ ªÀiÁr fêÀ
PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÉÃ? jÃw wgÀÄa £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É? EªÉà G½¸ÀĪÀ qÁPÀÖgÀgÀµÉÖÃ, fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß
¸À®PÀgÀuÉUÀ½®èzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ M§â aQvÉì ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ ¸ÀÄRªÁV ¨Á¼ÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß
ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ, E£ÉÆߧâ aQvÉì ZËPÀnÖ£À°è GvÀÛgÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ xÉgÀ¦¸ïÖ£À

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 12 d£ÀªÀj 2011


(OµÀ¢ PÉÆqÀzÉAiÉÄÃ) ªÁ¹ªÀiÁqÀĪÀ, 2. ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ ºÀvÉÆÃnUÉ 2. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÉæ ¤°è¹
¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦¸ÀÖgÀÆ UËgÀªÁºÀðgÀÄ JAzÀÄ §gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¹ DUÀĪÀ gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ. DUÀ®Æ '¥ÀgÀªÁ E®'è DVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ
w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¥ÀæªÀÈwÛ. 3. ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¬ÄAzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ §AzÀ C±ÀÑAiÀÄð, D£ÀAzÀ ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ.
£À A vÀ g À ¸À A ¥À Æ tð ªÁ¹ DUÀ ® Ä 3. E£ÀßµÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉAiÉÄÃ
xÉgÀ¦AiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¸É Ê PÉ Æ ÃxÉ g À ¦ AiÀ Ä CªÀ ± À å PÀ v É EgÀ Ä ªÀ ªÉÆzÀ°VAvÀ wêÀæªÁV gÉÆÃUÀ ªÀÄgÀÄPÀ½¹
»¥Áßn¸À A £À Ä ß xÉ g À ¦ UÉ §¼À ¹ zÀ gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¸ÉÊQAiÀiÁnæAiÀÄ ªÉÆgÉ
ªÉĸÀägï, »¥Áßn¸ÀA£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀ 4. ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¬ÄAzÀ K£ÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ
§Ææ Cgï, ¸ÉÊPÉÆÃC£Á°¹¸ï £À d£ÀPÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀzÀ DzÀgÉ
¹UÀäAqï ¥sÁæAiÀiïØ, UɸÁÖ¯ïÖ xÉgÀ¦AiÀÄ d£ÀPÀ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ ªÁ¹ DUÀĪÀ ¸ÉÊQAiÀiÁnæAiÀÄÄ F ªÀÈvÀÛzÀ°è xÉgÀ¦AiÀÄ
¦üæmïÓ ¥À¯ïìð, mÁæöå£ÀìöåPÀë£À¯ï C£Á°¹¸ï£À gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ. C¹ÜvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀé d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ JµÀÄÖ
ªÀÄÆ® ¥ÀÄgÀĵÀ JjPï §£ïð , ªÉÄð£À £Á®ÆÌ §UÉAiÀÄ gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ vÀ®Ä¦vÀÄ JAzÀÄ w½¬ÄvÀ®è. ¨ É Ã r P É
¯ÉÆÃUÉÆÃxÉgÀ¦AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀ «PÀÖgï ªÁ¹ DUÀ ¯ É A zÀ Ä PÀ ½ ¸À ® à q À Ä ªÀ Å zÀ Ä , ¥ÀÆgÉÊPÉUÀ¼À MvÀÛqÀ¢AzÁV ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ïÖ
¥ÁæAPïè... »ÃUÉ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦AiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀ g É z É Æ AiÀ Ä å®à q À Ä ªÀ Å zÀ Ä , ºÉ Æ ÃUÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÃUÉ
¥ÀAxÀUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀgÀ°è ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ÀÖgÀ §½UÉà | ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉÆAzÀÄ ªÉüÉ
ªÀÄÆ®vÀB qÁPÀÖgÀgÉÃ! M§â ºÉÆgÀgÉÆÃVUÉ ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¬ÄAzÀ ªÁ¹ xÉgÀ¦ ªÀiÁrzÀgÀÆ gÉÆÃVUÀ¼À
«µÀ A iÀ Ä »ÃVzÀ Ý gÀ Æ £À ª À Ä ä°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ ªÉÆzÀ® ¨sÉÃnAiÀÄ ªÀvÀð£É¬ÄAzÁV CzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw
d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀAvÉ ºÉaÑ£À qÁPÀÖgÀgÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥Àæw ¨sÉÃnUÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¸ÁévÀAvÀæöå C¹ÜvÀé PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ JAzÀÄ
zÀȶÖAiÀÄ°è PÀÆqÀ "MªÉÄä ¤«ÄµÀ ¸À ª À Ä AiÀ Ä ¸ÁPÀ Ä , DzÀ g É «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄð£À ªÁ¸ÀÛªÀzÀ avÀætzÀ
¥ÀæAiÀÄw߸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀiÁUÀð" ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦. ºÉÆgÀgÉÆVAiÀÄ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦UÉ ¥Àæw¸À®ªÀÇ GzÉÝñÀ.
J®è ¥À j ÃPÉ ë U À ½ AzÀ gÉ Æ ÃVAiÀ Ä 40 jAzÀ 60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ.
zÉúÀzÀ°è K£ÉãÀÄ vÉÆAzÀgÉ E®è JAzÀÄ ¸ÉÊQAiÀiÁnæAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀ gÉÆÃVUÀ¼À E§âUÉAiÀÄ zÀÄgÀAvÀ
RavÀªÁV UÉÆvÁÛzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¨ÉÃgÉ ¸ÀASÉåAiÉÄà ¸ÁPÀµÀÄÖ EgÀĪÁUÀ ¸ÉÊQAiÀiÁnæ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄ£ÉÆÃgÉÆÃV £ÉÃgÀªÁV
OµÀ¢, E£ÀßµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ OµÀ¢ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ' ¸À Ö gÀ Ä ¸É Ê PÉ Æ ÃxÉ g À ¦ UÉ ¸À ª À Ä AiÀ Ä ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦¸ïÖ §½ ºÉÆÃzÀgÉ ? gÉÆÃVAiÀÄ
'ºÉƸÀzÁV §A¢gÀĪÀ «±ÉõÀ ¥ÀjÃPÉ'ëAiÀÄ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÁzsÀå DUÀĪÀÅ¢®.è F eÉ Æ vÉ ¸À A ªÁ¢¹ F gÉ Æ ÃVUÉ
¨ÉÃrPÉ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ qÁPÀÖgÀgÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä vÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦ ¸ÉÊQAiÀiÁnæAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ EzÉ JAzÀÄ
gÉÆÃVUÉ ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ JA¢lÄÖPÉƼÉÆît. xÉgÀ¦AiÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr
ºÉ à ¼À § ºÀ Ä zÀ Ä . DzÀ g É D gÉ Æ ÃV ¥Àæw¨sÉÃnAiÀÄ PÉÆ£É, gÉÆÃVAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ §gÀ®Ä w½¸ÀÄvÁÛ£É xÉgÀ¦¸ïÖ. gÉÆÃV
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ¯Áè ? ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ÀÖgÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÉÆÌøÀÌgÀ `CzÉà ªÀiÁvÉæ ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ïÖ §½ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. C°èAzÀ
£ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ vÀ¯É PÉnÖ®èªÀ®è,! ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ' CxÀªÁ 'D ªÀiÁvÉæ ¤°è¹ F xÉgÀ¦¸ÀÖ£À°èUÉ »AwgÀÄV §gÀĪÀÅ¢®è!
ºÁUÉÆAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÉæ vÉUÉzÀÄPÉƽî' JA§ ¸ÀAªÁzÀzÀ°è `¥ÀgÀªÁ E®è' CUÀ®Ä ªÀiÁvÉæ ¹QÌvÀ®è!
£ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ. F jÃwAiÀÄ ªÀ Ä £É Æ ÃgÉ Æ ÃV ¸É Ê QAiÀ i Ánæ ¸ À Ö j AzÀ
¸É à «¹`ªÉ Æ zÀ ° VAvÀ ¥À g À ª Á E®è ' ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ¢AzÀ gÉÆÃV ªÀiÁvÉæUÀ½AzÀ ¤zÉð²¸À®àlÄÖ xÉgÀ¦¸ÀÖ£À §½ §AzÁUÀ
CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ CxÀªÁ EªÀjAzÀ®Æ £Á£À Ä ªÁ¹AiÀ i ÁUÀ Ä wÛ z É Ý Ã£É JAzÀ Ä CxÀªÁ £ÉÃgÀªÁV §AzÀ gÉÆÃVUÉ
K£ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À DUÀ°®è' JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. C®èzÉ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ xÉgÀ¦¸ïÖ
UÉÆýqÀĪÀ gÉÆÃVUÀ¼À dUÀwÛ£À°è xÉgÀ¦ ¸É Ê QAiÀ i Ánæ ¸À Ö g À £À q À Ä ªÉ £À q É z À ¤zs À ð j¹zÁUÀ gÉ Æ ÃVUÉ xÉ g À ¦ AiÀ Ä
ªÀÄvÀÄÛ xÉgÀ¦¸ïÖ EvÀÛ qÁPÀÖgÀjUÀÆ CvÀÛ ¸ÀAªÁzÀUÀ½AzÀ vÁ£ÀÄ ªÁ¹ DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÉÆÃd£É w½¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. xÉgÀ¦¸ïÖ
gÉÆÃVUÀ½UÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀ JA§ PÀ®à£ÉAiÉÄà CªÀ¤VgÀĪÀÅ¢®è. w½¹zÀµÀÄÖ ¸À® CªÀ£À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr
¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ. xÉgÀ¦AiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ CjAiÀÄzÀ F CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄ ªÁ¹ DzÀzÀÝ£ÀÄß
xÉgÀ¦AiÀÄ F ¥Àj¹ÜwUÉ PÁgÀt gÉÆÃV PÀæªÉÄÃt ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ÀÖgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn gÉÆÃV AiÀiÁgÀ §½AiÀÄÆ
w½AiÀÄ®Ä ªÁ¹ DUÀ®Ä CªÀ±Àå«gÀĪÀ aQvÁì ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgïUÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀŢݮè. DzÀgÉ 1 jAzÀ 6 ¸À®
PÀæªÀĪÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ªÀÄ£ÉÆÃgÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ£É - ªÀiÁvÉæ £ÉÆÃr E£ÀÆß ¥ÀæAiÉÆÃd£À
ªÀVÃðPÀj¹, EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉƼÀî®Ä. ¹UÀ°®èªÉAzÁUÀ CxÀªÁ '¥ÀgÀªÁ E®'è
¸ÀܼÀzÀ°è «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjQë¸À¨ÉÃPÀÄ. FUÀ F gÉ Æ ÃVUÉ ªÀ Ä ÆgÀ Ä ºÀAvÀ vÀ®Ä¦ xÉgÀ¦AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ PÉ®ªÀÅ
¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ- wAUÀ ¼ À Ä UÀ ¼ À £À A vÀ g À gÉ Æ ÃUÀ
1. ¸ÉÊQAiÀiÁnæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦ F 1. ªÀiÁvÉæ UÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAUÀÄvÁÛ '¥ÀgÀªÁ E®'è ªÀÄgÀÄPÀ½¹zÁUÀ gÉÆÃV CxÀªÁ CªÀ£À
AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ®Æ ªÁ¹ DUÀzÀ gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ. CVgÀĪÀÅzÀÄ. PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ, '£À£Àß UÀÄgÀÄw£ÀªÀgÀÄ M§âgÀÄ

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 13


ºÉÆÃVzÀÝgÀAvÉ. CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ...' ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀUÉ K¤zÉ JAzÀÄ ¥ÀÆgÁ ºÉÃUÉ ªÁ¹ DUÀÄvÀÛzÉ ? EªÉÃ
JAzÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ-xÉgÀ¦ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀÄvÀƺÀ®PÁj ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ,
xÉgÀ¦¸ÀÖ£À ±ÁæzÀÞ ªÀÄAvÀæ ¥ÀoÀt! AiÀıÀ¹é ¸ÀjªÀiÁr ©qÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ºÉƸÀ ¸ÁzÀåªÁzÀµÀÆÖ DqÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ
CUÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÊUÀ¼ÀÄ ¹UÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀ¹é ªÀÄ£ÀĵÀågÁUÀÄvÉÛêÉ|. PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß F ¥ÀĸÀÛPÀ.
DzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¥ÀæZÁgÀ ¹UÀzÉà EgÀĪÀ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è K¤zÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ
§ ¥ÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°, vÀAvÀæzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ
E§âUÉAiÀÄ zÀÄgÀAvÀ §ºÀıÀB ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦ UÉÆwÛgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CªÀjUÉ ¸É Ê PÉ Æ ÃxÉ g À ¦ AiÀ Ä £À Ä ß 2 «zs À ª ÁV
ªÀÈwÛAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. UÉÆvÁÛ?. ªÀVÃðPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ:
C¥Àà CªÀÄä ºÉýPÉÆqÀzÉ EgÀĪÀ §Ä¢Ý
§
xÉgÀ¦¸ïÖ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EªÀ¤UÉ ºÀt PÉÆlÄÖ PÀ°AiÀĨÉÃPÁ ?. 1. gÉÆÃVUÉ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ DVzÉ JA§ÄzÀgÀ
J¯Áè gÉÆÃVUÀ½UÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÉÊPÁ®f ? ¥ÀÆågï ¶mï. £À£ÀUÉ
§ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß
ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀ ªÀåQÛ- d£ÀgÀ¯ï CzÀ g À ¯ É è ® è £À A ©PÉ A iÉ Ä Ã E®è . ªÁ¹ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÁæöåQÖñÀ£Àgï ( PÀÄlÄA§ ªÉÊzÀå ). 1980 ¸ÉÊPÁ®f¸ïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÉøïÖ 2. AiÀiÁPÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ feÁÕ¸É
jAzÀ FZÉUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ 20 D¥sï mÉʪÀiï CAqï ªÀĤ. ªÀ i ÁqÀ z É gÉ Æ ÃVAiÀ Ä £À Ä ß ªÁ¹
PÀÄlÄA§ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ K£ÉÆà ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛgÀAvÉ. DªÉÄïÉ
§ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ EªÀgÉ®èjUÀÆ »ÃUÉ »ÃUÉ ªÀ i ÁqÀ Ä CAvÀ E°è F CzsÁåAiÀÄzÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ
¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà ¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ïÖ UÉÆvÀÄÛ. ºÉüÀÄvÁÛgÀAvÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¹ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ
¸ÉÊPÁ®f¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦AiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ DUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ DUÀ°®è ¸ÀAªÁzÀ, vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ½UÉ
EªÀ g À PÀ ® à £ É ªÀ Ä vÀ Ä Û C©ü ¥ Áæ A iÀ Ä JAzÁzÀgÉ EªÀgÀÄ K£ÀÄ CzsÁgÀªÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß.
d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÀAvÉ. m
©ü£ÀߪÁVAiÉÄãÀÆ EgÀ°®è.(8 £ÉAiÀÄ CµÀÄÖ zÉÆqÀØ qÁPÀÖgÀÄ CµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ
§
vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« OµÀ¢ü PÉÆmÉÖà ªÁ¹ DUÀ°®è. EªÀ£À
¸Ëd£Àå:
¥ÀqÉzÀªÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ) d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý©lÖgÉ £À£Àß aAvÉ, zÀÄBR,
qÁ. «ÄãÀUÀÄAr ¸ÀħæªÀÄtå CªÀgÀ
zÀȶÖAiÀÄ°è " §jà ¸ÉÊPÁ®fAiÀĪÀgÀÄ ", vÀ¯É£ÉÆêÀÅ, JzɧrvÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÁ.?
ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ `ªÀÄ£À¸ÀÄì'
"¸ÉÊPÁ®f qÁPÀÖgÀÄ" ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÉǪÉÄä CAiÉÆåà MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É CªÀgÀ£ÀÄß
§
E®èzÀ ªÀiÁUÀð PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄݨsÁUÀ
¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ïÖ EzÁÝgÉ. ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦ CxÀªÁ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀAvÉ, ªÁ¹ DUÀzÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ:
xÉgÀ¦ JAzÀgÉ K£ÀÄ JAzÀÄ UÉÆwÛ®è. gÉÆÃUÀUÀ½UÉ PÁ¸ÀÄ QüÀĪÀ »PÀävÀÄÛ EzÀÄ. £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPÉõÀ£ïì ¥ÉæöÊ.°.
¸ÉÊPÁ®f¸ÀÖgÀ §UÉÎ (¸ÉÊQAiÀiÁnæ¸ïÖ §jà ªÀ i ÁvÀ £ ÁqÀ Ä ªÀ Å zÀ P É Ì ºÀ t
§ JA¨É¹ ¸ÉAlgï, PÉæ¸ÉAmï gÀ¸ÉÛ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÉÆÃxÉgÀ¦¸ÀÖgÀ£ÀÆß EªÀgÀÄ ºÁUÉAzÉà PÉÆqÀ¨ÉÃPÁ ?. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560 001
PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ) d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨É¯É gÀÆ. 180/-
¸É Ê PÉ Æ ÃxÉ g À ¦ ¸ïÖ (d£À ¸ ÁªÀ i Á£À å gÀ
§
ªÀÄvÀÄÛ C¤¹PÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:
¸ÉÊPÁ®f¸ïÖ) K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ? K£ÀÄ
CªÀgÀ (¸ÉÊPÁ®f¸ÀÖgÀ) ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV
§ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ ?
¸ÀĪÀÄä£É ¤AvÀgÉ ¸ÁPÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀªÀĸÉå

Social Work Journals


The Indian Journal of Social Work (IJSW): www.tiss.edu/ijsw.htm
International Social Work: www.isw.sagepub.com
The Journal of Social Work Values and Ethics: www.socialworker.com/jswve
British Journal of Social Work: www.bjsw.oxfordjournals.org
Journal of Social Work Practice:
Psychotherapeutic Approaches in Health,
Welfare and the Community: www.tandf.co.uk/journals/titles/02650533.asp
Professional Social Work: www.basw.co.uk
Social Work Education: www.tandf.co.uk
National Journal of Professional Social Work
Social Work Journal -A Bi-annual

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 14 d£ÀªÀj 2011


Social Action as a strategy for Social Development
In recent years, the country has been a witness to the rapid growth of regionalism,
casteism and communalism. Since these pose a very grave threat to the
country's integrity and also to the laboring masses in terms of their livelihood,
social action is often addressed as the only solution to making the poor and the
marginalized aware of their rights.

S ocial Development means evenly


shared balanced progress of entire
populations towards enhancement of
non-participatory role in social life and
social action can be a process to
include the disadvantaged segments of
Groups) from 4 states 30% reported
community action; sometimes more
than one such action and around half of
the circumstances of living, the quality the community to gain access to rights these actions have been successful
of life and the quality of human and can also pave to redistribution of such as improvement in access and
relations. If the idea of sustainability, resources as per principles of quality of community services and
which is the idea of the day, is democracy and social justice. infrastructure.
inculcated then social development
should also meet the needs of the Since the term “social” means “ However Social action should
present without compromising the interaction of individuals in society “it ensure returns and allow assets to be
ability of future generations to meet also includes political, economical, used productively and freely. Social
their own needs. cultural and ethical aspects. When it is action if combined with Robert
used as a prefix to action, it carries the Chamber's work on sustainable
The Social action theory connotation of a collectivity working livelihoods and Amartya Sen's
developed by Social theorist Max towards achieve an end. approach to assets and capabilities can
Weber, which was later, adopted by One great disadvantage of the present be effective in helping the poor, their
sociologists, tries to understand the day development is that the families and communities. Intense
relationship between social structures marginalized have been unable to tap involvement of organizations in
and the individuals and their behaviour the prosperity that others enjoy. grassroot levels has also shown that the
and actions. Accountability and lack of inclusion process of empowering people should
have always threatened the allow space for independent initiative,
Now, social development is not cohesiveness of societies. Hence it is creativity and personal aspirations.
possible without understanding the important to adopt comprehensive and Otherwise it could become a
social structures. In India Caste and inclusive strategies that empower poor oppressive rather than a liberating
class dominate the social structure. and marginalized. factor. Equally important is the need
Evenly shared progress can only for the group to develop a mechanism
happen when social policies are Social development should also be to deal with our differences within a
designed consciously to treat every sustainable. The future should also be discipline, which strikes a proper
human as a subject of intrinsically focused and development should look b a l a n c e b e t w e e n d e m o c r a c y,
equal worth, entitled to equal social, into the needs of the future generations responsibility and authority.
economic, civil and political rights, which is not happening at present If social work is working among
liberties, responsibilities and looking at the carbon emissions, the poor, or helping the poor to help
recognition. degradations of greenery, mining to themselves, social action can be an
exploit minerals etc. Hence social effective means to empower the poor
How can social action help social action should focus on the concept of and development can be effective only
development? Social action is not essential needs in particular and the if includes the poor, the marginalized
alien to India (even though its origin is idea of limitations should be practiced and every other section of vulnerable
attributed to the west). Social action community.
dates back to the 18th and 19th Century In recent times empowerment of
when reformers fought against the evil women is given significance and self Social workers can use social
of Sati, child marriage, widowhood help groups have always been in focus. action as a key model to empower the
practices for women. The Frances Sinha in her book “Self Help socio-political and economic status of
disadvantaged segments of the groups in India” says that out of data the oppressed groups, communities
community have always assumed a collected from 214 SHGs(Self Help and organizations. This will enable

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 15


them to access opportunities and The social work profession has a long environment, socio-economic
resources in the society which will and proud tradition of advocacy and situation in the country and issues
enable them to contribute to the society social action leading to social reform. relating to privatization, supra
as valued human beings. Social action has successfully lobbied structure etc., it is great deal of service
especially to reduce abuse and violence indeed.
Social workers can also use social by enacting laws and legislation. m
Ms. Sagayashanthy . A
action for advocacy and lobbying of
Coordinator,
right based issues and can also use it, in Hence if social workers can use
Indian Social Institute,
collaboration with organizations to social action to create awareness and
Bangalore.
draw development and action plans. empower people on issues of

SÁåvÀ «A§®Ø£ï mɤ߸ï


DlUÁgÀ CxÀðgï Då±ïUÉ
EzÀÄ ¥Á¹nªï aAvÀ£É
Kqïì gÉ Æ ÃUÀ « gÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä
SÁvÀjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
DvÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀÄ aQvÉì ªÀiÁqÀĪÁUÀ
¥ÀæªÀiÁzÀªÀ±Ávï Kqïì gÉÆÃVAiÀÄ gÀPÀÛ "If I were to say
¸ÉÃj D gÉÆÃUÀ CªÀ¤UÉ vÀUÀÄ°vÀÄ. F
CA±À UÉ Æ vÁÛ U À Ä vÀ Û ¯ É Ã CxÀ ð gï, 'God, why me ?'
C¢üÃgÀ£ÁUÀ°®è. §ºÀ¼À ¸ÀºÀdªÉA§AvÉ about the bad
CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ. MªÉÄä AiÀiÁgÉÆÃ
CªÀ¤UÉ PÉýzÀgÀÄ `ºÉÆÃV ºÉÆÃV Kqïì
things, then I
gÉÆÃUÀ ¤£ÀUÉà §gÀĪÀÅzÉAzÀgÉãÀÄ? F should have said
¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß D zÉêÀgÀÄ
¤£ÀUÉ KPÉ vÀUÀÄ°¹zÀ?
'God, why me?'
about the good
CzÀPÉÌ CxÀðgï ¤ÃrzÀ GvÀÛgÀ things that
£ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß D±ÀÑAiÀÄðUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸É«Ä¥sÉÊ£À¯ï ºÁUÀÆ E§âgÀÄ happened in my
¥sÉÊ£À¯ï vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛgÉ.
dUÀwÛ£ÁzÁåAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAwªÀĪÁV M§â «A§®Ø£ï life."
LzÀÄ PÉÆÃn d£À mɤ߸ï PÀ ¥ ï UÉ ® Äè v ÁÛ £ É . £Á£À Ä
DqÀÄvÁÛgÉ. LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀÄA¢ «A§®Ø£ï£À°è UÉzÁÝUÀ `ºÉà • "Every time you
m É ¤ ß ¸ ï ¨sÀUÀAªÀvÁ! EµÉÖ¯Áè PÉÆÃn
ªÀÈwÛ¥ÀgÀ
win, it diminishes
DlUÁgÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. D ¥ÉÊQ 20 ªÀÄA¢ mɤ߸ï DqÀĪÁUÀ,
¸Á«gÀ ªÀ Ä A¢ AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã CªÀgÀ£É߯Áè ©lÄÖ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁvÀæ the fear a little
¥ÀAzÀåªÁqÀ®Ä C º À ð v É KPÉ D C¥ÀƪÀð ¥ÀlÖPÉÌ vÀAzÀÄ bit. You never
¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. D ¥ÉÊQ LzÀÄ ¤°è¹zÉ?' JAzÀÄ PÉüÀ°®è really cancel the
¸Á«gÀ ªÀÄA¢ UÁæAqï¸ÁèªÀiï »ÃVgÀĪÁUÀ FUÀ £Á£ÁåPÉ D
fear of losing;
vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛgÉ. LªÀvÀÄÛ ªÀÄA¢ ¥Àæ±Éß PÉüÀ°? £À£ÀUÉ vÀUÀÄ°gÀĪÀ
«A§¯ïØ£À°è DqÀÄvÁÛgÉ. £Á®égÀÄ Kqïì gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ y o u k e e p
JzÀÄj¸ÀĪÉ.' ¨sÉõï DxÀðgï! challenging it."

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 16 d£ÀªÀj 2011


¨sÁ gÀvÀ ºÀ½îUÀ¼À zÉñÀ. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ
¥À æ z s Á £À ª ÁVgÀ Ä ªÀ F zÉ Ã ±À z À ° è ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉƸÀ
ºÉƸÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
C£ÀPÀëgÀvÉAiÀÄ ¦qÀÄUÀÄ, PÀAzÁZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ
AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ PÀµÀÖªÉÃ, CzÀgÀ®Æè
¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ §AzÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ
MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå
¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀiÁAvÀgÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀªÉÇ°PÉUÉ
£ÀÄjvÀªÀgÉà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄgÀ DgÉÆÃUÀå, ¸ÀĸÀÆvÀæ
¥Àj¹Üw. PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ
¥Àr¸À®Ä ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ EzÉAiÉÄÃ, EzÀÝgÉ
¹ J¸ï Dgï ¥Àæ¸ÀªÀ, ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀĵÀÆæµÉ, gÉÆÃUÀUÀ¼À
¤AiÀÄAvÀæt, DgÉÊPÉ, F jÃw DgÉÆÃUÀåzÀ
AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ? AiÀiÁgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ? JAzɯÁè ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ [PÁgÉÆàgÉÃmï C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½zÀÄÝ ªÉÄïÉ
w½¹zÀAvÉ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÀÆ ¸ÀéAiÀÄA
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV GzÀ㫸ÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ, ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÉßÃ
EzÀ P É Ì ¸À ª À i Ázs Á £À « zÉ JAzÀ Ä
ºÉüÀĪÀªÀjzÀÝgÀÆ CAxÀºÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ¦à¹
¸ÉÆÃó¶AiÀÄ¯ï ªÀiÁrzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ
¹.J¸ï.Dgï CrAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
F ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ½UÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÊzÀågÀ ªÀÄÆ®PÀªÉÇÃ
¨É ¯ É U É vÀ P À Ì AvÉ , GvÀ Û g À U À ¼ À £ À Ä ß gɸÁàA¹©°n] CxÀªÁ F ¸ÉêÉUÁV ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ
ªÀ Ä jÃaPÉ A iÀ Ä AvÉ vÉ Æ Ãj¹ vÀ ª À Ä UÉ ¤Ãr ¸Áé¸ÀÜöå PÀÄlÄA§UÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ
¨ÉÃPÁzÀAvÉ F ªÀÄÄUÀÞ d£ÀgÀ£ÀÄß JA.§zÀj£ÁxÀ
PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃgÀÆPÁ ªÉ¯ï¥sÉÃgï
EzÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À dªÁ¨ÁÝj ºÀ¢
ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ EzÁÝgÉ. ºÀgÀAiÀÄzÀªÀjUÉ «ªÁºÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì,
CxÀªÁ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.
¸À P ÁðgÀ vÀ A zÀ AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã «ªÁºÀ ¥À Æ ªÀ ð ¸À A §Azs À z À
DzÀÄzÀjAzÀ, ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼À
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ d£À »vÀPÁÌVAiÉÄà EzÀÄÝ, gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ,
PÁAiÀÄðªÁå¦Û 'PÁgÉÆàgÉÃmï
PÁAiÀÄðUÀvÀªÁzÀgÉ ¤dªÁV §qÀ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
¸ÉÆÃó¶AiÀįï gɸÁàA¹©°n dªÁ¨ÁÝj
d£ÀgÀ, gÉÊvÀgÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ C½¹ DVzÉ. E£ÀÄß ¸ÀÄRªÀÄAiÀÄ zÁA¥ÀvÀåPÉÌ
§ºÀ¼ÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÀAvÁ£À ¤AiÀÄAvÀæt, ªÀÄPÀ̼À £ÀqÀĪÉ
§ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ
¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CAvÀgÀ F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ
F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV
dªÁ¨ÁÝjAiÉÄà DVzÀÝgÀÆ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ §ºÀ¼À ºÉaÑ£ÀzÁÝVzÉ.
PÁAiÀÄðUÀvÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ E£ÀÆß
C£É à PÀ ªÀ i Ázs À å ªÀ Ä UÀ ¼ À zÁégÀ £ÀAvÀgÀ, ²PÀët. F PÉëÃvÀæ §ºÀ¼À
ºÉ a Ñ £ À PÁAiÀ Ä ðUÀ ¼ À Ä £À q É A iÀ Ä
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ C£ÀPÀëgÀvɬÄAzÀ®Æ, ªÀĺÀvÀézÁÝVzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÀéAiÀÄA
¨É à PÁVzÀ Ý jAzÀ C£É à PÀ ¥À æ w ¶Ö v À
ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À PÁl¢AzÀ®Æ ¤dªÁV ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀ£É
PÉ Ê UÁjPÁ ¸À A ¸É Ü UÀ ¼ À Æ vÀ ª À Ä ä
vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ vÀ®Ä¥ÀÄwÛ®è. ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. E°è ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ
¯Á¨sÁA±ÀzÀ¯Éèà MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß
F ¤nÖ£À°è ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ 'PÁgÉÆàgÉÃmï ¸ÉÆÃó¶AiÀįï
«¤AiÉÆÃV¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢zÉ.
C¥ÁgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. gɸÁàA¹©°n [ ¹ J¸ï Dgï] AiÀÄ
EzÀ£Éßà 'PÁgÉÆàgÉÃmï ¸ÉÆÃó¶AiÀįï
AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã zÉ Ã ±À z À ° è ¥À æ e Á ªÁå¦Û CªÀ±ÀåªÁVzÉ. ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É,
gɸÁàA¹©°n [ ¹ J¸ï Dgï]
¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ 1. DgÉÆÃUÀå 2. ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À zÀvÀÄÛ PÉƼÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ
J£ÀÄߪÀÅzÀÄ.
¸ÁéªÀ®A§£É. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ,
DgÉÆÃUÀåzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ
AiÉ Æ Ãd£É A iÀ Ä £À Ä ß vÀ A zÀ g À Æ F ¸ÀAPÀµÀÖzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀÄѪÀ
AiÉ Æ Ãd£É U À ½ zÀ Ä Ý CzÀ g À ¥À æ Z ÁgÀ
JgÀ q À £ À Æ ß UÀ Ä jAiÀ i ÁVj¹AiÉ Ä Ã ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À
DVzÀÝgÀÆ d£ÀvÉ CªÀÅUÀ¼À
AiÉ Æ Ãd£É U À ¼ À £ À Ä ß gÀ Æ ¦¸À Ä ªÀ Å zÀ Ä . ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, «zÁåyð
G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛ®è.
EzÀPÁÌV ¥Àæw DAiÀÄ-ªÀåAiÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼À°è ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÈwÛ ¥ÀgÀ
F §UÉÎ, d£À eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ
¸Á«gÁgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÁAwææPÀ ²PÀëtPÉÌ DzÀåvÉ. EzÀjAzÀ
ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ
vÉUÉ¢j¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ F ºÀtzÀ ªÀÄPÀ̼À Gdé® ¨sÀ«µÀåPÉÌ
¸ÀAWÀUÀ¼À PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ
ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀ zÀħð¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁ¢AiÀ i ÁUÀ Ä vÀ Û z É zÉ Ã ±À P É Ì
¸ÁªÀiÁ£Àå PÉ®¸ÀªÉãÀÆ C®è. vÀªÀÄä

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 17


¸À°è¸À§ºÀÄzÁzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¤ªÀ ð »¹zÀ g É zÉ Ã ±À z À DºÁgÀ F ¤nÖ £ À ° è vÉ Æ AzÀ g É
¸ÉêÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸À ª À Ä ¸É å AiÀ Ä ¥À j ºÁgÀ z À eÉ Æ vÉ U É vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀ
F ¸É à ªÉ A iÀ Ä £À Ä ß FUÁUÀ ¯ É Ã DºÁgÀªÀ£ÀÄß gÀ¥sÀÆÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ®Ä, ¸ÀPÁðgÀ vÀdÕ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¹.J¸ï.Dgï CrAiÀÄ°è ¸À A WÀ l £É U À ¼ À GUÀ ª À Ä ªÁVzÀ Ä Ý
ZÉ£ÁßVAiÉÄà ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ, F ¨sÁgÀvÀzÀ¯ÉèÃ. ºÀ½îUÀ¼À°è ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¥À j ²Ã®£É , ¸À é A iÀ Ä A ¸É à ªÁ
¸ÉêÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ, ¹.J¸ï.Dgï
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ PÁAiÀÄðUÀvÀPÉÌ ¸ÀAWÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ CAUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ
vÀAzÀgÉ, ºÀ½îUÀ½AzÀ ªÀ®¸É CzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉzÀ ®PÁëAvÀgÀ GvÉÛÃd£À, ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀt
ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄzÁVzÉ. UÁæ « ÄÃt ¤ªÁ¹UÀ ¼ À Ä EAzÀ Ä ©qÀ Ä UÀ q É ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ
E£ÀÄß PÀȶ «ZÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ, ¸ÀÄRªÁVzÁÝgÉ. F PÁAiÀÄð E£ÀÆß
zÉñÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è£À ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß
zÉñÀªÀ£ÀÄß DyðPÀªÁV ºÁUÀÆ
ºÉZÀÄÑ £ÀqÉzÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À
¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ, ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÁªÀ i ÁfPÀ ª ÁV ¥À æ ¥ À A ZÀ P É Ì
vÉÆÃlUÁjPÉ, ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉUÀ¼À §UÉÎ FUÁUÀ ¯ É Ã ¥À æ w ¶Ö v À ¸À A ¸É Ü UÀ ¼ À Ä vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
ªÉÊeÁФPÀ «ZÁgÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¹.J¸ï.Dgï CrAiÀ Ä °è £À Ä jvÀ m
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ zÁégÀ ¸Á«gÁgÀÄ
CzÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ jÃw EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAWÀUÀ½UÉ ¸Ë®¨sÀå,
w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ F CjªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÆß
¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄA ¤Ãr GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄwÛzÉ.
¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ ¸ÉÃj

¸Àé-«ªÀgÀ »ÃVgÀ°
¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÝzÉÝãÀÄ ? ¥ÀæAiÀiÁtUÀ¼ÀÄ- «zÉñÀUÀ¼À «ªÀgÀ JA§ÄzÀÄ ¨ÉÃQ®è.
CfðAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸À°è¹ CzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃªÀÅ K£ÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
¤ªÀÄä «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß Ej¹ ¸ÀAAiÉÆÃd£É- AiÀiÁªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, §AiÀĸÀ¯ÁVzÉAiÉÆÃ
KvÀPÁÌV C®è CzÀÄ ªÀiÁvÀæ DVj
§zÀÄPÀÄ JµÉÖà GzÀݪÁVgÀ° ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ- AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌV JA§ÄzÀÄ
¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁvÀæ aPÀÌzÁVgÀ° ¨ÉÃQ®è MAzÀÄ Q« PÁtĪÀ ºÁUÉ
¸ÀAQë¥ÀÛªÁVgÀ° «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ«gÀ°
¤ÃªÀÅ ¤ªÉÆäA¢UÉ JAzÀÆ CzÀÄ K£À£ÀÄß PÉý¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrj ªÀiÁvÀ£Ár®è JA§AvÉ §gɬÄj JA§ÄzÀÄ ¨ÉÃQ®è
¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ §jà ¤ªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÀÅ zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀ
«¼Á¸ÀUÀ¼ÁUÀ° ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ¤ªÀÄä ¥ÀÄlÖ £Á¬Ä, ¨ÉPÀÄÌ CzÀÄ K£À£ÀÄß PÉý¹PÉÆArÃvÀÄ ?
§jà ¢£ÁAPÀUÀ¼ÁUÀ° ºÀQÌUÀ¼À£ÀÄß §zÀÄQ£À s¸ÀÄAzÀgÀ PÁUÀzÀ CgÉAiÀÄĪÀ «Ä¶Ã¤£À
£É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß PÀÄlÄÖªÀ ±À§Ý.
¤ªÉÄä®è ¥ÉæêÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©r
§jà «ªÁºÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸Ëd£Àå : £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£À
E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ- C¢üÃPÀÈvÀ ªÀiÁvÀæ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¨É¯É ºÉý, ªÀiË®åUÀ¼À£Àß®è `ºÉƸÀvÀÄ' ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉ 2004
¤ªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄ AiÀiÁjVzÉ vÀ¯É§gÀºÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁPÀÄ- «ZÁgÀUÀ¼À®è ªÀÄÆ®: fA¨ÉÆÃgï ¸ÁÌ «¸ÉÆèêÁ
J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå ¤ªÀÄä §Æn£À ¸ÀASÉå ¸ÁPÀÄ- ( ¥ÉÆð¸ï PÀ«vÉ)
¤ªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ¥ÀjavÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ CzÀgÉÆA¢UÉ ¤ÃªÀÅ J°è ºÉÆÃUÀÄ«j PÀ£ÀßqÀPÉÌ: J£ï. ªÉAPÀlPÀȵÀÚ
ªÀÄÄRåªÀ®è

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 18 d£ÀªÀj 2011


Can Social Worker Become
a Politician?
Mr. Svein Henriksen is Born in Norway, settled in Sweden since long time. Social
Worker, educated from Mid Sweden University 1995, Master in Leadership from
Halmstad University 2008, Currently elected member and chairman of local
government in Halmstad, Sweden, representing the Green Party.
Ms.Anitha: A Few words about your
internship programme in India

Mr.Svein: My internship in India Is very


explorative, I have learnt so many new
things which I haven’t come through when I
was in my Mother land. I visited India in
1994 for my internship and worked with the
people of Hirekumbalagunte, a village of
Kudlagi Taluk. I was there for 3months,
there I understood what actually poverty &
illiteracy means. This Hirekumbalgunte is a
small village containing nearly 700-800
people living with all kinds of social
problems –No toilets, On & Off electricity,
lots of school dropout children, etc., I was
very much surprised by seeing this Tips to Social work Students
situation. I wondered how these people
were living, what government is doing for Be active learners
4
these people and do the social worker never
turned to this village! People living in that Be more conscious about the
4
village also adjusted themselves to that
condition. public issues
Ms.Anitha: Did you revisit the village?
Take active participation in the
4
Mr.Svein: Yes, three in a year,1998, 2000 and 2010
respectively social and political issues
Ms.Anitha: How was your experience then?
Work for social reform
4
Mr.Svein: I was very much happy and satisfied because
when I visited Hirekumbalgunte in 1998 there were a
few changes. Then in 2000 I saw people started Think for real social work i.e. out
4
constructing their own toilets and that more children are
turned towards schools mostly because of free meals in of HR
school and the work of Swasti Baby sitting center,
allowing older sisters to attend school instead of
babysitting their younger siblings. Then in 2010 great Get into more practical exposure.
4
changes –Primary and High schools were built and
extended, government started babysitting center, more
buses, better houses and many more improvements. India is a great country, serve your
4
For that I would like to thank Mr. H.B Kanni for the
wonderful work he and Swasti have done. I feel because
of him the village is in this good condition.
country and its people.

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 19


Ms.Anitha: Now you are elected chairman of the service Social Work with Social Issues(substance abuse, weaker
?
board, elected member of the social board and the sections, etc.,)
handicap board in your local government representing Social Work with Social Policy and Administration
?
the Green party in Halmstad, Sweden, do you think a
social worker can bring any difference by entering into Social Work with the People having Psychological
?
the politics: Problems.
Mr.Svein: I think so and for that reason I am in this present
status Ms.Anitha:You visited a few Social Work Institutions in
Bangalore and interacted with many students, what did
Ms.Anitha: Can you tell how? you feel by those visits and interactions:

Mr.Svein: I would like to tell you how the social board Mr.Svein: It was really wonderful speaking to the students,
works in Halmstad. We are 11 elected members who they were very anxious and interested towards their
come from different fields like- Economics, Public studies. But one thing which I feel sorry to express,
Administration, Education, Social Work, etc., at present among those I interacted many said they are working as
for my invincibility among those 11 members two are an HR for a company, I actually don’t understood what a
Social Workers including me. So it made me more social worker will do by sitting in a company. I feel the
comfortable to exchange my views with other members employees working in a company means they are
and along with that I feel we have both theoretical and working for the company’s good, then where is the
practical knowledge about society and the people in it. social work concept. I feel management concept and the
So it helps us initiate in bringing new social welfare concept are entirely different faces.
programmes and make it implemented in an effective
way. Only Social Worker can think what actually Ms.Anitha: Describe Social Worker Role in Sweden:
needed for the people and how best a programme can be
implemented. Mr.Svein: In my motherland all the social workers are
employed in public sectors. The public sectors what I
Ms.Anitha: Objective of visiting India now mean are as follows:

Mr.Svein: I am here to visit old friends and to


show my three children to this beautiful
country and its welcoming people. I also
attended Prof. H M Marulasiddaiah’s book
release in Hospet as a cheif guest, I am
honored. Finally I am doing some longitude
research in villages in Kudlige taluk,
following 5 families after 12 years focusing
on poverty, migration, health, education,
family planning, etc. I am looking forward
to analyzing the result after this years
interview how are sponsoring by the Goten
borg University where I am doing my Our Team Members Interacted with Mr. Henriksen & HMM
MSW.

Ms.Anitha: Can you describe Social Work Education in Economic Office: The Social Worker analyses the
Sweden? economic and social status of the particular individual
seeking assistance and take necessary action to reform
Mr.Svein: In Sweden Social Work Education taught at two the economic status of those individuals or/and arrange
levels one at Bachelors’ level and another at Masters for counseling, treatment or follow up meetings.
Level. It is 3 ½ yrs course with semester scheme, we Working with Youth: This is considered as the
have field work during our 3rd and 5th term called preventive action of the government. Here Social
Internship programme. During this period students can Worker works on the roads observing the youths and
visit abroad and work in a community under the counsel them if they are having the socially deviant
supervision of affiliated professors of Swedish attitude.
University. Psychiatry: Here Social Workers work as counselors and
therapists for helping the people to come out of their
psychological problems. Elderly & Physically disabled:
The Students will get trained under three specializations Here Social Worker works as a guide and resource

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 20 d£ÀªÀj 2011


Writing a Curriculum Vitae
person for the elderly people and the people whom we
considered as differently abeld to get their needed
resources and have a normal life. Here Social Worker
analyses the situation of the respective individual Wislove Szymbroska
referred by the government & produce that report to the
respective department or office to take further actions.
analyses the situation of the respective individual What must u do ?
referred to by the government & produce that report to You must submit an application
the respective department or office to take further
actions. and enclose a Curriculum Vitae
Child Welfare: Here Social Worker has a main role in
rescuing the child from troubles. It may be sexual Regardless of how long your life is,
abuse/physical abuse people will inform that child at the Curriculum Vitae should be short.
this address getting abused by the particular person i.e.
either through the phone call or through written
complaint then a social worker will be sent to enquire Be concise. select facts
that and bring the information. Then with that Change landscape into addresses.
information further action will be taken by the
concerned departments. and vague memories into fixed dates.
Ms.Anitha: Your future plans:
Of all your loves, mention only the
Mr.Svein: For the next Four Years I will be a politician in martial
my local government. I am thinking to work more on and of the children. only those who
social issues especially on the preventive aspects.
were born.
Ms.Anitha: Do you like to give any suggestions to our
Social Work Department & the Universities and to
Social Work Students Its more important who knows you
than whom you know
Mr.Svein: To Social Work Universities
Travel- only if abroad
Extract the HR profile
ª from the social work Affiliations - to what, not why.
program Awards- but not for what

create a separate HR program if necessary.


ª Write as if you never talked with
Make Social Work an education for social
ª
yourself.
mobilizations and social change in India. as if u looked at your self from afar
Omit dogs cats and birds,
Include
ª more topics on public mementos, friends, dreams
administration, Social policy and social State price rather than value
planning.
title rather than content.
shoe size, not where one is going
Do some modification in the field work
ª the one you are supposed to be
pattern and make it compulsory that Enclose a photo with one ear showing
students get other state, if possible other What counts is its shape not what it
countries social work exposure. hears What does it hear?
The clatter of machinery that shreds
paper.

Translated by:
Grazyne Drabik and Austin Flint

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 21


±ÀAPÀgÀ JZï. ¥ÁoÀPÀ-§ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
¥ÉÆæ. ±ÀAPÀgÀ JZï. ¥ÁoÀPÀ
¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ, ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄ𠫨sÁUÀ, ¢°è «±Àé«zÁå®AiÀÄ.
ªÀAiÀĸÀÄì :80+
d£Àä :9£ÉAiÀÄ dÆ£ï 1930, §£ÀªÁ¹, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè
¥ÁæxÀ«ÄPÀ «zÁå¨sÁå¸À :§£ÀªÁ¹ (¸ÀgÀPÁjà PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É)
ºÉʸÀÆ̯ï :²gÀ¹, (²æêÀiÁjPÁA¨Á ºÉʸÀÆ̯ï)
PÁ¯ÉÃdÄ :©.J. D£À¸ïð CxÀð±Á¸ÀÛ.ç PÀ£ÁðlPÀ « « AiÀÄ
ªÉÆzÀ® vÀAqÀ 1951,
JA.J :CxÀð±Á¸ÀÛç, ®R£Ë «.«.1953, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèêÀiÁ
E£ï ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ¸À«Ãð¸ï Cqï«Ä¤¸ÉÖçõÀ£ï- mÁmÁ
E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ¸ÉÊ£ïì ªÀÄÄA§¬Ä, 1955
LaÒPÀ «µÀAiÀÄ-ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ
ªÀÄ£ÉÆÃaQvÉìAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è (MPSW)

»£É߯É: ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀ ºÀÄlÆÖgÀÄ 50 ªÀµÀðUÀ¼À°è DzÀ ªÀÄÄRå ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀzÉÃ, ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ
§£ÀªÁ¹. (PÀzÀA§ ªÀA±À ¸ÁÜ¥ÀPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ dAiÀÄAw ºÉʸÀÆÌ®Ä, J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀAzÉAiÀÄ EZÉÒ. ±ÀAPÀgÀ
ªÀÄAiÀÄÆgÀªÀªÀÄð£À gÁdzsÁ¤) gÉUÀÆå®gï ¥ÉÆøïÖ D¦üøÀÄ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ÁoÀPÀgÀÄ ¥Àæ§ÄzÀÞPÉÌ §AzÀ ªÉÄïÉ, C¥Àà
§£ÀªÁ¹AiÀÄ°è ªÀÄzsÀÄPÉñÀégÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ-C°è M§âgÀÄ ºÉÃgÀA§ ¥ÁoÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ
zÉêÀ¸ÁÜ£À«zÉ. Hj£À ªÀÄÆgÀÄ ¢QÌ£À°è JA.©.©.J¸ï. qÁPÀÖgÀgÀÄ, M§â¼ÀÄ £À¸ïð, CrUÀ®Äè ¨sÀzÀæªÁV ºÁQzÀÝgÀ
ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ ªÀgÀzÁ £À¢. ªÉʱÁR ¸ÀgÀPÁjà §¸ï ¸ÁÖAqï, ªÀÄvÀÄÛ §£ÀªÁ¹UÉ CjªÁ¬ÄvÀÄ.
ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ªÁ¶ðPÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀ - eÁvÉæ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ. ¨Ásgv À z À ° À è ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀð ¥² æÀ Pt ëÀ
DUÀÄvÀÛªÉ. §£ÀªÁ¹ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀ vÀAzÉ 1943 gÀ°è DgA À ¨ª Às Ázz À ÄÀÝ P¼ À z É À ±v À ª À iÀÁ£z À À
¨Á®åzÀ°è DV£À ©ænµï DqÀ½vÀzÀ PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ £Á®Ì£A É iÄÀ z± À PÀz À ° À è (1936). CzÄÀ
ªÀÄÄA§¬Ä ¥ÁæAvÀåzÀ°è ¸ÉÃjzÀÝ GvÀÛgÀ ºÉqïªÀiÁ¸ÀÛgÀgÁV ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀgÀÄ. ¸ÁßvPÀÆ É Ãvg ÛÀ À ¥² æÀ Pt ëÀ ±Á¯ÀÉ (¸g À ï.
PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ²gÀ¹ vÁ®ÆQ£À MAzÀÄ §£ÀªÁ¹AiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸ÀQÌzÀÝ MAzÉà zÆ É gÁ©Ó UÁd æ ÄAiÄÉÃmï ¸Æ À ̯ï D¥ïs
zÉÆqÀØ ºÀ½î. 1941gÀ°è d£À¸ÀASÉå C£ÀÄPÀÆ®vÉ, PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸Æ É Ã²AiÄÀ¯ï ªPÀïð, ªÄÀÄA§¬Ä). EzÃÉ
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000«gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É K¼À£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ. ªÄÀÄAzÉ 1944 g° À è mÁmÁ E¤÷ìÖlÆåmï
2001gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ°è d£À¸ÀASÉå 7000. K¼À£Éà vÀgÀUÀw ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ D¥ïs ¸Æ É Ã¶AiÄÀ¯ï ¸ÊÉ£¸ ìÀ ï DV
FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9000 EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀjÃPÉë Primary School ªÄÀgÄÀ£ÁªÄÀPg À t À UÆ É ArvÄÀ. D ±Á¯A É iÄÀ
MAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À Leaving Certificate Examinination, G¥PÀª æÀ ÄÀªÅÀ CªÄÉÃjPA É iÄÀ Q¥ è g Às ïØ
±Á¯É K¼À£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ, ºÉtÄÚ PÀ£ÀßqÀzÀ°è "ªÀÄÄ°Ì" ¥ÀjÃPÉë J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ.
ªiÀÁå£ï±m À ïð Ø (Clifford Manshardt).
ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É £Á®Ì£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ, CzÀ£ÀÄß ¥Á¸ÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è
¥A æÀ iÄÀvßÀ¢AzÀ ¥Ág æ A À ¨ª Às Á¬ÄvÄÀ. F
MAzÀÄ GzÀÄð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÁV, E®èªÉà ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÁV
PÁgt À ¢AzÀ ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀð ¥o À åÀPª æÀ ÄÀªÅÀ
MlÄÖ (4+2+1) 7d£À ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ, £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. D
CªÄÉÃjPA É iÄÀ ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀð ¥o À åÀPª æÀ ÄÀzÀ
ªÀiÁ¸ÀÛjtÂAiÀÄgÀÄ. EzÀ®èzÉ MAzÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÁV f¯Áè PÉÃAzÀæ PÁgÀªÁgÀPÉÌ
¥¨ æÀ ÁsªPÀÌÉ ¸A À ¥Æ À tð M¼U À ÁVvÄÀ.Û
¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖñÀ£ï-3 ¥ÉÃzÉUÀ¼ÀÄ. PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.
DgA À ¨z Às À PÁ®z° À è
CVæPÀ®ÑgÀ¯ï PÉærmï PÉÆÃ-D¥ÀgÉÃnªï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÉÄ樀 zÀÆgÀ, CqÀ« WÀlÖ
¸ªÀ iÀÁdPÁAiÄÀðz° À A è iÄÉà ¥² æÀ Pt ëÀ ¥q À z É À
¸ÉƸÉÊn, CzÀgÀ CAUÀªÁV MAzÀÄ aPÀÌ E½zÀÄ, ªÀ£Àå ¥ÁætÂUÀ¼À ¨sÀAiÀÄ JzÀÄj¹.
«zÁéA¸g À ÄÀ ®¨åÀs«®ª è ÁzÄÀzj À AzÀ
¯Éʧæj. M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §£ÀªÁ¹AiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀªÀåPÀ ¨ÁæºÀät
¸ªÀ iÀÁd«eÁÕ£U À ¼ À ° À è ¥j À tv  g À ÁzÀ
£ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÉÆøïÖ D¦üøÀÄ, ¥ÉÆøïÖ PÀÄlÄA§UÀ½AzÀ M§âgÁzÀgÀÆ
«zÁéA¸j À AzÀ ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀð
ªÀiÁ¸ÀÛgÀjUÉ UËgÀªÀzsÀ£À, UÁæªÀÄ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ,
¥² æÀ Pu ëÀ ÁyðU½ À UÉ ««zÀs «µA À iÄÀU¼ À ° À è
¥ÀAZÁ¬Äw D¦üøÀÄ. ¨É½UÉÎ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
¥ÁoÀ ¥ª æÀ Z À £ À U À ¼ À ÄÀ £q À A É iÄÀÄwv Û ÄÀ.Û ¥Æ É .æ
§£ÀªÁ¹¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¹¹ðUÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀÄ 'DzÀ±Àð' ªÀÄUÀ£ÁV
±A
À Pg À À JZï. ¥ÁoPÀg À ªÀ g À ÄÀ ®R£Ë «.«
ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ÀÄì gÁwæ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀ (CAzÀgÉ AiÀiÁjAzÀ®Æ CªÀgÀ §UÉÎ
¬ÄAzÀ ¸ÁßvPÀÆ É Ãvg ÛÀ À ¥z À « À à ¥q À z É À
MAzÀÄ SÁ¸ÀV §¸ï ¸À«ð¸ï, DgÉÆÃUÀå zÀÆgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ) «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ §UÉÎ
ªÄÉÃ¯É (1951-53) ªÄÀÄA§¬ÄAiÄÀ F
¸ÉÃªÉ Hj£À E§âgÀÄ ªÉÊzÀåjAzÀ. PÀ¼ÉzÀ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£ÀPÉÆlÄÖ, Dl ¥ÁoÀUÀ¼À°è
±Á¯A É iÄÀ°è ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀð vg À ¨ À ÃÉwAiÄÀ£ÄÀß

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 22 d£ÀªÀj 2011


¥q À zÉ gÀ ÄÀ (1953-55). Eªj À UÉ ¥Æ É .æ
JA. ªÁ¸ÄÀzÃɪª À ÄÀÆwð, DUÀ ¥ÁoÀ
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁoÀPÀgÀ Q«ªÀiÁvÀÄ
ºÃɽzª À gÀ °À è qÁ. ©. JZï. ªÄɺv À Á,
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄ«gÉÆ CzÀÄ ¤ªÀÄUÉ
qÁ. ¦.J£ï. ¥¨ æÀ ÄÀs ºÁUÆÀ MPSW ©lÖzÀÄÝ.DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀªÉÄÃ¯É CzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð eÁÕ£À
¥Ág æ A
À ©¹ ¨¼ É ¹
É zÀ qÁ.UËjgÁt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
¨Áå£f À ð (G R Bannerji)
ªÄÀÄAvÁzª À gÀ ÄÀ UÄÀgÄÀU¼ À ÁVzÝÀgÄÀ. ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ C¨sÁå¸À ¨É¼É¹PÉƽî.
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ¥Àæ²PÀëuÁ£ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄ𠤪ÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀ §UÉÎ w½¹PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ
¢°è ¸ÀÆ̯ï D¥sï ¸ÉÆòAiÀįï eÉÆvÉUÉ ¤ªÀÄä fêÀ£À ±ÉÊ°, CzÀgÀ°è §gÀĪÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀî®Ä
ªÀPïð£À°è CzsÁå¥À£À ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. 2 ªÀµÀðUÀ¼À CzsÁå¥À£ÀzÀ
£ÀAvÀgÀ CªÉÄÃjPÉAiÀÄ EArAiÀiÁ£Á « « ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw EzÀgÀ CAUÀªÁV ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ
¬ÄAzÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄ𠫨sÁUÀzÀ°è ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr. F Cj«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ C£ÀĵÁ×£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¢°èUÉ ªÀiÁr.
»A¢gÀÄV, vÀªÀÄä CzsÁå¥À£À PÁgÀåªÀ£ÀÄß aQvÀìPÀ ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƽî. AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉà ºÉýgÀ°,
ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ 1990gÀ°è ¤ªÀÈwÛ §gÉ¢gÀ° ¤ªÀÄä vÀPÀðzÀ dgÀrUÉ ºÁQ eÉƼÀî£ÀÄß ©lÄÖ UÀnÖAiÀiÁzÀ PÁ¼À£ÀÄß ºÁj¹PÉƽî.
ºÉÆA¢zÀgÀÄ. ¢°èAiÀÄ°è CzsÁå¥À£ÀzÀ°è
¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ¯Éà ¦ü°¦Ã£ïì ¸ÀÆ̯ï
D¥sï ¸ÉÆòAiÀÄ¯ï ªÀPïð (ªÀĤ¯Á),
¨ÁåAPÁPï£À xÀsÀªÀÄä¸Ávï «.«.zÀ°è
¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV PÉ®¸À
ªÀiÁrzÀgÀÄ.( 1973-1974 ).
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ¥Àæ²PÀëtzÀ DgÀA¨sÀ
PÁ®zÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ¯ÁèzÀ C£ÉÃPÀ
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß EªÀgÀÄ ¸ÀévÀB
C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð
¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ
aAw¹zÀªÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄ£ÉÆÃaQvÉìAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è
(MPSW) «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀÄzÀ®èzÉ EzÀgÀ°è UÁqsÀªÁzÀ
D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. EªÀgÉà D
PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÆzÀ® UÀæAxÀªÀ£ÀÄß
¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ “Medical Social Work
in India"(1961).
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ¸Á»vÀåPÉÌ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀªÀgÀÄ
PÉÆqÀÄUÉ UÀt¤ÃAiÀĪÁVzÉ.
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð, ¸ÀªÀiÁdPÀ¯Áåt, Articles/Papers),1979 ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ
¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈ¢Þ PÀqÉV£À EªÀgÀ 4.Social Welfare: An
?
¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ" JA§ ¸ÀÄ¢ÃWÀð, «zÀévÀÆàtð
M®ªÀÅ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. F §UÉV£À Evolutionary and
Developmental Perspective ¯ÉÃR£À(1992)
aAvÀ£ÉUÀ¼Éà EªÀgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ
1981 ¥ÉÆæ.JZï.JA.ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå ¸ÀA¥Á¢vÀ
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁzÀªÀÅ. 5.Social Welfare Manpower- A
? ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ.
Regional Study 1983 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ CzsÁå¥À£À
EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ:
ªÀÈwÛ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀ DPÀ¹äPÀ ªÀÄvÀÄÛ
1.Medical Social Work in India,
? EzÀ®èzÉ, ¸ÀA¥Á¢vÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è,
DAiÉÄÌUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. EAlgï «ÄÃrAiÀÄmï£À
1961 J£ï¸ÉÊPÉÆèæÃrAiÀiÁ D¥sï ¸ÉÆòAiÀįï
2.Records in Social Case
?
2£Éà ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwÛzÁÝUÀ¯Éà ¥ÁoÀPÀgÀ
ªÀPïð ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À°è, ºÁUÀÆ ªÀÈwÛAiÀÄ
Work(Ed),1966. vÀAzÉ wÃjPÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÀÄUÀ£À
`d£Àð¯ï'UÀ¼À°è EªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ
3.Social Welfare, Health, and
? «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀAzÉ PÀÆrnÖzÀÝ ºÀt
Family Planning in India ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è
±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
(collection of §gÉzÀ " ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 23


£ÉgÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ JA.J ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ¸Á»vÁå¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀ vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀ
GzÉÝñÀ¢AzÀ ®R£ËUÉ vÉgÀ½zÀ ±ÀAPÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è D¼ÀªÁzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ£ÀÄß (J®ègÀÆ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ
¥ÁoÀPÀjUÉ vÀ£Àß ±ÉÊPÀëtÂPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. fÃ.PÉ.ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ) ªÀÄ£ÀvÀÄA©
£ÉgÀªÁzÀÝzÀÄÝ ¸Á®zÀ ºÀt. ºÉÃUÉÆà F 2 ªÀµÀðzÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð £É£ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CAzÀÄ ¥ÁoÀPÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ
J¯Áè ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ «zÁå¨sÁå¸À PÉÆøÀð£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ ¥ÁoÀPÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄA¢ fÃ.PÉ. ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ
ªÀÄÄV¹ vÀªÀÄÆäjUÉ ªÀÄgÀ½zÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ºÉÆÃmɯïªÉÇAzÀgÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è gÁªÀÄPÀȵÀÚ
¥ÁoÀPÀjUÉ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è vÀ£Àß PÉÆoÀrAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉUÀqÉ (1983-88 PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄRå
vÀÄwÛ£À aîªÀ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉƼÀîªÀ §UÉÎ £ËPÀjAiÀÄ DzÉñÀ ¥ÀvÀæPÁÌV JzÀÄgÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁVzÀݪÀgÀÄ), Vjñï PÁ£Áðqï
UÀA©üÃgÀªÁV aAw¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ, £Á®ÄÌ (d£À¦æAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀUÁgÀ ),
C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. EzÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÆ DzÉñÀ ¥ÀvÀæ «.¯É. ²ÃUÉúÀ½î.("vÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ" PÁzÀA§jAiÀÄ
aAvÀ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀjUÉ vÁªÀÅ §gÀ¢zÁÝUÀ G¥À DgÉÆUÀå ¸ÀaªÀgÀ ¯ÉÃRPÀ) EªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ.
ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä 20 ªÉÄÊ° zÀÆgÀzÀªÀgÉUÀÆ PÀbÉÃjUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁjà wgÀÄVzÀ (PÁ£ÁðqÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ) EªÀgɯÁè MAzÉÃ
£ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ GvÀÛgÀ E£ÀÆß vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ.
dªÀ½ CAUÀrAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÝ mÉʪÀiïì JgÀqÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ fÃ.PÉ. ªÀiÁ¸ÀÛgÀjAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀ
D¥ï EArAiÀiÁ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÁAiÀĨÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ. EzÀjAzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä F
Application invited for T B Social ¨ÉøÀvÀÛ ¥ÁoÀPÀjUÉ ªÀÄvÀÛzÉà mÉʪÀiïì D¥ï D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¸Á»vÀå
worker JAzÀÄ §gÉ¢zÀÝ eÁ»ÃgÁvÀÄ EArAiÀiÁ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è Application eÁÕ£Ádð£ÉUÉ CªÀPÁ±ÀªÁUÀ¯ÉAzÀÄ
PÀtÂÚUÉ ©vÀÄÛ. CzÀgÀ°è JA.J ¥ÀzÀ« invited for Lecturer with Medical "QjAiÀÄgÀ PÀÆl" JA§ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ F £ËPÀjUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä and Psychiatric Social worke JA§ ¸Áܦ¹PÉÆAqÀgÀÄ. CzÀPÉÌ gÁªÀÄPÀȵÀÚ
CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹vÀÄÛ. TATA INSTITUTE OF SOCIAL ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÁVAiÀÄÄ, ¥ÁoÀPÀgÀÄ
CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆõÀ¢AzÀ SCIENCES £À eÁ»ÃgÁvÀÄ £ÉÆÃrzÀ PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÁVAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀgÀÄ.
¥ÁoÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛUÉ ¥ÁoÀPÀgÀÄ F ºÀÄzÉÝUÉ vÀªÀÄä ªÀåQÛ «µÀAiÀÄ £ÀAvÀgÀ `ºÀÆ«£À ¸ÀgÀ' JA§ PÉʧgÀºÀzÀ
¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ªÀiÁ»w£ÀÄß vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ
eÁ»ÃgÁw£À°è vÉÆÃj¹zÀÝ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀAzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁoÀPÀgÀÄ CzÀgÀ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ DAiÉÄÌUÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ PÀ°vÀ CzÉà ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀ F PÁgÀå
ªÀÄÄA§¬ÄUÉ ºÉÆÃV §AzÀ ±ÀAPÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è CzsÁå¥À£À ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß fÃ.PÉ. ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÀÆ
¥ÁoÀPÀjUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §A¢vÀÄ. CzÀgÀ°è ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁvÀæªÁ¬ÄvÀÄ.
¤ÃªÀÅ ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁV¢ÝÃj, DzÀgÉ «zÁåyðUÀ¼À CZÀÄÑ ªÉÄaÑ£À ¥ÉÆæ. ¥ÁoÀPÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä
F ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¤ÃªÀÅ TATA ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð DgÀA©ü¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀzÀ°è. ºÉʸÀÆÌ°£À
INSTITUTE OF SOCIAL ªÀÈwÛAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è "C±ÉÆÃPÀ" JA§ ºÉ¸Àj£À°è
SCIENCES £À°è 2 ªÀµÀð zÀ±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀgÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß "ªÉÊdAiÀÄAw" JA§ ºÉ¸Àj£À MAzÀÄ
¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. £ÀªÀÄä PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¤ªÀÄä I A T S Ws ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁoÀPÀgÀ ¥ÁvÀæ: PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. CªÀÅ ²gÀ¹AiÀÄ
vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀÄ Indian ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÀݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À
ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ (Scholarship) Association For Trained Social eÉÆvÉUÉ PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
JAzÀÄ §gÉ¢vÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß N¢zÀ ±ÀAPÀgÀ Workers JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ "UÉÆêÁ¢AzÀ ZÀ¯ÉÃeÁªï" JA§
¥ÁoÀPÀgÀÄ UÉÆAzÀ®QÌÃqÁzÀgÀÆ PÉÆ£ÉUÉ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ JgÀqÉà gÁdQÃAiÀÄ QgÀÄ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. F
PÀ¤µÀÖ 2 ªÀµÀð vÀ£Àß Hl ªÀÄvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ°è Social Work Forum C£ÀĨsÀªÀªÉà ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄÄAzÉ
ªÀ¸ÀwAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀĪÀÅzÉA§ JA§ vÉæöʪÀiÁ¹PÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀAzÀgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä
vÀȦ۬ÄAzÀ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ TATA EzÀÄ MAzÀÄ C¢üÃPÀÈvÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
INSTITUTE OF SOCIAL ¥ÀwæPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. qÁ. PÉ. «. ²æÃzsÀgÀ£ï
SCIENCES £À ¸ÀªÀiÁd PÁAiÀÄð EzÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÀÄÝ, ±ÀAPÀgÀ ¥ÉÆæ.±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀ gÁdQÃAiÀiÁ¸ÀQÛ:-
«¨sÁUÀPÉÌ vÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÁoÀPÀgÀÄ EzÀgÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ. 1951gÀ°è vÀ£Àß PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀëtPÁÌV
£ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ ¥ÁoÀPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® F ¥ÀwæPÉ CA¢£À ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀgÀPÁj
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°èvÀÄÛ. PÁ¯ÉÃdÄ;PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃdÄ,
GzÉñÀ«®è¢zÀÝgÀÆ DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÉÆæ. ¥ÁoÀPÀgÀ ¸Á»vÁå¸ÀQÛ:- zsÁgÀªÁqÀzÀ°è (ªÀÄÄAzÉ CzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð PÉëÃvÀæPÉÌ ºÉʸÀÆÌ¯ï «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è «°Ã£ÀUÉÆArvÀÄ)
Cr¬ÄqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ; AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á»vÀåzÀ PÀqÉUÉ M®ªÀÅ ¨É¼É¹PÉÆAqÀ ¥ÁoÀPÀjUÉ NzÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
«µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÁQðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁoÀPÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßAvÉ EvÀgÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÉÆåÃV, d£À¦æAiÀÄ ¸Á»vÀå
¢üÃWÀðªÁV AiÉÆÃa¸ÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀPÀgÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À°è F jÃwAiÀÄ CAPÀtPÁgÀ PÀļÀÄPÀÄAzÀ ²ªÀgÁAiÀÄgÀ

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 24 d£ÀªÀj 2011


¸ÀA¥ÀPÀðªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ D ¸ÉßúÀ £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVvÀÄÛ. EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä vª
À ÄÀä «©£ü ßÀ C©g
ü ÄÀa ªÄÀvÄÀÛ
¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ CA¢£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ 1942 gÀ°è £ÀqÉzÀ DUÀÀ¸ïÖ PÁæAwAiÀÄ®Æè PÁgåÀ±ÊÉ°¬ÄAzÀ P® É ¸À ªiÀÁrzª À g
À ÄÀ. vª
À ÄÀä
PÀªÀÄÆ夸ïÖ ¥ÀPÀëzÀ gÁdQÃAiÉÄÃvÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. CAzÀÄ ¨É¼ÉzÀ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV gÁdQÃAiÀÄÁ D¸ÀQ ÛEA¢UÀÆ ¥ÁoÀPÀgÀ£ÀÄß
¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è
1948gÀ°è ¥ÀPÀëzÀ §zÀ¯ÁzÀ UÀA©üÃgÀ D¸ÀQÛªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀAvÉ
gÁdQÃAiÀÄ ¤Ãw¬ÄAzÀ PÀªÀÄÆ夸ïÖ ¥ÀPÀëzÀ ªÀiÁrzÉ.
ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÉÆæ. ¥ÁoÀPÀgÀ PÀ¯Á¸ÀQÛ:-
EzÀjAzÀ ¥ÁnðAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ EzÀ®èzÉ ¥ÁoÀPÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ£Álå,
ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀgÁzÀgÀÄ, PÉ®ªÀgÀÄ PÀÄaÃ¥ÀÄr, AiÀÄPÀëUÁ£À, PÀxÀPÀ̽, »ÃUÉ
§A¢üvÀgÁV eÉʮĪÁ¸À C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀÈvÀå PÀ¯ÉUÀ¼À°è
PÀļÀÄPÀÄAzÀ ²ªÀgÁAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ CA¢£À UÀA©üÃgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ.
¨sÀÆUÀvÀgÁzÀªÀgÀ°è M§âgÀÄ. EªÀgÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ©üêÀĸÉãÀ eÉÆò, §¸ÀªÀgÁd
£ÁªÀÄzÀ°è ¥ÁoÀPÀgÀ «¼Á¸ÀzÀ°è gÁdUÀÄgÀÄ, UÀAUÀƨÁ¬Ä
¥ÀPÀëzÉÆA¢UÉ ¥ÀvÀæ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝÀgÀÄ. ºÁ£ÀUÀ¯ïgÀAvÀºÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ »AzÀƸÁÛ¤
EzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ºÉÃUÉÆ w½zÀÄ CID UÁAiÀÄPÀgÀ UÁAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀPÀjUÉ ºÉZÀÄÑ
zÁR¯ÉUÀ¼À°è “¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÀªÀÄÄ夸ïÖ” ¦æAiÀÄ.
JAzÀÄ ¥ÁoÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÆÉ .æ ¥ÁoPÀg
À ÄÀ º®
À ªÁgÄÀ PÃëÉvU
æÀ ¼
À °
À è

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005


The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act aims at enhancing the livelihood
security of people in rural areas by guaranteeing hundred days of wage-employment in a financial
year to a rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

MGNREGA Statistics
State :KARNATAKA
Employment provided to
households: 5.81549 Lakhs
Persondays [in Lakh]:
Total: 206.34
SCs: 34.6 [16.77%]
STs: 21.59 [10.46%]
Women : 93.81 [45.46%]
Others: 150.15 [72.77%]
Total fund: 1513.19 Crore.
Expenditure: 724.66 Crore.
Total works taken up: 467727
Works completed: 31484
Works in progress : 436243

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 25


Glossary e.g. describing a tree - it's parts are trunk, branches,
leaves, perhaps blossoms or fruit. But when you look at an
entire tree, you are not conscious of the parts, you are
MAKATON: aware of the overall object - the tree. Parts are of
Makaton is a unique language programme offering a secondary importance even though they can be clearly
structured, multi-modal approach, using signs and seen.
symbols, for the teaching of communication language and Reducing perceptual phenomena to simple elements
literacy skills for people with communication and learning loses the meaning of the total configuration i.e the whole
difficulties. is greater than the sum of its parts. The individual is seen
It has been effectively used with individuals who have as a complex whole existing in the present context, but
Cognitive Impairments, Autism, Down's Syndrome, composed of past and present influences plus plans and
Specific Language Impairment, Multi Sensory Impairment aspirations for the future.
and Acquired Neurological Disorders that have negatively
affected the ability to communicate. Dyslexia is a broad term defining a learning
disability that impairs a person's fluency or
*********************************************** , accuracy in being able to
SUPERANNUATION: ( ¤ªÀÈwÛªÉÃvÀ£À) read, write, and spell
The terms superannuation refer to a pension
granted upon retirement. It is a regulated payment method
designed to provide a financially secure lifestyle upon
retirement. The amount is locked for a certain period of
time till the retirement of the employee. Retirement plans
may be set up by employers, insurance companies, the
government or other institutions such as employer
Dyslexia
associations or trade unions. PÀ°PÁ «PÀ®vÉ Dyslexia
It is also referred as a "Company Pension Plan". PÀ°PÁ «PÀ®vÉ PÀtÂÚUÉ PÁt¸ÀzÀ UË¥Àå «PÀ®vÉAiÀiÁVzÀÄÝ,
Funds deposited in a superannuation account will grow EvÀgÀ CAUÀ«PÀ®vÉUÀ¼ÁzÀ PÀÄgÀÄqÀÄvÀ£À, QªÀÅqÀÄvÀ£À
typically without any tax implications until retirement or ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀAvÉ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ «PÀ®vÉAiÀÄ®è. «ÄzÀĽ£À
withdrawal. These plans are usually either defined-benefit £ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀåvÀåAiÀÄ, eÉʪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ,
or defined-contribution plans.
ºÁUÀÆ «zÀÄåvï ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ ªÉÊ¥ÀjvÀå¢AzÀ
********************************************** GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. «ÄzÀĽ£À ««zsÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À D¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ
HOMEOSTASIS: ¸ÀAvÀÄ®£À (zÉúÀQæAiÉÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ªÀiÁ»w gÀªÁ£É C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ
¥ÀgÀ¸ÀàgÁªÀ®A§£ÉAiÀiÁzÀ CA±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. «ÄzÀĽ£À°è gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥ÀæªÀÈwÛ) vÉÆAzÀgɬĮèzÉ CvÁåzsÀĤPÀ JA.Dgï.L., ¸ÁÌöå¤AUï
Homeostasis is derived from Greek, meaning to stand ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÀÆ PÁt¹UÀĪÀÅ¢®è.
equally. The term was coined by Walter Bradford Cannon »A¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è F «PÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß `r¸ÉèQìAiÀiÁ' JAzÀÄ
to describe a theory of physiology expounded by Claude PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ F ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀ
Bernard. It means the ability or tendency of an organism P˱À®åUÀ¼À ¤¢ðµÀÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ gÉÆÃUÀªÉAzÀÄ ¤gÀƦ¹zÉ.
or cell to maintain internal conditions stable. In
Sociological context it means the maintenance of CAvÉAiÉÄà CªÉÄÃjPÀzÀ ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ EzÀ£ÀÄß `PÀ°PÉAiÀÄ
equilibrium within a social group, person, etc. So «PÀ®vÉ' (®¤ðAUï r¸ÁqÀðgï) JAzÀÄ ¤gÀƦ¹zÉ.
Homeostasis is the term we use to describe the constant
state of the internal environment. The processes and C¥À¸ÁägÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ
activities that help to maintain homeostasis are C¥À¸ÁägÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆbÉðgÉÆÃUÀ, ¦ümïì ªÀÄÄAvÁV
referred to as homeostatic mechanisms. PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄ £ÀgÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀĹÜwAiÀÄ£ÀÄß
***************************************** C¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀߪÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À
GESTALT: ¥Àj¥ÀÆtð DPÁgÀ: «ÄzÀĽ£À¯ÁèUÀĪÀ «zÀÄåvï ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£Àß®A©gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ
«ÄzÀĽ£À ºÁ¤, «zÀÄåvï ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ ªÁå¦Û, ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì
Gestalt is a German word means "organized ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
whole"when parts identified individually have different
characteristics to the whole.

References: Dictionary of Social Work by Martin Thomas and John Pierson, Encyclopedia of Social Work, Website: www.google.com

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 26 d£ÀªÀj 2011


Seven Sins in the World:
Don't rob, Don't
kill, Never ever What if?
lie Don't get
angry, Don't think
If i sponsor a child,
negative about what will I get in return?
others Don't self Sponsor a child for just 50 pence a day and help a
whole community to access the safe, clean water,
describe, Don't tease others This is health care and education they need to build a
the way of self respect, this is the brighter future. You'll see the difference you're
making through messages from the child you
way to get respected by the sponsor, regular updates from local fieldworkers
and our supporter magazine. After all what could
world.This is the way of impressing be a better return than knowing you've put a smile
on a child's face?
my lord Koodala sangam deva.
Taken from an Action Aid
newspaper advertisement
PÀ¼À¨ÉÃqÀ , PÉÆ®¨ÉÃqÀ
ºÀĹAiÀÄ£ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ
C£ÀåjUÉ C¸ÀºÀå ¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀiÁµÉAiÀÄ®è!
vÀ£Àß §tÂÚ¸À¨ÉÃqÀ
E¢gÀ ºÀ½AiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨ÉÃPÁ? ¤ªÀÄä ¥sÉæAqïVAvÀ
EzÉà CAvÀgÀAUÀ ±ÀÄ¢Ý eÁ¹ÛUÀ½¹!
EzÉà §»gÀAUÀ ±ÀÄ¢Ý ¸ÀÄR, ±ÁAw, ¸ÀAvÉÆõÀ, £ÉªÀÄä¢ ºÀt¢AzÀ
EzÉà £ÀªÀÄä PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ£ÉÆ°¸ÀĪÀ ¥Àj Rjâ¸ÉÆÃPÉ DUÀÄvÁÛ..? DUÀ®è. DzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä
¥sÉæAqïVAvÀ eÁ¹Û `zÀÄqÀÄØ' UÀ½¹zÀgÉ ¤ÃªÀÅ
Wealth without work, ¸À A vÉ Æ ÃµÀ ª ÁVgÀ Ä wÛ Ã j! ºÁUÀ A vÀ «eÁÕ ¤ UÀ ¼ À Ä
ºÉ à ¼À Ä wÛ z ÁÝgÉ . ¸À z À £ ïð PÁå°¥s É Æ Ã¤ðAiÀ i Á
Pleasure without «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ EAxÀzÉÆAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë
conscience, PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. ²æêÀÄAvÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ EgÀĪÀÅ¢®è
JA§ÄzÀÄ d£Àd¤vÀ ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ, §qÀªÀjVAvÀ
Knowledge without
²æêÀÄAvÀgÉ ºÉZÀÄÑ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ
character, EgÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄßvÀÛzÉ ¸À«ÄÃPÉë. 37 zÉñÀUÀ¼À°è `fêÀ£À vÀȦÛ'
Commerce without morality, §UÉÎ ¸À«ÄÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁVvÀÛAvÉ. «±ÉõÀ JAzÀgÉ, ºÀt
ºÉZÁÑzÀAvÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉZÁÑUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ, AiÀiÁªÁUÀ
Science without humanity, ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ¥sÉæAqïìVAvÀ ºÉZÀÄÑ UÀ½¸À¯ÁgÀA©ü¸ÀÄwÛÃj DUÀ
Worship without sacrifice, ¤ÃªÀÅ RĶAiÀiÁVgÀÄwÛÃj JA§ÄzÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼À C©üªÀÄvÀ.
ºÀt¢AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¹UÀ®è JA§ `vÀvÀéeÁÕ£À'zÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß
and Politics without principle
F ºÀt FUÀ §zÀ¯Á¬Ä¹©nÖzÉ!
-Mohandas K Gandhi

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 27


K arnatak University is the first University in
Karnataka to start a post- graduate course in
Social Work in 1962 under the auspices of deptt. of
Department of Social Work
Social Anthropology headed, then, by Dr. K.
Iswarn. The initiative of starting the Course was Karnataka University, Pawate Nagara,Dharwad-580 003, Karnataka
taken by H.M. Marulasiddaiah who became the
first head when it became a full-fledged
independent PG Dept of Social Work in 1973. The
course was started with the support of, Wrangler D.
C. Pawate, the then Vice- Chancellor.
During the initial period of a decade ( 1962-
1973) itself the Social Work efforts of the
University are worthy of record; the annual Social
Work camps were converted into a movement by
bringing the workers and the clients together to
bring about a change and development in the
community by organizing the camps of social work
students along with the inmates of Remand Homes
and Certified Schools; the university social work
students dared to organize successfully a ten day
camp in a tiny village with the inmates of the
Mental Hospital, Dharwad.
Secondly, a series of lectures were organized
by inviting eminent social work educators such as
Dr. G.R. Madhan (Lucknow), Dr. M.V. Moorthy
(Bangalore), well-known psychologist Dr. B.
Kuppuswamy ( Bangalore ).
Thirdly, A series of publications under the title
Library of Social Work and Social Work Education
were launched.
Fourthly, a Rural Development center in a near-
by village and an Urban Development Centre, in a
Dharwada slum were organized in collaboration
with Gandhi Bhavan of the University, Gandhi
Peace Foundation and Family Planning
Association of India.

Now the department has been extended to three


more P.G. centres of Karnatak University,
Dharwad, in 2005, i.e. Belgaum, Haveri and
Bijapur, with an intention of satisfying the long
standing demand of local students and
organizations.
Over the years, a number of VOs, NGOs, GOs Vision:
and IOs have been seeking department’s The department envisions to provide to the society
consultancy either in their day-to-day work or for competent and committed social work practitioners, who
undertaking need based research surveys, would devote themselves for the causes of promoting
evaluation studies, etc., which is provided by the social justice and empowerment of all and thus contribute
staff and the students of the department. to the goal of the human race of making this place worth
living.

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 28 d£ÀªÀj 2011


exposure and enable the students in acquiring
critically assessed knowledge and practice skills
focused on working collaboratively and
therapeutically with people. Besides, facilitate
students to develop appropriate attitudes and
attributes requisite for a professional social worker
Karnatak Universtiy, Dharwad to wok with their clientele.
3) To organize Social Work Research with a view to
contributing to the knowledge base of Social
Work and disseminate the same to the
practitioners in the field so that the methods,
techniques and strategies adopted/developed or
refined could be replicated and goals of Social
Work are attained.
4)To organize conferences, symposia, seminars,
etc., to disseminate the practice wisdom by
involving those in the field of Social Work in
this endeavour so that the students could
develop insights into complex social situations.
Faculty of Social Work Department:

1) Dr. Vineeta B. Pai, M.A. (S.W), Ph.D.


Professor & Chairperson
2) Dr.(Smt) S.R. Patil, M.A. (S.W), DPSW, Ph.D.,
Professor
3) Dr. S.Y. Swadi, M.A. (S.W), Ph.D.
Associate Professor
4) Dr. S.R. Mane, M.A. (S.W), Ph.D.
Assistant Professor

M.S.W. (Two year Course )


a) Candidates seeking admission to Master of
Social Work shall possess B.S.W. or B.A. Degree of
Karnatak University or any other University
recognized by equivalent thereto having studied
cognate subjects such as Sociology, Psychology,
Economics, Anthropology, Political Science,
Criminology, Social Work and Home Science.
Candidates possessing B.H.Sc. degree and
Criminology shall be eligible to apply However the
minimum eligibility for the candidates, belonging
to various categories to apply to M.S.W. first
semester shall be in accordance with the
notification issued by the University from time to
time.

b) Graduates with minimum of three years work


Mission: experience and deputed by State/Central
1) To impart value based, scientific and quality Government, Factories and NGOs shall be eligible to
education to those desirous of making a career in apply to M.S.W. first semester. However, the minimum
the field of Professional Social Work as effective eligibility for such candidate shall also be as
social work leaders, practitioners, and educators, Regulation-1. Preference shall be given to
who envision to challenge injustice and promote B.A./B.S.W. Graduates.
an egalitarian/humane society.
2) To Synchronise theoretical training with field m

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 29


D¸ÀgÉ
K£ÉÆAzÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ. ªÀÄPÀ̽®èzÉ ¨ÉøÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd.
DzÀgÉ EzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀ K£ÁzÀgÀÆ PÀAqÀÄ PÉÆAr¢ÝÃgÁ? £À«ÄäAzÀ
AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ? D¦üøï£À
PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ
ºÉýzÉ. CªÀgÀ°è PÉýzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ªÀÄgÀÄ¢£À
vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £É£À¦¹zÉ.
CµÀÖgÀ°è PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉƧâgÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀgÀÄ. "K£ÀªÀÄä
¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨É¼ÉUÉÎ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÉ AiÀiÁgÀÆ vÉUÉAiÀÄ°®è, ¸Àé®à
CeÉðAmÁV MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀzÀ
£ÉAlgÉƧâgÀÄ §ºÀ¼À MvÀÛqÀPÉÌ ¹®ÄQ vÀÄA¨Á ¨ÉøÀgÀ¢A¢zÁÝgÉ.
CªÀjVgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¥ÀjºÁgÀ ¨ÉÃPÀÄ, E°èUÉ §A¢zÁÝgÉ. M¼ÀUÉ
PÀgÉAiÀįÁ?" JAzÀgÀÄ.
M¼ÀUÉ §gÀºÉýzÉ. E£ÀÆß ºÉÆgÀUÉ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ
¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄQUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÉ. ¸ÀªÀĸÉå
§UɺÀjAiÀÄ¢zÀÝ°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÁAiÀÄÄwÛgÀ° JAzÉ.
M¼ÀUÉ §AzÀ ªÀAiÀĸÁìzÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À°è «µÀAiÀĪÉãÉAzÀÄ PÉýzÁUÀ
vÀªÀÄä PÀxÉAiÀÄ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß ©aÑzÀgÀÄ.....
M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ ²æêÀÄAvÀ PÀÄlÄA§. M¼ÉîAiÀÄ
PÀA¥É¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä M§â£Éà M§â ªÀÄUÀ¤UÉ
EAd¤AiÀÄgï N¢¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄUÉ ºÀt zsÁgÁ¼À«vÀÄÛ. ªÀÄUÀ£À J®è
¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁdÆPÁV ¥ÀÇgÉʸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄUÀ¤UÉ M¼ÉîAiÀÄ
PÀqÉ GzÉÆåÃUÀªÀÇ zÉÆgÀQ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀ.
ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì §AzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀÄA¨Á PÀqɬÄAzÀ
²æêÀÄw ¥ÀzÀä¸ÀħâAiÀÄå £ÉAl¸ÀÛ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ §gÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀªÀÄUÉ »r¹zÀ
PÉ®ªÀgÀ ¥sÉÇÃmÉÆà eÁvÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÉ vÁ¬Ä £ÉÆÃr¹
CºÀAzÀĵÁjgÀ
Ä ¨É¼ÀUÉÎ D¦üøïUÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä vÀqÀªÁVvÀÄÛ. CªÀÄä¤UÉ
°®è. CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV
ElÄÖ P É Æ ArzÀ Ý gÀ Ä . ªÀ Ä UÀ §AzÁUÀ vÉ Æ Ãj¸À ¨ É Ã PÉ A zÀ Ä
PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À°è PÉ®¸ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀ ªÁgÀ, 2
§gÀĪÀµÀÖgÀ°è WÀAmÉ ºÀvÁÛVvÀÄÛ. mÉ°¥sÉÇãï MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä §gÀÄwÛzÀÝ. gÁvÉæ ¯ÉÃmÁV §AzÀªÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÃUÀ£ÉÃ
ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß JwÛzÀgÉ E£ÀÆß ºÉÆgÀqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. K£ÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Æ C¥Àà CªÀÄä¤UÉ
¯ÉÃmÁUÀÄvÉÛ, D¦üøï°è «ÄÃnAUï ¨ÉÃgÉ EzÉ. CªÀ¸ÀgÀ ¹UÀÄwÛgÀ®è®è. £ÉAljUÀÆ «ÄvÀæjUÀÆ vÀÄA¨Á EµÀÖzÀªÀ£ÀÆ DVzÀÝ,
CªÀ¸ÀgÀªÁV PÁgÀÄ ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ UÉÃn£À PÉ®¸ÀzÀ®Æè M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½¹zÀÝ. ºÉvÀÛªÀjUÀAvÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ
ªÀ Ä ÄAzÉ A iÉ Ä Ã vÀ g À P ÁjAiÀ Ä ªÀ £ À UÁr. ¥À P À Ì zÀ ªÀÄUÀ£ÁVzÀÝ.
ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÁå¥ÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. D¦üøïUÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ PÀgÉvÀgÀÄwÛÃj
ºÉÆgÀngÁ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝ£À®èzÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà £ÉÆÃqÀÄvÁÛ JAzÀÄ «ZÁj¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄwzÀÝgÀÄ. K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ PÁgÀt ºÉý
¤AwzÀÝ. PÁgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ UÁr vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ vÀ¦à¸ÀĪÀÅzÉà D¬ÄvÀÄ. C¥Àà CªÀÄä£À ªÀÄ£À¸ÀÄì EªÀ¤UÉÃPÉ
JA§ ¥ÀæeÉÕAiÉÄà E®è. CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è? JAzÀÄ aAw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ DUÀ°
CAvÀÆ 10 ¤«ÄµÀ vÀqÀªÁVAiÉÄà D¦üøïUÉ vÀ®Ä¦zÉ. JAzÀÄ F ¨Áj ºÉý ºÉÆÃVzÀÝ. ªÀgÀĵÀ MAzÀÄ PÀ¼É¬ÄvÀÄ.
C°è ¨sÉÃnUÁV d£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£À¹ìUÉ MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ MAzÀÄ ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ ¥sÉÇÃ£ï ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. ªÀÄUÀ
»A¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÉ£À¯Áè JAzÀÄ. gÀªÉÄñÀ£À ¥sÉæAqï ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£Ár "¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ
ªÀÄÄUÀļÀßUÀÄvÁÛ J®ègÀ£ÀÆß ªÀA¢¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀĵÁj®è. ªÉÄʸÀÆj£À D¸ÀàvÉæUÉ PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß" JAzÀ.
MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ eÉÆÃr PÀĽwzÀÄÝzÀÄ PÁt¹vÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ PÉ®ªÀÅ UɼÉAiÀÄgÀ£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀÄ
CªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ §gÀ ºÉý ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. vÀ£Àß ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆìÄvÀÄ. C°è £ÉÆÃrzÀgÉ ±ÁPï. ªÀÄUÀ
§AeÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀnÖ »r¢zÀÝ zÀÄ:RzÀ PÀmÉÖ ¤fÃðªÀªÁV ªÀÄ®VzÀÝ. »A¢£À ¢£À gÁwæ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgï
MqɬÄvÀÄ. vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀ d£ÀäzÀ°è ªÀiÁrzÀ vÀ¦àUÉ F ²PÉë ¸ÉÊPÀ¯ï DQìqÉAmï DV ªÀÄUÀ EºÀ¯ÉÆÃPÀÀ vÀåf¹zÀÝ.
JAzÀÄ eÉÆÃgÁV C¼ÀºÀwÛzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À ¥Àw JµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À D¸ÀàvÉæUÉ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ¯Éà ªÉÄÃlæ£ï "¤ÃªÉãÁ gÀªÉÄñÀ£À
ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸Àj, C¼ÀÄ ¤®è¯Éà E®è. `¤ÃªÀÅ »ÃUÉ CvÀÛgÉ vÀAzÉ - vÁ¬Ä? ¸ÀzÀå §A¢gÀ®è. CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ FUÀ vÁ£É
ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä RArvÁ ¸ÁzsÀå«®è. ¤ªÀÄUÉ ¥ÀjºÁgÀªÀÇ qÉ®ªÀj DVzÉ" JAzÀÄ ©lÖ¼ÀÄ. "CAiÉÆåà ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ
ºÉüÀ¯ÁUÀzÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀÄzsÁj¹PÉƽî. £Á¼É §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÉüÀÄwÛ¢ÝÃj? £Á«£ÀÆß CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄV ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ EzÉÝêÉ.
¨sÉÃnAiÀiÁV' JAzÀÄ ¸Àé®à UÀqÀĸÁV ºÉýzÉ. E£ÀÆß CªÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DV®è". JAzÀÄ E§âgÀÆ UÁ§j¬ÄAzÀ
AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £Á¼É §gÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ CUÀvÀåzÀ ºÉýzÀgÀÄ.
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÆß vÀgÀĪÀAvÉ ºÉýzÉ. F jÃw C¼ÀÄwÛzÀÝgÉ "£Á£ÉãÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ®è. ¤£Éß ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 30 d£ÀªÀj 2011


¸ÉÃj¹ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ «zÁåªÀ A vÀ , ²æ à ªÀ Ä AvÀ ºÀ Ä qÀ Ä UÀ . PÀ¼ÀPÉÆArvÀÄ. CªÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼À
DQìqÉAmï D¬ÄvÀÄ" JAzÀÄ £ÉÆÃAzÀt ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀÄRªÁVgÀÄ JAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁVvÀÄÛ.
¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ¼ÀÄ. F vÀAzÉ ºÀgÀ¹zÀgÀÄ". ªÀÄÄzÀÄPÀj§âgÀÄ ¤fÃðªÀ
vÁ¬ÄAiÀÄ ¥Àj¹Üw DUÀ ºÉÃV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ? "D¦üøï PÉ®¸ÀªÉAzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. J¯Áè DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß
£À£ÀUÉ H»¸À®Æ C¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÆÃV PÀÆqÀ¯Éà §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤ªÀÄä°èUÉ PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆArzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀgÀ°è
EªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀ PÀxÉUÉ £À¤ßAzÀ K£ÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¨ÁjAiÀÄÆ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¢£À PÀgÉzÀÄ
ªÀ i ÁqÀ À § ºÀ Ä zÀ Ä ? ªÀ Ä ÄA¢£À PÀ x É U É w½¸À ° ®è " . J¯Áè è «µÀ A iÀ Ä ªÀ £ À Ä ß PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÉ. ªÉÄ®è£É JzÀÄÝ
ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀAvÉ PÉýzÉ.........ªÀÄUÀ£À «ªÀj¹zÀ¼ÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ¥sÉÇÃmÉÆ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃtªÉAzÀÄ ºÉÆgÀmÉ.
ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ°è ¥Éǰøï eÁvÀPÀ vÉÆÃj¹zÁUÀ EzÀPÁÌV K£ÁzÀgÀÆ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ
PÉøï... ªÀÄÄAvÁzÀ K¥ÁðlÄUÀ¼À£Éß®è £É¥ÀºÉý eÁjPÉƼÀÄîwÛzÀÝ JAzÀÄ FUÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ £ÀªÀĸÁÌgÀ
ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. ªÉÄÊAiÉÄ®è UÁAiÀĪÁV ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀiÁqÀÄvÁÛ "¤ªÀÄä eÉÆvÉ CUÀvÀåªÁV
gÀ P À Û P À ¯ É ¬ ÄAzÀ PÀ Æ rvÀ Ä Û . CAwªÀ Ä E£ÀÄß F ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ
¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÃUÉ ©qÀ°? ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ£À ¤ÃªÀÅ M¼ÀUÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ E¯ÉèÃ
PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄUÀĪÀ®èªÉ? D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ r¸ïZÁZïð PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÉÝêÉ. zÀAiÀĪÀiÁr £ÀªÀÄUÉ
ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä D gÀÆ«ÄUÉ ªÀiÁr¹ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ. ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr" JAzÀgÀÄ.
ºÉÆÃzÀgÀÄ. EAvÀºÀ zÀÄ:RzÀ°èAiÀÄÆ PÉ®¸ÀzÀªÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ EAvº À À ¸ª À ÄÀAiÄÀz° À è AiiÀÁjUÆ À E®è
ªÉƪÀÄäUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ vÀªÀPÀ. F vÀgÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£À J¯Áè PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß JAzÄÀ ºÃɼÄÀªÀ eÁAiÄÀªiÀÁ£ª À ÃÉ ££ À V À ®.è
D¸ÉUÀ¼Éà ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÀÄ:RzÀ ªÀ i Ár¸À Ä wÛ z À Ý gÀ Ä . CzÀ Æ ÝjAiÀ i ÁV §Azª À gÀ ÄÀ vÄÀA§ ¸ÄÀAzg À À zAÀ¥w À U¼ À ÄÀ. D
ªÀÄÆ®ªÁVzÉ. J®ègÀÆ JqÀªÀÅzÀÆ £ÁªÀÄPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. ¸ÉƸÉAiÀÄ vgÀ ÄÀt M¼AîÉ iÄÀ ¸PÀÁðj £ËPj À ©lÄÖ
E°èAiÉÄ. «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌVAiÀÄÆ RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÁ®Alj jmÊɪÄÉðAmï vU É z
É ÄÀPÆ
É ArzÝÀ£ÄÀ.
M¼ÀV£À PÉÆoÀrAiÀÄ°è M§â¼ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀªÀÄUÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽®è, UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÆÝ FUÀ E£Æ É ßAzÄÀ M¼A îÉ iÄÀ PAÀ¥¤ É AiÄÀ°è P® É ¸PÀÌÉ
vÀgÀÄt ¥ÀÅlÖ PÀAzÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀݼÀÄ. E®èzÁzÀ. F J¯Áè PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀ¼ÀÄ ¸ÃÉjPÆ É ArzÁÝ£.É ªÄÀzÄÀªAÉiiÀÁV 9 ªg À ÄÀµÀ
vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ£À ¤ÃV¸ÀĪÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀgÀÄ. P¼
À ¢ É z,É ªÄÀPÁ̼ÁU° À ®.è ªÄÀUÄÀª£ À ÄÀß zv À ÄÀÛ
C¥Àà CªÀiä JAzÀÄ w½zÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀlÖ¼ÀÄ. CAvÀÆ 2 ªÀgÀĵÀ PÀ¼É¬ÄvÀÄ. ¥q À AÉiÄÀ®Ä E°U è É §AzÄÀzÁV ºÃɽzg À ÄÀ.
gÀªÉÄñÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀéAvÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è «zÉå, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¹QÌ ¸ÉÆ¸É E£ÀÆß PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß AiÉÆÃZÀ£É ¸Àé®à
JA¢zÀÝ£ÀAvÉ. CªÀ¼À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄÄzÁÝzÀ¼ÁzÀgÀÆ §Ä¢ÞªÀiÁvÀæ E®èzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÉÆzÀ®Ä PÉýzÀ D ªÀÄUÀÄ«£À
EzÀ£ÀÄß PÉýzÀ CªÀ£À C¥Àà CªÀÄä¤UÉ §ºÀ¼À ºÉ Æ Ã¬ÄvÀ Ä . C£À U À v À å zÀ Ä AzÀ Ä ªÉ Z À Ñ PÀxÉAiÀÄ PÀqÉUÉ NrvÀÄ. EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
¸ÀAPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. ¦æÃw ªÁvÀì®å zsÁgÁ¼À ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. ºÉÆgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä ºÉýzÉ. JgÀqÀÄ ¢£À
zsÁgÉAiÉÄgÉzÀÄ ¨É¼É¹zÀ ªÀÄUÀ F jÃwAiÀÄ°è E£É Æ ßAzÀ Ä ªÀ Ä ÄRzÀ ¥À j ZÀ A iÀ Ä ©lÄÖ vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀĪÀAvÉ
zÉÆæúÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉ? MAzÀÄ jÃwAiÀÄ CªÀ ½ UÁ¬ÄvÀ Ä . ªÀ Ä UÀ Ä «£À ªÉ Ä Ã¯É ºÉýzÉ. J®ègÀ£ÀÆß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹
fUÀÄ¥Éì §AvÀÄ. FUÀ vÁ£Éà ¨É¼ÀQUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÁAzsÀåªÀå E®èzÀªÀ¼ÁzÀ¼ÀÄ. D¦üøï£À PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ
D ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄUÀĪÀ£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrzÀgÀÄ. ¸À é Z À Ò AzÀ ª ÁV wgÀ Ä UÁqÀ Ä ªÀ Å zÀ £ À Ä ß CªÀ ½ UÉ F zÀ A ¥À w UÀ ¼ À §UÉ Î
ªÀÄUÀÄ«£À CªÀÄä C«zÁåªÀAvÉ JAzÀÄ gÀÆrü¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. PÉýzÀgÉ - F vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹
£ÉÆÃrzÁUÀ¯Éà w½AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. "¤£ÀߪÀgÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ ªÀÄ£É £À£ÀUÉ ¸ÁPÁVzÉ. F ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ.
AiÀiÁgÉ®è EzÁÝgÉ? ¤£ÀUÀÆ CªÀ¤UÀÆ ºÉÃUÉ ªÀÄUÀĪÀÇ £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ. ¢£Á gÁwæ vÀqÀªÁV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ £ÉAlgÀÄ §gÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ.
¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ?" ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ¼ÀÄ. ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ£Éà CqÀÄUÉ ªÀÄÄV¹ §AzÀªÀjUÉ
"¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀªÀÄUÀÆ ªÀAiÀĸÁìVzÉ. CªÀ½UÉ §r¹, Hl ªÀÄÄV¹ gÁvÉæ ªÀÄ®VzÉ.
¥ÀPÀÌzÀ°è gÀÆA ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÉÆÃt JAzÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ®Æ £Á¼É §gÀĪÀ D ºÀÄqÀÄV
ªÉÄʸÀÆgÀÄ wgÀÄUÁqÀ®Ä ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ½î¬ÄAzÀ ªÀiÁvÉwÛzÁUÀ - CzÀgÀ §AzsÀ£ÀªÉà £À£ÀUÉ ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ? JAzÉà AiÉÆÃZÀ£É.
£ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉÝ. C¯Éèà £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ RArvÀªÁV ºÉýAiÉÄà ¨É¼ÀUÉÎ JzÁÝUÀ®Æ EzÉà avÀæt ªÀÄ£À¹ì£À°è.
¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀjZÀAiÀÄ ©lÖ¼ÀÄ. CªÀ¼À ªÀvÀð£É ¸Àj¬Ä®è JAzÀÄ ¨ÉÃUÀ£Éà D¦üùUÉ ºÉÆgÀmÉ.
¸ÉßúÀªÁ¬ÄvÀÄ. £À£ÀߣÀÄß vÀÄA¨Á ¦æÃw¸À®Ä £À ª À Ä UÁUÀ ¯ É Ã w½zÀ Ä ºÉ Æ Ã¬ÄvÀ Ä . D¦üù£À°è CUÀvÀåzÀ ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ½UÉ ¸À»
vÉÆqÀVzÀgÀÄ. AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ EªÀ ½ UÉ Æ AzÀ Ä fêÀ £ À vÉ Æ Ãj¹, ºÁQzÉ. CµÀÖgÀ°è D ºÀÄqÀÄV D
£Á«§âgÀÄ ºÀwÛgÀzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ zÁj vÉÆÃj¹" JAzÀgÀÄ. »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ §AzÉà ©lÖ¼ÀÄ. J®ègÀÆ
DzɪÀÅ. £À£ÀߣÀÄß £ÉAlgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÉý £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr EªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÀiÁ
gÀÆAUÉ DUÁUÀ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. E£ÀÄß ªÀiˤAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. AiÉÆÃa¸À®Ä JAzÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀ
¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÉÆÃt JAzÀÆ vÉÆqÀVzÉ. ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¨Ál°¤AzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀ Ä ÄRzÀ D ºÀ Ä qÀ Ä V ªÀ Ä ÄzÀ Ä Ý
ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EµÀÖgÀ°è £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄ PÀÄrzÉ. PÉýzÀ «µÀAiÀÄ¢AzÁV ªÀÄÄzÁÝVzÀݼÀÄ. CªÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV
ºÉƸÀ fêÀ §AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. vÀAzÉ PÀÄrzÀ ¤ÃgÀÆ PÀ»AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÉýzÉ :K£ÀªÀiÁä, ¤£Àß
vÁ¬Ä E®èzÀ £À£ÀUÉ CfÓAiÉƧâgÉà AiÉÆÃa¹zÁUÀ 2 ªÀgÀĵÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£À «µÀAiÀÄªÉ®è ¤£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ w½¹zÀgÀÄ.
EgÀĪÀÅzÀÄ. gÀªÉÄñÀ£À «µÀAiÀÄ CfÓUÉ ªÀ Ä ÄUÀ Þ ªÀ Ä ÄR PÁtÄwÛ v À Ä Û . ¥Á¥À F ªÀAiÀĹì£À PÁ®zÀ°è CªÀjUÉ »A¸É
w½zÁUÀ vÀÄA¨Á RĶ¥ÀlÖgÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀÄlÄÖªÁV£À CzÀgÀ ¥Àj¹Üw..... C¥Àà£À£ÀÄß DUÀÄwÛzÉAiÀįÁè. vÀÄA¨Á ¦æÃw¬ÄAzÀ

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 31


¤£ÀUÉ D¸ÀgÉAiÀiÁVgÀ®Ä CªÀgÀÄ D¸É CªÀ j ªÀ g À Ä CªÀ ¼ À §UÉ Î K£É Æ Ã CªÀ g À £ À Ä ß PÉ Æ £É à vÀ £ À P À £ÁªÉ Ã
¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÆ ªÀÄUÀĪÀÇ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ" CAzÀgÀÄ. "F ªÀÈzÀÞjUÉ
CªÀjUÀÆ D¸ÀgÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß CvÉÛ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ.
AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ ¤£ÀߣÀÄß F jÃw "£ÀªÀÄV§âjUÀÆ DgÉÆÃUÀå ZÉ£ÁßV®è.
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. CªÀjUÉ ²æêÀÄAwPÉ D¹Û A iÀ Ä £É ß ®è ªÀ Ä UÀ Ä «£À ºÉ ¸ À j UÉ
EzÉ , ªÀ å QÛ v À é « zÉ . EzÀ P É Ì ¤£À ß §gɬĸÀÄvÉÛêÉ. CªÀ½UÉ ¤ÃªÉà K£ÁzÀgÀÆ
C©ü ¥ Áæ A iÀ Ä ªÉ à £À Ä ? AiÀ i ÁPÉ ¤Ã£À Ä ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr".
¨ÉÃgÉAiÀiÁVAiÉÄà AiÉÆÃa¸ÀÄwÛ?" FUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀÅ£À: AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr
"CAiÉÆåà AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁVzÉ F ºÉüzÉ. " F ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¸ÉƸÉ
§AzsÀ£ÀzÀ fêÀ£À? C¥Àà CªÀÄä E®èzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀ®Ä PÉÆqÀ§ºÀÄzÉ?"
£À£ÀߣÀÄß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ C°è E°è JAzÀÄ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉýzÉ.
¸ÀÄvÁÛr¸ÀÄwÛzÀÝ. aPÀ̪À½AzÀ¯Éà £À£ÀUÉ NzÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ CªÀj§âgÀÆ
E®èzÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À £ÀªÀÄä D £ÉAlgÀ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ.
ªÀÄ£ÉUÉ ªÀµÀðªÀÇ §gÀÄwÛzÉÝ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÆß PÉýzÉ. CªÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ¨ÁrUÉUÉ EzÀÝgÀÄ. MAzÉà ªÀiÁw£À°è "EzÀÄ £À¤ßAzÀ ©lÄÖ
ªÀÄ£É PÉ®¸À, UÀÄr¹ MgɸÀĪÀÅzÀÄ, J®è ºÉÆÃzÀgÉà £À£ÀUÉ ¸ÀÄR" CAzÀ¼ÀÄ.
ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÉÝ. ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ£À CzÀQÌgÀĪÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£Éß®è ¸À»
PÀtÂÚUÉ »ÃUÉ ©¢ÝzÉÝ. vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CªÀ½UÉ ºÉýzÉ. E£ÀÆß
¢£ÀªÀÇ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ F ªÀÄUÀÄ«UÀÆ vÁ¬ÄUÀÆ
ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ CªÀ¼À°è
¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĪÀÅ. MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ ºÉýzÁUÀ "CAiÉÆåà AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÀÄ EzÀÄ?
CªÀjUÉ C¥Àà CªÀÄä EgÀĪÀ «µÀAiÀÄ J°è ¸À» ºÁPÀ ¨ÉÃPÉÆ C°è ºÁQÛä".
w½¸À¯Éà E®è. D¦üù£À PÉ®¸ÀªÉAzÀÄ CªÀ¼À CªÀ¸ÀgÀ AiÀiÁªÁUÀ E°èAzÀ
AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¨ÉÃUÀ£Éà ©qÀÄUÀqÉ J£ÀÄߪÀAwvÀÄÛ.
§gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ PÉýPÉÆAqÀzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ E£ÀÄß D ªÀAiÀĸÀìzÁzÀªÀjUÉ
¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ K£ÀÆ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ
zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀºÉý £À«Ää§âjUÀÆ ªÀQîgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¨ÉÃPÁzÀ PÁUÀzÀ
ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. £À£ÉÆߧâ¼À£Éßà ©lÄÖ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrzÉ.
ºÉÆÃUÀ®Ä vÀÄA¨Á ¸ÀAPÀl ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À CªÀÄä£À£ÀÄß ¯ÉÃr¸ï ºÁ¸ÉÖ¯ï
§¹jAiÀ i ÁzÀ ªÉ Ä Ã®AvÀ Æ vÀ Ä A¨Á MAzÀPÉÌ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ.
CPÀÌgɬÄAzÀ K£ÉÆAzÀÆ CdÓ CfÓAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀzÀåPÉÌ
PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ". PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ°è
vÀ£Àß PÀxÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ PÀÄlÄA§«zÉ. CªÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ
gÀªÉÄñÀ C¥Àà CªÀÄä¤UÉ ªÉÆøÀ ¸ÀzÀåPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ ¥Á®£É ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ
ªÀiÁrzÀgÀÄ. vÀ£ÀUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CdÓ CfÓ w½¹zÀgÀÄ. zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä
¸ÀļÀÄî ºÉýzÀgÀÄ. FUÀ CªÀjUÉ ºÀÄnÖgÀĪÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄUÀÄ C°èAiÉÄÃ
ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ CdÓ CfÓAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÉ. EgÀ° JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÉ.
E£ÀÄß £À£ÀUÉ CªÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ¨ÉÃPÁV®è. JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄUÉ MAzÀÄ
£À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ©r JAzÀÆ ¸ÉÃj¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄUÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀ
£À£ÀUÀAvÀÆ EªÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÉý ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À jf¸ÀÖgï £À°è ºÀÄqÀÄQ
D±ÀÑAiÀÄð ºÁUÀÆ ¨ÉøÀgÀªÉ¤¹vÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÉ. CªÀgÀÄ
CvÉÛ ªÉÄvÀÛUÉ CAzÀgÀÄ :£ÁªÀÅ PÀ Æ qÀ ¯ É Ã §AzÀ g À Ä . ªÀ Ä UÀ Ä «£À
AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ M¼ÉîAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¥sÉÇÃmÉƪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁUÀ¯Éà CªÀjUÉ
£ÉÆÃr EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛêÉ. vÀÄA¨Á RĶAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ
CªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÁV EgÀ°". CUÀvÀåªÁzÀ «µÀåªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ ºÉýzÉ.
EzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ gÀªÀiÁ ¹nÖ£À°è F ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ zÀvÀÛPÀ
ºËºÁjzÀ¼ÀÄ. CªÀ½UÉ FUÀ E£ÁåªÀ£ÉÆÝà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ªÀÄUÀÄ«£À CdÓ CfÓAiÀÄjUÉ
¸ÀA§AzsÀ «zÉ. mÉÊ®jAUï PÀ°AiÀįÉAzÀÄ M§â ªÀ Ä UÀ £ À Æ ¤ªÀ Ä ä ªÀ Ä Æ®PÀ
ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¹UÀ§ºÀÄzÁ...? CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ
AiÀiÁgÉÆà PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀªÀ£À D¸ÀgÉAiÀiÁUÀÄ«gÁ...?" JAzÀÄ ªÉÄ®è£É
¥ÀjZÀAiÀĪÁV FUÀ vÀÄA¨Á PÉýzÉ. CzÀPÉÌ zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀÆ "£ÀªÀÄUÀÆ
§zÀ¯ÁVzÁݼÉ. CªÀ¼À ªÀvÀð£É ¸Àj¬Ä®è. vÀAzÉ vÁ¬Ä E®è. ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 32 d£ÀªÀj 2011


ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ - 2005
¨sÀæµÀÖgÀÄ, ±ÀQÛ±Á° ¥ÀlÖ¨sÀzÀægÀÄ, ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, EAxÀªÀjAzÀ
zÀħð®gÀÄ, §qÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜgÀÄ ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ½AzÀ
¤®ðPÀëöåPÉÆ̼ÀUÁªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ°è ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ
MAzÀÄ ¢lÖ ºÉeÉÓAiÀiÁVzÉ.

PÉ. ªÉAPÀmÉñï JA.J¸ï.qÀ§Æèöå UÀÄgÀÄvÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀzÁVvÀÄÛ. DUÀ ¸A À §A¢¹ ü zA À vÉ Cfð ¸° À è¹z¼ À ÄÀ. ¥q À z É À
JA.JZï gÀªÉÄñÀ JA.J¸ï.qÀ§Æèöå ²ªt À ¤ Ú UÉ £ÁåAiÄÀ¨¯ É É CAUr À ªiÀÁ°ÃP£ À ÄÀ ªiÀÁ»wAiÄÀAvÉ E¯ÁSA É iÄÀ C¢PüÁjU¼ À £ À ÄÀß
¢£¹ À ¥z À Áxð À U¼ À £ À ÄÀß £PÀ® À Ä ¸» À ªiÀÁr ¨ÃÉsn ªiÀÁrz¼ À ÄÀ. Cf𸰠À è¹zÀ Jgq À ÄÀ
¥q À A É iÄÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÄÀ Cxð À ªÁAiÄÀÄÛ. ¸ÁQë ªÁgU À ¼ À À £A À vg À À ±ÁAvª À ÄÀä v£ À ßÀ £PÀ° À
¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ²ªÀtÚ£ÀÄ ¥r À vg À À aÃnAiÄÀ£ÄÀß ¥q À z É ÄÀPÆ É Aq¼ À ÄÀ.
CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁªÉ DºÁgÀ ªÄÀvÄÀÛ £ÁUj À PÀ ¥Æ À gÊÉPÉ E¯ÁSA É iÄÀ
²ªt À Ú gÁeÁf£U À g À z À ° À è ªÁ¹¸ÄÀwÛgÄÀªÀ ºÆ À rz£ À ÄÀ. £A À vg À À ¸PÀÁðgÀ Cª£ À À P®É C¢PüÁjU¼ À ÄÀ vª À ÄÀä «gÄÀzÞÀ zÁªÉ
M§â §qÀ ¸ÁªiÀÁ£åÀ ªåÀQÛ. ¸PÀÁðgÀ ¥g À ª À Á¤UA É iÄÀ£ÄÀß gz À ÄÀÝ ¥r À ¹vÄÀ. FUÀ ºÆ À qz À AÀ vÉ Pëª À ÄÉAiiÀÁa¹zg À ÄÀ.
²ªÀ t Ú ¤ UÉ CAvÉ Æ åÃzÀ A iÀ Ä ¥À r vÀ g À ºÆ É ¸z À ÁV §A¢gÄÀªÀ £ÁåAiÄÀ¨¯ É É CAUr À ªÉ Ä Ã°£À JgÀ q À Ä WÀ l £É U À ¼ À Ä ß
aÃnAiÄÀ£ÄÀß ¤Ãrz.É ²ªt À £ Ú ÄÀ P¼ À z É À £Á®ÄÌ ªiÀÁ°ÃPÀ F «ZÁgª À £ À ÄÀß w½zÄÀ J¯Áè Cª¯ À Æ É ÃQ¹zÁUÀ ªiÀÁ»w ºPÀÄÀÌ PÁ¬ÄzÉ
wAU½ À ¤AzÀ £ÁåAiÄÀ¨¯ É É CAUr À ¬ÄAzÀ d£ÀjUÀÆ PÁ®PÁ®PÉÌ ¢£À¹ ¸ÁªiÀÁ£åÀ §qÀ d£j À UÉ AiiÀÁªÀ jÃw
AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£À¹ ¥ÀzsÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥z À Áxð À U¼ À £ À ÄÀß «vj À ¸ÄÀwÛzÁÝ£.É Ezj À AzÀ ¸º À ÁAiÄÀªÁUÄÀvÛz À É JAzÄÀ w½AiÄÀ§ºÄÀzÄÀ.
¥q À ¢ É g° À ®è, PÁgt À Cª£ À ÄÀ £ÁåAiÄÀ¨¯ É É ²ªt À £ Ú Æ À PÁ®PÁ®PÌÉ ¸j À AiiÀÁV ¢£¹ À £ÀªÀÄä £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ²ªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ
CAUr À UÉ ºÆ É ÃzÁUÀ CAUr À ¨ÁV®Ä ¥z À Áxð À U¼ À £ À ÄÀß ¥q À A É iÄÀĪA À vÁVz.É ±ÁAvª À ÄÀä£À jÃwAiÄÀ Czµ É Æ É Öà ¸ÁªiÀÁ£åÀ
ªÄÀÄag Ñ ÄÀwÛvÄÀÛ Cxª À Á CAUr À ªiÀÁ°ÃP£ À ÄÀ ±ÁAvÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁUÀr d£g À ÄÀ ¸PÀÁðj E¯ÁSÉ C¢PüÁjU½ À AzÀÀ
¢£¹ À ¥z À Áxð À U¼ À ÄÀ ªÄÀÄVzÄÀ ºÆ É ÃVªÉÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉƼÀUÉÃjAiÉÆAzÀgÀ°è ¤®ðPëöÀåPÆ É Ì¼U À ÁVzÁÝg.É ºÁUA É iÄÉà F
JAzÄÀ ¸§ À Æ§Ä ºÃɼÄÀwÛzÝÀ£ÀÄ. Ezj À AzÀ ªÁ¸ª À ÁVzÄÀÝ, ¥w æÀ ¤våÀ PÆ À °ªiÀÁr 100 jÃwAiÄÀ ¤®ðPëöÀåPÆ É Ì¼U À ÁzÀ ¸ÁªiÀÁ£åÀ
¨Ãɸv À ÛÀ ²ªt À £ Ú ÄÀ ªiÀÁZïð 2009g° À è gÀÆ. ¸ÀA¥Á¢¸ÀÄvÁÛ¼É . PÀ¼ÉzÀªÀµÀð d£j À UÉ ªÈÀwÛ¥g À À ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀðPv À ð À gÄÀ
zÁR¯U É ¼ À À ¥PæÀÁgÀ ¤Ãq¯ À ÁVgÄÀªÀ ¢£¹ À ªiÀÁZïð wAU½ À £° À è ±ÁAvª À ÄÀä v£ À ßÀ ¸º À ÁAiÄÀ ªiÀÁqÄÀªÅÀzg À À ªÄÀÆ®PÀ £ÁåAiÄÀ
¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥r À vg À À aÃnAiÄÀ£ÄÀß P¼ À z É ÄÀPÆ É AqÄÀ £PÀ® À Ä zÆ É gQÀ¹PÆ É q¨ À ÃÉPÁVz.É
w½zÀ Ä PÉ Æ ¼À î ®Ä ªÀ i Á»w ºÀ P À Ä Ì ¥r À vg À À aÃnUÁV DºÁgÀ ªÄÀvÄÀÛ £ÁUj À PÀ ¨µ æÀs ÖÀgÄÀ ±QÀÛ±Á° ¥l À Ö¨z Às g æÀ ÄÀ, ¸PÀÁðj
PÁ¬ÄzA É iÄÀ°è CfðAiÄÀ£ÄÀß ¸° À è¹z£ À ÄÀ. ¥Æ À gÊÉPÉ Pb À ÃÉjAiÄÀ°è Cfð ¸° À è¹zÝÀ¼ÄÀ. C¢PüÁjU¼ À ÄÀ EAxª À j À AzÀ zÄÀ§ð®gÄÀ,
Cª¤ À UÉ «vj À ¹gÄÀªÀ ¢£¹ À ¥z À Áxð À U¼ À ÄÀ v£À ßÀ £PÀ® À Ä ¥r À vg À À aÃnUÁV ±ÁAvª À ÄÀä §qÀ ª À g À Ä ºÁUÀ Æ C£À P À ë g À ¸ À Ü gÀ Ä
JµÄÀÖ? ªÄÀvÄÀÛ CzPÀÌÉ ¸A À §A¢¹zÀ ¸v À v À À 4 ªÁgU À ¼À ÄÀ Pb À ÃÉj¬ÄAz- À Pb À ÃÉjUÉ ¤®ðPÀëöåPÉÆ̼ÀUÁªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ°è
g²À âU¼ À À ¥w æÀ AiÄÀ£ÄÀß PÃɽz£ À ÄÀ. 20 ¸ÀÄvÁÛrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªiÀÁ»w ºPÀÄÀÌ PÁ¬ÄzA É iÄÀÄ MAzÄÀ ¢lÖ
¢£U À ¼ À À £A À vg À À ²ªt À ¤ Ú UÉ P¼ À z É À £Á®ÄÌ ¥A æÀ iÆ É Ãd£ª À ÁU° À ®è. ±ÁAvª À ÄÀä EgÄÀªÀ ºÉ e É Ó A iÀ i ÁVzÉ . dªÀ Ä Ää-PÁ²äÃgÀ ª À £ À Ä ß
wAU½ À ¤AzÀ 2 gÆ À ¥Á¬ÄAiÄÀAvÉ 20 P.Éf. PÆ
É ¼U À ÃÉjUÉ PëÃÉvæÀ PÁAiÄÀðPÌÉ ºÆ É ÃUÄÀwÛzÝÀ ºÆ É gv À ÄÀ¥r À ¹ ¨Ásgv À z À À J®è gÁdå ºÁUÆ À
CQÌ, 5 P.Éf. UÆ É Ã¢A ü iÄÀ£ÄÀß ¥w æÀ wAU¼ À ÄÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PÃÉAzÁq æ ½ À vÀ ¥z æÀ Ãɱz À ° À è ¨Ásgv À z À À ¸A À ¸v À ÄÀÛ
¤Ãq¯ À ÁVzÉ JA§ GvÛÀgª À £ À ÄÀß ¥q À z É £À ÄÀ. «µA À iÄÀª£ À ÄÀß w½zÄÀ ±ÁAvª À ÄÀä¤UÉ ªiÀÁ»w 12£É CPÆ É Öçgï, 2005gA À zÄÀ `ªiÀÁ»w

À âAiÄÀ ¥w æÀ U¼ À À ªÄÉÃ¯É º¨ É âÉnÖ£À ¸» À ºPÀÄÀÌ PÁ¬ÄzA É iÄÀ «µA À iÄÀª£ À ÄÀß w½¹zg À ÄÀ. ºPÀÄÀÌ PÁ¬Äz'ÉAiÄÀ£ÄÀß C¢PüÈÀvª À ÁV eÁjUÉ
ªiÀÁrgÄÀªÀ UÄÀgÄÀv£ À ÄÀß £Æ É Ãrz£ À ÄÀ. ²ªt À Ú £A À vg À À ±ÁAvª À ÄÀä ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀð vA À ¢z.É
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. N¢gÀ Ä ªÀ ª À £ À Ä , «zÁåyðU¼ À À ¸º À ÁAiÄÀzÆ É A¢UÉ ªiÀÁ»w
JAzÆ À º¨ É âÉlÄÖ MwÛzÝÀªÀ£® À è. D º¨ É âÉnÖ£À ºPÀÄÀÌ PÁ¬ÄzA É iÄÀ°è v£ À ßÀ ¥r À vg À À aÃnUÉ

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 33


¤dªÁzÀ ¸ÀégÁdå CAzÀgÉ C¢üPÁgÀzÀ
ªÀiÁ»w JAzÀgÉ
¤AiÀiAvÀæt PÉ® d£ÀgÀ PÉÊAiÀÄ° EgÀĪÀÅzÀÄ C®è,
vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À EzÀ Ä C¢ü P ÁgÀ z À zÀ Ä gÀ Ä ¥À A iÉ Æ ÃUÀ ª À £ À Ä ß
CrAiÀ Ä °è ¸ÁªÀ ð d¤PÀ ¥Áæ ¢ ü P ÁgÀ ¢ AzÀ zÁR¯É U À ¼ À Ä , vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸ÁªÀÄxÀð ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄèªÀÅzÀgÀ°è
zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼ÀÄ, ªÉĪÉÆÃUÀ¼ÀÄ, E-ªÉÄïïUÀ¼ÀÄ, ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwæPÁ EzÉ.
ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼ÀÄ, DzÉñÀUÀ¼ÀÄ, ¯ÁUï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, -ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃ
PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÉà «zÀÄå£Áä£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆA¢gÀĪÀ zÀvÁÛA±À ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ?
AiÀiÁªÀÅzÉà SÁ¸ÀV ¤PÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è
M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ
¸ÁªÀiÁVæ.
Cfð¸À°è¸ÀĪÀªÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ
«¼Á¸ÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
`ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ' JAzÀgÉ, zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ «¼Á¸À: gÁdå ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ, PÉÆoÀr
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀASÉå 347, 3£Éà ªÀĺÀr, §ºÀĪÀĺÀr PÀlÖqÀ, qÁ.
¤AiÀ Ä AvÀ æ t zÀ ° è g À Ä ªÀ , F C¢ü ¤ AiÀ Ä ªÀ Ä zÀ r AiÀ Ä °è CA¨ÉÃqÀÌgï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560001, zÀÆ:080-
¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ `ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ' ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°è :- 22371191
nPÉ®¸ÀzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À, zÁR¯ÉUÀ¼À, ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ. ªÉÆ : 9448291111, ¥sÁåPïì: 080-22371192.
nzÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À CxÀªÁ zÁR¯É n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ E-mail:scic@karnataka.gov.in
¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ.
n«µÀAiÀÄ ¸ÁªÀiÁVæAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ.
nr¸ïÌUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¦UÀ¼ÀÄ, ¹.r.UÀ¼ÀÄ, «rAiÉÆà PÁå¸ÉmïUÀ¼À AiÀiÁjAzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ?
gÀÆ¥ÀzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «zÀÄå£Áä£À «zsÁ£ÀzÀ°è
¥Àæw E¯ÁSÉ / PÀbÉÃjAiÀÄ°è EgÀĪÀ
CxÀªÁ CAxÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è CxÀªÁ
C¢üPÁjUÀ¼À°è M§âgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁzsÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝgÉ CzÀgÀ ªÀÄÄ¢ævÀ
C¢ü P ÁjAiÀ i ÁV £É à «Ä¹gÀ Ä vÁÛ g É ºÁUÀ Æ
¥ÀæwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀiÁV
nªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ PÉêÀ® £ÉëĹgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À PÁAiÀÄð
MAzÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ F dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ
¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ
ºÁPÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ.

£ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀ C¢üPÁj CxÀªÁ E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀiÁ»w


¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, D C¢üPÁjAiÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁ»wAiÀÄ PÁ¯Áª¢
À ü
«µÀAiÀĪÀ£ÀÄß 150 ¥ÀzÀUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÊ §gÀºÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ,
CxÀªÁ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr¹AiÀiÁzÀgÀÆ, ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w CfðzÁgg À ÄÀ Cfð ¸° À ¹è zÀ 30 ¢£U À ¼À À M¼U À É
C¢üPÁjUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªiÀÁ»wAiÄÀ£ÄÀß MzV À ¸¨ À ÃÉPÄÀ.
¸À°è¸À®Ä 10 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀ ±ÀĮ̪ÁV ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. Nªð À ªåÀQA Û iÄÀ fê£ À À Cxª À Á ¸ÁévA À vPæÀÌÉ
§qÀvÀ£ÀgÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀªÀgÀÄ ±ÀÄ®Ì PÀlÖ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ¸A À ¨A Às z¥ Às l À Ö°è Cz£ À ÄÀß 48 UA À mU É ¼ À (À2
EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀgÀªÀiÁ£À zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ¢£U À ¼ À ÄÀ) M¼U À É ªiÀÁ»wAiÄÀ£ÄÀß MzV À ¸v À PÀÌÀzÄÀÝ.
®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. CfðAiÀÄ£ÀÄß www.rtiindia.org F ªÉ¨ï¸ÉÊmï PÆ
É ÃjzÀ ªiÀÁ»wAiÄÀÄ Pb À ÃÉjAiÄÀ°è E®¢ è zÝÀ
¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥PÀz ëÀ ° À ,è CfðzÁgg À ÄÀ AiiÀÁªÅÀzÃÉ £µ À ÖÀ Cxª À Á
¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. vÆÉ Azg À É C£ÄÀ¨« Às ¹zÝÀ°,è ¸Áªð À d¤PÀ ªiÀÁ»w
¥Á¢ æ PüÁg¢ À AzÀ ¥j À ºÁgÀ PÃɼ§ À ºÄÀzÄÀ.

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 34 d£ÀªÀj 2011


ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ §UÉÎ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è
ª
¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀAvÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.
zÀAqÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
ª
ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀi˯ÁåzsÁjvÀ
PÉ Ã AzÀ æ ªÀ i Á»w DAiÉ Æ ÃUÀ CxÀ ª Á
PÉÆøÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁgÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀªÀÅ ©Ã¢ £ÁlPÀ ªÀÄvÀÄÛ CtPÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w
ª
AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ CxÀªÁ PÉÆÃjPÉAiÀÄ §UÉÎ ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
ª
¸ÀºÁAiÀĪÁtÂAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ
¸ÁªÀ ð d¤PÀ ªÀ i Á»w C¢ü P Áj CxÀ ª Á vÀgÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀAzÀÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉÊd CxÀðzÀ°è
C¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà AiÀÄÄPÀÛ PÁgÀt«®èzÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ¤ÃrzÉ. ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ
PÉÆÃjzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃj ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß
C¢üPÁjUÀ¼À PÀvÀðªÀå. F »£À߯ÉAiÀÄ°è C¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀëöå,
¹éÃPÀj¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÁÝ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ 7£Éà «¼ÀA§zsÉÆÃgÀuÉ, vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ
¥À æ P À g À t zÀ 1£É à G¥À ¥ À æ P À g À t zÀ r AiÀ Ä °è ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ
gÁdå ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ DAiÉÆUÀªÀÅ zÀAqÀ «¢ü¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ (30 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ) ºÉÆA¢zÉ. DAiÉÆÃUÀzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÊPÉÆÃmïð PÀÆqÀ JwÛ »r¢zÉ.
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹®èªÉAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ°è ®AZÀ ¤ÃqÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CxÀªÁ ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà DUÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ J®èjUÀÆ w½¢zÉ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀ
PÁªÀÄUÁj, AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀiðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ºÀtzÀ
jÃw¬ÄAzÀ CrØ¥Àr¹zÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ°è ¸ÉÆÃgÀÄ«PÉ MAzÀÄ PÀ» ¸ÀvÀåªÁVzÉ. ®AZÀUÀĽvÀ£À ºÁUÀÆ
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀzÀ ¢£ÀzÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ ±ÉÆõÀuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÉ®¸À
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä, Dgï.n.L. d£ÀgÀ PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ,
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀzÀ ¢£ÀzÀªÀgÉUÉ ¥Àæw¢£ÀPÉÌ
CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV zÀħð®gÀ PÉÊUÉ §A¢gÀĪÀ ¥À槮ªÁzÀ
250/- gÀÆUÀ¼À dįÁä£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ C¸ÀÛçªÁVzÉ.
«¢ü¹zÀ dįÁä£ÉAiÀÄ MlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀÅ 25,000/- ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉÆAzÀÄ
gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀvÀPÀÌzÀ®è. ªÀgÀzÁ£ÀªÁVzÉ. EzÀÄ PÉêÀ® ºÀ°è®èzÀ ºÁ«£ÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ,

.org
CzÉÆAzÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀëöåvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀĪÀ
C¸ÀÛçªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¤nÖ£À°è ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ
¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉ vÀgÀĪÀ°è ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¥ÁvÀæ
ªÀªÀiÁ»wiÁ»wºÀPºÀÀÄÌ PPÁ¬ÄzÉ
ÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°èAiÀÄ°è §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ.

¸À¸ÀªªÀiÁdPÁAiÀ
ÀiÁdPÁAiÀ
Äð ĪÀðÈwÛªÀ¥ÈwÛÀgÀg¥À Àg¥ÁvÀ
ÀgÀ ¥ÁvÀ
æ æ m

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ §®ªÀzsÀð£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ


ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVzÉ.
£ÁªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À ºÁUÀÆ gÁµÀÖçUÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À
PɼÀV£À PÉ®ªÀÇAzÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ
ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀQÌ£À eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉ EzÉ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢PÁjUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß JA§ÄzÀÄß £É£À¦£À°èqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå.
CxÀð ªÀiÁr¹, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÁæzsÁå£Àå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
¤ÃqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgɦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
DzÀgÉ ºÉÆuÉUÁjPÉUÉ CvÀå®à dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ
ª
www.

¤¨sÁ¬Ä¹zÀgÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CzÀjAzÀ vÁªÉÃ


vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
ºÀjzÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ.
ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ ¸ÀA§zsÀ¥ÀlÖ ¸ÁPÀëöå avÀæUÀ¼À£ÀÄß
ª
¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
-dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 35


Research
"Being Emotional Disturbances among the Prisoners"

T he Research was carried on in the Central Jail at Bangalore. I had consulted wide range of experts
in the field of Social Work, Psychiatry, Sociology, Psychology, Law to have a multidisciplinary
overview about the topic. I visited Maximum, Medium and Minimum security prisons in Karnataka and
Tamilnadu to understand the structure and functions of the prisons. A great deal of literature was
reviewed from the Regional Institute of Correctional Administration, RICA at Vellore.

From: Bangalore University release us. They had to be assured


about the confidentiality that it will
Guide: Dr.N.Venkataswamy Reddy not be published without their
Rtd.Professor Head consent. These studies will
Department of Social definitely help in improving their
Work. conditions. Jail manuals can be
Doctoral Degree Awarded:13th developed to deal with their
November 1992 emotional problems.
Sample: The sample consisted of
prisoners convicted to life
imprisonment both male and Tips for the PhD
female convicts were studied for Dr. B.P Nirmala pursuing candidates:
the above purpose an in depth Assistant Professor
Deptt of Psychiatric Social Work 1) Your literature review
focused interview a detail socio
NIMHANS should be extensive, in
demographic schedule was used in
Bengaluru – 29. depth and updated
addition to the standardized
instruments like the 28 item GHQ 2) Interact and exchange
(General Health Questionnaire) to listening not just dispensing of your professional
understand the distress experienced medicines and tranquilizers there is ideas/informations with
by the prisoners. It was used as a an implication for a spectrum of research scholars
screening instrument. psycho-social intervention to be 3) Participate in National
used rather than Pharmacotherapy and International
Study Tools: Life event scale, alone.
social support questionnaire, Conferences/Workshops to
¬ Counseling before admission know the latest trend in
coping checklist, structured social and after release is mandatory to be
maladjustment questionnaire were scientific thinking
taken up.
the other tools used It was ¬ Vocational training and 4) Use culture sensitive tools
explorative study. Rehabilitation services has to be
designed in scientific manner it has 5) Research design selected
Findings: to be market driven available and should have both
The study gave an insight that
¬ accessible. academic interest and
both the structure and the regular ¬ The prison should involve the consumer satisfaction
routines in the prison are also family members in all the after care 6) The results of the study
adding distress to the prisoners. programmes the visitation time has should be published and
¬ Most of the prisoners come to be increased. documented for future
from low socio-economic ¬ More extracurricular reference
background they did not have a programmes has to be introduced to
regular job. alleviate the stress 7) Read Journals, Newspaper
¬ Parents were alcoholic or Experience:- The Researcher had articles, Manuals,
separated most of the prisoners had to convince the authorities that it is Handbooks about the
mild to moderate psychological for research purpose alone the related topic
distress with multiple ache and convicts were suspicious in the
pains. beginning they asked why us of all
¬ What they require is patient the people if we answer will you

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 36 d£ÀªÀj 2011


D Pïì¥q
¥q À z
Às ïð «±é«
É À zÄÀsª æ À CzÆ
À zÁå®AiÄÀ¢AzÀ JA.©.J ¥z
É AzÄÀ ¢£À v£ À ßÀ ªÄÀÄA¢£À ¢£U
À «
À ¼
À
À À
QªÀ Å qÀ j UÉ PÉ ® ¸À ª À £ À Ä ß ¤ÃqÀ Ä ªÉ £ É A zÀ Ä
¤zð Às j¹zÁUÀ D UÄÀA¦£À d£g À À C£ÄÀªiÀÁ£z À À
§UV É £À ¯PÉÁÌZÁgU À ¼ À £
À ÄÀß ªÄÉ®ÄPÄÀ ºÁPÄÀvÁÛ §¹ì£° À è Pt
À ÄU Ú ¼ À £ À ÄÀß JzÄÀj¸¨ À ÃÉPÁ¬ÄvÄÀ. KPA É zg À É
¥AæÀiiÀÁt ¨¼ É ¹ É zÝÀ, DUÀ §¹ì£À ¤ªÁðºPÀÀ ªÄÀvÄÀÛ Cª£ À ÄÀ Cªg À À UÄÀA¦£¯ À Æ É § è ⣮ À ,è zÈÀsªÀ £ª À ÄÀä£ÄÀß
E£Æ É ßêð À ªåÀQAÛiÄÀ £q À ÄÀ«£À ¸AÀ¨Ásµu À AÉiÄÀ zÈÀµåÀ d£g À À ªÄÀÄA¢lÄÖ ºt À ªiÀÁqÄÀwz Û ÁÝ£?À J£ÄÀߪÀ
Pt
À ÚU Â É ©vÄÀ.Û C°è AiiÀÁªÅÀzÃÉ ªiÀËTPÀ ¸AÀ¨Ásµu À É C£ÄÀªiÀÁ£À Cªg À ° À è §g¨ À Ágz À A É zÄÀ Cªg À £ À ÄÀß
£q À AÉiÄÀÄwg Û ° À ®è .è §jAiÄÀ ¸AÀeAÕÉiÄÀ°AèiÄÉà Cªg À À ¸A À ¸ÜÉAiÄÀ ¥Á®ÄzÁgg À £ À ÁßV ªiÀÁrPÆ É AqÄÀ,
¸ÀA¨sÁµÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ C°è ¸A À ¸ÜÉAiÄÀ J¯Áè wêiÀÁð£z À ® À Æè Cªg À Æ À
¤ªÁðºPÀ£ À À eÆ É vU É É ¸AÀ¨Ás¶¸ÄÀwz Û ÝÀ D ªåÀQÛ QªÅÀqÀ ¥Á¯Æ É Î¼ª îÀ A À vÉ ªiÀÁrz.À ªÆ É z° À UÉ E§âgÄÀ
ªÄÀvÄÀÛ ªÄÀÆU£ À ÁVzÝÀ, ¤ªÁðºPÀÀ v£ À U
À É Cxð À ªÁzÀ ¥Á®ÄzÁgj À AzÀ ¸ÁÜ¥£ À A É iiÀÁzÀ F ¸A À ¸ÜÉ EAzÄÀ
ªÄÀvÄÀÛ v£ À U À É w½zÀ jÃwAiÄÀ°è Cª£ À ÆÉ A¢UÉ ¸AÀeÁÕ 34 ¥Á®ÄzÁgg À £ À Æ É ß¼U À Æ É ArgÄÀªÅÀzg À À §UÎÉ
¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝ. EzÀ£ÀÄß zÈÀsª¤ À UÉ ºª É ÄÉä Ez.É.
UªÀ ÄÀ¤¹zÀ zÄÀsª æ £ À À ªÄÀ£¹ À 죰 À è ¸t À ÚzÆ É AzÄÀ "££ À U À É ¨ÃÉPÁVgÄÀªÅÀzÄÀ PA À ¥¤ À U¼ À À DwäÃAiÄÀ
C£ÄÀPAÀ¥.À Eª£ À À ¥PæÀÁgÀ dUw À £ Û À CAU« À P® À g° À è ¸º À PÀÁgª À µ À ,ÖÉ Cz® À z è É ££ À ßÀ UÁº æ PÀj À AzÀ £Á£ÄÀ
PÉ®ªÀÅ PÁ® QªÅÀqg À ÄÀ ªiÀÁvª æÀ ÃÉ ¸PÀÁðgÀ ªÄÀvÄÀÛ ¸ª À iÀÁdzÀ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ GzÁ¹Ã£PÀÌÉ M¼¥ À l À ª Ö gÀ ÄÀ. C¥ÃÉQ¸ ë ÄÀªÅÀ¢®"è J£ÄÀߪÀ zÈÀsª£ À À ªiÀÁw£° À è
MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸Á© é ª ü iÀÁ£À ªÄÀvª ÛÀ £ À À PÁgåÀvv À g àÀ v À É PÁt¸  ÄÀvz ÛÀ
F ¥¸ æÀ A
À UÀ £q À z É À P® É ªÃÉ ¢£U À ¼ À ° À è v£ À ßÀ .É
¤AiÀÄ«ÄvÁªÀ¢üAiÀÄ ªÄÀ£A É iÄÀ°z è ÝÀ zÄÀsª æ ¤ À UÉ MAzÄÀ PÆ É jAiÄÀgï zÄÀsª æ À EAzÄÀ ©qÄÀ«®z è À ªåÀQ.Û LrAiÄÀ
PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §A¢vÄÀ.Û Cz£ À ÄÀß vA À ¢zÝÀ D ªåÀQÛ PÁ°AUï ¨¯ É ï ¸® É Æå®gï EAzÄÀ v£ À ßÀ ¨Ásgv À z À ÁzåÀAvz À À UÁº æ PÀg À À
AiÀÄĪÀPÀ£ÉƧâ Mwz Û ÝÀ, D ±§ À Ý PÃɽ ºÆ É g§ À AzÀ zÄÀsª æ £ À À PÊÉUÉ ©¯ïU¼ À £ À ÄÀß F «ÄgÁP¯ À ï£À ªÄÀÄSÁAvg À À
¥Á¸ð É ¯ï ElÄÖ MAzÄÀ ºÁ¼A É iÄÀ£ÄÀß ªÄÀÄA¢lÖ v® À Ħ¸ÄÀªÀ §UÎÉ Za À ð¸ÄÀwz Û ,É D¢våÀ ©¯Áð
fêÀ£ÀzÀ°è ªÄÀvÄÀÛ v£ À ßÀ PÊÉAiÄÀ°z è ÝÀ ¯ÃÉR¤AiÄÀ£ÄÀß Cª£ À À UÆ À ¥ æ ï죪 À g À ÄÀ 250 Zz À ÄÀgÀ Cr C¼v À AÉiÄÀļîÀ,
JZÉÑvÀÛªÀ£ÀAvÉ vÀ£Àß PÊÉAiÄÀ°l è .Ö Ezj À AzÀ Cª£ À ÄÀ D ºÁ¼A É iÄÀ°è v£ À ßÀ wAU½ À UÉ ¸ÄÀªiÀÁgÄÀ 50,000 ¨ÁrUAÉiÄÀ£ÄÀß
ªÀÄÄA¢£À fêÀ£À ¸» À AiÄÀ£ÄÀß Ea¸ Ñ ÄÀwz Û ÁÝ£A É zÄÀ w½zÀ zÈÀsª£ À ÄÀ ¤Ãq§ À ®è eÁUª À £ À ÄÀß «ÄgÁP¯ À ï ¸AÀ¸ÜÉUÉ Gavª À ÁV
G½vÁAiÀÄzÀ Czg À °À è v£ À ßÀ ¸» À ªiÀÁrz,À £A À vg À À Cz£ À ÄÀß ¥q À z É À ¤Ãrz.É ªÄÀÄA§¬ÄAiÄÀ ¥w æÀ ¶v × À PAÀ¥¤ À U¼ À ÁzÀ
ªåÀQÛ C°A è zÀ ºÆ É g£ À q À z
É À EµÄÀÖ ºÆ É w£ Û ªÀ g À U É ÄÀ ªÄÀ»ÃAzæÀ ªÄÀvÄÀÛ ªÄÀ»ÃAzæÀ , UÁqÃæÉeï ªÄÀvÄÀÛ
aîUÀ¼À£ÀÄß Cªg À À £q À ÄÀªÉ £q À z É z À ÄÀÝ ªiÀÁw®z è À ¸A À eÁÕAiÄÀÄPÛÀ ¨Æ É ¬Ä¸ïì «ÄgÁP¯ À ï£À ¸ÃɪAÉiÄÀ£ÄÀß ¹éÃPj À ¸ÄÀwª Û .É
ºÉaѸÀĪÀÅzÀgÀ ¸A À ¨Ásµu À .É FUÀ zÄÀsª æ ¤ À UÉ §¹£ ì ° À è £q
À z É À ¥¸ æÀ AÀ UÀ ªÆ É z° À UÉ QªÅÀqj À UÉ P® É ¸À ¤ÃqÄÀªÀ
PÀqÉUÀ®èzÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ££ É ¦
À UÉ §AvÄÀ. GzÝÉñ¢ À AzÀ ¸ÁÜ¥£ À A É iiÀÁzÀ «ÄgÁP¯ À ï EAzÄÀ
GzÀåªÀIJîvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÀA©PÉAiÀÄ
ªiÀÁvÄÀ¨Ágz À À Cxª À Á ªiÀÁv£ À Áq® À Ä DUz À À U¼ É A É iÄÀ£¤ É ¹PÆ É ArgÄÀªÅÀzÄÀ MAzÄÀ CzÄÀãvª À ÃÉ
¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÉqÉUÉ ªåÀQU Û ½ À UÉ ªiÀÁw£À Cª± À åÀPv À É ºa É ® Ñ zè À F ¸j À . EAzÄÀ «ÄgÁP¯ À ï dUw À £ Û À Cwà ¨ÃÉrPA É iÄÀ
aAw¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉ®¸ÀQÌAvÀ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÄzÀÄ ¨ÉÃj®èªÉAzÀÄ ¸A À ¸ÜÉU¼ À À ¸Á°£° À è ¸ÃÉjz,É eÆ É vU É É "fÃgÆ É Ã
wêÀiÁð¤s¹zÀ£ÀÄ. F Cª¤ À U¤ À ¹vÄÀ. Ezj À AzÀ vÁ£ÄÀ, QªÅÀqg À ÁVgÄÀªÀ r¥PÉÀsï"Ö gPÉÁqïð£ÄÀß v£ À ßÀzÁV¹z.É EzÄÀ
C£ÃÉPj À UÉ P® É ¸À ¤Ãq§ À ºÄÀzA É zÄÀ wêiÀÁð¤¹z.À zÄÀsª æ £ À A É § "zÄÀsª æ v À ÁgÉ ªiÀÁrzÀ C¸° À «ÄgÁP¯ À ï"
wêÀiÁð£ÀªÉà EA¢£À Cª£ À ÄÀ ªÆ É z° À UÉ v£ À ßÀ PÁ¯ÃÉf£À ¢£U À ¼ À ° À è .
"«ÄgÁPÀ¯ï zÆÉ gv É À «zÁåyðªÃÉv£ À z À ° À è G½vÁAiÄÀ ªiÀÁrzÀ ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀðzÀ «zÁåyðAiÄÀÄ C®z è À
PÉÆjAiÀÄgïì" JA§ 20,000gÆ À U¼ À £ À ÄÀß §Aqª À Á¼À ºÆ À r 2008g° À è ªÄÀvz ÛÀ g À À PÁAiÄÀðPv À ð À £Æ À C®z è À zÈÀsª¯ À ÁPg À ï
"«ÄgÁP¯ À ï PÆ É jAiÄÀgï"ì JA§ ¸A À ¸ÜÉAiÄÀ£ÄÀß ¸ª À iÀÁdz° À £ è À §z¯ À Áªu À AÉiÄÀ Pq À U É É aAw¹z.À F
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ GUÀªÀÄPÉÌ ¸Áܦ¹zÀ . EzÉ Æ AzÀ Ä C¥ÁAiÀ Ä PÁj jÃwAiiÀÁzÀ Qµ è ÖÀPg À À ºÁ¢AiÄÀ°è £q À AÉiÄÀ®Ä
PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. F ZÁ®£A É iÄÉ£ÄÀߪÅÀzÄÀ Cª¤ À UÉ w½¢vÁz Û g À ÄÀ Cª£ À ÄÀ J®j è UÆ À ¸ÁzåÀsªÁUÄÀªÅÀ¢®è ¤d Dzg À É £ª À ÄÀä
jÃwAiÀÄ wêÀiÁð£À H»¸z À É Egz À µ À ÄÀÖ ªÄÀnU Ö É zÆ É qØÀ zÆ É qØÀ ¸ª À iÀÁdPÁAiÄÀðPv À ð À gÄÀ P¤ À µ×À ¥PÀëÀ F jÃwAiÄÀ
PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ CªÀ£À £ÉgÀ«UÉ §AzÀªÀÅ. aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? MªÉÄä
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁÜ¥£ À A É iiÀÁzÀ 8 wAU¼ À ° À è F ¸A À ¸ÜÉAiÄÀÄ Ezg À q É U É É aAw¹ £Æ É Ãr. ¤ªÄÀä¯Æ É § è â zÈÀsª¯ À ÁPg À ï
ªÀåQÛAiÉÄà º® À ªÁgÄÀ PA À ¥¤ À U¼ À °À è v£ À ßÀ ¸ÃɪÁq½ À vª À £ À ÄÀß ºÀ Ä nÖ P É Æ AqÀ g É F ¯É à R¤AiÀ Ä GzÉ Ý Ã ±À
zsÀÄæªÀ¯ÁPÀgï. «¸j ÛÀ ¸ÄÀª° À è AiÄÀ±¹ À A é iiÀÁ¬ÄvÄÀ. FqÃÉjzAÀv.É
E°è ¸A À ¸ÜÉUÉ ºt À MzV À ¸ÄÀªÅÀz® À z è É
m

É ¸U À Ágg À £ À ÄÀß ºÆ É A¢¸ÄÀªÅÀzÆ À ¸º À À zÈÀsª¤ À UÉ
MAzÄÀ ¸ª À Á°£À ¸A À Uw À AiiÀÁVvÄÀ.Û vÁ£ÄÀ
²æêÀÄw.C¤vÀ.©

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 37


¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀð£À ªÀÄĪÀÄärUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ zÀÄBR. ªÀiË£ÀPÉÌ ±ÀgÀuÁV MAnvÀ£ÀzÀ
D¸ÀgÉ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ, MAnvÀ£À §ºÀÄ PËægÀå JAzÀÄ £À£ÀUÉ

C£ÀĨsÀªÀ w½¢vÀÄÛ. ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ zsÉÊAiÀÄð CZÀ®ªÁVvÀÄÛ DzÀgÉ


£À£Àß AiÉÆÃZÀ£É «ZÀ°vÀUÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ PÀëtzÀ
G¥ÉÃPÉë¬ÄAzÀ, £À£ÀßzÀ®èzÀ vÀ¦àUÁV £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ
JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÀÄ ¤®ÄèwÛzÀݪÀÅ.
D ¢£À DPÀ¹äPÀªÁV ºÉZï L « ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÁV DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀuÉÚzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀݪÀÅ.
EµÉÖ¯Áè EzÀÝgÀÆ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀ£À ¸ÀéAiÀÄA ¥ÉæÃgÀuÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À
ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï © ªÉÊgÁtÄ«zÀÝ vÀA¢vÀÄÛ.
ªÀåQÛAiÀÄ gÀPÀÛ ¹jAf£À ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ §gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀ°®è.
ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
£À£Àß zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹vÀÄÛ. ªÀÄÄAeÁUÀgÀÆPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÉÝ DzÀgÉ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¤RgÀ
ªÀiÁ»w 4 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è £À£Àß ¤vÀåzÀ
¹.E. zÉêÀgÁdÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¤gÀÄvÁìºÀ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ.
D¥ÀÛ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀ, «.¹.n.¹., QªÀiïì D¸ÀàvÉæ
¸ÀªÀiÁd¢AzÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ JAzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀiÁqÀĪÀ
PÉ®¸ÀPÀÆÌ ªÀÄ£À¹ì£À AiÉÆÃZÀ£ÉUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÉà EgÀÄwÛgÀ°®è.

C zÉÆAzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ºÉªÉÄä ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð


£ÀªÀÄäzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸Á«gÁgÀÄ CyðUÀ½UÉ
¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ¤Ãr DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð , DvÀäUËgÀªÀ ºÉaѹ ¸ÀÆPÀÛªÀiÁ»wAiÀÄ
¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀ
®ªÀ®«PÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ JzÀÄjVzÀݪÀgÀÄ
£À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀĸÀåAiÀÄ°èzÉÝÃ£É JAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV
J¤¸ÀÄwvÀÄÛ.

ªÀÄÆ®PÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼À ªÀiË£À ªÀÄÄjzÀÄ «±Áé¸ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ.


ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¸ÀvÀÛAwgÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄqÀÄUÀnÖzÀ zÀÄBR¢AzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì Hl w£ÀߨÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄwvÀÄÛ £Á°UÉ
ºÉÆgÀ§AzÀÄ, ZÉÊvÀ£ÀåzÀ a®ÄªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ZÉ®ÄèwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¨É£ÀߣÀÄß ¥ÀæwgÉÆâü¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÉAzÀÆ ¤zÁæzÉêÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀAzÀªÀ£À®è
£ÁªÉà vÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ. DzÀgÉ £ÀqÉzÀzÉÆÝAzÀÄ PÀ»AiÀiÁzÀ WÀl£É. CAzÀ Ä zÀ Ä B¸À é ¥ À ß UÀ ½ AzÀ ¤zÁæ z É Ã ªÀ v É A iÉ Ä £À £ À ß £À Ä ß
CAvÀgÀAUÀzÀ D¼ÀzÀ°è DªÀj¹zÀÝ C®à¨sÀAiÀÄ §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ ¨ÉlÖzÀAvÉ ¨sÀAUÀUÉƽ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄaÑzÀݪÀÅ ¤zÉæ £À£ÀߣÀÄß
¨sÀæ«Ä¸ÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌV F ¦ÃpPÉ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DªÀj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà ªÀiÁqÀ°®è. 2-3 ¨Áj ¨ÉaÑ ©zÀÝzÀÆÝ
GAlÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ £À£ÀUÉÆAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É §AvÀÄ
D ¢£À DPÀ¹äPÀªÁV ºÉZï L « ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï © ªÉÊgÁtÄ«zÀÝ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ UÀÄjAiÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄR
ªÀåQÛAiÀÄ gÀPÀÛ ¹jAf£À ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹vÀÄÛ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà ¸ÀjAiÉĤ¹vÀÄ. D PÀëtªÉà ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ
vÁvÁìgÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝ £À£ÀUÉ PÉÆAZÀ UÉÆAzÀ®, ¸Àé®à C£ÀĪÀiÁ£À, £ÀAvÀgÀ ¸À A §A¢ü ¹ zÀ A vÀ º À ¥À Ä ¸À Û P À U À ¼ À £ À Ä ß wgÀ Ä « ºÁPÀ Ä ªÀ
¨sÀAiÀÄ ¸Àȶ×AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. vÀPÀëtªÉà ªÉÊgÁtÄ«zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁrzÉ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ aAvÀ£ÉUÉ MvÀÄÛ PÉÆmÉÖ. ¤£ÉßAiÀÄ
ªÀÄgÀÄ¥Àj²Ã°¹, CAvÉAiÉÄà £À£Àß gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £À£ÀUÉ ºÉZï AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¤jÃPÉëUÉ §AzÉ.
L « ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï `©' ªÉÊgÁtÄ E®èªÉAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É D vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ §AzÀgÉ ºÉÃUÉ
»jAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr CªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ¤¨sÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¤zsÀðj¸À®Ä AiÀÄwß¹zÉ.
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è F jÃwAiÀÄ CªÀWÀqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÉ ¸ÀªÀĸÉå §gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ aAw¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ §AzÀ ªÉÄïÉ
vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁzÀ ¥É¥ï (Post Exposer Prophalaxis) OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÁgÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ F «ZÁgÀzÀ°è ¸Àj J¤¹vÀÄ. £À£Àß
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. ºÉZï L « VAvÀ £ÀÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÉÃUÀªÁV ºÀgÀqÀĪÀ ªÀÄÄAeÁUÀgÀÆPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀëtzÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ.
ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï `©' UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà OµÀ¢ü¬Ä®è JA§ ¸ÀvÀå w½¢vÀÄÛ. §®ªÀ A vÀ ª ÁVAiÀ i ÁzÀ g À Æ , J®è g É Æ qÀ £ É ¨É g É A iÀ Ä ÄwÛ z É Ý ,
UÁ§jAiÀÄ UÁqsÀvÉ UË¥ÀåªÁV £À£ÀߣÀÄß DªÀj¹vÀÄÛ, DzÀgÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÉ®¸ÀzÀ°è ªÀÄUÀߣÁzÉ, DvÀAPÀPÁj AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
»AzÉ ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï `©' UÉ «gÀÄzÀݪÁV ºÁQ¹PÉÆArzÀÝ ®¹PÉ £É£À¦UÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä G½zÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ°®è.
§AzÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¤lÄÖ¹jUÉ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉZï L « AiÀÄ£ÀÄß Cwà ²ÃWÀæªÁV ¥ÀvÉÛ
PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ J®èjUÀÆ EAvÀºÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÀZÀÄѪÀ ¦ ¹ Dgï(¥Á°ªÀÄj ZÉÊ£ï jAiÀiÁPÀë£ï) ªÀÄvÀÄÛ
EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÁÌV ªÀÄÄAeÁUÀgÀÆPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀëtzÀ ¤zsÁðgÀªÉà ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï `©' AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwgÉÆâü¸À®Ä ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
ªÀÄÄRå. ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä DAn ºÉZï © J¸ï Jf DAn¨Ár ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è
£Á£ÉƧâ D¥ÀÛ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀ£ÁV ¤ªÀÄä°è ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ vÉÆAzÀgɬĮèªÉAzÀÄ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ £À£Àß°èzÀÝ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ
«µÀAiÀĪÉà ¨ÉÃgÉ. ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÀÆgÀªÁzÀªÀÅ. EzÀjAzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ
¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢V£À MqÀ£Ál. ¢£À¤vÀå CyðUÀ½UÉ zsÉÊAiÀÄðvÀÄA§ÄªÀ, C¤ªÁgÀåvÉAiÀÄ CjªÀÅ ªÀÄÆrvÀÄ. CyðAiÀÄ zÀÄUÀÄqÀ, zÀĪÀiÁä£À,
«±Áé¸À ªÀÄÆr¸ÀĪÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ M§â CyðAiÀiÁV ¤AvÁUÀ £À£À߯ÁèzÀ PÁvÀÄgÀ EªÀÅUÀ¼É®èªÀÇ ¸Àé-C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ. ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ ¥Á¹nªï yAQAUï CyðAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁzÁUÀ
JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ D PÀëtzÀ°è AiÉÆÃZÀ£Á±ÀQÛAiÀÄ£Éßà DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀªÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¤®Ä«£À ªÁ¸ÀÛ«PÀ
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉÝ. ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄAzÀºÁ¸À ªÀÄÆr¸ÀĪÀ AiÀÄvÀß, ªÀÄ£ÀzÀ°è CA±ÀUÀ¼À CjªÁ¬ÄvÀÄ.
m

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 38 d£ÀªÀj 2011


«µÀAiÀÄUÀ¼À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è fêÀAvÀ zÀAvÀPÀvÉAiÀiÁVgÀĪÀ,
`¤ªÀÄð® PÀ£ÁðlPÀ', `¥ÀAZÀªÀÄÄT C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ªÀiÁUÀð' zÀAvÀºÀ
C£ÀĵÁ×£ÀAiÉÆÃUÀå ¥ÀjPÀ®à£É-¥ÁæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À gÀƪÁjUÀ¼ÁVgÀĪÀ,
¥Àæw¶×vÀ r.¦. ªÀÄÄRfð ¥sɯÉÆö¥ï ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÁVgÀĪÀ qÁ||
¸ÀªÀiÁd-±Á¸ÀÛç: PÉ®ªÀÅ JZï.JA. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß «²µÀÖ jÃwAiÀÄ°è
gÀa¹ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸ÀÛç ¸Á»vÀåPÉÌ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÁßV
M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ JA§ÄzÁV zsÁgÁ¼ÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
qÁ. JZï.JA. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå F PÀÈwAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀ°ègÀĪÀ
¥ÀÄl: 396 JAlÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À UÀÄZÀÒzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß CzÀgÀ gÁZÀ¤PÀ
¨É¯É: gÀÆ. 180 ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁvÀäPÀ ¤lÄÖUÀ½AzÀ «±ÉèöµÀ¯ÁVzÉ. ¥ÁæZÀå-¥Áæ±ÁÑvÀå
¸Á¬ÄªÀÄt ¥ÀæPÁ±À£À: «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÉÊzÁÞAwPÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß »£À߯ÉAiÀiÁVj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÃUÉ
¸ÀªÀiÁdªÀÅ vÀ£Àß ±ÀPÀÛöåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ JqÀ©qÀzÉ vÀ£Àß
ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ.
±ÀjÃgÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁQðPÀªÁV £ÉAiÀÄÄÝPÉÆArzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß
ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀ ºÁUÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ºÉÃUÉ
"eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ©gÀÄUÁ½UÉ ¹PÀÄÌ
¤ªÀ i ÁðtUÉ Æ ¼À Ä î v À Û ¯ É Ã , §zÀ ¯ ÁUÀ Ä vÀ Û ¯ É Ã vÀ £ À ß vÀ £ À ª À £ À Ä ß
EAVèµï C®èzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ vÀgÀUɯÉUÀ¼ÁUÀÄvÀÛ°ªÉ. `ºÀ¼ÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß
PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀÄvÀÛ°zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CrUÀrUÉ ¤ÃqÀĪÀ
ZÀ®ÄèªÀ ¨sÀgÀzÀ°è CzÀgÀ°è£À ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ZÀ°èzÀgÀÄ' JA§ UÁzÉUÉ
ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À avÀætUÀ½AzÀ ¸ÀÄálUÉƽ¹zÁÝgÉ. ¸Áé¸ÀÜöå-
¤zÀ±Àð£ÀªÁV £ÀªÀÄä vÁAiÀiï £ÀÄrUÀ¼À eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸Á»vÀå,
C¸Áé¸ÀÜöå ¹ÜwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß
¸ÀAVÃvÀ EvÁå¢UÀ¼É¯Áè PÉÆaѺÉÆÃUÀÄvÀÛ°ªÉ. EzÀÄ DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀgÉ,
ªÀÄ£ÀUÁt¸ÀÄvÁÛgÉ. EA¢£À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, OzÉÆåÃVPÀ
©gÀÄUÁ½UÉ ªÉÄÊAiÉÆrØAiÀÄÆ, DUÁUÀ ¨ÁVzÀgÀÆ, ªÀÄvÉÛ vÀ¯ÉAiÉÄwÛ
£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀZÀ£ÉUÉÆAqÀ UÁæªÀÄ
©ÃUÀĪÀ D¼ÀªÁzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß¼Àî ¤Ã¼À ¸ÀzÀÈqsÀ vÀgÀÄ«£ÀAvÉ £ÀªÀÄä
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉÆqÀÄ-PÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ,
¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ G½zÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä £ÀÄrAiÀÄ°è ¸ÀÈd£ÉÃvÀgÀ
EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÃzÁgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «±ÀzÀUÉƽ¹zÁÝgÉ.
¸Á»vÀåªÀÇ ¥Àæ§ÄzÀÞªÁV ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. CAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÊzsÁ¤PÀ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀPÀ¯ÁAUÀUÀ¼À ¤PÀl ¥ÀjZÀAiÀĪÀÅ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F ªÀÄÄA¢j¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉJ¼ÉAiÀiÁV «±Éèö¹
¤nÖ£À°è £À¤ßà PÀÈwAiÀÄÄ ¥ÀæAiÀÄvÀ߲îªÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ" JA§ÄzÁV qÁ|| JZï.JA. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ «ªÀj¹, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ EgÀĪÀ Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖªÀ ºÁUÉ
vÀªÀÄä 396 ¥ÀÄlUÀ¼À "¸ÀªÀiÁd-±Á¸ÀÛç: PÉ®ªÀÅ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ" NzÀÄUÀ£À ªÀÄÄAzÉ Ej¸À¯ÁVzÉ. §ºÀıÀB PÀ£ÀßqÀzÀ°è F jÃwAiÀÄ
C¥ÀƪÀð PÀÈwAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà w½¹zÁÝgÉ. «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ CUÀvÀå«vÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß §ºÀÄ
ªÀiÁ£ÀªÀ£ÉqÉUÉ, DvÀ£À fêÀAvÀ ¸ÀªÀiÁdzÉqÉUÉ, CzÀgÀ C£Áå£Àå
¸ÀÄálªÁV vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ, «©ü£Àß ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÉÆqÀ£É,
¤vÀå £ÀÆvÀ£À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÉqÉUÉ, ¥Àæw ¤vÀåªÀÇ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß, £ÀªÀÄä
¸ÀAUÀwUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçPÉÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ, CzÀÄ DqÀĪÀ
¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛt d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉÆÃlPÉÌ
¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß vË®¤PÀªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ E°è £ÀqÉ¢zÉ.
UÀ滸À¯ÁUÀzÀ CzɵÉÆÖ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ zÀ馅 ºÀj¹ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛtzÀ°è
ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV C¨sÀ幸ÀĪÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÉÆÃfUÀªÉA§AxÀ WÀl£ÉUÀ¼À, ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ
¥ÀgÁPÁµÉ×AiÀÄ°ègÀĪÀ eÁUÀwÃPÀgÀt, ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀAUÀ滹zÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À CAvÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä M¼À£ÉÆÃl¢AzÀ
ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀתÁV CzsÀåAiÀÄ£À CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ »AzÀt ¨sÁUÀUÀ¼À°è ZÀað¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕjUÉ MAzÀÄ ¸ÀªÁ¯Éà ¸Àj. ¥ÉÆõÀPÀªÁV, ¥ÀĶÖÃPÀgÀtUÀ¼ÁV C©üªÀåPÀÛUÉƽ¹zÁÝgÉ.
¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç, ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛç EªÀÅUÀ¼À ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçªÀÅ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ ²¸ÀÄÛ JAzÀÄ
§UÉÎ, ªÀÄzÁæ¸ï, PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀjUÀtÂvÀªÁV, C°è£À aAvÀ£ÉAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£Éßà E°èAiÀÄÆ
¸ÀÄ¢ÃWÀð CªÀ¢ü CzsÁå¥À£ÀªÀiÁrgÀĪÀ, ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. DzÀgÉ, ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl, C©üªÀÈ¢Þ
«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ²æîAPÁ, AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À, EvÁå¢UÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ®Æ £ÀªÀÄä
CªÉ Ä ÃjPÁ, PÉ £ À q Á, EAUÉ è A qï, ¹é à qÀ £ ï, E¸É æ à ¯ï ¸ÀªÀiÁdzÀ £ÉÊd ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß E°è£À `ªÀÄtÂÚ£À ªÁ¸À£ÉAiÀÄ' ¥ÀæPÁgÀªÉÃ
«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è DºÁé¤vÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃPÉA§ EgÁzɬÄAzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀA¥Àæ§AzsÀ£À ªÀÄAqÀ£ÀPÁgÀgÁV ¨sÁUÀªÀ»¹, £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ°ªÉ. DzÀgÀÆ, ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ
ºÀ®ªÁgÀÄ «zÉòà «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç ªÀÄwÛvÀgÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr
¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ½UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉëÃvÀæPÁAiÀÄðzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁV ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ±ÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÁ±ÀUÉƽ¹zÀgÉ
¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄvÁÛ «¥ÀÄ® C£ÀĨsÀªÀªÀżÀîªÀgÁVgÀĪÀ, EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ D ²¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ ¯Á¨sÀ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÀÆÌ ¯Á¨sÀ. F ¤nÖ£À
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ, ¸ÀÈd£ÉÃvÀgÀ, C£ÀĪÁ¢vÀ ºÁUÀÆ aAvÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ ¥ÉÆæ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå£ÀªÀgÀ F
¸ÀA¥Á¢vÀ ªÀiË°PÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç, ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð C¥ÀƪÀð UÀæAxÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 39


¸ÀªÀiÁdzÀ zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß §ºÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV, RavÀªÁV ªÀiÁr¸ÀÄvÀÛzÉ. NzÀÄUÀgÀÄ E®Æè UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÁV F PÀÈwAiÀÄÄ
EzÀPÉÌAzÀÆ ¯ÉÃRPÀgÀÄ C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðgÀÄ. ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçzÀ NzÀÄUÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà C®è ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ
EAxÀ zÉÆqÀØ UÀæAxÀzÀ°è, CzÀgÀ®Æè £Á¯ÉÌöÊzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀjUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVzÉ.
C£ÀĨsÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è £ÀqɹzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è C£ÀĨsÀ« ºÁUÀÆ C£ÀĨsÁ«Ã
¸ÀAavÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ PÀqÉ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É DVgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕgÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðvÀdÕgÀÆ
PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. eÉÆvÉUÉ, CAwªÀÄ DVgÀĪÀ qÁ|| JZï.JA. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå£ÀªÀjAzÀ gÀavÀªÁVgÀĪÀ,
¯ÉÃR£ÀªÀÅ F PÀÈwUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉAiÉÄ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ £Ár£À ¸À Ä ¥À æ ¹ zÀ Þ ¸À A ±É Æ Ãzs À P À g ÁzÀ qÁ|| JA.
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. DzÀgÀÆ ªÀåQÛ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ fêÀ£ÀzÉƼÀUÉ azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðgÀªÀgÀ ªÀiË°PÀ £ÀÄrUÀ¼À ªÀÄÄ£ÀÄßr, ¯ÉÃRPÀgÀ
CvÀåUÀvÀåªÁV EgÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ DzsÁåwäPÀ aAvÀ£É EzÀgÀ°è ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ QgÀÄ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß¼Àî ¨É£ÀÄßr, CxÀð¥ÀÆtð,
C©üªÀåPÀÛUÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ NzÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA±ÀAiÀÄPÉÌ ¥À j uÁªÀ Ä PÁj §gÀ ª À t  U É , DPÀ µ À ð PÀ ªÀ Ä ÄR¥À Ä l,
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ JA§ÄzÁV ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁVzÉ. GvÀ Û ª À Ä UÀ Ä tªÀ Ä lÖ z À ªÀ Ä ÄzÀ æ t zÉ Æ qÀ £ É ¸À Ä AzÀ g À ª ÁV
¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀ F PÀÈw PÀ£ÀßqÀ «eÁÕ£À ¸Á»vÀåPÉëÃvÀæPÉÌ MAzÀÄ
¥Àæ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ CzsÁå¥À£ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁV CªÀÄÆ®å PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç, ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð,
¸À A ±É Æ Ãzs À £ É , ¥À æ A iÉ Æ ÃUÀ U À ¼ À £ À Ä ß PÉ Ê UÉ Æ AqÀ ¥É Æ æ . ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁ D¸ÀPÀÛ NzÀÄUÀgÀÄ PÉÆAqÀÄ NzÀ®Ä CºÀðªÀÇ ¸ÀÆPÀÛªÀÇ
ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ, ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄÃ, F JgÀqÀÆ ²¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DzÀÄzÁVgÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀªÀÄ£ÁV ¥ÀjUÀt¹, MAzÀgÉƼÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ©ÃgÀĪÀ -¥ÉÆæ|| PÉ. ¨sÉÊgÀ¥Àà
qÁ|| JZï.JA. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå, ¸ÀªÀiÁd-±Á¸ÀÛç : PÉ®ªÀÅ
¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä §gɺÀUÀ¼À°è F JgÀqÀÆ
M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, ¸Á¬ÄªÀÄt ¥ÀæPÁ±À£À, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. 2010,
²¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¥ÀqÉzÀ C£ÀĨsÀªÀ£À£ÀÄ PÀAqÀj¸ÀÄvÁÛgÉ, JA§ÄzÀ£ÀÄß

¸Á»vÀå ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð


qÁ. ±ÉÃRgÀ ¥ÀÆeÁgÀ
¥ÀÄl: 122
W orking in the
voluntary sector
¨É¯É: gÀÆ.100 How to find rewarding and
¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ªÀÄÄgÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À£À: ºÁªÉÃj. fulfilling work in charities and
¸Á»vÀå JA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÉÊUÀ£Àßr voluntary organisations
EzÀ Ý ºÁUÉ , ¸À ª À i ÁdzÀ ° è £À q É A iÀ Ä ÄªÀ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß
" A comprehensive guide to
¸ÀªÀÄxÀðªÁV »r¢qÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß
charities and voluntary
¯ÉÃRPÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. »ÃUÁV ¸Á»vÀå
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd MAzÉà £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è organisations in the UK and abroad, with
fë¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁUÀjPÀ£ÀÄ MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è case studies and practical tips to help you
¸Á»vÀåzÀ ¸À«£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛ, ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ find employment in the industry."
¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀªÁV ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ, §AzÀªÀ£ÁVzÁÝ£É. D Pages :180
¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå £ÁUÀ¯ÉÆÃlzÀ°è ºÉeÉÓ¬ÄqÀÄvÀÛ¯Éà Author : Raig Brown
§A¢zÉ. F PÀÄjvÁzÀ aAvÀ£À-ªÀÄAxÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è 4th Edition 2005
¥ÉÆæ J¸ï.J¥sï. ¥ÀÆeÁgÀªÀgÀ ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð www.howtobooks.co.uk
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÀÈwAiÀÄÄ aAvÀPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
¸ÀªÀiÁdzÀ°è fë¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ ¤ÃwAiÀÄ
ªÀiÁvÀÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ¥ÀgÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. E°è
CªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁV zÁR¯É
¸ÀªÉÄÃvÀ aAvÀ£ÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁÝgÉ. ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ¤gÀvÀ£ÀÄ
C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÀªÀĸÉå, ¸ÁªÀiÁfPÀ
Single Child
By Dr. Ali KhwaJa
Single Child
¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ªÉñÁåªÀÈwÛ, ªÀÄzsÀå¥Á£À ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀPÀzÀæªÀå ªÀå¸À£À, Price: Rs 20/ By Dr. Ali KhwaJa
ºÁUÀÆ ©üPÁël£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À-CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è Price:
Pages:36Rs 20/
¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. EªÉ®è ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ Pages:36
Available at Banjara Academy, 418, 1 main, 1
¤Ãw¸ÀA»vÉUÀ¼ÀAwªÉ. ºÁUÉAiÉÄà d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå, Available
block,R.T at Banjara
nagar, Academy,
Bangalorestst 418,
-560032, 1 main,
Phone-080 1
ºÁUÀ Æ ¸À ª À ð dÕ ªÀ i ÁºÁPÀ « AiÀ Ä «ZÁgÀ z s Á gÉ A iÀ Ä £À Ä ß 23535787,
block,R.T 23535766
nagar, Bangalorestst -560032,
¸ÀªÀÄvÁ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÀAPÀt§zÀÞgÁUÀĪÀ Phone-080 23535787, 23535766
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð¤gÀvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ
mÁ¤PïzÀAvÉ, CªÀgÀ PÀÈwAiÀÄÄ ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÉ.

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 40 d£ÀªÀj 2011


1. What is a Voluntary Organization (VO) / Non Governmental Organization (NGO)?

Voluntary organizations (VOs) / Non Governmental Organizations (NGOs) include organizations


engaged in public service, based on ethical, cultural, social, economic, political, religious, spiritual,
philanthropic or scientific & technological considerations. VOs include formal as well as informal groups,
such as: community-based organizations (CBOs); non-governmental development organizations
(NGDOs); charitable organizations; support organizations; networks or federations of such
organizations; as well as professional membership associations.

VOs / NGOs should broadly have the following characteristics:


?
They are private, i.e., separate from Government.
They do not return profits generated to their owners or directors.
?
They are self-governing, i.e., not controlled by Government.
?
They are registered organizations or informal groups, with defined aims and objectives
?

I n I n d i a a Vo l u n t a r y
Organization / Non
Governmental Organization can
Republic of India – defines
‘charitable purpose’ to include
‘relief of the poor, education, Whether a trust, society or
be registered as Trusts, Societies, medical relief and the section-25 company, the Income
or a private limited nonprofit advancement of any other object of Tax Act gives all categories equal
company, under section-25 general public utility’. A purpose treatment, in terms of exempting
Company of the Indian Companies that relates exclusively to religious their income and granting 80G
Act, 1956. teaching or worship is not certificates, whereby donors to
considered as charitable. Thus, in non-profit organisations may
1. Trust 2. Society, and ascertaining whether a purpose is claim a rebate against donations
3. Non profit Company public or private, one has to see if made. Foreign contributions to
the class to be benefited, or from non-profits are governed by
In India non profit / public which the beneficiaries are to be FC(R)A regulations and the
charitable organisations can be selected, constitute a substantial Home Ministry.
registered as trusts, societies, or a body of the public. A public
private limited non profit charitable purpose has to benefit a CAF would like to clarify that
company, under section-25 sufficiently large section of the this material provides only broad
companies. Non-profit public as distinguished from guidelines and it is recommended
organisations in India (a) exist specified individuals. that legal and or financial experts
independently of the state; (b) are Organisations which lack the be consulted before taking any
self-governed by a board of public element – such as trusts for important legal or financial
trustees or ‘managing committee’/ the benefit of workmen or decision or arriving at any
governing council, comprising employees of a company, however conclusion.
individuals who generally serve in numerous – have not been held to
a fiduciary capacity; (c) produce be charitable. As long as the m
benefits for others, generally beneficiaries of the organisation
outside the membership of the comprise an uncertain and
organisation; and (d), are ‘non- fluctuating body of the public
profit-making’, in as much as they answering a particular description,
are prohibited from distributing a the fact that the beneficiaries may
monetary residual to their own belong to a certain religious faith,
members. or a sect of persons of a certain Source
religious persuasion, would not http://www.ngosindia.com/
Section 2(15) of the Income affect the organisation’s ‘public’ resources/ngo_registration.php
Tax Act – which is applicable character.
uniformly throughout the

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 41


Comparision among
Trust, Society and Non profit Company
Trust Society Section-25 Comapny
Statute/Legislation Relevant State Trust Societies Registration Indian Companies
Act or Bombay Public Act, 1860 Act, 1956
Trusts Act, 1950

Jurisdiction Deputy Registrar of societies Registrar of Companies


Registrar/Charity (charity commissioner
Commissioner in Maharashtra).

Registration As trust As Society In As a company u/s 25


Maharashtra, both as of the Indian
a society and as a trust Companies Act.

Registration Document Trust deed Memorandum of Memorandum and


association and rules articles of association.
and regulations and regulations

Stamp Duty Trust deed to be executed No stamp paper requi- No stamp paper
on non-judicial stamp red for memorandum required for
paper, vary from state to of association and rules memorandum and
state and regulations. articles of association.
Members Required Minimum – two Minimum – seven man Minimum three
trustees. -aging committee mem trustees. No upper
No upper limit. -bers. No upper limit. limit.
Board of Management Trustees / Board Governing body or Board of Directors/
of Trustees council/managing Managing Committee
or executive committee

Mode of Succession on Appointment Appointment or Election by members


Board of Management or Election Election by members of the general body
of the general body

The great question Born : 6 May 1856 Freiberg in


that has never been Mähren, Moravia, Austrian
Empire (now the Czech
answered, and which I Republic)
have not yet been able Died : 23 September 1939 (aged
83) London, England, UK
to answer, despite my
Residence : Austria, UK
thirty years of research Nationality : Austrian
into the feminine soul, Fields : Neurology, Philosophy,
Psychiatry, Psychology
is "What does a
Psychotherapy,
woman want?" Psychoanalysis, Literature
-Sigmund Freud Known for Psychoanalysis
Sigismund Schlomo Freud
Notable awards Goethe
Prize

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 42 d£ÀªÀj 2011


Believe It or Not
A ccording to Mumbai’s Sion
Hospital, only 8 per cent of I n the richest of nations, such
waste is frowned upon. But in
a country where 237.7 million
A ccording to a survey,
one in every four
couples reports sexual
accident victims in India are
suffer from chronic hunger (The dysfunction. Spouses use
transported by ambulance to each other as sleeping pills,
State of Food Insecurity in the
hospital. without bothering with the
World, FAQ), the irony is tragic.
niceties of fore-play, or
Worse than the darkest inequities
amicably decide on another
of the French empire, where a

D uring the last census, which


threw up an alarming figure:
that for every 1,000 men in India,
queen expected people to stave
off hunger with cake if there was
“not tonight dear” routine
before turning off the lamps.
Or switching on the laptop.
no bread in the basket.
there are only 933 women.

A recent pop study concludes


A UN study some months
ago estimated around

I ndians travelling to Nepal or


Bhutan do not require a visa.
Photo-verification and travel
there are 18 times more
bacteria sitting on our mobile
handsets than there are on the
564 million mobile users in
India, though only 366
million had access to toilets.
documents will do. handle of the toilet!

India's ironies

Rice and wheat rot in the granaries 237.7 million people go hungry; butSIM cards come for free. The contrast is
stark. We have more mobiles than toilets. And, the ambulance take more time to arrive than the pizza boy.
All this and more, that's incredible India for you. Read on to find out why we are a bundle of contradictions

Car loans cheaper than educational loans.


Ê Indians need permits to visit Arunachal, the
Ê
Foodgrain rot as people die of hunger.
Ê
Chinese allow Arunachalis entry without
Visa.
High-end luxury cars are plenty, but where are
Ê
the roads?. Individuals are hounded by loan recovery
Ê
agents, defualting firms are treated with kid
Sex is everywhere except, where it should be.
Ê
gloves.
Pizza arrives in 30 minutes, the ambulance
Ê
doesn't. The public pays to keep terrorist Ajmal
Ê
Kasab safe, secure and well-nourished.
Indigenous war vehicles were made long
Ê
before the simple car. Obesity and malnutrition are both on the
Ê
rise.
Family size has shrunk, but the number of
Ê
homes increase. Trollies for air passengers, paid coolies for
Ê
The champion of austerity on currency notes.
Ê
railway travellers.

We worship goddesses and doom our


Ê
There are more mobile phones than toilets in
Ê
daughters. rural and urban areas.
Courtesy -The Week

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 43


Solved NET Question Paper-2008
Social Work Paper-II

1. Match the items in list-1 with items in list-2 4. Which of the following is not a principle of
social case work:
list-1
a) My Experiments with truth A)Confidentiality
b) The Radical Social Work B) Non-judgemental attitude
c) Asian Drama C) Self-determination
d) Globalization and its discontents D) Specific objective

list-2 5. Mental Health Act for case and rehabilitation


1) Gunnar Myrdal of mentally ill was passed in the year:
2) Joseph Stiglitz
3) Saul Alinsky A)1987 B)1982 C)2000 D)1986
4) M.K.Gandhi
5) J.K.Galbraith 6. To Identify developmental task and changes
occuring in various stages in the life of a family
Choose the correct code for answer is:
a) b) c) d) A) Family tree B) Family life cycle
C) Life skill approach D) None of the above
A) 3) 1) 2) 4)
B) 4) 3) 1) 2) 7. Which of the following statement is correct:
C) 2) 1) 5) 3)
D) 2) 5) 4) 1) A) Caste is based on the individual's persons
B)Caste s determined by occupational
2. Mention the year in Which Govt of mobility
Indiaappointed the Rural- Urban Relation C) Caste is created by Lord Bramha
committee: D) Caste is determined by birth
A) 1963 B) 1973 C)1953 D) 1983
8. The statement 'caste is a closed group' is
3. Match the items in list-1 with items in list-2 made by:
select the correct answer using the codes:
codes: A) T.B.Bottomore B) Andre Betelle
list-1 C) D.N.Mazumdar D) Maciver
a) 15th June
b) 12th January 9. Probation of Offenders Act came in to being in
c) 8th March the year:
d) 21th September A) 1948 B) 1952 C)1958 D) 1962
list-2 10. Which of the following articles in the Directive
1) World Alzheimer's Day Principles of state policy of Indian constitution
2) Women's Day Articulates the protection of schedule caste
3) National Youth Day from any form of exploitation:
4)World's AIDS Day
5) World Elder Abuse Day A) Article 36 B)Article46
C) Article30 D) Article 28
Codes
a) b) c) d) 11. Who gave the acronym 'POSDCORB' to list
A) 4) 3) 2) 1) the functions of social welfare Administration ?
B) 3) 5) 2) 4)
C) 2) 4) 5) 3) ........
D) 3) 1) 4) 2)

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 44 d£ÀªÀj 2011


A) Amitai Etizioni
B) Luther Gullick 14. Accepting the null hypothesis as tenable
C)H.B.Trecker when it should be rejected is a:
D)Awasthi and Maheshwari A) Type 1 error B) Type 2 error
C) Standard error D)Type 5 error
12. Bhoodan Movement started at :
15. Gerontology is the study of ...............
A) Sabarmati Ashram A) Disability B) Genome
B) Varda Ashram C) Childhood D) Ageing
C) Jaipur
D) Pocham palli 16. Which among the following is not an approach
to prevent burnout ?
13. Who has divided Family into 'Family of A) Relaxation Techniques
Orientation' and 'Family of Procreation' ? B) Positive Thinking
C) Exercise
A) Murdock B) Kapadia D) Ethnocentricism
C) Morgan D) Warner

MODEL NET QUESTION PAPER WITH ANSWERS


1. The goal of social work is _________ a)Marriage by captures
a)To development a society free from economic b)Marriage of one with many
ills. c)Marriage of one man to single wife
b)To build the moral character of the people. d) Marriage of an aged mate to a young partner
c)To solve the social problems of the people
d)To help people overcome their problems. 7. The main role of supervision in fieldwork
training is ____
2. Social work tradition can be traced back to a)To identify people in dire need & to assist them
_________ b) To educate trainees regarding social problems.
a)Assisting people to develop self- reliance c) To help trainees to develop adequate skills in
b)Providing financial assistance to the needy professional practice.
c)Religious preaching advocating charity d) None of the above.
d)Providing relief in times of distress
8. Under employment refers to ___
3. Which of the following is not the correct a)Unwilling to work on lower jobs
principle of social work? b)Working on a lower job in spite of higher
a)Confidentiality qualification
b)Rapport establishment c)Working on a senior job without requisite
c)Acceptance qualification
d)Self-determinations d)Willing to work but no jobs are available.

4. Social work is a profession only because ____ 9. Who is considered as the founder of
a)It has a value base & community sanction Transactional Analysis?
b)It assures jobs to the graduating students a) Eric Erickson
c)It is concerned with charity b) Carl Jung
d)It has a body of knowledge & practice within c) Eric Berne
the framework of values d)Sigmond Freud
5. The Indian Journal of Social Work Is
Published (1968) By___ 10. Functional Casework emphasizes on ____
a)M.S. University of Baroda a)Clients understanding of his early childhood
b)Udaipur school of social work feelings of anxiety.
c) Tata Institute Of Social Sciences b) Clients unconscious influences i
d) Indian council of social welfare determining his behaviour
6. Monogamy means____ c) Clients ability to resolve his problems through

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 45


family support. 14. Which of the following is an example of a
d) Clients use of his 'self towards his own goals.’ secondary group?
a)Family
11. Who was elected in 1935 as the chairman of the b)Peer group
social group work section of the national c)Medical association
conference of social work? d)Kin group
a)Gertrude Wilson 15. Effective supervision in field work in social
b)Helen Philips work education in India can be done if ____
c)Grace Coyle a)Supervisees are seriously devoted to social
d)D.Gisell Konapka. service.
b)Social service agencies & important people in
12. Community development is understood in community & leaders of various group & sub
India as ____ groups actively co operate
a)Programme of developmental activities c)Supervisors regularly visit the field situations
b)A process of change & discuss & explain the tackling social
c)A movement with an ideology problems.
d)All the above. d) All the above conditions are satisfied.

13. What is the method of social work is 1) d 2) a 3) b 4) d 5) c 6 )


considered to be a process of transforming c 7) c 8) b 9) c 10) c 11 )
social policy into social welfare? c 12) d 13) d 14) b 15) c
a)Social research
b)Community organization
c)Social action
d)Social work administration

¸ÁéUÀvÁºÀð vÀ¥ÉÆà¦àUÉ
1975-76 ¨sÁgÀvÀzÀ GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹zÀ ¤tðAiÀĪÀÅ «µÁzÀPÀgÀªÁzÀÄzÀÄ. F
¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CzÉà GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀ¥ÉàAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ CAvÀºÀ
zÀÄgÀAvÀzÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀÄPÀ½¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ
¸ÁéUÀvÁºÀð. F ¤tðAiÀĪÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨sÀzÀæUÉƽ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÁVzÉ. EzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ
ªÀÄÆ®vÀvÀéPÉÌ ¨ÉA§®zÀ zsÉÆåÃvÀPÀªÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÁéUÀw¹ G¯Áè¸À,
¸ÀAvÀ¸À ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ.
-¸ÀA¥ÁzÀPÀ

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 46 d£ÀªÀj 2011


OPPORTUNITIES
ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ gÀPÀëuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À
PÉÃAzÀæ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° ºÉÊzÀgÁ¨Ázï£À ¨sÁgÀvï qÉÊ£Á«ÄPï °«ÄmÉqï£À°è SÁ°
EgÀĪÀ ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ CºÀðjAzÀ Cfð EgÀĪÀ ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð DºÁ餸À¯ÁVzÉ. PÀ¯É,
DºÁ餸À¯ÁVzÉ. £ÁåµÀ£À¯ï j¸ÉÆøïð ¸ÉAlgï ¥sÁgï ªÁtÂdå ºÁUÀÆ «eÁÕ£À «¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ
ªÀǪÉÄ£ï (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ) ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ.
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV ¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« J¸ï¹, J¸ïn ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ. Cfð ¸À°èPÉ, «ÄøÀ®Ä PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. Cfð ¸À°èPÉ, £ÀªÀÄÆ£É ºÁUÀÆ
£ÀªÀÄÆ£É ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀiÁ»wUÉ www.wcd.nic.in E¤ßvÀgÀ ªÀiÁ»wUÉ r.17gÀ JA¥ÁèAiÀĪÉÄAmï £ÀÆå¸ï
CxÀªÁ r.17gÀ JA¥ÁèAiÀĪÉÄAmï £ÀÆå¸ï £ÉÆÃr. £ÉÆÃr.

ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ There is a job available for 2 female social
workers at Vasan eye care hospital and salary is
about 6000 to 9000 person should have good
PÉÃAzÀæ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° English communication, good computer
EgÀĪÀ ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð DºÁ餸À¯ÁVzÉ. ¥ÀzÀ«, Knowledge, field experience so
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« CxÀªÁ ¦JZïr ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ apply immediately
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ. Cfð ¸À°èPÉ
ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀiÁ»wUÉ r.17gÀ JA¥ÁèAiÀĪÉÄAmï For further details please contact
£ÀÆå¸ï £ÉÆÃr. Project coordinater
Mr. Bitethimegauda on the number

Medical Social Worker: -


Dept of Obstetric & Gynaecology (1) PROGRAMME OFFICER FOR RESEARCH
Medical Social Worker, Dept of Psychiatry Programme on Women’s Economic, Social and
Scale/Pay Band: Rs. 9300-34800 Grade Cultural Rights (PWESCR). New Delhi, India.
Pay Rs 4200 plus allowances Closing date: January 10, 2011
These documents are to be submitted to:
QUALIFICATIONS ESSENTIAL : PWESCR, Job search
1. Master Degree in Social Work DD 29 Nehru Enclave, Kalkaji, 2nd Floor
2. One year experience in the relevant field New Delhi 110019
after obtaining degree.
Or pwescr@pwescr.org
Desirable : ( For the Post of MSW, Dept of
Psychaitry) Experience of Psychaitric /
Medical Social Work dealing with patients F ªÀÄÆ®PÀ NzÀÄUÀgÁzÀ vÀªÀÄä°è PÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ,
at Medical College / Mental Hospital of an
GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÀÝ°è
Institute.
for details `¤gÁvÀAPÀ'zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀzÀÄ.
*http://www.amuregistrar.com/ads/ -¸ÀA¥ÁzÀPÀ

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 47


¸ÀÀAWÀzÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀrAiÀÄ°è ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ
£ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸ÀĪÀ «zÁ£À w½¹
UËgÀªÁ¤évÀ ¸À®ºÉUÁgÀjUÉ £À£Àß £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ, ¤ªÀÄä
ªÉÆzÀ®£É ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß N¢ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. GvÀÛgÀ: F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è GvÀÛj¸À¯ÁVzÉ
CzÀgÀ°è ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðPÀvÀðjUÁV EgÀĪÀ «±ÉõÀ ****************************************************
PÉÆøïðUÀ¼À §UÉÎ w½¹¢ÝÃj, EzÀÄ ¤dPÀÆÌ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð
Want advice on how to raise money for
«zÁåyðUÀ ½ UÉ CªÀ ± À å PÀ ªÀ Ä vÀ Ä Û C£À Ä PÀ Æ ®PÀ g À charity or a local project?
ªÀiÁ»wAiÀiÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß N¢zÀ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä°è £À£Àß MAzÀÄ
¸ÀAzÉúÀªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ D¸É¬ÄAzÀ F ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß With ideas as disparate as a sponsored walk
§gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ EwÛÃZÉUÉ ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð D¥sï and an auction of dreams, Collins need to
¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ªÀPïð §UÉÎ £À£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ½AzÀ PÉýzÉÝÃ. DUÀ Know ? fund-raising is packed with helpful
£À£ÀUÉ §AzÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉAzÀgÉ ¤dªÁVAiÀÄÄ F vÀgÀºÀzÀ suggestions and tips on how to run a
¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ°è EªÉAiÉÄÃ? successful fund-raising campaign.
EzÀÝgÉ CªÀPÉÌ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw EzÉAiÉÄÃ? AiÀiÁªÀ Whether you are working at national ,
AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F MAzÀÄ ¸Ànð¦üPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä regional or local level, this book covers every
aspect of the fund-raising process, from
CºÀðªÁzÀªÀÅ? F PÉÆøïðUÀ¼À PÀ°PÀ ªÀiÁzÀj ºÉÃUÉ? F
advertising your fund-raising efforts to
J¯Áè ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ¤ÃªÉ ¸ÀÆPÀÛgÁzÀªÀgÉAzÀÄ gaining support from the government.
w½zÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ F £À£Àß C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EqÀÄwÛzÉÝãÉ. Includes:
zÀAiÀĪÀiÁr GvÀÛj¹. What you will need to assist with your
¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÉ ±ÀĨsÀPÉÆÃgÀÄvÀÛ fund-raising efforts
Effective ways to gain the
®Qëöä,JA.J¸ï.qÀ§Æèöå 4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï support of individuals as well
. as organizations
ªÉÆzÀ°UÉ ¤ªÀÄä ±ÀĨsÀ DgÉÊPÉUÉ £À£Àß zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ¤ÃªÀÅ Inspiring case
studies and practical advise
PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è E®.è £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ pages:192
«µÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £ÁUÀ¥ÀÄgï «±Àé«zÁå®AiÀÄ author: Michael Norton
ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C£ÀĪÉÆâvÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÉÆßgÀvÀÄ¥Àr¹ www.collins.co.uk
ªÀÄvÁÛöåªÀÅzÉà PÁ¯ÉÃf£À°è F jÃwAiÀÄ PÉÆøïð E®è. F
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁzÀAvÀºÀªÉà *************************************************
ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅ C¯ÁáªÀ¢ü CAzÀgÉ 3 CxÀªÁ 4 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À s¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀ¨ÉÃwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ°è D¸ÀQÛ £ÀªÉÄä®è NzÀÄUÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð «µÀAiÀÄPÉÌ
EgÀĪÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ F PÉÆùðUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÀÄzÀÄ
EzÀPÉÌ JA.J¸ï.qÀ§Æèöå. ªÀÄvÀÄÛ ©.J¸ï.qÀ§Æèöå£À°ègÀĪÀAvÀ
¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ( HR, SD, MPSW, NGO, FIELD
AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¨sÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ F PÉÆùðUÉ E®è. WORK ) ¸ÀªÀĸÉåUÀ½zÀÝgÉ ( ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ) ¤ªÀÄä
¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß J¸ï.JªÀiï.J¸ï, E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ
¥ÉÆæ. gÀªÀÄtAiÀÄå, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.« ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄä
***************************************************** ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ qÁ.JZï.JA.ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå £ÀªÀgÀÄ,
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ°ègÀĪÀ EvÀgÀ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À §UÉÎ qÁ. n.J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, qÁ. gÀªÀÄtAiÀÄå,
ªÀiÁ»w ¤Ãr.
ªÁ¸ÀÄzÉÃªï ±ÀªÀÄð, JA.J.¨ÉÆÃgÀnÖ , gÀªÀgÀÄ
²æÃzsÀgï,vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ
GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ±Éß ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À
F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀAaPÉAiÀÄ F CAPÀtzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
*************************************************
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 48 d£ÀªÀj 2011


¸ÀAWÀUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É
¥ÉÆ£À߸Áé«Ä ¤gÁvÀAPÀ
ZÉPï °¸ïÖ
15. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀ
¸ÀAWÀzÀ £ÉÆAzÀtÂUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÀPÀÄÌ
(PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸À» 16. «±ÉõÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ) 17. ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À wzÀÄÝ¥Àr
1. ¸ÀAWÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 18. ¸ÀAWÀzÀ «¸Àdð£É
2. ¸ÀAWÀzÀ «¼Á¸À 19. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É
3. ¸ÀAWÀzÀ gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ® ¨ÁjAiÀÄ 20. ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½ ®UÀwÛ¹zÉAiÉÆÃ?
4. ¸ÀAWÀzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ®UÀwÛ¹zÉAiÉÄÃ?
CzsÀåPÀëgÀÄ
?
(zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉʯÁ) (Memorandum of
Association )
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ
?
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
?
¸ÀÆZÀ£É:- ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð
?
¸ÀAWÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, ¸ÀAWÀzÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð
?
GzÉÝñÀzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ ¯Á¨sÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ReÁAa
?
ºÀAZÀzÉà ¸ÀAWÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ 20 gÀÆ. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
?
zsÀÈrüÃPÀgÀt EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ C¢üPÁgÀ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ zsÀÈrüÃPÀgÀt
?
Czs À å PÀ ë j UÉ / PÁAiÀ Ä ðzÀ ² ðUÉ JAzÀ Ä ¸À à µ À Ö ª ÁV PÀæ.¸ÀA. 1 jAzÀ 20 gÀªÀgÉUÉ ¸ÀàµÀÖªÁV ºÁUÀÆ
?
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁAiÉÄÝ PÀ®A 3 gÀ jÃvÁå £ÉÆÃAzÀtÂUÉ «ªÀgÀªÁV ¤§AzsÀ£É £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.
?
CºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. J¯Áè PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ°è ¸À» ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ / PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸À».
§¢AiÀÄ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
¥Àj²Ã®£É
5. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¥ÀnÖ ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. (JgÀqÀÄ ¥Àæw) «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ
¸ÀAWÀUÀ¼À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj,
¸ÀÆZÀ£É:- ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, ªÀAiÀĸÀÄì, GzÉÆåÃUÀ, ¸ÀAWÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¥ÀzÀ«, ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À» ºÁQgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÀªÀgÀÄ
E§âgÀÄ ¸ÁQë ºÁQgÀ¨ÉÃPÀÄ. ] **************************************************

6. ¸ÀAWÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ®UÀwÛ¹zÉAiÉÄÃ?

¸ÀÆZÀ£É:- ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ:
1. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé gÁªÀÄ£ÀÄ ªÉÆzÀ® ¢Ã¥ÁªÀ½ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß
2. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ ªÀUÀð J°è DZÀj¹zÀ£ÀÄ? F ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀÄ
3. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé Cfð (CºÀðvÉ) GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAiÉÆÃzsÉå CxÀªÁ «Äy¯Á, ®APÁ
4. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÀPÀÄÌ ¨ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ. EvÁå¢ JAzÀÄ. DzÀgÉ C¨sÀåyð ºÉýzÀ GvÀÛgÀ ªÀiÁvÀæ
5. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. §ºÀ¼À D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÁVvÀÄÛ.
6. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ ¸À».
7. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À DAiÉÄÌ CzÉãÉAzÀgÉ, gÁªÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯Éà E®è
8. CªÀ±ÀåPÀ PÉÆÃgÀA. JAzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ£À£Àß ¸ÀAºÀj¹zÀ £É£À¦UÁV
9. ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀð ¢Ã¥ÁªÀ½ DZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ²æÃPÀȵÁÚªÀvÁgÀªÀÅ
10. ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À wzÀÄÝ¥Àr gÁªÀiÁªÀvÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ §A¢zÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ
11. PÁAiÀiÁðªÀ¢ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ
12. ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £ÉÆÃnøï (¸ÀÆZÀ£É) GvÀÛj¹ GzÉÆåÃUÀ VnÖ¹zÀ£ÀÄ.
13. ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ PÉÆÃgÀA
14. ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ CªÀ¢ü

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 49


A Home for the Aged

#326, 2nd Floor, Opp. Syndicate Bank, Near Dr. AIT College,
80ft Outer Ring Road, Mallathalli, Bangalore-560056.
Mob:9980066890, Email:ramesha.mh.@gmail.com

Yes, I would like to subscribe to Hejje Monthly Journal

Name in full : Mr./Mrs./Miss :.............................................................................................Date of Birth ...............................


(In Block Letters)
Mailing Address (*).................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................PIN: ......................................
Designation: ..................................... Email: ........................................................................................................................
Mob: ................................................................................... (Res):.......................................................................................
Please find Enclosed Cheque or DD No................................................. Dated:........................... For Rs...........................

Duration Issues Individual Institution


1 year 12 300 400
2 years 24 600 800
3 years 36 900 1200
4 years 48 1200 1600
5 years 60 1500 2000 Signature
Life time 5000 7500
Membership Date
*¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ
ZÀAzÁzÁgÀgÁUÀ®Ä F PɼÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹: ªÉÆ: 9980066890
`¤gÁvÀAPÀ' £ÀA. 326, 2£Éà ªÀĺÀr, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄ, qÁ. CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÃdÄ ¸À«ÄÃ¥À, ªÀÄ®èvÀÛºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560056.

Why Advertisement in 'Samaja Karyada Hejjegalu'

Finding the Right people can be easy

If you look in the Right place

Choose Samaja Karyada Hejjegalu


To advertise for your products/services

It makes Right sense!!!!!


(It reaches to all the Educational Institutions,
Hospitals, NGOs, Industries, all over Karnataka)

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 50 d£ÀªÀj 2011


Documentries
Ijjodu (the Incompatible) Niyamgiri (the mountain of law) is divided into
Dir. MS Sathyu two parts
Prod. By Reliance Big Entertainment 1. Struggle for Democracy and
Kannada, starring Meera Jasmine 2. Development & Devastation
Dir: Surya Shankar Dash,
The film focuses on a young photo Prod: Samadrusti TV <samadrustitv@
journalist's brief encounter with a 'Basavi' (a tribe gmail.com>
in Karnataka) at the altar of the village deity to 96 mins. DVD-1000 (for inst.) Rs 750 (ind.)
'save' people hit by a devastating epidemic and The first part is about the forceful land
the treatment, Sathyu adds is that "for those who acquisition in Lanjigarh for the alumina factory, the
believe no explanation is necessary, and for those role of state, mafia presence and political patronage
who do not, no explanation is possible." as well as the resolution of the Dongria Kondh
Information from "a Swiss NGO that found out tribals of Niyamgiri who claim not to leave the
though a survey that there are about 1000 Basavis mountain even if they are beheaded. The second
in Bellary district who have been forced to part is what has happened since the factory came up
become prostitutes" was what led Sathyu to make -;the pollution, the loss of livelihood, accidents,
a story on the Basavis. trafficking of women, and unimaginable terror. The
film is a major expose of the state govt and central
govt and more so of the company. Debjit Sarangi of
Pani (War for Water) Living farms said "The film shatters all notions
25 mins. Rs.500 about the pre dominant development paradigm and
This is a short essay on the farmers’ struggle should be seen by as many people as possible".
to save their water and also for the first time the A preview of the Niyamgiri film is available at
voice of those displaced by the Hirakud dam fifty http://www.youtube.com
years ago has been captured in the film.
The film about diversion of water from the Hirakud http://www.youtube.com/watch?
reservoir to industry (including Vedanta's
aluminium smelter) was a major factor in the In Bombay, children as young as 9 are bought for up to
60,000 rupees, or US$2,000, at auctions where
success of a farmer's movement against it. The film foreigners bid against Indian men who believe sleeping
was screened in all the villages that were to be with a virgin cures gonorrhea and syphilis. Child
prostitution is more common here in India than any
affected by the diversion of water and not less than
where else in the world. India has more than 1.3 million
another 10,000 people joined the movement after children in its sex-trade centers. The children come from
watching the film (as claimed by senior activists). relatively poorer areas and are trafficked to relatively
richer ones. Karnataka, Andha Pradesh, Maharashtra,
The success of PANI motivates us to carry a similar
and Tamil Nadu in India are considered "high supply
exercise for Niyamgiri. zones" for women in prostitution. Bijapur, Belgaum and
A preview of War for Water is available at; Kolhapur are common districts from which women
migrate to the big cities, as part of an organised
http://www.youtube.com
trafficking network. In India, 26 women, 27 girls, 71
boys and 13 children of unknown gender are held in
Lilua Shelter, Calcutta; Sheha Shelter, Calcutta; Anando
Reality Ashram, Calcutta; Alipur Children's Home, Delhi;
Extreme Child Labour in India Nirmal Chaya Children's Home, Delhi; Prayas
http://www.youtube.com/watch? Observation House for Boys; Delhi; Tihar Jail, Delhi;
Child Labour in BMTC Udavam Kalanger, Bangalore; Umar Khadi, Bangaore;
http://www.youtube.com/watch? Kishalay, West Bengal; Kuehbihar, West Bengal d£ÀªÀj and
2011
Baharampur, West Benga
http://www.youtube.com/watch?

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 51


¸ÀªÀÄUÀæ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£É (ICDS)
¥ÉÆ£À߸Áé«Ä J£ï.
GzÉÝñÀ:
¸ÀªÀÄUÀæ ²±ÀÄC©üªÀÈ¢Þ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ªÀÄAdÆgÁVgÀÄvÀÛªÉ.
UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ d£À䢣ÀzÀ £É£À¦UÁV CPÉÆÖçgï 2gÀ ¥Æ À gPÀÀ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgz À À ¥ª æÀ iÀÁt MAzÄÀ ªÄÀUÄÀ«UÉ 1.50
1975gÀ°è eÁjUÉ vÀAzÀ PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ gÆ
À ¥Á¬ÄU¼ À À ªZ À zÑÀ °À è 300 PÁå¯ÉÆÃj ªÄÀvÄÀÛ 8-10 UÁA æ
AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ. ªÀÄPÀ̼À ¨Á¯Áå©üªÀÈ¢ÞUÉ EgÀĪÀ CvÀåAvÀ §ºÀÄ ¥Æ É Ãænãï CA±ª À ÅÀ¼îÀ ¥Æ À gPÀÀ DºÁgÀ ¤Ãq¯ À ÁUÄÀvÛz À .É
¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ºÁUÀÆ §ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæõÀ× AiÉÆÃd£É JAzÀÄ U© À ðü tA  iÄÀgÄÀ, ºÁ®Ät¸  ÄÀªÀ vÁAiÄÀA¢gÄÀ ªiÀvÄÀÛ wêð À
¥ÀjUÀt¸À®ànÖzÀÄÝ, F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢ÞUÉ £ÆÀ 壥 À ÆÉ Ã¶vÀ ªÄÀPÌÀ½UÉ ¢£PÀÌÉ 3 gÆ À ¥Á¬ÄAiÄÀAvÉ ¥Æ À gPÀÀ ¥Ë¶ÖPÀ
¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ. EzÀgÀrAiÀÄ°è ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ, ZÀÄZÀÄѪÀÄzÀÄÝ, DºÁgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À JgÀqÀÄ £ÀUÀgÀ
DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÉ, ªÀiÁ»w ¸ÉêÉ, DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶ÖPÀ AiÆ É Ãd£U É ¼À ° À è «Ä¯ïÌ ¨q æÉ £ ØÀ ÄÀß ¤Ãq¯ À ÁUÄÀvz ÛÀ .É
DºÁgÀ, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ±Á¯Á¥ÀƪÀð ²PÀët ªÄÀPÌÀ½UÉ 4 ¢£À CQ̬ÄAzÀ vA À iiÀÁj¹zÀ DºÁgª À £
À ÄÀß 2 ¢£À
ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÄÉʯÊÉ¸ï ±QÀA Û iÄÀÄvÀ DºÁgÀ ¤Ãq¯ À ÁUÄÀvz ÛÀ .É C¥Ë¶ÖPv À A
É iÄÀļîÀ
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr MzÀV¸ÀĪÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀiÁAvÀgÀ / ªÄÀPÌÀ½UÉ Jgq À ÄÀ ¥l À ÄÖ ºZ É ÄÀÑ DºÁgÀ ¤Ãq¯ À ÁUÄÀvz ÛÀ .É
£ÀUÀgÀzÀ PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ªÀÄvÀÄÛ EAvº À z À ÃÉ PÁAiÄÀðPª æÀ ÄÀU¼ À £
À ÄÀß ¨A É U¼À Æ À gÄÀ £U À gÀ ÃÉvgÀ À ¥lÀ Öt
¸ÀºÁAiÀÄQ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥À æ z É Ã ±À U À ¼ À ° è f¯Áè ¥À A ZÁ¬ÄwAiÀ Ä ªÀ Ä Æ®PÀ
MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdåzÀ°è 185 ¸ÀªÀÄUÀæ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ C£ÄÀµÁÖ£U À ÆÉ ½¸¯ À ÁUÄÀwz Û .É
¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ J¯Áè 175 vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ 10 £ÀUÀgÀ
¥À æ z É Ã ±À U À ¼ À ° è PÁAiÀ Ä ð¤ªÀ 𠻸À Ä wÛ z À Ä Ý, 42.46 ®PÀ ë CºÀðvÉ
¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ MzÀV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 0-6 ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ , UÀ©üðt ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁtAwAiÀÄgÀÄ.

¤¢ðµÀÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ: ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV:


? 0-6 ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À ¥Ë¶ÖPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ( L ¹ r J¸ï)
¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ
? ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁªÀiÁfPÀ, zÉÊ»PÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ 1 £Éà ªÀĺÀr, §ºÀÄ ªÀĺÀrUÀ¼À PÀlÖqÀ,
§Ä£Á¢ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. qÁ. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢ü. ¨ÉA-01
? ²±ÀÄ ªÀÄgÀt zÀgÀ, C¥Ë¶ÖPÀvÉ, gÉÆÃUÀ ¤ªÁgÀuÁ ºÁUÀÆ zÀÆ: 22353777, 22253766, 22386123.
±Á¯Á ©qÀĪÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
? ªÀ Ä UÀ Ä «£À ¸À ª ÁðAVÃt C©ü ª À È ¢ÞUÉ EvÀ g É ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ:
E¯ÁSÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. DAiÀiÁ f¯Éè CxÀªÁ
? DgÉÆÃUÀå ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÁAiÀÄA¢gÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå DAiÀiÁ¥ÀæzÉñÀzÀ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ
¥Ë¶ÖPÀ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀå CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è
¸À§®gÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ f¯Áè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ:
? UÀ©üðt ºÁUÀÆ ¨ÁtAwAiÀÄjUÉ ¥ÀÆgÀPÀ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
? ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ vÁAiÀÄA¢jUÉ gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ vÁ®ÆèPÀÄ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.
ZÀÄZÀÄѪÀÄzÀÄÝ ºÁQ¸ÀĪÀÅzÀÄ
? DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÉ
? ¸À®ºÁ ¸ÉêÉ
? ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶ÖPÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
? 3-6 ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯Á ¥ÀƪÀð ZÀlĪÀnPÉ
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
gÁdåzÀ°è£À J¯Áè 175 vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ 10 £ÀUÀgÀ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è L ¹ r J¸ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƼÀÄîwÛzÉ.
¥À¸ÀÄÛvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è 54,260 CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 52 d£ÀªÀj 2011


Conference
9th International Conference on `Good National Conference on IT for Persons
Urban Governance for Safe, Healthy, with Disabilities, 10 – 11 January 2011,
Green and Smart Cities, 27-29th January Bengaluru
2011, Palace Ground, Bengaluru
Department of IT, Biotechnology and S&T,
Municipalika 2011 conducts the above Government of Karnataka organizing the
conference on 27-29th January 2011 at above workshop on 10-11 January 2011, at
Bengaluru.The urban sector scenario in Atria Hotel, palace road, Bengaluru. For
India is thus going through a dynamic more information kindly visit
phase of reforms, leading to fast-paced http://events.itforpwd.com/
improvements in infrastructure through *************************************************
Large - scale massive investments. Scholarship
For more information kindly contact: From Vishalakshi, Solution Exchange
http://www.municipalika.com/municipali Karnataka Community
ka/conference.html Scholarship for Higher Education for
Indian Students
******************************************* The non-profit Ritnand Balved Education
Foundation (RBEF), established in 1986, has
Certificate Course in Early Childhood supported many students over the years, to
Education-A Distance Education Program pursue world-class higher education. This is
for In-service Professionals a part of RBEF's commitment to support the
youth of India in their endeavour towards
Bharatiya Vidya Bhavan’s H.B College of achieving their career ambitions.All
Communication & Management,Bangalore students appearing for class XII Boards in
and Human Resource Development and March 2011 and those in the final year of
Training Department of Spastics Society of graduation are eligible to apply.
Karnataka, Bangalore will conducts the For more information Please visit:
6month course on above subject. http://www.rbef.in/
For more information Kindly Visit ********************************************
http://sites.google.com/a/spasticssocietyofk International Symposium on Professional
arnataka.org Social Work - Best Practices and
Innovations
************************************************* in Teaching, Research and Extension on
10th & 11th March 2011.
65th National Conference on Tuberculosis Dr.P.ILANGO
and Chest Diseases, 10-12 January 2011, Professor & Head,
Bengaluru Department of Social Work,
Bharathidasan University,
Karnataka State Tuberculosis Association Khajamalai Campus,
and Tuberculosis Association of India are Tiruchirappalli- 620 023.
organizing the 65th National Conference on Tamil Nadu India.
Tuberculosis and Chest Diseases on 10-12 Phone: +91-431- 2333668 (Direct), 2333683
January 2011 at NIMHANS Conventional
(Office), Mobile: +91-94431-30827
Hall, Hosur road, Bengaluru. For more
information kindly contact Karnataka Email: pon.ila@gmail.com
mswb@yahoo.com

d£ÀªÀj 2011 ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 53


`¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ'AiÀÄ DfêÀ ZÀAzÁzÁgÀgÀÄ
1. qÁ. JZï.JA.ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞAiÀÄå. 6£Éà «¨sÁUÀ, £É®ªÀĺÀr, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,
¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¨ÉA.«.«. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-41.
¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄ𠫨sÁUÀ, zÀÆ: 9900241908
£ÀA. 62, F±ÀPÀÈ¥É, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁ®¤, 8. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄPï.
eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-78. APC , fUÀtÂ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
zÀÆ: 9480611307 zÀÆ: 8105699738
2. qÁ|| ¹.Dgï.UÉÆÃ¥Á¯ï. 9. ©.J¸ï. ªÀÄAdÄ£Áxï
¹ªÉÆÃgï. zÉêÀVj, ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï,
vÁ. ¸ÀAqÀÆgÀÄ, f¯Éè. §¼Áîj ºÉ§âUÉÆÃr ¥ÉÆðøï oÁuÉ,
zÀÆ: 9448497926 D£ÉÃPÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Éè.
3. gÁeÉñï .J¸ï zÀÆ: 9900222999
¸ÀÆàwð ºÉZï.Dgï. ¸À®Æå±À£ïì ¥ÉæöÊ.°. 10. ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgï.
£ÀA. 26, 25£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 17£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï
6£Éà ºÀAvÀ, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-78 JAPÉ zÉÆrØ, ZÀ£ÀߥÀlÖt.
zÀÆ: 9342586438 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè.
4. ²æêÀÄw ¸ÀĪÀtð PÀtÂÚ zÀÆ: 9972044018
`¸Àé¹Û', »gÉÃPÀÄA§¼ÀUÀÄAmÉ 11. dAiÀÄPÀĪÀiÁgï. (ºÉZï.Dgï)
PÀÆrèV vÁ®ÆèPÀÄ, §¼Áîj f¯Éè-583218 ªÉÄÊPÉÆæ ¥Áè¹ÖPÀì D£ÉÃPÀ¯ï.
zÀÆ: 9480395670 12. C±ÉÆÃPï. «.
5. ªÉAPÀmÉñï r. dªÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î,
J¸ï.JA.mÉæÃqÀgïì CAqï ¸À«Ãð¸À¸ï, avÀæzÀÄUÀð.
¸Á¬ÄªÀÄt ¥ÀæPÁ±À£À, zÀÆ: 9745674099
ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. §¼Áîj. 13. UÀÄgÀĸÁé«Ä
zÀÆ: 9448463125 £ÀA.362, 2£Éà ªÀĺÀr, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï
6. ¹zÉÝñï .J¸ï JzÀÄgÀÄ, ªÀÄ®èvÀÛºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
£ÀA.35, 24£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ©æUÉÃqï ¥sÁªÀiïì, ©æUÉÃqï zÀÆ: 9916129419
«Ä¯ÉäAiÀĪÀiï gÀ¸ÉÛ, mÉPÉÆßà PÁæ¥sïÖ »A¨sÁUÀ, 14. CA§jñï.
eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, 7£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-78 4 QæÃAiÉÄõÀ£ïì, £ÀA. 29, ªÀqÀØgÀ¥Á¼Àå,
zÀÆ: 9686888853 eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, 8£Éà ºÀAvÀ, UÉÆnÖUÉgÉ CAZÉ,
7. zÉêÀgÁdÄ ¹.E. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-83
C/o §ÈAzÁ.¹. £ÀA 62J¥sï, 6£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, zÀÆ: 9964726848

Websites For Professional Social Workers


www.naswdc.org
www.nabuur.com R°Ã¯ï V¨Áæ£ï
http://www.headington-institute.org ¸ÀÄR
http://www.sswr.org zÀÄBR
MAzÀÄ ¤ªÉÆäqÀ£É
http://www.nrepp.samhsa.gov
HlPÉÌ PÀĽvÀgÉ
http://www.ifsw.org ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤ªÀÄä
www.indianwomenshealth.comwww.jobs-for-indians.co.in ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄïÉ
www.ngosindia.com ¤¢æ¹gÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄðzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ 54 d£ÀªÀj 2011

Оценить