Вы находитесь на странице: 1из 21

GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 1

“ØVt£ Ru ùUnYÚjRd á­ RÚm”!!

VCC VCC
®¥Vp
TNPSC T«t£ ûUVm,
BW¦, úTôðo, úYío & ùNeLm
www.vidiyalarni.blogspot.com ùNp: 9894316951, 9941146326,
9941146326, 9047936586
AàU§dLlThÓs[ úSWm : 3 U¦ ]
[ùUôjR U§lùTiLs : 300

GROUP-II úRoÜ Uô§¬ ®]ôjRôs.


1. GkR YZd¡p ØLl×ûW AW£VXûUl©u JÚ Tϧ CpûX G]
EfN ¿§Uu\jRôp ¾olT°dLlThPÕ?
A) úLNYô]kR TôW§ YZdÏ B) S.R ùTômûU YZdÏ
C) ùTÚTô¬ YZdÏ D) úLôXd Sôj YZdÏ.
2. RÓl×d LôYp ¸rLiP GkR E¬ûUûV LhÓlTÓjÕm?
A) ÑRk§WUôL SPUôÓm E¬ûU B) LXôfNôW E¬ûU
C) NUjÕY E¬ûU D) E«oYôÝm E¬ûU
3. ¸rdLiPYtßs GÕ Eßl©]o ApXôRYWôp SPjRlTÓYÕ?
A) UdL[ûY B) Uô¨XeL[ûY
C) NhPúUXûY D) A & C CWiÓm.
4. EEG - GuT§u ®¬YôdLm.
A) Electro Encephalo Graphy
B) Electro Encephalo Gram
C) Electronic Electric Gram
D) Electropathy Encephalo Gram.
5. ¿§Uu\jûR AYU§l× ùNnRôûW Ri¥jRp Gu\ LÚjÕ Ge¡ÚkÕ
ùT\lThPÕ?
A) Ce¡XôkÕ B) L]Pô C) AVoXôkÕ D) AùU¬dLô.
6. URNôo©uûU GuTÕ JÚ SôÓ
A) Religious B) Irreligious C) Anti Religious D) Non Religious
7. ¿§d Lh£ûV BR¬jR Tj§¬dûL
A) _v¥v B) §Wô®P SôÓ C) Bk§W©RôULu D) Aû]jÕm
8. Sô[ªpXô ÑWl©L°u ûUVm
A) ûalúTô RXôUv B) RXôUv
C) Tôuv D) ©hëhP¬.
9. Uô¨X úRoYôûQV§u RûXYo VôWôp TR® ¿dLm ùNnVl TÓ¡\ôo?
A) Ï¥VWÑj RûXYo B) BÞSo
C) Uj§V úRoYôûQVj RûXYo D) RûXûU ¿§T§.
10. ¸rdLiP GkR NkRolTj§p UdL[ûY NTôSôVLo YôdL°lTôo?
A) Aû]jÕ UúNôRôdLs B) Ø¥Ü ùNn YôdÏ
C) TQUúNôRô UhÓm D) YôdL°lT§pûX.
11. ûYhPªu – ‘£’ «u úY§«Vp ùTVo
A) AvLôo©d AªXm B) Lôp£ùTWôp
C) úPôdúLôùTWôp D) ©púXô Ï«]u.
www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 2
12. ëù_²dv GuTÕ..
A) UW©V­p BnÜ úUtùLôsYÕ
B) E«Ús[ §Ñ®u UÚjÕY BWônf£
C) U²RY[ Øuú]t\jûR UW× Y¯VôL úUtùLôsYÕ
D) ®Vô§L°u RuûU LôWQm Tt±VÕ.
13. ãlTo Td Guàm Tôd¼¬Vô®u TVu
A) GiùQnd L¯ÜLû[f ÑjRm ùNnRp
B) úL¬úVôûPl AûUlûTl ׬kÕ ùLôs[ ERÜRp
C) ûYWvLû[d ùLôpX ERÜRp
D) Ut\ Tôd¼¬VôdLû[d ùLôpX ERÜRp
14. êû[ûV Ñt±Ùs[ ùU²u_û^ ùY°«­ÚkÕ Eh×\UôL Y¬ûNTÓjRÜm.
A) TVôúUhPo, AWôd]ônÓ, ¥ëWôúUhPo
B) AWôd]ônÓ, TVôúUhPo, ¥ëWôúUhPo
C) ùU²u_v, AWôd]ônÓ, TVôúUhPo
D) ¥ëWôúUhPo, AWôd]ônÓ, TVôúUhPo.
15. Uu²l× A°jRp GuTÕ GûRf NôokRÕ?
A) ùNVpÕû\ B) NhPjÕû\
C) ¿§jÕû\ D) ùNVp & ¿§jÕû\.
16. EPûX NU¨ûXlTÓjÕm & úLhÏm TϧûV LhÓlTÓjÕm ùTÚêû[«u
Tϧ..
A) ©WôuPp B) ùTûWhPp C) Bd³©hPp D) ùPmúTôWp.
17. UdLs ùRôûL LQdùLÓl× GkRl Th¥V­p YÚ¡\Õ?
A) Uô¨Xl Th¥Vp B) Uj§Vl Th¥Vp
C) ùTôÕl Th¥Vp D) CYt±p HÕªpûX.
18. ¨ëhúWô©p, Dvú]ô©p, úTú^ô©p, ­múTôû^h, úUôú]ôû^h
GuTûY….
A) CWjR £LlTÔ®u ùNpLs
B) CWjR ùYsû[VÔdL°u ùNpLs
C) CWjR RhÓdL°u YûLLs
D) CYt±p HÕªpûX.
19. ©hëhP¬«u Y[of£ aôoúUôu (GH or STH) اo TÚYj§p A§Lm
ÑWkRôp HtTÓm Ïû\TôÓ
A) ªhù_h B) ûNUôu¥ úSôn
C) AdúWôùULô­ D) LônhPo.
20. CkÕ Øuú]t\ úUuûU NeLjûR úRôtß®jRYo
A) XhѪ SWÑ ùNh¥ B) c ¨YôN ©sû[
C) A]kR NôoÛ D) ùWeûLVô SôÙÓ.
21. U²R Ëú]ôm §hPj§u TVu
A) ùNôUôh¥d ùNp Ëu ùRW©«p ERÜRp
B) §¼o Uôt\jûRd LiP±Rp
C) U²R ËuL°u LhÓUô]jûRd LiP±Rp
D) ×WRj§tLô] Ëu úLôPôuLû[d LiP±Rp.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 3

22. CuÑ­u GjRû] Aªú]ô AªXeL[ôp B]Õ?


A) 51 B) 29 C) 80 D) 15.
23. “YôjV ®jVôRWu” G] £\l©dLlTÓTYo
A) ØRXôm UúLk§WYoUu B) ØRXôm SW£mUYoUu
C) Wô_ £mUu D) ATWô´Ru.
24. UW×l ùTô±«V­p ËuLû[ UôtßYRtLôLl TVuTÓYÕ….
A) Tôd¼¬Vô B) ûYWv C) ©[ôvªh D) Guû^m.
25. ùTôÚjÕL:
a) úYYp 1. Tô¡vRôu úLô¬dûL
b) Ã¥e 2. Uôl[ô LXLm
c) ùY­ePu 3. £mXô UôSôÓ
d) ­u­júLô 4. YÏl×Yô¬ ©¬§¨§jÕYm.
ϱÂÓLs:
a b c d
A) 3 2 4 1
B) 4 1 3 2
C) 3 4 2 1
D) 1 2 4 3.
26. GlùTôÝÕ ûNUu Lª`u AûUdLlThPÕ?
A) TôpÓ®u Ce¡XôkÕ AWÑ ùNVXWôL CÚkRúTôÕ
B) ©oLuùah ©¬h¥x Ck§V AûUfNWôL CÚkRúTôÕ
C) Co®u ©W× ûY£WôVôL CÚkRúTôÕ
D) ùRô¯Xô[o Lh£ Ce¡Xôk§p Bh£ùNnRúTôÕ.
27. 1890 – p LpLjRô TpLûXdLZLj§u ØRp ùTi ThPRô¬Vô] CYo
Lôe¡WÑ UôSôh¥p EûW ¨Lrj§VYo.
A) LRm©² LeÏ­ B) Ti¥h WUô Tôn
C) Uô[®Lô ØLo´ D) GYÚªpûX.
28. JÚ Yô²Vp AXÏ GuTÕ ¸rdLiP GYtßdÏ CûPúVVô] NWôN¬
çWm?
A) ×®dÏm ã¬VàdÏm B) ×®dÏm Nk§WàdÏm
C) Nk§WàdÏm ã¬VàdÏm D) ×ÞhúPôdÏm ã¬VàdÏm.
29. NUùY°L°p Ñtßd ãZp NU¨ûXûVl úTQ Sôm TWôU¬dLj
úRûYVô] Ïû\kRThN LôÓL°u NRÅRm
A) 50% B) 40% C) 33% D) 25%.
30. Lô®¬ Bt±]ôp EÚYôdLlTÓm Btßj ¾Ü
A) cWeLm B) £YNØj§Wm
C) cWeLlThPQm D) CûY Aû]jÕm.
31. AkRUô²u EVWkR £LWUô] ‘Nô¥p’ £LWj§u AûU®Pm.
A) ùT¬V AkRUôu B) Uj§V AkRUôu
C) £±V AkRUôu D) YPdÏ AkRUôu.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 4
32. 2001 – LQdùLÓl©uT¥, úLW[ôÜdÏ AÓjRT¥VôL A§L GÝjR±ûYl
ùTtßs[ Uô¨Xm.
A) SôLôXôkÕ B) RªrSôÓ C) ªúNôWm D) úUtÏYeLm.
33. LÚm× EtTj§«p Øu²ûX Y¡dÏm Uô¨XeL°u C\eÏ Y¬ûNûVd
ϱl©ÓL.
A) ULôWôx¥Wô, EjWl©WúRx, RªrSôÓ, Bk§Wô
B) EjWl©WúRx, UaôWôx¥Wô, RªrSôÓ, Bk§Wô
C) EjWl©WúRx, RªrSôÓ, UaôWôx¥Wô, Bk§Wô
D) EjWl©WúRx, Bk§Wô, RªrSôÓ, UaôWôx¥Wô.
34. Ck§Vô®p UdLs ùRôûL A§L¬l×dÏ Ød¡V LôWQm.
A) Ïû\Ùm C\l× ®¡Rm
B) A§L¬dÏm ùTôÚ[ôRôW Y[of£
C) C[YVÕ §ÚUQeLs
D) A§L¬dÏm ©\l× ®¡Rm.
35. B£Vô®u ªLl ùT¬V ùRôûXúSôd¡ AûUdLlThÓs[ CPm.
A) ùLôûPdLô]p B) UúLk§W¡¬
C) LôYòo D) úRYvRp
36. ¸rdLiP Uô¨XeLÞs ªVôuUo SôhÓPu GpûXûVd ùLôi¥WôR
Uô¨Xm
A) ANôm B) U¦léo
C) SôLôXôkÕ D) AÚQôfNXl ©WúRNm.
37. ºùTd ®û[®u UßRûX GuTÕ….
A) ùTp¥Vo ®û[Ü B) Rôm^u ®û[Ü
C) CWôUu ®û[Ü D) G§o Rôm^u ®û[Ü.
38. UôdUô Ï°okÕ T¥LeLs úRôußm úTôÕ EÚYôÏm Tôû\Ls.
A) T¥Ül Tôû\Ls B) ¾lTôû\Ls
C) EÚUô±V Tôû\Ls D) CûYVû]jÕm.
39. ¡rLiP Yôd¡VeLû[d LY²:
átß (A): Ck§Vl ùTÚeLP­u úUtTWl× ùYlT¨ûX
A§LUôL Es[Õ
LôWQm (R): Ck§Vl ùTÚeLPp ¨XSÓdúLôh¥­ÚkÕ
A§L çWj§p Es[Õ.
¸rdLôÔm ϱÂÓ êXm N¬Vô] ®ûPûVj úRokùRÓdL:
A) (A)Utßm (R) CWiÓm N¬, (R)GuTÕ (A)®tÏ N¬Vô] ®[dLm
B) (A)Utßm (R) CWiÓm N¬, (R)GuTÕ (A)®tÏ N¬Vô] ®[dLUpX
C) (A) N¬ B]ôp (R) RYß
D) (A) RYß B]ôp (R) N¬.
40. ÅhvúPôu NU]f Ñt±p NU¨ûXdLô] ¨TkRû].
A) P/Q x R/S B) P/Q – R/S C) P/Q + R/S D) P/Q = R/S.
41. ¸rdLiPYtßs LôoT²u ×\úYtßûU Y¥Ym GÕ?.
A) ûYWm B) ¡WôûTh C) ×pXÃu D) Aû]jÕm.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 5
42. AûU§lTÓj§VôLl TVuTÓjRlTÓm AªXm
A) PôoPô¬d AªXm B) ùTuNô«d AªXm
C) ©ëhP]ô«d AªXm D) Tôo©Ñ¬d AªXm.
43. ùP@lXôu JÚ
A) éf£dùLôp­ B) UÚkÕ C) TXT¥ D) NôVm.
44. ¸rdLiP átßLû[ BWônL.
1) BHC - u ®¬YôdLm ùTuºu ùad^ô Ïú[ôûWÓ
2) BHC - u úYßùTVo LôUôdºu
3) BHC - JÚ £\kR égûNd ùLôp­.
A) 1, 2, N¬ B) 1,3, N¬
C) 2, 3, N¬ D) Aû]jÕm N¬.
45. IúNôúPô²d LûWNp GuTÕ.
A) NU APoj§ ùLôiP LûWNpLs
B) NU NqîÓ TWYp AÝjRØs[ LûWNpLs
C) NU A[Ü LûWlTôû]d ùLôiP LûWNpLs
D) NU B® AÝjRjûRd ùLôiP LûWNpLs.
46. 16 YûLVô] ULô_]TReLû[ Th¥V­Óm ×jR NUV èp
A) ULôYmNm B) ÑjRÀPLm
C) ¾TYmNm D) ®]V ÀPLm.
47. LôoúTôûahúWhÓL°p CÚlTûY
A) LôoTu, ûahW_u, Utßm ûShW_u
B) ûShW_u, LôoTu, Utßm Bd³_u
C) Bd³_u, ûahW_u Utßm ûShW_u
D) LôoTu, ûahW_u, Utßm Bd³_u.
48. J­ Bt\ûX ªu Bt\XôL Uôtßm NôR]m.
A) ûUdúWô úTôu B) J­ ùTÚd¡
C) úNôú]ô ÁhPo D) ùahúTôu.
49. ¸rdLiP átßLû[ BWônL
1) ÙúW²Vm Ko CVtûL L§¬VdLj R²Um,
2) úW¥Vm ¡ë¬Vôp LiÓ©¥dLlThPÕ.
A) 1 UhÓm N¬ B) 2 UhÓm N¬
C) CWiÓm N¬ D) CWiÓm RYß.
50. ‘Hß RÝYp’ Guàm ÅW®û[VôhÓ Tt± áßm GhÓjùRôûL èp.
A) ÏßkùRôûL B) ×\Sôòß
C) L­jùRôûL D) IeÏßèß.
51. ùTôÚkRôRûRj úRoL.
A) £ßTôQôtßlTûP B) ϱg£lTôhÓ
C) ùTÚmTôQôtßlTûP D) UûXTÓLPôm.
52. úNW Uu]oLû[l Tt± A§LUôL ®Y¬dÏm NeL èp.
A) T¬TôPp B) ALSôèß
C) T§tßlTjÕ D) ×\Sôèß.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 6
53. T§ù]i úUtLQdÏ èpLs GûY?
A) £XlT§LôWm, U¦úULûX
B) §ÚdÏ\s, SôX¥Vôo
C) Yû[VôT§, ÏiPXúL£
D) GhÓjùRôûL, TjÕlTôhÓ.
54. §ÚdÏ\ÞdÏ £\kR EûW GݧVYo.
A) Ø.Y B) ØàNôª C) T¬úUXZLo D) LÚQô¨§.
55. ‘EûW«ûPlThP TôhÓûPf ùNnÙs’ GÕ?
A) §ÚdÏ\s B) SôX¥Vôo C) £XlT§LôWm D) U¦úULûX.
56. Ck§W ®Zô GjRû] SôhLs SûPùTßm?
A) 12 B) 18 C) 21 D) 28.
57. GÕ N¬VôLl ùTôÚk§Ùs[Õ?
A) UôR® - U¦úULûX
B) A\YQ A¥Ls - £XlT§LôWm
C) ÏQUôûX - ºYL £kRôU¦
D) Lh¥VeLôWu - Yû[VôT§.
58. §ÚYôNLjûR Be¡Xj§p ùUô¯ ùTVojRYo
A) ´.Ù. úTôl B) ÅWUôزYo
C) ùTo£Yp D) CYoLÞs GYÚªpûX.
59. ©WTkR UôûX GuTÕ.
A) 11- YÕ §ÚØû\ B) 8 - YÕ §ÚØû\
C) 9 - YÕ §ÚØû\ D) 10 –YÕ §ÚØû\.
60. Tôl­ AûQ LhÓUô]l ©WfNû]«p ùRôPo×ûPV CÚ Uô¨XeLs.
A) Bk§Wô – J¬^ô B) Bk§Wô – ULôWôx¥Wô
C) LoSôPLô – Bk§Wô D) RªrSôÓ – Bk§Wô.
61. ‘UdLs CXd¡Vm’ Guß úTôt\l TÓYÕ.
A) º\ôl ×WôQm B) ùT¬V×WôQm
C) LmTWôUôVQm D) £XlT§LôWm.
62. Rª¯p úRôu±V ØRp EûWSûP èp.
A) ¨û]Ü UgN¬ B) Cû\V]ôo L[®VÛûW
C) LiPÕm úLhPÕm D) קVÕm TûZVÕm.
63. ùTôÚkRôRûRj úRoL.
A) £t±p B) ¿WôPp C) £ßúRo D) £ßTû\.
64. ‘ÑmUô CÚlTúR ÑLm’ – Vôo átß?
A) ÏUWÏÚTWo B) RôÙUô]Yo
C) Lô[úULl ×XYo D) AÚQ¡¬SôRo.
65. ¸rdLiP átßLû[ BWônL.
1) Ø.Y. - ®u ØRp SôYp - TôûY
2) Nô¡jV ALôRª T¬Ñ ùTt\ Ø.Y. ®u SôYp - ALp®[dÏ
3) ùNuû]l TpLûX«u PôdPo ThPm ùTt\ ØRp RªZo Ø.Y
4) Ø.Y - ®u LûP£ SôYp LVûU.
A) 1, 2, 4 N¬ B) 2, 3, 4 N¬
C) 1, 3, 4 N¬ D) 1, 2, 3 N¬.
www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 7
66. Cû[Oo J­m©d úTôh¥Ls 2010 – p SûPùTt\ SôÓ
A) CXeûL B) º]ô C) UúXµVô D) £eLléo.
67. ùTôÚjÕL:
Th¥Vp I Th¥Vp II
èp èXô£¬Vo
a) SôL SôhPW£ 1. Y.ÑT. Uô¦dLm
b) Yg£Uô SLo 2. CWô.©. úNÕl©sû[
c) ÅWUô SLo 3. Uû\UûXV¥Ls
d) RªrdLôRp 4. CWôLûYVeLôo.
ϱÂÓLs:
a b c d
A) 4 3 1 2
B) 2 1 4 2
C) 3 2 1 4
D) 3 4 2 1.
68. GÕ N¬VôLl ùTôÚkR®pûX?
A) §ûW - ù_VLôkRu
B) £t©«u SWLm - ×ÕûUl©jRu
C) úRúWôh¥ ULu - ©.Gv. CWôûUVô
D) UôPjúRYu Ñû] - Lp¡.
69. GÕ N¬VôLl ùTôÚk§Ùs[Õ?
A) £û\ - XhѪ
B) Nd§ ûYj§Vm - Ñ_ôRô
C) ÑûURôe¡ - ù_VLôkRu
D) ©\kR Ui - §. _ô]¡WôUu.
70. 2011 – m BiÓdLô] RªZL AW£u AnVu §ÚYsÞYo ®ÚûRl ùTßTYo.
A) ®V]WÑ B) C[YWÑ C) RªZWÑ D) Y[]WÑ.
71. GÕ N¬VôLl ùTôÚkR®pûX?
A) _]Nd§ - T. ËYô]kRm
B) B]kR ®LPu - Gv. Gv. YôNu
C) §]U¦ - NRô]kRm
D) §]jRk§ - RàxúLô¥ B§jRu.
72. ªRdÏm úR£V éeLô AûUkÕs[ Uô¨Xm.
A) úLW[ô B) U¦léo C) ªúNôWm D) úULôXVô.
73. ‘LôUuùYpj §]m’ AàN¬dLlTÓYÕ
A) HlWp - 24 B) úU - 24
C) úU – ØRp §eLs D) Uôof – 2 m §eLs.
74. Auû] ùRWNô èt\ôiÓ ®Zô ùLôiPôPlThP Sôs
A) BLvh – 24, 2010 B) ùNlPmTo 24, 2010
C) úU – 26, 2010 D) BLvh 26, 2010.
75. RªrSôh¥p ªLd Ïû\kR Lp®V±Ü ùLôiP UôYhPm..
A) ¿X¡¬ B) RoU׬ C) ¡ÚxQ¡¬ D) ùTWmTío.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 8
76. Ck§Vô®p Tu±d LônfNÛdÏ T­Vô] ØRp STo.
A) ÃPô NoUô B) Úd`ô]ô
C) ¡Wu úRLô D) ¬Pô ú`d.
77. MRTP – Y¦Lf NhPm CVt\lThP BiÓ.
A) 1967 B) 1966 C) 1969 D) 1971.
78. JÚ TiPjûR JÚYúW EtTj§ ùNnÕ, ®tTû]Ùm ùNnYRtÏl ùTVo.
A) R²Ù¬ûU B) Øt߬ûU
C) ¨û\ܬûU D) CYtßs GÕܪpûX.
79. NÁTj§p ùNuû] EVo¿§Uu\jRôp êP Ej§W®PlThP çjÕdÏ¥
vùPoùXh BûX…
A) CÚm× EÚdLôûX B) RôªW EÚdLôûX
C) EW EtTj§ BûX D) AÛª²V EÚdLôûX.
80. ‘YôWm’- GuTÕ JÚ ùTôÚû[l TVuTÓj§P Sôm.
A) UôRô UôRm ùNÛjÕm ùRôûL
B) YôWô YôWm ùNÛjÕm ùRôûL
C) BiÓdÏ JÚ Øû\ ùNÛjÕm ùRôûL
D) Bß UôRj§tÏ JÚ Øû\ ùNÛjÕm ùRôûL.
81. ‘Repressed Inflation’ ( LhÓlTÓjRlThP TQÅdLm ) HtTÓm úTôÕ.
A) ®ûX UhPm EVÚm
B) A§L TQm Ïû\kR TiPeLû[j ÕWjÕm
C) ®ûX EVWôUp TQÅdLm úRôußm
D) CûY Aû]jÕm.
82. ‘Zero Based Budgeting’ – CRû] A¥lTûPVôLd ùLôiPÕ.
A) A¥lTûP BiÓ B) ¨§VôiÓ
C) ×jRôiÓ D) Lp® BiÓ.
83. ‘C’ Language was developed by
A) Dennis Ritchie B) Louis Brown
C) Andrew Eliot D) Thomas Bruce.
84. L¦² ûYWv RôdÏRpL[ôp Tô§dLlTPôR Operating System GÕ?
A) Windows XP B) MS - DOS
C) Windows vista D) Linux.
85. 100 dÏm 1000 dÏm CûPThP 13 Bp YÏTPdá¥V Aû]jÕ GiL°u
áÓRp.
A) 45332 B) 46334 C) 47354 D) GÕªpûX.
86. Ko Aû\«u ¿[m 20 Á, ALXm 8Á, AûR Ñt± ùY°úV 1Á ALXj§p
SûPTôûR Juß AûUkÕs[Õ G²p ARu TWlT[Ü.
A) 100Á B) 220Á C) 60Á D) 56Á.
87. 70 ùN.Á ®hP A[Üs[ EÚû[ Juû\f Ñt± 11Á ¿[Øs[ Lm© Ñt±
ûYdLlThÓs[Õ AÕ GjRû] Øû\ EÚû[ûV Ñt± ûYdLlThÓs[Õ.
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4.
88. 45 ° Es[ ùNeúLôQ ØdúLôQj§u TdL A[ÜL°u ®¡Rm?
A) 1 : √3 : 2 B) 1 : 1 : 2 C) 1 : 1 : √2 D) 1: 3: 2

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 9

89. 18 ¡Wôm GuTÕ 7.2 ¡úXô®p GjRû] NRÅRm.


A) 25% B) 2.5% C) 0.25% D) 1%.
90. NU ¿[ A[Ü ùLôiP A Gu\ úYLUôL ùNpX á¥V ×ûLYi¥Ùm
B Gu\ úYLm Ïû\Yô] ×ûLYi¥Ùm JúW§ûN«p ùNpÛm úTôÕ
20 ®]ô¥L°p Juû\ Juß LPd¡\Õ G§o G§o§ûN«p ùNpÛmúTôÕ
Juû\ Juß 8 ®]ô¥L°p LPd¡\Õ G²p ×ûL Yi¥L°u úYL
®¡Rm Gu]?
A) 3:2 B) 5:3 C) 7:3 D) 7:5.
91. ØLÓ = 20, CûP¨ûX = 19 G²p NWôN¬«u U§l×.
A) 9 B) 10 C) 10.5 D) 18.5
92. áhÓ NWôN¬«­ÚkÕ L¯dLlTÓ¡u\ ®XdLeL°u áÓRp.
A) 2 B) 0 C) 4 D) 5.
93. êXeL°u áÓRpTXu –2, ùTÚdLpTXu -4, Guß Es[ CÚT¥
NUuTôÓ.
A) x2- 2x – 4 = 0 B) x2+ 2x + 4 = 0
C) x2+ 2x – 4 = 0 D) x2- 2x + 4 = 0.
94. BdWô SLûW ¨oUô¦jRYo
A) AXôܾu ¡p´ B) TôpTu
C) ØLUÕ©u Õd[d D) £dLkRo úXô¥.
95. ‘Áo Tdµ’ - GkR Õû\ÙPu ùRôPo×ûPVÕ?
A) WôÔYm B) YÚYôn
C) AVÛ\Ü D) UÚjÕYm.
96. ‘The shape of the Beast’ – Gu\ è­u B£¬Vo.
A) N£ Rìo B) NpUôu Úx¥
C) AÚkR§Wôn D) TôWd JTôUô.
97. GkRd Lªh¥«u T¬kÕûW«u úT¬p NABARD úRôtß®dLlThPÕ?
A) ùTôÕd LQdÏ ÏÝ B) £YWôUu ÏÝ
C) SW£mUu ÏÝ D) _ô]¡WôUu ÏÝ.
98. YßûU – Tt± NÁTj§p BnÜ ùNnR Lªh¥…
A) c ¡ÚxQô Lªh¥ B) ùPiÓpLo Lªh¥
C) N¾v NoUô Lªh¥ D) NWj Nk§Wô Lªh¥.
99. WHO – u RtúTôûRV Director General
A) ú_dLv ¥úVôl B) UôoLùWh Nôu
C) _÷Yôu úNôU®Vô D) TôvLp Xôª.
100. RtúTôRûV Uj§V ùRôûXj ùRôPo×j Õû\ AûUfNo…
A) RVô¨§ Uô\u B) ù_nWôm WúUx
C) B. WôNô D) L©p £Tp.
101. ©¬jÕ GÝÕL : ‘ ‘Sp®û]’‘‘
A) SuûU + ®û] B) Sp + ®û]
C) SpX + ®û] D) Suß + ®û].

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 10
102. ©¬jÕ GÝÕL : ‘ ‘¾§Xô’‘‘
A) ¾ + §Xô B) ¾Õ + CXô
C) ¾§p + CXô D) ¾Õ + CpXô.
103. ©¬jÕ GÝÕL : ‘ Lu]XPô‘‘
A) Lu]p + APô B) Lu]p + BPô
C) Lu] + XPô D) Lu + ]XPô.
104. ©¬jÕ GÝÕL : ‘ ‘¨XjRû\kRôu’‘‘
A) ¨XjÕ + Aû\kRôu B) ¨Xm + Aû\kRôu
C) ¨Xu + Aû\kRôu D) ¨Xm + Uû\kRôu.
105. G§ofùNôp RÚL: ‘ùRôPdLm’
A) BWmTm B) Ø¥Ü C) SÓ¨ûX D) ÕYdLm.
106. ©¬jÕ GÝÕL : ‘ £ßTûP
A) £ß + TûP B) £ßûU + TûP
C) £X + TûP D) £±V + TûP.
107. G§ofùNôp RÚL: ‘¾Õ’
A) ãÕ B) Suß C) YôÕ D) çÕ.
108. G§ofùNôp RÚL: ‘AiûU’
A) AÚ¡p B) ùRôûX®p C) úNnûU D) ùSÚdLm.
109. G§ofùNôp RÚL: ‘úLhPôo’
A) úL[ôo B) úLs®ÙûPVôo C) A±kRYo D) ®Úm©VYo.
110. G§ofùNôp RÚL: ‘Ts[m’
A) úUÓ B) UûX C) Rôrf£ D) BZm
111. ùTôÚkRôf ùNôpûXd LiP±L:
A) C\kRLôXm B) ¨LrLôXm C) LôoLôXm D) G§oLôXm.
112. ùTôÚkRôf ùNôpûXd LiP±L:
A) BWiV LôiPm B) ¡h¡kRô LôiPm
C) ÑkRW LôiPm D) Yg£d LôiPm.
113. ùTôÚkRôf ùNôpûXd LiP±L:
A) CWôUu B) CXdÏYu C) TWRu D) CWôYQu.
114. ùTôÚkRôf ùNôpûXd LiP±L:
A) TW¦ B) ©sû[jRªr C) AkRô§ D) L­jùRôûL.
115. ùTôÚkRôf ùNôpûXd LiP±L:
A) CúVÑ Lô®Vm B) CWhN¦V Vôj§¬Lm
C) CWhN¦V Uú]ôLWm D) CWhN¦Vd Ï\s.
116. UW×l ©ûZLs At\ ùRôPûWd ϱl©ÓL:
A) GeLs úRôhPj§p YôûZf ùN¥Ùm, ×PûXf ùN¥Ùm Es[]
B) GeLs úRôhPj§p YôûZ UWØm, ×PûXd ùLô¥Ùm Es[]
C) GeLs úRôhPj§p YôûZf ùN¥Ùm, ×PûXd ùLô¥Ùm Es[]
D) GeLs úRôhPj§p YôûZ UWØm, ×PûXf ùN¥Ùm Es[].
117. ‘Tôn’ – Guàm úYofùNôp­u ®û]ùVfNjûR úRokùRÓdL:
A) TôÙm B) TônkÕ C) Tôn¡u\ D) TôV.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 11
118. Nk§l©ûZ CpXôj ùRôPûWj úRoL:
A) £RmTW]ôo ùNnSu± U\Yôf ùNmUp
B) £RmTW]ôo ùNnkSu± U\Yô ùNmUp
C) £RmTW]ôo ùNnkRu± U\Yôf ùNmUp
D) £RmTW]ôo ùNnSu± U\Yô ùNmUp.
119. YïEf ùNôtL[t\ Yôd¡VjûR úRoÜ ùNnL :
A) GiùQn ®ûX Ïû\kÕ ®hPÕ
B) Giû]n ùYûX Ïû\kÕ ®hPÕ
C) GsùSn ®ûX Ïû\gÑ ®hPÕ
D) GiûQn ®ûX Ïû\kÕ ®hPÕ.
120. ©\ùUô¯f ùNôtL[t\ Yôd¡VjûR úRoÜ ùNnL :
A) Lp® Uk§¬ Su\ôLl úT£]ôo
B) Lp® AûUfNo Su\ôLl úT£]ôo
C) Lp® ª²vPo Su\ôLl úT£]ôo
D) Lp® AûUfNo Su\ôL EûWVôt±]ôo.
121. JÚûUl TuûU ©ûZLû[ ¿dÏL:
A) Ck§VoL°Pm GûRÙm G°§p ׬kÕ ùLôsÞm §\ûU CÚd¡\Õ
B) Ck§VoL°Pm GûRÙm G°§p ׬kÕ ùLôsÞm §\ûU
CÚd¡u\]o
C) Ck§V²Pm GûRÙm G°§p ׬kÕ ùLôsÞm §\ûU CÚd¡u\]o
D) Ck§VoL°Pm GûRÙm ׬kÕ ùLôsÞm §\ûU CÚd¡u\ôu.
122. ‘Admission’ Gu\ Be¡Xf ùNôpÛdÏ úSWô] Rªrf ùNôp úRokùRÓdL :
A) YÚûL B) ¿dLm C) AÛYXo D) úNodûL.
123. ‘Geography’ Gu\ Be¡Xf ùNôpÛdÏ úSWô] Rªrf ùNôp úRokùRÓdL :
A) YWXôß B) ×®«Vp C) ùTôÚ°Vp D) Y¦L®Vp.
124. ‘Documentary’ Gu\ Be¡Xf ùNôpÛdÏ úSWô] Rªrf ùNôp úRokùRÓdL :
A) ùRôûXdLôh£j ùRôPo B) BYQl TPm
C) £²Uôl TPm D) PôdÏùUiP¬.
125. ‘Harvest’ Gu\ Be¡Xf ùNôpÛdÏ úSWô] Rªrf ùNôp úRokùRÓdL :
A) Sôtß SÓRp B) Lû[ GÓjRp
C) AßYûP ùNnRp D) ¿ol TônfÑRp.
126. ‘Plastic’ Gu\ Be¡Xf ùNôpÛdÏ úSWô] Rªrf ùNôp úRokùRÓdL :
A) úTdLûXh B) CXÏ Lô¡Rm
C) ùO¡¯ D) C[Ï Lô¡Rm.
127. J­ úYßTôP±kÕ N¬Vô] ùTôÚû[j úRoL.
×Wm ×\m
A) úRNm UôûX
B) SLo ùY°
C) SôÓ Esú[
D) ùY«p SÓúY.
128. ‘¿s’ – Guàm úYofùNôp­u ùRô¯tùTVûWj úRokùRÓdL :
A) ¿Þm B) ¿iP C) ¿s¡u\ D) ¿hPm.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 12
129. ‘ùYp’ – GuTRu ®û]VôXûQÙm ùTVûWd úRokùRÓdL :
A) ùYuß B) ùYu\ C) ùYpTYo D) ùYt±.
130. ‘E§’ - Guàm úYofùNôp­u ®û]Øtû\j úRokùRÓdL :
A) E§jRÕ B) E§jRp C) E§jÕ D) E§jR.
131. J­ úYßTôP±kÕ N¬Vô] ùTôÚû[j úRoL :
LûW Lû\
Lû \
A) çeÏ ÑjRm
B) úYiÓm ×ÝdLm
C) áÜ AÝdÏ
D) Tôo ùSÚdLm.
132. J­ úYßTôP±kÕ N¬Vô] ùTôÚû[j úRoL :
CûX Cû[
A) ùN¥ êfÑ
B) ùLô¥ KÓRp
C) Øt±V R°o ùU­Rp
D) ®¬l× úX¡Vm
133. J­ úYßTôP±kÕ N¬Vô] ùTôÚû[j úRoL :
ãp ãs
A) LÚlTm NTRm
B) UWm SôdÏ
C) UXo Lm×
D) ULWkRm U²Ru.
134. J­ úYßTôP±kÕ N¬Vô] ùTôÚû[j úRoL :
Ti Tu
A) TiP¡ TuûU
B) TiPm TX®uTôp
C) CûN ùNôpXp
D) TiùLô¥ LXmTLm.
135. ‘ÕYp’ – Guàm úYofùNôp­u ®û]Øtû\j úRokùRÓdL.
A) ÕYu\ B) ÕYu\Õ C) ÕYÛm D) ÕYpRp.
136. ALW Y¬ûNlT¥ ùNôtLû[f ºo ùNnL :
A) LÓ, L¥, Ls, Li B) Ls, L¥, LÓ, Li
C) L¥, LÓ, Li, Ls D) Li, Ls, L¥, LÓ.
137. ALW Y¬ûNlT¥ ùNôtLû[f ºo ùNnL :
A) AgNp, BûQ, KRp, J[PRm
B) BûQ, J[PRm, KRp, AgNp
C) AgNp, KRp, BûQ, J[PRm
D) KRp, J[PRm, AgNp, BûQ.
138. ‘T¥jRp’ – ùTVof ùNôp­u YûL A±L:
A) ùRô¯tùTVo B) Ti×lùTVo C) CPlùTVo D) £û]lùTVo.
139. ‘U«p’ – ùTVof ùNôp­u YûL A±L:
A) ùTôÚhùTVo B) ùRô¯tùTVo C) CPlùTVo D) £û]lùTVo.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 13
140. ALW Y¬ûNlT¥ ùNôtLû[f ºo ùNnL :
A) Yô¦Tm, YôWQm, ®LPL®, Yôp
B) Yô¦Tm, YôWQm, Yôp, ®LPL®
C) Yôp, ®LPL®, Yô¦Tm, YôWQm
D) ®LPL®, Yô¦Tm, YôWQm, Yôp.
141. ALW Y¬ûNlT¥ ùNôtLû[f ºo ùNnL :
A) Lt\p, Lôtß, úLôûP, áiÓ, ùLiûP
B) áiÓ, ùLôiûP, Lôtß, Lt\p, úLôûP
C) Lt\p, áiÓ, ùLiûP, Lôtß, úLôûP
D) Lt\p, Lôtß, áiÓ, ùLiûP, úLôûP.
142. ALW Y¬ûNlT¥ ùNôtLû[f ºo ùNnL :
A) Rªr, Be¡Xm, Lu]Pm, UûXVô[m
B) Lu]Pm, UûXVô[m, Be¡Xm, Rªr
C) Be¡Xm, Lu]Pm, Rªr, UûXVô[m
D) UûXVô[m, Rªr, Lu]Pm, Be¡Xm.
143. ùNôtLû[ JÝeÏTÓj§ ùNôtù\ôPWôdÏ.
A) AkRl ûTVu GkRl Ts°«p T¥jÕ £\kRôu
B) GkRl Ts°«p £\kRôu T¥jÕ AkRl ûTVu
C) T¥jRôu £\kRôu GkRl Ts°«p AkRl ûTVu
D) £\kRôu T¥jÕ AkRl ûTVu GkRl Ts°«p.
144. ùNôtLû[ JÝeÏTÓj§ ùNôtù\ôPWôdÏ.
A) ùTiLÞdÏl T¥lùTRtÏ AÓléÕm
B) T¥lùTRtÏ AÓléÕm ùTiLÞdÏ
C) AÓléÕm ùTiLÞdÏl T¥lùTRtÏ
D) AÓléÕm T¥lùTRtÏ ùTiLÞdÏ.
145. ùNôtLû[ JÝeÏTÓj§ ùNôtù\ôPWôdÏ.
A) B£¬VlTô ALYúXôûN ùTtßYÚm
B) ALYúXôûN B£¬VlTô ùTtßYÚm
C) ùTtßYÚm B£¬VlTô ALYúXôûN
D) B£¬VlTô ùTtßYÚm ALYúXôûN.
146. ùNôtLû[ JÝeÏTÓj§ ùNôtù\ôPWôdÏ.
A) LZ²dÏ LÚm×m AZÏ ùSpÛm
B) ùSpÛe LÚm×m LZ²dÏ AZÏ
C) LÚm×m AZÏ ùSpÛe LZ²dÏ
D) AZÏ LZ²dÏ ùSpÛe LÚm×m.
147. ùNôtLû[ JÝeÏTÓj§ ùNôtù\ôPWôdÏ.
A) §¬LÓLm T§ù]i ¸rdLQdÏ èpLÞs Ju\ôÏm
B) èpLÞs §¬LÓLm Ju\ôÏm T§ù]i ¸rdLQdÏ
C) Ju\ôÏm T§ù]i ¸rdLQdÏ èpLÞs §¬LÓLm
D) T§ù]i ¸rdLQdÏ Ju\ôÏm §¬LÓLm.
148. ‘RgûN’ – ùTVof ùNôp­u YûL A±L.
A) ùTôÚhùTVo B) ùRô¯tùTVo C) CPlùTVo D) £û]lùTVo.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 14
149. ‘ùTôu]u’ – ùTVof ùNôp­u YûL A±L.
A) ùTôÚhùTVo B) ùRô¯tùTVo C) CPlùTVo D) £û]lùTVo.
150. ‘SôtLô­’ – ùTVof ùNôp­u YûL A±L.
A) ùRô¯tùTVo B) CPlùTVo C) ùTôÚhùTVo D) £û]lùTVo.
151. ‘ÑdÏ’ – GuTRu CXdLQd ϱl× úRoL.
A) ®û]jùRôûL B) LôXlùTVo
C) úYtßûUjùRôûL D) Ït±VÛLWm.
152. ‘ùUnlùTôÚs’ – GuTRu CXdLQd ϱl× úRoL.
A) CÚùTVùWôhÓl Ti×jùRôûL B) ùRô¯tùTVo
C) ®û]jùRôûL D) úYtßûUjùRôûL.
153. ‘EXLm’ – GuTRu CXdLQd ϱl× úRoL.
A) CPYôÏùTVo B) ®û]jùRôûL
C) ®û]Øtß D) ùTVùWfNm.
154. ‘ùSÓeLPp’ – GuTRu CXdLQd ϱl× úRoL.
A) E¬fùNôp ùRôPo B) Ti×jùRôûL
C) BÏùTVo D) Ti×lùTVo.
155. ‘ùLôsÅo’ – GuTRu CXdLQd ϱl× úRoL.
A) HYp TuûU ®û]Øtß B) ùRô¯tùTVo
C) HYp JÚûU ®û]Øtß D) ®° úYtßûU.
156. ®ûPdúLt\ ®]ôûYj úRokùRÓ.
“Ck§Vô®u úRûYLs ªLj ùR°Yô]ûY”
A) úRûYLs Gu\ôp Gu]?
B) Ck§Vô Y[W Gu] Y¯?
C) Ck§Vô®u úRûYLs GlT¥lThPûY?
D) ùR°Üm úRûYÙm GÕ?
157. ®ûPdúLt\ ®]ôûYj úRokùRÓ. “èX±Yôp ÖiQ±Ü ùT\Xôm”
A) ÖiQ±Ü Gu\ôp Gu]?
B) èX±Ü Gu\ôp Gu]?
C) èX±Yôp GRû]l ùT\Xôm?
D) ÖiQ±Ü ùT\ VôÕ ùNnRp úYiÓm?
158. ®ûPdúLt\ ®]ôûYj úRokùRÓ.
“T¥lTùRu\ôp YsÞYûWl T¥dL úYiÓm”
A) YsÞYûWl T¥dL úYiÓUô?
B) GqYôß T¥dL úYiÓm?
C) Hu T¥dL úYiÓm?
D) GûRl T¥dL úYiÓm?
159. ®ûPdúLt\ ®]ôûYj úRokùRÓ.
“ùLhP úTô¬Óm EXLjûR úYùWôÓ NônlúTôm”
A) ùLhP úTô¬ÓRp Gu\ôp Gu]?
B) úTô¬P úYiÓUô?
C) GRû]f NônlúTôm?
D) úYúWôÓ NônjRp Gu\ôp Gu]?
www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 15
160. ®ûPdúLt\ ®]ôûYj úRokùRÓ.
“®gOô]m Guàm A±ÜdLûX Cû[OÚs TWY úYiÓm”
A) A±ÜdLûX Hu TWY úYiÓm?
B) Cû[OÚs A±Ü TWY úYiÓYÕ GlúTôÕ?
C) ®gOô]m Guàm A±ÜdLûX Vô¬Pm TWY úYiÓm?
D) TWY úYi¥VÕ ®gOô]m Guàm A±ÜdLûXVô?
161. ‘ùTôu² Cu²ûN Tô¥]ôs’ – GqYûL Yôd¡Vm G]f ÑhÓL.
A) EPuTôhÓ Yôd¡Vm B) LXûY Yôd¡Vm
C) ùNn§ Yôd¡Vm D) G§oUû\ Yôd¡Vm.
162. ‘EuY[j §\ûU GuTÕ Gu]?’ – GqYûL Yôd¡Vm G]f ÑhÓL
A) ùRôPo Yôd¡Vm B) ùNn§ Yôd¡Vm
C) R² Yôd¡Vm D) ®]ô Yôd¡Vm.
163. ‘EiûUdÏ A¯®pûX ApXYô ’ – GqYûL Yôd¡Vm G]f ÑhÓL
A) ùRôPo Yôd¡Vm B) ùNn§ Yôd¡Vm
C) EQof£ Yôd¡Vm D) ®]ô Yôd¡Vm.
164. ‘UôQYoLs £\kR Øû\«p úRoÜ Gݧ]o ’ – GqYûL Yôd¡Vm G]f
ÑhÓL.
A) ®]ô Yôd¡Vm B) ùNn§ Yôd¡Vm
C) R² Yôd¡Vm D) LhPû[ Yôd¡Vm.
165. ‘£\kR èpLû[ AWeúLtßRp TûZV LôX YZdLm’ – GqYûL Yôd¡Vm
G]f ÑhÓL
A) ùRôPo Yôd¡Vm B) ùNn§ Yôd¡Vm
C) EQof£ Yôd¡Vm D) ®VeúLôs Yôd¡Vm.
166. ‘TLXYû]d LiP T² úTôX’ – EYûUVôp ®[dLlùTßm ùTôÚjRUô]l
ùTôÚû[j úRokùRÓdL:
A) EVoÜ B) SÓdLm C) Uû\Ü D) TûL.
167. ‘ÑRk§Wl T\ûY úTôX’ – EYûUVôp ®[dLlùTßm ùTôÚjRUô]l
ùTôÚû[j úRokùRÓdL:
A) §VôLm B) ®ûWÜ C) úLôTm D) B]kRm.
168. ‘A¥Vt\ UWm úTôp’ – EYûUVôp ®[dLlùTßm ùTôÚjRUô]l
ùTôÚû[j úRokùRÓdL:
A) ÅrkÕ ®ÓYÕ B) ¨ûXVôL ¨tTÕ
C) Õ°o®ÓYÕ D) Lôn LônlTÕ.
169. ‘LP­p LûWjR ùTÚeLôVm úTôX’ – EYûUVôp ®[dLlùTßm
ùTôÚjRUô]l ùTôÚû[j úRokùRÓdL:
A) U]ªpûX B) A±Ü Ue¡VÕ
C) ¨û\YôRp D) GRtÏm TV²pûX.
170. ‘Oô’ - Guàm JùWÝjÕ JÚ ùUô¯dϬV ùTôÚs VôÕ?
A) ©¬ B) LhÓ C) ûR D) JhÓ.
171. ‘DúWôhÓ £eLm’ G] AûZdLlThPYo
A) U.ùTô.£ B) D.ùY.Wô C) Ø.Y D) §Ú.®.L

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 16
172. ‘TÑUWjRô¦ úTôX’ – EYûUVôp ®[dLlùTßm ùTôÚjRUô]l ùTôÚû[j
úRokùRÓdL:
A) T§kRÕ B) J¥kRÕ
C) Yû[kRÕ D) رkRÕ.
173. ©uYÚm ùRôP¬p AûUkÕs[ CûVûTd LôiL.
“ ¾úV E]dùLôÚSôs ¾êh¥l TôúWôúUô !
ùRnYúU Euû]Ùm Sôm úRm©VZ ûYlúTôúUô ”
A) ¾úV - ¾êh¥l
B) ùRnYúU - úRm©VZ
C) Euû]Ùm - ûYlúTôúUô
D) TôúWôúUô - ûYlúTôúUô.
174. “CÓdLh T¥àm C°YkR ùNnVo
SÓdLt\ Lôh£ VYo ” - ºoúUôû] ÑhÓL
A) CÓdLh - C°YkR
B) SÓdLt\ - Lôh£
C) C°YkR - ùNnVôo
D) CÓdLh - T¥àm.
175. “AkRWj§p úUûP AûUjRôo – AeúL
Aàl©V ªu ®ûNVôt ùNn§ A±Yôo ” - ºoúUôû] ÑhÓL.
A) AkRWj§p - Aàl©V
B) Aàl©V - AûUjRôo
C) AkRWj§p - AûUjRôo
D) AeúL - A±Yôo.
176. ©u YÚm ùRôP¬p AûUkÕs[ úUôû]ûV ÑhÓL.
“Cu]Úm ùTô¯pLÞm CûQ«pXô Y[eLÞm
Eu]R UûXLÞm J°oRÚ SôÓ” !
A) ùTô¯pLÞm - Y[eLÞm
B) UûXLÞm - J°oRÚ
C) Cu]Úm - Eu]R
D) Cu]Úm - CûQ«Xô.
177. “Ti¦V TôYm GpXôm
T¬§Øu T²úV úTôX” – A¥úUôû]ûV úRoL.
A) Ti¦V - GpXôm
B) T¬§Øu - úTôX
C) Ti¦V - T¬§Øu
D) TôYm - T²úV.
178. ‘Ef£ úUt ×XYo ùLôs’ ×XYo Vôo?
A) Sf£]ôod¡²Vo B) úN]ôYûWVo
C) úTWô£¬Vo D) C[méWQo.
179. ‘CVtûL K®Vm’ Gàm ùTÚûUdϬV èp
A) £XlT§LôWm B) LmTWôUôVQm
C) ®p­TôWRm D) TjÕlTôhÓ.
www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 17
180. ‘EjRW úYRm’ Gu\ AûPùUô¯Vôp ϱdLlùTßm èp
A) úRYôWm B) §ÚYôNLm
C) §ÚYônùUô¯ D) §ÚdÏ\s.
181. ‘A¥jRôu’ CfùNôp­u úYofùNôpûX LôiL.
A) A¥dL B) A¥ C) A¥jR D) A¥jÕ.
182. ‘Lt\ôu’ CfùNôp­u úYofùNôpûX LôiL.
A) Ltß B) Lp C) Ls D) Lt\.
183. ‘GÝkR]s’ CfùNôp­u úYofùNôpûX LôiL.
A) GÝ B) GÝRp C) GÝÕ D) GÝÕRp.
184. ‘AUokRôo’ CfùNôp­u úYofùNôpûX LôiL.
A) AUokR B) AUokÕ C) AUoRp D) AUo.
185. ‘Õ«u\ôs’ CfùNôp­u úYofùNôpûX LôiL.
A) Õ«Ûm B) Õ«p C) Õ«u\ D) Õ«X.
186. Ru®û] Yôd¡VjûR LiP±L
A) Rôn EÚh¥]ôs B) Rôn EÚhÓYôs
C) Rôn EÚiPôs D) Rôn EÚhÓ®jRôo.
187. ‘TWkRôUu TPm YûWkRôu’ GqYûL Yôd¡Vm G]f ÑhÓL.
A) Ru®û] Yôd¡Vm B) LhPû[ Yôd¡Vm
C) ©\®û] Yôd¡Vm D) ùNVlTôhÓ®û] Yôd¡Vm.
188. ‘Vô’ – Guàm JùWÝjÕ JÚ ùUô¯dϬV ùTôÚs VôÕ?
A) Õ\jRp B) LhÓRp C) úNoRp D) A®rRp.
189. ùNVlTôhÓ ®û]ûVd LiP±L.
A) ‘Tôi¥Vu T¬Ñ’ TôW§RôN]ôp TôPlThPÕ
B) ‘Tôi¥Vu T¬Ñ’ TôW§RôNu Tô¥]ôo
C) TôW§RôNu Tôi¥Vu T¬Ñ Tô¥]ôo
D) TôW§RôNu Tôi¥Vu T¬Ñ TôÓYôo.
190. ‘B’ - Guàm JùWÝjÕ JÚ ùUô¯dϬV ùTôÚs VôÕ?
A) Yôn ©[jRp B) Y­ C) EQÜ D) TÑ.
191. ‘Fr®û] EßjÕ YkÕ FhÓm’ Gu\ ¿§ûV GdLRôTôj§Wj§u êXm
£XlT§LôWm EQojÕ¡\Õ?
A) LiQ¡ B) Tôi¥V AWNu C) UôR® D)úLôYXu.
192. Ru®û] Yôd¡VjûR LiP±L.
A) Rôn ÏZkûRdÏ EQÜ Ei©jRôs
B) Rôn ÏZkûRdÏ EQÜ FhÓYôs
C) Rôn ÏZkûRdÏ EQÜ FhÓ®jRôs
D) Rôn ÏZkûRdÏ EQÜ Fh¥]ôs.
193. ‘Rªr Uû\’ G] ϱdLlTÓm èp.
A) ALj§Vm B) §ÚdÏ\s C) £XlT§LôWm D) §ÚØû\.

VIDIYAL CHENGAM: @ VIVEKANANDA MATRIC.SCHOOL ( NEAR B.D.O OFFICE) :9442810463

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 18

194. ùTôÚjÕL:
Th¥Vp I Th¥Vp II
èp èXô£¬Vo
a) Ï«pTôhÓ 1. TôW§RôNu
b) CÚiP ÅÓ 2. SôUdLp L®Oo
c) ùLônVôdL² 3. TôW§Vôo
d) RªZu CRVm 4. ùTÚg£j§W]ôo.
ϱÂÓLs:
a b c d
A) 2 1 3 4
B) 4 2 1 3
C) 3 1 4 2
D) 1 3 2 4.
195. ùTôÚjÕL:
Th¥Vp I Th¥Vp II
èp èXô£¬Vo
a) ¸ûR ùUô¯ùTVol× 1. Yô¦RôNu
b) ÏÓmT ®[dÏ 2. TôW§Vôo
c) ùLô¥ØpûX 3. Rªr J°
d) ÅWô« 4. TôW§RôNu.
ϱÂÓLs:
a b c d
A) 2 4 1 3
B) 4 2 3 1
C) 3 1 4 2
D) 1 3 2 4.
196. ùTôÚjÕL:
Th¥Vp I Th¥Vp II
èp èXô£¬Vo
a) Sk§d LXmTLm 1. §ÚYsÞYo
b) U¦úULûX 2. B£¬Vo ùTVo ùR¬V®pûX
c) Ït\ôXd Ï\Yg£ 3. §¬áP CWôNlTdL®WôVo
d) §ÚdÏ\s 4. ºjRûXfNôjR]ôo
ϱÂÓLs:
a b c d
A) 2 4 3 1
B) 3 4 2 1
C) 4 1 2 3
D) 1 3 2 4.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 19

197. ùTôÚjÕL:
Th¥Vp I Th¥Vp II
ùNôp ùTôÚs
a) §eLs 1. ShNj§Wm
b) úYkRo 2. BLôVm
c) ®iÁu 3. UôRm
d) Yô]m 4. AWNo
ϱÂÓLs:
a b c d
A) 3 4 1 2
B) 1 3 2 4
C) 3 2 1 4
D) 2 1 4 3.
198. ùTôÚjÕL:
Th¥Vp I Th¥Vp II
ùNôp ùTôÚs
a) ×]pLs 1. úNôûXLs
b) ùTô¯pLs 2. ¿o ¨ûXLs
c) NôWp 3. UôûX
d) BWm 4. UûX.
ϱÂÓLs:
a b c d
A) 1 2 4 3
B) 2 1 4 3
C) 1 2 3 4
D) 3 4 1 2.
199. ©\®û]f ùNôtù\ôPûWd LiP±L.
A) LVp®¯ úRoÜdÏl T¥jRôs
B) LVp®¯ úRoÜdÏl T¥l©jRôs
C) LVp®¯ úRoÜdÏl T¥lTôs
D) LVp®¯ úRoÜdÏl T¥Vôs.
200. ùNn®û]ûVj ùRôPûW LiP±L.
A) CúVÑ Lô®Vm LiQRôN]ôp CVt\lThPÕ
B) LiQRôNu CúVÑLô®VjûR CVt±]ôo
C) LiQRôN]ôp CúVÑLô®Vm CVt\lThPÕ
D) CúVÑLô®Vm CVt\lThPÕ LiQRôN]ôp.

- YôrjÕLs -

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 20

ATTENTION VAO & GROUP-II ASPIRANTS

ONE DAY FREE COACHING FOR GENERAL TAMIL @ MTC


Campus, Dinakaran stopping, (OPPOSITE TO Dinesh Hospital) VELLORE BY OUR
EXPERT FACULTY PROF. Mr.M.KANNAN M.A, M.Phil, B.Ed., ON 26TH January ,2011.
9 A.M TO 6 P.M . ATTEND THE CLASS & CONFIRM YOUR SUCCESS. NO COACHING
FEE , ITS ABSOLUTELY FREE. For details : VIDIYAL - 9578533174, 948764
9487640063.
7640063.

NEW : VIDIYAL WEEK END COACHING CLASSES FOR GROUP-I &


GROUP-II CONDUCTED @ MTC CAMPUS, DINAKARAN STOPPING, (OPP
TO DINESH HOSPITAL), KOSAPETTAI, VELLORE.

VIDIYAL COACHING VENUES FOR GR-I & II

VIDIYAL VELLORE : MTC CENTRE CAMPUS


NEAR CMC EYE HOSPITAL
OPP. TO DINESH HOSPITAL
DINAKARAN STOP, VELLORE-1.

VIDIYAL ARNI : NO.6, THATCHUR ROAD


NEAR HEAD POST OFFICE
ARNI, T.V.MALAI DIST
TAMILNADU.

VIDIYAL POLUR : TOWN MATRIC HR.SEC.SCHOOL


NEAR RAILWAY GATE
VELLORE ROAD
POLUR.

VIDIYAL CHENGAM: VIVEKANANDA MATRIC SCHOOL


NEAR BDO OFFICE
BANGALAORE ROAD
CHENGAM.

www.vidiyalarni.blogspot.com
GR II MODEL QN VIDIYAL Coaching Centres 21

VAO MODEL EXAM FOR ALL

MODEL EXAM FOR ALL VAO ASPIRANTS WILL BE


CONDUCTED BY VIDIYAL VELLORE ON 31ST JANUARY
2011 @ VIDIYAL COACHING CENTRE, MTC CAMPUS,
DINAKARAN STOPPING, (OPP TO DINESH HOS
HOSPITAL
PITAL)
PITAL),
50/-ONLY.
KOSAPETTAI, VELLORE. FEE RS.50/

ùYt± ®§Ls: 10
1. Sôû[ T¥jÕd ùLôs[Xôm Guß GkRl TôPjûRÙm Rs°l úTôPô¾oLs.
AÕ TôPf ÑûUûV A§L¬dLúY ùNnÙm. Auû\V TôPjûR Auú\
T¥jÕ®ÓYÕRôu SpXÕ.
2. L¥]Uô] TϧLû[ Gݧl TZÏeLs.
3. T¥dL úYi¥V TôPeLû[j úR§, úSWm, úTôhÓ AhPYûQ RVôo
ùNnÕùLôiÓ T¥dL BWm©jRôp úRoÜ ªLÜm G°ûU.
4. Nôh¥e, ÏßgùNn§, ùYh¥ AWhûP (úS¬p, ùNpúTô²p), TLp
E\dLm úTôu\Ytû\ êhûP Lh¥ ûYjÕ®hÓ TôPj§p UhÓúU
LY]m ùNÛjÕeLs.
5. Group II – T¦ûV AûPkúR ¾WúYiÓm, ARtLô] TXl TÃhûNRôu
CkRj úRoÜ GuTûR A¥dL¥ U]§p ¨ßjÕeLs.
6. ØRpSôs T¥dLôUp úTô] TôPjûR UßSôs ùLôgNm áÓRp úSWm
JÕd¡l T¥jÕ Ø¥dLl TôÚeLs. TôPfÑûUÙm TôYfÑûUúTôpRôu.
AûR Y[W®hPôp, YôrdûL ØÝÕm ùRôPokÕ YkÕ Õu×ßjÕm.
7. AdLm TdLjÕ ®úN`m, ùNôkRdLôWoLs LpVôQm CYtû\j úRoÜSôs
YûW R®oj§ÓeLs.
8. YôWk§Wj úRoÜ Gݧl TZÏeLs.
9. á¥l T¥dÏm TZdLm UôQYoL°Pm EiÓ. B]ôp, CWiÓ
úTÚdÏúUp úNWô¾oLs. Gi¦dûL A§L¬dÏmúTôÕ ùYh¥
AWhûPÙm A§L¬dÏm.
10. T«tßSoL°Pm ªLShTôL CÚeLs. TôPj§p GkRf NkúRLm CÚkRôÛm
RVeLôUp AYoL°Pm úLhÓj ùR°ÜTÓj§d ùLôsÞeLs.

_______________________________________________________________________________

www.vidiyalarni.blogspot.com