Вы находитесь на странице: 1из 1

PITANJA SA II. KOL.

IZ SUDSKE MEDICINE

* Na pitanja od 1-10 treba samo zaokružiti, dok na podpitanja od 1.1.-10.1. treba dati opširan
odgovor.

A grupa
B grupa
1. u zadatke forenzicke psihijatrije spada ...
1.1. - savremeni forenzicko-psiholoski 1. u savremene forenzicko-psihijatrijske
koncepti koncepte spada
2. zadrzavanje paznje na jednom predmetu 1.1. pristupi psihicki abnormalnom
naziva se ... delinkventu
2.1. poremecaji svijesti 2. kvantitativni poremecaj svesti je
3. Psihogena amnezija nastaje zbog 2.1. poremecaj paznje
3.1. poremecaji opazanja 3. u poremecaje opazanja ne spada
4. IQ kod granicnih ili fiziolosko tupih osoba 3.1. poremecaji pamcenja
je 4. poremecaj misljenja po sadrzaju je
4.1. poremecaji misljenja 4.1. poremecaji inteligencije
5. hipobulija predstavlja 5. u ishode afekta spada
5.1. poremecaji afekta 5.1. poremecaji volje
6. u pitanja vezana za licnost delinkventa ne 6. narcizam spada u poremecaje
spada 6.1. teorije licnosti
6.1. poremecaji nagona 7. izrazito ignorantan odnos prema
7. Stanje straha koje se javlja prema autoritetima nalazimo kod
odredjenom objektu ili situaciji naziva se 7.1. neurotski poremecaji
7.1. klasifikacija poremecaja licnosti 8. depersonalizacija i derealizacija glavna je
8. pored emocija kod depresivnog sindroma odlika
poremecene su jos 8.1. forenzicki znacaj bipolarnog
8.1. tipovi reaktivnih psihoza afektivnog poremecaja
9. u abnormalna alkoholisana stanja 9. dusevna zaostalost naziva se jos
premaBbinder-u ne spada 9.1. alkoholizam i alkoholisana stanja
9.1. forenzicki znacaj zavisnosti od droga 10. psihijatrijsko vestacenje predstavlja
10. psihijatrijsko vestacenje predstavlja procenjivanje dusevnog zdravlja prema
procenjivanje dusevnog zdravlja prema 10.1. psihijatrijska vestacenja u
10.1. psihijatrijska vestacenja u gradjanskom postupku
krivicnom postupku