You are on page 1of 36

Primaria Boghicea

APROB Mihai Eugen PRIMAR

JUDETUL NEAMT

ROMNIA

PRIMARIA Comunei Boghicea

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA PRIVIND FURNIZARE DE GREDER RUTIER 6x4

CPV 43221000-8

Primaria Boghicea

CUPRINS

SECTIUNEA I SECTIUNEA II SECTIUNEA III SECTIUNEA IV

- FISA DE DATE - CAIET DE SARCINI - CONTRACT DE FURNIZARE - FORMULARE

Primaria Boghicea

SECTIUNEA I
FIA DE DATE A ACHIZITIEI
I.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Primaria Comunei Boghicea , judetul Neamt Adresa: Localitatea Boghicea , comuna Boghicea, judetul Neamt Localitate: Boghicea Cod postal: 617031 Persoana de contact: Mihai Eugen Telefon: 0233/767312 E-mail: boghiceap@yahoo.com Tara: ROMANIA

I.2. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante ministere ori alte autoritati publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local aparare agentii nationale ordine publica/siguranta nationala autoritati locale mediu alte institutii guvernate de legea publica economico-financiare institutie europeana/organizatie internationala sanatate altele(specificati) constructii i amenajarea teritoriului protectie sociala cultura, religie si actv. recreative educatie altele (specificati) Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA NU

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute: la adresa mai sus mentionata altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: Ora limita : Adresa : Localitatea Boghicea , comuna Boghicea, judetul Neamt Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: Ora limita: I.c. Ci de atac Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor Adres: str. Stravropoleos nr.6 , sector 3, cod postal 30081 Localitate:Bucureti ara:Romnia E-mail www.cnsc.ro Telefon: (021) 310.46.41 Adresa/ele de internet (dac este cazul): Fax: (021) 310.46.42 Denumirea institutiei competente: Judecatoria Roman Adres: Localitate: ara:Romnia E-mail Telefon: Adresa/ele de internet (dac este cazul): Fax:

Primaria Boghicea

I.d.Sursa de finantare Bugetul Autoritatii Contractante - Fondul de rulment al institutiei existent la 01.01.2010 Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA NU

II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere II.1.1. Denumire contract: GREDER RUTIER 6x4 II. 1.2. Tip contract i locul de livrare: FURNIZARE judeul Neamt (a) Lucrari (b) Produse Cumparare Lesing Inchiriere Cump. in rate Combinatii intre ele
COD CPV 43221000-8

GREDER RUTIER 6x4 n comuna Boghicea, (c) Servicii Categoria serviciului Nr.

Executie Proiectare i executie Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta

Pentru categoriile de servicii 1-27 vezi Anexa XVIIA si XVIIB da nu

II. 1. 3. Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public:

ncheierea unui acord - cadru:

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica este de: 30 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. II.1.5. Divizare pe loturi II.1.6. Oferte alternative sunt acceptate II.2. Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantitate - 1 bucata GREDER RUTIER 6x4 Valoarea estimata fara TVA 153500 RON III. Conditii specifice contractului III.1. Alte condiii particulare referitoare la contract: III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere ) III.1.2. Altele IV: PROCEDURA IV.1. Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv IV.2. Etapa final de licitaie electronic da da nu nu

DA

NU

DA DA

NU NU

Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte Concurs de soluii DA NU

Primaria Boghicea

Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic - Nu este cazul IV.3.Legislatia aplicata: O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 02/11/2006; (pentru consultarea legislatiei privind achizitiile publice vezi : www.anrmap.ro) V. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE V.1. Situaia personal a candidatului Cerine obligatorii Declaratie privind eligibilitatea Completarea i prezentarea Formularului A Solicitat Nesolicitat Not: Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanata de urgenta a Guvernului nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 Solicitat Nesolicitat 1. Completarea i prezentarea Formularului B 2.Prezentarea Certificatului eliberat de Administraia Finanelor Publice din care s rezulte faptul c operatorul economic i-a ndeplinit obligaiile fiscale de plat ctre bugetul de stat, valabil la data deschiderii candidaturii (original sau copie conform cu originalul). 3. Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritile Publice Locale din care s rezulte faptul c operatorul economic i-a ndeplinit obligatiile de plat ctre bugetul local, valabil la data deschiderii candidaturii (original sau copie conform cu originalul). Not: n scopul dovedirii ndeplinirii cerinelelor de la punctele 2 i 3 de mai sus, operatorul economic nu are dreptul de a prezenta, iniial, o declaraie pe proprie rspundere, semnat de reprezentantul su legal,

Operatorii economici nerezideni (strini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului c i-au indeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor ctre bugetul de stat i bugetul local, n conformitate cu cerinele solicitate de autoritatea contractant, eliberate de autoritile competente ale rii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente

Primaria Boghicea echivalente). Documentele se vor fi prezentata n original sau copie legalizat, la care se va anexa traducerea autorizat i legalizat a acestora in limba romn. V.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Cerine obligatorii Documente care dovedesc forma de nregistrare Solicitat Nesolicitat Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului cu cel mult 30 de zile nainte de date limit de depunere a ofertei (original sau copie legalizat) din care s rezulte cel puin informaiile legate de structura acionarilor, reprezentanilor legali, obiectul de activitate, etc. Not: Persoanele fizice autorizate: vor prezenta Autorizaia de funcionare sau alte documente echivalente din care s rezulte competena acestora de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract (copie legalizat); Operatorii economici nerezideni (strini): vor prezenta documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, din care s rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice strine de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, n conformtiate cu ara de origine/ara n care operatorul economic este stabilit, traduse n limba romn i legalizate. Not: n cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerinele privind situaia personal a candidatului i capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) trebuie s fie ndeplinite de fiecare asociat n parte. V. 3. Situaia economico-financiar - Cerine obligatorii Informaii privind situaia economico-financiar Solicitat Nesolicitat 1. Prezentarea Bilantului contabil din anul precedent (2007) precum i a ultimului bilan contabil vizat pe anul 2008 (la 30.06.2008), vizat si inregistrat de organele competente, in copie conform cu originalul. Not: Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a solicita originalul pentru verificarea conformitatii copiei prezentate de ofertant. 2. Prezentarea informaiilor generale aferente anilor 2006, 2007 i 2008. Se va completa Formularul C. Not: Nivel minim: media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie s fie egal sau mai mare cu suma de 1.000.000 lei. Operatorii economici nerezideni (strini): vor prezenta traducerea autorizat i legalizat a documentelor solicitate mai sus.

Primaria Boghicea n msura n care publicarea bilanurilor contabile nu este prevzut de legislaia trii de origine/rii n care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care s reflecte o imagine fidel a situaiei economice i financiare a operatorului economic. V.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional - Cerine obligatorii Informaii privind capacitatea tehnic Solicitat Nesolicitat Se va completa Formularul D Not: Nivel minim: Ofertantul trebuie s fac dovada c a finalizat in ultimii 3 ani cel puin un contract care a avut ca obiect livrarea de bunuri a caror valoare sa fie de minimum 100.000 Lei fara TVA. Certificat de conformitate produs Solicitat Nesolicitat Prezentarea Certificatului de conformitate produs eliberat de producator (original sau copie conform cu originalul) Not: Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a solicita originalul pentru verificarea conformitatii copiei prezentate de ofertant. Autorizare pentru livrarea produselor Solicitat Nesolicitat Prezentarea autorizaiei de comercializare pentru produsele care fac obiectul contractului, care vor fi puse la dispoziia beneficiarului, emis de productorul autorizat n favoarea operatorului economic. Se va completa Formularul E sau un alt model care s conin cel puin datele din acest formular. Certificat de conformitate produs Solicitat Nesolicitat Informaii privind asocierea Solicitat Nesolicitat Certificat de producator conformitate produs eliberat de Prezentarea Listei privind principalelor livrri de produse din ultimii 3 ani.

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofert comun. ntr-o astfel de situaie se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel puin urmtoarele: faptul c asociaii sunt responsabili solidar i nelimitat de executarea contractului; nominalizarea liderului asociaiei; comunicrile se vor face cu liderul asociaiei; plile se vor face ctre liderul asociaiei; partea/prile din contract care urmeaz s fie ndeplinit/ndeplinite de fiecare asociat n parte.

Not: n cazul asocierii unui grup de operatori economici, ndeplinirea cerinelor privind situaia economico

Primaria Boghicea financiar precum i capacitatea tehnico economic se demonstreaz prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop n care asociaii au obligaia de a depune documentele relevante menionate la punctele V.3. V.4. din care s rezulte ndeplinirea cerinelor respective. Forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractant i rezerv dreptul de a solicita legalizarea asocierii n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare. Informatii privind subcontractanti Solicitat Nesolicitat Se va completa Formularul F, semnat de ctre candidat precum i de fiecare subcontractant n parte al acestuia. Not: n cazul n care pentru ndeplinirea contractului nu este necesar subcontractarea, operatorul economic va face precizarea nu este cazul n cadrul formularului menionat mai sus. V.5. Standarde de asigurare a calitii Cerine obligatorii Standarde de asigurarea calitatii Solicitat Nesolicitat Prezentarea listei cuprinznd subcontractanii cu specializarea acestora.

Not: n cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerinele de mai sus vor trebui s fie ndeplinite cel puin de ctre liderul asocierii. Operatorii economici nerezideni (strini): vor prezenta ceritificatele/documentele relevante nsoite de traduceri n limba romn autorizate i legalizate. VI. ELABORAREA OFERTEI VI.1. Limba de redactare a ofertei VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei VI.3. Garantie de participare Solicitat Nesolicitat

Limba romana 50 de zile de la data deschiderii ofertelor Cuantum: 110000 lei; - Perioada de valabilitate a garaniei: 60 de zile de la data stabilit pentru depunerea ofertelor; - Forma de constituire a garaniei: Scrisoarea de garanie bancar, n original (conform Formularului G). Scrisoarea de garanie bancar va fi eliberat de o banc din Romnia sau, dup caz, de o banc din strintate, de preferin cu corespondent n Romnia, Not: Pentru evitarea unor eventuale nenelegeri ntre asociaii din cadrul unui grup de operatori economici se recomand constituirea garaniei de participare n mod

Primaria Boghicea proporional cu partea/ prile din contract care urmeaz s fie ndeplinit de acetia. Scrisoarea de garanie bancar, eliberat de o banc din strintate va fi prezentat n original i, dac este cazul va fi nsoit de traducere legalizat i autorizat n limba romn. Ordinul de plat va fi prezentat n original sau copie legalizat i, dac este cazul va fi nsoit de traducere legalizat i autorizat n limba romn. Scrisoarea de garantie bancar sau ordinul de plat vor fi prezentate separat, nefiind incluse n coletul sigilat ce conine propunerea tehnic, propunerea financiar si documentele de calificare. Ofertanii tip I.M.M. care ndeplinesc prevederile legislaiei n vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiinrii i dezvoltrii intreprinderilor mici i mijlocii, astfel cum a fost modificat si completat ulterior) i doresc s depun 50% din valoarea garaniei de participare vor depune documente prin care s dovedeasc c sunt I.M.M. Autoritatea contractant va elibera/restitui garania de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006. VI.4. Consideraii ofertelor privind depunerea a) Consideraii generale: adresa la care se depune oferta: CONSILIULUI LOCAL in LOCALITATEA BOGHICEA, JUDETUL NEAMT. data limita pentru depunerea ofertei: 18.11.2010, ora 15.00; data de deschidere a ofertelor: 18.11.2010 ora 15.00; Operatorul economic trebuie s ia toate msurile astfel nct oferta s fie primit i nregistrat de ctre autoritatea contractant pn la data i ora limit de depunere a ofertelor, aa cum va fi evideniat aceasta n cadrul anunului de participare; Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o alt adres dect cea stabilit n cadrul invitaiei de participare sau dup expirarea datei pentru depunere se returneaz nedeschise. b) nchiderea i marcarea ofertei:

Ofertantul trebuie s sigileze originalul i copia n plicuri separate, marcnd corespunztor plicurile cu COPIE i ORIGINAL. Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior, nchis corespunztor i netransparent, marcat cu adresa autoritii contractante i cu inscripia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 19.11.2010, ORA 15.00; Originalul i copia trebuie s

Primaria Boghicea fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil, numerotate, tampilate pe fiecare pagin. n eventualitatea unei discrepane ntre original i copii, va prevala originalul. Orice terstur, adugare sau interliniere este valid doar dac este vizat de ctre persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze oferta. c) Modificarea/retragerea ofertei:

Orice operator economic are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai printr-o solicitare scris n acest sens. n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri asupra ofertei deja depuse, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse, modificrile trebuie prezentate n conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca n mod obligatoriu i inscripia "MODIFICRI". Operatorul economic nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea datei limit stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului i executarea garaniei de participare. mpreun cu propunerea tehnic i propunerea financiar se vor mai depune: Opisul coninnd documentele depuse; Scrisoarea de naintare Formularul nr. H; Scrisoarea de garanie bancar pentru garania de participare (Formularul G); Declaraie privind calitatea de participant la procedur Formularul I; mputernicire legal semnat de ctre administrator, sau un alt document legal echivalent, n cazul n care semnatarul ofertei este altcineva dect administratorul firmei (original/traducere autorizat i legalizat). Prin mputernicire se va autoriza semnatarul ofertei s angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului. Att originalul ofertei ct i copia acesteia vor fi numerotate i tampilate pe fiecare pagin. VI.5. Modul de prezentare a propunerii tehnice i a propunerii financiare Oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic; Oferta are caracter ferm i obligatoriu pe toat perioada de valabilitate, i trebuie s fie semnat, pe propria rspundere, de ctre ofertant sau de ctre persoana mputernicit legal de ctre acesta.

10

Primaria Boghicea

1. Propunerea tehnica se va prezenta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini. De asemenea se va prezenta o descriere exacta a produsului care face obiectul contractului, precum si urmatoarele precizari: - termen de livrare dupa semnarea contractului de catre ambele parti; - garantiile pentru exploatarea normala a bunului; - perioada de timp, dupa semnarea contractului, pentru care se vor asigura servicii post vanzare si asistenta tehnica; - perioada de timp dupa semnarea contractului pentru care se vor asigura piese de schimb sau subansambluri Nota: Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algortimul de calcul. 2. Propunerea financiara va fi exprimta in Lei fara T.V.A. si va include toate elementele necesare astfel incat produsul sa fie livrat in conditii normale pana la sediul autoritatii contractante (inclusiv toate cheltuielile legate de taxe precum si alte costuri pentru furnizarea produselor la destinatia finala). n acest sens, preul ofertat de ctre ofertani va fi exprimat DDP (Delivery Duty Paid Livrat cu Taxele Pltite) sediul Primriei Boghicea i va reprezenta preul final pe care l va plti autoritatea contractant n legtur cu achiziia autobasculantei, incluznd toate taxele, tarifele, comisioanele i orice alte asemenea costuri pltitible de ctre autoritatea contractant n legtur cu contractul de achiziie. Propunerea financiar va cuprinde formularul de ofert (se va completa Formularul nr. J) . VI.6. Deschiderea ofertelor edina de deschidere a ofertelor: Orice operator economic are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanii si, la deschiderea ofertelor; Participanii la edina de deschidere a ofertelor, vor prezenta n acest sens o delegaie scris din partea operatorului economic, prin care acesta din urm l angajeaz pe respectivul participant s-l reprezinte n cadrul edinei de deschidere a ofertelor; n cadrul edinei de deschidere, nu va fi respins nici o ofert, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una din urmtoarele situaii: a) au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n invitaia de participare/documentaia de atribuire;

11

Primaria Boghicea b) nu sunt nsoite de garania de participare astfel cum a fost solicitat n documentaia de atribuire. edina de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare, (de experii cooptai, dup caz) i de reprezentanii operatorilor economici. Procesul-verbal va consemna modul de desfurare a edinei de deschidere, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, numrul de pagini al propunerii tehnice i al propunerii financiare. Fiecare operator economic care si-a depus oferta, indiferent dac a fost sau nu prezent la edina de deschidere, va primi cte o copie a procesului - verbal. VII. CRITERIU DE ATRIBUIRE Preul cel mai sczut Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic Factor de evaluare 1. Preul total 2. Caracteristica tehnica

Pondere 60% 40%

100% Detalii privind algoritmul de calcul:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare Pre total se acord astfel: a) Pentru cel mai sczut dintre preuri se acord numrul maxim de puncte alocate factorului de b)
evaluare respectiv; Pentru celelalte preuri ofertate, punctajul se acord astfel: P(n) = P minim x 60 puncte, Pre(n) Unde, P(n) Preminim Pre(n) - punctajul ofertei aferent factorului de evaluare pentru care se calculeaz numrul acordat de puncte; - preul cel mai mic ofertat; - preul ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaz punctajul.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare Caracteristica tehnica se acord astfel: a) Pentru un autovehicul care respect numarul maxim de ore impuse 1000 ore sau care
beneficiaz de un numar de ore mai mic se acorda punctaj maxim (oferta autovehicolele a caror numar de ore este mai mai mare decat cel maxim impus vor fi respinse )

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI III.1. Ajustarea preului contractului

Preul contractului de achiziie este ferm, n Euro, pe toat perioada de derulare a contractului.

12

Primaria Boghicea DA NU Not: Ajustarea preului se realizeaz dup cum urmeaz: Plile se efectueaz n Lei, la cursul valutar comunicat de B.N.R. ca fiind valabil pentru ziua emiterii facturii. IX.2. Garania de bun execuie a contractului DA NU Cuantumul garaniei de bun execuie este de 10 % din valoarea total a contractului. Modul de constituire a garantiei de bun executie va fi scrisoare de garanie bancar de bun executie (in original), n conformitate cu Formularul K. Ofertantul declarat ctigtor are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului nainte de data ncheierii acestuia.

13

Primaria Boghicea

SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI

I. AUTORITATEA CONTRACTANTA . Primaria Boghicea , cu sediul in localitatea Boghicea, judetul Neamt, tel/fax 0233/767312 Cod Fiscal 17877362, reprezentat prin d-l Mihai Eugen; Primar localitatea Boghicea , jud. Neamt II. OBIECTUL ACHIZITIEI. Obiectul achizitiei il constituie achizitionarea pe baza de contract de achizitie publica de furnizare a unui GREDER RUTIER 6x4 (1 bucat), necesar Consiliului Local al comunei Boghicea, pentru buna functionare a activitatii. III. SECIFICAII TEHNICE MOTOR Motor turbodiesel, putere cuprins ntre 80-130 CP; COTE DE GABARIT Lime maxim 2800 mm; Lungime max.8600 mm; nlime max.3400 mm; Ampatamentul fa max. 2200mm; Ampatamentul spate max 2400 mm; Distana ntre axe : minim 6000 mm; MASA OPERAIONAL Greutatea total max. 19 000 kg; Masa pe axa fa max. 4200 kg; Masa pe axa spate max. 14 800 kg RAZA DE NTOARCERE : Maxim 7600 mm; UNGHIUL DE ARTICULARE : Maxim 30 grade UNGHIUL DE NTOARCERE AL FEEI : Minim 45 de grade 14

Primaria Boghicea

PRESIUNEA SISTEMULUI HIDRAULIC: Minim 18 Mpa LUNGIMEA I LIMEA LAMEI : Minim 3600 mm X 600 mm UNGHIUL DE ROTIRE AL LAMEI: 360 grade UNGHIUL DE TIERE AL LAMEI : Minim 90 de grade UNGHIUL DE APLECARE AL FEEI: Minim 15 grade VITEZ DE DEPLASARE NAINTE: Minim 40 km/h VITEZ DE DEPLASARE NAPOI : Minim 20 km/h Ore de functionare: Maxim 1000 CONDIII DE INSTRUIRE Punere n funciune i instruirea personalului la sediul Primriei Comunei Boghicea, judeul Neamt, sunt incluse n preul oferit; CONDIII DE LIVRARE Termenul de livrare 48 de la semnarea contractului; Manual de utilizare i ntreinere n original n limba romn; Echipamentul va fi livrat n stare de lucru; CONDIII DE GARANIE Garanie utilaj 12 luni necondiionat de orele de funcionare sau kilometri parcuri; Asigurarea reviziilor i interveniilor cu implicare service rapid la locul unde utilajul lucreaz in max 8 ore de la solicitare; Asigurarea tuturor pieselor sau a subansamblelor defecte, n ar la locul in care utilajul lucreaza prin unitate de service rapid. Obligativitatea deinerii unei locaii de service dotat corespunztor . CONDIII POSTGARANIE Perioada de postgaranie minim 10 ani; Contract de service postgaranie; Service postgaranie contra cost;

CONDIII DE TESTARE I RECEPIE 15

Primaria Boghicea

Punerea n funciune se face pe costurile furnizorului, se vor testa toate funciunile mainii i toate caracteristicile cerute de beneficiar; CONDIII DE PREZENTARE Oferta va fi insotita de manualul de intretinere din care sa reiasa si numarul de ore de functionare a utilajului ; Oferta va fi insotita de imagini ale utilajului ; Prevederile tehnice si documentele insotitoare din caietul de sarcini, referitoare la cerinele MINIME si conditiile de garantie si utilizare sunt obligatorii, nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei

16

Primaria Boghicea

SECTIUNEA III
Contract de furnizare nr.______________data_______________
Preambul In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre ........................................................................................... denumire autoritate contractanta adresa sediu ..................................................................... telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentata prin ....................................................................................................... (denumirea conducatorului), functia............................................... in calitate de achizitor, pe de o parte si ... ................ ........................... . denumire operatorul economic ............................................... adresa sediu ........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conducatorului) functia............................................... in calitate de furnizor, pe de alta parte. 2. Definitii 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale. b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 17

Primaria Boghicea

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 Camera Internationala de Comert (CIC). i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. (se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 3. Interpretare 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului 4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina .................................................(denumirea produselor si cantitatea), in perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract. 4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract. 5. Pretul contractului 5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de . lei, sau dupa caz .. euro, la care se adauga TVA. 6. Durata contractului 6.1 Durata prezentului contract este de .. luni, incepand de la data de . (se inscrie perioada si data) 6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de .... ( se inscrie data la care inceteaza contractul) 7. Executarea contractului 7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de ...... (se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul) 8. Documentele contractului 8.1 - Documentele contractului sunt: (Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului) 9. Obligatiile principale ale furnizorului 18

Primaria Boghicea

9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica. 9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract. 9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 10. Obligatiile principale ale achizitorului 10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 28 zile de la data emiterii facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata) 10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, de o,1% pentru fiecare zi de intrziere. (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 11.2 - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, de o,1% pentru fiecare zi de intrziere (se precizeaza aceiasi cota procentuala prevazuta la 11.1 pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului 12.1 - (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ., pentru perioada si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului. 19

Primaria Boghicea

( se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie) 12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 12.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de .. de la indeplinirea obligatiilor asumate. ( se precizeaza modul de restituire si termenul) 12.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului. 13. Receptie, inspectii si teste 13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 13.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor. (se precizeaza destinatia finala a produselor) 13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: a) de a inlocui produsele refuzate, sau b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice. 13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract. 14. Ambalare si marcare 14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. (2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit. 14.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare. (se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni ulterioare cerute de catre achizitor) 14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 15. Livrarea si documentele care insotesc produsele 20

Primaria Boghicea

15.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand: a) datele din graficul de livrare, si b) termenul comercial stabilit; dupa primirea ordinului de incepere. 15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: (se precizeaza documentele care vor insoti produsele) 15.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 15.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor. 16. Asigurari 16.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit. (se precizeaza termenul comercial de livrare) 17. Servicii 17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 17.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract. (se precizeaza perioada de timp convenita pentru prestarea serviciilor) 18. Perioada de garantie acordata produselor 18.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare. 18.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica. (se precizeaza perioada de garantie acordata produselor) (2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala. 18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 18.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. (se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului) 21

Primaria Boghicea

18.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract. 19. Ajustarea pretului contractului 19.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 19.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita. (se precizeaza formula de ajustare) 20. Amendamente 20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 21. Subcontractanti 21.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 21.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract. 21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 22. Intarzieri in indeplinirea contractului 22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare. 22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execitie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 23. Cesiunea

22

Primaria Boghicea

23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 23.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. 24. Forta majora 24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 25. Solutionarea litigiilor 25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania. (se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 27 Limba care guverneaza contractul 27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 28. Comunicari 28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 29. Legea aplicabila contractului 29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. ( se precizeaza data semnarii de catre parti) Achizitor ............................ (semnatura autorizata) LS Furnizor .............................. (semnatura autorizata) LS

23

Primaria Boghicea

24

Primaria Boghicea

SECTIUNEA IV FORMULARE
Formular A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura i a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 18o din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarre definitiva a unei instante judecatoreti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda i/ sau spalare de bani. De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala i o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaratie este valabila pna la data de _________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completarii ......................

Operator economic, _________________ (semnatura autorizata)

25

Primaria Boghicea Formular B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Subsemnatul(a).................................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ................................. [ se mentioneaza procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrarii i codul CPV], la data de .............. [se insereaza data], organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii contractante], declar pe proprie raspundere ca: a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a); c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor i contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romnia sau in tara in care este stabilit pna la data de 30.04.2009. d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarrea definitiva a unei instante judecatoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli in materie profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data completarii ......................

Operator economic, _________________ (semnatura autorizata)

Formular C

26

Primaria Boghicea OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ________________________________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) _____________________________________________________ __________________________________ 1. ________________________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________________________ Media anuala: ________________________________________________________________________________________

Data completarii ......................

Operator economic, _________________ (semnatura autorizata)

27

Primaria Boghicea Formular D OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................................................................, (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, situatiilor i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ........................................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar in legatura cu activitatea noastra. Prezenta declaratie este valabila pna la data de ........................................... (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic, _________________ (semnatura autorizata)

28

Primaria Boghicea

Nr. Crt.

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa 2

Calitatea furnizorului *)

Pretul total al contractului 4

Procent indeplinit de furnizor % 5

Cantitatea (U.M.)

Perioada de derulare a contractului **) 7

0 1 2 .....

Operator economic, ...................... (semnatura autorizata) _______ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere i de finalizare a contractului.

29

Primaria Boghicea

Formular E PRODUCATOR _______________ (denumirea/numele) AUTORIZARE

Catre __________________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Noi ____________________________________________, ca producatori de

____________________________ (denumirea produselor)

(denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare)

si avand capacitatile de productie in _______________________________________________, il autorizam prin (adresa fabricii) prezenta pe furnizorul ________________________________________________sa livreze produsele mai sus (denumirea/numele, adresa completa) mentionate. Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe _____________________________________ sa asigure pentru produsele respective (denumirea furnizorului) indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica. Data completarii.......................... Producator, ___________________ (semnatura autorizata)

31

Primaria Boghicea

Formular F OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.................................................................................................., (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, situatiilor i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .......................................................................................... (denumirea i adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar in legatura cu activitatea noastra. Prezenta declaratie este valabila .......................................... ofertei) Nr. Crt. Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatura pna la data de ...

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a

Data completarii ......................

Operator economic, _________________ (semnatura autorizata)

32

Primaria Boghicea
Formular G BANCA ___________________ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante i adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________________________, (denumirea contractului de achizitie publica) noi _______________________, avnd sediul inregistrat la __________________________________________, (denumirea bancii) (adresa bancii) ne obligam fata de ___________________________________________________________ sa platim suma de (denumirea autoritatii contractante) ____________________________, la prima sa cerere scrisa i fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-i motiva (in litere i in cifre) cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea i datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul _________________________________ i-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (denumirea/numele) b) oferta sa fiind stabilita ctigatoare, ________________________________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind ________________________________________________ stabilita ctigatoare, ofertantul

ofertantul

(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pna la data de ______________________. Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata)

33

Primaria Boghicea

Formular H OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) nregistrat la sediul autoritii contractante Nr. .............../....................

SCRISOARE DE NAINTARE Ctre:......................................... (denumirea autoritii contractante)

Ca urmare a invitaiei de participare nr. ......../........................, tranmis de dvs. n vederea depunerii ofertei, noi, ...., (denumirea/numele operatorului economic) v transmitem alturat coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-o copie, a) oferta noastr; b) documentele care insotesc oferta. Avem sperana c, oferta noastr este corespunzatoare i va satisface cerintele dvs..

Cu stim, Operator economic, _________________ (semnatura autorizat)

Formular I

34

Primaria Boghicea
OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE privind calitatea de participant la procedur

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................... (denumirea operatorului economic) , declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c la procedura de .......................................................... ... (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ........................... ...................................... (se menioneaz obiectul contractului) , aplicat de .................................................... (autoritatea contractant), cu termen de depunere a candidaturilor n data de .............................. (se menioneaz data stabilit pentru depunerea candidaturilor) particip i depun candidatur: n nume propriu; ca asociat n cadrul asociaiei......................................................... ca subcontractant al....................................................................... (se bifeaz opiunea corespunztoare) 2. Subsemnatul declar c: nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici; sunt membru n grupul sau reeaua a crei lista cu date de recunoatere o prezint n anex. (se bifeaz opiunea corespunztoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public. 4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ......................................................... ( denumirea i adresa autoritii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr. Data completrii Operator economic, _________________ (semnatura autorizat)

Formular J

35

Primaria Boghicea

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _______________________________________________, ne oferim ca, in conformitate (denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ______________________________________________________________________________________, (denumirea produsului) pentru suma de _______________________________ Euro, platibila dupa receptia produselor , conform clauzelor (suma in litere si in cifre) contractuale in acest sens, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____________________________. (suma in litere si in cifre) 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________________zile, respectiv pana la data de ______________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand (durata in litere si cifre) inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Precizam ca: |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data _____/_____/_____ _________________________________, in calitate de _______________________, legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ________________________________________________. (denumirea/numele operatorului economic)

36

Primaria Boghicea

Formular K BANCA ___________________ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante i adresa completa) Cu privire la contractul de achizitie publica _______________________________, (denumirea contractului) incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, i __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pna la concurenta sumei de _____________ reprezentnd ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garantie este valabila pna la data de ____________________ . In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie ii pierde valabilitatea. Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata)

37