You are on page 1of 15

egkjk"V!

oS|dh; o vkjksX; lsok


xV& v] {k&fdj.krK ;k laoxkZr
ukefunsZ'kukus fu;qDrhckcrrhckcregkjk"V! 'kklu
lkoZtfud vkjksX; foHkkx
'kklu fu.kZ; dz-ukefu&1211$iz-dz-451$lsok&2
ea_kky;] eqacbZ & 400 032032fnukad %& 09 ekpZ] 20112011okpk %& 1) egkjk"V! yksdlsok vk;ksx ;kapsdMhy i_k dz- 837(4)(8)$7214$15v]
fnukad 23 lIVascj] 2010
'kklu fu.kZ; %&
egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok] xV& v (osruJs.kh jQ-15600&
39100 + xzsM is 6600) ;k laoxkZr {k&fdj.krK ;k laoxkZrhy inkoj ukefunsZ'kukus
fu;qDrh dj.;klkBh lanHkkZ/khu i_kkvUo;s egkjk"V! yksdlsok vk;ksxkus ik_k
mesnokjkaP;k ukokph f'kiQkjl dsyh vkgs- ;k f'kiQkj'khuqlkj lkscrP;k fooj.ki_k v
e/khy jdkuk 2 ;sFkhy mesnokjkl jdkuk 3 ;sFkhy izoxkZe/khy fjDr inklkBh ik_k
Bjowu R;kaP;k ukokph f'kiQkjl mDr laoxkZrhy inkoj fu;qDrhlkBh dj.;kr vkyh
vkgs- R;kuqlkj R;kaph jdkuk dz- 4 ;sFkhy inkoj R;kaph oS|dh; rikl.kh] iqoZpkfj_;
izek.ki_k rlsp rs vizxr xVkr eksMr vlY;kl ukWu&fdzfeys;j izek.ki_k ;k
vkns'kkP;k fnukadkiklwu lgk efgU;kaP;k dkyko/khr lknj dj.;kP;k vVhaP;k vf/ku
jkgwu rkRiqjR;k LojQikr fu;qDrh dj.;kr ;sr vkgs- ojhy izek.ki_kkaph iwrZrk lgk
efgU;kP;k dkyko/khr u >kkY;kl R;kaph ukefunsZ'kukus dsysyh gh fu;qDrh vkiksvki
laiq"Vkr ;sbZy2;k mesnokjkph fu;qDrh [kkyhy vVh o 'krhZaP;k v/khu jkghyv) egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok] xV&v {k&fdj.krK ;k laoxkZrhy inkpk
fLodkj dsY;kP;k rkj[ksiklwu R;kph fu;qDrh nksu o"kZ brdk dkyko/kh gh ifjfo{kk/khu
LojQikph jkghy- rj ifjoh{kk/khu dkyko/khr R;kuh dkekpk visf{kr ntkZ izkIr u
dsY;kl fdaok R;kaph orZ.kwd v;ksX; vk<GY;kl R;kaph lsok laiq"Vkr vk.kyh tkmQ
'kdsy] fdaok R;kaP;k ifjfo{kk/khu dkG vko';d R;k dkyko/khlkBh ok<foyk tkbZy-

R;k ok<ysY;k dkGke/;s ns[khy R;kaps dke lek/kkudkjd >kkys ukgh rj] R;kaph lsok
dks.kR;kgh iwoZ lqpusf'kok; laiq"Vkr vk.kyh tkbZy-rlsp ifjfo{kk/khu dkyko/khe/khy
osruok< 'kklukus fofgr dsysY;k fu;ekuqlkj vuqKs; jkghy- ifjfo{kk dkyko/kh iq.kZ
dsY;kf'kok; R;kauk iq<hy osruok< vuqKs; gks.kkj ukghc) R;kaP;k ukokph uksan.kh egkjk"V! oS|dh; O;kolkf;d vf/kfu;e] 1961
vFkok egkjk"V! oS|dh; ifj"kn vf/kfu;e] 1965 [kkyh ;k fu;qDrhiwohZ dsyh vlyh
ikfgts fdaok Hkkjrh; oS|dh; uksanoghe/;s fu;qDrhiwohZ uksan >kkyh vlyh ikfgtsd) R;kauk ,d iRuh fdaok rh g;kr vlrkuk nqljk fookg djrk ;s.kkj ukghM) ,d efgU;kph iqoZ lwpuk fnY;kf'kok; vxj ,d efgU;kph vkxkmQ osruiqrhZ
dsY;kf'kok; R;kauk lsokeqDr gksrk ;s.kkj ukghb) R;kauk R;kaps lsok dkyko/khr dsanz 'kklukus fofgr dsysY;k vVhaoj pkj
o"kkZP;k dkyko/khdfjrk (izf'k{k.k dkyko/kh /kjQu) tjQj iMY;kl Hkkjr laj{k.k fdaok
laj{k.k lsos'kh lacaf/kr v'kk inkoj dke djkos ykxsy- gs nkf;Ro lsosP;k ifgY;k ngk
o"kkZi;Zar e;kZfnr jkghy o 45 o"ksZ o;kuarj loZlk/kkj.ki.ks ykxw gks.kkj ukghiQ) R;kauk 'kklu foghr djhy R;kizek.ks izf'k{k.k ikj ikMkos ykxsyx) 'kklukus lwV fnyh vlY;k[ksjkt R;kauk [kktxh O;olk; dj.;kl izfrca/k
jkghy- 'kklukus T;k T;k inkoj dke dj.kk`;k vf/kdk&;kauk [kktxh O;olk; dj.;kl
fucZa/k /kkrys vkgsr R;k vf/kdk&;kauk R;k,soth R;k R;k osGh vfLrRokr vlysY;k o
'kklukus osGksosGh lq/kkj.kk dsysY;k fu;ekizek.ks O;olk; jks/k HkRrk vuqKs; jkghy?k) R;kuh fganh vkf.k ejkBh Hkk"kk ifj{kslaca/khP;k fu;ekoyhuqlkj tj rs ;k
ifj{kk vxksnjp mRrh.kZ dsyh ulsy fdaok rh mRrh.kZ gks.;kiklwu R;kauk lwV feGkyh
ulsy rj R;kauh ,rnFkZ eaMGkph ejkBh$ fganh fo"k;kph ifj{kk foghr eqnrhr mRrh.kZ
gks.ks vko';d jkghy- vU;Fkk R;kaP;k rn@uarjP;k iq<hy osruok<h jks[kwu Bso.;kr
;srhyp) 'kklu fu.kZ;] lkekU; iz'kklu foHkkx dzekad izf'k{k.k& 2000$iz-dz61$2001$39] fnukad 19-03-2003 'kklu lsosrhy fu;qDrhdfjrk lax.kd gkrkG.kh$
okijkckcrps Kku ,d vfrfjDr vko';d vgZrk Eg.kwu fuf'pr dj.;kr vkY;kps
izLrqr dj.;kr vkys vkgs- ;kLro ;k 'kklu fu.kZ;kOnkjs fu;qDrh ns.;kr ;s.kk&;k

oS|dh; vf/kdk&;kauh 'kklu ekU;rk izkIr lax.kd gkrkG.kh$ okijkckcrps vko';d rs


izek.ki_k lapkyd] vkjksX; lsok] eqacbZ ;kapsekiQZr vkns'k feGkY;kiklwu ,d o"kkZP;k
dkyko/khr 'kklukl lknj dj.ks vko';d jkghy3mesnokjkus inLFkkiusps vkns'k izkIr >kkY;kP;k fnukadkiklwu ,d
efgU;kap;k vkr R;kaP;k use.kwdhP;k fBdk.kh jQtw >kkys ikfgts- vU;Fkk ,d
efgU;kuarj lnj fu;qDrhps vkns'k vkiksvkip jn@n gksrhy- dk;kZy; izeq[kkauh ,d
efgU;kuarj jQtw gks.kk&;k vf/kdk&;kl jQtw djQu ?ksow u;s4egkjk"V! yksdlsok vk;ksxkus tkghj dsysY;k ;knhrhy mesnokjkaph ts"Brk
R;kauk feGkysY;k xq.kdzekuqlkj (Merit List) Bjfo.;kr ;sbZy o oasxG;kus osGksosGh
izfl/n dj.;kr ;sbZy5egkjk"V! os|dh; o vkjksX; lsok] xV& v ;k laoxkZe/;s ukefunsZ'kukus
fu;qDrh >kkY;koj ;k vf/kdk&;kaps osru egkjk"V! ukxjh lsok (osru) fu;e] 1981
e/khy rjrqnhuqlkj fu'phr dsys tkbZy6lacaf/kr dk;kZy; izeq[kkauh fu;qDrh fnysY;k mesnokjkauk inLFkkiusP;k
fBdk.kh jQtw djQu ?;kos o R;kaps jQtw vgoky ojh"B i;Zos{kdh; vf/kdk&;kauk Eg.ktsp
milapkyd] vkjksX; lsok$ lapkyd] vkjksX; lsok rlsp 'kklukl vkB fnolkar lknj
djkosr- 'kkldh; lsosr dk;Zjr vlysY;k vf/kdk&;kauk i;Zos{kdh; vf/kdk`;kauh
lsokeqDr djQu R;kaP;k uohu inLFkkiusP;k fBdk.kh jQtq gks.;klkBh rkRdkG dk;ZeqDr
djkos o T;k fBdk.kh inLFkkiuk ns.;kr vkyh vkgs R;k dk;kZy;kP;k dk;kZy; izeq[kkauh
R;kauk ;kaps dk;kZy;kr jQtw djQu ?ksmQu vkiyk jQtq vgoky lapkyd] vkjksX; lsok
rlsp 'kklukl Rojhr lknj djkok7lnj
mesnokjkauk
for
foHkkx
'kklu
fu.kZ;
dzvafu;ks&1005$126$lsok&4] fn-31 vkWDVkscj] 2005 P;k rjrqnhuqlkj ifjHkkf"kr
va'knku fuo=rrh osru ;kstuk ykxw dj.;kr vkysyh vkgs- rh ykxw gkbZy- ts
deZpkjh 1$11$2005 iqohZ 'kklu lsosr fuo=Rrh osrukgZ vkLFkkiusoj dk;Zjr vlrkuk
R;kaph uohu inkoj fu;qDrh dj.;kr vkyh vlsy] R;akuk 'kklu ifji_kd foRr foHkkx
dz- vafu;ks 1006$87$lsok 4] fn- 12 tkusokjh] 2007 o 'kklu ifji_kd foRr
foHkkx dz- vafu;ks 1009$iz-dz- 32$lsok 4] fn- 18$8$2009 vUo;s dj.;kr

vkysY;k Li"Vhdj.kkuqlkj loZ vVhaph iqrZrk djhr vlY;kl lacaf/kr 'kklfd;


deZpk`;kl l/;k vfLrRokr vlysyh fuo=Rrh osru ;kstuk Eg.kts egkjk"V! ukxjh lsok
(fuo=Rrh osru) fu;e] 1982 o Hkfo"; fuokZg fu/kh ;kstuk ykxw gks.;kl ik_k
Bjrhy o lnj vVhaph irZrk u dj.kk`;k mesnokjkauk ufou ifjHkkf"kr va'knku
fuo=rrh osru ;kstuk ykxw jkghy8-

vko';d vf/klwpuk egkjk"V! 'kklukP;k jkti_kkr izfl/n dj.;kr ;kohlnjps vkns'k www.maharashtra.gov.in oj lkdsrkad dz-

;sFks izfl/n dj.;kr vkys vkgsregkjk"V!kps jkT;iky ;kaP;k vkns'kkuqlkj o ukokus]

(jktsanz iokj)
'kklukps voj lfpo
izfr]

foHkkxh; vk;qDr
lapkyd] vkjksX; lsok] eqacbZ
lglapkyd (iz'kklu o vFkZladYi)] vkjksX; lsok] eqacbZ
milapkyd] vkjksX; lsok] (laca/khr)
vf/k"Bkrk] HkkmQlkgsc fgjs 'kklfd; oS|dh; egkfo|kky;] /kqGs
ftYgk 'kY; fpfdRld] lkekU; jQX.kky;] Bk.ks$ tkyuk$ /kqGs$ ijHk.kh$ jk;xM$
tGxko$chM
oS|dh; vf/k{kd] miftYgk$dqVhj$xzkeh.k jQX.kky;] ijrqj] ft-tkyuk $ usj]
ft- chM
egkys[kkiky] egkjk"V! 1$2 (ys[kkifj{kk$ys[kk vuqKs;rk) eqacbZ$ ukxiwj
ftYgk dks"kkxkj vf/kdkjh] Bk.ks$ tkyuk$ /kqGs$ ijHk.kh$ jk;xM$
tGxko$chM
lacaf/kr vf/kdkjh (fooj.k i_k v e/khy jdkuk 2 izek.ks)
fuoMuLrh] lsok&2

fooj.k i_k v
'kklu fu.kZ; lkoZtfud vkjksX; foHkkx dz- ukefu&1210$iz-dz451$lsok&2] fnfn- 9 ekpZ] 2011 ps tksMi_k
{k & fdj.krK ;k laoxkZrhy inkoj fu;qDrhlkBh f'kiQkjl dj.;kar
vkysY;k mesnokjkauk inLFkkiuk & ljGlsok izos'k fu;qDrh
v-dz1

uko

fuoMhpk
izoxZ

ukefuns'kZukus inLFkkiuk

2
Jh- fefyan fnxacjjko
dqyd.khZ

[kqyk

lkekU; jQX.kky;] tkyuk

Jh- fot;dqekj
fouk;djko baxs

[kqyk

lkekU; jQX.kky;] ijHk.kh

Jherh lk/kuk Hkxoku


nsodqGs

v-tkefgyk

lkekU; jQX.kky;] jk;xM

Jherh d=ikyh e/kwdj


ns'keq[k

b-ek-o- lkekU; jQX.kky;] tGxko


efgyk

Jh- lqnke rqG'khjke


esg_ks

Hk-t(d)

lkekU; jQX.kky;] chM

egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok


xV& v] cf/kjhdj.krK ;k laoxkZr
ukefunsZ'kukus fu;qDrhckcrrhckcregkjk"V! 'kklu
lkoZtfud vkjksX; foHkkx
'kklu fu.kZ; dz-ukefu&1211$iz-dz-452$lsok&2
ea_kky;] eqacbZ & 400 032032fnukad %& 09 ekpZ] 20112011okpk %& 1) egkjk"V! yksdlsok vk;ksx ;kapsdMhy i_k dz-837(4)(1)$1369&,lMh$
ia/kjk&v] fnukad 23 lIVascj] 2010
2) egkjk"V! yksdlsok vk;ksx ;kapsdMhy i_k dz-837(4)(1)$7213$
ia/kjk&v] fnukad 11 vkWDVkscj] 2010'kklu fu.kZ; %&
egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok] xV& v (osruJs.kh jQ-15600&
39100 + xzsM is 6600) ;k laoxkZr cf/kjhdj.krK ;k laoxkZrhy inkoj
ukefunsZ'kukus fu;qDrh dj.;klkBh lanHkkZ/khu i_kkUo;s egkjk"V! yksdlsok vk;ksxkus ik_k
mesnokjkaP;k ukokph f'kiQkjl dsyh vkgs- ;k f'kiQkj'khuqlkj lkscrP;k fooj.ki_k v
e/khy jdkuk 2 ;sFkhy mesnokjkl jdkuk 3 ;sFkhy izoxkZe/khy fjDr inklkBh ik_k
Bjowu R;kaP;k ukokph f'kiQkjl mDr laoxkZrhy inkoj fu;qDrhlkBh dj.;kr vkyh
vkgs- R;kuqlkj R;kaph jdkuk dz- 4 ;sFkhy inkoj R;kaph oS|dh; rikl.kh] iqoZpkfj_;
izek.ki_k rlsp rs vizxr xVkr eksMr vlY;kl ukWu&fdzfeys;j izek.ki_k ;k
vkns'kkP;k fnukadkiklwu lgk efgU;kaP;k dkyko/khr lknj dj.;kP;k vVhaP;k vf/ku
jkgwu rkRiqjR;k LojQikr fu;qDrh dj.;kr ;sr vkgs- ojhy izek.ki_kkaph iwrZrk lgk
efgU;kP;k dkyko/khr u >kkY;kl R;kaph ukefunsZ'kukus dsysyh gh fu;qDrh vkiksvki
laiq"Vkr ;sbZy2;k mesnokjkph fu;qDrh [kkyhy vVh o 'krhZaP;k v/khu jkghyv) egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok] xV&v cf/kjhdj.k rK ;k laoxkZrhy
inkpk fLodkj dsY;kP;k rkj[ksiklwu R;kph fu;qDrh nksu o"kZ brdk dkyko/kh gh
ifjfo{kk/khu LojQikph jkghy- rj ifjoh{kk/khu dkyko/khr R;kuh dkekpk visf{kr

ntkZ izkIr u dsY;kl fdaok R;kaph orZ.kwd v;ksX; vk<GY;kl R;kaph lsok laiq"Vkr
vk.kyh tkmQ 'kdsy] fdaok R;kaP;k ifjfo{kk/khu dkG vko';d R;k dkyko/khlkBh
ok<foyk tkbZy- R;k ok<ysY;k dkGke/;s ns[khy R;kaps dke lek/kkudkjd >kkys ukgh
rj] R;kaph lsok dks.kR;kgh iwoZ lqpusf'kok; laiq"Vkr vk.kyh tkbZy-rlsp ifjfo{kk/khu
dkyko/khe/khy osruok< 'kklukus fofgr dsysY;k fu;ekuqlkj vuqKs; jkghy- ifjfo{kk
dkyko/kh iq.kZ dsY;kf'kok; R;kauk iq<hy osruok< vuqKs; gks.kkj ukghc) R;kaP;k ukokph uksan.kh egkjk"V! oS|dh; O;kolkf;d vf/kfu;e] 1961
vFkok egkjk"V! oS|dh; ifj"kn vf/kfu;e] 1965 [kkyh ;k fu;qDrhiwohZ dsyh vlyh
ikfgts fdaok Hkkjrh; oS|dh; uksanoghe/;s fu;qDrhiwohZ uksan >kkyh vlyh ikfgtsd) R;kauk ,d iRuh fdaok rh g;kr vlrkuk nqljk fookg djrk ;s.kkj ukghM) ,d efgU;kph iqoZ lwpuk fnY;kf'kok; vxj ,d efgU;kph vkxkmQ osruiqrhZ
dsY;kf'kok; R;kauk lsokeqDr gksrk ;s.kkj ukghb) R;kauk R;kaps lsok dkyko/khr dsanz 'kklukus fofgr dsysY;k vVhaoj pkj
o"kkZP;k dkyko/khdfjrk (izf'k{k.k dkyko/kh /kjQu) tjQj iMY;kl Hkkjr laj{k.k fdaok
laj{k.k lsos'kh lacaf/kr v'kk inkoj dke djkos ykxsy- gs nkf;Ro lsosP;k ifgY;k ngk
o"kkZi;Zar e;kZfnr jkghy o 45 o"ksZ o;kuarj loZlk/kkj.ki.ks ykxw gks.kkj ukghiQ) R;kauk 'kklu foghr djhy R;kizek.ks izf'k{k.k ikj ikMkos ykxsyx) 'kklukus lwV fnyh vlY;k[ksjkt R;kauk [kktxh O;olk; dj.;kl izfrca/k
jkghy- 'kklukus T;k T;k inkoj dke dj.kk`;k vf/kdk&;kauk [kktxh O;olk; dj.;kl
fucZa/k /kkrys vkgsr R;k vf/kdk&;kauk R;k,soth R;k R;k osGh vfLrRokr vlysY;k o
'kklukus osGksosGh lq/kkj.kk dsysY;k fu;ekizek.ks O;olk; jks/k HkRrk vuqKs; jkghy?k) R;kuh fganh vkf.k ejkBh Hkk"kk ifj{kslaca/khP;k fu;ekoyhuqlkj tj rs ;k
ifj{kk vxksnjp mRrh.kZ dsyh ulsy fdaok rh mRrh.kZ gks.;kiklwu R;kauk lwV feGkyh
ulsy rj R;kauh ,rnFkZ eaMGkph ejkBh$ fganh fo"k;kph ifj{kk foghr eqnrhr mRrh.kZ
gks.ks vko';d jkghy- vU;Fkk R;kaP;k rn@uarjP;k iq<hy osruok<h jks[kwu Bso.;kr
;srhyp) 'kklu fu.kZ;] lkekU; iz'kklu foHkkx dzekad izf'k{k.k& 2000$iz-dz61$2001$39] fnukad 19-03-2003 'kklu lsosrhy fu;qDrhdfjrk lax.kd gkrkG.kh$

okijkckcrps Kku ,d vfrfjDr vko';d vgZrk Eg.kwu fuf'pr dj.;kr vkY;kps


izLrqr dj.;kr vkys vkgs- ;kLro ;k 'kklu fu.kZ;kOnkjs fu;qDrh ns.;kr ;s.kk&;k
oS|dh; vf/kdk&;kauh 'kklu ekU;rk izkIr lax.kd gkrkG.kh$ okijkckcrps vko';d rs
izek.ki_k lapkyd] vkjksX; lsok] eqacbZ ;kapsekiQZr vkns'k feGkY;kiklwu ,d o"kkZP;k
dkyko/khr 'kklukl lknj dj.ks vko';d jkghy3mesnokjkus inLFkkiusps vkns'k izkIr >kkY;kP;k fnukadkiklwu ,d
efgU;kap;k vkr R;kaP;k use.kwdhP;k fBdk.kh jQtw >kkys ikfgts- vU;Fkk ,d
efgU;kuarj lnj fu;qDrhps vkns'k vkiksvkip jn@n gksrhy- dk;kZy; izeq[kkauh ,d
efgU;kuarj jQtw gks.kk&;k vf/kdk&;kl jQtw djQu ?ksow u;s4egkjk"V! yksdlsok vk;ksxkus tkghj dsysY;k ;knhrhy mesnokjkaph ts"Brk
R;kauk feGkysY;k xq.kdzekuqlkj (Merit List) Bjfo.;kr ;sbZy o oasxG;kus osGksosGh
izfl/n dj.;kr ;sbZy5egkjk"V! os|dh; o vkjksX; lsok] xV& v ;k laoxkZe/;s ukefunsZ'kukus
fu;qDrh >kkY;koj ;k vf/kdk&;kaps osru egkjk"V! ukxjh lsok (osru) fu;e] 1981
e/khy rjrqnhuqlkj fu'phr dsys tkbZy6lacaf/kr dk;kZy; izeq[kkauh fu;qDrh fnysY;k mesnokjkauk inLFkkiusP;k
fBdk.kh jQtw djQu ?;kos o R;kaps jQtw vgoky ojh"B i;Zos{kdh; vf/kdk&;kauk Eg.ktsp
milapkyd] vkjksX; lsok$ lapkyd] vkjksX; lsok rlsp 'kklukl vkB fnolkar lknj
djkosr- 'kkldh; lsosr dk;Zjr vlysY;k vf/kdk&;kauk i;Zos{kdh; vf/kdk`;kauh
lsokeqDr djQu R;kaP;k uohu inLFkkiusP;k fBdk.kh jQtq gks.;klkBh rkRdkG dk;ZeqDr
djkos o T;k fBdk.kh inLFkkiuk ns.;kr vkyh vkgs R;k dk;kZy;kP;k dk;kZy; izeq[kkauh
R;kauk ;kaps dk;kZy;kr jQtw djQu ?ksmQu vkiyk jQtq vgoky lapkyd] vkjksX; lsok
rlsp 'kklukl Rojhr lknj djkok7lnj
mesnokjkauk
for
foHkkx
'kklu
fu.kZ;
dzvafu;ks&1005$126$lsok&4] fn-31 vkWDVkscj] 2005 P;k rjrqnhuqlkj ifjHkkf"kr
va'knku fuo=rrh osru ;kstuk ykxw dj.;kr vkysyh vkgs- rh ykxw gkbZy- ts
deZpkjh 1$11$2005 iqohZ 'kklu lsosr fuo=Rrh osrukgZ vkLFkkiusoj dk;Zjr vlrkuk
R;kaph uohu inkoj fu;qDrh dj.;kr vkyh vlsy] R;akuk 'kklu ifji_kd foRr foHkkx

dz- vafu;ks 1006$87$lsok 4] fn- 12 tkusokjh] 2007 o 'kklu ifji_kd foRr


foHkkx dz- vafu;ks 1009$iz-dz- 32$lsok 4] fn- 18$8$2009 vUo;s dj.;kr
vkysY;k Li"Vhdj.kkuqlkj loZ vVhaph iqrZrk djhr vlY;kl lacaf/kr 'kklfd;
deZpk`;kl l/;k vfLrRokr vlysyh fuo=Rrh osru ;kstuk Eg.kts egkjk"V! ukxjh lsok
(fuo=Rrh osru) fu;e] 1982 o Hkfo"; fuokZg fu/kh ;kstuk ykxw gks.;kl ik_k
Bjrhy o lnj vVhaph irZrk u dj.kk`;k mesnokjkauk ufou ifjHkkf"kr va'knku
fuo=rrh osru ;kstuk ykxw jkghy8-

vko';d vf/klwpuk egkjk"V! 'kklukP;k jkti_kkr izfl/n dj.;kr ;kohlnjps vkns'k www.maharashtra.gov.in oj lkdsrkad dz-

;sFks izfl/n dj.;kr vkys vkgsregkjk"V!kps jkT;iky ;kaP;k vkns'kkuqlkj o ukokus]

(jktsanz iokj)
'kklukps voj lfpo
izfr]

foHkkxh; vk;qDr
lapkyd] vkjksX; lsok] eqacbZ
lglapkyd (iz'kklu o vFkZladYi)] vkjksX; lsok] eqacbZ
milapkyd] vkjksX; lsok] (laca/khr)
ftYgk 'kY; fpfdRld] lkekU; jQX.kky;] ukf'kd$ xksanh;k$ okf'ke$
ijHk.kh$chM$tkyuk$Bk.ks$ tGxko$ vejkorh$ fla/kqnqxZ$ vgenuxj$ lksykiwj$
fgsxksyh$ mLekukckn$ vkSjaxkckn$ dksYgkiwj$ ukxiwj
oS|dh; vf/k{kd] foHkkxh; lanHkZ lsok jQX.kky;] ukf'kd$ L_kh jQX.kky;] usduqj]
chM$miftYgk$ dqVhj$ xzkeh.k jQX.kky;] lks;xkao] vkSjaxkcknegkys[kkiky] egkjk"V! 1$2 (ys[kkifj{kk$ys[kk vuqKs;rk) eqacbZ$ ukxiwj
ftYgk dks"kkxkj vf/kdkjh] ukf'kd$ xksanh;k$ okf'ke$ ijHk.kh$chM$tkyuk$Bk.ks$
tGxko$ vejkorh$ fla/kqnqxZ$ vgenuxj$ lksykiwj$ fgsxksyh$ mLekukckn$
vkSjaxkckn$ dksYgkiwj$ ukxiwj
lacaf/kr vf/kdkjh (fooj.k i_k v e/khy jdkuk 2 izek.ks)
fuoMuLrh] lsok&2

fooj.k i_k v
'kklu fu.kZ; lkoZtfud vkjksX; foHkkx dz- ukefu&1210$iz-dz-452$lsok&2]
fnfn- 9 ekpZ] 2011 ps tksMi_k
cf/kjhdj.k rK ;k laoxkZrhy inkoj fu;qDrhlkBh f'kiQkjl dj.;kar vkysY;k
mesnokjkauk inLFkkiuk & ljGlsok
ok izos'k fu;qDrh
vdz1

mesnokjkps uko

ukefuns'kZukus inLFkkiuk

Jherh n'kZuk n'kjFk ckjodj

3
b-ek-o(efgyk)

Jh- izdk'k exuhjke ikysoky

[kqyk

ds-Vh-lh-lkekU; jQX.kky;]
xkasnh;k

3
4

Jh- vfuy vkuanjko dkoj[ks


Jh- ukenso jkepanz iokj

[kqyk
[kqyk

Jh- xqjQcl ukcukFk 'ksVs

[kqyk

lkekU; jQX.kky;] okf'ke


L_kh jQX.kky;] vejkorh
lkekU; jQX.kky;] ekysxko]
ukf'kd

v-tk-

lkekU; jQX.kky;] tkyuk

Jh- nRrk ukxksjko nsxkaaodj


Jherh viZ.kk ukjk;.kjko
xkodj

[kqyk efgyk

lkekU; jQX.kky;] fla/kqnqxZ

Jherh ufle v[rj 'ks[k


fnykoj

viax
vfLFkO;ax

,dk ik;kus v/kw

ch-MCY;q- th- jQX.kky;]


xksanh;k

Jh- lanhi pdz/kj esgjs

b-ek-o-

lkekU; jQX.kky;] tGxko

fuoMhpk izoxZ

4
foHkkxh; lanHkZ lsok
jQX.kky;] ukf'kd

egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok


xV& v] vLFkhO;axksipkj rK ;k
laoxkZr ukefunsZ'kukus fu;qDrhckcrrhckcregkjk"V! 'kklu
lkoZtfud vkjksX; foHkkx
'kklu fu.kZ; dz-ukefu&1210$iz-dz-511$lsok&2
ea_kky;] eqacbZ & 400 032032fnukad %& 09 ekpZ] 20112011
okpk %& 1) egkjk"V! yksdlsok vk;ksx ;kapsdMhy i_k dz-837(4)(2)$7204$ia/kjk&v
fnukad 7 fMlsacj] 2010'kklu fu.kZ; %&
egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok] xV& v (osruJs.kh jQ-15600&
39100 + xzsM is 6600) ;k laoxkZr vLFkhO;axksipkj rK ;k laoxkZrhy inkoj
ukefunsZ'kukus fu;qDrh dj.;klkBh lanHkkZ/khu i_kkUo;s egkjk"V! yksdlsok vk;ksxkus ik_k
mesnokjkaP;k ukokph f'kiQkjl dsyh vkgs- ;k f'kiQkj'khuqlkj lkscrP;k fooj.ki_k v
e/khy jdkuk 2 ;sFkhy mesnokjkl jdkuk 3 ;sFkhy izoxkZe/khy fjDr inklkBh ik_k
Bjowu R;kaP;k ukokph f'kiQkjl mDr laoxkZrhy inkoj fu;qDrhlkBh dj.;kr vkyh
vkgs- R;kuqlkj R;kaph jdkuk dz- 4 ;sFkhy inkoj R;kaph oS|dh; rikl.kh] iqoZpkfj_;
izek.ki_k rlsp rs vizxr xVkr eksMr vlY;kl ukWu&fdzfeys;j izek.ki_k ;k
vkns'kkP;k fnukadkiklwu lgk efgU;kaP;k dkyko/khr lknj dj.;kP;k vVhaP;k vf/ku
jkgwu rkRiqjR;k LojQikr fu;qDrh dj.;kr ;sr vkgs- ojhy izek.ki_kkaph iwrZrk lgk
efgU;kP;k dkyko/khr u >kkY;kl R;kaph ukefunsZ'kukus dsysyh gh fu;qDrh vkiksvki
laiq"Vkr ;sbZy2;k mesnokjkph fu;qDrh [kkyhy vVh o 'krhZaP;k v/khu jkghyv) egkjk"V! oS|dh; o vkjksX; lsok] xV&v vLFkhO;axksipkj rK ;k laoxkZrhy
inkpk fLodkj dsY;kP;k rkj[ksiklwu R;kph fu;qDrh nksu o"kZ brdk dkyko/kh gh
ifjfo{kk/khu LojQikph jkghy- rj ifjoh{kk/khu dkyko/khr R;kuh dkekpk visf{kr
ntkZ izkIr u dsY;kl fdaok R;kaph orZ.kwd v;ksX; vk<GY;kl R;kaph lsok laiq"Vkr

vk.kyh tkmQ 'kdsy] fdaok R;kaP;k ifjfo{kk/khu dkG vko';d R;k dkyko/khlkBh
ok<foyk tkbZy- R;k ok<ysY;k dkGke/;s ns[khy R;kaps dke lek/kkudkjd >kkys ukgh
rj] R;kaph lsok dks.kR;kgh iwoZ lqpusf'kok; laiq"Vkr vk.kyh tkbZy-rlsp ifjfo{kk/khu
dkyko/khe/khy osruok< 'kklukus fofgr dsysY;k fu;ekuqlkj vuqKs; jkghy- ifjfo{kk
dkyko/kh iq.kZ dsY;kf'kok; R;kauk iq<hy osruok< vuqKs; gks.kkj ukghc) R;kaP;k ukokph uksan.kh egkjk"V! oS|dh; O;kolkf;d vf/kfu;e] 1961
vFkok egkjk"V! oS|dh; ifj"kn vf/kfu;e] 1965 [kkyh ;k fu;qDrhiwohZ dsyh vlyh
ikfgts fdaok Hkkjrh; oS|dh; uksanoghe/;s fu;qDrhiwohZ uksan >kkyh vlyh ikfgtsd) R;kauk ,d iRuh fdaok rh g;kr vlrkuk nqljk fookg djrk ;s.kkj ukghM) ,d efgU;kph iqoZ lwpuk fnY;kf'kok; vxj ,d efgU;kph vkxkmQ osruiqrhZ
dsY;kf'kok; R;kauk lsokeqDr gksrk ;s.kkj ukghb) R;kauk R;kaps lsok dkyko/khr dsanz 'kklukus fofgr dsysY;k vVhaoj pkj
o"kkZP;k dkyko/khdfjrk (izf'k{k.k dkyko/kh /kjQu) tjQj iMY;kl Hkkjr laj{k.k fdaok
laj{k.k lsos'kh lacaf/kr v'kk inkoj dke djkos ykxsy- gs nkf;Ro lsosP;k ifgY;k ngk
o"kkZi;Zar e;kZfnr jkghy o 45 o"ksZ o;kuarj loZlk/kkj.ki.ks ykxw gks.kkj ukghiQ) R;kauk 'kklu foghr djhy R;kizek.ks izf'k{k.k ikj ikMkos ykxsyx) 'kklukus lwV fnyh vlY;k[ksjkt R;kauk [kktxh O;olk; dj.;kl izfrca/k
jkghy- 'kklukus T;k T;k inkoj dke dj.kk`;k vf/kdk&;kauk [kktxh O;olk; dj.;kl
fucZa/k /kkrys vkgsr R;k vf/kdk&;kauk R;k,soth R;k R;k osGh vfLrRokr vlysY;k o
'kklukus osGksosGh lq/kkj.kk dsysY;k fu;ekizek.ks O;olk; jks/k HkRrk vuqKs; jkghy?k) R;kuh fganh vkf.k ejkBh Hkk"kk ifj{kslaca/khP;k fu;ekoyhuqlkj tj rs ;k
ifj{kk vxksnjp mRrh.kZ dsyh ulsy fdaok rh mRrh.kZ gks.;kiklwu R;kauk lwV feGkyh
ulsy rj R;kauh ,rnFkZ eaMGkph ejkBh$ fganh fo"k;kph ifj{kk foghr eqnrhr mRrh.kZ
gks.ks vko';d jkghy- vU;Fkk R;kaP;k rn@uarjP;k iq<hy osruok<h jks[kwu Bso.;kr
;srhyp) 'kklu fu.kZ;] lkekU; iz'kklu foHkkx dzekad izf'k{k.k& 2000$iz-dz61$2001$39] fnukad 19-03-2003 'kklu lsosrhy fu;qDrhdfjrk lax.kd gkrkG.kh$
okijkckcrps Kku ,d vfrfjDr vko';d vgZrk Eg.kwu fuf'pr dj.;kr vkY;kps

izLrqr dj.;kr vkys vkgs- ;kLro ;k 'kklu fu.kZ;kOnkjs fu;qDrh ns.;kr ;s.kk&;k
oS|dh; vf/kdk&;kauh 'kklu ekU;rk izkIr lax.kd gkrkG.kh$ okijkckcrps vko';d rs
izek.ki_k lapkyd] vkjksX; lsok] eqacbZ ;kapsekiQZr vkns'k feGkY;kiklwu ,d o"kkZP;k
dkyko/khr 'kklukl lknj dj.ks vko';d jkghy3mesnokjkus inLFkkiusps vkns'k izkIr >kkY;kP;k fnukadkiklwu ,d
efgU;kap;k vkr R;kaP;k use.kwdhP;k fBdk.kh jQtw >kkys ikfgts- vU;Fkk ,d
efgU;kuarj lnj fu;qDrhps vkns'k vkiksvkip jn@n gksrhy- dk;kZy; izeq[kkauh ,d
efgU;kuarj jQtw gks.kk&;k vf/kdk&;kl jQtw djQu ?ksow u;s4egkjk"V! yksdlsok vk;ksxkus tkghj dsysY;k ;knhrhy mesnokjkaph ts"Brk
R;kauk feGkysY;k xq.kdzekuqlkj (Merit List) Bjfo.;kr ;sbZy o oasxG;kus osGksosGh
izfl/n dj.;kr ;sbZy5egkjk"V! os|dh; o vkjksX; lsok] xV& v ;k laoxkZe/;s ukefunsZ'kukus
fu;qDrh >kkY;koj ;k vf/kdk&;kaps osru egkjk"V! ukxjh lsok (osru) fu;e] 1981
e/khy rjrqnhuqlkj fu'phr dsys tkbZy6lacaf/kr dk;kZy; izeq[kkauh fu;qDrh fnysY;k mesnokjkauk inLFkkiusP;k
fBdk.kh jQtw djQu ?;kos o R;kaps jQtw vgoky ojh"B i;Zos{kdh; vf/kdk&;kauk Eg.ktsp
milapkyd] vkjksX; lsok$ lapkyd] vkjksX; lsok rlsp 'kklukl vkB fnolkar lknj
djkosr- 'kkldh; lsosr dk;Zjr vlysY;k vf/kdk&;kauk i;Zos{kdh; vf/kdk`;kauh
lsokeqDr djQu R;kaP;k uohu inLFkkiusP;k fBdk.kh jQtq gks.;klkBh rkRdkG dk;ZeqDr
djkos o T;k fBdk.kh inLFkkiuk ns.;kr vkyh vkgs R;k dk;kZy;kP;k dk;kZy; izeq[kkauh
R;kauk ;kaps dk;kZy;kr jQtw djQu ?ksmQu vkiyk jQtq vgoky lapkyd] vkjksX; lsok
rlsp 'kklukl Rojhr lknj djkok7lnj
mesnokjkauk
for
foHkkx
'kklu
fu.kZ;
dzvafu;ks&1005$126$lsok&4] fn-31 vkWDVkscj] 2005 P;k rjrqnhuqlkj ifjHkkf"kr
va'knku fuo=rrh osru ;kstuk ykxw dj.;kr vkysyh vkgs- rh ykxw gkbZy- ts
deZpkjh 1$11$2005 iqohZ 'kklu lsosr fuo=Rrh osrukgZ vkLFkkiusoj dk;Zjr vlrkuk
R;kaph uohu inkoj fu;qDrh dj.;kr vkyh vlsy] R;akuk 'kklu ifji_kd foRr foHkkx
dz- vafu;ks 1006$87$lsok 4] fn- 12 tkusokjh] 2007 o 'kklu ifji_kd foRr

foHkkx dz- vafu;ks 1009$iz-dz- 32$lsok 4] fn- 18$8$2009 vUo;s dj.;kr


vkysY;k Li"Vhdj.kkuqlkj loZ vVhaph iqrZrk djhr vlY;kl lacaf/kr 'kklfd;
deZpk`;kl l/;k vfLrRokr vlysyh fuo=Rrh osru ;kstuk Eg.kts egkjk"V! ukxjh lsok
(fuo=Rrh osru) fu;e] 1982 o Hkfo"; fuokZg fu/kh ;kstuk ykxw gks.;kl ik_k
Bjrhy o lnj vVhaph irZrk u dj.kk`;k mesnokjkauk ufou ifjHkkf"kr va'knku
fuo=rrh osru ;kstuk ykxw jkghy8-

vko';d vf/klwpuk egkjk"V! 'kklukP;k jkti_kkr izfl/n dj.;kr ;kohlnjps vkns'k www.maharashtra.gov.in oj lkdsrkad dz-

;sFks izfl/n dj.;kr vkys vkgsregkjk"V!kps jkT;iky ;kaP;k vkns'kkuqlkj o ukokus]

(jktsanz iokj)
'kklukps voj lfpo
izfr]
foHkkxh; vk;qDr
lapkyd] vkjksX; lsok] eqacbZ
lglapkyd (iz'kklu o vFkZladYi)] vkjksX; lsok] eqacbZ
milapkyd] vkjksX; lsok] Bk.ks$ukf'kd$vkSjaxkckn$ykrwj$ukxiwj$vdksyk] eaMG
vf/k"Bkrk] HkkmQlkgsc fgjs 'kklfd; oS|dh; egkfo|ky;] /kqGs
vf/k"Bkrk] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj jQX.kky; o egkfo|ky;] ukxiwj
ftYgk 'kY; fpfdRld] lkekU; jQX.kky;] HkaMkjk$Bk.ks$ tkyuk$ jk;xM$
tGxko$ chM$ ijHk.kh$ vkSa/k]iq.kss$ panziwj$ uanqjckj$ xksanh;k$ mLekukckn
oS|dh; vf/k{kd] miftYgk jQX.kky;] /kksaMkbZpk] /kqGs$ e/;orhZ jQX.kky;] (V!kek
dsvj ;qfuV)] mYgkluxj & 3egkys[kkiky] egkjk"V! 1$2 (ys[kkifj{kk$ys[kk vuqKs;rk) eqacbZ$ ukxiwj
ftYgk dks"kkxkj vf/kdkjh] HkaMkjk$Bk.ks$ tkyuk$ jk;xM$ tGxko$ chM$
ijHk.kh$ vkSa/k]iq.kss$ panziwj$ uanqjckj$ xksanh;k$ mLekukckn$ /kqGs$ ukxiwj
lacaf/kr vf/kdkjh (fooj.k i_k v e/khy jdkuk 2 izek.ks)
fuoMuLrh] lsok&2

fooj.ki_k v
'kklu fu.kZ; lkoZtfud vkjksX; foHkkx dz- ukefu&1210$iz-dz-511$lsok&2]
fnfn- 03 ekpZ] 2011 ps tksMi_k
vLFkhO;axksipkj rK ;k laoxkZrhy inkoj fu;qDrhlkBh f'kiQkjl dj.;kar
vkysY;k mesnokjkauk inLFkkiuk & ljGlsok izos'k fu;qDrh
vdz1

uko

fuoMhpk
izoxZ

ukefuns'kZukus
inLFkkiuk
4
lkekU; jQX.kky;]
HkaMkjk

Jh- lrh'k ukjk;.k esJke

[kqyk

Jh- f/kjt lksikujko egkaxMs

[kqyk

Jh- fefgj vfouk'k j.kuojs

[kqyk

lkekU; jQX.kky;] Bk.ks


lkekU; jQX.kky;]
tkyuk

Jh- mRd"kZ jes'kpanz nq/ksfM;k

[kqyk

lkekU; jQX.kky;]
jk;xM

Jh- izlkn lkseukFk HkaMkjh

[kqyk

Jh- ckiwlkgsc rqG'khjke xk<s

[kqyk

Jh- lq/kkdj Hkkxor eLds

[kqyk

lkekU; jQX.kky;]
uanwjckj
lkekU; jQX.kky;] chM
lkekU; jQX.kky;]
ijHk.kh

Jh- vfuy fo'oukFkjko lariqjs

b-ek-o-

lkekU; jQX.kky;]
mLekukckn

Jh- iziQqYy lq/kkdjjko vkacVdj

b-ek-o-

lkekU; jQX.kky;]
panziwj

10 Jh- pkjQnRr fodze f'kans

b-ek-o-

lkekU; jQX.kky;]
tGxko

11 Jh- lqHkk"k ekjQrhjko pOgk.k

fo-tk(v)

lkekU; jQX.kky;]
xksanh;k