ΪϨϨϛϲϣ ΖΒΤλ ϭ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϱΎϫϪϣΎϧ ϱίΎγΐΗήϣ ϭ ζϫΎϛ ϱ΍ήΑ ΍έ ΩϮΧ ϲόγ ϡΎϤΗ Ύϫ Ϫϣϭίέϭ Ύϫ Ζγ΍ϮΧέΩ ΖϓΎϳέΩ ΎΑ ϥΎϳΎϣήϓέΎϛ Ω΍ΪόΗ ΪηΎΑ ϚϳΩΰϧ ΎϬϧ΁ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ϲϠϐη ϱΎϫ ϲ̳̬ϳϭ ϪΑ Ϫϛ ϲϳΎϫΎοΎϘΗ ΏΎΨΘϧ΍ ΎΑ ΎΗ ΪϨϳΎϤϧϲϣ ϲϟΎγέ΍ ϖΑ΍Ϯγ ϭ ΕΎμΨθϣ ϲϠϛ ΪϳΩ ϊϗ΍ϭ έΩ έΎϛ Ϧϳ΍ ϡΎΠϧ΍ ϩϮΤϧ ί΍ ϲϫΎ̳΁. ΪϨϨϛ ΍Ϊϴ̡ ϲϠϐη Ζλήϓ Ϛϳ ϱ΍ήΑ ϪϣΎϧ ΍έ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ . Ϊϧέ΍Ω ϝΎγέ΍ ϩΪη ϪΘηϮϧ ϥ΁έΩ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ Ϫϛ ϱ΍ ϪϣΎϧΎΑ ϩ΍ήϤϫ ΍έ ΩϮΧ ( Ϫϣϭίέ) ϖΑ΍Ϯγ ϭ ΕΎμΨθϣ .Ϊϧίϲϣ ΍έ ϝϭ΍ ϑήΣ Ϫϣϭίέ ϭ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ˬΖγΎϣήϓ ϢϜΣ ϥ΁ ήΑ ΖΑΎϗέ Ϫϛ ϱέΎϛέ΍ίΎΑ ϦϴϨ̩ έΩ ϊϗ΍ϭ έΩ ϭ ΕΎϋϼσ΍ ϥΎϴΑ ϭ ΢ϳήθΗ ϑΪϫ ϭ ΪηΎΑ ϥΎΗϪϣϭίέ έ΍ήϜΗ ϪϜϧ΁ Ϫϧ ΪηΎΑ ϞϣΎϛ ϭ ϊϣΎΟ ΪϳΎΑ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ Ϫϛ ΎϤη ϩέΎΑέΩ Ϫϣϭίέ ϪϜϴϟΎΣ έΩ ˬΖγ΍ ΎϣήϓέΎϛ ϪΑ ΎϤη ϑήόϣ ϲϋϮϧ ϪΑ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ .ΩΩή̳ ϝΎγέ΍ Ωέ΍Ϯϣ ϡΎϤΗ ϱ΍ήΑ ϭ ϩΩήϛ ϪϴϬΗ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ .ΩϮη ϩΩ΍Ω ϖϴΒτΗ Ϟϐη ϥ΁ ϱ΍ήΑ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ςϳ΍ήη ΎΑ ϱΩήϓ ϱΎϫΖϴϠΑΎϗ ϭ ΎϫϲϳΎϧ΍ϮΗ ϲϬ̳΁ ϪϧϮ̨̳ϴϫ ήψϧ ΩέϮϣ ϥΎϣίΎγ Ύϳ Ζϛήη Ϫϛ Ζγ΍ ϲϳΎϫϪϣΎϧ ί΍ ϪΘγΩ ϥ΁ ˯ΰΟ ήψϧ ΩέϮϣ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ Ϫ̪ϧΎϨ̩ έΩ ϭ ϩΩήϛ Ϫ΋΍έ΍ ΍έ ΩϮΧ ϱΩήϓ ϱΎϫ ΖϴϠΑΎϗ Ωέ΍Ω Ϊμϗ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ ϦΘηϮϧ ΎΑέΎϛ ϲοΎϘΘϣ ϪϜϠΑ Ζγ΍ ϩΩ΍Ϊϧ ϲϣ΍ΪΨΘγ΍ Ύϳ ϲϠϐη )ΪϨηΎΑϲϣ ϪΘγ΍ϮΧΎϧ ˬΎϫϪϣΎϧ ί΍ ϪΘγΩ Ϧϳ΍ Ϫϛ ΎΠϧ΁ ί΍ ˬ ΪϳΎϤϧ ΐδϛ ϲΗΎϋϼσ΍ ϦϜϤϣ ϲϠϐη ϱΎϫΖλήϓ ϭ ΎϫΖϴόϗϮϣ ιϮμΧ ϪΘηϮϧ Ϫϛ ϲΒϟΎϗ (Ζγ΍ ϩΩϮΒϧ ϲϠϳΎϤΗ ϪϧϮ̳ ̨ϴϫϭ ϪΘη΍Ϊϧ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϱ΍ήΑ ϲΘγ΍ϮΧέΩ ΎϣήϓέΎϛ Ύϣ΍ Ζγ΍έΎϛ ϲοΎϘΘϣ ϩΪϨδϳϮϧ ϲϨόϳ . ΪϨϳΎϤϧ ϥΎγ΁ ΍έ ϲγέήΑ ϭ ΪϨϧΎγήΑ ϲϟϮϘόϣ ϥ΍ΰϴϣ ϪΑ ΍έ ςϳ΍ήη ΪΟ΍ϭ ϥΎϴοΎϘΘϣ ήψϧ ΩέϮϣ ϭ Ϧϴ̪Ϡ̳ ϱΎϫϪϣΎϧ ϭΰΟ Ϫϛ ΪϴδϳϮϨΑ ΍έ ϥ΁ ϱϮΤϧ ϪΑ ΎΗ ΪϫΩϲϣ έΎϛ ϲοΎϘΘϣ ϪΑ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ϦΘηϮϧ ϩϮΤϧ ί΍ Ϫϣϭίέ ϭ ΩϮη ϲϤϧ ϲσ ΖϴϘϓϮϣΎΑ Ϫϴϟϭ΍ ϪϠΣήϣ ΪϳΎϤϧ ΐϠΟ ΍έ ϩΪϨϨϛ ϡ΍ΪΨΘγ΍ήψϧ Ϊϧ΍ϮΘϧ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ Ϫ̪ϧΎϨ̩ ΍ήϳί ˬΪηΎΑ .. ΪϳΎϤϧ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϭ ϩΩήϛ ϡΎϧ Ύ˱ϤΘΣ ϩΪϳΎΑ ϱΩέ΍Ϯϣ ϦϴϨ̩ έΩ .     c  ΍έ ϲΒγΎϨϣ ϪϨϳΰ̳ Ω΍ήϓ΍ ϖΑ΍Ϯγ ϭ ΕΎμΨθϣ ΖϓΎϳέΩ ΎΑ Ϫϛ ΪϨΘδϫ ϥ΁ ϝΎΒϧΩ ϪΑ ϥΎϳΎϣήϓέΎϛ ϲϣ΍ΪΨΘγ΍ ϱΎϫ Ϫϴϋϼσ΍ήΘθϴΑέΩ ˬ ϲϣ΍ΪΨΘγ΍ ϱΎϫ Ϫϴϋϼσ΍ ϭ Ύϫ ϲϬ̳΁ ϪΑ ΦγΎ̡έΩ ΎΗ ΪϨϨϴΑ ϲϣ ϡΰϠϣ ΍έ ΩϮΧ ΰϴϧέΎϛ ϥΎϴοΎϘΘϣ.ΪϨϳϮ̳ ϪϤϴϤο ϪϣΎϧ Ύϳ ϲθηϮ̡ ϪϣΎϧ ˬ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪΟϮΗ .ϱΪόΑ ϱΎϫ ϱήϴ̴ϴ̡ ϲ̴ϧϮ̴̩ :ϲϳΎϬϧ ϑ΍ή̳΍έΎ̡3Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ϦΘηϮϧ ΖϠϋ ϪϣΎϧ Ϛϳ Ϫϛ ΪηΎΒϧ έϮσ Ϧϳ΍ ˬΩϮη ϲΣ΍ήσ ϻΎΑ έΩ ϩΪη ήϛΫ ϑΪϫ ϭ ΖϴόϗϮϣ ήϫ ϱ΍ήΑ έΎϴδΑ ΖϗΩ ΎΑ ΪϳΎΑ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ϪΒΗΎϜϣ ΎϣήϓέΎϛ ϚϳΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϒϠΘΨϣ ϞϠϋ ϪΑέΎϛ ϲοΎϘΘϣ Ϛϳ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩΩή̢γ Ϊϛ΍έ ϲϧΎ̴ϳΎΑ ϪΑ ϭ Ωήϴ̳ϲϤϧ έ΍ήϗ ϲγέήΑ ΩέϮϣ ϪΟϭ ̨ϴϫ ϪΑ ϊϗ΍ϭ έΩ .ΪϨϨϛϲϤϧ ϲγέήΑ ϲΘΣ ˬΪϳΎϴϧ ΐγΎϨϣ ϭ ςϳ΍ήηΪΟ΍ϭ ϥΎηήψϧ ϪΑ ϝϭ΍ ϩΎ̴ϧ έΩ Ϫϛ ΍έ ϲΒϠσϭ΍Ω ϥΎϳΎϣήϓέΎϛί΍ ϱέΎϴδΑ .ΪϨϛ ϲϣ κΨθϣ ΍έ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϒϴϠϜΗ ϱΩΎϳί ΩϭΪΣΎΗ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ϪΑ ϝϭ΍ ήψϧ ϭ ϩΎ̴ϧ ϥΎϤϫ ϭ ϩΪη ΖϳΎϋέ ΪϳΎΑ ϲϟϮϤόϣ ϱέ΍Ω΍ ϱΎϫϪϣΎϧ ϲϟϮλ΍ ΐϟΎϗ ϭ ΏϮ̩έΎ̩ Ϯγ Ϛϳ ί΍ έ΍ά̳ήϴΛ΄Η Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ Ϛϳ ϪϴϬΗ ϱ΍ήΑ :ΪηΎΑ ϞϳΫ Ρήη ϪΑ ϲϠλ΍ ϡϮϬϔϣ ϭ ΐϠτϣ Ϫγ ϩΪϧέ΍ΩήΑέΩ ϪϣΎϧ ΪϳΎΑ ή̴ϳΩ ϱϮγ ί΍ ˭ϪϣΎϧ ϦΘηϮϧ ΖϠϋ :ϝϭ΍ ϑ΍ή̳΍έΎ̡1˭ΪϫΩ ϲϣ Ϫ΋΍έ΍ ΩϮΧί΍έΎϛ ϲοΎϘΘϣ Ϫϛ ϲϳΎϫΰϴ̩ :ϲϧΎϴϣ ϑ΍ή̳΍έΎ̡2.Ϊϳ΁ϲϣ έΎϤη ϪΑ ϢϬϣ ϲΑΎϳέ΍ίΎΑ έ΍ΰΑ΍ ˯ΰΟ ΰϴϧ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ˬϪϣϭίέ ΪϨϧΎϤϫ .ΩϮη ϪΘηϮϧ ϲλΎΧ ΕέϮλ ϪΑ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ΪϳΎΑ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ί΍ ϡ΍Ϊϛήϫ ϱ΍ήΑ .ΩϮη ϲϣ ϪϣΎϧ ϥΪϧ΍ϮΧ ϪΑ ΐϴϏήΗ ΎϣήϓέΎϛ ϲϋϮϧ ϪΑ έΎϛ Ϧϳ΍ ΎΑ ϊϗ΍ϭ έΩ ˬΩϮηήϛΫ Ζγ΍ ϩΩήϛ έ΍ήϗήΑ ΍έ ρΎΒΗέ΍ Ϧϳ΍ Ϫϛ ϲμΨη ϭ ϲϬ̳΁ ϊΒϨϣ ήϛΫ ˬ Ζγ΍ ϩΪη ϊϠτϣ ϥ΁ί΍ ϮΟέΎϛ ϲϠϐη ϱΎϫϲϬ̳΁ ϖϳήσ ί΍ Ϫϛ Ζγ΍ ϲϠϐη ϪΑ ρϮΑήϣ ήψϧ ΩέϮϣ ϪϣΎϧ Ϫ̪ϧΎϨ̩ ΩΩή̳ ϲόγϭ ΩϮη ϥΎϴΑ ΪϳΎΑΰϴϧ Ϟϐη ϥ΁ ϥΩέϭ΁ ΖγΩ ϪΑ ϱ΍ήΑ Ωήϓ ϞϳΎϤΗ ϭ ϕΎϴΘη΍ ˬήΗϢϬϣ ϪϤϫ ί΍ .ΪηΎΑϲϣ ϥΎΗΩϮΧ ί΍ ϲΘΧΎϨη ΩΎΠϳ΍ . Ζγ΍ ϡίϻ Ϟϐη ϥ΍ϮϨϋ .ΩϮηϲϣ ϲϓήόϣ ΎϣήϓέΎϛ Ϛϳ ϪΑ ΎϨη΁ Ύϳ ΖγϭΩ Ϛϳ ΐϧΎΟ ί΍ έΎϛ ϲοΎϘΘϣ Ωέ΍Ϯϣ ϲΧήΑ έΩ .ΪϨϛ΍Ϊϴ̡ ϞϳΎϤΗ ϥ΁ ϥΪϧ΍ϮΧ ϱ΍ήΑΎϣήϓέΎϛ Ϫϛ ΪηΎΑ ϱϮΤϧ ϪΑ ΪϳΎΑϭ Ωέ΍Ω ΖϴϤϫ΍έΎϴδΑ ΩϮη ϲϣ .

.. Ϫϳήθϧ έΩ Ζϛήη ϥ΁ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϬ̳΁ ΝέΩ ϭήϴ̡ .Ϊϧέ΍Ω ϝΎγέ΍.ήΑΎϤϧ ϖϳήσί΍ ΍έ ΩϮΧ ϖΑ΍Ϯγ ϭ Ζγ΍ϮΧέΩ ςϳ΍ήη ϦϳΪΟ΍ϭ ......... ΪϨϛ ϲϣ ϱέΎϜϤϫ ϪΑ ........ϡέ΍Ω ϲϣ ϢϳΪϘΗ ϱέΎϜϤϫ ΖϬΟ ϲ̳ΩΎϣ΁ ϡϼϋ΍ ϱ΍ήΑ ΍έ ΩϮΧ ) Ϫϣϭίέ( ΩϮΧ ϲϠϐη ϖΑ΍Ϯγ ϭ ΕΎμΨθϣ ΖγϮϴ̡ ϪΑ ϞϣΎϛ ςϠδΗ ˬ ϲΑΎϳέ΍ίΎΑ ϱΎϫ ϩέϭΩ ϥΪϧ΍έά̳ ϭ ϲϧΎ̳έίΎΑ ΖϳήϳΪϣ ϪΘηέέΩ ϞϴμΤΗ ˬ ϪϠϤΟί΍ ΐϧΎΠϨϳ΍ ϱΎϫ ϲ̳̬ϳϭ ϡέ΍ϭΪϴϣ΍ ΕΎϋϼσ΍ ϥΩϮϤϧ ίϭέ ϪΑ ϭ ϡϭ΍Ϊϣ ϱήϴ̳ΩΎϳ ϪΑ ϕΎϴΘη΍ϭ ϻΎΑ βϔϧ ϪΑ ΩΎϤΘϋ΍ ˬ ϱϮϗ ϲσΎΒΗέ΍ ϱΎϫ ΕέΎϬϣ ϦΘη΍Ω ˬ ϲδϴϠ̴ϧ΍ ϥΎΑί Ζϛήη ϥ΁ ήψϧ ΩέϮϣ ΕΎϣΪΧ ϭ Ύϫ Ζγ΍ϮΧ Ϣϧ΍ϮΘΑ ΎΗ ΩίΎγ Ϣϫ΍ήϓ ΍έ ϲΘλήϓ ϭ Ωήϴ̳έ΍ήϗ ϡήΘΤϣ ΖϳήϳΪϣ ϥ΁ ϪΟϮΗ ΩέϮϣ ϲϠϐη ... Ωήϴ̳ έ΍ήϗ ΎϣήϓέΎϛ έΎϴΘΧ΍ έΩ ΪϳΎΑ ΪηΎΑ ΪϴϔϣέΎϛ ϲοΎϘΘϣ ΎΑ αΎϤΗ Ϣϫ΍έ ϥ΁ ϱήϴ̴ϴ̡ ϩϮϴη ϭ ΪϳΎϤϧ Ζγ΍ϮΧέΩ ϲϠϐη ϪΒΣΎμϣ ϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϝϭϮδϣ Ωήϓ ΎΑ ϱέϮπΣ ΕΎϗϼϣ ϱ΍ήΑ ϲΘϗϭ ϢϴϘΘδϣ .ΪϳΎϤϧ ΐϠΟ ϩΪη ϝΎγέ΍ ϪϣΎϧ ϩ΍ήϤϫ Ϫϛ ϱ΍ Ϫϣϭίέ ΎΣϼμλ΍ Ύϳ ΩϮΧ " ϖΑ΍Ϯγ ϭ ΕΎμΨθϣ ϪΑ ϲϠϣΎϛ ϭ ϊϣΎΟ ΕΎϋϼσ΍ ήψϧ ΩέϮϣ Ζϛήη ϩέΎΑέΩ ϩΪϨδϳϮϧ ΩϮη ϊϧΎϗ ΐσΎΨϣ κΨη Ύϳ ΎϣήϓέΎϛ Ϫϛ Ω΍Ω ϡΎΠϧ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗϲϣ .......... ϲϟΎγέ΍ ϪϣΎϧ ϪϧϮϤϧ ϒϟ΍ Ζϛήη ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϡήΘΤϣ ΖϳήϳΪϣ ˬ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ϡϼγΎΑ ϪΑ ˬ Ζϛήη ϥ΁ εϭήϓ ζΨΑέΩ ϱέΎϜϤϫ ΖϬΟ .....Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΧ ϞϘΘϨϣ ϲΘγ΍ϮΧέΩ ϱήϴ̴ϴ̡ ϩϮΤϧ ϱ΍ήΑ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ Ϫϛ ϱΩέ΍ϮϣήϳΎγϭ ϞϴϤϳ΍ αέΩ΁ ˬαΎϤΗ ϩέΎϤη ˬ αέΩ΁ ˬήψϧ ΩέϮϣ Ϟϐη ϪΑ ϞϳΎϤΗ ϭ Ϫϗϼϋ ήΑ Ϊϴϛ΄Η ϭ έ΍ήϜΗ ΎΑ ΕέϮλ ϪΑ ΩϮΧ Ζγ΍ϮΧέΩέΩ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣέΎϛ ϲοΎϘΘϣ .ΪϳΎϤϧήϛΫ Ύϫϥ΁ ϑήσ ί΍ ΦγΎ̡ ήψΘϨϣ ϭ ϩΩήϛ ΏΎϨΘΟ΍ ϲϨϔϠΗ αΎϤΗ ϪϧϮ̳ήϫ ί΍ Ϫϛ ΪϨϫ΍ϮΧϲϣ ΡϮοϭ ϪΑ ΎϫΎϣήϓέΎϛ Ωέ΍Ϯϣ ϲΧήΑ έΩ ϪΑ ϱϮΤϧ ϪΑ ΎΗ ϩΩήϛ ϊϤΟ ΍έ ΩϮΧ ϲόγ ϡΎϤΗ ϲΘδϳΎΑ ϱΩέ΍Ϯϣ ϦϴϨ̩ έΩ .....Ω έ΍Ω ύ΍ήγ ΩϮΧ έΩ ΍έ Ζϛήη ίΎϴϧ ΩέϮϣ ϱΎϫΕέΎϬϣ Ϫϛ Ζγ΍ ϦΌϤτϣ ϊϗ΍ϭ έΩ ϭ ϩΩέϭ΁ ΖγΩ ϲϠϴμΤΗ ϱΎϫΕέΎϬϣ Ϫϛ ΪϫΩ ϥΎθϧ ϭ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω Ϊϴϛ΄Η ΩϮΧ ϲσΎΒΗέ΍ ϱΎϫΕέΎϬϣ ϭ ΎϫϪΘϓΎϳ ˬϱΎϫΩέϭΎΘγΩ ήΑ ΪϳΎΑέΎϛ ϲοΎϘΘϣ Ϟϐη ϪΑ ΍έ ϲϠϐη ϭ ϲϠϴμΤΗ ΕέΎϬϣ ϭΩ ήϫ Ύ˱ΒϗΎόΘϣ ϭ ΪϴϳΎϤϧϲϣ ϞϘΘϨϣ βϜϋήΑ ϭ ϲϠϐη ϱΎϫΕέΎϬϣ ϪΑ ϪϧϮ̴̩ ΍έ ΩϮΧ ..ΩϮη Ϫ΋΍έ΍ ϝϭΪΟΎϳ ΪϳΎΑ ˬΪϳΎϤϧ ΩΎϬϨθϴ̡ ΎϤη ϪΑ ΍έ ϱΩέ΍Ϯϣ ΎϣήϓέΎϛ Ϫϛ ΪϴηΎΑ ϥ΁ ήψΘϨϣ ϪϜϧ΁ ϱΎΟ ϪΑ Ζγ΍ ήΘϬΑ ήψϧ ΩέϮϣ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ έΩ " ϪόϟΎτϣ ϱ΍ήΑ ΍έ ϭ΍ ήψϧ ϭ ΪϫΩ ϥΎθϧ ΎϣήϓέΎϛ ϱΎϫίΎϴϧ ΪΟ΍ϭ ΍έΩϮΧ Ωέ΍Ω Ϫϛ ϲϳΎϫϲϳΎϧ΍ϮΗ ϭ ΎϫΖϴϠΑΎϗ ϪΑ ϩέΎη΍ΎΑ Ωήϓ ΕέϮλ ϦϳΪΑ ΍έ ΩέϮϣ Ϧϳ΍ .......ΪηΎΑϲϣ ΖϴϤϫ΍ΰϳΎΣ έΎϴδΑ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϲϧ΍ϮΨϤϫ ήψϧ ΩέϮϣ ΖϴόϗϮϣ ΎΑ Ϫϛ ϱϮΤϧ ϪΑ ΕΎϴΑήΠΗ ϭ ΎϫϲϳΎϧ΍ϮΗ Ϫϳ΍έ΍ ˬ ΕΎϴΑήΠΗ ί΍ ϲΘγήϬϓ β̢γ ......ΩΩή̳ ΖγήϬϓ ΎϣήϓέΎϛ ήψϧ ΩέϮϣ ςΑ΍Ϯο ϭ ςϳ΍ήη ϲϣΎϤΗ ϭ ϩΪη ϲγέήΑ ΪϳΎΑ ϲϠϐη ϲϬ̳΁ ϑ΍ή̳΍έΎ̡ Ϛϳ ΕέϮλ ϪΑϭ ΪΑΎϳ ϖϴΒτΗ ΩϮΑ ϩΪη ΖγήϬϓ Ϫϛ ϲτϳ΍ήη ΎΑϭ ϩΪη ϪϴϬΗ ΪϳΎΑ ϲοΎϘΘϣ ϱΎϫϲϳΎϧ΍ϮΗ ϭ ΎϫΕέΎϬϣ ...Ϊϳ΁ϲϣ ΏΎδΣ ϪΑ ϱήϴ̴ϴ̡ ήΑ΍ήΑ έΩ ϲόϧΎϣ Ϧϳ΍ Ϫϛ ˬΪϴηΎΑ ϲγέήΑ ΩέϮϣ ϭ ϩΪϴγέ ΐσΎΨϣ ϪΑ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ Ϫϛ ΩϮη ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ΪϳΎΑ Ϟϗ΍ΪΣ Ύϳ ϭ ΖϓΎϳ ϲγήΘγΩ Ζϛήη .....ΪϴϫΩϲϣ Ϫϳ΍έ΍ ΩϮΧ ί΍ Ϫϛ ϱΰϴ̩ ϥ΁ ϩϮΤϧ ˬΪϨϳΎϤϧϲϣ Ρήτϣ ΍έ ϲλΎΧ ςΑ΍Ϯο ϭ ΕΎϴλϮμΧ ˬςϳ΍ήη Ϫϛ ΎϫϲϬ̳΁ ί΍ ϪΘγΩ ϥ΁ Ύ˱λϮμΧ ˬϲϠϐη ϲϬ̳΁ ϪΑ ΦγΎ̡ έΩ ... ΥέϮϣ ....Ζϓή̳ Ϊϫ΍ϮΧέ΍ήϗ ϲϣ΍ΪΨΘγ΍ ϲϬ̳΁ ϪϧϮϤϧ ϝΎόϓ ϭ ΪϨϤϗϼϋ Ω΍ήϓ΍ί΍ έϮθϛί΍ ΝέΎΧ ϱΎϫ ϩΎ̴ηϭήϓί΍ ϲϜϳέΩ ΩϮΧ εϭήϓέΩΎϛ ϞϴϤϜΗ ϱ΍ήΑ ϒϟ΍ ϲ̴ϧΎΧ ϡί΍Ϯϟ ΪϴϟϮΗ Ζϛήη ΕϮϋΩ ΪϨηΎΑ ϲϟΎϋ ϥΎϴΑ Ϧϓ ϭ ϲϣϮϤϋ ςΑ΍ϭέ ϱ΍έ΍Ω ϭ ϩΩϮΑ ϲδϴϠ̴ϧ΍ Ύϳ ϭ Ϫδϧ΍ήϓ ϱΎϫ ϥΎΑίί΍ ϲϜϳ ϪΑ ςϠδϣ Ϫϛ εϭήϓ ϪϨϴϣίέΩ ϚϴϧϭήΘϜϟ΍ Ζδ̡ Ύϳ.

ΪϴϳΎϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ "...Ζϓή̳ Ϊϫ΍ϮΧ έ΍ήϗ ϲγέήΑ ΩέϮϣ ϩΪη ϪΘηϮϧ ϞϣΎϛ ϭ ϊϣΎΟ ϩΪϨϫΩ ϲϬ̳΁ ίΎϴϧήΑ ϪϴϜΗ ΎΑ Ϫϛ ϕϮϓ Ζγ΍ϮΧέΩ ΩΎϳί :ή̴ϳΩ ϢϬϣ ΕΎϜϧ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ζγ΍ϮΧέΩ ϲγέήΑ ϲδϛ Ϫ̩ Ϫϛ ήψϧ Ϧϳ΍ί΍ ϱήΗ ϊϣΎΟ ΕΎϋϼσ΍ Ύϳ ΪϨϛ ϲϣ ϲϓήόϣ ΍έ ΎϤη ϲΜϟΎΛ Ωήϓ ϪϜϴΗέϮλέΩ‡ ϕϮϓ ϲϬ̳΁ήϴψϧ ΕέϮμϨϳ΍ήϴϏέΩ ΪϴδϳϮϨΑ ΍έ ΐσΎΨϣ ΖϤγ ϭ ϡΎϧ κΨθϣέϮσ ϪΑ ϪϣΎϧ ϥ΍ϮϨϋέΩ Ϊϳέ΍Ω Ω΍Ω Ϊϫ΍ϮΧ ϡΎΠϧ΍ ΍έ .ήϜθΗ ΎΑ ˯Ύπϣ΍ ϝΎϤΘΣ΍ ϪΑ ..ΪϴϫΪϧ ϲΘγ΍ϮΧέΩ ϭ ϩΩήϜϧ ϒϠΗ ΍έ Ζϛήη Ζϗϭ Ϣϫ ϭ ϥΎΗΩϮΧ Ζϗϭ Ϣϫ Ζγ΍ ήΘϬΑ .ϡέ΍Ω ϲϣ ϡϼϋ΍ ήΘθϴΑ ϲϳΎϨη΁ ϭ ΪηΎΑ ϡίϻ Ϫϛ ϲΗΎϋϼσ΍ήϳΎγ Ϫ΋΍έ΍ ϱ΍ήΑ Ζϛήη ϥ΁έΩ έϮπΣ ΖϬΟ ΍έ ΩϮΧ ϲ̳ΩΎϣ΁ ϲ̳Ω΍ϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ . Ϊϧ΍ϮΨΑ ΍έ ϥ΁ ΰϴϧ ϱή̴ϳΩ ϥΎϨϴϤσ΍ ΩέϮϣΩήϓ Ζγ΍ήΘϬΑ ϭ ΩϮηέϭήϣ ΪϳΎΑ ϲηέΎ̴ϧ ϭ ϲϳϼϣ΍ήψϧ ϝΎγέ΍ί΍ ϞΒϗ ϪϣΎϧ .ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϲ̴ϧέάϏΎϛ Ύϳ ϭ ϱΰΘϧΎϓ ϱΎϫέΩΎϛ Ύϳ Ύϫ ΖϧϮϓί΍ ϭ ˮϪϧ Ύϳ ΪϴΘδϫ ΐγΎϨϣ ϪϨϳΰ̳ ΎΑ ϲμΨη ˮΪηΎΒϧ ΎϤη έΩ ήψϧ ΩέϮϣ ΕΎμΨθϣ ϭ Ύϫϲ̳̬ϳϭ ϊϗ΍ϭ έΩ ˮΪϴηΎΒϧ ΐγΎϨϣ ϪϨϳΰ̳ ϥ΁ ΎϤη Ϫϛ ή̳΍ ΪΘϓ΍ϲϣ ϲϗΎϔΗ΍ Ϫ̩ ϪδγϮϣ Ύϳ ϥΎϣίΎγ Ϛϳ ϲδϳϮϧϪϣΎϧήΑ ΖϤγ ϱ΍ήΑ Ϫ̪ϧΎϨ̩ ˬήΗϮϴ̢ϣΎϛ ζϧ΍Ω ϪϧϮ̨̳ϴϫ ϥϭΪΑ ϭ ϙΩϮϛ ί΍ ϱέ΍ΪϬ̴ϧ ϪΑήΠΗ ϝΎγ 10 !ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ϲγέήΑ ϭ εήϳά̡ ΩέϮϣ Ύ˱ότϗ ˬΪϳΎϤϧ Ζγ΍ϮΧέΩ ϲϫΎ̴θϧ΍Ω Ωέ΍Ϊϧ ϖϴΒτΗ ήψϧ ΩέϮϣ Ϟϐη ςΑ΍Ϯο ϭ ςϳ΍ήη ΎΑ ΎϤη ϱΎϫϲϳΎϧ΍ϮΗ ϭ ΎϫΖϴϠΑΎϗ Ϫ̪ϧΎϨ̩ Ύϣ΍ ϢϨϛ ϩΎ̴ϧ ϲϨϴΑΪΑ ΪϳΩ ΎΑ Ϣϫ΍ϮΧϲϤϧ ςϳ΍ήηΪΟ΍ϭ ϥΎΒϠσϭ΍Ω Ωέ΍Ϯϣ ήΘθϴΑ έΩ .ΩϮηϲϣ ΏΎΨΘϧ΍ Ύϫϥ΁ Ϫϣϭίέ ϭ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ Ϫϛ Ϊϧέ΍Ω ΩϮΟϭ ϱέΎϴδΑ ϱήϴ̳΍ήϓ ϑήλ ΍έ ϱήΘθϴΑ ϥΎϣί ϭ ϩΩϮϤϧ ΰϛήϤΗ ΪηΎΑϲϣ Ύϫϥ΁ ςϳ΍ήηΪΟ΍ϭ Ϫϛ ϲϠϏΎθϣ ϱ΍ήΑ Ζγ΍ϮΧέΩ ϱϭέ ήΑ Ζγ΍ ήΘϬΑ ΪϴϨϜϧ εϮϣ΍ήϓ ϝΎΣήϫέΩ . Ζϛήη ϡήΘΤϣ ΖϳήϳΪϣ " ϥϮ̪Ϥϫ ϲϠϛ ϦϳϭΎϨϋί΍ .ΪϨϳΎϤϧ ϚϤϛ ϥϮ̳ΎϧϮ̳ ϱΎϫΖϴόϗϮϣ ϱ΍ήΑ ϲ̳ΩΎϣ΁ έΩ ΎϤη ϪΑ Ϫϛ ΪϴϳΎϤϧ ϲΒϧΎΟ ΕϼϴμΤΗ Ύϳ ΎϫΕέΎϬϣ .ϡίΎγ ϩΩέϭ΁ήΑ ΍έ ϭ ϩΩϮϤϧήϜθΗ ΪϴϫΩ ϲϣ ιΎμΘΧ΍ ΐϧΎΠϨϳ΍ Ϫϣϭίέ ϲγέήΑ ϪΑ Ϫϛ ϲΘϗϭί΍ ˬ ϲϟΎόΑΎϨΟ ϱ΍ήΑ ϱίϭήϬΑϭ ϖϴϓϮΗ ϱϭίέ΁ ϦϤο .ΪϴϳΎϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϱέ΍Ω΍ ϭ ϲϤγέ ϱΎϫϪϣΎϧ ΐϟΎϗ ί΍‡ ΪϴϳΎϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩϮΧ Ϫϣϭίέ ϭ Ϟϐη Ζγ΍ϮΧέΩ ϪϣΎϧ ϱ΍ήΑ ϲϧΎδϜϳ ήϳΎγ ϭ ΖϧϮϓ ί΍ ΕέϮλ Ϧϳ΍έΩ ΪϴϨϛ ̠ϳΎΗ ΍έ ϪϣΎϧ Ζγ΍ήΘϬΑ‡ ...

ΪϴϳΎϤϨΑ ΍έ ΩϮΧ εϼΗ ϭ ΪϴϨϛ ϞϛϮΗϭ΍ ϪΑ Ζγ΍ ϩΪϨϫΩ ϱίϭέ ΍ΪΧ Ϫϛ . .