You are on page 1of 23

KONFLIKTI U ORGANIZACIJI

Prof dr Neboj a Jani ijevi

POJAM KONFLIKTA


U jednom istra ivanju, menad eri su izjavili da oko 20% svog vremena tro e na re avanje konflikata Konflikt je:
 neslaganje izmedju dva ili vi e lanova organzicije ili grupa koje se pojavljuje usled toga to dele retke resurse, radne zadatke, imaju razli ite ciljeve, stavove ili percepcije proces koji po inje kada jedna strana percipira da ona druga preduzima ili namerava da preduzme akciju koja ugro ava njene interese situacija kada pojedinci ili grupe rade jedni protiv drugih umesto jedni sa drugima

ELEMENTI KONFLIKTA


 

Prethodni uslovi za pojavu konflikta: oskudica resursa, pogre na politika organizacije, lo sistem nagra ivanja, pogre ne percepcije grupa Afektivna stanja pojedinaca i grupa: stres, tenzija, neprijateljstvo, anksioznost Kognitivna stanja pojedinaca i grupa: verovanje, svest, saznanje da postoji konflikta situacija, da druga strana mo e ili ve jeste ugrozila interese subjekta Konfliktno pona anje (akcije): od pasivnog otpora do agresije na drugu stranu

STAV PREMA KONFLIKTIMA


 

Tradicionalni stav prema konfliktima je negativan Savremen stav prema konfliktima je da su oni neizbe ni Nijedan konflikt nije a priori koristan ili tetan, zavisi kako i za to je nastao i kako se njime upravlja Zadatak rukovodstva preduze a da upravlja konfliktima tako da obezbedi onaj nivo konflikata koji garantuje optimalne performanse preduze a.

IZVORI KONFLIKATA


Organizacioni izvori konflikata


 Deoba organi enih resursa od strane dva ili vi e

pojedinaca ili grupa.


 Medjuzavisnost u obavljanju radnih aktivnosti Me usobno suprotstavljeni ciljevi Visoka diferenciranost organizacionih jedinica. Razlike u kriterijumu ocene performansi i sistemu

nagradjivanja
 Organizacione nejasno e i nedostaci

IZVORI KONFLIKATA


Interpersonalne razike mogu tako e biti uzrok konflikata u organizacijama


 Pogre na percepcija atributizacija Gre ke u komuniciranju, negativni kriticizam Nepoverenje Personalne karakteristike i vrednosni sistem

PROCES KONFLIKTA
I Stvaranje uslova za konflikt konflikta faza latentnog
 Izgradnja uzroka konflikata Organizacioni uzroci konflikta: retki resursi, struktura, diferenciranje jedinica Indidvidualni uzroci konflikta: li ne osobine, percepcija, komunikacija

II Percepcija i personalizacija konflikta percipiranog i do ivljenog konflikta

faza

 Jedna ili obe strane postaju svesne postojanja uslova za konflikt Percipiranje konflikta: interpretacija, spoznaja zna enja konflikta Dozivljavanje konflikta: strane se emocionalno ukljucuju u konflikt i osecaju frustraciju, tenziju, neprijateljistvo

PROCES KONFLIKTA
III Namere i otvoreno pona anje konflikta faza otvorenog

 Kreiranje intencija strana u konfliktu, Intencije na po etku skrivene, mogu nost pogre ne atribucije Otkrivanje intencija kroz pona anje i preduzimanje akcija razli itog intenziteta

IV Faza posledica konflikata ili post-konfliktna faza


 Posledice zavise od na ina re avanja konflikata: funkcionalne i disfunkcionalne

INTENZITET KONFLITA

Minorno neslaganje ili nesporazum

Otvoreni izazov i prozivanje druge strane

Agresivni verbalni Pretnje i utlimatumi napadi

Agresivni fizicki napadi

Otvoreni pokusaj unistenja druge strane

VRSTE KONFLIKATA


Intrapersonalni ili konflikti unutar pojedinca


 Sukobi motiva, potreba i mogu nosti Izazivaju emocije, frustracije, anksioznost

  

Interpersonalni ili konflikti izmedju pojedinaca Konflikti izmedju grupa Konflikti izmedju organizacija Konflikti uloga su posebna vrsta intrapersonalnih konflikata
 Konflikti izmedju zahteva jedne uloge Konflikti izmedju razli itih uloga koje jedan pojedinac ima Konflikti izmedju li nosti i uloga

VRSTE KONFLIKATA
  

Radni i interpersonalni konflikti Kognitivni i afektivni konflikti Horizontalni i vertikalni konflikti Funkcionalni i disfunkcionalni konflikti

NEGATIVNI EFEKTI KONFLIKATA
Konflikti naru avaju normalno funkcionisanje preduze a Konflikti nagla avaju emocije umesto razuma prilikom odlu ivanja Konflikti skre u pa nju sa organizacionih na personalne ciljeve Konflikti izazivaju vi e ljudskih reakcija sa izrazito negativnim efektima: stres, frustraciju i sl

POZITIVNI EFEKTI KONFLIKATA


 

Konflikti stimuli u kriti ku analizu Konflikti motivi u ljude. Konflikti su esto predznak i uzrok neophodnih organizacionih promena. Konflikti pro i avaju internu sredinu i otklanjaju skrivene sukobe. Konflikti izmedju grupa stimuli u saradnju unutar grupe

KONFLIKTI I PERFORMANSE
Visoka

Organizacio na efikasnost

Niska Nizak

Optimalan
Nivo konflikata

Visok

KONFLIKTI I PERFORMANSE
Situacija Nivo konflikata Nizak Vrsta konflikata Disfunkcio nalni Organizacione karakteristike Apatija Stagnacija Nefleksibilnost Malo promena Malo novih ideja Inovativnost Re avanje problema Fleksibilnost Haoti nost Nekooperativnost Niska produktivnost Slaba koordinacija organizaciona efikasnost Niska

Optimalni

Funkcional ni Disfunkcio nalni

Visoka

Visok

Niska

POSLEDICE KONFLIKATA


Konflikti izmedju dve grupe rezultiraju u slede im procesima unutar grupa:


 Pove ana je kohezija i smanjena tolerancija razlika Pojava lidera Iskrivljene slike stvarnosti Pojavljuje se te nja da se sve posmatra kroz negativne stereotipe Smanjenje ili prestanak komunikacije izme u grupa Razvijanje "tamnih mrlja Insistiranje na lojalnosti lanova grupe Aktivizam lanova grupe

POSLEDICE KONFLIKATA


Posledice na individualnom nivou

+ Dodatna motivacija + Otvorenost komunikacija + Bolja informisanost Negativne emocije i stres Ometanje komunikacija Rasipanje pa nje i energije na sporedne stvari

POSLEDICE KONFLIKATA


Posledice na grupnom nivou

+ Otkrivanje problema + Inovacije i promene + Kohezivnost grupe Autokratsko liderstvo Negativni stereotipi Ve e diferenciranje

PONA ANJE U KONFLIKTU


Visoka distribucija Uva avanje sopstvenih KONKURENCIJA Uva avanje intersa drugih interesa KOMPROMIS Uva avanje sopstvenih IZBEGAVANJE interesa Niska distribucija PRILAGODJAVANJE SARADNJA Uva avanje interesa drugih

Niska intergacija

Visoka integracija

STRATEGIJE RE AVANJA KONFLIKATA


     

Formulisanje nadredjenog cilja Intenziviranje socijalnih kontakata Prinuda Pregovaranje: medijacija ili arbitra a Izgladjivanje Izbegavanje konflikata Formalizacija i standardizacija Glasanje Interaktivno re avanje problema Kompromis

STRATEGIJE STIMULISANJA KONFLIKATA


  

Uklju ivanje novog lana Ohrabrivanje takmi enja pojedinaca ili grupa Restrukturiranje organizacije Manipulacija informacijama Smanjenjem formalizacije ili postupcima protiv formalnih pravila ili procedura