Вы находитесь на странице: 1из 5

Zakon objavljen u Slubenom glasniku Republike Srpske broj 17/08 i stupio na snagu dana 07.03.2008.

godine, a Izmjene i dopune objavljene u Slubenom glasniku Republike Srpske broj 59/08 i stupile na snagu dana 02.07.2008.godine, a Izmjene i dopune objavljene u Slubenom glasniku Republike Srpske broj 40/11 i stupile na snagu dana 21.04.2011.godine. Ovaj preien tekst je za linu upotrebu i nije zvanina verzija.

ZAKON
O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ
(preieni tekst) VERZIJA - I
lan 1.
Ovim zakonom ureuju se polaganje pravosudnog ispita, uslovi za polaganje pravosudnog ispita, sastav Komisije za polaganje pravosudnog ispita, sastav ispitne komisije, trokovi ispitne komisije, naknade lanovima ispitne komisije, izjednaavanje drugih ispita sa pravosudnim ispitom i druga pitanja od znaaja za polaganje pravosudnog ispita u Republici Srpskoj.

lan 2.
Na pravosudnom ispitu (u daljem tekstu: ispit) provjeravaju se teoretsko znanje i praktina sposobnost kandidata za samostalnu primjenu propisa i obavljanje pravnih poslova za koje je zakonom ili drugim propisom kao uslov predvien pravosudni ispit.

lan 3.1
(1) Ispit moe polagati kandidat koji je: a) prije reforme visokog obrazovanja, etvorogodinjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, stekao zvanje diplomiranog pravnika, kao i lice koje je zvanje diplomiranog pravnika steklo u bivoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine, b) po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu na fakultetu u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, zavrio prvi ciklus etvorogodinjeg studija i stekao najmanje 240 ECTS bodova i zvanje diplomirani pravnik ili ekvivalent, i koji je tokom kolovanja u nastavnom planu i programu imao sve oblasti izuavanja, odnosno predmete navedene u lanu 4. ovog zakona i v) stekao stranu visokokolsku ispravu koja po vaeim propisima Republike Srpske ne podlijee postupku priznavanja, ili mu je ovlaeni organ priznao stranu visokokolsku ispravu, a pod istim uslovima navedenim u taki b) ovog lana. (2) Kandidat iz stava 1. t. a), b) i v) ovog lana ispit moe polagati, ako je najmanje dvije godine nakon zavrenog kolovanja radio u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, na pravnim poslovima u sudu, tuilatvu, Pravobranilatvu, advokatskoj kancelariji, zajednikoj advokatskoj kancelariji, advokatskom drutvu ili notarskoj kancelariji ili najmanje tri godine u organima uprave, privrednim drutvima i drugim pravnim subjektima. (3) Pod uslovom iz st. 1. i 2. ovog lana ispit mogu polagati diplomirani pravnici volonteri.
1

Izmjene i dopune Zakona o pravosudnom ispitu u RS, SG RS br.40/11 - U Zakonu o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj (Slubeni glasnik Republike Srpske, br. 17/08 i 59/08), lan 3. mijenja se i glasi: lan 3. (1) Ispit moe polagati kandidat koji je: a) prije reforme visokog obrazovanja, etvorogodinjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, stekao zvanje diplomiranog pravnika, kao i lice koje je zvanje diplomiranog pravnika steklo u bivoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine, b) po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu na fakultetu u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, zavrio prvi ciklus etvorogodinjeg studija i stekao najmanje 240 ECTS bodova i zvanje diplomirani pravnik ili ekvivalent, i koji je tokom kolovanja u nastavnom planu i programu imao sve oblasti izuavanja, odnosno predmete navedene u lanu 4. ovog zakona i v) stekao stranu visokokolsku ispravu koja po vaeim propisima Republike Srpske ne podlijee postupku priznavanja, ili mu je ovlaeni organ priznao stranu visokokolsku ispravu, a pod istim uslovima navedenim u taki b) ovog lana. (2) Kandidat iz stava 1. t. a), b) i v) ovog lana ispit moe polagati, ako je najmanje dvije godine nakon zavrenog kolovanja radio u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, na pravnim poslovima u sudu, tuilatvu, Pravobranilatvu, advokatskoj kancelariji, zajednikoj advokatskoj kancelariji, advokatskom drutvu ili notarskoj kancelariji ili najmanje tri godine u organima uprave, privrednim drutvima i drugim pravnim subjektima. (3) Pod uslovom iz st. 1. i 2. ovog lana ispit mogu polagati diplomirani pravnici volonteri. Izmjene i dopune stupile na snagu dana 21.04.2011.godine
Prije izmjena i dopuna lan 3. glasio je: (1) Ispit mogu polagati diplomirani pravnici koji su radili jednu godinu na pravnim poslovima u sudu, tuilatvu, pravobranilatvu, advokatskoj kancelariji ili kod notara. (2) Ispit mogu polagati diplomirani pravnici koji su radili najmanje dvije godine na pravnim poslovima u organima uprave, preduzeima, ustanovama i drugim pravnim licima. (3) Pod uslovima iz st. 1. i 2. ovog lana ispit mogu polagati i diplomirani pravnici pripravnici - volonteri.

lan 4.
(1) Ispit se polae pismeno i usmeno. (2) Pismeni dio ispita polae se iz krivino-pravne i graansko-pravne oblasti. (3) Usmeni dio ispita polae se iz: a) krivino-pravne oblasti (krivino pravo, krivino procesno pravo, prekrajno pravo i penologija), b) graansko-pravne oblasti (graansko pravo, stvarno pravo, graansko-procesno pravo, obligaciono pravo, nasljedno pravo i porodino pravo), v) privredno-pravne oblasti (trgovinsko, odnosno privredno pravo, bankarski poslovi i ugovori), g) upravno-pravne oblasti (upravni postupak, upravni spor, sistem dravne uprave i lokalne samouprave), d) radno-pravne oblasti (radno pravo, penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i prava boraca), ) ustavno-pravne oblasti (ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo).

lan 5.
(1) Ispit se polae po Programu pravosudnog ispita, koji sadri gradivo, pravne izvore i literaturu za svaku pravnu oblast i predmet iz lana 4. stav 3. ovog zakona. (2) Program iz stava 1. ovog lana donosi ministar pravde (u daljem tekstu: ministar). (3) Program pravosudnog ispita objavljuje se u Slubenom glasniku Republike Srpske.

lan 6.
(1) Ispit se polae pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita (u daljem tekstu: Komisija), koju rjeenjem imenuje ministar. (2) Komisija se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i 28 lanova2 (u daljem tekstu: ispitivai). (3) Komisija se imenuje na period od etiri godine.

lan 7.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i lanove Komisije ministar imenuje iz reda diplomiranih pravnika sa poloenim pravosudnim ispitom, koji su radom u pravosudnim organima ili advokaturi ili dravnim organima uprave i drugim institucijama stekli visok ugled pravnog strunjaka, kao i iz reda naunih radnika iz podruja pravnih nauka iz predmeta utvrenih u lanu 4. ovog zakona, koji imaju najmanje 15 godina radnog iskustva.

lan 8.
Prilikom imenovanja Komisije vodie se rauna o zastupljenosti lanova Komisije iz svih oblasti prava iz kojih se polae ispit.

lan 9.
(1) Rjeenjem o imenovanju Komisije imenuje se i sekretar Komisije iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih u Ministarstvu pravde. (2) Administrativne poslove Komisije obavljaju radnici Ministarstva pravde, odreeni od strane ministra.

lan 10.
(1) Za svako polaganje ispita sastav ispitne komisije odreuje ministar sa liste Komisije iz lana 6. ovog zakona. (2) Ispitna komisija se sastoji od est3 lanova, ukljuujui predsjednika ispitne komisije.

lan 11.
Komisija iz lana 6. ovog zakona o svom radu podnosi izvjetaj ministru, najmanje jednom u est mjeseci, a na zahtjev ministra i u kraem roku.

Izmjene i dopune Zakona o pravosudnom ispitu u RS, SG RS br.59/08 - U Zakonu o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj (Slubeni glasnik Republike Srpske, broj 17/08) u lanu 6. u stavu 2. rijei: 22 lana zamjenjuju se rijeima: 28 lanova. Izmjene i dopune stupile na snagu dana 02.07.2008.godine 3 Izmjene i dopune Zakona o pravosudnom ispitu u RS, SG RS br.59/08 est. U lanu 10. u stavu 2. rije: pet zamjenjuje se rijeju:

Izmjene i dopune stupile na snagu dana 02.07.2008.godine

lan 12.
(1) Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu pravde. (2) Uz prijavu kandidat podnosi i dokaze da ispunjava uslove iz lana 3. ovog zakona. (3) Ministar rjeenjem utvruje da li kandidat ispunjava uslove za polaganje ispita.

lan 13.
(1) Kandidatu kojem je odobreno polaganje ispita odreuje se vrijeme i mjesto polaganja ispita. (2) Kandidat se obavjetava o vremenu i mjestu polaganja ispita najmanje petnaest dana prije ispita. (3) Uz rjeenje o odobravanju polaganja ispita kandidat se obavjetava i o novanoj naknadi koju uplauje za rad ispitne komisije.

lan 14.
(1) Prije poetka pismenog zadatka sekretar Komisije utvruje identitet kandidata. (2) Ispit poinje izradom pismenog zadatka iz krivino-pravne i graansko-pravne oblasti, s tim da pismeni zadatak iz ove dvije oblasti ne moe biti u istom danu.

lan 15.
(1) Pismenom dijelu ispita mogu prisustvovati predsjednik i lanovi Komisije, kao i slubenici Ministarstva pravde koji nadgledaju polaganje ispita. (2) Za vrijeme pisanja pismenog zadatka kandidati mogu koristiti samo tekstove propisa i raunar. (3) Za vrijeme pismenog zadatka kandidat ne moe koristiti fiksni i mobilni telefon, niti druga elektronska sredstva.

lan 16.
(1) Odluku o ocjeni uspjeha kandidata na pismenom dijelu ispita donosi ispitna komisija veinom glasova, na prijedlog ispitivaa odgovarajue oblasti. (2) Pismeni rad ocjenjuje se ocjenom: poloio ili: nije poloio.

lan 17.
Kandidat koji ne poloi pismeni dio ispita iz krivino-pravne oblasti i graansko-pravne oblasti ne moe pristupiti polaganju usmenog dijela ispita i smatra se da ispit nije poloio.

lan 18.
(1) Kandidat koji poloi pismeni dio ispita iz krivino-pravne oblasti i iz graansko-pravne oblasti ili iz jedne od njih moe pristupiti usmenom dijelu ispita. (2) Kandidat koji je pristupio polaganju usmenog dijela ispita, a nije poloio pismeni dio ispita iz jedne oblasti, na usmenom dijelu ispita ne moe polagati ispit iz te oblasti.

lan 19.
(1) Usmeni dio ispita polae se pred ispitnom komisijom u sastavu utvrenom u lanu 10. ovog zakona. (2) Usmeni dio ispita se polae nakon zavretka pismenog dijela ispita. (3) Usmeni dio ispita e se odrati u vrijeme i na mjestu koje odredi predsjednik Komisije, o emu e obavijestiti kandidata koji je ispunio uslove da polae usmeni dio ispita.

lan 20.
Usmeni dio ispita je javan.

lan 21.
(1) Konani uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu koji je kandidat pokazao na pismenom i usmenom ispitu ocjenom: poloio ili: nije poloio. (2) O uspjehu kandidata ispitna komisija odluuje veinom glasova. (3) Ocjena o uspjenosti ispita saoptava se kandidatu po zavrenom ispitu.

lan 22.
(1) Kandidat koji iz jednog ili dva predmeta dobije ocjenu: ne zadovoljava ima pravo da iz tih predmeta polae popravni ispit. (2) Rok za polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta ne moe biti krai od jednog ni dui od tri mjeseca, a rok za polaganje popravnog ispita iz dva predmeta ne moe biti krai od dva ni dui od etiri mjeseca.

lan 23.
Kandidatu koji je poloio ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o poloenom ispitu.

lan 24.
Kandidat koji nije poloio ispit moe ispit ponovo polagati po isteku roka od est mjeseci, raunajui od dana prethodnog polaganja.

lan 25.4
(1) Na zahtjev kandidata ministar moe odgoditi polaganje zakazanog ispita iz razloga utvrenih u lanu 26. stav 1. ovog zakona. (2) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju ispita ili prije poetka ispita izjavi da odustaje od polaganja, smatrae se da ispit nije polagao. (3) Smatrae se da ispit nije polagao i kandidat koji nije pristupio ispitu nakon to mu je odobreno odgaanje. (4) U sluaju iz st. 2. i 3. ovog lana, kandidat podnosi novu prijavu za polaganje, a polaganju ne moe pristupiti prije isteka roka od est mjeseci, raunajui od dana kada ispitu nije pristupio. (5) Izuzetno od stava 4. ovog lana, ministar moe iz razloga predvienih u lanu 26. stav 1. ovog zakona, odobriti polaganje ispita i prije roka utvrenog u stavu 4. ovog lana.

lan 26.
(1) Zapoeti ispit moe se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga sprijeen da nastavi polaganje ispita. (2) O odgaanju ispita odluuje ispitna komisija. (3) Rjeenje o nastavku zapoetog ispita donosi ministar, na zahtjev kandidata. (4) Zahtjev se podnosi u roku od osam dana po prestanku razloga za odgaanje polaganja ispita, ali najkasnije u roku od tri mjeseca, raunajui od dana kada je odluka o odgaanju donesena. (5) Ako kandidat ne podnese zahtjev za nastavak ispita u roku iz stava 4. ovog lana ili ako mu zahtjev bude odbijen ili ispitu ne pristupi u utvrenom roku5, smatrae se da ispit nije poloio. (6) Protiv rjeenja ministra kandidat ne moe izjaviti albu, ali moe pokrenuti upravni spor kod nadlenog suda. (7) U nastavku ispita kandidat ne polae onaj dio ispita koji je polagao do odgaanja ispita.

lan 27.
(1) Predsjedniku i lanovima ispitne komisije, sekretaru i administrativnim radnicima pripada naknada za rad u komisiji. (2) Ministar e donijeti podzakonski akt kojim e regulisati naknadu za rad ispitne komisije.

lan 28.
Trokove ispitne komisije snosi kandidat, ukoliko organ ili pravno lice u kojem je kandidat proveo potrebnu praksu ne odlui da ih snosi.

lan 29.
4

Izmjene i dopune Zakona o pravosudnom ispitu u RS, SG RS br.40/11 - lan 25. mijenja se i glasi: lan 25. (1) Na zahtjev kandidata ministar moe odgoditi polaganje zakazanog ispita iz razloga utvrenih u lanu 26. stav 1. ovog zakona. (2) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju ispita ili prije poetka ispita izjavi da odustaje od polaganja, smatrae se da ispit nije polagao. (3) Smatrae se da ispit nije polagao i kandidat koji nije pristupio ispitu nakon to mu je odobreno odgaanje. (4) U sluaju iz st. 2. i 3. ovog lana, kandidat podnosi novu prijavu za polaganje, a polaganju ne moe pristupiti prije isteka roka od est mjeseci, raunajui od dana kada ispitu nije pristupio. (5) Izuzetno od stava 4. ovog lana, ministar moe iz razloga predvienih u lanu 26. stav 1. ovog zakona, odobriti polaganje ispita i prije roka utvrenog u stavu 4. ovog lana. Izmjene i dopune stupile na snagu dana 21.04.2011.godine
Prije izmjena i dopuna lan 25. glasio je: (1) Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili prije poetka polaganja izjavi da odustaje od ispita, smatrae se da ispit nije polagao. U ovakvom sluaju kandidat podnosi novu prijavu za polaganje ispita. (2) U sluaju iz prethodnog stava kandidat podnosi novu prijavu za polaganje ispita.
5

Izmjene i dopune Zakona o pravosudnom ispitu u RS, SG RS br.40/11 - U lanu 26. u stavu 5. poslije rijei: odbijen dodaju se

rijei: ili ispitu ne pristupi u utvrenom roku.

Izmjene i dopune stupile na snagu dana 21.04.2011.godine

(1) Doktori pravnih nauka iz predmeta utvrenih u lanu 4. ovog zakona kojima je u smislu ovog zakona Ministarstvo izdalo rjeenje izjednaeni su u pravima sa diplomiranim pravnikom koji je poloio ispit do dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Magistri pravnih nauka iz pravnih oblasti utvrenih u lanu 4. ovog zakona osloboeni su polaganja ispita iz te oblasti.

lan 30.
(1) Sa ispitom, u smislu ovog zakona, izjednaavaju se pravosudni ispiti poloeni po propisima koji su na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i pravosudni ispiti poloeni u bivoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine. (2) O priznavanju pravosudnog ispita poloenog po propisima drugih zemalja odluuje se po naelu reciprociteta, u skladu sa Pravilnikom o priznavanju isprava o poloenom pravosudnom ispitu.

lan 31.
Ministar e u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o polaganju pravosudnog ispita kojim e se blie propisati postupak i nain polaganja ispita, oblik i sadraj uvjerenja o poloenom ispitu i voenje evidencije lica koja su poloila ispit.

lan 32.
(1) Kandidat koji je zapoeo polaganje ispita do dana stupanja na snagu ovog zakona polagae ispit u skladu sa odredbama zakona koji je bio u primjeni u vrijeme poetka polaganja ispita. (2) Pod zapoetim ispitom smatra se ispit za koji je kandidat dobio rjeenje da mu je odobreno polaganje ispita po vaeem zakonu.

lan 33.
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o pravosudnom ispitu (Slubeni glasnik Republike Srpske, br. 17/93 i 85/03).

lan 34.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Republike Srpske.