You are on page 1of 2

DCME002 DCN21 Pagsrat para sa Publikong Bikolno o Writing for Bikol Audiences TTh 9:00-10:30am / Ar315 Victor Dennis

T. Nierva +63 929 337 1588 / vic.nierva@gmail.com Consultation Hours at MSLab: (MW)3.00-4.30pm; (TThF)10.30am-12.00nn

Deskripsyn kan Kurso An nangngorog na katuyuhn kan DCME002 - Pagsrat para sa Publikong Bikolno iy an pagrepso asn pagpatalub sa kakayahn kan mga estudynte na magsrat sa arn man na tatarmon kan rehiyn Bikol. An mga pagsrat asn pag-dal sa pagsrat na ggibhon sa kursong in magttaong-donalgad da limitdosa lenggwhe na ginagmit sa kontempornyong midya kan Kabiklan. Sa pagtpos kan termino, linlaman na an mga estudynte igw na nin pagkasbot sa pagkatwong Bikolno bilang publiko kan midya asn kun pn in ggamton tangning mapaorg an sadring kakayahn sa pagsrat kabatran sa paggmit sa tatarmon na Bikol sa mga midyum kan prensa, radyo, asn telebisyn mahbg na koleksiyn nin mga artkulo, progrma asn ib pang panrat pang-midya sa tatarmon na Bikol

Huli ta an kurso tinyong tukarn sa kolhiyo, daklang kahagadn kain an pagging kritikl kan kaisipn kan mga estudynte. Linlaman an buhy na pag-yon sa mga diskusyn asn pagtukr kan mga diskrsong magppayman sa pagkasbot sa mga tema kan kurso. Sar pang daklang kahagadn kan kursong in an pagdangg nin radyo, pagbsa nin mga publikasyn, pagdlan nin telebisyn, org na nin mga progrma sa tatarmon na Bikol. An pagknood sa DCME002 hihimhon sa pagi nin mga diskusyn sa klase, mga naka-istruktrang pagbsa, mga eherssyo sa pagsrat, mga kritikl na pagdlok sa mga gamit nin lenggwhe, mga eksplorasyn nin manlanlen na materyl, asn ib pa. Dalgan kan Tema asn Eksaminasyn Jun 14, 16, 21. Pangkagabsn na diskusyn dapit sa mga lenggwhe. An Bikol asn an ib pang mga lenggwhe kan kinbn. An mga tatarmon sa rehiyn Bikol asn an mga histrya o istrya kan mga in. Jun 23, 28, 30. An mga bokabulryo kan Kabiklan asn mga pagdlok sa pagppayman kain. An Ingls asn an Bikol pasring sa unibersl na paggmit kan sadring tatarmon. Pagdkitarmontranslationssa Bikol kan mga lenggwheng Filipno asn Ingls. Jul 5. Preliminryong Eksaminasyn. Jul 7. Kritikl na pagbsa nin literatra (osipn, rawitdwit, asbp.) asn mga gamit kan tatarmon. Jul 12, 19, 21. Paghimat sa lenggwheng Bikol asn sa manlaenlen na arte kan paggmit kain. Pagpandyworkshopnin mga obrang panliteratra. Mga aktwl na pagbsa asn pag-apresyr nin mga obrang Bikolnn. Jul 26, 28. Ortograpya kan Bikol asn an manlaenlen na pagbabg kain. Mga diyakrtiko asn mga markng pampnto. Aug 4. Eksaminasyn sa Midterm (Koleksiyn nin mga sinrat na napandy na). Aug 9, 11, 16. Mga pagbsa asn eksplorasyn sa pagsrat para sa midya. Kritikl na pagtnw sa mga tekstong pang-midya. Mga enot na eherssyo sa pagsrat para sa midya. Aug 18, 23, 25. Aktwl na paggmit kan Bikol sa pan-diyryong katuyuhn.

Pagpandyworkshopnin mga nasrat nang tekstng pan-diyryo. Mga aktwl na pagbsa asn pag-apresyr nin mga tekstong pan-diyryo. Sep 1. Eksaminasyn na Pre-final (Koleksiyn nin mga sinrat na napandy na). Sep 6, 8, 13. Pakkipag-lay pang-midya na gamit an tatarmon na Bikol. An tatarmon asn an mga pang-kultrang implikasyn kain. Aktwl na field work asn pagsrat dapit sa kultra. Diskusyn para sa huring proykto sa klase. Sep 20, 22, 27. Aktwl na paggmit kan Bikol sa pan-rdyong katuyuhn. Pagpandyworkshopnin mga nasrat nang tekstng pan-rdyo. Mga aktwl na pagbsa asn pag-apresyr nin mga tekstong pan-rdyo. Sep 29, Aktwl na paggmit kan Bikol sa pan-telebisyn na katuyuhn. Oct 4, 6. Pagpandyworkshopnin mga nasrat nang tekstng pan-telebisyon. Mga aktwl na pagbsa asn pag-apresyr nin mga tekstong pan-telebisyon. Oct 11. Mga huri asin dugang na tema. Oct 15. Katapusn kan pagsumitr kan huring proykto (Huring Eksaminasyn).

Pagmarka
Class Standing 30% Prelims 10% Midterms 20% Pre-finals 20% Finals 20%

Class Standing = partisipasyn/paghers kaaramn (50%) + mga eherssyo (25%) + mga proykto (25%) Prelims = 100-puntong pasurt na eksaminasyn Midterms = bolyum (30%) + gamit kan Bikol sa pagsrat (40%) + arte sa pagsrat (30%) Prefinals = bolyum (30%) + gamit kan Bikol sa pagsrat (40%) + teknikl na kaaramn (30%) Finals = bolyum (30%) + gamit kan Bikol sa pagsrat (40%) + teknikl na kaaramn (30%)

Regulasyn sa Intelektwl na Rogring An man na insidnte nin pagday sa mga eksaminasynpag-rog, pag-kdigo, asbpo pagsumitr nin mga panrat na gibo nin ib na mayong mannigong pagmidbd sa orihinl na kagsrat mangngahulugan nin da pagpasrfailuresa klase.

M ga Libr asn Babasahn Bikol-English Dictionary, M. Mintz asin J. Britanico, New Day Publishing, Q.C. Maharang, Mahamis na Literatura sa mga Tataramon na Bikol, Ed. P.V. Santos, QC: VeePress/DLSU, 2010. Orag as a Bikol Virtue (Essay), D. Gerona, published essay, Naga, 2005. Paghuba sa Magayon (Essay), A. Remodo, unpublished, Naga, 2005. Beautiful Words (Essay), V. Nierva, published in Vox Bikol, Naga, 2009. Rapsak (Essay), V. Nierva, published in Vox Bikol, Naga, 2009.