You are on page 1of 16
4 "oeroooneeopocaoRRRRARRRRAAER RAEN AHR AAERE HRN, ORDE DER VERDRAAGZAMEN KURSUS Het evenuicht tussen materie en geest. x x x x x x x XX XKXXKK KKK HK XIKK HX HK HX HK HH HH KKH RX KKK KK AXAK RXR, XK x x x x x x x Dinedag, 26 augustue 1986 Het Evenuicht tussen Materie en Geest Goede avond vrienden U west dat wij niet onfeiibear zijn, due denkt u zelf na. vat is materie, wat ie geost. We hebben wel materie, maar zien wij de uer- kelijkheid. Wat ligt er achter datgene wat wij zien. Dat is een 5 kwestie van zuiver menselijke interpretaties an wanneer voldoende mensen dat gelijkluidend interpreteren, dan is het zo. Naar is het 00k werkelijk zo, ue weten het niet. Zijn wij wat we denkan te zijn of zijn uve iete anders? Ook dat weten we niet.En vanneer ua spre- ken over de geest dan treden er ook nogal wat verwarringen op. Uij omschrijven ale geeat het Ik-bewustzijn dat zich vermt rond de kern die wij ziel noemen. Het is een beetje afuijkend van andore defi- nities. Dat houdt in dat sen mens een bepaald bowustzijn heeft dat zintuigelijk bepaald wordt en zich in feite drie-dimeneionee! af- spelt. Aan de andere kant hebben we te maken met de geost. De geet nu heeft een tijd-bewustzijn. Dat wil zeggen dat zoale u afetanden overziet, de geest bepaalde delen van de tijd overziet. De wereld van de geest is in faite een. sijdaligee veretelling van momenten in de tijd. Wanneer ve proberen om een evenuicht tussen etof en geest tot etand te brengen dan worden we alueer heel ane geconfronteerd met de ethische en morele beschouwingen. Ethike en moraal zijn echter mode- beorippen an hebben dus heel weinig te maken met de achterliggende werkelijkheid. De geest echter ie juiet eterker verbonden met die achterliggends werkelijkheid dan met dat zogenaamds element-stoffe- 1iJk bestadn. Het is duidelijk dat alles wat voor de geest mogelijk an doenlijk is, = zel dat voor de mens niet of in beperkte mate zijn.£en evenuicht kan alleen omtstaan ale de vooretelling van de mene op enigleriei wijze zodanig aansluit bij de beleveniauereld van de geest, dat de gecst de mogelijkheid heeft een deel van haar waarden door te geven naar de stoffelijke pereonen en gelijktijdig ongekeerd de wasrde van de stof in zichzelf op te nemen ale ervaring en gelijktijdig ale uit- breiding van bewustzi jn. Om die evenuichten redelijk te vinden is erg moeilijk. Want ofschoon wij in de benadering van de problemen van de stof zo ge....., mogelijk te werk gaan, ie toch wel duidelijk dat de retio, de redelijkhoid hier maar een heel beperkte rol spelt. De redelijkheid ie de con- trole die wij uitoefenen op onze innerlijkheid om daardoor het uiterlijk verechijneel aan te passen aan de wereld, waarin we ook volgens onze eigen ervaring, op dit ogenblik voornameli jk bestaan. Er is een tijd geweest op deze wereld dat de mene voornamelijk na- gisch dacht. We weten allemaal dat magie in heel verschillende tak- ken verdeeld kan worden. Oorspronkelijk was het voornamelijk over- drachts magie.Zodra er Goden ontstonden, ontestonden er ook pries- ters. Uit deze priesterschappen ontstond de ritutele magie.Ritudle magie most u zich els volgt indenken. In de magie is een voorstel- ling buiten de werkelijkheid omen kan de magie 26 intens zijn dat hierdoor effecten ontstaan in de voor andere kenbare werkeli jkheid waarvan hij ook deel uitmaakt- Het is dus een geloofskuestie een soort overtuigings kuestie-Wenneer Je daar mee bezig bent dan moet je gewoon bepaalde eigenschappen or- varen hebben, erin geloven en dan kun je bij voorbeeld een kruid ge- bruiken o een ziekts te genezen. Maar je kunt het ook natuurli jk doen uit overtuiging dat je de dingen oak kunt benaderen op een ande- 5 Te manier. In de tuintiger Jaren van deze eeuy gabsurde het nog in Nederland dat bepaalde boeren, als ze zich aan een dorenstruik had- ~ den gestoken, niet de vinger ontemetten maar een beatje olie namen een de dorens invetten. Zij namen aan dat hierdoor de pijn zou wor- den verzacht en de wond snel zou genezen.Zuiver besmettingenagic. De rituéele magie heeft een nadeel. Je begint meestal eenvoudig en maakt van een procedure als de door mij omschrevene een zekere volg- ords, sen rituaal. Je moet dit zeggen, dan dat nemen, dan dat doen en dat zeggen. Degeen die daar mee bezig is en merkt dat het niet helemaal werkt. moet er wat bii doen. Zo ontetaan er zeer vervarren- de begrippen, waarmee we geconfronteerd worden.Neen bij voorbeeld het Gods-begrip.U den t waarschijnlijk dat wannser je in God gelooft dan geloof je allemaal in dezelfde God. De God van Ieraél is een stamgod. De God van de christenen is in feite een vader figuur.Veel minder toornig dan bij voorbeeld de Joodee God. En wanneer we te maken kri ‘gen met een figuur ale Allah dan hebben ue te ma'en met een Goddelijike dictator.En daarnaast hebben we dan nog andere begrippen. die met het Goddelij”esa7en hangen. Al die figuren hebben hun wetten, ze hebben hun regele. Het leven is een rituel- magische handeling geworden,waarbij je voorschriften opbrengt om te voorkonen dat de Godheid zich aan je wreekt of eventuéel je zijn gunsten zou onthouden. Ik hoop dat niemand dear bezuear tegen heeft, - ik ben mij ervan bewust dat ik hier en daar een heilig huisje kan kraken, 5 We realiseren nu dat al die dingen door mensen zijn ontetaan. Het leven is een complex ritu¥el geworden, gebasserd op overtuigingen die vaak eigenlijk nergens op stolen. Laat me een heel simpel voor- . beeld geven. Het socialisme is gebesserd op de. stelling dat mensen graag werken, wat ik zo vrij ben te betuijfelen.fn verder dat zij dit heel graag doen voor anderen, wat ik zeer sterk betuijfel. Toch kan een socialistische samenleving bestaan, zolang de ritus dat wil zeggen de gedrags code met de daarbij behorends handelinge: worden volvoerd. Dan blijft het wel een illueie, maar die illusie ie voor mensen werkeli jk. Wanneer wij naar evenvicht streven tussen geest en stof, dan moeten we toch in de te plaats wel zoeken naar een uitgangepunt, dat een beetje los staat van al die opge. legde regele. Vanuit het standpunt van de Orde zou je dan kunnen formuleren, dat elke mens in zich een weten heeft. Dit weten zal zijn innerlijke reletie tot zijn handelingen mee bepalen. Door in dit weten al datgene wat als tuijfelachtig of elecht ervaren te ver- mijden. kan hijjkomen tot een evenwichtigheid tussen zijn gedre. gingen in de materie en de inhoud van zijn persconli jkheid naar bui- ten, die we dan voor een deel in de geest gerepresenteerd zien en die in feite gedreven wordt door de kracht die we ziel noemen. + onverstaanbare vraag. J, Inmerlijk denk Je aan te voslen wat goed te, of slecht, of eigen= lijk oneanvaardbaar. Op deze basis moet Je Jo keuze maken om eon evenuicht tussen stof en gesst zo goed mogelijk tot stand te brengen. Maar Je zit aan een heleboel dingen vast, waarean Jo eigenlijk qua inhoud niet gelooft, maar die nu-eenmaal bestaan. In mijn tijd wee het een vast idee dat vrauen tegen mannen beechermd moasten worden. Je kreeg echter wel eens het idee dat mannen tegen sommige vrouuen beschermd moesten worden. fen vrouw had bepaalde véérrechten, maar tegelijk een zekere onmondig- heid. Dat was natuurlijk nist juist, maar je moest je op die manior gedragen. Nu is dat helemaal niet erg als Je een strijkage maakt, een * - vrouu bewondering toewerpt, die ze in wezen niet verdient on hot hoort bij de geplogenheden van de gemeenschap. Alleen op het ogen- plik dat Je innerlijk weet dat dit voor jou allemaal onjuist ie, pro- : beor het dan te ontgaan. Dat zou kunnen gebeuren door op het ogenblik det Je die strijkages maakt het zakdoekje uit Je zak te laten vallen. aij raapt dat dan op, je maakt je excuses en ja bent vrij even van de noodzaak van vleierij te gaan vertellen. Op duizend en één manieren kun Jo Je dus losmaken van de dingen die Je innerlijk ale onjuist ervaardt, door er iets anders voor in de Pleats te stellen. Iets wat voor zover het jou betreft niet belang- tijk is en dus geen betekenis heeft. Het geeft je de mogelijkheid om datgene, wat innerlijk als betekenis— vol ervaren wordt, zoveel mogelijk in do materie geatalte te geven. Geen mens kan sen ideaal uitdragen en beleven. Dat moet u onthouden, gen ideaal is en b1ijft een droombecld. Het ideaal ie de illusie van gon mene, die aannsemt dat zijn hoogete veronderstellingen en donk. S beelden door anderen gedeeld en gelijk belesfd zouden kunnen worden. Dat is onmogelijk. We kunnen echter wel iets anders doen. 4 We gaan beginnen met elke mens te zien als een deel van ons zelf.Dat 1ijkt misschien moeilijk, want er zijn nog al vat onaangenane meneen Op garde. Maar u bent ook wel degelijk verbonden met een terroriat. Gok a1 is uu vorm van terreur eerder het mompelen van verwensingen, | : die u naar buiten toe niet eens zou durven uiten. U hebt ook wel b sens de droom dat u iemand ean lesje zoudt kunnen lezen of een bee paald iets te niet zoudt kunnen doen. U bent wel degelijk verbondan. De uiting zal bij de één extreem zijn, bij de ander volledig onder. drukt, maar de wezenstrek is aanwezig. Daarom is het mogelijk om alls mensen tot op zekere hoogte lief te hebben. Naasteliefde wordt te veel gepredikt en te weinig in praktijk gebracht. Daarom voel ik dus meer voor verdraagzaamheid. Probeer te begrijpen dat son ander pet recht heeft om zichzelf te zijn. Omdat je voor jezelf ook geneigd bent dit recht zoveel mogelijk op te eisen. Ga daarnaast uit van hot standpunt: ale ik in belengrijke zaken voor mij, mijn innerlijke sten volg, dan zijn alle andere zaken bi jkomstig. Wat daar gebeurt, is niet belangriJjk. Laat dat dan maar bepalen door omstandighaden. aN Ie U zult ontdekken dat u gemiddeld vier of vijf keer per jaar in om- standighedan zult komen, vaarin u innerlijk zegt absoluut niet en "#8 wereld om u heen zegt ual .Tk wil niet hatelijk zijn, meer or zijn