You are on page 1of 16
4 XXX KXAN HHH KKH IH HX HH HHH HK HH HHH HH HHH HK HH HH KKK HH HHH KKH KX, ORODE DER VERDRAAGZAMEN het eeuvige. 3 2 HE HC 2 DO x x x x Alle bewustzijn is een weerspiegeling van een deel van x x x x x XXXXXXXKKK HH KKK HX NK HH HH K HH KH HHH H HH HX HHH HX HH HHH HH HH HHH HH HHH Dinsdag, 24 februari 1987 Goeden avond, vrienden, Ja, dat is eigenlijk heel gauu gezegd. Wij stellen ons voor dat het eeuuige of de kosmos, alle tijd omvat. Als het alle tijd omvat, dan omvat het ook alle verschijnselen in de tijd.Wanneer wij dus zaggen alle leven, dan denken we dus aan alle leven dat ue kennen, geeste- 1ijk, stoffelijk, noem maar op, dan kunnen we niet anders zeggen als het is een deel van het eeuuige.Als Je dat goed wilt zeggen, uordt het ontzettend moeilijk.Laten we ons dit voorstellen.tr is een begin. In dat begin is ef geen verschijnael. Dus ar is een potentie van energie, maar er is geen verschijnsel van energie. Ue ueten niet vat het is, maar dat is het begin.In dat begin ontetaat langzaam maar zeker beweging. In die beweging ontstaan allerlei kernen, die zich- zelf ale afzonderlijk ervaren. Wij zien dat dan ale de zonen des Lichte en degenen, die gevalien zijn, Maar dat gaat verder en wat dan onteteat is het beginsel van de mens. Vanaf dat ogenblik is er een verstoring in dat totale evenwicht van ds energie. Het resultaat daarvan is ondermeer het ontstaan van een stoffelijke wereld en het ontetaan van wat we dan maar energiesferen zullen noemen. Al zijn er dus geen cirkelvormige sferen, die rond de aarde hangen, het zijn werelden met een bepaald soort energie.Er is onderscheid gekomen aan de hand van trillingegetallen, maer op den duur ook allerlei substanties en dichtheid.£n in die dichtheid ont- staat het leven. Het begint mat de amoebe of eigenlijk met het half- leven. Dan komen we bij het ééncellige, enzovoort, enzovoort.En dat resulteert uiteindelijk in de mens. Opvaliend is dat die veranderingen van ontwikkelingen altijd voorat worden gegaan door gebeurtenissen, die nogal schokkend zijn. Some is het een plotselinge vulcanise activiteit van de aarde, in andere ge- vallen is het een tijdelijke afkoeling van de zon en telkens ale er zo'n periode voorbij is dan blijkt dat een aantal levenavormen zich hebben aangepast en dus weer kunnen voortbestaan. Maar dat houdt ook in dat hun ervaringsuereld verandert. Die verandering veerspiegelt zich dan weer als ze niet meer in de stef bestaan in de geest.want dat bewustzijnskern blijft bestaan en begint nu weer een eigen vereld. beeld te creéren, enzovoort, enzovaort. Wanneer je echter kijkt naar de Kracht waar alles uit functioneert, dan komen we steeds weer terug bij die eerste kracht, die oerkracht zeg maar, dis nu de oorzaak is on de drijvende energie van al wat er bestaat, En materie.biivoorbeeld? Ja, materie is ack energie. Het is allemaal deel van Sén kracht en wanneer dus de Orde zegt dat alle leven een deel vormt van ene kracht of van alle leven, dan is dat volkomen juist.Uij kennen niet het geheel van het bestaan. U, op aarde kent uw eigen aarde en u denkt waarschijnlijk dat u de kroon der schepping bent, maar er zijn zoveel vormen van leven in de ruimte. Ex zijn zoveel planeten, waerop verschillende vormen van leven zich voltrekken, Er zijn sterren die ontstean en sterren die vergean en daarmee vaak aok levensvormen, die er in de buurt bestaan. ails je dat allemaal zo bekijkt dan zeg je ja, we zijn eigenlijk maar een klein deel. Mear uear blijft het bewustzijn van al die delen? En dan kunnen ue ons nist voorstellen dat ze alleen maar verbonden zijn aen gen deel. Ik neem ean dat het geheel elk bewustzijn in zich opneemt. Elke reeks dus van verschijnselen, ontwikkelingen, enzovoort.en wij dus, ale deel van het seuuige leven, kunnen tot het besef komen dat uij dat besef kunnen gaan dragen, maar dan zijn ue geen desl meer, dan zijn we opgenomen in het geheel. Het is eigenlijk vanuit deze denkwijze, dat de Orde in het begin een aantel van haar principes heeft vastgelegd. Heft u commentaar? + vreag over ons bewustzijn. uu kracht veremelt, maar elk bewustzijn, ofechoon opgaande in de rest heeft zijn eigen herinneringsachtergranden het sterkst en blijft zo voor sen deel zichzelf.Wanneer ue bijvoorbeeld kijken naar mensen, die heel goed met elkaar op kunnen schieten, dan kan er een agenblik komen dat ze samen incarneren, tesamen in één lichaam. Vanuit de twee sete herinneringen, twee sets van conditioneren eigenlijk, in 6én perscon. + Gaan die ook weer uitelkaar bij overlijden? . - Meestal niet, dat is é¥n persoonlijkheid geuorden. Wij spreken dan wel van een composieten persconlijkhaid. Ondat zo'n persoonli jkheid een groot aantal verschillende oorspronkeli jke persoonli jkhedan 26 harmonisch met elkaar verbonden in zich draagt, dat geen van hen meer de behosfte heeft sen persoonlijkheid te manifesteren omdat het uer- kelijke vezen lengzaam maar zeker mee berust op datgene wat in die andere aanuezig is.De mogelijkheden, de kwaliteiten, het weten, de energie,de sanenuerking, het zijn allemaal factoren dis dermate bin- dend zijn dat, terwijl nog het ik-besef bestaat, vooral niet meer aanuezig is de neiging om zich naar buiten tde als ik te manifesteren Alleen nog maar als deel van het geheel.Det ik-besef filtert dan naar men zegt langzamerhand een beetje weg en wat overblijft is eigenli jk het bewustzijn dat een groot aantal levens kan overzien. E1k deel van die ikheid heeft er een aantal van beleefd en tesamen een veel groter inzicht in het geheel van alle werken vertonen en daardoor ook een groter hermonie. + tuge vragen door elkaar, wat het geheel onverstaanbaer maakt. = Scorpio bijvoorbeeld is een mens met een tamelijk roelistise? we- reldbeschouwing.Alles is gevat binnen zijn eigen denkbeelden. De tueeling ie weer een type, dat voortdurend overslast van het ene uiterste naar het andere.Het behoeft dus geen composiet-persoonli jk- heid te zijn, het kan uel. Het is bij elk type mogelijk.De één-eitge tueelingen hebben een bijna gelijkvormig lichaam, het is nooit hon- derd %.Zij hebben een zear grote onderlinge harmonie moeten hebben om samen te incarneren. Bij de twee-siige most ook wel een zeer grote harmonie bestaan, maar het hoeft niet z0 volledig te zijn.Daarom zeggen ue: de eén-eilge tueeling komt over het algemeen uit een eind- wereld, die beide reeds gemeen hadden. Bij de tuee-citge hoeft dit niet het geval te zijn, maar er bestaat wel sen harmonise band tussen beide op het moment van incarnatie. + vraag over ervaringsuereld.materieel of? = Dat kan de materie zijn, het kan een geestelijke wereld zijn, maar bij de ééneizge tueeling nemen we aan dat zij ook op aarde verschil- lende malen contact gehad meten hebben en geesteli jk harmonisch mosten zijn in geestelijke fasen, voor de incarnatie mogelijk is in deze tuée-éénheid. + Vraag over vijflingen en dergeli ke. = Ja, dat is duidelijk als je ziet, hoe deze zich gedragen.Er is na~ tuurlijk een zekere binding van de prenatale omgeving, maar er zijn zeer sterke afuijkingen van gedrageaard en karakter van de verschil- lende delen van zo'n vijf- of zesling en daarnaast en dat is ook erg opvallend bij de ééneifge tueeling krijgen ue ook een vargeli jkbaar leveneverloop. Dat krijgen we weer niet bij de vijfling.dok bij de Riet hormonale, dus natuurlijke oorzaak van de vijfling komt dat veel minder voor. Het is een beetje moeilijk om hier de grens te trekken, maar de perfecte harmonise aspecten schijnen beperkt te blijven tot de drieling, zover mijn ervaring reikt. En daar zien we dan ook de vergelijkbaarheid van levensafloop, de inductie van: de één is ziek, de ander voelt zich onmiddelli jk ook ziek, ook op groter afetand, dat scort dingen..8ij de vierling b1ijkt dat niet zo sterk het geval te zijn, bij de vijfling ziet het er naar uit dat eigenlijk de eenheid meer door het milieu wordt afgeduongen dan dat ze feitelijk aanuezig is.'t Spijt me voor u, als u het andere had willen hebben. + vraag wat er gabeurt als een vrouw op één dag gemsenschap heeft met tuee verschillende partners, kan dat ook een tueeling doen ontstaan? = Dat kan wel, laten we zeggen, de één uit plichtebesef, de ander uit entoesiaems. Dat kan twos heel verschillende personen aantrekken.Dan moeten we er rekening mee houden dat é6n of beiden van deze tueeling een gevoel hebben dat zij eigenlijk de andeer liever kwijt zouden zijn.er ie dan dus een soort haat-aspect omdat men incarnesrde met het idee deze sfeer is de mijne. En dan voelt men zich niet alleen in dat sfeertje bedrogen, maar bovendien is er dan nog een ander die gelijke rechten heeft.Dat is heel eigenaardig maar dan zien we dus inderdaad tweelingen, die elkear niet kunnen luchten of zien. + vraag over de aanuezigheid van bewustzijn in de aanvang. z.Wij ueten niet wat vas in de aanvang.Uab uij beechouwon als beuust- Zijn is later gekomen. En wij weten nmet of dit is voortgekomen uit de wil, uit het bewustzijn, dan wel uit enigerlei andere reden is ontstean. De meesten van ons zijn geneigd om aan te nemen dat er een bewustzi jn heeft bestaan, totaal verschillend van het onze, dat de wil heeft ge- had tot deze evenwichtsverstoring waeruit het geheel van da schepping voortkomt. vraag over nadere definitie van dat bewuetzijn. = Over bewustzijn spreekt men op het ogenblik om erkenning van het eigen ik en gelijktijdig een oritintatie van dit ik ten aanzien van hetzij delen van dit ik bij waarden buiten dit ik.Op het ogenblik dat daaruit conclusies getrokken worden en er voorstellingen ontetaan, epreken wij van bewustzijn.£en atoom heeft geen bowustzijn zoals wij het bekijken. Ondat het bewustzijn van een atoom in feite vastligt in de baanomlopen, die de kleinste delen om de kern maken.In die kern ontstaat dan een eigen evenuicht, dat reageert op die baanomlopen. Dat reageert inderdaad mee in verband met wijzigingen buiten het at- oom. Er is dus kennelijk een compensatieuerking gaande, maar vaarom en hoe, weten wij niet. Het zou bewustzijn kénnen zijn, maar bevat kennelijk geen voorstellingen in den zin waarin wij zelf die kennen. + Het zou dus een gradatie kunnen zijn? = Ja, het zou een totaal andere vorm kunnen zijn.fen gradatie zou je pas in kunnen stellen als je een vergelijkbaarneid hebt. Als je é&n van de factoren niet kent, is de vergeli jkbaerheid natuurlijk zook. + Dus in de aanvang was het woord, is dat nu beeldspraak of?