You are on page 1of 3

engembangan 5||abus dan 5|stem en||a|an

nama Sekolah SMn 1 x koLo Slnakarak


kelas / SemesLer lx / 1
SLandar kompeLensl 1 Menampllkan parLlslpasl dalam usaha pembelaan neaara
2 Memahaml pelaksanaan oLonoml daerah

no kompeLensl
uasar
lndlkaLor MaLerl okok enaalaman
8ela[ar
enllalan Alokas
l
WakLu
Sumber
8ahan A[ar !enls
1aalha
n
1eknlk 8enLuk
lnsLrume
n
lnsLrumen
11

Men[elaskan
penLlnanva
usaha
pembelaan
neaara
1Menauralkan
penaerLlan
neaara
enaerLlan
neaara
1elaah buku
dan
menvlmpulka
n
1es 1uaas
lndlvldu
Lsal !elaskan
penaerLlan
neaara
6 40' uepdlknas
kn kelas
vlll

ulnl SusanLl
kn kelas
vlll ?rama
Wldva

naadllah
kn kelas
vlll Slnar
Craflka

uuu 1943
Amandeme
n
2Menauralkan
unsurunsur
neaara
unsurunsur
neaara
ulskusl 1es kelompo
k
Lsal 1ullsan unsur
unsur neaara
menuruL k
MonLevldlo
3MenenLukan
funasl neaara
lunasl neaara ulskusl 1es kelompo
k
Lsal 1ullskan funasl
neaara
menuruL
MonLesqlue
4Menauralkan
Lu[uan neaara
1u[uan neaara Mencarl
Lu[uan
neaara dalam
uuu 1943
1es lndlvldu Lsal 1ullskan 4
Lu[uan neaara
dalam uuu
1943

3Menemukan hak
dan kewa[lban
waraa neaara
dalam
Pak dan
kewa[lban
Waraa neaara
dalam
ulskusl 1es kelompo
k
lslan Pak dan
kewa[lban
waraa neaara
dalam

pembelaan
neaara
embelaan
neaara
pembelaan
neaara dlaLur
dalam uuu
1943 pasal
12

MenaldenLlflkasl
benLukbenLuk
usaha
pembelaan
neaara
1MenaldenLlflkasl
peraLuran
perundana
undanaan
LenLana wa[lb
bela neaara
Landasan
hukum wa[lb
bela neaara
1elaah buku
dan
menvlmpulka
n
1es lndlvldu Lsal 1ullskan 2
landasan
hukum wa[lb
bela neaara
6 40'
2Menun[ukkan
conLoh Llndakan
upava bela
neaara
ConLohconLoh
Llndakan bela
neaara
MembuaL
laporan
conLoh
Llndakan bela
neaara
non
Les
enuaasa
n
8
13

Menampllkan
peran serLa
dalam usaha
pembelaan
neaara
1MenenLukan
slkap Lerhadap
plhakplhak
LerLenLu vana
lnaln
menahancurkan
nk8l
Slkap waraa
neaara
Lerhadap plhak
vana lnaln
menahancurka
n nk8l
ulskusl 1es kelompo
k
Lsal !lka ada plhak
LerLenLu vana
lnaln
menahancurka
n nk8l slkap
klLa
4 40'
2Menun[ukkan
parLlslpasl dalam
usaha
pembelaan
neaara dl
llnakunaan
arLlslpasl
dalam usaha
pembelaan
neaara dl
llnakunaan
MenaamaLl
parLlslpasl
waraa dalam
pembelaan
neaara dl
llnakunaan
non
1es
(Cbser
vasl)
Lembaaa
Cbservasl

21

Mendeskrlpslka
n penaerLlan
oLonoml daerah
1Menemukan
haklkaL oLonoml
daerah
PaklkaL
oLonoml
daerah
1elaah buku
LenLana
oLonoml
daerah (asas
dasar hukum
1es lndlvldu Lsal !elaskan
penaerLlan
oLonoml
daerah
6 40'
dan prlnslp)
2Menemukan
rumusan Lu[uan
pembenLukan
oLonoml daerah
1u[uan
pembenLukan
oLonoml
daerah
ulskusl 1es kelompo
k
Lsal !elaskan Lu[uan
pembenLukan
oLonoml
daerah
22

Men[elaskan
penLlnanva
parLlslpasl
masvarakaL
dalam
perumusan
kebl[akan publlk
dl daerah
1 Menauralkan
penLlnanva
parLlslpasl
masvarakaL
dalam kebl[akan
publlk dl daerah
arLlslpasl
masvarakaL
dalam
perumusan
kebl[akan
publlk
ulskusl 1es kelompo
k
Lsal !elaskan
penLlnanva
parLlslpasl
masvarakaL
dalam
perumusan
kebl[akan
publlk
6 40
2 Menaanallsls
konsekuensl
Lldak akLlfnva
masvarakaL
dalam
perumusan dan
pelaksanaan
kebl[akan publlk
dl daerah
konsekuensl
Lldak akLlfnva
masvarakaL
dalam
perumusan
kebl[akan
publlk
ulskusl 1es kelompo
k
Lsal 1ullskan 2
konsekuensl
[lka
masvarakaL
Lldak akLlf
dalam
perumusan
kebl[akan
publlk

MenaeLahul Slnakarak ___ !ull 2011
kepala Sekolah Curu MaLa ela[aran kn

8lswandl Sd MarnlaLl Sd
nl 196312231991031007 nl 196103211987032006