You are on page 1of 1

TRUNG TM QUAN TRC V PHN TCH MI TRNG

BM.11.06

c: p.Hng H - TP H Long T/Fax: 033.3833302 Website: http://www.emac.org.vn

BIN BN GIAO NHN MU

S: 2010.

1. 2. 3.

Thi gian: a im: Bn giao:

4.
TT 1. 2.

h ngy thng nm 2010 Phng th nghim Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng - H v tn ngi giao: Nguyn Thnh Hng - Thuc b phn: Phng QT&PT 1 Bn nhn: - H v tn ngi nhn: Th Bch Lin - Thuc b phn: Phng QT&PT 2 Ni dung bn giao:
K hiu NT1 NB1 Th tch mu (lt) 3L 3L Tnh trng mu khi bn giao V tr ly mu Loi mu Nc Thi Nc bin Ch tiu phn tch

BN GIAO

BN NHN

Ngy ban hnh:

/2009

Trang s ./..