You are on page 1of 16

Perkembangan Sistem Pendidikan Semasa di Malaysia

Jenis Sekolah
Terdapat 4 jenis sekolah:
Sains` dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

INTERVENSI ASAS MEMBACA DAN MENULIS

Akta Pendidikan 1996


Tujuan : a)untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecermelangan pendidikan.

b)Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

Peruntukan perundangan Akta Pendidikan 1996


1. FPK dikemukakan pada 1988 menjadi landasan dan asas. 2. Konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan. 3. Bahasa Kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan.

Wawasan 2020

Rasional

Perkembangan sains dan teknol

Pembelajaran tradisional (hafalan , latih tubi)

Sekolah Bestari Pembelajaran moden (kreatif , penggunaan tekno

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Matlamat: Penghasilan tenaga kerja, pemdemokrasian pendidikan.

n 3 buah sekolah dalam 1 kawasan yang sama ( SK

Sekolah Wawasan

Sistem pendidikan seragam Perpaduan antara kaum


Komunikasi terbuka Kakitangan pelbagai kaum Identiti etnik positif Kepelba gaian etnik dan budaya

Sekolah Bestari
satu konsep sekolah di Malaysia. Sekolah Bestari dengan menggunakan teknolgi terkini sebagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Semua bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan dalam bentuk perisian yang direka oleh Pusat Pemkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Strategi pelaksanaan sekolah bestari


a)Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. b)Kurikulum merangkumi pelbagai perspektif dan elektif mata pelajaran c)Keprihatinan kepada kepelbagaian kebolehan, gaya, dan keupayaan pembelajaran.

KELAS INTERVENSI ASAS MEMBACA DAN MENULIS ( KIA2M )


Matlamat : i Membantu murid murid Tahun 1 . menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. i Memberi peluang murid-murid mengikuti i . proses P&P selaras dengan tahap kebolehan. i. Meningkatkan keyakinan diri muridi i murid.

i)Pendekatan secara kelas


Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar.

ii) Pendekatan secara kumpulan


Konsep P&P berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid.

Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama dibentuk. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang disediakan.

iii) Pendekatan secara individu


Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu.

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)


Matlamat: untuk menghasilkan pendidikan berkualiti/bermutu tinggi bagi semua .

Sekian Terima Kasih