P. 1
Stefan Paun - Didactica Istoriei

Stefan Paun - Didactica Istoriei

|Views: 3,947|Likes:
Опубликованluckas

More info:

Published by: luckas on Aug 02, 2011
Авторские права:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

DIDACTICA ISTORIEI

Redactori: Daniel Focşa, Sorin Teodorescu Tehnoredactare computerizată: Cristina Bucuroiu, Corina Roncea Coperta: Walter Riess
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PĂUN, ŞTEFAN Didactica istoriei / Ştefan Păun. - Bucureşti: Corint, 2007

ISBN: 978-973-l35-050-9 371.3:93:373.3+373.5

Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate Editurii CORINT, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT. ISBN: 978-973-l35-050-9 Editura CORINT Redacţia şi administraţia: Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, sector 1, Bucureşti Tel/fax: 319.47.97; 319.47.99; 319.48.15; 319.48.20 Difuzare: Splaiul Independenţei nr. 202 A, sector 6, Bucureşti Tel: 319.88.22; 319.88.33; 319.88.77. Fax: 319.88.66 E-mail: vanzari@edituracorint.ro Magazin virtual: www.edituracorint.ro

Format: 16/70x100 Coli tipo: 11 Tipărit la S.C. DON-STAR S.R.L. Galaţi, Str. l Decembrie 23 Tel./Fax: 0236492587

Ştefan P Ă U N

D ID A C T IC A

CORINT
Bucureşti, 2007

CUPRINS
I. Didactica generală şi didactica istoriei / 7

1.Consideraţii generale / 7 2.Caracterul ştiinţific al istoriei / 14 3.Istoria în şcoala românească / 16 4.Preocupări pentru predarea-învăţarea istoriei / 18 Note / 21
II. Abordarea obiectivelor pedagogice în predarea-învăţarea istoriei / 24

1. Obiectivele generale ale educaţiei / 24 11.Achiziţionarea cunoştinţelor / 24 12.Formarea gândirii istorice / 25 13.Formarea capacităţilor practice / 26 14.Formarea capacităţilor şi a trăsăturilor psihice complexe / 26 2. Obiectivele operaţionale / 28 21.Consideraţii generale / 28 22.Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice la obiectul istorie / 29 23.Criterii de operaţionalizare a obiectivelor/ 30 24. Tehnici de operaţionalizare a obiectivelor / 32 25.Taxonomia lui B.S. Bloom şi operaţionalizarea obiectivelor la istorie / 40 26.Funcţiile obiectivelor operaţionale / 48 Note / 50
III. Conţinutul învăţământului istoric / 51

1.Consideraţii generale / 51 2.Factorii care determină structurarea, stabilirea, înţelegerea şi ierarhizarea învăţământului istoric în şcoala românească / 53 21.Scopul general al educaţiei / 54 22.Explozia informaţională / 54 23.Evoluţia ştiinţei istorice (schimbări şi metode) / 55 24.Relaţia dintre istorie ca ştiinţă şi istorie ca obiect de învăţământ / 56 25.Raportul dintre cultura generală şi cultura de specialitate / 58 26.Nivelul de abordare a conţinuturilor / 59 27.Conţinutul manualelor de istorie şi strategiile procesului didactic / 60 3. Conţinutul învăţământului istoric — transpunerea lui în planul de învăţământ, programe şi manuale şcolare / 62 31.Surse şi criterii de selecţie ale conţinuturilor pentru manualele de istorie / 62 32.Istoria şi planul de învăţământ / 62 33.Programele şcolare de istorie / 62 34.Manualele alternative / 64 Note / 67
IV. Aplicarea principiilor didactice şi a principiilor istorice în predarea-învăţarea istoriei / 68

1. Principiile didactice — importanţa lor în predarea-învăţarea istoriei / 68

Principiul integrării funcţionale / 84 26.Principiul repartiţiei spaţiale / 81 23.Clasificarea mijloacelor de învăţământ / 101 4.Proiectarea lecţiei de istorie /108 16.Principiul structuralismului / 84 25.Principiul încadrării în timp / 80 22.16. spaţii necesare activităţii didactice / 111 2.Profesorul de istorie / 87 2.Proiectul activităţii anuale la obiectul istorie /107 13.Elevul/95 Note / 98 VI. Activitatea didactică şi principiile istoriei / 80 21.Principiul diversităţii / 85 Note / 86 11. Stimularea şi accelerarea stadială a inteligenţei / 69 12.Consultaţiile didactice/109 17.Principiul legării teoriei de practică / 80 2.Principiul cauzalităţii / 82 24.Sala de clasă şi cabinetul de istorie.Cercul de istorie/110 18.Proiectul activităţilor semestriale /107 14.Principiul învăţării temeinice / 76 15.Amplificarea caracterului formativ al metodelor de predare /119 4.Integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţiile de istorie / 102 5 Prezentarea unor mijloace de învăţământ /103 Note/104 VII.Diversificarea metodologiei didactice la obiectul istorie /118 3.Calculatorul electronic şi istoria / 110 19.Principiul psiho-genetic.Clasificarea (taxonomiile) metodelor de instruire şi autoinstruire utilizate în predarea-învăţarea istoriei /119 . Activităţile didactice extraşcolare / 113 Note/114 VIII. Activităţi didactice din şcoală /105 11.Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei pentru învăţare / 74 14. Forme de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice /105 1. Binomul educaţional: profesorul şi elevul / 87 1.Principiul învăţăm prin acţiune / 70 13.Proiectarea conţinuturilor pentru evaluare / 108 15.Lecţia de istorie — tipuri şi categorii / 105 12.Consideraţii generale / 115 2.Consideraţii generale / 99 2. Mijloace de învăţământ utilizate în predarea-învăţarea istoriei / 99 1.Funcţiile mijloacelor de învăţământ / 99 3. Metode de instruire şi autoinstruire utilizate în activităţile didactice la obiectul istorie /115 1.Principiul cunoaşterii sistemice / 77 V.

Evalu area şi autoevalu area cun oştinţelor d ob ând ite prin activitatea de pred are-îv ă ta re a isto rie i /1 6 4 n 1.Limitele metodelor expozitive /135 57.Exerciţiul/159 13.Explicaţia/ 130 55.Conversaţia catehetică /140 12.Optimizarea metodelor expozitive în predarea istoriei /135 58.Folosirea tablei şi a caietului de notiţe / 162 Note/163 X .Povestirea/ 128 53.Instruirea programată /156 10.Notarea/174 5.Demonstraţiile figurative / 145 43.Demonstraţiile cu ajutorul mijloacelor moderne audio-vizuale /148 5.Descrierea /129 54.Observarea /150 6.Expunerea sistematică a cunoştinţelor/ 124 52. utilizate în predarea-învăţarea istoriei / 162 14.Conversaţia euristică / 141 2.5.Metode alternative de evaluare / 175 Note/176 . Conversaţia/138 11.învăţarea prin descoperire / 154 9.Discuţia /142 3. M e to d e cu ro l se m iactiv şi activ în p ro ce su l d e p re d are -în v ă ja re / 138 1.Dezbaterea/142 4. Modernizarea metodelor de instruire cu rol pasiv al elevului / 123 51. Prelegerea/132 56.Condiţii pentru eficientizarea metodelor expozitive /135 Note/136 IX.Procedee şi instrumente cu rol complementar.Demonstraţia prin hărţi istorice şi geografice /147 44.Evaluarea performanţelor şcolare la obiectul istorie.Comparaţia /154 8.Demonstraţiile cu ajutorul diagramelor/ 148 45.Consideraţii generale / 164 2.Problematizarea / 151 7.Demonstraţiile logice /144 42. Cerinţe psihopedagogice /168 3.Demonstraţia /143 41.Evocarea prin brainstorming / 158 12.Utilizarea testelor /171 4.Modelarea/157 11.

formarea de deprinderi. Delimitarea acestui concept de pedagogie o realizează l. Conceptul se referea în acelaşi timp atât la educaţie. Didactica.CARACTERUL ŞTIINŢIFIC AL ISTORIEI 3. didactica îşi afirmă tot mai mult specificul faţă de pedagogie ca şi faţă de metodologie. al formelor de organizare şi de evaluare. asupra naturii cunoştinţelor şcolare şi a modalităţilor de transmitere a acestora. a noţiunilor şi conţinuturilor cu semnificaţie pedagogică preluate din sociologie. în lucrarea Didactica magna2.ISTORIA ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 4. Este cunoscut din antichitate şi constituie principalul element al acţiunii de instruire a tinerilor.F.PREOCUPĂRI PENTRU PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI 1. în concepţia lui Comenius. Didactica generală este o teorie care elaborează bazele teoretice necesare organizării şi conducerii procesului de învăţământ. Este o ştiinţă care alternează teoria cu practica. Didactica este o disciplină ştiinţifică ce urmăreşte optimizarea procesului de predare-învăţare4. al obiectivelor. prin acumulările teoretice şi experimentale în abordarea obiectivelor de învăţământ. aceasta din urmă având ca obiect studiul metodelor. CONSIDERAŢII GENERALE Termenul „didactică" provine din cuvântul grecesc didaskein care înseamnă „a învăţa pe alţii". întrucât vizează achiziţia de cunoştinţe. Dezvoltarea pedagogiei a dus la introducerea noţiunii de didactică în sistemul conceptelor care ţin de acest domeniu. considera didactica „arta universală de a învăţa pe toţi totul". a căpătat tot mai mult înţelesul de ştiinţă sau teorie a procesului de învăţământ. Herbart este considerat un pionier al acestei discipline. era strâns legată de pedagogie. DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA ISTORIEI 1. obiectul didacticii. învăţarea depinde de predare şi de condiţiile în care se realizează aceasta. modelele de realizare . psihologie. Ea este orientată. Didactica. Primul pas în acest sens s-a datorat lui Comenius1 care. prezintă imagini de ansamblu asupra procesului de învăţământ din punctul de vedere al principiilor şi conţinutului. învăţarea sau asimilarea cunoştinţelor este posibilă numai prin parcurgerea anumitor trepte. în lucrarea Didactica în şcoală enunţa câteva idei de bază: educaţia nu este posibilă fără instrucţie. teoria cunoaşterii şi comunicării. deoarece procesul de învăţământ constituie. cât şi la învăţământ şi avea drept scop formarea omului în general. tehnicilor şi procedeelor de predare-învăţare. în concepţia sa. Din aceste puncte de vedere. în primul rând. Prin sintetizarea datelor proprii. educarea lui în spiritul unor cunoştinţe multiple.CONSIDERAŢII GENERALE 2.I. în evoluţia conceptului. fiind strâns legată de diferitele discipline de învăţământ5. Herbart 3 (1776-l841).

principiile şi mijloacele învăţării acesteia pun în evidenţă aceste caracteristici. disciplina pedagogică ce abordează. principiile didactice stau la baza proiectării. didactica. ştiinţă normativă. didactica poate fi împărţită în didactica tradiţională şi didactica modernă. ci subiect al cunoaşterii şi acţiunii"8. Ea este. . Aceasta se realizează prin conţinutul istoric al învăţământului transpus în planul de învăţământ. şi didactica istoriei în special se ocupă de trei componente esenţiale: •organizarea învăţământului istoric în şcoala românească.şi de organizare a predării în mod diferenţiat. reprezintă şi acţiunea întreprinsă de profesor pentru a asigura o predare-învăţare eficiente. •obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare. didactica istoriei de metodica predării istoriei. avându-se în vedere realizarea: •obiectivelor generale ale studiului istoriei. înainte de a trece la al doilea element al didacticii istoriei -. formativă.didactica metodelor active şi participative — „în care elevul nu mai este simplu receptor de informaţie. în acelaşi timp. în prezent o nouă didactică şi-a creat drum şi s-a dezvoltat . •principiile predării istoriei în şcoală. de asemenea. Didactica aplică şi perfecţionează domeniile urmărite de activitatea didactică. în plan ştiinţific. totodată. de formare a personalităţii elevului prin procesul de instruire. este necesar să punctăm orientările din pedagogia contemporană în ceea ce priveşte conceptul de „didactică". Principiile predării istoriei în şcoală au în vedere interferenţa dintre principiile didactice şi principiile istorice. dar. obiectivele acestei activităţi. modalităţile de realizare în procesul de învăţare proiectat de profesor. •metodele folosite de profesor în procesul de predare-învăţare a acestei discipline. Pornindu-se de la această concepţie. Din aceste considerente. concepţii izvorâte din practica pedagogică privind multiplele probleme ale perfecţionării predării-învăţării istoriei în şcoală6. programe şi manuale şcolare. Metodica predării-învăţării istoriei este ştiinţă explicativă. Teze fundamentale sau norme generale. Realizarea obiectivelor educaţionale prin aplicarea principiilor didacticii generale la specificul didacticii istorice diferenţiază. •conţinutul învăţării.metodele folosite de profesor în procesul de predare-învăţare —. Didactica istoriei este orientată spre natura cunoştinţelor şcolare şi spre modalităţile de transmitere a acestora. întrun fel sau altul. Organizarea şi conţinutul învăţământului istoric în şcoala românească constituie un obiectiv al didacticii istorice. organizării şi desfăşurării procesului de predare-învăţare7. Explicaţiile date evenimentelor istorice. având drept scop iniţierea profesorilor în practica procesului de predare-învăţare-evaluare. în general. învăţămintele şi atitudinile pozitive care se formează prin conţinuturile şi noţiunile istorice.

percepţia specifică didacticii tradiţionale fiind un moment al acţiunii. -cunoaşterea drept un act de copiere a realităţii. care . Fazele procesului instructiv-educativ au în vedere9: . în pedagogia contemporană se vorbeşte de pluralismul metodelor de învăţământ. -conceptele noi aduse în discuţie. -utilizarea metodelor de analiză şi descoperire a informaţiilor. pune în centrul atenţiei îmbinarea învăţării cu cercetarea şi cunoaşterea10. Activitatea de instruire din şcoală este o activitate procesuală.condensarea informaţiei în noţiuni şi principii. Finalizarea învăţării presupune dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit cunoaşterea realităţii (a adevărului istoric) prin: -activarea în mod corelat a imaginaţiei proprii şi a operaţiilor gândirii. Din aceste considerente. -elevul drept subiect al educaţiei. —fixarea în memorie. Didactica modernă consideră: -acţiunea externă sau mintală drept sursa cunoştinţelor. Conceptul predare-învăţare este rezultatul interacţiunii dintre didactica tradiţională şi didactica modernă. experienţa la clasă a profesorilor au impus şi impun tot mai mult didactica modernă. -elevul drept obiect al educaţiei şi receptor de informaţii. Acţiunea didactică trebuie să pornească de la metodele activparticipative care implică elevul în procesul de predare-învăţare. bazată pe implicarea elevului în procesul predare-învăţare. -particularităţile clasei. Şcoala tradiţională limita procesul instructiv doar la transmiterea de informaţii. pe primul plan fiind cunoaşterea realităţii prin efort propriu.integrarea mijloacelor de învăţământ. a instru mentelor de muncă intelectuală. Didactica modernă pune accent pe latura formativă şi educativă a învăţării. — evaluarea şi consolidarea cunoştinţelor. datorită succesiunii de faze ale procesului de învăţământ. —receptarea materialului de către elev. sub îndrumarea profesorului.Didactica tradiţională considera: -percepţia drept sursa cunoştinţelor. Cercetările pedagogice. pe cultivarea creativităţii. Această succesiune de faze sau etape sunt determinate de: — conţinutul ce se învaţă. un proces care presupune acţiuni ale elevilor pentru însuşirea de deprinderi şi cunoştinţe. . -transmiterea de cunoştinţe structurate drept obiectiv prioritar.

pentru a alege anumite conţinuturi. în stabilirea obiectivelor generale ale istoriei trebuie să se ţină seama de cele două tipuri de societăţi cunoscute în evoluţia istoriei: societatea închisă şi societatea deschisă. Interferenţa dintre practică şi tehnici de învăţare poate dezvolta o pedagogie constructivă după o formulă celebră: „Şcoală pentru viaţă şi prin viaţă"1: . în sensul acumulării unor cunoştinţe despre trecut. studiat în şcoală. Obiectivele generale de mai sus realizează trei obiective majore: — reconstituirea trecutului. Interdependenţa dintre didactica istoriei. Adaptarea obiectivului educaţional la cerinţele sociale presupune cunoaşterea diferitelor perioade (modele. Societatea deschisă permite nu numai autoevaluarea. pedagogie şi alte ştiinţe este evidenţiată de figura din pagina următoare. la schimbarea mentalităţilor. Modelul psihologic este determinat de proiectul social pe termen lung elaborat din aceste perspective pentru formarea convingerilor şi sentimentelor politico-morale hotărâtoare pentru conduita în comunitate. societate. Centrarea metodelor de învăţământ pe cel ce învaţă presupune cooperarea cu elevul pentru a defini anumite obiective. pentru a adopta anumite tehnici12.) pe care le-a parcurs omenirea. Manualele alternative de istorie oferă această posibilitate prin conţinuturi. societăţi etc. -formarea unei gândiri istorice. dar şi depăşirea stării colectiviste care exclude competiţia. Aceste obiective sunt: -achiziţia unui sistem de cunoştinţe istorice. într-o anumită măsură. cultura generală nu se poate realiza fără o cultură istorică. -formarea capacităţilor intelectuale.presupune o gamă largă de metode de învăţare şi de demersuri pedagogice sau de abordări didactice11. Obiectivele istoriei ca ştiinţă sunt valabile. -explicarea evenimentelor istorice. societatea închisă constituie un model care prin tiparul rigid impus în învăţământ şi în cultură este incompatibil cu societatea democratică. -formarea atitudinilor pozitive. prin tehnicile diferite de abordare a conţinuturilor prevăzute de programa şcolară. Conceptul predare-învăţare presupune tehnologii. epoci. Aprecierea critică a proceselor şi situaţiilor de învăţare determină diferenţieri şi acţiuni necesare între ştiinţa istorică şi didactica istoriei. -formarea capacităţilor şi trăsăturilor psihice complexe. şi pentru obiectul de învăţământ istorie. Didactica istoriei contribuie la stabilirea raporturilor dintre cultura generală şi cultura istorică. Reticentă la nou. operaţii şi realităţi care vor genera cultura şi cunoştinţele. -formarea capacităţilor practice. evenimente istorice. Din aceste considerente.

Filosofie socială Filosofia istoriei Pedagogie Ş t i i n ţ a i s t o r i e i Teoria comunic ării Psihologi e Sociologie Didactic a istoriei Metodolog ie Episte molog ie Integrarea didacticii istoriei şi legăturile acesteia cu alte ştiinţe în sistemul de învăţământ. istoria a avut şi are un loc aparte. Politica şcolară actuală şi de perspectivă porneşte de la scopurile generale ale educaţiei în care idealul pedagogic reprezintă o sinteză între idealul social şi idealul psihologic14. Din perspectiva .

. care au elemente definitorii şi interacţiuni în funcţie de acţiuni şi operaţii practice15. Aceste valori sunt propagate de istorie prin conţinuturile programelor şcolare. bazate pe valorile democraţiei. Practica pedagogică a generat clase de metode de învăţământ şi învăţare. scopurile generale ale educaţiei vizează dezvoltarea unei societăţi deschise. fiecare paradigmă cu dominante. prin valenţele educative ale obiectului istorie cuprins în planurile de învăţământ.idealului social urmărit. diferenţiate în 8 paradigme.

. Cordon pedag. după LAZANOV \sugestopedie pedag. pedagogia pedag.A.I. cu yoga nondirectivă R ep rezen tă r i pedagogie interculturală pedag. după E. după C. MONTESSORI O p e r a ţ ii ^ \ pe p da e g.) autonome pedag. după MAKARENKO şi PISTRAK auto-organ cooperare şcolară Expresii § k pedag. con-:?=• pedag. după COUSINET . pedag.O (ordinator pedag. centrelor de documentare pedag. pentru obiective D E \ p e pedag.D. s . pedag. metode interogative prin proiecte (P. situaţiilor diferenţia producţi de experimente ei şi descoperiri l (DEWEY) pedag. pedagogia pedag. muncii (C. învăţăm. pedag. p pedag. negociată \ pedag. t prin behavi oristă fişe Cu no şti nţ e Tehn ologi a Gruparea metodelor în pedagogie în jurul a opt diagrame (după Andre de Peretti) Această prezentare este necesară spre a pune în evidenţă multitudinea metodelor şi demersurilor pe care le are la dispoziţie profesorul pentru realizarea obiectivelor educaţionale prin . d 'înv a ăţ g ă m .Reprezentări pedag. anga-mutual jamentului social •funcţională total ' pedag. tradiţională pedag..A. după analiza tranzacţiona lă pedag.E. ân d tul u ui p pr ă og SKIN ra ER ma pedag. ROGERS pro-file pedag. prin 7 grupuri mici rod pers.

dar şi datele cu semnificaţie pedagogică ale altor ştiinţe (sociologie. Didactica istoriei. Didactica istoriei are obligaţia de a prelua experienţele tradiţionale. de a cunoaşte metodele pedagogice şi interferenţele lor. este o disciplină ştiinţifică. ştiinţa comunicării. deoarece îi sunt specifice elemente importante care sunt rezultatul interacţiunilor dintre componentele triunghiului didactic: profesor. geografie etc. această disciplină sintetizează toate datele proprii. am putea spune.). prin optimizarea procesului de predareînvăţare a conţinuturilor specifice. gruparea metodelor în pedagogie în jurul a opt paradigme demonstrează necesitatea unei libertăţi în alegerea metodelor pedagogice.predarea istoriei. De altfel. . De asemenea. o ştiinţă aparte. elev. cunoştinţe.

Didactica istoriei prezintă experienţele cele mai eficiente de organizare a procesului de predare-învăţare. Datorită metodelor prezentate şi testelor de evaluare. -stimularea învăţării şi creaţiei pedagogice. sugerează combinaţii de materiale didactice şi metode de învăţământ pentru realizarea obiectivelor procesului de instruire. contribuie la fomarea şi perfecţionarea procesului didactic prin: . deoarece are în vedere conţinuturile istorice. de asemenea. mijloace de a prevedea şi modela procesul de instruire. ca parte integrantă a activităţii profesorului.influenţa pozitivă şi modelatoare asupra componentelor elevilor în activitatea de predare-învăţare a istoriei.Didactica istoriei este o teorie care elaborează bazele organizării procesului de învăţământ la disciplina istorie. urmăreşte iniţierea profesorilor de istorie şi a învăţătorilor în aspectele fundamentale ale teoriei şi practicii procesului de predareînvăţare-evaluare la această disciplină de învăţământ. Mai exact. . Ea porneşte de la o anume concepţie psihologică. ritmul învăţării. care îi conferă caracterul de ştiinţă cu precădere formativă. ştiinţifică a învăţării. arată cum trebuie structurate cunoştinţele prevăzute de programele de istorie pentru a fi uşor reţinute de elevi. învăţătorilor care urmează să-şi asume. determină succesiunea optimă de predare a conţinuturilor istorice. -dezvoltarea capacităţii profesorului de istorie de a conceptualiza proce sul de învăţământ. prin elaborarea de standarde şi condiţii necesare atingerii unui anumit nivel de cunoştinţe şi deprinderi. de modelare a personalităţii elevului prin intermediul instruirii. de autoperfecţionare profesională continuă. Didactica istoriei este o ştiinţă prescriptivă prin regulile emise pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare. Didactica istoriei se adresează profesorilor. Din cele prezentate se poate concluziona că această disciplină se ocupă cu studiul sistematic al diferitelor aspecte proprii procesului de predare-învăţare-evaluare a istoriei. de formare de noi condiţii. Este în acelaşi timp o ştiinţă descriptivă şi explicativă a procesului instructiv. sau şi-au asumat sarcina de a înlesni şi îndruma predarea istoriei în şcoala românească. concepe strategii proprii de exploatare şi valorificare a resurselor şcolii în concordanţă cu obiectivele istoriei. teorie a construirii de cunoştinţe. -oferirea a numeroase sugestii pentru efortul de autoinstruire. Didactica istoriei este teorie a acţiunii transformatoare. care rezidă din planul de învăţământ şi din programele şcolare. oferă mijloace de acţiune asupra elevului.

iar faptele componente sunt părţile sale"21. seria determină caracterul ştiinţific al istoriei. -ştiinţe istorice ale materiei: geologia. sociologia. Combinaţia dintre cele două diviziuni determină patru grupe de ştiinţe. individuale. noţiuni şi evenimente regăsim sistemul adevărurilor clasificabile care constituie ştiinţa. în secolul al XlX-lea. sau o măreaţă şcoală a experienţei de A. căci în istorie există întotdeauna mai multă minciună decât adevăr. care au ca obiect fenomene supuse influenţei trans formărilor anumitor forţe ce acţionează în timp (fenomene succesive). concepţii. „în istorie fenomenul general (noi spunem seria) este întregul. teorii. şi Schopenhauer. -timp şi spaţiu istoric şi geografic. istoria a fost contestată ca ştiinţă în secolul al XlX-lea17 dar şi în secolul XX18. deoarece are ca obiect fapte succesive. ci ştiinţa prin care lumea este concepută ca o sumă a unor serii istorice ce determină sisteme caracterisitice formate din aceste serii. ireductibile prin cele trei elemente specifice — perioada de început. o perioadă de ascendent şi una de regres. care îi conferă o dependenţă faţă de timp şi faţă de specificul fenomenelor pe care le cuprinde. deoarece în înlănţuirea succesivă de concepte. psihologia. A.spunea acesta -. . care studiază fenomene asupra cărora timpul nu exercită nici o influenţă (fenomene de repetiţie). -ştiinţe teoretice ale spiritului: matematica. Xenopol20 împarte ştiinţa universală în două ramuri (grupe): -ştiinţe teoretice. spunea Xenopol. în locul cărora nu se poate da decât coordonarea lor"19. modul cum s-au introdus acestea în lumea faptelor şi a ideilor. Din aceste considerente. două cu caracter teoretic şi două cu caracter istoric: -ştiinţe teoretice ale materiei: fizica. în concepţia istoricului. economia. Obiecţii împotriva caracterului ştiinţific al istoriei a formulat.2.D. dreptul. paleontologia. logica. astronomia. printre alţii. Samaran16. -elementul intelectual. -ştiinţe istorice. Istoria explică evenimente istorice. „In timp ce în lege faptele singulare sunt nişte exemplare din care e izoiată noţiunea generală".„caracterul fundamental al oricărei ştiinţe. chimia. istoria nu este o ştiinţă aparte. deoarece istoriei îi lipseşte -. CARACTERUL ŞTIINŢIFIC AL ISTORIEI Considerată o înfricoşătoare „Judecată de Apoi" de către Fr. Schiller. -ştiinţe istorice ale spiritului: istoria cu toate ramificaţiile ei. biologia. şi anume subordonarea faptelor cunoscute. istoria stabileşte adevăratul obiectiv care devine elementul organizator al ştiinţei. Istoricul român consideră că „lipsa unei concepţii veritabile asupra istoriei a făcut să nu fie pe deplin cunoscut rolul pe care a chemat-o să-l joace în sistemul cunoştinţelor umane". Seria este un element structurat al istoriei care cuprinde: —noţiunea de cauzalitate. —adevăruri clasificabile. o ştiinţă ca toate celelalte. Prin aceasta.

D. A. Sunt serii de fapte succesive. Istoriei nu i se poate contesta caracterul de ştiinţă decât numai în situaţia în care adevărurile nu sunt dovedite22. seriile fiind argumentate ştiinţific. să reiasă din ele. subordonate. astfel ca de fiecare dată să poată fi susţinută de împrejurări reale. spiritului care în esenţă înseamnă istorie. dovedite. cât şi pe cele din prezent care formulează obiecţii împotriva caracterului ştiinţific al istoriei. istorie propriu-zisă) istoria politică şi socială religiilor artei limbajului moravurilor moralei dreptului literaturii filosofiei istoria matematicii astronomiei " fizicii chimiei zoologiei. botanicii şi mineralogiei biologiei sociologiei istoria doctrinelor geologice doctrinelor transformiste concepţiilor istorice istoria cunoştinţelor asupra fenomenelor imuabile {istorice ideale istoria cunoştinţelor asupra fenomenelor care se schimbă (Istoria ştiinţelor seriilor) Interesantă este clasificarea pe care o dă Xenopol ştiinţei seriilor (istoriei): faptele istorice sunt înlănţuite unele de altele. în orice caz. Xenopol concluziona: 1. Orice judecată care intervine în expunerea istorică trebuie să se bazeze pe fapte sau. în contextul în care faptele sunt adevăruri obiective. . în dezvoltarea materiei.Ştiinţe ale faptelor^ de succesiune (ştiinţa seriilor) dezvoltarea Un/versului dezvoltarea Pământului dezvoltarea organismelor istorice f reale dezvoltarea Omului (sociologie dinamică. Aceste concluzii argumentează concepţia potrivit căreia istoria este ştiinţă şi combat atât manifestăriile din secolele XIX şi XX. supraordonate şi coordonate. vieţii. care pot fi paralele. pot da naştere unor serii (evenimente specifice). prin sistemul de adevăruri specifice. Abordarea istoriei se poate face şi din punct de vedere social cu adevăruri incontestabile.

ISTORIA ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ Sunt greu de prezentat începuturile învăţământului istoric românesc şi primele lucrări care să răspundă acestei cerinţe. de azi şi de mâine26. împreună cu Incrementa atque decrementa aulae othomanicae (1715). o colecţie de puncte de vedere de ieri. în 1716. Istoria este ştiinţă prin adevărurile prezentate.2. Descoperită de A. este însăşi inima ştiinţei. publica la Veneţia prima hartă a Ţării Româneşti. Statutul de ştiinţă îi este asigurat istoriei de un ansamblu coerent de cunoştinţe. Creţescu. cauze referitoare la evenimente istorice. cum o denumea A. Adevărul istoric este esenţial pentru prezentarea evenimentelor. priceperi. prin dovada existenţei lor25. voi. Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului otoman a apărut în limba engleză în 1735-l737. stilul ştiinţific. progresului şi demnităţii umane. când are ca ţel să stabilească adevăruri incontestabile. Preocupări pentru predarea istoriei în şcoală apar după 1700. conferind caracter de ştiinţă istoriei. când Dimitrie Cantemir (1673-l723) publică Descriptio Moldaviae în limba latină.Istoricul trebuie să evite cu orice preţ o apreciere care nu s-ar baza pe convingeri absolut comune tuturor. Pentru F. la cererea Academiei din Berlin. în 1700. l29 Istoria lui Constantin Cantacuzino cuprinde expunerea cea mai clară a originii latine şi a continuităţii românilor30. au servit ca manuale de istorie în şcolile româneşti. în limba franceză în 1743. Titlul manuscrisului este Istoria Ţării Româneşti întru care să cuprindă numele şi cel întâi şi care au fost locuitorii ei atunci şi apoi cine au mai descălecat şi au stăpânit până în vremurile de acum şi cum s-a tras şi stă28 Conţinutul pune în evidenţă erudiţia autorului. Acestea. dovedite ca adevăruri incontestabile şi unanim acceptate. şi în limba germană în 174532. Ea este ştiinţă atât timp cât nu riscă să ridice o construcţie artificială despre evenimentele istorice24.D.în cazul în care împrejurările reale sau convingerile unanime lipsesc. Braudel istoria este suma istoriilor posibile. indiferent din ce punct de vedere23. prin lupta împotriva elementelor subiective şi antiştiinţifice. Beer. apoi în limba română sub titlul Geografia Moldovei şi Hronicul vechimii românomoldo-vlahilor^. Din prezentarea trecutului din cauzele şi învăţămintele trase. Prima istorie a tuturor românilor în sens modern a fost scrisă de Stolnicul Constantin Cantacuzino 27 (cea 1640-l716) care. Istoria valorifică milenii de experienţă pentru a le pune în serviciul omenirii. prin învăţămintele enunţate. istoricul trebuie să se abţină de a judeca şi aprecia evenimentele. 3. 3. . este publicată în 1872 de M. Kogălniceanu în ediţia a ll-a a Cronicilor României.

Nr. Kogălniceanu Gh.T. Urechia l P.P.D. Laurian T. A n u l 1800 1 2 3 4 5 6 7 1806 1813 1816 1818 1833 1835lB39 1837 1842 1845 1845 1853 1853 1855 1856 1857 1857 1859 1860 1861 1861 1862 1862 1865 1873l875 1888 Titlul lucrării Istoria lucrurilor şi începuturilor românilor Istoria Ţării Româneşti Istoria pentru începutul românilor în Dachia Istoria României şi geografia României Istoria vechii Dacii cea numită acum Transilvania^ Valahia şi Moldova istorice din viaţa Moldovei şi Europei Tablouri O idee repede de istoria principatului Ţării Româneşti Histoire de la Transdanubiens Valachie et des Valaques Localitatea Răşinari Viena Viena Viena Viena la§i Bucureşti Autorul Sava Popovici învăţător Fratu Turruski M. După 1800. o consideră primul manual didactic pentru educaţia istorică şi politică a românilor34. a scris în limba română. Scurtă cunoştinţă a istoriei românilor^. Cernâtescu B P Hasdeu A. Cantacuzino Petru Maior D.T. scrisă în limba latină şi afiată în manuscris: Brevis historica notiţia originis et progressu nationis Daco-Romanae. Mihai Bordeianu şi Petru Vladovcovski.Samuil Micu-KIein (1745-l806). Ilarian Manolache Drăghici A. Bibliografia pentru clasa a lla primară în Principatele Unite Compendiu de istorie generală cu geografia respectivă (pentru învăţământul secundar) Istoria critică a Români/or (2 voi) Istoria românilor din Dacia Traiană (2 voi) . Asachi Ecaterina Asachi l Albineţ Aron Flonan Gavnl Pop A T Laurian Gavnl Pop Elias Regnault A. unul dintre corifeii Şcolii Ardelene. între 1792-l796. Laurian D. Istoria Greciei cu un adaos de vocabular geografic Manual de istoria principatului Moldovei Elemente de istoria lumii pentru trebuinţa tinerimii studioase din aşezămintele de învăţătură Istoria Transilvaniei din cele mai îndepărtate timpuri până la 1571 Istoria Românilor Istoria Daciei antice Istoria politică şi socială a principatelor dunărene Istoria romanilor din Dacia superioară Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani Elemente de istoria românilor pentru clasele primare Istoria Românilor Manual de istorie universală Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre Despre istoria republicii romane Istoria românilor. Maiorescu VA. Cernătescu A. Philipide Dionisie Fotino Gh Asachi Aron Flonan M. numărul lucrărilor de istorie cu caracter didactic creşte considerabil faţă de perioada anterioară. Guşti l P. un rezumat al unei alte opere ce îi aparţine.crt. autorii lucrării învăţământul românesc în date. Xenopol 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Berlin laşi laşi Bucureşti Blaj laşi Clui laşi Viena laşi laşi laşi Bucureşti Bucureşti laşi (curs) laşi Bucureşti Bucureşti laşi Tablou sinoptic al istoriei Moldovei.

La facultatea de Filosofie: anul l — istoria pragmatică universală. Simion Bărnuţiu publică o Pedagogie în care consideră istoria „trebuincioasă luminării tinerimii"38. este tipărit Tablou generaţie a materiilor de învăţământ care se paradocsesc în Academia Mihăileană şi şcolile publice din Moldova36. Asachi. Velnii37.P. fierbe culori. „Istoricul..D. Biber şi l.] De aceea sunt destui sculptori. Istoria. Din istoria hronolog de la căderea Imperiului Romei până în timpul nostru. anul III — Arheologia egipteană. este prevăzută pentru: „anul l -cursuri generale: istoria publică. destui arhitecţi. în 1904. Petru Pipos publică la Arad Metodica şcoalei paralele care cuprindea şi didactica pentru şcolile normale39. cu un stil colorat şi expresiv.4. el singur strânge. în care insistă asupra necesităţii tipăririi de manuale şi material didactic. anul II -. N. . singur scoate pietre. Preocupări pentru predarea istoriei şi metodologia didactică pentru metodă în cercetarea istoriei întâlnim la A. Capitolul „Didactica" al acestei lucrări face referiri la predarea istoriei ca element patriotic-civic. expusă cu prilejul deschiderii cursului de Istorie naţională la Academia Mihăileană în 1843. ţese pânza. Istoria. Dintre ideile metodice recomandate profesorilor de N. sub îndrumarea lui Gh. loan Lupaş47. ca şi asupra importanţei acestui obiect de studiu în şcoala secundară42. în 1863. B. în concepţia lui Kogălniceanu. „nimic nu este mai interesant..N. şi apoi tot el singur edifică [. Marin Dumitrescu publică Nevoile învăţământului istoric în şcolile secundare. flacăra conştiinţei naţionale de care avea nevoie poporul român la începutul de veac43. -folosirea hărţilor. Ministerul Instrucţiunii Publice recomandă Metodica şi pedagogia de N. Hasdeu consideră istoricul un „uvrier" şi un artist. în 1870."41 Spiru Haret îndemna educatorii să folosească istoria pentru a propaga iubirea de ţară aşa cum au avut-o eroii neamului. ca obiect de învăţământ. Gh. Anul II — încheierea istoriei universale". grecilor şi germanilor. PREOCUPĂRI PENTRU PREDAREAÎNVĂŢAREA ISTORIEI Primele referiri despre predarea istoriei şi geografiei apar în manualul de metodică Despre metod al lui Gh. Prima metodică a predării istoriei este realizată de profesorul Gh. Istoria sfântă. -descoperirea legăturilor interioare dintre faptele istorice. Costescu în 1905: Metodica predării istoriei şi geografiei. lorga46. totodată. scria Costescu. Biber48. de aceea sunt prea puţini istorici. taie scânduri. O serie de personalităţi din secolul al XlX-lea considerau istoria deosebit de importantă în modelarea tineretului. destui pictori. aprinde prin lecţiile predate de învăţător. în 1835. mai măreţ.din istoria hronolog de la urzirea lumii până la căderea Imperiul Roman. -expunerea profesorului cu o lecţie adecvată. Xenopol45. mai vrednic de luare a noastră aminte decât istoria"40. lorga44 amintim: -importanţa planurilor de lecţii. Asachi şi Samuil Botezatu în 183235.

când. afiată sub impulsul declaraţiei din aprilie 1964 şi a „comunismului naţional" dirijat de N.S. reprezentau totul. explicaţii. şi îndeosebi din reviste ca „Predarea istoriei în şcoală". Istoria şi metodica predării istoriei.R. .S. şi istoria Partidului Comunist al U. publicată în 1937 la RâmnicuVâlcea. egalitate. A. Publicată în 1959. Perioada 1964-l989. începând cu anul şcolar 1958-l959. istoria şi cultura U. sub îndrumarea unui colectiv condus de Cornelia Marinescu.R. Dezgheţul ideologic produs după moartea lui Stalin în 1953 a permis o reorganizare a învăţământului românesc cu şcoala de 11 ani. Tatiana Gafar publică în 1968 o importantă lucrare metodică de peste 200 de pagini53. La Institutul de Ştiinţe Pedagogice. modalităţi de structurare a lecţiilor.S. un centru cultural vrednic de amintit. predarea istoriei este adaptată noilor realităţi impuse de regimul comunist instaurat de Moscova. Dinu elaborează Metodica predării istoriei patriei noastre la clasa a Vll-a 5\ în contextul în care istoria românilor câştigă teren în defavoarea istoriei U.S. pentru şcoala elementară*9.R.R. Petric şi A. 2. cu referire la cunoştinţele de istorie a patriei la clasele I-IV52.R.R.S. au apărut şi principii ca: independenţă. capătă noi abordări. Guseţoiu elaborarea Metodicii istoriei în şcoala secundară. a impus concepţii noi de abordare a istoriei în concordanţă cu principiile promovate de Partidul Comunist. a fost elaborată Metodica predării istoriei în şcoala de 8 ani.Acumulările din primul deceniu interbelic privind predarea istoriei în şcolile româneşti vor permite profesorului D.S. Autorii români au furnizat sugestii. Din limba rusă au fost traduse două metodici: Metodica istoriei U.S. Manualele de istorie sovietice şi metodicile traduse din limba rusă minimalizau istoria României precum şi experienţa didactică românească în domeniul predării istoriei.S.S. în ceea ce priveşte experienţa predării istoriei.S.S. neamestecul în treburile interne. în 1962.R. din această cauză au fost impuse ca model în şcoala românească. variante de planuri de lecţie în concordanţă cu metodele pedagogice. această metodică prelua experienţa românească în domeniu şi folosea ca surse bibliografice lucrări de specialitate din ţară şi U. Modelul sovietic instaurat în şcoala românească s-a impus şi în ceea ce priveşte lucrările cu caracter metodic. Bratu elaborează primul curs de metodică pentru studenţii facultăţilor de istorie.S. Profesorii şi cercetătorii români sub conducerea lui C. După reforma învăţământului din 1948. în această perioadă. 1949 şi 1953. Studiile metodice au avut în vedere modernizarea predării istoriei. distingem pentru perioada anilor 1947-l953 două elemente specifice: 1.S. alături de lupta de clasă.S. Ceauşescu. şi Metodica predării istoriei moderne (1642-l870) pentru clasa a Vlll-a50. publicată în trei ediţii: 1947. în şcoli se predau istoria U. Istoria naţională era predată pe aceleaşi principii ca istoria U. aflate în continuare sub impulsul materialismului istoric şi dialectic.

Revista „Predarea istoriei" abordează probleme importante de metodică şi activitate didactică la obiectul istorie. Au apărut lucrări interesante despre cabinetul de istorie54, mijloacele de învăţământ55, despre formarea sistemului de no{iuni la obiectul istorie56, modernizarea predării istoriei57. Prezentăm la pagina 23 cele mai semnificative lucrări publicate după 1970, care abordează probleme de metodică a predării istoriei58. După 1989, prin reforma promovată în domeniul abordării istoriei, cu experienţe pozitive59, dar şi negative60 în ceea ce priveşte manualele de istorie, începe o etapă nouă. Distingem două perioade: — 1990-l996, când asistăm la un proces de căutări şi ajustări în ceea ce priveşte programele, manualele şi metodele de predareînvăţare a istoriei, cu experienţe care, considerăm, nu constituie subiectul prezentei lucrări; - 1996-2000, perioda în care istoria este redusă ca număr de ore în planul de învăţământ, demitizată şi globalizată. Cu toate aceste abordări, cercetătorii români au preluat experienţele pozitive trecute, dar şi prezente, au conturat politicile în domeniul istoriei naţionale şi au realizat lucrări de valoare. Dintre acestea amintim lucrările lui Gh. Tănasă 61, Gh. loniţă62, Călin Felezeu63 şi colectivul de cadre didactice doljene coordonat de Ion R. Popa64. Autorii citaţi de noi au prilejuit publicarea unor puncte de vedere de către Dan Prodan în „Studii şi Articole de Istorie", LX VI, 2001, privind metodica şi metodicile predării istoriei în învăţământul preuniversitar de stat românesc, care pun în evidenţă importanţa lucrărilor autorilor amintiţi pentru formarea şi pregătirea cadrelor didactice.

— NOTE —
1.Jan Amos Komensky (Comenius) (1592-l670). Pedagog ceh, unul dintre cei mai mari pedagogi ai tuturor timpurilor. A avut intenţia de a realiza o operă filosoficopolitico-educativă pentru salvarea lumii şi a individului prin educaţie. Lucrarea De Rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Consfătuire universală asupra îmbunătăţirii lucrurilor omeneşti) trebuia să cuprindă şapte cărţi, din care însă au fost realizate doar patru. A devenit celebru prin Didactica Magna (1632) sau Arta de a învăţa pe toţi totul, în care formulează idei care sunt şi astăzi de actualitate: teoria educaţiei în familie. Organizarea şcolii sub aspectul actului de conducere este tratată în Legile şcolii organizate (1667). 2.Didactica Magna (Arta de a învăţa pe toţi totul) este publicată în 1632. Aceasta cuprinde: descrierea principiilor fundamentale ale didacticii, organizarea sistemu lui de învăţământ pe bază de clase şi lecţii, sistem răspândit astăzi în întreaga lume. 3.l.F. Herbart (1776-l841); după Immanuel Kant, este primul profesor universitar de pedagogie. La universităţile Jena şi Konigsberg, impune cursuri de pedagogie cu caracter permanent. 4.Sorin Cristea, Dicţionar de pedagogie, Editura Litera, 2000, passim. 5.Bernadette Merenne-Schoumacher, Didactica geografiei, Editura AII, f.a., p. 9. 6.Gheorghe Tănasă, Metodica predării învăţării istoriei în şcoală, Editura Spiru Haret, laşi, 1996, p. 9. 7.M. lonescu, l. Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 57. 8.l. Radu, M. lonescu, Experienţa didactică şi creativitatea, Editura Dacia, ClujNapoca, 1987, p. 36. 9.Ibidem, p. 63. 10.Ibidem, p. 37. 11.Andre de Peretti, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, laşi, 1996, p. 39. 12.Ibidem. 13.Ibidem, p. 45. 14.Legea învăţământului, nr. 84/1995. 15.Andre de Peretti, op. cit., p. 44. 16.ApudGh. Tănasă, op. cit, p. 24. 17.Vezi, în acest sens, A.D. Xenopol, Teoria istoriei, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, pp. 7l-74. 18.Vezi pentru amănunte A.D. Xenopol, op.cit, pp.7l-l10. 19.A.D. Xenopol, op. cit, p. 71. 20.Ibidem, p. 25. 21.Ibidem, p. 27. 22.Henri H. Stahl, Probleme controversate în istoria socială a României, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, passim. 23.A.D. Xenopol, op. cit, p. 125. 24.în amintirea lui Nicolae lorga, Şedinţa de deschidere a Institutului „N.

lorga" din decembire 1941, Bucureşti, 1942, p.14. 25.A.D. Xenopol, op.cit., p. 80. 26.F. Braudel, Ectris sur l'histoire, Flammarion, Paris, 1969, p. 55.

27.Stolnicul Constantin Cantacuzino este fratele mai mic al domnitorului Şerban Cantacuzino. După studii la Padova, între 1666 şi 1668, călătoreşte prin Europa Centrală unde cunoaşte studiile umaniştilor, care îi asigură o cultură vastă. 28.Biblioteca Academiei mss. 1267, f. 207.

29.Cronicarii munteni, Ed. M. Gregorian, Bucureşti, f.a. 30.Ibidem, pp. 54-55. 31 Vezi pentru amănunte M. Popescu-Spineni, Români în izvoarele geografice şi cartografice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 174. 32.Mihai Bordeianu, Petru Vladcovschi, învăţământul românesc în date, Junimea, laşi, 1979, p.31. 33.ApudM. Popescu-Spineni, op. cit, pp. 214-215. 34.Mihai Bordeianu, Petru Vladcovschi, op. cit, p. 64.
35.Ibidem. 36.Ibidem, pp. 114-l15. 37.Ibidem, passim. 38.Simion Bărnuţiu, Pedagogia, laşi, 1870. 39.Petru Pipos, Metodica şcoaleiparalele, laşi, 1887. 40.Gh. Tănasă, St. Arsene, Istoria românilor, antică şi medievală, Culegere tematică şcolară, Chişinău, 1993, p. 6. 41.ApudGh. Tănasă, op. cit., p. 25. 42.Marin Dumitrescu, Nevoile învăţământului istoric în şcolile secundare, Bucureşti, 1904, passim. 43.Gh.N. Costescu, Metodica predării istoriei şi geografiei, Ed. H. Steinberg, Bucureşti, 1905; pp. 6-7. 44.N. lorga, Cum se predă istoria în şcolile noastre cu ocazia unui nou manual, Bucureşti, 1899, passim.

45.A.D. Xenopol, Despre învăţământul şcolar în genere şi în deosebi al istoriei, laşi, f.a.; idem, Teoria istoriei (în limba franceză), Ernest Leroux, Paris, 1908; ediţia românească tradusă de Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1997.
46.N. lorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Bucureşti, 1944. 47.l. Lupaş, Lecturi din izvoarele istoriei României, Bucureşti, 1928. 48.Gh. Biber, l. Biber, îndrumări metodice şi planuri de lecţii practice pentru învăţământul secundar, Bucureşti, 1935.

49.V.G. Karţov, Metodica istoriei U.R.S.S. pentru şcoala elementară, traducere din limba rusă, publicată de Ed. Cartea Rusă, în 1947 şi 1949, şi de Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, în 1953. 50.A.P. Averionov, A.V. Efimov, VA. Orlov, E.S. Sanin, Metodica predării istoriei moderne (1642-l870) pentru clasa a Vlli-a, Editura de Stat Didactică şi Pedagogi că, Bucureşti, 1953. 51.C. Dinu (coordonator), Metodica predării istoriei patriei noastre în clasa a Vll-a, Ed. de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1959.
52.Cornelia Marinescu (coordonator), Metodica predării istoriei în şcoala de 8 ani, Predarea cunoştinţelor de istoria patriei la clasele I-IV, Editura

Tatiana Gafar. Metodica predări istoriei. 1968. Bucureşti. 53.Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. 1968. Bucureşti. . Ed.

M. Bucureşti. în Studii şi articole de istorie. laşi. Ştefan. I-IV. Prezent şi viitor în învăţământul nostru. Gr. în Analele Universităţii Al. 61. Educaţie în spiritul democraţiei prin lecţiile de istorie. Bucureşti 1979. Metodica predării istoriei. 63. 1993. Didactică şi Pedagogică. nr. M. Didactică şi Pedagogică. 1995. Didactică şi Pedagogică.T. 56. în „Revista de pedagogie". 59. Istorie. 1998. 1978. tomul XXXIX. M. Ed. 11114. N. Dinu C. Obiective şi conţinu turi pentru istorie . Gh.Călin Felezeu. Rea Silvia Bărbulescu.Ion Aurel Pop. Gh. Plesciuc.54. 1976. Didactică şi Pedagogică. Formarea sistemului de noţiuni în predarea isto riei c/s. 1991. Perovici. în „Studii şi articole de istorie". Adrian Pascu. Tănasă. pp. Modernizarea predării istoriei. Cuza din laşi. 10.Ion R. Mucica. Didactică şi Pedagogică. 58. Plesciuc. Metodica istoriei patriei.T. Ed. LX-LXI. Istoria românilor.137-l42. Editura Gh. Cluj-Napoca. loniţă. Tănasă. 57. Bucureşti. 1990. M. Bucureşti.142-l48. Giurescu. Bucureşti. op.cit. Bogdan Teodorescu.l.167-l80. O încercare de diagnoză asupra predării istoriei. idem Istoria în şcoală: probleme actuale. Ed. manual pentru liceele pedagogice. Ed. Editura Presa Universitară" Clujeană. idem Folosirea izvoarelor istorice în lecţii şi în activităţile extraşcolare. V-VII. 62. în „Studii şi articole de istorie". Bucureşti. Cerghit. 55.Florea Stănculescu. în „Xenopoliana". 1993. 60. pp. Laura Căpiţă. nr. Laura Căpiţă. programe şi manuale. pp. 1979. LX-LXI.Gh. 72-84. Universitatea Al. 41. Mucica. Dinu. cercetări experimentale. 2000. în „Tribuna învăţământului".C. Alexandru. pp. Pregătirea lecţiei de istorie. Caiet de practică pedagogică. culegere de tematică şcolară.Gimnaziu. serie nouă. Laura Căpiţă.Gh. Epoca antică şi medievală. 1997. Ştefan Arsene. l.V. Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar. Cabinetul de istorie. Craiova. Popeangă.Marina Samoilescu. 1996. 1999. M. Cuza. Editura Universităţii Bucureşti. Mijloace audio-vizuale în studiul istoriei. 64. în „Studii şi articole de istorie". pp. Rosuţ. 1991. . Bucureşti. 1974. 12. Etnogeneza românească. 1993. Tănasă. Despre planul de învăţământ. LIX. Popa (coordonator). Chişinău. Plesciuc. Bucureşti. Programa şi manualele de istoria românilor. Perovici. Câteva consideraţii. Metodica predării istoriei.l. Ed.

......1.. Formarea gândirii istorice 13. ^ . Achiziţionarea cunoştinţelor 12...'~" generală ... ABORDAREA OBIECTIVELOR PEDAGOGICE ÎN PREDAREA-ÎNVĂTAREA ISTORIEI 1.-* Pedagogia ^....... s^ •/ turilor XV /^ Universităţi Cunoştinţe ale departamentelor disciplinare Cunoştinţe ale ştiinţelor umane şi sociale . OBIECTIVELE GENERALE ALE EDUCAŢIEI 11... aşa cum reiese din figura următoare1.OBIECTIVELE GENERALE ALE EDUCAŢIEI 2....... Alţi educatori ^e>.' ...II.. Formarea capacităţilor şi a trăsă psihice complexe 1.-'' Didactici Prac tici de înv Stare învăţării • '' Stăpânirea METODE Şl PEDAGOGICE .. ^ ~ .... de perimetrul unei metodologii de învăţământ şi de o inginerie de învăţare.. Formarea capacităţilor practice 14.......Alţi elevi \\ Instituţii şcolare şi universitare . Achiziţionarea cunoştinţelor Achiziţionarea cunoştinţelor este un proces complex care depinde de mijloacele şi modurile de lucru cu colectivele de elevi..OBIECTIVELE OPERAŢIONALE 1... - > ^ $ \v Didactici *'-......

Gândirea istorică implică realizarea a două obiective majore: reconstituirea trecutului şi explorarea lui din punct de vedere genetic. -capacitatea profesorului de a implica elevul în procesul de cunoaştere în domeniul istoriei. respect faţă de civilizaţii şi culturi. în contextul în care. cunoaşterea istorică asigură formarea unor noţiuni şi concepte subordonate unor scopuri precise şi operaţionale. deoarece practica este alimentată de surse teoretice"2. ierarhizare de reguli (convenţii. atitudine pozitivă în ceea ce priveşte evoluţia societăţii. Obiectivele generale ale istoriei cuprind achiziţionarea unor cunoştinţe legate de trecutul istoric al comunităţilor umane. totodată.Achiziţionarea cunoştinţelor în domeniul istoriei depinde. clasificări (epoci istorice. Cunoaşterea. -experienţa didactică în domeniul care permite achiziţionarea de cunoş tinţe în slujba valorificării acestora. porneşte de la necunoaştere spre cunoaştere. istoria este un bun public. Achiziţionarea cunoştinţelor trebuie pusă în legătură cu expresia lui Curt Lewin: „nimic nu este mai practic decât o bună teorie. Dintre scopuri amintim funcţia cunoaşterii şi funcţia practică sau formativeducativă. aşadar. despre evenimente istorice şi cauzalitatea acestora. ierar-hizându-l. accesibilitatea conţinuturilor noţiunilor. datorită valenţelor sale educative şi formative. faptelor şi evenimentelor istorice. de mai mulţi factori: -calitatea. a determina rolul pe care l-a jucat acesta în evoluţia societăţii. datelor. pentru programa şcolară de istorie şi îndeosebi pentru manualele de istorie. pe baza principiilor promovate în istorie: toleranţă. termeni. proces de reflectare a realităţii. principii. . timp istoric şi cultură. în scopul pregătirii elevului pentru integra rea în societate. -sistemul ierarhizat de reguli după care sunt prezentate evenimentele istorice. A gândi istoric înseamnă a cunoaşte şi a analiza cauzele care au generat un eveniment istoric. dezvoltarea unor capacităţi intelectuale afective. motivaţionale şi atitudinale. reprezentări). Asocierea elevului la demersul de învăţare şi de progres presupune. 1. simboluri. Disciplina istorie permite achiziţionarea unui sistem integrat de cunoştinţe despre spaţiu. evenimente cu implicaţii în evoluţia societăţii). Prin metodologii specifice. noţiuni şi concepte specifice unui sistem.2. funcţional şi axiologic. pe baza metodelor activ-participative. conţinuturi clar determinate şi acceptate. Formarea gândirii istorice Acest obiectiv este într-o permanentă interdependenţă cu cunoaşterea istorică sau cu achiziţionarea de cunoştinţe în domeniul istoriei.

în acest sens. Form area capacităţilor şi a trăsăturilor psihice com plexe Capacităţile şi trăsăturile psihice complexe ocupă un loc aparte în predarea-învăţarea istoriei în şcoală. Formarea trăsăturilor motivaţionale se realizează prin stimularea motivelor cognitive (a şti. istoria cultivă. Aşa încât istoria este foarte importantă pentru scopuri prezente. concluzii. faţă de problemele globale ale omenirii. noţiuni. O trăsătură motivaţională este patriotismul local şi naţional. diapozitive etc. cunoaşterea trecutului istoric prin studierea istoriei românilor în şcoală determină patriotismul naţional. vizionarea unor filme documentare. după vizite la muzeu. faţă de istoria naţională a românilor (în sensul cunoaşterii evenimentelor şi faptelor istorice cu implicaţii deosebite în evoluţia naţiunii române). monede etc. manuale. __să utilizeze conştient sursele de informare (documente. plăcerea de a cunoaşte mai multe fapte. motivaţionale şi afective. Cunoaşterea apartenenţei la o comunitate determină patriotismul local. pornindu-se de la documentele istorice. documente istorice.1. implicarea ei în formarea capacităţilor practice şi psihice: „Niciodată nu poţi înţelege un eveniment de care te ocupi fără să priveşti în urmă de-a lungul istoriei. hărţi istorice.). Sunt vizate în primul rând trăsăturile ati-tudinale. imagini. 1. Mai mult ca oricare altă ştiinţă.. cărţi.3. procese istorice. foarte importantă ca disciplină de studiu şi cercetare cât şi ca posibilitate de modelare a caracterelor noii generaţii"3. sublinia utilizarea istoriei. dicţionare. — să întocmească rezumate. -să devină conştienţi de necesitatea conservării patrimoniului istoric al omenirii şi a patrimoniului naţional. —să explice fenomene istorice. planşe. Form area capacităţilor practice Predarea istoriei în şcoală permite formarea şi dezvoltarea unor capacităţi practice. a cerceta. Arnold Toynbee. în urma studierii unor ma nuale. a descoperi). faţă de drepturile omului. iar ştiinţa istoriei este. într-un interviu acordat revistei „Magazin istoric". evenimente din istoria universală şi naţională. curiozitatea. atracţia pentru istorie. Formarea trăsăturilor afective vizează posibilitatea descoperirii adevărului istoric. de asemenea. Apartenenţa la o naţiune. referate. prin care elevii pot: —să utilizeze o metodologie de cercetare a realităţii istorice prin docu mente de epocă. fapte.4. cu o . -să devină conştienţi de necesitatea unei atitudini civice pozitive în ceea ce priveşte unele evenimente şi evoluţii social-politice la care participă (atitu dine pozitivă în societate). Studierea istoriei permite formarea atitudinilor pozitive faţă de trecutul istoric.

de dăruire şi . ideile de patrie şi patriotism.eficacitate deosebită.

ea justifică orice şi nu ne învaţă absolut nimic"4. istoria. Obiectivele generale şi cele specifice istoriei sunt precizate de programele şcolare pe ani de studiu. totalitare. societate permite formarea trăsăturilor afective. stări emoţionale de simpatie. adevărul istoric a lipsit din cărţile de istorie până în 1989. Considerăm că adevărul istoric este o convenţie stabilită de istorici şi de cercetători.spirit de sacrificiu. în 1931: „Istoria este produsul cel mai primejdios al intelectului nostru. toate acestea determină curiozitatea de a învăţa. democraţie. imaginea eforturilor prin care s-a realizat progresul este un imbold în acţiunea de emancipare a individului pentru crearea unei societăţi progresiste. se obţin imagini istorice diferite. La rândul lor. în societăţile închise. pluraliste. conform scopurilor urmărite. Rescrisă permanent. Restructurarea şi abordarea conţinuturilor perioadei contemporane pe baza adevărului istoric au eliminat interpretările în spiritul ideologiei marxiste. precum şi a cauzelor acestora şi nu în opinia personală pe care o putem avea asupra acestei realităţi"5. în cazul în care convingerile şi împrejurările reale lipsesc. profesorul. sau dimpotrivă. epocă istorică. propagandistice. în lupta continuă de formare a omului necesar unei societăţi democratice şi pluraliste. de respingere. problema adevărului istoric este controversată. dar şi ca ştiinţă traversează o perioadă de restructurare. în comparaţie cu epocile anterioare. atracţia pentru trecutul istoric. ataşament. în scopuri ideologice. Este o istorie mitizată. interesele şi nevoile prezentului determină ideologizarea istoriei. ca obiect de studiu. în prezent. pentru îndeplinirea celor mai nobile idealuri pe care le-a nutrit naţiunea română: independenţă. Cunoaşterea adevărului istoric despre un eveniment. îndeosebi în ceea ce priveşte epoca contemporană. sau o istorie globalizată cu o exaltare a anumitor valori culturale. Din aceste considerente. încrederea în capacităţile cognitive. pace. trebuie să se abţină de a judeca şi a aprecia evenimentele istorice. fără aprecieri de valoare. . scria Xenopol. „nu rezidă decât în reproducerea realităţii faptelor petrecute. Se adeverea ceea ce spunea Paul Valery. Denaturat. Capacităţile şi trăsăturile psihice se realizează în perioade de timp diferite. care pot cuprinde durata unui ciclu de învăţământ sau mai mult. culturale. în sensul că nu sunt altceva decât proiectarea acestora asupra trecutului. de abordare a conţinuturilor pe principii globaliste. ca de altfel şi istoricul. „Adevărul istoric".

informaţionale. intelectuale. structuri etc. •obiective cu generalitate medie sau obiective specifice (intermediare.1. formative). de la tipul de schimbări care se pot realiza în procesul de învăţământ în ceea ce priveşte personalitatea elevului6. predominant informativ. comportamentale. afective. forme. învăţământul tradiţional. atitudini realizabile pe ani sau cicluri de învăţământ16. Bloom şi operaţionalizarea obiectivelor la istorie 26. Numite scopuri ale educaţiei12. Consideraţii generale Pentru abordarea obiectivelor pedagogice în predarea-învăţarea istoriei sunt necesare câteva precizări privind conceptul de obiectiv. care vizează însuşirea unor atitudini comportamentale: morale. Consideraţii generale 22. deoarece exprimă un rezultat al instruirii. Tânasă) . Obiectivul pedagogic constituie o problemă cardinală7. cunoştinţe. deprinderi. Ele pot avea un aspect formal sau informai.informaţionale . O definiţie a obiectivului pedagogic trebuie să pornească de la intenţionalitatea procesului instructiv-educativ. acumulate de Nivele.formative c Ierarhia obiectivelor educaţionale (după Gh. materializat în termeni de comportament al elevului8.2. Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice la obiectul istorie 23. ale sistemului educativ Lecţii şi secvenţe didactice a Finalităţile sau scopurile educaţiei b Obiective specifice (intermediare) Obiective operaţionale: . OBIECTIVELE OPERAŢIONALE 21. Funcţiile obiectivelor operaţionale 2.S. Aspectul formal presupune dezvoltarea capacităţilor native intelectuale. Aspectul informai are în vedere asimilarea valorilor culturale esenţiale. disting trei categorii de obiective: •obiective generale la nivelul sistemului educativ (scopuri ale educaţiei). dar şi unele capacităţi moralestetice. obiectivele generale sunt sistematice şi au un grad mare de abstractizare14. transmite cunoştinţe. Taxonomia lui B. neglijează achiziţiile în domeniul formării personalităţii. Obiectivele generale sunt raportate la întregul sistem educativ15 şi vizează competenţe largi. Criterii de operaţionalizare a obiectivelor 24. de referinţă). Tehnici de operaţionalizare a obiectivelor 25. didacticii10 şi metodicii predării istoriei sau al altor discipline de învăţământ11. ţinte sau finalităţi ale educaţiei13. • obiective operaţionale (concrete. Specialiştii în domeniul pedagogiei9.

deschidere spirituală. deschis sau flexibil. toleranţa. acceptarea diver sităţii sub toate aspectele menţionate. . fizice. -abordarea curriculară a planului de învăţământ. cooperarea. informaţii. care vizează învăţământul preşcolar. -competenţa. UNESCO17 propune un model al obiectivelor pedagogice. concluzii care cultivă idealuri de egalitate. ataşament faţă de dreptate şi pace. capacitatea de a concepe imaginea unei lumi mai bune. dar în acelaşi timp. Sorin Cristea18 menţionează trei coordonate principale pentru proiectarea procesului de învăţământ: . abordează evenimentele istorice cu spirit critic. socială şi politică. dezvoltă ataşamentul faţă de aceste idealuri. gimnazial. estetice. prin conţinu turile referitoare la evoluţia economică. Realizarea acestor obiective depinde de atitudinea tuturor educatorilor19.omenire. Conţinuturile programelor şi manualelor. primar. profesional. dezvoltă gândirea critică. -abordarea sistemică a planului de învăţământ. care vizează: -atitudini şi valori cu caracter formativ: respectul de sine şi respectul faţă de altul. prin lecţiile de civilizaţie. obiective realizabile în procesul de predare-învăţare a istoriei. -cunoştinţe. tehnologice. cu obiective specifice disciplinelor de învăţământ. cunoştinţe furnizate de istorie şi care au un caracter formativ prioritar. docu mente istorice etc. prin conţinuturi. de organi zare politică sau de interferenţe religioase şi culturale. în interdependenţa lor..o coordonată transversală. liceal. — o coordonată verticală. morale. în urma căreia se realizează comportamentele propuse până la sfârşitul instruirii. imaginaţia şi afirmarea de sine. Permite prin lecţiile de cultură. fără a se renunţa la expe rienţa românească. liber tate. Obiectivele cu generalitate medie reflectă „conţinuturi plasate intermediar între obiectivele generale care nu sunt altceva decât criterii şi direcţii ale evoluţiei învăţământului la nivel de politică a educaţiei şi cerinţele determinate de procesul de predare-învăţare-evaluare". Istoria. formal şi informai. participarea. Ca o concluzie: obiectivele specifice intermediare se referă la . dar şi o abordare interdisciplinară. cu obiective pedagogice specifice educaţiei intelectuale. Istoria — ca ştiinţă sau obiect de învăţământ — vizează cele două aspecte. Acest model presupune voinţă politică.o coordonată orizontală. care determină gândirea critică.

de alţii. Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice la obiectul istorie Definite de unii cercetători ca obiective pedagogice concrete20. fiecărei trepte de învăţământ sau pe discipline de învăţământ.obiectivele urmărite prin procesul de învăţământ specific unei etape (învăţământul general obligatoriu). de performanţă sau performative21. 2.2. obiectivele operaţionale presupun două sensuri22: . obiective comportamentale.

Operaţionalizarea obiectivelor presupune: -deducerea unor obiective concrete din obiectivele generale. Criterii de operaţionalizare a obiectivelor Operaţionalizarea obiectivelor diferă de la autor la autor. enunţate29: — în funcţie de elev. -stabilirea criteriului folosit pentru evaluare. imediate. -transformarea acestor obiective în sarcini. La obiectul istorie. Ele permit profesorului observarea acestor performanţe 28 după fiecare secvenţă a lecţiei. Obiectivele operaţionale pot fi precizate. . pe care trebuie să le realizeze elevul în procesul de predare-învăţare. Cerghit şi Viorica Lupu. analitice. Sunt cunoscute trei criterii de operaţionalizare a obiectivelor: -acţiuni ale elevilor care să determine achiziţii. manifestări observabile.un sens general care se referă la transpunerea unui obiectiv în termeni de operaţii. acţiuni. întreprinse de elev în procesul de predareînvăţare sunt enunţuri care descriu performanţa elevului şi permit analiza progresului realizat de acesta în comparaţie cu obiectivele din tema anterioară25. vizând comportamentul ţintă într-o situaţie de învăţare31. în comportamentul sau în conduita elevului"23. procese concrete. -cunoaşterea de către elev a condiţiilor în care performanţa va fi formu iată şi evaluată. progres în ceea ce priveşte nivelul capacităţilor intelectuale. — un sens tehnic „care reclamă enunţarea obiectivului sub forma compor tamentelor observabile şi măsurabile".. capacităţi. Obiectivele operaţionale sunt segmente ale lecţiilor26 şi se referă la ceea ce face elevul şi nu la ceea ce face profesorul 27. prezentau în acest sens o definiţie a obiectivelor operaţionale: „Marea majoritate a acestora se exprimă prin modificări cantitative. Sarcinile particulare. -în termenii performanţei. 2. Din aceste considerente sunt numite ţinte concrete ale activităţii didactice24. I. -în termeni de comportamente. neajungându-se la un model unic. Strategia de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice este o activitate realizată de profesor prin proiectul de lecţie30 şi se referă la ansamblul operaţiilor de trecere. în Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. în procesul de predare-învăţare.3. Au un caracter formativ prin implicarea elevului în procesul de predare-învăţare. într-un cuvânt. pe termen scurt şi uşor verificabile. Operaţionalizarea presupune şi impune ca obiectivul să fie enunţat în funcţie de elev şi să se refere la activitatea elevului. de la abstract la concret. -prin precizarea condiţiilor specifice de manifestare a comportamentelor.

însuşire a cunoştinţelor are în vedere: analiza. . Operaţionalizarea presupune condiţii didactice care includ: —informaţii şi instrucţiuni. interzicând citirea manualului sau a concluziilor din manual referitoare la evenimentul istoric cuprins în document. împărţită în două grupe.. evaluare. executaţi o hartă a Egiptului antic. Proiectarea obiectivelor operaţionale trebuie să ţină seama de particularităţile de vârstă (ani de studiu). de evaluare. Identificaţi caracteristicile fiecăruia. Performanţa poate fi minimală sau maximală. Formulările profesorului sunt importante. Exemplu: Urmăriţi pe hartă deplasarea armatelor lui Alexandru Macedon. Clasa. —instrumente oferite elevilor. Profesorul acordă un timp de lectură.. —utilizând acest text. lecturează documentul istoric. dar şi la obiectivele concrete de ordin cognitiv. sinteza şi achiziţia de cunoştinţe. Operaţionalizarea obiectivelor de conţinut impune folosirea verbelor de acţiune. întocmire de eseu etc. S-au stabilit astfel condiţiile în care are loc situaţia de învăţare. Formulările menţionate de literatura de specialitate pentru precizarea condiţiilor de învăţare sunt: . în ceea ce priveşte criteriul de verificare. alegeţi din aceste vase de lut pe cele specifice culturii x etc. a cauzei evenimentelor istorice etc. 100% anii de domnie etc. a noţiunilor. Stabilirea timpului necesar acţiunii elevului este o condiţie care vizează nivelul reuşitei sub aspect formativinstructiv. obiectivul trebuie să precizeze: — nivelul cunoştinţelor: cunoaşterea timpului istoric. descrieţi. afectiv şi psihomotor.) Stabilirea criteriilor de verificare. enunţaţi. (Exemplu: Diferenţiaţi două etape ale revoluţiei din Anglia. identificaţi. cum sunt: enumeraţi. —cu ajutorul textului. — criteriul modelului de evaluare: itemi de evaluare. deoarece direcţionează activitatea elevilor.restricţie în procesul instructiv-educativ.proporţia reuşitei: 60% cauzele. Analizaţi fiecare vas în parte. comparaţi situaţia x cu situaţia y. Observaţi aceste două vase de ceramică. clasificaţi.operaţionalizarea obiectivelor se referă la conţinuturi cu caracter prioritar informativ. de stabilire a progresului la nivelul fiecărei secvenţe de predareînvăţare. . rezolvaţi. definiţi. de nivelul de performanţă diferit de la o clasă la alta. . Exemplu: profesorul propune spre lectură un document istoric.după citirea documentului istoric.

de pregătirea metodică şi de specialitate. operaţionalizarea este strâns legată de măiestria pedagogică a profesorului. Tehnici de operaţionalizare a obiectivelor La obiectul istorie. afective. Această trecere se realizează prin derivare.4. de experienţa pedagogică. scopurilor. . Operaţionalizarea are două sensuri: a) trecerea progresivă de la nivelul finalităţilor. psihomotorii Obiective specifice diferitelor obiecte de învăţământ Obiective operaţionale Schemă ce indică etape progresive în derivarea obiectivelor operaţionale b) prezentarea obiectivelor concrete ca sarcini didactice care descriu comportamentul şi performanţa pe care le va dovedi elevul în timpul unei activităţi (lecţie). de nivelul de performanţă al elevilor (medie sau maximă). obiectivelor generale. la formularea obiectivelor operaţionale. cognitive.2. după următoarea schemă32: Concepţia despre dezvoltarea societăţii l______ Concepţia despre om Concepţia despre cunoaştere Idealul educaţional Finalităţi. orientări. strategii ale funcţionării sistemului de învăţământ Scopuri Rezultatele ce se aşteaptă să se realizeze în diferite niveluri sau tipuri de şcolarizare Obiective generale.

în funcţie de acestea. în care sarcinile şi situaţiile de învăţare sunt derivate din obiectivele operaţionale. document istoric etc. să exprime elementele de asemănare şi deosebire dintre evenimente istorice asemănătoare S On exprimate. exprimate în verbe de acţiune. G1 elementele de asemănare G2 elementele de deosebire G3 elementele de asemănare şi deosebire Aceste exemple pot fi un model pentru elaborarea sarcinilor şi situaţiilor de învăţare a conţinuturilor lecţiilor de istorie. Sarcinile de învăţare sunt enunţuri formulate de profesor pe baza verbelor de acţiune.. din textul. strategii cognitive. Gn sunt grupe de elevi cu ritmuri diferite de învăţare. Obiectivele concrete de conţinut33 concentrează sarcini didactice prin: deprinderi intelectuale. deprinderi motorii. documentul istoric. Este necesară o exemplificare: Obiectivul operaţional Sarcina de învăţare Ex.Această prezentare de ansamblu este necesară pentru a reliefa interdependenţa dintre obiective şi importanţa cunoaşterii lor de profesor. adresate elevilor. al procesului evaluator din activitatea de predare-învăţare. Pentru conţinuturile stabilite de programe la obiectul istorie. această modalitate presupune corelarea sarcinilor concrete cu acţiunile elevului. S On este sarcina şi situaţia de învăţare derivată din obiectivul operaţional. atitudini faţă de cunoaştere. S On identificate în text. G1 cauzele generale ale unui eveniment istoric G2 cauzele specifice şi factorii care le condiţionează G3 cauzele generale ale perceperii Ex : On = în timpul activităţii didactice elevii vor fi capabili să identifice. derivate din obiectivele operaţionale elaborate de profesor în concordanţă cu programa şcolară. Sunt necesare câteva precizări privind activitatea în clasă la obiectul istorie. precizate.: On = La sfârşitul sau în timpul activităţii didactice elevii vor fi capabili să identifice. unice prin natura lor. să distingă dintr-un document istoric un număr de cauze ale unui eveniment istoric. On este un obiectiv operaţional oarecare. în exemplul nostru. Diferenţierea grupelor de lucru în clasă este rezultatul testelor predictive şi al testelor de progres. dar diferenţiate prin raportul performanţei34. . harta etc.. Prezentăm mai jos un model de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice de conţinut. informaţii logice. iar G1.

A c ţiu n e a e le v u lu i — e x p rim a tă O b ie ctivu l p e d a g o g ic c o n cre t p rin tr-u v e rb c a re c o n fir m ă n c a p a c ita te a v iz a tă — în te rm e n i d e r e a liz a reo b ie ctivu lu i p ed ag o g ic a c o n ţin u t c o n cre t 1 Deprindere intelectuală •primul instrument al instruirii •solicită diferite niveluri de performanţăcompetenţă vezi obiectivele concrete: a . categorii) d)demonstrează (prin reguli constante în situaţii variate) e)generează (utilizează reguli complexe care permit rezolvarea unor probleme noi) 2. în această activitate intervin experienţa. profesorul de istorie realizând modificările adhoc. demon strează conceptual. arta profesorului de a implica elevii în activităţile de cunoaştere specifice istoriei. cunoştinţe b)defineşte — exprimând verbal relaţia din tre două sau mai multe evenimente sau generalizări (noţiuni. Informaţie verbală •învăţarea noţiunilor •învăţarea judecăţilor (raporturi între noţiuni) •învăţarea raţionamentelor (raporturi între judecăţi) a)elaborează probleme şi situaţiiproblemă b)rezolvă probleme şi situaţii-problemă c)inventează probleme şi situaţiiproblemă a)enunţă — denumiri. fapte. pe baza performanţelor din sarcinile de învăţare diferenţiate. evenimentelor istorice35. conceptelor. judecăţi) c)raportează — stabileşte relaţii între eveni mente 4.grupurile sunt mobile. exemplifică — noţiuni. Deprindere motorie • capacitate exprimată prin: rapiditate de a sesiza. Sarcinile de învăţare desprinse din obiectivele operaţionale permit realizarea progresului în acţiunea de cunoaştere şi însuşire a noţiunilor. de a localiza. de a identifica execută (acţiune-mişcare corporală care implică activitate musculară în anumite standarde — vezi calităţile deprinderii motrice) ..) c)clasifică (ordonează ierarhic. Strategie cognitivă •un ansamblu de deprinderi intelectuale deplin integrate în activitatea de învăţare •„o deprindere intelectuală superioară".e a)discriminează (sesizează stimuli care diferă prin una sau mai multe dimensiuni) b)identifică (o clasă de proprietăţi a unui obiect. specializată la nivel de aptitudine/capacitate în elaborarea şi rezolvarea problemelor şi a situaţiilor-problemă 3..

5.) Model de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice de conţinut . convergenţă-divergenţă etc.de exemplu: gândire. evenimente sau persoane" -. Atitudine cognitivă • stare internă care influenţează elevul/ studentul în alegerea acţiunii/operaţiilor didactice pe criterii valorice alege (optează pentru o clasă de acţiuni/ operaţii personale care exprimă tendinţe pozitive-negative faţă de anumite „obiecte.

. a se servi de. a transforma. a estima. a demonstra a extinde. 2.J 1. a argumenta. a identifica... APLICARE (a noilor cunoştinţe) a aplica. EVALUAREA prin: a)critica internă b)critica externă a judeca. a planifica... CUNOAŞTERE (date. a sintetiza 6... aplicabil la orice nivel (formă) .. pe comportamentul final al elevului. a compara. a contrasta. a detecta 5. solicită profesorului o proiectare complexă. a ilustra. a valida. a decide a compara. a aminti.. a produce a proiecta. a distinge. a standardiza. a reorganiza. a recunoaşte. a argumenta. a redefini a interpreta. a generaliza a utiliza. C o m p e te n ţe v iza te P erfo rm an te po sibile / acţiu n ea e le vu lu i/ studentului __________________. a evalua. clasificări._________. a determina 3.. termeni. a relata.. a alege. teorii.. a explica. a clasifica a restructura 4. a propune a deriva. la obiectul istorie.. a identifica. a recunoaşte a analiza. a formula. categorii) a defini. ANALIZĂ pentru: a)căutarea elementelor b)căutarea relaţiilor c)căutarea principiilor de organizare a distinge.. a judeca. SINTEZĂ pentru: a)crearea unei opere personale b)elaborarea unui plan de acţiune c)derivarea unor relaţii abstracte dintr-un ansamblu a scrie.. metode.Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice concrete. a evalua Model de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice concrete de ordin cognitiv. a extrapola.. ÎNŢELEGERE / capacitatea de raportare a noilor cunoştinţe la cunoştinţele anterioare prin: a)transpunere b)interpretare c)extrapolare a „traduce". a analiza. a deduce a distinge. centrată asupra comportamentelor observabile.

. CARACTERIZAREA (valorică) prin: a) ordonarea generalizată b) a se conforma. a armoniza. o activitate a colabora conform unor norme manageriale (ierarhie pe verticală şi pe orizontală). a încuraja. a diviza a accepta. o acţiune. a protesta. a aclama. a urma. a completa. REACŢIA/ RĂSPUNSUL prin: a)asentiment b)voinţa de a răspunde c)satisfacţia de a răspunde 3. a combina a alege. a asculta. a izola. a face aprecieri valorice legate de o activitate. a separa.. a acorda asistenţă. a omogeniza __________________________ __________________________ caracterizare a globală autocaracteri zare globală a revizui. a acumula. a aplauda. a (se) juca. a aproba a oferi spontan. a răspunde corporal. o acţiune a dirija. a practica. a defini. a discuta. ORGANIZAREA prin: a)conceptualizarea unei valori b)organizarea unui sistem de valori 5. a specifica a ajuta. a renunţa. a schimba. a-şi petrece timpul liber într-o activitate a-şi spori competenţa prin. a compara. VALORIZAREA prin: a)acceptarea unei valori b)preferinţa pentru o valoare c)angajare_______________ 4. a-şi asuma o sarcină. a rezolva. a fi apreciat. a evita. a formula. a teoretiza o temă a organiza. a subvenţiona a argumenta.Competenţe viza Performante posibile / acţiunea elevului/studentului 1 RECEPTAREA prin: a)conştientizarea mesajului b)voinţa de a recepta c)atenţie dirijată sau preferenţială a diferenţia. a controla 2.. a rezista la condiţii de schimbare . a dezbate. a nega a discuta. a abstrage.

aplicabil la orice nivel (formă) .Model de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice concrete de ordin afectiv.

domeniul cognitiv (B. Conceptul de taxonomie desemnează descrierea. 6. DISPOZIŢIA: a)mintală b)fizică c)emoţională ex: a cunoaşte instrumentele necesare unei lucrări în cabinetul de istorie ex: a lua poziţia necesară pentru a arăta la hartă ex: a fi dispus să execuţi o operaţie tehnologică. . REACŢIA DIRIJATĂ prin: a)imitaţie b)încercări şi erori ex: a descoperi procedeul cel mai eficient pentru a executa o operaţie practică care vizează localizarea pe hartă a unei localităţi istorice. -domeniul afectiv: formarea de sentimente. au avut în vedere: . a pipăi 2. aplicabil la orice nivel (formă) Literatura de specialitate prezintă multiple variante de tehnici de operaţionalizare a obiectivelor (taxonomii).S. — domeniul psihomotor: condiţii motrice. PERCEPŢIA prin: a) stimularea senzorială Performanţe posibile / acţiunea elevului / studentului a auzi. — domeniul afectiv (Laudsneere). clasificarea şi explicarea obiectivelor prin trei mari domenii de încadrare a obiectivelor36: -domeniul cognitiv: asimilarea de cunoştinţe. Bloom).Competente vizate 1. vizând modele ale unor evenimente istorice (poziţionarea trupelor într-o bătălie. eseuri Model de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice concrete de ordin psihomotor. fără a pierde eficienţa 7. ADAPTAREA a modifica voluntar mişcările în condiţii dificile. CREAŢIA a realiza sinteze. AUTOMATISM — deprinderi deprinderea de a arăta la hartă. eveniment istoric. pe calculator sau pe o hartă mută) 3. formarea de deprinderi intelectuale. 4. poziţionarea trupelor care se confruntă într-o bătălie etc. Taxonomiile care s-au impus. atitudini. convingeri. a vedea. deprinderea de a realiza o hartă istorică etc.

domeniul psihomotor (Simpson). ..

cauzale) analiza principiilor de organizare ACHIZIŢIONAREA cunoştinţelor presupune: •cunoaşterea faptelor istorice. deprinderi şi capacităţi.S. Taxonomia lui B. •cunoaşterea secvenţială. Bloom ierarhizează obiectivele informative şi formative. Comprehensiunea sau înţelegerea neformalului reformularea în termeni proprii a unei disfuncţii interpretarea unui document. •cunoaşterea regulilor. Deprinderile şi capacităţile se referă la obiectivele formative. Achiziţionarea de cunoştinţe cunoaşterea redarea reproducerea 2. Pentru cunoaşterea acestor taxonomii.Sistemele de clasificare pe aceste trei dimensiuni ridică probleme de cunoaştere a acestor clasificări şi. logică. •cunoaşterea criteriilor. Taxonomia la B.S. după cum urmează: N r. în al doilea rând. pe baza analizei de relaţii (raporturi logice. comentarea unui experiment de viaţă evidenţierea consecinţelor şi implicaţiilor unor fenomene istorice Aplicarea presupune utilizarea de către elev a noţiunilor şi regulilor asimilate anterior pentru a explica concepte. . noţiuni. Bloom a fost elaborată în 1951 şi cuprinde două secţiuni: cunoaştere. Cunoaşterea se referă la obiectivele de factură informativă. deductivă. G : Denumirea Scopul pe care îl exprimă: 1. y • cunoaşterea principiilor şi legilor. hârtii istorice etc. Acestea trebuie privite ca scheme elastice care trebuie acomodate cu structurile particulare ale istoriei. •cunoaşterea modelelor. în ceea ce priveşte ierarhizarea modelelor. prezentăm elementele cele mai importante privind ierarhizarea obiectivelor. •cunoaşterea clasificărilor. situaţii noi Analiza semnifică capacităţile de gândire analitică.

fotografii. din citirea unui document. consecinţe privind un eveniment istoric. Toate acestea trebuie structurate pe epoci istorice (preistoria. SINTEZA presupune: •definirea unui concept istoric. evenimente. descriu monumente. epoca contemporană). fotografii etc.COMPREHENSIUNEA (înţelegerea informaţiilor) presupune: •transformarea. fapte. •elaborarea unui plan al unei acţiuni de cunoaştere istorică. recunosc şi indică elemente caracteristice vieţii economice. din expunerea profesorului. •analiza elementelor componente ale unui fapt istoric. şi se referă la mediu geografic. din vizualizarea unui diapozitiv sau obiect arheologic. •formarea de judecăţi de valoare. pe care elevii le pot defini pe parcursul procesului de predare-învăţare. hărţi etc. EVALUAREA presupune: •evaluarea pe criterii interne. a unor elemente particulare care pot individualiza noţiuni. •noţiuni cu privire la viaţa socială. Cunoaşterea faptelor particulare presupune cunoaşterea spaţiului istoric. războaiele. Cunoaşterea terminologiei presupune formarea sistemului de noţiuni specifice istoriei: •noţiuni cu privire la timpul istoric şi spaţiul istoric. •noţiuni cu privire la organizarea statală şi politică. concepte etc. viaţa economică. •elaborarea unui plan de acţiune sau cunoaştere a unui eveniment istoric. locuri. •analiza principiilor de organizare. Pentru fiecare temă în parte se pot formula întrebări. protoistoria. epoca modernă. pe baza activităţilor de învăţare. •interpretarea evenimentelor istorice. •noţiuni cu privire la viaţa economică. ANALIZA presupune: •analiza relaţiilor dintre evenimentele istorice. evul mediu. identifică informaţiile din mai multe documente istorice. în acest sens este necesară o armonizare a taxonomiei de obiective cu ierarhia tipurilor de învăţare. Elevii. •transferul informaţiilor de la un conţinut istoric la altul. Ierarhizarea este realizată de Gagne: . antichitatea. pe baza unor documente. populaţie. Taxonomia lui Bloom presupune tipuri de învăţare fără de care obiectivele nu pot fi realizate. •producerea unei lucrări personale. documentelor istorice. •evaluarea pe criterii externe. cu conţinut istoric. •noţiuni cu privire la viaţa culturală şi religioasă.

vizează formarea deprinderilor şi capacităţilor intelectuale. cunoaşterea datelor particulare (terminologie specifică disciplinei isto rie). Taxonomia lui B. Bloom şi operaţionalizarea obiectivelor la istorie Taxonomia lui B.S.). . Achiziţionarea cunoştinţelor specifice disciplinei istorie: a. Taxonomia lui B.5. Aplicarea. B. principii. I. înţelegerea: interpretarea. cunoaşterea principiilor şi teoriilor istorice. transformarea şi transferul de cunoştinţe în domeniul istoriei.Categoria de obiective (Bloom) Tipurile de învăţare cu care se realizează eficient obiectivele (ierarhia lui Gagne) învăţare prin descoperire Domeniul cognitiv EVALUARE SINTEZĂ X ^ ^ Rezolvare de probleme Obiective din înlănţuiri motorii Armonizarea taxonomiei de obiective cu ierarhia tipurilor de învăţare (după loan Jinga. Negreţ) 2. Obiectivele informative implică cunoaşterea de către elevi a terminologiei specifice a datelor particulare referitoare la evenimente istorice.S. Bloom presupune obiective informative şi obiective formative. C. cunoaşterea căilor care permit prelucrarea secvenţelor lecţiei. Obiectivele formative. cunoaşterea elementelor generale ce aparţin unui domeniu de activitate. trăsături etc. criteriile după care se realizează această clasificare. clasifi carea evenimentelor. b. urmărite prin lecţiile de istorie.S. Btoom aplicabilă la obiectul istorie presupune: A. cunoaşterea faptelor particulare (cauze. c. cunoaşterea metodelor.

.

a evoluţiei. —însuşirea deprinderii de muncă intelectuală. observării unui obiect arheologic. a unei hărţi. convenţie. stat.Să definească: conceptele de răscoală. PE: Să distingă caracteristicile. Treapta I. a desfăşurării. cunoaşterii cauzalităţii evenimetelor istorice. pe baza citirii unui document istoric. relaţiilor.. evoluţie. informative sau formative. sunt situate pe aceeaşi treaptă cu obiectivele concrete.. Obiectivul III (O3). E.. —cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice: hrisov.D. factorii etc. datelor istorice. Câteva exemple sunt necesare: Obiectivul l (O.însuşirea şi folosirea limbajului specific: naţiune.... personalitatea. pe baza vizionării unui diapozitiv... Sinteza: definirea unui concept istoric. F. caracteristicile fenomenului istoric. ale obiectului arheologic dintr-o epocă etc. Operaţionalizarea obiectivelor la obiectul istorie presupune pentru fiecare categorie de obiective. Proba de evaluare (PE).. cultură. Evaluarea: pe baza de criterii interne sau prin criterii externe. elevii: •precizează aşezarea geografică a unui imperiu. antic. în activitatea de învăţare.. —descrierea şi interpretarea unei situaţii istorice. trepte pentru achiziţionarea cunoştinţelor şi pentru formarea capacităţilor şi deprinderilor intelectuale... Probele de evaluare. din imaginile sau modelele grafice prezentate. oraş etc. dezvoltare ale evenimentelor istorice. . PE: Recunoaşteţi... secol. Ce este? Definiţi.. care implică însuşirea noţiunilor. specificându-se domeniile de activitate didactică urmărite. Cunoaşterea terminologiei. cultură. Noţiunile sunt foarte bine formulate în programele de clasa a V-a şi a Vl-a (publicate în „Studii şi articole de istorie"). identificaţi. deceniu.. •indică. -înţelegerea şi reprezentarea spaţiului istoric: spaţiu mediteranean. tratat. elaborarea unui plan de acţiune. veac. . Obiectivele operaţionale (de referinţă) au în vedere: — timpul istoric: eră. Obiectivul II (O2) — Să recunoască scrierea. război.. principiilor de organizare. revoluţie. an. edict. cauzelor. precum şi activităţile de învăţare specifice fiecărui an de studiu. revoluţie. cunoaşterii spaţiului istoric şi geografic.. Analiza: analiza cauzelor... —înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie. daco-get. cetatea . Fiecare treaptă specifică unei anume categorii de obiective cuprinde verbe care indică acţiuni necesare cunoaşterii conţinuturilor.) . evenimentelor. epocă istorică.

05 . PE — Precizaţi. prin acţiunea unui eveniment istoric. importanţa determinată de revărsarea Nilului. PE — Care este consecinţa dezvoltării agriculturii şi a celorlalte ocupaţii? 09 — Să identifice zona creării statului egiptean. natura documentului istoric..Să precizeze ce ocupaţii au fost determinate de revărsarea Nilului. •formelor: modul de organizare a unei societăţi etc. le precizează. elemente de asemănare şi deosebire. ocupaţia. le identifică. liber. le indică. sub îndrumarea profesorului. Acestea sunt fapte particulare sau particularităţi pe care elevii. evocate mintal. PE — Identificaţi zona în care s-a creat statul egiptean. obiecte. PE — Indicaţi câteva aşezări înfloritoare. referitoare la un fapt istoric). acceptate de istorie. 04 — Să menţioneze importanţa Nilului pentru Egiptul antic. 06 — Să specifice ce a însemnat practicarea agriculturii. noţiuni istorice etc. •reprezentărilor de fenomene istorice reale.•identifică. descriu: •relaţia dintre om şi spaţiu istoric. Fn activitatea de predare-învăţare. folosind date. locuri şi personaje. le descriu. pe baza activităţilor de învăţare organizate de profesor. •tipurile de schimbări intervenite într-o comunitate. elevii. în texte şi documente istorice. determinate de practicarea agriculturii. PE — Care este consecinţa practicării agriculturii? Oj — Să indice aşezările umane de pe valea Nilului. le specifică. Treapta 2— presupune cunoaşterea: •regulilor (a cauzelor unui eveniment istoric. PE — Descrieţi importanţa Nilului pentru locuitorii Egiptului antic. • documente istorice. •un eveniment istoric. •recunosc diferitele tipuri de hărţi. 08 — Să descrie Egiptul din punct de vedere economic. clasificând şi informaţiile desprinse din lecturarea lor. a convenţiilor. •simbolurilor: semne. informaţiile referitoare la un subiect dat.. existenţa mai multor versiuni asupra aceluiaşi fapt istoric. pe care elevii . teritoriu. relaţia cauză-efectacţiune. pe baza citirii hărţii şi a documentelor prezentate pe grupe. schimbările dintr-un spaţiu istoric. for mulează exprimări legate de cronologie. stat. imagini care reprezintă evenimente istorice. informaţiile identice din mai multe documente..

să le identifice. să le reprezinte grafic. . •noţiunilor istorice diferite de la o epocă istorică la alta. să le recunoască.

drumul parcurs de o armată etc.presupune cunoaşterea de către elev a conceptelor şi noţiunilor. tipul sau caracterul războiului dintre daci şi romani.. reprezentaţi capitala Egiptului.. oraşele Greciei antice. culturi şi civilizaţii... PE — Descrieţi mediul geografic egiptean de acum trei mii de ani. PE — Care sunt ocupaţiile egiptenilor? Cum s-a ajuns la aceste ocupaţii? 015 — Să enumere. din diapozitivele prezentate.. a diviziunilor rezultate în urma unui proces istoric. PE — Enumeraţi. definiţi principiile Constituţiei americane.. a relaţiilor. influenţelor şi interferenţelor dintre evenimentele istorice. capitalele. acţiunilor. cauzelor. procedeelor. tehnicilor şi practicilor pentru identificarea adevărului istoric. a elementelor specifice pe care elevii le recunosc şi le identifică în acţiuni de predare-învăţare.O10 — Să identifice semnele convenţionale pe harta istorică. statele Orientului antic. PE — Recunoaşteţi din aceste fotografii stilul doric. construcţiile. precizaţi cauzele formării statului egiptean. Treapta 5— cuprinde cunoaşterea criteriilor după care se face o apreciere sau o definire a unui eveniment istoric. 018 — Să identifice din imagini consecinţele bombardamentelor.cuprinde cunoaşterea secvenţelor. PE — Recunoaşteţi din documentul. fluviile etc. PE — Clasificaţi regimurile politice din Europa în perioada interbelică. proceselor istorice. . 012 — Să recunoască. oraşele. porturile. PE — Ce relaţie este între Nil şi economia Egiptului? Treapta 4 . 019 — Să enumere principiile Constituţiei americane. PE — Identificaţi pe hartă construcţiile megalitice. Treapta 6— presupune cunoaşterea metodelor. a consecinţelor. PE — Identificaţi din imagine consecinţele bombardamentelor. 014 — Să descrie influenţa mediului geografic asupra ocupaţiilor. PE — Desenaţi o hartă pe caietul de istorie. stilul doric. PE — Enumeraţi. să prezinte cauzele formării statului egiptean. un oraş. epoci istorice. 020 — Să clasifice configuraţia politică şi ideologică a bătrânului continent între cele două războaie mondiale. O^ — Să reprezinte prin semne convenţionale pe o hartă mută: o cetate. Treapta 3 . a categoriilor de evenimente istorice. statele. 013 — Să descrie mediul geografic al Egiptului Antic. faptelor. 017 — Să recunoască tipul de război într-o epocă istorică. 016 — Să recunoască importanţa Nilului pentru economia Egiptului.

Ex. determină formarea atitudinilor pozitive. a unor noţiuni. procedee şi tehnici indicate de profesor.O — Să utilizeze metoda observaţiei şi comparaţiei pentru cunoaşterea cauzalităţii.2: semnele convenţionale pentru dispunerea a două armate într-o bătălie sunt transpuse în limbaj verbal. PE — Identificaţi elementele componente ale stilului baroc. ** Treapta 7-. teoriile despre comunism. PE — Observaţi. stat. să enumere. concepte. • Din limbajul grafic în limbaj verbal (citirea modelelor grafice). 023 — Să enumere cauzele războaielor grecopersane. consecinţe. teoriile despre revoluţie. dintr-un limbaj în altul. caracteristicile şi consecinţele unui eveniment istoric.. 024 — Să identifice elementele componente stilului baroc. trebuie să definească. pe baza acţiunilor întreprinse în procesul de predareînvăţare. caracteristici. Elevii transpun: • Din limbaj cartografic în limbaj verbal conţinuturi istorice. să identifice cauze.presupune cunoaşterea principiilor evoluţiei unui eveniment istoric: cauze. 025 — Să precizeze teoriile despre stat. comparaţi.. Ex.3: o fotografie care prezintă o cetate permite elevului formularea prin limbaj verbal a caracteristicilor cetăţii respective. a conceptelor şi concepţiilor privitoare la cauze. teoriile . Cunoaşterea teoriilor despre un eveniment istoric. • Din limbajul documentelor de epocă în limbajul istoric specific perioadei actuale. evoluţii. evoluţii. PE — Precizaţi teoria. prin metode. PE — Enumeraţi cauzele războaielor greco-persane. 022 — Să utilizeze metoda modelării pentru a cunoaşte aşezarea în teren.. relaţii ale evenimentelor istorice. la Mărăşeşti etc. evenimente istorice. evoluţii. . Treapta 9— presupune transpoziţia din partea elevilor. regim totalitar etc. Elevii. Ex.. evoluţiei evenimentelor. cartografice. revoluţie. pe baza semnelor convenţionale. 1: elevul observă harta drumurilor comerciale în Evul Mediu. PE — Dispuneţi pe hartă pe baza semnelor convenţionale (profesorul menţionează semnele convenţionale pentru fiecare armată) armata română şi cea germană la Mărăşeşti. cauze etc. Treapta 8— presupune cunoaşterea teoriilor. accentuarea proceselor de analiză pentru cunoaşterea adevărului istoric. desfăşurare. • Din „limbajul" fotografic în limbaj verbal. a armatelor române şi inamice la Plevna. transpune limbajul cartografic şi istoric în limbaj verbal (citirea hărţii istorice). consecinţe.

PE . personaj.. procese istorice. 028 — Să demonstreze dacă este fals sau adevărat.4: Citiţi documentul istoric. procesul de mitizare sau demitizare a unui eveniment istoric. teorii.. 026 — Să observe. Profesorul distribuie textul elevilor...Ex. PE b — Definiţi cetatea medievală. izvor istoric. evoluţii. •introducerea de elemente specifice într-un ansamblu de valori cunos cute... consecinţele PE a — Descrieţi caracteristicile cetăţii. explicaţii de la un eveniment istoric la altul.. efect. evoluţii. PE — Extrageţi ideile principale din textul. 027 — Să demonstreze dacă este fals sau adevărat. de la un element component la altul. Aceştia citesc textul şi reorganizează desfăşurarea evenimentelor din text pe baza propriei logici. concepte. pe bază de argumente sau exemple concrete. Prezentaţi evenimentului menţionat de acest document. text etc....Ordonaţi logic evoluţia evenimentelor din textul.. concept. pentru a le completa şi explica.. a unui eveniment istoric prin: •semnificaţii atribuite unor evenimente. adică extinderea unor noţiuni. Ce este o cetate medievală? Treapta 10— cuprinde interpretarea unui document istoric. 030 — Să stabilească legătura dintre existenţa sclavajului şi răscoalele sclavilor din Imperiul roman. consecinţe. Extrapolarea se realizează prin: •determinarea însuşirilor unui fenomen. a adevă rului istoric. •extragerea datelor şi a faptelor esenţiale dintr-un document istoric. •demonstrarea.. a sesiza desfăşurarea evenimentelor într-o ordine logică: cauză. concepte. •capacitatea de a reorganiza.. element de cultură şi civilizaţie pentru repartizarea în categorii. PE — Demonstraţi dacă este adevărat sau fals că poporul român s-a format din sinteza daco-romană. Treapta 11 — presupune extrapolarea. MM .. prezentarea unor teorii despre evenimente. • formularea de concluzii despre noţiuni.. PE — Demonstraţi pe baza documentelor istorice caracterul fals al teoriei imigraţioniste... •stabilirea cauzelor evenimentelor istorice. PE — Stabiliţi legăturile dintre.. 031 — Să ordoneze logic un text referitor la un eveniment istoric. 029 — Să extragă ideile principale din textul..

în vederea cunoaşterii istorice. rezumate. Ex. manuale. Renaştere. elevii tabilesc relaţiile dintre elementele . referate. (Prin deducţii. Treapta 13 — cuprinde analiza elementelor prin care se diferenţiază un eveniment istoric de altul. în funcţie de aceste coordonate. elemente specifice •ulturii materiale şi spirituale. 037 — Să stabilească deosebirile dintre două noţiuni istorice.: Renaşterea reprezintă o nouă cultură în care rolul hotărâtor în definirea ei îl are concepţia despre om. a unui document istoric. sinteză. materiale logice. PE — Stabiliţi deosebirile dintre evenimente. prevederea evoluţiei unor evenimente istorice. •efectuarea de modele grafice. sunt formulate anumite obiective: 032 — Să interpreteze dintr-un text noţiuni cunoscute. a valorii unei culturi şi civilaţii. un stil arhitectonic de alt stil arhitectonic.. prin analiza trăsăsturilor. PE — Interpretaţi. comparare. 033 — Să prevadă consecinţele evoluţiei cursei înarmărilor. •sesizarea. mărimea cuceririlor unor imperii. cărţi. PE — Care sunt consecinţele cursei înarmărilor? 034 — Să evalueze mărimea Imperiului persan. o cultură de altă cultură. din text.•diferenţierea unor evenimente pe baza unor caracteristici. •esenţializarea prin concluzii şi prin acţiunea întreprinsă de cercetare. Umanism. interpretări etc. •estimarea consecinţelor unui eveniment istoric. în urma unei observări. 036 — Să identifice pe baza imaginilor prezentate elementele caracteristi:e stilului doric. prin observare. PE — Utilizând dicţionarul personalităţilor politice din perioada interbelică. •interpretarea hărţii istorice şi geografice. în scopul cunoaşterii adevărului istoric. lotiţe. in terpretare etc.. comparare. noţiunile: cultură. Treapta 12— cuprinde aplicarea cunoştinţelor dobândite la istorie pentru: •utilizarea reprezentărilor abstracte: teorii despre evenimente. •utilizarea surselor de informare: atlase. PE — Identificaţi pe baza imaginilor prezentate elementele caracteristice >tilului doric. enumeraţi trei personalităţi de marcă ale PNL. Utilizarea. PE — Evaluaţi mărimea Imperiului persan. imagini etc. documentul pentru a cunoaşte noţiuni şi apte istorice. 035 — Să utilizeze: dicţionarul. procese şi fenomene istorice. numită Umanism etc. analiză. a materialelor didactice. culturi.

enumerate mai sus.) .

analiză. Treapta 14 -. să însuşească deprinderi de muncă intelectuală. Treapta 15 . comparare a unei opere personale (răspunsuri orale sau scrise): •realizarea unei observaţii asupra unui element de cultură materială şi spirituală. competenţă. spaţiu istoric. să argumenteze. să demonstreze.7 . strategii optime de predare-învăţare-evaluare.• presupune elaborarea unui plan de acţiune pentru cunoaşterea unui eveniment istoric prin scheme. Taxonomia lui Laudsneere defineşte obiectivul operaţional în funcţie de cinci precizări: •cine produce comportamentul dorit. presupune experienţă. intepretare. O39 — Să descrie. formativă. PE — Descrieţi castelul Bran. Din multitudinea de obiective operaţionale. pregătire metodică şi de specialitate. să însuşească limbajul de specialitate. proiecţii. •în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul. să facă distincţie. profesorul de istorie va alege pe cele esenţiale care asigură o evaluare precisă. Operaţionalizarea este un proces complex. să interpreteze. •care este produsul acestui comportament. •elaborarea unor modele istorice. să exprime. Treptele următoare cuprind evaluarea pentru stabilirea performanţei şi competenţei prevăzute de obiectivele operaţionale. să formuleze. •în temeiul căror criterii se ajunge la concluzia că produsul (comporta mentul obţinut) este satisfăcător. Elaboraţi un eseu despre Vlad Ţepeş. planificări care să favorizeze procesul de cunoaştere. izvoare istorice.presupune.. PE — Stabiliţi relaţiile dintre cele două culturi. să înţeleagă cauzalitatea şi schimbările în istorie. prin obiectivitatea mare în notare. d. Subiectul (elevul) trebuie. Textele docimologice sunt cele mai indicate. să elaboreze un eseu. •povestirea unei bătălii.O38— Să stabilească relaţiile dintre cultura antică şi cultura Renaşterii. prin sinteză. •elaborarea unui proiect sau a unei comunicări pe teme istorice. să precizeze. continuă. în procesul de predare-învăţare. prin dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare a elevilor. să definească concepte legate de timp istoric.. Evaluarea se poate realiza prin criterii interne şi externe. •ce comportament observabil va dovedi că obiectivul a fost atins. observare.

Funcţiile obiectivelor op eraţionale Obiectivele operaţionale asigură cunoaşterea noţiunilor. cele mai importante sunt folosite pentru sistematizarea temei. 04 — Să descrie relaţia dintre om şi spaţiul istoric şi geografic. realizează organizarea procesului de predare-învăţare centrat pe un proiect de lecţie în care conţinuturile de predat şi acţiunile de învăţare ale elevilor pornesc printr-un demers comun profesor-elev.2. care permite diagnosticarea dificultăţilor pe care le manifestă elevii în procesul didactic. conţinuturile specifice disciplinei istorie. elev-profesor. să desprindă cauzele . pe care şi-o pune profesorul. reprezintă condiţia reuşitei activităţii de predare-învăţare. Prin verbele de acţiune folosite. 07 — Să explice noţiunile de regat. faraon. favorizând capacitatea elevilor de a diferenţia esenţialul de neesenţial (capacitate de sinteză). permite anticiparea rezultatelor la care se aşteaptă profesorul în activitatea didactică. se asigură esenţializarea şi accesibilitatea conţinuturilor.6. precum şi cauzalitatea acestora. Organizarea procesului de predare-învăţare porneşte în primul rând de la precizarea obiectivelor operaţionale. Precizarea obiectivelor este prima etapă necesară realizării unui proiect pedagogic. Editura Teora. •funcţia de evaluare. 06 — Să înţeleagă şi să argumenteze evoluţia societăţii egiptene. întrebarea „Ce voi face?". tema — Regatul Egiptean. •funcţia de anticipare a rezultatelor predării-învăţării. şi eficientizează acest proces. Această funcţie facilitează învăţământul diferenţiat. evenimentelor istorice. care stabileşte progresul şcolar şi nivelul de pregătire impus de programele şcolare. •funcţia de reglare. 02 — Să precizeze consecinţele aşezării geografice. Obiectivele operaţionale permit elaborarea proiectului de lecţie. performante. Elevii au obligaţia: 01 — Să identifice aşezarea geografică a Egiptului Antic. prin funcţii cum sunt: •funcţia de organizare a procesului de predare-învăţare. 05 — Să releve rolul comunităţii în procesul de schimbare a societăţii. se referă la obiectivele operaţionale specifice. presupune pro iectarea şi activitatea de predare-învăţare — evaluare didactică pe baza obiec tivelor operaţionale care astfel au un rol orientativ şi stimulativ pentru elevi. ale formei de relief şi ale trecerii Nilului prin acest spaţiu. 03 — Să precizeze ocupaţiile locuitorilor. Este necesar un exemplu: Istorie— manual pentru clasa a V-a.

08 — Să cunoască împărţirea administrativă a Egiptului. .care au determinat formarea regatului egiptean.

cu posibilităţi de sesizare a progreselor elevilor în ceea ce priveşte cunoştinţele istorice dobândite în etapele parcurse. de informare prin studierea documentelor istorice. Modul de elaborare a schemei pe tablă va fi expus într-un capitol viitor. etape în evoluţia statului egiptean. permit însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe minimale referitoare la tema respectivă din clasă. regat 'imperiu Aceste idei-ancoră sunt susţinute cu conţinuturi. /aşezarea run dar al Nilului 4 agricultura Egiptul antic / creşterea .ocupaţiile locuitorilor<Vanima|e|or \ ^comerţul ^societatea dezvoltată ^. deprinderi însuşite de elevi în procesul de predareînvăţare. analizate şi sintetizate de profesor. de observare a implicării elevilor în formarea anumitor deprinderi: de muncă independentă. graduarea acestora de la elemente simple la conţinuturi complexe. Obiectivele prezentate prin această schemă esenţializează conţinuturile. Anticiparea presupune un sistem de cunoştinţe. concepţii. într-o schemă care permite elevilor cunoaşterea acţiunii învăţării.hărniciei datorită \ oamenilor ^ spaţiului geografic *stat egiptean . pe parcursul procesului didactic. Profesorul. Funcţia de anticipare a rezultatelor activităţii didactice (predareînvăţare) este în strânsă legătură cu funcţia de evaluare. în ceea ce priveşte interpretarea hărţilor istorice etc. Evaluarea este rezultatul aplicării obiectivelor operaţionale în procesul de predare-învăţare. sau împreună de profesor şi elevi. individual sau pe grupe. prin stabilirea obiectivelor.Elementele esenţiale ale operaţionalizării sunt expuse obligatoriu pe tablă. care. . realizează o învăţare pas cu pas. contribuie la dezvoltarea schemei lecţiei pe tablă. elevi.

. Educaţie. 30. 68.D.Ibidem.. op. op. 27. cit.Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. II. 1996. op. 5. Ed. pp. Bucureşti. p. cit.Magazin istoric.Sorin Cristea. p. f. p. p. Bolintineanu. Ed.Gh.Măria Eliza Dulamă. George Văideanu. 78-79.Vezi Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă (coordonator Ion Cerghit). Pedagogie. 68.. E. pp. op. 32.. p. p. 8. p.Ibidem. cit. cit. p. 14-l5.D. II. Ion Negreţ.Curs de pedagogie. p. 21. op. Gh.loan Jinga. op. op. cit. 77. cit. Negreţ. 29. învăţarea eficientă. op. Marin Manolescu. cit. Clusium.Sorin Cristea. p.l. pp. op. lucu. 20.T. 54-56. 74. cit. 82. 14. ianuarie. p. 125 6. 58. Universitatea din Bucureşti. Tănasă.Măria Eliza Dulamă. 1988. p. Radu. p. 49 3. 151. op. 7-35. 142. Xenopol. Editura Didactică şi Pedagogică. Vlăsceanu. 1994. 76-79. p. 31. Manual de pedagogie.— NOTE — 1. 40-43. 1976. 7.Ibidem.A. loniţă. cit. 1997. cit.loan Jinga.a. 11. p. Măria Eliza Dulamă. Tănasă. 20. Editura Hardiscom. 62. cit. voi. UNESCO-50. cit. Manual pentru şcoli nor male. 74. p. op. E. op.Andre de Pereţii.Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. cit. p. cit. 75. l.Sorin Cristea. II.loan Jinga. p. pp. Piteşti. 29.. cit. op.D. Tănasă. pp. 28-29. 9. 48.. op. vezi în acest sens şi Sorin Cristea. op. p. Gh. Tănasă. loan Jinga. 36. Didactica. 34. 28. loan Jinga. Editura Hardiscom.. 26.1. p. 94. 30-35. Pedagogie II. Ion Negreţ. pp. 1997. voi. L. op. Tănasă. 63. p. p.Gh. 1997. 139.Sorin Cristea. p. p. 28. 1996. Ion Negreţ. cit. p. 18.Curs de pedagogie. Cerghit. Popescu. Bucureşti. 83. 33. 25.„Studii şi articole de istorie" LXIII (serie nouă). Editura Editis. op.P. pp. 2000. 4. 29. p.Romiţă B. Strategii didactice. pp. p. 86. 24. voi. cit. cit. 83. II. Xenopol. . 1997. Pedagogie l. op. 10.Apudh.loan Jinga. 23. op. voi. 1988. 35. 19. 2. 37. Fundaţiei Culturale D. Piteşti. Sorin Cristea. nr.Vezi în acest sens Gh. cit. cit. Elena Istrate.Măria Eliza Dulamă. Curs de pedagogie. l. AII Educaţional. p.Gh. 19. Universitatea din Bucureşti. 79. op. 22. Ion Negreţ.

a iniţiat şi o serie de modele privind predarea istoriei. de a explica şi a înţelege. Teoria sintezei în istorie şi îndeosebi în manualele de istorie este sesizabilă în opera lui Voltaire2. ÎNŢELEGEREA SI IERARHIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 3. Totuşi. analiza. . O scurtă prezentare a acestor concepte permite profesorului care predă istoria să-şi formuleze o viziune de ansamblu asupra istoriei şi studiului acesteia în contemporaneitate. dar şi de istoricii din alte ţări. CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC 1.FACTORII CARE DETERMINĂ STRUCTURAREA. religioasă etc. de „Noua revistă istorică"5 în Italia. Centrul Internaţional de Sinteză de la Paris şi revista de sinteză istorică „Revue de synthese historique". de unii istorici americani din mişcarea New Historf. sterilă fără sinteză. Potrivit acestei concepţii. pe lângă propagarea sintezei în istorie. continuând să se manifeste şi în prezent.III. CONSIDERAŢII GENERALE Conţinutul învăţământului istoric în şcoală a constituit subiectul unor controverse din partea pedagogilor şi istoricilor. —prezenteismul. în esenţă. —structuralismul. Revista. un rol hotărâtor l-a avut şcoala franceză prin H. în 1900. politică." Această concepţie de prezentare a istoriei a fost îmbrăţişată de Şcoala Analelor*. în definirea teoriei sintezei în istorie. considerăm necesar să menţionăm principalele tendinţe contemporane în abordarea istoriei1: —teoria sintezei. în genere. revine frecvent datorită faptului că în ştiinţa istorică sunt mai multe concepţii privind abordarea acesteia. Berr.CONSIDERAŢII GENERALE 2. „Sinteza este himerică fără analiză. Problema rescrierii manualelor de istorie şi a istoriei. abordarea faptelor trecutului în toate elementele specifice vieţii umane: viaţa economică. —noua istorie economică. elaborarea istoriei pornea de la îmbinarea armonioasă a analizei şi sintezei unui eveniment istoric. în concepţia adepţilor săi. STABILIREA. ele se cheamă şi trebuie să se regleze una pe alta pentru că numai prin aceasta pot răspunde dorinţei de a atinge. conţinuturile şi modelele sunt de domeniul filosofiei istoriei. PROGRAME SI MANUALE ŞCOLARE 1. îndeosebi în învăţământul superior3.CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC — TRANSPUNEREA LUI ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT. cu anumite particularităţi şi imprecizii. Sinteza în istorie reprezintă. care a întemeiat. socială.

cercetării unei necropole etc. refuzând analiza calitativă. Adevărul istoric este un proces al acumulărilor ştiinţei istorice.să cuprindă noţiuni şi evenimente istorice unanim acceptate. Adevărul istoric obiectiv depinde de câteva elemente esenţiale: . Curentul Noua istorie economică a apărut în S. Structuralismul urmăreşte depăşirea modalităţii de a înţelege istoria drept o simplă succesiune exterioară unor evenimente nelegate lăuntric. Cercetătorul sau elevul citeşte un document. Acestea sunt convenţii între istorici sau cercetători ai istoriei. şi viza8: • surprinderea interdependenţei dintre diverse elemente ale realităţii economice. învăţământul istoric în şcoală impune selectarea unor conţinuturi istorice adecvate obiectivelor pedagogice şi educaţionale11. rezultatul concluziilor studierii unui document istoric. el nu trebuie confundat cu o judecată unică. Faptele prezentate sunt un adevăr istoric? în acest context. o concluzie din punctul de vedere al celui care l-a comandat sau scris. Documentul prezintă un eveniment. După 1960. pe descoperirea individuală.în activitatea de predare-învăţare se pune accentul pe procedeele de cercetare istorică la un nivel elementar. •observarea şi cuantificarea liniilor de evoluţie ale unui element.aspecte ale evoluţiei societăţii din vremea elaborării documentului sau timpului istoric la care se referă. Istoricii9 adepţi ai curentului mai sus-amintit defineau istoria şi diferitele probleme ale acesteia prin loturi cantitative.autenticitatea ştiinţifică a documentelor istorice studiate.A. manualele de istorie trebuie: — să aibă un conţinut ştiinţific. •stabilirea relaţiilor de interdependenţă care pot influenţa elementele respective sau alte elemente. Adevărul istoric obiectiv implică o cunoaştere cumulativă în timp.U. operaţionale. trebuie privit ca un proces de cunoaştere istorică. . El punea accentul pe fundamentarea conceptelor7. . . în esenţă pe exerciţii-detectiv şi jocuri didactice. istoria a început să fie abordata structuralist. înfăţişând faze şi aspecte diferite din societate. raporturile din societate şi dintre oameni10. Realitatea istorică în infinitatea dezvoltării ei este deosebită. Problema centrală a confruntărilor actuale în istorie — adevărul istoric — a constituit subiectul multor istorici şi filosofi ai istoriei. în sprijinul acestei teorii amintim câteva situaţii în care adevărul istoric poate fi pus la îndoială. adevărul istoric este relativ. Conţinutul manualelor de istorie trebuie dezideologizat în lumina adevărului istoric. în cele mai multe situaţii este reprezentat de noţiuni şi evenimente istorice cu implicaţii în cunoaşterea evoluţiei societăţii umane. — contextul în care au fost elaborate. Pentru a atinge valenţele educative necesare obiectivelor predării istoriei.

-curentul pragmatic. stabilirea. -neglijării elevilor cu o gândire înceată. în pedagogia contemporană sunt trei orientări manifestate şi în domeniul istoriei: — curentul material. al manualelor de istorie. —cuprinderea în manualele şcolare a unui volum mare de informaţii.Explozia informaţională 23. pe dezvoltarea gândirii. 21. —memorare. în cel mai bun caz. 2. O abordare a istoriei din acest punct de vedere presupune introducerea în manualele şcolare doar a unor cunoştinţe necesare formării culturii generale. neesenţiale. medie. Acest curent nu ţine seama de relaţia dintre conţinut şi procesul de formare a personalităţii. -uitării volumului mare de informaţii cerute. combătând excesul de cunoştinţe în conţinutul manualelor şcolare şi. -neglijării capacităţii formative a elevilor. în cazul nostru.Relaţia dintre istorie ca ştiinţă şi istorie ca obiect de învăţământ 25.Raportul dintre cultura generală şi cultura de specialitate . în ceea ce priveşte conţinutul învăţământului. ierarhizarea şi înţelegerea conţinutului învăţământului istoric în şcoală depind de mai mulţi factori pe care îi vom prezenta în continuare. Acesta pune accentul pe formarea capacităţilor intelectuale. Curentul material a apărut la începutul secolului XX şi punea accentul pe: —acumularea de informaţii. STABILIREA. Curentul formal a apărut ca o reacţie la curentul material.Scopul general al educaţiei 22.Evoluţia ştiinţei istorice (schimbări şi metode) 24.-să fie elaborate într-un stil concis. Practica şcolară a demonstrat că acest curent în domeniul istoriei nu realizează decât într-o mică măsură obiectivele educaţiei sau învăţământului datorită: — suprasolicitării elevilor. fără valenţe educative deosebite. cultura generală este mediocră sau. -să fie structurate pe probleme majore. FACTORII CARE DETERMINĂ STRUCTURAREA. Curentul pragmatic porneşte de la faptul că majoritatea indivizilor au capacităţi intelectuale medii sau submedii. ÎNŢELEGEREA ŞI IERARHIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ Structurarea. -curentul formal.

Scopul general al educaţiei Dezvoltarea personalităţii umane. atitudini pozitive în societate.2. -manuale şcolare alternative. Conţinuturile învăţământului istoric trebuie să îndeplinească unele condiţii cum sunt: — accesibilitatea.1. Elaborarea. integrării individului în societate. deprinderi. faţă de evenimentele istorice. selectarea şi folosirea acelor concepte pedagogice necesare realizării obiectivului educaţional constituie o condiţie esenţială pentru elaborarea manualelor de istorie. Explozia informaţionala Această expresie a apărut ca urmare a creşterii permanente a conţinutului informaţional al ştiinţei istorice şi al ştiinţelor în general. interdisciplinaritatea.Nivelul de abordare a conţinuturilor 27. 2. Cercetările în domeniu.). conduita civică depind de interdependenţa axiologică a funcţiilor educative.formularea unor concepţii şi noţiuni care să stimuleze dezvoltarea me moriei şi nu tendinţele de saturare cu informaţii inutile care. Conţinutul învăţământului este structurat în: — planuri de învăţământ.26. fără de care elevul nu poate dobândi cunoştinţe. principii marxiste etc. în selectarea informaţiilor pentru elaborarea conţinuturilor învăţământului istoric. interpretări noi. .Conţinutul manualelor de istorie şi strategiile procesului didactic 2. -funcţia economică. structuralismul. se uită şi nu contribuie la dezvoltarea integrală a personalităţii. . abordarea istoriei după principii şi teorii diferite (teoria sintezei. -structurarea conţinuturilor pe epoci istorice (perioade istorice). explozia informaţională determină conţinuturi vaste. este necesară urmărirea unor principii: -respectarea adevărului istoric. Conţinuturile şi temele cuprinse în manualele de istorie trebuie să aibă în vedere cele trei funcţii specifice educaţiei din cele trei domenii de referinţă ale vieţii sociale amintite mai înainte: -funcţia politică. -neideologizarea sau politizarea conţinuturilor. -funcţia culturală. trăsături psihice ale formării culturii generale. -programe şcolare de istorie pe ani de studiu şi cicluri de învăţământ. Toate acestea permit realizarea obiectivelor educaţiei. obiectivelor operaţionale specifice disciplinei istorie. în timp. noua istorie economică.

la obiecte de studiu diferite prevăzute de planul de învăţământ.3. Interdisciplinaritatea permite cunoaşterea conexiunilor şi interacţiunilor existente în natură. 2. -noile acumulări în pedagogie. Interdisciplinaritatea în conţinutul şi predarea istoriei în şcoală este determinată de: — factorii economico-sociali. pe ani de studiu şi îndeosebi prin manuale. După selectarea conceptelor şi faptelor necesare descoperirii adevărului istoric.transdisciplinaritatea. Aceasta trebuie să nominalizeze. biologie. . Exemplele sunt multiple: evoluţia omului este studiată de istorie. — interdisciplinaritatea. sunt elaborate noţiuni. pe ani de studiu. -pluridisciplinaritatea. pe baza cărora nominalizează legităţile şi principiile generale ale ştiinţei istorice necesare formării culturii generale. în programele de istorie. concepte. reguli. Pluridisciplinaritatea implică preluarea unor informaţii din alte ştiinţe şi integrarea lor în conţinuturile istorice. Istoria. religie. teme. . evenimente. geografie. permiţând o abordare sistematică a conţinuturilor istorice care duc la reflectarea unei realităţi istorice obiective şi asigurând transferul de informaţii între diferite discipline de învăţământ. Conţinuturi şi noţiuni din geografie.Conţinutul istoric trebuie selectat pe baza informaţiilor de la nivelele superioare ale istoriei. Conţinuturile programelor nu pot fi realizate decât de o echipă interdisciplinară cu o viziune modernă asupra ştiinţei. Selectarea informaţiei este opera unei echipe interdisci-plinare care trebuie să cunoască conţinuturile esenţiale din domeniul istoriei. societate şi gândire. ca disciplină şcolară. Interdisciplinaritatea în conţinuturi constă în faptul că. fără influenţe politice sau ideologice. devine eficientă în demersul educaţional în măsura în care se integrează în sistemul disciplinelor şcolare prevăzute prin planul de învăţământ. fizică sunt preluate de istorie şi folosite cu succes pentru realizarea obiectivelor operaţionale. evenimente care să permită formarea unei concepţii ştiinţifice pragmatice şi educative în rândul elevilor. -dezvoltarea celorlalte ştiinţe. acţiuni etc. Evoluţia ştiinţei istorice (schimbări şi metode) Conţinuturile învăţământului istoric trebuie să ţină seama de modalităţile de interpretare şi cercetare specifice teoriei ştiinţei: -multidisciplinaritatea. Interdisciplinaritatea. care asigură formarea unei concepţii istorice moderne. biologie. noţiuni. întâlnim aceleaşi noţiuni. date. Selectarea informaţiei necesare se realizează prin programe şcolare. Abordarea multidisciplinară a conţinuturilor istoriei în şcoală presupune susţinerea unor elemente ale altor discipline pentru explicarea unor noţiuni istorice.

rezultată în urma cercetării (istoriografia). Ex. economia. . 1: datarea cu C14 a unor materiale arheologice etc. biologia este evidentă. filosofia.3: prelucrarea de elemente de ADN pentru a concluziona referitor la starea de sănătate a unui personaj istoric. în vederea cunoaşterii adevărului istoric. noţiuni şi concepte cunoscute de aceştia de la alte discipline de învăţământ. în sistemul deschis şi vast de informaţii din care este constituită ştiinţa sunt integrate. Exemplu: proprietăţi. Relaţia interdisciplinară cu geografia. La acestea se adaugă ipoteze în curs de cercetare. — istoria activităţilor de cercetare. Amintim economia. şi ipotezele în curs de cercetare. a cauzelor unor evenimente etc.4. Abordarea transdisciplinară este foarte importantă astăzi. a unor evenimente dramatice din viaţa unor comunităţi umane din antichitate până în prezent. geografia. Tratarea interdisciplinară în procesul de predare-învăţare a unei lecţii de istorie constituie subiectul unui alt capitol. cultura civică. pentru a stabili apartenenţa la un grup etnic etc. Termenul istorie presupune trei sensuri12: — istoria ca totalitate a faptelor întâmplate.. cadru geografic. biologia. Istoria ca ştiinţă este reconstrucţia selectivă a ceea ce a avut loc în trecut. pentru cunoaşterea unor evoluţii ale unor personalităţi. formule. profesorul de istorie poate integra în procesul de predare-învăţare noţiuni şi concepte explicate cu ajutorul elevilor.teorii. . în urma cercetării documentelor istorice. Ex. din domeniul istoriei. 2. ale „stării de sănătate" a acestora. pentru încadrarea într-un timp istoric a acestora. exprimate prin legi. noţiuni. medicina şi fizica nucleară contribuie la elaborarea unor noi metodologii de investigare a relicvelor arheologice. -folosirea adevărurilor incontestabile. Asamblarea faptelor realizate de ştiinţa istorică se concretizează prin: -esenţializarea imaginii trecutului. microbiologia. din alte domenii sau din pedagogie. La clasele V-XII prin corelare interdisciplinară. de asemenea. Relaţia dintre istorie ca ştiinţă şi istorie ca obiect de învăţăm ânt Ştiinţa constituie ansamblul informaţiilor acumulate de omenire de-a lungul istoriei. -condensarea imaginii prin stocarea informaţiilor. realizări materiale şi spirituale. antropogeneză. prin prelucrarea datelor. Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai multor discipline pentru a facilita cercetarea istorică. Ex.2: examinarea mumiilor cu ajutorul razelor x sau a tomografului pentru a cunoaşte evoluţii ale corpurilor mumificate. a faptelor desprinse în urma cunoaşterii unei realităţi istorice. concepte.istoria scrisă. Genetica.

sarcini. în genere. dar. . printr' însă vom prevede viitorul. de conţinutul programelor şcolare bazate pe logica şi conţinutul istoriei ca ştiinţă. război rece. social. religioase. Obiectivele studierii istoriei au în vedere trei direcţii: — analiza. revoluţiilor asupra evoluţiei popoarelor şi naţiunilor. economică. de la Machiavelli la Nicolae lorga. -prognoza. lupta antiotomană. Istoria ca obiect de învăţământ se elaborează în funcţie de logica didactică. de la activitatea economică la cea politică. a evoluţiei unor societăţi şi epoci istorice. fapte istorice? Dar semnificaţia unor concepţii. De asemenea. într' însă vom învăţa ce am făcut şi ce avem să mai facem. cultural contemporan14. -diagnoza. . în aceeaşi optică. ideologice.?) Nu se poate pune un semn de egalitate între istorie ca ştiinţă şi istoria ca obiect de învăţământ. de la activitatea culturală la cea religioasă.Ştiinţa istorică cercetează geneza fenomenelor. Istoria. întrebaţi. este considerată de Arnold Toynbee: „disciplina de studii şi cercetare" pentru înţelegerea unui eveniment politic. poartă amprenta epocii în care a fost scrisă. în acest sens realizează şi prezintă: . — un ansamblu de date şi fapte. formulează concluzii pe bază de comparaţii şi diagnoză privind practica politică. permite cunoaşterea diferitelor concepţii economice. desfăşurarea lor. noţiuni. Ştiinţa istorică asigură informarea despre evoluţia societăţii omeneşti. (Care concepţii economice sunt viabile pentru evoluţia unui popor? Care sunt implicaţiile unor ideologii în evoluţia popoarelor.integrarea evenimentelor în contextul în care au avut loc. istoria şi veţi şti ce suntem. socială. deoarece exprimă ceea ce gândesc oamenii acelui prezent despre trecut. consecinţele acestora. Din această cauză sunt divergenţe de interpretare pe marginea evenimentelor istorice. Nu se poate vorbi de o altă ştiinţă fără a se recurge la istorie sau la istoria ca ştiinţă. întrebările la adresa trecutului exprimă prezentul. politice. consecinţele unor acţiuni. de unde venim şi unde mergem"13. totalitarism etc. pentru elaborarea unor concluzii asupra unor evenimente istorice. acţiuni prin care elevii pot opera pentru esenţializarea informaţiei. implicaţiile războaielor. printr' însă vom fi români căci istoria este necesară «căci prin ea» se poate şti dacă un popor propăşeşte sau dacă se împovărează.o structurare a conţinuturilor în funcţie de obiectivele specifice fiecărui an de studiu sau ciclu de învăţământ. Mihail Kogălniceanu considera istoria „cartea de căpetenie a naţionalităţii noastre. Aceste obiective sunt desprinse din întrebările puse referitor la acţiunile umane sub diferitele forme de manifestare. încrederea în rolul activ al istoriei este întâlnită în opera multor învăţaţi. fenomenele ulterioare pe care le-a generat.

noţiunile şi conceptele. —funcţii practice.icii care să asigure asimilarea cunoştinţelor din clasă. —eşalonarea conţinuturilor în concordanţă cu cerinţele psihopedagogiei cognitive. -identificarea individului cu comunitatea. a selectării conţinutului istoric din informaţiile pe deplin clarificate de ştiinţa istorică17. care este rezultatul acumulărilor .conţinuturile care să contribuie la formarea sistemului de noţiuni Drevăzute de programă. Să amintim în acest sens istoria scrisă din timpul totalitarismului comunist. Raportul dintre cultura generală şi cultura de specialitate între cultura generală şi cultura dobândită prin predarea istoriei există o strânsă interdependenţă.selectarea informaţiilor în funcţie de scopul şi obiectivele fundamentale ale educaţiei şi studierii istoriei în şcoală.5. concluziilor ne cesare trăirii interioare.redactarea conţinuturilor într-un limbaj ştiinţific. esenţială în formarea culturii generale şi pentru integrarea individului în societate. Toate acestea nu se pot realiza decât prin prezentarea faptelor pe baza adevărului istoric. Istoria românilor şi istoria universală sunt mijloace de informare şi formare15 a elevilor. —folosirea izvoarelor istorice ca bază a cunoaşterii trecutului. . -cultivarea simţului răspunderii faţă de viitor. Funcţiile practice permit: -formarea conştiinţei de sine a unei comunităţi. Ideologizarea elevilor prin istorie este periculoasă şi potrivnică progresului. -informaţiile care să permită extragerea învăţămintelor. . —prelucrarea conţinutului istoric al manualelor după metodologia didac.. 2. a cercetării în domeniu. modalităţile de operare în procesul de predare-învăţare adoptate cunoştinţelor asimilate de elevi anterior şi capa cităţilor lor intelectuale şi psihice. Funcţiile de cunoaştere se realizează: • prin analiza evenimentelor istorice. . Istoria poate îndeplini şi o funcţie ideologică. cultivării ideilor de patrie şi patriotism.prin înţelepciunea propagată în urma concluziilor desprinse. a cauzalităţii evoluţiei lor şi tendinţelor viitoare. adecvat anului de studiu. îndeplinind două tipuri de funcţii16: —funcţii de cunoaştere. -integrarea istoriei românilor în istoria universală. pe baza unor metode active ale pedagogiei moderne şi a unor mijloace de învăţământ adecvate. —informaţiile.

în diferite domenii. prin însuşirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare formării . dintre care istoria ocupă un loc important. fiind realizabilă prin obiectele de învăţământ.

fără folosirea documentelor istorice. care în general sunt învăţate prin memorare. în sco pul dezvoltării gândirii elevilor şi transferului de informaţie în timpul procesului de predare-învăţare. pornindu-se de la cauze şi evoluţii economice. Abstractizarea vizează noţiuni.6. filosofic. permit dezvoltarea gândirii şi transferul de informaţie pe baza unor activităţi de învăţare care implică selectarea şi integrarea informaţiei.personalităţii individului şi integrării acestuia în societate. prin interpretarea logică a evenimentelor istorice. face din conţinuturi descrieri empirice. pentru formarea unei conduite civice pozitive. la formarea culturii generale este evidenţiat prin ansamblul de cunoştinţe teoretice şi practice care permit formarea unei personalităţi umane cu capacităţi valoroase sub raport intelectual. analiză şi sinteză. o diciplină a memoriei. Nivelul de abordare a continuturilor Manualele şcolare. -prezentarea continuturilor prin date şi fapte cu un limbaj adecvat vârstei. gândirea şi transferul de informaţii prin procesul de predare-învăţare. dar şi informaţii prin diferitele nivele de abordare a acesteia: noţionai. cercetare. fără posibilitatea de interpretare. sesizarea cauzalităţii evenimentelor. Generalizarea şi abstractizarea sunt realizate de . a determinat abstractizarea şi generalizarea conţinuturilor şi unele diferenţieri ale formei de abordare a informaţiei istorice. documentelor. implică memorarea pentru asimilarea lor. culturale. Aportul culturii istorice. moral. reguli. Aceste două caracteristici fac din istorie un element important pentru realizarea culturii generale. au cunoscut două moduri de prezentare a noţiunilor şi continuturilor: -descrierea empirică a datelor şi abordarea noţională a faptelor istorice prin care istoria devenea o disciplină a memoriei. în acelaşi timp. politice. procesele istorice sunt cunoscute prin observare. Aceste metode sunt aplicabile conţinuturilor istorice. Nivelul inferior de abordare. Datele şi faptele. civic. 2. evenimente şi date istorice. dar şi abstractă prin teoriile elaborate privind evoluţia unei epoci istorice pentru definirea unor noţiuni. noţiuni şi concepte. Manualele alternative de istorie oferă date şi fapte. izvoarelor istorice. logic. religioase. empiric. Istoria este o ştiinţă concretă. pe baza principiilor specifice didacticii moderne. Abordarea continuturilor şi noţiunilor istorice. Multitudinea de informaţii. sociale. transformă istoria într-o disciplină a gândirii prin structurarea noţiunilor. a hărţilor. Istoria este. a hărţilor şi a materialului didactic. o abordare a evenimentelor istorice pe baza documentelor şi hărţilor istorice. dar şi a gândirii. Abstractizarea favorizează memorarea. prin documente. le abordează noţional. principii. în evoluţia lor. prin izvoare istorice. descoperirea adevărului istoric. realizate prin predarea istoriei în şcoală. Majoritatea manualelor de istorie descriu faptele istorice. cu implicarea documentelor istorice.

o logică a învăţării. Elevul devine subiect al educaţiei. obiectivele generale şi operaţionale prevăzute de programele cadru nu pot fi realizate. Cerghit18. pe forme şi metode individualizate. improvizaţia îşi spune cuvântul.7. paralelă prezentată de I. Pune accent pe latura formativă şi educativă a învăţării. •Percepţia este un moment al acţiunii. •Cunoaşterea este un act de copiere a realităţii. -angajarea elevilor în rezolvarea momentelor de vârf special create de profesor. Materialele didactice (hărţi. planşe. Conţinuturile manualelor alternative trebuie să fie unice prin programă. •Predomină orientarea intelectuală. Conţinutul manualelor de istorie si strategiile procesului didactic Manualele şcolare standardizate nu permit un învăţământ diferenţiat care să determine folosirea unei didactici moderne. Fără stabilirea unor relaţii cauzale între obiectul de învăţământ şi strategiile didactice în conţinutul manualelor. Strategiile moderne implică cunoaşterea diferenţelor dintre didactica tradiţională şi didactica modernă. Didactica tradiţională •Consideră percepţia drept sursa cunoaşterii. hărţi. . iar activitatea este organizată frontal. pe cultivarea creativităţii. Ele permit19: — exersarea elevilor în activităţi cu elemente de creativitate. 2. schiţe. •Elevul este privit ca obiect al educaţiei. grafice) care să permită un proces de predare-învăţare pe baza didacticii moderne.t"nta istorică. -folosirea şi organizarea muncii independente. activizante. Integrarea în conţinutul lecţiilor a unor mijloace de învăţământ permite folosirea strategiilor moderne. Conţinutul linear al manualelor nu facilitează realizarea unui învăţământ diferenţiat bazat pe organizarea activităţilor de învăţare pe grupe. Informaţiile sunt transmise de profesor. •Pune accentul pe îmbinarea învăţării prin cercetare. fotografii. deoarece cunoaş terea este reflectarea activă a realităţii. fotografii) integrate în conţinuturi au o valoare predictivă. sarcina selecţiei pentru obiectul istorie revenind comisiilor care Elaborează programele şcolare şi autorilor de manuale. Restructurarea informaţiei conform logicii învăţării active oferă elevilor posibilitatea învăţării conţinuturilor din clasă. •Pune accent pe transmiterea de cunoştinţe gata făcute. Cunoaşterea prin efort propriu este pe primul plan. Didactica modernă •Consideră acţiunea externă sau mintală drept sursă a cunoştinţelor. trebuie să cuprindă o structurare şi o integrare a mijloacelor de învăţământ (documente. ca receptor al informaţiei.

-realizarea unui dialog care să stimuleze elevii şi să activeze întreaga clasă. Programele cadru. mobilitate. eficienţa formativă a cunoştinţelor în dezvoltarea culturii generale. influenţele politice duc la dese schimbări ale programelor şi manualelor. de materialul didactic existent în şcoală. Cantitatea reprezintă volumul de informaţii în domeniul istoriei şi al mijloacelor practice pentru însuşirea şi înţelegerea noţiunilor şi evenimentelor din conţinuturi. informaţii caracteristice ştiinţei istorice şi determină calitatea acestora. diversificare şi specificitate. stabilitate. a capacităţilor intelectuale ale elevilor. Aceasta presupune o structură nouă a conţinuturilor. modalităţi de instruire modernă care pot fi utilizate de mai multe generaţii. Stabilitatea implică conţinuturi adecvate idealului educaţional. cunoştinţelor şi deprinderilor. calitate. . Diversificarea conţinutului nu trebuie să depăşească cerinţele programei cadru decât din perspectiva utilităţii unei metodologii didactice moderne.exersarea limbajului verbal şi utilizarea sa în disciplinarea unor reacţii ale elevilor. Specificitatea conţinuturilor presupune un sistem de noţiuni. în funcţie de condiţiile concrete determinate de elementele menţionate mai sus. Mobilitatea este o caracteristică a conţinutului manualelor de istorie. pe baza experienţei didactice şi a cercetării pedagogice. Conţinuturile neadecvate. de interesul elevilor pentru anumite teme. manualele alternative permit elaborarea unor strategii didactice eficiente.-crearea situaţiilor problematice şi exersarea gândirii divergente şi a celei convergente. concepte. . în funcţie de nivelul de cunoştinţe generale al clasei. valabilitatea. funcţionalitatea. Conţinutul învăţământului istoric în şcoală presupune: cantitate. Volumul şi numărul de noţiuni trebuie adaptate. nivelul. Profesorul are astfel posibilitatea stabilirii obiectivelor diferenţiate şi libertate în elaborarea strategiilor eficiente. Este o concluzie bazată pe ultimele evoluţii în procesul de elaborare a programelor şi manualelor şcolare care a avut drept consecinţă schimbarea acestora în intervale foarte scurte de timp. performanţa. înlăturând informaţiile istorice depăşite despre un eveniment istoric. fiind relevată prin profunzimea. abordările subiectiviste. prin care acestea se pot adapta la progresul ştiinţei. pe cicluri de învăţământ şi ani de studii. fapt ce determină instabilitate în sistemul educaţional şi eforturi financiare deosebite. Calitatea conţinutului manualelor şcolare este verificată de procesul de predare-învăţare.

. Programele şcolare de istorie Programele şcolare de istorie sunt documente operaţionale pentru profesor. Schimbările în conţinut sunt influenţate de abordarea interdisciplinară a istoriei.2.3. organizarea anului şcolar. de cultură în general. Sunt elaborate pe baza unor criterii orientate la nivelul unei paradigme didactice de tip curricular. stabilesc dispunerea pe cicluri. cu caracter obligatoriu. acesta include obiecte de învăţământ. prin planul de învăţământ. ordinea studierii lor. Numărul de ore acordat istoriei. clase şi obiecte de învăţământ. 3. aplicarea principiului educaţiei permanente şi interdisciplinarităţii20. a fost variabil în funcţie de etapă şi sub influenţa unor factori obiectivi şi subiectivi.3.E. PROGRAME ŞI MANUALE ŞCOLARE 3. obiectivele pedagogice generale specifice nivelului şi treptelor de învăţământ. cuprinzând obiectivele şi conţinuturile propriu-zise ale învăţării la această . determinând schimbări în conţinuturile referitoare la istorie. Planul de învăţământ. de realizările în domeniul ştiinţei istorice. numărul de ore anual şi săptămânal. Acestea presupun asigurarea conţinuturilor între treptele şi nivelurile şcolare. CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC — TRANSPUNEREA LUI ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Aceasta explică abordarea diferită a istoriei ca element specific al conţinutului global al învăţământului. interese şi opţiuni din societate. Mesajele sale formative sunt coordonate de sistemul dominant de valori. Conţinuturile din domeniul istoriei necesită criterii de selecţie şi de repartizare pe trepte şi tipuri de şcolarizare. în cadrul general. 3. Istoria şi planul de învăţământ Planul de învăţământ este un document de stat elaborat de M. Fiecărui nivel sau ciclu îi corespunde un plan specific de învăţământ. Surse şi criterii de selecţie ale conţinuturilor pentru ma nualele de istorie Sursa fundamentală de formare a conţinutului învăţământului istoric este constituită de experienţa istorică. Conţinutul învăţământului istoric este dependent de dinamica dezvoltării sale globale şi de perspectiva organizării pedagogice şi didactice prin care se asigură cele mai bune performanţe în învăţare. Criteriile de selecţie şi sursele conţinu-turilor variază de la o epocă istorică la alta.C. conferindu-i acesteia un caracter specific. Planurile de învăţământ ierarhizează conţinuturile. Cultura artistică şi cultura relaţiilor socio-umane în diferite etape istorice reprezintă surse distincte pentru conţinuturile istorice şi vizează educaţia şcolară necesară formării unei personalităţi integrale. cuprinde scopurile pedagogice.1.

— utilizarea unui număr semnificativ de noţiuni. -constituirea curriculum-ului în jurul unor competenţe şi atitudini esen ţiale în formarea personalităţii elevului. documente. izvoare etc.C.principii de elaborare. fenomen istoric. teme şi lecţii şi sunt obligatorii. Principiile de elaborare au vizat: -asigurarea caracterului dinamic şi deschis al studiului istoriei. lucrări scrise. capitole. număr de ore acordate obiectului de studiu săptămânal. flexibilitatea conţinuturilor. obiectivele generale vizează: — utilizarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală pentru ca elevul să dobândească abilităţi şi deprinderi de cunoaştere a realităţii istorice.E. —conţinuturile învăţării. Obiectivele cadru vizează capacităţi şi atitudini în domeniul cunoaşterii. cu conţinuturi unitare şi obligatorii. obiectivelor generale au în vedere: . Programele sunt documente operaţionale deoarece asigură: —sintetizarea conţinutului obiectului de învăţământ istorie. uti lizarea surselor istorice. asigurând caracterul unitar al învăţământului. cuprinde: . în domeniul deprinderilor şi în sistemul de atitudini şi valori 21. epocă etc. semestrial. —eşalonarea pe teme. cultură..utilizarea corectă a sistemelor de referinţă specifice istoriei: spaţiu istoric. timp istoric. cu scopul orientării demersului didactic pentru reechilibrarea raportului informativ-formativ în studiul istoriei. numită în etapa actuală curriculum şcolar. ore la dispoziţia profesorului.utilizarea corectă a terminologiei istorice. selectarea . —structura programei. Programele permit elaborarea unor criterii de evaluare şi instrumente metodice necesare procesului de predare-învăţare. pe parcursul unui ciclu de învăţământ. . Programa şcolară. în domeniul cunoaşterii istoriei. Sunt elaborate de M.. Această categorie de obiective indică schimbările de comportament la care ar trebui să ducă studiul istoriei. revoluţie. denumiri. Programa sau modelul curricular elaborat pe ani de studiu constituie elementul prin care profesorul îşi realizează proiectarea activităţilor de predare-învăţare. Conţinuturile sunt eşalonate în capitole. pentru aceleaşi tipuri de şcoli. Acest document oferă profesorilor şi elevilor repere de învăţare. date de infor mare folosite de ştiinţa istorică: război. —elementele de noutate. ore de recapitulare (consolidare). La finele fiecărui ciclu de învăţământ în domeniul deprinderilor şi capacităţilor de muncă intelectuală. structurarea acestora şi constituirea unei reţele de obiective generale ale predării-învăţării istoriei pe cicluri de învăţământ şi obiective specifice fiecărui an de studiu. anual. lecţii.disciplină. hărţi. Obiectivele cadru ale disciplinei istorie se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini în procesul didactic.

informaţiilor .

Acestea sunt urmărite pe parcursul unui an şcolar.modul de transpunere a ideilor din ştiinţa istorică în idei adecvate activi tăţii de predare-învăţare. însuşirea deprinderilor de muncă intelectuală şi dezvoltarea capacităţilor de investigaţie. . evoluţiile şi consecinţele unui eveniment istoric. Calitatea manualului este reliefată de. Obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare sunt specifice fiecărui an de studiu (fiecărei clase) şi au în vedere. timpul istoric. un dis curs argumentat în care să fie prezentate cauzele. 3._____„Mtaji. descrierea şi interpretarea unei situaţii istorice. culturale. interesele indivizilor şi comunităţilor umane în acţiune. -constituirea unui demers ştiinţific pe baza terminologiei istorice. economice. activitatea intelectuală şi personală a unui grup sau a unei colectivităţi. epoci istorice. la înţelegerea şi reprezentarea spaţiului istoric. -motivaţii şi atitudini privind spaţiul istoric. înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie.formarea unor abilităţi experimentale care să permită elevului să identi fice ideile. programa de istorie cuprinde: -formarea interesului constructiv pentru mediul de viaţă propriu prin posibilitatea pe care o oferă elevilor de a cunoaşte posibilităţile. politice. -instrumentele folosite ca suport didactic al învăţării şi predării. capabil să identifice deosebirile dintre interpretările date unui eveniment istoric la nivelul unei epoci sau în epoci diferite. Sunt concretizate în obiective operaţionale şi descriptori de performanţă. evenimente istorice. Obiectivele de referinţă definesc rezultatele aşteptate în procesul didactic22. societate şi activităţi umane cu conexiunile lor sociale. limitele trecu tului şi prezentului.4. însuşirea şi utilizarea limbajului istoric. . motivele. Manualele alternative Manualul de istorie prezintă conţinuturile din programa şcolară şi este un document operaţional pentru elev. religioase. în scopul formării culturii generale. . epoci istorice. un suport de prezentare a cunoştinţelor ştiinţifice. în domeniul sistemului de atitudini şi valori. cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice. Este primul şi principalul factor şi izvor de informare pentru elev. -cunoştinţe şi capacităţi vizând procesul înţelegerii referitoare la timpul istoric. să sesizeze posibilitatea şi limitele acestora.

temelor din programa şcolară şi volumul de informaţii prevăzute de aceasta. în care logica şi ordonarea internă constituie principiul progresiei sistemice. în contextul în care sistemul de învăţământ. Manualul alternativ trebuie să aibă aceleaşi conţinuturi. conţinuturile din manualele . să respecte denumirile părţilor.-modul de prezentare a cunoştinţelor. istoria şi îndeosebi istoria naţională sunt valori publice. capitolelor.

ilustraţii colorate. Manualele de istorie elaborate înainte de 1989 sunt structurate. de formare a cunoştinţelor. eficienţa instrucţională şi consecvenţa ştiinţifică. Documentele şi hărţile integrate textului permit acţiuni cognitive de sesizare a importanţei unui eveniment istoric. necesare unui manual alternativ: accesibilitatea conţinuturilor. Unele manuale. La aceste exigenţe se adaugă dozarea corespunzătoare a conţinuturilor cu activităţile de învăţare preconizate prin partea lucrativ-aplicativă. Deosebirile constau numai în ofertele didactice şi metodele abordate în procesul de predareînvăţare. prin metodă. — raportarea la reforma socială globală. definiţii scrise cu caractere distincte. dozate informativ. fără detalii istorice nesemnificative. precis. cum sunt cele de istorie pentru ciclul gimnazial.alternative trebuie să fie unice. clar.preluarea. toate pentru a atrage atenţia elevului şi a-i stimula curiozitatea şi dorinţa de a cunoaşte evenimentele istorice. .depolitizarea lor în spiritul adevărului istoric şi al conceptelor democratice. dar cu o abordare . Manualul şcolar de istorie are funcţii de informare. — raportarea la tradiţia învăţământului românesc interbelic. însă. Design-ul manualului şcolar determină acceptarea. într-o mare măsură. grafice şi hărţi. în funcţie de condiţiile concrete şi specificul românesc. frecvenţa noţiunilor şi conceptelor în funcţie de cauze. Motivaţia şi interesul elevilor pentru conţinuturile istorice sunt favorizate de trei elemente esenţiale. a conţinuturilor şi temelor de către elevi. de evaluare a acestora în concordanţă cu standardele curriculare naţionale de performanţă. a unor elemente din manualele moderne de istorie din ţările democratice. desfăşurare şi consecinţe ale evenimentelor istorice. informaţii în scheme. cu scopul realizării unei progresii sistemice. nu rezolvă obiectivele formative corespunzătoare vârstei elevilor. Conţinuturile manualelor trebuie structurate pe baza unei axe logice. Manualele alternative prezintă partea lucrativă în mod diferit prin documente istorice. Acestea trebuie să aibă un aspect atractiv prin titluri şi idei principale. Noţiunile şi conţinuturile din manualul de istorie trebuie raportate la particularităţile de vârstă ale elevilor. cu scopul de a spori interesul şi motivaţia pentru cunoaşterea conţinuturilor prezentate de programă. esenţializat. Manualul de istorie trebuie să prezinte conţinuturile şi evenimentele explicit. . cu o terminologie recunoscută de ştiinţa istorică. să constituie un model de exprimare pentru elevi. în funcţie de particularităţile de vîrstă ale elevilor. Importantă este prezentarea elementelor secvenţiale ale lecţiilor. cuprinzător. prezintă conţinuturi şi noţiuni accesibile pentru nivelul minim şi mediu de instruire. Reforma în domeniul manualelor de istorie implică: — raportarea noilor manuale la situaţia învăţământului istoric dinainte de 1989. imagini.

regim politic democratic. egalitate. Manualele alternative cuprind aceste elemente şi sunt instrumente ale învăţării şi predării. Valorificarea tradiţiei româneşti în ceea ce priveşte elaborarea manualelor de istorie presupune cunoaşterea autorilor. -lecţia de formare de priceperi şi deprinderi prin care sunt interpretate izvoare istorice. -informaţiile sunt certe. -folosesc un stil concis. Acordarea unei atenţii exagerate unor teme. hărţi. Elementele activ-participative din procesul didactic erau suplinite de materialele didactice şi bibliografice recomandate în procesul de preda re-învăţare. Raportarea manualelor de istorie la reforma socială globală presupune receptarea valorilor societăţii româneşti actuale: economia de piaţă. -lecţia-dosar prin care elevul poate folosi izvoare. minimalizarea altora. imagini în proce sul cunoaşterii. constituie un alt element definitoriu al manualelor şcolare. valenţa lor educativă. Manualele de istorie ale înaintaşilor noştri au câteva trăsături definitorii: -accentul pe istoria descriptivă. hărţi care trebuie interpretate de elevi. Ele au la bază concepţia pan-germanistă cu implicaţiile ei pentru educarea elevilor germani24. pun multe semne de întrebare asupra principiilor de elaborare a manualelor alternative. un suport de prezentare a cunoaşterii ştiinţifice. a conţinuturilor din manuale specifice diferitelor perioade istorice. adaptat ciclului şcolar pentru care au fost elaborate. în sensul conţinutului. Manualele de istorie franceze au câteva caracteristici care le individualizează. . texte. unanim acceptate de ştiinţa istorică la vremea respectivă. lecţiile cuprind izvoare. Prezentarea echilibrată a temelor. cu implicaţii pentru istoria românească. depolitizarea lor şi abordarea ştiinţifică a evenimentelor istorice pe baza adevărului istoric constituie cerinţe de care trebuie să ţină seama autorii de manuale. sunt analizate stiluri arhitecturale. fraternitate". în al doilea rând. Reforma învăţământului istoric românesc trebuie să ţină cont de achiziţiile ţărilor democratice occidentale. Avantajul acestei abordări a conţinuturilor istorice este evident deoarece deplasează activitatea în procesul de predare-învăţare pe latura formativă. Capitolele cuprind trei tipuri de lecţii23: -lecţia tradiţională prin care sunt expuse evenimente şi perioade istorice. fără a imita totuşi aceste manuale. imagini. Interesante sunt titlurile temelor. Conţinuturile şi noţiunile au la bază concepţia franco-centristă prin care este minimalizată istoria altor ţări europene sau din fostele colonii. Ex: Revoluţia franceză de la 1789 sub titlul „Libertate. Imitaţiile nu corespund cerinţelor şi stării de fapt a învăţământului românesc şi nici tradiţiilor şcolii istorice naţionale. Manualele germane oferă puţine teme prelucrate.metodică tradiţională.

.

12. l T. Pamfil Nichiţelea. 259. 5. 13. o istorie culturală. 23. 4.Apud Gheorghe Tănasă. L. p. „Studii şi articole de istorie". Editura Politică.Gheorghe Tănasă.l. cit. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Vezi. 11. 6-26. Hardiscom. Cerghit.l. Editura Junimea. 1996. P. nr. vezi M. 19. 19. cit. op.sunt structurate pe probleme. 17. lonescu. Metodologia reformei educaţiei. cit..Ibidem. 18.Gheorghe Tănasă. 2. op. Biblioteca centrală pedagogică. Curriculum şcolar. 8. op.Dintre istoricii reprezentativi ai acestui curent amintim pe Gawin Wright (Universitatea Michigan). 9. ianuarie 1976. 50. 7. Nichiţelea. p.. 6. p. passim.Cătălin Zamfir.. — NOTE — 1. Ed. E. 16. 15.„Noua revistă istorică". laşi. LXIII (serie nouă). vezi Predarea istoriei (7). în acest sens. 22. 1982. Filozofia istoriei.Şcoala Analelor a editat revista „Annales" şi şi-a axat cercetările în domeniul isto riei pe fenomene economico-sociale. passim. p. 215. Badea.Ibidem.istoric.M. Experienţa didactică şi creativitatea. pp.. p.New History promova o istorie dinamică şi sintetică. 82-87. Badea. op. P.Ibidem. —sunt elaborate potrivit unei concepţii patriotice. Vlăsceanu. Badea. Bucureşti. 10. 1. cit.„Magazin istoric".Este situaţia manualelor franceze şi engleze. Cel mai important exponent a fost H. 213. M. clasele a V-a şi a Vl-a.Gheorghe Tănasă. p. p. Nichiţelea.Alexandru Zub. pp. p. Piteşti. spunea Rene Grausset. Strategii didactice. p. passim.E. 112. 1997. 1996. 126. fără a accentua istoria socială. Mihail Kogălniceanu . evidenţiind faptele de cultură materială şi spirituală. cit. Radu. cu intermitenţe. pp. Radu. Metodica predării învăţării istoriei în şcoală. p. 9. 107. Popescu. 1974. Filozofia istoriei. 64-65. Bucureşti. . op. Nichiţelea. cit.Ibidem. între 1917 şi 1920. cit. op. 37. 40-43. 9-l0. Bucureşti.M. p. p. Orientări şi tendinţe contempo rane. istorie. Bornes. 1981. De asemenea. Bucureşti. 3. un expo nent de marcă al acestei şcoli. p. 24. pp. 14.Sorin Cristea. 1982. Apare în Italia. 20.Marin Badea. 21.Măria Eliza Dulamă. pp. op. —sunt manuale de autor. 22. „Istoria reală este istoria civilizaţiilor". 22. 135. P. Pentru amănunte.

IMPORTANTA LOR ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI 2. normativ. nu rigide. Caracterul normativ presupune o funcţie orientativă şi reglatoare prin relaţiile stabilite între cunoaştere şi acţiune. în diferite perioade de timp.PRINCIPIILE DIDACTICE . PRINCIPIILE DIDACTICE — IMPORTANŢA LOR ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI Principiile generale ale educaţiei sunt structurate de cercetători în două categorii1: -principiile didactice. Acestea au în vedere formarea şi dezvoltarea psihică a personalităţii în procesul comunicării şi intercomunicării. prin caracteristicile enunţate. fundamentale. APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ŞI A PRINCIPIILOR ISTORICE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI 1. Caracterul sistemic rezultă din faptul că principiile didactice sunt un sistem de norme.IV. unitare şi generale. fără cunoaşterea principiilor didactice. sistemic şi deschis"3. . asigură manifestarea creativităţii în activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ5. Caracterul dinamic constă în faptul că acestea au o evoluţie istorică determinată de cunoştinţele acumulate în domeniul pedagogiei. -principiile activităţii educative. dinamic. prin faptul că permit noi formulări şi interpretări. Caracterul deschis. Principiile didactice exprimă cerinţe generale legate de procesul de învăţământ. Caracterul general rezultă din fundamentele şi legăturile pe care le exprimă şi din faptul că vizează procesul de învăţământ în componentele sale importante. Principiile didactice sunt criterii şi teze de bază. principiile didacticii au caracter „general. cerinţele acestei evoluţii au determinat şi determină noi formulări şi interpretări ale principiilor didactice4. Principiile didactice sunt flexibile. elemente esenţiale în stabilirea obiectivelor şi a conţinuturilor procesului de predareînvăţare. organizării şi desfăşurării activităţilor procesului de predare-învăţare2. Obiectul istorie nu poate realiza obiectivele educaţionale. necesar realizării activităţii de predare-învăţare. derivate dintr-un sistem de activităţi necesare realizării obiectivelor educative. cerinţe cu caracter logic care stau la baza proiectării. Din aceste considerente. Principiile didactice. Evoluţia societăţii.ACTIVITATEA DIDACTICĂ SI PRINCIPIILE ISTORIEI 1.

Literatura de specialitate prezintă trei stadii psihogenetice6: . organizată. au determinat apariţia în pedagogie a principiului particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. Specific operaţiilor concrete este învăţarea prin acţiuni concrete. într-un fel sunt explicaţiile. analiză şi sinteză. într-un alt fel la clasele V-VIII şi cu totul diferit la clasele de liceu. cu efecte imprevizibile. Stim ularea accelerarea stadială a inteligenţei şi Inteligenţa. O învăţare forţată este dăunătoare. trăsături psiho-fizice şi însuşiri personale unice8. fiind o premiză esenţială a mediului social. elementul cel mai important din evoluţia omului. Cunoaşterea particularităţilor de vârstă presupune „utilizarea cât mai completă a capacităţilor de învăţare ale elevilor pe fondul posibilităţilor pe care le referă categoria respectivă de vârstă" 7. Procesul de predare-învăţare a istoriei trebuie să activeze aceste particularităţi prin metode didactice şi conduită specifică. sub influenţa mediului socialcultural. Este un rezultat al învăţării. acţiuni obiectivale şi procedee imagistice. în cadrul unui proces de asimilare dependent de procesul instructiv-educativ. în esenţă.acordarea atenţiei curente schemelor logice. — accesibilizarea conţinuturilor. formulate astfel încât să se ţină . — stadiul operaţiilor formale 12-l4 ani. Respectarea principiului particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor presupune tratarea diferenţiată a acestora. Individualizarea învăţământului e un mijloc de învăţare eficientă. abstractizare şi generalizare. -selectarea şi gradarea informaţiei. dirijată prin: -strategii diferenţiate pe grupe de nivel şi individualizate. profesorul trebuie să stăpânească trăsăturile esenţiale ale structurii şi funcţionalităţii inteligente pentru stadiile psiho-genetice. Stadiul operaţiilor formale răspunde eficient cunoaşterii prin problematizare. . Principiul psiho -genetic.stadiul operaţiilor logico-matematice. sunt particularităţi psiho-fizice ale copilului. prin operaţii mentale sprijinite de reprezentări. Aceste două stadii. pentru ca fiecare elev să se dezvolte în ritmul propriu.1.1. Cunoştinţele istorice trebuie să fie accesibile. Din aceste considerente. .stadiul operaţiilor concrete 6 . care. prin conversaţie euristică. formele de învăţare trebuie să fie în concordanţă cu structurile intelectuale specifice fiecărui stadiu psiho-genetic. se formează şi se dezvoltă în etape. Cunoştinţele de psiho-pedagogie permit abordarea unor strategii adecvate pentru stimularea trecerii dintr-un stadiu psihogenetic în altul. Elevul (copilul) este o individualitate cu o structură.11/12 ani. din această cauză respectarea acestor stadii impune principiul unităţii dintre senzorial şi raţional. noţiunile şi conţinutul lecţiilor de istorie de clasa a IV-a. în procesul de predare-învăţare a istoriei în şcoală.

prin sarcini şi conţinuturi care nu ţin seama de curba de efort. este dăunătoare. Studierea evenimentelor istorice sub toate aspectele permite exersarea intelectului şi dezvoltarea motivaţiei învăţării. îndepărtează pe elev de obiectul istorie. O învăţare prematură. Conţinuturile. „se sprijină pe dezvoltarea relaţiilor între elevi. care nu ţin seama de particularităţile de vârstă şi de timpul acordat de programe şi plan de învăţământ pentru conţinuturile şi noţiunile respective. Respectarea particularităţilor de vârstă este o cerinţă a predării la nivelele intelectuale atinse de elevi. are rol formativ deosebit. dăunătoare igienei mintale. noţiunile istorice. sau între ei şi profesor. Cunoaşterea capacităţilor de învăţare. sau pe relaţia . Utilizarea fără discernământ în manuale a unor noţiuni şi conţinuturi. în esenţă evenimentele istorice determină solicitarea intensă a gândirii. Grăbirea dezvoltării intelectuale. „învăţarea". de care abundă lecţiile de istorie. remarca Andre de Peretti în Educaţia în schimbare. pentru o parte din elevi sau pentru întreaga clasă. Conţinuturile ştiinţifice. Un rol important trebuie acordat de profesor diagnosticării stării iniţiale a instruirii. sunt accesibile când cunoştinţele acumulate prin învăţare sunt proporţionale cu efortul depus. activitate care permite explorarea directă sau mijlocită a adevărului istoric sau a unei realităţi social-economice-culturale. 1. şi oferte de mijloace active de învăţare. prin conţinut şi noţiuni structurate şi concepute pe epoci istorice. pentru realizarea unei instruiri eficiente9. treptat mai complexe. şi poate duce la efecte imprevizibile10. Acţiunea solicită participarea conştientă şi activă a elevilor la procesul cunoaşterii prin activitate. „participarea conştientă şi activă a elevilor la procesul de cunoaştere". dar procesul de instruire trebuie proiectat în funcţie de zona proximei dezvoltări a elevului prin cerinţe noi. învăţarea devine sterilă. din această cauză „dopajul" elevilor cu tot mai multe informaţii nu are nimic comun cu procesul formativ pe care istoria trebuie să-l realizeze în sistemul de învăţământ. dar şi motivarea învăţării se pot face prin teste predictive prin care se obţin informaţii privind nivelul de performanţă şi lacunele în pregătirea fiecărui elev în parte. Volumul de cunoştinţe trebuie să ţină seama de starea iniţială a instruirii şi motivaţia învăţării.2. în procesul de predare-învăţare. ca şi manualele sunt elaborate în funcţie de aceste stadii psiho-genetice. programele şcolare (curriculum-ul şcolar). cu segmentarea materiei în paşi mai mici şi sprijinirea pe elemente concrete spre a relua explicaţia în caz de eşec. Stadiile intelectuale impun profesorului de istorie să dispună de programe de îmbogăţire a conţinuturilor pentru elevi dotaţi şi de alternative mai accesibile.seama de principiul psihogenetic al stimulării în funcţie de stadii. Din aceste considerente. forţată are efecte imprevizibile. Principiul învăţării prin acţiune Istoria.

fiind animator. Principiul învăţării prin acţiune trebuie să aibă în vedere mijloace şi moduri de lucru centrate pe elev prin activităţi didactice de explorare directă a realităţii istorice din documente istorice. cunoştinţe.P1 M. cărţi istorice. profesorul fiind tarea datelor. — introducerea în proiect şi în procesul de instruire a situaţiei motivaţionale prin perceperea utilităţii. elevul în elevul în situaţia de obiect. -detaşarea de propria logică şi acceptarea stadiilor inteligenţei elevilor.cu lumea exterioară ce a permis apariţia istorică a diferitelor metodologii didactice"11. profesorul a în poziţie dominantă.proiectarea judicioasă a lecţiilor prin gradarea informaţiilor ştiinţifice.P3 Tip apropriativ cu scop centrat pe inserţia prin apropierea cognitivă realului. a unor strategii individualizate.T. ţparcoeur) conferinţe Producţii Cercetări expozeun (cu luare atelier dovezi dictări de notiţe) întrebări Didactica exerciţii cunoştinţelor docu- investigaţii în laboratoare stagii mentare nale M. situaţia de subiect. Diversitatea mijloacelor şi a modurilor de lucru este reflectată de figura următoare: MIJLOACE Conţinuturi exterioare de învăţat //// //// P snă eo l r a ///// ///// Conţinuturi personalizate pentru cel care învaţă Activităţi Secţiuni Schimburi Studii de persoîn grupuri caz şi simulări Anchete Experimente în lecţii pe de rost Vizite ghidate. —punctarea momentelor lecţiei prin aprecieri concluzive şi indicaţii de lucru prin diferenţierea sarcinilor cognitive. după un raport dialectiv între profesor-elev. Moduri de lucru pedagogice (după M. utili zarea unor strategii diferenţiate pe grupe de nivel.T. un contact psihologic cu clasa de elevi.P2 M. inventare arheologice etc. —realizarea unei comunicări afective cu elevii. 7 1 . -capacitatea de a te transpune în psihologia elevului (empatie). Lesne) Stimularea stadială a inteligenţei presupune: .T. Tip transmisiv cu scopTip incitativ cu intenţii de normativ prin impunere de personalizare prin cercesocială. a scopului. -confruntarea predicţiei profesorului cu autoevaluarea elevului.

000 de locuitori. Observând aşezarea principalelor oraşe şi târguri în spaţiul românesc.a şi ramiliarism pentru asigurarea obiectivitătii procesului de instruire. 01 — elevii să înţeleagă elementele caracteristice ale oraşelor şi târgurilor. — Priviţi harta centrelor şi drumurilor comerciale. Comparaţia este folosită cu succes la această temă. Demonstraţia. Este trecută. utilizează noţiuni complexe. Lec{ia Oraşul şi lumea sa din capitolul „Lumea rurală şi urbană". Proiectarea judicioasă a lecţiei implică crearea unei situaţii de învăţare adecvate pentru elevi. Chilia. Cetatea Albă. Braşov. Situaţia de învăţare presupune: observarea. pe schema lecţiei pe tablă. Analogia este ideea de bază de la care porneşte comparaţia. — Arătaţi pe hartă aceste drumuri comerciale şi oraşele principale aflate la intersecţia lor. Menţionaţi unde s-au format centrele urbane. — Ce concluzie formulăm dacă observăm repartiţia oraşelor în spaţiul românesc? E. Ideea este scrisă pe schema lecţiei ca idee-ancorâ. . analiză şi comparare. analiza. — Concluziile realizate prin demonstraţie cu ajutorul hărţii sunt scrise pe tablă şi devin astfel idei ancoră ale schemei lecţiei. XVIII). Comparativ este prezentată o imagine din satul medieval. se pot trage concluzii privind populaţia oraşelor. Ce concluzie desprindeţi d/n observarea acestor imagini? Care sunt caracteristicile aşezărilor de tip urban? Priviţi harta centrelor şi drumurilor comerciale (sec. — fn secolul XV. — Care oraşe au o populaţie mai numeroasă? E. peste 10. P. compararea. 02 — elevii să sintetizeze conţinuturile. folosind graficul din manual. prin obiective operaţionale care fac conţinuturile deplin inteligibile. Ideea răspunde cerinţei de structuralizare a conţinu-turilor. clasa a Vlll-a. Târgurile şi oraşele sunt înfiinţate la intersecţia drumurilor comerciale. dacă privim harta eografică şi căile de comunicaţie. P. populaţia unor oraşe este în creştere. __crearea de condiţii pentru ca fiecare elev să se dezvolte în ritmul său propriu (principiul accesibilităţii). Concluzia lesprinsă de elevi. ce concluzie trageţi? E. Printr-un exerciţiu de sinteză. — Viaţa urbană este mai dezvoltată în Transilvania. E. Comparând numărul locuitorilor pe oraşe în secolele XIV şi XVII. noţiunile prin situaţii de învăţare cre ate de profesor. P. poziţia lor pe drumurile comerciale. prin folosirea tabelului referitor la numărul locuitorilor. referitoare la economia şi structurile sociale specifice oraşelor. Elevii observă imaginile referitoare la două oraşe medievale. imagini existente în manual. P. elevii constată o creştere semnificativă a populaţiei unor >raşe în secolul al XVIIlea. Braşov şi Sighişoara. — Oraşele şi târgurile sunt aşezate la întretăierea drumurilor comerciale. de asemenea. interpretarea. în sensul menţionării celor mai importante oraşe.

Procesul acţionai începe cu acţiunea obiectuală. învăţarea prin acţiune se deosebeşte de activizare. al XlX-lea. Conversaţia finală vizează evaluarea realizării obiectivelor stabilite. Care sunt cele mai importante state din lume? Dar de pe continentul european? în Asia ce state sunt cele mai dezvoltate? De ce? Acţiunile mintale sunt reflexive. compararea şi generalizarea. permit: -ierarhizarea principalelor ţări ale lumii după cerinţele stabilite de profesor. prin care este stimuiată motivaţia internă13. concrete. Conţinuturile istorice se pretează foarte bine la acţiuni mintale care vizează analiza. interpretarea. Observarea. necesară descoperirii de relaţii şi principii. compararea. acţiuni mintale. pentru realizarea lor profesorul trebuie să elaboreze un plan în funcţie de obiectivele urmărite. Conştientizarea elevilor spre scopul urmărit presupune acţiuni care să-i implice în activitatea de a descoperi adevărul . reflexive. prin care însuşi elevul descoperă anumite caracteristici ale noţiunilor istorice. Implicarea elevilor este evidentă. sinteza. Paşii parcurşi de elevi în învăţare sunt foarte importanţi. determinate de interacţiunile dintre datele senzoriale şi acţiunile fizice. prin structura operatorie a gândirii care include analiza. al XlX-lea: 01 — elevii să stabilească ierarhia principalelor ţări ale lumii la începutul sec. analiza. Activizarea o realizăm cu ajutorul conversaţiei euristice şi observarea hărţii. învăţarea prin orientarea gândirii şi interpretării depinde de acţiunea în care este implicat elevul. Clasa a X-a — Lumea la sfârşitul sec. învăţarea activă are în vedere metode şi procedee prin care elevul este conştientizat de scopul urmărit12. se realizează pe bază de situaţii de învăţare. Istoria ca obiect de studiu în şcoală oferă o multitudine de posibilităţi pentru o învăţare activă. care nu trebuie identificată cu activizarea elevilor prin întrebări şi integrarea elevului în acest proces în mod conştient. abstractizarea şi clasificarea. Ele favorizează dezvoltarea psihică a elevilor. cu interacţiuni între elemente. 02 — elevii să cunoască factorii pe care se bazează dominaţia Europei asupra lumii. prin sesizarea esenţialului şi a caracterelor obiectelor. -cunoaşterea factorilor pe care se bazează dominaţia Europei asupra lumii. realizate de elevi în procesul acţionai. Participarea conştientă şi activă a elevilor la procesul de predareînvăţare presupune: acţiuni obiectuale. accentuează procesul de cunoaştere. compararea şi clasificarea. sinteza. de scopul urmărit. trece la limbajul extern. învăţarea prin acţiune necesită operaţionalizarea învăţării. ca să ajungă în final la limbajul interior. Stimularea activităţilor psihice. care în esenţă este o dirijare a învăţării prin întrebări.Ideile-ancoră desprinse prin intuiţie sunt rezultatul unei învăţări eficiente care stimulează stadial memoria.

istoric. Principiul stimulării motivaţiei pe ntru învăţare şi dezvoltării învăţarea este o formă fundamentală de activitate umană. Motivaţia învăţării poate fi o motivaţie euristică sau intrinsecă. în procesul de predare-învăţare a istoriei dominante sunt acţiunile mintale reflexive. Exemplu: Cred că nu există elev care să nu manifeste curiozitatea de a cunoaşte cât mai mult despre piramide sau despre elemente de cultură şi civilizaţie. industriei şi serviciilor. ierarhizează ţările lumii din punct de vedere al tonajului pe care îl reprezentau din tonajul mondial. este esenţial în stabilirea de către profesor a obiectivelor operaţionale care pot fi atinse. Este o obligaţie impusă de note.. activităţi care ar determina un impuls al curiozităţii. Particularităţile sistemului nervos. prin conţinuturi. în esenţă. pe baza graficului privind flota comercială a lumii în 1914. prezentarea de imagini. G1 analizează harta lumii şi. pe baza tabelului privind evoluţia agriculturii. Acţiunile presupun observarea unor obiecte sau obiective istorice. Graficele. clasa este împărţită în mai multe grupe. determină. o trăire interioară intensă care stimulează o motivaţie intrinsecă a învăţării. Motivaţia euristică. elaborarea de concluzii. echilibrul temperamental. teamă de părinţi. Optimul motivaţional este important. laude. 1. Impulsul cognitiv este dat de profesor şi . SUA. prin documente şi vestigii arhitectonice sau arheologice. Franţa. trăsăturile unei personalităţi. Marea Britanie. Esenţial este ca în procesul didactic să creăm situaţiile de muncă independentă. documentele istorice din manualele alternative oferă aceste posibilităţi. dar şi prin activităţi extraşcolare: vizite la muzeu. Istoria. G2. compararea unor date şi fapte istorice. deoarece diferă de la elev la elev. aprecieri. cauzele unui eveniment istoric. care are loc într-un câmp motivaţional influenţat de starea interioară a individului şi de condiţiile în care se desfăşoară. capacitatea de autocunoaştere au influenţe majore în integrarea elevului în procesul de predareînvăţare. ca ştiinţă şi obiect de învăţământ. premii. Exemplu'. de a cunoaşte şi de a învăţa conţinuturile şi noţiunile istorice. documente istorice. în urma unor vizite la obiectivele respective. pe şantiere arheologice etc. activităţi independente pe grupe. la obiective istorice.3. ierarhizarea unor evenimente. este determinată de elemente şi trebuinţe independente de procesul de cunoaştere. Stimularea motivului pentru învăţare la obiectul istorie se poate realiza prin întrebări adecvate. Motivaţia intrinsecă este determinată de curiozitate (stare interioară -tendinţe şi aspiraţii pentru cunoaşterea istoriei naţionale şi universale). stabileşte o ierarhie a celor mai dezvoltate ţări: Germania. interpretarea unor imagini. pedepse etc.

Curiozitatea stimuiată prin aceste întrebări determină curiozitatea epistemică. Pentru captarea atenţiei în procesul de predare-învăţare a istoriei. în contextul cunoaşterii mitului despre Drăculea Voievod*. documente istorice prezentate. —la clasa a Vlll-a. -clasa a IX-a. Există o interdependenţă între astfel de stimulări şi trebuinţele în afara conţinutului (note. în Istoria turco-bizantină a lui Ducas15.). bucurie. Elementele surpriză nu trebuie să domine.accentuat de activele mentale. dezvoltarea emoţiilor şi sentimentelor cognitive: curiozitate. diagramele. de efect şi contrast. Stimularea şi dezvoltarea motivaţiei prin lecţiile de istorie se pot realiza prin competiţii între clase şi elevi. obiceiuri. de a descoperi noul şi informaţii esenţiale prin procesul de predare-învăţare. Vizita la muzeu. recompense. la tema Revoluţia industrială şi expansiunea societăţii industriale^: hărţile. descoperirea adevărului. adică nevoia de a cunoaşte mai mult despre problemele enumerate. curiozitatea de a cunoaşte mai mult despre domnitorul român. Prezentăm câteva exemple: -pentru clasa a V-a: Care este ţara piramidelor? sau: Prin ce este cunos cut Egiptul antic? -la clasa a VI-a. Ce puteţi spune sau crede despre civilizaţia greacă? -clasa a X-a — Aţi citit romanul Shogun sau aţi vizionat filmul Shogun? La ce ţară se referă? Japonia — răspund elevii. tema Ţările Române şi statele vecine între diplomaţie şi confruntare: citirea de către elevi a documentelor despre vitejia lui Vlad Ţepeş. la obiectivele istorice stimulează explorarea. dezvoltă sentimentele cognitive. prin olimpiade şcolare. mirare. îndoiala şi bucu ria descoperirii adevărului. ele pot clădi motivaţia învăţării istoriei din clasă. 19). Măiestria pedagogică trebuie să-şi spună cuvântul pentru integrarea elevilor în procesul didactic. fotografiile referitoare la începutul revoluţiei industriale stimulează interesul şi atracţia pentru elementele de conţinut. stimularea curiozităţii se poate realiza prin întrebări cum sunt: Care au fost cauzele Schismei Bisericii creştine din 1054? Ce a însemnat Bizanţul şi Roma pentru lumea creştină? —la clasa a Vll-a. . burse etc. profesorul trebuie să recurgă la prezentarea unor elemente-surpriză. Este prezentată fotografia Teatrului Sanctuarului de la Epidaur16 (p. la tema Marea Schismă a Bisericii creştine. Clarificarea noţiunii de revoluţie industrială se va face prin imagini din carte. cu elemente surpriză şi mijloace de învăţământ existente în cabinetul de istorie.

Motivaţia învăţării prin muncă independentă stimulează personalitatea. (n.) . deoarece aplicarea ei exagerată sau axată într-o proporţie foarte mare pe această direcţie poate Note: * Trecut. în mentalul colectiv occidental sub numele de Dracula. dar această activitate trebuie integrată în alte activităţi.n. prin intermediul cronicilor săseşti.

4. -problematizare. Predareaînvăţarea istoriei în absenţa motivaţiei ridică problema realizării obiectivelor operaţionale17. individualism şi indisciplină. Sintetizarea cunoştinţelor asigură o . Principiul învăţării temeinice Este o cerinţă care presupune o activitate didactică la istorie. 5. dar şi pe cunoş tinţe pe care elevii le dobândesc din activitatea individuală sau pe grupe. ţinându-se cont de câteva reguli prezentate de literatura de specialitate19 şi constatate de noi în procesul de predareînvăţare a istoriei: 1.începeţi lecţia cu elemente care determină curiozitatea elevilor. ca obiect de învăţământ şi ca ştiinţă.Lecţia să se bazeze pe cunoştinţe expuse de profesor. -studiul de caz. 3. —cercetare. -jocul de rol. Grupe de elevi care desprind concluziile sau cauzele unui eveniment istoric dintr-un document istoric reprezintă un exemplu de urmat. Istoria.Elevii să realizeze sarcinile date pe grupe. Profesorul de istorie trebuie să selecteze conţinuturile şi activităţile elevilor pentru a le capta atenţia şi interesul pentru problemele dezbătute. -descoperire. care sunt în consens cu tema avută în dezbatere. Stimularea motivaţiei presupune crearea unor situaţii de învăţare formativă prin: —acţiune. Stimularea şi dezvoltarea motivaţiei pentru istorie fac parte din măiestria pedagogică a profesorului de istorie şi nu se pot realiza decât prin metode diversificate de predare-învăţare18. -experiment. —inventică. cu ajutorul profesorului. 1. Sunt recomandabile activităţile care permit cooperarea. -brainstorming. pentru a fi reţinute în timp şi a permite mobilitate în acţiunile de reproducere. este tributară unui volum mare de informaţii.Sintetizarea lecţiei printr-o schemă la tablă care să permită accesibili tatea şi învăţarea logică din clasă a conţinuturilor şi noţiunilor este obligatorie. 2. prin care se esenţializează conţinuturi.uuce ia nonconformism. -proiecte.Prezentarea unor situaţii ale învăţării de care depind integrarea şi suc cesul elevului în societate. 4. sau individual. Motivaţia pentru învăţare presupune abordarea lecţiilor. —stimulare.

Schema lecţiei. naturală. Pentru lecţii. etape. sisteme de lecţii. învăţarea temeinică se poate realiza prin: -situarea elevilor în centrul activităţii didactice. într-un cuvânt. evoluţia evenimentului istoric. care să conducă la o desfăşurare graduală a operaţiilor mintale"20. care nu pot fi cunoscute decât într-o succesiune logică. prin activităţi individuale. 1. Pentru lecţiile de formare a statelor: cauze. scrisă simultan în timpul procesului de predare-învăţare. trăsături. conştientizată. cu elemente specifice diferitelor tipuri de lecţii. Se impune elaborarea ei pe baza unei logici a evoluţiei evenimentelor istorice şi obiectivelor operaţionale. evoluţii. Toate aceste etape ale lecţiei presupun raporturi logice şi concluzia finală. caracteristici. interferenţe. determină o învăţare eficientă. consecinţe. sistematizarea trebuie realizată pe baza schemei logice. consecinţe. răspunde acestei cerinţe. repetarea conştientă şi ritmică a unor noţiuni. 77 . împărţirea pe teme generale. Primul element-ancoră care face parte din schema lecţiei la tablă este aşezarea geografică.5. noţiuni. Sistematizarea presupune programe şcolare cu organizare pe capitole. logica. Fixarea informaţiilor esenţiale prin schema lecţiei la tablă. obişnuieşte elevul să-l integreze în sisteme de cunoştinţe superioare. Un rol important îl au situaţiile de învăţare axate pe exerciţii. idei principale. Exemplu: Sistematizarea permite reţinerea esenţialului. influenţe etc. .stimularea interesului elevului de a însuşi noţiunile. permite accesibilitatea. lecţii. Schema trebuie să cuprindă esenţa. -organizarea de către profesor a unor situaţii de învăţare cu caracter ritmic. cunoştinţele istorice. Exemplu: Egiptul Antic: -Priviţi cu atenţie harta din manual. Unde este aşezat Egiptul? -în Africa. date istorice etc. capitole etc. prin concluzii. revoluţii. Acestea permit o ordonare mentală şi o viziune de ansamblu asupra lecţiei. în segmente informaţionale. probleme.învăţare temeinică. evoluţii. istoria — a sistemului ei raţional se realizează cu atât mai uşor şi mai sigur cu cât conţinuturile care se învaţă dispun de o ordonare logică. de o parte şi de alta a Nilului — vor răspunde elevii. pentru fiecare etapă a lecţiei sau la sfârşitul lecţiei. Pentru lecţiile privind evenimente istorice (războaie. progresivă. Sistematizarea conţinuturilor trebuie să aibă la bază „idei-ancoră". scheme etc. „însuşirea unei ştiinţe — în cazul nostru. răscoale). „idei-ancoră". evoluţie. sistematizarea presupune: cauze. dacă este posibil. Pentru lecţiile de cultură: cauze. -însuşirea cunoştinţelor prin efort propriu. Principiul cunoaşterii sistemice Istoria abundă în informaţii.

2)în anul 3100 Î. Aşezare geografică în nord-estul Africii • pe malul Nilului „Un dar al Ni/ului" (Herodot) Egipt ul antic Regatului de Sus Regatului de Jos din unirea: 2. Este •ealizat astfel un obiectiv operaţional important. Perioade jf Regatul Vechi .Hr. împărţit în nome — conduse de nomarhi 38 unităţi administrative .Priviţi atent pe grafic. (Menes) > regat condus de faraon 3. faraonul Menes uneşte cele două regate formând regatul Egiptean.X_—j». Se menţionează pe tablă şi .Hr. .Regatul de Mijloc ^ ^ f c ^ Regatul Nou 4. mijlociu. 3) Elevii sesizează aceste 3 perioade: regatul vechi. Statul egiptean format «*• în anul 3100 Î. Identificaţi perioadele importante din istoria Egiptului. Notăm informaţia descoperită de elevi pe schema lecţiei la tablă. nou.Priviţi atent graficul.1. Ce concluzie trageţi? Notăm elevii care au formu lat răspunsurile: 1)în mileniul IV s-a format statul egiptean din unirea Egiptului de Sus cu Egiptul de Jos.

. se conturează următoarele obiective opera-. texte. tabele. 04 —să selecţioneze ideile principale din scheme.3ste una din ideile-ancoră ale schemei la tablă. Din aproape în aproape. 03 —să descrie relaţia dintre om şi spaţiul istoric şi geografic. 05 —să selecţioneze ideile din diagrame. 02 --să expună informaţiile dobândite din citirea hărţilor istorice şi a Diagramelor.ionale: 01 —să identifice spaţiul istoric şi geografic al Egiptului antic.

prin activităţile de învăţare propuse. Se poate continua prin studierea statuii care-l înfăţişează pe zeul Amon-Ra. Pe baza abordării acestei activităţi de predare-învăţare. —activităţi independente cu elevii. cu reprezentări. Cercetarea diagramei din manual dezvoltă curiozitatea. Profesorul acordă un timp de lucru. Din această cauză. Tuturor elevilor li se cere să privească atent diagrama care numeşte capitalele Egiptului. sunt realizate obiectivele operaţionale care vizează însuşirea de cunoştinţe prin folosirea manualului în activitatea de predare-învăţare.Profesorul elaborează. Exemplele pot continua. Conţinuturile sunt aprofundate cu noţiuni şi informaţii prin aplicarea învăţăturii prin acţiune. pe baza căreia elevii reţin esenţialul din clasă. cunoaşterea figurativă ocupă un loc important în procesul didactic. 5 puncte. învăţarea temeinică prin crearea situaţiilor de învăţare cu ajutorul manualului. —analizarea conţinuturilor. lecţia presupune o îmbinare a metodelor moderne active cu cele clasice. Implicarea elevilor în procesul de predare-învăţare este evidentă. iar schema realizată cu ajutorul elevilor permite esenţializarea conţinuturilor. în perioada Regatului Mijlociu cultul acestui zeu a devenit cult oficial. Prin verbele de acţiune folosite. 2 localizări. Conţinutul expunerii la această temă (lecţie) are în vedere: -împărţirea administrativă. în manual sunt conţinuturi şi noţiuni care nu pot fi cunoscute de elevi decât prin expunerea profesorului. Este un mod de implicare a reflexiei într-un efort de cunoaştere. Tema nu se poate încheia fără o concluzie: Statul egiptean era un stat important în lumea antică. Ce putem spune privind această fotografie ? Elevii concluzionează că AmonRa era zeul cel mai important al egiptenilor. iar operaţiile. Fiecare grupă enumera capitalele Egiptului scrise pe caiet. -ocupaţiile egiptenilor.Prima grupă scrie pe caiet capitolele fiecărei perioade istorice. -folosirea hărţilor. •7Q .paşi de învăţare a conţinuturilor. Astfel se realizează atingerea obiectivului propus. Acest procedeu asociază reprezentările grafice cu operaţii. prin noţiunile şi cunoştinţele prezentate. motivaţia intrinsecă. -numele câtorva înalţi funcţionari. în acest sens. o schemă logică a lecţiei.. a documentelor istorice etc. Pe schema lecţiei la tablă se adaugă Egiptul: împărţit în 38 de provincii numite nome conduse de nomarhi. principiul învăţării sistematice presupune: . Elevii sunt împărţiţi în 2 grupe: . Un elev citeşte ce scrie sub aceasta: Amen (Amon-Ra). Menţionează că cei care au scris corect primesc 9 puncte. cei care au greşit o localizare. — A doua grupă scrie capitalele Egiptului după harta din manual.folosirea expunerii de către profesor pentru cunoaşterea conţinuturilor care nu se pretează la învăţarea prin acţiune. . 7 puncte.

deoarece dezvoltă capacitatea de gândire. Un eveniment istoric se caracterizează prin: — încadrarea în timp şi spaţiu. esenţială pentru viitorul cetăţean. norme fără de care nu se pot realiza cunoaşterea. elevul va ajunge la cunoaşterea adevărului istoric. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PRINCIPIILE ISTORIEI Activitatea didactică nu poate fi ruptă de activitatea ştiinţifică. acestea aflându-se într-o interdependenţă permanentă. Acest principiu este aplicat în activitatea didactică. într-o categorie de evenimente istorice. Prin cunoştinţele dobândite. noţiuni şi concepte care permit individualizarea unui eveniment istoric. va fi aplicat în activitatea didactică principiul legării teoriei de practică. interpretarea evenimentelor istorice. economice. Activităţile de învăţare bazate pe priceperi şi deprinderi esenţia-lizează şi fixează cunoştinţele cu care intră în contact elevii la obiectul istorie.integrarea sau neintegrarea într-o epocă. cercetarea.________^ jţ„iu icgani teoriei de practică Istoria nu poate fi înţeleasă sau predată numai prin activităţi de memorare şi expunere. obiective ce au în . culturale şi religioase. — evoluţie. Cunoştinţele dobândite prin şcoală la istorie pregătesc elevul pentru viaţă. prin obiectivele generale ale istoriei ca disciplină de învăţământ. 2. prin elementele esenţiale care îl individualizează. integrarea lui în istoria umanităţii. prin activităţile practice. Istoria presupune reguli. pentru societate. la formularea unor judecăţi de valoare asupra unor aspecte sociale.1. practici ideologice şi practica ştiinţifică2'. pe teren. un sistem de informaţii. care îl fac cunoscut şi acceptat de ştiinţa istorică. Evenimentele istorice sunt analizate în privinţa apariţiei şi evoluţiei din punct de vedere al timpului în care au apărut. prin teme de cercetare. Teoria este un element abstract al cunoaşterii. vizite la monumente istorice. al duratei de manifestare. 2. politice. Principiile istorice exprimă cerinţe ale unei realităţi istorice. Practica oferă posibilitatea autentificării şi verificării informaţiei. — diversitatea formelor de manifestare. reguli. practici politice.cauzele care l-au generat. Separarea teoriei de practică nu este posibilă. Primatul practicii denotă că toate nivelurile existenţei sociale sunt legate de practici distincte: practici economice. Principiul încadrării în timp Timpul istoric contribuie la individualizarea evenimentelor istorice aparţinând unor epoci şi culturi. norme. prin investigaţii în arhive. Prin studiu de caz. . Ele permit delimitarea unui eveniment istoric de altul. . spaţiu istoric.

Perceperea timpului la obiectul istorie se realizează prin noţiuni specifice (ani. râuri. politice. Aplicat în didactica istoriei. Cunoaşterea diferitelor modele de cronologie permite încadrarea în timp. Spaţiul istoric reflectă raporturi de coexistenţă între comunităţile umane şi spaţiul geografic şi istoric. încadrarea în era creştină etc. constituie primul capitol pentru istoria de clasa a V-a. reprezentat geografic de un eveniment istoric sau de evoluţia unui popor. a unei culturi etc. -însuşirea cunoştinţelor de bază pentru calcularea timpului (ani. Evenimentele. ca subiect şi conţinuturi. Clasa a Vl-a — corelarea dintre date şi eveniment. secol etc. decenii. milenii. — urmărirea în paralel a unor evenimente. evoluţiile economice. poziţia în funcţie de anumite repere: oraşe. secole. direcţionale de profesor. Principiul repartiţiei spaţiale răspunde la întrebarea: „unde?". Principiul repartiţiei spaţiale Acest principiu presupune încadrarea într-un spaţiu teritorial concret. mări. Formarea noţiunii de timp istoric depinde de numeroşi factori ai predării. munţi etc.vedere orientarea în timp şi formarea de reprezentări corecte despre timpul istoric. — utilizarea corectă a datelor (mileniu. sociale. a evenimentelor istorice. 2.siguranţa în operaţii cu elemente calitative şi cantitative. Principiul repartiţiei în timp presupune cunoştinţe şi componente de percepere a timpului istoric.2: Unde putem localiza pe această hartă (este prezentată harta) Mesopotamia? Spaţiul istoric reprezintă întinderea. Cronologia. epoci etc. Ex.corelarea aspectelor calitative şi cantitative ale timpului.).).2.). 1: Unde este teritoriul de formare a poporului român şi a limbii române? Ex. . pe baza unor repere enunţate. de capacităţile elevilor. acest principiu permite elevilor cunoaşterea epocilor istorice în succesiunea lor cronologică. Acest principiu răspunde la întrebarea „când?". culturale şi religioase sunt strâns legate de anumite perioade de timp. Clasa a Vlll-a . Principiul încadrării în timp se poate realiza prin obiectivele urmărite în predarea cronologiei la diferite clase: Clasa a V-a -recunoaşterea intervalelor de timp pe baza cunoştinţelor elevilor. Clasa a Vll-a .

cauze. dar şi a spaţiului actual geografic al acestora. Evoluţia omului are cauze şi consecinţe (manualul de ci. izvoarelor istorice. aşadar. Principiul este cunoscut din antichitate. în gimnaziu. pentru a localiza evenimentele istorice. evoluţiile culturale sau religioase care preced şi provoacă alte evenimente. prin intermediul mijloacelor de învăţământ.) sunt numite cauze. Egiptul este un dar al Nilului. cunoaşterea spaţiului istoric. dezvoltarea şi decăderea unor civilizaţii au. popoare şi state în intervale de timp stabilite de ştiinţa istorică. hărţilor geografice etc. Pe harta României. Elevii trebuie situaţi permanent în centrul activităţii didactice la obiectul istorie. apariţia. Evenimentele. Princi piul cauzalităţii Cauzalitatea este o relaţie între cauză şi efect şi surprinde originea fenomenelor şi evenimentelor istorice. prin activităţile propuse de profesor. implică. Evenimentul sau fenomenul istoric care se succede şi care a fost consecinţa cauzei se numeşte efect sau consecinţă. Notiţele din manual. . 2. hărţile confecţionate de elevi permit efectuarea de către aceştia a unor exerciţii pentru a analiza întinderea unor state. Relaţia cauză-efect este foarte importantă pentru cunoaşterea evoluţiilor istorice. permit o învăţare temeinică. a unor culturi arheologice pot accentua gândirea elevilor care percep astfel evoluţii şi consecinţe ale unor conţinuturi istorice. Exerciţiile de localizare a teritoriilor de constituire a unor popoare şi state. Localizarea.. Localizarea se face în funcţie de anumite repere istorice sau geografice actuale. sau fenomene istorice (revoluţie. în diferite perioade istorice. deportări etc. moderne etc. a IX-a). ca de altfel şi revoluţiile. civilizaţii. în genere toate evenimentele din istoria umanităţii.exemplu: Mesopotamia este ţara dintre râurile Tigru şi Eufrat. Aceleaşi cauze. din interpretarea hărţilor istorice. Realizarea de hărţi istorice. Interdisciplinaritatea (geografie-istorie) îşi spune cuvântul. de asemenea. evoluţii. folosirea hărţilor din manual dar şi a celor existente în cabinetul de istorie în activitatea didactică favorizează munca independentă. pentru a analiza şl sistematiza diverse categorii de state etc. Principiul răspunde la întrebarea: „De ce? Din ce cauză?"Cauzele şi relaţiile cauzate de evenimentele istorice se desprind din documente istorice. istoria statelor antice. a unor evenimente implică prezentarea poziţiei geografice faţă de repere stabilite de situaţia istorică. Analiza hărţilor istorice de către elevi permite localizarea unor regate şi state din antichitate sau evul mediu. structuri statale etc.3. imperii. Toate evenimentele istorice au o cauză sau determinări cauzale. acţiuni de cunoaştere a evenimentului istoric (săpături arheologice). elevii localizează. războaiele. hărţile istorice din cabinetul de istorie. pe baza cunoştinţelor dobândite la tema Statul dac teritoriul de formare a statului dac. sau cauze asemănătoare provoacă acelaşi eveniment. Orice eveniment istoric are o cauză sau mai multe cauze.

5: Revoluţiile de la 1848 din Ţările Române au aceleaşi cauze naţionale şi sociale. cauzele dintre economie. Ex. de perioada istorică. Cauze sociale:4-mişcări religioase \fuga de pe latifundii sclavilor lupta pentru putere C. migraţiile22. Ex. Ex. politic. Cauzele şi efectele (consecinţele) sunt într-o permanentă interdependenţă.răscoale ale^~ B.4: Răscoalele. comerţuy Cauzele crizei monetare: «r— munca nerentabilă a sclavilor ^^ tehnica înapoiată V^ răspândirea colonatului \diminuarea cantităţii de metal preţios din monedă. de evoluţia societăţii şi modificările survenite din punct de vedere economic. în esenţă. Interdependenţa şi consecinţele în plan general suntprezen-tate în următoarea schemă: scăderea producţiei realizată de Cauzele decăderii economiei sclavagiste:<decăderea oraşe. devalorizarea acesteia. care au loc în perioade diferite de timp şi în spaţii istorice distincte. Aceste cauze-efect (consecinţe) au determinat destrămarea Imperiului roman.2: Dezvoltarea economică accentuează evoluţii culturale şi politice. noţiuni care desemnează atât cauze. 1: Starea de nemulţumire a ţăranilor sau sclavilor — provoacă răscoale. evoluţia politico-statală şi atacurile popoarelor migratoare. social.3: Dezvoltarea Romei şi Bizanţului ca puternice centre religioase a generat Schisma din 1054. anumite războaie. cultural. au îndeobşte aceleaşi cauze generale. cât şi efecte ale unor evoluţii istorice. activitatea didactică trebuie centrată pe cunoaşterea sau sesizarea interdependenţei dintre ele. societate. Pentru a sesiza legăturile. religios. cu influenţe reciproce favorabile sau nefavorabile. Criza politică: cauze/ ^anarhia militară . individualizate de specificul local. Ex. amploarea din ce în ce mai mare a trocului . în acest sens prezentăm cauzele-efect la tema Dezmembrarea Imperiului Roman şi formarea regatelor barbare.or ^^ sclavi A. cu subpunctul: criza statului roman.Ex. revoluţiile.

Epocile istorice. dar şi sesizarea legăturilor dintre evenimentele din istoria . concepte şi conţinuturi istorice. Destrămarea unui tip de societate are drept consecinţă formarea altor structuri economice. Integrarea istoriei românilor în istoria universală. O consecinţă determinată de anumite cauze poate fi cauza unui alt eveniment istoric. formele de organizare statală. Principiul integrării funcţionale Acest principiu permite raportarea unui eveniment istoric la evenimentele istorice dintr-o zonă geografică sau la nivel global. Consecinţele sunt sesizate de elevi din succesiunea temelor studiate. dar şi formarea imperiilor coloniale şi exterminarea băştinaşilor. criteriile sunt uneori impuse de evoluţii politice sau de necunoaştere. dar. Cauzele au rol determinant în geneza evenimentelor istorice. Principiul structuralismului Cunoaşterea istorică se realizează prin aplicarea principiilor ei în activitatea didactică. cu toate acestea.2: Descoperirile geografice au determinat cunoaşterea Americii. Descoperirea cauzelor unui eveniment istoric se realizează prin izvoare istorice.5. revoluţie. cultură) presupune comparaţia cu alte evenimente istorice şi anumite criterii de clasificare. 2. documente. sociale. loviturile de stat. războaielele etc. după reguli ale ştiinţei istorice.: război. Compararea unui fapt istoric cu altul permite clasificarea acestuia şi integrarea lui într-un sistem de noţiuni şi evenimente istorice. Efectul pe o perioadă mai lungă a fost romanizarea. 1: Cucerirea Daciei de către romani a avut ca efect imediat transformarea provinciei Dacia în provincie romană. Exemplu: Regatele barbare sunt o consecinţă a migraţiilor. Un eveniment istoric poate da efecte imediate sau după o perioadă de timp.migratoare. Efectele sunt imediate sau îndepărtate. Toate aceste evenimente istorice sunt un rezultat al binomului cauză-efect. Răspunde la întrebarea „ce?" sau „despre ce eveniment este vorba?". 2. culturale şi chiar religioase. prin expunerea profesorului. expansiune. nu sunt altceva decât un anumit tip de structurare a evenimentelor istorice.4. Lipsa de unitate în Imperiul roman. hărţi istorice. revoluţiile. răscoală. Ex. Criteriul clasificării trebuie să fie unic. Clasificarea evenimentelor istorice (ex. dar şi a crizei societăţii romane — vezi tema Dezmembrarea Imperiului roman şi formarea regatelor barbare. formarea poporului român şi a limbii române. Ex. Clasificarea impune cunoaşterea noţiunilor şi a evenimentelor de clasificat. E. politice. a unei culturi se înfăţişează ca o mişcare în care apar sisteme şi structuri istorice determinate. evenimentele precum răscoalele. Conceptul de structură şi metodă structuralistă are în vedere noţiuni. Procesul evoluţiei unui popor.

care au constituit evenimentele cele mai importante ale secolului XX.universală şi cele din istoria românilor duc la stabilirea rolului evenimentului studiat în sistemul istoric continental. al luptelor de eliberare naţională. . în istorie există o diversitate structurală. politice etc. Ex. global sau naţional. evidenţiate prin caracteristici individuale. este necesar să cunoaştem ce acţiuni şi influenţe suportă. Principiul diversităţii în ştiinţa istorică. Ex. succesiunea în timp şi spaţiu istoric. Acestea sunt concepte. noţiuni care. Principiul enunţat se poate integra în activitatea didactică prin câteva întrebări: —Cum se manifestă evenimentul istoric? —Cum este influenţat de alte fenomene istorice? întrebările se pot exemplifica la concepte cum sunt: război.6. Formarea naţiunilor şi statelor naţionale nu va fi înţeleasă fără prezentarea rolului centralizării statale. 2. De exemplu. sincronismul lor. pe perioade istorice. în esenţă. profesorul determină elevii să cunoască legăturile dintre ele. elevii nu vor înţelege conceptele de revoluţie şi contrarevoluţie. particulare. la nivel global sau în anumite spaţii istorico-geografice. cum influenţează unele evenimente istorice alte evenimente etc. singulare. la clasa a Vll-a. culturale.3: Revoluţiile politice şi revoluţiile ştiinţifice. un eveniment sau o civilizaţie. revoluţie. evoluţii culturale. sau ale unei componente a acestuia. sunt denumiri ale unui eveniment istoric. Exemplu: Cum influenţează ocupaţia străină lupta de emancipare naţională? Cum influenţează stăpânirea arabă civilizaţia din Peninsula Iberică? Principiul integrării permite cunoaşterea conexiunilor între evenimente şi procese istorice. ce acţiuni şi influenţe exercită. diversitatea este dată de multitudinea de evenimente istorice. culturale. al revoluţiilor liberale burgheze. compoziţională. ordinea. lupta pentru independenţă. a evoluţiilor aceloraşi evenimente istorice. Diversitatea este prezentă în istoria omenirii chiar atunci când se constată sincronizări ale evenimentelor istorice. Ex. Când studiem un proces istoric. Prin procedee didactice active. social. Exemplu: Revoluţiile de la 1848 sunt rezultatul unor cauze şi efecte generale. economic. dacă nu sunt prezentate evoluţiile internaţionale după război sub aspect politic.2: Revoluţiile din secolul al XlX-lea şi revoluţiile din secolul al XX-lea. 1: Istoria structurată pe epoci. selecţională. o diversitate a cauzelor generale şi particulare. accentuate la nivel european de evoluţii locale naţionale.

op. pp. 4.. cit. op. Radu. Programa şi manualele de istoria românilor. 167-l77. Măria Ochescu).Curs de pedagogie . op..Andre de Peretti. 9.Istorie. 11. 130. 122.apudAndre de Peretti. Bucureşti. 135. passim. p. p. 5. 49. 17. 19. p. 21..Curs de pedagogie. Ion Negreţ.|. Editura Humanitas (autor Sorin Oane. lonescu.p. 13. 22. manual pentru clasa a Vll-a. passim. M. p. Consideraţii generale în „Studii şi articole de istorie".to/cfem. p.. 17.Istorie. op. 63.— NOTE — 1. 2000. manual pentru clasa a IX-a. 16. 20.. Editura Corint. Cluj-Napoca.. p. 19. 71. 1995.. Editura Corint. . 2.lbidem. cit. 78.. p.Istorie. 135. Tânasă.Măria Eliza Dulamă.Curs de pedagogie.. cit. p.Ibidem. 18. 124. p.Ibidem.Ibidem. p.Mfe/77.. 7. Editura Dacia. 58.Măria Eliza Dulamă. manual pentru clasa a IX-a. 15. 12..Ibidem.Curs de pedagogie. cit.loan Aurel Pop. p. 56-57.loan Jinga. cit.. Didactica Modernă. 14. 8. p.. pp. op. p. 10. 135. 123. 2000. p. LXV. cit.Gh. 128. 3. op. 121. 6. p. 1988..

este căutare. pentru a realiza scopul instruirii cu mijloace specifice specialităţii. Instruirea prin şcoală este o cerinţă a societăţii. ierarhizate în conformitate cu un sistem de valori necesar evoluţiei individului şi societăţii. proiectează conţinutul lecţiilor. prin activităţi la nivelul şcolii şi cercului pedagogic3. care implică în primul rând formarea culturii generale. lucrările practice. înlăturându-se stereotipi-zarea în munca la catedră. Lecţiile demonstrative. Am insistat asupra acestor câteva precizări pentru a evidenţia că formarea « 7 . nu poate fi concepută fără educaţie. permite autoperfecţionarea prin observarea directă a modului de lucru la lecţie.ELEVUL 1.V. —formarea continuă. a capacităţilor şi deprinderilor necesare integrării în societate. formarea este continuă. La acestea se adaugă cicluri de perfecţionare după terminarea pregătirii iniţiale. seminari-ile. dar esenţialul nu constă în a şti mai mult. Procesul de predare-învăţare asigură o perfecţionare observaţională. care diferenţiază structurile de învăţământ şi de învăţare. psihologie. este mult efort fizic şi intelectual"1. Oricine ştie că se poate învăţa de oriunde. este nelinişte. PROFESORUL DE ISTORIE Instruirea. privind la televizor. BINOMUL EDUCAŢIONAL: PROFESORUL ŞI ELEVUL 1. „Omul neavizat nu ştie şi adesea nu are cum să ştie că munca profesorului de istorie este zbatere. pe parcursul urmării facultăţii. Profesorul organizează procesul didactic de predare-învăţareevaluare a specialităţii pentru care a fost pregătit prin facultate.PROFESORUL DE ISTORIE 2. în formarea profesorului distingem două etape2: —formarea iniţială prin facultate. permiţându-i să-şi lărgească paleta de metode şi mijloace de învăţământ. metodică şi practica pedagogică. citind reviste şi lucrări de popularizare a ştiinţei sau a istoriei. Capacitatea de a evalua şi de a se autoevalua implică punerea în aplicare a unei pedagogii variate4. Instruirea este rezultatul unei practici pedagogice. Prin gradele didactice. fără profesor. Ele asigură formarea continuă. cursurile de pedagogie. ci în capacitatea de a învăţa lucruri de care ai nevoie. la care se adaugă. Formarea iniţială presupune cursuri de specialitate care depăşesc conţinutul disciplinelor şcolare. necesară integrării elevului — viitorul cetăţean — în viaţa comunitară. îndrumă pe elevi în activităţile la nivelul clasei sau individual. Această concluzie se bazează pe faptul că nu toţi indivizii dispun de capacitatea şi posibilitatea de autoinstruire. sesiunile de comunicări ştiinţifice sunt mijloace de perfecţionare.

Vocaţia. după pedagogul francez R. psihopedagogie. Competenţa în specialitate a profesorului de istorie presupune pregătirea n'ţială din facultate şi pregătirea continuă ulterioară.n. Pedagogia a prezentat sintetic calităţile pe care trebuie să le aibă un profesor: vocaţie pedagogică. în contextul constatării în procesul didactic a leficienţei unor metode şi acţiuni. în procesul de predare-învăţare a istoriei. Cercetătorii mai noi8 şi mai vechi9 au evidenţiat aptul că aptitudinea pedagogică presupune din partea profesorului: -capacitatea de a cunoaşte elevul. în domeniul pregătirii profesionale: . faţă de patrie şi comunitate. Aptitudinea pedagogică este un ansamblu de însuşiri ale profesoru-ui. -capacitatea de a stabili relaţia necesară cu clasa sau pe grupe de elevi. — aptitudinea de a realiza forme variate de evaluare a cunoştinţelor. Hubert. prin exersare la clasă şi Iţe activităţi metodice. conştiinţa faţă de educaţia copilului. inspectoratelor şcolare. Eficienţa instruirii constă în diagnosticarea stării iniţiale a instruirii. Profesorul de istorie este. perfecţionarea prin grade didactice. care generează în activitatea de predare-învăţare maximul de rezultate cerute de programele şcolare. organizator al activităţii didactice. calităţi manageriale pentru un învăţământ formativ-nstructiv7. Pregătirea ştiinţifică.continuă a profesorului presupune multiple activităţi la nivelul şcolii. imaginaţie. Profesorul de istorie trebuie să posede calităţi in-:electuale. aptitudini în domeniul psihopedagogie!6. — creativitate pedagogică. pentru a menţine activi pe toţi elevii angrenaţi în rocesul de predare-învăţare. credinţa în valorile educaţiei. o sursă de informare. Un profesor cu capacităţi manageriale deosebite este acela care doreşte şi reuşeşte să realizeze o instruire eficientă5. -atenţia distributivă. gândire sistematică. în a proiecta şi realiza activităţi la clasă în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor. profesorul trebuie să deprindă multiple competenţe în specialitate. constă în dragostea de pedagogie (de a învăţa pe cineva — n. -aptitudinea organizatorică pentru realizarea demersului didactic. memorie bună. pregătire ştiinţifică şi metodică. Pregătirea continuă cuprinde etapele pe care le par-Jrge după terminarea facultăţii. pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor complexe la elevi de a însuşi conţinuturi şi noţiuni specifice istoriei. metodică trebuie privită de profesor ca o pregătire continuă care să D depăşească pe cea iniţială. observare a noţiunilor şi cunoştinţelor. spirit de observaţie.). conţinuturi şi obiective. Neglijarea unei laturi sau a alteia determină carenţe în activitatea la clasă a profesorului. Casei corpului didactic. metodică. -capacitatea de a crea condiţiile optime şi eficiente de comunicarenvăţare. Pentru a asigura eficienţa activităţii didactice. în rezolvarea situaţiilor ostile învăţării sau situaţiilor de riză ale activităţii didactice. Societăţii de Ştiinţe Istorice. calităţi afective şi morale. -tact pedagogic.

.

Sunt eficiente. dar şi din domeniul disciplinelor cu care aceasta interacţionează. Calitatea conţinuturilor istorice din timpul lecţiilor determină competenţa în specialitate. cunoaşterea modalităţilor de abordare a acestora în activitatea la clasă. recomandabile acele surse de informare care respectă adevărul istoric şi sunt în concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile pro gramelor şcolare şi cu idealul educaţional. studii sau cărţi. Competenţa profesorului de istorie este relevată de stăpânirea procesului de predare-învăţare. -gradul de sistematizare. Permanenta informare asupra evoluţiei ştiinţei istorice. Competenţa în domeniul istoriei se reflectă în: raportul dintre conţinuturile programelor de istorie şi cele realizate în lecţiile de istorie. -pregătirea prin definitivat şi grade didactice. -sesiuni de comunicări ştiinţifice şi simpozioane pe teme metodice şi de istorie. realizarea obiectivelor stabilite prin lecţiile de istorie depinde de situaţia de cunoaştere creată prin concordanţa dintre conţinut şi obiective. Rolul obiectivelor în alegerea strategiilor didactice este cunoscut. diapozitive) care fundamen tează competenţa în specialitate. înlănţuirea logică a conţinuturilor. — doctorat. -definirea termenilor istorici. a didacticii istoriei permite înţelegerea fenomenelor şi proceselor istorice. Experienţa şi studiile referitoare la acest aspect recomandă mult discernământ în folosirea diferitelor surse de infor mare. . de experienţa didactică. etape. Cu ajutorul acestora. multimedia. consecinţe şi cauze. dicţionare. -activităţi în cadrul Societăţii de Ştiinţe Istorice sau al altor societăţi aca demice cu profil de istorie. Neglija'rea unor noţiuni şi conţinuturi importante ale obiectului istorie. a noţiunilor şi conceptelor. de pregătirea profesională a profesorului de istorie.-pregătirea prin studii aprofundate sau prin masterat*. cu mesaje şi explicaţii în . în sistemati zare trebuie să se pornească de la obiectivele operaţionale. -publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate. noţiuni şi evoluţii istorice ale evenimentelor. de evenimente istorice. o abordare neştiinţifică a acestora demonstrează incompetenţa profesorului. înlănţuirea logică a conţinuturilor depinde de capacitatea de a sintetiza. depinde de conţinuturi şi noţiuni.publicarea de lucrări ştiinţifice pe teme de istorie sau metodică. Cunoaşterea se realizează prin: — sursele de informare folosite în procesul de predare-învăţare (atlase istorice. de cunoştinţele istorice. Aceasta pre supune propoziţii şi fraze concise.

între trei şi cinci semestre.n. Note: * Forme de învăţământ postuniversitar având. iar masteratul. în principiu.) QQ .concordanţă cu ştiinţa istorică. (n. o funcţie de specializare în vederea înscrierii la doctorat. Studiile aprofundate durează între unu şi două semestre.

-gradul de solicitare şi angajare a elevilor în lecţiile de istorie.utilizarea judicioasă a timpului acordat activităţii de predareînvăţare pentru parcurgerea activităţilor de învăţare prevăzute prin proiectul de lecţie. -raportul dintre strategiile didactice centrate pe profesorul de istorie şi cele activ-participative centrate pe elev. -adaptarea obiectivelor conţinuturilor şi a strategiilor la particularităţile de vârstă şi individuale. pe ani de studii. trimestre.proiectarea activităţii didactice la obiectul istorie. — diferenţierea şi individualizarea proceselor de predare-învăţare a istoriei pe grupe de elevi sau individual. lecţii etc.. —adaptarea conţinuturilor la capacităţile de învăţare ale elevilor. -autoevaluarea efectuată de elevi pe baza criteriilor menţionate de profesor. obligatoriu pentru fiecare temă de istorie. cu fraze scurte şi expresii cunoscute. Competenţa metodică a profesorului de istorie este rezultatul acţiunii de formare iniţială în facultăţile de istorie şi al exercitării profesiunii într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. -evaluarea elevilor. criteriile şi modalităţile de evaluare. -utilizarea manualelor. într-un fel sunt prezentate conţinuturile la clasa a V-a. în alt fel sunt prezentate la clasele de liceu. în funcţie de lecţie. utilizarea şi interpretarea testelor de evaluare. oferite prin diferite obiecte de . — realizarea obiectivelor operaţionale. mijloacelor de învăţământ eficient în funcţie de obiectivele conţinuturilor istorice şi de modul de integrare în procesul de predare-învăţare. Interdisciplinaritatea presupune legături cau zale cu geografia. . -alcătuirea. sistematic. concis. Cunoştinţele dobândite de elevi. religia şi alte obiecte de învăţământ. motivarea acesteia. Este dobândită treptat şi dovedită prin: . Abaterea de la conţinuturile. .corelarea intra şi interdisciplinară prin procesul de predareînvăţare. —respectarea adevărului istoric. -adaptarea strategiilor didactice în funcţie de obiective.— corelarea interdisciplinară. noţiunile şi explicaţiile din programă sunt considerate contrare adevărului istoric şi carac terului formativ al istoriei. -formularea obiectivelor operaţionale în funcţie de conţinuturi.

consecinţe şi ritmicitate. capacitatea de analiză şi sinteză. sau pe . Corelaţiile interdisciplinare dezvoltă creativitatea. spiritul critic. cauzale dintre evenimente istorice. Acestea oferă elevilor ocazia să sesizeze legăturile logice. cu referiri la disciplinele studiate în acelaşi an de învăţământ. religie permit folosirea lor în contexte noi. evoluţia lor. Profesorul de istorie poate realiza corelarea interdisciplinară. în plan orizontal. cul tură civică.învăţământ. geografie. în orele de istorie.

reflectate de programe şi manuale şcolare. organizează activităţi specifice cu grad mai mare sau mai mic de dificultate. încurajarea participării elevilor la acţiuni de cunoaştere. altul este mai încet în gândire. profesorul de istorie foloseşte metode tradiţionale (ex. care stimulează motivarea învăţării. vor deprinde şi cunoaşte grandoarea stilului baroc în artă. pe grupe sau activităţi frontale. la situaţiile de învăţare. Cunoaşterea psihopedagogică presupune. în lipsa documentelor. metode activ-participative care permit munca individuală. Corelaţia interdisciplinară asigură consolidarea cunoştinţelor de cultură generală. Un elev are o reacţie şi un spirit de observaţie puternice. Cooperarea. hărţi istorice. imperiu sau un popor. pentru profesorul de istorie. din documente sau diagrame. învăţarea conţinuturilor temelor din clasă. Profesorul de . în lecţia Formarea SUA pot fi evidenţiaţi. Din observarea atentă a construcţiilor Greciei antice vor formula concluzii despre arhitectura Greciei antice. filme didactice etc. a teoriilor ştiinţifice despre dezvoltarea psihică a elevilor. Conţinuturile lecţiilor de istorie. —abordarea unui stil didactic adecvat în funcţie de condiţii. hărţi. la particularităţile individuale şi ale clasei. diagramelor etc. cunoaşterea didacticii tradiţionale şi moderne. cu ajutorul elevilor. concluzionare fac parte dintr-un stil didactic atractiv pentru elevi.. bazat pe ironii în evaluarea frontală sau sumativă şi reproducerea verbală sau scrisă a celor spuse de profesor îndepărtează pe elevi de obiectul istorie. Profesorul. —adecvarea stilului didactic la particularităţile de vârstă. Elevii cu un intelect mai bine dezvoltat vor sintetiza. reacţionează greu. diapozitive. cu referiri la cunoştinţele dobândite în diferite clase. pe baza observaţiilor anterioare dar şi imediate. Elevii cu capacităţi reduse vor observa şi vor interpreta harta istorică pentru a prezenta aşezarea geografică. Exemplu: Cunoştinţele de geografie pot determina rolul mediului în apariţia şi evoluţia unor comunităţi umane. Stilul autoritar restrictiv. specificul unor civilizaţii.: expunerea). factorii geografici care au generat unitatea şi diversitatea acestei ţări. sau grupelor de elevi. din obser vaţiile asupra diapozitivelor cu palatele monumentale din timpul lui Napoleon. Pentru anumite conţinuturi. graniţele teritoriale pe care le cuprind un regat.. diverse caracteristici şi evoluţii ale evenimentelor. axate pe tehnici tradiţionale şi moderne. sunt cunoscute de elevi în procesul de predare-învăţare prin activităţi de învăţare diferite. în funcţie de capacităţile elevilor.plan vertical. Competenţa psihopedagogică în activitatea didactică la obiectul istorie este concretizată prin: —captarea atenţiei. stimularea interesului şi motivaţiei prin documente istorice. documente istorice sau materiale auxiliare). interpretare. pentru altele (unde sunt prezente diagrame. observare.

Cooperarea şi dialogul dezvoltă munca intelectuală.istorie nu trebuie să fie distant sau inaccesibil. 9 1 . a cauzalităţii şi consecinţelor evenimentelor istorice. datorită solicitării elevului pentru cunoaşterea adevărului.

dar în acelaşi timp anticipează activitatea elevilor.. Lecţiile. -sănătatea. ferm. fără extravaganţe şi neglijenţe. sau să le tolereze greşelile. cu părinţii. să nu apeleze la ironii sau aluzii care lezează personalitatea unor elevi. Literatura de specialitate română şi străină constată o mare diversitate de caracteristici ale problematicii competenţei educatorilor din învăţământ.iai<sci exagerata a unor elevi. executantul (elevul) şi mediul ambiant (spaţiul educaţional). .vx. prin procesul de predareînvăţare. pentru pregătirea examenelor. Dragostea faţă de elevi presupune încurajarea succesului acestora. profesorul este de neînlocuit. olimpiade. gradul diferit de complexitate al activităţilor de învăţare impuse acestora îndepărtează pe elevi de profesor şi de obiectul de învăţământ. cu colegii. Măria Eliza Dulamâ propune următoarele caracteristici personale: -ţinuta generală şi vestimentară ireproşabilă. de extragere. Optimismul pedagogic. exemplul lui influenţează în mod spontan elevii printr-o forţă de convingere emanată de caracteristicile personale. de prelucrare a datelor istorice. Decidentul este în general profesorul.punctualitatea şi disciplina în muncă. -perseverenţa şi conştiinciozitatea în îndeplinirea sarcinilor pedagogice şi didactice. activităţi de cercetare şi concursuri şcolare. -exigenţa faţă de sine şi faţă de elevi. Concepută ca o suită de situaţiiproblemă. — corectitudinea în evaluare. în activitatea la clasă profesorul trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă. la sistematizarea unor cunoştinţe despre o anumită cultură şi civilizaţie determină reuşita acţiunilor didactice în predarea-învăţarea istoriei în şcoală. Rezultatele la examene. acţiuni prin care se influenţează profund personalitatea elevului. -tactul şi măiestria pedagogică. îi determină pe aceştia să nu accepte stilul didactic practicat. Personalitatea profesorului de istorie. Personalitatea complexă a profesorului trebuie să impună o disciplină democratică. încrederea în elev. Profesorul creează condiţiile necesare realizării. . lecţia de istorie presupune din partea profesorului un proces decizional continuu. -capacitatea de a coopera cu elevii. dar şi elevul. Prin acţiunile conexe cu elevii: vizite la muzeu. drumeţii. răspunsurile acestora. . severitate. exigenţă principială. a obiectivelor lecţiei. calmul.^w.capacitatea de conducere şi organizare a procesului didactic (manage rială). Factorii primari ai deciziei de conducere a procesului didactic sunt: decidentul (profesorul). conţinuturile lor reprezintă pentru profesor activităţi de căutare. trebuie să fie calm. echilibrul şi stăpânirea de sine. la învăţătură în general sunt o consecinţă a activităţii didactice a profesorului de istorie. bazată pe activităţi didactice formative. pe propria disciplină şi seriozitate. promovarea stilului bazat pe cooperare şi încurajarea participării elevilor la soluţionarea cauzelor unui eveniment istoric.

interacţiunile profesor-elev, elev-profesor, în actul decizional. Efortul de a face deciziile sale să apară ca decizii de grup, luate împreună cu elevii, demonstrează că sfera noţiunii — profesorul ca factor de decizie — se lărgeşte, cu toate că elevii participă la procesul decizional numai în anumite etape. După Steliana Toma, etapele procesului decizional sunt reflectate de următoarea schemă:

ideal educativ

conducerea generală a învăţământului

Nivelul l Nivelul II Conducerea generală Conducerea a sistemului intermediară în plan de învăţământ teritorial

Nivelul III Conducerea procesului de învăţământ la clasă

93

... „.^IGI i iui ueuuionai, profesorul şi elevii sunt actori şi executanţi care influenţează acest proces, în general, în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice, profesorul de istorie se poate afla în situaţii decizionale de certitudine, dar şi de incertitudine şi risc. Situaţiile de incertitudine în actul decizional al procesului de predare-învăţare pot fi determinate de: — inactivitatea elevilor; -lipsa materialului didactic; -lipsa flexibilităţii în gândire din partea profesorului în faţa schimbărilor; — înscrierea deciziei în intervalul optim. Responsabilitatea profesorului în luarea deciziilor la diferite niveluri de conducere este reflectată de schema următoare:

Literatura de specialitate prezintă diferite modele decizionale privind activitatea didactică. Dintre acestea, două sunt reprezentative: -modelul lui Jean Donnay; -modelul lui R.l. Yinger. Modelul Donnay este centrat pe interacţiunea profesor-elev, ţine cont de starea iniţială a profesorului, dar şi de cea a elevului, şi de experienţa celor doi parteneri. Profesorul este într-o interacţiune permanentă cu elevii pe tot parcursul lecţiei, evaluează cerinţele proiectului didactic cu activitatea de predare-învăţare. în lecţie, dacă cerinţele profesorului sunt respectate, activitatea didactică se desfăşoară conform celor decise, proiectate, dacă nu, se recurge la procedeul de rutină sau se creează ad-hoc noi procedee. Modelul R.l. Yinger stabileşte următoarele etape în procesul decizional al profesorului: -definirea problemei; -formarea iniţială a problemei; -selectarea soluţiei (deciziei). în concepţia lui R.l. Yinger, soluţia este influenţată de trei dimensiuni: adaptare, investigare şi elaborare. Acestea presupun alternative care se pot modifica în timp în actul decizional, învăţarea are două coordonate: o coordonată informaţională şi alta operaţională, în funcţie de actul decizional, strategii didactice, elev, mijloace de învăţământ etc., aceste două laturi ale învăţării se pot dezvolta inegal, învăţarea de tip receptiv-reproductiv presupune redarea datelor istorice, conţinuturilor, noţiunilor, aşa cum au fost expuse şi cum au fost însuşite de elev. Elevul este informat, îndopat cu conţinuturi, date şi fapte istorice, în cazul în care, prin acţiuni la care participă elevul, procesele psihice de cunoaştere sunt solicitate la nivel operaţional (al gândirii), se formează deprinderi practice, operaţii intelectuale, strategii cognitive, atitudini, sentimente, structuri de personalitate. Ex. 1 — deprinderi practice din interpretarea unei hărţi; Ex.2 — capacitatea de a sesiza cauzele evenimentelor istorice; Ex.3 — atitudini, sentimente, conduită civică determinate de evenimente.

2. ELEVUL Elevul constituie elementul cel mai important al procesului de predare-învăţare a istoriei. Profesorul trebuie să cunoască etapele învăţării, particularităţile psihologice de vârstă şi individuale ale elevilor, teoriile privind motivaţia învăţării. în procesul de predare-învăţare, profesorul trebuie să ţină seama de câteva elemente: — elevul nu trebuie să obosească învăţând; - efortul să fie dozat în funcţie de particularităţile de vârstă individuale;

95

şi de calitate se dobândesc prin activităţi didactice, tradiţionale, dar şi moderne; — obiectivele instruirii sunt atinse dacă se găsesc mijloacele corespunzătoare, eficiente realizării lor. Elevul este o personalitate unică, cu capacitate şi viteză de învăţare diferite. Trăsăturile esenţiale ale elevilor trebuie sesizate de profesor, înmagazinate, eventual fixate pentru a modela procesul de predare-învăţare, în funcţie de cerinţele elevilor sub aspectul însuşirii. Conţinuturile programelor de istorie, ale manualelor trebuie să fie elaborate conform vocabularului şi formelor de gândire specifice anilor de studiu, care reflectă vârsta diferită a elevilor. Conţinuturile trebuie segmentate pas cu pas, cu revenire la aspectele dificile. Stadiul gândirii concrete (6-7 şi 11 ani) ne interesează pentru a prezenta aspecte legate de activităţile pentru parcurgerea şi însuşirea conţinuturilor manualului de istorie de clasa a IV-a. Conţinuturile istoriei de clasa a IV-a trebuie structurate, prezentate concis, cu fraze scurte, educative. Activităţile didactice au în vedere operaţiuni concrete, prin care percepţia este gradată. Stadiul gândirii formale, după 10-l1 ani, permite raţionamente directe şi inverse, realizarea clasificării după criterii prezentate de profesor, transferă informaţii în sisteme de referinţă diferite. Elevii de gimnaziu, prin evoluţiile fizice şi intelectuale, sunt întrun stadiu preformal, deoarece s-au constatat diferenţieri între ei. Acţiunile unor elevi sunt dominate de operaţii concrete, alţii fac raţionamente directe. Unii se menţin la nivelul operaţiilor concrete, alţi sunt capabili de acţiuni şi operaţii mintale. Pot sesiza cauzalitatea unor evenimente istorice, acţiuni şi consecinţele acestora, fn predarea-învăţarea istoriei naţionale, cunoştinţele noi nu pot fi deprinse şi formate fără suporturi concrete obiectuale sau figurale. La clasa a V-a, pentru formarea noţiunilor de cultură, profesorul prezintă imagini care înfăţişează elemente de cultură materială, dar şi spirituală. Ce reprezintă imaginile prezentate?'Elevii le percep, le descriu şi, cu ajutorul profesorului, însuşesc noţiunea de cultură: totalitatea valorilor realizate de o comunitate umană. Elevul, în timpul activităţii didactice, prin situaţiile de cunoaştere activă create de profesor, trebuie să devină capabil să efectueze singur comparaţii, analize, generalizări, raţionamente. Cunoaşterea cauzelor evenimentelor istorice şi a legăturilor dintre acestea dezvoltă gândirea şi imaginaţia, permite ordonarea logică a noţiunilor şi în ceea ce priveşte desfăşurarea evenimentului istoric. Explicarea evenimentelor fără implicarea elevilor face din lecţie o activitate monotonă, nu activează gândirea, are valenţe educative inferioare în comparaţie cu activităţile în care sunt implicaţi elevii. Folosirea unor metode activ-oarticipative (lucrul cu harta istorică, cu documentele istorice etc.) concentrează atenţia asupra unor observaţii (la hartă), concluzii (din documentele istorice), sporeşte capacitatea de receptare a conţinuturilor şi noţiunilor istorice.

...... 84..... Profesorul prezintă lucrarea Cartea minunilor lumii a lui Marco Polo. Memorarea mecanică nu facilitează învăţarea... Ritmul rapid de derulare a predării-învăţării distrage atenţia.. extrase din introducerea la Cosmografia din 1507. orientate atât asupra propriei sale comportări la clasă.. Activităţile de învăţare activ-participative se realizează cu localizarea pe hartă a teritoriilor explorate de Marco Polo..... Tema: Marile descoperiri geografice..... pentru a cunoaşte călătoria acestuia în China. iar a doua variantă. Acest procedeu impune memorarea mecanică. Prezentăm două variante de abordare a unor lecţii. caravanele... El arată la hartă.. menţionaţi precursorii marilor descoperiri geografice. interpretări de hărţi istorice şi documente. pe care o recomandă elevilor. activitatea desfă-şurându-se după procedeul dictării. conţinuturile istorice sunt însuşite de elevi. Varianta a ll-a se bazează pe îmbinarea metodelor moderne de predare-învăţare cu metodele tradiţionale. în activitatea didactică sunt folosite manualul... cât şi asupra comportamentului elevului.. prin metodele activ-participative... călătorii în Orient. blochează gândirea şi imaginaţia.... cu conţinuturi şi obiective legate de instruirea prezentată de programa de istorie... Elevii menţionează. — Deschideţi manualele la p.. regelui Spaniei.. scrisoarea lui Amerigo Vespuci. Din cunoştinţele dobândite anterior ce puteţi spune despre avântul economic şi mentalitatea oamenilor? — Pe baza cunoştinţelor generale şi a diagramei de la p... analiză.... când profesorul explică... prezintă conţinuturi şi noţiuni fără antrenarea elevilor în activitatea de predare. raţionalizare... cauze..... 84. blochează activităţile independente de însuşire a cunoştinţelor şi dezvoltarea gândirii.... Bartolomeo Diaz (1487).. fotografiile care prezintă navigatorii... sau diferite documente istorice: extrase din jurnalul lui Magelan. priviţi harta.. diagrama referitoare la descoperirile geografice. când profesorul îmbină procedeele clasice cu cele moderne. Ibn Battuta (1325)... Activitatea de predare-învăţare a istoriei nu trebuie să se bazeze pe dictatul lecţiei sau pe schemele pe tablă cu conţinuturi nesemnificative.. prima. Profesorul prezintă evenimente legate de marile descoperiri geografice: precursori... pe Beniamin din Tudela (1170)...... pe baza dia gramei.. ca de altfel şi ritmul lent care nu permite concentrarea atenţiei.... deschideţi atlasele la pag. Acţiunile profesorului trebuie să fie echilibrate. prin alternarea acestora cu perioade de expunere şi explicaţie care să concentreze elevul spre obiectivele lecţiei... scrisoarea trimisă de Columb. 0 7 . Contactele Europei cu lumea nouă.. prin trasarea de sarcini concrete fiecărui elev.... prin comparaţii..... Henric Navigatorul (1415).. principalele descoperiri. înlocuieşte manualul cu caietul de notiţe.... Nicola de Conţi (1444)....Profesorul trebuie să creeze un climat de muncă în clasă.. Dialogul elev-profesor şi profesor-elev trebuie axat pe subiectul lecţiei...... Prin procesul didactic.......... al XV-lea? Cunoaşterea se rezumă la Europa şi nordul Africii. Ce puteţi spune de orizontul cunoaşterii până în sec.

prozelitismul religios. intră în relaţie cu conţinuturile şi resursele materiale folosite de profesor în activitatea didactică. Radu. 1996.cit. 4. Succesul elevului în învăţare depinde atât de strategiile adoptate de profesor în activitatea de predare şi notare.u. f.2: explicarea unor conţinuturi. 134. p. p.. în acest sens. 1987. Ed. — NOTE — 1. 43. Folosindu-se harta şi cunoştinţele elevilor.Metoda predării istoriei în învăţământul preuniversitar. pp. 1994. interpretare. care în esenţă este o deprindere realizată pe parcursul instruirii. este sesizat pericolul otoman pentru comerţul cu Orientul. comparare.N. Mitrofan... Ex.deprinderi de folosire a normelor de lucru. Gheorghe Alexandru .N. Bucureşti. 8. 9.a. 1: interpretarea unei hărţi istorice. anume concepute. învăţământul în oraşul Giurgiu.. Ex. Andre de Peretti. elevul îşi construieşte propria cunoaştere atunci când. Editura Dacia ClujNapoca.. şi psihograma. cât şi de strategia sa personală. 7. pp.Vezi. Academiei.. Editura Pressco. Majoritatea profesorilor consideră că rolul lor este de a-i învăţa pe elevi. In realitate. p. p. 2. op.4: studii de caz: .cit. 40-41. 50. evenimente etc. op. Aptitudinea pedagogică. Gheorghe Dumitrescu.l.. 40.3: evaluarea prin itemi. pp. passim. de întocmire a notelor de lectură pentru efectuarea temelor pentru acasă. 5. — dezvoltarea capacităţii de organizare a situaţiilor de autoinstruire.cit..Ibidem. 15.______ ^. Ex. 3. 166-l69. prin situaţii. însuşirea tehnicilor muncii intelectuale presupune iniţierea elevilor în metode specifice de învăţare la dezvoltarea istoriei. Ex. progresele în navigaţie. p. Pagini de istorie. .. evoluţii istorice.Ştefan Păun.loan Jinga. op. 6. Aceasta presupune exersarea lor până devin deprinderi. Experienţa didactică şi creativitatea. prin observare.14-l5. cit. Ion Negreţ. Mitrofan. 52.Andre de Peretti. p. Miron lonescu. op.uci ou expunerea profesorului privind cauzele marilor descoperiri geografice: avântul economic al Europei apusene. 1988..

filme didactice. reţinerea mesajului vizual. foi transparente. prin potenţialul pedagogic. benzi magnetice. concepte. nu există studii în ceea ce priveşte calitatea receptării mesajului. Mijloacele de învăţământ. Cu ajutorul lor. Mijloacele de învăţământ pentru studiul istoriei reprezintă un ansamblu de resurse şi instrumente materiale şi tehnice folosite de profesori în predare şi de elev în învăţare. pe care profesorul le utilizează pentru a facilita perceperea. Dintre mijloacele de comunicare a informaţiei istorice.VI. pentru realizarea obiectivelor stabilite de programele şcolare la acest obiect de învăţământ.FUNCŢIILE MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 3. elevii asimilează mai uşor cunoştinţele istorice şi îşi consolidează sistemul de noţiuni.INTEGRAREA MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LECŢIILE DE ISTORIE 5. fixarea şi consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice1. Mijloacele de învăţământ folosite în predarea-învăţarea conţinuturilor istorice transmit informaţii despre fapte. cu avantaje şi dezavantaje. judecăţi despre cauzele evenimentelor istorice. Funcţia de comunicare a informaţiilor istorice. evoluţii. prin solicitarea memoriei şi a interesului pentru problemele prezentate. presupun principii care le asigură funcţii speciale în raport cu rolul dominant în activitatea didactică. Pentru unele mijloace de învăţământ. consecinţe. fenomene istorice. schema la tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢÂMÂNT UTILIZATE ÎN PREDAREA-ÎNVĂTAREA ISTORIEI 1. înţelegerea. menţionăm mijloacele audio-vizuale care asigură. emisiuni TV.PREZENTAREA UNOR MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1. FUNCŢIILE MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT A. discuri. atlasele. evenimente. manualul. Experienţa didactică consemnează importanţa acestora. tabla. 2. cu o diferenţiere cuprinsă între 20% pentru mesajele vizuale şi 30% pentru mesajele auditive. CONSIDERAŢII GENERALE Termenul de mijloc de învăţământ desemnează resursele materiale concepute şi realizate pentru activitatea de predareînvăţare-evaluare. Principiile au în vedere activizarea procesului de cunoaştere.CONSIDERAŢII GENERALE 2.CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 4. montaje audio-vizuale. creta. evoluţia lor. concepte. diafilme. . noţiuni etc. cum sunt documentele istorice. fotografiile. în proporţie de 30-60%. casete video. Pentru comunicarea informaţiei istorice pot fi folosite diapozitive.

dezvoltă curiozitatea. Folosirea unor mijloace de . tema avută în dezbatere în procesul de predareînvăţare (lecţii). se dezvoltă capacitatea elevilor de a aprecia. îndeamnă la cercetare şi studiu individual. Cu ajutorul lor. Funcţia de substituire constă în faptul că mijloacele de învăţământ substituie realitatea istorică într-o manieră proprie. de a investiga spaţiul istoric. Motivaţia învăţării temei Arta Renaşterii este stimuiată prin diapozitive. Un film didactic prezintă un eveniment istoric. E. construcţiile megalitice etc. Mijloacele de comunicare audio-vizuale măresc curiozitatea reconstituirii unor eveni mente istorice din trecut. modele etc. evenimente istorice. Funcţia estet/că constă în faptul că. Prezentarea unei casete video despre piramide._____. elevii obţin informaţii corecte. filmele de arhivă.. F. profesorul de istorie reuşeşte să prezinte în mod atrăgător. comparaţia. Funcţia ergonomică (funcţia de realizare a efortului în activitatea de predare-învăţare) este capacitatea mijloacelor de învăţământ de a transmite un volum mare de informaţii într-un timp scurt. sinteza. înţelege şi evalua esteticul realităţii obiective. diapozitivele cu monumente istorice etc. asigură observarea în grup. evoluţii statale etc. Funcţia formativă se valorifică în predarea-învăţarea istoriei prin capaci tatea mijloacelor audio-vizuale de a stimula analiza. C. Prin imagini. dezvolta şi stimu la motivaţia învăţării.. interesul de cunoaştere. curiozitatea. captivant. studii de caz etc. B. D. moti vaţia învăţării. care pot fi analizate în clasă. Exemplu: evaluarea realităţii despre monumente istorice.^1 şi urnitelor pentru fiecare mijloc de învăţământ informativ o face Gheorghe Tănasă 2. prin mijloace de învăţământ speci fice. Funcţia de motivare a învăţăturii (stimulatoare) constă în capacitatea mijloacelor de învăţământ dirijate de profesor de a provoca. activează atenţia. Prin intermediul mijloacelor de comunicare a informaţiei. deoarece cu ajutorul acestora profesorul prezintă situaţii problemă.^. clasificare pe care o prezentăm în această lucrare. Exemplu: filmele pe teme istorice. cauzele unor evenimente. oferă posibilitatea elevului de a explora realitatea substituită. despre lumea antică. albume despre arta din această epocă. formează convingeri despre război.

capacităţi şi deprinderi dobândite de elevi. situaţii-problemă. Diapozitive cu imagini.: pe calculator). cu valenţe educative deosebite.învăţământ cât mai diversificate în activitatea la clasă oferă profesorului de istorie cadrul necesar unor activităţi eficiente. G. în care elevii sunt puşi să dentifice şi să compare diferite evenimente istorice. Funcţia de evaluare a randamentului şcolar oferă posibilitatea profe sorului de istorie de a obţine informaţii referitoare la rezultatele instruirii. mijloacele audio-vizuale pot crea în lecţii. . cunoştinţe stocate (ex. sub 'ndrumarea profesorului de istorie.

şi de echipamente tehnice care redau imagini şi sunete pentru o recepţionare individuală sau colectivă. realizează în esenţă un învăţământ formativ. ma nuale. acestea au în vedere interdependenţele pe care le creează în actul didactic. Valoarea pedagogică este dată de eficienţa lor în realizarea obiectivelor pedagogice6. radioul. mulaje. După natura lor. fotografii. — mijloacele audio-vizuale cuprind un ansamblu de materiale. Mijloacele audio-vizuale au o forţă de comunicare şi demonstrare deosebită. aspectomatul şi diastorul pentru proiecţia diapozitivelor. •mijloace tehnice auditive: casetofonul. după rolul pe care îl au în activitatea didactică sau după natura lor.mijloacele scrise sunt elaborate de profesori. hard-discul pentru calculatorul electronic. . care sto chează o informaţie (în cazul nostru o informaţie istorică). magnetofonul. operaţionează procesele gândirii. machete. auditivă. sau pe ambele căi concomitent5. dezvoltând activitatea individuală sau de grup prin: texte. Este foarte important ca profesorul de istorie să cunoască potenţialul didactic al mijloacelor de învăţământ şi tehnicile de acţionare a mijloacelor audio-vizuale. tablouri. de elevi.. aparatul de filmat. CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT Există mai multe clasificări ale mijloacelor de învăţământ. copact-discul. tablă magnetică4: . — mijloace de învăţământ pentru evaluare. epidiascopul pentru diapozitive şi diafilme. albume. Mijloacele audio-vizuale se împart în: •mijloace tehnice vizuale: epiproiectorul pentru suporturi opace. există mijloace de învăţământ obiectuale. de instituţii spe cializate. -mijloace de învăţământ pentru exersare şi formare a deprinderilor profesionale. cărţi. video-documentarul pentru citit microfilme (în cazul datelor istorice microfilmate). desene. pe cale vizuală. planşe.3. retroproiectorul pen tru folii transparente. prin funcţiile didactice îndeplinite. scheme. de asemenea. în esenţă. După rolul pe care îl au în activitatea didactică se împart în3: -mijloace de învăţământ pentru comunicare. dicţionare etc. scrise şi audiovizuale. -mijloace de învăţământ pentru raţionalizarea timpului orei de istorie. pickup-ul pentru discuri. -mijloace de învăţământ pentru investigaţie. videocasetofonul.

de modul cum sunt integrate în lecţiile de istorie. a crea motivaţia învăţării. Eficienţa presupune: . care începe înain te de activitatea didactică şi continuă cu procesul de predareînvăţare şi se încheie cu stabilirea concluziilor desprinse din evaluarea realizărilor obiec tivelor stabilite pentru mijloacele audio-vizuale. . în activitatea didactică. -folosirea lor pentru evaluarea unor cunoştinţe. -folosirea judicioasă. Mijloacele de învăţământ asigură învăţarea la nivelul gândirii logice şi a reflecţiei.o selecţionare raţională a mijloacelor de învăţământ în obiectivele pedagogice. -alegerea momentului folosirii mijlocului de învăţământ în succesiunea lecţiei pentru a forma la elevi deprinderi practice._ MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LECŢIILE DE ISTORIE Eficienţa mijloacelor de învăţământ în procesul de predareînvâţare depinde de calitatea lor. de la experimentele directe la cele abstracte. deprinderi. -stabilirea obiectivelor urmărite prin folosirea mijloacelor de învăţământ. condiţionarea reciprocă. -folosirea mijloacelor de învăţământ pentru crearea unor ideiancoră ale activităţii educative. -o pregătire activă. complexă a profesorului de istorie. a mijloa celor audio-vizuale. -direcţionarea activităţilor de instruire de către profesor. în funcţie de obiectivele lecţiei. Metodologia integrării depinde de competenţa profesorului de istorie şi de particularităţile de vârstă ale elevilor. echilibrată. pentru dobândirea de noi cunoştinţe. Folosirea mijloacelor de învăţământ lărgeşte câmpul de cunoştinţe al elevilor. de mijloacele didactice existente în şcoală. în unele cazuri chiar de elevi. oferă posibilitatea de a descoperi cauzele şi consecinţele. -adaptarea riguroasă la sarcinile de învăţare. — interdependenţele lor. conexiunile şi interferenţele dintre date şi procesul istoric7.

.

timpul istoric. cu comentarii şi imagini adecvate etc.5. localităţi. diagrame. adică proiecţie prin transparenţă a documentelor şi imaginilor istorice. cu o înclinaţie de 20-30 grade spre interiorul sălii de clasă. modele. cunoaşterea unor evoluţii şi procese istorice. Proiecţia se face pe un ecran ferit de lumină naturală în timpul derulării. Imaginile sunt stabilite în ordine. Hărţile. Mijloace audio-vizuale Epiproiectorul este utilizat pentru epiproiecte în condiţii de camuflaj. Mijloacele grafice concretizează spaţiul istoric şi geografic. Imaginile expuse permit dialogul elev-elev. culturi arheologice. De asemenea. perioade. colecţionate de profesori sau elevi. Adaptarea distanţei de proiecţie este esenţială pentru claritatea imaginii. care prezintă spaţii istorice. monumente istorice etc.) 5. detaliază şi generalizează fenomene şi evenimente istorice. diferite obiecte istorice. documente istorice. elaborate pe epoci. Dioproiecţia se realizează cu o gamă largă de operaţii. în funcţie de conţinuturile lecţiilor. dar şi imagini reprezentative ale unor culturi. Epiproiectorul este folosit pentru dioproiecţie.1. sunt diferite.3. personaje. sunt mijloace pentru obţinerea unor informaţii referitoare la epoci. tematici istorice. Reprezentările cartografice cu conţinuturi istorice sunt expresii grafice ale analizelor istorice asupra unei ţări.. realizate de edituri sau confecţionate de profesori şi elevi. evenimente. arme. ceramică). scheme etc. ţări. 5. Ştiinţa istorică a creat atlase care prezintă hărţi istorice şi geografice. monede şi medalii. ce prezintă evenimente istorice. Simbolurile istorice dar şi geografice permit interpretarea hărţilor istorice. culturi. evenimente istorice. Diostarul şi aspectomatul sunt alte aparate care necesită o pregătire a profesorului în ceea ce priveşte funcţionarea şi folosirea lor. civilizaţii. (Exemplu: Atlasul biblic. Mijloace obiectuale Obiectele arheologice (unelte de muncă. profesor-elev. Atlasele sunt culegeri de hărţi. Ele reprezintă realităţi istorice autentice şi intensifică motivaţia pentru cunoaştere. aşezări umane. PREZENTAREA UNOR MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5. Va fi plasat frontal. fiind urmate de comentarii ale elevilor sau profesorului. dezvoltând un spirit de cooperare în activitatea didactică. .). arme. Atlasul lumii antice. podoabe. Acesta proiectează prin reflexie (fotografii.2. Mijloace grafice Istoria conţine evenimente care trebuie încadrate în timp şi spaţiu. hărţi de epocă. trebuie inventariate şi stocate în cabinetul de istorie. culturi. evenimente localizate geografic etc.

298. Minodora Perovici. artistice. 14. Teodor Mucica. Colecţiile de diapozitive cuprind imagini despre istoria naţională şi universală. filmele didactice. op. Manual de pedagogie. Gh. cit.ncKup-ul. Elena Istrate. p. Radioul poate fi utilizat pentru audierea de reportaje cu subiect istoric sau de evenimente contemporane care devin istorice. Videocasetofonul. op. Tănasă. . cit. p. Gh. Profesorul foloseşte înregistrările pentru a aprofunda şi explica evenimentele istorice. Tănasă) Diapozitive Filme didactice Mape cu documente istorice Atlase Folii transparente Casete video Diafilme Benzi magnetice Modele Portrete Hărţi murale şi de contur — NOTE — Apud loan Jinga. pp. p. passim. televiziunea au valenţe educative deosebite. 297. Elena Istrate. dezvoltă capacitatea de sinteză. casetofonul şi magnetofonul redau sunete înregistrate. Ibidem. loan Cerghit. istorice. Mijloace audio-vizuale în studiul istoriei. p. 305. elementele caracteristice ale unei culturi sau civilizaţii. op. Tânasâ. Structura mijloacelor de învăţământ (după Gh. permit sesizarea cauzelor unui eveniment istoric. cit. Ibidem. 122. p. Apud loan Jinga. 115-l17. Elevii sunt învăţaţi cum să noteze ideile semnificative din conţinutul audiat.

-transferul cunoştinţelor: aplicaţii. Secvenţele lecţiei sunt2: — captarea atenţiei. ci complexă. —transmiterea noului conţinut. un model flexibil proiectat.1. pornindu-se de la obiectivul fundamental. tipuri de lecţii cum sunt: —lecţii de comunicare-dobândire de cunoştinţe. —locul de desfăşurare. Variabilele ce intervin în alegerea variantei de lecţie sunt1: — conţinutul instruirii. —dirijarea învăţăturii. .ACTIVITĂŢI DIDACTICE DIN ŞCOALĂ 2. . . ACTIVITĂŢI DIDACTICE DIN ŞCOALĂ 1. —lecţii de formare a principiilor şi deprinderilor.ACTIVITĂŢI DIDACTICE EXTRAŞCOLARE 1. -gama obiectivelor operaţionale. Lecţia nu este o activitate didactică rigidă.obţinerea performanţelor. După sarcina didactică3. — realizarea conexiunilor inverse (feedback). —lecţii de evaluare. legături inter/intra trandisciplinare. —lecţii de consolidare-sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor formate. determinat de obiectivul fundamental urmărit. —reactualizarea cunoştinţelor anterioare. Lecţia de istorie — tipuri şi categorii Lecţia face parte din cel mai utilizat mod de organizare a procesului de învăţământ instituţionalizat şi este forma principală în care se desfăşoară activitatea de predare-învăţare-evaluare.VII.stilul de predare. .enunţarea obiectivelor operatorii. . Tipul de lecţie „este un anumit mod de constituire şi însuşire a lecţiei". -utilizarea conceptelor însuşite în contexte variate. în funcţie de care este numită fiecare categorie de lecţie. -analiza diagnostică preliminară a resurselor umane şi materiale.lecţii mixte. FORME DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 1. —strategiile şi metodologiile proiectate. —lecţii de recapitulare. -evaluarea performanţei.

. -lecţie-experiment. -asimilarea cunoştinţelor prin activităţi activ-participative. materiale didactice. — lecţia dezbatere. hartă. raţională. prin conţinuturi.organizarea clasei pentru lecţie şi captarea atenţiei. -lecţii de fixare prin activităţi practice. -lecţie prin activităţi practice. evaluări. oferă o multitudine de variante pentru realizarea lecţiei. -lecţie bazată pe munca independentă. Lecţia mixtă sau combinată realizează mai multe sarcini didactice: . -lecţie bazată pe material demonstrativ: document istoric. -lecţie de analiză a observaţiilor în urma vizitelor la muzeu. Lecţia de comunicare a noi cunoştinţe la istorie cunoaşte variante cum sunt: — lecţie introductivă. —conexiunea inversă. sau la diverse obiective istorice. -pregătirea elevilor pentru asimilarea noilor cunoştinţe. Istoria. -verificarea prin teste. documente istorice. —lucrări scrise. care sunt necesare activităţii de predare-învăţare-evaluare a conţinuturilor istoriei5. — actualizarea elementelor de conţinut. care abordează diferenţiat activitatea de predare-învăţare. -sistematizarea cunoştinţelor.. bibliografie. -lecţia de analiză a lucrărilor practice şi a lucrărilor scrise. ca obiect de învăţământ. a ceea ce doreşte profesorul să realizeze cu elevii într-o perioadă de timp6.lecţia bazată pe munca independentă Lecţia de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor formate cunoaşte variante cum sunt: -lecţii bazate pe exerciţii individuale şi de grup. Proiectarea activităţii didactice este un proces de anticipare sistemică. -lecţia prin analiza de caz. —lecţie de îmbinare a verificării orale cu verificări scrise. Proiectarea didactică presupune proiectarea activităţii didactice anuale . Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor cunoaşte următoarele variante: -lecţia în cabinetul de istorie.pedagogică prezintă tipuri şi variante de lecţii4. diapozi tive etc. Lecţia de evaluare a performanţelor şcolare poate cunoaşte variante cum sunt: —lecţie de evaluare orală. prin evaluarea continuă. -lecţii de confecţionare de materiale didactice. -lecţie pe grupe de elevi. —fixarea cunoştinţelor.

Mate didac bibliog Capitol Tema N r. 1. sinteză. ore Perioada Operaţionalizarea obiectivelor la istorie presupune. -succesiunea capitolelor şi conţinuturilor. cu ocazia elaborării proiectului lecţiei. mijloace de învăţământ. Proiectul activităţilor semestriale Proiectarea semestrială vizează obiective pedagogice: capitolul. ~] ~ Observaţii Nr. Stabilirea obiectivelor operaţionale în proiectul semestrial simplifică proiectarea sistemului de lecţii. patru-cinci obiective concrete derivate din obiectivul general (scopul lecţiei). reca pitulare. în cazul nostru. realizabile pentru o oră de curs (secvenţe de timp)7. dacă nu sunt prevăzute de programa de istorie.2. numărul de ore atribuit fiecărei lecţii. de ore Perioada La baza proiectului (planificării) anuale stă programa şcolară (curriculum). permite.3. în următoarea ordine: Nr. 1. activităţi practice. -stabilirea numărului de ore atribuite fiecărei unităţi de conţinut şi repre zentarea timpului necesar fiecărei activităţi didactice: predare. Semestrul Capitolul Nr. Simplificarea proiectării anuale asigură operaţionalitatea conţinuturilor stabilite pentru fiecare lecţie. planificarea anuală). asupra istoriei. . crt. Aceasta oferă o viziune de ansamblu. să se înmagazineze noi situaţii de învăţare. bibliografie. crt. tema.(proiectul. Proiectul activităţii anuale la obiectul istorie Proiectul didactic anual vizează: -obiectivele specifice. pornind de la faptul că stabilirea obiectelor operaţionale este o activitate care se efectuează pentru fiecare lecţie în parte. Sunt profesori care elimină această rubrică. pentru o lecţie. evaluare. pe baza constatării evaluării situaţiilor de învăţare din lecţiile anterioare. o perspectivă asupra predării disciplinei de învăţământ. modalităţi de evaluare.

operaţional ore e Perioada Data Tipul de activitate Modalitate şi forme de evaluare Obs. încadrarea activităţii didactice în timpul stabilit de programa şcolară.4. a probelor de evaluare. Obiectivele operaţionale. consolidare. trebuie să cunoască clasa de elevi. profesorul poate face modificările necesare. crt. . con ţinuturi istorice.precizarea obiectivelor operaţionale informative (ce va şti elevul la sfârşitul lecţiei) şi formative (ce va şti să facă elevul la sfârşitul lecţiei). asigură eficienţa lecţiei. Proiectarea lecţiei de istorie Proiectarea lecţiei asigură rigoare activităţii didactice. de nivelul de pregătire la care au ajuns elevii. care este schematic şi sumar8. tipul de activitate. modalităţile şi formele de evaluare sunt orientative. evaluare. Tema sinteza Obiective Nr. Operaţiile proiectării didactice la obiectul istorie sunt9: .Proiectarea sistemului de lecţii de istorie presupune: —stabilirea obiectivelor pedagogice în funcţie de obiective specifice. evaluare presupune următoarea rubricaţie: Nr. Pentru o proiectare corectă a unei lecţii de istorie. —precizarea elementelor esenţiale de conţinut pentru a asigura îndepli nirea obiectivelor sub raport conceptual şi experimental practic. Proiectul didactic stabileşte în detaliu desfăşurarea lecţiei. Proiectarea conţinuturilor pentru evaluare Proiectarea conţinuturilor pentru perioada de recapitulare. a bibliografiei. 1. din multitudinea de obiective operaţionale sunt recomandabile 5-6 obiective. spre deosebire de planul lecţiei. pentru efi-cientizarea activităţilor didactice de recapitulare. — indicarea exerciţiilor (temei pentru acasă). consolidare.5. eficienţă activităţii de predare-învăţare. o anticipare amănunţită a ceea ce va trebui să realizeze profesorul în clasă. în general. profesorul trebuie să cunoască elementele de bază ale proiectării didactice. ale principiilor procesului de învăţământ şi tehnologiei didactice. Proiectarea materializată prin proiectul de lecţie (proiect de tehnologie didactică) previne şi elimină erorile în activitatea didactică. în funcţie de situaţiile concrete. Alcătuirea proiectului didactic presupune pregătirea metodică şi ştiinţifică. 1. să dispună de capacitatea de a anticipa acţiunile didactice. — precizarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ.

recuperarea unor conţinuturi. material didactic şi bibliografic). Consultaţiile au în vedere atât elevi cu probleme la învăţătură. dar elevii nu primesc note sau avertismente. pentru recuperarea carenţelor provenite din activitatea programată în orar.analiza resurselor vizează conţinuturile stabilite de programele de istorie. olimpiade. teoriile învăţării şi motivaţiei presupun cunoştinţe de psihopedagogie şcolară10.. trebuie structurate după principiile logicii didactice.) prin care sunt realizate obiectivele operaţionale. Consultaţiile dida ctice Consultaţiile didactice sunt activităţi prin care profesorul de istorie şi elevii interesaţi urmăresc anumite obiective: aprofundarea unor conţinuturi pentru examene. fapte. teoriile învăţării şi teoriile motivaţiei învăţării. Acestea sunt organizate în afara orelor de curs printr-o consultare profesor-elev. aprofundarea . în urma unor situaţii prin care anumiţi elevi nu au putut participa la activitatea de instruire. cât şi elevii excelenţi. stabilirea timpului necesar folosirii lor în unitatea de timp. stabilită la 50 de minute pentru o lecţie (temă). care să asigure formarea capacităţilor şi deprinderilor stabilite de obiectivul formativ şi conţinuturi informative esenţiale (informaţii. Elaborarea strategiilor didactice presupune cunoaşterea acestor noţiuni de către profesorul de istorie. privind recuperarea unor conţinuturi. realizează scenariul activităţii cu implicarea celor două elemente ale binomului educaţional: profesorul şi elevul. Analiza condiţiilor presupune cunoaşterea mijloacelor de învăţământ necesare activităţii didactice. evenimente. Tematica este stabilită de profesor şi elevi. de asemenea. Este necesară o evaluare a activităţilor de acest gen. privind aprofundarea unor concepţii şi noţiuni. Conţinuturile învăţării stabilite de programe. cauze. psihologia elevului. Conceptul semnifică o activitate de grup cu mai mulţi elevi. Particularităţile de vârstă şi individuale. elev-profesor. organizare şi realizare a unei situaţii de predareînvăţare-evaluare pe baza unui obiectiv. prezentate de manuale. consecinţe etc. Din conţinuturile istoriei selectăm un conţinut formativ esenţial.6. durata şi modul de desfăşurare. Meditaţiile la obiectul istorie sunt activităţi programate în afara orarului şi vizează instruirea suplimentară pentru examen. concursuri şcolare. Strategiile didactice favorizează dezvoltarea memoriei şi învăţarea. Consultaţiile vizează aprofundarea unor conţinuturi legate de bibliografia pentru olimpiada de istorie. 1. sau cu un singur elev pentru pregătirea. condiţiile materiale necesare învăţării (manuale. Strategiile sunt echivalate cu demersul de proiectare. Analiza psihologiei celui ce învaţă presupune cunoaşterea de către profesorul de istorie a trăsăturilor psihocomportamentale ale elevilor.

—organizarea de întâlniri cu istorici. activităţi cu caracter educativ şi informativ. cercetarea. iar prin proiectul Gabriel. Activitatea este îndrumată de profesorul de istorie şi presupune cooperarea cu elevii.100 de centre. cu grupuri de elevi interesaţi de evenimente istorice. Cercul de istorie Este o activitate m afara orarului şcolii.. planuri. Elevii. o cunoaştere a evoluţiilor în domeniu la nivel global. 1. activităţile creative. colecţii de documente. Calculatorul electronic şi istoria Accesarea rapidă a informaţiei prin calculator oferă elevilor preocupaţi de istorie. în unele biblioteci naţionale din Europa. instituţii. . Internetul permite accesul în peste 30 de arhive din Europa prin proiectul Eurhistar-Automation History. Activitatea cercului este organizată pe baza unui program de activitate şi este consemnată în jurnalul cercului. Tematica este propusă de profesori sau de elevi. de cercetare în domeniul istoriei naţionale sau locale. toate cu rol formativ deosebit. materiale arheologice etc.întocmirea de monografii ale şcolii. departamente. Cercul de istorie. sau prin intermediul discurilor optice compacte. secretar). de analiză şi sinteză sunt multiple cu ajutorul calculatorului conectat la Internet. universităţi care deţin pagini Web (300 în SUA). împreună cu profesorul. pentru rormarea unor deprinderi şi capacităţi de a opera cu conţinuturi. Interesul acestora pentru anumite teme şi activităţi este cel mai important în stabilirea tematicii cercului. -organizarea de expoziţii pe teme de istorie. sau arheologie este organizat de profesorul de istorie. obiective istorice. hărţi istorice.7. dar în primul rând profesorilor. Acţiunile organizate în cadrul cercului de istorie: -organizarea de sesiuni. stabilesc denumirea cercului. localităţii. arheologie. simpozioane cu comunicări şi referate pe teme de istorie. —organizarea de vizite la muzeu. cu problematici restrânse". Există 200 de . Posibilităţile de comunicare. date istorice. ale unor personalităţi istorice. noţiuni şi concepte. stabilesc programul şi locul de desfăşurare. obligaţiile şi calitatea de participant._ _____ „jujnoe. organele de conducere (preşedinte. Statutul prevede activităţile. -elaborarea unor materiale didactice. Se desfăşoară pe parcursul unui semestru sau al unui an şcolar. elaborează statutul cercului. trebuie integrat în proiectul de activitate al şcolii.8. Activităţile de cerc dezvoltă curiozitatea. —elaborarea de reviste de specialitate. 1. Există în acest moment peste 1.

Sala de clasă şi cabinetul de istorie.predarea unor lecţii de istorie. exponate. hărţi. cabinetul de istorie formează la elevi deprinderi de cercetare a istoriei. —folosirea ca sursă de documentare. Cabinetul de istorie. comod şi ilustrativ.000 de persoane din toată lumea. atlase etc. prin folosirea acestuia în: . cu itemi de evaluare. mecanisme tehnice care facilitează apariţia imaginilor şi reprezentărilor ce vor fi transpuse în planul mintal al elevilor. hărţi. diagrame. spaţiu pentru aşezarea materialului didactic necesar procesului de predare învăţare-evaluare.grupuri de istorici sau interesaţi de istorie care cuprind 80. prin elaborare de mape cu teme istorice. bibliotecă pe teme de istorie. caracteristici şi ambient îndeplineşte funcţii importante. de cunoaştere a unor realităţi istorice locale. profesorul trebuie să fie un mediator între elev. spaţii necesare activităţii didactice Sala de clasă presupune condiţii optime pentru activitatea didactică la obiectul istorie: bănci ergonomice. informaţie. care amplifică motivaţia cunoaşterii istoriei de către elevi. Acesta oferă posibilitatea profesională de a diversifica metodele de predare-învăţare-evaluare prin ambientul practic. Funcţia didactică presupune condiţii optime activităţii de predare-învăţare-evaluare a istoriei prin dotarea necesară de specialitate. Diversificarea acţiunilor activ-participative ale elevilor se realizează uşor prin elementele de funcţionalitate din cabinet: mijloace audio-vizuale. —verificarea unei lecţii sau secvenţe din lecţie. dotată cu materialul didactic necesar predării istoriei: diagrame. planuri. prin care elevii îşi însuşesc noţiuni şi deprinderi. cu pagină Web. oferă profesorului de istorie posibilitatea elaborării de portofolii didactice. luminozitate adecvată. tehnici. este stimuiată investigaţia ştiinţifică atât din partea elevilor. cât şi din partea profesorului. Prin spaţiul adecvat. Cabinetul de istorie permite utilizarea imediată a mijloacelor de învăţământ. Funcţia ştiinţifică. 1. dezvoltându-le capacitatea de analiză şi sinteză. prin elementele componente. Folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ duce în final la instruirea asistată de calculator.. necesare activităţii didactice. Cabinetul este o sală de clasă.9. . diagrame etc. Cabinetul de istorie12 este un loc optim pentru desfăşurarea eficientă a predării-învăţării-evaluarii conţinuturilor de istorie. Prin biblioteca pe teme de istorie. Prin mijloacele de învăţământ ce se găsesc în cabinet. modul de expunere a hărţilor istorice. în actul didactic al predării-învăţării-evaluarii conţinuturilor de istorie. tablă. în situaţia de creator de situaţii de învăţare. Eficienţa constă în faptul că materialele didactice necesare activităţilor didactice sunt asigurate prin schiţe. metode şi calculator.

trebuie aşezate în spaţii care să permită funcţionalitatea lor. Funcţia ambientală este dată de spaţiul plăcut.„. Hărţile istorice. Internetul oferă posibilitatea cunoaşterii unor surse de informare din alte domenii referitoare la unele probleme majore ale istoriei europene şi mondiale. Ele nu pot lipsi din tehnologia didactică a lecţiilor de isto . geografice. comod. -mijloace audio-vizuale. atlase etc. în vitrine se expun materiale arheologice semnificative. colecţiile de manuale. geografice. Televizorul. tablouri. Este preferabil ca depozitul de materiale să fie organizat într-o sală care comunică cu cabinetul de istorie. materiale didactice pentru temă.. care vizează conţinutul mai multor lecţii de istorie. -biblioteca de istorie. — partea lucrativă.. -mijloace grafice: hărţi pentru diferite epoci istorice şi lecţii. pot însuşi deprinderea de a folosi calculatorul şi mijloacele audio-vizuale pentru informare şi aprofundarea unor noţiuni şi concepte istorice._. -depozitul de materiale.. materiale grafice. folii pentru retroproiector. capitole şi lecţii pe teme istorice. mânuirea uşoară.. obiecte arheologice etc. prin Internet. Structura cabinetului de istorie Un cabinet funcţional presupune o structură adecvată care cuprinde: -partea expozitivă.^^aic. experienţe.. mai nou. Biblioteca pentru cărţi de istorie.. Exemplu: materiale didactice pentru clasa a V-a. diversifică posibilităţile de informare. de esenţializare şi structurare a conţinuturilor specifice istoriei. româneşti sau europene.. cu materialul didactic ordonat pe ani de studiu. planşe etc. catalogate în funcţie de modul de folosire în activitatea didac tică: pe ani de studiu. observarea lor de către elevi. trebuie să ocupe un spaţiu adecvat care să permită accesibilitatea elevilor la aceste surse de informare din domeniul istoriei. care au un statut al lor şi un loc important în pro cesul de învăţământ. filmele didactice. în acest spaţiu adecvat îmbogăţirii cunoştinţelor istorice. Partea expozitivă cuprinde hărţi istorice. biblioteca pentru cărţi de istorie. Depozitul cabinetului de istorie cuprinde: -mijloace obiectuale: suporturi pentru hărţi. pot elabora analize despre unele evenimente istorice. albume. planşe şi diagrame cu conţinut istoric esenţial: epocile istorice. calculatorul. retroproiectoarele etc. elevii pot participa la aplicaţii. calculatorul. Nu trebuie să lipsească din acest spaţiu fotografii ale unor personaje istorice.. casetele video şi. oaometul de istorie constituie o sursă de informare utilizată de elev în toate activităţile didactice din timpul orelor de curs sau din afara lor. elemente de cronologie etc. capitole şi lecţii. Funcţia aplicativă-lucrativă._ .

rie. deoarece diversifică sursele de informare în contextul în care posibilităţile .

fără a participa la valorificarea mesajului audio-vizual. există turism de recreere. integrarea lor în economia lecţiei. fără dirijarea activităţii elevilor. datorită situării lor în timp şi spaţiu. Resursele proprii ale fiecărui mijloc facilitează însuşirea cunoştinţelor istorice. cu o durată limitată. să se completeze reciproc. -criteriul reprezentării cu convingere şi expresivitate a realităţii istorice. acţiuni. îndeosebi de profesorul de istorie. -criteriul polifuncţionalităţii mesajului audio-vizual. . patriotismul. fenomene etc. Utilizarea pe scară largă a mijloacelor audio-vizuale nu trebuie să impună renunţarea la mijloacele tradiţionale. sesiunilor de comunicări pe teme de istorie. stimulează anumite secvenţe participative. 2. turism mixt. turism de circumstanţă în timpul olimpiadelor de istorie. dar poate fi şi dăunător în contextul în care este simplu spectator. de ghid. folosite echilibrat.de percepere sau observare nemijlocită a unor obiecte. pe parcursul activităţii. dezvoltă capacităţile cognitive ale elevilor. Practic. elevul este apropiat de realitatea istorică inaccesibilă sau greu accesibilă. ACTIVITĂŢILE DIDACTICE EXTRAŞCOLARE Activităţile turistice sunt activităţile organizate de profesori. Mijloacele moderne şi clasice. în selectarea mijloacelor audio-vizuale pentru lecţii şi alte activităţi. trebuie să coexiste. profesorul trebuie să ţină seama de obiectivele pedagogice.. După scopul turismului. pentru completarea unor informaţii. Elevul. pentru vizitarea unui obiectiv sau grupuri de obiective istorice etc. iar profesorul de istorie. care prin selectarea conţinuturilor contribuie la antrenarea activităţilor mentale necesare cunoaşterii. Mijloacele sunt concepute pe baza unor criterii psiho-pedagogice: — criteriul ilustrării unor evenimente. pentru documentarea în vederea elaborării unei lucrări de istorie. turism de informare. asigură realizarea obiectivelor lecţiei. Mijloacele audiovizuale integrate în lecţii presupun concordanţa cu conţinuturile programei şi manualului. Pluridisciplinaritatea acestei acţiuni este reflectată de modul direct. turism cultural. care susţine activi tatea de predare-învăţare. Integrarea mijloacelor audio-vizuale în lecţie este o necesitate cu implicaţii în activitatea de învăţare. îndeplineşte rolul de turist. evenimente istorice sunt limitate. prin mijloacele audiovizuale. — criteriul potenţialului activizator al mesajelor audio-vizuale. respectul faţă de obiectivele vizitate. formarea spiritului de echipă. cu caracter polivalent. fenomene. activ şi conştient prin care elevii dobândesc cunoştinţe. cu avantaje în domeniul calitativ şi emoţionalmotivaţional. Turismul şcolar dezvoltă gândirea creativă. Rolul profesorului în procesul de folosire a mijloacelor audio-vizuale este important..

Elena Istrate.Ibidem. Tănasâ. — NOTE — 1. există categorii distincte: vizita (cel mult o zi).cit. 317-318.Gh. . excursia (o zi sau mai multe) în afara localităţilor. Cu scopul de documentare. Didactică şi Pedagogică. passim. Strategii didactice.loan Jinga. recreere: expediţia şcolară cu o durată de 10-l4 zile sau mai puţin. 2000. cit. 110-l22. p. 4.l. Ed. Metode de învăţământ. op. Măria Eliza Dulamă. pp. 7. 2000. Neacşu. p.Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar. cit. 6.T. op. Elena Istrate. pp. 11. op. Bucureşti.Filimon Turcu.. 9. 2. passim. 10. pp. p. cit. f. pp. în „Studii şi articole de istorie". Predarea-învăţarea istoriei şi noile tehnologii de informare şi documentare. 3.l. 12. Corint. cit.Măria Eliza Dulamă. pp. 53-60.Nicolae Ilinca. Fundamente ale psihologiei şcolare. Aurelia Turcu. 243. drumeţia (cu caracter de recreere). passim. passim. Elena Istrate. 8. Perovici.a. Cerghit. pp. M. Pedagogie. Mucica. 6l-80. 242-243.._. loan Jinga. Bucureşti. 5. 21. cit.Mihai Stamatescu. AII. Didactica geografiei. Didactică şi Pedagogică. 20-26. 1990. 64. passim. op. Ed. op. Cabinetul de istorie. Bucureşti. Măria Eliza Dulamă. tabăra şcolară de istorie cu instruirea elevilor pe teme de istorie etc.Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar. Ed. organizată cu elevii preocupaţi de domeniul istoric. loan Jinga. 1980. LXV. op. passim.______«G uiyanizare.

pentru realizarea învăţării. un anumit mod de a proceda pentru a plasa elevul într-o situaţie de învăţare3. aptitudini şi atitudini legate de conţinuturi istorice.CLASIFICAREA (TAXONOMHLE) METODELOR DE INSTRUIRE ŞI AUTOINSTRUIRE UTILIZATE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI 5. deprinderi. metodelor şi tehnicilor de predare-învăţare. în acelaşi timp se permite profesorului transpunerea intenţiilor în sarcini de efectuat cu ajutorul strategiilor. Metoda este un instrument prin care elevii. cauzalitatea lor. Metoda este „o cale de optimizare a acţiunii de instruire"2. în beneficiul lor. îşi însuşesc noţiuni şi concepte istorice. îşi formează capacităţi. Noţiunea de metodă de învăţământ are o evoluţie istorică. în urma unei activităţi proiectate mintal. cu înţelesul de drum. sintetizate de George Văideanu în expresia: „cale de urmat pentru atingerea obiectivelor educaţionale"5. în cadrul procesului de predare-învăţare.DIVERSIFICAREA METODOLOGIEI DIDACTICE LA OBIECTUL ISTORIE 3. Metodele de învăţământ reprezintă o modalitate de lucru selecţionată de profesor în funcţie^de anumite condiţii şi aplicată în lecţii şi activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor. METODE DE INSTRUIRE ŞI AUTOINSTRUIRE UTILIZATE ÎN ACTIVITĂŢILE DIDACTICE LA OBIECTUL ISTORIE 1. CONSIDERAŢII GENERALE Termenul de metodă derivă din cuvântul grecesc methodos.VIII. pedagogii au elaborat mai multe definiţii4. Aptitudinile au în vedere capacitatea de a înţelege fenomenele istorice. permiţând elevilor să găsească drumul de urmat pentru a însuşi noţiuni. CONSIDERAŢII GENERALE 2. elev-elev.MODERNIZAREA METODELOR DE INSTRUIRE CU ROL PASIV AL ELEVULUI 1. care implică o anume modalitate de lucru în procesul de predare-învăţare. Metodele implică procedee selecţionate pentru asimilarea cunoştinţelor de către elevi şi pentru stimularea creativităţii. conform cu anumite obiective care presupun cooperarea profesor-elev. . cunoştinţe. în vederea atingerii unui scop1. un ansamblu necesar de procedee adecvate realizării învăţării. capacităţi. Metoda de învăţământ este un plan de acţiune. cale.AMPLIFICAREA CARACTERULUI FORMATIV AL METODELOR DE PREDARE 4. sub îndrumarea profesorului.

de stimulare a învăţării. Cerghit11. O metodă pedagogică se caracterizează prin7: -caracter polifuncţional. parte integrantă a tehnologiei educaţionale din şcoală.— remarca Andre de Peretti — se sprijină pe dezvoltarea relaţiilor dintre elevi şi profesorii lor sau pe relaţia cu lumea exterioară ce a permis apariţia istorică a diverselor metodologii educative6. Caracterul polifuncţional constă m condiţiile în care se desfăşoară învăţarea. . Metodologia didactică cuprinde teoria şi ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate Tn procesul de învăţământ8. -funcţie specifică. -de evaluare şi autoevaluare. -de expresie personală. Calitatea. încât crearea situaţiilor optime de învăţare ridică din partea profesorului problema alegerii metodelor eficiente de realizare a obiectivelor stabilite prin programa şcolară referitoare la conţinuturi şi noţiuni. Acestea sunt legate de experienţa pedagogică. funcţiile. Există o clasificare a procedeelor didactice. metodă didactică. -de esenţializare a conţinuturilor. Lecţiile în general şi lecţiile de istorie în special prezintă realităţi diferite. de cercetarea Tn domeniu. Este. presupune natura. creează o stare de bună dispoziţie. -de exersare (formare a priceperilor şi deprinderilor). Acestea sunt procedee: — de comunicare. în funcţie de care se realizează un număr mai mare sau mai mic de obiective de instruire. principiile necesare aplicării lor în procesul didactic. Există situaţii în care metoda devine procedeu. demonstraţia cu ajutorul hărţii devine procedeu didactic. Expunerea devine procedeu în contextul metodelor activ-participative. -de descoperire sau euristice. de asemenea. La obiectul istorie astfel de situaţii sunt des întâlnite. -de întărire a învăţării. principiile aplicării lor în procesul didactic9. detalii care particularizează metode şi furnizează acţiunea proprie de învăţare a elevilor10. — de valorificare educativă. supleţe în actul didactic. Conceptul de metodă a generat conceptul de metodologie didactică şi conceptul de metodică. — de demonstraţie. fn timpul lecţiei dominate de expunere — o metodă activ-participativă —. congruenţa procedeelor didactice asigură echilibru. funcţiile. locul şi clasificarea metodelor pedagogice. Metodologia activităţilor didactice presupune natura. -de dirijare şi sprijinire a învăţăturii. iar procedeul. . -de întrebuinţare a metodelor didactice. locul şi clasificarea metodelor pedagogice. succesiv sau simultan. care are la bază funcţiile pedagogice în raport de care este definit procedeul didactic. Procedeul didactic este o secvenţă a metodei. realizată de l.

este variată. pesimism vizavi de elevi sau de studenţi. Conţinuturile. complexă şi constituie un sistem al metodelor şi procedurilor utilizate în procesul instruirii. Utilizarea excesivă a mijloacelor audio-vizuale în predareaînvăţarea istoriei reduce activităţile de învăţare bazate pe aplicaţii. remarcă: „Problema conţinuturilor învăţământului şi cea a metodelor de natură a le asigura transmiterea către elevi diferţi ca temperament şi ca mediu (de provenienţă — n. motrice. Conceptul de tehnologie didactică are două accepţiuni12: .) face obiectul întrebărilor anterioare. elitism sau democratism. al disputelor fără sfârşit şi al conflictelor legate de confuzia noastră obişnuită. Ele presupun un mod ştiinţific de proiectare. la un obiect de învăţământ. Metodologia predării istoriei trebuie să ţină seama de aceste funcţii. metodele. care asigură legătura între elev şi conţinuturi. prin care este stimuiată curiozitatea elevilor şi. atunci când este folosită explicaţia. de a arăta cum să procedeze profe sorul pentru a se obţine rezultatele cele mai bune. nu încetează să inspire în mod contradictoriu educatorii şi cercetătorii ca şi pe responsabilii . Metodica predării-învăţării istoriei precizează scopul şi obiectivele istoriei. Conservatorism crispat sau progresism exaltat. interesul pentru a cunoaşte noţiuni. afective. prin care sunt exersate şi dezvoltate proce sele psihice şi căile de formare şi exersare a capacităţilor intelectuale. metode. Andre de Peretti.ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în practica educativă. într-un interesant capitol intitulat „Pentru sau contra pedagogiei"17. principiile şi mijloacele învăţării istoriei. mijloace tehnice şi soluţii cu ajutorul cărora se vehiculează conţinuturi pentru atingerea obiectivelor.tr. clasicism sau baroc. conţinutul. Metodica este o disciplină ştiinţifică.Metodologia didactică. treptat. uniformitatea autoritară şi iacobină sau pluralism girondin. Metodele se diferenţiază prin funcţii specifice15: -funcţia cognitivă de dirijare şi organizare a cunoaşterii ca funcţie operaţională (instrumentală). locul şi rolul în formarea personalităţii elevului. — ansamblul de forme. între obiective şi rezultate. formele de organizare a activităţilor de predare-învăţare şi metodele didactice sunt într-o permanentă interdependenţă. fără de care obiectivele predării-învăţării nu pot fi realizate. ce aplică didactica în predare. declaraţii absolutiste sau temporizări relativiste. conţinuturi. -funcţia formativ-educativă. antrenând elevul într-o tehnică de execuţie. modalităţi de rezolvare a acestora. -funcţia motivaţională. de realizare şi evoluţie a lecţiei (sistemului) numit tehnologie didactică. -funcţia normativă de optimizare. presupune totalitatea componentelor actului predării-învăţării istoriei14. apărări ale ştiinţelor şi tehnicii. între altele. Fiecare metodă deţine o funcţie specifică prin care se individualizează şi care îi conferă o anumită identitate16. formele de angajare a elevilor. concepte. Aceasta studiază organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ13.

ierarhici". .

unii sunt fascinaţi de metodele activ-participative. a ştiinţei istorice în general. alţii. metodologia predării-învăţării istoriei are un caracter dinamic. deoarece multe conţinuturi nu se pretează decât la metode tradiţionale. deschis spre înnoire şi inovaţie. flexibil. trebuie confruntat cu metode active. ceea ce este cunoscut sub numele de clasic şi modern m predarea istorie™. crearea situaţiilor de învăţare optime ridică Otjlema metodelor didactice sub raportul principalelor direcţii de moderni-^are. în 1980. Diversificarea este o consecinţă a articularităţilor de vârstă ale elevilor. cât şi tradiţionale. documentelor etc. o artă care individualizează profesorul şi metodele folosite în procesul didactic. 2. sau aproape întotdeauna. noţiunilor.). care dirijează procesul de acumulare a cunoştinţelor. Din această cauză. Există dispute între profesorii de istorie. Folosirea numai a metodelor moderne nu este posibilă. Opţiunea centru metode şi procedee în funcţie de conţinuturi şi noţiuni determină diversi-îcarea metodologiei didactice în predareaînvăţarea istoriei.pluralismul metodelor de învăţământ este remarcat de lucrările de spete. determină motivaţia învăţării. cu cât lecţia este compusă din mai multe etape: etapa •redării şi asimilării cunoştinţelor. Proiectarea lecţiei de istorie trebuie să ţină seama de operaţiile logice de are sunt capabili elevii la diferite vârste. pentru profesorul de istorie. —conţinutul temelor. DIVERSIFICAREA METODOLOGIEI DIDACTICE LA OBIECTUL ISTORIE Metodologia didactică este stabilită de profesorul de istorie în funcţie de: —natura activităţii. tributari metodelor clasice. printr-o îmbinare a metodelor clasice cu cele moderne. Diversificarea este :u atât mai necesară. neexistând posibilitatea de implicare a elevului în procesul de predare-învăţare (lipsa diagramelor. folosirea mijloacelor verbale sau acţiuni bazate pe imagini. fazele consolidării şi fixării etc. stimulează creativitatea. istoria permite manifestarea creativităţii în ceea ce priveşte metodele de predare-învăţare. -mijloacele utilizate. lecţia de istorie este realizată întotdeauna. Adaptarea la „cerinţele actuale" presupune o didactică ce trebuie să răspundă obiectivelor stabilite de programele şcolare. existau peste 80 de clasificări ale acestor metode şi tot atâtea Cl ordâ" didactice. Prin multitudinea conţinu-turilor şi noţiunilor. Folosirea unor metode în predarea-învăţarea istoriei presupune acţiuni Dbiectuale. Cerinţele actuale ale predării-învăţării istoriei sunt o consecinţă a evoluţiei conceptelor. pentru a deveni un subiect al cunoaşterii prin acţiune. Conţinuturile pot fi însuşite atât prin metode moderne. Elevul. Din aceste considerente. . Metodele unanim acceptate nu pot fi separate de metoda pedagogică personală. -formele de organizare. dar şi a evoluţiei metodelor de predare-învăţare.

—metode moderne sau recente. 4.experienţa dobândită prin acţiuni care duc la transformarea realităţii.experienţa individuală a elevului în urma contactului cu obiecte şi realităţi. După un criteriu istoric: —metode tradiţionale sau clasice. în Strategii didactice.3. . . După gradul de participare a elevilor la propria instruire: . CLASIFICAREA (TAXONOMIILE) METODELOR DE INSTRUIRE ŞI AUTOINSTRUIRE UTILIZATE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI Lucrările de specialitate prezintă criterii diferite de clasificare a metodelor de învăţământ. -metode euristice. profesorul diversifică metodele. Caracterul formativ este amplificat atunci când elevul este pus să interpreteze documentul istoric. sugerează 7 clasificări. Revoluţia informaţională obligă profesorul de istorie să schimbe modul în care manipulează informaţia. vizita la muzeu. După mijlocul de prezentare a conţinutului: . — metode active centrate pe explorarea personală a realităţii. în funcţie de19: — experienţa social-istorică şi moştenirea culturală. excursiile ocupă un rol important. cauzele şi consecinţele unor evenimente. AMPLIFICAREA CARACTERULUI FORMATIV AL METODELOR DE PREDARE Caracterul formativ presupune metode centrate pe elev. bazate pe demersuri de cunoaştere şi de rezolvare de probleme. conform unor criterii adecvate20.metode verbale bazate pe cuvântul scris sau rostit. După demersul cunoaşterii: -metode algoritmice bazate pe segmente instrucţionale stabile.metode pasive sau expozitive centrate pe ascultarea pasivă şi memo rarea reproductivă. foloseşte mijloacele moderne în predare-învăţare şi arta predării care îl individualizează şi îi formează un stil de predare. .metode intuitive. să descrie o imagine sau să constate legăturile cauzale dintre evenimentele istorice. . lecţia în cabinetul de istorie. Măria Eliza Dulamă. construite anterior. Pentru amplificarea caracterului formativ. bazate pe observarea realităţii sau substituirea acesteia. Printre activităţile care răspund acestei cerinţe. prin strategii şi mijloace adecvate. care solicită gândirea şi imaginaţia.

în concepţia noastră. problematizare. memorare. Clasificarea metodelor după registrul în care se operează şi după rolul elevului în activitatea de predare-învăţare este. -în funcţie de psihologia elevului: metode participative (active) şi metode neparticipative (pasive). poate să aleagă pe cele optime pentru realizarea obiectivelor pedagogice. Autorii unor metodici ale istoriei au demonstrat că profesorul are nevoie de un inventar al metodelor şi procedeelor didactice din care. o clasificare uşor de reţinut. descriere. reproducere. -metode de evaluare a procesului de predare-învăţare. lectura explicativă. ca modele de instruire şi autoinstruire. pot fi24: A. După funcţia didactică principală: —metode de predare. metodele. —metode de fixare şi finisare a cunoştinţelor. conversaţie euristică. conversative (dialogante): conversaţie. -metode bazate pe aplicare. După forma de organizare a activităţii: — metode individuale. . în funcţie de conţinuturi şi particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. —metode frontale cu întreaga clasă.procesul psihic antrenat şi stimulat: -metode de memorare (percepere. în jurul a 8 paradigme generate de pluralismul activităţii de construire22.expozitive: povestire. explicare. Metode de comunicare scrisă: lucru cu manualul. pentru că permite profesorului de istorie proiectarea metodelor optime de învăţare în funcţie de aceste criterii. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: Metode de comunicare orală: . -metode bazate pe gândire şi imaginaţie. —metode de învăţare. Metode de explorare şi descoperire (de învăţare prin descoperire diri jată de profesor sau nedirijată): . Prin experienţa dobândită prin acţiune (practică) transformatoare a realităţii. lec tura independentă. -metode de sistematizare a cunoştinţelor. instructaj. Gheorghe Tănasă23 recomandă pentru obiectul istoriei două criterii de clasificare a metodelor de învăţământ necesare predă rii-învăţării: -în funcţie de obiectivele operaţionale şi conţinutul învăţării: metode informaţionale şi metode formative. loan Jinga şi Ion Negreţ21 consideră că metodele trebuie clasificate după natura obiectivelor pedagogice folosite de profesor într-un moment al instruirii. B. Această clasificare pragmatică este rezultată din existenţa unor mari diversităţi a metodelor.metode de predare-învăţare pe grupe. recunoaştere).

.

modelelor.informarea .instruirea asistată de calculator algoritmizarea exerciţiul analiza .experimentul . simuiată (jocuri didactice).dezbaterea Philips 66 .modelarea -jocul didactic -jocul de rol .problematizarea . proiectelor. înregistrărilor audio-vizuale.comunicarea ştiinţifică . exerciţii.ancheta .lucrările în spaţiul arheologic .analiza de text .experimentarea .-metode de explorare directă (nemijlocită) a obiectelor şi fenomenelor istorice: observarea sistemică şi independentă.prelegerea în culpă . -metode de explorare prin intermediul substitutelor realităţii: demon straţia cu ajutorul imaginilor istorice. studiu de caz. După criteriul registrului m care se operează.rezumarea .asaltul de idei .referatul . examinarea documentelor istorice.descoperirea .descrierea .observarea • în registrul acţionai: • în registrul verbal: . efectuarea de experienţe şi experimente. Metode bazate pe acţiune reală.explicaţia . .prelegerea cu demonstraţii .povestirea .reflexia personală .monografierea .intervievarea .informarea .discuţia .investigarea . modelele (metodele) sunt: • în registrul simbolic: .descrierea demonstraţia învăţarea prin film .prelegerea lecturarea .proiectarea . C.studiul comparativ.invenţia .conversaţia euristică .statistica • în registrul figurai: .rezolvarea de probleme .lucrul cu prelegereamanualul magistrală înregistrarea prelegerea documentelor -dezbatere . machetelor.prelegerea cu oponenţi . graficelor. lucrări practice şi acţiune fictivă.

elev-elev este esenţial pentru reuşita şcolară. rezolvarea de probleme. observarea. analiza testelor. lucrul cu manualul. a cauzelor şi fenomenelor istorice. Strategiile didactice echivalează cu demersul de proiectare.. -metode cu rol semi-activ: conversaţia. evaluare a mai multor situaţii de predare-învăţareevaluare pentru realizarea unui obiectiv27. să-şi manifeste propria personalitate prin intermediul dialogului (comunicării) . dezbaterea Philips 66. jocul de rol. experimentarea. organizare. prelegerea. Demersul de proiectare a activităţii didactice. din interpretarea unei hărţi. discuţia dirijată. Literatura de specialitate menţionează28: -strategii de învăţare a cunoştinţelor. Dialogul profesor-elev. necesar atingerii unui obiectiv. descoperirea. documentarea. profesorul declanşează motivaţia comunicării elevilor. -strategii de consolidare a cunoştinţelor. Comunicarea este esenţa procesului de predare-învăţare. Comunicarea este unul dintre elementele de care depinde rezolvarea obiectivelor didactice. jocul didactic. învăţarea cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale. distingem25 -metode cu rol pasiv: povestirea. — metode cu rol activ: asaltul de idei. analiza structurală. modelarea. Elevul este ajutat să vorbească. Educaţia. metode şi procedee bazate pe dialog. lucrările în şantierul arheologic. -strategii de sistematizare a informaţiilor. Scopul comunicării în şcoală presupune reuşita şcolară într-o primă etapă şi reuşita umană29. instruirea asistată de calculator. elev-profesor. intervievarea. ca act de comunicare. din vizualizarea unui diapozitiv. dezbaterea în grup. informarea. comunicarea ştiinţifică. — strategii de procesare a informaţiilor scrise. Din studierea unui document istoric. să înţeleagă evenimentele istorice. monografia. studiul de caz. proiectarea. proiectarea. -strategii de organizare a percepţiilor. fotografii etc. investigarea. -strategii de învăţare prin mijloace intuitive. implică un cuplu dintre sarcina de învăţare dată elevilor pentru a realiza prin acţiune un obiectiv operaţional şi acţiunea pe care trebuie să o întreprindă elevul pas cu pas pentru a rezolva sarcina propusă26. referatul. prelegerea-dezbatere. Interacţiunea dintre profesor şi elevi sau dintre elevi şi elevi. lecturarea.^upa roiul elevului în activitatea de predare-învăţare. — strategii de evaluare. în sensul de integrare a individului în societate. exerciţiul. descrierea. problematizarea. implică schimburi de informaţii între profesori şi elevi pentru prezentarea unui eveniment istoric. explicaţia. studierea comparativă. Strategia didactică presupune o situaţie de predare-învăţareevaluare bazată pe metode-procedee şi mijloace de învăţământ. ancheta. algoritmizarea. în activităţile didactice la istorie este rezultatul folosirii metodelor activ-participative. rezumarea. dezbaterea.

.

bazat pe armonia elementelor predării lecţiei. bazată pe activităţi activ-participative. posibilităţile sale intelectuale şi de comunicare. Pedagogia comunicării este esenţială pentru profesorul de istorie şi presupune cunoaşterea câtorva elemente30: —ştiinţa şi arta vorbirii. Vocea profesorului are o importanţă deosebită. sunt legate de metodele de instruire cu rol pasiv (prelegerea. hartă istorică. Prezenţa în clasă presupune o distanţă optimă faţă de anumite elemente — tablă. Propoziţiile şi frazele trebuie să se evidenţieze prin simplitate. cunoaşterea în profunzime a activităţii didactice prin proiectul de tehnologie didactică. măreşte atenţia elevilor. Modernizarea metodelor pasive presupune . Pentru elevi. determină o stare de disciplină în clasă. care impulsionează comunicarea profesor-elev. Pauzele între expresii şi fraze trebuie să fie cu distribuţie echilibrată.care permite trecerea de la starea de absenţă la starea de prezenţă în clasă. Din aceste considerente. claritate şi rigoare ştiinţifică. de activitate. Lecţiile de istorie. Mimica profesorului. —forţa tăcerii.pentru vizualizarea elementelor necesare procesului de predare-învăţare. de asemenea. iar vocea slabă. cunoaşterea fiecărui elev în parte. Pauzele lungi provoacă incertitudine. vocea profesorului trebuie să fie moderată. Prezenţa profesorului între elevi accentuează comunicarea. impunătoare prin tonalitate adecvată. vitezei vorbirii. prin conţinuturi şi noţiuni. Psihopedagogia recomandă un debit moderat. supărătoare şi împiedică receptarea conţinuturilor. Distanţa şi arta vorbirii sunt importante. neatenţie. oboseală. explicaţia. stereotipii hazlii sau caraghioase ce pot constitui motive şi momente de amuzament. . MODERNIZAREA METODELOR DE INSTRUIRE CU ROL PASIV AL ELEVULUI Cum reiese din titlu. Strategiile didactice adecvate cunoaşterii istoriei stimulează comunicarea. deoarece facilitează comunicarea. studiile demonstrând că debitul lent şi debitul rapid al vorbirii sunt enervante. noţiunile şi faptele istorice impun întrebări profunde. din această cauză determinând fenomene de plictiseală. gesticii şi stilului. importantă în realizarea comunicării dintre profesor şi elev în predarea istoriei.promovarea întrebărilor. implică controlul vocii. Stilul profesorului trebuie să fie concis. Aceste metode nu exersează capacitatea gândirii. aceste metode sunt centrate pe activitatea profesorului. stăpânire de sine. vocea puternică este obositoare. în procesul de predare-învăţare elevii fiind receptori pasivi. provocatoare. Viteza vorbirii este. memorare mecanică. plictisitoare. material didactic -. Ştiinţa şi arta vorbirii implică efort. povestirea). curaj. gestul şi tonul nu trebuie să provoace ilaritate. efecte retorice. Conţinuturile. elev-profesor. 5.

acordă expunerii noi sensuri.alegerea strategiei de prezentare. -transformarea elevului în exponent sau în situaţii de exponent al învăţării.1. demonstraţia34. prin problematizarea metodelor şi stimularea motivaţiei intrinseci. Pregătirea expunerii cuprinde: -stabilirea obiectivelor în funcţie de particularităţile elevilor. a unor mijloace de învăţământ moderne care stimulează şi concentrează atenţia prin favorizarea comunicării. povestirea. explicaţia. care presupune: -alternarea secvenţelor scurte bazate pe expunere cu strategii active. creându-se astfel situaţii variate de învăţare şi de prezentare a volumului rela tiv mare de informaţii al conţinuturilor istorice. Expunerea sistematică a cunoştinţelor Expunerea este o metodă prin care profesorul de istorie prezintă oral o temă cu un conţinut informativ ordonat. Prin exemple concrete se ajunge la abstractizarea conceptelor de . Metodologia expunerii în lecţiile de istorie cuprinde pregătirea expunerii. descrierea. Toate aceste variante şi procedee sunt integrate de Măria Eliza Dulamă în strategii. — stabilirea planului expunerii. în procesul de predare-învăţare. descrierea. întrebări ale elevilor. prelegerea33. Feedback-ul este slab. Exemplu: prezentarea gulagului :omunist. 5. a lua notiţe. strategia este inductivă. procedee de receptare şi valorificare a expunerii. Când se porneşte de la exemple con:rete la abstract. Expunerea cunoaşte mai multe variante: povestirea. alături de formarea deprinderii de a asculta.folosirea. -utilizarea unor mijloace de învăţământ în procedeele expozitive pentru transmiterea de informaţii. sau pentru receptarea unor conţinuturi şi noţiuni istorice. expunerea propriu-zisă. alte surse menţionează că beneficiază de procedee didactice cum sunt: explicaţia. . -alegerea subiectului. Comunicarea este indirectă — de la profesor la elev. dar accesibil elevilor. studiu de caz cu situaţiiproblemă. -stabilirea bibliografiei. datorită rolului principal pe care îl are exponentul care prezintă informaţiile oral şi neindividu-alizării predării-învăţării. metode şi procedee expozitive35. în condiţiile actuale ale orientărilor metodologice centrate pe elev. Este o metodă prin care se ordonează dialectic probleme complexe. elevii necunoscând eficienţa activităţii32. pe baza sintagmei „clasic şi modern în predarea-învăţarea istoriei". care pot fi cunoscute pe baza experienţei intelectuale a elevilor şi studenţilor31. Profesorul de istorie. idei sau legi necunoscute. -introducerea unor elemente euristice în procedeele utilizate: întrebări adresate elevilor.

Când se porneşte de la ipoteze. . deoarece se demonstrează prin exemple din realitate. strategia 'Ste deductivă. „stat totalitar" etc.ideologie totalitară".

care este drumul urmat de armatele. motivaţia alegerii conţinuturilor din lecţie pentru folosirea expunerii.2: Formarea imperiilor coloniale. clar... scrierea planului pe tablă sau prezentarea lui de profesor. când profesorul demonstrează consecinţele descoperirilor geografice. alegerea de exemple pentru argumentare a cau zelor. Ex. consecinţele etc. intonaţie. •studiul de caz. •demonstraţia. -distribuirea de copii cu planul sau cu textul expunerii elevilor sau stu denţilor. evoluţii.. prin transcriere.3: Evoluţia ideii imperiale în Imperiul roman etc. distribuirea de desene. despre subiect. •sinteza (ex. diapo zitive etc. cauze. Receptarea şi valorificarea expunerii se fac prin audiere. prin care elevii sunt antrenaţi să expună un conţinut coe rent. -solicitarea unor întrebări din partea elevilor sau studenţilor. expresiv. con ţinuturi.alegerea procedeelor utilizate depinde de capacităţile profesorului. care sunt evoluţiile culturale. •analogia. Dintre procedeele cel mai des utilizate în predarea istoriei. viteza vorbirii. 1: Revoluţia americană. etc. implicaţiile cursei înarmărilor etc. -prezentarea planului de pe folia de retroproiector pe ecran.). consecinţe. Expunerea propriu-zisă a unor conţinuturi istorice cuprinde: — comunicarea subiectului: Ex. Ex. Profesorul formulează răspunsurile la întrebările audientului. când profesorul întreabă (ex. hărţi etc. noţiuni şi concepte. casete video. când sunt prezentate elemente specifice unor evenimente istorice asemănătoare.. sistematic. de asemenea. lim baj. •elaborarea conţinutului expunerii prin selectarea şi prezentarea unei scheme logice a expunerii. logic..: Care sunt cauzele evenimen tului. -formularea de întrebări de către audienţă. caracteristici etc. • dialogul retoric.. etape ale proceselor istorice. •folosirea mijloacelor de învăţământ: retroproiector. •memorarea de către profesor a conţinutului expunerii şi exersarea mo dului de expunere. prin transmiterea mecanică a conţinuturilor. referitoare la subiec tul expunerii. dicţie. logic. precis.: sinteza cauzelor apariţiei Renaşterii).. — comunicarea conţinuturilor. Analogia poate viza cauze. când sunt explicate cauzele evenimentului istoric. evoluţiilor şi consecinţelor evenimentelor istorice. selectare şi prelucrare simultană a conţinuturilor sau . amintim: • explicaţia. evoluţia.

Prelucrarea ulterioară a conţinuturilor în urma transcrierii este necesară.printr-o prelucrare ulterioară a ceea ce s-a transcris prin selecţie şi prelucrare simultană (în timpul luării notiţelor). .

după indicaţiile profesorului: cu expresivitate. -expunere cu oponent/oponenţi prin care un oponent simulează un dia log cu profesorul. . formele de manifestare (dominaţia politică. Tipurile de expunere în lecţiile de istorie după mijloacele de învăţământ utilizate în predarea-învăţarea conţinuturilor istorice: -pe baza unui text citit. de propoziţiile cheie. Intensitatea vocii este în funcţie de auditoriu. — pe baza demonstraţiilor simbolice. Intonaţia trebuie să fie adecvată conţinuturilor şi particularităţilor de vârstă ale elevilor.expunere. prin reacţiile asupra modului de expunere. evoluţii. după ce a studiat conţinutul expunerii. clar.. nivelului de cunoştinţe al elevilor. există următoarea clasificare: . studenţi) sunt determinaţi să se implice. Informaţiile care sunt prezentate pe baza acestor idei trebuie adecvate vârstei. dominaţia economică. Printre exemplele de situaţie de învăţare prin expunere la obiectul istorie se numără şi citirea cu voce tare a unui text istoric de către elev în faţa clasei. . determinând concentrarea atenţiei. Ex. în activitatea de predare-învăţare. concis. Exemplu: cauzele dominaţiei otomane. consecinţe etc. Din ideea principală. mai puternică. „Torna. -pe baza schemei prezentate cu retroproiectorul. care reprezintă auditoriul. fratre" este citit de elevi. tonalitate. • expunere interactivă. Intensitatea trebuie să fie medie. se ordonează logic şi se sintetizează conţinuturile istorice. termeni şi noţiuni noi. torna. diagrame.). fără stereotipii. prin concentrarea atenţiei auditoriului. După interacţiunea cu auditoriul (elevul). atunci când elevii au alte preocupări. consecinţe istorice etc. -expunere cu dezbateri: în care audienţii (elevi) pun întrebări. Unele manuale alternative abundă în antologii de texte care pot fi citite de elevi. sau argumentează şi exemplifică. cu o linie melodică adecvată. Contribuţia conferenţiarului este esenţială realizării obiectivelor prin metoda expunerii. arhaisme. 1: capitolul III — Etnogeneza din manualul de clasa a Vlll-a. Intonaţia este diferită în funcţie de ideile expuse. Procedeul brainstorming-ului este cel mai indicat. Exemplu: dominaţia otomană._ ____. Noţiunile şi conceptele istorice sunt rostite accentuat de profesor. regionalisme. exponentul prezintă câteva idei cu caracter logic. hărţi. Celelalte expuneri presupun conţinuturi care să respecte subiectul abordat. răspund la unele întrebări referitoare la cauze.a memorare la prelucrare prin intermediul gândirii. bazată pe o idee centrală m cazul nostru. Profesorul prezintă conţinuturile într-un limbaj expresiv. Dicţia şi viteza vorbirii permit realizarea feedback-ului. reprezintă chiar subiectul expunerii. lineară. prin care audienţii (elevi. viteza vorbirii adecvată. a imaginilor proiectate cu mijloacele audio-vizuale şi cu ajutorul calculatorului.pe baza desenelor schematice. individual sau în perechi. logic.

La 8 mai 1866. din această cauză avea rolul de mediator între aceste părţi. diapozitive. La 16 aprilie 1866. Cuza. Austria.2: expunerea liberă a unui conţinut de către elevi: examen oral.punea în pericol Unirea. echidistant faţă de grupările politice. la prinţul străin. -conducerea statului (locotenenta domnească) avea caracter provizoriu. Diplomatul I. putere suzerană. Cuza. în drum 127 . este comunicat numele noului candidat la tronul României: Caro/ de Hohenzollern-Sigmaringen.I. Prinţul străin era neutru. Brătianu la Dusseldorf primesc acceptarea lui Caro/ în fruntea statului român din partea Adunării Constituante: 109 voturi în favoarea lui Caro/ şi 6 abţineri. la 11 februarie 1866. I. Oponentul: Care sunt preliminariile aducerii prinţului străin? Profesorul: înlăturarea lui Al. Turcia.Ex. are loc plebiscitul pentru alegerea lui Caro/ ca domnitor. răspunsurile la întrebările frontale (evaluarea frontală). ci presupune prezentarea unui proces. recunoscută pe durata domniei lui Cuza— readucea problema românească în dezbaterea Marilor Puteri. Speranţele pe care românii le puneau în prinţul străin s-au accentuat după abdicarea lui Al. a unei fapte istorice. Caro] comunica tatălui său că acceptă tronul României. prezentarea rezultatelor unei cercetări. expunerea efectuată de elevi sau studenţi pe baza unui mijloc de învăţământ (fotografii.)Expunerea nu este descriere. hărţi etc. Elita românească socotea că aducerea pe tron a unui domn dintr-o casă domnitoare a Europei va rezolva problemele majore ale naţiunii române: independenţa şi stabilitatea politică. ameninţa Unirea. Oponentul: Ce puteţi să ne spuneţi despre poziţia Marilor Puteri în proble ma românească după abdicarea lui Cuza? Profesorul: Detronarea lui Cuza neliniştea Puterile garante. dintr-o familie domnitoare a Europei". Mihail Kogălniceanu propunea în Adunarea ad-hoc a Moldovei „prinţ străin. între 14-20 aprilie 1866. în care Turcia a protestat vehement împotriva aducerii prinţului străin. sub toate aspectele evoluţiei. La 25 martie 1866. Expunerea cu oponent la tema De la domnul pământean. Brătianu reuşesc să obţină sprijinul Franţei. Rusia au avut o reacţie vehementă pentru revocarea Unirii. I. — înlăturarea brutală a lui Cuza a determinat mişcări ale ţărăminii. fiind astfel garantul stabilităţii politice. Profesorul: Problema prinţului străin a fost dezbătută în societatea românească în timpul adunărilor ad-hoc din 1857. Bălăceanu şi omul politic Ion C. Oponentul: Care au fost acţiunile întreprinse de români pentru aducerea prinţului străin? Profesorul: Reprezentanţii românilor încearcă să obţină acordul tacit al Franţei (Napoleon al lll-lea). -Turcia. Puterile garante organizează la Paris o conferinţă. conservatoare sau liberale. prin telegraf. în martie-aprilie 1866. Bălăceanu şi I. eveniment. răspunsurile la interviu. ridica un număr de probleme statului modem român creat la 1859: . susţinerea unui proiect.

în care figurile de stil. Povestirea poate fi însoţită de imagini. folosind un limbaj expresiv. pe baza unui obiectiv operaţional stabilit în proiectul didactic. Profesorul prezintă fapte. Războieni. 5. de eveniment sau fapt istoric.viuiupontului Moldovei.2.r. Care a fost atitudinea acestora faţă de actul de la 10 mai 1866? Profesorul: Reacţiile au fost diferite atât în ţară. îndeosebi din partea elitelor politice liberale. a faptelor. cu scopul de a crea sentimente. Cuza se bucura de popularitate în rândul supuşilor. Modernizarea acestei metode presupune implicarea elevului în actul povestirii prin solicitarea acestuia în urma citirii unui text istoric. evenimentelor autentice sau imaginare37.ui aci oficial în calitate de domnitor. participare intensă la evenimentul istoric.au avut loc răscoale ale grănicerilor de la Dunăre. hărţi..în ţară s-a manifestat un entuziasm reţinut. Există o artă a povestirii care cere exerciţiu. . din această cauză sunt necesare strategii necesare realizării feedback-ului..l. talent. Pe lângă caracterul narativ. documente istorice. atitudini. Ex. dramatismul unor evenimente istorice38. care să evidenţieze aprobarea şi admiraţia pentru un eveniment istoric. Expunerea în lecţiile de istorie determină interacţiuni profesor-elev. când elevii întreabă. „ . diapozitiv. Calinic Miclescu. elev-profesor.. ton adecvat. Povestirea implică cuvinte „meşteşugite". Profesorul trebuie să fie un excelent povestitor prin folosirea unui limbaj expresiv. 1: Povestiţi. expunere interactivă. pe baza textului din manual. de a povesti cele ?e a văzut şi înţeles. Războieni etc. devenind dezbatere. Exemplu: Obiectivul operaţional urmărit prin povestirea unor bătălii. Plevna etc. care o fac să fie urmărită de elevi cu emoţie. . Călugăreni. încât să-şi reprezinte mintal aspectele prezentate. când elevii. tablouri. cât şi în străinătate: . frumuseţea. intonaţia ocupă un loc central. Povestirea Povestirea este o metodă expozitivă. dezaprobarea şi dispreţul pentru fapte istorice reprobabile. tablou. care constă în nararea unor fapte sau întâmplări36. studenţii sunt îndemnaţi de conferenţiar sau profesor să se implice în procesul de predare-învăţare. s_____ Oponentul: Al. încordare. este de a distinge caracterul drept şi curajos al luptei românilor40.. accentuarea unor cuvinte sau expresii pentru stimularea imaginaţiei elevilor. bătălia de la Călugăreni. în majoritate ţărani. cu intonaţie şi gestică adecvată. în urma unei excursii sau din vizionarea unui film istoric. Expunereamonolog are o eficienţă minimă. evenimente istorice. caracterul descriptiv este esenţial pentru dinamica. cunoştinţe despre metodologia povestirii39. Profesorul de istorie alege tema povestirii în funcţie de conţinutul lecţiei. respectând ordinea în timp şi spaţiu a obiectelor.

Ex. Ex. monumente. alegerea mijloacelor de învăţământ pentru susţinerea descrierii istorice. Prezentarea descrierilor istoricilor antici. Ex. Mesopotamiei. Momentul introducerii povestirii în lecţia de istorie. descrierea imaginilor (fotografii. Descrierea presupune proiectarea unei situaţii de învăţare (întrebări.) Ex. capacităţile de gândire şi sinteză. Putem realiza o clasificare (taxonomie) a descrierilor istorice: —descrieri istorice ştiinţifice: oraşul-stat este un oraş organizat după prin cipiile statului. pe baza vizionării tabloului lui N. Ex. expresiv. evaluarea rezultatelor elevilor. Metodologia descrierii cuprinde: pregătirea descrierii ca un moment important din lecţia de istorie. 5. dragoste de patrie. impresiile în urma vizitării monumentului de la Curtea de Argeş. Descrierea propriu-zisă cuprinde: sarcini de lucru. Povestirea unui eveniment istoric. să dispună de capacitatea de a povesti. —descrierea literară a unor evenimente istorice. proceselor. citirea textului ştiinţific sau literar de către profesor.5: Povestiţi pe o pagină. durata şi calitatea depind de competenţa profesorului.3: Descrieţi vasul din imagine. —descrierea realizată prin mijloace audio-vizuale. fenomenelor istorice.. dar şi comparaţia prin care sunt subliniate asemănări şi deosebiri între evenimente istorice. aparent banal. Ex. dezvoltă imaginaţia. religioasă etc. Descrierea Descrierea este o formă de expunere.4: Descrieţi monumentul din fotografie. caracteristici ale unui obiect sau eveniment istoric. respect faţă de înaintaşi.4: Povestiţi faptele de arme ale ostaşilor români în bătălia de la Smârdan. formularea unor întrebări referitoare la descriere. selectarea secvenţelor din text. . 1: Descrieţi cu ajutorul hărţii elementele specifice Egiptului antic. diapozitive etc. exersarea prezentării descrierii. (O povestire în urma unei excursii în Munţii Orăştiei.2: Descrieţi în cuvintele voastre o cetate dacică.3: Povestiţi modul de construire a cetăţilor daco-gete. detalii. impresiile date de vizită etc. Grigorescu „Atacul de la Smârdan". a unor călători din diferite epoci istorice accentuează interesul pentru istorie. povestiţi cel mai spectaculos aspect din războiul antiotoman condus de Vlad Ţepeş împotriva turcilor.2: în propoziţii scurte. economică. alegerea textului. obiecte de ceramică etc.). consemnând rezultatele observaţiilor vizuale sub formă de reprezentări ale obiectelor. cu o organizare politică. prin formularea obiectivului urmărit. prin care prezentăm trăsături.Ex.3. sarcini de lucru pentru elevi/studenţi). sădeşte în sufletul elevului trăiri interioare. Ex. Povestirea creează situaţii de învăţare care permit elevilor să redacteze o povestire. Foarte utilă în cadrul descrierii este nu numai observaţia. pregătirea afectivă a elevilor.

monument. — descrierea ştiinţifică sau literară prezentată de elevi.__ _ _„„.8: Descrieţi după imagine Marele Zid Chinezesc. Situaţiile de învăţare bazate pe metoda descrierii unor evenimente. momente. -audierea unor descrieri pe bază de suporturi literare. după care se analizează şi se argumentează cauzele.. sunt complexe. Ex. Descrierea unui eveniment istoric (luptă. Ex. cartografice. Nota de subiectivitate este evidentă datorită interpretării autorului. premisele. preocupări culturale. presupun suporturi literare. Ex. fotografice. şi drumul urmat de armatele franceze pentru a ajunge m Rusia.6: Descrieţi elementele caracteristice ale stilului baroc. Ex.4. după tabloul lui N. atitudini. personalitate etc. 7: Descrieţi cu ajutorul hărţii din manual drumul urmat de armatele lui Alexandru Macedon. car tografice. a forma la elevi sentimente. Durata descrierii trebuie adecvată obiectivului operaţional de realizat. Explicaţia Explicaţia presupune o argumentare raţională a adevărului istoric. cu sau fără luarea de notiţe de către elevi. descrierile din războiul de independenţă din operele unor scriitori contemporani. diapozitiv după următoarele întrebări: Despre care cetate este vorba? Cine a construit această cetate? Ce spuneţi despre importanţa ei? Care sunt consecinţele cuceririi ei de către . . Grigorescu.descrierea realizată prin mijloace audio-vizuale.. Fn procesul de predare-învăfare. castelul din imagine.4: Descrieţi asemănările dintre răscoală şi revoluţie. Momentul alegerii descrierii este atunci când profesorul abordează subiectul descris: personaj. Descrierile în lecţiile de istorie vizează atingerea unor obiective afective. bătălie. Ex. Ex. 5. Ex.3: Descrieţi. ? Ex. ştiinţific. ocupaţii. obiectuale. artistice etc. dar şi operaţionale. consecinţele.9: Descrieţi ceramica prezentată.2: Descrieţi vasul dacic cu înscrisul „Decebalus per Scorilo". citite de profesor. Situaţiile de învăţare prin descriere au în vedere: -audierea unor descrieri ştiinţifice sau literare.cci iurtei ae la Posada din 1330 din cronica pictată de la Viena.. 1: Descrieţi pe baza hărţii războaiele napoleoniene. desfăşurarea evenimentului istoric. cu elemente fascinante care nu au nimic comun cu ştiinţa istorică. 5: Descrieţi cetatea. cronologic. Profesorul poate introduce descrierea în toate momentele lecţiei în etapa dobândirii cunoştinţelor. fotografice.lt.) are în general scopul de a impresiona. profesorul porneşte de la definirea unui concept sau a unei noţiuni istorice. Explicaţia se . caracteristici ale unei epoci. în etapa fixării şi în procesul de evaluare. eveniment istoric. personalităţi istorice etc. lupta de la Smârdan. obiectuale. Ex.

manifestarea. Explicaţia. dar şi de la cazuri generale la cazuri particulare. interes naţional etc.3: Din ce cauză au izbucnit răscoalele sclavilor? Ex. cu demonstraţia şi cu conversaţia. Relaţionarea dintre evenimente. desfăşurarea unui eveniment. noţiuni. de la cauze la evoluţii şi efecte. care în esenţă cuprinde ideile principale ale lecţiei.4: De ce a participat România la Primul Război Mondial? — Explicaţia tehnologică (pentru ce?) justifică acţiunile în evenimente istorice: Ex.bazează pe conţinutul ştiinţific al lecţiilor. întrebări ipotetice: ce s-ar întâmpla? Explicaţia conţinuturilor istorice porneşte de la cazuri particulare la cazuri generale.4: Din ce cauză s-a impus umanismul faţă de scolastica medievală? Explicaţia este într-o interdependenţă permanentă cu alte metode de învăţământ.3: De ce s-au implicat românii în cruciadele antiotomane? Ex. întrebări pentru a evalua dacă şi-au însuşit conţinuturile explicate anterior. deductivă.'în procesul de predare-învăţare a conţinuturilor istorice distingem: — Explicaţii cauzale care relevă cauze. Ex. Demersul inductiv în predarea conţinuturilor şi noţiunilor istorice cuprinde prezentarea şi analizarea elementelor.2: Cum s-au format republicile italiene? Ex. fapt istoric (întrebarea de ce?). fenomenelor. proceselor istorice: Ex.4: Pentru ce Alexandru cel Bun a încheiat alianţă cu Polonia? Explicaţia este folosită şi pentru formarea noţiunilor istorice: război de eliberare. analogică. de cotropire. favorizează raţionamentul istoric. Pentru eficienţa explicaţiei. . 1: Cum s-a format statul daco-get? Ex. 1: Pentru ce au participat românii în războiul ruso-turc din 1877-l878? Ex. alegem un conţinut accesibil elevilor şi care se pretează la descriere.3: Pentru ce s-au răsculat sclavii în Imperiul roman? Ex. monumente. care trebuie prezentat întro succesiune logică. Explicaţia poate fi inductivă. capacitatea de a sesiza cauzele.2: Pentru ce s-au construit ziguratele? Ex. Demersul explicativ presupune dialog cu elevii. evoluţiile şi consecinţele evenimentelor istorice. alături de metodele euristice. existenţa. pe baza unei scheme la tablă. în general. pe baza realităţii istorice. personalităţi istorice. obiecte arheologice. fenomen.2: De ce romanii au reuşit să cucerească Dacia? Ex. apariţia. cu rolul de a verifica dacă ideile expuse au fost înţelese şi însuşite de elevi. 1: De ce Egiptul a fost un dar al Nilului? Ex. se realizează prin întrebări cum sunt: de ce? unde? cum? din ce cauză?.

dinamic. neîntreruptă. Prelegerea la obiectul istorie începe prin prezentarea titlului temei. elegant. Tănasă. Formă specială de dialog între profesor şi elevi41. prelegere cu aplicaţii. -stăpânirea de către elevi a tehnicii luării notiţelor. -structurarea conţinutului pe baza unui plan de idei. prezentat de profesor oral sau scris pe folie de retroproiector şi reprezentat pe ecran.ere = a citi) este o expunere complexă. sistematică. Expunerea sistematică neîntreruptă se realizează în jurul unei scheme logice. prelegere cu oponent). -folosirea surselor suplimentare de informaţie. de personalitatea sa. noţiuni şi concepte care fac obiectul unei teme din programa şcolară. al ideilor-ancoră ale acesteia. ela borează conţinutul. la cauzele care le-au generat. -esenţializarea conţinuturilor pe baza unei scheme scrisă pe tablă în timul prelegerii. Lecţiile de istorie îşi ating scopul prin folosirea expunerii numai atunci când captează atenţia. profesorul proiectează obiectivele operaţionale. de capacitatea de a folosi un limbaj expresiv. prelegerea impune un ritm vioi. alege strategia de prezentare (prelegere magistrală de la catedră. oferă explicaţii ale fenomenului sau evenimentului istoric arin prisma cauzalităţii şi consecinţelor evenimentelor istorice. prelegere-dezbatere. Formularea situaţiilor şi întrebărilor-problemă captează interesul elevilor. în care contrastul intonaţiei ocupă un loc central. -explicarea noţiunilor şi termenilor istorici. Eficienţa unei prelegeri presupune43: — esenţializarea informaţiei. Esenţializarea informaţiei şi ierarhizarea ideilor pornesc de la prevederile 'ogramelor şcolare. prelegerea presupune din partea profesorului cunoaşterea exemplară a subiectului — „să aibă textul în cap. de la conţinuturile şi obiectivele stabilite pentru fiecare .5. după care urmează planul prelegerii elaborat de profesor înaintea activităţii propuse. formează convingeri în spiritul adevărului istoric. echilibrat.5. Din aceste considerente. . a importanţei cunoaşterii ei. ca metodologie. prin care profesorul de istorie comunică informaţii istorice. -arta de a vorbi (limbajul folosit de profesor). energic. stimulează interesul prin problemele inedite. Secvenţele prelegerii sunt urmate de concluzii cu referire la evenimente istorice. avute în dezbatere. concis şi clar. cuprinde două etape: -în prima etapă. -în etapa a doua. nu capul în text" — şi arta de a vorbi42. cum o numeşte profesorul Gh. este prezentat conţinutul prelegerii pe baza unui plan structurat scris pe tablă. stabileşte planul. Prelegerea. -ierarhizarea ideilor. Prelegerea Prelegerea (de la latinescul lego. Eficienţa prelegerii depinde de pregătirea profesorului.

pun în evidenţă stilul dezordonat de predare al profesorului. esenţializat pe tablă printr-o schemă logică. profesorul are obligaţia să dea indicaţii pertinente. noţiunile istorice ocupă un loc dominant. sau atunci când constată din cercetarea caietelor de istorie incapacitatea unor elevi de a lua notiţe. de către profesorul de istorie. —evitarea prescurtărilor. profesorii nu acordă atenţia cuvenită luării notiţelor de către elevi. în general. Notiţele solicită memoria logică. cu ajutorul unor procedee didactice adecvate. Există mai multe tipuri de prelegere: . clasa a IX-a. Explicarea noţiunilor istorice se face imediat după momentul folosirii schemei. Notiţele elevului reflectă capacitatea profesorului de a sintetiza conţinuturile. -formularea de concluzii generale în partea finală a lecţiei. folosind o schemă adecvată scrisă pe tablă. pe baza schemei de pe tablă. de evoluţia şi consecinţele desfăşurării lui.temă. sintetizând cercetările pedagogilor străini44. Utilitatea luării notiţelor în timpul audierii unei prelegeri este controversată. fără o logică a secvenţelor lecţiei. comunitate umană. Notiţele dezordonate. a desfăşurării şi deznodământului acestora. cu prescurtări. conţinuturile expuse de profesor. sau la începutul activităţii didactice la o clasă.prelegerea sub formă de monolog. a consecinţelor pentru evoluţia istorică a unui popor. de a explica noţiunile şi desfăşurarea unor evenimente istorice. să facă observaţiile cuvenite în ceea ce priveşte „tehnica luării notiţelor". în primele ore. menţionează loan Cerghit. a informaţiilor oferite de manual. în planul de idei. alături de cauzalitatea evenimentului istoric. -formularea de concluzii parţiale pentru fiecare noţiune istorică sau secvenţă a lecţiei. necesară desprinderii esenţialului din expunerea profesorului. . întrebări pentru dialogul retoric. punctate. —redarea noţiunilor istorice notate pe caiet. La început de ciclu. Tehnica luării notiţelor presupune45: -capacitatea profesorului de a esenţializa conţinuturile. a cauzei fenomenelor istorice. clasa a V-a. Experienţa noastră în predarea-învăţarea istoriei pune în evidenţă utilitatea luării notiţelor. —evitarea ideii de a scrie cuvânt cu cuvânt prelegerea (lecţia expusă de profesor). Structurarea conţinutului pe baza unui plan de idei şi esenţializarea lor pe baza unei scheme scrise pe tablă în timpul procesului de predare-învăţare trebuie să fie rezultatul prelucrării creatoare. analiza unor documente istorice. -capacitatea elevilor de a sintetiza. prin expresii concise. profesorul indică elevilor modul în care acest lucru trebuie făcut. şi în general eficienţa procesului de predare-învăţare. incapacitatea de a realiza obiectivele stabilite de programă prin predarea istoriei în şcoală. care impun formularea unor întrebări-problemă. O logică a notiţelor porneşte de la scrierea corectă a titlului temei şi a diferitelor secvenţe ale lecţiei. zonă geografică etc.

punctele de vedere necesare unei dezbateri în rezolvarea ipotezelor formulate. implicaţiile în evenimentele istorice. printr-o schemă adecvată pe tablă sau precizări de felul „notaţi". . încât elevul oponent joacă roluri. acestea oferă elevilor: -o cale suplă de acces la valorile culturii enunţate în evoluţia ei istorică46. observaţii etc. deprinderea de muncă independentă sau în grup. La începutul prelegerii se prezintă etapele temei. Prelegerea-dezbatere (numită şi discuţie) presupune o raportare a profesorului la materialul indicat a fi studiat de elevi cu anticipaţie. tezele. -motivaţia învăţării prin crearea cadrului conceptual pentru studiu individual47. Oponentul. structurat la nivelul noţiunilor şi evenimentelor cu implicaţii deosebite în evoluţia societăţii umane şi în formarea personalităţii elevului. desfăşurarea. Profesorul formulează în aşa fel întrebările. Considerate metode de instruire cu rol pasiv al elevului. elevul fiind un simplu receptor. tezele. cauze. -exemple de analiză şi sinteză ale unor teme istorice. excursie la un monument istoric etc. pentru reţinerea unor conţinuturi. Prelegerea sub formă de monolog este o metodă didactică în care profesorul prezintă informaţii. evoluţia şi consecinţele acestora. Este o metodă care se pretează îndeosebi la clasele de liceu. După părerea noastră. cunoaşte planul prelegerii. elevului i se dezvoltă interesul pentru istorie. consecinţele. prelegerea-monolog nu captează atenţia şi nu stimulează motivaţia învăţării. prin prezenţa unui elev instruit sau a unui alt cadru didactic (oponent). elev sau profesor. fn prelegerea aplicată profesorul expune pe scurt etapele. -un volum de informaţii.. antrenează clasa în discuţii privind cauzalitatea fenomenelor. ani. după care urmează aplicaţii practice la muzeu. porninduse de la cauzalitatea fenomenelor. consecinţe şi elemente specifice ale unui eveniment istoric. capacitatea de a sintetiza conţinuturile şi observaţiile. sau la cunoştinţele dobândite de elevi în clasele anterioare. care prin întrebări. procedeele didactice şi mijloacele de învăţământ folosite de profesor. cercetarea istoriei locale. noţiunile temei prevăzute de programă.prelegerea cu oponent. . îndeosebi în contextul în care profesorul nu intervine în procesul luării notiţelor. dar şi ale elevilor. cu intervenţii şi concluzii ale profesorului. Prin aceste aplicaţii practice.— prelegerea-dezbatere. Prelegerea cu oponent presupune o regizare a procesului de predareînvăţare. elaborarea unor comunicări pe baza unei bibliografii date. prin întrebări şi dialoguri menite a capta atenţia şi interesul pentru istorie. noţiuni.

-anunţarea unui plan al expunerii. — trecerea de la o idee la alta prin cuvinte de legătură adecvate. fiind simplu spectator49. —o tehnică a vorbirii. anunţarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei. cu fraze echilibrate în funcţie de cunoştinţele dobân dite de elevi şi de posibilităţile lor intelectuale.îmbinarea expunerii cu celelalte metode de învăţământ. la începutul orei. Profesorul nu are posibilitatea de a constata realizarea obiectivelor stabilite. de a distinge problemele de bază ale temei se poate realiza la clasele terminale de liceu. 5. Realizarea unei expuneri eficiente presupune anumite condiţii: . . -transformarea monologului în dialog prin problematizare.6. Optimizarea metodelor expozitive în predarea istoriei Optimizarea metodelor expozitive în predarea istoriei presupune51: . Condiţii pentru eficientizarea metodelor expozitive Eficientizarea metodelor expozitive se face prin stimularea motivaţiei intrinseci. elevul neparticipând direct la elaborarea cunoştinţelor. —stăpânirea subiectului lecţiei.pregătirea expunerii în funcţie de conţinut.5. problematizarea expunerii.cunoaşterea capacităţilor intelectuale ale elevilor şi a cunoştinţelor dobândite în anii anteriori. mijloace didactice şi obiective. pe parcursul mai multor ani de studiu.o bună pregătire metodică şi de specialitate. Lim itele metodelor expozitive Metodele expozitive sunt criticate pentru că în procesul de predare-învăţare transmit cunoştinţe pe calea transferului de la proîesor la elev43 şi sunt axate pe activitatea profesorului. — adecvarea conţinutului şi comunicării (limbajului) la capacităţile de înţe legere ale clasei. -folosirea surselor suplimentare de informaţii. pornindu-se de la bibliografia indicată pentru anumite teme. Aceasta nu este suficientă. curiozitatea. pentru a capta atenţia elevilor. cunoaşterea de către elev a etapelor realizării unui discurs argumentat despre o problemă istorică realizându-se în timp. Solicitarea elevilor de a formula planul expunerii. stimularea concentrării atenţiei şi implicarea elevului în procesul de predareînvăţare52. imagi naţia şi motivaţia învăţării. . — folosirea în timpul expunerii a mijloacelor de învăţământ. . din cauza lipsei comunicării dintre el şi elevi50. 5.7. .8.participarea elevilor la dobândirea cunoştinţelor.

54-69. Curs de pedagogie. '. p. pp. 94-95. 260. op. cit. 259. Manual de pedagogie. p. p. 262. Vezi Andre de Peretti. Pedagogie. Ion Negreţ. 15. exersarea povestirii). 4 /1984. cit. 19. Ibidem. 1972. Gh. laşi. p. 7. 45. Elena Istrate. op. Dicţionar de pedagogie. cit. pp. op. p.Curs de pedagogie. cit. Gh. 180. Tănasâ. E. op. cit. pp. 69. 269. 1976. Tănasă.Ibidem. p. Clasic şi modern în organizarea lecţiei. p. 178. cit.Andre de Peretti. cit. 10. loan Jinga. 261. 67. 8. Măria Eliza Dulamă. op.. p. op. passim. Ion Negreţ. 276. povestirea propriu-zisâ (momentul istoric pe care îl reprezintă). op. 12. loan Jinga. p. p. 26. Bucureşti. Ed. p. 3. cit. cit. op.loan Jinga. Elena Istrate. passim. 62-63. surse de povestire. 14. 179. p. 13. loan Jinga. p. 264. Măria Eliza Dulamă. cit. mijloace de învăţământ utilizate. 15. op.j. 29. p. 290. i. Educaţia în schimbare. Elena Istrate.loan Jinga. p. 1979. op. p. p. 37. '). nr. passim Laurenţiu Sartim şi colaboratorii. 18. op. Cocoş. 10. loan Jinga. p. Elena Istrate. pp.„Revista de pedagogie". p. l.D. . p. Comunicarea şi educaţia. subiectul povestirii. cit. cit. op. laşi. p. 4. op. p. op. cit.Curs de pedagogie. 11. Ion Negreţ. pp. Editura Polirom.Andre de Peretti. Gh.C. selectarea şi redactarea textului. 1996.. ClujNapoca. 1996.. cit. Metodologia povestirii cuprinde: pregătirea povestirii (obiectivul povestirii. cit. Tănasă.Miron lonescu. p. 2. 10. Elena Istrate. cit.Gh. op. 17..cit.Curs de pedagogie. Măria Eliza Dulamă. p. Dacia. 260.loan Jinga. cit. op. 36. 59. loan Jinga. op. p. 82. loan Jinga. 258..loan Jinga.Ibidem. op. 59. 9. 67. Ibidem. cit.Ibidem. p. op.. 180-l81. Elena Istrate. op. Elena Istrate. passim. 26l-262. 9. op. cit. Măria Eliza Dulamă. loan Cerghit. cit. Universitatea din Bucureşti. Metode de învăţământ. Măria Eliza Dulamâ.P.— NOTE — . Bucureşti. p. Tânasâ. 6. Măria Eliza Dulamă. p. p. Editura Didactică şi Pedagogică. 19. Strategii didactice. 5. 16.loan Cerghit.Dicţionar de pedagogie. Editura Spiru Haret.

78. pp. 185. op. p. p. cit. 46. cit. 49. 45. 69. 69. 76. 50. cit.loan Jinga. op. 83-84. 81.loan Cerghit. op. p.Gh. 41. p.Ibidem.Gh. p. 44. Tănasă.Gh.Ibidem. pp. 74. cit. p. Tănasă. 75. 48.Curs de pedagogie. cit. 70-71. 42.Gh. p. 43. p. cit.40. op. 70..loan Cerghit. op. 51.. Tănasă. op. 264. Elena Istrate. p. op. 47.loan Cerghit.loan Cerghit. op. cit. .loan Cerghit. cit. Metode de învăţământ. 52. p. cit. 82. p. op. Tănasă.

o dezbatere pe o temă dată. să nu cuprindă termeni necunoscuţi de elevi. care constă în dialogul dintre profesor şi elevi.: Tu ce părere ai despre. referitoare la idei din lecţia de istorie. elev-elev realizează progresul. elevprofesor. Presupune o interacţiune de tip feedback. determină cadrul afectiv şi organizatoric în vederea descoperirii adevărului istoric4. apoi întrebări de detaliu. în primul rând.IX.OBSERVAREA 6.DEMONSTRAŢIA 5. Conversaţia este un dialog. iar interacţiunile verbale profesor-elev.DISCUŢIA 3. Este întâlnită în unele lucrări sub denumirea de discuţie sau dialog didactic1. întrebarea este începutul cunoaşterii2. CONVERSAŢIA Conversaţia este o metodă interogativă.INSTRUIREA PROGRAMATA 10. asimilarea de cunoştinţe „pas cu pas"3. printr-un proces bilateral.COMPARAŢIA 8.EVOCAREA PRIN BRAINSTORMING 12.MODELAREA 11. întrebările sunt adresate întregii clase şi numai după aceea profesorul nominalizează elevul care răspunde. reflexia atunci când sunt accesibile. întrebările trebuie să fie concise. întrebările stimulează gândirea.DEZBATEREA 4. stimulează curiozitatea. La întrebările elevilor răspundem printr-o altă întrebare. UTILIZATE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI 14. Ordonarea trebuie să fie logică şi gradată.FOLOSIREA TABLEI ŞI A CAIETULUI DE NOTIŢE 1. Profesorul menţionează unde vor fi găsite răspunsurile şi va lăsa timp de gândire şi reflexie elevilor pentru a formula răspunsul.EXERCIŢIUL 13. Sunt receptate de elevi întrebările corecte ştiinţific şi . care asigură comunicarea didactică.ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE 9.? Care sunt concluziile tale? Problemele esenţiale ale lecţiilor determină succesiunea întrebărilor..CONVERSAŢIA 2. Cunoaşterea este stimuiată de o multitudine de întrebări asupra subiectelor dezbătute.PROCEDEE SI INSTRUMENTE CU ROL COMPLEMENTAR. să nu cuprindă răspunsul. pe baza întrebărilor şi răspunsurilor celor doi factori ai binomului educaţional.. formulăm întrebări esenţiale. METODE CU ROL SEMIACTIV ŞI ACTIV ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVÂTARE 1. Ex. conţinuturile lor să presupună un singur răspuns.PROBLEMATIZAREA 7.

-profesorul nu trebuie să domine lecţia prin monolog pentru a etala cunoştinţele în domeniul istoriei.2: Din ce cauze s-au format imperiile? în funcţie de numărul de răspunsuri cunoscute despre noţiuni. fiind confirmate prin stimuli verbali sau nonverbali. Ex. favorizează însuşirea noţiunilor istorice5. în concordanţă cu obiectivele operaţionale. -să fie rostite cu voce tare şi date individual. -conţinuturile răspunsurilor să fie analizate cu răbdare. evoluţii istorice. Acestea necesită memorarea informa ţiilor exacte din text. implicând activarea memoriei prin apelarea la cunoştinţe me morate anterior.2: Când s-a întemeiat Roma? Ex.gramatical.3: Cine a descoperit America? Ex. din alte surse istorice şi presupun un singur răspuns exact. înţelegere. 1: Ce este un regat? Ex. în procesul de predare-învăţare a istoriei aceste întrebări sunt întrebări cauzale sau ipotetice. deoarece apare posibilitatea nerealizării obiectivelor propuse. Ex. de pe hartă. evenimente. 1: Care sunt tipurile de state din Mesopotamia? Ex. -să se ofere elevilor posibilitatea să creeze idei. care solicită memoria şi aşteaptă un singur răspuns. tact. — să nu admită trecerea peste întrebări fără a primi obligatoriu un răspuns.întrebări reproductive. iar profesorul să nu impună ideile proprii. conştiente pentru înţelegerea faptelor bazate pe legături cauzale. Ex. dialogul profesor-elev activează memoria. -să dovedească elaborări personale. -să nu se devieze de la subiect.4: Unde este situată colonia Cartagina faţă de Fenicia? . întrebările sunt clasificate de literatura de specialitate în funcţie de procesul psihic: . urmărind: -să satisfacă cerinţele formulate de întrebare. Sunt o multitudine de reguli pentru formularea răspunsurilor şi pentru un dialog eficient.2: Ce este un oraş-stat? Ex. care solicită gândirea şi permit mai multe răspun suri. întrebările cauzale se adresează factorilor care au deter minat apariţia unui eveniment istoric. 1: Din ce cauză au izbucnit răscoalele sclavilor? Ex.3: .întrebări productive. -să nu fie formulate eronat sau inacceptabil.întrebări închise convergente. întrebările determină răspunsuri. -profesorul să nu pretindă elevilor propria formulare. întrebările sunt: . -pentru răspunsurile incomplete să se ceară detalii.

4: Cine a descoperit telefonul? .Cine a descoperit hârtia? Ex.

2: Care sunt principiile liberalismului? Ex. întrebări returnate.^. Ex. pe baza informaţiilor memorate sau din alte surse (ex..4: Care sunt cele mai importante descoperiri ştiinţifice din sec. Ex.2: Care sunt coloniile greceşti din Italia? Sunt întrebări care pot fi explicate prin date istorice. adresate întregii clase. se împart în: — întrebări de clasificare. 1: Care sunt cauzele..1._ __.5: Care sunt cetăţile dacice din munţii Orăştiei? . care permit elevilor mai multe răspunsuri corecte. Conversaţia catehetică Conversaţia catehetică. 1.4: Cum credeţi că s-a format Imperiul colonial spaniol? Ex.. Ex. Ex. Ex. când la o întrebare a elevului profesorul răspunde printr-o altă întrebare.întrebări de ordonare cronologică. 1: Care sunt cele mai importante cetăţi dacice? Ex. 1: Care sunt asemănările şi deosebirile dintre oraşele-state şi imperii? Ex..2: Care sunt elementele care au impus superioritatea civilizaţiei romane faţă de civilizaţia dacică? . sunt întrebări frontale. sau de releu de comunicare. întrebări adresate de elev profesorului (inversate).3: Ce efecte au avut descoperirile geografice? Ex.3: Care sunt etapele formării statelor feudale româneşti? Ex. 1: Care sunt oraşele-state din Grecia antică? Ex. cifre. adresate unui elev.. numită şi toceală mecanică6. 1: Care este ordinea războaielor dintre daci şi romani? Care sunt anii de domnie ai domnitorului.4: Care sunt stilurile arhitectonice în lumea antică? — întrebări de comparare. întrebări individuale.? — întrebări cauzale.2: între ce ani au avut loc războaiele daco-romane? Ex.. Aceste întrebări solicită gândirea şi imaginaţia elevilor şi determină legături cauzale între componentele răspunsurilor.„<...: surse bibliografice recomandate de profesor)..c uivargeme.. 1: Care sunt etapele războiului civil din Anglia? Ex.2: De ce a izbucnit Primul Război Mondial? fn funcţie de adresabilitate..5: Ce efecte a avut revoluţia industrială? fn funcţie de operaţiile pe care trebuie să le efectueze elevii.2: De ce Renaşterea s-a bazat pe cu/tura antică? Ex.? Ex. Ex.. când la întrebarea unui elev profesorul o returnează clasei. denumiri proprii. 1: Din ce cauză au izbucnit războaiele napoleoniene? Ex.3: Unde se află muzeul Luvru? Ex. Ex.. se bazează pe întrebări închise şi răspunsuri formulate anterior de profesor în procesul didactic. al XlX-lea? Ex.

Conversaţia euristică este o secvenţă a lecţiei de istorie. de formare a unor noţiuni şi concepte. date şi fapte etc. Este în acelaşi timp o conversaţie examinatoare. abstractizare.4: Priviţi harta Egiptului antic şi menţionaţi ocupaţiile locuitorilor. Cap. „Orientul antic". lecţia Egiptul antic. Eliza Dulamă): Conversaţia cate Tip de întrebări Reproductive / mnemotehnice închise / convergente Productive. diagrame. denumiri)_____________ Percepţia. întrebările formulate de profesor referitoare la conţinuturi. caracteristicile conversaţiei catehetice şi euristice (după M. prezentăm. elev-profesor sunt condiţionate de structura şi profunzimea întrebărilor. imaginaţia. spaţii istorice. Conversaţia euristică Conversaţia euristică este o activitate comună a profesorului şi elevilor. având repere formele de relief şi fluviul Nil. în fixarea cunoştinţelor în MLD.2. de aflare a adevărului istoric. Ca o concluzie. Ex. 1: Indicaţi pe harta istorică Egiptul antic pe baza cunoştinţelor anterioare.5: Cum explicaţi puterea militară a Egiptului antic? Ex. reprezentarea. în actualizarea informaţiilor stocate anterior. de integrarea lor în contextul conţinuturilor lecţiilor de istorie7 şi de tipul întrebării8. identificarea relaţiilor spaţiale. paralel. raţionamentul Explicarea cauzelor şi condiţiilor fenomenelor şi proceselor. Ex. hărţi. tabele).1. temporale şi Procese psihice antrenate şi dezvoltate Tip de situaţii de învăţare în analizarea documentelor (fotografii.2: Caracterizaţi Egiptul antic folosind cunoştinţele voastre.6: Care este cauza construirii piramidelor? Schimburile de idei profesor-elev. divergente Variate. la clasa a V-a. scurte Memorate anterior Tip de informaţii vehiculate Transpuse din limbaj grafic. bazată pe cunoştinţele dobândite de elevi în lecţiile anterioare. comparaţie. sinteză). de gândire şi căutare. elev-elev. De pildă. Cu ajutorul lor sunt cunoscute relaţiile cauzale ale evenimentelor istorice. ample Informaţii memorate anterior + informaţii inedite Tip de răspunsuri Unice. implică elevii în procesul de cunoaştere. fotografic în limbaj verbal (cifre. generalizare.3: Ce individualizează Egiptul antic? Ex. interacţiunile dintre culturi şi civilizaţii. Ex. de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor. deducerea consecinţelor fenomenelor şi proceselor. . Ex. memorarea Gândire (analiză.

Discuţia poate fi folosită în activităţi şcolare şi extraşcolare. dezvoltă capacitatea de a formula întrebări. reconstituie drumul sau descoperă elemente pentru a ajunge la adevărul istoric. aprofunda. interesul. activităţi la cercul de istorie. explicarea desfăşurării unui fenomen sau proces A v a nt aj e Asigurarea unui ritm rapid de succesiune a întrebărilor şi răspunsurilor. în scopul informării reciproce. consolidează temeinic informaţiile din conţinuturile istorice. lasă libertatea de căutare.în recapitularea unui volum mare de informaţii. cauzale dintre componentele unui sistem sau între sisteme. stimulează curiozitatea. de a examina cu atenţie. pe o temă. vizează interesele elevilor. de cercetare. texte. Conversaţia cateheticâ dezvoltă memoria. de formulare a mai multor răspunsuri posibile. a iniţiativei. Conversaţia euristică dezvoltă gândirea în situaţiile când se cere elevilor explicaţia unor realităţi istorice. despre organizarea unei excursii etc. evenimente istorice. a se informa despre date. elucidării unui aspect legat de o activitate de învăţare. noţiuni. de organizare a unei activităţi cu o temă istorică. cu scopul de a examina. procesul de învăţământ. de a explora. în formarea capacităţii de a răspunde rapid şi corect la întrebări. despre pregătirea olimpiadelor. în verificarea exi s tenţei unor cunoştinţe. DISCUŢIA Discuţia este un schimb reciproc de idei şi informaţii dintre profesor şi elevi. Schimbul de informaţii este reciproc. domenii de . 2. concepte. vehicularea unui volum mare de informaţii Facilitează descoperirea şi creaţia cunoştinţelor. de manifestare a spontaneităţii. Se poate discuta cu elevii despre un test. antrenarea unui număr mare de elevi.

adoptă atitudini în ceea ce priveşte un conţinut. o noţiune istorică. se examinează o problemă ştiinţifică şi practică. 3. explică. printr-un dialog profesor-elev şi invers. cu argumente pro şi contra pentru elucidarea ei. acceptă idei. formează ipoteze. DEZBATEREA Dezbaterea este o metodă prin care. Dezbaterea are caracter formativ prin faptul că elevii expun.activitate diferite. comentează. analizează. . o temă. concluzii. propun.

pentru cunoaşterea realităţii istorice şi explicarea ei. Gh. într-un proces de învăţare activă. -a provoca o percepţie activă. demonstraţia formează reprezentări şi noţiuni istorice şi dovedeşte realitatea unui fapt sau a unei afirmaţii. graficul etapelor evoluţiei engleze). unor noţiuni şi conţinuturi. obiectual. . prin care profesorul dovedeşte o realitate. . —demonstraţia cu ajutorul documentelor istorice. — demonstraţii cu ajutorul simbolurilor. Obiectele folosite pentru realizarea demonstraţiei sunt reale sau substitute ale acestora. Formele demonstraţiei se pot separa după tipul de modele . intuitivă. cu ajutorul unui obiect (un vas de lut. sau în urma unor exemple. un obiect de mobilier.demonstraţia prin exemple. -a oferi experienţe şi argumente pentru cunoaşterea unor evenimente. un tablou) sau substitutele lor: fotografii.fundamentul demonstraţiei (fapte şi argumente istorice). Suportul material (natural. un fenomen sau proces pe baza unui material concret. Mesajul este transmis elevilor. soluţiile sunt prezentate în faţa clasei de liderul grupei. intuitiv. —demonstraţia pe baza unor desene sau scheme pentru evidenţierea unor etape istorice. având caracter ilustrativ10. 4. materiale arheologice etc. concepte istorice. cu obiecte şi fenomene autentice din societate (exponate de muzeu. Prin materialul concret folosit. —demonstraţii cu ajutorul reprezentărilor grafice (figurative. figurativ. DEMONSTRAŢIA Demonstraţia este o metodă de explorare indirectă. noţiuni. Elevii fiecărei grupe realizează concluzii şi soluţii referitoare la o problemă teoretică sau practică şi sunt implicaţi astfel în rezolvarea situaţiei-problemă. senzorială. Concluziile şi aprecierile sunt prezentate de profesor la sfârşitul activităţii. Tănasă menţionează trei componente ale demonstraţiei11: — ideea sau teza de demonstrat. împărţiţi pe grupe. simbolic) este esenţial în demonstraţie. —demonstraţii prin acţiuni. Profesorul nu participă la discuţie. hărţi. prin această metodă. imagini video. A demonstra presupune9: -a arăta elevilor obiecte şi fenomene reale sau substitutele lor. —demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale. — procesul prin care demonstrăm. După materialul intuitiv. de exemplu: graficul descoperirilor geografice.). o armă.Dezbaterea după procedeul „Philips 66" Este o dezbatere în care sunt implicaţi toţi elevii. există12: —demonstraţii pe viu. argumente logice şi acţiuni practice care favorizează cunoaşterea. fiecare cu liderul ei.

—enunţarea adevărului istoric dovedit prin ilustraţie. -este eficientă în momentul în care abordează subiectul de demonstrat. pentru a nu distrage atenţia elevilor de la activităţile de predare-învăţare. alegerea procedeelor şi tehnicilor. executarea demonstraţiei. subiectului este urmată de comunicarea obiec tivului demonstraţiei. efect. demonstrarea teoretică sau practică. Demonstraţiile logice Demonstraţiile logice se bazează pe raţionamente. —sintetizarea şi fixarea cunoştinţelor.. exponate de muzeu. arme. —comunicarea obiectivului vizat (idee.ooiectualâ. documente istorice originale sau reproduceri. —acţiuni simultane determinate de observaţie şi raţionamente.). Profesorul trebuie să respecte câteva reguli pentru eficienţa demonstraţiei: — este făcută în aşa fel încât fiecare elev să observe. Demonstraţia permite din partea elevilor formularea de întrebări. demonstraţii logice. în muzeu etc. interacţiunile acestuia cu alte elemente. Metodologia . obiectul de demonstrat sunt prezentate în momentul activi tăţii didactice care vizează acest procedeu. demonstraţii simbolice. unelte. figurale). Demonstraţiile obiectuale sunt susţinute prin obiecte şi modele. cauză. demonstraţia propriu-zisă a profesorului. teza. -organizarea logică a perceperii subiectului presupune prezentarea de fapte şi argumente. pe elemente specifice de cultură şi civilizaţie.demonstraţia porneşte întotdeauna de la o teorie. -ideea. materiale din diferite epoci istorice aflate în colecţia cabinetului de istorie. Metodologia demonstraţiei13 este variată şi cuprinde: pregătirea demonstraţiei. logice). participarea elevilor la demonstraţie. noţiune etc. .1. de observaţii asupra temei sau ideii demonstrate. După raţionamentul utilizat: demonstraţii inductive (obiectuale. noţiune. demonstraţii deductive (simbolice. argumente. influenţată de rezultatul unor inducţii sau de interferenţe deductive. Demonstraţia cu obiecte autentice din realitatea istorică se realizează cu: materiale arheologice. eveniment istoric). Demonstraţia propriu-zisă realizată de profesor în lecţie presupune: —stimularea demonstraţiei prin acţiuni şi materiale didactice. -prezentarea ideii tezei. enunţuri din care derivă adevărul tezei demonstrate. documente istorice. să constate. demonstraţii figurale. Pregătirea vizează formularea obiectivului operaţional. izvoare istorice (documente istorice). alegerea mijloacelor necesare (mijloace de învăţământ). teză. vase. con cept. 4. teză de demonstrat. monede. Demonstraţia în funcţie de aceste elemente poate fi directă sau indirectă. alegerea conţinutului (idee.

.

graficele sunt efectuate de elev numai dacă sunt absolut necesare însuşirii cunoştinţelor. cu ajutorul montajului audio-vizual. Demonstraţiile figurative Demonstraţia prin desene cu conţinut istoric reprezintă materializarea grafică sau cartografică a unor noţiuni. Teza de demonstrat. înţelegerii fenomenelor şi proceselor istorice. faptele. cunoscute sub numele de „revoluţia neolitică". a adevărului istoric. prin argumente şi raţionamente care mijlocesc legătura între definiţii. Aceste componente ale metodei sunt într-o permanentă interacţiune. teze de demonstrat. cuprinde în concepţia unora un adevăr îndoielnic. demonstraţiile cu ajutorul filmelor didactice. Desenele la obiectul istorie trebuie să cuprindă conţinuturile din programă. să prezinte esenţialul. pe care le compară cu un alt vas din epoca pietrei. cu ajutorul retroproiecţiei. hărţile istorice. documentele istorice fundamentează adevărul sau neadevărul tezei de demonstrat.. cultural. Desenele. în contextul abordării istoriei de pe diferite principii. scheme etc. concluzii şi idei. fapte şi axiome sau prin adevărurile demonstrate anterior. fundamentul şi procedeul acesteia. prin participarea profesorului şi elevilor la actul cunoaşterii. Procesul demonstraţiei constă în îmbinarea proceselor şi metodelor de învăţământ în funcţie de teza de demonstrat (de subiectul demonstraţiei). mijloacele obiectuale. planşele. să redea succesiunea logică . axiome. evenimente. calitatea etc. social. Adevărul tezei sau neadevărul este o concluzie realizată de elevi în activitatea de predareînvăţare a istoriei prin judecăţi şi raţionamente. concepte şi conţinuturi istorice. Se demonstrează astfel progresul în domeniul olăritului în această epocă în care au avut loc transformări importante sub aspect economic. nu trebuie să înlocuiască desenele din manual sau alte materiale didactice existente sau asemănătoare. 4. îndepărtează pe elevi de la obiectivele demonstraţiei. de anumite reguli care trebuie respectate în timpul demonstraţiei. Demonstraţiile obiectuale se realizează cu obiecte autentice. diafilmelor. schema lecţiei la tablă.demonstraţiei cu scopul argumentării unei idei. evoluţii. prin efectuarea unor hărţi istorice. de formele activ-participative folosite de profesor pentru realizarea demonstraţiei. de modalităţile de participare a elevilor la această activitate didactică. Teza de demonstrat este certificată prin fundamentul demonstraţiei.2. demonstraţiile cu ajutorul diapozitivelor. Exemplu: Pentru a se demonstra evoluţiile din spaţiul românesc în neolitic este prezentată ceramica neolitică. de anumite interese. Adevărul istoric privind evenimente. concepte şi teze este influenţat de diferiţi factori.. noţiuni sau acţiuni presupune un obiect al demonstraţiei sau teza demonstraţiei. contestabil. Argumentele. Demonstraţia devine un proces de cunoaştere a realităţii istorice. Practica de a neglija desenele şi reprezentările grafice din manual. Demonstraţiile figurative vizează desenul. Elevii observă forma vaselor de lut.

proceselor. Estetica şi cerinţele metodice nu trebuie neglijate când sunt realizate astfel de desene. Cerinţele metodice presupun o succesiune logică a fenomenelor şi proceselor care cuprinde titluri şi elemente componente, în general, pentru fiecare lecţie, astfel de desene se găsesc în manualele alternative. Fn situaţia când profesorul execută un desen pe tablă, sunt necesare câteva precizări: — să fie executat simultan cu explicaţia fenomenului istoric; -timpul afectat desenului: maxim zece minute; -nu se admit mai mult de două desene pe tablă; — desenul să fie integrat în schema lecţiei pe tablă; - să fie indicate titlul şi elementele componente. Dintre tipurile de desene cu conţinut istoric efectuate pe tablă şi pe caiete, desenul schematic şi harta schematică sunt cel mai des folosite în procesul de predare-învăţare. Desenul schematic este o formă simplă a desenului istoric efectuat pe tablă: piramida ierarhiei feudale, poziţionarea unor armate pentru explicarea unei bătălii, forma unor zigurate, schema reprezentând structuri sociale, politice etc.
Tip de desen Avantaje Dezavantaje

Desene pe tablă

• oferă posibilitatea prezentării evoluţiei unui fenomen prin desene consecutive

•nu toţi profesorii desenează corect şi rapid •profesorul stă cu spatele la clasă şi nu observă ceea ce fac elevii •se consumă mult timp din lecţie pentru realizare •necesită retroproiector pentru proiecţie

Desene pe folie

•oferă posibilitatea prezentării evoluţiei unui fenomen prin desene con secutive sau folii suprapuse •calitate bună •economie de timp în lecţie •calitate bună •ieftine •vizibile la distanţă mare fără proiectare cu aparate •conţin un singur desen •le prezentăm când sunt necesare

Desene pe planşe

•necesită suport şi spaţiu de depozitare •necesită timp de realizare •necesită calităţi de desenator

Desene din manual

•economie de timp în lecţie •permit studierea lor în afara lecţiei •au calitate bună

•desenele sunt uneori prea mici •profesorul nu poate indica precis locul din desen la care se referă

Avantajele şi dezavantajele unor tipuri de desene schematice14

Harta schematică a unui spaţiu istoric, regiune, stat, oraş etc. impune menţinerea proporţiilor şi a formelor. Aceasta indică elemente de conţinut şi caracteristici geografice, culturale, politice etc. ale unui spaţiu istoric; este în esenţă o cartoschemă prin care elevii îşi fac deprinderi de a localiza spaţii istorice, oraşe, evenimente istorice, monumente etc. Harta schematică trebuie comparată cu hărţile din atlase sau hărţile tipizate care reprezintă şi prezintă teme istorice structurate conform programelor şcolare. Este un procedeu care facilitează activitatea în clasă, stimulează curiozitatea, realizează cunoaşterea unor realităţi istorice, deoarece, concomitent cu harta desenată de profesor pe tablă, elevii capătă deprinderi de muncă individuală prin desenarea hărţii pe caiet, asimilând astfel cunoştinţe teoretice, informaţii, noţiuni, conţinuturi. Desenele schematice se găsesc în manuale sau pot fi efectuate pe folii de retroproiector.

4.3. Demonstraţia prin hărţi istorice şi geografice
Harta este o reprezentare a unei suprafeţe terestre micşorată conform unei scări şi unei proiecţii cartografice şi din această cauză este convenţională, generalizată. Harta istorică redă elemente concrete de pe suprafaţa terestră, cu o localizare precisă sau imaginară, cu ajutorul semnelor convenţionale. Tipuri de hărţi folosite în predarea istoriei: —după scară: la scară mică, mare sau mijlocie; —după destinaţie: didactice, de informaţii ştiinţifice; - după modul de utilizare: în carte, reviste, atlase, pentru sala de clasă; —după conţinut: tematice sau generale; —după spaţiul istoric pe care îl prezintă: harta istorică a unei ţări, harta istorică a unei regiuni, harta istorică a unor culturi; - după evenimente, noţiuni, concepte: harta Revoluţiei franceze de la 1789, harta răscoalelor sclavilor în Roma antică. Hărţile istorice generale cuprind conţinuturi istorice ale unei culturi sau epoci generale, ale unor spaţii istorice. Titlul cuprinde denumirea teritoriului prezentat sau epocii istorice. Ex. 1: Harta Greciei antice. Ex.2: Harta Americii precolumbiene. Ex.3: Harta civilizaţiei dacice. Hărţile tematice sau speciale prezintă un element istoric, grupuri de elemente, noţiuni şi concepte. Exemplu: Harta revoluţiilor de la 1848 în Europa; harta răscoalelor sclavilor în Imperiul roman; harta civilizaţiei cretane. Titlul hărţii cuprinde tema, dar şi spaţiul istorico-geografic. Demonstraţiile cu hărţi cuprind: orientări pe hartă, identificarea unor elemente specifice conţinuturilor predate, deducerea unor ocupaţii în funcţie de elementele geografice. Harta istorică este folosită de elev sub îndrumarea profesorului,

elementelor acesteia. Citirea hărţii istorice este o acţiune prin care sunt identificate elementele reprezentative, titlul, spaţiul istoric şi geografic, elementele specifice, tipul de hartă. Identificarea elementelor reprezentate pe harta istorică dezvoltă curiozitatea, acţiunea pentru a cunoaşte semnificaţia unor conţinuturi istorice reprezentative (oraşe, state, monumente, bătălii), intuirea relaţiilor dintre elemente şi fenomene istorice (legătura dintre aşezarea geografică, ocupaţii, evenimente, evoluţii culturale).

4.4. Demonstraţiile cu ajutorul diagramelor
Diagramele sunt reprezentări grafice, sistematice, cu rol de a prezenta evoluţia în timp a unor evenimente istorice, fenomene care sunt individualizate prin elemente de conţinut, trăsături esenţiale, cronologii, statistici. Diagramele folosite în predarea-învâţarea istoriei şi în ştiinţa istorică se împart în funcţie de scară, de sistemul de reprezentare grafică, de valoarea metodică şi ştiinţifică15. După scară, sunt diagrame în progresie aritmetică şi diagrame în progresie geometrică. Astfel de diagrame sunt lineare, denumite în funcţie de numărul de scări care reprezintă evenimente, statistici, fenomene, particularităţi ale unor conţinuturi istorice. Prin reprezentare grafică se elaborează patru categorii de diagrame: -diagrame lineare, din unirea unor puncte care reprezintă date, eveni mente, producţii, numărul populaţiei etc., într-un interval de timp, cu ajutorul unor linii întrerupte, continue, cercuri etc. înscrise pe o scară marginală; -diagrame areale, figuri geometrice care reprezintă evoluţia unui popor, a unui stat în diferite perioade de timp, rezultatele alegerilor dintr-o ţară etc.; -diagrame tridimensionale, cu reprezentări în spaţiu pentru a evidenţia evoluţii, structuri sociale şi economice; -diagrame reprezentate prin figuri artistice; sunt desene picturale care redau evoluţia unor evenimente istorice, caracteristici ale unor civilizaţii etc. După valoarea metodică şi ştiinţifică, distingem diagrame de comparaţie, diagrame care prezintă interdependenţa dintre fenomene istorice, noţiuni şi concepte (de corelaţie), diagrame de calcul grafic.

4.5. Demonstraţiile cu ajutorul mijloacelor moderne audio vizuale
Demonstraţiile cu ajutorul mijloacelor moderne audio-vizuale16 vizează demonstraţia cu ajutorul diafilmelor, diapozitivelor şi ilustraţiilor, demonstraţia cu ajutorul filmului, demonstraţia cu ajutorul retroproiectorului, demonstraţia cu ajutorul montajului audiovizual. Demonstraţia cu ajutorul diafilmelor şi ilustraţiilor. Diapozitivele,

ilustraţiile, liafilmele substituie realitatea istorică prin imagini ce reprezintă evenimente,

-pe parcursul derulării procesului de predare-învăţare. caracterizarea şi descrierea elementului predominant. de concepte. Exemplu: se prezintă o imagine cu descoperirile ştiinţifice importante în epoca modernă. determină evoluţii mentale care duc la formarea de atitudini. asupra unor imagini care reprezintă aspecte ale evoluţiei unor evenimente. profe sorul stimulează curiozitatea. Exemplu: se prezintă un diapozitiv. Proiectarea activităţii depinde de conţinuturi. Elevii îşi polarizează atenţia asupra unor elemente de detaliu. de etapele procesului de predare-învăţare. sesizează elementele de conţinut. elementele specifice ale acestui stil sunt observate de elevi. în strânsă corelare cu conţinutul programei. Mesajele cu structură deschisă stimulează gândirea şi pot ajuta elevii la descoperirea unor cauze. Momentul integrării vizează: — verificarea cunoştinţelor anterioare. diafilmelor. şi caracteristicile monumentului în stil doric. ecran pentru proiecţie. pe baza mesajului audio-vizual. elemente de cultură şi civilizaţie. Desenele. o construcţie în stil doric. Imaginile sunt vizibile prin proiecţie pe ecran. de asemenea. elemente de expresivitate în artă. Demonstraţia cu ajutorul montajului audio-vizual este demonstraţia cu ajutorul casetei video. nominalizarea. verificarea aparatului de proiecţie. în funcţie de mărimea ilustraţiei. . ilustraţiile pot fi vizibile prin observare individuală sau în grup.personalităţi. mijloacele audiovizuale oferă reproduceri fidele ale celor mai diferite izvoare istorice şi arheologice. concepte. alegerea diapozitivelor. diafilme etc. simultan cu redarea unui comentariu de pe caseta video. sau al unui magnetofon. prin imagini (diapozitive. pentru a explica semnificaţia unor noţiuni. Ce relaţii sunt între acestea şi evoluţia societăţii? Elevii deduc importanţa lor. evenimente istorice. imaginilor. aranjarea imaginilor în ordinea prezentării. Mesajele cu structura inclusă sau semiinclusă se produc atunci când elevii. con secinţele — revoluţia industrială. Pentru a crea eficienţa în realizarea obiectivului operaţional propus. Mesajul este conceput în funcţie de particularităţile de vârstă. pregătirea explicaţiei adecvate. interesul pentru un eveniment.) sunt prezentate aspecte cu caracter istoric. detalii ale unor construcţii. Demonstraţia cu diapozitive şi fotografii presupune pregătirea profesorului: formarea obiectivelor operaţionale. vizionarea de către profesor a acestora pentru cunoaşterea calităţii şi mesajelor istorice. de capacitatea de observaţie. o pregătire în ceea ce priveşte mânuirea acestora. Proiectarea imaginilor de pe diapozitive şi diafilme necesită aparatură specială. de măiestria profesorului. camuflaj. -momentul legăturii între lecţia veche şi lecţia nouă. dirijează obser vaţia pentru descrierea unor elemente predominante din imagine. etnografice etc. cauze caracteristice. Sunt folosite în toate lecţiile de istorie. de gradul de inteligenţă. desfăşurarea unor evenimente istorice. al dispozitivelor proiectate. epi-grafice.

montajul .

in anumite momente ale lec{iei. în timpul lecţiei. cu ajutorul creioanelor dermatografice. evenimente istorice. va fi prezentat numai elementul care interesează demonstraţia. diapozitive. noţiuni etc. deoarece există posibilitatea nevizualizării imaginii de către toţi elevii. fenomen sau proces. Exemplu: profesorul desenează o hieroglifă pentru a-i determina pe elevi să înţeleagă sensul hieroglifelor. în condiţii de lumină naturală. -organizarea de activităţi independente când există mai multe calcula toare legate la reţea. comparaţii etc. OBSERVAREA Observarea implică privirea unui obiect. imaginilor. -stabilirea ordinii proiectării. Integrarea montajului în lecţie cuprinde: -stimularea motivaţiei. cu scopul de a clasifica. elabora diagrame etc. cu o durată de circa 5-l5 minute. Profesorul indică elementele cu un indicator pe folie. Profesorul poate desena schema. permiţând elevilor să ia notiţe. a Internetului. nu pe ecran. -analiza şi interpretarea mesajelor. diagramelor etc. -conceperea comentariului în cazul în care acesta nu există în hard-disk. distribuţia atenţiei asupra acestuia pentru a sesiza aspecte relevante ale obiectului privit. Demonstraţia directă are în vedere scrierea. Retroproiecţia permite prezentarea schemei lecţiei. clarifică şi compară evenimente istorice. Demonstraţia cu ajutorul foliilor cumulative permite elevilor să analizeze diferite probleme. Imaginile sunt mai mari. în demonstraţia cu folie singulară. stiluri. culturi. restul vor fi acoperite cu o coală de hârtie. Profesorul de istorie trebuie să cunoască tehnica folosirii calculatorului şi metodologia demonstraţiei cu acest mijloc modern: -selectarea informaţiilor. atunci când elementele sunt pe aceeaşi folie de retroproiector. Demonstraţia cu ajutorul calculatorului este folosită în contextul existenţei enciclopediilor pe hard-disk. 5. Scrisul pe foliile de retroproiector trebuie să fie lizibil. pe folia de retroproiector. înaintea lecţiei sau în timpul lecţiei. concepte din alte spaţii culturale. Retroproiecţia realizează o proiecţie pe un ecran de pe un suport transparent (folieretroproiector). Demonstraţiile cu imaginile istorice de pe Internet permit prezentarea unor fapte. Demonstraţia astfel prezentată este o modalitate de investigare a realităţii istorice prin care elevii interpretează. de a încadra informaţiile în categorii distincte sau . imagini. a unor texte istorice. pe tablă sau pe folia de retroproiector. Demonstraţia cu ajutorul retroproiecţiei. să deseneze etc..

documente. Observarea poate fi individuală sau pe grupe şi presupune activităţi din partea elevilor. —precizarea materialelor didactice folosite. observarea este o metodă de cercetare. observarea poate fi spontană. imagini istorice. Formulaţi câteva elemente caracteristice. de explicare. —comunicarea duratei observării. Prin predarea problematizată şi învăţarea problematizată22. elevii soluţionează o sarcină cu caracter de noutate. în contextul unei neconcordanţe între cunoştinţele anterioare şi problema aceasta. concepte. trezeşte curiozitatea elevilor18 pentru conţinuturi. formulează procesul de observare pe baza întrebării. Ex. care au ca rezultate desene. sinteze ale observaţiilor expuse în descrieri verbale. explorare a realităţii istorice obiectuale şi a realităţii substituite prin mijloace de învăţământ. Exerciţii de observare: Ex. 6. PROBLEMATIZAREA Problematizarea este o metodă didactică interogativă17. scheme. schiţe. Observarea sistematică presupune: o etapă de pregătire prin care profesorii precizează obiectivele operaţionale. evoluţia populaţiei.4: Observaţi diagrama Y şi precizaţi importanţa industriei după Marea Unire. producerea informaţiilor în grup. şi observare sistematică. presupun interpretarea. stabilesc aspectul supus observării.3: Observaţi în graficul X. sau la nivelul întregii clase. o situaţie contradictorie care stimulează activitatea elevilor în procesul de predare-învăţare pentru rezolvarea dilemei referitoare la o anume problemă legată de conţinuturile lecţiei20. Activităţile independente sau de grup care vizează observarea unor obiecte. de comparare. prin efortul propriu sau al profesorului. Schema generală în aplicarea problematizării în procesul didactic23 se referă la activitatea profesorului şi la activitatea elevului24. Activităţile presupun operaţii ale gândirii divergente şi sarcini de memorie şi gândire reproductivă21.2: Observaţi importanţa Nilului în evoluţia Egiptului antic. -comunicarea obiectivelor operaţionale. de anticipare. Situaţia-problemă dovedeşte lacune în procesul cunoaşterii şi impune un demers care implică în activitatea elevilor acţiuni diferite: de identificare. în lecţiile de istorie. Ex. neorganizată de profesori.concepte. Situaţia-problemă este o situaţie de învăţare necesară de a da un răspuns la o soluţie. în conceptul de predare-învăţare a conţinuturilor istorice. Soluţia-problemă este un obstacol în cadrul gândirii19.1: Observaţi un chip dacic. noţiuni. . deoarece prin situaţiile-problemă create de profesor accentuează dialogul. Activitatea didactică pe baza metodei observării presupune: -comunicarea subiectului. organizată. analizarea. Ex. o metodă activă.

o situaţie problematică într-un locurnent istoric care aparent este lipsit de aceasta. documentelor istorice despre cele două teze. cele mai utilizate sunt: -profesorul dă informaţii între care există o contradicţie aparentă şi se cere elevilor soluţia pentru a înlătura această contradicţie. b compararea. 2 îndrumarea elevilor a. .se cere elevilor să găsească o contradicţie.au teze şi se cere să se ajungă prin argumente la cele mai juste.Activitatea elevului Comunicarea situaţiei problemă a) prin informaţiile referitoare la un eveniment istoric pentru care sunt contradicţii aparente ex.Dracula voievod. Situaţia problematică are trei componente: —condiţiile. c. prin demonstrarea continuităţii şi a netemeiniciei teoriei imigraţioniste.Etnogeneza românească ex. .2 . cum sunt trase concluziile. ansamblul datelor existente. veridicităţii sau neve-ridicităţii pentru fiecare teză în parte. constatarea dezacordului. 1 . c)se cere elevilor să găsească contradicţiile o situaţie-problemă dintr-un document istoric (ex. -se creează o situaţie-problemă care are ca rezolvare mai multe variante . b)se dă elevilor o situaţie problemă cu soluţii în mai multe variante.adevărul istoric pe bază de documente.: documente referitoare la Dracula voievod). în genere.Vlad Ţepeş . clasificarea informaţiilor. alegerea datelor care sunt necesare rezolvării problemei . explicat. Dintre procedeele de problematizare în lecţiile de istorie. — adevărul istoric este dependent de interacţiunile dintre cunoscut şi necunoscut şi constituie esenţa problemei. cunoaşterea datelor. exemplificarea. Activitatea profesorului este de a crea situaţia-problemă. clarificat în condiţiile date25. 3 Rezolvarea situaţiei problemă concluzia privind adevărul istoric. de a conduce activitatea de predare-învăţare pentru ca elevii să clarifice esenţialul (problemă. dovezi în sprijinul tezei continuităţii. —cerinţele prin care indică ce trebuie căutat. teză). contradicţiile create din formularea întrebării-problemâ.

.

explicarea şi verificarea soluţiei. -să aleagă dintr-un ansamblu de date pe acelea care sunt necesare rezolvării problemei. . —reactualizarea cunoştinţelor. situaţia con-flictuală. Formele: -se dau două informaţii între care există o contradicţie aparentă şi se cere elevilor să găsească soluţia care înlătură această contradicţie. . la experienţa elevilor. -adaptarea metodică prin raportare judicioasă la etapele şi conţinutul lecţiei. declanşează procese ale gândirii în jurul unei întrebări pentru a ajunge la cunoştinţe noi. — conducerea discretă de către profesor. noţiunile. iar aplicarea să aibă sens. Valenţele activizatoare: —educă formele de creativitate la elevi. a le explica şi aplica. contradicţii referitoare la evenimente.Conţinuturile. într-un material care.formarea. teze despre evoluţii istorice etc. -să rezolve dezacordul între cunoştinţe insuficiente şi inaplicabilitatea practică a acestora. o contradicţie. raţionamente logice. —formularea ipotezelor. Pentru rezolvarea problemei este necesar să punem la dispoziţia elevului material documentar. este lipsit de aceasta. . evenimentele istorice oferă o diversitate largă de situaţii-problemă în esenţa stării conflictuale. . întrebarea-problemă este cea mai importantă şi trebuie să includă în conţinutul ei elemente necesare dialogului. să creăm o situaţie care să permită: -să aplice cunoştinţele. Conştientizarea însăşi a problemei de către elev este punctul de plecare şi rezolvarea unei situaţii-problemă. -se cere elevilor o situaţie problematică. etapele folosirii.să sesizeze dinamica unor procese cu caracter relativ static. Cerinţele pedagogice: -stabilirea cu grijă a situaţiilor în care este aplicată. —crearea situaţiilor-problemă.pe baza cunoştinţelor însuşite anterior. -se dă elevilor o situaţie problematică ce ar avea o soluţie în mai multe variante şi li se cere să argumenteze pentru una sau alta. a găsi soluţii. —solicită elevilor un susţinut şi complex efort intelectual pentru a ajunge singuri la noi adevăruri. suport de cunoştinţe. aparent. ajungând la cea adevărată.

Comparaţia concomitentă constă în compararea unor evenimente istorice din aceeaşi perioadă cu condiţii diferite. Prin conţinuturi. programe politice.2: Compararea procesului de formare a popoarelor şi limbilor neolatine. în clasele gimnaziale. deprinderi. ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE învăţarea prin descoperire este metoda care se bazează pe investigaţia proprie a elevului. până la independenţa totală. hărţi istorice. — organizarea cadrului de cercetare. evoluţiile şi consecinţele evenimentelor istorice26. fenomenele istorice asemănătoare pot fi comparate după criterii ştiinţifice. Ex. Munca elevilor. noţiuni. în aparenţă independentă. cauzele.3: Compararea regimurilor totalitare de stânga şi de dreapta.1: Comparaţia dintre revoluţiile de la 1848 din diferite state europene. să reconstituie trecutul pe baza asemănărilor şi deosebirilor dintre evenimentele istorice. evenimente. a descoperi adeseori adevărul istoric. Faptele. Ex. Ex. Ex. Ex. în clasele de liceu. 8. priceperi. după cauze. Ex.Comparaţia este o cale prin care profesorul de istorie şi elevii reuşesc. Comparaţia poate fi concomitentă sau succesivă. Metodologia învăţării prin descoperire supune atenţiei operaţii cum sunt27: .4: Compararea Războiului de Independenţă american cu Revoluţia Franceză de la 1789. izvoare istorice sau alte surse. Comparaţia succesivă constă în compararea etapelor unui proces. lecţiile de istorie pot avea obiective operaţionale care să solicite metoda comparaţiei. eveniment istoric sau a unor noţiuni istorice. cu ajutorul unor mijloace de învăţământ. Sarcinile didactice stabilite de profesor trebuie să pună elevul în faţa unei activităţi de cunoaştere. învăţarea prin descoperire se bazează pe teste din carte. pas cu pas. fotografii. -stabilirea materialului didactic necesar activităţii. efecte.3: Comparaţia între documentele referitoare la dezvoltarea instituţională a statului român în perioade istorice diferite. prin efort propriu. cu scopul de a dobândi cunoştinţe noi.2: Compararea hărţii României din 1877 cu cea din 1918. Ex. Această metodă oferă posibilitatea de a achiziţiona abilităţi. 1: Compararea formelor de organizare statală în Europa în diferite etape. este dirijată de profesor profund. învăţarea bazată pe efort propriu presupune: -precizarea surselor de învăţare de către profesor.

3: Din mai multe documente istorice referitoare la conflictul dintre Decebal şi romani (Dio Cassius) elevii trebuie să descopere cauzele războiului daco-roman.2: Sunt prezentate programele Revoluţiei de la 1848 în Ţările Române. Elevii: . fapte istorice. Ex. definiţii. -precizări privind activitatea elevilor pe grupe sau individual. învăţarea deductivă presupune etape. Cercetarea documentelor istorice oferă posibilitatea cunoaşterii trecutului istoric prin activitatea directă a elevilor de cercetare. de sesizare a unor cauze ale evenimentelor istorice. 1: Elevilor clasei a Vlll-a li se pune la dispoziţie textul proclamaţiei de la Islaz şi li se cere să descopere cauzele Revoluţiei de la 1821. Ex. Pe baza acestor etape.-selectarea noţiunilor.investighează. . sunt în acelaşi timp cunoaştere şi acţiune. evenimente. în concordanţă cu conţinuturi şi obiective. de la adevăruri generale la adevăruri particulare. evenimente. -distribuirea surselor de investigaţie: documente istorice. dia grame. hărţi. Se cere elevilor să descopere ideile dominante ale acestor documente. texte. la formularea unor noţiuni istorice.îndrumă. Cadrul didactic: — organizează situaţia de învăţare. învăţarea prin descoperire este inductivă când raţionamentul elevilor cunoaşte etape succesive. -confruntarea şi evaluarea cunoştinţelor descoperite. de la date. Investigaţiile directe din sursele de informare sunt esenţiale pentru realizarea învăţării. concepte generale. -îndrumarea elevilor de către profesori. -formarea în clasă a normelor şi a planurilor de învăţare. Elevii sunt solicitaţi să descopere judecăţi particulare din definiţii. -valorificarea rezultatelor prin culegerea informaţiilor descoperite de elev în conţinuturile specifice lecţiei. . desfăşoară acţiuni în urma cărora rezultă: cunoştinţe deprinderi priceperi capacităţi însuşirea de roluri sociale Ex. cauze. -stabilirea timpului pentru fiecare sarcină în parte. evenimentelor istorice care urmează să fie desco perite de elev. de sistematizare. dezvoltă activitatea independentă. dirijează activitatea elevilor. elevii ajung la concluzii generale. anumite concluzii referitoare la asemănarea parţială a evenimentelor. reguli. rezolvă. Ei trebuie să facă analogia între noţiuni.

iar dacă nu coincid. cei cu gândire lentă parcurg mai încet. [un] exerciţiu) care obligă elevul să lucreze cu informaţia dată (programarea lineară). Programarea lineară sau cea ramificată presupun teste pentru fiecare lecţie în parte. şi programe ramificate. permite corectarea operativă a erorilor comise. porneşte de la premisa că predarea-învăţarea este un flux continuu de informaţii. 9. Fiecare secvenţă presupune o aplicaţie (răspuns la întrebare. apărută în 1954.confruntarea cu problema. Răspunsurile formulate se compară cu răspunsurile din manual. se reciteşte întrebarea şi se încearcă să se formuleze răspunsul corect. accesibile logic. Profesorul trece la sarcina următoare. Acestea formează imagini globale asupra materiei studiate. este o autoreglare a învăţăturii. —formularea rezultatelor. —sesizarea realităţilor cauzale sau a legăturilor cu cunoştinţele anterioare. Paşii învăţării m instruirea programată lineară Compararea cu răspunsul bun permite elevilor verificarea imediată a soluţiilor şi răspunsurilor găsite. —declanşarea procesului de explorare-experimentare. programată numai după efectuarea corectă a sarcinii date. pentru realizarea descoperirii. Sunt programe lineare cu teste în care elevul completează răspunsul. Fluxul continuu al activităţii de predare-învăţare presupune teste după principiul paşilor mici şi al progresului învăţării din conţinuturi elementare sau secvenţe simple. INSTRUIREA PROGRAMATĂ Instruirea programată28. elevii şi studenţii trebuie să parcurgă următoarele etape: .m concluzie. Paşii învăţării în programarea ramificată . facilitează deprinderile de muncă independentă. cu răspunsuri la alegere. controlat prin intermediul unei conexiuni inverse care reglează permanent învăţarea şi o îmbunătăţeşte calitativ. Elevii cu gândire rapidă parcurg sarcinile mai repede. Fiecare elev are ritmul lui specific.

unei realităţi istorice. structura obiectelor cu caracter istoric. abstractizări. Exemplu: desenul de pe hartă al dispunerii trupelor române şi germane la Mărăşeşti. mulaje. diapozitive. o metodă de dobândire d< cunoştinţe. Modelul unui fapt istoric29 nu este o copie a originalului. esenţializate unel< realităţi istorice după proprietăţile originalului. fenomene procese istorice.) determină caracteristicile modelelor şi denumirea lor: -modele prin similaritate (de identitate). evidenţiindu-se corespondenţele dintre elementele esenţiale. — modelele simbolice (matematice) reprezintă realitatea istorică coi venţional sau prin analogie. în urma căreia sunt simplificate. teorii. noţiuni. unelte. prin semne. . concepte sau pn cese istorice30. aşezări. evenimen istorice. figuri) sunt stilizări. tabele sintetice în cuvinte şi propoziţii. modelele cu aspecte istorice sunt: -modele obiectuale: machete. când originalul este reprodus l scară redusă: machete de cetăţi din diferite epoci. mulaje. prin copierea sau imitaţia unor fenomene. Tipurile de modele folosite în predarea-învăţarea istoriei După natura lor. pelicule de film. -modelele analoge. organizări în spaţiul geografic.10. arme -modelele grafice (configurale. obiecte sau imagini. concepte.modelele fotografice sunt imagini ale unor monumente istorice. acestora şi prezintă relaţiile dintre obiectele istorice. care se bazează pe asemănarea dintre original i model. gen< ralizări ale obiectelor istorice. procese. Modelarea permite reflectare. cetăţi d-apărare etc. . ci o analogie ci realitatea istorică pe care o reproduce în linii simplificate şi caracteristice Modelele sunt înlocuitori ai sistemului obiectual şi au drept scop oferirea unc date esenţiale sau particulare. Semnele coi venţionale sunt o transcripţie a unor evenimente. convenţionale) prezintă info maţii despre elemente.modelele verbale prepoziţionale sunt reprezentări logice care cuprir noţiuni. despre obiecte. necropole. hărţi în relie obiecte arheologice. micşorate. puncte. este o metodă prin care se investighează în profunzimi domeniul unor procese. MODELAREA Modelarea este o metodă de cercetare. fenomene şi procese istorice. . ever mente fixate pe fotografii. Modul de reproducere a originalului (obiecte istorice. forme. procese. Modelele grafic reprezentate prin desen (linii. — modelele-simulacre sunt modele care dau o falsă impresie a realită istorice. figurale. în mod accesibil.

Ex. 1: tabel cu cuvinte scolastice; Ex.2: tabelul consiliului principelui în Roma imperială; Ex.3: planul unei biserici greceşti în cruce şi planul unei moschei; Ex.4: planul unei moschei şi elementele componente;

sunt elaborate pe analogii funcţionale cu scheme, ecuaţii, modele logice. Modelele prin abstractizări facilitează cunoaşterea istorica. Ex. 1: planul unei bătălii este un model; Ex.2: planul unei moschei, de asemenea. Modelul logic cel mai folosit în predarea-cunoaşterea lecţiei este schema lecţiei la tablă, care constituie pentru elevi un model de organizare a notiţelor şi a percepţiei uzuale a ideilor-ancoră ale lecţiei31. Elementele scrise pe tablă, în evoluţie logică, determină formarea la elevi a unui model vizual, ajutându-i să reţină esenţialul din clasă. 11. EVOCAREA PRIN BRAINSTORMING între metodele interogative folosite în predarea-învăţarea istoriei, brainstorming-^ implică întrebări productive, cauzale, ipotetice, de formulare a unor definiţii sau idei, judecăţi de valoare, observaţii şi anchete prin care sunt extrase informaţii dintr-un grup sau mai multe grupuri de elevi32. Această strategie permite o evaluare a cunoştinţelor despre un conţinut istoric, revoluţie, cultură medievală etc. Aflăm ce idei şi ce soluţii au elevii despre o situaţie-problemă, despre o experienţă comună. Elevii învaţă să asculte, să emită păreri despre un eveniment istoric, să compare, să argumenteze. Astfel, se stimulează motivaţia învăţării. Un moment de brainstorming se poate crea în orice lecţie de istorie, şi aproape toate lecţiile de istorie pot începe cu un brainstorming. Brainstorming-ul implică mai multe etape: — cunoaşterea regulilor; -acoperirea unui subiect; -emisia, înregistrarea şi emiterea ideilor; — evaluarea ideilor. Regulile se referă la procedură şi sarcini pentru fiecare elev, la imaginaţia care trebuie să producă cât mai multe idei. Scopul acestei strategii didactice este reliefat şi de faptul că: — fiecare idee este scrisă în forma emisă de elev (emiţător); - nu se fac evaluări negative asupra ideilor emise; — fiecare are dreptul la opinie personală; -emisia de idei nu implică discuţie; -ideile sunt scrise de profesor sau elev; -ideile sunt ordonate după anumite criterii; — după emisia de idei, fiecare are dreptul să comenteze; - se optează pentru ideile cele mai bune. Conţinuturile istorice oferă subiecte diferite pentru brainstorming, sub forma unor întrebări, a unei cerinţe imperative sau a unei propoziţii neterminate. Cele mai întâlnite procedee de formare a unui subiect referitor la

conţinuturile istorice sunt întrebările productive: Care sunt consecinţele ocupaţiei otomane? Care sunt cauzele răscoalei lui Horia, ale luptei de emancipare etc.? Care sunt cauzele revoluţiei industriale? Din ce cauză s-a produs marea Schismă din 1054? Din ce cauză a izbucnit războiul ruso-turc din 1877-l878? De ce a apărut stilul baroc în timpul monarhiilor absolutiste? Se pot formula şi întrebări productive ipotetice: Ce s-ar întâmpla dacă sar reforma statul totaliar? Subiectul brainstorming-ului se poate formula: — prin diferite noţiuni, concepte: Ce este revoluţia? Ce este umanismul? Ce sunt răscoalele? Ce sunt cruciadele? Ce este un zigurat? -prin asociere spontană de idei: Spuneţi tot ce credeţi, ce vă trece prin minte despre revoluţia americană; -prin asocierea de idei: totalitarism, pace, cooperare etc.; -prin căutarea judecăţilor de valoare: Argumentaţi că democraţia este un element pozitiv; -prin observaţii: Ce aţi observat din prezentarea imaginii..., obiectului arheologic..., mulajului... ? De asemenea, subiectul brainstorming-ului poate reieşi din: -activitatea individuală: ideile sunt scrise de fiecare elev, sunt prezentate colegului sau clasei, ori unor grupuri de elevi; -activitatea cu perechi: fiecare pereche (bancă) prezintă clasei ideile după consultări; -activitatea pe grupe: formarea pe grupe de 4, 6 elevi care lucrează inde pendent. Fiecare grupă emite idei care sunt scrise de elev. Un reprezentant al fiecărei grupe prezintă ideile inedite clasei, profesorului; — activitatea frontală: profesorul adresează o întrebare întregii clase. Fiecare formulează răspunsuri scrise pe caiet sau prelucrate mental. După tim pul acordat, repetă întrebarea şi scrie pe tablă toate ideile, una sub cealaltă. Evaluarea: Profesorul solicită pe elevi să aleagă răspunsul, ideile cele mai valoroase. Se optează pentru o idee sau mai multe idei, în funcţie de selectarea realizată de profesorului de istorie. Elevii participanţi la brainstorming se manifestă liber, dacă au convingerea că aici ideea este bună. Această activitate canalizează încrederea în sine a fiecărui elev, încurajează emisia de opinii, judecăţi etc. Intervenţia profesorului este importantă în evitarea blocajelor intelectuale, prin întrebări şi încurajarea formulării altei idei.

12. EXERCIŢIUL
Exerciţiul este o acţiune, o metodă didactică bazată pe acţiunea autentică, prin care elevii efectuează conştient şi repetat acţiuni

mintale, dar şi motrice pentru însuşirea unor conţinuturi, noţiuni, evenimente istorice. Metodă didactică

istoria în general oferă variate posibilităţi de aplicare a exerciţiului în procesul de predare-învăţare. de exprimare corectă. situaţia de învăţare este convertită într-o activitate distractivă. de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. stimulând inteligenţa. favorizează flexibilitatea gândirii. Finalitatea exerciţiilor constă în formarea deprinderilor. este şi o activitate relaxantă. de asociere. Activitatea se desfăşoară după reguli acceptate de cei doi factori -profesor. operaţii de gândire cu caracter reversibil33. semidirijate şi exerciţii libere. capacităţile intelectuale cu caracter reversibil.. frontale. cunoscându-se faptul că instinctul de activitate prin joc este puternic la anumite vârste. structurate. particularităţi de vârstă şi individuale. . recapitulative. repetitive. . pentru ca operaţiile exersate să fie utilizare în situaţii de învăţare noi. corective. Tipuri de exerciţii folosite m procesul de predare-învăţare Conţinuturile istorice. de echipă. cunoaşterea realităţilor istorice şi dezvoltă capacitatea de a sesiza cauzalitatea evenimentelor. de verificare. elevi —. cu scopul fixării şi reactualizării unor cunoştinţe. dar şi în acte interioare. presupune acte intelectuale interiorizate --cu caracter reversibil asociativ care pot fi regândite. de observare. conceptelor. complexe. concepte. combinate în structuri complexe. Gradarea progresivă a exerciţiilor permite elevilor să exerseze conştient operaţiile componente. de analiză. de interesul manifestat de elevi pentru această activitate didactică. noţiuni. noţiuni şi concepte istorice. -după gradul de intervenţie a profesorului de istorie: exerciţii dirijate. aplicative. acţiunilor specifice conţinuturilor istorice. Jocurile didactice sunt pregătite de profesorul de istorie înainte de lecţie. în funcţie de conţinuturi. Obiectivele operaţionale ale jocurilor trebuie să fie în concordanţă cu conţinutul lecţiei.după funcţiile îndeplinite: exerciţii de iniţiere. Diversificarea exerciţiilor în funcţie de conţinuturi. de creaţie. Tipurile de exerciţii folosite sunt: -după forma de organizare: exerciţii individuale. Eficienţa este asigurată când operaţiile prevăzute de exerciţii creează condiţiile necesare pentru elevi spre a le utiliza în condiţii noi. Activitatea prin joc. conţinuturilor istorice. asigurându-se deprinderi de învăţare în situaţii noi. Exerciţiul nu trebuie să se reducă la repetarea mecanică a noţiunilor. dar exersarea impune activarea elementelor complexe ale memoriei. de evaluare. asociativ. Exerciţiul trebuie să stimuleze imaginaţia. şi în acest scop profesorul de istorie trebuie să compună exerciţii cu gradare progresivă în funcţie de conţinuturi. Exersarea este o condiţie esenţială în realizarea obiectivelor metodei prin exerciţii. Jocul are un rol important în evocarea noţiunilor. conceptelor. Exerciţiile trebuie gradate progresiv. cronologii istorice etc.unei îndemânări. pe lângă capacitatea de a consolida noţiuni.

iar a doua trebuie să indice denumirea noţiunilor istorice. în activitatea de predare-învăţare a istoriei sunt cunoscute mai multe tipuri de jocuri: jocul denumirilor istorice. A doua echipă primeşte un număr de puncte. Jocul tip Robingo este în esenţă un concurs pe baza unor întrebări care necesită ca răspuns un singur cuvânt. evenimente etc. Fiecare elev ales. Profesorul scrie pe bileţele noţiunile istorice. consecinţe. implicaţiile şi semnificaţia unor evenimente istorice. este indicat să răspundă un alt elev. Studiul de caz dezvoltă imaginaţia. evoluţia. Conţinuturile istorice permit un repertoriu bogat de studiu de caz întâlnit în manualele alternative. Jocul noţiunilor istorice. selectează. Fiecare elev prezintă localităţile istorice sau alte elemente cu conţinut istoric de pe traseul respectiv. în cazul în care echipa a doua greşeşte denumirea unor noţiuni. compară definiţia lor cu a colegilor care au tras bileţele. evenimentele istorice înscrise. Evocarea prin joc a unor itinerarii istorice este. Analiza poate fi orală sau scrisă. Imaginaţia profesorului şi măiestria pedagogică îşi spun cuvântul în procesul de organizare a activităţilor de acest gen. punctele respective sunt primite de către prima echipă. concursul tip Robingo. Elevii sunt solicitaţi să tragă bileţele şi să explice. care a tras biletul. concursul cu întrebări pe teme istorice. o sintagmă. Studiul de caz este des întâlnit în activităţile didactice la istorie. caracteristici. . Elementele cu conţinut istoric sunt indicate pe hartă. de a sesiza cauzalitatea. să definească pe scurt noţiunile. Este o activitate de muncă independentă. pe care doreşte ca elevii să şi le amintească. imperii etc. Enunţurile sunt adresate întregii clase. de asemenea. state. sub îndrumarea profesorului. valorifică informaţii. îşi formează capacităţi de examinare critică. primesc un traseu. Dacă unii nu răspund corect. elevii. evoluţii. este o metodă de instruire şi învăţare activă. Profesorul apreciază răspunsul corect. iar ceilalţi elevi. Prima echipă formulează definiţiile noţiunilor istorice. Jocul noţiunilor istorice este un joc pe echipe. idei-ancoră etc. citeşte cu voce tare răspunsul. prin tragere la sorţi sau la indicaţiile profesorului. Analiza evenimentului istoric prin studiu de caz vizează cauze. pentru fiecare noţiune câte un punct etc. activitatea independentă. regulile de organizare fiind diferite de la o activitate la alta. un timp istoric.Elevii sunt organizaţi de profesor în funcţie de joc. elevii cu un grad mare de inteligenţă ridică primii mâna şi sunt puşi să răspundă. Activitatea prin studiu de caz constă în analiza individuală sau colectivă a unui eveniment istoric cu relevanţă deosebită. adună. în timpul activităţii. Este o situaţie de învăţare care analizează un caz. Există o multitudine de jocuri pe care profesorul de istorie le poate folosi pentru activizarea procesului de predare-învăţare. noţiunilor şi conceptelor. după ce au definit noţiunea. stimulează memoria şi conexiunile acesteia. Elevii examinează. jocuri cu harta mută pentru localizarea unor aşezări istorice. un procedeu prin care elevii conştientizează lacunele din cunoştinţele lor. Echipa cu cel mai mare punctaj este câştigătoare.

de către profesor în timpul activităţii didactice. PROCEDEE ŞI INSTRUMENTE CU ROL COMPLEMENTAR. corectă. -titlul este subliniat. şi ternenii cheie. UTILIZATE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA ISTORIEI Lucrul cu cartea pe teme de istorie sau cu manualul de istorie este o activitate independentă de studiu şi investigare. de documentare pentru a înţelege evoluţia unor evenimente istorice. Lecturarea este absolut necesară. lizibilă. scris cu altă culoare a cretei. recen ziei. — de formare a deprinderii de a studia. schiţa trebuie folosită pentru fixarea cunoştinţelor. consecinţele determinate de cauze şi evoluţii. Profesorul scrie pe tablă. întreţinerea tablei se face de către elevi înainte de începerea orei de isto-ie. prin schema lecţiei şi prin desene. şi distrage atenţia de la activităţile de învăţare. a rezumatului. prin etape de lucru. într-o anumită ordine. referatului. -reprezentările grafice trebuie executate corect. ţinând cont de de conţinuturi şi volumul de cunoştinţe. este un model de organizare a caietului de notiţe. Sunt necesare câteva recomandări în ceea ce priveşte comportamentul profesorului în elaborarea schiţei lecţiei pe tablă: -rosteşte cu voce tare tot ceea ce scrie pe tablă. sintezei. de asemenea. Este contraindicat studiul în asalt. analizei. . şi de relaxare. conspectului. — nu acoperă scrisul. 14.13. cauzele lor. presupune obiective precise: — de a selecta cele mai importante informaţii istorice şi de a le prelucra sub forma unor planuri de idei. -se asigură că elevii scriu schiţa lecţiei de pe tablă în caiete. permiţând elevilor o vizualizare de ansamblu a schemei logice pe care profesorul o elaborează pe baza ideilor-ancoră. titlul şi planul lecţiei. nu trebuie făcută „pe sărite". -nu şterge tabla. FOLOSIREA TABLEI ŞI A CAIETULUI DE NOTIŢE Tabla. fără prescurtări. în funcţie de obiectivele operaţionale. Intercalarea studiului cu plimbări şi activi tăţi fizice creează posibilităţi optime de lecturare cu randament intelectual maxim. pe parcursul procesului de predare-învăţare. cauze etc. :onţinuturilor istorice etc. sugestiv şi expresiv. -nu se trec pe tablă schiţele şi desenele din manual. deoarece folosirea elevilor )entru întreţinerea tablei pe parcursul procesului de predare-învăţare exclude )e elevul respectiv în acel moment de la acţiunile de cunoaştere a noţiunilor. Grafia (scrisul pe tablă) trebuie să fie cursivă. -nu dictează schiţa fără să fie scrisă pe tablă. în funcţie de conţinuturi.

13.Apud Ion R. E.16.Gh. op. cit. p. 16.174-l80.Gh. Elena Istrate. cit. Psihopedagogia.loan Jinga. p. 74-75. cit. p. p.Măria Eliza Dulamă. 18. p. 23.. 30.loan Cerghit. 9. Tănasă. 280. 15. 33. 191. Ed.loan Jinga. op. 106. 266. Metode de învăţământ. cit. cit. p. 2000.Măria Eliza Dulamă.D. . Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar. p. 103.Vezi. 32. laşi 1996. Tânasă. Elena Istrate. p.loan Cerghit.loan Jinga. loan Jinga. 84-85.Gh. Teodor Mucica. cit. pp. Editura Spiru Haret.Măria Eliza Dulamă.P. 5. 29. 280.loan Jinga. 97. p. p. op. 174. 6. 24. p. 274. op. p.loan Jinga. Tănasă. cit. 91. op. 72.Didactica generală. 27.Ibidem. pp.Vezi în acest sens Măria Eliza Dulamă. p. 95. Bucureşti.. p. p. 82. Tănasă.loan Jinga. cit.Gh. op. loniţă. şi Măria Eliza Dulamă. Corint. op. op. 3. p. cit. 280. 1991. p.Gh. 19 „Revista de pedagogie". 76. 109. p. Tănasă. laşi. cit. cit. 2000. 45. 8.Măria Eliza Dulamă. 26. op. cit. cit. 74-76. Elena Istrate. p. Manual de pedagogie. op. 20. pp. op. Cocoş. pp.Vezi. cit.Măria Eliza Dulamă. 97.— NOTE — 1. 12. Popa (coordonator). Clusium. 86.Gh. op. p. cit. Elena Istrate.Măria Eliza Dulamă. cit. 71. 31. 4. Elena Istrate. p. 7. 11.Nu există un studiu privind diagramele în procesul de predare-învăţare a istoriei. op. Tănasă. cit. Gh. 14. Metodica predării istoriei. op. 77. interesante sunt prezentările realizate de N. p. 17. Tănasă. 28. 81.Ibidem. pp. 1994. p. loan Cerghit. Elena Istrate. 21. în acest sens.C. 2. 10. 25. Strategii didactice. p. 270. op. Editura Spiru Haret. 2 / 1991.Ibidem. cit. C. 22. Manual pentru clasa a X-a. pp. op. l. Metodica predării învăţării istoriei în şcoală. op. p.Gh. Ilinca în Didactica geografiei. în acest sens. Elena Istrate. nr. cit. op. Cocoş. 159. Strategii didactice. 95-96. Cluj-Napoca. cit. op. Minodora Perovici. op. şcoli normale. 87-88.

CERINŢE PSIHOPEDAGOGICE 3. cu resursele utilizate. G. evaluarea a determinat evoluţii istorice.NOTAREA 5. Piramida evaluării îndemnă la flexibilitate în procesul evaluării: selecţie CD E rs tn ce _ 3 CO notare măsurare / referenţiere clasare 03 certificare apreciere diagnostic prognostic probare C DC C evaluare securizare formare dezvoltare orientare . EVALUAREA ŞI AUTOEVALUAREA CUNOŞTINŢELOR DOBÂNDITE PRIN ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVĂTARE A ISTORIEI 1.EVALUAREA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE LA OBIECTUL ISTORIE.CONSIDERAŢII GENERALE 2. Evaluarea este definită printr-un pro-es de măsurare şi apreciere a rezultatelor sistemului de educaţie şi ivăţământ. Berger remarca: „Ceea ce ne îndeamnă pe toţi să ne evaluăm este fap-il că nu mai suntem foarte siguri de ceea ce facem"3. CONSIDERAŢII GENERALE în învăţământ.METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 1.UTILIZAREA TESTELOR 4. loan Jinga onsideră evaluarea un proces de comparare a rezultatelor instructiveduca-ve cu obiectivele planificate. sau evaluarea resurselor nterioare2. leterminate de inadecvare şi imprecizie1. pentru a lua decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare. a eficienţei resurselor pentru compararea rezultatelor cu obiec-vele propuse. controversate.X.

performanţele şi standardul de atins: minimal sau maximal. un capitol sau pentru examene. pentru luarea unei decizii optime4.Evaluarea presupune raportarea rezultatelor obţinute la un ansamblu de criterii specifice domeniului. aprecierea este valoarea pe care o reprezintă nivelul. Formularea standardelor diferenţiate (minimal sau maximal) se poate realiza pentru fiecare lecţie. -itemii trebuie să solicite gândirea. apreciere şi notare a rezultatelor procesului instructiv-educativ la istorie o reprezintă obiectivele operaţionale7. cu ajutorul testului. precizând. minim P. indicatori calitativi şi cantitativi (notă. -numărul lor trebuie stabilit pe baza unei matrici de specificaţii pentru o lecţie. Nr. Baza întregii strategii de examinare. calificative). cunoştinţele şi capacităţile elevilor la o temă de istorie. -evaluarea cuprinde domenii şi probleme complexe. Evaluarea la istorie poate fi orientată pe următoarele direcţii: — evaluarea programelor şi a manualelor de istorie.) sau cuantificate prin simboluri. Actul didactic complex se referă la răspunsurile elevilor. greşit etc. Operaţiile evaluării sunt: examinarea (verificarea). cri. Obiectivul operaţiona Itemi Standarde Performanţa P. Această prezentare a conceptelor despre evaluare determină câteva concluzii5: -evaluarea este o activitate desfăşurată pe etape şi în timp. -evaluarea elevilor. performanţele. imaginaţia şi creativitatea. Verificarea constată volumul şi calitatea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor. prin care se formulează standarde sau nivelele cognitive afective şi comportamentale ce trebuie atinse de elevi prin lecţiile de istorie. numărul şi tipul lor depind de profesor. calificativ)6. -evaluarea mijloacelor de învăţământ. transformă obiectivele operaţionale în itemi (întrebări). . Notarea validează rezultatele elevilor obţinute prin verificare şi apreciere (note. în acesta privinţă sunt necesare câteva recomandări: — itemii trebuie să fie variaţi ca tip şi grad de dificultate. excelent. -evaluarea presupune un şir de măsuri pentru optimizarea activităţilor şi domeniilor supuse testării. apreciate prin judecăţi de valoare (răspunsul este foarte bun. Alegerea itemilor. maxim Profesorul de istorie consultă programa şcolară pe baza obiectivelor de referinţă şi a activităţilor de învăţare din domeniile urmărite în activitatea didactică. aprecierea şi notarea.

Austria d.l. a conţinuturilor. Cuza în 1859. Viena 4.1858. Profesorul trebuie să ă în vedere itemi care pun în evidenţă memorarea. are loc Congresul de Pace de la: a. Paris d. elaborează itemi variaţi ca tip şi grad de dificultate. Deşi există abordări diferite în ceea ce priveşte tabla de specificaţii sau natricea de specificaţii. Londra b.dubla alegere a lui Al. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Viena 3. Mihail Sturza b.în 1856. . Cunoştinţele ce trebuie testate la lecţia Unirea nncipatelor Române . Dimitrie Ghica d. TEST A. Londra c. considerăm că simplificarea acesteia trebuie să lornească de la trei elemente necesare alcătuirii ei. superior) implică o gândire a smilor în funcţie de acestea. Bucureşti c. Grigorie Ghica 2. Una dintre Puterile favorabile Unirii a fost şi: a. la clasa a Xll-a au în vedere ideile-ancoră: -situaţia Principatelor după revoluţia de la 1848. ministru al Franţei era: s. E. —Congresul de la Paris . presupune: —selectarea informaţiilor. Barbu Ştirbey c. Quinet .1859. în 1856. —războiul Crimeei. Ponderea cestor capacităţi de nivel (inferior. Walewski b. Napoleon al ///-/ea d. După 1848. Pesta d. o atitudine tolerantă faţă de participanţii la revoluţie a avut-o domMoldovei: a. Turcia b. Bulgaria 5. —Conferinţa şi Convenţia de la Paris . Palmerston c. noţiunilor şi datelor specifice. adunările ad-hoc. Prusia c. Pe baza acestor idei-ancoră. Performanţele minime admise echivalează cu realizarea unor sarcini de învă-re într-o proporţie de 45-60%. care solicită gândirea şi ativitatea. la care trebuie adăugată pecificaţia privind numărul de itemi care pot fi elaboraţi pentru fiecare infor-laţie sau conţinut.1856.în perioada 1849-l853. -lupta românilor pentru Unire. -problema românească. Din numărul de itemi elaboraţi. problemă europeană. se alege o proporţie care ebuie să aibă în vedere capacităţile de nivel necesare evaluării. —constituirea matricei de specificaţie în funcţie de tipurile de performanţă jrmărite. Paris b.iviarncea de specificaţii. mediu. —formularea subiectelor din conţinutul de evaluat. centrul de activitate al emigraţiei române devine oraşul: a.

căci este timpul să ne întindem mâna unul altuia şi să conlucrăm împreună cu toate puterile noastre unite pentru regeneraţia patriei noastre comune.. dar entuziasmaţi de amorul patriei. Menţionaţi două motive care au determinat Franţa şi Rusia să susţină Unirea: a. D.. în vederea alegerilor pentru adunările ad-hoc.. Menţionaţi ce s-a discutat în Adunarea ad-hoc de la laşi. Precizaţi ce eveniment internaţional a creat un cadru favorabil luptei pentru Unire. Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă: 1..... „Scopul nostru şi simţământul datoriei ne face a lua pana în mână... E...... Când au fost create Comitetele Centrale ale Unirii din Principate? b. „Ideea principală... Caimacam m Ţara Românească....b c. Cui aparţine această publicaţie? b.. Evaluarea presupune indici care privesc: —volumul cunoştinţelor de istorie.. c. are loc întâlnirea dintre Napoleon al lll-lea şi regina Victoria la. 3..în vara anului 1857.. Grigore Ghica b. funcţia de pârcălab de Galaţi era deţinută de . Enumeraţi trei prevederi ale programului „partidei naţionale" din Moldova: a ." a.. contextul internaţional. b.. F... Th. c.... Menţionaţi poziţia Rusiei (Imperiului ţarist) faţă de unire şi explicaţi-o.. Precizaţi cum s-au desfăşurat alegerile pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei.în Moldova. Precizaţi trei organe de presă din Moldova şi Ţara Românească care au susţinut ideea Unirii Principatelor: a.. 4. Realizaţi un eseu cu tema „Marile puteri europene şi problema Unirii Principatelor (1856-l859)" pe baza următorului plan de idei: a. Soldaţi necunoscuţi... ne propunem a propaga cu tot zelul unor inimi înfocate ideea unirii naţionale. Nicolae Vogoride d... c. Congresul de Pace de la Paris... .. ideea care predomină într-una şi care ne însufleţeşte pe toţi.6.Comitetul Central Democratic European avea sediul la . d.. b....... b.. a fost numit: a.. C....... —nivelul dezvoltării intelectuale. Conferinţa de la Paris şi Convenţia adoptată. rezultat al procesului educativ. Răspundeţi la cerinţele următoare pe baza textelor de mai jos: 1.. alegerile pentru adunările ad-hoc au fost falsificate de caimacamul 2. 2. Alexandru Chica B....în 1857..... este aceea a unirii cu fraţii noştri de peste Milcov... —capacitatea de aplicare a cunoştinţelor istorice în practică.. Ba/ş c.... 3.." a....... Care este principalul obiectiv formulat în text? c.

—aptitudini. . —atitudini. —interese.

prin evaluare. 2. depistează factorii negativi sau pozitivi. O primă cerinţă este compararea obiectivelor speci'Storiei cu obiectivele operaţionale ale fiecărei lecţii. miniteste. —Funcţia de diagnoză se referă la rezultate verificate şi interpretate în erite intervale de timp. Trebuie să fie o unitate între iţele obiectivelor şi cerinţele probelor de evaluare. dar şi individual: —Funcţia de constatare. care reprezintă obiectivele. -Funcţia de prognoză permite. Evaluarea elevilor este influenţată de factori psihologici. Folosirea itemilor de verificare (răspunsuri nchise sau răspunsuri deschise) permite precizarea standardelor şi perfor-nanţelor atinse sau care trebuie atinse de elevi sub aspectul performanţelor ninimale. elementele de conduită . EVALUAREA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE LA OBIECTUL 'ORIE. sarcinile. rolul şi destinaţia evaluării. cu rol de feedback12. cât şi în sens larg. Funcţiile evaluării au o semnificaţie în plan social. nece-ari învăţării atât în sens restrâns. valoarea şi cunoştinţele. ea determinând amerea actelor acestui proces. stabilirea nivelului de îgătire şi performanţele în sistem. Performanţele maximale presupun metode de evaluare complexe. învăţarea. -Funcţia motivaţională are menirea să conştientizeze şi să motiveze ăţarea.siaoiiesc nivelul. învăţare şi evaluare. şi poate permite profesorului crearea unor factori favorizanţi.9 Scopul evaluării este de a perfecţiona procesul educativ10 prin funcţiile /aluării11. Examinarea periodică stimulează procesul cunoaşterii. -Funcţia de reglare a sistemului are scopul autoevaluării rezultatelor. firească. determinate de exigenţa valuării8. Anunţarea . Psihologia com-lexă a şcolarului poate genera erori de apreciere.i personalitate în ansamblu. de control. fără a deveni o sperietoare. CERINŢE PSIHOPEDAGOGICE Performanţele la obiectul istorie sunt determinate de calitatea instruirii. timizării acestora prin demersuri comune ale profesorului şi elevilor. apreciere a activităţilor şi rezultatelor pro'sului de învăţământ. luarea trebuie integrată în procesul de predare-învăţare. calitatea evaluării. A doua cerinţă este elimia hazardului în evaluarea conţinuturilor la istorie. Acest lucru se face prin fişe de . natura relaţiilor dintre predare. itemi A treia cerinţă se referă la caracterul stimulativ al evaluării. îasă ca o sarcină comună. calitatea Daşterii.

1. ciclu de învăţământ13. la începutul unui capitol.lor şi formelor de evaluare este o cerinţă care determină succesul şcolar. an şcolar.1. în funcţie de momentul (arii. Tipuri de evaluare după momentul când se efectuează valuarea iniţială a cunoştinţelor de istorie se face la începutul unei etape de ire. după modelul de efectuare şi după scopul acesteia. Evaluarea se diferenţiază după tipuri şi forme. al unei teme .

unde se situează rezultatele zilnice la obiectul istorie. Itemii cu răspunsuri de tipul da sau nu. civilizaţii. Sunt recomandate răspunsurile de tip eseu şi rezolvări de probleme (de exemplu: elementele caracteristice ale unei culturi. Obiectivitatea scăzută este determinată. etape în desfăşurare etc. şi observă dacă elevii cunosc cauzele. Evaluarea sumativă se realizează în timpul orelor de recapitulareconsoli-dare-evaluare. curs. pentru a cunoaşte dacă elevii au cunoştinţele necesare învăţării. Ea indică. efectul Pygmalion (bazat pe convingerea profesorului că elevul nu poate face faţă cerinţelor de studiu ale istoriei). Este absolut necesară. eroarea de generozitate (note mari în comparaţie cu nivelul de cunoştinţe. Profesorii extremişti. Evaluarea finală sau sumativă este complexă. deoarece reflectă cantitatea şi calitatea cunoştinţelor şi deprinderilor la sfârşitul unei etape. datele semnificative şi elementele de referinţă15. severi sau indulgenţi. cu alegere multiplă. ciclu de învăţământ. dorinţa profesorului de istorie de a realiza o distribuire a notelor cât mai aproape de curba lui Gauss. pe tot parcursul instruirii. ciclu de învăţământ. La acestea se adaugă eroarea unor profesori care nu ţin cont de obiectivele didactice. concepte şi conţinuturi din materia parcursă la acea dată. calitatea lor. prin examenul de capacitate după clasa a Vlll-a. situaţia socială a profesorului au un rol în evaluare. . capricioşi (în funcţie de dispoziţie) au o obiectivitate scăzută în evaluarea didactică şi în acţiunea de atragere a elevului către studiul istoriei'6. în procesul evaluării. prin teze (lucrări scrise). sau la sfârşitul anului şcolar. de factori perturbatori: subaprecierea sau supraaprecierea (efect halo). an şcolar. existând evaluări cu obiectivitate scăzută şi evaluări cu grad mare de obiectivitate. Aceasta reprezintă un barometru pentru profesor şi pentru elevi. prevăzute pentru fiecare semestru. Modalităţile de evaluare sunt încă controversate. pozitiv sau negativ. etapele. an. tendinţa de a acorda note mari sau foarte mici). cauzele unor evenimente. fiind numită şi evaluare continuă sau curentă. Se referă la noţiuni şi concepte specifice acestor etape. semestru. Fiecare evaluare finală are un specific determinat de perioada evaluată. efectul de contrast (diferenţe mari între note după evaluarea continuă. semestru. Factorii de personalitate. de progres. efectul de contaminare (note asemănătoare cu notele de la alte obiecte). noţiunile istorice specifice.). Evaluarea periodică se face după un capitol şi se referă la structurarea informaţiilor şi la nivelul de cunoştinţe la care s-a ajuns după predarea-învăţa-rea lecţiilor respectivului capitol. evoluţiile evenimentului istoric. Evaluarea pe parcursul predării-învăţării istoriei este formativă. progresul în procesul cunoaşterii evenimentelor şi noţiunilor istorice. Testele de evaluare iniţiale la obiectul istorie cuprind itemi formaţi din noţiuni. pentru a stabili capacităţile de învăţare ale elevilor la disciplina istorie şi motivaţia pentru conţinuturile predate.sau lecţii ce urmează a fi predată14. pregătire). nu sunt relevanţi. efectul blând (indulgenţa). Profesorul constată cantitatea de noţiuni însuşite în actul predării-învăţării.

Evaluarea orală este limitată după inii cercetători. dar nu sunt singurele modalităţi de evaluare. Se adaugă şi circumstanţele sociale ale evaluării. Profesorul verifică. —evaluarea continuă pe parcursul activităţii de predareînvăţare. inteze ale unei evoluţii istorice. prin chestionare. Sunt formulate întrebări privind memoria. cantitativ şi calitativ. Evaluarea formativă este continuă. etape. ascultare. auze. noţiunilor. datelor istorice. date şi fapte istorice. variabile in ceea ce priveşte rezultatele şi capacităţile elevilor. pot fi: —evaluare internă: de către profesorul clasei. . Evaluarea sumativă a cunoştinţelor de istorie se realizează prin teste terminale. determinate de influenţe. -evaluarea formativă după fiecare situaţie de învăţare pentru realizarea de feedback. dar şi întrebări care solicită aport de gândire. corectivă şi nivelatoare. care clasează elevii în funcţie de punctaj. deoarece vizează secvenţe din lecţie şi numai o parte din elevi. criterială. Verificarea ritmică a conţinuturilor istorice. desfăşurări. •ormularea întrebărilor. După provenienţa evaluatorului. analize. După obiectivul evaluării: -evaluarea predicativă iniţială: la începutul programului de învăţare. Tipuri de evaluare după modul de efectuare După modul de efectuare a evaluării. —autoevaluarea efectuată de fiecare elev. semestru.metode de evaluare practică.Variabilitatea în sistemul de notare reprezintă şi rezultatul unor factori determinaţi de obiectul de învăţământ la care se face evaluarea (aprecierile la matematică sunt mai exacte decât la istorie etc. an şcolar. —evaluarea externă efectuată de profesori din afara şcolii. Ea este terminală şi externă proce sului de învăţământ. normativă. problemelor presupune delimitarea conţinuturilor. prin situarea elevului în colectivitate. timp le gândire. 2. distingem: —metode de evaluare orală. —metode de evaluare scrisă. relaţii. informarea operativă asupra progreselor realizate în activitatea de predare-învăţare a istoriei determină motivaţia învăţării. îxaminare. Evaluarea orală este o formă particulară a conversaţiei17. ciclu de învăţământ. deoarece clasează elevii în raport cu altă evaluare. distingem: —evaluare punctuală într-un moment al activităţii didactice. Itemii de evaluare a noţiunilor şi conţinuturilor de istorie sunt de diferite tipuri. . prin are elevii sunt solicitaţi să facă comparaţie între evenimente istorice. gradul de însuşire i conţinuturilor. şi teste normative.).2. După ritmul evaluării. diferenţiatoare şi selectivă. -evaluarea sumativă: profesorul de istorie o realizează după un capitol.

Arta xaminării orale depinde de calităţile didactice ale profesorului de istorie. .explicaţii ale cauzelor acestor evoluţii etc.

teza presupune itemi asemănători celor de la examenele de capacitate sau bacalaureat. Examenul este o evaluare în domeniul cunoştinţelor şi capacităţilor achiziţionate din activitatea didactică la obiectul istorie. Cu ajutorul extemporalelor. examenele de la sfârşit de ciclu care presupun nivelul de cunoştinţe abilitate la obiectul istorie. profesorul de istorie constată capacităţile de sinteză ale elevilor. sinteze. lucrările scrise (tezele). cu implicarea majorităţii elevilor. există evaluare individuală. în funcţie de etapele parcurse de învăţământul românesc. conştiinciozitatea elevilor. Evaluarea scrisă vizează extemporalele. utilizarea cunoştinţelor într-un context nou.: Din ce cauză a izbucnit războiul? Care sunt cauzele? Care sunt etapele? etc. consecinţe etc. prin ascultarea explicaţiei unui proces istoric sau fenomen istoric (cauze. Teza este o lucrare semestrială.Evaluarea orală prezintă subiectivitate. La clasele terminale. date etc. în media semestrială. deoarece nu există haremuri controlabile. Examinarea situaţiilor-problemă şi a cazurilor create de profesor referitoare la evenimente istorice se poate face şi prin răspunsurile grupelor de elevi participante la un concurs pe teme de istorie. sau evaluarea unui grup de elevi. comparaţii. diferite tipuri de itemi. Teza este analizată în clasă într-o oră de curs pentru a putea discuta cu elevii performanţele la acest tip de examinare. greşelile făcute. greşelile fiecărui elev în parte privind unele conţinuturi şi noţiuni istorice. Ex. la istorie numai la anumite clase. Subiectele au în vedere capacitatea de analiză şi sinteză. interpretări. prin ascultarea. expunerea unui subiect istoric numit de profesor. Extemporalul este o lucrare scrisă care verifică conţinuturile.). noţiunile din lecţia de zi. Extemporalul se discută în clasă pentru ca elevii să cunoască criteriul de notare. Există trei moduri de desfăşurare a evaluării orale la istorie: prin chestionarea (întrebări adresate) elevilor. Tezele şi lucrările de control trebuie văzute de părinţi. cu o valoare diferită. Lucrarea de control poate cuprinde un eseu. conform unei programe specifice. 3. eseuri structurate. Acestea cuprind modalităţi de măsurare a progresului realizat în ceea ce priveşte obiectivele studierii istoriei printr-o evaluare scrisă . UTILIZAREA TESTELOR Testele de cunoştinţe la obiectul istorie sunt diferenţiate după obiectivul prioritar şi scopul testării. Lucrarea de control este un procedeu de evaluare a unui capitol. itemi etc. interpretarea unor documente istorice la prima vedere. semnătura acestora pe teză fiind o modalitate de urmărire a situaţiei elevului. Ascultarea demonstraţiei de către profesorul de istorie presupune o demonstraţie cu ajutorul hărţii. pentru a avea posibilitatea să le compare cu ale colegilor de clasă. al documentelor istorice etc. După numărul elevilor evaluaţi. frontală. Pune în evidenţă capacitatea de sinteză dintr-un volum mare de cunoştinţe istorice.

dintr-o unitate de conţinut care trebuie evidenţiată pe baza unei întrebări. — teste pentru acordarea de note şi calificative (cuantificare). din .. itemii (întrebările de evaluare) se împart în: 1. • După obiectivul aplicat prioritar. lacune. . Itemul este format dintr-un element independent al lucrării scrise. Testul cuprinde itemi variaţi ca mod de formulare. Ex.Itemi de discriminare binară cu două variante de răspuns. profesorul de istorie evaluează însuşirea materiei din perioada respectivă. Testele sunt numite şi teste-grilă. Tipuri de itemi folosiţi în evaluare la obiectul istorie. cerând asocierea unor elemente. obiectivă. 2. dar depind de judecăţile evaluatorului. permit concluzii asupra accesibilităţii conţinuturilor. distingem: — teste de diagnoză. -teste de prognoză. Sunt teste de constatare care reflectă eficienţa procesului de predare asupra învăţării. După modul de construire a răspunsurilor.. -itemi subiectivi care pun în evidenţă capacitatea de analiză şi sinteză a elevului. pentru orientarea elevilor spre anumite domenii şcolare şi profesionale. printr-o problemă sau sarcină de efectuat. Itemul ca unitate de conţinut este format dintr-o întrebare. Baremul este o grilă de evaluare. olimpiade.. ciclului şcolar.: Capitala Egiptului este . deoarece cuprind o grilă de evaluare şi un barem.Itemi cu răspunsuri închise. —teste de progres: evaluează anumite teme şi capitole. cuprinzând întrebări sau propoziţii cu două sau mai multe variante de răspuns. -teste de ierarhizare (docimologice). anului. şi itemi de aşezare în ordine logică a unor elemente de conţinut. Notele (punctajul) nu se trec în catalog. care prezintă între ele o relaţie oarecare. stabilesc modifi cările realizate prin învăţare.frontală. problemă sau sarcină de efectuat. după criteriul obiectivitătii: -itemi obiectivi. Cu ajutorul lor. care evaluează comportamente şi cunoştinţe la un moment dat. pentru ierarhizarea elevilor la exa mene. cu punctajul pentru fiecare item. distingem: —teste de sondaj iniţial la începutul trimestrului. • După scopul testării. identifică erori. două câte două. —teste de sinteză. şi se materializează prin itemi (proba în engleză) care stabilesc cantitatea şi calitatea cunoştinţelor dobândite la istorie. se aplică la sfârşitul semestrului sau anului şcolar. care cuprinde punctaje pentru fiecare element esenţial din conţinutul evaluat.teste de plasament pentru repartizarea elevilor în grupe omogene sau relativ omogene.

c) 1329. b) Podul înalt. . da/nu.care elevul alege răspunsul corect. b) 1331. corect/greşit. Bătălia dintre Ştefan cel mare şi Matei Corvin a avut loc la: a) Baia. sublini ază sau încercuieşte varianta aleasă. încercuiţi răspun sul corect. Ex: Pentru clasa a Vlll-a. după formula adevărat/fals. Bătălia de la Posada a avut loc în: a) 1330.

Ex. deoarece un număr mai mare determină răspunsuri la întâmplare. Sunt întrebări cu mai multe variante de răspuns.Itemi de completare a lacunelor: Ex. Mărăşeşti şi Oituz. 9. pentru fiecare element din stânga coloanei elementul corespondent din dreapta.. Mircea cel Bătrân 2. Diploma cavalerilor ioaniţi B.. Itemi de completare a unor propoziţii lăsate neterminate: Ex. în virtutea căreia acesta adoptă legile statului român. Basarab 3. 8.Itemi de discriminare multiplă. existau cetăţi la: 1. Experienţa didactică a demonstrat că numărul ideal de perechi este între 5 şi 7. enu merate la întâmplare. sau nici un răspuns. 2. Grupele de elemente speci fice istoriei sunt aşezate în două coloane. c)România declară război Austro-Ungariei. Itemi de aşezare în ordine logică. da/nu.: Putere deţinută de Parlament. b)Tratatul de alianţă cu Antanta. Primul rege al tuturor românilor a fost Carol I. Vlad Ţepeş 1. între acestea existând o relaţie.: . Bogdan 4.Itemi de clasificare care presupun clasificarea răspunsurilor după anu mite elemente. 3.: Reprezentaţi grafic etapele evoluţiei statului egiptean.Itemi de prezentare grafică: Ex.Itemi de răspunsuri deschise care presupun formularea răspunsurilor de către elevi.: încercuiţi răspunsul corect: Pe Dunăre.Itemi de asociere care presupun asocierea unor elemente de conţinut două câte două.: A. Cel mai viteaz şi cel mai ager dintre principii străini E. 4. 3) Paris. în epoca lui Mircea cel Bătrân. Chilia. 6. Subliniaţi răspunsul corect: Bătălia Naţiunilor a avut loc la: 1) Waterloo. Cronica lui loan de Târnave C. un singur răspuns. prin linii sau prin numere. Brăila. Elevul trebuie să indice. 2) Jena. Cronica pictată de la Viena D. con form Constituţiei din 1923.: Ordonaţi cronologic evenimentele: a)luptele de la Mărăşti. Ex. presupun elemente de conţinut. Giurgiu. Litovoi 5. Corect/greşit. Ex. 10.c) Vaslui. Povestiri slavone 5. din care corecte pot fi mai multe răspunsuri. pe care elevii trebuie să le ordoneze. 7. 3.

Itemi de descriere...Itemi de analiză de caz: Ex.: Descrieţi după diapozitiv Marele zid chinezesc.Completaţi spaţiile libere cu informaţiile istorice corespunzătoare. Ex.: Sunt întrebări care facilitează analiza de caz. Ex. 14. 11.: Interpretaţi docu mentul.Itemi de explorare: Ex.Itemi de interpretare a unui document grafic. Principiul Constituţiei din 1923 prin care se asigură accesul cetăţenilor români la acti vităţile şi funcţiile publice este .. . 13. harta..: Din ce cauză a avut loc revoluţia de la 1848? 12.

obiectivele operaţionale. obleme de atins. temeinică prepune din partea elevului o expunere sistematică. Funcţiile notării sunt: -de informare a elevilor şi părinţilor asupra nivelului de pregătire şcolară. mod de rezolvare. -evaluarea calităţii cunoştinţelor în funcţie de interpretarea fenomenelor orice. Autocorectarea are efecte formative. Lecţiile recapitulative cuprind sinteze despre evenimente şi noţiuni. Greşelile tipice şi observaţiile vor fi discutate cu clasa în ora de analiză a tezei. spiritul de observaţie şi spiritul critic sunt sesizate de proor în activitatea de evaluare. imaginaţia. de capacitatea de a face raţionamente şi mparaţii între evenimente şi conţinuturi. atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: -evaluarea cantităţii cunoştinţelor dobândite este realizată în concormţă cu cantitatea de cunoştinţe prevăzută de programe: noţiuni. conţinuturi. -de reglare a procesului de predare-învăţare. în urma unui proces de evaluare. Creatiîtea. precisă. de sintetizarea conţinuturilor. -de control. la întrebările resate de profesorul de istorie. Data tezei se stabileşte de comun acord de profesor şi elevi. un produs al învăţării după o jude-. folosinduse baremul. -de orientare şcolară şi profesională. interpretează documente. deoarece validează activitatea desfăşurată de profesor şi elevi. -evaluarea performanţelor intelectuale. Elevii sunt informaţi despre subiecte. clară. printr-o notare obiectivă. de afirmare. Dacă aplicăm un test. atunci când elevii răspund la întrebările orale. lizeazâ hărţi istorice. concepte. grafice. Aprecierea nivelului învăţării se face prin aspecte pozitive şi negative. . 4. Drintr-o ierarhizare a notelor şi a categoriilor de note. Corectarea lucrărilor se face după baremul de corectare. însuşirea logică. — de ierarhizare a elevilor.Lucrările scrise (teza) sunt precedate de lecţii recapitulative. scade posibilitatea de a greşi la o nouă lucrare a elevilor. stimulează motivaţia învăţării. O notare este obiectivă. -de măsurare a progresului învăţării.ată de valoare. Se poate folosi şi metoda autoevaluării de către elevi. copiile xerox sunt distribuite elevilor. Subiectele sunt comunicate oral sau scrise pe tablă. -de recompensare. în funcţie de biblioafia recomandată şi activitatea de predare-învăţare. NOTAREA Notarea este o etichetă sau un simbol18. sistemul de apreciere şi notare. -de stresare a elevului.

realizează studii de -evaluarea deprinderilor practice de a utiliza materialele cartografice. de a face eseuri pe o temă dată de profesor. terialele istorice. .

Notarea este influenţată de tipul de evaluator/examinator. interpretarea de docu mente istorice. îi ajută să depăşescă momentele dificile din activitatea de predare-învăţare-evalure. sau i se acordă o notă mai mică. dar şi pe cea a notelor. Aceste aspecte ne îndeamnă spre o diversificare rezonabilă a practicilor de evalure. când profesorul prezice nota sau se află sub o anumită impresie despre elev. cum sunt: -efectul halo: notare sub impresia notelor de la alte discipline. înţeleg manifestările lor. întocmit pe baza . -efectul de contrast.-evaluarea greşelilor de conţinut. Profesorii exigenţi utilizează întreaga scară de notare. METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE Proiectul este un plan sau o lucrare cu caracter aplicativ.. -efectul tipului de evaluator (profesor). studiu de caz. fiind determinată de efecte perturbatorii. fără absolutizarea unora sau neglijarea altora. Experienţele efectuate în Franţa au demonstrat inconsecvenţa celor care au examinat. notat. poate fi observată originalitatea răspunsului. determinate de faptul că elevul este cunoscut. gradul de partici pare (spontan sau lent). Notele sunt determinate de gradul de exigenţă sau comportamentul docimologic al profesorului de istorie. pornindu-se de la comparaţia cu răspunsurile unor elevi foarte buni. Gradul de exigenţă influenţează notarea. al şcolii şi nu se iau ca punct de referinţă standardele de performanţă. Examinatorii optimişti sunt aceia care nu au uitat faptul că au fost şi ei elevi. Lucrările au fost corectate succesiv de două rânduri de examinatori. 5. determinat de tendinţa profesorului de a compara rezultatele elevilor. când notarea este influenţată în primul rând de nivelul clasei. a simpatiei şi antipatiei. O multitudine de fenomene alterează constanta notelor în unele din situaţii. Notarea poate fi subiectivă. provine din clasa la care profesorul este diriginte etc. Cercetarea realizată pe 15 lucrări scrise la compunerile de istorie a evidenţiat acest fapt: lucrările aveau aceleaşi note (medie). bună sau rea. remarca Andre de Peretti. -efectul Pygmalion sau oedipian. noţiuni şi timp istoric în lucrările scrise. şi în modul de exprimare. Un elev slab este stimulat cu o notă mai mare. -efectul de nivel. Profesorii indiferenţi faţă de note demonstrează neimplicarea lor în procesul de predare-învăţare. Profesorii indulgenţi dau note mari şi favorizează inactivitatea la clasă. -evaluarea orginalităţii: prin eseuri. „Au fost de fiecare dată note diferite". sub aspect afectiv. Profesorii autoritari îndepărtează pe elevi de disciplina istorie. chiar pentru acelaşi profesor în momente diferite.

.unei teme sugerate de profesor sau elev. cuprinde analiza cauzală. noţiuni specifice. implică o cercetare a unor materiale bibliografice şi de arhivă. o cercetare pe teren. cronologică a unui eveniment istoric. într-un interval de timp scurt dacă este cazul.

.. p. p. p. 194. — realizarea materialelor şi a proiectului. . 15. Tănasă. 322. p. passim. p. op. Ion Negreţ. p. 10. f. cit.Măria Eliza Dulamă.Ibidem. 322.referate pe teme de istorie. Elena Istrate. pp.evaluarea rezultatelor (mod de lucru.Măria Eliza Dulamă. — identificarea surselor istorice. pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 11.cercetarea propriu-zisă. poster. p. p.Ibidem. 5. op. cit. capacitatea de a duce la bun sfârşit studiul unei probleme indicate de profesor.Etapele realizării unui proiect cu conţinuturi istorice: -alegerea subiectului sau a temei: ziare studenţeşti în judeţul. 199. 126. cit. 13. 345. op. Proiectele pe teme istorice vizează: culturi arheologice zonale. Strategii didactice. p. originalitatea). 3. 197. — alegerea variantei soluţiei optime. 7.Ibidem. 209. -constituirea grupelor de lucru din 3-5 membri. într-un an şcolar. 16.Ibidem. 12..Filimon Turcu. Fundamente ale psihologiei şcolare. 18. op. Portofoliile permit evaluarea de către profesor a capacităţilor de documentare şi informare. 53-54. cit. recenzii ale unor cărţi istorice. op. op.a. cit. 322. 9.loan Jinga.Măria Eliza Dulamă. cit. 115. evenimente din istoria locală. 17. prezentarea unor monumente istorice etc. 8.Andre de Peretti. fiecare cu obiectivele sale-programarea etapelor de lucru. mod de prezentare. Elena Istrate. diagrame. 196. 195. op.. p. p. op. -eseuri. Tănasă. Portofoliul cuprinde materiale elaborate de elev pe teme de istorie.Ibidem.Andre de Peretti. cit.Măria Eliza Dulamă. Bucureşti. cercetarea în ansamblu. 199. 4.. cit. op.Gh. p.. 322. p. -proiectarea unei variante sau a mai multor variante de rezolvare a obiec tivelor propuse. cit. . . Manual de pedagogie. 6. Aurelia Turcu. — NOTE — 1. 2. op. p.Gh.loan Jinga. Ion Negreţ. 14. 198. -prelucrarea datelor. Portofoliul cuprinde: — texte de cunoştinţe istorice. p. op. cit.loan Jinga.. p. cit. hărţi. 198.loan Jinga. Editura ALL. rezumate.

You're Reading a Free Preview

Загрузить
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->