You are on page 1of 1

AKUJANJI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI

Saya .. No. Pendaftaran: .., sesungguhnya berjanji akan mematuhi segala undang-undang, peraturan-peraturan, kaedah-kaedah dan apa-apa arahan yang terpakai kepada pelajar POLITEKNIK UNGKU OMAR, yang diguna pakai sepanjang proses saya menjalani latihan industri. Maka dengan ini saya berjanji akan mematuhi segala peraturan yang dinyatakan dibawah: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Menghadiri Taklimat Latihan Industri pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Mendaftar Kursus Latihan Industri dalam masa yang ditetapkan. Memohon hanya satu tempat Latihan Industri sahaja. Menghantar borang-borang berkaitan pada masa yang ditetapkan. Melapor diri di firma pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Menghantar Kad Pengesahan Lapor Diri dan Kad Maklumat Pelajar pada masa yang ditetapkan. Tidak menukar tempat Latihan Industri tanpa kebenaran Unit Perhubungan Dan Latihan Industri (UPLI). Menulis Buku Laporan Harian setiap hari. Tidak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan firma dan politeknik. Tidak menamatkan Latihan Industri lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Mendaftar semula di UPLI untuk pengesahan tamat latihan. Menghantar Buku Laporan Latihan Industri dan Buku Laporan Harian. Menghadiri temuduga pada tarikh yang ditetapkan.

Saya sesungguhnya faham bahawa sekiranya saya tidak mematuhi peraturan-peraturan yang tersebut di atas, maka tindakan yang sewajarnya (Mengikut Akta 174 dan Garis Panduan Latihan Industri Politeknik-Politeknik KPT) boleh dikenakan ke atas saya.

_______________________ Tandatangan pelajar Tarikh : _____________

_______________________ Tandatangan saksi Nama Saksi : Tarikh : _____________