You are on page 1of 4

ADNAN MENDERES NVERSTES SALIK BLMLER ENSTTS BYOFZK ANABLM DALI BYOFZK (TIP) DOKTORA PROGRAMI DERS ERKLER

ZORUNLU DERSLER
213001D0BYF601 Dolam ve Solonum Biyofizii

Hemodinamiin temel kavramlar, dolam ve solunum sisteminin yap ve ilevi, kann fiziksel zellikleri ve viskozite, Poiseuille ve Bernouilli yasas, laminar ve trblant akmlar, Laplace yasas damarlarda ve solunum sisteminde basn, hacim, diren ilikilerini kapsamaktadr. Kalbin etkinlii ve gc, kalp devri, arteriyel basn pulsunun yaylmas ve kan basncnn llmesi, solunumla ilgili gaz yasalar, yzey gerilimi ve alveol mekanii, kompliyans, solunum ii ve parametreleri incelenecektir. 213001D0BYF602 Biyofiziksel lmeler

Elektriin temel kavramlar, pasif ve aktif devre elemanlar ile bunlarn alternatif akm davranlar, bunlardan oluan RC ve RLC devrelerinin deiken akm davranlar, bu kavramlarn kullanld biyomedikal uygulamalar (empedans pletismografisi, galvanik deri direnci, vb.) incelenecektir. Elektrot, transdserler ve biyoelektrik amplifikatrlerin karakteristikleri, elektrofizyolojide kullanmna ait rnekler ile biyofiziksel gzlem ve kayt cihazlar incelenecektir. 213001D0BYF603 leri Molekler Biyofizik

Rekombinant DNA teknikleri, RNA/DNA izolasyonu, cDNA sentezi ve ters transkripsiyon, elektroforez yntemleri, PCR, ve RT-PCR. 213001D0BYF604 Membran Biyofizii

Hcre membran yapsn, hcre membranndaki reseptrler, hcre membrannn geirgenlik zelliklerini, iyon kanallarnn yapsn ve fonksiyonu ile hcre membran iin elektriksel edeer devreyi kavramay iermektedir. 213001D0BYF605 Doku Biyofizii

Dokuda piezoelektrik yaplar, elektrik alan ve manyetik alann (srekli ve puls) kemik ve kkrdak dokusu zerine etkileri, dokuda invasiv ve invasiv olmayan lm teknikleri, k (grnr, UV, Kzltesi) doku etkileimi, Lazerin zellikleri ve klinikte uygulanmasn iermektedir. 213001D0BYF606 Fizyolojik Sinyallerin Analizi ve Deerlendirilmesi

Fizyolojik sinyalleri kaydetme, ileme, rnekleme, deerlendirme aamalarn kapsamaktadr. Fizyolojik sinyal rneklerinde, yok etme ve zayflatma, trev ve integral alma, szme, saysallatrma, rnekleme, istatistiksel karakteristiklerin belirlenmesi, saysal filtreleme, Fourier ve Dalgack analizini iermektedir.

213001D0BYF607

Temel Nrofizyoloji

Elektroensefalografi, elektromyografi, ve elektronromyografinin alma prensipleri incelenecektir. Uyarlm Potansiyeller, reseptrler ve mekanizmalar, duyusal letim, nral plastisite, bellek ve renmeyi de kapsamaktadr.

SEMEL DERSLER
213001D1BYF621 Temel Elektromyografi

Elektromyografinin (EMG) alma prensiplerini, normal kas ve sinir aksiyon potansiyellerinin zelliklerini, EMGnin klinik kullanmn, kas hastalklarnda ve nrojenik tutulumlarda EMG sinyalinin analizi, motor ve duyu sinir iletim hz lmleri ve EMG sinyalinin deerlendirilmesini kapsamaktadr. 213001D1BYF622 Uyarlm Potansiyeller

Vizuel sistemin anatomi-fizyolojisi, VEPlerin kayna, p100 latansnn hesaplanmas, PVEP stimulasyonlar, PVEP kaytlar, VEPlerin nrolojik ve oftalmolojik nemi, akustik stimlasyon, iitmenin fizyolojisi, kayt prensipleri, BAEPlerin kayna, BAEP dalgalar, BAEPlerin nrolojik ve otolojik ynden nemi incelenecektir. 213001D1BYF623 Elektroensefalografi Temel Prensipleri, EEG kaytlarnn alnmas, EEG ve beyin uyarlm potansiyellerinin duyusal, motor ve psikolojik fonksiyonlar ile ilikisi, EEG potansiyellerinin kayd, analizi ve yorumlanmasn kapsamaktadr. 213001D1BYF624 Yzey Plazma Rezonans ve Biyosensrler

Yzey plazma Rezonans ve uygulamalar, biyosensr teknolojisi, biyosensr uygulamalar. 213001D1BYF625 Biyomekanik

Temel biyomekanik kavramlar, hareketin ve dier aktivitelerin analizi, hareket kontrol, vektrler, dnme momenti, yerekimi, arlk merkezi, denge, kaldra sistemleri ile vcut blge ve ekstremitelerinin biyomekanik zellikleri incelenecektir. 213001D1BYF626 Tpta Kullanlan Modern Fiziksel Yntemler

Bilgisayarl tomografi (BT), manyetik rezonans grntleme (MRG), tek foton emisyon tomografisi (SPECT), pozitron emisyon tomografisi (PET), Ultrasonografi/Doppler ve 3 boyutlu grntleme iin kullanlan yeni teknikler incelenecektir. 213001D1BYF627 membran Duyu Biyofizii nrotransmitterler, sinaptik iletim, sinyal kodlanmas kavramlar

Temel duyu organlarnn alma mekanizmalar, nronlarn yaps, duyu organlarnda oluan potansiyelleri, incelenecektir.

213001D1BYF628 UV-Vis sorulma

Spektroskopik Yntemler ve Uygulamalar spektroskopisi, floresan spektroskopisi, kzltesi spektroskopisi, FTIR

spektroskopisi, yansma spektroskopisi, Raman spektroskopisi ve ktle spektroskopisinin alma prensipleri ile uygulama alanlarnn rneklerle aklanmasn gstermektedir. 213001D1BYF629 Doku Optik Analizi

Temel prensiplerini, Doku optik teorilerini (Kubelka-Munk Modeli, foton-difzyon yaklam, Monta Carlo simlasyonu, ve delta-Edington yaklam) ve fotodinamik tedavide uygulanacak lazer dozunu hesaplamada doku optik parametrelerinin kullanmn kapsamaktadr. 213001D1BYF630 Tpta Lazer Uygulamalar

Lazer nn elde edilmesi, zellikleri, tipleri, lazer doku etkileimi, uygulama yntemleri ve tpta kullanm alanlar incelenecektir. 213001D1BYF631 Ultrason ve Uygulamalar

Ses ve ultrases, ultrasonun oluturulmas ve hedefe ynlendirilmesi, ultrason cihazlarnn yaplar ve alma prensipleri, ultrason grntlerinin deerlendirilmesi ve ultrasonun tptaki uygulamalarn kapsamaktadr. 213001D1BYF632 Kas Biyofizii

Kas hcresi ve dokusunun biyofizik zellikleri, iskelet kasnda kaslma, uyar-kaslma ifti, kaslma kinetii, dz kas ile kalp kasnda kaslma mekanizmalar, sars, tetani ve kaslma mekanizmasnn simlasyonu incelenecektir. 213001D1BYF633 leri Manyetik Rezonans teknikler ve Tpta Uygulamalar

Temel prensipler, Nkleer Manyetik Rezonans spektroskopisi, Elektron Spin Rezonans teknii, bu tekniklerin tpta uygulamalar ve elde edilen verilerin analizini iermektedir. 213001D1BYF634 eklinde sunumu, Biyofizikte Makale Tartmas makalenin metodunun ve sonularnn tartlmas, makalenin bilimsel olarak

Biyofizik konular ile ilgili yaynlanm ngilizce/Trke aratrma makalelerin Powerpoint gsterisi getirdii yeniliklerin belirlenmesi ve bize ne bilgiler verdiinin belirtilmesini kapsamaktadr. 213001D1BYF635 Disiplinleraras Bilimler ve Biyofizik

Biyofizik alannda ortak alma yapabilecek farkl disiplinlerin tanm ve alma alanlar ile biyomhendislik, biyomalzeme, biyoteknoloji, biyomekanik ve biyomateryalin biyofizik ile ilikisinin boyutlar ve ortak almalar incelenecektir. 213001D1BYF636 Biyolojik Sistemlerde Modelleme ve Simlasyon

Biyolojik sistem fonksiyonlarn matematiksel ve fiziksel modellerle kavrama, analog-digital kavramlar, yapay sinir alar, hcresel otomasyon modeli ve Monta Carlo Metodunu iermektedir.

213001D1BYF637 iermektedir. 213001D1BYF638

Biyomedikal Elektronii

EKG, EEG, EMG, EOG, v.b devreleri, biyomedikal sinyalleri kayt ve analiz iin cihaz gelitirmeyi

yonize Olmayan Radyasyonun Biyolojik Sistemlere Etkileri

yonize olmayan radyasyonla ilgili temel kavramlar, doru akm ve elektrik alanlarn biyolojik dokularla etkileimi, ok dk frekans, radyo frekans ve optik frekanslardaki elektromanyetik alanlarn biyolojik dokularla etkileimi incelenecektir. yonize olmayan radyasyonun hcre, organ, doku ile kan, sinir, reme ve metabolik sistemler zerine etkileri deerlendirilecektir. 213001D1BYF639 Molekler Yap Biyofizii

Makromolekllerin yapsal zellikleri ve fonksiyonlar: protein, enzim, lipit ve nkleik asitler. Makromolekler aras etkileimlerde biyofiziksel yaklamlar.