Вы находитесь на странице: 1из 49

I

Muchas maneras dehacer dibujos ····• ....... diS :·n Y


e··· o····-··:···s,", ,"'

..

",",

_.

",

.••••.

,.1

.'

_.

"'..

'

.'

..'

- ....

::

'I

Comonacer -h Graoa d08 y Pinturas b •••


-

,,.
'

- - - _',

--

__- -

-.

.'-1

,E:~riio y p~SlI'!i~B!dc ,pim


l:h::iJjtbi!:~AlIIlIillljl' y AI1IRI;! O'L'~r.(ll~ A'si:sotidlo p'[]r~ )~m CiIlrUru1S

Dh~D8iton.POl': S aJUr B IL!I rro U!,~:h Minlc am IE lllg'U L's'D, Gr.Bibad:0:s IIdiclO'nal1J:;5;:ptir~
[~IJs.b9l&[]' pon

Po:UngDOOltilthll~irlBB, die !P'ln~)j), Km, li..®i)!]i

tti USD0,E':iire PJ.(l.blli'birl~ '!:..t-dl-1915 ,~ PijjilMilc.il~iliOO]~.s,V iE d [.ciOOi!!,t. Lag,o s, S" A" ' (P:lESA~ :197:5"'R:~reT'ViH.Jmi los Dh::rc!Ilho~, piiir.,il :~tll, :iflguJ!iL ES,(jlB:c.(!iJia. b

MJl'DRID·ESP:AftA.

lriripltiuocil iE~~iliiillII ·:Pril1lt"dib],;$prrilil,

MlEiLSA.. PJii!ID(MAOlrmm De,po sum,I1J!~~~l:],1.. i!\\~l!S~6 - :i'Sl75 I_RS.iNL S4-1J.74!.iOOJ-:l

JIl'li

C'tIJ!'lI!:!i,S

Este ~:ib:ro te eJlsenad. ,OOI!ll'C! ba:cer di'Uuj05 'Y dis~jtoo: de tOO:!;lS c'I:Ei;S~5!~ ...:I d·~ _'I [Ue'_'!.Eerentes In:;":!!!!l;Ik''f,Et~:eiJi palP~,~ eartuliaa y 1:ela. Nt::o~itSir-as ninturas al temrp:le", tintas de eclores ,,!! tintes para t:ejioo:i.
que te in]n:rmar,a. de- ]0, ,qllle
tie:I!IIBSi qJl!le' pedlu' 'Y d6nde:

Ha,'iJ! 'itill!mb'. ,:jj.t....I,....... ;1.... ~, ,~'11..",.. ,3' ,.,. _. ,w I;'JI ,n~~l.I.o[II:S i1i~!IiI:S de [c.O-.mausalil ms !lUa1i:l~dos:.
.a , . -

AI 'final del libro, se pueden '!,lIeF IiIIS dlstintas ma:nera;s die mMe;r marcos l' oo'lg;!l'r 10!! euadres.

H',a,y

ni'lio.iiista en b. I

:pa~il~-~, 4-

,Lo~dlis~iiQ:S y dibujo~ ,e:.Fi, es:~ Hhro


te 'miseitaran 's61.o unas
nUB!
";I, __ " ~

cornp:r,"~.Q", Pollrils ]Jiffl'b1a:blelfle'1Iw

encontrar hojas de ,pa,peJ;, eartulina y pinoe.e'les: e-n tilt casa.

c QU[I)O q,iJl le raJ s,

se pueil:en ha ........:-001[ gfa .8!uDS - -,-·-'b-!.!I'."-· ""'l!. ' y :pi]~-ltUfUS:" PrnCliiiit lnventando tu bunb:ie:ii, y lIDSa taotes eeleres

de tcdas las: '1tliiu'Q,vi]loo.a.:s: eesas

:ooc-,as

Como hacer Gra'b d aosy .. Plnturas


.
. .'.,'.' .................•. 1 .' '.' .:--

'r

I.

. .. :

Contenido
a:
14

6 -Graba.oos Heebos con Mancs y De:-dm;


10 GrabadQ!!]Heehes 'oon.H~j~

4 .An.l\~ de, :Empez~u·

24 Mb Petrcnes para Estareir 26 Como, Grahar Letras


28
3(11

GraDlaoos; Hechos ,con, Ve,getales,

32 Di!b~jos Hec;hos.eon Et\~rlldo


y P.IOtU:i:1Ii

:M'(KrlQpnrn,f;s :Pin~,'UI:ri!l!~' Heches ,Rasp au diE!

1:2 G:ra'b\~dos de E!i,pe;j:~


Gtab.ados P6lvo5
'CoD,

.Pe,Blm~I1i~1J y
U~

33 34 .36,

:Pb11uFoa.S: rile Lavado


D.~SE:'rIOS y

R.odino 18 Had~b lUoQ.!!,lies,

U) G:raba..oosHeehos eon

Di'tirlIlju,s Cera. M;ez·daIl!dJD Colores

Hecbru ,c~rn

llia'hados eon
'un,

31 Gr,nbndlo~ SOibl'lBPUe.stus 3& Gf'aJb~u,do' Sl);'bire TeJ:~d\j)Si

2{l' Com!!)(l1"oilba'r'
21 EI .seitor

Animado
Haelendo

n,lbuj~

4:0- F§:br,iC'a de Poster.~ 42 C6:mlo H~C¢r uaa EXlPuSlci6n


44
.:u 4
-;f,·

22

a,3'f]i~ Caroon

Estarelr

Patrones p,iii.f,a

47

pan\ Haeer ~-~ _ Gr~ibadil)!s, para UsaT e,]1!Fiestas


'~.;II"

C'!O~as -q'l!1e Puedas


1.'~J;as:'LiD58S
r" - - - -- - --

Haeer

Antes de Empezar
Ct!lSa;s otlillfl' ¥~s a n~~~un" ~:l!Jrlii grabados em este Iibro. PI'iIi1tDir,B. SOil 'bu.enaJs las pinturas '~~d1JuS:de, poh;"o e al temple,
h;!JJ,OB[, :tQS

.;1... ,.<ji:Uibiilh IJI. _ p\aF'3! los: .meJIJ~5 iStiIlb:9ldoo. Practice oomo grabar en papel
"''-1 ii'IIL~Iifi;"i:l
iI;'" ...'_ ""'... ~!;J!"'"

-~ _~' P I:!i~,e~,. u'._ .zo~~ ..,......

!~

l"a:r~to.

C'airtuliuR

de ('()]i)!r~. ]?'.I!:ra, hacer marcos. Las tiendas de,

arte y p;;!;pe'lel[',ia~ 'V'eFI!de:n,

carfnlina die: ]ftI,~hos colores

b[J',8[1jant{:s,. TIn.1:as Impameables., Esta clase de ,tiit1ti!l!,~se Vlendle; en las, ~ieIi!rlas de iilll!l't-e y papelerias, Tililit,es 'pa:t~ h:iidQs,; Fide en, ]t)Js tie]lJda~ de arte o trabad<Ois ~ anuales iU!IJ! tints beeho a, ba-se OJ!!a,gua. 'ien!ch-as que ,t::am'pra-r
lIlI1!

fijil.dor

:i}s,ra este

el papel, Se v-ende e~las 'tuend3J:Sdilii!ar~-, Pol]tiltebo d~Jill>ado. Esta !;nai'eri~a 'p;~i:i:st~ca s blanca ]' lig,er.i1, se usa e para emp!3iqiUe.ta_[ cosas que ~ romp.en fllcihrrl-en.f:e. Pude:'lo en iLU!J,a -ti~nd~ Q ahn,acen grande, Usa, pedazos muy gmecsos como
'p~ntl!l:r~s sabre

:n~fuSO'll.. &;It~

se usa

tir!l,te,,, pa:ra soplar

L~tn'1 !hUIS e8iL\HR:nJ\OSaiS" E:st·of!!, elase de if:S,ponja. ~:rttHclul Sf: vende


1JI$Ill,a;~me:ii1.'re en, Ios grandes
Y'

hic'i:;g.ille:s de ,grab,adoiil.

almaeenes,

:n~'i;Jle'btes" Usala para d!;;i,!i' SQJ!p~cit[)f:die pin'itll,ra Y :pilLta haeer !tod-ilhJS espar!Jji QSIDS"
EllgliIiIdo

en tie:nd:a:s de

Preparatives
,!E~,ftuu:-er ,nlic;aril'M J pintlll~,lU [pIUBIiII"! un [p!lll:iJ, is;u,Clm.E'!i uaa !l;J1Ue-ma 11$;!;p.
S_ri:!I'
:Ri!'I!J:l!e

cen plntura

..

Pan sra.b:ado:s,
:y {;[lgnld:C1i;,

:h.ee-ho-s

tli)dis: lili~,,i:(iij~

q~~ Y.;E!$

''e~am{;d~D.Usa, un buen
P'!i:i~itti1l,ento ara pe,g.u' rodmm, p dE: c:aduliIllHJ, y ,espon],a.

nn~a ehlaa negra" S~ 1'~nde ~n las: tiendas de arte -:r ifi:n pnpelerias. Pinli:e:1[E!ialra HillliJl:clr" C6rnprate'lo en eualquier p'.a'p~1.~t:i:j;\(ii tiet1!dl~, de ,a.-I,e. BloqUJe$ ,d~~~1l1nm,,i.) 'base de ;epa pm-3 ~t.aibi1!!t'. Estes SOIl 'buenos para .;o;[]1QIiI,Qf,liri[lts,,-

:p:rellBi~I!iI' itildCi ;Btu-ti;'.$: d~ ~!:'IjPi!'.;~!t, 'Clllue lI!ruI! me~;a di!'. Itta'b'3if.O 'oon iD'Lu:~h3l~ ,hiIIiI\as ,line: dlaiJw~i!~ml):re"1I:1;I,!!5~'!I1~ '~~~;b~e qUie':plU¢ll~ ser :'i~Jiii~.iidoo Jlo:r b IPhr~~r;l. $8 "',jU ;;3! h;l~1L' ,illb!tiO!i ~m']m~,.de !tfiU~ ,iWe' p-aJi;elj il'r!~ I~~_ :~.otI'u,!ill!:! I, .fIlla.'rlo ,~ $'J,:!.oi;!ll!);,. !iI~ Eli~ $'I,!!I!!'~@ !JiI;,l1ra '!~g~\ali,. P,on~e, op~, Ui~dli:!i, r
!~~

Ut:I;!! '~l!I!Ihi!!l, ~l~~ ib~\!e YIIli'!! b~~!t h~~~ rPr;!!.'r~ !'!11!_~_~'"

,p ~1~~.5i~!;!!rr :~~r,!Ii 11,m·;ld~~~ .;]e; ,~J~bi1!r' j te-.~~$ ,Iilt:~!!m.i!~t;:il i.!!l~.t, ]__fli.$ U·.wpw ,~ :sii)iI! liVI!L!il ilit'lle!: [p3!ta 1II1;I:!tilf IP!!:I!~tlr,~ ;j) tl!t!ij,3! qiJ)~~ 'h~ ~~ilQ'denJllntPld~. ~~Ii!i!ll) ya h:J,Y:1l5 'i:ue~h(Ji i;lilil :~li:!IbiildlIl'. tClJ)Bt]~:aI(io til! "~li]i~O el~ Uln ,Smij' ll1j)i~!o p",;iJ, 'Iij}!!!e s Il: ~Ii! ifi ijj_>ji'. £iillilS. i!'~ i_iii~'ifii 44i j ~!5:,'Y 415 :1ii:IL~' ffiiil!l!:'ijaS! ,~Sl.Ii qU'~ :!iii;!: p1!!e~eM m!i!liLleJ; co-:n n.lJ5; tgIi'!abiiEl.d{l~,. Re;!;!Ule'ro::J, 'Q,.1I1J: .:tcni:~ 'qY~ Iihl'de~r .'!lido d)!::SlPiIJ~ die: '1!J:IIJbitf :gt,;.dJl.i!!d~lj.'Pon ~!lI:5; 1!Jt!il!lls 1,.':ii1 'liM< bo.clll]!I; y. en ~i)~ ~il.bos de piriliiu)]; jr IEUlII I!J~

It

'piilli~I~,

Arrl.!!la
~!3!~d(j.

11" p~a'lIJ!

pKlqliiilR[]i ,dr;:: gill Iml1'!1!);

fl'e :!ii,IlIl!·~~~'pllirll thJIUI~~ 'ul!iltIi billmiil" fillnJIil, en medim d~ Dal! 'p!:'Q,lU.:nlZl'

iIlIliJi!Ili) ,~,

,~!rda,

Oil! iIl,tltl! tr,llPIlI (I~

liIIl~,tJd81'i

m:rIUJo ,!iiC ,,~.

'M,oJ1Iid, lntop8" ~, i;1!!!iO dii!i pintUIIIi. lJ:5I3Iill!para ,~br.U: I~~,'!ti~:;j)_q,Ui:!$ 'tl\e! :ilUi'b:u CiJfI pinlUJiiIl, put '!od;u, petes, ,0' [Pllft '~:!II1(lnd((f 1&1, 'g;1.!!J!!!i@ ;Ii!(!I '-'!la, bJllnd_eJlIi pilmt ",mulil,~!rinliJ!i.

,C1:!iMi!i!lo, :~u ~rm:Iimmio ron un pUI.HlI 'ii..a!i.o '~IfI;~!U!! !i~b y ~a 1:iI~, il'.eIU~IIi!i iCillO Ui:Ii tt""Po.~ di!Sd:e iR] II1EU~ biU;~ la plW!lbIi. (jy!ndi!!!, ~ lPi~, ilq!!q;ram.diOlms, S'I)\;~ ~~ ftla:pgm.

j,

'CIllRmt:o ,li:if~lh~, I!iU ''OOgcIRilca; UtliJ!l';f!S ~ ~ al1l!iol~ ;0 Cillii 'b'~Uil1Il1~5h 'pDD un


m,(i~~(jlll

R'tt1lJriil!! U!"!!

~Il1J!iI!:!i;,~, dlsrlo G.c'OI9IJ del papilit JIR11I, ~,!'!I!baf. !!!:,:5iD te ~'ud';f!;~~ p;;i!f~ 1i:i~T gr,iII'hAiilM 'bl!lA!IIlD"5l c'lliIt!Zl5l,

de AIgl!dlln
en Q'ilii '* IIe

,~!,j~~I!i~,

de

:p~1lJ<

g~ iE!Jimwf~. ,4prle:ta, ilim:&DII (lit: ,~t!ll :Bihl:lobl!lrlillil :noo: ibloq,g~ J 'iifegetilles,~

~~

II)

:I:~iU

tdlli 'i.'lda PORia p]l3iI~O :I!lmrl!l.o :I .~ hII un


plJe53i.

"Ii!! 'no

'Prl,!!Aiblliu!Ii:ilnQo !I!!, ;P~lMlllh::lllllt1b, Ji~ :pli!ll~i: iPijJ~i.n'.a, n GI!!!i1ii ~111~ ~'as, e

de

:~.i!i

eiJ%rir'lo!il,

~(jJli

pintur3t.

'OO1i1lnt:5i~ @!lI.!rIU'~ y tgr,gb'i!! ~.n ~11(J5;,lIi~h~i!i, ;cu3Ilqui:cr.- d iWui 0, o ,o,hiOin'l),


b[]u,:u" IPI!P,~, ~11Iado ~

r:OS$!l!r"(!ii~,lPifiJitIB:,

01111.'000
'I 1n'!.i'C.W

papel se mQ]a • 10' Pln,W,ra, a veees :5(: seea con :,trf:Iil~iil!S", Prueba eS'ta msnera de extender piJ p,'¢ I 1"L11'I.(lS de 'il!!!i:!i.r,'h) l=!IB:rA gtab~:r Dib'joo de Plnture, En8t1!ido 'Y 'p~!"~DiJbUijQS; de:
1!111

c-.Qn, ,!a.,gua

,[..a,b,ado. E~'papeili en;i;QllIces: :«:" ,sec~rA,en fQrma :~i~a.

,dl!; pni,p<ll (lm:im~ de ~a. .iI!i1\l1~,0. lU~!II:n!"MIi"Iiitjll. '!F.:rO'! I!!la, ,S"'~!i!ii!tnente' ,oon UDB ap~llii:l!,'1il1l1! :00 ~Ii i$iU'di3i~, '!.l;!!!di3i, 'eJj!i;lipa Umpla., m
lPmI, 1M:Ia :~

l!.ras, ,dcl :pllp;i:1 en~:omad~~ t~p,B]Iel. P-utlI.u 'lffi'IiriiItL~ iI~l!ru: bCir~ de, lili [H~.a. iii:: p~pe-3, ~'f:llpifoo.!Ii.lQ~ P~lIl1illtlo ;c{I, !pj'jP~ ;IIi ,11Iialblill !) l
!I\\l~IIi, '~III!h9

iUti PQiT;fI! rn(i,:s i:iIIIpj '!iJlUI!;

rneS:II,.

'Dij~'I!3I!!i ~~~,

QIlI]m

11iI~f~.

M-: G bad H' b con " anos y Dd _.ra.'a·c's .elc,·,Q·S ·:e~_os


... ~ '. : .. '. .... '.. I .

~'I

.'

~.. .:

....

..

.' .'.

. ....

E1 secrete ptIJra. hacer bu.. elllos grab-ados: ·de dcdos, eonslste en. usar piatura qJll.e no. est,e d emasiado !11Q1 ~u::lla s 610 U!Il peen pe;g,iljjosn. E:)[tl'e:ode lD-fH!. 'c-ap.a de p innlr!l a! t'i:=m.p.le.sobre una b.a;llIde-javitja. (II 'plato, 1;). usa U!IHI alm.ooo,dfllR d~ grabar (ve pag. S). 'Madla tns dedes e.1I! Ia
j.

Dcdo MetUque

p·linturilJ. ';1' aprietaiilS su~vem.ellte

sobre una li~h.l, ]iTilltl~~·~ pap.~l. Sl e:sM 'lb-flllD b.~cbJa.ta :p.l]'it!;I!iJJ .• se


('.mi. l[lUlia 'il!!iP~' :~C:d"-c:s ·'"iIlr.' q.UlI!< I.il!ii [ine-ti d~ !~ }\~!i:!]iM ,d)c, '~U5; d~'Bns: :!ill;i~! !I:'i! 3i I n If! i.iU rees .'1 !Ii~.r,1.1 1l5. m.e @

dedos, Oblenienoo as[ tas h:w.eJ:1as actilares d


tILlS

veran los; remclinos de 18:5< lineas pequefiims. de las :f\e:mas de.

~r;'a hi! dooill< .~I'iir-q.Qer lnulC'!ollllJ lm:aclEi IId~l':BiIlIt<I!<J ~l1!i!il!lI!niii4~D

el

piilpil"l.

P:!!ira .(ttaba.r formaiS mb SflIiIlde.:s" extiende la pinmra. enelma de una bandeJe_ 0, p,lat!;)" Ap.rfeta sobre los pufi..os, Ias Palimail, (to los lados de ius manes, rni)J.,e:1{If;[Q;s; EDilI.cia. adelante }.'ib.~.cla atris; ·p·,n;ra cubrfrlos C(lii:l! iP~n.t1.'ira. Caando Ics grabados esten seeos, dibuJa '0 pinta obvs· delane~pa.rQl ha eer otras Iormas. -

en~

troF'tco
~!.3ida de. la

itoornbrs:3 di3l ~ !l;',s,vem.as ~!ii1GVimdD m~. d~d'Q5l ~!'ldroes~


.,

Rodando el Puio

,I

E_' ' ]:e.d' , d_.....la., 'M·~;c',; J ,lUiLiil


iCI,

';\prfiCl!i'Ii ~li~Will ~[I~ln 5iIli'ful1l el plipcli nidtif IJI!IIi :POCilJJ :ha'l:i.1i ~lIi ,jlllllliiUrliil del,dtd~

Y hmlIJ

PI]]) el pui'fD! dE!; iJU muo ~i:ibre. el :p],1iel J' ,apr.fetafo had,mdol-m !FOiiIla:r,.

J\(!Irl~ta (!llldQ, de t1!.Q, ~~ ~t,bR' cI 'pa:pel J MI,1f:fellii' de Un h!dlIl a G'm.

pajaro, ~dedo mei!!ii'f'lu.el


paj!iliros. [pl,Jr.wt'3~ de 11i')':5: dectls.

dln-Mal,nm ~dedQ rJldil!::e'~


l

fr'1.0ii\s,'iiruo

Uad!C dB ~i!i mallillD~


I

'if.IQ.f'

mdt.:OO me.ii\IQuel

hie~ 11iii!~fii!~

'ell declo mefii'l'ollliel

Grabados Hechos Vegetales


Con muchos '...e,~!}et;a.te!.Se p'lIeden s hacer muy buenos ,clh>(::iilo$ ,0
d~bl!ijios grabados, U51~los m:IiJs
gent!:!'

IC""-,,,...,,_

ZiaIlit!lhud~~£, abos '0 vegetales, n que tienen loa,p:arte 'Cei'filii',a'~ may

d~mS:i tales como las patatas,

t..

dura 'Como las coles de Bruselas,


dm"m.pmo:nl';!:s; J' oCil;tUn,rnres,

eenun

N~~~i1a1'& r~:nt1l[a ~l te~1.p.te.


Un ptafro 'V,i~:o 00 uaa b:al'llde~a.

Ht~j.aSi de p',a'f,li!.d un C1Jc'hWo! y r~}er~sPill!rr.li hacer ,agujeros. [


DisUIIIt:;J;s elases de ve.getal<i:Hs"

11)$ pO$-b8S . 1\31 port>Eitia

hscnO's
Il;lilili 'lJlfitl

~----------------~

Un pmcii::'I"

t<1f'1atJoria

!)!iul~.iail(i;;en~mi3! !1e: I!Ft.I~ IMjJt de:

Ei~1} ,nil E!'!J,!;!O ;tge fdjj~Il![;jJ! e'tl trm p!~tQ ~, IlilI'iil! bll!nd~J'iiE!, j re-:-'!:d~nd'el!:!!, .cillii gii l~tTI!~!. :f!i']~]~e! ~iI!~11I g,~gtl ,g,!e, '!'!J1 ~ ~e,~''iI~ili~ 1i;!!iI ~-a,p~ Hi. ,r iI!!In(liJ!!b1! S [li'L!I
P1IJili'!!.

!lie~bl3Jhaeha

~Cllili

hoja~de Demejil

-efi ~ii iii 1)'''0 de pgp~1. $:1d '~1e.,gd~I ~~" IIIi pilli~ln3idii!ilJe de! ~.~
iE)[aha.lilii)

[1I,i!,!el!'~

!l'!!,'lm!."if:'ti Pi'-I]!..'il:L'r.:iI!lildlll un

(';Il;r.tl~nni&un!Ji~ n.g~tldc!50:~~~ hI. ,para ~.a:biILT :W~ rD'1",iii!!!~~,

miia.a

~]:;:IZ

di5UIll~:(I.S iii:,!:ab~~~~· lt!'~mt!5ml!!' d

~.:i\!!:"mqj!!!!oo. :fJcrllli ~a:d


j'u~C!i:i;iI,

CILI~!'Ildi!li qlJ~~r,l!i~ !J:rt~l' un ~"(l;g4li811. C


m~~~Il'!Il~O ~~mlf.l'~' un 1I.!1i~ ~-i.lpl;'di~~ d~[f+i y !liln~ y !;il)rh~ h[!il:'hj~IIIb~!J een Uin, cu I~i~m CI.,

'~~~1!1hl ('-.!ii

'1;e<i'etil!l~ I!lijf~~dlill~ de d~I~lu;:I]JI.>Cs. D1111i1lil!1a!i" Cililt3i I.If1!P! fl~0~1~ ~ 1111 ~!HgO .'I t~tm",clb iIl~1ai fUll' II! It ~.!'i "-!i'y 'f't1 q Ill!! h

mas: ,i;!"i\lile$Il!.

:~!!'i:;;:

I~, :1il1nh.iriil

;IJlIU~:hJiD'

!1iiL::s<tIOit05, d~bmj'os :!iii! ,Ptlii:!d~

~i!lIj)(:;r• .

r,l;il1fl'~

;;t,m;(l!1!Oil'i:;i

de

H:az

'1:I!II:i_!i;

il'Dflll:mdo
g;nlilll!rll~"

iililJ:ed.e!lQf.' ,~!

~:n,,~.intlR d:e 1II11l::!i nUlllh;j}(t"J~, CariB p~'f:IlI)e~1i:i5 '~r.liilnauioi


'~o;r.df!!
OOI'lti,o S!i! '~IC:.

ro;s:tnJI1I5

ftor-.!l~:,dic' r_:Q,liIida!ilrii:i!!

~ibe~ICI5, de' SOlO

~f'iII'!J.:~C'

b::iIl3"'S,
;;.,31

na 00 jili iii

da

1,;1l!~I:ro ilJ' 'i"riI~;;!i, ,1il,~.b dllJ~ (lit ,~'fu,!.!i'Ulil!, :ii!il!:t:ii: u m>f!lee:-r. Ir~ i'lior- U:S:~mil Ixm(lo de ~ i:liili~!I)'fJ~IP5i r.::!i,ilsb:J
Ir.'

Cllirt:ill, 'Ll !II iii, ~!:ib;gl]ll!ii,illlH llill iIiIIll!ild piulill : ilil~ p~.~lqs ~ '!.lll]~, 'nl)r. U~'i!!

I as 'h,'i(f!ll:5;'

C!)r.i;n,

'IJlIliJ5 tro2!i):5. iib~ :lfIi;I!!i1!~1!i.Y d;11Z= di15imll1:BLSi im:rmas, :5!D'ljeri ~:a.s:_~!;!-effticre, i;il\;:!_m, can UIlJ !m!lchllllh);!, (l1)ii1l.o ,15t::: '~-e. P'3~,1IiibR'N:r &Ta1mdill{§: dlZ' hmL!!rl,:clI';, 'f1~.~ :Ei~~!!r.!Ii5 ,[~'j]fI '~Et5 ptmm:il~de ~iiI_s; itU.eliU ceuad::u.

H~ i.I!~~ ~i1Ill!nD iJ'llihlltlll U:£B; .Y redoodm. !;;o:rn Ifllis;plllmt3i5 c@r~,IIIiilia:s; tit'~ ,~ t'~~f'I!i~, 'M!I!~)!!" os l3ipfil:rtis;a n:n~s, d ,~f~: .gI!!!! 'fu~~iI;li ~:n, rnH:lldi, :LJlI!r.Ili im~r
,al(r~mr~ii(gillS,"'UITiliI!' 5C' ''rll::.

JiIJiS IDIIII~l:[lI5 Y mDjBi ~':!t pElli;a.fn en p'i-r:J"UII'1I, 311 tl!m~le, ,!1;p.'lb nuhu' ;9! Im\l~, die' una billla, de, [l!!alPeJ~lEila ,iMj, 'E1!Hi3I ib~rn~ rn!lnl~rL~ ~: hl!!l,;~'!;lim'b!_!;~~ Ii) d~ ' ,o'coo.r,Ellr p3ip-~1 d~ irIU!;3S,,,
Sfli!:en

Grabados Hechos con Hojas


'b11!urue' 'mjU!~h:I1U;, hQj.as'vt:r..d.es; {!i :he:le!lhos Y prueba :I!I;r'a.ba:ndo

con dloS1. C'olls;igue ta:!I'lJta:s, rorm,il!.~, Y' t~~:Qfh:I(S, eeme :P1!led.Q:s


IIdistl :pam ~;laC'4i:it' :15tu:ltm;, '..
~F

usa :108 des lados de eada hiQja,


_.l"'L."' tI!~;!~J'Uj:05;.

:Ne~e:dt,aris H~as de dlf;e!]',e:n.1:es formas, Un 'P:~~~o una ibandejiH.., 0 HoM~.s de p~,Jjel" Ca r ~.l!llin a flna, i

fi'Rn~lF.,a al 'I:ernph: 'e.'Sp~'.5a,.


E~tleflilh:! unn Ci!iPPi!E!lpI!!B :an: rtl!'mpne-~, l!!Ibll~ Ulli ,pTa'm(l<
,~~ ~'ijj!'j. Q

'Y

tamanoSl.

Un

p:un1.'lel

bllmh;jll. 'Pill" UOIIi hi:W'a ,~dlmi. d'e !;p. p Iftti.lir,ilI ~'!i'(Ii N't~ Oif!l. ,IUi!j,n!llUllI U!' ,p1i j':j, mqJprlll! 'M, Ii!! ,~~u.I!'#.

Hila

l'Orr,lill mililillll~ __ -!,J- !O'L'.!I

'_ n't _" "i n r,"m~liI:ra '~1lI.c ma ,,,iI~ un '!OJ""' pllilJ'l!l., c-Qb~e~. ~, Mt;Q,bgjA de :p;iI.,'PiC':~ ~ y Jr.DtIlIIl, !5ILI.,H'm~mie-iPw ~OillU, piittliU

b hili!!! J PQ~~ :P'dr;1\1: ll':lldo

'rout,

cllilldo dill i.tu!I!IJ:ilDil'.

U$'1Ii hoJaso iar,Ii:IIi.!li ,f a!II!rlls, OORIO 1IIi!li 'kO',[8, dit, 1:iI,L-r d~ lh,. p:illn, gr.lii'b:ifr

.hi u'tl

I!fi, )'

GIi!

,li:nlMD

mil

him'o'y

I it1;a,:s;. :P'iohil

rr,o Ii lilall ,~libIitJIli' H'b.t.e,

:pl!li ~!

,d IIl1pid.

,liIlblil5ttIi!~.'U\511i ~oJH 'd'.c id;jll.\i!r.~!Ym~ rO:r.Ii1Ii15 'f ~lImlliil~1 ," hlZ 1M erllibllidasi ,rom, 'jB1II ins. oo'tnlll! ts: ,oom 0 'q'll iI!r,!fi:!i.

lPnI~1l1l!'Itl!Ciud'o ;IU.bj!l(lill~ (II!! h~~ ,Y ht!!l~id1!lUi,qu~ ,5~ plli~~t'an •. s.!"1ho:1es 1

P.f!jf'cbli p".R.l!l!MidQ' "t:l\t~1!Ide: illl.01_ii:1i '!o',~j;ioji,eClII!:li:-e$, Piititlti do~ U! ~ClIClIitt;en dl~r:~n.{lI !l;!iil.I!:~; ,tire' unlit,Ilt~'i, :y iiilprii'!tiitlii: :m'!J..tc. IiIn, pl!itp~l.

mu

--

hJra h~
~jdllli
Il!IIi

,de :tlirU~ ,de lIIoa :p-:i'ezap~a ,de, ',"'iiiir.lhiilrrOIl.,CruB'ndo ,alii piniur,1Ii !§.)I!' ~qll1!',. :p:bU:tli III ilIl~,,.I', irog'.atM Y \'II!lu"

pDlta'tes 'R NIliVM.d, b~~~iho en ~:a (ils;rte

_,,,,.

...

Grabados Sobrepnestos

P.3ir,1Ii~In' 13, iIm,p:re&loo, ~, q,Qi;!: ,liU brOjiiiS pUl!'2)~n i!i1ii'l;kNP~~, pr,~l~a !:I_IU!J!,Qji3! ~!!i'br~ ;El~li:tlua:pl'Qltura !f P;ilil.:!'~ ~lIanmenrti!l ifiCIii:hlli~ ,~~

:E;lli

lJiiilpe1.

911riR: h.ods; iEllli [a 1P1"~r,ili,:r polili!l iE'.m..~lmElIIid'c. [llI:B.p(il, d~ miU!i~ qge {llWd~ ;!i!i!h~:lIBi prlm.era - :ho·l&. Pr---'L-- - - --RDd~, ,- u -- - ~!JI~ plI'Jl , IJ. ~IQD~
una '~!tiIlE:t!r3,:l:tDj"iII!

P,mD

1U!IIi,,pB:pel i5iEri'b:n!1 ,11Ii.!i'iHlS :hoj~ ;tlrmmlD ;Jl.lm'limcniiC. QuUa ,e-i, !l:IRpit!'! ,de CR-dlI!l:ll,

'I;:!ml

'~m dl$!iIii~lTh.,

~in f.Slrl!!p~.BIl' IIIi pIDiUrai.

1C'~iilIDi_:fIiIII!

h.o.f:B5

tma :~o:r Ulila,~

O Gr ab ad'-"'S','~" dc Espxjo
_

-I

.'

".

'-'.

__

"

".'

".-

","_

J."

•..:.

..

'

'",

,",'

_.

..

exaetamente ,ig;l.l!atetl,. com,Q

gralb8idlolS de: i!:5.f;I~jo. 'pto:rq~,e la des :f.o.r.m~:s'en e!ftd!iJ ]adio de ILUI. pa,pe:1plegado, :san, 'hI.I:m,a~e[jj t'eJl!tjiacla tn, lU~ ¢s,pejo. Son :r;id~e;sy -r,apidos de t.i!l(er y 'WdOSi ~mn di"f'lll'F,e:IiI;l~S.,
'''"'1'

Estos grabados, se ]Iama~

Pintura al t'emp1e espesa,


gl',a'blaoos de euerda. Un pineal, lim :p]ato ~iejo. Un clia,d,Q. G;)

~~~e~t!!ii'a5i

_~~~-

:HQjas, ,de Pa.pe~. Pie:Z_3:S, de euerda !Dat:a, 10-s,

,d1! [pill,peS pmr Ia !i;!;!!!~' :iil:I1IUI.:!il :il',lIIftmf!!!l d~ plntua?a 311t~llIIpLl!':!llIo'jadat SoblE un l3IdQ del p_llipd, ibl!l!!(',m, id pitc!E,lIi!!. 'U~;p d ool\o:N!!!I, ~f~Riiila! cOmo iFC-., :Sl! D!IIbla
U!I1 !p~;R'I,O

m't"ttu!,Aibzel~ :f d~",

'ts

[Ii,i)'~~a, ;t;!~ lPallie-] p,itlil! q~ '~ PiUI'C'

Um~~ ,!~~ I~n la, ,IMaJlifb

:11& 1;!I"~jJ.Ri.

:f"olI!! ,e'~ '~~el

,r-get«!rn"i;!jIIl~ pM" ,tl!iW

IP~!!I'

:f.ml!ba bat:ir-irnllll' :iilfIu~M Ir,i'ib~tiI\o!!l d~ :gpiiLi ,de dMmil!t$ r(i;i,mQ, g~i3!lidO 1il!;\lc:ltiM ro:l\ot'6~ WInO :~i! ''fe.

Ipaiiita las

1h00jaa :l:t1'GtlIIi un d~ Pllpll"3, po:~ III

millid. AJbff!li) '1 pinta, uma ~lZilmllliI) dibtUB' em UI1I '1111[1)0' 'Illli,pilll, allr,m dd
di!!11 'p-llif;jinl.
d~.m:ill!5.:illlj[li

pildiillZEl'

'1;1;n

p-iU'!t.ll

Usili IPlnrUrll, iIl1u~ '00 1'&11: mojlillD!lIi.

ID-i,ibb J!!'IpapE!l, ~'fllli1tllitlli p!lil' :trl!du. ~(jH ",,'I lad!ll' d'e la I'EIlifDO. A'b:"c1e tli ~pe! ~'di~-u~ ill; [l'IinlR las dCl!ii~lei PAi-~ 'h~.~ i1ii'll ~tl.adIO.

Grabados con ". Cuerdas

de.i{ll~r la OOeldlal

'P,t!I~ pifilt~i'~ ~~~~iI!. !lili;l.. ~(liiWilI'WieJ~. Mttt:


(!~~O!I,

:!:d .·oI;!mElle~l!b(e

Il 0

d!i

:r.Ofl

~[JJ

un p!1ilZ1l de II!I pinlurl'l, y ciJ:]J'l'E1a

tlfl ~

~riI Ilifii:lA}~t,

D(,bl:!i U!\IIIJ k>Ojlll dre'~IL:'I PQr' ~ifi. :mUad; Abre:1a }' ~31, C:iI.cr.' I iii, 'I.'Ue:lI'da phf!adll ,$.Ii)bre !liJl\'i, Ia'lilo dGl 1Ii\1!l11'~'1' d~andOi mm. il!xtiff!~O ,1iI~' L'IIIerd.i!L~ ~Oliiil,Si"1fo ,pili!' ~'R e~ima ,del borne ,d~1iPilpe1"

'DcibJa

I!H!!M, ,S;p1:'Sl la C~ldll 'que' e.1!t:ti! ~.p.!I!Idll' ii(l,b r,e IE!! l;J:ord Ie d.c I :i!.RIP e'li ,~I'II 1;!Il flt:r.,11 lDi1I!ltil. !lLuqa ,lIbre ~iipe1l.

e:~plII'pel

)'

llliiilli.:en'ki aii

COD 'UOII

e:~

pIII,pel. Coda '1:LiI.iC!r.dli!! muJP.~ elIII, [pin'tm'S5 de: ,1iI~_(lQf~ OOI9~~, t'J,:[p.fl.Un!Iii pB:lilcii

Di!ifa

,~r.'

"1101115:

(:ucfilu

~fi~BI

til!! '11lI1.

d ciblls:d 0. ,. :sit::Al~ii$hJd;fiS ai, mi.!i II!lO .~llmJ;!o.

~£gJ,im:IQti: ,Il~~e ,~~i: 'bkn cg\J'eJl~+ De.iu, ~er I~(!U~rd!!l'*!lJ'l:jI~ un !I';f!.;I:Io ,~:
1U11!3!
i!li,~e~;ri

M~iII,

un",

(:u;mil, aJ

1.:Ripm.t.1iC:R;~

h~a .' lI'iflJe].D~la ~.~ lPap~l l' fut:a~:5i~Lifre~I.

'II'J! fiil ti I!: oo1.o:r,.

el gr.aibRdo, Ilb;r; 1(1,!III~mlD obj, '!i'ez. 'llIsa'11U11;ri on t![illiJi" dire:~nli! ,if.e lN1fUU'Si. lE9!aUo 'I11ilIrihM ~!i ~a.si:a ,que !e.il!~ un ,g:.:abadlo r.t~'lme~4e
"In,; ~ ~~

AbH' e:1pe!pel, y

Sc'3:t:a,lla

l'!IlI,Cf~.

D$

Grabados con Pegarnento y Polvos


NooesUarob
sOOCi y

P]n.tl!.ll"a

Firm. seca en :polvos: CO:~Q!['antes;, Pesame:n,to '0 eil,grudo, Un pmocL

Atuit",ar. arena :riua. 0 ase:rrin


i()

, Q' :!Pin,tando con fe, gam, ento

,R

',' l'inil:,!n:to

"i[ij'e!1' ~ s, H'ojias de' :p~,pcl,

':ra::m~ 1,f,i4j!3l:5

['.artllllina iina, Gl'albMlo Helet:'l1.os,


(00

carioo ~ para rneselar los 'oo'ores.


0

die

Un ruaI',i0' viejo.,

Pega

n~itlfi! eli ,p~pd,ellilihl'l~'lrlr ro:rrnR, pml' ; delinf!!'II)! !lm momi;lnn!o '!lI IUn ,d,diBIniEi" Pom: p.m.lil!<l; to! t'1Jd\ns!l.:ns piil~: gi.te' qtll~.rti ,l::(i.liI)~;f!Jft mJ)ilil[d:I!I~5, tc. e
~'~j

,!?.mi: [~:a

m~~l':iiI,POf ,dle, llit$ JIJIl'D~a.~, 'ii;I)U e 11'1I:! iii nIB ~,j}IiIllAilDi!ll;, 8!$eiR,YrimdijIE q;u~ ~I'a$: 11g·\!Iit~, boon ,~tlb:ter.Ui!i_
f!oi;iinil!i'.:iIilflt!.E"sp:Ufii!: .ejj~

:rlrhz:dill un pilmo ~,S!fii:ini.f'l ~i:e.IiI!il i} ,~e-mil1 no plMurolli ~nl 'pDD~'ilI' I[)

2
,

[~~I'o(II

de:

PO'I'§ID.:;

c~
Inli

~ll~~~l'tlierUe PiiiIii, q,ut t~ffi.]i(io ~ i!lejuni.

uhill r\jJi:rmn ,[k, oC'ililliill!tTD:iII., iPbU~ l,.dQ' mD ,P~ItIl'irrl!lJ; 1 [pr'e'!iii:lII'tlli ~[e 'gill ,~itll. :ltn.'lttd)lli '~~:J, ]!j]lfiIDlIi
liD'

~rmga

:E'.!ip9i~!BI;!! :n~l'1~eJ~ ~1!!'!ifliliI, .tI'e'l piI,pcl)' ~:u~ 5acuile!~ i!!la¥eme'.,[U!e~ HiII2 esoo IftLl.C'h1l!!il \\i;!{ii;!~h hM!~ '11]!;l1C too~i!i' lJ'.IUI. 1II11i e i';Eihiftdo~ tilt d
p~lIirmell!~iII), oomo :!ill! lie.

I~

'leViiDhll '21]papel Y IijCiXliI'Cilll' !(:1M 'i!J:lIi!im]ii ,g~ urn diBido. ll.'lgclil~ ,dill 1Bi:BHna! ~mt.::lll' i!J !Il.Wrrm coi~do, 5t fUII.riI!

Si quilUa,

'pll!ltCl'

~!:= :llt1gamit'JlLti[jj,

!II ,pr:gamml:o f. a~ilft;fl'i UOIll fglllllfi tC(J I iJKllllma"

wlo:FlilM:II5,~

&:!:cu dlGI 0

Uitiil, :lliIAlzl:11s.

;!iI1:11.'"ii! me fI!~IE!.

d:e d;Il!~i1;le color.

o\bimoo'l.\or. 5.ri1i:i(fe·11l. ,fWIlIlI!I, :p:lllil.g 1!i!I.:!F :lNYri~ nn pe~me[l'to, r e5pln~'

D'eIOO.f,1I III i illfb qJ i!j. IP hthiii ~IJ m.Bis form a.!i iP e.eI!I men 10,)' JI!.!i P Biroe m ii! ,e-03olll'S~ YM piliI' ilJDD. Puede$ ~I" Iii m~u~l'a
1tIl) i'I!

!I~Jildii,'5l1Jbn!: el dl::n:li!i! {IV~ ~C:t;.

Grabado de HajJ3ls

Usil ih!l!jia3,
grabad)o!ii.
00llI.

he<le.e:t1!gi ",fun bBi~r Cubr.e 1!I:t1 ~'~o '!!I:C' Is, lIqJ.'a


Wli

iP"DiI C:l~.qui'! 1I1!J '!f ~ P D r Cj!. ~'~ in II! lilll que: .m1RS h!i!'C:ho 5(jbr~ ,eiI: ,11:~'bil<do d e P'-~g:Bm !?JJto.

pep=~!'!.~,~! !p!:Ii!;!i:[w_a!'II, ,BlDbw

Gr.al:t..ado Heche de ' Hojas y Pegam~to

Puccles i\ji

t:1II ·poJro~.de;t~~ii.e. dl! :po,~lilll.5. IilIzil.d~s.1 pil!B!f'OS ,~ iliIU!!itimll. CD f(!'Z '~e' !J:il ini u r,El,5 II) ,C';j:trjj]t!'~iliJlies 'CU9, pill h...o.

~r~imhl!lltal:lHi!

ussr

,~

~t:il1I.~~

!<'.Bi~~

.p:~iVieifiil)ijDl. cbilil!i! ,Ill'

'N'ec:eSiltnr,HS Un tUthill de ,c,arton de IiHlll}$ 7' iP!'I1rS:- de Iargo, Un, pllld:ttro p!.l:q:Y,en,o de il;,air~6J:l.,

Camo Haeer
U'nltodiUo

2, li.pke:.s.

U na ~,amh,a, ,e:spi[lnjos~a ('!,ne pI~\~i~:li1lJ 4.}. Utli~ a;_g~~i~ ~'Ma, h~eer ~rcJJ!~t,c;)" U n Cilrret~ d~ 'hll0 vaele, A:~IO de P~,8,'StiUIil!a, Phnutr'!]I al 'llemptifll",

U!i:iI iPe,S:~!.InelifhJ :fiUer~e.

U~~ 'ba'ndeJa vi~]a.. HpJ as d!~' :p1f!'pel. Tij~r:~s.

anmn. l.iI!5:rIind~, tll!1Ii!ll


l!!Ibo.
'roDl

ID:frn.j:.

am ,!;;-in'~ltw;

'IU~~.

COlnli!' :!C' 'i'lr,-

Ctiirl!lli I~,ii',~i,do~, ~

!."1lI,,IIIJI 'F~d~m de ! :itY~i!! I~ b!l!;!lli:' deli

:!'![i .r~g~iii:rll!' illn d !l:llmi;w '~!Il' cii!ld!li dr~.ull!} ~i'!! ~¥!i8 lij'tt'.[li~,«!JlIrn i5"C' ~~. :Pli:!~ !flji '!;!itl!1~Iil!:!i-,~ (I~m:b;IlIP1!i!i: did hu, ' tlt.bq '~Iil, liUjj ~t.,~ji!!li:ic;[Ji,'Iii (ut:l1t. l; d(;Jillil~ M!1i:"1I!r,

'H:!ltl.

dlbwia 1lII,1i;9, liii\i}3

ql]~ d ~tlhg" 'p fi!i i(!'1 ru hi 1], C n~1~1'iI111,d'i(!i III, [ll!'lll:! l]8! ~iDQjI).i1!!, "! 'e'11!!'4U!li!o d'c!nlliO\;, t(!m!J' ~e v.e~, iDil!J~R '1lI1l1~,11:i!m1t',1II IIIi 1.11:10 ,Jit.J:l1 :IIi
~p;oodQ~:it

(:'(!iU!!

~ii!!

d!E!'1

P'1i!X3 d~ :illi l:lm~J:I:a


rn'l'r5iJ:ll!O
'1IlIIllli.1l1Ii

Etuon~ ~I tllbo
elP!Jliil:~

,lifoChlw ,dI~:~ pi~,

f~nl.;!!thJ'"

![IiJij~to $!EiC",p,:r .. :E~~pl!I!l'a UBi !!i\1IIi1J';!JI ~ :~~.ci!!'.rPUelt,Q' ;!Ii l~"i.s deil


~.!iQ (\fiilL'O !II~ "",r~ !I),~

~m~.

Y pejQ:il!h1l!1; liJ;(i;t"~!ii I!i!~~ ~';ij etJl:!iI~~ ~;!IJ 'e:5;,P(io.~8. :11.1

Eli~'~~!;!I\i!!' !Ui!';3!, c;apil. di(! piml!mir.lll ,lUll 'liln., bi)nd~!!i!. Hil:": '-(ld!'!if el ImDiilUll1Ii Hpo:l:I.I~5iD' lo!1l,e !::ii, lP~nUJil'a,1!!:nta, qu~ ~1Jb't:t!II:O t'i1Ihl1mif;~'!I;!.

fit"

hl!ird~~.C!lkD

Si

,IIll, ~.q::odi'

>Hill

lillfti,

I
Pm] una,
11111

~oJ'iiII,di:' IL;!lIi'PI"1l'1'Id.miii, dc' i ifiitano y. '~impuJn 'r.!i!d~lh) ~I: !IIi lID''IIr,~ ,Mlp_lli,pel. cQmiil :H 'ro•. iP'uoors U5i11r el l'ti'dmiil pL1ri :p{lnhlii'
(Ii nIl'

!PIH

U!'t'!pl::JiI' !.a piUl1.! e!lipillrtl-05a,, ,quiljlJillii

,iiid hl:'bo
'i[[J;)!!

Jf,IJ rnL!Ii'r

d~

'!;j D,til!~

1!lI'

la n~'t.r'b.I!!,

lih", C'Q miJ ItI ~ltl ~~,

1 Jilii:!OUI:" Ulijllinlll U!i1'ar l enrt!i!IIlJ::el, H'IiI;!'!j;! !l;!1 t~'Bl6 ,il~i!iltil:E\il !iIot,a. 'IfH"

ae'

C;[lll1!jj~

,~If'

iIl:hllha, ron

iI!I~.,

PllliI!IEI~, iir,IIi'hllir m~h!l!!Ii, dbl'iiliDj; !IIif crm i£'!i., 'oo:c1:aill dlli Iii!! r m:1Ii5i .f\1lI, Irilll
pll.ll~

C1ipiiil\jl6lli
,001'il10

Ib:]
''lie'.

i"m'l:!r,lIi!Ii,

se-

,r~diilo'00111,lInlU I

(!.!hIt: ~I~ d:e :bililo "",~d/i), C'ft~ U.tlii;!! aiJ:~II, Ii:,rn~ ,~e! :~~:i!I!liI[iJ![r.I:I!I", EIW]:I:!li~ !uu

l.i_pSZ;ilI'~r;a,rN!I, d~ Ig~ ~'e~ il!Di ,d ca.rnl,e. -

H:az direr'!!':ll!tes. :t(l!mllIll51 eft la 1P~S3d]n'"ifI, U!ii~nii'o iDs !I!:d~m@:!ii dli!! uo I'p:~i!;.,
A[Jr~~liI, :Ful!ilm ,C1),~ ellltil,pli. tpiiH haC"!l!r !51t':i1ialles [I;Iri!;l~u!!'ui:u eJII Ia [l!IJas!1:nm~a..

H'!itt qUittll

!rOO;:!]'

,., eitlpiijlllfu

cl ~iilrn~e utbfe Ii1! DiiiitillH Ii' 'k! lii!f,!m de, iUn~ hQji51 piruml'lIi!!h, J 1;;!!b6n,

d~ pa~l. AnllM dt '~~~


~'!IiiP'~.iLilr.:l:,m;ot: ~~
oo(lJ

~'roOO'!9r'l

h~,'Ii"iii~n~

'i!!~!!!

eernpra pequenos IbI,o~;!J,u:s de madCfU'a 'P!lI!f,a, gra'b'<il:r y Uj~:~O:s Hal,


Q

t:lnlas veces !C,Q'nlO "I.lIJa,eIrIIIS" Prueba gm'ba:iildo un bl4lird{: ill mas, de unas formas P;!J.r8 hacer ~mdhe ri0"" CUU3JI'd,o hitly,a,s gra,'bad.o eon un color, Java el bloque cen 11.111lr,a:l;IQ ll'lQ.iado ' .y USO]O, para hacer otro eolcr, Recuerda, qu~ 'C!!.!i a:ndo! ,glrabai

~'e$ de La que: has

!l;:l)Ia]Qfu:ie:r :~!Jrmtli" ,~lJjede.iI'li. a]

teooftadlo·,;, :lHler;,'hos CM Btoq,Ile8, de C.art6n


POOe'S

NeeawblriJ P'fquefioo bl'oques de madera, Un plato viEdo 0


1JD:iiJ

Pinh:JI!J:'';1a:~ ttmp~,e'j peg~mef1t.o"

Cartifln iI.'lnpUeg;ues; par.a gra'bad,(lS: con bl,oCJ,U!~de rayas, Ca:rto.:n grne,50 para, gr,i;\baQ{D.s:

Hoj,t!.Sl die papel 'para lilao~:r ~QS, ,gr,ttbados:.

b.a;nd~j:a"

'D]oqu,@s: de euerda, Dlarios 'd'eJ~$.Y Tijeras,.

Cue.roa para il;abrndtl~ d~

de e.a:rtim..

~~U\1U~a
W~a.
prta
!l:!11 URa 1m

~{lfl!lfl7:6
pi~ de
CiU!~

d!il! 'lIIJ1d!::f.Al. ReciD:r.tiI I!!II,lI.1il1!'!1'!!!II ~(Ila,!l;'Ji"itcza [II CIl f'l!!r~~ ~,I1IIil)

Ionn II,

iii iJii! C1ifu e i'I;p ql):!;e' i!I ltd mqE


~,1IllD1i

:i~!B5i[;j,

i5:4;!' 111..

,!I~ lUi!!! oi!'li'b.1{I!fg,U i! dl!! :made ra., 'C'IilI!H'.iI 'II!; roD r,m if!!; ~,f!! ~iIIl Q'llB [fu ("ai, Y ,II priiil;n:tM s ()b r r; (!'U ~pml!R.rtll. l!)~lIIi ,S~ el 'p.epitirteU)!J

EI!Jl:eltde UnB r_luli de piig,lI.menlo

~!!!.

gfilf!! C'oIlp1ll

utes, d~ ![!mp~H!r
!£fi b'HIl!~ue.

,II,

tr.tJb:iu wii

t!!!. 'b plmnra, 8sq;ur..8.:L'ldD.:C' d~ I~!!l!Fl!ilUtlll5 dll!'L:'8.rhilll IMlen bkli ,,1:1b it"lih1!i. Dll'll, iP iIII U r II.

ill !IiIi pin:tlltf:a Y !!:'.iliiKinlile'lal il!i;JI jl'l pili r it.iJdas IP 3r.tcS., M:.ct.oC- iii: I bll) qu e

~i!:fimiil,

at! una bliniil~1I 0 '~·I.ttJ


q!;l,t

,Hpe5

'~ri, ve~ ..Le 1.l!i;8!1!' fiilr.mlls :hElt':m:iil~,dt: i !!;(~r.I\.:r.i, P,~L!tc'ib.3i us:mm!O! lIIlliIl: p'L'1lZJ!i ,di~' !tl;!i£!~d:l. [Hi~:t.U:l 1!I1IUIi rrnrml!l ill' !d~se.mil!' w'br.t iJ,j1li 'bm,l!,I~ :Enad~~.a~'INI!I!IU]I :5~ de

(;!J1!lroi1! 'Clill!ir~ ,~iI!bloqlll!;l' rom: P'Ci;:)lml;l':lDio.


~Il!

~1J~riill:l ~i(]n,ni19 formlli

iIll

h:1:I5

cl!~jrqjllidlo. D,ij':;da

S1!~IU

10m dJ!5l(\mo q'LIc y 1I!',[J:imlI1JC~;

, Jt1,ija~!!I~O:I1Ii(iI~nl!Ur.~p:n;m h:1l~er ! Ii:r,:lblli!il,{)!E !il0!11i

t~,

C;!llr~6M

gr!L!lCi.i1Ji

tmn:Of-)1 O,llgl,J~ad'AJ

hJ!, I;!.,a h~:l d!;:; piJip111 clli~im!i d~ ijI~ hgj~ tilt d~3i~!Il.AIPr.ititill ~I Mltlq~' :5li)'IiJ;H!' I~ P:i.Ji~ ruer~~.rJu:n.k: 'i~U',Ri'~ pl)r Ill' •• , 1JIIIIi'_IIZ::!i, p~,;~ ro'n~,~P'ir11111 lluJ!!:!i lii',al~ailD.

'Ri!'![!fii't:l

en !!'air!iln c;rIlCI!lI' llm:ill,'fiil1m!l

~ !P~il3b;3i lUll b~{)r:I;u!td~ mjillmillr:iil., M,!)_jn ~I!IIi fo:rmn:ilil!n pint~lr,1l f'>5S!C5:1i1 J lil(~ll:lnl~. :na:l, ,LlD iC~,]}bllilllo~D 11.100 y :i"loJa rihl!' {IjHulj)D.

H~I:'iIl(rt~ tn, l1!Ii~lI11iiJ itmrmlll ~m,an ciiuiO:IiI 'li!rllcliul::nllm y p~gll d hido ilhiniil dIE''!: !:1I:rtDIlI a 0111''0 b111.H11II!;:" Irn~d!iIT!iI,. ,dlr,~1OJ~,1o ill 'lJu:n,p'i:-mirurlr1, 'QI]!OOff] ~ m
Ilipli':lil~)Ili~1ii

:5iIlhr~ ~'II Pll'i'lltl~~ ~':lilb(i~!J.

completa aeerea de: ~l.'!!lill UI1I! 'SO:~O bloque, Nee'f!:sU:aras una pieza de 'poUtileno ,gFue~cny dilatado (\'e pas. 4).
-,

!Rec011a en I~-mb:n.un dlibujia' animadQ. pa'recldc a tste y 'podris, Rtabat umao'histarla

'Caafu!o ba)la:s ~ec'hn uu bl~;q,ue


-_. -'J!." - ..4... pan, irau'a;r. piJ.U;~~S iil! !ftIa.dir _ ' __'_ mas pltzBs dli'; c~it1,6n;, Puedes, baeer tambie:n. 111]], ib35.tOn, 0 par,a,I~:lla:s;pill'fa 'q_i([Ie ,10 neve 'e] hoRjbreiUt,o ..

Nle'Ces'ihtii5

dt; !.!UlQS :3 ems" de gme:5o. Ca,J100 8n;e~ QI ,dDS:pie'Ziis de


carton fJlIlQ :p'~&adf~:~. U nos ,aLfilsros, Plntara !Ed ~ltmp.leespe3ia. Un plato (I, llm.a, bamd.eja, :Rojas de J)3.[Jel, Un diario viejo".

Una

:f.Jijf.2a. de pO[itlJlmifi

diila;t~do,

~I iI!~'bre m !i.inii, pl-ezai- di! ral1n :1iI:J'W'! !i(1\0, ~rla b. fo.-ma pa:ra tenu ,1M b...~~! P1'iI;!f,n~, ; ~l'i!il1l~, ~~i!inoo ,F SQltlh!ft!I'i!i~I!!I'I!pi~u
!iit]larad;B!5;.

nu,!~~.r~r~a b

,r de:l!itllQl d~l: 'lltOiil!U!:'

liii.~u~

Yii

il1.:fitcl"

iIIi IIrB!{'~,[j',(ll ilrol!l£Ci' (&:, !ll!i[)~~i~llino.

Po!1! len: bi',I!iWi, 1P~'~f,IJ.lg._'§:Ji '~if(ZR il:iOfl ;q,_'W!!J:ti'ti: ~I\~.f!l dt~1 hotioo, II :ro-.mb!l:ll'ilil; !Oe£(:ai de Iifl. it!OIIbe:ui. Q'in,taMiD !llfJl!i un ,i:liUiler-..

UilpmccL
TUer.,iil.s.

P'ofi IIPhihU',iiI .1 1l!irnplii '!l;!j\(!Jf!SiEli so'.IiJrt! I!!'I


1

pol'Mo, I!) biirtdejill ,'1 c:di'ilind-l!la, cn illii iP;ri~l, 'M'Qj;!Ri 1111, IOO!rmEli d~ '~.llim1!iI~1
'~EI!Ii Iwbll!ft!Ij.
oeIII, :liIiI(IItil:UiUt*'- u~t:i'[l:di[)ibII:

Apri'l'ill,
toml

;£!~,

'tn

d~

qillB 'H!e

CIiI~liidQ

,alii p:um· ~inladai, i!lI;!I.(iil! I!bIliO,. l!,!in lP~g~n" @ cll'al~ruli;!;r :~.pel.


'm:i;'1,II!!i

blifiqiff!' de PQl!mmCl~,

ifuiOiclim,

iLID

'pDtl: !iltniil:

,(l:I'at-l'O;

~,oj\lll'~ ;l!IlIpd ,f:!rlllbEli Iii; JomwEli.

~I!IEi~

bilJ)l!,. -anbi71dQl, .. de lUll

(:UPIl.dD :~:a,)\3.!i grai'bado ~ ihO:l!I1bR' d~ pl~ 'pruiElba mo~j'~l!Id!j} inBii pllilmII !i, m.ils :!Ii~s§.da!li' !pSD .hili~d~ ,lInclm o~ dar IIIn pll.!li!it:lw:ill,

likI'li!!nl.l!!.iE"'~llin~ ~U~ , t:1i,sib~d.o.

,Par,1Ii b.illN 'qlllit e'l hDll!lliili: '"8,f~ em '!!Itro l!il:nffd'o, qu'i~., :Iss pIlI!rnlli.5i ,'I 1:iIi ibr.m ,m'cl bl!Jque. ,DEli la 'rut!m G i11111!ii,OOl'mllll '1 'p:ml;',l1~ ~M, :iii'lftI'C.rH 'Iiltra 'IiCZ.

El Senor Charlie Carton


dibui ,. ..1 ..lI' ,dle til, " liLJO a:falmiliuo. pueu€3 ,g!l:'.;I!I;i.!!u· tantas pinturas (lO:mo
Cuando :h.:l)'!l!S hieeihio' un bloque

:n'Onio.]',e:cito para eada gra'badCi., Prueba ,gr,aballl,do un Fert..g~

q,~ieras,~eambiRndlp el

recortando un tronco cuM[lO [pi3ita-s!, 'IIlI~Jt,cabeu Y i(][J! rabo, Sos.te:~~o:s aU]I~['€5en OOn: Ill(~l\() bloquc:, Cuando hayas heche muehos gr.,ab~@O$,dlb:uJa itli pinta un camino, iI:rb 0:1es, easas y otras ecsas. J nventa un c!IIIB.n,to qJ~ deser~bt!i, lo~ di;blLl~QS.

(Jill d~ fJim-'lS:II:' 'CIlir.tOI!l :5islii!! C(in $U p.el[~ ,mImtaCO'iUiIl :~oo. !C:lli:5ililfl'of. dl!!'~rb d~,a 'ia ]l1l!1~!l!-~U iJlUC el p::n~D ell mUJ ab'1iI it,t'J:d 0\0,

:S1ilbUmiH~I:iI~1' iliDIl

N:lJwtr'!llSl lve4:1ilGs, empezade 'l!Jj:n, i!:1!!ienoo ~5Qfu:re C.h;::u-]:ie Ca:rtO:riI. y ,s;u,


Pr,)1fIO

cl, ,!iii!lnli~~~g,,~ C:hill~,iI:e'., CasUdo i'o ~ 'i,'UIlni~ pm" ei t:::irnlirio;

,rar.lIi, i!;iI'e: ~irc.:u

Ue-r,S1,

Caii1dQ~ ''fertr.JJi']'u~k.,'taL

~lhlljj" ,pre.16B1 q,1I1: Csiill;Ji e, miU d.j',j.:tIi!S~,'1 ,Pi!ll:1c: '~hl!Z; d!01iirU de:! :~mh~ Cbiulir. Cilldion, I<llu.n
,dPJ~.de ,~~!peug.

Cbllr.lii:: C:ilrtihl! IB5ta mlr.2ilulr~ el soi:iiililr.lt:riJI; no, Ttl 'mila pi!f'dm q,ne haj" e~ ;el ,~min!ll. S~ ~f!llp:t'OZili rom, ('.]1\111 Y 'Ii:ae
C~I!EiO ~~iiI,

,llib.uiJ.

Mii~ilIJI}I!Di:e ,C1IlBi!'iJ:eC:!3lt:~8fi~ 1~liIIn.!iI,. E!iB 511ll::ilo y Je: due-le e'l '~!J ~e~,liJi~. Prom:lll qu~,iwl!ili!:1'oII! :5l!dn meju!!'
qilied';j:!it"ic(l: !1m easa,

,f(I"riemtiil' ,~bm d~:5;1:1 :SOl!Eb]IHQ Y '~'(:iUlliI~~ q,ttt: 1.i1i est.lrn mny ll!lj,oo. ,~J!iJ"'r;1!. eg~ ~ !!!i UO<1.'M',.

~ $~!;nl!:' gill PIllIllIJ iIll, ,plll!ii'O ,)' co:r.!~(i!3i

CDlildi~ CM~I!!D, ~M,II!r.:;r. dll.d!lll ,1I1!<'ancl!; ! :Ii ¥u; p'e:;~,ro CM:'illdl),;, iClIIllinmo tlh,'!,illn ;IIi !j'a iinm~ un nil. de

CiMlMo MIa, mdIra'tldc, ,~] !Ii~'t;d;'~I:t!\;,


EItJ! ~~e 1il:liijm~bJ. 'Charlll':e' Carilro ~'e :lIIii:~I'i!!,p~,'~~'!!Ibo" Aho:~ae5L:'l'1be1 it6: e'l hnllii [S~, CIJii!<ilil,ii).

EI iii)

el, nO)'

'!i'i!I, ~liU'''~

,~dehlidc:.

'Ha'Clendo P 0' ..,atrones pa,ra E' tsstarcrr


1 . Ii

Esterelr, sistema d!egrabar dibu] 00'1' letras 10 :rJ:liJmEro3 re 00 rta do s e I1L im 81, ,c-Jri.a1' a e ca.rl:lJ.i~im~:p:il~a.ndasa-bre e~]!1 tinta '0 ,pintulta, Recorta un patron: y usa, ~:)t,e,Q la '~OI'!IJ:la recertada, pa;lra. gr,a;ittj)tr.
j,

Nil):I!!esltadn: Ca:rhdinu n!Fl!a. :PiSlipel de estarcir, Plntura al temple espesa.

'U'.'" _ ::u

~.U~,Ll

11111"~\1"10 IIi.o!'' " ..l.I ....

'Ii.. ""I1I,.,!I!-"j" tt+ '" U 10.11

:E'~ponJafiaa. HOj,a;s, de 1=M~llJel,.


adheslvas, Tijeras, Un eepmif.l;de db:!:nfeS 00 un p,ii:1lcel de estarcir. Jll Un ,em-u;::;ot (-\'e ~~l:~\ 4)~' Un dlario vi~j() y U~l pi.O~eL ,
EtiQIU,et:as,

,u~_

\,J:eA:I~'_' -~ -J __•

D:l'iUI!JlIII

!U III 31,'ro;r,ma ,9:fLUIbIli

eartul!luSi

:nruB! 0< ell! pa.p~~ dii! e!ilBr.I:~r. 1lm.rocui:'A!' Ias 'iij!i!1I'li!~':0: .n~~~-sdE' ~ ;r::n:hliilrull! J oo~~a, '~i~id!iidlJ:!;iilIR-!}D~(:Lloodlld!ilr. de Iiii, farma, t
~~I'.JIl~iC!

d!:

11)[Ji

t-sf'r.'iII\p~lIir Ii!!!!i: bo:r.de.!ii.


a

-...

patr,Cln~ee·l):ri~do (b] ~

'J~~!l' do!;, ~t:I;;:Ilt~'ilI(~[!5,,, Unll! U:~m~ Jorm:J, 10J ,qiliil:ll.d3, (ll} ;cl'o:t:1.d~ 'PLU!i!llI}Sp.nmiiilir;lli tr,(]l~,b Im.e ella. lEi mtr.i!i~5i 111111lBltri!'n uoorhldlJ p
~b~ iiL!ILJ:~dllld!Iir.' nlliIIl d~~

pruOO~ 'lit:rnt!!!~.

ll,m:n. .i:toJiEli iill!" p.!IlEliCl. :B<9~r:iind:D~1t ,dJZ; 'q-Dii no 5C rnnllll.'!'!",i!;. MQ~i1I' iIIlD!iI, ~,P!l!ri~ fiiilUll can :~JlIliu[iiIIy 1!II~!!!b!! -!!i 'mn!,"'~ dli:':~1P:iI_tro:lIl~
it! m!HII e SiI!' '!.II!.

Mili'l'iI:tlfJ:l, cl P3itromi d:C,c!ilauir.'

(;lIi~iSlll!'b:r-.l!'

~'o;C.1li' ];a, pi ~iii 1rliJ., P.o.ill ~l 'p:.'iit Flh:iJ UJi r'e;!;l(lldii!id!!l! ~b) ~ObR :lli:!! l:OrliIil~,otil!llJr.I:'~!iI: y :~LQ!,-!! ~h!J ~!jIhn ~lr~di!:dlllrIII!; 'BiH
liiijl~\i:h!!.] _

Q!.!I:tJI;u iJ.!1pl:drnl'l diC c~I:n:~I[

y dI~':iII

('(JIll Ull

h~!fi, dii!: PiiPl!t ~1:ojaun ft1iiil~iQ; r-ieJiiJI d~'-IiI~!NIi.e.5 !Il!lI plntlilI;Di. iIiI'ofu1:a, 'hilda
ilt~j5

1JiB'~rilll1pa.1f"iIi 1'51ii1"lr' :!iOm,'


C!IIlI 11:111 mo d
50b]!!!!

Illnll,

~~!!Ij'iII iLiIlIl.:plDC'C1
pillr. iCn~tmiil,'"

116 !l'!I!r.:das:

plilni:llir

(ill Ii IUlII, y ;,1'lIltB ,de' un [I;I'Str~n. P,Q,'I',I!! !il!(l~,r q!.lIC' cl c!l:!I(!'l' H.'I!i m~j' h briltruD!t!t,; dtJiili qlJl~ :§iii i!i~iU!i:i III ~rim~a
(In

PCio.1(j, i!.lil1

R1I~iIil'

lilt !ltlfi~,jii.i'i',i:i! de l;Iilmu-p!, ,~.q;ua. A{... Ii~iII, d Sj!~ !Illtt~il) elp?!pel r .U


i5i1Ii1Hlmoo"1l:- (I~[ttrQ dlC'l W1:rlil . ·
i!iiil~!C.:R: :!;0br~ ;d

;e~h.etno

('ilI)- ,.;k!I,d~))'lJi(j;r .iii~ntri1i


$'I)''pI~

)- ii!!Ii,p:llr~

pi.n1!lIIr,1Ii qn has hKho.


iJ
"_ :-~

~\a [o!!',IM:R

Clliplli ,)' IU!il"~1l! inia p

oi.lra

CIIi,PIIi

i1!ndmlli.

IL'.dr-cmo (b)~'h:,g~I~ 'qi:i.C!' ~:pe:l.

iLili

~'h.tlr,ro Il'ijlil'

Pa 'I".tr~~.es d~'Et .' :-- E·'r,.t'Iuetas,


.' . . " I'

I.'

. s iirClf
, ':

I -,' .._

OOD.

IL,I":I.

,I lI~i\I,!!IIqu iltas, ;IIi Eiffil C!ii irras ,Ii~ ,~1iLe~.,I.u ,&1111:1 !I! ne iffilli iii! 'Ulli 'p iii pel lP'Sira a.5i,
'Il.

'1Ia1M!r WI, di~'o

dtmaiTlIdlli' fW!rie' :I'asi i!llqui;!~, :pgrilI!U~ !'M:I':~ p(ldrin q,u'Uar ,de5lPu~,u

di5ii!!lo. NrJ, a,prfetu

CQl!Il!!'!d!!):1Ip pR~IillI'$'~~ (!liqlJ'(!~&!ii 00111 MIJ.chil

Uc:iII.

,,,,lIi.a ~

~.,_.,-

II)

!ttli'l:d';fjdiii. DlbuJ'lii, pil:!!JII! ifi!~i;1.'eili;!lr' ill!! Iii. fQr.1TI'1!! Ii) '!:!IlIieihJi

"

E· M-as p-;-' Patrones para Estarcir


I'

,~n m:uy r,a,p~dJos y fad:~B~e :hM~,; d plilJ!d!i~ndaa,os:usar repeti.das,


,";",]0

L""~ pa

i'i.<'it""..

,... [QJiLeSpara 'e5lliD.i'C.lir

~ , ',' '. ,"',• 'V',' e: P3iI!l]5" 38',~,39")


. . "".1: ,." t','

veC€5:. S€ It:m,ede'tl ~,ijlizat !I;)~i['iiIi co]orear papeles de envoh"er. hn]et~~ die i'nyitadful. po.~ta'h;,·Jl; d~ euittlple:Hnos.. etc. (Ve ,pag,. ,46). Prueba gM'bando, sobre t:ej~doo CC!!EI! tilil!l'(:s.

.~:~, s , /?~~~
._ ... ,.-

!; .~L
.. I-

I,.~ ..
,I

._

N'oof:Slmru

dtari~J;, E-s:panjiR tina. 'Pmm[l!; td temple. 'Tijeras y :18,iP~Z. Hoj'.a:s; d:e [Eilape],para Jir.a'ba[. Petrenes de c-ari.tlliIl!i!I!(l'e ,pa.~'.,22)

Hoj as de' un

Plato para mezclar prn:tu:uQ+

Patrones para Estan::ir


con un. Diario

"..'!'

r~91;1 j:)Or ell lb~rd8

'P'ifl- :hil~'" ~la:si o'ta!: d~ d'e


JiedM(i!i,

zralltde-:s: 3, i~o :lar,Ii:.il' d~

mlll'~ IEP

U!;'IiB:'~

,Ilf-e: d~'sdil:h.,OOICl:O~'

:b:o:rd'~
'!i'1!. liB

JiD·llblaSi

:m8Dl!1'

ndcnk

Irregul:illH;5 :PBl',II

II!u nub il5.

Patrones eon Papel

,IPIin li!i!i [pillh1)l]i6li hHhl!i!i


:!iili'b:N!' una

del]

ilna:~:O

al b!~il! ,all\l!duor d:cJ' :os:00ul11:& (lim ~ IIlIllS, !B5pDil!Ja:noa. :[iIIqj:ill, ,Uii ,!iii; 'ie'qUe: q iI:~plnlunI.+

h[)ja

dii!:

:pll~ll'

pintlIra

Ctilge,ii ~I ml~t!, [pat[mn pilla.' c:nl"fm II, dill I;), ~rim;!ffii :impfmIDn :y iI_iI ii1l!i !II! 'Illi ,es.po:o,ia :!I(lh~e:~I)~ bljJii~, Hl!iiilfj ~iilllI:5i ,,~& f'ilil!i(jJ Iillu quDenu it.ilibtn'.

Dobla, una, iIlIi!\!i'ifi. .d'e, l!iap~ poT: b ftIil:tod! Y I.UI!g_,o ,plllr la 'nI.lmri >ili1.r1Il ~z. ID;!~~!i, URIli fiormss e-J1 ~m 'b.III!1iii'e!i' p~(I!iI. nebla, el pa~. :~ Ia mil:ad iDtra 'I,e,z J (li)"<!i tHiU :r(!Wtl~~ e-~,~] pUep.l!l;!: !t~~'iO.

D1h ~\Il ,~t~ IElo:.m.!5lt r:ui[J!~ 13S. C !II Ii!1.'BlSi Y el ~il.!, iIibfe una [l!Iiu:iIi. ill!: clIi.riuilr:!:&. S R«>!lIr.!iI: 'h15 t'lliumu 1 'pD:11I1 'p1'nlur:il
!II!

(i~ P.Il£K:I. l~t~

'.n.'1'.es "lld

:II~~~iJ

d~l ;~lIttrQn hiim (:1 mlli.r y


ifulflmIJ5.

~illbrif!' I:ili
!ll1ll11l

DIl'bet

C[n11 Il]j lP:id:ro:l!I~

un :~pe'l

de G6iri'u."

1.- :-

..

. ,.'·fY~:·'

.•••• Ij.••• '-~~;"'"

i\~~ ~l':po'!!jill~l r,~gr!.:ii!g,\[j;. :r-.lJlr!lu ~1l!'bi"'1i:' !l1i3, it(llj)ii ,i:l!i!, If!;;!IiP ~] jl ,pilttu:j:!!d i e a\:\fi res f oofl;iN!!ii (!~httl:;:!i d!~ '11M flmnM:
(hil".:11 el .. !(mi~n_
i!i!!1NI1:"i~iX~:;!I!1l'1 'OO!i'i: '!;I·m!!\ ~$Ill!ni!l!.

Pi~{l~~ :hiilit':!il' puiIrllJill":.§: POfl:l! i!.:i!i.;Oif~:ar P;ii,~~Ii~:(!i~lfooc~!Jr d.::; mLl;r~ oo.·§;n~,

~ 'liei";~s h~~ uri Inll!:ail ip:ilJl;r,irn. SIJJ~i'R:1iM: m~~,i\!il ,!j!!J~~r.;!!aljilPH: :p:a(plel.


C!Jnt(Ji fl(ii1!

'I;;lsa ,q!I~~ ~~""_~ p'lllnJ:n~ qjlH! PIiI(!ill~ (!tiliWh~r en ~S:il:. ,PrII:dJi:il 10031 i~"i?£. " "hnJ' ~ " . ~ ...... " " '" PI!~'ni!S, (I""'!'I~'~l!$ ~ 1i:!!iI;C "iIl~.!Of ~',

i::.,

~e

'i."i,!-1 ~

p~~w airl!'!diB!lnl'

OOlMlil

!5kI;!' 'II'~.

~1i1:;:': '~~~iiI., ~r;::;..~~~nn~~~,o?~~n'll1f1n


~t;:;.!g; ~~~

Como Grabar Letras


HR'Z; esto iIli~13:betllllS, e a:bell;l:edaif.'i!l.L~,

patrones para estarelr, bloques 'Y cilierdas, pa.ra. ,gfalb·a:r letras }'" niilmeros. 0 inv(!:iiI ta tus propias Ietras de eualquler fiJj;'m~ y hllma:no a tu Rust,C!.
00111.

M'i.d:iendo

N,easitaw,

heehe (:{I>]] p.81rol1es pa!rlli !C!stmHI:;dr. Carlan il1.le5D ipii3i;1'a. alfabeto el heeho C!L!'])j bloqaes Y eueedas,
"fijeT'as Y cuerda,
P,IU:iI,

[Jap.e~ g["uesol

p.a.fa ,el aUllb·e.lO

[In ~,:ip 2. j' 'Ill na re g ~A. 1' Hcjas de pa:pel Pesa~l!emt'J y. un~ ba,nd~a 'viej.a.

'p;n;nil it,§; l!ill ~dll' IiIi;II [IiI1.pr:i gru iiS)D. 'P,L! rill, IlruJ h:"ti',IlIi!! 11'1 Iii biD q 1IC5- Y roe::r.d a,
HI!i~~ :iiobr~ IrJ: JIlllpcl 0 ~1Ir.hJI!lI.
g~i!. 'l€j!!r~riJfi ~nlt$!i1; PrilllJlll'o dlbqJa UD~

I!M; 11ft r 115 :~,(![':IiI:as EOn :p;stm r'(I\f1~

U:a:l, qar.'a. :ri~e:1I! de 2~:5 CIIJ:S;. pin' d~bI~I!I' d .. Iiii P dlll.(llil,. iPom IIUIII, Hl,illI! I!!n.t! II!::IJ..elf! i

lil

c:mJ. nlbpJ'l! lu lil'L"Cu",ClillDQ


s,pa:ri ill.

n~ifI,,1.u,penD%'

'1 muf'BI esPIlcl'bS de:2


~

Plb~~ IlUllnr:q ~1!l!'1 ,liiin!ii_~el(!;en cild'!III

VI'"

Letras Heehas com Cuerda


IIJ

B
T

,
,

Drlu!jr~~QI~n!l$$(ilir:e unp- :M:jli de, !p:;ipe~ :u:ruE5i{l y ~¢(iIr';f1 ,~i 'le.~ii'~. r.M ~ui~'Mg de Hi) mp.r ~~m b(!ii;d§ de 1":11 le~r.iUl. U$.~e:fEe p-~Iri!n piiri, Ilra'b'.ll1l' ll'Oinhrm J' :pa'la'D.:r8i5i.

Tnz:iI

ilJlI1E!'.Et5i ).'

'~:5liIl~ldu Y a p:rkll.a ~mlf mma de uaa '~obrllni(! ,(;b).

dib<\liii! :l41lemril, (a). Pan

~~.If;1!;. ~I':R: ("ut'11

'e',!:I~hl;1{li,~

't;:Iitinllil
'!ru!8l1dla

('Ortll alredt4'w!~ i!;t..~, ~jnil, ~r iYii (,I:IH\~do pe.-q"cfllil' de t:afl.ui!:i~ (lI)iii.o,~iIi! 'l;1I!' ((!:i. ~f~jll ~:a btra {MIn

~a

pinlI,1:iir:ill

:iI~

Ltl!'mp!e-,~

J 8Jr8!1ha C'Q, eUi!!~d}.

-l

e:J

S72'

iDihRdll e'IIIIra''be! e en

W:Il

~rr'18n e;n.C:tu

~p
hm~
qUi:'

1115 di!i5

:&!11t'S!!ii!
In~'

,rom!) tt '~eijpora
Irl;;!;ii!S" ,d~'~rtl{jlii

'Y Gllrla. '~it5. lE'lr IIi. Pm. ~R 11lt1l',a lr.Coor:la d [I l!loon; 1!I1~o ptldliZO di: '!rSIlI'imn. Dll:nUII :oiI.r.m~c'ar )" r!rfilrtll unll i5~.U1nd ,k!tI!'Jli. ..

1iI1l13, ]:etra

tr.nluna, ml!J.' 'c-i8!ro.

~:e!fOjIi!:!! '!hItl pit[lilm ,die- ClIllttm, un piJ'"'O mRS CJr.'8I!!Idl!' q!;! C' ~~ let rll~, PllII8 "31 'k!tnli iIIl n!",i:s; :5ab~ ~~ ~ri,8n. Ap..r,iem ,~] bl\oqulI! dE!! ¢!JirlUB td!'cnln]i 11ll'A!, la ,p;t1!liJUra y ;I'illb~, ~lii CUll.

,""""'"
I

n
"

..:

""II.

.,.
J
I

Dr _,'
I

lJ
r:

~<
~
~~I

'c
~I
, I

~
I

,e: 11::::' V
I

"'"

LI -N"""
J\..

r
t.

r;::
.
~

""""I

-u

Ln
""I'
.

""I'

.,

"M

,_ ,...
~ I

u
.J,

Lt\..

Vj
r~

.,J.

:(
V
-

IY'
(

,r ---

~'L. >_)
"III

I
~

t/~"'

~j

I_I~

p.
...J

,..,)

> ....

~
...(

Alfabeto Grabado con Patrones para

Estardr y B]oques

,AUabeto Heche de Cuerda

Alfabeto Grabadlo con Cuerda

~,.' A
, ~,

t~

,.

'.

I~~,"

.'

D E F:
@ @ rm f5l1~

.....

11..

.1' ;I

i. ...,
~

'"

(-1
rfI1..~(G;ca1 rnru

[lJ] I] rrn(lj) ~~ (Q) [f\7n rf5) ~

M . .onopnnts
,II

Es:iOS, mlladolS se: !la,mILII! 'n~o~oprint;s po.l!'que IIUDiCa. pucdes hacer dos exaetamente
iguales tendriliSi
C)!!le

E5~emarco so~d~ii:'i~el pli:pel, Justo nor encimade I,a plntuea ~.haee ~JbadilloS 00111, los bordes mu:r ]jmpi.os;. La piin;tu ra para un monopriut debe es;lnr'
~I!!:ajos,a

Antes de emneaar, haeer !Jr.I! m:(U'C'O;

,Illlles

afiade una s gota:s -de a~;1iia.,a, la ,p,:inlu:ra }' m~z:ela.]~ ~"UI 'flUl iPin~]"

p.in ~:IIi:riil!un poco en la b;allid.~a de intentar otra vez, S·j nay 'r.'oca,plnnrra en el gr.abado,

:r no demasiado I,no~ ada. Sl u.n. sfab:aJdo uene no.rfll)!f1.eS" de-jill qu,~ ;liLe seque

];3;

N'C!~$i.I3::rM, noa.r,i! bil ....'f"I!1!.lres ,--iI'" ;gF. '10. ",,"iI_"""", J,\v: l' ...... I" _ _ I;)!,f,; !J.I.....,IJI'!.NI ~ . e 'p\,~, ,-1}. U na [bindlej a vieja o un e;s:pejo 1;I~.ejQ. Un T;ljJdi!.~o.·eSi,ponjoso, (\\e pig;. 16),. C.a,n'l:1~ :r~~ iPlIll''a el ma:fOOhia JHL
,!!,! ,C ....
0('1

Plnmra a.1i temple

ph:'1l~!,J!tr.al!

Una regla y un ~apil" Hl)j~ _ dt. pape]. Un pincel !f ljJef,as..

Menoprints de un Color
ibraza'i . .


.E:'i:lj'~nlil.e [pI!nlura !pe.l~jfi5~. ,OO:~, 'I;!~,
C'~ m'a:!CO

lim IUn mor,oo. pus, eUo l:Orl:ili Ullilli 'pit.n dif. corCuUna ~(! tm:~~t.dt:Qho d.e· ,bllbandeJa, I!i' ,~ejg. r(l~,-"fili!n:tliiI.
'!!o'~b:Jie.r~tn bi)~'!! y Itraza 1I.!!I:U!.liti~R, i!l mnChlllliilli['ro~, l~ iIltt.lliS It~!!i., f-4!t!ou :ilit

1:"00111'.0 5G.br£ Ii b'iIIIlfId!il:a 0, e!lip.~'Oi. hg;


pi!1)tI::lJl':.&i.,La pll'liHnil d~'Ii;i~' ~~ejjj!il!r !i!!!. pllrl~ 'I,':iIIll'iapor d~I!Jtr.~ d~1 nlillifOO,

'PQn uiiill hltilll

rife· 4;Ult1il1~flil

e"~Tllftil

de 1!!iI.

Cor.illr ·11 ~i[) mlr;!IIJ dif. las

"!Ii.

dill pllpc !!>'I;iil'fee'11!1I:!l!t\I,!o • ;Sos.tt~1 el (lilPI!'J 1m..,. !5lJa"I':J:I1H'1m!(:Jar una t.$~D~inA; 'oomo :set n:• .i)1ii:ntli91 una f:1,ll;!u'<I!! If. d~iieii't1]iooli:JlrC ,~ PIII,pe!.

:liDI!'M.

28

U!r.!3lrtt3i
!II.],I

qjlJii~ailiii' de

!B!iQliLlil!3i. ded lP3Ip~1 '1 I3i. !l.'dnim: iii., A~i1i Hen!;:!; nlll!nD,ptlilni, en cl O'tr.!i!' .I\R;cilo d~ :DI1
Il.llIai

A'I.;n!J!l!$ dll:! _!u;(l' :5lC S'Ilquc il~ P~riIl'IJI~'S. .i1)1.u·,i!;:~ biUild'tJlii 0 '~J.l!((jll!. PO'H mnll
ffi!I~~

1It1l!l's, d'el p,3i.J.H!~.

l:t-,~bu;do 11i;i~ :5(1 lbiilii'1l' 1Ii5i. I;! 111 gli.gib\iiid 0 :1iIiC,~ii1 t ~ 'fO"

~r

hcoJIl! d~ Jl'1~J!cl cndmill! Ji ririrtab


oom, IIIi m3inD.
S'-i!'

'~(!,d:il~,~C'Ir;s;

:Eil:

:i~:l!!!fI3i

Haeiendo Sombras
~(:gil,ji1'do color'

RD.p:rm t 1L'!;Jnlido 'un 'ro1:oC' ). c!lijiA~:O:!i~ii1.r.., m,,n'l,'g ~'lIiI phiiCiltr,o :5i1ihi't ~3i "b:8'md~ 0' ~pt;]n y ,!:,die:dde pOi:'
:1tI;B1I, IlJn IIII!J

r~1
(illln

i[\1l~'mD olro cl!llol". 'P~\liI,(:1 m~r.oo :!i9'fu,rt ~.3ip':&lilt~fiL oil"iI: ;,'tli.

1:1 ~iicr;ti!! ,p:~[j~::itlliJh;J~iia! -~~~j~j" Dlb'llja IfIlk di;!;!:allei: iob~ :l!l fflf!1!l!!'fi:. !

I~~b~d!~ il~~~e el ~~J!l!.i.:md~, ~I)i(l'l"'"

M!'It.j:l!fl:t..-- ellP~l!i! .Y ~~§;ah) :5l~iU'., H!)2: I~,t'If!bt'l'O (illl~ U.. ~!'~~ ,~lor,.

PmiI. !1!I1II3ihtOJiiI, dill: [l'I ap(\~ ill b r.I!' :118 plim illl UI, : ,!i Y ,i3Ip:~U~~aiIa !'i!Lii::l.lI~lltIii!:ilite: tlilil'll [(;IS dl!do5. para nil15!!'i1L!1~l.':51"'IEIJrir:ils: i:ro:z ill s: diti 0 ool'o:b',. 0 Jltilll 'WIll,,pI!lnE a bm(o,,5 d'c'1 p3ipl!l IPsn ,h;II~r ~inl!'.il':S: :!il!irp~JlI~'i'n:i!l.s.

-', :MoEIJop:dnt"s

CQIl

Pafrones

,I,ill ill; ,Y coon i!.: Ii '~·m'~ ~ pi;!~: ill if~!'!I;!!1,~,e:5 :fll!rmiil!i '!J ,f.gur,1U }' i!iIr.r4i~'alasio:'Ellle • .., r " ""~'" .... ,,.. U'-',II'" _, ... r"'~ :t" I!ill pm.lltr.o!!. . r'!JI,UJ ,",.,,;:;, L,,,,~," d~ ·A3i..... 1 ""1Il.:r iIloi[:"tlm!i! di!:: i!::tT:i!-~.,t iIIp~i~t~ :1i!I)g)~

~'~ ,~:pet

se '~le,:Po .. IJ.inR II1U!t."~iII llmj;;l, d,1e fhHg,~, y ki!'blg [PIN .j!u~J1n:l [l;Ia!f':II! hili IN! i" ;un ~~'~~(j; en 1I1e,1l3l.l~llI.
lOOJ'!illO'

dt!

iL~~1:a~W; , P;iP!!~' Qiji~~.~ r'!J.ift"ril!Rl!i, ~ :11.00: ~8. ,p&l:iill:~ia ~n iil;u;!;!'Iil!II ii:!1li:i'ehuJe.

Ha.';I; I!Ir! dlb'~(i; {!j dlS:e'ihl<


,~" tfr,tlImsila 'lI'O'~ioril;flS
IIIH

iIlil1 hi :palllhJlr,1] ~audil cen !t!'~ mIUI~{]i dB 'IIUII]!Iincill. P>il!C'I! llit'la hl}ji3! ,di!! ,p3i~1 i5'O'br.1li III iPillihnzr.l!l

JJa:p'~'1,!ii(ibfE!: I~

IlEllrl('..5 ptUEIl 1I1Hil~r.

AW~had!:i\,

P " "inturas H ,ech as 'Raspan'.d10 ~ ... ' ".


I

.:,'

:' .. '.,'

'.-,

','

.' -"_".

'.',

"

"1 ...... ,

"

..

'

'1,- ',' .',

.'

.! "

brillantes ,pa1"'.ilI, h>!i!t;ef estes sr~ib:(~do:s raspalldo. Los eclores, oseums :ng, :se p![Hiran ver :illIhre ,p.,inh.l!~,'a 00 tlnta china, Prueba :raspando caras de animales 0. nliOn,sh;'UI))~ }' rec6:n:alas: :pl8:lia 'ha.'cer :mjsearao;;,.
rrliUY

de colores

Usa dife.rel1l,tes

i.a.p:~ces e cera d
.' ,', ,(1

~U

.' inturas ..... ere ,.era 0 P· 1· ',' S- b ';":.' C

- ~_

Ne[le-.dlta.fas.

rintU:r,a! Chi;niil'

,0

tinta

celores, PhUura ,a] liemple negra, () Una vela blaca ..


Rojas, de papel blaneo. Un pi:noeL

t~piees: de tlnta

i2:e[',a,

(Ie :til\!l.cbios
D~bllj';R, i!1!l!i!:H '1:\lI1E!$,ilI~ fl~" I;i,pl:\!~ ,d~ e CNS, iii!! (mer e-:m 1!I!5, CIri~(jIft!!!: ti!iii il-Ifl!l!il; I])[U,I!I d~ 'MP~i. Ap:rJA!la IllU,Y f'qE!i"~~ ~1jI!l II;I:!;
'Plli~.f] h3l~

'C~hi:f.l.

lilp't;i't'.5:

:~at.\'ss,the, Cfikiie.i

es.~t:$IlI~,

il:-md!31!iiI?st::u ~iij;~~~' ill' :UC1:t:Ji ,citim'i!!. ::i~,(!:;, ,diilriieil ii'ilJbrir' ~as:'oo:i:(l-us de; 'I:'e~, ~-iln doo ~, hl,.~ ~.f!.VIi'I~, pirutw:ra d'(l' 'ill 'lint i!Ii ;ini'n 31.
P~t!~i!!!, J'lJf ~m:'I[!iI:il B
Of,ifj,
,[I';!!

F~I~I,'!!![!iI, iiGmrplf ,I"d

Serpiente Pintada scbre Cera

'!Dt.!!&iII@@ Yij. ~U~ ~~ ~ !p!"h.li~.ji[I i~i~'!ii~ ( i:ULllm ,~.:u'p\BiEililfl e] dib~1) '0 ,.iiiO!

,ul d~!Glllbi1:ll'i();

00liI,

el nsangn de
r[)!ii

111111

,pil~!lie'llP.::!1!:'a dej!:ilj"
'

oob:!II!!5'.de f)~n

'l1[!.n'! h8J· deb:;d!:i.

:F rolS! la CI!'f.&. di! ILlUIII 'ii!l!b, MUi<j1li II;!n


'~JlI,

papel. C'ub!ll!' ,UBI !rII!f.:a, cnn nnachas


1P~~~ur;;!!,;pJL t~!;!nI!1i;!~ iI!I~~,BI.

C"oP!,P~ ~

[)~:ilIR, ;5ict..ar ).

h.ll~ q~Jl:8ila pillitmrlli

!H~iP,j1I 'r,!UJld~'~di!j. e'~lllIi el,IiiIbll/f/i). iH11

Mo.:IiI.:s.trruo de

sobre Pintura

Cera

Cera sobre P:En tura

iPii[lls. 'IlI1II3. :rfinrt<~ en lIn'll! h~~ de p~p~ bTanoo, IJSillilldo, pEt1ltli.tra .ii:!,e~.~.~I tehi((:!Be ;:;tl'ntlli c:hil'na.

sornrt· m~.linClUf2!p
1~(liIi~~· ~;iij;;3J
,~(I~ iOO'i'

CUR!I1ri!l1ll

~!~.

"f dill! fe~,


,h

!.'le:!,iJj

d e 'lil!ih)t'leS A~ ri 1& a. :Fue::rI:,e COl!I. 1.0£


hp!~r it'llrRlBiSlgrDiS9i5 de <J:i!.!ii:l1~' ~ Ii!! ',," II;! ,

·~IE!Itl.r.8. tllIJl ~:8JpICll!!iI. e C d

d!b~':B.

r!M'ill I 35·

U~;:.i!#i
dl5i~fi5

euhlertas de

mll!!lJ!I."!.! de un pmit\·e;l pmfll f.Mpllllr' ~' :Fanna.s: !Hi1!',2i",iiSi en 101.51P,;]d;ei


til'l'fIl.

iPirimebili. hac;t.enii;lJo e~:~Q.s, dlb~j[)s

~.Q,~e'l" otro euadre, Todes sef!~ !speros J"

di~fi-os 'bfllliU1:~eS con 'piril,h..ra '!f ,e1illiln].do. Haz 1lII1 grabado de [carla, l!IIIO. para
[IJ !DOlfi

, .n~el1oscon Engrudo y Pintura

bultos
N'ete5,ib'tr@5;

n pape] Iruem. Bngrudo e~pew.

Canan, blanco

de

0010]'

Hojas de :p.<ape'l.
Unpj~l'~I.

Plutura a] temple.

Po!:,!, 'Ir. it'.!i iD CD 911:ro r~llli dill (lrIlC rud 0< I es.,p-e!iiIl[ en Ulli P~iii!l ali! (,JuhiJ]ll Ib~:imoo (]< [[j'e C!!!lilllr.'. ll1' en un :EJ:iI.J:i!e'l !I!,ru~, CmI 1llliI, pllWcl~,[PO plllihif.ili.JIIl h;mp!-ei
m;pc:!i:ill

'Col) ill :I~ P!;:!JtiiWi; dli!: lrui: ,d\E!d ii51 0< C (J n III i1unDR, 1LI0 m~ngl!l dlt UIll :,Du,'€!I! E'roC:iI,1'1. b,II'fC5 d e' 'nil! iE! i1n I!!!IIi!!!, PAr!!!

.ale

~'bn:: cllCngru.d(4

n:.tlieer tli~I,.-nQ~dif;i!i:~s;"

~Uh{!(!iU1

pon otnl! o.illp.iIl de p[olur;1I J

sf

Ii!'

'!ilimpre'z!!! d~ "!te·'f<Q.

ilm '~ rQ;rlm~, e un atlliltlall >III UI1'III ilo(f', d '~TI, IPI n~~ f,i) !II ti,l~f Ii!! ,e-ll '1!~1 nalif..o rolll 'lila g

IEnlenm.e, oalll'rtulo en

'!DiM,~

,doe: (!Nt'~rtI

~1l'liIi

'P!lIn!

pim:tIt.

ded(l ~)'

Abd,e

,tllS

!lfl1I~1I

d:e.I:R.1JIa.[n.tR.i1do hl:5. d~ pI1IJ,Ce1 .a bam

t5iD!'b:~ el ~C'r.!5.1i i b;lfi ~pi!Thl Cui dlBld'o d.c m.o h:llNl' berre tji:i$ if!li'i, ~a'p:ltatlilIUII.
'g'[[All ~

h~ecr un 1iN'bJ.d(li
de
pp,p'1i!1

,d<el d.lbLJj~"

n!llta t,oila II. :~iSi de :~upellt1i~' d i;!! 1m.:!! Ii!) , iLi:r!iillJII till U 11111 iE':5i ~ I nil d il'J p&',p lIil J '1lIU i 1:.111110 d ~1:ClIIl1tl!m.
'5 DlEII!i'1!ft'L-'I!H I.e! f)1U'1i ,~] 1111 dli)

.u

iili: lfiJ p&lIIttlm"

Cu,allUQ :ffilayas hecbe i!,Ii!:I~ [p'hUu:ra de lavadc, eJ pa,pei sstara muy. ~t(da.do. Para Q:'liJe el [lillJpell no se seque 001l ar.f'ugas. ,eKtiendelo antes de. erniPe'l~r.. ' hrc peat. 5).

Neeeso1it" .,,' i" ""<!IlI'!f~ PhUlIlr.a al t.emlP~,e b~.!l~~(::!!J.,


Tint-a

k,
~

de, eeleres,

C:h~nao ti,iIlhli, impermeable


b"fUU:SO.

Un ,I.apiz s un P.iRCell" Una ~po~:a firrUl"

P,ap.eil

D.tl:JqJlII 00[1] liti,J.la:« wiJ (!u~dC'!!I siDhu: mUll '1Jt!31!1 dfl:: pape] g:nutJiIil. Pun [plnEur,a al item p-](j b~ anea, i!iirilDi! 1,11,5 pJIi,!'te!il de:li 'i!u~l/Ij\rj q!ilc q,uiC'~ que' ~I(!ande-:i
C(!I ti)l'

dell :Pilp e:1~.

(P,D:B,

.kl!l:U'~ p,~Bl"lIr.'a OOJnph!t!Ur!'!;:!1~~. :nll

plnmllira a~ ~~mpll~, '1h<1!(!'liI~ll sObr.e in Dlib~o. 'roJIl!IJ'Ja e5i.lI'O,~a !F.i!mZL p!!!lrll biill~r mEllIJCit'DIl.e!i ~ili'!r@~. 'D~:a qLl~ ,!jiC

Cytiyn:: !;.I P:ilp'!r:~ y i31 pintar,a !it .ern~11;


il:lI21ji~ill, 'roll
WIlD

c~p II. de IUnt.a ~-hhiit!lIi (


C!ll~flr.~. ~,;~ .

~:lliii.::a ik1iip~rlll1.GElble- .rile se :ileqy~ I!II Itim:tEl.

.que

Cuand'o 18 d]:!1ta ~~ !iiec~ ~{)$.'te:1;iI '~T (!!iixdro ~l:nU!JI dfJ; 1:11[0 d'.e q;lIS, J frcl!l!.i:i,
(!] 1!;l1Io<!df(l' r!.iil.'Ii;!:.:m~D~ Cllimo '!il! 'FE.

I~i'i piii';:l!

1E!.!I!:~ie-;QtJ~...:1ilnp~[ en [ .q ~c ;t(:: 'ici:'qm~,.,

COO, ttl: m8.IIliIli,


IIiIjJ

$l!f~

Disefios y Dibujos Hechos con Cera


Haz muches disenm. ''./'dii:bujo:s, eon eosas q.u.e tengan una . .stjiPem!C~e dura.. as.per a, 0' tallada, P'an una 'hoja de papell ~bre una su:p.ertk~e Q:S'{, y Irota Jim " _.!II_.~ ~.. eneima ~ paper ~ con un !L.a,p,:u; de cera, Prueba 'llIiS31](~a, b.ojias. de arllolles llases, cremall eras, mcnedas, un raUadoT" p,lano· de ~l!:.iil,;5Q, c;stt;i;rll[as, [(1(: paj.a.. cestas madera ~sp~.. lUll peine. unvaso de cristal tallado,·o medallas, S~.USii3IiS ilJililJa.vela blanc-a no ],oohias vel" el dli.bUljo 'tt~te.que :plJlngas .pintura sobre
T

'I?'1.m

el ·j:~III,\,pe·I.• :L~.cera !tl!O' admite llt p.intlna. y' ~] pa!p-e~ se queda ool)oreillido :s6~.o Oonde 1110 lulY cera,

i1inil lhitl3i. de pa~t iSilJbro :Ji!1lI iii, s·oper.firc.le d:wa y Bs..p4lI:ill', F'n!tg plflll:' tlil@ IillP:illpcl!1! ~'t!1I 'Jip1~es tie dI&rellJt~ ooJo:!'t!s,;Bfpnlbmd~, mu,y filiet,lc, IPiI.'nii hall:er. IUn diliJ.~iDl ill dRciiIJi+

[0. 'rurilr:4! @'Ipa~, lfuada un ladm .)' "Frb1alm cna lIi,ll; 'pam IIII~'Uun dllilQjD
eo otea dIHll:d&n.

:[I,fll.eb3i !!lIadeIlOO ~] :pa:pel un porn y ir.(lia ,iii! i:llLl!i1\J1!I con oll'G ~.iIl!l'".

dura, 0 ,a.s.pera.0 tallada, Hoja's, d~''papel blaco. Hejas de papel de colores, lJ~ l~piz.

Una 'vela blanca" al u::,mp[e.• Mu.chas: eesas de una, su:pemde


PjDt~ra

N!~Itaris. Upiices. de: cera tU:. (Q]r.JI!:"~

F'fiotand.o con 'Cera , y Pintura

I.

.•

:ul1i 1l,:ull.ce] •

Pm~bi9J Uloa
UI1!lli;UI:~r.fi[dil'

b* de ,a.pel
dIlIIS.

ro'l:ire

papel cilln unB al,a lil:atl.c:J. Ia m~3I.

ai,pUS,,, FiroClI,

5'tn

ci

Co,1Ii UB !p1.D~l, pIlD una, ~a m~lIda 'fil:e :pTiotura iIIll:cm:i1~.i(l :robl'C' ,cl: plJK;lj P IIA '!!pili m "FC~, d dis~.o. 10 [prui:blll. uu.i1>t1u 'mAOS iCiJlliIl·Hj co dhti:nt.m iP':Htc:s del :ppG1~ oom.o ~'-nl.

••
En! '~Z ,ft. ~5~r lnl:i!l nlll lblli1n~jJ. ~IDla iCl ~I il:QIi_,:~lI!eli$l!;1l!if!1!:r.il .• PuJdm. 1U5ar dU:cftn"!:S ~I:o~, piiim cii\d.1i\
li!.1!li:'g,g, pM. UQ~ ~:iII. '1m.1I,Ill;!: I.dQ.-tnra 81 imUlpk: pq!r e;nrima" a.o iU~, pi~,,,
eD1i1it q,UII:

fl'ru~blll plt!niilnil)o UIN!] hQji!! de i)!i!pcl slilbre m",fl!J.ri; ;c,..!i!Q, ~~f~~~tK~- (iill.&
'!;!Iii~ "',~la :¥ 'El;t~,~paHI1I.IJ';B£ :par.3i hi!l~~r un id;jb~'l]!.

P,tll.u·ibai bo'tilndo
coi",rH.

:!!.(JJjH! ~] piIIJ1Icldl!!

000

rrrof~,

pil'rR

Um 1~~i~!Iiiill! CI!iiIfIlH: cllll!(I~, 'Pl!lpoe-i (Ifli;!!Ui:!I ,~' lipir;m (II:' 'rofu'Ri

1Zl5OO.n]'s. ~

~I 'p4,rpel ~:e:'g. '~ol{ndlli.lIll1.


. ('2.,

:lS

,:

'6

Ui,b\l]OS de Cer,a

(~-~
~ .....,..

..........

I ----

!.!Jill

S~+!h: ~ !ll:llliil! '¥I!£n~ b'hulI!;:lf!; puil1i;s il}liin '~ul!:'fuilnu. DlInd~~UI1I ij:'1j;Mh:'O 'mdin:ffi,'I]i
!i:!lh:!l;
'Ci'U;.jmll

Si

iIi),U!ii!'u:!i

hliiOU '1!1lli cuadrfl ~(Ininn:l;(h~,

CO!i8!5,

;!!u

(iQiil

diZ!

iillilll

~Qjlill, de lPiillpliJi.

il. ,clllbqJlllGI ~@~j

11,m

I~~~ Iii!~

!5urni2']n~utl!'!p':t1m~ Ji hlJe~'O iiII~bi.ij.:J ~v'bil'e~ eon lli:!! !p[jjl:li~ifl, d!l1i IJInR 'l'il!hi.

'Y'iJ!l!,

:ume.~~

~!!!J!'"1!ld~l.e:!!!dI!!! g~ p:lil'd~n!,!!!I ;!;!m{Kr;,>!J PUl'eb.i:i; u41:ildilJ; y.t!lrhq; ~t!~i!im.:RtC'i!j':..rd~, ,qli~


Ii!itipl~;eiil ~iii u!o

CilIliIl!lli ·,,1'11~1 ,:!;OOI'~ P~!jl~I! il9:(j, Ibi!ii

d\l)nd~b!tr,~ 'p'l:rd:o:!id(!; ~~ ~~I~~ ~gtil


,i:!'!ijtl1l q,til!.E'~ hlf.lfill:iji,.

Las p'iint~jrras 'roja,~azul. ilinrli3rHht. bln~l(;i!Il,j neg;r:a, pueden ser rnttcl;:lI.daJs [lam
hacer todos 'ius
(!(I;~O(("~

. ': rnnanos y 'S > ecun d· .'iil,ra.OS I CO'_,O~5 P·

~:IJ~ propios colores, t~fl~die~dQr 'un FOOO deblanco o n>e:gFO. :rW.a1i'oi), bi!l!.eer"
\
Illl.!l!Efvm: C'O~,Qn;:s.

del areo iris. Prueba mezclando

31 t:empl~., Papel eLle. 'S'edl~,doe -color clare, , :P-,e~i31'nelltoy papel b~,i1l:~~(:o. Un bloque de euerdas (ve iP~:g:. 19). Un p~.atopara, !I11~cliI!Jt colnres,
Pintura

Necesitar,as

'Un pl'neeL

ooiDr

pr!ml;rrio
iP~f.iI, b:il.G~T: ~trl~f" m~$ '!,;j.n

'DoI[]r

9BCU

ndario

pri'martl;:i

bllRJilro, II bl~ri:ri(I; lme2:(!l;:!rdo "rlIl1i

dI~o

,!iili!l!ali::'
el r'~r!r
iI:!II~!I;I;rf.5i

loJ';fi!~~~i!ili"mril
:p'rlm3ir,hJis.
y
!i!;:i!.~UllLdiillr.~ij]\, A,lUJ'i,

h~t,ft! ~I !i;io(i)t ~.a. P.!!r,phi:!i~rr

rn'~

pooo ,de: :1'te,lI:riril. :E~ i",r)j(!! moe~I!:'!I~rjI !t~n ~'i mwo 11!3;~.e
;iJI£.1;~i{i5i, ijrjjj ~.~~, ~~~, Mi!iur;r.

a1aSilBe Dill

;$~:m~~1lM ,d)!]Il; ~~[JI!\~ p~:~[ln::n:i[!!!i, oom!ilgu~un ,rolD~ ,

J a~i!d ,ii!: !I::mtart

.j;tJ1~~

[it,qj;o J" iJZl!lil


&!'Ilt:~1il

,I'U1ILmiUo

~~[dle-,

hjfJ)~~1:I.

'IlilJo:raiilo"

t\rnllr~IJI:o y feojill [I~3~ie;n el ~iliH~~nilt~rWlal. ~ !E:l ~ !ll (]\f'.:J;!i[o. ";E!;rd i!: l· n::ll ra qri3l :!il rlIl~ oo:lloorei :i~~D,ElilbriD5. 'Cl!lflrndm m~.;il'lt!ii das ,ooiIo:re!!i; :il:D:m; (:1 to 1(iI(' ~is: c-:lafO 1!1if'J'm'1!1m,J 'h;lG,G,tl' ,t,] l~]!I)f :m:b5: ;i)!ii~mill"

~a~m~

Pirrturas eon Papetes d~ Seda

G), I2Q;

C!!lr.ia t'irm de unii

:~:a de :P~i?:~ di,1; 5OOm, dll' rN]il:(!\!"!CS o!)l~r,r;r!il. ~!!:il, ~Bs iim!; rnn-i"mlLl dr;;; !tit! :pi!~'t(i; ,iit-i!' CSRnrli 'iiJ,blJilOO;
51!!Dfl:p.!)nilm.d(!< les 'f:i.inr:ll!!ii, pJU'3i,,b.®N.r
nu~~i[!;;: ol9'~~~ ii)~m;.o o
$li;!; \Ie\.,

CI.!IIin.'i:lO d piC!g~me.[ih} ~'!).1;itl!iI;!! par (iii! I ,d\I!, $.i~;;:r, ~.~IIir!! !ili;!;r:Q~, iQ3r U" blillQ"LIIC! COD . eu e 1I',t:l1a y P ~.~tl!l (t~ Gil'S: pa r:l g~ nil ,lIiltial:' I~J!I)I)im~:r)rlJj~ y ,d!llseiti!!s,oomo i5lI!: '~"4I'. f

1]5; IIr.' '!:I.E hl»@1!! cen ~uHdIli. !!?n!~!.1i!1! tgr.j)ib;a.ju:lo !5AJ<t;.1re e'i p3ip;e1 de: ~dl!! ~\~!iI ~!jJ 'biLWra!!.ir: d~ ,i;'.<i~t{i!lli hl1" :pi.g. ]$',.,~ un "IO~lJe dr! p'n3i:i~mm.ah~ :pillg. 1I,).,

:en \.,~, ,linl:'

NQ mezelar ~.GSeolores, :!li~nes e usarlos, Prueba p:rim·ero d


.Br,~l1i:fi!fi!do itj.1'I, ,clil~01!" scbre

ono; para

hacer

UJD!

i][j;lo:r. Para

~i3JaT

'Ii~~~.pl~s:. :rorrn,Rs 'ttQOirh:~~~~ :~ats. dei. car~6~. deben ester ~ta'bad:ills e)J;;acla~NerJ.te uno encim ~1 dl~l o·t:l1'(I;. Nccesl!l:IU:lis Pie~a:s d~ (:a.:rt6:n g;rueso" P,inru[!i al t·e:rn:ple 0 dl-llas im.pe:mlteab les, lijexa~ "j 11m la]JiJz..

euadros

nuevo

:Hojus de papel.

DibL~J:iI. 1tI,I!IJL r();rh11lJ . .(!.r.! L!!'!\j ,~!r:~6n :R:ri!i!!;!!il) y r!l'!r.O:r~:iI~:i'I., iP'on D3I ilil!inl1lDi !t-eOOif!3d3 Ifllil:h'rnill: ilI!l!~>l:3!1:1'Dn ilIlra ·~·e;[. ~EJ.~3 d 8~ril!dil!d\llir J 1r(!~\lu'a una .5i!£(~ItI]lIda fiinna.
H!l2:fD

~ii!,::!i una llllJmi!! :~ ..

dlili

iGlin:

una

'!i~ lU~!5.,

Cirn.t~,liirlhesl.v:a. (ve pag .. 431,·

a.dhl!!i~'li,a. E:rllie~t'de •.ltH~ fj, !p!M~ra silldu,," ,e.5it~. ·flDrim!ll. y lima".!:un :Il.rab,3ID,riI;, A~1!tl!S:llih~' ,uihilf ~'II·fu.'!.oq\l.e '~I P3l1ld. q ~1ibL:!ni3, lOOt'!, l::iii[l~Z ~!llrt-dii;!li1gi.

hiiti, ibUnJ dnt::..

..g'~ii!"'~a U'!lI. l!illlil'lU:~

iI.ellj;l!Ir~.[Jn. QI!l.'~tBi~a.f!Jr.Iiil~, CGir.la

:UliDuD!II

:Il~r(!d~';(hj([' la 1iE1!'

ror.m~,<j!fit;~a.

I(lmii:ild~~:s, la :!i~,~liIl111dl] f.'!J~iif!l3. d~ ·a:e carlil'lil '!I 'I;!! tji!ll' p(![iliilNlI.td bll!j;~,~~ 'piiU ! q,l1t:' ~~ q,ii.i.:d~ dieolirO dr;:- 1:11:5;,1ti_$ft::1li

de~ 1~1J!I~l>.

;41~~~~"""""""'~
CIl~Dr

'soe;g-'!.illido

P.tnlli

un

!5~I!!,(IJ!1di[!lI';:O~!):r

so'li1re la

1t1U~lUI •

.AJu!iia Ell bl(!i!g!.!le; dei!it'N de ~8.!i; maN',1IiS doel ~ilrpilJ: !5(tl!i U' (l~ PIlP>Li I Y ~'!:~ b ~ ~(Ibn::
,L":]

·,-u:l(i;ir pr·~t1I~~Ili. {'o:r~L1iP~~~~Q~ d~


.~'

~';B,

h:!rlN.!ra. JIII:t:In31 :ril:oorliiH:l11I ~t!1 oollot' m.l!l!~·.[!i.

:Il)r.!Ilia

~iUli

-:'b~'" .. ..... ..... ' r,a ian G--·· iba id ,0 soore,." T--eJldas
,-c· ...-.

Usa i].I1Lt'fJ 'par,a,'~JMo:£ >0 lint-as, ,impe:rm!f:abl,e5 :p',ar.a~ib3r

soere lloda. C']~Sle, de


'-.- -- -," ;; .-:, 'n - 'ii'i]-I-.. -

ditu.!l.jos "! Eetras, ibriMaJ!I,t€s


telas,
rQ]J':sI'l;i: ,,' z:H\~"EhL ~,~ ,,1,.. '~... tl:il! " 'I,!!"" '_1;.1'"

Cempra tintes de 'l'c;j]d!,os i!I! base de ,agua ql-lle~se l1.5RU


un finado:r ".l sigue bLS:

'1:0]1

instruedones I!::wddadiosamelIt,e. Estos tlntes :5.o~~ tCi!l!!OSt ipomp:r:;l!, dos '0 tres CO:IC!t-~; nada m8s ,lj prueba a me:ldarilos, :p.ara haeer etros c:o]or.e~", mu,chas: ltO]a:s de ,diann. Si satp,kas, >Coll tinta.! ql!lHaJo :r:api,cla:ttmente 00111, un trape
'Y mueba a gill a " ,lPtacfi)i.113.sobre (n81~lijer
t1'Q2:0'

Af.tlie:!ii

de"

emtpet.Zi!I!f' oelcea

"';;l~.~n ~!lI)ql!l~ii;~~~h,~i!ilI pl~!j;.i~m~, iIIe :Ha.~ liild~,


di~i!',~M i!j,
:fdli~lil~ eil i!t'

Illa!ll~E~~ '111 iPl~h);- AprF,.i:j1li ,d b:r..oqu~

,r'ilIfi! O!!~~Jo ,cll!,:- Itiilf~iII!IIi


'i:1iJ~, ~~

un ilrni:c ~Ie

llii

tpli'.si[Q[lSillldo can el exl'N!mi!i de un llillfit;

tn~tna.

sullie la :!last!iH~ntlla."

gll"nil:Ja ,~l iiIll's.eftjill ell! iilm: pCdli!lH dB 'i~l\ni UmpHa: ,ill tl;!iI il1)lJ!~!i '!o'Ie-J~-

iIiI~b~o h~!:ia abEU{), )'

de,tela antes de gra'ba'r' sebre ropa '0 t:eji-oos: • ... - ~- = -"!,-",,,j;.. .i!'!i.S'eg\_lT .. "'... de ":Ii - - est,en _ _ ;(IIIH~: - -- . SOOCiS. Y Ilmpios; antes de bacer '111m grabado. Recuerda grabi!U" oolo:res OSCiLlr-.os: sebre kjido.!) c.la!f,O;s,. Tin,tes y tintas de
'!lii1:i!J,

bad - - _e_ ill l<;o',"_· 'G-ra,uai, - OS, d··- G--' lteta

colores clares :no. :s:e "I{e['i1Il!sobre '~~.i.a :cJOl:o~' OSCIU''@. d~ Co-nse;guirb 10!) :t'ii!'ejQreS reiSuHtaoos: geabando eon ~:e'lade, ;a~~god6t]1"

'Ut$<1Ii

:N~OO&Ual',6s

d~!i~~.o'oom.o 'sl
'WI '!it11li

un ,iliilUl!t9i, ,rih.il~", qu~ him@1II un


£!lIllUI, '];]iIII,

'ltJjillq,G~
'OOlII,

1"inte:s: de'tejidoo,

heehos a base de ~,sua, y un ,r'!];l1iioor (y,e: [)~g. 4}. Tintas :im,p~r,m~.ab]~,. "felas 'Y ropa iP3IIB grabar,
Plas;tiHliLa para

grl!lm-i:'. irUIiIi th'ib, :p~(iZ;II,

Ci'

I !,h'!' .y ~g '!14Irz: el ifiIls ~ ito !!Ii ~ijI ,m;-Il' 'm 1j1:d ilI<;, -

'Unl,e

un pln~1 '
II! n U]l]:Ii

.m:~,

un di~(} en IUnlll iIle-'la :bl's!~,n .• !POll! Hl!I.tl!!(} H.n.tlli,SIIi'b.re la 'I~ila 'CiI),1l!, un !p!n~'I. Quoosr.B iI\I~snoodill(l'ld~ las ni:mtl]~ (''!;iCll! htrehllliSi elm illeil:So"

COn

rlb!e~~t.:n~z

1II!llIiI ~'!Iihl,b~;R;mclli.,31,p~t.andO

~uy

ib~.oque$,ae

,iPl~.tllma. Ga:nltl!i!!s; p.a:~'a l~r.ra:b:adil}:S, die


Una 'vela blanca :par-i!!; '~se:ftos de eera y tintes.

,t Bloque .,..,d'e _C~n6n

8aUctas.

PQl!H:iile:OD dilulado. Cad61f!! 'Y aU,i~.eres para bloq,II1e8, de gr@~lir',; Un 'palo ~at80 0 hamhd p,~'r.a
eolgar cosas 'e:iIi, Is. F,aredl"
l&Ollilta i'a If'OrJlllII! ,fI~ !!!!Uil.er' en
blljlf!!!!~ d~ I,@mil~ifi!)
~;~if!! ~f~

Cuerila" Ali!:ll,ja e hilD. Un pineel y un ,Ia.pi~. 'Una 'ib:!Jl!'.l. deJ a vieja 0 plato pail.'3;, ,P~cl~s de di'ltriO~e :ped6t:H(!~;.

de un dl~~~i!!d~... ,

:Mel:e,
1Il[l:&5

Iliii;!B;f!!!I;

,!!I:e, n d~,~i) Ii!l~"ru u

I~~

p.~'t~ifI' de ;;:'~r.'Ui:'i;;gi'it~u. ]Ju:rud1l~ un

mel£lar

e:~O!i!fil:ruy I~'!l

dl~tro

!le-l

'C'Q]OHt"e!l,.

i'i:!,y~it)

p~~(I~j, pon Hrn~ to! j~'n.~ ~Illbri!: :nal' d~ !<\lIiri~i!1"y ~jbif!!tl. ~n~~1Ii1111 d!i:= l~1!5i ;tIillPiilll~lsj." CIliIli IIiIi'l!

,iI!:3ip'lIi!!~Rjlj bhml:2S ,d\I!' t,~!s'.

I~,

~'

un dilllr'im dmbbid\iJ IiJt;lt~i"I!I' iii! una ~:Jll1Ir!5'(li:a); piillm 'ijl!!1!: i~ 'Iiif~a 'paii! 'fi'O 3i Ill, [liI:iildc a'4.1 1:iI, ill:!ip,iilldh,h lb~ iUfI 1!J;Ejt1l~t! !l:UIII ,~tllrciir y :gr,iIIblll n di!:i.t1a'!i); ~, itill u !lIirnil!18 cen tlll,tll 0 'un tild~b:r:iIlil!n:I~.
.cU!~3i

GfBIJi:l, !J.!I1Ii dibl!1.!l'(JIIIN),[I, 'Uni.e 0 ilnia 'Ni Ulli 'p~dam wratnd~ de- 'l~i3i blanca, iUn:ll, s,mbllilili "d~iiI,~' b~fl!ill !P~ ~~!!I. "D-((Ili<l~ UIiiOS 3, 'NIli5. ,d~, ;I\a plllri.i(l :SC'l.lp~i,j'iIl:r ~iIlM' y !if~ bDri!lI!"_,!, «UIlO U~~'E'.

IlIIilrOOu!:C' run pi!llQ' 10 'b~hi'b(ii~ :II! tml\~ dii'~'hUiCOO '~Ili", A~~ ~'ij$'~Jl!1tr~i)!il dl!! ~::I. ~u~ro!i!: P!dl;l (" l~~ili ,I!ll r ~1,!!rt!'~>!IJ ,e-:t dilYlJj'l) (N] ~~ ~~d-

6r&'b:il, din:DM Ii:l~:'!;~~o\~ t'RI'!I_OOCD his ~sillros d~ ~I!$ ¥,p1\li1l1E!r.1:i!i1. 0 ~.II;1lJ.a un dihDj'o (N] ~Ii!!!I~ P?ifd'lb!li y ,,::O:s!ElID:5. Rer;:u I:ro III IJII (I!'Ili".r Q tt ,d;.!la!!':oo r:1JJ :~IlI!J!

I~mlsiille:!;!a;il~'

de

el1!l~iE!iI!EIl',.

B,ufandasy
Pai~JI!~],o,S

PrLlIi'fu.a:!:l.r3iblllndo nombres '1<1' ~rni~'~;:!il\!;!!!!; ,!ilD'fuu: 'pllliliittos dell: :r~~'ll!J1I' t>l)h ~!i'U!l'i~ PS6, e~iiRiri:ir'. 0 U!;III, iLiilli wdUlIiI- dlt

'lil'Sp.!)'Ilj'!j! :~(jtT+!! ~J.~b~i:' una bur~IIi~-

:n:l!}~

$il)'l(IR'

"

Fabric a de Post cr
. -_ . ._ .. _' ,_' '. ..' .' -'". • .."_ I .' ..." .:"_.. '._

V a'~,as; per:5;j).n.:a:s, t.ra,bajiandD juntas puedeu 'Iucer una cadena dil! iltiio\tI!t~"~e'!I ,~:H·{I;dl).lcir ImJ/Ch{)$ '!I buenos posters. Cada iPer.SlOrn,a dehe. tener un 00'1!;} traba]o eneonsendado, CoiliQc;;)i, rot} 'm Uii;:'H1iQ cuidado :Uos utensllies

neeesarlos,
los,

Von. diaries encima de las mesas de t.rabajio" Cl!Iel:E~,

p.o~tijn; :Ai, $!!:cOIi:i:" de..spue.s, de cada oP.'en~ci6tl", Primero haz los: bomes usando un eeior clare, Luego graba dls.eilos encima de~berde de un color
'm b Q:SC!Jj:ro {I; mas .br,uHm:nte. U sa I~ :a:l(abeto<1l hechos eon
:pa:itmfi0:5, !)~H'a estereir, con bEoQ:!!Je 0 ron CUI;::ro:9JS oomo' se ''I,'e~1iI la p~g" ,~6 pa:[";!i '~,!;\'5, letras
de ~oo,posters"

Ne(-:esitu:M5 Papel y pintura a] temple. U~t1J rodmo esponiosc {w 'p,~S",16,). e una es.:panj' a l:iIll3. Pape'l gll:'~ego para patrones {II!;: estarclr,
Un

B:~o(jju.ede :p.:~~S~i1hl;!JJ, :pag, 38). {'lire


B~oqJu~ de (\~e:rd~,('!foe ,~\ag" :],'9). Carron StiUe~(.l,.'!!euerda,

r-odmo' de

earrete (ve 'pa~" 17},


P<!l.~iI;!l

'i['otO>r8
I~fl

'IiIm~:t'iI!e't3Jljilll!lo d~,

~~~1jI

Una ha:ndej!lJi. tijieras 'J pegamentn, ]Jiar,~iJs y. trapos ~~r!;1;'il:mp,ii!l!r",

m~'("o d~-~ pll!51er. (Jll!n MJ!1l fi!!dlm:lClI 1[1, ri4Jn~eiSp>!JnJ!il '~:[);m, p5I11im~, :ni1:rcl!it!ldlIll"
!1i~1II!Z'

I~ b(m:!l[lrs, Q~I,H~ (11:OClBtin~wj10J ilf~:l


;qllJ~ ~~

diil

Ri!:lt'lIlrl:[Ij 1II111: p;:li~ron '~"'I!r'rIi"'Ji~3u~D~ ( .... o e y :N·). Cmi8el!ilo en ,~,1 'hocrd~ ,~~ I(1IIlJIII l[lI!nhJi!',n d~ 1<1.:00 ....@Ior a. ~a:l.l.\"~

iP~;gimill:S,

~:z

nil

MJ~'~ f![;illli(!'f(h

IPIn:tll:II',3i.

'pesters con. '~'loque , ,I ~.'


: "1 -..:

I"

rr .'. . I"

(!~IJ;)!dJOO;

Cll!r~3 run 1P~~3%1)de C'.t!:rililn dlZ' iCJ,IlDi'11 ';!I~nafi1!1) ~'HIIII;! ~'~ p~~! I!)I~~ '!i:~ 'j;!iUIS!lW,

En ,,;et; die' 1U~!ilirlITil!U!:\h!l!!i.'f d]f!l!II:~l1t~"s Il'D un [N!!5i:c.1f, pnlC'.!b.a h!lcl~rillilllfl ri.iljl fi!@ii:ier !l;llIn mil b:toq}ll~"

Hlu;

11li5.

irnIi!N!lidiU ~~ocl2.51;l~i;:!!s en

l':~

lPilueo'lla
rom 1111<

1~::t~~,f.I~!i)

Iilli1 ;(:iM$e-;r 1!Jfu..I:oong"Ol"

l"oi'r.'tIDn: '~ piil~. 2~;}. 'P~~;I! h

~i1!:S, ~~~

rm

,cl~nn(];hll!~&!!oClIUIi

h~t\h:il:!i'

'!:Oll Cllleoi:'d3. c~if"hii!;1I", F'(:~~,iJil, l


~L!I!l:!~,tJ'iI!

ii'(~b~!, :lch~ill::S: clll!" li!I~


(10111

'!m;

;!!~R',d.t:d!llrd~
).

~>oC"i!('.f.'i,

Fan lPinu'li.-il

~I!J~! I!!!'!

rOOm!)

t1ii:~rnl!:l~'~1!~r.!I:d\m!]r rild llioiTdl? clJeft :IiIOMfX 'i:V.iii, 'Ltlil ailllll1l!,!!!i: d~ ~"'lI~liclna un Maqltl.e dIE! cn.;i)tri.,
:S:~ \'"(!. ~I~ ~r;!ib~

'I:L.

OOi!tlrlI:lI!

1I\1:r:a~~:;!!,

tpl;;JtD palr,ilI I la pill'~lI.mli .

nn lUlll
:ln1J!nd~

!itiiitiiiA)

I!fi jj~

IN)cl.H~il!' i:J~t::bil.!' ,t;;iI)h


I[!Sp!:t:I:ii.1;lliillodi!

!JU ~!IirH.i!i! {gl!l,i!'

d~J

sea ,3ID:!!'CIiI®CO piU~ 11)1 jii!l)iSlt'l2'r,,, ESiI.\i!" pO:5't~!i' se


1m

J!llitlr~~ O~;lIr para


h!'l!l~r9 '0 ~,

r;ifi3fG!ll!ll~!li5.

EXIIIIIS,I'• Ell.

II.~I,I, III.

CI',.II

UIIII ibJl~~IAA'~' r; 1"~;Ii:!i~ili~V:i1 fadl dl!: d es bm:l;:f M p:."ti;i:i~"" JJ!i) ~ ,,! p~l!dil'S 8':!iIb:ill~' d i'oc 1],'5, iI'ilpid!;lm~n~~. 'U,!ii3 C!!il!!i~'~ iii di'l'~'~:I11~~ j '[i!l!'1iie'b1i ~'ll1ii:"~!I!rLi!1r111I[!]T!!ii['iblli~

,:e

CU[1i~~i!.!' ~!~~~ ~l:;:i:~G~.!t!d(j, l!l;[]iSt~r..5i


;q!:iC' '~;i!;ifll!Iii qUA:! LHi,fH'

r'~UI1".ro:il

ETiI '~.~ d(' gJr~!mtr. wb:1:l:' 11(!l!;,bt!(rillH, ,dc f~or.f~ diC


les il[},5'~l:'r.s:. 1!;Iru;!;:~~ p~~illnlil'o iimr!i d~ J,!:iI IJii 1;:"1dil:' colon's. Si ;r!!l:cljg_l:l~ :1m 'p(lIS'iI~1

!JI3i!J E!~ g!'lU"~O, gJu;r IJiItJ f(!' ~~.;i;,i)'~!I!ilr1!i :5lI! :!Ilr~I!I\Gllu·,iIi. nl Gril~;:!!II!)S, l[:,lHI d~.5i~[,'i(JiS ~';llllldll!~: y
!il!I~~mill!ii ~. Ci!illi itlID~IDrl:'5

~1l:i!tj(:i!.!lf:&t[li5i, ~!)Iitf!i) !OlE! Y(!.

i)C'uUlnil'ilh:s<

dt pr'i'l$~ioo iN~~,il! iMIii;5:>!;:n\1f!,t"Ji!.!S

(,II!!S~, p!J.I'"I~il!~ 'l"ll

1b1<!1s!J.~

IgoT.;tmdli::!;

$t:i!;llj~.

C-·omo 'H'.acer
. ' _ I I" .

'U.
.,

n a>,-:X--:P:'O,--~s;ic,,·. i···.· E
I, _ I_I ••

,.._,~-""'-."'""

Cuando

hayas: ,B!I'abad~ m\.i!C'l!Q:,!J,

,dl'hlLlj\05: }" d~~enoo" 1=!'-uea.eshacer


t!ill!i!J! e~,iJiI)s;h::MfL [uloC:H

dH.H;.I!joo; en marcos
~iiJbiJie

montados

:~o:s

eartulhra de celores. Te 5U:i-erimos, a'tglilnas: idea-s,

la exposi!(:iu'tli !:u.'e:ra de C',!!I:5'~,. S'I la :h,ace$ die'ntfll} {Ii!! ,I;,'!;fI:'!;;U. cxtiende al,~~Jllfia~ euerdas en 'tulia hfltbritac:ion y :s:ujeta, los 'exU"emos <con ganchos: 10 plnzas ~Q~iafij,,Qo !.GiS: eusdros {lieellas. GralHl tiilirjet:!llS t, , _..:J

sobre oom.o y ,dbnde ~H,!i.edes OOlg31" tus euadros, si haees

ae l.nVI'Li3!C~Q1Ji 'Y
II ..... IliI

tus amlstades, a:nuiilld&nd6Ies el IUS;;I!tr; re.:;:'ba; bora y :lil, I~:J; quicres eobrar. Haz posters para auunciar !:a, C!KPIJ5ic:uon, Nei.']e-sUa.r~ OIlRdms: srlilb~d!o~,
Cartulina de eelores !par.a

en V:~i!I.'ia:.~, '!!!.

Una ;r"e,g]a; lilpiz. y tije..ns.


Cil1l:~a:!l!iJh,e~~,va euerda, :f'

los:marces,

Una :sa'banu
Plnzas Clips,
0 ill

'1f..~eja.

g~'nchQ$de 'OOp,a

para

~9't8!l!i",·,

~:sters

aUileres.,

T'i3!~jetas

(ve: 'piJie;s. 40-41). de imdtad6n (ve :P.Jt.g" 46}.

:P'.o:~ un pI<! 00 dle: '~i!i!,I!i~me{j"ill.o 'i!'J~, lrus;


il:lrBi!rlZl

(!,5IifL!II1!~$ de; ~ p,>'!Ifl.e

[p!llsltellliIir'

PoD. 'lil'liHiI, ,~,~~ ~.ij]!i, I.'aillo~dk:i


lIilLi!:

,em,

(!~ ~!i)'rdlE!

de'

unD

~1!!!~!h"l)1 ,Y

U,am

1E!'t~

d~ linea,

Cl]r.~:il,0011,

'~ge;.ra:5i

]!i)

I:u~ i!lI~' lss

dill II.'D !I.~lill~I;JIt-".h (\_t!!(1~ el cl:I~illm ,iDiJir-£' una hl1!,jl!!d~ (!iI!rt!:lIIt~iill de t\il!~ilil\e$" CI!iIU1;D
R!'

~oniibmg ~gti ~(j\'i' 'Ol:rosl 11005 ~'iildillS,

laees !1~'~If!~, ~!d!n~h-r::IIi'!:I1iI :til!Si ~Liatro' eiqlllllia.t ~t ,~-'!!ri~~ J!iDJie.rl-or d~ 13iC8ilJuliHla!


ai:n(!,i'I~ b,lIm,c8S •
.P>l!illi

!~

""'!l:-,,

'INln

hO't~!1jP-l!If Iii m~ii:~- -

~'IiI~

(li8des

,!i'¢Ii.:!! ,"--!J ~~ iii! r'

cl

;r 1lI.81m ~'O.

LS7iOS

de Cinta Adhesive

Lazes de Cuerda

~~ilIZ un ~8zrn CiIlilil UIII ~riJl\l'!!iiPit'qll!t':iI.o d~ ~tm.,11 :ildllil~h'ilI, emn 1::1, parl~ adhilS'I!.'ai

'Con d!i1l!:ai sdEw5i'li:lli, pep

111.111 :pei!llU:O iii!

pmr tr:llIlIlil"ll: l 'P<l!ga 105 eJl:~r'e'Jl~Ij]i!i"P,lln In'O elll ~3IdlB! it',5iiIlL!l~'!Ila. ([e 'LUI Ci.mdlll\il para c!II~prlo.

I!l:~:

C:i!!~.h-I!h, f,ilIilllO $~ ,;e., Cll!~ip,!!ii. il:!113!iliW ' d~ ~ p'3Ue iCi!i'ttial de is iJ:uelooa.

~!!!!i;!~~1~ II;!J~ III iJlii3$' :!lM!(!~[ttrdll' '1lI!1],

Como Coigar'
IDS Cuadros

p.t~D5!]
'1..

:i~ ,11 i!!, .~ {!'~fii(l~ldan~.CU~g;i1I hi~:;t~liIiidrojI1l!il;!"~<:Ii~~ I!~~~ ~ 1131 :


'niliSI'iiiil!

mn"l~'

en I!l!!,~Iuna
~:ltlll:ra iiii!'

de las

pe;[!i'OII1IlS q!J(1'

Ph~' a

U!'Ii

3!mi:;:,(];

(il.lJ)~ Slli!i,tm~,

Ir,~

t<!J~~hC'!1

:~il~,b.e p3lrai ,rcr' si I[!i!iH~ I."!! ""'11

p(Jiliit~ij61ii'~-;i):i:t!i!d;3,,,

li!i!ii ojl[).5

dl!: lai, tG~ilhj ..

s~h3J'

(iii]!;:

(j~:iI:5 ~~.

~L!lMi"~!il,~ ;r,U~]\Bl31 1!l:I!IS, un [PiilCI!I ,mils

!i!l1rr.ib~,d\i;!1
plllli:"'U

H!~~'~i O~il"3ir

1la ,ei:Il'.I!l iLiID

'rn~!!i' ;;;i~~aJ!l).

Marcos de CatduHna
!I

ps!;ilil el
[TI~In;;:o

'r.ar~ I!~~e~ ~fIi m!l!ri:'i)'1 coo:t3i una ,~.ij".u'UIin~,~e !!;iiIl!Ot~ @~~ m~~~~1!1 Ilil!tni:l!!'!ii1!
del
,tli:!'

hi!

'C~!l!d.~. :r'ilI!~ ~'li!l'~~I~eil li;i~, 'I!.Jmdie~ ~BlB'hl![jl!ia'!i ~ni.:;[a,l:ilmtffi liili:!aSi t

COin !l'1lj

~;Ii(I:'!~:Z! (!(I!~

~ Si;!: 'Iii:!.

QlIIi~a cifntn! [Ii!]; 'Iiii ~.i!irhllil1li!!i el il1l!liJldl[~io?nd!ll' Ill.'DUli 1t!U1II dill I~~;aij!l'rlJs :ill !r:ill~l~:S: ,[[:.c, li;[IJ 1i',llirh,dilihl1, (:tlr~:iI, i.IliL1i~ & lIImR 'iBll;rUmnl!i ~. lurgrn :iI: II!!' Ilingifl de I !i!I s liimt!8s, Iq,Uit' has ri:r~zllldlill.

Po.mi ~~limeiLto enl~ 1t,,!Ii!l1 !!l:5quinn:il_:5; drr T.~ 11Jii!:r'4i!::- p~!;h;rior ,~!
iF1!J1;~I;J", C!)l~""C;1, ~'~ ~;i,i!?I~ 'i!~Crm;j

'~lIIiin:h!lly

!a;pri&tli!lo-

~~!

-d _ C osas 'q,u,e Pue __ Hacer cs


.
". '

.-

. "":.

'",

I::'

,".

-.

.'

' '_", 1

:- -' . .

. - .. '

".

_" " ...

" .." :

.1

CUOil!I:l!Olo teru~:~Si mij!~.bQs;

pm~i~:'IJ5arpetas paHII, c guardarlos. D8COII"aJ la parte (l)e aluera eon 8f,~bad\os heehos i;;:Q:ui rudiUos, o 'patil'lHIiIl;~,para ~;s,ta:rdil'" 0 pega: encima lJIT.l! pa.pe:~gra.b.a{~n. Prueba n.!l,der.l;do rus propio:s, ${dJ',fe!j; 'panl las t,iil'rje:l:a5! de' :~n",itati6n-0- cumpleanos C)fl.il,e na)'as grabadn, ,:s;~'necesi,t,as muehes sebres, (01rta, 'Il.!;rioy "iisa]iO como itIlothdo'" Co~6e!do mb:re iJJill1 p1ape! }' traza ,Iineas alrededor, DCibtago y pe!iial01 de ta !11d~i,lll~ m~ue:r.:II! ue e~ :p'f'imero. U~a q el modelo paca haeer tantos :s;o'br,e'.5, CPUilO neeesltes.
h~p:r.opiQ papel de e!!'l!\io'iver", colrQireifJ;il.OOp~~.pe] blanco ,a~

iSii"~~baclo3" puedes hacer

til-iS

, Carpets eon Soia pas


pi~8g!ue
I
I

H:az

seda, Usa cuantes eolores qui.cra~ y dQbla 'e'l p;ape'l de nULiilrC[~S ~tiIil:~fitgS 'para hit~~t diu'un,t,os disefios,

iP-a;l'alas Ca:li,Jetas Ne~$U~rils,


Helas grandes de e;arh.!l,Un,a.
tr'8:~;]a,Y '1Jl'Ul :M;piz.. Uilila grapaclMa '0' ,a,!i!l!uj.a e
r-

Una

L'iil:ide una 1,:lirlii de


,~Jt C',::H]'a r(!1I:trlrnlilJ;
i!!dre:L11rM

T:ljIeras.

hilC! •

d~ hi. ('liIrtlil~in~. [Ji)mb'n:tJ 'tl~5 '!ir:::l~, hmrtlfL rd~nlll''(Ji. hl'l:J~.~ l/in


p'U!,e~,lii!'!11I0'1' mUlld. In. de
jllJi

1::J.'r1m. ~,

I~rm. !fi.1!ifiP!.u dr:

,J!-ii~~?i,!;!i~,"l!ii Ui~:!ip3!i,~~, 13:p:nl.(!

c::nll'itlllllirni

U~:lpedazo

de dnta

euerda

"

r 'liJiIli!:

'~ii:,td~hUo. 'GUIDOOj] iw ii)gtl!i$.t'{Ul iI!

s'!.!I!J;Ieriill"

II!

~J'lfA!r.i!Jr,cnn

'1iL'n~

gr~!i~s D (\lJjl
j

lHll

gfl!iblild!!lI~ dt,l],im' de h~~!i!il:;i~~;,

--.---,~_ Par.a 'I"'!!ji Snbres N~C:(.i:S~tar,iu .Hq~,~:s, papel, de Tijeras: ,Y pega:mento. Una :re,!!;:hl jf un ~,h:RJ·,iz.

.' I C:a.,.t"'''' -" eon - ...__


",i"t'i!i:!I!t" at .

(1ierre ..
rGuG:riJii! '0 ei!:,!~:!!1

Pala el pap~'1 d~ EmVi~d,";\{!,f


N'Hinih:llril;s

l'i:t1t:as. e aeuarelas. Tazas yi-ejia::s.

Horlias: de: papel de seda blanco,

Un :p!~nce.I" EUado$ vi~]os.

Di;lb~:Ii una pl~UI, e: ~i1!ift:l;!il!l~:'l pflr d b ~;.'~iI!.!Hill"! I~m illI,Ll:I:ljf<{!!UJoS ce;.rr~deil


p.ll~,iI1:U'I;!'Y,d~ :!l,@:~ef(i~, !I;!'-' l!11Ja h'lil'a de ~pe!, ]~'~~~i!,!~e !;a l!'u~nJa II) 101 tlilltili ,il U1i!W iM. d II:! 'Ii!;i;"5i :;l.iii.Lti~f!j)$, i1'(I! !ilt!.rI) 5iI!' '1ir(!' ,,'.-11,..... '".... ~'I'I .. ... J :(hil!" "..,.. :11'",,r l"';"~-:.., ,_

iPnra Iq;IiI.C '111;9S!I::' ::tlr!nl, I~'('lIIfp;(l.,Il; Pt'C.-~ 'Urill, d~ c:!IrI,1.llilIll3,~n un ;ttud.o d~ 1::1, "",:UP'I!tll. :iJIo,ttb, 1:iiI,H:rilll y OOI'I:;iI, d!il~ rillnl.llr,~5, C::11l(IDO':!iii! .~. ffinliOO"iI,iriC 1m 'lir.iII
Hilii'll :'I,

l:r.lli'i'C5 ,iii:!!' las

liJlIiIllIr1]5.

traza
!ifilc;)

'Pan 'I~'~~d~t"h Iii,cl!L'lIi~ ~?!f.Oi qUielre5 mi!!~!I"'~~ ,~Obll~, eft iI1t lIIl;1ir,i!E1li inrillllli!l ,c'c' i!,ij:!iii hilja ,cl:e 'p.!IIpei y !5!Cpar,iI!3lti :I. <:m. ,de<] bdo eomo !!i'E! ~(!..
j

T:rnl~ lInl!! 1i:'Et~

'C:(Io:jjj

'Il~ '~!I!glr.~~ .•, P!1Iti! [I~ tiUjillti3i ~iIlh'!:l!:!i

lillil~ :!IillF.e¢nedCif.de de: Is,

It'illt..- i!;!p;eJk!r ;"f. triRa lin~ sitr~edor iHin: 'lUi l.erC!E!1 ,~UNn~!J ,d~'I~ ml!illfiil 'm;p:l'!~rii.

die, I~'~if!;~el;;!i,Mf,:3I 'n!ir.

"[rMa 1.1"11 :l!illlHi!'1I H('ii1lii11di;l!, ], CIIl. d~~ piUI~ t~(!Cl'l'elleI;BI :LID,s; dill iood.hlf:!lIQ5I. LuIf{.I\!J i"(:()flili":i. ;!Ii ~!I) largo d!i:!l!ill Jiliie-a!i, r1!.lZ!!i',dB af'lll!r9i.

IliDbfa 1E!'IIP;!!!p~ P~f las Ultl:e.~] !I;! (tD10, se ",,~, '~6'!:Ia'a1:o }' C(lH:3I :~9i51 1P~ii!:zas: ,d,Iru ";lIi~

D!l!bh!l

~!lI1!;

dos

~~(!o$

d~l! r;w;t~npl'l(!I

"SUd.

~u.perh;ir~1 iIl(in'!!il' ~ ~~ :Lul!p C(]ftll a :Do !~fVii de ~.~ Ufli~ doM::u]!l!j '~ra l'!snr --- - -~.. t!i.-- ~ ... ~~. !Ill: OOiJind IE! b m'lIIia. i!i, II!!n IU IlI!n",...1'I.!I r"-

('~.~ '!ii_1Il p~q~eii(J. h:ii"i!!ngul» !lE!~ '~'~!'!t!"(iJ ij.. ferll)h ~l)rn;iJ!5lI;! ~~. iPo:!1, pi!1i:)ii1fiil!1f[1!i en : !l!!!!ii; .!>Q!~piU ,~ IQ!i ~D.si ,~' d(lhi~ il;!1 Iifi;!l!it~"P~!ij! ~"r!i;:flor I!~I~ .!If,tlli!:i, :ii;il!:ia:t: IE!'I

;iJ~rlD. Ap;t'I:e.~ i(l~; be ..~~s, pe~iin~l'(lof",

, Papel de Envolver

j'lIl:1il!ir:io roll! III, parie '!!!plll~l5hll. ,oomto :S~' '!iC. Co:r!1.\8~n ~lr,1iI:iiil brim h:: tilln ~M
'LlFr.iill.

Uaz 11.1111clI;ni!lr:itdo 00,111 III n iii, hDjI1i dc, :pRIl!lcl (I'~!!i il'd III, i1ilo:b! an dlli un, ,&iH mo !l!liil,jtlli

milbdl ,)' por l\P l!td~, arra '!feZ. Luq:o ,d.,'b~'1:g~~~ ~!1!(\er II.U~'~fli~i1I'i\i' J
di~ib'bllo G!r.:i.
l'elf,

mlliQ'~ !i:!! e u fiil i ;;:td del, p.iII pI! I PI) 1" 18 i!i'

~itI!

pht:!i1ii'ril

!i:!1ii .~

~.:n:;115 ). 'Dlil'.l.dla

UI'I,

ijiI(lOO d.e' ,Pii,lII9i. il'jtli!lt-l!' (li:rJ'!llro

l!lIs, 'holl-m~, y hqJ~

'l'!3as.

~ql!!i't!!u ,d\i;!1'MP'el (h]~I9ido.

A.liitl~·lo mil}'

dl! Uil ,flIat'10. i),I!!5rlllb'na el PilP~ y dij;3llil S~~iU'.

rl!i~ite'~.jfe':1as:

Mas Casas para Hacer


- - ._'Ilo.- ,,"l ... .. --oi:i:r U· t us: gr,allJ\:i!.ws~ 'p~ra ..<1sa vee!i};t'i._ ... este calendario, Cuando e:st:e

temdnado! m"!i..ieve
[a];

,d.:h!:s y los;

];i:jJ$

¥e:nt~llas:

de

me~5",

:N'eC'~t8iFas, Un ca-rt6:11I. ran6,e: de 50 em. die g :htrgii) )' W em" doe, ,a,nICbg.. Una, ,ti['~de p<JJpei~ grneSJo d~ 30 dle largo y 4 em. de aneho 'para. los dias, 2. tiras de :pa(p'elgtu~o d)e 1.3 em ..
paFa. :ICI~ meses. 2. jP~e~a:s: ,c;a:rtu1inaJ, de 6. em" de 1;10'1" 6 ;em ,,~,para las 'If1e:nta~a'S. !Peg.am~Wi'~(Ji tij;e:~a;s,. ,"!/

d·-.~---- -.,~',J!, . e ~,~,'fgQ 9;


'ij'

"'''''f''
'I;' ~".

-:!II."

lUi.... ... u ..,~ ~.v

'll-:n,,-·ifr.-..

E!il:',!"an:

,nllill;

m.c~t.§; en l~

('1i!irr!l'&JIO:I.ldICl1l~~;~

~'I ,~~,.G.u. :l:r,9ir1!1ilA!'., G:f,I:d)~ Iil!~,di!:Ul:de] :~ a1, j,:~(!!I 'I~:~il21 d~, mills.

] em. !I1nla i(i!:arl-l:: :5l11perJl!1f; p2ir.a PSi&lIrllil.!!

d;C_jL"iiidiO ~!ilpili!!IiJ;l.i:de

g~j t~~ri!$

i~iQ!. IO!!~ 'i",J!tdo"l1Hi8S.,. ,N!CmriBi eo !J!~, !<\Cniro d~ ,~-ilIcl;a (!iU"I!dhl!3i 'LUI re\[j)iiin.&'U~iII' d!i:' 2: Pili!" L~'(!f!1I, i![).I;!~p~ibl8 1. em. d~l bQfd~
!UElii;!i'ilU ii). ~iiI[~U,~~.oor!a 11103. -r!ID!irr.:iIi alE

S, i1'.EII,. de

iiup~trii)I\e~: ~ ~.fi$ti~a51 d 'I!~ '~)l"itr= d~'~rribil '~I i!:liii!ft.!')t'!: :ir.llilltdli. Lni d~ :riJ!!: ,ga~~~ p~';!I! 1JIt1: (liiJ!<l1!! mils nibiiJio [mib;l!: ii1...iJ; n,

f~,il:3itlli.5.

~r~lilUI-S

,[I'Je'

ims

m;t:~E!j ,II

hdflildu['C' li!I i~'If'.ilJ dll::~D:i ml§~, y dIE :105 ~i)JM ;Iii 'InI:!;~ d!i.': ]\B!5i :r.lIi1l11L11rli15 d!:; ~ifI:S:
''!o''(loimil:n~. ~hJl(:"'1lb!!i hillSii:iiJ quI!' ~f1;tItl)JlntU:!!i, Itl: di:il, 1>' d mc-! ro~r~;r,i.o..

if!;~Il!.

'U'"and !l.h,l' I~_ ~. Grabad_:fjI~ s ....tus _ -.-_


. al!ilo _, :~-,!;'!'_II'!.

'Cu::mdID ifu:n,y.J]~ h'E'C'1ro :mm£hM gmood'o:s;, ,!:OO; piilIld!Z'-J;usar di:i dlr;tftm:llli~ lliilllli!:rr.-M. RtC!Z!rilll g~,m'lim.tdi[)5 (i!1i[),u!CnIl!J r ,p~m!m :iii :i1glr,;liil!!i, dlib:lad!Ols d~ iC:iI.Ir.1;g:lJ'lIIi11 par:il. hat'IC-l." '~21 ~;~5i; rj

Hm: ('.[1, p:a!(h1':~ g~a'E;;,iii;l\i).5; ',~n~:!i" ~ i!.! 1'i1\!?U n 0 lliiOi :ro dJl~~.g.s:!I:~<Q!~ ~ (iif;,~;jlII":~!ib[t!~ .Y em\[):~I!er i-ellilo-s. Cil!I1 itl (iililpt!1 [I:FUOO'e!i, (!~;00iir. Ulbll iI:~a, 'OO.Ii'i~8.Hdi!i' p~J)s, jmr~ It!:!i: m:niiiro h1d05 J :i>a 1P;a~~e:5<lIli1e.r"tiu" ~ infcr,IIl!I'. Aoora :poI!!i:;a!s.s"

iPu!li[!l'C!S t~ftI!\r.' ,:!;i tooi:ll!!i,

!l'c1~;asiI!IiiQ1Jei'l.o.si :lI:rahllillil!il

1P~"3.un
'''"'

Y. es~r:rbe:

. it"

'CV'f.i: un lool.'mllj, II'Is"'ii!'j ell :l!t'Ied!~1ld.'e:'I!I:'", ...... 1,...,,]~, 1t"". • - - --~, EII'---- .. ",Q

Hr-.B5. €I.e''J:1IiIf~~li~h'l:!l!~~:h~r:~ en ,
~'E!i4IC: libr--lll'pl!fintc:e am't

un $i;!n:ri!3d(iw p~!,,~lib~il

Grabados para Usar en Fiestas


Empiezn el d~a anterior pu.a que
bl pin.Ul:ra

b~(!er.:UW1\U;lbascosas

Antes

de da![' una fj~.t;a~ p,l!Ieirl)!;::s


para

ella,

r ti:ntII

se ~qtlie.Q._

'NecesiitallM'
Ti.\l~.S; p~,at!osy
u· -- "il "'. noJ,aS ~e JI,apifhI

Tlntas :i:mp.elrme;Il'til ]e:s; y :plllfJu.ra.


I

". em, d,e ., largo 'por 30 em", ,de anehe.


AI.ii'" ui1l; '"'fV

s-eJ!'i:ilkt as de:~8iP-~1.

Patrones pa:r"a ,estard:li"

IJn l!"ooii~oe plastmna (ve p~B;.,11}. d


lLe.tra;s; heehas 'CQJ[ euerda 0 patrones para. estarcir I, ve ,P""'6 s, '2.4 "Y:i'\,.. 'l ...., ,to"". . JLt-,";; I La:p,iz. tijera.~, spo.Dlja'y pe. gamento. e

de' PI!![llel
hit !Urn p:n~IG d!!p:ilpd sobrc- 'WIii:ii!im~'8. !!iIe l~®p!C!1 pa:~a~!5tllr!c.l:r. y. iil':tIim, urll~ H:nea p!1~d~O'Jj'. R!I!oo:rl3, ~~ cin'IiJ~i!Jy ,Iif@b]~l~ ~larla5, ",~. RcClui:AJ [p.lfJdli~d.4;~ ~ l!'IIi ,~~i!:.!ues. pBif,a h ei.illlN.' 'U [Ii [(i!~iih:wpt~i"'. ])~.51rl1O'b!a. ,~! :iilJtron ." P'(!II.:r~ ;eit~~ p dl!! UIIl IPlaliJo de p"l!(pcl. USR I'lnUti: imp!l!l'l1!I.eabkH!i. 'liIini!l Qpn:I'Ij~, p"ilrilllUtC'~r y un iGl'amin;do dr C:m.iCf~inil!l,,~ i!!r;il!ilr~ e~ ~~ plal.o. c'()(cnm'se VJf!,

p'lat'Qi

he 'p~g:s+ 22·2.4).

'ts~ln~~f.

Sembreros de :Pa.pe1
" dDbla

~,
,

.
'.
'.'

..

". .

. . .

. Ci[);rt!} '!Il'ii! ~Q,~!iip ril~~,,~, iIIn P~~~I:I, iii' IilII'i! ~~!l!R Ii'. Etilil:ii!lSi'l!i;i a1Jre~E!din ,BJ:! ~n[l '~3:;1i3 ,~ p'ape~,J usa t'IJiI.:as ~mp~i'm~le$ J '~!l'!a esopon.:j's. pn:.

Dill%. liD
I!:Hitde

odf! 'pa~iE!1 pOl'


de

5!O-M'brero

dobhUiril!!JI '!Aft!!!, IhIilB~


[~

[mi.~Ii. 'liteOO'f~a.
'!!' 'pC~

1!5~_)!I,$um:u. j
[gmi!iSi •.

la

[1111mB

'1iI:!IiI. 'Sill m'br«o

II iilll 13110 dll 'r!);!>

hgrdes

~~ ~(Io$.

SI;;!P~!'IoII~" Prmm •. 'oori:iLlilid (I' dirl[:r'~td1ii:!il

,~~fhl 6"eoo'r,EI Ifid I!i s. df.1. sem b rrmli \! (I;'i1 .i"",rtibad iii 5 tiecl'ul<S cmlli :wdirJlm d.:. pl.;:ritilil!H8. !iI' [pabOIllE!i: p 1.111. hK(! ii', de \'alrilod!;. 001)(;i',1,'l$ ~ ,~ pl!'!il:Dra ;111 'h:;;l1'IlIliI!:; <OO!'I!iii $~ '!;1'!I!.

C'...~ii[]\il el 'PI!ga'IJlIil:llito, es!~


~ i[l1iI;

:gr..!b~:r~ d~n~.

Servilletas de Papel

M:a.nte1es de Papel

DobLR l!icrnll!:ili!l:l!' p.r.r:~ hiliN!f UI'I.O:Sl run;lif.u!iJ\oa;I!J . ,i;li1~¢l'o~ !peql.llei1llls. t!lf~~:!:M ~ql,:l~~i!H~dE!ii'Ii~~ d:e 'Uln~ im!liC~:rn~'~ei, A :p¢~E!.;;i ~a:s:sen':IIill£m.S5 i!D..I~ hllll; Itoj~ de U:1'I !liarlo. D'e5diiibDIJi '11 Rrvillei:a; cmil~~i!!.[p~n11 qn-l!' iSIll sequ:c.

:Dohl!!!! hgji!l:!i ,g,",~de'S de p~pel :POl'~a

l[h!!l. I~r~,$· hl!cha!i

COD

!l'uerdlai0 pl!llirt'!'liti

ml~:nd 1!I::tn:il:u~ 1111 'bit:!.;., deJ. pUej<1Je. ,Dc ~in,jj IUIli .ro!) i',!k~ ~)J!! e;!',lli!;i®t8 :m.edu]s M con rmiliUi.O'S de '~~~lCill'Iil·"" .•

p~I'.~ '~'!I!teir, pj:i~ :lf~biU' '~~W!lldt! Ims, mlli:eli:S: !Ill ~,O:lIIbrc d~ tm&i ilfilii,p q.1[il!1 ".IIi ,II -nl111r :III ~'a ftmJta. Pcm.loiil mBil1iem s'Rcima d.1i:! :ta m~lh 'pi(r.t!!.que ,l!e.j:ioa.:m i!;lI;O.nd.etlenen gn~ !SII!lIIlnsC!.
~. .
'.

'E ·'1·-0'··· S""'-'on'-'- 1'0-"""'8 prime ~OS-·-·:....-.-..- S··_,··-e·····'·~IS·,.'-,' li- ibros .. ..- .. ···' "-"de' 'C"-o"m'- '-"0' Hace··.·,-_.,.'Udr. __ .,-,.' •..•. : ·st··

8·-·-

~~<:_.,
"

I~'.L,

..'. 1.'1: - _-~_/

.. ' ,.'.':'

1,-

.: ',':'

.••

',-

-,

..•..•.

_ .- ..

I'
C .:>...l:' " .QU_",
-

Comonaeer hac
.'

'.

.!!;,,;<_

~iI]~

~PL(iO

yd "-'~ races

'J"'

", ,~fllH'~""""'" ;1-,"'" l:~~ . .; ,." _._; ;:;1i,.._ll,lt:\IA.IO~'!';J'-'I!r'!;~ "


-

t
,

--,--acer C~ h :M~~08'cte . ., vion 'e-:s


I -', -!,___ ",.:." .•

~ltd_,Jl) Jf,t'5':~._'

hecl~JSde']klI~}-mriullma

_'-'-":~

ret.1\ImE'ntevl~Um
.'

,
. .

Comiohacer ·... 1,Jl~ v. Bate.~"g~;'


I
't"V"II,I!il n'8' _ ....lU!,(;.u.!M. __-c b'(I

'~
,

COlD.IO. haeer , Grabadosy -, Pintu'ras.··'


.. ;'

~'f(1i~s

~hldlelS Ulanerasde'bacerd'ibujoo,

Оценить