Вы находитесь на странице: 1из 6

B GIO DC V O TO

CHNH THC

( thi c 06 trang)

THI TUYN SINH I HC NM 2011


Mn: TING NGA; Khi D
Thi gian lm bi: 90 pht, khng k thi gian pht
M thi 251

H, tn th sinh: ..........................................................................
S bo danh: ............................................................................

THI GM 80 CU (T CU 1 N CU 80) DNH CHO TT C TH SINH.


Chn cm t thch hp (ng vi A hoc B, C, D) hon thnh mi cu sau.

Cu 1: , ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 2: , ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 3: ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 4: , ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 5: , ______.
A. B.
C. D.
Chn phng n thch hp (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng trong mi cu sau.

Cu 6: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 7: , ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 8: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 9: ______, .
A.
B.
C.
D.
Cu 10: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 11: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 12: ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 13: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 14: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 15: , . ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 16: ______.
A.
B.
C.
D.
Trang 1/6 - M thi 251

Cu 17: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 18: . ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 19: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 20: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 21: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 22: ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 23: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 24: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 25: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 26: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 27: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 28: ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 29: : ______ - .
A.
B.
C.
D.
Cu 30: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 31: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 32: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 33: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 34: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 35: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 36: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 37: ______, .
A.
B.
C.
D.
Cu 38: ______ , .
A.
B.
C.
D.
Cu 39: ______ .
A.
B.
C.
D.
Cu 40: , ______ .
A.
B.
C.
D.
Trang 2/6 - M thi 251

Chn phng n thch hp (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng trong on vn sau, t cu 41 n cu 50.


. , (41)______ ,
, (42)______ . , .
, , . (43)______ : ,
. (44)______ , . ,
, , , . (45)______
. , . (46)______,
. . , (47)______ ,
. , ,
, . (48)______ , , ,
, . ! ,
(49)______ , . ,
, (50)______ .
( . . . , 2001)

Cu 41:
Cu 42:
Cu 43:
Cu 44:
Cu 45:
Cu 46:
Cu 47:
Cu 48:
Cu 49:
Cu 50:

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Chn phng n ng theo ni dung bi c (ng vi A hoc B, C, D) cho mi cu t 51 n 55.


- . .
. - . 500 .
- .
, . ,
, , , . : .
, . .
. . .
. , . . .
.
, .
. .
, . .
. ,
.
( -2. . . -, 2009)

Cu 51: ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Cu 52: ?
A. . . .
B. . . .
C. .
D. .
Cu 53: . . ?
A. . .
B. .
C. .
D. .
Trang 3/6 - M thi 251

Cu 54: ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Cu 55: ?
A. . . .
B. - . . .
C. . . .
D. - .
Chn phng n (ng vi A hoc B, C, D) ng ngha vi mi cu sau.

Cu 56: , .
A. , .
B. , .
C. .
D. .
Cu 57: : .
A. , .
B. , .
C. , .
D. , .
Cu 58: .
A. .
B. .
C. .
D. .
Cu 59: , .
A. : ?
B. : ?
C. : ?
D. : ?
Cu 60: , .
A. , .
B. .
C. , .
D. , .
Chn phng n ng theo ni dung bi c (ng vi A hoc B, C, D) cho mi cu t 61 n 65.
. . 11 18
2004
.
9-11 .
.
- , .
15 , , ,
. . .
: .
.
.
.
.
100 , , , , ,
.
, ,
, , ,
.
( : - . . . , 2007)

Trang 4/6 - M thi 251

Cu 61: ______.
A.
B. . .
C.
D.
Cu 62: ______.
A.
B.
C. , , ,
D.
Cu 63: ______.
A. B. 100
C. 100
D.
Cu 64: , , ______.
A.
B.
C.
D.
Cu 65: ______.
A. . .
B.
C.
D.
Xc nh cu ng (ng vi A hoc B, C, D) trong nhng cu sau.

Cu 66: A. .
B. .
C. .
D. .
Cu 67: A. .
B. .
C. .
D. .
Cu 68: A. . . .
B. . . .
C. . . .
D. . . .
Cu 69: A. , .
B. , .
C. , .
D. , .
Cu 70: A. .
B. .
C. .
D. .

Trang 5/6 - M thi 251

Xc nh t c gch di (ng vi A hoc B, C, D) cn phi sa nhng cu sau tr nn chnh xc.

Cu 71: .
A

Cu 72: .
A
B
C
D
Cu 73: , .
A
B
C
D
Cu 74: , .
A
B
C
D
Cu 75: .
A
B
C
D
Chn phng n (ng vi A hoc B, C, D) ng vi nhng tnh hung sau.

Cu 76: . .
?
A. . .
B. , .
C. .
D. ! ?
Cu 77: . , .
A. !
B. . .
C. .
D. .
Cu 78: . ?
A. , . .
B. , . .
C. ! .
D. , , . .
Cu 79: . , .
A. .
B. .
D. ?
C. .
Cu 80: . , .
?
A. , , ?
B. , . .
C. , .
D. , . .
----------------------------------------------------------

HT ----------

Trang 6/6 - M thi 251