Вы находитесь на странице: 1из 37

MEUNARODNE ORGANIZACIJE

PRAVO MEUNARODNIH ORGANIZACIJA -dio meunarodnog prava tj.njegov je pravni podsustav -ureuje pravne odnose izmeu meunarodnopravnih subjekata u meunarodnoj zajednici,no bavei se prvenstveno meunarodnim (meuvladinim)organizacijama -meunarodno institucionalno pravo-zbog institucionalnog pristupa meunarodnim organizacijama -pravo meunarodnih organizacija je u osnovi vertikalni pravni sustav -pod koju granu spada? -to ureuje? a) meunarodnopravni subjektivitet b) pravne odnose me. Org i lanica c) pravne odnose me.org i drava d) pravne odnose me.org i ostalih me.organizacija -podjela meunarodnog prava na javno i privatno- meunarodne organizacije spadaju u javno

TEORIJE MEUNARODNIH ORGANIZACIJA A) FUNKCIONALISTIKA B) REALISTIKA C) DISAGREGACIONISTIKA D) KRITIKA E) KONSTRUKTIVISTIKA

A)Funkcionalistika - u provm su redu interesi drave koji zajedno s kooperacijom dovode do uspostave svjetskog mira B)Realistika

- stavlja drave u centar;smatra se da mir i blagostanje se ne moe temeljiti na suradnji - najvaniji su interesi drava;pogotovo monih - manje organizacije iji su lanovi vani su moda i bitniji od ostalih C) Disagregacionistika - drave nisu homogene tvorevine s jednim interesom, ve se sastoje od razliitih interesnih grupa- ista situacija kod formiranja meunarodnih organizacija D) Kritika- kritizira pojam meunarodne organizacije -kritizira postojanje spolne diskriminacije ( veinom su mukarci zaposleni u me.org),rasne diskriminacije (veinom bijelci), razlike sjevera i juga E)Konstruktivistika me.org. su jednako bitne kao i dr.lanice koje ih formiraju- zajedno ine skup interes -ne vide to kao jednosmjeran ve dvosmjeran proces - smatraju da me.org. utjeu na stvaranje me.odnosa Vrste meunarodnih organizacija -me.org u irem smislu ukljuuju: a) me.org u uem smislu- meuvladine organizacije (u kojima su lanovi javni akteri MO) b) me.nevladine org. ( javni i privatni akteri MO) VRSTE: 1.UNIVERZALNE- unutarnja kontrola ograniena na dio jednog kontinenta 2. REGIONALNE- one koje malo prelaze granice jednog kontinenta 3.OTVORENE- svi mogu biti lanovi 4. ZATVORENE- imaju pravila koja drava mora ostvariti da bi mogla pristupiti 5.SUPRANACIONALNE- drave lanice dio suvereniteta prenose na organizaciju ( EU) 6.OPE- bave se svim podrujima i pitanjima- UN 7.SPECIJALIZIRANE- WTO 8.TRAJNE- nemaju odreeni rok 9.PRIVREMENE- u temeljnom aktu imaju odreen prestanak postojanja (vremenski rok, ispunjenje cilja)

10.SA SUDSKIM OVLASTIMA-imaju sud 11.BEZ SUDSKIH OVLASTI

Podjela meunarodnih organizacija po sastavu: a) univerzalne b) regionalne i meuregionalne izmeu dvije i vie regija c) meunarodne

KONSTITUIVNI ELEMENTI MEUNARODNIH ORGANIZACIJA 1. MEUNARODNI UGOVORI -temeljni me.akt kojim se osniva me.organizacija ( EU-ugovor, UN-povelja, Liga Naroda-pakt) -temeljni pravni akt i zbog toga ga esto nazivaju ustavom -1969. Beka konvencija o meunarodnim ugovorima odreuje kako e se postupati s meunarodnim ugovorima- ne mora biti pisani akt,niti jedinstven -trenutak nastanka-trenutak stupanja na snagu( od kad se drave usuglase) 2. VLASTITI PRAVNI SUBJEKTIVITET - me.organizacije stjeu pravnu i poslovnu sposobnost istovremeno ( s pravnom sposobnou se osoba raa, a poslovne moe biti liena) - IUS CONTRAHENDI- pravo sklapanja ugovora -IUS LEGATIONIS- pravo slanja predstavnika -IUS STANDI IN JUDICIO- stranaka sposobnost - sudjelovanje u stvaranju pravila -Me.prava- najvie oituje u stvaranju me.normi- rezolucije,deklaracije - IUS AD BELLUM- pravo na rat -deliktna sposobnost- odgovornost za protupravno postupanje2 VRSTE:
a) Ugovorna( djeluje na temelju ugovora)

b) Izvanugovorna -1986. Beka konvencija o pravu me. Ugovora izmeu me.org. i drugih drava ili izmeu me.org. - temeljni ugovor odreuje deliktnu sposobnost - odnose me.organizacija i drugih drava odreuje neto to im je zajedniko- OBIAJNA PRAVNA PRAVILA, POSEBNI MEUNARODNI UGOVORI ili OPA NAELA I PRAVA -kod obiajnih pravnih pravila i opih naela prava se pojavljuje problem zbog mogunosti razliitog tumaenja - teta moe biti :
a) MATERIJALN ( mora se nadoknaditi- povrat u prijanje stanje koji nekad nije

mogue) b) NEMATERIJALNA ( satisfakcija u obliku novane restitucije i isprika) -kazneno djelo se moe poiniti: INJENJEM I POPUTANJEM -me.organizacija odgovara i kad pomae nekoj drugoj me.org. ili dravi u injenju protupravnog djela, no mora biti ispunjena subjektivna odgovornost-KRIVNJA- svijest o poinjenju protupravnog djela 3. DJELOKRUG,CILJEVI I FUNKCIJE -djelokrug,ciljevi i funkcije moraju biti odreeni u statutu i bez njih me.org. ne postoji

4. LANSTVO -broj nije odreen,ali mnogi smatraju da moraju biti najmanje 3 lana da bi me.org.postojala -ISKONSKE-osnivai -NAKNADNO PRIMLJENE-pridruuju se postupkom predvienim temeljnim aktom, ne esto ga nema -PUNOPRAVNE- sva prava i obveze -PRIDRUENE- djelomina prava i obveze -uvjeti za lanstvo- tehniki -vojni -ekonomski

-politiki PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ LANSTVA -pravo glasa -pravo sudjelovanja u radu organizacije i njezinih tijela -pravo sudjelovanja u odluivanju o proraunu i financijskim pitanjima -pravo povlaenja lanstva

OBVEZE KOJE PROIZLAZE IZ LANSTVA -potivanje temeljnog akta, te drugih izvora prava -sudjelovanje u ostvarenju funkcija iz djelokruga me.org. -podmirenje lanskih prinosa i drugih obveznih financijskih davanja prema me.org -Priznanje me.org. ima deklerativni, a ne konstitutivni uinak -Drava KONKLUDENTNOM RADNJOM prihvaa me.org. ( radnja kojom se vidi da drava prihvaa me.org.-zahtjev za lanstvom ili ulazak u lanstvo) TIJELA MEUNARODNIH ORGANIZACIJA -PLENARNO- normativno, postoji normativni okvir me.org. Opa skuptina UN-a -IZVRNO-Vijee sigurnosti -ADMINISTRATIVNO-TEHNIKO- tajnitvo,sudsko tijelo,komisije -SUDSKO Podjela tijela meunarodnih organizacija a) glavna i pomona b) stalna i povremena -nekad me.org. moze imati dva tijela; glavni i podreeno(pr.Organizacija amerikih drava) -odbori i savjeti se kreiraju da pomognu glavnom prelnarnom tijelu -u kojima sudjeluju pojedinci, tijela u kojima sudjeluju sve drave lanice, tijela u kojima sudjeluju samo neke drave lanice -normativna,administrativna,sudska i izvrna tijela

-tijela ovlatena na donoenje obvezujuih odluka i tijela ovlatena na donoenje obinih preporuka -glavna tijela propisuje temeljni akt, a pomono tijelo kreiraju glavna tijela kako bi im pomogla -ravno iz povelje je stvoren Odbor vojnog taba ija je zadaa pomogati Vijeu sigurnosti UN-a (to je primjer pomonog tijela stvorenog aktom)

1. PLENARNO TIJELO (Opa skuptina Un-a, Odbor ministara Vijea Europe) -to je ono tijelo u ijem sastavu sudjeluju sa svojim predstavnicima sve drave lanice me. organizacije -svaka me. organizacija ima takav organ -naziv plenarnog organa razlikuje se od organizacije do organizacije, a odreeni su njezinim ustavom -promatraki status:Sveta Stolica, Meunarodni odbor Crvenog kria, Malteki red -imaju pravo i dunost utvrivanja ope politike meunarodne organizacije -usvaja proraun me.organizacije -u pravilu ne donose obvezujue odluke, ve imaju ovlast donoenja preporuka-neobvezujue odluke

2. IZVRNO TIJELO (Vijee sigurnosti) -u stalnom zasjedanju i uem sastavu od plenarnog tijela,a to omoguuje bre djlovanje takvih operativnih organa ( u Vijeu sigurnosti nema toliko lanica koliko ima u Opoj skuptini) -sastav organa ovisit e od ustava -drave lanice takvih organa moraju djelovati u interesu organizacije u cjelini -Vijee sigurnosti (5 stalnih alnica+10 nestalnih-biraju se na dvije godine no ne istodobno) -donosi obvezujue odluke

3. ADMINISTRATIVNO TIJELO -sastavlja dnevni red zasjedanja plenarnog tijela, izrauje nacrt prorauna, informira me.javnost o djelovanju organizacije, kordinira aktivnosti drugih glavnih tijela -to je uglavnom TAJNITVO -ponekad tajnitvo me.organizacije moe vriti i uprave ovlasti na nekom podruju s posebnim poloajem u ime me. organizacije (Tajnitvo Lige naroda nad Saarskim podrujem) -glavni tajnik me. organizcije ovlaten je sklapati i privatnopravne ugovore u ime organizacije -glavni tajnik je na elu tajnitva me.organizacije -izbor glavnog tajnika UN-a vre zajedno Opa skuptina i Vijee sigurnosti, a on imenuje lanove tajnitva -administrativno tijelo je neovisno od utjecaja bilo koje drave lanice 4. SUDSKA TIJELA -nisu karakteristina za svaku me.organizaciju -obiljeje sudskih tjela je njihov zahtjev za nezavisnou u njihovom radu -potivanje te neovisnosti je u pravilu i meunarodnopravna obveza -me. sudski organi u pravilu poznaju jednostupanjsko sudovanje -sudse izaire plenarni organ me.organizacije ili zajedno s izvrnim organom -izmjenjuju se sukcesivno -Mandat sudca Meunarodnog suda traje 9 godina, no svake tree godine Opa skupina i Vijee sigurnosti izabiru novih 5 od ukupno 15 sudaca -nadlenostt svakog me.sudskog organa uvijek e se temeljiti na izravnom ili bar neizravnom pristanku drava

a) SUDOVI S ODVOJENIM STATUTOM -imaju drugi statut -drave mogu biti lanice suda, ali ne i organizacije s kojom je sud povezan -Stalni sud meunarodne pravde- tijelo Lige Naroda ; pretvoren u Meunarodni sud pravde - Europski sud za ljudska prava pri Vijeu Europe -Meunarodni sud za pravo mora-ITLOS-Hamburg,osnovan 1982. Godine Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora -Meunarodni kazneni sud (ICC) -drava se obvezuje ugovorom na suradnju s me.sudom -izvrno tijelo me.org. provodi sankcije ako drava ne potiva ugovor -presude se posebni, pomoni izvor prava -odluke me.suda nisu presedani, koji su obvezujui, ali imaju veliku snagu

b) INSTITUCIONALNO POVEZANI SUDOVI

-proizlaze iz istog akta kao i me.organizacije -upravni sud UN-a-UNAT-vezan za Opu Skuptinu UN-a -meunarodni ad hoc kazneni sudovi ICTY i ICTR-osnovani rezolucijama Vijea sigurnosti

c) SUDOVI STVORENI NA TEMELJU NEKOG UGOVORA -nisu stvoreni kao organi neke me.organizacije ve na temelju nekog me.ugovora- to su KVAZISUDSKI ORGANI -Odbor za prava ovjeka-osnovan Meunarodnim paktom o graanskim i politikim pravima -Odbor za ekonomska, scoijalna i kulturna prava-osnovan Meunarodnim paktom o ekon.,soc i kulturnim pravima -Odbor za dekolonizaciju (Odbor dvadesetetvorice)

-Odbor protiv muenja (Nunberki sud) -Odbor protiv rasne diskriminacije -ti organi ne donose presude u pravnom smislu rijei, no njihov nalaz ima pravnu snagu te mogu dovesti i do ozbiljnih posljedica za dravu za koju takav organ utvrdi neotivanje me.pravnih akata DEFINICIJA MEUNARODNE OGRANIZACIJE -udruenje drava ( ali i drugih me.subjekata) osnovano ( u pravilu) na temelju meunarodnih ugovora - ustava i organizacija koja ima stalna tijela i osobnost odvojenu od one drave lanice kao i vlastiti djelokrug, ciljeve i funkcije PESTANAK MEUNARODNE ORGANIZACIJE -ispunjenjem funkcija -istekom vremena na koje su osnovane -raspadom,disolucijom, odnosno istupanje lanova organizacije iz njezina lanstva -uklapanjem,apsorcijom,od strane druge me.organizacije- u to sluaju manja nestaje, a vea nastavlja postojati -fuzijom, odnosno spajanjem dvije ili vie me.org. u jednu novu organizaciju- u tom sluaju nastaje potpuno nova me.organizacija -rasputanjem me.organizacije odlukom njezina lanstva, odnosno za to nadlenog tijelatako se raspala Liga Naroda 1946.godine -prestanak me.organizacije prema uvjetima nekog posebnog me.ugovora -utrnue organizacije, odnosno faktiko gaenje njezina djelovanja bez formalnog ukidanja SUKCESIJA MEUNARODNIH ORGANIZACIJA -javlja se kao posljedica prestanka me.organizacije -kao predmet sukcesije javlja se prvenstveno imovina, dugovi, arhiva, ali i njezini me.ugovori UJEDINJENI NARODI -osnovani su 24.listopada 1945.godine -temelji se na naelu suvremen jednakosti svih drava lanica -o primitku u lanstvo odluuje Vijee sigurnosti(potrebno prisustvo svih 5 stalnih lanica), a zatim na temelju njegove preporuke Opa skuptina(dvotreinskom veinom) -sastoji se od 6 glavnih i cijelog niza pomonih organa

-glavni organi su: a) Opa skuptina -najiri organ jer moe raspravljati i odluivati o svim pitanjima -zasjeda jenom godinje -hitno izvanredno zasjedanje Uniting for Peace -u radu pomau etiri odbora:glavni,postupovni,stalni i ad hoc b) Vijee sigurnosti -sastavljen je od 15 drava lanica, od koji 5 imaju stalna mjesta (Francuska,Kina,Rusija,SAD,VB) -briga za odravanje meunarodnog mira i sigurnosti i briga o izvravanju presuda Meunarodnog suda c) Ekonomsko i socijalno vijee -ostvarenje pozitivne suradnje meu dravama -u svom lanstvu ima 54 drave na mandat od tri godine -oslanja se u radu na nit pomonih organa d) Meunarodni sud -glavni sudski organ UN-a -sastoji se od 15 sudaca koje zasebno bira Vijee sigurnosti i Opa skuptina -Statut predvia i tzv.ad hoc ili nacionalne sudce e) Tajnitvo -administrativno-tehniki organ UN-a

SPECIJALNE USTANOVE -Un djeluje kroz specijalne ustanove , a lanak 57. Povelje UN-a povezuje ih s UN-om 1.MEUNARODNA ORGANIZACIJA RADA (ILO) -osnovana je 1919. Godine Versaillskim ugovorom -neposredan povod osnivanja organizacije je bila Oktobarska revolucija -nastaje iz Meunarodne udruge za radno zakonodavstvo u Baselu 1901.godine

-sjedite organizacije je u enevi, a sastaje se 2 puta godinje -1944. Usvojena Philadelphijska deklaracija o svrsi Meunarodne organizacije rada -sastoji se od tri glavna organa: a) Opa konferencija -povremeni sastanak predstavnika svih drava -delegaciju svake drave ine etiri delegata tripartitna struktura (2 vlada,1 predstavnik radnika,jedan predstavnik poslodavaca-svaki ima pravo glasa) -svaki od njih ima pravo savjetnika b) Upravno vijee -sastavljeno je od 56 delegata(28 iz vlade, 14 predstavnika radnika i 14 predstavnika radnika) c) Meunarodni ured rada -administrativno tijelo -na elu je ravnatelj kojeg imenuje Upravno vijee

-osnovna zadaa ILO-a je poboljanje uvjeta radnika i uvjeta rada -najznaajniju ulogu i ma Konferencija -u sastavu Organizacije djeluje i Odbor strunjaka koji ispituje izvjea drava lanica u pogledu primjene ratificiranih konvencija i preporuka ILO-a

2.ORGANIZACIJA ZA PREHRANU I POLJOPRIVREDU(FAO) -osnovana je 1943. Godine u Hot Springsu -prvo zasjedanje odrano je 1945.godine u Quebec Cityju

-sjedite organizacije nalazi se u Rimu -osloboenje ovjeanstva od gladi -vri sakupljanje,analizu,prouavanje, tumaenje i irenje informacija vezanih uz prehranu i poljoprivredu -daje savjete i preporuke -45 drava je iskonskih lanica, a ostale drave ulaze u lanstvo podnoenjem zahtjeva -odlukuo prijemu donosi Konferencija dvotreinskom veinom -prijam u lanstvo FAO-a ostvareno je i meunarodnim organizacijama,uz uvijet da se radi o organizacijama sastavljenim od drava od kojih je veina u lanstvu FAO-a -poznaju i pridrueno lanstvo-namjenjeno teritorijalnim entitetima koji ne uivaju dravnost -poznaju i mogunost povlaenja no tek po isteku 4 godine od kad je lanica prihvatila Ustav -glavni organi su: Konferencija,Vijee i glavni ravnatelj i njegov ured

3. ORGANIZACIJA UN-a ZA PROSVJETU,ZNANOST I KULTURU (UNESCO) -osnovana u Londonu 1945.godine -sjedite u Parizu -pridonoenje meunarodnom miru i sigurnosti kroz obrazovanje, znanost, kulturu u cilju unapreenja pravde, vladavine prava i potivanja ljudskih prava bez obzira na spol,rasu,jezik i vjeroispovijest -lanstvo je otvoreno svim dravam lanicam UN-a -Ustav UNESCO-a predvia i disciplinske sankcije za svoje lanove i to iskljuenje i suspenziju lanskih prava -sastoji se od tri glavna organa: a) Opa konferencija

-plenarni organ sastavljen od svih drava lanica Organizacije -utvruje politiku i glavne smjernice rada Organizacije -svaka drava ima jedan glas, a odluke se donose obinom veinom -zasjedanja jednom u dvije godine b) Izvrni odbor -sastoji se od 58 drava lanica -pripremanje dnevnog reda Ope konferencije, nadzor nad programa usvojenih od strane Konferencije c) Tajnitvo -administrativni organ -sastavljeno od ravnatelja(mandat na 4 godine) i osoblja koje on imenuje -MacBride report: many voices, one world -pronai probleme koji postoje u masovnim medijima i rijetit ih -mediji su centralizirani u zapadnim razvijenim zemljama te postoji disbalans u protoku informacija----cilj je pojaati nacionalne medije -80%radiofrekvencija raspolae mali broj zemalja -80%medija dre 4 medijske kue -govori se i o zatiti novinara -zatita batine dijeli se na: a) Kulturnu b) Prirodna c) Nematerijalna

4. SVJETSK ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (WHO)

-pretea Meunarodnog ureda za javnu higijenu -osnovana 1947. Godine -sjedite Organizacije je eneva -temeljna zadaa je ostvarenje najvie razine zdravlja za sve narode -utemeljitelj: Andrija tampar -lansvo je otvoreno za sve drave svijeta -poznaje sankciju male suspenzije tj.gubitka prava glasa -tri glavna organa su: a) Svjetska zdravstvena skuptina -ine delegati svih lanova organizacije -sastaju se jednom godinje na redovitom zasjedanju b) Izvrni odbor -sastavljen je od 34 osobe koje je imenolao 334 drave lanice Odbora koja izabire Skuptina -izabiru se na mandat od 3 godine i sastaju se dva puta godinje c) Tajnitvo -administrativni organ -sastavljen od glavnog ravnatelja i osoblja -uz glavne organe mogua su i pomoni organi -potpisan ugovor s Atomskom organizacijom da posljedice od nuklearnog zraenja ne potpadaju pod jurisdikciju WHO-a

5. ME. ORGANIZACIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO (ICAO) -osnovana u Chicagu 1944.godine na Meunarodnoj konferenciji za civilno zrakoplovstvo

-osnovana radi unapreenja i poveanja sigurnosti zranog prometa -sjedite je u Montrealu -sastoji se od tri glavna organa:
a) Skuptina

-sastoji se od delegacija svih drava -sastaje se jednom u tri godine -svaka drava ima jedan glas b) Vijee -sastavljeno je od 36 drava lanica koje imenuje Skuptina -izabire svog predsjednika na mandat od tri godine c) Zrakoplovna komisija -ini 19 lanova imenovanih od Vijea -razmatra i daje preporuke Vijeu o usvajaju ii izmjenama priloga Konvencije

-definira protokol za avionske neree -Kyoto protokol-emisije iz aviona u me.prometu nisu dio ovog protokola, ve samo emisije iz nacionalnog prometa

6. SVJETSKA POTANSKA UNIJA (UPU) -sjedite: Bern, aslubeni jezik je francuski -osnovana je 1874.godine -jedna od prvih funkcionalno zasnovanih me.organaizacija(Komisija za Rajnu, Me.unija za telekomunikacije) -naela potanske unije: da se prijevoz naplauje jednako-vie ne vrijedi

sve potanske poiljke se tretiraju jendako -prije osnivanja, marka se je morala kupiti u svakoj dravi kroz koju je poiljka prola -ureuje INTERNATIONAL REPLAY CUPON-prije nije postojala mogunost vraanja pisma-kupuje se i prilae kupon kojim se kupuje marka i pismo vraa -sastoji se od etiri organa: a) Kongres b) Upravno vijee c) Vijee za potanke djelatnosti -operativni organ d) Meunarodni ured -administrativno tehniki organ -organizacija izdaje marke -alnice su sve drave alnice UN-a, no 3 podruja nemaju punopravno lanstvoTajvan(preko Kine), Somalija i Sjeverni Cipar-vri promet preko tree zemlje i nema mogunost povratka pisma 7. MEUNARODNA UNIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE (ITU)

-takoer jedna od najstarijih suvremenih me.organizacija -osnovana je 1865.godine u enevi pod nazivom Svjetska telegrafska unija -zadaa joj je koordinacija globalne uporabe radio frekvencija, promovira me.suradnju te mir is igurnost meu dravama -radi na poboljanju telekomunikacijske infrastrukture -organizira forume i konferencije -djeluje na tri polja:

a) Radiokomunikacija b) Standardizacija c) Razvoj -lanstvo je otvoreno za sve drave 8. SVJETSKA METEROLOKA ORGANIZACIJA (WMO) -osnovana je u Washingtonu 1947.godine -sjedite joj je u enevi -promicaje me.suradnje i uspostava me.mree za meteoroloka, ali i hidroloka i druga geofizika promatranja -uspostava i odravanje centara za obavljanje meteroloke slube -sastoji se od: a) Svjetski meteroloki kongres -plenarni organ i najvii organ b) Izvrno vijee -izvrni organ i zasjeda 1 godinje c) Regionalne meteroloke udruge -sastavljene od drava lanica Organizacije koje pripadaju pojedinoj regiji d) Tehnike komisije -sastavljene su od tehnikih eksperata e) Tajnitvo

-zaduena za objavljivanje me. atlasa oblaka, praenje razvoja meterologije i hidrologije, bavi se problemima klimatskih promjena i na zatiti od prirodnih katastrofa

9. MEUNRODNA POMORSKA ORGANIZACIJA (IMO) -osnovana je 1948 godine pod nazivom Meuvladina pomorska savjetodavna organizacija -sjedite je London -suradnja drava na polju pomorske plovidbe, razvijanje meunarodnih standarda sigurnosti na moru, zatita okolia (Oslo-isputanje staklenikih emisija prekomorskih brodova) -Svjetsko pomorsko sveuilite -Konvencija o sigurnosti putnika na moru-SOLAS iz 1914.godine Kontrola domae luke -me.kod signala

9. ORGANIZACIJA UN-a ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ (UNIDO) -sjedite je u Beu, a osnovana je 1979.godine -promicanje i ubrzavanje industrijskog razvoja zemalja u razvoju, kao i suradnje na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini -ekoloki prihvatljiva industija -borba protiv siromatva -kriza 1993-1997-istupile SAD i Rusija

10. MEUNARODNI FON ZA POLJOPRIVREDNI RAZVOJ (IFAD) -sjedite je u Rimu, a osnovana je 1976 godine -smanjenje siromatva u rulalnim krajevima -lanstvo je otvoreno svakoj dravi

-postoji i mogunost povlaenja iz lanstva uz otkazni rok od 6 mjeseci

11. SVJETSKA ORGANIZACIJA ZA INTELEKTUALNO VLASNITVO (WIPO) -sjedite je u enevi, a osnovana je 1967.godine -zadaa je promicanje me.zatite intelektualnog vlasnitva kroz suradnju meu dravama kao i kroz suradnju u me.organizacijama -lanstvo je otvoreno za sve drave lanice Parike ili Bernske unije ili UN-a -glavni organi su: a) Opa skuptina b) Konferencija c) Koordinacijski odbor d) Meunarodni ured 12. SVJETSKA ORGANIZACIJA ZA TURIZAM (UNWTO) -Sjedite je u Madridu, a nsatala je 1975 godine, a 2005.godine postala je specijaliziranom ustanovom UN-a -Temeljne zadae: a) promicanje i razvoj turizma kao doprinosa ekonomskom razvoju, razumijevanju meu narodima, miru, te potovanju i unaprjeenju ljudskih prava i temeljnih sloboda
b) sakupljanje statistikih podataka o svjetskom turizmu

-lanstvo je podijeljeno na punopravno i pridrueno -tri glavna organa: a) Opa skuptina b) Izvrno vijee c) Tajnitvo

13. MEUNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKU ENERGIJU (IAEA)

-sjedite joj je u Beu, a osnovana je 1956.godine -temeljne zadae: a) Promocija koritenja nuklearne energije u ne ratne svrhe b) Zatita od radijacije -drave lanice se ne moraju pridravati odredbi o nuklearnoj energiji -regionalna sjedita: Toronto i Tokio -sjedita za vezu: New York i eneva

14. SVJETSKI PROGRAM ZA HRANU -sjedite: Rim -temeljne zadae: distribucija hrane

15. MEUNARODNI MONETARNI FOND (MMF) -sjedite: Washington -nastala je 1944 godine u Breton Woodsu i ima 187 zemalja lanica -temeljne zadae: a) Financiranje ekonomskog razvoja b) promicanje meunarodne monetarne suradnje c) olakavanje uravnoteenog rasta meunarodne trgovine d) unaprjeenje zaposlenosti e) ostvarenje monetarne stabilnosti f) uspostava meunarodnog platnog sustava g) podizanje ivotnog standarda u dravama lanicama -predvia disciplinske sankcije prema dravama lanicama zbog povrede lanskih obveza -glavni organi su: a) Odbor guvernera -sastavljen od guvernera svih drava lanica

b) Izvrni odbor -odgovoran za poslovanje


c) Glavni ravnatelj i njegovo osoblje

16. SVJETSKA BANKA (WB) - grupa svjetske banke: a) Meunarodna banka za obnovu i razvoj -davanje zajmova,unaprijeenje me.trgovine b) Meunarodno udruenje za razvoj -promicanje ekonomskog razvoja c) Meunarodna financijska korporacija -unaprijeenje razvoja i poticanje rasta privatnog poduzetnitva,posebice u zemljama u razvoju d) Agencija za jamstvo mnogostranih ulaganja -poticanje meunarodnih ulaganja posebice u proizvodne svrhe e) Meunarodni centar za rjeavanje investicijskih sporova -mirno rjeavanje investicijskih sporova izmu drava lanica s jedne i dravljana drugih drava s druge strane 17. SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA (WTO) -osnovana je sporazumom iz Marrakesha 1994.godine Sjedite u enevi -temeljne zadae: a) Poboljanje institucionalnih trgovinskih odnosa izmeu drava lanica b) Pravno ureenje trgovinskih odnosa c) Sjedite pregovora -lanstvo je otvoreno drava lanicama GATT-A, ali is vim ostalim dravama

REGIONALNE ORGANIZACIJE

VIJEE EUROPE

- nastaje krajem 2.svjetskog rata (11 osnivaa..V.B.,Irska...) 1949. -danas ima 47 lanova, - sjedite: Strasbourg -vrlo iroko geografski orijentirana -Statut Vijea Europe usvojen je u Londonu 5.svibnja 1949.godine - Vatikan, Bjerorusija i Kazahstan nisu lanice (Vatikan-teokracija, Bjelorusija-ne potuje ljudska prava)

Uloga Vijea Europe: a) vladavina prava- 2oo konvencija b) kulturna kooperacija c) potivanje ljudskih prava -nema mogunost donoenja obvezujuih odluka -lanice donose konvencije koje su obvezujue samo za lanice koje su to donijele Dva glavna tijela: 1) ODBOR MINISTARA-(Vijee ministara-Vijee EU)

-plenarni organ -svaka drava imenuje po jednog predstavnika u Odbor ministaraobino ministar vanjskih poslova -njihove odluke osim kao preporuke djeluju i kao obvezujue odluke 2) PARLAMENTARNA SKUPTINA -plenarni organ -broj delegata svake drave je naelno proporcionalan broju stanovnitva -donose preporuke Tri glavne institucije: 1 ) Europski sud za ljudska prava 2) Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe

3) Povjerenik za ljudska prava -od 2011. Veliko rezanje fondova Vijea Europe -Vijee Europe je prihvatilo europsku zastavu i himnu -ima mjesto promatraa u UN-a TAJNITVO VIJEA EUROPE - bira Skuptina na prijedlog ministara( na 5godina) -koordinacija tijela Vijea Europe -tajnika i njegova zamjenika imenuje skuptina, na prijedlog Odbora ministara 2 glavna tijela:
1.

Vijee ministara

- izvrava odluke Europskog suda za ljudska prava -sastoji se od ministara vanjskih poslova drava lanica,a oni imaju zamjenike i strane predstavnike -meuvladina
2.

Parlamentarna skuptina

- lanovi parlamenata drava( 642 lana) -ne daju obvezne odluke,bave se istraivanjem i davanje preporuka

3 institucije 1. Kongres Vijea Europe - stalno tijelo od 1994.g -bavi se lokalnim i regionalnim razvojem, daje miljenja i preporuke Vijeu ministara i Parlamentarnoj skuptini 2. Europski sud za ljudska prava - utemeljen konvencijom -slui kao medij za nadgledanje - temeljne slobode -uz 47 sudaca, mogu suditi u nekoliko razliitih Vijea -protokol 14. uvedene promjene,ali je Rusija to blokirala

-dozvoljeno da sude 3 suca - tuitelj je pojedinac( fizika ili pravna osoba) -tuenik je uvijek DRAVA! -kazne drave nisu velike,vie su satisfakcija -Rusija pristala na reformu ako ima svog predstavnika;suca oko rjeavanja sporova oko nje -SVE DRAVE MOGU BITI POTPISNICE KONVENCIJE!!

Vano je razlikovati!!!!! Vijee Europe - posebna organizacija sama za sebe, ime organizacij Europsko vijee -tijelo organizacije unutar EU -nije pravna institucija,a li ima bitnu politiku ulogu - sastoje se 4 puta godinje -efovi drava unutar EU + prestavnici Vijea Europe +predstavnici Europske komisije -raspravlja o pitanjima ope politike -ne donosi odluke Vijee EU- Vijee ministara: -unutar EU -zakonodavno tijelo organizacije - jedan od instituta EU - 27 ministara; mijenjaju se po temama -najvaniji institut EU -predstavlja interese drava lanica

EUROPSKA UNIJA -regionalna organizacija nastala na temeljima triju europskih organizacija: 1. 2. 3. Europske zajednice za ugljen i elik Europske atomske zajednice Europske ekonomske zajednice

-uvelike prelazi okvire UN-a i Lige Naroda -Zemlje lanice moraju ispunjavati obveze na temelju zakona -Zemlje prenose svoje ovlasti na EU

-NASTANAK: 1952.ugovor iz Pariza-osniva se Europska zajednica za ugljen i elik 1958. ugovor iz Rima- Euroatom 1993. ugovor iz Maastrichta- EZU, EEZ i Euroatom se ujedinjuju u EU 1997. ugovor iz Amsterdama- spominjanje ljudskih prava- prava EU 2003. ugovor iz Nice 2009. ugovor iz Lisabona pravni subjektivitet +4 slobode- ljudi, roba, usluga, kapitala

GLAVNA TIJELA i KOMPETENCIJE EU: a) b) c) d) IZVRNA VLAST ( Komisija+ Europsko Vijee) ZAKONODAVNA VLAST ( Parlament +Vijee EU) SUDSKA VLAST ( Europski sud pravde) MONETARNA POLITIKA ( ECB- Frankfurt)

EUROPSKO VIJEE

- sjedite: Bruxelles -vrhovni politiki autoritet -zasjeda :4 puta godinje, prvi puta 1961. - ne osniva se ugovorima -sastav: voe drava lanica -predsjednik se bira na razdoblje od 2,5 godine sa mogunou produetka -tek 2009.godine postalo tijelo EU, do tad neformalno tijelo: -2009. godine dobilo ovlasti institucionalizirano Ugovorom iz Lisabona -ovlasti ;
1.

definira opu politiku EU odreuje smjer europske integracije

2.

3. pregovara o sporazumima 4. ratificira vane dokumente 5. sugerira vanjsku politiku 6. imenuje vlastitog predsjednika, predsjenika Europske komisije, te Visokog predstavnika

-mogu suspendirati zemlje -nema direktnu zakonodavnu mo -Passarelle klauzula

Europska komisija -Sjedite: Bruxelles -Sastav: 27 lanova -izvrna vlast, predstavlja EU

-nain izbora lanova Komisije, 23 000 zaposlenih, 2000 prevoditelja -struktura: 24 odjela -izvrne : smanjenje Lisabonskim ugovorom -inicira donoenje zakona -zakonodavne: 1)sastavlja zakonske akte 2) zakonodavna inicijativa 3) implementacija prava EU 4) implementacija budeta EU 5) tui pred Europskim sudom pravde -predstavlja EU pred drugim akterima meunarodnog prava

Europski parlament -predstavlja narod -tajnitvo: Luksemburg -plenarna zasjedanja: Strassbourg- 4 dana, 12 puta godinje -sastanci vijea- Bruxelles -nema mo inicijative zakona -odluuje o vanjskoj politici -donoenje zakona : a) obini (suodluivanje) uredbe i direktive b) specijalni postupak suglasnosti, -savjetodavni postupak

-Lisabonski ugovor izjednaio zakonodavnu mo parlamenta i Vijea, Parlament odluuje o pitanjima EU prorauna

Vijee Europske Unije- Vijee ministara

-sastoji se od 27 nacionalnih ministara koji vrairaju zavisno o temi (ako je rije o poljoprivredi dolaze ministri poloprivrede..) -predsjednitvo- sada Maarska- rotira se svakih 6 mjeseci 3 drave surauju -ima glavnog tajnika administracija -345 lanova ukupno -visoki predstavnik

Europska centralna banka -Sjedite: Frankfurt -odreuje europsku monetarnu politiku i odrava stabilnost cijena ( inflacija do 2 % ) -osnovana ugovorom iz Amsterdama - ovlasti: 1) implementacija monetarne politike 2) izdavanje mjenice 3) odravanje stabilnosti cijena u Eurozne TIJELA EUROPSKE UNIJE:
1. EKONOMSKO I SOCIJALNO VIJEE pripomo Vijeu i Komisiji, lanovi se

biraju na period od 4 godine 2. EUROPSKA INVENSTICIJSKA BANKA


3. EUROCON-policija 4. EUROPSKI PRAVOBRANITELJI- Strasbourg, ovlasti : rjeavanje individualnih

pritubi na neku od institucija EU


5. EPSO- sluba za ljudske resurse, odluke nisu pravno obvezujue

Vrste zakonodavnih akata EU : 1) PRIMARNO PRAVO osnivaki ugovori (Rim, Pariz, Maastricht, Lisabon)

2) SEKUNDARNO PRAVO- pravo institucija EU a) obvezujue odluke, b) neobavezujue A) OBVEZUJUE ODLUKE: 1- UREDBE- najvia pravna snaga -uredbe imaju NEPOSREDAN UINAK- direktno ostvaruju obvezu na drave lanice, uinak moe biti VERTIKALAN- onaj koji se odvija izmeu pojednaca i drave lanice- na temelju neeg osoba moe tuiti drave ili organizacije HORIZONTALAN UINAK- jedna osoba moe tuiti drugu pred sudom 2-DIREKTIVE- razlikuju se od uredbe po tome to uredbe vrijede za sve drave lanice od trenutka donoenja i ne moraju se implementirati u nacionalno pravo, ali dolazi iznad Ustava -direktiva ostavlja lanovima na izbor nain na koji e doi do cilja, ne vrijedi odmah ve se daje rok od nekoliko godina u kojima e se postii cilj -drava je vezana direktivom tek kada istekne rok za implementaciju 3. ODLUKE- vrijedi za one koje je donesena

B) NEOBVEZUJUE ODLUKE: 1MILJENJA 2PREPORUKE

DIREKTNA I INDIREKTNA DISKRIMINACIJA -DIREKTNA- kada netko stavlja osobu u inferioran poloaj na temelju spola,rase.. -INDIREKTNA- prikrivena ( npr. Stavljanje uvjeta za posao koji moe ispuniti samo mukarac..)

SUD PRAVDE EUROPSKE UNIJE -sjedita : Luksemburg 1.EUROPSKI SUD PRAVDE (ECJ)

2.GENERALNI SUD (GENERAL COURT) 3.TRIBUNAL ZA SLUBENIKE (CIVIL SERVICE COURT) -bave se jednakom primjenom zakona u svim dravama EU -bave se interpretacijom Europskog prava, osiguranja jednake primjene EU prava u dravama lanicama i praenje obveza drava lanica da se podvrgnu pravu EU 1. EUROPSKI SUD PRAVDE - 27 sudaca- 1 iz svake drave lanice i on imenovanjem gubi vezu s dravom iz koje dolazi,treba biti neutralan -supranacionalno tijelo -11 pravobranitelja (Advocate General), donose miljenja prije nego sud donese presudu -miljenja su neobavezujua, ali vana, donose miljenja samo kada se treba potvrditi neto novo (vrijedi od 2003.); novo pravno pitanje -prije je bilo 6 pravobranitelja, Lisabonskim ugovorom je dignut broj na 11; 6 prvobitnihV.B, panjolska, Poljska, Italija, Francuska, Njemaka su stalni a ostali se rotiraju -sudi se u Vijeima od 3,5 i 13 sudaca,biraju se na 6 godina, mogu biti ponovno birani, a predsjednika biraju meusobno 2.GENERALNI SUD -27 sudaca -sud prve instance-ime prije Lisabonskog ugovora -zadaa je eliminirati velik broj predmeta; rjeavati pitanja kompeticije na tritu, ekonomska pitanja -moe se dati alba na Europski sud pravde -uvijek se sudi u Vijeima po 3 suca,ukupno ima 8 vijea 3.TRIBUNAL ZA JAVNE SLUBENIKE -sudi sporove izmeu EU institucija i njihovih djelatnika - samo radno pravo izmeu slubenika i institucija -7 sudaca

UGOVOR IZ LISABONA

-nastao na temelju ustavnog ugovora -glavne promjene: a) -predsjednik Europskog vijea b) -povelja ljudskih prava c) -ukidanje strukture tri stupa d) -Europsko vijee postaje punopravna institucija e) jaanje Europskog parlamenta -smanjen s 63000 na 12 800 rijei- trei najvei ugovor iza indijskog i jugoslavenskog ustava -mijenja ugovore iz Rima, Maastrichta i Povelju prava (bila je dio Ustava, a sada je sa strane)sad ima snagu osnivakog ugovora -nema strukturu 3 stupa- Europska zajednika vanjska i sigurnosna politika, europska zajednika politika, i pitanja pravosua i politike- stupovi se spajaju Europsko Vijee dobiva jednog Prdesjednika-ukida se rotacija

ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (OSCE) -sjedite: Be -lanstvo: 56 drava -prostire se na 3 kontinenta -osnovan na temelju Povelje UN-a glava VIII -3500 zaposlenih -zadae: 1.prevencija sukoba 2.upozoravanje na sukobe 3.rehabilitacija nakon sukoba -tijela OSCE-a: 1. Summit

- najvanije tijelo,nalazi se svakih par godina -dolaze predstavnici svih lanica -donose se rezolucije i odluke vezane za politiku organizacije 2. Ministarsko vijee -sastaju se ministri vanjskih poslova drava lanica - raspravlja se o svim pitanjima 3. Visoko vijee -uspostavljeno 1994. godine u Budimpeti i zamijenio je Odbor visokih dunosnika -bavi se pitanjima trita, okolia i slino te unapreivanjem u tranzicijskim zemljama 4. Stalno vijee -sastavljeno od stalnih predstavnika drava OSC-a 5. Forum za sigurnosnu suradnju 6. Parlamentarna skuptina -oformljena je 1992.godine -sudjeluje 300 parlamentaraca, donose rezolucije o opoj politici i smjernicama 7. Troika -sastavljena od tri lana i od predstavnika predsjedavajue drave lanice u Ministarskom vijeu -rotiraju se po 4 mjeseca predsjednitvo OSCE-a. 8. Tajnitvo -spona OSCE-a s drugim meunarodnim organizacijama -Ured za demokratske institucije i prava ovjeka Sjedite: Varava Promatranje izbora Demokratski razvoj Ljudska prava

-Predstavnik OSCE-a za slobodu medija

Sjedite: Be Sloboda izraavanja Sloboda tiska

Visoki predstavnik za prava manjina

NATO -osnovano 1949.godine -Sjedite: Bruxelles -nastao kao odgovor na irenje komunizma -temeljne znaajke- zajednika obrana; napad na jednu lanicu znai napad na SVE -Albanija i Hrvatska zadnje su ule u NATO -tijela : 1. Sjevernoatlansko vijee-vrhovni organ 2. Parlamentarna skuptina

AFRIKA UNIJA -sljedbenica Organizacije afrikog jedinstva -lanstvo: 53 drave -sjedite : Addis, Abeba -temeljne zadae: 1. Ubrzavanje socio-ekonomske integracije 2. postizanje mira i sigurnosti 3. promoviranje ljudskih prava i demokracije 4. ostvarenje mira i solidarnosti 5. zatita interesa afrikih zemalja u meunarodnoj zajednici ORGANIZACIJA AMERIKIH DRAVA (OAS) -osnovana Poveljom Organizacije amerikih drava -sjedite: Washington

-lanstvo: 35 drava - 1820.godina Bolivare zastupa ideje stvaranja organizacije -temeljne zadae: 1. Promicanje mira i sigurnosti 2. Ouvanje suverenosti 3. Gospodarske, socijalne i kulturna suradnja - udruuju se zbog utjecaja komunizma -tijela : 1.Opa skuptina-plenarno tijelo, 1 godinje sastanci 2. Savjetodavni sastanci ministara vanjskih poslova 3. Stalno vijee 4.Meuamerika komisija za ljudska prava 5.Meuameriki pravni odbor 6. Tajnitvo -Kuba nije lanica -Kanada je naknadno ula

ARAPSKA LIGA -sjedite: Kairo, osnovana 1945 -lanstvo: 22 drave -temeljne zadae: 1. Jaanje suradnje
2. Odravanje nezavisnosti 3. Koordinacija vanjskih politika drava lanica

-zajedniko trite -tijela: 1. Vijee- plenarni organ, sastaje se 2 puta godinje(u oujku i rujnu) 2. stalno tajnitvo- administrativno tijelo

-svaka drava ima 1 glas i samo je odgovorna za onog koji glasa ASEAN -sjedite: Jakarta -lanstvo: 10 drava -ASEAN ( Indija, Australija, Novi Zeland) + 3 (Japan, J.Koreja, Kina) -protivljenje SAD i Japana -sklopljeni ugovori -smanjen utjecaj velikih sila -promicanje ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja -promicanje mira i sigurnosti -tijela: 1. ASEAN SUMMIT 2. East Asia Summit
a) 3. Regionalni forum- 26 drava, ekonomska i zatita ljudskih prava

MEUNARODNE NEVLADINE ORGANIZACIJE(NGO) -meunarodne organizacije u irem smislu ukljuuju a) Meuvladine organizacije (u kojima su lanovi javni akteri MO) b) Me. nevladine organizacije (u kojima su lanovi iz javnog i privatnog sektora:mogu okupljati nac.nevladine organizacije,udruge kao i pojedince) -ne postoji definicija INGO-a, ali postoje uvjeti koji moraju biti ispunjeni 1. Podruje od najmanje 6 drava 2. Moraju biti neprofitne 3. Financirati se iz najmanje 1 drave 4. Moraju se baviti me.aspektom

5. Mora biti sukladno Povelji UN-a

-INGO se najee sastoje od nacionalnih udruga -sloene INGO: 1. Krove organizacije (UMBRELLA ORG.) -sastoje se od vie INGO (me.udruga)
2. Meunarodni Crveni kri

a) Meunarodni odbor Crvenog kria b) Me.federacija nacionalnih drutava Crvenog kria i Crvenog polumjeseca c) Nacionalna drutva Crvenog kria i Crvenog polumjeseca -oni su ravnopravni, a u krovnim organizacijama jedan je glavni -Henri Dumant-vicarski bankar je osniva Crvenog kria

-iznimke od pravila lanstva iz reda privatnog sektora a) Na one koje u svom lanstvu ukljuuju nac.udruge, pojedince i dravna tijela -Meunarodna unija lokalne vlasti -bavi se demokratizacijom i sastanenjem lokalnih vlasti u svrhu prenoenja znanja b) Na one ije lanove imenuju drave -Interparlamentarna unija -sjedite je u enevi -nastala je 1889.godine -sudjeluju zastupnici parlamenata -lanovi imenovani od drave ali ulaskom nisu vie formano vezani za dravu c) Hibridne, odnosno kvazi me.organizacije -sadri lanove iz privatnog sektora i dr.vlasti, no lanovi dravne uprave nisu samostalni, ve i dalje zastupaju interese nekog tijela, nema odnosa podreenosti d) Na one ije je osnivanje i postojanje iznimno izravno ovisno od vladinih sektora

-udruge osnovane od tijela dravne vlasti i i dalje ovise od njega 1. Nastale od drave -INTERPOL -2.najvea svjetska organizacija -188 lanova -sjedite u Lyonu -osnovana u Beu(meu meu osnivaima je i bila Jugoslavija) -prva konferencija u 20.stoljeu,1924.godine 2. Vladine nevladine organizacije(GNGO) -marioneta drave -nisu nevladine u djelovanju

UNIJA MEUNARODNIH ORGANIZACIJA (UAI)

-sjedite je u Bruxellsu -obuhvaa rad.meunarodnih organizacija bavi se koordinacijom rada me.organizacija(da im se rad ne bi poklapao)