You are on page 1of 26

************************************ T TNG H CH MINH thi gm 1 cu;. Mi cu 5 im Sinh vin khng s dng ti liu khi lm bi.

. Cu 1 : Trnh by ngun gc hnh thnh ca t tng H Ch Minh. ngha ca vic hc tp v nghin cu t tng H Ch Minh i vi bn thn. Cu 2 : Ti sao ni s ra i ca t tng H Ch Minh l tt yu khch quan? V sao trong giai on hin nay, ng v Nh nc ta li pht ng phong tro: Hc tp v lm theo tm gng o c ca Ch tch H Ch Minh. Cu 3 : Phn tch ngun gc t tng ca t tng H Ch Minh. Trong cc ngun gc , ngun gc no gi vai tr quyt nh, v sao? Cu 4 : Trnh by nhng lun im c bn ca t tng H Ch Minh v vn dn tc. Vn dng t tng ny vo cng cuc i mi hin nay nc ta. Cu 5 : Phn tch lun im ca t tng H Ch Minh v: c lp, t do l quyn thing ling, bt kh xm phm ca tt c cc dn tc. Trong giai on hin nay, chng ta phi lm g gi vng quyn c lp t do ca t nc. Cu 6 : Phn tch t tng H Ch Minh v vn : Ch ngha dn tc l mt ng lc ln ca cc nc ang u tranh ginh c lp. T , lin h vi trch nhim ca bn thn trong vic gi vng nn c lp, t do ca t nc. Cu 7 : Hy phn tch con ng hnh thnh t duy ca H Ch Minh v ch ngha x hi? T , lin h vi nhn thc ca bn thn v vn ny. Cu 8 : So snh nhng c trng bn cht ca ch ngha x hi theo t tng H Ch Minh vi nhng c trng c bn ca ch ngha x hi Vit Nam trong cng lnh xy dng t nc thi k qu i ln ch ngha x hi. Cu 9 : Trnh by t tng H Ch Minh v nhng mc tiu, ng lc ca ch ngha x hi. Cu 10 : Trnh by nhng lun im c bn ca t tng H Ch Minh v vn i on kt dn tc. Cu 11 : Ti sao ni: i on kt dn tc l vn c ngha chin lc bo m thnh cng ca cch mng. Lin h vi thc tin cch mng nc ta. Cu 12 : Phn tch t tng H Ch Minh v mt nh nc ca dn, do dn, v dn. Chng ta phi lm g xy dng c nh nc trong sch, vng mnh. Cu 13 : Trnh by t tng H Ch Minh v mt nh nc php quyn c hiu lc php l mnh m. Vn dng t tng ny vo cng cuc i mi hin nay nc ta. Cu 14 : Phn tch nhng phm cht o c c bn ca con ngi Vit Nam trong thi i mi. Lin h vi nhn thc v thc tin ca bn thn. Cu 15 : Phn tch nhng nguyn tc xy dng o c mi theo t tng H Ch Minh. Lin h vi nhn thc v thc tin ca bn thn

TRIT HC MC-LNIN thi gm 1 cu;. Mi cu 5 im Sinh vin khng s dng ti liu khi lm bi. Cu 1 : Trit hc l g? Nhng ni dung c bn ca vn c bn ca trit hc ? T lin h vi nhn thc v thc tin ca bn thn. Cu 2 : Hy nu v phn tch ni dung nh ngha vt cht ca Lnin? T rt ra ngha phng php lun ca n? Cu 3 : Phn tch ngun gc v bn cht ca thc? T , xc nh vai tr ca tri thc khoa hc i vi i sng x hi? Cu 4 : Phn tch mi quan h bin chng gia vt cht v thc trong i sng x hi? T , rt ra ngha phng php lun ca n v lin h vi thc tin ca nc ta Cu 5 : Trnh by ni dung c bn ca nguyn l v mi lin h ph bin v nguyn l v s pht trin? T , rt ra ngha phng php lun ca n v lin h vi thc tin ca bn thn. Cu 6 : Phn tch mi quan h bin chng gia ci chung v ci ring? Lin h vi nhn thc v thc tin ca bn thn. Cu 7 : Trnh by ni dung c bn ca quy lut t nhng thay i v lng dn n nhng thay i v cht v ngc li? ngha phng php lun ca n v lin h vi thc tin. Cu 8 : Trnh by ni dung c bn ca quy lut thng nht v u tranh ca cc mt i lp? ngha phng php lun v thc tin ca n. Cu 9 : Trnh by ni dung c bn ca quy lut ph nh ca ph nh? ngha phng php lun v thc tin ca n. Cu 10 : Thc tin l g? Phn tch vai tr ca thc tin i vi nhn thc. T , ph phn nhng quan im sai lm v vn ny ? Cu 11 : Trnh by con ng bin chng ca s nhn thc chn l, nhn thc hin thc khch quan. T , ph phn nhng quan im sai lm v vn ny. Cu 12 : Trnh by ni dung c bn ca quy lut quan h sn xut phi ph hp vi tnh cht v trnh pht trin ca lc lng sn xut ? Vn dng quy lut ny vo thc tin cch mng nc ta hin nay ? Cu 13 : Phn tch mi quan h bin chng gia c s h tng v kin trc thng tng. c im ca c s h tng v kin trc thng tng trong thi k qu i ln ch ngha x hi nc ta. Cu 14 : Hnh thi kinh t - x hi l g ? Hy lm r cu ni ca Mc : Ti coi s pht trin ca nhng hnh thi kinh t - x hi l mt qu trnh lch s t nhin ? T , vn dng vo vic xy dng hnh thi kinh t - x hi nc ta hin nay ? Cu 15 : Phn tch mi quan h bin chng gia tn ti x hi v thc x hi ? T rt ra ngha phng php lun ca n v ph phn nhng quan im sai lm v vn ny ? Cu 16 : Trnh by quan im ca trit hc Mc v con ngi v bn cht con ngi ? Theo anh/ch chng ta cn phi lm g con ngi c pht trin ton din. Ngy 10 thng 01 nm 2011

CU 1: TRIT HC L G? TRNH BY NI DUNG CA VN C BN CA TRIT HC? NGHA CA N VI NHN THC V THC TIN CA BN THN. a) Trit hc l gi? Theo quan im ca Trit hc Mc-Lnin th trit hc l h thng cc quan nim chung nht ca con ngi v th gii, v vai tr ca con ngi i vi th gii v l ht nhn l lun v th gii quan. b). Nhng vn c bn ca trit hc: Trong tc phm Lt vch Phoibch v s bo co chung ca trit hc c in c, ngghen vit: Vn c bn ln ca mi trit hc hin i l vn gia t duy v tn ti. Vn c bn ca trit hc c hai mt : Mt th nht tr li cu hi, thc hay vt cht, tinh thn hay gii t nhin, ci no c trc, ci no c sau v ci no quyt nh ci no? Mt th hai tr li cu hi, con ngi c kh nng nhn thc c th gii khch quan hay khng? Mi quan h gia vt cht v thc l vn c bn ca trit hc: Bi v, vt cht v thc l hai phm tr rng ln nht ca trit hc v ng thi n cng l ni dung c bn nht c xc nh trong i tng nghin cu ca trit hc. Gii quyt mi quan h gia vt cht v thc l mt tiu chun phn bit s ging nhau, khc nhau gia cc trng phi trit hc, gia trit hc v khoa hc. Gii quyt mi quan h gia vt cht v thc l c s l lun chung v th gii quan v phng php lun ca trit hc. c). ngha ca n vi nhn thc v thc tin ca bn thn: T lm. Cu 2.Ni dung nh ngha vt cht ca Lnin *Hon cnh ra i nh ngha vt cht ca Lnin. -Ch ngha duy tm tn cng ch ngha duy vt xung quanh phm tr vt cht. Cc nh vt l vi m th ri vo khng hong trc nhng pht minh vt l ca mnh v ch ra rng ko phi vt cht tiu tan mt m ch c gii hn hiu bit ca con con ngi v vt cht l tiu tan ngha l ci mt i khng phi l vt cht m ch l gii hn nhn thc ca con ngi v kt cu ca n m thi.Mc du vy CN duy vt c ngha to ln trong cuc u tranh chng li quan nim ca ch ngha duy tm coi c s u tin ca tt c mi tn ti l thc hoc coi vt cht ch l sn phm ca nim tuyt i. nh ngha.Vt cht l mt phm tr trit hc dng ch thc ti khch quan c em li cho con ngi trong cm gic c cm gic ca chng ta chp li sao chp li phn nh v tn ti v khng ph thuc vo cm gic. Phn tch. Vt cht l phm tr ca trit hc dung ch thc ti khch quan c em li cho con ngi trong cm gic Vt cht l phm tr trit hc c ngha l vt cht c nh ngha theo trit hc l ngha khi qut nht ,chung nht ,rng nht l ngha ca ton b hin thc ch ko phi c hiu theo ngha thng thng. Vt cht l phm tr trit hc ch thc ti khch quan (hin thc khch quan,th gii khch quan) c em li cho con ngi trong cm gic iu c ngha l. -Vt cht bao gm tt c cc s vt hin tng ,quan h ,qu trnh .tn ti xung quanh chng ta,c lp vi thc ca chng ta v khi tc ng ln cc gic quan th c kh nng sinh ra cm gic. -Vt cht dng ch thc ti khch quan Thc ti khch quan(vt cht )l ci c trc cm gic( thc) l ci c sau ,vt cht quyt nh thc.-> gii quyt c vn th nht ca trit hc l tr li cu hi vt cht hay thc ci no c trc ci no quyt nh ci no.

-Cm gic chp li chp li:Cm gic c gi tr nh l bn sao ca nguyen bn l thc ti khch quan.Cm gic hay t duy, thc ca con ngi chng qua ch l s phn nh v thc ti khch quan. -Con ngi c kh nng nhn thc c th gii quan-> Gii quyt dc vn th 2 ca trit hc l con ngi c kh nng nhn thc dc th gii quan hay ko. S tn ti ca thc ti khch quan l khng l thuc vo cm gic .C ngha l Lenin khng nh tnh khch quan ca vt cht v t phn bit dc n vi thc. Vt cht ci tn ti khch quan bn ngoi thc ,ko ph thuc vo thc. Vt cht ci gy nn cm gic con ngi khi bng cch no (trc tip hay gin tip )tc ng ln gic quan cua con ngi. Vt cht ci m t duy cm gic , thc chng qua ch l s phn nh ca n. *Phng php lun. -nh ngha vt cht ca Lenin gii p 1 cch khoa hc cc vn c bn ca trit hc v phn phn nhng quan im sai lm ca trit hc duy tm ,tn gio v vt cht cng nh bc b thuyt khng th bit. NVC ca Lenin tip thu c ph phn nhng quan im ng ca ch ngha duy vt trc y v ng thi khc phc nhng thiu st v hn ch ca n c ngha ngha v mt th gii quan,phng php lun i vi khoa hc c th khi nghin cu vt cht. NVC ca Lenin cho php xc nh ci g l vt cht trong XH c th gii thch ngun gc ,bn cht v cc quy lut khch quan cu XH. NVC ca Lenin m ng cho cc nh khoa hc nghin cu th gii v cng v tn. CU 3: PHN TNH NGUN GC V BN CHT CA THC. T XC NH VAI TR CA TRI THC KHOA HC TRONG SN XUT V I SNG. 1. Ngun gc thc: thc ch c con ngi 1.1 Ngun gc t nhin: - thc l s phn nh hin thc khch quan vo trong u c con ngi m phn nh hin thc khch quan thuc tnh chung ca mi dng vt cht. + Khi nim phn nh: L nng lc ti hin, gi li v bin i ca h thng. + Cc hnh thc phn nh: di nhiu hnh thc, n gin nht l trong gii v sinh - thc l s phn nh hin thc khch quan iu cng th hin nng lc ti hin li, dng li, nh li hoc lm thay i ca khch th phn nh trong ch th, phn nh c ghi nhn b no ngi. + Khch th phn nh (hay gi l i tng phn nh): ch l 1 phn ca hin thc khch quan m nhn thc ca con ngi c th vi ti c. + Ch th phn nh: l nhng con ngi c hay cn kh nng nhn thc. - thc l s tc ng qua li gia khch th vi ch th c nhn b no ngi vi iu kin no phi hot ng bnh thng. No ch hot ng bnh thng khi no c cung cp nng lng nay v nhn tin, truyn tin, x l thng tin. Nh vy: v mt nguyn tc thc ca con ngi ch xut hin khi c s tc ng ca hin thc khch quan vo b no. V th nng lc phn nh ca thc l nng lc hot ng ca b no. Cho nn khng th tch thc ra khi hot ng ca b no.. nhng thc ch l thuc tnh ca b no v thc khng ng nht vi b no. 1.2 Ngun gc x hi:

- Khi nim: thc l s phn nh hin thc khch quan vo trong 1 t chc vt cht cao nht l no ngi. thc l hnh nh ch quan ca th gii khch quan, l ci vt cht c di chuyn vo trong no ca ngi v c ci bin trong y. 2. Bn cht ca thc: - thc l s phn nh hin thc khch quan vo trong 1 t chc vt cht cao nht l no ngi. C ngha l thc l sn phm ca vt cht nhng thc khng phi l sn phm ca mi dng vt cht m thc ch l sn phm ca 1 dng vt cht duy nht v t nhin ca con ngi l b no. - thc l hnh nh ch quan ca th gii khch quan. C ngha l thc mang tnh ch quan, khng mang tnh khch quan. - thc l ci vt cht c di chuyn vo trong b no ngi v c ci bin trong y. - Bn cht ca thc l s phn nh mang tnh tch cc, nng ng v tnh sng to. thc l phn nh hin thc khch quan vo trong no ngi nhng khng phi l s phn nh n gin th ng m l s phn nh mang tnh tch cc. Tnh nng ng v sng to ca thc l qu trnh ci bin cc i tng vt cht c di chuyn vo b no con ngi, thnh ci tinh thn, ci khch th tinh thn. - thc mang bn cht x hi, thc c hnh thnh trong x hi.

3. Vai tro cua tri thc khoa hoc trong san xuat va i song xa hoi: - Tri thc l phng thc tn ti ca thc; s hnh thnh v pht trin ca thc c lin quan mt thit n qu trnh con ngi nhn thc v th gii, tch ly nhng tri thc, s hiu bit ni chung. Ngy nay trong s chuyn mn ha, t ng ha ngy cng cao, tri thc khoa hc c kt tinh trong mi nhn t ca lc lng sn xut - trong i tng lao ng- k thut- qu trnh cng ngh v c trong hnh thc t chc tng ng ca sn xut; ngi lao ng khng cn l nhn t thao tc trc tip.trong h thng k thut m ch yu l vn dng tri thc khoa hc iu khin v kim tra qu trnh sn xut, hon thin vic qun l kinh t, v.vKhoa hc ngy nay tr thnh lc lng sn xut trc tip, thnh i tng lao ng, thnh my mc thit b v phng php cng ngh mi, nn tri thc khoa hc khng th thiu c trong hot ng thc tin ca con ngi. Cu 4: PHN TCH MI QUAN H BIN CHNG GIA VT CHT V THC TRONG I SNG X HI. NGHA PHNG PHP LUN CA MI QUAN H NY V LIN H VI THC TIN CA NC TA. 1. Ni dung mi quan h gia vt cht v thc: - Nghin cu mi quan h bin chng gia vt cht v thc trong hot ng thc tin cng xut pht t vic gii quyt vn c bn ca trit hc v l lun chung v vt cht v thc. - Vt cht l tt c nhng g c thuc tnh tn ti khch quan khng ph thuc vo thc ca con ngi v khi tc ng vo gic quan con ngi th sinh ra cm gic. Nh vy, vt cht bao gm c th gii t nhin khng c s sng, t nhin c s sng v vt cht di dng x hi. Vt cht c nhiu thuc tnh, trong c thuc tnh phn nh, thuc tnh ny c th hin di nhiu hnh thc khc nhau, hnh thc phn nh cao nht l thc con ngi. - thc ch l thuc tnh ca 1 dng vt cht c t chc cao l b no ngi, hoc l hnh nh ch quan ca th gii khch quan. thc khng phi l vt cht, m ch l thuc tnh ca 1 dng vt cht c t chc cao l b no ngi. Khc vi vt cht l ci tn ti khch quan, s tn ti ca thc l s tn ti ca ci ch quan v c kh nng phn nh tn ti khch quan. Nh vy, thc c ngun gc t nhin l kt qu tin ha ca tnh phn nh ca vt cht trong qu

trnh hnh thnh v pht trin nng lc phn nh ca b no ngi, nhng ng thi thc c ngun gc x hi, l vai tr ca lao ng trong qu trnh hnh thnh ngn ng v thc. - Nghin cu mi quan h gia vt cht v thc c th hin thng qua mi quan h bin chng gia nhn t vt cht (khch quan) v nhn t tinh thn (ch quan).. nhn t vt cht l nhng iu kin hon cnh vt cht, hot ng vt cht ca x hiv cc quy lut khch quan vn c ca n. Nhn t tinh thn l ton hot ng tinh thn ca con ngi nh: tnh cm, ch, v t tng ca con ngi, l qu trnh phn nh hin thc khch quan vo trong b no ngi. Trong mi quan h bin chng nhng nhn t vt cht gi vai tr quyt nh th ngc li nhng nhn t tinh thn c tnh tch cc, nng ng v sng to. a. Vai tr quyt nh ca nhn t vt cht i vi nhn t tinh thn: - Xut pht t quan im cho rng vt cht c trc, quyt nh thc, cho nn nhn t vt cht cng l ci c trc, ci quyt nh cn nhn t tinh thn l ci c sau, ci ph thuc vo nhn t vt cht. - Ton b hot ng tinh thn ca con ngi (d th hin di cc hnh thc khc nhau) u l s phn nh hin thc khch quan v b quy nh bi hot ng vt cht ca con ngi. C ngha l thc tin l ngun gc, ng lc, l tiu chuan ca nhn thc. - Trong hot ng tinh thn ca con ngi ni chung, k c thc c nhn hay thc x hi hoc ng li ch trng chnh sch ca 1 nh nc v.v cng phi da trn c s hin thc khch quan, th mi c th lm cho kh nng khch quan tr thnh hin thc. - T thn n, thc thc t tng ca con ngi khng th thc hin c s bin i no trong hin thc, nu n khng thng qua cc nhn t vt cht, bi ch c lc lng vt cht nh bi bi 1 lc lng vt cht m thi. iu ny cng s ng ngay c khi thc ca con ngi phn nh ng v hin thc khch quan. b. Vai tr ca nhn t tinh thn (ch quan). - Xut pht t quan im cho rng thc l tnh th 2 ph thuc vo vt cht v con ngi c kh nng nhn thc c hin thc khch quan. Cho nn, vai t ca nhn t tinh thn c ngha quan trng trong hot ng thc tin x hi. - S phn nh ca thc v hin thc khch quan, khng phi l s phn nh th ng, n gin m n c tnh tch cc, nng ng v sng to. Cho nn, kt qu ca s phn nh ng v hin thc bao gi cng c ngha nh hng chung cho hot ng thc tin v nh hng trc tip n kt qu ca hot ng thc tin. - ngha l s phn nh hin thc khch quan trong b no ngi v c ci bin trong . Cho nn n c tnh c lp tng i. - Vai tr ca thc th hin tnh nng ng v sng to ca n c th hin ngay t khi con ngi xc nh i tng, mc tiu, phng hng hot ng cng nh vic la chn cch thc, phng php thc hin mc tiu ra. C ngha l n nh hng cho con ngi bit phn tch , la chn nhng kh nng thc t ca vic vn dng nhng quy lut khch quan trong hot ng thc tin. - Sc mnh ca thc (nhng n cng do hon cnh khch quan qui nh) ty thuc vo mc xm nhp ca n vo hot ng ca qun chng v 1 khi l lun khoa hc xm nhp vo hot ng ca qun chng th n tr thnh lc lng sn xut trc tip. - trong nhng .kin khch quan nht nh, thc of con ngi c th gi vai tr quyt nh n kt qu ca hot ng thc tin. iu ny c ngha l, nhn t ch quan vi s nhn bit ng n v ch of mnh con ngi c th pht huy c nng lc ti a ca cc nhn t vt cht v nhn t tinh thn trong nhng iu kin khch quan nht nh. Nhng xt v qu trnh lu di th nhn t vt cht bao gi cng gi vai tr nht nh i vi nhn t tinh thn. 2. ngha ca phng php lun: - Trong hot ng nhn thc phi m bo nguyn tc tnh khch quan trong s xem xt. Nay l nguyn tc c bn ca phng php nhn thc bin chng duy vt. Nguyn tc ny

Cu 5.Trnh by ni dung c bn ca nguyn l v mi quan h ph bin v nguyn l v s pht trin v t rt ra pp lun,lin h thc tin. *Nguyn l v mi lin h ph bin. KN.php bin chng duy vt vi nguyn l v mi lin h ph bin cho rng trong s tn ti ca cc s vt v hin tng v th gii khng phi l s tn ti tch ri v c lp m chng l 1 th thng nht ,trong th thng nht c mi quan h qua li ln nhau,rng buc v ph thuc quy nh ln nhau,chuyn ha cho nhau. Tnh cht:-Tnh khch quan(din ra trong th gii khch quan) -Tnh a dng,phong ph(TG vt cht mun hnh mun v) -Tnh ph bin(din ra mi s vt hin tng, tt c cc lnh vc t nhin,XH) Tnh quy lut *Phn loi.-Mi lin h bn trong-bn ngoi -Mi lin h trc tip-gin tip -Mi lin h ch yu-khng ch yu -Mi lin h c bn-khng c bn * ngha.khi nghin cu mi lin h ph bin phi c quan im ton din ,qun im lch s c th. -Quan im ton din i hi chng ta khi phn tch v s vt phi t n trong mi lin h vi s vt khc.ng thi phi nghi cu tt c nhng mt ,nhng yu t,nhng mi lin h vn c ca n.Qua xc nh dc mi lin h bn trong,bn cht..-> nm vng dc quy lut ,bn cht ca s vt v hin tng. -Quan im lch s c th i hi khi nghin cu s vt phi thy s tn ti vn ng ,pht trin cu bn thn cc s vt v hin tng l 1 qu trnh c tnh gin on,tnh lch s c th.Cho nn khi phn tch tnh ton din v mi lin h ca s vt phi t n trong mi quan h c th,vi nhng /k lch s c th cu cc mi quan h . *Nguyn l v s pht trin.KN Khng khi qut mi s vn ng ni chung,n ch khi qut nhng vn ng i ln x xut hin ci mi theo chiu hng chung l t n gin n phc tp,t ci cha hon thin n ci hon thin t thp n cao . Tnh cht-Khch quan.-a dng,phong ph.-Ph bin-Quy lut.(cn na) Cu 6 : Phn tch mi quan h bin chng gia ci chung v ci ring? Lin h vi nhn thc v thc tin ca bn thn -Ci ring ch 1 s vt hin tng hay mt qu trnh ring l ca hin thc khch quan. -Ci n nht :nhng mt nhng thuc tnh. ch ring c trong s vt ,hin tng hay mt qu trnh ring l..m ko c lp li bt c 1 s vt hin tng hay qu trnh ring l no khc .Ci n nht khng ch l tiu chun phn bit s khc nhau gia ci ring m cn l tiu chun phn bit n vi ci chung,ci ph bin. -Ci chung ch nhng mt nhng thuc tnh ,nhng mi quan h ging nhau c lp li trong nhiu s vt ,hin tng hay qu trnh ring l. *Mi quan h bin chng gia ci chung v ci ring -Ci chung v ci ring tn ti khch quan. -Ci chung ch tn ti trong ci ring,thng qua ci ring.iu c ngha l khng c ci chung tn ti chung chung tru tng bn ngoi hay bn cnh ci ring m bt ci chung no cng tn ti thng qua ci ring.-> Chng ta pht hin ,tm kim c ci chung thng qua ci ring theo nguyn tc ci ring cng t->

Cu7: TRNH BY NI DUNG C BN CA QUY LUT T NHNG THAY I V LNG DN N NHNG THAY I V CHT. NGHA PHNG PHP LUN CA N V LIN H VI THC TIN. Quy lut nhng thay i v lng dn n nhng thay i v cht v ngc li nghin cu v cch thc ca s pht trin. 1. Khi nim cht v lng. Cht l tnh quy nh khch quan vn c ca s vt, l s thng nht hu c cc thuc tnh lm cho n l n m khng phi l ci khc. l s thng nht hu c gia cc thuc tnh vn c ca s vt. VD: tnh quy nh v cht ca hot ng t duy con ngi c th hin thng qua s thng nht hu c ca cc thuc tnh nh: nng lc phn nh ca b no, tnh hnh thc v quy lut ca nhn thc. Cht c tnh n nh tng i khng nh s vt l g v ng thi l tiu chuan phn bit n vi ci khc. S vt va l 1 cht, va l nhiu cht c th khc nhau, tu theo nhng mi lin h nht nh. Lng cng l tnh quy nh khch quan vn c ca s vt biu th s lng, quy m, trnh , nhp ip ca s vn ng v pht trin ca s vt cng nh ca cc thuc tnh ca n. 2. Bin chng gia cht v lng. a. S bin i v lng dn n s bin i v cht: Trong bt k s vt no ca hin thc khch quan cng bao gm s thng nht gia cht v lng mt nht nh. l lin h quy nh ln nhau gia cht v lng, n l gii hn m trong s vt vn l n, n cha tr thnh ci khc, nhng ng thi trong gii hn hai mt vt cht v lng tc ng qua li ln nhau lm cho s vt vn ng v bin i. S vn ng v bin i ca s vt bao gi cng bt u t qu trnh thay i v lng, nhng s thay i v cht ch xy ra khi kt thc mt qu trnhthay i v lng, s thay i t gii hn ca im nt, gii hn m s thay i v lng dn n s thay i v cht, vt qua gii hn dn n nhy vt v cht. Nhy vt v cht kt thc mt giai on bin i v lng nhng n khng chm dt s vn ng, n ch chm dt mt dng tn ti ca vn ng. l qu trnh s vt c, cht c mt i lm xut hin s vt mi, cht mi, V d nh s thay i lng tri thc ca cc mn hc, nm hc, giai on trong iu kin khch quan cho php dn n kt qu tt nghip ra trng ca sinh vin. Xt v hnh thc nhy vt din ra di 2 hnh thc: l nhy vt dn dn v nhy vt t bin. Nhy vt dn dn din ra trong 1 thi gian di, s tch ly bin i v lng (s bin i b phn dn n s bin i ton b) mi c s bin i v cht. Nhy vt t bin din ra trong 1 thi gian rt ngn, c tch ly, bin i v lng v ng thivi n l qu trnh nhy vy v cht ton b. S thay i lng cht s vt bao gi cng c xem xt bi nhng iu kin khch quan nht nh. Bi v, trong iu kin khch quan ny s bin i v lng dn n s bin i v cht, th ngc li trong in kin khc cng vn s bin i v lng nh vy nhng khng c s bin i v cht . b. Chiu ngc li ca qui lut: qui lut lng cht khng ch ni ln 1 chiu l s bin i v lng dn n s bin i v cht, m cn c chiu ngc li. l qu trnh hnh thnh s vt mi, cht mi v cht mi qui nh lng mi ca n. Khi s vt mi ra i bao hm cht mi, n li to ra 1 lng mi ph hp vi n v trong s vt mi l lp li qu trnh thay i lng cht s vt v.v 3. ngha:

cn phn bit s khc nhau gia tnh qui nh gia cht v lng. Xem xt qu trnh thay i v cht phi nghin c qu trnh tch ly v lng, bin i v lng trong nhng iu kin khch quan nht nh. Ph phn nhng khuynh hng tuyt i vic thay i cht m khng ch n qu trnh thay i lng v ngc li v.v 4. Lin h vi thc tin: (T lm) Cu 10: Thc tin ? vai tr ca thc tin i vi nhn thc , t rt ra ngha phng php lun ,ph phn nhng quan im sai lm v vn ny Khi nim nhn thc l mt qu trnh phn nh hin thc khch quan vo trong b c ca con ngi nhng khng phi l s phn nh gin n , ph ng m l mt qu trnh phn nh mang tnh tch cc nng ng v sang to Khi nim thc tin l ton b hot ng vt cht c tnh cht lch s XH ca con ngi , nhm ci to ( bin i ) th gii khch quan . Kt cu v hot ng thc tin c 3 hnh thc c bn + Hot ng san xut vt cht qu trnh con ngi sng to ra nhng cng c lao ng lm bin i gii t nhin , XH v di dng chung nht l qu trnh con ngi s dng cng c lao ng tc ng vo hin thc khch quan ci bin cc dng vt cht cn thit p ng nhng nhu cu ca i sng XH + Hot ng bin i XH m thc cht l hot ng u tranh XH c coi l hnh thc cao nht ca thc tin c th hin ch yu trong quan h giai cp ,DT qu trnh u tranh giai cp v u tranh DT + Hot ng thc nghim XHl mt hnh thc t bit ca hot ng thc tin , bao gm thc nghim khoa hc v thc nghim XH. Vai tr ca thc tin i vi nhn thc : C 4 vai tr + Thc tin l c s ca nhn thc c ngha l nhn thc phi xut pht t thc tin t hin thc khch quan v ch c thc tin hin thc khch quan mi cung cp c cho nhn thc nhng ti liu chn tht ng n . + Thc tin l ng lc ca nhn thc c ngha l ng lc thc y nhn thc pht trin v nhn thc khng ng yn m thc tin lun lun vn ng v trong qu trnh vn ng n bc l thuc tnh mi ,nhng s vt mi ,nhng ngha v yu cu mi thc y nhn thc con ngi pht trin theo kp i hi ca thc tin + Thc tin l mc ch ca nhn thc . Mc ch cao nht ca nhn thc khng phi dng li m nhn thc m mc ch cao nht ca nhn thc l thng tr t lm ch s vt + Thc tin l tiu chun kim tra chn l Khi nim chn l l ni dung nhng tri thc ng ph hp vi hin thc khch quan v c thc tin kim nghim . +Thc tin l tiu chun kim tra chn l v thc tin l c s pht hin tim kim chn l , thc tin l khch + Ph phn nhng quan im sai lm phi xut pht t thc tin mi l l lun khoa hc . L lun m khng xut pht t thc tin l l lun sung . Thc tin khng c s dn dt ca l lun l thc tin m qung ngha phng php lun Khi nim l lun l s khi qut nhng kinh nghim t thc tin l s tng hp nhng tri thc v t nhin , XH, c tch ly trong lch s XH loi ngi . + Nguyn tc thng nht ca l lun v thc tin . _ Da trn lp trng ca ch ngha duy vt bin chng ta c + Vai tr quyt nh ca thc tin i vi l lun

_ Vai tr quan trng ca l lun vi thc tin _ Thc tin l c s ca l lun , l ng li ch trng chnh sch ca ng ca nh nc _ Thc tin l ng lc ca l lun _ Thc tin l mc ch ca nhn thc _ Thc tin l tiu chun ca l lun . +vai tr quan trng ca l lun i vi thc tin _nh hng cho hot ng ca thc Cu 13: Phn tch mi quan h bin chng Khi nim v kt cu ; C s h tng l ton b nhng quan h sn xut hp thnh c cu kinh t ca mt hnh thi kinh t XH nht nh .Xt v kt cu ca mt c s h tng bao gm quan h sn xut thng tr , quan h sn xut tang d , v quan h sn ut mi Kin trc thng tng l ton b nhng t tng v nhng quan h ni ti ca n c hnh thnh trn c s h tng nht nh Mi quan h bin chng gia c s h tng v kin trc thng tng C s h tng quyt nh kin trc thng tng +vai tr quyt nh ca c s h tng i vi kin trc thng tng th63 hin ch , c s h tng no th kin trc thng tng y , giai cp no thng tr v mt kinh t th ng thi thng tr v mt tinh thn ,cho nn c s h tng no th sinh ra mt kin trc thng tng tng ng . S bin i ca c s h tng tt yu s dn n s bin i ca kin trc thng tng . S bin i dia6n2 ra trong mt hnh thi ,kinh t x hinht nh , Hoc gia cc hnh thi KT-XH khc nhau . S tc ng tr li ca kin trc thng tng i vi c s h tng S tc ng tr li ca kin trc thng tng i vi c s h tng cng c th thc y s hon thin v pht trin ca c s h tng , nu kin trc thng tng phn nh v thc hin ng cc chc nng ca n i vi c s h tng Vn dng -H thng chch tr ca nc ta bao gm : +ng cng sng Vit Nam +Nh nc CHXHCNVN + 6 t chc chch tr XH(mt trn t quc , cng on ,hi lien hip ph n , on thanh nin , hi nng dn vit nam,cu chin binh -H thng chnh tr trong sch vng mnh +Xy dng kin trc thng tng XHCN nc ta , ng ta khng nh ly ch ngha Maclenin lm kim ch nam cho hnh ng v nu cao t tng HCM + phng khc phc nhng tiu cc trong b my nh nc .tham ,lng ph ,quan lieu,t tng ,chia r,kiu ngo +tng cng php lut y mnh gio dc o c +Xy dng h thng chnh tr ,m bo quyn lm ch ca dn nhn dn lao ng +Kin ton b my hnh chnh nh nc +Tng cng s lnh o ca ng i vi nh nc Cu 15: Mi quqan h bin chng gia tn ti XH v thc XH Khi nim v kt cu : thc XH l mt tinh thn ca i sng XH ,bao gm nhng quan im ,t tng , tnh cm , tn trng , truyn thng ny sinh t tn ti XH v phn nh tn ti XH trong nhng giai on pht trin nht nh

10

Ty theo mc nghin cu m chng ta c th phn chia kt cu ca thc XH thnh cc cp khc nhau nh , thc thng thng v thc l lun , tm l XH v h t tng Tn ti XH l ton b nhng iu kin sinh hot vt cht v XH gm 2 yu t c bn . iu kin a l ,iu kin dn d v phng thc sn xut trong phng thc sn xut gi vai tr quyt nh Mi quan h bin chng gia tn ti XH v thc XH *Vai tr quyt nh ca tn ti XH v thc XH Da trn lp trng ca ch ngha duy vt lch s ta c +Tn ti XH l ci trc , thc XH l ci sau , thc XH chn qua ch l tn ti XH c nhn thc v ngun gc bn cht ca hnh thc XH l do tn ti XH quyt nh +Tn ti XH no th sinh ra thc XH v tn ti x hi bin i keo theo s bin i ca tn ti XH v trong XH bin i ny th tn ti Xh bin i trc v thc Xh bin i sau Tuy nhin khng phi lc no thc XH cng chu tc ng trc tip ca tn ti XH m trong chng mc nht nh thc XH cn c tnh c lp tng i ca n . Tnh c lp tng i ca thc Xh thc XH thng lc hu h so vi tn ti XH s thay i v pht trin ca tn ti XH c khuynh hng nhanh hn so vi s thay i v pht trin ca thc XH , bi v thc XH d th hin di hnh thc no ,nhng thng thng , thc l lun , h t tng v cc hnh thi thc XH nh CT , php quyn cng ch ny sinh t tn ti XH v l phn nh , b quyt nh bi tn ti XH Do sc mnh ca thi quen tm l , mt hn ch ca truyn thng , tp qun cng do tnh lc hu bo th ca mt s cc hnh thi thc XH cng tc ng ngc li s pht trin ca tn ti XH thc XH c tnh vt trc tn ti XH , ch ngha duy vt lch s cng khng nh rng trong nhng iu kin nht nh t tng ca con ngi v c bit vai tr tin phong ca nhng t tng khoa hc tin tin bi tnh vt trc ca n so vi tn ti XH Yu t k tha trong s tn ti v pht trin ca thc XH , ch ngha duy vt khng ch coi yu t k tha l c s l lun gii thch mi quan h bin chng gia ci mi v ci c trong lch s pht trin ca i sng tinh thn XH , m n cn l iu kin ,tin cho s xut hin tn ti v pht trin ca ci mi . S tc ng qua li gia cc hnh thi ca thc XH, thc XH bao gm nhu hnh thi thc XHcu5 th khc nhau nh : CT ,php quyn , o c V s tc ng qua li gia chng lm cho mi hinh thi thc XH c nhng mt , nhng tnh cht khng th gii thch c mt cch trc tip bng tn ti XH S tc ng tr li ca thc khoa hc i vi tn ti XH ,ch ngha duy vt lch s chng li quan im tuyt i ha vai tr ca thc XH hoc bt b quan im duy vt tm thng ph nhn tc ng tch cc cua thc XH i vi tn ti Xh phn nh tn ti XH nhng n khng phi l s phn nh n gin ,my mc v tn ti XH m tc ng mt cach tch cc ,nng ng v sang to trong hot ng thc tin trong cuc sng vt cht ca XH ,t tng tin b cch mng c ngha thc y s pht trin ca XH v ng thi cng thy c nhng mt tiu cc hn ch ca nhng t tng lc hu ,phn ng tc ng ngc li s pht trin ca XH * ngha phng php lun Phi xem xt hp l mi quan h gia tn ti XH v thc XH Cn trnh hai quan im sai lm ; th nht l tuyt i qu tn ti XH ,duy vt tm thng , th hai tuyt i qu thc XH duy tm

11

CU 16: TRNH BY QUAN NIM OF TRIT HC MAC LNIN V CON NGI V BN CHT CON NGI. THEO BN CN PHI LM G PHT TRIN CON NGI TON DIN? 1. Mt s quan nim v con ngi v bn cht con ngi trong lch s trit hc trc Mac: - Quan im ca CN duy tm: + Duy tm trit hc: coi con ngi l 1 thc th tinh thn thun ty hoc l 1 thc th siu nhin, v vy theo h bn cht ca con ngi c quy nh bi 1 lc lng siu nhin hay chnh t tng thc. + Duy tm tn gio: Chia con ngi thnh 2 phn th xc v linh hn. Trong phn th xc tn ti nht thi , phn linh hn tn ti vnh vin => bn cht con ngi gi phn hn. - Quan im ca CN duy vt siu hnh trc Mac: h coi con ngi hoc l 1 thc th t nhin, hoc l 1 thc th XH tn ti c lp vi nhau ngha l h tuyt i ha mt t nhin sinh hc hoc l tuyt i ha thuc tnh XH ca con ngi. V vy kg thy c vai tr ca thc tin, ca hin thc XH. 2. Quan nim ca trit hc Mac v con ngi: Trit hc Mac cho rng con ngi l 1 thc th thng nht gia ci sinh hc v ci XH. + V mt sinh hc: con ngi l sn phm t nhin, l s pht trin tip tc ca gii t nhinm l qu trnh con ngi khng ngng tha mn nhng nhu cu sinh hc nh: n, mc, , nhu cu ti sn sinh con ngi, nhu cu tm sinh l. + V mt Xh: con ngi l ch th ca lch s v l sn phm ca lch s XH chnh lao ng l nhn t gi vai tr quyt nh trong qu trnh hnh thnh con ngi v khng nh con ngi c tnh XH. V vy con ngi khc vi con vt ch yu theo 3 quan nim sau: * Quan nim v thin nhin * Quan nim v XH * Quan nim bn thn - Mi quan h bin chng gia mt sinh hc v mt Xh trong con ngi. (Tnh thng nht gia tnh sinh hc v tnh XH trong con ngi). + Tc ng sinh hc n XH: c th tn ti v pht trin con ngi cn c tha mn nhng nhu cu sinh hc v nhng ci tha mn nhng nhu cu sinh hc ca con ngi li khng c sn trong t nhinm con ngi phi SX ra n thng qua qu trnh lao ng. + Tc ng ca Xh n sinh hc: XH ch tn ti khi con ngi tn ti, XH l phng thc, l iu kin, l mi trng con ngi tha mn nhng nhu cu sinh hc mang tnh ngi. Suy ra chnh v vy con ngi quan tm n ci to quan h XH khng phi xut pht t chnh bn thn XH m xut pht t chnh li ch, nhu cu ca con ngi. V Xh cng pht trin th tha mn nhu cu ca con ngi cng vn minh hp l. Cn trnh quan im sai lm khi tch ri tnh sinh hc v tnh XH tuyt i ha tnh sinh hc v tnh XH. 2.2 Quan nim ca trit hc Mc v bn cht ca con ngi: Trong tc phm Lun cng v Phi Bc khi ni v bn cht ca con ngi Mc ni nh sau: Bn cht con ngi khng phi l 1 ci g chung chung, tru tng, c hu ca nhng c nhn ring bitm trong tnh hin thc ca n bn cht ca con ngi l tng ha cc mi QHXH. C ngha l khi xc nh bn cht ca mi con ngi th cn phi t nhng con ngi vo nhng hon cnh Xh c th m h ny sinh nhng mi quan h nht nh. Tt c nhng mi quan h XH u tham gia, u hnh thnh vo trong con ngi trong quan h kinh t, quan h vt cht thng l nhng quan h c tnh cht quyt nh.

12

- Khng ch c nhng quan h hin ti tham gia vo vic hnh thnh bn cht con ngi m c nhng quan h qu kh cng tham gia vo vic hnh thnh bn cht con ngi nhng thng khng gi vai tr quyt nh. Lu : Bn cht con ngi khng phi c xy dng 1 ln l xong m trong qu trnh cuc sng con ngi khng ngng han hin bn cht ca mnh. - Bn cht con ngi l tng ha cc mi QHXH trn nn tng sinh vt hc ca n ngha l nn tng sinh hc n u th QHSX n , QHXH ca ai th nn tng ca ngi . 3. Lm g pht trin con ngi ton din: - Mt sinh vin ton din l 1 Sv trc ht phi c sc khe, th lc tt bn cnh cn phi c tr tu v nhn cch. + Lun bit cch chm sc sc khe. + To nim hng khi v hng say trong hc tp. Phn u o to hc tp, nghin cu nh th no tr thnh ti nng phc v cho t nc. + Phi lun rn luyn v tu dng o c, nhn cch bn thn. - To mi trng lnh mnh + Gia dnh + Nh trng + Bn thn + X hi.

T TNG H CH MINH T tng HCM l mt h thng nhng quan im ton din v su sc v nhng vn c bn ca cch mng VN, t cm dn tc dn ch nhn dn n CMXHCN;L kt qu ca s vn dng sng to v pht trin ch ngha Mac LeNin vo iu kin c th nc ta ng thi l s kt tinh tinh hoa dn tc v tr tu thi i; nhm gii phng dn tc, gii phng giai cp v gii phngcon ngi. Cu 01: Trnh by ngun gc TTHCM. ngha ca vic hc tp v ng cu TT HCM /vi bn thn *Nguon goc TT cua TT HCM: Co 3 ng goc: 1/K lch s: 1.1Tnh hnh th gii: -Cui th k 19 u tk 20 , CN quc ra i v mt trong nhng c im ca CN quc l xm chim thuc a.Chnh s xm chim thuc a ca cn quc lm xut hin mu thun gia cc dn tc:A, Phi, M Lating v CN quc. T phong tro u tranh gia phng dn tc ca cc dn tc khng cn l hnh ng ring l ca nc ny chng li nc khc m tr thnh cuc u tranh chung ca cc dn tc thuc a chng CN quc, CN thc dn v gn lin vi cuc u tranh ca GC VS th gii. -T s tranh ginh thuc i ca cn quc dn n th gii bc vo cuc u tranh th gii ln 1 nm 1914 -1917.Lenin chuyn chin tranh quc thnh cm thang 10 Nga thanh cng m ra thi i mi,:thi i qa ln CNXH, xut hin mu thun mi, mu thun gia CNXH v CNTB. CM T10 Nga thnh cng nh hng rt ln n TT HCM

13

- Nm 1919 L Nin thnh lp Quc t III v t chc tp hp sc mnh phong tro CN v phong tro gii phng dn tc trn khp TG. Nhn dn cc nc thuc a c th lin kt vi cc nc v sn trn TG. 1.2 T hnh VN: -Xh VN t th k 19 n trc trc khi thc dn Php xm lc (1858),l 1 xh phong kin , nn kinh t nng nghip tr tr, lc hu -T khi Php xm lc nuc ta nm 1858 ti Nng th triu nh nh nguyn bn trong s nhn dn bn ngoi bc nhc vi k th.V vy khng pht huy c ni lc, khng khi dy c lng yu nc nhn dn, khng bt kp vi th gii bn ngoi, do mt nc l vic tt yu m trch nhim thuc v iu nh nh nguyn. Xut pht t k lch s nh vy nn nn phong tro cu nc ca nhn dn ta ri vo tnh trng cc k kh khn v cng lc phi chng c triu nh v ty (Php). -Sang u tk 20sau khi tm thi dp tt cc phong tro u tranh v trang, thc dn Php bt tay vo vic khia thc thuc a ln th 2 v xh VN xut hin tng lp mi: tiu TS, TS, VS;T phong tro yu nc chuyn dn sang hng dn ch TS nh Phan bi chu (phong tro ngDu); Phan Chu Trinh ( Ph tro Duy Tn.) Tt c cc phong tro iu tht bi do cha li cun c ng o qun chng nhn dn. Nguyn Tt Thnh ln ln khi phong tro yu nc ca nhn dn ta ang ri vo thi k kh khn nht.T xut hin nhu cu mun cu nc v gii phng d/ tc thnh cng th phi i theo con ng mi. - NTTsinh ra Ngh An-Nam n- x Kim Lin l mnh t giu lng yu nc chng gic ngoi xm, l vng t a linh nhn kit. Gia nh : cha l ph bng Nguyn Sinh sc l nh nho cp tin ngho do c nh hng rt ln n vic hnh thnh nhn cch ca NAQ-HCM. 2/Ng gc v t tng ca HCM ( Nhn t khch quan) + Truyn thng VH dn tc: -Truyn thng yu nc. -Truyn thng nhn ngha, on kt, tng thn tng i. -Truyn thng on kt dn tc. -Truyn thng cn c, thng minh v sng to. -Vn hin quc gia c lp c ch quyn + Tinh hoa vn ha nhn loi. - Phng ng; V nho gio; HCM k tha t tng tch cc nh: v tha; t bi; bc i, cu kh, cu nn. V pht gio: cao tinh thn bnh ng, khng phn bit ng cp. cao tinh thn yu nc ch trng gn b vi dn, vi nc. Tham gia vo cuc cch mng chng k th chung ca dn tc. - Phng ty; . Cch mnh t sn Php: t do, bnh ng, bc i .Cch mnh t sn M: dn ch, nhn quyn . Giesu lng bc i, bao la. + nh hng ca ch ngha Mc Lnin: - Th gii quan khoa hc, nhn sinh quan cch mng. - y l hc thuyt tp kt c qu kh, ci to hin ti, chun b hng dn cho tng lai. - Ch ngha Mc Lnin l ngun gc l lun, quyt nh bc pht trin mi v cht ca t tng H Ch Minh. - K tha phng php duy vt bin chng, phng php gip H Ch Minh tip thu ch ngha Mc vn dng vo cch mng Vit nam.

14

3/Nhn t ch quan: - l s kh cng hc tp rn luyn nhm to ra cho minh mt kh nng tip nhn nhng tri thc phong ph ca nhn loi v kinh nghim u tranh ca phong tro cng nhn v phong tro gii phng dn tc v n vi cn L Nin - l nng lc t duy c lp t ch cng vi u c ph phn tinh tng sng sut v th TTHCM khng phi l s trit chung ca tt c nhng quan im m HCM sp xp li v nng no 1n thnh TT ca ngi v l s vt gp - l tri tim ca con nh yu nc, ca mt ngi cng sn nhit tnh CM thng dn su sc sn sng chu ng nhng hy sinh cao nht v c lp ca t quc v t do hnh phc ca ng bo,T to c bc chuyn ht sc quan trng ca NAQ l t ngi tm ng n ngi dn ng *Y ngha cua viec hoc tap va nghien cu TTHCM oi vi ban than: - Ngy nay, khi s nghip i mi nc ta ngy cng i vo chiu su, nhng bin chuyn trn th gii ngy cng ln, nhng vn mi t ra trong i sng x hi ngy cng nhiu, i hi phi lm sng t, th vic nghin cu, hc tp, bo v, vn dng v pht trin T tng H Ch Minh vo thc t cuc sng, tr thnh nhim v quan trng, cp bch trong cng tc chnh tr, t tng, l lun ca ton ng, ton dn ta. - i vi c nhn ti vic hc tp TT HCM l nhim v quan trng trang b cho mnh th gii quan khoa hc v nhn sinh quan CM, gip cho vic hc tp trong nh trng c tt, ng thi chun b hnh trang cn thit cho tng lai, cng hin c nhiu hn cho s nghip CM ca ng. - Hc tp TT HCM l hc c tinh thn kt , tnh cn, kim,limchnh, ch cng v t l ti sn v cng qy gi i vi con ngi c bit l th h tr, th h tng lai ca t nc. - Hc tp TT HCM l hc v tm gng o c ca ngi : i vi bn thn ti hin nay l mt cng chc nh nc d cho bt c v tr no trong XH ti s c gng ht sc phc v nhn dn, phc v t nc. Kin quyt chng li nhng li nhng t nn tham nhng, tiu cc ngay t bn thn mnh, v cc ng ch, ng nghip trong n v c biu hin,du hiu vi phm. - X dng gia nh vha, on kt tng tr xm ging, thc hin y ngha v cng dn. - Cng nh tt c cng dn VN hnh tng HCM khc su vo tm tr ti v ti lun ly TT HCM l kim ch nam cho mi hnh ng c th ca mnh. Cu 2: Ti sao ni s ra i ca TT HCM l tt yu, khch quan? V sao trong giai on hin nay, ng v nhn nc ta li pht ng phong tro: Hc tp v lm theo tm gng o c HCM 1- C s khch quan - HCM sinh ra v ln ln trong hon cnh t nc v TG cn nhiu bin ng v bi cnh thi i ( Th gii), CNTB tr thnh CNQ v tr thnh k th chung ca cc dn tc thuc a. CM thng 10 Nga l 1 cuc CM u tin trn TG chng li TB nhng vhi1nh quyn li v tay nhn dn. Cuc CM T10 Nga m ra 1 thi k mi cho lch s loi ngi nh hng su sc n t tng gii phng con ngi ca cc cuc Cm trn TG. Quc t III ra i vo nm 1919 v t chc tp hp sc mnh phong tro Cn v phong tro gii phng dn tc trn ton TG. - Cui TK 19 nc ta b Php xm lc , vi chnh sch bc lt h khc hng lot cc cuc u tranh gii phng dn tc theo TT phong kin nng dn, dn ch t sn, tiu TS

15

bng ln song b tht bi hon ton, b n p d man, phong tro yu nc ng trc s b tc do cha c ng li khng chin ng n. T xut hin nhu cu mun cu nc v gii phng dn tc thnh cng th phi i theo con ng mi. - HCM sm nhn c s gio dc Hn hc v Php hc, ngi c iu kin nng cao hiu bit v kinh nghim ca cc v tin bi i trc , c k tip thu tinh hoa ca nhn loi, ngi sm hnh thnh lng yu nc thng dn, sm hnh thnh tr tm cho dn tc mt con ng sng. * Nh vy TTHCM khng phi hnh thnh t mun ch quan phn nh tm t nguyn vng ca nhn dn VN vi v lnh t knh yu ca mnh m TTHCM l sn phm tt yu ca cm VN n i nhm gii phng nhng khng hong l lun ca phong tro cu nc ca nhn dn ta u TK 20. V sao trong giai on hin nay , ng v nh nc ta li pht ng phong tro : Hc tp v lm theo tm gng c HCM: Cu 3: Phn tch ngun gc TT HCM. Trong cc ngun gc ngun gc no gi vai tr Q, v sao? 1.Phn tch ngun gc TT HCM + Truyn thng VH dn tc: - Truyn thng yu nc. - Truyn thng nhn ngha, on kt, tng thn tng i. - Truyn thng on kt dn tc. - Truyn thng cn c, thng minh v sng to. - Vn hin quc gia c lp c ch quyn + Tinh hoa vn ha nhn loi. - Phng ng; ch yu ni v nho gio, pht gio; V nho gio; HCM k tha t tng tch cc nh: v tha; t bi; bc i, cu kh, cu nn. V pht gio: cao tinh thn bnh ng, khng phn bit ng cp. cao tinh thn yu nc ch trng gn b vi dn, vi nc. Tham gia vo cuc cch mng chng k th chung ca dn tc. - Phng ty; .Cch mnh t sn Php: t do, bnh ng, bc i .Cch mnh t sn M: dn ch, nhn quyn . Giesu lng bc i, bao la. + nh hng ca ch ngha Mc Lnin: - Nh c Th gii quan v phng php lun ca CN Mc Le6nin m HCM hnh thnh pp quan st, t duy, khch quan t mi nhn thc c bn cht tinh hoa nhn loi, truyn thng dn tc chuyn ha thnh TT ca mnh. - HCM khi n vi CN Mc- Lenin c mt trnh hc vn vng chc v th ngi ch nm ci ct li, bn cht ri vn dng sng to ch khng rp khun ci sn c. + Nhn t ch quan: Nhn t ch quan thuc v phm cht HCM . ngi c tnh sang to, c s quan st tinh t, lun kh cng hc tp nng cao tri thc, c lng yu nc v hn. 2. Trong cc ngun gc ngun gc nh hng ca CN Mac Lenin gi vai tr Q trong TTHCM Bi v chnh CN Mac-Lenin gip cho ngi c 1 tc phong, 1 phong cch t duy ng quy lut khch quan. CN Mac-Lenin cng gip cho ngi tm ra con ng gii phng dn

16

tc bng cuc CM v sn. CN Mc-Lenin cng gip ngi tm ra pp tin hnh cuc CM gii phng dn tc. Cu 4: Trnh by nhng lun im c bn v TTHCM v vn dn tc. Vn dng t tng ny vo cng cuc i mi nc ta hin nay ng ngha: - V chnh tr vn dn tc trong TT HCM l vn dn tc thuc a, thc cht ca vn dn tc thuc a l phong tro u tranh gii phng ca cc dn tc thuc a nhm th tiu s thng tr ca nc ngoi ginh c lp dn tc, xa b ch p bt bt lt thc dn thc hin quyn dn tc t quyt thnh lp nh nc dn tc c lp l nhy vt v cht. - Khng nhm ln gia cm gii phng dn tc vi con ng gii phng dn tc l s tch ly v lng *C 3 lun im c bn ca TTHCM v vn dn tc: 1.c lp t do l quyn thing ling bt kh xm phm ca tt c cc dn tc trn thi gii: -Theo TT HCM cc dn tc trn th gii u c quyn hng c lp do nhng phi l nn c lp t do thc s, c lp t do hon ton ( ton vn lnh th), c lp trong s thng nht, c lp gn lin vi ha bnh, c lp gn vi t do dn ch, m no hnh phc. 2. CN yu nc, tinh thn dn tc l 1 ng lc ln: Mc d b mt nc song cc giai cp trong XH VN vn c chung s phn v thn phn l ngi dn VN lm n l cho mt dn tc khc cho nn nhng truyn thng yu nc, nhng gi tr to ln ca dn tc vn l ca chung ca dn tc Vn t nh giu n nh ngho, l ng lc v i cho cuc d8a61u tranh gii phng dn tc. 3. Kt hp nhun nhuyn dn tc vi giai cp, lp dn tc vi CNXH, cn yu nc vi cn q/ t v sn: - c lp dn tc gn lin vi CNXH: VN c mi lin h gia dn tc v g/cp, mun gii phng g/ cp trc ht phi gii phng dn tc. - c lp dn tc gn lin vi CNXH cng l xc nh c tng lai ca XH VN sau khi nh ui Q, thc dn th xy dng 1 XH gii phng hon ton giai cp, gii phng hon ton con ngi, khng cn p bc bt cng. - CN yu nc gn vi cn quc t vs trong sng: Chng ta tn trng quyn c lp ca mnh nh th no th phi tn trng quyn c lp ca cc dn tc khc nh vy. HCM khng ch u tranh cho c lp dn tc mnh m cn u tranh cho tt c cc dn tc khc b p bc * vn dng tt ny vo cng cuc i mi hin nay nc ta: -Tip tc khi dy sc mnh ca cn yu nc v tinh thn dn tc, ngun ng lc mnh m xy dng v bo v t nc (huy ng ton b lc lng xy dng t nc khng phn bit ngi Vn trong nc hay kiu bo) -Nhn thc v gii quyt tt vn dn tc trn quan im giai cp CN. -Chm lo xy dng khi on kt dn tc, gii quyt tt mi quan h gia cc dn tc anh em v trong cng ng dn tc vn. V vy, i i vi tng cng gio dc CN Mac LeNin, cn lm cho TT HCM v s kt hp dn tc v gc, cn yu nc v cn quc t, c lp dn tc v CNXH c qun trit su sc trong ton ng, ton dn, ly lm ng hng cho vic nhn thc v gii quyt cc vn cu dn tc v cu thi i hin nay.

17

Cu 5: Phan tch luan iem cua TTHCM ve: oc lap t do la quyen thieng lieng, bat kha xam pham cua tat ca cac dan toc .Trong giai oan hien nay, chung ta phai lam g e gi vng quyen oc lap, t do cua at nc: - gi l 1 dn tc th theo HCM trc ht phi khng nh c quyn c lp, nu khng khng nh c quyn ny hoc b xm phm mt th cha th gi l dn tc. - c lp phi gn lin vi ton vn lnh th, thng nht QG, ha bnh, t do, m no, hnh phc ca nhn dn. c lp, t do qu gi, qu1y bu v ngn. Mt nn c lp thc s c gi tr khi mang li quyn li c th cho nhn dn. - Ngi tng ni Ti ch c mt ham mun tt bc l lm sao cho nc ta hon ton c lp, dn ta hon ton t do, ng bo ta ai cng c cm n o mc, ai cng c hc hnh - HCM cng hin trn i mnh cho l tng ni trn. VD: Nm 1919, ngi gi bng yu sch ca nhn dn An Nam n Hi ngh kt thc chin tranh ln th nht i 8 quyn t do dn ch. Nm 1945, ngi vit bng tuyn ngn c lp khng nh quyn ca dn tc, quyn ca con ngi. Nm 1946, ngi th hin quyt tm bo v c lp, t do Th hy sinh tt c ch nht nh khng chu mt nc, nht nh ko chu lm n l Nm 1966, ngi khng nh chn l thi i Ko c g qu hn c lp, t do *Trong giai on hin nay chng ta phi lm g gi vng quyn c lp,t do ca t nc? - Kin nh vi mc tiu c lp dn tc v CNXH, v y l con ng m nhn dn, ng v Ch tch HCM lc chn, chnh CNXH l c s m bo vng chc cho c lp ca dn tc. - Tng cng bo v TQ t gio dc t tngchnh tr cho n cc bin php i ni i ngoi lin quan n an ninh t quc. - Ch ng hi nhp kinh t QT, tn dng cc mt tch cc, ng thi phi ngn chn hn ch cc mt tiu cc. - Pht huy quyn lm ch ca nhn dn khi dy mnh m cc ngun lc trc ht l ni lc c trong nhn dn. - Chm lo mi mt v i sng ca nhn dn nng cao cht lng ngun nhn lc ca nhn dn.

Cu 6: P,tch TTHCM v vn : CN dn tc l mt ng lc ln ca cc nc u tranh ginh c lp. T , lien h vi trch nhim ca bn thn trong vic gi vng nn c lp, t do ca t nc Khi nim CN dn tc : CN dn tc l truyn thng l h t tng ca tt c mi ngi dn trong mt QG c hnh thnh theo tin trnh hnh thnh v pht trin dn tc. VN

18

CN dn tc c hnh thnh hn 4000 nm lch s l truyn thng phong tc tp qun, lch s ca dn tc. TK 20 NAQ nhn thy s p bc bc lt ca thc dn, quc ko ch vi qun chng lao kh m v vi cc giai cp tng lp trn ca XH VN nh tiu TS, TS v a ch. VD: Php c quyn vi nhng ngnh nh TC, NH Khi Php mang ru vo VN th tt c cc nh my sx ru Vn phi ng ca. Lin h vi trch nhim ca bn thn:

Cu 7: Hy phn tch con ng hnh thnh t duy HCM v CNXH? T lien h vi nhn thc ca bn thn v vn ny C s hnh thnh t duy ca HCM v CNXH HCM tip thu vn dng sang to l lun Mac-Lenin v s pht trin tt yu ca XH loi ngi theo cc hnh thi KT XH, l tin ln CNXH l bc tt yu VN. Ngi bt ngun t CN yu nc nhn i, tinh thn cng ng, lng x VN hnh thnh hn 4000 nm qua. Ngi nghin cu thuyt i ng ca Nho gio, l 1 XH con ngi sng yu thng quan tn ln nhau. Ngi chng kin tn mt ch XHCN L X, con ngi c gii phng hon ton khi cnh p bc bt cng v vy trong ttHCM ngi hnh thnh v 1 XH t do, bnh ng, bc i m no hnh phc y chnh l XH XHCN. Lin h: Cu 8: So snh nhng c trng bn cht ca CNXH theo TTHCM vi nhng c trng c bn ca CNXH VN trong cng lnh xy dng t nc thi k qu ln CNXH Q/ im ca HCM v c trng ca CNXH: CNXH m chng ta xy dng l v mc tiu li ch ca TQ ca nhn dn, lm cho dn giu, nc mnh v ng bo sung sng. CNXH c ch dn ch, nhn dn lao ng lm ch, mi quyn lc u tp trung trong tay nhn dn. CNXH l 1 ch XH co nn KT pht trin cao gn vi s pht trin KHKT CNXH l 1 ch ko cn ngi bc lt ngi, c xy dng trn nguyn tc cng bng, hp l. CNXH l 1 XH pht trin cao v vn ha v o c, quan h XH lnh mnh, cng bng, con ngi c pht trin ton din. c trng ca CNXH trong Cng lnh xy dng t nc ca H VII CNXH l 1 ch do nhn dn lao ng lm ch, nh nc pht huy quyn lm ch, tch cc sng to ca nhn dn. CNXH c nn KT pht trin cao, llsx hin i, con ngi pht huy cao nht kh nng sn c CNXH phi xy dng vn ha tin tin m bn sc dn tc, quan h ngi vi ngi l bn. CNXH l 1 XN cng bng hp l, tt c cc dn tc u bnh ng gip nhau cng tin b.

19

Bo v an ninh quc phng, sn sng u tranh m bo nn c lp. y l c s xy dng CNXH CNXH l cng trnh tp th ca nhn dn l s nghip v i ca nhn dn. So snh c trng bn cht CNXH ca HCM v ca H VII: H VII k tha ton b gi tr v c trng CNXH theo TTHCM v nh vy TTHCM li vn ph hp vi hon cnh ca t nc trong thi k i mi v pht trin. Cu 9: TRnh by TTHCM v nhng mc tiu, ng lc ca CNXH Mc tiu ca CNXH: Ch chnh tr m chng ta xy dng l do nhn dn lao ng lm ch, nhn dn c quyn bu c v ng c vo c quan nh nc, nhn dn c quyn bi nhim i biu HND cc cp nu h ko xng ng. Nh nc c 2 chc nng dn ch v nhn dn Mc tiu v kinh t, cng nng nghip hin i, KHKT tin tin, i sng nhn dn phi c ci thin. Nn VH chng tax d phi pht trin cao, i trc 1 bc dn ng cho CM CN, ngi yu cu CB cng phi c vn ha, cng nhn nng dn cng phi bit VH V quan h: XH m chng tax d l 1 XH cng bng, dn ch, hp l mi ngi u c cng hin, ai lm nhiu hng nhiu, lm t hng t, ko lm ko hng, ng lc ca CNXH: H thng ng lc trong tt ca ngi rt phong ph, va vt cht va tinh thn, ngi lu tm quan trng ca ng lc kt tc ng vo nhu cu li ch c nhn chnh ng. Khc phc nhng km hm ca s pht trin cng chnh l ng lc pht trin ca CNXH VD: Chng ch ngha c nhn, tham lng ph, chng ch quan gio iu bo th Cu 10: TRnh by nhng lun im c bn ca HCM v vn i on kt dn tc K dn tc l mt vn c ngha chin lc quyt nh thnh cng ca CM VN. T tng ny l xuyn sut lu di m bo to nn sc mnh, m bo thng li ca cc cuc CM, ngi c 405 bi vit v ni v on kt. VD: on kt, on kt, i on kt Thnh cng thnh cng i thnh cng i k dn tc l mc tiu nhim v hng u l nhu cu ca qun chng nhn dn. Theo ngi K phi c qun trit trong mi ch trng chnh sch ca ng v n nc song n phi lun lun l mc tiu, mc ch nhim v hng u, ngoi ra K dn tc cng l i hi khch quan ca bn thn nhn dn. ng v nh nc c s mnh tp hp hng dn t chc nhn dn ng gp bn thn mnh cho SN chung. K dn tc l K ton dn, khi nim ton dn ca HCM rt rng bao gm con rng chu tin, con lc chu hng ko phn bit dn tc, tn ngng, tn gio, nam n. Theo ngi ai c ti, c c c sc c lng phng s TQ nhn dn u d K, phi nng bao dung khi K K dn tc phi a nhn dn vo cc mt trn dn tc thng nht, cc mt trn ny thc s tp hp c ng o nhn dn tham gia u tranh thc hin mc tiu to ln cho dn tc, ty thao tng thi k m mt trn c nhng tn gi khc nhau: VD: Mt trn Vit Minh nm 1941 Mt trn Lin Vit nm 1946 Mt trn dn tc gii phng MN VN nm 1960 V hin nay l mt trn T quc VN vn tn ti

20

K dn tc phi gn lin vi K Q t. CM VN l 1 b phn ca CM TG. CMVN ch thng li hon ton khi on kt vi cc phong tro CM tin tin trn TG. Ngi gy dng nn tng hp tc QT vi cc nc t 1945. VD: Php, Hoa, M , Nga v cc nc trong khu vc. Cu 11: TI SAO NI: I ON KT DNTC L VN CHIN LC, BO M THNH CNG CA CCH MNG. THEO ANH, (CH) CHNG TA PHI XY DNG KHI I ON KT NH TH NO THC HIN T TNG CHIN LC CA CH TCH HCM? Quan im c bn ca HCM v K dn tc: - K dn tc l vn c ngha chin lc quyt nh thnh cng ca cch mng. - K l mc tiu 1 nhim v hng u cch mng. - K khng th ch dng li quan im, t tng, nhng li ku gi xung m phi tr thnh chin lc cch mng, khu hiu hnh ng ton ng ton dn. Vai tr c bn ca ng trong on kt: K dn tc gn lin vi on kt quc t to nn sc mnh ca CM VN, tng bc hon chnh trong tin trnh CM v kim nghim trong thc tin. - Trong khng chin CM: ng ra ng li ng n :ng ra ng li ng n, sng to ngay trong chnh cng vn tt cn c vo tnh hnh cch mng vit nam 30-31 - Chng quc, chng phong kin. - on kt quc t trong giai on hin nay(i hi 6,7,8). - T tng HCM : Bc lnh o nh nc theo quan im on kt quc t: on kt dn tc kt hp vi sc mnh thi i. i on kt dn tc l vn chin lc, bo m thnh cng ca cch mng. 1. Trc ht la vn chin lc lu di ca CM, l nhn t m bo chc chn mnh m cho thng li ca CM. HCM cho rng, cuc u tranh c nc ca nhn dn ta cui th k 19 u 20 b that bi c 1 nguyn nhn s xa l c nc khng on kt thnh 1 khi thng nht. Ngi thy rng, mun a CM n thnh cng phi c lc lng CM mnh chin thng k th v xy doing thnh cng XH mi; mun c LLCM mnh phi thc hin K, quy t mi LLCM thnh 1 khi vng chc. HCM i n kt lun:mun c gii phng, cc dn tc b p bc v nhn dn lao ng phi t mnh cu ly mnh bng u tranh CM, bng CM v sn. Ngi vn dng nhng quan im ca CN Mac Lnin v CM v sn vo thc tin Vit nam, xy dng l lun CM thuc a trong ngi quan tm nhiu n vn LLCM v phng php CM. 2. Trong tng thi k, tng giai on CM, c th v cn thit phi iu chnh chnh sch v phng php tp hp lc lng cho ph hp vi nhng i tng khch nhau, nhng K dn tc lun lun c ngi nhn thc l vn sng cn ca CM. 3. HCM a ra nhiu lun im vn vn KDTC, KQT: K l sc mnh, l then cht ca thnh cng; K l im m; im ny m thc hin tt th ra con chu u tt; K,K,K; thnh cng thnh cng i thnh cng. 4. HCM lun lun nhc nh cn b, ng vin phi thm nhun quan im coi sc mnh ca CM l sc mnh ca nhn dn: d trm ln khng dn cng chu, kh vn ln dn liu cng xong. ng thi ngi lu rng, nhn dn bao gm nhiu la tui, ngh nghip, nhiu tng lp, giai cp, nhiu dn tc tn gio, do phi on kt nhn dn vo trong mt trn dn tc thng nht. lm c vic , ngi yu cu ng Nh nc phi c ch trng chnh sch ng n, ph hp vi cc giai cp, tng lp, trn c s ly li ch chung ca T quc v nhng quyn li c bn ca nhn dn lao ng, lm mu s chung cho K. Xy dng khi K thc hin t tng HCM vo thc tin ngy nay l:

21

Trong nhng nm i mi, quan im lm bn vi cc nc dn ch v khng gy th on vi ai ca HCM c ng v Nh nc ta rt quan tm v vn dng sng to. Vn kin i hi 9 ca ng khng nh: Vit nam sn sng l bn, l i tc tin cy ca cc nc trong cng ng quc t, phn u v ho bnh, c lp v pht trin. Trc nguy c din bin ha bnh, trc vic mt s th lc phn ng li dng vai tr gip , vin tr, t nhn quyn cao hn ch quyn can thip vo cng vic ni b cc nc, hin nay, hn lc no ht chng ta cn qun trit li dy cc HCM: mi 1 ngi phi nh rng c c lp mi c t lp, c t cng mi c t do. Ngi cn ch r: c nhin s gip ca cc nc l quan trng nhng khng c li, khng c mong ch ngi khc. Mt dn tc khng t lccnh sinh m c ngi ch dn tc khc gip th khng xng ng c c lp. Vn dng t tng trn nay ca HCM ph hp vi xu th ton cu ha v thi k y mnh CNH-HH t nc. Ngh quyt i hi ng ln th 9 khng nh : ch ng hi nhp kinh t quc t v khu vc theo tinh thn pht huy ti a ni lc, nng cao hiu qu hp tc quc t, bo m c lp t ch v nh hng XHCN, bo v li ch dn tc, an ninh quc gia, gi gn bn sc vn ha dn tc, bo v mi trng. Thc tin cng cuc i mi v mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch vn minh. i hi xem xt cc s vt, hin tng khng xut pht t mun ch quan, m phi xut pht t i tng trn c s hin thc khch quan vn c phn nh ng n v xy dng m hnh l lun ph hp vi i tng. Nguyn tc tnh khch quan ca s xem xt l h qu tt yu ca quan im duy vt mcxt, khi gii quyt mi quan h gia vt cht- thc, gic khch quan-ch quan. - Pht huy tnh nng ng, sng to ca thc pht huy nhn t con ngi. thc khng phi l s phn nh th ng, n gin m c tnh tch cc, nng ng v sng to. Tnh tch cc, nng ng v sng to ca nhn t tinh thn c th hin ngay t khi con ngi xc nh i tng, mc tiu, phng hng hot ng cng nh vic la chn cch thc, phng php thc hin mc tiu ra. Sc mnh ca thc cn ty thuc vo mc xm nhp ca n vo hot ng ca qun chng. - Trong hot ng thc tin phi hiu bit ng n gia nhn t khch quan v nhn t ch quan. Trong mi quan h bin chng nhng nhn t vt cht gia vai tr quyt nh th ngc li nhng nhn t tinh thn c tnh tch cc, nng ng v sng to. Song chng ta cng kin quyt khc phc v ngn nga bnh ch quan duy ch v.v . Cu 11 : Ti sao ni: i on kt dn tc l vn c ngha chin lc bo m thnh cng ca cch mng. Lin h vi thc tin cch mng nc ta. T tng i on kt dn tc ca HCM l chin lc c bn nht qun xuyn sut trong tin trnh cch mng VN. Thc cht y l chin lc tp hp mi lc lng nhn dn hnh thnh sc mnh to ln ca dn tc trong cng cuc gii phng dn tc,t tng ny huy ng 1 lc lng qun chng ko phn bit dn tc ng phi ,giai cp tham gia cng cuc gii phng dn tc. Trong mi thi k giai on cch mng cn iu chnh chnh sch nh nc cho ph hp.Ch tch HCM c 405 bi vit ni chuyn n i on kt t bi vit m u php 1919 cho n nhng bi vit cui i di chc 1969 ngi c cp n i on kt .Ngi thng ni i on kt l sc mnh ca chng ta l thng li ln:on kt.

22

Lin h thc tin .Hin nay trong thi k i mi cng phi tng cng cng c khi i on kt dn tc .Chm lo xy dng v pht trin cc dn tc trong i gia nh cc dn tc Vit Nam.Gim khong cch giu ngho min ni,min xui. -Phi huy ng cao nht s ng h tip sc ca cc dn tc ko phn bit ng bo ang sng nc ngoi.Khi lng tinh thn t to trong dn tc, to iu kin cho mi ngi cng cng hin. -Trong iu kin thc hin nn kinh t t tc t tc,cc th lc th ch c nhiu m mu chng ph t nc gy bt n.Thc t i hi phi tng cng hn na vai tr lnh o ca ng trn mi lnh vc ca i sng.c bit l s lnh o ca ng i vi mt trn Vit Nam. Cu 12 : Phn tch t tng H Ch Minh v mt nh nc ca dn, do dn, v dn. Chng ta phi lm g xy dng c nh nc trong sch, vng mnh *Nh nc ca dn. -Theo HCM nh nc vit nam l nh nc dn ch cng ha tt c quyn lc trong nh nc l ca ton th nhn dn vit Nam .Nhn dn c quyn quyt nh cao nht v c vn lin quan n vn mnh quc gia . NHn dn c quyn bi min i biu quc hi v hi ng nhn dn nu h khng xng ng, nhn dn c hng mi quyn dn ch, c lm bt c vic g m php lut khng cm. -Nh nc v cn b nh nc l do dn c ra l ngi tha hng cc quyn ca dn,l cn b ca nhn dn .Ngi ph phn cn b nh nc nhiu ln s y quyn qua m lng quyn . *Nh nc do dn.NH nc do dn la chn bu ra nhng i biu ca mnh . -Nh nc do dn ng h ng thu, nh nc c kinh ph chi tiu . -Nh nc do dn gp ,ph bnh,xy dng gip . -Ngi yu cu c quan nh nc phi ly kin ca nhn dn gn b cht ch vi nhn dn.Chu s kim sot ca nhn dn. *Nh nc v dn.l nh nc thc s phc v nhn dn ht mnh tt c v li ch v nguyn vng cu nhn dn.Nh nc ko c quyn, li ,tht s trong sch,vic g li cho dn ht sc lm,vic g hi ht sc trnh. -Cn b nh nc phi tn ty chm lo cuc sng ca nhn dn,ngi cn b phi bit nhn xa ,trng rng,gn gi nhn dn,cn b phi c ti, c. *Chng ta phi lm g nh nc trong sch vng mnh. -Pht huy quyn dn ch i i vi tng cng php ch XHCN m bo tn trng quyn lm ch ca nhn dn vt ln tnh trng thp km ca nn kinh t.Rt ngn khong cch gia nc ta vi th gii.Chng ta ko cn con ng no khc,pht huy cao ni lc ca dn tc. l pht huy dn ch sang to ca nhn dn. -Phi ci cch v vn ton b my nh nc.xy dng mt nn php ch trong sch vng mnh. +ng li chnh sch ng n php lut ca nh nc l iu kin u tin xy dng cuc sng m no hnh phc,song mun c nn hnh chnh mnh ,hiu lc th

23

chnh sch ,php lut cng ko th i vo cuc sng.V vy nhu Cu i hi ci cch b my hnh chnh ang l mt nhu cu thit yu bc xc trong nhn dn Phi Lm sao dn ko b phin h khng b gy kh khn ki n c quan nh nc -Tng cng s lnh o ca ng i vi nh nc nhng nm gn y ng c nhiu ngh quyt v cng c b my nh nc tuy nhin yu cu ca cuc u tranh chng tham nhng ca quyn quan lieu,s lnh o quyt tm hn ,bin php trit hn na,lm c nh vy b my nh nc mi thc s trong sch vng mnh. Cu 13 : Trnh by t tng H Ch Minh v mt nh nc php quyn c hiu lc php l mnh m. Vn dng t tng ny vo cng cuc i mi hin nay nc ta. -Nh nc php quyn c hiu lc php l mnh m phi l nh nc hp hin.V vy sau khi ginh chnh quyn ch tch HCM thay mt CP lm thi c bn tun ngn c lp tuyn b vi quc dn ng bo v th gii khai sinh ra nc VNDCCH.Sau nc ta tin hnh tng tuyn c bu quc hi theo ch ph thng bu phiu.QH thnh lp ban d tho hin php do HCM ng u v nay nm 1946 nc ta c hin php nu tin.Nh vy nc ta l 1 nc hp hin t cch v hiu lc trong vic gii quyt i ni,i ngoi. -Nh nc php quyn c hiu lc php l mnh m l nh nc qun l t nc bng PLva2 phi lm cho PL c hiu lc .Trong thc t theo HCM trong nh nc dn ch th dn ch v PL lun i i vi nhau v th mi quyn dn ch c th ch ha hin php v PL.HCM rt quan tm n hon thin hin php v h thng PL ca nh nc ta.Mt khc ngi cng chm lo a PL vo cuc sng chm lo cng tc GDPL cho mi ngi dn,ngi cng yu cu nhn dn phi tn trng v thc hin ng ngha v ca cng dn trc PL. -Nh nc PQ c hiu lc php l mnh m l nh nc tch cc XD i ng cn b cng chc ti c ,theo ngi phi thng xuyn o to bi dng i ng nh nc c trnh vn ha am hiu PL thnh tho nghip v chuyn mn . m bo cng bng trong tuyn dng ngi k xc ln ban hnh quy ch tuyn dng v thi tuyn cng chc ,ND thi tuyn kh hon chnh gm 6 mn :Ctri,Kinh t,PL,a l,Lch s,ngoi ng. *Vn dng cng c vo i mi hin nay. -Pht huy quyn dn ch i i vi tng cng php ch XHCN m bo tn trng quyn lm ch ca nhn dn vt ln tnh trng thp km ca nn kinh t.Rt ngn khong cch gia nc ta vi th gii.Chng ta ko cn con ng no khc,pht huy cao ni lc ca dn tc. l pht huy dn ch sang to ca nhn dn. -Phi ci cch v vn ton b my nh nc.xy dng mt nn php ch trong sch vng mnh. +ng li chnh sch ng n php lut ca nh nc l iu kin u tin xy dng cuc sng m no hnh phc,song mun c nn hnh chnh mnh ,hiu lc th chnh sch ,php lut cng ko th i vo cuc sng.V vy nhu Cu i hi ci cch b my hnh chnh ang l mt nhu cu thit yu bc xc trong nhn dn Phi Lm sao dn ko b phin h khng b gy kh khn ki n c quan nh nc

24

-Tng cng s lnh o ca ng i vi nh nc nhng nm gn y ng c nhiu ngh quyt v cng c b my nh nc tuy nhin yu cu ca cuc u tranh chng tham nhng ca quyn quan lieu,s lnh o quyt tm hn ,bin php trit hn na,lm c nh vy b my nh nc mi thc s trong sch vng mnh. Cu 14 : Phn tch nhng phm cht o c c bn ca con ngi Vit Nam trong thi i mi. Lin h vi nhn thc v thc tin ca bn thn. *Trung vi nc hiu vi dn -Trung vi nc l tuyt i trung thnh vi ng li chnh sch ca ng,lun t quyn li,li ch ca TQ,ND ln trn ht .y l chun mc o c c ngha quan trng hng u. -Hiu vi dn:thng yu nhn dn ht long phc v nhn dn ,lng nghe kin gp ca nhn dn,hc tp ND sn sang hi sinh v quyn li ca dn tc,nhn dn. *Cn,kim,lim ,chnh,ch cng v t. -Cn:cn ,chu kh,sing nng. -Kim:Tit kim nhng ko bn xn. -Lim :nhng ngi lun tn trng ca cng,ko xm phm,ko tham lam..Bit tn trng bn thn. -Chnh:trung thc,thng thn ko nnh cp trn,ko p cp di -Ch cng v t:Lm bt c vic g ng ngh n li ch bn thn t li ch ca nh nc ln trn ht,lo trc thin h,vui sau thin h,chng ch ngha c nhn. *Yu thng con ngi :y l truyn thng ca dn tc hnh thnh hn 4000 nm .HCM xc nh tnh yu thng con ngi l phm cht cao p nht ,tnh yu thng ginh cho nhng ngi cng kh,ngi b p bc bc lt ,nhng s phn bt hnh ,ngi yu cu tnh yu thng phi gn b vi s lng bao dung tha th ,phi c thi tn trng con ngi. *Phi c tinh thn quc t trong sang thy chung chnh l tinh thn quc t v sn, tnh on kt vi cc dn tc b p bc vi nhn dn lao ng ton th gii.S on kt y nhm vo mc tiu ln ca thi i ha bnh ,c lp dn tc ,dn ch XH.

Cu 15 : Phn tch nhng nguyn tc xy dng o c mi theo t tng H Ch Minh. Lin h vi nhn thc v thc tin ca *Ni i i vi lm ,phi nu tm gng v o c mi theo nhng li ni v vic lm phi lun i i vi nhau lm nh vy mi em li hiu qu thit thc cho bn thn v cho mi ngi ,nu ni nhiu lm t,ni m ko lm ,ni 1 ng lm mt no ch em li hu qu lm gim tc dng,uy tn nim tin. -Bn cnh phi nu tm gng o c ,y l nt p ca vn ha phng ng v VH VN.Dn ta c quan nim 1 tm gng sng c gi tr hn 100 bi din thuyt,vic nu tm gng phi c hiu theo ngha rng,nhn rng thnh nhng phong tro ngi t vic tt. *Xy dng i i vi chng.Theo HCM trong qu trnh xy dng bi dng phm cht o c tt p nht thit phi chng li nhng biu hin sai tri .

25

Xy dng o c mi l nhm tn cng tiu dit k th nguy him l ch ngha c nhn,XD o c th phi bt u t mi gia nh,trng hc v XH ,trong qu trnh XD ng thi chng li ci xu v o c vn thng xuyn din ra ,kp thi a ra bin php ngn chn bo v s trong sch vng mnh ,v o c. *Phi tu dng o c sut i ,theo ngi chng ta phi thng xuyn chm lo tu dng o c hng ngy,vic tu dng ny phi kin tr bn b sut i ,vic tu dng phi c th hin trong mi hot ng thc tin trong i t cng nh vic cng.Mi ngi phi t iu chnh hnh vi o c trong cuc sng phi rn luyn cng phu th con ngi mi c o c tt p. Cu 16. Trnh by ni dung c bn ca t tng HCM v vn ha, *T tng HCM v vn ha. -Theo ngi vn ha l s sng to v pht minh ca loi ngi v c vt cht v tinh thn nh ch vit,vn hc ,khoa hc php lut,ngh thut ,kin trc,cng c lao ng,phong tc tp qun . Vn ha l tng hp mi phng thc sinh hot cng vi biu hin ng x ca loi ngi ,vn ha, vn hc,ch vit. -HCM quan nim v v tr vai tr ca vn ha .Vn ha l 1 b phn ca kin trc thng tng l i sng tinh thn ca XH ,mun c vn ha trc ht chnh tr phi c gii phng ,phi tin hnh cch mng chnh tr trc ( l CMGP dn tc ginh c chnh quyn ) -Vn ha l 1 thnh t kin trc thng tng nhng c mi lin h mt thit kinh t, ngi ni KT c kin thit th vn ha mi c kin thit ,nh vy vn ha c mi lin h mt thit vi kinh t v chnh tr. -Quan nim v chc nng ca vn ha. +Vn ha bi dng t tng o c ng n tnh cht cao p ca con ngi ,y l chc nng cao qu ca vn ha ,vn ha phi soi ng cho quc dn i. +Vn ha c chc nng nng cao dn ch ,theo ngi nhn dn phi c kin thc mi c th tham gia vo cng cuc CM ,trc ht phi bit c,bit vit ch quc ng,chng ta phi bin 1 nc dt nt cc kh,thnh 1 nh nhc VH cao,i sng nhn dn vui ti hnh phc. +Bi dng phm cht tt p ,phong cch lnh mnh,lun hng con ngi ta vn ti v p ,ko ngng hon thin bn thn c bit l hnh thnh tc phong o c cao p

26