Вы находитесь на странице: 1из 1

Altaf Hussain K Khatab Per Tubsra

Altaf Hussain Nay kuha hay k Pakistan ko tornay k nuqshay bunnay hoay hain aur tiaari mukammal hay laykun M.Q.M aur Karachi es mansoobay mein rakawut hay. Ab koe Altaf Hussain say pochay k Pakistan ki original aur actual entities Baloch, Sindhi, Pathan aur Punjabi tu aisa hergiz nahein honay dain gay. Tu phir original aur actual entities Baloch, Sindhi, Pathan aur Punjabi ki razamundi k baghair Pakistan kon tor sukta hay aur kysay tor sukta hay? Altaf Hussain ki peshkush hay k Foj, ISI aur M.Q.M mil gaen tu Pakistan ko totnay say buchaya ja sukta hay. Ab koe Altaf Hussain say pochay k Foj aur ISI k liay Pakistan ki original aur actual entities Baloch, Sindhi, Pathan aur Punjabi ki support ziaada zarori hay ya M.Q.M ki? Pakistan ki original aur actual entities Baloch, Sindhi, Pathan aur Punjabi ki support k baad Foj aur ISI ko M.Q.M ki support ki zarorat kion zarori hay? Kahein Pakistan tornay ka shor mucha kur, durra kur aur dhumka kur General Aslam Baig aur General Musharraf k door ki turha Foj aur ISI ka taawan hasil kur k Pakistan ki original aur actual entities Baloch, Sindhi, Pathan aur Punjabi ko aik baar phir aapis mein lurwa kur aur Baloch, Sindhi aur Pathan ko Foj aur ISI k hathon zaleel o khawar kurwa kur gozishta chay dahaion ki turha aik baar phir Pakistan ki original aur actual entities Baloch, Sindhi, Pathan aur Punjabi per M.Q.M (U.P, C.P Gunga Jumna Mafia) ki hukmarani Qaim kurnay k munsoobay per tu ammal nahein ho raha?
Political Wisdom Administrator Punjabi Think Tank punjab@groups.facebook.com