Вы находитесь на странице: 1из 3

Nacionalna istorija drave I prava (Prvi Dio) 1. Strategikon (pojam, pisac, vrijema) k-4 2.

Kojim aktom Zeta postaje samostalna?Vladar? k-12 3. 2 naela prestolonaslednog reda u Srbiji k-33,36 s9 4. Zakletva samoesto Bosni k-26 s 39 5. Kupljenica (pojam, primjer) k-53 s22 6. Djela protiv linosti po Duanovom zakoniku, smrtna kazna k-62,63,56,70 s27 7. Bogumilski pokret (vrijeme, mjesto pojave, sutina uenja,refleksija u feud.Bosni)k-15,16 s33 8. Vinost, uraunljiost k-59,60 s26 9. Dominium directum, dominium utile, dominium eminens k-43,44 opta-90 10. Povelja, najstarija ika (sadraj, izdava,godina,)pojam i vrsta, 2 manastirske povelje sa imenima izdavaa k-40 s15 11. Batinci i pronijari, vlastela (osnovno razlikovanje) k-43,44 s18 12. Robovi u Bosni (izvor ropstva) k-20 s37 13. Sklavinije k-3 s 14. Dravni aparat Bosne, dvorski aparat k-16,17 s32 15. uvari zakona u Dubrovniku k-72 s40 16. Lokalna samouprava u Srbiji s12 17. Timarski sistem, agrarne reforme, poloaj raje s45 18. Prizrenska tapija, struktura k-53,54 s22 19. Zakletvenici, Srbija (svjedoci ili porota k-26 s30 20. Nadlenost dravnog suda Srbije k-65,67 s28 21. Krivina djela protiv javnog poretka, feudalna nevjera k-61,62 s26 22. Svada u Bosni k-26 s39 23. Justinijanova zbirka u srpskom pravu, nazivi izvori k-41 s15 24. Ramazanski zakon (godina, izdavanja, vrste nepokretnosti)Sefetska naredba s46-47 25. Nadlenost crkvenih sudova k-65 s28 26. Latinska jeres k-62 s27 27. itluki sistem s46 28. Najstarija drava Junih Slovena (i koje su jo postojale) k-4 29. Tatba i Gusa, pojam i kazna 46 k-64 s28 30. Stanak u Bosni, sastav i ndlenost k-16 s34 31. Agrarni razvoj junih slovena u Turskoj s43 32. Testamentarna raspolaganja bosanskih podanika k-24,23 s38 33. Provod ili prejem ljudski, samosud k-61,62 34. Ranofeudalne drave Junih Slovena(vrijeme trajanja, dr..org.)k-11,12,13,14 35. Sudska nadlenost za sporove bosankih i dubrovakih dravljana (bosansko vaki ugovor, dubrovaki statut) s39 s41 36. Crkveni i svetovni izvori Krmije k-41 s15 37. Nasleivanje vlastelinskih batina u fedu.Srbiji 3(nasledni redovi) k-56,57 s24 38. Vladaoev sud u Srbiji, nadlenosti k-65 s38 39. Skuptine srednjovjekovne Srbije, najvanije k-37,39 s11 40. Prohiron, autor i vrijeme 41. Meustaleka ubistva, Srbija k-63 s27 42. Plementina u Bosni k-21,22 s38 43. Carski sudovi s28 44. Vlasi k-46,47 s18 45. Nasleivanje saborskih batina s24 46. Religija Junih slovena u vrijeme doseljavanja na balkansko po,k-3 47. Vladalak vlast Duklje k-12 s2 48. Dvorski aparat u Srbiji k-37 s11 94. Primorski gradovi srednjovjekovne Srbije s13 50. Izam i udava k-61,62 s26 51. Dravno sudstvo srednjovjekovne Srbije, nadlenost k-65 s28 52. Porota u Srbiji,pojam i karakter k-67,68 s30 53. Srpska crkva (osamostaljivanje, vrijeme, prvi arhiepiskop i centar arhiepiskopije, uzdizanje na stepen patrijarije) k39,40 s13 54. Znaenje pojma,,,preti se k-26 s39 55. Pojam inokotina i zadruge k-55 s24 56. Patrimonijalni sud, nadlenost k-65 s28

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Stanak u Srbiji (veliki,mali) nadlenost k-66 s29 Svod u feud.Srbiji i Bosni k-67 u sudskom postupku s30 Servitium u feud.Bosni, objasni k-20 s37 Meunarodni ugovori u Srbiji k-40 s15 s21 Krivina djela protiv imovine po Duanu k-64 s28 Drugo ime Stefana Uroa Prepisi Duanovog zakonika i gdje se uvaju k-41 s16,17 Zakon o rudnicima, izdava i godina k-41,42 s16 Najvaniji izvor dubrovakog prava, godina, ivor, naziv k-72,73 s41 Navedi carske dugove Nomokanon, crkveni svetovni, vrijeme, sadraj s6 O upravljanju carstvom (autor, vrijeme, sadaj) Duanovo zakonodavstvo-pojam Kvalifikovana ubistva c.95 i 96 Duanovog zakonika, pojam i kazne k-63 s27 Dubrovaki statut ( godina, sadaj) k-72 Dravno pravo u zemljama pod turskom vlau ( pojam, izvori) Odboj i pretoj kao krivina djela u Srbiji k-72 Lokalna samouprava u Srbiji za vrijeme turske vlasti, teritorijalno upravne jedinice, organi samouprave. 1. Akt i godina kada Srbija postaje vazalna kneevina o Hatierifima k-97, 98 s60.62 2. Za koji se ustav vee vrijeme parlamentarizma u Srbiji k.157,158 s74,75 3. Graanski zakonik u Srbiji 1844.(sadraj, uzor,godina,odstupanje od uzora)k-110,112 s50 4. Zakoni uoi i za vrijeme I srpskog ustanka k-85,90 s75,77 5. Vrijeme pojave parlamentarizma u Crnoj Gori k-180,182 s98,100 6. Ustavni razvoj Srbije k-99,103,122,151,154 s63,65,68,75 7. Ustrojenije centralne dravne uprave 1862. K-114 s69 8. Lokalna uprava u Srbiji I srpskog ustanka k-81,84 s54,56 9. lan 8 Bukurekog ugovora 1812 k-96 s59 10. Jedrenjski ugovor ili mirovni sporazum (sadraj,vrijeme) k-97 s60 11. Namjesniki ustav 1869., razlozi,organi vlasti,Narodna skuptina nadlenost k-122,124 s70,71 12. Ustrojenje dravnog sovjeta 1861. K-113,114 s69 13. Ustav iz 1903., koji vladar? K-157 s74,75 14. Knjaevina Crna Gora, godina, prvi knez k-178,182 s97 15. Prvi ustav Crne Gore 1905. Uzor, nain donoenja,godina,objasni k-180,182 s98,100 16. Koji su ustavi imali nazive parlamentarnosti k-136 s71,73 17. Razlika izmeu centralne uprave u Srbiji i Turskoj s52,53,54,56,82,83,84 18. Danilov zakonik u Crnoj Gori, godina, sadraj k-184,189 s102 19. Ustavni akti 1808.i 1911 k-87 s64 20. Turski ustav godina i organi Savjet kao organ vlasti (sastav,nadlenosti) k-103 s 21. Ustav 1888 parlamentarni sistem,odredbe koje ga odreuju k-136 s71,73 22. Krivini zakonik 1860 uzor i krivina djela k-118.119 s80,81 23. Skuptina u dravi I srpskog ustanka, karakter i primirje k-80 s53 24. Graansko pravni propisi Karaorevog zakona,odredbe koje oznaavaju prekid sa feudalnim poretkom k89,90 s76,77 25. Svetoandrejska skuptina,karakter, sastav, godina nadlenost k-107 s66,68 26. Pariski mirovni ugovor, sadraj,godina, uesnici k-113 s62 27. Radikalna stranka Srbije, nastanak,pojam,socijalni sastav k-159,160 s91 28. Ustav Kraljevine Srbije 1901 organizacije vlasti, Senat,sastav i nadlenost k-151 s73,74 29. Praviteljstvujui sovje, vrijeme osnivanja, sastav, nadlenost k-81 s53 30. Sretenski ustav, organi vlasti Opta narodna prava Srbina odredbe 11 glava, odredbe o Narodnoj skuptini k-99 s64 31. Naprednjaki zakoni 1881-1884, koji su i sadraj Zakona o sudijama 1881 k-127,129 s118,119 32. Zakon prote Mateje Nenadovia,izvori i teritorijalno znaenje k-89 s75,76 33. Zakonik o tampi 118,119 k-127.129 s127,129 34. Zakon o inovnicima graanskog reda k-115 s70 35. Ustavni razvoj posle druge Miloeve vladavine k-106,121 s 36. Sudovi za vrijeme I srpskog ustanka, ustavobranitelja u Miloeve vladavine s84,87,88,90 37. Dravni udar 1903 s74,75 38. Parlamentarna vlada pojam k-136 s71,73

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Akremanska konvencija, godina sadraj k-96 s60 Procesni zakonici u Srbiji,naziv i godina k-120, 121 s Ustav Kralj.Srb. iz 1903 (izmjena u odnosu na Ust.iz 1888) k-157 Sporazum izmeu kneza Miloa i Maral Ali-pae k-91 Ustrojenje narodne vojske k-117 s70 Org.vlasti u dravi i srp.ustanka, i o organima pojedinano k-80,85 s57, Berlinski kongres u Srbiji 1878 k-135,136 s62,63 Ustavobraniteljski reim (1842,1868) k-106,110 s66,67 Trgovaki zakonik u Srbiji 1860 k-120 s93 Ustavno pravne odredbe Karaorevog zakona Ustavni akt iz 1804 Politika stranka 19. Vijeka s90,91 Zakonik Petra I, Danilov Zakonik. Opti imovinski zakonik k-183.189 s100,103 Organi vlasti i cenralne uprave od 1815-1830, dvovlasci k-93,96 s57,59 inovnitvo 1861.

iz treeg djela: organizaciju vlasti od 1929. do 1931., zakone i ostalo...i za veu ocjenu podjelu septembarski ustav i prva vlada kraljevine shs drzavni udar 263. str dole na dnu jedan pasus.. stranke ti se nalaze od 255 do 261 str stranke i koalicije od 1931-41, treba znati koja je stranka bila u kojoj koaliciji i voe stranaka, i kakvo su preureenje zahtijevali predsjednik prve vlade Kraljevine SHS... razlika izmeu JRZ i JNS, ko je bio u seljako-demokratskoj koaliciji i ko su im bile voe politike stranke od 1921. do 1929. godine banovinu Hrvatsku261. Str(za vecu ocjenu) lokalna uprava i samouprava u kraljevini SHS prema vidovdanskom ustavu Nika deklaracija Majska deklaraci Uporediti sve 4 deklaracije -koja je razlika? Privremeno narodno predstavitvo Prvodecembarski akt Zakon estojanuarske diktature Organizacija vlasti po estojanuarskoj d Organizacija vlasti po Vidovdanskom ustavu Organizacija vlasti po Septembarskom ustavu Politike stranke i koalicije Koroeve punktacije Majsku deklaraciju i da je uporedim sa Krfskom i Zenevskom Zagrebacke punktacije.. Vodja HSS i SDS (Stjepan Radic i Svetozar Pribicevic) lokalna uprava po vidovdanskom ustavu PRVU VLADU KRALJEVINE SHS PRVODECEMBARSKI AKT UNIFIKACIJU PRAVA I JUGOS ODBOR uredbu od 24.aprila 1922.godine. Privremeno narodno predstavnistvo Iz estojanuarske diktature pita i one glavne zakone