You are on page 1of 1

CÂU HỎI ÔN TÂP TRIẾT HỌC

1.Quan điểm duy vật trước Mac- về vật chất .Phân tích định nghĩa của Lê nin về vật chất.Ý
nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của định nghĩa đó.
2.Học thuyết Mác-xít về vận động , không gian và thời gian với tư cách là phương thức và
hình thứctồn tại cơ bản của vật chất. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của học
thuyết đó.
3.Quan điểm của Triết học Mác -Lê Nin về ý thức, về nguồn gốc của ý thức và tác động của ý
thức tới các quá trình vật chất khách quan. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của
quan điểm đó.
4.Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ qui luật thống nhất và đấu
tranh của các mặt đối lập.
5.Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ qui luật về mối quan hệ giữa
những sự thay đổi về lượng dẫn tới những thay đổi về chất và ngược lại
6.Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ qui luậ định của phủ định. Đặc
điểm của phủ định trong đời sống xã hội .Ý nghĩa của nó trong quá trình đổi mới ở nước ta
hiện nay.
7.Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan , đặc điểm của mỗi giai đoạn đó,
ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của định nghĩa đó.
8.Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn từ đó làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của
đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.
9.Quan điểm Mác- xít về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
.Vận dụng để làm rõ tính tất yếu trong sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế ở nước ta hiện
nay .
10. Quan điểm Mác- xít về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng
tầng Vận dụng để làm rõ vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế nước ta hiện nay.
11.Quan điểm Mác- xít về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Vận
dụng để làm rõ vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin , tư tưởng HCM trong sự PT của XH ta hiện
nay.
12.TÍnh độc lập tương đối của ý thức XH , từ đó làm rõ vai trò của đường lối ctrị khoa học
trong quá trình đổi mới ở nước ta.
13. Vấn đề nguồn gốc và bản chất chức năng của Nhà nước .vận dụng để làm rõ đặc điểm của
Nhà nước ở VN hiện nay.
14.Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế. vận dụng để làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới kinh
tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay.
15.Quan điểm Mác- xít về giai cấp ,đấu tranh giai cấp. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp ở
VN hiện nay.
16.Phép biện chứng giữa cái riêng và cái chung. Ý nghĩa phương pháp luận.