You are on page 1of 6

Peter Rrdam. Lyngdalen 16, 8800 Viborg Tlf.

86674225

STVNING

Peter Rrdam Lyngdalen 16 8800 Viborg Miljstyrelsen Strandgade 29 1401 Kbh.K

indstvner herved

til som sagsgt at svare i denne sag for Retten i Holstebro. Thisted afd .. Skovgade 30. 7700 Thisted, p den af retten ved ptegning p stvningen berammede dag samt fremlgge de dokumenter, sagsgte vil pberbe sig. Jeg nedlgger under sagen flgende pASTAND: Sagsgte tilpligtes at anerkende, at Hjardeml Klit i Thisted kommune er et stjflsomt boligomrde p strkningen fra Klitvejen 56 til Klitvejen 81. SAGSFREMSTILLI G. Hjardeml Klit er et omrde. der er beliggende umiddelbart nord for den nordligste af de 7 vindmller. som skal opfres i henhold til loven om et testcenter for store vindmller i sterild. Omrdet, der fremtrder som en sammenhngende geografisk enhed, omfatter flgende indretninger regnet fra syd mod nord: 1 beboelseshus (Klitvejen 56). en kirke og 5 omgivende beboelseshuse, ethotel indeholdende en beboelseslejlighed. en campingplads. et rekreativt areal og l beboelseshus (Klitvejen 81). Afgrende for, hvilken stj grnse fra vindmllerne der skal vre gldende i forhold til Hjardeml Klit.er, om der i dette omrde er tale om stjflsorn arealanvendelse. Herom indeholder vindmllebekendtgrelsen (bek. 1518/2006) i 3, stk. 2, nr. 2 flgende bestemmelse: "Stjflsom arealanvendelse: Omrder. der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtgt er udlagt til bolig-o institutions-, sommerhus- eller kolonihaveforml eller som rekreative omrder." Efter denne bestemmelse er den nordlige del af Hjardeml Klit stjflsom. For det rekreative areals vedkommende og for beboelseshuset p Klitvejen 8 t skyldes det, at disse indretninger er omfattet af en ldre lokalplan. Miljmyndighederne har selv defineret hotellet og campingpladsen som rekreative indretninger. og ogs disse er derfor stjflsomme i medfr af bekendtgrelsen. Om ogs den sydlige del af omrdet kan vurderes som stjflsom afhnger af, om Hjardeml Klit kan siges rent faktisk at blive anvendt som boligomrde. Det er sagsgerens standpunkt, at dette er tilfldet. mens sagsgte bestrider, at der er tale om et boligomrde. Sagsgte har modtaget den oplysning fra Thisted kommune. at der i Hjardeml Klit er tale om spredt bebyggelse i landzone p i alt 4-5 huse og en kirke, og kommunen har p det grundlag vurderet. at der ikke er tale om stjflsom arealanvendelse (Thisted kommunes skrivelse af 30/1 l 2010, bilag 1). Sagsgte har lagt oplysningerne fra kommunen til grund og har tilsluttet sig kommunens vurdering (sagsgtes

skrivelse af 23/12 2010, bilag 2) Sagsgtes standpunkt indebrer. at det er de hjere stj grnser. som glder i det bne land, som skal vre gldende i den sydlige del af Hjardeml Klit. Det har ikke rokket ved sagsgtes vurdering, at jeg gentagne gange har gjort opmrksom p, at kommunens og dermed sagsgtes angivelse af bebyggelsens omfang ikke er korrekt. Den korrekte beskrivelse af forholdene i Hjardeml Klit p den strkning, som er angivet i pstanden - en strkning p ca, 730 m - er angivet foran (8 beboelseshuse m.v.) Det er heller ikke korrekt, at bebyggelsen omkring kirken er spredt. Hertil kommer den ikke uvsentlige omstndighed, at der p en strre del af strkningen er indfrt hastighedsbegrnsning, hvilket vel m tages som udtryk for, at politiet har vurderet omrdet til at vre et boligomrde. Det har ikke vret muligt at form sagsgte til at forholde sig til disse angivelser.jfr. senest sagsgtes mail til mig af 30/9 2011, bilag 3. Det nrmeste, sagsgte er kommet en reel besvarelse. er flgende passus i sagsgtes skrivelse bilag 2: "Miljstyrelsen har tidligere udtalt, at hvor der er tale om en samlet placering af mere end blot nogle f boliger (en hndfuld). bliver der efter Miljstyrelsens opfattelse tale om et omrde, der anvendes til boligforml" Overfor udtalelsen om, at der skal vre tale om en samlet bebyggelse, skal det oplyses, at der fra den sydligste del af Hjardeml Klit (Klitvejen 56) til kirken (et omrde med en kirke og 6 beboelseshuse) er en afstand p ca. 310m. og at afstanden fra kirken til hotellet og campingpladsen er ca. 125 m . Det skal i vrigt oplyses, at sprgsmlet om omrdets status har vret indbragt for Milj-og Naturklagenvnet, som traf den afgrelse, at nvnet ikke havde kompetence til at tage stilling til sprgsml et. Det samme resultat fik jeg, da jeg derefter indbragte sagen for Folketingets Ombudsmand, og der er derfor nu ikke andre muligheder end at indbringe sagen for de almindelige domstole. ANBRINGENDER Jeg gr gldende, at Hjardeml Klit med i alt 8 beboelsesejendomme foruden de i vrigt nvnte indretninger i sin helhed er omfattet af bestemmelsen i vindmllebekendtgrelsens 3. stk. 2. nr. 2. og derfor er stjflsomt boligomrde med de konsekvenser for stj grnserne, som det trkker med sig. ~ Jeg har foran angivet, at den nordlige del af Hjardeml Klit allerede er rubriceret som stj flsomt omrde. Det forhindrer selvflgelig ikke, at det tillige har karakter af at vre en del af et strre samlet boligomrde. Det taler vel tvrtimod til yderligere sttte for min pstand, at en del af arealanvendelsen i omrdet allerede er stjflsom. Det forekommer nrmest uforsteligt, hvis ikke ogs beboerne i den sydlige del af omrdet, som ligger nrmest mllerne og derfor er mest udsat for stj, kunne gre krav p de lavere stj grnser. Jeg gr for en fuldstndigheds skyld gldende. at ogs uden denne sammenhng mellem den nordlige og den sydlige del ville alene den sydlige del med en kirke og 6 beboelseshuse kunne rubriceres som stj flsom arealanvendelse. Jeg gr i denne forbindelse yderligere gldende, at der hverken i vindmlle bekendtgrelsen eller andetsteds er krav om, at boliger og andre indretninger skal ligge klos op af hinanden for at udgre et stjflsomt boligomrde, og at de indretninger i Hjardeml Klit, som jeg har opregnet. har en tilstrkkelig sammenhng til at fremtrde som et sammenhngende boligomrde. Det fremgr af sagsgtes indlg. at der stort set ingen praksis er om, hvad der skal forsts ved et boligomrde. Sagsgte har tilsyneladende vilkrligt valgt en grnse mellem 5 og 6 beboelser. men der er kun tale om et par afgrelser, ikke om nogen fast indarbejdet praksis. Det fr betydning, nr retten skal overveje, om det administrative skn kan tilsidestt:es. Der udvises formentlig fortsat fra domstolenes side en vis tilbageholdenhed, nr der hos den administrative myndighed gennem lang tids praksis er oparbejdet en srlig indsigt og indarbejdet en bestemt retstilstand. Iden foreliggende

sag er situationen som nvnt en ganske anden. Der er tale om st911set jomfrueligt land. og intet hensyn til den administrative myndighed eller til en bestemt retstilstand taler for at udvise tilbageholdenhed. PROVOKA TJO ER Jeg opfordrer sagsgte til at fremlgge oplysning om samtlige de afgrelser, der er truffet om. hvorvidt et omrde i det bne land har kunnet betragtes som et boligomrde. Jeg opfordrer endvidere sagsgte til at oplyse. hvilke enkeltboliger eller enkeltindretninger ivirgt der er defineret som stj flsomme. BILAG 1) Skrivelse af 30/1] 20 l Ofra Thisted kommune 2) 2) Skrivelse af23/12 2010 fra sagsgte 3) Mai I af 30/9 2011 fra sagsgte BEVISFRELSE Sagsgeren har forelbig ikke ptnkt at indkalde vidner, men vil anmode retten om at besigtige forholdene p stedet. SAGE S BEHA DLING P grund af sagens principielle karakter nsker jeg den henvist til landsretten. Jeg deltager gerne i et forberedende retsmde. hvis retten finder et sdant formlstjenligt. MOMS Sagsgeren er ikke momsregistreret.

Viborg, den

oktober 2011

By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 21 00 Kbenhavn

Teknisk Forvaltning Direktren

Stjflsom anvendelse omring Testeentret, sterild samt beskyttet natur ved mllegrupperne ved Danopal og Hjardeml By og Landskabsstyrelsen har rettet henvendelse til Thisted Kommune vedr. kommunens vurdering af stjflsomhed p en rkke omrder ved det planlagte vindmlletestcenter ved sterild. Desuden nskes en vurdering af forekomsten af beskyttet natur ved de opstillede mller, som ptnkes nedtaget. Hermed Kommunens vurderinger: Hjardeml Klit: Der er tale om en spredt bebyggelse i landzonen p i alt 4- 5 huse og en kirke. Omrdet er ikke lokalplanlagt og der foreligger ingen aktuelle planer om udbygning af omrdet. Thisted Kommune vuI.derer derfor, at der ikke er tale om stjflsom arealanvendelse . Klitvejen 14: Der er tale om en landbrugseje dom beliggende i landzonen, hvori der er indrettet 8 ferieenheder uden bad til hver enhed. Ejendommen er ikke lokalplanl~gt og der foreligger ingen aktuelle planer om udbygning. Thisted Kommune vurderer derfor, at der ikke er tale om stjflsom arealrnvendelse.

I Den 30. november 2010

Vores ref.: Sagsnr.: 1083574 Doknr.: 1303843

Thisted Kommune Rdhuset

Asylgade 30 7700 Thisted

I Tlf: 96 17 17 17 I Fax: 96 17 16 15
www.thisted.dk Mali: it@thisted dk CVR-nr.: 29189560

Personlig henvendelse: Mandag-onsdag 8.00 - 14.30 Torsdag 8.00 - 16.30 Fredag 8.00 - 13.00

Telefontid: Mandagonsdag 8.00 - 15.00 Torsdag 8.00 . 17.00 Fredag 8.00 - 13.00

I
I

Personlig henvendelse: Borqerservicecenter Thisted Mandag-onsdag 10.00 - 16.00

Frstruplejren: Kommunen sknner, at der ligger ca. 30 hytter indenfor 37 dB zonen i den oprindelige VVM. Om omrdet generelt: Der foreligger ingen aktuelle pia ring af stjflsom arealanvendel oprindelige VVM. Kommunen er ter inden for omrdet, som er at vendeise.

Torsdag 10.00 - 17.00 Fredag 10.00 14.00

I
Borgerservicecenter Hurup

er eller planforslag om etablee inden for 37dB stjzonen i den kke bekendt med andre aktivitebetragte som stjflsom arealan-

Mandag-onsdag 10.00 - 15.00 Torsdag 10.00 - 1700 Fredag 10.00 - 14.00

Fjernelse af mller ved Hjardem l:

MILJMINISTERIET
Miljstyrelsen

Peter Rrdam Lyngdalen 16 8800 Viborg

Miljteknologi J.nr. BLS-102-00199 MST-500-00127 Ref. JJ/JA Den 23. december 2010

Kre Peter Rrdam Du har stillet sprgsml i tilknytning til den supplerende VVM-redegrelse om nationalt testcenter for vindmller i sterild. og Miljstyrelsen svarer efter aftale med By- og Landskabsstyrelsen p dine sprgsml. Det fremgr af afsnittet "Planstatus - eksisterende arealanvendelse inden for stjkonsekvensomrdet" i den supplerende WM-redegrelse, at Thisted Kommune i et brev til By- og Landskabsstyrelsen den 30. november 2010 har anfrt flgende: At der i Hjardeml Klit er tale om en spredt bebyggelse i landzonen p i alt 4 - 5 huse og en kirke. At omrdet ikke er lokalplanlagt, og at der ikke foreligger aktuelle planer om udbygning af omrdet. At Thisted Kommune vurderer, at der ikke er tale om stjflsom arealanvendelse.

Miljstyrelsen har, som regeludstedende og vejledende myndighed ~.forhold til vindmllebekendtgrelsen, vurderet kommunens klassificering og sammenholdt den med de foreliggende oplysninger om omrdet, og styrelsen finder p det grundlag, at kommunens vurdering er rigtig. Det er denne vurdering, der ligger til grund for, at der i udkast til forslag til lov om ndring af lov om et testcenter for store vindmller ved sterild i 22 er en bestemmelse, hvoraf det flger, at det ved vurderingen af stj fra testcentret efter Miljministeriets regler om stj fra vindmller skal lgges til grund, at der ikke er omrder inden for stjkonsekvensomrdet, der er karakteriseret som stjflsom arealanvendelse. Et omrde har stjflsom anvendelse, hvis der foreligger en lokalplan eller tilsvarende planer, der udlgger omrdet til boligforml m.v. eller hvis den faktiske arealanvendelse er boligforml m.v .. Miljstyrelsen har tidligere udtalt, at hvor der er tale om en samlet placering af mere end blot nogle f boliger (en hndfuld), bliver der efter Miljstyrelsens opfattelse tale om et omrde, der anvendes til boligforml. Miljstyrelsen har i en konkret sag afgjort, at et omrde i landzone, som havde karakter af parcelhusomrde, skulle betragtes som et boligomrde og ikke som enkelt liggende boliger i det bne land.

Miljstyrelsen Strandgade 29 1401 Kbenhavn K Tlf. 72 54 40 00 Fax 33 32 22 28 CVR 25798376 EAN (drift)5798000863002

(tilskud)5798000863019

mst@mst.dk

www.mst.dk

Vluall

- llJCUU\..ll1al l'-lIl

Peter Rrdam <prordam@gmail.com>

Hjardeml Klit
1 meddelelse Albjerg, Juliane <JA@mst.dk> Til: prordam@gmail.com 30. sep. 201115.12

K e P te R da

s yrelseru, dllgere vurcer '1g af 6 o byggelser det bne and nerv ses d t pa folke ng sprqsrra n 3 114 til fore; ag t I lov ori r-er g al' ov 0'11et testcerte \I,r"r1Mn" ed s er d qar

sag elle de gere cosurner-te ns er at b IV gJO t oek rdt -ned

bedes d\.. ang ve hv

'1 sag

Jesper Mogensen, civilingenir Miljstyrelsen Miljteknologi Direkte tlf.: 7254 4326 E-post: ~jrninisteriet Miljstyrelsen Strandgade 29 1401 Kbenhavn Tlf.: 7254 4000

Officiel e-post til Miljstyrelsen

bedes sendt til

From: Peter Rrdam [mailto: To: Mogensen, Jesper Subject: Re: Hjardeml Klit

Sent: Wednesday, September 21, 2011 5:42 PM