You are on page 1of 4

Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit) INSTANTA1) ......................

Domnule Presedinte, Subscrisa S.C. ............................., cu sediul in .................., str. .......................... nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., cod unic de inregistrare ................, atribut fiscal ....................., numar de ordine in registrul comertului ........../........../..............., cont deschis la Banca ............... ..........., sucursala .................., cu numarul ............................, reprezentata prin avocat ........................., cu sediul profesional in ......................., str. ...................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ........................, chemam in judecata pe paratii2): 1. debitoarea S.C. ..............................., cu sediul in .........................., str. .......................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ......, apart. ......., sector/judet ....................................., cod unic de inregis- trare ....................., atribut fiscal ............., numar de ordine in registrul comertului ........./......./.........., cont deschis la Banca .................., sucursala ..................., cu numarul ......................, si 2. S.C. ..................................., cu sediul in ..............................., str. ................................. nr. ....., bloc ....., scara ......., etaj ...., apart. ....., sector/judet ........................................, cod unic de inregis- trare ......................., atribut fiscal ................., numar de ordine in registrul comertului ....../......./......, cont deschis la Banca ..............., sucursala .................., cu numarul ..................., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta pe calea ACTIUNII PAULIENE3) sa dispuneti revocarea contractului de incheiat la data de ..............................., cu DOMNULUI PRESEDINTE AL4) ....................................... 1. Competenta materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-4 Cod procedura civila. Instanta competenta teritorial este fie cea comuna de la domiciliul paratului (art. 5 Cod procedura civila), fie una din cele prevazute alternativ in art. 10 Cod procedura civila. Cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanta in circumscriptia careia se afla imobilele (art. 13 alin. (1) Cod procedura civila). 2. Este recomandabil ca prin cererea de chemare in judecata sa se citeze si debitorul reclamantului pentru ca hotararea sa-i fie opozabila. 3. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efect decat intre partile contractante (art. 973 Cod civil), creditorii pot insa, in nume personal, sa atace actele de viclenie facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor (art. 675 Cod civil). Actiunea pauliana sau revocatorie este asadar acea actiune prin care creditorul poate cere revocarea/desfiintarea pe cale judecatoreasca a actelor juridice incheiate (cu titlu gratuit sau oneros) de debitor in vederea prejudicierii sale, cand prin incheierea actelor debitorul isi creeaza sau isi mareste o stare de insolvabilitate. 4. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.

numarul ........... si autentificat de Biroul Notarului Public .................., sub nr. ............./.............., intre parata, in calitate de cumparator, si S.C. ..............................., cu sediul in ................., str. ................ nr. ....., bloc ......, scara ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ..............................................., cod unic de inregistrare .............., atribut fiscal ...................., numar de ordine in registrul comertului ....../................../....., cont deschis la Banca ....................., sucursala ..............................., cu numarul ..............................., in calitate de vanzator, avand ca obiect imobilul-teren si constructie industriala din .......................... ......, str. ......................................... nr. ......, numar cadastral ............., sola ..........., tarla ............, sector/judet ..................., in valoare estimativa de ............. lei1). Va solicitam de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa obligati paratele sa ne plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces. MOTIVELE PREZENTEI ACTIUNI: IN FAPT2): Subscrisa am incheiat la data de .............. un contract cu debitoarea S.C. ............................., cu sediul in ........................., str. ....................... nr. ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., cod unic de inregistrare ......................, atribut fiscal ......................, numar de ordine in registrul comertului ..../........../..............., cont deschis la Banca ....................., sucursala ......................, cu numarul ................................., urmare caruia aceasta imi datoreaza suma de ........................ lei. Prin hotararea judecatoreasca nr. .........., din data de ............., pronuntata de .............., instanta constatand creanta mea certa, lichida si exigibila a dispus obligarea debitoarei S.C. ........................... sa-mi plateasca suma datorata de ............... lei, hotarare devenita definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie. Debitoarea S.C. ............................. este insolvabila, asa cum rezulta din procesul-verbal incheiat de executorul judecatoresc angajat de subscrisa, in vederea executarii silite a creantei ce o detin. Prin investigatiile efectuate ulterior acestui moment, am constatat ca la data de ............, ulterior crearii si garantarii creantei ce o detinem, debitoarea a vandut paratei din acest dosar imobilul-teren si constructia industriala din ................., str. ......................................... nr. ......, numar cadastral .................., sola ..........., tarla ..........., sector/judet ........................., cu pretul declarat de ............................... lei, act autentificat sub nr. ....../......... de Biroul Notarului Public .................. . 1. Se arata, in conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 3 Cod procedura civila, obiectul cererii, iar in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica in vederea timbrarii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului. Pentru iden- tificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 2. Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamant sa ceara concursul justitiei, justificand si argumentand demersul justitiar. Reclamantul trebuie sa faca dovada ca sunt indeplinite conditiile intentarii actiunii revocatorii: actul atacat sa fi creat creditorului un prejudiciu, chiar si acela al crearii sau maririi starii de insolvabilitate a debitorului, frauda debitorului, in sensul ca a avut

cunostinta de rezultatul pagubitor al actului fata de creditor, creanta pe care o are creditorul sa fie certa (adica ferma, existenta ei sa nu nasca discutii), lichida (sa aiba cuantumul determinat) si exigibila (sa fi ajuns la scadenta), paratul-debitor al obligatiei de a da sau a face a fost pus in intarziere, si nu exista vreo clauza exoneratoare de raspundere a paratului, iar dreptul la actiune nu este prescris (actiunea pauliana este supusa termenului general de prescriptie de drept comun de 3 ani). Aceasta diminuare a patrimoniului debitorului meu este rezultatul unei fraude si a conventiei celor doi cocontractanti, debitorul subscrisei si paratul din acest dosar, ambii cunoscand existenta creantei mele si urmarind impiedicarea realizarii ei, asa cum reiese din imprejurarile de fapt expuse in precedent, pe care le voi demonstra in cadrul prezentei actiuni1). Pentru toate cele de mai sus, va rugam sa admiteti actiunea asa cum fost formulata, cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN DREPT: Ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm., art. 274 Cod procedura civila si pe dispozitiile art.2) 974 Cod civil. In dovedirea actiunii intelegem sa ne folosim de cu inscrisuri, testimoniala cu ...... martori, expertiza tehnica3) ................................, privind 4) .................... . Propunem ca martori spre a fi audiati pe: 1. ..............................., domiciliat in ................., str. ............................ nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., 2. ................................, domiciliat in .............., str. ............................ nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .......................... . Solicitam de asemenea sa dispuneti citarea paratei la interogatoriu. Depunem prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare paratei. ANEXAM5): 1. .............................................. . 2. Contractul atacat incheiat intre parati sub nr. ...... din data de ........... . 3. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. ......... . 4. Taxa de timbru judiciar in cuantum de ....... si timbru judiciar .......... . SEMNATURA 1. Complicitatea la frauda a tertului cu care debitorul a incheiat actul atacat este o conditie de admisibilitate a actiunii revocatorii indispensabila in cazul atacarii unui act cu titlu oneros. Cand actul este cu titlu gratuit (de ex. revocarea unei donatii) este suficienta frauda debitorului. 2. Se indica textul de lege ce indreptateste reclamantul la admiterea actiunii: art. 974 Cod civil coroborat eventual cu alte arti- cole din Codul civil: 728, 1488, 1542 etc. 3. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile, bunuri imobile, contabila, topometrica, medico-legala etc.). 4. Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate. 5. Cand se face prin inscrisuri, se vor alatura la atatea copii cate parti sunt, alaturi de

inscrisurile rezervate instantei; copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza, instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime. Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.