You are on page 1of 8

1A!uk 8C!

Lk
CLLlk lC1 8L8SAMA Cku
engenalan
Seseorang yang Lldak berupaya menenLukan sendlrl bagl memperolehl sepenuhnya aLau sebahaglan
darlpada keperluan blasa seorang lndlvldu dan/ aLau Lldak dapaL hldup bermasyarakaL sepenuhnya
dlsebabkan kekurangan sama ada darl segl flzlkal aLau menLal dan sama ada la berlaku semen[ak lahlr
aLau kemudlan darl lLu
Cb[ekLlf
MengeraLkan sllaLurrahlm anLara pela[ar SMk uA8? dengan pela[ar usaL emullhan komunlLl dan
masyarakaL seLempaL
Menggunakan lC1 unLuk menyebarkan maklumaL kepada masyarakaL seLempaL
MenlngkaLkan dan mengukuhkan Lahap pengeLahuan masyarakaL seLempaL
Memperkenalkan lC1 kepada masyarakaL seLempaL khususnya kepada golongan orang kurang upaya
(Cku)

!awaLankuasa erlaksana

enaung n Pa[[ah Azlzah 8L Musa
engerusl n MashlLah 8L lsmall
enyelaras ro[ek n8ohalza 8L Zalnal Abldln
en eny ro[ek n norzldah 8L 8akrl
engerusl Ayesha nablha bL norhasandl

SeLlausaha ALhlrah bL Zalnal Abldln
8endaharl nur Amallna bL Cmar
engasas Web lnLan nor ALlkah Zanuddln
Sasaran komunlLl
usaL emullhan ualam komunlLl (uk) yang LerleLak berhadapan SMk uaLo Abdul 8ahman ?aakub
kedalCom Ln Abdul LaLlf (kg kubang Chandong 8oLa) l8C dan masyarakaL seLempaL
Anggaran endapaLan erbelan[aan
endapaLan 8M 200

Sumber Sumbangan kedal kompuLer darl kawasan berdekaLan
erbelan[aan
1u!uAn kCS
kecerlaan 8M100
Makan/mlnum 8M70
eralaLan/gambar 8M30
!umlah 8M200

Puralan 8lngkas Mengenal ro[ek Cellk lC1

ro[ek komunlLl yang berLa[uk Cellk lC1 bersama Cku merupakan pengenalan mengenal perkakasan
kompuLer dan akLlvlLl goLongroyong bersama usaL emullhan komunlLl serLa masyarakaL seLempaL
keLlka perlaksaaan pro[ek plhak [awaLankuasa akan memberl penerangan rlngkas mengenal lC1 dan
memberl peluang kepada pela[ar dl usaL emullhan komunlLl lnl menggunakan kompuLer

kaml akan memblna sebuah suduL lC1 dl usaL emullhan komunlLl LersebuL sebagal sumber ru[ukan dl
samplng mencerlakan lagl LempaL LersebuL

Ahll [awaLankuasa dan plhak yang LerllbaL akan dlbahaglkan kepada beberapa kumpulan menglkuL Lugas
yang Lelah dlLeLapkan lalLu menyedlakan suduL lC1 mural dan keberslhan Ahll [awaLankan kuasa yang
LerllbaL dengan suduL lC1 akan bersama pela[ar dl usaL LersebuL memblna suduL lC1 dengan
mempamerkan perkakasan kompuLer yang Lelah rosak (dllabelkan) dan memblna beberapa barangan
seperLl koLak Llsu dengan menggunakan dlskeL aLau Cu yang Lelah rosak unLuk dlleLakkan dlsuduL
berkenaan AkLlvlLl lnl sedlklL sebanyak dapaL mencungkll bakaL para pela[ar 8ukubuku kompuLer dan
ma[alah seperLl ma[alah C sumbangan darl kedal kompuLer [uga akan dlleLakkan dl suduL berkenaan

ro[ek mural akan dllaksanakan pada masa yang sama dengan memberl peluang kepada pela[ar dl usaL
emullhan komunlLl unLuk menun[ukkan bakaL melukls

ro[ek komunlLl yang dlrancang lnl dl[angka akan dllaksanakan pada penghu[ung !anuarl 2007 seLelah
guru penaslhaL bermesyuaraL dengan plhak penLadblr SeLelah mendapaL naslhaL dan pandangan
darlpada uan engeLua plhak [awaLankuasa akan menghubungl usaL emullhan komunlLl unLuk
mendapaL maklum balas dan seLerusnya melaksanakan pro[ek LersebuL dengan [ayanya


kL81AS kL8!A
8C!Lk Mu8AL LLA!A8 CS1 M8
An!u8An L8SA1uAn kLMAPl8An Pluu 8L8SLAuu

10LnCLnALAn lnsLlLusl pendldlkan membanLu membangunkan mlnda komunlLl warga sekolah melalul
perseklLaran
yang konduslf erseklLaran kawasan dl sekolah adalah sebagal wahana unLuk mereallsaslkan
*penga[aran dan pembela[aran yang cemerlang bermula darl perseklLaran sekolah yang konduslf Mural
yang dlblna adalah bahan alaLan yang selalu dlgunakan oleh pela[ar LeruLama semasa menylapkan ker[a

khusus kP8 enggunaan nama alaLan bahaglan uLama dan fungsl yang beLul amaL perlu LeruLama
semasa pela[ar hendak men[awab soalan peperlksaan 208ASlCnAL rasarana dan pengurusan kawasan
perseklLaran sekolah yang konduslf men[adl agenda penLlng dalam ruLln seharlan dl sekolah
perseklLaran yang dlwu[udkan mesLllah menepaLl clLa rasa pelanggannya yaknl guru kaklLangan sekolah
dan para pela[ar!usLerusebagal LempaL yang men[adl perhaLlan ramal
kawasan perseklLaran sekolah mesLllah berperanan dalam menarlk perhaLlan umum supaya
perkhldmaLannya dlguna pakal secara opLlmum deml keselesaan dan kepuasan haLl penggunanya
keselesaan dan suasana yang konduslf dlgabung[allnkan pula dengan suasana perseklLaran yang
mendldlk melalul pemblnaan mural akan Lerasa leblh mesra Secara Lldak langsung pela[ar yang melalul
kawasan bengkel akan membaca nama alaLan fungsl alaLan Mural yang dlblna [uga dapaL dlgunakan
unLuk memanLapkan lngaLan dan dl guna keLlka pp kP8 sebagal bahan banLu menga[ar


30C8!Lk1ll 31) Mencapal clLaclLa sebagal suaLu LempaL Lumpuan yang boleh dl[adlkan sumber
perhaLlan LeruLama pela[ar dan [uga LeLaLu yang selalu mengun[ungl sekolah 32) Supaya dapaL men[adl
suaLu LempaL Lerapl mlnda LeruLama kepada guru dan kaklLangan melepaskan serabuL dengan
mensyukurl nlkmaL clpLaan lllahl 33) Pasll ker[a pela[ar sebagal buah Langan /kenangkenangan blla
pela[ar menlnggalkan alam persekolahan kelak 34) MelaLlh pela[ar unLuk bela[ar melukls mural
Sebagal alLernaLlve bldang pernlagaan seklrannya mereka Lldak berkemampuan dalam bldang
akademlk ela[ar dapaL [adlkan kemahlran melukls mural sebagal alLernaLlf maLa pencarlan
401A8lkP MASA uAn 1LMA1 1arlkh Selepas peperlksaan M8 Masa CkLober hlngga november
2009 1empaL SeklLar Makmal kP8 SMk uLrl Saadong 30 SASA8An ela[ar osL M8 SMk uLrl
Saadong
60kAnuunCAn 8CC8AM 8llAkLlvlLl 8ahan yang dlperlukan 1lndakan 1 emblnaaan kerLas ker[a
kerLas
lnk
kompuLer

engurus pro[ek 2 erblncangan dengan plhak
penLadblr kkC unLuk dapaLkan
khldmaL dan naslhaL dan cara
unLuk dapaLkan kelulusan dan
sokongan pengeLua

kerLas cadangan engurus pro[ek
kkC
engeLua

3 8lncang dengan CC unLuk
dapaLkan dana dan perunLukan
dengan lzln pengeLua

noLa mlnLa engurus pro[ek
engeLua
CC

4 Memlllh pela[ar yang berbakaL
dalam bldang senl dan dl banLu
oleh pela[ar LlngkaLan 4 yang Lelah
mempela[arl endldlkan Senl
vlsual secara formal

alaLan unLuk melakar
pada dlndlng asas
pemblnaan mural

engurus pro[ek mlnLa
banLuan dan khldmaL
naslhaL darlpada
Curu senl vlsual
ela[ar LlngkaLan 4

3 lsl noLa mlnLa dan dapaLkan
LandaLangan kebenaran khas
pengeLua unLuk embellan bahan
uLama unLuk melukls mural

CaL mural AlaLan melukls mural engurus pro[ek CC 6 Mulakan proses melukls mural 8ahan dan alaLan
melukls engurus pro[ek dl banLu dengan A!k 7 8efleksl dan pendokumenLaslan kerLas
pendokumenLaslan engurus pro[ek
7 krl Lerla erbelan[aan/ embellan Parga/ kos 1lndakan 1 emblnaaan kerLas ker[a dan
refleksl dalam benLuk
pendokumenLaslan

kerLas
lnk
kompuLer

8M 3000 engurus pro[ek 2 lsl noLa mlnLa dan dapaLkan
LandaLangan kebenaran khas
pengeLua unLuk embellan bahan
uLama unLuk melukls mural
CaL mural
AlaLan melukls mural0 AnCCA8An L88LLAn!AAn80 SuM8L8 kLWAnCAn lhak sekolah 90 Lnu1u
erancangan perlaksanaan program dalam kerLas ker[a lnl adalah berLu[uan memudahkan pengurusan
yang dlkendallkan oleh Ahll !awaLankuasa ersaLuan (kP8) bagl Lahun 2009 ul harap pro[ek Mural kP8
lnl dapaL dllaksanakan seperLl yang dlrancang ro[ek lnl adalah salah saLu flaLfom para pela[ar unLuk
mencarl pengalaman secara Lerus Lldak melaul blllk dar[ah ulharap hasll mural seklLar makmal kP8 lnl
nanLl akan leblh mencerlakan lagl perseklLaran SMkS