Вы находитесь на странице: 1из 369

'l 373'167.

1l7
2a72
1{18

I18

aeE' A. A.
oa 6oo. 10_11 a : 6. oeoaoaT.
pe}relr!:/ A. A, ]ae&' E. A. Itp&Iro' B. B. aeI. _ M. : poa' 2005. _ 367' [1] c. : Ir.
IsN 5.7107.849.1
pa
xom !
lee
re6
}.ie6*o o 'oo
( 11 'ecE)'
o po.
@o
oaaE a ocoe or!o
!po.p
oo ' . aecea.
a
o !lemecoy
n!!!!y.
rE't
!

!
o
po6
6e 6010'!.
oop oee
Jr 10 11 ,ao
lee
! 60 I!60
! oo6Eo' q r"re6!e 9 ac&
.e *e
E8o
'',
11o n'
pa!El
oet
*!n
6'00r0
Ea}'

IIIi 313.167.1.57
I 2a79

IsN 5.7107.8493.1

@ ooo toa'' 200

BEE
BL auam u31|u u'loiI1o.o pca koa'. uonozu''>.
omo gJLoI+oa3a1!u amll' u!onozo |.gpca uoJLozuu'
'aaaa Komopozo - u3g11u du olim cuoao' 3al.ol|o
2o cmoau u pa1umui' ompalca ltu npupo?
u JLoa a am' uoJLo?u'' puopmam c oJLltL
au allo.mucltoJw fupozpcc' ctLa o&c npou3o
outLnoi' cuJlotl. uoJLo.u o?aam fuo moJ|ozulo uoJlozuK, ]Nomop aon1rlLa cmam ocl7ooli t'|'oo.o
ocma. uoJ|o7ucl.u a17u ao1rl+L
u1-Laf|LpuaJLI|o2o
cnocomoam opupoau1o uo']Lozuc1o2oJ|LL|uI]u'|
u oo?ucltoi. I.lJnmpL acdo2o JLa ocna,
63 ?o aaJLtl1J1pa1urnu ']LoIouuJLu?auu
|'l,o3l|Loxlco.

Kp opP6o0
1. o }^re600?
2. K 6oo e y er?
. x yx-6oool e?
- o liaI{a
IaIi Ealra. r oporllo Eaee' o ool
oot{
a!
pecae
oold}.Illloc

aoee
pe
olr&
o 1.
poee,
ae
ce
poIl
}I{III:
ppoe.
Eioo
o )t(o
}, pae lpoo}eEe )Ix oplI{llo' ao.
o peo oaEI, Il c p}'ll ,
ppotlIx oo6ea
oollle
)lI!l oplIiaI]l.
}loolo
e op tIi eoel caJI oo3l{
oo
ap.
ca.ula
oT
op)rIo
eo
Ira' o IIaa 3]Ia
ae
eoxoo
Io
a,
ro
eJIa elo )l(It. epodrr
lae.
iIe opI o)*o trope ' IlIlotoa
o.
ae
3I{x
oII
ll
)t,
a
e e!ap' l,ooJIetrlr
oII.I.
pae a eoe o IIo3o cee (yo po.
Io1II' aI aEIte aylo oIaaeIrIx
e.
ceoa l'1p pex llaoo loa3all' o oI! I{e
oIpe a o &ex' )*IloIllx IIIpoIio x l1IIe
oeeo )*.

oBpel1elrlra oo
oIIeI{a
ayl.a' Ioopo apa&erro 3aIrMoIIpooelre e lt[eoo pal{Ix 'roJlo.
IIIe lll! a a'{ie p a _
pe)e eo I{!rl x,I'I aeaIlll.
pa
Oore apaeE
ope}tEo Iroo{. B lraoe pe. oI]o
Mo,*oe'I p pel{!! 'roo.
o.epx, o r.,a cue1.a'. uoJLozu.
e pea
]reirIe lrapa.I, tl.
Ioe IIoIooa )ro ppoI. o]r
oeIrIro rraa allapylo
,
o porroll )lio l1poe' }{aIoT
)llIe oplal{tI ltapylo . Iepa apu
IIpaJlIro !l, o Iiaeo oo.
\1809 1882)
o-'{p ] l .ej l . o -opo o.
oe xx . e ordo oIII{o MI]oo olx o' Ilo opl
Ip}'e ao1lI' IIo o ap (olooopI) *e ap
(Apxeaep, Apxe). oI aaJtl eIIIx o.Iloo.
}y IIryr Ira Io cop pa )r.o IIpIrpo. ,( ao.
x qelrI.apa-JlTo lpoa _ o xloeo. It&I Io.
o lraIr aeI Il IrItaelr. Meo ooy o1l cea
e x' o opo ce oaoc oltpjl{Iole a o
r aIro Iae ee av.
Bopoe apaeIe _ ao otLlouoa
6uoJLo2u. B 7 B. aBop Teop eeeolo o,|opa apJL1 ,\apu
auuall a o.
!{l apaI.: o l{oelrollpo'
ar"'I, oIII-rI' e-

Ieo.' pacpa aIrI 'o ppoI. oao olloI pe3ao eIo pa6o.

' earll o 'lBeI }r{ei}I' aa


eop, o.a oplatreoe paIroo
atl!.
ao.ee pe }{el{e aoIoll
)1 o3o aIlo poo.J1(ae.
Ce ee oiorrorrrro eoplr p!re oaII a a1aeo cummu"

cro mopuu onuu. lIo ea ee

.\,.||a op II |ou a
onpu |1894_198a|

e Moo l{epeleIllx oiloo' oeI a


I{oopIe eIIe.olo]lo!{I.
oaIra sP xx . ar ;Ia.
. lroolo .1ca,apoJ||- I.Iou.
j]N onapuL
Ilepa lra}{Ira.eop po.

Be
o)Ie ,*rrii 6a .Io eope.IeI{o. B ao.ee pe a.
lrrro e I(cepelIaIe eoa arro poJIeM
eoo }fie
6aoap Iee eeoI o..Ie'(x
aI a}Ie opII{ o}llo o)ta IloI Ilepex pe.
yao.
I{ote op] ooJIJIIl otloIl,{ TeoIo aIooleea. lo
eeo o )l{oolo llpa eoey ec ee oTae oo 3
al,I 6ot alo oollr.
|1ccJreuoJLozu'
pee apaee _ uauto-u]|1uKa'.
opeeI
p
oo
}RB
oeo
cpoee
qe.
Ioa
xx eoo. o Ipo p&aee aIIpaeIIe
ool, Ioe l(ali eopeeoM' a pariTeo oI{oie.
60.
Ir. otlIo }'epe'oclo oop' o 3o.*eo
oI I{a }r IIoIe oI, Iioope o3oT peIII ore
,IpoeMI' oe epe eoeeo.
PaIrne odI a lla. oeeI]a IIooI oI{ op\4 po Jaa p,] ll,1 p p.
e,
Ieoop. IIaNI 3et ea i{ox lax
e[Ix a pae ooIr. Ilaoe IIIII elooIx
(460 _ o1r. ?0 o Ir. .) a Iepoe ooceo l1o.
Iufufuopam
porroe oae oeII oelta }IroIrIx' a3a. a po pe.
I ael{o oIloell 6oee. EIo a oooIIoo)lIiI{oN!eI{I{l.
(384
322 o Ir. .) e ol.py)alo M rra er.
ApunomJl
e apa: eoIIreeIrIl'I p eI1' o o3yxa; Mp pae.
Ii]r; p )loIrrx p eoea. U oIIa rio )+lltoIx' o.
r),lJI l{ao IzeaI(e. aaIx l{ epex o']loltlex
pI{a coepE'il palieI{ e I.3Tie & oM peelI.
eetll{ o i*ioII. BaI Apoe aoIo eIt! 1lo elo
IITato o1]oolooi*cl.o toooIl
Topam (372-287
I'o E. ., sJat r paelI. oao oee
paetI,
500 o
alrr ee o poe aaEoEierlll MIIoIx
eeII

3 I'Ilxl
oe6ee Irole 6oaqerie epr. Io
oIl.
oIIoooo)l{o}t
aI
(2_79\ cop IreEIe oM peNle.
cmaputl'
ail IIJLuuil
aIIa 3? oo oe
o
)tI
oplaIlax
eeE
ETera t.op,l'. IIoT o eIIeero IIIioIIeI{
I laM oIlItox{ alr o ppoe.
EJLaou{. Ia,]L R cox Iar] eoal]x [Ioo IIo.
o eI e-rI paeIlo.
oa l lIeliollao.

aaoeI{o ollae eoea oer. y{a elr''!Ill epI'eecl(yro


IreIry eM. op
y va
IoT elo IoeI] exl ooo pe.
IIo.
B ee el(a looe
eono.
Ie Ia peI. oo6lro yrM aaxr'
ooIr. o epo ee Ire iea
oToeIlIo o6a Ir o-rra
perrlorro.oo,I
oeM pe
3o. o IlaoII e 3I.aII o {.
I oplallax
llpooj{.lloc' o oo
a aI{e o epo o)*Ilo IooIlT

Eaaau a
(o. 13o _ ot|.200)

] o B o 3 p o ) + ( e 1 c o e e o o
o TpI pe eRo I( ripe l{ooIo peel{lr. ItopeI{Ie oaIlo-ltotloxtee peopaoalr oo
elvle copoo)Ia oIIl opI aye.
aI eIrI }^{eIrI9o o ?oapdo
0a ButLu (7452
1519) re olreeelirri a prre ool.
o ya IIoe T, oa MIIole pae, ooI oeIre.
l oe aax' eeo ea 3p,IeIIIo trr.
aa' oo lloe eoe&a )loI.
Bo opo ooI.e xv.
e Ill{oavIIle a aalo
ITo aac. o oo6o'1 Ieorpee
opI.
' IIo3oIlIIIe yeelro pa]pllT eell o )lI1oIllx ll
pace. po aolAe r] a o )l opa3\4

eo errIo oo Ira oeIrie


ay.
B xvI-vII
. eeIro I}
a oTara oool.
3opeTe !pocora(Iraao xvII .)
ooo a I(poeo poee paell )oIlIx. I o!pI
I{eIe lreoop)*eIIoo
laa .
pocol1e aIe )!Ie opaIjlli _
6aep]r poeIlle.
oro a pa3rre 6oolrr rre
Eap''|
"Iux' peo):(B ey
a.,{3

11707 1778)

11{U
o

pah,4.

EapJL Ma|cu\'ou
p (17s2_1876|
ox paoaoMI.poa-n
oIrore
o-

e
oplao 3a.
oeE eop loooll..Ii
3.o'l{e
xoBa'
oa apoIllleolo
oI{o
NtpooII,I.
a]^IIe
B 1808I. aoe (ocotr 3oooD
J7@ap IocTaEJI BoIpoc
}:Ia amucm
Mexata
oJIIooIIIIlx
plra

o
o ee.

3o)
epro
peoa3oa
Ir eopIo oIo.
oIoMIr} po pa3T oo Ip.
JI& reoIl eop' Ioopa l{a}{Iio oep- eIlo )oo I,Ipa DoJl} )9 oo
eopI{ oIo'
npeoJlot oIloe
J|| opn J ' Ipu . ^BopaI{Li |<o|1o
II[aI'|a
oo.no|g Toaopa
eop,l a
(1818_1882)
oa
| 6o,IagI\a MamnLuac@

II JLLa a ,18o4 -: 1881\.

)Ea anucn JIaap


\1774-1829)

IIa ooe ofotlJlel{Ix e . ap'I oIioa


1859 . o ocoo y xo oxo)e o IIe eeTeIroo o6opa Irlr coxpae ''Ialoperx oo ope
3a )BIID' Iiooo oppoa olloI{Ie ooj*e.eo
oIoIl' eo) lexa oIo oollllIx
peopaoIr oprao.
(1822_1895,'
PopB xlx.
aloap pa6o"ra,!,rJIu llac'pa
na Eoa (|843-1910), u I4.ltula t|Il1uoa B <acRecaUIoToeo a}.I oopa potIoJlol.
I o Ix . Ia! oeIe IIa I.
e fl apa3oo oo.

xx e a-rI epeopi aoo


p?opa Ma'I, o oIraeoao coo
aao pa lee I.aI ay.
B 40-5-e oI x. oo
Ilioo IjIIoo e eoI !t.
reIreIi p'
Itll, xI,t!1' aea'
x IIar' a aqece oeo cceoa.
ppopaI. eyae o.
ll
lll a plto paIra ra ao.
ox,
JIIe aIi oa,
paoEa
o.
6o0l,
oeplra
}ooe
ceoa

!1p.
r'IoI'' Iror.a
o006 apo'{{e pam .
eo 6o0.

J| u ]'Iuo
(1845 1916t

B x . otlo paee p9.


tlIx JIeoaII _ oeoo. o :ra.
flael{e' eoeol e peeEo
oee lopo6ro o
a3a x].
To alpaerr a3tI ool,tll I v3aee Ip llye.a
<oI1oB eeli
oeooltl}.
aoIe 6t{ooleI(e II.'I
oyro o .e epax Poeqeo
eeIlo: o}1IIeo eI{oM
xoe' ee'l epele.
peIrro a}{oe 3IIaee MeIoT 5I{o'
JIoecIe eoaI{. M' Ilaoe' a"
ooaa' o xpyoe paoeIrel ca IIe alIeIIIo Iiee,
eIoee
elo papt. epe eoeeo tUIa
{1822-1884)
Ial{oa aa _ oxpaee 6oeI
e oep}ria o eoa.
II pa Ir. e3 ooeIlx tal{ ea.
!{I rreoalr pel ee l{eoo)o. TaIi opaoM' ao.
ee pe ]]Ioo aa peo pooTeJIto o pao.
ao lla]Io oI1oo oIroe eIt eoel{o oo.
E JL@rcUa 6uol.o2ua. o JLlo|Lo|+a'L 6woJLo2u'
u3u1.o -'u Nu9 ct.L 6uo oeu.
J l.ItIe

apell

2. I{e eirlie

pair

]IeIIle peIro

oor

r o,{ee e-

IreC aeIrr pa.

Te^
oorex a?
3. oe pelte ea o 600 Iia aye o{rro Io Io JI coo?
4. oe oeeE

6I{ooIIo aio

ol,IleIlo

rray-

5. Iso o oo .opeeoM o?

oioe
ooeEl{e a osy eylollx
Te}I:
1. Po oolIr opeeo o6Te.
2. Po ltool RolIerx IIceoaIIIl]t.
3. Po ooqex o B .opeel{o l\4e'
4. Po Ialox 6oJoo
aItt ooeeo 3rr ]vIpoo ooI.

yexH oo6p
xoo,oxo oe
t
eH
Hoo
peeH
a p'
oo
a npMee
o|lpoa
|ea praiP|e
e 40'e o loeexe o
Kt(ep6. otee
H xoe B o|e]
]ex
oK |eH|o
oI/o
p:o
yer
6oeeHoe
Po
(ep),
e
6r,Pe xoe, H
Ko
L]rKo
|]oo,
Hl:pop
B ]959 ' 6o eoo
ex|xoo
(poee),

xoH
e.
6'Pe
o,po
(oo Hoeeoo)
e
ooeK
opBo

p,
20
pe ,e
poox|optp6L
PpoHr
A
oKo!,
prl
oeep,Hp'peoeHo
eKoKo
Kxoe oe
Kpo.
pl,
e (Axe6Ke)

$ 2 Meol o 6oo
1, e ya oe( o per y9?
2. o o(t|o e y?
' eo| ((Jrco' pee| boo' |
Ilay{a a epa eoeIo eeo. IIaIta - o e
3rlee oIlae oI..
eoeeo erro, e ooo
py)raroeo pa. ' I{a]{IloIo IIoaIIIl Iieoxo Io oflpee.
ex oeo eoarr, pone eoo rr 1ue. I{ar*t a } ^ ( A o \ 4 o e o a r , .o o J r Y o o o .
o, ae eo ,'l.Jloylo. a}oo lntoo arA
eI oae II (I{elo e pIra a ep'. aBa ta.
aa a _ Iocoe e ooepolo 3IIaI{' oclloaI{olo
a aa ooIr' ItoopIe IIIo oe Il ollpoep.
\ . \ ^ ] | eJ H s ! t o o H o p o o e r e p M .
III ]lp oaoI{I oaaeJITax. Hav.)w
al|fuoJ14
(rpe. fatum _ ceaoe) e lllli o' oopr Moj{IIoo.
o3e rr oe.
IT ]reo ) _ o o.
Iltl+lti
ernod (pev. methodos
oI]o pMo oepa' oyellI p ooe e.
I avIlIx I]I{.
B o a ool al.'lIio eee o o,
o o1la opeeac papao{o pMeel]e oIx Meoo
plleeIllll
eoat{. ooIrr eoaM eoall'

ee
oolex
llaa'
Io ofuumJLl|Lu, coIflumJL l ' u m opu |,( lf u i! |1 J If n pu J14
P rl m n l i!'
orleEI
IeTo. o IIIpoIo e ee ]lelrl ello' ai!(ai opo aTeRoIo eaa eo olla.
Ile' B oIloe e.o e) IraIoee. IlparTeL
o VIII . ooI oIloIlo aIla oIIe {oIlIx peEII!
e.ll
oIrI{ eIrI{o'l e]l
l{aoeIloo MaeDa. IIo
o . e \ 4 e o d e ' l o o o a e . e I o " ' i t n p ' ' , r " p .
oll IIoe p oI{pI oIx o It lIrlelllt
Io
IIoNIo oeMeIII). eoo eoa.
Caer eo. o ool r cxoa paJIIl
Mey opaaIl ll x a .l IIpe xvII .
oarr]r peJIIoIo eoa rlo3olIo tro}nj
aIe'
eooA4re Tea364 pae ,I-IorrIx. xlx . oli
oI Iooall l1 pa3pa6oTle eoo eop oooaI-I e.
opr4 oIll a ar.i}rre llepepoI{e pa 6ooe av a o.
IroAJ-o eop. axe c pel eo e LxLIDoo
M e e ] . p d J , , 1| o o r e . s y a . o P a o e . 6 I
ooI'I ooafic III oaer aeI eo' o oa aI( oaa I paa oaTpe a.
copecIr
eao. o eo oMoa oMI loveIe
| . o n o a , , 1 p a c e l F s - M . o ; a I .
por.! pelrc
o opo ooe Ix
. 6aloap paoa
. flapa, oopr eIo ooIo lraIro oocrroa ;olr;epo.
lloe pa oIal]I, caoellil
yt{Tp
I o peMerr llpopace. peIIee oplfllet{olo
eoa o3oo DeDa.
. 6oo a!,.
on .o y.
oro, ra oolll aI. It.
.
o}.Io IroloopaIrIe lllIe IeMI.
epear
eo. IreeIIe
aepellaIlolo
eoa ool c.
lalo c el{et a JL'La ap'|, !1o,Iop\i1
IIoo eIo ox eoa. p
IreIr pooopae.
I{o ipoto pe ool o llaa JIII aaa
Ix ., pe}re ceo Ip ]^rell too.
r e . o p o P o . D P } a , 1 . l A .
o lloo. Jn{a o I{I]oe ee
,I{J Io]\4o
oa'
oIlio a epjeire 9ep(1578 1657)
eaIlolo eoa oor I{ec . 1\1[e.

e' ooI' a lraeel{o 3e!ro opla{o'


epIe ol}o l l epNIe e oo .Io]rel]. alrrrIx
o6 Jyaevl elrx. o,,r poep oe. ol!1ype\1oi
r{a oIloaIl IIo.rIaeIxpeyao. Paoa I. Mee aa a.
e t o p a o \ 1 A o o o J P p \ 4 . o a .

eo a ey oor. o
xx . RepeIr

Ta'no oo}I 6aoap IIoeIII l{oi p6opo 6oo!t.


eIx lleoa (epoIrl xlfipoo' ool p.) Ir .
o]IolIItIo oo Ir x ool.
aoee peNr ootl,Ieo epMelle llloo I4o.
3I aI{Ie rrI Itpool1, .JIoa eporo e.
Meo' paIroopaI
r.o paorr pe3o' 6oe
coo6I lipoa,I !t p}lteI]oo aJIIoeIr It) e.
o:' ae oIao' lleo Ieel{I aoo' pereocpr}'p.
xpoMaoaIo . . e
rrt arrIl' Tep]roBae'
]ruao o opo oJloIle xx . 6oo pao eoe I{a.
aee - o3ae I{oeI[ prropo rr papaoa Meoo lr.
e Ipe pIniJ'IIo.I J||ooJlupoaEl ooex Jleoax
}'e' oopo alo Ire opMo l(epea. ' e aI{.
IrIe paoI Io oMepoIy oepoaIo a}eIr{x oo.
llell poeo' oIloItx l]apaell'I oIo' pal],l 9I(o.
tle {e e oeI (Irae' ae I06']
II,Iax exlroeIx erreI,I).
eo oeaIl eMo-pI(TII
e['IeaIii
peopa oolIo, pIilp ee o.
oelilllt
opao
Iloxoo
aaeIle olIoj*IIoT ll olp lroIe ooa'
ooeIi tla}i o cex ax eoeo eeIlo.

IIa|1LIi .'&m' Irawl,ui ,fl.oa. MmoabL acLaoau'l:


otLuca']Ll|I'L' cpa1+ul,|l|||Lli,u,l1opu,.ua' I.fupuli'|I.
ffi 1. B e ro.IaT oltorra e aaa a?
2. Ioe o}r{iloyep}a' o pa3e ooIr opee.
eoo e.
o paE)aoTlo ir peeeM oI I{a}{IlI1
oIr?
3. I{aoe aeIre e oaerlI paer eo.
I p oor?
4. B ell vtlo opeolo Meoa7
5. IIoe epMeTaIrI Meo o
DoDalree x .?

IaoIee

pa

'12

rHr
rleo
Meol eoa'
toTopIe I ee Illte
Ir IIp yelr al{poolerrlrolo oe 1la ltal{vIo-o
goeMy (ooeM' e' ap !I . .).
rrpo,i{e Ioo ox apallo e aIr or'Io-

r xI ee.

Ie oe3rr, ]Io alne MIIero' od,flelrI eoe


eoll IIp ooll Meoo lIoeIro ool, Iro.
o1 IeeIt IIepIo oepe.

Y?1i'**

caoe|

oeaoe
--.-.--------_.

ri_-

{::i-

Hoe
eoe,
Kpo,
o
o eKox
a{t ])' |.]a
oo
6oooe
po6'
|.
e eeH
I roI (e hpothess
peooxee),
Kx
po
p
eo
xoe o
ye
oKo
oHl
noope
oee'o oHo.
Q
ae oeoe
M oea epHre
ooI'o H oe eoe
(p,
theor' eoe)
oo
xe ereopo MepeHdoe
Hol Ko Moe p.M
o, HrM MepoN,l -

xeo
o
HeKoop]
eop]lo]o
B y..
o e M e ) H r l l
t1|1l,|1,a paa akol1!,
| p o o x l ] K ,

o ero..],
|]l\']e'

](ooe
rje
p
aK
o,K Hxor,

Pc. |, oodL mo'n|

Be e

yo )( o Boo
1. ooe?
eAeoo?
2' o ,pyrypo-oo
. eo )toro el?

-{o EIr3Ir. I j Iraee' iro ooIn - o aya o E(II!I.


IIo o oe }I?
I{aeoe opeeel{ rreeItolo ooa ppxa Ie.
a: (i.[trt eT IIoo eoa eox eJI' yeerr
MoeI{oM oopoo e IIoollI{I o6e e op,{Io.
e ,Ix e0IIe pirpoo' IIpeM IIeI{aeIIe ToIo oea e.
_
e. oep9la ). o po Joe ea'
xlx
.
opo
ooI
opa}ae yoelI oolertx aI]
B . a ooceIII{Ie IIoIlr a opee'Iee )!l3.
ir, op*Ioe Irololpal{o al{olo lloea.
Be opeeelr oep)flai,l cJIeIoe loTyar, opa,{aIoe

Jl3I{:

){rre ooa opa Il)e lle;


- )l3 e oell e lt EepI opai{3l1e;
- j{t3 ec )l3e/]eeoc oplalre;
.'{] e aooIlpo3eee opaEl}o' !oopoe oeeq.
ae epeae elee}lo opaIt o ooe { IIoI{oe.
Iro.
E(l{ ecae eoo op{ '{IrIr aep IflIIo o
paIIeIo c 3eIto lr.reo opM ee eoallll..
B ao oeM c ,,..,3lt6 o}l{o ofipeena I<a\\ arcfiLul|o'

uo c aampmotL pzuu' noIroi. u3, noaapxleau


u ca'oonpou?ou cnuucl|u npm!)p' ocrlLou
'no u l1I|JLpuoLx uJLom.
u3 uonouJ|xpo
e I
ll eIr oetto
II Ir],.IeIroIe oIl
y6cpoll )r3. olr allo cao )It JIIII o'
'{o a\o t.oIp . e eo _ Jo .
llee oIIeIt.
o oeeeIo oeeeIloo ooe . M. oeIeEa'
4)lle ea' ceroe lra teftre, peaIo oo opIIe
lteI' Ilocpoerr.
alooIlooe
aopelIoe
Irle t Irooeo _ eo rrel.oI ,IoD.
oca xloo. ,{ roro xpapefl p ox o. e.
etIM x.

14
1. Eauflcno
ru1'uclo7o ocma. iJI{'RIecea opaoalrl
e 1e IleI oeelIa, o IIee o6e&ll tlo )ll.
Ix ea 90% a pl{xoT lls eIpe 9eel{a: ' o' N' I{,
looIe aylo opa3oa.I'l .1o)I opaerix
oe' a!, aIi e' rlr{JleIltloe I{o' eoI' I.

2. EauLcmo cmprcnpo op7auauu' InI<a


e e-

o pypo.I{oaI{o
eIie, a a}e eI,Ie pa.
II o x 'lIx oplallllo a 3ee. IiIoee .
Io IrpyI' I1o IlIl oTa j{olo llpoIo' lll IoIa
oll I{o ee. e e 13 e.
3. omponocm.
e e opalIM pee.Io co6o olll p m | u m | . . e . ] e ^ 4 ' . o q e r l l o p o e .
pepIrolo oe IIx e! eeca t oprae
peI.
4. o.lLfu cm
u I1pzuu. Bce .llBle opIItI cocodl ld
olle e oltpRae peo. oe ee yee.
pea x aMoallIx poeo: 'Iea opIaI]I{e.
cIlx ee oplae (3a ce eI oI]o I'epIII ea '1 ) tr poea paaa o)lIlI oplae
ee
IeeI]eM ep!' oopa e paoye opralr}Io.
or'Ielr ee odeeae ocollo eoo oa e.
pepIIro eIIIox o orpy)*ae eI.

6'a'Ixoocnpou1?u G)npoau). cooo aMo-

ocoe .Ee &I1III oo ex i*I oDIao. B P oIlojc opM o .r poeI '{x ;60
Io j{olo opal]M' 3 l oJtceE Ileox loa o6ee
.raloa eo cpy}'pr )IieeoTll )ofo.
6. CI7'-9o2JIJI\. Ioo )*o opa oeple o3ec.
Io epeIIro IeIollx o opy)*ae cel. B o I.e
e l1oea Ilpoeo )rt3eeeI{oc Iiax eooIlI opeJlee y-ro. aloap
exa&l4
tMope
opalle oI'o'Ieoe ooo IIeI{Ile peI opIaIIMa'
. . o p } e l o o o \ 4 P e o o o i a s e o
eeII 3ootleIi poeo (IIr JIoa' lloepae
Ioeoa: o peq. h6moios
oaor stasis _ cooIre).
7 ' Pa1unu u pocm.B '7poecce I.IIIoropa3 (olro.
Ieea) oeleIio oeo8eIlo o llt{Ie
oa oplalla ocee.E elo po. ItoMe To.o' e }{e
eI oloopIo _ te xoe opelioro pa3.
(,1oAJs).
8. P a30pa'!u.xxom. 106o }Iro oa IIooeIi 6aeJ1 i o e p o a I I I I I e y p e d o e .

Be t5
u u3 l|,11-uocm. peeet{Eo o1o.
9. H ac']Lacmocm
oo! e l o.
IIaeeo.
eI oI]eae
aeelIo Ilopa.
llt.a
oooc
III]I ollx olIeJIe
3xIeqo.
Il Id lleel{'M
oeIe coa' epeJIeIe IIe, o
e}{Iro rpoe. IIaIIpep, pajlI arerro paope oII
MoIy (pa!r'. oao o o IIe ee e aeel{Illx I2lIoJIqe.
TeIrr llpao' ItoopIe pclr ocy,lolo.

lope ear oEe xaaepII oe oea ee

ao.
I{
aopely
epae I.epIj' o oa e cocoa
ocI1polteeIo.
ceoaeo, ce epelrllee II[e ,otlcTra B cBoeft cool.nr.omr, apaeplir oo JI }iIx oplIll1o.
JIu31..

ol'|tcpL,na

cucln

'a.

1. oelrv oe o}rrroa opeeelle lloll (Jlt{'?


2. B eM oe xIleo oIaa . oIao o
o6eo c}o Dpo4?
3. oe )+{eopa3 I]Jo ol.pIv .ean4?
otrIc poei oMeEa )rI
4. e paIlo
opaIl]Io Ee)tlto poe?
,5. Ioa po eIIo aceeI{oc paI]l
)1tl I{a IrIIIe llaee?

aEe Iroc llpoeo poa' aoelr oea e.


e B IIto ppoe y j{tx oplarrtMo.
pe epI o' aar.epx )ltoo oIall3a, Ioope o}lllo aIoa e(BI oeo.

opa{a,orga|']za_ yr)_ o oo6, ('indivdt]us_


P | 1 V, v o | n -i ( v o / o . - e P o } o ; , / o J l , 4 / ( o ' o o o o e o o 6 , 4 q

eoM (oo>eKo o,o o F]eotoxo oo ope,


M. Pe
o|-]oxe oo oo KeK oxe6 Mooeo|]
p
oo,

oopoHx
Moy
oo
op
KooL-
oo.
oo' lp06o KoMe |oKoepe|]poH|
_
,
'
o
e
l
o

o /

;
t
o
o
.
6
,

.
'
F

I
o
o
I
v

(
}
o

'

I
L

|
6er', o( o|o/}
veo
oo
oeeepyopy
oa
xooe,
xe
oe Keoooroe
(

l
o
|

)
d
|

o
1
p

e
,
e

o
'

|
"
,
o
l

J
.
/

6,, o6d,o- v]
p

e
e

e
K
o
M

e
,

t
o

:| ] p ' e ,

oB opM,

l6

xo raep
5 4 poop
1' e l ppo| oo6e l ee?
2. Keyp ot| )(o ep ?

}It Ea 3ee Ipeaea oIa3Ma oIlreeolo


Doell.
ooM opeJeEM c]!tae.llf pn',
rn,*o
ooe]vl ao oto. e sa ppoa peae
o.
o ooliyIro 6ooex
cce (rpev. sstem _ 96;, |o.
oee 3 aMo63aI ae). oa ce
e oc
It e oT oato ee ae. Iae, {le
oa
otr (oooee oo ooe, opo
a3o}reE)
:]e yeylo Ira poIle oeIlI oplaIrto. co
eI
ee atr oI' m a]*e poolloo)IrI. , lIoyJI'
o.
oa. epIlIx ooe, eopee, aopTrr
yo.
, eepa.
) i { A e . o s a ] . ' i , r o , v ' } | . \ 4

'noaopoHocm
upapxcuk'
opzauau'L
(rpe' hieral.chia opo oe). 6oJoeIl{x e xI
JIIo
ea!I' oolt,t' olo oee, aoIlI
ae.
lIpep' opIIlI e acIo oll oe
ooT
oI{o Jl MoAc eo. Ia 6oM ypo're a)+{a
}a ce.
Ila y!aI{a o.{ae o e IIo06I.
eIe Ia ooa ooerroe poetl o '{too
I.
eI eoJlo }.[)oe opaaIr
'1Bo lppolJi J|xoJLl,IL'L?.
La, :JLmoLtl, opzuLu?JtxIrL, nonuoo
uoott, io.
um||Lli uocpLa (p. 2). oIro e ee
o'rro e.
eo epeeIrl a6op
poe. T, ooeovrrrx
opa3o leor oaelrI
}T)oe1r oalo. ola
eIIIe Iero oIIoIIIleIe ypotl' I{aplvle raEeI, op'
ralr. Berv,l,I cTea eao o
poI{ opla]Ia
yl oe epi, a 6xI e a)to
lrepeiIlo}I
aoeIr. IIa a,*o poI{e eIIe oee
eNt
llIeo poIl oIlIae oeeJleIoe ooe aeo.
Mo J.l. JLpILc|i pob
npe/\caa*nell oel.ya
oarlex
e _ eo' JIeo o'
Ieoo, o! Irao
llx l{eRax IIonI'Ix aae ooe].x Moe.
1Ig oeliIro poe ee po x &lrrel
oo
eIl oeel{ poce pa opIIlMo'
pallell e-

18

eee

eae aceel{o Iro' o6ee ee pepaerr


eplIl )ltI IeI x py ex.
I]LmoII'!'|i
I7petcaa,J:r IeI(a. o eI, a.
lpoIL
3''II'!1 poeE opal{3a }l.{o!o' oopl o6sae en4 o.
a olo. a oll poe eRa 3ae ollpoI oooleo opIlalr IeI{' e L iII1]l Iieo xoe pa3,
Ir Iieoso MeIaI' eIllll![l eell. eo. T IlDo.
6 A l v e l o o a ) o e a e e ! . o ] ! 1 e o e ; e .
.oPPo MeEI.
opza,tJ'|l|I1.|i
aI oIiol{ePofu \lole 6\ pecae
oIlIl Il IIlooeoI!{IIl o.a3Ia. I{a o yoIre ]Ia.
e opIa'INI eoe, co oeI e&Ila colao.
aIrEoIo yopo&
elo oplao llpoee i*eeetlo.
, elo aaIII]I Il oeee paI ltoolex vo.
IIoIL JLuollll'o-voooi
po Ipeae loyNt .
o pllIlo oqae o oplaeolo.
poo)e.
IloT,*3II''IoIo opalra opeeelra IeIleIl! oI1
i*e p oIr l IIl yo,I cpeI ooIra eoa lreolpa.
a To poIre 3alo aTop' .!Ioe a aMI{ elr.
rro ocoe oaoo oa oII' oeI copaelr
cealollx
o' ee opo Moolo
. .
ol1ol eIo a,{ioe xo.Eeoe aee' It lia ooI
a IIaIro oogoarrIe peo'elra .E noepEa oT.
I,IaIo eo ooe paqI Ioy yaTpe.
Ix oceax.
houclfuJ|'I|L
po' npcagnrr Teo oJI a3.
IlI I,Io x ao. e) oo olry}{Ioe peo. Ila
o }'poe 1Iaro a'IMoooIeI] oIao pe' y.
jo l opee Le oy|{I{oJoeM'
vo o.
a aj*e I{!le x eeIlo eoea.
uoplL.|i
gpo}'
IcIa opxr oplalrll3a }Io llae.
, oeI]lltoa e oeNI aeI. B 6oepe IIoo
IoarrIe oleoMee
r.I (IlpoopoI ee IIoo
eItr). e IexaIIMo llx poella' a afle JIIi a
l{i{ eeIlo eoei{a aoe pel[ ee epoeeoe
arrer{e .E eopaeE loalroo &ooeIiolo lpa.
pol+u opzal+u'auu
|'uo|i 'anpu1': n.oIJLpl+Li'
l.JLl|LoI.I'LiL' opzaruu3I11!|*i' no uoll'o-udoo'
Iro c u m 'l,l'Ii' u o c p l| |'Li.

eee ]9

A
1.]0
100
1 . 1 0 ,

q..

\i:----____

.A.*-*.

w
)l

P**

]00
1.]04

i9
6:
i9

a
E
Y9
A

].]0,
0 , 1
Pac' 3. Pp

oto

npupoaL

2C

na1. eM

xaff{elo oolreI{e eIvI?


apae!{I JI }rt]ro aep?
2' I{ae poIr opla
H o r . o I { p e p o 0 . ?
3. I{6o Ipqeo JHenA e Jee poe o.
IiaIr )rto aep?

,oa,fie, o e ]IA4 ea' rretalro o poII o-

ralr]ra' p oIr eI' a aM I'e l{ao


IIepepIo aoe.
o*Te a rrlepa)r' o I{a aoM poe opaa,r xI{.
o aep o3ae oeeelloe ooe aqeo.

-d pl,
. 1lepP
J
J \ , l F p o | p i | , o e . o + / o 1 O / o " |

B ooe M|]pooeoeH oeee.


rMeel-]|:
o o e H M e ( M )
] M e ( ) = 0 ' 0 1M
,]
( M ): 0 ' 0 0 ] M
p
]
] o M e , p o H( M K ' m ) = 0 , 0 0 0 0 0 ,M
( t ] ' n r ) = 0 , 0 0 0 0 0 0 0 1
] HoMep
]A(.|eM)=0,1HM

Kpoeoepx oo |
o
o )opHx

o),
F]
o HyK
Mole
HDxe

Hy'oMpo
B aopeoo
pl,]|
ooex
eerH
t],
ep
oo
Meeoeroe Hee|]eoe,
epeopeo
Peo tHe
rp6oo ee.
'
0o6o
l],
HyH
eo
o
ooKyflHo
Htlox Meoo
Hoo
eo
eo
e

ppo,
Baxe
p
o
0pl o, -o]v'

V A | o . v , 4 o l ] o , / o , | y v - q D | N / 6 | o - a . , l \ , . .
DhD|/,,.|e +',.4
oPV'.'.v-^/
| .| aa /va-{ 7

x
opr
oo
ye
x op|'
eoeee

-pJ|
o , , o n / o | . o p | ' 4 1 V Do , ] a a |o q o ' o , . o o o o | o , ] - q | D l .
exo o Xtr opM| o|M M,
/ ] D e e ! . B a ' \ a . P J - a o c i | p o p d ,a l v a e ' ; 1 .
Io.',.,a,a..pl

py| eF]e
M
orpx o'
eoxo|o
oer,
pe
ol].

pooe
K
o.AeHo
a'
MoxH'
x
xo o oeoe)oppol'
Boa,ole
oo|
pol |0p o '..e'

) o J " o p " , 4d | / . v a , a - p v

ootLl|+oo
yv alo a' BI Eaee:
. no u3atL arca umolou'.;
.

ao cmpoItu uJl'ln tJLtLIc;

. Ino npeacma'.n cootl upcbl.

EJL'
J|itImapa auua 1tuo.o' oIaol71oLa Jwu
||puLatau op2a]!u?a: oa cnocoa pa ]LlloJ!amc' pac Lu'
oj|Iu.'mc cmo u plux c op!'ta, cpooi!,
pazupom I7a u3J|tI7u''' fupouoa'Lu moil cpa. oau
op?au'|IL cocmom c2o nuu1 u3 oaotl EJLmu (pomiILIru'
eomopI o1opo,lLu'),a aplJ 2u I'Uomc'r fuIozorcmol|LJwu
u ocmo|n u3 ozpoJ''|1o.o uc']L@l|Imot. I.IauJ|t mpoIlu
Kmu u lLpu1!uno 1\u1fla'lmnomu 1atLu.ILamc
agrca umoozu'7.

$ 5 Meol oor. Keoop


1.o oe ?
2. ol pep eo(?
. Ke p6opl oy ye eo?
4' ooe o?
eor lrTooIr.'n
elrIr. aEaoIl ,ltI{eeeI{o
eolt pil}telr ae aooparrI eoI. ope
ep.
I TaM eooM caa moa
Jwu|tpoconu. epIe o1' l{oopI eee 3opelr oao ta e .
oJIoaI{ eI Il' I ol aae vI] ., oao
oIo ee lloea' 1665 f., ar,IaIr Poep lytr peJ
Iirtoi{o .E oIr )rI ofIr4o ve e. IIe.
oJ1lto loee ( 1696 .) mou
I 2|c e e
, T } r I p o . o o , l o ] \ 4 o t o e p t l l ] " . o " *
pno
o' oaJI plroi' clleMaooI, Ipoopalr3x4." oo
alr eelrr r]ae olloollooi*Ilo ooleo
I4Dolto'
oe Iipoo lirrrol{o pMerrc.E t{oe pe.'I'
ol{o x IIoo eoo)o l1ya o6e$I, paMep ooI
vrIne llI eoo oIrI (400_800 M). eo o. o ceo.
oa e A4ofieI rea oe u eIIM llpeeo, olla
oo oollre e.o. ooy Io oalla e Ilo3oa
\leo }a e II]FIo epol{o' Idooe coot opa}laT o
l-.Irlax oeo. Tar{' aa 30. roo .
I oa
.1e mpol!L .u||pocon' IiI I-,IooIaoo,ro
e
.Ie a I.iJleoI{parpoxt elo 1 . oo o6I flos
oere oar*reIr" peeo' I Itopylrpoa cta]luplo
|11u JLrcmpo||i Jwuxpocl|ofu (pc. 4'.

2
o: epo (ooao)'
KoopyeoLooooo
eo
y,e _ opae
spxseale.),
Al ooeo
x|
epo
o'
apxee50 x Iloco
} yKopeepooor,
oaopi eo'
epoy]
oypyloul
ll!soa' l\ip yo
o6au.! ooeoe
oa pooe os
lg}}papam.

o6p6

a'
oeE: eoa
epoeop.
xoopaoe
ee yee
eo ( apxe),
o paeoo
yeee
poeop: eoe
po06xe

yyoy oer oe
pee
lYMe
oooe
onoo ae]
oop ooe
o}D<'
epoo oea
opee| p6i op
ool e| ooe epo' o o
eeo epooo ope

oorp' 'cra:
opo"eoe
ooeaKpo'
oxee.p e
o6p*ee ee ore
ooy

eooe oo:xeo
peneo
ee
pa exee|
oooeepooo]a,

P l . 4 ' o u p u u J ! p m p o P r b I u 4 p a t o 4

24
UIraI{o epe l!eoe oolo epoIrolo M!po$o.
a .e I]eooo IIoepIa ooo o6aoe' peyae
oopo o]r olalo. JI eIy Ta o6pa3o ]ra eo.
Mor{ilro. o cJ,ae' ola eoxoI]Io loe a oel
poo
)*lo leo ee,Ie eIloo peel]'
IIo3 3 aa,]ll|a ]o ul|oclll
p J't'ot|L c moL
pe Ipoe a yo aolo.o eIoo o.
e l{ee' o }Io}lto 3aMe o 3 aToo eo oelye
r]a poal.Irr Iroo. oa a o1<JIa6e |neT pouoI
muI1 m'
o oopo e lllo)o oIra}'Ir ooIo e.
rra paoaIx aIl o ee ooo e
oo.
d}. L eo 0 poao r. o .]3o.
ol oopoa (3I{)' Ipoa (11) oopa (2P).
iee Ir e oeI{Ix opaollo lie o.
e leo Jlmpampuzupoa|Lu|
a3pIee eI.
flpo6pat paa oe oIo ooto ooI Ir6opax
T Ia pre oIe a l{eoi! elo pa3q.
epylax.
pa3xlep
Irre Ma'
II o1lo' o oII o ee epoe){Iro
i oealo rr o pop paIlIl4 Itopoc. TaI eoo
poolII eooIe pIe opIIoI
ero Moxop,
e. pIopjerrlr ){el{Ix e Mee aj{e er x
qe'Ix rrex eoo' oolo'1 Ier:I ll JIeo.
a p"llrrie rrI oe' xoIrx co lre.
eo.Irr eoplr. B xvI
I . oor aopy,reM) 600
Io I Beoo poo. I eee XVIII oe v.rle oa.
e e.ItleIllx lll ooJIIIx ]EIIIIe pae
Iloogee oIIa Jleee o6eI. B 1781 ' ee olrTaa
l{oB eT ,.,,IoIlix pa' ae pte os-]l
eoIroe po e e <pooa' (oT lpe. protos _ ep.
I plasma _ oopMerioe). 1838 I. Ia Ia eeolo
6oara M. II[JLilaIla (aepI t. oel.e3y''
rooo o
Iaa!]I elo o oM, o ea e. oIIoIro pI{o e.
e pae' a opo o otlllIlo llol eol{ op'
IIe. oIlola a padoax . IIIeeIr, I{ee oo
T. I[Ifl
eo ee Io oloa IrIy (}][ocoiree
Ileoa o ooe }.I{pe oce )floTlirx pae.
h.]'. '{oooo oa eps e eoo o.
H(A pAe ooP Jo eop:
- ,]uL cgcma
cocmom u JLmo;

25
'c
l rcmu ul|LlL coa|Lo cmpoIlu' uJ'Luc|4ui| cocma u o6u ||puunL 1cu1|1|JLocmu;
rcaco.li nma calLocmo'.|fLnfua: o}LmJLom opzau1
I|a J|'|||Lc cJ||Jwotl npoco !u?Ia1e'LmJLlaotLuocma
]L'7ux ?o l|mo.
M. IIIeeIr . IIIaI{o[IoIlo oa'I, o e oplaIl.
i4e oI{alo e,leoqooee.a. Ioo\toe a|o.
oee Ii Iieorro eoplz ca pl,r PoJIa Bp)roa:
(Ita}*6 ea
It3 Ie' (1859). oee Baep eI o6JI Mol}, oap epI ap payp.ep e3allllo p}' o
pa pIlI Io o o' tlo Ilopa o aeelrrrIxp.
3Eaa e! I{eIIa pe. 1892 . . . MeI.o op
ee aloIloa. a, paoTi{ ox eoaee a o'
Ja opeeaeo co. o.lloo ooo ene.
or]ajl eop IIIqI{a. ooe opeeIro leoEo Teoplorl
_ JLma JLmc uapanot1 mpnlgpotL u IuoaJloil 0 u ||utl ?Ieuo.o ;
. Jpmu um od11o mpopur. ul|,IuPu o
cma u ou npuuILL tr!.u1aa'7lLJLocmu;
I|JLffu||uo6pa3gmc |fLoJL|.opu onuu npaurcm
ul|' I|J|lfLoI|;
?tu?fldetLJLlloc.
l|JL|fLrcu cnoco6L al|ocmomI+oil
uI paoLa coopdu|Lupo
|Lu' |+o JwozolJlmol!L op?au1i'a
ai@ u op2a1!u3J|| npaclLaJL'.n coot1 JLom cum.
oIall.
&reo 6aoa. eeIlo eol( Iloloeolllx
x ocee o6e ee epll poT paIio)rel]e.
IeoEa eop
oo :} aj*rregx ooe opeMelro
ool.
u*
-

It mol'ti

opu.

1. Io6I eTIi o'rcro aope eoo 'rlipoI{o?


2. e eTpoIrEI poo oae o eooo?
3. o)to c ooIo Jlel,ollolo pooa e .
epIo alreo 20 t?
4. I{o oTIiI ee aloo3a?
5. ]alo ocoIe oJlo*e copeet.o eoIro eop?

e
220 Mpo
KeoK|
oeoeKoanp|1eNo
p, o o p oe ]5 000 M. oro
eLox
K K o H e e K ; N i e H U . ]e x e o M e p e oU , 5 M (po

26

e Ke oKoK)'el.,io pep xo eK
M e o Mo 2 o ] 0 M , H o e o ] o e K p y | M H, M e p '
oo eo K_ ol-]_ oe oooo Mep' N,4o
oepe oo|]no]epeoooorL]]|
eHo ]0 '

$ 6 oo6eo xeoooBKe
1.o oee?
2' o e(elo eo oeee?
' Ke ee|eoe(?
4. K ( o |ope(?
5, exe(e|aoe|?
xrleIe eMeaI Ie. o xMeorl oa I{JIe pa
EIx oIalro
rr re eI{ll' IIIoIt'oe p3EIe I{I
oIlo Ilo.oReoo oae, oI elro oIrqa.
o pre. B o )l.e pe aie eI IIaIT e. palie!{
oII e le xlqee eel. xoTo eeapolo xrle.
oo os eo px op r \4o oaa eo EtlIo
ppot. ee e e ollolo qeoo eeal oepi*la'
oopI Ir i I ae eax lre)t{eo }{Irlx oIalIax,
o p o . o } . r e o r o r + t o e o p p o .
ex 3er lraToIee peII eeo a6 Meeeea
6oee 80 opyJ{ceo oae lieIi, . e. o pale e eeI' pIoe a aIe ee roIto. aeo
t{o.le. o }*e peM papeeee
9 eello ea
pae rl{oepo. atc' pIrepo 98% oT acI Ioo e& plt.
xo1r a qIp geeai llilopo (75%)' repo (15%)' oopo
(87o ) a3o (3% ). ]r eIIet{I oaJIIo ottoy opaIIeI{ oe.
e' a opo oopo' I{poe oo, xo oa oI.
ooo 2% o Ma !eI lpo IIa eyroe oe e.
\ . e P o : a " ! . a p . - r I .x o p . . } r e A 3 o . o . o . e .
pa. oae Mee eMe oep)*a 1ee Re
aoM oee. eooIe Ie opII{3}I oo aa.
a oee'elrlri xlllIllllee eeI. Ta, apep, eoopIe
oopo a yo.
. p.9 _ pa . '
e eeI o oepEal] !1 )ll oplaax aeIo
a p'I IpI. ee, oeo 1.ooIx oae o 0,001%
oT IIaI ea' IIaaIoc Ja*pofufulfudJ|1r,' e' a oIo oo_ )wurcpoJl]|1IrfiLau,
pIx Ipo o 0,001 o 0'000001%'
a eeliI, oe)'iae oor Iie eIIae 0'000001% '
JL|ILp d ]||ul|po JL'm E,Iu (.|a6J1. 1')'

ooroo
27
-'1]j,jia\,'-)e ee eel Ke
eeE'

(o0'001%)
Ioo(65 75)
Iepo (15 18)
Ao (1'5 3)
Booo(8 10)
oo(0,2 r'00),
Ita(0,15 0,4)
epa (0'r 0'2)
fi{eeo(0,01 0'15)
Ma(0'02_0'03)
Ira (0'02 0'03)
Ita(0'04_2'00)

oe o eo orEo'
mnpoeelI

(o 0'001 o 0'0001%)
o
Itoa

Mo!r
ti
a3
lloF,
poM

yEpaIipoeeE
(lteee 0'000001%)

pa

ooo
Py
p

xlrMneIrre Bee let.ee' oe oa opla.


IrIrMo' Moy l coIl aM oelt al}oopaIx I{eol opalle oey}lyo o opv
oo, IrapMep aoo (+, Na+, a2+, g2+) alroo (cl-, tco;,
,Po;' soi p.) (p.5). aeI l{eopallec ellfel
ox oa e,I' e oa. I{eaoe ar,I(o2,
o2, N2) ye oee. oplaece eea coo oo.
Iro , o; oe 6eo M eea&'paIo N
s, a lryr.eIroIxloa
N P. cooolee opIaex
eoplaex eec eIla pa3Jo(a. 2).
e ope o pre ee<,
poeoe ooou,|
oe)x ee

oa
,p eopra.

40 95
1'0 1,

IJyeIroleJo
AT py,re 3liMoe.
ltiIeoprafi e

lo

20

0,2 2,O
1,0 2,0
0.1 0.5

28
ee coc o

[*

t -".,"_;

_{,tr"1
P\c. 5, Bma'

ve F

Hyeoe

aoau ofu uIa op?ao

Iepo, Irlte l{-lll{Ie


oa, xleT.n.
o | ) J t J .. o . . e , F e F o . I o .o r ) , l o e ) |
3 o o r a o d I [ I ] t p I . o J } U o r ]' d o . | U 3 .
oaloe ee paIi llo Meo oa! poe'
rr II ope oIaIrlrqe MoJeI{. !{x opa. oJ{llIIe
xee
oee' paroe IIo poelrro ylrtll.
ooa pa paIIoopaI,I opae xloey _ Ile oo
o oalll aoo..oo JoopaJ lop It
3 py p.o\4. jop poo o-.- Je .
L r . } 3 n 1 r ] e o p | e . \ 4 o ' {,)1
P"1. Io"1xs.
1, I!eoe coI' Iooopae ooi o 6eoeIro.
oI coa oee 97o o oo eea e.
M a|.po]LJ|InL.

MupoJLI''mL.

]Lmp]||upo-

l . o e \ a v o } + l ] o e p } { . o \ M e o - , 1 e
e oep)elIeM eica o poI ooIl
)o eJo ppo?
\4arpoJ, \4F-v:
2 . t , 1 PJ J \ , I P H o
|

29
3. e paa ei* Irl(poeeaxl yppoe.
4. IIoe Io, o }eo oe Mecy oI{o
]+r3?
opo o oo|]ooe)( ox eMeo,o eo
roK 6IoKKKo o ee Moxe l] pae oe
H ' , o 6 ' o o H r 2 , M p eKp o e p e e '
B o e pr e 6|oK ope oxe a pe oeHl
ooe, eoeo pee ro6' HeooK
\d

| ..

,]oo/o.llDlo|el

Jp|.l/po

|)6;,4 |/o

|D|'

Bo ee po xeeeoe
1 , oePoeeer o?

p3lxe?
oe oeoo|(%)oep)|((
o po o| )l(lxopa?

Po oI t{Jlerce' oa - orro lI pafiocpaeI{Ix


e a ar rltaee. Iee oeeIIIIo ol{olnell olia
a i . ) + { e \ 4 e o e B o e o i " p e p x \ 4 o e d '
e Ire lrirello oea ee o ]r o eIte, e
oIe e oep)*ll oI.
Boa ee ao x opMa: ooo aIlo.
o6oIra oa ao l{ej{.ineoIx lrpoalrax' oax'
alo' oox oIIro. Orr )ll eel]oca ee o.
pi*ae peI l{ey Iaoopo. aI{a oa xoI. o
e r . o o , l e o l d p p . a x o } < y o , 1 a e J .
epIra' ooI.a' oeel{a el{ooI I{M.
oa Iorre aIe y: oxpaet{e oa' yo.
r' aopeile aIIlx ee. poe Toio, j{Ix elax oIlra r xllex pea 'Ipoel{ae oIrIx ao.
pax.
eI{o a,*oe
o oaae p'o o' ex
jIx
aee
oplarr]ro.
BoI. e
oTa oI oeIo pIos
}'po ee oeI. o oi oo I{ ao o, 3at{oo
o!{a l opl{I I{oeI 3Il. xpaplro
alootee JIepoI{o oel{y.e oI pae e eprre{I
9 . , , l A 4 x { p , o.o . e , 1 P p o o p 3 D I o v o p o p .

0
e elpotl aoMo oopoa Ilee' peyae oe ap
erpollo eIrI oee o eo copoll. Ioo, xo
oea o cjo]M e 3a)a. a( y ao\to oopo
oaae arro oo)ei so (ooaaeI 6+), a aoll
Illlopoa e aIro opaeIl 3ap (6 ). oea or
ItoJl3oaa ll JIe oe (Mee a oa) (pt.. 6).
airo oaeIII ap aoa IrJlopoa oIro oei o.
qallo IIoJIoi*rlIM aollxl oopoa y
I p!aec
oe. a opao' I{'{ oeya oI cpelIc ta
oopoo Io c eI oeI, oey!',I or (p. 7).
pacmopumJll|L.
n^Io]\ap fio'IpBoda
JL'L||1''. opou'u'N
IIo oey I'I oootl opa3oIa oooIrIe l} oa
elo paopeT l{otlI oeIrlrelr (o' i.IIoI' oIloa). xo.
polo paoplo oe rreoopIe lreollie' o llope oeI4.
eI{Il' . e. eliye ooIx pl{cyIo ap$el]Ie loJlprrIe) IpyI, IrapllIep aa' pocIe !Ip' altooI. e.
ea' xopoIo paople oel a3laio. .ud pouJLl+L]|.u
(o pe. hygros
Jra"{rIrILr philia ' p}a, noIroc). Itoa e.
eo epexorrT paopl elo oeI.I oll ltloy a
oee oot{o , eoaeo' peaI.oEIIa ooo eea
opa. o o6ne. oqAr{y oa ooFo peo.
pea' a ce pa
t{ooo Iloet.ae 6oIIItIco ec
pea.
pota oIoeIIe oeI{o.oal'oerrIe
oI.
p eocpeeo ]{a

104,5'

iru0 "'ri
'
"
o11;'"-""'

oopo(+)
Pra' ' xa npo|L ongn|

Plc, 7. BooopooL '|3u


o oa'au oo

]
eea, oxo oe EeaoptvIIe oe' Ira3Iaro 2.
poo6|1'Lu (oT pe. phoos _ ax). I{ rr oIro EipI, Eyr..
eoIe o, eoope e. ae eea !oy opato.
a oo.t oepxo paJIa' a l,{oopIx Itpoeato I{oEe
xeI(]re eIr. CeoateIo' o a, o oa rre paope
ar$e oe a'e.
eIopIIe eea'
)*{llIx oplao
I{ a'{Ix ]rlroolqeo
oEolIIe o oI oIro.
c ee ooo paop Ia3I (o2' o, lr p.).
Booa
oJLa?am Lcoo mfuJLoJLomlo' , e. oo6oIo
ooa eoylo epIo p ltIIao oIeI{ o6eII.
Iro eepa}Tl. o[Ia eoelll{o or a TI{aIr opa.
Ia o 6Ipolo IIoIo oIIIIe'I el{epaypI. ole op3I oxa'a' ap oy (aa paelr, oooeelIe ox)'
Booa oJLaam.a|.i'{,E Lcol|ox fiLnnonpoool1oc|L|o, o6ecI7e psIloepoe pspeeee ea o opa3lldy. Po.
eo' Ioa yea eoeo IoIa Ilol1pooIlo
eaIo oy eaIlol. ,lroIo oep'a eJIooIo patloe eI op&Il&.
Boaa npa1mu|u
l| cxlcutam' oaa ypopoe aeIrel opeeJl oeM Ir 1rpo eoK Ire. I(, eIro Ioc9ec cee loep)lae opy py! epe' el}
ylx oao.
Boaa
apampu?mc
ofumu'LaL'
aJL'L 6uoJ|o2ucu
cucm,]|' 3auJ|| u']LL nopIl|octL||ozo
am'||'uJl' z{oopoe
o3e 6ao o6psoIo oopoIrI e t oey.
J 1 v o l ] M o e v r e . . o o e o .
tloo I{)I(AI{ poo 3p pooo. o.o1II
xo o]r paopo aeEx.
Iaapoa'LL

1.
2.
3.
4.

a 2u0poo6l17'L c.a,

e ocodeo poe Moey oI?


Iaoo aelre oi li}i paoplrejl?
o aioe eopooIo eoeoc ol?
o e . | ] o . o o a e e L I I o o , 1

5. oa o,1 o| tlr?
6 . e c } , } r , r y A l ' o . e I l e o B 3 o o .
pee ee oolale po eIe?

eox o x opxrr
ool,lK
oeeKoe6e,eo,opox Iea
ol]|
|]
o
epype'
e o'ooyoole
. q ^ e . , - p e ! o l p a a | 1 1 , | | a v p o \ | V / o O . o | / e . O r ' , I o o

|oo,

lo
e,o o6eee
T' vU]K
ooHox oeBep
e]M
oepM x Jlxo eKoolyx e,

$ 8 MepIe eea x po B KeK


,|.K ee 3l
ep?
2, Ko e| (e?
3. o oeot?
llEepafiIrIe, Beec e. oa lleaIlI e'
o. A o. o]lpor' oH|.
Jo eo ooIr.
B oae pa.Ie Ioo rt INI,|\'1 1|pumaJL'1l'u
.o.
. ] fu K ! 1 P | 1u ' . o . o , 4 e ' r a p o ' J l " o p o p \ a
"|
oy
oep)*ra
pe.
e -rI oopa' I{poe x
yoIr
Ir ye lleoall.ree . olr oy,o opa3o oopIII op t. rdp. ]vtoaIi e
paop) rr oplalrMa: eploo eea oo aIr (o rra oop), pao]r Moloo (oII r.)' ]a
(o l{6, p.
Uo}ll! eloe I{eMaoaEoe rrelrrre
Hopzucu
eael]Ia
oeeelroeco)IBI]eee.JIo

oa (K+, Na+, ca2+' Mg2+,N;) alioa (] ' rPoi ' Ir:Po;'


o', No'' Po!-' co! ) earrIcoe. oepa olro
alilloo Inee B oriy)ae ee pee paIia. B eyae
opae pao oelIo e oe)fiIrrxt !eI{ olip'
){ r oe ee peo, oeearoa ae aj*(IrIellpoeI' aI{ pa.
pr,to I{ Iepeau ore o ey II!e.
o o pea aoI !'oI I IrI, lloIlM
p.tm[]r. !coo oIloIlo poa opeeJ'Ie
oeae e o II+. y ftolreriparo p'a p I1o.
p (< ai'). ep.lo peat{Ir
o oopool.o oae
}lIto oBee pI : 7'0' ]ro pe
< 7,0 ooo plI > 7,0. poi*ieo Ir pH
o 0 o 1,1,0.
3liarlre Il ea pMpo parro 7,0. 3Melre1Ie elo a o.
.e eIII Iro e' ooo pll eax


oep}Illje aroa yeplr oa x cop,*iMo.o.'y
oep'ra
ec l.ai{o'lro
ao
pl']'' Ila1Balo7 paop'
coI ee aolro o. {ola ollo (!orrepa.
olro +) ae' ooe allrrolll' llToIl'Io oopI .
JIe o' JIeIo oeIIIoc o o6oIrIIr oliaM Il+ rr vaj1Io
Irx paopa. ora oo IlllJ*ae.' Ioo}{alo' ooeIile lrI I{+. a epo pso oep]ae
oIIoeo llooa rioeEa olro -. IIeoToe opla.
Ilee coe,le, ao e, ale eplle
oa.

oolreaNl|4 6p111'L cucInJI op|al!a'


o|1I o]JpeeI oa
ooo oe,*ia plr lla ooIriroM
poIre (tl{o :repa-Io peaIr), MoT IIa o o l1oee
oxlelra eeT epepIro o6aI IiIe 'I eoIe po
. Ta, oaa epa ea eoalox!
ooa.

HPoj r,Po{. oe(,e


)'r.{o
pc
H peoo
eax 6'9 7,4. ao 6eIroeo IreeoIropeI
(tI lto) yj{. IaoaTlra ea, ooa

to; o)s
pH poe?.4.

3 ,co.

coe'Ie aoa' oopa, I(,t pe lieoplaIlee e.


ea oJIIo lre3a opalIe oe (aoIto' er.o' IrI{elroIx I{o I-Ip.).
oirI lreliooix eTao (g' ca, Fe, zn, u, n, o, r, co) .
Io oIIIoI{a oII epeo, Ioollo aI'IIlo tI
at.pyl x. Ilapltep' 1Io Fe o o leoroa po,
olr Zn _ Iolloa I{. p rrx lreoTaIe apIIIac aj*Ire.
IIr oecI,{lreeeIIoc
I.eIl]l.
p&ae

um,a.

1. &ao e IreprlIe eea eaefll 'Il]x


oa?
2. I{aoa po eoprae oIo ee?
3. aoa o oo yeIx Max oIaIIa?
4. oey lieoao} ll oce oEo eoopIx e-llo
.lDo IIpye )1{3eeeo
o:'

x|opo xeeeo
opMopeoI]eKe
Ko
xo.' o
oo oxeooooK oey.
o epea
6eKo' or epoKoo6
|eH
t opaM
epo
oee'
2'r,l3i.

Asjao0i.

10

l1 '

e
$9 eol x o )eeeoG
1. K e,ooeyeo, e?
2' KypoPloyeol )oope?
IlreoI Ir II lfianaI{. yz'xo1L, |4 caapu,, o
op-3Yo. Coepreeoo }.
oIll I{JIeaxoaeT 1 50%,a eoopI peIrIx e.
ax o)*leo[Ia o 90o.
Paa pl{ oIroI{ixaa IJIeoo; oocaapI, o{o.
axapEI IIoaap'I.
MoocdapuaL (fpe. monos _ o) . eeIe' pa.
lAe e.e..,1eopop\le oe Me a .
3 ooxapo aolee aeIe {!rIx oIIro ]re(p'|tc'8',
"|puo3a, a1ot|cupuo1a, 2.xo3a, pgfuoa, ?^]L('mo
Poa xo oa PlI, A, ao rpII, pa ep.
eTo. .eo8poa o coa ,. Iolo3a (IroIpI{I
axap) e olloepo oaao (paxa-na' Ioel{a'
eo30. oa e eax ex o.alr3}Io. poa xo
oa ooaxapo' Eapep axaoI. 06oo Ite oep.
'+ ea pae. eaoa a)e xoT oc eoo.
oocaapljo' aMe aI.o.

,o
o

.. o

HOH.C

OH
6r,06

HOHrC
l'
o

oH
l,|,]
o

c51oo5

c6r106

Ho,
. l;l

o
I,l

OHH
5Hloo4

P,/.a. Moocpua|

(pe. oligos _ eolo) opaoI 1. (ora


ouzoaapuoc
x IJa37Ba7o a uc a apud L\ 1,uI|IJeco .1i'\4Mooaxaplvt'
aI].
I l{oaeI{Ilo pI }ol{ ooIo II.oo
l]t. o.
IIII{o ooaapo
aopI oe eIo IdIr I(y.
ojtltIoaxaplro Ea6oee II,roIopacpopalrIrI aapl:
(pocIE'Il\oI caap),
capo
,anmo?a (oooI xa), armo3a (ooIrI ap) (plt. 9).
(lpeu, pol
onuapuL
olo) I oea o.
o 3 eopeeeo orolo (o eo oTe JI r)
& oaIo oe l4olloaapo' oeI{eEx loaeI
t!. It oocT paJ'aJL' zJLu1|ozII, JLJ|JL1\a, umull
p. Eepeco' o ltp&xa' Ioell eIooa' paloe a}l.
I1Io po i{Ilx oalI3a'
ooel{I 3 ]llolIoepo I(o3I'
Ito x l,Ioeax pa3JIIII. po
oo, eoI e
I{e e' a y olerl o eT ee, e paxaa
(ptt. 10).
yeee lioe oIloMepo paTopo oaa.
o lIeIaec Ii l?leae t{ .
Ileoope Ieo ooEI opaoa IoeI eIIt
(2u o np o rtu 0 LJ L| JI'Irl|| ts:r&1 (z'llu 1|o J|u fuu 0 L|.
yrr[}.eoo.ooayllyleoo
t|p.muo. p epeaIro paceell ol{e oe .
eoo ee ep.' tdoopa oecesae )Ileee.

o,
o,
l oH
F] .oH
| , o " n : -U| ^ ]lo ,

6\]-r

HoHo
p(/o+ p|o)

o2
H ] o

Y |.o ,
HOH
(aao
+ o)
oa
Pl' s. 'uooPudI

}{oH

oH
]l o
oa(o+ o)
fl

J'*)t-*)t]"*,.

*.*

,, #
,'-:f;'";l
oe

l '*'-, .'-'.., ..l'*''

.roc
cnpou noaa

o opal{.pIr oIrpaeeIr1 I reooooo,a.


ec 17,6 ){..
eoI orrT ?anacalo
Ir. p tIe o!
aaIIaIo ee aee 3gaalo eeT (paa,
IoIe) Ir p eoxoo coy opla3 liali To{IrI IreIIr. ]IeIroe paeJlee yeoo porro, Ira.
e! II opaa e"' Teo Illleqo paoe, Ir.
eIloN[ tooa.
oelr ao'lJI$eIc''
clLpmpa'
n:d cmpoumJ7alI,
ylr yleoo. olrlr o3. !aee cpoeIlolo a.
epa'Ia. Te, eIoo3a 6aloap ooo poeIIo lleaoa
e oaae lot.o oIroio. B pe 20 40% !'aep,Iaa
{eoI{Ix Teo pae
ocae
eJloo3a' a o.]IoI{a
xoIla
oq i'a eIooa' eIlo lloToy oll I1o
Io Iooe Talre.
o,a
eo ltoopI o.rr
po. ee flitl{olo l{or"lloea l{a)*coro ee& xI]
peae y oeIrIx I}.II }riol{Ix, !{allpep el{ool.
eoI rolI ?aum
Ir. TIi, a (ol,
Ieioe p ope'el{l. oo eolt aelr' p]r.
e , IeIr), peTIoe polloeIo
aI 6oe.
ireopIx Mlr!{pooplalro' Io pooilI}I ooaxap]r.

Tepe eo'IEIe e ool{JleoqIx I{ Itoe opo


qellolloI{x' oa l{oopI xo eo' a'e Ilo?lllo
aI{Ee El]t.

.1.o0bl. Mofuocatapuac. onazoaxaPua'. Irofuua'.apLaL.

1.Ia!e IJIeo Iralo

3. loe!. Ieo lla


leIte?
}

olo-' oo.

Ilt oJlcapa.

,?
2. se lr ollIoyeo| r osa?
lEI

oa

IIep

o]Iro l{ee oI]I oplao opi*c ooo 1'lo


\,eoo' ea ege .oep}e oxo o 50;'
a paeIIIx !e!ax . o 90%. oae o6e o.

e.

eo| pol MoooM|po olo yeo.


, oopo Kopoa, oe oeHe ooaM
e o K a e | o a o M eo K e o F ] |.j H e< y o )x o
epelJ, Ho lo e poo oe, olr,i.Il a.
. | a ! a p - 1 i | o y l , 4 . ] v V , - o
) " - o , 4 | . - e , o e . / - o .
y oUJ x oooee oopo oo oey oe xe,
K oe, o6 opMy eoo (Hzo)m, e e MeHe ' o. o F e , ( o e , 4 e ' ,o - - o J . , 1 . ( ) / , , o ' I r o .'o o e . . y ' o
ooVe.

e
0 nt x po xeo
,|.
l

el?

2. e poy|60|)
. o poo ope?
.laccrta.
UrzU, (o pe. Iipos
p) _ o6.
'l
IIIpIralpa }*po 'IpoooIIxee' oople oepac
o ex J.lx lieIax. otco x eIIopIl Ill eoae.
o, ]rpoo. o pa8e eaopl?rI oe' o opoIo
acop oplaeI4l acope (e3' opoop, p
p.).

lJ llelioopIx I{eI{a IIo oe Mao, elo eoIlo loe-o. o r1Pa


o o ) 1 { o p o B o L { , 1 e a l l l l j e o ] a
elteax' apIlep ooI{eI]a' x oep)arre oae 90'/o.
o eo oe II eN pa3l{ooaIri.
IIan|paJLI+L !up.
rrsoeepocIeII,IpoI{oaIlpop.
rIe III. r( oeyr o6pa3c peJae IIIroeI{e.
pe oal{o Icottooepl{I )lpI]I Iro Ii oIlo o.
eye eaolroo cIrpa aea (pir. 11).
e oee o Ip rraro )rir' oae epcc, aa, Ioople
I I1 eepaye 20
Irx on.x ao
'{rI[. Maa onee Ir.rrrI JI pIrlr, IIo of pe.
a tl,Iorrlx.
Bocr _ o]*GrIepI, oaee IIII{ o l(llo.
Io9oIlI l[rr. o opIalo o, ilrep' IIe IroT.
tlIx' fa irx Ir peopalr o eIr oI' BoIoo ar.
IIt o olrpIae sr{e Te' r1T I1oI rrol paeli.
oco]Lunl'oL
|o cBo pye oI{I c )llpa' Ilo Moneye oIt a oa )IlIx lio areeIrr oaoM .
opo or.
ooI oiI ooeoM eoI{l NIeM.
alr.
i r,o o6paoa o){il{Ie oee eleaIl
g |:neotapyIr ao' apep eI{a
lunopomu1L
7411_ zJLul|onuaL'

*J -o

l9

'',L
^'
-o-

c -Rj
., +,o

'
.e."
1I

Hzc .o-c:_

Prc' \L opaoau onfi| up u |J|pua u np trupLa


om |R1' R,' R "a,m |mb aauAoD|u' a a |m niocna
L p|xlu \tpLu unomau)

}1r
o. oa Et ooEIx y - l1pzmu.
r'.
p oJlllo orielr 1 I rtpa ee 38'9 ' I.
o e )tpr Io oe e 2 paa oIIIe epII Ilo pEeIo
c IeoatI. o3ol{oltIx )l.oIIIx pllepo ooa eI'
opedeo IIiIII ooll IIoo' opae 3a rre oe.
Ir )po.
ocosIlN| 3anacaulL
ecmonL
?IpI I
}I.l1Borx' a al{,{e el(oopIx pae. oll oI Ilooa )I(e
aee coIla or (p orelrlr 1 I ){pa opae oe
1 I o1). o ooelro eI{I{o IllIx J*oII' oax
co ea or.
aroap
o elollpooIto
I RIr'olIE'Iroa aum
g g11u' . . .) eootl opsJ!lo. llp.
e, y Irolx lool'or]lx )*ioIx xopoIo fi*e IIoo)I{I
}fioo co' o o3o } yo oo1lolo JIa'
ooe ay.
a oopatix o pae ee Il pylo po
Booo aA a paJru p8e pee
Iie ape or' ,{IroIx oir ,llpae po oooTJII{ll.
aelo opl.
a a epa'
i Io1o 'I cl|poulnnfl
u'
oo oe eae llx a,{eII l.oMoe& eoqxoe.
Ix epa (ooII-rI' IIopoeIrI, lIoll'
E).
ore pooIe I1o (pl]Iep' IopoI opI lroe.
tlo' ooIx ee, aIrI A, D, ) aylo oe po'
e.s. poxo opae. AoBaAIo. eule\1
]Jpca p z JL'.mop
Iu.

JIL|L1LaL.Bota.
J 1.
2.
3.
4.

ocol.ulLuoL.

Iae eea oo I{aM?


I{aoe oee elo )ItpI?
Iae yE{ oIlIo III{I?
e elt a rr9lioeeoraI I.IIla?

pal_ o |,e oep)exp|Ko ee oo6y


K,

Kopo
K pooo
opo, olKopo'p6|e
penooeoo,l.,4
e.
A, D, , K oo|e
oeo,
_
p,
ooe
eo

MeMpa
epo
oeeH
x
e

40

ep'
xo'ooeo oK opMeoxe e oeM
op1o-'/
\.-o|lrvr,
".,o o-'o;('n-eb|,4
Heo6xo|o
oy Mee'yp exoe
l-]ee!]or
er]o
pee
oe
x0,

y6eo
$ 11 Cpoee
1. o y 6e ( oep?
2. y 6eo i' ?

eIIr TpoeIte. pIr oplaex


ioolIeo e a!1 a,*ll{i'l J e. o oe paooa o po.
IlItIo' o trM. oep,ae eo patll1l &eI{a Mo.
'rre oeaT o 50 o 80%.
e IeaIo oo IoooeRyplrIe (opa
Ma o 1,5 Ir yepoI eIrlr) oplauee oeerr. Itpo.
Me ' o' ' N' oa eo o xoIr s, P, e. e! opoe
t xooepo' ttoopIxl Io aNIIlo!{o. oco
o.
a \.roeI(Jleo o)e o oEto no otlo' o
oepll a aA oe oEto'
B eax paIiIx )r{r oalro peae Ire 170 pa'
Jll!Ix aMolo' o eoeoe patoopal}e eo oae
3a e pa3olo oea celo 20 aoo.
o}$e

Iopaoao2 432 g02 o08 176 640 000 oM6aDt,. e. pa.


I ejIto,oopIe y oaa oepeIlo oaoI oa.
o' IIo aI poee. I{ o ooxoeo lre )ee _
eoR lo{ecoo 3 oJIIIeIoa aMotoIxoaTrio'
' oe ofo' a)l(a aooa o'{e pea ee e.

Moe aMoor ocorr Ir x oIoIx . et


ao'{o -. oa oopI aItopIo
(_NlI2) ooII oa, pyra
I.6o0 pIo
(_CooH) oI oa. a l[oJleJII'I{aiaea.pa
.to (R), paIri aMolio ee paoe poe'Ie
(p' 12).
jlIre orro oel{eaot.oI ooIro, oo
p oo''aex axrepo Ioy peaoc. epe3
rfiI poo oeel{ aIlolIto ]r ooair

(ol e .
py|'
Kooce
NH,_H _ooH

t9z),
oo

{o o
ap0oa
)
N2__oo
I

CH

o
!ao

i,.i!._.ojr."#ff'fi
l.1'
Ao01c,]|

N2_ _cooH
l
"
lstt

Pr..12'

oepx eotlo

N|12 c ooH
,

Paop

ei{a. B oe pea]r Ilor1epBa]! leeT Moeya oI,


a oooIe e{polii oaIo aelrIo ci]' oo
o6pa7c fuan|o (Ipe. peptos
o\,{a I{aaI{ nnmuaot|
arroe Mo po.
I{
o6oI]lM
apotlo
apeI{I).
y]rlr
<e'' Iraiarolo
aIroJlol,
err plre
IIa oolt rtoe Tao II ea e rpylra
nounnmuaoil.
pII
NI{2 (o oe rralae N I{oIroM)' a pIoM rre

cooll (ooe orraae.olr) (. 13),

i i ,."
TT - . 3
+2o
N_
\

il-N

,
le

Pc.13' caea opaaau nnmuaa c1u

'OH

42
oet{Ie e 6erio I oelr IiIIIII Ioa.
caIe paltIlle fioaIr aIIoI{o. oa ea j&e oI! e oa' a e oeIlIe
e oee. Ta, oeye Iia - e eII' a tloloIllll
oo qeIpe

ee'
Eiae pae oyT epoa e l{eoxoMle

aI]tllolto oee o eec. or!e )oI{Ie' o


I{e qeoe' IooI Ireopoa lle e aIlool, o9oy a atlnaeMIe fu3a)wuj|'L lJ'tuoucJlon|L (II, aI-I],
e' 8oe' peollIl' eI]]iIaIl' oarr' po' Me.
o ) o o ) I t lo o a e o o o e '
Itarr
eo. cpe 6eo pal nPofLu|Il'-' co.
Toe oo eo, LI llpo|,.uaL _ oepae l]eeoto
a (apMep, eoIo6Ir).
I|'po:refupoc,aLx
6JLl.o , coc7o'r oo aIlo!o'

ee JLoncL' Ta I{ooi oIy xo NrcBo\ (z',Lurco


pomu1L,'
l|Ipl (J|unonpomu0I)'
-r\'e|Ltolrc 'cJloII (|1NJI,.
npomud|) |4lJp'
oIr optlllaIrn
e.oo ItoeJII. MoI eo o.
Ilpt{a a3JlIIIIe popaeIe op| _ l|oopa.
06o ee }'poII l{ oaaIr
4.'.,' ooIe pea

(p' 14).

ea

oeoaeIlo

llllllot!o

coae

IIoeI1.

oil e pecaea opulo


c'l|pI,r.p 6ea. ()a :,a JI Io6oo ea Ir opeee Io o, oa Ir.
,l.

Blfuopua InprcnPo eIio oae pe3ae opa3o.


a oopoIrix e r } *l pIlall _ooli
_NI{2- paEI
aIIoItoT
t
ee

oaIlo
Ior:IIIIro e.
o
oooIe
o afoa
x aIeJlIIolty
liollle
Io.
o'I o6eerialo
ooo noIo cylyp.
anopoIIe'

T plauI|, |l|pvt| p|I pecae oo py' o


aJ*oo ea eeylo oraIo' Ire
yRa (oyy). poo peqlro pyl{}.p odeeae
ol{Iit' oopoi y (-s_s
) e,{iy
oaa ea, a ae lpooI taoece.
,fuplnua dp\.|t.pa xapa\<eprr!{e eJro.olra
olae pel}ae oeIIe eoItllx Io o{I
oe. ape' Iolo6rr po tleoea peae oMIIe eIex aI ceIl.

tu

P\c,14, pou opzauuu noot.on'ga I' II' I' Iv


' mopu. npmua' mpnua npnpL

npu.

pas eo oeyo oe llppoo pp a


ec'I aanpa.
oa o{e ota o oeceI ee.
sp. e'tx ele, oeo.s.o6rrr py
aopo. E p eEa!'pa I{e apyea eIra ypa'
o Itp oaoe I{op}II{lx cJIo eol ooeI ocoaa olo cpyl}'p (p. 15). oa cee' qo e ocoeIlo
peII lpooelI eI{a opeeIo. eo epIlo pI{po.
] Ir ero. IieI roT eI p yIr a Ia].o ee' a eo oplaIrte. ],tt. eo EoooaI.
e ooo e 6ooe e6a. Px opa;o.
IIo er, a opo otl tIoII cmpmpl7 (c\po.

Pic, 16. tampau

uau)

a Ga|u nPj|ovzoJ|uau noa'a

au

eyl) IIt. TaR, oale .e aEIl oaI l{oll.


oeol\ oeeo a' eail _ Iiooge epe' oJIo'
oo. oe. _ J oMo|JP o. eo r.o.
eoIrI oo.
oe a pjwma|nua
6nr<oB. eJIr1oRI
rcu
o.lI{ eperro ooI] cllo Teee 6o.rec pe.
a '{ee o llJIoIIo a. It aoe peIrlr I.
eel{o I. 3ello oe I epeo, a) oopI o.
oe!{ Ea oo ee o ]rlro oIrlreo pea.
lI.

oeyr o epMeo oo oo !o' pyre


IoaI 6eo eeooe oeee, J||1opJwflm. B aece lroepiro ITIa parrIe eec' i{al{ pao a.
Ill l{eopaelle
oI{I paEIx eo.
epMeIrTI yaylo aI( llpoeax ea' aI a6a.
Ir o epMei e poro opeeello oceoa
eo! oI erri n lolo BeTa !I copro ToIto
opeeeEIe pea' eaT epeIII' Iioope laapy e}rono pea. ]rpaeIloc e epello a a.
Ie xMece eea aIIa poeIIe. ItaaeI,ia
aIlIloc eperra opeee lre e elo Nloeo' a opeeJlelill' yaI{o oJeI eea, oopI a3Iaec elo
armuLjt
LfupoJ|t'ca aIoee peoltt' IIp.
e iae paa oeneT eElio aIIII{o e.
pe. opa eoe poee &lloo ep& &IoI, To tlA4
]lol Ic Too opeeelrI oelyI c po:
paeIiolo ooec' olr ooT p I{ ry' (a Io

ww

epe.

)S
,lW 3,"6.'iTa*
^mP,."il"#"

r\W\W ***,,*
r "ffi ,*r
--\

\----,,

kooee
Pc.1' aa apa3a

apm

cmpm,

ps I{oMIIe <epTaII xllMeo


a aIoeo
paIla oaoarre I{oIrIx l1poo
e
pa'
o aTIrIir ep
ooI]olo eMe. oo6oI

e eLe.a.p3.

p
,
1
t

,
l

M
o
)
'
<

epMe
(
p

'
a
16).
Bal{e 3aee A4e,I mpa.lcnoprLa
|uJ.6eIxoB. Ta1|' rc.

l{ea\4 p} l(e.
M o o 6 y e A o j o o I , I t .
B MIIax Iilo oe 6eol{ Iol.oIr. IoooIrI
Mrr po Iloo6e eperioy lIIIo ){pI{ix Ito,
ax ]rool{tte aIlt ee' e-epelroIr oy P x l l e p e o c e L A . e e A o I l | e M 6 3h .
oIl'I
6e 1oI 3Lu|Ll11o lLu]o.
eee
Ileopat{Io oplaIrM o opEtel{ *epoI]Ix oplal1o Il o
60Iope,*{rr. aI, alrea, Ip6aaer oa,
plo s{eporrIe e; ]rlrTeepoI _ yrrepaIe poorr.
cI]I It; pIrole' po}''Ir pye l]eoxparr oIrM
o oooepn' oa]r o.
Mole jIe ea oeeerr aI reo e-oopIe oIIIIre yae .
' aale mocualtu|
. nM av,1. o oee. Iloope opIlM .o.o.
tII 1a6aIa a}lmumou1|L, oopi Iioalo ee
(peo.
P 2 npa'7
furcIl'. fipca ea.IopMolra

p
o
J
e

|. [.
p

r
'

e
p
e

I
,
I

e
.

c
).
] 4 P . 6 o e e o D \ 4 o o \ 4 e - . . y I { . e y I o r
oep){Ile ldo po. eoae !{a oat]ve
oae aoea1le' eoe al{ axa aeT.

46

.]

DeI( }tolyT BIIonIl\ 1!pzmucl|


|!\u|o' o I{ oIlI{o epl ee. oo paee,r 1
eBa o olre poIlo eJe 17'6 ! Jep. Ho .
eTe oIl,l llep' eI! ot t!ae peo. AItIroo' IooItaloe p pacee eIoIx oely,
IjoIo opoe oI eo.
Po ea )3 I{Je olpoIra. copeea oo o(a.
aJIa, o oo pate oIalIo oee. oeI{o
ee Iraopo eo. e 'e oIalII py
pry clrea.
eI(oM IIofle, e oee xoIrI 6e.

u.u. IpomuL IlpomuaL. IIn'Ia. Ilfun1uaa


n3. Ipo|fuI u JLo.!l.L J.l.u. Ilpu*a,
mopu.l'1, p m I,LII.1'l Pmpm4 mpIrm g p |
o]|l4o./1 pau '
L'i 1. arreeea IIaIa 6e?
2. To oe epIra yTypa eI{a?
3. a oaylo oa' pea eepI{a cpy.
Tpl era?
4. o ao eaypa e&a?
5. Io o p3ay e e a poe o$e?
6' ltP } Pott Je]I?
7. aly po ioro e.opo?
8. 6I IrIo IloEIoT6e-eDen?
9. ^oe
e eo oy.nuuo".u"'",,o"n"*n
I|1!
"o"p.
ieo a e qIlt poe4oM. e, o M
Iipo3oe' ec a eo oeo oo, pTolr' aeio.
I{oM'I(oo' eoIo' paTel aoNI' Iotlo eIepapo . .

l. Jee epoo poeo oo a.


ljovIIe p pop ) ooE(e eoLxoe o.
eo 3eel'Iloo apoeJl.
epyl IpI.y oeTe opoIly oolra, opl'o *
a 'lIolo noy xooa' a peIo - av eo
oo .1 40 "). epe3 30 ose po6p a(y
Ie eoIoe I{oJIeoepoI{a oopoa. pol{aIo.
ae' tro e pollcxo o pope' oIe o]zeIeeaTl.

47
2. Bote p Ipop {t tl ooi{.e lleo.
Ioe oJIeo 3eeI{oIo ioIo apoe.
B epylo pop l{poee atle eIoo ae!'I oI' o opl _ eoo liae ].oI (cooI r(y),
aTpe_eo.
o 6e Ioxo a,rro po}rplie.
oa6ae,
o - e o r e r I e e y ' A a e r o , .
e.e]o peoxol e Koplo l]o, .
eoKo ]0o6t]|
eo xo(e oe
e ' l ] o l r , i Ho e e ' . ) o o o e e eM e
. \ , 0 o . . ] 6 r l - o l 0 l | - ' o t , | ' v . o o d ; i | o | ' O e . | , / , , a | o /l". |
' e e
K o o l x K o p e r H o o p o p o p 6 o 6
K

e
K

,
e e l H
e
.Apd
oee 5 oepoaooo (H,or)' oo oye op
e o K e p n x H e H
o o ' e o 6 o e o x
K K o e V o ' o e e
H|,o x oxrH oyloeHro6eyMK
K MoKoo6o]HepeMKM,
I]ar-]|loKo

H H .e o o

M o

G]
Gn

Lu

Mt
e

S-"r
.

hr
pno

Arg
A o K o

r|


N,4ox|e F]loo6H|Ip oH Moo|
/ | o , l o ' 4 l / 0 o , e ' o . - o ' . d \ l e v . o . ' , 1 ( | o ! . p . r q . . | / L l , | o

Koop|exoe' oM eoe, ox| ono|oe-


,
H o o e ' K p [ i t ] o o, i xH e M e M l
Ho o HroxoM /]Jlxe.eo,
opaMH 6|e,

48

HyHoIe Ko|

$ 12 x po eeeoe
1 . o po p e?
2. ai' opao e ep e' K e | y ol <o?
H}rrrore
IloI ll llx 'I. yeoIe
oI _ Ie
]tpIIIIIe oe}i, opayeMI ,fiIlr opalra' x l,oe.
a a oe 1 o 10 000 o eoI{Ilx A4ollo e.
poIrIx eIr.
alt Ra aoee rooe oep,ae yt{eIroIx ,to oap.
)eo pax lteo' o o]lll Il IIo]l oe IIaaI'e o I{ttolo
<IIy'
po. xo eep I.Eo' o Eeirol IIIo1
e ]l olla3e' eo e opraoo - lIool]px,
} o e l l o l o o o , 1 t l e p s r . o o M
Mooepo
tLgl.on.uao'
I{I lryt{eo oo oI{o I, IIlIepoIloIo axapa (eoO a3ocolo oIIoa.

(.1?).

oaolt ooEo ltol, aII r aoo C e.


Toe' Moie coe. oaneo tro rpoIro Ipo oe peelo aoNIa poo lryeoa. opae aIIe:
ttorr eo eoo' c3Il!{I IlI{eIIIIo{ov'
prrie. Ila oIro oe paooj{eira IIrv
aToo e.
oi oa, 9o oe IIaIae.5,.oo (ae ('
Ipx'). o orre oae e aIIa oao oll.
fpa ooo Tpeeo Toa eoI (8,.oe). aoap pea.
I,Itlo vep3U,4
Aoo opay yeoro "oi
(p. 18).
Bao o a eol a3a a a I{eIJoIx
cJ\o.I - a1olupu6onuot
(o(paeEIro ,EIt') pu6oI.lcJLuILoL(PIIE). lIalre o ooelro e' o oev.
.[lHl{ oep}.e3opoy. MoeyPHtt
p6oy.

Pnc,17. oa opg

cxpooa
oo

Pe. |a, Cmpmpa

,EE

Crpooe j{fiIt. Moeryh IlIt ee noiEoe pee. oa oo.

:, EpJIlo gapJIe ee, ool'e o e e o.


l'. ey p}.Ip, co.
eIreIrI pI p}'oltr oopoIlI!'
cnupaJllo'
eIo oIo ltoel I{I, EaaY) aoil|Loi'
IIIieoIrI, xoe oa ,I, oep]* eorpo3y; o.,
olLoltso oopo o oo qepex o3o|fuar,nI

50
uii
aau5 2,11u*' umou 7t mulLal+. o oee a.
&1l ooTecIo'x
IlIeoo: eoI (A)' Iaoi
()' oI () I' oI (T) (p. 18).
I{{a e I{I{ pea"e ollI{eo' oop Me
oo 9 eo eo i e lol]o llvleo.
4o. Heo. ole oa oo e. ]oeo;ej|-o
oeIlllIo a e oaoa o-eIx 3e e)*v eo.
poo ooo ooM o.opoli .o pyoo yeo].
AoIe oclioa.' Itoor pIo9al o orr opoll o o
paoaIelo. ooa oo e I{I{, oppy oooIiIe
c ao]lTIx4 clloa oo e. Tax{ oo' aIro
oele rreoeo II aoIe ocloaIl. IIao I,Iv.
p Ilpa-nII. pl.a pa aoa' o xoe ee oa o.
eoIrre e oy I paeei{I oIto oe pa}{
alr (p. 18).
B orro e I{ a3ore ooalr oIro e]r paoaIro poo ollpeeelilro ope o aoIx oroarr
po. }ri aeIroM lloM ela oI{a e' a Mey
yalrIro orro
p oooe 3. !r TIt oa.
y}*llrae ]{ilra aolroMepl{o: I1oIr aelrIra orro eII eIa paIloIae IrIr pylo e, po vaI] - oIlI] aoopo. Ta o6ao' apr li!eoo el{ll M. a I{,{e
IaIrlI oIrlr poro ooe}. pI pI oIIo.
rreI (IIopIleIIoe
aoe cooaeac,I9e'|. |4JI|-1
1.o ]|.ILJL,|l|.apLJ|Iu (oT JIa. omlmentum _ ooeliire).
ceoaeIlo, oo opalr3 o elIloi llvlieo.
o pao y oIx' a co aJIoI _ y oIx. A a lloeoaTeJltlo aIlooelr]r. eoo o.
Iro e II1{ o IIpIy oMelleapo'
l1llo ao
Iiyt{eoI pyloli e.
Cpya alo oeyI ,I{ oo r{a e.
Ira, a a peae coo ooIo opM a ooleo op
(.mucuir
'.o). ,pII,Irr oaM' o.
Mo eIpe Io 1lyeoo IlI{ slalra )ltlia .
1Io ae IIoeIoM
oa o opIae' eeala
oelrI III( oI]oIlo aoc pax eo' Iro eoIIIoe x (oeo oe}rl Moxorrp ir Ilaax.

coelre P. Moe PI oe o oer,(HIC _ o.

ep' ooI]I 3 oI{o eIoI{ aeI{o eiIlix Da3eDo.

Mool,el'rr PIiI
Io
eoTI' ooe po,
oaa oopo I{,loI oI]o.
Io eIpex aoix ooa.
. T ao oct]oa
al{e
aeIl' Ia oII
e, aI ,(HI(' a veepr .
nec'I pa (p|,!c.|9'.
o6aoe IoMepPI o.
xo a )e' a 'It' e.
pe oajiellEie c Mej po
3o oaoM ooprlo co
l{eoo.
Moeya
coce
PIII{ o'rre oep}riaT o 75 o

10 000 Ireoo.
Tr ll. BIe p o.

-f@

l*-r-?
llr
t-l

I{oI1ix IIa PH' paa.


l1o pye, ee Moey'
paoo)riero ee iIIo
Pc. 19. cnpmpa PHE:
eI ylrltl.
ocam' P
Pua,' ' ' _
Puoo ]|1I+LPIII k)PHI|;, c' _ a.
poocamlrL omo
epIo ooo IIIe
coaIoT pllrepo 85./o ex
PIII{ e. ot{ xo oaB poo Io oIrpoa.
aIIoIo epa pooxll, e npocoll poe oIre3a
e'
(PEE,
o6pay e IIa IIII{' ae
Tpacopn.'Le
PHn
eexo oa3. o o''IIoT ooo 10% eoqo PII
aMI IIedoEINt o pa3epy PIII, oo 70
100 eoo. I{a,ra PlI Ipoee oeeelrlr arlo.
oy parroppy Pe Mey opl{ oe pocoe.
e 3ere TPI a aie oleeaoo 3atIoe o6.
ayro opqIo plpy, o ope aoIIaIoIo !t Jeepa.
IIa
oe PI{ e a a!rI! }{aa: Ile.aoo
oIIo t{oe aeoIrI lioe a pIo (p. 20).
3 pex lr!{e.
lta){.o Mtlooe ooee o
oo _ pe. 1(ope aEooI pfle1 _ ootl
peal e l{opa pIIJIeo (oolro) P.
1I{
epxl I{fleeplrolo ca paoaae pJIeT lryl{eoo,
oop ltoexreapelr ooeIe {oo!r PIl. o p.
to.
JIe pae PIII{, eper{o paIe aItoo'
llepeolI
PI{.
Ty
Iloo'
I{oopa
Meo
aIro
pe

52
o

o}.{

;gasBaI.e

aLu1.o-

0otr.
AeToIr oe .e
( IoaoIro o{o' "1 a
IIop J]aILuoL,

Pv'20.',.|o

o
fpa"hu P

,.aIapuILL, PHI{ (uPIIIt, co.


alo ol{oo 5% e o.
o P. o rrepnrT lra
}]aeoo I, ee oeyr
.[Hlt epea opaIo
o Tpye ea pa eo
pooN{a,Ie a opa
eaJ3ye. B o o
oea loyo rropa
NIo''Ia PIII{ ]"to)rrex[eT a.
Tau opo]||, p|JIu}|!
mun| PIIE npacmaJl'7m coot! aua rcuoJLl!

u||LJ||' anpaJll!
l1l p.
IJluJuu (lJtPd.mPo u
opj1,|('uu p3 cullm3 na.
pe' oalle'
ooa, Mo.

oeI PII axo


r.ox ax e.
Be I,IIP{It, I,rIeI]elI leTeo
oI] MooelrIo aodople.

PI{ po, e o'

H ,nuoa &uc nolna' Ilt.ILolfuua. ol.cupu6o1|.JLeuoa ucnom.L' unu IIIt. Pu6olt.uoa ucnono' u]L|!'
PHE. on|ucmLe ool'|L'L: aafu&' aafuul|, u|no^ul|'
mu,.ulL' pau]L. It o ]|I|L
]|1l+napfuoclf1'.
T pacnopt+a PH E
Qn P H E,. P u6o c o fu a P II It (p P II E). II op|1auoa'.
P II E
(UPHE\.
1. Itaoe poerie lrMee yi{JIeo?
2. Iaoe poee eeT oeJIa IlIt?
3. B e aae Ir l{o1['.x[eapl{o?
4. o oero ar pa eo poelr Noey
{}t PH?
5. arre TI Moe PIiI xr 8eir? aoa vlrlt?

oo e ,III{ lrMee ceIo a:


} areg
coy pI lo}IIIe.
A_A-___*-T__.
erflapo' ooe op e.
oerie,I{I{ Iltlo I{aIIae240lo o oeo Ira
aol otloa. opeee o.Ieo yI aoIx
ooal oo oee'
o6eeKpeM]962 ' lpxey y| x, oo
l.,ioeK
]95 peoxMoee
. Ky,oopre
HK, o 6|
eF]e
oKp|e
lv]o
opoMoe
o
oep)(e
KepNieo,
yK,
p
6oo

K'lr,ioeKHo
x
ooeloee
HK
pyo' oeo xopo,e
PHK,
Veo|e

5.ll A pye ope(eoeee


1, K ep ?
2. oey eeo 6oo op ox.
. | el? Kao o?

A. oerre. yr[. I{leoI ro cplpr{ooo.


o eolo pa j{IIx )lieeeo oalrtle
ee. IIaoee r!1pol{oaocpalreI]r pe II Jllo
apopqee colrlreE (Iol(oEepeee oeIte{'o.
e)alte oraIe ep.e, apoplee, c.'||' a cpelJ'\
- aafuo |ul.n|puoan
(AT'.
IocJ1I\E
AT oo aoIlolo ocoa aerra' Ieoa poI
( oIre o ]''eoo PTII) ex oaI{o oopo
oI (c. 21).
T _ aupcaJLl|Lfu xpau|fuJ| u fupI|ocul| I!pzuu
IfJl?m|?.paqe e t s AItoe peal(.
I{ooplepeIo p& eplrrl {aqeTeee oIlIa coy
A. lpIr oTee1loolo oaa oopo IoIAT eeo.
tT B aooflaoa|fu (A,), ec oee ee oI oca.
ori ooo Itot(qo ae ae peo), o A eeo,r
B aaoutu|1o'ooan (AM.t.fIp|| oTeepeeo Tooo
oca!o oopo I{o ooo}ae oloe l{oeco
epr, (o 40 ){). ello oo c3 }rll ooaaft
oopo tJIoIa3Ia 'a1NpoP|ucl.o\i (oIIa ooIraae
oo -). e,t6oo epI oaoM oopo .

PH
_,tl
\l

Pc. 2|. cmpo|1uj|'orxJ||AT

. gt|

9
.',I
,^,.P,+O.r^, P -OH
ltl
oo

oI apopIIeco e.Eecl Ir p ee paeelr Ie.e


elo ooo 14 epl.

A + ,o - A + IIsPoa+ 40 ,'
A' + ,o - A + IIPoa+ 40 ).

Mapoplgclie
coeerr Mol opatoIa lla orloe
{gpep' Iyal{oIrlrpoa (T) iree
px Iieoo'
tlllIo po e ]roMex Ilpoeco' oIral{o A eT
aoee papopalelt{ I! yepa.Il otlItollf e
pea. poes ee.
6ollllla 6oe
AT oep)* Dtoae' ool]p'
llaa pax.
aIrI.
oole
IjIiIe opaI{eI(e oeell
I'aI (o aT. vita - i{}r)oepleo eooI ajIrx Ro.
qea t]opN[ao'*l[eeeo
oplao. oI{ Ipa.
s}y po po.s o6elia. ao oao qa
o.
axrI o63aalo aIlll aM' xo y l{llolo E
e lraIrlre. I{aep' IraIIr _ oIroa oa, .
peoJI Ii ']lee. oIr aIIrI paopIo
}rx'
x4!I A
paop}i
DI]aIaIo *popaop (A, D, E, )' pIe
oe (c' , PP, ) ooeeIIo a3aIoc oopacopltll'I.
IaI lreoao, & I{Io aIlo e e ep.
eIxI apye lIIroIx oolex
y]s!r oI9IrnIe.

Ad lLouflpuoc|l. (AT\. Aapo'auoc'Ifu (, |.


Aafuo?ul|' i|ol1oocan (M). M.ll|pop.ucna'.
c'|.
i:]:1.
2.
.
4.
'

Iaroepoetre ee oeIrJIaAT?
IaIIo oIe A?
Ia!e IraIaIoaIpoIeIiM?
IaIIoo IoI opal{e aMI?

Cparr AT It PI. en- xoo pa?

(IM.
pKMo, , yL
.l880 ' Ml.]
BMI
6oKp|r
|Doe ]9]2 oeM K, Ko oeepeero

oeMa,K,eo.
oKoo50 aN4o
!ot]peo
t]
]2_ 0,00 M/, 6oeeo .
Keeoe6ye
|Na _ 75 Mr/ 1-

$ 14 Cpoee,eoep.po
,|. epe

p x| ori]lol ooplx e-

po.
2' py ayex6 o! eoeo?
' e o(ooo poo(o o yp4. y cex ypoexeoeApo?
5. Koo]Do eooe6?
opoe eo. oa eoIlylo teo.
coTo po
ye

loop,t
o o' o llt ea Iooa aoo.
]rlo,
eo eeoli oa o,{e oe& eetl ep.
e ele peo, a, agIro}ra. floolt( Irypee Tpo.
e Po oq oto oo ele 3 o e
opae.
Ir' oToe e oe Iloloeotlo
t(63o 6. pIIo pIl o poee Ieo e.
elt a lla pel&Teo e II' e lre eee
pl ooo
e. P8Je
oI[e
o6elo'
e
I&*e
Il
IIepBIiI JIt (pgc. 22' 23'.
ao
{e{pa Ie. I{eiKa etl{a oI{Ia fu].a3a|nucl.oli
(u,|.o|LJLa3an|ul.o)
l*dparuoi,
|1eloe oIiy 8-12 IrM.
a pIi ooerra y oe o (6I o,
Ia 6cnoi1' (p.24). ]{s'{qa oea a odpaoaa .po.
epa.
I,to ooIo lpooI oo. B ool.I tlx
I'a oel IIo paonala looa aI',*' a oaIr
Irp (pr ! I). ,ot{o o o oeeae apeplr
yEt lrepaIl I{e aa,i oepoy !{eIill paea
pe pot{oe I,iJleI(y oaIx ee ee. .
o epaI op}rieI MooeIrIe oeII e.
o. o 3lrirx rraxo Ira IreIIre opoe ealrI, ye _
a IreIrEe, a e polll{a clo epay ao. Me.
paIe 6e IIoII e p a)*eI I.. Ileoo.
pIe e Io pfumopau'
oo1o loolx ea oc.
rrae paqllIe oe olo oepxo. ,pyIe 6e

56

I
] opa

aa
'c. 22. Pacmuma

rcna

opa r.aEaI, o roopIM oece paliop paaIlx


oIIo lJxeTldy IIee. pe e 1o epea}Ir, oee.
aIi poeI }t{Ileeegoc JIee. I JIe l{ae.
e' eIe qa e olyr po epea epay; olr l1poa.
Io IeI{ ye aoo3a IIrEoo3a (p. 25). oee fiaa.
Iee opaI
I.aou|fuo1'
e ao. ,1 llltooa
|.o|ta Beea, cepoaIIIIIe
|.3oulno'
I{otro3 oe
ee (ItIlpe' opoI)' IaIioIa epaIe yIp.

Do

' ooe oxo I( eoEoii e6paEe, posloc ee.


oep'IiIroe 3lpa 6acIeg' t ldelt. {itllrl ,*ceopaol
JIea IIoEe In3a o Ee}I e oIib o6ea.
.fpo re. o _ a}reEra'}.I{ypa erx yEaplno.
oo eae oo ep ylpae e xpal{lle II.
_
opa o Ee. B pe oarroo 6oee 90% ,eoo ,III
eeTa, Ioeo lloee Iaeeo ltloIl'
oo po ee apoIrIry op/y oeJleo o,ora3l
o6000, ooe }'x e6pa. Brpe elpaa _
aa' a IsyiEa eexo aaJII IIoIa3aINo ceI{
(c). oa oa epalro epo oooI{ oae
30 . e r.treer IIeo llo' Ilo &oopIl,I 3 pa oa3-

58

Pgc. 24, cmpou nmoox pal


Ixo oJley P PIII (. s 26), a o 3 ttola.
pollIia eper, oely AT, eopalrIlex l{ollo
..
o6Iqo ee apo lleeTc oo oo po. EIo aep
Ioe6eo 2 o 100 t ao o }Ia JIeI.ec.
I.e' po ypaI]tllle po (aIpep' ppollI eo.
e)' lvtlloloeIrIe e ( oIloeoo op.y.
e - a pa, a liJetla oeeo-ooa IIiI lleoo.
pIx o
Ilo(eo ep).
)&oIro !e& po oIo pacooleo ee elie' a pa.
eJIo' a ao' ao a epep e. oep}.
oe pa aIae apuolLJLa3]'|o1i. e paoalae poa
- oTo t1|\' 3I{ajI 6e{a. epe e.
|, '1tp7J14.po,an.ul1

Pc. 25' .oum. A-, no.J|o' 2J|

ee e .(HIC oo pva.
e eple
e, opa pooco,.l*'
6e11a- zucmo| _ eo6oMI
paIrrro yI. II1, peae
Roopo o6e' aeI ,{I{, o
rroo pa yeIIIae. B parro
Il

poool]I

eoI{

l!o<f,

oaT 5 .
jcpo,|ocoL
I3 poj\aooaopaJoa oo P.' 2. cfupoue
oeo II. Bo p Meaal

IIo lll!poolo xpoooMI iI a ee o!lo'


e e,la. .oo.e .l JIe. paeel umpoJnpo
(p.26).
pa poee
paMope oep}*{Moe eoIlolo
o oa}e' o Il xoaa
e}1{eeM (B umpa?)'
p.)red. l{ oo a(ov oo o o,,1o.
'a 2L
aTllr.I, ooIe opIo cpylr}y ldaoo.llo
e.
Plt
aT lloey
,I{ ae ETee pooao
(P[I). qa !t oe 'IlIt o6pa3Io e' Iioople I,I.
)ac opp}'Io TaI{ aIaeMe apL L1.11'.B poxo
Ile qae poo, IoopIe ae poo epe eI$re opr
o 13\{y o4Io eI po\l. oope o.Lrrea
e eo. oo Iie oe Iil.o1lpoa o ooro o
ce pIe.
xpooolrrI Eao teIll (aprro)' aop ooo, oe.
,*ac ea l IoIo-JIo a }IIx yeT' Ilaae.
apuo'l|ufuo,..
I{apoT rieoopl1' aJ*cee co po}loo
eax ax.o yx o ye oIIaroI (apIvlep' liao.
e iIre o 48 xpooo ee), o opMa !r poee x
xpoool\,I e paI]o pa3JIIrIIlr.
opaEa'
Ie, oa.Ioe a olo I'ofoeoIlolo
Io]I tt}Je oJ\| mu u ' p eo oep}i{.
a pao' oI{oia, JI'l aufuJLouafuL1i' fuadoP tpo il'ooJ|', .I. e. no
e ol1ooMi oar.ooo e (p. 27). oo ooa poo.
olt oaa l{a}o eI.e o aepl?tllo eeI{ coIto
i*{e xpoocoM _ o epaotol]ta oa. apIe, . . a6oo oIIaoe pooo (oI{a o ae' pIa o oa)' Io]^rIr a3a.
'e zo]|1oo.u|.L poi|1ocolw' |4c|<JIJgeI{epeaJl oole
o\4ooVl: pep' y .e e!(oaIx o: x _ alla.
o Mae oIra Ir x _ Ii Y
oaIII o oTa.

)QJl 2[It

lrtrttl[lr truI
6

I910

t1

[tll(

14

ll ll

19

,(fl tt
18

]5

12

t,
!xY

ll ar
21

22

P',' 27. I|apuamu| .,|o(aap


'pooco grtcu

afuJLoa'L|i &aop po"


'oco'' _ To Iraop patt{Ix
o aepa oe oooA{
eo

allolo

a!

Ilo fi-

a poooa IIpeaeE'
oI4IIe o ooIo
ao.re.

eIrelro
Ia.
'
oI a oep'{tlc
tpa nonoL JIo (aNe].
eI olrIrl lraop
32 poMocoI, o la"o.
rri ooeelro . 16.
Irepae I{eoIIoo eJ:e a)lt xpooo Ba.
ae oToll 3 ]( xpo
{aT. flp o tleoea
B coMaIteI{llx eItax e
92 xpoaI, oapl{o oeIrEeE:e 46 oltooM.

ulfuofu]LaamuclNa'| ]|.6pan+a. ,aouno.


touno 3. apo. po ]|Nmu. ap L|!'1au,It apuofu a 3 .
Ilapuonu|L. X po )||oot|LL.o oIo.uIlL po ]wocoJ|,l'L.
,ufuJLouaL u |afuouafut*i ll'aopL Po aco .
. 1. Itaoe poee ee e1t6alra e]r? ItIre
Ir{ o
2. I{aoo oee epo ooo?
3. Iao yir a ee?
4. o peTae oo po?
5. oo o) .IlI{o635 o,r}xpoYoo]a}:
6. IIty y}t ro".ro
prr?
7. Iae e e e oIIo po' a Eeoo e?
8. ItaIIe {eTtIe lrer ep?
Po p ee Moxo pol]olio eyol' KeKye.
6 e e r' oo oo opx po, ' el].
e l o , o K e p ' e a p o o e o [ i , e
,a,,6

d.l'

!.

'4 o a opa

ra| -..o'o.o,]rF,o,o|v

o6eHo e eeeoopyo
Me, o6oo
d o opvl -'
v K M e

op

"-',.v

to op"i

o o 6 " - o |' o

poee e. olvl.
eovl p. 600'
15
$
1. peepp||x ye,oopl06|
(oxpooyoy.
2. o y p6oo?
. o aoe ?
lie?. !'
po pae e l1oeca '{ieeeo
Iloep}a
poecI MooopaII o)l.ll1: erca o)ta
olo oply' o]EIa e ee ae!{oo 'l eple.
.{olo oNtea, Irel}poa oIaIlee eea. Itpo olo'
oa eTi.a ooeooo op]Ia )l(e e oI{o e oIio 1 e'' o o6ae'1o Ioe ae.o E:t., eo6xo.
opa3a. o.
Ie rrollao (Il eo oloeoolo
oxoo
o)fleIIo
I{eI
Ipeae
}a'I
To
e!Io (ap'|D, o Iloo pa oee oepreIrIo, e o
o3r y eoer. eaJ o. .e ro|o.
eI{Ie oxMeIIre eall poaro IroJIa3Me oplo.
nToJratIa e8tr. PaIiEIe oal, o oaMa peTa.
e o60 .lo'To poe e' oepJalelo eo6oe eIi
aeIe eea IeIo 1aepao 60' o.
Iao{o. oIra poee oaI oaao al4olo oj*Iee.
llo\,n]llo lla3al{e 21Iafuo|LJLa3Jwt'L.
eleo IloaI
ooiroe
rr Irpeae 06o Io 6eeI ool. pao. oo
o (70 90% o aI), e olo 6eo, 06rr.
a laJoIIaI
oeel{Il.
I,IIIT alle llI al{Ie lreoplallee
eel}
ee

I.eI'
oea
l'noae oeRa poer
oopa

oplarroo.
ee pol{xo 3aMoee
I-IToaMa
o epeeae Iryp eI' o opoto alfIto o j*iIllllo
olalloo. e !apo B oa3Me ee oi*.a oIIopI{a
o oo pex aeeiio: J|Nurcpompg
tl]!I
umonm.
npo]'moL
o'
u]Lamo J|Lu1.pouJLaj'fumo.
Io lloflaII !1 IIpeca.EIo o.
ollalo
Mi{poyo
20-t
. x Te opa3oi eoIe
pIi
o
aepo
I{o alpjIe1lt llTll, flopoeEEIIrr eIa IrEa. cop.
a Mpoyoe! Ia poxo B 1|JL|ILo1!oJwl!|Lp
(p.28). Mt{opo poIr opa}.Io ooplIro orro oeea. o o paoaloT aI.I{ opao, qoI lpooe.
oa a'+eI {a eI.. Itpoe exaIeo .
, Itoydoit IIIoJIIo a?e Ir TI{oplm lrr'

62
}{aBy llepel{oe o oIIr:Iae aI{I
oe)yoIrIe aeIII elo o]lllv
o&oo 10 a)e eIoT enoIo p'tpo.
y ao Ioe ],rrer Eco.
poaeI
eoIe I! a.
eo eo 4 M. x ooa _ e"Ior a&.
oa Ir aIra rpp. .
!po'eI
elo pacoaa
o aa]Ieo lreM6arrI ooI eI{ ee opy' o oe o' ap.
!{ep' lloeo alooa lltloo3.
TI opao, o!'IaM Ilolr3a It.
}'p.NlI{ oIee' Iloep).a op.
e o6eealoM
I{eo.
P. 2a. Cmpou
I palrop. oItee o)*e 6Ipo (pat6pa' <opa). I{oIa o opa, o
1
nuo|
caaauu|;2
o ero cppa IIoo ceaIx 6e.
au:3
npe
Ito oI IIeMea oplaltoi' oIIa
Lnu|
f ! \ 4 f ! a e ' e o v . a o .
e.
IeoIrI ep (eIpooa)' o pacooelr rroae - pl,I' paoo.
3 o pa oaoa BNI t+lfupuoJL'r,
)eEII llepelt.pl{o p }'1Y . 29). aMep a}*{o
, a a
300
500 . TeIia a'o
epoI?t 150-250

P.29. Cmpot|u
mpa: A _ pano1Loltu amod
nu apa| B _ caa cmpodu mpuoaui B _
mpa ,.n
mpuo nonpo'|4p

eliIlo oo e oelo .
popoe'
a a}r.I !{oMet{ (I' .
I]JIe)' oI oepe' Ilopoe pex Ito.
oeI{eI
poei{. Te
elroIl
e)Ir oo po c3oli. ocoo eo,
.
o6aeo,
B oa leo.rolo epa o oIIaMe
paIlopyec yIr. ec olo .
a opal ,eeI Iloeea. ,*ie
opat{o]vr e o apalo p L .
e a IloadI' I Il IIIoIlIo
o yIr.
eo oxoI ae o6ao.
a aaIlx ee peIel )lro.
ee eelre eIr iro aa.
. B poee ee !'IeI,i oll 1loIapo
paco
poltoo.JoiKI 1loIoa}I
1 { a o p a o a e e p e .
T ee.
B esx ,tU p6.eI (eoH
e coAI{ o.po]!l epoe e o.

1
2

7
NHz
Pgc. 30. mpoedu puocol: 1
caaaua; 2 _
LIIE| 3 - aPEE|
4
.ttul|oucaonai
5 - o gauua: 6 _ pa|La
'oonna?muoa
cmu; 7

e'.
Pt{oo}tI.oplagolrI' eooIe ee JI e& eI{a' _
o p6ocoI. x a3ep cocaJleT peo 20 30 Ir; ee lrx
aqltae I{eIioIo ol{o. P6ocol coo
oro Mo (plr. 30). flrra c6ea .
yeElr
pP eaI-r.PltooI opMp oa
I{oeo
e
iIeI{ pa, a 3ae! ee epIIIe IopI io oIIa.
oli ovlrl et eI{o' etlo _ ordoey eJII{o
aI?ttIolI.JIoT,
oae I{ Irooe PIII. i\4e'{ie.
a pooM !{ee e' l(ooo paoalae oe<a
PI{' a a oIo 6ee ee opoa, ro &oopo oJ.
3ae epyea !'oe{a6eI{a.a o6patoM, pooa oyeceT oec pJlrr leeeco oaI]r'. e. ee
epeoa c n&a yeoo' a (9 aIloo'.
P6ooMI or axotl IIoae o eIleo oo.
l' o ae oII pcoaaT rpa a oepxEo'I ona3.
aI'eco e deI.cae' io o6oIepoo e.
e' eooItIe tlili ao e' a pool' p.
I{peIIeIIEIe c, rooIo etl (a op'l .e. ae
e,1, tooIeeaae oJll'oa, o eleToqIo
iIpopace r, yr eriax opi]all3a.

Iu]Lon.nal )'1&. u|l.ocl. JLnL. E JLtao1|.17


unoILa?I".
mp. ll,tfupuoJLu. Puoco ]|1L.

1. Itae yI lIIoIre oee?


2. ro oo eoI]I eII?
3. Iao poe oyeJe pooax?

po . oe( e.
5 16 Ko;e ox". ilool. KeoeloH
1' ey o( o) xpoul p e xee

ypeeepe?
ooooooyye?
o oeore?

o3eIa
e (c). o''IaaeI. e' .l1!l
o''Ia3aI,IeIt peI(''Il Ilpeae oo M poe
ooce, polr3Ialox
opa3oa
oay eIi. c
epao, ooa eeT a!oe te poelIe' IaIi J1a3aTea
epa. To oo c oI o 50% oealre.
lrre lre opi]o e opa oa(pc. 31). Pa.
14a1 ]La |'1 |pooam'
(alrpIo) 7r. Ila Iepo.
oao C paIloo'eo IIo)ecBo Iroo. Meo e epe 6oIIro eo. I{a oepxo Iao
Ire
e Ioo Ilo. Bee, Ire3poalIe Ira ea.
rrx , epelro yp o p!A4s It o rr]{M arr.
oprrpyro I{ ea l{aoe lI 'looBa
6oxIr.
ex pea. Illepooaa e Ie paa e ax,
Ijo
TopIe 'tepy
e . l{j{t cero oIarra (IrapMep,
eoIe IopoIrI), a II{a
e $eax' oole IiTp'
I{ pe' aaa r. B rao , poe oo, t{alla.
Io oI Il.
a,{Ie pelyopI ex It,t eo e.
I{o}'elc (anapa) o?. cea rrplrl{noIx ep!
,oop all'Ba..1Ppoa}ieo, o
a3ae oea (aapaa) Io}fl. 3e ]e eea IIe.
TepeIo .ee 6oxee
yIIoIa.
ppaeli'
epae yrp epeo e ea I1oIIaI' e
oII l{eoxoI, nlr '*lr paopp
I. Ieoo eMpae 'I
Ixo a IIpeJr e (i{. 32). IoMe lot llocpoe

p.LnonoEu am
Pn.3\. Cmpou aonntdmucofu cmu: A
udpoomo?pu lana pooa
;
ca gacm C: B
EIC
mot| IIC|
)||upoono,pau acma,nooa
eMpa,r paoo'{Ir o c , o I{e ooae ee aaa.
ooll eea' Ile3oarrIe rra }elt6paax Ic' epIro oA4e oJI}ri yp MeN[Irrx 3IpI{o, otlooae oMeco o'lt.
Ialox o alox
o oplia ea
Ee oIra fl<a yIt IoMIIea lo)tc,t
eIi. eea' l{ool oo eMaIrI (6, Ir0'
oIIIo l{oMIIe& o)r,r Ir3 , oo ltoea Io.
Er olrpai a! MeMpa' 1(oo ,Il}oolo oo6e
e6pae Ip]r. orrrr epealoT IIo oa3l1e e Mea
e!, Ie pe6yec opotl ealr'
i{tooDtt. Itola Iey oaa IreI aI' x IIeo
oo epea' . e. paptlll{ o ax ee' ooe e.
oe Ilooa. orro o epeapae .llo o.
3

r217' (.?F.!i.

1o-!

tx,

66

P..32. Ca panoaou

u cmpol .|nnapama oaEu

61
o)*{I, aloaIrl
IIyiI{' I{oopo l]aoIl IIea
aa. o,{!e J nool,o. ooMa
o ae
MepaI IIyIe aeo 0,4'1
, oepj*a ooo
50 a:'I o Ileaei
epMel{o! cloco6lrIx aIe e' Ieor' l, rieoIe cor. Be ep.
eI ao ooax I{ea!{IlI{o ocoIlIl' Irae i ol{!r
aylll Mepair ooI, IIII I B oa epea.
6 oep]{iMo ao IeT!I. opr,Ip .lrooMi loM
el.ie o)rirr (p. 3)' ]iaaIIJIa leapeIrie e
eIiI.
I{eoEIe rcJltoqe. Itoeli ee! I{oopIe ea
oe o lly).t' reeT o rre]I{o pe, IIaI.
q I ' p , , ] e o | t | p .
aII }{pa' ea &paaa l1lolea' IpaIrI eJIa.
ae elo o paoo'e
eflopeerrlro IrTo.'al1e' e3
oero o ee pa. I{eoe e
Ir ooI{I
ncaooeo'
oc
opralroaM
eTJlIlo,I
eli.
'aonn? I'anucl7o'.
cel,| : . naat.a, uLpoon|.L'
I{o ]|Lllnc IoJLa!.u. "|lu3oco )'|,L.E emot'
'] 1. B x oix oplat{olra epepaloc lIeI e
2. a

ylrlo

ideI{e illoe

oallaea

3. Itae BIIloIre oJIIi o?


4' I{Ire eoIil Iie I I]aee? Iao

po

]ool x epeoy
Kox y,Koeo6
oMoMe
opeeelxK,
poMe)q]e
yoK
ye
o xopor
eM oMeM6o

ooMeMo'
eoo,
TMoo'pMeH
o|o
ypopooo
yK pyll)
o'o6Ho ere opoeHo o po

\J(|1oAaa|ja\oa,
e, e oHKo, leox |]epe
llaee(no HKolx
B o]]o KeKeoxHo HoMeo aoKoo ooM poo
pe o|'Ho eeo IxoMxoo o xe Ke
e o'
:l

68

poe e.Moxop.
s17 |.opaol)e
1. Ke |oeppe op |e re2. xopox o p )HK?
3. pepeplo'(lxo.
{oxolrplr. opraoI eI!, ae Iloee eoIro.
o Ia BaIIaalIe e llepllo AT (. e.
o ope, ooo rreI orra IIo3oaI{Il o e
I1poax e' peIox taTpa 9Irep)' r,rMe rraffrre <xt.
oxol{Ir'. oxolrp ealo pae
')po. l dA] FFo-opbr dp.1e .lpo.e
)p,pot.l o v1PoLLj.
to"1o \,Ioo ele
p oT e (epaoo, eoopIe ooot,l I1poe e . | o . q . o o r ' o] 4 o o t o o c r ] l c r d . r o 1 o D F
Ily)ac ollili Iioe eI ( E{ot{Ix
lle]l
IIll, MIteI lerr). ae elo }Toollp e lliaoo6.
pa, o-It{Io aoI{oI]y op4i (]I. 34)' -\relioo.
pIx rpo oII rae a3eeIrre Moxol{pIr' r{
porra - Irerrle oxolrp]r. op a paoopae op.
I' e ilor.ol{p lIIe eI aII oe. o1r oaoalrl
M eMparaMl,t. BeI e6pIia aa' a ypIr op
e oloeIe
IIII eperopoli
l|puc|nL' 14'\ll11e
6oIIo o p ]ro. a p'rax lr poxo oecl leoIlofo
]xa' Ireoxoe e3a AT'
Too oxolr]rlr flaI, oe oT p opalIoo
IieI{' ]rI oeI{Io elree ce! oeeBarovro
aoopooo',
oxo]I ]rxee op ax[l{blo
oa' a y Iloapo. Iroopil a}re eeT oTelra
P}t !r ooie pooI. E eIe peo eee I,I o1I9 I.
eI{I,o aoye eplo' MooIrp 1lIllo Ir lrr.
Bopaae. )*ie opeo eplI,t tl)I{ea' o o
xfrroxop,I ea 3aeo el{Iae'
fl aTIrI. opoI' xapaTepllIe oo paerrrx e.
ot{'
o ai. (Iree oaIo eroopIe }rilIro
Ie flpoeIe' ae alt IeI{a eel{a Ir oo.) a xe $at{
or<oplr, oll e lte}'paII yl1p o6errri
elee alaa. aI fl opeIIIo,I Ea JloponJLac mL' co
rp)flae xopo; poJ'LoJLacmL' oe)raI{e paIrIe' oarr.

69

Pgc. 34. cmpou umoloaapu|:


A _ pananou nnmr: c cnpou; B _ akmpo+a
omozpu aacma unoouu
eIe oeoIe
ilioe
oiroo}I

\I4f\n,I1, 11JL'Ionza'zb.'
aaalole
o
y]r.

eIrIe,
oee

II1o.
olo

.ea eo a .paa..aeeP Me opo.


a opolaa. o9o}', a, eeeoa ey yIr oe'
pae oeII xopo papIaec' ,l oB ea JI,Ie
e
arra
oee e lreirI _ apoIroI
aI{y
aoaI. ooM oelrIo oItpIrIIIa I' pa.
1 opa}fleI e'
liee n]ra o6Illo oe*( eorto eo ooo (20 100 IIr). olr Me opM o.IoII tl3' x pa
ep pMepl{o 5 x 10 . o apy)o rao eM6pao'1 ao.
IryeIr' aa. ee ".Iao o J1oI{]rexle.
Jo, aIaeIe |fuu'aouoaJw (p'Ic. 35)' a e)' oa
mpo]|I.o .ao3A H} ped cpe8 ool3
oI oa oI(l1' ooIe aIaroac'I zpIl.L.
XJLopofu JLamL _ opraoI ooIe3a. Peal(],r ooIrea'
e ooe\4 .]ep 3a e e (eo a). .lpo-r

to

P.. 3' Cnpou J|oponn n

a a eMpIaaI{oo' a ea ol]oarr aacelro


I{epI. ea opae ee (eoa aa) _ po.
e IIa. o.o, acI' aI }e a oollpI{'
e ooI{o}Itxpeo' pe ijae' o pe.
raa I pee Ilaoaep.
opaIIoI fteIi. MoIe eIl oco6I Ii {elrIo,.
eII exa3 aeIIpeal. oI paI. .
e'I aouooe (aI4eI' eo), pcul|o (yop.
ye!{a, Jex epaeoo IITeil. xaeIII e)'
zgmuoo (cepMaoo, Ies eea) .1J|'LI,I!'B|I1I
lItei.

JIt ex yaoeI{ Iieo ee lr ol.oo 100 MI.


Ila oepeso pee oj{I{o e' o o ee }IyI{a pa.
oo,rrrI 9 ap IIpopydoe' a elre _ 2 apI N'I-Iop6oqe.
Be apr popoe
3a1 ery oo. eoli, oec.
Io o calie' ee co :.otloMalr a e epr'
eIoe rpoe AT. o po I{ olI' o apI
Iipopoel IIaEa IaT pI ooeEo p}.a' }r{IyIr
Iae I.eI llaae IrE{ee. ao )I.e etIl }i{e.
pece, Iie ldooIx oae cero 10-15
l,rl,I. oIqlro
oo eI{ Iae oo o 'riIl, a pelltle Moj*ce I
oe tlolo' !l ce le rooplttl!oal' qe o6eceae. )eIIe Ie. ae, a oepxoc or1oeoIlo Ii.
op.eIr lraI?tIae o 15 000 pee, oo Io.
oIx oa IIe epeIa o I{opoto }t/c. IIa s.o
eI{e eI{llIloo e, taelo
epxe xaeIlIe
II' ac'tae o 250 eIre.

/1

Mumooapuu. II JLacmua' T u'a1.ouaL.IpaL. mpoJ'a.


o p2 oua L a u']c*u.
l1] 1' Coo

x?

oolip

o'{le oepta aIlI I{e

2. Io.IeMy,It oxolp

IIaJI oo IIo IlIt ae-

p?
3' Itaro yrlo Iorr eoaI?
4. Ioe poee Me xpo?
5. s a.] opo-ro'lpo pcs eoo
a1oocTea?
, etle pep paJIIrIx o {eI]I,Ieo. Cpa.
e Mexa )l{erry aI]I o I( oI{.
H a e M o x o p Kxo e o H K ' x . o o o r e e H o , K X e .
re Mool]p KexpoKp oo oeo oM,
r ] e K o o H o o o x M o K o ' M
i e M ] a l r(,
i x e p ) o e K K e o , e M H i ]or e .
X e e ' e K o .
p a M 6 o o e x e o K K p o ,o
r . / M o o p
e | o o o o H e ' a e M o '
o yyeo ol,,]
oex eKe' ooooe
4 , o , o l / - . ] . l v ) . ; - e . ! ' 4 , - / . - o , . o o o ,l o , o v , ,

"F",
o l e e o t ]
] p M o o y. | ] K ,M o x o | l p o e
1'Oo x ex y pe_ oopoe Kxo KeKeo o
.ao eo o ooy oLUo
opoy oMooy, MoM
,-/aa"'"|7
o ' p o \ 4 Jo o , J - " ' i , , , v a |l p . |
{eK'lvl l o..x],.'Moo x}.rKolee,o l,.o
a. HM' eeeoX plooxe eeeMKoe KK,

p poe
.l8 xoa
popoe(x ypoexeo
Q
1. noe pepl oroe| eo.
2. K opyory 6e?

poapnoTI. ,eere a ee oaIII e Ir}Ie l{eoIloo


sla 3IaIoT flpoapoa! . e. oerri. o oe.
oeIroe apo
,po' oopoM oI{o al{e.

l2

P.. 6. C'\'a cnpou& npoapuomucroil nxu: 1 _ o \ti'Koil


a3u; z ' xneiLo crnr; 3 _ n]Lmucx Daa: 4
.o.ol: 5 _ poJ4o.a |onpoo"IpgaHni
6
onu ndna
m| cm: 7
naam
omocufunupaa pa:
_
puooL; 9 _ Jt2nuu
a
cIIe.eI{Ie oopolI. I{ar.oI )re oeIe ar
polapoItx eo o paIle aapoe?
I{e ol,(apo, a pao, aeo MeI{IIIe' e y apo _ x paepI peIo peIIaro 10 M, a IIo eI paMe.
ol{ a)re 0,3 x 0,2 . flaa, e JIIoe . olcaa oIDo.
a epPaI] e peo\4 l00 t i0 rMv.
Cpoee o6e ee popot. poapoi, a cee
x aa' Ire e oopMeElrolo pa. IreIa oea
oei{ya 1I1, Irxoajl riea pol{apl{o voIlo aae.
a aeplr6"1o xoMooo' axo epe eI{, oIrao
a JIeI{ 'I{I{ e ee ooo paIloal'ae ellopee.
o oate (pc' 36).
capy} re poapo' a,*le a apoeI{e eIl!
IIoI(p allaeo
epao. poee epalr x 9x
IpyII oplalro I{aooe. ]teoa Iepa oliao oa.
l4llooeIe a!. rrp eI{lr ' i|aoo]|1L. Ha
Ilx patloaalo epeI, oeceaIoe pear.lr oella e.
ec pol{ap,Ioeo ree. oep a3IaeI.o Melvlpa
e poeo oitpI o6ooIto' oToe Ieoo' Eo
ae I{eoII ey pacgI o. oalo a e.
a opaoaEa Ire eo' a paelr, a I ogxap
a - IIeIIolv Il ].pelll{o.

tJ |o Uoo

?J

\c. 37 ' Cr"wa opaoau cnop


B oaM ap1oex eo e r'IeGpIilI oplao.
IIo' ' oelia Io,{, oo.
o: oxol]p'
rr } Io lqal a,{o xaIrI
eooMI. ollae polapo eopotll]o paoaal Me.
polapoe
ea o'e I{eT'
I{e poor. oeea
1,o 'tola ea ){{I.
. e. Io3I
oIIro aI{ao r1 apoau,
Irepleo oI4el{e oo o3yxa. Ilapo, eloe oap.
:jcnopolJ IIx peel{. IlItoople
oTl 'IB]I.I'I a,apoa)wu,
ooI{I aa a3o
a{eplr, aiaee a3opy'
otyxa, elo apoi e lle oly.
Te I poao' ooIe oya aepl aoa ooIrey, oea oro parrorio opoIra' IlooI oj*e
paIloala lt e3ooMax.
o3oe op. B eroplrIrr yo (xoo, Eapa'
-lia . .) ole 6e Iool{I opaoia ol. p o.
poopoaIl oprr aeIio poooMI opae ooa
]oI'a o6ooa' a oaoe oe*Moe Ire,I oMI,Ipae (p. 37).
opa Mo)re IteM {axoll eal{l1o ool{'
aopI{rx oll ee I{oa poa sltajl a
Tep. IleaIIo eee ceoae.'I oo' o l yo
io]{i' opI ae' oopie o6paoI,' 180 Ir e rra
p IxaIr]I peIr ope!
poI{o. ae celo pop]ror paMo]a
Pafioee
eoi ve: IlI{ a, aee e e oepetl.
o ot{oll IIoaM. B alopTr yox 6arep oo.loVo o odo e
1o, e,l,D a{e 20 vd}: nlr J-oY
e oe o eoperreIi eo I Ma 7500 oir! I{ aIo,
't o II]rIIe I lre o)e.
oooe paoErelrrre y poapo aJIIoae,Ioao pe{e' M
eooe' oao oo oe a}Ilo' a a Ip oerre elreeo

Iropae aeIr epea y r yooc It e6alo.


lrIlI ol}e (Eapre' el(aa.Nr). p oooM o.
ee I{ep ory oeII a! ]Elaca a(ro
xpooolI, a oco6I}t aeM oei yeIIoDrIj
MoeaM IlI
aJLawuaaJwu' oe or*e poo epe3
oc& }ey M al.ep.M I,I no.
fioaaeIi
oIo pco, y!alox ]Ia ll oo daeplr Ieeo.
r,' pre aReaIe I{eI' ooIe oI{ apfla.
oIroIe pa }te,* oliapoIeo apoeI
ea IIee ae 3.

peeeopoo yo
}ilpo
po

eoa eEa

. 'fi ao

E. e o6ootiy
ea. oep)

IoJea oeRy.'a
I, yolr Eaae (ae.

Ee oey'It'
op.oae oo.

. oo opaoaaa eo .

Jfi,roI _ e' y a opaoaa eo.


'Io_iio

Me6pe opla.

oo oetr

E. MeIt
e
TaEop ee -

eapIe

}yIr

' Eo a

,!rae peIrl
0'3 5'0

.lr p o .10l[ oee

oo3 oo3

M1ocoa.

Apo6.. apo6L. lLop|. II a7uaL.

9l 1. Ita op ee,I{It alrep?


2. or ep paJIlo)aoo yA?
3. l{oy 6sep opsyl'Iop oa ?
.l. o aoe eoo\a ae tl o oo}lIo?
i} Paope ay 3. Iee oot{Ie oIr poapoqeI.x Il aplloeI{x eo.
ee. oK.
ep|x|N4
y
o.oy,
oKoI
]
o)e
poo
]loMpeo'oHo,eo
eeM
oKy.
eopoao
pMo.
poKpo|
xeoo6H|e
oprpl
xoe pee'eeo6ooK,
Ioe
4] ,
,l opxe|o 4plI 0 M. Moepe
(Koe
peK.o|,

<.e
e|e

o
oe,o
).epo|o
o ]0 00p oL]Je
io' epeotyo6e6,5 MpeeH,
o,
eoeK'
:eoeo

-.\oIop|e
o',d..o.]-.oe('o'ool,/
vo} lo,4|
6.-e,4
yroe ]0K,o
i Kopor,
polo pooe
o p
o K'
2 M' eoeK
{. i] e p|e
.. oporo 50 KM/L

!19

xoBo p poe Keo


pe,xolx p6o
1. a p )|(lxye l ee?
2. oe e 3le opo|?
. o ae eepopol?
4. epi oo, apao, 6oo.

oeIt eToI{ 3}.Icaprro. Cea et oIto e


oo
eoIo I{aa' ola $a& o3lla rra ee )Ii. I ar*e
,oo e av, 6 arl oepe IP }.r eMe: .
]ooo eepopoo. IIo aoe er'I Ira aI,Ie alree
]io oyeylo peaIre eox
ap ){I :!e. IleMop ra oroe pae poe tr o6pae ?Ir3IrIr,
.eo, rro Me}riy rl xo 6ore,.IeM pa.I, e o,
eoo, elo ox flpeIo, ).IIIX elo apeo e.
O .r o .5 lxe r "ae, e e,l p
rx plt:]Irao y eol apo: roelx, paeIr, po
;: ;ttorx. 1( llpaa Mo)o oI{e:

16

al

o poelr Iie: Iraqe eoo eIrI' .


oIIa' .pa' opaoo;
_ paIroe oo poeco oell ee IreIIr
opoae lleTeEo t{optt p oMo ll&e.
I{oIx Io;
eIlo lIIIeIoIo oa l{eoi
oIe poei ee eo.
Pa3 poe eo paeIr !*Il{}l. poee
oIl' IieoIII1aoIlI oI[ veoa I{e.
o IIeTaee aIlIx apc }ltI ce' oIIo t{o.
ieo o. a oee llleeeIloT eol( Da.
eli rroI (a. 4)'

ee eo p( xol

oo

eeool
!' Jea e e oe

aI

lre x{e}i

xoo, xol,toaI, e
ooJeIre fi p!
AI oo. ce!fl e
aTe e. oe.
ea opo aee

Ire AT

B ax Ir oxoptr

nao

Itpa

po

. ra

}{EoIofi eEe ee
leapeEe' y I.|o.
op oliaeet
poee Ii afioe, a
Iioe pae

n{e paoaa e
oqEo oe Iyo

Paooe onae
i(eqIx e.

opy epeopoa e.
y oepY eI{fill

oae ea e]x.
y oe{I{e

aoe oe lte]*( l{ea\{!l x x a aae


ooe III]. I{e ae, coep'+le ooacI, .
Io opoaMn' . e. a epI eo6xoe ,*rre.
eeJII{o oIailIleIle eea a qe t.epl a oece
leepooI' . e. oIlt{oM Iooirea. IteIr }{oIrtx
epoa ' ea oeEIx oe ee Il oalrecl{'le ea' oalr IIe. }e eIe
eea' rrapep eoI' y)a ?oI oltl,Io
rrel,t. E e' Tae Ia eee ttol{oI' I.oo.
pI rra e tlooI It ooel], a Teoe II1o rooI.
opaI{eI{IlM eeaM. . o6eee oollea e.
ax pae oe'{a I,aI' Ireye opo Ir pyle
Ta a parr ea e eoIly ery, I.
I ee oep)Iloe oea ooIry ee op' o pIr
a J e p o p o 9 . 1 + t
e \ 1 e } o A p \ 4 , 1 e 1 ! { 1 4 o
alio
]r!

]lMeIoa
olla lJlea.
e! opa3oalrl4e e{.
ooelroTlr fleo o. Ee oe eaI{o lpi ooJt I
aerr' oIiao ea eNl oeo6paIra oEIa o ]Iy
o o 1 1 { I e o . A e o e J o c p ] o . p | .
- } a oPe.
popo. 6. ooY oph.
qeItM oei{eMlr. olr oy II anponpoau'
a' e. ]i. e. ac
a opIro eplx ' fuaPaun|au'
Irx pael{' Irar<o
{o opaIlo''1J1|| cu'.6uo'maiLu
c I] o IlMooo 3. a,r xopoa e plro
opa3Ioe
Ire oepEa. pe IIto yro <xIl''
orle i{ee e' r{ooi IaT xlerre IIe ep.
. oe olo I{Tr. lpI a loMarrolo ' pa.
aaro eM iaIa eo oep,flMoe. eo}t po, IiIi
pae' e l{eo eEa'Ioepx llaaeIo eilpaee.
itI. ao oa eoo ell lpo xolr
aal a
o' opa3Ioe lrap}le ol{poI y eoolx.
eIiM eeo eIa lpo e eo lt{oeli, l.
)toIIIx, a e l(paajl' aK ae. eo lpa ooao .
lrIrr pI{pa oIl p IeToI\'_ 2u'J|u. eooIx
Ipo epIoori * nr parraT' rr oae Ip
a' ooa 3 oIro ral]o }Iroloepllo e. I IIe
. n o o I t l a h o \ ) + . . 1 J. o o ! 1 o p a e o a l r
o - o IrI{a' I(ooIe oderrIo lplri paceg. Clioo.

78

a]

I pa5o,re po Iroloo6paI. oll oI pa3oja ]IoI!1e (aclIll IpltIrI, opa}rIl), e e ooII nTeM.
Taldrvopa3o, eee p6o a}tocoeoe po' Ira.
aee oee 100 I. o, aoo oaalro. oe ]Ipo.
xo}reEe pI e t. o eeI IIaI oopoe' e.
IIl opo' . e. o pael]' JI oT ax.o eeo lll4
peeIlx eepopoo' . e. }IioIIlx.

cafupo||poL. Ilapaau,fuL. u6ol|,lfuL. IL.


El 1. e}r paceIra IeI{oJIaeo )loo?
2. afioI a3

eeII paTeIx

Il ElI{oII I{e.

3. fJoey Ieel caooejlI1oe Do?


4 . o o e o a e p a p o e I - I ( ; e e e , l o .
I{ oI(Ilo Ie' aaJI rp6I pce )o.
1r?
5. a oIoarr aI{ pllIlIo o)llo peIoo)l' o ce
apIroTI e o Ilpeo?

eeoIe op| )3. py(| 6po


1.e py|o(o pyr !xpro?
2. Ke 6oeoy |lyl?

oIpIIre pco. Ia y,e looplro, yeao ee


}*ltla e eceIia. oao a pe.exlx xx ' 6l.

o o6flapy}leo, qo {ee eI p 6oe3e pacelr, ,o.


rrIx Ie, ote Iioopx Ilo elo EeeoIo p.
po: o I{IIIIoM I poxo epe }e.{aIe
pI,
oopIe epEalo a'{e ae ajlee er. aI 6lIr o.
I{pII yI.
Cpoer.re pyo. Bpe qeTlr pea coo e.
aIe (20-300
Ir) cepe tp}'IiTyp' Ilo)oeIe I, o.
opIlt ceMeo. Ia) p e e e.
troo oI (II] PI), taIoeo 6eoIo o6oo.{y,
oopIo Eaalo }.afucuao, (p|ac, 38). yI e coco6I I dao.
oejlo'I4I]eeTeIlo:
oll o o oa o.
o cIeal oIo poEI{I{y e o oll lly}l1

t9

Prc. a. Parc npanaunnu

upgc|La amu

ee ppl Ilepl. TaK opo}t, yI 1o tlyp.


eoIrrM aaqa. l[eoope pc' allpep p IIa
aaaIo ]Iao eTotl!l epea' ol{a liIty.xoa'
o e6pa opa3 It ee oIIoJITero ooor. oep
oeIo aa.
Pato}ee po. oIo p Iae oepxo
e o.J oseI yp. p oM t p Le
eo <coeo' xoa' . e. Iir{ olo oeeeIloro .
Ta. p _ oJ}e eaa' I{aaevoo qe }eo.
poae pao,rae oI{o eI{a eelr' a py I1e.
qeolo llaoa' oopeI,I cI]It'
oI(o eax ooo.
eJIoeI{a.
Ilor.y
ri r.e.oI,Ia'
IoI{III
,ee
IIIIX
p H t t n , 1 P H l J a N ' o i " e o 3 I ( M . e P e . \ 1
aaao aI opao, To eI{a' lra olo e *ea' aIlae
Teoa eecle e{, 3aopoaEl{Ie lrpIio
IleIIoo l{oe. oeIr o)Re eIl.pye' ola- '
e IiJIe aae 6opa oI p:l a. oparea
t liee Ie opIrlt era oie ygo (noEy',
roe o pllIx tlab' tlo oa L1pI Ie e
IIoeeEEo' o oIIo' 3apa}el{a IeI{a }l(e olo.
()
PI{
pyoll
MIioellIja
eoea
p 3apjelrrr
pa a}roooo
ee PIII e. p oI qeo.
e aoe-o pelI oae opoI. I{o aeM alpec'
C, (po po6pe.
II pa3ae epTetloe aoeae
eolo lvtEoea). BpI lo oyeI,I olo'
.o !o.Iea 6oeBaI eoe: oI' Iop' pIlal a}'x'
eoJe. JAs p. 3ee a)rr c p Jsosi
ae, I3IeIx ya' IraMe oaqa oe aa.

80

P. g. caa paau

aupllca

a' oMao, oypo rr p}{arrIre e apoe. Beo o.


Iro olloo 500 iro po' op)arox Ie ooI{oIII )loIrr, oltoo 300 po pae. Heoopre pcr ylo
oai]eeo IlepepririrIr eo ell caMrM pooyro
ollltooIee aoea.
alieIrarrr. ooo lpo po.E
6|Ll7mpuo?u' L7JI|I npoc.|o ar, Itoope apfia ardepaJIlIe eIill
(p. 39). a! pee Ia l1oexllo gliep ol1o e.
fia}II (o;{{e' o ee oa oI epeI! ee
I{oopiII' a epe Ia' poaae IIp IreI o
' P]t. TaI,l o3o! IeIleI,eIt[ ae ala oal]ae
alepo r.ie' a a oae ap){. B To'
aMe aae peI{a rel{eeI(oIo aepea ara! IIe
eo erro, ooerr aa opa oIx alo' ){e epe3
10 oe aa,{elr ap oplo rroIe aI' a ee

8l
orraa aepaa Rea papraeT' Il llee Io ol(oo
200 aoo copoalrx po _ ao, ooIx apa,{a
prre IeaJIe e. I1eoopIe aIr coBI eoe.
o JI oI 6oe3eoI aepM, Irape .re. Jla oep. ee. po .

E an,cua. a*fl' puoaz.


E 1. Mo$ro pyr a 006 opo xIrItr?
2. I{aoe poee Mero !lpc? .reM x o.Ie o pIlrx
j*Ix opIafirro?
3. Ita pr pa\Iot1(a?
4. Iae I a3IaII{epoa?
5. Ital.e lpeoo)eE Mo)o ea o pocxo)e Ir.
co?
olpoeeeo Bpa eo o eo xo.
y H o . H K P H K ) , o .
( o o 0 o 6 Mi , 4 e H ope n K
py|pe B e.
eoK
Moo|e
n pxe px
opo,
eoop]e
y loo e.
xo.

Hlpe]yeK.AK
peHoe o oH p, ol]eaoe ooe
o v o o e r ,
| o , 1 . ' . e " , a p u - o o ( | o po ' d e . . .o ! o I o . , . I o . e o F .
ot4D\,D|aaotd\'Iv|j||Je-[/-o6|'o;.lv/.\
( y u l ' o o |l o F l o , ] o / | , | ' o , / t e l , 4 e. o e } , 4 I 1 v. 1 p d 1 v f^v v. | 4
lpoo, rM, o6 xl, e o reM' KoMee.
eeoo,
py (o' Virus , e, ) 6o peoxeo oMoKo
Hl-]e
MoM epKo ]895 ,' M6oe preH,|leMey -

o6e eeB ep eKe


1. |
or o6e e?
2. oo e6o?
op?
. o oe6ooe<
4' o oep?yyo|o?
]EIe
B Io6o IIo liee ooIll{o llocxo
oeoca.
peal{tt'
eoxoe

tIeI{e
olo' o
.ree
ao e.
yo
cpeI
a
peIre
oee ocoilo

a2

e, IloloeoIioM oparre, Eaoe ilo o3ee loollI{o IeI'iox e[rrrx aoo. IIooTo rrTe'
lle pe ooec
ce oyo aBae ,oLocma1L'
EI.I oxIeoa alllae, o ee ol{' o eI II oplairtM
eo IIopeaI aie oly olry. Be peaIr' po.
ealoe JIee' allpael Ira oe}rialle foMeoal]a. A Jl.
olo eoorI eea ep. T opao, Ita o.
ee o}lI{Ie MrroooparrIe peaIl ea rreoor
eB ' aoopo' aaa IIe}lI{I' a a,le - pea pepa
eli ep. oaele ire eIt' }fii' yreo' aI]
I{poel[IrI I1olo ea te eool[lx
Nl eeT Iocpoe I{eoIrI pRp. l poeo lreoxrro aaa IreIIo. c oolltIo pea oea
ee l{ il]< oeIe opt. oee pre Tppn rraI
Bae)c'\ acuJ||uJ'Lu, |171aLoJ|u3,,o,1'.Ee oo a3Bae 9oIo
rr9opa pea .....'. amuclcu\i
o6LeI.. oco1eio ]1rrropoI a]l po]Ixo a eI{ax aIraloelo
oplarra. a}eM Mepo aoro po lloeo }Io,lt .
l o,re 6ena.
It 're ea ]Ioae ep oeeei{ axt,'I?
B ea ooIo aaIo oplal{ee eea, J'Io ov
el]ie IIe c IIr, o aaele (Ira errI eII'. p pa.
e x oel.i Ie. eII1' i{a oopo epe' pa.
eac TeoM' a a
aaae ]!e A4oe A' B ']v
ae rreoxoo Irep AT IIo3e. ercI{ex
apa eI{]l' ao oeIIlIe poeo .
Cooltiro peaI].r paa ee' opoo{{Iox. Ie!'Iee aaaeM ep' Ira3ae auccujnunui|.
|4Jl|l rcmao,1uJ.o'. |\e o,\1oaI,I J peal\L.|1) - pzmui
o6Ivleaoll4. AM
_ I1oolloo,*lt{Ie
lI
oecI: IIeo cJrae poo opaoae ee, IIa o
pa eI' o opo _ paIla ee IeeIIeM 3aa.
arrelt ep. oeI l]eo3l4oi*I e pIa' Ta a e.
IIe eI,Io e aaa oIaliee eea' o paa.
a eT eeMy. A e pe{pa ea cl1a' To le e
Ilepoa
AT, qo eeT oo)llllo
cl]e e
e t.a EexI eI. ar opao' pea al{Irl
r'I _ 0o e opoEI eEoro poea ox4ea eIe
I{epIII }re$e' oopI aIaeT 'fnaoJLu3J|.. AM.

8
cea poro apoal{I clooEpoa.
l
I' a apyee olo aaa ea po I{ pa3 ao.
Io.o 3aoeIr I. oeIlIx eo' a eJloo oplal]Aa
I,I a)te x Ie.
Peal'r eaoI'ra j{o ee IIoeaIo p yepeIr
oMeIlo aeI{ll Ma,IIx roJIeI{x oIIo.
eIlepa}'p'
. e }rIx oeIlo p al{llx JIo e x.lee pea s.Mtl \4,1 oo.e e o ltpoe.
I{a' ! poel(a I eeo. oao 'lx opaa
pea,l poxo oe 6po. o ooae }{ae II
'
p'I'no
Ta & aoc epeo orie Ico&a' o oecee
poeco pee oel{ lla.
opaIIo opoclr lleaoe
oe ollqeo llloel epeo. IIo Ioo eprrI ey.
roT 3paeIro, .ee eoxoIIo oel{ MIloIo Iro epeo.
p[aep. epe a].tl -e pa.a pooo Ioo
paa: e aolo eMeIrTa pe& e e. eperr peaa laa.
I,Iltpe paeelre oaie o aMIa yloi{o I(o1' Eo
e ee lra re poeEIe rIoIIe oee.

Io,.oc|fuaa' II Jl'ffulcul7o6'fl . t1'pz|fuuclru|i 0611.


M t.a6orLu3 N. ep NILlt|.
1. o aralo oeoao?
2. aI. l}aI e].oo aec Irepree o.
e?
3. Iaoe ee I-Ieo
epeI MTa6o3Me?
poe
4. Ialoa ea
epMeo? eM ooT e.
x
ylotlpoa'?
ee ooelriro
opM MeKoe.poeH Koo eF]epe oxI T aol'
,o 6 ( | , 1 l . / o o J ,D , " o | lo o , ] e e , ] |e| o e o ' l . ] j, ] ' l o , o p o e - . . |
6paa alao e, HMe,|H
ep epMeo
V , o e p / r ' J . e - o (. a ' ( J ' , ' ' n l - o | } e p ^ F | ' J - o | r ' } A ' , 4
e e' KQopo oMe pe oHo ooeye pMe e - o 06oo 6Ke,M opol.,i'oM e o
ooo 6pe !]JeoopM, pp peo Keo.
yreHy 6rep y ,
. o v , - " | o - " | ' L , 4 o o ( o I O / e F | , | / - \ o - o \ . ] o o \ l o | - L . ] . ,]4o,'| -
lp , ' oey ee]po' oyp ooe

84
e| .]e
Kp oxeolr,i
oor
pM|o
1yH
pe
eH|
r
6ep,
p60,eper]ae
ep
ee,
| oo]oo,.

-v1|.o

j - . a p , l ' | o , ^ J e . L e , 4 , l p o ' o . o 4 e o 6 / ] o .

|1,

"

epeeo6e e
,I

KxoepoA?
Kee|
ope?
. x eA oee?
'lrI'nrll. IrepaI}t o1lllo}I eplr o ex eax }I( AT (aeopoa). o eeo trepyec
eya pea14 ocoputLupoa|+u'.' . e. oeeIz
ooo oaa oopo o oee A (aeEoIr]roaa)l
A + 3Poa + 40 }ri : A + ,o.
Ha y per apae Ile' Ir eep a Iref Iraxo
opMe ireplIl xe$ e AT. I )*e iree, o
ptr paae AT o A Itea a ce r'Iaopleo o.rneAT o1.{ p6eo 40 ,) Irp.
oya )rre 6epe epl Irea AT A,? orra re
e poee JIIlIl) . e. earr.x paeeIi opf.
IleI{x ee eIie.B aIlMoct' o Ir opal{a
yo eo oa ccr oj*e
poxorr a IrJIp
a.
aaaI eeeIoo olre. oro }rIrIxec' o.
alx a eMe, oEoc'ITc I<apoa' a. e' IIoIo lpoeax
oea e l{Jopol} orta peI. aoo 9epleec o]llelr poxo]. a: fuoo?oinoumJLLil' c
lucopoaLi L uci|opoaflL. B peyae oto opecl{e e.
ea paaa o poeIIlx eopaecx oerrlie.
opao. 06or ei"opoop Aly)sx.
- aapoo, aaa.l<x$e apo6o p eocae opo
B I<1'IcJIopoe,
alll
oIlxoT a Ia: foa2onoumJLLi '1ca
l|uJLopoo|tl. B tBaIioll paTe IIeIeIrIroooea e.
aae.

lopo

MeIiIIie'

ell

exaIloM.

Paco]r opoee p al1a rrepleIreoo o6ea (;. 40).


epl a araetc Loa?omouflLJL.t,{,,Jt' aIae pa.

85
ae tpIopI{rrrI{]r
MoeI{ o oe oI:
oaapo _ o o1loar.aprro'o
o

epIia )pIlI l{.


o' eo
o aMI{o
o. I]p e paIa
oplal{Irx ee po
o
ooMa
eceNl eolo pa eNIeI'o. B xoe Ir eIr.
2A
I
Iee
Ir
ot IIpl{ o oa Ie 3aa
ae e AT, a pae.
ae e TeIIa. oa.
]re oe ooo
eI{oo ala oeIllleIt
(ooaapI' {plrIe .
oI' l1]rooI p.)
lloy ]o3oa e
ae.
I,io peax
H"o
co"
oo oea' a ie
paeeI{
aIreeIo
P'c' 40' aa npoucco p,muo
e o.Ie 9lrepl]r.
Topo a eIe]re.
olo o6Me' rriaeiI l.uc]Lopoa.r},, aIoae eMerr, 1 o ] 4 p . r o D a c . \ e l e . . | { o o o P6 o .
lil oe oooIlIlolo IIa. Itoo ea oto aa
Tarr {a alrdoee ofll I,IoqoM IIepIIt It eq oJl. p.na 1o,1
opo Ml p..
I
Mop9t Il IIpIrMep xlelriro ee 6eopoIIolo aeeli
IfoJ'I3a.
I JLuo ]Lu? _ o Mooyeli1laI poe eItopoI{olo paellerr]I Moeltr I'11ooI' oe{ale 6 aoMo Ieoa (C61{l,o6),
o y Moe peepoo pol{olpo rilrol, ]r ]
(1oB). Pea ota Iaro rro epMela!'
t,Ipoea o]l ltollae eo. oe lIto3a rr pae'
elr 1 M ol lee 200 )r{ aep' Iro 60% ee aeaeT e TIIa. oaIrrr,r 40% eprr oaaeT oTaoo
rrlre3a y oe A ol AT. o}ra

86

npoolpa
loa ea )'oIlI' a ale eax Mo.
x lptro pooIarrl{to Ilpepaae ooIyo l{j1o

(CI.60):

6I{1206+ 21lsPo4+ 2A

2tll6o + 2AT + 2ll,o.

B oe aeIII eo' a )I(e IJIeax eoTop


rplro (aMp, pr,re) eo JII{oJI poxoI.II fLupfnoo Po'rlIIIi lnoJle}ia .'1o &EaoI cox eaa.

e or
Ilrp co2:
c612o6+ 2I{3Po4+ 2A -....+
2,5o + 2co2+ 2^.t+ 2|12o.

cyeco ar{}&e alte ,ll1pooplaI,


eax oop
aaapoIx co opa3}. IIe ooI{a coa Iie 9.'IoI p' a' pep' liyEa'I rcoa aeo . . oIrao o e I{x tlajlx paca oIro oeyI I{ol, aa je a
ll ]Jae oa' poI{ I 3aaaIo 1i oel{y AT.
petyae epeaEoo eIlopoIrolo aeeI{ IIo.
Iioa paIaae Ire o oeIII oI{o (o2 2o), a o oe.
. ooI Are o r'epe . ot. 0' o,1
a ee 60r Ioeax (Moo.{Ira !loa' lroI I
p.).
oo apox oplalrMax oe r.ojlrra (J'I pooro
pe) ee aepIIIIo epIeeoo
oeI{a
noJLII'o l.uc]Lopoafuo
pacl.I.l+u''IJ\I,I
l.JLmoILo dau.
lJ Iroe olo peeo Ila opal{ee eea, opoa.
Ie xoe opolo aa eIopoo paeer{ o.
epIII'{eoJrme Jo xIIo Je. o.J. o o
rreIx poItTo o2 2o. o poe' ali '{e a oll'
e lvlooaiilII' Iro oo e oae' a A4o.
xollpx. B eya !eoIlolo Ixa I1p pase yx oe'
Mooo ,Iol IrIo 6 oev A:

2lH4o3 | 6o,

36A

36H1Poa +60j,_42H,o

36A.

o oo, litlIo oIlil, o e oeII AT 3aaac


o e l " j o p o o o p 1 A e } o \ I o e }j o l .
Ta. bpaoll, cMapo epetle oe I{e \]rlae
pIIa IJIIoI{o oj*o IIeaIrT ceIofi opaoM:
.6o,
6Hl206 -6o2
8A
3sH3P4
|-14H,o
38AT.
Ireeeoo o6elra, . e. Ilo]{err epII. e
AT, oIo oarvlo o3ye eoI' o e.
e o)e 6I o3oao oltelIe o, 6enro. oaro

a/
ooIe

eJIo'

. e. aIIIIooI'

IlIIio

I1]IllI

II(e

ea oel eoI cp}'p. oo 6e ot{olrp.


aIo oo (EeprooetrI aa' e Ir eI.o axo.
oe epr.
Ilo0.o|llou|fuJLfu.1i o,nafu. clNufuoocopuJLupoal.a.
poal.L|i o,'LaIL (JLu1coJ.aa' 'LlLpltloao 6po'rfuu\. Iol+o
lcucfuopodlLo pal|JLI1u' uJLu llLlt|ol.o aLral+u.
El 1. B re al{x olIll'l}o

lpoo

rrpooe poi*ie-

e?
2. oya epe e. JI I,te3aAT A'(?
3. I{ar aI Ie oepleeco oetle?
4. B e o 9epleeoo oelra y apo6o aapoo?

e e
1.Kenoo6 ?
2. eepeooo.
. eePoPo?
ooI Irarr. opar, oaloe a te"'Ie, peato
oeaIo
co6oi o|npL|ILL cllc|fLJnL, T. . o llepepIlo
eple eeo op)le peo. Ire eoxoa
ra*o ee, tlot oeB &looIlI eall pe.
pae ee 1l ea ex lloyo' Iloopre JIeI{a co3
e oeo IIaeI{oo oea: opoeIl opzroI-ro' eJIe'
-. . 1.o9, ep e.
| { o j e a H x B e e i "
o o A M A l r A D o e c o a c I 4 | 4 I F | | u .o o o o .
lioo poe,l!.9olroxo e oo ep.,o .poMe,
". oovy Ja ee' Iro]ae\4 eo
I{e' IIoe e olre 9rreIl{' a opoe
oIloerr eToI{Ix yl.I,.
Ilulfua u| a3Ialo coooT oeo' Ioqaio oee oIa' epeaarrrre' aIe yoelIe Il.
Ie ee. B poece IIaI{ oplartI oalo xe}re oee' IlIIoeIe e poeo }Eee.
eJIo. o cooy oeIIIl opIaEIeI.x eec' . . Ilo
oo a' )lIe oplallI e a aTopoo lee.
popoo.

88
ll.o,npoL
|llo,1 aII llll3poaT IIeooMI opaIl.
ee eeg' oJIa.'I '1 oeloe peI Ieo e o2,
o lI IIeaIrIe o. oII aTopoa coEI{o eplI,t
pea oIrTe3a ' oeI e; ae opIasMI a.
BaJTc olnompoau''JI74
ao.
omocumemula-U.,]re
ol l,too Ile3a opae& ee eIo' I.
oo,riac. xoe xe
lrpeae eoarrex
oeIreIr. |1 $a1alo tJ'xo|npoa'u1 JILI,17ocummual'u.
I( oopoIrIM oI{oc e eeI{I paerr' oe)fiae
xopo 6ar1p, oo6Ie R ootle (6pep, aIoat{ep)' a xeooI
elooI pIe aeIr.
mpo|fupoL ge oy a eIlpoa e l{aop eo6o.
I {eeeIlo oplae
ee. oo o
Ilooa y'{rrIe lr oeIle oltpi*ae eI. 3ae oIII{
po 3 lo:lelrlri oplaec
Bee oeIe 6en&' !.
I' }eo. I{ reepooa oo )l{oTI{Ie' p6I I1 Iio.
e ep. I{poe oo' Iie pae, eoot{ie ooe.
y (ape' IeIr opII)' )re aIo epoToo, itoo.
lloaro opl.IreIl[e eeT 3 pr oao 3eJIeoIo
paI{..
e.ro arre opalll}r, ooI{]e ooa oa oo
a. o, atrpMep' Iea eea, oopy 6oaIr oIIo.
I{ oIloeoIllM
eerrI oopoc.lI'
l1ooo
I j*IvI{oI
oeIIINr. e }Ire prI' oIoy Ira e o op.alrM .
oopo, eIoe _ Ieepopo. IleooIe pae, IlapirMp
elrerra xoJoIa poa, oo llooIl. !{exa aoa
oe epeapal{e aeoMIx, pIe paerr aIro Iepe.
III apaeIioM opay )<Ir ' oIIo ooIre3a, oI
o a o p 6 h , 4 P | { e a J o p . l r v a o 3 6 o l { o i !
006 I{ol,Ierre o (oea' eo lipe' or4a).
oyuere ao leepooIrI ye oprIreIe eec.
a e o eoo.peIlo oe pA poe|. opo.
xoI{e ee. ta qe eprr xMe Be Ilx ee
a.a oJeoHo epye. yepa J1 e }l
n{e ootl plrlr
A.

Ilut|a|.ue,

Amofupol,L. Inepoi|.poL.

| 1. Iae opal ro eepooalr?


2' Iae opaI a gee paITIreIre rro ep.
oeIIooea?

ea pHo ' Ke oM|o]HH eMe ep|_ opo


eeopo yeex|loe' eooKHoee
. v 6 l o | oo o p - , 4 , \ ' l d o, o t - o o L | a aV u d i v t . ^ , a , l4 e - o } e l .
opo' pe - eepoo, oro o eoM
.oO"v" |'o|\v(Jor'l |Fo
.ov o'
o | , p o , o o p | | r v 6 ,
p |I l P , ,
'
"
|
!
,

a
(
. p o v e e t o , o \ ' . v o ' , ^ | 6 |
.

,
\ L\ ".l |"
)
|pV Fl:. e'
(
o
'
| - |d , | . . p o ' o
.'o , 'oqvoi -av Vwo.- a.
\ o ) B e | q
o p e e e , l p o o x e e M n p o e e o o ea' peoe' xoH| lo|oHeoeeHo
oeHooe M
eK' ] yPo, ooe epol.]|

o oaU]x xolx Ke po MoK'loex M pe.


o e, ooy, MH|po' l) e ao oo
M o e K l ' o e e o o B e e p o o x e o o o B a ,

5.24 opooe.ooe
1. Ke | opooo n |e?
2' K | oo e' oop|x poo o3. o oe poopo?
oogl. CoIi 6Io oae Eertpl1aelM oIII'o ol{ep.
r' JlE alire aeI. Ba,*eI oopo apeo I
poea, IIoo I{oopoo
ao oIlI{IIoee oorrea
<a]IJa'
Ilooa
EepIo oeI]olo
yeB
ac ){Ix

eec.
ea
IeoxoIrrx
ea
ooe3pt opIIoav eje .eh a xJo.
poai. Cyplro
IrolraEo elre xopollao
orre epaIe MeIIIoII, oj{ele
mua]oua,
'IBJI'IIo1'I
B col:.|a (zpaflL\, a e}6aax aoo paoj1o)rlelrI ooIe'
IoJIe!I' Itoople o oel{l opo' a a}re llepe.
oae ocoo
IloIlo epolJoB '
umopoJ||o. xopon
xeclo Tp}To, oopa ooe M yaa !aEI
e. ee eI(oo lto oJIeIy xopoa' paJalo.
o o I ] Iy a a e \ 4 o l x s o . o o v . " l 0 6 M ,
eoIx a I xopol I (c o or e.
Ix l{ao 700IrI) a (680 li). 'pIe ,ll{ei IIIoI1Io
IIoMoaeIlIo po.
ooIre poco a3I _ cmoa i Lnxo|'. Bo
pell eoo aI ltaallae EepIz, eoxoa c!Ie.
3 oe.x llle. po.otAo P\too e'

90
_.:-:j1::::L

2H,O+o,l

H.
o'
Pc. 4|, a amo|m pacmut1

eToa a3. oec eoo ooe pae


Itoa e6 eeoe oopoalre oo o]
(p' 4l ). Pcn pol,o 3 lADaeopoao.
a looDla0 Po
o.o'n' v Mo,1e,(5oo,1,13
oIil 700 Ir. JIeoll, Io}{IneIo Ilep, a
pealt oIr ol (I],o : l{+ + oI]-). eo oI oo.
poa peaIIo 1IA- (IroaIreireooaa);
+ *.
I{A+ + 2+ 2I{- : A.
ao pea eeo A. Il pae po o.
oj..,.{erroe
caoTe eax lrroo a.
poe paa o o - oII-, poealt p ]'.ia
epoEo' eIo'x 'rIo ep 3a e oopeat' o'lJ
:a}BaIr]eo mo JLu3a o a I.
.e . o
o-o,_eV , oe ooarr o|,1oao
oI680 IrM.erpoI l,Io.loeprreo ee rrToxoMo
epeoc 1Ioei opo ai aIIaIo roe oa.

9l
' oopie aIlEIe aa epoll'
alec oa!'{I,I oopo oe oo3a or. ( poxo'reIl e)ollo o eotll{e I{opo}'o rla llx t{epIr o3e lra A.) B ae
oI]ae ea!a ellpollo IvIoeJI xJIopoI]La a. a eapo}-Iroo (o-)' oopIe opoa oI1oe' epoa
a oe oo J.e ooa oI. ora JIe!poI{I oJIe{lvI
op!a
a, I, oII pepao' ll)o.paI:

olt

: oll.

po.a3 - Jo erlo eyi'o;o ,Ieoe


oeee' ooM' oo opaoI' ollo opo3oI{o
pe3[l3 o o opo. PI paee\4
o BIleIlIo pey:

4oI{.:2,o+o2.

a oa3o, I|ucJlopoa' oollvIIIIi oaIoee oIIIII.


o 'riIx oIaI{itto rra ee, pecse oo rzool|Lir fupo
agm omol:um?a' opa1 ui|c'| c.Iacnu omour o0|.
peIiIrx eoo aI ooilea aI.a&e IIep!
(A.Il
A), oopa paT oeax eEoo !r3I.
Ire AT , a e ep!Dl e& oeIIeI po.
e: 3a oIlo o )e pe opoa opae 0 pat o,1Ie
AT, e oxopx.
err{Eo a3a. oa a o)r{eoel(a oo p
o.ee e. o e eI{oo oea e&.
llo o ea. ea oeIo oe xopoao' ta traoo oTyaIo ofae epe eecs: I{A.II
paeI{eIoye oa e.
AT. oIr yrepoa _ co2
e3 ya. pea eoo a3 co2 oar.aae o
looI' pe ao poe poeae 3aTpaTa IrepIIr, 3aeIIo oea A A'.
Ipepaelle J'JIeol]olaa.
!Ioo3 xoe eoo aI oToea IIo]{JIoaae 4i,lJLa ltaua,1o |4\7eI{
elo oripIae
yaIe 6elr aIIIepeaIi ooea peeI aI4e5.
poyItoooeJaea o: 3a 04 ac ] M2
IIo a Ilepyec o 1 aao; Ep o rIa IIr
eec e ea.
B petae ooea ce aa]IJIIoop&Ilee e.
ea oeeIra ooIo ypoI] o2 o2 aoepe.
epx ox oIiro ooos (rra Ioe 15-20 ) Be 'I3
Itcopoa opae oo! e eto oy o. oto.

92

IioI o aae e )tte opIaI,IIo oIlcIIIx )ltl


paoeolx e.
y|e ye e e ooe
oa pea

l2l{.o

' oH-,ob | 60, l 6I]z0

60,

] 2{.o j!!g

6 +'47++,nn

12HAJ\++ 24\I++ 24s!:!.j:5 12A.,


] A + ] 6) :g!jg

r A

ooppoae

12}l,o + 12Il+ + 18A + 1s@:gegrjg


6o,l + 12l.{, + 18AT
)
60, + 12lA. tI, + 18A
CHr:o+ 12HA'++ 18A + 18@ + 6I{,0
' ea aMoepa teM oe otllll{oet{ 'l{IlIl oo.
a' o-Il}loM' rl3 aoTa, allaa' eaga' oopoa apo oI'
Iro o lre oe){aa l(ooa. IoIa oealr o'rlr eIe
poapo'
a ae yapoecle
ooooepe
o' aIoa aJIa oeeo lraIa lJlopooI. Itola
coep)aI.e llcopoa eocepe olIro 1ol o IIIIrerEeo (a
a3Iaella oI{a apa)' oplaIro! EIIl,x o pe! o'
ac Boo]oc oJo eo otlc oe opA.
IIrx oee IIo}Ie 9lreplIr. aI{ opao o3o
eoEoe IxaEe,(Ivr. s 90' 91)' oooe ao }rirrrM cea o
loo pa ollle epII' e ellopoe poec. Jpol}oIJIa
: r a a e \ 4 " e j a o o a e o , 1 , . t o p o . - o
oaollo oto' qo oI oIrl-lil oooI o' 3aI{.
!r o epoocolo ec ypaoea IIoeIo ooeMo
lr. opa3MI' oo I{oIe' IoIe epe'Irlee poecI' ce oexlroIe co olloeo' oa I{a o oo
Il oo eoa a oIII Ia' o e oep.
Ia oeIo paoeoIx e. eep oTopoo
ooe c oxo 6oJIe eIro, a a M eIe

9
o o' e ){I o oeae oe. 1 )tx e,
epeeIlle 'rleootll ralr' pe3o Ir'r e poeI
)leeeIIoT. o, o e Mo' oooo yoe.
ro opeI{o oIo. oloraIlo ol}poo loeo .
oB' o6alo Boe. ep aoe.o eM epIe I,Ie ea
iIIII1 a r' aeIlo 3aeI o y]IaIroea oooI
oe aoeI.
xl
o pa.reaM errIrr' or.a aepa Ia poelra 600-700
e gata' . e. a-lly r.eporo epoa .ileoor{o pI'
a ooee III aajloc peIro 420 Ir aa, ol'e
opottloo epl.oa o )e pI.
I.aEoIo o' o ,{3ll o e! oe copeeoll lrl{oo'
oaIr lloa opoa oJII(o aloap poe ooIr.
a' p]reIIIe opaoalrI oorro aMoepI Ir alioe.
ooo a opl-e.oeA. aIIl ooo '
arrll eepopoIx oIIrrrMo.
Colfuoa fl|J|'fuoa a3. o|fuoulLlfua. omocuc.eII.
J|,Il' omoLm

El 1. o peaa o6o (e$a l''IopoapeoIo)?


2. I(aoe oee'te eT ]lToIlllliol Ieoa aapo'
" epoaIx Ilpoee ootte3a?
3. IarepoeI poxo eoIot ooEea? a
l x p!}ps opollaoo poe?
4.ItI,e EpoeI poxo eoIo a ooea?
e xoo'1aa o!1oeI?
oo' x KHoer]]epooeMe
]poee
o
oeoo
a
KoK
Yx MooooKoe o,
.A
f o' o oKxe,o
('e eelpe!]
a|o
200 00 .
aooxe KoeI
ero6rHooMo
oye
poeKolH'
Koo.
ora6 e
Kapo
xtH HeMeooe
oo
opeeeo,Hp
e-eero.FV

| p o | a . o , e V , o . , o c L F F p 6 i / ) ' \ o . - e , 4 ;

llo.\

<ypoe|
p.
KeHe
o eKoopiooe|ox
p o
a) eoo oo eKoe
oooe,
ot]o,o KH|
eoY
epKe'
|p,4o6p
ooo \opoQ'| ' y r'|,]),]e.-po|.o
"e'.|)|ooa{|,
l,4o
xoo oeo xe |e
oxoMoB,o e
(a oe Meo) oy
x
oexepeoKo
epoope

94
po' loFrep
oe
eAT A' , e, eK
e,
o l]o
ooppo.
KeKoe
ooppoBa
M,peBeMooorre]
'
t,]
KexepaK
eoo
ool]o
oopoH
HeMoooeM
|' B o pK e|x
epoeoo.
eopooxee eeo,
oMMoooeM' xe o
oe
x ' Mp K( _ o eHo
p' o
ereMexM|eMox''

$ 25 Aopooee.xeoe
1' x o o ee 6or!e _ xeo(eo
ooeo?
2. oy pyopo ooxeo?
Xna,oculllfu'
o oo6 aopoolo a' IIp ltoTopo
oo rpl lle3a oplal{llerix ee y)a pea
ol{ne r{eopallellx oee. I1oo6irI apa oye.
Il epII,I cloyec oo se. ee xelIoea
6Io opIo 1887 I. p{ ]^{eI . H. Bu||ozpado|IL. BlJ'I lleoo lpy eopoIr oIaIaoB. JIt JL3o6anpuu
oIilo Baeoe
(eeo o pexalleIlo|o,
poa'npuu
pooopo o oJepo cep o oe erro oI.
oqei a)ro pyo eMo]rlrTeI{o Io u|l.puul4uploalonpuu,
olt]Ie aI, opay
poece
u
Ie opaqex
ee' o oo aoIio to, o.
o p e . 3 M o . . o c v p . ,o p a J I { p
lrlrpaI.
Ileooo oeIl' o IeIoc pear{x oe
IleoplIlex
oeIre Irep Ire o'{{eT I lieopecel]o
IIoJ'I3oa aTep
poecax aMIl.
caaa a
Irepl Ileeo pII apopl.{e ce A o.
o aeM a lla e oplae
oeIrelr.
xeoEetIoe
oIaI (IpMep, epoaep) oI
'{i oeax a opoo Iye, ex eax' Il]e oMo
eo op o lo cepoooo. I{oeo ie aI ea e
Moy pol{ o a Il{ ooo 10 M. Ta! opaol4, xe.
o.e _ hr o6M 3Me, Ite 3ae o
epI!I oeoo ea.

95
po opolrI, n,I' toop oye
IrEpyioree lIo pII ellrr oa!'I{o pael'
ael{'
JI }{IroTIx. o ]Iae tIeeeo
xeIIoIITeIo o.
eo 3a o olIoo .e. |{&{ a,Mn4,raopye p ..
ae oIalrex
oe'
o}^relx a ce Ire.tr Coa.
Po xeoeIto ex )*Ix ye oe e&a, a
aI o1I Io epervleIrI 3el{o ppoIlolo pIoooa r.
e r J e c o : e p . a o . ) e . J a p . e M o e l
r3e e.e oox oee ax o ec'
anla ]r pooopo. olpo}toe aee elo Ir}rpyI{e
aep, ooIe oolaao o Ira llpaa, op.
e Ioop paeI ycaae ao. leoope eo?e
( ao, epoaep) o3I. oll coIx o.

]|Iou|Ln. clt,.3o6a.fupau. cpo6a,fi|fupuu. Ilv.puuaplou a*,npu.


1.Iae ep.eoeI ooeo Iil eo.
o xoa?
2. Ie .Iae o6a 6ep.xo?
ooa pyXeoe
6poo,KoMoe
e,Ie
epoBoopo,
x eroe'
e|o
e epo|e'
oop|e
oo
opoMoeKoeo
Aoool0ooo, Odooe| o-o oe.]o' D|^L o Fo,o l.,,op9 [.1l'o/"e

ro H2s epoMope6eopr
' o exoe eo6e,
opyxe]p|6ep,
ooHx
ee'oex
B"d-bp rp1/d'' Mpvope},1e
6.-e/o} p,/"o,]
o,av
oDoM oIooKM.

eee o. pa(p.
e 6eo e
1' e |o ee 6 ?
2. ero oo 6?

eEeIrea'I
ropt{.
aJIeM oeo
&IIJI.
ree ec I4Ile eo. Tar! a eI-I oIlIo opa.
e ei IrIr, o eoxoo el]poa I par].

IiI eo' e oee o olIlo eo 'I}Ie olpal{eIri


o Irl{olrlroa Il e ax eo (IdonltroeoB e.
pI{, Iopol{o! epeo) e Iepaae II Ia !IIl. ' l{aep' a c opae oea paaae ooo 400I pa
IIx e.]!to'eoaeo, Tal{ i{i Ma l{'*io epoa
I{a* )I yec Mee co coe' poo ope.
I aopeo. e ooo r,a,ro Jldo
o Ira' xo lrIioole eI{' IIIolrIre olry )ri lrIo
pa3x oprall3' MoT oxo)l{tlll a)le oaoIMll.
lto oa.
C }o opolri, e oo oIrolo
I pI o Ia. I{a elle rre, IiaprrMep' y aoIoo orrao.
I e I,I aA4e. IzaI eoopl,Io I{a){o ooIr
opee!'I pa I{ye eo.
oa o opeIo lpe) Pro nPpuo mpgr
|l|pot|, T. e. fiocJlelJo
o oJII(J1 6eI{a. ee Ilopa o epI,Io cpyRe ea at{ea
loeoaeJltlo l{eoo Moea eIo{ero III{.
ceoae]o, opMa o oelr }rrlrI{eTIro i{a
I{l.o e! ai elo MiloloeoIiolo
oIrr.(a eo a.
Ioel{a reoo oeoaeoIr lIl. a Iropa
o}ia i{aalle zLnucl|o
ulLopaLauu,
a ao IlIt'
- l{oooM oep)r ]rlro o eIlro ye ooro e.
a' aIBac'I z IloJl||'
eEeneIin
ro. ]t}r.o aoltoe 6ea ooeBye o.
eoaeIlo 3 pe pcloo){e p pyoA4 IleoTo
lfupufu]L|tl' |4::d&oao. t aoe pee oea
rI
apma zmuclo?o
oaa, T' e. ecIlo' }tal.e pel ,1I1{
ooeylo o o 20 aolo, o o
eo (aI.6). I{ eo, o ' oI xorr ipe
aoltIx ooa: 9eir (A)' IaIr (), (T) o ().
co oe 3 4 Io 3 coce 43 : 64' 1. e. I1I{ o]*e oIlpoas 64 aIlooTI. oao elo Iopye oIio 20 atr.
olio. o{aa-no, Io Moll lllloltoa
ooecye e
o|]. roo ooo' eo6|e.. o joc.o.o ee.
_ otllle IIaejIo pae.
.reoro oa _ |pralllocm
Ir nepea elieeo opaIl p eeII eo. {a
Ipi{ep' xrI{olioe .'la ooeIo 4 ooa * A' '
T . o.ae' o )aIr oIIIa ee yeoe
oo e i']uo)e pe JI{e .pyye ea
e
paIro o 6ye ooll agI]a.

reE.eo
pe

eoe

(A)
(A)

()

A()

()

e
e
e
ep

"p
"p

"
"

Ilr

(I)

e
e
e
e

po
po
po
po

A(T)

.ie

l4ne

Te
T
pe
Tp

I()

'
'
B'-
Batl

Tp'

(A)
(I)
A(T)
()

A"

(A)
()
A()
()

rp
p

Apr

(A)
()
A(T)
I()

Ly
Ly

(A)
()
A(T)
()

I7puau| epi1
yIiepeap,r3eoopaIroo
p3. oo;
opoUoo4s. pe J paooepa.
Ta a oel{ye I{] coep'raT o eo' o ee oa
oi]aeIro xo peI' Iolr]e (3alia pea!{}
ooItaalollle aao oe olo Iloo Ie.
ose aoe oo elleeoIo oa
cnuuIlocm'
. e. oIt pe ea opye oo o lvrlloo. eI{.
ec oII I|upaJL]| I\J Bce 8\|4R|x olll,3o o ae, o
Iloeelr eeTeo opa e
)clptltl.
peoo'rea
eoo pe. Ca ?e Ile3 ea pollxo.
I{,
pooa:.

Ira
3 pa oa3 Iroplla

oa
o yl.}e erta ocTn^e.I B BEl\e uopJ'Iauooi.
Ptr (irPl{).
.ror
crre)oa IrPI{It, }.IaTo eouevo ,(HIt
,[ oro
ap}nrlraec' a e a oo 3 eoe 'It o or .
!

12137. RoNegli.

lo

rL n,

98

oH

PK.a
Pg. 12. a npoca npcpunuu

Jeeapo Ilepe ltoea ,rP (p. 42). o poxo.


e opao; Ipo' riaMe, MoeI ,III{ alro.
ot{IPHlt, po A oe ,I
oeIIP
(oe' o Meo Nra PIl ece pa, ), po
T oe .It ' A NtoeIyIPiI o I{ oeyI ,(HI{ -
oeI PI{I{. T opao, oirpeT eoIra PlIlt' pe
aa coo ot{too oo (rexlaTpqo)eo{ 1I
(oo {eoxla Io.{epaIa). Ta rropa o oeo.
aeo aMol1oT 6ee epeo. <la 'II{' a
('It PIII). oT oec oJrIaa:/,empoct|pulluu'
pairpI.I, . . Te3a PIII{. eoo o06I
peJ; PII E-nouJ||pa3a. Ta1| 1l7 B oo t{ove llt o)r
ao Iloeo lelio' oqei a)l(o' oI PIlI.oeDa3 aa .J PIII{ no..ooo oAP,Ilo|o va H. "e
pye PIt e aaa Iropa o 6e' oopolo

99

w
Pc' 43' Bauoc

o nPoccau npactPunu

u npceuu

ppoe oopI oeo )e ee e (e. ooy aae


oIo ela aot]t ooa eerajl oeoaeIlo
(ae'
EyJIeoI]Io' aaea fupoo.opo)|1. PIII'oeata
pooTop' 3l{o ' I{Irrvoao' aa lle3
rIrolo ea. eelr poo)*ae epo
eoR lrP
PHl. !.oe A oe yeoI. o e op. oa e o.
}roeye .
lnPJ|.u||ae o oepeoo (EaIa pelIa'
fi.opa. o tlocJIeoaello
tleoo,
a o' o
a3Ialoa
cIIe PI{I{ Exlio pelpaT.
poapo
epoaltlle
oel.y
P
psy )I(e or
aoecoBa
pocoai[ ylaoa
clIee eJIo.
&aplro PIII epye pe' o9oN aa oa ao.
ee o eaIlI eI ea llepeo r]ee '
epylo epa oaIy.
o3le oaeo o}te e.'I .Io aop ao.
Ico) IteooI Itea eIo. atloIroI opa.
loc peyae paeelt
eJIo' oJlylaetx
optl3lo rr"
e' eloopIe ro !{e3poa altolt oa3e.
I{eoxoo
IIoM' IIo a Ilocoa
Ml(e oa
pooMy, o&o eI
Ieao mpacfuopmotL
(PIl'\.
PIIE
paJt. oIUIa3e oxo poe ea ea, r.o.
TarrIr - o e.
op o.po]! IraBaJa ,npa 'Lu.
o oeoaeIlo
l{!eoo oeI{I lrPI{ oeoa.
C Te olroM
eIloc {llttloJlot NIoeIJII eJa (p.43).

100
PI{, t{oopoo oie aa ]llre3 ea, aoee pooMa. o aqao -vyeo ea oo3aae poM
Ay.,
oopI e.Ic'I IlaoJw -aalla mpacJl'Lur,. Ta a o
I{oo l{ope MI]oI{io oIIIl, o e (]]a roelr
e IIet{I ae) Iral{a eoll. oe tla
pooa arra a I1o Plt, aeria IIa ajfio ee
.Iae' oopI I{ae e a oorra (. e. 3 + 3:6
ve.
oo). pe aep,{i{ oae elo 0,2. ta o pe oe.
:a TP}]I(,' l+muoo oopo oeNel]ae ool{, Ilaxe.
pooe' eae paIloira e.o. a aI{ol{oa' ooa
r a o P}t, oee o ieIaD l1o e
oaoI{eM eIio ]l ae eoIie a. o )fie
Mi oelr prr6ooe oo ea , aoo Ii
Topo oeeapel] eroe TIIe PI, I{ eva
aIt1lol{oa! pfieelia o PI{, qae pa e.
oIi. oe orro pooa Iae o PI{' ae)+{ae
loI{ yeoax, ce oope Irajla. llaoEe, o
(-4.
oa oo o oI{oo a l{aIaex cmon-|.oao'o
JI|1 A\. oor I{e opyr
oI{ ToJII{o

/s
,AF
'c. 44. nPocca mPaau

t0l
IIi IIoI(aIa' o Ire 6I,ia oi*e r 3aepe. elloBa.
eIIoIia ooee o pooI' Ixoll oa3y opM.
pe pyy oy ey oIo, TeTIrIo eepIly
p1'p (. 44).
Be oIaeIe peII]t oco a ore l,Ie poe.
)yIl peMerr. oqlrarro, qo a e pIII]o oel ea
yxo elo ooox I{Il.
I{r{ Ireoxoa Ire oI{a' a oo oeli ,.ltolo 6ea. o.
o I(I( Too pooa, epo IraaBIa lr eI(a I{a oey
e PIII{, poIae ee' y )r.e a y PI{l{ IraE3lae opa. ooa, ooa aalae tt3poa ao j$e 6eor.. I{&
'{ie PI oi*e IIaa pe, eepa pooa' . .
e pdocoI, IreIoe oli a oIro oeye PIII' a.
BaYJ.|c fuo]Lucoo|i. IoIa Te e!a ooe, ooa Mo)r.e
3aT pro oeyo PIII{ lraa Ire3poa oI e'
o' opoail o oelie PIII{. Tat{ o6pa3o, roeo.
aeIlo aIloIoT epo p],.pe ea e ll
o poo' a opeee oo oeoaeIloro IineoTo

PII{.
Ta opato, p I
IIeolto oeyi

o epeo IloeoaoT
IrPIt IloeoaTeIlo aIloo NIo.

Inucl<uti l.od. Eoao,. A,mulcoao*' T pacpulLu.


II po onop. T p,lu|.a'.op. T pafucn'u. t.oll'oao.
IIo]L1'coa.
il 1. o aoe le!r?
2. {ao poec aaec pape?
3. e a poxo lroge ea?
4. o aoe o.oo?
5. Coo o PI{I{ }.]aye ee eo ''ee?
6. eo oo ooa?
7. TeIoT poeI eta e 3apa IIepIIr? ' IIaoopo' poeca ea ea llo]rxo reelre Irep.
f?
To' o.HK PHK oex exxo x, K eKr,
ooKoK o 0.x oo ' o oo o' oHK oex
oKo eKo|' PHK
B KeKpe,o, o PHK orpx:
' q o / } e , . \ , | p , 1| - e . l o . o 9 e L, l o . o / o . A , o . ] o / 1
ooo 40 e o ,

t02

Pey pHCp

$ 27 p Ke ope
1. ey o o xee ooeooo op (oy6 oo eo?

2. ox o o(o (oo 6e?


. yop3o eoyoeyK?
o aoe eee( o?

5. e opeee( eo oo opr ?
oepo pepeo. eIro, vo 6op xpo*oo, . e. Irop llo.
e IIt, oIro o ex e!ax oI]oooIaIra. ceoae.
I]o' (a iJIeTa ea ooa Iretpoa ro6oe Ioeo
IiaEoo 6ea, oTeoo arloM opa3. It aro, oro
I(oIa Ire poo' al{ }raI{!e o o ari oII
e oeeeI a6o eo, Ireoo![I IIIoeIl ttx

oioeotlo oplaMe' IlIl iioel4 ae Iie e3.


p o a o o p o ' e o . o o p e o A l j e a 1 , 1 x
ae. a, ae' eIa oll lreoxotlo IlTe3poa
pTeIie opoIli' a l{ea I{a _ peT oecee.
ooeta. IoeM ,$e B orro eI{e e rrepro pa3
e e, oM6lI o loTop Mee ee pol.,too?
Tae exar yvIIIe ]IeI JITIa oapo. eop
a o o pol(aoI * oIlo!eoI{le oplairtM' 11 paRpIIIr
a ae pefypyro'
a a orrlr MoMeIr peeI
I{e Mode rr,*aT I.ator'I.o ee, a pyro olre o
}ri ar eol,t o)*e aT JI'I ee peelr.
eeeclo elrIre exalla eryrr rlea eo eve
c|a o|I.po1t,' coa oopol]o xo'| o\1I'1JI, ecI<o]!\<ofI|PlIltpILL z1106' . e. eo' e opa o It}Te PI,
oopa, olo ope' IIee IlopMIiI o p],'e 6eIa. epe
MIl IeExI' alle oeoa' paIoJ|o''<eE fupoJ1,I'ol|Lop
<oo.
IlaJI lloaI{a'
Me)y ooopoM Ir
" epNlea Pl{I{.oepa3l.
pypI
IeIr,I ollepoe pcoa]ae ]raco 'I{, aIa.
|4| otLp&|nopo]|1 (p.45, A). Ec oepaopo ca oo6I 6e'
JI0I1, pfLpop|.|o
Pl{I.olrepata
e orre aa ce PH.
MeII ey eta eIria y orapo. pee l,iopel pe o per. flpeoo}{, o aI.epeIryio
i.e poo lI]teoeeeoJ., oopoe o}rilro 6IT paIe.
o a oee eI.e alr epeo , oopI aooaIl y.
T}To lee oeolra' o I{e eIlye, a a oepaop olo oe.
poa 3aorpoa eeopoM. B 9o ae oI{a t oe ee.

-^_l
_-__-_-l

d"
oexyeea

w
Puc, a5. cmplNfupa

onpo' u npocc 2o paomL

a ,(' IIoIrIeIo el{' ae oeyo pelleopa.


p ox{ oe .pepeop epe oo6lroT yep}i; rra
oepaope (p.45l
), PIII-oJl,'epa 'e aIlae cIre
IlIt, a ooo pooM Ire3p epei{ . o
epeliT
rraae paoa, papriIa oeI{J eea ' o e e.
oopIe xo o oIl.]ea .eleop. Itola e r.loeI
eea apler, peop Iroa o'{e ca
oepaopo}t' eoaeIlo, Te IIoIx or] r i
ellIra eT
pe!paelr! a aI{ pelipT e elo P]t (p. 45, B). A
a Jroa P( ee orpairer ( oaoIro r,iopo) po
<)Il' oIIaMe' I1o ool{a l{oopolo oa 6yeT payillea
e epA4eIra, o Iope pepa e
eerra
rr a ) qIepoarrlx oevJa PIl.
ea!r4 pey lrlr lea eJIa y }'tiprro. elya pa6o]
Io y Iapo' ooeo e e e o ltool(eoIloM oDIaIi.
1 [ . o p a o . , . o ) P . B o . e . . o o j \ a " o 6 . r " e .
I{ Ito-Ilo , oI 6t a{opoaIr leax pa,I
IrIx poooM (Eao' rro oapo III ee peae.
}l oo.e.-do oe{o,. Bo.opx.
eIl
) Jyrpo.sv
poelrl rilree, qexI poliapo; rr I,Ie (oqale'
va' I{oTopD. e 'lIae IIPII' o l{oopIe ooI Dev
p o - p s 6 0 . o } , 1 r - o . ' H . B . l p - , u
" * o , o n , " ' o upao
'o'
oplIrlr3e eoxoMo oIro prrpoa ooIrpoa
elio l{eax pa:irx !te. a rioopa oyee lla
poIre eoIo opraMa IaII1 oot p oo IoMoIro.
olr 1p6Io. a ea E{ee3 irperrire epeIr' a
.ea Mor pll at{e, ape lrepo. oo!{I
J.. ooIM pPeopa. p.oo.Pl
o'o.,
",n "
o epae, Irp e. B peyae l}ao
preTopa fopoIro}r e aI]pyIo , rroopo, epepy.
e IlIe IeIrI' Iret eo arro eIie 4ee o
laaep.
apNe' fopl4ol lloeIr!o pel]air apy
aI l]olerra o Ioo3 JIeax IIII' o po I{ }r
IIIeII oeeeo x eol Irefe.
p}o rolfo' .
]lll' IeeI oeoIlo ee3o, aI'po, oove o.
poa lolea Iolloa aIIaaIiIo eo Iea eII.
Itorreo, oIro1o oll Mea3 pl' eo }e o.
ol,IeIlo poo opa3oal'ix
i*x vex I lloa e
ax. A e yqe' o opII3 eoel{a oo 3 6oe e
200 p o Io 3 II' [0 rroeII lloea e.
oae' oepIt o 120 . reo' o ao oeIlI

pI{oc' ot{.aloe plt 3J^{e rtooplIal paoI eo op.


Iaa eoelia. Ceye aEie e, o 99'9% I{ ex .
oEaoI oJIo oallle 0,170 oee ellooy
.1aIIo liail.olo eoea: eIi ' ooelIo .
paepa' o6ea ee' I.ollttoc l e tlliI aoeIl'
IlIIIIrraEa pea a eapa IIoIoe oe.

zl.|'L. ofupanop. PfupoP.


ofupol+. n|'pt.|fup11'l,L
fr; 1. o aoe oepo?

2. a!Io po lrlpae peeo B eopllo eae eIx|4?


. I{Iioa o opl.olro eIopIIo lIexatr e!t?
4. oo rreo llp,teo oe a,o &ee
5. a ee.lA Moo,1eooMoal{Jve p )I,e
Iyro po ooa paoTI 1 reo?

N,4oxo6o 6 peoo).o l (ep60x' eo x


eax ye,e, oo Kepeoo,
o o e , KeKKeHooK p oeeel yox
o oMoxo oo o ye, e pe
Moxo p eo L]]Ky,
o eKop eeeKo' o ee He B x'
opMe 6eKo, o e o ol eH]eK,e
eo, Kxo eKe oe|]ooopM oeoKo
eeeoop, oepx eeHK' ,oxH e eo
ex, (Kloe' <|loe'o oo oo e
o6 oe.HK.oepx 4 oool,/xoeK'ol
o 2 e, 6 eeKe!ooM 6 oo 6yK
,o HK oHo J]eeoeKxao poK ]000 o|

(pKoeopxea|
e ooe'
Be p eMe oo eoK,e|ooHooH
ol]eoM|'eee opH|IooKo' e
p d B , o . < e - . Y_ . l p o - v , r , F p \ / . ^ e - / . ] o . p a 6 . 4 a a .
l , o M e M 6 p " F o ,B - p . e l t J d o c / . o ] d ' ! o I o o o - o o . r |
oly.}lo-,y|,4Fo-lo,1D|,o)do,a,o.po-l.,lr/o,o-opo

r06
xoM
|,
Xo oHK.
lo
6e'
eo o peeeKeopy
oooI'poMoo op
eK|]IBe
Kpo,
oMe
eoKpoo)<e
oe_ ooxle. o|o
olopylo'e
op.
y y'xHee otro|
eK]po, l]oe
e,
Konrox' p6ooNll.
oop,ooMl,r|'HeKo|e
KeKeo po|xel x],.
i pe.N,4e)
epoK
poT yKpoe
eIe
oe'

Bpyrpe
060eeoHy
o)'
xeeeor
oo
J]e
eoMooJleooo
oM
eo60oooHo
),ee
pe,oL]]ee
He
oMeor,
oeooepxe
peK
o6MeHee,
Kooeo]pe]o
(F]6oM)
M
(o),

eeao
|oolo |p |aI,4V
6.4a|
a'v, e/\l dl-opo epve'o,ro\.
' e fye ery
epeeqeH,
pooopee
oe
oxeeeF]oT,
oo
K>,(
]e<poD
Hoeo
eo'
8e]epeeKe
|6o
e]
o6ee
VeDt]o
o epeeoo
eer_ A. opye
eep're
p oKe
oeKx
eeo oee
l.]ooVeH]M,
6oe
peee'
er
Hoooe
I,lpooee
oxox,
o 06oe
eo6xot
opt]Kx
xo
e.
eeKeK opo
eepopol'
Apooe
ooeK
xe|,lK'
o 0o6]ooe
oeo
aHeo6xoe
Mp|]ee
el,eeoo
o
6oHo
opeKx
oee
e,ooe axepo,ex
ooK|,]oe
yo
oo
6ol.]r
opMo
eMe,B e
poxo
eox o
ooe
oee epyeH
o, leeM
xei,ioeo,

ol.,i|
eMooeHo
o oo
eo'
B)He
oeoM,oo
o ex Ke( e
e
o, )'.rept!x
K oee)'e
e6e'oMo
ooeo
oKo,
or|o
eyrryp6eK,KoeH oeoeHo
eoeYoo
HK, e
opao pyKpeooo e,
oKHK, KooMoot]
_ po.re.v-|a 1or, ro/p|oJre,4|o.o-eb.ol
F<p,]"
lr/,,Io
o6eK,PHK| p(y yo) o'e pool.,i
oo
MHooo
eK,ooeH]|.
opMpoe
]oK
epe.
K)(oee oeroeo,ooeoe
pooopeeey
eeKo
oi,],
o 16eee
e eo6|xexMo,
lox
|oo
eoo
oo6 eKe


;:\llt!$tiilitt

Ho
Pa oxe e |Bnya
paBe
opaHMoB
' I I{aee:

ual uul
rcapa3'oxra|nc'rpa1JLul|1'L
opza3I|o:
|cJLInrca;
rcarcuunocoau dJLuI|Lc
u npoucoun
rca.opa'upn'?QJ|nLL

onoaonopeue:

alc pa1 u alnc 1apoobI'|,

a3t11o:)!cu
oao u3 axlc,x|u cot|cm 1ltuL op,au?
J|'o. E paxo'ru coco.!L c '!L!L cgca
uclJllo
eu. ToJLrco paxo?ru'
m. . ocflpou1aI7u c |Lodo
Lt' nooJlm copam
cf,|t uaIt Iir\puil'
zpuo'
p ac muil''tuoml!L .
(:I|ocoI pa -11-o1t||u pa1JLuI7L opeaulJ||o J|No2|L
cuJ|I^o
u
omiluImc'L pz om dpza, o oc1'o J|Ioo?o muIL pa\]Ll|o1l.l|u'1 JL7!um 0I1u 1|'1mu.
,JL1|u |JLmo, rLpoj|L, poucodum
moIo fupu pa311o.
J]I+uu opzau.ILo' al. mo npoucoaum
oot|o\JLmoL c
ampuir
u npocmtrulux.
cm
Pa\umu
J|tl1o2ol|.moI1o
?o op2au3t1 u o0ot!.aul!m-ox
|.Imu ||,]Im c'L
JauJLJLuapa| I|Imo|
aJL|Lui. EpoJ|t mo? o, npoao.ntumIol:m 1ltu311u' l|L11o2o|.Jlmoo?o op2I7u3.]|'(' npLluam pJ|L
Jlcu1u oJLI!|ucma cocma,'Lll)u
zo |JLmo|.. IIo|ILo no.
mu c 1lJLmrcu Jwl7ozolnmoI1| cacm aon'| d'utc,
I|oL 1Il|'m 2u6 u |tJI|fL|u.I.I flmcufuo an-u
JLmo l7oodu]Lo npu paII,'L opzu\Ila,
oz1a tto
occmaout|
nopNa1!L opzal!L u mrcau.

$ 28 Xet eK
1. e o oe o o?
2. l o |?

}Itrrer, lrrr lreo.Ir, {r. olao


eoo Teop, oI{I]oee o1 I{eoI oxo oIo ee eIy.
e. eeEo, o oaero o.
e' aeo
Illa eoli epe eJIee poo voee leelleolo
aepaa' . e. II(. Irar rra &ryto vx ltoIx Ieo Ee xa opl{ l lolo arrlrolo a aop .elro. aIre !e o
o o t P 0 ) 1 { 3 I o o . 6 0 o o I l o e e .
*Ix a6oelr elo opaa. 1ItIr reI o oea ee
o,1c poeP IIeJe aepo }r,le o ee o6.jc,
oo eeI,I' I{a o eelle' JIII Ie oJ'.ra a3arre
1.1.,fuoI1o2o' |1n|1u?l.I+ILo.o' ul1fua, B aee4e oto a e.

HOe
PMHox|,]
eopHo

9..........-

a pa' ol}elle aI( oao' oI yIIeIro IoIl


Bo ytrrIr oplalIe (oT oec aIae 0up|1u
poI|oil I|jI9I\LI),3ae oa Ioe o rrr. eee oIIeeelilloo pee. Io eue oooo ey. oy oe
ooIro
Ao1o. tpoer a:{ep]I ee e
e
.

A
eo
.ooao)l{. Aea. pe. e oepae

j
e

' flo.
p. \4eo6A oa Doo e .. Aa lloe
qo
Iio'
e! llooeoIloo oplarra IIe o eJIIr e.
r . o P e o ' L ' a e e . 6 . o \ 4 e . - 6 I e V e p .
. oo I{e oo oTo, rro II1( e o p }{ ooe
! .P D.oope pso oo y. )o p o
trey 0o6I eo' oopre ylo JIeIl: oa )ae.
' ee opaoI lleMdpaI pa3pIIo, Io a opao, o6
qs }Io)tto o Ilooa optlI{o. Taa (Ilporpapoo o oeo
a' eo.llla Mp a3l ononmo'o'|.
(poj{el{' o alloo a oxo MIIoeo IroMaIlI
I(eollI Io. paItI ,1o oplao eoI I
o!oo 20 ir, y op .
aae paoe pe: y aep
Tre
ool{eoIllx oplal{o
10
20
.
I{e
o
o
er
a pair aI4x eo pa3 ec oe aola aelI lTo.
Ie aeo . I{alpep. p3y ooce poe.
It lrepotlI oIl
e ao: 80% oooo o3a op.
pe eIio oa. oao 6oI,Itlo Il x eolt Io e.
pe ooo eeIo' a 1I o}*l Ire e o
eeceo p )loIlofo o caoe.
oItoe:loI l(aoo eooo lla eoaer
I(Iae e oIooy
c'I umoft.1l+|.u|i
u|.JL' oaopii
e ecy ee'r ao ee!e. Itpoe oo, j{3Ee
Ir o tll{le l{opoe epol oo' I{o e.
loe o opJ\40. IIo.A {o.o 3 ,{
eptIoo ea oJla epeIl 60 oIlolr y' o
I{ alloo.
oIooa e 1 eeE o1la aBae uepata'
oa cocao ex epoo.
tlpa7.,
Iraoee oo)ltea
p|L'IfuIfuuc|cu' fupuod (e)
a epar. o o]*e poo)ac pai{I o JIeoIt
o 2_ o eI{oJII{x o. o epo eye cp3,*{e a e.
IeIoir eeeM' o peM eo ela pae, I(aa
I{epIIo eea JI oeIoeo oelr.I{I{.

110
Cuttnuu
npuoo (S), ooI oIo 6_10 '
IIoae e. oee III{, eI.o, eoxox
opoa.
II xpo}loco' a a.e yeeEe lollea PI{. oIy oo e.
poa Ia}Ia poocoa
'e oo l7Bx |4l\11T|||1I xpo,I.1d. .oeI] p r pol,t o6a epoe. o,t ) e.
o alraloc rpojl.
ocmcul1lt.lnuclcui
p1'od (G2) aryae oe yoe
pooo. olr 2_5 ; a o pe rraallae eI]I

peoeIo ota epIo eIi popoer, oopIe


o.'ec]r opaio epeelro ee. eep eIa o,e rr.
c}Ia oy.
're .Ie ee ! 0610 ooo ee eIi' p.
IvlopM oe yoeIr .1t' pe3ae ooolo celte.
o epoe opay cetle xpolll.
oee MoeI 'It Ir3IaIo Ta\.xe pefuJ'ulcau|i
'1JI pafu ]Lulcaui'
Bo BDe.'Ipearr qa lIoJIeII (aepIro'
] paeTae lra e oolo eII.IroIo eDeIIa
(pr. 46). pe o oae
Io\r ooo*
*"*.
"uo,.ii
oel{aprrIII aol ooalt:
eI{IltIo _ .
llIlol
lyatlo
otI{oll.
aee I a'{o Iyeoy
pa3oIIIeIIIx e It epe
III.Ioepa oaae
Idoeeapl{I eM llyeoT. o6ao, opaIo
e
J,oeIrIe oer {HIt, oa Iiao 3 rooI o
oa eorla (Maepo'
oe oIIa ooIleDoa.
(6oep}) eo. e lqoje H oo e.
(Pae'

n peIIJIa pa clo IEIo oe III


I{eo3o)l.o. Joo pea
aIlaec ay eI.o
eax oer ,{HIt; p o I-reyro eoo ooI
pIeTo noeIie' I1T, ooIe p oIo epeo ra.
Iol ei{Io }. lloey.

p0n'uauu tHE

P M o x

}Itutl1I1l+Li Irl.JL ',nrcu. MulfuotfLu|.uli


ulcn.
||Puo a.
II PutLt||,||uI.ui
fuotL,l.o 3. Ilfli1pa1a.
CLlnlfuulculi fupuoo. I ofncuflIn|fuu ct.u|i l|paoa.
B 1. o aoe ao?o?
2. Io a3aMoe?
3. Iae poe poxo ee epay?
4. ao epo Irepal polroIr pea ,I{I?
.
Beo
pooo6|o] oX] , yeMlr,ioyKo

HXoooe'o eo6o
oMep
oMoMereo,
ye,o 06oeMe.
o pr npoo KKo,
po|
o ]86 eM peoxroeopoM
o oo,
|e
rep06px,o ae
6oeepo
epe'
pe
a MeKearK'oopeox|.]o
poeedoeK
o\p(|o.]elrv',llpr,4e.v,oFd..j,'poool./o\i(o,e.,lIo.

e,soma

eo),

Ao
s 29 Mo.
1. eK o _ eo eo_ e
2. xpcee eoee?
Mul|.o3 _ To lpoe elvloo eelr oae IeoI{ po. peJae olopoo eeI] Vaep- aaa .
ae' a aeI aoMeplro aIpeee e)*y oeIt Ie.
a. o e oIloIi Itooo ee! Jleor}.Iapo. poo)teJIIIo o3a o1II eo oae 30_60 ,
a paeIl _ 2_ . o Itae e oea _
l1 3)'
lleerde o7JIa3NI (,no
I\ene $tpa (rapuot.u*t)'1
rr{nToa. ot oaeIo a ee oceoaeIe
3Ii poaB, eaa, eaa3 oa . 47).
oa. e oxo JI,a Ij MI.poo xopo.
ItIo EI ylo pyrel{e xpoMoo. 3aIeIlo' o la}a xooco.
a oo x xpo!aI]I' oeIrge oJra epo}repI.
pII eIo. apr elrpoe pao oIoa i{eI.
IIaa.I o6paoB1BaT ptno
o Ex tpopy6o1l
oxoIe

oooapapae(c. p. 4?)'
aI|u. '{ep:a

112

APo

'ft-^ti
oee e

Pee xpoa
xo)ee o'
a o o e

opaaxpoMo

opaoae peee.
e,opoepo.
o] oppoa| a
ooa

eene
epeei
ee,ooae
,.

oo

eeeol
oaoeox

y oafl
ae e

KAPo

06poee.
lloep0o

P'.47. a]I um6a


Me po}tooMI poalafi a opaoM, o e
poel lrxo oIto aoa Iie. oae aI{ aI.
Ba.ea
"v-maL IJLImJ|' cocTo pooo. I{ epeTella ee o epoo lll{pero It
elrpoMepe j*o
oocoMl (. . .{7).
A' I{}Ila.fixoMooa pooJro aee. a r e!']IrrIe oar' oore po It pooiloo)Illlt
IIo.
aM e (. p. 47). aIiM opaoM' 3a e elrql'o
oep.
Irx xpoMa IIoIo I{JIe oala
oaoI fee.
e NIae: alto )e, ao 6I r1eI{eo a-IIa xlota.
Teo' oepe oooI epajI3 lloloo eI{
rro oIriIr aI{I{I{II. IaIrae Je e

Poxr eeopHM

l]

!o. opplo
eIe o6o0I{ 11priI. IIII epeea e.
e p . o ( t 1 .p . 4 7 ) .
Ia To apolIe3 &allqae' Ir Iraaec ltole. p
o14 )I(I{oIl l{eo Jao-o ojoo oIIae ep.
'rIa. oa rJ:IyJIec o ex op' olta e oxoIr paee
}'x oqepllx eo (c. pc. 4?). B opaoa epe} a'.
rrIo po Ipa pylp lloIieee. PaeIe lietI e o.
eIr I{ oao, aI{ a MeIo )eI l{eoq}'Io cI{.
.B x odpaec rlypeoajr epelopoa.
C lroea paeeI oepx ToI{ a){a It rae
epay llooro &eoqoto l.
uoJLo?ulo
?au
J|'ulfuoa 1I{Jtae opooc.
e I{JIeo olleello
aeeo o]rlraoo leeeo
oM6e. To oeeae. e' o I peJrI{af 1I oEa a oat{oIx aopa poMoo' IioopIe poe oa
paIloMepo papeero o oe IJIea. Mo eoo
tlopatloo pa3 poa }olol{JleoIrolo opl.aa. o j{e
Jle,fl ooe oeo af,el] lloe}flelr eoJlo.o paAnr[o. f]po JIee JIeo' '1'I aIu,fuo' ceae. oo'
eI{o peo. ao3 po aIIae err e ]rtx
peaIeIlIx MeIr. p o e oeeae ao.
epoe papeeeIe 'I e}* }.l" oepM ea'
a&
a p ao3e xpoocoI e oaylo. ola p aoe I]e
olrxo ol{ea. o ]Iae oate epa e.
Ia. E ){{e eelte fiona]]iv1I e.a& poolllo'
o etll{a e.
poIlo'
o oe oeIrIre let{ eIolloeEIll.
AlI]r.
o ao cpeae oMIIaIox IiI{x, a ae ea o..

Itapaol4a*. umoftu.

Bp,nflo al|u!.. A)||ulfuo'.

B 1. e o oae o aoa?
2. Ia9a3l IeIo oee oa?
3. B IrIo a3y Io3aopaye epeeo ee?
4' aooooIeI.oe 3lraerreota?
pxox|xep.
|]ooxe
oMo J]x
eoeo,ffl]pMep,tpo|Lr]
oooMpoo|e
| ' q . @o v / ' \ ' e - l , ] ) o . ] p v . e \ 4 6 | / p o \ d

.d 80 v,a|

114

1, x ypox o?
2. o 6oppoo(o |e
oA|?

Mio|
o oco6I ee e' IIp]I l{oTopoli .to xpoo
ol[ oepx l{ea allo IaorrI. o eoMo
oarrerr ooIla a pooo ooo4 palote.
pepa pa\Iolllf oee ooix eo y eoea.
a}i{o ee elolo ea floI aop xooo
(2n) oae 46: 23 o a 23 o eD. oI eoeei{ oD

^^

oaoepnpe
ooo
pco'
eeKpexoo,
oe oor|
po|]

oaoe Mee
oee e.
oM' axx.

oaoe0o, e.
ano
o
oelxoo

ea||

Poxee
ooo
oee o.
p|x
oKo
Pl'

48. 3L a

Peee po
eMeee K o'

oa o|e.
x eM ep,
eee oi

P r H o+ e H y o e

a3 oIlae }Ioe oooopell' . e. Il 'Iee


ep, oe}r.ae23 xpoIoo!, I. Ilepaooa oa, I{e o.
ep.
ep)fiIeo 23 poocoMI. oe1ronooope.'I roe
o erie eo eoea
oc&Eae.oeI
e(rleoeeolo eao llaop poMool,I:23 + 23:46.
Ceoseo.p Dooi.e"eo paoooBe.
oxoI![ooI eeII !eol.' l{oopoll oep ea
e aoq s6op povoo.a'{o !e. so e oo.
olo ir oIro oIro (2n) eI o6paylo.eTIpeIIIore
(1D)' o]I,rlraslre eoa.
llleaEr eoBa. Meo eae oo a eyx oIro

t L pI. ee lelIeeoo l1aeIlaJla ir oIaI, IIee


roopIMlr peI{a. poxollT oIto o pat (p. 48). eI.
eeca' eooIe oox ee eoa! alaa
o e eaI I, p o epaa II paTelr oTT
eT.
Bo pe eolo ee eoa oloaiv el{ paxo o.
oolltIe xpoooMI' I(a}ra roop oco yx xpo'
(p. 48): eoela
23 ooy oro 23 po. po.
xpooo' . e. {a xooo
a ] flolrxo l|ol1z@ll
ottD IoooIIIy ce6e )r e
lre. o pe olo o.
a M e y o o o \ 4 p P l { o p o o o a , 4 r ! 1 o ' e p o o
oe eI-II aca. o elle otIo l]aae
poc ul|z o pa (p]jc. 49,).
3ae pr rooorIlIx pooo Icpaalo oate'
oa3 eaa3ylo ac]ly. B alra, ee a Meaao,
I. oooo)*tlli oa e pao roMoolllIe xo

3
Ko p| xo.
23oo.

oeeeareo xooo epee


x p o 2 3 , o e K oc oeK, eep o
po|2 3 oep
opa
o.oM
a e e p e D ,
oeeNo

c.49, a tpocu?oepa: u a' B u


apL amu||t 2a:
1' 2,3' 4 _ 'pomuo ,ol'Nono,u rpooco

I6

aa2
}IooMI' a}fia ]r i{oopD. oo yx xpoMaT. oce noa.
31I' p3JLm@n npozo oJLI|'L ]|Ltl'o?a'opa?gm
d zan
noudL nmu'
1ta l(oopix oo'riae eel{. Topoe
eee peae oo o o Ioae e oo.
ero alr: epat II (et poea oe I()'
poa8y II, Meaa II, atlaey ]I eoay lI.
ey''Iae eoa o1ro oo liel{ (2z) o6pec
qeTIpe la]oIx (1n ).
oe ]*.oe aerre Me l(orrloep. olr eae lee.
qeIoe paEoopa3e oJIoI eo' I{a ee oo
Iroea opaIo xoMooI' rreye eIrI oa' aeplr. Ta.
I oDa3o. Meo e,l oIioe l{oaBo Meo.

Mno7. Eo'to"I'u. Epoufuaop.


l

1. B e o.Ie eoa o 'loa?


2. Iaoo ooeoe aee eoa?
3. B Io J AoJaoo o.oe:

B* p poroepe poI{I,Ioe eIrIrIM]{aa


oMooIlIpoo.o4. os. 6oe Jt]aee \4o}{e
e o ee.

op pa3o)eopo.
}1l eooepoee
,|.Ko po) e
peellr ?
2' e'(l (ye 06l po)e?

_ o eoee oo }ltrIx opa3o' ]]aIo


Pa')l|o1!tu
Ioee ooo polro ooIrix ee ooe oefo
]ra. alo aMlro,{elrIo poo
eolleIla ea Ioioe j{oo a. B oee paMo)fie oIT o3(a
aepaa' ele a o.
IrIlaJIIrIe oIra[ Ieeeolo
o oee liaecelllll
iree oplIi3e. TaM o6.
pa3oM, o}lae lelreIoe pa:}Eoopae ooe peea ooo
B , ' l a F , 1 o l o H o | ! 1 e o e e o
a.

PMoxHe .yrr
peoMo
_ IroolIoe oe eoIlll
Pee
}lIlll a
eMe.
eiooe 3r'o!eEe. peIe opo a3rie lla.
Ir aIee e ooe pa3rro)rde. ot{o aIoae eeh oojot|oo opll\4 (. oo fleoJltx l{eto
}IIoeoIlolo
oata) opai]oal1 oepx ooe. aI
a opIa a3o)riel{ peae poapo' pae, rpro
poeI[x' aioae oa y eoop o ioI.
B eooo p3lto?IetIl. ar"oTpl,tlt ooIe ] eo.
oIo aMo}Ite.
PMoxee eeHe, oliapo epe eerre eIlea
ojea poooa xaeT' ey }. oeplrrrMrr xoooal[ oIlae epeopoI{a ei{ en aoe.
oe ooeo.rIe oopoir (apep' aoMolraa, .
JeIa eelra) oetlle (ae6) ec oo, opa3y e
e]l.
PMoxe o CnopL _ o e]lpoJ]t{e aol{.
Irre !r po paelr (Ire Ia o op4 ee!), y
}rre pa}o)fle. paeel. po Ix eIr
opI opa}.I e oa' y II pacerr
peae
eosa.
eIx pae oI noep yll paeel]., Ilo .
eoo', I1o a ocpoeei{.
BeeIoe poxee, peTaellllIe ire oo6I eI1ooo
MoEeI{ oeIo Te, o oI oplall o ex x
JI]{a x paae !r otloii e]r ooeoIlolo JlIl ooe.
oIloo oe. oaIo oe aTo Ip eooM paBMlo)*elr
llolol{eo
oplalrrrMo IIooA4o aae I].III po.
eI{ eolt. Tfio oco 6eoolo paIlo]*e aa .le.
z t7amuI|t,L '. P a\a eI{oo o e.eaoo paIloj*e.
. epI 3 x - pa,l|o^IlLu pacmux
acm,J|Lu |rrLa
muL
op.ao (aT oea, rrepeolt e6' vepeo op)
|J1'\cfuuaJL1|Lj||u uoouJ|Ifu|1uJwu ILo2o (\<opge974l,Jlaxo
lra' eE).
po eIeaI{IIoo paMo}re
pazJaflmau'
poec, oI{oaIiII lra erelrepI{. Ta, aep, pal.l,Ie ea
o}reoo {ep ae rra-o eo o06. oao eye ]r-rra,
o l1pporrix yo pa.lIea
Tpeae peo' a.
o IloloeItl.oIx qepe! Ieclleix lpo! eoopIx oopoe (oIrpa).

117

I8

TpeIr eeaoo aIrRe '


noloau.
B Io
ae pa eo& oero oo IraI{IIae oaoallo e.
' aa aaJIo oepe oolr' oopa lrel{ooo pe pal,.
ae lt a lIaepoo oplrra' a tae oee o eo
(peooIra a) oplrpe ooll lvIiolx oco6e (!o.
pJIoIe ol]tl]).
Baee eooo
eooe pattlo)ee o.
atEofiteEn.
3oe Ipo e''Ia elrrro ooe aIIoIo a 6a.
IoplIIIIx yox. I{o Ir ao ooe paIlole Be o.
o*I IoT IeI{oII' IIeII oeo.
eoaeo,
plr eoo paIlo.ell
ecli
lre poxo
eeII eEeeoo oopa3, Iioooe ol.o 6r oraa orr
oeIM plr rreoxoIrMo Ioo l{ 3MeIIIII o.
M oa. o o p.{Ire oaIoee olco ,*I
opall3o eporreIIr IIooIlo pailIa
IIooIM
Ive.

Bcfuot.o pa6l1o2trI1u. Bz,nanuIo pa3l1o'|cl1w'


8i 1. Ioe paolre].eaae 6eoI?
2. Itae I 6ecooo aIioJe.pa3a?
3. ItI{oooo.reoe aee 6ecl1ooopaI{oi{et{ir?
Bpee loo6 6eooo paoxeHi ]e L]loro, |J.Joa
IVq B11-|BP--" v-"|v \4ocl'l, o.| o,v.q | |pa '"',||'J ],p.a
. o l r /L o e p . o e J e . o < ' a - . / o | o l p | | .o A ' , L , 4o p , y e . L v o .

oo|eoKo,
0o6 o eeoo
oeopMoe|1o6p!1a.
,], eaoU](po)xoH|xopeooo.
,^7, l o op { ]e,,1(,4o
i,4e, ( .o.o-eo,
,4.
e ]ooey
oto6, Koeeepol,]opee'Mep,
y oeHoe,K ol.,ipo
xe ooopoeooe|
eo eoe B o eo'oL]J
eye
o6roo
o| ' oo|opeFq,
o.o'ope-,poLl, .-o"|i,I o I or -e o|-e o-,.
|v

-,4l|

, )e6|

a Fd 4 }oo}o .,e

/,} a-,1(.-a

.]po(o

oMoo
6pooo,
yro po\|o
|l],.r
oHKoxMe'o6o
oooo,ro.
6oeepaeK
poxeMooexeoe peeooo y 250
06 x oo' Ho Hopeeeoppoeopo e.
o o j]yet]Koop]|,
Meeoe ajv a

PH,rH HyHo
pe

119

H}pe
op.Koo
eBx6o
po
|
'
t
H epo,pot]]

Te(oaM)(p.5).
a 6oe o.
yo Ke loo
Ko oo ooo 9 M,
xe e o| , epoo,
oxl.]o]o|pe
pyp
eN4
])'.e,
o|]oo e
o
o' xeL]J
yx epx-pK.
o I xoM ee.
p, xe oo
oe
oxo22 e6eK
oppooepe6oe
epeo6,o t]
eo-oo,p
eopo
Kpeeoot]ol
o peMMl.
oo o6eoHeox.
l.]Hoo6px poLro
loopo e,oo oo|e
Me' 6 oeHeHpoe
l]o|oy ol]M
ooo,oKoK
. Plc, 5o. u'||u aL
po!]]6|opo, eo po
|l}.reM,
e eo (' o6,ao|o
eM
0 y,KKxe Moo
Ko6Ko?Bo'oli
eoKpt]J
ooeoF]aa
poKxe, o6o
oeoooopeH,
aoooleoeeKoM
op.oHo
po6 oo6pee, o |.]o
6Ie Mo pep
o.
oeooopdoope6ea,K pe oee,e o' He
6xeo6oM|M
oM ne
M eeM'
]oe
oLUeo6po poe ee pe]]e
op, el
prypoeM,
opHo.

20

opI paHo) op.!to.

ooo po)ee

1' peyeo oooo p)eepe 6eno2. pepep opo,oopepoxG o(oo6o|e'


oot ooo a3lrloE{elllt. flp ooo ato)r.elt oo
$llolo
e}'Ioero oloeIl oIlIo pe3ae cIl
?d"rn. 6e eo
} .otl,1poal{Il ao o
ireI opMllpIoc
eaIlIx
opalrax y){cl.x
}lIill
ooe. lroolec
I oJtoolo poelr IiJltoae
oeell leaeeo t{opAaa poe ooe, a.
roe eM eae
eeqeoe
a3oopae ooNI&
elo j*oIo.
o.oy,
Iloplre oee perre o6ooIe,*oIe
2P]||dpoan'L,
al{e I{ l Ie1llooj1oIe' IIoe oa.
Ie ep' el{oopIe oIo. I{o xoe olt peoa.
aTpa?aJLorLo,.LL uaL.
floell ;r.e el{ooIe lepMapoIe opa o x
op? pIeo o6oeoo oolllo aoollJlooope.
qepe
o oe aj{o, Iraprrep' I{p paex
ee' oopIe oIlro pealo opaIe xoa IIo oo.
epoo BpeT oJIooo apIepa Irirx l"a. oao, ec
e a& o]vlo{T, lepl4apoIro rraae !r epepe.
IIoe ooooee' . e. 'IaIo laer x alrx ocoe.
ooo poe o3r oe aIro. Io poeIIIe opM lra.
roIo y 6aep poceix.
I{ap\aep, Eyto.y.
B xo e
eIi ooo poec o}r IIaBaEe tolor,r,.
e Irytop fica o6eal p yo a.rlir Ie.
I{lleoto aeplla. fIp o oe Iryo rrpopea oe
coc&' oeIe l)la,I eIox
ox opy.
r*e pI. oao co oo6e plr o}' e yeael o
ooM-o oIo
yop IIaIaIo oJlol poeor{'
a e al}ileeM.
eoopI oneollllIx
optI]*o aIoaeT pao.
lloc ooBolo poea' ooIo aIBa.| $oaJ.'.u|i.
Ip| ||o| eIe I{eI(ll.opaII1Ii peaalo. eore pI
o pa aMeTI aI, opa o. Irairoee peI. op.
Iao oe oto oIl aMe; e a3' )Ie].

aa1g a|^.v./

t,//

' 6./|l op'rtv

l{ olt toc. il {Ii]IM. Talro l1oooo paMIlo]fiell]l IIaIaeT uoza]Lu. oIlao poee oIo I1oI,I
aJII]te o
tI{ lae (eeo)
o vx
l'lepaoJool. B aToLree pJ.4 I{je,f
osJ;efo
o[la )o _ IpIIre ]r l{eo].r]rI{Ie'a IIe}Iaoo]rI
oe aJll ll ooI eperaT. Tl{o l1oJooo DaBI]oe.
I t { p o o p o \ 4 o p e a a 0 | a 1 B a P 1 m D o .
!|!u.

.ee!{rr. r*orx ee opy j$eIx


- u]Iufia. o1ro ee
ooIx ]*e.3ax
o o.

Ie! olloIlTeo IipIIIIe '


op}ae oIIJIa3Me a
aeJlIlI e Ire {ea. pa! elreo, oIro
IlI{' ao ale aaEIe PIlIt, oopIx aI,IcaIr Tp.
p p ai*eInx eo elo aolra. ee
{rro
llx opaeI a eI{oo o' l]9i,Io o tloe
r,rxapaea apee )ea ee. IIaplp, y ]vloo
]l naea ,er'Io paeell o Ite parroeplro' po axo.
ll epe' a 4a ea
xaa. elioopI pI, , peI'
.eayx
x[ertax
'{reJ'Ia ee orie
Ilolo' l{ lloaxla po}I li rra oIr loIoo IJeI{'
Caa re ea y x )lltloix o)*e I oe ItDvrro.
, 1 a s p e ' { o ' l y L j L A | , 1 4 . , " , , , 1 5 ; P D . o .
0.2 rv. }.'{ ott jl}.e.d n"
u 6y.
"A 0.l
"oo..'.u'.
3apoIlrl o)e Ta olo 3a eT la p too oIa
epo3olr. }rioIlIx epaoolII op vr*r.
tlx IooI J{teeax
cr.Ill1utcd. 6oJIItIlla eoaIo.
x' o JIe eoe' eenl{ paIlooeliI oooM l
IlIIll pIoIro eIi _ oloEe. x{oIoa IoIre Do
' J o o . r n o o o o J lo a ' ' . ' { a q 6 s I o
.vo,l.
"
a Iloep$ae oe l-r3a., el o ex ee' eMepaTra
33 4.C. Taa TeMIepa}'pa .e o3aeI voen,
o3pra IropM-rIIli epaooo.
oro epMao3oI
oqe Mee lie. IlaIpMe, Ira
Ioo Ilepaooa eoela elo 4,5
5,5 Mlixl. o cooIr o.
oIill' ooa o oIloIo aa o IoIM oo
xooo; iIIe, oToo Iraxo pIrTa' xoa o poeI] Tpol' oxolp; xoa' opaoalrolo to.
}oa
Ir oeeaIoelo
IIo)rtoT e.o eDaooa.
epeP .1 oo oep\loJo rror. ,i3ve-,i

122
l{oIIeI! or+lIr! Ira}Bae|\rIitapoc||oi|' B e aaae ooi
epelrT' ooI eo).o aoelr oooIi eIe'
6e eIo eoMo}lo o.1oooeEe.

I aIfuL. p J'.opoaumL. Itoeau.


u1|u1.u. c I' eI.uu.
]. B e o"1"o|

Ito|Lu .

0 1 } . o l ,' ?

2. oppT ee?
3. . efo IraaooMa Ilellaooa?
,]0
e K e KK e e o
a M e M e e e po K o o M , x e o
o 2 ,

$ 33 PaeooIxeo
1. ee p e|?
2. o oD xDoo(o e?

aleIelre3. poe oppoa ooIx eo


oaeT
, },| J
o v o e , 1 o ,
oozI1oIN, a el[aooo _ c|Lp]|Nolno?I13o'I. e,{ .
M lpoea ftoo oeIo (pc. 51)' lix re eea aa
3Ia a?ot| pa3i]tou,
Bo
e o ai e
Mlrolopao M.
o3o' opa ol Irao xpooo px. T o6pa.
o1 ee. oeTo aNIe' aMo MeoTax ( oM qe e"{oea) o poe e oea a-

Irrr ooo peo o loo apo. A o aolt


MeoaRrIx eptlllIe ooie e e ol{o epo
plrpotiorc pa oa o aIIe ooolo opeaf'.opIr
opa aa ra1teolea _ aa pocma. B o,|o.| fiepo 6Ie
ep]4aooI ljierte eBan] paeax' Ilocxo
peIa I]It, acalo eea, eo6xore fior1eio.
rIl ee.

Tpeio a aIeoled
ea aalo aotL co.
t.
?pau. o pe o
a e IaMe e.
'I eool(' pe3ya- ree
ooree
e oopoo l{a,*olji
ll
|l
oo I{eIiIr oJI}r{ae.
c 4IaoIx.
6i)
l
l.
i)
ooeEo eo.
X||,.
Ieea ooeeta. p o.
/1
paoa cepaooo
r >r
1 11 r.
6i6i
|
16;l6i)
a?a eIpex oe.
,.
'.
|
| ,.,.
llx eo oIloefiIa

6n 6n

trooa oooopi-I .
ee. A o p]r o3peaI{ eeol eo.
eI{o eel{e poee
e: oIlaa paI'pe.
e*( orrp
ee
Ir ea IIepaIroe]ro.
p 9oll o!o oa o6.
paoaItIx eIpex e.
o ao
}lIIeoot{o eer.o, a ]r
oI{e oeplle Ie
ppaa. Ta a.
Baeli[Ie dfu pauIn]LI+L
mJLa
c I'II{I{i
opEial{e eIIl

ee (p.51)'

l*"

| 6il " ,

6n6n /
YY

\ 6\6,

YY

c Jl"1 ].;)
L^

/1

Q
Q].""" 1[ai*
\-l/\ / \ r*"
la,

99 P9J

\\\\
! \ I \
eoro
^ .\r/ /.-\
,
'

(")

r'-, r V

\ eer

\'-/
Pgc. 1. $

a ,amoza

Ioa

ltoopIe ae pp}'IrrIo. cI oaoa.

II llapaeIilx
ee 3a(Ioae eIIIe Iioa
pex, oo6Ix I. oooToptlll eeo.
yae
pea eea
ee oaoql{oe !{oeco IIaIlIx .
e.
epaoleee eIo e oIl' 3aIo'e ay _
Ee cyIro aIoae o' o y epe.
a3 optupoau.
ooo ol{IlliIo 'e'Iee
]rooe,
aoc
tlt., olr o6palo o)Iloc.
IIeop a o o }eiro oe 3aII&e oqe 6ooe oP.o eeo,{. .opea}o }t lII eroe. 6 oe.
po' rola ea oo6a eTopo]eIo' oolr.jaeIro op.

aga 2
pe oI.oJIo 400 t{o. A epMaooo eqelre .lI
opla3e I]tl opeae oe l{oo - o 1010.
ee
I(aI I ) loop'
oolelre3 e eoIi aae
a gMIrolrIrix a, Moe poj$eE! ee oplae
yJ{eee oI lraop x eo. ot{ xa .
I,iax llooe ooIlll o o oooo opeal]I{' a .
e o ece opoo e)te}elll{o Io po eo.
o po]o. a' MIIIIo o ojtlAtr o( poo
ilIla aI{IIa.
oooopeIr. e Ixoo ee
e epoe eee eo3al a opoe eJIeI'e oxoIrT o eaa3I.
aarrae ollo oo IIoe oooope'
e oo po|4xo.
oelr eelrlr ooIe I{Ii oo6elro .IyIreIr Ir e.
c par]g eIlt Iopo: paa' x{eIrx ee
(aRolo, apoI{I' I . .). oa p6a, I]e IaI.
a 3iIeTI{lx 3eeElr opIaIrM' llole IIpe I aqe.
I Iopej{e !ae. ooeo oIaI eaoplrIe o3e.
Be err aIrs oppo
eneo.
ee apoe' x 3aIIa e Mo}l IIoIIoIl eee lIi.
ooMy.
ia)I ope)a1N oe Ila ee .
eoo oB,e
olohil y o.
oa.

I anozl|?.

oozILd. CLrpanozlL.

IIa|Lp6uI1.JLl1L

ts l. fe o!py ooIe y )rro?


2. o eo, a pao' 3a pa3ep eeo?
3. Ila ae a3I opaee eoelle3?
4. tao ooeo oe oc\1oo?
5. Ioa e tIialrae llo II o3peIrIrer.e?
6. o aoe aplreIe ea? B e I x o6ao.
litr?
?. o o,*!Tlrap}'IilllT opaJIIIrpoe laeolerre?
eeK
eooepMoo|,
op)K
o' o oloooe
6apo.
e eMeoxK'o XV||l' ]
pnoee
,o eH Mox6 eK
| F |l o 6 | | J l U . / l , 4 . A V a , | \ l o , - o I e v o J o o - , ] o o , o p / | . r l | l , 1
lr,ioK.ooM p oo poxoo'

P i e e H . o e .

$ 34 oooope
1' y )o|peep}Doe
ooroee?
2. a p6eoeooope
e?
. o ep(e?
oooopee
eo IlI. poe . rle oytl IIaa.
aIre ollJLoao,fuope...
eyae oooope xpoooMr eeI ep}ao3oa oaialoT oo p, oae
au.oli.d - ItepBa E"JIea Ilooo oIaa.
o ecy poxorre oIoooperr. paJIaIo a elo IIa.
B| o;lo/\oBoee oxo Ir opaa aM, oI
o oo pee. oo xapJlepo pI6, eooIri, 6oia oJIloI{o' eliooIrr.{epe.
parTe eiu lraeI l]eoopr oI I,Ia )<r4r
e oeo
mp]!1!
ooooelre'
IIp Itoopo
(Bpea' epMaooa el(e poo IIooIx IIJI
eoarox
ooooelre pooT eo-{ ax{.
aloa o lraa''IeIro ae Ia eae M o
epaoolIaMrI, lIM,lx oa ooylo oo6Ie M]re.
e ee' Ie]IeIe er'Ieo. eeBa aI,Iyro
epaoo l1ooIo oo3a' e]e. p olra.
eleo eoolla epaooa pgpIaeT' p o I1a.
xoIrIr e epelr lapolia3a l1aae pao ooo-ry e (p. 52). oIrao lro''Irle a}'poIra]' Ie.
Jleoo oI{tr}epaooo}I, JI aolo eoaoIro; eoxoo,
oI ep le.E ll I epaooo. Totto ToNl
,r]e oI1 3I{Irx !{o)e polrIr e{e. Ita oo po.
llI]oee
potIo'
oI eeI{
oo6a
oppe
o I I o o j o . p . L s o l s I { e p ) . o P p v
po .evo,ra oa3Me .rc,1. v,,]e.' p
epIo o allpa pa ee.
p ac p pI
py Iralo. aM opa3oM, opa3oallle I{eIe
Ioe _ oIiaJlae oIrI Iraop xpoool4' aIlaeT ee
poee.
a, y eoelia oooope IroxoI,I o oI1IrIIep
aoorr. Oao oooopel1e o3o}IIlotlIII oll J1v' Itola
ooIe Ir }eIII oaae oI{opeeIo olioo 300 Mr{ ep'

126

eOO
o
a
o,xooa

P'.'

ea0ao
oaeMepa,
noK.
eey.aa
oeelr e

o6eec oM
eue, a o o.

e.
oy.

52. .! anaoomopu alanumalou

1 4 o J o o : s . ] { Ae . , 1 , 4 2 M J r . o o - - o o - o r e o J o .
e. 3ae re ,tro aloe Roeo eaooo?
p o J o y v p o | p o o o t t ] ' . l o
ae eoy. .aeo e e IepNlTooaNt aeT o eoo.
e. ],l oo paepI epMaooa Ir eoe' o oe'
reM' .IoI po ' IraolIrl y eplraooa, eoxoIro eT oe)ra 10 ..,{.I{poMe olo, o eo IreaooI
)rty ape Tol{ {1{o, o oae l{ oo.le
Irie IIeT. aoe, ''I Iee oaTo{ofo oe
raypoa3I, aTop 0600 e{eTli' a{e eoo.
Mo roj{{oeMao3o]ro'
apa,orroe oooo. ool ollooopelr
pe rr9o'.Iee ![oel{
I{ IoaIoI ryIr aceI 1 | 4 o P p . - o . P \ l e | c ' o r o 1 j r l . lh , 4 e o E o I o o o o o
I'.lIra I]rlroli Maepx eo peae eoa
I{ara poop e,
o6ay .alloIe l.u1.Pocltop.,
' .mmu
L1 .pa
o63]i e ate aol{Ie 71JIe1:1.
I\oTope opMIo fuLno 3ePr,o. Ieoe eo
mufla'
llol{plo l[ o6o'IoM. flIeoe tepo llpeae o6o
lJJrcoLr 2IL|Lol.. pIr oaalr Ieolo 3epli I{a pIe
e{a (p. 3) eaa I{e oae' opa I|LJ|
mp6l.u' riooa oe oe eN a. eep.

PxH
oe
roo

poeeo

poeeo

P'c. 5. otlo onao1onopu nopIm


Ea eI{ eeeae ieIo py' ' opa a
11l7otB11i<tl n p j|u'
aep!{o I.e pe3ae eota opaIo
eie laoIe ,, zacfLop|'o. Tp1t 14E|'Ix opalo' a oIia poo Pl op'|p Jpod| 1I i .||lltoIt ?I1onoI\14 a|
]oIlI ltaM, oIIa ooIx 'IBJIe0'I '7ilI|JLmLotL. lJBe
IaIIJIoIIIe eIi alo'
o6pa:'1 'mpaJl!!
t\|4IIJIo'\lI|11o
rcJLmrc. BapoIIeI MeIo Bnec'I xo|Lcl.uj|| 2axmoumo'j1|.
oe olo a IIeBa pI{a popaae eM3aao, oll ll
eA4e oooope ee opae lIollJI Ino'
p o i " A M ; j e i . e t l p - o e o J o u J P o o M l ] l .
. a o6so. opoe pse oo,1ooop
poxoIl a IrIr.' . e. orroe oooopelre. B peTae
eolo ll II ollae 3oa' ooo paae o
aoIIII ee' a B eyaTe oporo _ pJIoIr epLn
a liea, oopo ae oppe oocnpJw (aIaaa
Iaea. I{ar{)' 3a e l.oopolo IIae paI,Ialoc ao.
]ltl oolo aTelr. To poe r opI plr oaItoM
. . lIaaI 1898 r.

PoJ decrrooo !l ooo paoflleIl. paIra a c]ocoa


paIroE{e - 6ecooe IIoJooe, o)tlo 3Iolll o 6eIooe
paIto){ee po 11oJIeL1Io ooe, ooIe Io ee.
II l.oll poeJl. o oo ee . paMrre
peI. IIapo.
aIzIlx' I{e errro ox opr l oe
' oooe paI]o{el{e Iooye epeoMIraE oe.
c leo l1, eoaeIlo' pal}I{ooaE IIooMa. aro oo
aMo)eII ollel{ a,flell oIoooo polpea a oo
Irlro elrIox ox eco.ll{Il.

onodomopu. gu.ofua., oli|.o owLodomopl1u.


Mul.poc|LoPL. IILJLo 1pl|o' M.tLcnopl'. gapoa.u'Li

l. {o,oAl' sJIaP o,1oo1 oc.lP\a:,

2. fio aop pooco]\,I iree .oa?


3. o.rey y opIoeeEIx pae]r oec ooooe.
y se. oIr? qe e\4eo ooo oo.
oTop ollpIoee:rI!?
4. I{ao ao xpolIoo ItIl IroIreMa oItpoee'
I?

epeoee,
apoe. oo6o opMooooopMHo)Ke
p
ep,pe ],]'
pea
eoopxpre,eKoM|,
pe]ooex
oo6e eo.
oooeoelpoxo,
KKnpo,6
eoere],
ooopoee,
xox
oM poeMol o, xX Kyo'
p
Hpe,peoee
pMK MoayHeH,
or-D ,a..).. eo7d.| |,4,
|pl|v
o | . l , / q A , o | e o .
eeKeoeK p ee .AoooH e oooopeH'
9 e | o ,| - o , o - , o o o A 6 e . o 'y d r , a "
o , ! . o ) . o V - A o . o | , o o t ' 4 - D
o | t L p e H ,
oo6eo oooope y eoo| oIx. o o ooooe
| / 1 0 p o / . \ o p | ( . o p | o | . o . l |/ q e o v d o ' o ' 4 o o , l . / . o, - d
Ko y ryxe pHepoo]oe, o y eool)vA.| lo o''oeo,.o|@{o'pe
] , o p - - , 4 ) v . | , 4 ,d o | o o o /

- ] A . o - o p " | v" o p ( } , 4 e p F |
"''a.|p'a-o|paFA(\ooloA'oo|'oo.
r - o - o L ' l . D y | - . 4 ' d v' l4o - \ o | o . A - , 4 6v | o / \ r A l . . o o v d | o | o 0 1
B p o | a ,

pae
5 35 ooe- yoe
op
1'o oeoer?
2. Ko 60xpooo oe?

ooIee. poe lrllaoro a3It 006 o aJa ee veoa o oa ){3I{ Ea:Baa omoz\|ol'|'
a'flepi'L
].Ipoeiilll oolee aeI{ oaae IteToIIM
(oI,I
liaae c oloe] oItoeotrolo opalr3a
ena.
e eelr MaepIlco e, al{al{ae oepeIr
e!'IeI{.
e-olo opa3 ll epto o rrealop
ote]r.
J llooeoIiIx llo' paIioirax eoIM IIve' o'
oellet I{aae.E ee IpIII leo {aeIlRoro
oIa.
t]tra (oe, IraIre' ooalle p)' oopre,
e
]f-oo' opIlpy to}.Ioo o el ee ea opaIJM.
' e o' oope atMIIo.aIo IIooB1 eN' olloelle liaae oMea oIroooelr. e oa3oa I'o.
I^ Iepo e tloolo oal{Ma.
UoIel{e _ o IIe oo o aelro oo
o e oD. oa oa
IP pp. ol]l. o e polo opeA, er .rl
oeo IIa ex poi opaa' pe oopI
opM.
lo ye oIto oo aI{IIoo a ooerrrro poe.
JF potl..o..ooo.l ps3vole' 3i o.
oleli oec' 3aooepo en{ apeliIo x[ep.
U e oe lroa oo o)lae oelo po IrEpIi
o o' oa alce I{e. o)IrI pol{xo oIaEe, o.
6I o oI eIo o e ,*tel.r . Ta ooo.
o.
.oeeJ pe oo
pea .,1.. eoi nop"a".
trrI oriToleeBa. )rtoIrr ieR) p IIa oolellea:
'1u u 11o |1l . uP '1 d it |' m pu g m po l i1'

o q | o a J p e J e . I ] p A p .y n e o | '
i6, eEooIx. I{ea x eeax ao, oa lDo
J |,1uf}. oop.a\4ooJ]"o nu"." pu'o,.
aTe' IIo polll l]tolo-o peMeIl' pocxol\|4\ j|L,fua]oD.bo3 _
e D a e d f ' l ' 4 o p o } o n o 6 {p I , . .5 4 ) ' t , , e o o p i o
rroae a}ri ea eoa pepelr 3 oIro IlIl

pI ,1 oo ool
o poyro oco6. cI.{1 vleoa.ll
lol{ o){{e 3Ioa o' llo oll
pylo Ire,
e}I(e oIe oo, , aIdM opao, paIpe ea. 6aa
a. UpaI{e' allpep' aI,e lye () 6aoe (e.
5

r,li

!n!o0]i. lo

11i'

]0

---...>...-..-*

Pc. 5,l' E|u+Iaua aou


ap) ooaco (3ooao) yIe (aeRoie). oee
oo' llllo1lllo a Irole I aIlo ae lloIe epop. iape' IlIlt yopaI oIoo oo6lrI
aalIo' poe oco aRIre rreoIr'{I{.
eI It ooeea Iia6Ioae pe' IT It 'eeI tooI 6olal J$eo.
eax eoaIrx,
3apoIuI arlB lto paae Ep a; JII{oa all
BIr}.ypoIrI oolee3a aae 6oIIIIla JIeoa!
olt I{ce eoea. p o paalIlr 3apo.
IaeIio oplal]e'
o6pal}e peel
IIr aep}*ae
opla
LlLalfua'
epe} oo1 oIIr9 aep,i oeeae e
oq)eo paTelo ]vrpltoa: ae' se' Ieerre .
Iryp,podoe ae ol(aae llpoeo eopoEeIl.
fleIroI oEoeEesa. o ooeEe3a IlooeoqII ..
oII IIIlo e IIa a epo: J|xpuoa.l1Lil x nocn']r'
llolraIii
llepo IlaIIae ooooeli eca.
e coo oe opIrpoalr o}lioo ofoeoi]Iioo opla.
3Ma. ooo pee c ce oo. 3aaae

f aMxe .oe e pHM

9o epIto oo tllt I{ ox oooe!{ (pll ooNI .


I]e)' xoolr oco a (p eRao e) po?ee
oo (p ppoo Ie oEolelrea).
o9po
epo aII&e aee po].
EoIo. o Iotl&e e oooe opealre' tpooe ooe' .
pee aalle e.
epoI po olIoeIeta oe IlI{o paaloc y pa.
tlI Ip II optaIMo. Iiapep, olle A4IIoIx oo1lo.
tII oIII &c coelo yeoa!{ oo lraxoc o tpo.
o ocoIl. IIIpo' Ilox ael{oix 3poa a
a.
M opoI( . eo eoJo o. eooI
opo3eellIl ooa. oe et{ par] )IeEI
I{a )IoI{Ix, paelr ro.
ol1,fuo|l|,g. TulL'

ol||fuo'll'a.

Mnaopo7.

II nal1|fu'.

i 1. e oae olloleIe3 oIlol.eoilI o oToee3a o.


IoeorrIx opIIio?
2. Itae r oorel.ea paa y {oIx? B e x oo.
6eIro?
3. e 3]ae pI-toa.IIeo Mplrolelreta po'
4. ao

IaeI?

looooI oox o pMox oolM l!.Ie pH'


eoe. |1.
x ooee, pep K,oy HaBa1,4e
o e . t p d r P p d , J | / ) v . ] o o . l o - o| , o - , o - o
vt. ,/l.-' l o.i
".
6oM],oo noH]xox ox o o]o x
o o o o
, e B o e , p t o x e H | e
/ . , 4 J . o } ( o o - v ' . ] O e e o ' v / , o /
o 4 e , l . | , l v r o p i / o |
L]1oo
xe

$ 35 yaoeP.6polnepo
1. | el oe po6e o?
z. e plee | e?

prroar eplroll ooelreB. M paop ae po |{pepe e }o. Pe.oeis oeH \1so


IITaeJIIlx ee. Ta )oIIM oIio
\{e&oalole' o ce qeoe.

llael{apt


oe

',]
aoea

1-i
r.]
i[ -r]

APo

AcryA PAP

AAooPAoA

Pn.. . ,pou onooomopo.o tI mua u opoau pooLI lumto


afo,|I' opaoaIe petae oooope.'
pou
aae pa 'e eoe. Ilepoe eee poo ep.
I-,Io ol.o' o6aIo e orraole e _ za.
moepL. o:d Ee pacxo' a e ee at (pc. 55)' peae elo o6pa3y lre 4 6oepa. aee e o e'''i' Iro ,{ie

P o x e H

o e eo H t M o B

olio. ee acoepo lcpo eIo


lopoao
o o a 1 1 ' o I I e y e p . . o o a - a .
r po6ell t{ooel{ aoepo' oopI l{a3Iae/'r'oPy.
a. ]]e peoo- oo o pa}IepaY 3o}. oe l{eox
ee' ora rlo 6aoepo oIae t2, oI opal} o.lI
L9 o -es\4 oI{Il p qeo. o EIap o}{ 6J3.
e ILac,r.].L (pc. 55). oo ]rpl{ acI aae ep.
o IIooIo eJIa' n'l1 6]Lac1|oJL1o' v eJIoe\<a a lrleo
e:l oe oooTopelll?t aya roIr t eoa oo
Ml' a a eo e * I{ee ee ey. o poec
I{a3Bae unJLan|autr
aoIIIa. oe olo a oIlo 3 oIo 6ay ee JIeTI{ aIla e 6lpee, e I]a pIol
Irp acoei{. o poec oI. a3e
tt a
(pllc' 55)' Bope eo& ,aI{ opae o.
zacmpnJ.uu
o, Iryperr Jo eo apoIa. }io o Iap
aae zI''cmpg no. I]ap,ria errl{e IapI a3ae a.
o lypeIl
}{rrI apoIIIIeM lll.o, |7J1||t.ltlo0p)||ofi,
IIoea _ peli epolllleNt .I1\o, |\fia 'moap,1o.
1.ulul.of!'' a oepTe,
oc p apn1 71a1BaeTcnpuIlofl
pmo.v.
npul!'
toooe l{ee ee'
J e o . p a o o } e l t l p t l M ) l t o . J I ] o e p v o .
paae perr 3apoII[eI o |'JI|4 J'.1oa p )wa. lloRolIoI,*{oIIIx' }polraoe pae lioopIx I aapse\4' IIa ee Depoo pd poece Jpoee3 opae
aIloe oepTe, a aco (oIr) po o3{I.a a IIo.
(lt
Nreoalo
ooJIo)*tio oIoe apoIla. ooy
e opoI ,loIrix) otlo 6mopuI7opomLi1L.
iLp!a lapyo
!r pa apotvJJa ea
. l 3o .1 IIpoo opoaye a }l
apoirlla' 1\a1. p17a'. mpga 4 opoa. Ip|4 o6aoa ep.
o py a .eo oepI oae a-a aIll{' a .
e i{rool{ a Ito opoe oIIIIa (p. 55). Ia oo
)&eJoIla aMIac' oI,e epI]a pa' eaa o
Jorpo. p aneoleM p3 pod J peIre u
]lli]r eIIo plr oMpe loJ:Ioo or' a aIe
o.
Ta opaol, y)e a pax x Mpoarrolo eoa
ot{orea BfleIIIe oI{oi 6aoepo paarT paIrq
EIe o poeIIIo I II' oplatrI ei. o poe
lcJLemo. oB ooae
IIo}{Jaa,Ie oup|-|upol{u
eM' o paIl.irIx e&a apolllla ayroc pa3JIIrIe'

]4
poo olpeeelrIe IpI eo. o po patalNf IIao.
pe 6eo' trroEylox
eI(ax' ' Jleoeo, I( a.'ll.
tI ex peax' oopIe llpoera' poell
pyltT' coax aoepI.
a, poee eelrpo eol{ oeMI iloot{oIr oae l{epI{a p6la' 3 ooo op}tp looo
llIlllo oI' a a'e opaIII yT. IpoMe olo, 3 oepI o6pa.
ye Irap,III o I{o}Ii.
oepa ae avao alr' IaIorrM TpeIrI]I.e oo
optaMa IIo3oIIoIIIx, al'e opaye eelr, ee, o'rie.
oIIIo ee3.
3 eoepi o63e xpeo Ir ocl '{e.'e, II'
IIoIi' eIro.oa IIoo {ei.
B3oe
ae
apoIla.
Ia epIx
aaloeo
a6x poetl! 3oI e aolvlepI ( aIroIpaEI ) : eIr a.
palro Ie o 3 aoepo 3aotIIIa ol{a tla o all'
ora ero 16, o t olo acoMea oIIpeeeEIrI J'Iox
oo Ipe 3opooo poa. poo (, llo' v eo'
ei{a oe) aoe (psIro' e aoepa oxaec oo o qeIpe aoepo. aee e l{aae ele e3aea epelrpot eo' IIpo oatotlIo 6a.
oMeo aI]lIlIx ae opIaIIo poIIIIa. Be a apoIra
Io } Ira pya' pe e'I o e apIll' o paIr.
l{opMllIlolo oplaIra I]e pollcxo. arre Io
aBa,Je a,Lpuoanoli
uavIt'. Hapep' e Ii oepNIco rrlro opoIlI aoIlfa polr [epe a 6IoIrrI
oo polo aoIIIla' To o ee ae opolo 3apo.
I paae. epa. pya, xopa, MIeIe erMeIrI (. 56).
Tat{ oal}ox{, epeaEel{e I{I IaIl po\ ul7afimopa'
aa[Ieo olpy)rlaloe a pal]aT o }oy (aII'.

-@-ff

eeeo ooo
poypoo
Pvc' 6. puoaa uaru. C on|no . III

P H x H H

peae aolo onIa o'lIlo o a poIIIia polra'


po prI ea.
Ere
o op}'Ioe per IIa p e 6prros. B 6.
poliaJIto epoe pae oo opaI,Ia 33sr o o;
op( u oe pel. pP oI e Ja ao llpo.
ec eoo:loIx )ltoIII. a I,I lpqeI. to.
I.poaI o olip,.aIoe'l peI' a o'II4&!IlIo eepapy a.
poIla oeealo poe p '*ltt l l.t. IaeaI
iopeIrlto}I'
eoall
A4y aorlfe olii*{alo
po e opa aep. o oopoo JM,4o o,1}^rae .
ae' l{l]Iopo' elo.
ello
ee JIe& 3apoIIIIa eN[a eIlI
eaopsI o:}e, oopIe ory IIpe at.
l ape o}IIoe oelr3Ie. oaee elo oe"
e ltI{e ee' cllocoIIx polnta epe a
].dlto. aot, a! eea oIlo aolo llllo.
. PolrI e Ioe aep peeo l4oe
aoIoTlro opaIrr eIIIe, o e ao oe)e elo
epa t]opIla eI. oee olo, eerro poE(aeT -rI
oloIIo lt IlltoIIoo ao1o.

Mop ].a. Ban ]La. anoIl. I anp a. II 17pa.


noap,I.L
,fuoaPa. M odP''a. o )|1puofua]Lpa&
Ul.a!u.
l 1.Itae aI Iero 6poIrolvlpa3'r l,elio
Io?
2. Iax )otlI oo opllIlopo?
3. 3 aoo 3apoIlleoo $a opa3ye opa? }IepIra
a?
4. o fioe epIia oo a?
5. Itaoo e ol{pI(ae pi a arre opalr3a
a6plroaoll repoe?
p|1e\r'
eeoK epMooo
e|MoolM
o
'.c'ooo|
KeoKKe]eKe
po eeK o
',))\!'LI-av

.o
/ ,4\ ylo|LLL'4l,l

o|-})L]'o-olee-.'

pr pB
- r]eoo
ye o' 06 oMHK
.' p-.a.oa-a.v||oIovr./-\o L | ep|oJo/e'
[o-oee
-o.,4lo.re|}y,|oJ/L)|)(o,/de(qp.'o.e]|D|]po.
.!'loa o pH| V||| ,

57

yoepe.
o6pol
epo
,|' (o
o.
oypoy6oreeoro
2' o y po6 oooopeoeey yl
popo o o-poy?

Ioc4poaEoe
Date ero epnoI. o6oa-oe
pae &ae xoa oo ootr !t eIx oooe
(p }{opo,*e{'I) opati![a Maep. ollo opae.e a p
ep'lota - l|u']Ll|LiL' npmamfuLa 14nepo(' cmapflu&'
epI epo, Io'u.lLI' oo,ae o ol{olla oo.
olo opeal{. PatI-Ie oplatrttvta o I o o)le poea
o pIl
Ii,I''. IpI'|o
paoufuu
tlpoL|co' eJ !t
a I.I oal{3 aepIl Ixo oco, oxo}Iia a tpoy,
I]o eIa. o paepe eoppoarro ooo ero.
poxo eaMop.
'p}o pa3 aIae 1|ILoJ1,I'.J.
oo. IoeIrIr Iepl{o tIaTelI ea ollpoo)ae. po.
o oplaa. otro oo, Ipoe oa popaepoal{ e.
eecl a }o
3aT o o ceoat{. a-e.
o aplre pI6 I{oIa e oI{r ex paIIepo' o ooIx
o Ipaa IIppoI ox. p o e o pe loe.
IIIjIroIo eo pI aerroIo al.aa epeg 6o.
ro, o ae pI6I Ipay oe, e e' ooIe o N{a.
el]Ito I{ape. eoela po opope
eIM po
Iopoo' IeeIx loaaco'
Ioo, oo lr oJIo )eea.
Bopo rreo opoaoro
pa:] _ I|p,nani
(. e. epo peo). ora oolloIl ,IotlIx o 9aIIae' al{ IIao, o a r+.
e epo _ maPlLu'
Caip:dxe
o oIeool.Iea
tolloepo'
coea El{llt opalla. opeeelrlro
a]*oo ]ra opae oparrtMe aqaloc 3etle,I.' .
)ae o3}4oJltl{o oo oplaa pooeIo elrIoc eoaE.
IiIe o )Il' Ir}r'ree yoI eo cepo,
oea a Iror" aoeaM - e o ee poll o.
oIrrroM opaaIIo pooJl}Iielo )ri3. xYIxvII . o oa3ae ac elo 30loa, o ea aoEo.
J,Ix caa o oae
75 .'Ie lrv)r1 ,r 80 e ){elr.
. otreIro' o o .el.o e pee' lloea rr epeIlo-ocy.

.Hx HyoraopFro
'lI Il oItrooleclN1 oetI lpo ?I]t3I.eoel(a o
120_140 e. oo oI]eIIo )e eoxoI]tMo' oI eJI
opo opa iIl3I{' eeaJI, oa ce aI{ooe ll]to.
1lo.
ce _ oo eeeIe )eeeIlo opIaa. oI{ao
ep Ireooa ooltlloo lpoecca. e cA4ep e po.
xona r Merr ooJIeil - oa 3 oclloIl ) ! o.

puoaL fuocmo$puol+a]LI.o2o Pa}|'|fuu: ,l|uJlt||*i'


fua6pfu|anfufu.l', ,napu. II P,1o u npI'o pa3u,11u.

pa palo?
1.{a!e epoI 110I{06!'IIroo
o fuloo x apaepEo?
2.Iaoe Ee olaIae ellr}i pea a pae opa!rl}a?
3. Itaoe pe aaIo pae opl]Ira Meaoo.
o? . Irx opao ollo xapaepo? Bee pe.
p] fioIlx pI eI a3.
4. Mo{ olol.eo opIaI]M I ecMepIM?
oepelPopMMpo
eee'
ot]Koo o e o|]o
pee,ol] eoe
a,
o e.
eoep'o6Fr
p60|po,oooee
eKIo(o.
ee
e.
.l/VJ

,'e],

) 7 o.."'r7'

'o 6o\d0

,'Jar

od

. ",1!e-o

]1pap, p6eKa' ooo oee, polo


oeaH o
e , p | o ] o r ' 1 0 ] 2 e o | K Ko e o .
x o e o e K, o H o x e , o H K o o M e o o o o p e x .
eKoeM,B MoooM o
I,4eK
e l,l]M
e M e H |,o .
e o H e F r op 6 0 | o H
e o p o e p o e e H K , o o p o . e H | y o | o
e ee. Koee(oLUoK> ppeHK r/]e K oooeM
6 o e H M. p e o 6 M e e e ,

"|
pKoeop)H
K e K e e e ' o o o o o | 1 x ] e
o p | . , , v o , o , o l J e e ] o o / L l | p e o |
re.
opl xH, xo op eeo6 Moe|o|o
t'],ooH opoe 6e oo6 x' . e K pt]o)<e,

]]8

2KHeKo MeHe oo peeMeDoK


o . 0 6 . , e | , o o ! ' - / a / 1 / a q a n B . , a / . / o . , l / . ] o | . 3 e n d o r ' 4 .
o KK eo|]lKol,/].
oHoFro06 ee eo
o,
eye:o' ey,Fr eo
ov".' 6. '"*.
A |A P o l v l ! , ] 0 - \ , . o o p l / o , 4 ( ( o / - . ] o l o | o l d . e , ] e
l , . ] | e" - | e o , ] o ; ,
h pv ap/oa
K NlooKeoooo e N']oy
eeKoeo,K KK
eryee(opMpol])Keol]Mp_ oo
P[ioxee oe 6r6eoM oo' ooe ooo oxe.
. l,4\e]o.v/loo
o ' o . , o , o o - o ] , o - a / F a . / - / e \ ' e | o . v o ] o v ,- . . " \ o o
_ MeoHl ex o (]n)o xpoMooM,
e .
peyeooooeoHKeo,yeepxoe pe.
ee oooope, noroeH
x peye0o6 oo o
ooopl] soe oooope,
l]ooM ooe xo lp
ol'ioH| oeH_ o, err, vp\.rpor
a 6 a v - / r a t s | e r e ' V , o | o . e - o . ' . , 4 o ' r o \ . / l - J
6 p , ' o _
M o H M 6 o ] ,
M6ooo eo ooee:o6ee, 6y, p,
Frepo oHox oNlpe pe po|e.
Ko:oep , Hop eoep.
oe Mpol]ooo peopo
H ooHy eo ' o oVoHM6
poo
HyK'
po olr'roHo
oe p neo:e
' yep| .ree

;;"Bl

eHeTK,

ffi

aIiIo a' BI ytflaee:

|l|oLocl|ol|I1L?a|oL acacmflIrocmu;

lalc ?e|rLI'oIn 1auJ$oaLclfuoafuJwexlcdcootl:

Iano?1|uaL fuapul1|u'| ?omun u |Loou


JLaft| 3a cooit'

l'tLu - fuaIa o 3axooJ|'pl|ocl| |!cJlacnI1o|nu u


u||uoc|Lu ?luL op.a4ulLo. IIacacnrfuocm - o|no
o coi'cmo xI.uL opzanLuJ|IonpaaatL cou coi'.
cma u npua|.u u3 |LoI|o||'| nooJleflu' I7efluocm coc|no !uo?o o.auJ|Ll ,|puopmam npoc uauuaaJlllozo pa1fnu'L t|oL |lo cpa11u\o opzuJwu oo'|'u
mozo 1!c uaa npuflarcu. mapotI ouui. flacJLam.
||ocmu J|'1|nc 21|' fup0cmaJL'.]oui' cooil acmorc J''oJ||JLLIII, l.omopo 1aoapoaa uop'au'L o mp||Lp

cop pae
$ 38 pooeeo
1 . o yere}te?
2. oey o(oeei'eeal e?

K 3e(
o oeo,oi' 0e?

co aIr ete' To' .ro opaIII Iepealo pa


oa co ooIa' lo rra Bo l'1poe o.
a,{ ooJoaj eo oe. oa ed'
)ea o]flI oofiIe 3epEa' ap oa oa ca.MIe
yIIIe celvea o aIx poIx pae. ETeeo. oIt
aoll1lepo aJeoaIl IIplIl}EaIo Io oIoe pe e o.
. eIe oIIi oEeIrIr Too 6I{a, o e o.{Iro oxo,t
poeJe, IleIIpIIa ee e elr pa.{ peIre

pe

Ioa.o roop,!,o e r*.rr e;eri.

III, I{oTo JIIi oae peeo, Ioo.Io o


e qax opIa}Ia poee oo e} ee oa,r
o x a. tIp'I 1JI|7Ice poxo opa e}r{y p.
aa oa aep' o oo' Ito oe, a o pea
o, a roo o ore 6e oo.
Ee l00 e o liaeI( leee ao elie I
paao Meo eIro lrr3, sTe Io opITo
oirpoI,Ie Irao. oe.M )e oaee opeNlelro le]re.
|1|4. aP Ip? ?op M P d?. 'a
. e o " 1 s . e I I I a o e o } ^ ] e o o a e . .
. o.eIx, I. ee ye oppoa lopeI o
o' a oop ey xoeo I o oe' ' o.opix' ol{

141
e IIpaItJII{o ol]t,Ia pI{oa p3a oIIIo' ' e. I
ooerr ea oelIe IBo t peJ1ao cox l1ep.
Melro. Pe3JIaI Iloloee paor I. ee oo .
I{oopa lIIIa e
a o a pael lpa''
8 ea 1865I. B o ae lro(eI oI{ole aooeplo .oay pJIIao. ooIe e ohoy oorMeo
oa lIeox a}njII .
IeIreI.. a opaoM, Ieea
oao paoI
tI' l{ooIx e oI{a a po'{e.
I. e oepeIr oe e; olr I oee IIo ooll
oo epe 35 e.
B 1900 I. p eoBaeJI'I (2o a pu1, Eap'L pu Eoppc'
pu pJalc' eao p oT pa lra paIx oeax epeo.
I{pI aoIII Merre. PeI paoT eoaee oa.
al(oor'lepoTe' yaIoeI B oe e
aI{ paIloc
. Meflee. o ello pll e'o IIpeIlo o olpoe
po 3al{otioepl{o Mee. 1900Io ae
o],IaIro ao po}I{eE aIl leel1]l'
eo. . ee oaJI Ilepe oo e
orr rlr

e
o a o e I { r o p s o r o o o . p a .
I
,
I
p

D
eeIlte 8 , I, 3a o peA4 oee
eJI
o Jeoae
10 000 aceI ooxa. ol.x paoax o cnoJIoBaJI 2u6puaofuoj4moa' c o.o eoa oo peal]'t (. e.
zucl|'u&
paa
rpiraIz) opaIIBo' ollIlI Io a.o
IIao
oeI,t
Tll
I1o.
oceyleM ate apaepa
oMa.
Ilpoo o acecIre oi' Mee eoa EeI{o
aal{. Bo.eI, o IIooaJI acelI' oopIe oIIa
pa.
] o y r s . j ] u o e o M a o . B o . o p I x . r e d
oIro
JLIrIIuIi. a, aell
oa ot{o paeElI umL
eI. cle
1lI,I ceM a ea J eeIM, a po
M e I e e p e a o t l o . e \ 1 a M o o I I e p 6 . e
Iooa.
l{ee caJ1 olI oopeMel'o I{o poe'l apa ooxa; pet{ l.a}o IaI pae,{a M p.
I]!I Ti lttl. o o3oJlo eM IIo}I 6oIe I.cep.
eaoIo aepa.
p odpaorie o]'Iefirx aI Mee ooa o.{eeIe lreoI' oI{o IIotIIa' oo pael{ IllM
p3ao (EapIvIe, elr ,eo eeo oao) floo

142

Il o xoo oa' r{o MeeJ otre ao IDa oell


ox oo. opo eo paa.
oi e oII
pMlo'{ae ecoIo pa ro' opa opoa oJa.E
pI o
pyla pox{ oolo aI,Ix Ipalo' ' Il&oe, ppoe
opo aoollIeM' o lepelle aoolJelle eltlo peopa' cceoaejl llo)lle o paelle Io
poo
pae.
e arolIoepl.o aceoa llp4aro! . ee o o U l o t a 2 2 . e r , s o o o o p o . P a e f i
III{'I e JII{o Ipa,fteIe o pI o
pa: opa ce.
!!(1l (Ie
MopIIIe); oliaI{a eIr (,ee
eee);
op-a oo (ae _ oIrIIIe); paooiee el{o;;
ee (a[Ile - epxIiIeIIIe); oTa aeI{ (op}tIe a o).

Iu6puaoJlozuctcurt

r.tfuoa. u|fu' JLuIru'u.

1. o.{e . Me lpaJl ,rJleoa!, aeTeo.


eIIIIo oo?
2. o aoe a ?
3. oe etlo . ee l() oI{oo1loo)lIlIlo
eEe.
I1I.'|4?

' MeHeo ]822 , pKo


eMe'Poeeo oHo 184. o oo|o o eepeop6 ope o.
Aryt]oo
op'H eoI|
oll y Be}]o
Veoee,eMo
Ky oo Ko paeo
eloe
ol.].ol|no 6p1j|,4a
opo, ]868 . Mee eeM
t]lp
ee
llM
op60o,

aoHoepHo

aGoa.

$ 39 oopoeGpet
1. Ke fl l( |?

2. o p(o60 r|o e60?


oolaroe ope.Elre. Melre lraa o oI1 ao.
oAoe aeoa .47oo?upudo?o pl1Juu.' oE Bop e e I-lp8e opoxs. ooe ol,loo
IIo oIro rrp3Iay: orrlrx oaa opoIIr a ea }ea.

a pIx _ ela 3e.ea ( olr aMooIJIe). E o'1.


o oeeIlo eptlooe' o }ro.1Io caa' o IeI{
paelr opoxa oI{oo oa oep}{a o relra' opIox
oIto '{tIo opaR! e pIoro opa - IIo a lea' RopIo
oJo eeI oi.pac ce}IIl. eI, oeIrrrIe a poee
ooo da tPp. opM.I e5 .e). oo,1yyJl 3.
a|\e oJLnJLt|I'L 11o. cJ opfaJ1 oep)1 a oIrlraoI
ael ella (rral1pep' os eIIa eolo eTa e Jir' aooo' oa elra eolo ea)' o Ite o|a'll,lllI ]]a|a zo)||o31l.olnfuLI|.w. E j{e aeIe lel alIirI (apep' eII o
3 r{x opee )re!o ol{pct eMrr, a po - ee), o a.
i{e oIaI{IrI :f,a1!,a1o7zfn'epo|I2ofnl.L1|1u' le r o.
paoaIII oI{o loo3oIM paeliI1, oo plr alroollI
el',l oll ea opoo oI' aI] poelr lplrrraa.
B olax Melrej aplle, o oIr oo)*r e.
I-r cela ]*iI, l1 cela eeI.
o eI{ ooa
flpno eoopa rrrro Ileoo ol{oe. I. Mee
I{aa o eoal{ o peIralr paIr opoxa' co'
l 1 o o x o I { o t 1 , ] o A 4o o o r x { ( e | \ a J e ' l M ) .
B epo ooe eea ex acel{ olia3aJllc Io.
o i{.eIA4. I{oIa . l{elre lloo o!1 oIIII Io l1oIIoIpI{o}I pelr'
llo ooa'' paell' o.Iae.
p. o pya o p}lo pJ. o o M (e
Mopll,llIe), o e II{Ie paeil epolo ooe x4e
.ae eea. oe
Iro p3al ()+el
,la?aJ|
ao]ua&tfu1|LlNu' a IolJaBl{ee
ceIr)
I,I ao
'
(eer
lr
op!{y
op e)
eIe pta
e
p3EaI. npIlo ooIraa oIIPccul|L,.u.,oaIri
(-4'
,B, c), a peeIIe - poI
IIII,IaIlIt {a

(a,b, cr.

I{a oo l1oeIx o l.epeax aIx . MeIe


opMoalrrp@ualo au'oo6pa3u 2u6pu0o ||poeo fLoonILu. npu cl|puauu 0 ?oJ|to3u7ofu|op ?au?J|I,o, olLcJ| ap2 om apza oauJ|t puarco' c ?upuoL fup
Lua
o2o fuo||oJlllu om ulL|fu fLpua oarlo7o u3 poaumIil,
u noo',Lu no aal!1|oj14||puat am auoopaLJ1,|'.
aBo aerreIr. I. Mee oo'*ltl o oI!I'lpa paTerr lopoxa rr elvll oel{Illx lepoM ooe.
tae orr pe I' paelr oap}r.' To ae ooo
ve.
EooA oLIIooporr{. eIIo J 4. 6I,I)+.e.^4.

144

iIIa a' a NIeEo r/4' _ eeII. I{oeqo' . Melre oIrI.


. !1o )eIx 3eeEI IopoIIIIl ooee o IloIrx ap .
Itaex aell opoxa, o o caEeo
lrae,.
oc IloJeIIoIo el]yTaa.
elre, p &oopo peaIIe po I{ opaoIo alr
IooIa ol!(alil' a a - c peecIIIlI pao' IIo.
llo IrataIIe p@nnLu'L.
3ae . MeIe oepll xapal{ pce''IeEI ollIx
I1' lpai{a pae opoa ooEo |.I'dul.o
oacnpu pPuuu
nui
d nomoo |2u6pudo n;po
2o ILo]oJLl|u'l 'La ooil o mopo.l|t norcoJlu ,|LoamcJL
pacfuJLl|u u c11o|' fuo'L,|nc ocou c pccuI1|J'tu fupu
!
alcaj'u;
mu ocou cocmaaIom
/4 +c,t om czo ucnaio
moIf o mopo?o nooP.
3ao rr(or 1e. oro oI o, ae eoe
exaI }IoI e'a oclloe lpa eoopa po
epolo ooe. llpaa paee,
. x4ee peoo.
,*, o a'o l{ee oaE3a ( eo oI-'t - pael{ll o.
pxa) aoc o a (e(ea ageeoD. oeaIoIIIx
a s) opeetll p3. ea po n"p"o,o oo.
oe' xo oII lelo oJo )I{eJIe eea, e paI]o py.
TyIo oa (eea''
oeae 3a }IeI, a eeI ea
opollrl{: ol{ - o MaeplIrioo' a pylo _ o ooItoo DaTe.
. o*o o J x lloe o ce |o]!tpe,. a o.
po _ ire. oItya ]reo opo IIoloeI oto paell
e.
eIIIMIi lopol,lt{? c3 eiy ooel4I,I odeeae epe ooIe eI.Il _ IaeI. a, a'{a laea (
oe
oT eo
ea ollaeI,(
eo)
coep)t oJlto o]lll
(eE aeceo)
exc
oaeI{
eIa _ }fieolo eeoIo ea opoIE. arM oaoM
. ee opa,1poaJ| l,l4otl umom
2'|Lmi nDu oD;o.I.
l1uu ?oJvm EJl.d u3 llu nondIm mono*o ou, i" duu*
- JJI JI14 mo ''l dm P o m u +. om p l u d

il ni u.
"

Jl'll'

t oIIo . MeIIe o otlo6iroy peaIo' IloIlMo


ao!{a o &eT' ee ae, o ell eea.E oltoe.
ll IIoI{oee Iie l4ec. Eae eoo'o o.crr o
I{,
o llepo lloltoJle1lll oe rpeIra oNIoIjIo c )eI 1l
eeIII lopoIa e eelra '(ee' a o opol4 oINoJIe.
II oa iloIl 3e"'eIeIopoII. eoaeo. IeE (3eeo.

145

,..\ 9

" (-)

/a-\

\'"" )

Pr.. 7' unoo,u,|c |cu


oco L o o ?upua o ?o

ro ea opoIr' IIe e e Ilpepa te ()eolo ea Io.


porrr'. a poo e poJr epoM0ooAI{.Ioae
o.
MIlt{I IeEo )le3llI.
p 14o.
ooI 3Itoo1,leoe aeo
ooere
oItpnElvl Ipea. l{a oito xellqec llpeca e.
e aolroepocl aeoal{ pIral{o' oplle . Meee,
cllo opeeIe oli?
l}m, _
Co ? ooaae }*e1o oco6, Mo d
peall,1e' P - o,reoe oloee' F1 - eoe ot{oelIe oovo. F2 _ ooe ooee oo.r.o. _ e. oe.tajoI'I
oal j{e e lopoi]rli, a _ le, oetla a pe.
rrI ee e eM lopoa (. 57).
B e3ae eo3a aex oeItx ocoe p.
oa o oIIoM elry' oerlae a aeoae a eIl:
ae y'{Ito
@. eo o1.o.
yae eo raMI _,
A } , I( r } o M e e e 6 y y e e p o y o E l M ( a | . o o c o
ooa IaeT I60 epolo ooell e oe){a le '
a pIa oorra _ a. peae c}^iar RoMrla Iae o
opo llooe (F2) oIrIl JIye o6\aI'a|4i A, Aa,
A, aa' Pac|eE]1.'I c eM epII,I IoM6a IeEo yy e
3eeIe.
?ele eea, a c eepo'

146

,1.1.tL1,L
l.L. Io l|'o1uzolnL. IeLpou.ol,.L. /IoJwuaLw u PcruILL .|1L.IIPauJLo auoo6pa3u&. IIpa6]Lo
PaclLJLlLu. ?al.ol| uc'nomL ol|'m,
fr| 1. oer . ee oI aelr ropoa yeo?
2. Iae opairMI alalo oooI{i Io al{oy.
o pa?
, e eMe|'olie o.Aex x
)
o y e, (o]eMe
, e e p o l ] l ] | | o e F ] .
op peox y-. BMoe ]909 .

Mo)(e|
e.
(p
40
lpyee
$

1' Koopo |(eno|?


2. o oo?eo?
Mrroeer eJI . Too epe I,ItIoto e l1oe ae.
eoa . ee l o cllo' o IoI{ (olvaI.r Ie) (peeI elr} I ooeIrIMlr. lea a.
oo.j o o paa o pye
.. oope ic
"oi'orl
a3a oaIll,
peeIrIMlr. aloe elre, RoIa
pe3yTae l1a o3I]I{ e a' a p oee oo.fiIt ao.
Io-o lea, aa,I'7IILo!mefu'LJw aLI. ILu7 ]||o]n.
I{ooe. B 6o o\aeo AF se oep(a.
oo a aeIlix Ia
o oa o aep. p rro)re.
eIIo aee <IiID leo y paI oo6e oo EoJi y paI.}I _ o riae oIry o oe,5e' l[a.
pep' pIIa l(ox eoea opee.e eo' Itool o,{e
I eaJe pe ae.
0, A B' TIp o B
o.
peeIra. Tat{]{ o6pato, eoe NIo.
I]ae ae, a 0
)*e aeoa o aeIr eIo oIrax: 00
epa
IpIa o, ,4.4 0
opa, B B0
pe, ,4 (ora a
eIIa oeeJIIo plll}Il e' e oa I .
ollaIlx
a)
eea lpa po. T6fio aoe a-.lle
elroB, Iiola oll ece opee a!o.o pa, oy lra.
Ba!'Ie odo J|Iu upol t1u .
IleoEoe otrlroae. oa o eI e Ii o loa
IIoe ee opolo. p o otrIa oMejyoIrre

fr-f
"@U

P'

a. ea acaaoa

opusa caa nonflo2o aouupoau

IIpIraI(' lr pllali y o}ro3oo o oIraIro e oolt .


e Ile aI{' ar leepotIlotto oco6. o ee o}llto a.
BaEe '|.ot.t|o?o aoul1upoafull'
fIoI{M elo a lepe.
p pe pe oqo l{paa.. eJoeo },po},p.
Ire eI (-4-4)' paeel e!tN1 eIe e (@a), e pae.
lpI el}olo oIoJIe e ooIe eI{l1
(p. 58). p ea yx oo6e oqo aI 3 epolo
llol{oel{ o Topo loloell llpoo paeee, o e 3: 1
(Iia p oo oEpoa),
a pro ooorerr _ 1 : 2 : 1,
]
,
a
pe e a],1(o\' 2 o . po3ol ta)
. e.
l/a
_
lr
c yp!Ii (.4A) (p. 8).
ee eooo orllllpoalt peqaec ao' r pep
p aeoaI{ ea ep {p}Iroo polaoo oa' poeIl{
epe II. Bcpeae 9o ee I,{ eoela Ir aeoll
_ ropoqelr.s aaI ae. ooolo eoe.
paudamuJLuu

141

148
a Mee a oNll,laIr a , patl leTa poI{o
EoaIro. leepooT (b) Eaae opoelle -rIar a..
e' peeIrIx roMoIro (6b) poIo A4l{o)eTeie a.
pI]IeI] patI{ enea' ae lloaroT ee parrrreM
ee. TaNl opa]]o' eII oIloT oa eTe ea
6' eeporo ee oro aaeT paxr4a..
Cepooalre.
pea Ip aMoe ae.
aIoae .ne:{e cpra o ul|upoan+u.
IIp ep.
oMl{i,IpoaI]Il oIaI paI{ r,rrreepoec y Ieepo.
tfo (Aa)' e oMaIllx foMoo Q4A). B aoT' I
IeeEI oa oao aopolt aex
eo .4a, oopI
oIlpeee x oee Ioro },poj*aoc o paelllo ooM,
. I I o o . . s . . v p } 8 , i e o a o o I o p
a' opeejIeolo o1I feoxl. I{o o opalrIrM ee lpoarroe
I{oeo I1pIlI{ao' pqeM o e ol{o eII]e! 'lI oo
erro, rlo ll aI{ 6l.ro]rIree (poe lloe, a.
o eperro, roelrpa ee Ta'' po . .)' aa.
oee (opa ae peIrI{It oalro) ]r . . o IpaI{' all l poI oI] 1II a' opeee Ilo}ieoM
6oe
poeo' a oopIx,
ooec
o orlepe' 3a o e eIteo.
Cooyo e eIlII Ilpelrr< pIiao oT opIarr]I\Ia al]Ia onufLo J..
Cooo e reo opaa aIBa lLomu|Lo J||.
erro.{ee pslra' opeeeIe e '1 llI !ea' aIrlx yo ceoarr IIpo. o-pa3llo.
flo eo IIe ela Mo'+o opee' ae Ie oep{
aa oo6. alpA4ep, paeIl. lopoa' eroIo je]e ce.
el{a, eoI o]*e1 a/A,
a a' A oT peeI pt.
aI{ - eei e eNtI{ l1oe oIo IoMotIjoTI{I pae leollo aa' I oai{, efa IIo1o oee I
rroIl oo peeIll}I pI{ao.
AaIr}'Ioee rpee.' yalloelr felroa ooe!
FtoopIe IIe ai}aro o eoII' I1oIo a aIaeMoe
o11]Lu3up1o
l.pua|+u.
p oM oo, elio oopo
j*rroalroT, eIT oo, oooo o peeEo.
elr (a). I{gp, olo o6I II{, ae ]r aerr
fooxa ,{eIMI{ eea \{e eo'
a aI{e
a, eye pe'I paeelf 3eel{ eMeIraM (44). Ec ooo
e Me oo )ele rooIIi]IIlI' 3I{a' extoe paTel{e

ooeeK 149
60 oao rootoo (.4). E E{e IIoToTe IraJIIoaec paellee a paceI?t )teI 3eeIM lopolllalI o"
ooe 1 : 1' o laelfoe pacee JIo eeoI4roo (@)'
eoo. a. aoap o}eco aejJy 3)
ee eJIl ra6op aeII eo' o aa oo Jlaoap o'IIloc oep,*{ lia,{io ae oIio a elia. Coo.
Iro ex aao e leo' oIl oa Ieoo ooe aolo-o al o}^ra rraae 2I1oo0a uaa. \|Io111o
1e oop'l o leooe o o pI ooe e.
M ocmIi
0o,LuuPoau.
'a]LU}uPlIo

aJLJLJLLSJ|,1.
Iooo,1ullupoau.
IIfuo|LNo
Cpxao ulLupoa'. *omufu . It|olf.u|L.
Ipu|+u. tLool|t] uaa.

l 1. o al.oe o]*eeIII aeI?


2. It{e i oloalr Balr BeI?
3.1{aoe paeItoe 3aee o}rle e }{Ir o
oair?
4. el oIre x IIo: elroll lelro?
5. I(alio eo o3e alro t { eoa ooe'
I{e palox
o elroIry?
6. e aeye paa'l?

fl 6poep.le.
eo
po
$ 41 3oeMoo
,|. Koepee
oo6P?
2. o pe6oP reo eo e
o o )e006 ?
,r6!rsoe pee. ppoe e pa e aoIoIro
otloe oo t{aoo'o rr )r{ix ye - e olatlI
o. y o ps o 'Ilo I{I{aIM. Io,l .,loy
peyae aMooIIIe
pea per{, aae
(arrpep' IIIrIra' oox' ooe pye)' a a)e ooe.
Ie 61le j*coIl 'I eoea' xo oopT o aoIoo
oj*{e ttx ooe ai{j*eIre.
peae
ooe, ooprx }'IIaIo oqlr. p o pyla
ptalla'
aIae auzupu1Lj||, e]r IIo e
o
o xr
mpuzup
a'It . . B oe JIae pealle
ooe, o
a o MoIl paal aIaec nouzupudL.ltt'

t50

BoII eBarrl'n'oo
aeaIl
pao.
. et]e plrII 3yeE e3yiaio pIroo l.pealI lloe ToIo'
a yallo 3}ooepo Mollolpo.o
peIr. .
olo oII eo apae paeeI pll pea
x
I lopoa' pa3IraIo 1Io I,t rrala: ey e.
M (E{eIr Lt eelrIe) x ope (re opr,rce).
llp alo IipelIaII p3lra opeeIc paI'r apa
Ieo: oa aa IeI{o oeaeT a e eMIr, pa - ta lrx opr,
p oNI ea oaca opo (,4.) oIrI,rpe a eelio ((r),
a x lae pxla (.B)
a lvopIro (b).
flo arol eIrooa3 po nepoo olioe ee ooxa
or.olr 1 ei I&. olo oI o er.e
oll' a e poxo o46a llpao pI. pea.
yx po llepolo ooe' axreprraIi llceoa.
e Per*a elte rIeJIo? ao peat oa a6.
y' oop)7ro IlaBaJI pl'L|fuIco1i rl''ln (plc.59). pea.
e tleIex Ilo ael o3l.llalox pace t tr'] 4,
Ab. B. b|, Bo BIopo o!oe (l) oIte 9 pa3n"u"*
"eo.
1Io. tio e lelloo lIoJIIo. Ire epex eolro:
{ele
IaI{' i*eJIIe _ opIlIe'
eeIIIe _ IJIaI{e
eeIe oI{e'
Ie ooofiIee eoo e
9 : 3 : 3 i 1. E ){e oa' Ra} e oooIelle r Eie.
I eeI. loorira, o oo e paIr :1. aoe }rie
cooEolee ye r ei{ Ia opI}I eea.
o e Ioec ao paceelr. oroa ee, o nu
?u?upuaoJ|N c|puauu
eL u fupuaflau' 3a rcomopL mu
zI|L omalotL,
acJLam
1aucuJ||o apgz om opza. o7
a o]r a3ae antoa auuJ|'o.o
acJlaoau
aou.
3l.o' aot1pae c . oa u""'u'p""*".
r pllao aoJla:o pa3l{ lIeooJIoII ol]Iooax.
Pl,Il,1,a

lll.'ma.

3'nol1

,aucuozo

ll'I'JLooafuu

1. oe aIIA ae | 6pIr?
2. B ve o aol{a exlofo aeoall

o?

3. B o

ae aldo eaolo

IID]lIla'

l{ceoIl IIp'IIIao

errp"1
?
4. Coo errooopoa IrIa
I. Melreo ooo
oe1rp I]tIpIro
Ipealopoa?

t5l

,N
@@@

v
t
i^

Bb

@
@

Bb

Bb

Bb

'c' 5s. Ca acaou npw. o npu au.upuooJ|tpuafuuu

152

eop(e(eo
$ 42 Xpooo
1' ooe pooo?Kox o?
2' ' M o ty 6 o pooo?
opeee (t'' opox,
, Moo
e|topeee e eoopox,e.
pol'oo}t eopll aeello. I{a 'e ooo IIel
. l\4erre oee oe p. opeMeI] e oeIr elo a6o.
I o o . o H } o . o o o M y . o o | ' ' e . e ' o .
1 8 6 5 . e e j o J } ' o p o . e | , 1 o v , ' r o , r e o .
a y)r o ,IiI poeIr xo}Iool yel{Ie Ipoo e ]l aolo
<aeTelile
peaelrIr.
TaIA4 oao, Ioeqee
I.
ilee,
To
r"o
e o
oo
oop
aopI>,
v Toalllx llIl o I{eI{e.
1902 . aepalre eo peoo,*' To eMeli
I{aeeo' I.oopIe Mi eloIl alaex{ eaM' oI pa.
oala xpoMooax. IIo Mee a aaa e.
}t o o' To eooI ax aee o aa Mee
"r1Ire poo. I{pe, 1IIoIo lopotla a pI]aa
opr'Ia I opa&a eo _ e a1o eaolo paee.
IIII llooe ooorlle 3:1, ooM oa oxo]l|M
a poei{e oo. p oee aal1Ile oaoc, o e
o . J . \ p o , A ] ] { a o o Y D o v o o v e .
,eBeo, rco' Ionrx a1e pat{, Ioo
oplalra oell lloo. Ta, o p6er'IrrI oalea, eoea ooo 120 I. relro, a Bo poooM e 23. Be o olpoM.
Iloe oeo eo paMae poooA4ax.
I{aoI 'fie I aeoa lllo' paorlloeI]Ir( a oo xpoMooe? Copeerrlra oMooMa eopll aTBeIlolI
oalra Iao aeprraIt elle7|<o\\ T o]'tco n' M op2 aojv

(1866 1945).
eoe Iooeeo eo]ra: 2 npacnlaLm coo'

apoj|Loc|Ll. oooI, aIr oao, eaT o


acmot
o IpnI ee lelro.
Bopoe oo]{elre ep,*ae, o a,xze''L11I 2| ('2L, orn.
pacnoo1lL
cmpo?o onpa
a oau1| npul!'
au
l!L ]|Lcma \JLol'clt ) zoj|Ioozuc |.uI poJl|ooj,|.
aoe, olao peet llooieIo, 2I pacfuoJla?mc'L
po.xtocoJ|L J|uxo, m. ' 0pg2 3a ap|oJ|t.

oIroIrI oeo, oTopI ao N1opa Iz eIo yle'


a
Iooa IIIa po3oa' ea IJIoI!tr l{aop 8 xoo.
o. IepeIfI o!l'a}aJI' ao zL' aoauc
oallotl poJ|Lo.
coN' npu Jni'o1 nolLaaam
oa zam'' m' . aJLa|nc
cfuJLIlI'o. o\o'lB,]Iee IIo']}IlIo altll4e 1ancoa Mopzaa.
ooep' oo e )e oax o oallo oioltee
o oro taoa. cpell I6pI.o oolo ol(oelr. oaeJlo Io
a.oe o ooe eeodae ex pIl5o. e oop
e}{a oo xpoooe. Ia o xIoilio otl?
oo eo6oI-IMo o!IlI{ o eoa, a eo o' o B po.
a3'Iepolo eoeIoo eelIt! oNtoolIle pooo Io.
p oI oea
Io}IooIIlI!1 }aa,t.
o poo oel{ a(e '
ecc, aI{ oI1' EaBa'Ic!1 l.pocu&?oaep;
oIIerlII pa3oopaI?t ooo. J{poccIlloep a}{e 6 opr
. oplao eo opa t }I' ooy poocoylo eopIo o}o
opaoa
ol1oIr ee oIr, eepIl ooi*ee'Ijli npocc
u za$'m 1ra
zot'oJ|o2u|LL]|Lu poJ||ooau
npouodum
rcoalozau'L' pJLIrLaIL lomopof,l ou J|tozm oJ'Luamc
oJLPJ|lJ'|1u?l1,u. m' . !|oJtm npoucodum
pou?op.
aI4 opao, pI4 ltpocIloepe poo apee solra
oplaa, eI oo xoooN[I tle aeI ceeo' a} a
3 3ae .ee Ie roooIlo oo.o.
r. Irm{ oa. eee leo JIe eoIIIIt.
xpooo}tEre pt. eI-Ie poIoepa ooo lnreI ca.
llo paIloo}Iie'le a}olo lella poooe' co3ta7 ?flmuclcu *apt|L po\Ioco. oplIr rlo oplrlr eUI Io o To'
o e aIe p o pyl paooeI Ea xpoooe a lelra, e
ae o!{!1 paol]tc pa3e poooI poece occIl.
opa. EJIIr a IeI{a-4 D paoo)tel a poooo)IlIlx oa
oo poMooM (p.. 60). o o oa3o pae pooop,{
JII,Iapae poIloepa. I{o e e e o x r-i<B ,
paoo?ell poo.oe po. o ol o) 3J6 o J'r |
xpoooaM oo oI[ JIae' e oa epepea oe a

ab
bcd

cD
cd

A c

P'c. 60. BooI puamI occuzopa' npou'oau ncaq ?o]'o


ao.uIu paocou (poamocmb pIoau ax ,eo p1u
L apoocoI m |I' tr|oJI|uap. om apaa oflu pcoolon|)

154
oIlo.eIrelit{o ye ej$y I1 )' Iea. ljeoIroc
Iiolo oI e oeE eJa. TarA opao, eo'o aI.
3.
eI{ x eo o paI{INt xpooo& poee poIlroepa
c o pao )y \4 poooe. eoseo' o.
a aoy poIoepa
DIll al.o
)lr reI?t oo
poooll' oealo a pa3qle peIr' o,{(o oIlo opeeIz paoIre Iei{ IeIn' a ta' aa ocpoee
ee!leIo &pI' Iloopa pee
oo ce alIroro a.
ono'{e leo' oa oll xoocoy.

Po )||oco)|.a mopu fuacdc,nl1oclnu' Tano,. M oPza fua.


Epocul|zop' Imul||L apnL
1. o pea.ecoo.eli?
2. B ex J{a.xclpeo po eaolo aeo.
all pao?
(preD reI.K aoe
peoMooeKooep|ooo px,oeopeMeMooooleeeKe
o MHoo elopox'oa'o|,
' Kpoeo.
o' neopooxeoo oreeeKx
Kpxooo
eeK,o Moxe oo op6e DH|M
eM|
o 6oe
HM,oKo oo,o opoMooxoyK,KoopIe
Mo
eoe Meoplooee
xoooexe eo oI
po oMoo| K|r'eaKaakl1p!aM,a' 1aa|Jo e
o eMe |o,
K K e eypo poer6eKo.o
oy
o6|e
eip6oy,, e' poK M,
<p|]oe'
oox|,]o,
e_ o HK po'oole()
rp
HK eoKxoooopH,
PooI

o oo.

-,

\,4o,] Lo- F o| o | | Le - po.

oQe,a po,Ho o|'lo


eoep opooopo.
Mo6eo' e popo oooe o6o
p yo,
opoK'
o o l.,iox
ee
eKpeo
yee
6|6 oKpl|oe,
M| He,o oeooKe eepoMoM|
pxoo
eKo.KKooooo)<H|x
lpoe?
eK
loe.oo pHo2 ee,opoooI
ooo,
p:24= ]6.
,ypotoe
A ro'e2 ]xpoooM:2,: 8 88 608,
ee eKoo,
lo,oe
)<
eoeK
eee
oMloM,
o eeor
]oopoe
oe'

155

54

Boeeeetxeo
1' ooxoooopx exeeea?
2' W|o)o
yepx,o ep|o p 06o opoee oo. exp|o6o|?
' p , o e eoe 6o!e pooo,
epy o)o?

al'ltoee
eaJIeIx eoB. p aolle IIaa iia.
eoall pallIx pl{Ilao a pIrepe lopoxa coae IIe.
ene' o a)fi e eo ee a o ee' I{eJa.
Nto o pylx eaJex e leo. a ao ee Io oplalr
pe.a.o60
o)y roopI{oaI{ e' oopo
e poel 3aMol}ai. C3 oo p oll opra.
e 3IIaPo'I ]'4epeopeee a\roee\ eo e.
y ( o o . 3 e 3 r M o i ' B . e e o o p . e a
Il lotlae' ea eo }.o oo eo Po-o
eo

eoIto

pa3JIIx o soe

ae.

BalrMoee. I{eoopIe
ooIrlreIroe (oneeTapoe)
IpI{apa oo peae oe o.
I{ eaeIli leo. I{ape' p cpeati
x
y[Icoo opoIa' !Ie, eIe eIll rpo epo.
e e 6yr e pplry oa (pc.61).
oaaeT, oale eI{I -4 -B a*{I oeIlo Iie llo.
Iy o6eIle tle paolo
IMea aoa!{a ol{paI(]r
aaB
ea. oo pI. tl l ,Itlll
x x leo oIro Iee
aM aqe
epoa
alroIra' eI( oltpIrI.
lrypyplI]i]!e.
\],
vyp
po oo,{t{I exalr
ooIleoo 3aMoe
!4o!e aIoa ToM' tITo Ie
A ope pyt.],y oIio a.
(erI) eIia, eoxo.
olo oe aolo.
P\c. 61, C'a acaaoau npu.
I,to IpIraa' a eI{ - TpI(. Ea npu onn'Nmapo aupy po 6eIr1 oo
oomuu 2o

"ah
lP,

x
"

r56
}I(e ea. oo p aIrIr elro A , ee , ce.
I,pye oI]oeII eo. tleeptllro Tpyi}To, oot{o
oee poee aIIoo plll{aa.
a, ooIie EaIa aRo ll 3aoe eol
ora poe p3a9 l]Aoxoo }e ea.e.
III reo:{ . Ie aIa ofuoJLumJL1!LJ|'u |1J1'1o|L.
JLJ|Nm@p]!Ll|'u.
rrat. eoee leo' p loopo orr lrx oaJI..
e poee oo' rteaeoo eA4' a J.Jo. I.
a poIlolloo)eE l.oIleeapolvl a}oeIo. eI' oope oaIoT eIIe p],x eIIo' I]alBaoTc'I a]|u-u1!zuu.
mopa',u. a'e IeIrI IaIo ol![allIlttl' peecIlll'
oo palo olwuamLil''1 pcu||Li| nucma1.
ITe pl!ep' oI{I{I{I Ie w. opeee II 6eIo
opaIi' a peecl]r Ie .r) _ opaIeIrIe IIoI. B pIo JIJIe
o\r a e y opeee (emIo opa. a ee. eI , _
eelry ol{pacy IIoa. Ir pe
I c e (/T4.y.
erIeINI]?I\uI'| IJIoaM e p epoo oldoe y rle
eJI nJIo| (wwY),
a a retl } oae ee lea Y.
eoel.a cpealo )Iiele leeee aoea' al{Ie oye oplaElIe aolo.o epe. ola e.
e oeri a Ilao}t, lI I{oTopo eea' o3llalo.
ellro o6a3orr
I{e p eeoc !ea.oa'
i*!{eo a'*iIx epeo' :]aoI4potlllx o elle.
olreplroe eIre eo. Moe a opralre oI
po' e' ooTo' e.
I Ip&fierrI aee I{I]ee
I{o oRa' o}i{ao l1 . . Tat{e Ipa aalo oeeIil; oll oEpeeIo eo]rrl Ira. e Irx
p' Ir e oIe el{oe o4I,IaIIIIap leo' oFo.
pIe a o lotleelrlrr IraI, eI llee o IIpo.
JIe. IIIpI{ep' a e etla Ilelri oycoelr o.
I{tlIIl IeI{a x ap aeJle
1 2. aelr elro.
o.]&I
a|a7a2a2 Bepa e oI{IfeI{I; oqe aIo opa Me epl]
paelr feo.|I4o|nA|a1a2a2 a1|A2a2. ca\lItl $p! e
e eplla pae eIp oa,I'1\NI'i fea14| ALA.
pylo pep o.l'llleoo ell IeI]o _ aeoae opa.
o)rirr eoea. e lo}rrll opeJle eIp lel{a}l' paoo)M epex ajan| o\rol'o. e e o.a 3
e3 eIolo tl.ella o)l( _ eaIra. rpoee a rlo
peae aop e]rloBa|a|a2a2a|aa1a4' aMI eIri 9pai1.
IIae ca\l'' aloe oIloe pa3oopae
eB _ AIAAd\a.

15t
aopo x lello' a eoaeo' oacl lio,l oIe o3.
a pa3,1Ix celllarr paa.
Bacoc eIoI.x Ilp3I{aI(o o oI{olo e.
eopoEo.
a oyrIa IiaaIII]teeopoo. o ee IJIo oap'I{eo
ee Meee, g&el' Ilo pae opo IipaII eT.
aI]I Te6 eIa eIee' e! y ooe c eiM ea.

,4olLoJ.t+ulfun,o auoa1icrlu.
a e|7tf.v za' II l.Iioi7pofu fl oc,n.

nucta. Ilonupo

&t ]. e oeeeeo are?


2. o TaldoeoeeEapoe ee eIIo?
3. ov a oripeee.e o{ eoea?
oeK ooM eeHHoee po |oK ]aaa l1poMaMapaa- aK|aat]e oe He oKe ((ly)/
n, rx pK , opo o ep, L]]eeo r - ' , 1( o ( ) o B , e o | o v , . I o . o e - . o r ' O o , ] / J e , o a v a 4 ' . 4 | | - a 7
Kt] eo \.l ooKa poe p oe o
e
M o M
, e x o x e e o o( e o p o l . ] o o ) e
e o, o 6eoK, opeM eo' oxe oe eH
| . - - 1 4 J , o | p , | / . | \ , v | l a , | o t { . J , 0 6 . ] o o | . d '
. , 6 e . . e , F o V , , , | 1 / v | - , e ] . v e , 4 , , o | o U / ' / o o o N /

K
H' ,
ooop
6 eK
N,4p,

(eBeo
$ 44 I.|oe
1. oo pe e o6pp(e K?
2. e y ee o ooFptt? flt'al|?
. K oy y orlo ,e ee?
Ileoo ooe llooo
EaeeocT.
ttoflata{,Iea
IIor1 o pI olaaey ele o ,I' paoo)<e.
o pe e, aeoa p3ll6o. ea 9To a e o.
oEao oa3ao, o ]/Iee eea I{a'
e,*{ coelo'
rrepe IloJIa3 I.eI. Io Ir ae.
lroa
JeIIIIo
alo
eI{oTIl
umo|. JLa w|Iffuu l.o a'afia I+ po o o J|Loa.
.{o
oep}ra ool{p' aTr
oelo.II1(
oa3ao,
o ool oopo,Ialoap
oy
orrI e.
3eJe
paae a, ot{ Ile Mo.
e. "1 ftea aIell

158

Je coa x opaoal lleop IIa oxpaI]tIee po. oqo


ee erI axoT ooo 100 ooao. oIIa&o, &I( I
aee' eoe 9Iella epeo I( leepooo a' ee
IIJa IIe paIloEtaT' xo.'I aa tea poo*ae e.
epe e!orio oRoelr' ox Iexa e' IoIoc
oo' ooI* (e xaJIoD opoao. ooo o el
rola e ye 9x opaEoo.
3pepa ep ojaJqeo .Ao
o
acaoau
no Jlu]|uu Jwampu. ecTBeo, aT' oolrp eee oj{e I tlolo, a o I}l{x ae D (
opeoo oI!{o e, aI a I{Je paecl{ IIIeI
Iro o
oaI. B epaooa IIpIo oxollp'
e paIro e llpoIialo ee'
a a& p .Il lae
eeI.y oae ToJIo po cep*ao3oa' coep)aee IeeI{ aepa, TaIrM opa3o, e oop IlaI o.
I oalo. e IIaeTo To!o o ae!oo
oplallltlla.
Boe
poool'o
povoo}to
aeo.
. oa3&Ilo, o xpo]![ooIla exoooa. IIaeeI{o
tvto aoeToaT' Ilplto o}l{I JJajI l{aeoa.
Ilap'tl4ep, 6oo ero oxolr
3aopoao e.
I{I lea lIaee o aM }i[elle' a oaIIIe 6eI{
o lI 9x Moop. ooe ea oo
o aeIro tl. oxot{px oapy}fielrI IeI epeo
eolll{oo Ia, a a}re eI{I' oycoae
ToI]toc
er.oor eopI{EIM oeIl.
B lroe 6aReplr elc aI . oee paellI 'Il, paoealoec oeJtlo o ooIro oeI [I 6a.
Te!{o Ie. B leIix elooI aao' aep po)lje, a}e oap'lIo oeyI
!HIt, oopie oIT oece.
a oo po{e oetM eeTa. Be o
pepI o.'1a3aeo IaJIeeoc.
u mo |u. a 3 annu k a a JL a cn. l11!of n.
IIaeTeI{o a3Iae oJlaaeo?
i 1.I{aa
I6ide taqelre oa oIee?
2. oop raelo o II oToIoo t. epIl.
oo opI3a?
3. coIo ooo paoo.elro 6aldep l o ee?
4. B3alro.ta e)r coo xpoooila expoloo.
a aeerroT?

eeeKoopeeeeoa
1.KDoool|(oo?
2. K op||
eppo?
. 0 oe lff

eel?

Teop aeo oJr. oaee oIto o'{io.


llltJ.rctloo !t l*{eoo. Pa.
1 peael{o oo oo
pooll
ootlolfie
o
IIoJIoo
paIo
eee
1 i 1. I oe' ce o eIio ao oI Ileo oaoa. Ee . elre opa ae Ea o, o
aoe paIIIeee oo]!1.e o o.I,Io pr ,13e.
ex JIyIax' ola oa poeIx ooe Ia leepoIo.
o () o o paJ{. -op _ peoBo oooo
(oa). Io eao peIloo}*egl{e' o oIl 3 oo (ola 6Io e.
co' rao lrelro) eepooe' a opo oMoIoelr o leEy' o.
oI opeee o oplaa.
opeea eop lrseoalrl{ oa 6a pa3paoatra . ]l4opzaoJw fi e|o o.|p|1a'I aae xx . i'I 60 yao, so
caMI eMI. paI?tro'o aop xpooo.
)*x }rte].It opa3o e apI xpoMoo, poMe o.
a oa aa xpooo'
o' oIiaoI Ii llalBa|oc alfuocolw0''r,'
aaAx nooIJ||u' _ i'a,\'o .so ps3ae. }.
ep' ao, arvol. oo }o erie o Tp ep
o e
aTooM' a oT ooIe xpooo pa3aio: aolt
x-xol,oo, aNro x l1 Y (p. 62). flo 6e oo opee.
ec o peI oooTopelr. Ec ep}laool. oep}fi -xpo.

Pc. 2. cJia pac.


nlu no nprcae noa apouL

160

oo, o oooopeoeetatoe aI(xx)'


a eJ epMooeoep}a.ooatspoMoo _ o ae

(xt').

a a y aoli poto opaIo oI(o eeI{' oe.


o xlie! o y poo agIaio
)ae ooIe x.xooco'
?oJ14o2'J.mLl|1'. ao poto oaIo pao} olloflIe.
trIr IreMooltI o x., 6o Y IooII-Ixpoooa. o9oM )llo o y oo aIae z,npo2afl1'1!uL,
ox o }rtI ce' pep IroopIlIx' eIlo.
oIx' 16' 6oa eoaIx ( o -Ie eoea),
elrItr o Io1oI6}Ier (), a lo _ eeorseI (x,.
lIaeoat{e oa eoea }Ioi*co llpea e xrl
(p. 6). oeo' o ooorllee oo p aro peal]Il
eopeI,Ie ela 6e 1 : 1.
Ioe y.xpotvooa' opeeloa y)lto Io' Ileae o
oTa {IIly oe ollooopelr. Ta opao, o aea
aIl olo o ToIo' Iia oJloIx xpooor Iloaa llo o
oa. Y-xDoocoe eoea axo eI eo, eoxox

fi

'

&
tt

ft

P.. 3. c1ta paca


flu no npwa oa

l6l
paIr
'riI{ ooI]t )*e. .eet
llop.lloo
Ie
y'{Ite ooIe lopoI' opee.
oe po IIaEa
e
l1ooo
Ioe opl[poae
]rer My}riI. }r.e
o eoooope ]{ao.il Ilpaoo x-xoooMo'
paalleo
Y
xpooo!a
a
apoIa
oye, 3lia' rre
(BrD
opyeI e
eo. oo aoIIe eoql(
jee
ooe IIT.
aBalo [I1I'I
a, poo.II eJ]oela ,e o. JIe lo}1ol6x!e.
IM' o6a xes aeoaI,I loa x o oI{a!oa.
eooplx Izo )*ll ye xpooor\tlro opeeelre oa
o P \ 4 }| o e . a p p . y p e
ooae a
()' a a
eepoIMeTI (D. eooIx lraeol{Ix a.
o rroooIror a6oe II o ooa poooa (0)' a aM.

ooael(xx).

qe 'I ypae ooI polltoo e' aI{ MeIo lieI(a


ea ,J'IoIII{IIraop xpoooll, a cxlI, aaIIIle llaeo.
IerreTerr(eoooopeeeo)'
aoI{I traop poMoo. EeTet{o, o o }{e ate eaoo.
o y ao e e eoa' a a eIll IIo xpooo e.
ee aoolo aopa lro3Mo,{.o.
poloIro lrooe xpol{oox4 e oEap,*e. o apoIa'
p 3 e o e . o A 1 e 8 , ? Io y ) 1 { 9 r e I :
o l.o eIApaypa p3ae ote olt. o!4 Jv.
eJl IIpoxJo,
oIe ao.
Ilaeoae III{BIIaI'eeIIItI t[oJtolt. Ioox xoo'
oax paIooEie eI p lelro' oopIe i.al{ e alri llp.
J6aM . ]!1IIIooIel{ Io. pJa,,I. I]I (oopx pa.
oo'eI IIooI xpoMooax' o}I aae fuJLl|l|t*
fuoJLo. apaep aeoa o IlI{a IeI{eTe. ,
olo opeeJ1Ir IIoa. I{a ooo eIe aparpae'
a ,lt{o
eoer.a )elIc o e oolaeIr (xx)'
IPepove\a (xj..
e o a y . x p o o . o , t a e s ' o P . o M I I a . o e a ,
eo a patI'e }ly}lIx oolx ,{ee, pe 3aqe.
uoe ao o. ape |e. orj,l prveyo.
A o ].'xpoooa oep)ll e !,eee 200 reo. oaeIx
.ex e o c x.xorvol'o\4. oJo]lly 9 }lr pJI{a
oeae o a letia, a ea oplaa
y)q eo oEa
poooNla, II e IIoopI o el{o' paIloo{elr lre' _
ol{I{at{ie' peeIe' _ oeIro poIo eoI{.
e. eoo{.Iv'qo opral]M aIIa oIlaa o ae <pao6 1a3i, .*l"R, Lo lr J

162

alrlra' ).-poooM ar. MaIil4 eo!r' plro.


pa oe. I Iar po x-xpoilooI elo eax
e (T oo Y-or1ooa)' o oel} o3aeo potl. .
( e 9 p o ] \ i o o \ 4 l e o o e r r e .
oopo pa3oe eoIia' o oa IIe aoee' a !:tIIo oT o.
opaIly xpoltoo leo' I{oopI IIo elre .
aoo. o oIIIrIro ee eoear1acJel!eT'I zl''ouJLu aoeae' pll oopo oplalre lle aae oIloo ee'
eo6xoMo.o epIaII po. plr eon qoI{ o)Re
Te l(poIo a'{e rreoIllo Iopee IIIe.
Da oeJ \.o)+r e. }]-t{y o Jopoo A43e
o1l ,1c. ej o6 l IIo.Il,t ooI/eoo P
oo xpooo' aplrI ey aeI elr BToo x.poo.
oMl _ IiopaIl (p.64). 9o ]ra epooT po;r.elrz
oI'olo aa
oae 50%. ,eoI.t oe leoe
pe3ao peIlo' a! a o.o ooa ,{eIt _ Iloe.
Ir]r Ie le*Iol o}a poIr eolt o rrirIrI roIr.
Ial II a,*e o rrae eoIlo olo! qo o 6e oa leoe. oca 50%.

xea

oe

xe. o
ea eo

lffi-*.***""**",

/ o
W

c. 4. cra

acooa]lua ,"-ouauu

x.pooa op|
eo aeoKo

d a'lLol+u3 - Bpo'l],Toqo a )le, a leo, Eacneac


Ii
eeoo
paoo
eo' oopoe' poel{'
eoe epa3tlellEe
e ollao iit.
IIPL1I+a*|L' c|||Ll.l|lfl c l.ol.o. ,|.oco)|'l'L. rloo.'pofuoll.
Io]l'o|alfuI1lf,ii
l|o]L. I,npoza),l|'l.l,L1i
ocoI,..
l 1. Iee II xpoloo aff eEI?
2. o a!.oe .ooaeEI
eepo,eI o?
3. II{ Iraee Io eolalox?
o eoocorvlolo
4. Ial,te p}e aIII xpoocotloo
peeell
a teIl?
lpeTe
oa )riIx oplallllo
IoElellle IpepI.
5. y}*Io elt o eoea e leepoae.
6. elo. a31t o pooo eir aIio pa.
o oo eooco eI?

o |1
oKo opeFr|{I|'K
yxo o oiolM,
oer.
,Myxo opeeyroKo MHoe6op|
: eK'poooee.
.pey . ' ooeel,]oo] : ]
oyx|o peo: 100 eoep<e]06 o,Me
xt]ooeoKee,K ]8 oMooeeoopr]_ ] i ], 50 o 100xe oe85 x, 80 o o
o 50|

1' o ao eo?
2. o oe eo?

pope.
eoee oo t{iIx opao
BI lr3e*oli.
a oJIE o ooe e px o' Ii oe.o a aIalo
6eI.oqe
oxo)I, o
||,oeo' oEoeI
u|1l.uoc'nlo.
ea e o oa or.El{a' ooa otlae. A e' tt p'
ID.
ey. o 3 Eeo ],.e}. }'3o. po
aarv' o paq x (beoTtre y Ipa)eI oeII 3!Ieo.
PaaIo a a llneocTgi,]|Lo0uux@o7ry7o (eo]JxeI.7o)'I ac'a c m l1 lo (eo.I11qec},l,.
6-'

164

MotlaoEEa
rllleEtloc. Be pl.3a }l,olo oplaga
ollpeeIoc l(oae IeI{o' oaIoI{ leiron aoo opa3a. oo IeIiI ooI{o IIIa oe o Topoll
IreIge peI' cee poJIeII ec elto oEie I pa.
J||1\o.
c ye eleaIlolo aIlo,{e. Io]I eIoIlo y"
o' IrallplIep' pI)l{orrlra 3 oIrolo' (poeJIIoIo) ya' To |e.
I{oI tIoI llyo y aoJtroo oI!aol.
orrlo eolI
x oaeIo 6y ovac'
pal}.{ qlrJle a3ldepe
e' IIe ee . . y a pgo TeeIo o.
ec aopo IIee pe: a}oc' oeel{o,t' tie.
a o1.
TaI.e tee.fl ptt3llao op.alrr{a' oopIe e aparalo
elo eI e oIJ. epeaa ey ooelvl! IialaIo.
oI{aoI{r, a o }IeoT
J|.o0uu*auot|*oi.. ae elo ot.x oe{eI oI]IeceIIe IIll.
poc' e' Ilooo
I{aIi

P|1c.5' Pu opa aaaoa u noaoa ucm cmpno

IJaltec epo Mo.


}eIlo
oIaltoo
'e y)I el{o opI e y pacelill ceJloIla' opeioelo
o oo.
oo oo6 peoJl'ta IaIo
p a e (p. 65), e.
co o olo' e pa.
e: IIo oo' IIa oepxoI{
a oe. pa
opMe e olpeeIo e.
:IeI oeeoc'
a rrao
eo Ie &)4oo a
oIiao.
palr
IIpaIo
I.
.(
o opaff3a aaepa o.
lII& Jl eIIIa. aao
o
o olp)Iae peI. I{a.
pep' eoea e pay}{
IpIIa po opee oJI.
o ooe}.I{
Ien4I{' l.
o )l.ll a I{ p
e !oI. A o pot' e,
ea, IEocllo I{o

a' o I]eIIlx o' Ilaplnep o aea 1aII' e.


o EaIpyJ p. ee \4oaorto 3A{eqo ao.
opa pea o.
Io.JI6o IpI{ llalr!aa fuopJ|.o\i pauu'
oeI{a eIleTe!l I]Ia''1ee.
llpaa oe ae oqe oIlio, o oa e
eo
A d o ? f i e - x o p e e o p p e a . o x I , I a o l l o p .
eall oe llIllpoa (Ilaprre' IIapI Inep oe' oo.
o5 oo)' a pIe IIp3Ira aparTpylo. Io opo ea-

(opaepc y rpoo).

caal'olo le ee oqell air{iI .Ir)I\' IIacJlamc'.


npo',ll'7m mom npua ofu.
a cnocooc|n
1| c.iL npua,
pd'1 I!lX Jlou'
]M oa]\]l. ]1"1d m 11op p?|.
uu opzauJwa a I-Leu'I1-ucJlou.
a, o)to IIepeIl eIoll oIIoIle xapaepl
oaolro 3ellaiI{otl:
oaolrIe ![eeIII{ e IIeaI Ilooa;
_ D I o o P e 3 e e o 3 I { I ( a } N 4 I I o xo e 3
'1 3 o o:]Il olpy)i{ee pe;
_ !1lloaI?tollIeeIIeE oo'l!{I oo Ileea op.
I peal{Il' . e. oeoll ee o oneeIo IeoIIo.
IlaJreefia reqo. I{aeea eIlo oc.
o a 3 l { e e | l 4 e q o \ 4 6 e p e e o o o i i
paloopa )Ix oplaltMo' a a)e IJIalIo pIro o.
oIlI{oIo poea' Ia oa ocaJe ae'Ia eeelio.
ro oopa.
- 7Jo'
laecea eqo poe x opa
u mu oi| kI |fuauo oa,
L1:lr',e|4oca,eT oooit lloe'
B ocloe o '6u*amul|o1i
peae Roopoo oI]Iiae opoMIII aop paooa eo.

IIo.
B era l{oo eoea oe}$Ilc 23 Maeplri Ii 23 o.
oclx xoooI. opaoa ae a)l}' rl oy
r 23 pooo' oo I-'Ix 6e o oa ot{o o ae
eo ya. oA Iipoe tepI coIi o6lla.
o l-Ieoc.
oa ee pa - pocI{Ioep. Mo olo o aia IaIa
ea ee xpoooMI eIIieI{ aIe' opeeea a I{
pooo oJI]^Il!a peJae po]roepa qa ox .ello o
IoMooI{IlIx pooo' ae}I{aIl aee pyo JIr,rIrIpe'
Io. Iie xoIrocoI Ea'BaIo.| p1.oJwu]1aLLn'u. ac
Ii eoopIrpoII-I oplal{a oolo o!.ioJ1el{Ij' oll pBo

166

tlao' ooIx e o tl ooIiolo'


IlIl oIIa I t
I{Il aepoo opaI4i]a.
- lrua.
IIaoIle, pe plra o6Ila1ro
Ietloll
t] apae e ex In Elx lalle poee oJoooe.
e p poeca, eaIle ocoe &oao eIlot.'
e}o eao p], o pIa' oa olooe poopae
eooJ*eElt! eoo.
BoEIiEoelte tnee aeeo ilaepae' . e. oe.a III' aIBalo J,|1'auo|.I.o||
1'J''efuuoffui''o.
pe
Ivlee oI o,lxoT
IiIi oet ltlloeax (po!tooa), afi e oJIeI.. NIa Ipoxo IIo III{e
paooopsIx
aopo erIle tlpeIe pe.
epe epI-I (a} pe.!oe 1901 I. Ioac
aolpotoIe
a pe.
l^{e . a puol||, o'lxcal
e. ya Ioc eo' Ilo po. tle3n aqoopar,I}r eelr pllIio' epe'rx ooe lio.
I(oetle.

'I l&'uo|fu. II op ,a p ancu'u. M oauuauo,L|.a.*


u,,1.
uo,|.. II a J.a cm|.a ua,.l1uoc,a.
Eo N6ufu a,nu,'a
u N||uoc|fu . M ,n aao' a u||l|Il,o c,n.
1. Itare r eqolt a eItl?
2' I{oI oclloe fipa \rolrIiaoEo etloc.
a?
3. o oe opa pearc?
4. I{ae opI lraecetlo tetlo r aee?
5. I{so Ep,ltltllt liolra''o Meo?

( oee
areepoe

ple
eo)o yoeepe,o py(
eoepo
, . .
yp6opeooxeo,
o,eyoeo
a(oo-o
pao|],
6pt1oo
oxo oeo
o, opa(e)po.
ee, Ko_ (aee'epealM
eo yol
opI
epo|o
o.'060e
eyeo
0 lxyo'Mype
pyl]Jy|oxooop oyy.
pcKarpuJ,
6pIps
yox
peeooPo.lp
o pe0po
pxoooyoool
oee
.
yopye'o oyoyooeae(pee
oo.
eD'

167

1.o oe yr.?
2' Kooeyr?

Ma oly apaa leon pal}tlllo eeE' oo


|o}|.Eol\eJlfia Ea zLL' poJ||oc\'I!I 14z1!o.l,I'L.
eEIe' fitl qeIe' }rya[. a!e e pealoc Ea,toee aTo. oIr olIalo p'I aMeEe E}.eoo peea oIloo ea tla pyre yr!eo. ae oIoI otE,rlda c.
qae' e p pet.IiaI! l{I epe eee e eo lto.
_
o.T
elleapEIx ap atoltIx ooa A_
(I{epaIte) coea A_ T-. Ta oly oIt .
alt' I{ooIep ee yy epeaa e ooe.
II eo' a e e ooa ea _ o JIee o.
}io'{eIooplalIo. pee eeoc (opeolo' Iea
6e e3poa eo ep9I,o oeoaeo
aoIiIIo. pIpa aoo ea e aNelra' o1Ie co}r(e
o o Ii{I?t opla,te' I{o e peye ya
o1Ia eJIaole 3ee'
po}toolIe i}"a. poootlo yae &Iae0aeJloe eee pIipe poMoo' apaaee erio(o
eo l4)eea o xpooolrI (p. 66). I{pep' o}leotlt]t.
ali aI&e!'a'I lfupama' ora op|ae &oe qa xpoocoI e eI' IioIe o a' epc. Tatda po.
||locoNta'I l/yTa|!'I'| B 21 |'ol\|oco\re eJoBeKa BIIBa9TpaBe oTpo.
Io neoBa _ 6eJIoItpoB'1, ploeo x ep'I, ILo|,a po|ltocoa
TpaP'aT cBoIo rpe'lIo qac, Taa poliocoI'a NIa /lo1rBaeT1 aeJlu17. |oe eet. o.y pa3llrlItl - o
ep ,eoo aceeoo oea o oy .
1.|1x-JI'|6o :epI1IBI.|iI(e yea a qa III' oopa e ee
rroa o oce). opII)'
Ee oI. tl pooco!/ttl a _ yoee l{alioo.o ]^{a.
o xpoocorI. p aorvtac leo ye petlacE poocoe
a p&a. 9o poe }to'e poot eto&o pa3 - PooI oo xpooco aIJI ocIipao toopI?tcel{.
ao !!Ia _ avfuJlu&aue _ ellee oaeE Jl oIlt]t0Ma'
qe paa ee'
IIp aflop xpo}tooa a3Iae y Mea' IIoy.
I'II! pae' oepllIt]ta 180o, coa Psl,raec ec-

r68

L:]
--;--,]

r
l,l

lxl
l l

t_l

l|

l
||

|l

)
3

'l
i
-...l
El

trl

EI

|. ]

tq
Pc. . Buo 'poJ1|ocotr|r
''gmaut.

o epia. I{opep, }.ae xpoooI oep){ia ..eI


Afit3I.
vIy-B E_t po3olneJl pa3p' pale
E epeeplrc cpo 9o pa3pI. peae xpooo.
a ye Me oe pIo pIiyp _ Ai{3I.
e oIr pooolvttlIlrya _ mPafuol.('u' |p'\ soiI
TaI{yaco xpooo pee l pro xoooel e.
oooo e.
xpooore lalt ae ceIo oI1l{alop ap],1!e lpo.
ea ee eo. l]8ep op epoMipooepe. o
poool,IIoel{IoepaIlIll aaI! oa 3 ol,tooll{I po!oo ooe Iae r{a'o leo' a pyla, Iaoopo,
Ioeae(]I IeD !eI' oeeIIe l(ao-o IpI.3Ear.
eore ya. o cJ,.]ae lelloe oye a.
a.o polvooa', apolr' pe lI. ae e.
o Ta!e aIl o3tla' oa p opaoa ae eoe
poooI *al{o.Ir6o apI paxo o6e oaal or{ rae.
Tl a pylo laee oo xoooi xaa lre e. aI Ie
[IIre poltooIl a oI{e)IiIoplro.T eaop-

xo.
IiINI }Iee eEoe. I{aep' p llepaxe
Moo 1{i I {Il or opaoa eeI' oep,le e
21-e xoN[ool. E ala eeIia 6e ollooopea' o &
e o I'eeo!l, c ul|opoJioJL ,aa.
aI ee eoIl l![Ta ,] c'| fuonulL]Louau'L' I. e.
poe }'eee qa poooI eI{a eyae ape.
x pacxe Ml]Io3e Meoe. oaqecle eT a.
aIloc.
I.x opao oep'$aT 3' 4n, 8fu |4.|. . xpooo
o oo' o&o pooot Io seax, opetoaIlll o opa.
3. oI1o ao peae y alrep paelr' o
oqe eo _ y )o. oe } !,T paeE _ o.
IIJIoI. Ta' ooI p eTpIr ex I{ypeI e^
oeo al.o. Ec atIoEI aop (z) reE paelr 7, To
ooIro op' peoIlI I{aIIIx o - Ma IeIIa' Io o.
|llea no 42 poooMI' . e. 6a. oIrEoa
pe ea, ipea .It. I{afi pil'o, pae.oIIIIoI
e IIoIIlee )Eeocoo' paepr' ooo. aerrIe eoI o]le IIoIIo.
oee e papaolI
paeJII
oIl
ooe pap}'Era .
o. I{apep'
peyae
ae,

eIo IIoJ{ac
IIp
opao
erro eeE
aI' oepae rio 2,, xooco. p l41I ax ae 3ll.
oe oa)e 4I' poocolll.
BaL *po,.oII1\.L, po'o|'I|'.
1' z1.oJ|'l.w l|'nauu.
dlLJLuKau'
ullpcl'
aa.l',
co \.bL ]|.Induti : v'npana,
nPo|. ollu.
IIo fua n)Loudu'L.
[-:] 1.Itae ltI
aee Ioo oorcoe
.I
l1a$eIoe 3ae.
2. B ve ove xpol1ooIlIx ya o leot{Ix?

np|i/ty.
!
$ 48 oee epa|e
'|. o ee y ooo po(e?
2. x yr _ ol pee?

MeIe sop. oaIoe o }a Eeroo


a}{e }epeIlo opla3a' afi a olt ptpllla ope.
IpoaIrlr & po)lte }tJIoo e eeeolo oopa

1/A

3a

le'Ioa.
oao J.aIr oIa
eoI
oTotlo'
1l Ilo.
oEoIo y.rlpoa
oaaT e Ile ot.
l}rio ya e aa.o
p.Ia' o oII.e JEIae I e o(e ee opee. oo cjo a o}o peo e'
oecy a pa:} a a3aeI|4 maI|I|u|.u
arcn.opaNu,
aeE
aopa ooc el(oopIe e,e oe.
tIa o3.
ceEr
MaleIlo!!
'|BJIeac uol]uupepoaIIlle
oI c aelro JIo
u3nlLu
oI{I' o c oeE Ioo epe Io. ae Iia lpo.
alo a opla3a' op{a palttllile oett' ' a.
o' lfoeyl ||1\. LmpauoJlmoo
ullue
IaJ<:<eo1lo ltopoooollll'
o eo II e orra oo
papyIalo oo Iloepxole
JIo!1 ae. o oey ceo.
o)l Io e olo E,(o eoI a oe - o ptIo.
pa&a 1lelioToIx pylx i]a.
rr Ii ellell
rrI{a oIloeE
oea.
yalellr
aJ*e r.JIec noL1tl|La'.
aoo}r
|fu'Lnpanlpa.
Ila.pe,
n IpaIIarr
ye.poo
p,l
eepa}Te a 10 Ie oEo o II],a eaec
)oe.
Irelr yaeE ee oato oee 3 llo.
Iiaeo uJ\,Luecl.ux
cm.
Hap'INIep, yaIr 3a
o l{a Ir ],' op8Ir'
xopoop,
eaprI
or
eIiooeI
pee.
Ileoope
paeI!
Iiaa apIlo
o'l
ee paol(arr
lpoee
pea I{I'
ooeEo
eao trro' o IIpo orv
Ia up|L, PaIlo'a
JIea o3Ira' lrpycEIe qaIII
aalo 4oce'
eI olo I{It' a p 3ap&r1elrlr eIo.
e e! o ee epoI{Ie Ie.
aaIoo cao . }IIo' o )t(I{ a
op)lto a& o)*io ellre ariopo' ta
a.
MaIi o3aIo ao. eoela 2-10%
ae e e
Ie 5a' xo' Ii caIo a' IIoaIoe
o.
l/.Iae o pe allee!
IIe po.Elo
eEo.
Ire. 1 }re op l
6opIT a opaEee oeo eoIla'
eIra.'i o e yTaleI alropo? oaIae,
e
ee p o,1a Ht o3I(ae . ae J,
aeTc etlpaE'
3 e aoIl ooa.I oe.
lyl.eoo oo tI (pc.67, A), o eaIe ep-

171

^
A

,l

^l , , _ _ - !
^
I

t ll,

,z 1
(l
i- .- - -1

'-t

====--Al
:

| ,--r
t,
I| - A i! - - . | lii

I i ll
=-=i==,.1
ll

1-

L-=====']
tl

l '
i

'-*

:;'j
| '==-

Pgr. 7. ''a occo npu nopNouu EE: A


pu anozo cnn:
ftn ozo cma;
u u nPoil nolpdoo mP o -

gaau
B _ cmpa

eIII oIIolIo }alrIr ]Iaoli 'I{I pealo eo (. 67' ).


ae pye epeI opaalo ae 1II{ e3 oo}'
Trrato
o3 a a)y IeyltoaIo
eEoy,III,
yaeoo
aolo
a
eo
1paIiI'
}raca
plrvle

(p'67, ).

ai{, yaltoEa :}eIoee ee oole xapae:


- raoIIIeee ol}Ila eeceo' py.
a opaIie ory o oe o:
_ ya ae}.Io llepea o6y:
_ a e ero apaeolo xapaepa' . e. e oo.
Eo ep'a. o eo e ypyc oo ee aoo
alelrEoo aopa;
_ yaI]t oy I noe3IllIl
peEI opI{3IIa'
oaETIrIIn peeEI.
rrrr. E a oIIaIo
eepaEre
CoaIrqere
IoI eax ea' poe lae' x lla|tra) coa'nulu1|'u.
E yoBas et(a pe. J oopo 3e\' p3ose oq.
' a oe - oe, o e IieI. oo oela y ]vlyall.
e'Ia e.
r. Ta, a e po copI o}*e oEEy
p eeaol\d parvlo)IeE,t
oa.
Ilts paIII!''t
oo oea - EoIe oa } a aIlo JIa eeEo

112

6roa Ir ooc. TRM opatoM o)IGro IeTIr r{ol cop


opoIrI. E oaea ya. otlIa a pax ax
I.I.llaJtloo a (ooeIe), o poao eR
Moi*{e pac oIo rraol aII, e JIe toopolo y
yrIri. TaIe o06 aialo,I Jwo?au.l,u. I:{apMep' i]eoe
c aa paoo ea .'Ie o3aIo. 1Io p ooo paoEleIIl lIoI aI{, olllllc
peyae oaeIo l1v.
arr, ool e llepeac' a a laeax oo Ta I{e.
}'ie Ta pooIIIa IIeptII llooIx I{Ta I{
opaoaixc
laeax'
o a]. I]1Ia EaIBa1oa z'pa,fuul1o|i. (JeB'['o, o ae a epeaIo eIoeM no.
IoeIrI. Ip IopoTeor" pearrrr (p pae e}y
poelrI{a) eeIe ore reI o]I.eeIr o'
ooToe cooe Ir o elloe IIoToTa.
o apep oeij a opla aLI en$a Ea ma
L, noJLntLaJL||L, ampa)LL |1 oJL1ILL.
,fu.LJLl|L ]|Lnauu B I|'JIe||.aXeoeecloo opa}Ia eo.
}I}1 c )ltII' ll oae oal Ir x4poeEee,
I' oe oe po)el{..
oeIrre lla
poT I{ pe&oy xIrIeIo ar-o poeo )l{IlIleeJtlo' o oIlrce ]{e
} pao IIoJIo lo Pp. e,1oa a a.
Ir oIro eo.
_ IIoe ooceIio, all
IIIiti.paI|.
)||gn.a{
,1oe Jeee so o,1)+(eo ne. a eo. e !.r
ote tT ex oaa. I a lvall1loEo, Ii.
pe, ya ]{aIa potoo}I' oopIe e opIo eno.
Iot|aIIt,L 1|1l17uu' o.Irol{y' e{a otoe o}ooll.
Irolo poeca' pllo I Io.eEIo IIoeI{I Ira pao.
lta, 3at{pe eeeliI ooor' or IpIreT r
oaoro oo eaeco
el!I
Io fie
Ira.
MnL.Le|+IIc al.t|opl,L'
o)|1'',nuc1cu 1' zlLp'|l.u|LL
fna1'u. JIaaJLL' no e,no.n,I' l|Ii,npaJL1.L
mL|u.
1. I{ae yareIe oI tr,t3eI?
2. eM oIre oxla.reLl ya o elrepa?
3. ]tfioa po Ta oplaIr3e?

'-

KpKoopxae|
Meo,
Haee.
y,loHeeo
oxpH
eea oo.
o eoeorox ol]Mo
or.
o.
eoeo6ee
e oKoeHe
olpK
lopHeHopyM
oolp06e
ol]pK
ox]opN4o
6i.1
ooxe ,
eMepo
e.
epee
ooIoMeKy
HK, e
ot]'
AeHeeI o eH'oeere
Heeo'
op|]
eK
KKoo.o
H oex
o6 el
M, el]le_ o e
oKol
aeooot]
|,lKo,
ooox eo Koo-oo eo, ooKo
o,xo
oH- eoooKy|lore p|lo
ex pHKo
HeF]oo
rx oo6eKoo-o'
x eo|
eopoMeHee:
poe.
6 yoer
Koeeo|
Koo.
poeflll,
oo6ppoepooooe'

aJleoHpo.
Me' poHelr,ioo
Hooeopoe _ o aooMoe.e.
e o o oeel, oo
o, flp KoopoMoMl-]Hj
eo
o6e,
oope He oeoy, Mo
o lo
l
p
A

e
o p l B a - , , | I I o v o l / - o | , o , 1o o o ' L o c o , d
' l , 1 \o e
peee
e
eeoo
pH.
e
pooo opo ooM N'4opo'oooM npe...o
60 oeoeooee|xHo.el'xe oo poMooV' I o |do.e v. o/ d ,a| 'e/( (, e-.]o o".. o ro.ree
ooMe(o p Me)oxooxpoo o o.
} - o v e f e ] | v / e , 4 | o e , / a h ] l e . o ( L , 4 |o- 6 , ,
"(
\'4-o|,4e |1|, o-|-vo , J Ilr/o. B ||(.a|?VI
eelxeo,
MeepKo KKoo.o opaHM' e ee
ee Klyp eo, npe ooe loKoee a
ooo eeoeo.'pe, Koop p
] - o v v o , | / r v o - , D . p , 1 }, o . r o i / o , 1 e l- y ,
.o eo ee eee p, ooo oHo.
yo
o HK 0peee|
| - e - e t s /)qv a l / o p o q 9 e | . / < o p v . . , o i / " , a |o
oo Koa eooH e eeKMH
eo oe oooo oe' Mao Meooe e .


pUJe
oeo
eo.expoooJ]a
xooM,Ma.
rPel,4e ePoe,
obJl]ov poop d.
,4_ J-o oe.]oe
,oKoM}6|
aF]e
oe]e
}.r'
N,4r'
poe'
e ep|
o e Me|loeepiM,
Mt,rpoou]eU]e
peTe!]lo
oae,
MF / .]opeo
| |.. elroe' .]o}e-b|,
Fe;.pdle,,Ioee,
"
_ peo
ere
po 6ex oee,floyee
yxyooo|]
xe oyao ooperK ep,
Hepe
}.
eopeeK
e ll poe|
xeeor

op|.]e,
oe|
}.rlee
o]oo
poeip.
o] oeolxoeF]|
pKo' pe
o6ooM,t]oere
Koye o]
oooo x|ye,.
opoM
e ooeo,

-....._.


i!;n'i*;;

eea
eoeKa
y aro aB, I .]r'ae:

].f:ii1'*. 'b *,,q*+-;+..',t-r 1.l,

::.

.]

an u7atn ?||l7|U|1
oa;

arcu \aoaa u' |1 iLa lon 2n m u c|u]|Iu :

0 zo rce1ulo.zeInc|Iu
No||c|J|'b|nauu'

/,

l,mucu ao1lo]|Lpoc|fLun|rLc lLupca|7LlLu a


c |u op?au?n'o' |Lo']l'I,
ucJ| u a,'Loa. oaano
cuJL .llozop1a oco61|o|ntl uccndoau acndcmful|oc
mu norca 3ampao. ]pucJLuiv mu ocoocmu: I1o3.
afupal|ozo cl|puauJl u)|Lo rn nap' omo"|,|o:]]ocm
pL l|!:,!eLd uccaoau; no1a noJLoo co7pau;
J4a]Lo omolvcmo: I|oJwo1lcocmrccnpuJ|tmo c ucrcclfu.
" 11I!\1u J m u .io u : |! o J Jo Jr o m od Pp'f u . P u !,1
"
a'It|L JL1il oouotx
c,lt,ou'Lx; omocu|nJl|lo oJL\o
cJ|o po'oco'7t, (23 napL)' Tl|L , u3g11u ?muu .
JLoI|l l1ooouJ||o om L lLomoj'' IrLo mo x]c.'o J|Louu.
aonal7u,
oc\|o orfLopL JL'!.am |flmuc||u ap|
u' pacflPocmpa|7L zopa?ao ulup, J|| Iahmc a fupLiI
?,1|0. I,I3.3a mut aplul|ut! oono 75a 6puoo noeuam

ao po?au' 37a dnx


npu poxlcauu' 3 ami. Jwupa
m' e aofnuzl| pocJLo.o o7pacma' 20a 'JL1x mgnIo|fL
pa u 107 parco
d|nL. I41cm,o 6on 2000 o,I3eil

JLola'

L?LaL

2ml]c1|u.]||u

om1.'lLo11I1uj1',u.

lvleo| eo eHe eoB


.l. oey eoeeeoe
o6xol,
2. oa p|ooeoyy)(?
Ifi }e opeeIla rr}.Iia eye elrei,rl eoea? I{aoee
q o l I o 3 } . e e ] o .
{eo coae poocoIrI (eeo.re). eEeaoe.
*eo ilooe' IIo3 aIIe IIo el]a IIeoI{ poclx ee. oee seoa oo.o ID.
6e. l o<ael]l ooe aoo oele pooo;e
Tealoc oe ao !oee ee. aee epa .
Ilooa olo eoa )llIo pe opeeelre xpaea Ira.
eoa rel"on o poooo oI{eIli olo a6oea.
I{, aIIIo opoe op.
oyosE
reo. oooIo.egee .coa.
aI.lalo oeee acoI eaeoc ello el{o.
o oly. aeI aEaj apocpaEerrlr ex
rrIx pao y aIr] lpy Ioe oaae' o o3t{IIIe

111
aII oy epeaa oIoeII ooelte ea. Ta.
o p a 3 o M . o 3 l { e o I e j o ) a a p e e e o e o o .
oo;Ir Ioe paBq aoaoe, cp . . eoa.
Ii o3oJllo oell epo.Iloc po}IeE peeI{a opeee.
tItLTo
& ai$e paa
aEo oIIyJI!I'
l Itp3ao
(Aa).
(4)
JIIoe
eeposoEx
leo
perseo eeIrirIx

3eI eIIeIreI pa.


Dreo. PaoseIe
3eot
_ oIjIaoI. Ii ooeIe .
oa
a
oI{oeIe
olII'
paI!Irlx oI!' o paI]IIl.' oIlIiIIIe
eI oIIIa
M e M . o 3 o o l p e e a p a , 1 e h o . E e o .
Iiiopo oltp}raroe peI Ea x IeIiI.
3]Ie xo.
'eo. ao eo aIae
Tolee'leiIr
I{x I.JIo
olpee
ooll p oo rvIpoIioa o3oJle
III
oapy}r.e&
l(eax
IvI,{irrII
eJI
op. I{aIp,
o
flooIe),
E
LI
L||
XY
(.
47
xooo'
r.
eo
* ipoooa
lee.
Ileo
po[a
IIaII]l
o Jrec oaaeo

IIeaJIIIIe eol opaI{


pa. aoee
e papaoI
xpoool, oeIoe x paotIaa.
eot. eT] o3oIo opee }reo
otl]t'qee
ape }"l' Io vee oae apoyx ya e.
&o. aIpep, pII all' ee al{ee celo oEo aIIo.
eIolo.
roI oorvlo oneye lepeoqIa JIopoa
ep.
llaae
oyIIIIee
aoeffe'
al oIlae aeeoe

a
l
o

o
p
o

]
p
o

o
p
Eo6o .
reolo6oa
(p.
aocoI
68).
ceoa
oyea
a oIap'li aeEl ivIo)o pa3 oa,I rrl{o.

Pc. a. Iopalu pumpoumo npu cpnouaona\uu: A _ aopoL,


punpoun| npu aoauu
pumpoun:B

174

Mmoa. uc]Laoan.u |I1ll'|!,lcl, Jl,o6ha: 21.'I.o2ucl.ut., fuofueuot|l,.li'


6 JLu1I|o |'+|i, u,fuo^I+fnu lc],''
6uoultoututi '
6! 1. oe yo l]teoaaJIeeEEoqeoea?
2. I{aI. aTo petrae eeee ap}'lIIeE Ioe?
o eoeee
eolo
]oKooooI,
K, V] ,
ooI
, y x eKpe
eoPaBe'
o)epox
27 p:4ep,
7 oe,]6oe,oo69 ee|

opoe
$ 5o ee
t. e |y tee?
2. e|e).y oe?

emre oea.I Eaoey pee eooee2000 re-

eeI{ oeIre eoelia, oIIao oaoo oEo tleEo e


oee 500 . IIpo aoea oI a e.
e' ,l poloe . E Ii oeE po aIn
- aooax' pe aIlI eE .ec oaIl Io.
ae (opaIll' ee Ie, o o'opo6 a!,,|oo,|t.o.ao.
J|.uan1mfuo adoan.uu aoeaE. I a o'e3E oo.
cc cul1opoJ|| fuIapa (c. s 4). ola oae IeI' oI.
peeIoe pae &ax.o oete, po eIlr
ofie olio oo0l.!oo ocoe (AA)' a l'epolof.
oi (@) - oe paieE opao caee aiIe oce e
npoec. pepo at sao&|ililNIoFle| cllll'tl'l tto,'uaa|.
lnul' lt ltoopo y eea psa otloJIleIa.
,e !c oeE po ol,tlIoE peae 1a
peecI e ayool,tt' Ioop o avmool.|.o.pccu'1ol.
aedoa|.uu
taoea. Ta acee.E aa,1uiulll
- pol.
eoe oe 4eaI,l o}! oo pay aa
(p.69). aoe oJIoeIe oae oIo y
eec oo.
t{o (a@) o aEoy pI{IraI,N.
ae po}i leepoIoo
oco6 (Aa') e peieIrolo
ea lre oec. Taeo
IlaJteeo oe, aeyeo o aooEo.peeccllto
lll' e e4mopu'L
Ba oetr oI{ae rp ya.
II ea' &otlyloero ee' eoo oe ao.

eK
eoe

Pc. g. IIpI,|p| J|6ut|u3.


''a u po,|tx 2pgnn uon.
|': A _ J|ol.i ''|,pvi B _ I'a
ItoI Ilpot{a aolo]I eaoa. p ocyI,I
oolo epea opa3e aeria Eaa eaarl'
fiope*(a eo EepIly ey. 3aoear.e o)&Eo cpo o.
pet]t o 36II( eEa&tio oe ea. Ec cpaB ie
ettil oepi*ase eaa I.e poet {o' o pa3e
eIo oa e op!afl.
Ect4 It oeE Epo laoo Iea ooo x-xpooonI' o
pe L,,:
o ac].aoan|uu' cnJ.|.l.oN ,oo't. pilepo al{o"
I aoeaE oie cn|,,I aounu-'
xpoltoo'EIe 60o . aoeaE I3I&c tit@eElil
t|e pooco t.!,l ctpoe. B eolt ]rsae oop o ze.
.o'||,x N|Ta'<'a o opoI - o ,PoJl'oo,'l,D.,.
o' o &eax

119

180

eoelia axo llo 46 pooo, Io opeeel]o oo 1956 .


cea I{yI{apoIIalolt porr},.epoa&
e xpooco.
eoe!a' t acoe pee opeeeo eollaxoEielIe
tlo lello xpoMooax I{ ee paoa o oaeEIo o
poooIx }apeoel{a. ole pa3oIr oeIa]4)IxpoooM o ycarroIrT'o eelle 'I tla po 'et
aceeIl aoea.. Io oa6o, o TT!e
ea eoea pee 21-t1 xpoMoo pIIoT poj*elrlr pe.
ea c udpoJ]t'o&' aa. Tae epo,.alo' oIlo ],IaeI,I
1000 apae3I yTel'o oad"liooIo'MelI Doo.
o)eo Joo eoNIJ6oea..
xoooIlo lraope )*errI oyeT oIIa x-xpo]oo' To
paae cu.apoJ]nlIrpu!c1|o2o-Tpflpa'
p !oopo (e.
EI paato eoIle' xIIo aeEI{Ir poc' I{ooI IeIo.
IIae Ie x-xpoIoolII lly}{t! (XXY) I7pBo'\T cu||opo' lJlailimp'
Ipajaelo 6ecIJlo/\|1'|,
aI{o po.
e' Il[cellooTcao, )*lecloMTIIe eea. Iello ).xY o3.
r.ae ol\,rr|ae. A p op8Joe,leo o}
IroaIoe x-poooI p oooope Ta!a er.eIia
ae co epaooo' e y.xpooo.
1!oI1o 3eIIeE

poooI,

It j*ell![ ocecIl

pI.

o apyi pypI xpooo. IlaIep' p ee]r a


. xpoool eoel{a aIoaelc'r <<cuapol|LJ||'Ia.u'.,' np'
oopo IIapIeo poelre lopalr looc Mee ocoI eMp;
poe oo' aaec.'Ieoe. IIp ee ].aTlia 21. xpoo.
oII paaec oa 'I opIr JLo|pou.
I{ aoe peerr oe3alrol qo a lvtoy po
pal

ooore aoe3 .
TaR opao, aI{ IIepeI(opl'o oe ieI[ I1o.
ce. oao pae ayli ooe 3EaIeI{oIl
pIt o3oeee6oeI{'
I'I1c 3.'6oJLau'L. Anooj,.1|'o-ao uafulno
fua]Lao@.
l|||. A,t|oco ]|Il1o-PcculLo l1,cl.aoanL|'. Handoau'
cI.JL|IlLo c noo,..
Xpo)|'oco)|L11'1'l' 6ot.l1u'
i 1. I{aoa aI{a IeI adoJleal] o IlY aeo.
6.? pee
l{otleIe peI lex
3a6oea
IIoo a. { rao aoealrI po aI{e Ie
J(-poool y lrv?
2. Ialoa I-II-I8(I{poa I.aI.D ?

t8l
e, oee.
oeeo eeo6' o y eoeKlr,4e
K o o H' p o K _ o
e o o 6e l o o
r eo _loxtrl6 ooeo ooox |,opep|e.
. /|/|.e.ap1Ba,

,ordts-D|e

-d ,

O'],4J|\

. |o

opoalppr,
x ooxe xpoooMxoMoD,.r

6eoao
$ 51 po6ereeeo
1.K y l( e'?
2' eene ee yree op|.

aln e'IeaeI. I )$e ooIl


Iloqe IooeIe
o o*' o llaIr oa3e Jloea po'xo oo1lo aTo
o 10% e Io ee. oI{oI a' I{aI( a.
o' peeIr, o eoe!{ rvo}l(Ee ee oIo rraop lee.
TII I olollel{, oo e oo:}pea. Irelr .
opoelrI pa pe!o oa&e epoaoT epeoa oolvl.
coc,|oE14 \aa)'
Ta a llope,{.elrrr leo looooe
!! aoolll eIieo po eoT ollBa. ]doEeo, o
o.o eI e Io - oerrEIt. Be eIe Io, o.
IIIe ApIe' I oe l{el{oloel' a e lrl o.
oi''I o Il. Ee e{ee lloll o e paax pa aIIpeeIII
Ire peoeoat{I opocere pa.
lop.
B rreorx oax, }r{y oo pooyIlx

o.
er
peI
pa
IrIr<aoax, ao
olpor
lopotlIM ea pall]r, M eIrlra . . B a.
Iix p Ioe po)ae pl{eIro a aBa oIile eprx
ee, a I.Jre ael{e o)rel{I] IeeeIiI{I,I ooe.
rr' e oellx aIIx paoax, le poeie 6pi{ pe.
le/feIx
3aofle.
ol!oe
IaIi nIr epoio
a. B aoee eM pa pss.Pe e ed.Jl.ocg JL,lLupoa1-L|''
lo-?I.mul.oo
3ae Itoo aeello Io3o ecei}Ia eo.
do. eqe. o'{oe } oolr'.T opol poe.
poooo oopix oeqa JI}{a] aeeItEIx aoea.
.r' Joo. ]y]PM opo. co.d' poo.Jlo oAe.
qo a oBoe o tlarle lerre ooeIrolo
J6oea eo aPoa. dapPp . o a Iro
poMooMo.

182
Po paa-oltyaa 3aIIa Eo xooleoo aa(pa' a a ael(o I{e e pa pacal}I o oe.
a}.rd, tt poloooo pa. I To )e ao Io 3ae'
qe oe a)rl eI(. EIr peyTae oaelr
oooB1Io Ie' o epoo IeeeIlt ooe e.
e ao poeto aI e-a cyeye' 6yIr poee e}- p oo rroIrqe' 3oJloecr .
ooe eoo. Ilape. e. o yopo)M
pII' o}lto elppo
ooe apaepe eld.
pr{ex roea osla . epoeajroIpae.
oa oo
aae
apyIe
poee
oap)l
opI pooo
oxee
plIIeIr' ee}.e
o o' o eJtoe
e oTee arroo rea' oopI pae lre po.ec eoIre. Ia&oe, eIIo 9polrIloo paIr. eea ojo IIeoIoe oEeo ooollotlo (o'
l{oopo e I(a e poEa' a IpoII eo oeEa. o.leIle
oleeeIle
EasI ooIo ea aIoqe.
e o a3IIlt peea. Taa Eypoa
rrIoTlra poo.
po)re pe6ea leeeI,I ex /ax' Itof poo
I.}t oollel,tlt
ea e!t' 1{ aoeM
pee aI(II
aII3a oerIo ooo 100 ''eeeEI aoearr.
oo qoI II epoIlo oIlI(oe IleII.
ItI ooe. eooo e y e opa.
II3}t aleIx
aopo. I{ TaI(, aopa otto xeIle
}aIeI (Ioa x!1I' poIIIIrIeIe oxoI' EeoopIe eIe pe, oIlal)' eTpoaIe
oealI 6oIiIo eEo,
ooIee }aeE (apep' eooIe
I po) oo6eo - pcIe 3aoealr.
eoI
e&o.eeIlecldoo
royoa
paIo
oelr Icpo' o ae Iloe e o ale poe .
,rleoooo pee' o qe&e poeI, 3ae oo.
oo o a r a
,l olpo &opTa' Io.ao oalo
pece pIrs pe apoo.

M 0 u*o.z mu clco lol1 ]LInup o al.u .


R 1. ,( uero rxo oTaee ooox?
2. oe oo caa' o (e I poeEE'?
K yxe ooo,try-ee
e pK. oooo
eo opeeexo'
o oo oe ajeeIM
pe

]8
plooxeHe,
Heeo
e6opo Koe
o
6oeeep,epo(oeooaepo), pe,
d ' 'Jlope, o4r, o ]ooo o6 o l. r,/ |ojoepeop-
,1er
\\td6od
y o,\ o.e
eoroh,\
|eho,
,]e
peee
B6e7pee
Heoop|e
e

I]p
oeKoT
eoopIeoi'rie peIep eoa
Aoe

aa

p!8atr

oe
Itapr, eo.ape,r,t
I{opaoe 3pee
opaoe spee
Ie peE
Illto pape

oq

py*

I1Ioe

Pe psat{
epe lo'tye
o-]Ioe pre
oylo (e pa o.
aa oa)
opoIi peE
Itoo ppe3
I]plrpo

oa

o mp1io

p oEya peEo-

Iia epeo
I{ofi oa op po
IIIoIe op

IIIpo eEoa
}Eo o
Ire op

oa
a a odopoe
o.IIi a e-t
alo yI
}1role 3y

toIe'{ oooo
I odopoo

e e'r,iy ea
cooo ar6a I

opa
oylre ao ooEoc

ooo epa

oye Io o6Eo

Toa EIririE IVa


3 p po*e,I

Ilopa

I{ p'Ee

opa
opa

184

4
oiaflau
.oat

plt

Pee!

mau|

psa

Itypae
oee (y My,li)
opa
iepItrEoe oeee
oa ooao ea
IIIpoty!r1e 6po

loa
oeEe (y {eIr)
Iloa
opa
Mo oo a ee
oa

Ito{a
o yefi
paopyo
67aaM
aaeI

I E( yJr)
ee eIMoIo

le

It 5 afl
$asarE
e Jl e
eIolo ( )eEl)

pepaooee
3l.i,r po
o.roeepae
opIra .ea
a y i
AoI y

trto(p5aI' ee.
Teop

KpKooexe |
e e K o o M e p H o r e l ]
' o
l oo
"6o le.,r/. -pv\V ol'Io opo'.co].a 6P6|,./er
py.,ppoelooopoo, Jleoaeeeo
e peHeyeeo: HeoeK'ollyo,
o , eeK, 6|1o|1|eK|/,
poHeeKo}.r K eHH, xpoooM]e
],,
eo6xoo oe MeKo
poeeeex6oe
reeKKol]

oo
;BlyH
I431aB allIo TJIaBy, I yIlaee:
|no tLalco uoJLoauc|utlua' nonaJLu.';
rcannoJL?||Lu?J|'|t|tu3anpenJL'Llnc'|
nonglLuu noO di,rcmu,lltcmclnfl||oo
u pJ"Iuu
omopa. It npouodum o on JIl1

}''rag noaJLu,l|u
ooruo?o
uou
p

u
u1a
on ap?a;
rcanpouodum opa3oaflu
ot udo:
|rLotLal.o n'urcpo-u Jwarcpo o']Llou' alo L o ||oL

3ltooJ|lpocmu dln npoo.

IIa ILn oumm oepoJw|o uJLo uao amuf,. ?puo,


pacmfuuli' uomLI. Ia ou o?|Lu|cJLu?Bouleu JLu ou
mau]Lu' all J|I,L
ux uouJ|| ct1ac' uJLu ol|u 1|Ll.nuc?
A ''mc JLu o|Lu amoe pJ|t'l? IalcoL npuuI.LL
u .au,ItL fual|u u'll||1Luir'?Ha c nu onpocL aam
ommL aa Lopl' ooJLlouu' aLlLa orLopoil LJlu
ao'rl . apu||oJ||,.oltuoa mopu'|. ucfuo']L1g
m
caJ4L oplLt7'.LL
mo?L uc,Ilaoui!. E ?aaa
ommum a onpoc' aI.uJ|' opa?oJ'| p?uamc cu1|
a J|uL u I.aIcoLocl|oL anpa]L'|u'| ooJ|uu.

Peoooo
ye. p
.1.o oo poo p
xo|?
2. l oee.o oeo?

ep 1o' (o a. evolutio _ paepae)e VIl .


Irreap 8a}'pa llIap Elo'
I7oaotoud oo oa odpaoecopeoe
pae aIo{ltppo. o opIl3o apaae ce I)o-

e ,I3IlI]l' Ilol]lxoe a oelyllo poIle' a ypoe


oelx 6|7onec'L\ Jrlr soorer I'oeco' eIo
oaa' o o lpoec' paaI]tx cooea opao' glioccea oee eo}t. ootl oIo pa.
I!apaeell ca' eIa opaoa o op opra.
IIl1Io' tial( poecc' aoaPE oopo}ry oeoqIe opr 'r.' o3I{e oee p e sA' aJI aao tiIoetlo
co,lill lIIloIotQoq opIna aeo pee. ose
( oIoIl ' polItlae e o ac|!'' 6'1o]o|L7a|. otloa oa lle aIII pecae o }l o yr.x opoo.
Ee )IpeoIa I oa aIIe' ceeJlye o o.
poo r'[oIoopa ,ltl yc' eac ollttit]t cea.
t]lpoaaliolleI Ira o tlx' Bsolo o ate p eepeqeclitt oco APu|non|n oIIcaJI 6oee 500 o pa!.qlrrx
pae I]l }lo' cIpypoa pcoo}l{ x oPeoeIlo opIie' o lpI.tx ti ce 6oe co}tctlI.

epe oo opoc oy eI eopa1le o.


pl. aoap opI A}IeI (1492) opa a po.
trooIIIz IloI]tI . Iapoe' IIoaacoIo oel{a
oeIll{' I.ypya' ao' a, oaI, olqa' aa _ o
1II pooa qa ae3ellllx AIteI{I( o ae' tloope aJr p a)IlIo poJ'l ooeo
)Il ll4o cpaE

capoo ea'

ltae Io oe o Ilo, e oIIIIi a.


aI! 'l(l optIlo' oc}!In opocl o ceel{ po
pallI py' oplIio.
e pIrerDr'por I. Ee. PeIaIo oae eI IIpo Ile xvIII . lalr Iectl e.
eotlae ItapJL Jlu-et. (1707 \778')' Ire pa3e
a)fioe g ap lppo (olr e,r pll apa: Pae, Jl{a ooseEe )I11:(acI' opI' po.
oIe I{ lv1I{epa4r)
I I'. ta eIr lJIat4I.Il oll ptl u0 _ coBo|<IIloc ooe, cxotll IIo cpoeIlt' Pae pa3eeEI Iia
24 scca 116 opo a ooe alIaa oe opao paIlo.
fiie. o) Ioa e o' pol _ I' oopIel olo
oepe' opatec IIa oI. Jioe paeeI a
6 {ao (eoae, fIt' A' P6I, ep IIaeoIe)' I. IIe oe oea & {ay }IeolaIlx o.
pso. oeee qeoeta py )lcotlIx' oeelIe elo
oE op. o6ea lopeoao o rle oo Ir..
ta,lc,coi4 c\'eoc1' a a oeplar:Io pecaee o eoel{e alc
o eIpIlolodooeo oee ro pol.
JI'Igefi cTaEoBJI [Ip'I'lII coolIqqgeEocI cce!'a'Iec'I INa.
arop (prc. 70), c,LTai' Io cocete I<aTerop|I cBall I'e ao']II<o
xoco' llo !l poo: e are pao'IeI aeopl]lpyl o
p}a' ei eIIIeee poe.
EorooEa eop }I' ' aaprla. eI, co3alr iep}. otootlll eoplr, 6 elo pay3cl eeco(1'744_1829'|, co pytt
|Ic1|n[ae }:Ita a|fuucm Jlaapt
(ca
epI4 coo' pa.
o tl olpoI t(a oo'I
et e). 3arra ceao *iotll' lre opstl
ae a xoco qep cpoe y iloIx' e oo
I orroy I{y. aspt( IeI,'I 10 t,iecco eooot ilio.
tlt eo y cee Ite (llaeoIe ep,!}. Cpe rr
Paooalre, ayoo6pare, Iilaefioe, oxpaI{Ie 9or
al{coEolteopae o aI .

188

5
95

Pvc.1o,

'Ipapuoc

anaopu'

acmaoaa

Jlaap epe oTaJI opoc o IIEax cxoa paIl


)lol' eIloo)' o ppoa xoJleoael{o oaa
pa1re ea' oxo o poTeIIrIo Ii lraoe oyD. I.
ee oqe.
oa, ]llapld IIpIrreJI o'tl1ouot|l+ot| u0
olo & opaeolo l{pa.
'
oooI{Il' a,ap po PJtlloloee
B IrIe {I'o
l{eeo,t
o. tllelre
poelr )1. oplaol(aaea
Ilo opa3oaI{e oix o pol{xo, o JI!pI, !parre e.
eIIo oo eae. a'ri}Fo po oIl,lRoeIIIl IloI o
olt oo oFe A,'eeI]Iyo opy(are pe.
o r o s a , 3 4 e e } o 3 e o e "
e elx o IIpoIIxo lro.pao. a'.ae oIr.
Ma eIIeI yco eopeeI io ee oIerl eec EeI.
e peo. E e &aI{olo.o Ioolo paell' paelo .
a . e ] I a o a l { e e o y a M e o 1 I I A I { o .
o' pl?tcoaa ! IIoIM o' ooMo oo eel{ pe.
pas l{oy paoIloc. IlIa' paeo oel oo.
e 8 paceell a Toll}e oooEe o' a ' ao.
e lra oexlro ol' lpoe opyIe' pa3ejlelr I{a
0oi'e o. poeRoo 6 6. s.yeo I{s )tto
oe' e paee o o. ssp a. o p
or,aa e epoo 'a a e o. a}H) by
3 ] psy aerr opoo s. oso .ero
oo e IaeT.

oNoeN
o6 o 189
,lox aapli pa3paoa.n oee oilrI exa eo.
eIe oeoaelo:
a3oa. oyeIo
at{ea eeelia o elIll coIl IIae .
el{e nopeox }lioIrIx;
o ee a coo oe e )to o3llltoelle IIo.
Ix (iel{);
p e e ) + { o e a a u e y o e o p a l ' ' o o .
pIll o pallle .IIoIIoJIotl; oplaI 3aeo pa3Iil.
alo ea'
a el1peIo lloIe opIl' o oI Io
e opeoe oIl!a <ycI{ IlpeIIeIo ya}.
TaI opao, 2,IaLJ amopo]|| oJ|uu
Jlaap
c4umaJL fupn|o JLuIlu cpa. olr paa 6oIrloe 3aee (y.
re' (Ire}pa}rIre' opao' r jr' o Ilp&l{eIle e.
e yJlelrro petyaI ao pel{trpoI 'Iepearo loo. aMapl oI.l1, o pIrlre' ,{ee )*oTI{oIo ee
I{ JIeI{!{oI!Ipolty poIr (pyx Ioo' o a eJIa'
oopor] ltapaeo o DeldeIie. a ee .elr po..
IIepeaaeIII aeM IIo ae tloo.
1{ eps oeoaeIIa eEa oIIIl.a oa oIo.
ol1loo J,e' eop aapa 6Ia lrpopeIro JI oeo pe.
e. oIrI{o peaerrrrIe sepoI ogaea p 3.
eiIeo o Ee I eeIM. ooI o.'lo}Ke. elo
eop Ire 1 IBeel oal]a o ayIr ao'
Jlj .vop\4 oopo. o e otl' o.
I npozpc>, oopoe' o
a otl{ae .<c|LpnLJL|Iuopzaflu3n'o
aapli, pe ell ,*o Ir e c auail
cuJlotl o
!1uu. qo ee . EaeeI o.o opIl.
o eeoop3o perpoa It I]eI oe.
PaBe eolIoolll'
ao}lIr Ir p[ooIrlr. B epo o.
oe xIx . ocl aeIe cl1ex oIx 06.
oo _ paeo aEaol arleooJtol poo.
(1769
r. aeaTeIrI
E
pa3r
EI ?Itopr
1832)' eoalil Tpoelrlre oIao o3oIIoII I.oIIIx' y.
Tao' tlo e opal lpeaIo co6o a oo eoTo
ceI. cpoee )I.oo oalIa taooeIio oooIr o po.
e e e x y x . o a q J 1 a o e I 4 e e o o .
Beyloelo
eIlll pIx qae. oIoa eoao, o
poe acIr o'{o a opa,*ee pIlo poelI ero opIIi!r3a. aI' e y )ltoolo elo t.oa' elo opaE3
opa'ae paotl o6pa )IBI: cpoet{e o oeeae ee.
palle ry6o paeIro ' }8enyol( Nloo r epI'
.
Ier. Iriri . . Iioe pa3eJl ,loI{Ix a epe eI]I

190

(aa)' &a l] oorx xapaeplIec ooI alta cpo.


e. oaa o oeo aa poe' o llol ai*eeoc.
ppoa e or pex }I{oI o opa}I}r
palrea oaeIx oplt.
3]reEe Ioae opIaIIo IloJIIio IIoe lia I,
o parre peIrx p1rrr rIlorx ae o I e.
e pyI{Iaao looll.eIofo xapaepa. oe
oyIlrer eppop ae aI{ )ltoIrx pae'

lpoltlllll oe oJlace.
B o e e oto ole oJtolee &Ie. Poc|4c1||4i1sei-Eap'n p (1792
1876) epIe oa poecc o.
l]loe ae l oao oe paIl I6plroa, o-oo
ir}. a y}ri 3eoe oy peMll ele oa &oIeIx a )oIx' oTllo I pI{r }aal{ ooo.
Ir. pl[poagtlI
o I|o 1apoaLLuozo
cIoacrLa
a: (601 oapEIo, y)*e IIIla aIx ax a
, ecoe oee xoo Ipeea Ira'. oo apoIle
p}'Il ee.e o oo x po.
aI eae
e. tI{o 9pa oeII e6 }Iee o (e' IIe .
poJIoIe aI. p cao]' .ro oe oa lat.
o IyI 'rio{I o6pa}.I 3apoIIe palre' e ea.
IrIe. a, xoe pll }'pIIoIo &oIIIIa aaje poIo
oa o3ooqxl
ae oa aa ll I oo
oa atlolo opeoo a
rp. fI o apoIlII
IcIe opI }riotloo lllto e ae aoo6elr pylo ope
}Iiooo' a I e apor (p,.. 71).
*oe aee oIiIlaIIIl llo pL!}Il oplaecl{olo
}Ipa e pea lj}e leooIleoo
po]]oo e.
qap,n J7atielo (1797 -1876)
I . aIrto leo
a:pc
apoaT .eooqey
Toplo BeIr. oII ola.
aIpoa
3' .ro .le aoI' I{Ii lopooa3oeIe' Iil\(' oeelIe'
trool{' oi' eep' pI' o o oIr.Io e
eIl4A. al{ Dpome 3Aeg evo lloepo. a eo
eJIIlo. lle oaA opajoo p. Bye
altee o6cIIeIr IrEiIlI opo oIt. te 6I oI.
r a pe.
rrI oI]I 6110o16' olvI e . apo,
a oo oaII ga}{Iro eop oIo opaeIollo
llpa.
apJI ,aprr.E ooIe
ooieEt{
eo eol'Ir. q.,apul.
(1809_1882)
e aI oo
o&e oco ope
leIo eo oIo ooex o.

olro ye06 |

C e . 'apIr }'ei{
6opo
oj!elr'
efiIl
ol]a'
a.
IoeM
a !'otlIlt.
Cyeo
oll 3}rrr
EayI-

Io
epap'
oe
oIit{o oeIx lreo.
a. .,ap oo
epIrTe Itep]e
22 loa py o oltoa.
Ii yrrepea I t1.
raIIIeII 5-eee IpoeToe IIeIee lra !opae
(I'
l{aee rr}'p.
a.
o3pae 50 e,
o 0 e
elr
Iraeir o IIa
r 1859 I' ooa
<poto,*elre o'
o oe ae.ra
eIlIx Il eeIr Ir
a oillo lleJloelle'
. E oIroe aa (o oiro)r{elrlr Iro y.
e
eeceoo
o6opa

l9l

&W
@
ffi@/ d7
ffitu\ fl
gu,
W
r
(9o )

n{

L9,"\\

i",t

i/

-1:,i

\
"

]r coxpae rro'
eIx oo 6ope Puc.71. oano p
a )li3lr' ((on the oigin of L a pau' cnaa|
speies b means of ntual

oeK

pumu

seletion o The resrvation of favoured res in the stuggle for iife)).


f{a I6a eaIo. Ee e I6 IaIoIo po a.
,l a.
p e oeac Il eoa opa' II elo oeeo e pol1xoee a BeN[e. o poo ep' o orr
Ip{aeT e epe3 eTeeo}{Ie 3a!olrr, oopIe oI I
l,{I o3lrairI'
oe! eoo pa paIII{eIIo ooe ae&e opoa aaalocolo
apeaa' eeIile J{I opatlaMl,I
c )oaepaoIo
ollea' ap oy eM' r]o opoIIIe pce 'IIloIe oalc o e )e o IIa oIe' 3 p oapy( I.tlx ep .pI

yI. ral{a tla aepe - o6Ia.E yxoIra ea' )ly.


a tyill paoa. Ila ooe oa op}Iac Mope a.
JIa oopoc,IIl. Ipoe ToIo, oE a[Ie !I(ollaeie oa .a.
1olo ea polleoa, eell1ro peoxoIllx paIltepa
o oeIII(o' ce ee aeIo etrpaIo
)i{ylo

Aep.

epa peoJo){' o a ooa )oI{e IIoIIa a Ila


e' IIpIIoaa eTlll o' eIj.
A ero arrTepeoa Maie e!Ie' oo.
pre IepIr Ma eoIo Iapa. tr I,IirIe o.
Ie oa ATp l Ir 3o.'I (e Apa I{aI ae
oooac ee o oIlI1I{oe II JIeIoa) pa3I,I.
eo o o el{ollTaIox' IIIeIIIe Ira
pI
aep!a o epeo.
e ,Ieo eo ,pIra oy' o ee. oplall.
o ooeIo veel{ vo ]ltfl.
'ap 6I xopoIo 3al.o IpriIIaM ee oalllllx
}l{IloI{Ix. olrea, o pa'I. lle)ri parrI llopoa ooo
olo ie a ooMaEIEeIlI )l(oIII opo }e oee rra'I.
eI' e e,{ pa8Il]! a Iix '*tloIx. opoI r.
o oa }4r e oJb. e.oeo]!l ooe.
. e o o s o o 6 e . y 1 + ( E ! 4 e o e y p 3 a & 1 ' H p e p . e
eeoep' ao oe, &rreeoa coatlellt ye.
e c oe lIMrr !pl, o oTDae x oco.
6e. o,e .jo. l.ooBy.." '*
pu".
uuu"
Mo}erIo. o6op, oopI oe"ae eoe&," a]a
L,mJ|,I. ooro aoo oos oee. ;d.
cJ.aLtLl|oli
u\J6l|woctnIo
(Io apIry Nonl'a.
o,) , o p3l{ao ox op3Mo' no.p"'" n.
eI.
3 ooe llooee eoe op I]l oa IIa II
ooe opeeelr' eeclM e.o aceeIlv IIp.
l3II&Ia[ paE pIx ooe o pa3o}riel.. B petvae
6 o l e l o | e o p o . o a . p n u o ' o p
ooeToa Ireeax IIopeoM eJIoBe'a' IIacJLacml!a uJlLl!uocm u npou?oauLtl
'lLo|oJ|Lomoo nDa.
mIJ,lm ooi1 duJrgu
ul JoJ'luu nopod u opmoi.
oalo oa, oeIe c oIi 3elr eoe&a' oIyT olaa eIoetIl4 a'*e pe B ope a i*' Doo.
rrrP o rppoe. poe ee p]o o.l6opi
m-

c|n'I|Li. EIo peoair]r co IIIII oIloMv * ooo


I}{!r. E opa ,e xooo (ae. o e oa.
oope ooT}. eo }{ eolotl! Io IIoeII.
'1' !r pooeIlI (aIlrrr)' a oL ea eorro elo j{Illl.. B eyae eeeli!{olo oopa
eo aIIjtlIe o apeII.Io loyn, oria
oIte pI&ax xo !{ee oparMo. TaI. opao, pe.
oa ee cpe _ peIalo a{op' oIeIo a IoyM x iro.
B}Iri Moeo pa eop aa -Ilo elo 3lraoo
paoaM Toh'aca Popma
(1766_1834)'
MaJLmaa
tly l{oo.
poro apIrlr poa. qepe a oa oce opaelr 3 err.
. ay ola3Ia' o lloir paTe 'rI{oEIx pe
Y pa3o]*c leoepeo
polpe
eoeeI
Jo oIa o)l :,aoIl eIo oerr Io. IIeotI
o{e pIlotr o' o oI{a ae' aIlplrep' a poe '
o coo6a a ooo, oa aa oopolo oIae TI
o. a&.Ie olo IIItoIa e ae, r tIeIloT a o.
Tae oee JIII eIlee oot{o 3.a olo' o )l{eI{e e}.pI
opaeI{I oca 'III ]ltrol - e, to Ilooe oeD.
1 oP op6e 3 ,+(r,I.
a, ooo opao l{ I{eI{o oefleae,I p.
oope o el{p llpI{ao e I {e I{ tloe. I{a}iiI
opIIIr?I ee oo}loc Ipopoa 6oIe ooo, eN
o)r I,{. peaae 6opL 3 ccmoa1lu
pol{o
cmcmIa
omop' n, o oa apEa, (opalrerre a-opx
I - I t I a . p } ! , | j i l | 1 y H o } c P p e I ) .
oo oel]:Il a o6Toecaj. IreI{M' oee.
eIIlIj l{ ,lIlII\{ coa
I,eIo oJlee IoI{e lrallcI r}'{
o cpaBeo c ocTJIIlIfu|. HLII I7oeEI cBoi1TB noBoJIeT opIarra oaaT o6eJ ope a oae. Bl.
'ga' o}rli I4MeLo! peI1I|IecTBo B fiepe/\ae TII epeI\oBI cBoTB
]oo. EeeIrI oop alpeIe IIoeIe aEIrIx Yo.
Il]. ,ItI oa oalrlr3o' r]o oa*iaeT' olleo ee,
x o6Irlie p'lII{x. peyae eeeolo oopa oe
.e oa Eai{aIo o' aMa oa oeeI{o l1.
}'ee. Tpeoa eII{e cer oly paac sIrrx
}.aa oIr oI{olo Ir3 I1o' Iloaov e et]I
oo po pall I( aeIoIl ae aI( o.
i
rrxI.
;-t,lgi,

It!..k(i.

10

1l ,

194

aa apa oo o' o o1ar'I !{a a a 3oo


aII oJIlooIlolo poeca' o 3eee oplaElrio eT.
eM 3aolto lppor' e etllaea cepxeTeeI I{'
pl B){ye I IlI IpIr poer { ooe.
I{o 9oloIl.
B oc|Log coro oac]!u'| iafuu1.]1,LooJl1ouu , apu||
noo'|uJl mpu aJLaLx &mopai
u]]|11uom
op?au?J||o'
opg 3a cacmoafuu
u mcmLil
olnop, cpdu omopL cmmfll1Li| omop JLmc .lnpaJlil'
au1lciI
eopIo ,aI-Ia o)o oMpoa e ooo ox
ooJe'l:
1. opaII eI. Tptro a aoe oo 'l p3l{al o oopoM oo' p,Iaej{ae I aI{I{o I-, I] 6I
oIlolo o}ie l {IlI.
2. P e}{y opa,I3a' o 6I aIIo' epealoT o
3. TeoeIr II aropllIrIx yo IoIe oIIrI
ory pMo)tt eoApe.o pop oo a.
oJI te' oIla1.o TaIoIo e yaec' Ia 'l3IIeI]e pe.
pcI olpaeirlrI' o IIpIro 6ope a eoa!e, oopo I){]raI Ir e.
4. eae op6I 3a cyeoae l1poo eeeIrt
oop - I'{aIo e oo' oopre paoaI IIoeEI aI{.
l{I]<ox oa. r'{Irre epeal TIr oa oe
oo. eoaI{o! oa pelo. epee oe.
yrrx ooeE.
yre
aeeIe yoe (gaeeIra 3.
e.{o), opa 3a yeoae eeeE1 oo .
Iro p looe oeIo poo6eI el{e oaI{o opev Jro .yoa. ) )e poe..
ca olleee ooopaIre o oee IIoII[ee }'po
opJa oI 3 o. se e.
xo IIoe perrloI{re epI IiI.o.Il apIloIo eo.
po, eo elr I o eeIrI oooaI, o oi.
o ]IeIrIx llpIlao x o e elr. ee . aa o3oo
pe apoir pa3po3l{eIe IiaE o 3alol*ax' oop Io.
Irlie opa3a a aIe .Iatlee. B oreIlre o.
e oIoIEoe rre . pIra rno ao ,r oe p o s a o 6 o p o p o ] ! 1 o o o e o p ' e A h o .

06 o 195
ooe
a3irlo
oJIoI'
674oo|'I.

eoa'
ceaIt'
oelpo.Iee.Ie
lIeoIIooI]I lvlox pIx oae
9plroolll'

1.! o ,fu. E c,n ,t| l|l| L|i


o t.lou . II o cJLa afu l|'a ' 1|1
II1.cc,|.l1Li
on6op.
op6a
3a cu'c,,|o.1l|u.
om6op.
,|.lta
}l. . 9ap oF o o,1y p.A ,{ }''.
ii
2. o Ipo a elr aall I'cee lppoI
lie?
. 'Ie4oo oroIeooell ye . ap,rlra?
4. I{ae aI ooIo loop o 6ope 3a yeoae?
Ia poe a 6o6a pl.poe?
oa6Ioate a op'ralrIra )rollI]l pae.
o J.
oe. -e\r o j. .o,]A

$ 53 B.opep
2. e |e )(o|xae?
Ir. C pae 'Ioollr po llolrMalre olo' o o paIleIII
6eoe.I paoopa3ell yo, oopx poeae }ltI'
pa3lroopatre opM oplllo l{oeIlo; oo a 1co6pao nI'
ooIr I.
uoJLo|It'l.ua
6ua
o oovoc oco6e, o6aax ooIIo peat{ opaoalr]re ool{olo oo; t.a.A oI'peee ea: o66st o o6 A4opoo.
],rrraoB ocolt' o alI}Iooo
ec'Dl oollrex
Ie oeo aoe.o o;.
_ Ie oIto eaea aelop. ao
,rool
eorrI oooelrI o pI o eMe }{o ppo.
eotlo a poe o' o elo ooI-Iory ,* pat'
ot{a' IiI aoe I po aoap IpaooIa.
arrlI poee 9oIl 3aI ooe
coeI,I aepI{loo opa.
o: ooeo oop'Iroao
a poa, ea IIIl}a opIl y E{oIllx'

196

oo eppo' xo ){IIeIIIIpIer pea a


e3oI{IIIe eIIeIi l.aa p. oIe pcocoe oee.
alo oxpael{e a' xo ola oI{ o oeIr oI
ooM. PeIro oIr, Ira]Ipep' nae oeo ojto, a
ce qeo Itrae p eoca.e ol1a' e ecop Ea ya.
y ec plroa. ]ta,I yee pltpoe a ncoe.
It o3IIItlee eoIroe opaoae.
pepottIlo
o6oo6e1rlro
a oepae.E
11:toet4
(lI. s 59)' roopa lpelye eo eIIIeIlIo pI a plr
paIlole. o]r oee[ae, qlr poell I1o.
oIx oplao' pa3oeoIo ae5ol pao)elle ol{ax
ecax pallo)Re, paq'l
pao6.
oee' ooeco
eIrIroT Ir pIzI,I eallMa' o oop Bl yaee oeIoIx paeo. oooelro o pe oIiIIoe.
IlIo oMe}roIx op. epea 6opoaaTa, I{alpel Ire pae
a ooI ooax' Ie o6I0 pae epea I{apJIIoa. aoap
l}o I Ire e]I{aIoc py pIo.
Iprrep . xapaeplie
pa oa' o :lpI o.
Il I oTa o pIx' IIa3IaIo 'cputnpuJ|Lu uoa.
_ 9o xoo eIIrIo MopoJ|o.ucu
plllpui
peo poel{ orJ11o.I{ape. so\4. ope .
aI eoIrIe IpJ'.IIII opao, oEIe o pl )rrIreII.
Ix op o aa poeI]'. I]r noal' l e e
oeI].E' Ioopre ealo eoopIo lpy oprllo IIoxo}I
pyl a pIa oIlopeeo oIlIII o cex ]zIrx lplltr' ec
ep pl]rqJe I{ aoM .
oco6 lpeea a o!a l{aoo lleIl' o ol.o o
opooleco
pepIo e cea ae opee . .
xoIre' o _ I.oIr&'
eIo opooleIi
l.oore oIipITI o e ceaIllx pex. aep' e.
Ix rpI llecIlo a Ira oI{a
38 49 o!ooa; a.
pIrolo oapa
6 o.oo, lreoro 16 o' Ilrpoo paopaeIlo pelx ooeax'
a&x a.
BrrI.o].
cpeqao pe .NrI pa.trrrIx oplaIvto:
p' aeoIx' JIeoa'
pae' oIIaIo 0o6 aI .
I]e
pealo
e'r
ooft (p|ic. 7 2,.
o.oI{I.o
n|ul.ui
tpumputi
To apaeEI I,+oIoa
a o x p o o o \ 4 : p o o o p A e e o f ' x u o . p e p ] o M . . o .
a II1{. ooI Irao
aI$I oo pII. oo6
paIx o e pailIe aopr xpooo' Ilooy oll e llfo

ooe
oolo 197

t.

P. 72. ua aoi'u|u:nnpanouaLi| (cna)u aunouaLi|(opaa|


pea pepollllo olpaeI pI o pa eeeuuo02uI<uti pumpu _.o.o e3 opa3a
eIie o3e.. po pa pai.o)e' B o.oe
oo lpl{ep eJ*cxoco cex poeo )eeeIlo'
pe}e eo pl}e. Ilpecae paIIIx o, a pa.
o' e ealo t]tl]txoooeoo. oao pea:
e. Ilap}te. oa o aa ooo. ap.
a oa't. ooItI oy I r'IpI eloopI o
(Iiape'I, 3), a aepae (od, ). eoaeo, 3oolle pepa'leeoaoelr opeee oo paeo ooe.
onozuc|.u|i |.PumPuIi ' ao apa8epoe a ooi*ie.
e npoIx ooecax, elo 3 p'r}r a, aoI
aopo e]e peI, IreoxoIe'eoa.
opauIu
ftpumpu _ o6a paItpopae,I' ope.
r}aaeI
orlI ppoe.
ae,
eeI{I
I'Icmopulu pu mpu Ii
oIol"po. eI{a op
otlIlIoeE pa Ila.

198
pep a c.ai MeJ*y 06o opeeI IaeceIIIIlo
ooeo a. o Ii ol{ ll rre ec' ao:oEl.
Ila;.
Ie' a a3llrx oI e pa31l I1o aaollov
Doe o6d]D oao' povoo]llI E6oa. o
e"n" o"
pa3llaT o IIoeeIrIo' o e rpeIo
er{y oo ' e.
oaeo' oooelrI o o poo. rrr cooo eoe.
PA pep oo .
oaoIto e}Ilo.,o v;o.
pIIaejIro oIa}Ia oMy o .
peaIo 060 opeeelirIr oe oIaIII,I )ri.
,]
o aepli _ oo.
BuLozucl.u
ua. IpLmpuu
uaa: IopoJlozul.u,
2I|f'|'u1.u1L, u'uoJlozuckui,
NotLozuItuu.
a o 2p u c'. ui' u c n'o pu '.u|i.
l,: 1.
2.
3.
4.

ae opeeee ooleoo .
I{e pep a a eEI?
o Ta.ioeeoTtlo I{a, a oa Ipoe?
o.rey :l<o opalr I llppoe?

Coae 3eilIx 9N o pae oIiIx.


oIae
cfppoaT
eale aN I o eeE
xoa: a) opooeol.o; ) ooreoo.

$ 54 oy
1. oey op.| 6o|lJ e|x o
y lPpoe fpy?
2. oey pyr ooolx oro (pet po
pe, l p. oo p.) pe
opeel y? Ke o
eerro Ir Ieae oo .opa3o oee
o'Eoe o6
paoalie' exl poo ool{Illo pealox
xoI pyl
pyro ooe. o paaae a oJ:IeeeI{e eeeliie
lDv.
po o.oe _ non g]!1uu u | aae*"o o.,",on",",
o."o.,..,i'o
eoIe }.lacrr aeaa al{olo u.
_ o IpIIa oIioIloI opaIIMo'
IIov]Lu
allalo
opeeeIrI yaToli eppoll II pe.a rra, ooIro
De.

o o e o o l o 199
Iilll MeEy 06o arro Ir troIlo 3opoat{Ix
o pIlrr< o.
.ee eoIIopo.
veoBse o orve floy
llo eI vo.
o
oxpIr yoo o peeI t,I popae'
xoT llx eo o'e l1e o o oa ee ee o paivIroelIttIr pa oplaMo. Ip ilo
eioc ee oJee eIie pIl' {ooIe oi]y oeIr
oo o oIl oee ,{ a ooe poeH '.
(alprep, a pI I,r opoe, p o). oao e
I p o o p a . o . I 1 o P e r o p o \ 4 e .
Ilra pyM. o e oolI yorilro oe){ a
e.
B3alr}tooTlroe oplr3o B o'Iy!rx. coTaJloe o.
ltlo opIaIrI ca I yIoM paIllI allllooT.
olnell]lMlt. o o]''pr y pIo ta e I]Ie IzI
pepo' oI oea pI pa ' apo, ee ooolr.
BIreIr!e ool{olllelr otrx oerr
o a.
o}rIrr poope.{IrI. Peart oeIrIr< oo rra eeli
o !ir olIoI{I er4 ao rle oaIo. Ire
o } I x o " l s P Hh . . o D v o l l ! r p ' o U I o ) \ a o .
'{.e }rfltl a.Ieelrlrr oa o ( oM .Ie ltae
aepaa' ooI paoalaeT Io),
o aeeIlolo
I1oI ee oorro ,i )+{a Melrll
oIrx
B peea aj*io floy opal{3llo' alrro)ax IIo
J'IoIM ve' e oorrlrI oerl ee.{e aepao;
pea ooe ]] a3Ix Ilorr pocoT opa3 e)r.e'
opa!{ll.
ooy ee.Ie oe et pa}rI oy
qe. B pe3ae lxa ollyn xapaepye
oM e.
l{. }re) pc oeI,IM aopo rIro (eoot{oM
o ao ov oooee qo peqaeMo a3II aee. o eM olo oeIlIx o Moy oIrfi{a
coa, oaroe p oT a. TaM oaao, yecoae ope o lroIae trpeIiee pIroopaI,Ie Ira, elo
oo eI Mee o )l3ll' IIooeT ey
at.pe l{orx e ox. o o o o
Melie'
olo a Ilapae cooc oIoollllix
o
ep
odpaoa
ox
Irp
a.
poei
oeax
.lo L.

B
o

ao JAlielty

200

5
IIolL ,u.

B 1. o aoe o?
2. oe IrooI-Iecle
Icecylo opeo?
3.Iae oa o oo6IoosofyeoaIoa?

eeo oy
1. o aoe eel o6op?
2, ooe eo?

oyoa
ee. Bo peee a EayIiI? lee,
ee
I{e ecoeo. oa :Iaea paa.E aa.)le xx.
o .
eo' o llo.e eeo 3]!1eI?tocIo e.
peae eet!ll e ooIlere 6re o6e.
II eopIo eeTelloo oopa . 'aEa. Ee3 lee
I,
aeIiolo ap!{I