Вы находитесь на странице: 1из 67
(49) 150 140 © Golden Kite, 2007- 130 120 110 100 Page 48 Pot Purri TCE Wee ET Ty TPP PEPE eee ee PPP PDL SSE =e] [sa ele SF] =P ere SESE lee DS EERE PSP Emp > FEI be>PP bel] TeePPEFPPEPEEEALERE late) SS >See CP DED EP E | ]= D>) shanlele[> [7] l(a) ge[e>>[>[e] 5] 3] SEE EEL EEPEEPPEREERE ep P EPSP 1-3 Ie qe ep > PDP p= > bdep ppp [a[s] y Fl 14121204) 414) el ao) |= Ds les EIB EE > Dh ble> lpi aie > p> SIsLo SEL EEE EEP EEE EE EP EEEEP SH =ss= PP PEE Els - Er EEE CEP REFN sD er S eee P Ppp ler) 3 rel=|= [9] 0fe) 2) 4] 4] qe) el =p) eels pele ole) (ee ]e) pale) |e [=[ pb [4] lap fel s[ >>] 5] 9] = =] a] ] O25] 32] ee] | lg || ole ee) fe] [Lol afe] S| apy al a] pps RPP ASEEEDP PP PPP e)5 7 aPEP PSS a> p lee = [2A =r [ee ep>PePTet| lee bpp pyap BEEBE SCRE GeG BeBe) z eles 016] dal Aste =) bfel=[ ele es eel La) ele) el fe>elolel=l=[=[= Is > ae> lfelc bbs re] Tepe PPE errr rere ieer llr ep ebIeDTereD elle DPD DT PTTL fle DD DD To pels folelelel dr feel?) (l => [El fee) ella l Dee ED ED elle EP DP hE > Nee b ESDP PPPy of=[ol2 1414] 9)ol + 7 el [lls [ae] [ool el [ole [= bs Sie leleb l= [l= [=> PP b-ball p> D> Pb] efols|s]+fe[el4)alet-D) (SP Ele [lee 1a) [TS ye els [el bp lle P A> PP b PD ape] (9/4199) )> P9115] DIS l 2-1 (2) Be] lol e) a[e) sie) Leb] = [=f = |= pg |< el ee) [apap p [=> efafe] =] ofe] | 4) 9 [ref] 9] [>>| aps qe] [812] 9) [> fel) [le [ol o)> [ele] o]= = [=] =p ppp lec oleaap> Ppp] a elefa[4}o[eore(el [3] @el) |=) alee Ele pel Pe ee ere) | BEDE Dep rplep Ppp el efol | >[o] | +] 4) 3) ep] ol [Pe | [el geld [| |e] ol [eed [el [ope [ol fe eae =|] RPE DPE P PED =e +] Ole 414 Qe] 22] [eel pel |] ef (ele) pele | 2] | [ope] fe) ea 7EEEEP PE MESP EP Spe eper leh el] 1ol el altel] [ole] eee] [ole [ Le] [ a) ede) ol] [ee ale eee Sep Reel tla TTI TTP] STE relay ler 7 =] ERR PEEP repr [EEE PER PFS el 1-114) ee r Pb aell |e) le ISIS ee EDP PPP PDE PP PP Isl Teal )2(2]2[4) 5) [414 olel [lle [els lel al fele let lel [le Sel fel fol >If = [ep elel= >>] =]7 [op lelep [apa [o] She ]s[e]>[ 5] +] [4144 el [=| +l [1 =[>[= lol lel |e lelel feel eel [|S [el spel =]e) =| s[| =] = > [e[=l=[= pl [=]epJele[a> p> [ayo Sls] (elo[4/6le 19 )ls) ol [lls] (oll pele Ie fol l= le] = > Ds [ee D > le[elsp [>a =ECPEEP Ee ell er )=P sh) eae r llr errr ere p Peer elf — E> D>D lsh DP PPP Piss SEF) 14/2/6119 > 1) ol] ol aN pe eee) Sell D-DD els p> pp isl SEER PtP > b-e PEE e re SeGles- rei) > PEF EEE > Er bP PPlrpP ppp prs See Ph seb Sli Giese) el lefel el ep Se > b= ble> bleep PS Dial SC EEEPPECEFPEREEL EEC EFEREDIEN EERE TERE EE TECTED IRD DDE — bbe > b ED Ere [. 41 “STG =] SCAT Pee rep ret erere TSP FERRE ECP ee cd SEE PEP SF )>) 91 fe) 9)4 11 [2]=[5)s fel a] el ele) Re Pelle) (ole [ees [=p] |] = [>> Dye] s/o] 0s] +[S[elf>] 5] A] =| SEPP ele 1215 [tL] Peg) [ol] [S| fo] ope] else] eps] | S[e] qe] 8) >a See etststolal=351 elas] (fal ell] [el] )e-fel [=| fel es ap Sl ts[s[olep =p [> >P Del [> [a2] 4] 5[al al TEL PEEP Sas i6lls («=< hl el (4)s)5[e ele lel Ss bl lbp lela l=l=|sIe 4s) =]4] a1 SEPP leblelst+(shfslelalsle| «lalla lee ell aols[a eb Php PPFD Ee lp [lellele =} =[=]=1[+] 2] 6] 4/1 e]4=1 «[ 4] of ao] x] o[ xg] 3] [sf a)- [-le[- lal] fale Pr ele)s Sel ele >> DED [a] >)>] 0/2 [el 6[ ee ]o| ofa] a TEP) 3)2¢el= [412 [el= 624 el=| oll [al [oll t- lal [+ s[of es SS > SD IERIE Dp >> SIE 6|[e]sfelels]o]5I SEEEP ERE pelolst lel) ls) ete ee Se DD ISISIeD bfe> D> eet lelelefele]) eee [OFF] eo] e] ey o[e] a] eq | el > | [ECPPEESPER EE! eee ba lee (2 [2-2 [o/s [6 fe SIE el [6e)e(s]e[o/s]=[so]e[Sqs[e(s])> SEP 1s 14 og] lel[e] a) of ol] 121 28] 1p] | |] | [ee pee) =1S |=) 9] of8] 2/6] 5] 0] =] =[5)o/Afe] [5] Alo SSS ra Fe=[= [ool a] a2 22 215-32 = SSS Seep Ep pS ap es 2)e) 5) S/5/5/ oe] 2) eo /5)5] Fle ofl 4][s]21 4919p] [el ola) elt lll el~ >) af) =~ el) 2/2) qe elo [eb p|[ele lial [elalafelr|a}o/o ase d= [44] 6[ 141+ [-[=1elolel [esl allele] [5] 2] ol 2] -| (Sleep [le [ep yel=le[e]5]=12|s[[sre|e|s]e[e]a Sele l(t -l ol fels =I) [lel sl eps] «el [3|~1 [la al (5/8) / ole eS 26] IS [=> [ep [e[e[s/e[=[=[=]e[efel=[s)o[ae plelel4lr [alll [419] -felelelol>[e} [al lef el + «| «l=[-l=[=[s Fels] [vl (S| [1efe el el =[=> ep efe|=|e[o] 0] o/s] [=] ef=|o] e/a] a] SEP ECELEGEECEEETEEEEEER EEE EEEEEEEREEEEEE r aa(e)> ele yale slol=(el slate aps =f 7 SEP eee tee yer rnl rely SCT Tc Sis[s[ereeleisl Sr [ESP PPP PPE Preble bb rrr r lbh rrr a= > SAD 5 EEE ole oF (88) 7) @) © Golden Kite, 2007- Page 1 Pot Puri SEPERTPEREEEEEEEBEEE [ERE EEEEEEEE EEE ol footer teleteht=t=prel=l= ote eee eee eee tere ee eee ee een ener = =P PEEP EEP EPP PPPS Err errs ere EE EEEEEERE SEREEREPER GEESE Err =EEEEEEEEEEEEELE —E EPEC PEEP PEERED PPE SEEEEEEEEEEPE! =P EPEEE Perr P Sr rrr bere ee EEE EEE. SEEM TERETE SSESFEEEEEEEEEELELEEEEL TPEEPEECE BE ESeoo ZEEEEEEEEEELE 7 SERRE SER SERNE] 7EEEEEEEEERE a Eee ey =P Pes rreree EF EFEEEEEEE aoe SOE Gers Esher Eee er pe Teepe deeded Tele ered tel Tete eled del felelelel fel ceded CEP EP EPPEEErEte rrr SEE EESNel eee rEEr-ErEEEE Perr EP EPrcer rrr Nar ESR erErEeEEEE-EELE EEL. SISO EEE EE EEE EEE Eel PSE EPEBSh rer rrererrrrrrtels Sb DP PREEEPEPEELPPErSEEEESNErEEEPEEPEEEEEEE SEER o Teh EPP ee PEEP PPE BEERS SNeEEEEEEFEEREFEEEE a 2a PPR EGE EREEERE =EEBESEN SAREEEEEEEEEEE So aE oe Pere E eee eer rrr rise Ersshrerre eee ePrErErere l= oI Di a TP PEPPER EEPEP Er BPN EEE ESE SEER EEEEE ELLE a =p stoleettlrrs tT DIDLELS Dp = EPR EEEREH mo tee eee eee rm TRepeleryt relay 7 TPP rele elon s pe) ge] o] ae) BIO =| =ehsts]s)fs}s[s|-)s|= slob IN SINR PRIN [abel [ol =[ [fol [=fo]sfols| +f folo[o] ops op s/o] sfop apa] z= ==EEERSEEE SEE P PPP PPh Ph PRN ESE PPh [sl [=)s[s[s [1.15] s SSS Sposa a =fal= SSS[5] S15 fs] 515] 5115] sels > P5[5)o[S [5 >) [=[opofsbols| 5.) sfs[=[=[s] sols s]3[4>] =[o.apo[S pan pa eee BE SEEEEF SSS 11 e PN PPREEN EDS P>P els s)s 1s) ls)e12 =P Is[s p>). Prep Npaps EE ae SPC REN RGEC EEF EN ERR ERNEEE SPE ee eb ER RENTS ase] + [5 =F EERE RNEERERREEEEEEEEE EEE EE Er EN EReSErEEEPES SEP EEE EP bebe. | Sf z[s]eI a TEEREERERREEREEEEEEEEEEE EE EEECCE ED REPS: EEE =F ERE AEE Ss |e[= =] [REERREEEEPERE ER EPP ER EP EePEPEr rer NPP Err Ss =] SERPEEEEEEE TSEC] ar ms SED eee eee ee bE ether Este see re EEE EE eee 8Err = SPOTTED 7G Ep ee ee eee eee PE EE EE EEE EPP Pree Eee EEE EEE [fae S| oretefeete FPR EEE EEE EEEEEEELEEENEECCEPEEEEEEEEEELTE = A a De] o SEE EEEEEEEELEPEEEEREN PEERS EPEEEEEEEEEL. + w o Eee eeee SC -PE EEE EEEEEEE ESE Er pS EEE EEE] aE EE DED] =o FEE EEEEEEEENENEE ERE CPE E EERE EREEE 7 —BEMAPEEE SEE EH eereeLeEL ee are = 7 7 STEEEPEEEGE Eee ee ee eee ree a BE SDN BSE EEE EEE EEE EEL 7 a cw TEESE EERE EE ESE EEE EE EERE = 7 SS 7 =p] SG SER ESP PPMP 7 =f] y TE =e Eee eee ap [=15 =P] = SI a =taeP yee lr [sleep] Pap apaloy [=| Ty NERS ShePtee [eb lll eee eI also) =[= >| = =] TJ alee see ee ite opera psa) Se yy SER i steel Patel elete ope] g 5 =P] = SNE] Ty Seber errr ers = TEE =I S REN a SEEEPEREEEEEEEPEE mol al=| [=f] y SA yz [EE EE EEE EC EEEEEE oF 02 0s 09 ay (10)