You are on page 1of 1

1. M mt Trang Bng Tnh bng chng trnh EXCEL 2010. 2.

Nhp Tab Page Layout | Nhp x xung ca Nhm Page Setup | Hin ra Ca s Page Setup, mc nh ang m Th Page, bn nhp chn Kh giy nm ngang (Landscape) | Nhp OK > Nhp Th Margins.

3. Ni dung ca Th Margins hin ra, bnnhp gi tr theo hnh minh ha | Nhp nt Print Preview xem th.