You are on page 1of 5

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I PORTA KLASA: URBROJ: Zagreb, 602-03/08-07/00207 533-09-08-0004 22. prosinca 2008.

Na temelju lanka 27., Stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine, broj 87/08) dravni tajnik elimir Janji, prof., donio je ODLUKU o donoenju programa za izborni predmet PREZENTACIJSKE VJETINE u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, podsektoru EKONOMIJA, za zanimanje EKONOMIST I. Ovom odlukom donosi se nastavni program za izborni predmet PREZENTACIJSKE VJETINE u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, podsektoru EKONOMIJA, za zanimanje EKONOMIST. II. Sadraji nastavnog programa za izborni predmet PREZENTACIJSKE VJETINE u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, podsektoru EKONOMIJA, za zanimanje EKONOMIST sastavni su dio ove odluke i postaju dio izmijenjenog i dopunjenog nastavnog plana i programa za stjecanje srednje strune spreme u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, podsektoru EKONOMIJA, za zanimanje EKONOMIST. III. Ova odluka i izmijenjeni i dopunjeni nastavni plan i program za zanimanje EKONOMIST bit e objavljena u Prosvjetnom vjesniku. IV. Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.

DRAVNI

TAJNIK

elimir Janji, prof.

Republika Hrvatska Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta

NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM izborni predmet: Prezentacijske vjetine

OBRAZOVNI SEKTOR - EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA PODSEKTOR - EKONOMIJA ZANIMANJE - EKONOMIST

Prosinac, 2008.

Nastavni predmet: PREZENTACIJSKE VJETINE Tjedni (ukupni) fond sati: Razred Broj sati 1. 2 (70) 2. 3. 4. Ukupno 2 (70)

Cilj programa: Stjecanje osnovnih znanja i vjetina za planiranje, organiziranje i izvoenje prezentacija potrebnih u suvremenoj poslovnoj situaciji, te u svim radnim sredinama. Zadaci programa: usvojiti osnovne zakonitosti planiranja, organiziranja i izvoenja prezentacija upoznati osnovne znaajke ljudske linosti upoznati osnovne znaajke i vanost jasne verbalne komunikacije upoznati vanost i znaenje neverbalne komunikacije razviti verbalnu i neverbalnu komunikaciju kroz prezentaciju razviti samopouzdanje uenika razviti umijee koritenja audio-vizualnih pomagala

Sadraj: 1. razred
R.br. NAZIV NASTAVNE CJELINE OEKIVANI REZULTATI NASTAVNI SADRAJI

1. 2. 3.

POJAM PREZENTACIJE STRUKTURA PREZENTACIJE PROCJENA SLUATELJA VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA USPJENA PREZENTACIJA KOMUNIKACIJA SA SLUATELJIMA TEHNIKA PODRKA

4.

5.

6.

Znati to je prezentacija, prepoznati situacije u kojima se primjenjuje, upoznati vrste i ciljeve prezentacije Upoznati strukturu prezentacije, znati planirati i organizirati prezentaciju Upoznati elemente procjene sluatelja, te ih znati primijeniti u pripremi i realizaciji prezentacije Znati to je verbalna i neverbalna komunikacija, prepoznati neverbalne poruke, znati pravilno upotrijebiti glas, rijei i pokrete Znati pripremiti prezentaciju koristei elemente uspjene prezentacije Znati kontrolirati prezentaciju, nauiti kako stvoriti dobar imid pred sluateljima, te znati odgovarati na postavljena pitanja Znati upotrijebiti odgovarajua vizualna pomagala u prezentaciji.

to je prezentacija, vrste i ciljevi prezentacije Organizacija i planiranje prezentacije, te dijelovi prezentacije Vanost procjene sluatelja, koraci u procjeni i elementi procjene sluatelja Govor, rije, kretnje, te uloga odijevanja i boja u komunikaciji imbenici uspjene prezentacije, vanost znanja i samopouzdanja Uspostavljanje dobrog odnosa sa sluateljima, stvaranje dobrog imida, odgovori na pitanja sluatelja, oteana komunikacija Koritenje vizualnih pomagala, prednosti i nedostaci vizualnih pomagala, izrada vizualnih pomagala

7.

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom


PREZENTACIJSKE VJETINE 1. Prezentacija 2. Struktura prezentacija 3. Procjena sluatelja 4. Verbalna i neverbalna komunikacija 5. Uspjena prezentacija 6. Komunikacija sa sluateljima 7. Tehnika podrka Broj sati po godinama obrazovanja 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

Ukupni broj sati 11 12 7 11 9 10 10 70

11 12 7 11 9 10 10 70

UKUPNO Metodike napomene:

Metode rada: razgovor, usmeno izlaganje, demonstracija, igranje uloga, simulacija Oblici rada: frontalni, individualni, rad u parovima, grupni rad, pedagoke radionice Nastavna sredstva i pomagala: grafoskop, laptop, projektor, ploa, prozirnice, struna literatura i asopisi Materijalni uvjeti: Za ostvarivanje zadataka predmeta Prezentacijske vjetine potrebno je osigurati uionicu za struni predmet. Prostor za nastavu Prezentacijske vjetine sadrajno mora odgovarati minimalnim materijalnim uvjetima za izvoenje cjelokupne nastave i individualnog rada uenika. Obveze uenika: Uenici trebaju imati standardan kolski pribor. Preporuljivo je da imaju biljenicu u koju se mogu ulagati papiri, fotokopije, pisane vjebe i sl. te razliita sredstva za pisanje i ostali kolski pribor. Literatura za uenike: Kako ne postoji odgovarajua literatura, uenici se mogu koristiti biljekama s predavanja, te fotokopiranim materijalima iz priprema nastavnika.

Naini ocjenjivanja: Usmena provjera, vjeba Elementi ocjenjivanja Usvojenost nastavnog sadraja Primjena nastavnog sadraja - vjeba Obveze nastavnika: Usavravanje Svi nastavnici trebaju vladati osnovnim strunim, pedagoko-psiholokim, metodikodidaktikim, informatikim i komunikacijskim znanjima i vjetinama, te se neprestano usavravati u svim navedenim podrujima (individualno, u kolektivu, u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje, Ekonomskog fakul Conteta itd.). Literatura za nastavnike: Knjige: 1. Miljkovi i Rijavec: Menaderske vjetine I, II i III Zagreb: IEP, 2002. 2. Nikoli, Gojko: Kako postati vrstan predava Zagreb: Tipex, 2001. 3. Petar, Saa: Recite to jano i glasno Osnove uspjene prezentacije Zagreb: Jakubin i sin, 1999. 4. Petar, Saa: Kako se uspjeno prodati Mozaik knjiga, Zagreb, 2003. 5. Tudor, Goran: Kompletan pregovara MEP Consult, Zagreb, 1992. Umijee razgovora asopisi: 1. Poslovni savjetnik mjesenik za managere i poduzetnike. Centar za Menagement i savjetovanje, Zagreb 2. Poslovni magazin. RriF-plus d.o.o. Zagreb 3. Eukonomist mjesenik hrvatskih poduzetnika. MZB, Zagreb Kadrovski uvjeti: 1. diplomirani ekonomist s poloenom pedagoko-psiholokom razlikom predmeta