You are on page 1of 3

I.

Bilugan ang salitang naglalarawan at isulat kung ito ay pang-abay or pang-uri. ________________ 1. Ang aso ay tumahol ng malakas. ________________ 2. Matagal maligo ang aking anak na si Mai. ________________ 3. Matagal ako na di nakapamasyal sa MOA. ________________ 4. Kahit sila ay mahirap, iginagalang sila ng lahat. ________________ 5. Madaling matapos ang pagsusulit. ________________ 6. Ang buko ay mahirap biyakin. ________________ 7. Magandang magdamit si Ate Nena. ________________ 8. Matayog ang pangarap ni Pepe. ________________ 9. Maagap siyang kumilos upang matapos ang kanyang gawain. ________________ 10. Malambing ang anak na babae sa ama.

II.

Bilugan ang pang-abay sa pangungusap at isulat sa patlang kung pamaraan, pamanahon o panlunan.

________________ 1. Bihirang sumikat ang araw. ________________ 2. Naiwan ko ang aking baon sa mesa. ________________ 3. Pahigang bumagsak ang bata. ________________ 4. Marahang dumampi sa aking katawan ang hangin. ________________ 5. Darating sa isang buwan si Inay. ________________ 6. Dalawang libong pamilya ang nawalan ng tirahan sa QC. ________________ 7. Bumangga sa malapit ang kotse. ________________ 8. Natapos agad ang aming proyekto. ________________ 9. Magkikita-kita kami sa Marikina. ________________ 10. Namatay si Angelo Reyes kaninang umaga.

III.

Bilugan ang pang-abay at isulat kung ito ay panang-ayon, pananggi o pang-agam.

________________ 1. Ayoko baka hindi ako payagan ni Inay. ________________ 2. Siguro, natatakot ka lang. ________________ 3. Oo, masama siya magalit. ________________ 4. Sayang, tila nawawalan ka na ng pag-asa. ________________ 5. Sa lahat ng ayaw ko ay taong mahina ang loob. ________________ 6. Sumama ka sa amin, totoong maganda ang Mayon. ________________ 7. Walang mangyayari sa iyo kung sasama ka. ________________ 8. Ikaw ay tunay na mabait na bata. ________________ 9. Naku, marahil ay galit ka na sa akin. ________________ 10. Hindi naman sinusunod ko lang ang magulang ko.

IV.

Bilugan ang pang-abay at isulat sa patlang kung ito ay panuhuran o panggaano.

________________ 1. Isang oras at kalahati akong naghihintay sa iyo. ________________ 2. Dalawang dosenang itlog ang nabagsak at nabasag. ________________ 3. Marami ang dumalo sa EDSA 25. ________________ 4. Grupo-grupong sundalo ang dumating galling Mindanao. ________________ 5. Sampung ektarya ang tinaniman nila ng palay sa probinsiya. ________________ 6. Kaunti lang ang sumasang-ayon sa RH bill. ________________ 7. Umakyat ng hagdanan ang mga bata ng dala-dalawa. ________________ 8. Bakit panghuli ka na naming dumating? ________________ 9. Tatlong oras akong nag-aral ng aking leksiyon. ________________ 10. Sino ang kauna-unahang dumating sa bansa?

V.

Lagyan ng pang-angkop ang patlang. 1. maligalig ____________ bata 2. isda ____________ sariwa

3. paru paro___________ makulay 4. hagdanan___________ matarik 5. aklat ___________ makapal VI. Lagyan ng pangatnig ang patlang. 1. Narito na siya _________________ magbigay ng regalo. 2. Ikaw ____________ ako tayong lahat ay Pilipino.

3. Hindi siya nakapasok kahapon _____________ nilagnat siya. 4. Mayaman nga siya ____________________ salbahe naman.

5. Ibibili kita ng gusto mo, _________________ matataas ang marka mo.