You are on page 1of 2

Deset qutih gusara Selo na moj krevet Jedan se preturio Ostalo ih devet.

Devet qutih gusara Jo{ ne znaju ko sam Jedan se izgubio Ostalo ih osam. Osam qutih gusara Ja ih o{tro gledam Jedan pao u nesvest Ostalo ih sedam. Sedam qutih gusara Pelo se na brest Jedan pao na glavu Ostalo ih {est. [est qutih gusara Krenulo u svet Jedan se izgubio Ostalo ih pet. Pet qutih gusara Lete kao leptiri Jedan pao u bunar Ostalo ih ~etiri. ^et'ri quta gusara Bes u wima vri Jedan puko od muke Ostalo ih tri. Tri quta gusara Sam protiv dva Jednoga sam zviznuo Ostala su dva. Dva quta gusara Pogled im je ledan

Jedan se okliznuo Ostao je jedan. Jedan quti gusar Sav postao medan Prosto se istopio Ostao ni jedan!