Вы находитесь на странице: 1из 12

Kasua Nominatiboa (nor/nork/zer/zer k) Boaktiboa Akusatiboa (nor/zer) Genitiboa (noren/nongo) Datiboa (nori/norentzat) Ablatiboa (zerez/norekin/z eren bitartez)

Funtzioa -Sujetoa -Atributua Bokatiboa -O.zuz Aditz.lag(pre p) Iz.lag Zeha.osag. Aditz.lag

Kasua Nominatiboa Bokatiboa Akusatiboa Genitiboa Datiboa Ablatiboa

Sin g. -A -A -AM -AE -AE A

Plu. -AE -AE -AS -ARUM -IS -IS

Izena_____________________
1.deklinabidea

2.deklinabidea Maskulino ta femenino: Kasua Kasua Sin g. Nominati Nominati -US bo bo Bokatibo Bokatibo -E Akusatib Akusatib -UM o o Genitibo Genitibo -I Datibo Datibo Ablatibo -O Ablatibo -O Sing Plu. . -I -I -EM -OS -IS -ORUM -I -IS -E -IS Plu. Kasua Sin g -ES Nominati -ER -ES bo -ES Bokatibo -ER akusatib -UM -IUMo genitibo -I -IBUS Datibo -O -IBUS Ablatibo -O 3.deklinabidea Kasua Nominati bo Bokatibo Akusatib o Genitibo Datibo Ablatibo Neutroa:

Maskulino: Plu. -I -I -OS -ORUM -IS -IS Kasua Nominati bo bocativo Akusatib o genitibo Datibo Ablatibo Sin g. -UM -UM -UM -I -O -O Plu. -A -A -A -ORUM -IS -IS

Parisilaboak: Maskulino eta femenino: Neutroa:

Sin g -E -E -E -IS -I -I

Plu -IA -IA -IA -IUM -IBUS -IBUS

Ez-Parisilaboak: Maskulino eta femenino: Kasua Nom. Bok. Aku. Gen Dat. Abla.

Neutro: Sin Plu. g. -A -A -A -IS -UM -I -IBUS -E -IBUS

4.deklinabidea Maskulino eta femenino: Kasua Nominati bo Bokatibo Akusatib o Genitibo Datibo Ablatibo Sin g -US -US UM -US -UI UM Plu -US -US -US -UUM -ISUS -ISUS Kasua Nominati bo Bokatibo Akusatib o Genitibo Datibo Ablatibo Neutroak: Sin g -U -U -U -US -UI -U Plu -UA -UA -UA -UUM -IBUS -IBUS

5.deklinabidea

Maskulino eta femenino Kasua Nominati bo Bokatibo Akusatib o Genitibo Sin g -ES Plu -ES

-ES -ES -EM -ES -EI

ERUM Datibo Sin -EI -EBUS Kas Plu Ablatibo -E -EBUS ua g Nom -ES . Bok. -ES Aku. -EM -ES Gen. -IS -UM Dat. -I -IBUS Abla. -E -IBUS

Aditza___________ _________
Indikatiboa
yo amo tu amas amar am | amado 1.aditz jokoaren egitura: ama amas amare | | amatum. 2.aditz jokoaren egitura: deleo deles delere | | deletum Emborra denbora pertsona sing activo pasivo 1p. m/o 1p.Or/r 2p. s 2p.Ris/re 3p. t 3p.Tur 1p. m/o 2p. s 3p. t * 1p. i 2p. isti 3p. it tu amas Regis Audis amar | yo Amavi delevi Pertsona plu Activo pasivo 1p. mus mur 2p. tis 2p.mini 3p. nt 3p.ntur 1p. mus 2p. tis 3p. nt * 1p. imus 2p. istis 3p. erunt/ere | rexi Audivi yo 1p.

0 orainaldi ind. Ama (orainaldiko emborra) Ba lehen.imp.ind Bo sing.1p.etork.inp.ind Bi -------etork.inp.ind Bu plu.3p.etork.inp.ind Era lehen.plus.perf. Ero etork.perf.ind Eri etork.perf.ind 0 lehen.perf *

Amav (lehenaldiko emborra)

yo amo am | amado 3.Aditz jokoaren egitura: Regetum 4.Aditz jokoaren egitura: Auditum Rego Audio

Regere Audire

Emborra

Denbora

pertsona plu. Activo pasivo 1p. m/o 1p.Or/r 2p. s 2p.Ris/re 3p. t 3p.Tur 1p.m/o

pertsona sing. activo pasivo 1p. mus mur 2p. tis 2p.mini 3p. nt 3p.ntur 1p. mus 2p.tis 3p.nt * 1p.imus 2p. istis 3p.Erunt/ere 1p.

Orainaldiko enborra Reg Audi

(i,u) 0 orainaldi ind. (e) Ba Lehen.inp. A 1P sing. etork.inp E etork inp

Lehenaldiko enborra Rex Audiv

Ero etork.perf. Eri etork.perf.

2p.s Era Lehen.plus.perf. 3p.t * 1p.i 2p. isti 3p. it

0 Lehen.Perf.*

SUM aditza

Pasibo indikatiboa ( lehenaldiko enborra) Lehenaldi perfektua -> Laguntzailea( Indik.orainaldiko sum aditza) + supinoa Lehenaldi plus. -> Laguntzailea( Indik.Lehanldi inper.eko sum aditza)+supionoa Etorkizun perf. -> Laguntzailea ( Indik.Etorkizuna inperf.eko sum aditza)+supinoa

Pasibo subjuntiboa ( lehenaldiko enborra) Lehenaldi perfektua -> Laguntzailea( subj.orainaldiko sum aditza)+ supinoa Lehenaldi plus. -> Laguntzailea( subj.Lehanldi inper.eko sum aditza) +supionoa Etorkizun perf. -> Laguntzailea (subj. Etorkizuna inperf.eko sum aditza)+supinoa

Subjuntiboa

(orainaldiko emborra)

(orainaldiko enborra)

(lehenaldiko enborra)

(lehenaldiko enborra)

Orainaldia 1-Ama 2-Dele 3-Reg 4-Audi Lehenaldi inperfektua 1-Ama 2-Dele 3-Reg 4-Audi Lehenaldi perfektua 1-Ama 2-Dele 3-Reg 4-Aud Lehenaldi plus. perfektua 1-Ama 2-Dele 3-Reg 4-Aud

-E -A -A -A (e)-

-M -Mus -S -Tis -T -Nt -M -Mus -S -Tis -T -Nt -M -Mus -S -Tis -T -Nt -M -Mus -S -Tis -T -Nt

RE

-ERI

ISSE

SUM aditza Orainaldi a Sing Plu Sim Simus Sis Sitis Sit Sint Lehenaldi inp. Sing Plu Essem Essemus Esses Essetis Esset Essent

Pasibo subjuntiboa ( lehenaldiko enborra) Lehenaldi perfektua -> Laguntzailea( subj.orainaldiko sum aditza)+ supinoa Lehenaldi plus. -> Laguntzailea( subj.Lehanldi inper.eko sum aditza) +supionoa Etorkizun perf. -> Laguntzailea (subj. Etorkizuna inperf.eko sum aditza)+supinoa

Agintera

Orainaldiko enborra + 1-ama 2-dele 3-reg 4-audi

Adizkia Honadarki + a Sing Plu 0 0 te 0 0 te 0 (e) te 0 0 te

Pasibo indikatiboa Orainaldia-> orainaldiko enborra+ 0+pasiboko pertsona adizkia. Lehenaldi inperfektua-> orainaldiko enborra+ ba+pasiboko adizkia

Etorkizun inperfektua-> orainladiko enborra+Bo/Bi/Bu+pasiboko adizkia Lehenaldi perfektua -> Laguntzailea( Indik.orainaldiko sum aditza) + supinoa Lehenaldi plus. -> Laguntzailea( Indik.Lehanldi inper.eko sum aditza)+supionoa Etorkizun perf. -> Laguntzailea ( Indik.Etorkizuna inperf.eko sum aditza)+supinoa Pasibo subjuntiboa Orainaldia-> orainaldiko enborra+ E/A+pasiboko pertsona adizkia. Lehenaldi inperfektua-> orainaldiko enborra+ Re+pasiboko adizkia Etorkizun inperfektua-> orainladiko enborra+ +pasiboko adizkia Lehenaldi perfektua -> Laguntzailea( subj.orainaldiko sum aditza)+ supinoa Lehenaldi plus. -> Laguntzailea( Kas Sin Plu. subj.Lehanldi inper.eko sum ua g. aditza)+supionoa Nom -ES Etorkizun perf. -> Laguntzailea Bok -ES (subj. Etorkizuna inperf.eko sum Akus -EM -ES aditza)+supinoa Gen -IS -IUM Dat -I -IBUS Abla -E -IBUS

Adjetiboa________________________
1 ETA 2 DEKLINABIDEAK Maskulinoak: Neutroak: Femeninoak:

kas ua No m bok Aku s Gen Dat abla

sin g Us/e r E/er um i O o

plu I I Os Oru m is Is

kas ua No m boK Aku s Gen Dat abla

sin plu g a ae a Ae am As ae ae a aru m Is is

kas ua No m bok Aku s Gen Dat abla

sin g um um um i o o

plu A A A Oru m Is Is

3.DEKLINABIDEA Parisilaboak: parisilaboak: Maskulino eta femenino: Neutro: Kas ua Nom Bok Akus Gen Dat Abla EzNeutroa: Sin g -E -E -E -IS -I -I Plu -IA -IA -IA -IUM -IBUS -IBUS Kas ua Nom . Bok. Aku. Gen. Dat. Abla. Sin g -EM -IS -I -E Maskulino eta femenino: Plu -ES -ES -ES -UM -IBUS -IBUS Kasu a Nom . Bok. Aku. Gen Dat. Si n -IS -I Plu. A A A UM IBU S IBU S

Abla. -E

Superlatiboa: -Erlatiboa ( denetan ..ena -ex + ablatibo -inter + akus - Gen -Absolutua ( oso .) - Issimus,issima,issimum (rimus, rima, rimum)-R bukatzen diren ez parisilaboak (limus, lima, limum)-L bukatzen diren ez parisilaboak ______________________________________________ Graduaketa Gehiagotasuna: m, f= ior+bukaera n= ius+ bukaera Gutxiagotasuna: Minus +adj+Quam. Berdintasuna: Tam + adj+ Quam.

Preposizioak___________________________

Ablatiboarekin: Latinez a ab e ex Cum In Euskar az -tik Adierazten duena Toki batetik urrundu Toki batetik irten eta urrundu. Konpainia Toki batean egotea Adibideak A Roma discessit-Erromatik urrundu zen Ab urbe discessit-Hiritik urrundu zen E foro venit-Forotik dator Ex urbe venit- Hiritik dator Domina cum filia deambulatAndreak alabarekin paseatzen du. Ara in templo est- Aldarea tenpluan dago

-tik -ekin -n

Akusatiboarekin: Latine z ad Eusakaraz -ra, rantz -n, n zehar, inguruan Adierazten duena -Leku bateranzko norabidea -gutxi gora beherako denbora Leku bateranzko norabidea Adibideak -Conledo ad urbem-Hirirantz noa -Ad noctem venit-Gaua iritsi zen Lupus in silvas cucurrit- Otsoak oihanerantz egin zuen lasterka

In

-ra,rantz

Koordinazioa_(Juntagailuak)_________________________
Kopulatiboak(Eta) Et, -que, atque,ac Aurkariak(Baina, bestalde) Sed Kausazkoak(zeren eta, .bait) Nam

Erlatibozkoak_____________________________________ _

Maskulinoak: Neutroak: Kas Sing Plu Kas ua ua No qui Qui No m m Pertsona Sing. Bok Qui Qui Bok 1 Meus-mea-meum Aku Que Quos 2 s m Tuus-tua-tuum Aku 3 s Gen Cuiu Suus-sua-suum Quoru Euskaraz Nire(a),zure(a),hare s m Gen : Dat Cui n(a) Quibu s Dat Abl Quo Sing. Quibu Pertsona s Abl 1 Noster-nostra2 3 Euskaraz : nostrum Vester-vestravestrum Suus-sua-suum Gure(a),zuen(a),hai en(a)

Femeninoak: Sing Plu Kas ua No m Bok Sing Plu Quo d Quo d Quo d Cuiu s Cui Quo Quae Quae Quae Quoru m Quibu s Quibu s

Qua Quae e Plu. Qua Quae e Mei-meae-mea Aku Tui-tuae-tua Qua Quas s mSui-suae-sua Gen Nire(ak,)zure(ak),har Cuiu Quaru s en(ak) m Dat Cui Quibu Abl Plu. s Qua Quibu Nostri-nostrae-nostra s Vestir-vestrae-vestra Sui-suae-sua gure(ak,)zuen(ak),hai en(ak)

Edutezkoak_____________________________________
Edukitzaile bakarra

Edukitzaile asko

Pertsona izenordainak_____________________________
Lehen persona pertsona Kasua Sing. Nom Ego Aku Me Gen Mei Dat Mihi Abla MeMecum Bigarren Plu. Nos Nos Nostrum/i Nobis Nobiscum

Hirugarren pertsona

Izenordainak___________________________________
Maskulino Neutro Kas Sing ua No is m Aku eius s Gen eius Dat Ei Abl eo Femenino Plu ei(ii) Eos eorum Eis(iis, is) eis(iis,i s) Kas ua No m Aku s Gen Dat Abl Sing Plu Ea Eam eius Ei ea Eae Eas Earum eis(iis,i s) eis(iis,i s) Kasua Nom Aku Gen Dat Abla Kas ua No m Aku s Gen Dat Sing Plu Id Id eius Ei Ea Ea

eorum Eis(iis, is) Abl eo Eis(iis, Sing. Plu. is) tu Vos Te Vos Tui Vestrum Tibi Vobis Tevobiscu tecum m

Kasua Aku Gen Dat Abla

Sing. Se Sui Sibi Sesecum

Erakusleak___________________________

Вам также может понравиться