You are on page 1of 1

ODNOSI Z JAVNOSTMMI

#367 / Marketing Magazin / DeceMber 2011

51

Drubeni mediji niso le orodje za promocijo in nagradne igre


Brian Solis velja za enega glavnih strokovnjakov in praktikov na svetu na podroju drubenih medijev. Njegovemu raunu na Twitterju (@briansolis) sledi e skoraj 110 tiso ljudi, njegova stran na Facebooku ima dobrih 15 tiso oboevalcev. Z njim smo se pogovarjali o drubenih medijih in poslovanju ob nedavni izdaji njegove nove knjige Konec poslovanja, kot smo ga bili vajeni.
Nenad Seni
Foto: osebni arhiv

Brian Solis je analitik, ki e tirinajst let preuuje uinke novih medijev na poslovanje, marketing, zalonitvo in kulturo. Njegova prejnja knjiga Engage! (ki bi jo morda lahko prevedli kot Vkljuite ljudi!, op. ur.) velja za referenco podjetjem, kako dosei in meriti uspeh na drubenem spletu. Njegov blog BrianSolis.com je eden najbolj obiskanih marketinkih blogov na svetu. Podjetja neposredno sprauje: Ali res znate posluati svoje stranke in se od njih uiti? Ali so drubeni mediji precenjeni kot marketinko/poslovno orodje oz. kanal? Da ne gre samo za neko fazo? Zanimivo vpraanje. Drubeni mediji so skupek orodij in kanalov izraz, ki opisuje zadnje poglavje novih medijev, pretirano uporabljan, pa tudi podcenjen , hkrati pa e niso povsem razkrili svojega potenciala. Njihov pomen, vlogo v nai kulturi in tudi poslovnem ivljenju moramo sami opredeliti, tako da bodo drubeni mediji pomenili, kar ponejo na podlagi naih izkuenj z njimi. Na voljo je ogromno drubenih medijev, vsak dan se pojavi najmanj en nov, pa e tisti, ki obstajajo e nekaj asa, teijo k rednim spremembam. Ali bi si upali napovedati pregorelost drubenih medijev? Utrujenost zaradi drubenih omreij je zelo realna monost. Postajamo vse bolj odvisni od njih, samo poglejte, kolikokrat na dan preverite statuse svojih prijateljev ali objavljate na npr. Twitterju? Poleg tega nova omreja prihajajo in odhajajo. Nekatera uspejo, nekatera preprosto izginejo. Toda tisti, ki jim uspe odkriti recept za uspeno delovanje na drubenih medijih, ustvarijo svoj
Brian Solis sebe predstavlja kot digitalnega analitika, sociologa in futurista.

poslovanja, kot smo ga bili vajeni) je, da so podjetja v nevarnosti, da zapadejo v digitalni darvinizem, to je evolucijo potronikovega vedenja, ko se druba in tehnologija razvijata hitreje, kot se lahko prilagodimo nanju. Vse se najprej zane s spoznanjem prilonosti, ki jih posedujejo razlina omreja. Nato strategija ne sme vkljuevati le reitev za dialog s potroniki, temve mora vse skupaj povezati, tako da bo dialog relevanten in razumljiv potroniku, torej da zagotavlja holistino izkunjo. Skratka, vse skupaj pomeni, da razvijete kulturo, osredotoeno na kupca, in organizacijo, ki svoje zaposlene opremi z znanjem in mojo za vzpostavljanje in izboljevanje potronikovih izkuenj. Naslov vae prve knjige je bil Engage! Nova pravi, da je konec poslovanja, kot smo ga bili vajeni. Kaj se je spremenilo v obdobju med izidom obeh? Prva knjiga je bila namenjena strategom na podroju drubenih medijev, marketinga in korporativnega komuniciranja, ki so bili pripravljeni na vzpostavljanje odnosov z deleniki v obliki dvostranskega dialoga z njimi. Od njenega izida marca lani sem izvedel veliko o tem, kako so se oz. kako se niso organizacije spreminjale, da bi se prilagodile novim trnim prilonostim. Knjiga je pripomogla k uspehu znotraj posameznih oddelkov v podjetjih, hkrati pa je podprla agente sprememb, ki so tako dali drugim v celotni organizaciji vedeti, kako pomembni so drubeni mediji.

lastni egosistem. Svoje internetne izkunje definirajo na podlagi tistih, ki jih spremljajo, in na podlagi tega, kar tam vidijo, izvedo ali kar si delijo z drugimi. Sasoma se nauimo, kako ta orodja uporabljati v nae dobro. Katere prednosti pa so novi mediji prinesli v poslovni svet? Najprej zaniva s sposobnostjo, da posluate in se uite od kupcev. Druge prednosti so, da znate najti, kje so potroniki in kje komunicirajo drug z drugim, da odkrijete, kaj je zanje pomembno, in da tako tudi postavite temelje za smiseln in uinkovit dialog z njimi. Potroniki in dvostranska nepovrinska komunikacija z njimi sta poglavitni prilonosti za uporabljanje drubenih omreij za to, da izboljate nakupno izkunjo in poveate tevilo ambasadorjev vae blagovne znamke.
Naslovnica nove knjige Briana Solisa, v kateri preuuje uinke novih medijev na poslovanje, marketing, zalonitvo in kulturo.

Poglejva najprej, kaj podjetja delajo prav. Tista, ki se zavedajo, da so drubeni mediji ve kot le marketinko trobilo oziroma marketinki medij, zamaskiran kot pogovori, bodo organsko pritegnila pozornost potronikov. Tista, ki spoznajo raznovrstnost vlog, ki jih imajo potroniki na spletu potencialni kupci, kupci, ambasadorji , bodo tudi odkrila, da so drubena omreja kanali za to, da odkrijejo, kaj je za njihove stranke relevantno, in da sama postanejo relevantna. Po drugi strani pa bodo podjetja, ki drubene medije uporabljajo le za promocijo, nagradne igre, povrinsko in povrno komuniciranje, ne da bi vse skupaj povezala interno, sasoma vse manj relevantna. S tem bodo zamudila veje prilonosti nauiti se in se prilagajati, da bi bila v prihodnje sploh lahko konkurenna. Kako bi se podjetja morala notranje prestrukturirati zaradi novih medijev? Eno izmed glavnih sporoil v moji novi knjigi The End of Business as Usual (Konec

eno izmed glavnih sporoil v moji novi knjigi je, da so podjetja v nevarnosti, da zapadejo v digitalni darvinizem, to je evolucijo potronikovega vedenja, ko se druba in tehnologija razvijata hitreje, kot se lahko prilagodimo nanju.
Z novo knjigo The End of Business as Usual pa ciljam na direktorje in predsednike uprav, ki ne razumejo drubenih medijev, razumejo pa jezik dobikonosnosti. Ne gre toliko za drubene medije kot za graditev posla, ki se povezuje s povezanimi kupci, vzpostavlja smiselne izkunje, ki jih lahko delimo z drugimi, ter vpliva na odloitve in vedenje potronikov na podlagi vrednot, hkrati pa je vedno korak pred drugimi, ker se nenehno prilagaja novim razmeram. mm

Kaj po vaem mnenju podjetja delajo prav in kakne glavne napake naredijo v zvezi z novimi mediji?