Вы находитесь на странице: 1из 3

Ispitna pitanja iz predmeta KRIMINOLOGIJA kolska 2011/2012. godina Prvo pitanje 1.

Osnovni pojmovi u kriminologiji kriminalni fenomen, zloin, kriminalitet, socijalna devijacija, delinkvencija 2. Osnovni pojmovi u kriminologiji kriminalac i prestupnik, kriminalizacija i viktimizacija, neformalna i formalna socijalna kontrola 3. Definicija kriminologije i njene bitne crte kao nauke 4. Podela definicija kriminologije prema znaenju: (nauka o delu ili uiniocu, nauka o faktorima ili nauka o postupcima i kriminologija dela ili kriminologija drutvene reakcije) 5. Predmet kriminologije; razliita shvatanja zloina kao predmeta kriminologije 6. Ua i ira odredba zloina 7. Zloin i devijantnost 8. Odnos kriminologije sa drugim krivinim naukama 9. Kriminologija i kriminoloke discipline 10. Metod i metodologija, pojam i vrste istraivanja, postupak naunog saznanja 11. Metod i predmet istraivanja, metod i teorija 12. Podela kriminolokih metoda prema prirodi podataka i prema nainu pristupanja predmetu 13. Istorijske, komparativne i studije predvianja 14. Kliniki metod i prognoza kriminalnog ponaanja; izuavanje faktora rizika 15. Anamnestiki metodi; posmatranje sa uestvovanjem 16. Nenametljiva posmatranja; dokumentaciona i analiza sadraja 17. Uzorak; ispitivanje straha od kriminaliteta 18. Longitudinalno ispitivanje 19. Eksperiment 20. Metod korelacije; statistike evidencije kriminaliteta podaci koje sadre 21. Podela i kritika statistikih evidencija 22. Tamna brojka kriminaliteta i studije samooptuivanja 23. Brojka preuveliavanja Drugo pitanje 24. Fenomenoloka dimenzija kriminalne pojave; podaci o kriminalitetu: uporedni podaci 25. Drave sa visokom stopom kriminaliteta: podaci i objanjenje 26. Drave sa niskom stopom kriminaliteta: podaci i objanjenje; studija F. Adler
1/3

27. Struktura i tendencije kriminaliteta u Srbiji: kriminalitet punoletnih i maloletnih lica 28. Tipologija dela i uinilaca; zloini mrnje 29. Nasilniki kriminalitet: pojam, koreni i oblici nasilja 30. Nasilniki kriminalitet: noviji oblici 31. Imovinski kriminalitet pojam, vrste i reagovanja graana; vandalizam 32. Kriminalitet korporacija i kriminalitet belog okovratnika 33. Korupcija 34. Kompjuterski kriminalitet 35. Organizovani kriminalitet 36. Transnacionalni organizovani kriminalitet; trgovina ljudima 37. Politiki kriminalitet 38. Terorizam 39. Saobraajni kriminalitet Tree pitanje 40. Etioloka dimenzija kriminalne pojave: dva pristupa u objanjenju uzronosti u kriminologiji; pokuaj objanjenja kauzaliteta; vedski primer 41. Dejstvo kriminogenih faktora u razdobljima relativnog drutvenog mira 42. Dejstvo kriminogenih faktora u razdobljima socijalnih potresa 43. Bolesti zavisnosti kao individualni kriminogeni inioci 44. Linost prestupnika i nedostatak samokontrole kao individualni kriminogeni inioci 45. Kriminalna karijera 46. Klasina kola Zaetnici i najznaajniji predstavnici; osnove uenja i kritika 47. Savremeni neoklasicizam i desni realizam 48. Pozitivistika orijentacija u kriminologiji: kartografska i antropoloka, italijanska kola Lombroso, Garofalo, Ferri 49. Bioloka shvatanja 50. Psiholoka shvatanja: psihoanalitiko objanjenje; teorija inteligencije 51. Psiholoka shvatanja: Eysenckova teorija linosti; psihopatija i zloin 52. Socioloka shvatanja: kola drutvene sredine; socioloka kola; teorija istorijskog materijalizma (Bonger) 53. Ekoloka teorija i teorije o uenju 54. Teorije kulturnog konflikta i raskoraka (Sellin; A. Cohen; Miller; Wolfgang & Ferracuti); delinkvencija u kohorti i slamovima Portorika; potkulture mladih 55. Teorije drutvenog pritiska (Merton; Cloward i Ohlin; Sykes & Matza) 56. Kontrolne teorije (Reiss i Nye; Reckless; Hirshi) 57. Interakcionizam i teorija etiketiranja
2/3

58. Nova drutvena odbrana i radikalna kriminologija (rani radovi) 59. Kritika kriminologija danas: Hulsman, levi realizam; Taylor, postmodernizam; mirotvorna; abolicionizam 60. Feministiki pristup u kriminologiji 61. Teorije o mukosti 62. Teorije racionalnog izbora 63. Nove teorije ivotne sredine 64. Teorije kulturalne kriminologije 65. Teorije o postiivanju i komunitarnom poretku 66. Teorije ivotnog ciklusa 67. Integrativne teorije LITERATURA: ore Ignjatovi, Kriminologija, jedanaesto izdanje, Beograd, 2011 ili deseto izdanje, Beograd, 2010 SISTEM OCENJIVANJA: Ocena iz kriminologije predstavlja zbir bodova osvojenih predispitnim aktivnostima i zavrnim ispitom. Osnovna predispitna obaveza je polaganje kolokvijuma. Kolokvijum obuhvata gradivo dva ispitna pitanja od 1. do 39. pitanja. Trei deo gradiva od 40. do 67. pitanja polae se na usmenom ispitu, koji e se odrati u ispitnom roku. Ukupna ocena dobija se izraunavanjem proseka ocena ostvarenih na kolokvijumu i zavrnom usmenom ispitu. Student koji ne poloi kolokvijum, odgovara celokupno gradivo na zavrnom usmenom ispitu. Poloeni kolokvijum se priznaje u tekuoj kolskoj godini, zakljuno sa oktobarskim ispitnim rokom. Neobavezna predispitna aktivnost u obliku seminarskog rada utie na formiranje konane ocene.

3/3