You are on page 1of 1

BM 1 : TATABAHASA

MINGG U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TARIK H TATABAHASA TARIK H HANTA R T.TANGA N GURU

Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Tunjuk Kata Sendi Kata Arah Kata Hubung Kata Kerja Kata Bilangan Imbuhan Penjodoh Bilangan Sinonim Antonim Kata Adjektif Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Transitif Kata Tanya/Ayat Tanya Kata Seru/Ayat Seru Kata Ganda Seluruh Kata Ganda Separa Kata Ganda Berirama Simpulan Bahasa Peribahasa Perumpamaan