You are on page 1of 2

Mermer, metamorfizma olay sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalle mesiyle meydana gelmi bile imdir.

Bile imlerinin %90-98'i CaCO3'ten (Kalsiyum karbonat) olu maktad r. D k oranda MgCO3 (Magnezyum karbonat) iermektedir. CaCO3 kristallerinden olu an mermerlerde esas mineral Kalsit tir. Ayn zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabanc maddeler nedeniyle sar , pembe, k rm z , mavimt rak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler. Mikroskop alt nda incelendi inde, birbirine iyice kenetlenmi "Kalsit Kristalleri"nden olu tu u grlr. Endstriyel anlamda mermer; kesilip parlat labilen her cins ta mermer olarak kabul edilmektedir. Ta n cinsi ve ieri i ne olursa olsun byk ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi zellikler gstermesi, o ta n mermer olarak kabul edilmesi iin yeterlidir. Bunlardan granit, diyabaz, lsitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan treyen kayalar da bu suretle mermer tan m n n iine girmektedir. 5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yrrl e giren Maden Kanununda Mermer; II. Grup madenler; Mermer, Dekoratif ta lar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri ta lar ierisinde yer almaktad r. MERMERLER N SINIFLANDIRILMASI Mermerler, olu um esnas ndaki artlara ba l olarak farkl mineralojik, kimyasal ve yap sal zelliklere sahip olmaktad r. Buna ba l olarak, u ekilde s n fland r lmaktad r. Mineral tanelerine gre nce taneli mermer (<1 mm) Orta taneli mermer (1-5 mm) ri taneli mermer (>5 mm-1 veya 2cm ) Yap ve dokular na gre Masif mermer; kompakt grnml, ince ve iri tanelidir. Laminal mermer; renkli eritli grnmde, ince taneli eritler farkl mineral veya elementler ierirler. isti mermer; yaprakl yap da ve nemli miktarda mika iermektedir. Bre ik mermer; tekrar k r lm ikincil minerallerle dolgulanm t r. Ana dolgular farkl renk ve mineral ierikli olabilirler.

Jeolojik olarak 3 gruba ayr l rlar: 1.grup: Gerek mermerlerdir. o unlukla iyi kristalle mi lerdir. Renkleri beyaz ve a k gridir. Bile imlerinde yabanc madde ta yabilirler. 2.grup: Oniks ve travertenleri ierir. Yap lar nda yaln z CaCO3 bulundururlar. Travertenler toplu i ne ba ndan birka cmye varan bo luklar ierirler. 3.grup: Magmatik ve metamorfik kkenli kayalar ierir.