You are on page 1of 2

Nieuw adviesbureau brengt veranderingen

“Liever professionals
dan cowboys”
Door: Afke Teunen Gemeenten verdienen meer aan buitenreclame, outdoorpartijen raken niet langer

gefrustreerd door onprofessionele aanbestedingen en de lokale signmarkt groeit.

Enkele doelen van het nieuwe Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (NABB).

Gemeenten krijgen minder subsidies, maar laten ondertussen


inkomsten liggen. Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame
(NABB) kan hen helpen. Niet met die subsidies, wel met de
inkomsten. Het adviseert gemeenten namelijk op het gebied van
buitenreclame. Het zorgt voor meer kwaliteit én meer verdien-
sten. Volgens de oprichters van het nieuwe adviesbureau is het
een gat in de markt. Gemeenten hebben volgens hen behoefte
aan advies. Fred Kuhlman, een van de oprichters: “Een ambtenaar
zit vaak slechts een paar jaar op dezelfde plek. Zijn kennis over
buitenreclame is dan te beperkt.” NABB heeft die kennis wel. “Wij
adviseren, maar de gemeente bepaalt”, zegt medeoprichter Ronald
Veldhuijzen van Zanten. Klinkt goed. In ieder geval voor gemeen-
ten. Maar kan de signbranche ook blij zijn met hun komst?
Ronald Veldhuijzen van Zanten
(links) en Fred Kuhlman

Klus
Emmen had abri’s. Er was in de hele gemeente echter niet één
billboard te vinden. Redelijk uniek, maar niet onverklaarbaar.
“Gemeenten denken dat billboards vooral geld kósten en een
aantasting van de omgeving zijn”, zegt Kuhlman. “Ze moeten een
omschakeling maken.” Die duurde in Emmen niet lang. Komend jaar
worden er vijftien billboards in de stad geplaatst. Geen willekeurig
aantal, maar het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek. “Het
mag nooit alleen om geld gaan”, zegt Veldhuijzen van Zanten.
De mannen verzorgden de volledige Europese aanbesteding van de
nieuwe borden. Veel internationale belangstelling kreeg het project
overigens niet. Er reageerden alleen vijf nationale exploitanten. Dat
verandert volgens Kuhlman na januari waarschijnlijk wel, wanneer
dergelijke aanbestedingen eerder regel dan uitzondering zijn.
Na de gemeente Emmen is heel de provincie Drenthe aan de beurt.
De vierhonderd bestaande abri’s moeten gemoderniseerd worden.
NABB weet hoe. “Maar wij zoeken ook naar mogelijkheden waar

SignPro Benelux • december • 2005 > 67


de gemeente of de exploitant niet aan denkt.” Amsterdam wil niet voor prijsopdrijving, maar voor een professionele omslag. Ze
bijvoorbeeld een nieuw busstation bouwen achter het Centraal hebben liever professionals dan een cowboywereld. En de prijs gaat
Station. “Normaal gesproken wordt eerst het station gebouwd en toch wel omhoog...”, zegt Veldhuijzen van Zanten nuchter.
daarna pas gekeken naar de reclamemogelijkheden. Nu doen ze dat Ook de (lokale) signbranche heeft volgens het duo alle reden om
voor die tijd, zodat de architect er rekening mee kan houden. En de blij te zijn met hun komst. Kuhlman: ”Wij brengen de buitenrecla-
exploitant kan meedenken.” me meer onder de aandacht bij bedrijven en gemeenten en zorgen
Maar welke namen sieren straks al deze plekken? Grote, bekende daardoor voor hogere bestedingen. Nu is dat slechts 4 procent. In
merken zijn allicht interessanter. Zeker als geld het hogere doel omliggende landen is dat gemiddeld 8 procent. Nederland heeft
blijft. Veldhuijzen van Zanten reageert kort: “We houden ons niet ook veel minder reclamevlakken. Er zijn bijvoorbeeld maar 4000
bezig met de media-inkoop.” De daadwerkelijke inkoop van de out- billboards. Alleen al in Toulouse zijn er 43.000 billboards! In België
of-home producten verzorgen ze ook niet. zijn er 10.000.” Groei van het aantal lokale abri’s en billboards geeft
groei in de lokale markt. Leveranciers profiteren daarvan.
Juichen
“Buitenreclame-exploitanten vinden het prettig dat een professio- Veranderingen
nal de aanbesteding doet”, zegt Veldhuijzen van Zanten. “Ze kennen Een toekomst mét NABB brengt een rustiger straatbeeld. Er komen
genoeg voorbeelden die in de rechtszaal eindigden door allerlei minder plaatsen die beter worden geëxploiteerd. “Gemeenten
juridische toestanden”, vult Kuhlman aan. Niet alleen gemeenten kunnen meer geld verdienen, maar ze hoeven niet meer plekken te
en provincie juichen het nieuwe adviesbureau dus toe. De out- krijgen”, zegt Kuhlman. Den Haag had zestig billboards staan. Daar
doorbranche klapt mee. Want onnodige frustraties lijken verleden komen ongeveer dertig billboards voor terug. “Maar de exploitatie
tijd. “Er zijn rare regels. Een ambtenaar bedacht bijvoorbeeld dat is groter omdat het roterende borden zijn!” Reclame-uitingen
billboards maar 2 meter hoog mochten zijn”, zegt Kuhlman. “Maar komen wel op meer plaatsen voor zoals pompstations, tabaksza-
daardoor kreeg hij niet genoeg exploitanten. Als de exploitant dan ken, cafés en sporthallen. Kansen die nu soms blijven liggen.
zegt dat de afmeting niet klopt, gelooft de ambtenaar dit niet. Als Out-of-home wordt volgens de mannen steeds interessanter voor
wij het zeggen, neemt hij het eerder aan.” adverteerders. “Andere mogelijkheden raken gefragmenteerd. Je
De outdoorpartijen betalen uiteraard wel meer wanneer NABB moet tegenwoordig op heel veel zenders adverteren wil je je
adviseert en onderhandelt. Zelfs dat accepteren ze. “Wij zorgen doelgroep bereiken. De oplages van de dagbladen dalen ook.” Out-
of-home is dan gemakkelijker.
Ontwikkelingen van nieuwe materialen gaan snel en worden
nauwlettend in de gaten gehouden. “Digitaal zal een hoge vlucht
nemen, zoals plasma- en LED-schermen”, voorspelt Kuhlman. “Op
Cv’s het Rembrandtplein in Amsterdam komt er al één.” Maar volgens
Het zijn oud-collega’s van elkaar. Zowel Fred Kuhlman als Ronald Veldhuijzen van Zanten werkte Veldhuijzen van Zanten heeft de signbranche voorlopig geen ‘last’
in 2004 nog bij Viacom Outdoor. Kuhlman was managing director, Veldhuijzen van Zanten com- van deze nieuwe technieken.. “Het zal buiten niet zo’n vaart lopen.
mercieel directeur. Je moet veel ‘traffic’ hebben wil zo’n scherm haalbaar zijn. Dat heb
In augustus 2005 begonnen de twee officieel met NABB. Voorheen waren ze de aanbieders van je in New York, maar niet op veel plekken in Nederland. Indoor zal
outdoorreclame, nu adviseren ze de vragende partij. “Onze ervaring en kennis kunnen we juist goed de groei sneller gaan. De komst van diverse narrowcastingnetwer-
gebruiken”, zegt Kuhlman. ken bewijst dat al.”
De mannen werken meestal samen aan één klus. De taken zijn losjes verdeeld. Kuhlman duikt in Nog een plan voor later: wanneer de gemeenten alles op een rij
de inhoudelijke kant en schrijft de rapporten. Veldhuijzen van Zanten houdt zich bezig met de hebben, is het bedrijfsleven aan de beurt. Ook zij hebben behoef-
commerciële kant. ten aan kennis. “Zij hebben de gebouwen en terreinen, wij kunnen
Maar één baan is niet genoeg. Kuhlman is ook werkzaam als adviseur voor het Institute for ze vertellen wat ze ermee kunnen doen en adviseren hoe ze met
Independent Business (IIB). Veldhuijzen van Zanten ‘bouwt huizen in Spanje’. Hij is directeur van bepaalde objecten moeten omgaan.” Daarna gaan ze de grens over.
Tailormade International Property, een vastgoedonderneming. “Er is nog geen Europees adviesbureau”, grinnikt Veldhuijzen van
Zanten. ■

68 < SignPro Benelux • december • 2005

Related Interests