You are on page 1of 108

ISAAC ASMOV Birinci Blm Tyrann ODA, alak bir sesle kendi kendine konuuyor gibiydi.

Ancak duyulabilen, kesintili bir sesti bu. Baka hibir sese benzemiyordu ve bu fsltnn bir tek anlam vard: lm tehlikesi. Ama Biron Farrill'i huzursuz ve ar uykusundan uyandran bu ses olmad. Yanbandaki sehpadan gelen ses sinyaline kar yatakta bir o yana, bir bu yana dnerek mcadele veriyordu Biron Farrill imdi. Sonunda gzlerini amadan elini uzatp dmeye bast ve: - Alo, diye homurdand. Ayn anda ksk, fakat kuvvetli bir ses oday doldurdu, ama Biron kendinde sesi alaltacak cesareti bulamad. Bir ses: - Biron Farrill'le grebilir miyim? diyordu. Farrill, mayk bir sesle: - Benim, dedi. Sen kimsin? Ses yeniden duyuldu: - Biron Farril'le grebilir miyim? Farril, simsiyah bir karanla at gzlerini. Ayn anda iki kt eyi birden hissetti: Dili kupkuruydu ve odada tarifi imknsz bir koku vard. - Benim, dedi tekrar. Konuan kim? Ama kardaki ses bu cevab duymam gibiydi sanki. Daha yksek bir sesle tekrar etti: - Farrill'i verin bana! Biron Farrill ile konumak istiyorum, Biron dirseklerine dayanarak doruldu, vizifon'a doru dnd "resim" dmesine bast. Ayn anda minik bir ekran aydnlanverdi. Farrill bir defa daha tekrar etti: - Benim. Ekranda Sander Jonti'nin hafife asimetrik hatlarn tanmt. Homurdand: _ Yarn ara beni Jonti! Yarn! Tam konumaya son verecei srada Jonti'nin sesi yeni; den duyuldu: IJ _ Alo... Alo... Kimse yok mu orada? Ben niversitede 526 numaral odadaym. Alo!... O srada vizifonun altn gsteren n yanmam olduunu farketti. Bir kfr savurarak vizifonu tekrar at, ama k yine yanmad. Cihaz bozulmutu herhalde. Sonunda uramaktan vazgeti ve ekran, dikdrtgen bir bolua dnt. Biron tekrar rtnn iine gmld. ok fkelenmiti. Her eyden nce hi kimsenin onu gecenin yarsnda uyandrmaya hakk yoktu. Duvar saatinin kl ekranna bakt: Ucu eyrek geiyordu. niversitede klarn yanmasna daha drt saat vard. stelik byle zifir karanlkta uyanmaktan da nefret ederdi. Drt yldan beri dnyada yayordu ve hl kaln betonarmeden yaplan, penceresiz, alak yap evlere alamamt. Bin yllk bu gelenek, insanlarn atom bombasndan korunmak iin kuvvet alanlar kullanmay kefetmesinden nce balam ve o zamandan beri sregelmiti. Ama btn bunlarn zerinden yzyllar gemiti. O devirde bir atom sava dnyay mahvetmi; topraklarn byk bir blm sonsuza kadar radyoaktif olmu ve kullanlmaz hale gelmiti. Artk kaybedecek bir eyi yoktu dnyann. Ama mimar hl eski korkular yanstyordu. Biron jeniden doruldu. ok tuhaf! Nefesini tutarak dinledi... Dikkatini eken odann iindeki tehdit edici mrlt deildi. Baka bir anormallik, daha, tehlikeli baka bir anormallik vard. Alageldii hafif hava akmn hissetmiyordu artk. Bunu fark eder etmez, odadaki havann arlatn, skc bir hale geldiini hissetti. Havalandrma sistemi bozulmutu ve durumu haber vermek iin vizifonu da kullanamyordu! Kendini toparlaynca bir defa daha denedi. Dikdrtgen ekrandan l bir k yayld ieriye. Cihaz alc grevini yapyor, ama verici grevini yapmyordu. Zaten yapacak bir ey yoktu. Sabah olmadan hi kimse tamir etmek iin buraya gelmezdi. Esneyerek gzleri ovuturdu sonra el yordamyla terliklerini arad. Hava akm kesilmiti ha? erideki garip kokunun sebebi de bu olmalyd. Arka arkaya birka defa koklad: Nafile, kokunun ne olduunu anlayamamt.

Bir bardak su almak iin banyo dairesine giderek yakmak istedi. Aslnda bir bardak su iin yakmaya lzum da yoktu ama, otomatik bir hareketle yapmt bu ii. O zaman n yanmadm fark etti. Hrsland, hrsl hrsl dmeye bast ama hibir sonu alamad. Suyu iince biraz rahatlad. Odaya geri dnd. Esnemesini bastrarak odann n yakmak istedi. Hayr, oras da yanmyordu. Biron yataa oturdu iri ellerini bacaklarna dayayarak dnmeye balad: Evet, hibir kimsenin bir niversite otelinde drt yldzl turistik bir oteldeymi gibi hizmet beklemesine imkn yoktu. Ama yine de baz eylerin yaplmasn istemekte hakk vard! Aslnda bu durumun onun iin pek nemi yoktu. u anda yapt i snav sonularn beklemekten ibaretti ve baarl olduuna da yzde yz inanyordu. U gn sonra bir daha dnmemek zere odasn terk edecek, niversiteden ve dnyadan ayrlacakt. Evet dnyadan ayrlacakt! Ancak, arzay bildirmesinde de bir yarar vard, Pekl koridora telefon edebilirdi, belki n yanmasn, hi deilse havalandrma dzeninin almasn salayabilirlerdi. Yoksa burada boulmak iten bile deildi. Daha dorusu kendisi psikosomatik bir boulma hissine kaplyordu. unun urasnda iki gecesi kalmt sadece! Vizifonun l nda, ayana bir ort, srtna bir fanila geirdi. Bu kadar giyim yeterdi. Ayanda terliklerle kmasnda bir saknca yoktu. Geri beton ok kaln olduundan ivili oraplarn da giyebilirdi ama imdilik buna gerek grmyordu. El yordamyla kapy bulup kolu evirdi. Bir "tkrt" sesi duyuldu ama, kap almad. Birka defa denediyse de deien bir ey olmad. Gln bir eydi bu. Acaba genel bir cereyan kesilmesi mi vard? Ama mmkn deildi bu. Duvar saatinin kl ekran yanyor, vizifondan da k kyordu. Acaba baka rencilerin souk bir akas myd? yleyse Allah raz olsun onlardan dorusu! Geri ocuka faland ama, bazan bu gibi eyler olmuyor deildi. Hatt birka defa kendisi de bu tip souk akalara katlmt. Arkadalardan birinin gndz odasna girmi olmas pekl mmknd. Ama o da olamazd; nk yatmaya geldii zaman hem havalandrma alyordu hem de cereyan kesik deildi. Olabilir. Gece de girmi olabilirlerdi ieri. Aslnda bina modas oktan gemi bir yapyd. Elektrik akmn kk bir gayretle kesivermek de pekl mmknd. Kapy almaz hale getirmek de ayn derecede kolayd. phesiz ocuklar, Biron'un, sabahleyin dar kmak iin kapy amaya alrken ne hale deceini dnerek iin iin alay ediyorlard onunla! Onu ancak leye doru kahkahadan krlarak dar karrlard. Biron: - Ha, ha, ha, ha! diye bir kahkaha att ama, ayn anda bunda hi de komik bir taraf olmadnn farkna vard. u anda yapacak bir eyi yoktu; ama yine de iinde bulunduu durumdan kurtulmaya alacakt. Bir eyler yapmalyd. Yatana doru yrrken, aya, maden bir grltyle yuvarlanan kk bir eye arpt. meldi, el yordamyla cismi aramaya balad. Bulunca, ne olduunu anlamak iin vizifonun l na yaklatrd. (Aslnda burada byk bJJ* hataya dmlerdi. Sadece konumay kesmekle kalmaman* her trl balanty kesmeliydiler). Eline ald cisim kk, metalik bir silindirdi. Silindirin dbkey olan st tarafnda kk bir delik vard. Tuhaf bir koku kyordu delikten. Biraz nce odadaki acayip kokunun nereden geldiini artk anlalyordu. pnit idi bu. yle ya, ocuklarn odadaki ilerini bitirmeden nce uyanmamas lzmd. Biron imdi olup bitenleri daha iyi anlyordu. Kapy zorlayp aarak ieri girmilerdi. Aslnda zor bir i deil bu, tek tehlikesi kendisini uyandrmalaryd. Ayrca gndzden ufak bir gayretle kapnn iyice kapanmasn da nlemi olabilirlerdi. Zaten birazck aralasalar bile ipnit tpn kolayca ieriye frlatabilir ve kapy ekebilirlerdi. Uyutucu madde, istenen dozu buluncaya kadar ar ar silindir mahfazasndan dar szm, arkadalarnn uyuduunu anlayan ocuklar da, ipnite kar maske takarak

korkmadan ieri girmilerdi. Uzay akna! Zaten bu i hi de zor deildi. Islak bir mendil, insann bu gazn etkisinden on be dakika koruyabilirdi. Bu durum ayn zamanda havalandrmann niin kesilmi olduunu da aydnlatyordu. Eer havalandrma kesilmese, ipnitin etkisi azalacak ve belki de onu uyutamayacakt. Bundan sonra vizifonu susturmaya kalyordu i. Bylece yardm istemesi de mmkn olamayacakt. Tabii dar kmasn nlemek iin kapnn kilidini bozmalar da artt. Elektrik dzenini bozmak da onu korkutmak iindi elbet. Aferin ocuklara! Dorusu yaman bir oyun oynamlard. Biron hrsla iini ekti. Elbette ki ok kzmt bu ie. Ama belli etmeyecekti bunu. Arkadalarnn kendisini akadan anlamayan biri olarak tanmalarn istemiyordu. u anda iinden gelen tek ey zorlayp kapy amak, bu gln olaya son vermekti. Bunu dnrken btn kuvvetinin kaslarnda toplandn hissediyor, ama kapy zorlamann hibir yarar olmayacan da biliyordu. nk kap bir atom bombasnn rzgrnn yapaca basnca kar koyacak ekilde yaplmt. Hep bu lanet gelenek! Ama bunu onlarn yanna brakamazd. Mutlaka bir yolunu bulup arkadalarnn tasarlad eyin sonuna kadar gereklemesini nlemeliydi. Ama her eyden nce a ihtiyac vard. Vifonun ndan daha kuvvetli bir a. Mesele deildi bu: Dolapta bir elektrik feneri olacakt. Dolabn kapana uzanrken, ona da bir oyun oynam olabileceklerini dnd ama, hayr, kapak, kolayca ald. Dorusu almasa pek amazd. Herhalde fazla vakitleri olmad iin dolapla uramamlard. Elinde cep feneriyle dolaptan uzaklat srada btn bu teorileri bir anda yerini korkun bir endieye brakt. Vcudu kaskat kesildi ve iyice duyabilmek iin nefesini tuttu. Uyandndan beri ilk defa ilk defa odadaki mrlty fark etmiti. Hi kesintisiz bir konumaya benzeyen bir sesti bu. Ve ayn anda mahiyetini anlad. Aldanmasna imkn yoktu. Bu "dnyann lm arks" idi. Bin yl nce icad edilmi bir mzikti bu. Aslnda ses, bir radyasyon sayacnn kard kendine zg grltden ibaretti. Saya iinden geen ykl zerrecikleri ve kat radyasyonlar sayarken bu sesi karyordu. Ses, saysz elektronik impulslarndan ibaretti. Ve bu im-pulslarm kard mrltnn tek anlam vard: lm! ** * l Biron ayaklarnn ucuna basarak yavaa geriledi, iki adm kadar uzaklanca el fenerini yakarak dolabn iini aydnlatt. Radyasyon sayac yerindeydi. Ama bu ne ifade ederdi ki?.. Gen adam, bu sayac niversitedeki ilk yllarnda oraya yerletirmiti. Zaten yeni gelenlerin hemen hepsi bir saya alarak bir keye yerletiriyordu. Ne olursa olsun bir radyasyon tehlikesi onlar korkutuyor ve buna kar bir nlem almak zorunda hissediyorlard kendilerini. Ancak aradan bir yl geince sayalarn satmay det haline getirmilerdi. Ama Biron sayacn satmamt ve imdi bu bakmdan gerekten kendi kendini tebrik etmeliydi. Yatmadan nce kol saatini brakt masaya doru yneldi... Saat koyduu yerde duruyordu. Heyecandan eli titreyerek el fenerinin n yumuak plastikten yaplma saate tuttu. Saat, son derece ince ve st beyazyd. Evet beyazd. eitli alardan inceledi. phe yoktu artk: Saat beyazln koruyordu. Kol saati de dnyaya ilk geldii zamanlardan kalma bir eydi. Tehlikeli bir radyasyon olduu zaman saatin rengi maviye dnyordu. Yeryznde mavi, lm rengiydi. Ve lmn ne zaman gelecei belli olmazd; bir gezinti srasnda yanllkla radyoaktif bir blgeye girmek mmknd. phesiz hkmet bu blgelerin ok byk blmn iaretlemi, buralarn snrlarm belirlemiti. Genellikle ehrin birka kilometre tesinde balayan bu blgelere zaten kimse girmiyordu. Kol saati ise ilve bir gvenlik nlemiydi.

Eer saat hafiften maviye dnerse o zaman hemen bir hastahaneye koup tedaviye balamak gerekiyordu. Bunun baka hibir yolu yoktu. Saat insan vcudunun tepki gsterecei eylere, ayn ekilde tepki gsterecek bir maddeden yaplmt. Renklenmenin iddeti zel fotoelektrik cihazlarla llerek durumun ciddiyet derecesi de nnda anlalyordu. Parlak bir mavi, her eyin bittiini gsteren bir iaretti. Renk, tpk vcudun urayaca zarar gibi, bir daha geri dnmemecesine yerleiyordu. Artk o zaman hibir tedavi kr etmiyordu: lm muhakkak demekti. Bu gibi durumlarda can ekime bir gn ile bir hafta arasnda deiiyordu. Artk yapacak hibir ey yok demekti, tabii cenaze treni hazrlklarndan baka... Kol saati mavi olmad iin, Biron'u kapld panik biraz hafifledi. Demek ki radyoaktivite ok zayft. Peki acaba bu da akann bir paras myd? Biron biraz dndkten sonra bunun bir aka olamayacana karar verdi. Arkadalar arasnda byle bir ie giriecek hi kimse yoktu. Zaten dnyada bu gibi eylerle uramann cezas ok ard. Bu gezegende hi kimse radyoaktiviteyi akaya alamyordu. Bu bakmdan hi kimsenin byle bir akay gze alabilecei dnlemezdi. Biron olay aydnlatmaya alt. Peki byle bir ie niin giriilebilirdi? ldrmek iin phesiz. Ama niin? Niin? Yirmi yllk hayatnda tek dman bile olmamt. Hi deilse kendisini ldrmek isteyecek kadar ona kinlenen biri olamazd. Parmaklarn ksa kesilmi salarnn arasnda dolatrd. Korkun bir gerekle kar karya olduu muhakkakt. htiyatla dolaba doru yrd. Radyasyonlar yayan her ne ise, orada olmalyd. Evet, drt saat nce orada bulunmayan bir ey olmalyd dolapta. ok gemeden o eyi buldu. Bu, kenarlar on beer santimetre olan kare biimli bir kutuydu. Daha nce grmemiti bu kutuyu. Alt duda elinde olmadan titremeye balad. Sayac alarak odasna gtrd. Sayacn radyasyonlar almaya yarayan mik penceresi kutuya dnnce hafif mrlt hemen tamamen kesiliyor, sonra yeniden balyordu. Kutunun bir radyasyon bombas olduu aikrd. Kutunun yayd radyasyonlarn u anda hibir tehlikesi yoktu; ancak bunlarn bir detonatr grevi yapt da meydandayd. Kutunun iinde minik bir atom pili vard. Buradaki suni izotoplar zerreciklerin devaml bombardman yznden yava yava snyordu. Bu scaklk belirli 12 bir eie gelince o zaman pil harekete geecekti. phesiz ki bu bir patlama eklinde deil, anszn ok iddetli bir radyoaktivite yaymak suretiyle olacakt. Tabii radyoaktivitenin iddetinden kutu da eriyip yok olacak; yaylan radyoaktif nlar ise bombann imal edildii amaca gre iki metre ile on kilometre arasndaki btn canllar yok edecekti. Kritik eiin ne zaman meydana geleceini kestirmek imknszd. Belki bir saniye sonra, belki de iki saat... Biron, terden slanm elinde elektrik feneri, olduu yerde donakalmt. Yarm saat nce vizifonla uyandrld zaman mutluydu ve skn iindeydi; imdi bir anda lmle burun buruna gelmiti. Biron lmek istemiyordu, ama bir fare gibi kapana ks-trlmt. Ne yapabilecei bir ey vard ne de kap gidecei bir yer. Yatakhanenin konumunu iyi biliyordu. Odas, koridorun sonundayd. Bitiik odayla kendi odas arasnda banyo daireleri vard. Sesini br tarafa duyurabilecei pheliydi. st kattaki odaya sesini duyurmas ise bsbtn imknszd. nk tavan ok yksekti. O halde bir tek altndaki oda kalyordu. Odasnda iki tane alr kapanr sandalye vard. Biron bunlardan birini alarak yere vurdu. Bouk bir ses kt. Herhalde bu sesin kaln betondan teye gemesine imkn yoktu. Bunun zerine sandalyenin bir kenarn yakalad ve bir ayayla bastrarak bir ayayla vurmaya balad. Gittike artan darbeler halinde yere vuruyordu. Her seri vurutan sonra bir an duruyor, altndaki odada uyuyan olup olmadm trenmek istiyordu.

ok gemeden hafif bir ses duydu. skemlenin ayann basncyla yere vurduu ksm neredeyse paralanmt. Dinlemeye balad. Ses, kapdan geliyordu. skemleyi brakp barmaya balad. Sonra kulan ka13 pya yaptrp dinledi ama, ses, sanki ok, ok uzaktan geliyor gibiydi. Ancak bu arada kendi adn duydu: "Farril, Farril!" diye bariyorlard. Bir de: "Orada msn?" ya da "kt bir ey yok ya?" gibilerden bir eyler duyuyordu. Biron Farrill olanca kuvvetiyle: "Kapy an!" diye barmaya balad. drt defa cierlerini paralarcasna bard. Sabrszlktan lgna dnmt. Bomba her an patlayabilirdi. Bir sre sonra sesinin duyulduundan emin oldu. Dardan: "Dikkat! Dikkat!" diye bouk bir ses geldi. Daha sonra anlalmaz szler. Bu arada son kelimeyi anlad: "Tabanca! Tabanca!" diyordu biri... Hemen kapdan uzaklat. ki patlama sesi duyuldu. Patlamann yapt titreimlerin ieri szan etkisini bir an btn vcudunda hissetti sonra kaln, madeni kap ieriye doru ald ve koridorun oday doldurdu. Biron kollarn iki tarafa doru aarak dar frlad ve: - Girmeyin!... Dnya akna girmeyin!... eride bir radyasyon bombas var! Karsnda iki kii vard. Biri Jonti'ydi dieri de ba ne-zareti Esbak. Biron: - Bir radyasyon bombas var, diye tekrar etti. Jonti souk bir sesle sordu: - Bykl ne kadar? Jonti'nin elinde bir radyasyon tabancas vard. Gecenin bu saatinde bile silhn yapsnn ne derece zarif olduu aka dikkati ekiyordu. Biron dehetten bitkin haldeydi, kutunun bykln ancak elleriyle iaret ederek gsterdi. Jonti, tamamen kendine hakimdi: - Anlyorum, dedi. Sonra okul nazrna dnerek ilve etti: Bu kat tamamen boaltnz. Bir tarafta kurun blok14 lar varsa, hemen getirin koridor tecrit edilsin. Sabaha kadar da kimse bu tarafa girmesin. Sonra tekrar Biron'a dnd: - Drt il alt metre arasnda etkili olabilir. Peki odana kim koydu acaba? Biron elinin tersiyle ahunda biriken terleri kurulayarak: - Bilmiyorum, dedi, hem biraz oturmaya ihtiyacm var. Saatine bakmak istedi ama, saat odada katmt; bir an gidip ieriden almak iin dayanlmaz bir istek duydu. Ama bundan abuk vazgeti. Okulun ba-nezaretisi, Jonti'nin tavsiyelerini hemen yerine getirmiti. lgililere, kaplar aarak rencileri dar karyordu. Jonti tekrar Biron'a dnerek: - Gel, dedi. Oturursan biraz daha rahatlarsn. - Nasl oldu da geldin? Sorumu yanl anlama sakn, sana sonsuz derecede minnettarm. - Gayet basit. Ben seni aramtm. Cevap vermedin. Halbuki mutlaka konumam lzmd. - Beni grmen mi lzmd. (Biron kalbinin arpntsn belli etmemek iin son derece alak sesle konuuyordu) Neden? - Hayatnn tehlikede olduunu bildirmek iin. - Tahmin etmeliydim bunu. - Ama bu daha ilk deneme. Yine deneyeceklerdir. - Kim deneyecek? - Burada olmaz Farrill. Yalnz kaldmz zaman... Sen dikkati eken bir insansn. Beni de iyi tanyorlar. 15 kinci Blm EVDE kimse yoktu ve klar snkt. Aslnda sabahn drt buuunda normal bir durumdu bu. m Jonti aralk duran kapnn nnde bir an tereddt etti. Kendilerini bir dinleyen olup olmadn anlamak iin etrafa kulak verdi. Sonra:

- Hayr, dedi. Ik yakma, konumak iin a ihtiyacmz yok. - Geirdiim bu geceden sonra, artk karanlktan nefret ediyorum. - Olsun, kapy aralk brakrz. Biron'un tartacak mecali yoktu. lk koltua kendini brakt ve gzn kapdan ieri szlen k genine dikti. Geirdii gecenin oku iindeydi. Eer kendine hakim olmasa btn vcudunun tirtir titreyeceini hissediyordu. Jonti yanndan ayrmad kk sopann yardmyla kapy kontrol altna ald: - te, dedi koridordan biri geerse, ya da biri kapya dokunursa hemen haberimiz olur. Biron sknt iinde sylendi: - Ben casusluk falan oynayacak durumda deilim. Eer sence bir saknca yoksa, bana sylemek istediklerini bir an nce aklaman rica edeceim. Hayatm kurtardn unutmuyorum ve yarn gerektii gibi teekkr edeceim sana. Yalnz ak syleyeyim u anda btn isteim biraz alkol ve iyi bir uyku. - Seni anlyorum. Seni sonsuza kadar uyutacak durum imdilik ortadan kalkt. Ve bunun sadece geici olarak kalmamasn temenni ederim. Baban tandm biliyor musun? Biron, bu beklenmedik soru karsnda kalarm kaldr16 di. Ama etraf karanlk olduundan karsndaki bunu fark etmedi. - Bana senden hi bahsetmedi. - Aksini yapsa aardm zaten. stelik beni baka bir isimle tanr o. Yakn zamanda haber aldn m ondan? - Niin soruyorsun? - nk tehlikede. - Ne? Jonti onu kolundan tuttu: - Uzay akna daha yksek sesle konu! Biron, sadece fsltyla konutuunu o zaman farketti. Jonti devam etti: - Daha ak konualm. Baban tevkif edildi. Koruma altnda tutuluyor. Bunun ne demek olduunu anlyor musun ? - Hayr, anlamyorum. Kesinlikle anlamyorum. Kim hapsetti onu? Sz nereye getirmek istiyorsun? Benden ne istiyorsun? akak damarlarnn attn hissediyordu. Bandan geen olaydan sonra mnakaaya girimek istemiyor, onun alak sesle yapt konumalar bile vah bir haykr gibi geliyordu kulaklarna. Jonti: - Yine babann ne eit bir i yapt hakknda fikrin vardr herhalde, diye devam etti. - Mademki tanyorsun, onun Widemos Ranger'i olduunu bilmen lzm ite ii bu. - yle olsun. Bana gvenmek iin hibir gereken yok... Halbuki ben senin iin hayalm tehlikeye attm. Sonunda bana syleyeceini de biliyorum, yani babann Tyrann'a kar isyan etmi olduunu. - Bu szleri reddediyorum. Bu akam yaptn hizmet sana onun hakknda bu ekilde ithamlarda bulunmak hakkn vermez.. - Bo yere bana kar savunma durumuna geiyorsun Biron Farrill. Ve bana zaman kaybettiriyorsun. Bu ekilde JF : 2 17 sz dellosu ile vakit geirmek iin artk ok ge olduunu ne zaman anlayacaksn? Uzun szn ksas baban Tyrann'da tutuklu, belki de imdiye kadar idam edilmitir. Biron kalkar gibi yaparak: - Sana inanmyorum, diye cevap verdi. - Benim durumum bunu kesin olarak bilmemi gerektiriyor. - Bu oyuna son verelim Jonti. Esrarengiz eylerden holanmam ve senin bu ey teebbsn... - Ortada ne oyun var ne de esrarengiz eyler. Jonti'nin sesi birden ciddilemiti. Devam etti: - Btn bunlar sylemem bana ne kazandracak? Ben bildiim -ve senin reddettiin-

eyleri sylemekte fayda gryorum ve de hayatnn tehlikede olduunu belirtiyorum. u yaadn olay dnsene! - Tamam. O halde en batan bala ve her eyi ak syle. Bu defa seni dinleyeceim. - yle olsun. Bak Farrill, ben bir Vegal olarak tannmama ramen Nebula Kralh'nn vatandalarndan biri olduumu fark ettiini tahmin ediyorum. - Evet, teleffuzun bana bunu dndrd ama, buna nem -vermedim. - Tam aksine bu husus nemli. Ben, tpk baban gibi Tyrann ile savatm iin burada bulunuyorum. Bizim halkmz ortadan kaldral tam elli yl oluyor. Elli yl az bir zaman deil. - Ben siyasetle uramyorum. Jonti kzmt: - Ben onlarn ajanlarndan biri deilim Farrill; seni bir tuzaa ekmek istediim de yok. Ben sadece gerei syledim sana hepsi bu. Bir yl kadar nce, tpk senin baban yakaladklar gibi, az kalsn beni de yakalayacaklard. Ama ben kap dnyaya gelmeyi baardm. Olaylar tavsa-yncaya kadar gvenlik iinde burada kalabileceimi umu18 yordum. te benim hakknda btn bilmen gereken eyler bundan ibaret. - Ben bu kadarn da beklemiyordum. Biron antipatisini saklamyordu. Jonti'nin bu hallerinden holanmyordu ksacas. - Biliyorum ama, sana bunlar sylemeye mecburdum. nk babanla bu sayede tantm. Benimle beraber alyordu, daha dorusu ben onunla beraber alyordum. Beni tanyordu ama resmen deil. nk o Nefnelos gezegeninin en byk Rancher'i idi. Dinliyor musun? Biron, karanlkta bouna kafasn sallayarak: - Evet, dedi. - Bu konuda ayrntlara girmenin lzumu yok. Ama istihbarat kaynaklarm bu ada da muhafaza ettim ve imdi onun hapsedilmi olduunu da rendim. Bu bir tahmin deil, bir gerek. Seni ldrmek iin giriilen teebbs de, benim nceden bildiim oyunun bir paras. K - Ne demek oluyor bu? - Canm, Tyrannllar babay yakaladktan sonra, o lunu serbest brakr m? jv - Yani bu radyasyon bombasn benim odama ba'," kanlarn Tyrannllar m olduunu sylemek istiyorsun? tf. imknsz bu! * - Niin imknsz olsun? Durumu anlamaya al. , Tyrann elli gezegeni ynetiyor. Bunlarn nfusu, kendi nfuslarndan yz defa daha fazla. Byle bir durumda sadece kuvvet kullanmak yeterli olmaz. iine entrikalar, cinayetler, allmam yntemler girer. Bunlarn uzayda r-: dkleri a son derece muazzamdr ve ular da kapatlmtr. Ben, onlarn dnyaya kadar olan be yz k yl ala-fcnndaki bir mesafeye yaylm olduklarna inanyorum. 1 Biron hl geirdii kbusun etkisi altndayd. Uzakta, iilerin kurun levhalar yerletirirken yaptklar grlt dikkati ekiyordu. eride ise nlar yaylmakta devam ediyordu. Biron: 19 i - Btn bunlar bana sama grnyor, dedi. Ben bu hafta Nefhelos'a geri dnyorum. Tyrannllar da bunu biliyorlar phesiz. Beni ldreceklerse niin burada ldrsnler? Birka gn sonra oraya gittiim zaman pekl beni yakalayabilirler. Jonti'nin muhakemesinde bir atlak bulduu iin memnundu ve kendi muhakeme tarznn doruluuna inanyordu. - Baban halk tarafndan ok tannan ve sevilen bir insandr. Onun lm -nk bir defa Tyrannllar tarafndan tutuklandktan sonra, idam edilmi olmas fikri bir tarafa

braklamaz- ne diyordum, bir defa tutuklandktan sonra, lmnn acsn halk iten hissedecektir. Tyrannllar onlara kle olduklarn istedikleri kadar telkin etmi olsunlar bu gerek deimez. O zaman Widemos'un Ran-cher' sen olacaksn. Ynetimden memnun olmayanlar senin etrafnda toplanacak. Babann ardndan seni de ldrmek onlar iin ok tehlikeli olabilir. Ama sen, uzak bir dnyada kaza ile lrsen, bu Tyrannllar' iine gelir. - Ben sana inanmyorum. Ksaca reddetmek, gen adamn tek silahyd. Jonti ayaa kalkarak ince deriden yaplm eldivenlerini dzeltti. - ok ileri gidiyorsun Farrill dedi. Bylesine bilmezlikten gelmesen oynadn rol daha inandrc olur. Bana yle geliyor ki, baban seni korumak iin gerein hepsini sylemedi. Ayrca onun kanaatlarndan kesin olarak etkilendiini de tahmin ediyorum. Tyrannllar'a kar duyduun nefret, onun duyduu nefretin ayn; hi deilse bir dereceye kadar ayn. Istesen de istemesen de onlara kar savamaya hazr olduunu biliyorum. Biron omuz silkti. - imdi ergin yaa geldin artk. Onun senden yararlanmad, renimin srasnda ayn zamanda daha baka bir grevi de yrtmediini kim bilir? Ve bu grevi yerine ge20 tirmeni nlemek iin Tyrannllar'n seni ldrmek istemeyecei ne malm? - Aman ne ackl hikye! - yle mi dersin? Pekl nasl istersen. Ben senin fikrini deitiremeyebilirim, ama olaylar ok gemeden gerei retecektir sana. Ve bundan sonraki teebbs bir fiyasko olmayacaktr. Garanti veririm sana. Kendini lm say Biron Farrill. Biron ban kaldrd: - Bir dakika ltfen. Bu ile bylesine candan ilgilenmenin sebebi nedir renebilir miyim? - Ben bir vatanperverim. Ben Krallklar'n bamsz olmasn, kendilerini kendi diledikleri gibi idare etmelerini istiyorum. - Hayr Jonti, ben ahsi menfaati soruyorum. Bu idealist szler benim iin yeterli deil. zr dilerim kabalk ettimse. Jonti hrsla devam etti: - Topraklarm elimden alnd. Srgne gnderilmeden nce de bu bacakszlarn emirlerini yerine getirmek zorunda brakldm. Artk, benim, byk babam, Tyrannllar gelmeden nce neyse, onun haline gelmem lzm. "ahsi menfaat" olarak bu kadar kfi mi? Ben bir ihtill istiyorum ve bunu ynetmeye babann gc pekl yeter. Ya da, o olmazsa, sen! - Ben sadece 23 yandaym, btn bu problemlerden haberim yok. Byle bir ie girimek iin her eyden nce yatkn insanlar bulmak lzm. - yle tabii. Ama hibiri senin babann olduu kadar etkili olamaz. nk eer onu ldrrlerse Widemos Ran-cher'i sen olacaksn. Yalnz bu unvan bile seni benim gzmde ok deerli hale getirir, on iki yanda olsan bile!... Tyrann senden niin kurtulmak istiyorsa, ben de ayn sebepten sana ihtiya duyuyorum. Eer benim gerekem konuyu aklamaya yetmiyorsa, onlarnki belki yeter. Odan-21 da bir radyasyon bombas vard deil mi? Ama seni ldrmekti Tyrannllar'dan baka seni ldrmekte kimin menfaati olabilir? Jonti, biraz sonra hafif mrlt halinde duyaca cevab almak iin sabrla bekledi: - Hi kimse... Bildiim kadaryla benim hayatma kastetmek isteyecek bir kimse olamaz. Demek babam hakknda sylediklerin doru. - Doru tabii... Bunu savan bir sonucu olarak kabul etmelisin. - yle bile olsa, bu, beni teselli eder mi sanyorsun. Belki gnn birinde onun hatrasna bir ant dikerler. yle bir ant ki zerindeki yazt, uzayda, on k yl uzaktan okunabilsin!.. Ama bu onu hayata dndrmez ki!.. Jonti bekledi, ama Biron szlerine baka bir ey eklemedi. Sonunda sordu: - Niyetin nedir? Ne yapmak istiyorsun? - Vatanma dneceim.

- Durumunu anlamamakta hl srar ediyor musun? - Ben vatanma dneceimi syledim. Baka ne yapmam istersin? Eer hayattaysa onu kurtarmaya alacam... Eer lmse... lmse... - Sus. Bir ocuk gibi konuuyorsun. Nephelos'a gidemezsin, hl anlamyor musun? Bilemiyorum, bir okul ocuuyla m konuuyorum, zeki bir gen adamla m anlamyorum. - Peki sen ne tavsiye edersin? - Rhodia'nn yneticisini tanyor musun? - u Tyrann dostunu mu? Evet tanyorum, daha dorusu kim olduunu biliyorum. Kralln btn sakinleri onu tanr! Hirik! - Ama onu ahsen grmedin deil mi? - Hayr. - O halde kim olduunu bilmiyrsn demektir. Hin-rik, kelimeyi tam yerinde kullanyorum, ahman biridir. 22 Ancak Widemos'un topraklarna Tyrannllar tarafndan -benimkine olduu gibi- el konduu zaman, doruca Hin-rik'e devredecekler. nk, kendi grlerine gre arazi emin ellere teslim edilmi olacak. Bu bakmdan senin Rhodia'ya gitmen gerek. - Neden? - nk Hinrik'in kendi lsnde Tyrannllar zerinde bir etkisi var. Sana topraklarn geri verebilir. - yle bir ey yapacam hi sanmam; aksine beni onlara teslim edecektir. - Evet, bu da mmkndr. Ama byle bir ihtimali bildiin iin kendini koruyabilirsin. Sonra tadn unvann byk bir deeri olduunu da unutma. Ama bu tek bana yeterli olmaz. Her eyden nce pratik olmak gerekir, insanlar vatanperver hislerle ve ismine kar duyduklar saygnn bir sonucu olarak etrafnda toplanabilirler. Ama isyann baarl olmas iin paraya da ihtiya var. Biron, bir an dnd: - Karar vermek iin zamana ihtiyacm var. - Zaman yok. Deil mi ki bu bombay odana yerletirdiler, o halde saatlerin sayl demektir. Faaliyete gemek zaman geldi de geiyor bile. Rhodia'da Hinrik'e takdim edilmen iin sana bir mektup verebilirim. - Senin dostun mudur? - phelerinden kolay kolay kurtulamyorsun deil mi? Lingane'l Autarque bir defasnda beni grevle Hinrik'e gndermiti. Beni hatrlad iin belki rahatsz olur ama, bunu belli etmeye cesaret edemeyecektir. Vereceim mektup onun yanna girmeni salayacaktr. Gerisini halletmek sana dyor. Bugn lende Rhodia'ya hareket edecek bir gemi var. Bilet iiyle ben urarm. Zaten ben de bugn hareket ediyorum ama, ben baka bir yol izleyeceim. Buradaki btn ilerin tamam m? - Resmen diplomay almam kald. - Bir kt paras senin iin bu derece nemli mi? 23 - Artk deil. - Paran var m? - Yetecek kadar. - ylesi daha iyi. Fazla para dikkati eker. Dikkatle gen adam szd, sonra bard: - Farrill! Bu ses, Biron'u iine dt aknlktan kurtard: - Evet? - brleriyle beraber dn. Hi kimseye gideceini syleme. ok gemeden renirler. Biron hibir ey sylemeden "peki" iareti yapt. Aklndan grevini tam olarak yerine getiremedii geiyordu. Evet, babasnn itimadna lyk olmadn gstermiti... Babasnn... Belki de lecekti babas. Byk bir znt iindeydi. Hi deilse kendisine daha fazlasn sylemelilerdi. Bu iin tehlikelerine kar onu daha iyi korumalar gerekmez miydi? Nasl olur da onu byle bir bilgisizlik iinde

brakabilirlerdi? Babasn grevi hakkndaki gerei hi deilse gerein bir blmn rendii u srada, dnya arivlerinden elde etmesini istedikleri dokmann nemini daha iyi anlyordu. Ama i iten gemiti. Dokman almak iin vakit yoktu. Belki hayatta olabilmek iin de vakti kalmamt artk. - Peki Jonti, dedi. Sylediklerini yapacam. *** Sander Jonti, yatakhanenin avlusuna kt zaman, niversitenin kampsne bir gz att. Baklarnda hibir hayranlk yoktu. Eski alardan beri niversite kampslerinde kvnla Vvrla giden yar kr manzaral, parke deli yolda ilerlerken, karsnda, taa ileride ehrin ana caddesini gryordu. Onun da tesinde o lanet olas radyasyonun, gndzleri g24 rlmeyen mavi nlar vard. Bu nlar tarih ncesi alardaki savalarn sessiz ahitleriydi. Jonti gzlerini yldzl gkyzne evirdi. ok uzaklarda, Nebula'mn tesinde, en az bir dzine devlet vard. Hepsi refah iindeydi; sonra gnn birinde Tyrannhlar gelmi hepsinin bamsz varlna son vermilerdi. imdi, onlar boucu, bunaltc bir barn tehdidi altndaydlar. zerlerine ken fetin mul ylesine geniti ki, hl da etkisi kalkm deildi. urada, burada, zaman zaman, bir dnya hasta organ gibi spazm geiriyor, sarslyordu. Bu sarsntlar organize etmek, bunlar birbirine bal ve kudretli bir hareket haline getirmek zor iti, uzun zaman ve sabr istiyordu. Her ne olursa olsun, dnyada fazla kalm, fazla gecikmiti. Artk geri dnmenin zamanyd. u anda da hi phesiz mttefikleri kendisyle temas kurmak istiyorlard. Yryn hafife hzlandrd. * * Jonti, odasna girer girmez n ald. Bu, tam bir emniyet salayan, asla engellenemeyen tamamen ahsa mahsus bir nd. Uzay-tesinden, beyz k yl uzaktan bulunan bir dnyadan gelen bu elektron akmnn alabilmek iin ne antene, ne alcya, ne makineye ne de herhangi bir metal parasna ihtiya vard. Jonti'nin odasnda, dorudan doruya uzayn kendisi polarlanm, ekillendirilmiti. Bu snrl uzaydaki Yaynlar alarak polarlamay tesbit etmek imknszd. Burada yalnz onun beyni alc vazifesi gryordu. Tayc dalgann zel titreimlerini ancak onun beyninin sinir hcreleri alabilirdi. Mesajn karakteri de beyin dalgalarnn karakteristii gibi tamamen zeldi. Bir katrilyon (bin trilyon) insann yaad bu evrende bir ahsn zel dalgasnn baka bir 25 ahsnkiyle karmas ihtimali "birsin nndeki yirmi sfrda bir kadar azd. Jonti anszn uzay tesindeki akl almaz boluu geerek gelen sinyali ald. "aryoruz... aryoruz... aryoruz... aryoruz..." Bir alc insan iin n yaymak,, almaktan ok daba zordu. Son derece zel bir dalga ile gelen mesajn cevabn Nebula'ya kadar gndermek iin herhangi mekanik bir dzene ihtiya yoktu. Btn dzen, sa umuzunda tad bir ss dmesinden ibaretti. stelik bu polarlanm uzay hacmi iinde bulunduu zaman otomatik olarak devreye giriyordu. u anda Jonti'nin yapaca i, her trl dnceyi kaasndan atp, youn bir ekilde dnmekten ibaretti: "Ben buradaym!" Bu sz yeterliydi. Bakaca kendisini tantmasna da gerek yoktu. O, bu cevab verince an sinyali durdu ve yerini beyninde ekillenen kelimelere brakt: - Selm... Widemos'un ii tamam. phesiz haber henz resmen aklanmad. - armadm buna. e karan baka kimse var m? - Hayr. Rancher konumad. Gvenilir ve cesur bir adamm. - yle ama cesaret ve gvenilir olmak yeterli deil. Eer yle olsayd kendini yakalatmazd. Biraz da sinsilik lazm. Her neyse. Ben oluyla temas kurdum. Yeni

Rancher de neredeyse ldrlmek zereydi. Bize yardm edecek. - Ne ekilde yardm edecei belli mi? - Bu sorunun cevabn olaylarn gelimesine brakalm. Bir tahminde bulunmak iin vakit ok erken. Yarn Rhodia'da, Hinrik'e gidecek. - Hinrik mi? Bu onu korkun bir tehlikeye atmak olur. Bu gen adam biliyor mu ki?.. Jonti kuru bir sesle cevap verdi: - Sylenmesi gereken her eyi ona syledim. Bir sre denemeden nce, ona tam anlamyla gvenemeyiz. inde bulunduumuz artlar altnda, onu da, dier insanlar gibi, tehlike iinde bulunan biri olarak grmek zorundayz. Ayrca onun yerine birini de koyabiliriz. Ve bunu mkemmel ekilde yaparz. Bir daha buradan aramayn beni, dnyay terk ediyorum. Ve Jonti konumay kesti. Sonra oturdu ve geceki olaylar, sistemli olarak, teker teker gzden geirdi. ok gemeden dudaklarnda bir glmseme belirdi. Her ey kusursuz ekilde yerletirilmiti. Artk perde kalkabilir ve dramn oynanmasna geilebilirdi. Hibir ey tesadfe braklmamt. 26 27 nc Blm BR uzay gemisinin bir gezegenin ekiminden kurtulmasndan sonra geen bir saat, yolculuun en karmak zamandr. Bir defa bir seyahat karkl vardr. Bir ormanda, kknden sklp nehre braklm bir aa gvdesinin ilk andaki durumuna benzeyen bir karklk. Kamaray bulmak, bagajlarn eksik olup olmadn kontrol etmek bal bana bir itir. Ondan sonra da, hele insan yalnzsa sra bekleyie gelir. Seyahate karken yaplan ilk kucaklamalardan sonrakine benzeyen bir bekleyitir bu. nsann kulaklar basn deiikliinden rahatsz olur... Artk btn kinattan kopmu, her taraf kapal elik bir mahfaza iindesiniz. Sessizlik rktc olmaya balad srada her kamarada bir krmz k yanp snmeye balar ve bir ses duyulur: "Uzay elbiselerinizi giyinin... Uzay elbiselerinizi giyinin... Uzay elbiselerinizi giyinin..." Ardndan grevliler koridorlarda dolamaya balar. lerinden biri kapnz alarak ban uzatr: "Affedersiniz efendim, uzay elbiseniz ltfen." Souk, dar ve rahatsz edici elbiseyle mcadeleye balarsnz. Giyinmesi gtr ama, hidrolik bir sistem sayesinde hareketteki ivmenin kt etkisini gidermek iin de birebirdir. ok gemeden atmosferde manevra yapmak iin dk takatle alan atom motorlarnn titreimini tekrar duyarken giyinmenizi tamamlam olursunuz. vme azaldka zerinize bir arlk ker. Eer bu srada banz dnmezse seyahat boyunca ba dnmesine uramayacaksnz demektir. Hareketten sonraki saat iinde salon, yolculara kapaldr. Dnya atmosferinden uzaklald u sralarda ise 28 byk kaplar almak zeredir ve kaplarn nnde bekleyen yolcular kuyruklar oluturmutur. Bunlarn hepsi ilk defa uzay seyahatine kanlar deildir; daha nce seyahat etmi olanlar da kendilerini bu esiz manzaray bir defa daha seyretmekten alkoyamazlar. Dnyay uzaydan seyretmek, hibir turistin vazgeemedii bir eydir. Panoramik salon, geminin "derisi"nin altnda bir kabarcktan ibarettir. Elli santimetre kalnlnda, elik gibi sert bir plastikten yaplma dev bir kabarck. Kalkta atmosferle olan srtnme srasnda kabarc koruyan iridyum alam kapak kaldrlmtr artk. Kalabalk salonda, k olmamasna ramen, dnyann yznden, merakl baklar dikkati eker. Dnya gezegeni altlarnda olmaktan ziyade, karlarm-daasl duruyor gibidir. Turuncu, mavi ve beyaz renkli, kl dev bir balona benzer dnya uzaydan baknca. Grnen yarmkre hemen hemen tamamen gnein klar altndadr imdi. Turuncu

renkli ktalar, bulutlarn arasnda l gibi grnr. Masmavi denizler, uzayn karanl iinde ilk bakta dikkati eker. Ve her taraf, uzayn zifiri karanl iinde yldzlarla doludur... Herkes sabrla bekliyordu imdi. Aslnda dnyann gndz grnnde fazla ilgi ekici bir ey yoktu. Herkesin bekledii gece grnyd. Uzay gemisi imdi hafif bir ivme ile ekliptikten uzaklayordu. Ksa bir sre sonra bembeyaz parltsyla kutup bal grld. Sonra dnyann gece tarafna geldi sra. Avrupa Asya ve Afrika, artk kuzey aada olmak zere gzler nne serildi. Dnyann l ve hasta topra dehet verici grnn bir k oyunu iinde saklyordu. Topran radyoaktivitesi usuz bucaksz prltl bir mavi deniz gibi grnyordu; eskiden atom bombalarnn patlad yerler, kvlcmlar gibi parldyor, kuvvet alannn kefinden nceki neslin 29 kendi kendini nasl ldrdn baka dnyalara gsteriyordu. Yolcular bu manzaray saatlerce hayran hayran seyrettiler, ta ki, dnya sonsuz karanlklarn iinde kck bir maden para gibi grnnceye kadar... Bu yolcular arasnda Biron Farril de vard. Dalgn ve zgn, en n srada oturuyordu. Dnyay bylesine zgn olarak terkedeceini hibir zaman tahmin etmemiti. Kt bir gnde, kt bir gemiyle, kt bir kadere gidiyordu. Elini enesinde dolatrd ve bu sabah tra olmad iin kendi kendine kzd. Kamarasna dnp tra olmay dnd ama tereddt etti. Burada, etrafnda bir ok insan vard, halbuki kamaraya giderse yalnz kalacakt. ilk defa hissettii bu duygudan; yani yalnz, kimsesiz kalmaktan nefret ediyordu. >fl Onun iin dostluklar bitmiti artk. Yirmi drt saat nce vizifonun kendisini odasnda uyandrmasyla bu tip duygularn hepsi yok olmutu. Jonti'yle olan konumasndan sonra rastlad eski dostu Esbak'la olan konumasn da unutamamt; Esbak adeta onun boynuna atlm: - Farrill, seni grdme ok kr, diye barmt. Bu zc kazay anlatasn diye seni aryordum. Gerekten korkun bir ey. Anlamyorum. Sen bir aklamasn yapabiliyor musun olayn? Biron yksek sesle cevap vermiti: - Hayr! Hibir aklamas yok. teberimi toplamak iin odama ne zaman gidebileceim acaba? leden nce girersin herhalde. l aletleri geldi. Radyoaktivite tamamen normale dnm durumda. ansn yaver gitmi Farrill. An meselesiymi. - yle, yle. Yalnz ltfen izin ver bana. Gidip biraz dinlenmem lzm. - imdilik benim odamda kalabilirsin. Bu akam sana 30 baka bir oda bulabiliriz. ey... Affet beni Farril... Sana bir baka sorundan bahsetmek istiyordum. Biron, Esbak'n ar derecede nezaketle konumasna bakarak nazik bir konuyu ele alacan aklndan geirdi ve ihmalkr bir ekilde: - Evet? dedi'. - Herhangi birinin, seni ortadan kaldrmak istemesi iin bir sebep var n acaba? - Beni ortadan kaldrmak m?.. Elbette ki yok! - Peki ne yapmay dnyorsun? Bu "kaza"nn niversite muhitinde yaylmas ok kt sonular verebilir. Esbak olaydan hep "kaza" diye bahsediyordu. Biron souk bir sesle: - Seni anlyorum, diye cevap verdi. Ama hi endien olmasn. Polise falan haber vermek niyetinde deilim. Birka gne kadar da dnyadan ayrlyorum zaten. Byle bir olayn plnlarm deitirmesine izin veremem. Bu bakmdan ikyeti olacak deilim. Her eyden nce hayattaym ya! Esbak'n tatmin edilmi hali ona samim grnmedi. Onlar iin her ey tabii idi. Yeter

ki "olay" kmasn ve bu "kaza" abucak unutulup gitsin... Sabahn ileri saatlerinde eski odasna gitmiti. Her taraf sessizdi. Artk o korkun ses kesilmiti. Bomba da, saya da ortadan yok olmutu. Esbak phesiz onlar gle attrmt. Su delillerini ortadan kaldrmak onlarn iine gelen bir eydi tabii; bu, kendi bilecekleri iti. Biron odasnda teberisini toplayp bir valize koymu, sonra ilgili J" memurdan kendisine yeni odasn gstermesini istemiti. w Bu arada klarn yand vizifonun alr durumda olduu5 u da gznden kamamt. Geceki olayn tek ahidi, kapnn eritilmi kilidiydi. Yeni odasna gittii zaman, delilin yeryznde kalmasnn daha iyi olduunu dnyordu. Hemen bir telefona sarlarak bir aerotaksi ard. Hi kimse niversiteden ay31 rldn farketmemiti. Esbak ve dierleri kayboluunun sebepleri hakknda diledikleri kadar kafa patlatabilirlerdi. Uzay limannda birden Jonti'yi grd. Kalabalk iinde ancak bulumulard. Jsnti ona kk, siyah bir kapsl ve Rhodia biletini uzatt. Biron kapsle bakt zaman mhrl olmadn grd. Sonra, kamarasnda ap icindekini okudu. Lzumsuz kelimelere yer vermeyen basit bir tantma mektubuydu bu... Gittike ufalan dnyaya bakarken Biron, uzun uzun Sander Jonti'yi dnd. ok nemli bir olayla hayatna girmesinden, nce hayatn kurtarp sonra akbetinin ne olaca belli olmayan bir yola itmesinden nce onu pek tanmyordu. Daha nceden tantrlmlard. Karlatklar zaman balaryla selamlayor, bazan da nezaket icab birka kelime konuuyorlard. Jonti hibir zaman ona sevimli grnmemiti; souk biriydi, ok titiz bir dikkatle giyiniyor, poz yapmaktan da geri durmuyordu. Ama btn bunlar ikinci planda kalmt imdi. Biron elini alabrus kesilmi salarnda dolatrarak iini ekti. u anda Jonti'nin de yannda olmasn yle isterdi ki... Hi deilse o faal bir insan olduunu gstermiti. Hadiselere hkim olan bir insand. Ne yapmak gerektiini bilmi, dndklerini ona sylemeyi baarm, ve nasl hareket etmesi gerektiine onu inandrmt. Ve imdi Biron yalnzd. Kendisini pek toy, pek beceriksiz buluyor ve endieye kaplyordu. Ancak babasn dnmekten iddetle kanyordu. nk hi bir ie yaramayacakt byle bir dnce! ** - Bay Malaine? Biron'un ban kaldrmadan nce bu kelime defa tekrarland. 32 Robot-haberci saygl bir tonla drdnc defa: - Bay Malaine, diye tekrar etti. Nihayet Biron bunun yeni ad olduunu hatrlad. Jonti'nin verdii bilette yle yazmyor muydu? - Evet, ne var? Malaine benim. Robot, hafiften, slk sesine benzeyen bir sesle: - Bana kamaranzn deitirilmi olduunu size bildirme grevi verildi efendim. Eyalarnz yeni kamaranza tadm. Gverte komiseri yeni kamaranzn anahtarn size verecek. Bu durumun sizi zmeyeceini umuyoruz. - Ne demek oluyor bu? Biron bunu yle yksek sesle sylemiti ki, birka yolcu dnp ona bakt. Evet, verilen emri yerine getirmekten baka bir ey yapmayan bir makineyle mnakaaya girmek yersizdi tabii. Haberci robot, syleyeceini syledikten sonra hafife eilerek onu selamlamt. Yznde adeta insan, bir tebessm vard. Biron rzgr gibi yerinden frlayp karsna ilk kan gemi subaynn nn kesti: - Hemen kaptanla grmek istiyorum. Subay hi arm grnmedi: - nemli bir konu mu var efendim? - Hem de nasl! znimi bile almadan kamaram deitirmiler. Niin byle yapldn

renmek istiyorum. Biron, gsterdii hiddetin olayla orantsz olduunun farkndayd. Daha nceki birikimlerin rol vard bunda. lmle burun buruna gelmi, bir sulu gibi dnyadan kamak zorunda braklm, mehul bir yere doru yola kmt ve bana gelecekleri de ancak Allah biliyordu. Bu kamara meselesi ise sadece barda taran son damlayd. u anda, kendi yerinde Jonti olsa daha baka trl hareket edeceini dnyordu. phesiz o daha fazla hakim olurdu kendisine. Ama Biron, Jonti deildi. Hepsi bu. Subay: F:3 33 - Gverte komiserini araym, dedi. - Hayr, kaptan grmek istiyorum. - Nasl isterseniz, (enterfonla yapt ksa bir konumadan sonra subay nazik bir sesle): Sizi aracaklar, dedi ltfen oturup bekler misiniz? Kaptan Hirm Gordell ufak yapl iman bir adamd. Farril girince ayaa kalkarak elini uzatt: - Bay Malaine, dedi. Sizi rahatsz ettiimiz iin ger-ekten zgnz. HHI Gri byklar vard. Drt ke yznden tebessm eksilt^ olmuyordu. Salar da byklarnn rengindeydi ama biraz daha akt. Biron: - Ben de zgnm, dedi. Bu oda ahsen benim adma ayrtlmt. Dorudan doruya sizin bile, benim iznimi almadan odam deitirmeye hakknz yoktur. - Yzde yz haklsnz bay Malaine, ama biz de haksz saylmayz. Aklaynca durumu takdir edeceinize inanyorum. Son dakikada bir yolcu geliyor, ok nemli bir kii ve geminin ekim merkezine yakn bir kamara vermemizde srar ediyor. Kendisi kalp hastas ve iddetli ekim etkisinden korunmas gerek. Yapabileceimiz baka bir ey yoktu. - yi ama niin ban?.. - Birinin odasn vermemiz lzmd. Siz yalnz seyahat ediyorsunuz. Gensiniz. Daha kuvvetli bir ekim, sizin zerinizde kt bir etki yapmaz. Ayrca yeni kamaranz grnce de ok beeneceksiniz. Hibir ey kaybetmediinize temin ederim sizi. Kaptan kalkarak ona doru yrd: - Msaade ederseniz size yeni kamaranz ben gstereyim. Biron'un hiddeti neredeyse gemek zereydi. Btn bunlar ona son derece normal grnmt. Ama dier taraftan... 34 Yeni dairesi (buna kamara denemezdi) gerekten gzeldi. Kaptan ayrlacaklar srada: - Yarn akam yemekte misafirim olmak erefini verir misiniz bana, dedi. - ok teekkrler ederim efendim. O eref bana ait olacak. Ancak bu davetin tuhaf bir taraf vard. Evet, kaptan onun hiddetini geirmek istiyordu belki ama, bu davran da biraz ar gibi geliyordu Biron'a. * * * Kaptann masas btn salonu uzunlamasna kaplyordu. Biron'a ayrlan yer hemen hemen tam ortadayd. Buras eref yeriydi. Aslnda kendisini buraya oturtmalar iin bir sebep de yoktu. Ama kendi isminin yazl olduu kart oradayd ve garson da bir yanllk olmadm sylemiti. Aslnda Biron fazla mtevazi bir insan deildi. Wde-mos Rageri'nin olu olarak hibir zaman silik kalmamt. Ancak burada, gemide, o sadece Biron Malaine'di ve herkes iin sradan bir insand. Kaptan, yeni kamaras bakmndan gerekten ok cmert davranmt. Bileti ikinci mevkiydi, yani tek yatakl bir kamarada seyahat etmesi gerekiyordu. Halbuki kendisine verilen yeni kamara lks bir kamara daha dorusu daireydi. ki kiilikti, stelik zel bir banyosu, ayrca bir duu ve scak hava ile kurutma cihaz vard. Yeni yeri gemi subaylarnn bulunduu blmeye ok yaknd. Her dar kta niformallarla karlayordu. Sabah kahvaltsn da gm bir servis iinde odasna

gndermilerdi. le yemeinden nce bir kuafr gelmiti odasna. Bu, ancak lks bir uzay gemisinde birinci mevki yolcularna yaplan bir hizmetti. Biron Malaine iin ise ok fazlayd bu kadar. Biron, kuafrn gelmesinden az nce, geminin iinde 35 bir tur atm, koridorlarda rastgele dolamt. Ama hangi koridora girse -tesadf bu ya- gemi adamlarndan biriyle karlayordu. Sonunda onlar ekmeyi baard ve eski kabinin bulunduu koridora 140 D'ye geldi. Koridorun br ucundaki yolcunun kaybolmasn beklemek iin bir sigara yakt. Etrafta baka kimse yoktu. Hemen kapy ald. Cevap alamad. nemi yoktu bunun. Eski anahtarn kendisinden istemeyi unutmutu yneticiler. Biron, vakit geirmeden anahtar kilide sokup kapy at. eri girip dolamasna lzum bile kalmam bir bakta renmek istediini renmiti. Eski kamaras, ne kalbi rahatsz bir yolcu, ne de bir bakas tarafndan igal edilmiti. Etrafta, bagaja, ya da tuvalet malzemesine benzeyen bir ey de yoklu. Ksacas kamara botu. Yatan kullanlmam olduu da ilk bakta anlalyordu. erideki hava bile burada kimsenin kalmadn gstermeye yeterdi. Dernek ki, onu, eski kamarasn istemekte srar etmemesi iin byle bir lkse bomulard. Kendisini satn alyorlard. Neden? Bu kamara m onlar iin nemliydi, yoksa kendisi mi?.. u anda sofrada otururken bu cevapsz sorular kafasnda dnp duruyordu. O srada kaptan gelince, o da dier davetlilerle birlikte ayaa kalkarak selm verdi, sonra yerine oturdu. yi ama kamarasn niin almlard? * * * Mzik vard. Yemek salonunu panoramik salondan ayran blme ortadan kalkm gibiydi. Gizli yerlerden turuncuya alan krmz klar yaylyordu her taraftan. Hareketten sonra baz yolcularn duyduklar hafif rahatszlk da gemi; geminin eitli yerleri arasndaki ekim farkna da allmt. 36 Kaptan hafife Biro'a doru eildi: - yi akamlar Bay Malaine, yeni kamaranz nasl buldunuz? - Lzumundan fazla gzel kaptan. Benim hayat tarzma gre biraz fazla lks. Tabii bir tonla ve biraz kuru bir sesle sylemiti bunu ve sylerken kaptann yznde belli belirsiz bir deiiklik hisseder gibi olmutu. Yemekten sonra klar sndrld ve panoramik kntnn koruyucu zrh ald. Gkyznn siyah kadifesi iinde gneten de gezegenlerden de eser kalmamt. imdi Samanyolu denen galaksinin karsndaydlar. Bu beyz galaksiyi uzunlamasna gryorlard. Herkes susmu, mzik sadece fslt haline gelmiti. Btn yolcular dar bakyordu imdi. Birden oparlrlerden tatl ve net bir ses duyuldu. - Bayanlar, baylar! Birka dakika sonra ilk Sray'-mz yapacaz. inizden ou bunun ne demek olduunu hi deilse teorik olarak bilir. Ama bir Sray'a ahit olmayanlar ounluktadr sanrz. imdi bunlar iin konuuyorum: "Sray dediimiz ey, kelimenin tam anlamyla bir sramadr. Uzay-zaman yolculuklarnda ktan daha hzl gidilemeyeceini biliyoruz. Bu, eskilerden birinin bulduu bir kinat kanunudur. Geleneklerin bize bildirdiine gre Einstein adndaki biri bu kefi yapmtr. Zaten k hzyla gidilse bile, bizim zamanmzla yldzlara ulaabilmek iin yllar ve yllar lzmdr. "Bunun sonucu olarak, uzay-zaman izgisinden, uzay tesine atlamak sz konusu olunca zaman ve mesafe btn anlamn kaybeder. Sray, bir denizden brne gemek iin btn bir ktay dolamak yerine bir berzahtan tekine gemeye benzer. a Bazlarnn dedii gibi bu "uzay iindeki uzaya" gemek son derece zor hesaplara dayanarak yaplr ve nemli

37 bir enerji sarfn gerektirir. Eer Sraylar olmasa yldz-lararas seyahatler mmkn olamazd. - imdilik ilk Sray'mz yapmak zereyiz. On dakika karlar sonra yapacamz bu sray tam nnda size bildireceiz. - Srama srasnda sadece ok ksa sren bir rahatszlk hissedeceksiniz, hepsi bu... Merak edecek hibir durum olmayacaktr. Dinlediiniz iin teekkrler." Bekleme sresi, yldzlar seyreden yolculara biraz uzun gibi geldi. Nihayet ses yeniden duyuldu: - Sray tam bir dakika sonra gerekletirilecektir. Elli saniye... Krk... Otuz... Yirmi... On... Be... Drt... ... ki... Bir... Sanki varlkta ksa bir kesinti gibi bir ey oldu. Yolcular iliklerine kadar ileyen tuhaf bir sarsnt hissettiler. Saniyenin yzde biri kadar bir sre iinde yz k yl teye sramlard; gemi gne sisteminin snrlarndan yldzlararas uzayn derinliklerine almt. Yolculardan biri birden, heyecanla titreyen bir sesle: - Yldzlara bakn, diye bard. Dier yolcular biraz korku, biraz hayranlk ifade eden bir sesle ayn sz tekrarladlar: "Yldzlara bakn!" Saniyenin ok kk bir kesri iinde manzara tamamen deimiti. Beyzi olarak uzunluu otuz bin k yl olan Samanyolu'nun merkezine yaklamlard. imdi saysz yldzlar, youn bir toz yn gibi grnyor, yakndaki baz yldzlardan imekler akyordu. Biro henz on dokuz yandayken yapt ilk uzay seyahati s"asnda yazd bir iirin ilk msralarn hatrlad: Bir yldzlar tozu evreliyor beni Canl klardan meydana gelen bir sis! Ve uzayn btn srlar Bir saniyelik patlamada aklanyor. Birden salonun klar yanarak Biron'u bu hayal dnyasnn dna kard. Bir uzay gemisinin salonundayd 38 imdi; yemek bitmiti ve yolcular kendi aralarnda konuuyorlard. Biron saatine bakt. Sonra kolunu kaldrd ve gzlerini ayrmadan bir dakika sreyle saatini inceledi. Bu, o gece odada brakt saatti. Bombann ldrc radyasyonlarna mukavemet etmi ve Biro, sabahleyin dier eyasyla birlikte onu da almt. O zamandan beri kim bilir ka defa bakmt saate srf zaman renmek iin. Ama bu arada saati ona, hayati bir bilgi daha vermiyor muydu. Apaikr bir eyi yzne haykrmyor muydu? Kol saati hl Beyazd. Mavi deildi. Hl beyaz'd. Yava yava o geceki btn olaylar bir btn halinde birbirine balanyordu. Eksik bir para nasl olmu da bir btn grmesini engellemiti. Birden yerinden frlad. Kaptandan nce sofradan kalkmann ayp olduunu bildii halde ksaca zr dileyerek sofradan ayrld. Asansr dahi beklemeden merdivenleri koarak trmanp kamarasna yneldi. Kapy ieriden kilitledikten sonra duvardaki dolab ve banyoyu aratrd. Geri ieride kimseyi bulacan ummuyordu. Yapacaklarn oktan yapm olmalar lzmd. nce eyalarn dikkatle inceledi. Dorusu ok iyi almlard. Hibir eye el dememi gibiydi ama kaybolan eyler vard, hem de en nemlilerinden. Kimlik ktlar, babasnn mektuplarnn bulunduu paket ve hatt Rho-dia'da Hinrik'e yazlan mektubun bulunduu kapsl. Kamarasn deitirmelerinin sebebi imdi anlalyordu. Onlarn derdi eski ya da yeni kamara ile deil bagajlary-layd. Ve srf eyasn kontrol etmek iin bu nizam yola b a vur mulard . Biron, geni yataa uzand ve byk bir hiddet iinde

39 dnmeye balad. Her ey bounayd. Tuzak kusursuz ekilde kurulmutu. Her eyi nceden tasarlamlard. Eer tamamen bir tesadf eseri, olay gecesi saatini odasnda brakmam olsayd, Tyrannllar'm rd alarn btn uzayda ne derece sk skya birbirine bal olduunu aklna bile getirmeyecekti. Kap alnd, kalkp at. Gelen bir grevliydi son derece kibar bir tavrla: - Kaptan, cannz skan bir eyin mevcut olup olmadn renmemi istedi. Sofradan kalkarken rahatsz gibiydiniz de... Biron kuru bir sesle: - Hibir ey yok. ok iyiyim, dedi. Nasl da gz altnda tutuyorlard. Durumunun aresiz olduu kesindi. Uzay gemisi onu kibar fakat emin bir ekilde lme gtryordu. Drdnc Blm SANDER JONT, kendisiyle konuan adama souk bir ifadeyle sordu: - Kayboldu diyorsunuz? Rizett elini yznde gezdirerek cevap verdi: - Evet, her ne olursa olsun, bir ey kayboldu. Bunun, bizi ilgilendiren dokman olmas mmkndr. Ve kaybolan ey konusunda fikrimiz yok. Bildiimiz tek ey ilkel dnya takvimine gre XVI. ve XXI. yzyllar arasnda bir tarih tamas ve tehlikeli olduu. - Peki kaybolan dokmann o olduu hakknda kesin bir fikriniz var m? - Hayr, artlarn gerektirdii bir kanaat benimki. Yeryz hkmeti onu byk titizlikle koruyordu. - Bu bir ey isbat etmez; dnyallarn galaktik an ncesine ait olan her eye kar ar bir saygs vardr. - Bu dokman alnm fakat asla halka aklanmamtr. Bo bir vitrini niin muhafaza altnda tutmakta devam etsinler? - Ben onlar tanrm. Kutsal bir eyin alndn halka duyurmaktansa byle bir eyi pekl yapabilirler. Ancak gen FarrTin bunu eline geirdiine inanamam. Yanlmyorsam onu srekli olarak gz altnda tutuyorsunuz. Adam glmsedi: - Ele geirmi olamaz. - Nereden biliyorsunuz? Jonti'nin ajan glmseyerek cevap verdi: - nk bahis konusu dokman yirmi yl nce kayboldu. - Ne diyorsunuz? - Yirmi yldan beri de gren olmad. 40 41 - Bahis konusu ola belki de baka bir dokmandr. Rancher onun varln ancak alt aydan beri biliyordu. - Bu durumda biri onu dokuz buuk yl saklam demektir. Jonti ksa bir sre dndkten sonra: - nemi yok, dedi. iyi dndm, nemsiz bir ey olabilir bu. - Bu kanaate nasl varyorsunuz? - Dnyada aylarca kaldm. Gitmeden nce, gezegende ie yarar bilgiler bulacam sanyordum. Ama imdi... Beni iyi dinleyin: Dnya, Samanyolu'nun iinde insan oturan tek gezegeni olduu zaman teknolojisi, zellikle asker teknolojisi son derece ilkeldi. cad edebildikleri tek silah kaba bir atom bombasndan ibaretti ve bu bombadan korunmaya kar etkili bir are de bulamamlard. Elini geni bir hareketle mavimsi klar saan ufka doru dolatrd: - imdi btn bunlar ak ve seik olarak gryorum. Bu derece az gelimi bir toplumun elinde askerlik alannda bize verilecek bir dokman olmasna ihtimal verilemez. Biliyorum, zamann karanlklar iinde kaybolup giden teknikler ve sanatlar insanlara deerli grlr. Dnyadaki insanlar arasnda tarih ncesi medeniyete

hayranlk duyan pek ok kii olduuna yemin edebilirim. - Evet ama Rancher, son derece akl banda bir adamdr. O bize bunun mevcut dokmanlarn en tehlikelisi olduunu sylemiti. Hatt sylediklerini aynen tekrarlayabilirim: "Bu Tyrann'n ve bizim lmmz anlamna gelir; ama Samanyolu iin yeni bir hayatn balangc olacaktr." - Herkes yanlabilir. Rancher'in de aldanm olmas mmkndr. - Yalnz, bizim bu dokmann mahiyeti hakknda hibir bilgi sahibi olmadmz da unutmayn. Mesela bir bilginin yaynlanmam notlar olabilir. Dnyallar bunun 42 asker deerini hibir zaman anlayamam olabilirler... Bilemiyorum... - Senin gibi bir askere yakmayacak aptalca eyler sylyorsun. Eer insanlarn hibir zaman zerinde almaktan vazgemedikleri bir konu varsa bu da asker teknolojidir. Hibir silah, bir ekmecede on bin sene uyumaz. Ben Lingane'a dnme zamannn geldiini dnyorum. Rizett omuz silkti. Asla ikna olmamt. Aslnda Jonti de yleydi. Eer bu gerekten ahnmsa, demek ki alnmaya deer bir eydi. Peki ama kim almt? Koca Samanyolu'nun herhangi bir yerinde olabilirdi alan! i daralarak bu dokmann Tyrannllar'n elinde olabileceini aklndan geirdi. Keke Rancher bu derece iine kapal olmasayd! O, bu dokmann lm habercisi olduunu ve iki ucu keskin bir silaha benzediini sylemiti. Her zaman mphem ve kinayeli konuurdu budala!... imdi de Tyrannllar onu ldrmt ite! Peki ya bu sr imdi Aratap'n elindeyse? Aratap! Artk Rancher olmadna gre olaylar nceden kestirebilecek tek insan oydu. Btn Tyrannllar'n en tehlikelisi!.. *** Simok Aratap ufak tefek, bacaklar hafiften eri, gzleri ieri km bir adamd. Tyranllar'a mahsus ar ve kunt bir yaps vard. Ama kendisine tabi olan dnyalarn sakinleri istedikleri kadar yapl ve adaleli olsunlar, ondan ekmiyorlard. Aratap rzgrlarnn silip sprd verimsiz dnyalarn terkedenlerin ikinci neslindendi. Samanyolu'ndaki kalabalk ve zengin gezegenleri esir ederek emri altna almt. Babas kk ve kolay manevra yapabilen gemilerden oluan bir filoya kumanda ediyordu. Vurup kayor, sonra yine vurup kayor, sonra yine vuruyor ve bunu kendileri43 ne kar koyan dev silahlar yok edinceye kadar srdryorlard. Nebula dnyalar ise geleneksel usulle savayordu. Sadece Tyran yeni bir taktik uygulamaya balamt. Dmanla dorudan doruya karlamyor, onlarn yedek enerjilerini byk lde tketerek sr'at ve koordinasyona nem veriyordu. Krallklar birbiri ardna dyordu; birbirleriyle yardmlaacaklarna her biri zevkle komusunun bozguna uramasn seyrediyor, ve kendisini uzay gemilerinin ardnda emniyette sanyordu. Ama ok gemeden de sra ona geliyordu. Bu i balayal elli yl olmutu. Nebula Krallklar, Sat-raplklar haline gelmi: Tyrann ynetimi hepsine hakim olmutu, vergiler dzenli bir ekilde alnyordu... Aratap fethedilecek dnyalar varken birka kiiyle savamann verdii hzn iindeydi. Karsnda duran gen adam inceledi. Gerekten ok genti. Geni omuzlar, ciddi bir yz vard; neye yarar ki, herhalde bir renci modas olmal, san alabrus kestirerek gzel yzn irkinletirmiti. Aratap, aslnda ekindii halde bu gence kar bir merhamet hissi duyuyordu. Biron, Aratap'n, ne dndn bilse arr kalrd. Onun karsnda kendi duygular ise gerginlikten ibaretti. Doumundan beri Tyranllar' stn rk olarak grmeye almt. Btn kudretine, otoritesine ramen babas, bile Tyranllar karsnda ihtiyatl, sanki onlara tbi imi gibi davranrd. Halbuki o diledii gibi hareket etmekte serbestti. Bazan Widemos'a geliyorlard. ok etkileyici ve terbiyeli bir grnleri vard. "Yllk

vergi" adn verdikleri harac toplamak iin durmadan yer deitirirlerdi. Wde-mos Rancher'i btn Nephelos gezegenindeki vergilerin toplanmasndan sorumluydu. Ve Tyrannblar, bazan onun hesaplarn da kontrol ederlerdi ama pek o kadar ince eleyip sk dokumazlard. 44 Kk gemilerinden indikleri zaman bizzat Rancher onlar karlard. Yemekte eref mevkii onlara aitti ve ilk servis onlara yaplrd. Onlar konutuklar anda btn dier davetliler susmak zorundayd. Biron bu derece kk ve bylesine irkin insanlarn grd bu iyi muameleye aard. Bydke anlad ki, babas bir srtmacn karsnda neyse, onlar da babasnn yannda yleydi. Ve nihayet zamanla onlara, mecbur olduu saygy gstermeyi ve her hitap edite "ekselans" szn kullanmay rendi. Bunlar yle renmi ve ylesine artlanmt ki, imdi bu Tyrannlmn karsnda neredeyse titrediini hissediyordu. Biron, gemide, kendisini hapiste gibi hissetmeye balamt. Gerekten Rhodia'ya iner inmez de korktuu bana geldi. Kaps alnm ve mrettebattan iriyar iki kii ieri girerek karsna dikilmilerdi. Hemen ardndan kaptan gelmi ve gayet sakin bir sesle yle demiti: - Biron Farrill, bu geminin kaptan olarak bana verilen yetkiyi kullanyor ve geici olarak sizi tevkif ediyorum. Byk Kral'in komiseri tarafndan sorguya ekileceksiniz. Komiser, u anda karsnda bulunduu ufak tefek Tyrannl idi. Karsnda, kaytsz bir ifadeyle oturan ve dncelere dalm grnen bu irkin Tyrannl. Byk Kral, phesiz Tyrann Hakan' idi. Kendi halknn bulunduu gezegendeki efsanev saraynda yayordu. Biron etrafndaki eyleri kaamak baklarla szd. Fizik bakmdan hareketlerini engelleyen bir ey yoktu. Ancak iki yannda ikier polis vard. Mavi niformal Tyrannl D Polislerdi bunlar. Drd de silahlyd. Komutan niformas tayan bir beincisi komiser Aratap'n yannda oturuyordu. lk suali bu sonuncusu sordu: - Belki de biliyorsunuz (sesi zayf ve inceydi) baba45 nz, eski Widemos Rancher'i vatana ihanet suundan idam edildi. Grnte tatl baklar olan gzleri Biron'un gzleriyle karlat. Biron hi renk vermedi. Hibir ey yapamamak duygusu onu kahrediyordu. Barsa, kfrler savursa yle rahatlayacakt ki!.. Ama btn bunlar babasn hayata dndrmezdi ki... Sonra, sorguya bylesine kat bir ekilde balamak suretiyle kendisini en batan tahrik etmek, kt konumak zorunda brakmay istiyor olabilirlerdi. Hayr, onlara bu zevki vermeyecekti. Sakin bir sesle: - Ben Biron Maline'im, dnyalym, dedi. Eer benim kimliimden pheniz varsa, konsolosluumla temas kurulmasn istiyorum. - Anlyorum, anlyorum... Ancak u anda son derece resm bir durumda bulunuyoruz. Siz Biron Maline olduunuzu, dnyal olduunuzu sylyorsunuz. yi ama (Aratap nndeki ktlar gsterdi), ite Widemos'un oluna yazd mektuplar; ite Biron Farrill adnda bir niversite rencisinin kimlik kart. Bunlar eyalarnzn arasnda bulundu. Biron mitsiz durumdayd, ama yine de gayret etti: - Eyalarm kanunsuz olarak arand. Dolaysyla bu delillerin hukuki bir mesnedi olmadn iddia ediyorum. - Bay Farrill, ya da Malaine, bir mahkeme heyeti karsnda deilsiniz. Yapabileceiniz baka bir aklama var m? - Evet, eer bu vesikalar benim eyalarmn arasnda bulunmusa, biri onlar kastl olarak koymu demektir. Biron'un tahmininin aksine komiser, bu havadan sudan cevap zerinde fazla durmad.

Parmaklaryla kk siyah kapsle dokunarak sordu: - Peki Rhodia yneticisinin yanna girmek iin bu takdim mektubu? O da m sizin deil? - Evet, o benim. 46 Biron bu sorunun cevabn oktan hazrlamt. nk mesajda ad yazl deildi. Devam etti: - Ynetici katletmeye ynelik bir komplo var... Sustu. Syledikleri kendisini bile dehete drmt. Szler azndan dklrken yapt gafn farkndayd ama i iten gemiti. Komiser alayc bir tebessmle ona bakyor olmalyd. Ama hayr. Aratap hafife iini ektikten sonra kontak gzlk camlarn karp tuzlu svnn iine brakt. Gzleri hafife slakt. Sonra ona dnerek sordu: - Ve siz, byle bir komplonun olacan biliyorsunuz? Siz, buradan beyz k yl uzakta olan dnyada bulunduunuz halde bundan haberiniz var, bizim Rhodia'daki kendi polisimizin bundan haberi yok yle mi? - Sizin polisiniz burada, komployu hazrlayanlar ise dnyada. - Anlyorum. Ve seni onlar gnderdi? Ya da siz kendiliinizden, Hinrik'i tehlikeye kar korumak zere buraya geldiniz? - Korumak iin phesiz. - Yok canm? Peki niin koruyacakmsmz renebilir miyim? - Kazanmak istediim mkfat yklce olduu iin phesiz. Aratap glmsedi: - te imdiye kadar sylediklerinizin en akllcas bu. Peki bu komplonun detaylarndan bahseder misiniz biraz? - Bunlar ancak yneticinin kendisine syleyebilirim. Aratap kk bir tereddtten sonra omuz silkti: - yle olsun. Biz, mahalli polisi ilgilendiren bu ie asla karmayz. Bizi ilgilendirmez. Yneticinin korunmas konusunda ise size yardmc oluruz. Onun huzuruna kacaksnz. Bagajlarnz gelinceye kadar bizim adamlarmzla birlikte kalacaksnz. Ondan sonra serbestsiniz. Gtrn onu. 47 Aratap bunlar syledikten sonra gzlk camlarn takt; ayn anda yzndeki, miyoplara mahsus olan tatl ifade silindi. Biron drt silahl adamn arasnda dar kt. * * * Aratap salonda kalm komutana dnerek: - Bu gen Farrill'i yakndan takip etmekte yarar var, dedi. Subay enerjik bir ifadeyle: - Elbette diye cevap verdi. Yalnz bir nokta var. Siz, bunun anlattklarna inandnz m? Ben ahsen sylediklerini ok tutarsz buldum. - Oras meydanda. Ancak biz inanm gibi yaparak onu istediimiz gibi ynlendireceiz. Bu gen budalalar videolardaki casusluk filmlerini seyrede seyrede byle oluyor. Tabii bu baka, eski Rancher'in olu. Bu defa komutan tereddt etti: - Peki bundan emi misiniz? Elimizdeki deliller pek salam deil. - Yani bunlar bizi aldatmak iin mi eyalarnn arasna sakladlar diyorsunuz? Niye yapsnlar bunu? - Belki de dikkatimizi gerek Biron FarriH'in zerinden baka yne ekmek iin. Belki de Biron Farrill, u anda bin k yl uzakta bir yerdedir. - Buna imkn yok. nk gen Raneher'in foto-kb var elimizde grmek ister misiniz? - Elbette. Aratap ekmecesinden kenarlar onar santim olan bir cam kb kard. Siyah ve opak bir kb. - Zaman gelince gen adam kendi portresiyle kar karya getireceim,

dnyalarda yeni kullanlmaya balanan elenceli bir icat bu. Bu grnte alelade bir foto-kb. Ama tersine evrilince tamamen saydamln kaybediyor... Basit bir molekler yap deiiklii olay. 48 Kb br taafa evirdi. Kbn yz yava yava saydamlamaya balad, sonunda bir kristal berrakl ald. iinde gen bir yz grnd, ebediyyen cisimlendirilmi bir hayat sahnesi. - Bu da eski Rancher'in eyalar arasndan kt. Kime benziyor bu. - Ona benziyor. En kk bir pheye mahal yok. - yle deil mi? (Tyrannl dalgn baklarla portreyi szd). Bir tek kbn iine alt portreyi sdrmak mmkn; esas daima ayn. Kbn alt yz var, bylece alt pozisyonu teshil etmeye yani alt molekler ynlendirme yapmaya imkn veriyor. Byk bir yenilik, deil mi kumandan? Ama subay Aratap " dinlemiyordu bile. Aratap kb hakkndaki szlerini ksa keserek sordu: - Demek ki, Farrill'i gz altnda tutacaksnz. - Elbette, komiser. - Hinrik'i de gz altnda tutun. - Hinrik'i de mi? - Elbette. Yoksa ben ne diye gen adam serbest braktm? Birok sorunun cevabn bulmak istiyordum. Farrill niin Hinrik'i grmek istedi? Aralarndaki ilikinin durumu nedir? l Rancher tek bana hareket etmiyordu elbet; elbette ki ardnda bir organizasyon vard. Biz bu organizasyonun alma eklini hl bilmiyoruz. - Herhalde Hinrik bu ayaklanma hareketine dahil olamaz. -Yapmayn bunu komiser. Cesareti olsa bile- ki hi sanmyorum - byle bir ie girimeyecek kadar aptaldr o. - Olsun. Belli olmaz, belki de aptall yznden byle bir ie girimek ister. Bu ihtimali hesaba katmamz gerekir, aksi halde kendi gvenliimiz bakmndan ak vermi oluruz. Aratap bir el iaretiyle subay gnderdi. imdi o baka F : 4 49 bir eyi dnyordu. ini ekerek kb yerine koydu. Kristal gibi olan kb yava yava simsiyah kesildi. Babasnn zamannda hayat daha basitti. Bir gezegeni ezmenin zalimce bir hacmi vardr. Ama bu gen ve masum adamla giritii oyun sadece zalimceyd. Ama, yle gerekiyordu. Beinci Blm DNYA ile kyaslanacak olursa, Rhodia insanolu iin olduka yeni bir ikamet yeriydi. Hatta Sirius yahut Cen-taure'daki dnyalar bile ok daha eskiden beri iskn edilmi bulunuyordu. Mesel Arturus'un gezegenleri ilk uzay gemileri At Ba nebulasm aratrdklar srada, iki yz yl nce iskn edilmiti. Bu aratrma ok ilgi ekici bir keifle sonulanm, ve suyu ve oksijeni olan 100 kadar gezegen bulunmutu. Evet, keif ok ilgi ekiciydi, nk uzay kaplayan saysz gezegenler iinde insann yaamasna elverili artlar haiz olanlar nadirdi. Samanyolu'nda yz ile iki yz milyar arasnda yldz, be yz milyar kadar da gezegen vard. Bunlardan ounun yerekimi dnyannkinin % 120 si kadar, ya da % 60'n-dan daha azd ki, bu ekim insann yaamasna el vermiyordu. Dierleri ok scak, ya da ok souk gezegenlerdi. Ayrca bir de atmosfer meselesi vard: Atmosfer zehirli oluyor; neon jamonyum, metan, klor, hatt silisyum tatraflu-orr gibi gazlardan meydana geliyordu. Susuz gezegenler olduu gibi kkrt oksit okyanuslaryla kapl gezegenler de vard. Karbondan tamamen yoksun gezegenler de yok deildi. Ksacas, mevcut gezegenler arasnda ancak binde biri insanlarn oturmasna elveriliydi. Demek ki insan organizmasna uygun drt milyon gezegen vard... u anda insanlarn yaadklar gezegenlerin says kesin olarak bilinmemekteydi. "Almanach Galactlcqua"''e gre Rhodia, insanlar tarafndan koloniletirilen 1098'inci gezegendi.

Trans-nebler blgedeki dnyalarn tarih evrimi, genilemekte olan lkelerin gelimesi ile hazin bir benzerlik gsteriyordu. Arka arkaya kurulan gezegen cumhuriyetle50 51 ri, nce tamamen tecrid edilmi olarak yayorlard. Ekonomik genilemenin etkisi sonucu komu gezegenler ana toplumun oturduu gezegen tarafndan koloniletirilmiti. Bu ekilde gerek kk imparatorluklar kurulmu ve bunun sonucu olarak da imparatorluklar arasnda almalar balamt. Savan ve siyasetin kurallar icab byk blgeler bazan bir defa, bazan birok defa el deitirmilerdi. Bunlarn arasnda yalnz Rhodia, Hinriade'lar hanedannn akll ynetimi sayesinde ok uzun sre varln koruyabilmiti. Eer Tyrannllar gelmeseydi, phe yok ki, ok byk bir trans-nebler konfederasyon kurmak yolundaydlar. Ancak her ey anszn olmutu. Tyrannllar o zamana kadar kendi halinde muhtar bir ynetimi srdrmeyi baarmlard: Yaadklar dnyann byk bir ksm llerle kapl olduundan fakirdiler. Bununla beraber Rhodia yneticilii Tyrannllar'm gelmesinden sonra da yaam; hatta bymt bile. Hin-riade'larn halkla i ie olmas, yeni gelen ftihlerin, lkeler halkna daha kolay hakim olmasn salamt. Bu ise Tyrannllar'm umurunda deildi. Halk onlar alklayadur-sun, onlar vergileri cebe indirmeye bakyorlard. phesiz imdiki yneticiler Hinriade'larn zamanndaki eski yneticiler gibi deildi. Verasetle intikale nem vermiyor, daima daha kabiliyetli daha zeki olann i bana gemesini dikkate alyorlard. Ama imdi Tyrannllar seimleri de etkiliyorlard ve phesiz, isminin beincisi olan Hinrik'i setiren onlard ve bunun iin geerli gerekeleri de vard. ktidara geldii srada Hinrik gsterili bir insand ve ne zaman halkn karsna ksa ilgi topluyordu. Salar hafif griye dnmt ama, by, tam aksine, kznn gzleri kadar siyaht. Ve u srada baba-kz tartyorlard. ri yapl bir kzd; boyu, bir metre seksen olan babasnn boyundan biraz ksayd. Genellikle sakin gibi grnmekle beraber ihtira&h bir tipti. Drdnc defa: - Hayr! Raz olmayacam, derken gzlerinden ateler pskryordu sanki. Hinrik: - Bak Arta, dedi, makl olmak lzm. Ne yapmam istiyorsun? Kendini benim yerime koy. Benim durumum-daki birinin tercih hakk yoktur. - Eer annem hayatta olsayd bir hl aresi bulurdu! Byle diyerek ayan hzla yere vurdu. Ad Artemisia idi. Her kuakta en az bir kzn tamas gereken bir isimdi bu. - Buna phem yok; o her ite baarl olurdu! Bazan tamamen annene benzemisin gibi geliyor bana. Benden hibir ey almamsn. Ama dinle Arta, hi olmazsa buna bir ans tan... Herhalde kaliteli bir insandr... - Mesel ne gibi renebilir miyim? - Eeeee... Mesel... Eliyle havada bir joy izdi, bir an dnd; sonra vazgeti. Kznn yanna yaklaarak elini omzuna koymak istedi. Ama Artemisia siyah salarn ve eteinin al renkli plilerini dalgalandrarak seri bir hareketle uzaklat. Sonra: - Btn bir akam onunla geirdim, dedi. Beni kucaklamaya kalkt. Korkun bir hareket! - Ama btn erkekler kucaklamak ister, ekerim. Senin byk annenin anda deiliz artk. Bir pck nedir ki Arta? Genliin heyecan iste! - Genliin heyecanym, gldrme beni! Bu korkun kk adam ancak kzgn bir sobann stne oturursa heyecan duyabilir! Benden yirmi santim daha ksa olduunu hesaba katmyor musun baba! Bu pigme ile insan iine kmam m istiyorsun? - Ama nemli bir adam o, ok nemli.

- nemli olmas boyuna bir santim bile ilve etmez! stelik bacaklar da eri ve nefesi kokuyor! 52 53 - Nefesi kokuyor mu? Artemisia burnunu buruturdu: - Hem de ok... Kt bir koku. Bunu kendisine de syledim. Hinrik gzlerini iri iri at; boazna bir yumruk tkanm gibiydi: - Syledin mi? Tyrann kraliyet saraynn en yksek ahsiyetine, kt bir karakteristii olduunu sylemeye cesaret edebildin ha? - Ama gerek bu? Benim koku alma duyumun ok hassas olduunu bilirsin. Bana yaklat zaman iki elimle birden ittim, srt st dt drt nal havaya kalkt. ok komikti dorusu. Artemisia bu olay ayn zamanda hareketleriyle de anlatmt. Hinrik neredeyse kendini kaybediyordu. Bir hayret nlemi kt boazndan, sonra iki eliyle yzn kapad. Bir an yle durdu, ardndan parmaklarnn arasndan bakarak sordu: - Nasl olur da bu ekilde hareket edersin? Peki imdi ne olacak? - Ne olacan deil ne olduunu syleyeyim sana. Benim bu hareketim bir ie yaramad. Onu ittikten sonra bana ne dedi biliyor musun? Zaten o sz barda taran damla oldu! Bundan sonra zaten gl gibi de koksa onu istemem! - Peki... Peki ne dedi sylesene? - Sanki kt bir video filmi seyrediyorum sandm kendimi: "Ah, dedi, ne harikulade karakter! imdi onu her zamankinden daha ok seviyorum!" ki hizmetkr dorulup ayaa kalkmasna yardm etti. Ama ondan sonra da bana fazla sokulmaya cesaret edemedi. Hinrik ne doru eildi ve hiddetle bakt kzna: - Yine de eklen evleneceksin onunla. Gerekten deil anlyor musun? ekil olarak. Diplomatik bir evlenme bu! 54 - Gerekten deil mi? Ne demek istiyorsun? Ben imzam attktan sonra olur mu yle ey? - Hayr efendim, hayr, onu demek istemedim. Evliliin geerlilii ortadan kalkacak deil. Bu aknlna ayorum dorusu Arta. - Peki aklasana? - Neyi aklayaym? kide bir konuyu deitirip duruyorsun. Ne diyeceimi ardm. Seninle ciddi bir tartma yapmaya imkn yok. Ne diyordum? - Beni onunla evlenmi gibi yapacam, ya da buna benzer bir ey sylyordun, unuttun mu? - Evet. tamam, l ani bu evlilii pek o kadar ciddiye almana gerek olmadn sylyordum. - Tabii, dilediim kadar m olacak? Hinrik birden ciddileti: - Arta! Ben seni byle mi yetitirdim? Byle bir sz nasl sylersin? Utan verici bir ey. - Senin anlatmak istediin bu deil miydi? - Ben syleyebilirim. nk yetikin bir insanm; ama senin yanda bir gen kzn bunu sylemeye hakk yoktur. - Onu bunu bilmem, bak ben sylyorum. Kelimeler beni korkutmuyor. Diplomatik mecburiyet yznden bu korkun kk adamla evleneceime gre hi phesiz bir ok m olacaktr. Ama burada bir sorun var: -ellerini kalasna koydu- Peki klarmla beraber olmadm zaman ne yapacam? Her eyden nce o benim kocam olacak... Aklm almyor bunu... - O yal bir adam sevgilim; fazla bir zaman yaamaz artk. - yi ama daha biraz nce gen, ateli olduunu syleyen sen deil miydin? Unuttun mu? - Ama Arta! Bu adam bir Tyrannl, stelik nemli bir ahsiyet. Hakan'n saraynda nemli bir yeri var.

55 - Hi amam. Herhalde Hakan da onun gibi koku-yordur. Hinrik az dehet ifade eden bir "O" eklinde ald. Elinde olmadan saa sola baleti sonra bouk bir sesle: - Bir daha byle bir ey duymak islemiyorum! - Eer keyfim islerse pekl da sylerim. Bu adamn karsn da hesaba katmyorum... Hinrik onun szn kesmek istediyse de, Arta onu bir el hareketiyle susturarak devam etti: - Sen beni bu adamla evlendirmek istiyorsun! - Ama o kadnlar ld Arta! Seni herhalde bakas)la evli bir insanla evlendirecek deilim. Ayrca onlarn gerekten lm ve gmlm olduklaran dair vesika da isteyeceim. - Yooo, onlarn lm olmalarna hi amam. Hinrik ellerini kaldrarak: - Ulu Uzay! Ne yapaym, imdi! diye bard. Dinle Arta, insan bir Hinriade ve stelik Rhodia yneticisinin kz olursa, bunu demesi gerekir. - Ben size beni dnyaya getirin diye dileke vermedim. - Bunun nemi yok. Samanyolu'nun tarihi, devlet'in diplomasisi, gvenlik karlar ve gezegenleraras ilikiler dolaysyle ahsi grlerin ortadan silinmesi gerektiini gsteren birok misalle doludur. - Ksacas kk bir kz fuha itilecek yle deil mi? - Ne baya szler! Sen gnn birinde... Gnn birinde bu gibi szleri halkn nnde de syleyebilirsin! - Her ne olursa olsun, bu fuhutur ve ben bunu kabul etmeyeceim. lmeyi tercih ederim. O cceyle evlenmek-tense her eye razym. Son szm bu!.. Ynetici dudaklar titreyerek ayaa kalkt, tek kelime sylemeden kollarn kzna doru uzatt, sonra birden hkrarak alamaya balad ve koup kzn boynuna sarld. - Yapamyorum... Yapamyorum... Beni zorlama! Ama Hinrik kznn srtn okad: - Eer sen istemezsen olacaklar kimse bilemez. Tyrannllar beni tahtmdan indirir, hapsedebilir hatt idam... Kelimeler boaznda dmlendi ve szn tamamlayamad. Bir sre sonra devam etti: - Kt bir zaman da yayoruz Arta, ok kt bir zamanda. Videmos Rancher'i geen hafta mahkm edildi, imdiye kadar idam edilmi olacan sanyorum. Hatrlyor musun onu? Alt ay nce bizi grmeye gelmiti. ri yapl yuvarlak kafal bir insand. Sen onu grnce korkmutun. - Hatrlyorum. - Tamam. te o, u ada lm bulunuyor. Bir dahaki sefere de sra zavall babacna gelecek belki. Onun bize uramas bile benden phelenmeleri iin yetrli. Kz, babasndan ayrld: - Neden pheleneceklermi? Onunla i birlii yapmadn deil mi? - Ben mi? Asla. Ama biz Hakan'n sekin adamlarndan birini reddedersek, benim de onunla is birlii yaptma hkmedebilirler. Telefonun sesi Hinrik'i yerinden sratt. - Sen dinlen biraz. Ben telefonu odamdan aarm. Biraz kestirirsen kendini daha iyi hissedeceksin; bir dene... Babas knca, Artemisia gzlerini kapayp, youn bir dnceye dald. Hi kprdamadan duruyor, sadece gsnn inip kalkmas hayatta olduunu gsteriyordu. Bir ayak sesi onu dald dnceden ayrd: - Kim byle ieri giren? diye bard. Ban evirince karsnda babasn grd. Yz korkudan bembeyaz kesilmiti. - Kumandan Andros'tu, diye kekeledi. - Andros mu? u d polis tekiltndan. Hinrik sadece bayla "evet" cevab verebildi. - Bunun sebebi herhalde...

56 57 Artemisia cmlesini yarda kesti. Aklndan geen korkun eyi dile getirmek istemiyordu. Babas devam etti: - Benimle grmek isteyen bir gen adam iinmi. Kendisini tanmyorum bile. Neden beni grecekmi bilemiyorum. Dnyadan gelmi. ok derin dnceler iinde bunalm bir insan gibi dalgn ve kesik kesik konuuyordu, ayakta sallanyor gibiydi: Gen kz koup babasnn koluna girdi: - Gel baba, otur yle. Olup bitenleri anlat bana. Hinrik oturunca, biraz kendini toparlad, rengi yerine geldi: - Aslna bakarsak tam tamna bilmiyorum, diye mrldand. Bana yle geliyor ki, bu delikanl benim hayatma kastedecek bir komplo ile ilgili bilgiler getiriyor. Hayatma kar. Ve bana, onu dikkatle dinlememi tavsiye ettiler. (akn bir glmsemeyle devam etti). Halk beni seviyor. Beni kim ldrmek istesin? Hi kimse deil mi? Cevap versene. Dikkatle kzna bakyordu. Onun verdii: - Elbette baba, kimse seni ldrmek istemez. Cevabn duyunca rahatlad. Ama anszn endiesi geri geldi: - Ya onlarsa? - Kimler? Hinrik, kzna doru eilerek alak sesle mrldand: - Tyrannllar. Widemos Rancher'i dn buradayd ve onu ldrdler. Sesi korkak ve titrek kyordu. Devam etti: - imdi de beni ldrmek iin birini gnderiyorlar buraya! Artemisia babasn omuzundan tutarak yle bir sarst ki, Hinrik acyla yzn buruturdu. Sonra otoriter bir sesle: - Kendine gel baba, dedi. Otur urada ve beni dinle! Hibir kimse seni ldrmek istemiyor, aklna koy bunu bir defa. Beni duyuyor musun? Hi kimse seni ldrmek 58 istemiyor. Widemos Rancher'i de buraya dn gelmedi, alt ay nce geldi. Hatrlamyor musun? Dn bir defa tam alt ay oldu! - O kadar ok mu geti aradan... Evet, evet hakl olabilirsin. - imdi otur bu koltukta ve dinlen. Sinirlerin ok bozuldu. Kendinde deilsin. Bu gen adam ben kendim greceim ve tehlikeli olmadna karar verirsem sana getireceim. Tamam m? - Bunu yapar msn Arta? Sahiden yapar msn? Bir kadna ktlk yapmay dnmeyecektir. Hayr. Elbette sana bir ey yapmaz. Ona doru uzand. Ayn anda Artemisia da eilerek babasn pt. Hinrik: - htiyatl ol, dedi ve gzlerini kapad. 59 Altnc Blm BIRON FARRLL, saraya bitiik binalardan birinde asabiyet iinde bekliyordu. lk defa ehre gelen bir kyl gibi hissediyordu kendini. Widemos sarayn seyrederek bymt. Ve ocukluunda bu saraya hayrand. Ama imdi... Tatan yapma dantellerini, girinti kntlarn, kulelerini; sahte dekoratif pencerelerini dndke tiksinmek geliyordu iinden. Burada, Rhodia'da her ey bakayd. Rhodia saraynda ne toprak aas senyrlerin gururunu ifade eden bir ey, ne de lmekte olan bir dnyann gsteri meraknn ifadesi vard. Mimar ahenk sakin ve kudretliydi. Her yapnn ortasndan dikey hatlar ykseliyordu ama bunlarda bir kulenin ya da an kulesinin sevimsiz Rokoko grn yoktu. Bo-tur ktlelerine ramen binalarda bir hafiflik, yukarya doru bir ykseli vard ve bu ifadenin nasl verilebilmi olacan insann bir trl akl kesmiyordu. Ayn ifade dier binalarda da dikkati ekiyordu. Rhodia slbu asrlar boyu sren

gelime sonucunda yalanc pencereler gibi suni teferruattan kurtulmutu. Halbuki Samanyolu'nda bunlar ok beenilen eylerdi. Havalandrma ve aydnlatlmas tamamen suni olan bu binalarda, hibir yarar olmayan, stelik dekoratif bir gzellik verdikleri de pheli olan detaylardan eser yoklu. Mimari gz gkyzne doru eken mcerret bir ifade kazanmt. Tyrannh komutan haber verdi: - Sizi imdi kabul edecekler. Sonra odadan karak onu yalnz brakt. ok gemeden iri yapl bir adam ieri girdi ve topuklarn arparak onu selamlad. Biron bir anda burada gerek iktidar elde bulunduranlarn, sade ve kat ifadeli bir gri60 mavi niforma ile yetindiklerini fark etti. Bunun yannda Rancher'in sarayndaki formaliteleri ve ihtiam dnd ve bunca beyhude ey karsnda dudaklarn srd. Rhodia'l muhafz: - Biron Malaine? dedi ve kendisini takip etmesini iaret etti. * * * Prl prl bir nonoray onlar bekliyordu. Diyamanyetik bir kuvvetle, krmzms metalden bir tele aslyd. Biron daha nce byle bir ey grmemiti. Bir an durup seyretti. Ancak, be, alt kii alacak byklkteki ara; bir kirpik telinin ucundaki gzya damlas gibiydi. Hafif rzgrn etkisiyle sallanyordu. Gm gibi prldayan yznde Rhodia gneinin nlar yansmaktayd. Tek ray, incecik bir kablodan ibaretti; ve araca ancak dokunuyor gibiydi. Hatt hzlca bir rzgr arac bir kar kadar kablodan uzaklatrd bile; Biron, uup gidecek sand onu. Ancak grlmeyen manyetik alan arac yine yerine getirdi. Muhafz sabrszlkla: - Ltfen, dedi ve Biron iki basamak karak araca girdi. Muhafz da binince merdiven kendiliinden topland ve aracn parlak d ksmna yaparak grnmez oldu. Biron ieri girince, aracn tamamen saydam olduunu hayranlkla grd. Kristal bir kabarck iindeydi. Muhafz bir dmeye dokundu; ara, atmosferi hafif bir slk alarak yarmaya balad. Bir an iinde sarayn ve evresindeki binalarn manzaras gzlerinin nne serilmiti. ahane bir manzarayd bu. Sanki btn bu binalar yukardan seyredilmek iin yaplm gibiydi. Birden hafife ileri atldn hisseder gibi oldu ve ara durdu. Yol sadece iki dakika srmt. * * 61 Ak bir kapnn nne gelmilerdi. Biron girdi ve kap arkasndan kapand. Kk, beyaz ve plak bir odada yalnzd. u anda hareketlerinde serbest brakld grlyor, ama Biron bu konuda fazlaca hayale kaplmyordu. Dnyadaki o lanet geceden sonra hibir hareketinde bamsz olamamt. Kendisini, bakalarnn diledii kareye koyduu bir satran ta gibi hissediyordu. Jonti onu gemiye, Tyrannl komiser de buraya koymutu. Ve her yer deitirite byk bir mitsizlie kaplyordu Biron. Tyrannllar'n anlatt masal yutmadklar akt. Yaplmas gereken en basit tahkikat bile yapmam, mesel yeryzndeki ilgiliden, retina yapsn sormamlard. Bunlar bir ihmalin sonucu olamazd. Jonti'nin bu konudaki durum deerlendirmesini dnd. Belki bir dereceye kadar hl geerli olabilirdi. Tyrann-llar yeni bir kahraman yaratmamak iin onu ldrmekte tereddt edeceklerdi belki. Ama Hinrik onlarn adamyd ve idam emrini o verebilirdi. O zaman bu bir i meseleden ibaret olur ve Tyrannhlar da dudak bkerek olaya seyirci kalabilirlerdi. Biron yumruklarn skt. ri yapl ve kuvvetliydi, ama silahszd. phesiz imdi gelecek olanlar da bunu biliyorlard. Farknda olmadan srtn duvara dayad.

Soldaki kap ald ve bir adam girdi ieri. niformal ve silahlyd, arkasnda bir gen kz vard. Bu, Biron'u biraz rahatlatt. Baka artlarda olsa gen kz biraz seyretmek isterdi, nk deerdi buna. Ama imdi, gzn muhafzn atomizrnden ayramyordu. ki adm kala durdular. Gen kz muhafza: - nce ben konumak istiyorum onunla temen, dedi. Sonra glmseyen bir ifadeyle Biron'a dnerek sordu: - Buraya, yneticiye kar tasarlanan bir komployu mu haber vermeye geldiniz? Biron armt: 62 - Bana, dorudan doruya ynetici ile greceimi sylemilerdi, dedi. - Bu mmkn deil. Ne syleyecekseniz bana syleyin. Eer syleyecekleriniz yararlysa ve akla uygunsa o zaman ynetici tarafndan kabul edilirsiniz. - Size kim olduunuzu sorabilir miyim? Ynetici adna konuma yetkisine sahip olduunuzu nereden bileyim? Gen kz iini ekerek cevap verdi: - Ben onun kzaym. Ltfen sorularma cevap verin. Sistemin dndan m geliyorsunuz? - Dnyadan geliyorum, dedi Biron ve ilve etti: Altes. .. Bu sz onun houna gitmi gibiydi. - Tam tamna nerede dnya? - Siris blgesinde kk bir gezegendir Altes. - Sizin adnz? - Biron Malaine, Altes! - Demek dnyadan geliyorsunuz... Bir uzay gemisini ynetebilir misiniz? Biron glmsedi. Uzayda seyahat etme biliminin, Tyrannllar'n kontrolnde olan dnyalarda yasak olduunu ok iyi biliyordu. - Evet Altes. Eer isterlerse bunu isbat da edebilirdi. nk dnyada, bu yasak bir ey deildi ve drt yl iinde bunu ok iyi renmiti. - Peki ya bu komplo hikyesi? Biron birden kararn verdi. Eer muhafzla konuuyor olsa buna cesaret edemezdi. Ama karsndaki bir gen kzd, eer doru sylyorsa, eer gerekten yneticinin kzysa, onu kendi lehine olarak etkileyebilirdi. - Komplo olmayacak Altes, dedi. Gen kz bir an hayretle sarsldktan sonra kendini toplad: 63 - Bunu bize emanet ediyorum temen, dedi ve gerei renmeye gayret etmenizi istiyorum. Biron bir adm attysa da muhafzn atomizr onu yelinde tutmaya yetti. Biron kzn arkasndan sesleniyordu: - Rica ederim Altes! Bekleyin! Durun! Beni dinleyin! Bu benim yneticiyi grmek iin son ansmd, anlyor musunuz? Gen kz gzden kayboluncaya kadar sesini ykselterek konumaya devam etti. En sonunda: - Hi olmazsa ekselansa benim Biron Far ili olduumu ve iltica hakk talep ettiimi syleyin, diye s>esendi. ok kk bir mitti bu. Eski feodal adetler Tyrannl-lar'n gelmesinden nce de kuvvetini kaybetmi bulunuyordu. Ama elden gelen baka bir ey yoktu. Biron'un son szleri zeine gen kz dnd ve hayretle kalarn kaldrd: - Ne o? Birdenbire aristokrat m oldunuz? Daha bir saniye nce soyadnz Malaine deil miydi? Biron, anszn nc bir ses duydu: - Evet, yle... Ama kinci isim gerek deildi. Siz Biron FarrTsiniz hi phesiz gen adam. ok benziyorsunuz. Kapnn aralnda ufak yapl, gler yzl bir adam duruyordu. Gzleri parldyor,

elenceli br ifadeyle Biro Farril'e bakyordu. Bir sre sonra: - Haydi Artemisia, dedi, sen de farketmeliydin bunu! Artemisia sesin duyulduu tarafa doru yrd, sonra tatl bir sesle: - Gill Anca, dedi, ne aryorsun burada? - Kendi iimle urayorum Artemisia... Unutma ki bir cinayet... olursa, ben vris olacam. (Burada Gillbret oth Hinriad ok teatral bir ekilde gz krpt.) Temene bizi yalnz brakmasn syleyebilirsin. Hibir tehlike yok diyorum sana. 64 Artemisia onun dediklerine aldrmadan itham edici bir sesle konutu: - Yine konumalar dinlediniz! - Elbette! Onlar dinlemek o kadar elenceli oluyor ki! Herhalde beni bu kk elenceden mahrum etmek istemezsin. - Eer yakalanrsan o kadar elenceli olmaz sonu. - Tehlike oyunun bir parasdr ekerim; hatt en nemli paras. Tyrannllar sarayn btn konumalarn dinliyorlar. Onlann haberi olmadan hibir ey yapamyoruz... Ben de onlara kar ayn silah kullandm. Hepsi bu. Beni takdim etmen lzm, biliyor musun? - Asla lazm deil. Bu i seni ilgilendirmez. - Bu durumda eer msaade edersen Artemisia (Arte-misiann nnden geerek, esrarengiz bir glmseyile Bi-ron'a doru yrd) sana Biron Farrill'i takdim ederim. Biron, gzn atomizrden ayramad iin gelenle fazla ilgilenememiti, bu szler zerine sadece: - Ben size sylemitim, diyebildi. - Ama eski Wdemos Rancher'inin olu olduunuzu sylemediniz. - Tam syleyecektim ki, iler karverdi. Her neyse, imdi her eyi biliyorsunuz. Pekl anlyorsunuz ki Tyrann-llardan kamak zorundaydm ve gerek adm kullanamazdm. Bir an bekledi. Eer kendisini hemen tutuklatmazlarsa, kk bir ans var demekti. Artemisia: - Anlyorum, dedi, bu, dorudan doruya yneticiyi ilgilendiren bir konu. Komplo olmadna eminsiniz deil mi? - Elbette eminim Altes. - Mkemmel. Gill Amca, ltfen Bay Farrill'le beraber kalr msn? Temen siz benimle gelin. Biron bacaklarnn titrediini hissediyordu. u anda F : 5 65 oturmay ok isterdi ama Gillbret ona otur dememi, alayc baklarn da zerinden ayrmamt. - Demek Rancher'in olusun ha, ok elenceli dorusu. Biron bir seksenlik boyuyla ona tepeden bakarak: - Bu soydan gelen bir ey, dedi. Baka bir emriniz var m? Gilbret bu szlere hi de aldrmad. Aksine yzne rahat bir glmseme yayld: - Merakm yenebilirsin pekl. Sen gerekten snma hakk istemeye mi geldin buraya? - Bu konuyu yneticiyle konumak isterim. - Haydi gen adam, makul ol. Onunla fazlaca bir i yapamayacanz yaknda anlayacaksn. Niin seni karlamaya kz geldi dersin? yi dnrse, insan, bunun elenceli bir ey olduunu abuk anlar. - Siz de her eyi elenceli buluyorsunuz. - Neden olmasn? Her eyden nce hayatta olmak elenceli bir ey. Ben her eyi elenceli bulurum. Kinat dn bir defa. Eer onu elenceli bulmuyorsan, boazn kes daha iyi. Zira elenceli olmaktan baka bir ey yok kinatta. Oh, affedersin daha kendimi takdim etmedim. Ben yneticinin kuzeniyim.

- Tebrik ederim, dedi Biron souk bir sesle. Gillbert omuz silkti: - Hakkn var, hi de etkileyici bir durum deil benimki. Bir cinayet olmadktan sonra da bu durumun deiecei yok. - Yeter ki byle bir durumu siz hazrlam olmayn! - akadan anlyorsun dostum! Hi kimsenin beni ciddiye almad gereine alman lzm. Bu szler benim matrak tarafmn tezahrnden ibaret. Gnmzdeki yneticilik ka para eder dersin, ha? Sanyor musun ki Hin-rik eskiden beri byleydi? Geri hibir zaman deha sahibi bir insan deildi ama, imdi hepten ktleti, yldan yla 66 ekilmez hale geliyor. Ha, unutuyordum. Onu tanmyorsun daha! Ama merak etme, ok gemeden tanrsn. te, ayak seslerini duyuyorum. Konuurken Transnebler krallklardan en bynn hkmdar olduunu unutmayn, Hinrik, uzun bir tecrbenin verdii rahatlkla makamnn gereklerini yerine getirmeyi biliyordu. Biron'un son derece mbalaal bir ekilde eilerek verdii selama, kibarca cvap verdi sonra pek yumuak saylmayan bir sesle sordu: - Benimle konumak istiyormusun? Konunun ne olduunu renebilir miyim? - Ekselans, ben buraya babamn itibarn kurtarmaya geldim. Haksz yere idam edildiini biliyorsunuz. Hinrik baklarn kard. - Babanz biraz tanrdm. Bir, ya da iki defa Rhodia'-ya geldi. Bir an durduktan sonra daha deiik bir sesle devam etti: - Ona ok benziyorsunuz, evet, ok. Biliyorsunuz ki o muhakeme edildi. Hi deilse ben yle tahmin ediyorum. Kanuna gre. Dorusunu istersen iin ayrntlarn biliyor deilim. - Evet ekselans. Ben bu ayrntlar renmek istiyordum. Babamn hain olmadna kesin olarak eminim ve... Hinrik alelacele onun szn kesti: - Sizin babanz savunma fikrinde olduunuzu anlyorum. Ama devlet meselelerinden bahsetmek ok g hale gelmi bulunuyor. Hatt kanunsuz saplyor. Siz niin Aratap'a gitmiyorsunuz? - Onu tanmyorum ekselans. - Aratap' m, o komiser! Tyrann komiseri! - Ha, evet, onu grdm. Beni o buraya gnderdi. Tabii benim bir Tyrannlya bunlar syleyemeyeceimi takdir edersiniz deil mi? Hinrik'in yz hatlar birden kaslmt. Dudaklarnn 67 titremesini rtmek istiyormu gibi bir elini azna gtrd. - Aratap m gnderdi sizi buraya? - Ben ona demitim ki... - Ona sylediiniz eyi burada tekrarlamayn. Ben biliyorum. Sizin iin hibir ey yapamam Rancher... ey Bay Farrill... Bu benim yetkim dahilinde deil. cra konseyi... Arta, eteimi ekip durma. kide bir dikkatimi datrsan kendimi nasl toplayp da konuabilirim? Ne diyordum, konseye sormak lazm. Gillbret! Bay Farrill ile gerei gibi megul olunmasn salayabilir misin? Ne yapabileceimizi dneceim. Evet, konseye sormak lzm. Bu bir gerek. Her eyin usulne gre yaplmas lzm anlyorsunuz ya. Kanun erevesinde... Bu ok nemlidir. ok nemli. Ar ar, bir yandan sylenerek kt. Artemisia onun uzaklamasn bekledikten sonra kendisine bakmasn salamak iin Biron'un koluna dokundu. - Bir ey soracam. Sizin bir uzay gemisini kullanabileceiniz gerekten doru mu? Biron glmseyerek: - Evet. Kesinlikle doru. Artemisia da bir anlk tereddtten sonra ona glmsedi. Sonra: - Gilbret, sonra sizinle konuacam. Ama sonra, dedi ve hzl admlarla uzaklat. Gilbret ona sesleninceye kadar gzlerini gen kzdan ayramad: - Herhalde susam, ya da ackmsnzdr, diyordu Gillbret. Bir banyo da fena gelmez

herhalde size? Hayaln kk gerekleri daima yerine getirilmelidir, deil mi? - Teekkr ederim, ok iyi olur. Biron, iinde bulunduu gerilimden hemen tamamen kurtulmutu. Rahat ve hatt mutlu hissediyordu kendini. Artemisia gzel bir kzd, hatt ok gzeldi... * * * 68 Hinrik ise hi rahat deildi. zel dairesine ekilmiti. Zihninde bir dnceler kasrgas vard sanki. Btn gayretlerine ramen daima ayn sonuca varyordu. Bu bir tuzakt. Mademki Aratap gndermiti, o halde bu bir tuzakt! akaklarnn zonklamasn nlemek iin ban avularnn iine gmd. Evet ne yapacan biliyordu. Ne yapmas gerektiini biliyordu! 69 Yedinci Blm NSANLARIN yaayabildii btn gezegenlerde gece, ufak tefek farklarla hemen daima ayn zamanda olur. Ne var ki, dnme sresine gre on be il elli iki saatlik fark bulunan gezegenler de vardr. Bu sre, yolcularn yorucu bir adaptasyona uramalarna yol aar. Birok gezegende de bu adaptasyon, uyuma ve uyank kalma sresini ayarlayarak yaplr. Zaten atmosferlerin evrensel kullan tarz ve suni klar bu meseleyi ikinci plana itmektedir. Yeter ki tarm sz konusu olmasn. Ancak uygulanan ekil ne olursa olsun, her tarafta gecenin bastrmas, kkleri insanlk tarihinin balarna kadar uzanan byk bir psikolojik huzursuzluk yaratr. Gece daima bir gvensizlik ve korku zamandr ve cesaret gnele birlikte batp gitmitir. Merkez Saray'n iinde gecenin bastrdn gsteren hibir belirti yoktu; ama Biron, bunu insan beyninin labirentlerinde yerlemi bir igdyle hissetti. u anda darda sadece ie yaramaz yldzlarn klarnn gkyzn aydnlattn biliyordu. stelik yln baz mevsimlerinde "uzaydaki bu muazzam delik" (ki, At Bas nebulasndan fcaka bir ey deildi), gkyznn de yarsn kaplard. Skkn hissediyordu kendini. Artemisia'y bir daha grmemiti ve bunun eksikliini hissediyordu. Yemekte belki grrm diye mitlenmiti ama, yemeini odasna getirmilerdi, bu sre iinde kapsnn nnde de iki nbeti beklemiti. Gilbret bile ondan ayrlm besbelli bir Hindi-rade'a yakacak ekilde kendi bana yemeyi tercih etmiti. Bir sre sonra Gilbret gelip de ona: "Yemekte Artemisia ile senden bahsettik," dedii zaman, Biron belirgin bir ekilde sevindi, yz aydnland. Onun bu hali Arta'nn 70 amcasn elendirdi ve bunu ona sylemekten de geri durmad. Sonra: - Her eyden nce laboratuvarmu gstermeliyim. Bir el iaretiyle muhafzlar gnderdi. Biron laf olsun diye: - Ne eit bir laboratuvar bu, diye sordu. Gilbret de ortadan bir cevap verdi: - Aletler yapyorum. #* Girdii yerin, grnte laboratuvara benzeyen bir yan yoktu. Daha ok bir ktphaneye benziyordu, bir kede gzel bir yaz masas vard. Biron yle bir etrafa bakarak: - Aletleri burada m yapyorsunuz? diye sordu. Ne cins alet bunlar? - Efendim bunlar gelitirilmi dinleme aletleri. Bylece Tyrannhlar'n en gizli konumalarn bile rahata dinliyorum. yle bir alet ki bu, kar taraf kesinlikle dinlendiinin farkna varmyor. Sizin burada olduunuzu Aratap'n mesajn dinleyerek rendim. ok elenceli baka bir aletim daha var. Ad "vizisonor". Mzii sever misiniz? - Bu, mziin cinsine bal. - Gzel. Ben bir alet icad ettim. Doruyu sylemek gerekirse kendiliinden mzik yapt sylenebilir. Kitap raflarndan birine dokundu. Kitaplar bir anda kayboldu. Rafta bir cihaz

duruyordu. Gilbret devam etti: - Dorusu saklamak iin pek iyi bir yer deil ama, kimse beni ciddiye almad iin; buralar kurcalamak lzumunu duymuyorlar. Elenceli deil mi? Pardon, hibir eyin sizi elendirmediini unutuyordum. Bahis konusu cihaz kaba grnl bir kutudan ibaretti. Evde imal edilen baz eyada dikkati eken zarafet noksanl dikkati ekiyordu. Kutunun bir yz prltl d71 melerle doluydu. Gillbret cihaz alarak dmeli taraf yukar gelecek ekilde masaya koydu: - Evet, gzel olmasna gzel deil, biliyorum, ama bunun pek nemi yok. Iklar sndrn imdi. Hayr hayr dme falan yok. Sadece klarn snmesini arzu edin. Kuvvetle isteyin klarn snmesini, karanlkta kalmay isteyin. Ve klar bir anda solgunlat. Sadece tavandan yaylan ok hafif bir lt kald ortada. Gillbret misafirinin aknln grnce ok elendi: -- Bu benim vizisonorumun basit numaralarndan biridir, dedi. u anda sizin zihninize ayarlanmtr tpk ahsa ait kapsller gibi. Ne demek istediimi anlyor musunuz? - Ak konumak gerekirse hayr. - Bakn imdi, aslnda matematik bakmdan kolay bir ey bu. Beyninizdeki hcrelerin elektrik alanlar, bu ci-hazdakine benzeyen bir alan meydana getiriyor. Aslnda bildiim kadaryla, gerekli devreleri bu boyda bir kutuda zaptetmeyi bugne kadar kimse baaramad. Normal olarak be katl bir bina yksekliinde dev bir jeneratre ihtiya var bu i iin. Sonra bu, iki ynl alyor. Ben ayn zamanda bu cihazn yayd bir elektrik alann gz ya da kulaklarnzn yardm olmadan sizin beyninize aktarabilirim. Bakn! Aslnda bakacak bir ey yoktu nceleri. Sonra, gzlerinin kesindeki bir ey Biron'u etkilemeye balad. Ksa bir sre sonra bu ey gzlerinin nnde dalgalanan hafif, mavi-meneke bir balon haline geldi. Kendisi kprdad zaman ayn yerde asl duruyor, gzlerini kapad zaman da kaybolmuyordu. te yandan bu eyin mzikal bir tonalitesi de vard. Hayr, aslnda bu tonalite onun ayrlmaz bir parasyd, yle ki sesi ve hayali birbirinden ayrmak mmkn deildi. Balon gittike geniliyor, gittike daha fazla bir yer kaplyordu ve Biron, bu hayalin dorudan doruya beyninin 72 iinde olduunu, -byk bir huzursuzlukla- hissetti. Bu tam tamna bir renk deil, daha ok renklendirilmi bir sesti; ama akustik titreimleri olmayan bir ses. Ayn zamanda ok yaygn ve tarif edilemez ekilde dokunulabilen bir eydi bu. Sonra, gkkua gibi renkler alarak dnmeye balad; mzikal ton bolukta ykseldi, ipek bir perde gibi bann stnde yayld. Ardndan perde yrtld ve renk damlalar zerine dmeye balad. Dedikleri yerler bir an yanyor, ama yanma acs bir iz brakmyordu. Ardndan yamurla slanm yeil-pembe baloncuklarn tatl bir iniltiyle ykseldiini grd. Biron bunlarn tamamen kendini kapladn grerek rpnmaya balad. O zaman ellerini gremediini hatt kmldadklarn bile hissedemediini fark etti. Etrafta, zihnini dolduran kk yeil-pembe baloncuklardan baka bir ey yoktu imdi. Nihayet iinden gelen bir sesle haykrd ve her ey bir anda bitti. Iklar yand. Gillbret'i karsnda, aknlna glerken buldu. Mthi bir ba dnmesi hissediyordu; titreyen elleriyle terleyip buz gibi olan alnn sildi ve yere oturdu. Bir iskemleye kadar yryecek takati bile kalmamt. Titremeden konumaya alarak: - Ne oldu? Diye sordu. - Ben bilemem, dedi, Gilbert, ben dardaydm. Siz anlamalsnz ne olduunu? nk daha nce byle bir eyle karlamad iin beyninizde bunu kyaslayacak bir ey yoktu bu bakmdan da bu olayn yorumunu yapamad. imdiye kadar elde ettii tecrbelerin altnda bu yeni duruma yaklamaya alt: Yani grme, iitme ve dokunma yollaryla. Bu arada bir ey soracam, burnuna da bir koku geldi mi? Bana

bazan oluyor. Deneyi bir kpek zerinde yapsam herhalde koku hakim unsur olur. Bunu bir gn hayvanlar zerinde de denemeyi dnyorum. Bir an durduktan sonra devam etti: - Bunun dnda insan duymazlktan gelirse, mcade73 le etmeye kalkmazsa kendiliinden kaybolur. Bu etkileri bakasnn zerinde denemek istediim zaman ben yle yapyorum. Zor bir ey deil. Elini cihazn zerinde grlen damarlara koyarak: - Aslnda bu konu ciddi olarak ele alnrsa bir benzeri daha yaratlmam senfoniler bestelenebileceim tahmin ediyorum. Bylece seslerin ve imajlarn ayr ayr asla ifade edemeyecei eyleri yaratmak mmkn olabilir. Ama benim gcm buna yetecek mi bilemiyorum. - zin verirseniz size bir ey sormak istiyorum. - Elbette buyurun. - Kabiliyetinizi, zahmetinizi gerekten karlayabilecek eylere harcasanz... - Yani byle deersiz eylerle bouna vakit harcama demek istiyorsun. Bilemiyorum. Belki de sandn kadar deersiz eyler deildir bunlar. Sonra bu yaptklarm kanuna aykr biliyorsunuz. - Hangisi kanuna aykr? - Vizisonor. Hele casusluk tekniklerim tamamen. Tyrannllar bilse hi tereddtsz beni lme mahkm eder. - aka ediyorsunuz. - Kesinlikle hayr Sizin bir Ranch'te yetitiiniz rahata anlalyor. Birden ban bir yana edi; gzlerini, minik ukurlar kalncaya kadar sk skya kapatt ve sordu: - Tyrannllar'a kar msnz? Korkmadan cevap verin. Ben kar olduumu aka sylyorum. Babann da yle olduunu sonra kesinlikle syleyebilirim. Biron sakin bir sesle, - Ben de karym, dedi. - Neden? - Onlar yabanc. Nephelos'un ve Rhodia'nn kanunlarm ne hakla yapyorlar? - Bunu hep dndn m? Biron cevap vermedi. 74 Gillbret biraz kmseyen bir tavrla devam etti: - Baka bir deyile, sen ancak babann idamndan sonra onlarn burada ne aradklarn dndn. Halbuki bu, onlarn tartlmaz bir hakkyd. Meseleyi sakin olarak dn. nan bana btn kalbimle senin yanndaym. Ama dn bir defa, baban Rancher idi. Onun yannda alan hayvan yetitiricilerinin haklar nedir? lerinden biri, kendisi iin ya da gizlice satmak iin bir hayvan alsa ne olur? Hrszlk suundan muhakeme edilir ve hapsedilir deil mi? Peki ayn adam babann ahsna kar bir ayaklanma dzenlerse ne olur? Hi phesiz idam edilir. Peki baban ne hakla, tpk kendisine benzeyen baka adamlar hakknda kanun yapyor ve bunu uyguluyordu yleyse. Aslnda baban da onlarn Tyranril'sy&. Bir an durduktan sonra devam etti: - Senin gznde -benimkinde de yle-, baban bir vatanperverdi ama Tyrannllar'm gznde de bir haindi. Dolaysyla onu ortadan kaldrdlar. Nefsi mdafaann basit bir ekli. Hayr. Tarihini yeniden oku gen adam. Hinriade'-larn da kan dkt dnemler olmutur. Btn devletler ldrr. Onlarn tabiatndadr bu. Yine biraz durakladktan sonra unlar syledi: - Tyrannllar'dan nefret etmek istiyorsan daha iyi bir gereke bul. Ve sadece basit bir hkmet deiikliinin bize hrriyetimizi kazandracan sanma. Biron yumruunu avucuna vurarak cevap verdi: - Btn bu felsefe ok gz alc ve hadiseleri genel adan seyreden bir kimseyi ikna etmeye yeter. Ama eer kendi babanz ldrlm olsayd ne yapardnz? - Bu sorun, ancak cahilliini ortaya koyuyor delikanl. Hinrik'ten nce benim babam

yneticiydi ve ldrld. Hayr, kaba kuvvetle deil, kurnazlkla, inceden inceye... Onun iradesini krdlar; imdi de ayn eyi Hinrik'e yapyorlar. Babamn lmnde, ynetici olarak beni istemediler. Onlarn kanaatine gre fazlaca fanteziye dkndm. 75 Hinrik iri yapl, yakkl, gzel ve yumuak balyd. Ama henz istedikleri hale gelmedi, nk onu itip kakmaktan vazgemediler. Onu yle bir kukla haline getirmek istiyorlar ki, kendi izinleri olmadan kasmamasn bile. Grdn, kendisini. Gnden gne dengesini kaybediyor. Srekli bir korku iinde ve bu korku tam anlamyla patolojik bir hal almaya balad. Ama ben Nebula'y Tyrannllar'dan kurtarmak istiyorsam, sebep bu da deil. - yle mi? Yani tamamen yeni bir gerekeniz mi var? - Tam aksine, tamamen eski bir gereke. Tyrannllar, rkn evrimine katlan yirmi milyar insann hakkn yok ettiler. Sen okudun; ekonomik devre nedir bilirsin. Yeni bir gezegen kolonize edildii zaman, oraya gidenlerin ilk dncesi beslenmektir. Bu bakmdan nce tarma dnk bir toplum ortaya kar. Sonra sra topra kazmaya gelir. Ama mineraller bulmaktr. Ardndan tarm rnleri fazlasn ihracn dnr onun yerine makineler ve lks eya satn alrlar. Bu ikinci dnemdir. Nfus arttka ve yabanc yatrmlar oaldka endstriyel bir toplum ortaya kar. Bu da nc dnemdir. Sonunda bu toplum tamamen mekanik bir hale gelir; besin maddelerini ithal, makine ve benzeri eyleri ihra eder ve gittike az gelimi dnyalara doru ynelir, bu da drdnc dnemdir. "Bu dnemde bulunan dnyalarn nfusu iyice artmtr, askerlik bakmndan ok kuvvetlidirler -nk sava makinelerle yaplr. Ve evrelerinde tarmla uraan dnyalar vardr ve bu dnyalar onlara tabidir. - Peki bize ne oldu? Biz nc dnemdeydik. Tam anlamyla genilemekte olan bir endstrimiz vard. Ya imdi? Bymemiz birdenbire durdu. Hatt geriledik bile. Tyrannllar endstriyel kapasitemize tam anlamyla hakim oldular. Bu, onlar iin ksa sreli bir yatrmdr, nk biz gnden gne fakirleiyoruz, onlar da bu arada stn kayman alyorlar. "imdi onlar bizim, silah yapabilecek duruma gelme76 mizden korkuyorlar. Bu da bilimsel aratrmalarmz nleme ve endstriyel gelimemizi frenlemek iin onlarn en byk gerekesi. Sonunda insanlar da, zaten bir eylerinin eksik olduunu unutuyorlar. Bunun en byk isbat vizi-sonor icad etmenin cezasnn lm olduunu sylediim zaman gsterdiin tepkidir. "Gnn birinde Tyrannllar' kovacamz muhakkak. Bu kanlmaz bir eydir ve gereklidir. Hi kimse sonsuza kadar iktidarda kalamaz. Onlar kan ba olan yaknlaryla evlenmeleri sonucu tembelletiler, rahatlarna dkn oldular. stelik geleneklerini unuttular. ok gemeden kokuma balayacak. Evet btn bunlar olacak ama, aradan yzyllar geebilir. Tarihin acelesi yoktur. Ama bu yzyllarn sonunda bizler de endstriyel ve bilimsel gemii olmayan bir tarm dnyalar haline geleceiz. Bu arada bamsz olan komularmz kuvvetlenecek, bylece krallklar sonsuza kadar yar kolonize blgeler olarak kalacaklar. lerlemelere ayak uyduramayacak ve bakalarnn gelimesine sadece seyirci kalacaklar. - Btn bu syledikleriniz bana pek yeni gibi gelmiyor. - Elbette gelmez. nk sen dnyada eitim grdn. Sosyal evrimde bu gezegenin ok nemli bir yeri vardr. - yle mi? - Yapma bunu! Yldzlararas seyahatlerin balamasndan sonra, btn Samanyolu srekli bir genileme halinde. Bizim toplumumuz da srekli evrim geiriyor. Ama henz olgunlamad ve amacna ulaamad. uras tartlmaz bir gerektir ki, insanolu bugne kadar bir tek defa gerek olgunlua ulaabildi: Dnya'da ve atom faciasndan hemen nceki dnemde. Orada her trl coraf genilemesi imknndan mahrum bir toplum vard. An nfus fazlal tabii kaynaklarn azalmas falan gibi bir

ok nemli problemlerle kar karyaydlar. Bunlar Samanyo-lu'nun baka taraflarnda bilinmeyen problemlerdi. 77 "Bu bakmdan dnyablar, bugn bizim, maalesef ok yabancs olduumuz sosyal bilimlere youn bir ekilde eilmilerdi. Bu, bana elenceli bir ayrnty hatrlatt. Hinrik genken Primitivizme dknd. Dnya meseleleri zerine ok zengin bir ktphanesi vard. Diyebilirim ki, bu konuda Samanyolu'nun en byk ktphanesiydi. Ne var ki ynetici olunca bu ktphaneyi de dierleriyle birlikte kaldrp att. Ama bir bakma bunlara ben vris oldum. Yok olmaktan kurtulanlarn pek azn tekil eden bu edebiyat, beni kendisine k etti. Bizim da dnk dnyamzn tam aksine bu eserlerde ie dnk bir eyler var. ok elenceli bir ey bu. - Beni rahatlattnz, dedi Biron. Epeydir ylesine ciddi eylerden bahsediyorsunuz ki, espri ruhunuzu kaybettiniz sandm. Gillbret omuz silkti: - Ben dilediim zaman kendimi buluyorum ve bu harikulade birey. Aylardan beri ilk defa rol yapmadan konutum. Bunun ne demek olduunu bilemezsin. Yirmi drt saatin yirmi drdnde de kiiliinizi blebilmek, zor i. Bakalaryla olduunuz zaman da yalnzken de. nk kendi kendinize ihanet etmeniz ihtimali vardr her zaman. Her zaman matrak, daima elenceli ve kimsenin ciddiye almad bir insan olmak, ite benim prensibim bu. ylesine gln olacaksnz ki herkes bir hi olduunuza inanacak. Bunun da tek amac hayatnz korumak... Gerekten yaanmaya deer olup olmad pheli olan hayatnz.. Gzlerini Biron'un gzlerinin iine dikti ve kesin bir sesle konutu: - Sen bir uzay gemisini kullanmay biliyorsun, bense bilmiyorum. Ne tuhaf deil mi? Sen benim bilim alanndaki kapasitemden bahsediyorsun, bense tek kiilik bir elence uan bile kullanmaktan cizim. Ama sen bir uzay gemisini kullanabilecek kapasitedesin. Bu o demektir ki Rhodia'y terk etmen lzm. 78 Gillbret'in rica eden tavrna ramen Biron sordu: - Niin Gillbret bu soruya net ve kesin bir cevap verdi: - Sana Artemisia ile konutuumu syledim. yle kararlatrdk. Buradan knca doruca onun dairesine gideceksin. O seni bekliyor. Kaybolmaman iin sana sarayn bir plann izdim. ncecik metal bir yapra eline tututurarak devam etti: - Yolda seni durdurmak isteyen olursa ynetici tarafndan arldn sylersin. Ancak bunu kendinden emin olarak sylemelisin. Byle yaparsan ses karmazlar. - Bir dakika, diye bard Biron. Her ey yeniden balyordu! Jonti'nin yznden Rho-dia'ya gelmi ve Tyrannllar'n eline dmt. Bu sonuncular kendisini zorla saraya gndermilerdi; yle ki kendi bana gitmesine bile izin vermeden... Savunmasz olarak acayip insanlarla kar karya kalmt. Bu byle devam edemezdi! Bundan byle kararlar kendi verecekti. mknlar ne derece kstl olursa olsun, bu, byle olmalyd! Bundan byle bakasnn isteiyle hareket etmeyecekti. Asla! - Buraya gnlm verdiim nemli bir i iin geldim, ve buradan gitmeyeceim, diye cevap verdi. - Ne? Aptal msn sen? Burada hibir i baaramayacan pekl biliyorsun. Gnein douundan nce hareket etmezsen bu saraydan bir daha canl olarak kamayacan bilmiyor musun? Hinrik, Tyrannllar' aracak, onlar da seni hapse atacaklar. u ana kadar gecikmesi de kararsz oluundan, karar vermekte glk ektiinden-dir. O benim kuzenim, iyi tanrm kendisini. - Bunu kabul ediyorum diyelim; ne diye bu mesele sizi bu kadar ilgilendiriyor? Benim iin neden bu derece zahmete giriyorsunuz? Hayr, artk bakasnn dediini yapmayacakt. pleri 79

bakalarnn elinde bulunan bir kukla olmaktan nefret ediyordu. Bu arada Gillbret kalkp karsna dikilmiti: - Ben kendi ahsi menfaatim iin konuuyorum. Beni de birlikte gtrmeni istiyorum. Burada yaadm hayata dayanamyorum artk. Artemisia ya da ben pilotluk etmeyi bilseydik oktan kaardk buradan. Her eyden nce hayatmz sz konusu. Biron, verdii kararda bir zayflama hissediyordu: - Yneticinin kz m? Onun bu ilerle ne ilgisi var? - Bana yle geliyor ki, mzn iinde en mitsiz olan o. Kadnlarn bizim bilmediimiz duygular vardr. Gzel, cazibeli, sevimli bir ynetici kznn gelecei ne olabilir? Sylesem aarsn. Daha nce karsn gmm olan Tyrannl bir ihtiyar memur, yal kemiklerini gen bir bakirenin kollarnda tekrar canlandrmak istiyor. - Ynetici byle bir eye asla izin vermez. - Ynetici her eye izin verir. Zaten ondan izin isteyen kimse de yok. Biron Artemisia'yi gzlerinin nne getirdi. Omuzlarna dklen dzenli salarn hatrlad. Saydam ve ince bir cildi, siyah gzleri ve krmz dudaklar vard. Yapl, gen, gler yzl! Samanyolu'nda bu zelliklere sahip belki bir milyon gen kz vard. Bunlar onu etkilememeliydi. Gln bir eydi bu! Ama yine de sordu: - Harekete hazr bir geminiz var m? Gillbret'in dudaklarnda bir glmseme belirdi. Ama konumak iin azn amaya vakit kalmadan hzl hzl kapya vuruldu. Bir an sonra kap daha hzl alnd ve Gillbret: - Git, a, dedi. Biron kapy aar amaz niformal iki kii ieri girdi; birincisi Gillbret'i asker bir katlkla selamladktan sonra Biron'a dnd: 80 - Biron Farrill, Tyrann komiseri ve Rhodia yneticisi adna seni tutukluyor um. - Suum nedir? - Vatana ihanet! Gillbret'in yzn bir anda tarifsiz bir keder kaplad. Dilerinin arasndan homurdanarak yzn evirdi: - Henrik ilk defa abuk karar verdi. Tahmin ettiimden daha abuk. Elenceli! Sonra yine gler yzl, ilgisiz Gillbret tavrn taknd. Byle sevimsiz bir olaya ahit olmaktan holanmam gibi bir ifade kaplamt yzn. Birinci muhafz: - Ltfen beni takip eder misiniz? derken, dieri de Nron krbacn eline alyordu. F: 6 81 Sekizinci Blm BRON boaznn skldn hissetti. Teketek bu muhafzlardan birini hatt ikisini birden haklayabilirdi. Ama ellerinde krbalar vard, ve en kk bir hareketinde bunu kullanacaklar phesizdi. imdilik teslim olmaktan baka are yoktu. Bu arada Gillbret sze kart: - Hi deilse izi verin de apkasn alsn. Biron akn bir ekilde Gillbret'e bakt. apkasz geldiini pekl biliyordu. Muhafz bu sz zerine topuklarn aklatt, sonra krbacn Biron'a doru uzatarak: - Ekselansn sylediini duydun, dedi. Haydi al apkan. abuk ol! Biron elinden geldii kadar yava yryerek ieri girdi. Ktphanenin yanna gelince meldi. Sanki apkas bir koltuun arkasna dmt ve onu almak istiyor gibiydi. Gillbret'in bir eyler yapmasn bekleyerek elini bolukta dolatrp duruyordu. Muhafzlara gelince vizisor onlar iin zerinde birka dmesi bulunan basit bir nesneden baka bir ey deildi. Bu bakmdan Gillbret sanki masay tkrdatmak ister gibi elini bu nesnenin zerine koyup parmaklarn oynatnca aldrmadlar bile. Biron ise gzn krbatan ayrmadan, olduu yerde oyalanmaya alyordu. Dndklerinden veya iittiklerinden (dnmek, grmek veya iitmek) hibiri zihnine ilememeliydi.

Daha ne kadar vakti vard? Silahl muhafz: - Daha bulamadn m apkay? diye bard. Haydi dorul bakalm! Ona doru bir adm att, sonra olduu yerde kald. Gz82 leri byk bir aknlk ifade ediyordu; sonra anszn ksldlar. Vakit gelmiti. Biron muhafzn bacaklarna atld. Onu yere ykar ykmaz, kuvvetli elleriyle krbac ekip ald. br muhafz da etkilenmiti, iki eliyle, karsndaki hayalleri uzaklatrmak ister gibi nndeki havay dvyordu. Gillbret bir kahkaha att: - Sen bir rahatszlk hissettin mi Farrill? - Ben adamn elindeki krbatan baka hibir ey grmedim, diye cevap verdi. - Gzel bu durumda hemen hareket etmeni tavsiye ederim. Bu durumda size engel olamazlar. Zihinleri mevcut olmayan sesler ve hayallerle dolu. Gillbrett yavaa kenara ekilirken Biron doruldu ve muhafzn omuzlarna elinin kenaryla iki defa vurdu. Adam acyla kvranrken Biron onu brakt. Ayn anda Gillittet: - Dikkat! diye bard. Ama Biron yeteri kadar sr'atle dnemedi ve ikinci muhafz zerine atld. Elleri arasnda tutmaya alt neydi acaba? Biron'u grmedii muhakkakt. Boazndan acayip homurtular kyor, gzleri kimbilir hangi hayallerle pen-celeiyordu. Biron defa ondan kurtulmay ve silahn kullanmay denedi ama baaramad. stelik adamn silahn da alamad. Bir ara muhafz tamamen tutarl bir ekilde konumaya balamaz m? - Yakalayacam sizi! kinizi de yakalayacam! Ve silahn ateledi. Ancak farkedilebilir derecede fos-foresan olan soluk bir iyonize hava n odann iine girdi Biron kendini kenara attysa da nn bir kenar Biron'un ayana dokundu! Biron ayan erimi kurun iine sokmu gibi oldu sanki; yahut yksek bir yerden granit bir blok dmt aya83 mn zerine; ya da kpekbal kapmt. Ayrca grnte ayanda hibir anormallik yoktu. Silah sadece sinir ularn etkiliyordu. Biron korkun bir lk atarak bayld. Yenildiinin uuru iinde bile deildi. Biron bu durumdayd ama, muhafz da avn brakmt. Biron birka dakika sonra kendini toplayp da gzlerini anca, korkun acsna ramen adamn duvara dayanp boluu yumruklamakta olduunu grd. Hl yerde olan muhafzda da titremeler vard. Dehet iindeki gzleriyle bilinmez bir eye bakyor, azndan salyalar akyordu. Biron nihayet doruldu. Topallaya topallaya birinci muhafza doru yrd ve onu, krbacyla zararsz hale getirdi. Sonra oturup ayan ovuturdu, pabucunu orabn kard ve hissettii korkun acya ramen ayann hibir zarara uramam olduunu grd. Ban kaldrnca Gill-bret'i farketti. Onu tamamen unutmutu: - Teekkr ederim, dedi, size ve cihaznza teekkrler. - imdi baka askerler de gelir. Hadi, kalkn ve Artemisia'y bulun. Biron bu ihtarn anlamn kavramt. Aya biraz daha iyiydi imdi, ancak sanki imi gibi geliyordu ona. ara-bn giydi. Doruldu. Pabucunu eline alp ikinci muhafzn yanna giderek onun da silahn ald ve kemerine takt. kmadan nce sordu: - Onlara ne yaptnz? - Bilmiyorum. Kesin olarak grdklerini tahmin etmeme de imkn yok. Ben sadece

cihaz son haddinde altrdm. Gerisini onlarn kendi kompleksleri bilir. Brak imdi bunlar, gevezelikle vakit kaybetmeyelim. Sarayn plan yannda deil mi? Biron bayla evet iareti yapp kt. Etrafta kimse yoktu. Fakat ayann yznden rahat yryemiyordu. Saatine bakt, ama mahall saate gre ayarlamadn hatrlad. Hl yldzlararas saat ayrna greydi. Bu ayar sisteminde yz dakika bir saatti ve bir gnde bin dakika vard. Bu bakmdan cill metalin yznde grlen 876 rakam onun iin bir ey ifade etmiyordu. Belki de gecenin ilerlemi bir saatiydi imdi. Zaten yle olmasa saray bu derece tenha olamazd. stelik etrafta epeyce yalanc geitler, bir yere kmayan koridorlar vard. Biron, Gillbret'in verdii plan sayesinde Artemisia'nn odasn kolay buldu, kapdaki fotosinyale hafife dokundu. Kap ald: - Buyurun gen adam. Artemisia idi. Biron girince kap sessizce ardndan kapand. Biron yrtlm elbiselerinden ve hl elinde tad pabucundan utand. Sakar hareketlerle ayana geirdi. Sonra: - Oturmama izin verir misiniz? diye sordu. Artemisia evet iareti yapt ve koltua kadar onun ardndan yrd, Biron oturunca da karsna geti: - Neler oldu? Ayanzdan yaralanmsnz. - Canm yanyor biraz. Siz hazr msnz? Arta'nn yz birden aydnland: - Demek beni de alyorsunuz? Biron'un lafla kaybedecek vakti yoktu. Zaten aya fena halde cann yakyordu: - Eer gerekten istiyorsan bana gemiyi gster. Bu lanet gezegenden ayrlmak istiyorum. stersen sizi de gtrrm. Arta sitem etti: - Biraz daha kibar olabilirsiniz. Dvtn m? - Evet, vatana ihanetten beni tutuklatmak isteyen babanzn muhafzlaryla. ltica hakk istemenin ac sonucu. - Oh, ok zgnm... - Ben de. Tyrannhlar'n bir avu insanla elli gezegeni nasl elde bulundurduklar kolayca anlalyor imdi. Biz, 85 hepimiz btn varlmzla onlara yardm ediyoruz. Babanz, yerini muhafaza edebilmek iin her eye raz. Hatta bu yzden en ilkel insanlk kurallarn bile unutuyor! Her neyse! - Sayn Wdemos Rancher'i size zgn olduumu syledim, deil mi? Biron'un unvann buz gibi bir sesle sylemiti. Devam etti: - Yalnz, babam hakknda bu kadar abuk hkm vermeyin'unutmayn ki bilmediiniz daha birok ey var. - u anda bunun tartmasn yapacak durumda deilim. Kendilerini babanza adam olan bir alay muhafz buralar doldurmadan uzaklamalyz. - zr dilerim; sizi zmek deildi maksadm. Unutalm bunu. Sesindeki katlk, zr dileme szlerinin anlamn kaybettiriyordu. Ama hayatnda ilk defa bir nron krbac yiyordu ve sinirleri fena halde bozulmutu. stelik kendisi buraya iltica talebiyle gelmi bir insand. Artemisia da hiddetliydi. Evet hiddeti nce babasnayd ama, bu gen budalaya da ok kzyordu. Ama zaten pek genli; genti ama, yine de kendisinden yalyd. Komnikatr'n sesi duyulunca, zr diledi. Konuan Gillbret idi. ok hafif bir sesle sordu: - ler yolunda m? Arta da fslt halinde cevap verdi: - Buraya geldi. - Mkemmel. Hibir ey syleme. Sadece dinle. Odandan kmayn. Btn saray arayacaklar. Onlar engelleye-medim. Bir hal aresi bulmaya alacam. Bu arada bulunduunuz yerden ayrlmayn.

Cevap beklemeden konta kapatt. Biron: - imdi kt bir noktadayz dedi. Sizi her trl skntya ve tehlikeye atyorum. Bilemiyorum imdi; buna devam edeyim mi? Yoksa teslim mi olaym? Rhodia'nn 86 hibir yerinde bana snma hakk tanmayacaklar da bir gerek. Arta, hiddetle konutu: - Susacak msnz siz? irkin olduunuz kadar aptalsnz da. Biron zlmt. Btn istedii yardmc olmaktan ibaretti. Yoksa onu kk drmek gibi bir eyi aklndan bile geirmiyordu. Baktlar, Arta bir sre sonra ban evirerek: - zr dilerim, dedi. - Rica ederim. Herkes fikrini aka sylemekte serbesttir. - Ne var ki, sizin, babamdan bu ekilde bahsetmemeniz lzmd. Gnmzde ynetici olmann ne demek olduu hakknda en kk bir fikriniz bile yok. Siz ne dnrseniz dnn, o, kendi halk iin alyor. - ok iyi anlyorum. Halknn menfaati iin beni Tyrannhlar'a satyor. - Bir bakma yle. nk onlara bal olduunu gstermeye mecbur. Aksi halde onu yneticilikten hemen uzaklatrrlard. Bu durumda nasl bir tercih yapmaldr? - Eer asil bir insan bir iltica talebini kabul etmiyorsa.. - Siz de yalnz kendinizi dnyorsunuz. Bu byk bir hatadr. - lmeyi reddetmenin byk bir egoistlik olduunu sanmyorum. Yaptm ey lmeden nce mcadele etmekten ibaret. Tpk babamn yapt gibi. Biron konumasnn biraz melodrama dntnn farkndayd, ama Arta buna mecbur etmiti onu. - Peki bu mcadelenin ona ne yarar oldu? diye sordu. - Hi... ldrld, geti gitti. Artemisia gzlerinin dolu dolu olduunu hissediyordu. - Ltfen bunu tekrar edip durmayn, dedi. nann bana size kar samimi davranyorum. Babanzn lm 87 beni son derece zd. Ayrca benim de bam dertte, biliyorsunuz. Biron hatrlad: - Biliyorum. Glmsemeye alt. Ayann acs biraz azalmt. Arta: - Pek o kadar da irkin deilmisiniz hani? dedi. Biron ne diyeceini ard: - ey... Yani... Szn bitiremedi. kisi birden kapya dndler. Dar-daki plastik mozaik kapl koridorda ayak sesleri vard. Ayak seslerinin nemli bir blm uzaklat. Ama sonunda kapnn nnde duranlar oldu ve zil alnd. * * Gillbret hi vakit kaybetmedi. Vizisonorunu, eski yerine gizledi. Allah'n cezas Hinrik'e de aceleciliine de lanet okudu. Hi deilse sabaha kadar bekleyemez miydi? Yaptklar projenin baarya ulamas artt. Bu, belki de hayatnn tek ansyd. Hemen muhafz yzbasn ard. Yzba durumu grnce olay pek hafife almad. Muhafzlar revire gnderdikten sonra: - Bana gnderdiiniz mesaj pek net deildi efendim, dedi. Olup bitenleri anlatr msnz? - Kendiniz grdnz ite. Gen adam tutuklamaya geldiler. O da kar koydu ve kat. u anda nerede olduunu bilemem tabi. - Bunun nemi yok. Bu gece sarayn ok nemli bir misafiri var ve bu bakmdan her zamankinden iyi korunuyor. Dar kamaz. Yapacamz ey, ieriyi aramaktan ibaret. Ama nasl oldu da kaabildi. Benim adamlarm silahl, o ise silahszd. 88 - Kaplanlar gibi dvt, ben bu koltuun arkasna saklanmtm. - Beni artyorsunuz. Muhafzlara yardm edemez miydiniz? yani bu haine kar?

Gilbret ok arm bir tavr taknd: - Dorusu ok elenceli bir fikir bu komutan. Sizin silahl muhafzlarnzn kar koyamad bir adama kar zavall ben ne yapabilirdim ki? - ok gzel. Btn saray arayacaz. Bulduumuz zaman ayn eyi tekrar edebilecek mi bakalm! - Ben de sizinle geleyim mi? - Bunu hi tavsiye etmem, sizin iin tehlikeli olur. Aslnda bu tip ikazlar bir Hinriade'a yaplamazd ama, Gillbret aldrmad ve glmseyerek: - Biliyorum, dedi, ama bazan tehlike de elenceli olur. Yzba adamlarn toplamaya giderken, Gillbret de Artemisia'y arad. ** Kapnn alndn duyunca Artemisia da Biron da donakaldlar. Kap yeniden alnd, sonra hafife vuruldu ve Gillbret'in sesi duyuldu. - Ben bir deneyeyim yzba. Sonra sesini ykselterek seslendi: - Artemisia. Biron kollarn iki yana aarak aresizliini ifade etti ve kapya doru yrd. Ama Artemisia elini onun azna gtrerek seslendi: - Bir dakika Gill amca. Sonra Biron'a duvara doru gitmesini iaret etti. Biron bundan bir ey anlamam ve aptal aptal bakakalmt. Artemisia mitsizlik iinde duvara doru yrd. Elini bir blmenin zerine koydu, o zaman duvarn bu blm alarak bir tuvalet odasn meydana kard. Ona ieri 89 girmesini iaret etti. Bu arada omuzundaki kopay kard. stndeki elbiseyi yerinde tutan manyetik alan kesilince elbise srtndan kayd. Biron da Tuvalet odasna girdi. Geri dnd zaman Arta'nn elbisesi yerdeydi ve srtna yakas krkl bir robdambr alyordu. Gen kz knca, duvar yine eski halini ald. Bir an, buraya kadar gelirlerse ne yapacan dnd. u tarafta asl duran elbiselerin arkasna saklanabilirdi. Ama hazin bir eydi bu. u ana kadar silahl iki muhafz saf d etmiti; imdi, burada kadn etekliklerinin arkasna m saklanacakt. Ama yapacak baka ey de yoktu. Biraz daha nce ban evirip de Artemisia'nn vcu-' dunu tam olarak gremedii iin zlyordu. Gen kzn ahane bir vcudu olduu belliydi. Babasnn hatalarndan onu niin sorumlu tuttuunu anlamyordu imdi Biron. Gzleri duvara dikilmi, en kk bir sese kulak kabartarak bekliyordu. Bu defa vizisonor da yoktu. Yoktu ama elinde nron krbalar vard. ki krba iki elinde, beklemeye balad. 90 Dokuzuncu Blm ARTEMSA kapy at. Kapsnda Gillbret amca, onun arkasnda da yarm dzine muhafz vard. Gen kz merakla: - Ne oluyor? Diye sordu. Sonra ilve etti: - Yoksa babama bir ey mi oldu? - Yok, yok. Her ey yolunda. Uyuyor muydun? - Neredeyse. Yanmda alanlarn hepsi gitti. Ben de uyumaya hazrlanyordum. Dorusu korkuttunuz beni. Yzbaya bakarak sordu: - Benden bir isteiniz mi var yzba? Syleyeceiniz varsa abuk olun ltfen. Benimle grmek iin yanl zaman setiniz. Berikinin azn amasna meydan vermeden Gillbret sze kart: - ok elenceli bir ey oldu Arta. O gen adam vard ya, u anda adn hatrlamyorum, ama sen kimden bahsettiimi anlamsmdr. Kat... Karsndaki iki muhafz alt ederek kat. Ama imdi kalabalz. Bir kaaa kar bir blk olduk. Ben de cesaretimle onlar destekliyor ve yardmlarm esirgemiyorum. Artemisia, birden ok akn bir ifade taknmay baard. Bu arada yzba sze

kart: - Affmz istirham ediyorum efendim. Aklamalarnz tam anlamyla aydnlatc deil. stelik bizi fena halde geciktiriyorsunuz. Eski Wdemos Rancheri'nin olu olan adam vatana ihanetten tutuklanacakt. Ama iki muhafzn arasndan kat. Sarayda bir yerde olduu muhakkak. Her taraf oda oda aramak zorundayz. Artemisia hayret iinde bir adm geriledi: - Benim dairemi de mi? 91 - Eer izin verirseniz efendim. - Asla izin veremem! Eer daireme bir yabanc girseydi benim bundan haberim olurdu. Bu derece saygszlk etmeniz ok tuhaf yzba. Gecenin bu saatinde beni odamda bir yabancnn bulunabileceini dnmeniz ok tuhaf dorusu. Yzba saygyla eildi: - Aklmn ucundan bile gemez efendim. Gecenin bu saatinde sizi rahatsz ettiim iin ltfen affedin beni. Benim amacm sizin sa ve salim olup olmadnz grmekti. Bu adam ok tehlikeli biri nk. - Herhalde sizin ve adamlarnzn hakkndan gelemeyecei kadar tehlikeli deildir. Gillbret yeniden konumaya katld: - Haydi yzba gelin. Yeenime kibar szler syleyerek oyalanacanza, bir an nce gidelim buradan. Vakit kaybediyoruz. Bu arada Artemisia'nn kapsnda bir nbeti brakmanz teklif ediyorum, ta ki, geceleyin bir baka grup daha onu uyandrmasn. Sonra Artemisia'ya dnp gz krpt: - stersen sen de bize katl. Artemisia yorgun ve souk bir sesle cevap verdi: - Hayr teekkr ederim. - Pekl. Evet, ne diyordum bir muhafz dikin buraya, yapl biri olsun yle. Yzba sabrszlkla: - Gelin efendim, dedi. Beni bo yere geciktiriyorsunuz. Sonra bir emir verdi. Gruptan bir muhafz ayrlarak nce Artemisia'ya, sonra da yzbaya selm verip kapnn nndeki yerini ald. Artemisia, muhafzlarn gittike uzaklaan ayak sesleri arasnda kapy kapatt ve tuvalet odasna doru yrd. Biron, kapya dokunulduunu duyduu anda kat bir bekleyie geti. Artk nefes bile almadan ieri girecek olan bekliyordu. 92 Artemisia onun elindeki krbalar grnce: - Benim, dedi, bir budalalk etmeyin sakn. Biron rahat bir nefes ald. Ve silahlar cebine soktu. Artemisia: - Gelin, dedi ve sesinizi ykseltmeyin. zerinde sabahl vard. Manyetik kopalarla tutturul-d iin vcudunun btn gzel izgilerini olduu gibi gzler nne seriyordu. Bu gzel vcut karsnda duyduu heyecan bir an Biron'u akna evirdi. Artemisia bir an bekledikten sonra iaret parmayla kk bir daire izdi ve: - Eer zahmet olmazsa, dedi. Biron gen kzn yzne bakt, sonra: - ey, affedersiniz, dedi. Ve gen kadna arkasn dnd. Artemisia elbisesini deiirken, Biron, elbisesini niin ona gelmeden nce deimemi olduunu merak ediyordu. Kadn psikolojisini anlamak mmkn myd? Bir anlk sessizlikten sonra Biron sordu: - Artk gidebilir miyiz? Ban sallad: - Hemen deil. nce kyafet deitirmemiz lzm. Kapnn arkasna saklan, muhafz ieri alacam. - Hangi muhafz? Glmsedi: - Gillbret amcann teklifi zerine kapmn nne bir muhafz diktiler. Artemisia kapy aralad ve:

- Asker, abuk buraya gel, dedi. Basit bir asker iin yneticinin kznn emrine uymaktan baka yapacak ne vard? Hi tereddtsz ieri girdi: - Emriniz efendim? Sonra, srtna binen arln yk altnda dizleri bkld. te yandan bir kol da boazn skarak en kk bir ses karmasna bile meydan vermiyordu. 93 Artemisia hemen kapy kapad. Biron kuvvetli kollar arasnda debelenen ve nefes almak iin rpnan askeri seyretmek hi de ho bir ey deildi. Gen kz manzaray grmemek iin arkasn dnd. Muhafz bir dakika sre ile boazn skan kuvvetten kurtulmak iin rpnd. Bu arada ayaklar durmadan havay dvyordu. Sonunda kollar gevedi, ayaklar hareketsiz kald. Gsnn inip kmas da hemen tamamen durdu. Biron, onu bo bir uval gibi yere brakt. Artemisia dehet iinde: - ld m? diye sordu. - Zannetmiyorum, ldrmek iin drt dakika daha havasz brakmam lzmd. Ama herhalde uzun sre baygn kalr. Balayacak bir eyiniz var m? Bana selit oraplarnzdan vermeniz yeter. Arta ban sallad. Biron bu arada askerin niformasn karm, silahn almt. - Bir banyo alsam iyi olacak dedi Arta'ya. Ksa bir sre sonra rahatlatc bir banyo alm, scak hava akmyla kurulanmt. Bu du dorusu onu rahatlatmt. Bu tip temizleme dularndan Widemos'ta da yoktu dnyada da... Ardndan askerin niformasn giyindi. Biraz dar geldi ama, sonunda vcuduna uydu. Biron koni biimindeki siyah apkay da kafasna geirince kendini ok komik buldu: - Neye benziyorum syler misiniz? - Tam bir askere. - Krbalardan birini siz aln. Ben n birden ta-yamam. Artemisia bir krbac alp, antasna att. antas da manyetik bir kuvvetle kemerine aslyd. Bylece elleri serbest kalyordu. - Hadi kalm imdi. Eer birine rastlarsak tek keli' me bile sylemek yok. Telaffuzunuz her eyi mahvedebilir. 94 Ancak ben emredersem konuacaksnz. Unutmayn ki basit bir askersiniz siz. O srada muhafz biraz kprdad ama, aldr etmediler. Elleri ve ayaklar, arkasndan, oraplarla balanmt ve bunlar elikten daha dayankl eylerdi. Ayrca muhafzn az da sk skya balanmt. Dar ktklar zaman Arta: - Buradan, dedi. Koridorun ilk kavak noktasnda arkalarndan gelen bir ayak sesi duydular, ok gemeden Biron'un omuzuna bir el dokundu. Biron imek gibi dnerek eli yakalad ve br elini krbaca gtrd. - Hey, yava ol, dedi gelen. Bu Gillbret amcann sesiydi. Biron onu brakt Gillbret kollarn ovuturdu. - Sizi gzetliyordum. Ama bu bir tarafm krman iin bir sebep tekil etmez. Sana hayranm dorusu Farrill. ok kuvvetli ve eviksin. imdi bir de niforma var srtnda. Bu seni daha da kuvvetlendirmeye yeter. nk byle bir kyafetin iinde ancak bir asker bulunabilir. Artemisia sze kararak: - ok konuuyorsun Gill amca, dedi. Askerler ne tarafa gitti. - Zaten herkes benim konumamdan ikyet eder. Devriye geziyorlar. Dostumuzun alt katlarda olmadna inandlar. Ana klarda ve aa rampalarda sadece birka nbeti brakld. Alarm sistemini de devreye soktular ama, biz rahata kabiliriz. Biron: - Sizin nereye kaybolduunuzu da merak ediyorlardr herhalde. - Yok canm yzba benden kurtulduu iin stelik memnundur da...

Birden sustular. Rampann altnda bir nbeti vard iki nbeti de parka kan byk kapnn nndeydi. 95 Gillbret, yksek sesle: - Nasl oldu, buldunuz mu? diye sordu. Nbeti saygyla selam verdi: - Hayr efendim henz bulamadk. - Aman gznz drt an. Gillbret yanmdakilerle beraber kapya doru yrrken muhafzlardan biri alelacele alarm tertibatnn irtibatn keserek, onlar karken almasn diye, almaz hale getirdi. Hava ak ve yldzlyd. Sadece ufukta Nebula'nn rtt blgede yldz falan grnmyordu. Bir kilometre kadar tede olan kalk alanna doru yrmeye baladlar. Yrmeye balayal be dakika olmutuk! Gillbret birden - Holanmadm bir durum var, dedi. - Gill amca, hi deilse hangi geminin daha uygun olduunu aratramaz miydin? - Nasl yapardm bunu, dnsene! Evet ama, kontrol kulesinin klar niin yand acaba? Bu saatte normal bir ey deil bu. Gerekten aalarn arasndan, kulenin ar kovann andran klar grnyordu. - Bu gece beklenen hibir gemi yok. Eminim bundan. Yeniden ve anszn durdu ve ac bir kahkaha att: - te her ey bitti. Bu Hinrik budalas, sandmzdan daha sersem. Oradalar!.. Tyrannllar... Anlamyor musunuz? Bakn. Aratap'n zel zrhls! Biron gzlerini ksarak bakt. Evet kolayca tannabiliyordu. Dierlerinden daha kk yapl, daha fazla manevra kabiliyeti olduunu aka grlen bir gemiydi. Gillbret: - Yzba bugn nemli bir ahsiyetin beklendiini sylemiti, dedi; dorusu ben bu szleri unuttum gitti. Hap yuttuk imdi; onlarla savamamz imknsz. Biron birden kararn verdi: 96 - Niin olmasn. Bizden saknmalar iin hibir sebep yok. stelik silahlyz. Aratap'n gemisini alalm! Bylece peimize dmekten bile mahrum kalrlar. Aalarn arasndan kt. Dierleri de onu takip ettiler. Saklanmalar iin hibir sebep yoktu. Kraliyet ailesi mensuplaryd ikisi, yanlarnda da bir muhafz vard. Simok Aralap, Rhodia sarayna ilk geliinde ok etkilenmi, ama bu heyecan pek uzun srmemiti. nk burasnn bo bir kovan, kflenmeye yz tutmu bir yer olduunu anlamt. Halbuki iki kuak nce on iki dnya buradan ynetiliyor, Rhodia parlamentosu burada toplanyordu. Ho parlamento yine vard: Hakan, kendisine tabi olan dnyalarn i ilerine kesinlikle karmazd. Ne var ki, parlamento imdi ancak ylda bir toplanyordu, o da det yerini bulsun diye. Nazari olarak icra heyetinin srekli olarak toplanmas lzmd. Ama on iki kiiden oluan bu heyet mensuplar on haftann dokuzunda yerlerinden ayrlmyordu. Dier idari servislerin hepsi hizmetteydi, zira onlar olmadan yneticinin veya Hakan'n otoritesi yrtlemezdi. Bunlar da Tyrannllar'm sk kontrol altnda alyorlard. Bu bakmdan saray dev bir metal yapdan ibaretti. inde ynetici ailesinin dnda yeteri kadar muhafz kuvveti vard, hepsi bu. Aratap, kendisini bu midye kabuunun iinde huzursuz hissediyordu. Vakit iyice ilerlemiti. Uykusu vard. Gzlerindeki kontak lensleri karp uyumak istiyordu. Yardmcs ise byk bir ciddiyetle Hinrik'i dinlemekteydi. Ama Aratap'n buna aldrd bile yoktu. - Widemos bir haindi ve idam edilmiti. Widemos'un olu gizlice Rhodia'nn direktryle grmeye gelmiti... Bu aslnda Hinrik'in aleyhinde bir durumdu ama, o alelF: 7 97 acele Farrill'in tevkifini emretmemi miydi? Hem yle abuk yapmt ki bu ii, sabah

bile bekleyememiti. Evet ama her ey bu kadar basit deildi. Daha bilmedii eyler vard. Bir ara yneticinin kekelemeye, sylediklerini tekrarlamaya baladn farketti. Hinrik yle korkak bir tip haline gelmiti ki Tyrannllar bile bundan rahatsz olmaya balamlard. Ama en iyi yol buydu. Widemos korku nedir bilmezdi bu yzden az kalsn balarna iler aacakt. Halbuki Hinrik korkuyor ve kendilerine kar kesin bir itaat gsteriyordu. Nihayet onun yarmyamalak szlerinden bkan Aratap: - Tamam, dedi kararmzdaki kesinlik ve sr'at muhakkak ki Hakan tarafndan deerlendirilecek ve bu durum kendisine iletilecektir. Hinrik rahat bir nefes ald. Sonra Aratap: - u gen horozu getirin bakalm neler anlatacak, dedi. Bunu derken bir yandan esniyor ve "gen horoz "la pek ilgilenmediini ortaya koyuyordu. Hinrik, muhafz komutann armalarn isteyecei srada, o, salonun kapsnda grnd: arlmas bile beklemeden yaklaarak: - Ekselans, diye sze balad. Hinrik onu armay aklndan geirmiti ama, isteinin bu kadar abuk gereklemesine de armt. - Syle yzba, dedi, ne istiyorsun? - Ekselans tutuklu kat! Aratap bu szle ilgilenir gibi oldu. Koltuunda dorularak: - Ayrntl bilgi verin yzba, dedi. Yzba olaylar ksaca anlattktan sonra: - Genel bir alarm istiyorum, dedi, uzaa gitmi olamazlar. Hinrik: -" Elbette, diye bard. ok iyi, ok iyi... Genel 98 alarm... Evet genel alarm, acele edin. Ne olduunu anlamyorum komiser. Yzba btn adamlarnz grevlendirin. Komiser, merak etmeyin bu iin stesinden geleceim. Eer gerekirse btn muhafz birliini mahvederim! Ama yzba gitmek niyetinde deildi; daha baka syleyecekleri de var gibiydi. Aratap: - Ne bekliyorsunuz? diye sordu. Yzba: - Sizinle yalnz konuabilir miyim? Yzba Hirik'e hitap ediyordu. Hinrik dehet iinde komisere bakt sonra: - Hadi yzba, dedi. Bizim Hakan'in askerlerinden saklayacak neyimiz olabilir ki?.. Aratap yumuak bir sesle: - Syleyeceklerinizi syleyebilirsiniz, dedi. Yzba topuklarn aklatarak: - Mademki emrediyorsunuz, sylerim, dedi. Ekselans, Son Altes Artemisia ile Monsenyr Gillbret'in de kaan tutuklu ile beraber olduklarn arzetmek istiyorum. Hinrik yerinden frlad: - Demek onlar da kardlar. Peki muhafzlar buna niin izin verdi? - Karmadlar efendim. Onlar da isteyerek gittiler. Aratap birdenbire uyanarak: - Nereden biliyorsunuz? diye sordu. - Bir defa elimizde muhafzlarn ahitlikleri var. Saraydan nasl ktklarn biliyorlar. Son Altes Artemisia ile nce ben konutum. zel dairesinin kapsnda. Bana yatmak zere olduunu syledi. Hatt gece kyafetiyle idi. Bunun zerine oradan ayrldm. Tekrar dndm zaman ise i iten gemiti. Bu olayn btn sorumluluunu zerime alyor ve yarndan tezi yok istifa ediyorum. Bu arada genel alarm ilan etmemde srar eder misiniz bilmem? nk bahis konusu olan kraliyet ailesidir. 99 Hirik cevap vermedi. Zaten bacaklarnn zerinde duracak hali kalmamt. Aralap: - Yzba, dedi. Yneticinizin sal her eyden nemlidir, nce kendisiyle ilgilenin. Doktorunu arsanz iyi edersiniz. - Ya genel alarm.

- Genel alarma lzum yok! Lzum yok anlald m? Kaaklarn aranmasna da son verilsin. Olay kapanmtr. Adamlarnz klalarna dnsnler. Siz de yneticinizin salyla ilgilenin. Siz benimle, geliri kumandan Andros. Saraydan biraz uzaklatklar srada Tyranl kumandan sz ald: - nallah ne yaptnz biliyorsunuzdur Aratap. Bu bakmdan ben hi sze karmadm... - Teekkr ederini Kumandan Andros. Aratap bitkilerle kapl bir gecede havann kokusunu seviyordu. Tyrann, daha gzeldi phesiz. Ama plak kayalklardan meydana gelen bir gzellik. - Hinrik'e nasl muamele etmek gerektiini bilmiyorsunuz diye deva.m etti. Ancak onu krdnz zaman baarl olabilirsiniz. O bize yararl. Byle kalmasn salamak iin de ona iyi bakmalyz. - Ben ondan bahsetmiyorum. Neden genel alarm nlediniz? Onlarn bulunmasn istemiyor musunuz? - Ya siz? Siz istiyor musunuz? En iyisi gelin, ayrn kenarndaki u banka oturalm bakalm. Burada kimse bizi dinleyemez. Bu gen adam niin j akalamak istiyorsunuz? - htilalciler ve hainler niin tutuklanr? - Evet ama burada durum baka. Konumuz, asilzade bozuntusu bir gen kz ve yar deli bir ihtiyar. Yaknda alayan bir su sesi vard. Bu, Aratap'in alk 100 olmad bir mucizeydi. Su!.. Kayalardan sereserpe akan, durmadan akan bir su... Bu manzara karsnda byk bir eksiklik duygusuna kapld. Andros: - Bana kalrsa bouna krek ekiyoruz u srada, dedi. - Ama bir yol zerindeyiz. Gen adam geldii zaman onun Hinrik'le bir i birlii iinde olduunu sanmtk. Bunda yanlmz. Anladk ki, Hinrik ne ise odur. Bu ile yakndan uzaktan bir ilgisi olmamtr. Ne var ki kz ve yeeni bu ie karmtr. - Peki Hinrik niin bizi daha erken armad da gece yarsn bekledi? - nk o, ilk gelenin oyunca oldu. Eminim ki, bu gece bulumasn Gillbret onun aklna sokmutur. - Yani onlarn kamasna bizzat ahit olalm diye mi bu gece toplantsn yaptlar demek istiyorsunuz? - Hayr, deil. Dnn biraz. Nereye gitmek niyetindeler bunlar? Komutan omuzlarn kaldrd: - Rhodia byktr. - Evet ama Farrill yalnz olsayd. Halbuki yannda kraliyet ailesinden iki kii var. Onlar her gren nnda tanr. - Bu durumda ancak gezegeni terk etmeleri lzm... Evet... yle grnyor. - }i ama nasl yapacaklar bu ii? Bir eyrek saat iinde sarayn arazisine kabilirler. Bizim gelmemizi niin istediklerini imdi anlyor musunuz? Kumandan bir an akn bakakald. Sonra bard: - Gemimiz?.. - Bir Tyrann zrhls onlar iin idealdir. Aksi halde elde edecekleri sadece yk gemileridir. Farrill dnyada tahsil grd ve uzay gemisi kullanabileceinden hi phe etmiyorum. - yle!.. Hay Allah biz de ne iin soylular oraya bu101 raya gndeririz renim iin sanki? Onlar kendimize kar birer asker olarak yetitiriyoruz. Aratap: - Kzmann yarar yok, diye sakin bir sesle konutu. Farrill dnyada okudu ve uzay arac kullanmasn bilir. Bu bakmdan benim uzay gemimi alacaklar phesiz. - nanamyorum. - Kolunuzda verici yok mu? Bir deneyin. Kumandan denedi. Ama cevap alamad. - Kontrol kulesini arayn, dedi Aratap. Kumandan onun dediini yapt. Cihazdan ok heyecanl ve zayf bir ses geldi.

- Ama anlamyorum ekselans!.. Olacak ey deil... Sizin pilotunuz on dakika nce havalanm! Aratap glmseyerek: - Gryorsunuz ya, dedi. nsan bir defa "ynetici kablo"ya sahip olursa her eyi nceden grebilir. Bundan sonra olacaklar tahmin edersiniz herhalde. Kumandan bacana bir aplak atarak kahkahay bast. - Elbette! - Farkna varmadan kaybolacaklar. O gemi yerine Rhodia'mn en kt yk gemisini almadklarna piman olacaklar. O zaman, -nasl diyorlar- ben hap yutardm. Ama imdi hap yuttuum falan yok. Artk kaaklar hibir kuvvet kurtaramaz. Gerektii zaman da onlar olmu armut gibi toplayacam. Derin bir nefes ald. Yeniden uykusu gelmiti. - Dorusu ansmz varm, dedi. u anda acele edecek hibir ey yok. ss arayn da bize yeni bir gemi gndersinler. 102 Onuncu Blm FARRLL'in uzay gemileri hakkndaki bilgisi, pratik olmaktan ok teorikti. Hiperatomik motorlar hakknda hemen her eyi biliyordu ama; iyi pilotlar bunu uzayda reniyordu, niversitede deil. Bir olaya meydan vermeden havalanmt geri. "Vicdansz" adn tayan gemi, kumandalara nnda cevap veriyordu. Biron, dnyada da birok defa uzay gemisi kullanmt ama, bunlar renim iin kullanlan eski model teknelerdi. "Vicdansz" onlar gibi g bel kalkacana bir hamlede gkyzne frlayvermiti. yle bir frlayt ki bu Farrill, pilot koltuundan dmt, neredeyse omuzu krlacakt. Sk skya bal olan Artemisia ile Glbret de kendilerini bal tutan kemerlere doru hzla frlam ve balandklar yerlerde morarmalar olmutu. Tyranl esirleri ise olduu yerde duvara aklm sonra yere dmt. Biron kalktan sonra dorulmu, evvela yerde debelenerek kfrler savuran Tyrannl'y sakinletirmi, sonra da ivmeye kar mcadele ederek tekrar pilot koltuuna oturmay baarmt. Geminin motorlar tam gle alyor ve gittike artan ivmenin etkilerini dayanlmaz boyutlara ulatryordu. ok gemeden Rhodia atmosferinin st tabakalarna ulamlard. Hava, koyu meneke regindeydi. Atmosferle olan srtnme gemiyi ylesine kzdrmt ki, hararet ieriden bile hissedilmeye balanmt. Bundan sonra gemiyi yrngesine oturtmak iin saatlerce uramak gerekti. Birok denemesine ramen, Biron bir trl geminin hzn Rhodia'mn ekim kuvvetini yenecek dzeye ulatrmay baaramyordu. Daha sonra hesaplamaktan vazgeerek muhtelif ekilleri denemeye karar 103 verdi. Kitle-ler cihaz daha nceden Rhodia'nn kitlesine gre ayarlandndan almalar pek g olmad. Biron, sonunda geminin dengesini salad. Kitle-ler en az iki saat bellibal bir deiiklik kaydetmedi. Bunun zerine Biron koltuundan kalkt, dierleri de kemerlerini zdler. Artemisia: - Pilotajnz biraz fazlaca sert, dedi. - Siz daha iyisini baarabilecekseniz buyurun kendiniz kullann Altes! Gillbret hemen sze kart: - Hey, kendinize gelin bakalm, birbirimize kafa tutacak durumda deiliz imdi. stelik bu uan hapishaneyi bir sre daha paylaacamza gre de Altes gibi kibarlk szlerinden de vazgein. Ben Gillbret'im, sen Biron'sun O da Artemisia, hepsi bu, Pilotaj meselesine gelince, neden bizim Tyrannl'dan yardm istemiyoruz? Esirleri kaamak bir bakla onu szd. Biron: - Hayr, dedi. ona gvenenleyiz. Benim pilotluum her geen saat daha dzelecektir. Her eyden nce hepimiz hayattayz ya. Omuzu aryor ve her zaman olduu gibi can acs onu hiddetli bir insan haline getiriyordu. Gillbrel:

- Bu adam ne yapacaz? Diye sordu. - Dorusunu isterseniz, onu soukkanllkla ldrecek durumda deilim. stelik bu Tyrannllar' daha fazla kzdrr. Hakim snftan birini ldrmek sularn en bydr. - Peki baka ne yapabiliriz. - Bir yere brakrz. - Tamam ama, nereye? - Rhodia'da bir yere. - Ne? - Bizi aramayacaklar tek yer Rhodia'dr da ondan. Zaten ok gemeden yere inmek zorundayz. - Neden? 104 - Bu komiserin gemisi, yle deil mi? Bu gemi gezegen zerinde kk seyahatler iin donatlm. Daha uzaa gitmeden nce iyice hazrlk yapmak, yeteri kadar yiyecek ve iecek almak zorundayz. Artemisia heyecanla onun sylediklerinin uygun olduunu belirtti: - Haklsn Biron, ben bunlar dnmemitim. Biron bu iltifat sz zerine kzardn hissetti. Gen kz ilk defa kendisine kk adyla hitap ediyordu. sterse gerekten cazibeli olabiliyordu bu gzel kz. Gillbret esire bakarak: - Ne var ki, bu adam ok gemeden yerimizi bildirir. - Hi sanmam, dedi Biron, Rhodia'da ku umaz kervan gemez yerler vardr elbette. Onu bir ehre brakacak deiliz ya. Sonra stleriyle hemen temasa gemeye merakl olduunu da sanmyorum. Syle asker, Hakan'n komiserinin zrhlsn aldran askere ne yaparlar? Tyrannl cevap vermedi ama. dudaklar bembeyaz oldu. Biron: - Dorusu onun yerinde olmak istemezdim dedi. Aslnda bu adama kzmak iin bir sebep de yok. Kral ailesinin yelerine kar byk bir nezaket gstermiti. Onlardan saknmas iin hibir sebep de yoktu. Ancak yazl bir izin belgesi olmadan gemiyi gezdirmesinin mmkn olamayacan sylemi; hatt byle bir izin olmadan yneticiye bile gemiyi gezdirmesinin yasak olduunu bildirmiti. Ama i iten gemi bulunuyordu. nk bir anda karsnda nron krbalarn bulmutu. stelik kar koymam da deildi. Sonunda zararsz hale getirebilmek iin tam gsne bir dearj gndermek zorunda kalmlard. Ama ne olursa olsun ok ar bir cezaya arptrlaca muhakkakt. *** ki gn sonra Southwark ehrinden pek uzak olmayan 105 bir yere kondular. Burasn semelerinin sebebi btn nemli merkezlerden uzak bir yer olmasyd. Tyrannl'ya gelince onu en yakn yerleim merkezinden birka yz kilometre uzaklkta, tepkili asker kyafetiyle havaya brak-verdiler. Tenha bir kumsala inmek Biron iin zor olmad. lerinde tannmayacak olan tek kii Biron olduundan, gerekli alverileri yapmak iin ehre tek bana indi. Gill-bret gerektiinde kullanlmak zere bir miktar para almt yanna. Bununla ilkel ihtiyalarn karlayabileceklerdi. Artemisia, aldklar eylerin bazsn beenmedi. Ama Biron alveriinin hemen hepsini Tyrannllar'n kontrolndeki bir maazadan yapmt. Orada ne bulduysa onlarla yetinmek zorundayd. Sonra bu ufak gemide yiyecek koyacak fazla bir yer de yoktu. Byk uzay gemilerindeki gibi kendilerine konforlu bir hayat salayamayacaklar muhakkakt burada. Hele bir bulama almt ki, Artemisia nefret eederdi bundan. Bunu aka dile getirdii zaman, Biron: - stesen de istemesen de zamanla alacaksn, dedi. Arta, kzard ve ban evirdi. Biron, aslnda onun cann skan eyin ne olduunu

biliyordu. Konu sadece uzaydaki yiyecek meselesi deildi, daha birok glkler vard. Gemide pilotaj odasnn ve besin deposunun dnda alt kiilik er ranzal bir tek kamara vard. Tuvalet de bu kamarann karsnda bir eit kubbenin altndayd. Ksacas bu bir kk sava gemisiydi, gezinti teknesi deil. Bu bakmdan konfor diye bir ey aramadan st ste yaamak zorundaydlar; ykanmak iin hibir dzen yoktu ve gemide bir tek ayna bile bulunmuyordu. Biron btn bunlara katlanmann Artemisia iin ok zor olduunu biliyordu. Zaten onu bu kadar dnmesi hata idi. in kts su meselesiydi. Tyrann'da su son derece ktt ve insanlar deerini ok iyi takdir ediyorlard. Gemide ise 106 ancak imeye yetecek kadar su vard. Askerler iin biraz kirlenmek pek mesele deildi. Sonra gezegenin birine varnca ykanyorlard. Ama gemide ykanmaya yetecek kadar su yoktu ve hibir ey suyun yerini tutamazd. Aslnda gemide vcuttan kan svlar damtarak tekrar kullanlabilir hale getirecek bir sistem vard ama, Biron artklar, sularn ayrmadan dar atmay tercih etti. Geri bu teorik olarak hi zararsz ve gerekli bir eydi ama, almak gerekiyordu. Birincisiyle kyaslanrsa, ikinci kalk ty kadar yumuak oldu. Biron yerde kaldklar sre iinde kontrol tablosunu uzun uzun incelemiti. Son derece karmak bir yaps vard kumanda letlerinin ve dnyada grd gemi-lerinkine hi benzemiyordu. Her dmenin ne ie yaradn kefedince kk bir kt parasna yazarak kumanda tablosuna ilitirdi. Gillbret pilotaj odasna girince Biron sordu: - Artemisia kamarada herhalde? - Baka nerede olabilir? Gemiden kacak hali yok ya! - Onu grdnz zaman, benim bu odada kendime yatacak bir yer uyduracam syleyin. Sizin de byle yapmanz isterim. Ta ki kamara ona kalsn ve rahat edebilsin. Aksi halde bsbtn ekilmez hale gelecek. - yle syleme. Senin de kt zamanlarn oluyor. Onun alagelmi olduu hayat dnrseniz... - Ne olmu yani? Benim de lks bir hayatm vard. Ben de madenciler kampnda ya da bir asteroidde domadm; Nephelos'un en byk Ranch'nda dodum. Duvarlar birbirinden uzaklatrarak gemiyi bytemem. ster istemez byle bir durumda bulunuyoruz ve buna almak zorundayz. nk gemide her ey planl yaplm. Su ve yiyeceklerden ve alt askerden baka bir gram eyay koyacak yer yok. Dnn bir defa bir du bile yok, ama elimden ne gelir? Ama Arta bana btn bunlarn sorumlusu 107 benmiim gibi davranyor; bu gemii boklu gemiyi ben yapmadm ya? Biron heyecanlanmt ve yksek sesle konuuyordu. O srada kap ald, Atemisia ieri girerek souk bir ifadeyle: - Ben sizin yerinizde olsam Biron Farrill bu kadar ba-rmazdm, dedi. Sesiniz geminin her yanndan duyuluyor. Biron da cevap verdi: - Umurumda bile deil. Burada bulunuyorsak, sebebi babanzdr. Eer beni ldrtmeye, seni de istemediin biriyle evlendirmeye raz olmasayd btn bunlar bamza gelmezdi. - Babam hakknda konumaktan menederim sizi! - Kimden istersem ondan bahsederim. Gillbret kulaklarm tkad: - Rica ederim, ok rica ederim! Bu szler iki gencin tartmasna ksa bir sre iin ara verdi. Bunun zerine Gill devam etti: - Bunlarla uraacamza ne olacamzdan bahset-sek daha iyi olmaz m? Bana yle geliyor ki, bu gemiden ne kadar abuk karsak, kendimizi o kadar daha iyi hissedeceiz.

- Bakn bunda seninle ayn fikirdeyim Gill. stelik dilediiniz yere gitmeye de razym; yeter ki bu hanmn ikyetlerinden kurtulaym. Artemisia onu duymam gibi yaparak amcasna dnd: - Neden Nebula blgesini tamamen terk etmiyoruz. Biron hemen sze kart: - Bu sizin iinize gelebilir, ama ben her eyden nce Ranch'm kurtarmay dnyorum; bu arada babamn lmyle ilgili bir iki noktay da aydnlatmam gerek. Bu bakmdan Krallklar'dan ayrlmayacaz. Artemisia: - Be kesin olarak buradan uzaklaahm demedim. Olaylar biraz yatncaya kadar demek istiyorum. Ayrca 108 Ranch'n nasl geri alacan da merak ediyorum. Tyrann mparatorluu yklmadan Ranch'a sahip olamazsn, bu imparatorluu ykmaya da senin gcn yetmez, - Benim projelerimle ilgilenmene gerek yok, ben ne yapacam bilirim. Gillbret yumuak bir sesle: - Bir teklifte bulunabilir miyim? Dedi. Onlardan ses kmaynca devam etti: - imparatorluu ykmak iin nereye gitmemiz ve ne yapmamz gerektiini sylememi ister misin? Biron hemen sordu: - Sahi mi? Peki nasl baaracaksnz bunu? Gillbret glmsedi: - Yavrum senin davranlarn beni ok elendiriyor. Bana gvenmiyor musun? Sana gre ben aptalca eyler sylemekten baka bir ie yaramam. Ama yine de benim sayemde saraydan dar kabildik. - Oras yle sizi dinliyorum. - Dinle o zaman. Ben tam yirmi yldan beri bunlarn elinden kurtulmay dnyorum. Eer sradan bir vatanda olsaydm bu ii oktan baarrdm. Ama lanet olas soyum bunu engelledi. Ama yine de eer bir Hinriad olmasaydm bugnk Tyrann Hakan'nn ta giyme trenine katlmayacak ve tamamen tesadfen ayn Hakan mahvedecek srr renememi olacaktm. - Devam edin ltfen. - Tahmin edecein gibi bu seyahati bir Tyrann gemisiyle yaptk. Aa yukar buna benziyordu ama, daha bykt. Seyahat bir fevkaldelik olmadan geti. Tyrann'da kaldmz sre iinde de elenceli vakit geirdiimiz oldu. Ama genellikle bizi ilgilendirecek fazla bir ey yoktu. te yandan dn yolculuumuzda gemimize bir gkta arpt. - Nasl? - Evet, gkta. Byle bir kazann inanlmaz derecede az bir ihtimal olduunu bilmiyor deildim. zellikle yldz109 lararas uzayda. O kadar az bir ihtimal ki, bir gktann bir uzay gemisine arpmas imknsz gibidir. stelik bir toplu ine ba kadar bile olsa, bir gkta bir uzay aracn delip geebilir, meer ki, zrh ok kaln yaplm olsun. Biron: - Biliyorum, dedi. arpmann kuvveti hz ve kitlenin arpmna eittir. Gkta ne kadar kk olursa olsun, byk sr'at, bu kkln etkisini giderir. Biron bunlar sanki bir dersi tekrar ediyormu gibi otomatik olarak sylerken Artemisia'ya bakyordu. Artemisia Gillbret'in yanna skmt. yle yakn oturuyorlard ki vcutlar birbirine deiyordu. Biron kzn son derece gzel profiline dikkat etti. Salar dank olmasna ramen yine de ok gzeldi. Ah ne olurdu, bu kz biraz daha normal davransayd. O zaman bu seyahat olduka zevkli bir hale gelirdi. Ne yazk ki, hi kimse, zellikle babas, onu gerektii gibi yetitire-memiti. nat ve daima "benim" diyen bir tipti. Eer halktan biri olsayd hi phesiz herkesin hayranln toplayan bir gen kz olurdu. Biron onu dnerek hayaller kuruyordu ki gen kz ban ona evirdi, gz gze geldiler. Biron hemen ban Gillbret'e evirdi. Dald dnceler yznden onun sylediklerinden bazlarn karmt. Yal adam anlatyordu:

- Koruyucu zrhn neden grevini yapmadn anladm. yle geliyor k bana, bu konu, aklanmam olarak kalacaktr sonuna kadar. Kk bir akl ta kadard ve geminin zrh br taraftan kmasn engelleyecek derecede hzn azaltmt. yle de olsa bunun kt bir etkisi olmazd nk gz ap kapayncaya kadar tamir etme imkn vard. "Gkta kumanda odasna girdi, bir duvardan brne srad... Sonra hzn yavalatncaya kadar birka defa o duvara bu duvara vurup durdu. Pilot ve yardmcs paralanmlard. Bana gelince, ben kamaramda olduum iin nlarm akbetine uramamtm. Ama, artk gemide yalzdm. "Gktann vurduu srada kan metalik sesi duyduum zaman pilotaj kabinine kotum. Her taraf kan ve et paralaryla kaplanmt. Bir sre kendimden gemiim... "Ama bu hal ok ksa srd, ieriden kaan havann kard slk sesi beni kendime getirdi, ierdeki basn yksek olduundan alan delie metal bir disk koymam havann kamasn engellemeye yetti. Gkta ise yerde duruyordu ama henz el srlmeyecek kadar scakt. Bunun zerine bir ngiliz anahtaryla paraladm. i kra ile kaplyd, nk ierisi uzayn scakln muhafaza ediyordu. "Daha sonra pilotlarn vcutlarndan artakalanlar bir iple birbirine baladm ve basn deitirme odasna aldm. Cesetler donmu olarak orada kalacak ve vardmz zaman onlar benim ldrmemi olduumu isbat etmi olacaktm. "Ama nasl dnecektim? Gemiyi kullanmam kesinlikle sz konusu olamazd. Hibir dmeye dokunmaya cesaret edemiyordum. Bu konularda yle cahildim ki, bir SOS gndermeyi dahi beceremiyordum. Yapabileceim tek ey, geminin yoluna devam etmesine seyirci kalmaktan ibaretti: Biron: - Ama, byle bir eyin olamayacan biliyorsunuz. Bir yandan da "acaba Gillbret bu hikyeyi laf olsun diye mi uyduruyor?" diye dnyordu. Sonra devam etti: - Eer kullanmay baaramasaydnz, imdi burada olamazdnz. - yle deil. Bir Tyrann gemisinin kumanda cihazlar ylesine otomatiktir ki gerektii yerde gerekli Sraylar yaparak hedefine ulaabilir. Biron hayret iinde onu szd. Acaba Gillbret kendisini budala m sanyordu. - Uyduruyorsunuz dedi. 110 111 - Kesinlikle hayr. Zaten bu gibi keifleri yznden deil midir ki btn savalar kazandlar. Elli gezegene hakim olmalarn, kendilerininkinden yz defa daha fazla olan insan kaynaklarn ve doal kaynaklarn baka ne ile aklarsnz? Hepimizi teker teker ele geirdiler, ayrca bizleri birbirimize drmek iin ellerinden geleni yaptlar. Byk bir casusluk a kurdular; ama unu da belirtmek gerekir ki askerlik alannda da hepimizden ileriydiler. Onlarn taktiinin bizimkinden stn olduu bunun da tek sebebinin Sraylar otomatik hale getirmeleri olduunu herkes bilir. Bu sayede gemilerini daha rahat kullanabiliyor ve savata stnlk salyorlard. "unu da belirtmeliyim ki bu teknik son derece byk bir srdr. Ben Vampir'&e Tyrannllar gemilerine hep byle korkun isimler verir bunun psikolojik bir etkisi olduu da muhakkaktr; ne diyordum, ben Vampir'de esir kalncaya kadar bunu bilmiyordum. Ama geminin hibir mdahale olmadan Sraylar yaptna ahit oldum. - Ve bu geminin de ayn eyi baarabileceini dnyorsunuz? - Bilemem ama, bu ii baarrsa da hi amam. Biron yeniden kumanda tablosuna bakt. Bir dzine kadar dme daha vard ki, ne ie yaradn henz anlayamamt. --- Szn ksas, gemi, sizi kendiliinden Rhodia'ya m getirdi. - Tam yle deil. Gkta kumanda aletlerinde de hasar meydana getirmiti. Zaten aksi mucize olurdu. Kadranlarn, dmelerin ou krlmt. Tablonun kendisi bile eilip bklmt. Ksacas geminin program bozulmutu ve dolaysyla beni dorudan doruya Rhodia'ya getiremedi. "Birka gn sonra gemi hzn kaybetmeye balad. Ben de nazar olarak artk

seyahatimin sonuna geldiimi dnmeye baladm. Nerede bulunduumu kesin olarak bil112 iniyordum, ancak binbir glkle teleskopu kullanmay baarabildim. Karmda bir gezegenin diski vard ve gittike bize doru yaklayordu. Tamamen tesadfi olarak bu gezegene inecektim. "Yok canm, dorudan doruya deil elbette! mknsz beklemek lzmdr. Bir milyon kilometre mesafede olduumuz srada normal telsizi altrabildim. Zaten elektronik merakm o zaman balad ve bir daha bylesine aresiz bir durumda kalmayacama yemin ettim kendi kendime. Olaylar karsnda aresiz kalmak gerekten elenceli olmayan bir ey. - Eee telsizi kullandnz m? - Evet ve beni kurtarmaya geldiler. - Kimler? - Gezegende oturanlar. Oras da insanlarn oturduu bir gezegendi. - Demek ans sizden yanaym? Peki hangi gezegendi bu. - Bilmiyorum? - Ne demek bilmiyorum. Size gezegenin adn sylemediler mi? - Elenceli deil mi?.. Sylemediler. Evet, sylemediler. Ama Nebula Krallklar'nda bir gezegendi. - Nasl oluyor da bu derece emin olabiliyorsunuz? - nk grr grmez geminin bir Tyrann gemisi olduunu tandlar. stelik gemiyi tahrip de edeceklerdi; kazadan kurtulan tek canlnn ben olduumu syleyince vazgetiler. Biron tekrar szn kesti: - Bir dakika! Sizi pek anlayamyorum. Eer Tyrann gemisi olduunu rendikleri anda gemiyi tahrip etmeye kalktlarsa, o halde bu gezegen Kralhklar'm bir paras deildi! - Uzay adna, elbette Krallklar'a dahildi. Beni gemiden alp gezdirdiler. Ancak efsanelerde bahsedilecek kaF: 8 113 dar gzel bir yerde. Btn Krallklar'dan gelmi insanlar vard orada. Bu, telaffuzlarndan aka anlalyordu. stelik Tyrannllar'dan korkmuyorlar di. Uzaktan bir ey grnmyordu, ama gerek bir endstri lkesiydi. Grnte tarmc bir gezegendi ama, gezegenin gerek bayat tamamen gizliydi. Evet dostum Krallklar'da bir yerde bu gezegen hl var ve orada oturanlar Tyrannllar'dan korkmuyorlar, iinde Tyrannl olsayd benim gemimi nasl yok edecek idilerse, bir gn btn Tyrannllar' da yok-edeceklerdir. Biron'un kalbi heyecanla arpmaya balad. Bir an bunun gerek olmasn temenni etti. Kim bilir belki de gerekleebilirdi bu hayal. Kim bilir?! 114 Onbirinci Blm AMA gereklemeyebilirdi de. Biron yine sz ald: - Orasnn endstride ileri bir lke olduunu nasl anladnz? Bu gezegende ne kadar kaldnz? Size neleri gsterdiler? - Ben, ancak onlarn nezareti altnda bir gezinti yapabildim. Peki, size neler olduunu anlataym. Oraya geldiim zaman bitkin bir durumdaydm. Uzayda kaybolmak kolay deildi; ylesine korkmutum ki ancak birka lokma bir ey yiyebildim, kim bilir grnm ne haldeydi. - Kimliimi grdkten sonra beni -phesiz gemiyle-yer altna gtrdler. Asl maksatlar gemiyi incelemekti. Beni de bir hastahaneye yatrdlar. Artemisia sze kart: - Neler grdn Gill amca? Bu soru Biron'u artt: - Daha nce bahsetmemi miydi bundan?

- Hayr. Gillbret sz ald: - Hibir kimseye bahsetmedim. Kaldm hastahane-de bizimkilerden ok daha ileri bir teknikle alan labora-tuvarlar grdm. Ayrca yol boyunca metalrji fabrikalar grdm. Beni yakalayan gemi de bizim bildiimiz gemilere benzemiyordu. "imdi btn ayrntlarn hatrlamyorum ama, o zamanlar bana, buras bir "si gezegen" gibi gelmiti. Ben kesin olarak inanyorum ki, buradan hareket edecek filolar Tyrann'a hcum edecek ve Tyrannllar'a bal olan gezegenler de o zaman hep birden isyan edecekler, ite o gnden beri bekliyorum. Her sene ylbanda belki bu sene olur diyorum. Ve her defasnda henz biraz daha gecike115 ceini anlyorum. Ve btn arzum nihai savaa katlmaktan ibarettir. Sonra, ac bir glmseme ile devan etti: - Btn bu yllar zarfnda insanlar benim aklmdan geenleri bilse kim bilir neler olurdu diye dnmmdr herhalde. Ama hi kimseye onlardan bahsetmedim. Zaten bahsetsem de beni ciddiye alan olmazd ya. Biron: - yi ama btn bunlarn zerinden yirmi yl gemi. O zamandan beri hl taarruza gemediler deil mi? Ayrca herhangi bir hayat iareti de yok. Uzayda dolaan mehul gemiler de grlmedi. Ufak tefek olaylar gemedi ve siz hl inanmakta devam ediyorsunuz. - Elbette! Elli sisteme hkmeden bir gezegene kar harekete gemek iin yirmi sene nedir ki? O zamanlar daha gelimi tekniklerle yeni gemiler yaptklarndan ve daha fazla askeri eittiklerinden zerre kadar phem yok. "O senin dediin, yani bir lkenin hemen bakaldrmas falan, casusluk filmlerinde olur. gn iinde gizli bir silah icad edilir hemen altrlmaya balanr... Yok evlat. Bunlar filmlerde olur. Aslnda bu gibi iler zaman ister Biron. Asiler harekete gemeden nce her eyin tamam olmasn, hi bir eyi tesadfe brakmamay istiyorlar. Maksatlar bir defada ii halletmek... kinci bir harekete lzum kalsn istemiyorlar. "Hem sonra "olaylar gemedi" derken neyi kastediyorsun sen? Birok Tyrann gemisi hibir iz brakmadan kayboldu. Evet, uzay byktr, belki de kaybolmulardr; iyi ama asiler tarafndan yakalanp yok edilmedikleri ne malum? ki yl nceki "Faslasz" olayn hatrlamyor musun? Gemi, yaknnda yabanc bir cismin varln bildirmi ve kitle-ler'le mahiyetini anlamak iin yeteri kadar yaklamasn beklemiti. Sonra... Sonra hi. Gemi yok oldu. Evet belki byk bir gktayd? Ama kim emin olabilir bundan? 116 "Faslasz" aylarca arand, ama bir sonu alnamad. Bana kalrsa asilerin eline dt. nk bu gemide byk yenilikler vard ve tecrbe uuu yapyordu. - Peki siz niin orada, onlarla beraber kalmadnz? - Bunu istemedim mi sanyorsun? Ama buna izin vermediler. Henz kendime gelmediim sradaki konumalarn duydum ve ok eyler rendim. Henz iin balang-cndaydlar ve kefedilmeleri onlarn sonu olurdu. Benim Gillbret oth Hinriad olduumu biliyorlard. Zaten gemide bu hususta o kadar ok vesika vard ki, bunu renmek iin bana sormalarna da gerek yoktu. Eer ben dnmezsem ok geni bir arama hareketi sonunda kimliklerinin ortaya kacandan korktular. Bu bakmdan da beni geri gndermeyi uygun buldular. Biron: - Ne diyorsunuz? Diye haykrd, sizi geri gndermek daha da byk bir tehlikeye atlmak deil de nedir? - Orasn bilemem... Gillbret duraklad, parmaklarn salar arasnda dolatrarak bir sre dnd sonra: - Orasn bilemem, diye devam etti. Belki de beni uyuttular. Kesinlikle ayrnt hatrlamyorum. Gzm atm zaman yine Fampir'deydim ve Rhodia yaknlarndaydmr

- Kadavralar yine duruyor muydu? - Elbette. - Geminin baka bir yere, sizin tabirinizle "si geze-gen"e uradna dair herhangi bir iz var myd? - Benim hatralarmdan baka hibir iz yoktu. - Rhodia'ya yakn olduunuzu nereden anladnz? - Onu da bilmiyorum. Kitle-ler bir gezegene yaklatm gsteriyordu hepsi bu. Hemen telsiz temas kurdum. Bu defa Rhodia gemileri gelerek beni kurtardlar. Asi gezegenden bahsetmemek artyla bamdan geenleri hibir ey atlamadan anlattm. Gktann bize son Sray'tan 117 sonra vurduunu bile syledim. Tyrann gemilerinin otomatik srama yapabildiklerim bildiimi de hissettirmedim. - Peki silere bunu sylediniz mi? - Hayr nk frsat olmad. Orada kaldm birka gnn yarsndan ounu zaten uursuz geirdim. Ama bu sre iinde onlar gemiyi inceleyip bu zellii ortaya karm olabilirler. Biron dary gsteren ekrana bakt. Manzarada deien bir ey yoktu. Sanki ayn yerde duruyor gibiydiler. Vicdansz saatte yirmi bin kilometre hzla yol alyordu ama, uzay llerine gre bu hz nedir ki? - Gillbret nereye gidiyoruz imdi dersin? Bu dnyann nerede olduunu hl bilmiyor musun? - Hayr bilmiyorum, ama bilecek birini tanyorum. Bundan eminim. - Kim bu? - Lingane'n Autarque'. Biron'un kalar atld. Bu ismi daha nce bir yerlerde duyduunu hatrlyordu, ama nerede ne vesileyle duyduunu kar amyordu. - Lingane m? Neden o? - Lingane, Tyrann krallnda en son yenilen gezegen. Baka bir deyile o dierleri kadar bar deildi. Doru deil mi? - Doru ama ne dereceye kadar? - Bu konuda baka bir gereke de babandr. - Babam m? Biron bir an babasnn lm olduunu unuttu. Hayat dolu bir insand, sonra birden buz gibi oldu ii... - Babam m, diye tekrarlad. Babamn bu konuyla ne ilgisi var. - Bundan alt ay nce saraya gelmiti. Ne istediini anlyor gibiydim. Kuzenim Hinrik'le olan baz konumalarn gizlice dinledim. 118 Artemisia, sistemli bir sesle: - Gill Amca!., dedi. - Evet sevgilim. - Babamn zel konumalarn dinlemeye ne hakkn var? Gillbret omuz silkti: - Hakkm yok ama, elenceli oluyor, stelik yararl da... Biron gittike artan bir heyecanla szn kesti: - Onun alt ay nce Rhodia'da olduunu sylyorsunuz, yle deil mi? - Evet. - Peki bu sre iinde yneticinin ilkellerle ilgili koleksiyonunu grd m? Bu koleksiyonda dnya ve dnya tarihi ile ilgili bir ktphane vard yle deil mi? - Hem de en nemlisi. stelik ok nlyd. nemli misafirlerin bundan yararlanmasna da izin verilirdi. Babann da orada btn bir gnn harcadn biliyorum. Tarihlerin birbirini bu derece tutmas ilgi ekiciydi. nk babas alt ay kadar nce kendisinden yardm istemiti.

- Bu ktphaneyi siz de bilyorsunuzdur umarm. - Elbette. - Acaba ktphanede, dnyada ok byk bir asker deeri olan herhangi bir vesikadan bahseden bir belge var myd? Gillbret'in yznn ifadesi deimedi. Biraz aknd. Bu konuda hibir fikri olmad anlalyordu. Biron srar etti: - Prehistorik dnya tarihinin son birka yz yl iinde byle bir vesikann olmas gerek. u kadarn syleyeyim ki, babam bunu en kymetli bir vesika sayyordu. En kymetli ve en tehlikeli. Btn Samanyolu iin. Bana o vesikay bulup getirmemi sylemiti. Hemen dnyadan ayrl119 malydm. Ama... Zaten getirsem de artk ie yaramazd. nk babam lmt. - Anlayamyorum... - Evet beni anlamyorsunuz. Babam alt ay nce bana bundan ilk defa bahsetti. Herhalde Rhodia ktphanesindeki aratrmalar srasnda buna rastlamt. Ktphaneyi tandnza gre bulduu eyin ne olduunu sizin de bilmeniz gerekir. Gillbret bam sallamaktan baka bir ey yapmad. Biron: - Peki devam et bakalm, dedi. - Babann ve kuzenimin Lingane Autarque' ile konumasn dinledim. Bu konumadan Autarque'm bir isyann ba durumunda olduunu anladm. "Daha sonra Hinrik bir Lingane delegasyonunu kabul etti. Heyetin banda yine bizzat Autarque vard... Ona si gezegenden bahsettim. - Hani biraz nce kimseye bahsetmediinizi sylemitiniz. - Ama Autarque baka... Onun gerei bilmesi lzmd. - Peki ne dedi? - Hi... ok ihtiyatlyd ve bu da normaldi tabii. Ben her eye ramen bir Tyrann ajan olabilirdim. - Peki madem byle, o halde Lingane'a gidelim. Herhalde pek zararl kmayz. Hem baka bir gezegen olacana neden Lingane olmasn? *** Neden Lingane olmasn? Evet ama bunu sylemesi kolayd. Bu gemi otuz be k yl uzaklktaki mikroskopik bir noktaya nasl gtrlrd? yz trilyon kilometre? Yani bir ve nnde on 120 drt sfr! dile kolay bu. Bu hzla ancak iki milyon yl sonra varabilirlerdi oraya. Biron yeniden "Samanyolu'ndaki Gezegenlerin Yeri" adl el kitabn incelemeye balad. Buradaki on binlerce yldzdan bahsediliyor, hepsinin yeri Samanyolu'nun merkezine gre belirleniyordu. Aradaki mesafelerde parsek olarak gsteriliyordu. Ancak bu el kitabndaki teknik bilgilere gre bir yldzn nerede olduunu kesin olarak tes-bit etmek mmknd. Tabii bu arada zaman boyutunu da hesaba katmak lzmd. Yldzlar olduklar yerde durmuyorlard. Yer tes-biti yaparken ynlerini ve hzlarn da hesaba katmak gerekiyordu. Tutulan yolda kk deiiklikler yapmak gerekecekti bu yzden. Kk deiiklik demek, yldzlar-aras lde milyonlarca kilometre demekti. Biron yapt uzun incelemelerden sonra Rhodia'nn gneiyle yakndaki baka bir gnein konumundan yararlanarak gemilerinin yerini yaklak olarak buldu. Evet hesaplar tam kesin olmayabilirdi ama, hi deilse onlara nerede bulunduklarn aka gsteriyordu. Bylece Lingane gneine olan durumlarn da tesbit edebilirdi. Geriye hiperatopik kuvvetin ve itiin ynn dzenlemek kalyordu. Biron bir anda kendini yalnz hissetti. Sinirleri gerilmiti. Evet sinirleri gerilmiti ama korkmuyordu. Bu szden nefret ederdi. imdi dikkatle Sray elemanlarn hazrlamaya girimiti. Bu ii tamamladktan sonra, son bir kontrolden geirmeden nce biraz kestirmeye karar verdi. Kueti pilot kabininin bir kesine yerletirilmiti. Dier ikisi de kamarada uyuyor olmallard. u ana kadar yannda kimse obuadan, her

kafadan bir ses kmadan alabildii iin ok memnundu. Ama bu sevinci uzun srmedi. Dardan bir ayak sesi duyulmutu. Geminin iinde yalnayak yryen bir kimsenin kard ses. - Gnaydn, niin uyumuyorsun? 121 Artemisia kapnn eiinde duruyordu. Alak bir sesle: - Girebilir miyim? diye sordu. Seni rahatsz etmem. ya. - Bu geli maksadna bal. - Uslu duracama sz veririm. Artemisia'nm ok sakin oluu, Biron'u kukulandrmt. ok gemeden ziyaretin sebebi belli oldu. - ok korkuyorum ben; sen korkmuyor musun? Biron: "Hayr, asla" diye cevap verecekti ama, nedense iinden yle demek gelmedi: - Evet, dedi, biraz. ok tuhaftr, onun bu cevab gen kz rahatlatt. Yanna diz kt, nnde ak duran byk ciltlere ve yapt hesaplara bakt. - Btn bu kitaplar gemide miydi? - Elbette. Baka trl gemi ynetilemez ki. - Bunlarn hepsini anlyor musun? - Dorusunu istersen hepsini deil. Ama iimize yarayacak kadarn anladm sanyorum. Bildiin gibi Lin-gane'a kadar Sraylar yapacaz. - Zor mudur bu Sray'lar. - yi hesaplanrsa zor deildir. Hesap iin gerekli rakamlar da ite bu ciltlerde. Bir de kumanda tecrbesi lzm ki o da bende yok. Aslnda birka Sray ile Linga-ne'a varmamz lzm, ama ben bunu bir tek Sray'a indirmek istiyorum. Byk bir enerji sarf olur ama, bu daha kolaydr. Aslnda btn bunlar sylememeliydi? Ne diye kz korkutuyordu sanki? Sonra gerekten korkmaya balarsa onu teskin etmek bsbtn glemez miydi? Ama ne de olsa kendisi de insand; ve iini kaplayan endielerin bir ksmn syleyerek dearj olmak istiyordu. Ksacas bir dert ortana ihtiyac vard. - Evet bilmediim baz eyler var. Mesel buras ile Lingane arasndaki younluk nedir? Biliyorsun bu younluk, Kinatn eikliini kontrol altnda tutar. Geri elim122 deki kitaplara gre bunu hesaplamak mmkn olur ama, eer hi deilse on k yl byklnde dev bir yldzn yanndan geecek olursak btn mitler suya der ve bir daha nereye gittiimizi de bulamayz. O zaman ordinatr bile doru drst kullanamam. - Byle bir durumda ne olur? - Mesel Lingane gneinin ok yaknna debiliriz. Artemisia bir sre gzlerini kapayp dnd, sonra: - Kendimi ne kadar iyi hissettiimi bilemezsin! - Bu sylediklerimden sonra m? - Elbette. Kuetimde kendimi tamamen bu usuz bucaksz bolukta kaybolmu hissediyordum. Ama imdi hi deilse belirli bir yere doru gittiimizi, uzayn kontrolmz altnda olduunu biliyorum. Onun bylesine deitiini grmek Biron'u ok sevindirmiti. - Ancak, gerekten kontrol edebilip edemediimizden emin deilim. - Hayr, ediyoruz. Ben sizin bu gemiyi gerektii gibi ynettiinizden eminini. Biron kendi kendine: "Hakl olabilir" diye dnd. Artemisia imdi, yambana oturmutu. zerinde hafif bir gecelik vard. Farknda deilmi gibi duruyordu ama, kzn bu kyafeti onu ok etkilemiti. Arta devan etti: - Kendimi kuetimde ok tuhaf hissediyordum. Sanki bolukta dalgalanyor gibiydim. Korkutuyordu bu beni. Her dnmde sryordum. - st kuette yatmyor muydun? - Elbette st kuetteydim. Aada klaustrofobi geliyor zerime. Hemen tepemde bir

yatak grmek korkun bir ey. Biron gld: - Bunun sebebi aikr. nsan geminin gvdesine yaklatka ekim azalr. Yukar kuette, aa kuetteki ar123 ln yukardakie gre on be yirmi kilo daha fazla olur. Byk bir uzay gemisinde seyahat etmedin mi hi? - Bir defa. Geen sene babamla birlikte Tyrann'a gitmitik. - O gibi uzay gemilerinde durum tersinedir. ekim da yneliktir. Ve geminin merkez ekseni daima "yukar" taraftr. Bu bakmdan bu tip gemilerin dev motorlar merkez eksene gre arlksz durumda bir silindir iine yerletirilir. - Yapma bir ekimi salamak iin herhalde muazzam bir enerji gerekli olmal. - Bir kk ehri besleyecek kadar. - Bizim yaktmzn bitme tehlikesi yok mu? - Bunu hi aklna getirme. Geminin reaktrleri kitleyi enerjiye eviriyor. Bu enerjinin tkenmesi iin geminin uzayda dolaa dolaa eskimesi lzm. Gen kza bakt. Makyajszd. Eh, bir damla su obuadan, bir mendil parasyla makyaj yaplmazd ya. stelik makyajsz olmak ona daha da yakyordu. Beyaz ve saydam cildi, siyah gzleri ve salaryla ok gzel bir kontrast meydana getiriyordu. Baklarndaki tatl yumuaklk da Biron'un dikkatini ekti. Epeydir konumuyorlard. Laf olsun diye Biron: - Bana yle geliyor ki, pek fazla seyahat etmiyorsunuz. Bir defa uzay yolculuuna ktnza gre... - yle gibi bir ey. O son seyahate de hi gitmemeyi isterdim. - Yani fazla seyahat etmi saylmazsnz. - yle. Daima babam resm ziyaretleri yapar, sergilerin alna gider, temel atar... Genellikle Aratap'n yazd bir nutku okur. Biz sarayda kalrz. Biz gitmediimiz zaman Tyrannllar daha ok memnun olurlar. Zavall Gill-bret bir tek defa Hakan'n ta giyme trenine gitmek iin uzay gemisine bindi, bir daha da onu uzaya gndermediler. Yine bir an sustular. 124 - Biron... - Evet Arta? Biron, Artemisia'nn ksa ismini sylemekte ok tereddt etmi, glk ekmi, ama sonunda baarmt. - Bak ne diyeceim. Gill amcann anlatt hikyeye inanyor musun sen? Sanki uyduruyormu gibi geliyor bana. nk uzun zamandr Tyrannllar'in vesayeti altnda yayor. Kk casusluk almalarndan baka da kimseyle temas olduunu sanmyorum. Yllar boyu ektii yalnzlk sonunda bu hikyeyi tasarlam, sonunda kendi de buna inanm olabilir. Ben onu iyi tanrm. - Olabilir tabii... Sonucu beklemekten baka yapacak bir eyimiz yok. Nasl olsa Lingane'a gidiyoruz deil mi? u anda birbirlerine o kadar yakndlar ki, Biron onu kollar arasna alabilir, kucaklayabilirdi. Ve yapt bunu! Bu ok tuhaf bir haldi. Bir an nce uzayn sonsuzluundan, suni ekimden bahsediyorken, bir an sonra birbirlerinin kucana atlmlard; gerekten grnd kadar ipek gibiydi gen kz, dudaklar da yleydi! Birka saniye sonra, Biron geri ekilmek ve ondan bu ani hareketi iin zr dilemek istedi. Ama Arta yerinden bile kprdamamt ve ona yapm gibi duruyordu, gzleri kapalyd. Nihayet konutu: - Ackmadn m? Biraz bir eyler stp getireyim sana. Eer daha sonra uyumak istersen ben burada nbet tutarm... Zaten stme bir eyler almam da lzm.

Tam kaca srada geri dnd: - Bir defa altktan sonra bu hazr yiyecekler de fena deil. yi ki almsn. Gen kzn bu szleri pckten daha fazla etkiledi Bi-ron'u ve aralarnda bar kurulmu oldu. Epey sonra Gillbret gelip de onlar yanyana koyu bir sohbete dalm grnce hi armad. Biron'un kollarn 125 kzn boynuna dolam olduunu grd zaman da ne omuz silkti ne de kalarn kaldrd. Sadece: - Ee, Biron, ne zaman yapyoruz Sray' bakalm? diye sordu. - Yarm saate kadar. Yarm saat abuk geti. Btn kumanda cihazlar ayarlanmt. Konumalar gittike yavalad ve nihayet durdu. Sfr saat gelmiti. Biron derin bir nefes ald, ve yaptna son derece dikkat ederek bir kolu aaya indirdi. Sonu byk bir uzay gemisindeki gibi olmad. Vicdansz kk bir gemiydi. Biron birden geriye doru sarsldn ve saniyenin kk bir kesri iinde kinatn altst olduunu grd. Sonra her ey eski haline dnd. Ekrandaki yldzlar deimiti. Biron gemiyi kendi ekseni etrafnda evirdi. Gkyz gzlerinin nnde hzla geti; nihayet ileride parlak bir beyaz yldz grnd. Biron geminin dengesini bulduktan sonra teleskopu o tarafa ynelterek spektroskopa balad. Bir sre seyrettikten sonra, pilotaj kitaplarna eilerek baz hesaplar yapt sonra pilot koltuundan kalkarak: - Evet, dedi, henz ok uzaktayz ama, bu Lingane gnei. Bu, hayatnda yapt ilk Sray't ve baarmt. 126 Onikinci Blm LNGANE AUTARQUE' dnd. Yznn kat izgileri dncenin etkisiyle daha da katlamt. - Ve bana haber vermek iin krk sekiz saat beklediniz yle mi? dedi. Rizett cevap verdi: - Daha nce size haber vermemiz iin hibir gerek yoktu. Buna benzer binlerce haberle banz artacak olursak, hayat sizin iin ekilmez olur. Bu konuda ancak hibir aklama yapmamz mmkn olamaynca size haber vermeyi kararlatrdk. Tuhaf bir durum. Bir trl yorumunu yapamadk. - Her eyi btn ayrntlaryla anlatn. Autarque pencerenin kenarna iliti ve dalgn dalgn uzaklara bakt. Aslnda pencere de Lingane mimarisinin kendine mahsus zelliklerinden biriydi. Normal byklkteydi gittike daralan derin bir yuvaya oturtulmutu. Ayrca cam kristaldi. Son derece hassas, optik bir eiklii vard. Pencere camndan ok dev bir mercek gibiydi. ok geni bir alandan gelen nlar topluyor ve ok yaygn bir panoramay bir bakta gzler nne seriyordu. Autarque'm maliknesinin btn pencereleri byleydi. Hepsinden de gkyz en yksek noktasndan ufka kadar grnyor, gr as da ufkun yarsn kaplyordu. Sadece kenarlarnda hafif bir ekil bozukluu oluyor, bu da manzaraya ayr bir gzellik veriyordu. ehirdeki mikroskobik hayat, stratosfer aralarnn yrngeleri manzaraya bir baka gzellik vermekteydi. nsana yle geliyordu ki, sanki pencere alsa, insan bir anda kendini gnlk hayatn iinde bulacakt. Gnein nlar pek fazla geldii zaman, kristal, bir polarlama sistemi otomatik olarak nlarn fazlasn szyordu. 127 Pencereleri gibi Lingane da kkt, fakat sosyo-ekono-mik dnemi geni lde am Samanyolu'nda, bir "geze-gen-devlet" idi. Baka yerlerde politik birimler birok

sistemlerin birlemesinden meydana gelirken Lingane'da durum byle deildi. Lingana asrlardan beri ayn durumu muhafaza ediyordu. inde insanlarn oturduu kendi bana buyruk, uzak bir gezegen; stelik ok zengin bir gezegen. Zaten byle olmamas da mmkn deildi. nk Lingane yldzlararas birok yolun urak noktasyd. ki Sray arasna rastlayan bir yerde bulunuyordu. Bu bakmdan uzay yolculuklarnda nemli bir yeri \ ard. Bu gezegen vakit geirmeden durumunun nemini anlam ve sadece kendi varlyla yetinmemi, evresini de kefederek birok gezegencik bulmutu. Bunlar insanlarn oturaca yerler deildi ama ikmal istasyonlar kurmaya ok elveriliydi. Bu kk gezegenlerde bir uzay gemisinin her trl ihtiyacn karlayacak yedek malzeme daima hazr bulundurulurdu: En son hiperatomik motorlardan, en son kitaplara kadar. ok gemeden bu istasyonlar nemli ticaret merkezleri oldular. Btn Nebula Krallklan'ndan gelen iltan ve krkten, makineye kadar her eit mamul mal buralarda pazarlanmaya baland. Kk Lingana, pencereleri gibi btn kinata akt. Yalnz, fakat zengin bir gezegendi. Autarque gzlerini panoramadan ayrmadan sordu: - nce posta gemisinden bala Rizett, dedi bu zrhly ilk defa nerede grm? - Lingane'dan iki yz bin kilometre uzaktayken. Tam koordinatlarnn nemi yok. Yalnz Tyrann kruvazr gezegen evresinde yrngeye girdiinden beri gz altnda tutuluyor. - nmeye niyetli olmadna gre bekledii bir ey olmal? - yle. 128 - Daha nce bu yrngeye gelmiler mi acaba? - Onlar daha nce gren yok. Bu konuda etrafl bir aratrma yaptk. - yi. Peki baka bir tarafa geelim. Bunlar bizim posta kuryemizi durdurmular. Halbuki bu. Tyrann ile olan i birlii antlamamza aykr bir davran. - Ben gemidekilerin Tyrannl olduklarndan pheliyim. Bana yle geliyor ki, bunlar kanun d kimseler, yani kaaklar. - Ya da bizim yle sanmamz istiyorlar. u ana kadar yaptklar tek ey bana. ahsen bir mesaj gndermek isteinde bulunmalar yle deil mi? - Evet. Autarque iin ahs bir mesaj. - Baka? - Baka bir ey yok. - Posta gemisine girmeye kalkrlar m? - Hayr. Btn konumalar video kanalyla yaplyor. Posta kapsl kilometre mesafeden frlatlm ve pos-la gemisinin a tarafndan yakalanm. - Sadece sesle mi iliki kuruyorlar, yoksa grnt de var m? - Grnt de var. Biroklar szcnn "aristokrat grnl" gen bir adam olduunu sylyor. Autarque hafife yumruklarn skt: - Allah Allah!.. Peki resmini zaptedememiler mi? Bu bir hata. - Maalesef, kurye kaptan bunun nemli olabileceini dnmemi. Bunun sizin iin bu derece nemi olduunu bilmiyorduk efendim! Autarque: - Peki dedi ya mesaj - Mesaj, ok enteresan efendim. Bir tek kelimeden ibaret bir mesaj. Son derece tuhaf bulduumuz iin hemen size haber vermedik. Sonra bu, minik bir fission bombas da olabilirdi. Bu ekilde birok suikast yaplmtr. F: 9 129 Autarque: - Evet, dedi, Autargue'lar da ldrlmtr. Demek mesajda "Gillbret" sznden baka bir ey yoktu yle mi?

Aularque grnte ok sakindi ama,, gittike meraklanmaya balyordu. Kararszd. Halbuki bir Autarque hibir zaman kararszlk iine dmemeliydi. Aslnda Lingane'm banda her zaman bir Autarque bulunmamt. Gezegen uzun sre tccar-hkmdarlar hanedanlar tarafndan ynetilmiti. lk gezegenleraras ikmal istasyonlarn kuran baronlar, devletin aristokrat zmresini tekil ediyordu. Topraklar az olduu iin komu dnyalarn zengin toprak sahibi olan Rancher'leri ve Senyr'leriyle rekabete gir iemiyorlar di. Ama bir defa yeteri kadar sermayeyi topladktan sonra onlarn maliknelerini de Ranch'lann da satn alabilirlerdi. Lingane byle bir ynetimin kanlmaz sonucu olarak domutu. Gezegende idare deiiklikleri olmu; baka yerlere srlenler sonradan haklarn almak iin geri dnmlerdi. Lingaa yle bir karklk iinde kalmt ki bir sre "Lingane gibi kararsz" sz dillere destan olmutu. Sonucu nceden tahmin etmek zor bir ey deildi. Komu gezegenler kudretli siyasi gruplar halinde birleiyor; Lingane'm sindirim mcadeleleri gittike pahal ve tehlikeli olmaya balyordu. Halkn ou dengeli ve sakin bir hayata tekrar kavuabilmek iin her eyi gze almaya hazr bulunuyordu. Bunun zerine Lingane otokrasiyi plutokrasiye tercih etti. imdi birok kimsenin elinde bulunan iktidar bir tek kiide toplanmt. Ancak o bir kii, halkna kar daima iyi davranyordu. nk evreye kar, zellikle tccarlara kar destee ihtiyac vard. Bu yeni rejim sayesinde Lingane zenginleti ve kuvvetlendi, Tyrannhlar bile, o srada iktidarlarnn zirvesinde olduklar halde otuz yl sre ile onlara dokunmadlar. Evet yenilmi deillerdi ama, yenmemilerdi de... Sonu ise ol130 duklar yerde kalmak olmutu. O zamandan beri bir tek yeni gezegeni fethetmi deillerdi. Nebula Krallklar'nn dier gezegenleri Tyrann'a tabi iken, Lingane sadece bir ortak, bir mttefikti. Ayrca bir i birlii anlamasyla da kendilerini garantiye almlard. Autarque durumu takdir etmekten aciz bir insan deildi. Gezegende yaayan baz kimseler durumu deerlendirmekten acizdiler ve tam bir hrriyet iinde yaamak istiyorlard. Ama Tyrannllar'm tehdidinden onlarn da haberi vard. u srada aynn penelerini biraz daha skacaa benziyordu. Lingane'm evresinde yrngeye giren bu zrhl Tyrannllar'm gelitirdii yeni bir kontrol sisteminin bir paras olamaz myd? Autarque: - Bu gemi iyi bir ekilde gz altnda tutuluyor mu? - Bunu daha nce syledim iki yk gemimiz (alayc bir ekilde gz krpt) kitle-ler'in menzilinde bekliyor. - Siz ahsen ne dnyorsunuz? - Ben de ayn suali kendime soruyorum. Hayatta tandm Gillbret, Rhodial Gillbret oth Hinriad'dr. Siz onu grdnz m? - Rhodia'ya yaptm son seyahatte rastlamtm ona. - phesiz ona bir ey sylemediniz? - Elbette sylemedim. Rizett kalarn att: - Sizin bir ihtiyatszlk etmenizi beklediklerini sanyorum. Ayrca Tyrannhlar dnlrse Gillbret de ihtiyatszlk etmi olur. stelik son zamanlarda, Hinriad'larn korkakl da herkesin bildii bir ey. Bu gemi bir tuzak olabilir, sizi ihtiyatszlk etmeye sevkedecek bir tuzak. - Ben sanmyorum; nk zaman ok iyi seilmi. nk bir seneyi akn bir zamandan beri Lingae'da deildim. Geen hafta geldim, birka gne kadar da tekrar gideceim. Ve bu mesaj bana, tam burada bulunduum sre iinde geliyor. 131 - Tesadf olabilir. _ Bu gibi hallerde tesadflere inanmam ben. Ve btn bunlarn tesadf olmadn gstermek iin yaplacak tek ey var. Ksacas ben tek bama bu gemiye gideceim. - Olamaz efendim.

Rizett'in sol akann zerinde bir yara izi vard ve bu iz bir anda mora alan bir krmzya dnmt. Autarque kuru bir sesle sordu: - Bana kar m geliyorsun? Rizett ban edi: - Nasl isterseniz efendim. "Vicdansz"daki bekleyi ise, gittike tatsz bir hal almaya balamt. ki gnden beri yrngedeydiler. Gillbret uzun uzun kumanda tablosuna bakt: - Kprdadklarn gsteren bir iaret yok mu? Biron, Tyrannllar'n silici spreyini kullanarak tra oluyordu. Bir a ban kaldrarak cevap verdi: - Hayr, hibir kprt yok. Sadece bizi gz altnda tutuyorlar hepsi bu. Daha sonra byklarn tra etmeye koyuldu. Bu arada spreyin asitli lezzetini st dudanda hissederek yzn buruturdu. Bu madde Tyrannllar'n ok eskiden beri kullandklar bir eydi. Esas basn altnda, silici bir pudrann pskrtlmesinden ibaretti. Bu sprey yzdeki tyleri yok ediyor, alna cilde bir zarar vermiyordu. Ancak Biron'un bunda phesi vard; nk - gerek veya deil - Tyrannllar'n cilt kanserine daha fazla tutulduklar syleniyordu. Bir ara srekli olarak tral kalmasn salayacak bir kl aldrma ilemini dndyse de bu dncesinden hemen vazgeti. Yarn birgn sakal byk tekrar moda olabilirdi. Biron bunlar dnerek aynaya bakarken Artemisia parmaklarnn ucuna basarak yanna geldi: 132 - Uyumak istediini sanyordum? - Biraz uyudum ama, abuk uyandm. Glmseyerek ona bakt; gen kz da onun yanaklarn okad: - Ne kadar yumuak olmu. Sanki on alt yandaym-, sn gibi. Biron, onun elini tuttu: - Senin yerinde olsam bunu yapmazdm. - Hl gz altnda myz? - Evet hl. Bu beklemek insan ldryor. - Dorusu ben pek o kadar skc bulmuyorum. - Elbette Arta. Ben o anlamda sylemedim. - Niin dorudan doruya Lingane'a ini yapmyoruz? - Bunu dndk ama, ok tehlikeli bir hareket olur. Herhalde hi deilse suyumuz tamamen bitmeden byle bir ie girimemeliyiz. Gillbret birden sze kart: - Kprdadlar ite! Biron hemen frlayp kitle-lere bakt: - Galiba hakkn var. Ordinatrn bana geerek baz hesaplar yapt: - Hayr Gillbret, iki gemi, bize nisbetle yerinden kprdam deil. Aradaki mesafe yine sekiz bin kilometre kadar. Kitle-ler'i harekete geiren ey onlarn yanna bir nc geminin gelmi olmas. Yeniden hesaplar yapmaya giriti. Bir sre sonra: - te imdi yaklamaya baladlar, dedi. Onlarla temasa gemeyi dnr msn Gillbret? - Denemek isterim. - Dene yleyse. Ama yalnz sesle. Gelenin kim olduunu renmeden resim gndermeyelim. Gillbret'in elektronik alanndaki kabiliyetine hayran olmamak mmkn deildi. Bu konuda inanlmaz bir yatknl vard. Dar al bir dalga taycsyla uzaydaki minik bir noktaya ulamak ok zor bir iti ve byle bir ey, 133 cihazn yeterliliinden ok, kullanann kabiliyetiyle ilgiliydi. Btn bildii ise gemilerin uzaklndan ibaretti; stelik bunda da birka yz kilometrelik bir hat olabilirdi. Gemiler, yaklak olarak onbe milyon kilometrekplk bir hacim iinde bulunuyorlard. Bu hacim iinde, kardaki asn, basit bir cihazla bulmak, son

derece g; hatt imknszd. Ancak baz tecrbeli telsizcilerin cihazn kumanda dmeleriyle oynarken hedeflerine ne kadar yaklatklarn hissettikleri sylenir. Bilim asndan sama bir ey bu phesiz, ama baz defa baka bir aklama da akla gelmiyor. On dakika sonra Gillbret'in baarya ulatn gsteren bir k yand. "Vicdansz" veriyor ve alyordu. On dakika daha sonra Biron'u rahatlatan cevap geldi: - Bizimle grmek zere bir kii geliyor. Artemisia: - izin vermeli mi ona? diye sze kart. - Niin olmasn? Bir kii... stelik silahlyz. - Gemileri tehlikeli bir ekilde yaklaabilir. - Altmzdaki bir Tyrann kruvazr Arta. Bizim hzmz onlarnkinden il be kat daha fazla. Lingane'n en byk sava gemisi bile gelse, bu deimez. Sonra o mehur i birlii anlamasnn getirdii birok yasaklar da var. Ayrca unutma ki byk apl be atomizrmz var. - Sen bunlar kullanmasn biliyor musun Biron? Bunu hi dnmemitim. Biron gen kzn kendisince hayran kalmasndan holan-nt. Ama yine itiraf etti: - Ne yazk ki hayr. Ama benim bilmediimi onlar da bilmiyor yle deil mi? * * * Yarm saat sonra ekranda bir gemi grnd. Herhalde 134 stratosferdeki uular kolaylatrmak iin sekiz kanad olan ufarak bir gemiydi. Gillbret gemiye teleskopla bakt zaman heyecanla bard: - Fakat bu Autarque'm zel yat! Hi phem yok. Ben size sadece adm duymasnn onun dikkatini ekeceini sylememi miydim? Bir sre sonra yatn hz yavalad ve ekranda hareketsiz hale geldi, sonra bir ses duyuldu: - Beni almaya hazr msnz? - Hazrz. Yalnz bir kii. - Evet, bir kii. Yattan bir zpkn gibi frlayan elik metal, bir ylan gibi kvrlarak "Vicdansz"a yaklamaya balad. Ucundaki mknatsl silindir gzle grlecek ekilde byd ve btn gemide hissedilen bir darbe ile Tyrann gemisine yapt. Arlk olmad iin elik kpr eilmemiti ama ilk hareketin verdii kvrmlar aynen duruyordu. Yat yava yava gerileyerek kpry tam gergin duruma getirdi. Biron teleskopu ayarlad; yat bir anda korkun bir ekilde byd. Bir kilometre kadar uzaktayd. ok gemeden minik bir siluet yattan karak elik kpr zerinde yrmeye balad. Aslnda iki gemi buluaca zaman dokunacak kadar birbirine yanar ve basn odalar manyetik kuvvet yardmyla birleirdi. Byle bir yaklamada hibir tedbir almaya lzum kalmadan bir gemiden dierine gemek mmkn olurdu. Ancak bu gibi bulumalar karlkl olarak birbirlerini tanyan, inanan gemiler arasnda oluyordu. Halbuki bu ekildeki bir geite uzay elbisesi giymek artt, Lingae'l hava ile iirilerek basnc ayarlanm metal elbisesinin iinde rahata seiliyordu. Fazla bir kuvvet harcamadan ilerledii de aka belliydi. Bu gibi geilerde gemilerin hzlarnn birbirine kl klna eit olmas gerekir. Hzdaki kk bir fark elik kp135 rnn krlmasna ve zavall yolcunun sonsuza kadar srecek bir uzay yolculuuna kmasna yol aar. Lingane'l hzl hzl ve kendinden emin hareketlerle yryordu. Yaklat zaman, yrme tekniini grdler: Her defasnda bir eliyle tutunarak kuvvet alyor, kendini itiyor ve drt metre utuktan sonra yeniden tutunarak tekrar kendini ileri doru atyordu. Artemisia dehet iinde: - Ya tutamazsa! dedi. - Dorusu bv iin ustas. Ama o tutamasa bile, biz onu yakalarz.

Lingane'l artk iyice yaklamt. Sonunda ekrandan kayboldu ve be saniye sonra ayakkablarnn geminin gvdesinde kard ses duyuldu. Biron basn odasn belirleyen klar yakt. Buna cevap olarak ald iaret zerine d kapy at. D kap kapanr kapanmaz, i duvarn dilimi araland ve gelen, ieriye girdi. eri girer girmez zerindeki uzay elbisesi bir anda buzla kapland. Onunla birlikte gelen souk her tarafta hissedildi. Biron hemen stcy at ama, buzun erimesi iin uzunca bir sre beklemek gerekti. Lingane'l gelince metal eldivenler iindeki elleriyle byk bir telala baln kard. Gillbret onu grnce heyecan iinde: - te Biron, dedi. u anda Autanjue, bizzat karmzda bulunuyor! Biron, o anda dehet iinde bard! - Jn ti! 136 Oncnc Blm AUTARQUE uzay elbisesini kardktan sonra koltuklarn en iyisine yerleti. - oktandr bu eit ekzersizlerden uzak kalmtm! Ama insan bir defa alt eyi kolay unutmuyor! Merhaba Farrill. Merhaba ekselans! Eer yanlmyorsam, bu hanm da yneticinin kz Altesse Artemisia! Uzun bir sigaray dudaklarna gtrd. Bir, iki nefes ekince sigara kendiliinden yand. Kokulu ttn, havay nefis bir kokuyla doldurdu. -- Seni bu kadar abuk greceimi ummuyordum Farrill. Biron buz gibi bir sesle cevap verdi: - Belki de bir daha hi ummuyordun greceini! - Oras belli olmaz dorusu. Aslna bakarsan seni bu gemide bulacam ummuyor deildim. Ben tek kelimelik bir mesaj aldm: "Gillbret." Bu ahsn bir uzay gemisi kullanamayacan biliyorum. te yandan uzay gemisi kullanabilen bir adam Rhodia'ya gnderdiimi de biliyorum. Bu durumda her ne pahasna olursa olsun kamak isteyecek olan bu adamn bir uzay gemisi almaya teebbs edeceinden de phe etmedim. stelik bu gemideki yolculardan birinin aristokrat grnl bir gen olduunu da haber almtm. Bu bakmdan seni grdme armadm dorusu. - Bana da yle geliyor ki, tam aksine, beni burada grdn iin ok ardn. nk sen bir katilsin ve beni lme gnderdin. Aslnda bunun aksinin artc olaca tabiidir. Ben de olaylardan bir sonu karabiliyorum deil mi? - Seni hakknda ok msbet duygularm var Farrill, inan bana. 137 Autergue'n bu davran karsnda Biron kendi davrannn biraz ayp katn farketti ve dierlerine dnerek: - Bu adam, dedi. Jonti'dir. Sander Jonti. Hani bahsetmitim size. stelik de Lingane Autarque'. Artk hangi ismini isterseniz onu sein. Bana gelince, o benim iin Sander Jonti'dir sadece! Artemisia: -Yani bu... Bu adam... Gillbret titreyen elini alnna gtrp: - Biron kendine gel, dedi. Delirdin mi? Biron: - Delirmedim, diye bard bu o! Byk bir gayretle kendine hakim olduktan sonra: - Neyse dedi, barp armann lemi yok. Jonti Benim gemimi terk etmeni istiyorum. Bilmem yeteri kadar sknetle syleyebildim mi? Hemen gemimi terk et! - Gerekeni syler misin sevgili Farrill? Gillbret araya girmek istediyse de Biron onu hiddetle iterek, hl koltuunda oturmakta olan Autarcpe'm karsna dikildi: - Bir hata yaptn Jonti! Bir tek hata. niversitedeki odamdan karken saatimi orada brakacam hesaba katmadn. Bu saat bir radyasyon gstergesiydi. Autarque sigarasndan derin bir nefes ektikten sonra glmsedi. Biron devam etti: - Ve bu kol saati maviye dnmedi. Odamda bomba yoktu benim! Olan ey sadece

yalanc bir bombadan ibaretti ve bunu odama koyan da sendin. Eer bunu inkr edersen Jonti ya da Autarcpe o zaman sen bir yalancsn demektir. "Hipnitle beni uyutan da, bu komedinin baka taraflarn hazrlayanda sensin. Bu apak bir gerek deil mi? Eer o gece beni kimse uyandrmasayd hibir eyin farkna varmayacaktm. Peki gece vakti beni uyandran kimdi? Sendin! Maksadn neydi? Bir radyasyon sayacnn yanna 138 kasten konulmu olan sahte bombay bulabilmem. Bombann sahte olduunu anlamadan odadan kmam salayan kim? Kim syle? O da sendin. O gece iyi elenmifsindir Jonti! Biron'un uzun konumas bitmiti. Autarque nezaketli bir dikkatle onu dinlemiti. Bu Biron'u bsbtn kzdrd. Daha da hiddetli bir sesle devam etti: - Babam idam edilecekti. Eer ben doruca Nephelos'a gitseydim bunu belki de daha erken renecektim. O zaman iimden ne geliyorsa onu yapacak Tyrannllar'a gerektii gibi kar koyacak; her ne olursa olsun gze alacaktm. Ama sen benim Hinrid'i grmemi istedin. Normal artlar altnda senin tavsiyelerini dinlemem ihtimali pek azd. Ve grnte hayatm kurtardn. Benim ne yapmam gerektii dnda, her eyi biliyordun. Sen kendi tasarlarna gre beni artladn. "Ben gerekten hayatma kasteden bir suikast karsnda olduumu sanmtm. Bunun sebebini bir trl anlaya-myordum. Sen buna da bir izah tarz buldun. Beni, kendi istediin ekilde hareket etmek zorunda braktn. Biron nefes almak iin durdu; Jonti belki bir cevap verir diye bekledi. Sonra yeniden barmaya balad. - Dnyadan ayrlrken bindiim geminin Rhodia bayra tadn sylemedin; ardndan kaptana gerek kimliimi akladn. Maksadn Rhodia'ya gider gitmez Tyrann-llar tarafndan tutuklanmam salamakt. nkr etmiyorsun deil mi? Uzun bir sessizlik oldu. Bu arada Jonti izmaritini ezdi. Gillbret asabi bir ekilde ellerini ovuturarak: - Biron gln olma, Autarque asla... O srada Jonti ban kaldrd ve sakin bir sesle: - Hayr, Biron'un hakk var. Sylediklerinin hepsi doru. Biron, her eyi bylesine aka kavradn iin seni tebrik ederim. Bomba sahteydi ve odana yerletiren ben139 dim. Seni Tyrannllar tutuklasn diye Rhodia'ya gnderdim. Biron'un y/ birden aydnland. Bir anda hayat bir anlam kazanmaya balamt: - Jonti, dedi, bir gn seninle hesaplaacaz. Ama u anda senin Lingane'n Autarque' olduun anlalyor. stelik seni bekleyen gemi var. Bu bakmdan elim kolum bal. Ama Vicdansz benim gemim. imdi elbiseni giyin ve k. Kpr kurulu bekliyor. - Bu senin gemin deil ki, alnt bir gemi. - Burada kanunu yapan mlkiyettir. Elbiseni giymen iin sana be dakika mhlet tanyorum. - Brak ltfen bu lzumsuz dram. Bizim birbirimize ihtiyacmz var ve benim de gemiyi terketmeye asla niyetim yok. - Benim sana ihtiyacm yok! Hatt Tyrann filosu zerimize gelse ve senin de onlar yok etmeye kudretin yetse bile sana ihtiyacm olmayacak. Jonti kuru bir sesle: - Biron, bir ocuk gibi konuuyorsun. imdiye kadar sylediklerini sknetle dinledim. imdi de sen beni dinle: - Hayr, seni dinlemem iin bir sebep yok. - te imdi var yle deil mi? Artemisia bir lk att, Biron ne doru bir adm yrd ve durdu Autarque: - zr dilerim, dedi. Ben de tedbirli geldim. Kardakini silahla tehdit etmek pek barbarca bir ey ama, hi deilse bu seni beni dinlemeye mecbur eder. Autarque'n elindeki silah bir atomizrd. Felce urat-c bir silah deildi, yok edici bir silaht bu! Jonti devam etti:

- Ben, senelerden beri Lingane' Tyrannllar'a kar organize ediyorum. Bunun ne demek olduunu biliyor musun? Bu hemen hemen yerine getirilmesi imknsz bir gayret. Krallklar'dan herhangi bir yardm almam sz ko140 ns deil. Nebula Krallklar kendi balarnn derdine dm durumda. ok uzun bir tecrbeden sonra gezegen eflerini bu ie ikna etmenin mmkn olamayacana inandm. Bunu baban denedi ve hayatyla dedi denemesini. Ben oyun oynamyorum, inan bana. ((Babann yakalanmas ok kt bir darbe oldu benim iin. stelik bu, Tyrannllar'm bizim izimizin zerinde olduunu gsteriyordu. Onlar yanl bir hedefe yneltmem lzmd. Bizim u anda kavga etmemiz deil, tam bir dostluk havas iinde kucaklamamz gerekir. ((Evet Tyrannllar' yanl bir yola srklememiz lzmd ama bunu sana syleyemezdim. Rancher'in olu olduun iin ilk phelenecekleri insan sen olacaktn. Tyrann-llar'm gzn Lingane'dan ayrmalar iin Hinrik'le temasa gemeni sylesem bu tehlikeli olurdu, belki de hayatn kaybederdin Halbuki babann urunda ld ideal yaamalyd. "Evet gerekleri sylesem belki kabul ederdin. Ama bir "red" riskini gze alamazdm. Senin iin ok zor oldu bu, eminim buna. Ama inan bana yapacam baka bir ey yoktu; ve iimden gelen bir ses senin bu ii baaramayacan sylyordu. Ama pekl basardn ve ben bundan ok memnunum. - Ayrca elimde bir dokman da var... - Hangi dokman? - Bari bunu syleme Biron. Babann benim adma altn sana sylemitim. Yani onun bildii eylerin hepsini ben de biliyordum. O senden bu dokman bulman istemiti. Sen de kendini buna adamtn. Dnyada kalman iin gerek bir sebep vard. "Ama baban tutuklanr tutuklanmaz sen de pheli bir adam durumuna dtn. pheli ve ok tehkileli. O halde bu dokmann senin eline gememesi lzmd; nk senin eline geerse, onlarn da eline geecek demekti. Bu 141 bakmdan babann verdii bu grevi de yerine getirmeden nce dnyadan ayrlman gerekiyordu. - Peki sen buldun mu bu dokman? - Bizim aradmz dokmann belki de yllar nce tamamen kaybolmu bulunmas muhtemel. u anda kimin elinde olduunu da bilmiyoruz. ey... Bu silah artk sebime koyabilir miyim, parmaklarm yorulmaya balad. - Evet, artk silaha lzum yok. Autarque, silah cebine koyduktan sonra devam etti: - Baban bu dokman hakknda sana ne syledi? - Senin bildiinden baka bir ey sylemedi. Mademki onunla alyordun, bunu sen de bilirsin. Autarque: - Doru, diyerek glmsedi ama, glmsemesi samimi deildi. - Aklamalarn bitti mi? - Evet. - O halde bu gemiyi terket. Gillbret sze kart: - Bir dakika Biron. Ortada bahis konusu olan sadece senin hayatn deil. Artemisia ve ben de varz ve bu konuda bizim syleyeceklerimiz var. Autarqua'a gelince, onun ok duygulu olduunu gryorum. Unutma ki Rhodia'da ben senin hayatn kurtardm, bu bakmdan da benim grlerimin dikkate alnmas gerekir. Biron, kolunu basn odasna doru uzatarak bard: - Tamam, hayatm kurtardn. Zaten herkesin ii benim hayatm kurtarmak. stersen sen de onunla beraber git- Byle syleme Biron. Onunla beraber gitmek istesem kendim sylerim bunu.

- Gerekten bana hibir ey borlu deilsiniz. sterseniz gidebilirsiniz. Bu szler Artemisia'nu kalbini krmt. Arkasn dnd. Evet Biron haksz saylmazd. Jn ti ona kt bir oyun 142 oynamt. Ama ii bu derece ileri gtrmenin de lzumu yoktu. Gen kz yine de Biron'a hak veriyordu. Tyrannl-lar' Lingane'dan uzaklatrmak iin, kpein nne kemik atar gibi gen adam uzatvermiti yem diye. Autarque: - Evet Biron? Diye sordu. Gillbret de ona katld: - Evet Biron? Biron Artemisia'ya dnd: - Sen ne dnyorsun? - Ben, onun ie karmaya hazr gemisi olduunu dnyorum, stelik onun Lingane Autarque' olduuna gre seme ansn olmadn sanyorum. Autarque, hayranln gizlemeden gen kz szd: - ok zekisiniz, sizi tebrik ederim. Bylesine byk bir gzellikte ayn zamanda bylesine bir zekya nadir rastlanr. Gerekenden biraz daha fazla Artemisia'y szd. Biron sordu: - Senin teklifin nedir? - isimlerinizi ve kuvvetlerinizi bana verin, Ekselans Gillbret oth Hinriad'n si gezegen demeyi det haline getirdii gezegene kadar gtreyim. Biron biraz buruk: - yle bir gezegen var m? diye sordu. Gillbret hemen atld: - Elbette var. Lingane! Autarque glmsedi: - Evet, yle bir gezegen var, ama Lingane deil. Gillbret: - Deil mi?., diye balad ama, Jonti szn kesti: - Bu nemli deil. Ben biliyorum ya, sizi oraya gtrebilirim. Bu defa Biron sordu: - Nasl? - Bu tahmininizden daha kolay. Eer Ekselans Gill143 bret oth Hinriad'n anlatukiama inanmamz gerekirse byle bir gezegen var. Bu gezegenin Nebula'nm Tyrannl-lar tarafndan henz kefedilmeyen bir yerinde olduu ve jirmi yldr bu iin peinde olduklarn da kabul etmek zorundayz. Blgede byle bir durumun olabilecei bir tek yer var. - Hangisi? - Byle bir dnya ancak Nebula'nm iinde olabilir yle deil mi? - Nebula'nm iinde mi? Gillbret: - Samanyolu akna! diye bard. yle ya! Artemisia lafa kart: - yi ama Nebula'nm iinde bulunan dnyalarda hayat olabilir mi? Autarque hemen cevap verdi: - Neden olmasn? Nebula dediin, youn bir uzay sisinden ibaret. Ve iinde zehirli bir madde olmad da biliniyor. Bu sis sodyum, potasyum ve kalsiyum gazlarndan ibaret. Bunlar yldzlarn n rtyor. Ama zararl olmadklar kesinlikle belli. Bunlar bir yldzn hemen yannda olduklar zaman tesbit edilebilmeleri de mmkn deil. Affedersiniz biraz ukalalk ediyorum ama, dnyada bulunduum srada Nebula hakkndaki astronomik veriler zerinde ok altm. Bu sz iuerine Biron sordu: - Sahi sen dnyaya niin gitmitin? Bunun pek byk bir nemi yok ama, merak ettiim iin sordum. - Yook, dnyaya gidiimin saklanacak bir taraf yok. Baz zel ilerim iin Lingane'dan ayrlmtm. Alt ay kadar Rhodia'da kaldm. Benim ajanm Widemos -senin baban Biron- bizim tarafmza ekmeye alt yneticiyle olan konumalarnda baarszla uramt. Bunun zerine ben araya girip ii dzeltmeye altm Hinriad'n -beni 144

l mazur grmenizi dilerim bayan- bizim aradmz adam [olmadn anladm. Biron dilerinin arasndan: - Hi phe yok, phe yok, diye sylendi. Jonti .devam etti: - Ama size de syledii gibi Gillbret ile tantm. Daha sonra dnyaya gittim, nk buras insanln beii J olan gezegen idi. Samanyolu aratrmalar ilk defa dnyada balamt ve dnyada bu konuda yine de birok dokman vard. At Ba Nebula's zerinde de olduka etrafl . almalar yaplmt. Hi deilse birka defa iinden geilmi, ancak koloniletirilmemiti. nk yldzlarn optik olarak gzlenememesi oraya gitmeyi zorlatryordu. Benim dnyadaki almalarm renmek istediim her eyi bana retti. "imdi beni iyi dinleyin. Ekselansn bindii Tyrann gemisine uzaydaki ilk Sray'mdan hemen sonra bir gkta arpm ve ekselans uzayda kaybolmutu. Geminin normal yolunu takip ettiini dikkate alarak yolundan sapt noktay da tesbit etmemiz mmkn olur. Gemi iki Sray arasnda yanm milyon kilometreden fazla yol almamt ve bu mesafe bizim iin uzaydan bir noktadan ibarettir. "Baka bir teori daha olabilir. arpma gkta kumanda panolarn ve jiroskopu hasara uratarak Sraylarn ynn de deitirmi olabilir. Bunun aksine hiperatomik motorlarn itme gcnde bir deiiklik olmamt. nk motorlarn bulunduu blmede bir arza yoktu. "Bunun sonucu olarak her Sray'm uzunluu, yne oranla daima ayn kald. Bunu bilinmeyen bir ayla belirli bir noktaya doru bklm metal bir tele benzetebiliriz. Yani varta, geminin yolu hayal bir krenin zerinde bulunuyordu. Ve bu krenin merkezi gktann gemiye arpt yerdi. "Ben byle bir kre izdim. Bu krenin yz At Ba F : 10 145 Nebulas'nm nemli bir blmn kesiyordu. Yani alt milyon derece kare. Baka bir deyile btn yzeyin drtte biri Nebula'nm iinde bulunuyordu. imdi yaplacak ey bu son blmdeki bir yldza kefetmeye kalyordu. Bu yldz, bahsettiim hayal yzeye en ok bir ya da iki milyon kilometre mesafedeydi. Gillbret'in gemisinin son Sra-y'ndan sonra bir yldza yakn bir mesafede olduunu hatrlyorsunuz phesiz. "Peki imdi syleyin bana Nebula iinde, bahsettiim bu hayal yzeye yakn bir mesafede bulunacak ka yldz olabilir. Unutmayn ki Samanyolu'nda tesbit edilmi tam yz milyar yldz var. Biron istemeyerek sze kart. - Hi phesiz yzlerce. Autarque kesin bir ifadeyle cevap verdi: - Be! tam tamna be. Bir tane fazla deil. Bu yz milyar yldz seni korkutmasn. Samanyolu'nun hacmi yaklak yedi trilyon k yl kb. Yani yldz bana yetmi k yl kb dyor. Benim u anda bilmediim ey bu be yldzdan hangisinde insanlarn oturabilecei gezegenlerin olduudur. Ne yazk ki bu alandaki aratrmaclar, almalarn fazla ileriye gtrmediler. Sadece yldzlarn yerini ve tayf grntlerini tesbit etmekle yetindiler. Biron sordu: - Yani asi gezegen bu be yldzn gezegenlerinden biri mi? - Dorusunu istersen ben bilinen olaylara dayanarak bu sonuca vardm: - Gill'in anlatt olaydan kan teoriye gre tabii. - yle. Gillbret heyecandan titreyen bit sesle sze kart: - Sylediklerimin hepsi doru, yemin ederim. - Ben imdi bu be yldz aratrmak iin harekete gemek zereyim. Adamlarm bu konuda byk alma-

146 lar yapyor. Ben de Lingane Autarque' olarak onlara katlacam tabii. Biron: - Anlyorum, dedi. Yanndaki iki Hinriad ve bir Wi-demos olunca yarnn hr dnyasnda kendine daha salam bir yer salam olacaksn. - Biron, bu konumalarn umurumda bile deil. Fakat isyann baarya ulamas iin yanmda olmanzdan fayda umduum doru. - Yoksa baarl herhangi bir asker Lingane Autar-que'sini eline geirebilir. - Ya da Widemos Ranch'n... Doru! - Ya isyan baarl olamazsa? - Aradmz bulduumuz zaman bu soruya cevap aramak iin vaktimiz olacaktr. Biron bir an dndkten sonra: - Pekl, dedi. Size katlmay kabul ediyorum. - Harika. Bu durumda benim yatma gemenizden baka yapacak ey kalmyor. - Neden? - Orada daha rahat edersiniz de ondan. Bu gemi oyuncak gibi bir ey. - Bu, bir Tyrann sava gemisi. Terk etmek yazk olur. - ite bu bakmdan dikkat ekmesini istemiyorum ya. - Nebula'da bu bahis konusu olmaz. Affedersin ama Jonti size katlmay kabul ediyorsam, bu si dnyay bulma frsatn yakaladm iindir. Bak, ben de ak konuabiliyorum. Aramzda hibir dostluk yok. Ben kendi kendimin efendisi olmay tercih ederim. Artemisia yumuak bir sesle: - Yapma Biron, dedi. Bu gemi mz iin ok kk. - yle ama, bir rmork eklenebilir pekla. Jonti benden iyi bilir bunu. Bylece hem bamsz oluruz hem de 147 istediimiz gibi geni bir yere kavuuruz. stelik rmork takmak gemimizin kimliini saklamaya da yeter. Autarque bu szlere kat bir cevap verdi: - Eer aramzda dostluk ve karlkl gven yoksa, o zaman ben de kendimi korumak durumunda kalrm. Bi-ron. Gemin senin olur bir de rmork veririm buna karlk bir rehin isterim. Bayan Atemisia benimle gelir. - Hayr! Autarque kalarn att: - yle mi? Bayan bu hususta ne dnyor acaba? Sonra Atemisia'ya dnd, biraz heyecanland belli oluyordu: - Emin olun ki bayan, benim gemimde ok rahat edeceksiniz. Artemisia: - Ancak siz de una inann ki, geminizde olman sizi rahatsz eder. Bu bakmdan, sizi baz huzursuzluklardan kurtarmak iin bu gemide kalmay tercih ederim. - Dnrseniz fikrinizi deitireceinizi sanyorum. Biron sert bir ifadeyle: - Ben sanmyorum, dedi. Artemisia seimini yapt. - Peki sen bu seimi doru buluyor musun? - Kesinlikle evet. Biz mz "Vicdansz"da kalyoruz. Bu konuda hibir pazarlk istemem. - Arkadalarn ok ilgi ekici bir ekilde seiyorsun Biron? - Anlamadm? Autarque, trnaklarna bakarak sakin grnmeye alyordu. Devam etti: - Seni aldattm ve hayatn tehlikeye attm iin bu kz bana emanet etmek istemiyorsun Hinriad gibi bir adamn kzyla bu derece yaknlk kurman doru mu peki? 148 - Ben Hinriad' tanyorum. - Onun hakknda her eyi biliyor musun peki? - Yeteri kadar. - Onun, baban ldrdn de biliyor musun. Parmayla, Artemisia'yi gstererek devam etti:

- Himayen altnda tutmak istediin bu kzn babasnn, senin babann katili olduunu da biliyor musun? 149 Ondrdnc Blm UZUNCA bir sre hepsi de tek kelime konumadan donakaldlar. Sonra Autarque rahat fakat ciddi bir ifadeyle bir sigara daha yakt. Gillbret pilot koltuuna yld; hkra hkra alayacak gibiydi. Biron bembeyaz olmutu. Yumruklar skl Autarque'a; Artemisia da tarifsiz bir znt iinde Biron'a bakyordu. Tam bu srada telsizden gelen sinyal sessizlii bozdu. Gillbret dorulup telsize dnd. Autarque: - Tahminimden daha fazla geciktim, dedi. Rizett'e Bir saate kadar dnmezsem beni aramasn sylemitim. Ardndan Rizett'in yz ekranda belirdi. Gillbret, Autarque'a: - Sizinle grmek istiyor, dedi. Autarque yerinden kalkp vericinin gr alanna girdi. - ler yolunda Rizett herhangi bir tehlike bahis konusu deil. - Gemide baka kim var efendim? Biron bir srayta Jonti'nin yanna gitti ve gururla: - Ben varm, dedi. Widemos Rancher'i. Rizett sevinle gld ve elini kaldrarak selam verdi: - Tebrik ederim Rancher. Autarque araya girdi: - Biraz sonra yanmda gen bir hanm olduu halde dneceim. Borda bordaya yanama hazrl yapn. - Senin gemide olduuna onlar kesinlikle inandrmtm. Yoksa beni tek bama brakmazlard. Baban burada ok sevilir. - Benim ismim bunun iin sana lzm deil mi? Autarque omuz silkti; Biron devam etti: - Ayrca bir hatay da dzeltmek isterim. Verdiiniz bilgi doru deildi. 150 \ - Ne demek yani? - Artemisia oth Hinriad benimle kalyor. - Sylediklerimden sonra da m? - Sen bana hibir ey sylemedin. Kendi fikrini akladn, ama benim buna inanp inanmayacam hesaba katmadn. zr dilerim ama beni anlayacan sanyorum. - Yani Hinrik'i tanmana ramen, benim sylediklerime inanmyor musun? Bu szler Biron'u gzle grlr ekilde sarst. Artemisia sze kart: - Ben gerein byle olmadn iddia ediyorum. Elinizde delil var m Autarque? - Tahmin edeceiniz gibi dorudan doruya bir delil yok tabii. Babanzla Tyrannllar arasndaki konumada da hazr bulunmadm. Ancak baz olaylar bir araya getirerek sonuca varmak da mmkn. Birincisi u: Eski Widemos Rancher'i daha nce de sylediim gibi alt ay nce Rho-dia'ya gelmiti. Ve unu da belirteyim ki ev sahibiyle gurur duyuyordu. Benim kanaatim odur ki, konumas gerektiinden fazla konutu, sylenmesi gerektiinden fazlasn syledi. Ekselanslar bunu size aklayabilir. Gillbret mahcup bir ekilde ban sallad. Sonra yal gzlerle kendisine bakan Artemisia'ya dnd: - ok zgnm Arta, ama doru. Daha nce syledim sana, bana Autarque'tan bahseden Widemos'tu. Autarque memnun kalmt: - Allah'tan uzun elektronik kulaklar sayesinde ekselanslar yneticinin konumalarn dinleyebiliyordu. Benim de tehlikeden bu sayede haberim oldu. Ve hemen uzaklatm ama, bir defa olan olmutu. "Maalesef Hinrik cesur bir insan olmad gibi bamszlna da dkn deil. Baban Biron, onu ziyaretinden alt ay sonra tutukland. Eer bunun sebebi bu hanmn babas olan Hinrik deilse kim olabilir?

Biron: 151 - Sen de onu korumadn, dedi. - inde bulunduum artlar altnda riske girecek durumum yok. stelik bizimkilerle hibir ekilde irtibat kurmak yoluna gitmedi. Dostlarmzdan ou ona Blge'yi terketmesini, hi deilse saklanmasn syledi ama, o aldrmad. "Bunun sebebini de bildiimi sanyorum. Hayat tarzn deitirmesi Tyrannldar'n rendiklerinin doru olduunu ortaya koyacak ve btn hareketi tehlikeye atacakt. Bu bakmdan o sadece kendi hayatn tehlikeye atmaya karar verdi. "Be ay sre ile Tyrannllar onun ihanetini beklediler. Bu herifler gerektii zaman sabrl olmasn bilirler. Bu bekleyiten bir sonu alamaynca alarn attlar ama ancak bir tek kiiyi yakalayabildiler. Artemisia atld: - Bu doru deil! Yalan sylyorsunuz! Sadece olsa obalarla dolu olan masalnzda bir tek gerek pay yok. Aksi halde Tyrannllar'm sizi de gzetlemesi lzmd. Siz de tehlikede olurdunuz ve bize glckler datmak iin buraya gelemezdiniz. - Madam, ben bouna vakit kaybetmekten holanmam. Babanz bir bilgi kayna olarak defterimden sileli ok oluyor. Tyrannllar imdi phesiz kuzeni ve kznn ihanet ettii bir adamn gvenilir olup olamayacan da kendilerine soracaklardr. Ama ona inanmakta devam etseler bile beni ele geiremezler. Biron sze kart: - Konumay noktalamann zaman geldi Jonti. Biz, sizinle beraber olmay kabul ettik, sen de gerekli malzemeyi bize salayacan syledin. Anlamamz bundan ibaret. Senin sylediklerin doru bile olsa, bu hibir eyi deitirmez. Rhodia yneticisinin kznn, babasnn hatalarna vris olmas iin bir sebep yok. Artemisia oth Hinriad, eer kendisi isterse burada benimle kalacaktr. 152 - Ben burada kalmay istiyorum. - Pekl. Artk yaplacak bir ey yok. Bu arada Jonti dikkatini ekmek isterim: Senin gemilerin silhl olabilir, bizimki ise bir Tyrann zrhlsdr. Bunu unutma. - Samalama Biron. Ben tamamen bar amalarla geldim buraya. Bu kz kendi geminde mi tutmak istiyorsun. yle olsun. imdi gemilerin basn odasn birletirerek gidebilir miyim? ki gemi on be - yirmi metre kalncaya kadar birbirine yaklat. Aradaki ba kuracak olan elik tneller bolukta kvrlp bklerek, manyetik alanlaryla birbirlerini aramaya baladlar. Tneller defa kar karya geldi, ama kenetlenme olmad. Telsiz banda olan Gillbret: - ki dakikaya kadar kontak kurulacak, dedi. Biron tekrar etti: - ki dakikaya kadar. Saniyeler ilerlemeye balad. Tneller korkun bir manyetik alanla birbirlerine doru ilerlemeye baladlar. Bu arada ylesine byk bir enerji sarf oluyordu ki, kafalar birbirine dokunduu anda geminin klar azalyordu. Sonuncusunda btn gemide sert bir ok hissedildi, kafalar tam tamna birlemi ve kenetlenme baarlmt. ki gemi imdi darack bir koridorla birbirine balyd. Biron elini banda dolatrarak: - Tamam, dedi. Autarque hl buulu olan uzay elbisesini koluna ald. Kibar bir tavrla: - Teekkr ederim, dedi. Hemen subaylarmdan birini gndereceim size. htiyalarnz ona bildirirsiniz. Jonti uzaklanca Biron Gillbret dnd: - Subayla bir sre siz megul olursanz ok memnun olacam. O gelince manyetik alam kesip, kpry ekin. Sonra pilot kabininden kt. Dnebilmek iin yalnz kalmaya ihtiyac vard. 153 Ancak daha uzaklamadan arkasndan ayak sesleri duydu ve tatl bir ses onu durdurdu.

- Biron seninle konumak istiyorum. Artemisia idi: - Eer mahzur yoksa daha sonra Artemisia. Ama Artemisia'nn buna niyeti yoklu. Israr etti: - Hayr Biron, imdi. Sanki kucaklamak, ya da tutmak ister gibi kollarn ona doru uzatmta. - Babam hakknda sylediklerine inanmyorsun deil mi? - Hi ilgisi yok. - Biron!.. Sonra sustu. Sanki kendisine ok zor gelen bir eyi sylemek istiyor gibiydi: - Biron! Bizi baz mecburiyetler bir araya getirdi, ikimizde nemli tehlikelere kar karya idik... Yine sustu. Devam edemiyordu. Biron yardm etti: - Bana bir Hinriad olduunu hatrlatmak m istiyorsun Arta? Bouna zahmet etme. Kendini bana bal hissetmek zorunda deilsin. - Hayr, hayr, onu demek istemiyorum. Byle syleyerek onu kolundan tuttu ve yzn onun sert ve adaleli omuzuna dayad: - Hayr, deil... Hinriadlar da Widemoslar da umurumda deil. Biron... Biron ben... Ben seni seviyorum. Ban kaldrd. Baklar karlat. Gen kz devam etti: - Senin de beni sevdiine eminim. Benim bir Hinriad olduumu unutursan senin de beni kabul edeceinden eminim. Autarque'a babamn hareketlerinden beni sorumlu tutmayacan syledin. Onun igal ettii yerin katlndan da beni sorumlu tutma. imdi kollarn onun boynuna dolamt. Biron kzn 154 gslerinin yumuakln gsnde, nemli nefesini dudaklarnda hissediyordu. - Ben Hinriadlar'dan nefret ediyor deilim. - Ama Autarque'a dedin ki... Biron baklarn kard: - zr dilerim Arta. Benim Autargue'a dediklerime bakma sen. Gen kz haykrmak, babasnn Widemos'un lmnden sorumlu olmadn sylemek istiyordu. Ama Biron uzaklamt ve Artemisia hkrarak alyordu. 155 Onbeinci Blm BRON pilot kabinine dnd zaman Tedor Rizett oradayd. Rizett salar griye alan, ama yapl, uzunca yzl biriydi. Gle yzl bir insand. Biron'un geldiini grnce frlayp kalkt, elini skarak: - Yldzlar akna! diye bard. Tam babanzn olusunuz. Sanki ihtiyar Rancher'i eti ve kemiiyle karmda gryor gibiyim. - nallah" bundan sonra grmekte devam edersin. Rizett'in glmsemesi karard: - Biz de... dedi, son adammza kadar. ey... Kendimi takdim etmeyi unuttum. Ben Tedor Rizett dzenli Lingane kuvvetlerinde albaym. Ama biz kendi aramzda unvan da kullanmayz rtbe de. Hatta Autarque'a bile sadece efendim deriz Lingane'da asalet unvanlar yoktur. Sizinle de yle konutuum iin beni affedeceinizi umarm. - Tamam, dedi Biron, unvan yok. Bir uzay rmorku ile malzeme hususunda anlatk yanlmyorsam. Lingane'l kabinin iini inceliyordu: - lk defa bir Tyrann gemisinin iine giriyorum. nallah sonuncu olur. Yanlmyorsam imdat basn odanz arkada olacak. Egzos aklklar da gvde etrafnda epeevre yerletirilmi olmal. - Evet. O zaman glk ekmeyiz. Baz modellerde motorlar arkada oluyor; o zaman rmorku yana balamak zorunda kalyoruz. Bu da hem yerekimini ayarlamay zorlatryor, ayrca atmosferde kullanmak da son derece g oluyor. - Balanmak ok srer mi? - Hayr. Ne boy bir ey istiyorsunuz? - Verebileceinizin en byn. - Yani sper lks. Autarcpe istedikten sonra mesele 156

yok. Elimizde hemen hemen bir uzay gemisi zelliklerinde bir rmork var. Yardmc motorlar bile alr durumda. - Peki kamaralar? - Matmazel Hinriad iin mi? Buradakiyle mukayese edilemez. Birden sustu. O srada Artemisia kapnn nnden gemiti. Biron gzleriyle onu takip etti. Rizett: - Herhalde Matmazel Hinriad dememeliydim deil mi, dedi. - nemi yok. zlmeyin. Ne diyordunuz? - Ha, evet kamaralar... Son derece geni, banyolu ve dulu olmak zere en az iki kamara. Bu rmorkta byk bir yolcu gemisinde bulunabilecek her trl konfor var. - Peki su ve yiyecekler? - Su deposu iki ay yetecek byklktedir. Eer yzme havuzunu doldurursanz tabii daha az dayanr. Yemekler derin dondurulmutur. Herhalde imdi Tyrann konsantreleri yiyorsunuzdur. Biron'un evet diye ban sallamas zerine Rizett yzn buruturdu: - Sanki odun tala gibi bir ey onlar. Daha baka? - Bayan iin elbise. Rizett kalarn att: - Evet, tabii... Bu konuyla kendisi ilgilense daha iyi olmaz m? - Kesinlikle olmaz. Ben size llerini veririm, siz de piyasada uygun ne varsa alrsnz. Rizett glerek ban sallad: - Onun bundan asla holanmayacan hemen syleyebilirim Rancher! Kadnlar kendi sevdikleri eyi almak ister. Sonra yledir ki zaten kendi seecei bir ey bile olsa, biz ona gtrp verdik mi memnun kalmazlar. Ben bu yaratklar iyi tanrm. - Hakl olduun kesin Rizett, ama, yine de benim dediimi yapalm. 157 - Peki. Ama ben syledim; sonularna katlanacak olan sizsiniz. Hepsi bu mu? - Birka ayrnt dnda bu. Deterjan... Ha, tabii kozmetikler, parfmler... Bunlar sonra konuuruz. imdi rmork iine bakalm. Gillbret de nnden geip dar kt. Biron gzleriyle onu takip etti. Dileri skld. Hinriadlar!.. Hep Hinriad-lar. Gillbret bir Hinriad!.. Arta... O da yle: Hinriad! - Haa, tabii Gillbret oth Hinriad ve benim iin de elbise lzm tabii. Ne olursa olsun, i grr. - Pekl. Telsizi kullanabilir miyim? Her ey oluncaya kadar gemide kalmam yerinde olur. Gerekli emirleri verdikten sonra Biron'a dnd: - Ne derseniz deyin hl sizin karmda konumanza, hareket etmenize alamadm. yle benziyorsunuz ki... Rancher sk sk sizden bahsederdi. - Evet... Her ey birden kopmasayd be on gn iinde diplomam alacaktm. Rizett zgn bir tavrla konutu: - Dinleyin bakn. Sizi son derece g artlar altnda Rhodia'ya gnderdiimizi aklamalym. Bunu, inann, isteyerek yapmadk. -Tamamen zel olarak sylyorumdostlarmzdan ou bu fikre kar ktlar. phesiz sonunda Autarque'n dedii oldu. ok tehlikeli bir iti. yle ki iimizde gemiyi yolda durdurup sizi kurtarmay dnenler bile oldu -isim zikretmiyorum-. Ama byle bir ey bizim iin bir facia olurdu. Durumu son bir defa gzden geirdik ve Autarque'n ne yaptn bildiine karar vererek bundan vazgetik. - Birine bylesine gvenmek gzel bir ey. - Onu iyi tanrz. Kafasnda herkeste olmayan bir eyler olduu muhakkak. yle zamanlar olur ki, kimse niin o ekilde hareket ettiini anlamaz, ama sonunda olaylar onun hakl olduunu gsterir. Bugne kadar Tyrann158 llar'dan daha kurnaz olduunu gsterdi. Bu da kolay bir i deil tabii. - Mesel benim babamn durumunda. - Ben tamamen onu kastetmiyorum ama: sizin de hakknz var. Rancher bile sonunda yakaland. Son derece doru bir insand ve karsndakilere olduklarndan fazla deer

verirdi. Onun bu derece fazla sevilmesinin sebebi de budur. "Ben albaym ama halktan geldim; babam maden ii-siydi. Rancher'in bu gibi farklara aldrd yoktu. Onun iin bir mhendisle bir rak arasnda bir fark yoktu. Bazan ok hiddetlendii de olurdu ama hak edene tabii ve onun hiddetinden de herkes korkard. "Autarque ise onun tam zdd. ok zeki ama, yanna yaklamak zor, espri fikri yok. Ben u anda sizinle konutuum gibi onunla konuamam. u anda ok rahatm, nk aklma estii gibi konuuyorum. Onun yannda bir kelime fazla konuamazsnz. Kimseyle yaknlk kurmak istemez. Ne yaparsnz? Autargue, Autarque'tr. Onu olduu gibi kabul etmek gerekir. - Zeks hakknda syledikleriniz hususunda sizinle beraberim. Bizimle temas kurmadan nce benim gemide-olduum sonucuna vardn si/e sylemi miydi? - Grdnz m? te benim sylemek istediim bu. Israrla tek bana gitmek istediini syledi, biz de bunun bir intihar demek olduunu anlatmaya altk. Ama ne dedikse kr etmedi. Ama her zamanki gibi yine ne yaptn biliyordu. Ve deti zere bizi inandrmak iin de hibir ey yapmad. Artemisia, aadaki kuetle, ban yukarya arpmamak iin ne eilmi durumda oturuyordu. Mekanik bir 159 hareketle etekliini silkeledi. Ona ok eskimi ve kirlenmi gibi geliyordu. stedii kadar bir peeteyle temizlemeye alsn eli yz de kirlenmiti. Bir haftadan beri amar deitirmemiti. Salar yadan neredeyse birbirine yapacakt. Bir ayak sesi onu yerinden sratt. Biron'la konumak istemiyordu. Hatt onu grmek bile istemiyordu... Gelenin Gillbret olduunu grnce rahat bir nefes ald: - Merhaba Gill amca. Gillbret onun karsna oturdu. Bir sre sonra yznde bir glmseme belirdi: - Evet bir hafta bu gemide kapal kalmak kolay deil tabii. Senden beni teselli etmeni bekliyorum. - Ne olur bana satama Gill amca. Eer sana acyaca-cam sanyorsan yanlyorsun. Hem de ok. u anda seni dvmek geliyor iimden. - Eer bu seni rahatlatacaksa... - Bak sylemedi deme, eer yanan bana uzatrsan dediimi yaparm: "imdi daha iyi hissediyor musun kendini?" diye sorarsan yine yaparm. - Anladm kadaryla Biron'la kavga etmisin. Neden? - Bu konuda konumak istemiyorum. Beni rahat brak. Autarque'n babam hakknda sylediklerine inanyor. Bu yzden ondan nefret ediyorum. - Kimden? Babandan m? - Hayr, u kk budaladan! - Yani? Yani Biron ha? Ondan nefret mi ediyorsun? Ben ihtiyar bir bekr olarak yle gryorum ki kz, bu nefrette komik bir akn ltlar var. - Gill amca, babam sahiden yapm mdr bunu? Gillbret dalgn: - Bilmiyorum, dedi. Sonra baklarn kararak ilve etti: 160 - Her ey bir yana Biron'u Tyrannllar'a teslim etmedi mi? Arta heyecanla atld: - Evet ama bunun bir tuzak olduunu biliyordu. Ve gerekten bir tuzakt. Bu korkun Autarque her eyi hesaplamt. Tyrannllar onun Biron Farrill olduundan kesinlikle emindiler ve bile bile babamn yanna gnderdiler. Babam da kendisini savunmak zorunda kald. Gze batan bu deil mi? --- Seni istemediin biriyle evlendirmek iin yapt baskya ne demeli. Eer Hinriad bunu yapabiliyorsa... - Evlenme meselesinde de yapaca baka bir ey yoktu. - Bak sevgilim, Tyrannllar'a yaranmak iin yapt her eyi mazur gstermek istiyorsa o zaman mesele yok. Rancher'e ihaneti de mazur grlebilir.

- Bunu yapm olacana asla inanamyorum. Be babam hepinizden iyi tanrm. Tyrannllar'dan nefret eder o. Ge'rekte eder. Kendiliinden onlara yardm etmek iin hibir ey yapmaz. Ama korkuyor. Kabul ediyorum. Korkuyor ve onlara aka kar gelemiyor. Onlara kar gelemiyor ama, onlara yardm etmek iin de kt bir ey japmaz. - Bu durumda aresiz demektir. Hzla ban sallayarak salarn dalgalandrd, ve bu hareketini siyah salarnn gz yalarn rtmesini salad. Gillbret bir sre onu szd, sonra mitsiz bir ifadeyle iki elini yana aarak dar kt. Rmork ince bir koridorla imdat basn odasndan "Vic-dansz"a baland. Geminin kendisinden on defa daha bykt. kisi arasndaki nisbetsizlik insana komik geliyordu. Autarque son bir kontrol iin Biron'a geldi. - Eksik bir ey var m? - Hayr. Aksine her ey ok konforlu. - Ne diyecektim... Rizett, bana Bayan Artemisia'nn F : 11 161 skn tali olduunu veya yle grndn syledi. Eer doktora ihtiyac varsa onu benim yatma almak daha iyi olur... - Hayr. Hibir eyi yok. Salk durumu da iyi. - yle diyorsan mesele yok. - On iki saate kadar harekete hazr olur musun? - Gerekirse iki saate kadar. Autargue gitti. Biron balant koridorundan Vicdan-sz'a geti. Koridor ok dar olduundan geerken ban emek zorunda kalyordu. - Artemisia, dedi. stersen yeni dairene tanabilirsin. Ben seni rahatsz etmem. Zamanmn ounu burada geireceim. - Beni rahatsz etmiyorsun Rancher. nasl istersen yle yap. *** Gemiler hareket etti. Bir tek Sray onlar Nebula'nn snrna getirdi. Jonti'nin yatnda gerekli hesaplarn yaplmas srasnda saatlerce beklemek zorunda kaldlar. nk bir defa Nebula'ya girdikten sonra, gemileri, gr olmadan ynetmek zor olacakt. Biron karamsar bir ifadeyle ekrana bakyordu. Karlarnda hilik vard. Gkyznn yars dev bir kara lekeyle rtlm gibiydi. Bu kesimde bir tek yldz bile grnmyordu. Biron hayatnda ilk defa olarak yldzlarn ne denli scak ve gven verici olduklarn, uzaya ne denli hayat verdiklerini dnd. Jonti'ye: - Sanki uzayda alm bir delikten ieri dalacaz gibi geliyor bana. dedi. Sonra yeni bir srama onlar Nebula'nn tam ortasna getirdi. 162 Ayn anda Byk Hakan'n komiseri Sinok Aratap on kruvazrn komutan olarak seyir subayna emir veriyordu: - nemi yok. Tahrip et onlar. Ve Vicdansz1 m Nebula'ya girdii yerden bir k yl mesafeden on Tyrann gemisi de ayn eyi yapt. 163 Onaltnc Blm SNOK ARATAP, niformas iinde ok keyifsizdi. Tyrann niformalar ylesine kaba bir kumatan yaplyordu ki, nasl dikilirse dikilsin insann bunlarn iinde bualnamas imknszd. Ancak ikyet etmek de yersizdi. Gnk Tyrann geleneine gre bir miktar konforsuzluk disiplin iin gerekliydi. Yine de Aratap ikyet etmekten geri durmad: - Yaka fena halde boynumu incitiyor. Yakas daha da dar olan Kumandan Andros, hayatnda niformadan baka bir ey giyinmemiti. Sakin bir sesle cevap verdi:

- Yalnz olduunuz zaman yakanz amay meneden hibir kural yok. Ama subaylarn ya da askerlerin karsnda kyafette yaplacak en kk bir deiiklik bile yasaktr. Aratap skkn iini ekti. Bu seyahat nisbeten asker bir zellik tad iin niformal olmak zorundayd. Ama bir asker arkadandan bu szleri duymak onu daha da fazla skmt. Her ey Rhodia'dan hareket eLmede nce balamt. Andros szleri geveleyen insanlardan deildi. - Komiser bize on gemi lzm demiti. Aratap hayretle bakmt ona. Gen Widemos"u bir gemiyle takip edeceini zannediyordu. Hakanln koloni brolar iin hazrland rapor kapsln brakt. Bu seyahatten geri dnmeyebilirdi de: - On gemi mi kaptan? - Evet komiser. En az on gemi. - Peki niin? - Kendi gvenliimizi salamak iin. Bu gen adam bir yere gidiyor. ok nemli bir isyan merkezi olduunu siz de biliyorsunuz. Bu iki olay birbirinden ayrmamak lzm. l - Yni? - Yani tek bir gemiyi kolayca alt edecek asi kuvvetlerle karlaabiliriz. - On gemi de az olabilir, yz gemi de. Gvenlik nerede balar, nerede biter? - Bir karar vermek gerek. Bu tip asker bir hareket, benim ihtisasm dahilinde olan bir ey. Ben on gemiyi uygun grdm. Aratap kalarn kaldrd; kontak lenslerinde tuhaf bir lt oldu. Askerlerin arl vard. Genel olarak bar zamannda kararlar vermek sivillere aitti, ama o zaman bile asker gelenekten syrlmak pek mmkn olmuyordu. Aratap ihtiyatla cevap verdi: - Dneceim. - Saol! Eer benim teklifimi kabul etmemek gibi bir fikriniz varsa emin olun ki... Ve kumandan ayaa kalkp topuk aklatarak hazr ol durumuna geti. Aslnda Aratap bu hareketin hibir anlam tamadn biliyordu. Szde bir sayg ifadesiydi. Andros devam etti: - ... Bu sadece basit bir tavsiyeden ibaret. Sizin red yetkiniz var. Byle bir durumda da bana grevimi brakmaktan baka yapacak ey kalmaz. Karsndaki byle aka cephe alnca, Aratap durumu en iyi ekilde halletmek yoluna gitti: - Askerlikle ilgili konularda arabanzn tekerine omak sokmak gibi bir fikrim olamaz. Ancak ben sizden yalnz politik olan konularda daha bir yumuak olmanz istesem. - Hangi konuda mesela? - Ortada Hinriad tarafndan ortaya konan bir dert var. Dn, onu da birlikte gtrmek fikrime kar ktnz. Kumandan, kat bir sesle: - Ben bunu lzumsuz grdm. Kuvvetlerimiz harekete getii zaman yabanclarn varl moral bozar. 164 165 Aratap belli belirsiz iini ekti. Andros iini biliyordu, hem de ok iyi biliyordu. Sabrszlk gsterileri hibir ie yaramazd. - Ben bu konuda da sizinle ayn fikirdeyim. Sizden istediim sadece durumun politik taraflarn da dikkate alnanz. Bildiiniz gibi Eski Widemos Rancheri'nin idam Krallklar'da istenmeyen politik tepkilere yol at. Evet, bu idam gerekliydi, ama hi deilse olunun lmnn sorumluluu bize yklenmemelidir. imdi Rhodia'nn kamu oyunda bu gen Widemos, ok sevilen yneticinin kzn karm durumda. O halde ceza vermek iin yaplan bu hareketi bizzat yneticinin idare etmesi son derece uygun olurdu. "Rhodial vatanperverlerin de candan destekleyecei dramatik bir jest olurdu bu. Geri Tyrann'n asker- yardm holarna gitmeyebilirdi ama, bunun etkisi ok hafif olurdu. Gen Widemos idam edilecekse bunu Rhodiallar yapmallard.

- Oras doru. Ama asker bir harekette Rhodia gemilerinin Tyran gemileriyle birlikte seyretmesi de kt bir r am olacakt o zaman. Sava srasnda bizi rahatsz edeceklerdi. Bakn, gryorsunuz ya, durum yine askerlie balanyor. - Sevgili kumandan, ben size hibir zaman Hinriad' bir gemiye kumanda edeceini sylemedim. Onu yeteri kadar tanrsnz herhalde, zaten byle bir eyi beceremez, ve denemeye de kalkmazd! Hayr, o bizimle beraber gelerek ve filodaki tek Rhodial olacak. - Bu durumda itirazm geri alyorum. Tyrann filosu, Lingane'a iki k yl mesafede bir hafta hareketsiz kalmt. Durum gerginleiyordu. 166 Kumandan Andros derhal Lingane'a bir karma yapmak fikrindeydi: - Autarque bizi Hakan'n dostu olduuna inandrmak iin elinden geleni geri brakmyor. Ama durmadan Sa-manyolu'nda seyahat eden bir adamdan ekmiyorum. Sonra gen Widemos'un, onun tam Lingane'a gelii srasnda oraya gitmesi de dikkat ekici. - Autarcjue bizden ne seyahatlerini saklad ne de lkesine dnn. Wdemos'un onu grmek istedii hakknda da elimizde bir delil yok. Lingane evresinde yrngede duruyor hepsi bu. Niin inmiyorlar acaba? - Niin yrngede bekliyorlar? nemli olan bu. Ne yapmadklarn deil, ne yaptklarn incelememiz lzm. - Benim bu soruya kar bir aklamam var sanyorum: - Bu aklamay yaparsanz memnun olacam. Aratap parman yakasnn iinde dolatrarak bo yere biraz ferahlamaya alt: - Mademki bu gen adam bekliyor, birini ya da bir eyi bekliyor demektir. Lingane'a kadar bir Sray'ta gelebildiine gre bir kararszlk bahis konusu olamaz. Bana kalrsa bir ya da birok dostunun kendisine katlmasn bekliyor. Bu kuvvetleri alnca baka bir yere doru gidecektir. Lingane'a ini yapmamasna gelince, bunu tehlikeli gryor olabilir. nk genellikle Lingane'ln ve bilhassa Autarque'n isyan hareketine dahil olmad muhakkak. Bu arada baz Liganllar bu ie bulam olabilir. - En inandrc akl yrtmeler bile her zaman geree uymaz. - Sayn kumandan benim akl yrtmelerim sadece gereklere uymakla kalmyor, ayn zamanda mantk kurallarna da uyuyor. Bu hkmlere bildiimiz gereklere dayanarak varyorum. - Olabilir, ama yine de bundan sonraki yirmi drt saat iinde yeni bir gelime olmazsa, Lingane'a ini emri vereceim. 167 Kumandan knca Ara tap yzn buruturdu. Sadece yenilen gayrrmemnunlarla deil, kazanan ksa grllerle de uramak zorundayd! Yirmi drt saat. Eer bu sre iinde yeni bir ey olmazsa Andros'u akl yoluna davet etmek iin yeni bir eyler yapmak zorundayd. Kap ald; Ara tap hiddetle ban kaldrd. Andros geri mi dnmt? Hayr o deildi gelen... Uzun boylu, yapl ve hafife ne doru eik duran Hinrik'ti. Arkasnda da hibir zaman yanndan ayrlmayan muhafz vard. Teorik olarak ona snrsz bir hareket serbestlii vermilerdi. Hi deilse kendisi byle sanyordu. stelik koruyucu melei olan muhafznn varlndan bile habersiz gibiydi. Hinrik kararsz bir glmsemeyle: - Sizi rahatsz etmiyorum ya komiser? dedi. - Estafurullah efendim, ne demek? Buyurun oturun sayn ynetici. Aratap da ayaa kalkmt, ama Hinrik onu fark etmemi grnd. - Sizinle konuacaklarm var komiser, ok nemli. Birden szn kesti, gzn etrafta dolatrd ekledi: - Ne gzel bir geminiz var. Aratap hafif bir glmsemeyle: - Teekkr ederim, dedi. Sefere kan on gemiden dokuzu birbirinin benzeri, tipik Tyrann gemileriydi. Ama

amiral gemisi, artk yok olmu Rhodia filosunun byk gemilerinden biri rnek alnarak yaplmt. Dev bir modeldi. rf ve adetlerdeki k dile getiren bir lks iindeydi. Bu tip gemiler Tyrann filosunda gittike artyordu. Aratap'n houna gidiyordu bu; ama baz subaylar bunu bir dejenerelik olarak gryor, baka ve stn bir medeniyete zenti sayyorlard. Onlarn istei ay n bir rk olarak yaayan Tyrannllar'm Nebula Krallklar halklaryla ka-rmasyd. Halbuki Aratap bu fikre karyd. phesiz bu fikrini hibir zaman yksek sesle sylemi deildi. 168 - Size bir ey sylemek iin geldim, diye sze balad Hinrik. Sonra zihnini toplamak istiyor gibi bir sre dnd ve devam etti. - Bugn halkma bir mesaj gnderdim. Onlara iyi olduumu, sulunun ksa bir sre sonra yakalanacan ve kznm kurtarlacan bildirdim. - ok gzel efendim. Aratap'n bu mesajdan haberi vard; iinde nelerin yazl olduunu da sanki yazan kendisiymi gibi biliyordu. Ama Hinrik bunu yazann kendisi olduuna, hatt bu seferi de kendisinin ynettiine inanmt bir defa. Adamcaz gz gre gre geriliyordu. Aratap ona kar merhamet duydu. Hinrik devam etti: - yle sanyorum ki, bu derece iyi organize edilmi olan haydutlarn bu hareketi halkm ok sarst. Yneticilerinin bu kadar ksa bir sre iin kar hcuma gemesi onlar memnun etti. Benimle gurur duydular. Siz de bu fikirde misiniz komiser? Bu onlara Hinriad'lann hl yaadn gsterecek. Sesi iftiharla doluydu. Aratap: - Elbette, diye cevap verdi. - Nihayet dmana yaklatk m? - Hayr sayn ynetici. Dman hl Lingane yrngesinde. - Hl m? Haaa imdi size ne syleyeceimi hatrladm. ok nemli komiser, ok nemli. Bunu size sylemem gerek. Bize ihanet ediyorlar. Biliyorum! Vakit geirmeden hareket etmeliyiz. Bize ihanet ediyorlar, gemide hainler var! Aratap sabrszlanmaya balyordu. Bu adam idare etmek lzmd ama, bu i gnden gne gleiyordu. Byle devam ederse ylesine dengesiz hale gelecekti ki Tyrannllar iin artk bir deeri kalmayacakt. Bu da, yazk olurdu tabii. Byk bir sabrla cevap vermeye balad: 169 - Sayn yneticim byle bir ey yok. Hibir ihanet sz konusu deil. Btn adamlarmz fedakr ve bize sadktr. Biri hatal bir ey mi yapt acaba? Seyahat sizi yormu olacak. Hinrik Aratap'm omuzuna koyduu elini itti: - Hayr! Hayr! imdi neredeyiz? - te buradayz efendim, buradayz. - Hayr gemi nerede? Ben ekranlara baktm, yaknlarda hibir yldz yok. Uzayda kaybolduk. Farknda msnz bunun? - Elbette. - Lingane yaknlarnda deiliz, bunu biliyor musunuz? - Lingane'dan iki k yl mesafedeyiz. - ey... Komiser, kimse bizi dinlemiyor deil mi? Emin misiniz bundan? Aratap'a doru bir adn att. Aratap geri ekildi ve Hinrik devam etti: - Bu durumda dmann Lingane yaknlarnda olduunu nereden bilebiliriz. Bu kadar uzaktan onlar tesbit etmek imknszdr. Size yanl bilgi veriyorlar. te ihanet bu. Hay Allah, Hinrik deli olabilirdi ama, syledikleri de pek yersiz saylmazd. - Bu konu, teknisyenlerin bilecei i efendim. Ben bile onlarn alma tarzn bilemem. - Olsun. Mademki bu seferin bakan benim, durumun bana da bildirilmesi lzmd.

pheli bir ekilde etrafa bakt sonra sesini alaltarak devam etti: - Bana yle geliyor ki Andros her zaman benim emirlerimi yerine getirmiyor. Gvenilir bir subay mdr bu?.. Bir Tyrann subayna emir vermenin sama bir ey olduunu dnyor olmal. Ama benim kzm bulmam lzm. Kzmn ad Artemisia'dr. Onu kardlar ben de on gemilik bir filo ile sefere ktm. Bu durumda bilmek benim 170 de hakkm. Yani demek istiyorum ki, onlar Lingane yaknnda olduklarn nereden biliyoruz? phesiz kzm da onlarla beraberdir. Ad Artemisia. Yalvaran gzlerle komisere bakyordu. Sonra ban elleri arasna ald ve "affedersiniz" gibi bir eyler mrldand. Aratap elinde olmadan dilerini skt. Bu adamn kzna dkn bir baba olduunu unutmamalyd. Rhodia'nn budala yneticisi ok iyi bir aile babasyd. Onu bylesine bir ztrap iinde brakmak gnah olurdu artk. - Size aklamaya alaym efendim. Kitle-ler nedir biliyor musunuz? Bu cihaz uzaydaki gemilerin yerini belirler. - Evet, evet. - Bu alet yerekimine kar hassastr. Anlyor musunuz bunu? - Elbette, her eyin bir ekim gc vardr. Hinrik Aratap'a doru eilmi sinirli bir ekilde ellerini ovuturuyordu. Aratap devam etti: - Tahmin edeceiniz gibi kitle-ler ancak ksa mesafelerde yararl olabiliyor. Diyelim ki bir buuk milyon kilometre. te yandan tesbit edilecek geminin bir gezegenin fazlaca yaknnda olmamas da gerekli. nk bu durumda, gemiden ok byk olan gezegen kitle-leri etkiler. - Tabii, nk yerekimi ok daha fazladr. - Tamam, dedi. Bize gelince, biz Tyrannllar'm gemilerinde baka bir cihaz daha vardr. Btn ynlerde uzay-tesine yayn yapar. Yayd ey elektromanyetik, dalgalar deildir; bu ii uzay, bir bakma dalgalandrmak suretiyle yapar. Yani ne radyo, ne k hibir ekilde dalga yoktur. Hinrik cevap vermedi. Onun aklnn alamayaca bir eydi bu. Aratap devam etti: - Ksacas biz bu alet sayesinde herhangi bir gemimizin herhangi bir anda nerede olduunu bulabiliriz. Hatt 171 Samanyolu'nun br ucunda olsa, hatt bir gezegenin arkasna saklanm bile olsa. Hinrik anlyormu gibi ban sallad. Ara tap: - Eer gen Widemos sradan bir gemiyle kam olsayd onun yerini bulmamz ok zor olurdu. Ama bir Tyrann gemisi ald iin biz her an onun nerede olduunu biliyoruz ve onlar, kesinlikle bunun farknda deiller. Yani bu alet bize, onlarn Lingane yaknlarnda olduunu gsteriyor. Yani pheniz olmasn, kznz bulacaz. Hinrik: - Bravo komiser, diye haykrd bu harikulade bir numara ! Aratap ise kendini hayale kaptrmyordu. Hinrik sylediklerinin ancak ok az bir ksmn anlayabilmiti. Ama bunun nemi yoktu. nemli olan kz hakknda gerekli teminat alm olmasyd. Bir de bulank zihninin bir kenarnda bunun Tyrannllar'n ileri teknikleri sayesinde olduu hakknda bir fikir krnts. Aratap bu bilgileri sadece Hinrik'e acd iin vermi deildi. Bsbtn akln oynatp da tamamen ie yaramaz hale gelmesinden korkuyordu. Kzn bulunca Hinrik herhalde biraz daha toparlard kendisini. Kapnn sinyali yand. Gelen kumandan Andros'tu. Onu grnce Hinrik sarsld, sanki su ilerken yakalanan biri gibiydi. - Komiser Vicdansz durumunu deitirdi, dedi. - nallah Lingane'a konmamtr. - Hayr byk mesafeli bir Sray yapt. - Yanna gelen baka bir gemi var m? - Bir deil, birok gemi, olabilir. Bildiiniz gibi biz sadece o geminin varln tesbit

edebiliyoruz. - Takip edeceiz. - Ben zaten gerekli emri verdim. Bu arada unu bildirmek isterim ki, Sray onlar At Ba Nebulas'nn hemen snrna getirdi. 172 ' - Nasl? - Bilindii kadaryla o civarda hibir gezegen sistemi yoktur. Sanki hedefleri dorudan doruya Nebula'nm kendisi gibi. Aratap dudaklarn slatt ve arkasnda kumandan olduu halde pilot kabinine yrd. Hinrik kocaman broda yalnz kalmt. Bir dakika kadar gzleri kapya dikili kald, sonra omuz silkerek bir koltua oturdu. Yz ifadesizdi ve uzun bir sre yle kald. Seyir subay: - Vicdanszm koordinatlarn tesbit ettik, dedi. Nebula'nm iinde olduuna hi phe yok. - - nemi yok, dedi. Aratap, takip edin. Sonra kumandan Andros'a dnd: - Grdnz m? Beklemekle iyi etmiiz. imdi durum aydnlanyor. Evet, anlaldna gre isyanclarn genel karargh Nebula'nm iinde demek ki... Demek ki bu yzden imdiye kadar bizden kaabildiler. imdi konu daha tutarl bir hale geldi. ** Aratap belki yirminci defa ekrana bakt. Siyah, simsiyaht. Bir tek yldz grnmyordu evrede. Andros ban sallad: - nc defadr bir yere konmadan duruyorlar. Ne yapmak istediklerini anlayamyorum. Ne aryorlar. Her durular da birka g sryor. Ama konmuyorlar bir trl. - Gr mesafesi sfr. Bu sre iinde bir sonraki Sray'm hesaplarn yapyorlardr. - Buna gerekten inanyor musunuz? - Evet. nk ok belirli Sraylar yapyorlar. Her 173 sray'ta bir yldzn yanna geliyorlar. Yalnz kitle-ler bu derece hassas bir ilerlemeye imkn vermez. Yldzn yerini daha nceden tesbit etmi olmalar gerekir. - Peki o halde niin konmuyorlar. Bana yle geliyor ki insanlarn oturabilecei bir gezegenin peindeler. Ne var ki yerini kesin olarak bilmiyorlar. Ve buras isyanclarn merkezi olabilir. Her neyse biz takip edelim. ** * Ertesi gn, Aratap henz odasndayken seyir subay koarak geldi: - Komiser! Aratap ban kaldrd: - Evet? - Dman bir gezegene kondu. - abuk bana kumandan Andros'u ar! Andros gelir gelmez, Aratap: - Andros, dedi, haberin var m? - Evet gerekli emirleri verdim. nie geiyoruz ve dman takip edeceiz. - Bir dakika... Lingane'a inmek isteiniz gibi bu ite de biraz acele ediyorsunuz gibi geliyor bana. Ben onlar bir tek geminin takip etmesi gerektiine inanyorum. - Gerekeniz nedir? - Takviyeye ihtiyacnz olursa dier gemiler hazr durumda bekleyeceklerdir. Eer asiler kuvvetliyse, bizim yalnz olduumuzu sanacaklar, o zaman ben sizi tehlikeden haberdar edeceim ve siz dverek geri ekileceksiniz. - Dverek geri ekilmek mi? - Evet geri ekilmek ve yeteri kadar kuvvet alarak stlerine gitmek. Andros bir an dnd: 174 - Peki komiser, dedi, geminin zaten pek byk bir deeri yok. Kullanl deil. * **

Helezon izerek inie getikleri srada altlarndaki gezegen de ekranda gittike bymeye balad. Seyir subay: - Gezegenin yzeyi le benziyor, dedi. - Vicdansz'n yerini kesin olarak belirledin mi? - Evet komiserim. - O halde mmkn olduu kadar yaknna kon, tabii kendini belli etmeden. Nihayet atmosfere girdiler ve gezegenin gndz tarafnda yere yaklamaya baladlar. Mehul dnya ekranda gittike byyordu. Sefer amacna ulamak zereydi. 175 Onsekizinci Blm MESLEKTEN olmayan bir kimse iin bir yldz sisteminin ve insanlarn oturabilecei gezegenlerin aratrlmas ok ilgi ekici gibi grnr. Bir uzay pilotu iin ise bundan daha skc bir ey yoktur. Hidrojenden helyuma dnen dev kitleli bir yldz tes-bit etmek nisbeten kolaydr. Nebula'nn karanlklar iinde bile bu bir mesafe meselesidir. O milyar kilometre yaklatnz m grrsnz. Ama bir kaya parasndan ibaret olan ve gneinden ald dn kla parldayan bir gezegen iin durum ayn deildir. nsan bir gne sistemini, akla gelebilecek her adan yz bin defa geebilir, ve yine de, ok byk bir tesadf olmazsa bir gezegene rastlamayabilir. Bu bakmdan bir gezegenin bulunmas iin yle bir sistem gelitirilmitir. Hangi yldzn gezegenleri aranacaksa, nce o yldzn apnda on bin defa daha byk bir mesafede yer alnr. Galaktik istatistikler ancak elli binde bir gezegenin gneinde en uzak gezegen olduunu gstermitir. te yandan insanlarn oturabilecei bir gezegen kendi gneinin apnn bin katndan daha yaknda olamaz. O halde geminin uzayda tuttuu yere gre oturulabilir bir gezegen en az yldzdan alt derecelik bir mesafede olacaktr yani gkkubbenin 1/3 600'si kadar... Aranacak alan, bylece daraltlnca arama ii de nisbeten kolaylar tabii. Bundan sonra tele-kamera yrngedeki geminin hareketini hie indirecek ekilde ayarlanr. Bu artlar altnda verilecek uzun bir poz yldza komu olan gk cisimlerini tes-bit etmeye yeter. Tabii bu arada bahis konusu gnein nlarn da ntr hale getirmek gerekir. u ekilde de e176 kilen bir filmde, gezegenler -hareketli olduklar iin- kk beyaz bir izgi halinde grnrler. Eer hibir ey grlmezse, o zaman gezegenin gnein arkasnda olmas ihtimali ortaya kar. O zaman ayn ilem, yldza biraz daha yaklaarak te tarafta tekrarlanr. Aslnda bu son derece can skc bir almadr ve arka arkaya yldzn aratrmas insann iflahn keser. Gemidekilerin arasnda Gillbret'in morali en berbat durumdayd. "Elenceli" szn bir defa bile sylemeden saatlerce oturduu oluyordu. imdi Autarque'm listesindeki drdnc yldza gitmeye hazrlanyorlard. Biron: - Her Sray'ta gerekten bir yldzn yanna geliyoruz. Bu da Jonti'nin hesaplarnn doru olduunu gsteriyor, diyordu. - statistiklere gre her yldzdan birinin gezegen sistemi vardr. Biron neredeyse skntdan patlayacakt. nk bu daha ilkokulda retilen ilkel bir bilgiydi. Gillbret devam etti: - Yani hi gezegeni olmayan yldza rastlamak ihtimali te bir. - Evet? - Halbuki biz hi rastlamadk. Hesaplarda bir yanllk olmal. - Filmleri siz grdnz. statistikler yle diyor. Ne var ki bir Nebula'nn iindeki durum farkl olabilir. Belki de zerreciklerden meydana gelen sis, gezegenlerin olumasn nlemektedir. - aka ediyorsun herhalde, dedi Gillbret.

- Hakknz var. Benimki gevezelikten ibaret. nk kozmogoniden hi anlamam. Zaten gezegenler ne iin vardr onu da anlamyorum, bunlar insann bana dert amaktan baka ie yaramyor. Bir trl ekrann bandan aynlamyorlard. ok geF : 12 177 meden bu siyah mrekkebin iinde yeni bir srama daha yapacaklard. Biron ihmalkr bir ekilde sordu: - At Ba Nebulas'nn adnn nereden geldiini biliyor musunuz? - Gezegeni kefeden adamn ad Atba- idi de ondan. Bunun yanl olduunu iddia edebilir misin? - Belki de... nk dnyada bunu baka trl yorumluyorlar. - Nasl? - Onlarn dediine gre bir atn bana benzedii iin bu ad alm. - At da ne demek? - Dnyaya mahsus bir hayvan. - Fikir elenceli ama ben bir Nebula'nn bir hayvann bana benzeyeceini sanmam. - Bu, bak asna gre deiir. Nephelos'tan baknca parman uzatm bir kola benzer. Ama ben dnyadayken bir defasnda rasathane teleskobuyla bakmtm, gerekten at bana benziyordu. Atba- diye bir kimse belki de hi mevcut olmad. Biron laf olsun diye konuuyordu. Maksad gevezelik etmek, skntsn datmakt. Bu ksa konumadan sonra uzun sre ses ada kmad. Bir sre sonra Gillbret sordu: - Arta nerede? Biron baklarn kararak cevap verdi: - Bilmiyorum, herhalde rmorkta olmal. Durmadan onun peinde dolaacak halim yok ya! - Ama Autarque yle yapyor. Zamannn ounu onun yannda geiriyor. - ansl kzm, Gillbret'in yz endieli bir ifade ald: - Samalama Biron. Artemisia bir Hinriad. Bu sylediini duyarsa affetmez seni. - Konuyu deitirelim isterseniz. 178 - Hayr, ben bu konuyu konumak istiyorum seninle. Niin byle davranyorsun? Babas, senin babann lmnden sorumlu diye mi? Onun da benim kuzenim olduunu unutma. Ama bana kar olan tutumunda bir deiiklik yok. - Evet, size kar olan tutumumda bir deiiklik yok. Sizinle her zamanki gibi konuuyorum. Artemisia ile konumuyor muyum? - Konuuyorsun ama, her zamanki gibi deil. Biron cevap vermedi. Gillbret devan etti: - Onu Autarque'n kollarna atyorsun. - Kendisi onu seti. - Hayr, sen yaptn. Dinle Biron! Gillbret ona yaklat, bir elini Biron'un dizine koyarak konumasna devam etti: - Bilirsiniz ki zerime vazife olmayan ilere karmam. Ama bu kz Hinriad ailesi iinde tam salkl olan tek varlk. Ayrca benim de onu ok sevdiimi bilmem biliyor musun? nk benim ocuum olmad, onu kendi evladm gibi severim. - Onu ok sevdiinizi biliyorum. - O zaman izin verirsen sana bir t vereceim Ar-ta'nn iyilii iin onu Autarque'tan uzak tut! - Ben o adama gvendiinizi sanyordum. - Bir Autarque olarak evet. Tyrann dmanlarnn efi olarak evet. Ama bir insan olarak, Arta'ya koca olarak asla. - Bunu kendisine sylesenize. - Arta beni dinlemez. - Peki ben sylersem dinler mi?

Biron bir an tereddt etti, kurumu dudaklarn diliyle le hafife slatt, sonra kat bir sesle: - Bu konuyu onunla konumak istemiyorum, dedi. Gillbret de zgn bir sesle cevap verdi: - Bir gn piman olacaksn. 179 Biron sustu. Gillbret niin bu konuda srar ediyordu acaba? Birok defa bu davranndan piman olacan syleyip durmutu. Ama istedii ey kolay deildi ki... Nasl yapabilirdi bunu? Bu iten yznn akyla nasl kurtulabilecekti? Boulur gibi oluyordu. yle ki bu histen kurtulmak iin azn aarak derin bir nefes almak ihtiyacn duydu. Son Sray her eyi deitirdi. Biron kumandalar Autarque'n pilotunun bildirdii verilere gre ayarlam, sonra da pilot kabinini Gillbret'e brakarak yatmaya gitmiti. Manevra srasnda uykuda olmay istiyordu. Tam uykuya dalaca srada Gillbret onu onuzundan sarsarak kaldrd: - Biron! Biron! Biron ikiye katlanm durumda doruldu yumruklarn skarak sordu: - Ne var? Ne oluyor? - Sakin ol yavrum, sakin ol. Bu defa bir F-2 buldu. Biron nihayet kendini toparlamt: - Beni bu ekilde uyandrmayn bir daha Gill! F-2 mi dediniz? Yeni bir yldzdan bahsediyorsunuz sanrm. - Elbette. ok elenceli grnyor. Btn Samanyolu'nu dolduran oturulabilir gezegenlerin % 9 5'i F veya G tipi spektrum veren tayfa sahip yldzlarn etrafnda olur. Bu tip yldzlarn ap bir ya da iki milyon kilometre, yzey scakl da be il on bin santigrad derecesidir. Dnyann gnei bir G-0, Rhodia'nnki F-8, Lingan G-2 ve Nephelos'unki F-2 gneidir. nceledikleri ilk gne sistemi K tipiydi. Kk ve krmzya alan yldzlard bunlar. Gezegenleri olsa bile insanlarn oturmasna elverili olmalar mmkn deildi. Ama bu gzel yldz, aradklar yldz olabilirdi. Daha 180 ilk gn ekilen fotoraflar be gezegen tesbit etmiti. En yakn gezegenden iki yz elli milyon kilometre uzaktayd. Tedor Rizett bu haberi bizzat vermiti. O da Autarque kadar sk geliyordu Vicdanszca. O geldii zaman insann yz glyor, hava snyor, canlanyordu sanki. Bu defa da iki gemiyi balayan dar tnelden koarak gelmi: - Autarque bunu nasl baaryor, ayorum, demiti. Sanki ocuk oyunca onun iin. Gen bir yldz, be gezegeni var. - Bu yldzn etrafnda m, diye sordu Gillbret, gerek mi? - Kesinlikle. Ne var ki drd J tipi. - Ya besincisi? - Beincisi ie yarayabilir. Hi deilse atmosferinde oksijen var. Gillbret "Hurra" diye bard. Biron: - Demek drd ie yaramyor ha? Olsun biri de bize yeter, dedi. Aslnda bu, normal bir dalmd. Biraz nemli gezegenlerin ounun atmosferi hidrojenden oluuyordu. Zaten yldzlarn da ou hidrojenden meydana gelmekteydi. J tipi gezegenlerin atmosferi metan ve amonyaktan oluuyor, bir miktar da hidrojen ve helyum bulunuyordu. Bu atmosferler ok youndu ve bu tip gezegenlerin ap elli bin kilometreyi buluyor, scaklklar sfrn zerinde elli dereceyi geiyordu. Ksacas bunlarda insanlarn oturmas mmkn deildi. Dnyada iken bu tipten olan gezegenlere J tipi denmesinin sebebi, dnyann bulunduu sistemdeki gezegenlerden Jpiter'in bu zellikleri tamas dolaysyla imi. Tabii D tipi gezegenler de isimlerini dnyann ilk harfi olan D'den alyorlar. Bunlarn yerekimi az olduundan hidrojen gibi hafif gazlar tutamyor, stelik gnelerine de nis-beten yakn oluyorlar. Atmosferleri de azot ve oksijenden oluuyor. Bazlarnda klor da oluyor ki, o zaman buralarda insanlarn yaamas mmkn olamyor.

181 Biron, - Atmosfer iyice incelenmi mi? Klor yok ya! Rizett omuzlarn kaldrd. - Biz buradan ancak atmosferin yukar tabakalarn inceliyoruz. Eer klor varsa o yzeye daha yakn olur. Bunu da anlayacaz elbet. Elini Biron'un omuzuna koydu: - Cesaretini krma dostum. Beni kamaranda bir kadeh imeye davet edersen hayr demem. Gillbret onlarn uzaklamasn endieyle seyretti. Autar-que Artemisia'ya kur yapyor; sa kolu da Biron'la dostluk kuruyordu. Ona kalrsa "Vicdansz" fazlaca Lingane'l olmaya balamt. Kendi kendine bir defa daha acaba Biron ne yaptn biliyor mu diye dnd, sonra gzn yeni gezegene evirdi. Atmosfere girdikleri srada Artemisia pilot kabinindey-di. Yznde hafif bir glmseme vard ve hayatndan memnun grnyordu. Biron zaman zaman kaamak tarafndan ona bakyordu. Kabine girdii srada: "Merhaba Artemisia" demiti sadece, ve Artemisia onu ok artan bir hareket yaparak cevap vermemiti. Sadece neeli bir tavrla amcasna yaklam: - Eee Gil Amca, nihayet ineceiz, demiti. Gillbret sevinle ellerini ovuturuyordu. - yle anlalyor yavrum. Birka saate kadar belki de bu gezegenin topraklarnda yryeceiz. Elenceli deil mi? - inallah aradmz gezegen budor. Aksi takdirde pek o kadar elenceli olmaz. - Bir yldzmz daha var, dedi Gillbret, ama keyfi kam gibiydi. Artemisia daha sonra Biron'a dnerek: - Bana bir ey mi sylemitiniz Bay Farrill, dedi. Biron bu soru karsnda aalad: - Yoo, hayr bir ey dememitim, diye cevap verdi. 182 - Ha, affedersiniz, ben yle sandm da. O derece yaknndan geti ki elbisesi Biron'a srtnd ve parfm gen adamn cierlerine kadar iledi. Rizett daima oradayd. Rmorkun bir iyilii de misafir arlamaya imkn vermesiydi. - te, dedi, atmosfer hakknda ayrntl bilgi geldi. Oksijen ok, hemen hemen % 30. Ayrca azot ve baka zararsz gazlar da var. Tamamen normal. Klor izine rastlanamam. Hrnmm... Bir an duralad. Gillbret: - Ne var? diye sordu. - Anhidrid karbonik yok. Kt bir iaret. Artemisia: - Neden? diye sorarak ekranda saatte bin kilometre hzla dnen gezegene bakt. Biron ksaca cevap verdi: - Anhidrid karbonik olmamas demek, bitki olmamas demektir. - Gerekten mi? Scak bir glle ona bakt; Biron da ister istemez glmsedi. Ama Artemisia ban evirmiti. Biron, dudak-larndaki glmsemeyle kendini yapayalnz ve gln bir durumda hissetti. Baylacak gibi oldu. O kz buradayken sanki iradesi elinden gidiyor gibiydi. * ** Gillbretln can skknd. Atmosferin aa tabakalarna doru indike, yannda rmork bulunan Vicdanszd ynetmek zorlayordu. Biron kumanda aletleriyle greiyor gibiydi sanki. - Haydi Gil, cesur ol! Aslnda kendisinin de keyfi yerinde deildi. Gnderdikleri radyo sinyalleri cevapsz kalmt. Eer buras da si gezegen deilse fazla oyalanmamak lzmd. Gillbret: 183 - Buras benim aklmda kalan si gezegen deil, dedi. l, srf kayalktan ibaret. Pek az su var. Rizett yeniden gaz karbonik aratrmas yaptlar m? Rizett'in de surat aslmt.

- Evet, eser halinde var sadece. Yzde binde bir gibi bir ey; o da yetersiz tabii. Biron: - Bu hibir eyi isbat etmez, dedi. Belki de insanlarn oturmasna elverisiz grnd iin zellikle bu gezegeni semilerdir. Gillbret: - Ama ben iftlikler grmtm, diye srar etti. - Olsun etrafnda birka defa dnmekle, bu boyda bir gezegende fazla bir ey grlmez. Sonra unu da biliyorsun ki bunlarn says btn bir gezegeni dolduracak kadar ok deil. Volkanik faaliyetin bir miktar anhidrid karbonik biriktirdii bir vadiyi semi olabilirler. Byle bir yerin otuz kilometre yaknndan gesek bile varlndan haberimiz olmaz. Sonra onlar da gerekli nlemleri almadan radyo sinyallerine cevap vermeyebilirler. Gillbret: - Anhidrid karbonik o kadar kolay toplanamaz, diye homurdand. Ama yine de gzlerini ekrandan ayrmad. Biron burasnn aradklar dnya olmadn anlaynca armt. Daha fazla bekleyemezdi artk. Bu ii bir an nce halletmeliydi! * ** Gemideki klar sndrmlerdi artk. imdi kk pencerelerden giren gne nlar aydnlatyordu her taraf. Gnlerce suni kta yaadktan sonra gn na kavumak hepsine moral vermiti. ok gemeden pencerele184 ri de atlar. Artk acayip gezegenin atmosferini teneffs ediyorlard. Rizett nce pencerelerin almasna kar km gaz karbonik noksannn solunum sistemlerini etkileyeceini dnmt. Biron ise belirli bir sre iinde bu atmosferden zarar gemleyeceini belirtmiti. Bu arada Gillbret'i artan bir ey daha oldu. Rizett ile Biron darya bakarken kafa kafaya vermi konuuyorlard. Onun geldiini duyunca birbirlerinden uzaklatlar. Gillbret kahkahayla glerek dar bakt: - Talar!.. Talar... Baka hibir ey yok! Biron sakin bir sesle: - Yzeye bir radyo vericisi yerletireceiz, dedi. Bu sayede btn bir yarmkre ile temas kurmamz mmkn olacak. Eer bir cevap alamazsak, ayn eyi gezegenin br tarafnda da deneyeceiz. - Rizett'le bunu mu konuuyordunuz? - Evet. Ben Autarque ile birlikte dar kacam. Vericiyi birlikte yerletireceiz. Bu teklif ondan geldi. Yoksa ben ayn eyi teklif edecektim. Bunlar sylerken gz ucuyla Rizett'e bakyordu. Onun ise yznn ifadesinde bir deiiklik yoktu. Biron kalkt: - Uzay elbisemi hazrlasam iyi olacak. Rizett bayla tasdik etti. Etraf aydnlkt, havada su buhar yoktu, bir tek bulut grnmyordu. Ancak souk ok fazlayd. Autarque Vicdanszdn rampasnda duruyordu. Kpkten yaplma sadece birka gram arlnda bir uzay elbisesi vard zerinde. Gsnde anhidrid karbonik gaz tayan kk bir silindir aslyd. Bu silindir yakn evresine yeteri derecede CO2 veriyordu. Gznde elenceli bir lt ile: 185 - Beni aramak ister misin Farrl? dedi. - Hayr. Sen de benim silahsz olduumu kontrol etmek ister misin? - Aklmdan bile gemez. Bu kibarlk szleri uzay kadar souk bir sesle sylenmiti. Biron gemiden inerek radyo tehizatnn bulunduu sandn bir kulpunu tuttu. Autarque da hafife eilerek dier kulpu yakalad. Biron: - Pek ar deilmi, diye sylendi. Bir an geri. dnd. Artemisia gemiden onlara bakyordu. inden komak, onu kucaklamak geldi. Skmak... Gsnde skmak... Dudaklarnn lezzetini hissetmek... Bu tehlikeli dnceleri hemen uzaklatrd sadece bayla selam vermekle yetindi.

O da glmseyerek elini sallad ama, Biron'a deil Au-tarque'a. Bir sre sonra tekrar geriye bakt zaman onu yine basn odasnn kapsnda grd. Sonra trmandklar tepe gemiyi onlardan saklad. Artk her taraf bombotu; tatan bir lde ilerliyorlard imdi. Biron gelecein kendisi iin neler sakladn aklndan geirdi. Belki de Artemisia'y bir daha gremeyecekti... Acaba o geri dnmezse, Artemisia zlr myd? 186 Onsekizinci Bolm ARTEMSA onlarn, tepenin ardnda kaybolan siluetlerine bakt. Son dakikada ilerinden biri geri dnp bakt, ama hangisinin baktn ayrt edemedi. ine ar bir sknt kt. Giderken kendisine tek kelime sylememiti. Gzlerini talarla kapl gezegenden gemiye, geminin souk metal yapsna evirdi. Yapayalnz hissediyordu kendini. Titriyordu. Souktu hava, geri souktu ama, onu titreten ey, kapld zayflk hissiydi. Geminin stma dzeni en yksek takatte alt halde scaklk 7 dereceyi gemiyordu. Gillbret: - Sevgili Arta, dedi, sadece tllerden ibaret olan bu aptalca elbiseyi deistirmezsen yaknda donarsn, bilmi ol. Ardndan basn odasn ve geminin kk pencerelerini kapatarak klar yakt. Artemisia pilot koltuuna oturdu; farknda olmadan kol dayayacak yerleri okad. Kimbilir ka defa buralara kolunu koymutu. Vcudunu bir hararet kaplad, ama o, bunu alan stma dzenine verdi. Kaplar da kapandndan artk geminin ii snacakt. Artemisia dakikalar ilerledike yerinde duramaz oluyordu. Kendisi de onunla beraber olmalyd! Sonra abucak "onunla" szn silip yerine "onlarla"y getirdi. Sonra birden sordu: - Gill amca bu vericiyi yerletirmenin ne gerei vard? Gillbret gzn ekrandan ayrmyor arada bir kumanda tablosuyla oynuyordu. - Ne dedin? diye sordu. - Siz, uzaydayken, gezegende oturan vardr belki, diye radyo temas kurmaya altnz kuramadnz. Peki ye187 re yerletirilen bir vericiyle daha iyi bir sonu alnabileceini nasl dnrsnz? Gillbret bir an. bu soruya cevap veremedi: - Bir denemeden ne zarar gelir sevgilim. Asi dnyay bulmak lzm... Lzm! Bir sre sonra: - Onlar bulamyorum, dedi. - Kimi bulamyorsun? - Biron'la Autarque'. Ne yaptmsa cevap vermediler. Tepelerin arkasnda kalyor. Hah, ite Autarque"n gemisi. Artemisia ekrana bir gz att. Gemi vadide daha aada kendi gemilerinden iki kilometre kadar tedeydi. Gnete dayanlmaz derecede parlyordu. Bir an ona yle geldi ki, dman 'o"dur. Tyrannllar deil. Ve Lingane'a gittikleri iin yle bir pimanlk duydu ki, zntden leceini sand. Keke uzayda kalsalard. bir geminin iinde ne kadar mutluydular. Evet konforsuzdu gemileri ama scakt, birbirleriyle kaynamlard. Gillbret birden: - Ne? Ne yapyor bu? diye bard. Artemisia o tarafa bakt, fakat k o kadar kuvvetliydi ki bir anda gzlerini krptrd. - Kim ne yapyor? - Rizett, hi deilse ben Rizett sanyorum. Hi olmazr sa bize doru gelmedii belli. Artemisia ekrana doru atld: - Resmi bytn! - Bu kadar yakndayken resmi bytmeye ne gerek var. Hibir ey gremeyiz. - Daha byk Gil amca, daha byk!

Homurdanarak elini teleskopa uzatt; kayalklar anormal derecede bym halde gzlerinin nnden geti \e bir anda Rizelt dev gibi bym halde ekran doldurdu. Resim flu idi ama rahata tannabiliyordu. Gillbret dnp ekrana bakt srada Artemisia: - Silahl! diye bard. 188 - Deme! - Uzak mesafeli bir atom silah var elinde, yemin ederim. Hemen frlayp uzay elbiselerinin bulunduu dolab at: - Ne yapyorsun Arta? - Ben kyorum. Rizett onlar takip ediyor. Anlamyor musun amca Autarque verici yerletirmeye falan gitmedi. Bu bir tuzak, Biron'u tuzaa drd. Elbiseyi alelacele giyindi: - Dur! Orada ne olacan sanyorsun? Ama Arta onu dinlemiyor, hatt grmyordu bile. Yz bembeyaz olmu hatlar kaslmt. Rizett'i ve Biron'u dnyordu. Bu aptal Biron nasl olmu da bu tuzaa dmt. Babas bahis konusu olunca her eyi unutuyordu. Byle bir lgnlk nasl yaplrd? - Ben basn odas kapsnn nasl alacan bilmiyorum, a kapy bana! - Arta gemiden kmayacaksn! Nerede olduklarn bile bilmiyorsun. - Ben bulurum. A kapy. Gillbret ban sallad. Artemisia uzay elbisesinin iinde bir silah bulmutu: - Gill amca, dedi, a kapy yoksa yemin ederim ki kullanacam, yemin ederim. Gillbret'in karsnda bir nron krbac vard. - Yapma Arta! - A kapy! Sonunda Gillbret kapy at, Artemisia gemiden karak deli gibi komaya balad. Bir tatan bir taa sekiyor, onlarn gzden kaybolduklar tepeye doru lgnca kouyordu. Ne olmusa kendi lzumsuz gururu yznden olmutu. Ona kar davranlarndan kendisini ylesine sorumlu tutuyordu ki. 189 Nihayet tepeye vard ve hi durmadan, elinde nron krbac olduu halde komaya devam etti. *** Biron'la Autarque tepeye karken tek kelime konuma-mlard. zerinde bulunduklar yaylann br ucuna geldikleri zaman durdular. Burada kayalar korkun bir uurum yaparak dikine ovaya iniyordu. Biron ihtiyatla uurumun kysna doru yaklat. Yz metre kadar aada gz alabildiine uzanan ovann talarla kapl yz grnyordu. Her yer talarla kaplyd. - Bu dnyada mit yok Jonti, dedi. Autarque, evresine kar, Biron'un gsterdii ilgiyi gstermiyordu. - Buras inmeden nce tesbit ettiimiz yer, dedi, yapmak istediimiz ey iinde ideal bir konumu var. Biron: "Hi deilse yapmak istediin ey iin" diye aklndan geirdi. Uurumun kenarndan uzaklap yere oturdu. Bir sre gaz karbonik silindirinden kan sesi dinledi. Sonra sknetle sordu: - Gemiye dndn zaman onlara ne diyeceksin? Autarque, verici malzemenin bulunduu sand amt: - Neden bahsediyorsun sen? Biron souktan burnunun donduunu hissetti ve eliyle ovuturdu: - Buraya geliinin sebebinden. - Farrill tartmak istemiyorum, benim grevim vericiyi yerletirmek. - Vericiyi ne iin yerletirecekmissin? Uzaydayken elimizden geldii kadar aramadk m? Daha fazla oyalanmann gerei ne? Niin buradasn Jonti?

Autarque, bir eli sandn zerinde olduu halde Biron'un karsna oturdu. 190 - Mademki byle bir soruyu soracaktn, sen niye geldin buraya? - Gerei renmek iin. Rizett bana senin gezegene ineceini syledi, benim de beraber gelmemi tledi. Yanlmyorsam bunu ona syleten sensin. Bylece benden bir cevap almay beklemene gerek kalmad. Ben de ne olacan merak ettiim iin geldim. Jonti alayc bir sesle: - Gerei renmek iin mi? dedi. - Evet tam tamna yle. Ho zaten tahmin de ediyorum ya! - O zaman bu gerei bana da sylemen gerekir. - Senin amacn beni ldrmek. Yalnzz. Korkun bir uurumun kenarndayz. Hibir iddet izi olmaz. Dierlerine de zc bir kazay anlatrsn. Ayam kayd uuruma' yuvarlandm. Tabii birka kiiyle gelip cesedimi alarak, anma layk kk bir de cenaze treni yaparsn. Ne kadar dokunakl deil mi? Bylece benden kesinlikle kurtulmu olursun. - Peki bunu dnmek seni buraya gelmekten men etmedi mi? - Hayr, zaten beklediim iin beni anszn bastrmana gerek de yok. kimiz de silahszz. yle sanyorum ki senin kuvvetin beni ldrmeye yetmez. Biron heyecanland ve yumruklarn skt. Jonti bir kahkaha atarak: - Mademki seni ldremeyeceim, bari vericiyi yerletirelim ne dersin? - Daha deil, beni ldrmeye niyetli olduunu itiraf etmeni istiyorum. - Yani tasarladn dramda zerime den rol mutlaka oynamam istiyorsun yle mi? Peki dediini yapmazsam ne olacak? Zorla m itiraf ettireceksin bana? Beni anla Farrill. Sen gensin adn ve unvann dikkate almak 191 zorundaym. Ama unu syleyeyim ki u ana kadar yardmc olmaktan ok can skc oldun. - Buna eminim. Btn gayretlerine ramen hl hayatta olmam senin cann skmak iin yeterli. - Rhodia'da kardatn tehlikeleri kastediyorsan bunun aklamasn yaptm, bir defa daha tekrar etmeye de niyetim yok. , Biron ayaa kalkarak: -Aklamalarn yaland, dedi. En batan itibaren belliydi yalan olduu. - Sahi mi? - Kalk ayaa yoksa seni zorla kaldrrm! Autarque ayaa kalkt. Gzleri kslmt: - iddete bavurmaman tavsiye ederim gen adam, dedi. Biron kat bir sesle: - Dinle beni, dedi. Sana gre, beni hayatm pahasna, yneticiye Tyrannllar'a kar bir isyan hareketine sokmam iin gnderdin. - Bu daima doru. - Hayr bu daima yaland. Asl amacn beni ldrmekti. En batan Rhodia gemisinin kaptanna benim kimliimi bildirmitin. Hinrik'in yanna kadar girebileceime asla ihtimal vermiyordun. - Farrill seni ldrmek istesem odana sahici bir radyasyon bombas koyardm. - Ama bu ii Tyrannllar'm yapmas daha fazla iine geliyordu deil mi? - Sonra Vicdanszca geldiim zaman da seni ldrebilirdim. - Evet silahlydn ve ben senin elindeydim. Sen benim gemide olduumu bildiin halde bunu adamlarna sylemedin. Bir defa Rizett beni ekranda grdkten sonra da zaten ldremezdin. Burada bir hata yaptn. Bana Vicdan-suz'a gelmeden nce, adamlarna benim gemide olduumu 192 ^Hra svl sylediini anlatmtn. Halbuki Rizett bunu inkr etti. Hibir ey sylememisin. Demek yalanlarn arkadalarndan saklyordun. Jonti'nin yz souktan beyazlamt ama. imdi bsbtn beyaz grnyordu:

- ki yzllm ortaya kardna gre, ite imdi seni ldrmem gerekiyor. Peki bir sorum var. Rizett'in ekranda grmesinden nce seni ldrmekten beni alkoyan neydi? - Basit bir politika Jonti. Artcmisia oth Hinriad gemideydi ve o an iinden benden daha ok nemliydi. Dorusu planlarn sratle deitirmekte byk bir kabiliyet sahibi olduun gerek. Beni onun karsnda ldrmek senin prestijini sarsard. - Ona bu kadar abuk k olacam bilemezdim ki? - Ak m? Sen mi? Ama bir Hinriad bahis konusu olunca neden olmasn? Burada da dakika kaybetmedin. Senin gemine gelmeyi reddedince benim babam ldrenin Hinrik olduunu syledin. Bunun zerine benim moralim bozuldu ve sen oyun sahasnda kaldn. Sonunda onu elde ettin. Artk rahat rahat beni ldrebilirsin. Bylece Hinriadlar'm tahtna sen varis olursun. Jonti iini ekti: - Hava gittike souyor Biron. Gne de batmak zere. Sen byk bir aknlk iindesin ve ben de seni dinlemekten bktm. Bu paranoyak samalarna bir nokta koymak istiyorum. Syle bakalm seni niin ldrmek isteyeyim? - Babam niin ldrdnse, ayn sebeplen beni de ldrmek istiyorsun. - Ne? - Babamn lmnden Hinrik'in sorumlu olduuna bir an bile inanmadm ben. Nazari olarak mmkn grnyordu bu, Hinrik'in zayf bir insan olduunu herkes biliyordu. Ama sen benim babam aptal m sandn? Onun F : 13 193 ne olduunu bile bile Hinrik'e sr verir miydi o? Ne olduunu bilmese bile bunu anlamak iin be dakika konumak yetmez miydi? Hayr Jonti, babama ok gvendii bir adam ihanet etti! Jonti bir adm geriledi, telsiz sandn ayayla ekti ve kendine savunmaya hazrland. Biron titriyordu ama bu defaki souktan deildi. - Benim babamn sizin adamlarnzn yannda byk bir itibar vard. ok byk Hatt seninkinden daha fazla. Bir Autarque ise rekabete tahamml edemez. Onu bunun iin ortadan kaldrdn. Ardndan beni de onun yerini dolduramayacak ve intikam alamayacak duruma drmek istedin. Gerek bu deil mi? - Hayr. Jonti byle syleyerek sanda doru eildi. - Aldandn sana isbat edeceim. Sonra sand at: - Bak, dedi. Gryorsun iinde telsiz malzemesinden baka bir ey yok. Sandn iindekileri Biron'un nne boaltt. Biron cihazlara bakt: - Bu neyi isbat eder? Jonti doruldu: - Hibir eyi isbat etmez. Ama imdi bak! Elinde atomik bir tabanca vard. Artk hakim olamad bir sesle: - imdiye kadar zor tahamml ettim sana, ama artk buna mecbur deilim. Biron olduu yerde donup kalmt: - Demek tabancay sanda saklamtn? . - Sahiden seni uuruma atacam m dndn? Yani sokak adamlar gibi ellerimle mcadele edeceim ve seni aa atacam yle mi? Ben Lingane Autarque'ym. Widemos Rancher'lerinin zppe idealistliklerinden bktm. Sonra, dilerinin arasndan ylan slna benzeyen bir sesle: 194 - Haydi, uuruma doru yr, dedi. Bir adm ileri att. Biron gzlerini silahtan ayrmadan bir adm geriledi. - Demek babam ldren gerekten sensin. - Evet, benim! Babann paralanma odasnda zerrelere ayrln seyreden adamn imdi de seni ldreceini bilmeni istiyorum. O adam sadece bir kk Hinriad' hayatta brakacak, ona ve onunla beraber geleceklere sahip olabilmek iin. Dn, iyi

dn! Yalnk kollarn havada dursun yoksa tetii ekerim. Adamlarmn bana soracaklar sorular da umurumda deil! - Daha nce de beni ldrmeye teebbs ettin deil mi? - Evet ettim. Btn tahminlerin doru. Ama bunun sana hibir faydas dokunmayacak! Geri git! - Hayr, dedi Biron. Beni ldrmek istiyorsan ek tetii. - Bundan ekineceimi mi sanyorsun? - Ben sana tetii ek diyorum. - Ben de ayn ii yapacam. Autarque bir metre mesafeden Biron'un bana nian ald ve tetii ekti. 195 Ondokuzuncu Blm TEDOR RZETT bir kayadan brne geerek ihtiyatla ilerliyordu. Grnmek istemiyordu, hi deilse zamanndan nce grlmemeliydi. Nihayet iki kaya parasnn arasndan onlar grd. zel eldiveniyle yzn sildi; ama buna lzum bile kalmam, souk kuru hava ve gne terini hemen kurutmutu. meldi ve atomik silahn dizine koydu. Gne srtn stmaya balamt. ok iyi bir yer semiti kendine o tarafa doru dnseler bile gne gzlerini alacak ve kendisini gremeyeceklerdi. Sesleri, dinleme cihazndan yle kuvvetli geliyordu ki,, sesi azaltmak zorunda kald. Evet, radyo yayn yapyordu. Glmsedi. u ana kadar her ey dnd gibi gemiti. Hesapta olmayan tek ey kendisinin burada bulunmasyd. Ama demiti dorusu. ok cesur bir plan yapmt. Bu oyunda kendi silahnn hakim grevini yerine getireceini tahmin ediyordu. Autarque'n silahn Biron'a dorultmasn sabrla bekledi. Artemisia btn olanlardan habersizdi. Be dakika nce Rizett'in siluetini grm, onun peinden gitmeye balamt. Ancak gen adamn komas onun komasndan ok hzlyd. Gne gzlerini yakyordu, iki defa dtnn farkna bile varmadan kendisini yzkoyun yere uzanm buldu. Hele ikinci defasnda parmaklarn fena halde incit-miti. Her defasnda da aradaki mesafeyi kapatmak iin gittike daha hzl kouyordu. Onun kayalarn ardnda kaybolduunu grd zaman mitsizlik iinde alamaya balad. mitsizlik iinde bir kaya parasna dayand. 196 Sarf ettii ar gayretten boulacak gibi oluyor var gcyle nefes alarak bunu nlemeye alyordu. Birden iki kaya parasnn arkasna melmi olan silueti grd. Nron krbac elinde o tarafa doru komaya balad. Ama Rizett sakin bir ekilde silahn kaldrm ate etmeye hazrlanyordu. Hayr! asla vaktinde yetiemeyecekti. - Rizett! diye bard, Rizett ate etme!.. Tekrar dt. Gzleri karard ama kendini tamamen kaybetmedi. Bu defa derken yuvarlanmt ve srt pek fena acyordu. Yine de krbac dorultup tetie basacak kuvveti buldu. Geri bu mesafeden etkili olamayacan, olsa da nian alamayacan biliyordu ama yine de son bir gayretle ansn denemek istemiti. Bir sre sonra birinin kendini kaldrmaya altn hisseder gibi oldu. Gzkapaklarn amak istedi ama baaramad. - Biron sen misin? diye mrldand. Bu sorusuna anlalmaz sesler cevap verdi. Bir ara Ri-zett'i tand. Yeniden konumak istedi ama baaramad. Karanlk bir dnyadayd imdi. Autarque ar ar ona kadar sayacak bir sre iinde hi kprdamadan bekledi. Onun karsnda Biron da ayn ekilde hareketsiz tabancann namlusuna bakyordu. Sonra, namlu yava yava indi. Biron: - Silahn gzden geirsen fena olmaz, dedi. Pek ate edecee benzemiyor.

Autarque'n yz allak bullak olmutu. Bir tabancaya bir Biron'a bakyordu. Bir metre mesafeden tetii ekmiti, u anda her ey bitmi olmalyd. aknl bir anda geti ve tabancay at. Atom kapslnn bulunmas gereken kk hazne bom197 botu. Hiddetle hay krarak artk ie yaramaz hale gelmi olan silah frlatp att. Biron sabrszlktan titreyen bir sesle: - imdi teke tek dveceiz, dedi. Autarque bir adm geriledi. Biron onun zerine doru yrd. - Seni birok ekilde "ldrebilirim. Ama hepsi ayn derecede tatmin edici olmaz. Bir atomizr saniyenin milyonda biri kadar bir zaman iinde seni br dnyaya gndermeye yeter. ldn anlamazsn bile, ki bu yazk olur. Halbuki yalnz kas kuvveti kullanarak ldrmek benim iin daha zevkli olacak. Btn kaslar Jonti'nin zerine atlmak zere kasld srada ince bir ses duydu: - Rizett! Rizett! Ate etmeyin! Biron dnd, bir anda kayalarn arasndaki metalik bir parlt dikkatini ekti. Hemen ardndan stne srayan bir adamn arl altnda dizleri bkld. Autarque zerine atlaca zaman iyi semiti! Bir taraftan bacaklarn Biron'a dolam skarken bir taraftan da durmadan ensesini yumrukluyordu. Biron'un neredeyse nefesi kesilmek zereydi. Olanca kuvvetini toplayarak kendini bir kenara frlatabildi. Autar-que hemen ayaa kalkt ama, Biron henz srt st yere uzanm vaziyetteydi. Tam Autarque zerine atlrken ancak dizlerini karnna doru ekecek vakit buldu sonra iddetle ileri frlatarak Autarque" zerinden att. Bu defa iki erkek ayn anda ayaa kalktlar. Birbirlerini gzden karmadan, yzleri buz gibi ter iinde bir daire izdiler. Biro anhidrik karbonik silindirim kaiip att. Autar-que da ayn ey yapt ama, yapmadan nce sapndan tutup havada evirdikten sonra Biron'a frlatt. Biron eilip tehlikeyi savuturur savuturmaz, yayndan knU ok gibi dmannn zerine atld. Arka arkaya iki yumruk patlatt suratna. Autarque diz st dt, Biron gerilemedi: 198 - Kalk diye bard, daha yiyecein ok yumruk var, benimse hi acelem yok. Autarque eldivenli elini yzne gtrd. Terini sildikten sonra eline baknca, kan iinde kalm olduunu dehetle grd. Sonra birden eytani bir dnce geldi aklna, eilip Biron'un att silindiri almak istedi. Ama Biron olanca kuvvetiyle eline basarak ezdi. Aularque'n azndan korkun bir haykr koptu. Biron: - Uuruma ok yaknsn Jonti, dedi. O tarafa gitme, kalk ki seni br tarafa itebileyim. Ayn anda Rizett'in sesi duyuldu: - Durun: * Autarque: - Ate et ona Rizett, diye uludu. Ate et, nce kollarna, sonra bacaklarna... Onu bylece brakp gidelim. Rizett, sknetle silahn omuzlad. Biron: - Ne o Jonti, dedi, biri silahn boaltm galiba! Autarque bir ey anlamamt: - Ne demek istiyorsun? diye sordu. - Ben hibir zaman senin silhlarna yaklaamam Jo-ti. Peki kim yapm olabilir bu ii. Ve u anda kimin tfei senin zerine evrili. Benim zerime deil Jonti, senin zerine! Autarque dehet iinde Rizett'e dnerek haykrd: - Hain! - Hayr efendim, hain ben deilim. Asl Hain Wide-mos Rancher'ine ihanet eden, onun lmne sebep olandr! - Ben deilim, diye bard Autarque. Ben olduumu sylediyse yalan sylemi. - Bunu siz kendi aznzla sylediniz. Sadece tabancanz boaltmakla kalmadm, radyonun verici devresini de ksa devre yaparak ak tutmay saladm. Sylediklerinizi yalnz ben duymadm, ekipte bulunan herkes duydu. imdi herkes nasl bir insan olduunuzu anlam bulunuyor. - Ben sizin Autargue'mzm.

199 - Ayn zamanda gelmi gemi hainlerin en by! Autarque bir sre konumad. Baklar Biron'la Rizeli arasnda gidip geliyordu. Sonra dorulup ayaa kalkt ve iradesinin son kalntlarn da kullanarak yksekten atan bir sesle: - Hem btn bunlar doru olsa bile e kar? dedi. Bana hibir ey yapamazsnz. Daha kefedecek bir gezegenimiz var. Asilerin gezegeni orasndan baka bir yer olamaz. O gezegenin koordinatlarn da yalnz ben biliyorum. Krlm parmaklarna sarkan koluna, imi st dudana yznn kan iinde olmasna ramen, yine de bir hkmdar havas taknmay* baarmt. Biron: - Bize vereceksin o rakamlar, dedi. - Bouna heveslenme, hibir kuvvet beni konutura-maz. Eer rastgele bulmaya alrsanz, ansnz ancak bin milyarda bir olur. Ayn anda Biron'un zihninde bir imek akt. Rizett'e - Onu Vicdanszca gtr, diye emretti. Rizett: - Bayan Artemisia da burada, dedi. - Demek oydu! - Merak etmeyin her ey yolunda. Salk durumu iin. C02 silindiri olmadan gelmi stelik komu da bu bakmdan iyi nefes alamayp bayld. Biron kan att: - Neden gelmi? Sevgilisine bir zarar gelmesin diye mi? - Evet ama, o, benim Autarque iin altm sanyordu. Size nian alacam zannediyordu. imdi bu san gtrrm. - Biron... - Evet? - Mmkn olduu kadar abuk gelmeye bakn. Ne de olsa o Autarque... Mrettebata bir eyler sylemek gereke200 bilir. nk herkes btn hayat boyunca buna hizmet etti. Artemisia kayann arkasnda, hemen yardmna gidin de souktan lmesin. * * Biron koa koa yanma gitti. - Naslsn? - Saol, iyiyim. Senin ban derde soktum. ylece birbirlerine bakp kaldlar, sanki syleyecekleri bir ey yok gibiydi. Bir sre sonra Biron sze balad: - Geriye dnlemeyeceini biliyorum, dedi. Syleneni sylenmemi, yaplan yaplmam saymak mmkn deil. Ama beni anlaman istiyorum. - Anlamak m? Haftalardan beri anlamaktan baka bir ey yapmadm. Yine babamdan balamayacaksn inallah. - Hayr. Babann masum olduunu rendim. oktandr Autarque'dan pheleniyordum. Ama bunu isbat edebilmek iin bir kar yol peindeydim. En sonunda beni ldrmeyi denemek frsatn vererek onu syletmeye karar verdim. Ve bunun iin de Arta bir tek are vard. ok zgn grnyordu. Yine de devam etti: - ok zor oldu. Hatta babama yaptndan daha zor. Senden beni affetmeni isteyemiyorum. - Seni anlamyorum. - Onun seni istediini biliyordum Arta. Politik olarak ona mkemmel bir e olacaktn. Onun iin Hinriad ad, Widemos adndan daha nemliydi. Bir defa seni elde ettikten sonra artk beni istemedi. Ben seni kastl olarak onun kollarna altm. Artk benden kurtulmak zaman geldiine kanaat getirince de beni ldrmek iin gerekli tuza kurdu. - Peki btn bu sre iinde sen beni seviyor muydun gerekten ? 201

- Evet Arta, inan bana. - Demek ki akn, babann hatrasna ve ailenin erefine feda etmeye hazardn. - Yalvarrm Arta! Kendimle iftihar ediyor deilim, hayr. Ne yazk ki baka arem yoktu. - Ama bana plann anlatabilirdin, beni bir alet gibi kullanacana mttefik olarak kullanabilirdin. - Unutma ki bu sava senin savan deil. Eer ben ye-nilseydim -ki bu pekl mmknd- o zaman sen daha az ztrap ekmi olurdun; onunla evlenir ve belki de mutlu olurdun. - Peki imdi sen kazandn, bundan memnun kaldn kim syledi sana? - Memnun olduunu biliyorum. - Kendine ok gveniyorsun. - imdiye kadar iinde bulunduum artlan anlamaya al ne olursun. Yaptmn bir adan baknca ok kt bir ey olduunu biliyorum. Hi olmazsa benden nefret etmemeye al. Arteraisia tatl bir sesle: - Seni sevmemeye altm, dedi. Ama gryorsun ki bunu nleyemedim. - O halde beni affediyorsun? - Niin? Seni anladm iin mi? Senin gerekelerini uygun grdm iin mi? Hayr! Hayr! bunlara kalsayd seni asla affetmezdim. Ama seni affediyorum Biron, nk baka trl hareket etmek elimden gelmiyor. Bana dnmeni istiyorum. Seni affetmekten baka bir ey yapamam. Biron onu kollarna ald ve buz kesilmi dudaklar birleti. Geri zerlerinde koruyucu elbise vard, Biron eldivenli elleriyle gen kzn ^vcudunu hissedemiyordu, ama dudaklar onun yznn gzelliini iine aktyordu sanki. Biron ayrld ve nlerindeki akll le bakt: 202 - Gne batyor, dedi. Hava daha da souyacak. Artemisia: - ok tuhaf, diye sylendi. Artk myorum. Birlikte gemiye dndler. # ** Biron Linganellarn karsna kendinden emin ve rahat bir tavrla kt. Lingane gemisi bykt ve mrettebat tekil eden elli kii imdi huzurundayd: Doduklarndan beri Autarque'a kaytsz ve artsz itaate alm elli Lingane'l. Rizett ilerinden bazlarn ikna edebilmiti. Dierlerinin hepsi de Autarque'n biraz nce yaptklarn radyodan dinlemilerdi. Ama ilerinde tereddd olanlar var myd acaba? Konumaya balad: - Niin dvyorsunuz? Niin tehlikeye atyorsunuz hayatnz? Yanlmyorsam tam zgr bir Samanyolu iin deil mi? yle bir Samanyolu'ki, buradaki btn dnyalar bir kimsenin esiri ya da efendisi olmadan kendi kendilerini ynetsinler. yle mi deil mi? Ykselen sesler cevabn msbet olduunu gsteriyordu; ama fazlaca heyecanlanm deillerdi. Biron devam etti: - Peki Autarque ne iin mcadele ediyor? Kendi menfaati iin! Eer kazanrsa btn Nebula krallklarnn Autarque' olacak. Yani Hakan'n yerini bu defa Autarque alacak. Bundan sizin kazancnz ne olacak? O bunu basarsn diye mi lm gze alyorsunuz? Dinleyenlerden biri bard: - Hi deilse pis bir Tyrannh olacana bizimkilerden biri olur. Bir bakas: - Autarque si gezege'i aryordu, onlarla i birlii yapacakt. Tyrannhlar' yenmek iin,

diye seslendi; ihtiras neresinde bunun? 203 Biron alayc bir sesle: - Evet, onun yapaca bu idi ama, kendi hesabna yapacakt bunu. Lingane' btn ordularyla birlikte onlara sunabilirdi; ayrca Hinriad'larla bir i birliini de gerekletireceini isbat edebilirdi. Ve bunun sonucu olarak si gezegen onun emrine girecek ve bunun aksi olmayacakt. te ihtiras buydu. "Ve hareketin menfaatleri kendi hedeflerine uygun dt srada sizin hayatnz tehlikeye atmad m? Babam onlar iin tehlikeydi. Babam hrriyet k, namuslu bir insand. Halk tarafndan ok seviliyordu. Bunun iin ona ihanet etti. Ona ihanet ederken sizin mahvolmanza da yol aabilirdi. Kim kendi iine uygun geldii zaman, mttefiklerden birini Tyrannllar'a teslim etmeye hazr olan bir hainin emrinde alabilir? Rizett: - ok iyi, byle devam et, diye fsldad. Ama salondaki ses yine duyuldu: - Autarque asi gezegenin nerede bulunduunu biliyor. Sizde biliyor musunuz? - Bundan daha sonra bahsedeceim. nemli olan Autarque'n u anda bizi mahvolmaya gtrddr. u anda uurumun kenarna gelmi oluruz. imdi nemli olan bu faciay... - Baka bir faciaya evirmenin zaman geldi, diye bir ses grleyiverdi geriden. Biron dehet iinde dnd. Elli kiinin azndan anlalmaz sesler ykseldi. Bir anda ona, sanki hepsi birden ileri atlacaklar gibi geldi; ama toplantya silahsz gelmiti hepsi de Rizett bunu zellikle salamt. Tepeden trnaa silahl bir Tyrann birlii arkalarnda duruyordu. nlerinde de iki elinde birer atomizr tutan Simok Aratap vard. 204 Yirminci Blm SMOK ARATAP karsnda oturan, biri kadn erkek drt kiiyi gzleriyle tartt. Bu defa oyunun sonuna gelinmiti artk. imdi bulmacann son talar gerektii yere konacak ve oyun kazanlm olacakt. Allahtan ki imdi tamamen hrd. Kumandan Andros T) ram filosuyla beraber geri dnmt. Amiral gemisi ona bol bol yeterdi. Kendisine kafa tutanlardan nasl nefret ederse, iini geciktirmeye kalkanlardan da ayn ekilde nefret ediyordu. Sakin bir sesle konumaya balad: - Bayan ve Baylar... zin verirseniz nce size son olaylarn bir zetini sunaym. Autarque'm gemisi sekin bir ekip tarafndan Tyrann'a gnderildi. Autarque' Kumandan Andros'un emrindeki adamlar kanun gereince muhakeme edilecek; eer sulu grlrlerse ihanetlerinin cezasn ekeceklerdir. Bunlar sradan basit asiler ve sradan basit asilere yaplan muameleyi grecekler. Ama ben size ne yapaym? Rhodia yneticisi Hinrik de onun yanndayd ve her zamankinden daha aciz, daha acnacak durumda olduu grlyordu. Sze kart: - Benim kzmn henz-ok kk olduunu hesaba katmanz rica ederim. Bu ie isteyerek karmad. Arte-misia syle ona... - Kznz zgrlne kavuabilir... Yanlmyorsam Yksek rtbeli bir Tyrannlnm szls o. Bu nokta hesaba katlacaktr. Artemisia: - Dierlerini serbest brakrsanz evlenmeye raz olurum, dedi. Biron frlayp ayaa kalkt; ama Tyrann komiseri glmsedi ve bir iaretle onu yerine oturttu. Sonra Artemisia'-ya dnd: - Bakn sayn bayan; benim bir iktidarm var tabii; ama ben Hakan deilim. stlerime kar davranlarmn gerekelerini aklamak zorundaym. Bana gerekten vereceiniz ey nedir? - Bu evlenmeyi kabulm. - Bu karar size ait deil unutmayn ki. Babanzn byk yetkisi var ve o bu karar verdi zaten. Baka bir eyiniz var m? Aratap'n niyeti ar ar onlarn iradelerini yok etmekti Aslnda baaryla oynad bu

oyun, ona bir zevk veriyor da deildi. Mesel gen kz hkrarak alayabilir bu da gen adam zerinde phesiz ok etkili olurdu. Birbirlerini sevdikleri muhakkakt. Geri bu durumda ihtiyar Pohang'-m onu hl isteyeceinden de pek emin deildi... Ama Aratap kzn ok gzel olduunun da farkndayd. Ne var ki, Artemisia dengesini muhafaza ediyordu. Aratap, gzel, ok gzel diye dnd, kuvvetli bir karakteri var. Aslnda ihtiyar Pohang' pek fazla mutlu edecee benzemiyor. Hinrik'e dnd: - Siz de kuzeninizin lehinde bir eyler sylemek ister misiniz? Hinrik konumak ister gibi azn atysa da Gillbret hemen atld: - Hi kimsenin beni korumasn istemiyorum? Tyran-llar'dan gelecek ltuf eksik olsun. Durmayn kuruna dizin beni. Aratap: - Sinirlerinize hakim olamyorsunuz, dedi. Muhakeme etmeden sizi kuruna dizdirmeyeceimi biliyorsunuz. - O benim kuzenim, diye mrldand Hinrik. - Bu dikkate alnacaktr efendim. Aslnda sizin de asil ailenizin dier fertleri de u anda ok zgn durumda. Varlnzn bizim iin vazgeilmez olduunu biliyorsunuz siz. Merak ettiim u, acaba kuzeniniz bu olaydan bir ders ald m? Aslnda Gillbret'in tepkisi onu ok memnun etmiti. Hi deilse o, samimi olarak lm istiyordu; Autarque'n adamlarndan biriydi. Hayatn gaileleriyle uramaktan bkmt artk. O halde onu biraz daha fazla ezmek iin hayatta tutmalyd. Sonra Rizett'e dnd, bir sre dalgn baklarla gen adam seyretti. Bu, Autarque"m adamlarndan biriydi. Bunu dnnce bir rahatszlk hissetti iinde. nce, biraz kat bir esastan hareket ederek Autarque' sulular listesinden silmiti. Ama insan zaman zaman aldanabilirdi. Bu bir bakma da gereklidir. - Sen bir haine hizmet eden bir budalasn, dedi. Bize hizmet etseydiniz bu lehinize olurdu. Rizett kpkrmz oldu, Aratap devam etti: - Evet silahlar alannda ok nemli bir yeriniz var ama, bunu rahatlkla hesaba katmayabiliriz. Siz asil olmadnz iin, durumunuz herhangi bir politik mdahaleyi gerektirmez. Ve herkes sizin bir maann maas olduunuzu bilecek. Yazk! - Herhalde bana pazarlk iin bir teklifiniz olacaktr, dedi Rizett. - Pazarlk m? - Mesel arkadalarm aleyhine ahitlik etmemi ist mek gibi. Bizimkilerden ancak bir avu insan ele geirdiniz. Bana yle geliyor ki, sizi asl ilgilendiren isyanclarn tamamdr. Aratap belli belirsiz bir ekilde ban sallad. - Hayr, Autarque bizim elimizde, onun syleyecekleri bize yeter. Zaten Lingane'a kk bir sefer amak yeterli; o zaman isyan hareketinin zerresi kalmayacaktr, size temin ederim bunu. Sra gen adama gelmiti. Aratap onu sona saklamt. nk burada bulunanlar arasnda en zekisi ve en cesuru 206 207 phesiz oydu. Ama ok genti ve genler nadiren tehlikeli olurlar. nk sabrlar yoktur. nce Biron konutu: - Yerimizi nasl buldunuz? Sizin hesabnza m alyordu? - Kim Autarque m? Hayr, bu defa deil. Bana yle geliyor ki bu zavall budala ikili oynamak istedi bu defa. Ama byle bir oyunda baarl olmak iin ondan ok daha fazla zeki olmak gerekir. Hinrik birden, ne yaptndan habersiz bir budala gibi sze kart: - Tyrannllar'n gemileri uzaytesinde takip edebilecek zel bir sistemleri var. Aratap hiddetle ona dnd: - Ekselanslarndan benim szm kesmemelerini rica etmek zorundaym.

Aslnda bunun nemi yoktu. Karsndaki drt kiinin artk onun iin tehlikeli bir taraf kalmamt. Ama asl amac gen adam tereddtler iinde brakmak, merak ettii bir eyin cevabn almasn nlemekti. Biron: - Olaylara dnelim, dedi. Herhalde bizi burada toplaynz sevginizden ileri gelmiyor. unu renmek istiyorum, niin biz de dierleri gibi Tyrann yolunda deiliz? Bunun sebebi bizi nasl ldreceinize henz karar vermemi olmanzdr, iimizden ikisi Hinriad, ben de Widemos'-um. Rizett de Lingane filosunun yksek rtbeli bir subay. Beinciye gelince, penelerinizin arasnda tuttuunuz bu alak hain yine de Lingane Autarque'dr. Tyrann'dan Samanyolu'nun br ucuna kadar btn Krallklar' heyecana vermeden iimizden hibirini ldremezsiniz. Bizimle pazarla oturmak zorundasnz, nk elinizden baka bir ey gelmez. - Bu sylediklerinizde gerek pay yok deil. zin verirseniz size olaylarn gelimesini ksaca anlataym. Sizi nasl takip ettiimiz nemli deil, stelik bu konuda yneticinin takn hayalinde canlandrd szlere de kulak as208 mamanz rica ederim. Buraya gelmeden nce yldzn yanndan getiniz. Drdnc yldzda mit verici bir gezegene rastladnz ve oraya indiniz. Biz de sizin gibi yaptk ve sizi gzetledik. Bo yere beklemi olmadmza inanyorduk, nitekim bunun bouna olmad da sonradan anlald. Siz Autarque'le kavga ettiniz. Radyo vericisi ak brakldndan aranzda geen konumalarn hepsini dinledik. Bunu siz tertiplediniz nk bir dolap eviriyordunuz. Ne var ki konumalarnzn hepsini biz de dinledik. Autarque size Nebula iinde gidilecek bir yldz daha kaldn ve "si gezegensin o yldzn etrafnda dndn syledi. Asi bir gezegen!., itiraf edeyim ki bu beni ok ilgilendirdi. Peki bu beinci gezegen neredeydi acaba? Aratap sustu ve bir sre hi konumadan birer birer karsndakiler! szd. Sessizlii ilk bozan Biron oldu: - Asi gezegen diye bir ey yok! - O halde siz bir hii aryordunuz? - Biz hibir eyi aramyorduk. - Gln oluyorsunuz. Biron bkkn bir ekilde omuz silkti: - Eer baka bir cevap bekliyor idiyseniz, gln olan sizsiniz. Aratap hi aldrmadan sze devam etti: - Bu asi gezegen ahtapotun kollarnn tam ortas olmal. Eer u anda hayatta bulunuyorsanz, onu bulmak istediim iindir. nk hepinizin kazanmak isteyecei bir eyler var. Sayn Artemisia, ben sizi istemediiniz bu evlilikten kurtarabilirim. Monsenyr Gillbret, size dilediiniz ekilde aratrmalarnza devam edebileceiniz bir laboratnvar kurabilirim. Evet, evet sizin hakknda bildiklerimiz, umduunuzdan ok fazla. Aratap byle syler sylemez ban evirdi. nk yal adamn birden hkrarak alamaya balayacan sanyordu, ban evirdi ve devam etti: - Albay Rizett, sizi bir ak mahkemede yarglanmak F : 14 209 utancndan kurtarabilirim. Size gelince Biron Farrill tan yetkiyle Widemos Rancher'i olabilirsiniz. Hatt babanz da temize karabiliriz. - phesiz onu hayata dndrebilirsiniz de? - Ama erefini iade ederiz. - Onun erefi, mahkmiyetine sebep olan ve ncs olduu hareketin kendisindedir. Hibir zaman ondan alamadnz bir eyi kendisine geri veremezsiniz. Aratap hi aldrmadan devam etti: - inizden biri bu gezegenin nerede olduunu bana syleyecektir. Herhalde biriniz bunu akl edecek kadar ze-kisinizdir. Kim sylerse vaadettiim eyi kazanacaktr. Dierleri de srayla, evlendirilecek, hapsedilecek, idam. edilecekler. Yani en

istemedikleri ey balarna gelecek. unu da demedi demeyin; gerektii zaman en korkun ikenceleri yapmakta da tereddt etmem. Bir an sustuktan sonra sordu: - Evet iinizde hanginiz nce konuacak bakalm? Unutmayn ki siz konumazsanz yannzdaki konuacaktr. O zaman her eyi kaybetmi olacaksnz, stelik ben de istediimi-elde etmi olacam. - Bouna zahmet, dedi Biron, asi gezegen diye bir dnya yok. Bu bakmdan btn bu vaadlerinizin size bir yarar dokunmaz. nk aradnz yer mevcut deil. - Ama Aularque aksini sylyor. - O zaman bu soruyu ona sorun. Aratap yzn buruturdu. Akln alamayaca kadar inat biriydi bu delikanl. - Ben ahsen sizlerden biriyle anlamak istiyorum, btn mesele bu, dedi. - Eskiden Autarque'la birok anlamalar yaptnz. Bir defa daha deneyin bunu; Biz, satmak istediiniz eylerden hibirinin alcs deiliz. Biron arkadalarna bakt: - Doru mu sylediklerim? 210 Artemisia belli belirsiz ona yaklat ve kolunu tuttu. Rizett bayla evet cevab verdi. Gillbret'in ise mrldand duyuldu: - Evet! Aratap bunun zerine: - Siz istediniz, dedi ve nndeki dmelerden birine bast. *** Autarque'n sa kolu karnndan dolaan metal, manyetik bir bandla askya alnmt. Yznn sol taraf imi ve morarmt; yananda yukardan aaya doru bir yara izi grlyordu. Bir muhafz kolundan tutuyordu. Au-tarque sert bir hareketle onu uzaklatrdktan sonra hareketsiz kald. - Benden ne istiyorsunuz? diye sordu. - Birazdan syleyeceim, dedi Aratap. Ancak daha nce karnzda bulunanlar dikkatle incelemenizi istiyorum. nce lmn istediiniz bu delikanldan sze balayalm. Bir defa o lmedii gibi sizin yznzn eklini deitirecek ve planlarnz suya drecek kadar yaad. Halbuki siz bir Autarque idiniz o ise basit bir srgn. Autarque'm bitkin suratnn biraz kzarr gibi olduunu sylemek mmkn bir ey aslnda. Ama hibir uzvunda tek bir kprdanma olmad. stelik Aratap ona bakmaya lzum bile grmemiti. Ayn monoton sesle ve ilgisiz tavrla devam etti: - imdi gelelim Gillbret oth Hinriad'a. Onun hayatn kurtarana ve size getiren Gillbret oth Hinriad'a. Sonra sayn Artemisia oth Hinriad'a, gelelim bu apknn ak iin ihanet etmedi mi? Ve nihayet albay Rizett, en gvenilir asker yardmcnz, sa kolunuz de ii size ihanet kadar gtrd. Bu drt kiiye kar borlu hissediyor musunuz kendinizi Autarque? 211 Autarque ayn soruyu tekrarlad: - Benden ne istiyorsunuz? - Kk bir bilgi. Bu bilgiyi verin bana, yine Lingane Autarcjue' olursunuz... Aksi halde... - Aksi halde? - Aksi halde ayn bilgiyi onlar verecek. Onlar kurtulacak siz idam edileceksiniz. Bu bakmdan size soruyorum eer onlara bir borcunuz varsa, eer onlara hayatlarn kurtarmak frsatn vermek istiyorsanz - hem de kendi hayatnz pahasna - diyeceim yok. ektii acya ramen, Autarque glmsemeye alt: - Onlar benim hayatm pahasna kendi hayatlarn kurtaramazlar; nk aradnz asi gezegenin yerini tek bilen benim. Yalnz ben! - Ben size henz neyi renmek istediimi sylemedim ki...

- Sizin neyi renmek istediinizi pekl biliyorum. Sesi birden deimi, adeta tannmaz hale gelmiti: - Eer konumaya devam edersem Autarque'lm eskisi gibi devam edecek mi? Aratap glmseyerek cevap verdi: - Tabii sizinle biraz daha yakndan ilgilenmek artiyle. Rizett birden atld: - Eer ona inanrsanz, hainliklerinize yenisi eklemekten baka bir ey yapm olmazsnz, Autarque! Ve mkfat olarak da sizi ldrrler yine de! Bir muhafz mdahele etmeye kalkt ama, Biron, susturmak iin Rizett'in stne atlmt. - Byle davranma aptal, bir ie yaramaz! Jonti konutu: - Artk benim Autarque'lmun da, hatt hayatmn da nemi yok Rizett. Sonra Aratap'a dnerek devam etti: 212 - Ama bunlar!.. Bunlar ldrecek misiniz? Bana sz verin. Yz bembeyaz kesilmiti, insanlktan km bir sesle Biron'u gstererek ilve etti: - Hele bunu! Aratap: - Syleyeceklerinizin bedeli buysa kabul ediyorum, dedi. Autarque ldrm gibiydi; - Elimden gelse onun cellt ben olurdum dedi. Eer idam iaretini ben verseydim, syleyeceklerimin mkfatn tam anlamyla alm olurdum. Ama mademki o renmenizi istemiyor, o halde ben syleyeceim, ro, theta ve pi'yi, parsek ve radyon olarak sylyorum: 7352.43,1.7832, 5.2112. Bu rakam gezegenin Samanyolu iindeki gerek yeridir. Not aldnz m? Aratap yazmasn tamamlayarak: - Elbette, diye cevap verdi. Rizett: - Hain! diye grleyerek yerinden frlad, Dengesi bozulan Biron, Lingane'ly tutamamt. Ri-zette muhafzlarla lgnca mcadele ediyordu. Dierleri de geldi ama Lingane'l bir tabanca almay baard. Tyrannl askerlerle elleriyle, dizleriyle, dileriyle mcadele ediyordu. Biro aralarna gidip onu boazndan yakalad, ama Rizette: - Alak, diye bard ve askerlerin arkasna saklanmaya alan Autarque'a ate etti! Askerler hemen silhn alp onu etkisiz hale getirdiler. Autarque'n sa kolu ve gsnn sa blm kmrlemiti. Kolu, manyetik askda sallanyordu. Uzunca bir sre sanki hayattaym gibi bakt kald. Halbuki vcut ya-, va yava dengesini kaybediyordu. Sonra gzleri camlat ve yanm bir aa kt gibi etrafa siyah kller saarak yklp kald. 213 Artemisia ban Biron'un gsne gmerek yzn saklad. Biron, babasnn katiline son bir defa hiddetle baktktan sonra ban evirdi. Hinrik asab bir glme krizine tutulmu gibiydi. Aratap ise istifini bozamamt: - Cesedi kaldrn, diye emretti. Rizett'in dorulmasna yardm ettiler. Kalkp stn silkelerken Biron'a dnerek hrsla: - Delirdin mi sen, az kalsn vuramyacaktm, dedi. - Sen Aratap'n tuzana dtn. - Ne tuza? Bu ala ldrmedim mi? - te tuzak buydu. Ona byk bir hizmette bulundun. Rizette cevap vermedi. Aratap ise sze karmadan dinliyordu. stelik de byk bir zevkle dinliyordu. Bu delikanlnn kafas gerekten iyi alyordu. Biron devam etti:

- Aratap bizini gezegendeki konumalarmz dinlediine gre, iine yarayacak bilginin onda olduunu renmiti. Aratap bizi sorguya ekip, sanki biliyormuuz gibi bizden renmeye kalkarak asabmz bozmak ve delice bir harekette bulunmamz salamak istedi. Yani bilgiyi aldktan sonra ldrmek! Aratap: - Dorusu ben, bu ii sizin yapacanz sanyordum, dedi. - Hayr, diye cevap verdi Biron, ben olsam size ate ederdim. Sonra Rizett'e dnerek devam etti: - Anlamyor musun? Tyrannlklar ylan gibidir. Onlar Autarque'm elindeki bilgiyi edinmek istiyorlard. Karlnda herhangi bir ey verecekleri de yoktu. Ama onu ldrmek riskini gze alamyorlard. Onlarn yapaca ii sen yaptn! Aratap: 214 - ok yerinde bir gr, dedi, aynen yle. Ben istediim bilgiyi elde ettim. Geminin iinde kuvvetli bir zil sesi duyuldu. Rizette: - Olsun, dedi, belki ona bir hizmette bulundum ama, hi olmazsa kendimi tatmin ettim. Komiser : - Yanl dnce, dedi. Gen dostumuz yapt tahlili fazla derinletirmedi. Unutmayn ki yeni bir su ilendi. Sadece ihanetle sulanacanz iin sizden kurtulmak kolay olmayacakt. Ama dnn ki imdi Linagne Autar-que'n ldrdnz. Lingane kanununa gre muhakeme ve idam edileceksiniz. Sizi Lingane'llar ortadan kaldracaklar. Bizim bu ite bir gnahmz yok. Sonra birden zil sesini hatrlayarak kapy ap sordu: - Ne oluyor? - Bir asker selm verdi: - Genel alarm var, byk anbarda. - Yangn m? f- Henz bilinmiyor sayn komiser? Aratap elini alnna gtrd: - Gillbret nerede? Gillbret'in ortadan kaybolduunu kimse fark etmemiti. Aratap: - Hemen buluruz onu, dedi. Gerekten de buldular. Makine dairesindeki dev metal cihazlarn arasna saklanmt. Komisere kadar adeta srkleyerek gtrdler. Aratap: - Bir gemiden kalamaz monsenyr, dedi, hele genel alarm, zilini aldrmak hibir ie yaramaz. Bir alarm iaretinden sonraki kargaalk asla uzun srmez. Dierlerine dnerek devam etti: - Bu kadarnn kfi olduu kanaatindeyim. Sizin aldnz kruvazr, Farrill benim zel gemim olarak ala-koydum. Asi gezegeni aratrmada bana yaran olur. 01215 mu bulunan Autarque'm verdii rakamlara gre gerekli hesaplar yaplnca Sray' gerekletireceiz. Bugne kadar yaamadnz bir maceraya ahit olacaksnz. Daha sonra tutuklular ayrdlar. Artemisia'y babasnn yannda kalmt. Rizett ve Biron'u baka baka ynlere gtrdler. Gillbret ise : - Ben yalnz kalmak istemiyorum, istemiyorum, diye debeleniyordu. Aratap iini ekti. Tarih kitaplarnn dediklerine baklrsa bu adamn babas byk bir krald. Onu kk dren byle bir sahneyi seyretmekten ireniyor gibiydi: - Onu tekilerden birinin yanna koyun, dedi. Gillbret'i Biron'un kapatld yere koydular. Iklarn kapatlmasyla kendini belli eden gecenin balangcna kadar tek kelime konumadlar. Bulunduklar odada imdi sadece krmzms bir k kalmt. Bu k da nbetilerin kapal devre televizyonundan ieridekileri grmelerini salyordu. Ama insan uyutmayacak cinsten acayip bir kt bu. Zafen Gillbret'in de uyumaya niyeti yoktu. Bir ara: - Biron, diye seslendi, Biron. Biron uyumak zere iken zoraki cevap verdi:

- Ne istiyorsunuz? - Baardm Biron, her ey yoluna girdi. - Bana kalrsa uyumaya aln. Gillbret devam etti: - Ama sahi sylyorum. Gerekli olan yaptm Biron. Aratap belki kurnaz ama, ben ondan daha kurnazm. Elenceli deil mi? Sen hi merak etme Biron ben her eyi yoluna koydum. - Neyi yoluna koydun? Biron birden tamamen uyand, dorulup oturdun, Gillbret'i de omuzlarndan sarsak kalkp oturmaya mecbur etti: - Cevap ver! Gillbret hi dnmeden anlat: - Biliyorsun beni makine dairesinde buldular. Saklandm sanyorlard. Ama ben saklamak iin gitmemitim ki oraya. Birka dakika yalnz kalmaya ihtiyacm vard onun iin genel alarm harekete geirdim. Bir an durduktan sonra ekledi: - Biron hiperatomik reaktre ksa devre yaptrdm. - Ne? - ok kolay oldu dorusu. Bir dakikam ald sadece. Ama baardm sonunda. Sray'tan nce bunu fark etmelerine imkn yok. Ondan sonra da reaktrdeki yaktn hepsi birden enerjiyle dolacak ve zincirleme bir reaksiyon oluacak. Aratap, gemisi, ve biz duman zerreleri halinde uzayda yok olacaz bylece asi gezegenle iligili btn deliller ortadan kalkm olacak. Biron dehet iinde ondan uzaklat. - Gerekten yaptnz m bunu? - Evet. Ve biz de leceiz Biron! Ben lmden korkmuyorum Biron, ama yalnz lmek de istemiyorum. Yalnz lmek istemiyorum. Bakalaryla beraber lmek istiyorum. Biron: - Deli, diye bard, deli! Eer bunu yamasaydnz yine de baarya ulaabilirdik. Gillbret onu duymuyordu bile. Anlalmaz szler mrldanyordu. Biron birden frlayp kapya kotu. - Muhafzlar; diye bard. Muhafzlar! Acaba ka saatleri kalmt? Ya da ka dakikalar?.. 216 217 Yirmibirinci Blm HIZLI admlarla gelen bir askerin ayak sesi duyuldu, sonra askerin kaba sesi oday doldurdu: - Alandan uzak durun! imdi kar karya idiler. Hapishane grevi yapan odalarn kaps yoktu; kap yerine gzle grlmeyen bir manyetik alan vard. nsan elini uzatnca nce sanki kauua dokunuyormu gibi oluyor, ardndan grnmeyen manyetik alan, elik gibi ser deiyordu. Biron'un daha ilk dokunuunda alan sertlemiti. ok tehlikeli bir eydi bu. Hava gibi saydamd, ayn zaman nron krbacna kar da geersizdi ve askerin elinde bir nron krbac duruyordu. - Komiser Aratap' grmem lzm, dedi Biron. - Gecenin bu saatinde bu kadar patrty bunun iin mi yaptn? Askerin keyfi yerinde deildi, zaten gece nbetlerinden nefret ederdi. stelik bu geceki oyunda da kaybetmiti. Biron mitsizlik iinde: - ok nemli dedi, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. - Hayr efendim pekl bekleyebilirsin. Krbacmn tadna bakmak istemiyorsan geri ekil. - Dinleyin beni, dedi Biron, arkadam Gillbret oth Hinriad hasta. Belki de lm halinde. Eer bu gemide, ona haber vermememiz yznden bir Hinriad lrse komiser derinizi yzer. - Nesi var?

- Bilmiyorum, eer canndan bezmedinse acele et. Muhafz homurdanarak uzaklat. Biron ayak sesleri kayboluncaya kadar kapda bekledi. Sonra Gillbret'in yanna gitti. Yavaa ban kollarnn arasna ald. Gzleri yuvasndan frlam gibiydi. Dehetli bir korku iindeydi, yle ki onu tanmad bile; Biron: - Ben Biron'um dedi, nasl hissediyorsunuz kendinizi? Syleneni anlamas iin epeyce bir srenin gemesi gerekti sonra: - Biron?.. Biron?.. Diye sylendi. Ardndan gznde bir kvlcm akt: - Biron, dedi, Sray yakn m? lmek fena olmayacak. .. Biron yavaa doruldu. Ondan bir hayr gelmeyecei belliydi. Zavall, hi phesiz son derece kahramanca bir jest yapm olduunu sanyordu. Ama niin Aratap' armyorlard hl? Ya da niin kendisini dar brakmyorlard? Duvarlar yumruklamaya baland. Eer karsnda bir kap olsa, kapy krabilirdi. Demir parmaklklar olsa parmaklklar bkp, kacak kadar bir yer aabilirdi kendisine. Ama karsnda bir kuvvet alan vard ve bunun karsnda hibir ey yapamyordu. Yeniden bard. Dardan ayak sesleri duyuldu. Kapya doru kotu. Ama kimseyi grmedi. Bir sre sonra muhafz yeniden grld. Bu defa yannda bir subay vard. Subay: - Uzakla kapdan ve ellerini havaya kald\r, diye bard. Nron krbac zerine evrilmiti. Biron: - Ama bu Aratap deil, dedi, ben komiserle grmek istiyorum. Subay : - Eer Gillbret ath Hinriad hasta ise onun Aratap'a deil bir hekime ihtiyac var demektir, dedi. Manyetik alan, minik, mavi bir k akarak kayboldu. Subay ieri girince, kolunda doktor iareti tadn grd. Biron ona doru bir adm att: - Dinleyin, beni, dedi. Gemi Sray' yapmamaldr. 218 219 Bu karar verecek tek kii komiserin kendisidir. Bunun iin kendisiyle grmem art. Anlyor musunuz beni? Siz subaysnz, onu uyandrabilirsiniz. Doktor Biron'u uzaklatrmak iin elini kaldrd, ama beriki imek gibi bir hareetle onu itti. Doktor haykrd: - Nbeti bu adam dar kar! Nbeti ieri girerek Biron'un bacaklarna atld. kisi birden yerde boumaya baladlar. Biron bir yandan adam yere yaptrm kprdatmamaya alyor, bir yandan da nren krbacn almaya alyordu. Bir ara gz ucuyla subayn yardmc kuvvet getirmek iin kapya doru yrdn grd. Nbetinin omuzunu brakarak, subayn ayaklarna yapt, adam kfrler ederek yere yuvarlanrken nbeti krbacn brakp onun zerine atlmak istedi, ama; Biron tekrar dnd ve krbac kapt. imdi diz km durumdayd. Bir elinde Tyranlar'a doru evirdii krbac tutuyordu: - Tek kelime sylemeden btn silahlarnz atn, diye emretti. Nbeti doruldu, plastikletirilmi metalden yaplma copunu yere att. Gmlei yrtlm, nefretle Biron'a bakyordu. Doktora gelince, o zaten silhl deildi. Biron hemen copu ald: - Ne yazk ki sizi balayacak vaktim yok dedi ve krbatan iki imek kt. nce nbeti, sonra doktor bir anda kaskat kesildiler ve krbacn akmasndan nce hangi durumdaysalar ayn durumda, tas gibi yere ykldlar. Biron, Gillbret'e bakt, hibir anlam tamayan baklaryla onlar seyrediyordu. Biron: - zr dilerim ama sizin de hareketsiz kalmanz lzm dedi ve yeniden ate etti. Gillbret yznde ayn aptal ifade ile olduu yerde dondu kald. Biron oradan koridora kt. Etraf ok sessizdi. "Gece 220 dnemi"nde btn gemi uyuyordu. Uyumayanlar sadece nbetiler ve teknik ekipten birka kiiydi. Aratap' aramakla geirecek vakti de yoktu. Doruca makine dairesine gitmeye karar

verdi. Herhalde geminin arka tarafnda olmalyd. Biraz sonra kendisine doru gelen mavi makinist gmlekli biriyle karlat ve ona sordu: - Sray ne zaman? - Yarm saate kadar, diye adam cevap verdi. - Makine dairesine buradan m gidiliyor? - Evet, merdiveni kacaksn. Adam bu cevab verir vermez geri dnd: - Hey... Siz kimsiniz? Biron cevap vermedi, krba yeniden bir imek akt. Biron adamn zerinden atlayp komaya balad. Yarm saat saat ok bir zaman deildi... Merdivenleri koarak kt. Birden kr edici bir kla karlat, kulana sesler geldi. Makine dairesine varmt, ieridekilerin hepsi de alyor olmalydlar. Ondan saknmalar iin de bir sebep yoktu. eri girdi. Maddeyi enerjiye eviren dev makinelerin yanndaki insanlar ona ufack grnyordu. Etrafta yanan yzlerce kadran makinelerin almakta olduunun habercisiydi. inde bulunduu gemi dev bir yolcu gemisi byklnde idi ve kendi kard Tyrann gemisi bunun yannda ocuk oyunca gibi kalyordu. O gemide her ey otomatikti; ama burada, btn bir ehre yetecek kadar enerji reten makineler srekli olarak kontrol altnda tutuluyordu. u anda, salonu epeevre kuatan metal bir kpr zerindeydi. Bir kede kk bir bro vard, iki kii burada ordinatrlerin zerine eilmi alyordu. O tarafa doru gitti, ieri girdi. ki kii balarn kaldrp "ne istiyorsun" gibilerden ona baktlar. lerinden biri: 221 - Evet, dedi, ne oluyor? Burada iin ne? Yerine dn? Temen rtbesi tayordu bu adan. Biron: - Dinleyin, beni, dedi. ok nemlidir bu. Hiperato-mik reaktre ksa devre yaptrld. Hemen tamir edilmesi lzm. Dieri: - Bir dakika, dedi. Ben bu adam grdm. Mahkmlardan biri bu. Sakn karma Lancy! Temen kapdan kmak zereyken Biron onu yakalad: - Doru, mahkmlardan biriyim. Ben Wdemoslu Bi-ron'um. Ama bu sylediim doru. Hiperatomik reaktre ksa devre yaptrld. nanmyorsanz gidin bakn. Temen gzlerini nron krbacndan ayramyordu. - Bunu kontrol etmemiz imknszdr, dedi, ancak komiserin izin vermesi lzm. Aksa halde btn Sray hesaplarn yeniden yapmak gerekir, bu da bizim saatler kaybetmemize yol aar. - O halde izin aln. Komisere haber verin. - Komnikatrden yararlanabilir miyim? - abuk olun. - Temen yavaa mikrofona doru yaklat sonra birden, krsnn yanndaki dmelerin hepsine birden yklendi. Ayn anda her taraf kulaklar sar eden sesler doldurdu. Biron hemen kprye kt. Her taraftan nbetiler geliyordu. Hemen korkulua dayanarak frlayp kendini yere att ve makine dairesinin metal zeminine dt, hedef olmamak iin hzla yuvarlanmaya balad. Kulaklarnn dibinden bir tabancann n geti ama yaralanmadan kendisini bir makinenin arkasna atabildi. O zaman sa bacann iddetle ardn hissetti. Derken incitmi olmalyd. Diz st doruldu ve haykrd: - Ate etmeyin, ben silhszm. Sonra nce krbac ardndan copu frlatp att. 222 Bir an sessizlik oldu, sonra yeniden yksek sesle konumaya balad: - Ben bir faciay nlemek iin buraya geldim. Hiperatomik reaktre ksa devre

yaptrld! Sray iin gerekli rejime girdii zaman, hepimiz birden havaya uacaz. Sizden sadece reaktr kontrol etmenizi istiyorum. Eer yanlmyorsam hepimizin hayat kurtulur. Bir ses emretti: - Susturun unu! - Beni dinlemektense lmeyi tercih mi ediyorsunuz? Biron nce hafif bir ses duydu. Sonra bann zerinde baka bir ayak sesi belirdi. Bir asker kayarak yanna indi. Biron bekliyordu. Aya sakatlanmt ama, henz kollar salamd. Tam o srada hoparlrn iyice kuvvetlendirerek yayd kaln bir ses duyuldu: - Hepiniz iinizin bana!.. Sray hazrlklarn durdurun. Reaktr kontrol edin! Bu Aratap't. Bir an sustuktan sonra devam etti: - Delikanly bana getirin. Biron iki asker koluna girdii halde ancak topallayarak yryebiliyordu. Aratap onu robdambryla karlad. Baklar eskisine gre ok deimiti. Sanki daha yumuam gibi geldi Bi-ron'a. Biron ok gemeden bunun sebebini anlad, kontakt lenslerini takmamt. Aratap: - Nihayet btn gemiyi ayaa kaldrmay basardn Farril dedi. - Hepimizin hayatnn kurtulmas iin bu lzmd. Nbetileri de gnderebilirsiniz. Sray geciktirildikten ve reaktr muayeneye balandktan sonra benim iim bitti. Artk benden korkmanz iin bir sebep yok. - Muhafzlar bir sre daha kalacaklar burada Biron. Ta ki, mhendislerimden haber gelinceye kadar. Bitip tkenmek bilmeyen dakikalar boyunca beklediler. 223 P Nihayet kominkatrn ekrannda krmz harflerle c(1jjg(tm)(tm)" kine dairesi" yazs belirdi. Yaz bir iki defa yanp snd. Aratap dmeye basarak: - Raporunuzu verin, dedi. Kuru bir ses konutu: - C grubu hyperatomik reaktr tamamen ksa devre yaptrlm durumda. Tamir balad. - Alt saat sonras iin yeni Sray hesaplar yaplsn. Sonra Biron'a dnerek heyecanl bir sesle sordu: - Ayrntlar ltfen? - Gillbret oth Hinriad makine dairesinde saklanrken reaktrlerden birine ksa devre yaptrmay dnm. O artk ne yaptn bilecek durumda deil ve bu yapt iin cezalandrlmamas gerekir. Aratap ona hak verir gibi bam sallad: - Zaten biz yllardan beri onu, hareketlerinden tr sorumlu tutmuyoruz. Olayn bu blm tamamen ikimiz arasnda kalacaktr. Ama yine de baz hareketlerinizin beni artmaktan geri durmadn sylemeden edemeyeceim. Geminin havaya umasn niin engellediniz? Davanz urunda lmekten korkuyorsunuz sanrm. - Dava diye bir ey yok. Asi gezegen yok. Bunu nce de syledim imdi de tekrar ediyorum. syann tek merkezi Lingane'd. Benim hareketlerimin sebebi de aikr. Ben babamn katilini bulmaya alyordum. Artemisia nefret ettii bir kimseyle evlenmekten kayordu. Gillbret'e gelince, o da delinin biriydi zaten. - Ama Autarque bu esrarengiz gezegenin varlna inanyordu. Bana verdii koordinatlar herhalde bir yeri belirtiyor olmal. - Onun btn inanc bir delinin grd ryaya dayanyor desem bilmem inanr msnz? Yirmi yl nce Gillbret baz eyler hayl etmi. Ya da ryalar grm. Autarque o noktadan hareket ederek bu rya dnyasnn nerede bulunabilecei be yer tesbit etmi. Hepsi lgnlk bunlarn. 224 - Ama yine de beni rahatsz eden bir ey var. - Nedir?

- Beni ikna etmek iin pek fazla gayret sarfediyorsu-nuz. Bu son Sray' yaptmz zaman, gerei anlayacaz. Tuhaf bir durum iindeyim. Arkadalarnzdan biri bu gemiyi tehlikeye atyor ve siz hemen ardndan kurtarmak iin elinizden gelen gayreti gsteriyorsunuz. Sonra da beni yine de si gezegenin olmadna inandrmaya alyorsunuz. yle deil mi? imdi ben kendime u soruyu soruyorum: Eer bu asi gezegen gerekten var idiyse, benim bunun yerini renmemem iin Farrill kendisi de birlikte havaya umaya raz olurdu. nk gen ve romantiktir ve bir kahraman gibi lmek onu mutlu eder. Ama bunu nlemek iin ok byk bir gayret sarfettiine gre demek ki Gillbret delidir ve asi gezegen aslnda var olmamtr. Bilmem anlatabiliyor mujum? - Evet, ok iyi anlyorum. - stelik benim hayatm kurtardnz. Hakan bundan ok memnun kalacaktr. Ayn zamanda kendi hayatnz ve davanz da kurtardnz. Hayr baym bu ite bir kank-j lk var. Sray' yapacaz. - Benim buna bir itirazm yok ki. - ok soukkanlsnz. Tyranl olarak domu olmamanz bizim iin byk kayp. Onun iin bu Biron'a yaplm byk bir iltifatt. Devam etti: - imdi sizi kaldnz yere kadar gtreceim ve yine manyetik alan kuracam. Basit bir gvenlik nlemi, anlyorsunuz ya. Biron bayla raz olduunu belirtti. * * Muhafz odada deildi artk, ama doktor oradayd ve Gillbret'in hareketsiz yatan vcuduna eilmiti. Aratap: 15 225 - Kendine gelemedi mi hl? diye sordu. Onun sesini duyunca doktor frlayp kalkt: - Krbacn etkisi kaybolmu durumda komiserim dedi; yal olduu iin sinir sistemi har ab olmu; hayat kurtulur mu, bilemiyorum. Biron iinin acyla burulduunu hissetti. Duyaca acya aldrmadan diz st dt, Gillbret'in zerine eildi. Elini hafife omuzuna koyarak: - Gil, diye mrldand. Dikkatle baknca yznn minik ter zerrecikleriyle ka l olduunu grd. Doktor subay: 4 - ekilin onun bandan, dedi. Sonra i cebinden kutu karp at, Allahtan krlmam diye ilve etti. Enjektre yeteri kadar ila ekti. Renksiz sv kendiliinden Gillbret'e enjekte edildi. Sonra beklemeye balad. Ksa bir sr sonra Gillbret'in gz kapaklan kprdad ve gzleri ald. Sonra fsldayan bir sesle: - Gremiyorum Biron, dedi. Hibir ey gremiyorum. Biron yeniden yaklat: - Her ey dzelecek Gil, imdi dinlenmeye bak biraz. - stemiyorum. Dorulmaya alt ama baaramad. - Sray ne zaman? - Birazdan olacak, birazdan. - Yanmda kal sen, yalnz lmek istemiyorum. Elini kaldrp onu kolundan tutmak istedi, ama baaramad, ba yasta dt. Doktor yeniden zerine eildi. - Arlk yapacak bir eyimiz yok, dedi. ld! Biron gzlerinin yalarla dolduunu hissetti: - Affet beni Gil, ama sen biliniyordun, anlayamazdn. Biron g saatler geirdi. l arkadana kar son grevini yerine getirmek istemi, ama Aratap reddetmiti. Gillbret'in cesedi bir atom frnnda yaklacak, klleri de 226 uzaya frlatlacakt. Bylece atomlar yldzlararas madde olarak sonsuza kadar

uzayda kalacakt. Doktor ona da kopmu kas balarnn abuk iyilemesini salayan bir ine yapmt. Dizinin acs daha imdiden hafiflemiti. Ama zaten fizik acnn ne nemi vard? O zamana kadar yapt tahlilin doruluundan zerre kadar phe etmemiti; ama ya aldanm idiyse? Ya bunlar isyann merkezini bulurlarsa? O zaman Tyrann lejyonlarn buraya gndermekte zerre kadar tereddt etmezdi. Ona gelince, o da lecekti... stelik asi gezegeni kurtarmak elindeyken kurtarmam olmann ztrab iinde lecekti! Sonra aklna kaybolan dokman geldi. oktan beri unuttuu bu konunun byle bir anda birden aklna gelmesi ok tuhaft. Zaten arada bir bundan bahsediliyor, sonra bir sre unutulup gidiyordu. Asi gezegeni bulmak iin ar derecede bir gayret harcanyor, buna karlk son derece nemli olan kayp dokman ihmal ediliyordu. Biron birden Aratap'n, Asi gezegene bir tek gemiyle hcum etmeye kalkacan dnd. Ama bir tek gemi ve bir avu adamla btn bir gezegenin hakkndan gelebilir miydi? Bir Tyrannl bunu yapabilirdi belki de. Belki de bir tek gemiyle btn bir gezegeni yok etmenin yolunu bulmutu Tyrannllar! Nihayet Aratap geldi. Biron sabrszln saklamaya alarak doruldu. Aratap: - Bahis konusu yldza ulatk, dedi. Bir tek yldz var orada. Aratap'n verdii koordinatlar doruymu. - Eee? - Gezegenleri aramaya ise lzum grmedik. nk Astrogatrlerimi bildirdiine gre bu yldz henz bir milyon yanda bir nova imi. Gezegenleri olsa bile hepsi oktan yanp gitmitir. Yldz imdi beyaz bir cceden ibaret. - O halde? - Hakknz varm, asi gezegen diye bir ey jok!.. 227 Yirmiikinci Blm ARATAP isledii kadar felsefe yapsn, duyduu znty saklayamyordu. Bu son haftalarda babas iinde yayordu sanki. Tpk onun gibi bir filonun banda Haka'-n dmanlarn ezmeye gidiyordu. Bu dejenere ada bir asi dnya bile yoktu. Ne Hakan'n dman vard, ne fethecei dnya! Kendisi sadece ufak problemleri halleden basit bir komiser olarak kalmaya mahkmdu. Ama esef etmek hibir sonuca gtrmeyen yararsz bahistir. - Hakknz var, dedi. Asi dnya mevcut deil! Sonra kendisi oturdu, Biron'a da oturmasn syledi: - Sizinle konuacaklarm var. Gen adam gururla ona bakyordu. Ara tap onu bir aydan beri tanyordu, ama bu bir ayda ok deimi, korkularn yenmeyi renmi, olgunlamt. Aratap kendini toparlamaya alt. Tam bir kntye mi dyordu? Kendisine tabi olanlar da artk birer insan gibi mi grmeliydi? Onlar sevmeli, onlarn iyiliini mi istemeliydi. - Yneticiyle kzn serbest brakacam, diye sze balad. En anlaml hal yolu bu. Esasen bu iin siyasi yn bakmndan da kanlmaz bir ey. Ksacas onlar hemen serbest brakmak ve Vicdansz ile gndermek istiyorum, onlarn pilotluunu yapar msnz? Biron hayretle sordu: - Beni de mi serbest brakyorsunuz? - Evet. - Neden? - Benim hayatm kurtardn? - Devlet islerine karan ahs hisler beni daima kukulandrr. 228

Aratap neredeyse kahkahalarla glecekti. Ama kendini tuttu. Hi phesiz her geen an bu ocuktan biraz daha fazla holanyordu. - Bu durumda sana daha baka bir gereke gstermeliyim. Ben Hakan'a kar giriilen byk bir isyan hareketinin peindeydim; ve sen benim iin tehlikeliydin. Ama ben Lingane'da basit entrikalar dndn rendikten sonra, artk senden phe etmem iin bir sebep yok. Ayrca seni ve dier tutuklular yarglamak da tehlikeli olur. "nk davalar Lingane mahkemelerinde grlecek ve ksmen bizim kontrolmzden kacak. Durumalar srasnda haliyle asi gezegenden bahsedilecektir. Bu da onlara bir fikir verebilir. Byle yaparsak onlarn reyine kalacak bir sembol vermi oluruz kendilerine. syan etmek ya da gelecekten mitlenmelerini salayacak bir sembol. Bir isyan ise ancak nice senede byr geliir. - Yani beni tamamen hr m brakyorsunuz? - Hrriyet ok byk bir sz aslnda. phesiz ki sizi devlete tam anlamyla bal bir labaa olarak gremeyiz. Bir defa Lingane artk bir mttefik olmaktan kacak ve yeni Autarque ok sk balarla Hakanla balanacaktr. Mesel Lingallar'la ilgili davalarn, mutlak mahalli mahkemelerde grlmesi gerekmeyecektir. syana katlm olan Lingallar, u anda elimizde bulunanlar da dahil olmak zere Tyrann'a yakn dnyalara srlecektir. Bunlar oralarda nemli zararlar veremezler. Sana gelince, sen de Nephelos'a dnmeyi ve Rach'ma kavumay unutacaksn. Albay Rizett gibi Rhodia'da kalacaksn. - Bu dil bir davran olur. Peki Artemisia ile bu Tyrannl'nn evlenmeleri ii ne olacak? - Bu izdivacn yaplmamasn istiyorsun deil mi? - Bizim evlenmek istediimizi siz de biliyorsunuz. Bir ara bu ii hal yoluna koymann mmkn olduunu sylemitiniz? - Syledim ama, bu benim yaptm hesaba gre... Es229 ki ata szn bilirsin tabii: "klarn ve diplomatlann "Kvlpdikleri yalanlar affedilebilir." 7 Siz! emin ederim ki bunun bir yolu var komiser. Halan "una ikna etmek yeter: Sarayndan biri, Tyrann a kudretli bir ailenin vrislerinden biriyle evlenirse, an Atiras bahis konusu olabilir. Nasd ki ihtirasl 'U isyana kalkarsa, pekl ihtirasl bir Tyrann. l da ihtill karabilir. Bu defa Aratap kahkahalarla gld: - Vallahi tam bir Tyrannl gibi dnyorsun. Sana bir nasihat vereyim mi? vlen onunla, hemen, hi vakit geirmeden bir defa olup bittikten sonra mesele kalmaz. Pohang a da baka birini buluruz. Biron bir an tereddL etti sonra: _ Teekkr ederim komiser, diyerek elini uzatt. Aratap onun elini skarak: _ Bu arada itiraf edeyim ki, bu Pohang' da hi sev-mem dedi. Haa, sana gelinee bir eyi aklndan karma ve (tm)km bos yere hayale kaplma. Yneticinin kzyla evlisin diye vs/olarak onun yerine geemezsin. Bunu aklndan kar; nk sen bizim aradmz tipte biri deilsin. Aratap gittike klerek uzaklaan Vicdansza bakyordu. Byle bir karar verdii iin ok mutluydu. Delikanl hrd. Haber daha nceden Tyrann'a gnderilmi bulunuyordu. Andros olanlar duyunca herhalde sinir krizleri geirecek ve kendisinin komiserlikten alnmas iin teebbslerde bulunacakt. Gerekirse Tyrann'a da gidebilir, Hakan'dan randevu alarak ona olaylar anlatrd. Krallar Kral gerei anlayn230 ca onun en akll yolu tuttuunu anlayacak ve bundan sonra dmanlanndan korkmasna gerek kalmayacakt. Vicdansz artk kk, parlak bir benekten ibaretti. Nebula'dan kt u sralarda. Rizett de Vicdanszdn ekrannda Tyrann gemisinin gittike uzaklap kln seyrediyordu. Birden:

- Demek bizim gitmemize gz yumdu, dedi. Biliyor musunuz, eer btn Tyrannllar onun gibi olsa hi dnmeden onlarn safna geerdim! Aslna bakarsanz bu hikye kafam kartrd benim. nk zihnimde yerlemi, kesinlemi bir Tyrannl tipi vard. Aratap bu tipe uymuyor. Bana bakn, acaba u anda konumalarmz duyuyor mudur? Biron arac otomatik pilota balad, sonra pilot koltuunu geri ekerek ona dnd: - Hayr, asla duymuyor. imdiye kadar yapt gibi bizi hiperespasta izleyebilir; ama konumalarmz dinleyemez. Yani bu gemide yle bir dzen yok. Hatrlyorsun herhalde drdnc gezegende bizi esir ettii zaman benim Autarque'la konumam kendi radyomuzun yapt yayndan dinlediini sylemiti deil mi? Artemisia bir parman dudaklarna koymu olduu halde pilot kabinine girdi. - Ltfen yava konuun, dedi. Babam uyuyor. Artk Rhodia'ya. yaklayoruz galiba deil mi? - Bir srayta varacaz Arta. Aratap'in seyir subay bizim iin bu hesab yapt. Rizett: - zr dilerim elimi ykayacam, diye dar kt. O knca gen kz Biron'un kollarna atld, onu kucaklad, okad, sonra dudaklar bulutu. Ayrldklar zaman nefes nefese kalmlard. - Seni seviyorum... Seni szlerle anlatlamayacak kadar ok seviyorum. 231 Daha sonraki konumalarn bir orijinallii yoktu tatmin ediciydi. Biron bir ara: - Arta, dedi, Rhodia'ya inmeden nce evlenmeliyiz." - Valla bunu babama aklamaya altm, hem ynetici hem de bu geminin kaptan olarak bizi evlendirme yetkisi olduunu gemide Tyrannl bulunmadn syledim; ama tam anlamyla anlayp anlamadn bilemiyo-rum. Uyand zaman bir daha sylerim. |B ! Biron glmseyerek: - Merak etme, dedi. kimiz bir olursak onu ikna ederiz. Rizett mmkn olduu kadar grlt yaparak geri dnd. - Yazk ki artk rmorkumuz yok. nsan burada zor nefes alyor, dedi. - Sray yaknda, Tedor, dedi. Birka saate kadar Rhodia'ya varrz. Rizett cesareti krlm bir ifadeyle: - Biliyorum, dedi ve lnceye kadar orada kalacaz. Yoo, ikyet ediyor deilim! Hayatta olduum iin ok memnunum. Ama bu pek sama bir son oldu. Biron dzeltti: - Bu asla bir so deil. Rizelt ban kaldrarak: - Her eye yeniden balayacamza inanyor musun? Ben inanmyorum. nk yalym ve yaamam iin de pek geerli sebepler yok. Lingane balanacak ve ben bir daha lkemi hi gremiyeceim. Beni en ok zen bu. Ksacas yarm bir insan olacam demektir. Halbuki sen gensin, Nephelos'u abuk unutursun. - Vatan basit bir gezegenden ibaret deildir Tedor. Biz yzyllardan beri bu gerei unuttuk; ve bamza ne geldiyse bu yzden geldi. Bizim vatanmz btn Samanyolu'-dur. - Belki... Belki... Eer asi gezegen var olsayd gerekten yle olabilirdi. - Asi gezegen var Tedor. - Samalama... u anda aka kaldracak durumda deilim. - Ben aka etmiyorum. Bu gezegen var ve ben nerede olduunu biliyorum. Birka haftadan beri biliyorum bunu. Btn olaylar oradan kaynaklanyor. Bu olaylar durmadan kafamn kapsna vuruyor, ama ben onlar ieri almyordum... Ne zamana kadar m? Drdnc gezegende Jonti'yi yendiimiz zamana kadar. Jonti ne demiti bize? Kendisinin yardm olmadan beinci gezegeni bulamayacamz sylemiti deil mi? Bu szleri tam tamna hatrlyor musun? - Hayr, tam tamna hatrlamjorum. - Ama ben bunlar sylediini biliyorum. Bize yetmi k yl kb iinde bir yldz bulduunu syledi. Bu bakmdan kendi bamza aramaya kalkarsak bilmem hangi astronomik rakamda bir ansmz olduunu da belirtti. te, bana yle geliyor ki tam o srada bende jeton dt ve olaylar yerlerine yerletirebildim.

- Bende hibir jeton dmesi olmad, ltfen aklar msn? Artemisia da: - Ben de hibir ey anlamyorum Biron, dedi. Ne de-|mek istiyorsun? - ok basit, bakn anlataym: Gillhret'in hikyesini F hatrlyor musunuz? Meteorit fzesine arpt zaman, hem f yolunu hem de sraylarn, nceden kesinlikle tahmin : edilemeyecek ekilde saptrmtr. Buna ramen son Sray'tan sonra hemen hemen hibir ihtimal olmamasna ramen, kendisini bir yldz sisteminin yannda buluyor! Bu o derece imknsz bir tesadf ki, inanmak mmkn deil. l 232 233 - O halde bir delinin ryasyd bahis konusu olan ve asi gezegen de masaldan ibaretti. - Meer ki, ok daha uygun bir yldz bulabilme ansn verecek artlar var olsun. Ve bu artlar vard. Sonu olarak ancak eitli artlarn bir araya gelmesi onun bir yldza erimesini salayabilirdi . . . Hatt bunu kanlmaz hale getirirdi. - Evet? - imdi Autarque'n muhakeme tarzna dnelim. Makineler zarar grmemi, hiperatomik itilerin gc, baka bir deyile Sraylarn uzunluu deimemiti. Sadece ynleri deimiti ve inanlmaz derecede byk olan Ne-bula'daki be yldzdan birine varacak ekilde deimiti. nsan ksa bir dnme ile bunun imknsz olduu sonucuna varyor. - Bunu biz de kabul ediyoruz, senin aklaman nedir? - Benim aklamam ok basit, itme gc de, yn deimemiti. Yani geminin ynnn deitiini gsteren hibir iaret yoktu: te meselenin can alacak noktas buras. Peki ya gemi ynn hi deitir memise. Bu durumda elbette bir yldz sistemine varacak ve bunda tesadfn falan rol de olmayacakt. - yi ama onun gittii yldz sistemi... - Evet, iinde Rhodia'nm bulunduu yldz sistemiydi. Yani Rhodia'ya geldi o. Bu o derece aikr bir ey ki insana ilk bakta anlalmaz bir ey gibi geliyor. Artemisia: - O zaman asi gezegen biz miyiz? Ama imknsz bu. - Neden imknsz olsun? Rhodia kocaman bir gezegen; bir tarafnda bir odak noktas olabilir. Bir eyi saklamann iki yolu vardr; birincisi hibir zaman bulunamayaca bir yere mesel At Ba Nebulas'na saklamak. Hi kimse gidip de orada aramay akl etmez. . . Yahut da tam aksine gz nnde bir yere koyacaksnz; kimse o derece yaknda olacan tahmin etmedii iin yine bulunamaz. 234 "Asi gezegenden dndkten sonra Gillbret'in bana gelene bakn. Onu canl olarak Rhodia'ya getiriyorlar. Onun teorisine gre bu ekilde hareket etmelerinin sebebi, geminin Tyrannllar'n asilerin izi zerine dmesini nlemekti. yi ama bu durumda zaten Gillbret'i niin hayatta braksnlar? Gemiyi o olmadan da gnderseler yine ayn amaca varrlard. Bylece Gillbret'in konumas tehlikesini de nlemi olmazlar myd? Nitekim sonunda yle de yapt. "Ksaca asi dnyann Rhodia gezegeninde olmasndan baka bir ihtimal mevcut deil. Gillbret bir Hinriad idi, baka hangi gezegende bir Hinriad'n hayatna kar bylesine byk bir ilgi gsterilir." Artemisia heyecanla Biron'un elini skt: - Eer sylediklerin doruysa babam byk bir tehlike altnda demektir. - Yirmi yldan beri olduu gibi. Ama senin sandn gibi bir tehlike deil. Bir defasnda Gillbret bana insann kendisini herkese kar yar deli, ie yaramaz biri gibi gstermenin ve bu rol oynamakta devam etmenin ne derece zor olduunu

sylemiti. Evet, bu onun iin bir oyundu. Roln tam yaayarak oynamyordu. Seni ok seviyordu Arta. Autarque'n karsnda kendi kendisine ihanet etti. Bana bile abuk ald; gerekleri syledii zaman tanal daha birka saat olmamt. - Ben ahsen gerekten nemli bir gereke varsa, bu ekilde bir hayat desteklerim. Bir insan btn hayat boyunca kendi kzna yalan sylesin... Btn mrn verdii eserini tehlikeye atacana, kz iin korkun olan bir izdivac kabullensin... Tyrannllar'n bu derece sevgisini toplasn... Artemisia heyecanla sordu: - Ciddi olamazsn?! - Bunun baka bir aklamas yok Arta. Yirmi yldan beri ynetici. lke yllardan beri geliiyor ve Rhodiallar'n teslim ettii topraklarla gittike geniliyor. Onlar bunu 235 emin ellerde olduklarna inandklar iin yapyorlar. Ve baban yirmi yldan beri hi phe uyandrmadan bu isyan hazrlyor; nk onlara daima zararsz biri olarak grnyor. Rizett: - Biron, bunlar ok tehlikeli teoriler dedi. - Hayr, teori deil. Son konumamzda Jonti'ye Yne-tici'nin babama ihanet etmi olamayacan nk babamn onun gibi bir adama sr vermeyeceini sylemitim. Evet, gerekten babamn yapt da buydu. Gillbret babamla ynetici arasndaki konumalar dinleyerek Jonti'nin bir isyandaki yerini renmiti. Bunu iki ekilde yorumlayabiliriz: Babam Jonti hesabna alyor ve yneticinin desteini almak istiyordu; ya da bunun aksi yani ynetici iin alyor, te taraftan Jonti'nin tekiltna sokularak Lingane'da vaktinden nce bir patlama olmasn nlemek istiyordu. nk byle bir ey bu zamana kadar baaryla yrtt projeleri mahvedebilir di. "Ben Gillbret'in reaktrne ksa devre yaptrd gemiyi kurtarmak iin niin elimden geleni geri koymadm? Kendim iin deildi. Aratap'n beni brakacan da ummuyordum. Hatt Arta seni kurtarmak iin de deildi. Maksadm yneticiyi kurtarmakt, iimizde en nemli kii buydu ve zavall Gillbret bunun farknda deildi. Rizett ban sallad: - zr dilerim ama buna inanmyorum. Yeni bir ses, sze kart: - Ama yine de inanacaksn. nk syledikleri doru. * * Ynetici heybetli yapsyla kapda duruyordu. Baklar da sesi de birden deimi gibiydi. Artemisia ona kotu: - Baba Biron diyor ki... - Biron'un dediklerini duydum... 236 Kznn salarn okayarak devam etti: - Ve doru sylyor... Hatt bir Tyrannl ile evlenmene bile mdahale etmeyecektim. Arta, hayretler iinde iyice grmek ister gibi bir adm gerileyerek babasna bakmaya balad: - ok deimisin baba, sanki... - Sanki baka bir adam olmuum deil mi? Sonra zlerek devam etti: - Ama bu fazla srmeyecek. Rhodia'ya varr varmaz yine bildiin, her zaman tandn gibi olacam ve sen bunu kabul edeceksin. Rizett ve Biron nefes almaktan bile ekinerek ona bakyorlard. Hinrik: - Biron buraya gel, dedi. Biron yaklat, elini omuzuna koydu: - Senin hayatn feda etmeye hazr olduum bir an oldu. Ayn eyin yeniden olmayacan kimse temin edemez. Daha aylarca hibirinizi koruyamam. Yani daima sizin imdiye kadar tandnz Hinrik olacan. Siz de bana yle davranacaksnz. Davamz iin art bu. Siz de bunu kabul edecek misiniz? Artemisia ve Biron balarn eerek kabul ettiklerini belirttiler. Bunun zerine Hinrik:

- Ne yazk ki, dedi, olan oldu. Yirmi yl nce imdiki gibi katlamamtm. Yoksa Gillbret'i ldrtrdm. Buna karar veremedim bir trl. Onu idam ettirmediim iin imdi bir asi gezegen olduu ve efinin de ben olduum biliniyor. Biron atld: - Ama bunu yalnz biz biliyoruz. Hinrik ac ac glmsedi. - Sen yle sanyorsun, nk ok gensin. Aratap'n senden daha az zeki olduunu mu zannediyorsun? Senin, asi gezegenin buras olduunu efinin de ben olduumu kefetmeye ynelten verilerin hepsini o da biliyor. O da se237 nin gibi bir muhakeme zinciri kurabilir. Ne var ki o daha yal ve daha tedbirlidir. zerinde ar sorumluluklar var, bu bakmdan faraziyelerle uraacak vakti yoktur. O ise kesin deliller ister. "unu da syleyeyim... Sizi fazlaca duygulu olduu iin mi serbest brakt sanyorsunuz. Ben biraz nce bahsettiim konuyla ilgili olduuna bahse girerim. nk, onu bana ulaan yola getirecek yanl bir hareketinizi bekleyecektir o sizin. Biron bembeyaz olmutu: - Acaba Rhodia'y terk mi etsem? - Kesinlikle hayr. Bu korkun olur. Gerek bir lzum olmadka hibir gereke sizin buradan ayrlmanz makul gsteremez. Zaten hazrlklarn tamam... Topu topu bir sene, hatt belki daha az bir zaman kald... - Ama efendim, sizin hesaba katmadnz baz faktrler var, mesel u kaybolan dokman... - Babann arad m? - Evet. - Baban her eyi bilmiyordu sevgili yavrum. Zaten hibir kimsenin her eyi tam olarak bilmemesi gerekir. ok tehlikeli olur bu. htiyar Rancher ktphanemde grd eserler sayesinde benim yardmm olmadan bu dokmann varln kefetmiti. Yalnz bunun nemini anlam olmas bile onun iin ok byk bir ereftir. Ama eer bana sorsayd bu dokmann dnyada olmadn sylerdim ona. - te benim korktuum da bu, dedi Biron. Bunun Tyrannllar'n elinde olduuna eminim. - Yapma canm, kesinlikle yle bir ey yok. nk o dokman yirmi yldan beri bende. Ben o sayede ihtilli hazrladm. Ancak onu okuduktan sonra kazanlacak zaferin meyvalarnn devaml olabileceine hkmettim. - Bir silh bu deil mi? - Btn kinatn en kudretli silah. Bizi de Tyral-lar" da mahvedebilecek, ama Nebula Krallklar'n kurta238 racak bir silah. O olmadan da belki Tyrannllar' yenebilirdik ama; sonra gnn birinde yenilme sras bize de gelirdi. Onlar gibi bizim de politik bir gemiimiz var. Eskiden dnyada nasl olmusa imdi de olgunluk zaman bize geldi. Bambaka bir hkmet kurulacak. Samanyolu'n-da daha nce hi denenmemi bir ynetim ekli. Artk Hakan da, Autarque'lar da, yneticiler de Rancherler de olmayacak. Rizett dayanamad: - Uzay akna, peki ne olacak yleyse? - nsanlar, yalnz insanlar... - nsanlar m? Peki kim ynetecek onlar? Kararlar kim verecek? - Bunun yolu var. Bendeki metin sadece bir gezegenin, belirli bir blmn ilgilendirmiyor, btn Samanyolu'nu ilgilendiriyor. Ynetici glmsedi, sonra: - Gelin ocuklarm, dedi. Sizi evlilik bayla birletireyim. Biron Artemisia'nn elini tuttu, Artemisia ban kaldrarak glmsedi. Ayn anda her ikisi de ilerinde bir tuhaflk duydular. Vicdansz, bu seyahat iin gerekli otomatik

Sray'm yapyordu. Biron Hinrik'e dnd: - Trene balamadan nce bana bu metin hakknda daha fazla bilgi veremez misiniz? Bu merakm giderildikten sonra btn dikkatimi sizin gzel kznza verebilirim. Artemisia da glerek: - Evet baba ltfen dediini yap diye sze kart. Benimle evlenirken baka bir eyi dnmesini istemem. Hinrik: - yleyse dinleyin, dedi, ben onu ezbere biliyorum. Rhodia'nn gnei ekranda btn ihtiamyla grnd zaman Hinrik, biri dnda btn Samanyolu'ndaki dnyalarn hepsinden daha eski olan metni okumaya balad: 239