You are on page 1of 11

Gra evinski fakultet Beograd

BEOGRADSKI MOSTOVI

Du anka oboti 160/10

BEOGRADSKI MOSTOVI DRUMSKI MOSTOVI STARI SAVSKI MOST BRANKOV MOST GAZELA PAN EVA KI MOST

   

ELEZNI KI MOSTOVI  STARI ELEZNI KI MOST  NOVI ELEZNI KI MOST MOSTOVI U IZGRADNJI  MOST PREKO ADE CIGANLIJE  KINESKI MOST

STARI SAVSKI MOST

Sagra en 1942. god. Podigli su ga Nemci Stari naziv Princ Eugen 1984. god postavljene tramvajske ine Rekonstruisan 2008. god.

BRANKOV MOST

Sagra en 1934. god Stari naziv Most kralja Aleksandra Poru en 1941.god 1956.god na stubovima starog podignut nov most 1979.god pro iren 2006.god dodate biciklisti ke trake i lift

GAZELA

Sagra en 1970.god Projektant profesor Gra evinskog fakulteta ing Mi a uri 2010. god po ela sanacija mosta

PAN EVA KI MOST

Sagra en 1935.god Stari naziv Most kralja Petra Drugog Poru en 1941.god Obnovljen 1946.god Drumsko - elezni ki

STARI

ELEZNI KI MOST

Sagra en 1884.god Sru en u I svetskom ratu i obnovljen 1919. Sru en 1941.god i obnovljen po zavr etku rata 1986. god ra ena rekonstrukcija

NOVI

ELEZNI KI MOST

Sagra en 1979.god Projektanti su akademik prof. Dr Nikola Hajdin i ing.Ljubomir Jeftovi U vreme izgradnje, piloni sa kosim kablovima bili su jedinstveno re enje u svetu za elezni ki most

MOST PREKO ADE CIGANLIJE

Idejni projekat ura en 2006.god Izgradnja po ela 2008.god Zavr etak izgradnje predvi en za avgust 2011.god Ima e est saobra ajnih traka, dva koloseka za inski saobra aj i dve pe a kobiciklisti ke staze.

KINESKI MOST 2010.god polo en kamen temeljac u Zemunu Izgradnja po inje aprila 2011.god Zavr etak do prole a 2014.god Ima e est kolovoznih traka i pe a ko-biciklisti ke staze sa obe strane.

... Jer, sve je prelaz, most iji se krajevi gube u beskona nosti, a prema kom su svi zemni mostovi samo de ije igra ke, bledi simboli. A sva je na a nada s one strane. Ivo Andri

Hvala na pa nji!