Вы находитесь на странице: 1из 1398

KATA MATYAION 1

1 Bblow gensevw

Ihso Xristo uo Daud uo Abram. 2 Abram

gnnhsen tn Isak, Isak d gnnhsen tn Iakb, Iakb d gnnhsen

tn Iodan ka tow delfow ato, 3 Iodaw d gnnhsen tn Frew ka

tn

Zra

tw

Yamr,

Frew

gnnhsen

tn

Esrm,

Esrm

gnnhsen tn Arm, 4 Arm d gnnhsen tn Aminadb, Aminadb d

gnnhsen tn Naassn, Naassn d gnnhsen tn Salmn, 5 Salmn d

gnnhsen tn Bew

k tw Raxb, Bew d gnnhsen tn Ivbd k tw

Roy, Ivbd d gnnhsen tn Iessa, 6 Iessa d gnnhsen tn Daud tn


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

basila. Daud d gnnhsen tn Solomna k tw to Orou, 7 Solomn


.

gnnhsen

tn

Robom,

Robom

gnnhsen

tn

Abi,

Abi

gnnhsen tn Asf, 8 Asf d

gnnhsen tn Ivsaft, Ivsaft d

gnnhsen tn Ivrm, Ivrm d gnnhsen tn Ozan, 9 Ozaw d gnnhsen

tn

Ivaym,

Ivaym

gnnhsen

tn

Axz,

Axz

gnnhsen

tn

Ezekan, 10 Ezekaw d gnnhsen tn Manass, Manassw d gnnhsen tn


,

Amw, Amw d gnnhsen tn Ivsan, 11 Ivsaw d gnnhsen tn Iexonan


,

ka tow delfow ato p tw metoikesaw Babulnow. 12 Met d tn

metoikesan

Babulnow

Iexonaw

gnnhsen

tn

Salayil,

Salayil

gnnhsen tn Zorobabl, 13 Zorobabl d gnnhsen tn Abiod, Abiod d

www.bible.in.ua 25.12.2010

gnnhsen

tn

Eliakm,

Eliakm

gnnhsen

tn

Azr,

14

Azr

gnnhsen tn Sadk, Sadk d gnnhsen tn Axm, Axm d gnnhsen tn

Eliod, 15 Eliod d gnnhsen tn Elezar, Elezar d gnnhsen tn


,

Matyn,

Matyn

gnnhsen

tn

Iakb,

gennyh

Iakb

gnnhsen

tn

Ihsow legmenow Xristw.

17 Psai on a genea

16

Ivsf tn ndra Maraw, j w

p Abram vw Daud genea

dekatssarew,

ka p Daud vw tw metoikesaw Babulnow genea

dekatssarew, ka

tw

18 To d

metoikesaw

Babulnow

vw

Ihso Xristo gnesiw

ato

Maraw

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

prn

genea

dekatssarew.

otvw n.

Xristo

Ivsf,

mnhsteuyeshw tw mhtrw

sunelyen

atow

eryh

gastr

xousa

k pnematow gou.

ka m ylvn

19 Ivsf d nr atw, dkaiow

atn deigmatsai,

boulyh lyr& polsai atn. 20

tata d ato nyumhyntow do ggelow kurou kat nar fnh

at

lgvn,

Ivsf

uw

Daud,

fobhyw

paralaben

Marim

gunak sou, t gr n at gennhyn k pnematw stin gou:

tn

21 tjetai

d un

ka kalseiw t noma ato Ihson, atw gr ssei tn lan

ato

tn

plhrvy

martin

atn.

t =hyn

22

p kurou di

parynow n gastr jei

Toto

lon

ggonen

na

to proftou lgontow, 23 Ido

ka tjetai un, ka kalsousin t noma

ato

Emmanoul,

stin

meyermhneumenon

Mey

mn

www.bible.in.ua 25.12.2010

yew.

24

geryew

d Ivsf p to pnou pohsen w prostajen at

ggelow kurou

ka parlaben tn gunaka ato: 25 ka ok gnvsken

atn

vw

of

teken

un:

ka

klesen

noma

ato

Ihson.

KATA MATYAION 2

1 To d

Ihso gennhyntow n Bhylem

to basilvw,
,

do mgoi p natoln

paregnonto

ew Ierosluma

lgontew, Po stin texyew


,

tw Ioudaaw n mraiw Hrdou

basilew tn Ioudavn; edomen gr ato

tn stra n t natol ka lyomen proskunsai at. 3 kosaw

basilew Hrdhw tarxyh

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka psa Ierosluma met ato, 4 ka

sunagagn

pntaw

tow

rxierew

ka

grammatew

punyneto par atn po Xristw genntai. 5 o

Bhylem

lao

d epan

at, En

tw Ioudaaw: otvw gr ggraptai di

to

to proftou: 6 Ka s,

Bhylem g

Ioda, odamw laxsth

n tow gemsin Ioda: k

so gr jelesetai gomenow,

stiw

poimane

Poreuyntew

jetsate

kribw

per

tow mgouw krbvsen par atn

tn xrnon to fainomnou strow, 8 ka pmcaw

tn lan mou tn

, ,

Isral. 7 Tte Hrdhw lyr& kalsaw


.

atow ew Bhylem epen,

to

paidou:

pn

erhte

paggelat

moi,

pvw

kg

lyn

proskunsv

at.

9 o

d kosantew to basilvw poreyhsan, ka do str n

www.bible.in.ua 25.12.2010

edon

n t natol progen atow vw lyn

of n

t paidon. 10 dntew

xarn

meglhn

ew tn okan edon

pnv

d tn stra xrhsan

sfdra. 11 ka lyntew
.

styh

t paidon met Maraw tw

mhtrw

ato,

ka

pesntew

proseknhsan

at,

ka

nojantew

tow

yhsaurow atn prosnegkan at dra, xrusn ka lbanon ka smrnan.

12 ka xrhmatisyntew kat nar m nakmcai

do

nexrhsan

ew

prw Hrdhn, di

tn

llhw

xran

atn.

13 Anaxvrhsntvn d atn do ggelow kurou fanetai kat nar t

Ivsf lgvn,

Egeryew

www.bible.in.ua 25.12.2010

parlabe t paidon ka tn mhtra ato ka

fege ew Agupton, ka syi ke vw

n epv soi:

mllei

gr Hrdhw

zhten t paidon to

polsai at. 14

[]

d geryew

parlaben t

paidon ka tn mhtra ato nuktw ka nexrhsen ew Agupton, 15 ka

ke vw

tw teleutw Hrdou: na

kurou di

plhrvy

t =hyn

to proftou lgontow, Ej Agptou klesa tn un mou.

16 Tte Hrdhw dn

ti nepaxyh p tn mgvn yumyh


ka n psi tow

roiw

atw

dietow

ka

katvtrv,

kat

tn

krbvsen par tn mgvn. 17 tte plhryh t =hyn

to proftou lgontow, 18 Fvn n Ram kosyh,

lan, ka

postelaw nelen pntaw tow padaw tow n Bhylem

xrnon

di

Ieremou

klauymw ka durmw

polw: Raxl klaousa t tkna atw, ka ok yelen

paraklhynai,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ti

ok esn.

19 Teleutsantow d to Hrdou do ggelow kurou fanetai kat nar

t Ivsf n Agpt 20 lgvn,

tn

Egeryew

parlabe t paidon ka

mhtra

ato

ka

poreou

ew

gn

Isral,

teynkasin

gr

zhtontew tn cuxn to paidou. 21

d geryew

Arxlaow

basileei

fobyh

tw

Isral.

nt

to

22 kosaw

Ioudaaw

parlaben t paidon

ka tn mhtra ato ka eslyen ew gn

d ti

patrw

ato

Hrdou

ke pelyen: xrhmatisyew d kat nar nexrhsen ew t mrh

tw Galilaaw, 23 ka lyn
,

pvw

plhrvy

www.bible.in.ua 25.12.2010

katkhsen ew plin legomnhn Nazart,

=hyn

di

tn

profhtn

ti

Nazvraow

KATA MATYAION 3

1 En d taw mraiw kenaiw paragnetai Ivnnhw baptistw khrssvn

n t rm tw Ioudaaw 2 [ka] lgvn,

Metanoete, ggiken

gr

basilea tn orann. 3 oftow gr stin =hyew

di

Hsaou to

proftou lgontow,

Fvn bontow n t rm,

Etoimsate tn dn

kurou, eyeaw poiete tw trbouw ato. 4 Atw d Ivnnhw exen t


,

nduma ato p trixn kamlou ka znhn dermatnhn per

ato, d trof n
,

tn sfn

ato krdew ka mli grion. 5 tte jeporeeto

prw atn Ierosluma ka psa Ioudaa ka psa perxvrow to

www.bible.in.ua 25.12.2010

10

Iordnou,

ka

baptzonto

jomologomenoi

Iordn

potam

ato

tw

7 Idn

bptisma ato epen

ka m djhte

rgw; 8 poisate on karpn jion

lgein

tkna t Abram.

10 dh d jnh prw tn =zan tn dndrvn ketai: pn

n autow, Patra xomen tn Abram, lgv gr

tw metanoaw: 9

mn ti dnatai yew k tn lyvn totvn gerai

atow, Gennmata xidnn, tw pdeijen mn fugen

p tw melloshw

atn.

d pollow tn Farisavn ka Saddoukavn rxomnouw p t

martaw

on dndron

m poion

karpn kaln

kkptetai ka ew pr

blletai. 11 g mn

mw

baptzv

dati

ew

metnoian:

www.bible.in.ua 25.12.2010

psv

mou

rxmenow

11

sxurterw mo

stin, of

ok em

kanw

atw mw baptsei

n pnemati g

t podmata bastsai:

ka pur: 12 of

t pton n

t xeir ato, ka diakayarie tn lvna ato, ka sunjei tn ston

ato

ew

tn

poykhn,

xuron

katakasei

pur

sbst.

13 Tte paragnetai Ihsow p tw Galilaaw p tn Iordnhn prw

tn Ivnnhn to baptisynai

atn lgvn,

16

Ivnnhw diekluen

baptisynai,

ka s rx

15 pokriyew d Ihsow epen prw atn, Afew rti,

gr prpon

p ato. 14 d

Eg xrean xv p so

prw me;

otvw

stn mn plhrsai psan dikaiosnhn. tte fhsin atn.

baptisyew

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ihsow

eyw

nbh

to

datow:

ka

do

12

nexyhsan [at] o orano, ka eden

[t] pnema [to] yeo katabanon

se

peristern

[ka]

rxmenon

atn:

orann

lgousa,

Oftw

stin

17

uw

mou

ka

do

fvn

tn

gaphtw,

pnematow,

edkhsa.
.

KATA MATYAION 4

Tte

peirasynai

Ihsow

nxyh

ew

tn

to

p to diablou. 2 ka nhstesaw mraw tesserkonta ka

nktaw tesserkonta steron penasen.

rhmon

epen

at, E

uw e

www.bible.in.ua 25.12.2010

3 Ka proselyn

to yeo, ep
,

peirzvn

na

o lyoi

oftoi rtoi

13

gnvntai.

zsetai

pokriyew

epen,

Ggraptai,

Ok

rt

mn

nyrvpow, ll p pant =mati kporeuomn di stmatow

yeo. 5 Tte paralambnei

atn dibolow ew tn gan plin, ka

sthsen atn p t ptergion to ero, 6 ka lgei

at, E

uw

to yeo, ble seautn

ktv: ggraptai gr ti Tow ggloiw

ato nteletai per so

ka p xeirn rosn se,

mpote proskcw

prw lyon

tn pda sou.

kpeirseiw

krion

tn

7 fh

at Ihsow, Plin ggraptai, Ok

yen

sou.

Plin

paralambnei

atn

dibolow ew row chln lan, ka deknusin at psaw tw basileaw to

ksmou ka tn djan atn, 9 ka epen

www.bible.in.ua 25.12.2010

at, Tat soi

pnta dsv

14

pesn

proskunsw

moi.

10

tte

lgei

at

Ihsow,

Upage,

Satan: ggraptai gr, Krion tn yen sou

proskunseiw

ka at

mn

latreseiw.

11 Tte fhsin atn dibolow, ka do ggeloi

proslyon

ka

dihknoun

at.

12 Akosaw

d ti Ivnnhw paredyh nexrhsen ew tn Galilaan. 13

ka

katalipn

tn

Nazar

lyn

katkhsen

ew

Kafarnaom

parayalassan n roiw

=hyn

di

Zabouln ka Nefyalm: 14 na

Zabouln ka g

Nefyalm, dn yalsshw, pran to Iordnou, Galilaa tn ynn,

16

plhrvy

tn

Hsaou to proftou lgontow, 15 G

law kaymenow n sktei fw eden

www.bible.in.ua 25.12.2010

mga,

ka tow kayhmnoiw n xr&

15

ka ski

yantou fw nteilen atow. 17 Ap tte

khrssein ka lgein,

Metanoete, ggiken

, ,

rjato Ihsow

gr basilea tn orann.

18 Peripatn d par tn ylassan tw Galilaaw eden

do delfow,

Smvna tn legmenon Ptron ka Andran tn delfn ato, bllontaw

mfblhstron ew tn ylassan: san gr liew.

19 ka lgei

atow,
,

Dete psv mou,

ka poisv mw liew

nyrpvn. 20 o

d eyvw

fntew

dktua koloyhsan

at.

llouw

do

delfow,

Ikvbon

delfn

ato,

tn

to

21

Ka

probw

keyen

eden

Zebedaou

ka

Ivnnhn

[]

plo

met

Zebedaou

to

tn

patrw

atn

katartzontaw t dktua atn: ka klesen atow. 22 o

eyvw

www.bible.in.ua 25.12.2010

16

fntew

ploon

ka

tn

patra

atn

koloyhsan

at.

23 Ka perigen n l t Galila&, didskvn n taw sunagvgaw atn

ka khrssvn

t eagglion tw basileaw ka yerapevn psan nson

psan malakan n t la.

ka

24 ka plyen ko ato ew lhn tn

Suran:

ka

prosnegkan

at

pntaw

nsoiw

ka basnoiw sunexomnouw [ka] daimonizomnouw ka selhniazomnouw

tow

[]

kakw

xontaw

poiklaiw

ka paralutikow, ka yerpeusen atow. 25 ka koloyhsan at xloi

pollo p tw Galilaaw ka Dekaplevw ka Ierosolmvn ka Ioudaaw ka

pran to Iordnou.
-

www.bible.in.ua 25.12.2010

17

KATA MATYAION 5

Idn

tow

proslyan

at

[]

xlouw

nbh

ew

mayhta

ato:

row:

ka

kaysantow

ato

stma

ato

ka

nojaw

ddasken atow lgvn,

3 Makrioi o ptvxo t pnemati, ti

orann.

makrioi

makrioi o praew, ti

atn stin basilea tn

penyontew,

ti

ato

paraklhysontai.

ato klhronomsousin tn gn.

6 makrioi o

peinntew ka dicntew tn dikaiosnhn, ti

ato xortasysontai. 7

makrioi o lemonew, ti

ato lehysontai.

8 makrioi o kayaro

t kard&,

ti

ato tn yen contai. 9 makrioi

www.bible.in.ua 25.12.2010

o erhnopoio,
,

18

ti

ato

uo

yeo

klhysontai.

dedivgmnoi

neken dikaiosnhw, ti

tn

orann.

11

10

makrioi

atn stin basilea

makrio

ste

tan

neidsvsin

mw

ka

dijvsin

ka

epvsin

pn

ponhrn

kay

mn

[ceudmenoi]

neken mo: 12 xarete

ka gallisye, ti

misyw mn polw n

tow oranow: otvw gr dvjan


;

tow proftaw tow pr

mn.
.

13 Umew ste t law tw gw:

lisysetai; ew odn sxei ti


?

tn

nyrpvn.

14

Umew

ste

www.bible.in.ua 25.12.2010

n d t law mvrany,

m blhyn

to

jv katapatesyai

fw

n tni

ksmou.

dnatai

pliw

19

krubnai

pnv

rouw

keimnh:

15

od

kaousin

lxnon

ka

tiyasin atn p tn mdion ll p tn luxnan,

n t ok&. 16 otvw lamctv

pvw dvsin

t fw mn mprosyen tn nyrpvn,

mn t kal

ka lmpei psin tow

rga ka dojsvsin tn patra mn tn

n tow oranow.

17 M nomshte ti lyon

katalsai tn nmon

lyon

katalsai

ll

plhrsai.

parly oranw ka g,

p to nmou vw

tn ntoln

[]

18

gr

lgv

mn,

vw

ma

keraa o m parly

n pnta gnhtai. 19 w

mn

ta n

tow proftaw: ok

n on ls

man

totvn tn laxstvn ka didj otvw tow nyrpouw,

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

20

lxistow klhysetai n t basile& tn orann: w


didj, oftow mgaw

klhysetai n t basile& tn orann. 20 lgv

mn ti n m perisses

d n pois ka

ka

Farisavn,

eslyhte

ew

ti rryh

noxow

stai

rgizmenow

krsei.

Mvr, noxow
,

www.bible.in.ua 25.12.2010

gr

basilean

tn

d n

lgv

mn

ti

pw

stai t krsei: w
;

d n ep

d n ep,

orann.
.

stai t sunedr: w

O foneseiw:

t drn sou p t yusiastrion kke mnhsyw

stai ew tn gennan to purw. 23 n

t delf ato, Rak, noxow

22

tn

[] ,

t delf ato noxow

tow rxaoiw,

fones,

mn dikaiosnh pleon tn grammatvn

21 Hkosate

on prosfrw

ti delfw sou xei

21

ti

kat so, 24 few

ke t drn sou mprosyen to yusiasthrou, ka

page prton diallghyi

t delf sou,

drn

sou.

25

ka tte lyn

[] ,

syi

enon

tou

met

ato

[]

26 mn

lgv soi,

tax

vw

[]

d,

mpot

se

parad

ka ew fulakn blhys:

prsfere

sou

o m jlyw keyen vw

ntidk

ntdikow t krit, ka kritw t phrt,

n podw tn sxaton

[]

kodrnthn.
.

27 Hkosate

ti rryh,

O moixeseiw.

mn

ti

pw

moxeusen

blpvn

gunaka

prw

[]

atn n t kard& ato. 29 e

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

28 g d lgv

piyumsai

atn

dh

d fyalmw sou

22

dejiw skandalzei se,


jele atn ka ble p so: sumfrei

soi

na

plhtai n

tn meln

blhy

ew

gennan.

[]

30

ka

tn

ka m lon t sm sou

sou

ka m

lon

[]

Erryh

d,

Ow

xer

skandalzei

se,

gr soi

plhtai n

pols

gennan

ply.

tn

ato,

dtv

at

31

gunaka

porneaw poie

ew

na

sou

mn ti pw

sou

lgv

ato parektw lgou

sm

deji

postsion. 32 g d

meln

sou

kkocon atn ka ble p so: sumfrei

gr

polvn

atn moixeuynai,

tn gunaka

ka w

polelumnhn

gams

moixtai.

33 Plin kosate

ti rryh

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow rxaoiw,

Ok piorkseiw,

[] ,

23

podseiw

d t kur

tow rkouw sou. 34 g d lgv

msai

lvw: mte n t oran, ti

yrnow stn

mte n t g,

ti

popdin stin

Ierosluma, ti

pliw stn

kefal sou

msw,

ti

mlainan. 37 stv
.

totvn

se

to meglou basilvw: 36 mte n t

trxa leukn poisai

[]

to

Ofyalmn nt

ponhro

stin.

fyalmo ka dnta nt

dntow. 39 g d lgv mn m ntistnai


.

to yeo: 35

o dnasai man

ti rryh,

d lgow mn na na, o o: t d perissn

38 Hkosate

tn podn ato: mte ew

mn m

t ponhr: ll stiw

=apzei ew tn dejin siagna [sou], strcon at ka tn llhn: 40

www.bible.in.ua 25.12.2010

24

ka t ylont

soi

kriynai

ka tn xitn sou laben, few

[]

at ka t mtion: 41 ka stiw

se

ggaresei mlion n,

page met ato do. 42 t atont

se

[],

dw, ka tn ylonta

[] ,

[]

so

dansasyai

postrafw.

43

Hkosate

ti

rryh,

Agapseiw

tn xyrn sou.

44 g d

misseiw

xyrow

mn

ka

prosexesye

pr

gnhsye

uo

tn

tn

plhson

sou

ka

lgv

mn, gapte tow

divkntvn

mw,

45

to patrw mn to n oranow, ti

pvw

tn lion

ato natllei

p ponhrow ka gayow ka brxei

p dikaouw

[]

ka dkouw.

46 n

gr gapshte tow gapntaw mw, tna misyn

www.bible.in.ua 25.12.2010

25

xete;

ox

ka

[]

spshsye

telnai

tow delfow mn mnon, t

o yniko

at

poiosin;

perissn

ka

poiete; ox

ka

? []

t at poiosin; 48 Esesye on mew tleioi

mn

47

w patr

orniow

tleiw

stin.

KATA MATYAION 6

1 Prosxete

[d] tn dikaiosnhn mn m poien mprosyen tn nyrpvn

prw t yeaynai

atow: e

d m ge, misyn ok xete

patr mn t n tow oranow. 2 Otan on poiw

par t

lehmosnhn, m

salpsw mprosyn sou,

sper o pokrita poiosin n taw sunagvgaw

www.bible.in.ua 25.12.2010

26

ka n taw =maiw, pvw dojasysin

mn, pxousin
,

rister

[]

sou t

poie

lehmosnh n t krupt:

[] ;

tn misyn atn. 3 so

gntv

p tn nyrpvn: mn

lgv

d poiontow lehmosnhn m

deji

sou, 4 pvw sou

[]

ka patr sou blpvn n t krupt

[];

podsei soi.

5 Ka tan prosexhsye,

ok sesye w o pokrita: ti

filosin n

taw sunagvgaw ka n taw gvnaiw tn platein sttew prosexesyai,

pvw

fansin

tow

nyrpoiw:

mn

lgv

mn,

pxousin

tn

misyn atn. 6 s d tan prosex,

eselye ew t tamen sou

ka

klesaw

tn yran sou prseujai t patr sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

t n t krupt: ka

27

patr sou blpvn n t krupt podsei soi.

7 Proseuxmenoi d

m battalogshte sper o yniko,

dokosin gr ti n t polulog&

atn esakousysontai. 8 m on moivyte

xrean

xete

pr

[]

to

mew:

Pter

mn

t ylhm sou,

piosion dw mn smeron: 12 ka few

tow

oranow,

basilea sou, genhytv

w n oran ka p gw.

atn.

prosexesye

t nom sou, 10 lytv

atsai

on

mw

Otvw

giasytv

atow, oden gr patr

mn

11 Tn rton mn tn

mn t feilmata mn, w ka

mew fkamen tow feiltaiw mn: 13 ka m esengkw mw ew peirasmn,

ll =sai mw p to ponhro. 14 En gr fte

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow nyrpoiw t

28

paraptmata atn, fsei ka mn patr mn orniow: 15 n d

m fte

tow nyrpoiw, od patr mn fsei

t paraptmata

mn.
.

16

Otan

nhstehte,

gnesye

pokrita

skuyrvpo,

fanzousin

gr t prsvpa atn pvw fansin

nhsteontew: mn

lgv

mn, pxousin

tow nyrpoiw

tn misyn atn. 17 s d

nhstevn leica sou tn kefaln ka t prsvpn sou ncai, 18 pvw m


fanw

tow nyrpoiw nhstevn ll t patr sou

krufa:

ka

patr

sou

blpvn

19 M yhsaurzete mn yhsaurow p tw gw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

t n t

krufa

podsei

soi.

pou sw

ka brsiw

29

fanzei,

ka pou klptai diorssousin ka klptousin: 20 yhsaurzete d

mn yhsaurow n oran, pou ote sw

ote brsiw

fanzei,

ka pou

klptai o diorssousin od klptousin: 21 pou gr stin yhsaurw sou,

ke stai ka karda sou. 22 O lxnow

to smatw stin fyalmw.

on fyalmw sou plow, lon t sm sou fvteinn stai: 23

n d fyalmw sou ponhrw ,


lon t sm sou skoteinn stai.

on t fw t

n so

sktow stn, t sktow pson.

Odew dnatai dus kuroiw

tn

douleein:

gr tn na

24

missei

ka

teron

gapsei,

nw

nyjetai

ka

to

trou

katafronsei:

dnasye

ye

douleein

ka

mamvn.

www.bible.in.ua 25.12.2010

30

25 Di

toto lgv mn, m merimnte t cux

mn t

[]

fghte

[]

phte,]

mhd t smati mn t

ndshsye:

ox

[],

[];

[]

[]

cux

plen stin tw trofw ka t sma to ndmatow; 26 mblcate ew t

petein to orano ti o sperousin od yerzousin od sungousin ew

poykaw, ka patr mn orniow trfei at: ox


,

diafrete

atn; 27 tw d j mn merimnn

likan ato pxun na;

dnatai prosyenai p tn

mew mllon

[]

28 ka per ndmatow t

merimnte; katamyete
?

t krna to gro pw ajnousin: o kopisin od nyousin: 29 lgv

d mn ti od Solomn n ps t dj ato periebleto w n

totvn. 30 e

d tn xrton to gro smeron nta

ka arion ew

[] .

www.bible.in.ua 25.12.2010

31

klbanon ballmenon yew otvw mfinnusin, o poll

mllon mw,

ligpistoi;

31

[]

on

merimnshte

lgontew,

fgvmen;

pvmen;

peribalmeya;

32

pnta

gr

tata

ynh

pizhtosin: oden gr patr mn orniow ti xrzete

totvn

[]

pntvn. 33 zhtete d prton tn basilean [to yeo] ka tn dikaiosnhn


.

ato, ka tata pnta prosteysetai mn. 34 m on merimnshte ew tn


,

arion, gr arion merimnsei autw: rketn t mr& kaka atw.


,

[] ;

KATA MATYAION 7

krnete,

na

kriyte:

www.bible.in.ua 25.12.2010

gr

krmati

krnete

32

kriysesye,

ka n

mtr metrete metrhysetai mn. 3 t

t krfow t n t fyalm to delfo sou,

fyalm dokn o katanoew; 4

so;

tn d n t s

tte diablceiw kbalen


Afew

ka do dokw n t fyalm

5 pokrit, kbale prton k to fyalmo so

t delf sou,

kblv t krfow k to fyalmo sou,

pw rew

d blpeiw

tn dokn, ka

t krfow k to fyalmo to delfo sou.

[]

M dte t gion tow kusn, mhd blhte tow margartaw mn mprosyen

tn

xorvn,

mpote

katapatsousin

atow

strafntew

tow

posn

atn

ka

=jvsin mw.

7 Atete, ka doysetai mn: zhtete, ka ersete: kroete, ka noigsetai


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

33

mn. 8 pw
.

gr atn

noigsetai. 9
.

lambnei ka zhtn erskei ka t kroonti

tw stin j mn nyrvpow, n

atsei uw ato

rton,

lyon

pidsei at; 10

ka xyn atsei,

fin

pidsei

at;

11

on

mew

ponhro

ntew

odate

dmata

gay

didnai tow tknoiw mn, ps

mllon patr mn

n tow

oranow

dsei

gay

12 Pnta on sa

tow

atosin

atn.

ylhte

na

poisin mn o nyrvpoi, otvw

ka mew poiete atow: oftow gr stin nmow

ka o proftai. 13

Eslyate di

dw

tw stenw plhw: ti

platea plh ka erxvrow

pgousa ew tn pleian, ka pollo esin o eserxmenoi di

www.bible.in.ua 25.12.2010

34

atw: 14 t
;

sten plh

[]

tn

ka teylimmnh dw

zvn,

ka

lgoi

esn

15 Prosxete

pgousa ew

erskontew

atn.

p tn ceudoprofhtn, otinew

rxontai prw mw n

ndmasin probtvn, svyen d esin lkoi rpagew. 16 p tn karpn

atn

pignsesye

atow:

mti

sullgousin

kanyn

stafulw

triblvn

ska;

17 otvw

pn

dndron

gayn

karpow kalow poie, t d saprn dndron karpow ponhrow poie:

dnatai

dndron

gayn

karpow

ponhrow

poien,

od

dndron

saprn

19

karpow

kalow

poien.

poion

karpn

kaln

karpn

atn

blletai.

www.bible.in.ua 25.12.2010

dndron

pr

pn

kkptetai ka ew

18 o

20 ra

ge

tn

35

pignsesye atow.

21 O pw

lgvn

moi, Krie

krie,

eselesetai ew tn basilean

tn orann, ll poin
,

t ylhma to patrw mou

to

n tow

oranow. 22 pollo rosn moi n ken t mr&, Krie

krie,

o t

nmati

profhtesamen,

ka

[]

nmati

daimnia

jeblomen, ka t s

nmati dunmeiw pollw poisamen; 23 ka tte

mologsv

atow

ti

Odpote

gnvn

mw:

poxvrete

mo

rgazmenoi tn noman.

totouw ka poie

24 Pw

on stiw

koei

mou tow lgouw

atow moivysetai ndr

fronm, stiw

kodmhsen

ato tn okan p tn ptran. 25 ka katbh brox ka lyon

www.bible.in.ua 25.12.2010

36

potamo ka pneusan o nemoi ka prospesan t ok& ken, ka ok

pesen, teyemelvto gr p tn ptran. 26 ka pw


,

lgouw totouw ka m poin

kovn

mou tow

atow moivysetai ndr

mvr, stiw

kodmhsen ato tn okan p tn mmon. 27 ka katbh brox ka

lyon o potamo ka pneusan o nemoi ka proskocan t ok& ken, ka

pesen, ka n
,

ptsiw atw meglh. 28 Ka gneto

te

tlesen

Ihsow tow lgouw totouw jeplssonto o xloi p t didax ato: 29

gr didskvn atow w jousan xvn

ka ox w o grammatew

atn.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

37

KATA MATYAION 8

1 Katabntow d ato p to rouw koloyhsan at xloi pollo. 2

ka do leprw

proselyn proseknei

at

dnasa me

kayarsai. 3 ka ktenaw

lgvn,

Ylv, kayarsyhti: ka eyvw kayarsyh

lgei

at Ihsow, Ora

ka

prosnegkon

martrion

Krie,

ato lpra. 4 ka

ato

mhden epw, ll page seautn

ere,

tn xera cato

lgvn,

[] , ,

ylw

dejon t

dron

prostajen

Mv#sw,

ew

atow.

Eselyntow

ato

ew

Kafarnaom

proslyen

at

katntarxow

parakaln atn 6 ka lgvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

Krie,

, ,

paw

mou bblhtai n t ok&

38

paralutikw,

deinw

basanizmenow.

ka

lgei

at,

Eg

lyn

yerapesv atn. 8 ka pokriyew katntarxow fh,

Krie,

ok em

, ,

kanw

na

mou p tn stghn eslyw: ll mnon ep

lg, ka

aysetai

paw

mou. 9 ka gr g nyrvpw emi

p jousan,

xvn

mautn

stratitaw,

ka

lgv

tot,

Poreyhti,

ka

poreetai,

ka ll,

Erxou, ka rxetai, ka t dol mou,

Pohson

toto,

ka

poie.

10

kosaw

Ihsow

yamasen

ka

epen

tow

kolouyosin,

Amn

lgv

mn,

par

oden

tosathn

pstin

Isral efron. 11 lgv

mn ti pollo p natoln ka dusmn

jousin ka nakliysontai

met

Abram

ka Isak

ka Iakb

www.bible.in.ua 25.12.2010

39

basile& tn orann: 12 o d uo

tw basileaw kblhysontai ew t

sktow t jteron: ke stai klauymw ka brugmw tn dntvn. 13

ka epen

Ihsow t katontrx, Upage, w psteusaw genhytv

ka

yh

14 Ka lyn

soi.

paw

[ato]

beblhmnhn

ka

purssousan:

15

cato

r&

ken.

tn penyern ato

ka

Ihsow ew tn okan Ptrou eden

tw

xeirw

atw,

ka

fken

atn puretw: ka gryh

ka dihknei at. 16 Ocaw d

genomnhw

prosnegkan

at

daimonizomnouw

pollow:

ka

jbalen

pnemata

lg,

ka

pntaw

plhrvy

t =hyn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

kakw

xontaw

yerpeusen:

17

pvw

di

Hsaou to proftou lgontow, Atw tw

40

syeneaw

mn

laben

ka

18

Idn

kleusen

pelyen

ew

proselyn

ew

grammatew

epen

at,

[]

ka

uw

to

20 ka lgei

xousin

kln.

pou n prx.

fvleow

[]

petein

to

ok

xei

po

moi prton pelyen ka ycai


ka few

[] ,

tn patra mou.

at, Akoloyei moi,

orano

nyrpou

at

tn

ptrecn

22 d Ihsow lgei

tow nekrow ycai

kefaln

21 terow d tn mayhtn [ato] epen at, Krie,

ka

lpekew

kataskhnseiw,

atn

Didskale, kolouysv soi

per

bstasen.

xlon

19

Ihsow,

nsouw

Ihsow

pran.

tw

tow autn

nekrow.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

41

23 Ka mbnti

24

at ew t ploon koloyhsan at o mayhta ato.

ka

do

seismw

mgaw

gneto

yalss,

ste

ploon

kalptesyai p tn kumtvn: atw d

kyeuden. 25 ka proselyntew

geiran

atn lgontew, Krie,

sson, pollmeya. 26 ka lgei

atow,

deilo

ste,

ligpistoi; tte geryew

, ?

t yalss, ka gneto
,

petmhsen tow nmoiw ka

galnh meglh. 27 o d

nyrvpoi yamasan

lgontew, Potapw stin oftow ti ka o nemoi ka ylassa at


,

pakoousin;
?

28 Ka lyntow

ato ew t pran

ew tn xran tn

Gadarhnn

pnthsan

at

do

daimonizmenoi

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

mnhmevn

42

jerxmenoi, xalepo lan,

ste

m sxein tin parelyen di

kenhw. 29 ka do krajan lgontew, T


.

mn ka so,

tw do

to yeo; lyew

de

pr kairo basansai mw; 30 n

makrn p atn glh

xorvn polln boskomnh. 31 o d

damonew parekloun atn lgontew,

kblleiw mw, psteilon mw ew tn glhn tn xorvn. 32 ka

epen atow, Upgete. o


,

rmhsen

d jelyntew plyon ew tow xorouw: ka do

psa glh kat to krhmno ew tn ylassan, ka pyanon

n tow dasin. 33 o d

bskontew fugon, ka pelyntew ew tn plin

pggeilan pnta ka t tn daimonizomnvn.

[] .

34 ka do psa

pliw jlyen ew pnthsin t Ihso, ka dntew

atn pareklesan

www.bible.in.ua 25.12.2010

43

pvw

metab

tn

rvn

atn.

KATA MATYAION 9

1 Ka mbw

ew ploon dieprasen

ka lyen

ew tn dan

plin. 2

ka do prosferon at paralutikn p klnhw beblhmnon. ka dn

Ihsow tn pstin atn epen

Oftow blasfhme. 4 ka dn
.

Inat

nyumesye

ponhr

[]

n autow,

Ihsow tw nyumseiw atn epen,

taw

ekopteron,

epen,

Afenta

sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn grammatvn epan

t paralutik, Yrsei, tknon: fenta

sou a martai. 3 ka do tinew

kardaiw

mn;

gr

stin

martai,

epen,

Egeire

ka

44

periptei; 6 na

d edte

ti jousan xei

tw gw

finai martaw-- tte lgei

--

uw to nyrpou p

t paralutik, Egeryew

tn okon ato. 8 dntew

tn

jousan

toiathn

dnta

pargvn

plyen ew

d o xloi fobyhsan ka djasan tn yen

Ka

rn

sou tn klnhn ka page ew tn okn sou. 7 ka geryew

tow

nyrpoiw.
.

Ihsow

keyen

eden

nyrvpon

kaymenon

telnion,

Mayyaon legmenon,

ka lgei

at, Akoloyei moi. ka

nastw koloyhsen at. 10 Ka gneto

ato nakeimnou n t ok&,

ka do pollo telnai

ka martvlo

lyntew

sunankeinto t

Ihso

ka tow mayhtaw ato. 11 ka dntew

www.bible.in.ua 25.12.2010

o Farisaoi legon

tow

45

mayhtaw ato, Di

met tn telvnn

didskalow

mn;

sxontew

atro

12

ka martvln syei

kosaw

epen,

xrean

xousin

ll o kakw xontew. 13 poreuyntew d myete

[]

stin, Eleow

ylv ka o yusan: o gr lyon

kalsai

dikaouw

ll

martvlow.
.

14 Tte prosrxontai at o mayhta Ivnnou lgontew, Di

mew

ka o Farisaoi nhsteomen [poll], o d mayhta sou o nhsteousin; 15

ka epen

atow Ihsow, M dnantai o uo

penyen f son

to numfnow

met atn stin numfow; lesontai d mrai tan

pary

atn

www.bible.in.ua 25.12.2010

numfow,

ka

tte

nhstesousin.

16

odew

46

pibllei

pblhma

=kouw

gnfou

mat

palai:

arei

gr

plrvma

ato

to

matou,

ka

xeron

sxsma

gnetai.

17

od

bllousin onon non

ew skow palaiow: e

d m

ge, =gnuntai

sko, ka onow kxetai


,

ka o sko plluntai: ll bllousin onon

non

ew

skow

kainow,

ka

mfteroi

sunthrontai.

18 Tata ato lalontow atow do rxvn

ew

lyn

proseknei

at

lgvn

ti H yugthr mou rti telethsen: ll lyn

[]

pyew

tn xer sou

p atn, ka zsetai.

19 ka geryew

Ihsow

koloyhsen at ka o mayhta ato. 20 Ka do gun

amorroosa

ddeka

th

proselyosa

pisyen

cato

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

kraspdou

to

matou

47

ato: 21 legen

gr n aut, En mnon cvmai to matou ato

svysomai. 22 d
.

Ihsow strafew

kenhw. 23 Ka lyn
.

tow alhtw

jeblyh

ka syh

, ,

gun

p tw raw

korsion

ll

kayedei. ka

kateglvn

ato.

26

ka

jlyen

Ka

pargonti

keyen

, ,

fmh

ath

ew

lhn

tn

25

www.bible.in.ua 25.12.2010

te

gn

kenhn.

Ihso

koloyhsan

[at]

do

tuflo

krzontew ka lgontew, Elhson mw, uw Daud. 28 lynti

Yrsei,

ka tn xlon yorubomenon 24 legen, Anaxvrete, o gr

27

atn epen,

xlow, eselyn krthsen tw xeirw atw, ka gryh

korsion.

Ihsow ew tn okan to rxontow ka dn

pyanen

ka dn

ygater: pstiw sou ssvkn se.


;

d ew tn

48

okan proslyon at o tuflo, ka lgei

atow Ihsow, Pisteete ti

dnamai toto poisai; lgousin at, Na, krie.

fyalmn atn lgvn,

29 tte cato

tn

Kat tn pstin mn genhytv

mn. 30 ka

nexyhsan atn o fyalmo. ka nebrimyh atow Ihsow lgvn,

Orte

mhdew ginvsktv. 31 o

d jelyntew diefmisan

atn n l

[]

t g

kvfn

daimonizmenon:

33

ka

kblhyntow

[]

to

34

Farisaoi

legon,

En

daimonou

llhsen

kvfw. ka yamasan o xloi lgontew, Odpote fnh

Isral.

ken. 32 Atn d jerxomnvn do prosnegkan at nyrvpon

otvw n t

rxonti

tn

daimonvn

kbllei t daimnia.

www.bible.in.ua 25.12.2010

49

35 Ka perigen Ihsow tw pleiw psaw ka tw kmaw, didskvn n

taw sunagvgaw atn ka khrssvn

yerapevn psan nson

ka psan malakan. 36 Idn

t eagglion tw basileaw ka

d tow xlouw

splagxnsyh

per

atn

ti

san

skulmnoi

ka

rrimmnoi

se

prbata m xonta

poimna. 37 tte lgei

yerismw polw, o d rgtai

lgoi:

tow mayhtaw ato, O mn

38 deyhte on to kurou

yerismo

pvw

kbl

rgtaw

ew

tn

to

yerismn

ato.

KATA MATYAION 10

1 Ka proskalesmenow tow ddeka

www.bible.in.ua 25.12.2010

mayhtw ato dvken atow jousan

50

pneumtvn kayrtvn ste kbllein at ka yerapeein psan nson

psan malakan. 2 Tn d

prtow

Smvn

ddeka

postlvn t nmat stin tata:

ka

legmenow

Ptrow

ka Andraw

delfw

ato, ka

Ikvbow to Zebedaou ka Ivnnhw delfw ato, 3 Flippow ka

Baryolomaow, Yvmw ka Mayyaow telnhw,


,

Ikvbow to Alfaou

ka Yaddaow, 4 Smvn Kananaow ka Iodaw Iskarithw

ka

paradow atn.

5 Totouw tow ddeka

psteilen Ihsow paraggelaw atow lgvn,

Ew dn ynn

m plyhte, ka ew plin Samaritn m eslyhte: 6

poreesye d mllon prw t prbata t polvlta okou Isral.

www.bible.in.ua 25.12.2010

51

poreumenoi d khrssete lgontew ti Hggiken

8 syenontaw yerapeete, nekrow gerete,

leprow

kayarzete, daimnia

, ,

kbllete: dvren

lbete,

dvren

dte.

basilea tn orann.

9 M ktshsye

xrusn mhd

rguron mhd xalkn ew tw znaw mn, 10 m pran ew dn

mhd do

xitnaw mhd podmata mhd =bdon: jiow

gr rgthw tw trofw

ato. 11 ew n

plin

kmhn eslyhte, jetsate tw n

at jiw

stin: kke menate

tn okan spsasye

vw

[]

pistraftv. 14 ka w
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

atn: 13 ka n mn

lytv

ernh mn prw mw

oka ja,

ja,

m djhtai mw mhd kos

n jlyhte. 12 eserxmenoi d ew

ernh mn p atn: n d m

tow lgouw

52

mn, jerxmenoi jv tw okaw

[]

tw plevw kenhw ktinjate tn

koniortn tn podn mn. 15 mn

[]

lgv mn, nektteron stai g

Sodmvn

ka

Gomrrvn

mr&

krsevw

16 Ido g postllv mw w prbata n ms

plei

ken.

lkvn: gnesye

tn

paradsousin

gr

mw

ew

sundria,

ka

sunagvgaw atn mastigsousin mw: 18 ka p gemnaw

xysesye

neken mo ew martrion

n ken t r& t

19 tan d

lalshte: doysetai gr mn

lalshte: 20 o gr mew ste o lalontew ll t

www.bible.in.ua 25.12.2010

taw

d ka basilew

atow ka tow ynesin.

paradsin mw, m merimnshte pw

d p

nyrpvn:

on

frnimoi w o feiw ka kraioi w a peristera. 17 prosxete

53

pnema to patrw mn

t lalon

n mn. 21 paradsei d delfw

delfn

ew

ynaton

ka

patr

tknon,

ka

panastsontai

tkna

gonew

ka yanatsousin atow. 22 ka sesye misomenoi p pntvn di

t nom mou:

d pomenaw

dikvsin

ew tlow oftow svysetai. 23 tan d

mw n t plei tat, fegete ew tn tran: mn

mn, o

m telshte tw pleiw to Isral vw n ly

gr

lgv

uw

to nyrpou. 24 Ok stin mayhtw pr tn didskalon od dolow pr


.

tn krion

ato, ka dolow w kriow

ato. 25 rketn t mayht na

peklesan,

ps

mllon

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

gnhtai

w didskalow

ato. e

tn okodespthn Beelzebol

okiakow ato. 26 M

on

fobhyte

54

atow:

odn

gr

stin

kekalummnon

ok

pokalufysetai,

ka

kruptn

o gnvsysetai. 27

n t fvt: ka

lgv mn n t skot&, epate

ew t ow koete, khrjate p tn dvmtvn. 28

ka m fobesye

p tn poktennntvn t sma, tn d cuxn m

dunamnvn

poktenai: fobesye d

mllon

sma polsai n genn. 29 ox

[]

dunmenon

ka cuxn

ka

do strouya ssarou pvletai; ka

j atn o pesetai p tn gn

tn

[] ? []

neu to patrw mn.

30 mn

d ka a trxew tw kefalw psai riymhmnai esn. 31 m on fobesye:

polln strouyvn diafrete

mew. 32 Pw

on stiw

mologsei n

[]

mo mprosyen tn nyrpvn, mologsv kg n at mprosyen to

www.bible.in.ua 25.12.2010

55

patrw mou

to

n [tow] oranow: 33 stiw

d n

rnshta me

mprosyen tn nyrpvn, rnsomai kg atn mprosyen to patrw

mou

to

n [tow] oranow. 34 M nomshte ti lyon balen ernhn p

tn gn:

ok lyon balen ernhn ll mxairan. 35 lyon

nyrvpon kat

ka

nmfhn

kat

tw

penyerw

atw,

36

ato. 37 O filn

patra

jiow:

un

ka filn

xyro

mhtra pr

to

ok stin mou

ok stin mou

jiow:

38 ka w

o lambnei tn staurn ato ka kolouye psv mou, ok

stin mou

jiow.

39 ern

www.bible.in.ua 25.12.2010

nyrpou

yugatra pr

tw mhtrw atw

ka

gr dixsai

to patrw ato ka yugatra kat

okiako

tn cuxn ato polsei atn, ka

56

polsaw tn cuxn ato neken mo ersei atn. 40 O dexmenow

mw m

dxetai,

ka m

41 dexmenow

dkaion

dxetai

ew noma dikaou

n pots na

dexmenow

tn postelant me.

profthn ew noma proftou misyn proftou lmcetai,

ka w

ka dexmenow

[]

misyn dikaou

tn mikrn

lmcetai. 42

totvn potrion cuxro

[]

mnon ew noma mayhto, mn

lgv

mn, o

m pols tn misyn

ato.
.

KATA MATYAION 11

1 Ka gneto

te

tlesen Ihsow diatssvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow ddeka

57

mayhtaw ato, metbh

keyen to didskein ka khrssein n taw plesin

atn.

Ivnnhw

kosaw

Xristo

pmcaw

di

rxmenow

tn

desmvthr

rga

mayhtn

ato

epen

at,

teron prosdokmen; 4 ka pokriyew Ihsow epen

to

atow,

Poreuyntew

paggelate

Ivnn

koete

ka

blpete:

tuflo

nablpousin

ka

xvlo

peripatosin,

lepro

kayarzontai

ka

kvfo

koousin, ka nekro

gerontai

ka ptvxo eaggelzontai: 6 ka

makriw

stin

skandalisy

mo.

Totvn

poreuomnvn

rjato

Ivnnou,

jlyate

ew

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

Ihsow

lgein

tow

rhmon

yesasyai;

klamon

xloiw

per

nmou

58

saleumenon;

ll

jlyate

den;

nyrvpon

malakow

[]

mfiesmnon; do o t malak
?

esn.

forontew n tow okoiw tn basilvn

[]

ll

jlyate

den;

profthn;

na,

lgv

mn,

ka

perissteron proftou. 10 oftw stin per of

ggraptai, Ido g

postllv tn ggeln mou

pr

prospou sou,

kataskeusei

tn dn sou

mprosyn sou.

11 mn

gennhtow gunaikn mezvn

lgv

mn, ok ggertai n

Ivnnou to baptisto: d mikrterow n t

[]

basile& tn orann mezvn ato stin. 12 p d tn mern Ivnnou

to

baptisto

vw

rti

biasta

basilea

tn

orann

bizetai,

ka

rpzousin atn. 13 pntew gr o proftai ka nmow

www.bible.in.ua 25.12.2010

59

vw Ivnnou profteusan: 14 ka e

mllvn

rxesyai.

16 Tni d moisv

taw

djasyai, atw stin Hlaw

15

tn genen

ylete

xvn

ta

koutv.

tathn; moa

stn

paidoiw kayhmnoiw

goraw

prosfvnonta

tow

troiw

17

lgousin,
,

Hlsamen

mn

ka

ok

rxsasye:

yrhnsamen

ka

ok

kcasye.

18 lyen

Daimnion xei:

gr Ivnnhw mte syvn mte pnvn, ka lgousin,

19 lyen

uw to nyrpou syvn ka pnvn,

ka

lgousin, Ido nyrvpow

fgow ka onopthw, telvnn

flow ka

martvln. ka dikaiyh
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

sofa

rjato neidzein tw pleiw n aw

p tn rgvn atw. 20 Tte

gnonto a plestai

dunmeiw ato,

60

ti

o metenhsan: 21 Oa soi,

, ;

n Tr ka Sidni gnonto

Xorazn: oa soi,

Bhysad: ti

, ;

a dunmeiw a genmenai

[]

n mn,

plai n n skk

ka spod metenhsan. 22 pln

lgv

mn, Tr

ka

Sidni

nektteron

stai

mr&

krsevw

mn.

Kafarnaom, m vw orano cvys;


,

Sodmoiw

genyhsan

[]

meinen

dunmeiw

n mxri tw smeron. 24 pln

[]

ka

s,

vw dou katabs. ti

23

genmenai

so,

lgv mn ti g

Sodmvn

nektteron

stai

mr&

krsevw

so.

25 En ken t kair pokriyew Ihsow epen,

pter, krie
,

to orano ka tw gw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ejomologoma soi,

ti

krucaw tata p

61

sofn

ka

sunetn

ka

peklucaw

at

nhpoiw:

26

otvw

edoka

gneto

mprosyn

sou.

p to patrw mou,

patr,

ti

paredyh

na,

27

Pnta

moi

ka odew piginskei tn un e

patr, od tn patra tiw piginskei e

m uw ka

bolhtai uw pokalcai. 28 Dete prw me

pntew o kopintew ka

pefortismnoi, kg napasv mw. 29 rate


.

tn zugn mou f mw ka

myete

mo,

ti

pra@w

emi

ka

tapeinw

kard&,

ka

ersete npausin taw cuxaw mn: 30 gr zugw mou xrhstw ka t

forton mou lafrn stin.

www.bible.in.ua 25.12.2010

62

KATA MATYAION 12

En

ken

kair

poreyh

Ihsow

spormvn: o d mayhta ato penasan,


;

ka syein. 2 o d

tow

di

tn

[]

ka rjanto tllein stxuaw

Farisaoi dntew

sbbasin

epan

at, Ido o mayhta sou

poiosin

ok jestin

poien

n sabbt. 3

d epen

atow,

Ok ngnvte t

[]

pohsen Daud te

penasen

ka o

met ato;

4 pw eslyen ew tn okon to yeo ka tow rtouw tw proysevw

fagon,

ok jn

m tow eresin

sbbasin
[]

o erew

mnoiw; 5

www.bible.in.ua 25.12.2010

met ato,

[,]

ok ngnvte n t nm ti tow

n t er

at fagen od tow

t sbbaton bebhlosin ka natio

63

esin;

lgv

mn

ti

gnkeite

ero

mezn

stin

de.

stin, Eleow ylv ka o yusan, ok n katediksate tow

[] ,

naitouw. 8 kriow
.

to

[]

gr stin to sabbtou uw to nyrpou. 9 Ka

metabw

keyen lyen

ew tn sunagvgn atn: 10 ka do nyrvpow

xera xvn

jhrn. ka phrthsan atn lgontew, E

jestin

sbbasin yerapesai; na
[]

kathgorsvsin ato. 11

tow

d epen atow, Tw

stai j mn nyrvpow w

jei

prbaton n,

ka n

mps

toto tow sbbasin ew byunon, ox

kratsei at ka gere;

[]

[]

ps

on diafrei

nyrvpow probtou. ste

jestin

kalw poien.

13 tte lgei

www.bible.in.ua 25.12.2010

t nyrp, Ekteinn sou


,

12

tow sbbasin
[]

tn xera. ka
.

64

jteinen,

ka

pekatestyh

giw

[]

14 jelyntew d o Farisaoi sumbolion labon kat

llh.
.

ato pvw atn

polsvsin. 15 O d

Ihsow gnow

nexrhsen keyen. ka koloyhsan

at

[xloi] pollo, ka yerpeusen atow pntaw, 16 ka petmhsen

[]

atow na

plhrvy

gaphtw mou ew n

edkhsen

kraugsei,

mou n

rtisa,

cux mou: ysv t pnem

paggele. 19 ok rsei

od

od kosei tiw n taw plateaiw tn fvnn ato. 20 klamon

suntetrimmnon o katejei ka lnon tufmenon o sbsei, vw

p atn, ka krsin tow ynesin

t =hyn

Hsaou to proftou lgontow, 18 Ido paw

mou

m fanern atn poisvsin: 17 na

di

www.bible.in.ua 25.12.2010

, []

n kbl

65

ew nkow

tn krsin. 21 ka t nmati ato ynh

22

lpiosin.

Tte

proshnxyh

at

daimonizmenow

tuflw

ka

kvfw:

ka

yerpeusen atn, ste

tn kvfn lalen ka blpein. 23 ka jstanto

pntew o xloi ka legon,

Mti

oftw

stin uw Daud;

[]

Farisaoi kosantew epon,

Beelzebol rxonti

epen

tn daimonvn. 25 edw
.

autw rhmotai,

ka psa

oka

merisyesa

kay

autw

staysetai.

m n t

pliw

tn

d tw nyumseiw atn

atow, Psa basilea merisyesa kay

Satanw

Oftow ok kbllei t daimnia e

24 o d

26

ka

Satann

kbllei,

autn

mersyh:

pw

on

staysetai basilea ato; 27 ka e

g n Beelzebol kbllv t

www.bible.in.ua 25.12.2010

66

daimnia,

uo

mn

tni

kbllousin;

di

toto

ato

krita

sontai mn. 28 e

d n pnemati yeo g kbllv t daimnia, ra

fyasen f mw basilea to yeo. 29

pw dnata tiw

eselyen

ew tn okan to sxuro ka t skeh ato rpsai, n

m prton

ds

tn sxurn; ka tte tn okan ato diarpsei. 30 m n

met

mo kat

mo stin, ka m sungvn

met mo skorpzei. 31 Di

toto lgv mn, psa marta ka blasfhma feysetai

[]

kat to pnematow to gou,

www.bible.in.ua 25.12.2010

at: w

ok feysetai

32 ka w

lgon kat to uo to nyrpou, feysetai

tow nyrpoiw,

d to pnematow blasfhma ok feysetai.

ep

d n ep

at ote n tot t

67

ani ote n t mllonti. 33 H

poisate t dndron kaln

ka tn

karpn ato kaln,

poisate t dndron saprn ka tn karpn

ato saprn: k gr to karpo t dndron ginsketai. 34 gennmata

xidnn,

pw

dnasye

gay

lalen

ponhro

ntew;

gr

perissematow tw kardaw t stma lale.

yhsauro

kbllei

gay,

ka

ponhro yhsauro

35 gayw nyrvpow k to

gayo

kbllei ponhr. 36 lgv

to

ponhrw

nyrvpow

d mn ti pn

to

=ma

[]

rgn

lalsousin o nyrvpoi podsousin per ato lgon n

mr& krsevw: 37 k gr tn lgvn sou

sou

dikaivys, ka k tn lgvn

katadikasys.

www.bible.in.ua 25.12.2010

68

38

Tte

pekryhsan

at

tinew

tn

grammatvn

ka

Farisavn

[]

lgontew, Didskale, ylomen p so

shmeon

den.

epen atow, Gene


,

d pokriyew

ponhr ka moixalw shmeon pizhte, ka shmeon o

doysetai at e

39

m t shmeon Ivn to proftou. 40 sper gr n

Ivnw n t koil& to ktouw trew mraw ka trew nktaw, otvw stai

uw to nyrpou n t kard& tw gw

41 ndrew Nineutai

pleon Ivn de.

genew

www.bible.in.ua 25.12.2010

trew mraw ka trew nktaw.

tathw

metenhsan ew t krugma Ivn, ka do

42 baslissa ntou gerysetai n t krsei met tw

tathw ka katakrine atn: ti

nastsontai n t krsei met tw genew

ka katakrinosin atn: ti

lyen

k tn pertvn tw

69

gw

kosai tn sofan

Solomnow, ka do pleon Solomnow de.

43

Otan d t kyarton pnema jly p to nyrpou, dirxetai di

ndrvn tpvn zhton npausin, ka ox erskei. 44 tte lgei,


Ew tn

okn

mou

pistrcv

yen

jlyon:

ka

lyn

erskei

sxolzonta

sesarvmnon ka kekosmhmnon. 45 tte

poreetai

ka paralambnei mey

auto pt tera pnemata ponhrtera auto, ka eselynta katoike ke:

ka gnetai

t sxata

stai

ka

to nyrpou kenou xerona tn prtvn. otvw

gene

tat

ponhr.
.

46 Eti ato lalontow tow xloiw do mthr ka o delfo ato

estkeisan jv zhtontew at

www.bible.in.ua 25.12.2010

lalsai.

[] .

47 [epen d tiw

at, Ido

70

mthr sou ka o delfo sou jv stkasin zhtontw soi

d pokriyew epen

t lgonti

at, Tw stin mthr mou, ka tnew

esn o delfo mou; 49 ka ktenaw

lalsai.] 48

tn xera ato p tow mayhtw

ato epen,

Ido mthr mou ka o delfo mou: 50 stiw

gr n

pois t ylhma to patrw mou

to n oranow atw mou delfw ka

delf ka mthr stn.

KATA MATYAION 13

1 En t mr& ken jelyn

Ihsow tw okaw

[]

kyhto par tn

ylassan: 2 ka sunxyhsan prw atn xloi pollo, ste

atn ew

www.bible.in.ua 25.12.2010

71

ploon mbnta

kaysyai, ka pw xlow p tn agialn estkei. 3 ka

llhsen atow poll n parabolaw lgvn,

lynta

petrdh

mn

pesen

=zan

jhrnyh.

lla

pesen

tw

d natelantow kaumatsyh ka di

xein

ka

polln, ka eyvw janteilen di

6 lou

pesen par tn dn,

m xein byow gw.

lla

at.

katfagen

pou ok exen gn

petein

Ido jlyen spervn to

sperein. 4 ka n t sperein atn


.

t m

knyaw,

ka

nbhsan a kanyai

ka pnijan

at. 8 lla

d pesen p tn

gn

tn kaln

ka ddou karpn,

d trikonta. 9 xvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn katn,

ta koutv.

d jkonta,

10 Ka proselyntew o

72

mayhta epan

at, Di

n parabolaw lalew

atow; 11

pokriyew epen

atow ti

Umn ddotai gnnai

t mustria tw

basileaw tn orann, kenoiw d

o ddotai. 12 stiw

gr xei,

doysetai at ka perisseuysetai: stiw


rysetai p ato. 13 di

d ok xei,

ka

xei

toto n parabolaw atow lal, ti

blpontew o blpousin ka koontew ok koousin od sunousin: 14 ka

naplhrotai atow profhtea Hsaou lgousa,

Ako

kosete

ka

sunte,

ka

blpontew

blcete

ka

dhte.

tow

paxnyh

gr

karda

to

lao

totou,

ka

sn

barvw

kousan,

ka tow fyalmow atn kmmusan: mpote dvsin

www.bible.in.ua 25.12.2010

15

tow

73

fyalmow ka tow sn kosvsin ka t kard& sunsin ka pistrcvsin,

ka somai atow. 16 mn d makrioi o fyalmo ti blpousin, ka t

ta mn ti koousin. 17 mn

gr lgv mn ti pollo proftai ka

dkaioi

peymhsan

den

blpete

ka

ok

edan,

ka

kosai

koete ka ok kousan. 18 Umew on kosate tn paraboln to

sperantow.

19

[] .

pantw

koontow

[]

tn

lgon

tw

basileaw

ka

sunintow,

rxetai ponhrw ka rpzei t sparmnon n t kard&

ato:

oftw

stin

par

tn

dn

sparew.

20

petrdh

sparew,

oftw stin tn lgon kovn

ka eyw met

xarw

lambnvn

atn:

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

ok

xei

=zan

aut

ll

74

prskairw stin, genomnhw

d ylcevw

divgmo di

tn lgon eyw

skandalzetai. 22

d ew tw knyaw

sparew,

oftw stin

tn lgon kovn

tn lgon, ka karpow

ka mrimna to anow ka pth to plotou

sumpngei

gnetai. 23

d p tn kaln

gn

sparew,

oftw stin tn lgon kovn

ka suniew,

karpofore ka poie

mn katn,

d jkonta,

d trikonta.
.

24 Allhn paraboln paryhken atow lgvn,

orann nyrp speranti kaln

www.bible.in.ua 25.12.2010

sprma n t gr ato. 25 n

t kayedein tow nyrpouw lyen

Vmoiyh basilea tn

ato xyrw ka pspeiren ziznia

75

n mson

to stou

ka plyen. 26 te

d blsthsen xrtow ka

karpn pohsen, tte fnh

ka t ziznia. 27 proselyntew d

doloi

to

okodesptou

epon

at,

Krie,

ox

kaln

sprma

[]

speiraw n t s

gr; pyen on xei

ziznia; 28

d fh

[]

atow,

Exyrw

nyrvpow

toto

pohsen.

doloi

lgousin

at,

Yleiw

on

pelyntew

sulljvmen

at; 29

fhsin,

O, mpote

ziznia

krizshte

ma

atow

ston.

30

sullgontew

sunaujnesyai mftera

tn

fete

vw to yerismo: ka n kair to yerismo r

tow yeristaw, Sulljate prton t ziznia ka dsate at ew dsmaw


,

prw

katakasai

at,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

ston

sunaggete

ew

tn

76

poykhn mou. 31 Allhn paraboln paryhken atow lgvn,

basilea tn orann kkk sinpevw, n

gr

ato:

32

kldoiw

ato.

33

laxnvn

stn

ka

gnetai

Allhn

paraboln

llhsen

atow:

Omoa

stn

labosa gun

sta tra vw of zumyh

tn

tn

t petein to orano ka kataskhnon n tow

basilea tn orann zm,

pntvn

mezon

stin

ajhy

mn

labn nyrvpow speiren

mikrteron

tan

lyen

spermtvn,

dndron, ste

Omoa stn

nkrucen ew lerou

lon. 34 Tata pnta llhsen Ihsow

n parabolaw tow xloiw, ka xvrw parabolw odn llei

atow: 35

pvw plhrvy

www.bible.in.ua 25.12.2010

t =hyn

di

to proftou lgontow,

Anojv n

77

parabolaw t stma mou, rejomai kekrummna p katabolw [ksmou]. 36

Tte few

tow xlouw lyen

ew tn okan. ka proslyon at o

mayhta ato lgontew, Diasfhson mn tn paraboln tn zizanvn to

gro. 37

d pokriyew epen,

O spervn t kaln

sprma stn

uw to nyrpou: 38 d grw stin ksmow: t d kaln

ofto esin o uo

tw basileaw: t d

ponhro, 39 d xyrw speraw


,

anw

stin,

zizni

esin o uo

to

at stin dibolow: d yerismw

suntleia

sprma,

yerista

ggelo

esin.

40

sper

on

sullgetai t ziznia ka pur [kata]kaetai, otvw stai n t suntele&

to anow: 41 postele uw to nyrpou tow gglouw ato, ka


;

www.bible.in.ua 25.12.2010

78

sulljousin k tw basileaw ato pnta t skndala ka tow poiontaw

tn noman,

42 ka balosin atow ew tn kminon to purw: ke stai

klauymw ka brugmw tn dntvn. 43 Tte o dkaioi

w liow

klmcousin

n t basile& to patrw atn. xvn

ta koutv.

44 Omoa stn basilea tn orann yhsaur kekrummn n t gr,


ern

nyrvpow krucen, ka p tw xarw ato pgei ka

pvle pnta sa

stn

xei

tn

ka gorzei tn grn kenon. 45 Plin moa

basilea

orann

nyrp

mpr

zhtonti

kalow

margartaw: 46 ern

d na

poltimon

margarthn pelyn ppraken

pnta sa

exen ka grasen atn. 47 Plin moa

www.bible.in.ua 25.12.2010

stn basilea

79

tn orann sagn blhyes

sunagagos: 48 n
;

ew tn ylassan ka k pantw gnouw

te

kaysantew sunlejan t kal

ew ggh,

otvw

stai

suntele&

to

anow:

jelesontai

t d sapr jv balon. 49

foriosin tow ponhrow k msou tn dikavn

plhryh nabibsantew p tn agialn ka

ggeloi

ka

50 ka balosin atow ew

tn kminon to purw: ke stai klauymw ka brugmw tn dntvn.

51 Sunkate tata pnta; lgousin at, Na. 52

toto pw

d epen atow, Di

grammatew mayhteuyew t basile& tn orann moiw stin

nyrp okodespt stiw

kbllei k to yhsauro

ato kain ka

palai.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

80

53 Ka gneto

te

tlesen Ihsow tw parabolw tataw, metren

keyen. 54 ka lyn

ew tn patrda ato ddasken atow n t

sunagvg atn, ste

kplssesyai atow ka lgein,

Pyen tot

sofa

ath ka a dunmeiw; 55 ox

ox

oftw stin to tktonow uw;

[]

mthr ato lgetai Marim ka o delfo ato Ikvbow ka

[]

Ivsf ka Smvn ka Iodaw; 56 ka a delfa ato ox

psai prw

[]

mw esin; pyen on tot tata pnta; 57 ka skandalzonto n at.

Ihsow epen

atow, Ok stin profthw timow

m n t

patrdi

ka n t ok& ato. 58 ka ok pohsen ke dunmeiw pollw

di
-

tn pistan atn.

www.bible.in.ua 25.12.2010

81

KATA MATYAION 14

1 En ken t kair kousen Hrdhw tetrarxhw tn kon Ihso,

ka

epen

gryh

tow

paisn

ato,

Oftw

stin

Ivnnhw

p tn nekrn, ka di

gr

Hrdhw

kratsaw

pyeto di

baptistw:

atw

Ivnnhn

dhsen

[atn]

ka

fulak

Hrdida tn gunaka Filppou to delfo ato: 4 legen

gr Ivnnhw at, Ok jestn

[] ,

toto a dunmeiw nergosin n at. 3

tn

poktenai

fobyh

tn

soi xein atn. 5 ka ylvn

atn

xlon,

ti

profthn

atn

exon.

genesoiw

genomnoiw

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

Hrdou

rxsato

yugthr

tw

82

Hrdidow n t ms

ka resen

molghsen at donai

to baptisto. 9 ka luphyew
.

kleusen

doynai,

ato ran t ptma ka yacan

p pnaki tn kefaln Ivnnou

10

tow rkouw ka tow

ka

pmcaw

pekeflisen

[tn]

kefal ato p pnaki ka dyh

t koras, ka negken t mhtr

de

Ivnnhn n t fulak: 11 ka nxyh

mey rkou

d probibasyesa p

basilew di

sunanakeimnouw

n atshtai. 8

tw mhtrw atw, Dw moi, fhsn,

t Hrd, 7 yen

atw. 12 ka proselyntew o mayhta


.

at[n], ka lyntew

pggeilan t

Ihso.
.

13 Akosaw

d Ihsow nexrhsen keyen n plo ew rhmon

www.bible.in.ua 25.12.2010

tpon

83

kat dan:
;

ka kosantew o xloi koloyhsan at pez

p tn

plevn. 14 ka jelyn
.

eden

poln xlon, ka splagxnsyh p atow

ka yerpeusen tow rrstouw atn. 15 caw d genomnhw

at

mayhta

lgontew,

Erhmw

stin

parlyen:

pluson

tow

proslyon

tpow

ka

xlouw,

na

pelyntew

ew

ra

dh

tw

kmaw

gorsvsin autow brmata. 16 d

[Ihsow] epen

atow, O xrean

xousin pelyen: dte atow mew fagen. 17 o

d lgousin at, Ok

xomen de

m pnte rtouw ka do xyaw. 18

d epen,

Fret

moi de atow. 19 ka kelesaw


.

tow xlouw nakliynai p to xrtou,

labn tow pnte rtouw ka tow do xyaw, nablcaw ew tn orann

www.bible.in.ua 25.12.2010

84

elghsen ka klsaw

tow

xloiw.

dvken tow mayhtaw tow rtouw o d mayhta

20

ka

fagon

pntew

ka

xortsyhsan,

ka

ran

perisseon tn klasmtvn ddeka

kofnouw plreiw. 21 o d

syontew

san

ndrew

se

pentakisxlioi

xvrw

gunaikn

ka

paidvn.

22 Ka eyvw ngkasen tow mayhtw mbnai ew t ploon ka progein

atn ew t pran,

vw of pols tow xlouw. 23 ka

polsaw tow xlouw nbh ew t row kat dan

genomnhw

mnow n

gw

ke. 24 t d

25 tetrt

d fulak tw nuktw lyen

www.bible.in.ua 25.12.2010

ploon dh stadouw pollow p tw

[] ,

prosejasyai. caw d

pexen, basanizmenon p tn kumtvn, n

[]

gr nantow nemow.

prw atow peripatn p tn

85

ylassan. 26 o d mayhta dntew


.

atn p tw yalsshw peripatonta

tarxyhsan lgontew ti Fntasm stin, ka p to fbou krajan. 27


eyw

llhsen

fobesye.

28

Ihsow]

atow

lgvn,

Yarsete,

emi:

pokriyew

at

kleusn me

lyen prw s

p t data: 29

d epen,

Ely. ka

Ptrow

epen,

Krie,

e,

katabw p to ploou [] Ptrow periepthsen p t data ka lyen

prw

tn

Ihson.

30

blpvn

tn

[sxurn]

fobyh,

ka

Krie,

ssn me.

Ihsow

ktenaw

tn

Oligpiste, ew

dstasaw;

www.bible.in.ua 25.12.2010

nemon

rjmenow katapontzesyai krajen lgvn,

31 eyvw

xera

pelbeto

ato

ka

lgei

at,

32 ka nabntvn

atn

ew

ploon

86

kpasen nemow. 33 o

d n t plo proseknhsan at lgontew,

Alhyw yeo uw e.

34 Ka diapersantew lyon p tn gn

atn

o ndrew

ew Gennhsart. 35 ka pignntew

to tpou kenou psteilan

kenhn,

ka

prosnegkan

at

pntaw

tow

ew

lhn

tn

perxvron

kakw

xontaw,

36

ka

parekloun atn na

mnon cvntai to kraspdou to matou ato:

ka

soi

canto

diesyhsan.

KATA MATYAION 15

1 Tte prosrxontai t Ihso p Ierosolmvn Farisaoi ka grammatew

www.bible.in.ua 25.12.2010

87

lgontew, 2 Di

o mayhta sou

parabanousin tn pardosin tn

presbutrvn; o gr nptontai tw xeraw [atn] tan rton syvsin. 3


?

d pokriyew epen

to yeo di

atow, Di

tn

mn;

ka mew parabanete tn ntoln

pardosin

gr

yew

epen,

Tma

tn

patra ka tn mhtra, ka, O kakologn patra

mhtra yant

teleuttv: 5 mew d lgete,

Ow

n ep

Dron

j mo felhyw,

6 o

oftow tow xelesn me

tim,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn pardosin mn.

m timsei tn patra

per mn Hsaaw lgvn,

t mhtr,

pokrita, kalw profteusen

t patr

ato: ka kursate tn lgon to yeo di


;

8 O law

d karda atn prrv pxei p mo:


88

9 mthn d sbonta me,

didskontew didaskalaw ntlmata nyrpvn.

10 Ka proskalesmenow tn xlon epen

eserxmenon

ew

atow, Akoete ka sunete:

stma

koino

tn

kporeumenon

k to stmatow

toto koino

nyrvpon,

ll

tn

11

nyrvpon.

12 Tte

proselyntew o mayhta lgousin at, Odaw ti o Farisaoi kosantew

tn lgon skandalsyhsan; 13

d pokriyew epen, Psa futea

ok fteusen patr mou orniow krizvysetai. 14 fete

atow:

tuflo

esin

dhgo

[tufln]:

tuflw

tufln

dhg,

mfteroi ew byunon pesontai. 15 Apokriyew d Ptrow epen

at,

Frson mn tn paraboln [tathn]. 16

www.bible.in.ua 25.12.2010

d epen,

Akmn

ka mew

89

sneto

ste; 17 o noete

tn koilan xvre

ti pn t esporeumenon ew t stma ew

ka ew fedrna

kblletai;

tn nyrvpon.

19 k gr tw kardaw jrxontai dialogismo ponhro, fnoi,


18 t d kporeumena

k to stmatow k tw kardaw jrxetai, kkena koino

moixeai,

, ,

porneai, klopa, ceudomarturai, blasfhmai. 20 tat stin t koinonta


,

tn nyrvpon, t d nptoiw xersn fagen o koino


,

21 Ka jelyn

keyen Ihsow nexrhsen

ew t mrh

Trou ka

Sidnow. 22 ka do gun
.

tn nyrvpon.

Xananaa p tn rvn

kenvn jelyosa

krazen lgousa, Elhsn me,

krie,

uw Daud: yugthr mou kakw

daimonzetai.
.

23

ok

pekryh

at

lgon.

ka

proselyntew

[] .

www.bible.in.ua 25.12.2010

90

mayhta ato rtoun atn lgontew, Apluson atn, ti

krzei

pisyen mn. 24

d pokriyew epen,

Ok pestlhn e

m ew t

prbata t polvlta okou Isral.

at

lgousa, Krie,

25

d lyosa

proseknei

boyei moi. 26

[] , ,

d pokriyew epen, Ok stin

kaln laben tn rton tn tknvn ka balen tow kunaroiw. 27

epen,

Na,

krie,

ka

gr

kunria

syei

tn

cixvn

tn

piptntvn p tw trapzhw tn kurvn atn. 28 tte

pokriyew

Ihsow epen

at, V gnai,

meglh sou pstiw: genhytv

yleiw.

ka

yh

29 Ka metabw

www.bible.in.ua 25.12.2010

yugthr

atw

keyen Ihsow lyen

soi

tw

raw

kenhw.

par tn ylassan tw Galilaaw,

91

ka nabw

ew t row kyhto ke. 30 ka proslyon at xloi pollo

xontew mey autn xvlow, tuflow, kullow, kvfow, ka trouw pollow,


ka rrican atow par tow pdaw ato, ka yerpeusen atow: 31

ste

tn xlon yaumsai blpontaw kvfow lalontaw, kullow giew,

ka xvlow peripatontaw ka tuflow blpontaw: ka djasan tn yen

Isral.

Ihsow

proskalesmenow

Splagxnzomai

tn

moi

32

ka ok xousin t

[]

tow

mayhtw

ato

epen,

xlon,

ti

dh

mrai

trew

prosmnousn

fgvsin: ka polsai atow nsteiw o ylv,

mpote kluysin n t d. 33 ka lgousin at o mayhta, Pyen mn


n rhm& rtoi tosotoi ste

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

xortsai xlon tosoton; 34 ka lgei

92

atow Ihsow, Psouw rtouw xete;

d epan,

Ept, ka lga

xydia. 35 ka paraggelaw t xl napesen p tn gn


.

tow pt rtouw ka tow xyaw ka exaristsaw

mayhtaw,

tow

mayhta

xortsyhsan,

ka

tn

perisseon

xloiw.

36 laben

37

klasen ka ddou tow

ka

fagon

pntew

ka

klasmtvn

ran,

pt

spurdaw

plreiw. 38 o d

syontew san tetrakisxlioi ndrew xvrw gunaikn ka

paidvn. 39 Ka polsaw tow xlouw nbh


.

t ria

ew t ploon, ka lyen

ew

Magadn.

KATA MATYAION 16

www.bible.in.ua 25.12.2010

93

1 Ka proselyntew o Farisaoi ka Saddoukaoi peirzontew

phrthsan

atn shmeon

k to orano pidejai atow. 2

d pokriyew epen

atow, [Ocaw genomnhw


,

ka prv,

lgete,

Eda,

purrzei gr oranw: 3

, ,

Smeron xeimn, purrzei gr stugnzvn oranw. t mn

prsvpon to orano ginskete diakrnein,

o dnasye.] 4 Gene

t d shmea

[] ,

tn kairn

ponhr ka moixalw shmeon pizhte, ka shmeon o

doysetai at e

m t shmeon

Ivn. ka katalipn atow plyen.

5 Ka lyntew

laben.
.

zmhw

o mayhta ew t pran

pelyonto rtouw

Ihsow

epen

atow,

Orte

ka prosxete

tn Farisavn ka Saddoukavn. 7 o

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

d dielogzonto n autow

94

lgontew

ti

Artouw

ok

lbomen.

[]

gnow

Ihsow

epen,

dialogzesye n autow, ligpistoi, ti rtouw ok xete;

opv noete,

od mnhmoneete tow pnte rtouw tn pentakisxilvn ka

psouw kofnouw lbete; 10 od tow pt rtouw tn tetrakisxilvn ka

psaw spurdaw lbete; 11 pw o noete


prosxete

d p tw zmhw

tw

didaxw

tn

13 Elyn

tow mayhtw ato lgvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

p tw zmhw

tn rtvn ll p

Farisavn

ka

Saddoukavn.

d Ihsow ew t mrh

tn Farisavn ka Saddoukavn. 12 tte

prosxein

ti o per rtvn epon mn;

sunkan ti ok epen

Kaisareaw tw Filppou

rta

Tna lgousin o nyrvpoi enai tn un to

95

nyrpou; 14 o
?

d epan,

d tna me

Ivnnhn tn baptistn, lloi d

Hlan, teroi d Iereman


,

mn

lgete

na

tn profhtn. 15 lgei

[] .

Xristw uw to yeo to zntow.

atow, Umew

enai; 16 pokriyew d Smvn Ptrow epen, S e

17 pokriyew d

Ihsow epen

at,

Makriow

e,

Smvn

Barivn,

ti

srj

ka

ama

ok

peklucn soi

ll patr mou

n tow oranow. 18 kg d

soi

lgv ti s e

Ptrow, ka p tat t ptr& okodomsv mou tn

kklhsan, ka plai dou o katisxsousin atw. 19 dsv soi


,

tw basileaw tn orann, ka

tw kledaw

dsw

p tw gw

stai

dedemnon n tow oranow, ka

lsw

p tw gw

stai

www.bible.in.ua 25.12.2010

96

lelumnon n tow oranow. 20 tte diestelato tow mayhtaw na

mhden

epvsin

ti

atw

stin

21 Ap tte

Xristw.
.

rjato Ihsow deiknein

tow mayhtaw ato ti

de

atn

ew

Ierosluma

pelyen

ka

poll

payen

tn

presbutrvn ka rxiervn

ka grammatvn ka poktanynai ka t

trt

mr&

gerynai.

[]

rjato pitimn at lgvn,

toto. 23
.

22

ka

proslabmenow

atn

Ilew

soi,

krie:

o m stai soi

epen t Ptr, Upage psv mou,

skndalon e

mo, ti

o fronew t

Ptrow

, [] , ;

d strafew

Satan:

, ;

to yeo ll t

tn nyrpvn.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

97

24 Tte Ihsow epen tow mayhtaw ato, E

parnhssyv

autn

ka

rtv

25 w

polsei atn: w

yl

staurn

ato

ka

tn cuxn ato ssai

gr felhysetai nyrvpow n tn ksmon lon kerds

tn d cuxn ato zhmivy;


psv mou

d n pols tn cuxn ato neken mo ersei

atn. 26 t

tn

gr n

ylei

lyen,

kolouyetv moi.

tiw

dsei nyrvpow ntllagma tw

cuxw ato; 27 mllei

gr uw to nyrpou rxesyai n t dj

to patrw ato met tn gglvn ato, ka tte podsei kst

kat tn prjin ato. 28 mn

lgv mn ti esn tinew

tn de
[]

sttvn otinew o

m gesvntai yantou vw n dvsin tn un

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

98

nyrpou

rxmenon

basile&

ato.

KATA MATYAION 17

1 Ka mey

mraw j

paralambnei Ihsow tn Ptron ka Ikvbon

ka Ivnnhn tn delfn ato, ka nafrei atow ew row chln kat

dan.

2 ka metemorfyh mprosyen atn, ka lamcen

ato w liow,

t prsvpon

t d mtia ato gneto

leuk w t fw. 3 ka

do fyh

atow Mv#sw ka Hlaw sullalontew met ato. 4

pokriyew d Ptrow epen t Ihso, Krie,


yleiw,

poisv de

www.bible.in.ua 25.12.2010

kaln stin mw de enai:

trew skhnw, so

man ka Mv#se man ka Hl&

99

man. 5 ti

ato lalontow do neflh fvtein peskasen atow, ka

do fvn k tw neflhw lgousa, Oftw stin uw mou gaphtw, n

edkhsa:

koete ato. 6 ka kosantew o mayhta pesan

; .

p prsvpon atn ka fobyhsan sfdra. 7 ka proslyen Ihsow ka

cmenow

atn epen,

Egryhte

ka m fobesye. 8 prantew d tow

fyalmow

atn

odna

edon

atn

Ihson

mnon.

Ka

katabainntvn atn k to rouw netelato atow Ihsow lgvn,

Mhden ephte

t rama

vw of

nekrn gery.

uw to nyrpou k

[]

10 ka phrthsan atn o mayhta lgontew, T

on

grammatew

lgousin

ti

Hlan

de

lyen

prton;

www.bible.in.ua 25.12.2010

11

100

pokriyew epen,

Hlaw mn rxetai ka pokatastsei pnta: 12 lgv d

mn ti Hlaw dh lyen,

ka ok pgnvsan atn ll pohsan n

at

sa

ylhsan:

otvw

ka

psxein

atn.

[]

Ivnnou

to

14

Ka

lyntvn

prw

gonupetn

atn

ti

selhnizetai

to

tte

sunkan

nyrpou

mllei

mayhta

ti

per

epen

atow.

tn

xlon

proslyen

at

nyrvpow

15 ka lgvn,
,

Krie,

lhsn

mou

ka kakw psxei:

tn

un,
,

pollkiw gr pptei ew

ka pollkiw ew t dvr. 16 ka prosnegka atn tow mayhtaw

sou,

uw

baptisto

t pr

13

ka ok dunyhsan atn yerapesai. 17 pokriyew d Ihsow epen,

www.bible.in.ua 25.12.2010

101

V gene

pistow ka diestrammnh, vw pte mey mn somai; vw pte

njomai

mn; fret moi

atn de. 18 ka petmhsen at

[]

Ihsow, ka jlyen p ato t daimnion: ka yerapeyh paw

tw raw kenhw. 19 Tte proselyntew o mayhta t Ihso kat dan

epon,

Di

tn ligopistan mn:

mew ok dunyhmen kbalen at; 20

, -

Di

mn

kkkon

sinpevw,

rete

d lgei

atow,

gr lgv mn, n xhte

pstin

rei

tot,

Metba

nyen

ke,

ka

metabsetai:

ka

odn

dunatsei

mn.

[]

21

22 Sustrefomnvn d atn n t Galila& epen atow Ihsow, Mllei

uw

to

nyrpou

paraddosyai

ew

xeraw

nyrpvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

23

ka

102

poktenosin atn, ka t trt

mr& gerysetai.

ka lupyhsan

[]

sfdra.
.

24

Elyntvn

atn

ew

Kafarnaom

proslyon

lambnontew t Ptr ka epan,

ddraxma; 25 lgei,
?

ddraxma

O didskalow mn o tele

Na. ka lynta

, .

[t]

ew tn okan profyasen atn

Ihsow lgvn,

soi

doke,

Smvn; o basilew tw gw

p tnvn

un

atn

lambnousin

tlh

knson;

tn

tn

llotrvn; 26 epntow d, Ap tn llotrvn, fh

at Ihsow,

Ara ge leyero esin o uo.

27 na

d m skandalsvmen atow,

poreuyew ew ylassan ble gkistron ka tn nabnta

prton xyn

www.bible.in.ua 25.12.2010

103

ron,

ka nojaw

t stma ato erseiw statra: kenon labn dw

atow nt mo ka so.

KATA MATYAION 18

1 En ken t r& proslyon o mayhta t Ihso

mezvn

lgontew, Tw ra

[] ,

stn n t basile& tn orann; 2 ka proskalesmenow paidon

sthsen

at n ms

strafte

Amn

lgv mn, n

, ,

w t paida, o m eslyhte ew tn basilean

tn orann. 4 stiw

atn 3 ka epen,

ka gnhsye

on tapeinsei autn

w t paidon toto,

oftw stin mezvn

n t basile& tn orann. 5 ka w

www.bible.in.ua 25.12.2010

104

djhtai n

paidon toioto p t nmat mou,

d n

skandals

na

tn mikrn

sumfrei

at na

kremasy

pln

mlow nikw

per

xer sou

yalsshw.

gr lyen t skndala,

t skndalon rxetai. 8 E

pow sou skandalzei se,

tw

of

tn trxhlon ato

pelgei

oa t nyrp di

7 oa t ksm p tn skandlvn: ngkh

6 Ow

totvn tn pisteuntvn ew m,

katapontisy

dxetai.

, .

[]

ka

kkocon atn ka ble p so:

kaln so

stin eselyen ew tn zvn kulln

xvln,

do xeraw

do pdaw xonta

blhynai

ew t pr

t anion. 9 ka e

fyalmw sou skandalzei se,

jele atn ka ble p so: kaln so

www.bible.in.ua 25.12.2010

105

stin

monfyalmon

ew

blhynai

tn

zvn

eselyen,

do

fyalmow

xonta

ew tn gennan to purw. 10 Orte

tn mikrn

m katafronshte nw

totvn: lgv gr mn ti o ggeloi atn n oranow di

[] ;

pantw

blpousi t prsvpon to patrw mou

[]

to n oranow. 11 12

mn

doke;

gnhta

tini

nyrp

katn

prbata

ka

[] -

planhy

j atn, ox

fsei t nenkonta nna p t rh

[]

ka poreuyew zhte t planmenon; 13 ka n gnhtai eren at, mn

lgv mn ti xarei

p at mllon

p tow nenkonta nna tow

m peplanhmnoiw. 14 otvw ok stin ylhma mprosyen to patrw mn

to

oranow

na

plhtai

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

mikrn

totvn.

[]

106

15 En d marts [ew

so

s]

ka ato mnou. n

delfw sou, page legjon atn metaj

sou kos,

krdhsaw tn delfn sou:

16

d m kos,

parlabe met so

ti

na

do,

na

stmatow do martrvn

trin stay

pn

=ma: 17 n

parakos atn, ep

t kklhs&: n

d ka tw kklhsaw parakos,

stv

soi

sper ynikw ka telnhw.

sa

n dshte p tw gw

18 Amn

lgv

mn,

stai dedemna n oran ka sa

lshte

p tw gw

stai lelumna n oran. 19 Plin [mn]

lgv

mn

ti

do

sumfvnsvsin

mn

prgmatow of

atsvntai, gensetai atow par to patrw mou

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

gw

per

pantw

107

to n oranow. 20 of

gr esin do

trew sunhgmnoi ew t mn

noma,

ke

emi

ms

atn.

21 Tte proselyn Ptrow epen at, Krie,


poskiw

delfw mou ka fsv at; vw ptkiw;

Ihsow, O lgv soi


,

22 lgei

at

basilea tn orann nyrp basile w

vw ptkiw ll vw bdomhkontkiw pt. 23 Di

toto moiyh

martsei ew

ylhsen

sunrai lgon met tn dolvn ato. 24 rjamnou d ato sunarein

proshnxyh

at ew

feilthw murvn

talntvn. 25 m xontow

ato podonai kleusen atn kriow

praynai ka tn gunaka ka

t tkna ka pnta sa

www.bible.in.ua 25.12.2010

xei,

ka podoynai.

26 pesn on dolow

108

proseknei

at

lgvn,

Makroymhson

mo,

ka

pnta

[]

podsv soi.

27 splagxnisyew d kriow

to dolou kenou plusen

atn, ka t dneion fken at. 28 jelyn


,

na

tn sundolvn

[]

on sndoulow

30

fulakn

vw

pod

[]

sndouloi

ato

feleiw.

29 pesn

Makroymhson

feilmenon.

31

dntew

on

genmena

lupyhsan

sfdra,

ka

lyntew

kur

autn

pnta

www.bible.in.ua 25.12.2010

d ok yelen, ll pelyn balen atn

ew

diesfhsan

ti

ato pareklei atn lgvn,

mo, ka podsv soi.


,

Apdow e

feilen at katn dhnria,

ka kratsaw atn pnigen lgvn,

d dolow kenow efren

ato w

genmena.
.

32

tte

109

proskalesmenow atn kriow

tn feiln kenhn fk soi,

ka s

pardvken

atn

33 ok dei

lhsa;

34 ka

tow

basanistaw

vw

of

35 Otvw ka patr mou orniow

m fte

w kg s

ato

sou,

kriow

poisei mn n

pareklesw me:

pod pn t feilmenon.

pe

tn sndouln

at, Dole ponhr, psan

lesai

rgisyew

ato lgei

kastow t delf ato p tn kardin

mn.
.

KATA MATYAION 19

1 Ka gneto

te

tlesen Ihsow tow lgouw totouw, metren p

www.bible.in.ua 25.12.2010

110

tw Galilaaw ka lyen

ew t ria

tw Ioudaaw pran to Iordnou. 2

ka

koloyhsan

at

xloi

pollo,

ka

yerpeusen

atow

ke.

Ka

proslyon

at

Farisaoi

peirzontew

atn

ka

lgontew,

jestin

nyrp

polsai

[]

psan atan;

tn

gunaka

ato

kat

d pokriyew epen, Ok ngnvte ti ktsaw

rxw

rsen

ka

ylu

pohsen

atow;

katalecei

nyrvpow

tn

patra

ka

tn

ll srj ma.

epen,

Eneka

totou

mhtra

ka

kollhysetai

on yew sunzeujen nyrvpow m xvriztv.

on Mv#sw netelato donai biblon postasou ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

okti esn do

lgousin at, T

ka

gunaik ato, ka sontai o do ew srka man. 6 ste


[]

111

polsai [atn]; 8 lgei

[] ?

atow ti

mn

ptrecen

mn

polsai

ggonen

otvw. 9 lgv

rxw

n pols tn gunaka ato

10 lgousin at o

gamsai. 11

d epen

atow, O pntew xvrosin tn

lgon [toton], ll ow
,

mn,

llhn moixtai.

otvw stn ata to nyrpou met tw gunaikw,

o sumfrei

gunakaw

mayhta [ato], E

tw

d mn ti w

m p porne& ka gams

Mv#sw prw tn sklhrokardan

ddotai. 12 esn gr enoxoi otinew k koilaw

mhtrw gennyhsan otvw, ka esn enoxoi otinew enouxsyhsan

tn nyrpvn, ka esn enoxoi otinew enoxisan


,

basilean

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

orann.
.

autow

di

tn

dunmenow

xvren

xvretv.

112

13 Tte proshnxyhsan at paida, na

tw xeraw piy

atow ka

[]

prosejhtai: o d mayhta petmhsan atow. 14 d Ihsow epen, Afete


;

t paida ka m kvlete

at lyen prw me,

stn basilea tn orann. 15 ka piyew

tn gr toiotvn

tw xeraw atow poreyh

[]

keyen.
.

16 Ka do ew

na

sx

proselyn at

epen,

Didskale, t

gayn poisv

[]

zvn anion; 17

d epen

at, T

rvtw

per

to gayo; ew

stin gayw. e

d yleiw

ew tn zvn eselyen,

me

trhson tw ntolw. 18 lgei

at, Poaw; d

Ihsow epen,

T O

foneseiw,

moixeseiw,

klceiw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

113

ceudomarturseiw,

19

Tma

Agapseiw

tn plhson sou

yleiw

tleiow

patra

ka

w seautn.

Pnta tata flaja: t

tn

ti

20 lgei

ster;

mhtra,

ka,

at neanskow,

21 fh

[] ?

tn

at Ihsow, E

enai, page plhsn sou t prxonta ka dw [tow]

ptvxow, ka jeiw

yhsaurn n oranow, ka dero koloyei moi. 22

kosaw

d neanskow tn lgon plyen lupomenow, n

ktmata

gr xvn

poll.

23 O d Ihsow epen tow mayhtaw ato, Amn


lgv mn ti plosiow

dusklvw eselesetai ew tn basilean tn orann. 24 plin d lgv

mn,

ekoptern

stin

kmhlon

di

trupmatow

=afdow

dielyen

www.bible.in.ua 25.12.2010

114

plosion eselyen ew tn basilean to yeo. 25 kosantew d o mayhta

jeplssonto sfdra lgontew, Tw ra dnatai svynai;

26 mblcaw

d Ihsow epen atow, Par nyrpoiw toto dnatn

ye pnta dunat.

fkamen pnta ka kolouysamn soi:

stin, par d

27 Tte pokriyew Ptrow epen

at, Ido mew

ra stai mn; 28 d Ihsow

epen

atow, Amn

lgv

mn ti mew o kolouysantw moi,

n t

paliggenes&, tan kays uw to nyrpou p yrnou

djhw ato,

kaysesye

ka mew p ddeka

yrnouw

krnontew tw ddeka

fulw

stiw

fken okaw

to Isral. 29 ka pw
.

delfow

delfw

patra

mhtra

tkna

grow neken to nmatw mou

www.bible.in.ua 25.12.2010

115

katontaplasona lmcetai ka zvn anion klhronomsei. 30 Pollo d

sontai

prtoi

sxatoi

ka

sxatoi

prtoi.

KATA MATYAION 20

1 Omoa gr stin basilea tn orann nyrp okodespt stiw


jlyen ma prv

misysasyai rgtaw

ew tn mpelna ato: 2

sumfvnsaw

met tn rgatn

k dhnarou tn mran

psteilen

[]

atow ew tn mpelna ato. 3 ka jelyn

per

llouw

sttaw

gor

rgow:

Upgete ka mew ew tn mpelna, ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

trthn

ran eden

ka

kenoiw

epen,

dkaion

dsv

116

mn. 5 o
.

d plyon. plin [d] jelyn

pohsen

satvw.

sttaw, ka lgei
,

per

atow, T

kthn

ka nthn ran

tn

de

jelyn

efren

llouw

stkate lhn tn mran rgo;

odew mw misysato. lgei

ndekthn

7 lgousin at, Oti

per

atow, Upgete

ka mew ew tn mpelna. 8 caw

d genomnhw

lgei

mpelnow t pitrp ato, Kleson tow rgtaw

kriow

to

ka pdow atow

tn misyn rjmenow p tn sxtvn vw tn prtvn. 9 ka lyntew

o per

tn ndekthn

ran labon

n dhnrion. 10 ka lyntew

prtoi nmisan ti pleon lmcontai: ka labon

[t] n dhnrion ka

ato. 11 labntew d ggguzon kat to okodesptou 12 lgontew, Oftoi


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

117

o sxatoi

man ran

pohsan,

ka souw

mn atow pohsaw tow

bastsasi t brow

, ,

14 ron

15 []

ox

moi

sxatoi

prtoi

ka

17

Ka

nabanvn

[mayhtw] kat dan,

sunefnhsw

donai w

16 Otvw sontai o

prtoi

sxatoi.

Ihsow

ew

Ierosluma

parlaben

tow

ddeka

ka n t d epen atow, 18 Ido nabanomen ew

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ierosluma, ka uw to nyrpou paradoysetai tow rxieresin


,

ylv poisai n tow mow;

; [] []

ok jestn

dhnarou

fyalmw sou ponhrw stin ti g gayw emi;

d pokriyew

t sn ka page: ylv d tot t sxt

ka so.

atn epen, Etare, ok dik se:

moi;

tw mraw ka tn kasvna. 13

[]

ka

118

grammatesin, ka katakrinosin atn yant, 19 ka paradsousin atn


,

tow ynesin

ew

t mpajai

ka mastigsai ka staursai, ka t

trt

mr&

gerysetai.

[]

20 Tte proslyen at mthr tn un


atw proskunosa

yleiw;

lgei

at, Ep

? ,

k dejin

ka atos ti

sou

na

d epen

sou

at,

kaysvsin oftoi o do uo

j evnmvn

p ato. 21

ka ew

[]

Zebedaou met tn un

mou ew

n t basile& sou.

[]

Ok odate t

atesye: dnasye pien

22

pokriyew d Ihsow epen,

potrion

g mllv

pnein; lgousin at, Dunmeya. 23 lgei

atow, T mn
,

potrin mou pesye,

www.bible.in.ua 25.12.2010

t d kaysai k dejin

mou

[]

119

ka j evnmvn

ok stin mn [toto] donai, ll ow

tomastai

[]

p to patrw mou.

24 Ka kosantew o dka

gankthsan per tn

do delfn. 25 d Ihsow proskalesmenow atow epen, Odate ti o


.

rxontew

tn

ynn

katakurieousin

atn

ka

[]

katejousizousin atn.

megloi

26 ox otvw stai n mn: ll w

[] .

yl

n mn mgaw

yl

n mn enai prtow stai mn dolow: 28 sper uw to

nyrpou ok lyen

gensyai stai mn dikonow, 27 ka w

diakonhynai

ll diakonsai ka donai tn cuxn

ato

ltron

nt

polln.

[]

29 Ka kporeuomnvn atn p Ierix

www.bible.in.ua 25.12.2010

koloyhsen at xlow polw.

120

30 ka do do

tuflo kaymenoi par tn dn,

kosantew ti Ihsow

pargei, krajan lgontew, Elhson mw, [krie],


,

petmhsen atow na

mw, krie,
,

sivpsvsin: o

d mezon krajan lgontew, Elhson

Ihsow fnhsen atow ka

epen,

ylete

poisv

mn;

[ ]

noigsin

uw Daud. 31 d xlow

uw Daud. 32 ka stw

33

lgousin

at,

Krie,

na

o fyalmo mn. 34 splagxnisyew d Ihsow cato

tn

mmtvn

atn,

ka

eyvw

nblecan

ka

koloyhsan

at.

KATA MATYAION 21

1 Ka te

ggisan

ew Ierosluma ka lyon ew Bhyfag ew t Orow

www.bible.in.ua 25.12.2010

121

tn Elain,
,

tte Ihsow psteilen do

mayhtw

[]

2 lgvn

atow,

Poreesye ew tn kmhn tn katnanti mn, ka eyvw ersete non

dedemnhn

ka plon met atw: lsantew gget moi. 3 ka n tiw

mn ep

ti,

rete

ti O kriow

atn xrean xei:

eyw

-,

[]

postele atow. 4 Toto d ggonen

na

plhrvy

t =hyn

di

to proftou lgontow, 5 Epate t yugatr Sin, Ido basilew sou

rxeta

soi,

praw

ka

pibebhkw

non,

ka

plon

un

[] ,

pozugou.

6 poreuyntew d

o mayhta ka poisantew kayw suntajen

atow Ihsow 7 gagon tn non

ka tn plon, ka pyhkan p

atn t mtia, ka pekyisen pnv atn. 8 d

www.bible.in.ua 25.12.2010

plestow

xlow

122

strvsan autn t mtia n t d, lloi d kopton kldouw p tn

dndrvn ka strnnuon n t d. 9 o d xloi o progontew atn ka

o kolouyontew krazon lgontew, Vsann t u

ato ew Ierosluma sesyh

o d

xloi legon,

Daud: Eloghmnow

rxmenow n nmati kurou: Vsann n tow cstoiw.


10 ka eselyntow

psa pliw lgousa, Tw stin oftow; 11

Oftw stin profthw Ihsow p Nazary tw

Galilaaw.
.

12 Ka eslyen Ihsow ew t ern, ka jbalen pntaw tow pvlontaw

ka

gorzontaw

er,

ka

tw

trapzaw

tn

kollubistn

katstrecen ka tw kaydraw tn pvlontvn tw peristerw, 13 ka lgei

www.bible.in.ua 25.12.2010

123

atow, Ggraptai, O okw mou okow proseuxw klhysetai, mew d atn


,

poiete splaion lstn.


er,

ka

yerpeusen

atow.

grammatew t yaumsia

t er

at, Akoeiw t
,

15

dntew

rxierew

ka

Daud, gankthsan 16 ka epan

oftoi lgousin; d Ihsow lgei

pohsen ka tow padaw tow krzontaw n

ka lgontaw, Vsann t u

14 Ka proslyon at tuflo ka xvlo n t

atow, Na: odpote

ngnvte

ti Ek stmatow nhpvn

ka yhlazntvn kathrtsv anon;

[ ]

17 Ka katalipn atow jlyen jv tw plevw ew Bhyanan, ka hlsyh

ke.
.

18 Prv

d pangvn

ew tn plin penasen.

www.bible.in.ua 25.12.2010

19 ka dn

124

sukn

man p tw do

lyen

m flla mnon, ka lgei

at, Mhkti k so karpw gnhtai

ana. ka jhrnyh
.

p atn, ka odn efren n at e

paraxrma suk.

yamasan lgontew, Pw paraxrma jhrnyh

d Ihsow epen

atow, Amn

diakriyte, o mnon t tw sukw


,

21 pokriyew

lgv mn, n xhte

o mayhta

suk;

ew tn

20 ka dntew

pstin ka m

poisete, ll kn t rei tot

ephte,

Aryhti

ka blyhti

ew tn ylassan, gensetai: 22 ka pnta

sa

23

atshte

Ka

lyntow

ato

ew

rxierew

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

presbteroi

proseux

pisteontew

lmcesye.

ern

proslyon

at

didskonti

to

lao

lgontew,

En

po&

jous&

125

tata poiew;

ka tw soi

dvken tn jousan tathn; 24 pokriyew d

Ihsow epen

atow, Ervtsv mw kg lgon na,

epht

moi

kg mn r

n po& jous& tata poi: 25 t bptisma t

Ivnnou pyen n;

j orano

j nyrpvn; o

d dielogzonto n

autow lgontew, En epvmen, Ej orano, re

mn, Di

pistesate at; 26 n

on ok

d epvmen, Ej nyrpvn, fobomeya tn xlon,

pntew gr w profthn xousin tn Ivnnhn. 27 ka pokriyntew t

Ihso epan,

Ok odamen. fh

atow ka atw, Od g lgv mn n

po& jous& tata poi.

28

mn

doke;

nyrvpow

exen

tkna

do.

ka

proselyn

www.bible.in.ua 25.12.2010

126

prt epen,

Tknon, page smeron rgzou n t mpelni.

, ,

29

pokriyew epen,

O ylv, steron d metamelhyew plyen. 30 proselyn

d t tr

epen

satvw.

[] .

d pokriyew epen,

Eg, krie:

, ,

ka

ok plyen. 31 tw k tn do pohsen t ylhma to patrw; lgousin,

O prtow. lgei
.

atow Ihsow, Amn

ka a prnai

lgv mn ti o telnai

progousin mw ew tn basilean to yeo. 32 lyen

gr

Ivnnhw prw mw n d dikaiosnhw, ka ok pistesate at: o d

telnai

ka

prnai

psteusan

at:

mew

dntew

od

metemelyhte

steron

33

to

pistesai

at.

Allhn

paraboln

kosate.

Anyrvpow

okodespthw

stiw

www.bible.in.ua 25.12.2010

127

fteusen mpelna ka fragmn at periyhken

ka rujen n at

lhnn ka kodmhsen prgon, ka jdeto atn gevrgow,


34 te

d ggisen

tow

gevrgo

gevrgow

laben

liyoblhsan.

pleonaw

tow

38 o d gevrgo

karpow

ato.

36

35

ka

labntew

mn

deiran, n

d pkteinan,

plin

psteilen

llouw

dolouw

d psteilen prw atow tn un ato lgvn,

mou.

tn prtvn, ka pohsan atow satvw. 37 steron

ka pedmhsen.

tow dolouw ato n

kairw tn karpn, psteilen tow dolouw ato

prw

dntew

Entrapsontai tn un

tn un epon

n autow, Oftw stin

klhronmow: dete poktenvmen atn ka sxmen tn klhronoman ato.


;

www.bible.in.ua 25.12.2010

128

39 ka labntew atn jbalon jv to mpelnow ka pkteinan. 40 tan

on ly

kriow

to mpelnow, t

poisei tow gevrgow

kenoiw; 41

lgousin at, Kakow kakw polsei atow, ka tn mpelna kdsetai

lloiw gevrgow,

Lyon

pedokmasan

gvnaw: par kurou gneto

43 di

atow Ihsow, Odpote

otinew podsousin at tow karpow n tow kairow

atn. 42 lgei

ngnvte n taw grafaw,

[ ]

okodomontew

oftow

genyh

ew

kefaln

ath, ka stin yaumast n fyalmow mn;

toto lgv mn ti rysetai f mn basilea to yeo ka

doysetai ynei

poionti

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow karpow atw. 44 [[Ka pesn p tn

lyon toton sunylasysetai: f n


d n ps

likmsei atn.]] 45 Ka

129

kosantew o rxierew

ka o Farisaoi tw parabolw ato gnvsan

ti per atn lgei:

46 ka zhtontew atn kratsai fobyhsan tow

xlouw,

pe

ew

profthn

atn

exon.

KATA MATYAION 22

1 Ka pokriyew Ihsow plin epen

Vmoiyh

basilea

tn

gmouw

kalsai

basile,

stiw

pohsen

ato.

ka

psteilen

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

dolouw

ato

ka ok yelon lyen. 4

plin psteilen llouw dolouw lgvn,

nyrp

orann

tow keklhmnouw ew tow gmouw,

n parabolaw atow lgvn,

Epate tow keklhmnoiw,

Ido t

130

ristn mou tomaka, o taro mou ka t sitist

toima:

dete

ew

mn

tow

melsantew

plyon,

d p tn mporan ato: 6

kratsantew tow dolouw ato brisan ka pkteinan. 7

basilew rgsyh,

ka pmcaw

t stratemata ato plesen tow

fonew kenouw ka tn plin atn nprhsen. 8 tte lgei

grn, w

o d loipo

gmouw.

ew tn dion

teyumna, ka pnta

tow doloiw

ato, O mn

gmow

toimw stin, o d keklhmnoi

ok san

jioi:
;

9 poreesye on

www.bible.in.ua 25.12.2010

10 ka jelyntew o doloi kenoi

ew tw dow sungagon pntaw ow

p tw diejdouw tn dn, ka souw

erhte kalsate ew tow gmouw.


efron, ponhrow te ka gayow: ka

131

plsyh

gmow

nakeimnvn.

11

eselyn

basilew

yesasyai tow nakeimnouw eden

ke nyrvpon ok ndedumnon nduma

gmou:

12 ka lgei

at, Etare, pw eslyew de m xvn

nduma gmou;

d fimyh.

13 tte basilew epen

tow

diaknoiw, Dsantew ato pdaw ka xeraw kblete atn ew t sktow t


,

jteron: ke stai klauymw ka brugmw tn dntvn. 14 pollo gr


;

esin

klhto

lgoi

klekto.

15

Tte

poreuyntew

Farisaoi

sumbolion

labon

pvw

atn

pagidesvsin n lg. 16 ka postllousin at


tow mayhtw atn

[]

met tn Hrdiann lgontew, Didskale, odamen ti lhyw e

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

132

tn dn

to yeo n lhye& didskeiw, ka o mlei

soi

per odenw, o

gr blpeiw

ew prsvpon nyrpvn. 17 ep

on mn t

soi

doke:

jestin

donai knson

Kasari

o;

ponhran

atn epen, T

atow,

Tnow

peirzete,

Ihsow tn

pokrita; 19 pidejat moi

d prosnegkan at dhnrion. 20 ka lgei

ekn

ath

ka

Kasarow. tte lgei


.

me

18 gnow

, , ?

t nmisma to knsou. o

pigraf;

21

lgousin

at,

atow, Apdote on t Kasarow Kasari ka t to

yeo t ye. 22 ka kosantew yamasan, ka fntew

atn plyan.

23 En ken t mr&

proslyon

at Saddoukaoi, lgontew

m enai

nstasin,

ka phrthsan atn 24 lgontew, Didskale, Mv#sw

[],

www.bible.in.ua 25.12.2010

133

epen,

En tiw poyn m xvn

tkna, pigambresei delfw ato

tn gunaka ato ka nastsei sprma t delf ato. 25 san d

par mn pt delfo: ka prtow gmaw

telethsen, ka m xvn

sprma fken tn gunaka ato t delf ato: 26 movw ka

deterow ka trtow, vw tn pt. 27 steron d pntvn pyanen

gun.

28 n t nastsei on tnow tn pt

stai gun; pntew gr

[]

sxon atn. 29 pokriyew d Ihsow epen atow, Plansye

m edtew

tw grafw mhd tn dnamin to yeo: 30 n gr t nastsei ote

gamosin ote gamzontai,

tw nastsevw tn nekrn ok ngnvte t =hyn

www.bible.in.ua 25.12.2010

ll w ggeloi n t oran esin. 31 per d

mn p to yeo

134

lgontow, 32 Eg emi yew Abram ka yew Isak ka yew Iakb;


,

ok

stin

[]

zntvn.

peirzvn

at, Agapseiw

ka prth ntol.

atn

[nomikw]

w seautn.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

meglh n t nm;

39 deutra d moa

37

ka

38 ath stn meglh

at, Agapseiw
,

n l t kard& sou

ka n l t diano& sou:

ew

krion tn yen sou

Saddoukaouw

phrthsen

n l t cux sou

tow

ka

atn, 36 Didskale, poa ntol

xloi

ato.

fmvsen

35

didax

ti

at.

kosantew

kosantew

ka

Farisaoi

sou

sunxyhsan

33

ll

fh

nekrn

yew

jeplssonto

34

tn plhson

40 n tataiw taw dusn ntolaw low nmow krmatai

135

ka o proftai.

41 Sunhgmnvn d tn Farisavn phrthsen atow Ihsow 42 lgvn,

mn doke

per to Xristo; tnow uw stin; lgousin at, To

Daud. 43 lgei
.

t kur

vw n y

atn krion,

mou,

atn krion

Kyou k dejin

tow xyrow sou

Daud kale

44 Epen kriow

atow, Pw on Daud n pnemati kale

lgvn,

mou

[] []

poktv tn podn sou;

45 e

on

pw uw ato stin; 46 ka odew dnato

pokriynai

at

lgon,

od

tlmhsn

tiw

kenhw

tw

mraw

pervtsai atn okti.

www.bible.in.ua 25.12.2010

136

KATA MATYAION 23

1 Tte Ihsow llhsen tow xloiw ka tow mayhtaw ato 2 lgvn,

Ep tw Mv#svw

kaydraw

kyisan o grammatew

ka o Farisaoi. 3

pnta on sa

epvsin mn poisate ka threte,

kat d t

rga

atn m poiete: lgousin gr ka o poiosin. 4 desmeousin d

forta

bara

[ka

dusbstakta]

ka

pitiyasin

tow

mouw

tn

nyrpvn, ato d t daktl atn o ylousin kinsai at. 5 pnta


,

rga

atn

poiosin

prw

yeaynai

tow

nyrpoiw:
;

platnousin gr t fulaktria atn ka megalnousin t krspeda, 6

filosin d tn prvtoklisan n tow depnoiw ka tw prvtokayedraw n

www.bible.in.ua 25.12.2010

137

taw sunagvgaw 7 ka tow spasmow n taw goraw

ka kalesyai

p tn nyrpvn, Rabb. 8 mew d m klhyte,

Rabb, ew

gr

stin mn didskalow, pntew d mew delfo ste. 9 ka patra m

kalshte mn p tw gw,

mhd klhyte

11

ew

gr stin mn patr orniow. 10

kayhghta, ti

kayhghtw mn stin ew

mezvn

mn

stai

mn

dikonow.

Xristw.

12

stiw

csei

autn

tapeinvysetai, ka stiw

tapeinsei autn

cvysetai.

13 Oa d mn, grammatew ka Farisaoi pokrita, ti

kleete

tn

basilean tn orann mprosyen tn nyrpvn: mew gr ok esrxesye,

od tow eserxomnouw fete

eselyen. 14 15 Oa mn, grammatew ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

138

Farisaoi

pokrita,

ti

perigete

poisai

na

diplteron mn.

n t na,

felei.

jhrn

gennhw

tuflo o lgontew,

Ow

d n ms

n t xrus

tn xrusn; 18 ka, Ow
?

t yusiastrion t

msaw

n t yusiasthr mnei

at

ka n

psi tow

pnv

ato: 21 ka

msaw

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

n t

gr mezon, t dron

t dron; 20 on

n t dr t pnv

n ms

n ms

19 tuflo, t

gizon

yusiasthr, odn stin: w

ato felei.

tn

17 mvro ka tuflo, tw gr mezvn stn, xrusw

gisaw

ka

odn stin: w

naw

to nao

16 Oa mn, dhgo

ms

ylassan

prosluton, ka tan gnhtai poiete atn un

[] ,

tn

139

na

mnei

n at ka n t katoikonti atn: 22 ka msaw

n t oran mnei

ato.
.

n t yrn to yeo ka n t kayhmn pnv

grammatew

ka

Farisaoi

pokrita,

ti

t dosmon ka t nhyon ka t kminon, ka fkate t

to nmou, tn krsin ka t leow

tn

kmhlon

katapnontew.

tuflo, o di#lzontew

ka tn pstin: tata [d]

poisai kkena m finai. 24 dhgo

mn,

knvpa

Oa

podekatote

dei

23

bartera

25

tn

Oa

mn,

grammatew

ka

Farisaoi pokrita, ti

kayarzete t jvyen to pothrou ka tw

parocdow, svyen d gmousin j rpagw

ka krasaw.

tufl, kayrison prton t ntw


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

26 Farisae

to pothrou, na
,

gnhtai

ka t

140

ktw

ato kayarn. 27 Oa mn, grammatew ka Farisaoi pokrita,

ti

paromoizete tfoiw

kekoniamnoiw, otinew

jvyen mn fanontai

raoi

svyen

gmousin

stvn

nekrn

ka

pshw

kayarsaw.

28

otvw ka mew jvyen mn

fanesye tow nyrpoiw dkaioi,

svyen d

ste

mesto

pokrsevw

ka

nomaw.

29

Oa

mn,

grammatew

ka

Farisaoi pokrita, ti

okodomete tow tfouw

kosmete

t mnhmea tn dikavn,

30 ka lgete,

mraiw tn patrvn mn, ok n meya

tn

profhtn.

31

foneusntvn

tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn profhtn ka

meya

n taw

[]

atn koinvno n t amati

[]

ste

marturete

autow

ti

uo

ste

proftaw.
.

32

ka

mew

plhrsate

mtron

tn

tn

141

patrvn mn. 33 feiw gennmata xidnn, pw fghte

p tw krsevw

tw gennhw;
?

34 di

toto do g postllv prw mw proftaw ka sofow ka

grammatew:

atn

poktenete

ka

staursete,

ka

atn

mastigsete n taw sunagvgaw mn ka dijete


35 pvw ly

f mw pn ama dkaion

to amatow Abel to dikaou

p plevw ew plin:

kxunnmenon p tw gw

vw to amatow Zaxarou uo Baraxou,

fonesate metaj to nao

ka to yusiasthrou. 36 mn

lgv

mn, jei

tata pnta p tn genen

tathn. 37 Ierousalm

Ierousalm,
,

poktenousa

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

proftaw

ka

liyobolosa

tow

142

pestalmnouw prw atn, poskiw

ylhsa

pisunagagen t tkna sou,

trpon rniw pisungei t nossa atw p tw ptrugaw, ka ok

yelsate. 38 do fetai
.

o m me

p rti vw

mn okow mn rhmow. 39 lgv

dhte

gr mn,

n ephte, Eloghmnow rxmenow

[ ]

n nmati kurou.

KATA MATYAION 24

Ka

jelyn

Ihsow

to

ero

poreeto,

ka

proslyon

mayhta ato pidejai at tw okodomw to ero: 2

d pokriyew

epen

atow,

blpete

tata

pnta;

mn

lgv

mn,

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

143

fey

de

lyow

p lyon w

o kataluysetai. 3 Kayhmnou

[]

d ato p to Orouw tn Elain proslyon at o mayhta kat

dan

lgontew, Ep

mn pte tata stai, ka t

sw

parousaw

ka

sunteleaw

ka

pokriyew

plans:

tw

to

anow.
.

Ihsow

epen

atow,

Blpete

tiw

mw

lgontew, Eg

Xristw, ka pollow plansousin. 6 mellsete d koein polmouw

ka kow

t shmeon

5 pollo gr lesontai p t nmat mou

[] ;

emi

polmvn: rte,

[] ;

opv stn

m yroesye:

de

[]

gr gensyai, ll

t tlow. 7 gerysetai gr ynow p ynow ka basilea p


.

basilean, ka sontai limo

ka seismo

kat tpouw: 8 pnta d

www.bible.in.ua 25.12.2010

144

tata

rx

dnvn.

tte

paradsousin

mw

ew

ylcin

ka

poktenosin mw, ka sesye misomenoi p pntvn tn ynn


nom

mou.

10

di

ka

tte

skandalisysontai

pollo

ka

lllouw

paradsousin

ka

missousin

lllouw:

gerysontai

ka plansousin

pollow:

11

ka

pollo

ceudoproftai

12 ka di

plhyunynai

tn

noman

cugsetai gph tn polln. 13 d

pomenaw ew tlow

oftow svysetai. 14 ka khruxysetai toto t eagglion tw basileaw n

l t okoumn

ew martrion

psin tow ynesin,

ka tte jei

[]

t tlow. 15 Otan on dhte


.

di

Danil

to

www.bible.in.ua 25.12.2010

t bdlugma tw rhmsevw t =hyn

proftou

stw

tp

g,

naginskvn

145

noetv,

16 tte o

n t Iouda& feugtvsan ew t rh,

17

p to dmatow m katabtv rai t k tw okaw ato, 18 ka

n t gr m pistrectv

psv rai t mtion ato. 19

oa d taw n gastr xosaiw ka taw yhlazosaiw

n kenaiw taw

mraiw. 20 prosexesye d na
.

m gnhtai

sabbt: 21 stai gr tte ylciw


[] ;

ksmou vw to nn

mrai

kenai,

ok

mn xeimnow mhd

meglh oa

od o m gnhtai.

fug

22 ka e

Ido

de

[]

syh

psa

srj:

di

[]

Vde,

pisteshte:

24

tow

mn ep,

Xristw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

m kolobyhsan

klektow kolobvysontai a mrai kenai. 23 tte n tiw

o ggonen p rxw

gerysontai

gr

146

ceudxristoi ka ceudoproftai, ka dsousin shmea

megla ka trata

ste

plansai, e

26 n

dunatn, ka tow klektow: 25 do proerhka mn.

on epvsin mn, Ido n t rm stn, m jlyhte: Ido n tow

tameoiw, m pisteshte: 27 sper gr strap jrxetai p natoln


,

ka fanetai vw dusmn, otvw stai parousa to uo to nyrpou.

28 pou n

t ptma, ke sunaxysontai o eto.

met tn ylcin

29 Eyvw d

tn mern kenvn, liow

skotisysetai, ka selnh

o dsei t fggow atw, ka o strew pesontai p to orano, ka

a dunmeiw tn orann saleuysontai. 30 ka tte fansetai t shmeon

to uo to nyrpou n oran, ka tte kcontai psai a fula

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

147

gw

ka contai tn un to nyrpou rxmenon p tn nefeln to

orano met dunmevw ka djhw pollw: 31 ka postele tow gglouw

ato met slpiggow meglhw, ka pisunjousin tow klektow ato k

tn

tessrvn

nmvn

krvn

orann

vw

32 Ap d tw sukw

lgv

atn.

mn ti o m parly gene

pnta tata, ginskete ti ggw stin p

pnta tata gnhtai. 35 oranw ka g

krvn

ginskete ti ggw t yrow:

yraiw. 34 mn

33 otvw ka mew, tan dhte

myete tn paraboln: tan dh kldow atw

gnhtai palw ka t flla kf,

[tn]

ath vw n

parelesetai, o d lgoi

mou o m parlyvsin. 36 Per d tw mraw kenhw ka raw odew oden,


www.bible.in.ua 25.12.2010

148

od o ggeloi tn orann od uw, e

m patr mnow. 37

sper gr a mrai to Ne, otvw stai parousa to uo

nyrpou.

38

gr

san

taw

mraiw

[kenaiw]

to

taw

pr

to

kataklusmo

trgontew

ka

pnontew,

gamontew

ka

gamzontew,

xri

mraw

eslyen Ne ew tn kibvtn, 39 ka ok gnvsan

vw

lyen

uo

to

nyrpou.

40

tte

do

sontai

fetai:

paralambnetai ka ma

paralambnetai ka ew

po&

kataklusmw ka ren pantaw, otvw stai [ka] parousa

to

fetai.

gr,

ew

41 do lyousai n t ml,

42 grhgorete on, ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

ok odate

mr& kriow mn rxetai. 43 keno d ginskete ti e

[]

ma

dei

[]

149

okodespthw po&

n easen

fulak klpthw rxetai, grhgrhsen n ka ok

[]

dioruxynai tn okan ato. 44 di

toimoi, ti
,

o dokete

toto ka mew gnesye

r& uw to nyrpou rxetai. 45 Tw

ra stn pistw dolow ka frnimow n

katsthsen kriow

tw oketeaw ato to donai atow tn trofn n kair; 46 makriow

dolow kenow n

lyn

kriow

ato ersei otvw poionta: 47

mn

lgv mn ti p psin tow prxousin ato katastsei atn. 48

d ep

kriow,
,

ka pn

kakw dolow kenow n t kard& ato, Xronzei mou


49 ka rjhtai tptein tow sundolouw

met tn meyuntvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

50 jei

kriow

ato, sy

to dolou kenou

150

n mr&

o prosdok ka n r&

o ginskei, 51 ka

[]

[]

dixotomsei

atn ka t mrow ato met tn pokritn ysei:

ke

stai

klauymw

ka

brugmw

tn

dntvn.

KATA MATYAION 25

1 Tte moivysetai basilea tn orann dka

parynoiw, atinew
,

labosai tw lampdaw autn jlyon ew pnthsin to numfou. 2 pnte

d j atn san mvra ka pnte frnimoi. 3 a gr mvra labosai tw


lampdaw atn ok labon mey autn laion: 4 a d frnimoi labon

laion n tow ggeoiw met tn lampdvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

autn. 5 xronzontow d to

151

numfou nstajan psai ka kyeudon. 6 mshw

d nuktw kraug ggonen,

Ido numfow, jrxesye ew pnthsin [ato]. 7 tte gryhsan psai a

parynoi kenai ka ksmhsan tw lampdaw autn. 8 a d

fronmoiw epan,

Dte mn k to laou mn, ti

mvra taw

a lampdew mn

sbnnuntai. 9 pekryhsan d a frnimoi lgousai, Mpote o

m rks

mn

ka

mn:

poreesye

mllon

prw

tow

ka

gorsate

numfow, ka a toimoi
,

eslyon met ato ew tow gmouw,

ka klesyh

pvlontaw

autaw. 10 perxomnvn d atn gorsai lyen


.

yra. 11

steron d

rxontai ka a loipa

parynoi lgousai, Krie

krie,

noijon mn. 12

d pokriyew epen, Amn

www.bible.in.ua 25.12.2010

lgv mn, ok oda mw. 13

, ,

152

Grhgorete

on,

ti

ok

odate

14 Vsper gr nyrvpow podhmn

tn

mran

od

tn

klesen tow douw

ran.

dolouw ka

pardvken atow t prxonta ato, 15 ka

mn

dvken pnte

tlanta,

do,

n,

kst

kat

tn

dan

dnamin, ka pedmhsen. eyvw 16 poreuyew t pnte tlanta labn


,

rgsato n atow ka krdhsen lla pnte: 17 satvw


krdhsen lla do. 18 d

t n

krucen t rgrion to kurou

labn

t do

pelyn rujen gn

ato. 19 met d poln xrnon rxetai

tn

dolvn

kenvn

ka

sunarei

lgon

met

atn.

proselyn t pnte tlanta labn

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

kriow

20

ka

prosnegken lla pnte tlanta

153

lgvn,

Krie,

pnte

tlant

moi

pardvkaw:

de

lla

pnte

tlanta krdhsa. 21 fh

pist,

at kriow

p lga

pistw, p polln se

, ,

xarn to kurou

sou.

ato, E,

dole gay ka

katastsv: eselye ew tn

22 proselyn [d] ka

t do tlanta

epen,

Krie,

do tlant moi

pardvkaw: de

lla

do tlanta

krdhsa. 23 fh

at kriow

p lga

to kurou

epen, Krie,

ato, E,

sou.

gnvn se

, ,

ti sklhrw e

katastsv: eselye ew tn xarn

24 proselyn d ka t n

dole gay ka pist,

pistw, p polln se

tlanton elhfw

nyrvpow, yerzvn

pou ok

speiraw ka sungvn

yen

o dieskrpisaw: 25 ka fobhyew

pelyn

www.bible.in.ua 25.12.2010

154

kruca t tlantn sou n t g:

de

xeiw

t sn. 26 pokriyew

kriow

ato

epen

at,

Ponhr

dole

ka

knhr,

deiw

ti

yerzv pou ok speira ka sungv yen


on balen t rgri

n t mn sn tk.

t xonti

28 rate

t dka

g komismhn

tlanta: 29 t gr xonti

[]

se

[]

on p ato t tlanton ka dte

perisseuysetai: to d m xontow ka
;

mou tow trapeztaiw, ka lyn

o dieskrpisa; 27 dei

pant

doysetai ka

xei

rysetai p ato. 30

ka tn xreon dolon kblete ew t sktow t jteron: ke stai

klauymw

ka

31 Otan d ly

www.bible.in.ua 25.12.2010

brugmw

tn

dntvn.

uw to nyrpou n t dj ato ka pntew o

155

ggeloi

met

ato,

tte

kaysei

yrnou

djhw

ato:

32

ka

sunaxysontai mprosyen ato pnta t ynh,

ka forsei atow p

lllvn, sper poimn forzei t prbata p tn rfvn, 33 ka


,

stsei

mn

prbata

dejin

ato

[]

evnmvn.

34 tte re

[].

Dete, o eloghmnoi
,

basilew tow

fagen, dchsa
,

ka potsat me,

mhn

ka

lyate

prw

me.

www.bible.in.ua 25.12.2010

37

ato,

[]

gr ka dkat moi

jnow

mhn ka sunhgget me,

36 gumnw ka perieblet me,

rfia

klhronomsate tn toimasmnhn

mn basilean p katabolw ksmou: 35 penasa

k dejin

[,]

to patrw mou,

synhsa ka peskcasy me,

n fulak

tte

pokriysontai

at

dkaioi

156

lgontew, Krie,

pte se

, ,

edomen peinnta

ka yrcamen,

dicnta ka

potsamen; 38 pte d se

edomen jnon

ka sunhggomen,

gumnn

ka perieblomen; 39 pte d se

edomen syenonta

n fulak ka

lyomen prw se;

poisate n

atow, Amn

ka tow

totvn tn delfn mou

lgv

tn laxstvn,

j evnmvn,

[,]

mo [o] kathramnoi ew t pr

[]

mo poisate. 41 Tte re

40 ka pokriyew basilew re

mn, f son

Poreesye p

[],

t anion t toimasmnon t diabl

ka tow ggloiw ato: 42 penasa

gr ka ok dkat moi

fagen,

dchsa

ka ok potsat me,

43 jnow

mhn

ka o sunhgget

me,

gumnw

ka

perieblet

me,

syenw

ka

fulak

ka

ok

www.bible.in.ua 25.12.2010

157

peskcasy me.

se

44 tte pokriysontai ka ato lgontew, Krie,

edomen peinnta

dicnta

jnon

gumnn

n fulak ka o dihkonsamn soi;

Amn

lgv mn, f son

syen

45 tte pokriysetai atow lgvn,

ok poisate n

pte

totvn tn laxstvn,

[]

od mo poisate. 46 ka pelesontai oftoi ew klasin

anion, o d

dkaioi

ew zvn anion.

KATA MATYAION 26

1 Ka gneto

te

tlesen Ihsow pntaw tow lgouw totouw, epen

tow mayhtaw ato, 2 Odate ti met do mraw t psxa gnetai, ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

158

uw to nyrpou paraddotai ew t staurvynai. 3 Tte sunxyhsan

rxierew

ka

rxiervw

to

presbteroi

to

legomnou

Kafa,

lao

ew

to

suneboulesanto

na

dl

kratsvsin

ka

poktenvsin:

tn

legon

d,

ort,

na

yrubow

gnhtai

aln

ka

Ihson

6 To d Ihso genomnou

tn

la.
.

n Bhyan& n ok& Smvnow to lepro,

proslyen

at

gun

xousa

lbastron

mrou

barutmou

ka

katxeen

tw

kefalw

ato

nakeimnou.

gankthsan lgontew, Ew

dntew

mayhta

pleia ath; 9 dnato gr toto

praynai

pollo ka doynai

ptvxow. 10 gnow

d Ihsow epen

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

159

atow, T
,

kpouw

parxete

t gunaik;

m: 11 pntote gr tow ptvxow xete


;

xete:

12 balosa

rgsato ew

mey autn, m

t ntafisai me

pohsen. 13 mn

d o pntote

lgv mn, pou n khruxy

t eagglion toto n l t ksm, lalhysetai ka

gr ath t mron toto p to smatw mou prw

rgon gr kaln

pohsen

legmenow

Iodaw Iskarithw,

ath ew mnhmsunon atw.

14 Tte poreuyew ew

prw

tow

tn ddeka,

[] ,

rxierew

15

paradsv atn; o

epen,

ylet

moi

donai

kg

mn

d sthsan

at trikonta rgria.

tte

ztei

ekairan

na

atn

parad.

www.bible.in.ua 25.12.2010

16 ka p

160

17 T d

prt

tn zmvn

[] []

lgontew, Po yleiw
,

proslyon o mayhta t Ihso

toimsvmn soi

lgei,

mayhtn mou.

tomasan

ddeka.

psxa.

20

mn paradsei me.

www.bible.in.ua 25.12.2010

genomnhw

nkeito

met

23

lgv

mn ti ew

at ew

d pokriyew epen,

tn

Amn

met mo tn xera n t trubl oftw me

22 ka lupomenoi sfdra rjanto lgein

g emi, krie;

Ocaw

kastow, Mti

poi t psxa met tn

21 ka syintvn atn epen,

19 ka pohsan o mayhta w suntajen atow Ihsow,

ka

d epen,

ka epate at, O didskalow

O kairw mou ggw stin: prw s

[]

fagen t psxa; 18

Upgete ew tn plin prw tn dena

O mbcaw

paradsei. 24 mn

uw

161

to nyrpou pgei kayw ggraptai per ato, oa d t nyrp

ken di

of

uw to nyrpou paraddotai: kaln n

ok

gennyh

[]

nyrvpow

kenow.

25

at

[]

pokriyew

Iodaw

paradidow atn epen,

Mti

g emi,

=abb; lgei

at, S epaw.

26 Esyintvn d atn labn Ihsow rton ka elogsaw

ka dow

tow mayhtaw epen,

, ,

polln kxunnmenon ew fesin

www.bible.in.ua 25.12.2010

Pete

tw diaykhw t per

martin. 29 lgv

d mn, o m pv

p rti k totou to genmatow tw mplou

dvken atow lgvn,

ato pntew, 28 toto gr stin t am mou

klasen

Lbete fgete, tot stin t sm mou.

27 ka labn potrion ka exaristsaw

vw tw mraw kenhw

162

tan at pnv

mey mn kainn n t basile& to patrw mou.

Ka

mnsantew

jlyon

ew

31 Tte lgei

Orow

30

tn

Elain.

atow Ihsow, Pntew mew skandalisysesye n mo n t

nukt tat, ggraptai gr, Patjv tn poimna, ka diaskorpisysontai

t prbata tw pomnhw: 32 met d t geryna

me

projv

mw ew tn Galilaan. 33 pokriyew d Ptrow epen at, E

skandalisysontai n so,

Ihsow, Amn
,

parns me.

[] .

ti n tat t nukt prn

trw

g odpote skandalisysomai. 34 fh

lgv soi

35 lgei

[] .

pntew

at

lktora fvnsai

at Ptrow, Kn d

me

sn

so

poyanen, o

m se

parnsomai. movw ka pntew o mayhta

www.bible.in.ua 25.12.2010

163

36 Tte rxetai met atn Ihsow ew xvron legmenon Geyshman, ka

lgei

tow mayhtaw, Kaysate ato vw [of] pelyn ke prosejvmai. 37

ka paralabn tn Ptron ka tow do uow

Zebedaou rjato lupesyai

ka dhmonen. 38 tte lgei

atow, Perlupw

stin cux mou vw

yantou: menate

de

ka grhgorete met mo. 39 ka proelyn

mikrn pesen p prsvpon ato proseuxmenow ka lgvn,


Pter mou,

dunatn stin, parelytv p mo t potrion toto: pln

ox w

g ylv

ll

w s. 40 ka rxetai prw tow mayhtw

ka erskei

atow kayedontaw, ka lgei

grhgorsai

t Ptr, Otvw ok sxsate man ran


,

met mo; 41 grhgorete ka prosexesye, na

www.bible.in.ua 25.12.2010

m eslyhte ew

164

peirasmn:

deutrou

mn

pnema

pryumon

pelyn proshjato lgvn,

[]

srj

syenw.

Pter mou, e

parelyen n m at pv,

genhytv

42

plin

o dnatai toto

t ylhm sou. 43 ka lyn

plin efren atow kayedontaw, san gr atn o fyalmo bebarhmnoi.

44 ka few

tn atn

[]

plin. 45 tte rxetai prw tow mayhtw ka lgei

Kayedete [t] loipn ka napaesye; do ggiken

atow plin pelyn proshjato k trtou

lgon epn

atow,

ra ka uw to

nyrpou paraddotai ew xeraw martvln. 46 geresye, gvmen: do

ggiken

47 Ka ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

paradidow

me.

ato lalontow do Iodaw ew

tn ddeka

lyen

ka

[]

165

met ato xlow polw met maxairn ka jlvn p tn rxiervn

ka

presbutrvn

to

lao.

48

shmeon lgvn,

On

paradidow

atn

dvken

atow

n filsv atw stin: kratsate atn. 49 ka

eyvw proselyn t Ihso

epen, Xare,

=abb: ka kateflhsen atn.

50

Ihsow

epen

at,

Etare,

prei.

tte

[] , , ;

proselyntew pbalon tw xeraw p tn Ihson ka krthsan atn. 51

ka do ew

tn met Ihso

ktenaw

52 tte lgei

tn xera pspasen tn mxairan

ato ka patjaw tn dolon to rxiervw

felen ato t ton.

at Ihsow, Apstrecon tn mxairn sou ew tn

tpon atw, pntew gr o labntew mxairan n maxar polontai. 53

www.bible.in.ua 25.12.2010

166

dokew

ti o dnamai parakalsai tn patra mou,

ka parastsei

moi rti plev ddeka

leginaw gglvn; 54 pw on plhrvysin a

grafa

ti otvw de

[]

gensyai; 55 En ken t r& epen

Ihsow tow xloiw, Vw p lstn

jlyate met maxairn ka jlvn

sullaben me;

kay

mran n t er

kayezmhn didskvn ka ok

kratsat me.

tn

57

profhtn.

Tte

kratsantew

rxiera,

56 toto d lon ggonen

na

plhrvysin a grafa

mayhta

pntew

fntew

atn

fugon.

tn

Ihson

pgagon

prw

Kafan

Ptrow koloyei at p makryen vw tw alw to rxiervw,

tn

pou o grammatew ka o presbteroi sunxyhsan. 58 d

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

167

eselyn sv

kyhto met tn phretn

den

rxierew

ka

t tlow. 59 o d
.

sundrion

lon

ztoun

ceudomarturan

kat

to

Ihso pvw atn yanatsvsin, 60 ka ox efron polln proselyntvn

ceudomartrvn.

steron

proselyntew

do

Dnamai

katalsai

tn

nan

to

okodomsai. 62 ka nastw rxierew


.

s e

63 d

epen at, Ejorkzv se

mern

epen at, Odn pokrn; t

kat to yeo to zntow na

Ihsow sipa. ka rxierew

mn, p rti cesye tn un

www.bible.in.ua 25.12.2010

fh,

trin

lgv

Oftow

di

pln

epan,

ka

yeo

Xristw uw to yeo. 64 lgei

61

ofto sou katamarturosin;

mn epw e

at Ihsow, S epaw:

to nyrpou kaymenon k

168

dejin

tw dunmevw ka rxmenon p tn nefeln to orano. 65

[]

tte rxierew

ti

xrean xomen martrvn;

mn doke;

dirrhjen t mtia ato lgvn,

de

Eblasfmhsen: t

, ;

nn

kosate

tn blasfhman: 66

[] ?

d pokriyntew epan,

Enoxow yantou stn. 67 Tte

nptusan ew t prsvpon ato ka kolfisan atn, o

68

69

Profteuson

mn,

Xrist,

tw

stin

Ptrow

kyhto

jv

rnsato mprosyen pntvn lgvn,

ew tn pulna

eden

www.bible.in.ua 25.12.2010

to Galilaou.

70

Ok oda t

lgeiw.

atn llh ka lgei

ma

se;

at

pasaw

proslyen

ka

Ka s sya met Ihso

d rpisan

al:

paidskh lgousa,
,

lgontew,

71 jelynta d

tow ke, Oftow n


,

met

169

Ihso

to Nazvraou. 72 ka plin rnsato met rkou

tn nyrvpon.

73 met mikrn

[] .

poie.

[]

74

d proselyntew o

t Ptr, Alhyw ka s j atn e,


,

ti Ok oda

sttew epon

ka gr lali sou dln se

tte

rjato

katayematzein

ka

mnein

ti

Ok

oda

tn

nyrvpon.

ka eyvw lktvr fnhsen. 75 ka mnsyh Ptrow to

[] .

=matow

Ihso erhktow ti Prn

lktora

fvnsai

trw

parns

me:

ka

jelyn

jv

klausen

pikrw.

KATA MATYAION 27

1 Prvaw d genomnhw

sumbolion labon pntew o rxierew

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka o

170

presbteroi to lao

kat

to Ihso ste

yanatsai atn: 2 ka

dsantew atn pgagon ka pardvkan Pilt t gemni.

dn

3 Tte

Iodaw paradidow atn ti katekryh metamelhyew strecen t

trikonta

rgria

tow

rxieresin

ka

presbutroiw

Hmarton paradow ama yon.

ka

=caw

pgjato.

d epan,

ew

tn

lgvn,
,

prw mw; s c.

. ,

rgria

nan

nexrhsen,

ka

pelyn

rxierew

labntew

rgria

epan,

Ok

jestin

balen at ew tn korbann, pe

tim amatw stin. 7

sumbolion d labntew grasan j atn tn Agrn to Keramvw ew

tafn

tow jnoiw.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

8 di

klyh grw kenow Agrw Amatow vw

171

tw smeron. 9 tte plhryh


.

t =hyn

di

Ieremou to proftou

lgontow, Ka labon t trikonta rgria,


,

timsanto p un

to

11 O d

tn timn to tetimhmnou

Isral, 10 ka dvkan at ew tn grn

keramvw,

kay

suntajn

moi

kriow.

Ihsow styh

mprosyen to gemnow:

ka phrthsen

atn gemn

lgvn,

S e

fh,

lgeiw.

12

ka

basilew tn Ioudavn; d

Ihsow

kathgoresyai

atn

tn

rxiervn

ka presbutrvn odn pekrnato. 13 tte lgei

at

Piltow, Ok koeiw
,

[] .

sou katamarturosin;

at prw od n

psa

14 ka ok pekryh

=ma, ste yaumzein tn gemna lan. 15 Kat d

www.bible.in.ua 25.12.2010

172

ortn

eyei

yelon.

16

gemn

polein

na

xl

dsmion

exon

tte

dsmion

pshmon

legmenon

[Ihson]

Barabbn. 17 sunhgmnvn on atn epen atow Piltow, Tna


.

polsv

18 dei gr ti di

to bmatow

t dika

Ihson tn legmenon Xristn;

fynon pardvkan atn. 19 Kayhmnou d ato p

psteilen prw atn gun ato lgousa, Mhdn so

ken, poll gr payon

mn, [Ihson tn] Barabbn

20

ylete

rxierew

ka

smeron kat nar di

presbteroi

peisan

tow

ka

atn.

xlouw

na

atsvntai tn Barabbn tn d Ihson polsvsin. 21 pokriyew d

gemn

epen atow, Tna

www.bible.in.ua 25.12.2010

ylete

p tn do polsv

mn; o

173

epan,

Tn Barabbn. 22 lgei

tn legmenon

gr kakn pohsen; o

24 dn

on poisv Ihson

Xristn; lgousin pntew, Staurvytv.

atow Piltow, T

23

d fh,

d perissw krazon lgontew, Staurvytv.

, .

d Piltow ti odn fele

ll mllon yrubow

gnetai,

labn dvr pencato tw xeraw pnanti to xlou, lgvn,

Ayw

emi

p to amatow totou: mew cesye. 25 ka pokriyew pw

law

epen,

ama

ato

mw

ka

tkna

mn.

26 tte plusen atow tn Barabbn, tn d Ihson fragellsaw

pardvken

na

staurvy.

27

Tte

stratitai

to

gemnow

paralabntew tn Ihson ew t praitrion sungagon p atn lhn tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

174

speran. 28 ka kdsantew atn xlamda kokknhn periyhkan at, 29 ka


.

[]

pljantew stfanon j kanyn

pyhkan p tw kefalw ato ka

klamon

deji

ato,

ka

gonupetsantew

mprosyen

ato

[]

npaijan

at

lgontew,

Xare,

basile

tn

Ioudavn,

30

ka

mptsantew ew atn labon tn klamon ka tupton ew tn kefaln

ato. 31 ka te

npaijan

at, jdusan atn tn xlamda ka

ndusan atn

32

[]

t mtia ato, ka pgagon atn ew

[]

t staursai.

Ejerxmenoi

efron

nyrvpon

Kurhnaon

nmati

Smvna:

toton

ggreusan

na

33 Ka lyntew

tn

ew tpon legmenon Golgoy,

www.bible.in.ua 25.12.2010

staurn

ato.

stin Kranou Tpow

175

legmenow,

34

geusmenow

dvkan

at

pien

onon

met

xolw

memigmnon:

ka

ok ylhsen pien.

35 staursantew d atn diemersanto t

mtia ato bllontew klron, 36 ka kaymenoi troun atn ke. 37 ka


pyhkan pnv tw kefalw ato tn atan ato gegrammnhn: Oftw

stin Ihsow basilew tn Ioudavn. 38 Tte staurontai sn at do

lsta,

ew

dejin

ka

ew

evnmvn.

[]

[].

paraporeumenoi blasfmoun atn kinontew


lgontew,
,

katalvn

tn

tw kefalw atn 40 ka

trisn

mraiw

okodomn,

uw

stauro. 41 movw ka o rxierew

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

seautn,

39

nan

sson

to

yeo,

[ka]

katbhyi

to

mpazontew met tn grammatvn

176

ka presbutrvn legon,

42 Allouw svsen, autn

basilew Isral stin, katabtv nn

gr ti Yeo emi

nn

ylei

atn: epen

uw. 44 t d

p to stauro ka pistesomen p

atn. 43 ppoiyen p tn yen, =ussyv


.

o dnatai ssai:

at ka o lsta

o sustaurvyntew

sn at nedizon atn. 45 Ap d kthw

raw sktow gneto

psan tn gn

mou, nat me

www.bible.in.ua 25.12.2010

Hli li lema sabaxyani; tot stin, Ye

gkatlipew; 47 tinw

d tn ke

te jouw

sthktvn

[]

ti Hlan fvne oftow. 48 ka eyvw dramn

d tn nthn ran nebhsen

atn ka labn spggon plsaw

kosantew legon

megl lgvn,

mou ye

vw raw nthw. 46 per

Ihsow fvn

ew

ka periyew

kalm

177

ptizen atn. 49 o d loipo

legon,

Afew dvmen e

ssvn

rxetai Hlaw

atn.

50 d

Ihsow plin krjaw

fvn

megl fken t pnema. 51 Ka

do t kataptasma to nao

sxsyh

p nvyen vw ktv ew

do, ka g
,

sesyh,

ka a ptrai sxsyhsan, 52 ka t mnhmea

nexyhsan ka poll smata tn kekoimhmnvn gvn gryhsan, 53 ka

jelyntew k tn mnhmevn

met tn gersin

ato eslyon ew tn

gan plin ka nefansyhsan pollow. 54 O d

met

ato

throntew

tn

katntarxow ka o

Ihson

dntew

tn

seismn

ka

genmena

fobyhsan sfdra, lgontew, Alhyw yeo uw n

oftow. 55

www.bible.in.ua 25.12.2010

178

Hsan

ke

gunakew

polla

makryen

yevrosai,

atinew

koloyhsan

Ihso

tw

Galilaaw

diakonosai

at:

56

aw

Mara Magdalhn ka Mara to Iakbou

ka

[]

Ivsf

mthr

ka

mthr

lyen

tn

Ivsf, w

ka atw mayhteyh t Ihso:

un

Zebedaou.

nyrvpow plosiow p Arimayaaw, tonoma

[]

57 Ocaw d genomnhw

58 oftow proselyn

Pilt tsato t sma to Ihso. tte Piltow kleusen podoynai.

59 ka labn t sma Ivsf netlijen at [n] sindni kayar, 60 ka

yhken

at n t kain ato mnhme

ka proskulsaw lyon

mgan

www.bible.in.ua 25.12.2010

t yr&
[]

latmhsen n t ptr&,

to mnhmeou plyen. 61 n

179

ke

Marim

tfou.

62

Magdalhn

ka

paraskeun,

llh

Mara

kaymenai

pnanti

parion,

tiw

stn

met

[] ,

sunxyhsan o rxierew

[] ,

63 lgontew, Krie,
,

tn

ka o Farisaoi prw Pilton

mnsyhmen ti kenow plnow

epen

ti

zn,

Met trew mraw geromai. 64 kleuson on sfalisynai tn tfon

tw trthw

epvsin t la,

Hgryh

vw

o mayhta ato klcvsin atn ka

p tn nekrn, ka stai sxth

xervn tw prthw. 65 fh

mraw, mpote lyntew

to

plnh

atow Piltow, Exete koustvdan: pgete

sfalsasye

odate. 66 o

poreuyntew

sfalsanto

tw

koustvdaw.

sfragsantew

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

lyon

met

tn

tfon

180

KATA MATYAION 28

1 Oc d sabbtvn, t pifvskos ew man sabbtvn, lyen


,

Magdalhn ka llh Mara yevrsai tn tfon.

Marim

2 ka do seismw

gneto

mgaw:

ggelow gr kurou

katabw j orano ka proselyn

peklisen tn lyon

ka kyhto pnv ato. 3 n

d eda ato w

strap ka t nduma ato leukn w xin. 4 p d to fbou ato

sesyhsan

o throntew ka genyhsan

ggelow epen

w nekro.

5 pokriyew d

taw gunaijn, M fobesye mew, oda gr ti Ihson tn

staurvmnon zhtete: 6 ok stin

de,

gryh

gr kayw epen:

dete

www.bible.in.ua 25.12.2010

181

dete

tn tpon pou keito. 7 ka tax

ato ti Hgryh

tn

poreuyesai epate tow mayhtaw

nekrn,

ka do progei

mw

ew

Galilaan, ke atn cesye: do epon mn. 8 ka pelyosai tax


,

to mnhmeou

fbou

ka xarw

meglhw

dramon

paggelai

mayhtaw ato. 9 ka do Ihsow pnthsen ataw lgvn,

met

tn

Xarete.

tow

, .

d proselyosai krthsan ato tow pdaw ka proseknhsan at. 10

tte

lgei

ataw

fobesye:

pgete

paggelate

tn

na

plyvsin

ew

d atn do tinew

plin

pggeilan

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

mou

Ihsow,

delfow

11 Poreuomnvn

tow

Galilaan,

kke

me

contai.

tw koustvdaw lyntew

[]

rxieresin

panta

ew tn

genmena.
.

12

ka

182

sunaxyntew

met

kan

tn

presbutrvn

sumbolin

te

labntew

rgria

dvkan tow stratitaiw 13 lgontew, Epate ti O mayhta ato

nuktw lyntew

toto

poisomen. 15 o

klecan atn mn koimvmnvn. 14 ka n kousy

to

gemnow,

mew

pesomen

[atn]

ka

mw

mermnouw

d labntew t rgria

pohsan w didxyhsan. Ka

diefhmsyh

lgow oftow par Ioudaoiw mxri tw smeron [mraw].

16 O d

ndeka

mayhta poreyhsan ew tn Galilaan ew t row of

tjato atow Ihsow, 17 ka dntew

atn proseknhsan, o

dstasan. 18 ka proselyn Ihsow llhsen atow lgvn,


.

psa jousa n oran ka p [tw] gw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

Edyh moi

19 poreuyntew on mayhtesate

183

pnta t ynh,

baptzontew atow ew t noma to patrw ka to uo

ka to gou

pnematow, 20 didskontew atow thren

pnta sa

neteilmhn mn: ka do g mey mn emi

psaw tw mraw vw tw

sunteleaw to anow.

www.bible.in.ua 25.12.2010

184

KATA MARKON 1

1 Arx to eaggelou Ihso Xristo [uo yeo]. 2 Kayw ggraptai n

Hsa&

prospou sou,

proft,

Ido

postllv

tn

ggeln

mou

pr

kataskeusei tn dn sou: 3 fvn bontow n t

rm, Etoimsate tn dn kurou, eyeaw poiete tw trbouw ato, 4


,

gneto

Ivnnhw

[]

baptzvn

rm

ka

khrssvn

bptisma

metanoaw ew fesin

martin. 5 ka jeporeeto prw atn psa

Ioudaa

xra ka o Ierosolumtai pntew, ka baptzonto

p ato

n t Iordn potam jomologomenoi tw martaw atn. 6 ka n

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ivnnhw ndedumnow trxaw

kamlou ka znhn dermatnhn per

[]

ato,

ka

syvn

krdaw

ka

mli

grion.

Erxetai sxurterw mou

lsai

psv mou, oW

tn sfn

ka

krussen

lgvn,

ok em

, ,

kanw kcaw

tn mnta tn podhmtvn ato: 8 g bptisa mw dati,

atw d baptsei

mw n pnemati g.

taw mraiw lyen

9 Ka gneto

n kenaiw

Ihsow p Nazart tw Galilaaw ka baptsyh

ew

tn Iordnhn p Ivnnou. 10 ka eyw nabanvn k to datow eden

sxizomnouw

11

ka

fvn

gneto

gaphtw, n so
,

tow oranow ka t pnema w peristern katabanon ew

atn:

tn

edkhsa.

www.bible.in.ua 25.12.2010

orann,

uw

mou

12 Ka eyw t pnema atn kbllei

ew tn rhmon. 13 ka n

p to Satan, ka n
,

14 Met d

n t rm tesserkonta mraw peirazmenow

khrssvn

eagglion

pisteete

to

yeo

16

pargvn

par

ka

Andran

n t yalss: san

Ihsow, Dete psv mou,


,

ka eyw fntew

www.bible.in.ua 25.12.2010

lgvn

ti

tn

t dktua koloyhsan

ylassan

tw

tn

delfn

Smvnow

gr liew. 17 ka epen atow

ka poisv mw gensyai liew

ka

Ka

Smvna

15

eden

[]

basilea to yeo: metanoete ka

Galilaaw

mfibllontaw

Ihsow ew tn

eaggel.

Peplrvtai kairw ka ggiken

tn Ivnnhn lyen

[, ]

Galilaan

met tn yhrvn, ka o ggeloi dihknoun at.

t paradoynai

nyrpvn. 18

at. 19 Ka probw

lgon

eden

Ikvbon tn to Zebedaou

atow

[]

plo

katartzontaw

atow. ka fntew
.

ka Ivnnhn tn delfn ato, ka

dktua,

20

ka

eyw

klesen

tn patra atn Zebedaon n t plo met tn

misyvtn plyon psv ato. 21 Ka esporeontai ew Kafarnaom. ka


eyw

tow

sbbasin

eselyn

ew

[]

tn

jeplssonto p t didax ato, n

xvn

sunagvgn

ddasken.

22

ka

gr didskvn atow w jousan

ka ox w o grammatew. 23 ka eyw n

n t sunagvg atn

nyrvpow n pnemati kayrt, ka nkrajen 24 lgvn,

mn ka

so,

Ihso Nazarhn; lyew

polsai mw; od se

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw e,

to yeo. 25 ka petmhsen at Ihsow lgvn,


.

giow

Fimyhti ka jelye j

ato. 26 ka sparjan
.

atn t pnema t kyarton ka fvnsan

fvn

megl jlyen j ato. 27 ka yambyhsan

pantew, ste

suzhten

prw autow lgontaw, T

stin toto; didax kain kat

jousan: ka tow pnemasi tow kayrtoiw pitssei,


;

ka pakoousin at.

28 ka jlyen ko ato eyw pantaxo ew lhn tn perxvron tw

[]

Galilaaw. 29 Ka eyw k tw sunagvgw jelyntew lyon


.

ew tn okan

Smvnow ka Androu met Iakbou ka Ivnnou. 30 d penyer Smvnow

katkeito

purssousa,

ka

eyw

lgousin

at

per

atw.

proselyn

geiren

atn

kratsaw

puretw, ka dihknei
,

ka

fken

atn

te

du

ka

xeirw:

atow. 32 Ocaw d genomnhw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

31

liow,
,

feron

prw

atn

pntaw

daimonizomnouw: 33 ka n
;

tow

jbalen, ka ok fien

lalen

xontaw

ka

tow

lh pliw pisunhgmnh prw tn yran. 34 ka

yerpeusen pollow kakw xontaw poiklaiw


kakw

nsoiw,

ka daimnia poll

t daimnia, ti
,

deisan

atn. 35

Ka prv

nnuxa

lan

nastw jlyen

ka plyen ew rhmon

[]

tpon kke proshxeto. 36 ka katedvjen atn Smvn ka o

met

ato, 37 ka eWron atn ka lgousin at ti Pntew zhtosn se.


,

ka lgei

atow, Agvmen llaxo

ew tw xomnaw

38

kvmopleiw, na

ka ke khrjv:

ew

toto gr jlyon. 39 ka lyen

khrssvn

ew

tw sunagvgw atn ew lhn tn Galilaan ka t daimnia kbllvn. 40

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ka rxetai prw atn leprw

parakaln atn [ka gonupetn]

ka

lgvn

at

ti

En

ylw

dnasa

me

kayarsai.

splagxnisyew ktenaw

tn xera ato cato

ka lgei

41

ka

at, Ylv,

kayarsyhti: 42 ka eyw plyen p ato lpra, ka kayarsyh.


;

ka mbrimhsmenow

at

eyw jbalen atn, 44 ka lgei

[]

43

at,

Ora

mhden mhdn epw, ll page seautn

dejon t ere

ka

prosnegke

per

to

martrion

atow.

diafhmzein

tn

45

kayarismo

sou

prostajen

Mv#sw,

ew

jelyn

rjato

khrssein

poll

ka

lgon,

ste

mhkti

atn

dnasyai

fanerw

ew

plin

eselyen, ll

jv p rmoiw

tpoiw n:

ka rxonto

prw atn

www.bible.in.ua 25.12.2010

KATA MARKON 2

1 Ka eselyn plin ew Kafarnaom di

ok stn.

mern

ti n

[]

2 ka sunxyhsan pollo ste

kosyh

mhkti xvren

mhd

prw tn yran, ka llei

atow tn lgon. 3 ka rxontai frontew

prw atn paralutikn armenon

prosengkai at di

p tessrvn. 4 ka m dunmenoi

tn xlon pestgasan tn stghn pou n,

ka

jorjantew xalsi tn krbatton pou paralutikw katkeito. 5 ka

dn

Ihsow

tn

fenta

sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

pstin

atn

lgei

martai.
.

san

tinew

paralutik,

Tknon,

tn

grammatvn

ke

[]

kaymenoi ka dialogizmenoi n taw kardaiw atn, 7 T

oWtow otvw

lale;

blasfhme: tw dnatai finai martaw e

? ;

m ew

yew; 8 ka

eyw

pignow Ihsow t pnemati ato ti otvw dialogzontai n

autow

lgei

atow, T

Egeire ka ron

ti jousan xei

gw--

lgei

--

tn krbattn sou

edte

ka periptei; 10 na

uw to nyrpou finai martaw p tw

t paralutik, 11 So
,

lgv, geire

ron

tn krbattn

sou

ka page ew tn okn sou. 12 ka gryh

ka eyw raw

t paralutik, Afenta sou a martai,

epen,

tata dialogzesye n taw kardaiw mn; 9 t

stin ekopteron, epen

tn

krbatton jlyen mprosyen pntvn, ste jstasyai pntaw ka dojzein

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn yen lgontaw ti Otvw odpote edomen.

par tn ylassan: ka pw xlow rxeto

atow. 14 ka pargvn eden


.

13 Ka jlyen

prw atn, ka ddasken

Leun tn to Alfaou

plin

kaymenon p t

[]

telnion,

ka lgei

at, Akoloyei moi. ka nastw koloyhsen

at. 15 Ka gnetai

katakesyai atn n t ok& ato, ka pollo

telnai

ka

martvlo

sunankeinto

Ihso

ka

tow

mayhtaw

ato: san gr pollo ka koloyoun at. 16 ka o grammatew tn


;

Farisavn dntew

ti syei met tn martvln ka telvnn

[]

legon

tow

mayhtaw

ato,

Oti

met

martvln syei; 17 ka kosaw

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

Ihsow lgei

telvnn

ka

atow [ti] O xrean

10

xousin o sxontew

atro

ll o kakw xontew: ok lyon kalsai

[]

dikaouw

ll

martvlow.

18

Ka

san

mayhta

Ivnnou

ka

Farisaoi nhsteontew. ka rxontai ka lgousin at, Di

o mayhta

Ivnnou ka o mayhta tn Farisavn nhsteousin, o d so

mayhta o

nhsteousin; 19 ka epen

atow Ihsow, M dnantai o uo

numfnow

[]

to

numfow

met

atn

stin

nhsteein;

son

xrnon xousin tn numfon met atn o dnantai nhsteein: 20

lesontai

mrai

tan

pary

atn

nhstesousin

ken

mr&.
.

pirptei p mtion palain: e

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

numfow,

ka

tte

odew

pblhma

=kouw

gnfou

d m, arei t plrvma p ato t

11

kainn to palaio,

ka xeron sxsma gnetai. 22 ka odew bllei

[] ,

non

ew skow palaiow: e

d m, =jei

onon

onow tow skow, ka

onow pllutai ka o sko: ll onon non

ew skow kainow. 23 Ka

gneto

atn n tow sbbasin paraporeesyai di

ato

rjanto

dn

poien

tllontew

Farisaoi

legon

at,

Ide

poiosin

jestin;

25 ka lgei

xrean sxen

tn spormvn, ka o

tow

stxuaw.

tow

ka

sbbasin

ok

pohsen Daud,

[]

atw ka o

tw proysevw fagen, ow

www.bible.in.ua 25.12.2010

24

ngnvte t

ok jestin

fagen e

ka tow rtouw

met ato; 26 pw

eslyen ew tn okon to yeo p Abiayr rxiervw


atow, Odpote

ka penasen

mayhta

te

m tow erew,

12

ka dvken ka tow sn at osin;

di

tn nyrvpon gneto

kriw

stin

atow, T sbbaton

ka ox nyrvpow di

ste

27 ka legen

uw

to

t sbbaton: 28

nyrpou

ka

to

sabbtou.
.

KATA MARKON 3

1 Ka eslyen plin ew tn sunagvgn. ka n

xvn

tn xera: 2 ka paretroun atn

[]

ke nyrvpow jhrammnhn

kathgorsvsin ato. 3 ka lgei

jhrn xera xonti,

gayn poisai

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

Egeire ew t mson.

tow sbbasin

tow sbbasin yerapesei

atn, na

[]

t nyrp

atow, Ejestin

kakopoisai, cuxn ssai

t tn

4 ka lgei

poktenai;

13

d sipvn. 5 ka periblecmenow atow met rgw, sullupomenow p

t pvrsei tw kardaw atn, lgei

eyw met tn Hrdiann sumbolion ddoun

xer ato. 6 ka jelyntew o Farisaoi

t nyrp, Ekteinon tn xera.

ka jteinen, ka pekatestyh

kat

ato pvw atn

polsvsin. 7 Ka Ihsow met tn mayhtn ato nexrhsen prw tn


.

ylassan: ka pol
;

plyow

p tw Galilaaw [koloyhsen]: ka p tw

Ioudaaw 8 ka p Ierosolmvn ka p tw Idoumaaw ka pran to

Iordnou ka per

Tron ka Sidna, plyow

pol,

koontew sa

poei

lyon

prw

atn.

ka

epen

ploirion proskarter at di

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

tn xlon na

mayhtaw

ato

na

m ylbvsin atn: 10

14

pollow

gr

yerpeusen,

ste

pipptein

at

na

ato

cvntai

soi

exon

mstigaw. 11 ka t pnemata t kyarta,

tan atn

yeroun, prospipton at ka krazon lgontew ti S e


,

yeo. 12 ka poll petma


.

atow na

uw to

m atn fanern poisvsin. 13

Ka nabanei ew t row ka proskaletai ow

yelen atw, ka plyon

prw atn. 14 ka pohsen ddeka,

[ow

ka postlouw nmasen,]

na

sin

met

ato

ka

na

postll

atow

khrssein

xein

15

jousan kbllein t daimnia: 16 [ka pohsen tow ddeka,]

ka

pyhken noma t Smvni Ptron, 17 ka Ikvbon tn to Zebedaou

ka

ka

[]

Ivnnhn tn delfn to Iakbou, ka pyhken atow nma[ta] Boanhrgw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

15

stin Uo

Brontw: 18 ka Andran ka Flippon ka Baryolomaon

ka Mayyaon ka Yvmn ka Ikvbon tn to Alfaou

Smvna

tn

Kananaon

19

ka Yaddaon ka

[]

ka

Iodan

Iskariy,

ka

pardvken

atn. 20 Ka rxetai ew okon: ka sunrxetai plin [] xlow, ste

dnasyai atow mhd rton fagen. 21 ka kosantew o

jlyon kratsai atn, legon

gr ti jsth.

o p Ierosolmvn katabntew legon

rxonti

tn

daimonvn

kbllei

par ato

ti Beelzebol xei,

daimnia.

22 ka o grammatew

23

ka ti n t

ka

proskalesmenow

atow

parabolaw

legen

atow,

Pw

dnatai

Satanw

Satann

kbllein;
?

24

ka

basilea

autn

merisy,

dnatai

www.bible.in.ua 25.12.2010

16

staynai

basilea

kenh:

25

ka

oka

autn

merisy,

o dunsetai oka kenh staynai.

Satanw nsth f autn

xei.

ka mersyh,

26 ka e

o dnatai stnai ll tlow

27 ll o dnatai odew ew tn okan to sxuro eselyn t

skeh ato diarpsai n

m prton tn sxurn ds,

ka tte tn

okan ato diarpsei. 28 Amn

lgv

mn ti pnta feysetai

uow

tn nyrpvn, t martmata ka a blasfhmai sa

blasfhmsvsin: 29 w
;

xei

tow

d n blasfhms

fesin

ew t pnema t gion

ok

legon,

Pnema kyarton xei.

stin avnou martmatow. 30

ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

ew tn ana, ll noxw

31 Ka rxetai mthr ato

17

ka o delfo ato ka jv stkontew psteilan prw atn kalontew

atn. 32 ka kyhto per


.

atn xlow, ka lgousin at, Ido mthr

sou

ka o delfo sou

[ka a delfa sou] jv zhtosn se.

pokriyew atow lgei,

per atn kkl kayhmnouw lgei,

ka o delfo mou. 35 w

Tw stin mthr mou ka o delfo [mou]; 34 ka

periblecmenow tow

33 ka

Ide mthr mou

[gr] n pois t ylhma to yeo, oWtow

delfw

mou

ka

delf

ka

mthr

stn.

KATA MARKON 4

1 Ka plin rjato

www.bible.in.ua 25.12.2010

didskein par tn ylassan. ka sungetai prw

18

atn xlow plestow,

ste atn ew ploon mbnta

kaysyai n t

yalss, ka pw xlow prw tn ylassan p tw gw

san. 2 ka

ddasken atow n parabolaw poll, ka legen

atow n t didax

ato, 3 Akoete. do jlyen spervn sperai. 4 ka gneto

sperein

mn

pesen

par

tn

dn,

ka

lyen

petein

ka

katfagen at. 5 ka llo

pesen p t petrdew

pou ok exen

gn

polln, ka eyw janteilen di

llo

pesen

ew

sunpnijan

tw

t m xein byow gw:

nteilen liow kaumatsyh, ka di

6 ka te

t m xein =zan jhrnyh.

knyaw,

ka

nbhsan

7 ka

kanyai

ka

at, ka karpn ok dvken. 8 ka lla pesen ew tn gn

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

tn kaln,
,

ka ddou karpn nabanonta ka ajanmena,

ka feren

trikonta ka n

jkonta

ka n

katn. 9 ka legen,

Ow

xei

ta koein koutv.

10 Ka te

atn o

per

gneto

kat mnaw, rtvn

atn sn tow ddeka

tw parabolw. 11 ka legen

atow, Umn t mustrion ddotai tw basileaw to yeo: kenoiw d tow


,

jv n parabolaw t pnta gnetai, 12 na

dvsin, ka koontew kovsin


,

fey

blpontew blpvsin

ka m

ka m sunisin, mpote pistrcvsin ka

atow. 13 Ka lgei

atow, Ok odate tn paraboln tathn,

ka pw psaw tw parabolw gnsesye; 14 spervn tn lgon sperei.

15 oWtoi d esin o

par tn dn

www.bible.in.ua 25.12.2010

pou speretai lgow, ka tan

20

kosvsin eyw rxetai Satanw ka arei tn lgon tn sparmnon ew

atow. 16 ka oWto esin o


.

p t petrdh

speirmenoi, o

tan kosvsin tn lgon eyw met xarw

lambnousin atn, 17 ka

ok xousin =zan n autow

divgmo di

ll prskairo esin: eta genomnhw

ylcevw

tn lgon eyw skandalzontai. 18 ka lloi esn o

ew tw knyaw

speirmenoi: oWto esin o tn lgon kosantew, 19

ka a mrimnai to anow ka pth to plotou ka a

t loip

piyumai esporeumenai sumpngousin tn lgon, ka karpow

gnetai.

per

20 ka keno esin o

otinew

koousin

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

p tn gn

tn kaln

sparntew,
,

lgon

ka

paradxontai

ka

karpoforosin

21

trikonta ka n

jkonta

rxetai lxnow

ox

ka n

na

p tn luxnan

[]

p tn mdion tey

na

katn. 21 Ka legen atow, Mti

p tn klnhn;

tey;

22 o gr stin kruptn n

m na

fanervy,

od gneto

pkrufon ll na

ly

ew

fanern. 23 e
.

tiw

xei

ta koein koutv.

24 Ka legen atow,

Blpete

koete.

mtr

metrete

metrhysetai

mn

ka

prosteysetai mn. 25 w

gr xei,

doysetai at: ka w

ok

xei,

ka

xei

basilea to yeo w nyrvpow bl

kayed

ka gerhtai

tn spron p tw gw

27 ka

nkta ka mran, ka sprow blast

www.bible.in.ua 25.12.2010

rysetai p ato. 26 Ka legen, Otvw stn

22

ka

mhknhtai

ok

oden

atw.

prton xrton, eta

stxun, eta

28

atomth

plrh[w] ston

karpofore,

n t stxu. 29 tan

d parado karpw, eyw postllei t drpanon, ti


yerismw. 30 Ka legen, Pw moisvmen


.

atn

parabol

ymen;

spar

p tw gw,

tw gw,

31

tn laxnvn ka poie

kkk

sinpevw,

tan

pntvn tn spermtvn tn p

32 ka tan spar,

tn basilean to yeo,

mikrteron n

parsthken

tni

nabanei ka gnetai

mezon

pntvn

kldouw meglouw, ste

dnasyai p tn skin

ato t petein to orano kataskhnon. 33 Ka toiataiw parabolaw

pollaw llei

atow tn lgon, kayw dnanto koein: 34 xvrw d

www.bible.in.ua 25.12.2010

23

parabolw ok llei

atow, kat dan

d tow doiw

mayhtaw

pluen pnta. 35 Ka lgei


.

Dilyvmen

ew

atow n ken t mr& caw genomnhw,

pran.

36

paralambnousin atn w n

ka

fntew

tn

xlon

n t plo, ka lla ploa n

met

ato. 37 ka gnetai lalac meglh nmou, ka t kmata pballen


.

t ploon, ste dh gemzesyai t ploon. 38 ka atw n


,

ew

n t prmn

p t proskeflaion kayedvn: ka gerousin atn ka lgousin at,

Didskale, o mlei
,

soi

ti pollmeya; 39 ka diegeryew

petmhsen t

nm ka epen t yalss, Sipa, pefmvso. ka kpasen nemow, ka

gneto

galnh meglh. 40 ka epen atow, T

www.bible.in.ua 25.12.2010

deilo

ste;

opv

? []

24

xete

pstin; 41 ka fobyhsan

fbon mgan,

ka legon

prw lllouw,

Tw ra

oWtw stin ti ka nemow

ka ylassa pakoei

at;

KATA MARKON 5

1 Ka lyon ew t pran

tw yalsshw ew tn xran tn

Gerashnn. 2 ka jelyntow ato k to ploou eyw pnthsen at k


.

tn mnhmevn nyrvpow n pnemati kayrt, 3 w

tn katokhsin

exen n tow mnmasin: ka od lsei okti odew dnato atn dsai, 4

di

t atn pollkiw pdaiw ka lsesin dedsyai

ka diespsyai

p ato tw lseiw ka tw pdaw suntetrfyai, ka odew sxuen atn

www.bible.in.ua 25.12.2010

25

damsai: 5 ka di pantw nuktw ka mraw n tow mnmasin ka n tow


;

resin n

krzvn ka katakptvn autn

lyoiw.

fvn

megl lgei,

rkzv

se

mo ka so,

tn yen,

m me

basansw.

7 ka krjaw

to yeo to cstou;

8 legen

tn

[] ,

Ihso u

6 ka dn

Ihson p makryen dramen ka proseknhsen at,

gr at, Ejelye

t pnema t kyarton k to nyrpou. 9 ka phrta atn, T

nom soi;

ka lgei

at, Legin nom moi, ti

pollo smen.

10

ka pareklei atn poll na

m at postel jv tw xraw. 11

Hn

ke

prw

rei

glh

xorvn

meglh

boskomnh:

pareklesan atn lgontew, Pmcon mw ew tow xorouw, na

www.bible.in.ua 25.12.2010

12

ka

ew atow

26

eslyvmen.

13

ka

ptrecen

atow.

ka

jelynta

kyarta

eslyon

ew

krhmno

ew

tn

tow

xorouw,

ka

rmhsen

pnemata

glh

kat

to

ylassan,

disxlioi,

ka

pngonto

yalss. 14 ka o bskontew atow fugon ka pggeilan ew tn plin


.

ka ew tow grow: ka lyon

den

stin t gegonw.

15 ka

rxontai prw tn Ihson, ka yevrosin tn daimonizmenon

kaymenon

matismnon

ka

svfrononta,

fobyhsan.
.

16

tn

dihgsanto

atow

ka per

[]

tn

ka

daimonizomn

sxhkta

legina,

ka

dntew

pw

gneto

tn xorvn. 17 ka rjanto

parakalen

atn pelyen p tn rvn

atn. 18 ka mbanontow ato ew t

www.bible.in.ua 25.12.2010

27

ploon pareklei atn daimonisyew

19 ka

at, Upage ew tn okn sou prw tow

sow, ka pggeilon atow sa

pepohken ka lhsn

20 ka plyen ka rjato khrssein n t Dekaplei

sa

pohsen

kriw

soi

se.

met ato .

ok fken atn, ll lgei

na

at Ihsow, ka pntew yamazon. 21 Ka diapersantow to Ihso [n

t plo] plin ew t pran

atn,

ka

par

tn

ylassan.

ato

23

xlow polw p

22

ka

rxetai

ew

tn

atn pptei prw tow pdaw

ka

parakale

atn

poll

lgvn

ti

sxtvw

xei,

na

lyn

piyw

www.bible.in.ua 25.12.2010

sunxyh

rxisunaggvn, nmati Irow, ka dn


[] ,

tw

yugtrin

mou

xeraw

at

na

[]

28

svy

ka zs.

24 ka plyen met ato. Ka koloyei at

xlow polw, ka sunylibon atn. 25 ka gun

ddeka

th 26 ka poll payosa

osa n =sei

amatow

p polln atrn ka dapansasa

par atw pnta ka mhdn felhyesa

ll mllon ew t

xeron

lyosa,

Ihso,

lyosa

27

pisyen cato

tn

kosasa

per

to

to matou ato: 28 legen

matvn

ato

svysomai.

jhrnyh

phg

to

tn j ato dnamin jelyosan

n t xl legen,

Tw mou

cato

www.bible.in.ua 25.12.2010

xl

p tw mstigow. 30

pistrafew

eyw

ka eyw Ihsow pignow n aut

ka

amatow atw, ka gnv t smati ti atai

gr ti En cvmai kn

29

tn matvn; 31 ka
?

29

legon

at o mayhta ato, Blpeiw tn xlon sunylbont se,

ka

lgeiw,

Tw mou

cato;

32 ka perieblpeto den

33 d

lyen

ggonen

at,

ka epen

[]

at psan tn lyeian. 34

ti

sklleiw

tn

lgei

rxisunagg, M fobo, mnon psteue. 37 ka ok fken


,

didskalon; 36 d Ihsow parakosaw tn lgon lalomenon


?

35 Eti ato lalontow rxontai p to

page ew ernhn, ka syi

rxisunaggou lgontew ti H yugthr sou pyanen: t

ka trmousa, edua

p tw mstigw sou.

tn toto poisasan.

epen at, Yugthr, pstiw sou ssvkn se:

giw

fobhyesa

gun

ka prospesen at

odna met

ato sunakolouysai

m tn Ptron ka Ikvbon ka Ivnnhn tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

30

delfn Iakbou. 38 ka rxontai ew tn okon to rxisunaggou, ka

yevre yrubon ka klaontaw ka lalzontaw poll, 39 ka eselyn lgei

atow, T
,

yorubesye ka klaete; t paidon ok pyanen ll kayedei. 40

ka kateglvn ato. atw d kbaln pntaw paralambnei tn patra

to paidou ka tn mhtra ka tow

met ato, ka esporeetai pou

t paidon: 41 ka kratsaw tw xeirw to paidou lgei

koum,
,

stin meyermhneumenon T korsion, so

at, Taliya

lgv, geire.

42 ka

eyw

nsth t korsion ka perieptei, n

gr tn ddeka.

ka

jsthsan

[eyw] kstsei

megl. 43 ka diestelato atow poll na

mhdew

gno

toto,

ka

epen

doynai

at

fagen.

www.bible.in.ua 25.12.2010

31

KATA MARKON 6

1 Ka jlyen

keyen, ka rxetai ew tn patrda ato, ka kolouyosin

at o mayhta ato. 2 ka genomnou

sabbtou rjato didskein n t

sunagvg: ka pollo koontew jeplssonto lgontew, Pyen tot tata,


;

ka tw

sofa

doyesa tot ka a dunmeiw toiatai di

xeirn ato ginmenai;

3 ox

tn

oWtw stin tktvn, uw tw

[]

Maraw ka delfw Iakbou ka Ivstow ka Ioda ka Smvnow; ka ok

esn a delfa ato de

prw mw; ka skandalzonto n at. 4 ka

legen atow Ihsow ti Ok stin profthw timow

m n t

www.bible.in.ua 25.12.2010

32

patrdi

ato ka n tow suggenesin ato ka n t ok& ato. 5 ka

ok dnato ke poisai odeman dnamin, e

m lgoiw

rrstoiw

piyew

tw

xeraw

yerpeusen:

atn. Ka perigen
.

[]

ka

yamazen

di

tn

pistan

tw kmaw kkl didskvn. 7 ka proskaletai tow

ddeka,

ka

rjato

atow

postllein

do

do,

ka

ddou

atow

[]

jousan tn pneumtvn tn kayrtvn: 8 ka parggeilen atow na

[]

mhdn arvsin ew dn

m =bdon mnon, m rton, m pran, m ew

tn znhn xalkn, 9 ll podedemnouw sandlia ka m ndshsye do

xitnaw. 10 ka legen atow, Opou n eslyhte ew okan, ke mnete


.

vw n jlyhte keyen. 11 ka w

www.bible.in.ua 25.12.2010

n tpow m djhtai mw mhd

33

kosvsin mn, kporeumenoi keyen ktinjate tn xon tn

tn podn mn ew martrion

poktv

[]

atow. 12 Ka jelyntew krujan

na

metanosin, 13 ka daimnia poll jballon, ka leifon la

pollow

rrstouw ka yerpeuon. 14 Ka kousen basilew Hrdhw, fanern gr

gneto

t noma ato, ka legon

nekrn, ka di
,

ti Ivnnhw baptzvn ggertai k

toto nergosin a dunmeiw n at. 15 lloi d legon

ti Hlaw stn:

lloi d legon

ti profthw w ew

kosaw

d Hrdhw legen, On

g pekeflisa Ivnnhn, oWtow

gryh.

[] .

17 Atw gr Hrdhw postelaw krthsen tn Ivnnhn ka

dhsen atn n fulak di

tn profhtn. 16

www.bible.in.ua 25.12.2010

Hrdida tn gunaka Filppou to delfo

34

ato, ti
,

atn gmhsen:

Ok jestn

soi

Hrdhw fobeto tn Ivnnhn, edw

19 d Hrdiw

atn ndra

dkaion

ka gion,
,

ka dvw ato

mraw ekarou te

ato poll prei,

kouen. 21 Ka genomnhw

ka sunetrei atn, ka kosaw

at ka yelen atn poktenai, ka ok dnato: 20 gr

[]

xein tn gunaka to delfo sou.

nexen

18 legen gr Ivnnhw t Hrd ti

Hrdhw tow genesoiw

[]

ato depnon pohsen tow megistsin ato ka tow xilirxoiw ka tow

prtoiw tw Galilaaw, 22 ka eselyoshw tw yugatrw ato Hrdidow

ka rxhsamnhw, resen

www.bible.in.ua 25.12.2010

t Hrd ka tow sunanakeimnoiw.

basilew t koras, Athsn me

epen

n ylw,

ka dsv soi:

23 ka

35

mosen at [poll], O

ti

me

atsw

dsv soi

vw

msouw

tw basileaw mou.

atsvmai;

24 ka jelyosa epen

d epen,

t mhtr

atw, T
,

Tn kefaln Ivnnou to baptzontow. 25 ka

? ,

eselyosa eyw

met spoudw

prw tn basila tsato

lgousa,

Ylv

na

jautw

dw

moi

pnaki

baptisto. 26 ka perlupow
.

genmenow

tn

kefaln

Ivnnou

basilew di

to

tow rkouw ka

tow nakeimnouw ok ylhsen yetsai atn: 27 ka eyw postelaw

basilew spekoultora ptajen ngkai

tn kefaln ato. ka pelyn

pekeflisen atn n t fulak 28 ka negken tn kefaln ato p

pnaki ka dvken atn t koras, ka t korsion dvken atn t

www.bible.in.ua 25.12.2010

36

mhtr

atw.

29

ka

kosantew

ptma ato ka yhkan

mayhta

ato

lyon

ka

ran

at n mnhme. 30 Ka sungontai o pstoloi

prw tn Ihson, ka pggeilan at pnta sa

pohsan

ka sa

ddajan. 31 ka lgei

atow, Dete mew ato kat dan

ew rhmon

tpon ka napasasye lgon. san gr o rxmenoi

ka o pgontew

pollo, ka od fagen ekaroun. 32 ka plyon n t plo ew rhmon


,

tpon kat dan.

34 ka jelyn

eden

www.bible.in.ua 25.12.2010

[] .

poln xlon, ka splagxnsyh p atow ti

atow pgontaw ka pgnvsan pollo,

san w prbata m xonta

p pasn tn plevn sundramon ke ka prolyon atow.

33 ka edon

ka pez

poimna, ka rjato didskein atow poll.

37

35 Ka dh raw pollw genomnhw

proselyntew at

o mayhta ato

[]

legon

ti Erhmw

stin tpow, ka dh ra

poll: 36 pluson

atow, na

pelyntew ew tow kkl grow ka kmaw

gorsvsin

autow t

fgvsin. 37

d pokriyew epen

atow, Dte atow

mew

fagen.

ka

lgousin

at,

Apelyntew

gorsvmen

dhnarvn

[]

diakosvn rtouw ka dsomen atow fagen; 38

d lgei

atow, Psouw

rtouw

xete;

pgete

dete.

ka

gnntew

lgousin,

Pnte,

ka

do

xyaw. 39 ka ptajen atow naklnai


.

pntaw sumpsia sumpsia p t

xlvr xrt. 40 ka npesan prasia prasia kat katn ka kat

pentkonta. 41 ka labn tow pnte rtouw ka tow do xyaw nablcaw


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

38

ew

tn

orann

elghsen

ka

katklasen

tow

rtouw

ka

ddou

tow

mayhtaw [ato] na

paratiysin atow, ka tow do xyaw mrisen

psin. 42 ka fagon

pntew ka xortsyhsan: 43 ka ran klsmata

ddeka

kofnvn

plhrmata

ka

tn

xyvn.

44

ka

san

fagntew [tow rtouw] pentakisxlioi ndrew. 45 Ka eyw ngkasen tow

mayhtw

ato

mbnai

ew

pran

ploon

ka

progein

ew

potajmenow

atow

plyen

ew

[]

genomnhw

prw Bhysadn, vw atw polei tn xlon. 46 ka

tw gw.

t ploon n ms

48 ka dn

row

prosejasyai.

47

ka

caw

tw yalsshw, ka atw mnow p

atow basanizomnouw n t lanein, n

www.bible.in.ua 25.12.2010

gr

39

nemow nantow

atow, per

tetrthn fulakn tw nuktw rxetai prw

atow peripatn p tw yalsshw: ka yelen parelyen atow. 49 o

dntew

atn p tw yalsshw peripatonta dojan

ti fntasm stin,

ka nkrajan: 50 pntew gr atn edon

ka tarxyhsan.

eyw

llhsen

met

atn,

ka

lgei

atow,

Yarsete,

emi:

fobesye. 51 ka nbh prw atow ew t ploon, ka kpasen nemow.


.

ka lan [k perisso]

n autow

jstanto, 52 o gr sunkan

p tow

rtoiw, ll n

atn karda pepvrvmnh. 53 Ka diapersantew p

tn gn

atn

lyon

ew Gennhsart ka prosvrmsyhsan. 54 ka jelyntvn

to

ploou

eyw

pignntew

atn

www.bible.in.ua 25.12.2010

55

peridramon

lhn

tn

40

xran

kenhn

ka

rjanto

perifrein pou kouon

krabttoiw

ew

pleiw

ew

grow

taw

ka

soi

[]

cvntai:

ato

tyesan

kn

xontaw

goraw

syenontaw, ka parekloun atn na

kakw

56 ka pou n eseporeeto ew kmaw

tow

ti stn.

tow

tow

to kraspdou to matou

canto

ato

szonto.

KATA MARKON 7

1 Ka sungontai prw atn o Farisaoi ka tinew

lyntew

p Ierosolmvn 2 ka dntew

tinw

tn grammatvn
[]

tn mayhtn
[]

ato

ti koinaw

xersn, tot stin nptoiw, syousin tow rtouw 3 o gr

www.bible.in.ua 25.12.2010

41

Farisaoi ka pntew o Ioudaoi n m pugm

syousin,

kratontew

tn

pardosin

ncvntai tw xeraw ok

tn

presbutrvn,

ka

gorw

m baptsvntai ok syousin, ka lla poll stin

parlabon kraten, baptismow pothrvn ka jestn ka xalkvn

[]

[ka klinn]-- 5 ka pervtsin atn o Farisaoi ka o grammatew, Di

--

o peripatosin o mayhta sou kat tn pardosin tn presbutrvn,

ll koinaw

xersn syousin tn rton; 6

d epen

atow, Kalw

profteusen

Hsaaw per

mn tn pokritn, w ggraptai

[ti] OWtow law tow xelesn me

pxei

mo:

www.bible.in.ua 25.12.2010

tim,

d karda atn prrv

mthn

sbonta

me,

didskontew

didaskalaw

42

ntlmata

nyrpvn.

fntew

tn

ntoln

to

yeo

kratete

pardosin tn nyrpvn. 9 Ka legen

atow, Kalw yetete

ntoln to yeo, na

epen,

Tma

tn pardosin mn stshte.

tn patra sou

11 mew

lgete,

En

ep

t mhtr, Korbn,

stin, Dron,

, ,

12 okti fete

teleuttv:

yant

j mo felhyw,

10 Mv#sw gr

mhtra

ka, O kakologn

tn

ka tn mhtra sou,

patra

nyrvpow t patr

tn

atn odn poisai t patr

t mhtr, 13 kurontew tn lgon to yeo t paradsei mn

paredkate: ka parmoia toiata poll poiete. 14 Ka proskalesmenow


;

plin tn xlon legen atow, Akosat mou

www.bible.in.ua 25.12.2010

pntew ka snete. 15 odn

43

stin jvyen to nyrpou esporeumenon ew atn

atn: ll t
;

dnatai koinsai

k to nyrpou kporeumen stin t koinonta

tn

nyrvpon. 16 17 Ka te

eslyen ew okon p to xlou, phrtvn

atn o mayhta ato tn paraboln. 18 ka lgei

atow, Otvw ka

mew sneto

ste; o noete

ti pn t jvyen esporeumenon ew tn

nyrvpon o dnatai atn koinsai, 19 ti

ok esporeetai ato

ew tn kardan ll ew tn koilan, ka ew tn fedrna

kporeetai,

kayarzvn pnta t brmata. 20 legen

d ti T k to nyrpou

kporeumenon keno koino

tn

nyrpvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn nyrvpon: 21 svyen gr k tw kardaw

dialogismo

kako

kporeontai,

porneai,

klopa,

44

fnoi,

22 moixeai,

pleonejai,

ponhrai, dlow,

, , ,

slgeia,

fyalmw

, ,

ponhrw, blasfhma, perhfana, frosnh: 23 pnta tata t ponhr


,

svyen

kporeetai

ka

koino

plyen

ew

gnnai,

tn

nyrvpon.

nastw

eselyn

ew

okan

odna

yelen

exen

ka

Ekeyen

Trou.

ato,

prw

24

ria

prospesen

ka ok dunyh layen:

[] ,

25 ll eyw kosasa gun

tow

atw

pnema

kyarton,

lyosa

pdaw

ato:

yugtrion

Surofoinkissa t gnei: ka rta

26

gun

Ellhnw,

atn na

t daimnion kbl k

tw yugatrw atw. 27 ka legen at, Afew prton xortasynai

per

tkna, o gr stin kaln laben tn rton tn tknvn ka tow kunaroiw


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

45

balen.

28

pekryh

ka

lgei

at,

Krie,

ka

poktv tw

trapzhw

syousin p

tn

cixvn

tn

kunria

paidvn. 29 ka

epen

at, Di

toton tn lgon page, jelluyen k tw yugatrw

sou

t daimnion. 30 ka pelyosa ew tn okon atw eWren t paidon

beblhmnon

tn

klnhn

ka

daimnion

jelhluyw.

31

Ka

plin

jelyn

k tn rvn

Trou lyen

di

Sidnow ew tn ylassan

tw Galilaaw n mson

tn rvn

Dekaplevw. 32 ka frousin

at

[]

kvfn ka mogillon,

ka parakalosin atn na

piy

at tn

xera. 33 ka polabmenow atn p to xlou kat dan

balen

tow daktlouw ato ew t ta ato ka ptsaw

www.bible.in.ua 25.12.2010

cato

tw glsshw

46

ato,

34

ka

nablcaw

ew

Effaya,
,

stin, Dianoxyhti.

stnajen,

ka

lgei

at,

35 ka [eyvw] noghsan

mhden lgvsin: son

ato

mllon

perissteron

krusson.

37

ryw.

d atow diestlleto,

ka

perperissw

jeplssonto

lgontew, Kalw pnta pepohken: ka tow kvfow poie


,

ato a

desmw tw glsshw ato, ka llei

36 ka diestelato atow na

orann

koa, ka lyh
,

tn

koein ka [tow]

llouw lalen.

KATA MARKON 8

1 En kenaiw taw mraiw plin pollo xlou ntow ka m xntvn t

www.bible.in.ua 25.12.2010

47

fgvsin,

proskalesmenow tow mayhtw lgei

atow, 2 Splagxnzomai

tn

xlon

ti

dh

mrai

trew

prosmnousn

moi

ka

ok

[]

xousin t

fgvsin: 3 ka n

polsv atow nsteiw

ew okon atn,

kluysontai

n t d: ka tinew

atn p makryen kasin. 4 ka

[]

pekryhsan at o mayhta ato ti Pyen totouw dunseta tiw de

xortsai

rtvn

rhmaw;

ka

rta

atow,

Psouw

xete

rtouw; o

d epan,

Ept. 6 ka paraggllei t xl napesen p

tw gw:
;

ka labn tow pt rtouw exaristsaw

klasen ka ddou

tow mayhtaw ato na

paratiysin ka paryhkan

t xl. 7 ka

exon

xydia

lga:

ka

elogsaw

at

epen

ka

tata

www.bible.in.ua 25.12.2010

48

paratiynai.

ka

fagon

ka

xortsyhsan,

ka

ran

perissemata

klasmtvn

pt

spurdaw.

plusen

san

tetrakisxlioi.

ka

atow. 10 Ka eyw mbw

ato lyen

ew t mrh

ew t ploon met tn mayhtn

Dalmanouy. 11 Ka jlyon o Farisaoi ka

rjanto suzhten at, zhtontew par ato shmeon

p to orano,

peirzontew

atn. 12 ka nastenjaw t pnemati ato lgei,

gene

ath zhte shmeon;

mn

lgv

mn, e

doysetai t gene

tat

shmeon.

13

pran.

ka

few

atow

plin

mbw

plyen

ew

14 Ka pelyonto

rton

ok

exon

mey

autn

www.bible.in.ua 25.12.2010

laben rtouw,

ka e

m na

plo.
.

15

ka

diestlleto

atow

49

lgvn,

Orte, blpete p tw zmhw

tn Farisavn ka tw zmhw

Hrdou. 16 ka dielogzonto prw lllouw ti Artouw ok xousin. 17 ka


.

gnow

lgei

atow, T

od sunete;

dialogzesye ti rtouw ok xete;

pepvrvmnhn xete

opv noete

tn kardan mn; 18 fyalmow xontew

blpete ka ta xontew ok

koete; ka o mnhmoneete, 19

[]

te

tow pnte rtouw klasa

[]

ew

tow tetrakisxilouw, psvn


,

tow pentakisxilouw, psouw kofnouw


,

klasmtvn plreiw rate; lgousin at, Ddeka.

20 Ote tow pt ew

atow, Opv sunete;

rxontai ew Bhysadn. ka frousin

www.bible.in.ua 25.12.2010

spurdvn plhrmata klasmtvn rate; ka

lgousin [at], Ept. 21 ka legen


,

at

22 Ka

tufln ka parakalosin atn

[]

50

na

ato chtai. 23 ka pilabmenow tw xeirw

[]

atn jv tw kmhw, ka ptsaw

to tuflo jnegken

ew t mmata ato, piyew

xeraw

at,

phrta

atn,

ti

blpeiw;

[] ,

tw

24

ka

nablcaw

legen, Blpv tow nyrpouw, ti w dndra r

peripatontaw. 25

eta

plin pyhken

tw xeraw p tow fyalmow ato, ka diblecen,

ka pekatsth, ka nblepen

thlaugw panta. 26 ka psteilen atn

ew okon ato lgvn,

Mhd ew tn kmhn eslyw. 27 Ka jlyen

Ihsow ka o mayhta ato ew tw kmaw Kaisareaw tw Filppou: ka n

t d phrta

enai;

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow mayhtw ato lgvn

nyrvpoi

28

atow, Tna me

lgousin

epan

at

lgontew

[ti]

Ivnnhn

tn

51

baptistn, ka lloi, Hlan, lloi d ti ew


,

tn profhtn. 29 ka

[] .

atw

phrta

atow,

Umew

tna

me

lgete

enai;

pokriyew

Ptrow lgei

at, S e

Xristw. 30 ka petmhsen atow na

mhden lgvsin per ato. 31 Ka rjato didskein atow ti de

un

to

poll

payen

ka

podokimasynai

presbutrvn ka tn rxiervn

tn

nyrpou

proslabmenow Ptrow atn rjato pitimn at. 33

ka dn

tow

psv mou,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

d pistrafew

mayhtw

ato petmhsen

Ptr

ka lgei,

Upage

Satan, ti

, ,

tn

ka tn grammatvn ka poktanynai

ka met trew mraw nastnai: 32 ka parrhs& tn lgon llei.

o fronew t

to yeo ll t

tn

52

nyrpvn. 34 Ka proskalesmenow tn xlon sn tow mayhtaw ato


.

epen

atow, E

tiw

ylei

psv mou

kolouyen, parnhssyv

autn

ka rtv

tn staurn ato ka kolouyetv moi. 35 w

gr n yl

tn cuxn ato ssai polsei atn: w

d n

polsei tn cuxn ato neken mo ka to eaggelou ssei atn. 36

gr

fele

nyrvpon

kerdsai

zhmivynai

tn cuxn ato; 37 t

tw cuxw ato; 38 w

gr do

tat

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

ka tow mow lgouw

moixaldi

ka

martvl,

ka

nyrpou paisxunysetai atn tan ly

lon

nyrvpow ntllagma

gr n paisxuny me

ksmon

gene

tn

uw

to

n t dj to patrw ato

53

met

tn

gglvn

tn

gvn.

KATA MARKON 9

1 Ka legen

atow, Amn

lgv

mn ti esn tinew

de

[]

tn

sthktvn otinew o m gesvntai yantou vw n dvsin tn basilean

to yeo lhluyuan n dunmei. 2 Ka met mraw j

paralambnei

Ihsow tn Ptron ka tn Ikvbon ka tn Ivnnhn, ka nafrei atow

ew row chln kat dan

mnouw. ka metemorfyh

ka t mtia ato gneto

mprosyen atn, 3

stlbonta leuk lan oa

gnafew

p tw

gw

o dnatai otvw leuknai. 4 ka fyh

atow Hlaw sn

www.bible.in.ua 25.12.2010

54

Mv#se, ka san sullalontew t Ihso. 5 ka pokriyew Ptrow lgei


,

Ihso,

Rabb,

kaln

stin mw

de

enai,

ka poisvmen

trew

skhnw,

so

man

ka Mv#se

man

ka Hl&

man.

pokriy,

kfoboi

gr gnonto.

7 ka gneto

, .

atow,

ka

gneto

fvn

gaphtw,

koete

ato.

edon

tw

6 o gr

dei t

neflh piskizousa

neflhw,

OWtw

stin

uw

mou

ka

jpina

periblecmenoi

okti

odna

ll tn Ihson mnon mey autn. 9 Ka katabainntvn atn

k to rouw diestelato atow na

mhden

edon

m tan uw to nyrpou k nekrn nast.

10 ka tn

lgon

krthsan

prw

autow

suzhtontew

stin

www.bible.in.ua 25.12.2010

dihgsvntai,

nekrn

55

nastnai. 11 ka phrtvn atn lgontew, Oti lgousin o grammatew


.

ti

Hlan

de

lyen

prton;

lyn

12

fh

atow,

Hlaw

mn

prton pokayistnei pnta, ka pw ggraptai p

un to nyrpou na

poll py

ka joudenhy;

tn

13 ll lgv

mn ti ka Hlaw lluyen, ka pohsan

at sa

yelon, kayw

ggraptai p

atn. 14 Ka lyntew

prw tow mayhtw edon

xlon poln per

eyw

pw

spzonto

atow ka grammatew suzhtontaw prw atow. 15 ka

xlow

dntew

atn

jeyambyhsan,

ka

prostrxontew

atn. 16 ka phrthsen atow, T

suzhtete prw atow; 17

ka pekryh at ew

k to xlou, Didskale, negka tn un mou

www.bible.in.ua 25.12.2010

56

prw

s,

xonta

pnema

lalon:

18

=ssei

atn, ka frzei

ka trzei

ka epa

tow mayhtaw sou

ka

pou

atn

katalb

tow dntaw ka jhranetai:

na

at kblvsin, ka ok sxusan. 19

pokriyew atow lgei,

V gene

pistow,

vw pte prw mw

somai;

vw

pte

njomai

mn;

frete

atn

prw

me.

pnema

eyw

negkan

atn

prw

atn.

ka

dn

atn

sunesprajen atn, ka pesn p tw gw


20

kuleto frzvn.

ka

21 ka

phrthsen tn patra ato, Psow

xrnow stn w toto ggonen

at;
?

d epen, Ek paidiyen: 22 ka pollkiw ka ew pr atn balen

ka ew data na

pols atn: ll e

www.bible.in.ua 25.12.2010

ti

dn,

boyhson mn

- ,

57

splagxnisyew f

pnta dunat

mw. 23 d Ihsow epen at, T E


t pisteonti. 24 eyw

legen, Pistev: boyei

mou

krjaw

patr to paidou

t pist&. 25 dn
.

d Ihsow ti

pisuntrxei xlow petmhsen t pnemati t kayrt lgvn

dn,

at, T

lalon ka kvfn pnema, g pitssv soi,

jelye j ato ka mhkti

eslyw ew atn. 26 ka krjaw

ka poll

sparjaw

jlyen:

ka gneto

se nekrw,

ste

tow pollow lgein

Ihsow kratsaw tw xeirw ato geiren atn, ka nsth. 28 ka

ti pyanen. 27

eselyntow ato ew okon o mayhta ato kat dan

www.bible.in.ua 25.12.2010

phrtvn atn,

Oti mew ok dunyhmen kbalen at; 29 ka epen

atow, Toto t

58

gnow n oden dnatai jelyen e

pareporeonto di

m n proseux. 30 Kkeyen jelyntew

tw Galilaaw, ka ok yelen na

ddasken

gr

tow

tiw

gno:

mayhtw

ato

ka

legen

atow

ti

uw

31

to

nyrpou paraddotai ew xeraw nyrpvn, ka poktenosin atn, ka

poktanyew met trew mraw nastsetai. 32 o

t ok& genmenow

phrta

t =ma,

ew Kafarnaom. ka n

atow, T

d gnoun

ka fobonto atn pervtsai. 33 Ka lyon

n t d dielogzesye;

d sipvn, prw lllouw gr dielxyhsan n t d tw mezvn.

35 ka

kaysaw

fnhsen

tow

34 o

ddeka

ka

lgei

atow,

tiw

ylei

prtow enai stai pntvn sxatow

ka pntvn dikonow. 36 ka labn

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

59

paidon sthsen

at n ms

atn ka nagkalismenow at epen

atow, 37 Ow
,

dxetai:

n m

tn postelant me.

[]

ka w

tn toiotvn paidvn djhtai p t nmat

mou,

dxhtai,

38 Efh

ok m

dxetai

ll

at Ivnnhw, Didskale, edomn

tina

n t nmat sou

kbllonta daimnia, ka kvlomen

atn,

ti

ok koloyei mn. 39 d

odew gr stin w

Xristo ste,

mn

M kvlete

atn,

ka dunsetai

gr ok stin kay

mn, pr mn

pots mw potrion datow n nmati ti

lgv mn ti o m pols tn misyn ato. 42

www.bible.in.ua 25.12.2010

40 w

gr n

Ihsow epen,

[] ;

stin. 41 Ow

poisei dnamin p t nmat mou

tax kakologsa me:

60

Ka w

na

tn mikrn

[ew m],

skandals

[]

kaln stin at mllon e

totvn tn pisteuntvn

perkeitai mlow nikw

per

tn

trxhlon ato ka bblhtai ew tn ylassan. 43 Ka n

skandalz

se

xer sou, pkocon atn: kaln stn se

zvn

tw do xeraw xonta

sbeston. 44 45 ka n

kaln stn se

eselyen ew tn zvn xvln

blhynai

kbale atn: kaln s

, ;

to yeo

se,

pkocon atn:

tow do pdaw xonta

ew tn gennan. 46 47 ka n fyalmw sou skandalz

se,

pow sou skandalz

kulln eselyen ew tn

pelyen ew tn gennan, ew t pr

www.bible.in.ua 25.12.2010

stin monfyalmon eselyen ew tn basilean

do fyalmow xonta

blhynai

ew tn gennan, 48 pou

61

sklhj atn o teleut

ka t pr o sbnnutai: 49 pw

lisysetai. 50 Kaln t law: n d t law nalon


.

gr pur

gnhtai,

n tni

at

rtsete;

xete

autow

la,

ka

erhneete

llloiw.

KATA MARKON 10

1 Ka keyen nastw rxetai ew t ria

tw Ioudaaw [ka] pran to

Iordnou,

ka

sumporeontai

plin

xloi

prw

atn,

ka

eyei

plin

ddasken

atow.

phrtvn atn e jestin

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

proselyntew

Farisaoi

ndr gunaka polsai, peirzontew

d pokriyew epen atow, T

mn netelato Mv#sw; 4 o

atn. 3

d epan,

62

Eptrecen Mv#sw biblon postasou grcai ka polsai. 5 d Ihsow

epen

atow, Prw tn sklhrokardan mn

gracen

mn tn ntoln

tathn. 6 p d rxw ktsevw rsen

ka ylu

pohsen

atow: 7

neken totou katalecei nyrvpow tn patra ato ka tn mhtra [ka


-

proskollhysetai prw tn gunaka ato], 8 ka sontai o do ew srka


man: ste okti esn do


;

ll ma

nyrvpow m xvriztv.

srj. 9

on yew sunzeujen

10 Ka ew tn okan plin o mayhta per

totou phrtvn atn. 11 ka lgei

atow, Ow

n pols tn

gunaka ato ka gams

llhn moixtai

atn, 12 ka

n at polsasa tn ndra atw gams


www.bible.in.ua 25.12.2010

llon

moixtai.

[] .

63

13

Ka

prosferon

at

paida

na

atn

chtai:

mayhta

petmhsan atow. 14 dn

d Ihsow gankthsen ka epen

atow,

Afete

paida

rxesyai

prw

me,

kvlete

at,

lgv

mn, w

gr

toiotvn stn basilea to yeo. 15 mn

tn

n m

djhtai tn basilean to yeo w paidon, o m esly ew atn. 16 ka

nagkalismenow at kateulgei

tiyew

tw xeraw p at. 17 Ka

kporeuomnou ato ew dn prosdramn ew

ka gonupetsaw

atn

phrta

atn,

Didskale

gay,

poisv

na

zvn

anion

klhronomsv; 18 d
?

Ihsow epen

gayw

ew

www.bible.in.ua 25.12.2010

yew.
.

at, T

19

tw

me

lgeiw

gayn; odew

ntolw

odaw:

fonesw,

64

moixesw,

klcw,

ceudomartursw,

postersw,

Tma

tn patra sou

ka tn mhtra. 20

tata pnta fulajmhn

d fh

k nethtw mou.

at, Didskale,

21 d

Ihsow mblcaw

at

gphsen atn ka epen

at, En

se

stere:

page sa

[]

xeiw

plhson ka dw [tow] ptvxow, ka jeiw

ka

dero

koloyei

moi.

22

yhsaurn n oran,

stugnsaw

lg

plyen

lupomenow, n

gr xvn

ktmata

poll. 23 Ka periblecmenow

Ihsow lgei

tow mayhtaw ato, Pw dusklvw o t xrmata xontew

ew tn basilean to yeo eselesontai. 24 o d

tow lgoiw ato. d

www.bible.in.ua 25.12.2010

mayhta yambonto p

Ihsow plin pokriyew lgei

atow, Tkna, pw

65

dskoln stin ew tn basilean to yeo eselyen: 25 ekoptern stin

kmhlon di

Ka

tw

dnatai

svynai;

Par nyrpoiw dnaton

stin w

mblcaw

atow

[]

Ihsow

Ptrow at, Ido mew fkamen

29 fh

fken okan

pnta ka kolouykamn soi.

27

plosion ew tn

ll o par ye, pnta gr dunat

par t ye. 28 Hrjato lgein


.

d perissw jeplssonto lgontew prw

autow,

[tw] trumaliw [tw] =afdow dielyen

basilean to yeo eselyen. 26 o

lgei,

Ihsow, Amn

delfow

lgv mn, odew

delfw

mhtra

patra

tkna

grow neken mo ka neken to eaggelou, 30 n

lb

katontaplasona nn

www.bible.in.ua 25.12.2010

n t kair

tot okaw ka delfow ka

66

delfw ka mhtraw ka tkna ka grow met divgmn,

ka n t

ani t rxomn

ka

zvn anion. 31 pollo d sontai prtoi sxatoi

[o]

sxatoi

prtoi.

32

Hsan

nabanontew

ew

Ierosluma, ka n

progvn

atow Ihsow, ka yambonto,

kolouyontew

fobonto.

ka

paralabn

plin

atow lgein

t mllonta

o d

tow

ddeka

rjato

at sumbanein, 33 ti Ido nabanomen ew

[] ,

Ierosluma, ka uw to nyrpou paradoysetai tow rxieresin


,

ka

tow grammatesin, ka katakrinosin atn yant ka paradsousin atn


,

tow

ynesin

34

ka

mpajousin

at

ka

mptsousin

at

ka

mastigsousin atn ka poktenosin, ka met trew mraw nastsetai.


www.bible.in.ua 25.12.2010

67

35 Ka prosporeontai at Ikvbow ka Ivnnhw o uo

lgontew at, Didskale, ylomen na


,

mn. 36
.

d epen atow, T

at, Dw mn na
,

ew

sou

Ihsow epen

[]

atow, Ok odate t

d epan

at, Dunmeya.

g pnv

pesye

ka t

bptisma

baptzomai

baptisysesye,

dejin

mou

j evnmvn

ok stin mn donai, ll ow

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

t bptisma

atow, T potrion

j ristern

d epan

g pnv,

39 o

ka ew

Ihsow epen

t potrion

poisw

poisv mn; 37 o

[]

g baptzomai baptisynai;

[me]

k dejin

38 d

atesye. dnasye pien


.

ylet

n atsvmn se

[]

kaysvmen n t dj sou.

Zebedaou

40

kaysai

68

tomastai. 41 Ka kosantew o dka

rjanto ganakten per Iakbou

ka Ivnnou. 42 ka proskalesmenow atow Ihsow lgei

ti

dokontew

rxein

tn

ll w

ka w

mgaw

atn

ka

[]

43 ox otvw d stin n mn:

gensyai n mn, stai mn dikonow, 44

n yl

katakurieousin

[] .

n yl

atow, Odate

ynn

megloi atn katejousizousin atn.

n mn enai prtow, stai pntvn dolow: 45 ka

gr uw to nyrpou ok lyen

diakonhynai

ll diakonsai ka

donai tn cuxn ato ltron nt

polln. 46 Ka rxontai ew Ierix.

[] .

ka kporeuomnou ato p Ierix

ka tn mayhtn ato ka xlou

kano

uw Timaou Bartimaow tuflw prosathw kyhto par tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

69

dn.

47 ka kosaw

lgein,

ti Ihsow Nazarhnw stin

U Daud Ihso, lhsn me.

, ,

rjato krzein ka

48 ka petmvn at pollo na

sivps:

poll mllon krazen, U

Daud, lhsn me.

stw

Ihsow epen,

lgontew at, Yrsei, geire,


,

naphdsaw

lyen

prw

na

yleiw

fvne se.

ato

soi

49 ka

Fvnsate atn. ka fvnosin tn tufln

, ,

Ihsow epen, T

tn

50

, ?

d pobaln t mtion

Ihson.

51

poisv;

ka

pokriyew

at

tuflw epen at, Rabbouni,

nablcv. 52 ka Ihsow epen at, Upage, pstiw sou ssvkn

se.

ka

eyw

nblecen,

ka

koloyei

at

www.bible.in.ua 25.12.2010

d.
.

70

KATA MARKON 11

1 Ka te

Orow

tn

ggzousin

ew Ierosluma ew Bhyfag ka Bhyanan prw t

Elain,

postllei

do

tn

mayhtn

ato

ka

lgei

atow, Upgete ew tn kmhn tn katnanti mn, ka eyw esporeumenoi


,

ew

atn

ersete

plon

dedemnon

odew

opv

nyrpvn

[]

kyisen: lsate atn ka frete. 3 ka n tiw


;

toto; epate,
?

O kriow ato xrean xei,

[]

mn ep,

to mfdou, ka lousin
,

legon

www.bible.in.ua 25.12.2010

poiete lontew

atn postllei

tn ke

[]

tn plon; 6 o
?

prw yran jv p

atn. 5 ka tinew

atow, T

poiete

ka eyw

plin de. 4 ka plyon ka eWron plon dedemnon

sthktvn

d epan

atow

71

kayw epen Ihsow: ka fkan atow. 7 ka frousin

tn plon prw

tn Ihson, ka pibllousin at t mtia atn, ka kyisen p atn.


,

8 ka pollo t mtia atn strvsan ew tn dn,

kcantew k tn grn. 9 ka o progontew

lloi d stibdaw

ka o kolouyontew krazon,

Eloghmnow

rxomnh

basilea to patrw mn Daud: Vsann n tow cstoiw.

n nmati kurou:

Vsann:

rxmenow

10 Eloghmnh

11

Ka eslyen ew Ierosluma ew t ern: ka periblecmenow pnta, caw

dh oshw tw raw, jlyen ew Bhyanan met tn ddeka.

12 Ka t

parion

jelyntvn atn p Bhyanaw

penasen.

[]

dn

sukn

p makryen xousan flla lyen

www.bible.in.ua 25.12.2010

13 ka

ra ti

72

ersei n at, ka lyn

kairw ok n

p atn odn eWren e

m flla: gr

skvn. 14 ka pokriyew epen at, Mhkti ew tn ana

so

mhdew

karpn

fgoi.

ka

kouon

mayhta

ato.

15

Ka

rxontai ew Ierosluma. ka eselyn ew t ern rjato kbllein tow

pvlontaw

ka tow

gorzontaw

er,

ka tw

trapzaw

tn

kollubistn ka tw kaydraw tn pvlontvn tw peristerw katstrecen,

16 ka ok fien

na

tiw

diengk skeow di

ka

legen

atow,

ggraptai

ti

[]

proseuxw klhysetai psin tow ynesin;

lstn.

18 ka kousan o rxierew

www.bible.in.ua 25.12.2010

to ero. 17 ka

ddasken

okw

mou

okow

mew d pepoikate atn splaion

ka o grammatew, ka ztoun

73

pw

atn

polsvsin:

fobonto

gr

atn,

pw

gr

[];

jeplsseto p t didax ato. 19 Ka tan c

xlow

jeporeonto

jv tw plevw. 20 Ka paraporeumenoi prv

gneto,

edon

tn sukn

jhrammnhn k =izn. 21 ka namnhsyew Ptrow lgei

at, Rabb,

de

suk

lgei

t rei tot, Aryhti

lgv mn ti w

ti

toto lgv mn, pnta sa

ep

ka blyhti ew tn ylassan, ka m diakriy n

t kard& ato ll piste

di

atow, Exete pstin yeo, 23 mn

kathrsv jrantai. 22 ka pokriyew Ihsow

lale

gnetai, stai at. 24

prosexesye ka atesye, pisteete ti

lbete,

ka stai mn. 25 ka tan stkete

proseuxmenoi, fete

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

74

ti

xete

kat tinow,

na

ka patr mn

- -,

oranow f

Ierosluma. ka n t er

rxierew

mn t paraptmata mn. 26 27 Ka rxontai plin ew

n tow

peripatontow ato rxontai prw atn o

ka o grammatew ka o presbteroi 28 ka legon

at,

En po& jous& tata poiew;

tw soi

dvken tn jousan tathn

na

tata poiw;

29 d

Ihsow epen

lgon, ka pokryht moi, ka r


,

31 ka dielogzonto prw autow

atow, Epervtsv mw na

j nyrpvn; pokryht moi.

lgontew,

En epvmen,

Ej orano,

re,

Di

[on]

ok

pistesate

at;

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn n po& jous& tata poi: 30

t bptisma t Ivnnou j orano n

32

ll

epvmen,

Ej

[],

75

nyrpvn;

fobonto

ntvw

tn

pantew

gr

exon

ti profthw n.

tn

Ivnnhn

33 ka pokriyntew t Ihso lgousin, Ok

odamen. ka Ihsow lgei


.

xlon,

atow, Od g lgv mn n po& jous&

tata poi.

KATA MARKON 12

1 Ka rjato atow n parabolaw lalen,

ka periyhken

jdeto

atn

gevrgow,

ka

pedmhsen.

fragmn ka rujen polnion ka kodmhsen prgon, ka

gevrgow

Ampelna nyrvpow fteusen,

t kair dolon, na
[] ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

ka

psteilen

prw

par tn gevrgn

lb

p tn

76

karpn to mpelnow:

kenn.

3 ka labntew

atn deiran

ka psteilan

ka

plin

psteilen

prw

atow

llon

dolon:

kkenon

kefalvsan

ka tmasan.

5 ka llon psteilen, kkenon pkteinan,

ka pollow llouw, ow

mn

drontew ow

d poktnnontew. 6 ti

na

exen, un gaphtn: psteilen atn sxaton

ti Entrapsontai tn un mou.

epan

prw atow lgvn

7 kenoi d o gevrgo

prw autow

ti OWtw stin klhronmow: dete poktenvmen atn, ka mn

stai klhronoma. 8 ka labntew pkteinan atn, ka jbalon atn

jv to mpelnow. 9 t

to mpelnow; lesetai

ka dsei tn mpelna lloiw. 10 od

www.bible.in.ua 25.12.2010

[on] poisei kriow

ka polsei tow gevrgow,

[]

77

tn grafn

tathn ngnvte, Lyon n

[]

pedokmasan o okodomontew,

oWtow genyh ew kefaln gvnaw: 11 par kurou gneto

yaumast

fyalmow

mn;

12

ath, ka stin

Ka

ztoun

atn

kratsai,

ka

fobyhsan tn xlon, gnvsan gr ti prw atow tn paraboln epen.

ka fntew

atn plyon. 13 Ka postllousin prw atn tinaw

tn Farisavn ka tn Hrdiann na
[]

lyntew

[]

atn gresvsin lg. 14 ka

lgousin at, Didskale, odamen ti lhyw e

ka o mlei

soi

per

odenw,

gr

blpeiw

ew

prsvpon

nyrpvn,

ll

lhyeaw tn dn to yeo didskeiw: jestin

15

o;

dmen

m dmen;

www.bible.in.ua 25.12.2010

donai knson

Kasari

d edw

atn tn pkrisin epen

78

atow, T

me

peirzete;

fret moi

dhnrion na

dv.

negkan. ka lgei
.

atow, Tnow ekn

epan

at,

Kasarow.

17

pdote Kasari ka t

16 o

ath ka pigraf; o

Ihsow

epen

atow,

Kasarow

to yeo t ye. ka jeyamazon p at. 18

Ka rxontai Saddoukaoi prw atn, otinew lgousin nstasin m enai,

ka phrtvn atn lgontew, 19 Didskale, Mv#sw gracen mn ti n

tinow delfw poyn ka katalp gunaka ka m f

tknon, na

lb delfw ato tn gunaka ka janasts sprma t delf

ato.

20

pt

delfo

san:

ka

poynskvn

ok

fken

sprma:

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

ka

prtow

laben

gunaka,

ka

deterow

laben

atn,

ka

79

pyanen m katalipn sprma: ka trtow satvw: 22 ka o pt ok

fkan

sprma.

sxaton

pntvn

ka

gun

pyanen.

23

nastsei[, tan nastsin,] tnow atn stai gun; o gr pt sxon


,

atn gunaka. 24 fh

m edtew

[]

atow Ihsow, O

di

toto plansye

[] -

tw grafw mhd tn dnamin to yeo; 25 tan gr k nekrn

nastsin, ote gamosin ote gamzontai,

ll esn w ggeloi n tow

oranow. 26 per d tn nekrn ti gerontai


.

ok ngnvte n t

bbl Mv#svw p to btou pw epen

[]

at yew lgvn,

Eg

yew Abram ka [] yew Isak ka [] yew Iakb; 27 ok stin yew

nekrn

ll

zntvn:

pol

plansye.

www.bible.in.ua 25.12.2010

28

tn

Ka

proselyn

ew

80

grammatvn kosaw

atn suzhtontvn, dn

ti kalw pekryh

[]

atow, phrthsen atn, Poa stn ntol prth pntvn; 29 pekryh


,

Ihsow ti Prth stn, Akoue, Isral, kriow

stin, 30 ka gapseiw
,

sxow sou.

totvn llh ntol

ti ew

w seautn.

at grammatew,

stin

ka j lhw tw

tn plhson sou

ok stin. 32 ka epen

ew

j lhw tw kardaw sou

Kalw, didskale, p lhyeaw epew


,

ka j lhw tw dianoaw sou

31 deutra ath, Agapseiw

mezvn

yew mn kriow

krion tn yen sou

ka j lhw tw cuxw sou

[] ?

ka ok stin llow

pln ato: 33 ka t gapn atn j lhw tw kardaw ka j lhw tw


;

sunsevw ka j lhw tw sxow ka t gapn tn plhson w autn

www.bible.in.ua 25.12.2010

81

perisstern stin pntvn tn lokautvmtvn ka yusin. 34 ka Ihsow

dn

[atn] ti nounexw pekryh epen at, O makrn e

tw basileaw to yeo. ka odew okti tlma

atn pervtsai. 35

Ka pokriyew Ihsow legen

didskvn n t er,

Pw lgousin o

grammatew ti Xristw uw Daud stin; 36 atw Daud epen

n t

pnemati t g, Epen kriow

mou

vw n y

[]

mou,

kouen

ato

dvw.

Blpete

tn

38

Ka

grammatvn

[]

atn krion, ka pyen ato stin

xlow

poktv tn podn sou.

Kyou k dejin

tow xyrow sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

t kur

atw Daud lgei

tn

37

uw; ka [] polw

didax

ato

legen,

yelntvn

stolaw

82

peripaten

ka spasmow n taw goraw

39 ka prvtokayedraw n

taw sunagvgaw ka prvtoklisaw n tow depnoiw: 40 o katesyontew tw

okaw

tn

profsei

makr

proseuxmenoi,

oWtoi

lmcontai

41 Ka kaysaw katnanti to gazofulakou yerei

xlow

bllei

xalkn

ew

ballon poll: 42 ka lyosa

ka

xhrn

perissteron krma.

pw

ma

gazofulkion:

ka

pollo

plosioi

xra ptvx balen lept do,

stin kodrnthw. 43 ka proskalesmenow tow mayhtw ato epen

Amn

atow,

lgv mn ti xra ath ptvx pleon pntvn balen tn

ballntvn ew t gazofulkion: 44 pntew gr k to perisseontow atow

balon, ath d k tw stersevw atw pnta sa


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

exen balen, lon

83

tn bon

atw.

KATA MARKON 13

1 Ka kporeuomnou ato k to ero lgei

at ew

tn mayhtn

[]

ato, Didskale, de

potapo lyoi

ka potapa okodoma. 2 ka

Ihsow

epen

at,

Blpeiw

tataw

tw

meglaw

okodomw;

Ka

fey

de

lyow

lyon

kataluy.

kayhmnou ato ew t Orow tn Elain katnanti to ero phrta

atn kat dan

Ptrow ka Ikvbow ka Ivnnhw ka Andraw, 4 Epn

mn

pte

tata

stai,

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

shmeon

tan

mll

tata

84

suntelesyai

pnta.

tiw

mw plans:

Ihsow

rjato

lgein

atow,

Blpete

6 pollo lesontai p t nmat mou

[] ;

lgontew

ti Eg emi, ka pollow plansousin. 7 tan d koshte polmouw ka

kow

polmvn, m yroesye:

[] ,

de

[]

gensyai, ll opv t tlow. 8

; ,

gerysetai

gr

ynow

ynow

ka

basilea

basilean,

sontai

seismo

kat tpouw, sontai limo:

rx

dnvn

tata. 9 blpete

; .

mew

autow:

paradsousin

mw

ew

sundria

ka

ew

sunagvgw

darsesye ka p gemnvn

ka basilvn staysesye

neken mo ew

martrion

atow.

khruxynai

10

ka

ew

pnta

t eagglion. 11 ka tan gvsin


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

ynh

prton

de

mw paradidntew, m

85

promerimnte

lalshte,

ll

doy

mn n ken t

r& toto lalete, o gr ste mew o lalontew ll t pnema t

gion. 12 ka paradsei delfw delfn ew ynaton ka patr tknon, ka


.

panastsontai tkna p gonew

svysetai. 14 Otan d dhte


.

de,

t bdlugma tw rhmsevw sthkta pou

Iouda&

[d] p to dmatow m katabtv mhd

k tw okaw ato, 16 ka

d pomenaw ew tlow oWtow

eselytv ra ti

tte

m pistrectv

noetv,

naginskvn

feugtvsan ew t rh, 15

t nom mou.

ka yanatsousin atow: 13 ka sesye

misomenoi p pntvn di

ew tn grn

ew t psv rai t mtion ato. 17 oa d taw n

www.bible.in.ua 25.12.2010

86

gastr

xosaiw

ka

prosexesye d na

ylciw

taw

kenaiw

m gnhtai

oa

yhlazosaiw

yew vw to nn

ka o m gnhtai. 20 ka e

mraw, ok n syh
,

psa

jeljato

kolbvsen

tw

mraw.

de

Xristw, Ide
,

21

ktisen

m kolbvsen kriow tw
[]

srj. ll di

[] .

Ide

toiath p rxw ktsevw n

18

mraiw.

xeimnow: 19 sontai gr a mrai kenai

o ggonen

taw

tow klektow ow

ka

tte

tiw

mn

ep,

ke, m pisteete: 22 gerysontai gr

ceudxristoi ka ceudoproftai ka dsousin shmea

ka trata prw t

poplann, e
,

dunatn, tow klektow. 23 mew d blpete: proerhka mn


.

pnta. 24 All n kenaiw taw mraiw met tn ylcin


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

kenhn liow

87

skotisysetai, ka selnh o dsei t fggow atw, 25 ka o strew


,

sontai k to orano pptontew, ka a dunmeiw a n tow oranow

saleuysontai. 26 ka tte contai tn un


.

to nyrpou rxmenon

neflaiw

met

dunmevw

pollw

ka

djhw.

27

ka

tte

postele

tow

gglouw ka pisunjei tow klektow [ato] k tn tessrvn nmvn p

krou gw

vw

krou orano. 28 Ap d

tw sukw

myete

tn

paraboln: tan dh kldow atw palw gnhtai

ka kf

t flla, ginskete ti ggw t yrow stn. 29 otvw ka mew, tan


,

dhte

tata ginmena,

ginskete ti ggw stin p yraiw. 30 mn

lgv mn ti o m parly gene


www.bible.in.ua 25.12.2010

ath mxriw oW

tata

[]

88

pnta gnhtai. 31 oranw ka g

parelesontai, o d lgoi mou o

m parelesontai. 32 Per d tw mraw kenhw

tw raw odew oden,

od o ggeloi n oran od uw, e

m patr. 33 blpete

grupnete: ok odate gr pte kairw stin. 34 w nyrvpow pdhmow


;

few

tn okan ato ka dow

tow doloiw ato tn jousan,

kst t rgon ato, ka t yurvr

netelato na

grhgor.

grhgorete on, ok odate gr pte kriow

35

tw okaw rxetai,

36

mesonktion

lektorofvnaw

prv,

[]

[]

lyn

jafnhw er

mw kayedontaw. 37

d mn lgv,

[]

psin lgv, grhgorete.

, .

www.bible.in.ua 25.12.2010

89

KATA MARKON 14

1 Hn

d t psxa ka t zuma

met do

mraw. ka ztoun o

rxierew

ka

poktenvsin: 2 legon
;

lao.

grammatew

pw

atn

dl

kratsantew

gr, M n t ort,

mpote stai yrubow to

3 Ka ntow ato n Bhyan& n t ok& Smvnow to lepro

katakeimnou ato lyen

gun

xousa

lbastron

mrou nrdou

[]

pistikw

polutelow: suntrcasa tn lbastron

katxeen ato tw

kefalw.

[]

san

tinew

ganaktontew

prw

autow,

Ew

pleia

ath

to

www.bible.in.ua 25.12.2010

mrou

ggonen;

dnato

gr

toto

mron

90

praynai

pnv dhnarvn triakosvn ka doynai

[]

nebrimnto at.

kaln

atn: t

, ;

o pntote xete.

mou

ew

khruxy

sm

tn

sxen

pohsen:

prolaben mursai t

ntafiasmn.

poisai, m

mn

lgv

mn,

pou

t eagglion ew lon tn ksmon, ka

at kpouw

mey autn, ka tan ylhte dnasye atow e

rgon rgsato n mo. 7 pntote gr tow ptvxow

xete

6 d Ihsow epen, Afete

[] .

parxete;

tow ptvxow: ka

pohsen ath

lalhysetai ew mnhmsunon atw. 10 Ka Iodaw Iskariy ew


ddeka

plyen prw tow rxierew

[]

11 o

na

atn parado

tn

atow.

d kosantew xrhsan

ka phggelanto at rgrion donai.

www.bible.in.ua 25.12.2010

91

ka ztei

tn

pw atn ekarvw

zmvn,

te

parado.

12 Ka t prt

[]

psxa

yuon,

lgousin

at

ato, Po yleiw

pelyntew toimsvmen

na

fgw

mr&

mayhta

t psxa; 13
?

ka postllei do tn mayhtn

ato ka lgei

atow, Upgete ew

tn

[]

plin,

ka

pantsei

mn

nyrvpow

kermion

datow

bastzvn:

kolouysate at, 14 ka pou n esly epate t okodespt ti O

didskalow lgei,

Po stin t katlum mou pou t psxa met tn

mayhtn

mou

fgv;

15

ka

atw

mn

dejei

ngaion

mga

strvmnon toimon: ka ke toimsate mn. 16 ka jlyon o mayhta ka

lyon ew tn plin ka eWron kayw epen atow, ka tomasan t psxa.


www.bible.in.ua 25.12.2010

92

17 Ka caw genomnhw

rxetai met tn ddeka.

18 ka nakeimnvn

atn ka syintvn Ihsow epen,

Amn

lgv

paradsei me,

ew

syvn met mo. 19 rjanto

kat ew,

Mti

g; 20

, ?

mn ti ew

d epen atow, Ew

j mn

lupesyai ka lgein

at

tn ddeka,

[] ,

mbaptmenow met mo ew t trblion. 21 ti

mn

uw to

nyrpou pgei kayw ggraptai per ato, oa d t nyrp ken

di

oW

gennyh

to

paraddotai:

kaln

at

ok

klasen

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka dvken atow ka epen, Lbete, tot stin t

, ,

sm mou. 23 ka labn potrion exaristsaw


.

nyrpou

nyrvpow kenow. 22 Ka syintvn atn labn rton

[]

elogsaw

uw

dvken atow, ka pion

93

ato pntew.

24 ka epen

atow,

Tot stin t

am

mou

diaykhw t kxunnmenon pr polln: 25 mn

m pv

at pnv

lgv mn ti okti o

k to genmatow tw mplou

vw tw mraw kenhw tan

kainn n t basile& to yeo. 26 Ka mnsantew

tw

jlyon

ew t Orow tn Elain. 27 Ka lgei

atow Ihsow ti Pntew

skandalisysesye, ti
,

Galilaan.

ggraptai, Patjv tn poimna, ka t prbata

diaskorpisysontai: 28 ll met t geryna

tn

29

me

projv

mw ew

Ptrow

fh

at,

ka

pntew

skandalisysontai, ll ok g. 30 ka lgei

at Ihsow, Amn

lgv

soi

ti

smeron

tat

www.bible.in.ua 25.12.2010

nukt

prn

dw

lktora

94

fvnsai

trw

me

parns. 31

d kperissw llei, En d

me

sunapoyanen soi,

m se

parnsomai. satvw d ka pntew

legon.

32 Ka rxontai ew xvron oW

t noma Geyshman, ka lgei

tow mayhtaw ato, Kaysate de

vw prosejvmai. 33 ka paralambnei

tn Ptron ka [tn] Ikvbon ka [tn] Ivnnhn met ato, ka rjato

kyambesyai ka dhmonen, 34 ka lgei

atow, Perlupw

vw

yantou:

menate

de

ka

grhgorete.

pipten

tw

stin cux

mou

mikrn

35

ka

proelyn

gw,

ka

proshxeto

na

dunatn

stin

parly p ato ra, 36 ka legen, Abba patr, pnta dunat

soi:

parnegke t potrion toto p mo: ll o t

g ylv ll

www.bible.in.ua 25.12.2010

95

s. 37 ka rxetai ka erskei atow kayedontaw, ka lgei

Smvn, kayedeiw; ok sxusaw man ran grhgorsai;


,

prosexesye, na
,

38 grhgorete ka

m lyhte ew peirasmn: t mn

t Ptr,

pnema pryumon d

srj syenw. 39 ka plin pelyn proshjato tn atn lgon epn.

40

ka

plin

lyn

eWren

atow

kayedontaw,

san

gr

atn

fyalmo katabarunmenoi, ka ok deisan

pokriysin

at. 41 ka

rxetai

trton

ka

lgei

atow,

Kayedete

[] []

napaesye; pxei: lyen


?

loipn

ka

ra, do paraddotai uw to nyrpou

ew tw xeraw tn martvln. 42 geresye gvmen: do paradidow

me

ggiken.

43 Ka eyw ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

ato lalontow paragnetai Iodaw ew

96

tn ddeka
[]

ka met ato xlow met maxairn ka jlvn

par

tn rxiervn

ka tn grammatvn ka tn presbutrvn. 44 dedkei

d paradidow atn ssshmon atow lgvn,

On

n filsv atw

stin:

kratsate

atn

ka

pgete

sfalw.

lgei,

Rabb, ka kateflhsen atn. 46 o

proselyn at

tw

[] , ,

at

ka

krthsan

atn.

[]

spasmenow

tn

[]

47

ka

lyn

eyw

xeraw

paresthktvn

45

d pbalon

ew

[tiw]

mxairan

paisen

tn

tn

dolon

to

rxiervw

ka felen ato t trion. 48 ka pokriyew Ihsow

epen

atow,

Vw

lstn

jlyate

met

maxairn

ka

jlvn

sullaben me;

49 kay

mran mhn prw mw n t er didskvn ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

97

ok kratsat me:

ll na

plhrvysin a grafa. 50 ka fntew

atn

fugon

pntew.

51

Ka

neanskow

tiw

sunhkoloyei

at

peribeblhmnow

sindna

gumno,

ka

kratosin

atn:

[]

[],

katalipn tn sindna

tn

52

gumnw fugen. 53 Ka pgagon tn Ihson prw

rxiera,

ka

sunrxontai

pntew

rxierew

ka

presbteroi ka o grammatew. 54 ka Ptrow p makryen koloyhsen

at vw sv

ka n

lon t sundrion ztoun kat

sugkaymenow met

to Ihso marturan

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

atn, ka ox hriskon: 56 pollo gr ceudomartroun


,

ka yermainmenow prw t fw. 55 o d rxierew

ew tn aln to rxiervw,

tn phretn

ew

t yanatsai

kat

ato, ka

98

sai

marturai

ok

san.

ceudomartroun

kat

ato

lgontew

57

58

ka

tinew

nastntew

ti

Hmew

kosamen

ato

lgontow

ti Eg katalsv tn nan

toton tn xeiropohton ka

di

trin mern llon xeiropohton okodomsv: 59 ka od otvw

sh

mson

martura

61

rxierew

eloghto;

nyrpou

Ok pokrn odn; t

oWto sou

at, S e

Xristw uw to

Ihsow epen,

Eg emi, ka cesye tn un

dejin

kaymenon

www.bible.in.ua 25.12.2010

d sipa ka ok pekrnato odn. plin

62 d

phrta atn ka lgei

ew

katamarturosin;

atn. 60 ka nastw rxierew

phrthsen tn Ihson lgvn,

tw

to

dunmevw

ka

rxmenon

met

tn

99

nefeln to orano. 63 d rxierew

lgei,

ti

xrean xomen martrvn;

mn fanetai; o

kolafzein atn ka lgein

tw blasfhmaw: t

enai yantou. 65 Ka

mptein at ka perikalptein ato t prsvpon ka

[] ?

64 kosate

d pntew katkrinan atn noxon

rjant tinew

diarrjaw tow xitnaw ato

at, Profteuson, ka o phrtai =apsmasin

atn labon. 66 Ka ntow to Ptrou ktv n t al rxetai ma

paidiskn

to rxiervw,

[]

mblcasa

67 ka dosa

at lgei,

tn

tn

Ptron

yermainmenon

Ka s met to Nazarhno sya to Ihso.

[] ,

68

d rnsato lgvn,

Ote oda ote pstamai s t

lgeiw.

ka

jlyen jv ew t proalion[:

ka lktvr fnhsen]. 69 ka paidskh

www.bible.in.ua 25.12.2010

100

dosa

atn rjato plin lgein

stin.

plin

rneto.

ka

met

mikrn

plin

[]

70

paresttew legon

tow parestsin ti OWtow j atn

71

t Ptr, Alhyw j atn e,

e.

ka gr Galilaow

rjato

nayematzein

ka

mnnai

ti

Ok

oda

nyrvpon

toton

lgete.

[]

72

tn

ka

eyw

deutrou

lktvr

[]

fnhsen. ka nemnsyh Ptrow t =ma w epen

at Ihsow ti

Prn

lktora fvnsai

dw

trw

me

parns: ka pibaln

[]

klaien.
.

KATA MARKON 15

www.bible.in.ua 25.12.2010

101

1 Ka eyw

prv

sumbolion poisantew o rxierew

met tn

presbutrvn ka grammatvn ka lon t sundrion dsantew tn Ihson

pnegkan ka pardvkan Pilt. 2 ka phrthsen atn Piltow, S

basilew tn Ioudavn;

d pokriyew at lgei,

ka kathgroun ato o rxierew

poll.

[] .

S lgeiw.

4 d

Piltow plin

phrta

atn

lgvn,

Ok

pokrn

odn;

de

psa

sou

[]

kathgorosin. 5 d

Ihsow okti odn pekryh, ste

yaumzein tn

Pilton.

Kat

ortn

pluen

atow

na

dsmion

partonto.

legmenow

Barabbw

met

dedemnow otinew n t stsei fnon

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

stasiastn

pepoikeisan. 8 ka nabw

xlow

102

rjato atesyai kayw poei

atow. 9 d

Piltow pekryh atow

lgvn,

Ylete polsv

mn tn basila tn Ioudavn; 10 gnvsken

gr ti di

fynon paradedkeisan atn o rxierew.

11 o d

rxierew

nseisan tn xlon na

mllon tn Barabbn pols

atow. 12 d

Piltow plin pokriyew legen atow, T

on [ylete]

poisv

[n

lgete]

tn

basila

tn

14

Ioudavn;

13

plin

krajan,

Starvson

atn.

Piltow

legen

atow,

gr

pohsen

kakn;

perissw

krajan,

Starvson

atn.

15

Piltow boulmenow t xl t kann

poisai plusen atow tn

Barabbn, ka pardvken tn Ihson fragellsaw


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

na

staurvy. 16

103

stratitai

pgagon

atn

sv

tw

alw,

stin

praitrion, ka sugkalosin lhn tn speran. 17 ka ndidskousin atn


,

[]

porfran ka peritiyasin at pljantew

knyinon

stfanon: 18 ka

rjanto spzesyai

atn, Xare,

basile tn Ioudavn: 19 ka tupton

ato tn kefaln kalm ka nptuon at, ka tiyntew

proseknoun at.

20 ka te

[] .

npaijan

[]

staursvsin

atn.

21

t gnata

at, jdusan atn tn

porfran ka ndusan atn

[]

t mtia ato. ka jgousin atn na


.

Ka

ggareousin

pargont

tina

Smvna

Kurhnaon rxmenon p gro, tn patra Alejndrou ka Rofou, na


tn staurn ato. 22 ka frousin atn p tn Golgoyn tpon,

www.bible.in.ua 25.12.2010

104

stin

meyermhneumenon

Kranou

Tpow.

smurnismnon

onon, w

23

ka

ddoun

at

d ok laben. 24 ka staurosin atn ka

diamerzontai t mtia ato, bllontew klron p at tw t

r.

[].

25 n

d ra trth ka starvsan atn. 26 ka n

pigraf tw

ataw ato pigegrammnh, O basilew tn Ioudavn. 27 Ka sn at

staurosin do lstw,

29

Ka

na

k dejin ka na

blasfmoun

atn

kinontew

tn nan

j evnmvn ato. 28

paraporeumenoi

atn ka lgontew, O katalvn

tw

kefalw

ka okodomn n

trisn mraiw, 30 sson seautn

katabw p to stauro. 31 movw

ka

rxierew

mpazontew

prw

lllouw

met

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

grammatvn

105

legon,

Allouw

svsen,

autn

o dnatai

ssai: 32

Xristw

basilew Isral katabtv nn

p to stauro, na

dvmen

ka

pistesvmen.

ka

sunestaurvmnoi

sn

at

nedizon

atn.

genomnhw

raw

kthw

sktow gneto

f lhn

nthw.

34 ka t nt

[]

lvi lema sabaxyani;

gkatlipw me;

raw

stin meyermhneumenon O yew mou yew mou,

35 ka tinew

Ide

Hlan

fvne.

vw

periyew

megl, Elvi

legon,

spggon jouw

Ka

r& bhsen Ihsow fvn

ew t

tn gn

33

tn paresthktvn

36

[]

kosantew

dramn

tiw

[ka]

gemsaw

kalm ptizen atn, lgvn,

Afete

dvmen

rxetai Hlaw kayelen atn. 37 d

Ihsow few

fvnn meglhn

www.bible.in.ua 25.12.2010

106

jpneusen. 38 Ka t kataptasma to nao

sxsyh

ew do

nvyen vw ktv. 39 Idn

d kenturvn paresthkw j nantaw

ato ti otvw jpneusen

n.

epen,

Magdalhn ka Mara Iakbou to mikro

Salmh,

41

te

ka Mara

ka Ivstow mthr ka

Alhyw oWtow nyrvpow uw yeo

40 Hsan d ka gunakew p makryen yevrosai, n aw

Galila&

koloyoun

at

ka

dihknoun at, ka llai polla a sunanabsai at ew Ierosluma. 42

[]

Ka

dh

caw

genomnhw,

pe

paraskeu,

stin

prosbbaton,

43

lyn

Ivsf

[]

Arimayaaw

esxmvn

bouleutw,

ka atw

prosdexmenow

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

basilean

to yeo,
,

107

tolmsaw

eslyen prw tn Pilton ka tsato t sma to Ihso. 44

Piltow

yamasen

dh

tynhken,

ka

proskalesmenow

kenturvna phrthsen atn e

plai pyanen: 45 ka gnow

tn

p to

kenturvnow dvrsato t ptma t Ivsf. 46 ka gorsaw sindna

kayeln atn nelhsen t sindni ka yhken

atn n mnhme

lelatomhmnon k ptraw, ka proseklisen lyon p tn yran to mnhmeou.

47 d Mara Magdalhn ka Mara Ivstow yeroun po tyeitai.


KATA MARKON 16

1 Ka diagenomnou to sabbtou Mara Magdalhn ka Mara [to]

www.bible.in.ua 25.12.2010

108

Iakbou

ka

Salmh

grasan

rmata

na

lyosai

lecvsin

[]

atn. 2 ka lan prv


.

mnhmeon

natelantow

t mi

tn sabbtvn rxontai p t

[ ]

to

lou.

ka

legon

prw

autw,

Tw

pokulsei mn tn lyon

k tw yraw to mnhmeou; 4 ka nablcasai

yevrosin

ti

pokeklistai

eselyosai

ew

gr

mgaw

sfdra.

edon

neanskon

kaymenon

leukn, ka jeyambyhsan.

[] ,

lyow,

mnhmeon

peribeblhmnon stoln

ka

tow

dejiow

d lgei

ataw,

M kyambesye: Ihson zhtete tn Nazarhnn tn staurvmnon: gryh,

ok stin de:

de tpow pou yhkan

atn. 7 ll pgete epate

tow mayhtaw ato ka t Ptr ti Progei

www.bible.in.ua 25.12.2010

mw ew tn Galilaan:

109

ke atn cesye, kayw epen

mn. 8 ka jelyosai fugon

p to

mnhmeou, exen

gr atw trmow ka kstasiw:

ka oden odn epan,

fobonto gr. 9 [[Anastw d prv

prt

sabbtou fnh

[] []

prton Mar& t Magdalhn, par w

kbeblkei pt daimnia. 10

kenh

poreuyesa

pggeilen

tow

met

ato

genomnoiw

penyosi

ka

klaousin:

11

kkenoi

kosantew

ti

ka

yeyh

atw

psthsan. 12 Met d tata dusn j atn peripatosin faneryh

tr& morf poreuomnoiw ew grn: 13 kkenoi pelyntew pggeilan tow


loipow:

od

kenoiw psteusan. 14 Usteron [d] nakeimnoiw atow

[]

tow

ndeka

faneryh,

ka

nedisen

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

pistan

atn

ka

110

sklhrokardan ti

15 ka epen

tow yeasamnoiw atn ghgermnon ok psteusan.

atow, Poreuyntew ew tn ksmon panta khrjate t

eagglion ps t ktsei.

pistsaw

katakriysetai.

17

shmea

tow

pistesasin

tata

nmat

mou

daimnia

kbalosin,

glssaiw

[]

lalsousin kainaw, 18 [ka n taw xersn] feiw rosin, kn

yansimn

ti

pvsin o m atow blc,

kalw jousin.

16 pistesaw ka baptisyew svysetai, d

parakolouysei:

19 O mn

nelmfyh

p rrstouw xeraw piysousin ka

on kriow

Ihsow met t lalsai

atow

ew tn orann ka kyisen k dejin to yeo. 20 kenoi d

jelyntew

krujan

pantaxo,

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

kurou

sunergontow

ka

tn

lgon

111

bebaiontow

di

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

pakolouyontvn

shmevn.]]

112

KATA LOUKAN 1

Epeidper

pollo

pexerhsan

natjasyai

dighsin

per

tn

peplhroforhmnvn n mn pragmtvn, 2 kayw pardosan mn o

rxw

atptai

ka

phrtai

genmenoi

to

Yefile, 4 na

pignw

per n

lgou,

parhkolouyhkti nvyen psin kribw kayejw

doje

kmo

soi grcai, krtiste

kathxyhw

lgvn tn sfleian.

5 Egneto n taw mraiw Hrdou basilvw tw Ioudaaw erew

tiw

nmati Zaxaraw j fhmeraw Abi, ka gun at k tn yugatrvn

Aarn,

ka

noma

atw

Elisbet.

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

san

dkaioi

mfteroi

nanton to yeo,

poreumenoi n psaiw taw ntolaw ka dikaimasin to

kurou memptoi.

7 ka ok n

stera,

atow tknon, kayti n

[]

ka mfteroi probebhktew

n t erateein

atn n t tjei

yeo,

nanti

to

yow

tw

plyow

yumimatow:

11

dejin

to

tw fhmeraw

erateaw

to kurou, 10 ka

lao

proseuxmenon

jv

to

fyh

at

ggelow

kurou

stw

[]

ka fbow ppesen p atn. 13 epen

r&

[]

to yusiasthrou to yumimatow. 12 ka tarxyh

[]

to yumisai eselyn ew tn nan

dn,

kat

laxe

pn

n taw mraiw atn san. 8

Egneto

ato

Elisbet

www.bible.in.ua 25.12.2010

Zaxaraw

d prw atn ggelow,

M fobo, Zaxara, diti

eshkosyh

Elisbet gennsei un soi,

dhsw sou, ka gun sou

xar

soi

ka

gallasiw,

ka

pollo

15 stai gr mgaw

skera o m p,

gensei

ato

npion [to] kurou,

ka onon ka

Isral pistrcei

[]

k koilaw mhtrw

ato, 16 ka pollow tn un
,

ka pnematow gou plhsysetai ti

ka kalseiw t noma ato Ivnnhn. 14 ka

stai

xarsontai:

p krion tn

yen atn. 17 ka atw proelesetai

npion ato n pnemati ka

dunmei Hlou, pistrcai

kardaw patrvn p tkna ka peiyew

[]

fronsei dikavn,

toimsai

kur

lan kateskeuasmnon. 18 Ka epen

, [] .

Zaxaraw prw tn ggelon, Kat t

gnsomai toto; g gr emi

www.bible.in.ua 25.12.2010

presbthw ka gun mou probebhkua

n taw mraiw atw. 19 ka

pokriyew ggelow epen at, Eg emi Gabril paresthkw npion

to yeo, ka pestlhn lalsai


,

20 ka do s

prw s

ka eaggelsasya soi

sivpn ka m dunmenow lalsai

tata,

ny

ok

psteusaw

tow

plhrvysontai ew tn kairn atn. 21 Ka n


Zaxaran,

ka

yamazon

jelyn

ok

dnato

raken n t na:

23 ka gneto

mraw

lgoiw

mou,

otinew

law prosdokn tn

lalsai

atow,

ka

pgnvsan

ti

ptasan

xronzein

w plsyhsan

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka atw n

xri w

gnhtai

tata:

na

atn.

dianevn atow, ka dimenen

22

kvfw.

a mrai tw leitourgaw ato plyen

ew tn okon ato. 24 Met d tataw tw mraw sunlaben Elisbet

gun ato: ka perikruben autn mnaw

pnte, lgousa 25 ti Otvw moi

pepohken kriow

n mraiw aw

peden

felen neidw mou n

[]

nyrpoiw. 26 En d t mhn
.

t kt

pestlh ggelow Gabril p

to yeo ew plin tw Galilaaw

noma Nazary 27 prw parynon

mnhsteumnhn ndr

noma Ivsf j okou Daud, ka t noma

ka

eselyn

prw

atn

epen,

Xare,

tw

parynou

Marim.

kexaritvmnh,

28

kriow met so.

ka dielogzeto potapw eh

at, M fobo, Marim, errew


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

29

d p t

lg dietarxyh

spasmw ortow. 30 ka epen ggelow


.

gr xrin

par t ye: 31 ka do

sullmc n gastr ka tj

ortow stai mgaw

un, ka kalseiw t noma ato Ihson. 32

ka uw cstou

klhysetai, ka dsei at kriow

yew tn yrnon Daud to patrw ato, 33 ka basilesei

p tn

okon Iakb ew tow anaw, ka tw basileaw ato ok stai tlow. 34


epen

d Marim prw tn ggelon, Pw stai toto, pe

ndra o

ginskv; 35 ka pokriyew ggelow epen at, Pnema gion pelesetai


?

p s,

ka dnamiw cstou

piskisei

soi:

di

ka t gennmenon

gion klhysetai,

uw yeo. 36 ka do Elisbet suggenw

sou

ka

at sunelhfen un n grei

kaloumn ster&:

www.bible.in.ua 25.12.2010

atw, ka ortow mn

37 ti

ktow

stn at t

ok dunatsei

par to yeo pn

=ma. 38 epen
.

d Marim, Ido dolh kurou: gnoit

t =m sou.

ka plyen p atw ggelow. 39 Anastsa d Marim

n taw mraiw tataiw poreyh ew tn reinn

moi kat

met spoudw

[]

ew

plin Ioda, 40 ka eslyen ew tn okon Zaxarou ka spsato

Elisbet.

41

ka

gneto

kousen

brfow

Elisbet,

skrthsen

pnematow gou

tn

tn

spasmn

tw

Maraw

koil&

atw,

ka

plsyh

Elisbet, 42 ka nefnhsen kraug megl ka epen,

Eloghmnh s n gunaijn, ka eloghmnow karpw tw koilaw sou.


ka pyen moi toto na

ly

do

gr

gneto

www.bible.in.ua 25.12.2010

fvn

mthr to kurou mou

to

spasmo

sou

ew

43

prw m;

44

mou,

skrthsen n gallisei t brfow

n t koil& mou.

pistesasa ti

Ka epen

Marim, 47 Megalnei

tn

tw

makariosn

cux mou tn krion, ka gallasen

tapenvsin

t pnem mou p t ye t svtr

stai televsiw tow lelalhmnoiw at par kurou. 46

45 ka makara

mou,

48 ti

pblecen

dolhw

ato.

do

gr

me

psai a genea:

to

pohsn moi

megla dunatw, ka gion t noma ato, 50 ka t leow

tow

foboumnoiw

atn.

ka

genew

braxoni

ato,

dieskrpisen

perhfnouw

diano&

kayelen

dunstaw

yrnvn

ka

cvsen

tapeinow,

ato ew

genew

www.bible.in.ua 25.12.2010

51

nn

49 ti

Epohsen

krtow

kardaw

atn:

52

53

peinntaw

nplhsen

gayn ka ploutontaw

japsteilen kenow. 54 ntelbeto

Isral

paidw ato, mnhsynai louw,

[]

55 kayw llhsen prw tow

patraw mn, t Abram ka t sprmati ato ew tn ana. 56

Emeinen d Marim sn at w

tn okon atw. 57 T d

mnaw

trew, ka pstrecen ew

Elisbet plsyh

atw ti meglunen

kriow

at.

59

Ka

gneto

paidon, ka kloun
,

t leow

mr&

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka o suggenew

gd

lyon

peritemen

at p t nmati to patrw ato Zaxaran.

[]

60 ka pokriyesa mthr ato epen,

ato met atw, ka sunxairon

xrnow to teken

atn, ka gnnhsen un. 58 ka kousan o peroikoi


,

Ox, ll klhysetai Ivnnhw.

, ,

61 ka epan

prw atn ti Odew stin k tw suggeneaw sou

kaletai

t nmati tot. 62 nneuon

d t patr ato t t

yloi

kalesyai at. 63 ka atsaw

pinakdion gracen

lgvn,

[]

64 nexyh

Ivnnhw

stn noma

ato. ka yamasan

pntew.

stma ato paraxrma ka glssa ato, ka llei

elogn

tn yen. 65 ka gneto p pntaw fbow tow perioikontaw atow, ka n


.

l t rein

tw Ioudaaw dielaleto

[]

66 ka yento

pnta t =mata tata,

pntew o kosantew n t kard& atn, lgontew, T

toto

stai;

ka

gr

xer

kurou

met

ato.

67

Zaxaraw patr ato plsyh

pnematow gou

ka profteusen

www.bible.in.ua 25.12.2010

ra

paidon

Ka

10

lgvn,

68 Eloghtw kriow yew to Isral, ti

pohsen ltrvsin

t la

anow

profhtn

ato,

71

ka

xeirw

gaw

ato,

at

psaiw
[]

klhys,

taw

mraiw

mn.

propores

73

75

rkon

mosen

prw

k xeirw xyrn

sithti

ka

dikaiosn npion

ato

76 Ka s d,

paidon, profthw

cstou

gr npion kurou

www.bible.in.ua 25.12.2010

met tn patrvn mn

to donai mn 74 fbvw

latreein

mn

diaykhw

=usyntaw

xyrn

mnhsynai

ka

svthran

Abram tn patra mn,

stmatow tn gvn p

pntvn tn misontvn mw: 72 poisai leow

ato, 69 ka geiren kraw svthraw mn n

ok Daud paidw ato, 70 kayw llhsen di

peskcato ka

toimsai dow ato, 77

11

to

donai

gnsin

svthraw

[]

la

ato

fsei

martin

atn, 78 di

splgxna

louw

yeo mn,

n ow

natol j couw, 79 pifnai tow

to kateuynai

piskcetai mw

n sktei ka ski

yantou kayhmnoiw,

tow pdaw mn ew dn ernhw. 80 T d

[]

paidon

hjanen ka krataioto pnemati, ka n

n taw rmoiw

vw mraw

nadejevw

ato

prw

tn

Isral.
.

KATA LOUKAN 2

Egneto

taw

mraiw

kenaiw

jlyen

dgma

par

Kasarow

Agostou

pogrfesyai

psan

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

okoumnhn.
[].

ath

pograf

12

prth gneto

gemoneontow tw Suraw Kurhnou. 3 ka poreonto pntew

pogrfesyai, kastow ew tn auto plin. 4 Anbh d ka Ivsf p


,

tw

Galilaaw

plevw

Nazary

ew

tiw

kaletai

Bhylem, di

pogrcasyai

sn

Marim

gneto

tn

atn, 7 ka teken
,

ew

plin

Daud

mnhsteumn

at,

os

gk.

a mrai to teken

[]

tn un atw tn prvttokon: ka spargnvsen

atn ka nklinen

Ioudaan

d n t enai atow ke plsyhsan

t enai atn j okou ka patriw Daud,

, , -

atn n ftn, diti

ok n

atow tpow n t

katalmati. 8 Ka poimnew san n t xr& t at graulontew ka


.

fulssontew fulakw tw nuktw p tn pomnhn atn. 9 ka ggelow

www.bible.in.ua 25.12.2010

13

kurou psth

atow ka dja kurou perilamcen atow, ka fobyhsan

fbon

mgan.

10 ka epen

atow

ggelow,

fobesye, do gr

eaggelzomai

mn

xarn

meglhn

tiw

stai

pant

la,

11

ti

txyh

mn smeron svtr

stin Xristw kriow

plei

Daud:

12

ka

toto

mn

shmeon,

ersete

brfow

sparganvmnon ka kemenon n ftn. 13 ka jafnhw gneto

sn t

ggl plyow

stratiw oranou anontvn tn yen ka legntvn, 14

Dja n cstoiw

ye ka p gw

Ka gneto

ernh n nyrpoiw edokaw.

15

w plyon p atn ew tn orann o ggeloi, o poimnew

lloun prw lllouw, Dilyvmen

vw Bhylem

ka dvmen t

www.bible.in.ua 25.12.2010

14

=ma toto t gegonw

kriow gnrisen mn. 16 ka lyan

spesantew ka neran tn te Marim ka tn Ivsf ka t brfow

kemenon n t ftn: 17 dntew

d gnrisan

per to =matow to

lalhyntow

atow per to paidou totou. 18 ka pntew o kosantew

yamasan per tn lalhyntvn p tn poimnvn prw atow: 19 d

Marim

pnta

sunetrei

=mata

tata

sumbllousa

kard&

atw. 20 ka pstrecan o poimnew dojzontew ka anontew tn yen p


.

psin ow

te

kousan ka edon

plsyhsan

www.bible.in.ua 25.12.2010

kayw lalyh

noma ato Ihsow, t klhyn

atn, ka klyh

[] ,

p to gglou pr

prw atow. 21 Ka

mrai kt to peritemen

to sullhmfynai

15

atn n t koil&. 22 Ka te

plsyhsan

atn

kat

tn

parastsai

Mv#svw,

ngagon

atn

ew

Ierosluma

23 kayw ggraptai n nm kurou ti Pn

rsen

nmon

t kur,

[]

a mrai to kayarismo

dianogon

mtran

gion t kur klhysetai, 24

ka to donai

yusan kat t erhmnon n t nm

kurou,

zegow

[]

trugnvn

do

nossow

peristern.

25

Ka

do

nyrvpow

Ierousalm

noma

Sumen,

ka

nyrvpow

ortow

dkaiow

ka

elabw,

prosdexmenow parklhsin to Isral, ka pnema n

gion

p atn: 26 ka n

at kexrhmatismnon p to pnematow to gou

den

ynaton

prn

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

Xristn

kurou.

27

ka

16

lyen

n t pnemati ew t ern: ka n t esagagen tow gonew

t paidon Ihson to poisai atow kat t eyismnon to nmou per

ato 28 ka atw djato at ew tw gklaw ka elghsen tn yen

ka epen, 29 Nn

sou

poleiw

tn doln sou,

n ern: 30 ti

edon

dspota, kat t =m

, ,

o fyalmo mou t svtrin sou 31

tomasaw

kat

prsvpon

pntvn

tn

lan,

32

poklucin ynn

ka djan lao

sou

Isral. 33 ka n

fw

ew

patr

ato ka mthr yaumzontew p tow laloumnoiw per ato. 34 ka

elghsen atow Sumen ka epen


prw Marim tn mhtra ato, Ido

ortow

ketai

ew

ptsin

ka

nstasin

polln

www.bible.in.ua 25.12.2010

Isral

ka

ew

17

shmeon ntilegmenon 35 [ka so [d] atw tn cuxn dielesetai =omfaa],


pvw n pokalufysin k polln kardin dialogismo. 36 Ka n

Anna

proftiw, yugthr Fanoul, k fulw

Asr: ath probebhkua

mraiw pollaw, zsasa

met ndrw th pt p tw paryenaw atw,

37 ka at xra vw tn gdokonta tessrvn,

ero nhsteaiw ka desesin


r& pistsa

nyvmologeto

prosdexomnoiw ltrvsin

ok fstato to

latreousa nkta ka mran. 38 ka at

t ye ka llei

[]

per ato psin tow

Ierousalm. 39 Ka w tlesan

pnta t

kat tn nmon kurou, pstrecan

ew tn Galilaan ew plin autn

Nazary. 40 T d

paidon hjanen ka krataioto plhromenon sof&,

www.bible.in.ua 25.12.2010

18

ka xriw

yeo n

p at. 41 Ka poreonto o gonew

tow ew Ierousalm t ort

to psxa. 42 ka te

[]

ddeka,

nabainntvn

atn

kat

ato kat

gneto

tn

yow

tw

ortw

43

ka

teleivsntvn tw mraw, n t postrfein atow pmeinen Ihsow

paw

n Ierousalm, ka ok gnvsan o gonew

atn enai n t sunod&

ato. 44 nomsantew d

lyon

mraw dn ka neztoun

atn n tow suggenesin ka tow gnvstow, 45 ka m erntew pstrecan

ew

Ierousalm

nazhtontew

atn.

46

gneto

met

mraw

trew

atn n t er

kayezmenon n ms

ka

erron

tn didasklvn ka

koonta

atn ka pervtnta

atow: 47 jstanto d

pntew o

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

koontew

ato

dntew

sunsei

ka

atn jeplghsan, ka epen

taw

pokrsesin

ato.

48

ka

prw atn mthr ato, Tknon,

pohsaw mn otvw; do patr sou kg dunmenoi zhtomn se.

49 ka epen

to patrw mou

prw atow, T

tow

ti zhtet me;

ok deite

de

ena me;

ti n

[]

50 ka ato o sunkan t

=ma

llhsen atow. 51 ka katbh

met atn ka lyen

ew

Nazary, ka n
,

potassmenow atow. ka mthr ato dietrei

pnta

t =mata n t kard& atw. 52 Ka Ihsow prokopten [n t] sof&

ka

lik&

ka

xriti

par

ye

ka

nyrpoiw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

20

KATA LOUKAN 3

1 En tei d pentekaidekt tw gemonaw Tiberou Kasarow, gemoneontow

Pontou

Piltou

tw

Ioudaaw,

ka

tetraarxontow

tw

Hrdou, Filppou d to delfo ato tetraarxontow


,

Galilaaw

tw Itouraaw

ka Traxvntidow xraw, ka Lusanou tw Abilhnw tetraarxontow,

p rxiervw

Anna ka Kafa, gneto

=ma yeo p Ivnnhn tn

Zaxarou un n t rm. 3 ka lyen

ew psan [tn] perxvron to

Iordnou

khrssvn

bptisma

metanoaw

ew

fesin

martin,

ggraptai n bbl lgvn Hsaou to proftou, Fvn bontow n t

rm, Etoimsate tn dn kurou, eyeaw poiete tw trbouw ato. 5


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

psa fragj plhrvysetai ka pn


row ka bounw tapeinvysetai, ka

stai t skoli

ew eyean ka a traxeai ew dow leaw:

cetai

psa

srj

svtrion

to

yeo.

6 ka

Elegen

on

tow

kporeuomnoiw

xloiw

baptisynai

ato,

Gennmata

xidnn,

tw

pdeijen mn fugen

p tw melloshw

rgw; 8 poisate on karpow

jouw

tw metanoaw: ka m rjhsye lgein

tn Abram, lgv
,

n autow, Patra xomen

gr mn ti dnatai yew k tn lyvn totvn

gerai

tkna t Abram. 9 dh d ka jnh prw tn =zan tn

dndrvn ketai: pn

on dndron m poion

karpn kaln

kkptetai ka

ew pr

blletai. 10 Ka phrtvn

atn o xloi lgontew,

on

www.bible.in.ua 25.12.2010

22

poisvmen;

11 pokriyew d

metadtv

t m xonti,

legen

atow,

ka xvn

xvn

do xitnaw

brmata movw poietv.

12

lyon

ka

telnai

baptisynai

ka

epan

prw

atn,

Didskale, t

poisvmen;

par

13

epen

prw atow, Mhdn plon

diatetagmnon

mn

prssete.

strateumenoi

lgontew, T

14

atn

ka

atow, Mhdna

diaseshte mhd sukofantshte, ka rkesye


phrtvn

poisvmen ka mew; ka epen

tow cvnoiw

mn. 15
.

Prosdokntow d to lao

ka dialogizomnvn pntvn n taw kardaiw

atn per to Ivnnou, mpote atw eh

Xristw, 16 pekrnato

lgvn

psin Ivnnhw, Eg mn

dati baptzv mw: rxetai d

www.bible.in.ua 25.12.2010

23

sxurterw

mou,

or

ok

em

kanw

lsai

podhmtvn ato: atw mw baptsei

or

sunagagen

tn ston

[]

sbst.

tw

tn lvna ato ka

on ka tera parakaln ehggelzeto

legxmenow

p ato per

to

ponhrn

ka pur: 17

Hrdhw tetrarxhw,

gunaikw

pohsen

[]

18 Poll mn

tn lan: 19 d

tn

ew tn poykhn ato, t d xuron katakasei

pur

Hrdidow

mnta

n pnemati g

t pton n t xeir ato diakayrai

tn

Hrdhw,

delfo

ato

ka

per

pntvn

20

prosyhken

ka

toto

psin

[ka]

katkleisen tn Ivnnhn n fulak. 21 Egneto

d n t baptisynai

panta tn lan ka Ihso baptisyntow ka proseuxomnou nexynai

www.bible.in.ua 25.12.2010

24

tn orann 22 ka katabnai t pnema t gion

svmatik edei

peristern p atn, ka fvnn j orano gensyai, S e

gaphtw, n so

edkhsa.

se

to Mayyt to Leu

23 Ka atw n

tn trikonta, n

uw mou

Ihsow rxmenow

uw, w nomzeto, Ivsf to Hl 24

to Melx to Ianna to Ivsf 25 to Mattayou

to Amw to Naom to Esl to Nagga 26 to May to Mattayou

to Semen

to Ivsx to Ivd 27 to Ivann to Rhs to Zorobabl

to Salayil to Nhr 28 to Melx to Add to Kvsm to Elmadm

to Hr 29 to Ihso to Elizer to Ivrm to Mayyt to Leu 30 to

Sumen to Ioda to Ivsf to Ivnm to Eliakm 31 to Mele to

www.bible.in.ua 25.12.2010

25

Menn to Mattay to Naym to Daud 32 to Iessa to Ivbd to

Bow to Sal to Naassn 33 to Aminadb to Admn to Arn to

Esrm to Frew to Ioda 34 to Iakb to Isak to Abram to

Yra to Naxr 35 to Serox to Raga to Flek to Eber to

Sal 36 to Kanm to Arfajd to Sm to Ne to Lmex 37 to

Mayousal to Enx to Iret to Malelel to Kanm 38 to Enw

to

Sy

to

Adm

to

yeo.

KATA LOUKAN 4

1 Ihsow d plrhw pnematow gou

www.bible.in.ua 25.12.2010

pstrecen p to Iordnou, ka

26

geto

n t pnemati n t rm 2 mraw tesserkonta peirazmenow

p to diablou. ka ok fagen odn


.

suntelesyeisn atn penasen.

to

ep

n taw mraiw

kenaiw, ka

3 Epen d at dibolow, E

yeo,

uw

ly

tot

na

gnhtai

rtow.

ka

pekryh prw atn Ihsow, Ggraptai ti Ok p rt mn zsetai

nyrvpow. 5 Ka nagagn atn deijen


.

tw okoumnhw

n stigm

[]

xrnou: 6 ka epen

at psaw tw basileaw

at dibolow, So

dsv tn jousan tathn pasan ka tn djan atn, ti

mo

paraddotai ka

n ylv ddvmi atn: 7 s on n proskunsw

npion mo, stai so

psa. 8 ka pokriyew Ihsow epen

at,

www.bible.in.ua 25.12.2010

27

Ggraptai,

Krion

latreseiw.

ptergion

to

tn

yen

sou

proskunseiw

ka

at

mn

Hgagen

atn

ew

Ierousalm

ka

sthsen

ero,

ka

epen

at,

uw

seautn

nteyen

ktv:

10

ggraptai

gr

ti

nteletai per so to diafuljai se,

mpote proskcw prw lyon


tn pda sou.

ble

ggloiw

ato

krion

12 ka pokriyew epen at

Ihsow ti Erhtai, Ok kpeirseiw

Tow

yeo,

11 ka ti Ep xeirn rosn se

to

tn yen sou.

13 Ka

suntelsaw pnta peirasmn dibolow psth p ato xri kairo. 14

Ka pstrecen Ihsow n t dunmei to pnematow ew tn Galilaan. ka

fmh jlyen kay lhw tw perixrou per ato. 15 ka atw ddasken n


www.bible.in.ua 25.12.2010

28

taw

sunagvgaw

atn,

dojazmenow

Nazar, or n
,

pntvn.

16

Ka

lyen

ew

teyrammnow, ka eslyen kat t evyw

at n t

mr& tn sabbtvn ew tn sunagvgn, ka nsth nagnnai. 17 ka

pedyh

at biblon to proftou Hsaou, ka naptjaw

erren

tn tpon or n

t biblon

gegrammnon, 18 Pnema kurou p m, or

eneken

xrisn

me

eaggelsasyai

ptvxow,

pstalkn

me

khrjai

axmaltoiw fesin

fsei,

ka tuflow nblecin, postelai teyrausmnouw n

19 khrjai

niautn kurou dektn.

20 ka ptjaw

t biblon

podow t phrt

kyisen: ka pntvn o fyalmo n t sunagvg

san tenzontew at.

[] .

www.bible.in.ua 25.12.2010

21 rjato

d lgein

prw atow ti Smeron

29

peplrvtai

graf

ath

tow

martroun

at

ka

yamazon

sn

mn.

tow

lgoiw

tw

kporeuomnoiw k to stmatow ato, ka legon,

22

Ox

tathn: Iatr, yerpeuson seautn:


;

sa

kosamen

n t patrdi

sou.

lgv

mn ti odew

tow

tn paraboln

genmena

ew tn

Kafarnaom pohson ka de

xritow

, []

moi

uw stin Ivsf

prw atow, Pntvw ret

pntew

ortow; 23 ka epen

Ka

24 epen

profthw dektw stin n t patrdi

d, Amn

ato. 25 p
.

lhyeaw d lgv

mn, polla xrai san n taw mraiw Hlou n t

Isral,

te

klesyh

oranw

j,

p psan tn gn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tra ka mnaw

limw mgaw

p th

gneto

26 ka prw odeman atn

[]

30

pmfyh

Hlaw e

m ew Srepta tw Sidvnaw prw gunaka xran. 27

ka pollo lepro

san n t Isral p Elisaou to proftou, ka

odew

atn

kayarsyh

Naimn

[]

Srow.

28

ka

plsyhsan

pntew yumo n t sunagvg koontew tata, 29 ka nastntew jbalon

atn jv tw plevw, ka gagon atn vw frow to rouw f or

pliw

kodmhto

atn,

ste

katakrhmnsai

atn:

30

atw

dielyn

di

msou

atn poreeto. 31 Ka katlyen ew Kafarnaom

plin tw Galilaaw. ka n

didskvn atow n tow sbbasin: 32 ka

jeplssonto p t didax ato, ti

33 ka n t sunagvg n

www.bible.in.ua 25.12.2010

n jous& n

nyrvpow xvn

lgow ato.

pnema daimonou kayrtou,

31

ka nkrajen fvn

megl, 34 Ea,

mn ka so,

Ihso Nazarhn;

lyew

polsai

mw;

od se

tw e,

giow

to yeo. 35 ka

petmhsen at Ihsow lgvn,

Fimyhti ka jelye p ato. ka

=can

atn t daimnion ew t mson

jlyen

p ato mhdn

blcan

prw lllouw lgontew, Tw


pitssei

[]

atn. 36 ka gneto ymbow p pntaw, ka sunelloun

lgow ortow, ti n jous& ka dunmei

tow kayrtoiw pnemasin, ka jrxontai; 37 ka jeporeeto xow

per

ato

ew

pnta

tpon

tw

perixrou.

38

Anastw

tw

sunagvgw eslyen ew tn okan Smvnow. penyer d to Smvnow n

sunexomnh

puret

megl,

ka

rthsan

atn

per

atw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

39

ka

32

pistw

pnv

atw

petmhsen

paraxrma

nastsa

dihknei

atow.

pantew soi

exon syenontaw nsoiw

puret,

ka

fken

atn:

40

Dnontow

poiklaiw

kst

atn

[]

[]

tw

lou

gagon atow prw

atn:

to

xeraw

pitiyew

yerpeuen

atow. 41 jrxeto d ka daimnia p polln, kr[aug]zonta ka lgonta


.

ti S e

uw to yeo. ka pitimn

ok ea

deisan tn Xristn atn enai. 42 Genomnhw


ew rhmon

ti

d mraw jelyn

poreyh

www.bible.in.ua 25.12.2010

d epen prw atow

ti Ka taw traiw plesin eaggelsasya me

at lalen,

atn to m poreesyai p atn. 43

tpon: ka o xloi peztoun atn, ka lyon vw ato, ka

katexon

de

tn basilean to

33

yeo,

ti

toto

pestlhn.

44

ka

khrssvn

ew

tw

sunagvgw tw Ioudaaw.

KATA LOUKAN 5

1 Egneto d n t tn xlon pikesyai at ka koein tn lgon to


yeo ka atw n

stw

par tn lmnhn Gennhsart, 2 ka eden

do

ploa stta par tn lmnhn: o d liew p atn pobntew plunon

dktua.

mbw

ew

tn

plovn,

Smvnow,

[] ,

rthsen

atn p tw gw

panagagen

lgon,

kaysaw d

k to

ploou ddasken tow xlouw. 4 w

www.bible.in.ua 25.12.2010

d pasato

laln,

epen

prw

34

tn Smvna, Epangage ew t byow


,

gran.

ka xalsate t dktua mn ew

Smvn

epen,

Epistta,

di

lhw

nuktw

ka toto poisantew sunkleisan plyow

xyvn pol,

tow metxoiw

xalsv t dktua. 6

dktua atn. 7 ka katneusan

pokriyew

ka

kopisantew odn lbomen, p d t =mat sou

dierrsseto d t

n t tr plo to

lyntaw

sullabsyai atow: ka lyon,

ka plhsan

mftera t

ploa ste

krie:
;

d Smvn Ptrow prospesen tow

Ejelye p mo, ti

nr

martvlw emi,

9 ymbow gr perisxen atn ka pntaw tow sn at p t

gr& tn xyvn n

buyzesyai at. 8 dn

gnasin Ihso lgvn,

sunlabon, 10 movw d ka Ikvbon ka Ivnnhn

www.bible.in.ua 25.12.2010

35

uow

Zebedaou, o

san koinvno t Smvni. ka epen

prw tn

Smvna Ihsow, M fobo: p to nn

nyrpouw s

zvgrn. 11

ka katagagntew t ploa p tn gn

fntew

pnta koloyhsan

at. 12 Ka gneto
.

nr

n t enai atn n mi

plrhw lpraw: dn

ato lgvn,

Krie,

n ylw

dnasa me

ato lgvn,

tn plevn

ka do

[]

d tn Ihson pesn p prsvpon deyh

, ,

tn xera cato

kayarsai. 13 ka ktenaw

Ylv, kayarsyhti: ka eyvw lpra

, ,

plyen p ato. 14 ka atw parggeilen at mhden epen,

ll

pelyn dejon seautn

t ere,

ka prosnegke per to kayarismo

sou

kayw prostajen Mv#sw, ew martrion

atow. 15 dirxeto

www.bible.in.ua 25.12.2010

36

mllon

lgow

per

ato,

ka

sunrxonto

xloi

pollo

koein

ka

yerapeesyai

p tn syenein atn: 16 atw d n

taw rmoiw

atw n

ka proseuxmenow. 17 Ka gneto

n mi

poxvrn n

tn mern ka

[]

didskvn, ka san kaymenoi Farisaoi ka nomodidskaloi o

san lhluytew k pshw kmhw tw Galilaaw ka Ioudaaw ka Ierousalm:

ka dnamiw kurou n

ew

t syai

ka

yenai

[atn]

npion

ato.

atn

di

tn

frontew

paralelumnow, ka ztoun atn esenegken

esengkvsin

atn. 18 ka do ndrew

p klnhw nyrvpon w

19

ka

erntew

poaw

[]

xlon

nabntew

dma

di

tn

kermvn kaykan

atn sn t klinid ew t mson

mprosyen to

www.bible.in.ua 25.12.2010

37

Ihso.

20 ka dn

tn pstin atn epen,

martai

sou.

21

Anyrvpe, fvnta soi

, ,

ka

rjanto

dialogzesyai

grammatew

ka

Farisaoi lgontew, Tw stin ortow w

lale

blasfhmaw; tw dnatai

martaw

fenai e

m mnow

yew; 22 pignow d

Ihsow tow

dialogismow atn pokriyew epen

prw atow, T

dialogzesye n taw

kardaiw mn; 23 t

stin ekopteron, epen,

Afvnta soi

a martai

sou,

epen,

Egeire ka periptei; 24 na

d edte

ti uw to

nyrpou

jousan

xei

tw

gw

finai

martaw--

epen

--

paralelumn, So

lgv,

geire

ka raw

ka

paraxrma

nastw

npion

atn,

raw

tn

okn

sou.

25

www.bible.in.ua 25.12.2010

t klindin sou poreou ew

38

katkeito, plyen ew tn okon ato dojzvn

kstasiw laben

pantaw ka djazon

lgontew ti Edomen

tn yen, ka plsyhsan

fbou

ka

nmati Leun kaymenon p t telnion,

epen

at,

Akoloyei

moi.

[] .

koloyei

pardoja smeron. 27 Ka met tata jlyen

yesato telnhn

tn yen. 26 ka

28

ka

ka

katalipn

pnta

nastw

at. 29 Ka pohsen doxn meglhn Leuw at n t ok&

ato: ka n

xlow polw telvnn

ka llvn o

san met

atn katakemenoi. 30 ka ggguzon o Farisaoi ka o grammatew atn

prw tow mayhtw ato lgontew, Di

syete

ka

pnete;

31

met tn telvnn

, -

martvln

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

pokriyew

ka

Ihsow

epen

prw

39

atow, O xrean xousin o gianontew


,

epan

prw

atn,

pnousin. 34 d
.

nhsteousin

pukn

ka

deseiw

tn Farisavn, o
,

Ihsow epen

syousin ka

[]

[]

35 lesontai d

d so

prw atow, M dnasye tow uow

Ivnnou

numfnow

nhstesai;

mayhta

ll martvlow ew metnoian. 33 O

poiontai, movw ka o
,

ll o kakw xontew:

[]

32 ok lluya kalsai dikaouw

atro

to

numfow

met

atn

stin

poisai

mrai, ka tan pary

p atn

taw

numfow

tte

nhstesousin

kenaiw

mraiw.

36

Elegen

ka

paraboln prw atow ti Odew pblhma p matou kaino sxsaw

pibllei

p mtion palain: e

www.bible.in.ua 25.12.2010

d m ge, ka t kainn sxsei

ka t

40

palai o sumfvnsei t pblhma t

p to kaino. 37 ka odew

bllei

onon non

now

ew skow palaiow: e

d m ge, =jei

onow

tow skow, ka atw kxuysetai ka o sko polontai: 38 ll

onon non

ew skow kainow blhton.

39 [ka] odew pin

palain

ylei

non:

lgei

gr,

palaiw

xrhstw

stin.

KATA LOUKAN 6

1 Egneto d n sabbt diaporeesyai atn di


mayhta

ato

ka

syion

tow

spormvn, ka tillon

stxuaw

cxontew

taw

xersn.
.

tinw

d tn Farisavn epan,

poiete

ok jestin

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

41

sbbasin;

3 ka pokriyew prw atow epen

[] ?

Ihsow, Od

toto

[]

ngnvte

pohsen Daud te

penasen

atw ka o

met

ato [ntew]; 4 [w] eslyen ew tn okon to yeo ka tow rtouw tw

proysevw

labn

fagen

ka

dvken

tow

met

ato,

ow

ok

jestin

fagen e

m mnouw tow erew;

Kriw

5 ka legen

stin to sabbtou uw to nyrpou. 6 Egneto d n tr

sabbt eselyen atn ew tn sunagvgn ka didskein: ka n

atow,

nyrvpow

ke ka xer ato deji

jhr: 7 parethronto d atn o

grammatew ka o Farisaoi e

n t sabbt yerapeei, na

ervsin

kathgoren ato. 8 atw d dei tow dialogismow atn, epen

d t

www.bible.in.ua 25.12.2010

42

ndr

t jhrn xonti

nastw

sth.

jestin

tn xera, Egeire ka styi ew t mson:

epen

[]

prw

atow,

Epervt

mw,

kakopoisai, cuxn ssai

polsai; 10 ka periblecmenow pntaw atow epen


?

xer sou.

plsyhsan

noaw,

prw lllouw t

xer ato. 11 ato d

ka dielloun

at, Ekteinon tn

d pohsen, ka pekatestyh

Ihsow

t sabbt gayopoisai

ka

n poisaien

Ihso. 12 Egneto d n taw mraiw tataiw jelyen atn ew t row


.

prosejasyai, ka n
,

mra,

prosefnhsen

atn ddeka,

ow

www.bible.in.ua 25.12.2010

dianukterevn n t proseux to yeo. 13 ka te

gneto

tow

mayhtw

ato,

ka

klejmenow

ka postlouw nmasen, 14 Smvna, n

ka

43

nmasen

Ptron,

ka

Andran

tn

delfn

ato,

ka

Ikvbon

ka

Ivnnhn ka Flippon ka Baryolomaon 15 ka Mayyaon ka Yvmn ka

Ikvbon Alfaou

ka Smvna tn kalomenon Zhlvtn 16 ka Iodan

[]

Iakbou

ka Iodan Iskariy, w

[]

gneto prodthw. 17 Ka katabw

met atn sth p tpou pedino, ka xlow polw mayhtn ato, ka

plyow

pol

to lao

Trou

ka

Sidnow,

p tn nsvn

18

kayrtvn

yerapeonto.

19

kosai

ato

ka

atn: ka o noxlomenoi p pneumtvn

ka

pw

ptesyai

ato,

ztoun

xlow

dnamiw par ato jrxeto ka to

lyon

ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

p pshw tw Ioudaaw ka Ierousalm ka tw

paralou

aynai

pntaw. 20 Ka atw

44

praw

tow fyalmow ato ew tow mayhtw ato legen, Makrioi o

ptvxo,

ti

metra

stn

basilea

to

yeo.

nn,

ti

xortasysesye.

makrioi

gelsete.

22 makrio ste

21

makrioi

peinntew

ti

tan missvsin

klaontew

nn,

mw o nyrvpoi,

ka tan forsvsin mw ka neidsvsin ka kblvsin t noma mn w

ponhrn neka to uo to nyrpou: 23 xrhte

n ken t mr& ka

skirtsate, do gr misyw mn polw n t oran: kat t at


,

gr pooun tow proftaiw o patrew atn. 24 Pln

oa mn tow

plousoiw, ti

pxete

tn parklhsin mn. 25 oa mn, o

mpeplhsmnoi nn,

ti

peinsete.

oa, o gelntew nn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

45

ti

penysete

ka klasete.

26 oa tan mw

[]

kalw epvsin

pntew o nyrvpoi, kat t at

gr pooun tow ceudoproftaiw o

patrew atn. 27 All mn lgv tow koousin, gapte tow xyrow

mn,

kalw

poiete

tow

misosin

mw,

katarvmnouw

mw,

prosexesye

per

tn

28

elogete

tow

phreazntvn

mw.

29

tptont

se

p tn siagna prexe

ka tn llhn, ka p to

arontw

sou

atont

se

mtion

ka

tn

na

kvlsw.

m patei.

31 ka

gapte tow gapntaw mw, poa mn xriw

www.bible.in.ua 25.12.2010

30

pant

poisin mn o nyrvpoi, poiete atow movw. 32 ka

xitna

ddou, ka p to arontow t s

kayw ylete

stn; ka gr

46

martvlo

tow

gayopoite

atow

gapsin.

martvlo

at

poiosin.

lpzete laben,

poa mn xriw

34

polbvsin t sa.

[gr]

stn; ka

ka

danshte

par

35 pln

mn ka gayopoiete ka danzete

na

ka

[stn]; ka martvlo martvlow

danzousin

33

tow gayopoiontaw mw, poa mn xriw

gapntaw

gapte tow xyrow

mhdn pelpzontew:

ka stai

misyw mn polw, ka sesye uo

cstou,

ti

atw xrhstw

stin p tow xarstouw

ka ponhrow. 36 Gnesye

oktrmonew kayw [ka]

patr mn oktrmvn stn. 37 Ka m krnete, ka o m kriyte:

ka m katadikzete, ka o m katadikasyte. polete, ka poluysesye:

www.bible.in.ua 25.12.2010

47

38

ddote,

ka

doysetai

mn:

mtron

kaln

pepiesmnon

sesaleumnon

perekxunnmenon dsousin ew tn klpon mn:

gr mtr metrete

ntimetrhysetai mn. 39 Epen

d ka paraboln atow: Mti

dnatai

tuflw tufln dhgen;

ox

mfteroi ew byunon mpesontai; 40 ok

? []

stin mayhtw pr tn didskalon, kathrtismnow

d pw

stai w

didskalow ato. 41 T

d blpeiw t krfow t n t fyalm to

delfo sou,

tn d dokn tn n t d

42 pw dnasai lgein

fyalm

sou,

atw

fyalm o katanoew;

t delf sou,

Adelf, few kblv t krfow

, ,

tn

fyalm

so

dokn

blpvn; pokrit, kbale prton tn dokn k to fyalmo so,

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

48

tte diablceiw t krfow t n t fyalm to delfo sou

43

kbalen.

gr

stin

dndron

kaln

poion

karpn

saprn,

od

plin

dndron saprn poion

karpn kaln.

44 kaston gr dndron k to

dou

karpo ginsketai: o gr j kanyn

sullgousin ska,

od k btou

stafuln

trugsin. 45 gayw nyrvpow k to

gayo yhsauro

profrei

lale

lgv;

47 pw

kalete, Krie

rxmenow prw me

krie,

ka o poiete

ka kovn

atow, podejv mn tni stn

www.bible.in.ua 25.12.2010

kardaw

perissematow

gr

d me

ponhrn:

stma ato. 46 T

poin

tw kardaw profrei t gayn, ka ponhrw k to

ponhro

mou

tn lgvn ka

moiow: 48 moiw stin

nyrp

49

okodomonti okan w

skacen ka byunen ka yhken

ptran: plhmmrhw d genomnhw


;

- [, ]

kosaw

ka m poisaw

moiw

[]

sunpesen,

ka

gneto

xvrw yemelou,
,

[] ,

stin nyrp okodomsanti okan

p tn gn

ken, ka

t kalw okodomsyai atn. 49

p tn

prosrhjen potamw t ok&

ok sxusen salesai atn di

yemlion

prosrhjen potamw, ka eyw

=gma

tw

okaw

kenhw

mga.

KATA LOUKAN 7

1 Epeid

plrvsen pnta t =mata ato ew tw kow to lao,

eslyen ew Kafarnaom. 2 Ekatontrxou d tinow


www.bible.in.ua 25.12.2010

dolow kakw xvn

50

mellen teleutn, w
,

at ntimow. 3 kosaw

d per to Ihso

psteilen prw atn presbutrouw tn Ioudavn, rvtn atn pvw


[] ,

lyn

diass tn dolon ato. 4 o

d paragenmenoi prw tn

Ihson

parekloun

atn

spoudavw,

lgontew

ti

Ajiw

stin

parj

toto, 5 gap gr t ynow mn ka tn sunagvgn atw

kodmhsen mn. 6 d

Ihsow poreeto sn atow. dh d ato o

makrn pxontow p tw okaw pemcen flouw katontrxhw lgvn

at, Krie,
,

m skllou,

eslyw: 7 di
;

od mautn

www.bible.in.ua 25.12.2010

na

jvsa

p tn stghn mou

prw s

lg, ka aytv
,

o gr kanw emi

lyen: ll ep

paw mou. 8 ka gr g nyrvpw emi p


.

51

jousan tassmenow, xvn

mautn

stratitaw, ka lgv

tot,

Poreyhti, ka poreetai,

ka ll,

Erxou, ka rxetai, ka t dol

mou,

Pohson toto, ka poie.

atn, ka strafew
,

9 kosaw

[]

[]

pstin erron.

Lgv

mn,

10 ka postrcantew ew tn

xl epen,

okon o pemfyntew erron tn dolon gianonta.

d tata Ihsow yamasen

t kolouyonti at

od n t Isral tosathn

11 Ka gneto

n t

jw

poreyh ew plin kaloumnhn Nan, ka suneporeonto at o

mayhta ato ka xlow polw. 12 w

d ggisen

t pl

plevw, ka do jekomzeto teynhkw monogenw


,

tw

[]

uw t mhtr ato, ka

at n

xra, ka xlow tw plevw kanw

sn at. 13 ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

52

dn

atn kriow splagxnsyh p at ka epen

14 ka proselyn cato

tw soro, o d

epen,

Neanske, so

lgv,

gryhti.

at, M klae.

bastzontew sthsan,

ka

15 ka nekyisen nekrw

ka

rjato lalen,

ka dvken atn t mhtr

ato. 16 laben

fbow

pntaw, ka djazon
,

tn yen lgontew ti Profthw mgaw

gryh

mn, ka ti Epeskcato yew tn lan ato. 17 ka jlyen lgow


,

ortow

Iouda&

per

ato

ka

ps

mayhta

ato

per

pntvn

totvn.

ka

pggeilan

Ivnn

proskalesmenow do

tinw

prw tn krion lgvn,

perixr.

18

Ka

tn mayhtn ato Ivnnhw 19 pemcen

S e

www.bible.in.ua 25.12.2010

rxmenow

llon prosdokmen; 20

53

paragenmenoi

prw

atn

ndrew

epan,

Ivnnhw

psteilen

mw

prw

lgvn,

baptistw

rxmenow

llon

prosdokmen; 21 n ken t r& yerpeusen pollow p nsvn

ka

mastgvn ka pneumtvn ponhrn, ka tuflow pollow xarsato blpein. 22

ka

pokriyew

epen

atow,

Poreuyntew

paggelate

Ivnn

edete

ka kosate: tuflo nablpousin, xvlo peripatosin, lepro

kayarzontai

ka

kvfo

koousin,

nekro

gerontai,

ptvxo

eaggelzontai: 23 ka makriw stin w


;

n m skandalisy

n mo. 24

Apelyntvn d tn gglvn Ivnnou rjato lgein

prw tow xlouw

per Ivnnou, T

jlyate ew tn rhmon yesasyai; klamon p nmou

www.bible.in.ua 25.12.2010

54

saleumenon; 25 ll t

jlyate den;

nyrvpon n malakow matoiw

mfiesmnon; do o n matism ndj ka truf

prxontew n tow

basileoiw

esn. 26 ll t

jlyate den;

profthn; na, lgv mn,

? ?

ka perissteron proftou. 27 ortw stin per or

ggraptai, Ido

postllv tn ggeln mou

pr

prospou sou,

kataskeusei

tn dn sou mprosyn sou.

28 lgv

mn, mezvn n gennhtow gunaikn

[]

Ivnnou odew stin: d mikrterow n t basile& to yeo mezvn ato

stin. 29 [Ka pw law kosaw


.

ka o telnai

dikavsan

tn

yen, baptisyntew t bptisma Ivnnou: 30 o d Farisaoi ka o nomiko


,

tn bouln to yeo ythsan ew autow,

www.bible.in.ua 25.12.2010

m baptisyntew p ato.] 31

55

Tni

on

moisv

moioi;

tow nyrpouw tw genew

32 moio

esin

tathw, ka tni

esn

paidoiw tow n gor

kayhmnoiw ka

prosfvnosin llloiw,

lgei,

Hlsamen mn ka ok rxsasye:

yrhnsamen

ka

ok

klasate.

33

lluyen

gr

Ivnnhw

baptistw m syvn rton mte pnvn onon, ka lgete,

34 lluyen

Daimnion xei:

uw to nyrpou

syvn

ka pnvn,

ka lgete,

Ido

nyrvpow fgow ka onopthw, flow telvnn

dikaiyh

sofa

ka martvln. 35 ka

p pntvn tn tknvn atw. 36 Hrta d

tiw

atn tn Farisavn na

fg

met ato: ka eselyn ew tn

[]

okon to Farisaou kateklyh. 37 ka do gun

tiw

n t

www.bible.in.ua 25.12.2010

56

plei martvlw, ka pignosa ti katkeitai n t ok& to Farisaou,


,

komsasa lbastron

mrou 38 ka stsa

psv par tow pdaw

ato klaousa, tow dkrusin rjato brxein tow pdaw ato ka taw

yrijn

tw kefalw atw jmassen,

d Farisaow kalsaw

lgvn,

Ortow

profthw,

gnvsken

[]

[]

tiw

ptetai ato, ti

d, Didskale, ep,

fhsn.

tw

ka

40

ti

epen.

- .

41 do xreofeiltai san danist

martvlw stin.

ka pokriyew Ihsow epen prw atn, Smvn, xv so

atn epen

aut

potap gun

ka kateflei tow pdaw ato ka

leifen t mr. 39 dn
.

tini:

[]

ew

feilen

dhnria pentaksia, d terow pentkonta. 42 m xntvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

57

atn podonai mfotroiw xarsato. tw on atn pleon gapsei

atn;

43

[]

pokriyew

Smvn

epen,

Upolambnv

ti

xarsato.
.

d epen

at, Oryw

pleon

44 ka strafew

tn gunaka t Smvni fh,

krinaw.

prw

Blpeiw tathn tn gunaka; eslyn sou

[]

ew tn okan, dvr moi

p pdaw ok dvkaw: ath d tow dkrusin

brejn mou tow pdaw ka taw yrijn

atw jmajen. 45 flhm moi ok

dvkaw: ath d f w

eslyon o dilipen

katafilos mou

tow

pdaw.

46

[]

la

tn

kefaln

mou

ok

leicaw:

ath

mr

leicen tow pdaw mou. 47 or

xrin lgv soi,

fvntai a martai

atw a polla, ti

gphsen

pol:

d lgon

fetai,

www.bible.in.ua 25.12.2010

58

lgon

gap. 48 epen

at, Afvnta sou

a martai. 49 ka

rjanto o sunanakemenoi lgein

n autow,

Tw ortw stin w

ka

martaw fhsin; 50 epen

se:

d prw tn gunaka, H pstiw sou ssvkn

poreou ew ernhn.

KATA LOUKAN 8

1 Ka gneto

n t kayejw

khrssvn

at,

ka eaggelizmenow tn basilean to yeo, ka o ddeka

sn

ka atw dideuen kat plin ka kmhn

ka

gunakw

tinew

san

teyerapeumnai

pneumtvn

ponhrn

ka syenein,

Mara

www.bible.in.ua 25.12.2010

kaloumnh

Magdalhn,

59

daimnia

pt

jelhlyei,

ka

Ivnna

gun

Xouz

pitrpou

Hrdou ka Sousnna ka terai polla, atinew

dihknoun atow k tn

parxntvn ataw. 4 Sunintow

d xlou pollo ka tn kat plin

piporeuomnvn prw atn epen

di

parabolw, 5 Ejlyen spervn

to sperai tn spron ato. ka n t sperein atn

mn

pesen

par tn dn,

ka katepatyh

ka t petein to orano katfagen

at. 6 ka teron katpesen p tn ptran, ka fun


.

sumfuesai

a kanyai

gn

tn gayn, ka fun

www.bible.in.ua 25.12.2010

di

tn kanyn,

ka

ppnijan at. 8 ka teron pesen ew tn

jhrnyh

t m xein kmda. 7 ka teron pesen n ms

pohsen karpn katontaplasona. tata

60

lgvn

fnei,

O xvn

ta koein koutv.

atn o mayhta ato tw

ath eh

9 Ephrtvn d

parabol. 10

d epen,

Umn ddotai gnnai t mustria tw basileaw to yeo, tow d loipow

n parabolaw, na

blpontew m blpvsin ka koontew m sunisin. 11

Estin d ath parabol: O sprow stn lgow to yeo. 12 o

d par tn dn

esin o kosantew, eta

d p tw ptraw o

rxetai dibolow ka arei

13

tan kosvsin met xarw

m pistesantew svysin.

lgon, ka ortoi =zan ok xousin, o


,

tn lgon p tw kardaw atn, na

dxontai tn

prw kairn pisteousin ka n

kair peirasmo fstantai. 14 t

d ew tw knyaw

pesn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

61

orto esin o kosantew, ka p merimnn ka plotou

ka donn

to bou

poreumenoi sumpngontai

t kal

orto esin otinew n kard& kal

ka o telesforosin. 15 t

g,

d n

ka gay kosantew

tn lgon katxousin ka karpoforosin n pomon. 16 Odew d lxnon

caw

kalptei

atn

skeei

poktv

klnhw

tyhsin,

ll

luxnaw

tyhsin, na

o esporeumenoi blpvsin t fw. 17 o gr stin

kruptn

fanern

gensetai,

od

pkrufon

gnvsy

ka ew fanern ly.

doysetai at, ka w

doke

18 blpete on pw koete: w

gr x,
,

n m x,

ka

xein rysetai p ato. 19 Paregneto d prw atn mthr

www.bible.in.ua 25.12.2010

62

ka o delfo ato, ka ok dnanto suntuxen

at di

tn xlon. 20

phgglh

d at, H mthr sou

ka o delfo sou

stkasin jv

den

ylontw se.

21

22 Egneto

tn lgon to yeo koontew ka poiontew.

d n mi

d pokriyew epen prw atow, Mthr mou ka

delfo mou orto esin o

tn mern ka atw nbh

[]

ew ploon ka o

mayhta

ato,

ka

epen

prw

atow,

Dilyvmen

ew

lmnhw:

ka

nxyhsan.

pran

tw

23

fpnvsen.

ka

katbh

lalac

nmou

ew

suneplhronto

ka kindneuon.

www.bible.in.ua 25.12.2010

atn

tn

atn lgontew, Epistta pistta, pollmeya.

plentvn

lmnhn,

ka

24 proselyntew d

d diegeryew

digeiran

petmhsen

63

t nm ka t kldvni to datow: ka pasanto,

galnh.

25

epen

atow,

Po

ka gneto

pstiw

mn;

fobhyntew

yamasan,

lgontew

prw

lllouw,

Tw ra

ortw

stin ti ka tow

nmoiw pitssei

ew tn xran tn Gerashnn, tiw

jelynti

ok menen

yeo to cstou;

www.bible.in.ua 25.12.2010

tiw

k tw plevw

d tn Ihson nakrjaw

mo ka so,

doma sou, m me

megl epen, T

ok nedsato mtion, ka n ok&

prospesen at ka fvn

ll n tow mnmasin. 28 dn

pnthsen nr

daimnia: ka xrn kan

stn ntipra tw Galilaaw. 27

d at p tn gn

xvn

ka t dati, ka pakoousin at; 26 Ka katpleusan

basansw.

Ihso u

to

29 parggeilen gr

64

pnemati

kayrt

jelyen

to

nyrpou.

pollow

gr

[]

xrnoiw

sunhrpkei

atn,

ka

desmeeto

lsesin

ka

pdaiw

fulassmenow, ka diarrssvn t desm laneto


,

p to daimonou ew

tw rmouw. 30 phrthsen d atn Ihsow, T


.

soi

nom stin;

epen,

Legin,

ti

eslyen

daimnia

poll

ew

atn.

31

ka

parekloun atn na

m pitj

atow ew tn busson pelyen. 32

Hn d ke glh xorvn kann

boskomnh n t rei: ka pareklesan

atn na

pitrc atow ew kenouw eselyen: ka ptrecen

atow. 33

jelynta d t daimnia p to nyrpou eslyon ew tow xorouw, ka

rmhsen

glh kat to krhmno ew tn lmnhn ka pepngh.

www.bible.in.ua 25.12.2010

34

65

dntew

d o bskontew t gegonw

ka ew tow grow. 35 jlyon

fugon ka pggeilan ew tn plin

d den

t gegonw

ka lyon

jlyen matismnon ka svfrononta

ka

fobyhsan.

pggeilan

atow

par tow pdaw to Ihso,

dntew

pw

syh

37 ka rthsen atn pan t plyow

tn

t daimnia

36

daimonisyew.

prw

tn Ihson, ka erron kaymenon tn nyrvpon f or


,

tw perixrou

Gerashnn

pelyen

atn,

ti

fb

megl

sunexonto:

atw d mbw

ew ploon pstrecen. 38 deto

ato nr

f or

d atn lgvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

jelhlyei t daimnia enai sn at: plusen

39 Upstrefe ew tn okn sou, ka dihgo

sa

66

soi

pohsen yew. ka plyen kay lhn tn plin khrssvn

sa

pohsen at Ihsow. 40 En d t postrfein tn Ihson pedjato

atn xlow, san gr pntew prosdokntew atn. 41 ka do lyen

nr

noma Irow, ka ortow rxvn

tw sunagvgw prxen,

ka pesn par tow pdaw [to] Ihso pareklei atn eselyen ew tn

okon ato, 42 ti

ddeka

yugthr monogenw

at w

tn

[]

ka at pynsken. En d t pgein atn o xloi sunpnigon

atn. 43 ka gun
.

osa n =sei

prosanalsasa

lon

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tiw

, ,

bon]

ok

sxusen

odenw

44 proselyosa pisyen cato

amatow p tn ddeka,

[atrow

yerapeuynai,

to kraspdou to matou

67

ato, ka paraxrma sth


,

Ihsow, Tw cmenw
,

=siw

mou;

rnoumnvn

d pntvn epen

Epistta, o xloi sunxousn se


,

to amatow atw. 45 ka epen

Ptrow,

ka poylbousin. 46 d Ihsow epen,

Hcat

mo

tiw,

gr

gnvn

dnamin

jelhluyuan

mo.

-,

dosa

d gun

ti ok layen

trmousa lyen

ka prospesosa

at

di

atan

cato

ato

pggeilen

npion

pantw

lao

ka w yh

paraxrma. 48

d epen

47

to

at, Yugthr,

pstiw sou ssvkn se:

poreou ew ernhn. 49 Eti ato lalontow

rxeta tiw

par to rxisunaggou lgvn

ti Tynhken yugthr

sou, mhkti sklle


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn didskalon. 50 d
.

Ihsow kosaw

pekryh

68

at, M fobo, mnon psteuson, ka svysetai.


,

51 lyn

d ew tn

okan

ok

fken

eselyen

tina

sn

at

Ptron

ka

tw

paidw

ka tn

mhtra.

Ivnnhn

ka Ikvbon

ka tn

patra

klaion d pntew ka kptonto atn.

52

d epen, M klaete, o gr

[] . ,

pyanen ll kayedei. 53 ka kateglvn ato, edtew

ti pyanen. 54

atw d kratsaw tw xeirw atw fnhsen lgvn,

55

ka

pstrecen

ditajen

geire.

atw,

ka

nsth

paraxrma,

ka

fagen. 56 ka jsthsan o gonew

parggeilen

atow

mhden

epen

www.bible.in.ua 25.12.2010

H paw,

pnema

at doynai

atw:

gegonw.
.

69

KATA LOUKAN 9

1 Sugkalesmenow d tow ddeka

dvken atow dnamin ka jousan p

pnta t daimnia ka nsouw yerapeein, 2 ka psteilen atow khrssein

tn basilean to yeo ka syai

[tow syenew], 3 ka epen prw atow,

Mhdn arete ew tn dn,

mte =bdon mte pran mte rton mte

rgrion, mte [n] do xitnaw xein. 4 ka ew n


,

ke mnete

ka keyen jrxesye. 5 ka soi

n okan eslyhte,

m dxvntai

mw,

jerxmenoi p tw plevw kenhw tn koniortn p tn podn mn

potinssete ew martrion

p atow. 6 jerxmenoi d dirxonto

tw

kmaw

eaggelizmenoi

ka

yerapeontew

pantaxo.

www.bible.in.ua 25.12.2010

kat

Hkousen

70

Hrdhw

tetrarxhw

lgesyai

ginmena

pnta,

ka

dihprei

di

p tinvn

[, ]

ti Ivnnhw

gryh

k nekrn,

8 p

tinvn

ti

Hlaw

fnh,

llvn

ti

profthw

tiw

rxavn

nsth. 9 epen

d Hrdhw, Ivnnhn g pekeflisa: tw d

[]

tn

stin ortow per or

kov toiata; ka ztei den

atn. 10 Ka

postrcantew

pstoloi

dihgsanto

at

sa

pohsan.

ka

paralabn atow pexrhsen kat dan

11

xloi

gnntew

koloyhsan

at.

ka

podejmenow

atow

[] .

yeo,

ka

tow

ew plin kaloumnhn Bhysad.

llei

atow

per

yerapeaw to.
[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

basileaw

to

12 H d mra rjato klnein:


xrean

xontaw

proselyntew d

[ ];

71

o ddeka

epan

at, Apluson tn xlon, na

poreuyntew ew tw

kkl kmaw ka grow katalsvsin

ka ervsin pisitismn, ti

de

n rm

tp smn.

13 epen

d prw atow, Dte atow

mew fagen. o

d epan,

Ok esn mn

pleon

rtoi pnte ka

[]

xyew do, e

mti poreuyntew mew gorsvmen ew pnta tn lan

toton brmata. 14 san gr se

ndrew pentakisxlioi. epen

d prw tow mayhtw ato, Kataklnate atow klisaw [se]


pentkonta. 15 ka pohsan
.

tow

rtouw

ka

elghsen

otvw ka katklinan pantaw. 16 labn d

pnte

tow

do

xyaw

nablcaw

ew

tn

orann

atow ka katklasen ka ddou tow mayhtaw parayenai

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

72

xl.

17

ka

fagon

ka

xortsyhsan

pntew,

ka

ryh

perissesan atow klasmtvn kfinoi ddeka.

[]

18 Ka gneto

n t enai

atn proseuxmenon kat mnaw sunsan at o mayhta, ka phrthsen

atow lgvn,

Tna me

epan,

Ivnnhn tn baptistn, lloi d Hlan, lloi d ti profthw

tiw

tn rxavn

lgete

lgousin o xloi enai; 19 o

tn

un

to nyrpou

Tn Xristn to yeo. 21 O d

pitimsaw atow parggeilen mhden lgein


d atow, Umew d tna me

enai; Ptrow d pokriyew epen,

nsth. 20 epen

[] .

d pokriyntew

toto, 22 epn

ti De

poll

payen

ka podokimasynai

tn

presbutrvn ka rxiervn

ka grammatvn ka poktanynai ka t

www.bible.in.ua 25.12.2010

73

trt

mr& gerynai.

[]

23 Elegen d prw pntaw, E

tiw

ylei

psv

mou

rxesyai,

rnhssyv

autn

ka

rtv

staurn ato kay

mran, ka kolouyetv moi.

yl

24 w

[] .

nyrvpow

kerdsaw

zhmivyew;

tn

ksmon

lon

autn

polsaw

gr n paisxuny me

gr feletai

ka tow mow lgouw,

toton uw to nyrpou paisxunysetai, tan ly

26 w

d n pols

tn cuxn ato neken mo, ortow ssei atn. 25 t

gr n

tn cuxn ato ssai, polsei atn: w

tn

n t dj ato

ka to patrw ka tn gvn gglvn. 27 lgv

d mn lhyw, esn

tinew

tn ato sthktvn o

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

m gesvntai yantou vw n

74

dvsin tn basilean to yeo. 28 Egneto d met tow lgouw totouw

se

mrai

kt

[ka]

paralabn

Ptron

ka

Ivnnhn

ka

row

prosejasyai.

Ikvbon

nbh

ew

29

ka

gneto

prosexesyai atn t edow to prospou ato teron ka matismw

ato leukw jastrptvn. 30 ka do ndrew do sunelloun at, otinew

san Mv#sw ka Hlaw, 31 o

fyntew

n dj legon

jodon

ato n

[]

ka o

tn

mellen

plhron n Ierousalm. 32 d

Ptrow

sn at san bebarhmnoi pn: diagrhgorsantew d edon

djan

ato ka tow

do

ndraw

gneto

tn

tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

sunesttaw

at. 33 ka

n t diaxvrzesyai atow p ato epen

Ptrow prw tn

75

Ihson, Epistta, kaln stin mw de

enai, ka poisvmen

skhnw

trew, man so
,

ka man Mv#se ka man Hl&, m edw

lgei.

34

tata

ato

lgontow

gneto

neflh

ka

peskazen

atow:

fobyhsan

d n t eselyen atow ew tn neflhn. 35 ka fvn

gneto k tw neflhw lgousa,

Ortw stin uw mou klelegmnow,

ato koete. 36 ka n t gensyai tn fvnn eryh

Ihsow mnow.

ka ato sghsan ka oden pggeilan n kenaiw taw mraiw odn

rakan.

[]

37

Egneto

jw

mr&

katelyntvn

[]

atn p to rouw sunnthsen at xlow polw. 38 ka do nr

p to xlou bhsen lgvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

Didskale, doma sou piblcai p tn

, ,

76

un mou,

ti

monogenw

mo

stin, 39 ka do pnema lambnei

[]

atn, ka jafnhw krzei, ka sparssei


,

atn met fro ka mgiw

poxvre p ato suntrbon atn: 40 ka deyhn tn mayhtn sou

na

kblvsin at, ka ok dunyhsan. 41 pokriyew d Ihsow epen,

V gene

pistow

ka diestrammnh, vw pte somai prw mw ka

njomai

mn;

prosgage

de

proserxomnou

ato

rrhjen

atn

tn

un

sou.

42

ti

daimnion

ka

sunesprajen:

petmhsen d Ihsow t pnemati t kayrt, ka sato tn pada

ka pdvken atn t patr ato. 43 jeplssonto d pntew p t

megaleithti to yeo. Pntvn d yaumazntvn p psin ow

poei

www.bible.in.ua 25.12.2010

77

epen

prw tow mayhtw ato, 44 Ysye

mew ew t ta mn tow

lgouw totouw, gr uw to nyrpou mllei

nyrpvn.

45

gnoun

paraddosyai

ew xeraw

=ma

toto,

ka

parakekalummnon

atn

na

asyvntai

at,

ka

fobonto

rvtsai atn per to =matow totou. 46 Eslyen d dialogismw n

atow,

tw

dialogismn

tw

eh

mezvn

atn.

[] .

47

Ihsow

edw

tn

atn

pilabmenow

paidon sthsen

at par

atow, Ow

djhtai toto t paidon p t

nmat

mou

dxetai,

ka

djhtai

dxetai

postelant me:

kardaw

aut, 48 ka epen

www.bible.in.ua 25.12.2010

gr mikrterow n psin mn prxvn

tn

ortw stin

78

mgaw. 49 Apokriyew d Ivnnhw epen,

Epistta, edomn

tina

n t

nmat sou

kbllonta

daimnia,

ka kvlomen

atn ti

ok

kolouye mey mn. 50 epen

d prw atn Ihsow, M kvlete,

gr ok stin kay

sumplhrosyai

mn pr mn stin. 51 Egneto d n t

tw mraw tw nalmcevw ato ka atw t prsvpon

strisen to poreesyai ew Ierousalm, 52 ka psteilen gglouw pr

prospou

ato.

ka

poreuyntew

eslyon

ew

kmhn

Samaritn,

toimsai at: 53 ka ok djanto


;

atn, ti

t prsvpon ato

poreumenon ew Ierousalm. 54 dntew

d o mayhta Ikvbow ka

Ivnnhw

epan,

Krie,

yleiw

epvmen

pr

katabnai

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

79

orano ka nalsai atow; 55 strafew

d petmhsen atow. 56 ka

poreyhsan ew tran kmhn. 57 Ka poreuomnvn atn n t d epn


tiw

prw atn, Akolouysv soi

pou n

[]

prx.

58 ka epen

at Ihsow, A lpekew fvleow xousin ka t petein to orano

kataskhnseiw,

kln.

uw

59 Epen

to

xei

po

d prw teron, Akoloyei moi.

ok

tn

kefaln

d epen, [Krie,]

[] . , ,

tn patra mou.

at, Afew tow nekrow ycai


,

nyrpou

ptrecn moi pelynti prton ycai

60 epen

tow autn nekrow, s d pelyn

diggelle tn basilean to yeo. 61 Epen d ka terow, Akolouysv soi,

krie:

prton d ptrecn moi potjasyai tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

ew tn okn mou.

[]

80

62 epen

d [prw atn] Ihsow, Odew pibaln tn xera p rotron

ka

blpvn

ew

psv

eyetw

stin

basile&

to

yeo.
.

KATA LOUKAN 10

Met

tata

ndeijen

kriow

trouw

bdomkonta

[do],

ka

psteilen atow n do [do] pr

prospou ato ew psan plin ka

tpon or

mellen

atw rxesyai. 2 legen

d prw atow, O mn

yerismw

polw,

rgtai

lgoi:

deyhte

on

to

kurou

to

yerismo pvw rgtaw

kbl

ew tn yerismn ato. 3 pgete: do

postllv mw w rnaw n ms

www.bible.in.ua 25.12.2010

lkvn. 4 m bastzete ballntion,

81

m pran, m podmata, ka mhdna kat tn dn spshsye.

ka n ke

eslyhte okan, prton lgete,

uw ernhw, panapasetai p atn ernh mn: e

ka pnontew t

par atn, jiow

ka dxvntai

syontew

gr rgthw to misyo ato.

m metabanete j okaw ew okan. 8 ka ew n

Ernh t ok tot. 6

d m ge, f mw nakmcei. 7 n at d t ok& mnete,


,

5 ew

plin esrxhsye

mw, syete t paratiymena mn, 9 ka yerapeete tow

n at syenew, ka lgete

atow, Hggiken

f mw basilea to

yeo.

10

ew

plin

eslyhte

ka

dxvntai

mw,

11

Ka

jelyntew

ew

tw

www.bible.in.ua 25.12.2010

plateaw

atw

epate,

tn

koniortn

tn

82

kollhynta mn

pln

k tw plevw mn

[]

toto ginskete ti ggiken

ew tow pdaw pomassmeya mn:

basilea to yeo. 12 lgv

ti Sodmoiw n t mr& ken nektteron stai

Bhysad: ti

genyhsan

a dunmeiw a genmenai

[]

stai

cvys;

14 pln

[] .

krsei

mn.

15

vw

orano

www.bible.in.ua 25.12.2010

Kafarnaom,

s,

yete:

postelant me.

ka

mw m

Tr ka Sidni nektteron

ka yetn

vw to dou katabs. 16 O kovn

n Tr ka Sidni

n mn, plai n n skk

ka spod kaymenoi metenhsan.

Xorazn: oa soi,

mn

t plei ken. 13

Oa soi,
,

mn mo koei,

yetn

yete

tn

17 Upstrecan d o bdomkonta [do] met xarw

83

lgontew, Krie,

ka t daimnia potssetai mn n t nmat sou.

, ,

18

epen

d atow, Eyeroun tn Satann w strapn k to orano

pesnta. 19 do ddvka mn tn jousan to paten pnv fevn ka


.

skorpvn,

ka p psan tn dnamin to xyro, ka odn mw o

diks. 20 pln
.

n tot m xarete

ti t pnemata mn potssetai,

xarete

d ti t nmata mn gggraptai n tow oranow. 21 En

at

r&

gallisato

[n]

Ejomologoma soi,

pter, krie

pnemati

ka

epen,

to orano ka tw gw,

ti

pkrucaw tata p sofn ka sunetn, ka peklucaw at nhpoiw:


na, patr, ti

otvw edoka

gneto

mprosyn sou.

www.bible.in.ua 25.12.2010

22

84

Pnta moi paredyh

p to patrw mou,

ka odew ginskei tw stin

uw e

m patr, ka tw stin patr e

m uw ka

bolhtai uw pokalcai. 23 Ka strafew

prw tow mayhtw

kat dan

epen,

Makrioi o fyalmo o blpontew

blpete. 24

lgv

gr mn ti pollo proftai ka basilew ylhsan den

mew blpete ka ok edan,

ka kosai

Ka do nomikw tiw

koete ka ok kousan. 25

nsth kpeirzvn

atn lgvn,

Didskale, t

, ,

poisaw

zvn anion klhronomsv; 26

d epen

prw atn, En t

pokriyew

epen,

nm

ggraptai;

pw

naginskeiw;

Agapseiw

krion tn yen sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

27

j lhw [tw] kardaw sou

ka n l

85

t cux sou

ka n l t sx sou

tn plhson sou

w seautn.

29

28 epen

toto poei ka zs.

ka n l t diano& sou,

d ylvn

pekryhw:

dikaisai autn epen

d at, Oryw

tn Ihson, Ka tw stn mou plhson; 30 polabn


,

ka

prw

Ihsow epen,

Anyrvpw tiw

katbainen p Ierousalm ew Ierix ka lstaw

peripesen,

ka

fntew

miyan.

kdsantew

atn

ka

plhgw

piyntew

plyon

31 kat sugkuran d erew

ken, ka dn

Leuthw

[genmenow]

kat

www.bible.in.ua 25.12.2010

tiw

katbainen n t

tpon

lyn

ka

dn

33 Samarthw d tiw

[]

32 movw d ka

tn

atn ntiparlyen:

ntiparlyen.

devn

lyen

kat

86

atn ka dn

splagxnsyh, 34 ka proselyn katdhsen t tramata

ato pixvn

laion ka onon, pibibsaw d atn p t dion

ktnow gagen

atn ew pandoxeon ka pemelyh ato. 35 ka p tn

[] .

arion

kbaln dvken do dhnria t pandoxe

ka epen,

Epimelyhti ato, ka

[] ,

panrxesya me

gegonnai

to

prosdapansw

g n t

podsv soi.

t leow

ti

soi

poisaw

36 tw totvn tn trin plhson doke

mpesntow

ew

[]

tow

37

lstw;
?

met ato. epen

epen,

d at Ihsow, Poreou ka s

poei

movw. 38 En d t poreesyai atow atw eslyen ew kmhn

tin:

gun

d tiw

nmati Mrya pedjato atn. 39 ka tde

-; -

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

87

delf kaloumnh Marim, []

to kurou

kouen

tn lgon

ka parakayesyesa prw tow pdaw

ato. 40 d

Mrya

periespto per

polln diakonan: pistsa

epen,

Krie,

o mlei

soi

ti

delf mou mnhn

me

katlipen diakonen;

ep

on

at na

moi

sunantilbhtai.

41

merimnw

tn

pokriyew

epen

at

ka yorubz

per poll, 42 nw

kriow,

Mrya

Mrya,

d stin xrea: Marim gr

[]

gayn

merda

jeljato

tiw

ok

faireysetai

atw.

[] .

KATA LOUKAN 11

1 Ka gneto

n t enai atn n tp tin

proseuxmenon, w

www.bible.in.ua 25.12.2010

88

pasato,

epn

tiw

tn mayhtn

[]

ato prw atn, Krie,

ddajon

mw

prosexesyai,

kayw

ka

Ivnnhw

ddajen

epen

d atow, Otan prosexhsye,

nom sou:

lytv

felonti

mn tw martaw mn, ka gr

mn: ka m esengkw mw ew peirasmn.

prw atow, Tw j mn jei

flon ka poresetai

prw atn mesonuktou ka ep

5 Ka epen

ato.

3 tn rton mn tn piosion

mran: 4 ka few

ato fomen pant

mayhtw

Pter, giasytv

, , ,

basilea sou:

ddou mn t kay

lgete,

tow

[]

at, Fle, xrsn

moi trew rtouw, 6

peid

flow

mou

paregneto

do

prw

me

ka

ok

xv

paraysv

at: 7 kkenow svyen pokriyew ep,

M moi kpouw

www.bible.in.ua 25.12.2010

89

prexe:

dh yra kkleistai, ka t paida mou met mo ew tn kothn

esn: o dnamai nastw dona soi.


;

nastw di

8 lgv

t enai flon ato, di

xrzei.

[]

mn, e

ato geryew

9 kg mn lgv,

ka o dsei at

ge tn nadeian

dsei at svn

atete, ka doysetai

mn: zhtete, ka ersete: kroete, ka noigsetai mn. 10 pw

gr

atn

lambnei, ka zhtn erskei, ka t kroonti noig[s]etai. 11

tna d j mn tn patra atsei uw xyn, ka nt

xyow fin

at pidsei; 12

ka atsei n, pidsei at skorpon; 13 e

on

mew ponhro prxontew odate dmata gay didnai tow tknoiw mn,

ps

mllon

www.bible.in.ua 25.12.2010

patr

[]

orano

dsei

pnema

gion

tow

90

atosin atn. 14 Ka n

kbllvn daimnion, ka at n]

kvfn:

gneto

d to daimonou jelyntow llhsen kvfw. ka yamasan o

xloi: 15 tinw

d j atn epon,

En Beelzebol t rxonti

daimonvn kbllei t daimnia: 16 teroi d peirzontew

ztoun

par

ato.

17

shmeon j orano

atw

edw

atn

tn

dianomata

epen

atow, Psa basilea f autn

diamerisyesa rhmotai,

ka okow p

okon pptei. 18 e

ka Satanw

f autn

diemersyh,

pw

staysetai basilea ato; ti


t daimnia. 19 e
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

d g n Beelzebol kbllv t daimnia, o uo

n Beelzebol kbllein me

mn n tni kbllousin; di

lgete

toto ato mn krita sontai. 20 e

91

daktl

yeo [g]

kbllv

daimnia,

ra

fyasen

f mw

basilea to yeo. 21 tan sxurw kayvplismnow fulss

tn auto

aln, n ern stn t prxonta ato: 22 pn d sxurterow ato


,

pelyn

niks

atn,

pepoyei,

tn

ato

arei

mo stin, ka m sungvn

panoplan

ka t skla ato diaddvsin. 23 m n

met mo kat

met mo skorpzei. 24 Otan t kyarton

pnema jly p to nyrpou, dirxetai di

ndrvn tpvn zhton

npausin, ka m erskon,

[tte] lgei,

Upostrcv ew tn okn mou

yen

jlyon: 25 ka lyn

erskei sesarvmnon ka kekosmhmnon. 26

tte poreetai

ka paralambnei tera pnemata ponhrtera auto pt,

www.bible.in.ua 25.12.2010

92

ka eselynta katoike ke, ka gnetai

t sxata

xerona tn prtvn. 27 Egneto d n t lgein

to nyrpou kenou

atn tata pras

tiw

fvnn gun

k to xlou epen

at, Makara koila

bastsas se

ka masto ow

ylasaw. 28 atw d epen,

Menon

makrioi o koontew tn lgon to yeo ka fulssontew. 29 Tn d

xlvn payroizomnvn rjato lgein,

H gene

ath gene

ponhr

stin: shmeon

zhte, ka shmeon

o doysetai at e

m t shmeon

Ivn. 30 kayw gr gneto Ivnw tow Nineutaiw

shmeon, otvw stai

ka uw to nyrpou t gene

www.bible.in.ua 25.12.2010

tat. 31 baslissa ntou gerysetai

n t krsei met tn ndrn tw genew

tathw ka katakrine atow:

93

ti

lyen

tn

pertvn

tw

gw

kosai

Solomnow,

ka

do

pleon

Solomnow

de.

nastsontai

krsei met

tw

32

tn

sofan

ndrew

Nineutai

genew

tathw

ka katakrinosin

atn: ti

metenhsan

ew t krugma Ivn, ka do pleon Ivn

de.

33 Odew lxnon

caw

p tn

luxnan,

na

o esporeumenoi

fw

blpvsin. 34

ka lon t sm sou fvteinn stin: pn d ponhrw ,

sm sou skoteinn. 35 skpei on m t fw t

to smatw stin fyalmw sou. tan fyalmw sou plow

ew krpthn tyhsin [od p tn mdion]

ll

lxnow

36 e

n so

ka t

sktow stn.

on t sm sou

lon fvteinn, m xon

mrow ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

94

skoteinn,

stai

fvteinn

lon

tan

fvtz

se.

37 En

lxnow

strap

lalsai

rvt

atn

Farisaow

pvw

rists

par at: eselyn d npesen. 38 d

Farisaow dn

yamasen

ti o prton baptsyh pr

to rstou. 39 epen

kriow

prw atn, Nn

mew o Farisaoi t jvyen to pothrou ka

to pnakow kayarzete, t d svyen mn gmei

40 fronew,

ox

, []

41 pln

t nnta

poisaw

jvyen ka t

t pganon ka pn

ka ponhraw.
.

svyen pohsen;

podekatote

t dosmon ka

lxanon, ka parrxesye tn krsin ka tn gphn

www.bible.in.ua 25.12.2010

dte lehmosnhn, ka do pnta kayar mn stin.

rpagw

42 ll oa mn tow Farisaoiw, ti

95

to yeo: tata d dei


;

poisai kkena m parenai. 43 oa mn tow

Farisaoiw, ti

gapte tn prvtokayedran n taw sunagvgaw ka

tow spasmow n taw goraw.

tata lgvn

tn nomikn

[]

ka mw brzeiw.

st

ka o nyrvpoi [o] peripatontew pnv ok

odasin. 45 Apokriyew d tiw


.

44 oa mn, ti

t mnhmea t dhla,

46

lgei

at, Didskale,

d epen, Ka mn tow nomikow

oa, ti

fortzete tow nyrpouw forta dusbstakta,

ka ato

tn

daktlvn

mn

proscaete

tow

fortoiw.

[]

ti

okodomete

mnhmea

tn

profhtn,
,

47

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn

ka suneudokete

mn,

patrew

mrturw ste

oa

pkteinan atow. 48 ra
.

tow rgoiw

96

tn

patrvn

mn,

ti

ato

mn

pkteinan

atow

mew

okodomete. 49 di

toto ka sofa

to yeo epen,

Apostel ew

atow

proftaw

ka

postlouw,

ka

atn

poktenosin

ka

dijousin,

50 na

kzhthy

t ama pntvn tn profhtn t

kkexumnon p katabolw ksmou p tw genew

tathw, 51 p amatow

Abel vw amatow Zaxarou to polomnou metaj to yusiasthrou ka

to okou: na, lgv mn, kzhthysetai p tw genew


; ,

mn tow nomikow,

ti

rate

ato

rjanto

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

tn kleda tw gnsevw: ato ok

grammatew

tathw. 52 oa

eslyate ka tow eserxomnouw kvlsate.


53 Kkeyen jelyntow

Farisaoi

deinw

nxein

ka

97

postomatzein atn per pleinvn,

ti

54 nedreontew

atn yhresa

to

[]

stmatow

ato.

KATA LOUKAN 12

En

ow

pisunaxyeisn

[]

tn

muridvn

to

xlou,

ste

[] ,

katapaten lllouw, rjato

lgein

prw tow mayhtw ato prton,

Prosxete

autow

tw

zmhw,

tiw

stn

pkrisiw,

Farisavn. 2 odn d sugkekalummnon


.

stn

tn

ok pokalufysetai,

ka kruptn

o gnvsysetai. 3 ny

sa

n t skot&

epate

n t fvt kousysetai, ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

prw t ow lalsate

98

tow tameoiw khruxysetai

p tn dvmtvn. 4 Lgv d mn tow floiw

mou,

m fobhyte

p tn pokteinntvn t sma ka met tata m

xntvn

perisstern

ti

poisai.

fobhyte:

fobyhte

tn

mn

tna

pvlontai ssarvn do; ka n

podejv

jousan mbalen

ew tn gennan: na, lgv mn, toton fobyhte.


;

met t poktenai xonta

6 ox

pnte strouya

[]

j atn ok stin pilelhsmnon npion

[] ?

to yeo.

7 ll ka a trxew tw kefalw mn psai rymhntai. m

fobesye: polln
;

strouyvn diafrete.

[]

8 Lgv d mn, pw

mologs n mo mprosyen tn nyrpvn, ka uw to nyrpou

mologsei n at mprosyen tn gglvn to yeo: 9 d rnhsmenw

www.bible.in.ua 25.12.2010

99

me

npion tn nyrpvn

parnhysetai

npion tn gglvn

yeo.

10

ka

pw

re

lgon

ew

feysetai

at:

feysetai.

11

ew

to

tn

un

to

nyrpou,

gion

pnema

blasfhmsanti

ok

tan

esfrvsin

mw

tw

sunagvgw

ka

tw

rxw

ka tw jousaw, m merimnshte pw

pologshsye

ephte:

de

epen.

t delf mou

13 Epen

mw n at t r&

d tiw

k to xlou at, Didskale,

mersasyai met mo tn klhronoman. 14

at, Anyrvpe, tw me
,

12 t gr gion pnema didjei

ep

katsthsen kritn

d epen

meristn f mw; 15 epen

d prw atow, Orte

ka fulssesye p pshw pleonejaw,

ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

100

ok n t perisseein tin

zv

[] -

ato stin k tn parxntvn

at. 16 Epen

d paraboln prw atow lgvn,

Anyrpou tinw

plousou

efrhsen

lgvn,

xra.

17

poisv, ti

, ,

ka

dielogzeto

aut

ok xv po sunjv

epen,

Toto

poisv:

kayel

mou

tw

okodomsv, ka sunjv ke pnta tn ston


,

t cux mou,

tow karpow mou; 18

ka

poykaw

ka

mezonaw

ka t gay mou, 19 ka

Cux, xeiw

poll gay kemena

ew th

poll:

napaou, fge,

pe,

efranou. 20 epen

at yew,

Afrvn,

tat t nukt tn cuxn sou paitosin p so:

tni stai; 21 otvw yhsaurzvn aut


?

www.bible.in.ua 25.12.2010

d tomasaw,

; ,

ka m ew yen ploutn.

22

101

Epen

d prw tow mayhtw [ato], Di

t cux

fghte,

toto lgv mn, m merimnte

mhd t smati t

[] [],

[]

ndshsye.

23 gr cux

[].

plen stin tw trofw ka t sma to ndmatow. 24 katanosate tow

krakaw ti o sperousin od yerzousin, ow

ok stin tameon od

[]

poykh,

ka yew trfei atow: ps

mllon mew diafrete

peteinn.

25 tw

mn

merimnn

[] .

prosyenai

pxun;

loipn

26

dnatai

p tn

likan

ato

on

od

lxiston

dnasye,

per

merimnte; 27 katanosate t krna pw ajnei:

nyei:

lgv

mn,

od

Solomn

ps

totvn. 28 e

[] .

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

o kopi

od

periebleto w n

tn

[] ?

dj

ato

d n gr tn xrton nta smeron

102

ka arion ew klbanon ballmenon yew otvw mfizei, ps

mllon

mw, ligpistoi. 29 ka mew m zhtete t


,

fghte

ka t

[]

ka m metevrzesye: 30 tata gr pnta t ynh

mn

oden

ti

xrzete

totvn.

[] .

phte,

[],

to ksmou pizhtosin:

patr

31

pln

zhtete

tn

basilean ato, ka tata prosteysetai mn. 32 M fobo, t mikrn

pomnion, ti
,

edkhsen

patr mn donai mn tn basilean. 33

Pvlsate

prxonta

mn

ka dte

lehmosnhn:

poisate autow

ballntia m palaiomena, yhsaurn nkleipton

n tow oranow, pou

klpthw ok ggzei

od sw

mn,

ke

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

diafyerei: 34 pou gr stin yhsaurw

karda

mn

stai.

35

Estvsan

mn

sfew

103

periezvsmnai

ka o lxnoi

kaimenoi, 36 ka mew moioi

nyrpoiw

prosdexomnoiw tn krion

autn pte nals

k tn gmvn,

na

lyntow

ka krosantow

eyvw nojvsin at. 37 makrioi o

doloi kenoi, ow

lyn

kriow

ersei grhgorontaw: mn

mn ti perizsetai ka nakline atow ka parelyn diakonsei

38 kn

atow.

n t deutr& kn

n t trt fulak ly

ka er

otvw,

makrio esin kenoi. 39 toto d ginskete ti e

lgv

dei

okodespthw

[]

po&

r& klpthw rxetai, ok n fken

dioruxynai tn okon

[]

[]

ato. 40 ka mew gnesye

toimoi, ti

[]

r& o dokete

uw to nyrpou rxetai. 41 Epen d Ptrow, Krie,

www.bible.in.ua 25.12.2010

prw mw tn

104

paraboln tathn lgeiw

ka prw pntaw; 42 ka epen kriow, Tw

ra stn pistw okonmow

frnimow, n

katastsei kriow

tw yerapeaw ato to didnai n kair [t] sitomtrion; 43 makriow

dolow kenow, n

lyn

kriow

ato ersei poionta otvw: 44

lhyw lgv mn ti p psin tow prxousin ato katastsei atn.

45 n

d ep

dolow kenow n t kard& ato, Xronzei kriw

mou rxesyai, ka rjhtai tptein tow padaw ka tw paidskaw, syein te

ka pnein ka meyskesyai, 46 jei

kriow

to dolou kenou n mr&

o prosdok ka n r&

o ginskei, ka dixotomsei

[]

[]

atn ka t mrow ato met tn pstvn

ysei.

www.bible.in.ua 25.12.2010

47 kenow d

105

dolow gnow

t ylhma to kurou

ato ka m toimsaw

48 d

poisaw

prw t ylhma ato darsetai

pollw:

[];

gnow,

poisaw

d jia

plhgn, darsetai

, ,

lgaw.

pant

[].

dyh

pol,

pol

zhthysetai

par

ato,

ka

paryento pol, perissteron atsousin atn. 49 Pr

tn gn,
,

[] .

ka t

ylv

dh nfyh.

lyon

balen p

50 bptisma d

xv

[] .

baptisynai,

ka

pw

sunxomai

vw

tou

telesy.

[]

dokete

ti ernhn paregenmhn donai n t g;

diamerismn.

52

sontai

gr

ox, lgv mn, ll

? ,

to

51

nn

pnte

ok

diamemerismnoi, trew p dusn ka do p trisn, 53 diamerisysontai patr


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

106

p u

ka uw p patr, mthr p tn yugatra ka yugthr p tn

mhtra, penyer p tn nmfhn atw ka nmfh

p tn penyern. 54

Elegen d ka tow xloiw, Otan dhte

dusmn, eyvw lgete


,

nton

pnonta, lgete

[tn] neflhn natllousan p

ka to orano odate dokimzein,

toton pw ok odate dokimzein;

dkaion;

58 w

57 T

gr pgeiw met to ntidkou

sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

p rxonta, n
,

p ato, mpote katasr se


,

prw

paradsei t prktori,

tn kritn, ka kritw se
,

tn kairn d

d ka f autn o krnete t

t d dw rgasan phllxyai

prsvpon tw gw

ti Kasvn stai, ka gnetai. 56 pokrita, t

ti Ombrow rxetai, ka gnetai otvw: 55 ka tan

ka prktvr

se

107

bale ew fulakn. 59 lgv


soi, o m jlyw keyen vw ka t sxaton

leptn podw.

KATA LOUKAN 13

1 Parsan

d tinew

n at t kair paggllontew at per

tn Galilavn n

t ama Piltow mijen

met tn yusin

atn. 2

ka pokriyew epen

atow, Dokete

ti o Galilaoi ortoi martvlo

par pntaw tow Galilaouw gnonto, ti

lgv mn, ll n m metanote


,

o dekaokt

tata pepnyasin; 3 ox,

pntew movw polesye. 4

kenoi

f ow

pesen prgow n t Silvm ka pkteinen

www.bible.in.ua 25.12.2010

108

atow, dokete
,

ti ato feiltai gnonto par pntaw tow nyrpouw

tow katoikontaw Ierousalm; 5 ox, lgv mn, ll n m metanote

pntew satvw polesye. 6 Elegen

exn tiw

ato, ka lyen

n at ka ox erren. 7 epen

d tathn tn paraboln: Sukn

pefuteumnhn n t mpelni

zhtn karpn

d prw tn mpelourgn, Ido tra th

f or

rxomai zhtn karpn n t suk

tat ka ox

[]

erskv. kkocon [on] atn: nat ka tn gn

katarge;

pokriyew

lgei

at,

Krie,

few

atn

ka

toto

tou

skcv per

atn ka blv kpria:

[]

karpn ew t mllon: e

tow,

vw

9 kn mn

d m ge, kkceiw atn. 10 Hn

; ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

pois

d didskvn

109

n mi

tn sunagvgn n tow sbbasin. 11 ka do gun

[]

pnema

xousa

syeneaw th dekaokt,

ka n

sugkptousa ka m dunamnh

nakcai ew t pantelw.

12 dn

ka epen

at, Gnai,

pollusai

at

tw syeneaw

sou,

[]

tw xeraw: ka paraxrma nvryyh,

[]

d atn Ihsow prosefnhsen

13 ka pyhken

ka djazen tn yen.

14 pokriyew d rxisungvgow, ganaktn ti t sabbt yerpeusen


Ihsow,

legen

[]

xl

ti

Ej

mrai

esn

aw

de

rgzesyai:

ataw

on

rxmenoi

yerapeesye

ka

mr&

to

[]

sabbtou. 15 pekryh d at kriow

ka epen,

Upokrita, kastow

mn

t sabbt o

[]

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

lei

tn bon ato

tn non p

110

tw ftnhw ka pagagn potzei; 16 tathn d yugatra Abram osan,

dhsen

Satanw

do

dka

ka

kt

th,

ok

dei

[]

luynai

p to desmo totou t mr&

to sabbtou; 17 ka

[]

tata lgontow ato katsxnonto pntew o ntikemenoi

xlow xairen

on, Tni moa

p ato.

stn basilea to yeo, ka tni moisv

stn kkk sinpevw, n

at, ka pw

tow ginomnoiw

[]

atn; 19 moa

p psin tow ndjoiw

18 Elegen

labn nyrvpow balen ew

kpon auto, ka hjhsen

ka gneto

ew dndron, ka t petein to

orano katesknvsen n tow kldoiw ato. 20 Ka plin epen,

Tni

moisv

tn basilean to yeo; 21 moa

www.bible.in.ua 25.12.2010

stn zm,

labosa

111

gun

[n]krucen ew lerou sta tra vw or zumyh

lon. 22 Ka

dieporeeto kat pleiw

ka kmaw didskvn ka porean poiomenow

ew

Ierosluma. 23 epen
.

d tiw

prw

atow,

24

at, Krie,

- ,

epen

ti

lgoi

o szmenoi;

Agvnzesye

eselyen

di

[]

tw

stenw

yraw,

pollo, lgv mn, zhtsousin eselyen ka ok sxsousin. 25 f

or

gery

[]

okodespthw

ka

pokles

rjhsye jv stnai ka kroein tn yran

lgontew, Krie,

[] ,

mn, Ok oda mw pyen st.

yran,

ka

noijon mn:

ka pokriyew re

tn

26 tte rjesye

lgein,

Efgomen

npin sou

ka pomen,

ka n taw plateaiw

mn ddajaw:

27 ka re

www.bible.in.ua 25.12.2010

lgvn

mn, Ok oda [mw] pyen st:

112

psthte p mo, pntew rgtai dikaw.

28 ke stai klauymw

ka brugmw tn dntvn, tan cesye Abram ka Isak ka Iakb

ka pntaw tow proftaw n t basile& to yeo, mw d kballomnouw

jv. 29 ka jousin p natoln ka dusmn ka p borr ka ntou


.

ka nakliysontai

basile&

to yeo. 30 ka do esn sxatoi

sontai prtoi, ka esn prtoi o

sontai sxatoi.

at

t r& proslyn tinew

31 En

Farisaoi lgontew at, Ejelye ka

poreou nteyen, ti

Hrdhw ylei

se

poktenai. 32 ka epen

atow, Poreuyntew epate t lpeki tat, Ido kbllv daimnia ka


,

seiw

potel smeron ka arion, ka t trt

teleiomai. 33

www.bible.in.ua 25.12.2010

[] []

113

pln

de

me

smeron ka arion ka t xomn

ti

ok ndxetai

[] [] ,

profthn polsyai jv Ierousalm. 34 Ierousalm

Ierousalm,

poktenousa

poreesyai,

tow

proftaw

ka

liyobolosa

tow

pestalmnouw

prw atn, poskiw

ylhsa

pisunjai t tkna sou

trpon

rniw

tn

yelsate.
.

autw

nossin

35 do fetai

tw

ptrugaw,

ka

ok

mn okow mn. lgv

[d] mn, o

dht

me

vw [jei

te]

ephte,

Eloghmnow rxmenow

n nmati

kurou.
.

KATA LOUKAN 14

www.bible.in.ua 25.12.2010

114

1 Ka gneto

n t lyen atn ew okn tinow

tn rxntvn

[tn]

[]

Farisavn sabbt fagen rton ka ato san parathromenoi atn. 2

[]

[] .

ka

do

nyrvpw

tiw

drvpikw

mprosyen

ato.

tow

nomikow

ka Farisaouw

lgvn,

pokriyew

Ihsow

epen

prw

Ejestin

sabbt

yerapesai

o;

[]

ka

sxasan.

ka

pilabmenow

sato

atn ka plusen. 5 ka prw atow epen,

Tnow mn

uw

[]

bow ew frar pesetai, ka ok

eyvw naspsei

[]

atn n mr& to sabbtou; 6 ka ok sxusan ntapokriynai prw

tata. 7 Elegen
.

d prw tow keklhmnouw paraboln, pxvn

prvtoklisaw jelgonto, lgvn


pw tw

prw atow, 8 Otan klhyw

www.bible.in.ua 25.12.2010

115

tinow

ew gmouw,

m katakliyw ew tn prvtoklisan, mpote

ntimterw

sou

keklhmnow

p ato, 9 ka lyn

ka

atn

kalsaw

re

soi,

Dw

tot

tpon,

ka

tte

rj

met

asxnhw tn sxaton tpon katxein. 10 ll tan klhyw

npese ew tn sxaton tpon, na

tan ly

poreuyew

keklhkw

se

re

soi,

Fle, prosanbhyi nteron: tte stai soi

dja npion pntvn

tn

sunanakeimnvn

soi.

[]

11

tapeinvysetai ka tapeinn

t keklhkti

tow flouw sou

ti

pw

autn

cn

autn

cvysetai.

12 Elegen d ka

atn, Otan poiw

riston

depnon, m fnei

mhd tow delfow sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

mhd tow suggenew

sou

mhd

116

getonaw

plousouw,

mpote

ka

ato

ntikalsvsn

se

ka

gnhtai

ll

tan

doxn

poiw,

klei

ptvxow,

ntapdom

soi.

13

naperouw, xvlow, tuflow: 14 ka makriow s,

ti

ok xousin

ntapodona soi, ntapodoysetai gr soi

15 Akosaw

d tiw

stiw

fgetai

n t nastsei tn dikavn.

tn sunanakeimnvn tata epen

[]

at, Makriow

rton n t basile& to yeo. 16

d epen

at,

Anyrvpw

tiw

poei

depnon

mga,

ka

klesen

pollow,

psteilen tn dolon ato t r&

ti

dh

toim

stin.

to depnou epen

[]

Erxesye,

paraitesyai.

18

17

ka

tow keklhmnoiw,

ka

rjanto

miw

pntew

prtow epen at, Agrn grasa ka xv ngkhn

www.bible.in.ua 25.12.2010

117

jelyn

den

atn: rvt se,

xe

me

parthmnon. 19 ka terow

epen,

Zegh bon grasa pnte ka poreomai dokimsai at: rvt

se,

xe

me

parthmnon. 20 ka terow epen, Gunaka ghma

, .

ka di

toto o dnamai lyen. 21 ka paragenmenow dolow pggeilen t

kur

ato tata. tte

rgisyew

okodespthw epen

ato, Ejelye taxvw ew tw plateaw ka =maw


,

t dol

tw plevw, ka tow

ptvxow ka naperouw ka tuflow ka xvlow esgage de. 22 ka epen

dolow, Krie,
,

epen

kriow

ggonen

ptajaw,

ka ti

tpow stn. 23 ka

prw tn dolon, Ejelye ew tw dow

ka fragmow ka

ngkason eselyen, na

gemisy

mou okow: 24 lgv

gr mn ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

118

odew tn ndrn

kenvn tn keklhmnvn geseta mou

[]

Suneporeonto d at xloi pollo, ka strafew


26 E

[]

rxetai prw me

ka o mise

tn mhtra

epen prw atow,

tn patra auto ka

ka tn gunaka ka t tkna ka tow delfow ka tw

delfw, ti

tiw

to depnou. 25

te ka tn cuxn auto, o dnatai ena mou mayhtw. 27

stiw

o bastzei tn staurn auto ka rxetai psv mou

dnatai ena mou mayhtw. 28 tw gr j mn ylvn

ox

prton kaysaw chfzei

[]

29 na

mpote yntow

www.bible.in.ua 25.12.2010

xei

ew

partismn;

ato yemlion ka m sxontow ktelsai pntew

prgon okodomsai

tn dapnhn, e

o yevrontew rjvntai at

mpazein 30 lgontew ti Ortow nyrvpow

[]

119

rjato

okodomen

ka

ok

sxusen

ktelsai.

31

tw

basilew

poreumenow

tr

basile

sumbalen

ew

plemon

ox

kaysaw

prton

[]

boulesetai e dunatw stin

xilidvn rxomn

n dka

xilisin pantsai t met ekosi

p atn; 32 e

d m ge, ti

ato prrv ntow

presbean postelaw rvt

prw ernhn. 33 otvw on pw

mn w

ok potssetai psin

ena

mou

mayhtw.

mvrany,

34

on

n tni rtuysetai;

eyetn

stin:

jv

bllousin

at.

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow auto prxousin o dnatai

Kaln

law:

ka

35 ote ew gn

law

ote ew kopran

xvn

ta

koein

koutv.

120

KATA LOUKAN 15

1 Hsan d at

ggzontew

pntew o telnai

[]

ka o martvlo

koein ato. 2 ka dieggguzon o te Farisaoi ka o grammatew lgontew

ti Ortow martvlow prosdxetai ka sunesyei atow. 3 epen

d prw

atow tn paraboln tathn lgvn,

4 Tw

nna n t rm ka poreetai

ern

nyrvpow j mn xvn

p t polvlw vw er

o katalepei t nenkonta

pityhsin p tow mouw ato xarvn,

katn prbata ka polsaw j atn n

at; 5 ka

6 ka lyn

ew tn

okon sugkale tow flouw ka tow getonaw lgvn

atow, Sugxrht

moi,

ti

erron

www.bible.in.ua 25.12.2010

t prbatn mou t polvlw. 7 lgv

mn ti

121

otvw xar

n t oran stai p n

martvl metanoonti

nenkonta nna dikaoiw

otinew o xrean xousin metanoaw. 8 H

tw

gun

draxmw xousa

dka,

n pols draxmn man, ox

ptei

[]

lxnon

ka saro tn okan ka zhte pimelw

vw or er;

erosa

sugkale

ti

erron

tw

xar

flaw

ka

getonaw

lgousa,

Sugxrht

moi,

tn draxmn n

d, Anyrvpw tiw

exen do

uow.

atn t patr, Pter, dw moi t pibllon


[]

dielen

atow tn bon.

www.bible.in.ua 25.12.2010

12 ka epen

neterow

mrow tw osaw.

13 ka met

martvl metanoonti. 11

Epen

plesa. 10 otvw, lgv mn, gnetai

npion tn gglvn to yeo p n

9 ka

o pollw mraw sunagagn

122

pnta neterow uw pedmhsen ew xran makrn, ka ke dieskrpisen

tn osan

ato zn

stvw. 14 dapansantow d

ato pnta

gneto limw sxur kat tn xran kenhn, ka atw rjato steresyai.


15 ka poreuyew kollyh n

pemcen

atn

ew

tow

tn politn

[]

tw xraw kenhw, ka

[]

grow

ato

bskein

xorouw:

16

ka

peymei

xortasynai k tn keratvn n

syion o xoroi, ka odew ddou

at. 17 ew autn d lyn


.

fh,

Psoi

msyioi

to patrw mou

perisseontai

rtvn,

lim

de

pllumai.

[]

poresomai prw tn patra mou

tn orann ka npin sou,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka r

18

nastw

at, Pter, marton

19 okti em

jiow

ew

klhynai

uw sou:

123

pohsn me

w na

tn misyvn

d ato makrn pxontow eden

ato ka splagxnsyh ka dramn

20 ka nastw lyen

[] .

tn patra auto. ti

sou.

prw

atn patr

ppesen p tn trxhlon ato ka

kateflhsen atn. 21 epen

d uw at, Pter, marton

ew

tn

orann ka npin sou,

okti em

jiow

klhynai

uw sou. 22

epen

d patr prw tow dolouw ato, Tax

jengkate stoln tn

prthn ka ndsate atn, ka dte daktlion ew tn xera ato ka

podmata

ew

tow

pdaw,

23

ka

frete

ysate ka fagntew efranymen,


tn

msxon

tn

24 ti

siteutn,
,

ortow uw mou nekrw

ka nzhsen, n

polvlw ka eryh. ka rjanto

efranesyai. 25

www.bible.in.ua 25.12.2010

124

Hn

uw

ato

ggisen

presbterow

gr:

ka

rxmenow

ok&,

kousen

sumfvnaw

ka

xorn,

[] ,

proskalesmenow na

tn padvn punyneto t

[]

n eh

26

ka

tata. 27

d epen

at ti O delfw sou kei,

ka yusen patr sou tn

msxon

tn

siteutn,

ti

gianonta

atn

plaben.

rgsyh

ka

ok

yelen

eselyen.

pareklei atn. 29

28

patr

ato

jelyn

d pokriyew epen t patr ato, Ido tosata

th doulev soi

ka odpote ntoln sou

parlyon, ka mo odpote

dvkaw rifon

na

met tn flvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

mou

efrany:

sou ortow katafagn sou tn bon


met pornn

30 te

d uw

lyen,

yusaw

125

at tn siteutn

msxon. 31

d epen

at, Tknon, s pntote

met

mo

e,

ka

pnta

xarnai

dei,

ti

stin:

32

efranynai

ka

delfw sou ortow nekrw

ka zhsen,

ka polvlw ka eryh.

KATA LOUKAN 16

1 Elegen

d ka prw tow mayhtw, Anyrvpw tiw

plosiow w

exen

okonmon,

ka

ortow

dieblyh

at

diaskorpzvn

[]

prxonta ato. 2 ka fvnsaw atn epen

at, T

toto kov

per so;

pdow tn lgon tw okonomaw

sou,

o gr dn

ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

126

okonomen.

3 epen

d n aut

okonmow,

poisv, ti

, ,

kriw

mou fairetai tn okonoman

p mo; skptein ok sxv,

paiten asxnomai. 4 gnvn t

poisv, na

tan metastay

k tw

okonomaw

djvnta me

ew tow okouw atn. 5 ka proskalesmenow

na

kaston tn xreofeiletn to kurou

auto legen t prt,

[]

Pson

feleiw

t kur

mou;

laou.

d epen

at, Djai sou

d epen,

Ekatn btouw

lgei

www.bible.in.ua 25.12.2010

feleiw;

at, Djai sou t grmmata

. ,

ka grcon gdokonta. 8 ka pnesen kriow

epen, S d pson

[] ,

d epen, Ekatn krouw stou.

t grmmata ka kaysaw taxvw

grcon pentkonta. 7 peita tr

tn okonmon

tw

127

dikaw

ti

fronmvw

pohsen:

ti

totou fronimteroi pr tow uow

autn

esin.

to

anow

to fvtw ew

tn genen

tn

mn

lgv,

autow

poisate

flouw

na

tan klp

skhnw. 10 pistw n laxst


.

uo

Ka

mamvn tw dikaw,

djvntai

to

mw ew tw avnouw

ka n poll pistw stin, ka

laxst

dikow

ka n poll dikw

stin. 11 e

on n t

dk

mamvn pisto ok gnesye,

ka e

t lhyinn tw mn pistesei; 12

n t llotr pisto ok gnesye,

t mteron tw mn dsei;

13

Odew

okthw

dnatai

dus

kuroiw

douleein:

gr

tn

na

missei

ka tn teron gapsei,

nw

nyjetai

ka to

www.bible.in.ua 25.12.2010

128

trou katafronsei.

o dnasye ye douleein ka mamvn. 14 Hkouon d

tata pnta o Farisaoi filrguroi

15 ka epen

nyrpvn,

prxontew, ka jemuktrizon atn.

atow, Umew ste o dikaiontew

autow

npion tn

yew

ginskei

tw

kardaw

mn:

ti

nyrpoiw chln bdlugma npion to yeo. 16 O nmow ka o proftai

mxri Ivnnou: p tte basilea to yeo eaggelzetai

atn bizetai.

ka pw

ew

17 Ekopteron d stin tn orann ka tn gn

parelyen

to nmou man

keraan pesen.

18 Pw

polvn

tn

gunaka ato ka gamn

tran moixeei,

ka polelumnhn

ndrw

gamn

moixeei.

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

Anyrvpow

tiw

129

plosiow, ka nedidsketo porfran ka bsson efrainmenow kay


,

lamprw.

20

mran

ptvxw

tiw

nmati

Lzarow

bblhto

prw

pulna

ato

elkvmnow

21

ka

piyumn

xortasynai

tn

tn

piptntvn p tw trapzhw to plousou: ll ka o knew rxmenoi

pleixon

penexynai

lkh

ato.

22

ka

gneto

poyanen

plosiow

ka

tfh.

fyalmow ato, prxvn

tn

ptvxn

ka

atn p tn gglvn ew tn klpon Abram: pyanen

Lzaron

23

ka

n basnoiw, r

tow

klpoiw

ato.

24

praw

fvnsaw

epen,

Pter

www.bible.in.ua 25.12.2010

atw

bc

ka

ka pmcon Lzaron na

tow

Abram p makryen ka

Abram, lhsn me

t kron to

130

daktlou ato datow ka katacj tn glssn mou, ti

[]

dunmai

n t flog

tat. 25 epen

d Abram, Tknon, mnsyhti ti plabew

t gay sou n t zv

de

sou,

ka Lzarow movw t kak: nn

parakaletai s d dunsai. 26 ka n psi totoiw metaj mn ka

mn xsma

mga

striktai, pvw o ylontew diabnai nyen

prw mw

m dnvntai, mhd keyen prw mw diapersin. 27 epen

d, Ervt se

on, pter, na

pmcw

atn ew tn okon to patrw mou,

gr

pnte

delfow,

pvw

diamartrhtai

atow,

na

ka

ato

lyvsin ew tn tpon toton tw basnou. 29 lgei

28 xv

d Abram, Exousi

Mv#sa ka tow proftaw: koustvsan atn. 30

d epen,

Ox,

www.bible.in.ua 25.12.2010

131

pter

Abram,

ll

tiw

nekrn

poreuy

prw

atow

metanosousin. 31 epen
.

d at, E

Mv#svw ka tn profhtn ok

koousin,

od

tiw

nekrn

nast

peisysontai.

KATA LOUKAN 17

Epen

prw

skndala

ato,

Anndektn

stin

lyow

mulikw

na

or

to

rxetai: 2 lusitele

perkeitai per

oa di

ew tn ylassan

mayhtw

m lyen, pln

at e

tow

tn trxhlon ato ka rriptai

skandals

tn mikrn

totvn na.

[]

prosxete

autow. n

mrt delfw sou pitmhson at, ka n

www.bible.in.ua 25.12.2010

132

metanos few

at: 4 ka n ptkiw tw mraw marts ew

[]

ka ptkiw pistrc prw s

lgvn,

Metano, fseiw at. 5 Ka

epan

o pstoloi t kur,

Prsyew mn pstin. 6 epen

xete

pstin w kkkon sinpevw, lgete

[]

Ekrizyhti

ka

futeyhti

[]

poimanonta, w

eselynti k to gro re

n t sukamn

n mn. 7 Tw d j mn dolon xvn

d kriow,

[]

[tat],

pkousen

yalss:

ka

rotrinta

at, Eyvw parelyn

npese, 8 ll ox

re

at, Etomason t

deipnsv, ka

[]

perizvsmenow diaknei moi vw fgv ka pv,

ka pesai

s; 9 m xei

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka met tata fgesai

xrin

t dol ti

[]

pohsen t

133

diataxynta; 10 otvw ka mew, tan poishte pnta t diataxynta mn,


?

lgete

ti Doloi xreo smen,

felomen

poisai pepoikamen. 11

Ka gneto

n t poreesyai ew Ierousalm ka atw dirxeto di

mson

pnthsan [at] dka

ato ran

epen

lepro

ndrew, o

kmhn

sthsan prrvyen, 13 ka

fvnn lgontew, Ihso pistta, lhson mw. 14 ka dn

atow, Poreuyntew pidejate autow

15 ew

ka gneto

ti

d j atn, dn

pstrecen met fvnw meglhw dojzvn

yh,

tow eresin.

n t pgein atow kayarsyhsan.

Samareaw ka Galilaaw. 12 ka eserxomnou ato ew tina

tn yen, 16 ka

pesen p prsvpon par tow pdaw ato exaristn at: ka atw

www.bible.in.ua 25.12.2010

134

Samarthw.

17

pokriyew

Ihsow

epen,

Ox

[]

dka

kayarsyhsan; o d

nna

po; 18 ox

eryhsan

postrcantew

[]

donai djan t ye e

m llogenw

ortow; 19 ka epen

Anastw poreou: pstiw sou ssvkn se.

at,

20 Epervthyew d p tn

Farisavn pte rxetai basilea to yeo pekryh atow ka epen, Ok

rxetai basilea to yeo met parathrsevw, 21 od rosin, Ido de:

Eke: do gr basilea to yeo ntw mn stin. 22 Epen

prw tow mayhtw, Elesontai mrai te

piyumsete man tn mern

to uo

to nyrpou den

ke: [,]
;

Ido de:

[]

ka ok cesye. 23 ka rosin mn, Ido

m plyhte mhd dijhte.

www.bible.in.ua 25.12.2010

24 sper gr strap

135

strptousa k tw

p tn orann ew tn

p orann lmpei,

otvw stai uw to nyrpou [n t mr& ato]. 25 prton d

de

atn

poll

payen

ka

podokimasynai

tathw. 26 ka kayw gneto


.

mraiw

to

to

nyrpou:

27

pinon,

gmoun,

mraw

eslyen

Ne

ew

tn

kibvtn,

ka

kataklusmw ka plesen pntaw. 28 movw kayw gneto

mraiw

Lt:

syion,

pinon,

grazon,

ploun,

fteuon,

kodmoun: 29
;

pr

syion,

xri

taw

gamzonto,

lyen

genew

n taw mraiw Ne, otvw stai ka n taw

uo

tw

d mr& jlyen Lt p Sodmvn, brejen

[]

ka yeon p orano ka plesen pntaw. 30 kat t at stai

www.bible.in.ua 25.12.2010

136

mr& uw to nyrpou pokalptetai. 31 n ken t mr&

[]

stai

to

dmatow

ka

katabtv rai at, ka


psv. 32 mnhmoneete
.

skeh

ato

ok&,

n gr movw m pistrectv

tw

ew t

gunaikw

Lt. 33 w

zhts

tn

cuxn

ato

peripoisasyai

polsei

atn,

pols

zogonsei atn. 34 lgv

mn, tat t nukt sontai do

p klnhw

miw,

ew

paralhmfysetai ka terow feysetai:


lyousai p t at,

ma

Opou

sma,

ke

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

paralhmfysetai d tra feysetai.

35 sontai do

36 37 ka pokriyntew lgousin at, Po, krie;

d epen

atow,

eto

pisunaxysontai.

137

KATA LOUKAN 18

1 Elegen

d paraboln atow prw t den

pntote prosexesyai

atow ka m gkaken, 2 lgvn,

Kritw tiw

n tini

plei tn

yen m fobomenow ka nyrvpon m ntrepmenow. 3 xra d n

n t

plei

ken ka rxeto

prw atn lgousa,

Ekdkhsn me

p to

ntidkou mou.

aut, E
,

4 ka ok yelen

p xrnon, met d tata epen

ka tn yen o fobomai od nyrvpon ntrpomai, 5 di

t parxein moi kpon

tlow rxomnh

pvpiz

me.

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn xran tathn kdiksv atn, na

6 Epen

m ew

d kriow,

Akosate t

ge

138

kritw tw dikaw

lgei:

7 d yew o

tn

klektn

ato

tn

ka

nuktw,

ka

[]

kdkhsin

atn n txei. pln

[]

tn

paraboln

tathn:

prosejasyai, ew
,

lgv

mn

ti

poisei

9 Epen

pepoiytaw f autow ti esn

uw to nyrpou lyn

ersei tn pstin p tw gw;

dkaioi

tow

Anyrvpoi

do

nbhsan

ew

ka jouyenontaw tow loipow

Farisaow ka terow telnhw.

tn

ra

d ka prw tinaw

10

mraw

atow;

at

[]

bontvn

makroyume

m pois tn kdkhsin

ern

11 Farisaow

stayew prw autn tata proshxeto, O yew, exarist soi

ti ok

em

sper o loipo

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn nyrpvn, rpagew, dikoi,


[] ,

moixo,

, ,

139

ka

ortow

telnhw:

12

podekat

pnta

sa

ktmai.

stw

ok yelen od

tupten

ato

lgvn,

par kenon: ti

pw

tapeinn

autn

13

to

sabbtou,
[] ,

telnhw

makryen

yew,

lsyht

moi

[]

mn, katbh ortow dedikaivmnow ew tn okon ato

styow

dw

tow fyalmow prai ew tn orann, ll

martvl. 14 lgv

nhstev

cn

cvysetai.

autn

tapeinvysetai, d

15 Prosferon d at ka t brfh

na

atn pthtai:

dntew

d o mayhta petmvn atow. 16 d

Ihsow prosekalsato at lgvn,

Afete t paida rxesyai prw me

ka m kvlete

at, tn gr toiotvn stn basilea to yeo. 17

www.bible.in.ua 25.12.2010

140

mn

lgv

mn,

djhtai

tn

basilean

paidon, o m esly ew atn. 18 Ka phrthsn tiw


,

to

yeo

atn rxvn

lgvn,

Didskale

gay,

poisaw

zvn

anion

klhronomsv;

epen

d at Ihsow, T

ew

me

lgeiw

M moixesw,

klcw, M ceudomartursw, Tma


,

gayn; odew gayw e

yew. 20 tw ntolw odaw:

epen at, Eti n


,

23

pnta sa

ptvxow, ka jeiw
,

lepei:

tata perlupow

www.bible.in.ua 25.12.2010

d Ihsow

xeiw

plhson ka didow

yhsaurn n [tow] oranow, ka dero koloyei moi.

d kosaw

soi

ka tn mhtra. 21

d epen, Tata pnta flaja k nethtow. 22 kosaw

M fonesw, M

tn patra sou

19

genyh, n

gr plosiow sfdra.

141

24

Idn

atn

Ihsow

[perlupon

genmenon]

epen,

Pw

dusklvw o t xrmata xontew

ew tn basilean to yeo esporeontai:

25 ekopteron

gr

stin kmhlon

di

trmatow

belnhw

eselyen

plosion ew tn basilean to yeo eselyen. 26 epan

d o kosantew,

Ka

tw

dnatai

svynai;

nyrpoiw dunat

27

epen,

dnata

par

par t ye stin. 28 Epen d Ptrow, Ido mew

fntew

dia

kolouysamn

soi.

[] .

Amn

lgv

mn ti odew stin w

fken okan

gunaka

29

epen

atow,

delfow

gonew

tkna neken tw basileaw to yeo, 30 w

ox m [po]lb pollaplasona n t kair

tot ka n t ani

www.bible.in.ua 25.12.2010

142

t rxomn zvn anion. 31 Paralabn d tow ddeka


epen

prw

atow,

Ido

nabanomen

ew

Ierousalm,

ka

telesysetai

pnta

gegrammna di

tn profhtn t u

gr tow ynesin

to nyrpou: 32 paradoysetai

ka mpaixysetai ka brisysetai

ka mptusysetai, 33

ka mastigsantew poktenosin atn, ka t mr& t trt nastsetai.

[]

34 ka ato odn totvn sunkan, ka n

[]

atn,

ka

ok

gnvskon

t =ma toto kekrummnon

legmena.

35

Egneto

ggzein

atn

ew

Ierix

tuflw

tiw

kyhto

par

paitn.
.

36

tn

dn

kosaw

xlou

diaporeuomnou

punyneto

eh

toto: 37 pggeilan d at ti Ihsow Nazvraow parrxetai. 38 ka


;

www.bible.in.ua 25.12.2010

143

bhsen

lgvn,

petmvn at na

Daud, lhsn me.

sigs:

40 stayew

poisv;

na

koloyei at

dojzvn

[]

soi

yleiw

nablcv. 42 ka Ihsow epen at,

Anblecon: pstiw sou ssvkn se.

? , , .

d ato phrthsen atn, 41 T

d epen, Krie,

atw d poll mllon krazen, U Daud,

39 ka o progontew

d Ihsow kleusen atn xynai

prw atn. ggsantow

lhsn me.

Ihso, u

43 ka paraxrma nblecen, ka

tn yen. ka pw law dn
.

dvken

anon t ye.

KATA LOUKAN 19

www.bible.in.ua 25.12.2010

144

Ka

eselyn

dirxeto

tn

Ierix.
[] .

kalomenow Zakxaow, ka atw n

3 ka ztei

den

ka

do

nr

nmati

rxitelnhw

ka atw plosiow.

tn Ihson tw stin,

ti

mikrw

n.

ka ok dnato p to xlou

lik&

ka

prodramn

ew

mprosyen

nbh

sukomoran

na

atn,

ti

kenhw

[]

[]

mellen

dirxesyai. 5 ka w

lyen

p tn tpon, nablcaw

Ihsow epen prw atn, Zakxae, spesaw

ok sou

de

me

menai.

atn xarvn.

7 ka dntew

katbhyi, smeron gr n t

6 ka spesaw

katbh,

ka pedjato

pntew dieggguzon lgontew ti Par

eslyen katalsai.

www.bible.in.ua 25.12.2010

martvl ndr

8 stayew d Zakxaow epen

prw

145

tn krion, Ido t msi


,

ddvmi, ka e
,

mou

tinw

tn parxntvn, krie,

ti

prw

atn

gneto,

kayti

Ihsow

ti

Smeron

svthra

ka atw uw Abram stin: 10 lyen

sukofnthsa poddvmi tetraplon. 9

- [] -

epen

tow ptvxow

ok

tot

gr uw to

nyrpou zhtsai ka ssai t polvlw. 11 Akountvn d atn tata

prosyew

epen

paraboln di

doken

epen

basilea to yeo nafanesyai. 12

on, Anyrvpw tiw

t ggw enai Ierousalm atn ka

atow ti paraxrma mllei

egenw poreyh ew xran makrn laben

aut

basilean

ka

postrcai.

dvken

atow

dka

mnw

ka

epen

prw

atow,

Pragmatesasye

www.bible.in.ua 25.12.2010

13

kalsaw

dka

dolouw

auto

146

rxomai.

[]

14

poltai

ato

msoun

atn,

ka

psteilan presbean psv ato lgontew, O ylomen toton basilesai

f mw. 15 Ka gneto
.

fvnhynai

at

[]

rgrion, na

gno

n t panelyen atn labnta

ka epen

dedkei t

diepragmatesanto. 16 paregneto d prtow

lgvn,

Krie,

tn basilean

tow dolouw totouw ow

mn

sou dka

proshrgsato mnw. 17 ka epen

at, Ege,

gay dole, ti

n laxst

pistw gnou,

syi

jousan xvn

pnv dka

H mn sou, krie,

plevn. 18 ka lyen

www.bible.in.ua 25.12.2010

d ka tot, Ka s

pnte plevn. 20 ka terow lyen

deterow lgvn,

pohsen pnte mnw. 19 epen

, ,

pnv gnou

lgvn,

Krie,

do

, ,

147

mn sou n

ti

exon

pokeimnhn n soudar: 21 fobomhn gr se,

nyrvpow asthrw e,

areiw

yhka

ka yerzvn

at

kg

lyn

sn

tk

[] ?

mnw xonti

25 --ka epan

mnw-- 26 lgv mn ti pant

--

m xontow ka

xei

t xonti

at, Krie,

xei

doysetai, p d to

rysetai. 27 pln

www.bible.in.ua 25.12.2010

--

Arate p ato tn mnn ka

dte t tw dka

ok dvkw mou

trpezan;

24 ka tow parestsin epen,

ok

[].

rgrion

praja.

dka

ok speira; 23 ka di

se,

ti g nyrvpow asthrw emi, arvn

krnv

ponhr dole. deiw


.

ka yerzeiw

at, Ek to stmatw sou

ok yhkaw

ok speiraw. 22 lgei

tow xyrow mou totouw

148

tow

yelsantw

me

basilesai

atow

ggete

de

ka

katasfjate

atow

mprosyn

mou.

28

Ka

epn

tata

poreeto

mprosyen nabanvn ew Ierosluma. 29 Ka gneto

w ggisen

ew

Bhyfag ka Bhyana[n] prw t row t kalomenon Elain,

psteilen

do tn mayhtn

30 lgvn,

[]

Upgete ew tn

katnanti kmhn, n

esporeumenoi ersete plon dedemnon,

nyrpvn kyisen, ka lsantew


[]

[] ,

f n

lete;

otvw

rete

ti

33 luntvn

kriow

ato

[]

32 pelyntew d o pestalmnoi erron kayw epen

d atn tn plon epan

www.bible.in.ua 25.12.2010

o krioi

mw

Di

atn ggete. 31 ka n tiw

odew ppote

rvt,

xrean xei.

atow.

ato prw atow,

149

lete

xei.

tn plon; 34 o
?

d epan

ti O kriow

ato xrean

[]

35 ka gagon atn prw tn Ihson, ka pircantew atn t

mtia p tn plon pebbasan tn Ihson. 36 poreuomnou d ato

pestrnnuon t mtia atn n t d. 37 Eggzontow


d ato dh

prw t katabsei to Orouw tn Elain rjanto pan t plyow

[]

tn mayhtn xarontew anen

tn yen fvn

megl per pasn n

edon

dunmevn, 38 lgontew, Eloghmnow rxmenow

n oran ernh ka dja n cstoiw.

tn Farisavn p to xlou epan


[]

tow

mayhtaw

sou.

www.bible.in.ua 25.12.2010

40

basilew n

nmati kurou:
;

39 ka tinew

prw atn, Didskale, pitmhson

ka

pokriyew

epen,

Lgv

mn,

ortoi

150

sivpsousin, o lyoi

krjousin. 41 Ka w

ggisen,

dn

plin klausen

p atn, 42 lgvn

ka s t

ti E

prw ernhn: nn

gnvw

n t mr& tat

[]

d krbh

tn

p fyalmn sou.

43

ti

jousin mrai p s

ka parembalosin o xyro sou xrak

soi

ka perikuklsousn se

ka sunjousn se

pntoyen,

[]

dafiosn

se

ka t tkna sou

p lyon

n so,

ny n

n so,

ok gnvw

44 ka

ka ok fsousin lyon

tn kairn tw piskopw sou. 45

Ka eselyn ew t ern rjato kbllein tow pvlontaw, 46 lgvn

atow, Ggraptai, Ka stai okw mou okow proseuxw, mew d atn


,

poisate splaion lstn.

www.bible.in.ua 25.12.2010

47 Ka n

didskvn t kay

mran n

151

t er.

o d

rxierew

ka o grammatew ztoun atn polsai

ka o prtoi to lao:

48 ka ox eriskon

t t

poisvsin,

[],

law

gr

paw

jekrmato

ato

kovn.

KATA LOUKAN 20

1 Ka gneto

er

n mi

tn mern didskontow ato tn lan n t

[]

ka eaggelizomnou psthsan o rxierew

tow presbutroiw, 2 ka epan


,

tw stin dow

soi

pokriyew d epen

tn jousan tathn. 3

prw atow, Ervtsv mw kg lgon, ka epat

www.bible.in.ua 25.12.2010

lgontew prw atn, Epn mn n po&

ka o grammatew sn

jous& tata poiew,

152

moi: 4 T bptisma Ivnnou j orano n


;

j nyrpvn; 5 o

sunelogsanto prw autow lgontew ti En epvmen, Ej orano, re,

Di

ok pistesate at; 6 n

paw kataliysei

d epvmen, Ej nyrpvn, law

mw, pepeismnow gr stin

ka pekryhsan

Ivnnhn profthn enai. 7

m ednai pyen. 8 ka Ihsow epen atow, Od g

[]

lgv

mn n po& jous& tata poi. 9 Hrjato d prw tn lan

lgein

tn paraboln tathn: Anyrvpw [tiw]

jdeto atn gevrgow,

prw

tow

ka pedmhsen xrnouw

psteilen

fteusen mpelna, ka

kanow.

10 ka kair

[] .

gevrgow

dolon,

na

to

karpo

[]

to

mpelnow dsousin at: o d gevrgo

japsteilan atn derantew

www.bible.in.ua 25.12.2010

153

kenn.

11 ka prosyeto teron pmcai dolon: o

timsantew japsteilan kenn.


poisv; pmcv tn un mou


?

14 dntew

Ortw

stin

d kriow to mpelnow, T

tn gaphtn: svw

toton ntrapsontai.

d atn o gevrgo

dielogzonto prw lllouw lgontew,

klhronmow:

poktenvmen

atn,

na

mn

gnhtai

klhronoma. 15 ka kbalntew atn jv to mpelnow pkteinan. t


.

poisei atow

12 ka prosyeto trton pmcai: o d ka

toton traumatsantew jbalon. 13 epen

d kkenon derantew ka

kriow to mpelnow;

gevrgow

totouw,

ka

dsei

epan,

M gnoito.

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

17

16 lesetai

on

ka polsei

tow

mpelna

lloiw.

kosantew

d mblcaw

atow epen,

on

[]

154

stin t gegrammnon toto: Lyon

pedokmasan o okodomontew,

ortow genyh ew kefaln gvnaw; 18 pw

sunylasysetai: f n
;

likmsei atn. 19 Ka zthsan

grammatew ka o rxierew

pesn p kenon tn lyon

d n ps,

pibalen p atn tw xeraw n at

r&, ka fobyhsan tn lan:

gnvsan

gr ti prw atow epen

tn

paraboln

tathn.

20

Ka

parathrsantew

psteilan

gkaytouw

pokrinomnouw

autow

dikaouw

enai,

na

pilbvntai

ato

lgou,

[] ,

ste

paradonai atn t rx

ka t jous& to gemnow. 21 ka

phrthsan atn lgontew, Didskale, odamen ti ryw

lgeiw

ka

didskeiw ka o lambneiw prsvpon, ll p lhyeaw tn dn to yeo

www.bible.in.ua 25.12.2010

155

didskeiw: 22 jestin
;

mw Kasari fron donai

atn tn panourgan epen

o;

23 katanosaw d

prw atow, 24 Dejat moi dhnrion: tnow

xei

ekna

ka pigrafn; o

d epan,

Kasarow. 25

d epen

prw atow, Tonun pdote t Kasarow Kasari ka t to yeo t ye.

26 ka ok sxusan

pilabsyai ato =matow nanton to lao,

ka

[]

yaumsantew p t pokrsei ato sghsan.

27 Proselyntew d tinew

tn Saddoukavn, o [nti]lgontew nstasin m enai, phrthsan atn


[] ,

28 lgontew, Didskale, Mv#sw gracen mn, n


,

xvn

gunaka, ka ortow teknow

na

tinow

delfw poyn

lb delfw ato tn

gunaka ka janasts sprma t delf ato. 29 pt on delfo

www.bible.in.ua 25.12.2010

156

san: ka prtow labn gunaka pyanen teknow:


;

30 ka deterow 31

ka trtow laben atn, satvw d ka o pt o katlipon tkna ka

pyanon. 32 steron ka gun

pyanen. 33

gun

on n t

nastsei tnow atn gnetai gun; o gr pt sxon atn gunaka. 34

ka epen

atow Ihsow, O uo

gamskontai,

[]

35

katajivyntew

to anow totou gamosin ka

to

anow

kenou

tuxen

ka

nastsevw tw k nekrn ote gamosin ote gamzontai:

tw

36 od gr

poyanen ti

dnantai, sggeloi

gr esin,

ka uo

esin

yeo,

tw nastsevw uo

ntew. 37 ti d gerontai
.

krion

www.bible.in.ua 25.12.2010

o nekro

Mv#sw mnusen p tw btou, w lgei

ka

tn yen Abram ka

157

yen Isak ka yen Iakb: 38 yew d ok stin nekrn ll zntvn,

pntew gr at

zsin. 39 pokriyntew d tinew

epan,

Didskale, kalw epaw:

[]

tn grammatvn

[]

40 okti gr tlmvn

pervtn

atn odn. 41 Epen

d prw atow, Pw lgousin tn Xristn enai

Daud un; 42 atw gr Daud lgei


?

kur

mou,

popdion

[]

mayhtaw

[ato],

peripaten

44 Daud on krion

tow xyrow

Prosxete

atn kale,

tn

epen

grammatvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

tn

ka

yelntvn

n stolaw ka filontvn spasmow n taw goraw

45 Akoontow d pantw to lao

46

43 vw n y

[] []

pw ato uw stin;

mou

tn podn sou.

n bbl calmn, Epen kriow t

Kyou k dejin

sou

ka

158

prvtokayedraw n taw sunagvgaw ka prvtoklisaw n tow depnoiw, 47


katesyousin tw okaw tn xhrn ka profsei makr prosexontai:

ortoi

lmcontai

perissteron

krma.

KATA LOUKAN 21

1 Anablcaw d eden

tow bllontaw ew t gazofulkion t dra

atn

plousouw. 2 eden

tina

xran

penixrn

bllousan

ke

lept do, 3 ka epen,

Alhyw lgv

mn ti xra ath ptvx

pleon pntvn balen: 4 pntew gr ortoi k to perisseontow atow

[]

balon ew t dra, ath d k to stermatow atw pnta tn bon

www.bible.in.ua 25.12.2010

159

exen

balen. 5 Ka tinvn

legntvn per to ero, ti lyoiw

kalow

ka

naymasin

keksmhtai,

epen,

Tata

yevrete,

lesontai mrai

n aw

ok feysetai

lyow

p ly

kataluysetai.

atn

lgontew,

Didskale,

pte

on

t shmeon

epen, Blpete m planhyte:


,

tan mll

tata gnesyai;

; ,

[]

m poreuyte psv atn.

9 tan d koshte polmouw ka katastasaw, m ptohyte:

pollo gr lesontai p t nmat mou

lgontew, Eg emi: ka, O kairw ggiken:


,

Ephrthsan

tata stai, ka t

de

gr tata gensyai prton, ll ok eyvw t tlow. 10 Tte legen

atow,

Egerysetai

ynow

ynow

ka

basilea

basilean,

www.bible.in.ua 25.12.2010

11

160

seismo

te megloi ka kat tpouw limo

ka loimo

sontai,

fbhtr te ka p orano shmea

megla stai. 12 pr

d totvn

pntvn

pibalosin

mw

tw

xeraw

atn

ka

dijousin,

paradidntew ew tw sunagvgw ka fulakw, pagomnouw p basilew ka

gemnaw

neken to nmatw mou:

yte

13 pobsetai mn ew

on n taw kardaiw mn m promeletn

martrion.

14

pologhynai, 15 g

gr dsv mn stma ka sofan

o dunsontai ntistnai

nteipen

pantew o ntikemenoi

mn. 16 paradoysesye d

ka p

gonvn

ka delfn ka suggenn

ka flvn,

ka yanatsousin j

mn, 17 ka sesye misomenoi p pntvn di


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

t nom mou.

18 ka

161

yrj

tw

ktsasye

kefalw

mn

plhtai.

tw

cuxw

mn.

20

19

tte o

22 ti

gegrammna.

dhte

kukloumnhn

rmvsiw

n ms

n taw xraiw m eserxsyvsan ew atn,

kdiksevw arta esin to plhsynai

pnta t

23 oa taw n gastr xosaiw ka taw yhlazosaiw

tot, 24 ka pesontai stmati

[] ,

ew t ynh

atw. 21

www.bible.in.ua 25.12.2010

maxarhw ka axmalvtisysontai

[]

ka rg t

pnta, ka Ierousalm stai patoumnh p ynn,

kenaiw taw mraiw: stai gr ngkh meglh p tw gw

mrai

atw kxvretvsan, ka o

la

mn

n t Iouda& feugtvsan ew t rh, ka o

pomon

Otan

stratopdvn Ierousalm, tte gnte ti ggiken

xri

162

or

plhrvysin

kairo

ynn.

[]

ka

seln

ka

stroiw,

ka

xouw

yalsshw ka slou,

por&

[]

25

tw

Ka

sontai

shmea

gw

sunox

ynn

26 pocuxntvn

fbou ka prosdokaw tn perxomnvn t okoumn,

tn orann saleuysontai.

nyrpvn p

a gr dunmeiw

[],

27 ka tte contai tn un to nyrpou

rxmenon

n nefl met dunmevw ka djhw pollw. 28 rxomnvn d

totvn

gnesyai

nakcate

ka

prate

ggzei

Idete

poltrvsiw

mn.

tn sukn

29

tw

kefalw

mn,

diti

Ka

epen

paraboln

atow:

ka pnta t dndra: 30 tan problvsin

[]

[]

[]

dh, blpontew f autn ginskete ti dh ggw t yrow stn: 31


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

163

otvw ka mew, tan dhte

basilea to yeo. 32 mn

tata ginmena,

ginskete ti ggw stin

lgv mn ti o m parly gene

vw n pnta gnhtai. 33 oranw ka g

ath

parelesontai, o d lgoi

mou o m parelesontai. 34 Prosxete d autow mpote barhysin


a kardai n kraipl ka my

ka mermnaiw bivtikaw, ka pist

mw afndiow mra kenh 35 w pagw.

kair

demenoi

na

katisxshte

kfugen

tata

pnta

mraw n t er

mllonta

to nyrpou. 37 Hn

d tw

didskvn, tw d nktaw jerxmenow hlzeto

www.bible.in.ua 25.12.2010

36 grupnete d n pant

gnesyai, ka staynai mprosyen to uo

peiselesetai gr p pntaw

tow kayhmnouw p prsvpon pshw tw gw.

mn

ew

164

t row t kalomenon Elain:

n t er

38 ka pw law ryrizen prw atn

[] ;

koein ato.

KATA LOUKAN 22

1 Hggizen

d ort

o rxierew

to

riymo

tn

atn, fobonto gr

ka strathgow

ka xrhsan

ddeka:

rxieresin

psxa. 2 ka ztoun

3 Eslyen d Satanw ew Iodan tn kalomenon Iskarithn,

nta

legomnh

ka o grammatew t pw nlvsin

tn lan.

tn zmvn

ka

pelyn

sunellhsen

t pw atow parad

tow

atn. 5

[]

ka sunyento at rgrion donai. 6 ka jvmolghsen,

www.bible.in.ua 25.12.2010

165

ka ztei ekairan

to paradonai

[]

d mra tn zmvn,

atn ter xlou atow. 7 Hlyen

[n]

dei

psxa na

10

fgvmen. 9 o

yesyai

t psxa. 8

ka psteilen Ptron ka Ivnnhn epn,

Poreuyntew toimsate mn t

d epan

at, Po yleiw

toimsvmen;

d epen atow, Ido eselyntvn mn ew tn plin sunantsei mn

nyrvpow kermion datow bastzvn: kolouysate at

esporeetai. 11 ka rete

ew tn okan ew

[]

t okodespt tw okaw, Lgei

soi

didskalow, Po stin t katluma pou t psxa met tn mayhtn


,

mou

fgv;

12 kkenow mn dejei

toimsate.

13

ngaion

mga

strvmnon: ke

pelyntew

erron

kayw

erkei

atow,

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

166

tomasan

psxa.

14

pstoloi

sn

at.

15

Ka

te

gneto

ra,

npesen

ka

ka

epen

prw

atow,

Epiyum&

peymhsa

toto t psxa fagen mey mn pr

to me

payen:

16 lgv

gr mn ti o

m fgv at vw tou

plhrvy

n t

[]

basile& to yeo. 17 ka dejmenow potrion exaristsaw

epen,

Lbete

toto ka diamersate ew autow: 18 lgv gr mn [ti] o m pv

to

nn

genmatow

to

www.bible.in.ua 25.12.2010

vw

or

[]

klasen

ka

Tot stin t sm mou t pr mn didmenon:

mplou

toto poiete ew tn mn nmnhsin.

19 ka labn rton exaristsaw

dvken atow lgvn,

tw

basilea to yeo ly.

20 ka t potrion satvw met

167

t deipnsai, lgvn,
,

mou,

Toto t potrion kain diaykh n t amat

t pr mn kxunnmenon. 21 pln

met mo p tw trapzhw: 22 ti

kat

or

poreetai,

pln

oa

ra

eh

atn

ken

di

prw autow t tw

toto mllvn

prssein. 24 Egneto

ka

filoneika n atow, t tw atn doke

enai mezvn.

25

to nyrpou

nyrp

paraddotai. 23 ka ato rjanto suzhten

uw mn

rismnon

do xer to paradidntow

me

[]

d epen

atow, O basilew tn ynn

kurieousin atn

ka o jousizontew

atn

eergtai

w neterow, ka gomenow

kalontai. 26 mew d ox otvw, ll mezvn n mn

[] .

ginsyv

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

w diakonn. 27 tw gr

168

mezvn,

nakemenow

diakonn; ox

nakemenow; g d n

[]

ms mn emi w diakonn. 28 mew d ste o diamemenhktew met mo

n tow peirasmow mou: 29 kg diatyemai mn kayw diyet moi patr

mou basilean 30 na

syhte ka pnhte p tw trapzhw mou

n t

basile& mou,

ka kaysesye

p yrnvn

tw ddeka

fulw krnontew to

Isral. 31 Smvn Smvn, do Satanw jtsato mw to sinisai


.

w tn ston:

32 g d deyhn per so na

ka s pote

[]

m klp pstiw sou:

pistrcaw strison tow delfow sou.

33

d epen

at, Krie,

met so

toimw emi

ka ew fulakn ka ew ynaton

poreesyai. 34
.

d epen, Lgv soi,

Ptre, o fvnsei smeron lktvr

, , ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

169

vw trw

me

parns ednai. 35 Ka epen

atow, Ote psteila

mw

ter

ballantou

ka

praw

ka

podhmtvn,

tinow

[] -

stersate;

d epan,

Oyenw. 36 epen

d atow, All nn

? , [] .

xvn

ballntion

rtv,

movw

ka

pran,

ka

xvn

pvlhstv t mtion ato ka gorastv mxairan. 37 lgv


gr mn

ti toto t gegrammnon

de

telesynai

n mo, t Ka met

nmvn

logsyh:

ka gr t

per mo tlow xei.

epan,

Krie,

do mxairai de

, ,

39

do.

Ka

jelyn

poreyh

kat

d epen

yow

ew

38 o

atow, Ikann

stin.

Orow

tn

Elain:
;

koloyhsan d

at

ka o mayhta. 40 genmenow

p to tpou

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

170

epen

atow,

Prosexesye

eselyen

ew

peirasmn.

[]

41

ka

atw

pespsyh

atn

se

lyou

boln,

ka

yew

[] ,

gnata proshxeto 42 lgvn,

Pter, e

bolei parnegke toto t

potrion p mo: pln m t ylhm mou ll t sn ginsyv.[[

43 fyh

d at ggelow p orano nisxvn

atn. 44 ka

genmenow

n gvn& ktensteron proshxeto: ka gneto drw ato

se yrmboi amatow katabanontew p tn gn.]] 45 ka nastw p tw


proseuxw lyn

lphw, 46 ka epen

prw tow mayhtw erren

atow, T

koimvmnouw atow p tw

kayedete; nastntew prosexesye, na

eslyhte ew peirasmn. 47 Eti ato lalontow do xlow, ka legmenow


www.bible.in.ua 25.12.2010

171

Iodaw ew

tn ddeka

prorxeto atow, ka ggisen

[]

filsai

atn. 48 Ihsow d epen

[] .

to

nyrpou

paraddvw;

[]

at, Ioda, filmati tn un

49

t Ihso

dntew

per

atn

smenon

epan,

Krie,

patjomen n maxar; 50 ka ptajen

ew

tiw

j atn to rxiervw

dejin.

51

cmenow

to

pokriyew

epen,

Ete

vw

totou:

ka

sato

atn.

Ihsow

tou

tn dolon ka felen t ow ato

paragenomnouw p atn rxierew

52

epen

Ihsow

prw

ka strathgow

tow

to ero ka

presbutrouw, Vw p lstn

jlyate met maxairn

ka jlvn;

kay

mran ntow mou

mey mn n t er

www.bible.in.ua 25.12.2010

53

ok jetenate tw xeraw

172

p m:

ll ath stn mn ra ka jousa to sktouw. 54

Sullabntew

atn

gagon

ka

esgagon

ew

rxiervw:

d Ptrow koloyei makryen. 55 periacntvn d pr

ms

okan

to

tw alw ka sugkayisntvn kyhto Ptrow msow atn. 56

dosa

d atn paidskh tiw

Ka ortow sn at n:

[]

oda atn, gnai.

Ok

terow dn

d Ptrow fh,

d rnsato lgvn,

[]

57

58 ka met brax

Ka s j atn e:

kaymenon prw t fw ka tensasa

at epen,

tn

atn fh,

Anyrvpe, ok em.

59 ka

diastshw se

raw miw

llow tiw

disxurzeto lgvn,

Ep

lhyeaw ka ortow met ato n,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka gr Galilaw stin: 60 epen

173

Ptrow, Anyrvpe, ok oda


,

lgeiw.

ka paraxrma ti

lalontow

ato fnhsen lktvr. 61 ka strafew

kriow nblecen t Ptr,

ka pemnsyh Ptrow to =matow to kurou

w epen

at ti

Prn

lktora fvnsai

smeron parns me

trw:

jv klausen

pikrw. 63 Ka o ndrew

at

drontew,

[]

64

legon

lao,

rxierew

www.bible.in.ua 25.12.2010

atn

phrtvn

lgontew,

se;

65 ka tera poll blasfhmontew

te

gneto mra, sunxyh


,

t presbutrion to

ka

grammatew,

ka

pgagon

atn

ew

sundrion atn, 67 lgontew, E

atn npaizon

perikalcantew

ka

ew atn. 66 Ka w

62 ka jelyn

o sunxontew

Profteuson, tw stin pasaw


,

s e

Xristw, epn mn. epen


,

174

atow,

En

mn epv o

pisteshte: 68 n

rvtsv

pokriyte. 69 p to nn

d stai uw to nyrpou kaymenow k

dejin

tw dunmevw to yeo. 70 epan

[]

[]

uw to yeo;

d prw atow fh,

d epan,

ti

[]

Umew lgete

ti g emi. 71 o

xrean; ato gr kosamen


?

d pntew, S on e

xomen marturaw

to stmatow ato.

KATA LOUKAN 23

1 Ka nastn pan t plyow

atn gagon atn p tn Pilton. 2

rjanto

d kathgoren ato lgontew, Toton eramen

diastrfonta t

www.bible.in.ua 25.12.2010

175

ynow mn ka kvlonta

frouw Kasari didnai ka lgonta

autn

Xristn basila enai. 3 d Piltow rthsen atn lgvn,

basilew tn Ioudavn;

d pokriyew at fh,

S e

S lgeiw.

4 d

Piltow epen

prw tow rxierew

ka tow xlouw, Odn

erskv

ation n t nyrp tot. 5 o

d psxuon

lgontew ti Anaseei

tn

lan

didskvn

kay

lhw

Galilaaw vw de.

tw

ka

rjmenow

phrthsen e

tw

nyrvpow

Galilaw stin: 7 ka pignow ti k tw jousaw Hrdou stn

Ioudaaw,

6 Piltow d kosaw

npemcen

atn prw Hrdhn,

nta

ka atn n Ierosolmoiw

n tataiw taw

mraiw. 8 d
.

Hrdhw dn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn Ihson xrh

lan, n

gr j

176

kann

xrnvn ylvn

den

atn di

lpizn

ti

shmeon

den

atn n lgoiw kanow:

p ato ginmenon. 9 phrta

atw d odn pekrnato at. 10 estkeisan

o rxierew

t koein per ato, ka

ka o grammatew etnvw kathgorontew ato. 11

jouyensaw d

atn [ka] Hrdhw sn tow stratemasin ato ka

mpajaw

peribaln

syta lamprn npemcen atn t Pilt. 12

[ ]

gnonto d floi

[] .

te Hrdhw ka Piltow n at t mr& met

lllvn: pro#prxon

gr n xyr& ntew prw atow. 13 Piltow d

sugkalesmenow tow rxierew

ka tow rxontaw

ka tn lan 14

epen

prw

atow,

Proshngkat

moi

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

nyrvpon

toton

177

postrfonta tn lan, ka do g npion mn nakrnaw oyn

n t nyrp tot ation n

erron

kathgorete kat

[]

ato, 15 ll

od Hrdhw: npemcen gr atn prw mw: ka do odn jion


yantou stn pepragmnon at. 16 paidesaw on atn polsv. 17 18

nkragon

d pamplhye

fnon

blhyew

atow,

ylvn

polsai

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

20

genomnhn

plin

Ihson:
;

d trton

21

n t plei ka

Piltow

prosefnhsen

pefnoun

lgontew,

epen prw atow, T

ation yantou erron

[] []

kakn pohsen ortow; odn

fulak.

Starou, starou atn. 22

di stsin tin

lgontew, Are toton, pluson d mn tn

Barabbn: 19 stiw

gr

n at: paidesaw on

178

atn

polsv.

23

pkeinto

fvnaw

meglaiw

atomenoi

atn

staurvynai,

ka

katsxuon

gensyai

t athma

fvna

atn.

atn: 25 plusen

Piltow

pkrinen

tonto,

ka

d tn di stsin ka fnon

beblhmnon ew fulakn n

24

tn d Ihson pardvken t

yelmati atn. 26 Ka w pgagon atn, pilabmenoi Smvn tina

Kurhnaon

rxmenon

gro

pyhkan

at

[]

pisyen to Ihso.

27 Hkoloyei d at

pol

tn

plyow

staurn

frein

to lao

[]

ka

gunaikn a

kptonto ka yrnoun

atn. 28 strafew

d prw

atw [] Ihsow epen, Yugatrew Ierousalm, m klaete p m: pln f

autw klaete ka p t tkna mn, 29 ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

do rxontai mrai n

179

aw

rosin, Makriai a sterai

ka a koilai a

ok gnnhsan

ka masto o

ok yrecan. 30 tte rjontai lgein

tow resin, Psete

f mw, ka tow bounow, Kalcate mw: 31 ti

jl tata poiosin, n t jhr t


gnhtai; 32 Hgonto

d ka teroi

33 ka te

[] .

n t gr

kakorgoi do sn at naireynai.

lyon

p tn

tpon tn kalomenon Kranon, ke starvsan atn ka tow kakorgouw,

mn

k dejin

d j ristern.

[]

legen, Pter, few


, ,

mtia

ato

balon

klrouw.

jemuktrizon

ka

35

34 [[ d

[].

atow, o gr odasin t

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ihsow

poiosin.]] diamerizmenoi d

ka

estkei

law

yevrn.

rxontew

lgontew,

Allouw

svsen,

svstv

180

autn,

ortw stin Xristw to yeo klektw.

d at

ka o stratitai proserxmenoi, jow prosfrontew at 37 ka

[]

lgontew, E
,

36 npaijan

s e

basilew tn Ioudavn, sson seautn.

38 n

d ka pigraf p at, O basilew tn Ioudavn ortow. 39 Ew

tn kremasyntvn kakorgvn blasfmei atn lgvn,


[]

Ox

s e

, []

Xristw; sson seautn

ka mw. 40 pokriyew d terow pitimn

at fh,

Od fob

s tn yen, ti

n t at krmati

e;

41

ka

mew

mn

dikavw,

jia

gr

prjamen

polambnomen: ortow d odn topon

prajen. 42 ka legen,

Ihso,

mnsyht mou

tan lyw

ew tn basilean sou.

www.bible.in.ua 25.12.2010

43 ka epen

at,
,

181

Amn

soi

lgv, smeron met mo s

n t parades. 44 Ka n

dh se

ra kth

ka sktow gneto

f lhn tn gn

vw

raw nthw

45 to lou

nao

klipntow, sxsyh

mson.

46 ka fvnsaw

d t kataptasma to

fvn

megl Ihsow epen, Pter,

, ,

ew xerw sou paratyemai t pnem mou: toto d epn

jpneusen.

47 Idn

d katontrxhw t genmenon

Ontvw

djazen

tn yen lgvn,

nyrvpow

ortow

dkaiow

n.

48

ka

pntew

sumparagenmenoi xloi p tn yevran tathn, yevrsantew t genmena,

tptontew t styh

pstrefon. 49 estkeisan d pntew o gnvsto at

[] .

p makryen, ka gunakew a sunakolouyosai at p tw Galilaaw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

182

rsai

tata. 50 Ka do nr nmati Ivsf bouleutw prxvn

[] .

nr

gayw ka dkaiow

ka

51 --ortow ok n

--

Ioudavn,

atn--

Arimayaaw

plevw

--

tn

basilean

to

yeo,

52

sugkatateyeimnow t boul

prjei

prosedxeto

[ka]

tn

ortow

proselyn

Pilt

tsato t sma to Ihso, 53 ka kayeln netlijen at sindni,

yhken

54 ka mra n

atn n mnmati lajeut

or ok n

atinew

san

sunelhluyuai

paraskeuw, ka sbbaton pfvsken. 55 Katakolouysasai

odew opv kemenow.

gunakew,

yesanto

ka

mnhmeon

ka

tyh

[]

tw

Galilaaw

at,

[] ,

sma

ato,

56

postrcasai d tomasan

rmata ka mra. Ka t mn

sbbaton

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

183

sxasan

kat

tn

ntoln,
,

KATA LOUKAN 24

mi

[ ]

lyon

tn

frousai

sabbtvn

ryrou

bayvw

[]

tomasan

rmata. 2 erron

d tn lyon

pokekulismnon p to mnhmeou, 3 eselyosai d ox erron

to kurou Ihso. 4 ka gneto


.

atw, T
,

[]

zhtete tn znta

www.bible.in.ua 25.12.2010

met tn nekrn;

n syti straptos. 5 mfbvn

d genomnvn atn ka klinousn t prsvpa ew tn gn


t sma

n t poresyai atw per totou ka

do ndrew do psthsan ataw

mnma

epan

prw

6 ok stin

de, ll

184

gryh.

mnsyhte

w llhsen

mn ti

n t Galila&,

lgvn

tn

un

to

ka mnsyhsan

ti

de

paradoynai

ew

xeraw

mr& nastnai. 8

[]

tn =hmtvn ato, 9 ka postrcasai p to mnhmeou

pggeilan tata pnta tow ndeka


nyrpou

nyrpvn martvln ka staurvynai ka t trt

ka psin tow loipow.


.

d Magdalhn Mara ka Ivnna ka Mara

Iakbou:

ka a

[] ;

loipa

sn

ataw

legon

prw

10 san

tow

postlouw

tata.

11

ka

fnhsan npion atn se lrow t =mata tata, ka pstoun

ataw. 12 O d
.

Ptrow nastw dramen p t mnhmeon, ka parakcaw

blpei t ynia mna: ka plyen prw autn yaumzvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

t gegonw.
.

185

13 Ka do do j atn n at t mr& san poreumenoi ew kmhn

pxousan stadouw

15 ka gneto

ggsaw

noma Emmaow, 14

prw lllouw per pntvn tn sumbebhktvn totvn.


n t milen

atow ka suzhten ka atw Ihsow

suneporeeto atow, 16 o d fyalmo atn kratonto

to m pignnai

jkonta p Ierousalm,

[]

ka ato mloun

atn. 17 epen

[] .

d prw atow, Tnew o lgoi ortoi

ow

ntibllete

prw

lllouw

peripatontew;

ka

styhsan

skuyrvpo. 18 pokriyew d ew

nmati Kleopw epen

prw atn, S

mnow paroikew

Ierousalm

ka ok gnvw t genmena

n at n

[]

taw mraiw tataiw; 19 ka epen

www.bible.in.ua 25.12.2010

atow, Poa; o

d epan

at,

186

per Ihso to Nazarhno, w

gneto nr profthw dunatw

n rg ka lg nanton to yeo

ka pantw to lao,

pardvkan atn o rxierew

20 pvw te

ka o rxontew mn ew krma

yantou

ka starvsan atn. 21 mew d lpzomen ti atw stin mllvn

lutrosyai tn Isral: ll ge

ka sn psin totoiw trthn tathn

mran

gei

or

tata

gneto.

[]

tinew

22

ll

ka

gunakw

j mn jsthsan mw: genmenai ryrina p t mnhmeon 23 ka

erosai

sma

ato

lyon

lgousai

ka

ptasan

gglvn

vraknai, o

lgousin atn zn.

24 ka plyn tinew

tn
[]

sn mn p t mnhmeon, ka erron otvw kayw ka a gunakew epon,

www.bible.in.ua 25.12.2010

187

atn d ok edon.

bradew

25 ka atw epen

kard&

to

proftai: 26 ox
;

ka

pisteein

psin

ow

llhsan

[]

tata dei

[]

prw atow, V nhtoi

payen

tn Xristn ka eselyen ew

tn djan ato; 27 ka rjmenow p Mv#svw ka p pntvn tn

profhtn diermneusen

atow n psaiw taw grafaw t per auto. 28

Ka ggisan

ew tn kmhn or

poreonto, ka atw prosepoisato

porrteron poreesyai. 29 ka parebisanto atn lgontew, Menon

mey

mn, ti
,

prw spran stn ka kkliken

to menai

dh mra. ka eslyen

sn atow. 30 ka gneto

n t katakliynai atn met

atn labn tn rton elghsen

ka klsaw

peddou

atow: 31

www.bible.in.ua 25.12.2010

188

atn d

dihnoxyhsan

o fyalmo ka pgnvsan atn: ka atw

fantow

gneto p atn. 32 ka epan

prw lllouw, Ox

[]

karda mn kaiomnh n

[n mn] w llei

mn n t d, w

dinoigen

mn

tw

grafw;

33

ka

nastntew

at

r&

[]

pstrecan

ew Ierousalm,

ka erron yroismnouw tow ndeka

ka

tow

sn atow, 34 lgontaw ti ntvw

gryh

kriow

ka

fyh

Smvni. 35 ka ato jhgonto

n t d ka w

gnsyh

atow

klsei

to

lalontvn atw sth n ms


rtou.
.

atn ka lgei

36

Tata

atn

atow, Ernh mn. 37

ptohyntew d ka mfoboi

genmenoi

dkoun

pnema yevren. 38 ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

189

epen

atow,

tetaragmnoi

st,

ka

di

dialogismo

nabanousin n t kard& mn;

39 dete

tw xerw

pdaw mou ti g emi atw: chlafsat me

[]

ka dete,

kayw m

yevrete xonta.

epn

deijen

ti

pnema

40 ka toto

atow tw xeraw ka tow pdaw. 41 ti

srka ka sta ok xei

mou ka tow

d pistontvn

atn p tw xarw ka yaumazntvn epen

atow, Exet ti

brsimon nyde; 42 o

d pdvkan at xyow pto

mrow: 43 ka

labn npion atn fagen. 44 Epen


d prw atow, Ortoi o lgoi

mou

ow

llhsa

prw

mw

ti

sn

mn,

ti

de

plhrvynai

pnta

gegrammna

nm

Mv#svw

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

190

proftaiw ka calmow per mo. 45 tte dinoijen

atn tn non to

suninai

tw

grafw.

[]

46

payen

ka

epen

atow

ti

Otvw

ggraptai

tn Xristn ka nastnai k nekrn t trt

47 ka khruxynai

p t nmati ato metnoian ew fesin

ew pnta t ynh.

[] ,

rjmenoi p Ierousalm: 48 mew mrturew totvn.

martin

49 ka [do] g postllv tn paggelan to patrw mou

mr&,

mew

kaysate

f mw:

plei

vw

or

ndshsye

couw

[]

dnamin. 50 Ejgagen d atow [jv] vw prw Bhyanan, ka praw


.

tw

xeraw ato elghsen atow. 51 ka gneto

n t elogen

atn

atow disth

p atn ka nefreto

ew tn orann. 52 ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

191

ato proskunsantew

atn

pstrecan

ew

Ierousalm

met

xarw

[]

elogontew

tn yen.

meglhw, 53 ka san di pantw


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

n t er

[]

192

KATA IVANNHN 1

1 En rx n

lgow, ka lgow n

lgow. 2 o"tow n
.

ka zv

od n.

n rx prw tn yen. 3 pnta di

ka xvrw ato gneto

prw tn yen, ka yew n

ato gneto,

ggonen

4 n at zv

n,

t fw tn nyrpvn: 5 ka t fw n t skot& fanei,

ka skota at o katlaben. 6 Egneto nyrvpow pestalmnow par

yeo,

noma

at

Ivnnhw:

marturs

o"tow

lyen

ew

marturan,

na

per to fvtw, na

pntew pistesvsin di

ato. 8

ok n

kenow t fw,

ll na

marturs

per to fvtw. 9

www.bible.in.ua 25.12.2010

Hn t fw t lhyinn,

fvtzei

pnta nyrvpon, rxmenon

tn ksmon. 10 n t ksm n,
.

ka ksmow di

ksmow atn ok gnv. 11 ew t dia

ato gneto, ka

lyen,

ew

ka o dioi

atn

o parlabon. 12 soi

d labon atn, dvken atow jousan tkna

yeo

gensyai,

tow

pisteousin

ew

noma

ato,

13

ok

amtvn od k yelmatow sarkw od k yelmatow ndrw ll k yeo

gennyhsan. 14 Ka lgow srj

gneto

ka sknvsen n mn, ka

yeasmeya tn djan ato, djan w monogenow

par patrw, plrhw

xritow

ka lhyeaw. 15 Ivnnhw marture

per ato ka kkragen

lgvn,

O"tow n

epon,

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

O psv mou

rxmenow

mprosyn

mou

ggonen, ti

prtw mou

n.

16 ti

ato mew pntew lbomen, ka xrin

di

ka lyeia di

18 yen odew raken ppote: monogenw

nt xritow: 17 ti

Mv#svw dyh, xriw

k to plhrmatow

yew n

-;

ew tn klpon to

Ihso Xristo gneto.

patrw kenow jhgsato. 19 Ka ath stn martura

nmow

to Ivnnou,

te

psteilan [prw atn] o Ioudaoi j Ierosolmvn erew

ka

Leutaw na

rvtsvsin atn, S tw e;

20 ka molghsen ka ok

rnsato, ka molghsen ti Eg ok em Xristw. 21 ka rthsan


,

atn, T
,

on; S Hlaw e;

ka pekryh, O. 22 epan

, .

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka lgei,

Ok em.

on at, Tw e;

O profthw e

na

s;

pkrisin dmen

tow pmcasin mw: t

lgeiw

per seauto;

23 fh,

Eg fvn

bontow n t rm, Eynate tn dn kurou, kayw epen

Hsaaw

profthw. 24 Ka pestalmnoi san k tn Farisavn. 25 ka rthsan


.

atn ka epan

at, T

on baptzeiw e

Hlaw

od

profthw;

baptzv n dati: msow mn sthken n

s ok e

26 pekryh atow

Xristw od

Ivnnhw

lgvn,

Eg

mew ok odate, 27 psv

mou

rxmenow,

o"

ok em

[g]

jiow

na

lsv

ato tn

mnta to podmatow. 28 Tata n Bhyan& gneto

pou n

pran to Iordnou,

Ivnnhw baptzvn. 29 T parion

[]

blpei tn Ihson

rxmenon

prw atn, ka lgei,

Ide mnw to yeo arvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

martan to ksmou. 30 o"tw stin pr o"

rxetai nr w

mprosyn mou

fanervy

prtw mou

n.

t Isral di

lyon g n dati baptzvn. 32 Ka martrhsen


ggonen, ti

31 kg ok dein atn, ll na

g epon, Opsv mou

toto

Ivnnhw lgvn

ti

Teyamai t pnema katabanon w peristern j orano, ka meinen


atn: 33 kg ok dein atn, ll pmcaw


;

kenw

moi

epen,

Ef

mnon

me

baptzein n dati

dw

raka,

ka

memartrhka

ti

o"tw

stin

katabanon

ka

pnema

p atn, o"tw stin baptzvn n pnemati g.

parion

uw

to

yeo.

34 kg

35

plin estkei Ivnnhw ka k tn mayhtn ato do,

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

36 ka mblcaw

t Ihso peripatonti lgei,

ka kousan o do mayhta ato lalontow

38 strafew

Ide mnw to yeo. 37

ka koloyhsan t Ihso.

d Ihsow ka yeasmenow atow kolouyontaw lgei

atow,

zhtete;

epan

at,

Rabb

lgetai

meyermhneumenon Didskale], po mneiw;

cesye. lyan

on ka edan

39 lgei

atow, Erxesye ka

po mnei,

ka par at meinan

mran kenhn: ra n

dekth. 40 Hn Andraw delfw

Smvnow

Ptrou ew

k tn do

tn

tn kousntvn par Ivnnou

ka

kolouyhsntvn at: 41 erskei o"tow prton tn delfn tn dion

Smvna

ka

lgei

at,

Erkamen

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

Messan

stin

meyermhneumenon Xristw]: 42 gagen

atn prw tn Ihson. mblcaw

at

Ihsow epen,

[]

Khfw [

ew

S e

Smvn uw Ivnnou: s klhys

rmhneetai Ptrow]. 43 T parion

tn

ylhsen

erskei

Flippon.

ka

lgei

at

Ihsow,
,

d Flippow p Bhysad, k tw plevw Androu

ka Ptrou. 45 erskei Flippow tn Nayanal ka lgei


.

jelyen

[]

ka

Galilaan,

Akoloyei moi. 44 n

at, On

[]

gracen Mv#sw n t nm ka o proftai erkamen, Ihson un to

Ivsf

tn

dnata ti

eden

Nazart.

46

gayn enai; lgei

ka

epen

at

Nayanal,

Ek

Nazart

at [] Flippow, Erxou ka de.

Ihsow tn Nayanal rxmenon prw atn ka lgei

www.bible.in.ua 25.12.2010

47

per ato,

Ide

lhyw

Israhlthw

dlow

ok

stin.

48

lgei

at

Nayanal,

Pyen

me

ginskeiw;

pekryh

Ihsow

ka

epen

at,

Pr

to se

[ ]

se.

Flippon fvnsai nta

p tn sukn

edn

49 pekryh at Nayanal,

basilew e

soi

ti edn

c.

Rabb, s e
,

se

at, Amn

poktv tw sukw

51 ka lgei

uw to yeo, s

to Isral. 50 pekryh Ihsow ka epen

epn

at, Oti
,

pisteeiw; mezv

mn

totvn

lgv mn, cesye tn orann

, ,

negta ka tow gglouw to yeo nabanontaw ka katabanontaw p

tn un to nyrpou.

www.bible.in.ua 25.12.2010

KATA IVANNHN 2

1 Ka t mr& t trt gmow

[]

ka n

ato ew tn gmon.

n Kan tw Galilaaw,

mthr to Ihso ke: 2 klyh

gneto

d ka Ihsow ka o mayhta

to Ihso prw atn, Onon ok xousin. 4 [ka] lgei


,

mo ka so,

gnai;

opv kei

tow diaknoiw, O
,

ti

kat

tn

xvrosai n metrhtw do

www.bible.in.ua 25.12.2010

mthr ato

ke

trew. 7 lgei

mn poisate. 6 san d

kayarismn

mthr

at Ihsow, T

tn

tw draw datow. ka gmisan

ra mou. 5 lgei

drai

n lg

lyinai

3 ka stersantow onou lgei

Ioudavn

kemenai,

atow Ihsow, Gemsate

atw vw nv. 8 ka lgei

atow,

Antlsate nn

ka frete t rxitrikln: o

negkan. 9 w d

gesato

rxitrklinow t dvr onon gegenhmnon, ka ok dei pyen

stn, o d dikonoi deisan o ntlhktew t dvr, fvne tn numfon


,

rxitrklinow 10 ka lgei

at, Pw

nyrvpow prton tn kaln

onon

tyhsin, ka tan meyusysin tn lssv: s tetrhkaw tn kaln

onon

vw rti. 11 Tathn pohsen rxn tn shmevn Ihsow n Kan tw

Galilaaw ka fanrvsen tn djan ato, ka psteusan ew atn o

mayhta ato. 12 Met toto katbh ew Kafarnaom atw ka mthr

ato ka o delfo [ato] ka o mayhta ato, ka ke meinan

pollw mraw. 13 Ka ggw n

www.bible.in.ua 25.12.2010

t psxa tn Ioudavn, ka nbh ew

10

Ierosluma Ihsow. 14 ka e"ren

n t er tow pvlontaw baw ka

prbata ka peristerw ka tow kermatistw kayhmnouw, 15 ka poisaw

fragllion k sxoinvn pntaw jbalen k to ero, t te prbata ka

tow baw, ka tn kollubistn jxeen t krma


,

ka tw trapzaw

ntrecen, 16 ka tow tw peristerw pvlosin epen,

Arate

tata

nteyen,

poiete

Emnsyhsan

okou

tn

okon

to

okon

mporou.

gegrammnon

stn,

at, T

mou

ti

katafgeta me.

www.bible.in.ua 25.12.2010

zlow

to

mn, ti tata poiew;

17

18 pekryhsan on o Ioudaoi ka

shmeon deikneiw

Ihsow ka epen atow, Lsate

patrw

ato

sou

mayhta

[]

epan

tn nan

19 pekryh

toton ka n trisn mraiw

11

ger

atn. 20 epan

on o Ioudaoi, Tesserkonta ka j

tesin

okodomyh

naw

kenow

legen

per

nao

to

atn; 21

smatow

ato.

ka t lg n

epen

22

te

on

25 ka ti

poei:

t atn

pollo psteusan

24 atw

d Ihsow ok psteuen atn atow di


ew t noma ato, yevrontew ato t shmea

Ihsow. 23 Vw d

n tow Ierosolmoiw n t psxa n t ort,

k nekrn, mnsyhsan o mayhta ato ti toto legen,

ka psteusan t graf

to

[]

o"tow, ka s n trisn mraiw gerew

gryh

ginskein pntaw,

[, ]

o xrean exen

na

tiw

marturs

per to

nyrpou:

atw

gr

gnvsken

www.bible.in.ua 25.12.2010

nyrp.
.

12

KATA IVANNHN 3

1 Hn d nyrvpow k tn Farisavn, Nikdhmow noma at, rxvn

tn Ioudavn: 2 o"tow lyen


;

prw atn nuktw ka epen

at, Rabb,

odamen ti p yeo lluyaw didskalow: odew gr dnatai tata t

[] ;

shmea

poien

poiew,

pekryh Ihsow ka epen

gennhy

at, Amn

yew

met

ato.

lgv soi,

dnatai

ew

koilan

[]

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

n m tiw
-

tn basilean to yeo. 4 lgei


.

atn [] Nikdhmow, Pw dnatai nyrvpow gennhynai

, ,

nvyen, o dnatai den

mn

prw

grvn n;

mhtrw

ato

deteron

eselyen

ka

13

gennhynai;

5 pekryh Ihsow, Amn

gennhy

mn

lgv soi,

n m tiw

, ,

j datow ka pnematow, o dnatai eselyen ew tn basilean

to yeo. 6 t gegennhmnon k tw sarkw srj stin, ka t gegennhmnon


.

k to pnematow pnem stin. 7 m yaumsw ti epn

soi,

De

mw gennhynai

nvyen. 8 t pnema pou ylei

ato koeiw,

ll ok odaw

pne, ka tn fvnn

pyen rxetai ka po pgei: otvw stn

pw

gegennhmnow k to pnematow. 9 pekryh Nikdhmow ka epen

at, Pw dnatai tata gensyai; 10 pekryh Ihsow ka epen at, S


,

didskalow to Isral ka tata o ginskeiw; 11 mn

lgv soi

ti

odamen lalomen ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn

vrkamen marturomen,

14

ka tn marturan

mn o lambnete. 12 e

t pgeia

epon

[]

o pisteete, pw n

epv mn t pournia pistesete;

nabbhken ew tn orann e

mn ka

13 ka odew

m k to orano katabw, uw to

nyrpou. 14 ka kayw Mv#sw cvsen tn fin n t rm, otvw


.

cvynai

de

pw

pistevn

dvken, na

pw

pistevn ew atn m

zvn anion. 17 o gr psteilen yew tn un ew

tn ksmon na

plhtai ll x

zvn anion. 16 Otvw gr gphsen yew tn ksmon,

ste tn un tn monogen

tn un to nyrpou, 15 na

n at x

krn

tn ksmon, ll na

svy

ksmow di

ato. 18 pistevn ew atn o krnetai: d m pistevn dh kkritai,


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

15

ti

m pepsteuken ew t noma to monogenow

uo

to yeo. 19

ath d stin krsiw, ti t fw lluyen ew tn ksmon ka gphsan

o nyrvpoi mllon t sktow

t fw, n

gr fala prssvn mise

prw t fw, na

m legxy

lyeian

rxetai

prw

fw,

na

fanervy

ato

tn

n ye stin ergasmna. 22 Met tata lyen

t rga ato: 21 d poin

ti

t fw ka ok rxetai

gr atn ponhr t

rga. 20 pw

rga

Ihsow ka o

mayhta ato ew tn Ioudaan gn,

ka ke ditriben

met atn ka

bptizen. 23 n
.

d ka Ivnnhw baptzvn n Ann ggw to Salem,

ti

data poll n

ke, ka paregnonto ka baptzonto:

www.bible.in.ua 25.12.2010

24

16

opv gr n

beblhmnow ew tn fulakn Ivnnhw. 25 Egneto on

zthsiw k

tn mayhtn Ivnnou met Ioudaou per kayarismo. 26

ka lyon

prw tn Ivnnhn ka epan

so

pran

to

at, Rabb, w

met

Iordnou,

memartrhkaw,

de

o"tow

[]

baptzei ka pntew rxontai prw atn. 27 pekryh Ivnnhw ka epen,

O dnatai nyrvpow lambnein od n

n m

to orano. 28 ato mew moi marturete


.

numfow

stn:

flow

ato, xar
,

xarei

di

www.bible.in.ua 25.12.2010

to numfou,
,

[ti] Ok em g

mprosyen kenou. 29 xvn

nmfhn

dedomnon at k

ti epon

Xristw, ll ti Apestalmnow em

tn

sthkw

ka kovn

tn fvnn to numfou. ath on xar

17

m peplrvtai. 30 kenon de

ajnein, m

lattosyai. 31 O

nvyen rxmenow pnv pntvn stn: n

stin ka k tw gw

stn:]

32

lale.

k tw gw

k tw gw

k to orano rxmenow [pnv pntvn

raken

ka

kousen

toto

marture,

ka

marturan

ato odew lambnei. 33 labn

ato tn marturan

sfrgisen

ti yew lhyw stin. 34 n

t =mata to yeo lale,

tn

gr psteilen yew

o gr k mtrou ddvsin t pnema. 35

patr gap tn un, ka pnta ddvken n t xeir ato. 36 pistevn

ew tn un

xei

zvn anion: d peiyn

zvn,

ll

www.bible.in.ua 25.12.2010

rg

to

t u

ok cetai

yeo

mnei

atn.

18

KATA IVANNHN 4

Vw

on

gnv

pleonaw

Ihsow

ti

kousan

mayhtw poie

ka baptzei

farisaoi

ti

Ihsow

Ivnnhw 2 katoige Ihsow

atw ok bptizen ll o mayhta ato 3 fken

plyen plin ew tn Galilaan. 4 dei

tn Ioudaan ka

d atn dirxesyai di

tw

Samareaw. 5 rxetai on ew plin tw Samareaw legomnhn Suxr plhson


.

to xvrou

phg

otvw p t phg:

dvken Iakb [t] Ivsf t u ato: 6 n

to Iakb. on

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ihsow kekopiakw k tw doiporaw kayzeto

ra n

d ke

kth.

7 Erxetai gun

19

tw Samareaw ntlsai dvr. lgei

at Ihsow, Dw moi pen:

gr mayhta ato pelhlyeisan ew tn plin, na


lgei

on at gun

trofw gorsvsin. 9

Samartiw, Pw s Ioudaow n

8 o

par mo

pen

atew

gunaikw

Samartidow

oshw; [o gr

sugxrntai

Ioudaoi

Samartaiw.]

10

[] .

pekryh

Ihsow

ka

epen

at,

deiw

tn

[]

dvren to yeo ka tw stin lgvn

soi,

Dw moi

pen,

s n

thsaw

atn ka dvken

[]

gun],

Krie,

[]

t dvr t zn;

n soi

dvr zn.

ote ntlhma xeiw

, ,

xeiw

11 lgei

ka t frar stn bay:

12 m s mezvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

pyen on

to patrw mn Iakb,

dvken mn t frar ka atw j ato pien ka o uo

at [

ato

20

ka t yrmmata ato; 13 pekryh Ihsow ka epen at, Pw

k to datow totou dicsei

plin: 14 w

to datow o"

pnvn

d n p

g dsv at, o

m dicsei

ew tn

ana, ll t dvr

dsv at gensetai n at phg

datow

llomnou

ew

zvn

anion.

15

lgei

prw

atn

gun,
,

Krie,

dw moi toto t dvr, na

m dic

mhd dirxvmai

nyde ntlen. 16 Lgei

at, Upage fnhson tn ndra sou

ka ly

nyde. 17 pekryh gun

ka epen

at, Ok xv

ndra. lgei

at Ihsow, Kalw epaw

ti Andra ok xv: 18 pnte gr ndraw

sxew,

ka

nn

xeiw

ok

stin

sou

nr:

toto

lhyw

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

erhkaw.

19 lgei

at gun,

Krie,

yevr ti profthw e

, ,

s.

20 o patrew mn n t rei tot proseknhsan: ka mew lgete

n Ierosolmoiw stn tpow pou proskunen de.

21 lgei

ti

at

Ihsow, Psteu moi, gnai,

ti

rxetai ra te

ote n t rei

tot ote n Ierosolmoiw proskunsete

t patr. 22 mew proskunete


.

ok odate: mew proskunomen

odamen, ti

svthra

k tn Ioudavn stn. 23 ll rxetai ra, ka nn

stin, te

lhyino proskunhta proskunsousin t patr n pnemati ka lhye&: ka

gr patr toiotouw zhte tow proskunontaw atn. 24 pnema yew,

ka tow proskunontaw atn n pnemati ka lhye& de

www.bible.in.ua 25.12.2010

proskunen.

22

25 lgei

at gun,

tan ly

kenow, naggele mn panta. 26 lgei

emi,

Oda ti Messaw rxetai, legmenow Xristw:

laln

soi.

27

at Ihsow, Eg

Ka

tot

lyan

mayhta

ato,

ka

yamazon ti met gunaikw llei:

odew mntoi epen,

zhtew; ,

lalew

met atw; 28 fken

on tn dran atw gun

ka

plyen ew tn plin ka lgei

tow nyrpoiw, 29 Dete dete

epn moi pnta sa

pohsa: mti

o"tw

nyrvpon

stin Xristw; 30

; []

jlyon

k tw plevw ka rxonto prw atn. 31 En t metaj

[]

rtvn atn o mayhta lgontew, Rabb, fge. 32

d epen

atow,

Eg brsin xv fagen n

www.bible.in.ua 25.12.2010

mew ok odate. 33 legon

on o mayhta

23

prw lllouw, M tiw

negken at fagen; 34 lgei

Emn

brm

stin

na

poisv

teleisv

ato

rgon.

ylhma

to

35

atow Ihsow,
,

pmcantw

me

ka

ox

mew

lgete

ti

Eti

[]

tetrmhnw

stin ka yerismw rxetai;

do lgv

mn, prate

[]

tow fyalmow mn ka yesasye

prw yerismn. dh 36 yerzvn

[]

spervn mo

ti

leuka esin

misyn lambnei ka sungei karpn ew

zvn anion, na

tw xraw

xar

ka yerzvn.

37 n gr

tot lgow stn lhyinw ti Allow stn spervn ka llow

yerzvn.
.

38 g psteila mw yerzein

ox mew kekopikate:

lloi kekopikasin, ka mew ew tn kpon atn eselhlyate. 39 Ek d

www.bible.in.ua 25.12.2010

24

tw plevw kenhw pollo psteusan ew atn tn Samaritn

lgon tw gunaikw marturoshw

40 w

atow:

ka

meinen

ke

do

mraw.

psteusan di

41

ka

poll

pleouw

ti Okti di

n t d&

patrdi

timn ok xei.

www.bible.in.ua 25.12.2010

ti profthw

45 te

on lyen

ew tn

Galilaan, djanto atn o Galilaoi, pnta vraktew sa

to ksmou. 43 Met d tw do mraw jlyen

keyen ew tn Galilaan: 44 atw gr Ihsow martrhsen

ka odamen ti o"tw

par

lalin pisteomen: ato gr khkamen,

stin lhyw svtr

pohsa.

tn lgon ato, 42 t te gunaik legon

tn sn

moi pnta

prw atn o Samartai, rtvn atn menai

tn

[]

ti Epn

on lyon

di

pohsen n

25

Ierosolmoiw

ort,

ka

ato

gr

lyon

ew

tn

ortn.

46

Hlyen

on plin ew tn Kan tw Galilaaw, pou pohsen t dvr

onon. ka n
.

tiw

basilikw

o"

uw synei n Kafarnaom:

- []

47 o"tow kosaw

ti Ihsow kei

k tw Ioudaaw ew tn Galilaan

plyen prw atn ka rta na

katab ka shtai ato tn un,

mellen

gr poynskein. 48 epen

on Ihsow prw atn, En m

shmea

ka trata dhte,

m pisteshte. 49 lgei

prw atn

basilikw,

Krie,

katbhyi

prn

poyanen

[],

paidon

mou.

50

lgei

at Ihsow, Poreou: uw sou z.

psteusen nyrvpow

t lg n

epen

at Ihsow ka poreeto. 51 dh d ato

www.bible.in.ua 25.12.2010

26

katabanontow

ato z.

doloi

ato

pnthsan

at

lgontew

ti

52 pyeto

on tn ran par atn n

paw

komcteron

sxen:

epan

on

at

ti

Exyw

ran

bdmhn

fken

atn

puretw. 53 gnv on patr ti [n] ken t r& n


.

Ihsow, O uw sou z,
,

epen at

ka psteusen atw ka oka ato lh. 54

Toto

[d]

plin

deteron

shmeon

pohsen

Ihsow

lyn

tw

Ioudaaw ew tn Galilaan.

KATA IVANNHN 5

1 Met tata n

ort

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn Ioudavn, ka nbh Ihsow ew Ierosluma.


,

27

stin

tow

pilegomnh Ebrast

plyow

Ierosolmoiw

probatik

kolumbyra

[]

Bhyzay, pnte stow xousa. 3 n tataiw katkeito

- ,

tn syenontvn, tufln, xvln, jhrn.

4 5 n

d tiw

nyrvpow ke trikonta [ka] kt

th xvn

n t syene& ato: 6

toton dn

xei,

Ihsow katakemenon, ka gnow

lgei

at, Yleiw

giw

ti poln dh xrnon

gensyai; 7 pekryh at syenn,

, ,

Krie,

nyrvpon

ok

xv

na

tan

taraxy

bl

me

ew tn kolumbyran: n

d rxomai g llow

pr

mo

katabanei.

[]

lgei

at

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ihsow,

Egeire

ron

dvr

krbattn sou ka periptei. 9 ka eyvw gneto giw

tn

nyrvpow, ka
,

28

ren tn krbatton ato ka perieptei. Hn

d sbbaton n ken t

mr&. 10 legon
.

on o Ioudaoi t teyerapeumn, Sbbatn stin, ka

ok jestn

soi

rai tn krbattn sou. 11

d pekryh atow, O

poisaw

me

gi

kenw moi

epen,

Aron tn krbattn sou

ka

periptei. 12 rthsan
.

er

so

ti

gnhtai.

ok dei tw stin,

giw

ggonaw:

15

nyrvpow

ka

nggeilen

16 ka di

plyen

mhkti mrtane, na

atn gi.

www.bible.in.ua 25.12.2010

gr Ihsow jneusen

Ioudaoiw ti Ihsow stin poisaw

soi, Aron

xern

tp. 14 met tata erskei atn Ihsow n t

ka epen at, Ide

xlou ntow n t

atn, Tw stin nyrvpow epn

ka periptei; 13 d ayew

tow

toto

29

dvkon

o Ioudaoi tn Ihson, ti

tata poei

n sabbt. 17

[Ihsow] pekrnato atow, O patr mou vw rti rgzetai, kg

rgzomai. 18 di
.

toto on mllon ztoun atn o Ioudaoi poktenai,

ti

o mnon

luen

legen

tn yen, son

t sbbaton ll

autn

ka patra dion

poin

t ye. 19 Apekrnato on

Ihsow ka legen

atow, Amn

mn

lgv

mn, o dnatai uw

poien

f auto

odn n

m ti

blp

gr n kenow poi,

patr file

tn un

tn patra poionta:

20 gr

ka pnta deknusin

at

atw poie,

ka

at rga, na

www.bible.in.ua 25.12.2010

tata ka uw movw poie.

mezona totvn dejei

mew yaumzhte. 21 sper gr

30

patr gerei

tow nekrow ka zopoie, otvw ka uw ow

zopoie.

22

ddvken

od

gr

u,

23

patr

krnei

odna,

ll

na

pntew

timsi

tn

ylei

tn

krsin

psan

un

kayw

timsi

tn

patra. m timn tn un o tim tn patra tn pmcanta atn. 24


.

Amn

mn

lgv mn ti tn lgon mou kovn

ka pistevn t

pmcant

me

xei

zvn

anion,

ka

ew

krsin

ok

rxetai

ll

metabbhken k to yantou ew tn zvn. 25 mn


rxetai ra ka nn

stin te

uo

lgv mn ti

kosousin

tw fvnw to

to yeo ka o kosantew zsousin. 26 sper gr patr xei

zvn n aut,

o nekro

mn

otvw ka t u

www.bible.in.ua 25.12.2010

dvken zvn xein n aut:

27

31

ka jousan dvken at krsin poien, ti

yaumzete toto, ti rxetai ra n


,

kosousin

uw nyrpou stn. 28 m

pntew o

n tow mnhmeoiw

tw fvnw ato 29 ka kporesontai, o t gay poisantew

ew nstasin zvw, o d t fala prjantew ew nstasin krsevw. 30

O dnamai g poien

31 n

martura

mou ok stin lhyw:

krnv, ka

o zht t ylhma t mn ll t

ylhma to pmcantw me.

odn: kayw kov

stn, ti

p mauto

krsiw m dikaa

g martur

per mauto,

32 llow stn marturn

per

mo, ka oda ti lhyw

stin martura

marture

per

mo.
.

33

mew

pestlkate

prw

Ivnnhn,

ka

memartrhken

www.bible.in.ua 25.12.2010

32

lhye&:

34 g d o par nyrpou tn marturan

[] ;

tata lgv na

mew svyte.

35 kenow n

lambnv, ll
,

lxnow

kaimenow

ka fanvn, mew d yelsate galliaynai prw ran n t fvt ato.

36 g d xv tn marturan

mezv

to Ivnnou: t gr rga

ddvkn moi patr na

teleisv at, at t rga

poi,

marture

per mo ti patr me

pstalken: 37 ka pmcaw

me

patr kenow memartrhken

per mo. ote fvnn ato ppote

khkate

ote edow ato vrkate, 38 ka tn lgon ato ok xete

mn

mnonta,

ti

psteilen

kenow

tot

mew

pisteete. 39 raunte tw grafw, ti


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

mew dokete

n ataw zvn

33

anion xein: ka kena esin a marturosai

lyen prw me

na

zvn xhte.

per mo: 40 ka o ylete

llow ly

n autow. 43

ka o lambnet me:

n t nmati t d,

ok xete

[]

g lluya n t nmati to patrw mou

41 Djan par nyrpvn o lambnv,

42 ll gnvka mw ti tn gphn to yeo

kenon lmcesye. 44 pw dnasye

mew pistesai, djan par lllvn lambnontew ka tn djan tn par

to mnou yeo o zhtete; 45 m dokete


ti g kathgorsv mn prw

tn patra: stin kathgorn mn Mv#sw, ew n


;

46 e

gr pisteete

Mv#se, pisteete

[]

mew lpkate.

n mo, per gr mo

[]

kenow gracen. 47 e

d tow kenou grmmasin o pisteete, pw tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

34

mow =masin pistesete;

KATA IVANNHN 6

1 Met tata plyen Ihsow pran tw yalsshw tw Galilaaw tw

Tiberidow. 2 koloyei d at
.

poei

xlow polw, ti

[]

yeroun t shmea

p tn syenontvn. 3 nlyen d ew t row Ihsow, ka

ke kyhto met tn mayhtn ato. 4 n

ggw t psxa,

ort

tn

Ioudavn.

praw

on

tow

fyalmow

yeasmenow ti polw xlow rxetai prw atn lgei

gorsvmen rtouw na

www.bible.in.ua 25.12.2010

Ihsow

ka

prw Flippon, Pyen

fgvsin o"toi; 6 toto d legen

peirzvn

35

atn, atw gr dei t


,

mellen

poien. 7 pekryh at [] Flippow,

Diakosvn dhnarvn rtoi ok rkosin atow na

kastow brax [ti]

[]

lb.

8 lgei

k tn mayhtn ato, Andraw delfw

xei

pnte rtouw kriynouw

ka do cria: ll tata t

stin ew

tosotouw; 10 epen

Poisate tow nyrpouw

npesan on o ndrew

on

tow

Ihsow,

d xrtow polw n t

tn riymn w

rtouw

napesen. n

[] .

at ew

Smvnow Ptrou, 9 Estin paidrion de w

tp.

pentakisxlioi. 11 laben

Ihsow

ka exaristsaw

didvken tow

nakeimnoiw,

movw ka k tn carvn son

yelon. 12 w

neplsyhsan

lgei

tow mayhtaw ato, Sunaggete t perissesanta klsmata, na

www.bible.in.ua 25.12.2010

36

ti

plhtai.

13

sungagon

on,

ka

gmisan

ddeka

kofnouw

klasmtvn k tn pnte rtvn tn kriynvn

persseusan tow

bebrvksin. 14 O on nyrvpoi dntew

pohsen shmeon

legon

[] .

ti O"tw stin lhyw profthw rxmenow ew tn ksmon. 15 Ihsow

on

gnow

ti mllousin

rxesyai

ka rpzein

atn

na

poisvsin

row

atw

mnow.

basila

nexrhsen

plin

ew

16

Vw

ca

gneto katbhsan o mayhta ato p tn ylassan, 17 ka mbntew ew


ploon

rxonto

pran

tw

yalsshw

ew

Kafarnaom.

ka

skota

dh

gegnei ka opv lhlyei prw atow Ihsow, 18 te ylassa nmou


meglou

pnontow

diegereto.

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

[]

lhlaktew

on

stadouw

37

ekosi

pnte

trikonta yevrosin tn Ihson peripatonta p tw

yalsshw ka ggw to ploou ginmenon,

ka eyvw gneto

parion

xlow

[]

d lgei

on laben atn ew t ploon,

t ploon p tw gw

ka fobyhsan. 20

atow, Eg emi, m fobesye. 21 yelon


,

sthkw

pran

ew n

pgon. 22 T

tw

yalsshw

edon

ti

ploirion llo

ok n

ke e

m n,

ka ti o suneislyen tow

mayhtaw

ato

Ihsow

ew

ploon

ll

mnoi

mayhta

ato

plyon: 23 lla lyen

ploi[ri]a k Tiberidow ggw to tpou pou

fagon

tn rton exaristsantow to kurou. 24 te

on eden

xlow

ti Ihsow ok stin ke od o mayhta ato, nbhsan ato ew t

www.bible.in.ua 25.12.2010

38

ploiria ka lyon

ew Kafarnaom zhtontew tn Ihson. 25 ka erntew

atn pran tw yalsshw epon

at, Rabb, pte de

ggonaw;

pekryh atow Ihsow ka epen, Amn

mn

26

lgv mn, zhtet me

, , ,

ox ti

edete

shmea

ll ti

fgete k tn rtvn ka

tn

brsin

xortsyhte.

27

rgzesye

brsin tn mnousan

ew zvn anion, n

atn, T
,

poimen

na

pollumnhn

ll

yew. 28 epon

on prw

rgazmeya t rga to yeo; 29 pekryh []

tn

Ihsow ka epen atow, Tot stin t rgon to yeo, na

uw to nyrpou mn

dsei: toton gr patr sfrgisen


;

tn

pistehte ew

psteilen kenow. 30 epon

on

at, T

on

poiew

www.bible.in.ua 25.12.2010

39

shmeon,

na

dvmen

ka pistesvmn soi;

rgz;

31 o patrew

mn t mnna fagon n t rm, kayw stin gegrammnon, Arton k

to orano dvken atow fagen. 32 epen

mn

on atow Ihsow, Amn

lgv mn, o Mv#sw ddvken mn tn rton k to orano, ll

patr mou ddvsin mn tn rton k to orano tn lhyinn: 33

gr rtow to yeo stin katabanvn k to orano ka zvn didow

t ksm. 34 Epon
.

rton toton. 35 epen

on prw atn, Krie,

pntote dw mn tn

atow Ihsow, Eg emi rtow tw zvw:

rxmenow prw m

m peins,

ka pistevn ew m

dicsei

ppote. 36 ll epon

-.

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn ti ka vrkat [me]

ka

40

o pisteete. 37 Pn

rxmenon

ddvsn moi patr prw m jei,

prw m o m kblv jv, 38 ti

orano

ox

na

poi

pmcantw me:

ylhma

katabbhka p to

mn

ll

ylhma

to

39 toto d stin t ylhma to pmcantw me,

ka tn

na

pn

ddvkn moi

m polsv j ato ll nastsv

at [n] t

sxt

mr&. 40 toto gr stin t ylhma to patrw mou,

yevrn

tn

na

pw

un

ka

pistevn

ew

atn

zvn

anion,

ka

nastsv atn g [n] t sxt

mr&. 41 Eggguzon on o Ioudaoi

per ato ti epen, Eg emi rtow katabw k to orano, 42 ka

legon,

Ox

o"tw stin Ihsow uw Ivsf, o"

, []

www.bible.in.ua 25.12.2010

mew odamen tn

41

patra ka tn mhtra; pw nn

lgei

ti Ek to orano katabbhka;

43 pekryh Ihsow ka epen atow, M goggzete met lllvn. 44 odew

dnatai lyen prw me

patrw

ka

mayn

rxetai

prw

m.

rakn tiw

47 mn

m n

mn

atn,

46

kosaw

par to

ox

ti

tn

patra

par to yeo, o"tow raken tn patra.

lgv mn, pistevn xei

, ,

lks

mr&. 45 stin gegrammnon n tow

me

proftaiw, Ka sontai pntew didakto yeo: pw


,

n m patr pmcaw

kg nastsv atn n t sxt

zvn anion. 48 g emi

rtow tw zvw. 49 o patrew mn fagon n t rm t mnna ka

pyanon: 50 o"tw stin rtow k to orano katabanvn na


;

www.bible.in.ua 25.12.2010

tiw

42

j ato fg ka m poyn. 51 g emi rtow zn

orano katabw: n tiw

fg k totou to rtou zsei

ana: ka rtow d n
;

k to

ew tn

g dsv srj mo stin pr tw to

ksmou zvw. 52 Emxonto on prw lllouw o Ioudaoi lgontew, Pw

dnatai o"tow mn donai tn srka [ato] fagen; 53 epen

Ihsow, Amn

mn

lgv

mn, n

m fghte

to nyrpou ka phte

trgvn

tn srka to uo

zvn n autow.

54

mou tn srka ka pnvn mou t ama xei

on atow

ato t ama, ok xete

zvn anion, kg

nastsv atn t sxt

mr&: 55 gr srj mou lhyw

stin

[]

brsiw, ka t am mou lhyw stin psiw. 56 trgvn


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

mou tn srka

43

ka pnvn mou t ama n mo mnei

me

zn

patr kg z

di

di

m.

kkenow zsei

kg n at. 57 kayw psteiln

tn patra, ka trgvn
,

zsei

ew

Kafarnaom.

tn

ana.

59

60

toton tn rton

Tata

epen

sunagvg

didskvn

Pollo

on

kosantew

tn

mayhtn

ato

epan,

Sklhrw stin lgow o"tow: tw dnatai ato koein; 61 edw

58 o"tw stin rtow j orano katabw,

me

o kayw fagon o patrew ka pyanon: trgvn

Ihsow n aut

ti goggzousin per totou o mayhta ato epen

atow, Toto mw skandalzei; 62 n on yevrte tn un to nyrpou


,

nabanonta pou n

www.bible.in.ua 25.12.2010

t prteron; 63 t pnem stin t zopoion,


?

44

srj

ok

fele

odn:

[] ;

=mata

lellhka

mn

pnem stin ka zv

stin. 64 ll esn j mn tinew

pisteousin. dei gr j rxw Ihsow tnew


.

esn o m pisteontew

[]

ka tw stin paradsvn

atn. 65 ka legen,

Di

toto

erhka

mn ti odew dnatai lyen prw me

n m

dedomnon at

k to patrw. 66 Ek totou pollo [k] tn mayhtn ato plyon ew

t psv ka okti met ato perieptoun. 67 epen

on Ihsow tow

ddeka,

M ka mew ylete

pgein; 68 pekryh at Smvn Ptrow,

Krie,

prw tna peleusmeya; =mata zvw avnou xeiw,

pepistekamen ka gnkamen ti s e

www.bible.in.ua 25.12.2010

giow

69 ka mew

to yeo. 70 pekryh
.

45

atow Ihsow, Ok g mw tow ddeka

[]

jelejmhn, ka j mn ew

dibolw stin; 71 legen d tn Iodan Smvnow

Iskaritou: o"tow gr

[] [] ;

mellen

paradidnai

atn,

ew

tn

ddeka.
.

KATA IVANNHN 7

1 Ka met tata perieptei Ihsow n t Galila&: o gr yelen n t

Iouda& peripaten, ti

ggw ort

tn Ioudavn skhnophga.

3 epon

on prw atn o

mayhta sou yevrsousin so t rga

www.bible.in.ua 25.12.2010

poiew:

delfo ato, Metbhyi nteyen ka page ew tn Ioudaan, na

ztoun atn o Ioudaoi poktenai. 2 n

ka o

4 odew gr ti

46

krupt

poie

ka

zhte

atw

parrhs&

enai.

tata

poiew,

fanrvson seautn

t ksm. 5 od gr o delfo ato psteuon ew

atn. 6 lgei
.

on atow Ihsow, O kairw mw opv prestin,

d kairw mterow pntot stin toimow. 7 o dnatai ksmow misen


mw, m
,

d mise,

ti

g martur

per ato ti t rga

ato ponhr stin. 8 mew nbhte ew tn ortn: g ok nabanv ew

tn ortn tathn, ti
,

mw kairw opv peplrvtai. 9 tata d

epn

atw meinen n t Galila&. 10 Vw

nbhsan o delfo

ato ew tn ortn,

tte ka atw nbh, o fanerw ll [w] n

krupt. 11 o on Ioudaoi ztoun atn n t ort


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka legon,

Po

47

stin kenow; 12 ka goggusmw per ato n

polw n tow xloiw: o

mn

legon

ti Agayw stin, lloi [d] legon,

, ,

per ato di

Ioudavn. 14 Hdh d tw ortw


.

mesoshw

O, ll plan

xlon. 13 odew mntoi parrhs& llei

tn

tn fbon tn

nbh Ihsow ew t ern

ka ddasken. 15 yamazon on o Ioudaoi lgontew, Pw o"tow grmmata

oden m memayhkw;

t ylhma ato poien,

stin

tn dan

17 n

tiw

H m

yl

gnsetai per tw didaxw pteron k to yeo

g p mauto

16 pekryh on atow [] Ihsow ka epen,

didax ok stin m ll to pmcantw me:

lal. 18 f auto laln

tn djan

zhte: d zhtn tn djan to pmcantow atn, o"tow


;

www.bible.in.ua 25.12.2010

48

lhyw stin ka dika

n at ok stin. 19 o Mv#sw

ddvken

mn tn

nmon;

ka odew j

mn

poie

tn

poktenai; 20 pekryh xlow, Daimnion xeiw:


?

21

me

zhtete

tw se

zhte poktenai;

Ihsow

ka

epen

atow,

En

rgon

pohsa

ka

pntew

toto Mv#sw ddvken mn tn peritomn-- ox ti

k to Mv#svw stn

nyrvpon.

luy

23

--

peritomn

lambnei

nyrvpow

sabbt

na

nmow Mv#svw, mo

--

ll k tn patrvn-- ka n sabbt peritmnete

xolte

[] []

ti

lon nyrvpon

pohsa n sabbt; 24 m krnete kat cin, ll tn dikaan

krsin krnete. 25 Elegon on tinew

nmon.

pekryh

yaumzete. 22 di

gi

[]

k tn Ierosolumitn, Ox

www.bible.in.ua 25.12.2010

o"tw

[]

49

stin n

zhtosin poktenai; 26 ka de

parrhs& lale

ka

odn at lgousin. mpote lhyw gnvsan o rxontew ti o"tw stin

Xristw;

27

ll

toton

odamen

pyen

stn:

rxhtai

odew ginskei

pyen stn.

mauto

Xristw

tan

odate ka odate pyen em:

ok lluya, ll stin lhyinw pmcaw

28 krajen on n t er

didskvn Ihsow ka lgvn, Km

ka p

me,

mew

ok odate: 29 g oda atn, ti

par ato emi

kkenw me

psteilen. 30 Eztoun on atn pisai, ka odew pbalen p atn tn


.

xera, ti

opv lhlyei ra ato. 31 Ek to xlou d pollo

psteusan ew atn, ka legon,

www.bible.in.ua 25.12.2010

O Xristw tan ly

m pleona shmea

50

poisei

o"tow

pohsen;

32

Hkousan

Farisaoi

to

xlou

goggzontow

per

ato

tata,

ka

psteilan

rxierew

ka

Farisaoi phrtaw na

pisvsin

atn. 33 epen

on Ihsow, Eti

xrnon mikrn mey mn emi

ka pgv prw tn pmcant

me.

zhtset

me

35

ka ox erset [me],

lyen.

34

ka pou em g mew o dnasye

epon

on

poreesyai

ti

mew

ox

ersomen

atn;

ew

Ioudaoi

prw

autow,

Po

o"tow

mllei

tn

diasporn

tn

[]

Ellnvn mllei

poreesyai ka didskein tow Ellhnaw; 36 tw

stin

lgow o"tow n

epen, Zhtset

me

ka ox erset [me],

em g mew o dnasye lyen; 37 En d t sxt


www.bible.in.ua 25.12.2010

ka pou

mr& t megl

51

tw

ortw

estkei

Ihsow

ka

krajen

lgvn,

En

tiw

dic

rxsyv

prw me

ka pintv.

m,

kayw epen

graf, potamo k tw koilaw ato =esousin datow

zntow. 39 toto d epen per to pnematow


.

38 pistevn ew

mellon

lambnein o

pistesantew ew atn: opv

gr n

pnema, ti

Ihsow odpv

dojsyh.

40 Ek to xlou on kosantew tn lgvn totvn legon,

O"tw stin lhyw profthw: 41 lloi legon,

d legon,

O"tw stin Xristw:

M gr k tw Galilaaw Xristw rxetai; 42 ox

graf

epen

ti k to sprmatow Daud, ka p Bhylem

[]

tw kmhw

pou n

Daud, rxetai Xristw; 43 sxsma on gneto n t xl

www.bible.in.ua 25.12.2010

52

di

atn. 44 tinw

d yelon j atn pisai

atn, ll odew

pbalen

atn

tw

xeraw.

45

Hlyon

on

phrtai

prw

tow

rxierew

ka

Farisaouw,

ka

epon

atow

kenoi,

Di

ok

ggete

atn;

nyrvpow.

46

pekryhsan

47

phrtai,

Odpote

llhsen

otvw

pekryhsan

on

atow

peplnhsye; 48 m tiw
?

Farisaoi,

ka

mew

[]

k tn rxntvn psteusen ew atn

k tn

Farisavn; 49 ll xlow o"tow m ginskvn tn nmon prato


?

esin.

50 lgei

Nikdhmow

prw

atow,

prteron,

ew

atn,

51

M
[]

lyn

prw

atn

nmow

mn

krnei

nyrvpon n

m kos prton par ato ka gn

poie;

www.bible.in.ua 25.12.2010

[t]

tn

52

53

pekryhsan ka epan

at, M ka s k tw Galilaaw e;

ka

de

ti

tw

ranhson

Galilaaw

profthw

ok

geretai.

poreyhsan

kastow

ew

tn

53

[[Ka

okon

ato,

KATA IVANNHN 8

1 Ihsow d

poreyh ew t Orow tn Elain. 2 Oryrou d

plin

paregneto ew t ern, ka pw law rxeto

[]

prw atn, ka kaysaw

ddasken atow. 3 gousin d o grammatew ka o Farisaoi gunaka p

moixe&

kateilhmmnhn, ka stsantew atn n ms

Didskale, ath gun

katelhptai p atofr moixeuomnh:

www.bible.in.ua 25.12.2010

4 lgousin at,

5 n

54

d t nm mn Mv#sw netelato tw toiataw liyzein:

s on

lgeiw;

legon

peirzontew

atn,

na

xvsin

tn gn.

7 w d pmenon

atow, O
,

plin katakcaw grafen ew tn gn.

kay ew

po esin;

odew se

www.bible.in.ua 25.12.2010

lyon: 8 ka

d kosantew jrxonto ew

d epen,

at, Gnai,

Odew, krie.

, ,

mnow, ka

d Ihsow epen

katkrinen; 11

Ihsow, Od g se

ka epen

9 o

osa. 10 nakcaw

n ms

atn, nkucen

rjmenoi p tn presbutrvn, ka katelefyh

gun

prtow p atn baltv

[]

namrthtow mn

t daktl katgrafen ew

rvtntew

toto

kathgoren ato. d Ihsow ktv kcaw

epen

katakrnv: poreou, [ka] p to nn

mhkti

55

mrtane.]] 12 Plin on atow llhsen Ihsow lgvn,


.

fw to ksmou: kolouyn

jei

seauto

marturew:

martura

mou, ti

ti

mnow ok em,

t nm

per mauto,

lhyw stin

ll g ka pmcaw

me

patr. 17 ka n

t metr ggraptai ti do

www.bible.in.ua 25.12.2010

krnv d g, krsiw m lhyin stin,

po pgv. 15 mew kat tn srka krnete, g

oda pyen lyon ka po pgv: mew d ok

o krnv odna. 16 ka n

odate pyen rxomai

sou ok stin lhyw. 14 pekryh

Ihsow ka epen atow, Kn g martur

on at o Farisaoi, S per

martura

mo o m peripats n t skot&, ll

t fw tw zvw. 13 epon

Eg emi t

nyrpvn martura

56

lhyw stin. 18 g emi marturn


.

per mo pmcaw

me

patr. 19 legon

sou;

pekryh Ihsow, Ote m

per mauto

ka marture

on at, Po stin patr

odate ote tn patra mou:

deite,

ka tn

patra

mou

[],

deite.

20 Tata

[].

=mata

llhsen

n t gazofulak didskvn n t er:

ka odew pasen

atn, ti

opv lhlyei ra ato. 21 Epen

on plin atow,

Eg pgv ka zhtset

me,

ka n t mart& mn poyanesye:

pou g pgv mew o dnasye lyen. 22 legon

on o Ioudaoi, Mti

poktene autn,

ti lgei,

Opou g

pgv mew

o dnasye

[]

lyen;
?

23 ka legen atow, Umew k tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

ktv st, g k tn

[]

57

nv

em: mew k totou to ksmou st, g ok em k to ksmou

totou. 24 epon on mn ti poyanesye n taw martaiw mn: n gr


.

m pisteshte ti g emi, poyanesye n taw martaiw mn. 25 legon

on at, S tw e;
,

epen

atow Ihsow, Tn rxn

lal mn; 26 poll xv per mn lalen

ti

ka

[]

ka krnein: ll pmcaw

me

lhyw stin, kg

kousa par ato tata lal ew tn

ksmon. 27 ok gnvsan ti tn patra atow legen.


.

[]

28 epen

on

[atow] Ihsow, Otan cshte tn un to nyrpou, tte gnsesye

ti g emi, ka p mauto

poi odn, ll kayw ddajn me

patr tata lal. 29 ka pmcaw

me

met mo stin: ok fkn

www.bible.in.ua 25.12.2010

58

me

mnon, ti

g t rest at poi pntote. 30 Tata ato

lalontow pollo psteusan ew atn. 31 Elegen on Ihsow prw tow

pepisteuktaw at Ioudaouw, En mew menhte

n t lg t m,

lhyw mayhta mo ste,

32 ka gnsesye tn lyeian, ka lyeia

leuyersei mw. 33 pekryhsan prw atn, Sprma Abram smen

ka

oden dedoulekamen ppote:

pw s lgeiw

ti Eleyeroi gensesye; 34

-;

pekryh atow Ihsow, Amn

mn

lgv

mn ti pw

poin

tn martan dolw stin tw martaw. 35 d dolow o mnei

ok& ew tn ana: uw mnei

leuyers, ntvw
,

ew tn ana. 36 n

on uw mw

leyeroi sesye. 37 oda ti sprma Abram ste:

www.bible.in.ua 25.12.2010

n t

59

ll zhtet me

38

poktenai, ti

raka

par

kosate

lgow mw o xvre

lal:

ka

mew

on

ste,

t rga to Abram poiete:

nyrvpon w

40 nn

tkna to Abram

d zhtet me

tn lyeian mn lellhka n

at, O

atow Ihsow, E

patr

patr mn Abram stin. lgei

par to patrw poiete. 39 Apekryhsan ka epan

n mn.

poktenai,

kousa

par to

yeo: toto Abram ok pohsen. 41 mew poiete t rga to patrw


;

mn.

epan

[on]

at,

Hmew

porneaw

gegennmeya:

na

patra xomen tn yen. 42 epen

n,

gapte

[], []

www.bible.in.ua 25.12.2010

atow Ihsow, E

n m,

yew patr mn

g gr k to yeo jlyon ka kv:

od

60

gr p mauto

lluya, ll kenw me

lalin tn mn o ginskete; ti

psteilen. 43 di

tn

o dnasye koein tn lgon tn

mn. 44 mew k to patrw to diablou st ka tw piyumaw to


.

patrw mn

ylete

poien.

kenow nyrvpoktnow n

p rxw, ka n

t lhye& ok sthken, ti

lale,

ti

cesthw stn

ato. 45 g d ti
.

ok stin lyeia n at. tan lal

t cedow, k tn dvn
,

ka patr

tn lyeian lgv, o pisteet moi. 46 tw j

mn lgxei

me

per martaw; e

lyeian lgv,

di

mew o

pisteet moi;

47 n

toto mew ok koete, ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

k to yeo t =mata to yeo koei:

di

k to yeo ok st.

48 Apekryhsan o

61

Ioudaoi ka epan

at, O

[]

s ka daimnion xeiw;

tiw

ka krnvn.

ka mew timzet me.

djan mou: stin zhtn


;

49 pekryh Ihsow, Eg daimnion ok xv, ll

tim tn patra mou,

kalw lgomen mew ti Samarthw e

50 g d o zht tn

51 mn

mn

lgv

mn, n

tn mn lgon thrs, ynaton o m yevrs ew tn ana. 52

epon

[on]

at

Ioudaoi,

Nn

gnkamen

ti

daimnion

xeiw.

Abram pyanen ka o proftai, ka s lgeiw,

En tiw

tn lgon

mou thrs, o m geshtai yantou ew tn ana. 53 m s mezvn

to patrw mn Abram, stiw

tna seautn

poiew;

www.bible.in.ua 25.12.2010

pyanen; ka o proftai pyanon:

, ?

54 pekryh Ihsow, En g dojsv

mautn,

62

dja mou odn stin: stin patr mou dojzvn

me,

[]

mew lgete

ti yew mn stin:

55 ka ok gnkate atn, g d oda

atn. kn epv ti ok oda atn, somai moiow mn cesthw: ll oda


.

atn ka tn lgon ato thr. 56 Abram patr mn gallisato

na

on

tn mran tn mn, ka eden

ka xrh.

57 epon

o Ioudaoi prw atn, Pentkonta th opv xeiw

rakaw; 58 epen
?

atow Ihsow, Amn

mn

gensyai g em. 59 ran

on lyouw na

lgv mn, prn

blvsin

krbh

ka

jlyen

Abram

p atn: Ihsow

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka Abram

, ,

to

ero.
.

63

KATA IVANNHN 9

1 Ka pargvn eden

nyrvpon tufln k genetw.

2 ka rthsan

atn o mayhta ato lgontew, Rabb, tw marten, o"tow

ato, na

tuflw gennhy;

ote o gonew

ato, ll na

3 pekryh Ihsow, Ote o"tow marten

o gonew

fanervy

t rga to yeo n at. 4

mw de

rgzesyai t rga to pmcantw me

vw mra stn:

rxetai nj te

to ksmou. 6 tata epn

odew dnatai rgzesyai. 5 tan n t ksm ,

emi

ptusen

xama

fw

ka pohsen phln k

to ptsmatow, ka pxrisen ato tn phln p tow fyalmow 7 ka


,

epen

at,

Upage

ncai

ew

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

kolumbyran

to

Silvm

64

rmhneetai Apestalmnow]. plyen on ka ncato, ka lyen

blpvn. 8

O on getonew ka o yevrontew atn t prteron ti prosathw n


legon,

Ox

O"tw stin: lloi legon,

Ox, ll moiow

ti Eg emi. 10 legon

at stin.
.

kenow legen

on at, Pw [on] nexyhsn sou o fyalmo;

ti

11 pekryh kenow, O nyrvpow legmenow

o"tw stin kaymenow ka prosaitn; 9 lloi legon

, []

Ihsow phln pohsen ka

pxrisn mou tow fyalmow ka epn moi ti Upage ew tn Silvm ka

ncai:

pelyn on ka nicmenow nbleca. 12 ka epan

at, Po

stin kenow; lgei,

pote

Ok oda. 13 Agousin atn prw tow Farisaouw tn

tufln. 14 n

- .

d sbbaton n

www.bible.in.ua 25.12.2010

mr& tn phln pohsen

65

Ihsow ka njen ato tow fyalmow. 15 plin on rtvn

atn

ka o Farisaoi pw nblecen.

tow

d epen

atow, Phln pyhkn

fyalmow,

ka

nicmhn,

ka

blpv.

16

mou

legon

on

tn

Farisavn tinw,

Ok stin o"tow par yeo nyrvpow, ti

sbbaton

thre.

lloi

[d]

legon,

Pw

dnatai

nyrvpow

martvlw toiata shmea

poien;

ka sxsma n

n atow. 17 lgousin

on t tufl plin, T

s lgeiw

per ato, ti

njn

sou

tow fyalmow;
?

d epen ti Profthw stn.

18 Ok psteusan on o

Ioudaoi per ato ti n

tuflw ka nblecen, vw tou

fnhsan tow gonew


[]

ato to nablcantow 19 ka rthsan atow

www.bible.in.ua 25.12.2010

66

lgontew,

O"tw

stin

gennyh;

uw

mn,

mew

lgete

ti

tuflw

[]

pw on blpei rti; 20 pekryhsan on o gonew

epan,

ato ka

Odamen ti o"tw stin uw mn ka ti tuflw gennyh:

pw d nn

blpei ok odamen,

tw noijen ato tow fyalmow

21

mew

ok

odamen:

atn

rvtsate,

likan

xei,

atw

per

auto

lalsei.

22

tata

epan

gonew

ato

ti

fobonto

Ioudaouw,

dh

gr

sunetyeinto

mologs Xristn, posungvgow

ato epan

nyrvpon k deutrou

Ioudaoi

na

tiw

atn

gnhtai.

23 di

ti Hlikan xei,

toto o gonew

atn pervtsate. 24 Efnhsan on tn

tuflw ka epan

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

at, Dw

djan

67

t ye: mew odamen ti o"tow nyrvpow martvlw stin. 25 pekryh


;

on kenow, E martvlw stin


,

blpv. 26 epon
.

ok oda: n

on at, T

oda, ti tuflw n

pohsn soi;

pw noijn

rti

sou tow

fyalmow; 27 pekryh

atow, Epon

mn dh ka ok kosate:

plin ylete

koein; m ka mew

ylete

ato mayhta gensyai; 28 ka

[]

loidrhsan

atn

ka

epon,

mayhtw

kenou,

mew

Mv#svw smn mayhta: 29 mew odamen ti Mv#se lellhken

toton d ok odamen pyen stn.

30 pekryh

to

yew,
,

nyrvpow ka epen

atow, En tot gr t yaumastn

stin ti mew ok odate pyen

stn,

ka noijn

mou tow fyalmow. 31 odamen ti martvln yew

www.bible.in.ua 25.12.2010

68

ok

koei,

ll

tiw

yeosebw

ka

poi

totou koei.

tiw

dnato poien

odn. 34 pekryhsan ka epan

Ihsow ti jbalon

tn

un

to nyrpou;

at, En martaiw s

atn jv. 35 Hkousen


.

atn epen, S pisteeiw ew

36 pekryh kenow

ti njn

atn jv, ka ern

o"tow par yeo, ok

gennyhw low, ka s didskeiw mw; ka jbalon

ato

m n

ylhma

32 k to anow ok kosyh

fyalmow tuflo gegennhmnou: 33 e

ka epen,

Ka tw stin,

krie,

na

pistesv ew atn; 37 epen

at Ihsow, Ka rakaw

atn ka laln

met so

kenw stin. 38

d fh,

Pistev,

krie:

ka proseknhsen at.

www.bible.in.ua 25.12.2010

[] .

39 ka epen Ihsow, Ew krma g ew

69

tn ksmon toton lyon, na

o m blpontew blpvsin ka o blpontew

tuflo gnvntai. 40 Hkousan k tn Farisavn tata o

met ato

ntew, ka epon

at, M ka mew tuflo smen; 41 epen

atow

Ihsow, E
,

tuflo te,

ok n exete

[],

ti

Blpomen:

martan: nn

[] ;

d lgete

marta

mn

mnei.

KATA IVANNHN 10

1 Amn
,

mn

lgv

mn, m eserxmenow di

tw yraw ew tn

aln tn probtvn ll nabanvn llaxyen kenow klpthw stn ka

lstw:
;

2 d eserxmenow di

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw yraw poimn stin tn probtvn. 3

70

tot yurvrw

nogei,

ka t prbata tw fvnw ato koei, ka

t dia

dia

prbata fvne kat noma ka jgei

at. 4 tan t

pnta kbl, mprosyen atn poreetai, ka t prbata at

kolouye,

ti

odasin

tn

fvnn

ato:

llotr

[]

kolouysousin

ll

fejontai

ato,

ti

ok

odasin

tn

llotrvn tn fvnn. 6 Tathn tn paroiman epen

atow Ihsow:

kenoi d ok gnvsan tna n

Ihsow, Amn
,

mn

llei

atow. 7 Epen on plin

lgv mn ti g emi yra tn probtvn. 8

pntew

soi

lyon

[pr

mo]

klptai

esn

ka

lsta:

ll

ok

kousan atn t prbata. 9 g emi

www.bible.in.ua 25.12.2010

yra: di
;

mo n

tiw

71

esly svysetai ka eselesetai ka jelesetai ka nomn

ersei. 10

klpthw ok rxetai e

m na

klc

ka ys

ka pols: g

lyon na

zvn xvsin

kalw:

ka perissn

poimn kalw

12

xvsin.

11 Eg emi poimn

tn cuxn ato tyhsin pr tn probtvn:

misyvtw

ka

ok

poimn,

o"

ok

stin

dia,

prbata

yevre tn lkon rxmenon ka fhsin t prbata ka fegei--

ka lkow rpzei at ka skorpzei-- 13 ti

mlei

at per

--

--

misyvtw stin

ka o

tn probtvn. 14 Eg emi poimn kalw,


.

ka ginskv t m ka ginskous me

t m, 15 kayw ginskei me
,

patr kg ginskv tn patra: ka tn cuxn mou tyhmi pr tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

72

probtvn.

16

ka

lla

prbata

xv

ok

stin

tw

alw

tathw: kkena de

me

gagen, ka tw fvnw mou kosousin,

ka

gensontai ma

pomnh, ew

poimn. 17 di

tot me

g tyhmi tn cuxn mou, na

plin lbv

patr gap

ti

atn. 18 odew

arei atn p mo, ll g tyhmi atn p mauto.


jousan xv

yenai

atn, ka jousan xv plin laben atn: tathn tn ntoln

labon par to patrw mou.

di

ato koete;

d pollo j atn, Daimnion xei

ka manetai: t
;

19 Sxsma plin gneto n tow Ioudaoiw

tow lgouw totouw. 20 legon

21 lloi legon,

Tata t =mata ok

stin daimonizomnou:

m daimnion dnatai tufln fyalmow nojai; 22

www.bible.in.ua 25.12.2010

73

Egneto tte t gkania

n tow Ierosolmoiw: xeimn n,

perieptei Ihsow n t er n t sto

on

atn

areiw;

ka

legon

at,

Evw

pte

Xristw, ep

to Solomnow. 24 kklvsan

Ioudaoi

s e

23 ka

tn

cuxn

mn

mn parrhs&. 25 pekryh atow

Ihsow, Epon

mn ka o pisteete: t rga

g poi n t

nmati to patrw mou

pisteete, ti
,

tata marture

ok st

per mo: 26 ll mew o

k tn probtvn tn mn. 27 t prbata

t m tw fvnw mou koousin, kg ginskv at, ka kolouyosn

moi, 28 kg ddvmi atow zvn anion, ka o

m plvntai ew tn

ana, ka ox rpsei tiw


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

at k tw xeirw mou.

29 patr mou

74

ddvkn moi pntvn mezn stin, ka odew dnatai rpzein k tw

xeirw to patrw. 30 g ka patr n

lyouw o Ioudaoi na

smen.

liysvsin

deija

liyzete;

31 Ebstasan plin

atn. 32 pekryh atow Ihsow,

mn k to patrw: di

Poll rga kal

poon atn rgon

[]

33 pekryhsan at o Ioudaoi, Per kalo

rgou

o liyzomn

se

ll per blasfhmaw, ka ti

s nyrvpow

yen.

34 pekryh atow [] Ihsow, Ok

poiew

seautn

gegrammnon n t nm mn ti Eg epa,

epen

yeow

prw ow

luynai

graf, 36 n

www.bible.in.ua 25.12.2010

Yeo ste;

stin

[]

35 e

lgow to yeo gneto,

kenouw

ka o dnatai

patr gasen ka psteilen ew tn

75

ksmon mew lgete

37 e

ti Blasfhmew,

ti

epon,

, ,

o poi t rga to patrw mou,

poi, kn
,

mo m pistehte,

Uw to yeo emi;

m pisteet moi: 38 e

tow rgoiw pisteete, na

gnte

ka

ginskhte ti n mo patr kg n t patr. 39 Eztoun [on] atn

plin pisai:

ka jlyen

k tw xeirw atn. 40 Ka plyen plin

pran to Iordnou ew tn tpon pou n

ka meinen

mn

Ivnnhw t prton baptzvn,

ke. 41 ka pollo lyon prw atn ka legon

shmeon pohsen odn,

lhy

n.

42

www.bible.in.ua 25.12.2010

pnta d sa

epen

ti Ivnnhw

Ivnnhw per totou

ka

pollo

psteusan

ew

atn

ke.

76

KATA IVANNHN 11

1 Hn d tiw

syenn, Lzarow p Bhyanaw, k tw kmhw Maraw ka

Mryaw tw delfw atw. 2 n

ka

kmjasa

tow

d Marim lecasa tn krion mr

pdaw

ato

taw

yrijn

atw,

delfw

Lzarow synei. 3 psteilan on a delfa prw atn lgousai, Krie,

de

filew

syene. 4 kosaw

d Ihsow epen,

Ath

syneia

ok

stin

prw

ynaton

ll

pr

dojasy

uw

to

yeo

di

atw.

tw

djhw

to

gpa

yeo,

na

Ihsow

Mryan ka tn delfn atw ka tn Lzaron. 6 w on kousen

tn

ti

syene, tte mn

meinen

tp do mraw: 7 peita

www.bible.in.ua 25.12.2010

77

met

toto

lgei

tow

mayhtaw,

Agvmen

ew

lgousin at o mayhta, Rabb, nn

ka plin pgeiw ke;

to

peripat

ksmou

totou

blpei:

plin.

o Ioudaoi,

ddeka

ra esin tw

[]

10

met toto lgei

t fw

tiw

peripat

liysai

nukt,
,

t fw ok stin n at. 11 tata epen,

Ioudaan

n t mr&, o proskptei, ti

proskptei, ti

ztoun se

9 pekryh Ihsow, Ox

mraw; n tiw
[] ?

tn

ka

atow, Lzarow flow mn kekomhtai, ll poreomai

na

jupnsv

atn.

12

epan

on

mayhta

at,

Krie,

kekomhtai svysetai. 13 erkei d Ihsow per to yantou ato. kenoi


d dojan

ti per tw koimsevw to pnou lgei.

www.bible.in.ua 25.12.2010

14 tte on epen

78

atow Ihsow parrhs&, Lzarow pyanen, 15 ka xarv di

pisteshte, ti

Yvmw

legmenow

Ddumow

- ,

ok mhn ke: ll gvmen prw atn. 16 epen

mw, na

tow

on

summayhtaw,

Agvmen

ka

mew

na

poynvmen met ato. 17 Elyn

on Ihsow e"ren atn tssaraw

dh mraw xonta

n t mnhme. 18 n

d Bhyana ggw tn

Ierosolmvn w

p stadvn dekapnte. 19 pollo d

k tn

Ioudavn lhlyeisan prw tn Mryan ka Marim na

paramuysvntai

atw per to delfo. 20 on Mrya w kousen

ti Ihsow rxetai

pnthsen at: Marim d n t ok kayzeto. 21 epen

on Mrya

prw tn Ihson, Krie,

de

ok n pyanen delfw

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

79

mou: 22 [ll] ka nn
;

yew. 23 lgei
.

oda ti sa

n ats

tn yen dsei soi

at Ihsow, Anastsetai delfw sou. 24 lgei

at Mrya, Oda ti nastsetai n t nastsei n t sxt

mr&. 25 epen

at Ihsow, Eg emi

ew

kn

poyn

zsetai,

pistevn ew m

26

g pepsteuka ti s e

ew tn ksmon rxmenow.

fvne se.

ka

pw

zn

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

Xristw uw to yeo

28 Ka toto eposa

plyen ka fnhsen

O didskalow prestin

29 kenh d w kousen gryh

Marim tn delfn atw lyr& eposa,

o m poyn ew tn ana: pisteeiw toto; 27 lgei

at, Na, krie:


,

nstasiw ka zv:

pistevn

tax

ka rxeto

ka

prw atn:

80

30 opv d lhlyei Ihsow ew tn kmhn, ll n


ti

n t tp

pou pnthsen at Mrya. 31 o on Ioudaoi o ntew met atw n

ok&

ka

paramuyomenoi

atn,

dntew

tn

Marim

ti

taxvw

nsth

ka

jlyen,

koloyhsan

at,

djantew

ti

pgei

ew

mnhmeon na

klas

ke. 32 on

Marim w

lyen

pou n

Ihsow

dosa

atn

pesen

ato

prw

Krie,

de

pdaw,

lgousa

at,

atn klaousan ka tow sunelyntaw at Ioudaouw klaontaw,

nebrimsato

teyekate

tow

ok n mou pyanen delfw. 33 Ihsow on

, []

w eden

pnemati

ka

trajen

autn,

atn; lgousin at, Krie,

www.bible.in.ua 25.12.2010

rxou

34

ka de.

ka

epen,

Po

35 dkrusen

81

Ihsow. 36 legon
.

on o Ioudaoi, Ide

d j atn epan,

Ok

pw flei

dnato o"tow nojaw

, []

poisai

na

ka

o"tow

poyn;

lyow

pkeito p at. 39 lgei

tn djan to yeo; 41 ran

tow fyalmow nv ka epen,

42 g

on

plin

d splaion, ka

dh zei,

on tn lyon.

ti kousw

dein

ti pntot

mou

koeiw:

ll

di

www.bible.in.ua 25.12.2010

d Ihsow ren

ti n pistesw

lgei

tetartaow

[]

Pter, exarist soi

epn soi

, ,

tn lyon.

at Ihsow, Ok

Ihsow

Ihsow, Arate

gr stin. 40 lgei

38

at delf to teteleuthktow Mrya, Krie,

rxetai ew t mnhmeon: n

tow fyalmow to

tuflo

mbrimmenow n aut

atn. 37 tinw

mou.

tn

xlon

tn

82

periestta epon,

na

pistesvsin ti s me

psteilaw. 43 ka tata

epn

fvn

megl

kragasen,

Lzare,

dero

jv.

teynhkw dedemnow tow pdaw

ka tw xeraw

[]

keiraiw,

44

jlyen

ka ciw ato

[] ,

soudar perieddeto.

lgei

atow Ihsow, Lsate

atn ka fete

atn pgein. 45 Pollo on k tn Ioudavn, o lyntew

prw tn

Marim ka yeasmenoi

pohsen, psteusan ew atn: 46 tinw

j atn plyon prw tow Farisaouw ka epan

Ihsow. 47 sungagon on o rxierew


.

legon,

atow

o"tow nyrvpow poll poie

pohsen

ka o Farisaoi sundrion, ka

poiomen, ti

, ,

shmea;

48

fmen atn otvw, pntew pistesousin ew atn, ka lesontai o

www.bible.in.ua 25.12.2010

83

Rvmaoi ka rosin mn ka tn tpon ka t ynow. 49 ew

atn Kafaw, rxierew

odate

odn,

50

to niauto kenou, epen atow, Umew

ok

d tiw

od

logzesye

ti

sumfrei

mn

na

ew

nyrvpow poyn pr to lao ka m lon t ynow plhtai. 51 toto

d f auto ok epen,

ll rxierew

profteusen

ti mellen

ox

pr

to

na

mnon

ll

na

ka

ynouw

to niauto kenou

Ihsow poynskein pr to ynouw, 52 ka

dieskorpismna sunagg ew n.

tkna

to

yeo

53 p kenhw on tw mraw boulesanto

poktenvsin atn. 54 O on Ihsow okti parrhs& perieptei n

tow Ioudaoiw, ll plyen keyen ew tn xran ggw tw rmou, ew


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

84

Efram legomnhn

plin, kke meinen

met tn mayhtn. 55 Hn

ggw t psxa tn Ioudavn, ka nbhsan pollo ew Ierosluma k tw

xraw pr

autow. 56 ztoun

on

met lllvn n t er sthktew, T

m ly

ew tn ortn;

gnsvsin

Ihson ka legon

to psxa na

doke

mn; ti

57 dedkeisan d o rxierew

tn

ka o

Farisaoi

ntolw

na

tiw

gn

po

stin

mhns,

pvw

pisvsin

atn.

KATA IVANNHN 12

1 O on Ihsow pr j

www.bible.in.ua 25.12.2010

mern to psxa

lyen

ew Bhyanan, pou

[]

85

Lzarow, n

geiren

k nekrn Ihsow. 2 pohsan

on at

depnon ke, ka Mrya dihknei,

Lzarow

ew

k tn

nakeimnvn sn at. 3 on

Marim labosa ltran mrou nrdou

pistikw

polutmou

leicen

tow

pdaw

to

[]

Ihso

ka

jmajen

taw

yrijn

atw tow pdaw ato: d oka plhryh k tw smw to

mrou. 4 lgei

d Iodaw Iskarithw ew

[k] tn mayhtn ato,

mllvn

atn paradidnai, 5 Di

toto t mron ok pryh

triakosvn dhnarvn ka dyh ptvxow; 6 epen

d toto ox ti

per

ptvxn

melen

at

ll

ti

klpthw

ka

glvsskomon xvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

tn

t ballmena

bstazen. 7 epen

[] .

on Ihsow,

86

Afew atn, na
,

ew tn mran to ntafiasmo mou

tow ptvxow gr pntote xete

d o pntote xete.

9 Egnv on [] xlow polw k tn Ioudavn ti ke stin,

o di

tn Ihson mnon ll na

at: 8

mey autn, m

thrs

ka lyon

ka tn Lzaron dvsin

geiren

k nekrn. 10 boulesanto d o rxierew

na

ka tn

Lzaron poktenvsin, 11 ti

pollo di

atn pgon tn Ioudavn

ka psteuon ew tn Ihson. 12 T parion

lyn

ew tn ortn,

13 labon

xlow polw

[]

kosantew ti rxetai Ihsow ew Ierosluma,

t baa tn foinkvn

[]

ka jlyon ew pnthsin at, ka

kragazon, Vsann: eloghmnow rxmenow

n nmati kurou,

[ka]

www.bible.in.ua 25.12.2010

87

basilew to Isral. 14 ern

d Ihsow nrion kyisen p at,

kayw stin gegrammnon, 15 M fobo, yugthr Sin: do basilew sou

rxetai, kaymenow p plon nou. 16 tata ok gnvsan ato o mayhta


,

t prton, ll te
,

dojsyh

Ihsow tte mnsyhsan ti tata n

p at gegrammna ka tata pohsan at. 17 martrei

on

xlow n

met ato te

geiren

tn Lzaron fnhsen k to mnhmeou ka

atn k nekrn. 18 di

toto [ka] pnthsen at xlow

ti

kousan

toto

atn

pepoihknai

shmeon.

19

on

Farisaoi

epan

prw

autow,

Yevrete

ti

ok

felete

odn:

de

ksmow psv ato plyen. 20 Hsan d Ellhnw tinew

www.bible.in.ua 25.12.2010

88

tn

nabainntvn

na

proskunsvsin

proslyon Filpp t

ylomen tn Ihson den.

22 rxetai

Flippow ka

Ihsow

pokrnetai

atow

lgvn,

Elluyen

dojasy

uw to nyrpou. 24 mn

kkkow to stou

pesn ew tn gn

atn, ka misn

www.bible.in.ua 25.12.2010

ra

na

lgv mn, n m

25 filn

tn cuxn ato pollei

tn cuxn ato n t ksm tot ew zvn

anion fuljei atn. 26 n


.

poyn, atw mnow mnei:

mn

, ,

d poyn, poln karpn frei.

on

o"toi

t Andr&: rxetai Andraw ka Flippow ka lgousin t Ihso. 23

21

lgontew, Krie,

lgei

ort:

p Bhysad tw Galilaaw, ka rtvn atn

mo tiw

diakon,

mo kolouyetv, ka

- ,

89

pou em g ke ka dikonow mw stai: n tiw

timsei atn patr. 27 Nn

Pter, ssn me
,

k tw raw tathw; ll di

orano, Ka djasa
,

ka plin dojsv.

epv;

toto lyon

ran tathn. 28 pter, djasn sou t noma. lyen

cux mou tetraktai. ka t

mo diakon

ew tn

on fvn k to

29 on xlow stw

ka

kosaw

legen

brontn

gegonnai:

lloi

legon,

Aggelow

at

lellhken. 30 pekryh Ihsow ka epen, O di


.

ll di

mw. 31 nn

- .

fvn ath ggonen

krsiw stn to ksmou totou, nn

to ksmou totou kblhysetai jv: 32 kg n cvy

pntaw

lksv

prw mautn.

www.bible.in.ua 25.12.2010

rxvn

k tw gw,

33 toto d

legen

shmanvn

po

90

yant

mellen

poynskein.

34

pekryh

on

at

xlow,

Hmew

kosamen k to nmou ti Xristw mnei

ew tn ana, ka pw

lgeiw

s ti de

cvynai

tn un

to nyrpou; tw stin

o"tow uw to nyrpou; 35 epen

on atow Ihsow, Eti mikrn

xrnon t fw n mn stin. peripatete w

t fw xete,

na

skota mw katalb: ka peripatn n t skot& ok oden po pgei.


36

gnhsye.

fw

xete,

pisteete

ew

Tosata d ato shmea


atn, 38 na
,

na

uo

fvtw

lgow Hsaou to proftou plhrvy

www.bible.in.ua 25.12.2010

p atn. 37
.

pepoihktow mprosyen atn ok psteuon ew

fw,

Tata llhsen Ihsow, ka pelyn krbh

epen,

91

Krie,

tw

psteusen

ko

mn;

ka

braxvn

kurou

tni

pekalfyh; 39 di

toto ok dnanto pisteein, ti

plin epen

Hsaaw, 40 Tetflvken atn tow fyalmow ka prvsen


,

tn kardan, na
,

m dvsin

atn

tow fyalmow ka nosvsin t kard& ka

strafsin,

ka

somai

atow.

eden

41

tata

epen

Hsaaw,

ti

tn djan ato, ka llhsen per ato. 42 mvw mntoi ka k

tn rxntvn pollo psteusan ew atn, ll di


molgoun

na

m posungvgoi

tow Farisaouw ox

gnvntai:

43 gphsan gr tn

djan tn nyrpvn mllon

per tn djan to yeo. 44 Ihsow d

krajen ka epen,

O pistevn ew m

www.bible.in.ua 25.12.2010

o pisteei ew m

ll ew tn

92

pmcant me,

45 ka yevrn m

yevre tn pmcant me.

fw

ew tn ksmon lluya, na

pw

[]

skot& m men.

47 ka n

na

mou xei

tw

mou kos

na

n t

krnv

tn ksmon ll

ka m lambnvn

tn =hmtvn ka m

tn krnonta atn: lgow n

ssv tn ksmon. 48 yetn

pistevn ew m

fulj, g o krnv atn, o gr lyon


,

46 g

t =mat

llhsa

kenow krine

atn n t sxt

mr&: 49 ti

g j mauto

ok llhsa,

ll pmcaw

me

50 ka oda ti ntol

ato zv

on

lal,

kayw

erhkn

moi

www.bible.in.ua 25.12.2010

patr atw moi ntoln ddvken t

lalsv.

epv

ka

aniw stin.

patr,

otvw

lal.

93

KATA IVANNHN 13

1 Pr

d tw ortw

to psxa edw

Ihsow ti lyen

ato

ra na

metab

k to ksmou totou prw tn patra, gapsaw

tow douw

to diablou dh beblhktow ew tn kardan na

atn Iodaw Smvnow

tow n t ksm, ew tlow gphsen atow. 2 ka depnou

ginomnou,

Iskaritou, 3 edw

[] ,

parado

ti pnta dvken at

patr ew tw xeraw ka ti p yeo jlyen ka prw tn yen pgei, 4

geretai

to

depnou

ka

tyhsin

mtia,

ka

labn

lntion

dizvsen

autn. 5 eta

bllei

dvr ew tn niptra

ka rjato

www.bible.in.ua 25.12.2010

94

nptein tow pdaw tn mayhtn ka kmssein t lent

diezvsmnow. 6 rxetai on prw Smvna Ptron. lgei

at, Krie,

mou npteiw tow pdaw; 7 pekryh Ihsow ka epen

at, O

poi s ok odaw

rti,

gns d met tata. 8 lgei

at Ptrow,

O m ncw mou tow pdaw ew tn ana. pekryh Ihsow at, En m


ncv se,

ok xeiw

mrow met mo. 9 lgei

at Smvn Ptrow, Krie,

m tow pdaw mou mnon ll ka tw xeraw ka tn kefaln. 10 lgei

at Ihsow, O leloumnow ok xei

xrean e

m tow pdaw

[]

ncasyai,

ll stin

kayarw low: ka mew kayaro ste, ll ox

pntew. 11 dei
.

gr tn paradidnta atn: di

www.bible.in.ua 25.12.2010

toto epen

ti Ox

95

pntew kayaro ste.

12 Ote on nicen

tow pdaw atn [ka] laben

t mtia ato ka npesen plin, epen

mn; 13 mew fvnet me


?

em

gr.

14

pepohka

nica

mn

tow

pdaw

kriow

ka

kayw g pohsa mn ka mew poite. 16 mn

mn

lgv

mn,

ok

stin

dolow

mezvn

lllvn nptein tow pdaw: 15 pdeigma

pstolow mezvn

on

gr dvka mn na

atow, Ginskete t

O didskalow ka O kriow, ka kalw lgete,

didskalow, ka mew felete


,

to

to pmcantow atn. 17 e

kurou

ato

od

tata odate, makrio

ste

poite

at. 18 o per pntvn mn lgv:

g oda

tnaw jelejmhn: ll na

www.bible.in.ua 25.12.2010

graf

plhrvy,
,

O trgvn mou tn

96

rton pren p m

tn ptrnan ato. 19 p rti lgv

to gensyai, na

mn,

lambnei,

tn

pmcant

me.

21

j mn paradsei me.

per tnow lgei.

[]

Ihsow

mn

lgv

, ,

23 n

epn

22 blepon ew lllouw o mayhta

poromenoi

Tata

ka epen, Amn

mn

t pnemati ka martrhsen

pmcv

tina

mn ti ew

lambnei

lambnvn

lambnvn

tarxyh

pisteshte tan gnhtai ti g emi. 20 mn

lgv

mn pr

nakemenow ew

k tn mayhtn

ato n t klp to Ihso, n

gpa Ihsow: 24 neei

on

25

tot

Smvn

Ptrow

puysyai

tw

eh

per

o"

lgei.

napesn on kenow otvw p t styow to Ihso lgei

www.bible.in.ua 25.12.2010

at, Krie,

97

tw stin;

26 pokrnetai [] Ihsow, Ekenw stin

cvmon ka dsv at. bcaw

g bcv

on t cvmon [lambnei ka] ddvsin

Iod& Smvnow

Iskaritou. 27 ka met t cvmon tte eslyen ew

[]

kenon

Satanw.

lgei

on

at

txion. 28 toto [d] odew gnv


.

at: 29 tinw
;

eyw: n

to

ti

pohson

nyrpou,

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

prw t

epen

t glvsskomon exen Iodaw, ti


xrean xomen ew tn ortn,

30 labn on t cvmon kenow jlyen


d nj. 31 Ote on jlyen lgei

poiew

[]

d.

Ihsow,

[]

; .

tn nakeimnvn

gr dkoun, pe

tow ptvxow na

uw

at [] Ihsow, Agrason n

lgei

Ihsow, Nn

dojsyh

yew

dojsyh

at:

32

[e

yew

98

dojsyh

at]

ka

dojsei

atn. 33 tekna, ti

yew

dojsei

atn

at,

ka

eyw

mikrn

mey mn emi:

ka kayw epon

tow Ioudaoiw ti Opou g pgv mew o dnasye

me,

[]

zhtset

; ,

lyen, ka mn lgv

rti. 34 ntoln kainn ddvmi mn, na

gapte

lllouw: kayw gphsa mw na

ka mew gapte lllouw. 35 n

tot gnsontai pntew ti mo mayhta ste,

llloiw.

36

n gphn xhte

Lgei

at

Smvn

Ptrow,

Krie,

po

pgeiw;

pekryh

[at]

Ihsow,

Opou

pgv

dnasa

moi

nn

kolouysai,

kolouyseiw d steron. 37 lgei

at Ptrow, Krie,

di

dnama

soi

kolouysai

rti;

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

cuxn

mou

pr

so

ysv.

38

99

pokrnetai Ihsow, Tn cuxn sou pr mo yseiw;

mn

mn

lgv

? ,

soi,

m lktvr fvns vw o"

rns

me

trw.

[]

[]

KATA IVANNHN 14

1 M tarasssyv

mn karda: pisteete ew tn yen, ka ew m

pisteete. 2 n t ok& to patrw mou


.

epon

mona

polla esin: e

d m,

n mn ti poreomai toimsai tpon mn; 3 ka n poreuy

[]

ka

toimsv

tpon

mn,

plin

rxomai

ka

paralmcomai

mw

prw

mautn,

na

pou em

g ka mew te.

odate tn dn. 5 Lgei

www.bible.in.ua 25.12.2010

at Yvmw, Krie,

4 ka pou [g] pgv

ok odamen po pgeiw:

100

pw dunmeya tn dn ednai; 6 lgei

at [] Ihsow, Eg emi dw

ka lyeia ka zv:

odew rxetai prw tn patra e

m di

mo. 7 e

gnkat me,

ka tn patra mou

ginskete

atn

ka

vrkate

atn.

dejon mn tn patra, ka rke


gnsesye: ka p rti

lgei

at

Flippow,

Krie,

mn. 9 lgei

at Ihsow, Tosot

xrn mey mn emi

ka ok gnvkw me,

Flippe; vrakw m

raken

tn

patra:

pw

lgeiw,

Dejon

mn

tn

patra;

10

pisteeiw ti g n t patr ka patr n mo stin; t =mata

lgv

mn

mauto

lal:

mnvn

poie

patr

mo

t rga ato. 11 pisteet moi ti g n t patr ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

101

patr n mo: e

mn

d m,

di

t rga at pisteete. 12 mn

lgv mn, pistevn ew m

t rga

g poi kkenow

poisei,

ka

mezona

totvn

poisei,

ti

prw

poreomai: 13 ka
;

na

ti

dojasy

patr n t u:

14 n

g poisv. 15 En gapt me,

thrsete:

mn na

mey mn ew tn ana ,

mew ginskete at, ti

toto poisv,

atsht me

n t

tw ntolw tw mw

www.bible.in.ua 25.12.2010

par mn mnei

o yevre at od ginskei:

17 t pnema tw lhyeaw,

ksmow o dnatai laben, ti

ti

patra

16 kg rvtsv tn patra ka llon parklhton dsei

tn

nmat mou

n atshte n t nmat mou

ka n mn stai. 18 Ok

102

fsv mw rfanow,

rxomai prw mw. 19 ti

mikrn

ka ksmow

[]

me

okti yevre, mew d

yevret me,

ti

g z

ka mew

zsete.

20 n ken t mr& gnsesye mew ti g n t patr mou

ka

mew

mo

kg

mn.

thrn

atw

kenw

stin

21

xvn

tw

gapn

me:

ntolw

mou

ka

gapn

me

gaphysetai p to patrw mou,

kg gapsv atn ka mfansv

at mautn.

22 Lgei

at Iodaw, ox Iskarithw, Krie,

[ka] t

ggonen

ti mn mlleiw

mfanzein seautn

ka ox t ksm; 23

pekryh Ihsow ka epen

at, En tiw

gap me

thrsei,

ka patr mou gapsei

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn lgon mou

atn, ka prw atn leusmeya

103

ka monn

par at poihsmeya. 24 m gapn me

o thre:

ka lgow n

me

patrw.

25

tow lgouw mou

koete ok stin mw ll to pmcantw

Tata

lellhka

mn

par

mn

mnvn:

26

parklhtow, t pnema t gion

pmcei patr n t nmat

mou,

kenow mw didjei

pnta ka pomnsei

mw pnta

epon mn [g]. 27 Ernhn fhmi


mn, ernhn tn mn ddvmi mn: o

kayw ksmow ddvsin g ddvmi mn. m tarasssyv

mn

karda

mhd

deilitv.

rxomai prw mw. e

28 kosate

gapt

me

ti g

epon

mn,

Upgv

ka

xrhte

n, ti poreomai

[] [] ,

prw tn patra, ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

patr mezvn mo

stin. 29 ka nn

erhka

104

mn

prn

gensyai,

na

tan

gnhtai

pisteshte.

lalsv

mey mn, rxetai gr to ksmou rxvn:

xei

30

odn, 31 ll na

netelato

moi

poll

ka n mo ok

gn ksmow ti gap tn patra, ka kayw

okti

patr,

otvw

poi.

Egeresye,

gvmen

nteyen.

KATA IVANNHN 15

1 Eg emi mpelow

2 pn

lhyin, ka patr mou gevrgw

klma n mo m fron

karpn, arei at, ka pn

karpn fron

kayarei at na

karpn pleona fr.

mew kayaro ste di

stin.

www.bible.in.ua 25.12.2010

lellhka mn: 4 menate

tn lgon n

3 dh

n mo,

105

kg n mn. kayw t klma o dnatai karpn frein

f auto n

m mn

n t mpl,

otvw od mew n

m n mo

mnhte.

5 g emi mpelow,

karpn poln, ti

xvrw mo o

dnasye poien

odn. 6 n

m tiw

mn

n mo, blyh

mew t klmata. mnvn

n mo kg n at o"tow frei

jv w t klma ka jhrnyh,

ka sungousin at ka ew t pr

bllousin ka kaetai.

7 n

menhte

n mo ka t =mat mou n mn

men,

ylhte

atsasye

ka gensetai mn. 8 n tot

dojsyh

patr mou, na

mo

mayhta.

karpn poln frhte

ka gnhsye

kayw

gphsn

me

www.bible.in.ua 25.12.2010

patr,

kg

mw

gphsa:

106

menate

n t gp t m.

n t gp mou,

mnv

10 n

tw ntolw mou thrshte, menete

kayw g tw ntolw to patrw mou

n mn

ka xar

mn plhrvy.

lllouw

kayw

gphsa

mw:

ato. 14 mew floi


.

kriow:
;

ti

pnta

tathw

g ntllomai mn.

flouw,

mezona

dolow ok oden t

mw d erhka

to patrw mou

pr tn flvn

15 okti lgv mw dolouw, ti


mo ste n poite

13

tn cuxn ato y

, -

gapte

tiw

12 ath stn ntol

na

na

xar

m,

gphn odew xei,

tetrhka ka

ato n t gp. 11 Tata lellhka mn na

poie

ato

kousa

par

gnrisa mn. 16 ox mew me

jeljasye, ll g

www.bible.in.ua 25.12.2010

107

jelejmhn mw ka yhka

mw na

mew pghte ka karpn frhte

ka karpw mn mn,

na

ti

n atshte tn patra n

nmat

mou

mn. 17 tata

ntllomai

mn,

na

gapte

lllouw. 18 E
.

ksmow mw mise,

memshken.

flei:

19 e

k to ksmou te,

ti

ginskete ti m

[],

ksmow n t dion

d k to ksmou ok st,

[];

prton mn

ll g jelejmhn mw

k to ksmou, di

toto mise

mw ksmow. 20 mnhmoneete to

lgou o"

g epon mn, Ok stin dolow mezvn

dvjan,

ato.

tn lgon

ka tn mteron thrsousin.

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka mw dijousin:

mou trhsan,

to kurou

21 ll tata pnta

108

poisousin ew mw di

me.

22 e

atow

plhrvy

mise.

24 e

[] ;

t rga m pohsa n

ka m

nn

d ka

[] ;

ka tn patra mou.

25 ll na

lgow n t nm atn gegrammnow ti Emshsn

parklhtow n

to patrw, t pnema tw lhyeaw

kenow martursei

tw martaw atn. 23 m

dvren. 26 Otan ly

vrkasin ka memiskasin

odew llow pohsen, martan ok exosan:

atow, martan ok exosan:

[] ,

ka tn patra mou

ok odasin tn pmcant

d prfasin ok xousin per

misn

me

ti

ka llhsa

[]

m lyon

nn

t nom mou,

g pmcv mn par

par to patrw kporeetai,

per mo: 27 ka mew d marturete,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ti

109

rxw

met

mo

ste.

KATA IVANNHN 16

Tata

lellhka

mn

na

skandalisyte.

poisousin mw: ll rxetai ra na

pw

posunaggouw

poktenaw mw dj

latrean prosfrein t ye. 3 ka tata poisousin ti

tn patra od m.

ok gnvsan

4 ll tata lellhka mn na

tan ly

ra atn mnhmonehte atn ti g epon mn. Tata d mn j rxw

[]

ok

epon,

ti

mey

mn

mhn.

nn

pgv

prw

tn

pmcant

me,

ka odew j mn rvt

me,

Po pgeiw; 6 ll

www.bible.in.ua 25.12.2010

110

ti

tata lellhka mn lph

peplrvken mn tn kardan. 7

ll g tn lyeian lgv mn, sumfrei

mn na

g plyv. n

gr m plyv, parklhtow ok lesetai prw mw: n

kenow lgjei

d poreuy,

pmcv atn prw mw. 8 ka lyn

tn ksmon

per martaw ka per dikaiosnhw ka per krsevw: 9 per martaw mn,

ti o pisteousin ew m:

10 per dikaiosnhw d, ti prw tn patra

pgv ka okti yevret me:

11 per d krsevw, ti rxvn

to

ksmou totou kkritai. 12 Eti poll xv mn lgein,

ll o dnasye

bastzein

rti:

13

tan

ly

kenow,

pnema

tw

lhyeaw,
,

dhgsei

mw n t lhye& ps: o gr lalsei

f auto,

www.bible.in.ua 25.12.2010

111

ll sa

kosei

lalsei,

ka t rxmena

kenow m

dojsei,

ti

15 pnta sa

xei

mo lambnei ka naggele

ka plin mikrn

ka cesy me.

[]

ti k to

ka okti yevret me,

[]

17 epan

mn.

toto epon

mn. 16 Mikrn

ka naggele

patr m stin: di

mn. 14

k to mo lmcetai

naggele

on k tn mayhtn ato

prw

lllouw,

stin

toto

lgei

mn,

Mikrn

ka

[]

yevret me,

ka plin mikrn

ka cesy me;

[]

ka, Oti

? ,

pgv

prw tn patra; 18 legon

on, T

stin toto [

lgei],

mikrn; ok odamen t

lale.

rvtn,

ka epen

19 gnv [] Ihsow ti yelon

atn

atow, Per totou zhtete met lllvn ti epon,

www.bible.in.ua 25.12.2010

112

Mikrn

ka o yevret me,

[]

mn

mn

lgv mn ti klasete

ka plin mikrn

ka cesy me;

[]

mew,

mew luphysesye,

ll

xarn gensetai. 21 gun


.

tan tkt

ka yrhnsete

ksmow xarsetai:
;

20

lph

lphn xei,

mn ew

ti

lyen

ra atw: tan d genns t paidon, okti mnhmoneei tw ylcevw

di

tn xarn ti gennyh

nyrvpow ew tn ksmon. 22 ka mew on

nn

mn

lphn xete:

plin d comai mw, ka xarsetai

mn

karda, ka tn xarn mn odew arei f mn. 23 ka n ken t


,

mr& m

ok rvtsete

odn. mn

mn

lgv

mn, n

ti

atshte tn patra n t nmat mou

dsei mn. 24 vw rti ok

www.bible.in.ua 25.12.2010

113

tsate

odn n t nmat mou:

mn

te

atete ka lmcesye, na

xar

peplhrvmnh. 25 Tata n paroimaiw lellhka mn: rxetai ra

okti n paroimaiw lalsv

mn ll parrhs& per to patrw

paggel mn. 26 n ken t mr& n t nmat mou

atsesye,

ka

o lgv mn ti g rvtsv tn patra per mn: 27 atw gr

patr file mw, ti

mew m

pefilkate ka pepistekate ti g

par [to] yeo jlyon. 28 jlyon par to patrw ka lluya ew tn

ksmon:

plin

fhmi

Lgousin

tn

ksmon

ka

poreomai

prw

tn

patra.

29

mayhta

ato,

Ide

nn

parrhs&

lalew,

ka

paroiman odeman lgeiw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

30 nn

odamen ti odaw

pnta ka o xrean

114

xeiw

na

tw

se

rvt:

tot

pisteomen

ti

yeo

jlyew.

31 pekryh atow Ihsow, Arti

pisteete; 32 do rxetai ra

ka lluyen

na

skorpisyte

kastow ew t dia

km

mnon

fte:

ka ok em

mnow, ti

patr met mo stin. 33 tata

lellhka mn na

n mo ernhn xhte:

n t ksm ylcin

xete,

ll

yarsete,

nenkhka

tn

ksmon.
.

KATA IVANNHN 17

Tata

llhsen

Ihsow,

ka

praw

tow

fyalmow

ato

ew

orann epen,

Pter, lluyen ra: djasn sou

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn un,
,

tn

na

115

uw dojs

s,

2 kayw dvkaw at jousan pshw

pn

sarkw, na

[] ,

ddvkaw at ds atow zvn anion. 3 ath d stin

aniow zv,

na

ginskvsin s

djasa p tw gw,

teleisaw

pter, par seaut


,

exon

pr

atow

dvkaw,

ka

[]

esin: 8 ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

lgon

sou

gnvkan ti pnta sa

ddvkw moi

par so

t =mata

dvkw moi

kmo

s,

san

to tn ksmon enai

so

7 nn

t rgon

djasn me

ksmou.

tetrhkan.

6 Efanrvs sou t noma tow nyrpoiw ow

to

t dj

poisv: 5 ka nn

par so.

ddvkw moi na

tn mnon lhyinn yen ka n

psteilaw Ihson Xristn. 4 g se

dvkw moi

ddvka atow, ka ato

116

labon ka gnvsan lhyw ti par so jlyon, ka psteusan ti s

me

psteilaw. 9 g per atn rvt: o per to ksmou rvt

ll

per n

ddvkw moi,

ti

so

esin,

[]

pnta s

stin ka t s

em

10 ka t m

m, ka dedjasmai n atow. 11 ka okti

n t ksm, ka ato n t ksm esn, kg prw s

rxomai.

Pter gie,

trhson atow n t nmat sou

ddvkw moi,

[]

na

sin

kayw mew. 12 te

mhn

met atn g troun

atow n t nmat sou

atn

pleto

13 nn

www.bible.in.ua 25.12.2010

uw

tw

d prw s

ddvkw moi, ka flaja, ka odew

[]

plhrvy.

pvleaw,

na

graf

rxomai, ka tata lal n t ksm

117

na

xvsin

tn

xarn

tn

mn

peplhrvmnhn

autow.

14 g

ddvka atow tn lgon sou, ka ksmow mshsen

atow, ti

ok esn

k to ksmou kayw g ok em

k to ksmou. 15 ok

rvt na

rw

atow k to ksmou ll na

to ponhro. 16 k to ksmou ok esn


.

thrsw

atow k

kayw g ok em

k to

ksmou. 17 gason atow n t lhye&: lgow sw lyei stin. 18


.

kayw

psteilaw

ew

tn

ksmon,

kg

psteila

atow

ew

ksmon: 19 ka pr atn [g] gizv mautn,

na

tn

sin ka ato

giasmnoi n lhye&. 20 O per totvn d rvt mnon, ll ka per

tn pisteuntvn di

www.bible.in.ua 25.12.2010

to lgou atn ew m,

21 na

pntew n

118

sin,

kayw s, pter, n mo kg n so,

na

ka ato n mn

sin, na
,

ksmow piste ti s me

psteilaw. 22 kg tn djan

ddvkw moi ddvka atow, na

sin

kayw mew n,

23

g n atow ka s n mo, na

sin

teteleivmnoi ew n,

na

ginsk ksmow ti s me

psteilaw ka gphsaw atow kayw m

gphsaw. 24 Pter,
.

ddvkw moi, ylv na

pou em g kkenoi

sin met mo, na

yevrsin tn djan tn mn n

ddvkw moi,

ti

gphsw me

ksmow se

pr

katabolw ksmou. 25 pter dkaie,

ok gnv, g d se

gnvn, ka o"toi gnvsan ti s me

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

psteilaw, 26 ka gnrisa atow t nom sou ka gnvrsv,


,

na

119

gph

gphsw

me

atow

kg

atow.

KATA IVANNHN 18

Tata

epn

Ihsow

jlyen

sn

tow

mayhtaw

ato

pran

to

xeimrrou to Kedrn pou n

kpow, ew n

eslyen atw ka o

mayhta

ato.

ti

pollkiw sunxyh

Iodaw

labn

dei

ka

Iodaw

speran

ka

Ihsow on edw

pnta t rxmena

www.bible.in.ua 25.12.2010

paradidow

atn

tn

tpon,

tn

Farisavn phrtaw rxetai ke met fann

Ihsow ke met tn mayhtn ato. 3 on

tn

rxiervn

ka

ka lampdvn

ka plvn. 4

p atn jlyen ka lgei

tn

atow,

120

Tna zhtete; 5 pekryhsan at, Ihson tn Nazvraon. lgei

atow,

Eg emi. estkei d ka Iodaw paradidow atn met atn. 6 w

on epen

atow, Eg emi, plyon

ew t psv ka pesan xama.

plin

on

phrthsen

atow,

Tna

zhtete;

epan,

Ihson

tn

Nazvraon. 8 pekryh Ihsow, Epon

mn ti g emi:

on m

zhtete, fete totouw pgein: 9 na


,

plhrvy

lgow n

epen

ti Ow

ddvkw moi

ok plesa j atn odna. 10 Smvn on

Ptrow xvn

mxairan elkusen atn ka paisen tn to rxiervw

dolon ka pkocen ato t trion t dejin. n

on Ihsow t Ptr, Ble

www.bible.in.ua 25.12.2010

d noma t dol

Mlxow. 11 epen

tn mxairan ew tn

121

ykhn: t potrion
;

ddvkn moi patr o

m pv

[]

at; 12

H on spera ka xilarxow ka o phrtai tn Ioudavn sunlabon tn


Ihson ka dhsan atn 13 ka gagon prw Annan prton: n

penyerw to Kafa, w

rxierew

to niauto kenou: 14 n

d Kafaw sumboulesaw tow Ioudaoiw ti sumfrei


gr

na

nyrvpon

poyanen pr to lao. 15 Hkoloyei d t Ihso Smvn Ptrow ka

llow mayhtw. d

mayhtw kenow n

gnvstw t rxiere,

ka

suneislyen t Ihso

ew tn aln to rxiervw,

16 d Ptrow

estkei prw t yr& jv. jlyen on mayhtw llow gnvstw to

rxiervw

ka epen

www.bible.in.ua 25.12.2010

t yurvr

ka esgagen tn Ptron. 17 lgei

122

on t Ptr paidskh yurvrw,

M ka s k tn mayhtn e

to nyrpou totou; lgei

kenow, Ok em.

cxow n,

ka Ptrow met atn stw

ka yermainmenow.

rxierew

rthsen tn Ihson per

ka yermanonto:

18 estkeisan d o doloi

ka o phrtai nyrakin pepoihktew, ti

19 O on

tn mayhtn ato ka per

tw didaxw ato. 20 pekryh at Ihsow, Eg parrhs& lellhka t

ksm: g pntote ddaja n sunagvg ka n t er, pou pntew o


;

Ioudaoi sunrxontai, ka n krupt llhsa odn. 21 t

rthson tow khkotaw t

llhsa

atow: de

me

rvtw;

o"toi odasin

epon g. 22 tata d ato epntow

ew

paresthkw tn phretn

www.bible.in.ua 25.12.2010

123

dvken =pisma t Ihso epn,

pekryh at Ihsow, E

d kalw, t

Otvw pokrn t rxiere;

kakw llhsa,

me

23

martrhson

per to kako:

dreiw; 24 psteilen on atn Annaw dedemnon

prw

Kafan

tn

rxiera.

25

Hn

Smvn

Ptrow

stw

ka

yermainmenow. epon

on at, M ka s k tn mayhtn ato e;

rnsato kenow ka epen,

Ok em.

26 lgei

ew

k tn dolvn to

rxiervw,

suggenw

o"

pkocen Ptrow t ton, Ok

g se

edon

[]

n t kp met ato; 27 plin on rnsato Ptrow: ka

eyvw lktvr fnhsen. 28 Agousin on tn Ihson p to Kafa ew

t praitrion: n
;

d prv:

ka ato ok eslyon ew t praitrion,

www.bible.in.ua 25.12.2010

124

na

mianysin

ll

fgvsin

psxa.

29

jlyen

on

Piltow jv prw atow ka fhsn,

Tna kathgoran frete [kat] to

nyrpou totou; 30 pekryhsan ka epan

at, E

m n

o"tow

[]

kakn poin,

ok n soi

paredkamen

atn. 31 epen

on atow

[]

Piltow, Lbete

atn mew, ka kat tn nmon mn

krnate atn.

epon

at o Ioudaoi, Hmn ok jestin

lgow

to

mellen

poktenai odna: 32 na

plhrvy

epen

shmanvn

po

yant

poynskein. 33 Eslyen on plin ew t praitrion Piltow

ka fnhsen tn Ihson ka epen at, S e

34 pekryh Ihsow, Ap seauto

Ihso

www.bible.in.ua 25.12.2010

basilew tn Ioudavn;

s toto lgeiw

lloi epn

soi

125

per mo; 35 pekryh Piltow, Mti

g Ioudaw emi;

sn

ka o rxierew

pardvkn se

mo: t

pohsaw; 36 pekryh

t ynow t

Ihsow, H basilea m ok stin k to ksmou totou: e

k to

ksmou totou n

[n], na

[]

basilew e

martursv

pw

s;

toto lluya ew tn ksmon, na

g ew toto gegnnhmai

ka ew

[]

ti basilew emi.

[]

d basilea m ok

on at Piltow, Okon

tow Ioudaoiw: nn

pekryh Ihsow, S lgeiw

stin nteyen. 37 epen

basilea m, o phrtai o mo gvnzonto

m paradoy

t lhye&:
;

k tw lhyeaw koei

mou tw fvnw. 38 lgei

at

Piltow, T

stin lyeia; Ka toto epn

plin jlyen

prw tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

126

Ioudaouw, ka lgei
,

atow, Eg odeman erskv n at atan. 39 stin

d sunyeia mn

na

na

polsv

mn n t psxa: bolesye on

[]

polsv

mn

tn

basila

tn

Ioudavn;

40

kragasan

on

plin

lgontew, M toton ll tn Barabbn. n

d Barabbw lstw.

KATA IVANNHN 19

Tte

on

laben

Piltow

tn

Ihson

ka

mastgvsen.

stratitai pljantew stfanon j kanyn

ka

pyhkan ato t kefal,

[]

ka mtion porfuron peribalon atn, 3 ka rxonto prw atn ka

legon,

Xare,

, ,

basilew tn Ioudavn: ka ddosan at =apsmata. 4

www.bible.in.ua 25.12.2010

127

Ka jlyen plin jv Piltow ka lgei

atow, Ide gv mn atn

jv, na
,

gnte

Ihsow jv, forn tn knyinon


,

lgei

on edon

atn o rxierew

ka o phrtai kragasan lgontew, Starvson starvson. lgei

stfanon ka t porfuron mtion. ka

atow, Ido nyrvpow. 6 te

ti odeman atan erskv n at. 5 jlyen on

atow

Piltow, Lbete atn mew ka staursate, g gr ox erskv n


,

at atan. 7 pekryhsan at o Ioudaoi, Hmew nmon xomen, ka kat

tn nmon felei

poyanen, ti

un

yeo autn

pohsen. 8

Ote on kousen Piltow toton tn lgon, mllon fobyh,

eslyen ew t praitrion plin ka lgei


www.bible.in.ua 25.12.2010

t Ihso, Pyen e
,

9 ka

s; d

128

Ihsow pkrisin ok dvken at. 10 lgei

lalew;

ok

odaw

ti jousan xv polsa se

? []

staursa se;

on at Piltow, Emo o

ka jousan xv

11 pekryh [at] Ihsow, Ok exew

jousan kat

mo

odeman e

m n

dedomnon soi

nvyen: di

toto paradow m

soi

mezona martan xei.

12 k totou Piltow ztei polsai atn:

o d Ioudaoi kragasan lgontew, En toton polsw, ok e


to Kasarow: pw
;

basila autn

13 O on Piltow kosaw

poin

ntilgei

flow

t Kasari.

tn lgvn totvn gagen

jv tn Ihson,

ka kyisen p bmatow

ew tpon legmenon Liystrvton,

Ebrast

Gabbaya. 14 n
.

d paraskeu

www.bible.in.ua 25.12.2010

to psxa, ra n
,

kth.

129

ka lgei

tow Ioudaoiw, Ide basilew mn. 15 kragasan on kenoi,

Aron

ron,

starvson

atn.

lgei

atow

on tn Ihson: 17 ka bastzvn aut

staurvy.

Parlabon

ew tn

Golgoya, 18 pou atn

- ,

starvsan, ka met ato llouw do nteyen ka nteyen, mson


,

Ihson. 19 gracen d ka ttlon


.

Piltow ka yhken

tn staurn jlyen

lgetai Ebrast

basila

legmenon Kranou Tpon,

Tn

Ok xomen basila e

Kasara. 16 tte on pardvken atn atow na


.

Piltow,
,

mn staursv; pekryhsan o rxierew,


?

d tn

p to stauro:

d gegrammnon, Ihsow Nazvraow basilew tn Ioudavn. 20

toton on tn ttlon

pollo ngnvsan tn Ioudavn, ti

ggw

www.bible.in.ua 25.12.2010

[] ,

130

tpow tw plevw pou stauryh Ihsow: ka n

Ebrast, Rvmast, Ellhnist. 21 legon


-, -, -.

gegrammnon

on t Pilt o rxierew

tn Ioudavn, M grfe, O basilew tn Ioudavn, ll ti kenow epen,


,

Basilew

emi

tn

Ioudavn.

22

pekryh

Piltow,

ggrafa,

ggrafa. 23 O on

stratitai te

starvsan tn Ihson labon t

mtia ato ka pohsan tssara mrh, kst stratit mrow, ka tn


xitna. n

d xitn rafow,

k tn nvyen fantw di

lou. 24

epan

on

prw

lllouw,

sxsvmen

atn,

ll

lxvmen

per ato tnow stai: na

graf

plhrvy

lgousa], Diemersanto t mti mou autow ka p


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn matismn

131

mou

balon klron. O mn

on stratitai tata pohsan. 25 estkeisan

d par t staur to Ihso mthr ato ka delf tw mhtrw


ato, Mara to Klvp

ka Mara Magdalhn. 26 Ihsow on

dn

[]

tn mhtra ka tn mayhtn parestta

t mhtr, Gnai,

de

uw sou. 27 eta

, ,

gpa,

lgei

lgei

t mayht, Ide

mthr sou. ka p kenhw tw raw laben mayhtw atn ew t

dia.

28 Met toto edw

teleivy

graf, lgei,

Ihsow ti dh pnta tetlestai, na

Dic.

29 skeow keito

jouw

mestn: spggon on

mestn to jouw

ssp periyntew prosnegkan

[]

ato t stmati. 30 te

[] .

www.bible.in.ua 25.12.2010

on laben t jow [] Ihsow epen, Tetlestai:

, ;

132

ka

klnaw

pe

tn

kefaln

pardvken

paraskeu

n,

na

tn Pilton na

on

Ioudaoi,

p to stauro t smata n

kateagsin atn t sklh ka rysin.

on o stratitai, ka to mn

31

gr meglh mra kenou to sabbtou, rthsan

pnema.
.

m men

t sabbt, n

prtou katajan

atn

teynhkta,

o katajan

ato t

sklh,

w edon

dh

t sklh ka to llou

to sustaurvyntow at: 33 p d tn Ihson lyntew,


32 lyon

34 ll

ew

tn

strativtn lgx ato tn pleurn nujen, ka jlyen eyw ama ka


[]

dvr.

35

martura,

ka

vrakw

memartrhken,

ka

lhyin

ato

stin

ka kenow oden ti lhy

www.bible.in.ua 25.12.2010

lgei,

na

ka mew piste[s]hte.

133

36

gneto

gr

tata

na

suntribsetai

ato.

37

graf

plhrvy,

Oston

ka

plin

tra

graf

lgei,

Ocontai

ew

jeknthsan. 38 Met d tata rthsen tn Pilton Ivsf []

p Arimayaaw, n

mayhtw to Ihso kekrummnow d di

tn Ioudavn,

na

tn fbon

r t sma to Ihso: ka ptrecen Piltow.

[] ,

lyen

on

ka ren t sma ato. 39 lyen

ka Nikdhmow,

lyn

prw atn nuktw t prton, frvn

ltraw katn. 40 labon

at

yonoiw

met

mgma smrnhw ka lhw

on t sma to Ihso ka dhsan

tn

rvmtvn,

kayw

yow

stn

tow

Ioudaoiw
[]

ntafizein. 41 n

d n t tp pou stauryh

kpow, ka n t

www.bible.in.ua 25.12.2010

134

kp mnhmeon kainn n

odpv odew n

teyeimnow: 42 ke on

di

tn

paraskeun

tn

yhkan

Ioudavn,

ti

ggw

mnhmeon,
,

tn Ihson.

KATA IVANNHN 20

1 T
[ ]

mi

tn sabbtvn Mara Magdalhn rxetai prv

skotaw ti

oshw ew t mnhmeon, ka blpei tn lyon

rmnon k to

mnhmeou. 2 trxei on ka rxetai prw Smvna Ptron ka prw tn llon


.

mayhtn n

flei Ihsow, ka lgei

mnhmeou, ka ok odamen po yhkan


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

atow, Hran tn krion k to

atn. 3 Ejlyen on Ptrow ka

135

llow mayhtw, ka rxonto

ew t mnhmeon. 4 trexon

d o do mo:

ka llow mayhtw prodramen txion to Ptrou ka lyen

prtow ew

t mnhmeon, 5 ka parakcaw blpei kemena t ynia, o mntoi eslyen.


,

6 rxetai

on

ka Smvn Ptrow kolouyn

at, ka eslyen ew t

mnhmeon: ka yevre t ynia kemena, 7 ka t soudrion,


;

tw

kefalw

ato,

met

ntetuligmnon ew na

lyn

tn

kemenon

ll

xvrw

tpon. 8 tte on eslyen ka llow mayhtw


tn grafn ti de

yonvn

prtow ew t mnhmeon, ka eden

deisan

ka psteusen: 9 odpv gr

atn k nekrn nastnai. 10 plyon

on plin prw atow o mayhta. 11 Mara d estkei prw t mnhme


www.bible.in.ua 25.12.2010

136

jv klaousa. w

on klaien

parkucen

ew t mnhmeon, 12 ka yevre

do gglouw n leukow kayezomnouw, na


prw t kefal ka na

prw

tow posn, pou keito t sma to Ihso. 13 ka lgousin at kenoi,


,

Gnai,

klaeiw;

lgei

atow ti

, ?

oda po yhkan

ka ok

strfh

ti Ihsow stin. 15 lgei

ew t psv, ka

yevre tn Ihson stta, ka ok dei

Hran tn krin mou,

atn. 14 tata eposa

at

Ihsow, Gnai,

klaeiw;

tna zhtew;

kenh dokosa

ti khpourw

stin

lgei

at,

Krie,

bstasaw

atn,

ep

moi

po

yhkaw

atn,

kg

atn

r.

16

lgei

at

Ihsow,

Marim.

strafesa

kenh

lgei

at

Ebrast,

Rabbouni

lgetai

-,

www.bible.in.ua 25.12.2010

137

Didskale]. 17 lgei

at Ihsow, M mou

ptou, opv gr nabbhka

prw tn patra: poreou d prw tow delfow mou

ka ep

atow,

Anabanv prw tn patra mou

ka patra mn

ka yen mou

ka

yen mn.

18 rxetai Marim Magdalhn ggllousa tow mayhtaw ti

Eraka tn krion,

ka tata epen

at. 19 Oshw on caw

mr& ken t mi
[]

tn fbon tn Ioudavn,

mson

ka lgei

lyen

[] ,

Ihsow ka sth ew t

atow, Ernh mn. 20 ka toto epn

krion. 21 epen
.

tw

on o mayhta dntew

deijen

xeraw ka tn pleurn atow. xrhsan

sabbtvn, ka tn yurn kekleismnvn pou san o

mayhta di

tn

on atow [ Ihsow] plin, Ernh mn: kayw pstalkn

www.bible.in.ua 25.12.2010

138

me

patr, kg pmpv

mw. 22 ka toto epn

nefshsen ka

lgei

atow, Lbete pnema gion:

23 n

tn ddeka,

25 legon

lyen

yurn kekleismnvn, ka sth ew t mson


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka blv

mraw kt plin san


o mayhta ato ka Yvmw met atn. rxetai

d epen

ka blv mou tn xera ew

Ihsow.

n taw xersn ato tn tpon tn lvn

tn pleurn ato, o m pistesv. 26 Ka mey

sv

met atn te

tn dktuln mou ew tn tpon tn lvn

on at o lloi mayhta, Evrkamen tn krion.

atow, En m dv

tw martaw

kekrthntai. 24 Yvmw d ew

legmenow Ddumow, ok n

tinvn fte

fvntai atow, n tinvn kratte

Ihsow tn

ka epen, Ernh mn. 27 eta

139

lgei

t Yvm, Fre

ka fre

yew

mou.

ka ble

ew tn pleurn mou, ka m gnou

29

tw xerw mou,

ll pistw. 28 pekryh Yvmw ka epen

tn xer sou

pistow

ka

tn dktuln sou de ka de

lgei

at

at, O kriw

mou

Ihsow,

Oti

rakw

me

pepsteukaw; makrioi o m dntew

ka pistesantew. 30 Poll mn

on

ka lla shmea

pohsen Ihsow npion tn mayhtn [ato],

ok stin gegrammna n t bibl tot: 31 tata d ggraptai na

piste[s]hte

ti

Ihsow

stin

Xristw

pisteontew

zvn

xhte

www.bible.in.ua 25.12.2010

uw

to

yeo,

ka

na

nmati

ato.

140

KATA IVANNHN 21

1 Met tata fanrvsen autn plin Ihsow tow mayhtaw p tw

yalsshw tw Tiberidow: fanrvsen d otvw. 2 san mo

ka

Yvmw

Ddumow

ka

Nayanal

Kan

3 lgei

Smvn Ptrow

legmenow

Galilaaw ka o to Zebedaou

tw

ka lloi k tn mayhtn ato do.

[]

atow Smvn Ptrow, Upgv lieein. lgousin at, Erxmeya

ka mew sn so.

jlyon

ka nbhsan ew t ploon, ka n ken t

nukt pasan

odn. 4 prvaw d dh genomnhw

sth Ihsow ew tn

agialn: o mntoi deisan o mayhta ti Ihsow stin.


;

atow [] Ihsow, Paida, m ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

5 lgei

prosfgion xete;

on

pekryhsan at,

141

O. 6
.

d epen atow, Blete ew t deji

mrh to ploou t dktuon,

ka ersete. balon

on, ka okti at lksai

sxuon

p to

plyouw

tn xyvn. 7 lgei

on mayhtw kenow n

gpa

Ihsow t Ptr, O kriw

stin.

Smvn on Ptrow, kosaw

ti

kriw

stin,

tn pendthn

diezsato, n

gr gumnw, ka balen

autn ew tn ylassan: 8 o d lloi mayhta t ploiar lyon,

gr san makrn p tw gw

srontew

dktuon

[]

ll w

tn

xyvn.
.

p phxn diakosvn,

on

pbhsan

ew

blpousin nyrakin keimnhn ka crion pikemenon

tn

gn

ka rton. 10 lgei

[]

atow Ihsow, Engkate p tn carvn n

pisate

nn.

www.bible.in.ua 25.12.2010

11

142

nbh

on

Smvn Ptrow ka elkusen t dktuon ew tn gn

mestn

xyvn

meglvn

katn

pentkonta

trin:

ka

tosotvn

ntvn

ok

sxsyh

t dktuon. 12 lgei

d tlma

tn mayhtn

kriw stin.

atow Ihsow, Dete ristsate. odew

[]

jetsai atn, S tw e;

edtew

ti

[] ,

13 rxetai Ihsow ka lambnei tn rton ka ddvsin atow,

ka t crion movw. 14 toto dh trton

faneryh

Ihsow tow

mayhtaw geryew

Na, krie,
,

[]

k nekrn. 15 Ote on rsthsan

Ptr Ihsow, Smvn Ivnnou,

s odaw

lgei

gapw me

plon totvn; lgei

[] , ?

ti fil se.

t Smvni

lgei

at,

at, Bske t rna mou. 16

. ,

lgei

at

plin

deteron,

Smvn

Ivnnou,

gapw

me;

lgei

[] [],

[] ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

143

at, Na, krie,

s odaw

ti fil

se.

lgei

at, Pomaine

prbat mou.

17 lgei

me;

lupyh

at t trton,

Smvn Ivnnou,

filew

[] [],

Ptrow ti

[] ,

epen at t trton,

Filew

me;

[], ?

ka lgei

at, Krie,

pnta s odaw,

s ginskeiw ti fil

se.

lgei

at [ Ihsow], Bske t prbat mou.

18 mn

mn

lgv

soi,

te

neterow,

znnuew

seautn

ka

periepteiw

pou

yelew:

tan d ghrsw,

ka osei

pou o yleiw.

tn

Epistrafew

tw xerw sou, ka llow se

dojsei

ktenew

19 toto d epen

shmanvn

zsei

po yant

yen.

ka

toto

epn

lgei

at,

Akoloyei

moi.

Ptrow

blpei

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

mayhtn

gpa

20

Ihsow

144

kolouyonta, w
,

ka npesen n t depn p t styow ato ka

epen,

Krie,

tw

stin

Ptrow lgei

paradidow

se;

t Ihso, Krie,

21

o"tow d t;

En atn ylv mnein

toton

on

dn

22 lgei

vw rxomai, t

at Ihsow,

prw s;

s moi

koloyei.

? [] .

23 jlyen on o"tow lgow ew tow delfow ti mayhtw kenow ok

poynskei. ok epen

d at Ihsow ti ok poynskei, ll, En

atn ylv mnein

vw rxomai[, t

marturn

prw s];

24 O"tw stin mayhtw

per totvn ka grcaw

tata, ka odamen ti

lhyw

ato martura

stn. 25 Estin d ka lla poll

pohsen Ihsow, tina

grfhtai

kay n,

od atn

www.bible.in.ua 25.12.2010

145

omai

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

ksmon

xvrsai

grafmena

bibla.

146

PRAJEIS APOSTOLVN 1

1 Tn mn

prton lgon

poihsmhn

per pntvn,

Yefile, n

rjato Ihsow poien te ka didskein 2 xri w

tow postloiw di

ow

ow

ka parsthsen autn znta


jeljato nelmfyh:

met t payen

mraw nteilmenow

pnematow gou

atn n

pollow

tekmhroiw,

di

mern

tesserkonta

ptanmenow

atow

ka

lgvn

per tw basileaw to yeo. 4 ka sunalizmenow

[ ]

parggeilen atow p Ierosolmvn m xvrzesyai, ll perimnein tn


paggelan to patrw n

www.bible.in.ua 25.12.2010

kosat

mou:

[] ;

5 ti

Ivnnhw mn

bptisen dati,

mew d n pnemati baptisysesye g

[] ,

o met pollw

tataw mraw. 6 O

mn

on sunelyntew rtvn

atn lgontew,

Krie,

d prw atow, Ox mn stin gnnai xrnouw

n t xrn tot pokayistneiw tn basilean t Isral; 7

epen

patr

yeto

d&

jous&:

kairow ow

ll

lmcesye

dnamin

pelyntow to gou

pnematow f mw, ka sesy mou mrturew n te

Ierousalm ka [n] ps t Iouda& ka Samare& ka vw sxtou

tw gw.

9 ka tata epn

[]

blepntvn atn pryh,

ka neflh

plaben atn p tn fyalmn atn. 10 ka w tenzontew

san

ew

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

orann

poreuomnou

ato,

ka

do

ndrew

do

pareistkeisan

atow

sysesi

leukaw,

11

ka

epan,

Andrew

Galilaoi, t

stkate [m]blpontew

ew tn orann; ortow Ihsow

nalhmfyew

mn

ew

tn

orann

otvw

lesetai

trpon

yesasye atn poreumenon ew tn orann. 12 Tte pstrecan

ew

Ierousalm p rouw to kaloumnou Elainow,

Ierousalm

sabbtou

xon

dn.

peron

nbhsan or san

stin ggw

13

[]

ka

te

eslyon,

ew

katamnontew, te Ptrow ka Ivnnhw

ka Ikvbow ka Andraw, Flippow ka Yvmw, Baryolomaow ka Mayyaow,

Ikvbow

Alfaou ka Smvn zhlvtw ka Iodaw

Iakbou. 14 ortoi

[]

[]

pntew san proskarterontew moyumadn t proseux sn gunaijn

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

Marim t mhtr

to Ihso ka tow delfow ato. 15 Ka n taw

mraiw tataiw nastw Ptrow n ms

tn delfn epen

se

katn ekosi],

delfo, dei
,

[]

plhrvynai

to

di

stmatow

Daud

per

Ioda

sullabosin Ihson, 17 ti
[]

misyo

tw

dhgo

tow

n mn ka laxen

tn klron tw diakonaw tathw. 18 Ortow mn

genomnou

kathriymhmnow n

16 Andrew

proepen t pnema t

gion

te

tn grafn n

[n

xlow nomtvn p t at

on ktsato xvron k

dikaw,

ka

prhnw

genmenow

lkhsen

msow,

ka

jexyh pnta t splgxna ato. 19 ka gnvstn gneto


katoikosin

Ierousalm,

ste

klhynai

www.bible.in.ua 25.12.2010

psi tow

xvron

keno

d&

dialkt atn Akeldamx, tot stin, Xvron Amatow. 20

[]

Ggraptai gr n bbl calmn, Genhytv

m stv

pauliw ato rhmow ka

katoikn n at, ka, Tn piskopn ato labtv

terow. 21 de

on tn sunelyntvn

mn ndrn n pant xrn

[]

eslyen ka jlyen f mw kriow

[]

to baptsmatow

Ivnnou

vw

tw

Ihsow, 22 rjmenow p

mraw

nelmfyh

[]

mn, mrtura tw nastsevw ato sn mn gensyai na


,

totvn. 23

[] .

ka sthsan

do, Ivsf tn kalomenon Barsabbn, w

peklyh

Iostow, ka Mayyan. 24 ka proseujmenoi epan,


,

pntvn, ndeijon n
,

jeljv

S krie,

kardiognsta

k totvn tn do na

www.bible.in.ua 25.12.2010

25 laben tn

tpon tw diakonaw tathw ka postolw,

f w

parbh

Iodaw

poreuynai

ew tn tpon tn dion.

[]

26 ka dvkan klrouw atow,

ka pesen klrow p Mayyan, ka sugkatechfsyh met tn ndeka

postlvn.
.

PRAJEIS APOSTOLVN 2

1 Ka n t sumplhrosyai

tn mran tw penthkostw san

mo

p t at.

2 ka gneto

k to orano xow sper

pnow

biaaw

ka

plrvsen

lon

tn

okon

or

san

atow diamerizmenai glssai se purw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

fnv

feromnhw

kaymenoi: 3 ka fyhsan

pntew

ka

kyisen

na

kaston

atn,

[] ,

pnematow gou,

ka rjanto lalen

pofyggesyai

atow.

plsyhsan

pntew

traiw

glssaiw kayw t pnema

tw

Hsan

ew

Ierousalm

katoikontew

p pantw ynouw tn

genomnhw

ka

[]

ddou

Ioudaoi, ndrew elabew

p tn orann: 6

[]

fvnw

tathw

sunlyen

sunexyh,

ti

kouon

ew

kastow

plyow

ka

d&
[]

dialkt lalontvn atn. 7 jstanto d ka yamazon lgontew, Ox

, []

do pantew orto esin o lalontew Galilaoi; 8 ka pw mew koomen

kastow t d&

dialkt mn n

[]

gennyhmen;

9 Pryoi

ka Mdoi ka Elamtai, ka o katoikontew tn Mesopotaman, Ioudaan te

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka Kappadokan, Pnton ka tn Asan, 10 Frugan te ka Pamfulan,

Agupton ka t mrh

tw Libhw tw kat

[]

Kurnhn,

ka o

pidhmontew Rvmaoi, 11 Ioudao te ka proslutoi, Krtew ka Arabew,

koomen lalontvn atn taw metraiw glssaiw t megalea

[]

to

yeo. 12 jstanto d pntew ka dihproun, llow prw llon lgontew, T


.

ylei

toto

enai;

13

memestvmnoi esn.

teroi

diaxleuzontew

legon

ti

Glekouw

14 Stayew d Ptrow sn tow ndeka

pren

tn

fvnn

ato

ka

pefygjato

atow,

Andrew

Ioudaoi

ka

katoikontew

Ierousalm

pntew,

toto

mn

gnvstn

stv

ka

nvtsasye

=mat

mou.

www.bible.in.ua 25.12.2010

15

gr

mew

polambnete

ortoi

meyousin,

stin

gr

ra

trth

erhmnon di

lgei

mraw,

16

ll

tot

stin

yew,

kxe

profhtesousin

o uo

to

mou

psan

srka,

ka

mn ka a yugatrew mn, ka o neanskoi

18 ka ge p tow dolouw mou

n taw mraiw

ka profhtesousin.

nupniasysontai:

ka p tw dolaw mou

kenaiw kxe p to pnematw mou,

pnematw

mn rseiw contai, ka o presbteroi mn nupnoiw

to proftou Ivl, 17 Ka stai n taw sxtaiw mraiw,

tw

19 ka dsv

trata n t oran nv

ka shmea

p tw gw

ktv, ama ka

pr

ka tmda

kapno: 20 liow

metastrafsetai ew sktow ka

selnh ew ama prn

lyen mran kurou tn meglhn ka pifan.

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

ka stai pw

n pikalshtai t noma kurou

svysetai. 22
.

Andrew Israhltai, kosate tow lgouw totouw: Ihson tn Nazvraon,

ndra

podedeigmnon

ow

pohsen di

shmeoiw

to

xeirw nmvn

lsaw

mw

dunmesi

ka

trasi

ka

ato yew n ms

mn, kayw ato

prospjantew nelate, 24 n

dnaw

boul ka prognsei to yeo kdoton

tw

ew

[]

di

yeo

odate, 23 toton t rismn


,

to

yew nsthsen

yantou,

kayti

ok

dunatn

kratesyai

atn p ato: 25 Daud gr lgei

ew

atn,

[]

Proormhn

tn

krion

npin

mou

di

pantw,

ti

[],

dejin

mo

stin

na

saleuy.

[ ]

www.bible.in.ua 25.12.2010

26

di

toto

10

hfrnyh

karda mou ka gallisato glss mou, ti

srj mou kataskhnsei p lpdi:

ew

dhn,

od

dseiw

gnrisw

sou.

sin

sou

den

diafyorn.

28

efrosnhw met to prospou

29 Andrew delfo, jn

moi dow zvw, plhrseiw me

27 ti ok gkataleceiw tn cuxn mou

tn

d ka

epen

met parrhsaw

prw mw

per to patrirxou Daud, ti ka telethsen ka tfh

ka t

mnma

ato stin n mn xri tw mraw

tathw: 30 profthw on

prxvn,

ka edw

ti rk

mosen at yew k karpo tw

sfow ato kaysai p tn yrnon ato, 31 prodn

www.bible.in.ua 25.12.2010

llhsen per

tw nastsevw to Xristo ti ote gkatelefyh

ew dhn ote srj

11

ato eden

diafyorn. 32 toton tn Ihson nsthsen yew, or

pntew mew smen mrturew. 33 t deji

on to yeo cvyew

[]

te paggelan to pnematow to gou

labn

tn

par to patrw jxeen

toto

mew [ka] blpete ka koete. 34 o gr Daud nbh ew

tow oranow, lgei


,

mou

[ ]

podn sou.

35 vw n y

36 sfalw

atn

ka

Xristn

pohsen

tn

mou,

Kyou k

tow xyrow sou

yew,

toton

staursate. 37 Akosantew d katenghsan

prw

popdion tn
[]

on ginvsktv pw okow Isral ti ka krion

d atw, Epen [] kriow t kur

dejin

tn

Ihson

mew

tn kardan, epn

[]

te

Ptron

ka tow

loipow

postlouw,

poisvmen,

ndrew

www.bible.in.ua 25.12.2010

12

delfo; 38 Ptrow d prw atow, Metanosate, [fhsn,] ka baptisytv


?

kastow mn

p t nmati Ihso Xristo ew fesin

tn martin

[]

mn, ka lmcesye tn dvren to gou


,

pnematow: 39 mn gr stin

paggela

ka tow

tknoiw

mn

ka psin tow

ew

makrn

souw

proskalshtai kriow yew mn. 40 troiw te lgoiw pleosin

diemartrato,

ka

pareklei

atow

lgvn,

Syhte

genew

tw skoliw tathw. 41 o

mn

on podejmenoi tn lgon

ato

baptsyhsan,

ka

prosetyhsan

se

trisxliai.

42

www.bible.in.ua 25.12.2010

ken

cuxa

proskarterontew

mr&

san

postlvn ka t koinvn&, t klsei

tw

didax

tn

to rtou ka taw proseuxaw.

13

43 Egneto d ps

cux fbow, poll te trata ka shmea

[]

di

postlvn gneto. 44 pntew d o pisteontew san p t at

exon panta koin, 45 ka t ktmata


tn

ka

ka tw prjeiw ppraskon ka

diemrizon at psin kayti n tiw

xrean exen: 46 kay

mran te

proskarterontew moyumadn n t er, klntw

te kat okon rton,

metelmbanon trofw n gallisei ka felthti kardaw, 47 anontew tn


yen ka xontew xrin

prw lon tn lan.

d kriow prosetyei tow

szomnouw

kay

mran

at.
.

PRAJEIS APOSTOLVN 3

www.bible.in.ua 25.12.2010

14

Ptrow

ka

Ivnnhw

nbainon

ew

proseuxw tn nthn.

2 ka tiw

nr

ern

tn

ran

tw

xvlw k koilaw mhtrw ato

prxvn

bastzeto, n

tyoun kay

mran prw tn yran to

ero

tn

legomnhn

Vraan

esporeuomnvn

ew

esinai

ew

to

aten

lehmosnhn

par

d pexen

dn

Ptron

ka

Ivnnhn

ern

rta

lehmosnhn

laben.

[] .

atow prosdokn ti

tn

d Ptrow ew atn sn t Ivnn epen, Blcon

mllontaw

tensaw

ern:

ew mw.

par atn laben. 6 epen

Ptrow, Argrion ka xruson ox prxei

moi,

d xv

tot

[] ,

soi

ddvmi:

www.bible.in.ua 25.12.2010

nmati

Ihso

Xristo

to

Nazvraou

[geire

ka]

15

periptei.

ka

pisaw

atn

paraxrma

stereyhsan

jallmenow

sth

ka

tw

xeirw

geiren

atn:

[]

sfudr,

bseiw

ato

ka

perieptei,

ka

eslyen

sn

atow

ew

peripatn ka llmenow ka ann

dejiw

tn yen. 9 ka eden

ka

ern

pw law

atn peripatonta ka anonta tn yen, 10 pegnvskon d atn ti

atw n

prw tn lehmosnhn kaymenow p t Vra&

Pl

to ero, ka plsyhsan
,

ymbouw ka kstsevw p t sumbebhkti

at. 11 Kratontow d ato tn Ptron ka tn Ivnnhn sundramen


[] .

pw

law

prw

atow

kyamboi.
.

12 dn

www.bible.in.ua 25.12.2010

sto

kaloumn

Solomntow

[]

d Ptrow pekrnato prw tn lan,

Andrew

16

Israhltai,

yaumzete

tot,

mn

tenzete

[]

d&

dunmei

esebe&

pepoihksin to peripaten atn; 13

yew Abram ka [ yew] Isak ka [ yew] Iakb, yew tn patrvn

mn, djasen tn pada ato Ihson, n


,

mew mn

paredkate ka

rnsasye kat prsvpon Piltou, krnantow

kenou polein:

14 mew

d tn gion

ka dkaion

rnsasye, ka tsasye ndra

fona

tw zvw pektenate, n

[]

xarisynai

[]

mn, 15 tn d rxhgn

yew geiren

k nekrn, or

ato, ka pstiw
,

www.bible.in.ua 25.12.2010

mew mrturw smen. 16 ka p t pstei

to nmatow ato toton n

yevrete ka odate stervsen t noma

di

ato dvken at tn loklhran tathn

17

pnanti

pntvn

mn.

17

ka

nn,

delfo,

oda

ti

kat

gnoian

prjate, sper ka o rxontew mn: 18 d yew


,

di

stmatow pntvn tn profhtn payen

prokatggeilen

tn Xristn ato

plrvsen otvw. 19 metanosate on ka pistrcate ew t jaleifynai

mn tw martaw, 20 pvw n lyvsin kairo

to kurou

nacjevw p prospou

ka postel tn prokexeirismnon

mn Xristn, Ihson, 21

de

orann mn djasyai xri xrnvn pokatastsevw pntvn

llhsen

yew

di

stmatow

tn

gvn

anow

ato

profhtn. 22 Mv#sw mn

epen

ti Profthn mn nastsei kriow

yew mn k tn delfn mn w m:

www.bible.in.ua 25.12.2010

ato kosesye

kat pnta

18

sa

n lals

kos

prw mw. 23 stai d psa cux tiw

to proftou kenou joleyreuysetai k to lao.

24 ka pntew

d o proftai p Samoul ka tn

kayejw

soi

llhsan ka

[]

katggeilan tw mraw tataw. 25 mew ste o uo

tw diaykhw w

gw.
.

atn elogonta

prw

[n]euloghysontai psai a patria tw

26 mn prton nastsaw

tn profhtn ka

diyeto yew prw tow patraw mn, lgvn

Abram, Ka n t sprmat sou


,

yew tn pada

ato psteilen

mw n t postrfein kaston p tn ponhrin

mn.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

PRAJEIS APOSTOLVN 4

1 Lalontvn d atn prw tn lan


strathgw

to ero

psthsan atow o erew

[]

ka

ka o Saddoukaoi, 2 diaponomenoi

di

didskein atow tn lan ka kataggllein n t Ihso tn nstasin tn

k nekrn, 3 ka pbalon atow tw xeraw ka yento

ew trhsin

tn arion: n
;

[]

presbutrouw

ka

tow

Ierousalm

www.bible.in.ua 25.12.2010

atn tow rxontaw ka tow

grammatew

tn lgon

xilidew pnte.

[ka

Annaw

ka Kafaw ka Ivnnhw ka Aljandrow ka soi

ew

[]

[] riymw tn ndrn [w]

5 Egneto d p tn arion sunaxynai

rxierew

gr spra dh. 4 pollo d tn kousntvn

psteusan, ka genyh
,

san k

20

gnouw

rxieratiko]

ka

stsantew

atow

punynonto, En po& dunmei


,

tte Ptrow plhsyew

lao

ka

presbteroi,

eerges&

epen prw atow, Arxontew to


,

mew

smeron

nakrinmeya

Isral ti n t nmati Ihso

mew staursate, n

stin lyow

yew geiren

k nekrn, n tot ortow parsthken npion mn giw.

Xristo to Nazvraou, n

psin mn ka pant t la

nyrpou syenow, n tni ortow ssvtai, 10 gnvstn

stv

pnematow gou

ms

n po nmati poisate toto mew; 8

11 ortw

jouyenhyew f mn tn okodmvn, genmenow

ew

kefaln gvnaw. 12 ka ok stin n ll oden svthra, od gr

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

nom stin teron p tn orann t dedomnon n nyrpoiw n

de

svynai

mw. 13 Yevrontew d tn to Ptrou parrhsan

ka

Ivnnou,

ka

katalabmenoi

ti

nyrvpoi

grmmato

esin

ka

ditai,

yamazon pegnvskn te atow ti sn t Ihso

san: 14

tn te nyrvpon blpontew sn atow stta tn teyerapeumnon odn

exon

nteipen.

prw lllouw 16 lgontew, T

totoiw; ti

15 kelesantew d atow jv to sunedrou pelyen

sunballon

poisvmen

tow nyrpoiw

mn gr gnvstn shmeon ggonen

di

atn psin tow

katoikosin Ierousalm fanern, ka o dunmeya rnesyai: 17 ll na

p pleon dianemhy

ew tn lan, peilhsmeya

atow mhkti

www.bible.in.ua 25.12.2010

22

lalen

t nmati tot mhden nyrpvn. 18 ka kalsantew

[] .

atow parggeilan t kaylou m fyggesyai

mhd didskein p

t nmati to Ihso. 19 d

prw atow, E

m lalen.

21 o

atow, di

yen

edamen

ka kosamen

d prosapeilhsmenoi plusan atow, mhdn erskontew

t pw kolsvntai

stin npion to yeo mn koein mllon

to yeo, krnate, 20 o dunmeya gr mew


,

Ptrow ka Ivnnhw pokriyntew epon

dkain

22

ti

pntew djazon tn

gr

pleinvn

tesserkonta

gegnei

shmeon

toto

prw tow douw

tn

nyrvpow

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn lan,

gegonti:

Apoluyntew d lyon

tw

sevw.

23

ka pggeilan sa

prw

23

atow o rxierew

ka o presbteroi epan.

moyumadn

ran

fvnn

prw

poisaw

tn

tn orann ka tn gn

24 o

d kosantew

yen

ka

epan,

Dspota,

ka tn ylassan ka pnta t n

atow, 25 to patrw mn

di

pnematow gou

stmatow Daud

[]

paidw sou

epn,

Inat frajan

ynh

ka lao

26 parsthsan o basilew tw gw

melthsan ken;

ka o rxontew sunxyhsan p t

at kat to kurou ka kat to Xristo ato. 27 sunxyhsan

p lhyeaw n t plei tat p tn gion

xrisaw,

Hrdhw

Isral, 28 poisai
,

te

pad

sou

Ihson, n

ka

Pntiow

Piltow

sn

ynesin

ka

laow

sa

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

gr

xer sou ka boul [sou] prorisen

24

gensyai. 29 ka t nn,
.

met parrhsaw

di

to

p tw peilw atn, ka dw

se

to

atn

saleyh

plsyhsan

paidw

sou

Ihso.

ka trata gnesyai

gou

31

ka

dehyntvn

tpow

san

sunhgmnoi,

ka

pantew to gou

yeo met parrhsaw.

ka shmea

tn lgon sou, 30 n t

ew asin

nmatow

pshw lalen

tn xer [sou] ktenein

pide

, ,

tow doloiw sou

krie,

pnematow, ka lloun tn lgon to

32 To d plyouw

tn pisteusntvn n

[]

ka

cux

ma,

ka

od

ew

ti

dion

enai,

ll

atow

panta

koin. 33 ka dunmei

megl

[]

peddoun t martrion

www.bible.in.ua 25.12.2010

karda

tn

parxntvn

at

legen

[]

[]

o pstoloi tw nastsevw to kurou Ihso,

25

xriw

te meglh n

n atow: soi

feron

p pntaw atow. 34 od gr ndew

gr kttorew xvrvn

okin prxon, pvlontew

tw timw tn pipraskomnvn 35 ka tyoun par tow pdaw

tn postlvn: dieddeto
;

36 Ivsf d

tiw

d kst kayti n tiw

piklhyew Barnabw

xrean exen.

p tn postlvn,

stin

meyermhneumenon

uw

paraklsevw,

Leuthw,

Kpriow

gnei,

37

prxontow at gro pvlsaw negken t xrma ka yhken


[]

prw tow

pdaw tn postlvn.

PRAJEIS APOSTOLVN 5

www.bible.in.ua 25.12.2010

26

1 Anr

d tiw

Ananaw nmati sn Sapfr t gunaik ato plhsen

ktma

2 ka nosfsato p tw timw, suneiduhw

ngkaw

mrow ti

ka tw gunaikw, ka

par tow pdaw tn postlvn yhken.

3 epen

d Ptrow, Anana, di

plrvsen Satanw tn kardan sou

cesasya se

t pnema t gion

xvrou;

4 ox

so

ka nosfsasyai p tw timw to

mnon

menen

ka prayn

[]

n t s

prxen;

ti

you

n t kard& sou

jous&

t prgma toto; ok

cesv

nyrpoiw ll t ye. 5 kovn

d Ananaw tow lgouw

totouw

pesn

jcujen:

ka

gneto

fbow

mgaw

pntaw

tow

koontaw. 6 nastntew d o neteroi sunsteilan atn ka jengkantew


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

27

yacan.

7 Egneto

ato m edua

Ep

d w

rn trin disthma ka gun

t gegonw

[] .

d epen,

Na,

, ,

prw

atn,

ti

sunefvnyh

mn

[]

do o pdew tn yacntvn

p t yr& ka josousn se.


Ptrow

peirsai t pnema kurou;

tosotou t xvron pdosye;

, [] []

tosotou.

eslyen. 8 pekryh d prw atn Ptrow,

moi, e

tn ndra sou

10 pesen

d paraxrma prw tow pdaw

ato ka jcujen:

eselyntew d o neanskoi erron atn nekrn, ka

jengkantew yacan

prw tn ndra atw. 11 ka gneto fbow mgaw

f lhn tn kklhsan ka p pntaw tow koontaw tata. 12 Di

tn xeirn tn postlvn gneto

www.bible.in.ua 25.12.2010

shmea

ka trata poll n t

28

la:

ka san moyumadn pantew n t Sto

Solomntow. 13 tn d

loipn

odew tlma

kollsyai atow, ll meglunen

atow

[]

law: 14 mllon d prosetyento


;

piskis tin

plyh

ndrn

ka ew tw plateaw kfrein tow syenew ka

pisteontew t kur

tiynai p klinarvn ka krabttvn, na

te ka gunaikn, 15 ste

[] ,

rxomnou Ptrou kn

- [] .

Ierousalm,

frontew

syenew

ka

xloumnouw

tn prij

plevn

ski

atn. 16 sunrxeto d ka t plyow

[]

pneumtvn

kayrtvn, otinew yerapeonto pantew. 17 Anastw d rxierew


,

pntew o sn at, osa aresiw

zlou

ka

tn Saddoukavn, plsyhsan

18 ka pbalon tw xeraw p tow postlouw ka yento

www.bible.in.ua 25.12.2010

29

atow n thrsei

tw

dhmos&.

19 ggelow d kurou di

yraw

tw

fulakw

jagagn

stayntew

lalete n t er

tathw.

21

te

eslyon

Paragenmenow

atow

epen,

ka

psteilan

ew

Poreesye

ka

tn

ryron

ew

ern

ka

rxierew

ka

sn

at

suneklesan t sundrion ka psan tn gerousan

20

pnta t =mata tw zvw

kosantew

ddaskon.

t la

nuktw nojaw

tn un

Isral,

desmvtrion

xynai

atow.

22

paragenmenoi phrtai ox erron atow n t fulak, nastrcantew d

pggeilan 23 lgontew ti T desmvtrion eromen

kekleismnon n ps

sfale&

ka

tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

flakaw

sttaw

tn

yurn,

nojantew

30

sv,

odna

eromen.

strathgw

kousan

tow

to ero ka o rxierew,

n gnoito

24

totouw

dihproun

te

per atn t

toto. 25 paragenmenow d tiw

lgouw

pggeilen atow ti Ido o

ndrew

ow

yesye

n t fulak esn n t er

sttew ka

didskontew tn lan. 26 tte pelyn strathgw

sn tow phrtaiw

gen

atow,

met

baw,

fobonto

gr

liyasysin.

ka phrthsen atow rxierew

tn

28 lgvn,
,

parhggelamen mn m didskein p

lan,

27 Agagntew d atow sthsan n t sunedr.

[] .

[O]

paraggel&

[]

t nmati tot; ka do

peplhrkate tn Ierousalm tw didaxw mn, ka bolesye pagagen f


www.bible.in.ua 25.12.2010

31

mw

ama

to

pstoloi epan,

nyrpou

totou.

Peiyarxen de

ato, [to] donai


,

Ptrow

ka

Ihson, n

nyrpoiw. 30 yew

[]

ka svtra cvsen t deji

metnoian t Isral ka fesin

[]

mew diexeirsasye kremsantew

p jlou: 31 toton yew rxhgn

pokriyew

ye mllon

tn patrvn mn geiren

29

[]

martin. 32 ka

mew smen mrturew tn =hmtvn totvn, ka t pnema t gion

dvken yew tow peiyarxosin at. 33 O d

kosantew diepronto ka

bolonto nelen atow. 34 nastw d tiw

n t sunedr

Farisaow

nmati Gamalil, nomodidskalow tmiow

brax

pant

www.bible.in.ua 25.12.2010

t la,

[]

tow nyrpouw poisai, 35 epn

[] []

kleusen jv

te prw atow, Andrew

32

Israhltai, prosxete autow p


,

prssein. 36 pr
.

tow nyrpoiw totoiw t

mllete

gr totvn tn mern nsth Yeudw, lgvn

ena

tina

autn,

proseklyh

ndrn

riymw

[]

tetrakosvn:

nryh,

ka

pntew

soi

peyonto

at

dielyhsan

ka

gnonto

ew

odn.

37

met

toton

nsth

Iodaw

Galilaow n taw mraiw tw pografw ka psthsen

lan psv

ato:

kkenow

pleto,

ka

pntew

soi

peyonto

at

dieskorpsyhsan.

38 ka t nn

totvn ka fete

atow: ti

lgv mn, psthte p tn nyrpvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

j nyrpvn boul

t rgon toto, kataluysetai: 39 e

d k yeo stin,

ath

o dunsesye

33

katalsai atow, mpote ka yeomxoi ereyte.

pesyhsan

d at,

. ,

40 ka proskalesmenoi tow postlouw derantew parggeilan m lalen

nmati

to

Ihso

ka

plusan.

41

mn

on

poreonto xarontew p prospou to sunedrou ti kathjiyhsan

to nmatow timasynai:

okon ok paonto

42 psn te mran n t er

pr

ka kat

didskontew ka eaggelizmenoi tn Xristn, Ihson.

PRAJEIS APOSTOLVN 6

1 En d taw mraiw tataiw plhyunntvn tn mayhtn gneto goggusmw

tn Ellhnistn prw tow Ebraouw, ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

pareyevronto

n t

34

diakon&

t kayhmerin a xrai atn. 2 proskalesmenoi d o ddeka

t plyow

tn mayhtn epan,

Ok restn stin mw katalecantaw

tn lgon to yeo diakonen

trapzaiw: 3 piskcasye d, delfo, ndraw

, ,

mn

marturoumnouw

pt

plreiw

pnematow

ka

sofaw,

ow

katastsomen

tw

xreaw

tathw:

mew

proseux

ka

diakon& to lgou proskartersomen. 5 ka resen

lgow npion

pantw to plyouw,

Parmenn ka Niklaon prosluton Antioxa, 6 ow

tn postlvn, ka proseujmenoi pyhkan


,

ka Flippon ka Prxoron ka Niknora ka Tmvna ka

ka jeljanto Stfanon, ndra plrhw pstevw ka

pnematow gou,

www.bible.in.ua 25.12.2010

sthsan

npion

atow tw xeraw. 7 Ka

[]

35

lgow

to

yeo

hjanen,

ka

plhyneto

riymw

Ierousalm sfdra, polw te xlow tn ervn

tn

mayhtn

pkouon t pstei. 8

Stfanow d plrhw xritow ka dunmevw poei trata ka shmea

n t la.

9 nsthsan d tinew

megla

tn k tw sunagvgw tw legomnhw

Libertnvn

ka

Kurhnavn

ka

Alejandrvn

ka

[]

[]

[]

tn p Kilikaw ka Asaw suzhtontew t Stefn, 10 ka ok sxuon

ntistnai

sof&

ka

pnemati

llei.

11

tte

pbalon

ndraw

lgontaw

ti

Akhkamen

ato

lalontow

=mata

blsfhma ew Mv#sn ka tn yen: 12 suneknhsn


te tn lan ka

tow presbutrouw ka tow grammatew, ka pistntew sunrpasan atn

www.bible.in.ua 25.12.2010

36

ka gagon ew t sundrion, 13 sthsn

O nyrvpow ortow o paetai

te mrturaw ceudew lgontaw,

laln

=mata kat

gou [totou] ka to nmou: 14 khkamen


to tpou to

gr ato lgontow ti Ihsow

Nazvraow ortow katalsei tn tpon toton ka lljei t yh

pardvken mn Mv#sw. 15 ka tensantew

kayezmenoi n t sunedr

edon

ew atn pntew o

t prsvpon ato se prsvpon

gglou.
.

PRAJEIS APOSTOLVN 7

1 Epen d rxierew,

tata otvw xei;

www.bible.in.ua 25.12.2010

d fh,

Andrew

37

delfo ka patrew, kosate. O yew tw djhw fyh

t patr

mn

Abram nti

n t Mesopotam& prn

katoiksai atn n

Xarrn, 3 ka epen
,

prw atn, Ejelye k tw gw

ka dero ew tn gn

n soi

ka [k] tw

suggeneaw sou,
,

sou

dejv.

4 tte

jelyn

gw

Xaldavn

katkhsen

Xarrn.

kkeyen

met

poyanen tn patra ato metkisen

atn ew tn gn

tathn ew

mew nn

katoikete, 5 ka ok dvken at klhronoman n at

od bma

podw, ka phggelato donai at ew katsxesin atn ka

[] ,

t sprmati ato met

www.bible.in.ua 25.12.2010

atn, ok ntow at tknou. 6 llhsen d


,

[]

otvw yew ti stai t sprma ato proikon n g

llotr&, ka

38

doulsousin

at ka kaksousin

th tetraksia: 7 ka t ynow

doulesousin

krin

g,

yew

epen,

ka

met

tata

jelesontai ka latresousn moi n t tp tot. 8 ka dvken at

diaykhn peritomw: ka otvw gnnhsen tn Isak ka peritemen atn t

mr&

[]

gd,

ka

Isak

tn

Agupton: ka n
;

Iakb,

ka

Iakb

patrirxaw. 9 Ka o patrirxai zhlsantew


.

tow

ddeka

tn Ivsf pdonto ew

yew met ato, 10 ka jelato atn k pasn tn

ylcevn

ato,

ka

dvken

at

xrin

ka

sofan

nanton

Fara

basilvw Agptou, ka katsthsen atn gomenon p Agupton ka [f]

lon

tn

okon

ato. 11 lyen

limw

f lhn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

Agupton ka

39

Xanan ka ylciw

meglh, ka ox hriskon xortsmata o patrew mn.

12 kosaw

d Iakb nta sita ew Agupton japsteilen tow patraw

mn

prton:

[] [];

13

ka

deutr

negnvrsyh

Ivsf

[]

tow

delfow ato, ka fanern gneto t Fara t gnow [to] Ivsf. 14

postelaw d Ivsf metekalsato Iakb tn patra ato ka psan

tn

suggneian

cuxaw

bdomkonta

pnte,

Agupton.

ka

telethsen

atw

ka

15

ka

katbh

Iakb

ew

patrew

mn,

metetyhsan

ew

Suxm

ka

tyhsan

16

ka

mnmati

nsato Abram timw rgurou par tn un

Emmr n Suxm. 17

Kayw d ggizen

www.bible.in.ua 25.12.2010

xrnow tw paggelaw w

molghsen yew

40

Abram,

hjhsen

law

ka

plhynyh

Agpt,

18

xri

or

nsth basilew terow [p Agupton] w

ok dei tn

[]

Ivsf. 19 ortow katasofismenow


.

t gnow mn

patraw [mn] to poien

20 n

t brfh

[]

zogonesyai.

kair gennyh

kkvsen

kyeta

atn ew t m

netrfh

mnaw

trew

[] ;

tow

Mv#sw, ka n

ye:

steow

ok

to

patrw:

21

kteyntow

d ato nelato atn yugthr Fara ka neyrcato

atn

aut

ew

un.

Aguptvn, n
,

22

ka

paideyh

Mv#sw

[n]

ps

sof&

d dunatw n lgoiw ka rgoiw ato. 23 Vw d plhroto

at tesserakontaetw xrnow, nbh p tn kardan ato piskcasyai

www.bible.in.ua 25.12.2010

41

tow delfow ato tow uow

mnato

Isral. 24 ka dn

tina

ka pohsen kdkhsin t kataponoumn patjaw

[]

tn Agption.

25 nmizen d suninai tow delfow [ato] ti yew di


ddvsin svthran atow, o

fyh

xeirw ato

d o sunkan. 26 t te pios

mr&

[]

atow maxomnoiw ka sunllassen atow ew ernhn epn,

Andrew, delfo ste:

nat dikete

lllouw;

plhson psato atn epn,

dikomenon

Tw se

27 d

dikn

tn

katsthsen rxonta ka dikastn

f mn; 28 m nelen

me

s yleiw

trpon nelew xyw tn

[]

Agption; 29 fugen d Mv#sw n t lg tot, ka gneto proikow


?

Madim,

or

gnnhsen

uow

do.

www.bible.in.ua 25.12.2010

30

Ka

plhrvyntvn

tn

42

tesserkonta fyh

at n t rm to rouw Sin ggelow n

flog

purw btou.

31 d

Mv#sw dn

yamazen t rama:

proserxomnou d ato katanosai gneto fvn kurou, 32 Eg yew

tn patrvn sou,

Mv#sw ok tlma

stn. 34 dn

edon

d at kriow,
,

sthkaw g

tn kkvsin to lao

Agpt, ka to stenagmo atn kousa,

gr tpow f

ga

katanosai. 33 epen

Lson t pdhma tn podn sou,

yew Abram ka Isak ka Iakb. ntromow d

genmenow

mou

to

ka katbhn jelsyai atow:

ka nn

dero

postelv se

ew Agupton. 35 Toton tn Mv#sn,

[]

rnsanto

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

epntew, Tw se

katsthsen rxonta

ka dikastn;

43

toton yew [ka] rxonta ka lutrvtn

to

fyntow

at

poisaw

trata ka shmea

bt.

36

n g

pstalken sn xeir gglou


ortow

jgagen

atow

Agpt ka n Eruyr Yalss ka

n t rm th tesserkonta. 37 ortw stin Mv#sw epaw

uow

Isral, Profthn mn nastsei yew k tn delfn mn w

m.

tow

38 ortw stin genmenow

n t kklhs& n t rm met to

gglou to lalontow at n t rei Sin

ka tn patrvn mn,

djato

lgia

znta

donai

mn,

[]

pkooi

39

ok

ylhsan

gensyai o patrew mn ll psanto ka strfhsan n taw

kardaiw atn ew Agupton, 40 epntew

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

t Aarn, Pohson mn yeow


,

44

proporesontai mn: gr Mv#sw ortow, w

k gw

Agptou, ok odamen t

gneto

tow

rgoiw

tn

xeirn

atn.

at. 41 ka mosxopohsan

taw mraiw kenaiw ka ngagon

jgagen mw

yusan t edl, ka efranonto

42 strecen

yew

ka pardvken

atow latreein t strati to orano, kayw ggraptai n bbl tn

profhtn,

sfgia

ka

yusaw

proshngkat

moi

th

[]

tesserkonta n t rm, okow Isral; 43 ka nelbete tn skhnn to

Molx

ka t

stron

poisate proskunen

to yeo [mn]

[] ;

www.bible.in.ua 25.12.2010

Raifn,

tow

tpouw

ow

atow: ka metoiki mw pkeina

H skhn to marturou

Babulnow. 44

tow patrsin mn n t rm,


[]

kayw

45

dietjato

laln

t Mv#s poisai atn kat tn tpon n

vrkei, 45 n
,

ka esgagon diadejmenoi o patrew mn met Ihso

n t katasxsei tn ynn

jsen

yew p prospou tn

patrvn mn vw tn mern Daud, 46 w

erren xrin

npion

to yeo

ka tsato eren sknvma t ok

Iakb. 47 Solomn d

[]

okodmhsen at okon. 48 ll ox cistow

kayw profthw lgei,

tn podn mou:

tpow

tw

n xeiropoitoiw katoike:

49 O oranw moi yrnow, d g

popdion

poon

okon okodomset moi,

lgei

kriow,

tw

katapasew

mou;

50

ox
[]

xer

mou

pohsen

tata

pnta; 51 Sklhrotrxhloi ka pertmhtoi kardaiw ka tow sn,

mew

www.bible.in.ua 25.12.2010

46

t pnemati t g

tna

tn

ntipptete, w o patrew mn ka mew. 52

profhtn

ok

dvjan

[]

patrew

mn;

ka

pkteinan tow prokataggelantaw per tw lesevw to dikaou


nn

mew prodtai ka fonew gnesye, 53 otinew

gglvn,

ka

ok

fuljate.

diepronto

taw kardaiw atn ka bruxon

55 prxvn

54

tata

tow dntaw p atn.

tensaw

epen,

Ido

yevr

[]

tow

oranow

dihnoigmnouw

ka

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

[] .

to yeo,

stta to yeo.

ew tn orann

nyrpou k dejin

djan yeo ka Ihson stta k dejin

Akoontew

d plrhw pnematow gou

eden

lbete tn nmon ew

diatagw

or

56 ka

[] ,

tn

57 krjantew

un

to

d fvn

47

megl sunsxon

58

t ta atn, ka rmhsan

ka

kbalntew

jv

tw

moyumadn p atn,

plevw

liyobloun.

ka

mrturew

pyento t mtia atn par tow pdaw neanou kaloumnou Salou. 59

ka

liyobloun

tn

megl, Krie,
,

Stfanon

pikalomenon

ka

lgonta,

Krie

Ihso, djai t pnem mou. 60 yew


,

d t gnata krajen

fvn

m stsw atow tathn tn martan. ka toto epn

koimyh.
.

PRAJEIS APOSTOLVN 8

1 Salow d n

suneudokn

www.bible.in.ua 25.12.2010

t nairsei ato. Egneto d n ken t

48

mr& divgmw mgaw

p tn kklhsan tn n Ierosolmoiw: pntew d

diesprhsan

kat tw xraw tw Ioudaaw ka Samareaw

pln tn

postlvn. 2 sunekmisan d tn Stfanon ndrew elabew


.

kopetn mgan

p at. 3 Salow d lumaneto tn kklhsan kat tow

okouw esporeumenow, srvn

ka pohsan

te ndraw ka gunakaw pareddou ew fulakn.

mn

on

diasparntew

dilyon

eaggelizmenoi

tn

lgon.

Flippow d katelyn ew [tn] plin tw Samareaw krussen atow tn

Xristn.

prosexon

xloi

tow

legomnoiw

pollo

gr

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

Filppou

moyumadn n t koein atow ka blpein t shmea

poei:

xntvn

pnemata

kyarta

bonta

fvn

megl

49

jrxonto,

pollo d paralelumnoi ka xvlo yerapeyhsan: 8 gneto

poll

xar

pro#prxen

n t

plei

ken.

Anr

tiw

nmati

Smvn

plei magevn ka jistnvn t ynow tw Samareaw,

lgvn

ena tina

autn

mgan,

10

prosexon

pntew p

mikro vw meglou lgontew, Ortw stin dnamiw to yeo kaloumnh

Meglh.

11

prosexon

at

di

12

mageaiw

jestaknai

atow.

eaggelizomn

per

tw

basileaw

ndrew

psteusan

yeo

ka

to

te ka gunakew. 13 d

psteusen,

ka

baptisyew

proskartern

www.bible.in.ua 25.12.2010

xrn

to

kan

te

Xristo, baptzonto

taw

Filpp

nmatow

Ihso

Smvn ka atw

Filpp,

yevrn

te

50

shmea

ka dunmeiw meglaw ginomnaw

jstato. 14 Akosantew d o

n Ierosolmoiw pstoloi ti ddektai Samreia tn lgon to yeo

psteilan

prw

atow

Ptron

ka

Ivnnhn,

15

otinew

katabntew

proshjanto per atn pvw lbvsin

pnema gion:

16 odpv gr

p oden atn pipeptvkw, mnon d bebaptismnoi prxon

[]

t noma to kurou Ihso. 17 tte petyesan

lmbanon pnema gion.


tw xeraw p atow, ka

18 dn

d Smvn ti di

ew

tw piysevw

tn xeirn tn postlvn ddotai t pnema, prosnegken atow xrmata

19 lgvn,
,

Dte kmo tn jousan tathn na

piy

[]

tw xeraw lambn

www.bible.in.ua 25.12.2010

pnema gion.

20 Ptrow d epen

prw atn, T

51

rgrin sou sn so

eh

ew pleian, ti

yeo nmisaw di

xrhmtvn ktsyai.

tn dvren to

21 ok stin soi

merw od klrow

n t lg tot, gr karda sou ok stin eyea nanti to yeo. 22

metanhson on p tw kakaw sou

tathw, ka deyhti

ra feyseta soi

ka sndesmon dikaw

pnoia tw kardaw sou:

r se

to kurou e

23 ew gr xoln pikraw

nta.

24 pokriyew d Smvn epen,

Deyhte

mew pr mo prw tn krion

pvw mhdn ply p m

erkate.

25 O

[]

tn lgon to kurou

mn

on diamarturmenoi

ka lalsantew

pstrefon ew Ierosluma, pollw te kmaw tn

Samaritn ehggelzonto. 26 Aggelow d kurou

llhsen prw Flippon

www.bible.in.ua 25.12.2010

52

lgvn,

Ansthyi

ka

poreou

kat

meshmbran

tn

dn

tn

katabanousan

Ierousalm

ew

Gzan:

ath

stn

rhmow.

27

ka

nastw

poreyh:

ka

do

nr

Ayoc

enoxow

dunsthw

Kandkhw

[]

basilsshw

Ayipvn,

pshw

lhlyei proskunsvn

tw

gzhw

atw,

ew Ierousalm, 28 n

te postrfvn

ka

kaymenow p to rmatow ato ka negnvsken tn profthn Hsaan. 29

epen

d t pnema t Filpp, Prselye ka kollyhti t rmati

tot.
.

30

prosdramn

31

d epen,

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

kousen

ato

naginskontow

ginskeiw

Pw gr n dunamhn n

Flippow

Hsaan tn profthn, ka epen, Ar ge

m tiw

naginskeiw;

dhgsei

me;

- ?

53

pareklesn

te

tn

periox

tw

nabnta

kaysai

sn

at.

32

grafw

negnvsken

ath:

Vw

prbaton

sfagn xyh,

Flippon

ka w mnw nanton to kerantow atn fvnow,

otvw

ok

nogei

stma

ato.

krsiw

ato

ryh:

tn

zv

33

Doma

sou,

per

tnow

auto

per trou tinw;

profthw

lgei

toto;

per

35 nojaw

-?

ti

epen,

tw

dihgsetai;

Filpp

[ato]

ato. 34 Apokriyew d enoxow t

rjmenow

tapeinsei

tw

ka

ato

ato

genen

p tw gw

En

aretai

d Flippow t stma

grafw

tathw

ehggelsato

at

tn

Ihson. 36 w d poreonto kat tn dn,

lyon

p ti

dvr,

www.bible.in.ua 25.12.2010

54

ka fhsin

enoxow, Ido dvr: t

ka kleusen stnai

me

baptisynai;

ka katbhsan mfteroi ew t dvr

te Flippow ka enoxow, ka bptisen atn. 39 te

to datow, pnema kurou


,

d eryh

to

atn

d nbhsan k

ato xarvn.
.

ew Azvton, ka dierxmenow ehggelzeto

vw

rpasen tn Flippon, ka ok eden

okti enoxow: poreeto gr tn dn


37 38

t rma,

kvlei

40 Flippow

tw pleiw psaw

lyen

atn

ew

Kaisreian.

PRAJEIS APOSTOLVN 9

1 O d

Salow, ti

mpnvn peilw ka fnou

ew tow mayhtw to

www.bible.in.ua 25.12.2010

55

kurou, proselyn
,

t rxiere

Damaskn

prw

2 tsato par ato pistolw ew

tw

pvw

tinaw

er

tw

do

t poreesyai gneto

sunagvgw,

ntaw, ndraw te ka gunakaw, dedemnouw gg


,

atn ggzein

ew Ierousalm. 3 n d
.

t Damask, jafnhw te atn

[] ,

peristracen fw k to orano, 4 ka pesn p tn gn

kousen

fvnn lgousan at, Saol Saol, t

me

dikeiw;

5 epen

d, Tw

e,

krie;

d,

Eg emi

Ihsow n

s dikeiw:

6 ll

nsthyi ka eselye ew tn plin, ka lalhyseta soi

se

de

poien. 7 o d

ndrew

koontew mn

o sunodeontew at estkeisan neo,

tw fvnw mhdna d yevrontew. 8 gryh

www.bible.in.ua 25.12.2010

d Salow p

56

tw

gw,

negmnvn

tn

fyalmn

ato

odn

blepen:

xeiragvgontew d atn esgagon ew Damaskn. 9 ka n


blpvn, ka ok fagen od pien.


,

10 Hn d tiw

mraw trew m

mayhtw n Damask

nmati Ananaw, ka epen prw atn n rmati kriow, Anana.

epen,

Ido g, krie.

11 d

, .

kriow

prw atn, Anastw poreyhti

p tn =mhn tn kaloumnhn Eyean ka zthson n ok& Ioda Salon

nmati Tarsa:

do gr prosexetai, 12 ka eden

nmati

eselynta

ka

piynta

at

[]

kousa

ndra [n rmati]

Ananan

nablc. 13 pekryh d Ananaw, Krie,

[tw]

xeraw

pvw

p polln per to

ndrw

totou, sa

kak tow goiw sou

pohsen n Ierousalm: 14

www.bible.in.ua 25.12.2010

57

ka

de

xei

jousan

par

tn

rxiervn

dsai

pntaw

pikaloumnouw t nom sou. 15 epen

d prw atn kriow,

skeow klogw stn moi

ortow to bastsai

npion ynn

de

p atn tw xeraw

Saol delf, kriow

pstalkn me,

Ihsow fyew

soi

rxou,

pvw

nablcw

ka

plhsyw

pnematow gou.

17 Aplyen

epen,

te Isral: 16 g gr podejv

d Ananaw ka eslyen ew tn okan, ka piyew

atn pr to nmatw mou payen.

t nom mou

[]

te ka basilvn un

at sa

Poreou,

, ,

ti

tow

18 ka eyvw ppesan ato p tn fyalmn w

lepdew,

nblecn

te,

ka

nastw

baptsyh,

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

ka

labn

trofn

58

nsxusen. Egneto
.

d met tn

n Damask mayhtn mraw tinw,

20 ka eyvw n taw sunagvgaw krussen

tn Ihson ti ortw stin

uw to yeo. 21 jstanto d pntew o koontew ka legon,

Ox

[]

ortw stin porysaw

ew Ierousalm tow pikaloumnouw t

noma toto, ka de ew

tow

toto lhlyei

rxierew;

22

[tow]

ti

ortw

stin

kana,

mllon

nedunamoto

ka

tow

Xristw.
.

katoikontaw

Damask,

23

Vw

plhronto

mrai

suneboulesanto o Ioudaoi nelen atn: 24 gnsyh

www.bible.in.ua 25.12.2010

t Sal piboul atn. parethronto d ka tw plaw

sumbibzvn

dedemnouw atow gg

Salow

Ioudaouw

na

sunxunnen

mraw

[]

59

te ka nuktw pvw atn nlvsin: 25 labntew d

nuktw

di

to

o mayhta ato

texouw

kaykan

atn

xalsantew

spurdi.

26

Paragenmenow d

ew Ierousalm perazen kollsyai tow mayhtaw:

ka

[] ;

pntew fobonto atn, m pisteontew ti stn mayhtw. 27 Barnabw d

pilabmenow atn gagen prw tow postlouw, ka dihgsato atow


pw n t d eden

tn krion

ka ti llhsen at, ka pw n

Damask parrhsisato

n t nmati to Ihso. 28 ka n

met

atn esporeumenow ka kporeumenow ew Ierousalm, parrhsiazmenow

nmati

to

kurou,

29

llei

te

ka

suneztei

prw

tow

Ellhnistw: o

d pexeroun nelen atn. 30 pignntew d o delfo

www.bible.in.ua 25.12.2010

60

katgagon atn ew Kaisreian ka japsteilan atn ew Tarsn. 31 H

mn on kklhsa kay lhw tw Ioudaaw ka Galilaaw ka Samareaw exen


ernhn,

okodomoumnh

ka

poreuomnh

paraklsei

to

dierxmenon di

fb

to

kurou,

ka

gou

pnematow

plhyneto.

32

Egneto

Ptron

pntvn katelyen ka prw tow gouw tow katoikontaw

Ldda. 33 erren
.

d ke nyrvpn tina

katakemenon p krabttou, w
,

nmati Anan j tn kt

paralelumnow. 34 ka epen at

Ptrow,

Ana,

ta

se

Ihsow

Xristw:

nsthyi

ka

strson

seaut.

ka eyvw nsth. 35 ka edan

atn pntew o katoikontew

Ldda ka tn Sarna, otinew

www.bible.in.ua 25.12.2010

pstrecan p tn krion. 36 En Ipp

61

d tiw

maytria nmati Tabiy,

diermhneuomnh lgetai Dorkw:

ath

plrhw

rgvn

gayn

ka lehmosunn

poei.

gneto

37

d n taw mraiw kenaiw syensasan atn poyanen: losantew

d yhkan

[atn] n per.

38 ggw d oshw Lddaw t Ipp

[]

o mayhta kosantew ti Ptrow stn n at psteilan do ndraw

prw atn parakalontew, M knsw dielyen vw mn. 39 nastw d

Ptrow

sunlyen

atow:

paragenmenon

ngagon

ew

peron,

ka

parsthsan

at

psai

pideiknmenai xitnaw ka mtia sa

40

jv

pntaw

www.bible.in.ua 25.12.2010

xrai

klaousai

ka

poei met atn osa Dorkw.

kbaln

Ptrow

ka

yew

gnata

62

proshjato, ka pistrcaw
,

prw t sma epen, Tabiy, nsthyi.

noijen tow fyalmow atw, ka dosa

, ,

tn Ptron nekyisen. 41 dow

d at xera nsthsen atn, fvnsaw d tow gouw ka tw xraw

parsthsen atn zsan. 42 gnvstn d gneto


kay lhw tw Ipphw,

ka psteusan pollo p tn krion.

43 Egneto

mraw kanw

menai

Ipp

par

tini

Smvni

burse.

PRAJEIS

APOSTOLVN

1 Anr

d tiw

n Kaisare& nmati Kornliow, katontrxhw k sperhw

tw kaloumnhw Italikw,

10

www.bible.in.ua 25.12.2010

2 esebw

ka fobomenow tn yen sn pant

63

t ok

ato, poin

lehmosnaw pollw t la

ka demenow to

yeo di pantw,

3 eden

[],

n rmati fanerw se

per ran

nthn tw mraw ggelon to yeo eselynta prw atn ka epnta

at,

Kornlie.

epen,

stin,

krie;

epen

at,

tensaw

at

ka mfobow

genmenow

[]

proseuxa

sou

ka

lehmosnai sou nbhsan ew mnhmsunon mprosyen to yeo.

pmcon ndraw ew Ipphn ka metpemcai Smvn tina

Ptrow: 6 ortow jenzetai par tini


;

5 ka nn

pikaletai

Smvni burse,

stin oka

, []

par ylassan. 7 w d plyen ggelow laln

at, fvnsaw

do tn oketn ka stratithn eseb

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn proskarterontvn at,
[]

64

8 ka jhghsmenow panta atow psteilen atow ew tn Ipphn. 9 T

parion

doiporontvn

kenvn

ka

[]

nbh Ptrow p t dma prosejasyai per

plei

ggizntvn

[]

ran kthn.

10 gneto

d prspeinow ka yelen gesasyai: paraskeuazntvn d atn gneto


atn kstasiw,

11 ka yevre tn orann negmnon ka katabanon

skew

ti

w ynhn

meglhn tssarsin rxaw kayimenon p tw

prxen

pnta t tetrpoda ka rpet tw gw

gw,

12 n

[]

ka

petein to orano. 13 ka gneto fvn prw atn, Anastw, Ptre,

yson ka fge. 14 d Ptrow epen, Mhdamw, krie,

fagon pn

, ,

ti

odpote

koinn ka kyarton. 15 ka fvn plin k deutrou

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

prw

65

atn, A

yew kayrisen s m konou.

trw,

ka eyw nelmfyh

skeow

ew tn orann. 17 Vw d n

dihprei

Ptrow t

n eh

aut

16 toto d gneto

t rama

eden,

do

o ndrew o pestalmnoi p to Kornhlou diervtsantew tn okan

to

[]

Smvnow psthsan p tn pulna, 18 ka fvnsantew punynonto

Smvn

pikalomenow

Ptrow

nyde

jenzetai.

19

to

Ptrou

dienyumoumnou per to rmatow epen [at] t pnema, Ido ndrew trew

zhtontw se:

diakrinmenow, ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

g pstalka atow. 21 katabw d Ptrow prw

tow ndraw epen, Ido g emi n

20 ll nastw katbhyi ka poreou sn atow mhdn

zhtete: tw

ata

di

66

preste;

22 o

d epan,

Kornliow katontrxhw, nr dkaiow

ka

fobomenow tn yen marturomenw

te p lou to ynouw

kosai

=mata

par

so.

jnisen.

T d parion

tinew

parion

atow, sugkalesmenow tow suggenew


,

atow

prosdokn

ato ka tow nagkaouw flouw.

25 w d gneto

Ipphw sunlyon at. 24 t d

[]

on

eslyen ew tn Kaisreian: d Kornliow n

[]

nastw jlyen sn atow, ka

tn p

[]

eskalesmenow

[]

tn delfn

ew tn okon ato ka

23

tn Ioudavn,

xrhmatsyh p gglou gou metapmcasya se


to eselyen tn Ptron, sunantsaw at Kornliow

pesn p tow pdaw proseknhsen. 26 d Ptrow geiren atn lgvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

67

Ansthyi: ka g atw nyrvpw emi. 27 ka sunomiln


;

ka

erskei

sunelhluytaw

pollow,

28

at eslyen,

fh

te

prw

atow,

Umew

pstasye

ymitn

stin

ndr

Iouda

kollsyai

prosrxesyai

llofl:

kmo yew deijen mhdna koinn

kyarton lgein

[] ;

nyrvpon: 29 di
;

ka nantirrtvw lyon

tni

lg metepmcasy me;

[]

metapemfyew. punynomai on

mraw mxri tathw tw raw mhn tn nthn

ok mou,

30 ka Kornliow fh,

Ap tetrthw

proseuxmenow n t

[] []

ka do nr sth npin mou n syti lampr 31 ka fhsn,

Kornlie, eshkosyh

sou proseux ka a lehmosnai sou mnsyhsan

npion to yeo. 32 pmcon on ew Ipphn ka metaklesai Smvna w

www.bible.in.ua 25.12.2010

68

pikaletai

Ptrow:

ortow

jenzetai

ok&

Smvnow

bursvw

par

ylassan.

33

jautw

on

pemca

prw

s,

paragenmenow.

nn

on

pntew

mew

npion

kosai

pnta t prostetagmna soi

[]

te

to

kalw

pohsaw

yeo

presmen

p to kurou.

34 Anojaw

Ptrow t stma epen,

Ep lhyeaw katalambnomai ti ok stin

prosvpolmpthw yew, 35 ll n pant ynei

rgazmenow

www.bible.in.ua 25.12.2010

psteilen

=ma kay lhw tw Ioudaaw,

Ihso Xristo, ortw stin

rjmenow p tw Galilaaw met t bptisma

pntvn kriow, 37 mew odate, t genmenon

Isral eaggelizmenow ernhn di

fobomenow atn ka

dikaiosnhn dektw at stin. 36 tn lgon [n]

tow uow

krujen Ivnnhw, 38

69

Ihson tn

p Nazary, w xrisen atn yew pnemati g

dunmei,

dilyen

eergetn

ka

menow

pntaw

katadunasteuomnouw p to diablou, ti

ka mew mrturew pntvn n

yew geiren

ortw stin rismnow

www.bible.in.ua 25.12.2010

at met t nastnai atn k

[]

nekrn: 42 ka parggeilen mn khrjai


tow prokexeirotonhmnoiw p to yeo,

mn, otinew sunefgomen ka sunepomen

[n] t trt mr& ka dvken atn mfan gensyai, 41 o

ll mrtusin

met ato. 39

ka nelan kremsantew p jlou. 40 toton

tow

pohsen n te t xr& tn Ioudavn

pant t la

ka [n] Ierousalm: n

yew n

ka

t la

p to yeo

ka diamartrasyai

ti

kritw zntvn ka nekrn. 43

70

tot

pntew o proftai marturosin,

fesin

[]

martin laben di

to nmatow ato pnta tn pisteonta ew atn. 44 Eti lalontow to

Ptrou t =mata tata ppesen t pnema t gion p pntaw tow

koontaw tn lgon. 45 ka jsthsan o

k peritomw pisto soi

sunlyan t Ptr, ti ka p t ynh


dvre to gou

pnematow

kkxutai: 46 kouon gr atn lalontvn glssaiw ka megalunntvn tn


;

[]

yen. tte

pekryh Ptrow, 47 Mti

tiw

to m baptisynai

ka

mew;

dnatai kvlsa

[]

totouw otinew t pnema t gion

48

t dvr

prostajen

atow

labon

nmati

Ihso

Xristo

baptisynai.

tte

rthsan

atn

pimenai

mraw

tinw.

[]

-.

www.bible.in.ua 25.12.2010

71

PRAJEIS

APOSTOLVN

11

1 Hkousan d o pstoloi ka o delfo o ntew kat tn Ioudaan ti

ka t ynh

djanto tn lgon to yeo. 2 te

d nbh Ptrow ew

lgontew

ti

Ierousalm,

diekrnonto

prw

atn

peritomw

Eslyew

prw

ndraw

krobustan

xontaw

ka

sunfagew

atow.

rjmenow d Ptrow jetyeto atow kayejw

lgvn,

5 Eg mhn n

plei

Ipp

proseuxmenow

ka

edon

kstsei

rama,

katabanon

skew

ti

w ynhn

meglhn

tssarsin rxaw kayiemnhn k to

[]

orano, ka lyen
,

xri mo: 6 ew n

www.bible.in.ua 25.12.2010

tensaw

katenoun ka

72

edon

t tetrpoda tw gw

to orano. 7 kousa
.

ka t yhra ka t rpet ka t petein


d ka fvnw legoshw moi, Anastw, Ptre, yson

, ,

ka fge. 8 epon

d, Mhdamw, krie,

ti

koinn

kyarton

odpote eslyen ew t stma mou. 9 pekryh d fvn k deutrou

to orano, A
,

gneto

p trw,
,

psthsan

pestalmnoi p Kaisareaw prw me.

tn

12 epen

eslyomen ew tn okon to

ndrw:

www.bible.in.ua 25.12.2010

okan

men,

d t pnem moi sunelyen

atow mhdn diakrnanta. lyon d sn mo ka o j

10 toto d

ndrew

[]

trew

plin panta ew tn orann. 11 ka

jautw

ka nespsyh

do

yew kayrisen s m konou.

delfo ortoi, ka

13 pggeilen d mn pw eden

73

[tn] ggelon n t ok ato staynta

ka epnta,

Apsteilon ew

Ipphn ka metpemcai Smvna tn pikalomenon Ptron, 14 w

=mata prw s

n ow

t rjasya me

Ivnnhw mn

kvlsai

mnsyhn

to

=matow

to

kurou

on tn shn

dvren dvken atow yew w ka mn

krion

Ihson

Xristn,

tw

mhn

dunatw

tn

tn yen; 18 kosantew d tata sxasan

tn yen lgontew, Ara ka tow ynesin

bptisen dati, mew d baptisysesye n pnemati

16

pistesasin

rx.

s ka pw okw sou. 15 n d

ppesen t pnema t gion p atow sper

mw

17 e

lalen

g.

svys

ka

legen,

lalsei

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka djasan

yew tn metnoian ew zvn

74

dvken. 19 O

mn

on diasparntew p tw ylcevw tw genomnhw

Stefn dilyon vw Foinkhw ka Kprou ka Antioxeaw, mhden

[ ]

lalontew tn lgon e

m mnon Ioudaoiw. 20 san d tinew

j atn

ndrew Kprioi ka Kurhnaoi, otinew lyntew

ew Antixeian lloun ka

prw tow Ellhnistw, eaggelizmenoi tn krion Ihson. 21 ka n

xer

kurou met atn, polw te riymw pistesaw pstrecen p tn krion.


22

kosyh

lgow

ew

ta

tw

kklhsaw

tw

oshw

Ierousalm per atn, ka japsteilan Barnabn [dielyen] vw Antioxeaw:

23 w

paragenmenow ka dn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn xrin

ka pareklei pntaw t proysei

[tn] to yeo xrh

tw kardaw prosmnein

t kur,

24

75

ti

nr gayw ka plrhw pnematow gou

prosetyh

xlow

kanw

kur.

ka pstevw. ka

25

jlyen

ew

Tarsn

nazhtsai Salon, 26 ka ern

gagen

ew Antixeian. gneto

atow ka niautn lon sunaxynai

n t kklhs& ka didjai xlon

kann,

xrhmatsai

te

Xristianow. 27 En tataiw d
.

prtvw

Antioxe&

taw mraiw

tow

mayhtw

katlyon

p Ierosolmvn

proftai ew Antixeian: 28 nastw d ew

j atn nmati Agabow

smanen

di

to pnematow limn meglhn mllein

okoumnhn:

tiw

sesyai f lhn tn

gneto p Klaudou. 29 tn d mayhtn

[]; , .

kayw

[]

eporet

tiw

risan

kastow atn ew diakonan pmcai tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

76

katoikosin n t Iouda& delfow: 30

ka pohsan postelantew

prw

tow

di

xeirw

Barnab

ka

Salou.

APOSTOLVN

1 Kat kenon d

tn kairn

kaksa

tinaw

tn p tw kklhsaw. 2 nelen d Ikvbon tn

delfn Ivnnou maxar. 3 dn

12

pbalen Hrdhw basilew tw xeraw

[]

presbutrouw

PRAJEIS

d ti restn stin

tow Ioudaoiw

prosyeto sullaben ka Ptron [san d [a] mrai tn zmvn],


4 n

ka

pisaw

yeto

ew

fulakn,

paradow

tssarsin

tetradoiw

strativtn fulssein atn, boulmenow met t psxa nagagen atn

www.bible.in.ua 25.12.2010

77

t la.

5 mn

on Ptrow threto

n t fulak: proseux d n

ktenw ginomnh p tw kklhsaw prw tn yen per ato. 6 Ote d

mellen

proagagen

atn

Hrdhw,

nukt

ken

Ptrow

koimmenow metaj do

strativtn dedemnow lsesin dusn, flakw

[]

pr

te

tw yraw troun tn fulakn. 7 ka do ggelow kurou psth,

ka fw lamcen n t okmati:

patjaw d tn pleurn to Ptrou

geiren

atn lgvn,

Ansta n txei. ka jpesan ato a lseiw k

tn xeirn. 8 epen

d ggelow prw atn, Zsai

ka pdhsai t

sandli sou. pohsen d otvw. ka lgei

at, Peribalo t mtin

sou

ka koloyei moi. 9 ka jelyn

koloyei,

ka ok dei ti lhyw

www.bible.in.ua 25.12.2010

78

stin

ginmenon

di

to

gglou,

dkei

rama

blpein.

dielyntew d prthn fulakn ka deutran lyan

p tn plhn

sidhrn tn frousan ew tn plin, tiw

prolyon

=mhn

man,

ka eyvw

psth

ato. 11 ka Ptrow n aut genmenow


.

japsteilen

[]

kriow

tn

Hrdou

ka

pshw

tw

sunidn

oda lhyw ti

ka

jelat

me

xeirw

to

lao

tn

Ioudavn.

12

p tn okan tw Maraw tw mhtrw

kano

sunhyroismnoi ka

d ato tn yran

www.bible.in.ua 25.12.2010

ato

prosdokaw

proseuxmenoi. 13 krosantow

epen, Nn

ggelow

ggelon

Ivnnou to pikaloumnou Mrkou, or san

te lyen

atow,

ka jelyntew

tn

atomth nogh

10

[]

to pulnow proslyen

79

paidskh pakosai nmati Rdh: 14 ka pignosa tn fvnn to Ptrou

p tw xarw ok noijen tn pulna, esdramosa d pggeilen stnai

tn Ptron pr

to pulnow. 15 o

d disxurzeto otvw xein.


d prw atn epan,

d legon,

. ,

katasesaw d atow t xeir sign

jgagen

Man.

atn ka jsthsan. 17

dihgsato [atow] pw kriow atn

fulakw,

epn

te,

Apaggelate

Iakb

ka

delfow tata. ka jelyn

poreyh ew teron tpon. 18 Genomnhw

mraw n

traxow

ok lgow

, .

tw

O ggelw stin ato. 16

d Ptrow pmenen krovn: nojantew d edan


n tow stratitaiw, t

tow

ra Ptrow

gneto. 19 Hrdhw d pizhtsaw atn ka m ern

nakrnaw tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

80

flakaw

kleusen

paxynai,

ka

katelyn

Kaisreian

ditriben.

20

ew

yumomaxn

Turoiw

ka

Sidvnoiw:

[]

[] ;

prw atn, ka pesantew Blston tn

to koitnow to basilvw tonto

Ioudaaw

Hn

moyumadn d parsan

tw

ernhn, di

t trfesyai atn tn

xran p tw basilikw. 21 takt

d mr& Hrdhw ndusmenow

[]

syta basilikn [ka] kaysaw p to bmatow

d dmow pefnei,

prw atow: 22
;

Yeo fvn ka ok nyrpou. 23 paraxrma d

genmenow

skvlhkbrvtow

jcujen.

hjanen

ka

plhyneto.

25

ok dvken tn djan t ye,

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

dhmhgrei

ptajen atn ggelow kurou ny n

24

lgow

to

yeo

Barnabw

ka

Salow

pstrecan

ew

81

Ierousalm

plhrsantew

tn

diakonan,

sumparalabntew

Ivnnhn

[]

tn

piklhynta Mrkon.

PRAJEIS

APOSTOLVN

13

1 Hsan d n Antioxe& kat tn osan kklhsan proftai ka didskaloi

te Barnabw ka Sumen kalomenow Nger, ka Lokiow Kurhnaow,

Manan

te

Hrdou

to

tetrarxou

sntrofow

ka

Salow.

leitourgontvn d atn t kur

ka nhsteuntvn epen

t pnema t

gion, Aforsate d moi tn Barnabn ka Salon ew t rgon


,

proskklhmai atow. 3 tte nhstesantew


www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

ka proseujmenoi ka piyntew

82

tw xeraw atow plusan.

[]

4 Ato mn

on kpemfyntew p to gou

pnematow katlyon ew Selekeian, keyn te ppleusan ew Kpron, 5 ka

genmenoi

n Salamni katggellon tn lgon to yeo n taw sunagvgaw

tn Ioudavn: exon d ka Ivnnhn phrthn. 6 dielyntew d lhn


;

tn nson xri Pfou erron

ndra tin

[]

mgon ceudoprofthn Ioudaon

noma Barihso, 7 w

sn t nyupt Serg Pal,

ndr

sunet.

ortow proskalesmenow Barnabn ka Salon pezthsen

kosai

tn lgon to yeo: 8 nystato

atow Elmaw mgow,

otvw gr meyermhneetai t noma ato, zhtn diastrcai tn nypaton

p tw pstevw. 9 Salow d, ka Palow, plhsyew

www.bible.in.ua 25.12.2010

pnematow gou

83

tensaw

ew atn 10 epen,

V plrhw pantw dlou

ka pshw

=&diourgaw,

diablou,

xyr

pshw

dikaiosnhw,

pas

[]

diastrfvn

tw dow [to] kurou

tw eyeaw; 11 ka nn

kurou

s,

ka

tuflw

blpvn

tn

do xer

lion

xri

kairo.

paraxrm te pesen p atn xlw ka sktow, ka perigvn ztei

xeiragvgow.

12

tte

dn

nypatow

gegonw

psteusen

kplhssmenow p t didax to kurou. 13 Anaxyntew d p tw Pfou

per

Palon

lyon

ew

Prghn

tw

Pamfulaw:

Ivnnhw

poxvrsaw p atn pstrecen ew Ierosluma. 14 ato d dielyntew

p tw Prghw paregnonto ew Antixeian tn Pisidan,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka [es]elyntew

[] ,

84

ew tn sunagvgn t mr&

tn sabbtvn kyisan. 15 met

[]

d tn

ngnvsin to nmou ka tn profhtn psteilan o rxisungvgoi prw

atow

lgontew,

Andrew

delfo,

tw

stin

mn

lgow

paraklsevw prw tn lan,

lgete.

16 nastw d Palow ka katasesaw

, .

t xeir epen: Andrew Israhltai ka o fobomenoi tn yen, kosate. 17


;

yew to lao

totou Isral jeljato tow patraw mn, ka tn

lan cvsen n t paroik& n g


jgagen

atow

atw,

18

Xanan

kateklhronmhsen

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka

tesserakontaet

xrnon

[]

tn

Agptou, ka met braxonow chlo

tropofrhsen atow n t rm, 19 ka kayeln


ynh

pt n g

gn

atn

20

tesin

[]

85

tetrakosoiw ka pentkonta. ka met tata dvken kritw vw Samoul

[to] proftou. 21 kkeyen tsanto


.

tn Saol un Kw,

basila, ka dvken atow yew

ndra k fulw

Beniamn,

th

tesserkonta. 22 ka

, [] .

metastsaw

atn geiren tn Daud atow ew basila,

ka

epen martursaw,

Erron

[]

Daud tn to Iessa,

ndra kat tn

[] ,

kardan mou,

poisei pnta t yelmat mou. 23 totou yew

p to sprmatow kat paggelan gagen t Isral svtra Ihson, 24

prokhrjantow

Ivnnou

pr

prospou

metanoaw pant t la

legen, T

esdou

ato

bptisma

enai; ok em g: ll do rxetai met

, ?

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

Isral. 25 w d plrou Ivnnhw tn drmon,

ponoete

86

or

ok

em

jiow

delfo, uo
,

pdhma

tn

gnouw Abram ka o

lgow

tw

podn

lsai.

26

Andrew

n mn fobomenoi tn yen, mn

svthraw

tathw

japestlh.

27

gr

katoikontew

Ierousalm ka o rxontew atn toton gnosantew ka tw fvnw tn

profhtn tw kat pn

28

sbbaton naginvskomnaw krnantew plrvsan,

ka

mhdeman

atan

yantou

erntew

tsanto

Pilton

[]

naireynai

atn:

[]

29

tlesan

pnta

gegrammna, kayelntew p to jlou yhkan


,

geiren

atn k nekrn: 31 w

per

ato

ew mnhmeon. 30 d

fyh

www.bible.in.ua 25.12.2010

p mraw pleouw

tow sunanabsin at p tw Galilaaw ew Ierousalm, otinew [nn]


yew

esin

87

mrturew ato prw tn lan.

prw

tow

32 ka mew mw eaggelizmeya tn

patraw

paggelan

genomnhn,

33

ti

tathn

yew

kpeplrvken tow tknoiw [atn] mn nastsaw

Ihson, w ka n t

calm ggraptai t deutr, Uw mou e

s, g smeron gegnnhk

se.

34 ti d nsthsen

atn k nekrn mhkti mllonta

postrfein ew

diafyorn, otvw erhken

ti Dsv mn t sia

Daud t pist. 35

diti

ka n tr lgei,

O dseiw tn sin

sou

den

diafyorn. 36 Daud mn gr d&


.

gene

koimyh

ka

prosetyh

prw

d yew geiren

www.bible.in.ua 25.12.2010

phretsaw t to yeo

[]

boul

diafyorn, 37 n

tow

patraw

ato

ka

eden

ok eden

diafyorn. 38 gnvstn

88

on stv

mn, ndrew delfo, ti di

totou mn fesiw

martin

katagglletai[,

ka]

pntvn

ok

dunyhte

nm

[]

Mv#svw dikaivynai

39 n tot pw

40 blpete on m ply

pistevn dikaiotai.

t erhmnon n tow proftaiw, 41 Idete,

[]

katafronhta, ka yaumsate ka fansyhte, ti


,

taw

rgon rgzomai g

mraiw

mn,

rgon

pisteshte

tiw

kdihgtai

mn. 42 Ejintvn d

atn parekloun ew t metaj

sbbaton lalhynai

atow t =mata tata. 43 luyeshw

d tw

sunagvgw koloyhsan pollo tn Ioudavn ka tn sebomnvn

[]

[] []

proshltvn t Pal

ka t Barnab,

otinew

proslalontew atow

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

89

peiyon

atow prosmnein

t xriti

to yeo. 44 T d

sabbt sxedn psa pliw sunxyh

dntew

[]

kosai tn lgon to kurou. 45

d o Ioudaoi tow xlouw plsyhsan

rxomn

zlou

ka ntlegon

tow p Palou laloumnoiw blasfhmontew. 46 parrhsiasmeno

Palow

ka

Barnabw

epan,

Umn

nagkaon

prton

yeo:

peid

pvyesye

atn

ka

ok

lalhynai

tn

lgon

to

krnete

autow

ynh.

47 otvw gr nttaltai mn kriow,

ynn

to

avnou

zvw,

do

strefmeya

ew

ew

fw

ena

se

ew

svthran

vw

sxtou

tw

gw.

48

[] '.

ka djazon tn lgon to kurou, ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

se

xairon

Tyeik

koonta d t ynh

tw

jouw

te

90

psteusan soi

san tetagmnoi ew zvn anion: 49 diefreto

lgow to kurou di

lhw tw xraw. 50 o d Ioudaoi partrunan tw

sebomnaw

gunakaw tw esxmonaw ka tow prtouw tw plevw ka

[]

pgeiran divgmn

p tn Palon ka Barnabn, ka jbalon atow

p tn rvn

atn. 51 o

d ktinajmenoi tn koniortn tn podn

p atow lyon

ew Iknion, 52 o te mayhta plhronto xarw

ka

pnematow gou.

PRAJEIS

APOSTOLVN

1 Egneto

14

d n Ikon kat t at

eselyen atow ew tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

91

sunagvgn tn Ioudavn ka lalsai

ka Ellnvn pol

otvw ste pistesai Ioudavn te

plyow.

2 o d

kat

xrnon

ditrican

parrhsiazmenoi

[p]

w d gneto

rm

tn ynn

ka liyobolsai

mn

kur

ato,

didnti

shmea

ka

xritow

d t plyow

san sn tow Ioudaoiw o

atn brsai

tw

tn xeirn atn. 4 sxsyh

plevw, ka o mn
,

lg

trata gnesyai di

tn delfn. 3 kann

on

marturonti

peiysantew Ioudaoi pgeiran ka

kkvsan tw cuxw tn ynn

tw

d sn tow postloiw. 5

te ka Ioudavn sn tow rxousin

atow, 6 sunidntew

katfugon

ew tw pleiw tw Lukaonaw Lstran ka Drbhn ka tn perxvron, 7

www.bible.in.ua 25.12.2010

92

kke eaggelizmenoi san. 8 Ka tiw

nr

dnatow n Lstroiw tow

posn kyhto, xvlw k koilaw mhtrw ato, w


,

dn

ti xei

pstin to svynai

odpote periepthsen.

9 ortow kousen to Palou lalontow: w

tensaw

at

ka

[]

10 epen megl fvn,

p tow pdaw sou ryw.

ka lato

ka perieptei. 11 o te xloi

dntew

pohsen

Palow

pran

Ansthyi

tn

fvnn

atn

Lukaonist

lgontew, O yeo moivyntew nyrpoiw katbhsan prw mw: 12 kloun te


,

tn

Barnabn

Da,

gomenow

tn

Palon

Ermn,

peid

atw

erew to Diw

to ntow pr

plevw tarouw ka stmmata p tow pulnaw ngkaw

www.bible.in.ua 25.12.2010

to lgou. 13 te

tw

sn tow xloiw

93

yelen yein.

14 kosantew d o pstoloi Barnabw ka Palow,

diarrjantew t mtia atn jepdhsan ew tn xlon, krzontew 15 ka

lgontew,

Andrew,

tata

poiete;

ka

mew

moiopayew

smen

mn

nyrvpoi, eaggelizmenoi mw p totvn tn matavn pistrfein p


,

yen znta

pohsen tn orann ka tn gn

ka pnta t n atow: 16 w

pnta

poreesyai

atn fken

taw

ka tn ylassan

n taw parxhmnaiw geneaw

ynh

mrturon

easen

dow

atn:

17

katoi

ok

gayourgn, oranyen mn etow didow

ka kairow karpofrouw, mpipln

trofw ka efrosnhw tw kardaw

mn. 18 ka tata lgontew mliw katpausan


.

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow xlouw to m

94

yein

atow. 19 Eplyan d p Antioxeaw ka Ikonou Ioudaoi,

ka pesantew tow xlouw ka liysantew

nomzontew

atn

teynhknai.

20

kuklvsntvn

Barnab

ew

Drbhn.

21

tn

mayhtn

atn nastw eslyen ew tn plin. ka t parion

tn Palon suron jv tw

plevw,

jlyen sn

[]

Eaggelismeno

te

tn

plin

kenhn

ka

mayhtesantew

kanow

pstrecan

ew tn Lstran ka ew Iknion

ka

ew

Antixeian,

22

tw

parakalontew mmnein

pisthrzontew

tn

mayhtn,

t pstei, ka ti di

cuxw

polln ylcevn de

mw eselyen ew tn basilean to yeo. 23 xeirotonsantew d atow kat

kklhsan presbutrouw proseujmenoi met nhstein paryento

www.bible.in.ua 25.12.2010

atow t

95

kur

ew n

tn

pepistekeisan. 24 ka dielyntew tn Pisidan lyon

Pamfulan,

25

Attleian.

26

ka

lalsantew

Prg

ew

yen

san

to yeo ew t rgon

ka

sunagagntew

plrvsan. 27

tn

kklhsan

nggellon

sa

pohsen yew met atn ka ti noijen

tow ynesin

yran pstevw. 28

ditribon

xrnon

ok

lgon

sn

PRAJEIS

APOSTOLVN

katbhsan

Antixeian,

1 Ka tinew

lgon

ew

[]

tn

ppleusan

paragenmenoi

kkeyen

paradedomnoi t xriti

ew

tow

mayhtaw.
.

15

katelyntew p tw Ioudaaw ddaskon tow delfow ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

96

En m peritmhyte

t yei

2 genomnhw

t Mv#svw, o dnasye svynai.

[]

d stsevw

ka zhtsevw ok lghw

t Pal ka t

[]

Barnab

prw

atow

tajan

nabanein

Palon

ka

Barnabn

ka

tinaw

llouw

atn

prw

tow

postlouw

ka

presbutrouw

ew

Ierousalm per to zhtmatow totou. 3 O

mn

on propemfyntew

kklhsaw

dirxonto

tw

kdihgomenoi

tn pistrofn

tn

te

tn ynn,

[]

Foinkhn

ka

Samreian

[]

ka pooun xarn meglhn

psin tow delfow. 4 paragenmenoi d ew Ierousalm paredxyhsan

tw kklhsaw ka tn postlvn ka tn presbutrvn, nggeiln

sa

www.bible.in.ua 25.12.2010

te

yew pohsen met atn. 5 jansthsan d tinew

tn p tw

97

arsevw

tn Farisavn pepisteuktew, lgontew ti de

atow paraggllein te thren

d zhtsevw genomnhw

tn nmon Mv#svw. 6 Sunxyhsn te o

pstoloi ka o presbteroi den

peritmnein

per to lgou totou. 7 pollw

[]

nastw Ptrow epen prw atow, Andrew delfo,

mew pstasye ti f mern rxavn n mn jeljato yew di

stmatw mou kosai t ynh

gion

atow dow

kayw ka mn, 9 ka oyn dikrinen

www.bible.in.ua 25.12.2010

t pnema t

metaj mn te ka atn,

on t

peirzete

yen, piyenai zugn p tn trxhlon tn mayhtn n


,

t pstei kayarsaw tw kardaw atn. 10 nn

tn lgon to eaggelou ka pistesai:

8 ka kardiognsthw yew martrhsen

to

tn

ote o patrew

98

mn ote mew sxsamen bastsai; 11 ll di

Ihso pisteomen svynai


ka kouon

d t sigsai

Barnab ka Palou jhgoumnvn

ka trata n tow ynesin

sa

di

atn. 13 Met

atow pekryh Ikvbow lgvn,

mou.

trpon kkenoi. 12 Esghsen d

pohsen yew shmea

kay n

pn t plyow,

tw xritow to kurou

Andrew delfo, kosat

14 Sumen jhgsato kayw prton yew peskcato laben j

ynn

lan t nmati

ato. 15 ka tot sumfvnosin o lgoi tn

[] .

profhtn, kayw ggraptai, 16 Met tata nastrcv ka noikodomsv


,

tn skhnn Daud tn peptvkuan, ka t kateskammna atw noikodomsv

ka

norysv

atn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

17

pvw

kzhtsvsin

katloipoi

tn

99

nyrpvn tn krion, ka pnta t ynh


[]

f ow

pikklhtai t nom

mou p atow, lgei

kriow

poin

tata 18 gnvst p anow. 19

di

g krnv m parenoxlen tow

tn edlvn
[]

taw

pistrfousin p

atow to pxesyai

tn lisghmtvn

[]

ka to amatow: 21

[]

rxavn kat plin tow khrssontaw atn xei

sunagvgaw

kat

pn

sbbaton

naginvskmenow.

doje

tow

ka tw porneaw ka to pnikto

Mv#sw gr k genen

p tn ynn

tn yen, 20 ll pistelai
,

postloiw

ka

tow

22

Tte

presbutroiw

sn

kklhs&

klejamnouw ndraw j atn pmcai ew Antixeian sn t Pal ka

Barnab, Iodan tn kalomenon Barsabbn ka Siln, ndraw goumnouw n


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

100

tow

delfow,

23

grcantew

di

xeirw

atn,

presbteroi

delfo

tow

kat

tn

delfow tow j ynn

xarein.

mn [jelyntew] trajan

pstoloi

ka

Antixeian

ka

Suran

ka

Kilikan

24 Epeid kosamen

ti tinw

mw lgoiw naskeuzontew tw cuxw mn,

ow

diesteilmeya,

25

dojen

mn

genomnoiw

moyumadn

klejamnoiw ndraw pmcai prw mw sn tow gaphtow mn

Barnab

ka

Pal,

26

nyrpoiw

paradedvksi

tw

cuxw

atn

pr

to

nmatow to kurou mn Ihso Xristo. 27 pestlkamen on Iodan ka

Siln, ka atow di

lgou paggllontaw t at. 28 dojen

gr

t pnemati t g

ka mn mhdn plon pityesyai mn brow pln

www.bible.in.ua 25.12.2010

101

totvn

tn

pnagkew,

29

pxesyai

edvloytvn

ka

amatow

ka

[]

pniktn

ka porneaw: j n

diathrontew autow

[] []

prjete.

Errvsye.

30

Antixeian,

ka

sunagagntew

nagnntew d xrhsan

mn

on

poluyntew

katlyon

ew

plyow

pdvkan

tn

pistoln:

31

p t paraklsei. 32 Iodaw te ka Silw, ka

ato proftai ntew, di

lgou pollo pareklesan tow delfow ka

pestrijan: 33 poisantew d xrnon pelyhsan


;

met ernhw p tn

delfn prw tow postelantaw atow. 34 35 Palow d ka Barnabw

ditribon

Antioxe&

didskontew

ka

eaggelizmenoi

met

ka

trvn

polln tn lgon to kurou.

www.bible.in.ua 25.12.2010

36 Met d tinaw

mraw epen

prw

102

Barnabn

Palow, Epistrcantew d

piskecmeya

tow delfow
[]

kat plin psan n aw

kathggelamen tn lgon to kurou,

pw

xousin.

37

Barnabw

boleto

sumparalaben

ka

kalomenon Mrkon: 38 Palow d jou

tn

Ivnnhn

tn

tn postnta p atn

p Pamfulaw ka m sunelynta atow ew t rgon m sumparalambnein

toton.

39

gneto

parojusmw

ste

poxvrisynai

atow

lllvn, tn te Barnabn paralabnta tn Mrkon kplesai ew Kpron.


,

40 Palow d pilejmenow Siln jlyen paradoyew t xriti

tn

delfn,

41

dirxeto

tn

to kurou

Suran

ka

[tn]

Kilikan

pisthrzvn tw kklhsaw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

103

PRAJEIS

APOSTOLVN

16

1 Katnthsen d [ka] ew Drbhn ka ew Lstran. ka do mayhtw tiw


ke nmati Timyeow, uw gunaikw Ioudaaw pistw patrw d Ellhnow, 2

martureto

p tn n Lstroiw ka Ikon delfn. 3 toton

ylhsen Palow sn at jelyen, ka labn peritemen atn di

Ioudaouw tow

ntaw

Ellhn

tow

pantew

ti

www.bible.in.ua 25.12.2010

dieporeonto

dgmata

postlvn ka presbutrvn tn

gr

prxen.

fulssein

deisan

ato

atow

tpoiw kenoiw,

patr

pareddosan

tow

pleiw,
,

kekrimna

n Ierosolmoiw. 5 a mn

[]

tw

tn

on kklhsai

104

stereonto t pstei ka persseuon t riym kay

[]

mran. 6 Dilyon

d tn Frugan ka Galatikn

xran, kvluyntew

[]

pnematow lalsai

p to gou

tn lgon n t As&: 7 lyntew d kat tn Musan

perazon

ew tn Biyunan poreuynai, ka ok easen

atow t pnema

Ihso: 8 parelyntew d tn Musan katbhsan ew Trda. 9 ka rama


;

di

[tw] nuktw t Pal fyh,

nr Makedn tiw

stw

ka

parakaln

atn

ka

lgvn,

Diabw

ew

Makedonan

boyhson mn. 10 w d t rama eden,

eyvw zhtsamen jelyen ew

Makedonan,

sumbibzontew

ti

proskklhtai

mw

www.bible.in.ua 25.12.2010

yew

eaggelsasyai

atow. 11 Anaxyntew d p Trdow eyudromsamen


.

ew Samoyrkhn,

105

t d pios

ew Nan Plin, 12 kkeyen ew Filppouw, tiw

[] []

stn prth[w] merdow tw Makedonaw pliw, kolvna. men

t plei

diatrbontew mraw tinw.

d n tat

13 t te

mr&

tn sabbtvn

[]

jlyomen jv tw plhw par potamn or nomzomen proseuxn enai, ka


kaysantew

lalomen

taw

sunelyosaiw

gunaijn.

[]

14

tiw

gun

Palou. 15 w d baptsyh
.

kekrkat

mnete:

me

tow laloumnoiw p to

ka okow atw, pareklesen lgousa,

tn yen, kouen,

kriow dinoijen tn kardan prosxein

ka

nmati Luda, porfurpvliw plevw Yuatervn sebomnh

pistn t kur

enai, eselyntew ew tn okn mou

ka parebisato mw. 16 Egneto d poreuomnvn mn ew tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

106

proseuxn paidskhn tin xousan pnema pyvna pantsai mn, tiw

rgasan

polln

parexen

katakolouyosa t Pal

doloi

yeo

to

svthraw.

18

kuroiw

atw

manteuomnh.

17

ath

ka mn krazen lgousa, Ortoi o nyrvpoi


cstou

esn,

otinew

kataggllousin

mn

dn

toto

poei

pollw

mraw.

diaponhyew

Palow ka pistrcaw

tow

[]

to

t pnemati epen,

[]

Paraggllv soi

n nmati

Ihso

Xristo

jelyen

atw:

ka

jlyen

at

[ ]

dntew

d o krioi

atw ti jlyen lpw

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

tow rxontaw, 20 ka prosagagntew atow tow strathgow


,

r&.

tw rgasaw atn

pilabmenoi tn Palon ka tn Siln elkusan ew tn gorn

epan,

[] ,

107

Ortoi o nyrvpoi ktarssousin mn tn plin Ioudaoi prxontew, 21

ka

kataggllousin

yh

ok

jestin

mn

paradxesyai

od

poien Rvmaoiw

osin. 22 ka sunepsth xlow kat

[] .

strathgo

perirjantew

atn

pollw te piyntew

atn, ka o

mtia

kleuon

=abdzein,

23

atow plhgw balon ew fulakn, paraggelantew t

desmoflaki

sfalw

thren

atow:

'

labn

balen

atow

ew

tn

24

paraggelan

toiathn

svtran

fulakn

ka

tow

pdaw

sfalsato atn ew t jlon. 25 Kat d t mesonktion Palow ka

Silw proseuxmenoi mnoun

fnv

d seismw

tn yen, phkronto d atn o dsmioi: 26

gneto

mgaw

ste

saleuynai

www.bible.in.ua 25.12.2010

t yemlia

108

to desmvthrou, nexyhsan d paraxrma a yrai psai, ka pntvn t


,

desm

nyh.

27

jupnow

genmenow

nairen,

nomzvn

kpefeugnai

[] Palow lgvn,

gr

smen

nyde.

dn

genmenow

jv fh,

Krioi, t

me

desmouw.

llhsan

atsaw

fta

esepdhsen,

ka

ntromow

[]

de

poien na

30 ka proagagn atow

Psteuson p tn krion Ihson, ka svys

fnhsen

kakn, pantew

svy;

31 o

, , ?

28

Mhdn prjw seaut

prospesen t Pal ka [t] Sil,

[tn] mxairan mellen

29

tow

ka

autn

megl fvn

desmoflaj

negmnaw tw yraw tw fulakw, spasmenow

d epan,

s ka okw sou. 32 ka

at tn lgon to kurou sn psin tow n t ok& ato.

www.bible.in.ua 25.12.2010

109

33 ka paralabn atow n ken t r& tw nuktw lousen p tn

plhgn,

ka

baptsyh

atw

ka

ato

pntew

paraxrma,

34

nagagn te atow ew tn okon paryhken trpezan, ka gallisato

panoike

pepisteukw t ye. 35 Hmraw

genomnhw

psteilan o

strathgo

tow

=abdoxouw

lgontew,

Apluson

kenouw. 36 pggeilen d desmoflaj


.

tow

nyrpouw

tow lgouw [totouw] prw tn

Palon, ti Apstalkan o strathgo

na

poluyte:

nn

on jelyntew poreesye n ern. 37 d

Palow fh

prw atow,

Derantew mw dhmos&

katakrtouw, nyrpouw Rvmaouw prxontaw,

balan

ew fulakn: ka nn

lyr& mw kbllousin; o

gr, ll

www.bible.in.ua 25.12.2010

110

lyntew

ato mw jagagtvsan. 38 pggeilan d tow strathgow

o =abdoxoi t =mata tata. fobyhsan

esin,

39

d kosantew ti Rvmao

ka

lyntew

pareklesan

atow,

ka

jagagntew

rtvn

pelyen p tw plevw. 40 jelyntew d p tw fulakw eslyon prw

tn

Ludan,

ka

dntew

pareklesan

tow

PRAJEIS

APOSTOLVN

1 Diodesantew d tn Amfpolin

[]

Yessalonkhn, pou n
,

delfow

ka

jlyan.

17

ka tn Apollvnan

lyon

ew

[]

sunagvg tn Ioudavn. 2 kat d t evyw

t Pal eslyen prw atow ka p sbbata tra dieljato

www.bible.in.ua 25.12.2010

atow

111

tn

grafn,

dei

dianogvn

ka

paratiymenow

ti

payen

Xristn

ka nastnai k nekrn, ka ti ortw stin

Xristw, [] Ihsow, n
,

tn

g kataggllv mn. 4 ka tinew

pesyhsan

ka

proseklhryhsan

Pal

ka

j atn

Sil,

tn

te

sebomnvn

Ellnvn plyow

pol

gunaikn te tn prtvn ok

[] []

[]

lgai.

5 Zhlsantew

d o Ioudaoi ka proslabmenoi tn goravn

[]

ndraw

tinw

ponhrow

ka

xlopoisantew

yorboun

pistntew

tn

plin,

ka

ok&

Isonow

ztoun

atow

proagagen

ew

[]

[]

dmon. 6 m erntew d atow suron


.

tow politrxaw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

bontew ti O

Isona ka tinaw

tn okoumnhn

tn

delfow p

nastatsantew

[]

112

ortoi ka nyde preisin,

7 ow

poddektai Isvn: ka ortoi pntew

pnanti tn dogmtvn Kasarow prssousi, basila teron lgontew enai

Ihson. 8 trajan

d tn xlon ka tow politrxaw

koontaw

tata, 9 ka labntew t kann

par to Isonow ka tn loipn

plusan

atow. 10 O d delfo eyvw di

nuktw jpemcan tn te

Palon ka tn Siln ew Broian, otinew paragenmenoi ew tn sunagvgn

tn Ioudavn pesan. 11 ortoi d san egensteroi

otinew

djanto

tn

tn n Yessalonk,

lgon

met

pshw

proyumaw,

kay

mran

nakrnontew tw grafw e

xoi

tata otvw. 12 pollo mn

on j

atn

psteusan,

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

Ellhndvn

gunaikn

[]

tn

esxhmnvn

ka

113

ndrn

ok lgoi.

[]

13 Vw d gnvsan o

Ioudaoi ti ka n t Bero& kathgglh

yeo, lyon
,

p tw Yessalonkhw

p to Palou lgow to

kke saleontew ka tarssontew tow xlouw. 14 eyvw d

tte tn Palon japsteilan o delfo poreesyai vw p tn ylassan:

pmeinn te te Silw ka Timyeow ke. 15 o d

kayistnontew tn

Palon gagon

vw Ayhnn, ka labntew

tn Timyeon na

w txista

ntoln

prw tn Siln ka

lyvsin

prw atn jesan.

16 En d

taw Aynaiw kdexomnou atow to Palou, parvjneto t pnema ato

n at yevrontow katedvlon

sunagvg

www.bible.in.ua 25.12.2010

osan tn plin. 17 dielgeto

tow

Ioudaoiw

ka

[]

tow

mn on

sebomnoiw

ka

[] []

114

gor

kat psan mran prw tow paratugxnontaw. 18 tinw

d ka tn Epikourevn

legon,

Jnvn

[] ,

spermolgow ortow lgein;

[]

daimonvn doke

filosfvn sunballon at, ka

[]

n yloi

ka Stokn

[]

tinew

kataggelew enai: ti

d,

tn Ihson ka tn

nstasin ehggelzeto. 19 pilabmeno te ato p tn Areion Pgon

gagon,

lgontew,

Dunmeya

gnnai

tw

kain

ath

so

laloumnh

didax; 20 jenzonta

gr tina

esfreiw ew tw kow mn:

boulmeya on gnnai tna ylei

pidhmontew jnoi

koein ti

lgein

www.bible.in.ua 25.12.2010

ti

kainteron. 22 Stayew d [] Palow n ms

- .

tata enai. 21 Ayhnaoi d pntew ka o

ew odn teron hkaroun

to Areou

115

Pgou fh,

Andrew Ayhnaoi, kat pnta w deisidaimonestrouw mw

yevr: 23 dierxmenow gr ka nayevrn


;

t sebsmata mn erron ka

bvmn

peggrapto,

Agnst

ye.

on

gnoontew

esebete, toto g kataggllv mn. 24 yew poisaw


,

tn ksmon ka

pnta t n at, ortow orano ka gw

prxvn

kriow

ok n

xeiropoitoiw naow

katoike 25 od p xeirn nyrvpnvn yerapeetai

prosdemenw

tinow,

pohsn

te

prospou

tw

atw didow psi zvn ka pnon

[] -,

26

ka t pnta:

nw

pn

ynow

nyrpvn

katoiken

pantw

gw,

rsaw

prostetagmnouw

kairow

ka

royesaw tw katoikaw atn, 27 zhten tn yen e

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

ra ge chlafseian

116

atn

ka

eroien,

ka

ge

makrn

nw

kstou

mn

[]

prxonta.

28 En

tinew

at

gr

zmen

ka kinomeya

ka smn,

ka

tn kay mw poihtn erkasin, To

gr ka gnow smn.

29

gnow on prxontew to yeo ok felomen nomzein xrus

rgr

ly, xargmati txnhw ka nyumsevw nyrpou, t yeon

moion.

30 tow mn

on xrnouw tw gnoaw peridn

enai

yew t nn

paraggllei tow nyrpoiw pntaw pantaxo metanoen, 31 kayti sthsen

mran

mllei

krnein tn okoumnhn

n dikaiosn n

ndr

risen,

pstin parasxn

[] ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

nekrn o

[]

psin nastsaw atn k

nekrn. 32 Akosantew d nstasin


.

[]

mn xleazon, o

117

epan,

Akousmey sou per totou ka plin. 33 otvw Palow jlyen

k msou

atn. 34 tinw

ow

d ndrew kollhyntew at

ka Dionsiow Areopagthw ka gun

psteusan, n

[] ,

nmati Dmariw ka teroi

sn atow.

PRAJEIS

APOSTOLVN

1 Met tata xvrisyew

18

k tn Ayhnn lyen

ew Krinyon. 2 ka

ern

tina

Ioudaon nmati Aklan, Pontikn t gnei,

prosftvw

lhluyta

tw

Italaw

ka

Prskillan

gunaka

ato

di

diatetaxnai Kladion xvrzesyai pntaw tow Ioudaouw p tw Rmhw,

www.bible.in.ua 25.12.2010

118

proslyen atow, 3 ka di

t mtexnon

ka rgzeto: san gr skhnopoio

t txn.

sunagvg kat pn

enai menen

par atow

4 dielgeto

d n t

sbbaton, peiyn te Ioudaouw ka Ellhnaw. 5 Vw

d katlyon p tw Makedonaw te Silw ka Timyeow, sunexeto


lg Palow, diamarturmenow tow Ioudaoiw enai tn Xristn, Ihson. 6

ntitassomnvn

atn

ka

blasfhmontvn

ktinajmenow

mtia

epen

prw atow, T ama mn p tn kefaln mn: kayarw g:

p to nn

ew t ynh

ew okan tinw

poresomai. 7 ka metabw

nmati Titou Iostou sebomnou

keyen eslyen

tn yen, or
,

oka

sunomorosa t sunagvg. 8 Krspow d rxisungvgow psteusen

www.bible.in.ua 25.12.2010

119

t kur

sn l t ok

ato, ka pollo tn Korinyvn

psteuon ka baptzonto. 9 epen

[]

d kriow n nukt di

rmatow t

Pal, M fobo, ll llei ka m sivpsw, 10 diti


,

so

ka odew piyseta soi to kaksa

moi

koontew

g emi met

se,

law st

diti

[] ,

polw n t plei tat. 11 Ekyisen d niautn ka mnaw

[]

[]

didskvn n atow tn lgon to yeo. 12 Gallvnow d nyuptou ntow

tw

Axaaw

katepsthsan

moyumadn

gagon atn p t bma,

Ioudaoi

13 lgontew ti Par

Pal

ka

[]

tn nmon napeyei

ortow tow nyrpouw sbesyai tn yen. 14 mllontow

d to Palou

nogein t stma epen

www.bible.in.ua 25.12.2010

Gallvn prw tow Ioudaouw, E

mn

120

dkhm

ti

=&diorghma ponhrn, Ioudaoi, kat lgon

n nesxmhn

mn: 15 e

d zhtmat stin per lgou ka nomtvn

ka nmou to kay mw, cesye

ato: kritw g totvn o bolomai

[]

enai. 16 ka plasen atow p to bmatow. 17 pilabmenoi d pntew


.

Svsynhn tn rxisungvgon tupton mprosyen to bmatow:

ka odn

totvn t Gallvni

melen.

[]

kanw

18 O d

Palow ti

prosmenaw

mraw

[]

tow delfow potajmenow jplei

ew tn Suran, ka sn at

Prskilla ka Aklaw, keirmenow n Kegxreaw tn kefaln, exen

gr

exn. 19 katnthsan d ew Efeson, kkenouw katlipen ato, atw d


.

eselyn ew tn sunagvgn dieljato

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow Ioudaoiw. 20 rvtntvn d


[] .

121

atn p pleona xrnon menai

ok pneusen,

21 ll potajmenow

ka epn,

Plin nakmcv prw mw to yeo ylontow,

nxyh

tw

Efsou:

22

spasmenow

tn

xrnon tin

ka

katelyn

ew

Kaisreian,

nabw

ka

kklhsan,

katbh

ew

Antixeian,

jlyen, dierxmenow kayejw

- ,

23

ka

poisaw

tn Galatikn

xran ka

[]

Frugan, pisthrzvn pntaw tow mayhtw. 24 Ioudaow d tiw


,

nmati,

Alejandrew

Apollw

gnei,

nr

lgiow,

katnthsen

ew

Efeson,

dunatw n

n taw grafaw. 25 ortow n

kathxhmnow tn dn

kurou,

ka zvn

t pnemati llei

to

[]

ka ddasken kribw t per

to Ihso, pistmenow mnon t bptisma Ivnnou. 26 ortw te rjato


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

122

parrhsizesyai

n t sunagvg: kosantew d

ato Prskilla ka

Aklaw proselbonto atn ka kribsteron at jyento tn dn [to

yeo]. 27 boulomnou d

ato dielyen ew tn Axaan protrecmenoi o

delfo gracan tow mayhtaw podjasyai atn: w

paragenmenow

sunebleto pol tow pepisteuksin di

[]

Ioudaoiw diakathlgxeto dhmos&

tw xritow: 28 etnvw

pideiknw

di

gr tow

tn grafn enai tn

Xristn, Ihson.
,

PRAJEIS

APOSTOLVN

19

1 Egneto d n t tn Apoll enai n Korny Palon dielynta t


www.bible.in.ua 25.12.2010

123

nvterik

mrh

[kat]elyen ew Efeson ka eren tinaw

mayhtw, 2

[]

epn

te prw atow, E pnema gion

atn, All od e
,

lbete pistesantew; o

pnema gion stin kosamen.

d prw

3 epn

te, Ew t

on baptsyhte;

d epan,

Ew t Ivnnou bptisma. 4 epen

Palow, Ivnnhw bptisen bptisma metanoaw, t la


,

lgvn

ew tn

rxmenon

met

atn na

pistesvsin, tot stin ew tn Ihson. 5

kosantew

baptsyhsan

ew

piyntow

noma

to

atow to Palou [tw] xeraw lye

[]

atow, lloun
,

[]

ndrew

se

ddeka.

www.bible.in.ua 25.12.2010

kurou

Ihso:

ka

7 san d o pntew

t pnema t gion p

te glssaiw ka profteuon.

Eselyn

ew

tn

sunagvgn

124

parrhsizeto

p mnaw trew dialegmenow

tw basileaw to yeo. 9 w d

kakologontew

tn

npion

frisen tow mayhtw, kay


10 toto d gneto

Asan

kosai

tn

ste

ka

to

plyouw,

postw

atn

n t sxol

Turnnou.

p th

do, ste

pntaw tow katoikontaw tn

lgon

to

kurou,

Ioudaouw

yew poei di

tow

sklhrnonto ka peyoun

[t] per

tinew

mran dialegmenow

Dunmeiw te o tw tuxosaw

dn

ka peyvn

te

ka

Ellhnaw.

11

tn xeirn Palou, 12

syenontaw

pofresyai

to

xrvtw

ato

soudria

simiknyia ka pallssesyai p atn tw nsouw, t te

pnemata t ponhr kporeesyai. 13 pexerhsan

tinew

ka tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

125

perierxomnvn

Ioudavn jorkistn nomzein p tow xontaw t pnemata

[]

t ponhr t noma to kurou Ihso lgontew, Orkzv mw tn Ihson

Palow khrssei. 14 san d tinow

Skeu Ioudaou rxiervw

pt uo

toto poiontew. 15 pokriyn d t pnema t ponhrn epen

atow, Tn [mn] Ihson ginskv ka tn Palon pstamai, mew d tnew


,

st; 16 ka falmenow nyrvpow p atow n


?

ponhrn katakuriesaw mfotrvn sxusen

kat

kfugen

to

okou

kenou.

t pnema t

atn, ste gumnow ka

tetraumatismnouw

17

toto

gneto

gnvstn psin Ioudaoiw te ka Ellhsin tow katoikosin tn Efeson, ka

ppesen fbow p pntaw atow, ka megalneto

www.bible.in.ua 25.12.2010

t noma to kurou

126

Ihso.

18

pollo

te

tn

naggllontew

tw

pepisteuktvn

rxonto

jomologomenoi

ka

[]

prjeiw

atn.

prajntvn

sunengkantew

tw

19

kano

bblouw

katkaion

npion

pntvn:

ka

sunecfisan tw timw atn ka erron


Otvw kat krtow

tn

rgurou muridaw

pererga

pnte. 20

to kurou lgow hjanen ka sxuen.

plhryh

tata,

yeto

Palow

21 Vw

pnemati

dielyn

tn

Makedonan ka Axaan poreesyai ew Ierosluma, epn

ti Met t

gensyai me

ke de

me

ka Rmhn den.

Makedonan

do

tn

22 postelaw d ew tn

diakonontvn

at,

Timyeon

ka

Eraston,

atw

[]

psxen xrnon ew tn Asan. 23 Egneto

kat tn kairn

kenon

www.bible.in.ua 25.12.2010

127

traxow

ok

lgow

per

tw

do.

24

Dhmtriow

gr

tiw

nmati,

rgurokpow,

poin

naow

rgurow Artmidow parexeto tow

texntaiw

ok lghn

toiata rgtaw

rgasan, 25 ow

epen,

sunayrosaw ka tow per

Andrew, pstasye ti k tathw tw rgasaw

, ,

epora

mn stin, 26 ka yevrete ka koete ti o mnon Efsou

ll

sxedn

pshw

kann

tw

Asaw

xlon, lgvn

Palow

ortow

pesaw

metsthsen

ti ok esn yeo o di

xeirn ginmenoi.

27

o mnon d toto kinduneei mn t mrow ew pelegmn lyen, ll ka

t tw meglhw yew

kayairesyai

www.bible.in.ua 25.12.2010

Artmidow ern ew oyn logisynai,

tw

mllein

te ka

megaleithtow

atw,

lh

Asa

ka

128

okoumnh

sbetai.

[]

28

Akosantew

ka

genmenoi

plreiw

yumo

krazon

lgontew, Meglh Artemiw Efesvn. 29 ka plsyh

tw sugxsevw, rmhsn
,

Gon

ka

Arstarxon

Makednaw,

sunekdmouw

Palou.

tn

dmon

ok

evn

atn

eselyen

ew

tinw

d ka tn Asiarxn, ntew at floi,

[] ,

30

Palou

mayhta:

31

pmcantew prw atn

parekloun m donai autn ew t yatron. 32 lloi mn

te moyumadn ew t yatron sunarpsantew

boulomnou

pliw

on llo ti

krazon, n

gr kklhsa sugkexumnh, ka o pleouw

ok deisan

tnow neka sunelhlyeisan. 33 k

d to xlou sunebbasan Aljandron,

probalntvn atn tn Ioudavn: d Aljandrow katasesaw tn xera

www.bible.in.ua 25.12.2010

129

yelen pologesyai

t dm. 34 pignntew d ti Ioudaw stin

fvn

gneto ma

k pntvn w p raw do krazntvn, Meglh Artemiw

Efesvn. 35 katastelaw d grammatew tn xlon fhsn, Andrew Efsioi,


.

tw

gr

stin

nyrpvn

ginskei

[]

nevkron

tn

Efesvn

plin

osan tw meglhw Artmidow ka to diopetow;

36

[] ?

nantirrtvn

on

ntvn

totvn

don

stn

mw

katestalmnouw

prxein ka mhdn

propetw

prssein. 37 ggete

gr tow ndraw

totouw ote eroslouw

ote blasfhmontaw tn yen

mn. 38 e

mn

on

Dhmtriow

ka o sn at texntai

xousi prw tina

lgon,

goraoi

gontai

ka

nypato

esin:

gkaletvsan

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

130

llloiw. 39 e
.

d ti

peraitrv pizhtete, n t nnm kklhs&

[] -

piluysetai.

40

lgon

per

tw

ka

gr

kinduneomen

gkalesyai

stsevw

per

[]

smeron, mhdenw atou


,

prxontow, per or

tw

[o] dunhsmeya podonai

sustrofw

tathw.

ka

tata

epn

plusen

tn

kklhsan.
.

PRAJEIS

APOSTOLVN

Met

pasasyai

tn

20

yrubon

metapemcmenow

Palow

tow

mayhtw

ka

parakalsaw,

spasmenow

jlyen

poreesyai

ew

[]

Makedonan. 2 dielyn
.

d t mrh

www.bible.in.ua 25.12.2010

kena ka parakalsaw atow lg

131

poll lyen

ew tn Ellda, 3 poisaw

piboulw at

te mnaw

p tn Ioudavn mllonti

[]

gneto

gnmhw to postrfein di

trew genomnhw

ngesyai ew tn Suran

Makedonaw. 4 sunepeto

d at

Spatrow

Prrou

Beroiaow,

Yessalonikvn

Arstarxow

ka

[]

[]

Sekondow, ka Gow Derbaow ka Timyeow, Asiano d Tuxikw ka Trfimow.


,

5 ortoi d proelyntew

menon

mw n Trdi: 6 mew d jeplesamen

met tw mraw tn zmvn

p Filppvn, ka lyomen prw atow ew

tn Trda xri mern pnte, pou dietrcamen mraw pt. 7 En d t

mi

tn

[]

sabbtvn

sunhgmnvn

mn

klsai

rton

dielgeto atow, mllvn

jinai

[] ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

t parion,
[] ,

Palow

parteinn te tn

132

lgon mxri mesonuktou. 8 san d lampdew kana

n t per

or men

sunhgmnoi: 9 kayezmenow d tiw

neanaw nmati Etuxow p

tw yurdow, katafermenow pn baye


,

dialegomnou

to Palou p

pleon, katenexyew p to pnou pesen p to tristgou

ktv ka

ryh

nekrw.

10 katabw d Palow ppesen at ka sumperilabn

epen, M yorubesye, gr cux ato n at stin. 11 nabw


,

klsaw

tn rton ka geusmenow f kann

xri

agw

otvw

jlyen.

pareklyhsan

metrvw.

nxyhmen

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

12

13

te milsaw

[]

gagon

tn

d ka

pada

znta,

ka

Hmew

proelyntew

Asson,

keyen

mllontew

nalambnein

ploon

tn

Palon,
,

133

otvw

gr

diatetagmnow

mllvn

atw

pezeein.

sunballen

mn

ew

[]

Mitulnhn,

15

ntikruw

Xou,

tn

Asson,

nalabntew

atn

lyomen

ew

kkeyen

poplesantew

14

pios

kathntsamen

[] []

tr&

pareblomen

ew

Smon,

[] []

xomn

lyomen

ew

Mlhton:

[] []

16

kekrkei

gr

Palow

paraplesai tn Efeson,

pvw m gnhtai

at xronotribsai n t

[] ,

As&, speuden gr e
,

dunatn eh

gensyai

ew

Ierosluma.

17

at tn mran tw penthkostw

Ap

tw

[]

Miltou

pmcaw

ew

Efeson

metekalsato tow presbutrouw tw kklhsaw. 18 w d paregnonto prw


atn

epen

atow,

Umew

pstasye

prthw

mraw

www.bible.in.ua 25.12.2010

134

pbhn

ew tn Asan pw mey mn tn pnta xrnon genmhn,

doulevn

odn

pshw

tapeinofrosnhw

ka

dakrvn

ka

moi n taw piboulaw tn Ioudavn: 20 w

[]

[]

to m naggelai

[]

didjai mw dhmos&

met

pesteilmhn tn sumferntvn

kur

peirasmn tn sumbntvn

19

mn ka

[]

ka kat okouw, 21 diamarturmenow Ioudaoiw te ka

Ellhsin tn ew yen metnoian ka pstin ew tn krion mn Ihson. 22

ka nn

odenw

lgou

poiomai

[]

ti desm ka ylceiw me

tn

ti t pnema t gion

ll

www.bible.in.ua 25.12.2010

23 pln

kat plin diamartreta moi lgon

24

moi m edw,

do dedemnow g t pnemati poreomai ew Ierousalm, t n

at sunantsont

mnousin.

cuxn

timan

maut

[]

135

teleisai

tn drmon mou ka tn diakonan n

to kurou Ihso, diamartrasyai


,

Ka nn

par

t eagglion tw xritow to yeo. 25

do g oda ti okti cesye t prsvpn mou mew pntew

n ow

labon

dilyon khrssvn

tn basilean: 26 diti

martromai

mn n

smeron mr& ti kayarw emi

p to amatow pntvn, 27 o

gr pesteilmhn to m naggelai

psan tn bouln to yeo mn.

28 prosxete

[]

autow ka pant t poimn, n

gion

yeto

piskpouw,

poimanein

periepoisato

di

to

amatow

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

to

kklhsan

dou.

to

29

lkoi barew

mw t pnema t

eselesontai met tn fijn mou


yeo,

oda

ti

ew mw m feidmenoi to

136

poimnou, 30 ka j mn atn nastsontai ndrew lalontew diestrammna


,

to

pospn

tow

[]

mayhtw

psv

atn.

31

di

grhgorete,

mnhmoneontew ti trietan nkta ka mran ok pausmhn met dakrvn

nouyetn

na

kaston. 32 ka t nn

t lg tw xritow

ato t dunamn okodomsai ka donai tn

xrusou

odenw peymhsa: 34 ato ginskete ti taw xreaiw mou

paratyemai mw t ye ka

klhronoman n tow giasmnoiw psin. 33 rgurou

matismo

ka tow osin

met mo phrthsan a xerew artai. 35 pnta pdeija mn ti otvw

kopintaw de

ntilambnesyai tn syenontvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

mnhmoneein te tn

[] ,

lgvn to kurou Ihso ti atw epen,

Makrin stin mllon didnai

137

lambnein. 36 Ka tata epn

yew

t gnata ato sn

psin atow proshjato. 37 kanw

d klauymw gneto

pntvn, ka

pipesntew

tn

trxhlon

to

dunmenoi

katefloun

atn,

erkei

ato

yevren.

propempon

atn

ew

APOSTOLVN

38

ti okti mllousin

prsvpon

PRAJEIS

Palou

mlista p t lg

ploon.
.

21

Vw

gneto

naxynai

mw

pospasyntaw

atn,

eyudromsantew

lyomen

ew

Rdon,

kkeyen

ew

Ptara:

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

K,
,

jw

ew

[] []

tn

ka

erntew

ploon

diapern

ew

138

Foinkhn

pibntew

nxyhmen.

nafnantew

tn

Kpron

ka

[]

katalipntew atn enumon plomen ew Suran, ka katlyomen ew Tron,

kese gr t ploon n

pt, otinew

to

[]

pibanein

ew

Ierosluma.

jartsai tw mraw, jelyntew poreumeya

sn gunaij

gneto

mw

propempntvn mw pntvn

t gnata

ka nbhmen ew

[] ,

t ploon, kenoi d pstrecan ew t dia.


,

p tn agialn proseujmenoi 6 phspasmeya lllouw,

di

te

ka tknoiw vw jv tw plevw, ka yntew

t Pal legon

pnematow

pofortizmenon tn gmon. 4 neurntew d tow

mayhtw pemenamen ato mraw


7 Hmew d tn plon

diansantew p Trou kathntsamen ew Ptolemada, ka spasmenoi

www.bible.in.ua 25.12.2010

139

tow

delfow

menamen

mran

man

par

atow.

jelyntew lyomen

parion

ew Kaisreian, ka eselyntew ew tn okon Filppou to

eaggelisto ntow k tn pt menamen

par at. 9 tot d san

yugatrew

tssarew

parynoi

profhteousai.

pleouw

katlyn

tiw

tw

10

dsaw

[]

mraw

nmati

profthw

prw mw ka raw

pimenntvn

Ioudaaw

Agabow, 11 ka lyn

[]

tn znhn to Palou

auto tow pdaw ka tw xeraw epen, Tde lgei

gion, Tn ndra or
,

t pnema t

stin znh ath otvw dsousin n Ierousalm

o Ioudaoi ka paradsousin ew xeraw

ynn.
.

12 w d

kosamen

tata, parekalomen mew te ka o ntpioi to m nabanein atn ew


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

140

Ierousalm.

13

tte

pekryh

Palow,

poiete

klaontew

ka

sunyrptontw mou tn kardan; g gr o mnon deynai

ll ka

poyanen ew Ierousalm tomvw xv pr to nmatow to kurou Ihso.

14 m peiyomnou d ato suxsamen

ginsyv.

epntew,

To kurou

t ylhma

15 Met d tw mraw tataw piskeuasmenoi nebanomen

ew Ierosluma: 16 sunlyon

d ka tn mayhtn

p Kaisareaw sn

[]

mn,

gontew

par

jenisymen

Mnsvn

tini

Kupr,

rxa

mayht. 17 Genomnvn
.

delfo.

d mn ew Ierosluma smnvw pedjanto mw o

18

pios

esei

[] []

Palow

sn

mn

prw

Ikvbon, pntew te paregnonto o presbteroi. 19 ka spasmenow


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

141

atow jhgeto

kay n

kaston n

pohsen yew n tow

ynesin

di

te at, Yevrew, delf, psai

tn

[]

tw diakonaw ato. 20 o d kosantew djazon

epn

muridew

ka

pntew

zhlvta

[] ,

kathxyhsan

to

tn yen,

esn n tow Ioudaoiw

pepisteuktvn,

nmou

prxousin:

21

d per so ti postasan didskeiw p Mv#svw tow

kat t ynh

pntaw

Ioudaouw, lgvn

m peritmnein atow t

tkna mhd tow yesin

peripaten. 22 t

[] .

tssarew exn xontew f autn.

soi

lgomen: esn mn

ndrew

[]

24 totouw paralabn gnsyhti

atow

ka

dapnhson

atow

na

jursontai

www.bible.in.ua 25.12.2010

on stin; pntvw kosontai

ti lluyaw. 23 toto on pohson

tn

sn

kefaln,

ka

142

gnsontai pntew ti n

katxhntai

per so odn stin, ll

[]

stoixew

ka atw fulssvn tn nmon. 25 per d tn pepisteuktvn

ynn

mew

pestelamen

krnantew

fulssesyai

atow

edvlyuton

ka

ama

ka

pniktn

ka

pornean.

paralabn tow ndraw, t xomn

26

tte

te

Palow

mr& sn atow gnisyew esei

[]

ew t ern, diaggllvn tn kplrvsin tn mern to gnismo vw

or

proshnxyh

pr nw

[]

d mellon

yeasmenoi

atn

kstou atn prosfor. 27 Vw

[]

a pt mrai suntelesyai, o

p tw Asaw Ioudaoi

er

sunxeon

pnta

tn

xlon

ka

pbalon p atn tw xeraw, 28 krzontew, Andrew Israhltai, bohyete:

www.bible.in.ua 25.12.2010

143

ortw stin nyrvpow kat

to lao

totou pntaw pantax didskvn, ti

ern

ka

kekonvken

tn

proevraktew

Trfimon

nmizon

tn

ka to nmou ka to tpou

te ka Ellhnaw esgagen ew t

gion

tpon

toton.

Efsion

29

san

gr

plei

sn

at,

ti ew t ern esgagen Palow. 30 kinyh

te

pliw lh ka gneto

sundrom to lao,

ka pilabmenoi to Palou

elkon

atn

jv

to

ero,

ka

eyvw

klesyhsan

yrai.

31

zhtontvn te atn poktenai nbh fsiw t xilirx tw sperhw ti

lh sugxnnetai

Ierousalm, 32 w

www.bible.in.ua 25.12.2010

jautw paralabn stratitaw

ka katontrxaw katdramen p atow: o

d dntew

tn xilarxon ka

144

tow stratitaw pasanto tptontew tn Palon. 33 tte ggsaw

xilarxow

pelbeto

ato

ka

kleusen

deynai

lsesi

dus,

ka

punyneto tw eh

ka t

stin

pepoihkw. 34 lloi d llo ti

pefnoun n t xl: m dunamnou d ato gnnai t sfalw

tn yrubon kleusen

gneto

tow

strativtn di

di

gesyai

atn ew tn paremboln. 35 te

nabaymow,

sunbh

bastzesyai

atn

tn

tn ban to xlou, 36 koloyei gr t plyow

to

lao

krzontew,

Are

atn.

paremboln Palow lgei

37

Mllvn

esgesyai

ew

t xilirx, E jestn

moi epen

tn

ti

prw

s;

fh,

Ellhnist

ginskeiw;

www.bible.in.ua 25.12.2010

te

38

ok

ra

145

Agptiow

pr

totvn tn mern nastatsaw

ka jagagn

ew tn rhmon tow tetrakisxilouw ndraw tn sikarvn;

Palow, Eg nyrvpow mn
,

smou

plevw polthw:

tn lan.
.

[] ?

ok

[] ,

domai d sou, ptrecn moi lalsai


,

pollw d sigw

prw

p tn nabaymn

genomnhw

prosefnhsen

Ebradi

dialkt

lgvn,

[]

PRAJEIS

APOSTOLVN

Ioudaow, Tarsew tw Kilikaw,

40 pitrcantow d ato Palow stw

39 epen

emi

katseisen t xeir t la:

Andrew

delfo

ka

patrew,

kosat

mou

www.bible.in.ua 25.12.2010

22

tw

prw

mw

nun

146

pologaw. 2 kosantew d ti t Ebradi


.

dialkt prosefnei atow

[]

mllon

parsxon

suxan.

ka fhsn,

3 Eg emi

[]

nr

Ioudaow,

gegennhmnow n Tars tw Kilikaw, nateyrammnow d n t plei tat,

par

pdaw

Gamalil

pepaideumnow

kat

krbeian

tow

nmou, zhlvtw prxvn

tathn tn dn dvja

to

patrou

to yeo kayw pntew mew ste smeron: 4

xri yantou, desmevn

ka

paradidow ew fulakw ndraw te ka gunakaw, 5 w ka rxierew

marture

moi

ka pn t presbutrion: par n

ka pistolw

[]

dejmenow prw tow delfow ew Damaskn poreumhn jvn

ka tow

kese ntaw dedemnouw ew Ierousalm na

timvrhysin.

www.bible.in.ua 25.12.2010

147

Egneto d moi poreuomn ka ggzonti


t Damask per meshmbran

[]

jafnhw k to orano periastrcai fw kann

per

m,

7 pes te

ew t dafow ka kousa

fvnw

legoshw moi,

Saol Saol, t

me

dikeiw;

8 g d pekryhn, Tw e,

Eg emi Ihsow Nazvraow n

krie;

epn

s dikeiw.

te prw me,

9 o

d sn mo

ntew t mn fw yesanto tn d fvnn ok kousan to lalontw moi.

10 epon

d, T

poisv, krie;

kriow

epen

prw me,

Anastw

poreou ew Damaskn, kke soi lalhysetai per pntvn n

ttakta

[]

soi

poisai. 11 w d ok nblepon p tw djhw to fvtw kenou,

xeiragvgomenow p tn sunntvn moi


www.bible.in.ua 25.12.2010

lyon

ew Damaskn. 12 Ananaw

148

d tiw,

nr elabw

kat tn nmon, marturomenow

p pntvn

tn katoikontvn Ioudavn, 13 lyn

prw me

Saol delf, nblecon: kg at

d epen,

ka pistw

epn moi,

t r& nbleca ew atn. 14

[ ]

O yew tn patrvn mn proexeirsat se

ylhma

ato

ka

den

tn

stmatow ato, 15 ti

gnnai t

dkaion

ka

kosai

fvnn

mrtuw

at prw pntaw nyrpouw

[]

rakaw

ka

kousaw.

[]

16

to

ka

nn

mlleiw;

nastw

bptisai ka plousai tw martaw sou pikalesmenow t noma ato.

17 Egneto d moi postrcanti ew Ierousalm ka proseuxomnou mou


t er

gensyai me

n kstsei

www.bible.in.ua 25.12.2010

18 ka den

atn lgont

moi,

149

Speson ka jelye n txei j Ierousalm, diti

o paradjonta sou

marturan

per mo. 19 kg epon, Krie,

ato pstantai ti g

mhn fulakzvn

ka drvn

kat tw sunagvgw tow pisteontaw

p s:

20 ka te

jexnneto t ama Stefnou to mrturw sou,

atw

mhn

festw

ka

suneudokn

ka

fulssvn

ka

mtia

tn

nairontvn atn. 21 ka epen

prw me,

Poreou, ti

g ew

ynh

makrn japostel se.

22 Hkouon

d ato xri totou to

lgou ka pran tn fvnn atn lgontew, Are p tw gw

toioton,

o gr

kayken

atn

zn.

23 kraugazntvn

tn

te

atn

ka

=iptontvn t mtia ka koniortn ballntvn ew tn ra, 24 kleusen

www.bible.in.ua 25.12.2010

150

xilarxow

esgesyai

atn

ew

tn

paremboln,

epaw

mstijin

netzesyai

atn

na

pign

di

atan

otvw

pefnoun

at.

25 w d proteinan

[] .

atn tow msin

epen prw tn stta

katntarxon Palow, E nyrvpon Rvmaon ka katkriton jestin

mn mastzein; 26 kosaw

d katontrxhw proselyn t xilirx

pggeilen

lgvn,

mlleiw

poien;

Rvmaw

gr

nyrvpow

ortow

stin. 27 proselyn d xilarxow epen at, Lge

[] .

s Rvmaow

[]

e;

d fh,

moi,

Na. 28 pekryh d xilarxow, Eg

[] ? , .

pollo

kefalaou tn politean

tathn kthsmhn. d

Palow fh,

[]

Eg d ka gegnnhmai. 29 eyvw on psthsan p ato o mllontew

www.bible.in.ua 25.12.2010

151

atn netzein: ka xilarxow d fobyh

stin

ka ti atn n

t sfalw

dedekw.

[]

tn

atn, ka

ka pn t sundrion, ka katagagn

Palon

sthsen

ew

atow.

APOSTOLVN

d Palow t sunedr

ps

PRAJEIS

1 tensaw

[]

kathgoretai p tn Ioudavn lusen

kleusen sunelyen tow rxierew

30 T d parion boulmenow gnnai

t t

pignow ti Rvmaw

23

epen,

Andrew delfo, g

[] ,

suneidsei gay pepolteumai t ye xri tathw tw mraw. 2

[]

d rxierew

Ananaw ptajen tow parestsin at tptein ato t

www.bible.in.ua 25.12.2010

152

stma. 3 tte Palow prw atn epen,

Tptein se

mllei

toxe

kekoniamne:

ka

ky

krnvn

me

kat

paranomn

keleeiw

me

to yeo loidorew; 5 fh

ti stn

rxierew:

t d

nmon,

ka

te Palow, Ok dein, delfo,


,

d Palow ti t n

Tn

, ,

ggraptai gr ti Arxonta to lao

kakw. 6 Gnow

rew

tn

tptesyai; 4 o d paresttew epan,

rxiera

yew,

sou

ok

mrow stn Saddoukavn

teron Farisavn krazen n t sunedr,

Andrew delfo, g

Farisaw emi, uw Farisavn: per lpdow ka nastsevw nekrn [g]

krnomai.

toto

ato

epntow

gneto

stsiw

Farisavn ka Saddoukavn, ka sxsyh

www.bible.in.ua 25.12.2010

t plyow.
.

tn

8 Saddoukaoi mn

153

gr lgousin m enai nstasin mte ggelon mte pnema, Farisaoi d

mologosin t mftera.

9 gneto

tinw

d kraug meglh, ka nastntew

tn grammatvn to mrouw tn Farisavn diemxonto lgontew,

[]

Odn kakn erskomen n t nyrp tot: e

d pnema llhsen

at

ggelow;

10

T d pios

stsevw

fobhyew

www.bible.in.ua 25.12.2010

at kriow epen, Yrsei, w gr


, ,

t per mo ew Ierousalm otv se

Rmhn martursai.

atn, gein te ew tn paremboln. 11

nukt pistw

Palow p atn kleusen t strteuma

[]

diemartrv

ginomnhw

[]

katabn rpsai atn k msou

Pollw

xilarxow m diaspasy

12 Genomnhw

de

ka ew

d mraw poisantew sustrofn o

154

Ioudaoi

neyemtisan

autow

lgontew

mte

fagen

mte

pein

vw

or

poktenvsin

[]

tn

Palon.

13

san

pleouw

tesserkonta o tathn tn sunvmosan poihsmenoi: 14 otinew proselyntew

tow rxieresin

autow

ka tow presbutroiw epan,

Anaymati neyematsamen

mhdenw gesasyai vw or

nn

poktenvmen tn Palon. 15

[]

on mew mfansate t xilirx sn t sunedr

pvw katagg

atn ew mw w mllontaw diaginskein kribsteron t per ato: mew

pr

to

ggsai

atn

toimo

smen

to

nelen

atn.

16

Akosaw

d uw tw delfw Palou tn ndran

paragenmenow ka

[]

eselyn ew tn paremboln pggeilen t Pal. 17 proskalesmenow d


www.bible.in.ua 25.12.2010

155

Palow na

tn katontarxn fh,

[]

Tn neanan toton pgage

prw tn xilarxon, xei

gr paggela ti

at. 18

mn

on

paralabn atn gagen prw tn xilarxon ka fhsn,

O dsmiow Palow

proskalesmenw me

rthsen toton tn neanskon gagen prw s,

xont

ti

ka naxvrsaw kat dan

moi;

arion

tn

punyneto, T

20 epen

lalsa soi. 19 pilabmenow d tw xeirw ato xilarxow

stin

ti O Ioudaoi sunyento

Palon

kataggw

ew

kribsteron

punynesyai

per

ato.

xeiw

paggela

to rvtsa se

pvw

sundrion

mllon

ti

21

on

peisyw

atow:

nedreousin

gr

atn

atn

ndrew

pleouw

tesserkonta,

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

156

otinew

neyemtisan autow

mte fagen mte pien

vw or

[]

nlvsin

atn,

ka

nn

esin

toimoi

prosdexmenoi

tn

so

paggelan. 22 mn on

xilarxow pluse tn neanskon paraggelaw

mhden klalsai ti tata nefnisaw prw me.

do [tinw]

tn katontarxn epen,

[]

23 Ka proskalesmenow

Etoimsate stratitaw diakosouw

pvw poreuysin vw Kaisareaw, ka ppew

bdomkonta ka dejiolbouw

diakosouw, p trthw raw tw nuktw, 24 ktnh


,

pibibsantew

tn

te parastsai na

Palon

diassvsi

prw

Flika

tn

gemna,

25

grcaw

pistoln xousan tn tpon

toton: 26 Kladiow Lusaw t

kratst

gemni

Fliki

xarein.

www.bible.in.ua 25.12.2010

27

Tn

ndra

toton

157

sullhmfynta p tn Ioudavn ka mllonta

nairesyai

p atn

pistw

sn t stratemati jeilmhn, mayn

ti Rvmaw

stin:

28 boulmenw te pignnai tn atan di

[]

nekloun

at

katgagon ew t sundrion atn: 29 n

erron

gkalomenon per

zhthmtvn

to

xonta

gklhma.

nmou

atn,

mhdn

jion

yantou

desmn

30 mhnuyeshw d moi piboulw ew tn

ndra

sesyai,

jautw pemca prw s,

paraggelaw ka tow kathgroiw lgein

[t]

prw atn p so. 31 O mn on

stratitai kat t diatetagmnon

atow nalabntew tn Palon gagon di

32 t d parion santew

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow ppew

nuktw ew tn Antipatrda:

prxesyai sn at pstrecan

158

ew

tn

paremboln:

33

otinew

eselyntew

ew

nadntew tn pistoln t gemni

nagnow

tn

Kilikaw,

Diakosoma

sou,

fh,

tan

ka

kelesaw

paragnvntai:

ka

parsthsan ka tn Palon at. 34

d ka pervtsaw k poaw parxeaw stn

35

Kaisreian

praitvr

to

ka puymenow ti

katgoro

sou

Hrdou

fulssesyai

atn.
.

PRAJEIS

APOSTOLVN

1 Met d pnte mraw katbh rxierew

tinn

24

Ananaw met presbutrvn

ka =torow Tertllou tinw, otinew nefnisan

www.bible.in.ua 25.12.2010

t gemni

159

kat

to Palou. 2 klhyntow d ato rjato kathgoren Trtullow

lgvn,

Pollw

ernhw

tugxnontew

di

so

ka

dioryvmtvn

ginomnvn

pnt

exaristaw.

ynei

tot di

[]

4 na

se

mn

suntmvw

tw

kat tn okoumnhn

sw

pronoaw,

gkptv, parakal kosa

pieike&.

[]

stseiw psin

erntew

gr

tow Ioudaoiw tow

[]

ka kratsamen, 7 8 par

or

duns

atw nakrnaw

per pntvn totvn pignnai n

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

prvtostthn te tw tn Nazvravn arsevw, 6

ka t ern perasen bebhlsai, n

Flij, met pshw

[]

d m p plen se

toton loimn ka kinonta

te ka pantaxo podexmeya, krtiste

[]

ndra

[]

160

mew

kathgoromen

ato. 9 sunepyento d

ka o Ioudaoi fskontew

tata otvw xein. 10 Apekryh te Palow nesantow at to gemnow

lgein,

Ek polln tn nta

se

kritn t ynei

tot pistmenow

eymvw t per mauto

pologomai, 11 dunamnou sou pignnai ti o

pleouw

esn

moi

mrai

ddeka

nbhn

[]

[]

proskunsvn

ew Ierousalm, 12 ka ote n t er

errn

me

prw tina

dialegmenon

pstasin poionta xlou ote n

taw sunagvgaw ote kat tn plin, 13 od

nun

kathgorosn mou.

tn

dn

lgousin

aresin

otvw

latrev

14 molog d tot soi

parastsai dnanta soi

per n

www.bible.in.ua 25.12.2010

ti kat

patr

ye,

161

pistevn

psi

tow

kat

gegrammnoiw,

15

tn

nmon

ka

tow

lpda

xvn

ew

tn

ka

ato

ortoi

tot ka atw sk

tow nyrpouw di pantw.

te ka dkvn.

16 n

prskopon sunedhsin xein prw tn yen ka

sesyai dikavn

proftaiw

yen,

prosdxontai, nstasin mllein

tow

17 di

[].

tn d pleinvn

lehmosnaw

poisvn

ew t ynow mou paregenmhn ka prosforw, 18 n

aw

errn

me

gnismnon n t er,

o met xlou od met

yorbou: 19 tinw

d p tw Asaw Ioudaoi, ow

parenai

ka kathgoren e

ti

xoien

dei

p so

prw m. 20

ato

ortoi

eptvsan

erron

dkhma

stntow

mou

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

162

sunedrou 21

per miw

tathw fvnw w

kkraja n atow stw

ti

Per

nastsevw

nekrn

krnomai

smeron

mn.

Anebleto d

atow Flij, kribsteron edw

t per tw

epaw,

Otan Lusaw xilarxow katab diagnsomai t kay

mw, 23 diatajmenow
,

ka mhdna kvlein

[]

mraw

tinw

paragenmenow

Flij

sn Drousll

gunaik os Iouda& metepmcato tn Palon ka kousen ato

per

te

ato phreten at.

24 Met

d&

atn xein

tn dvn

do,

[ ]

t katontrx thresyai

nesin

22

tw

ew

Xristn

Ihson

pstevw.

dikaiosnhw

ka

gkrateaw

ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

25

dialegomnou

ato

per

krmatow

to

mllontow

mfobow

163

genmenow

Flij

pekryh,

metalabn metakalsoma se:

doysetai

at

metapempmenow mlei

to

kairn

ti xrmata

puknteron

atn

[]

d plhrvyeshw laben didoxon

te xrita

Flij

katlipe

tn

on

pibw

www.bible.in.ua 25.12.2010

Palon

dedemnon.

25

parxe&

met

trew

mraw

nbh

ew

[]

Ierosluma p Kaisareaw, 2 nefnisn

kataysyai tow Ioudaoiw

APOSTOLVN

Fstow

ka

PRAJEIS

di

at. 27 Dietaw

ka lpzvn

Palou:

Flij Prkion Fston: ylvn

poreou,

[] .

xon

26 ma

nn

te at o rxierew

ka

164

prtoi

tn

Ioudavn

kat

to

[]

Palou,

ka

parekloun

atn

atomenoi

xrin

kat

ato

pvw

metapmchtai

atn

ew

Ierousalm, ndran poiontew nelen

atn kat tn dn.

[]

on Fstow pekryh thresyai


txei

kporeesyai:

sugkatabntew e

tn Palon ew Kaisreian, autn

mllein

on

mn,

fhsn,

dunato

stin n t

ndr

topon

kathgoretvsan

ato. 6 Diatrcaw d n atow mraw o pleouw


.

4 mn

kt

dka,

katabw ew Kaisreian, t parion kaysaw p to bmatow kleusen

Palon xynai.

tn

7 paragenomnou d ato peristhsan atn o

Ierosolmvn

katabebhktew

Ioudaoi,

poll

ka

bara

atimata

www.bible.in.ua 25.12.2010

165

katafrontew

ok sxuon

ti Ote ew

tn nmon tn Ioudavn ote ew

[]

ote ew

podejai, 8 to Palou pologoumnou

Kasar ti

[]

marton.

t ern

[]

9 Fstow d ylvn

[] - .

tow

Ioudaoiw xrin

kataysyai pokriyew t Pal epen,

Yleiw ew

Ierosluma nabw

Ep

krnesyai.

to

emi,

or

me

de

d odn stin n

piginskeiw. 11

yantou pprax ti,

o paraitomai

-,

[]

dnatai atow xarsasyai: Kasara pikalomai. 12 tte

[]

ortoi kathgorosn mou,

me

www.bible.in.ua 25.12.2010

stw

Kasarw

mn on dik ka jion

p mo; 10 epen

Ioudaouw odn dkhsa, w ka s kllion

t poyanen: e

bmatow

ke per totvn kriynai

Palow,

odew

Fstow

166

sullalsaw met to sumboulou pekryh, Kasara pikklhsai, p Kasara

[]

pores. 13 Hmern d

diagenomnvn tinn

Agrppaw basilew ka

Bernkh katnthsan ew Kaisreian spasmenoi

tn Fston. 14 w d

pleouw

mraw ditribon

ke, Fstow t basile nyeto

kat

tn Palon lgvn,

Flikow

dsmiow,

nefnisan

15

ato

katadkhn:

[]

prsvpon xoi

tw

stin kataleleimmnow p

or

genomnou

mou

ew

Ierosluma

16

Rvmaoiw xarzesya tina

ka o presbteroi tn Ioudavn, atomenoi

ow

pekryhn

ti

ok

stin

yow

nyrvpon prn

kathgoromenow kat

tow kathgrouw tpon te pologaw lboi

www.bible.in.ua 25.12.2010

prw

Anr

kat

per

o rxierew

per to

167

gklmatow.

17

poihsmenow

sunelyntvn

on

[atn]

nyde

naboln

mhdeman

jw

kaysaw

[] []

xynai

tn

ndra: 18 per or

to

stayntew

bmatow

kleusa

o katgoroi odeman

atan

feron n

g penoun

ponhrn, 19 zhtmata d tina

[]

per tw daw

deisidaimonaw exon

teynhktow, n

fasken

Palow zn.

per totvn zthsin legon e

prw atn ka per tinow

Ihso

20 poromenow

boloito

d g tn

poreesyai ew Ierosluma kke

krnesyai

per totvn. 21 to d

Palou pikalesamnou thrhynai

atn ew

tn to Sebasto dignvsin, kleusa thresyai

atn vw

or napmcv atn prw Kasara. 22 Agrppaw d

prw tn Fston,

www.bible.in.ua 25.12.2010

168

Eboulmhn ka atw to nyrpou kosai. Arion, fhsn, kos


23 T on parion lyntow

. ,

ato.

, .

to Agrppa ka tw Bernkhw met pollw

fantasaw ka eselyntvn ew t kroatrion

sn te xilirxoiw

ka

ndrsin tow

kat joxn

xyh

tw plevw, ka kelesantow to Fstou

Palow. 24 ka fhsin

o sumparntew

Fstow, Agrppa basile ka pntew

mn ndrew, yevrete toton per or

tn Ioudavn ntuxn moi

pan t plyow

n te Ierosolmoiw ka nyde, bontew m

den

atn zn

mhkti. 25 g d katelabmhn mhdn jion

atn

yantou pepraxnai, ato d totou pikalesamnou tn Sebastn krina

[]

pmpein. 26 per or

sfalw

ti

grcai t kur

ok xv:

www.bible.in.ua 25.12.2010

169

di

progagon

atn f mn ka mlista p so, basile Agrppa,

pvw tw nakrsevw

genomnhw

sx

grcv: 27 logon

doke

pmponta

dsmion

ka

tw

shmnai.

lgein.

tte Palow ktenaw

Epitrpeta soi

per seauto

gkalomai

[]

makrion

p so

mllvn

smeron

pologesyai,

2 Per pntvn

Ioudavn,

basile

Agrppa,

ghmai

mautn

3 mlista

gnsthn

nta

se

pntvn tn kat Ioudaouw yn

www.bible.in.ua 25.12.2010

26

tn xera pelogeto,

ataw

ato

APOSTOLVN

gr moi

kat

PRAJEIS

1 Agrppaw d prw tn Palon fh,

te ka zhthmtvn: di

170

domai makroymvw kosa

mou.

4 Tn mn

on bvsn

mou [tn] k

nethtow tn p rxw genomnhn

n t ynei

mou

n te Ierosolmoiw

sasi

pntew

[o]

Ioudaoi,
,

marturen,

zhsa

Farisaow.

me

nvyen,

ylvsi

6 ka nn

tw

p to yeo

tw metraw yrhskeaw

p lpdi

paggelaw genomnhw

proginskontw

ti kat tn kribestthn aresin

ew

tow

patraw

mn

sthka krinmenow, 7 ew n

dvdekfulon

mn

ktene&

nkta

ka

mran

latreon

lpzei

katantsai: per w

lpdow gkalomai p Ioudavn, basile. 8 t

piston krnetai par mn e

yew nekrow gerei;

maut

prw t noma Ihso to Nazvraou den

poll

on

doja

9 g mn

www.bible.in.ua 25.12.2010

171

nanta

prjai: 10

ka pohsa n Ierosolmoiw, ka pollow te tn

gvn g n fulakaw katkleisa tn par tn rxiervn

jousan

labn,

nairoumnvn te atn katnegka cfon, 11 ka kat psaw tw

sunagvgw pollkiw timvrn

[]

poreumenow

perissw

vw ka ew tw jv pleiw. 12 En

fw ka tow

fvnn lgousan prw me

www.bible.in.ua 25.12.2010

t Ebradi

kousa

dialkt, Saol Saol, t

[] ,

sn

mo poreuomnouw: 14 pntvn te katapesntvn mn ew tn gn


;

tw tn

basile, oranyen

, ,

me

kat tn dn edon,

pr tn lamprthta to lou perilmcan

dvkon

13 mraw mshw

ew tn Damaskn met jousaw ka pitropw

rxiervn

atow ngkazon blasfhmen,

te mmainmenow atow

ow

me

172

dikeiw;

sklhrn soi

krie;

prw kntra laktzein. 15 g d epa,

d kriow epen, Eg emi Ihsow n

Tw e,

, ,

s dikeiw.

16 ll

nsthyi ka styi p tow pdaw sou: ew toto gr fyhn

proxeirsasya

se

fysoma

soi,

ynn,

ew ow

phrthn ka mrtura n

[]

te

17

[me]

jairomenw

se

to

lao

ka

g postllv se

te edw

soi,

tn

18 nojai fyalmow atn, to

pistrcai

p sktouw ew fw ka tw jousaw to Satan p tn

[]

yen, to laben
,

atow fesin

pstei t ew m.

www.bible.in.ua 25.12.2010

martin ka klron n tow giasmnoiw

19 Oyen, basile Agrppa, ok genmhn peiyw


,

oran ptas&, 20 ll tow


,

n Damask prtn te ka Ierosolmoiw,

173

psn te tn xran tw Ioudaaw ka tow ynesin

ka pistrfein p tn yen, jia

pggellon metanoen

tw metanoaw rga prssontaw. 21

neka

totvn

me

Ioudaoi

sullabmenoi

[nta]

diaxeirsasyai. 22 pikouraw on tuxn


.

lgvn

er

peirnto

te ka megl, odn ktw

te o proftai llhsan mellntvn gnesyai ka Mv#sw,

[]

23 e

Xristw, e

payhtw

mllei

mikr

tw p to yeo xri tw

mraw tathw sthka marturmenow

kataggllein t te

pologoumnou

la

ka tow ynesin.

Fstow megl t fvn

fhsin,

24 Tata d ato

Man,

Pale: t

, , ;

poll

se

grmmata

ew

manan

peritrpei.

www.bible.in.ua 25.12.2010

prtow j nastsevw nekrn fw

25

Palow,

174

manomai,

fhsn,

krtiste

Fste,

ll

lhyeaw

ka

svfrosnhw

=mata

pofyggomai.

26 pstatai gr

ka

parrhsiazmenow

lal:

lanynein

gr

atn

[ti]

[]

per totvn

basilew,

prw

totvn o peyomai oyn, o gr stin n gvn& pepragmnon toto. 27


[]

pisteeiw, basile Agrppa, tow proftaiw; oda ti pisteeiw. 28 d


,

Agrppaw prw tn Palon, En lg

29 d Palow, Ejamhn
,

mnon s

me

peyeiw

Xristiann poisai.

n t ye ka n lg

ka n megl o

ll ka pntaw tow koontw mou smeron gensyai toiotouw

poow

ka

emi,

parektw

basilew ka gemn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

desmn

totvn.

30

Ansth

te

te Bernkh ka o sugkaymenoi atow, 31 ka

175

naxvrsantew

lloun

prw

lllouw

lgontew

ti Odn yantou

desmn jion

[ti]

prssei nyrvpow ortow. 32 Agrppaw d t

Fst

fh,

Apolelsyai

dnato

pekklhto

nyrvpow

ortow

Kasara.

[] [] .

PRAJEIS

APOSTOLVN

1 Vw d kryh

te

27

to poplen mw ew tn Italan, pareddoun

tn

Palon

ka

tinaw

trouw

desmtaw

katontrx

nmati

Ioul

sperhw Sebastw. 2 pibntew d plo

Adramutthn mllonti

plen

[]

ew tow kat tn Asan tpouw nxyhmen, ntow sn mn Aristrxou

www.bible.in.ua 25.12.2010

176

Makednow

Yessalonikvw: 3 t te tr&

katxyhmen ew Sidna,

[] []

filanyrpvw te Ioliow t Pal

xrhsmenow ptrecen prw tow

[]

flouw poreuynti pimeleaw tuxen.


Kpron di
[]

4 kkeyen naxyntew peplesamen tn

t tow nmouw enai nantouw, 5 t te plagow t kat tn

Kilikan ka Pamfulan diaplesantew katlyomen ew Mra tw Lukaw. 6

kke ern

katontrxhw ploon Alejandrnon plon

ew tn Italan

nebbasen mw ew at. 7 n kanaw

d mraiw braduploontew

ka

mliw

genmenoi

kat

peplesamen

tn

tn

Kndon,

prosentow

mw

Krthn

kat

Salmnhn,

[]

mliw

te

to

nmou,
,

paralegmenoi

atn lyomen

ew tpon tin

kalomenon Kalow Limnaw,

ggw

www.bible.in.ua 25.12.2010

177

pliw

Lasaa.

pisfalow

to

Ikano

xrnou

diagenomnou

ka

ntow

dh

plow

di

parnei Palow 10 lgvn

ka

tn

nhstean

dh

parelhluynai,

atow, Andrew, yevr ti met brevw ka

pollw zhmaw o mnon to fortou ka to ploou ll ka tn cuxn

mn mllein

sesyai tn plon.

peyeto

to

pleonew

mllon

11 d katontrxhw t kubernt ka

nauklr

neuytou

tow

Palou

legomnoiw.

limnow

prxontow

prw

paraxeimasan

yento

bouln naxynai keyen, e

pvw

12

dnainto

katantsantew ew Fonika paraxeimsai, limna tw Krthw blponta kat

lba

ka kat xron.

www.bible.in.ua 25.12.2010

-.

13 Upopnesantow d ntou

djantew

178

tw

proysevw kekrathknai, rantew

14 met

sson parelgonto

tn Krthn.

o pol d balen

kat

atw nemow tufvnikw kalomenow

Eraklvn: 15 sunarpasyntow d to ploou ka m dunamnou ntofyalmen


;

t nm pidntew

fermeya.

16 nhson

[]

d ti

podramntew

kalomenon

Kada

sxsamen

mliw

perikratew

gensyai

tw

skfhw,
,

rantew

bohyeaiw

xrnto

pozvnnntew

ploon: fobomeno te m ew tn Srtin kpsvsin,

xalsantew

skeow,

otvw

fronto.

18

[] ,

sfodrw

xeimazomnvn

mn

jw

kboln

poionto,

[] []

[]

atxeirew

tn skeun

www.bible.in.ua 25.12.2010

19

to ploou rrican.

ka

17

trt

[] []

20 mte d lou

mte

179

strvn

pifainntvn

pleonaw

mraw,

xeimnw

pikeimnou, loipn perireto


,

ndrew, peiyarxsantw moi m ngesyai p tw Krthw


,

te tn brin tathn ka tn zhman. 22 ka t nn

mw eyumen,

latrev,

ggelow

24

25 di

emi [g],

ka

lgvn,

fobo,

Pale:

Kasar

se

de

parastnai, ka do kexrista soi


,

23 parsth gr moi tat t nukt to yeo or

parain

pobol gr cuxw odema stai j mn pln to ploou:

so.

atn epen,

lgou

parxoshw tte stayew Palow n ms

mn,

kerdsa

ok

psa to szesyai mw. 21 Pollw

te sitaw

Edei

lpw

te

yew pntaw tow plontaw met

eyumete, ndrew: pistev gr t ye ti otvw stai kay

www.bible.in.ua 25.12.2010

180

trpon lellhta

moi.

26 ew nson d

tina

de

mw

kpesen. 27 Vw d tessareskaidekth nj

gneto

diaferomnvn mn n

Adr&,

kat

mson

tin

tw

nuktw

penoun

atow xran. 28 ka bolsantew

[] -

natai

prosgein

erron

rguiw ekosi,

brax

diastsantew

ka

plin

bolsantew

erron

rguiw

dekapnte: 29 fobomeno te m pou


;

kat traxew

k prmnhw =cantew gkraw tssaraw hxonto

tpouw kpsvmen,
[] ,

mran gensyai. 30 tn

d nautn zhtontvn fugen k to ploou ka xalasntvn tn skfhn ew


tn ylassan profsei w k prrhw gkraw mellntvn ktenein,

epen

Palow

www.bible.in.ua 25.12.2010

katontrx

ka

tow

31

stratitaiw,

En

ortoi

181

menvsin n t plo, mew svynai

o dnasye. 32 tte pkocan o

stratitai t sxoina tw skfhw ka easan

or

mra

mellen

gnesyai

pareklei

[]

metalaben

trofw

lgvn,

Tessareskaidekthn

smeron

mran

odenw gr mn

yrj

Palow

pantaw

parakal

p tw kefalw poletai. 35 epaw

[]

mhyn proslabmenoi: 34 di

ka labn rton exarsthsen

trofw, toto gr prw tw metraw svthraw prxei:

mw metalaben

diatelete,

atn kpesen. 33 Axri d

prosdokntew sitoi

d tata

t ye npion pntvn ka klsaw

rjato syein. 36 eyumoi

d genmenoi

pntew ka ato proselbonto

trofw. 37 meya
.

d a psai cuxa n t plo diaksiai bdomkonta

www.bible.in.ua 25.12.2010

182

j.

38 koresyntew d

ston

ew

tn

trofw kofizon

ylassan.

t ploon kballmenoi

39

tn

Ote

mra

gneto,

tn

gn

ok

pegnvskon,

klpon

tina

katenoun

xonta

agialn

ew

bouleonto

dnainto

jsai

perielntew evn

tn

phdalvn,

ka

prantew

ew

ploon.

diylasson

tn

tn

41

www.bible.in.ua 25.12.2010

pneos
[ ]

ew

tpon

ka mn

prra resasa

p tw baw [tn kumtvn].

meinen sleutow, d prmna leto

tw zeukthraw

peripesntew

tn nan,

42 tn d strativtn boul gneto na

gkraw

nntew

rtmvna

pkeilan

tw

agialn.

ka

40

ew tn ylassan, ma

katexon

tow desmtaw poktenvsin, m

183

tiw

kkolumbsaw

diafg:

43

[] ;

diassai tn Palon klusen

katontrxhw

boulmenow

atow to boulmatow,

kleusn

[ ] ,

tow dunamnouw kolumbn porcantaw prtouw p tn gn

ka tow loipow

ow

mn

to

p sansin ow

jinai,

d p tinvn

otvw

gneto

pntaw

diasvynai

APOSTOLVN

tn p

ka

PRAJEIS

tn

gn.
.

28

1 Ka diasvyntew tte pgnvmen ti Melth nsow kaletai.

44

ploou:

te

2 o te

brbaroi parexon

o tn tuxosan

filanyrvpan mn, cantew gr

purn proselbonto pntaw mw di

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn etn tn festta

ka di

184

t cxow. 3 sustrcantow d to Palou frugnvn ti


.

piyntow

p tn purn, xidna

ka

p tw yrmhw jelyosa kaycen

tw xeirw ato. 4 w d edon


[]

plyow

o brbaroi kremmenon t yhron k tw

xeirw ato, prw lllouw

legon,

Pntvw fonew stin nyrvpow

ortow n

diasvynta k tw yalsshw dkh

mn

zn ok easen.

on potinjaw t yhron ew t pr payen

odn kakn: 6 o

d prosedkvn atn mllein

pmprasyai

katapptein fnv

nekrn.

p pol d

atn

prosdokntvn

ka yevrontvn

mhdn

topon

ew

atn ginmenon,

metabalmenoi legon

per

www.bible.in.ua 25.12.2010

xvra

atn enai yen. 7 En d tow

tn tpon kenon prxen

t prt
[] []

tw

nsou

185

nmati

Popl,

nadejmenow

mw

trew

mraw

filofrnvw

jnisen.

8 gneto

tn

patra

dusenter sunexmenon

katakesyai, prw n

proseujmenow piyew

genomnou

ka o loipo

yerapeonto,

10

sato atn. 9 totou d

[]

o n t ns

ka

Palow eselyn ka

tw xeraw at

to Poplou puretow ka

xontew syeneaw

prosrxonto

ka

pollaw

timaw

tmhsan

mw

ka

nagomnoiw

pyento

prw

tw

xreaw.

11 Met

trew

mnaw

nxyhmen n plo parakexeimakti n t ns


Alejandrn,

parasm

Dioskoroiw. 12 ka kataxyntew ew Surakosaw pemenamen mraw trew, 13


.

[]

yen

perielntew

kathntsamen

ew

Rgion.

ka

met

man

mran

www.bible.in.ua 25.12.2010

186

pigenomnou ntou

deuteraoi

lyomen

ew Potilouw, 14 or erntew
,

delfow pareklyhmen

par atow pimenai mraw pt: ka otvw ew

tn Rmhn lyamen.

15 kkeyen o delfo kosantew t per mn lyan

ew

pnthsin

mn

xri

Appou

Frou

ka

Trin

Tabernn,

ow

dn

Palow

exaristsaw

eslyomen ew Rmhn, petrph


ye

labe

yrsow.

t Pal mnein

fulssonti

atn

stratit.

17

16

Ote

kay autn

sn

Egneto

met

mraw

trew

sugkalsasyai atn tow ntaw tn Ioudavn prtouw: sunelyntvn d

atn legen

[]

prw atow, Eg, ndrew delfo, odn nanton poisaw

t la

tow yesi

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow patroiw dsmiow j Ierosolmvn paredyhn

187

ew

tw

xeraw

tn

Rvmavn,

18

polsai

di

otinew

nakrnantw

me

bolonto

mhdeman

atan

yantou

prxein

mo:

ntilegntvn d tn Ioudavn nagksyhn


to ynouw mou xvn

pikalsasyai Kasara, ox w

[] ,

ti

kathgoren. 20 di

tathn on tn

[] -

atan pareklesa mw den


19

ka proslalsai, neken gr tw lpdow to

Isral tn lusin tathn perkeimai. 21 o

d prw atn epan,

Hmew

ote grmmata per so dejmeya p tw Ioudaaw, ote paragenmenw


tiw

tn delfn

pggeilen

[]

llhsn ti

per so ponhrn. 22

jiomen

par

so

kosai

fronew,

per

mn

gr

arsevw

tathw

gnvstn

mn

stin

ti

pantaxo

ntilgetai.

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

23

188

Tajmenoi

d at mran lyon

prw atn ew tn jenan pleonew,

ow

jetyeto

diamarturmenow

tn

basilean

to

yeo

peyvn

te

atow per to Ihso p te to nmou Mv#svw ka tn profhtn p

prv vw spraw. 24 ka o

mn

peyonto

tow legomnoiw,
,

pstoun: 25 smfvnoi d ntew prw lllouw pelonto,


;

to Palou =ma

ti Kalw

Hsaou to proftou prw tow patraw mn 26 lgvn,

tn lan

epntow

llhsen

di

Poreyhti prw

kosete

ka o

m sunte, ka

ka o m dhte:

www.bible.in.ua 25.12.2010

27 paxnyh gr karda to

totou, ka tow sn barvw kousan,

toton ka epn, Ako

blpontew blcete

lao

t pnema t gion

ka tow fyalmow atn

189

kmmusan: mpote dvsin


;

tow fyalmow ka tow sn kosvsin ka t

kard&

sunsin

ka

pistrcvsin,

ka

somai

atow.

28

gnvstn

on

stv

mn ti tow ynesin

pestlh

toto t svtrion to yeo:

ato ka kosontai. 29 30 Enmeinen d dietan

lhn

n d

misymati,

ka

pedxeto

pntaw

khrssvn

tow

[]

esporeuomnouw

prw

atn,

31

tn basilean to yeo ka didskvn t per to kurou Ihso

Xristo

met

pshw

parrhsaw

kvltvw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

190

PROS RVMAIOUS 1

Palow

dolow

Xristo

Ihso,

klhtw

pstolow,

fvrismnow

ew

eagglion yeo, 2

proephggelato

di

tn profhtn ato n

grafaw gaiw, 3 per to uo ato to genomnou

kat srka, 4 to risyntow

k sprmatow Daud

uo yeo n dunmei kat pnema givsnhw

j nastsevw nekrn, Ihso Xristo to kurou

mn, 5 di

o<

lbomen xrin

ka postoln ew pakon

pstevw n psin tow ynesin

pr to nmatow ato, 6 n ow

ste ka mew klhto Ihso Xristo,

7 psin tow osin n Rm gaphtow yeo, klhtow goiw: xriw

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn

ka ernh p yeo patrw mn

ka kurou

Ihso Xristo. 8 Prton

mn

exarist

ti

ye

mou

di

Ihso

Xristo

per

pntvn

mn,

pstiw mn katagglletai n l t ksm. 9 mrtuw

mo

stin

eaggel

yew,

latrev

pntote

tn

pnemat

mou

to uo ato, w dialeptvw mnean

gr

mn poiomai 10

[]

proseuxn

mou,

demenow

pvw

dh

pot

eodvysomai n t yelmati to yeo lyen prw mw. 11 pipoy gr

den

mw, na

ti

metad

xrisma mn pneumatikn ew

[, ]

sthrixynai

mw, 12 toto d stin sumparaklhynai

n mn di

tw

llloiw

pstevw

mn

www.bible.in.ua 25.12.2010

te

ka

mo.

13

ylv

mw

gnoen,

delfo, ti pollkiw proeymhn

[],

kvlyhn

xri to dero, na

lyen prw mw, ka

tin

karpn sx

ka

n mn kayw ka n tow loipow

ynesin. 14 Ellhsn te ka barbroiw,

sofow te ka notoiw

ka

mn

tow

feilthw em:

15 otvw t kat m pryumon

Rm

eaggelsasyai.

16

gr

paisxnomai

eagglion,

dnamiw

gr

yeo

stin

ew

svthran

pant

17

dikaiosnh

gr

yeo

at

Iouda

te

prton

ka

Ellhni:

pisteonti,
,

pokalptetai k pstevw ew pstin, kayw ggraptai, O d dkaiow

pstevw zsetai.

18 Apokalptetai gr rg yeo p orano p psan

sbeian

ka

dikan

nyrpvn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

tn

lyeian

dik&

katexntvn, 19 diti
,

t gnvstn to yeo fanern stin n atow:

yew gr atow fanrvsen. 20 t gr rata

ato p ktsevw

ksmou tow poimasin

noomena

[]

ew

t enai atow napologtouw: 21 diti

kayortai, te diow ato dnamiw ka

[] ,

yeithw,

gnntew tn

yen ox w yen djasan

hxarsthsan,

ll mataiyhsan n

tow dialogismow atn ka skotsyh

snetow

fskontew

enai sofo

mvrnyhsan,

24 Di

tn djan

fyarto nyrpou ka peteinn

ka tetrapdvn ka rpetn.

atn karda. 22

23 ka llajan

to fyrtou yeo n moimati eknow

pardvken atow yew n

taw piyumaiw tn kardin atn ew kayarsan to timzesyai

www.bible.in.ua 25.12.2010

t smata atn n atow, 25 otinew metllajan tn lyeian to yeo

cedei,

ka

sebsyhsan

ka

ltreusan

ktsei

par

tn

ktsanta,

stin eloghtw ew tow anaw: mn. 26 di

toto

pardvken atow yew ew pyh

timaw:

a te gr yleiai

metllajan tn fusikn

xrsin

ew tn par

o rsenew fntew

tn fusikn

fsin,

xrsin

ew

lllouw,

rsenew

rsesin

katergazmenoi ka tn ntimisyan n

autow

dei

tn

pignsei,

pardvken

atow

www.bible.in.ua 25.12.2010

sxhmosnhn

tw plnhw

atn n

polambnontew. 28 ka kayw ok dokmasan

tw yhleaw jekayhsan n t

atn

27 movw te ka

rjei

atn

tn yen xein n

yew

ew

dkimon

non,

poien

kaykonta, 29 peplhrvmnouw ps dik&


,

ponhr& pleonej&

kak&,

mestow

fynou

fnou

ridow

dlou

kakohyeaw,

ciyuristw,

30

katallouw, yeostugew,

bristw,

perhfnouw, laznaw, feuretw

kakn,

gonesin

peiyew,

31

suntouw,

sunytouw,

strgouw,

nelemonaw: 32 otinew t dikavma to yeo pignntew, ti o t toiata


;

prssontew

jioi

yantou

esn,

mnon

at

poiosin

ll

ka

suneudokosin

tow

prssousin.

PROS RVMAIOUS 2

1 Di

napolghtow e,

www.bible.in.ua 25.12.2010

nyrvpe pw

krnvn: n
;

gr

krneiw tn teron, seautn

katakrneiw, t gr at prsseiw krnvn. 2

odamen d ti t krma to yeo stin kat lyeian p tow t toiata

prssontaw. 3 logz

d toto, nyrvpe krnvn tow t toiata

prssontaw ka poin

at, ti s kfej

t krma to yeo; 4

to

plotou tw xrhstthtow ato ka tw noxw

ka tw makroyumaw

katafronew, gnon
,

ti t xrhstn to yeo ew metnoin se

kat d tn sklhrtht sou

gei;

ka metanhton kardan yhsaurzeiw seaut

rgn n mr& rgw ka pokalcevw dikaiokrisaw to yeo, 6 w

podsei kst kat t rga ato, 7 tow

mn kay pomonn rgou

gayo djan ka timn ka fyarsan zhtosin, zvn anion: 8 tow

www.bible.in.ua 25.12.2010

j riyeaw

ka peiyosi

rg ka yumw. 9 ylciw

t lhye& peiyomnoiw

d t dik&,

ka stenoxvra p psan cuxn nyrpou to

katergazomnou t kakn, Ioudaou te prton ka Ellhnow: 10 dja d ka

tim ka ernh pant


t rgazomn t gayn, Iouda te prton ka

Ellhni: 11 o gr stin prosvpolhmca par t ye. 12 soi

gr

nmvw

marton, nmvw

di

ka polontai: ka soi

n nm marton,

nmou kriysontai: 13 o gr o kroata nmou dkaioi

par [t]

ye, ll o poihta nmou dikaivysontai. 14 tan gr ynh


,

nmon xonta

fsei

[]

autow

t to nmou

t m

poisin, o<toi nmon m xontew


,

esin nmow: 15 otinew ndeknuntai t rgon to nmou graptn n

www.bible.in.ua 25.12.2010

taw kardaiw atn, summarturoshw

lllvn

tn

mr& te

mou

logismn

kathgorontvn

ka

pologoumnvn,

krnei yew t krupt

di

atn tw suneidsevw ka metaj

d s Ioudaow ponomz ka panapa

nm ka kauxsai n ye 18 ka ginskeiw t ylhma ka dokimzeiw

diafronta kathxomenow k to nmou, 19 ppoiyw


tn nyrpvn kat t eagglin

[]

Xristo Ihso. 17 E

16

te seautn

dhgn

enai tufln, fw tn

n sktei, 20 paideutn

frnvn,

didskalon

nhpvn,

xonta

[]

tn mrfvsin tw gnsevw ka tw lhyeaw n t nm:

21 on didskvn teron seautn


klpteiw; 22 lgvn
?

www.bible.in.ua 25.12.2010

o didskeiw; khrssvn

m moixeein

m klptein

moixeeiw;

bdelussmenow

edvla

erosulew;

23

nm

kauxsai,

di

parabsevw to nmou tn yen timzeiw;

di

mw blasfhmetai

gr fele

n nmon prssw:

nmou

fulss,

ox

[]

27

telosa

krine

tn di

on krobusta t dikaimata

ka

n d parabthw nmou w,

26 n

logisysetai;

peritom sou krobusta ggonen.

to

kayw ggraptai. 25 peritom mn

24 t gr noma to yeo

n tow ynesin,

tw

krobusta

ato

ew

peritomn

fsevw

krobusta

tn

nmon

grmmatow ka peritomw parabthn nmou. 28 o

gr n t faner Ioudaw stin, od n t faner n sark

peritom:
;

29

ll

www.bible.in.ua 25.12.2010

krupt

Ioudaow,

ka

peritom

kardaw

10

pnemati o grmmati, o<

painow ok j nyrpvn ll k to yeo.

PROS RVMAIOUS 3

1 T

on t perissn

to Ioudaou,

tw

pol

kat

pnta

trpon.

prton

mn

[gr]

ti

pisteyhsan

lgia

tinew;

to

pista

atn

yeo.

tn

pstin

to

gnoito:

ginsyv

nikseiw n t krnesya se.


www.bible.in.ua 25.12.2010

5 e

gr

psthsn

yeo

katargsei;

lhyw,

pw

nyrvpow

n tow lgoiw sou

d dika

yew

cesthw, kayw ggraptai, Opvw n dikaivyw


,

fleia tw peritomw;

ka

mn yeo dikaiosnhn

11

sunsthsin,

romen; m dikow

, ?

yew pifrvn

nyrvpon lgv. 6 m gnoito:

ksmon; 7 e
?

tn rgn; kat

pe

pw krine

yew tn

d lyeia to yeo n t m cesmati persseusen

ew tn djan ato, t

ti

kg w martvlw krnomai;

8 ka m

kayw

blasfhmomeya

ka

kayw

fasn

tinew

mw

lgein

ti

Poisvmen

t kak na

stin.
.

ly

t gay; n

t krma

ndikn

on;

proexmeya;

pntvw,

protiasmeya

gr

Ioudaouw te ka Ellhnaw pntaw f martan enai, 10 kayw ggraptai

ti Ok stin dkaiow

od ew,

www.bible.in.ua 25.12.2010

11 ok stin sunvn,

kzhtn tn yen. 12 pntew jklinan, ma

xreyhsan:

ok stin

ok

, ;

12

stin poin

xrhstthta, [ok stin] vw nw.

13 tfow negmnow

lrugj atn, taw glssaiw atn doliosan, w spdvn p t xelh

[]

atn, 14 n
,

t stma rw

atn kxai

ka pikraw gmei:

15 jew

o pdew

ama, 16 sntrimma ka talaipvra n taw dow atn,

[] ,

17 ka dn ernhw ok gnvsan. 18 ok stin fbow yeo pnanti tn

fyalmn atn. 19 Odamen d ti sa

nmow lgei

tow n t

nm lale,

na

pn

stma frag

ka pdikow

gnhtai pw

ksmow t ye: 20 diti

j rgvn nmou o dikaivysetai psa

srj

npion ato, di

gr nmou pgnvsiw martaw. 21 Nun

d xvrw

nmou dikaiosnh yeo pefanrvtai, marturoumnh

www.bible.in.ua 25.12.2010

p to nmou ka tn

13

profhtn, 22 dikaiosnh d yeo di

pstevw Ihso Xristo, ew pntaw

[]

tow

pisteontaw:

gr

stin

diastol:

23

sterontai tw djhw to yeo, 24 dikaiomenoi

di

lastrion

di

marton

ka

dvren t ato xriti

n t nox

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

marthmtvn 26

tw dikaiosnhw ato n

t enai atn dkaion

tn rgvn; ox, ll di
,

ka dikaionta

pstevw Ihso. 27 Po on kaxhsiw; jeklesyh.

yew

to yeo, prw tn ndeijin

proyeto

tn progegontvn

kair, ew

tn presin

t nn

[tw] pstevw n t ato amati ew ndeijin

dikaiosnhw ato di

gr

pntew

tw polutrsevw tw n Xrist Ihso: 25 n

tn k

di

poou nmou;

nmou pstevw. 28 logizmeya gr dikaiosyai

14

pstei nyrvpon xvrw rgvn nmou. 29

ka

ynn;

na

ka

ynn,

dikaisei

30

eper

ew

? []

peritomn k pstevw ka krobustan di

nmon on katargomen di

Ioudavn yew mnon; ox

yew,

tw pstevw. 31

tw pstevw; m gnoito,

ll nmon

stnomen.
.

PROS RVMAIOUS 4

1 T

on romen erhknai Abram tn proptora mn kat srka; 2

gr Abram j rgvn dikaiyh,

gr

xei

kaxhma: ll o prw yen.

, ;

graf

lgei;

Epsteusen

Abram

www.bible.in.ua 25.12.2010

ye,

ka

15

logsyh

at

ew

dikaiosnhn.

logzetai

kat xrin

pisteonti d

p tn dikaionta

fyhsan

misyw

pstiw

tn makarismn to

[]

dikaiosnhn xvrw rgvn, 7 Makrioi

a nomai

logzetai

ka Daud lgei

yew logzetai

rgazomn

nyrpou

tn seb,

ato ew dikaiosnhn, 6 kayper

ll kat felhma: 5 t d m rgazomn,

ka n

pekalfyhsan a martai: 8

makriow nr o<

m logshtai kriow

martan. 9 makarismw

on o<tow p tn peritomn

ka p tn krobustan; lgomen gr,

Elogsyh

t Abram pstiw ew dikaiosnhn. 10 pw on logsyh;

peritom

nti

krobust&;

ok

peritom

ll

www.bible.in.ua 25.12.2010

16

krobust&:

11 ka shmeon

laben

peritomw, sfragda tw dikaiosnhw

tw pstevw tw n t krobust&,

tn pisteuntvn di

ew

ka tow stoixosin tow xnesin

ok k peritomw mnon ll

[ka] atow [tn]

tw n krobust&

t logisynai

dikaiosnhn, 12 ka patra peritomw tow


,

t enai atn patra pntvn

krobustaw, ew

pstevw to patrw

mn

Abram. 13 O gr di

nmou paggela t Abram

sprmati ato, t klhronmon atn enai ksmou, ll di

dikaiosnhw

pstevw:

14

gr

nmou

klhronmoi,

keknvtai

pstiw

ka

katrghtai paggela: 15 gr nmow rgn katergzetai: o< d ok

stin nmow, od parbasiw. 16 di

www.bible.in.ua 25.12.2010

toto k pstevw, na

kat xrin,

17

ew t enai bebaan tn paggelan pant t sprmati, o t k to

nmou mnon ll ka t k pstevw Abram [w

mn,

17

stin patr pntvn

kayw

ggraptai

ti

Patra

polln

ynn

tyeik

se]

katnanti

o<

psteusen

yeo

kalontow

to

zopoiontow

tow

nta

nta:

18

ka

par

lpda

lpdi

psteusen ew t gensyai atn patra polln ynn

nekrow

kat t erhmnon,

Otvw stai t sprma sou: 19 ka m syensaw t pstei katenhsen

auto sma [dh] nenekrvmnon,

katontaetw pou

prxvn,

ka tn

nkrvsin

diekryh

tw mtraw

Srraw, 20 ew d tn paggelan to yeo o

t pist& ll nedunamyh t pstei, dow


www.bible.in.ua 25.12.2010

djan t ye 21

18

ka plhroforhyew

ti

pggeltai dunatw stin ka poisai. 22

di

[ka] logsyh

at ew dikaiosnhn. 23 Ok grfh

d di

atn mnon ti logsyh

at, 24 ll ka di

logzesyai,

mw ow

tow pisteousin p tn geranta

k nekrn, 25 w

paredyh di

gryh

di

mllei

Ihson tn krion

mn

t paraptmata mn ka

tn

dikavsin

mn.

PROS RVMAIOUS 5

1 Dikaivyntew on

k pstevw ernhn

xomen

prw tn yen di

kurou mn Ihso Xristo, 2 di


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

o<

to

ka tn prosagvgn sxkamen

19

[t pstei] ew tn xrin

lpdi

tathn n

stkamen, ka kauxmeya p

tw djhw to yeo. 3 o mnon d, ll ka kauxmeya n taw

ylcesin,

edtew

ti ylciw

pomonn katergzetai, 4 d pomon

dokimn,

d dokim

lpda: 5 d lpw

o kataisxnei, ti

gph to yeo kkxutai n taw kardaiw mn di

to doyntow mn, 6 ti

pyanen.

sebn

gr

pnematow gou

kat

pr

pr

gr Xristw ntvn mn syenn ti

kairn

poyanetai:

to

mliw

gr

pr

dikaou

tiw

gayo

txa

tiw

ka

tolm

poyanen: 8 sunsthsin d tn auto gphn ew mw yew ti


;

ti

martvln ntvn mn Xristw pr mn pyanen. 9 poll on mllon

www.bible.in.ua 25.12.2010

20

dikaivyntew nn

n t amati ato svyhsmeya

rgw. 10 e

t ye di

to yantou

to uo

ato, poll mllon katallagntew svyhsmeya

n t zv

ato p tw

gr xyro ntew kathllghmen

di

ato: 11 o mnon d, ll ka kauxmenoi n t ye di


;

mn Ihso Xristo, di

o<

nn

nw

di

to kurou

tn katallagn lbomen. 12 Di

toto sper di

nyrpou marta ew tn ksmon eslyen ka

tw martaw ynatow, ka otvw ew pntaw nyrpouw ynatow

dilyen,

pntew marton: 13 xri gr nmou marta n

ksm, marta d ok llogetai


,

m ntow nmou: 14 ll basleusen

ynatow p Adm mxri Mv#svw ka p tow m martsantaw p t

www.bible.in.ua 25.12.2010

21

moimati tw parabsevw Adm, w

stin tpow

to mllontow.

15

All ox w t parptvma, otvw ka t xrisma: e

gr t to

nw

paraptmati o pollo pyanon, poll mllon xriw

ka dvre n xriti

persseusen.

drhma:

to yeo

nyrpou Ihso Xristo ew tow

ka

ox

di

nw

martsantow

16

t to nw

pollow

mn

gr

krma

nw

ew

katkrima,

polln

paraptvmtvn

ew

dikavma.

paraptmati ynatow basleusen di

17

gr

to nw,

xrisma

to

nw

poll mllon o tn

perissean tw xritow ka tw dvrew tw dikaiosnhw lambnontew n zv

basilesousin

di

www.bible.in.ua 25.12.2010

to nw

Ihso Xristo. 18 Ara on w di

nw

22

paraptmatow ew pntaw nyrpouw ew katkrima, otvw ka di

nw

dikaimatow ew pntaw nyrpouw ew dikavsin zvw: 19 sper gr di

tw

parakow

to

otvw

ka

di

nyrpou

martvlo

katestyhsan

tw

pakow

to

plenasen

marta,

perepersseusen

t parptvma: o<
;

xriw,

21

basleusen marta n t yant, otvw ka xriw

katastaysontai

pollo,

dkaioi

pleons

nw

na

nw

pollo. 20 nmow d pareislyen

ew

zvn

anion

di

Ihso

Xristo

to

na

sper

basiles di

dikaiosnhw

kurou

mn.

PROS RVMAIOUS 6

www.bible.in.ua 25.12.2010

23

1 T

on romen; pimnvmen

t mart&, na

[] ,

xriw

pleons;

m gnoito:

otinew

peynomen t mart&, pw ti

zsomen

at; 3
?

gnoete ti soi

baptsyhmen

4 sunetfhmen

on at di

to

[]

baptsmatow ew tn ynaton, na

ew Xristn Ihson ew tn

ynaton ato baptsyhmen;

[] ,

sper gryh

Xristw k nekrn di

tw djhw to patrw, otvw ka mew n kainthti zvw peripatsvmen. 5

gr smfutoi gegnamen

tw

smeya:

ginskontew,

ti

katarghy

toto

nyrvpow sunestauryh, na
,

t moimati to yantou ato, ll ka

nastsevw

palaiw

mn

t sma tw martaw, to

mhkti douleein mw t mart&: 7 gr poyann dedikavtai p tw


www.bible.in.ua 25.12.2010

24

martaw.

peynomen

sn

Xrist,

pisteomen

ti

ka

suzsomen

at: 9 edtew

ti Xristw geryew

k nekrn okti

[]

poynskei, ynatow ato


,

okti kurieei.

[]

mart& pyanen fpaj:


[]

logzesye

autow

d z,

smati ew

14 marta gr mn

t ye. 11 otvw ka mew


.

marta n t ynht

mn

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

t mart&, ll parastsate autow


[] ,

ye se k nekrn zntaw ka t mlh

gr pyanen, t

[]

mn pla dikaw

t pakoein taw piyumaiw ato, 13 mhd paristnete t

mlh

[enai] nekrow mn t mart& zntaw d t ye n

Xrist Ihso. 12 M on basileutv


.

10

mn pla

dikaiosnhw t ye:

o kuriesei,

o gr ste

p nmon

25

ll p xrin.

15 T

on;

martsvmen

ti

ok smn

nmon

ll

xrin;

gnoito.

16

ok

odate

ti

[]

paristnete autow

dolouw ew pakon,

dolo ste

pakoete, toi

martaw

ew

ynaton

pakow

ew

dikaiosnhn; 17

xriw

d t ye ti

te

doloi tw martaw phkosate

d k kardaw ew n

paredyhte

tpon didaxw, 18 leuyervyntew d

p tw martaw doulyhte

t dikaiosn: 19 nyrpinon lgv di

tn syneian tw sarkw mn. sper gr parestsate t mlh

dola

kayars&

ka

nom&

ew

tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn

noman,

otvw

nn

parastsate t mlh mn dola t dikaiosn ew giasmn. 20 te

gr

26

doloi te

tw martaw, leyeroi te

t dikaiosn.

21 tna on

[] .

karpn exete

tte f ow

nn

paisxnesye; t gr tlow kenvn

ynatow. 22 nun

d, leuyervyntew p tw martaw doulvyntew d t

ye, xete

tn karpn mn ew giasmn, t d tlow zvn anion. 23

t gr cnia

tw martaw ynatow, t d xrisma

aniow

Xrist

Ihso

to yeo zv

kur

mn.

PROS RVMAIOUS 7

gnoete,

delfo,

ginskousin

gr

nmon

lal,

ti

kurieei

to nyrpou
[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

f son

xrnon z;

nmow

2 gr pandrow

27

gun

znti

ndr

ddetai

nm:

poyn

[]

moixalw

xrhmatsei

gnhtai

ndr

tr: n

d poyn

[]

leuyra

stn

genomnhn

nm di

to

na

tow

atn

moixalda

t gensyai mw tr,

mn

ew

di

[] ,

gr men

to nmou nhrgeto

karpoforsai

karpoforsvmen t ye. 5 te

mlesin

enai

[] ,

n t sark, t paymata tn martin t

delfo mou, ka mew yanatyhte

to smatow to Xristo, ew

k nekrn gerynti,

nmou,

ndr tr. 4 ste,

to

to ndrw

nr,

nr,
,

katrghtai p to nmou to ndrw. 3 ra on zntow

yant:
;

nun

kathrgyhmen

p to nmou, poyanntew n

kateixmeya,

www.bible.in.ua 25.12.2010

28

ste

douleein mw n kainthti pnematow ka o palaithti grmmatow.

7 T

on romen; nmow marta; m gnoito:

ok gnvn e

m di

nmow legen, Ok piyumseiw.

tw

ll tn martan

nmou, tn te gr piyuman

ok dein e

8 formn d labosa marta di

ntolw

kateirgsato

mo

psan

piyuman:

xvrw

gr

nmou

marta

nekr.

zvn

xvrw

nmou

pot:

lyoshw

-;

tw

ntolw marta nzhsen, 10 g d

pyanon, ka eryh

moi

[]

ntol

ew zvn ath ew ynaton: 11 gr marta formn

labosa di

ste

tw ntolw jhpthsn me

mn

nmow giow, ka ntol

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka di

atw pkteinen. 12

ga ka dikaa

ka gay. 13 T

29

on

gayn mo gneto

ynatow; m gnoito:

ll marta,

na

fan

marta, di

to gayo moi katergazomnh ynaton: na

gnhtai kay perboln

martvlw marta di

tw ntolw. 14 odamen

gr ti nmow pneumatikw stin: g d srkinw emi, pepramnow p

tn martan. 15
.

mis

smfhmi

t nm

mo,

tot

stin

www.bible.in.ua 25.12.2010

ylv

o ylv

okti g

n mo marta. 18 oda gr ti ok
.

sark

mou,

gayn:

parkeita moi, t d katergzesyai t kaln


,

ti kalw. 17 nun

oke

toto poi. 16 e

katergzomai at ll okosa

toto poi,
,

gr katergzomai o ginskv: o gr

toto prssv, ll

gr

ylein

o: 19 o gr

ylv

30

poi gayn, ll
,

o ylv kakn toto prssv. 20 e

o ylv [g] toto poi, okti g katergzomai at ll okosa

n mo marta. 21 Erskv ra tn nmon t ylonti

kaln

mo poien

ti mo t kakn parkeitai: 22 sundomai

gr t nm

to yeo

kat tn

sv

nyrvpon, 23 blpv d teron nmon n tow mlesn

mou ntistrateumenon t nm to now mou


t nm tw martaw t nti

tw

me

=setai

ka axmalvtzont me

n tow mlesn mou. 24 talapvrow g

nyrvpow:

to

smatow

to

yantou

totou;

25

xriw

d t ye di

Ihso Xristo to kurou

mn.

ra

on

atw g t mn

no

doulev nm yeo, t d sark nm martaw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

31

PROS RVMAIOUS 8

1 Odn ra nn

katkrima tow

n Xrist Ihso: 2 gr nmow to

pnematow tw zvw n Xrist Ihso leuyrvsn se

martaw

ka

to

yantou.

synei

di

tw

sarkw,

dnaton

yew

tn

p to nmou tw

gr

to

nmou,

auto

un

pmcaw

moimati sarkw martaw ka per martaw katkrinen tn martan n t

sark, 4 na
,

t dikavma to nmou plhrvy

n mn tow m kat

srka peripatosin ll kat pnema. 5 o gr kat srka ntew t tw

sarkw fronosin, o d kat pnema t


[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

to pnematow. 6 t gr
.

32

frnhma

tw

sarkw

ynatow,

ernh: 7 diti
;

frnhma

to

pnematow

zv

ka

t frnhma tw sarkw xyra ew yen, t gr nm

to yeo ox potssetai, od gr dnatai: 8 o d n sark ntew ye

rsai

dnantai.

mew

ok

st

sark

ll

pnemati,

eper

pnema yeo oke

n mn. e

d tiw

pnema Xristo ok

xei,

o<tow ok stin ato. 10 e

d Xristw n mn, t mn

sma

nekrn di

martan, t d pnema zv

di

dikaiosnhn. 11 e

d t

pnema to gerantow

tn Ihson k nekrn oke

n mn, geraw

Xristn k nekrn zopoisei

ka t ynht

smata mn di

to

noikontow ato pnematow n mn. 12 Ara on, delfo, feiltai smn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

, ,

33

o t sark to kat srka zn:

mllete

poynskein, e

13 e

[] ;

gr kat srka zte

zsesye.

gr pnemati yeo gontai, o<toi uo

d pnemati tw prjeiw to smatow yanatote

14 soi

yeo esin. 15

o gr lbete pnema douleaw plin ew fbon, ll lbete pnema

patr:

16

uoyesaw,

krzomen,

Abba

summarture

t pnemati mn

ti smn

at

pnema

tkna yeo. 17 e

d tkna,

ka klhronmoi: klhronmoi mn

yeo, sugklhronmoi d Xristo, eper

sumpsxomen

na

18 Logzomai gr

t paymata to nn

ka sundojasymen.

ti ok jia

kairo

prw

tn mllousan

djan pokalufynai ew mw. 19 gr pokaradoka tw ktsevw tn

www.bible.in.ua 25.12.2010

34

poklucin tn un

to yeo pekdxetai: 20 t gr mataithti

ktsiw

petgh,

ox kosa

ll di

21 ti ka at ktsiw

tn potjanta, f lpdi

leuyervysetai p tw douleaw tw fyorw

ew

tn leuyeran tw djhw tn tknvn to yeo. 22 odamen gr ti psa

ktsiw

sustenzei

ka sunvdnei

xri to nn:

23 o mnon d,

ll ka ato tn parxn to pnematow xontew

mew ka ato n

autow

stenzomen uoyesan

24 t gr lpdi

[]

lpw

d blepomnh ok stin

25 e

lpzomen,

di

pomonw

pekdexmeya.

www.bible.in.ua 25.12.2010

syhmen:

gr blpei tw lpzei;

; []

pekdexmenoi, tn poltrvsin to smatow

mn.

lpw:

o blpomen

[]

26

Vsatvw

ka

pnema

35

sunantilambnetai t syene&

mn: t gr t

[] ;

de

ok

odamen,

ll

at

laltoiw:

27 d raunn

proseujmeya

[]

pnema

perentugxnei

stenagmow

tw kardaw oden t

kay

t frnhma to

pnematow, ti

kat yen ntugxnei pr gvn. 28 odamen d ti

tow

gapsin

tn

gayn,

tow

kat

29

ti

ow

prognv,

ka

summrfouw tw eknow

to uo ato, ew

enai

atn

prvttokon

pollow

delfow:

totouw ka klesen: ka ow

[, ]

30 ow

prorisen,

klesen, totouw ka dikavsen: ow

on romen prw tata; e

www.bible.in.ua 25.12.2010

dikavsen, totouw ka djasen. 31 T

ew

sunerge

osin.

pnta

klhtow

yen

pryesin

prorisen

36

yew pr mn, tw kay

mn; 32 w

ge

to dou

uo ok

fesato, ll pr mn pntvn pardvken atn, pw ox ka sn


,

at t pnta mn xarsetai; 33 tw gkalsei

yew dikain:

kat klektn yeo;

34 tw katakrinn; Xristw [Ihsow] poyann,

mllon d geryew,

ka stin n deji

ka

ntugxnei

pr

mn.

35

to yeo,

[]

tw

mw

xvrsei

[] ,

tw

gphw

to

Xristo; ylciw

stenoxvra

divgmw

limw

gumnthw

kndunow

mxaira; 36 kayw ggraptai ti Eneken so yanatomeya lhn

tn mran, logsyhmen
,

di

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

w prbata sfagw. 37 ll n totoiw psin

pernikmen

gapsantow

mw.

38

ppeismai

gr

ti

ote

37

ynatow ote zv

ote ggeloi ote rxa ote nestta ote mllonta

ote

dunmeiw

39

ote

cvma

ote

byow

ote

tiw

ktsiw

tra

dunsetai mw xvrsai p tw gphw to yeo tw n Xrist Ihso t

kur

mn.

PROS RVMAIOUS 9

Alyeian

lgv

Xrist,

cedomai,

summarturoshw

moi

suneidsew

mou

pnemati

g,

dileiptow

dnh

kard&

mou.

[]

2 ti lph

mo

stin meglh

ka

3 hxmhn

gr

nyema

enai

[]

atw g p to Xristo pr tn delfn mou tn suggenn

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

mou

38

kat srka, 4 otinw esin Israhltai, n

a diaykai ka nomoyesa

yew eloghtw

ka dja ka

Xristw t kat srka: n

p pntvn

ew tow anaw, mn. 6 Ox oon

ka latrea ka a paggelai, 5 n

o patrew, ka j n

uoyesa

d ti kpptvken

lgow to yeo. o gr pntew o

j Isral, o<toi Isral: 7 od

ti

esn

sprma Abram, pntew tkna, ll, En Isak klhyseta

soi

sprma. 8 tot stin, o t tkna tw sarkw tata tkna to yeo,

ll t tkna tw paggelaw logzetai

ew sprma: 9 paggelaw gr

lgow o<tow, Kat tn kairn toton lesomai ka stai t Srr&

10 o mnon d, ll ka Rebkka j nw

www.bible.in.ua 25.12.2010

uw.

[] .

kothn xousa,

Isak to

39

patrw mn: 11 mpv gr gennhyntvn mhd prajntvn ti

falon, na

rgvn

ll

to

gnoito:

at

ti

n oktrv.

mezvn

pvw diaggel

www.bible.in.ua 25.12.2010

n le,

gr graf t Fara ti

t nom mou n ps t g.

Elesv n

pvw ndejvmai n so

16 ra on o to ylontow od to

Ew at toto jgeir se

par t ye; m

trxontow, ll to lentow yeo. 17 lgei

on romen; m dika

15 t Mv#se gr lgei,

ka oktirsv n

12 ok

rryh

kalontow,

14 T

to yeo mn,

Hsa mshsa.

t lssoni: 13 kayw ggraptai, Tn Iakb gphsa, tn d

kat klogn pryesiw

doulesei

gayn

tn dnamn mou, ka

18 ra on n

40

ylei

lee,

mmfetai;

d ylei

sklhrnei. 19 Erew

menonge

boulmati

ato

tw

nysthken;

gr

s tw e

t plsanti,

moi on, T

nyrvpe,

20

ntapokrinmenow t ye; m re

[on] ti

t plsma

me

pohsaw otvw; 21

ok

xei

jousan

[]

keramew to phlo

k to ato furmatow poisai

mn

ew

[]

timn skeow,

d ew timan;

22 e

tn rgn ka gnvrsai

rgw

kathrtismna

ew

pleian,

ploton tw djhw ato p skeh

24 ow

yew ndejasyai

t dunatn ato negken n poll makroyum&

d ylvn

skeh

23

louw,

ka

na

gnvrs

tn

prohtomasen ew djan,

ka klesen mw o mnon j Ioudavn ll ka j ynn;

www.bible.in.ua 25.12.2010

25

41

w ka n t Vsh lgei,

Kalsv tn o lan mou lan mou ka tn

ok gaphmnhn gaphmnhn: 26 ka stai n t tp o< rryh

O law mou mew, ke klhysontai uo

yeo zntow.

krzei pr to Isral, En

27 Hsaaw d

riymw tn un

atow,

Isral w

mmow tw yalsshw, t pleimma svysetai: 28 lgon gr sunteln

ka

suntmnvn poisei kriow

p tw gw.

kriow

Sabay

gkatlipen

mn

sprma,

Sdoma

[]

genyhmen

Hsaaw,

30 T

[] .

t m dikonta dikaiosnhn

ka w Gmorra n moiyhmen.

ti ynh

29 ka kayw proerhken

on romen;

katlaben dikaiosnhn, dikaiosnhn

[]

d tn k pstevw: 31 Isral d dikvn

nmon dikaiosnhw ew nmon

www.bible.in.ua 25.12.2010

42

ok fyasen. 32 di

t;

ti

ok k pstevw ll w j rgvn:

proskocan

ly

[]

tyhmi n Sin lyon

to

proskmmatow,

33

kayw

ggraptai,

Ido

proskmmatow ka ptran skandlou, ka pistevn

at

kataisxunysetai.

PROS RVMAIOUS 10

1 Adelfo, mn
,

edoka

tw mw

kardaw ka dhsiw prw tn

yen pr atn ew svthran. 2 martur

gr atow ti zlon yeo

xousin, ll o kat pgnvsin: 3 gnoontew gr tn to yeo dikaiosnhn,


,

ka tn dan

[dikaiosnhn] zhtontew stsai,

www.bible.in.ua 25.12.2010

t dikaiosn to yeo

43

ox petghsan:

4 tlow gr nmou Xristw ew dikaiosnhn pant

pisteonti. 5 Mv#sw gr grfei tn dikaiosnhn


.

poisaw

otvw lgei,

k pstevw dikaiosnh

M epw n t kard& sou,

n atow. 6 d

tn k [to] nmou ti

[]

at nyrvpow zsetai

Tw nabsetai ew tn orann;

tot stin Xristn katagagen: 7 ,

Tw katabsetai ew tn busson;

tot stin Xristn k nekrn nagagen. 8 ll t

t =m stin, n t stmat sou

lgei;

Eggw sou

ka n t kard& sou:

[]

tot stin t

=ma tw pstevw

khrssomen. 9 ti

mologsw n t

stmat sou

krion

Ihson, ka pistesw n t kard& sou

ti yew

atn

geiren

nekrn,

svys:

www.bible.in.ua 25.12.2010

10

kard&

gr

pisteetai

ew

44

dikaiosnhn, stmati d mologetai ew


,

Pw

svthran. 11 lgei

gr graf,

pistevn p at o kataisxunysetai. 12 o gr stin diastol

Ioudaou te ka Ellhnow, gr atw kriow

pntvn, ploutn

ew

pntaw tow pikaloumnouw atn: 13 Pw

noma

kurou

svysetai.

14

gr w

n pikalshtai t

Pw

on

pikalsvntai

ew

ok

psteusan; pw d pistesvsin o<

ok kousan;

pw d kosvsin

[]

xvrw khrssontow; 15 pw d khrjvsin

ggraptai, Vw raoi
,

pntew

pkousan

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

m postalsin; kayw

psteusen t ko mn;

o pdew tn eaggelizomnvn [t] gay. 16 All

eaggel:

Hsaaw

gr

lgei,

Krie,

tw

17 ra pstiw j kow, d ko di

45

=matow Xristo. 18 ll lgv, m

psan

tn

, []

gn

jlyen

okoumnhw

ok kousan;

menonge,

? ,

fyggow

atn,

ka

ew

prata

tw

t =mata atn. 19 ll lgv, m

[]

Ew

Isral ok gnv;

, []

prtow Mv#sw lgei,

Eg parazhlsv

mw p ok ynei,

p ynei

sunt

parorgi

mw.

Eryhn

[n]

pervtsin.

Hsaaw

potolm

ka

lgei,

zhtosin,

mfanw

genmhn

21 prw d tn Isral lgei,

tw

tow

20

tow

Olhn tn mran jeptasa

xerw

mou

prw

lan

peiyonta

ka

ntilgonta.

PROS RVMAIOUS 11

www.bible.in.ua 25.12.2010

46

1 Lgv on, m psato yew tn lan ato; m gnoito:


,

ka

gr g Israhlthw em,

k sprmatow Abram, fulw

Beniamn.

psato yew tn lan ato n

lgei

graf;

tow

prognv.

proftaw

sou

pkteinan,

gnu

t Bal.

katskacan,

kg

lgei

at

ptakisxilouw ndraw, otinew ok kamcan


,

5 otvw on ka n t nn

sou

[] .

yusiastri

xrhmatismw; Katlipon maut

pelefyhn mnow, ka zhtosin tn cuxn mou. 4 ll t


,

kat to Isral, 3 Krie,

[]

ok odate n Hl&

w ntugxnei t ye

2 ok

kair lemma kat

klogn xritow

ggonen: 6 e

d xriti,

okti j rgvn, pe

xriw

okti gnetai xriw.

www.bible.in.ua 25.12.2010

7 t

on;

pizhte Isral, toto

47

ok ptuxen, d klog

ptuxen: o d loipo

pvryhsan,

kayw ggraptai, Edvken atow yew pnema katanjevw, fyalmow to

m blpein

ka ta to m koein,

vw tw smeron mraw. 9

[]

[] ,

ka

Daud

lgei,

Genhytv

yran

trpeza

atn

ew

pagda

ka

ew

ka ew skndalon ka ew ntapdoma atow, 10 skotisytvsan

fyalmo atn to m blpein,

[] ,

ka tn nton atn di pantw

sgkamcon. 11 Lgv on, m ptaisan


.

na

[]

psvsin; m gnoito:

ll t atn paraptmati svthra tow ynesin,

ew

[, ]

parazhlsai

ka

atow. 12 e

d t parptvma atn plotow ksmou

tthma

atn

plotow

ynn,

ps

mllon

www.bible.in.ua 25.12.2010

plrvma

48

atn. 13 Umn d

lgv

ynn

pstolow,

parazhlsv

tn

on

emi

diakonan

mou

dojzv,

nekrn; 16 e

mn

14

kldoi.

17

tinew

tn

Ejeklsyhsan

kldoi

na

gkentrisy.

www.bible.in.ua 25.12.2010

tw

=zhw

[] ;

s.

20

tw

18 m katakaux tn kldvn:

katakauxsai, o s tn =zan bastzeiw ll =za

[]

sugkoinvnw

ga,

ka

=za

atow

jeklsyhsan,

kldvn

nekentrsyhw

gr

m zv k

grilaiow

pithtow tw laaw gnou,

prslhmciw e

[]

pvw

j atn. 15 e

d parx ga, ka t frama: ka e

atn katallag ksmou, tw

ka

f son

mou tn srka ka ssv tinw

pobol

tow ynesin.

kalw:
;

19 rew

on,

pist&

49

jeklsyhsan,

s d t pstei sthkaw. m chl frnei, ll fobo: 21

gr yew tn kat fsin

kldvn ok fesato, [m pvw]

od

so fesetai. 22 de

on xrhstthta ka potoman yeo: p mn

tow

pesntaw

potoma,

p d

xrhstthw

yeo,

pimnw

xrhstthti,

pe

ka

kkops.

[] ,

pimnvsin

kkenoi

d,

pist&,

gkentrisysontai:

dunatw

gr

stin

[] ,

plin gkentrsai atow. 24 e

23

gr s k tw

kat fsin

yew

jekphw

grielaou ka par

fsin

nekentrsyhw ew kallilaion,

ps

mllon

o<toi o kat fsin

gkentrisysontai t d&

la&. 25 O gr

ylv mw gnoen,

delfo, t mustrion toto, na

[], ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

m te

50

[par] autow

frnimoi, ti

xriw o<

prvsiw p mrouw t Isral ggonen

t plrvma tn ynn

[]

esly, 26 ka otvw pw

Isral

svysetai:

kayw

ggraptai,

Hjei

Sin

=umenow,
,

postrcei sebeaw p Iakb: 27 ka ath atow par mo diaykh,

tan flvmai tw martaw atn. 28 kat mn t eagglion xyro di

mw, kat d tn klogn gaphto di


,

tow patraw: 29 metamlhta

gr t xarsmata ka klsiw to yeo. 30 sper gr mew pote

peiysate

lehysin:
;

ye,

nn

leyhte

otvw ka o<toi nn

peyhsan

t metr lei

totvn

peiye&,

na

www.bible.in.ua 25.12.2010

31

ka ato [nn]

32 sunkleisen gr yew tow pntaw ew peyeian

na

51

tow pntaw les.

33 V byow

plotou ka sofaw

ka gnsevw

yeo: w nejeranhta t krmata ato ka nejixnastoi a do ato. 34


;

Tw gr gnv non kurou;

tw smboulow ato gneto;

ato

ka

ew

atn

pnta:

at

35

prodvken at, ka ntapodoysetai at; 36 ti


j ato ka di

tw

dja

ew

tow

anaw:

mn.

PROS RVMAIOUS 12

Parakal

on

mw,

delfo,

di

parastsai

tn

oktirmn

to

t smata mn yusan zsan gan ereston

[]

tn logikn latrean mn: 2 ka m susxhmatzesye t ani

tot,

www.bible.in.ua 25.12.2010

t ye,
,

yeo,

[]

52

ll metamorfosye t nakainsei to now, ew

t dokimzein

t ylhma to yeo, t gayn ka ereston

[]

Lgv gr di

ka tleion.

tw xritow tw doyeshw moi pant

mw

t nti

n mn m

perfronen

par

de

fronen,

ll

fronen

ew

svfronen,

xei

5 otvw o pollo n

ew

lllvn

mlh.

doyesan mn difora, ete

sm smen

kat

tn

xrin

tn

profhtean kat tn nalogan tw pstevw,

7 ete

diakonan n t diakon&, ete

www.bible.in.ua 25.12.2010

xarsmata

n Xrist, t d kay

xontew

smati poll mlh xomen, t d mlh pnta o tn atn

prjin,

kst w yew mrisen mtron pstevw. 4 kayper

gr n n

didskvn n t didaskal&, 8

53

ete

parakaln

paraklsei,
,

prostmenow n spoud, len


knhro,

xarontew, t ylcei
,

tn

[]

elogete

douleontew, 12 t lpdi

tn

filojenan

dikontew.

dikontaw

[mw],

elogete

ka

katarsye.

xarein

met

xairntvn,

klaein

met

klaintvn.

lllouw

fronontew,

www.bible.in.ua 25.12.2010

pomnontew, t proseux proskarterontew, 13 taw

koinvnontew,

gvn

tow

t kur

[] ,

xreaiw

t gay: 10 t filadelf& ew

plthti,

lllouw prohgomenoi, 11 t spoud m

t pnemati zontew,

lllouw filstorgoi, t tim


metadidow

n larthti. 9 H gph nupkritow.

postugontew t ponhrn, kollmenoi


16

chl

fronontew

ll

14

15

at

ew

[]

tow

tapeinow

54

sunapagmenoi. m gnesye

frnimoi par autow.

17 mhden kakn nt

kako podidntew: pronoomenoi

kal

npion pntvn nyrpvn: 18

dunatn, t j mn met pntvn nyrpvn erhneontew:

19 m

autow

kdikontew, gaphto, ll dte

tpon t rg, ggraptai

[]

gr,

Emo

kdkhsiw,

ntapodsv,

lgei

kriow.

pein

xyrw sou, cmize atn: n

20

ll

dic,

ptize

atn: toto gr poin

nyrakaw purw svreseiw

p tn kefaln

ato. 21 m nik
.

p to kako, ll nka

n t gay t

kakn.
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

55

PROS RVMAIOUS 13

1 Psa cux jousaiw perexosaiw potasssyv.

yeo,

ntitassmenow

yeo

tetagmnai

esn:

to

krma

gay

rg

ll

[]

ste

yeo

diatag

nysthken,

lmcontai. 3 o gr rxontew ok esn fbow

osai

nyesthktew autow

jous&

o gr stin jousa

kak.

yleiw

fobesyai

[] .

tn

jousan; t gayn poei, ka jeiw

painon j atw: 4 yeo gr

dikonw stin so

gr ek

ew t gayn. n

d t kakn poiw,

kakn

prssonti.

[] .

www.bible.in.ua 25.12.2010

5 di

fobo: o

, ;

tn mxairan fore: yeo gr dikonw stin, kdikow

rgn

ew

ngkh

potssesyai, o

56

mnon di

tn rgn ll ka di

tn sunedhsin. 6 di

toto gr ka

frouw

telete,

leitourgo

gr

yeo

esin

ew

at

toto

proskarterontew. 7 pdote psin tw feilw, t


.

fron, t
,

t tlow t tlow, t

tn fbon tn fbon, t

tn timn tn timn. 8 Mhden mhdn felete,

tn fron tn

m t lllouw

gapn: gr gapn tn teron nmon peplrvken. 9 t gr

moixeseiw,

O foneseiw,

O klceiw,

Ok piyumseiw,

ka e

tiw

tra ntol,

n t lg tot nakefalaiotai, [n

t] Agapseiw

tn plhson sou

w seautn.

10 gph t plhson

[]

kakn ok rgzetai: plrvma on nmou gph. 11 Ka toto edtew

www.bible.in.ua 25.12.2010

57

tn kairn, ti ra dh mw j pnou gerynai,


,

mn svthra
[]

te

nn

gr ggteron

pistesamen. 12 nj

prokocen,

d mra

ggiken.

poymeya

on t rga to sktouw, ndusmeya

[d] t

pla

to fvtw. 13 w n mr& esxhmnvw peripatsvmen, m kmoiw

ka myaiw,

m kotaiw ka selgeaiw,

m ridi

ka zl:

ndsasye tn krion Ihson Xristn, ka tw sarkw prnoian

poiesye

14 ll

ew piyumaw.

PROS RVMAIOUS 14

Tn

syenonta

www.bible.in.ua 25.12.2010

pstei

proslambnesye,

ew

diakrseiw

58

dialogismn. 2 w

mn

pisteei fagen pnta, d syenn lxana

syei. 3 syvn tn m syonta m jouyenetv,


.

syonta m krintv,

d m syvn tn

krnvn

lltrion

okthn;

kur

[]

stkei

pptei:

gr kriow

stsai

atn. 5 w

mran par mran, w

d krnei

6 fronn

mn [gr]

psan mran: kastow n t

no plhroforesyv.

staysetai d, dunate

krnei

yew gr atn proselbeto. 4 s tw e

tn mran kur

[]

frone:

[] ;

ka syvn kur

syei, exariste gr t ye: ka m syvn

[]

kur

ok

syei,

ka

exariste

[]

ye.

odew

gr

mn

[]

aut

z,

ka

odew

aut

poynskei:

[]

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

te

gr

59

zmen, t kur

zmen, n

te on zmen n

te poynskvmen, t kur
,

poynskomen.

te poynskvmen, to kurou smn.


,

gr

Xristw

pyanen

ka

zhsen

na

ka

nekrn

ka

zntvn

10 s d t

jouyenew

tn delfn sou;

toto

kuries.

9 ew

krneiw tn delfn sou;

ka s t

pntew gr parasthsmeya t bmati

to

yeo: 11 ggraptai gr, Z

g, lgei

kriow,

ti mo

kmcei

pn

gnu,

ka

psa

glssa

jomologsetai

kastow mn

ll toto krnate

t delf

ye.
.

12

ra

[on]

per auto lgon dsei [t ye]. 13 Mhkti on lllouw

[]

krnvmen:

[]

mllon, t m tiynai

www.bible.in.ua 25.12.2010

prskomma

[]

skndalon. 14 oda ka ppeismai n kur

Ihso ti odn

60

koinn

di

auto:

m t logizomn

ti

koinn

enai,

ken koinn.

15 e

[]

gr di

brma delfw sou lupetai, okti

kat gphn peripatew. m t brmat sou

kenon pllue pr o<

Xristw pyanen. 16 m blasfhmesyv

on mn t gayn. 17 o gr

stin basilea to yeo brsiw ka psiw, ll dikaiosnh ka ernh ka

xar

pnemati

g:

erestow

ernhw

gr

tot

doulevn

ye

ka

dkimow

tow

nyrpoiw.

dikvmen

18

ka t tw okodomw

[]

19

kakn t nyrp t di

www.bible.in.ua 25.12.2010

Xrist

on

tw

lllouw: 20

m neken brmatow katlue t rgon to yeo. pnta mn

ra

tw ew

[]

kayar, ll

proskmmatow syonti. 21 kaln t m fagen

61

kra mhd pien

onon mhd n

pstin [n]

xeiw

kat seautn

delfw sou proskptei. 22 s

xe

npion to yeo.

krnvn

autn

dokimzei:

23

makriow m

diakrinmenow

fg

katakkritai,

ti

ok

pstevw:

pn

ok

pstevw

marta stn.

PROS RVMAIOUS 15

1 Ofelomen d mew o dunato t syenmata tn duntvn bastzein,


ka m autow

rskein. 2 kastow mn

gayn prw okodomn:

www.bible.in.ua 25.12.2010

t plhson resktv

[]

3 ka gr Xristw ox aut

ew t

resen: ll

62

kayw ggraptai, O neidismo tn neidizntvn se

sa

gr

proegrfh,

ew

na

di

tw

lpda xvmen.

tn

pomonw

ka

di

5 d

ppesan p m.

didaskalan

grfh,

tw

paraklsevw

tn

grafn

tn

yew tw pomonw ka tw paraklsevw dh

metran

mn t at fronen n llloiw kat Xristn Ihson, 6 na

moyumadn

n n

stmati dojzhte tn yen ka patra to kurou

mn

Ihso

Xristo.

Di

proslambnesye

lllouw,

kayw

ka

proselbeto

mw,

ew

djan

to

yeo.

gegensyai peritomw pr lhyeaw yeo, ew

tn patrvn, 9 t d ynh
,

www.bible.in.ua 25.12.2010

Xristw

lgv

gr

Xristn

dikonon

t bebaisai tw paggelaw

pr louw

dojsai

tn yen: kayw
;

63

ggraptai, Di toto jomologsoma


,

soi

sou

cal.

10 ka plin lgei,

lao

ato.

11

=za

pnta

lpiosin.

pnematow gou.

tn

krion,

ka

p at ynh

mw pshw xarw

t perisseein mw n t lpdi

Estai

ka

n dunmei

14 Ppeismai d, delfo mou, ka atw g per mn,

ti ka ato mesto ste

ynh,
,

12 ka plin Hsaaw lgei,

ernhw n t pisteein, ew

13 d yew tw lpdow plhrsai

to Iessa, ka nistmenow rxein ynn:

Anete,

met to

plin,

ka t nomat

Efrnyhte, ynh,

ka

painestvsan atn pntew o lao.


n ynesin,

gayvsnhw, peplhrvmnoi pshw [tw] gnsevw,

dunmenoi ka lllouw

nouyeten.

15 tolmhrteron

graca

mn p

www.bible.in.ua 25.12.2010

64

mrouw, w panamimnskvn

mw di

to yeo 16 ew

t ena me

erourgonta

tn xrin

leitourgn Xristo Ihso ew t ynh,

t eagglion to yeo, na

tn doyesn moi p

gnhtai

prosfor tn

ynn

eprsdektow,

giasmnh

pnemati

g.

17

xv

on

[tn]

kaxhsin n Xrist Ihso t prw tn yen: 18 o gr tolmsv ti

lalen

o kateirgsato Xristw di

mo ew pakon

ynn,

lg ka rg, 19 n dunmei shmevn ka tertvn, n dunmei pnematow


[yeo]:

ste

me

Ierousalm

ka

kkl

mxri

Xristo,

20

peplhrvknai

eagglion

to

eaggelzesyai ox pou nomsyh Xristw, na

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

Illuriko

otvw

filotimomenon

m p lltrion yemlion

65

okodom, 21 ll kayw ggraptai, Ow

ok nhgglh

per ato

contai, ka o
,

klmasi totoiw, pipoyan d xvn


,

mrouw mplhsy.

25 nun

goiw.

26

n tow

ew tn Spanan: lpzv gr diaporeumenow


;

yesasyai mw ka f mn propemfynai

to lyen prw mw p polln

tn, 24 w n porevmai

d mhkti tpon xvn

ka nekoptmhn

to lyen prw mw: 23 nun

[]

ok khkasin sunsousin. 22 Di

t poll

ke n mn prton p

poreomai ew Ierousalm diakonn tow

edkhsan

gr

Makedona

ka

Axaa

koinvnan

tin

poisasyai ew tow ptvxow tn gvn tn n Ierousalm. 27 edkhsan

gr,

ka

feiltai

esn

atn:

gr

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

pneumatikow

atn

[]

[]

66

koinnhsan t ynh,

felousin ka n tow sarkikow leitourgsai atow.

28 toto on pitelsaw,

pelesomai di

plhrmati elogaw

di

ka sfragismenow

atow tn karpn toton,

Xristo lesomai. 30 Parakal d mw[, delfo,]

to kurou mn Ihso Xristo ka di

mn ew Spanan: 29 oda d ti rxmenow prw mw n

tw gphw to pnematow,

sunagvnsasya moi

n taw proseuxaw pr mo prw tn yen, 31

na

[]

=usy

p tn peiyontvn

Ierousalm

eprsdektow

prw mw di

yew

tw

www.bible.in.ua 25.12.2010

tow

n t Iouda& ka diakona mou

ew

lyn

goiw

gnhtai,

32

na

xar

yelmatow yeo sunanapasvmai mn.

[] .

33 d

ernhw

met

pntvn

mn:

mn.

67

PROS RVMAIOUS 16

1 Sunsthmi

d mn Fobhn tn delfn mn, osan [ka] dikonon tw

kklhsaw tw n Kegxreaw, 2 na

atn prosdjhsye n kur

jvw

tn

gvn,

ka

parastte

at

prgmati, ka gr at prosttiw
,

Aspsasye

mn

xrz

[]

polln genyh

ka mo ato. 3

Prskan ka Aklan tow sunergow mou n Xrist Ihso, 4

otinew pr tw cuxw mou tn autn trxhlon pyhkan, ow


okon atn kklhsan. spsasye

www.bible.in.ua 25.12.2010

ok g

5 ka tn kat

Epaneton tn gaphtn mou,

mnow exarist ll ka psai a kklhsai tn ynn,

68

stin

parx

tw

Asaw

ew

Xristn.

spsasye

Maran,

tiw

poll kopasen

ew

mw. 7 spsasye

Andrnikon ka Iounin tow

suggenew

mou ka sunaixmaltouw mou,

otinw esin pshmoi

[] ,

n tow

postloiw,

ka pr

mo

ggonan

Xrist. 8 spsasye

Ampliton tn gaphtn mou

n kur.

9 spsasye

Orbann tn

sunergn mn n Xrist ka Stxun tn gaphtn mou.


Apelln

tn

10 spsasye

dkimon

Xrist.

spsasye

tow

Aristobolou.

11

spsasye

Hrdvna

spsasye

tow

spsasye

Trfainan

ka

Trufsan

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

Narkssou

tow

tw

tn

tn

suggen

mou.

ntaw

kur.

12

kopisaw

kur.

69

spsasye

Persda tn gaphtn, tiw

13 spsasye

mo. 14 spsasye
.

n kur

16 Aspsasye

, ,

tw dixostasaw ka t skndala par

poiontaw, ka kklnete

tn didaxn n

www.bible.in.ua 25.12.2010

mew myete

p atn: 18 o gr toiotoi t kur

tow

[]

Xrist o douleousin ll t autn koil&, ka di

lllouw n filmati g. Aspzontai mw a kklhsai

sn atow pntaw gouw.

psai to Xristo. 17 Parakal d mw, delfo, skopen

Fillogon ka Ioulan, Nhra

ka tn mhtra ato ka

ka tn delfn ato, ka Olumpn, ka tow

sn atow delfow. 15 spsasye

n kur.

Asgkriton, Flgonta, Ermn, Patrobn, Ermn, ka

tow

Rofon tn klektn

poll kopasen

mn

tw xrhstologaw

70

ka elogaw

japatsin tw kardaw tn kkvn.

19 gr mn

pako

ew pntaw fketo: f

mn on xarv,

ylv d mw

sofow enai ew t gayn, keraouw

d ew t kakn. 20 d

ernhw suntrcei tn Satann p tow pdaw mn

yew tw

n txei. xriw

to kurou mn Ihso mey mn. 21 Aspzetai mw Timyeow sunergw


mou,

ka

Lokiow

ka

Isvn

ka

Svspatrow

spzomai

mw

Trtiow

spzetai

mw Gow jnow

suggenew

mou.

grcaw

tn

pistoln

kur.

22

23

mou ka lhw tw kklhsaw. spzetai

mw Erastow okonmow

tw plevw ka Koartow delfw. 24 25 [T

dunamn mw sthrjai kat t eagglin mou

ka t krugma

www.bible.in.ua 25.12.2010

71

Ihso Xristo, kat poklucin musthrou xrnoiw


,

fanervyntow

nn

di

avnou yeo ew

27 mn

pakon

te

sof

ye di

[]

profhtikn kat pitagn

pnta t ynh

Ihso Xristo

grafn

pstevw ew

avnoiw sesighmnou 26

to

gnvrisyntow,

dja ew tow anaw:


mn.]
.

www.bible.in.ua 25.12.2010

72

PROS KORINYIOUS A 1

Palow

klhtw

pstolow

Xristo

Ihso

di

yelmatow

yeo,

ka

Svsynhw

delfw,

kklhs&

to

yeo

os

Korny,

giasmnoiw n Xrist Ihso, klhtow goiw, sn psin tow pikaloumnoiw

mn

Ihso Xristo n pant tp, atn ka

t noma to kurou

mn: 3 xriw
;

n pant ploutsyhte

gnsei, 6 kayw t martrion

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

n at, n pant lg ka ps
,

pntote per mn p t xriti

yeo t doyes mn n Xrist Ihso, 5 ti

mn ka ernh p yeo patrw mn ka kurou Ihso

Xristo. 4 Exarist t ye mou


.

to

Xristo

bebaiyh

mn,

ste

mw

steresyai

mhden

xarsmati, pekdexomnouw tn poklucin to kurou mn Ihso Xristo:


,

8 w

ka bebaisei mw vw tlouw negkltouw

n t mr& to

kurou mn

Ihso [Xristo]. 9 pistw yew di

ew

koinvnan

uo

ato

Ihso

Xristo

to

Parakal d mw, delfo, di

Xristo, na
,

te

kathrtismnoi

oW

klyhte

to

kurou

mn.

to nmatow to kurou

t at lghte

10

mn

Ihso

pntew, ka m

n mn sxsmata,

at

no

ka

at

gnm.

11

dhlyh

gr moi per mn, delfo mou, p tn

Xlhw ti

ridew n mn esin. 12 lgv

www.bible.in.ua 25.12.2010

d toto, ti

[]

kastow mn

lgei,

Eg

[] ,

mn

emi Palou, Eg d Apoll, Eg d Khf, Eg d Xristo. 13

memristai Xristw; m Palow stauryh pr mn,

ew t noma

Palou baptsyhte;

m Krspon ka Gon, 15 na

baptsyhte.

m tiw

ep

bptisa

[]

ti ew t mn noma

ll eaggelzesyai, ok n sof&
,

lgou, na

ok oda

Xristw baptzein

m kenvy

[]

llon bptisa. 17 o gr psteiln me

- .

16 bptisa d ka tn Stefan okon: loipn

tina

14 exarist [t ye] ti odna mn

staurw

to Xristo. 18 O lgow gr to stauro tow mn pollumnoiw mvra


.

stn, tow d szomnoiw mn dnamiw yeo stin. 19 ggraptai gr, Apol


,

tn sofan

tn sofn, ka tn snesin
,

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn sunetn yetsv. 20 po

sofw;

po

grammatew;

po

suzhthtw

mranen yew tn sofan

anow

totou;

ox

[]

to ksmou; 21 peid gr n t sof&


?

yeo ok gnv ksmow di

to

tw sofaw

tn yen, edkhsen

to

yew di

tw mvraw to khrgmatow ssai tow pisteontaw. 22 peid ka Ioudaoi

23

shmea

atosin

ka

Ellhnew

sofan

zhtosin,

mew

khrssomen

Xristn

staurvmnon,

Ioudaoiw

mn

skndalon

ynesin

mvran,

24

atow d tow klhtow, Ioudaoiw te ka Ellhsin, Xristn yeo dnamin ka

yeo sofan:

25 ti

t mvrn to yeo softeron tn nyrpvn

stn, ka t syenw to yeo sxurteron tn nyrpvn. 26 Blpete gr


,

tn klsin

mn, delfo, ti

[] ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

o pollo sofo

kat srka, o

pollo

dunato,

pollo

egenew:

jeljato yew na

jeljato

27

ll

mvr

to

kataisxn tow sofow, ka t syen to ksmou

yew

na

kataisxn

sxur,

28

ka

gen

t nta

katargs, 29 pvw m kauxshtai psa srj npion to yeo.


,

ato d mew ste n Xrist Ihso, w

mn p yeo,

30 j

genyh sofa

dikaiosnh te ka giasmw ka poltrvsiw, 31 na

to

ksmou ka t jouyenhmna jeljato yew, t m nta, na

ksmou

kayw ggraptai, O

kauxmenow

kur

kauxsyv.

PROS KORINYIOUS A 2

www.bible.in.ua 25.12.2010

1 Kg lyn

prw mw, delfo, lyon o kay peroxn

sofaw

kataggllvn

mn

ti

ednai n mn e

mustrion

to

yeo.

lgou

gr

krin

m Ihson Xristn ka toton staurvmnon. 3

kg n syene& ka n fb ka n trm poll genmhn prw mw, 4

ka lgow mou ka t krugm mou ok n peiyo[w]

sofaw

[lgoiw]

ll n podejei pnematow ka dunmevw, 5 na

pstiw mn m

sof&

nyrpvn ll n dunmei yeo. 6 Sofan

d lalomen

n tow

teleoiw,

sofan

o to anow

totou od tn

rxntvn

anow

totou

tn

katargoumnvn:
;

musthr, tn pokekrummnhn, n
,

[] ,

www.bible.in.ua 25.12.2010

to

ll

lalomen

yeo

sofan

prorisen

yew pr

tn anvn

ew

djan

mn:

gnvken, e
,

odew

rxntvn

to

[]

anow

totou

gr gnvsan, ok n tn krion tw djhw starvsan.

[],

ll kayw ggraptai, A

tn

fyalmw ok eden

[].

ka ow ok kousen ka

p kardan nyrpou ok nbh,

tomasen yew tow gapsin

atn. 10 mn d peklucen yew di


.

pnta raun,

ka t byh

to nyrpou e

to pnematow: t gr pnema

m t pnema to nyrpou t

to yeo odew gnvken e

to yeo. 11 tw gr oden nyrpvn t

[]

n at; otvw ka

m t pnema to yeo. 12 mew d o

t pnema to ksmou lbomen ll t pnema t k to yeo, na

edmen t

p to yeo xarisynta mn: 13

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka lalomen ok n

didaktow nyrvpnhw sofaw

pneumatik sugkrnontew.
.

pnematow

to

ti

14 cuxikw

lgoiw ll n didaktow pnematow, pneumatikow

[]

d nyrvpow o dxetai

to

yeo,

mvra

gr

at

stin,

ka

dnatai

gnnai,

pneumatikw nakrnetai: 15 d pneumatikw nakrnei [t] pnta,

atw d p odenw nakrnetai. 16 tw gr gnv non kurou,

sumbibsei

atn;

mew

non

Xristo

xomen.

PROS KORINYIOUS A 3

1 Kg, delfo, ok dunyhn lalsai


,

sarknoiw, w nhpoiw
,

n Xrist. 2 gla

www.bible.in.ua 25.12.2010

mn w pneumatikow ll w

mw ptisa, o brma, opv

gr dnasye. ll od ti

gr n mn zlow

nn

dnasye, 3 ti

ka riw,

ox

, []

tiw,

Eg mn

5 t

pou

ka kat nyrvpon

-,

d, Eg Apoll, ok nyrvpo ste;


,

sarkiko ste

peripatete; 4 tan gr lg
?

gr sarkiko ste.

emi Palou, terow

on stin Apollw; t

stin Palow; dikonoi

di

pistesate, ka kst w kriow

dvken. 6 g fteusa, Apollw ptisen, ll yew hjanen: 7 ste


.

ote futevn stn ti


ote potzvn, ll ajnvn yew. 8

futevn d ka potzvn n

esin,

kastow d tn dion

misyn

lmcetai kat tn dion

kpon. 9 yeo gr smen

sunergo:

yeo

gergion, yeo okodom ste.


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

10 Kat tn xrin

to yeo tn doyesn

moi w sofw rxitktvn yemlion yhka,


bleptv

pw poikodome: 11 yemlion

par

tn

llow d poikodome. kastow d

gr llon odew dnatai yenai

kemenon,

stin

Ihsow

Xristw.

poikodome

tn

12

tiw

yemlion

xrusn,

rguron,

lyouw

timouw,

jla,

xrton, kalmhn, 13 kstou t rgon fanern gensetai, gr mra


,

dhlsei:

ti

n pur pokalptetai, ka kstou t rgon pon

stin

pr

[at]

dokimsei.

poikodmhsen,

misyn

lmcetai:

14

15

tinow

tinow

rgon

mene

rgon

katakasetai,

zhmivysetai, atw d svysetai, otvw d w di

purw. 16 ok

odate ti naw yeo ste

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka t pnema to yeo oke

[]

n mn; 17 e

10

tiw

tn nan to yeo fyerei,

fyere

toton yew: gr naw

to yeo giw stin, otinw ste mew. 18 Mhdew autn

tiw

doke

sofw

enai

mn

na

gnhtai

sofw. 19 gr sofa

mvra

japattv:

gensyv,

ani

tot,

mvrw

to ksmou totou

par t ye stin: ggraptai gr, O drassmenow tow sofow n

t panourg& atn: 20 ka plin, Kriow ginskei tow dialogismow tn

sofn ti esn

ete

zv

ete

mtaioi. 21 ste

gr mn stin, 22 ete

Palow ete

ynatow ete

mhdew kauxsyv

Apollw ete

nestta ete

n nyrpoiw: pnta
;

Khfw ete

mllonta,

ksmow

pnta mn, 23

mew

Xristo,

Xristw

yeo.

www.bible.in.ua 25.12.2010

11

PROS KORINYIOUS A 4

1 Otvw mw logizsyv

musthrvn yeo. 2 de

tiw

loipn

erey.

na

pistw

f mn nakriy

p nyrvpnhw mraw: ll od mautn

3 mo d ew lxistn stin na

zhtetai n tow okonmoiw

[]

- .

nyrvpow w phrtaw Xristo ka okonmouw

nakrnv: 4 odn gr

maut

snoida, ll ok n tot dedikavmai, d nakrnvn me

[]

kriw

stin. 5 ste

m pr

kairo ti

krnete, vw n ly

kriow,

ka fvtsei t krupt

to sktouw ka fanersei tw

[]

boulw tn kardin: ka tte painow gensetai kst p to yeo. 6

www.bible.in.ua 25.12.2010

12

Tata d, delfo, metesxhmtisa ew

mautn

ka Apolln di

mw,

na

n mn myhte

M pr

ggraptai, na

m ew

pr to nw

fusiosye

d xeiw

labn;

ok labew;

diakrnei; t

d ka labew,

kauxsai w m

dh

kekoresmnoi

st:

dh

ploutsate:

xvrw

mn

basilesate: ka feln
;

kat to trou. 7 tw gr se

ge

basilesate, na

ka mew mn

[]

sumbasilesvmen. 9 dok

gr, yew mw tow postlouw sxtouw

pdeijen w piyanatouw,

ti

yatron genyhmen

ka ggloiw ka nyrpoiw. 10 mew mvro di

t ksm

Xristn, mew d frnimoi

- ,

n Xrist: mew syenew, mew d sxuro: mew ndojoi, mew d timoi.

www.bible.in.ua 25.12.2010

13

11

xri

tw

rti

raw

ka

peinmen

ka

dicmen

ka

gumniteomen

ka

kolafizmeya

ka

statomen

12

ka

kopimen

rgazmenoi taw daiw

xersn: loidoromenoi elogomen,

divkmenoi

nexmeya, 13 dusfhmomenoi parakalomen: w perikayrmata to ksmou


,

genyhmen,

pntvn perchma, vw rti. 14 Ok ntrpvn mw grfv

tata, ll w tkna mou

gapht nouyet[n]:

15 n

gr murouw

paidagvgow

xhte

Xrist,

ll

pollow

patraw,

gr

Xrist Ihso di

mw, mimhta
,

to eaggelou g mw gnnhsa. 16 parakal on

mou

gnesye.

17 di

www.bible.in.ua 25.12.2010

toto pemca mn Timyeon, w


stn mou tknon gaphtn ka pistn n kur,

mw namnsei tw

14

dow

mou

tw

Xrist

[Ihso],

kayw

pantaxo

ps

kklhs&

didskv. 18 w m rxomnou
.

d mou

prw mw fusiyhsn tinew:

lesomai d taxvw prw mw, n kriow yels,

19

ka gnsomai o tn

lgon tn pefusivmnvn ll tn dnamin, 20 o gr n lg basilea

to yeo ll n dunmei. 21 t

ylete;

pnemat

[]

n =bd lyv prw mw,

gp

te

pra@thtow;
?

PROS KORINYIOUS A 5

1 Olvw koetai n mn pornea, ka toiath pornea tiw

tow ynesin,

od n

ste gunak tina to patrw xein. 2 ka mew pefusivmnoi

www.bible.in.ua 25.12.2010

15

st, ka ox mllon penysate,


,

ry

k msou

mn t

rgon toto prjaw;

na

3 g mn gr, pn

t smati parn

pnemati,

dh

kkrika

parn

tn

otvw

toto

[]

katergasmenon 4 n t nmati to kurou

[mn] Ihso, sunaxyntvn

mn ka to mo pnematow sn t dunmei to kurou mn

Ihso, 5

paradonai

tn

toioton

Satan

ew

leyron

tw

sarkw,

na

pnema svy

n t mr& to kurou. 6 O kaln t kaxhma mn.

ok

odate ti mikr zmh

[]

tn palain zmhn,

na

te

non

www.bible.in.ua 25.12.2010

zumoi.

ka

Xristw: 8 ste ortzvmen,

7 kkayrate

frama, kayw ste

, ,

lon t frama zumo;

gr t psxa mn tyh

m n

16

zm

palai

mhd

zm

kakaw

ka

ponhraw,

ll

zmoiw

elikrineaw ka lhyeaw. 9 Egraca mn n t pistol m sunanamgnusyai

prnoiw,

10 o pntvw tow prnoiw

[] ,

[]

to ksmou totou

tow

pleonktaiw ka rpajin

edvloltraiw,

pe

felete

ra

to

tiw

ksmou

jelyen.

11

nn

graca

mn

sunanamgnusyai

delfw nomazmenow

prnow

lodorow

myusow

rpaj,

gr moi tow

jv

jv krnein; ox

t toiot
[]

tow

sv

krine.

jrate

tn

edvloltrhw

mhd sunesyein. 12 t

mew krnete; 13 tow

[]

yew

www.bible.in.ua 25.12.2010

pleonkthw

ponhrn

mn

atn.

17

PROS KORINYIOUS A 6

1 Tolm

tiw

mn prgma xvn

- []

tn dkvn,

ksmon krinosin;

laxstvn;

4 bivtik

ok odate ti o gioi tn

3 ok
[]

n mn krnetai ksmow, njio

krithrvn

ka e

bivtik;

ka ox p tn gvn; 2

prw tn teron krnesyai

ste

[]

odate ti gglouw

krinomen,

mtige

mn on kritria n xhte,

tow jouyenhmnouw n

t kklhs& totouw kayzete; 5 prw ntropn mn lgv. otvw ok ni

mn odew sofw w

dunsetai diakrnai n mson

to delfo ato;

6 ll delfw met delfo krnetai, ka toto p pstvn; 7 dh mn

[on] lvw tthma

mn stin ti krmata xete

www.bible.in.ua 25.12.2010

mey autn: di

ox

18

mllon dikesye;

di

ox mllon posteresye;

? -

dikete

ka

posterete,

ka

toto

delfow.

dikoi

ote edvloltrai ote moixo


ok

odate

ti

ote prnoi

ote malako

yeo basilean o klhronomsousin; m plansye:

8 ll mew

ote rsenokotai 10 ote

klptai ote pleonktai, o myusoi, o lodoroi, ox rpagew basilean yeo

klhronomsousin. 11 ka tat tinew

te:

ll pelosasye, ll

gisyhte,

ll

dikaiyhte

nmati

to

kurou

Ihso

Xristo ka n t pnemati to yeo mn. 12 Pnta moi jestin,

ll

pnta

sumfrei.

pnta

moi

jestin,

ll

ok

jousiasysomai

p tinow.

www.bible.in.ua 25.12.2010

-.

13 t brmata t koil&, ka koila tow

19

brmasin: d yew ka tathn ka tata katargsei. t d sma o t


;

porne& ll t kur,

ka kriow

geiren

ka mw jegere

di

odate ti t smata mn mlh

Xristo poisv prnhw

t prn

fegete

tn pornean: pn

19

www.bible.in.ua 25.12.2010

ok odate ti

o do

pnem stin. 18

to

n pois nyrvpow ktw

ew t dion

16 []

[]

n mn gou

sma martnei.

ok odate ti t sma mn naw to

on t mlh

t kur

mrthma

to smatw stin, d pornevn

[]

sm stin; Esontai gr, fhsn,

kollmenow

[]

m gnoito.

ew srka man. 17 d

Xristo stin; raw

kollmenow

tw dunmevw ato. 15 ok

mlh;

t smati: 14 d yew ka tn

krion

pnematw

20

stin, oW
,

xete

p yeo, ka ok st

timw:

dojsate

[] ;

autn; 20 gorsyhte

tn

yen

gr

smati

mn.

PROS KORINYIOUS A 7

1 Per d n

grcate, kaln nyrp gunaikw m ptesyai: 2 di

tw porneaw kastow tn auto gunaka xtv,

dion

ndra xtv.

ka ksth tn

jousizei

smatow ok

[]

ll nr: movw d ka nr to dou

ok jousizei

3 t gunaik nr tn feiln podidtv,

movw d ka gun t ndr. 4 gun to dou

www.bible.in.ua 25.12.2010

smatow

[]

ll gun. 5 m posterete lllouw, e

mti

n k

21

sumfnou prw kairn na

te,

na

sxolshte t proseux ka plin p t at

m peirz mw Satanw di

tn krasan

toto d lgv

kat suggnmhn, o kat pitagn. 7 ylv d pntaw

nyrpouw enai w ka mautn:

mn. 6

ll kastow dion

xei

xrisma k

yeo, mn

otvw,

d otvw. 8 Lgv d tow gmoiw

ka taw

xraiw, kaln atow n

menvsin w kg: 9 e

d ok gkrateontai

gamhstvsan, kretton gr stin gamsai

purosyai.

10 tow d

gegamhksin paraggllv, ok g ll kriow, gunaka p ndrw m

xvrisynai- --

ndr

11 n

www.bible.in.ua 25.12.2010

d ka xvrisy,

mentv

gamow

katallagtv-- ka ndra gunaka m finai.

[] --

12 Tow d loipow

22

lgv

g, ox kriow:

tiw

delfw gunaka xei

piston,

ka ath suneudoke oken met ato, m fitv

atn: 13 ka gun

tiw

xei

ndra piston,

m fitv

d gi

tn ndra sseiw;

kst

mrisen

www.bible.in.ua 25.12.2010

odaw,

ner, e

d pistow

gr odaw,

delf n tow

toiotoiw: n d ern kklhken mw yew. 16 t

gnai, e

, ,

tn gunaka sseiw;

ra t

n t

stin. 15 e

o dedolvtai delfw

xvrzetai, xvrizsyv:

n t delf: pe

tkna mn kyart stin, nn

ka oWtow suneudoke oken met atw,

gunaik, ka gastai gun pistow

tn ndra. 14 gastai gr nr pistow

kriow,

kaston

kklhken

17 E

yew,

otvw

23

peripatetv:

ka

otvw

taw

kklhsaiw

psaiw

diatssomai.

18

peritetmhmnow tiw

klyh;

m pispsyv.

n krobust&

kklhta

tiw;

m peritemnsyv. 19 peritom odn stin, ka krobusta odn

-? .

stin, ll trhsiw

ntoln yeo. 20 kastow n t klsei

klyh n tat mentv.

21 dolow klyhw;

m soi

meltv:

ll e

ka dnasai leyerow gensyai, mllon xrsai.

22 gr n

kur

klhyew

dolow

peleyerow

kurou

stn: movw

klhyew

dolw stin Xristo. 23 timw

nyrpvn.
.

ye.

25 Per

www.bible.in.ua 25.12.2010

gorsyhte:

tn

leyerow

m gnesye

[] ;

24 kastow n

par

doloi

klyh,

delfo, n tot mentv

parynvn

pitagn

kurou

ok xv,

24

gnmhn d ddvmi w lehmnow

toto kaln prxein di

gm

ti kaln nyrp

[] ?

toiotoi,

mn

fedomai.

d ka gamsw, ox martew:

llusai

parynow, ox marten.

gunaik; m ztei lsin:

gunaikw; m ztei gunaka. 28 n


?

tn nestsan ngkhn,

t otvw enai. 27 ddesai

p kurou pistw enai. 26 Nomzv on

29

ka n

ylcin

d t sark jousin

toto

fhmi,

delfo,

kairw

sunestalmnow stn: t loipn

na

ka o xontew

gunakaw w m

[]

xontew sin, 30 ka o klaontew w m klaontew, ka o xarontew w m


,

xarontew, ka o gorzontew w m katxontew, 31 ka o xrmenoi


,

ksmon w m kataxrmenoi: pargei gr t sxma

www.bible.in.ua 25.12.2010

tn

to ksmou totou.

25

32 ylv d mw mermnouw enai. gamow

pw rs

pw rs

to kurou,

[]

t kur: 33 d gamsaw

[]

merimn

merimn

to ksmou,

[]

t gunaik, 34 ka memristai. ka gun

[]

parynow merimn

to kurou, na

[]

[]

rs

ka

ga ka t smati

merimn

gamow

ka t pnemati: d gamsasa
;

to ksmou, pw
,

t ndr. 35 toto d prw t mn atn smforon lgv,

[]

ox

na

brxon

mn

piblv,

ll

prw

epredron

t kur

felei

tn

perispstvw. 36 E

[] .

d tiw

esxhmon

ka

sxhmonen

parynon

ato

nomzei

prakmow,

ka

otvw

ylei

poietv:

gnesyai,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ox martnei: gametvsan. 37

26

sthken n t kard& ato draow, m xvn

ngkhn,

jousan d xei

per to dou

yelmatow, ka toto kkriken n t

d&

kard&, thren

gamzvn

tn

ka

tn auto parynon, kalw poisei: 38 ste

auto

parynon

kalw

poie,

ka

gamzvn

kresson poisei. 39 Gun ddetai f son

xrnon z

nr

atw:

koimhy

gamhynai, mnon n kur.


,

kat

tn

nr,

leuyra

stn

ylei

[]

40 makarivtra d stin

n otvw men,

mn

gnmhn,

dok

kg

pnema

yeo

xein.

PROS KORINYIOUS A 8

www.bible.in.ua 25.12.2010

27

1 Per

d tn edvloytvn, odamen ti pntew gnsin xomen.

gnsiw

fusio,

gph

okodome.

tiw

doke

gnvknai

ti,

opv gnv kayw de

gnnai: 3 e

d tiw

gap tn

-,

yen, oWtow gnvstai p ato. 4 Per tw brsevw on tn edvloytvn


,

odamen ti odn

edvlon n ksm, ka ti odew yew e

gr eper

esn legmenoi

yeo ete

n oran ete

m ew.

5 ka

p gw,

sper

esn yeo pollo ka krioi

pollo, 6 ll mn ew

yew patr, j

oW

t pnta ka mew di

tinw

t pnta ka mew ew atn, ka ew

oW

d t sunhye&

kriow Ihsow Xristw, di

ato. 7 All ok n psin gnsiw:

vw rti to edlou w edvlyuton syousin,

[]

www.bible.in.ua 25.12.2010

[]

28

ka

sunedhsiw

atn

syenw

osa

molnetai.

parastsei

brma

mw

ye:

ote

fgvmen

steromeya,

ote

jousa

mn

ath

fgvmen

perisseomen.

prskomma gnhtai

blpete

pvw

tow syensin.

10 n

[] .

gr tiw

xonta

gnsin

edvle

katakemenon,

ox

[]

syenow

ntow

okodomhysetai

ew

tn

sunedhsiw

ato

edvlyuta

syein;

11

pllutai gr syenn

n t s

gnsei, delfw

di

Xristw

pyanen.

12

otvw

martnontew

ew

tow

delfow

ka

tptontew atn tn sunedhsin syenosan

ew Xristn martnete. 13

diper

brma skandalzei tn delfn mou,

m fgv kra ew

www.bible.in.ua 25.12.2010

29

tn

ana,

na

tn

delfn

mou

skandalsv.

PROS KORINYIOUS A 9

1 Ok
[]

em

leyerow; ok

em

pstolow; ox

Ihson tn

krion

mn

raka; o

[]

t rgon mou mew ste n kur;

[]

lloiw ok em

pstolow, ll ge

mn emi:

tw

postolw

mew

ste

kur.

nakrnousn stin ath. 4 m

[]

2 e

gr sfragw mou

pologa

tow

ok xomen jousan fagen ka pen;

[]

m ok xomen jousan delfn gunaka perigein,

w ka o loipo

pstoloi ka o delfo to kurou

ka Khfw; 6

mnow g ka

www.bible.in.ua 25.12.2010

30

Barnabw ok xomen jousan m rgzesyai; 7 tw strateetai doiw

cvnoiw pot;

[]

tw futeei mpelna ka tn karpn ato ok syei;

-?

tw poimanei pomnhn ka k to glaktow tw pomnhw ok syei; 8 M

kat nyrvpon tata lal,

t Mv#svw nm

tn bon

mlei

mw pntvw lgei;

di

mw

to

metxein.

di

speramen, mga

p lpdi

9 n gr

ti felei

lpdi

bon lonta.

grfh,

ggraptai, O khmseiw

gr

lon

ka nmow tata o lgei;

t ye; 10

[]

11

rotrin

rotrin,

ka

pneumatik

mew

mn

mew mn t sarkik yersomen; 12 e

lloi tw

mn jousaw metxousin, o mllon mew; All ok xrhsmeya

www.bible.in.ua 25.12.2010

31

jous& tat, ll pnta stgomen

eaggel

rgazmenoi

[t]

to

ditajen

syousin,

summerzontai;

[]

t er

ero

yusiasthr

dmen

odate ti o

[]

paredreontew

m tina gkopn

to Xristo. 13 ok

[]

14

yusiasthr
[]

otvw

ka

kriow

tow t eagglion kataggllousin k to eaggelou zn.

g d o kxrhmai

na

gnhtai

n mo, kaln gr moi mllon poyanen

odew

kensei.

ngkh

16

oden totvn. ok graca d tata na

15

otvw

t kaxhm mou

gr

eaggelzvmai,

ok

stin

moi

kaxhma:

gr moi pkeitai: oa gr mo stin n m eaggelsvmai. 17

gr kn

toto prssv, misyn xv:

kvn,

www.bible.in.ua 25.12.2010

32

okonoman

pepsteumai.

18

tw

on

mo

stin

eaggelizmenow

dpanon

ysv

mautn

dolvsa,

na

Ioudaouw kerdsv:

tow

tow

tow

pleonaw

Ioudaoiw

Ioudaow,

na

p nmon

; []

19 Eleyerow gr n

psin

genmhn

ka

pntvn

20

na

ew

kerdsv:

misyw;

eagglion,

kataxrsasyai t jous& mou n t eaggel.

w p nmon,

m n

atw

nmon,

na

tow

nmon

kerdsv:

21

tow

nmoiw

w nomow,

m n

nomow

yeo ll nnomow Xristo,

na

kerdnv

tow nmouw:
;

tow syenew kerdsv:

www.bible.in.ua 25.12.2010

22 genmhn tow syensin


syenw, na

[] ,

tow psin ggona

pnta, na

pntvw

33

tinw

ssv. 23 pnta d poi di

ato gnvmai.

24 Ok

trxousin, ew
,

pw

odate ti o n stad

[]

stfanon lbvsin,

w ok dlvw,

katalbhte. 25

on na

fyartn

otvw trxv

mou t sma ka doulagvg, m pvw lloiw khrjaw

otvw puktev w ok ra drvn: 27 ll pvpizv

mew d fyarton. 26 g tonun

trxontew pntew mn

d gvnizmenow pnta gkrateetai, kenoi mn

sugkoinvnw

d lambnei t brabeon; otvw trxete na

t eagglion, na

atw dkimow

gnvmai.
.

PROS KORINYIOUS A 10

www.bible.in.ua 25.12.2010

34

1 O ylv gr mw gnoen, delfo, ti o patrew mn pntew p tn

neflhn san ka pntew di

tw yalsshw dilyon, 2 ka pntew ew tn

Mv#sn baptsyhsan n t nefl ka n t yalss, 3 ka pntew t

at pneumatikn brma fagon, 4 ka pntew t at pneumatikn pion

pma: pinon
;

gr k pneumatikw kolouyoshw ptraw: ptra d n

Xristw.

ll

ok

tow

katestryhsan

gr

genyhsan,

ew

pleosin

atn

edkhsen

rm.

t m enai mw

yew,
,

tata

tpoi

mn

piyumhtw kakn, kayw kkenoi

peymhsan. 7 mhd edvloltrai

gnesye,

kayw tinew

atn: sper

[] ;

ggraptai, Ekyisen law fagen ka pen,


,

www.bible.in.ua 25.12.2010

ka nsthsan pazein. 8 mhd

35

pornevmen,

kayw tinew

atn prneusan,

ka pesan

[]

mi

mr& ekosi

[]

[]

tinw

prw nouyesan

ste

t tlh tn anvn katnthken.

m ps.

pr

m nyrpinow: pistw d

peirasynai

elhfen e

atn gggusan, ka plonto p

stnai bleptv

tupikw sunbainen kenoiw, grfh

mn, ew ow

dokn

tn Xristn,

ka p tn fevn pllunto. 10

[]

to loyreuto. 11 tata d

atn perasan,

mhd goggzete, kayper


trew xilidew. 9 mhd