You are on page 1of 1

NOR JOAN

noa ____ doa goaz zoaz zoazte doaz nindoan _____ zihoan gindoazen zndoazen zindoazten zihoazen

ETORRI
nator ____ dator gatoz zatoz zatozte datoz nentorren _____ zetorren gentozen zentozen zentozten zetozen

IBILI
nabil _____ dabil gabiltza zabiltza zabiltzate dabiltza nenbilen _____ zebilen genbiltzan zenbiltzan zenbiltzaten zebiltzan

EGON
nago _____ dago gaude zaude zaudete daude nengoen _____ zegoen geunden zeunden zeundeten zeuden

O R A I N L E H E N

NOR-NORK EDUKI
dau(z)kat _____ dau(z)ka dau(z)kagu dau(z)kazu dau(z)kazue dau(z)kate neu(z)kan _____ zeu(z)kan geneu(z)kan zeneu(z)kan zeneu(z)katen zeu(z)katen

ERAMAN
darama(tza)t _____ darama(tza) darama(tza)gu darama(tza)zu darama(tza)zue darama(tza)te nerama(tza)n _____ zerama(tza)n generama(tza)n zenerama(tza)n zenerama(tza)ten zerama(tza)ten

EKARRI
dakar(tza)t _____ dakar(tza) dakar(tza)gu dakar(tza)zu dakar(tza)zue dakar(tza)te nekar(tza)(re)n _____ zekar(tza)(re)n genekar(tza)(re)n zenekar(tza)(re)n zenekar(tza)ten zekar(tza)ten

JAKIN
daki(zki)t _____ daki(zki) daki(zki)gu daki(zki)zu daki(zki)zue daki(zki)te neki(zki)en _____ zeki(zki)en geneki(zki)en zeneki(zki)en zeneki(zki)ten zeki(zki)ten

O R A I N L E H E N

Jakin, eraman eta ekarri lehenaldian ez dira A2ko programakoak