Вы находитесь на странице: 1из 448

Icv. cuodr3v e8)cor!

z00z

uete Xodolg oeAsI umHahAgo

v)Heb oJo)cawrJHv cd^) rn)c]h14l)vdu

eHn xrcr{a H'h l 'l l 'cA t/u u e g ' V ' g

'iqredrJvosrcqrorPmHr z00z ooo o ''hl 'l BHHxHt(eH I z00z o "v'g eT(Ynuev eooz
EnnHvorJgH eSOHeneC '3 1 @

(<rrodrcyorr,csrorurcltt OOO) NBsI 9-%8e0-ltz-g ((JJV osrtsrar,Ersn' OOO) s - 8 I 8 Z I 0 - t I -N S S I S

xgg [26-nrt{vz'I8 'rrlrr8xtrA (s'sro)


'(BreJSStr -ouadu ulttr BJI,TH)D reveed g tgHohotlrxs'x^rc BHglqnarrsrc.Yedu 'ul.rHulrpen sunesodnY^e Brltr rqJcxoJ 'rendarelt {lqsoro)or fr<rH -qrugo' 4r.rHoHxudu{ fworcuc odHsuuaQQe'rs]rdoJen Euxcehltr '(sdols) soroveud g1 cu ruomoJ EJHH) -enned: xr.rmorehortr>ts '?nqcI,lu 'ruuedosoJ u unHath 'nr,ad 4ourc{ BUHB}^l}lHou oJo|freg }4 oJoH -<rrr4sBdu auuanf rofdundoQ xuugar'4 'exrrr 14r4urrarucoHenH r -elngo ooH<rread rorersroutradu xndorox fircoHHergo arsugax(rc 'sorcr.rreunoucxnlnrsoroJ'qoefg uuY HohBHosHtradu )r.tHgoh^

(<sradrcy osmqrerB[I,t> OOO) 9- nZW}- | 17,- Ng SI g (ntcv os$qrarEYel4> ooo) s-gIgzIo-fi-s NasI 'c 8it -'2002'(Jcv osrcqralurcl4>OOO :(qredrcv osrcqrorutrel4)OOO :'N -'eHnxuc,(aH'hl 'IAI'Mtrnuuy'y'g s /'geh6 :ae,(s rnuan,(go uer,e cdfx 4nxcanurxudg 4odorg :uxner oJo)JgHrrJHe VZII

'y'g c,ftnuuy

'sz '018200'u'f96' '65'rr I 002'0 ro I 0'0| I II N ouHohottoree eht,tJorroHr4ratrnue-ouderuue3 eo)f, Hdormodg'HrHHx 00056 Hor'96-S00-)0 :Z HHnxAtrodu doruxnQncrun 6uxcgrccodamg6 '26'C oJ\I 'cxe 'r'heu 'rc^ cExe 0005xudrl'oigg 'er/r s 06x09rpr{doo'1002'l qrBheu oHsJHuvoU I'91 .eedgoxHXf HHtr/fuJ r H)txorgo H6ecrr y n udororq no) u

bzu
EZ6-rrHVZ't8 )gg (8'S/0)il r'il8 )Y^


'nr{ed.{JB)t{dux il ut{e) 4oH -HfCild c oJoged 'ttwedoJsu Xt{ xlqhleeBlq0u)tns 'UOr3lCt[XHH<lrotrIon SOIcXeI r.{etrU -soHJo ,nxsorcou r.t Bohrl4doQp axHeno lloxcehMJltd) H otl.lHegodurHottNox UJJI'tvosJo 'daJ,)Edsx JOIehlu 4lqHNelrgodu [lIt{ {HH.LCOHhI{II xHahlods oJoHgehf qlch rEHqreJ,ilhuHt 'aXnXgan,tA eHWaf,ecrouctlOXodnm 'rrganxudU,{ elqHtauro-ocodU esJoHqmqrog naost g U -og (.udouEdux oJoBoIHg-OHA3Htra38OU rqJc)oJ eHHhl.{IHaJAP lqHeholrxs xt.{HgehI s hlal 'soIHeIr{IJ x1tJfdtr a11HaHW qJm^rclqs u r(codtios i(nouu nrn ,{not ou rcqtee c aicang) 'xeJ EllII -gx3rqg ailHurax qlusHrtqg r,{trtg ,(nrorou t{ '{oll.lHx IoJ c qJ3IO93d ravi(g oDt agdoJot'Llhlqyolr Afxon 4nnanroHloo41ees nnaygodu'rswarg JedeJHr{ rotgrsulctr,ad11 'orNsedu xEx 'xHdoJo) q '8oJJ -odu enxoahnl-oHqrBdorr{ t,| aHHqr?Hnoc BcJotEhll{Htrou 'LIrcoHJcPh g 't{orendalel^l rtHs -)oJ edogvou Hdu t{nBdoJgs orntrogoxi(d euHelrhlofut oJe -oxHer BilHatrUrBOOloHHt.ttltrou rrtr [t{Bouci( gt{HPvooc il eccanod[ oJoHgeh^ UIJOHSLJ' -)aOO rnH?mHSoU fttrEd SCXIrmBhi{ ) nBsJ,f,Si(h il fuyerreJ,Hl,l X qlBsod]trra[u UHeUotJ qJ[rl.lwedJC IqdOJsB'X]rHgahI USSStrsOJ lamqrog OHXoW )E) S H emeh oHxohl XB) 'BUHaHXEdIJA Xexned s BnHed '(ltnryHe;tAU 1,rwFISO)Her pH -OISOUOJoH<Iy14go eSOHCo BstegslqlegudJo CIf,oHYfdI eI U Hr{ilnor,{dHdeodarxu c l.{tlHersEJ,couosHJ,odlj s nul'/.fn EEsoxeJ xB) EhldoQ retJahl4lu]{ -nedl xrl4 ennHutra r)cehg3)or BeHn uttl eJ) crcoHr^dJ eHtro Jl{xer rHHoHxEduf oJoH ')sI SHaodJcoUu)l{HgeM qJcgh 6EiCreJUhEHE -HEtr OJ6IDKB) osoHJOs oJh {HHeH;;1Pdui( '{}tHeHXduI Ortnh eomqrog oHhrlsndUaH UcJeCHf,.U<rgo 'o>ttogedto UoHH?rsudtruHar ltan -an exilHg?M I r3lsuldeSvou {aJCOHtrfdJ XtlJ el{ rEtrxe)| x 'lelcoHvfdJ xeH I Bcx|,tmsx -dayoo rusadc rt)hol J HesodttilxuHgodu rna so)odr{ [l,t oJolfxsx rst4deJB1 UosoxrlcK 't^loJI ucrouholrxPt 'u)HH .,{>lnerruuaMgo darxudEx reEsHhauf,3golro oJh XtqHB}rcHeJHH -gabd esoltf,o s xnInEXatI'[l,lHaXorOU xl{XCahutrolawxH}lxus oHqlIPxrlHnHildu [il OHVO .rltHehfgo cJcoHgHrxoQO roenHsou IxHaHxEdui{ f,)arlrh(ox s xH anHeholrxg Evlox 'HI{ 'Ul{HOHxDd -Buh.,(rJlthlel oHaht{Hgdlg Ut,tHaHXEdUf xlqHhosodilHadJ OIJHh ailHOHenHdlJ l4osahad H -U,{ xHHhosoduHadJ xHnepslqePH XEJ UJoUh UoHqralilhEHe I'lIf,oHHOrSedUEH Ur[' Ir.tHoHxeduf xHBahod?Je8 oJoHqrav^ oJomqrog eilHEIahoc oHdauedsx BxHHgsM 'rsuderPhl {o8oJJ)er UnHqIIHgo l't UilHaHxudu^ Bnar -cHf, 6UH8trnsQ{re rcrorrur ?xxHgsM olowaelE(Vadu otqlcoHHagoco IoHqIrsIHhl.lIIIo .u)HrB olo)34HrflHE xucd^t evod oloHhnreod EH e)()BI P 'eNnBdJOdU{OHOH3O OU I 'u)1qer nwtrrerncoH f, eHHomgo rolsJsrouyedu x1rdolot HJJ oJogpd r{du xJarucdes1,1HA )tl{HgAhA -oHHuergo el<lHgax^r3 'aoJctrEHnall3 xxmraoloJ 'socdS rff Hah?HsHtradu 'and9o flort '(r[Husodt{Vi(u) ut'od -Hen<ttilu B HolrJrqwxfiosJ Bt{}taxedHs H uHHerh oJoHBHJBt4ldooHH '(oJorP].|trS H )et 'oJoxJahilJoroHohl XPX) BHHedoSOJ oJorJtg t'l oJ UoHJf,f rlrHuNHHou 'a)HCB hloXCXl,lUJHE qJeCilU l'l qJl'tdoSol OH sH -OHcfHSudU UHHaW^ Io^dttt^ldoo XHHqah^ -trogosc ollhoreJcotr BcqJHh{DHt{)odJ oHHHehuHBfuo s tqg roJox l.{ E)lqeu oJoxcHl'{lrJHu 'XaJs rrtr HehuHePHYadU XHHgah/t trHHeuleu.tredu cd,{) UrsHqroxm ramod[ eX[ oJ)

flI,IflOIfJI,ItrfldU

t9dousv

o'ro;cr,{d r ut/osadar o.rou.r.o.{ rr.v r.rerdrpex)ur rl.rxdovo, ou"au"noouriu ouo u"orr6 'goraveud xfiIllorlarcrastoo] Mlfr{ BO)Od^ Ilelrox s IqHOJeruq['tt]rutr -ur ailHrrru^oy rr 'urrsreBulrouecru rlr.r.cur,,{ o.rorrrrasrjvadcouJ}r rrg , ur,Herlro,, -rqB ur{r srclilrcr,ulrru'vedr 'rnrrarrxudu^ ox'Htro .srualr.r.ugudro ""d"r,,oi., ore rc.o.{vnal,lo)ed 40)u) s 'l,Jcolrqlisruso'crcou !!oJ B h{oHsollf,og Hexolrouc'd rundarult uxr.trgah,{ xu)od^ g 'usorl Hr,{doQ nrn rrntergcdlouf Iqtrodoroolcllu^dJ acrogttllll Ell urxrlra?h,{ e r { H D N H I To l r l n o l p r n u d g o. r x t t u t , c n n d u t (-l :ts'rruJahor r'r HHIr),{dJJrto),1 ore, IJI'LT eEHhHUt{JSUrnorcgrqtuxo, l.r cl't -3Ir'lrt or3 afintc,'uatqdxocdott.rru,{rcxartro) .e)rqcu r{o)31'4rfJru uH uxHaxorvedu (' : ( u s o t r co J o l ' { t l v o ' s a t { l t e h u t f tq l u H c o f , o n o } r q r f i a u d u H h r H l l r o r r l r o g o,u r ^ r H l 4 r e r { h o M J - XrulL'{r3 xrqr!Hvoxgoalr a) crtrer t,goror{d.g rcIlurHUe Lror\rvoBg ul.lBrJJ.OSrooJ (g : ( u r . l l l B J c h o c o B o r o )a o r c r u l r u e o r r c x e u (u :v{oeudgo,{r{}n.,^velrf, cHeodtcou xurrogudeud xn)B.L S TqJBJC rurrduuor3 rrx'ogudeed erxf,eh'rxalr arsugodvou trc.uanH axrrrg',,{ B O.r.rc rr[' .rweda eortdotrl/^ualrsutt otcrartadc, cx)c.L ,"ri"r"u r . t t n t r a x u d g o o ce x r r i c Jo u "ur,ru"uo -,{ucttI os u) lq[u oJol^t rl]r,.{clt aodrc

-Hur)rr7-notrosadau rcrenderur{ p ,(rurcsrsr{r",,-nor'roouro#tl;l;fillx:""fl,f; ex)er

trro;cer.nr,,llnudilrruohr Bcarrnur,-( ',.ur ngorr, arHrrgoh,{ u ,,"roru""rloo."#::r""'iilitJJtff;?:::fi::f""

sL17 'ora,{rcrrourrr rarr<rroerinoda cdcw s 1;l:}l il',i:tT; aorrdo'rvru ^^1,:'XX,i:ji:il

uouvoJullg

aalr0'{ Jrr lr J'f,)J-rilorrBoHlo rflqr{irxilqcurrxu.l.r-l.rxdarIoJ uxxrrgJr,^ ttoxod,{ lrt

_rqc,rU xuJJ)Cl_lro)xtq cx ,,,1o,rrro ,1o, ,,,,,Jll[;,,'.1i.],fi::il::::1rJ#"';;:l'l:,i:,],;i:ffff,,Ji


rtqID(D\

fltr{ur'/rts tl'lirctr'ltreud el'rovergo uJJ,nraB ,cxt'rgctd o *n,^rrn,rd ,nouu, ,, ,1.,,ro6 '6rcJ'uBu/oiledu ltlry erav[ud B llefirel{ou ax)u.L rrlrrcrrxudrr,{ xnre trrutrduu rJrqlr']h -cg ur'{ltt'tt-o-lxxttttad sHttunt{Holr rJg or{xo}!rosel{ !lylralxudtr,{ xrtre crrarrfo[lq' eor<rrlru -udu ^)qro)loll ''^lol'olL1| r rttttattxucltrri.rrv,{u ,r-or,,{aogolouJ u urlrugodnvfu l!ntron.{u}Illu'od -ntldo6 'ullllL'sodltvlt? 9)tqatltt Ittrrrturucl rtru rqrcxarlrqrrrBBo crqHqrlulrlreuJ ox)u.L J_Juhorrarfl rroru8ul/ouadtt 6rn-r L'oVflld rJt{lrollroiltqs ota naeudgo.orriuroxgoelr01 ytfJc .tt ollttcllxudu,{ 'rcatrnrun,,{ ,, ailHU'UC'rnrrrr t,Xdorol uoror^cqrfor 40doro; .uxtiltgat,,{ jrscrr ur xrrurdro xute g x{tn ou tngttou qlew'll^dttf,oB tctxrrol/ ueclttttuti xtcdoJo>l rutrdaluh ,l.trvoxJ, -Brt}reH -xudu'{ atqtldolfitt(u lt'lrluxdevoc 'rrerugulloucd, utu vavt.udH'}rqLrcvr_o oirrrrn,, c)lrrg'l,^ s :uri'rx rlod'{'r-xidn .il Hogof,o rf,rcus'houcego 'ri.Lco*'rr, ("*;;;dr-,ui"i -t:r'{ eutlt:t''ixttoll)u) 'l'lJJoll<tlrcr6al/ ,,ou ",,"0 lroschJd ur/ns oJolrv^dl "o:oxu.t otHlilBudatrrrDrrirrrrg -crrog BlrcurrJlr^ r\iJlr corr s o-Lhlxrx! ror ax)uJ uf,.Leuutu.rxtrrtget,{ tl0rdar, 40trrrallrhHrrJo 'u'{c3ltu 'rinltcrh tt ltl'ad ltottDi 6llHlrt^rl'tttorr ax)cr u'trt,cd 4oxoot,r.torrolor^r rorr,,{ 4uttewA atrttlaeud solllllel13^raugltharllcgo 'uJrJIrodrt o-rortgar,,{ utrau,{., l{orDKl) 'H 'JXTII' -ur"{ cxtrgod,i rtroBo)rqcrJxrrlrr<rFflrlL.aar(ruo ,flo.l,c)cJ. *,,rr,,rrdfol,o, ortqL.r?r{IIc'J c)rr{9cr,f B ucxillnuxdal''ocolrotJhaotnqlloq t:rrrrgcr',{ " Bo.LlxJl uBrf,rJ}rrnqrrog qL.co'rtr,rd.lrodrt lrr.Le'lrcl, , -q.go 'oll{}lc'LI'tlttttcl'rgo Ltrltu[ otufl{oil 'r{clilrJxDdgoof, ex },!HJe .sli.auflHusc,{ atilt,i(r,{trtote

-ora" H,4f,"rrror #i:J'Ji'i,;?li:;;li1l'il:i;ff,;"ilffi;:1,,,.,,. ,ru,l ",,,,*"onl"']

)OOfl S.ITTACNIS

L 'YeteH 'sormodll eeHsEV aarog B -od[ s JHeNohl IOr gEJO) a)o|BJ E 'I^{OrmOdU g IHahl6l^l S Jpm Iqg )E) BoIaBIfatr I,IHH?AOSICOS3U utrJo) 'z 'euatcga[ J38hHto9o lceJJod lsd or-oJoxx ov orcoK aomsowfi ill lt{Enoqno,{ 1,uPe11 '1rauop(1oupuq)1.uPuq,{aq1 ilr suop etl pEH
'll ueD!J,$p?q I
L L

{OU'S re/fiIorc lou eHHn :wolfoJIrJ I^(IqHqrorJoI 'y{Htnexel(,trou -Irdro Vadou rcII{aBIc l.upeq/peq a}l KoHqrarpnndro s 'BIIoJEITJ -doQ oJosorolql^lcHrtdoQ III H pBq IroJeIIJ uoHrfeu,Icoduos g olqlfionou c 63raf8d9o esua.L lJaJrod lsud eql'I oJoH<Iue'teJohloucs
'pauadduq lcq/t\aoso1 po:eqleE p^roJc peq V'l 'as1a Surqfuu palcedxo l.uPuqaqspIBsaqs 'l! s?^\eH 'aI^lAo1efq-pooE lnoqelasdn,{ran l! lnoqereq plol rolel aq ueq^\lng ,(es1,uprp3q os 'palJulspEtlutull aql uolluls fu^\llul 3ql ol euec lnquv uaqi\A'9 'etueurc ol oE l.uplnoc eqstuql paJllos s9^\ aql 'qcnu f:en utlu eql aasol psluB^\euall 's eqs eqsuo^\ Joq Paqsluu etull eql riq lnq 'peorol pauulspue oro.;eq eql lq8noqpuq oqssuaod Jo looq eql pauedo Aep lauulp paqsluuapnen'P lluqctuJElorl ur u^\op lPs ueql pue saqslpaql paqsu^r 'ploJ sPA\ puu lEoc 8 ualEl lou eqs PBqeqs osngc 'f, -eq auoq urnler ol pur{lnq unlpcls eql ol lue/$aqs 'qrlotu eql aesl,uplp euef 'lll ualluJ pEqeqs 'lqEu sP^r; 'pauaddrq eql puq puqSurqlaruos ,nau11 paar8u a,nsuButue^o u! ou auoqdl,uplp i(ll'I ueqA'\'Z 'as1a puq sIPA\lE Sutqliuu ueql alou l! eesol paluu,n 'sasoql ot of ol peplsapiiaql:otuuns luq1'1 aqspuu eoseql uaesJo^euPEtleunf aql :pasnpuBpauJoJs! asuatr|taJied lsEd eql,$oq oaspuEsarualueslu1,no;1o; pBau

ASNAI ICECUAd ISVd AHI

'V

flNO dflIS

8
.uBtssnu olu! alBlsuBJl pnolupueu ., puE ',{:o1s rno,{ eAlC .rle 'euoq urnle: ol psq pua su8 aq1go pauJnlf.upurl no,(parequaurar no,{ .,{auour rno} 1ro1 'Jle .pesrutoJd no,tsu puerr; puq no,{'paddols qrlult rno,(asneraq puq puq rno,{l!st^ l!uprp 'ernlce1 pessrur 'sessulr u rnof .rorped u roJ arEJ .g aramno,{o8u s.{up ^,n1 lnqi aul8eruy "
A\OIS SB {

qcle^\ srq./osnq slq passtupBqoq osncoq elul se^A osoddns JNgonJS orl I Olul'N su^\^rL\[ :vgH)vgJ 6AUpJelseA

:lapow
ut,1'asod -dnsJ 'uouy sDJDIsy a4r1 sasurqd s:a,nsuu asn rno,{ u1 'suor;sanbs.JeqJEalaqt le rs[v 'Zr J .,$ou1 {peeJIB no,( sruJoJ qJaAeql esn ot fuussalau sl fl qJrq^r ul saJualuasaq1,(Juoqsrl8uX ur ,{uspue ualsq .J, '3'o''c1a'atns

SgSIJUgXg

'Oxcou aJOeH[^ I<ls lcwdoo o],t)coht4lshtmEdJuJe 'BOCI?tr qJbsoV e>Kf DUDUtOhaU EHO .ilOImJ.J^ UIfOIrtr|fJtqfluHo 'Hot\rov g)uohtrydsos utrJo) ,moJ go IfHHWOUCBK 'tqIuNXUm g nuod?n efns ecs HHo EsUh HdI B tioutnh Ho ,nttmhdu tq]4r EVJo) flnux cx^rJIroJ or-ot^)p) :dewlrdu -uH '<rcorilmdose oH erfle hrormodu s (vor.{dau) JHeWon 4r<rweu8 (ttvrJJ,xfiev -lqcl4IlO g aodoJo) 'ot4BJC4ev Vtn oJoJfdy tty nor{oq) qcorBrsrr aodoro) 'ailsrcKay rorexudrqs rcl,ldoo r4re .worfmodu B Itvftl-)l4eY rlHlrerrutlf.o!o ltLrv tctr{doo srqHHaNadfl-oyt4g exJ^dv H rotfs -rJom^c e)rcc6 ,\ro)ol{r.{rfJHE O)UHvO 'lJaJJOd s lsud H lceJlod luesaJd 'alrugapul l s r ? d : r . r r { o N e d uo . r a m v a m o d u o J o ) c f , , { d r n H a n u r l f , r r f i H e ) K -edrco nrfv IJJqJurror-qrouJH J^JoK ar<rdoJox .P)rq[rr oJo)cr414rfJIre rqhr -doQ arsuHar'\redr-oyxs udJ rqHJceBCH x^ r\rus.Noeudgo hrr{xr,J .t e '(uut-tusourceou yuf,gH B Jum 4OgOc JorJrfrrcrtt/eduoHo ogtr '1cejre6 lsud Hor\tdoql oHexEdtqB at{BrcFen .t{c) aaHYarcouvadu o)ctroJ l,rtodoro) fl ,t de r^{r.jdil rrcJautfgodroui( oH lceJ -Jad lsud 'urlrvotoiloclu tlHo tro)u) B ,HrcoHqtroruflovercoil ax I4Or 8 IJCIOI -uBIqcI'tilo 'lnortnodtr 8 Otcew xilmgot{n ,vLlU.r.JLl.v O)qtfo)caH iltrcE '(afltqfl rqda'{t{du 'r'!o) ,{q hroJorfvodu J hro8JcqreJ.uorcao Hoxedrcg l,lrorm

6
HHU^drf,Hlr .)EJ E JOTUI{(ourqs ,.sostJJax3 uooJssulJ pastNednsun,, n)l,tdgfd lloHHcv B OHUTU)^)e) sHHeH)(udU^ eCg r

.__.--=_-

'qu,IdogoJou Iqgorh'qJI'Ir 'l (E -l,rgoHuJco raw h yueJrnvdu rnr.edrcs )e) )eJ lc,{gOrAe UH II?treOlIOtr JoJ uo!lulsuuJl satualuas ,'{a1 aq1q1;,tt uBlssnueql spcej ol req/slq s{Jaql puBalf,lsuEJl luapnlstsJUaql loJ saJualues uollulsuBJl 'fuepnls Jeqlouuol sualsll puu looqlxal eql sesolJ aq1 6rJaqJual,, lraqtual B sE slJu oqlr .qsr13ug uaqt alulsuErl euos ol ualsl'I ')Iuo \ulvd puEsar[eluasuBlssnu olur luapnlsauo

sgslsugxgI^looussvlf,ogsl^ugdnsNn
.Jaqlo

puq aq sloJeg'ZI poqsruu -uu turq palscleuruuxeaql'uorlsanb lslu aql Sutta,t'suu 'ueql peuoqd uaq^\paqol auo8puq ,{aq1'11 I 'peqstuu puq eJnlrel 'etuer^tql uoq1\'01 Jql

*'Iqpi'Ert:""'jil,:;il'i:il:;'x;i::,i;1,::H:"'i:,, ::

'laaJts eql passorf,puq 3q oroJeB 'Sururu.tpapcls / ll 'pa:uaddestp eq p '9 'pareeddusrp asnou oql'sa,(a stq pauedo aH (e asnou aql 'sa,{astq peuedo ag (q 'raqlaSol ptp faqr 1t Puc ' t u o o l q l c q o q l p u u u e q c l l l a q l S u t u u a l o a q s l u Up u q a q s e l o J 0 g " 9 p a r u e cr a l q E n u pr o q 'lluq u a r u o c e q l o l a r u u l , { e q t u a q m u n S o qp e q u o J u o l a q J - ' t 'uloruuf,ouoJeqloue'luapnlsl$UaqlSuluttuuxepcqsruUpuq:ossalordaqlrloJeg'I 'paq ol lue^\ 'uoor aql olut au:uc uaq16 (e'1 1 a q l a d d n s s r q p u q p p q a q u a r . L \ [( q ' d n p o o l s e q ' o o l ' u o p u o ' l u I p a l l p u q a q s u o p u o l u t p c i r t ls l u e : u d : a 1 1 ' , 1 'usJJqttarBo.LJgo tln; t tA@a weeudgo l',lnu tl 'srotredr xn)3ohuc)ar <(xtqHqrerl'ltlllollov> -suIt..t ettucrqadrou,{ rcraAgadr }Ja}3d lsEd Og EH aXner Y{oXJC,{d Hhetredeurfy xgur'frC X}tJOHhl OJo)tJahHJet'th{ufu UHHehEHe H)odI . 'OloI qrilhHoXe raUcf rto r,{ah aLXadU 'IIHHOAcoU5, ntrn ulod( Uuhllo)c Ho )E>t ov olile ,{we rtlHogtott U suossal srq Sutop paqslug pEq eq aloJaq utq pauoqd I 'aJoJaq ;trer 4nxcr,{d EH bJJUvosadau rilHaxorladu sl{)ef :noeudgror,,rHnlot^rotrc ueoroc arJou fillHaxorvadu NollholuvHdll u n rcrarrgadrou,{ lcaj:03 lsDd uttldoo 'ranrudu t uvlo) 'lla rnt{oBcotl ax,( xg - 'otullf, I ueq/d, Ittl pauoqd pcq og (iXc trHuoflou '.toduopnu aaewo - anuatroupadu orz6') 'tramtldtl u umo) 'uv.to:. 4a rutt no utrJo) -ofleou lro nun ventudtt IJ llv.lo) 'llo rltHoSoIr HO - 'aurf, | uot]^A laq pauoqd ag II tHulol,(trauJ'd3 t:roe cdau t'l HllHUN}'I r{ : rJ | rcxo r,atradu -olr r'tlY qrsoHll{dr rr,{rruaretrcdllo tarlrsEJJI/adlr saPr"(rr avltd I lca]Jed lsud Dl'"ldoo :eloN

OI
oJh 'UITHHWOUJS J^d[s fi HHS qCulfllrc^Ilc .'UJ BIII{hOIIdIqS AH EHO 'orqreu BreveH aHHV .ZZ

puu JaA\oqs uolEl ppq eq lrolr.o g fB .1 .Ilol\euror{Jaq auoppuq ellr1 E erueJ JerllEJ eull .ql eql .11 ,ig 'ZI 'Ilo^\ t.uplnor aq luql peuatq8r{os se,$peJ. X1!rren;un iqr rn 1""u, E peq p'q aq asnuf,eq fuEunq1.usum .g1 ,{lrua,rrun lE ual1o dnt'u puo q",^puo, peq eg eql E pBr{aH ',{.t_Eunq aH l,use,n .6 .luql aT1riol e ennq paluu,n o1 s,{u,n1u :alq8nup puq laq asnJaq eql ^ol lqEnoqpeq aqs plpseqs .g .olulslrirA asnuroq rxul u alpl ol peq ruus .4 ,(auou srq lsol lr lle peq aq esnu3aq auoq IIe^t ol puq ueg .9 .polll sB\ aqsasnuceq u^\oples eqs .g .ll peddo:p p'q eqs esnpraqpeddols r.{rlu^\ reH ., .DorurrJaq1ot oB 1,rp,p puo ,un1a"rirq1 peEuEqJ peq r(eq1 yeqlpesufuns se^\I .E :uEns lq8noq t,upoq luql poroqueuaraq doqsaql aq uaq^|z 'rrEl or peddols "q puqa^\puu euruJo puauJu laur ppq esnuJeq eql p;ssrruUel .l snq r I

'rlrowo[ rcrfHdas n dreew ruufx ,frlurf BH r.famrqs dfrdy .17 'rcrHrudxodu axf slrxotr'xr,rJHoe40sc rmH rreHo)BHBHOUtrJO) .02 .aas,(r{g .61 aroang urrqg Iqw BVJo) .Kr.rHc Irudoaor 6: )agolfeh orc orlqg Orp s ,o{nrl)or lrehpH Ho eVJo) .gl ')HHqlrutrorfox .11 lrlqwlss l,rfxrou [r.rHrrhou Ho IrHv ,(cen ; '\4alay .gl eosv orrqg ores f r,rJeHax rrrqg Ho wuvoJ 0t ) 'goeexccud xtsHcadeJ,Hn qHeho o)qroxcaH rucnrteH H rorucdasr4uf ur,r.uoxo Ho wtroJgZ ) .SI .Jaqrual su E lru luapnls aql fal AroN(q lsru 'rallalEraq alu^\ot ua11o8.ro.; perlll lur{lprroqueuer .4 .lspJl?elq puq oH peq

{ar
.owqcr4u qIeJuuEH rr<lgu oJ,h.rr{HWOICg Ka HO .rl .re)Bdrspeou H ml([ utHvdu Ho hrecehHl^rqcos .tI ) 'HXOdf elrctrevx Hsug 'Ilaro renIHdU UvJo) ,r4HAr^rada ,oto,r.y .71 'turoged Jolll eH or.h ,HEJ,{ucH xul rrlg fal .l I 'eral,Hcdasl,|H,{ S rv1l$edau xux xuJ (HevorfoJrr<rgaH ,o -ot 'eJeu,Icdasr,tHf I Bph ,{xmeh rt4urqs H Vodgdar{g rfaq.JHO .HeVorroJ rrrg eH HO .6 ,{xm{d:n orr(xur <uahlfi utforox BYJots<Ihotr orh ^woJou ',{xm{d:u ,fue erru,(>r oJh ,ulfpeuxc ea EHo -g 'oHytou orr<rgoJh flvorou 'I43XU' qrne' qJormudu ,{wer .r

aca rrderou Ho xe) )eJ (woxmou Hrvil qcormndu,(uag ' 9 Hor^{oy 'ururcf EHo orh fworou ,uroc uH6 's 'xn eruHod,{ BHoorh ,{ltorou ,qcHrHaoHurco rlcuh ea 'v .wrsd; s nrexeoueH !r rqHuru noBO }trrnHehreH oJr, ,HarguVfrrsg y .g HHo 'dexec rnu,(x aHorh 'tf,Hhroucs 'eHneeJetr remlqgHoeEJo) .z Ho 0H

.I4J<I HEf

II
'oHI.{) S U}^IUH 'ereJc,t )er uHo ,{der'as 'sHeY 3 l,rr4ou elrJoht eH exuV oJh 4lqrraxrr ) 'UaLeLc qHeho t.rrlg eaH o)<IroxceH Iradrol^tcodu n ed,fuudarnr ou ^'Vl 'odrcng qHeho JaBreV aos {desunoc x rJrHsoJoJVou Ho I^lBJeh ;1 11 qcoffmudu ottl"l fr'Ioreou u 'arlnu{ HO 'tI 'qHeVsces HogoJ c eo <IrI4JoH rPtr HO'ZI 'Irusxos eH l{ruxaorr uH oJe uuradrcg u etrJox'r(lltrx oHI/,{ 'Iqrerug l4lrlsg axr{ o:es ,{ r,I }I3)Ur S HUaC '4ot^lotr urHHosor Isw 'r(yrasv uomoVoIr r strJo)'11 'udrr( c udorxaduV l,trutrx I'IHO'I^{eVoIr '01 'xdeu s t{rliou nrumad I'IHo I'I '6cuuled) oJoHrr orrrqg aJeHhro) g -adu ctrxotr'tlevago nrI,IhHo) LlHo uvJox 'I'IHahleds,{rtor y '6 'edreor ErevJ uHo oJh s urlqg rsN trJo)'l,{ore 9o aHII IrPEe)cHO - (,HahlPx '4e ur '8 'cuh 'agar eadan egoroJ 3rH9 EHo l<Igorh reexc Ho YJo) ',{caqu ,{r,e eH lqrarl,Ig urnufx -Beexc n atfdVou Eeosc BUI,IHostoueno 'nHaodrccu{ sHeho nrrlg IqIAI eHo ffo) 'L')v,h qrelrx I,trerox aH IqW 'ram,{. axd [eaou 'olltfiHelc eH urmudu rIW qtrJo) '9 'OIY6EqJI.{rcaB -BH )JHHgBreh S UreXa,(BHOOrh 'erPHCf r qHev lillrnol^vauc BH oH 'raroger EHo oJh 'glrenftrott K 'qHe[ ror s sHhl ulfl,IHodeo[ eH eHo 'ced oJoHW I^{oJ90 oJe BIr effo) 's ioeH rrltr oHXEs xer orlqg o16 'HaIrsuvf, tsg y'1 -ncodu HO 'fisug rrV sdegorc casudu aH Ho orh 'ul,{adsog u.r4ndl ',(lro eruHoscou oH axuf u cuh uH lreVeouo eHo oH 'g 'srer,unodu ,{lte aa rucodu H6 'u4ax['EH rntrdac qHaho rt<Ig woJ 'rrHou ,(eedc roros Ho arcdotox 'HJHHx acs ruu4hodu rHaVfrc orn d o r e H a n r e e x e ' Z ' m v e g o H O ' < I r r u s o t { s o d , ( n a H x I r e m N d u5 ' 1
:lroul i(pearlu no,{ surrol qral aql asn o1 ,(tussarau st l! qJrq/$ u! salualues asoql ,(1uoqstJtug ut a3;rtr1

XUOA\XIAIOH
'ueqfq txet aql paurBal l.upuq '91 'suE aqlgo poulnl l,upur{aqsleql parequrauaJ,{luappns aqsesnucaq IrEu puqu 1oi aq5 'atuoqpaulntal pue:adcde lqEnoq'lno lua^\ puDsJrulsu^\op luaA\'luol raq uo lnd euuy'ZZ '02 laqlaSol tunasnr! rnquv 'lZ 'paddolspuq urur aql ullalqlunreq punoJlsl ls aqsuaql\ eleql aJnltelslq aql ut alo^\a^\ueq^\turq ol pallut I '61 'lleq aql ut aldoadpalpunqB aJo^A pueJlaqs pexupuqaq lcolc.o euol(B '/l 'uerppql aql uu8aq ueqiA'81'r8puJaqt paqsu^\ aq fuarrlura su,,,r fullt se.r aq eurl aqt,{g '91 'setlolsuoqs Eutlsetalut oq o^u peq puu perJluru -^esuatlul\ pue,{lsranrun ruo{ palunpe:3 peq aq alu-Ilue^u sB/(aq autl aq1,(g '91 eql ,(aI 'CrC,(e :ltuH IC)OI erut"{tqs aH orh {wotou 'tz xxuafio otr(xoru erur,,{rou BHo

ZI '(sasnelc Eur,$rluepr) nwnueuatunnnuodeo [0lru.;rluap,lu] ta -esrqrBHOJsehnHH3)KOrtrad ersH u norevHdu arq rar}r ravaduo ar4xer Hq

.luepnls puq e st qznwpDaJ oly'4,r Lusaop luepnlsv


's(JeqloJq fut sr pa4s aq1 u! spuDlstoq JeJ aql pue ,auru st pto{ aqt ut spuots tztil Ju) eqj-

uHr4merlr ore - 'afinrf uH JI4oJc rudorox ' u g H m u n t e ' r o n t - , a d _osY os r u o t c r u d o l o ) ' e u N m u 1 4 1

lHOy{rJ L,{oxortr teerur, orun 4tsdoro; rHavfr3 .uredgoJeow

:'dueu '{lrclst{c oIJ I^rrqHrouoHI<Ig oIIuLc vrcvrlfolqt^rctsg orrdarou eltHexorf -[adu aoHsur.l r^lodoroxeag 'unHaxorvedu oJoHxorfo cJcuh gogoc anm -orrrseJctradu'uI,Iuaxortradu arcHnoJ.uv[dil erqHqrfalr,rra[eduo(1 :rj 14 oxorvadu xrc H Hr,orevl,td xtqHsrarilrayaduo u pul,lJBgYtorunilrced a)rqcr woxc4r.ilrJH ,o)rqrr s lroxcc,{d s H )p) .[

'zl
'l I

OI '6 '8

',{rBuDwttl apDw t!Jtqtr,r.uood srq ur lseJelur,(ue inoqs l.uplp orls 'laa^ .Jcllu $Dl pw no[ tatsts asory,1{ A sl snll 'ce:q1 rapunb u lu auruc ,.w d t to awoJ ol sna tp!qi 'uteJl srJudJr{l ln8 slul salnulu a^u su^\ uotlDtsaw ot sn loollrryl snq eqJ '3uo.t1s ,Aurr15 aldoad saluu ,i.rodspoo7 o st r1.rrry,n 'llul' .1:up,'pu,, ,{:a,r 1ou puu JrpJ,I sr uaat,.tttlt otlu st . ,l 1tr1,eq1 11,ii, crlJ .uacuu puu uaagrqt pa8u s.lalq8rrup luaat'lgts1 otlu 1sr3, o^1 ,uq u^orfi rA

srl,racuop osroqu 1a11uq, l,1tr., n,llli lLl i,i,""i:i,]"r'l,j[1ffi'#f; "u,

illls,sr l'tuapas' [lrstaalun D s! orlfti iioq, eq1 :latq3nup u plu uos u suq cuBJJ Jl,\i .L .uauoEtottQqaldwot aa,1 qtqulo aruDu aqt looq u ualu^\ s,aH .9 flts.tcntun proJxO ol oB o1 spualur top.talsar( no{ o1pat11o1 tatlto! asoryn foq .qj i

"u,tljrtli:frll os 'poo? t2aa, aq o1sastwotd1orli UJJuoJ u ol oB ol lur:A\ Jlr/$)tsnw a^ol otlat aldoadfuuhl .Uel -uoc 0r{l roJ slelrrl lc3 ol ,{suc aq l.uo^\ lr sAvs a4oa\ awD o! ayods1 uu,t aq1 .g 'rulq dleq grm wtq aaoB ar1s11rd aq1 edoq I InJeruJ ,{:c,r eq lsnur eq pws uqol pautwoxa otli Jollop oqL .Z .s^uld rreqt ers ot trru^\ 11mt1s117ug uoutl oryn aldoad ,{uu61 'poo8 fual s WuotuNau ataq aq llu totlt a:1eaq1qsrl8ug aq1 .1 :ueql ur pssn elu qJil.lt puv,otll 'lDllt spJo,r oq] /(oq ees puu sasnulc a^rlnqtJllu qlt^\ sccueluss 3ur,uo11o3 puag 'qsrl8ug ur sosnulc aqt elllnqulluJo sad,(loml olu eJaqJ

slus a4odsuuruBurro,{ o1 eql-tnoqn Bu1y1o1 taqtr.,,"o J ato 11n

SESNVIJ SAIJ-NSIUIJV 'B

TI
go oIIC bclorrgadJoil1( oHhrl go tayffi adII 4IsHHeraamdvo,{r{alnorunBHeo 'S 'uuHt XTIHqIIeII{[O[eduoxlqHholetrI4dufl "(s r,lHO ) BoTKJOHTO eILo) 1
.6CJOIBTEVIO

oH guHaxortredll oJoHsrJ Io r.,IhadHonrcr{ a 4oer{eu I/t al lqcuu eH KoJ 'oJoJ Jo oI,IhHIIIO 'UlI g -ruue (ulll 1) anHnoretrudu alqHsrarnnusefuo Uuo l4orru -ufd.r guHHOunHoIHlIrHilffeJroJcone3 )e) tr3JBcoHt1IodU 't an<Icl4il uH - rJJ.orBIIoVIo (Uur 11) attUt'O.retrUduOISHSUO.LS3I4IIO - 'Jeqtunu euoqdelel Joq etu a,re8eq pue leqlorq peuoqd 1 rr{xexc Jaqlunu euoqdalel req eu eire8oq'n teqlorq s,fre141 s,,{ruy41 'uned lioHslrcufiuQo rftr pauoqd J oJcens HHHeIrIgot{oHseHtrecsou g Halrh HI'Itroo1-I^{o)uxtotrra[aduo atcd ear6g 'UI,IHaXorYedU HHdorXedeX 't -orox .oI oHHagoco ,trI.{HaxOUtredu aIsHI-ore[HdU aHHq[aJScI'IUO .(71 IJecso) HrI,I delrndu .wc) ruuaxoffadu o:oHxolfc 'IJch IJoHSBIfJ 'ltc) ruuaxoffiedu oroHge|fJ{Halrh .futoHtro '6' lcdaln{udu ogllr-fwox fil L -) ) trcqJlIcoHr,orfuow msaxoftredu elsHholutrudu atqHcrore)vuo'z 'emrued ouxolt )E) ftIoxm s HIVH IsH ('Ot n g '1 ndeltndu a)olerd3) (olh 'rcraefxdaUr"'( (q) -)ffotr Hlto '6cqlgnd O)JalI ryIJIOI lria3s ,{XqLfoXcoU OX Xe>l,{fOXm A HJtrH,lqH)Klt.otr'rCqtnr,.,{ tngaXOftradu g e'amqHud OHXOW (u) -rar wrqdOro) ,urev er oJh 'qrJlqn rcJaBglq0e)crsa lrnxaXortredU g ',{gsua' 'alqtssod uJual,oq/h 'uarp1tq3 (q) su ,{pease looqJs uels lsnu | 'alqrssod ,(pease oq^Aua:p1tq3,(u) uJual, se looqcs uels lsnu l,{1tsea' :rseedQ U nlttqHr'olevndu I IIqHqIIeIUcH o ernngedc I4IllrHHeXOftradU ar4frto{r(Verc Wfl dIfXeW lqluHeud 4o)cehHJHehla3BI'IHaHcUf, u ^IqHq]JOII,InUsedrO ' (sesnulcEutr{3r1uapt-u ntwue trauro t ou) - nuo B)Lotessxeu (71- 7' ltc) atsnnoretrndu alqHqlIallllfatreduoeu)I ',{upun5' fuala, s! sr.qs,l'ou,1'-{1!1[, oq$ | !aq1u3' f61 ssatpp'o slq aw aao7,ot1u 'raqluS's(pI^CIpeuoqd, I | e ("' 'evor 79 Avta 'nero "' :) 'xe)loqlreHulVox ocHecedxcog eotr -)ce) 'evoJ 79 ,{wodorox 'fiaro t^ao141 (.cedye oJa eHI^r rev 'cadve oJa aHI^lrev Ho u :) Htrd -oro) 'eVuaqefii fnro rnHosou K

:dawrdueH' ruHexotrtradu oro gnenHhocoHxolrc '],rlUlaHaxoUtradUHIIL{hl6l{HeXOlCtradU ) hU<IHtrOSB X OIqIcsh rcltnmolrt.l.ar .{trtooscou lqrctqw ot,{Hqratrorconc Jo{ nHcj oILtHoheHe ncJoIBXuIIgI,Idu -exedrcs atcdorox' Irr4 Haxolidedu elqur'oretrudu atqnq rarn revaduo (7

II oxqror qJ.Ere)c .Eq.rnp .uaa,rqaq oHXoW .lllun .a{!Fn .;;11 inolaq.aloqurc -JrcoHJo nI,IH) go.rorVadu NegxrrHJCaSflL El4.rI,rHexoryedu ruseodrc -ou oJoHeoroccag torexc,(rotraH oHHesJ.creaJoo' rcr'seJ.J eH rr,IHOX I,I -orvedu oJoHhoJvr,rdu rreHoxs arsdorox ,uroryadu r.orfarcatnf3 (e :lrrurnHaxedgooc HNH)CehHrcI,rrr,rJc o)qlfoJ oH rcJaBUeveduo nlrrnlxr(drcHox HWr,rJ frxalr dogna oxuHvo 'unad 40HaaHvacsou 6rtr - (q) u 'nned 4oHs'eunlreo rrtr usdarxudux aa'og (e) rufix,{drcuo; .otla aH u ,uoq,u uun,leql aH e ,qoJqm oxqror rcrerrged -rouf - (e) rnnx,idrJH.X - e.rolatradu errs'r, oJh ,aHHuNl,rHs awrrsdgo .qonturar.{ o{ll l,uplp qll,rrperyo^t aydoad aqs eq1 'pooE,fua,r sr u! sa .qj 1q; il eq (luql) 'qonruJeq ".noq aIII l,uplp pelJo^{oqsuoq^r q1;,r,r aldoadeqj 'pooE,fue,r sr se^rleq qJlq,tr esnoqer{J () u! :oJoH horutrr'Idu rnHoodrcou erueprdes ISHxo^'.s 88tr ounlgndu g exrqerj woxo4r,trfJHE s xruMrc xr{xul,g .(<.... ogaxudgocH olr 'ttg tl0dowox 'eHuJ,de>t woxccfd a xex) Jortrrdu "'> ou Jexor4r I^[3HHoxortradu ltrqHr'o.teuvdu NrqHqrrsrHrfevednowr<rHqrreJr,tsrJerfi^J I,I"rnsosrseM wtqltarra'aduo flrxaw 4r4HemoHJO Xn)cah's'prHHs HtHoxpdrsa .g g 'ocuJoz(ru ol eu salul leql snq aql sl slql w '8uru:oru f.raraa>p1 I (teq1;snq aql q slqJ 'd3'oH -arn{uo qu<rgrexon aH 'oJorfluxo''trou ,ogorc aoHeor crod earnoredJu -oc oxeHvo 'nogocous wrqHeolocJeg Lr orr{Haxoutradu fnoHsun x rc -qrKH HveoJHdU rf:ow rnuoxor?adu orqHhorev[du nsrarnnuHefu alq g 'rlJlrl,ri oxqror rc.larrged.louf .noxrran anHaxor?adu aoHserru nru tan[odu .osorc xurnorrrevoduo HrqHHersam{voaH earnoreh'HOgo 'xlqHhoru[Hdu '(axatrer se vualnoilercrogJooJ oq,noxqrfor rclerrgad a) -'r.ou{,(ranvedu{niouuausamfvo )t orr,rHamoHJo :rjcJorrgadrou,( ou aH 'ar) eul[ r'ql (xrcHsreru'r,uo *r""nornv"du g IJ XrqHsrsJ'revoduo 'JeqporJJo^\ Eurqlauos Jer.{ plol eH 1eq1 'Eurqrtuu 'turqlfuarra :dawadue''Eurqlou 'Eurqlaruos .il' h.esorJ ) rcxl.rm -ItcoHro'Ir'rHaxorradu xlcHr'oruygldu nrft oHdaoredux oHHagoco ore 'qJlq,tr exad ,1eq; osorc eoHeoroc lrcJorJrrgadrou,{ 'muh tewvadu 4rsxHaraam,{troaH ,{warnotur,uHeogo xaorc ) ucrrJcoHr. r'{Ho r'rrca 'lEql axad '(axavuu warnotfgrcJagJoos oq,r,r e a) osorc aoHeoroc

sl
H? UJrabrgadJouf o) Iqeg hlox34 I,IIIJ g' WanHeXoffi adU l'{lc HhoJeEndu WIqI/{' '6 -eKratreduo ,r{rqHqrolHgrcalrdc tredoU 'eXs0U orOXccfd Jo aHhI4IIIo g

'uatpq\c xs aleq ,(aq1 'p1o nat-auo tQuos1urotl*t $a&unotary to 'q)uaq m ara$ q4qulollotl'uralqord oql uo qooqJo lol B peeraqs 'c1a'utotlu SaBuno,t '(uto.t1t*) ary to '(aot1n) aarqt exvl ruHoodlcou a)oIr e'q4qulo u r1clqmlo r1clrqulo !1ot1 '11n 'tuo 'autosBvlHeJtar'oc gclolr(esroucuoxod woqulo t ua!'fuora 'ptatas
- r4m' 6HHoxoffadu OJOH HIJEhego OJaI[ol6Hl'tveoJ'uI hVOUoHXorc HaHU '8 -HeI Iare osrcohex a xrl,IHaxolfiedu xtqnnoluvndu xtqHqrarEcHuoB 'tvrou Jaqwawar Luop 1 r1tlt1ttlo auou aqt looq u lnoqe alods ag :rnlrxr(drcgox rutnotfvarc eHqlrerl'lJhou[adu xrun,(rc xu)EJ g o)UHYO 'Aou Jaqwawal Luop I araDu asoqil1ooqe lnoqu elods eg

emoHro g :daltudueH'erawVedl oJoHHolrgem,{[oauu I'IH 'l I4 trdel'ludu 'l'tc rcrr,rygadrour( exxer Jexol^l asoq,$el'IHowHorcent 1 - (OAOTC asoq,naHHanfioIJaI I 3OH aoHqreWcodgog )B) Ng aoH.LJaaeU) -qlf orHJoH.[orcto,{csrOUau HI4 ltogt oleVndU nonqratnreVad HaXoUVadU -Uo S Hrrgl,IHaxoryadu nIqHhOIPYfidUH WtCHserrftrxall (nIcoHXaIftrEH -udu 4nnamouro) guuamoHro xlqHqrorexnltdu ruHexedne rr[''1 '(uo) ga1 aq ,{up eql se^A fupuol4J '(le) seuroc ,{1pnsnaq aull aql sI slq'1, 'uHH :rcqtexcfuo roxon Jortredu (9) llnllx,{fucHo>t s - emoHro atsuuanada laexedrsg aognoreVudu aoHqlrarulravaduourcg , ," ' S l q?noqt yool ot tuottrJ \ooqaql,, :<qJesndtencodu,> qtnolql lool ol daltudu 'eHtraleggo enHox -eH 'IIOJpyJ Io erO11,tredU BVJ9) IHcI4Se BXHIHuhIeC 'IJBh/(r3 oJen/ftnsvadu ro aunnno g (r BH r{oJorvodu c rnfixz(drcHo) xrHHaxortradu xIcHhorBtrfidu xrcHHr,rftrs HqrareuexaH orlHo) sH woJollflodu J 5l'rnx(drcHoy (a

tl';;?tT.ttf":T":l aqr., pauelsrt uortueus gH oH,,"' au ol peuelstt eq

-lu aql,,) uotluelle t{llrrt ua1s1ol :denndueH 'bllsr34otr ueudgo osJcqraJ -Borcao Iqg xx raehHsogo aNuaxoftradu eoHhorVlldu ?trJox 'xuuh,(ro xer s trcJeurgadrou{ orehuH s t{o-lortradu c rnn)IdrcHox oxsrol (9 asaql aloJli\ oq potrad .("' s/r\Suunp sr(u1d eql "', flH oH '.,"'su,t\s{u;d aseql elol^\ aq qnqu Suunp pot:ad eql "',,

9I 'sn qtr/h ,{ulsol Butruoc ,,ro1soA saAI[ sr ur oqrrrlalsts ,(yg 'saSunEueJ eaJqlsltoul .r{luaml oqn\ ,acarusl11 st 'sle{crl ,uuuro,r la8 ol sn padJaq puq fren u sr oq,r:rru*r1g ,1141 .uosred eotu e sr lauorsuada8e_p1o sr orJ^rlnoqq8lau ,{;21 uu 'a1ed f:a,r polool ,4crssu,tr oqlr ,uuu eq1 'uzuadur se^rl 1e119 sr e oq^A taqlorq ,{61 'uaJpJrr{c pue o^\1 eJri(B seq ,euru_,,{1ua,r1 sl oqn ,urol 'raqdlaq' pearS,u o1 u | loqceo1, sr oq/( | ,ilrg,lru (ql :aeur8uo sr uJos uo Burlltssr orJA\ ue eql uutuon\ eqJ 'OlquuoJruoo ,{:al sr JauJoJ ur Burpuels luql Jrpr{c eql sr aql tolcop u sr rnoqq8rau ol Bur>11e1 {ru st oq/h uur.uo^\ er.{J 'sJler{l eoJl sr eql reeu Eurpuuls leql asJoq $ er{J

,"?'fr ;X' :l;]if :li ;;Yiij,Xfi' #ffilill Iffi

r,H:i iiilnf "J'"l':il,:l::lru"Hf illxi,,,


.pnolu pBau .s SXSIf,UgXO

(xounwdox ozoHwxntnaawn ,anuN[ecoux x acu{ltt -acoHwo ,{znux u{gav).sernlcld ,{uuur seq luql {ooq e ,{oq aq1 a,rrg :danzduuH'q IL-x,Jds 4rr uHaraveduoeHrJcJaurgadrouf, (n ra') sotawvedu ,{ccerx or-fnoxux ) ucJonrfcl4hrdu (onrr aoHHpv) rawvedu 4nuuev ,{ln -odorox ou 'xeHendu raexedrqs er,rHexorrtradu eoHhoJBvHdu urcg 19 '(4oetdp eptgnu_noxolraH o ,au{uoxou caundu we,l nndowox ,mopuodox wotu) f,upta1sa,{ lq8no.rq r.un51,ru.J ,;;;; ' :'duug 'qrxnid' 4rSHHer,o'eduoltcJenrfgodrou,(,ucaul.x e)KoJOr 4areu'{s'rctradr xu-r,{dv xess ro (onr.r'aoHHuv) rawvadu 4rqHHev raehx' -ro 4lrdotox'vusclrdu rauxudrca eNsaxorvadu ,onnorurrdu n'cg (e . :0Hrnor.,{yotro aH HoxotrTladu ao s noratrrd u aon -c rau4 naHedJo ItcJH 30Hro r{nodorox ) gJJarn^cVadau rn Hrde lqHqraJH oJoHHeraveduoaH ntrv oJoHHarayaduornHargadrouf "r nuvruoJll .61 '(amr<ra .wc lsdanndu) I I I 4 t r O X g o a H U V J O X ' c l , D t a r d u( < " ' a l c d o t o ) . x b H r r u ^ u { c HO u' xnxDu, ...>> '<("' 'aNolr .dc) euuanuoJcahr {rqdoJo) w,ut I "',>>.xccfd ooHqreJ'eux^aH

LI
't '8rq oo1 lou pu fuuqs s,lql eJIq peeu I 'E 'poph\oJ3Ja se^\ uollels 01 sn o lool leq] sng '7 'o1r1od ,{.le,rserrr'uelu 8uno,{ selAoq,ll la,ruq '1 A\euJno st arenbs leJluac Jeeu sl 1eq1Sutpltnq 8tg ,i:e.rqr1 pnole :salrllreSuggasu; Sulnolo;aql pua1 '8 'cla c,filerd uaeunoJ sI oq^\ 1:rBaql s1 ;tq8ta $ oq^\ lrt8 aqt 3o JeqouelqouaJCoql $ oq \ iool olsnru a^ol uaeunoJ sI oq^\ lrt8 eq1saoq 'E'a'suollsanb.rno{ /'toN(q) 1su 'Iooc ol se{rl aqs oslv 'looqos $lJutu lualleoxe sleEs,(enlepue 1ol e speeJ le 'clsntu sa^ol eqs eqs 'uaeunoJ st lrr8 prrqt eq1 'sgods pue ssaqcs,ft1deqg 'a^lo^u sr yrr8reqtouy '110,r,r sacuup alrnb qcueJC s4eadsosl eqs ,{11n;tlnuaq pue f11erd ,{rel st eq5 '1q8tesl lrt8 aug 'stalqEnup eeJql seq IJBIS JI tr aldoad Inoqu eql :eraq aql aq raqJuaf 1suo1{pea.l puuEu1lro11o;pBaU(u) 'L aql arour uolfuruJoJu! te8o1suollsanb 'Eurqt qq1oo3 '91 ,{ra,re prp 'e[u 01 aEuurlsel]lll u petuoossfenle oqan!a1s8uno,{1uq1 'eu peIJJo/y\ qctq,t 'sseulll snolJesatuos lnoqu alods ,{eq1 '6 , '8 'au lasdn qclq/( tansuu uu laE l,uplp I '/ 'eru JoJ Eurqlfuele pe8ueqc teql uuld e apetu ,(aqJ 'au paslrdrnsqcrq/( 'o1ou slq 'au pasr.lfunsqclq/r\ aEessed atu pa/r\oqsaq5 (u '9 u 1aB1,upgpeqs (q 'peltl aqs Llclq/'\ 'staitrog raq aneEeH (u 'S a:nlctd u raq aneEaH (q 'peIII eqs qclq^\ 'qdnul sn epeu lEt{l ^Jols u sn plol aH (q 'y uE fdduq Jeq apeuJqcrqn 'sserparrtsuedxa Jeq l{8noq slua:ud rag (u 'etu parJronA qctqm 'uerEe1a1 qclq^\ uu:3e1e1e tutq lues ,iaq1 (u 'E e urq lues ,{aqt (q 'turq paIJJo,{A 'au eqs (q'au (rreanudrcced lasdn qorq/( Jallel u atu po/y\ot{s eqg (e '7 o1) 1as,dn losdn qcrqn lellel eql lnoqu Surqfuu aur IIal 1,up1p 'pelll r-{3rq^A 'aJu3e I ( a u u r q c u n l p e q a , 4 6q ' p e l t t I t l r l q / ' \ [ t a g e 1 , ] J c u I q r u n l p ? q e / v \( E ' l puB puau '9 olu! :uurssnu alBlsuuJl pnolE 'eueqrs st ur IJo,r ol 8t-tto8 'pattJutuunst oql\ la1stsstg s:141 secuep 'lnols ,{:a,tst oqi\\ 'sut11o3 ,{11rgrlneaq 'urado eql ol seo8 uago 'ctsnu saltl oq/d meqdau:ag

8l
.CEH qJI,TJSEgH

.6 ramudu arqsde[s xrdoxfi, EtrJo) ,qHatrror fyfge aH uffoxr4H B: 'rccJ,ed . -goY E^J )B) 'aHh{ rf'eu)o 'rudogo: zder,g v wlsdorox c ,xaaotre6 .g 'erceu('uH)o offo)o errorc redotox .enHHrcer.r{d[,g .1 'cotr IJIqHT^ieJ eedar,lntroxodu ,tre1 rndosoJ 4odorox o ,urodo[, .9 . ',{xHefioorfHr,urro ge Irns -uJ.coII 'lrHHy Jasro 5J[I4SUdHOU qHeho flnodo.tox ,do.tuHanuexo .g 'craruseYouadu 'e)soHurco .eHnnxf141.7 HrqgoHmEH 4oHc,(gorseH ruorc 4ndorox 'f>rgumo or,{g,(d.l ,xdeu3 d_ru .g rnmdagoc edar,s 'HararutlruHs qHeho VJacs 4lrdorox A)gr,rmo otfmrrog roreraV 'uffleg ot<rgamoV roteu,(xou arqdotox ,w1o^y .7 'trwvvtxo I<Iht x) ,ruHcadalHH rux -er eH urlgg'oil,rH3yHgerer ou urpsrqexou orfdorox ,un[redrodl .1
uollslsuuJl JoJ saJueluas

sxslsugxfl r^rooussv.If, osshugdnsNn


'ruo,{ go pue le suorluuturexe ssedo1,{sea 1r puU Jtaqlol uorluoltp l,uop serpnls q8noua anl81,uop oqirr sluopnls.02 'htr dots le Euruate t.useop slql,iq EuroE Il.l ulp{.61 aq 'pap/I\oJcJ0AO Searr Sururoru $rll uo se^\I tuu{ .gJ 'Jeqoeel .4 poo8aq Ja^eu uc uoJpltqralrl l,usaopoqiAuosJed 'poo8fuan -91 lou s ,(eprelsa,{ lqEnoqno,t 1ea61 'plJo/r\ ut lseqJo auo sr qcrq/( Xlrs:ea,run ^\ocso4 lB luapntssl eH .SI 'altl usru seq lsou ecEJ eqs .rl 'looqcs oE o1 l,useop JnoJ oq,rn sr fog .eI '1e,{ o1 st looqcs oE l,usaop,JnoJ oq^\ ,Aog.Zl 'leEro; Ja^eu sem Il,l ,,(ep leqJ .l I '1ca[qns sr ,qcnu ,{ran e1r1 qclq/r,\ Uncrl]rp l(qdosopqj.g1 I 'Jauurp ,rjulu t{crJsui!\oqlA .lsoH .6 slsanE anzE srq luolleoxe aJou ellltl p suq clLIErl olur leql [uooJSSpJc oE no,{1,uopfq1l -S 'asnoq tuo{ stq rugfuaa, lur{l alnltlsutlE serpnls _Z sr aH

'{Jetu luellOcxa loE'urq pe{su Jeurtuuxe suotlsonb sreansuu iteul oqlr ,luapnlg ' 9 o1 lle 'e111 oldoad lsotu lur{l Jnoloc st enlg ' 9

6r
eq llri\{lBr{lersql el.ueurc Surpllnq feql'gl eEururor.u ur lqSnoqnof asaaqc B aJe aql eqlJo etllose Eq I ueC '/l 'suorluurl'uexa sljpru poo8133l.uop saJnlcal,{ueu ul ssfiuoq^rsluepnls dllensn '91 'tulq po^oltulq ^\aul oq^t aldoadaq1;olso6 'SI 'lsruurd lnlrepuone sr pre{ eql ur Surpuuls rso asoql\uutu eqJ'91 'p1ouuerio,r\lfluo sl uoql\Jo paEuno,( 'ue:plrqc sr eql e^UsEI{eqs 'fl flltueJ s.r.urf puor{ tpoJ8e sr q1r,rflts:ellun oql lE ss^rl uos osorllt\ ueruo \ Jo oq1 '61 'poo8 ,{.ran f11ea:elu qcrql\Jo oa:q1's4ooqlerarres no{ a,r13 I 'l I 'Iooq eql a^Brl uuc l,uprp ,iaq1lnoqBetu plol no,{doqs eql lV '01 'sn lrsr^ ol orupclsrg afuoag ,{epaq11e3:oj ra^euIl.l '6 'oroql 1aB ,noqar.u plol r(ep:a1se,{alods I uetu aql 'g 'lleJ^\opur^\ rueu o1 o1 eql '/ pools tEql reppul oqt ,i1uappn5 'lseroJ 1:up e qSnorqlsuru lnoqEalods pa1 peoJeqJ'g 'Ireu 'qcnu fua JelAsuB s,uuv paltl or.lA\ leuruJexa eql g 'JaqJpa luallacxoue raq a,ruE ^\eu Jno sr dols snq eql lE Surpuels oqa uuru aq1 'y i(ep.la1se,{ sr elelsrrupeq e aperu'1n; 'g -arec,{:el sIpl\lu sr oq,n '1:udgrW 'E 'olplsrruIEaJA eluur sEurql B deoqci(nqoqlr aydoa4 'palcadxapeq o^\ se poo8 se oql 'I lou sel\ lqElu lspl AI uo pa toqs Ieql aruuru:Eord

fax
.NIqHIIqUO

""" i:1:::.::::^::_1u 'qIcAHeHI^leBHC . 3cg rlhr xr<rdolox H eamh.{r '4uHadoaroxHlc oJoHrr IrEsHuHHO'(Z 'nJ<rHaV oJs hlH lfBtsro'Iloxesorah xucdgo[ Irtqg HIcdoJo) .]\vIW'lZ 'Hetro{r ^slcHr,rmsrog ucJI,t{BdH aodoro) 'v}tlr4 - oro '02 'wo)asoreh l^{umodox <IJIqg roxow 'HI I -rreJl,Itrod c Jesr,rdEsoJeBd redolox 'E)m/(sav oJh 'ordag aH xEr V'61 'atrodoJ s wumqrog huqwJ Jev{g FFrdoro) 'dreeroHr{x wJ rrodm r{Ho .gl 'edrqc oJoHnaH qrrs aHr{ oHxohl ./l er^rodr^srnuf) r<rrUHdoJox 'xBHewBex )oHefio xumodox eH rorEh.{u -or aH 'Hr,rtl)or oJoHr^r roru)c{uodu eHdoro) 'rqrHoyf.r.coHhrqgo .9I 'oJe lIIfHgoIr 'oJa urEH arqdolox 'Hatrotr oslJHHmqrog .sl - 'adosv os rHorc BHI,ImeIr6Sh .)asoroh .tl J.JI,IHeUU UrtCHJev1(h 'troJ BBtr oxcuor xr<rdoro) 0H /fu{oxcHeIrBW /(nowc 'tlatav odoru[ aaH /( .e I 'BWuxV Hqr{ec JfdE Uom .EHHIflHaX.ZI -qrog - 'arerr4cdaauH,{ uJrrhf B s Hodorox woHrscJ 'ofimodox qHaho 'qHeho Hdr xHH [H :r,rH) ox<nfo)ceH(rwade DH)ager qrEVfuon tr .l I 'olfrlg aH I,tJI.tH)'rltdogo: eHI^t IqI wodorox o,aHI,t[JEng.0l

qHahorcr8r) 'orev qlat{n <rcolrmHd[ eHN htrqdoloxc ')eso(eh 'gz 'Hor{dooc novrd }ieJs 'rHdosoJogar r nodoJox o 'HMrc 'SZ -oc uomoorrodu {rqHrcphceH ,(Hanesxe u"udeJ ) -w rudorsou B xrqdoro) or,rHaher'iluavaHHdJr{w Hresodursyl .VZ s .z raHav oroHN ge orrorc 'srrelrBH

0(
poldope ueruoil stll : plrqJ E ldop ot papr.) J l n q s e r y p d l e o 3 u u pr e l a u I : ( ' , r ' r zn n w o w ) 'cJevo{rguH 'Es qJiltrerc,{ qJlEn -ep Ieq] os 'u,ro Jlor{l J o u a J p l q o o u p u q .riefuo^J '(punoJ) purJst nwUoH:o.; qs1?ug ,{eq1 :trdel,ov,{ 'clnraoHrcc,{ ,r 1dop,u aql MouI 'laorls a q l ( q r D ) a f , a d a u ' q J r { f o x e d no,{ sV :3ION :'qius 'qtlus roJ Iool - 'r-ol -au) (3ut)sson urrq peqrfu^r :uorlrnltsrroJ -o) 'lr-orh qJu)f,r{ :ro3 uorlrsodardaql I ! eql lJoN :'lr op ol ,roq no,{ ,noqs 11.1 E1651 :,,,ia1 Au io.; 3ur1oo1 ru.l,, .;roJ 8ur -eref, or.u qole/r\ :uorlrsoda:d aqtJo etuosqu -1oo1 no,{ eJu leq11,, : poluu,{ eq "{11nj luq/h punoJ fl eql gION ldoeueorar crcdronr - r11 qclu,t 3q lsul lv uospuulS stq e 13ol iol ccru ,t1lue: I'sp,tror eq1Surqcle,trlsnf '3urqlou .{1a1n1osqe etuos roJ Surlooy doqs o1 doqs uo:1 lue,r aH S u r o p u o o u : 0 1 . ; Bl u l l s p f n o l e H : ' u o r s r ^ e l e l : uaql JoJ lool ol seq oqs ueql pue 'seculd l u o q J l u r u a q t q c l r ? mI , l u n r p u l s o q l o t S u l o 8 t q B I rJ e q l u r s 8 u r q lr e q s l n d r o ^ a u e q S : q J p ) I -oH 't :cJevrrnrsa '7 lrradrowt 'I d lou ru.l l'ccuup oldocd raqlo qtlu,r ol alrl lool

AdV]NgVf,OA 'HBJr.rilcog ,HIqJ oxoru 'oqmecs xoHogsd 4IqHHasJcHr.Ive xvl'Ll 'ruxos - 'ort4[ns rqs oJodoJox,{lnrcdx'ar.rHuvt'gl 'erfetraH 4orm -odu uH hruH erfr4Voxudu ) oJodoro) sdrJac 'VJ oJ 'bcqhto)uHeou 'gl rer -ncdoBtrH^ IftrhHo)o 'L{rqHHufloeedgo sHeno)eaoferr 'JudgaA .tl nr4)cr^rol 'nHaw .tl nrv HoJodotrNo)murc 'rHdoBoJ rqJ r^lodoloxo 'HoQou,tHJul4l 'o{rotroH or^trxux HoHVurc uH rl{trox 'rrogr{Q Jr.tgorr qHaho Hrcdoro) '[aro V g ) 4 o 1 4 1 ' I ' r c H o H r o u e d o ur r r t < r < r r { eJ o J s ' o t q J c X uo H h r q g o o r ^ c u N Z -eds oJ s olqdorox 'rqc,{goutv 'l J 't<tJct4oJ 'totutrrctreeuo eVJOcs erqdoJ 'NrJr4JlJHur) -o)'r4vorroJh (orurt4h3 soJoJuVJecsHrqdoJo)tHetr{rc 6'0[ qJr4JesJo oJe '6 'xouagad t^4ogorr JsxoN l.trqdoJo) 'coduos oJo 'g .utr uH -oJ gHOho-'oHV.ou uhradg eo8r,lcud) rapu, rJuH eHudr3.l{oJ rudoJo) rI 'sHacg 'L 'rvgout notHaY,{rc oBJcHhmctrog FrcdoJo) tal^uvedt - ed,{red -eJilll"g '8o)HHgrfo)m rJr-rv otHII)arfqluJr4hoduJow eH gHov JoI fl ttrHu ''g .rfs}.tx r,lxo qHaho BvJOcrr doooarpodl 'g 'ruHeros t4rJE)odHm !{rcdoto) 'unHr{,{'t 't<rrHaY,{rc ar4JoHhl Joru)3^ilotror{doro) ,e)gumo IodoJo) uH 'udohrlrxu^) rcJo{^doJox 'enr4d,{) 'Z.u{x^\ oJ 'e 'rruilodox <lHaho er-irqg remqrog t{ tqJuHt\lo) ltdr 4odorox g 'adtrtduax B cehttacJ^gnx HHo .l :qs113ug3u1,no11o.; ur eqlellrA{

xuo,t\st{oH
'acuel:oclxajo l o l u o ^ u q o t p c r u o J sq l l m l u a p o l p u r l I u u r . uc q J . 9 Z . r u J u J q t t u a u e c l t n b p e u e d d u r ll n o q r ?n o ^ p l o l I l u J p l l l u c q t g Z u o t l u u r r u u x e q l J o J l u l l c t u u t e q l p e s t ^ e r a s I q l ! q ^ \ S u u n p ' a r a q l s l c c ^ \ c J l r l l l u o d s c , 1 4t Z A i l r o r u J o l o l u J o r { l s o J u o 1 u d a q s - s c : p a q l t a 1 . r u c q{ q ^ \ o u \ l l u c ^ q r l q ^ \ J o l s e q e q l ' s t u o o d { u u u r e l o : , r r H . 3 3 , { o u o u rs r q 1 1 u , uaqla,lu8'uos:odpur.yusoql'urI u^ c g1 .uos.rrdarruu lZ'a1r1 ldoadlsoruotuuul?srsrqJ \ e q r r u ol r ? q la 1 1 1 l u a : r ' : d e q o l s t l l u l o q ^ ^ l l S t ' l u r l l J A e r l a q, u o p l . 6 1 . u , , o l o q l u r l s c i i t r ?a q l s J l l

t7,
(awou@ woeozdow s) u]Heru].IE>r xHHlnor.r qHahoilJcHetrHJ - 'lnJasn ^re^ ur euo:) -ou 1Fmfeuou aql :'punorBe,reqo1 Eurql 1n1 Z :luepnls [no1oj,l ,no1;a;sr ({tuthunwt -esnu s.ll 'asnoq -un) twawncdasnut ou fundoeow:o.; qsrlSug rreqlur lr e^Eq 1snru,{poqf -e^g :'elr^pulnJasn salr8s,{e,n1u 'Jaq etu eqs aqJ :El-ON lauu,{fu ou InHdusor:xr4HcJurfi -oH[o ,/ efBussElJ :'urrq pe)rl lle ^aql puu ol IIEI ot elrl I :{rqHrorou r [1(e)js:nf,l 1n1 'seleudrqs srq dlaq o1 pe13s,{ean1e Jolrus -asn:iasn oql s,leq^\'r{O:itulq dloq a,t sE^\ 1,uec asn JqJ :,,'spueuJ 1ua:3 aru e A 'sel?utuoor o^u Jr lr tnoqu8uq1u1.;o eql s.lrll6 :irrcnmJ tr aAEq oN,. .!ituooJ slql uI euole o,rt1 no,{ O6,, f o x B ) - ; o s n a q l s . 1 u r 1 1 4 : ' r zl,'{ su o q I :'looqcs slql ur e:aq srue,{ ua1luads al.1 uoq,r Aq tr Sugurralasn ou s.ll :ru:o.;-3lroq1jo qlrA\ slrrB pue sAoq esoql lJu o1 'saluulooqcs ra^oueqs esneql g1oN i'aldoadol suelsrl 'raqo13u141u1 ou s.ll :'aruJoaql u! asn ,(u: o1 a.{qpooB,{es ol ,trou euirl s,ll :('tr'w l! Url '3snoq n auoxm 'awogod otr) mr.rdsorl ,/ eluur eql ur Iooq aqt ro.;3ut1oo1 I ^\oul I 'drqs Aq ro uruJlAq runlug 3ur asn s.ll l s1a1ct1 e EqII./ierlJ'eJeql ou ou -oBasnou s.ll 'alul ool s,U :('rr-ozhetuDtaQ\ ol n{JoS ruor.; oB ucf, no1 :'a:eqt seulunoc Auuur ruorj sdrqs aes uef, no1 '1:od eBrul urcrqwc raH - "'esn ou s.ll :eilHesoesror -3H 'aHHaHenudu [s-] esn :qJssorquou a E sr Isuer.uJnN :oHv.{J 'qrgEdo; a drqs -cn 'qrrsanudu 'srrrgedrou,( d [z-] asn sJesnoJl .lud e lrred u aluu Jo 'erodgoYr ssaupupq l'nuod 1,uopfeql lnq'uoorpaq aq1ur s1cos.;oeldnoc s punoJ I :seoqsJo trcd u '.4awtonxnHHavnpa -oJr ('u J-Moja) XomEs orl.twqHeho- 'no,{ t 'eu roJ op ol no^ purl ,{ra,r -ot xbp tn xnhtvow)oJ 'xowawpaduo 'q:'u'w s,t1 l! IuuqJ Jo n netgo 9o 'o edersu [erd] rrud :,fi 1,,'a:oru ou :.raqJopurl ,{.lair lt 'qsrlSu!i{urqlr,r etu suin 'eelql ro o^[ 'se:nlcalJo aldnoc e 8ur,u8aq pa,{e1s :('r;a aqs,{up:a1sea 11,1 dlaqo1sassuJc:aga poo8 ,{lJuajloN,, ,,/,^ilsJa^run eqt lB lee^\ lxau ^snq 'uq) no{ ;o pu11 fua,rs.U :'suolluatuJ fua,r aq no,{ 11r1yy,, :(ameuogsuttr, nun Dsp) a>l 'auruupooi asesnaadawotr andgop'rwn aod -qro)f,aH 'g luduu ruxoax,{duAo - a;dnor palr -goproJqsrlSug aq1.:gjON :'qrnu Ara,r:aq -JEur :'saldnoJ SurJuep aql paqclu,r pup Jeu:of, eq se^ol pus 'ulq ol purl fuoA raqloupur:Jn sr eql ur poots aH :..laqlou s,IJpf rllr^ ,, ,,ea^rt srH :jlesraqSurqlaql spaeu oqsJrue^a'JoJ 'ueuro^\ aldnor SunoA aql lp,^ oJaqr^A,, ,.'pap:eu 3ur1 lse noA SulqtIuu no^ a^r8lll.4\eqs -1oE pur1,{ran sr aqs l'aldoad ere euu3 puu IJUL, : u'w n sDndthHow u rg sdlaqsAe,lrJu 'q !aoxtax,(du,b'a rduu '1 lr 'uuaqpurl p surleH :4ndgotrr [1dlr1,laldnor [-re-] purl 's/iup irauuns ur ,{11crnbsossedeurl ,{aJu ur ,{lrsa,rrupeql lE ltuq : ' a s n o qp l o a u u s e q ) u l p a ^ r l l l r l s s e l J u q 3l n q eq ll,a^ilpue uu o1 Suruor sr uorlpf,u^ aql. passuds:ua,{ ua1 .(nuawadeo) sruvoxodu 'y :,{nHo) qrHvoxYou pueuEol auoJ :'croru )I ,{uepltqoc lou sr eqs 'uaeuusr aqs'llu leUV 'ouoluaJaql Jaq upc a^r oA tel Iurqt J : llu Jal.le '1p' r{re,n 'sn qlr^t oB qurqr ; husl,aqs 11,eqs ';;a,n Burlaaj sr ssaB I'lueuodtur lou os 1nq lou s! ll | 'llt7'rcUV,;l! lnoqEqonu os 1Ja} ,{q41 :(sorf, BHHrLahoJ OloHYogs nNnxX,{<p rr a -rerrgadtou,{:'uJ. <(or gdtoytcaH'ae t{ eH -odu acautt BdtonoaH> HHHehsHeaonrror a) otrHo)B 'ax af,o- 11u.1e1.;u:;fi aqt ur lr :'pue punoj' 1tnq'elulsnueql puu ol tlnf,rjJrp ll sD,4\ :'pueoql ut poar?u lnq 'lr op ol lur?/\\ aq l.uprp JH : (n Ha wads oow JetzwaowJga) orohJ t^tollrr JrJ -o) s 'sonHo) alrHo) B - pue eql ur :( 1.o2 -rr,) alrrrox B - pue eql lE :naHo) t/ puJ icq qlr{ , { d d u qi ( : a , rI I p a J a ^ \, { o q 1p u u ' u a J p J l r { ) q S r r t

:'AB^\ aql uaql pelsD I puu passBd uetu Suno/( etr1os tuaruoru srrll lu tng Surplrnqeql puu l.u -plnor I puu IrBp su,,\r lfu:nq e ur sE^\l 'wrq ll o l I I D 1o l d o l s 1 , u p r pI l n q l o o r l s a q l u r r u n { possud 1 :ohrny{crulloxodu 'C :'ssud ol elqu aq l.uo^ e A ip^\orc eql lu loo'l l'dols lxau aql lcJJo 3ur11a3 u,1 ssud aur lel aspeld :r.rJ - l l o d u ' q J H v o x o d u' Z : q r u a u t r a d a u ' y s s u d n _ Jollusr: uds :codtunr ';rdonr (uuur 1 uas :) tr uur[ues ' 3 u r q 1s s e l a s n s , l l u iAauotu q f , n u o s p u e d s , { q 6 : ' s p o o , t {o q 1 q 8 n o : q t p u o r o u s r a j e q l ' a J c q s s a l a s ne q l l r ^ \ r 8 J e q l : l { r q H [ a u o u . ) a,9 s s a l a s n ' o l r c a r o u a g e J : 'poo8 - (ne, poo8 s.11:,{riyluaq o16 - no,{.ro1 -odope utrp) nnHtatrcu :gloN :'B)JsvoJr,rdu

ZZ
-loJ l,uBc ^eql prE{p ru,l .lsuJos leads 1,uog :qJEhu4Ho[ '(qanqwr wopox) et crnyetli ,Z l,{taaoc 'r-,{r{aqh qJpgotrarc - af,rlpu s.uos -Jad B lrolloJ :'sossulc JoJ olel lalau sr ag 1e1d -uuxe s.reqlorq tno^ ^rolloJ no{ 1,uop [q16 :'rr-oJo) c dawndu sredg ,fdewNdu .r_{hr -eqh qJssotrauc - elduexa s,uoslad B ArolloJ :'u'J l.t Noy s 'r-hrex Es trer3e nr4oa .doev og 'rr-ne) ?e qJesotrarJo[ _ .clo .3snoq aql olur 'p:u,( aqt olur qus ^\olloJ :rx[I E pe^rol JoJ alA :uoursodardaq1.;oe3uesqe eql gJoN :(.^\oul l 'areql Sulo8 s,oH .uEru lEql ^{olloC,, ..;unasnru eql ol le8 | op /$oH,, 'noA no1 -loJ II.l puu 1ug og i(upun5 s,noJ1o3,{epuo141 '.Et HrYLi 'Bs qJusotrollJ .I 4 [no-l atolloJ 'surplunou eql ol oE l.uplnot em puu peEueqc peq Jeqlpa^r aqt {laleunuoJun :orHHarsxoJ ) 'orcmehceH x apa,{1aluun1rogun :.2}61 ur pupq -mq Jar{puu uos Jeq Fol uuruor\ slEunuoJuneql :'euU pooE u a uq ll.e^\ WIql I lllls lnq ,{upol p?q srJeqlEe^\ luql eluunuojun s.u :.uruJlAru eqt passru pup ,{auou ,(ru llu lsot i{ep aluungoj l -un Nou u su^\ :1.!r<tltJ:)r?h3oH .[tssl,ttIIJBhJ u -aH'&rrqHhutrfaH z [truJt:c.1,uv,] alBunloJun

-Jtd ua/bwJwaewooJ.Z i.a,rg o1 salnutu ua1 sr qu6u nwnag D9:o3 qsrl8uE aql ;E1ON :'leoc e lnoqlr^{ 1no oB 1.uog fepol ploc reqler s.tl :i{oq rno^ qsBal ol alqp eq ll.eq elns '3urqoua1 lou ru.l og ur acuar:adxa ,{ue lno -qlr^r lnq uEtUpelB3npo-lle \ e sr eH :.no,{lno -qlrin tuel eql dn 1nd t.uu3 l ieu dlaq ,eseald 'no{ '.cag '1 dtd [rnep,rm] Inoql!,n IIr.iA ipJeoql3 o uuhl :'pleoqra^o 11a3 y ;d1ag 1.rr3 :noJdog Be :rdog B[ - pJuoqJe^o, ipreoq,e (oB) auoo:'zrft'1a1cll ou eluq nofgr preoq uo aruoc louuec no1 : SuruJoru Jql ut i(lJua AoJleAS [utpllhtr oql p:poq uo lua^\ a16:.@vgodott wdog oa) ucs'tevtunvou :(eugDdox DH) BJsLuVeJ - pJBoq uo (oB) auor :.urlsnleqJ aql :ueql eJoJaq 3lJlue alluuep oql a,ruqsdrqs3osaureu eql lPrll SJoN 'rrgEdo) ,{rdog BH - dlqs E D pJBoquo :uorlrsodardaqt Jo cJuesqBaql 3JON :'(urssou aql uo oslr) prssou aql pleoq uo pas lclrlg atll possorl all l.[4rue1,re;]cruul -lI aql pluoq uo aldoed 0002 uuql ololrl ola \ areqJ :'pruoq uo eldoed 00s pur{ drqs aq1 :aII -gedox (or-moxp)) uu :AJdog uH pJuoq uo 'pnaJow aHtrtradalg oHdanlrdu _ qluou aql Jo elppnu eql spJBnol :dahas trou _ Burua,la spJu/sol :t{BJsh l.truu x lcorexlrugNdu rfiads BVJb) 'svJor - IJolf,.o e^U splulrol puE ,sof, -eh uJru cfiHallur{roeH ov ,soJEh l4Jru ax -ou aH Icolr.o atg Aqatodruo3'r{luou eql JO pua aql spje^rol doqs aql ur slooq ejo(U e q I [ . e J a q f : a l t D e q la q l o l o A l . u p l n o r l p q l I Eutua,re spJul\ol paJtl os sDA\| :>I {woxtttd wa/bu)waqwoox owJDh !nuawads,{utuawow {wonuavapaduo x anualrnvgndu n[n guJotntg ,zoupadu.Z : uns eql splu^\ol nnnuDhoHeogo aJcJJaq pouJnl oqs :.uollEls oql ol paunl pue peddols uoql lnq Ja^rr aql spJu^{ol Bur11u,tr pauuls aH :x ort4xarsEdtrv{ or .\ t(woxJ -ctd wa,(ewlwagwoo) :EnHailcnepanuawodu - DH I nrnu DhDHo9o, zoupad . ( u | [p:c^\,ell pJBAr -ol oslD sawqawos) dtd lz.p:cn,etl splu^rof .euuI "' :Eur^rolloJ ql :alrruu crlt e ot Al_ON 4eads uaql puu tt lnoqu utq alu^r lsJU lsnu noA :8urmoJ1o.; aql op tsnur no1 :aalnot,ttr -eu} u 'Z l,{1:ua,fuanpruuls ^aql fup Eur,trol -loJ aq1 'eraqt lqEtu aqt pueds ot purl puu e 1 u 1: e , r a 8 u l l l ^o q t o l e u p r A a q l l . y 1 p u c . . 5 { 'I ''g : s u o t l u t sE u r , r n o 1 1e q ; l p s d o l s u t u J t o. l eqJ :XHrrlor{Vavr o .l Bul,noplo.; :.no^ ^\ol

"i",ll:.,I luql aunuoJ poo8,{ru sun 1; :(uHArdoe..a.tod -wor) acrrur')'EhutrI rr [u(e)fi:c1,]aunlro.y 'raulor aql punol sr loJ Eurlool a:,no,{ Surppnq aq1 :rolf pr Hr4ue _ JeuJoc eql punol oB :worlA Br - JauJor eqf punoJ :'raqJDal lraql punoJ poleqlp8 uaJpilqf, aqf : ' e l q u l e q l p u n o r 3 u r 1 1 r s - s n Jx l s a J e A a J a q l o \ :rfd)os dtd punot l.(ndo: [zurr_]) surel -unou Jrll ul punol Juaf eql llu lls uuc no l ' p u n o r : u a , {e q l l l u l o q s t l r E t p u l u l : t r o J Xrqr -rfd) - punor rBeI aq1 ;1u l.puno.l8 eq1 uo 3 u r A 1 rm u s p u l , p u n o l p e u : n l a H . a l c q l u a d 1 s r q p u u l , u p r p 1 n q8 e q s r q p a u a d oa l l : B r q r , { H -dego - punoJ uJnl :.Eurqlou ^\ps aqs punol palool orls uat{^\lnq leq pulqaq asrou e pteeq eqs :u)qr{rr6tflo - punoJ 1oo1 l.aruld aruus eqt ol pruJnloj s^E^\lElnq punor puu punoj 'lsojoJ tue^\ eAl aql ur fum rno lso1 atr1:-r^d>r -on 'nro.r,(dx ^p, punol lrrsv:r{dx , punoj .etlrn plus . . , o r n 8 r ;i u r lnoqu Iurql s^u^\l tsnuj I .peaJq qf,nuj lua t , u o p 1 , , 1 ' c : n E ga c r u u s u q a q s l n q . J n J l l n u o q t . u s r a r p . Jt a g : u d , { - r u ( ra I e 6 q , l a r n E r . y

puas Buro' r .learrs o1 sE^\ "ur

;#'l

t7,
-uA\op u3^3 ecro^ srq rBoq plnoc '$aqlo aql I uPt{l ,{lpnol erou slods pa.L:corroJ t/ eJlo^ lelPl ulEal Jlr^\ noi( qJrr.l^\ 'o3to1 alrssed eql ur pesn s 6^o!lD,(luO (g :/fusuorlJrp aqt ,{nq ol au pe rollE str.ll pue 'sJllop elg eru a,te8 all:<,(wnxxowtoa quDU -ape) sruroaeou>Jo popr aql sseJdxe pasn sl ol lal lou pu? ttlollo ^luo (3 i<(nea) egar {:on -ou B (arXBsEY) supou .,no^ dlaq au la'L, qhol^tou puB <<hlEg aHN eJquostoll) suEatu 'pro^r ,,no,i dleq ol ou ArolM, [EuJoJ olou ? V r olly fi:tel /, :,,'ssplt ut uelssnu luads o1 ('ole 'ueql) sn ^\ollB l(usaop raqceal qsrlSug aqJ_" ul ituo1e8r1qo,sr lratq6 bq] ter{l SION :'uu3p 3ql plEs ,.'llprl aJnlf,el aql ut exous ol aldoed ^\ollp l.uop a11,,1'1a{lno lat ol au ^ \ o l l B l . u s a o p a H ' l l ! l l l l s r u . 1 s ^ r sr o l c o p a q 1 :'lueprrce up o^pq Ileqs ple{p s,ag lec A1r -r.usJ eql asn ol Jeq A\ollBl.us3op JaqlBJ s(auBf :qrrroseou 'qremedeed n [nu1,e] ,ro11u ' xaqlee \ slql ur lalu aql ol oE l.usc no1 ipeur no,{ ary:'Eapr peur e s.1; 'eEe s1q e lE uIrl\s ol uJeal Je au Il,eH l'1e1rdsoq o1 oE ol o^Eq llrlt pue putu alrnb sr rurl dcs sJolJop or.lJ :[rqHHl([eg 'fnmtremJEr{,{c z puru ..ino^ Jo Jno^EJe IsE I uBC,, lo .(;JnoABJs at.Il op no,{ ue3,, st ogendg (ag -aw) woe t uHaw^ rol qsrlSug eql:Z AION 11"' oE puu rnoreJ u etu op no.{ 1166- "' npn 'anuatrcnopo(auw) 4ovap3 :suorlcrulsuoc uers -snd eql pue qsrlEug aql uee/rueqeJueJaJJtp aql SJON osp'gwstotnoaoto qso 2noaolo qws ISD 'qws n!tnonolo op 2nonolo qws op suorlJruNuof, aql pue op qJeAaqt ol uouuellE ^Bd :l IJON i'110,n Eurlaa.; lou rull ;au loJ re8ns auros fnq pue lno^uJ p aur op no{ ;1111 :'runl roJ Eulqlaruos op lsnu a^\ leal aA\ A\ou puP .Jno eJ E sn plp aH :iuoouJrus eql ur ^qeq aql reUE Iool pup tno^uJ u ar.uop no{ '1e1rdsoq aql le urf llsl^ lsntu ,{1a1n1osqe 11116 1 :qJJoHrgorrr'aH Hrxrotro u [e,uaj,l .mo,ru; ,.,{epseupel6uo lr op upo no1'punu JaAaN,,...A\ollourolo,{auoqd o1 n slqe eq l.uo^\ L, :,.reuurp:o1 puarq qEnoua s.aJeql 'pttnu Ja^eN,, ..'pueJq,inq o1 loEro; 1 ,{.uos ru,1,, :'oHxBsaH oJahHH - .pultrtJe aN :^\opur^\ aql uado espold : l,ropur,r,raql tug -uado.pulut(nof plno A) no^ oC :i^\opur^\ aqt uedo 1jr purru no,{o6 : Zn^opur^\ tuluado aql

pue unouord ,{utputtu noAoq :auo lnoqlrAr a,ussessodqlr^r sef,ualuas E uea,rlaqSurueau ur scuereJJrp puE pulur qla^ eql JeIJE eql uttol-8ulaqlJoesneql SION :'JrHoHheHo) 'qilhuH ocruq ,,'lls ts 1o11,, ,.;[noqeq,er] -ol Jo lletrrsoql pulu no,{ og,, l.,lnopurm eql uedo AEr.u 'l,uop l 'oN,, ..'tuooJoql no^ ut 1oqfuo,rs.tl e^ropur^\ uedo I Jl pupu er{l nof oC,, :., 1r eIEl 'rqirr 11e s,U, - .('pu!ul l.uop no,{;r f:uuorlcrp eqt alel ll.l,, .,ioJeq elor.usllE aA\ 'l,uop I 'oN,, .(ialeq elous '.lsnonu11uo7 axrodu o1g) IJI pulu no,{oq,, 'rf-oJh qJohin'qruxedcos n [-te-l pu;ur 'sJBe qllhr JEaq Jno 'sar{a e,rn rno qlr^\ aas q6 :oxf n [er] rua BHresJo e - o1 f,1dat ur asurqd glgp l'ruu:Be1a1 1:a11a1 eql u lo8 fu ol i(ldeJu1 lr{1dor la8 1,uprplnq [urerbrl u -a1,] uurEelalu uraql luas | :Jesroa,(1d,ar l'rs1 -lol ? ol A1da.r :o1uollsoda:d aql o1 3ION :i:allal s,Jalsrs :noi( o1 r{1dor noi( Ilrtr uaqiA 'palseuEuo^\aql i'patldar aql ,.'ue1 ,{oq t.u.1,, plo .,ino,{ a.tu ^\oH,, i leAparldarl.uspq eq lnq ol Iealr lspl rulr.{ aloJlr 1 :srenaaron ,(;d,er 'uaql spJE^\ol eq eloqsparuec UEJ ue|'uoql ueq1yll ur uaru o^\l r{t!/nlpoq u ,neseq,{1uop -pns :'aioqsp aquo lsou [:cd,e60ts' tua^\sJoltus a:ode6ur5 auer dlqs aql uaq11:radageu ol qrHtroxHs lradagex qrHvoxc- oroqs,u (aruor) oB llssoc rrlupl,lV aql :BllpJlsnv lspor Jo rllnos eql :H[nHBdOgradag- $uoJ qcuelJ aqf :sltl)elrl pasnAllsoru U 'fsEoJ pJo^\ sr aql esn oslu {aql 'ease ol lxau sl leql d:lunoJ BJo UEdeql lnogBSurlaads ueq A :z gIoN :ra^u e^Isow eql Jo IuEq Uel rql uo spuuls urluer) aq1 '3'a '{u?q pJo^raql osn !a^u B lnoqe Surluadsuar4miQal4uo oa) 1u1rug ale-l Jo aroqsaql uo '3'a '(odoco)e1u1 .ro e ees B lnoqe luads no{ ueql\ eJoqspJo,r eql esn :l gfON :'BaS aql IoEIB aqlJo eJoqs uo 'rqcog u1u:oq se^\ag l'pa11e1 Ees pue aqtJo oJoqseql uo les lsnf a,rrr 'eqluq ol ploo ool os sem11:(odaeo'udow) rcdeg z [:cll a.loqs Erorpx,.r{-e1,1 u;quc ilooq aql olur Eur -IOol lnoqlur\uorlsonb JansuB eql nof uc) :'urq ol 8ur11u1 oE 1noqlr,r,te,ne no,{3r noi qlti[ fjEuu aq il,aH :dJfirrr a cl8rr aH :da]r 'xtnucoanduaao et ahnwcotnoxl .-ndrutd ndu

VT,
:Aromf ol pB st ('u'a n amattrou) nrntgou s) -qwnwovDHtouJo3qsrl3ug arl1 :gJON :'aJou; ua^a urq a41 o1 ur8eq 1.no,{ sruood slq qll,r\ palurunbcc le8 no,{ ueqi[ :'spuauJluorS eJ<e,r ^Aou puu s,fuu61 t raq qlrar pelurunb - c u l o 8 "{gudu J tu u o w r q i e u I :,,'ur I lnq pesud - r n s e g l l . n o 1 , , , , i t u l q q l g , np a l u r e n b c u 1 a B no^ prp ere[\\,, :.,'qluouJ tsul ^luo palurunb -ou 1o3 e16 IIe,^ ool lou 'oN,, (.ille,r uuur eql i\\oul no^ oc,, :('u-hah ) s)ewnwotqHo :'twax J osw)No)rDHtI swnu{u)s) v)cr|1]A - o x u H r ( o u ) [ p r r u r e n l , e l p e l u r c n b J ut e B 'gwJoHmaHa (aa) oza acwnendn aH aHl.{ uurssnu aql ol spuodsoJJo)aJuDJoaddD (raq) slq qtl Luop I :SION : lla,r t.usr eq tuql Aupol acue:uaddusnl ruo{ aasuEf,no1;ra alc sr eq Jr ef,uuJeaddu s,uosad u uo{ llet no^ 'rr.rs (!!l.tHmeHs)'Z :aJuu&ad r.It?J:q.LJoHnror.rs -d,usrp' :tao :iilrr aql Uol puq eqs,raul q\A 'sn ol esudrns u su,\ruroor aql ur aouEjuoddu s,flles :ol.rnars6ou 1 u aruuruadd,e i a:oru ,{uu lr aas tou plnor a^\ puu sllrq aql purqeq pa:uaddusrp ruc eqt uoos l,,uadduq Surqtatuosplc 'lq8lu no1 :rctuarrdxo lsul ^luappns os pa:ueddusrp 'qJuer.cn l-s-] :uadd,usrp': lr, :'snJo luo{ ur paruadde,4luapprrs y : xrs lrlun juadde lou ruc plp lnq lroll.o JnoJ lB ereq aq o1 pas[uo:d c g i ' p e : u a d d uu n s a q t p u u p c 8 u u q cl a q l u e . r eql ueql 1uq Surujotu cr{l ul pourer ll :u3 - q r u a r q e u ) o r r ' B c c r . r r r s r oa r r I e r d , - ]r u a d d u 's8op a1t1 1 , u o p n o , { l u q } s ^ \ o q sr n o r ^ B q e q r n o ^ : ' s l u a J u d r qo 1 l e s d s o l p a p r J a p a q J u o l s l a q l l u t l l p u q o s s u i \ {l n o t ^ u q e q s , p l l q c c q l :al.rHet/asorr Ier,traq,-| rnollBqaq 1 r-,{r,,rox a t dn+anoHuo ou BgeJ ulcas (oxor[) omod -ox - uos.rcdu (sp:e,ro1)o1 (,{1peq) IIO^\e^uq - . q o l : s p J e ^ { oJ o o l u o l . t r s o d a l d q l g I O N l a :.loq ol r;rlodur s,{u,r1c t aH 'lunu stq ol s ^ l l a ^ \s o ^ u q a q o q c q t I u r q l l . u o p I : ' a l r l o d p u u Jcru eq ol louurp lu lla^Aa^uqeq o1 pasruord aql :bgal urcea a [,uaq,-] e,ruqaq 1:rBa1ltr1 9^t (qlaal !d) u tltool o>tnodL'nocono: l,,tttx -r{od.r - aJloa pnol B ur :prus eq luq,r Jo Jlurl I?aq l,uprp I cclo^ /r\ol fJoA u ur alods a;1 :oxl.rJ 'rroJorror r^:r{xl{J aclo,r(1a1nb) r ,r,ro1 u t : ' r e q o l u a t s r lo l f o t u s , l l ' o l l o ^ l r l l c p u o ^ \ e s u q : e 8 u r sa q l : a i l o ^ J o r ll s o l s e q p u B p l o r puq u surl eq5 ,4upo1 lueds 1,uec oqs : srrr?ts crot{ lr Ual ,{poqaruos sduqra6 1.,,{ep:a1se,( ^poqeuos ^\oul l.uop L, ,.islql sr looqolou esoqlA' :'su^\ tr oq^\ requeural l.uop J lnq poo8 u s(lr our plol Ipoqeruos :oguu-oJ) ,4u1d 'sv,{gnn-orx'oJ-ou Ilpequvs,] {poqauros l(axasouan o) !{rcrxe) '.ata uold Apoqitarc earuetsrpeq1ur [zur1-] surutunou, aqt aasnoA uu3 lpoo8 sa,{e:no,{a:y :'of,uutsrp ur }r aes cqt plnoc I tnq tseroJrqt uo{ r{ lUls se/ ,4peo:1u I :aJuulslp aql ug ile8u1ln aq1 sr (e:eq uo:3) JBJ lroH - ,,ruaadaYrclr{tloxuH (uYorlro) HHH -gorccud r^ioxe)uH :'reAUeql uo{ rul 0I sBm a8e11t,r - u;ad ro trt>t nllrrorccud utr eq1 0l qcDrl{voxuH BHsedeY : ,{u^{uu{ g1 su,,'r c1e) ( oBBIlrA aql - 'r\i) 0l utiltrorccud ur.tqcurlttV -oxeH ('u J.urn) rHsodefi :" Hr.lrrorccud uu roJ qsrlSue eql SJON :'uool aql puu quDE eql uea^\leq ef,uulsrp lluxo eql ,rou{ ,rou s l s r l u e l r s : s e r l a r . u o l l lg g 1 s r 3 : n q u c t a 4 ' 1 5 puu A\oJsol I uaJ/dleqa:runlsrpaq.L :(urtnHr?r -xrv '.atDdwfi) alrHror:rlud tr aJuelslp, 'ueru oql ol polnoqs [ - s : r 1 , -u u t r e c r l o d ] 'l! e^ol'uol rolJurl u peau eql ..'a^otu l.uocl., ,{,reeq,{-Ie,t ouols oql :mopul^,\ eql st 11.a,11 'r1t ot rerueu odurd aql 1nd o1 alqc eq 11.no,{ -lll B oqorprc^\aql e ou no^Jl .('e our t.uBJ l paJu os u.1,, ..(o8 a^\ llur{S,,:'e]tlto ^ru ot alul euuJ I oS 'puo.l eqt uo srrlr ^ul:rrr fua,r a:c,tr a.laq1 ,{1,to1sfue,r 3ut,,r,otusum Sutu:otu stql uo su,r I snq oql:6J.rru.rHrrl/,1[-:n-l a,rour 'ploJ s,:qS ilruVJood :'uruf;u 'I$ll l l l u e l l u - ls u r l I J I - ' I r o ( ) d : l i l q i l . r . r u r , J J t r -treg 'Z :qJlJ '.tuD:'JoLl.ro.; c,rtsuadxa ool ere,r ^eqJ 'pcluu,.$eqs silllolr aqt ,{nq ot.rood ool sBA\upuo^\ oqf : uorlucnpa srq roj Aud 1,u -plnol ^aql' eldocd :ood cr c,an e:ud s.rur1_ slu '.(nntntfuhau) '1 a HtquIIag [end] rood 'Jnrlru,r,Jun,'.' I uD : ' a w ol JDrlil.uBJ aruur.r sl Jr{I :8uos rurIrrur,,J :aJp,l u Jurlrtusj E :JBff[u,EJ (,ueHuJaqn) st ntgwotoH roj qsrlSug eqI :3ION :'iurq ^ oul aldoad ' f u u 1 4 1s a c u u l u r u r r b o u u u r s r , t le H : . , e r u B l iu -uiunbcu uu lsnf 'spucr.rj,{ru1o uo lou'oN,, a He u .,lspuau3 :no,{jo euo aq sl,,'.\ao ttd ns w ) an -l(a) ytrwoxuHe '7 i'daap Ira^ lou su,trlcefqns aql ql!,t\ acuulurunbru ,{141 :or.r.lrrro:rurrc 1 l aruu;utunbru :'su,r erl dn-1q3norqi1puq,,r,roq p o o l s r e p u nI J t l a q J l l l r l r : u t r q m o u q o l l o 8 1 uer{iA :'lle^ ^llccJ u.rcrlt^\o(rl ol lo8 ra^au I

5C 'ulo aqlJo lnoqtl,r uol eqs :7 :oln8u:t :puno )ueq eql uo:/v :qlaat:l{:sn Suraes eIEI f]Jo sajorls eql:/ :ecro^ pnol B ul :H:pe]j|ltleJaq Surue^a sprr?/(ol: Iool :1 :JeSrles :reuroreql puno] :J i11eq olur rurqpe^\olloJ :E :punol urnl :6 le>il1Jeg prEoq :J aq1 aiA eql uo :VSn aqlJo lseororiuullvoql :g:op ol leq/d^roul l.uptp ueu eluunUoJun aqa:7:,{ay

'G) ree s nHH Bs r4lfeaotrercou lshJ '71 :(g) Vmf, 'l erxedagou aoxcehr,rrHerrJv l(g) srcorercf uesosrcs,{r,ou clahe' Ho troU'ZI l(1) rcsr,{HrrJo'll l(7) ceu suvr4aou eH.eruxa,{ eHO .01 :Gr lntorrd '6:Q) derura3 w, g:adag'g edeeo :V) crera[ oJh ,r,"eHr Hrc aH 'S -rrehceH 'L:AI) ng,ie '9 l(g) rcsMHdego l(p) uxg ,tuadag .tr t(45 eu '(,:A) <<u)HJrrE!l>>,{l.dog (q ud,{ruQ't.:Gf) lrocoro: nnxnrod"r un .1
'purru Je^aN i{ep:a1se,{ euoqd urq eql l.uplnoc :rr*r I l;a8u1I,r slluJ^\oH:/,{:qru :7 :aslo puu Eunllou es1a,{poqou oputt ^poq,{uy iacue:uaddpclrl l.uop1:1l:uaddusrp :) :ll snl :g 7 :sassulJ ssrtu ('lla 'sn)tllorll,rolle asaql ol usap auos,{nq rno,\u.I pue l.usaop aqJ:, lleu roj ;e8ns c 'lo1eq au opnof J1r11:"' poolstapun rurq,{ou1 to8I uaq/r\ :ilno^eJ oru o1no,{ 1 ol :E u op ir l 1su upC:O:[^:nw] ol"u e C:..'ll? toN,, uo puruno,{oC,, tB :r:[^reqlq] e^pqal:t,:,{ay ..(,{Iaql un1Jlr '(V) '71 vgel r.rrcaa lQ) ,{duxuceHAr r{ufx 'e}rHa)cloyo{Erro[,J .g1 :f7) sr,{H 'el :0) 'l '<(ErorJfrexoll>> <(edof,HsaroJ,{hor1 -ehol4 HIcIJog I :(g) B ntxe'erauxedeog eH r<rg>'01 :0) 'ore qJutretro Jaxow 4ogorlf .6:Gl "' ruHou B 'ext4trg oJe reH^ u BVJo) .g :(IAI) lrHuadav er rJorr.rVoxu unHrorcced wo)ux vH'L:OI) oJahHHam<ruog oJ)rlH amqrrog.g :@l r,r 'ugrcodu .<edang agoJ) BHaW 'S :01) '<,oJo-Hmedr3 oJah}{H)> ,{na cruH A - o s e o uJ o r r c e H .g -rrrr V,'V:(l)'<rrcoHmoHs ola rcrusedH aHoHIAI i@l) -uHs r4Jcrexcfuodu raemadeudaH Huxefi,.Z:A) (rc)srerNav .1 (u
.,{a1 aq1 ql!,n {JeqJ puu qsn8ug ur i(ug .6

sgslJugxg
'spuaq -u" Jno (o^oqu :) lalo sr {IS aqJ :.olu ra^o 1,p.qnou,1fpoqou l.a1u1sru p eluru url s a a r lo q l l e l o o l o l a l r l I p o o ^ i B u r l u . l u e [ \ \ ^pog^uv.rfu:o,{1,uoq:.,.llopuBc,{poqluy '20r .3tllBs :[-wah 8DHanHapJroxDH nnb,otDhDHogo aql IIE s,ll,, ..ell op ol IsB I Iluqs oq\\'luou oql -padu'7:rolul ll (crudus) :(oHttoj,{ or)) ars t(axaeonau ) 4ogorr J o Ioor Il.l JaAoredudauoslndl'p10c,{.ralu.letura^o :'ssarppBpuuatuuuJlaqlarullnqlnotu,Irur luof, r, ^\oJqt esvald :r-oeah xdaeouanuatrnep llol sllBr .{poq.{uujJ l.,,ipoq^ue 1su o1 iurol qnnunhDHtogo'zotrpadu'1 d.rd [-no,l ra,ro tou ru.l,, ...no^ dlaq uuf, oq^a,{poqiur: ,r,rou1 'ourur ?ursn tll.l 'luJ s.esla ^poq l.uop 1 l.o?u solnurtu uel sJrulsul^oprurq .\1r., -euos ^\oltoq oi a,req no1 :s.as1a ,tpoqauros ,{ynqauo5,, .,ipl^uq ucas,{poq,{uu 11, seH,, :.s,r(p u : o 3 e , i l s s a s s oa q l r l o u o s l v . . l l s l u u ^ \ a s l c - u r l \ a q l u r 1 q 8 r 1 u s . e l a q l d o iasnoq ul ipoq - I u u e r e q lq : Q { n H D n n d u o u ) o u \ o L > | 4 i l ' . ( t r o r ,(poqou erns trJ.1,, ,irooq eqt o^uq ol lup,r a . -aowopndu as1a,{poq,{uusaoc,, :esla f,poqou - ouxnu wouson,{ a outJDh n atocluos cy amsuo9 :esla {poq{uu :o asla ,{poqauossr alza og u r-or) .c[^gl{ lt -or)r .y rpcqrua,l ,{poq.iut I ow-ow)r roJ qsr13u3oq1 :316p 1,,,{aq1 op.oB l;,{aq; 1.uprp Nupretsa^ ullalqun,{u panorroq ol sluu^\ ^poqoN : a:aql Ipoqou sl Jleql :oJ) ,{poqetuo5 :.l.uop I lnq ll op ot ^aoq snoul

9Z 'cla "' 'sesrclaxeJo uos II op ,suorl 'qxa1 puar em:s8uq1 -sanbJe^\su pue Bupnollog op aM JNX11JS ar{l ISs qsry8uE rno,( Burrnpop no,t s8urql eql er lut[\\ :ygHCygJ esuossel :lapow
'suollsanb s.JaqJuaf aql Jaarsuv .gI+ 'qr18uX olu! uaql efuJsuurfpuu seJualuesuulssng auos ol uetslT .lIi

'c1a'{rlunoc eq1 .l.up!p ,,(1a1eunpo;un ot of ot peq I /o otuoqlE lou se,r oH 1 JNZOTJS ctues ol leads nof prq :NOSVI1 :lapow
't'e 'f! (ouop pue f(ue^?q)op l.uplp no,(,(q,n urc1dxa ler8,ar sserdxasuollsanb tur aql -rairsuuueqfi'lnoqs no,{tuJlsu sr uosradaql leq^r(euopf.ue^?q)op t.uplp no,(eutBurul .g1*

'punoJ ruo,(aq1llu l{s uuc no^ surelunou aql ul JNEA1JS esululunouaql ur rls nof uuc Jue{ aql ur st{luoru,(uuru,ro1r1 :vlHJVgJ .qcruIAI 'rfuunue1 sdeqJad puu 'rfuuruqag lequrecaq ur - sqluotu , Jo E JN1A7JS ar.Jl aul\ol srql ur r1sno{ upc J0.{ ur sqluoru,(ueu ^oN:VgH)yIJ :lapo14[
.lepou aqf ^rollod'suoqsenb s,raqrue;aql ransuy .SI+ 'qsrpuX olu! ueql efelsuB.tf puu saJuolues uulssn1auos ol uelslrl .rI+ 'suollsanb s.raqJuaf ra rsuv .fIr eql .ynjun,aop, ro .(rD,nt) w1r1 pupl so/l. qI^r lJBerpuEuefs!.I .zI* jI, lo

'a^rsuedxa l,us! ll leiou fue pllqc E 1,usr (aqs)aq l(req) tutq roJluut -rodur s.lr s/houl (aqs)aq luerupurl e st eq :not dptl sasonld asatl1 11tu '4a 'e,rrsuadxe l.ust lr lJu .pue JlJv uprupurl u s.eq ro aql u! ll op II,aqernsur.I JNgonJS lls rauv 'tulf JoJoapr^e fnq o1lue/hl(usoop sfesag :NOSygd aq ?pow
'E'a 'os qulql no,{ i(q,n uguldxe ueql:lrou op ol lus^r l.usaop aq lBqar pua eqf ur op uos.radeql lErlf,{us puu ua1s11 .11* 119,n suollsanb.s.raqoualeql Ja^rsuv .0lr

17, porulunbru noreraq^, uaqar puu pu' spua!.u rno,tJo fnowspro^{::jlillt auos lo; ler

o,

'ornEg(1nunuautoxarsndu '1n;rlneaq 'pooEu [rUrd,]),,(11ard lace3 elud'Euo1'punor'lnJllneeq'1uesea1d,ocr e ',(1alol 'lnJllneeq lqlaal a8rel'11urus no11af'ellq/h ' 'e8ru1 'Erqe :qlnou oprr*'11eus isruaaErul '11erus 'sossup 'a8re1 '11etus 'un\oJq'uoer8({cplq {enlq ruan lser(e rairayc :seqlolc(nnHeaHQareou [1ent[e>1,]) lenser 'lq8uq lgnls 'asnolq '{esra['sueef '1e>1cef ,ssorp lseqiolc laleams lryrlnuoq '4rup i(rtcovoe '3s)rruq goqs '8uog'r(er8 'rte; (1oB suq)'(Inuuou) dunld '1no6'(qnulnatn 'gnaqodtur) urls ,uq1 i(wcod'pe lowocme [truq1;lq8reqa1p '1noqe ,Buno,{ -plruJo 'uoqs 'llsl ''4a'0U ra,ro(1snly iplo ,pa8u-elpprru :no[ dlaqillu spJot asaqJ o^eqI ecuu:eadde osoq^\ ssanE,rolq'.. .ilq lnq (('paqrJisop drunld sr eq5 'sa,{a uaar8lrgrlneeq suq aqs '{Jep sr Jrpqs,uosred aq;,,
't'a 'paqlrosap areq no,{atuu -readdeesoq,n ssan8 dnorEaq1lal puu itroul 11u uos.rad ;o aruuruaddu eqtJJso(J.CZ noil u oqf 'qs;ltug olu! ueql af?lsucrl pue serueluasuslssnUeuos ot ualy .ZZ.

'ueq1sdoqsaq1o1oE 'fol B $luuql II,l JNIO1JS 'Eeqr{u erreqno^{ uur lal | :NOSyId 'euol lr op II,I 'pu!u re^eN JNgonJS ,{epo1 no{ qtl/r\uorlelsuerl op l(uuc | :NOSAgd or{l lapow
'nou op uaql'to! o $luoqJro putwra^aNqlllrrlrEal puBuafslrl .Iz. luqlr ,{es 1.nor( 'pua oql ur lpossud salnuru "' :JeuJoJeql .e punor lspre,tol luuru Jeqloue ^\olloJ uelu B aas larnEg lpunor {ool pua) ,(laluungoJunpua lSurqlaruos asol ifurnq o1 l8ururur . l(11am guls lSurqlauos op aldoad qclun l(,$ruereu qruseJcou - luel e dn l1sa.ro3 l(a4e1 ugo oroqsaq1)ra^rr BJo {ueq aql .Z 1ndo1 iuxreruu) s1ua1 l,(up EulmolloJ eqt :^Bp aql Jo pue eql spJe/r\ol lssalesn lflaluungogun lf:t l"' qll/h EuoJ/{surrr Surqleuos '1
.g3 :ssuJJ ol ueqt llel pu? satJolsaq1dn a1u61 'sauofs aaJql aqf Jo saulllno aq1aas no,(rnolag 'qsr13ugofu! uaql afBlsuull puu seJuelues uulssn1 euos ol uals!,1 .61.

87
o)orow eotHrrodu - IIru lllds z

rrlxBru :Enrsorrou [-crd,]qra^ord :.r-orh qresodnrHoru{ox.qtustsJl"""ff;l:-'

uorlunlrs [u(e)!e,nflrs'] Ilenfrues,] lanuus [urrdell ululduc

[zunotp] sauol uasJaqll,!\ [:rsegrn,] alu8ply Itt61:c,]

:lxal eql Surpeal aro;aq sp.ro,lr iu;,no11o3 Jo uollulJunuo:d asrlru.td.00 aqf aql irulrl roJ Eulqlauos oslelsnur rno,ru.;no,( op no,t u euop uosrad ueq,{r laajs.{u,n1e oq .67 suq E no,{ luql poo8 uelplrqJ qceol lsntu sJeLIcuel 6Jnor^uqoq looqcs ;,{ddeq al(nof ueq/( JaIJrnb sassederurl aa:8c o( 'gZ no,{ leq1 'll JoJ asn u pug puu sJuo^ua,las8urql e deay o 11,no,{ '{llu lllds Ja^oSutfrc oSnou s,ll I z 'lle,r spue l8ql Il0^\ s,llv e 'Surpua poo8 u se{eu Suruur8aq poo8 y r 'luelts uoeq a^q oA\leql ^JJOS OUel? an lualods a,ruq Js e,tt.leql ,{:ros ualgo eJe alA'qlnou rno,{ uado no,{ o:o3aq o 1am lur{f 'pue uu ol seuoc JoAeuIJo/d s.ull.rroA\ r !
3u1,no11o.1 uo luauuoJ eql r :slulxBtu puu sqJeAoJd .f,7

'eJlusql eql ol Suro811u olu aA\ fpoq,{ue qtlit\ sseqcfeld 1,uomI JNIO1JS sseqc ,{u1d Ill/rroq1\ :VgHJV1J nof ilq8ruol qll.4A 'd1aq ,{uupaaul(uprp1 'prp,(poqop JNgOnJS ;no,{ dlaq ,{poqfuuple:VEHJVEJ :lapow
.uoqlluJoJur .92+ a,rr8 puu suollsanb s,JoqJEel JaArsuV aql luuourppu 'IJO/I\ l,Uplp auoqdelol srH ./o u,rol ur l.usu/h eg .r(poq,(uu auoqd l.uprp aH JNSO1JS

ilq8lu lsul uuv euoqduo1 prg

:NOSAgd :lapow

.ll op l.uplp aq ,tq,r urnldxa pus lapou eql ur sB suollsanb aql Je^{suv 'lnoqu no{ Suqsu s; uos:ad aql luq^r op 1ou prp (.c1a .{cuf) uol luql ^{ou)tnoi eur8uuy .g7,

eqJ 'lserelul qll/r\ LuIq lu po{ool puB lBOsslq txo{ dn 1oBraddtls eq1

'uorlenlrs pourEldxo eql ruus qll/\\ useqpeq oq,4A uotuues

peq sJe 1de>1 oq,n ',{oqeq1paqdar ,,'urS- ols laqte.;,{ru 1uu16,, slq 'urrq/\\es uaq,rraddrlseql peilc,,alue,r eq no, op luqm'{oq'olleH,, 'eJoqs uo Sutpuels eqt3oa:n8g aql foq eqt 11urus ^\uspuu punoJpeuJnl

'urqur srq ol rr/dop 'pJo/de eq luaAL aJoJeq lnoqll,r pJeoq uo paddels ap tnq 'dtqs stq spJ,rolpel1u/h fqcrnb puu Surqlou pJusrxes alunyoJun eqJ ^oq eql pres (,ilou AqAA,,

'o/r\l Jo p:er{ u rutr.J pe/(oiloJ leqte3 pooS punoJ pBq aq luql ^\eul ,rou oqm Xyyrga1ll11i(uued e foq aqt a,le8eg tl .. AUA\u 'eJe1q,,'3utlnus p r f J l l l s ' u A \ o J BI A J r s s , , ' , { o qu ' e 1 e 1 $ u r u o p u u e A ( n o 1 , , no{,, l,X1Ig aleunuoJun aql prus,.'are nof 'se1,, ,,'eJunof inou>1 'pellus rreruuas ,{1parnleu-poo8'prus aq leqlr4 rno,{ lou Lu.J,, erll ,,.',(e1eru flpg prus ,,'raqlJ'nof 1uu11,, 'punoJ no'( Eur>1oo1 u^\or8 Jsnruesll/{ ptcs ,,iolluH,. ,,41uA\ op tuq^\, uIIq JeUeuur X1lrgelnuru e uJ 'llo,4A pe^rl oll/r\ Lruruu

'u/r\oJg per.urlcxe,,xoq un.r,, tlAJ fu r'araq{oo-l ,, (('eruoqJJo

'Bu'rrox1' pres,, illl.*r'..T, rrurrr 1 g 1o3 J'ir"ll"itilJ*

a:n8geql pue 'a3BJ pelnlBu-pooEpuq ag 'saleudrqsSo e leql s/r\ aldnot 'lnols qll^\ pessud uuueas 3ur1oo1-f u selsnfurrqol aurJ uapreqf lpulI '8op sE ;3opu su InJOsn su^\eq ,i1a:ng
luou uo^a uosselu alul ol ,{pear eilnb suit\puE pno:d e lou su/v\ aH "ioq (('slue,req se pooJ qcnu su,,'ueqfuo aql lq8noql ,,'moulq8rr llp s,oH.. 'll q]l,^AJJo pelle,$ puts strjre srll ur c 8op eql Iool eq 'ueru purl u Suraqpua aql u1 'd1aqlou plp tl lng 'll lr?slrr puq 'll le petnoqs pq uu eq1 'll ldopu ueu u a>1euo1 8ur u^AoJrll 3op ssaleuroq lseJelurauos rJlr/r\ E peq3lu/r\ pelle/y\'aq oq sv'laaJlsJaql olur peurnl seuol {1119'lue ol t.u!qJoJ alu8ply ur Surqlou se,r eJeql

reuurpsrq uaaqpeq qcrq/(puelq al8lseqt IIEue puq eq fu:ossun aH 'tuoo1Sutqfuu:o.;3ur1oo1 punor8aqt uo so,{a ,{.riu slq ql!/r\eluSplv3uo1u pa>11um atttltse uoouJauu ur elul su,rll ,{lltg eql
sqorcf 'A.\'A\ ,{g

AOg S.htrVS

0t 'aroqsu 'pulqeq foq aql 8ura.eel 'uodtulq ol euc dtqsaql s^ep lxeu eqI lue^\olrueql puereddtls aq1 'aur qll^\ op o1Sutqlou fu (.'ll Jo spuur.l qsemI asoddns 'lou JI 'qq e{l pue aql s,11 1oE /'esnoqlJoa o1oBol o^uq11,aq I pu,,laddtls aql pls,,'41u1 aql 'llel6,, sdeqrad s,ruug auoc 11,uatu llseJr^\ ,,'uodrurq ol le8 arnueqi( uuetu L,

UgJ 'pJEOqJOAO ((eQlr\ :oddt4s oql polnoqs ,,atulq qll,t\ op 3/r\uc 1t{1v\,,, lurq iAoJrlll,us3 eAA,, '3lELr oql pa>1su ,,ifoq 3ql r{ll/l\ op oil\ lleqs l8tLAA, 'perueddesp pzr.{u^\oJg JW leq} paJa ocsrp uotu aqlJo auo godtutg ol fen Jtaql uo selluJo aldnoc e aJeA\ {aq1 uaqm pue 'eosraqlll( Ue{ dtt{s ot{l Suluana eql uI lcolc(o outu lV 'urqec stq ut 'turq lnoqll/r\ {JorAeql prp uotu aql pue moyaqfels 01 tulq pe/r\olluraddtls aql easJaqlllAgogod lletus eql ol aruc eq eql ,{aql uaq,n teqt r(ddequn pu peJu os sBA\ uoouJoue 8utmoy1o3 ,{g 'Jnor^eqaqs.uos slq lnoqe tulq ol {lel ol fep leql saull a^U ueql Je^\eJou dn urnorg JIAI polluo raddtls aq1 'sEurql ,{ueru op ol tulq po^\oll pue eturl eql llg ulq ol pallel uatu rer{lo aql lnq 'tug le palool uo^e Jo^eu u/r\oJg r;41 'sseutddeq qlr^\ ppru sem,{oq aqJ 'uopuo'I Uol peq dtqs aq1 Sutu:oru aql ut xts fg ,,'lue ol Eutqleuos urq ent8pue 'oJaq1,, urlq aIeJ '$[u?ql ,{ue luem l,uop 1,, 'reddqs eql prs e,,'aJar{l 'u/r\oJg r4 peleade: ,{uu ((iJno^uc,, (('sJnoABJ luerrrl,uop 1,, .('atuocuc aH'ruu5 lnonug aq1no,{ Sutop putru l,uop y,, ,{lrdduq pelus ,(oq aq1 'pelsu aq ,,iJaqlJ rno,{ qltm saso} aluot ol e1t1nof plno^\ ^\oH,, 'dlqs 'uutu paueoq-pull e se,t raddtls aq1 oqlJo uutu poo8 eqt su^\ tuss pue turq ,{;uo aneq 1 'trs 'peaq,,(,'/r\ou ,,6AOq leq1ou rno,{ s,araq11,,:addrls oql pls ,,'sIes:eqlu.;rno,{ 1uq,rreeq no1,, lulq ueesJe^euaA.l,, ..'uoouJaueslql aJoJeq '11416,, 'raddqs eql prBS ,,'r.ulqeespuu dn euoc Jallaq p,nof '{oq flu 'qlaal srq q8norql u^\oJg 161 parldar 1ou s,e11,, .,lts 'pJoqe auoc ol ^oq eql plol pu raddt4s eql prBS,,'no,{ Jo.;3ut1su s.{oq rno ,, 'acro^ palllo/r\3 plus ,.lIS 'soa,, 'r.us pa1lecraddr>1s JoJ ,{1pno1 aq1 'o1 Suro8 'seuof flpg ples 1ou ru,1,, ,,trs 'foq aql ol prs aq ,,',{ulruunJ l.uo6J,,

tc

,{ltuapsq8nelo1 ue8eqpuu qlnou srq Ja^otuq slq 1nd-reddqseq1 ',{oq prBS aql .(6utetuocI uuc leq1o4,, 'seuo1 X1 faql pue peuadoJoop eql peqsruupeq eq aJoJeB Jo aceJeled aql arres reqloue pu ,.- pue arurlslql ,,(q s(oqernsu,1,,'roddr>1s prus,,'JaqlEJ fpoqf:ale sllucfoq aq1,, eql srq eql (('ieceJ ur arulool no,(uec rr\oH, 'f1dareql selrt ,.'atuol {lul l,uoq,, 'ue8aq 'araq or{,,'- f11o4 IooJ,,
Toog eq1 uo sa,{eJOq qlr^\ :reqcurle up ut IBSoq,tr 'egrrnslH ..ul p pue Joop eql pauedo oq uaql 'osnoq oql le ueql pue .acuelslp etuos IIo po^our peq oq/h'foq aql le tsJUpJeq pa{ool lung ulelde3 f1u8ue.r aql pasolc pue esnoq oql olur lua^\ lunH sJnJ pJo^\ Jar{loue lnoqlrly\ 'uuru ,{ddequn eql pres ..'eJcun ue elrl - uJ p a{l-L, e;ritrs.ureldec aql pe{se ,,it.ulq ol pupl aq s?lA,. (Jr^ep elllrl no1,, ,.'no,{ o1 pur{ os se,n:addqs ern JaUu :pelnoqs alPtu aql ueql 'ocualls elqeloJtuocun uu sp/t\eJaql 'qo,, :spJo^\oirrl ,{1uoprps pue puqsnq Jaq lp pelool lunH SJIAJ ,,ieof 'no,{ - o11,. ,{oq eqt pauc ,,1aq1e.; il.,'JaqleJsrq su/hu^\oJg tus plo rood pres puu uopuoJ ur pl

',(11clnb oruecoq^A,, taddrls aql panurluoc ,,,foq putu elllll rood y,, 'uruo/r\ parJc aql ,,iAoqNrys.oqm,. 'pueqsnq pres Joq ..,Burqlo;r1,. .lunH sJl^tr palse 0r,.Zleltpueql s,luq/$,,, 'asnou

s,raddr>1s aqJ 'l.ulq pe^AolloJ aletu 3qI . Jo Joop aql lu ueql laru oJr/r\ srq ol etuuc aq llun pa{l^\ raddr>1s aql ,acpJ aql ul pag uuo ,(11ueps 'seuof ,(1119 peleedal ,,'JaqleJ'nor( 1uer11,, 'acroi e or{l ,.6lue/lrnot\ op oty14,, 1n31qBI{ ul petnoqs;eddr>1s 'reddqs eql 1e 3ur>1oo1 aq1 pres,,,JeqleJ luen 1,, foq fur ,{oq o1 Eururnl pe{se eq ,,e^lllg '1uutr no,{ op oq41,, .aluul eql pres .,,nof _rg,, 'raddrls eql prus ,,'rr\ounof paldope s.aq - eH,, 'acroA l l B t u se p a r J c . . . J e q t r J . . 'uaql paqclerrrpue poddols JouJoc eql punoJ parueddulsnf peq qc

'a: ..'sn qlr/r\uopuol ol l3eq lulq eIEl ol a^uq 11,a,r lcedxe I peq e pue pooJ s.arar{L,'reddrls aql prs.,,lr{Etrlle eq II.eq adoq 1..

a:n8gyyeus puu pouJnl u raddqs aq1 ,{:c e ete?,passud puq oqm lsnf 'a1eru -urenbce lE purqeq ue 3ur>1oo1 aq1lr1un,acueps palJen,(aq1 ur

(g (g) EuroStu(l ereq,r s,luq1 '.a1o1suot1

(7 G1) o,nt ro p:e,{ e :asotqdotod (g) de,re unr 'era11 (9 :a1o1suot1 (V) 'arc no,{'sea :a1o1suot1 (9 w) IIa^\pe^rloq^\ ueru u Jo lerll sun ern?g aLll:uloflxa(V (6r),noutqSu IIBs,a17'.a1o1suot1(g (7 Qy) ueu pull B Sueq'.a1o1suot1 (1 fu8unq slq qll^\ :asott|dotnd Q) punor8oq1uo sa,{e
:,ta1 aq1 qltn t! IJaqJ puu sasurqd auos ugeldxaJo alulsuell 'asu:qdu:e; 'yg

SASTJUflXf,
('pgusrxancda o:cmvotnodu <<wet{Hrrntfg)> - Haltadg l"ou a o u l 4 l t B s o o c r l o r l , , l o r i l g u d uJ H H g J . s J a g r o oa o t r c r r g c d j o u , { ' s t a u o ' s E A { B l , , i a d o o m -Vemodu) 'IreJo oJa H,iudg "'oJh 'rB[sxc 14 " - :a{luJ stq suir u^roJg "'plBs puB "' zqrornh^rr oJh ioral/ Nah B - iralfBu aql s(f8q/t\ 'u'w n padaueanHaJrnsQ'BnsuJnaQanuax:tropoduaalnuotrodns 'annadou- uo ('c1o luc,{ 1uq1',4epluqt '.atodwoclnorlrsodojd oqlJo alucsqs aql EJON) qucll {Hlnor^vorf, Er{ f,up lxau eq1 ' (nowogDdnoncrawotugo n xowntrad wnruJaJt ) eo)rsHpagyrg rnuadtndu woQ) wo\l 4rsnrogud r{.rJr? asnoqlJolr , ' 'bJIo)onf,A , 4 r r' , { 1 ; - a J e q l ' e r r q l r (ordolt x - ers arll oy'.atodwot) adow a Eos ol ' cntnx,{w x ruxamedoo endotb reuqreJuthotr BBgHID(eg Jrs o linuanodgo rdrr) luum,{rroog - ;r.rrq 4oo.1 rllJl{orr lf r<rrrrn?II BilHUo.L3 s - o o o J a u i l r t e d e u ) h o l J r ) J o I f i d c t x E d t : xo n l t l f u r c c ' q l r y l r t d u u t q l r t t a r c v c d u or c . L l -rrgcdrou.{ 'aottqtratuluttttdu Je^glJornved[ Nlqdo.Lo) 'Hr,{lqtrrresJcqo3 nhrcHahrH J ' ailHehpHeeoHqraJ.r.rmqHolr,{ roawu ,(- cxurfQ.{c - ,{aluur
I

IXAJ AHJ OI SEION 'se^erleq flrseeunorg lanuus

ue - ueql poldope ^oq eql tqt suruldxeaq asnoq n qclll^\ uorleLruldxe 'lceJJocur eql sr aql ur acuoserds.,,{oq tnoqu JaddrISeql ISB sJdoedueq/\[ 'op aldoed ',(es 'urq peldope oJr/(srr{pue o1 lunH utelde3 luql lsotu sB
'luooJ aql

"{lrddeq qSnBI ue8eqpue u^\op tss uaql puu 'asrJd:ns rulq pe.{a ot ul }unH sJN 'seuol,{11tg 'sa1,, prus ..'aruno,{ ,.Jsqlou rno,{lolr eu ru(L, 'pe{se}unH sJItr (.a(Jeqlou, 3ur11ec uuau no,{op lurlly\,, ,{q

lul etuuc puu Joop aql pesolc

Surlrrus'seuof ,ittt8 leqt ,(lrgeaqos

cc

exnr! oJorcrjHurHs cd.4, !ffxshxuBdlI

'aunl -JoJslq,{r1o1 paprcepeq }nq s}elcll3ur11a3.;o aleqJ '/l edoq allUl sE/Yr 'ssoJp -pe rno,( peJeql.ueulor d;a1uun1oJ Joqunu euoqdalel rno,{ lsol 1 '91 lnq J 'Iae/$, '91 no,{ ees lou plnos puu lll IIOJI leq} aunlroJpuq fu lsnl se,t 11 1su1

'ZI flue,rt .rogssud plnoc lnq ,{ptq1 sem sse1 'surelunou aql sessoJc ssudy '1 1 'apt,r {ren st Ja^!JslqlJo q}nou aql'01 '6 ut 11 l,JequnJ ?utssncstp asn fue elaql sl '8 'ql!a dn puo ol tueoro e3r puq puu dnos qlt^\ peuets aiA '1 elr ssolpuasl Jeulluns lql )ultll s,{e,tr1e ,{u61 u1 'laau ,(eqJ '9 plnoJ ,{aql rood os aJe/y\ spua qloq a{?ur JOAoU 'S ,{rlunoc oql ut qlu,ln 3uo1rno ol pua uu 1nd JeluliA 'ul^\s no,{ Ilyy\ 't e oABqol lue^\ I eseqlolc ,{u ra,ro qc1u,n ' 'leejls aql ssorc no,{ sles JoJ qJlE^l aql uo aB ,ue[J/( 'JnoloJ roJ '7 a,{auu suq eq - no,{ dleq ot tulf ISe InJtlnuaq1l alu ol luu/d no,{31 '1rgo sa,{a e1u1 fur l,LlplnooI luql InJllnuaqos se/r\e:n1ctdeqJ'l

puno., :"r'i'#i:l"Jf xi ff i""ll ili'#.fi :l liil

'f[ :adi(1ploq ur spJo r aq|.;o Sulueau aql ssan0 'uElssnu olu! alBlsuEJlpuB pnolB pEaU 'Z[. '.tro1saql lnoqu suollsanb s.laqruel eql reArsuv 'f exuuH) goHort' xl(Iudanttdtt xtqwuc sl4 Ilt'IYo d :'H.lca H o :l',llqdgor ulqg llo )u)'t )ll.l \ '.ArJjlAY ioHqreFndu redtoltcou N 4aJ{Jro scqruohlf, lllfLrhBll7 : qUA\ pooJ ,{nq o1 ,{etlottl rlSnouc puq eq tcql pe^roqsern8g srg y : xdoas ,{etlHc anHaxusv reuxedlqe ..d2,, 1 l'lnt:rtrr q r < r r) u ) 1 l s p r e , {' n a 1t ' g l 4 t s u c u d > t J c s , : s a ^ c , f u 8 u n qs t q q t l t \ p u n o l S a q l 1 u ? u t 1 o o 1 1 . l a s r : f u n su r r u l q t u p o l o o l 3 i ' o l n o d o x . 4 l t cc e n 4 a 3 O : ' p l o . ' { a q 1p c 8 u u q cp u e a l u l s l t u s r q , t r r \ lnq .ril.lluJ r: a1t1,Aesol paluu,{\elutu cq.LJ :,{Vl,{tt uv,{r eud ru>t K g : naro (Hr) tcH F'. ,{0)l

(7) ,{ltueeq q8neyo1 ue?ag'.a1o1suot1(91 (91 (1r) esr:drns ul trtlq pa(a :asotr1dotod (p1 0) "' ^q ueeur nolt op leq^\ :a1o1suot1 (llt) ptvtl palool :anFuD4 (tl (71 (2) alcrrn ue a{rl -uJ ts eIl'I :u1o1dxa (9) ece3oql ur pel '.aplsuort(tl Q) dn :uqdxa (91 (a) dlqs aql Jo uutu poo8 eq1 :apFuolt (6

bt
'lla^\ laoJ].rjop I ueq,r 01 03.{llensn I rol - c o p s r 0 H r o l c o p p o o_ ^ r e ^ S sroH auoercrorcoc l r u cn o ^ ] , u o p ^ q l . z

fte,r pa,ruqeq s,{em1e," ti Tifi ",#:ilt:i"JJ:?^^11 : "J,fl::'i,


:salJlUB Burtlasur Bur,roJJo.;puad .rt pnolu aql 'tulq ql$ JaDBur aq1Burqlous.oreql Xrron l,uoq .1y 'sluaua^ou srq uo a,{aue Burdael ere ,",1od' eLlL.gV [s:r1,edl 'alou aql uo sfumle s,e11.auoqd oLIluo utq taa l,uJ .Ey 1 uudel o1 uo pelou em Buo;1 BLro11 $JOe/h ur ee:rJl JeUy .W 'l[ru^\ e,^A {1>1crnb Bug,rou su su lou aJB s8urql .Ey 'slooq ;o3 ,{auou eruos atu s^tollulaqleJ ^Vtt .ZV ol JoeJ a,r le{"1,r aJtol BuuJBruu I aJns tue .lt lle I 'lr13lr sl aq ]pql Bur,{us lnoqlrn sao8 1y .6y '8ururea1 .6t Jo uepr oqt qlf^\ proJXO euu eq1aldnor o,^A Jo 1,olurloql aru llot ,(1pup1 no,{ Ilrly\ .gt -/e eJoop aql esolc ol sB puDfos eq no.{ llt,l,tr

.JalB qlnou r ,(rusaluur eluc slql lnoqe Bur>1Jul uo^a .gt 'aJuslstp E lE elnlcrcl Jle,rs>1oo1 aql .rt u ...aJuulsrp a1lnf ,, .,ieJall ruol3IEJ a8ulp,raql sl,, .Bursudlns t, sem sa8un8uel uecr{V q1r,r,{luuqrru"l ,tH .Zg 'uerlull puu r,lsruudg qlrir JBrlrruBJ urlot .lI st Zuoqcef rhtr Jo aruclulunbceaql a{Eu no,{p1p uoq1\ _0t 'stcEJ oql q1u,rno,t lurunbru aLurc_I .62 '3ur,{.rc s,,{quqoql poJuatrs uuruol\ ?LlJ gZ 'ueruellue8 u sacuuruaddu of ,n^ .11 .1g llu rell sl\our,,{.r1unor,{:a,ra uurllo,r prn3 ur uutu,{:e,terrroulnq odn s:ea[ moge {1uo yluq uocuoc llurusr] ur ecuuruaddu tsrUreq np", 9g 'o8e "fg -SZ s;ea{ ue1paluaddu {ooq lsJUstH leqleo/r\qcns ur sumlrntoul aLllo1 o3 o1 ,anup", s,,tl vz 'urult eql qcter ot pBrua{!l upr oH .tz 'Sulcuup ocslp lnoqB puu aJBsllra aruo5 g7

en.J lra} - ..;":1 ru-rrrrreJ no,{ I,, or ,",J';i'r'rJ"T,t :;,':f:rti:tlliil n,

-roJJIp plolraqlorupuur' uoqr raql uell,r sr'o


.Ual

.ctsnu "J;ii;]t.til ,, JoJJEapoo8 e sull oLlS 0Z fus I leq,r ol JEoo^!g .61 oql ot urnt ueql lou;oc ollt ot pBoJr,ql ^oJ1og.g1

,B *"

'Jai\suB puE

{oo1

'u/y\ol ol euec eq oroJoq '71 Jno llqsad Jo oSull^ ur pelJo^\pPqJotcop3uno1 'lle,r slue orl,r ueu jo e:n?g puq ' tnq alud su,r,oH I 'aroqs 3uo1e3ur11u,u, aldoedJo lol e aosuJ nof sfep fuuns 'p1oc{11ensn Jele/( esnuceq ur eqleq eldoeda,re;,{e61 '11 uo sr es u1 lng ' a c u o l r s r , { e m p o { l u / \ \ , i a q 1 g ' I I u l o l p a J r lo o l e r a , t r , { e q 1y ' u o llu 1 '01 p e J e u r I r u o q u o u e o q : e n an o { o ^ e H 'ulo 'uJrqsu) '6 Jo IrJEquo Jo u^\ol ur uloq su/deH 'lnoqu qcnu os ueql plol peq 'lsaJalur ]sorl rreql uEru sB^,strll os rlll^\ urpl le polool slsen8 11u ruool oql ur pereeddu uutu oqt ueql6 'g 'se41 fpoqtuera feld sl slqJ '/iuldeqt eM '/ aq ur t.uplp eq prBS uoq^\ asrrdrns rurq lE pelool llu o/y\ ,{a11.tug go pod ol eueo drr4s pessedpuq snoq uoJ 'peq su^\teqleelA '9 ero3eq 'lle^{ qlr,r ustu utrll llel su,^N oJIJ s/roul oq^Aul?rrr ecBJ drqsgouruldu3 'g Jo 'sgods s,fu1d 't oqm,upru Jo a.rn8gpue ecuJJo^elc surl uos JIaqJ '0JoJ0q pur) srql 'nof dlaq o1 olqu oq fuu ,roueuag reeur8uE 'g Jo IJo/d euop surl eg

9t
rdoBHo) I ldno1r,,rua,l adola,rua

[yoa:] qdlrg Iru6] ,{ng Ierraredc,] rolurado Ilul/cd aJu] ('u-owh eutDUapJ) cqJusrqsuxlo ,r B [z:n[,_] asn;ar

n o t w ) n u )q r u a r q c u l r v o r J " , l r ' i i r p . ^ r

(anvagrradhA urhou r/ [-tsnod,] arlgo lsod q.Luh,{roila [,r:rs,-]allaoar (aewautreownp own ,ow) Brhol a lleu

:fuo1s Bulpuar aq1 arogeq spJor asaqtuJuaT 'ssulJur ssnJslp .auoq puu llalal o1arudard ft ,{rolsBur,nol;o.; peo; .1, 1u,(11n;atur aql
LLl

--r-k

'! V

K
L-

lv4

l"*Ih
Ll-

k
Tffi t\u&
I

TM

I1#

K
aro.;ag 'qdur8urud

,l {dl

'laasuB puu

Ioo.I

.0lr

draJnlJelu JoJ tueuodut ,,{ilual sr ^Joru?I'u pooS B Iurrll no^ ocl . ;rrorsrJoplceJJoce lool oallruil.uos oql Iurrll no. oC . :suollsanb 8unro11o.;ssnrsrq.6e aql 'Buruu;Beq uro:.; cq1 ,{.ro;s luedar aq1 qdur8urud Burcnpo:dar .tno{
,{q qder8urud ,trols aql pEal lll^r raqJual aql .uorlrnpotdat d:ouatr41 .gg .,tro1saq1 ;noqu suor;sanbs.Jaqruel aql Ja rsuy .lt+

qus uo{ qlus ( . p e s ns r e l c l u u c r l l . ^ ^ o r l lPols SION) qltus ol :qlusodoa ,qrcudx (ueJols .a1o1s) 1uals roj X.rouroru (psq) poo8 ,r e iieq or :,tro nedorced rr [0or(ehsaJ,l fuuJnulsal _ruarus.auo ure:1 o1 lfuoruour (peq) poo8 (;3ur11ads oql EJ6N) B a^uq ol :i,,ftoruau *orj 1rra, oq,n s::a u'rr,hro) tal.l.rr^lor r/ [tllu,ell oellfrurror _rnlcel clrl no,{ o6 :*rlnriu'a 1-cru,i,{rouaur :spJot 3ulno11o3 ul8al l! ol BurualslleJoJaq aqf ln8 .{rols u rueq 1J.no,{ .nop .9g .

'll op
'uetuolY\E ruoU oq ol ol pasnJeJocuJC lr poluu^\feql esnuco ]sJU lV 'feg o1 Jellal eql altJ^\ ot ratl plol llrqurug qdle1 pue e8pog ,in9

'pueqsn

e pug ol ',^rreu1 'mou req JoJ tJncuJrp,{ran sem l! ,(ep aq1 Surrnp 1de1s eqs puu lq8ru le pa{Jo,\{eqs eJIIroq IIs asnoaq pue 'parJJutuunsu/der{S 'looqrs q8lq ruor; palenpe:8 eqs JoUe 'eroyeq s:eaf ,{uuru ,{ueduroc auoqdelal eqt 'parreq-lq8trq 'drunld B sp,r etoeJC ro3 8ur1.torrr ue8eq eqg '1rt8 ,{1rep1a 'rolurado auoqdplel lq8ru aqt su^\ sIooJg eopJg areq,r a8ueqcxaeuoqdelel eql ol Jauloo oql punoJ luom qdleg puu ,{n9 'JPeqo] ,{poqfuanaroJ pnolu puer 1l pue pueq srqJo lno Jelol oql qcleus ol su,r{ fpoqeruos }uql JaUV '1rr8e uo.r.1 Jallol a^ol e pa^racoJpeq aq Jr acro^ pnol ? ul uJIq {se ol sem ,{poqeruos ueql puu lxoq srq ur Jellal E pe^receJaq ueq,r fuX qclum o1 acrgo lsod eqt ut ,(poq,fue^a u IIel ueql pue e|'ueu snollllJu e qlr^\ peu8rs re11e1 {eX puesol sumueld JreqJ 'turq uo alof u ,{e1d peprcap,(eqr,(ylngadoq tlu,rr o1 os uuJng fe; Surqclurrl reuu uooureu auo 'aldoad uo se1of,{u1d pelrl oq^\ ol 'lyrr4uregqdleg pue a8pog ,{n9 'uno1 ur ueu 8uno,{ o/n1aJo/( eJeqJ Xemepa>1yurrr,{1,no1s eq'xoq eqt (,'eturlstq] uteSulrelrr oN,, :8ur,{es relje 's{um1y'Zt 'oN 8urqc1em,,{11n3adoq pools ereql 1Blool tsel auo 3ur4e1 aq se pJo^A pres {1ere: uuJng {ug tnq 'pa1re,r,r e ,ieql o1rq,npalol a1dclo. 'eyqrssod fgn3aruc se 'lr se lnoqc lrur.ueql uos o1 flnp sn-l su,r ll prESar{ prg o1 elods fpoq,(uu ueq^\ tnq 'lruu elllll os Uos ot etutt qcnu ool lool p!S teql tq8noqt aldoadJo tol V '1teu s,,{epaqt peuos f1mols,{auo1gpr5 pue'Zl'oN se^\ qcrq^\ 'xoq srq lucu ellq^\ ^\opur,,n sse13 elllll eql paqole/rr pools sfu,trleuqlng ,{e; aurl leql lV 'sexoq pa,ropur,r-sse;Eelllrl ar"[tolul ',{auo1g pue sJallal aql ueql 3ur11nd pr5 lno Suruos ue8aq talsurulsod aqt 'euec snq aql uaq/( 8 lBtll roue salnuru /r\oJ pue Icolc.o lnoJ lnoqB ,{1lnnsn qlrm s8eqpeu eeJqlJo o^u lno Iool selr 11'sa8elcedpue saurze8eu'sral1a1 puu loop eql pauado Je^rJpaql pue ecgJo lsod aq13o luo{ ru elenbs u,trol 'uoouralge,{:a,r1 aql ur peddolssuEolJO /(aN uo{ snq aql 's,{upung ldacxa 'srurol fup e acuo fluo lreu pe^recalJelp^\lllls llptus Jaqlo ,{ueu a1r1 'es1e ,{poq,iuuuuql acg3olsod eql lB xoq srq ut sJOllelJe,roJpo^rocal ,{BUluql sei!\lceJ aql 'flaluunuoJun 'uUJng ,(e5 uuql oJoru lale,\4,llrlsJo u^\ol aloq^\ eql ur ,{poqou lreu aql ur slellel le8 o1 pa1r1 ,(lqeqordpue 'lreru anreceJ selrl fpoq,{:analsorulu 'e1n: 1e:aua8 sy ol u lle rpluJ aullsra rq

]IVA

EHJ NI UEIJE-I

af

.ueq]ptol rolleteqtalrr^\ lq8ruot I[.[,, I "qr ,,1:r..:t.l-1q1f:"r ruI{} L,

'rurq dols Jo run{ ol Surq}^rru ,{usplnoc r(poq,{uu eroJoqecrgo lsod oqlJo tno LreJ uaqJ'peru alrl po^Eqeq aq eg dot;o 11ng ere,tr se,{asrq 'peqsruu eq uoq16 'aurl puocas e 1r Surpuo.r ue8aqaq .ecuo rattel eqt SurpearraUV 'elrruso1 uu8eq eq pue parueddusrp ece3urql Buol snl Jo ssoups eql 'peal o1 ue8eq eq sy 'edolalua lurd eql peuado ag 'lr peal ol r.uooJ eql Jo rouroc aql ol lua/( eq 'spueq srq ur Je^o l! Sururnl 'edole,rua qurd 'se,(a eql tno srq o^arloql.uplnoc oH .oturl Ioot pu xoq oqt peuado ag 3uo1 e JoJ /'ropur,r sse13 a111r1 qSno:qt esr.rd:ns ll lu pelool aH eqt ul 'xoq srq ur Jellal e mes {uX ueq/d sUBellO/rreN lxoq snq eql uo otuoc peq leql lleul aql Uos o1 un8aq ue^o lou puq rieuolg p1g 'lceoxo ol leq^\ noul {poq{re^E 'ecuJolsod aql ur pa:aqlu8 ppq lensn uuql p/t\oJo:e?rey e eurl lElll ,(g 'xoq srqJo luo{ ut pools puE ut aruuc{ex ueq^\ Icolc.o JnoJ le uoouJeue leql ecuJolsod aqt ur aro^\IIrqurBBqdluX pue a8pog {ng 'acrgo lsod oql lB tl poltutu aqs ,e8uuqcxa eql lJal eqs ueqrrrSuru.rolxlxau eql pue 'uuJn8 ,{eg o1 Jallol eql eloJ/( eqs 1q3ru1eql elp-J'aturt 3uo1e rog potJcaceJC ,a8ueqcxa auoqdalel eql Ue[^oql JeUV ,rollouol ,{1:ua Jtutupue ,,'SuruLour 1r

'a1of u 'pres ,tro51 poo' sa>'1 {poqrra^E,,d'l'r":,i:il3.'J:Sffilj't"'

..ill op ot aslo{poq,iue lue,r l,uop J itl eltr/l ol lu?/\\ I iluql op t.uocl ,, dllclnb pruseLIS,.,oN,, asnge.t no,{JI .sn loJ Jallal ,.'l! e1J^ ol esle,{poqeuosplrU ol a^uq ll.a/$, 0q1elu/rt puu asea14,, lrrB poo8 u aq,, teq pelse a8pop 's^upesoq] Ul elElsrlu Ii?::_ii]"lC E epelu pBq oqs l-ulq ll0l pue'ulrl plrnolB sr.uJE t3q,r,ro:q1,{u5 ol unJ ol peluBh\ eqs uaq^\ sorrlrlueaq puq eJeqJ lappBs pup leppus pelool aq ,{eX ,rs eqs aurl qcee puu 'ueql uoa/yueq passud pEq pjo/t\ eil1odu ueql eJolu[1arer1nq 'sal'Url ^\eJe Jeqlo LlcBs uaaspuq ,iaql slua,{asoql 11u 8ur:nq 'passed arurl ,{1der lo8 JO^eu e ,{uX os puu i1a,{ {poq,{ue f::eu o1 lue,r }.uprp pue uaql Sunof {ro,r surrr eqs l. uudruoc auoqdelal eql JoJ IJo^ o] pepels peq pue .aro3aq 1sn[peqalls lng teq furuu ot poluE/tr,,{uy looqcs q8rq uo.r3palenpu.r8 srea,{,,{ueru,{uy r-uorj pJ^rooel peq ails Jallol eql peleqrueuoJ aqg .Bur,{rc Jaq oes ol ubtu Sunof aql lue,r l.uptp eqg ,{emupeuJnl aqs ,i1ueppn5 o1 .,'leql lnoqe,furorrr e^eq l.Lto^\no^'ll e1o:,r no,,{ lpql /(oul oslefpoqi{uu 'lellel ro ,,{eX l.rro/doAA oq} olrJ,rpuB/Jno^EJ sn op .pr8 poo8 p eg .unJ lel E u l l l p s , l t p u e , , ' u r u l d x oo l p o u l q d l e g , . , e r c e r 5 . e 1 o i e , { 1 u os . } ! l n g , , ;

' u n s 3 q l u r 3 u r ^ lu u q l orotl Surle{s pus SurIISaIII I 'ool (aag) ry;q1 I }Bq,r 1sn[s.1uq; JN7A1JS 'uorlecB^ 1? eurl roJ lsaq eql sr Jelur/y\(laeJ) {urql | :NosvEd :lapoh{ 'iar8usrp aar8u ro puu qlrlrluauaar8usgp no,{,tq,Lr,{ess,(us uos:ad lBqlr eql puu ro luauraa.lSu ssardxa ualsl.I'9t} 'o,rl uEql Jelleq eJe so^e Jnoc . ,fit no,{ Illl op ursc no^ leq^AA\ou{ JeAeunor\ r :srulxuru sqra,rotd puu 3urlro11o.; uo luaurruo3'St aql
'suorlsanb s.JeqJBalaql larisuy 't'+

oprutn'peuadduqr?q.r sEq Inoqc spuar{ Bulref ilaqr ^d:T,'"T:,l""jl':iJ:l'$-ili


',{rols aq1

rt

.Zt+ lnoqu suollsanb silaqruel aql Ja tsuv

,,,{up ,{ra,raeoll}o lsod oql u srq Xpoqou uo /do[r ruo4 esnu.) Jo aceJpBSleql le lool ol e^Eq 11rm 'srql JaUEuuJng ,(eX eas -aq 'eJll ur Surql poo8 ouo plp lEql I Iurqt uec I 'pres fng ,.'leqt eltl tno peurnt tl pelS uo^e tu.l '.lle1A,, I aull ,{:a,rg,, ..'elou ^uu alof pooS e,{e1d louuuc e^\ 3ur^ES Uls ol aldoed luBA\l,uop elA'}rJo olns eq s,lel 'e{of e uuJd e^\ eurl lxau oql lnq,, 'ptes qdleu .,'11 puftu l,uop I,, srql 'u lnoqe Surqilue op o1/iqs oot eJa/(]nq ..'uaqt padleq e{of Surlu/r\-ro11e[ porJJur.u a^(^elllotu ol sulees 'pts,(ng ,,laq1re'a1lt le8 ol palul s^u^Ale ll,, (auuu 'lq8u -srtu ^q l,usE/$' ssen8fur s,il pr.rB u^\o Joq peu8rsoLlS,, il JIe (.eelelsrtu,{q auuu u,ro Jaq pau8lsslooJg acelg esoddnsno^ oC 'peuadduq iiaqt tuq^\ puulsJepunl.uop 1,,'acuJo lsod aql spJu^\olpe11em sB paISBqdlt?U..dplp tl qlll lno urnl elof leqt plp plro^\ aql ut /doH,, 'laaJlseql 01 1o3^eql lrlun pro.\\ e , { u s1 . u p r p , ( a q 1' e 8 u e q c x a u o q d a l e le q t J o l n o o u u c q d l u y p u e I n 1 ; a 'tueql Surqclen qdluy pue,in5; 'ocualrsur poots lnoqu fulo/t\ ol ,{ddeqoot ,{eq1 '1a^pJo^\e ualods l,upeq,{aql .rea1c se/y\ 'ocEJ uo uaesJc,\e stq 1snf lJ peq daql elrus lserddeq pup lsepr/y\ qtr,r IJrB JuauSutpuuls aql aql urgng ,{ug ,tres,{aql peIJo,^A oculg aJOrl^\ ruool oql olur uet qdleg pu,{ng ueq11 .trro_g '3urue,ne ur eql Icolc,o xrs lrlun IJo/( ol orlrof, le atuoc psq eqs aturl srqt 1nq 'e8uuqcxa auoqdelaleql ol JOuloceql prrnole lou plp $looJg etceJC,t11uns1 parJJnq feg tng 'ocqJolsod aql ol lcq eruoc ol LUrq Surlnoqs'Lult-l ol lol -Je uJ qdluy pue ,ing 'pouedduq peq lur.{^\poolsJepun ,{eq1sB uoos sV

0n
'lZ '02 '61 '81 <l,ri3m 'ogl4tuuc -eHxil I<IJetrJ eomqrog> - <(eHhollr) I{I J,ofl qmemn lql> J-eHaHI^tE 'qISOHmeHg eO KC.LHSedHIOsB I 'r4rev8 'Iqdeuo HerTrEH aHHuVr eosoH eu4trr.{srqs oodoJox 'er4Htrt 'H.Lavr4ghroHeJcov aH rqv{ 'rcqrerrqu erfcrqwc JeH

'etrodo.r ruxa,( eu ohrgcuu eu,{ox[ dorxov oJh 'aHn xrtrfngooo I,IHO eon H JesJog '/l
't{a

-ou BVJecg'ee rbgo{r gHeho otqdoJo) ',(r,(rnrcHn ot ulnl.tdeaor eg ' 9 1 'erae)K?d[osaHrqs nrca 'or sJeravc oJoJfdVcY^gr4H-oJo),ftlodrrou 'sl 6 CIIaB UJ)e) ' n l ;KJIeeSl9r,eH 'woJ,eoo nodasaxsn c ildosoJou n euHexroVo 'uro4,{rexou 'eHWFurfell3 'g
.I4)IONJO EI,IXOTU qTBhAIIOII

J,o{elohl

cmatrfg aH EVJoxllH rqr 'fdanndr oJe qJesoverc qmoY^g tst- vrrJ1 'Zl 'erfoJox evJacBB oJh'or eed xex oro 'oJqruu ore nuu,{x 4uae[ '11 rHtro.IaceHo xe)'rcrnsedu aH oHt{ '01 a{aH c orh lr4YnrrJrqfl ' ( a m s H e dr a v -r4aoJOr :) raVlln or-otrJ oJe n orh 'uadesf vrag V, 'owo)r?H r eHr orlqg 'antIHJcor eH IJHaw owl,rNramodu 4lrdorox 'u)esorah oftull. ' 6 ' a d a : e r I H N e J f lo J u J l f l j h r o ) e H r o ur o r , { r l r H u x , { n H o x ' 8 l ; 'rohcl4 adoxcs u resudegoLcud t{a) c firr 'or.r ag -trLou reflu4du H6 l,adar'aa eHHatsJUou rJarJuJUqgo )p) . L uH ota Iqs 'wt4H Ju ) o r 1 4 H a m o H o o r e g l ; g o co x o r r H o o l h ' a H w l t r e r e x J H H O ' 9 ' u n a h c n a x ^ E H H m u t l' c J e r , { l r K r r uU B o H J H o E v J o ) 's o c ,{.tuu>or,{gdeuoJa crego)t{rg,,{uo,{nta:owou HO 'ol{Hex -rotro ^we rulrevo r<rtrxEHtro xagorreh JoJ orh 'eHI^ltfl4Hcu<tgo HO 't redag eu lfemoc ax.{ uo otr' 'uruee;c ,{na 'nroHeJHUu) rlsg 4tsdor 'srgedox eH ramlrdu Ho eVJo) 'I -ox 'u.rfdtroJeosoqrevrlaou rgeoJrr 'Hr4n)arf odrcranruJnhodu Ho qHeV JoJ a :rBrc,{iHOhoHo nHtrdnHo) ) 'Z
.IIIEI-TU 14C)BJ g EIfI,{TIUT

- c o o l h ' u n r l H l u o r r c s u o ' r r g e d o x r d o g E Hq o e r b H v o ue H o e V : o ; ' 1 ( u ) e


uorlBlsuBJftoJ saJualuas

suslJugxghtoouss\n3ogsl^ugdnsNn
.roufiunsut op u3 'aar8u no,{ s8urql orou ,(ueu ere eJeql 1,uopJ plB4E w,l JNIO1JS lull'|t I 'uortscB^ r?JoJ er.utl lseq Oql sr JOllil^\ IUlrll I :Nosvgd

th

'qJca3 rerox exor lqg K iucqmeHl'{StrOu eH ICI'St 'eHl'ltll 'wl'lH c hl0v6d 4emsevHc '<<Heu{ucos oxoru xHhqlruhtr> '}t -HAX IIOCOIfOJI^tHXl4JHO IrPe)c 'qtuxa'{ qmoxol^l eH IqI't 'v'ior 90 qIEH Wl?HSUtr OH 'ed emqlrog agar an>leY ;rurnedu '77 -ens uur4u.,(xr ercdoro) 'sraQ, r tcdeu egtr aI egeJ qIPXOU f,nox 6, 'HeJcoJoJoHl^Iortsgoder'eaeHolh.eHl,{reeu)c4IqI^IoxHHoI^.I'

.0' I^Ietr4oU 3 4esn'> .u)J _ .<<JagnX eVJ.wndroltcoul,tWI,IH trel|cs Ho 'rxurxdurnY

')axtr' L"e

'6[ '1,'itqHat,{ IIoJOX HICITXB) J BOqJ!I}^{O)EHOU eu rcr,{Hdee 4trdoro; '8e 'qJcoH[egotr,{re aHl^,I eH BVJOXI'{H6 lfBE)o Ho orh 'rah3l't 'Hlfllgollr qHeho HHO "(r^98 ,?)egoc xr4 orh,(llorou 'lqsaodlccud qHeho nrlca a3g 'r ecs o{^{dorox '9e arrIg ihJpw l^4ogor c radroltc ctr^guH-oJ) 'weg rexe)c 'NI'{H c NO)EHI or) 'l^{o9ol[1-'S J.cHoJ oH Ho oJh hlHH) OInHemoH JOl^leH )nhcrshl _IO OU U9AC lres )I HO ,(Wenou 'euw <lIl,IHcIt<LgO 'qcorilrr,{rc orh '}'{or o ruwfv 'Bhrol^rl I'{rm lql ' t

'nt

'l^ll4H 14 C qr[dogo:ou IJSIIHBOHeTCO 'qHaVIoI S retrogo 'Zt r V 11uradrCS Oy, ,(ltOrOU OJeOSc OJOh{o)H 'oJ reretro -'wadegorc wtqs 4o:fdV or-oJx '^r{a qruHcuq.go qcormndu eH aHhtr'lI -oH I^IHJ rcqrsgotqtrou )ux 'BCqIESOHTOB er '0 -ehuH uHo .Bl^tq3t4u ernr,r(rou eH eHo H LIraveHegv ormodu EIIJo) 'hrHHJ KcregodoVcoll l{ oJeH ol ll''ln IIem qII,IHIloucsJom aH HO'62 _odu orn o)qro:. 4ndOro>l'Exesoreh IJI^IH 'rdolu eradag cl-fotrsquJU '91 rdanHoy -,trou rsgolr, .byleds orlqg cuH ,( ll 'ltucur' 6 ) sCIIhhHOXO 'oH[aroucag oLf 'urecexJ eHO'LZ -ng oje oH 'r{t{H c qrusndusotcedqcel'ertqueHo orh 'or qrelfatrc (q) o1or,{dy ry{gulr-o,tox qrncoduou u3yucey.loc Ho sonHo) enHo) B 9Z '97 '<,,(nnr,{ cIHtrOXrqg nr,(wer'o11'> raumedeedau dotxo['> - <(at{ov u}I '<<HecBI-IJOC ltr>lwod't Y' eY:'>'woJolIoJ 'tZ '<,t4arerl4Yod xuogc rcqremr(rc Hexrov )oHoqed> uHo utfBeE)3'eJegocoJoxe)HH eHr^l sev aH 'ram,{ HO'tZ 'VeeeH,(INor uu6 'edeu suancedx vrHo'7a qLfotreH O)qro)ceH oxqror qsr4trr,rHexofi

Zb
-psosJcs,{hou eHo 'e 'uvoJ r4dJ rcwo)uHet4rr.{gHHo .cOHTHHOXOU hroJou B 'arfgudox oJ-rlroxr?xEH scl4ur,{no)uHf,olr t{Ho oJh ,r,"t:He 'z .oHr^,r ctl.rH 6 - o s e e H r u m e d H o 1 4 H t r e o uc r f H h H o ) e s O r l , r r r r u t !o J h , r B e e ) c H o ' l ( B '{ourl ,{puarlu sruloJ aqlesnof ,{russacau qrtq^r saJueluas ,{1uo no,( qra^ s! ll ur aq1 qsrl8ug a11rtr1 u1

xuo \trhtoH
'ool u^\op tls ol elrl p.l ..l)lll u anotu no,{ llrl\ .g, .ulq ol lxau Burllrs uuruo/[ aql ol erro^ mol u ul prusoq .,.dn lq8norq,{1peqsr ^oq eqJ,, .r, .ll lnoqu ^\ouI sn Bul11a1 lnoqlrm a Bel l.upf, no1 '[t are,oq a1r1no,{op uoq}Jo rlrre41 i(ep;a1sa,{ lq8noq I saoqsJos:rud o,rn1 no,{moqs o1 aq1 '^uBd oqt luu'r l zt xuuru uaaq puq eroqr lBql au plol auru . ru slsanS Jo rJu'lurunbcu uy 1g

,{poqfua,rE 6t 'rno^BJaql au prp cq lr:qy 1e8:og .gg .pa:eaddusrp ra^eu peq ,qlnu tua^ ILI '3op 'eql p3^ol llu ,{aql qcrq,r,r asnDJoqlcsdn fua,r su,r,r ,4poq[.re,t3 1g ;no,4 q]r,r qrluu aq) qrlB^\ esla (,4poq^uu),tpoqaulos p!CI .9, .uos:ed qsglas B cq t.r.rsr leqt no^ ilol Ilr,r rultl r{lr/\{ palutunbcu sr oqm ,{poq,{uy .Sg .uarll ol t8ql o{rl pc^uqoq puq aq Xq,,r,r o1 uruldxa t.upJno) aut ,{oq eq1 '79 'pauadduqpuq luq^\ lnoqu Burlurql oruolrsur peIIB,r e A .tt .ulq ol lll?l ol p e d d o l sp u r { p u l ?a u r u J o a c u u l u r u u b o u u u l a u p u q I e s n u ) c q, i u p t e q t a l e l s u ^ \ l . Z L ,. p o u o p p u q a s l a , { p o q a u o s- . { r u u o r 1 o r p , , \a u e q t c s n o l m o q u r r q o1 uruldxeo1 .nnq 1,upip 1 .15 ,{rJo/$o} uu8cq cqs:a11a1 le8 t.uprp aqs puu passed(puq) slaa,tr u o^u ucrl44 Og :*f q ol ,ollaq, p'.?spu' rurq possudlsnf pDq or{l^ ur?u cqlJo aur'U erll JoqueucJ l.uplnoJ aH .62 .c.,oqsurs oql 3uo1u41elre lo1 crurl puq a^\ puu ,Ilolr,o 6 ,{q papua puq ueJuoJ aqJ .gZ .ssclasn sp^\ lt lnq t u l q o l I I u l o l p a u t p B q c q s p r u se q s ' / Z . U o p o l a s l o , { p o q e r u o s 1 s eo 1 p a c : B ua q p u o a q t u l . 9 2 ,. esnoq eqr a^err ol atu ,rouu l,usaop rolcop aqr,, ..iauoq 1eno^ aru,{q16,, .g1 ac.r3r, ,so^. .. 'erlo^ pnor r 'tz 'rrl^pu e u r p r B sa q s . . ' s 1 u a : u d l t l { a q o l s n u p r r q J s ^uu eu aurnrS noqir,tr v,, t u,{1uo (peururu Ual aH eZ o8e s1aa,r,u,cJ 1oB)parr.rcu,{cq1 cldnoc InJltnuaqE aru^arll.Zt ..iurcr{} puu no^ prp eroqiA'lol l, sruuql.so1,, ..;roJ ?u11001 a:,no.{ sxal cq1 esaql arv,, .lz 'r.uop l inq cruu:ucddu rcq sa{rl ,{poqfua,rE 0z osnoq uado mcu ;no sr'aourilirp oql ul ecs 'stp{trllcBl,uo,.$}m,Burfu1 no,{Sutppnqe{lJ 6l asnous.)l .gl .u,rotrqllJal peqseuoIlolro6l l u q t a u p l o l , { a q l r a t } e l , { r u o 1 , { 1 d a . rl . / l r a q d y c qs . { u , r , r 1 r : . q c n u , { :ra , t , i o 1 ' o q ^ . s l u a p n t s u rq ,{ollcJ raH '91 .pu[rr 1,uop no,4J! l! op o1 csla ,{poqcuos .SJ IsD lJ.l i8urql s[Jt lJuo no,{ op 'il lutliA ,g1 .rrtiu,u'poq ;t! rnoqr ;ccurSuc aqt or luads puu rno^BJe au op no,{ 111L1 1a3:aneu 'a1du:uxa srq,rolloJ noX11.71 paluu,tr 11,no,{ s,{u,r1e r^.1 1ur{,,r s.11:1uoroq1fnq s,ja1 1.^nf 11 ; r r q q l r , r r e l t u r u e q t s . 1 u t 1 4,1 u p o 1 l o o l e q s i n , n a q 1 c l r l l , u o p . 0 1 . e l o J a q 4 s I .'rq ueos puq J cJns su/r\I .eu ol ll?ll*uuJ su^{ sltsls arll uo cru pcssedoq,r ulru oq) Jo acpj 0q1 6 d r u e r c q t u t o l d o e d o q l l l u q l r / p o l u r u n b c e1 o 3p u q a q u o r t l ? f , e s r q J o p u c e q t . { B . g ^ 'pe:uaddesrp u o o s p u p , { p o q ^ u eo i I u a d s l . u p l p . r l u l , { : a . ta r u e c e H ; ^ U u d o q l 1 uJ n o r ^ B q a q stq uru;dxe no,{ uuf, ^\oH ./ .ueqt o1 ,{1acrupa^Bqaql.uppq oq au plol ,{aqJ .9 .pc:uaddusrp puq rur orll uru8u punor palool eqs uaqlA .s .Iooq tsru srq qsrlqnd u,,q piai",1 aH .rno^D3 D ulq auop eluo puq uuru cql t B q l c u o 1 p a u r u l d x ac H . , . e r o q s pa u o 8 ( , { p u e : i e )p u q u e u eqr rurq pJor ^eql 'urulduc ,qr sp^\ or[^\ 'pucr{ srq ees ol drqs oql pruoq uo erucc'eq uar[I\A.f ',{up )Dtli sornlrel:noj uanr3 pBq aq esnuJaq,{up aq1jo puo eql splu,ro} pa:r1 ,(:c.t sB^\ aH .Z 'IXul a q l u r l u o r u t t s rl e q i J e l p u q e q s p e l e q u r u e . r c q s d r q s a q l p r u o q . u o a t u c f ,e q s u a t 1 4 6J ,(aI

'0r'rrrcruluv p'urnror s,rar,, aqr uro{ o"u ",1^i',1,1,::":':il''ui,l^;:i'.l"ffi:::##,"

EV
'IU4h,{oJO qJUrsu.tcBt I<IHXL(oV (qJUhleuuumodox er -HI4tfVqJc,{t{uH Iqa 'Enl4r 'erHJox -r<r9 omodox Ho JAEHI'INOUU Iq8 l{ffcE '8 u)ilhqL'ew^ Isgorh HO IJCIfBeXJO OJh OJeH 'L'eYfr qJUXaO[ IJUXOIfU eH OH'eHeI^tH qIIJhtPIl A 'uwue,{ evrox 'qctlrnsl4r,{ Iqhtr'9 'Halnuduaorxl<lHqroxmxl4osc,(xns ox 'aordesHox o)qro)c -[ed r 'orr4Haruxoc) 'S 'tJHtrudr exf J,exar uniqcl4I-l '<'vweHJ qJexe 'al4Hexrovo -au aHh, uulfeYJ 'f uu'$l n '(*'ou uH l4troxJ 'NH Ifucl,IUuH lqgoJh 'r(t'ox IqJ rcreeslquxlo 4a:de3 orh V 5'> <<aorh J.oH'}> <{6owqcHil TBCI4UeH aXr{ tt1'>''goEE)cced xu:oglrt u cegu g1 dorae III4 - croreor.{uror 'Z aor qml4Hl^tou 6<IrtsWeu remodox rger 6 '1 (q IqI 'remlqrccud eH oJehIlH It orh 't^'locouoJ NIlxIlr nI4)Br or-oJh lfeeu)c 'eree)o u ndr urdasJah sag eruH HO'tT, 'oeHeg qrexa eHxrov PHooJh 'ruHcr<tgo H aHhllrl4H -osott EHO 'ZT,'danaseH ramudu aH uo ,{lrenou -osou Ho qHof 4ufnot,{EarceH'l(.'<,{ueluue) xH I^laJaHJo 4Ese["><<ilq '97 'laxad -en fuadag ou xsxlqr eH bcroleJe) rrdaror oJ-or) 't{drow3,> '61 '<<wodl{uHvoJe3elItehcl4 urrgad xux 'uredlonc H ehlrow l4truoJcLtHO <;qmo[ll4 lqr oJh>>'81 '<,cllggat g rBful4 lqt otogc ff[I4 K>> eug ,{>legoc uB[/rBvc orh u[.ro) 'rnHog HO 'I4)reruroenmodox rur',{rou H BHewBex '<(or)I'lH 'rEB)c rnHotlc emqrog>><<eaHN ug>> <<ldolxng rEB)c orh V>> eogcuH t{ltt ofneoJ)>'11 ,{l,il^tedratreJ olrmou v'vlIeYeHfttHox ) oniqJl4u f eJegro ,{t'r{rou eH IJ hlfcE '91 '<'veeuH nor etror eatr rdgtsIxo nroYaH astr 'e[,> <lrdglJJ,xo arehBH a ,{ltlsd;1 s t{rlqg lrrur fagodu r eud rluH[aroog ' w H H c l c h l o ) e H e c g , t r d o u w e m u Hg ' x r d o w H o a r t r , { g n H - e t r r oI q g ) ' S I ) ' , ( w a o n - o 1 ' f l ' < , w u H l 4 J n o uc c o r m l 4 d uo H I I l l ' w e c n o w o u I J H e hIlf l l c c -oduor H6 'u:,(dr oJeosc ruradrcg K> '<cuh I^4lcran reVf,ouo IcI> '1 EH 'rusudutt 'uxdol^4-ur;-1 ucr,,{Hdeg eH oJh o)9t-toJHO '{Iqhlo)H Hohl -o:eed rqr mrqdoroxc 'xaaora6 'Z | 'HogoJ3 ucqrnnoxuHourohox oHsev exf ug'wararrudr Iluosc oc,{trudur'qmouxudeos eH lql I4lrcE'll qJerav oJh 'eHWqJuHcu<tgo ;am<tlrEv qrusotrerr qmexow rql '01 'uccJuu,x ramou n 4emnduaoJ xt4os3,{daltudu -ou rnmad HO 'Hl,Itro,fuadagpH qJevuc lraJox aH Ho oH 'reHvolrox Prl<Ig 'voJ axed s eVoB '6 'rcraux,(tcodu es etrroxl4Hu utrotrox vJLLlog eH HO 'rrged Io) oJe oH)O 'g 'daaec BH ulrlqru eH6 rgrrn,{dx orrqd)ro IqJeHI -ox Jo qtrnllt xt4)qroxcaH lll,tHuotcced EH urt<Ig u)trol1 'ntoxogorar' c ,{x 'olfmoeg enHIIocEtrJo) ' -Vor urptrs nuavugf,lqcodrer^r 1'uvucodtt eHo hloh o'ecg qJeravc rcl'edercou.Ho'otlqcilu aa EH rt4Jegro Ho wah enxedll'9 'nHehll{ go Ho ou oJa reg or-oJ) oJh 'r-rumtqrcr( 'ro:f ue It,{Hdegou EYI ( - o ) ' S t - e s H X H a m q r f o g ^ { u e t t o o r n ' H a d a s , g , ' u v f L q r } 4 H o B lCc q r e J t g t l t l J e '4leHBereVH oJ-on orh 't?L' Brctqwc reH'V'BcgreslctruIr:o eH ccereduJcoH

'u.tilH) .gl n)YadqHehooI 'xeHHeuJBt ^JHH) Xte .rtexcHoHeetfouoag rB '<(qH[ux uetfexuJ qHeho errqg eeH .,{'rrdoacS 'emderc otreedo.t J}.ttrtJIfJ -tqg eHo oH rbceYcJ.rJu I4E><iqJcoHmeH8 gJucuUoaroxoht rqg> .1, relt" ee I 'e)es qrerect{u roJ .91 .er{Hutfies XJX errrrpH IIInX anHo)I s trr4)K -oc lrr4vogodu )e) )BJ 'woHu)eVc srt4dogoJouBrawf3 eH BHooH .EU Ho -ernagor{ )Ex 'uceh 'g 'rerur,odr r z s JeHB)avfl Brr4Hos[ouBHo 1 4rsdor -o) rc)ar onorrca onorc rudolaou HO .cJrrlleurunodox cHohooJoH .rJ A 'EHe>teY t q l t u r u o o d u c - < i t l o u J o r e H f t o l e V l 4 V n u )o ) g r f o ) : ) > . l 'ucrlt xoc,{x tsrHlrerc p)mo) oJh 'ere[ugr{ r,t ,oittxr(x B urmog eHo evJ to -o) 'Z I 'xenr{Ht4rcoJ uJreuar4rseHurco B oxtrad no orn tudoso.r HO . I I 'oJe AV -4eH OJh 'Hedas,{eH r oH 'wovJoJ u.LtAELt 'aHt{ qJr.tH3tsC-go qcetr"urrqu Xe) E H O ' 0 1 , { r u g x r c d l , { V e 1 o r n , q t u d o g < t c o I E B r q p ) J o6 . t q J c x a l e r g H 6.

9V
unHamoHrllo ou) H[tttox - lsoq :oludtuoJ :('u'w n nhnHnulroa)HHtttox ,1 [p:cl-] pjol -puelt : (waDHo o?owaD808J' Ith Hamawou o?ou - n r K ) e ) . U B E o xt / [ t p r o l ( p ) u e l , ] , { p u 1 p u u l 'Jla 'lrosal ululunou E 'lJosat oplsuasu 'llos -ar ,(upg;oq '3'a 'se1nqtr11P teqlo qtl^\ pesn e oslu st lrosal pro^\ aqJ :EJON : PeulJJ uI suoseJrllluotl,{uuu a:e eleql : uoseJ qllBsq 8rq e sr rqco5 :rdod,{x [-2,-l 1.tosetq11uaq 'Suorls aH l.ust eqss;, )tasonh nneodopt cHaho (a1tnb)st ag arg:o1 qsr13u3aql :aIoN '11a,tr sr oodope(auroue) rg roj qstlSug aqt :aJON : areqt ^qlluaq &o,r st rte aqI .loruuns ul uaS '.@eeodoptvvp rrlleg eql o1 oB aldoad fuv1,t1 : 4nutarcu) HHaodort a ,{q11uaq qtlecq srq .roJpuqsr 3ut>1otugsella:u8to tutq e^13l,uoC : qtluaq oql rol poo8 olD sle/r\oqsploo puu llB qsarg i'poo8 llrls sl qtleeq stq ^laluunuoJ tnq upur plo uu sr aH :eqsodove I l-a-] q11eaq 'uado aql o1u1oB'srooplno oB - x,{treos :sroop,lno' '(rtu) uado aql lf Hxosf, uH r{r.!,{Hs (r,ucxeac)eH :tnq :x.,{rsosLrtlx ur - ax-{Yeoa -cBc - JlE qsa{ :irru puu 1q3t1 [1ua1dq1t,tr 1o uoo: a8rul e se^\ ll :.Ilu spaeu ul?u IJts eql :s^\opul,r eql uedo :;poo8 os st IIP ot{l elaqA\ ,{:tunoc aqt ol oB no,{ l,uop iq11 ;,{upun5 uo a u,nol ur ,{ulsnof, op,{q6 :x,{trofl [e3] Jlu 'loq ool st uns aql lloeeq eql uo 3uo1 ,{e1s t,uoc :'porllpq pulr uns oql ur ^ul gt|qf,eaq oql uo sJnoq,ta1u luads a A :xuril 4 qJuaq 'dn 1 o 3p u q a q croJaqlspJlearq roj olqut ct{t plBl aqs :ialqul eql ^ul ctu dlaq 11.oq6 .Iauulp a^uq ol Sulo8 er.ei1 :( r/'u n [nnxt( x) rorc (ux) qtesndxuH - agul aql ,te1 :'(oharu [-no-]) raplnoqs.(u uo pupq p prBIcl{ : poq sl uo u,nop,{quq aql ptul stterx (pp1) ,t i(e1:/3 ?qS i(oHeuDwHotndoz) 3 i p e q o 1 o B - q r E u r q h a r : A I O N l ' 1 1 e , t ru t -laal lou ru.l 'u,rop el1pue oB II,l :qr(Hxotrro shar 'qharl.rdu - ulrop, atl, :'etutt sqlJo lsotu EJos3qt uo r(e1aqs xep leq1 lla^\ IaeJ l,uplp aq5 lfil:3ue ptes sloolg s:141,i3utujotu , lle paq ur 3ur,(1no,{ a.ru,{q16,, :rrexar (13ut -llads aql EION - Butdl 'utu1 ',(u1),r atl HIft{ e)lJef,oll I4rCOHrCShl l{OHhPtr s )1.{t{oll 4omqrogal{ a [!pltc1,] a8ulloc (luorlecu,rrno,{:o3 Suto8noA are a:eq11iluotl -B3UAUO S.eH :<(XJ.{UJO> SUUaUI OSle'Orlr.) -r,r qsry8uguurrraruy u1) 'uolleJel aql Suunp pesolc sI o8elloJ aqJ :uotlr)E sl rtulbntox to1 qsrlSug aql ^\oul nof sy i('ase:qd sttll uI roJ u o r l s o d a : d e q l g l O N ) . . ' l e n s ns P ' s p o o r a q l ereL[\\., oJ,, ..l,/icptloq rno,{ ro.; oB no,{ 11t,r,r I Auprloq slq roJ lt{ros ol soo8 Allunsn eg s.auo :)rc,{uro B 'lr-E["{) qJexaou - (s),{up110q JoJ aJuld auos ol o3 l o3 1 sJoJeq op ol 3^utl I s8unll ,{ustu os erc rleql pue ^uplloq uo 3uro3 ru,1 ar'ou,{snqA:al u.1 :xc,{uro s 'trut; -ox,{ 'crexeaf - ,{up11oq o3 lfeptloq a uo uo : a l J r u e o q l J o a J u e s q "a q l p u p u o u o t l t s o d e : d e q t a I o N ) . . ' r l t u o r ue q l J o p u e e q l l E e t u o J 'furos,, ,{uprloq uo sr eq ,.iruoJ e3s I feW.. :cxc,{uro s qJlqg -,{up11oq uo aq l,{ep fuc,m spoo^\ arll ur pellu^\ eq ,{eptloq slq Eutlncl :iJue^ ,{ra^afeptloq s.qluotu e lo ^Bplloq slac^\ earql e a,req no,{ oc :'sululunou ot{l ur s,{eprloq Au puads ,{11unsn : Ees eql ol 1 oB ;1uam puu ,{eptloq s,qluotu e a1u1,{11unsn sluared ,{ur Jouluns uJ :;cfuro 'Z :'araq ^up -r1oq ctlqnd e st ,{u61Jo }sJIl aql :'sotJtunol 'exr.tr lsoru ul fuprloq u sr,{epun5 :xr{HYeedu - r o q H o t r ' y z I r a p r 1 c q , ]o I r p l 1 c q ,,]t u p t l o q r

AUV'INBVJOA

o^\t dflrs

9V
- E d u r o * d a u r n o lu u o o 3 l s a r u l d m a u B u r a e s : poo,^ B ur 1no Surdruuo,{pprlor[ Jlutuns Jno e l l I I f u p t l o q f u 3 u r : n p I S ] n I r o 1 , 4 e u : n o f p u e d so 1 p o p l l e p p u u luol u lq8noqa ^:(Dxteg -uo nQDd) ilJ tr emerefll s .e)jBrEU S qInX u alul ot luvn 1 :(u-np{:r) enercameilu a qJpxeou - ,{aurno[u aIEl :le:l e ul plto/r{ aql ( 1 n o d u u c o s l D )^ Z i q d o : e u r . 1 d r u u c p u n o r ^ a u : n o f u o l l ? u o l p o p r J e ps l s r l u e r o s rrJ.Lr{vos - JelJJp r n o J e q J : o u s r J e m e J { u c r u n t d e a o c - , { a u : llc,r selup eqg 11,{rrnlrrurrr qu{Vos aJcew,{ -rno[e r{Bur :,. alqBuoJruoc fuaAsu,r uretl aql Icg - Zenup no[ oq il.luc e e,lr:p uuc no,{ 'o51,, .uu?rt '.(4oannow) qrursedui ..([unnow) , . 1 , { a u r n oa q 1: a g u p a r r l n o { a r v I Jo qrlq/11 qJr.{Vog :oHHrile},{ eHHe)KHsvedeu s reuhuHe t -o9o MfiHorgadrou,{ woxur Hdu autp ttoseul 'uHHaxtrBtredeu oarcvadc ogilr .II/a orIBox -dca o g n r r e e h u H e o g oo l r h l q g o H o . u l t H o x -HalIadau osmvadc BH suuueu>1,{ BJtoBrr scg -gcdJ.ou,{apu uoJevJ BITro) :EJON :.eleql lsuJ os e^up l.UuJ no^ .leajls lBql ul sJul) Jo lol l? ere eleql :ie^up Jo llt?^\ e^\ Ilurls :(aunmow ) ewDXa lu(e)Ntp,l ua^up .[-no-l e ( e^orp) d l-re-l e,rrrp/3 ur epr.loi alquuoJruo) fucn '.tur poo8 fue,ru s,lJ :.s.tpJur apoJ $eqto 'sc1c,{rrq uo epor euo5 ,{up tsqt futunoo aqt ol lue^ cldoad .{uu61 ..eHnmDwe) tr:exa.7 : ' u o J o u v c d u r c r a r r t g a d r o r r , { o J . f , u hx r j u h -^ril xrqlr.lrulco g ;a1r,{rrq u apu no^ uuJ :uilHatrl.ollov oLonrdu le^gedJ apu vo:uvJ '('u J u erxHlloron) ilVunror ut cil,tvte nnH -aw{ go roVH qhed uVJo) :AION :-plroJ ar{l u,4op ^l^\ols epoJ puu elJ^Jrq laq uo 1o? aqg : ' o i l o q o l l q i ^ a 8 J p ls ^ r q o B u r p u l a t e l a u D J u oH : elr^ttq u uo e8eJlr,l orll punor cpor eH :'e^U su/r ctl uaq^\ a1c,{crq cpu ol pauJuel u t i o q c q j _ : , . ' e s l o qu u o l u s l e l a u e ^ , 1 . l , u u t L, , . ; J s r o r lr : c p r : n o , {u e J , , : . l J d l r J p l J l . u u f , e q s p 1nq c1:r,{crq rcrf trlSnoq e16:epauncorae ou) t t J q . L u . r . Ba D tn now ot t ' a paunt o t a e ' ng Dmou :l ) D H )n r B x a ' c u t V r e | ( u e p p r r. a p o J ) , ^a p l J tdouJ llt<lH - V c u r c o r r c B - 8 u r p , { r : [ - l u s , ] a 1 r , { r, ( ( t o a u \ a{rq : r,fs :VcuHcoras n [Jlrsreq,l alrdcrq .Burlrq oB ll.l reu - r u n sl x o N : ' l e o q B u l J a r u u l n s u e d s : o B u r l r q p o B o 1 c 1 r 1, { c q l l g o s a t q l l u a q u o 1 o B : e , n a u oqm cldood Xuuru a:u oleqJ :l/oxou s l4Jhou :l'oxoil s .tlltlrox - Suqrq oE i.Iuprloq uo oB '[u(e)fe1s,1rl uorslnf,xauu uo oB :arDdwo):uo u o r l r s o d e : de q t 3 I O N : . r 1 l q D u o o B 11.em A\orlourol poo8 sr :eq1ua.ar oqlJI :Voxorr(d,{J.) s Hu.rou -- a{!q E uo 03 :tr'oxolrd^l ,/ alrq '(naaJo? EDn - u o w n u n d u ) D ) I U e o x - s s a l s o r l, ( w a t u t o z tt

eql uo s,{pp ,tl tuadsno1,, :tl tnoqe Iooq p o atoJ,r eq plro,r aqt punol ^auJnolsttl Jo]Jv :l?) -Vreou 'auaJ.f,anler,{utr [ru:elp,] ,{au.rno[ e : a q 1: e q 1 o : qt n o , { 1eu 1 fu,rr aq1 ,{6 ,{11n0:3 ^uud aql pe,{ofuc .}lJurJ) | :(osorD aoupoee) wnr.odu ,{Ilxer{ - ,(ua aql ,{q :l-oturav eH oJe )pI - .l! op ot ,(u,naq1 1.usrstrll :qJurav oItBl{ or )r?) JoB 'Bcreurrv oJ )l?) loB - ll op ol fua aql sr sqJ :r,,logoJoilc wtqlrhrqgo ,otrhtqgo xtsx - ,{ear lunsn aq1 (ur) lxur rog - ,{u,aA luqt/slql (u1) i,{wodurc-ou - {u,r plo aql ur :,{ytosoH-ou - ,(e,lr ,rau E ul :uulssn5 olut ueql Burlulsuurl sasu:qd a:oru Jo sIu,r oql pur pro,r eql q1r,,n o r u o sg l O N i : a , l r . r pp o o 8 B s r e q l u q l s / o q s tl seop aq ^u^\ aql :,{Dplalsa,{ plp no{ Iu^r }! erll lr oc :'elllodrur ,{ra,rsr aq5 .spuar{ req ot seluqeq aqs riu,trJql clll l,uop l :xu) ,oJ :)B) 'xel, l(xnnutnap astnwtndawxodox ndu) sux - ,{u,raql :'}r SulopJo ^r?,r leqlo ou st olor{-L.lr s o o p 3 r l ) ^ Br o p o l a ^ B ql l , n o ^ l , { u p r l o qu 8 u r l -pueds :aq1o eJBoJaq.L.loutultls srql Jo s,{u,rr a p r s u s s r l l o 1 o 3 s . 1 a 1. u o c : ' s p J o i A J u a lo l c u l st 3urq1 1uu1-roduil lsor-uaq1 ,{esuaqlo ,a:our p e a r l s n u , 4 c q 1 a o 1 l d o c d o r u o 5 . a i u n 8 u u lu e 1 ?utu:ua1;o sXu,.r ,{uuu cru rlaql :gooous .Z : tsoroJaqt ur lq3ru cqt puods ot purl puu ,{aq1 :uxq:_Hv,{rgu Irpp eql ur ^u/r\Jrerll 1so1 - ,{um s.auo asol :.r:_{u 'Blodov 1 lr {u,rl 'slucpnlsqlrm : e l n d o d , { : a ns r l o o q -lxcl luql :" I cr.rJ_f,olldrrriuourctjnlnor,{e -qrou '"' ilI/cd] H r q l t d u r ^ r r o r- q 1 r , r : u l n d o d r :'lr ^{oul aldoed 1so1r1 uosrulndod B s,ll S l yods :ulndod fua,r u s.lr '8urr1s scyrl ,{poq -^Ja^A : l ! l q H d u r , { u o ul r [ e | n t d c d , l u l n d o d ] ilrcl D dn lnd ol ,,\loq,roul no,{ oq :1ua1 (s,auo) u dn 1nd sr lr - u t D r D uq w n B D w ) o u : o . ;q s r l 8 u 3 a r l l : E I O N : J a u u n s u r p o o , r r ?r i l l o l J ^ l l u J o I U u q o t l l u o l n o S u r d r u u c a 1 r 1a ; d o e d a l o u p u u arot\l A\ou Uosal ^uprlor{ e o1 oB eldoacl,r,rag

LV
'sa^,, tr pe,{oiua I ,,;,{Uud 3ql aIII no^ prc,, : tpa Jeq qolu^i ot alnsealdu s,lJ pooJlaq s/(oi -ue ^llBal eqs :('/-r{ah) BcqJulrxurrEH'( /-o? -alr) ro ausJ3quosoy^ qJBh^uou d ,{o[ue punoJ : fud 'apo punot,e 'seltu 0l pela^oc puq eq eturt Jauulp fg 1'serteuroltl 009 peJalof, paq a,,rr 1q3ru ,(q puu IIU a^olp al\\'.(anH$ow) - t o d o w - a o t t o x ) "{up o d u ' l r t s d x o u X i ' 8 u t Hr4 -rls lue,r aldoed Aueu Sutu:oru eql ul pul? ,tous aqJ 1q3ruaql Suunp punor8 aqt peJa^of, l 3urqlauos qll^\ elqul aqt uo llruJ eql la^oJ 'ursJ ol Sulo8 s,ll l'tu:u,n Eutqleruost{ll.lA ,{quq aql Je oJ ruoor otlt ur ploo ^la^ s.ll :qrrsndxou 'qresrqd)uH 1 ,t [-q,] raloo 'lrlJlsrp, st (unuuntre ruttsnludtlt'ttt -Hhrtruxe) 'etrodoJ 9J)l?tr)B)) uo4od rc1 qu1 - 8 u g a q 1 : A I O N : u a l Bu l n J r q l u l s e t r o t c e J aq13o euo st sIqJ : u0lu leql ul slseloJ 1se3:u1 puu 'sa1u1 'sJalll lnJllneq ^uuu e:s eJeql 'lno Surdruec elll oq,,r\aldoed q1t,,tr :elndod ullellsnv oldoad ou aJaq,,tr fua,r sr urla:u;J l a,rt1 ur sueju a3:e1 oru ator-11:(oewxndwtodu) q Y B m o u u : u H o ' H o { e d u [ e t . l e a , lu e r u :rallB A ptus .,'otu seAIS tuopceu Jo (3uI tt -laal :) asuasaqi:o1 asle3urql,{uu uuql alotu S u r l r q a ^ o [ L , : [ e - l q l r u r u ^ rJ o ( S u I l a e J: ) tuool oql ut olU asuasluusecld,{:a,l e sn eAuB aql slealls Jql Jo plor eql leuv :al{lram/{mo 'osrcsXr, 'Z :'lq8tuol auloJ l t u o ^ \ . { o q 13 u t -laal E e^Pq I :'sluIql aq lBq^\ lnol^Bqaq slq stq A\ot{sol uec no1 s8utlaog ruo{ llol JOAaU st ueu Jo puII eql ],usl ag '3 e l3u11aa.; (<anH
, -aHN 'anHBOUl)OJ aOHqtfDHOnnON> 'hDHe 9)

J o J I u r n l u u s . 1 1I ' a s n u o . t d: n o , 4 d e e l t . u p t p no1 no,4qlt,tr nt8ut: su,r Jq luql le:nluu rltnb : s.ll :('u'w n "' ouh) oHHeBJJorf,alEJnluu :'tuo'.f,ldat Islnluu u lnol^uq s.lr :fBJnl8u,un, -oq lerntr:u 3'a l4tlxttaarcerca r [1er(e)Jteu,] lurnleu l'sa1e1 ,{ueu ,{:en puu spoo,,t'r 'lnJllnueq sl aJoq arnlu arlJ s:e ,{1a,lo1 aJaql 'uado eql ul stllIl 1'qcnru,te,t alntBu sa^ol ag '.eopod aql Jo lsotu puads11,ap utq ^ oul 1 -oz aue owtaw (7 idnw 4nxtannxozdon pnxcan -nnozdoau (y :evodndu a [eJ1teu,] arnleu (ielrll c - r a q l J o a s n a q l S I O N ) ' a p t s , { . l 1 u n oe c t u s X r a , r . 1 1 e r e q t ! e l l l ; l S u t : d s u l I n J l l n u a qs l aprs,{:lunoc aq1 :(eopodozaus owcaw\ e\Iot) -lrdu lcrcoltcel{ IJU)f,qractr epls{llunoJ ,{up fua,lc Sutaaslq8tsluaA\ a,truop -Uol UI ale,$ J^\ Ueqr^A :l'lIJoHqUetUr'a!',lUdtt -omoY ctug l.tfuEht3o.tJtltrox'I'tr3ol{c raluh -eI1rnduorJoYsrBsndrut^l3C) 3u1aas1qEls oB puq 1..'Sururu: s.11'Suraasgq8ts:o.;,{up e st ,{ep -oJ latoq aql lP IPls s,le'L, ..ilseJlEsrq raurr slq8rs aqt aes pue 03 a,r lluqS,, :ll3rcoHqlJa.l. -Ehey,r14duoJcov isrcot t drol^Do u Sulaaslq8gs -qrroluhewHdLrorJov EHaurJ - uollJgJllu u .to urBu aql 3'a 'uo11rur11,u iqq8ts aql Jo auo ro1 qstlSug cqt sr ew)oHetlawohawnduowtop :n^ossol^I s1q8tsaql Jo auo sl luql aIoN 1o o r t a u e q J : f e p t x o u a q l I l r o o q l J o s l q 8 t sa q l oes ol.luaAr puc lq8lu lu alul etuog ol sulu:) q A :l,rJJoHqreJunaltudttorcotr a slq8ls 7d 'aldoad ,{aurnol aqt pa,{ofue 1 puu acru fuaa,erol\ ulurl aql uo sJalla^Bll r olleJ 'xrutlttc - lellaAuJl arollaJ i(l I :)Hhr^uou :'auoq uro{ f,e,nus:ua,(SZ lsotulu luads o1o4 fu oorehtrralle^ur)uer;e11 nluoo-qlueaurql eqf : lsBA Jul aql ol ,{auJno[u Sutuuuld aru a,r,1 '[a^url ol alrl puu raqtorq ,{hl '3'a ira11a.rur l - ) H H H e s J J o m a J , { u: ( S u l l l a ^ e l l ' p a l l a ^ u l l ) [ef Ja,rurl,sr qwDoosuramaal,{t/JoJ qsllSu3 a q J : A I O N l s a r r a , r o c s t pu u u o d r u t f u r : u l Jpr?ruurr'^reOsallut{J sEaSqlnos eql ut Jf,l' -fo,r rea.{-a,rgstq Sutrnq '.(aposou wotodgo anarcomarlu [9ptc,l] t4tnHaDrc aoHcrawnrrQ) n a3ef.ot '.atodwoJ :ltz,Dlg u1/yz,utg q8norql ,{aurnof u - uuuuecdg ou efiBlcamatdtl e : s u o r l r s o d a : d q l g J O N : u o p u o l o 1, { a u : n o f u u o l u c ^ { c l d n o c p a t : r u r ue q J : , { e u l n o f B u o oB o1 paprcep ,{eq1 :enarcanta.l{u s gcqJ-nt

o o w t s . ( nr o J q s l l S u a e q l : E I o N : ( ' l n o u n q J o e s u e su j o u o t l t s o d e : d a q l 9 1 p 5 1 ) , 4 t n p J o a s u c sB J o l n o l l p l p o t l s i ' [ e r u : n i q , l r n o u 'a1of aqt loq Surllol -nq J o a s u c so u s p q a q s asn ou s.ll : qclp,r srq ]u 3ut1oo1lnoqll.^/r sfua,rlu curl aql no.{ 11al lll/ eH elullJo asuas poo8 fuo,ru sBqeH :(<'l.,ut n cwnHano'qu4Hou ansaw{> 'norc e) ostcs,{b '1 r [s-] esuas urlog -oao a [uep-] ruopao{ lllrsHvogoac r aarl 'uorluurtuuxe eql ur lleu poo8 e 1eB '.4i1urn1ep 'sarnlcal ,{uuu pessttu l.uplnoJ aq p u q e H ( o e o u t a o u p o e e ) 7 i , { 1 1 r : n l u uA : e , r qsrlSug sleeds eqs dp, 'I ,{llurnlBu :lErntuu - u n s . l r : ' i l , : u e r p l t t { Jl r a q l e ^ o l o l s } u e l n d

8V 'Ilrcalt ]^4rc[enrur ] fur) r{rcagodu NeHerr4r-ro8rou evoJourumodoy'gl :())'ooHxowf,os ecsqrer 'vy -etrcnerflagoou Ho'oHuosJcaJca a) cuhs rDrgg1 0lrrcodoxcoc .e I l(g) 'aVauncoras rqvrato ansrcirrosoV^ H eom<rrog orendrol v.(.1 :W) qJcoHrcehr .01 6)cqrec I I :(.r)evodo: qJsoHqrfaluheltuduotcov reHBBrrJ i(y) erro['oarcsfn '6:W) rqs)ootrAi uo4edrjr.rxcHuderel :(O) .rrlx S 008 nruxaodu rqw nuoeh r4.rr;u .L :Q\f)pJescot<rrJodoxc .g :0) r4rcoH oc ;1 -qrerenawlrduoJcov qrusr4drur{co HJ!{oil'g lQ) xh rul4radlcs rsw oHo oH -ed nore s orh 'oBJcs{r, .e ao;ur rJHew v :@)'rEHcov^h vodHdLJ r.\reJ A lQr) ;4allea oJoHrrrrgoJ .letrx uo)eJ .Z:@) udonoroarcafr,.1 (u A
:r(a1ar;1qfr^rlraqc pue qsrt8ugu! af!r1,\ .I

SgSIsugxg

(a111r1) qtnu sr "c1e '3ury1anu:1 lnoqu >1nads no^ uoqA 'natnas (orDw) daorr:oj qsrlf;uq oqt tur{l 91651 lfoq 8rq u sr c;1 .aBuBBnlq1 a fu:uc no,{ dleq uuc prg l.?uq auo ,{1uo - r{tlp -rJoq uo oB ueql\ o8u33n1 qcnu alnq Jalau I I : rxul u 1ur ot e uq ll,l .s8uq noJ_ aBuBFnl.;o r lol u c^uq I :rmcs 'xulu9,/ [fpr-laBuBBnl 'ul?rrro,t AlJ ol u s t c q g 1 ' f u 1 u n o o q l u r b ^ r r u l d s e r l c ^ o lo q l J o a t Juo s.ll :ileqtuoA\ ,{la^ol lnliA :6crls l,uscop '.{1e,ro1 s1oo1 rqS :^la^ol su,r BurBurs.roll : sJe/$ou,{;c,,ro1 :no,{ :oj no,{ 1uuq1 :..^lJlol s . y ' s a , { ' q O , , , . ( , s s c J pq l e I l l n o A o 6 , , r . tr : !_{ HcrcJ.trJHX l9 Jot' Hlq rrqIIJJ_uuodur,<t tqt t -cedxcdu'Ht.rrrtJarJdu r l r 1 , r v ; ,{l J a , r o 1 )pe>t(xd.,/ [1aas>1v.l, j {JEs{JnJ "' o1 alqtssod alDw ut alcur qjJA arll puu 1t alqrssorl 8urr11fuaa.a ut op qlr^ crll g1ON op '.raArJ aql uo slea,/h o,trl puadso1 sn:oj alqrssod lr apuul laqlea,r poo8 eq1 l 1ro1c,o cn1l ,{q u o r l u l s l m : l e q l o p o l o u r: q c l q r s s o d t a p u u r l 'Suru.rour lutll puc o q 1u r i i r u u o r l c r pc q l a u e,ru8ag :3u1q;auosop o1 (,{poqauos ro;) a1q - r s s o d1 1 . e 1 e r : c l n s ,eurol u lou r.u,llnq ll.erl eJqrssod ,ll :" ol.h .orrxor{roa -- alqrssod s s . l r : ' e u t ' l u r a l u o c o l r l q r s s o dB u r q l , { . r a , oa tp 'olul alllll u o q , { r : r u1 p r u : . y u r . l : e o l r Il.l tnq -xol^Jros cf,s qturrelTJ clqrssod Burq1,{la,ro op : ' o l q l s s o ds u ( r s l r u r r d , { xl z u : r z , c 0 a : r u ' ]s a u r z )

'eiu33n1 -u8eut ,{unu se no,{ a,nr8 [ulq IsV :.op ol lol ol p eluq eAA'elqrssod su uoos su auro3 :(.ur il errrqtrog)emqrrud oHxow )ux * elqrssodsr ( c1a 'qrnur) uoos su 1.,fep llu aJr1lo,{ru 1u cq r 1 1 , 1a l q r s s o d r us . l l , J . i A \ o J l o u o l a u o c 1 1 . n o , { a d o t l J , , : a l q r s s o d , u r: 7 a n l 8 u r q l a u r o s B u r r -op.1o fr:,r,r alqrssodp lcmsuu elqrssodu .o1ep - r p u B f ,c l q r s s o d : { r q l t x o n e o s z u a;qrssod (.rnoq uD sa4awoltl (')D '06) 09 lo paadsn 1o osu:qd oqt ut clrruE clruucpur .ql Jo asn aql puu ;e uorlrsoda:d e q l E I O N ) c r o r r rp u u l n o q u u s c l l c r u o l l l 0gl 1o pccds u 1: iti ipr-r':cul?Js:uo urepo6l l,,Bop Suruunt u . ; o p e c c l sa q l q l l , r o 1 o , { c r q c p r . r u n o { u u ; ' r: . . i n o q u u s e l t J t u o l r l q 9 1 , , s ..aJBJ lql Jo pceds aqt s.ll?qiA,, :q.r.codoio ri paads ',{1rs-ua s8urql lcquauat uuo oq^\ Jcqlou tru alrJun fuotuau pr:q .{.rc,r eluq u I : p u r I s r c u u [ ' q s u I c ss t o r l ^ \ l c l s l s l o q a I I l u n :Jo ar{rrutrJ.o a{tJ,un :)c) .otrgovoil a{!l u 'pu noJ .suru1 . t c a , { , q l J l u ,e r e q l r I s , u e c n o , { : o j a | -unou aql o1 o3 no,{ rror1,,rr 1uul"rod'rur lou, s.lJ i p o . n r c d d ' r r s lp u q c q r o J , * l t l o t B u l q 1 , { u u ' p I u t u J d , x cl . u p l p , I l ' a l d o a d ' s r q l l J s , e p l e l u ^ \ , r q l , { r ; mr q l e l t l , I . u s r o p , a q . r o j ' q o o q s r r l t , | p u o : 'o 1s a s ^ r r j ' a l1 1: f u o t . 7 l d t d . 1 : o g H J o J o ( i u u ( U - & 1 ,c q l g J _ O N ) . q c n u f r c , r B u 1 1 -1a,tu: ,1 o f u a } . u s o o pe l l l . s > 1 o o q s r ; B u gB u l { - p u c : , { o [ u ap u r ; q s r l 8 u q c 1 r 1 l . , . q o n r u ,{:a,r 1

6V
'l lq8ru tBql pe^Bqeqaq fE^\ eql a{ll l,uplp e,,\A I '01 uelqord oql ssncsrpol 1{^\ lt{EIJ oql l,usl sIqJ '6 'lrJ dao>1 ferrr Sutu:oru rno,{ Eutoq ol lseq aql sI seslcJexe 'eEeEEnl 'lo^sJl ol ^e,r eql qontu ool e^uq no '8 l(usl sltlJ 'lle^\ etu ,{:a,r lcefqns aql s/r\oul eq leql s^Aoqs o1 1t peuteldxa aq ,(em aLlL'L '9 oql ls1ua:ed Jeq ol se^qaqaqs ,{urtr Jo lutqt no,{ op tuql14 'eldoad qll^\ pelurunbce-EutpeEJo euo ueql sfu,t eJolu eJ aJeqJ'g 't Au/l\slql uolllsuuJl eql qslu$ JeAeuil,no[ ' 'Eurqleruoselrl l,usaop eqs tuql Surmoqs fem raq sl slqJ 3o 'z 'las AI JnoA uo uJnl no^ AeA\eql aLu A\oqs 'l lsersuaeql s,ttl,AA ;rulq ol lg Surureldxa;o ,(errr pnolE pueu'9 :uBlssnu efBlsuBrl puB olut uaql
suollsanb s.leqJeal aql Jaarsuv 't+ 'C+ 'qsn8ug ofut ueql alulsueJl PUEseJuefuasuelssnd oulos ol uefslrl .suoglsanb srJaqf,Balaql Jafisuv 'Z+ '[r] ue,rup '[no] anorp '[tul a,rt:p J :ppo,/r\rql punor ,{eu:nof e oletu ol :g ife,n rno lsol aiA :y :'u^rop r(u1aqs:auurp raUV :A l':ti qsa:.;spaeu cg :;r l;1a,{ atqct aql prul no,{ o^uH :O l,{eprloq uo oB ol .// :ll op ot Ie^\ aql l.ust stqJ :/4/ :rtu :y altnb st ag :/r :'qlluoq raq loJ puq s,ll :/ :'Euaurr cqt ot o^orp aqt uI :7 :plut 'prpl ',{t:1 l11a,,u ,{cq1 :g :r{reaq :, :uorstnrxo uu uo oB o1 y i8ur,i1'utu1 Xe1'atl :!r :'SuoJtsl.usr aqS :O :uetuu) 'apor 'apt: :y :{ay s a q 1u r / q 8 n o r q t , { a u r n o f : 3 l , { u p r l o q . a u O : o . ; u l r e g o t o B o 1 : g : u a p p u u l

'Q) orncdf>rcxuH qrexeou '0(.:Q{) 'oHHmBhr un : o H r 4 )f l H r u x e o uL I H O ' 6 1: $ ) Q e w d o Q) w o x d e sq J H t r a ' 8 1( O ) ' ) o g o r r o r r t 'Ll:U,lt) roruretr aH oJe '91 :(O) eH {rcflodotrqHOho eHO ;rroJc BHBrrcd) - u H e x ^ r c l ' S I l ( 1 ) ' a o d o v ea H r o u s H O ' t l : ( 1 ) ( n w d o Qt ) ^ H l 4 m e r u q r H r -oB 't I '.(fi)'eunundu eHoEvegoarcol1 'ZI :$) uJesor{d)os eusrcemer{u .rrumdasoo 'll :(y) (nwdo(t 5') srcenr '01 :(y) 'rcurutr,(rges lcl '6 :(g) '1 [,v'l.a i(7\ L.u)Hegeu xcfuto s srexeou 'S :(7) 'x.{treosHHXaBJHax.,{H 'g 'rsaodovr urltr oHtradso 't :(r) ax^trco8s '9 :0f ) xc,{uro s qrxa^ l(7) xnrru '[ l(q) (rnwdoQ qrex.av'(,:b) fwtsd;1 ou auarcomarlu '1 (q r) 'tu)t puq 00t parc^ot :r^\
p I l o l J . o e ^ U , { g : p i 1 q 8 l 1 1 o a a d sa q t q l u v r : / V: , { o r s o h l J o l J l r t s r p u r r u 8 u g a q l : / . { : S u r a c s t q 8 r op.o1 pasnuo:d eq ',{11urn1e51 :Ayf, aq1/u.yo uortlr?rllu ureur :) o3 :7 lalqrssod 3urq1,{ra,ra aql :1 :'Baru srrll ur ueql tooru ol 3uro3 lou aJu a,{\3ur1aa.; aABqI :/ :eprs,fttunof,:ff :rnorunrl e Jo asucs B :, :'areql qluou eloq^{ u puods ol sn roJ alqrssod ll epErureqluo,r poo8 aq1 :y l , , a 8 u 3 3 nq c n u ' e ^ u q n o , { o q ? u r l n x s r r x e t a q l : J : q c n u A : a , r3 u r 1 r , { o , { o f u a : g : r n o q u f J 1 r u l 0 0 l J o p c a d su 1 u : J : ^ l r ^ o l s r c r a r l l e p l s f u l u n o c / c : n 1 e u q l : g : ^ t n p J o a s u a s: r / : , { r y e

0s
'suollsanb s(raqrEal aql Ja,$suv 'fI+ 'qsllEuf, olur ueql alulsurJl puu seJualuesuElssnu auos ol uals!.I 'zI+

'pJeq.os po{Jo^\ puq 0H '{Jerrrpeq u wJ lo3 aq pasrJd\Jns J0

palJo,r l,upq aH 'Ireu peq u lo3 aq luql lBrnlBu'elrnbts,ll :JNgonJS

'qEnoua pJuq

'51 :NOSAgd fSolocrxelur lreu peq u 1oB :ppow

'os {ulql no,{,{q,ruruldxa ueql 't! Jo uosrad aql ,{us 1uasgdrnsssardxa lurnluualrnbs1s,{us lurlit 1uq1 puu uels!.I .II+ 'qsrt8ugolur uaql alulsuuJl puu saJuelues uulssngauos ol ualslrl '0I* 'suorlsanb s(JoqJual Ja,nsuv'6+ eql

aldoad euos

'asla Surrlilur? uuql eJotu $looq Surpuar {ofue duprloq E Sulpuods Jo fu^r poo8 B s(lr a^atlaq I ./o

^uplloqe burrnp aql lsaj tsnu no^ {eprlorlE puadsol ,(u^r lqSrJ s.l! {u!ql l,uop I JNgonJs 'lr{8ru SururouruorJ llr} Sutpuar fuerqr1 ur feprloqrreql puadso1 eltl eldoodauos :NOSAgd aqt :lapow ,tq,n ululdxa 'rnoqu slsu s{us urqr no,{ ro uosred l'q^r lurqr ,ru^^;niltllrll.{ ,eqr Jo no,{ fpue: st uel aql selnuru aAU 'uol or{l Lrl JOAo rAlul\loq JnodI uoqlpuu'll olur uol eluos puulllo lol lnd -eA\ eql rnod I uaql 'ru:u,rl! oletu ol loduelaql olur Jelu^A loq auos (uuarruH) rnod I lsrJd',{B^{ 3ur,no11o; u! tl op {11unsn JNgOnJS aql I ,,r., eluuj ^llunsnno{ op t oH'agH)vgJ , :lapow
'suor;senbs,JaqJualaql JJ^{suV .L+ 'qst13ugotur uaql alulsuuJl puu saJuafuasuulssng auos ol uolslrl .9+

eql saqcr/dpuus oluu I Itulls '91 oql 6^u,r ll?nsn ' u e q l s e ^ o le q t B q l u a r p l r q cq l l ^ \ s ^ E I de q ^ B , r e l l l r u o 4 l u o l c s , ] l ' s l ,{e,tru,trclJOq ur Strrql,{le,te ol slLm/y\ op s^u,lnlu aqs'tt 'Il euorlusu^tolurly\s.euo Sutpuods xu,r lsoq ellt s.luLllA 3o 'sseleJus fua,t sr aq luql s,^ oqs JBoaql se^tJpaq litl,r oql'zl

IS
suollsenb straqJuel aql Jearsuv '0zr 'qs!l3ug olul ueql elBlsuEJlpuE serualuas uBlssnu eulos ol uels!'I '6lr

'Jla (A\oJJotuol 8uq$r no^ ol lt uJlueJol alqlssod -a^a op Eulqfra,ra Ll JNgonJS ^\oJJoruol 1l qslugo1alqtssod ,{q op ll6J./o /doJjorrrol {ooq eql paau Il,l :Nosvgd :lapow
.Jle 'op eq1 op s1ue,r luq^ruosrad JoJ ol aq ol no,{ '81 'aAuq slucl{ luqnuos:ad a,rr8 alqlssod puB op11.no,{ aq1 ol 8utq1d:a,ra ol eq luql,{Es uals!'I | '313'enlq sl .{Is aqJ ./o s.11 pur/r ou sr areql puE Jolc sI ^{s aql 'alqlssodq ,(1a1n1osqu 'rla'SuoJls allnb s6ll JNqO1JS sr pur/h eqlro,{er8 st,{1s aq1 'alq1ssod 'ureJ ol Euto8 s,t1 :NOSII7d :lapoA'
'os {ulql nor( ,{qn utuldxa {us puu uelst'I 'll, alqrssoda1;nbsg3u1q1auos uaq; 'alqlssodurg 1uq1 Irp:n1esqe,],{1aln1osqu:o

'qa (euJri Jo lxau uorlrsodruoJ e elrJiAol eAEqII.eAA aw\t 'alqlssod su sa8ed fueu su pee1g lxeu {ooq oqt ssnoslp ll.a1 JNg1nJS (,aturl ueu aql JoJ puot I lluqs saSedfuutu lro11 :Nosvld :lapoA'
''c1a'alqgssod sB uoos sE Sulqlauros 'os op ol lulrl lurAr no,{ {q,tr urrq llal puu op o1 'a1q1ssod qJnru sB op ol uos.ladaql 1uu,r no,{ leql 3u!,tessuollsanb aql JaArsuV 'gl. sB 'suoylsanbs.JeqJBelaql Jo {suv 'gl. 'a^ow 'sauuld lnoqe 3ur lo palsup,{1,fasn 'suluJl -1eadsuaq11'sluoq'sd1qs'sasnq'sa1c,{rrq'sJEJ'sautrld rno,{ 1sy lnoqu suorlsanb

'rul 0l,z'le^oc,Ilr,r 'ru{ B ll 1rI rnoq uu url 06'Jo peods, lB se^orur JI otz' re^oc u llr,r 1rl:noq ue tul 08'Jopaeds, ls sa^ou,tlJl:JN4O1JS ONO)35 alnoq uu uI 06 ro 08Jo paads lB so^oru JI lcolc,o a,rg,{qra^ocJcB lllr u 1l saJleuolrl,{uutu no11 /r\ou {colc.o o/dls(trautSeul JNgonJS JSal,t :lapoll'
'l! op ol sluepnls aql Jo euo {sB uaql puu (uhBrE) uralqord u dn aquur Il!^\ luapnls eu6 'srlluru rno,{ ,lrourl no,( ,lroq eas s(la1 'fl

c5 'eJnleu puu eprsfulunoc aql Jo o^ol e puq sIu^AI8eA,J .8ulql ,lueJE e sr I Sutduec lulqt I ,{eprloq Surduec e se \ perl role eA.l ,{ep11oq lsoq eqJ :'.4l VitJgd ,iepgloqpoo8 e Jo Bepr Jrar.{l lnoq {es ueuqsrl8uE eerqt lprl,r sr srql 'Suraaslq8rs fuprloq:reql puadspue aes ol luA\,ioq1aculd alllos ol ,{eu:nofurEJl e1e1lsnf llr^\ aurospue.fuprloq e Eurpuads.;o,{um :elndod u auocoq seq Eurdure3 'sJeqloJoI Juo ll ur Jo aycfcrqe uo Burpu %ruosro3 SulIIq - feplloq e puadsot lsoq ^\oqJo eepru,{Ao:req1 a,ruq ,{aq1 'ruar4l roJ q8noua poo8 1.usr srql fes ilr^A uerlrol\ puu uetu ,(uuru 1ng '1{3tr eq ,{eu faql ,{epgyoq e 3ur:np Surlooc eql op ol e eq Jo sarpulpuul {U,ry, o1 Burq/ue e^qol op , osnucaq eraql lu/( l,uop ,{eq1 feprloq e o1 laloq u 1e[u1ssduqladpue UosoJ oB 11rrrr sJaqlo 'qceg aql uo srnoq fuur.upuadspue eprsBes lu ro JO^rJ eq] E rueu a8elloc e e{u} ol lue^\ llr,r 'uauJo/r\ llsoru ,eldoad etuosJatuuns ul f {eprloq :req1Euunp s8urql 1ue:ay3lp r ;yrmeldoad tueJOJJTCI op ZAVCII'IOH CIOOD V CO VECII UNOA S.JVHA\ Y $41
iJuolu eJE no.{ uaq,n eJou aJnluu .{olue uuc no,{ ;eq1 1aa3 no,t op puv (p Surlsaralur uu eAuqnoi( uaq,n arour .{eurnof u {ofua no,{ l8ql alellaAuJl ,tro11a.; leal no{ oo (r ;,{up11oqe lou sr ,(up ,(.la,raluq; prus oqlr .1aod qcua14 u ql!,ia ear8u no.{ oq (q

eqr u'rll aydoad Buno,( rulndod qll,ra erou ^{ousr Euraurr r'ql aql 1, .r, "rrrrTil"ifl 'll uo oll no,{ 'peq ;no{ e>1ur-u lsnu os no,,{sv o 'anuq no{ leq^\Jo lseg eql oleru ,lsaq oql c^Bq louuuc no,{g1 r '3unof sr qlleaq poo8 suq o{rrr elJ r 'guaq ?ur1pm u o1 alqrssodurr Burqlo5l o sr :srulxutu sqra,ro:d puu Bu1no11o.y luauuoJ .ZZ aqf uo 'uoos no{ llst^ ot Buro8sr eqs .utuourceql 'fu,lr aql ,(fl 'lnJllnueq alu sJnoloc aql puu ,poo8 le uuv leru 1 ,fuan crsnttt sr oqt tng 'qJnu lr alrl t.uprp | ...puo; eql, ^\es I JNIA1JS ;{up:elsa{ eesnof plp LUIU leql14 :NOSllId :lapoI4J

asla Burqlauosaql uaqr.uo,r',uroJu, uosrad .,r. rraf J:in'JJ::';T1"":,1"il:ffil1',llt#

t5
'crqr{hrqgo ere['qHotr s nHv o{;n rJJeHmcrrJdo.r-sorr [u:r1,:n:] aullnor . cu.tcoun dozawox utme ugg' ew counnw o(t n -we 4a waopndu nnhxtdwtuox noHeuawnvaaou no( anHawnowrarf- aAalleqno,{ l.uop s

' nxawadg walnsowtou s sJaanuadowsou otatDn ntn aoHh!|go wouoeotewnaou)nwJ o) nnHDraahoJ nnhtuoJftndns'ttozouznnHquoQow illtr\ s ,

qre^u _ r prev rurox,,I

i .iil"ff Xl lXi#lT:[i'j','il,"-'" : il";r'l]],l

JXAJ AHI OJ SAJON poo8 u Jo Eepr:no,'(s,leqmpuv e,{eplloq qcntu ,{truco1 e8u33n1 os 'saqloyc-r l(usreJeqt uI IeAuJl Iensns,lr Ne^\eql ^g ,(ddeqEurlaa.; ol auoq uJnlar no,( puu '1eo:3 Sutqlatuos euopa^.nof 1ae.; UJo pue elll le lnq {Jo/( pJeqallnb aq no,{ y feur 11feprloq{q11uaq e sr ,ieptloqSurrqs 'qsa:g ,fie,r fua,ros srJruoq}puu '<lnJltneeq sr sllq puu surelunoueql uo ^\ousaqt s,{ep ,{:e,r ,{uuns pull uo Jalurir\ ur,{1e,ro1 sr aprsfrluno3 eql'11,(ofua lui( or{^\IIBJoJaJaq} eJtl o1 aJu 'esroutuo4 ,(up. :ar.a.;o aurlnoJ pue ecuad cq1 lsel alnlosqu lunsneql tuo{ s .re|,utuns e^uq,{11ensn ur aldoadlsoru,{uprloq pull aql uo puadsno,{ucqt Jo arorupuads no1 'Suorm ,{aql1ng 'anrsuedxa st 3urr1s etu ,fua,r l(upaau 1ur1 'peqJa^ee^.1 aldoed ar.uos ,(eprloq eprloqEurr>1s X61 lsaqoql se,tr, lsrg

:'dAvvn
dlue,rasol ualas tuo{ ll op riuJ nof puy 'aur1 alqrssod s,{um erlt lseUoqs eql ul lU Surruocaq.;o lsersue .lc) auo flurel.lecsr 3ur1cf3 'allq E uo op noi(sE 'Iceq rno,{ uo Icpslcnl ,{,tuet1 u 'ltrqu^\opB sr aJoql firec o1 e^tsq f:e,ra JoJ 'Ito,r plrq l.uop no,t puy 11rqdn st 3ut1c,{c tuql ,{usoqrrraldoad, olerlaq no^ l,uoc 'eJnluu.;ospunos,{ur:ru oql ^ofue o1 no,{ro3 alqrssod seleu leql puu '1ua1rs a1c,{crq JEc eql sr eql ll e{rlun 'JucuJo leql e{rlun lsEJool 1ou sr paadsaql JoJ 'no,{ punote a:n1uu aql ^ofua pue soouulsrp no,{ alcfc e Eurpry '3ur1c,{c leeJ8Ja^oc UEO lrroqr: seapr 8uo:rrr a,ruq ,{aql esneoaqloJ B sstru eldoad z{ueu leql a^arleq J

:'w NHOI
'tl alll Surqlou s.oJaqlpoo8 sr Jaqtue\ aql ueq^\ 1ng 'uru: ,{,tuaq tutSutdruuc sa1r1 ,{poqop 'uelqord u sr 'os:nocJo leqlearrtoq1 'aldoed ,t:r-; ere aJeqla:aqmeculd oruosur lual rnof dn 1ndsXea,rle no1 'eprs,{:1uno uc latnb pue lnJllneeq sueJa3:e1aru eJeql uopuo'I sB setltc 8rq qcns lr:ru Jo ue^e lng 'luusualdunpue fsrou atou puu a:oru sle8 su,rol lsotu ul o,1l '1uusua1d os^ selutu ]eql sa,rr8 Surdruucruopee{ Jo asueseql s(lt o^elleq lr

v9
'aJnlau ,(qpull sl oH 'eI 'a^!Jp fra,re puLI A .ZI a lueseald 'lsuJ{Borq touu aprru ro3oBs,lel 'l I 'eJar{l .01 sJa{trlJo u s,{um1e aJeql lsoJoJ aJe lol a8;uy E lnq lngrlnueq s,ll 'st-trulunoul eqt ur UoseJ Jeununs sllll srq s,{e,r1u .6 eg InJqlluaq lE ,{uprloq spueds ,i1np s,11 ,{ru -ro3 nof oq .g ;1ueu,(o[uo tl op I 1urq1 ',{rourau ./ fru ur qsary sr Jlr1s {ep luql no,{ eualqsa{1o dnc u e>1r1 plno,t .9 aqt i^trc aql uo{ ruJpodrJu sl .g ..ru!l ur lr op o1,{um ^luo orl}sr JlEpue ,,{upuolr1 o,{1o1ut aq lsnu eH ., uo 'rru,{q3ur11a,re:1 eUJl(usaop s,(es .E aq all 'sruool aql Jlu pue s,ropul,roql llu uad6 .7 fup;1oq rno,{rua,r,r r.re13o oq .1 no{ 6saqlolJ
:ad,(1ploq u! spJo t aq1.;o Sulunarueql ssang .uerssng otur alulsuurt ueqt puu pnolu pueg .92 .4,(:u6 sE lru luapnls euo lal ^rou puv (J) .W urlof sB trB llt^{ luapnls euo,t{oN (q) ',{up11oq poo8 u Jo suept slq lnoqu puu lxal aql ur lndqu s4uedsaq {Eprloq aql lnoqu uortuuroJur eloul 1aBo1 suorlsanbulrl Isu llrlr sluepnls reqlo eql puu .Al.tolad su lJu luapnls euo le.I (E) .SZ x c , { u c ' v , i a q - u o/l r c r q r J H c l r l l r h o . r o l r } { q H r , r xH u H a e H I / a 0 8 0 I l ,s l u a u e q l l/ rooJ otJ HoH -Hmrr HoHJOrrrolgc hJco)oil.rJc.Lcul/xulIi)Btr 'xuxrqr H Iq{ uH )J^lr.r.ouvoBodu g,{upr10q30 p u r l t s e q a q l s . l ! 6 r a l q r s s o d u , { 1 1 c r n b e 3 , { x r c l r e u c J . l . t g u r c og r p t u q B u r u r e :s , l r u o q A \ s s r UAax

'1r ,{olue ol lue^\ oq^\ $r) IIU JoJ eJeql eJe "' asrou ruo{ lsoJ atnlosqe puu oouod at11 :a1o1silot1 (6 ,,{r:p,{:ane :a1o1suot1 (g @) o.;r1 ..aszrqrlond (7 O) ault elqrssodlsegolls eLltut (g U) Ilrqu,rop puo lltLldn a1o1suot1 (g f7) e:n1euJo spunos ^uutu eql ur t\lew a1o1suot1 (O) tl eltt Sutqtou s(eroql '.asottldotod (y (V) urut,i,teaq ur :asorydotod(g . (g) tuet u dn 1nd :awlsuDu(Z (rr) Sullooc aqt op o1 :asoqdond (1 :,{ar qrrl{ueqfrrJaqJ lxal aqluo:.;sasu.rqd uruldxa rrBIsuBJr eql .asurqdu.ru4 pus .g7 auros Jo

sgslcusxg

55

'3uo:ls l,ust 1lE eql JoJteq :o3,{eprloq lq8rr eq1l.usrlno Eurduecpra3eru,1 .1 (u


'uEJssnu efBlsuurl olu! uaqf puBpnolEpBau .gz '<.sa3eJd,{e11-eq1-go-1ng ot aprnC,, ur punoJ lodse1ttr1 eqt lernbacrus s,tl _ ;

'JeArsuu puE\oul

LZ,

',(1qu{otua ,{ldrurs ol ^\oq pue o^rl nof qlel :oq1nueqJ .0t {ooq srqs.,(es '>1red aqt 1e,{upalqudolua peq eM.6T. ue 'IJo/nsrq ur 1uaur,{o[ua puno; eH .gZ lua:B '4cuqtno,{puFlaq Eurqfue op Je^eu u,l .L( ll(aq oJns .olul aq ,{eruurerl aql leql ,{lrlrqrssodsr aJeql .92 u 'uJnleJ ,tpaads r.utq paqsr^A .gz B o1!\ 'puor eql 3uo1e papeads et41.lZ rer 'qcle,{A aql roJ srellop prudag .67 001 punoru 'JaAoJ /r\oue sp00u{ooq srr{J .ZZ 'lleJ urBJor{1 uaq/dJa^oJ Japun aJe^\ .l z aiA 'a{BN!ru E Ja^oJ [:1 1ouo(I .02 o1 'spuq laq qlr,r eceJ pala^orpue Eurqlauos leq polnoqs aqs.6l 'salrru arenbs ,(lua,nl paJa^oJ aq1 .g1 flrc 'Iro/r\ l(uEcI aplqc aql lalnbno,{1,uu3.11 'asnoq aqlJo ruopaa4 lsan8 a,rr8 aq1 u a6.91 slql s,1eq11.91 eeepr lnoqe8ur1aa;:no, 'ssaullr srr.{ aJnlBu puetslapun tlnJUJtp .rl aql ol s,ll Jo

9S
'suorlecE^ Jraql JoJsocuJd IEnSnun lsorrJol 03 IIriASlUOpnN s3rurl'luos os 'elqrssodsu qcnu sB oas ol lull/r\ ol oldood Buno,{roj .g leJnluu s,U .,{ued aqt le l[o,r a^uqeq 1y,m lrr8 elltrl oLIt odoq 1 .1 'spuor4 Jreql ol a^uqeq ra,reu.{oql fe,tr e ur slua:ed lroql ol e^Eqoq sourlaulos IIr^\ ueJplrql .9 .Jeuruns ,{JeAO oJaql oB 11l,,rr aLIl,ql qsnru os re^rr eql Jo ruuq aqr uo a3ul10carlrr srq serrr oH .g 'aurl ol aull ruo{ ueql leeda: l(rrsaop eqJr spJo/(aql le8ro3Ill^\ aH ., .oturl ol aturl LUo{ s8urql 1e8:o.; 1r^\ sorJoruorupoo8 qlr,traldoed ua^A 'luJltluus,lr lnq ,1rroqrueruar l,useop eq,i1td u s,tl ., .s0{r?ls[u e{ptu soturleuos oslB 11rnaldoad Je^elJ .pesudlnseq l.ulsnu no1 .Z 's0)1?l -srru eluru IIll\ aq lJ ollllsueJlol ,roq LrJIq ululdxa 1,uop nof ol 3J.1 (r ,,'IoQ luql ul auo eql e^eq JoqluJp.1,, srr{l elrl no,{ oq,, ,g1 (,eqcle/h 'uootu aqtJo luqt ueql:alq8r.rq r uns aqlJo lq8ll eqJ.6 s ,{upralsa,{ A\esI sauo ar.llse anrsuadxe lou aJBsaoqs eseqJ .g se fepralse.,{ e;o3eq,{up eql lu Jeuutp purl e/rlorro oql l.rrsrluu.tnulsal$qJ ./ 's,,{oq o,r1Jeqlo oql Jo osoql ueql Jar^uorl qcnu aJEs8uqs.pr5 .g Zlnoqu our plol noI auo aql elcrue srrl] sl -g .qluou lsel.uo pella^BrlI euo 3ql sE slquuoJluocsBsE^\uo eruu3 utuJl eqJ .' I 'JuaA lsul Jo esoqt ueql lJncrJlrp sJoru UOAa lll,,,\ aq rue,{ srql clul o1 eJ(e,rsruuxeaqJ.' reqlo cql .lo leql uur1l.taluel8sr tolclucse slq] Jo paedsaq1 .7 ot lnoqu no,,{ olods I auo oql t.usr eurzu8uru sFtI .l (q 'rnotunqJo e s u o s u p u r l u u r u e q l r o 3 . s a l o f s r q 1 ep e q 8 n u l, { p o q o p . g 1 o 'alqrssodrur ,{1a1n1osqe sr s{up oeJr1l ll op ot uutu .6 ur IBa^\ u qcns JoC .per!t ften eramsrello^urt aqt JoJ ,letoq u 1ulq8ru aql fels ol poprcep{eql g ']u, l?ls ol sJalle^ellloJ eplspes oql le leloq e sr alaqJ ./ 'god aq1 e^ual ol drqs eq1JoJ puq ool se^\leqlue,r aLIJ 9

r,".'rtff:fi .tunl ,rolloJ ol stuepnls aql JoJ tseJoot slueds ap -p 'Lultl ot altlodrur uaeq puq uru aql roJ a^uolol pel8 ,n^ ,oj g 'aldoad {uuru rllr,tr.reyndod ,{ta,rsl crsnru 'ueouoJ Jo uos slql JO.f orn JoJ slarcrl ra3 0t tlncrJrp ,{ra,req -z ttiru lt

-.rIoc drqs su,a8u,{or sc,^A aql eqlJopueaq}le peJrl ^r"^

.,

L> 's8urql lueuodlul elUosloqtuaru -eJ ol sr{ ,{pelpue1pooS e puv 'sllqEq lueJsJJlpeleq aldoed lueJo.uICI 'slsan8 puq pue poo8 osle eJe alar{l }nq lserpulpuul pq pue poo8 are oJot{l 'esJnoc 'sJe^up uotuo/r\ pue /(ul-ur-sJsqlou eql alrl sn lnoqu lnoqe se>1of JO salof o1 pue up lnd ol eurl s.ll aJnsu(l pue 'fpulpuul eplsuosE tu.l (gosanap;suag u1,{pr1puu1 ag ol su?etr41 E u lnoqv$llul 'U slfi) 11te{A/t I/{EHI CINIHES AUOIS V CNINVE-I 'oc cNV anoJ sJsEnc
-;o 1no1aB orHX ,/ [dnosl deos 3u1op1o ]lquqaql (sr-{Hxnaro 'qr-{Hxrqstldu - olur la8) ugaq l:euurp3ur anHalorrou [1enut,l a 1a,*o1 trodoro :tre3a uap.lu8 -rnp 8ur>1orus.;o e suqag :qlus 8ulop lrqpq 'oBE srql lexnnunduruudfY - l1quq srua,{ fueu ,{:e.lgr1 le 3ut,tpnls Jo llquqE a,ruq peq B : turq qlr./i,\ spq }l llquq u eruoJoq Jo llquq aql olur 1oi 1 l;,iup ,{:e,leslua -red ('trqeqraq sr A1:ea Eurlleg :) ,i1rea rno,{SuruoqdJo dn dn llquq aql ur noAary <rJawr.r rllrus u :'r-oJh qJsrsv AxnHsr{drr o1 1a3 ilquqreq sr ll :B)hrqsHdu [-aeq,] lrquq 'ssElrur ssnJslp puE ol l! llofar 'euoq o1arudard ,&ols {Jols eql Surpua.r aro.;eg 'gg lB,{11n;aruc aql p?ag 'spror esaqluJuel '3urql altlrl s.lr lsualaql lrfuoJ ol alqrssodurr r.uols^s lsrllJaqc^ur r.nr^\-

'raArsuEpuB IosJ

B ur aq Zfupr1oq Suruueld lnJdleq sletnduocuul r s^uprloq Jreqlueld aldoadlsnfi{ o cpueqaroJ,eq


:suorlsanb3ur,no1;o.; ssnJsl(l aql ',{rols aql lnoqe suollsanb s.JaqJual eqf le^tsuv

'{rofs aqf ur suaddeq

'r(ro1s u luaq ,nop lBrlA{ lnoqr spJol{ AtaJu ,(us o1 ,{puar lag 11.no.{

8S 'ool'eldoed eorN .aldoed luareJJrpfueru os toeur J uec oslo eraq,{4, .t] o^ol I Illls puv JoJ 'll rper-{ uec osnoq aqt ur aydoedeql 11e leql ,{e,r B qcns ut uorsr^eleleql uo ujnl ol que/ll,oq^\ lsen8 aql o1 Buq1e1 'sJrels eql uo slq8ryeql lnoqu suorlsenb Uos 11e Buua,rsue,s1uup >1pru Jo Jo al go sdnc lq8ru-etl 1no Bur,rr8 aql ur ua^oJe lfls ru,1 Burue,re lV 'snurql J3qlo go f1ua1d euop pu' 'duos ,{ur eldnoc Buno,{u uenr8 ,larnb .;o acard 1su1 daa4 uerpJrrlc Sursu-[1leo eleru o] porJl ,sqleq pue sradedsinau lnoqe .>1co1c,o suorlsanbJo lol e peJa/dsuu , eneq 11ensn I eurl leql ,{q puu .,tq11uaq ,1su1 ua^os aJoJaqsgels ,{up oqJ aq iot e^eq no1 tu puv 'uooJqlpq aq1 ur 3uo1 os sa{el s{e,rr1e u:oo1 ruory S 'fuppg uo o{rI eq o1 Buro8sr Joqle^\or{l leq,r ,Bunururzrrs X sslhtrfqm pue ro; saculd lseq eql 'sdoqs lnoqe ,sposa.r {uprloq Jeqlo ol sesnqlnoqe nof ISB llr,r aydoa4 y ;s8urql i{uuru os ,rou{ lsnu ,{pe1puul .Burqfira,ra alouy (.iurlurql ueqt l e a l u e c n o i { ( , e 3 l r \ . u o j e . q 3 n o u e ; a q S u r i { e da : . a , r . 1 J a 1 6 , , ) l 'sel,uoq u/ho Jrsql ur ,roJleJa^eu E l l r ^ \ , { e q 1 , { e , , r r u r s r u o o Js , , p e 1 p u u 1 eql ur e^uqeq ol u0Jplrqr lroql ^\ollu 11r,,aydood leql Jequ;eueJ n osle tsntu no1 'JooU eql JO^o llu spuo allatu8rc /(olql oq,r aldoed a ^ o l o l U J E . Jo l a ^ e q l l r / r \ n o A ' q l l i \ { S e o q sJ r e q } u e o l c o l s 1 e a , r o n o , { r1 asu pue pJeoqepls a I n J l l n u a ql n o { u o d n c u e l 1 o q B u r u : o r u _ ^ l J B J r e q l .,{r8ue 1nd oq,tr eldoad o^ol ot ulpel ol e^uq 1r/( no1 1aE ra,la11 'aur1 poo8 ,,{re,r puq puq eLIleqt Iooq e rno Lil alol/( 3q puo uu ol oruus ,{upr10q uaq/( puv .uorsr^alal ,sJolrsr^ srq qctu,r plno,r aq s8urue,rg.puoJ orll oluo lno Bur>1oo1 ,uapru8 luo{ eql ur Jrpqo e ur, puads plno/( eq suooutoue pue s8uru.rohl.qceeq oql ol luo/r\ ro^ou 0q 'sn qlt,^A pa,{e1s oq,r slsen8taqlo eqt elrlun 1ng fuuns pue tule,r 'qceoq su^\ oql uo{ IIe/( salnurrrt,re3 u fluo sr a8ulloc {aa^\ aql pue Jno 'r3^up-rxul u se/r\ louuns lsul 3ru pasr:dlns,{11uar oq,nr 1san3au6 Sururorueql ur leou ,fien ruoo: srq se^ualuuru 3ur1oo1-uua1cun,{:a,r u seujrlotuos,eslnocJOri,iUlp,{ra,rruoor J e q p u u o 1 d n a u o 8 p u u . B u t u r o u o q l u ! q J e e qa L I lo l , { e n e q l u o e s n o q eql lo lno oB upruo,r 8uno,{ Bur>1ool-uuelc ecru e peqo}e,^A o^eq soutl l { u e u , u o 1 1 ' e J es l t q u qs r q } e q , r . a ^ e q e ql l ! / ! \ o q ^ \ o q o c u e l e a d d e , u o s l a d s E ruo{ s{u,tr1u l.uuc no,{ lsrll sr luJual e^Bq em s8urql eql Jo euo 11a1 'sn qlrrrr fuls ol otuoo oqm aldood eql ,roul o1 1aB{lurepec e,r pue ,rurq rvroul ol uos -:ed u ol Ul[m e,rr1 e^uq noX {es ,ieq1 ;Eurq1.{uu pasudrns aq Ja^aN 1u

6S <Imatreol] IqI ' s uH eeHr.rmshr LluLlevauucoreg H olHsedotrs 'x^trros t^4vx -osc Ha)K^Haxor egeJ Lprrrr4l1'l.rvoxou s qmHvox 3H rIJ ^Irohol_l ' h c 'exo^uJo s 'LI d-htr 'rdgtrrHac orBhEHs eJHVoxHdI_I '(, 'nrrcrprc,( qmt{trrliJlqs Ir1 lxcr{uro qmonqros lcr EtrJo) 'oJcehraoH H-oo) Ho)ou3 ctr^gr4 -e) s qrsxoou ,{t'ox 5 'xc,(uro g ado},\r ,(vaou aH r ,{vor woJ fl ' t ( B ) eu
JoJ uollulsuBJl seruelurs

sxsl Juf,xf, IAIoous sv'IJ ofl sl^ufldnsNn


puads aauldpooSu go sa}Bulsselr rno{ 11a1'11 s,{eprloq r1aq1 o1

e1r1 (('or.uoq aceldou sr areqJ.,,


:qra,rord uo luauuoJ '01 eql 'Jelle^EJl /\\ollal pooS E Jo epr Jnor\ r 'lrJ aldoad Eur4eru pue fuprloq s(ouoSurpueds3o,{em se 3ur11a,re:1 e r fuprloq s,auo Eurpueds3o ,{e,,'r lsoQet{l r
:s1u;od3u1no11o1 ssnrs!( aql ' 'qsr18ugofur uaql elulsuuJl puu sarualuas uulssng eruos ol ualsrl 'suollsanb s.JaqJBalaql taltsuy 'uuaut no{ oqn ssanSdnolS aql 'dnor8 raqlo euos ro dnor8 :no,{ .;o sluapnls eql Jo euo Jo sllqBq aql lnoqr luadg (q) 1a1 'alrlsrp ro aqgl no,{ luql aluq spuag; rno,{ sllquq aql Jo euros lnoqu spJo^r,na; u {ug (u)

'e^eqeq s.uos:ed B [no{ l,uc rlor\ r lll,!\ aq ,roq ecuBJeedde llol s^u/|Ale poo8 P Jo uapr lflof, r ,{pe1pue1
:s;u1od orssnrslq 'gg u ',{rols aq1 'ff lnoqu suorlsanbs.JaqJualaql ra^rsuv

(nnoso wolosnnodns wotodgo wnu -sofz ae?'uaprr8 qreq wo anhntuo r) r,,rorn{ovYedcu )t{trEJ :)Hrrtr'Ef,rlrerr uaprui 1uo.r.; ' 'Normodu I angw)qaQvcaamssdowsou owJoh nrn aou -hrcgo tlrcrrozDrr? s wnaotDnwJ o) nnHDwahoJ nnhtuoJrcodtca'trceoue nnHguogow- plnol{ ,! Hmuxarrvou tradau ucrrrRur oJ-rBh tl'olurl 4lqH<rrlstuloy'iortoa rseu{rtricuvud xrHltaxorvadu xtqltqratl]ltilLryco8 g i " paqJfE^{I a^Eq sauu ,{uuu no11

JXSJ 3HI OJ SEJ-ON

09 .7g ^HnmewJHVoU woJ )E) (trorl,tgdu aH;,,q aH 'Vor 4tsru,{d)rqvoxouB rrtrox ntroilrorcdoro)eH.l t 'rrderorr or-olh r oln .osrcs,{n aoxer orrca rHeh{A .0[ 'rruroged {.rorueH .ernlnu,{m .erc4,{ruxo1 .62 eH 6
'cEh

rr r r) h63rqr xfatr aerog orcrcodoxc oc qJErer Jexow JarrowuJJOIO 'gz


.EHilTC

uH oJo tfJceHqoormltdu,{wo orh,HlqroxtsJ ltoxJ IrIcAHu[oweh./Z 'aadrclsg oHxow xux n ,eder,B )ux .ox )EJ oJ veyayJ.gZ 'ovout4Jores uH crr.{[re rcqrHr,,{eHgocoilo {r,I)Jar !{rch{ecoJe .SZ ,nrercy .yg luroxdeaqrnV[e araaw{ rre 'H[n)eli o)qroJc ewtrcflodu uHo ,{lter,ou ,r{Huxetr evvHJtJ -c,gouHHv 'r{oHe)ov c elfudosoJeH Kedorox ,lswlr6 JO AIhr4rrro .EZ g $ lxeexord t^toar,{l,rseoe vrtJe,qruxedeog rma?{g aH ra;-.ZZ { Herflat orruw HHaht 'ncxur onlty eH aHI4I.lZ ^oehes ) 'g evodor fl aJetr{g rq8 'ceh s r^I) 0g orqrcodoxc oc aretroou rcs r4rJE '02 '!lr<rHlfo)oIro oHHosroercaoH rrHvoJec xoHagod 6l (q) 'ot,(xoxndu s ermou il qJes -odx ur-r uxuagod elfr{xorrou uHo 'cdestrs x^rc el.emrcrc^ BHoEtrJo) .g l 'oH14HUHTI UH rqd:u ro oHgJcqrogoy,{ reer,,{rou Ho oJSJgSmqroq -/l 'wogedeY Vou :arndu u wtcf, HO gf 'aYodol a qJr4x reVfg oHV[dl ,{wa orn ,,(fodradurugour ng .g 1 'uregc.rr(dxog "o, eHgtoemer,{u IrJJoIlflf8udlro HHO .rl rr 'rcHer-rsilV,{ urrca ecfl orh .)et rrgecpres uHO .1 'oJa Oxouow 0lqdoJo) .t4t^tqvolrc tqtrox -oil B qJr4[ox,,{trye rarroBsou oJ 14,)egoreh qHOhoHO.ZI 4tsaodoVe ,,ardodfx vH wn argudox ull .H c qJr4rr4J ro)eHsou rcB .l I
.WOJCIOUC

. r J c q J E W r 4 Ho r H , , { n r E r t { t r u r l r q s u u H o ) e ) , u c r r { a u d Ha H o H h l . 0 1 'utrodo.r HrJoHqraJehew nduorcoY cradrowc -ou HrfJowcrqr^r 'Hamodox urlrg uvoJou fi cHev 4}rmor,{varcug -6 ,{gnmulrt qrtrvorr oJa crilr,/{ bJqmexuxro rcJ.t4rce ,6ger eH ruvdac JOV,{9 HO .g 'otqdorEW oc 1.,{eoso taugHdegoL - E u du H o ) e x ' r c r n s l ? d H a g euw:oHHaYogoea BctltgudH H eHhl ./ u e 'Ll Ar -urr xrqrloroN Htradcorqrcoudrr,{rou rcra.{eqrou qrferecfiu J,oJe ,g

I9 oJor oJh 'oterufV eH K) <aeilJr(dV rotud axI b 'urro),> '9 '<.onnoreJcoV -Jr4 xx 'qJeYo{rgeH or - IqJehrxEms cred.rr4rcqtun,(uH gocouc Hr{m -t'.,ftrorn 'IqHcerJoo I9flr>'g 'oII,tnHEJ3 IlrEXe etr:ox 'r{nlrmuhioJe I{L eH -a[ns,{ KI tr 't '<<u[r6oer r usV ex^{ xcr{uro flrx K 'odoxc qHoho reVfg ore g otr, 'otuwdtroH 'o{eHeall,> <.axcr{uro qmetreo[ Icr trJo)> 't 't<IHEtru um -pH qrrrHow qcormndu wuH t{ 'qJexe tsoree)ro Ho JHOWonIjHHVorJor B ocs rcw '7 'rlaodor ore Br-ctr oHxus os 'ordon x qruxa r4rlqg r<rHxr-fov xJ oJ 'a)relruu g xcr{uro r}rVogodu oxVad Ho'otnHerexoo )'l : ',*ou1 ,{puarlu qJaA asno1,{.lussaraufr qJrql{ur saf,ualues nof surro; eql sr asoql{1uoqs13ug olg1\ 'l ur

)IUOA\gIAIOH
'uuv roJ uaql ,{nq s.lal 'sreA\og,{1a,ro1 esaql '9e 'u^\ol eql ^\oul ol pasoddns a:u are ^eqJ ,{B^\rraql 1so1 ,{eql lsql a8uerls ,{:a,rsureastl 'g 'Illo aqt Jo slqSls Surlsare}urlsotu aqlJo ouo sl sllJ 'tt 'lBIruB ol .4au:nofu a>1u1 Suro8 al.a/{ {ln[ ul '[[ ]ur aql sa^up ruof o1 fu,r eql alrl l.uop l'Zt'punor rue,,oqt 11u ur4q oB aldoad otuos'l['Surqlauros lsol prrq ( 3 '0e 'Iro^\ l.uur I ilarnb dcal no,{ IIL46 6Z .rnoq up tul 000'Z uuql arour Jo 1 SurJaa.; ppq I paedsu 1e Ag uec auuld qqJ'82'Iluq srq uo tr fu:uc ol pur{ cr.lteql A,\eaqos sem 3uq aq.1 1; 'alqrssod se,tllcrnb se puu Xup:a1sa,{ prp no,{ ^u^^Jql tl oq '93 'olrAcrq B epu ol Suru:ue1 1 1o , { u m ; s a t s e e q l s l s l q l ' g Z ; a s J o r .u a p t : n o , {u n r r { u , .e,q l ^ g ' t Z ' s a l n l f , a l , ( u u u ro s p a s s r r ul ' q a r r l l '[Z aqs ,{qiu urrq o1 paureldxa euuv 'uuep eql ol Iueds }.uprp oq^\ 'euu,tg e1r1u1-1 il]uslcru qonu o^uq l.uop | 'rxel u poau l.uop 1 13 '8urua,r:riq rnoA aqel I Jl pulu.r no,{ oq '17 'a8u?8n1 'g J o u / h o l e q l u r o q l l . n o , {r n o q u u u l 0 g J o p a a d su l u o S n o ^ J l 0 z ^ e p o l l a r n b , { l l u . I n l u u u sr plrqc eql'61 IIEq ar{l olur lua^\ puu paq aql uo,{qeq aq1prpl aqs'Joop aql uo Irou)l e pruaq aqs uer1,,l,1 'as1aSutqfuu uuqt arou ouurd oql Surfuld s,(otuaoH /l rall u rcpun 8l unop,{u1 puu port toE ag '91 'u,rot ur a^rl ot urq ro1 tlntuJlp aq lll^t l! tuql alnleu Jo r.\q e r{rns suq oH gl 'pl:o^\ aq} punor a8uIo^ n uo Suro8 e:u,(aq1 'p1 ,{poq,{:a,ro pasud:ns tuqt fu^\ u ut pe Bqeq eqs '1 'uetu:a8uno,{ qlm Burlrq oB o1 urq ro1 alqrssodtl salpru luql puE 'uuu fqlluaq f:a,r u sr aH 'Zl 'N qlri\\palurunbrr 6 u o s a l q l l u e q o q l 1 u : o d r q s a q t p J u o qu o '1 's1-rods ,{e1dlsnru eH 'sloot cq ^e^\ aqt clrl t.uop I '01 ^lll eq13o slq8rs rqr 1aBno,{ prq 1 eesplnoc ela os 'caru sP/t\ JorllE3/r\ fup 3ur,tro11oJ '6 aArJpol uilq qtruel ol ssnjel no,iJl oql eqI nof qlm fu3uu eq II,aH '8 raqlour req o1 sluads aqs ^c,tr aql alrl l.uop l - Jnot^Dqeqloq JIrl '/ 'eldoad SunoA qlt,,'rrelndod sr ratu^r srqJ '9 .lno,{ uo eBullrr .rq t.uop I ilur ,{q to o1c,{crq o t 0 3 n o , { I I I A \ ' g l l u q s a { p a a u o s l e n o 1 i u a q l q l l . r 3 u r 4 q o B n o i { 1 . u o pA q 1 6 ' p . r e q t u c l d

't eql parlt lool no1;Iuprloq u e1e1 uo no,{11r .;oSutuut8aq tc euoJ ,{uprloq s! a rhl ueq1yz 'acu1d ,4u aql lornbe ol oB ol luu^rI lee,{srql,{uprloq roy aprsees o1oB l.uo^ I I

'rqHHVy(fl xu Nt4u^) 'rqrean or<rHcetr^h ' 9 r oJ XUSBY 'trodo: qJeHeIqHXIToV HHO '<Ict4tit4v^r9e orh 'oHHedrc <lHeho ' s t HHo 'utrodoJ xtqHcadarHt{esrrogueHrr.r EHvo - or 'tt [arcoHqrfelBher\rr4duorcov 'rfB)rJBg aH8JCamer/{u rcqJnsuduro rJcweEdr{goc eroth H s rcr^{ B Il

(.9 'plnoc Jo us3 eJre -uorllnu ^ue uql uuuro,r.Joueu 3ur{Jo^A aqlJo eurlnoJoql ur {uejq lelr^ 'ouuouod srql Jo lno aJotu ]03 olA Jo slueprseJerurueruurnseql upql lqau '8urxulo.r -uoJ onrsuedxo-ool-lou :no Burlerco:dde ecuuqcJelleq E puels go - tcrrtsr6l alul oqt 3o lernb f:eteryl eq1 ro puuy8uE lso16_qlnog3o sdurec ,{uprloqaqt JoJ Surpuaqe/rr{urqt l leql sr Burql Burtsa:eluraq} puv 'no,{ aq,{uru Jo eu a1r1eldoed JoJ lou 1nq le.roqt no,{ dea>1 pue oJeql no.,{ta8 o1 fues -secou ,{auou Jo sruns lsut ,(lsnolncrprJorll lo8 a,r.nor{ saceld ,i1ano1 3r i " ' r r u , r u H " ' o r r o u e f a p o l g " ' J n z v ( q o l o J a r . l Jl o 8 n o f l l r / ( e J a q A A AIleJnlu '{eprloq s . e u o : p o o 8 S u t q l e r u o s : o . ; B u r l l e , nJ o e s u e s l e a r 8 e p u e u o r s s a : d o p o s s e u s n o ^ J e r rs o l ' d n - S u r r a a q cl u r o u e Se s u E a r uo s l e 3 t u J 1 r s , { e p r l o qg o q c u o r d d e a q l l u o f q o u e l n q , n o { l n o q e , r o u l l,uop I .Z :,{.luuorlorp dlaq qf!,r{ u yo aql Bu111r,n ur alulsuB.{tr 'oHhrqgo )Ex ruHeHxedu^ nrns -EJ3OC qJEr.fovc firHmad rchtr.61 lqw rqgorh 'rlerox Ho oH ,,{wosoH-orr acg 'BcsodoYc oJaosJ urtr oHvsds o16 'udr,{ orowuc c cceys rqJ ienHrroc eH qrrHxsrr tqJ cJbuo'gJ 'l?cuhlfouuH u,r:arndu eHo 'lrorc eH elflcd) '11 'edOltcx -lrH 8HO)e) OJOJ AIICOU earcgr{r, JeH OJOH Ure 4ltSeUXCCed ,{Na creseY rfsrqwc4o)u) 'g[ 'cmeuray oJ rq.L xex .Iudrowcou Ho src,{g ,{sumuw qJiltroB yctui.rtvlH- uvJo)14HHo r^rEJ'g1 '(nrrsHrrudu xc,{uro oH xI'{ qJeuovc trgorn) xc,{uro l,rragodu oHrrudu 14Hor<rgoJh'aouxolrt -eofl OJg urfurlevc'wosudg nil.rmodox BHHIIIHeX 'cX4IJCOX .rdoW {red c - 0 9 e H t t 4 o J o ' n u c o wr o r l t r a t r o d n u H o l t o d o r o x a , x n l t o [ , . r ] . < n o r a J , -BJHrr Xt{rTIl?H }4vodctcHdlrr,{uorr i}iotro trJ14H) HJe J,oHcehHOc.oluHar -uxoc .1 .EHo qrco ces oJ.or r{JHH) sV,{grau-elrxu) )> <6nroJBcHU A,> JetrOoxoJoJbBaYe 'oJor^lqvecnrouxca{ rs61 'yedlo-rrog a xcflro s wotre rqhl '21 'xc,{uro araYaaoduomodox qHeho rqB,uxed,{.radaguH {xrureu eJHfleJcoiln ,{dawndu o:a ara{yarJou IqB HrrJE'11 'lrordouc t^ilqHxrqr rcqJuhrr4HBC 11rrn,{dx oHXoN avt ,do.r oJoHhr aHo4ed hlor g .01 vOJ '<<qJBJCOV qmaxohtc XI4 au ougud oog rqJ 'rJcqrBrrqu ouearouceg ,oletrr -,\Y g,> <<irrJuhr roJ uH tcJet-ft4g cJr?JcoV )e)>) .6 -<<OHXI(H oJh ,oJ aHW ,olor eltod;,1 .bccreur{x qrHtrox eed xux oJe>>'<<truJodovau elrtrHl,rJcoJ o)otfuY rcretrudt aH wurl '3ru.rHI4JCOJ Iq8 l{Or S qceJHsoHErso HIrcS>.g '<<uJag3 ,t,{dxoe attstcamarr{u oJ 14r.rr.rmdatroc t<tgorh 'aoHxonteo8 ecg lqg '/ '<<rJHy olerovc {ItHox ) oJe cJesfiuvou rurnego Ho oH K> :rmse)c Ho reH> <(aore recr4rlvor FLU)Ov lrdeaHo>rs owqcl4u or qrlrxorfol ,{.tonr

'uaql ol ,{11ern seq lt esnucaq 'op a,r ,{en aqt ul JJo etull :teql aletca: auoc s,{em1e -de .teneuuuc qclJ aq1 'a133nr1s llnJIlJIp q8noJql ul^\ ol pa8eueu aru 'sn lol 'paluer8 :o.; ,(upt;oqaql ell eldoed Eunl:on qctqlA lue^a uB s,t! ol - uleel la^ou e/rradoq 1 - 1a,(pau:uel a^,a^A Iutql l,uop I'oslv 'puelsJepunuec - eJu,ilpatqnopunueql Jo auos sl paeu aAA i eclu - seluElnqep aJ teql ,{e^re ut Jeuuns fuenaSutS.tuqceJ alnlxlu {rolcug eql ur Iro/r\'auoq lB IJo,t:IJo/h pJsqJo spull luoJaJJIpJo e are sree,{aqt qSnorqt se^ll Jno asneseqls,{uptloqJno paau a/d asnucaB (ll sl ^qA\ 'xulal ol a8auuruam - (tg1no qcns Jaqlo ,{ue ro) sdtuuc ,{ep11oq slua lu p e q ' l r y p u o r p s . ] u q l l a q l e e ^ \ ' I E e l t p q l s l u a l - s l c e q t e sa q l I l a l t d s a q

v9
(<'cl,BB IgtE) f,JUd

'qJcIngoof,r arrrJer,udu ooHcraJutrudJJ* pauodat) uodil vltoJeIIJ Jo I.tHOhtedsoJemvamodll uollsonb, palJod,al - Htlwdaw nnHhilwnHoHnJ :Joduos {rqHHeuco) - uol1sanb, lJaJrpur,r

'ugorc oJ3[IoIonlI oJoHql-r0r14coolro8 'nL,a\Tvr}eh lioHqreJHcodu oH 'ecoduog oJoHHJsco) orEhuHs rcr6seJc -oB !.{o)cc^d ahlno{,{sJsre8roof,'Jaqlaqn oIoJ I^rI{HoHt4c 14 o{oJ OJa JI 'e, aH ldoQ l{oHqreJHcoduos E 'loHqrou4[degr,{ g Jl,torc eowa,{euxc 'er 'golic )oYudou I;lohilrdu xuJodIrotrxlqHHoaco)g oJh 'oJHltwouut
' s , 4 u p . t o r ur * o gr ' : 1 d c a l u e c n o i e r n s u r . l ' l ! a lnoqp fulo,^ l.uop'qO i olJorlol lr qsruu puu ^ll ' I e o / $ 1 s uc r u c , t e 8 e \ s l o o q a r y s p a a u a r y s J r r o q 1 s u ' , { u m , i q 1p o o 8 s . l u t l J 1 og l{,1 'lq8tuol auuf trsl^ot Sulo8ur,l - S ' S u r u r o r us r q l $ r P l s a q l u o tl Jo elots oH lJel su,r tuq^\ punoj ficqt puu'luciu lsaq ,s:noqq8tau aqlJo spunod o,,r'r1 'oN ;op eq plp leq^A'l.uop I - 't i,(optatsaf ptp p) aqt pqlt.,irou1 no.{ oC 'oN AI uo seq)luru ^cl3oq q3luit\ JJAaUa^i luql ,roul no^ l.uop oi\\ rluow [atporl ary $oqs 11tzl. ,hry raqlaql{ itt18ruo1 't ir\oul araq ^poq^uu saoq 1,1q3ruo1 uo qlluru ^alroq aql ,rot1s ,{aql lll/( nl ' u e q l ' l l r o 1 a r u d a r dr c l l a q p , l ' l l o A 'll!,\\ c \ uo ut i,{opsaupar44 [t1doso1tt1d JDutuas D atDq il,fii a,M ]r oul no,{ op puy Jr fpoqouos ISU ot a^Bq ll,c^ ^\oul ,(11uc: 1,uop ; ( " l o a / r l\x e u , { 8 o 1 o o r x au l l l u r ( u e s u e ^ B qc , r I I I ^ A ' p r ^ u c , { u sI - z 1 'JetlTte uJoq sD61 uopuo'I \Jn[ uaqa raqucuaj l.uop I pru{u ru.l Luoq st,^l uopuo1 lJo[ uaqa Mou\ no,4op puy ^\oul l.uop I - 'I iuroq sualrrc saFBq) su,r ueq,^A

'qslt8u! u! poruJoJ suorlsanb eql are lJarpu! ^roqaaspuu suorlusra^uor froqs3ut,ro;1oj pEeU

rcgutcNt 'v ,sNotJsano gtrUHI dgTS

99

!xs[r

oJoxc4ruJHB cdxr ItrrtahHudu

anHaxorvad[ eoHr,orctrudu aoHqraJrtHlrouor - [z:c-] esnulJ fJelqo. 'gx/Q) afiHuaocurrroc- sasual Hah{ods(qJf,oHqrorusovavJou Jo [-:ts,] aruenbas ,

'toat gau uroSo awot plnoh aqspruscr{sluql qlnu os oruld eql palrl aqs 's1t13ts aq llo ADsaqsluun ppq aqt o! wnpl t.uplnonarlsplesaqs iarlrn ,rouI no 'l pa:t1,4re,r aro,{ alA'Sutaeslq8ts ,{epeq1 pue aqt spJe/r\ol lue^\a^ Aeplxau at11 1o ,4::nqu ur sumeq :o.; 'poo8sr,fiJaqlua.ratll J! ot auoldrQ oBplnon arl prusaq tng'u!Dt Q qun:1.t1 oBplnoaarlJr Jolrr1 pelsu I 9 ',(op$au ary &uaqun aWtD au MDs uaqt aw o1Suttltfuaaa atls moldxaplnoat aqs aqt o1 arlspreseqs 'a&/qila auDaq! ot oBt,up1noil aw 11a1 pauoqdeslE,(up1uq1 g laqtouu s,4us ,{rp lxou eql aq '8urql euo s{useq,{cp?uO'st aqpq$,roul no1 [pnn] plnomeq ptcsaq oroJaq a{ o^[ /roul ,{11ua:1,uop ^ep aql tnq'awot ltupnmlt.up!no^ prusoq oBEs,{up Jpuv ;a^els lnoqu lPq/r\ 'awn * lltil 7 s,ioqaqi plol a^EqI ,{1urepa3 'pa:g 'Aus - p otll isn qlr^t uorsJncxa uo Suruor no,{aru 1 'os1a 3urql,(uu uuql arou lsar e speeueH 'll!,rraq adoq I 'tttuow aqt Jo pua 'Iae,r aryN ,fupt1o| a4o1 o lsul ll tnoqpturrl ot pa{lut I lpenl nnoil aq pruseH 's)tooluqof ^u^reql e)rl 't e l.uop l i,Aeprloq o{ul aq lI^A ua{,\[ 'snq,{q aruoq prus uru8u luaA\a^\puu pxudrns ,{1pa:su,nl'txq DpaauLuptpaal1uq1 aqs eqs'tuDaw !r{l11 palsul iepnphlalllun ossE^\ Jeq luqJ srua,{ua^ellxll.uplnor I 'prus puu'a8u33n1 qcnu a^pql,uop qfA,, aqs..'lxul peaul.uop u ,,,{::nqe ul lou aJ.a^\ 'atu a/r.1,, paddo$epnuhitnq 'lrnsn sBrxul e 1eB paluc^rI ulu.rleqllJo 1oB uaq16 7 ol a,tr 'ouul aql ol pauJnleJ eA puu oJonr pDw D sDtl* peluader lng 'a:olaqsAup 8utqt,{uu t.uplp I oS'Dap! fps oqs l/ A\eJ qcnu os urulunou eql qurlJ ol palue^\puq eqs 'asr:funs roq-lc pelool I D ur 'pluscunf putuE s.ll ulutunotll qullt ol fut ol ssalesn eql s.U,, I ,,'Eepr aespuu slxaf lroqs 3u;,no11o; puel aql lJalqoeql u! posner? sasual luqAr r'sesne1J

's go sasNEJ af,NEnoEs


's(uuv Jo fiuorlJrp srq sr l! Jaqlaqlrulq ISV :froduoa,(hroHsr{ruHdarqrB xt,tfn x -IJVoxco{I'xrsHholevt,Idu arer'eH s Haralr4rhoutradu JaWaqMsoroJ 'f 'luugodurr fuo,r sr aelSe lllA\ eq Jaqlaq^rJo uorlsenb aq1 :I^roJorrtredu xrqNr.{[oss 'xtqHnoreVndu u '7 '1a,{,trou1 'auoc l,uop J 1|rrraq reqfeqrt\ 'xrJr4Hoxorvodu -evndu c Bcxt{mo{util4huH xrqHHaHlrhvouoHxorro 'I 8 :rcrarrgadroull, nqlaqu oxqroJ'xaJs oB oH 'Bauhl(rro e{rJOHilnrqrog tqnrorHehlueohrHucs s taqatl$ ny' ncolo3
:OJOHhOJ

99 :dewfiduuH'1ca3re.1 luoserd nHeri -ede uvJox 'seer',(uc malfluorceHg ra,{srcresrooc unfie(tuc rjol^rousrlcr4IJo aq anodx '(sue4 ol luo,^A prESaq5 :dawudueH) uttltufruo [H Hacu Bnsrc -l^4ev tsHHesoarcam[edurxuQ uv:ox '1ra3ra41se4urrgadtou,{ aH runHaE -HeJ tscreu[otrgeH o)rqrr; r^ro)c!.{HrfJH woHHenadsoc s 'oJoJ altod;1 'uJoq sDlA uaq^{ 3ru pelsu eH J :downdues 'ueqlrro xucoduos xrqHHaBoo>l ucrarugedrou,{ as a lceJJadlsed oxuHtrO ,{.lttg>t [.te ntutnn (axf) uo orh 'rEHe K - '{ooq srql pBeJpuq eq luql h\eu{ I :(uHanada ram o -Vamodu,(lrldoQraehlu rlrHaxoftradu oJoHhoJutrnduaone,,{eu)o auh^Irc h{oJ B axlqeu lroxccr{d e) 1co3ra41su4altdoQ a rcrarrgadrou,( our'ngo I uov aol{a,{euxc- utrJ or' ozoH Dre otnI roJ oJoHhorel/ttdu oJoHcrau4 HIIO -wz1aQwa(awcampaduvunaxouYadu o.roHr.oruVuduaHsJJHevurcg (g 'oxf,ou rqs xrar{dV6 araeHc.,( snonurluoJ Ned xrt4Hergafuou.{ n xrr,rHehuHe 'oJemvamodu Huru s soHHavasadau )u) oH 'snonurluoJ luesaJd14 tsg orh 'eulrehuHcax or Jael^rueur,f,rc woHHeVa (3uro8 sulr) snonurluoJ lspd ..'t{l8z aql uo Suto8 no,( ery,, ,,'ql4 eql uo fuptloq uo Suto8sl pe1., sB r eq tq8noqt I ZaJns : d a y l n d u u H ' s n o n u r l u o Js u d l undoQ rcsrrrgedrou,{ raxow HuHexortladu NoHhoJu[udu u ruorc4aY. rraHexudrss urtr elurJapul lsed golndoQ c fVrdupl nrcoHHanradsoHvo ,{cacu ,{re qrad -Jor^rcou wahoxHo oJh 'ruHr 6 - fuld srql ces 01 peluu r oq luql /(eul I qrcoH :(uHanada oJarnroJcun4owdoQ rcraexudrqs rJr4arcXOV -HawadsoHtro ozampamodu [wdoQta[uwxa(tdau o)l.rcr noxcc,{d a) nuawada - au teawu oHhn go rl.t Hexo l'tradu oJo HhotuYnd u aolta,{ee)c - tfoJBLil e) tqtt g oJo]tserl oJor{e^ce)J naHsrJ4atr J oHHaw hio)c4f,ttrJHp or 'BIaHexol.Vedu -adeoupo rnnaxorYadil oJoHhoruyuduo:ona,(uxcar,rsrcllaV nrcg (u '.(<<Hawads anHDgo)Dvzor)) ItcJeurnqteHet4Hargr or) nvawadso? -ampamodu wdoQm noHQo JHoJc ax)ur 14HHaxorVadu I woHqraJHHrouoE ot'nuawads ozampamodu eltdorp a rn noHroretrudu a aowe,tcu)o-rrorurru -orc LtHHexortradu g htoHButfJ aonafeuxc ulfce 'o)tq6r wo)cut4trlHuB

L9
lpell '[pnfl plnoqs B3reurrgadiou,{ uvrouu p1no,n fvrduH elrur noedaug , c

l-:f :.:::l^.":iY..^ 1r11 ,ul lJtow o] sluotl puo - lt aw sa^olar1oru plol pue o8u selnuru ,ra3 u otu pauoqd.lnqgy fuDI4J,troul 10 'relu^\ poob AraAE paapur sr eq lEql pealde IIU eh\puu'tnoqD Sutylot s1tpoqfuara roqlnu 8uno,( stql ,{q,{u1d eql oes ol lue,,\ oi fl
'TCIOIIJHAI{'U AH .T,IHEI^IEdg NEMEEMOdU g NOUOJUIIJ OJOHHA

'pucqsnq poo8,{:a,^, elurul[.aqarns lno,{ ut.1 r"J u no,{

'ol e 3q ol 'ol aq Ol WgrsoHdOWOHO)p t^{}Inlgo UsJOrrJHr.{hYOlI elqB aq ol BOTOJEIfJ XIqHgTU[Oht IqIHATESI,IS) H ,(EUII,{ UBJ IqIIOJEUJEIqHqIfEtrOIA
'palrl roqlnu un Aq l I o o q J e q l oA u r ] puar plnor l 'Joqlnp eql olrl l.uprp lt! )tooq aqt pDat t,upaau I plus Jaqruat aql ZI ,{epuo141 Aqdosoltqd ut uo plos aqs 'l I uorluurrxuxe uE alt:t ol snl\ aqs asnuJaqtopung uo {op 11D lJott tsnw arys 'ralol awox ol ulq plol ,{aq1 'daalse su,n,{quq aql asnslaq '01 aq t,uplnu ar7prr:s,{aqt ryqauoqdalal !aryt asn t1731w y s:noqqStau sIq palsc IltB 'os prp eqs puy 'raq qttu o3 ot wttl tlsl put) 't1 1ny auoqd $nw a{s raq plol 1 x{ ot alqD aq t,unnoil aqs puD rn aq ot uaddlq auolu fu1unoc aql ol c^up ol paluulr qlnt Sutqtautospms I lng i{up:o1sa,{ 1t131w 6 ^\ou clnurur Auu uur8alsl e lccdxa | 'llJos ur leloq u lg.tuooJ u 1aB 1.up1nocaq3r ol3og o1 oB 1t13twaq prps aH 'ur8ug ur Jq Autu aH 's! s4og araqa ^\oul l.uop | 8 '(emrqs '9 '9 r.ld I -anildu wc) nHcnads o:amyamodrr {mdoo rcawH roJurrJ hlaHvaffcou woJc s oJ.'^l\ -aln^Y,{g ) orref,rHro o:odotox anar3Hov'uHsorc,{ Hrr ilHolrcds JoHhorutrlrdu ugJJ B Jouhotns 'cvodaho olosc s 'ot{Haxoltadu eoltqrarnlilrouov aounoruvndu rrrc3

'rusJc -udrqg'614Hoxoftradu oJoHsurJwolIsJct4o[3 oJoHHahladsoHvo '(irytl r4uHax8drqsudu l.upaau H (lou lsnu) lsnu lqroJerJ 6l^lodsax oJ g - [oru elfoJutfl HHarrods oJamvemodu El/{doo) <(HeNedg utlHsocurJ

'JaVHduHo orh 'rr.{daseH -'aruoJ plno^|aq leql a^erloql,uplp I v -ews oJ-h'lrar alrttgapuJ oJnlnc Jo rJcJeuhulfrouBdoJ,o) '(<(r{ aatutp[g,> aohreesrqreH )uJ) lsud aql u! aJnlnd fwdoQ roahr14 IJHHaxoLT
oJoHhorEvttdu eowa,{euxc-tfoJEIrJoL')20H8DU2 angw)nao x

:r[pe^^l'[pn,nlplnor 6cre6rgadrou^

ou wnfu{ptg rJcrorJlrBIJ rJHHaxoL.Yodu oJoHhorl?vHduafisJcr^{ov r4rcf (l 'oH<rroJE[ngo lseJJedlsed afi HergedJou^ crere 'eJoJ0q UPIU aql ueasJe^eupBq eqs plus aqs

89
(qcoadspalroda.l :oslo) lr'ed reHHesf,o) - qcaadslJarrpu! r

-out ) ff>> :aHWuoox) Ho14 :euvJ-) L{hadrjowrdu ar4Hetres0troducos aow -tsdu oJcahr<rror{nroxow Hhod r^{ox,{hehtredeu ndLI'xBxrsn wo)cKr4rr -JHe r{ iltoxcc1{d rqHtroxcxhod t4ox,{h rar,ufiadau I ICWEIdU I,T BTI4flUdU . HJEEdS Jf,AUICNI '3

'ALl)cc^d BH uxlq6 oJo)ct^{r4rrJHv x ay -osadou ndu qJBslqr[h^ ogoJo ot\rr4voxgoeH xrJ'IHoxorvedu xtqHqretrotc -ohrc g <<Hehrads rl4HegoserfJoc> nur,{r3 '(71 ederrur.rdu sr,fHaxolltradu s eeHverJou' r\lJ ) IJilHa)Kol,.Vadu oJoHHaH l{htrouo Hxorc w aI4 axrovodu rc H -xfiffiotursr Ica xu) 'xuuHexorvadu XlqHcraruorcowuc u oH ,xuttHaxor g -['adu xrsHhorBtrHdu o)qLt"oJ orceni Jool^tu s <(rrel^tedg aH ar,rHugocerJo],> :rfdV 4oar Ho oJh 'rJerou B - 'puel{ Jnof sa r aq lq8noql 1 :aHHOxorouveduo.la' oeahtadogoz anHaHW Jeuxud -na (uHaltadsoJamYemodualrdoQ B) uHHaxortraduoJoHsur: eowa,(euxc (HaNeds eHHutroJulrJoc> eVJo){'oHsuawDttrgo I^IHJc I,tHsJcroaroocB 'tfl,{HBslqe)ctqg oLox,{n qrcoHdagorcov ue <IrcoHHasrcJesrotsgeJ J qrnHc rahox 'oJowaufngooctrJcoHdasoJoov Hades^au 4rrmrdoaol s 'eunf sBA{ lxau pauJeu 3ur11aB aqs otu ptol eqS 'orcahr qrehru JeV,{g oHsrau.tsJc{oV rxeQ orn 'Hadae^ 4ufnrdoaol 'eunf s(eqsout plol atls lxau parJ:uruEurUaB

:'d3'ololraurflgooc utcoHdagotcov s oJalnbdoso.r urcoHuadas,t Hdaw Jo r4JJol^u,tousee nHawadg olamVomodu 4onrdoQ 14oJelrlrorcuH s gowdoQ fYxelr oJoHhoJetrt{duorowa,(euxcrsndorp dogrsa uaxoweos .ol -enlrjoJouH urv oHqru^r)u oJoHhoreyltdu ouarcgatr utrJo) ,xrur,frc g 'oHHcsrcamfcaH nnaduJHar^r -oht Itl.tr erxuQ l.lrcoHctru,{txueuHugt4xdehvouaulrf rc hlor s ,{xcLroxcou .('oJa,[no{ plo,roq no,{ pelsu L, ,,i,^JJoS,, ,,enof aJe plo,roH,, :anHergadrou,taoxur l,roHXohtros o)uHVO rxuQ Wrrurcaaet4alngo re; 'ltHanads oJogorr ltrfYaosHrryeguduc rcrauaHdruwccudrlrHexor >rux -vadu o.roHtroretrlrduonarcf ov eyJo>ta)K)ur u 'lrnad ErHenoK nrrv oHqrru -,{rxu'oHdos u}rHaxortredu oLottt.oruvttduaHgJct4av orr,,qt,{uxcletrvou Iehox Hl4lnudogo.t u[Lox 'rcwaopaugoJ ar <,Hel,{eds ouHesocutlloJ>

69
-eds ruHssocurfloc) iuilsedu ou - uHehladsoJemvemodu f,wdoQ raann ItoJprr.r qc3yE ? 'puoluLru aemrotcsH uH et,tHunltHS ur^{ads sxxuJ arurudg6 ,

,'dup lxau aq;3ur,reo1'su^\ (^BpLrol^J oru plol'C (r^4oHY eq uo) oxslfo)ceH cedah) Sulnuey eq eur plol 'D (xuudora oa) sr ,',(upo1 Sutnealsr eLIeu plol 'C (xlrHrraEanou s 'aJ. 'ruatr ax ror a) r'AroJJoruol :waDuag owe Ho ogzox 'oJoL Jo t4Jcor -r.rJr{se ,(r{oHced-or rseudQ[or or.{HexdeYoc B rcetrodou xuHracagoc ot ' t'ttoJJutol Sutneel u, o 1

:)I,IH<rratraHou ^xfiH[acegoJ reeexJ 'C l.{rce 'dal^rrur u -uH 'HeHnu/(rr{oc HHgrJreBJooJ s e 'fioHgrBlrldoQ au rqHeI^tE - er oH -oaw u nHenadg sJcqlrarror3go'4nHenlloroolt xtqHqlrareesxf'4I4Hel,' -orcan xr<rHhlIrrqHOWcc refgadr orcun nned gowrdu rrnundoQcnudl
XI4JAO

llud v' nlrHexorvod u arsHq rarfi V{go u I^{ go c el4fnor o urgrof,/od ul4Hug u' 'r,utaH> WUn (anCOuZoc -tqeexclqa e)OIUJe '<rnHap uneodne u6 ?ndgoft'r> tjoHwo) gJUncDV?oJ :cLEE)coveH aen,(rc wouradxuox trtoHHey ) v4IIH HO B uowotl ailu D st aqs eH ulrnxeod xex ('sr aqg 'rme) <,Dfr'>> uHHpstqf,ex euHL 'oH -lc ctevadau 'ur'ad 4owrdu blrHayaBrltoducoso:otcodu uulagru '('nwou J ewoxao -x,tH utrrox 'eVJor l,t rcra,{egroucr lrandu 4NHvarcofi anHDUaJK'uneodtsg -'nwDH c swDxaou HO utahoxou.ln'votox) HO oJ.oot\ 'dalruduuH ''er) cudQ xrcHradxHox ulfcFrrro l,lar,eYadau 4oHqraJucl{llof, olfuuegcox g 14r'ad 4owrdu rnnuwdo(rcxudt rcroruJahoo oHhrqgour,a 'u'r 14"' anw Ho 4ox,(n ur'uVedau 4oHgodvou accalodu a ,(woreog "' {nray "' UDCDx) aHwHO "' uDEoxJ twa 6 :Aun>r(drcsox xn)cahuc)Ernrl ox xar n xHHVoul,tHadorsouNar,{u edoao:eedfnutredau crHofuc oluln,i -oVeH gcvnaoduouau twa own 't uxcahLrLcvlIL4L) o)eHEO '(<<qvxDwxauc -ox) HO>> '<,qrxoutttauc (acunsoduouau auy41r>) ot,{HHascox a ltad t^t -rdu ltunul^rrdoQcHudr ogt{r'('V,r. ll "' llndowox'acadautHn ) wotu o,( ' troeoxccodoxguotu aH 6 'nwDutotucvtead gcvosocadawHn aa oHHagoJo -gaou o sHau{yoenmoduccndoztroQ :dawuduuu) ar,eradail noHqtia.tug -r,ruo-oHHarflgogo ) ogl.trf 14rr3doHHosJoxx srutagndu aaHgov1{ I;f ,{l\ -rdogo: HrcoHHexrrJodrr4omrrog or{holurcov Hhad 4ox.,(r, ar,urad ndu o g' rJOJ"r4lloB u cos o:odorox au Husrqe) r{od crqs' u)osora h oJoJ 'urcoHVrJrrJuH .r4J.cor -ad uxuQnlrauc 11onrru,{Vr{srdyr{r{ cxr.rnaHudxoc -oJcov Lio ru,t fi c)u tt ) troruI iadrc 4 ufn rdoaoJ UVJ Hq o>l' (' <<H ueol aJD

OL
( r-t^re) Vadeil)ucquJrlttssr4 (ol) Izte-l az;3o;od,u {'r-nranc r-o.lo)) qJUrfludysou . qrusoxurudx - [zrnsllr:>1,1 azlrqllr - (qtus ao qrus)[tralnJta;r6,ue1l qrfirusx - [z-] asrerd alulnlur8uor qrusosrcragrrdu laar8 ( r-orr') crcnildJo - (q1us) ,(u,ap ('r-o:er, sHJodu)qruxudros - (o/) lralqo ( r-o.u''r-,{r,lox) cturexorr- (q1usqus) qsln
: Iq IfOJ EITJ EHTTIOI,{II'3 IAJ O}{OU WEg OJOH H UM UO

-Iclrc,{ I,I oroHHprHhodu tnualtx{cgo

H esuxcadeu l.IdtJ'o.lor awody

',{1dat '1uuq; Ildaru1i(us l(o:aq1 ol lou runlplol I 'tnJatul oB 'asnJal 'asruroJd 'asr:drns 'alll ssaldxa eq ol rutqplol aqs :rr:dtp xrsnsralnY,{g -u!'u1u1dxa'(ear8us1p) -ou aa:8u'as;,lpn.{s8.,{cs eucrqnJ Hhuvedou e:f)Ah ttw },,toJ8) llel :xPx'IqnI{HI,rYa xcoh e[ -nc)ar NBs elqHrcogtH g e)K^ail)gr 't4lcoHrcEh 'rclcx^cqrouct4Eds xIcH -rad)Ho) urcrqwc a)rqerJ wo)cL{r,rrrJHu HheVadorI EH foH<rraJucHuorJtftr/ ' (r,rossal snollaJd eql le 'e8ud '{rrlil/{Vrcvedu>> snot{ald) snorAaJd uo '3'e '<,4ralnol,{srcamtradu eql (rra,{) qluoru [sern:r.rd,l snot^eJdaql pr.rnrrer;Hayriue (:eef) qluoru lsul o laro;aq {eerrraql uH ucJeuHohru[ {ooA\ ]sel o '3ur i(uoou:a13u '8uru:oru) -uJolu) Sugua,te uH ncJ.erHet (uoourel3u iue Surua,re srql o lBql :AsplBql uH ucJanHewB AuPol o iero;eq s,(rp omqBH rJoJaul{enue ,{up:a1sa,{ oloJeq ,(ep aq1 o lralu1 s,{upo {l uH ucrauHewes/y\olJoruol.ra1.;e aql o ,(ep lfup 3ur,ro1;o; aql (fup lxou aql pH rJJJeuHOl^ree ^AoJ.roruol o larogaqdup aq1 pH nctauHerreefupralse,{ o '(Hned .{rsawow ) ornHomoHro ou - <(VuBH .,(hror ullo.l psv>) oBBsJua^ol l eJeq pa^oul all plESaH ioH
'(<toJ

-or ov evoJ usv ur'> '<,amqFrud trweEo.rrlt,{utr>) oJoJaq sJea{ ohu >) , { l t c : n o o l ( < < r u x a o d e x ,p a , r , o r u u q a H ' 6 9 6 1 u l u l q l e t u l s J U I p :oJoJaq rrcJouHcr^tue ('c1a'unoq 's{ep '..) o uH oBB
'tsI4HedOBOJ 'xDrc)arHo) fl orr' 'qruHt Hexrov')lqr 14t4)c4iltfJHu JO?h{sI4 oJ) W O J H a n O h l C X I q H H O C a H T O O Ca H ,tol .HWUg

-rctradc uwtqgo)tqer ilwHlilot,{sJcrasJooc .tJ.ovurfl Hextfov uNmudoa -o: o t q l a d t { o H } r a f l o o )u n H u a o d n d a u o u l r t r ' x u > t t q [ r N o ) J l t H r f J H u H trtoxcc{d B rqflo)r?Hl.tVo Hrrod l{oHHasco) urugudtt otqHsoHco rrox

IL 'alqrssod s,lr uoq/r\euuldfq oB ol selrl s,{e/I\lu Jo drqs eqs e uo IIe,{ ool slealre^oueqs 'drqs,(q oB1,uppo,r, lq8noqlI JNEOqJS aqs 'llu reuu drqs,{qo31.uprp,i1r1 :NOSVg 'q8noue ay1 all llan lcalqnsolll ^\ou{ 1(useop n p[, fpear 1,usr ,{epsanluo uorluurruexe a{ut ot lue^\ ptnor eql t11i:.11 JN7O1JS "q 1 Aepuow uo oql ueg :NOSAg lou Xepsanluo uorleur.uuxe a{ul ol slue/deq s.{es :ppoA'
'fq,* '1. {us pue palradxanof Sulqlauros no{ s11a1 s1 uosradaql lsq^r tuqf ,{aspuu ua1s11 'qsr6ug ofu! ueql eltlsuuJlpuu socualuas uBrssn1 euos ol uels!.1' f .

'lual'uol'u JoJ lno ob 01 lue^\ uo^at(useopeqs /o fddeq fie,r qoot eqs 'su^raqs lq8noql I JN7O1JS 'augq sr lcuq aq ol fddeq ,fuan aua:1 :NOSA? 'cruourc aql ol 03 o1slue/r\ 'pryaq s,{un1u ro uoes aH l,useqeq ulU u l.usr arer{I lq8noqlI JNZOnJS '8urq1,{uu uuql aJou prueurc sa^o[pal :NOSA]4 aq1
.os lq8noqr no,t,tq,n puu pessanB Eulqlauros no,(s11a1 r(us no{ s1 uosradaql lsq^r leql,{us pue ualsr.I.

'1tSutpug flyncgrp ou e^uqplnoh\I puu JgoJeJl.usu,rll 'uollels aql Luo{ a8ellrl aql ot ,{[seaplnoJI eu plol uruJleq] uo arirol lxau lesoq,r uEuteqJ '9 41em 'poo8sen ,(e1d ^\eu{ eqs aq1 '1q8tu 'E luql eJlueqlaql o1 oE lou plnoc aqs,{:rosse,{ aqs prusf-ru141 aH lerou ,{uepllqc p lou se/h 'suossa[ plno^\ Suvrup 3ur>1e1 ol urq /r\olle sluelud padoqgal 'p srq Uels 'rul 006 lnoquoq lsnu lr lq8noql oH 'su^\aueldrnoSopaeds ltsq,4A JJr ar.u pelseIOe[ elcun 't oql /(oul ,{unq e ur su/r\ eqs 'sn qll^\ qcunl e^eqol JeqJoJolqrssodrur ,{1a1n1osqu lt lulll paureldxa sulA auu[ 'a 'sluepn5mo11ag aaso1pu13 ,(ru s,{emp aqs 'sn qlt/( Jaur.up sul^ e^uqol ueqlJo 11u reqlou ^u lurltspuer{,{u p1o1 '1 lq8no:q J! puput.riplno^\ I 1
:uBrssnu olut elulsuf,.ll

sflsrrugxg

ZL
frnou qreeu;ouHo r,rrJexon ,e)uduJcrracoduc BHfuodoV,{na donne6 .g1 uxed fuedagwosor EH fxrerizu I{ugurcou oJh 'Hlrumodtgl,{'etrlfuscuredgo[ IcI^r ufto) ./l

' orlfaJ.ss[o adt,(lnla u -osc qrerroou ,{w${ed.IelreJ rlrJox HHo orh ,Hr},IHcu9goIcJHa[^JJ .91 'nruxo,{ r,IHo or,h ,eHWre)c oJh oxirroJ HO .SI (q)

,{netnsoge -ou 0H uHo xoil 'rqnr.{HHrcoJ 0r4Jev4,(aH HOOJh .LrUmOgO eE .tr1 X,{lt 'egHocoo)cog aolrxx x)gHo) eH HrI4 XBX -Iqrf H r;cqrurpx l^uaV,{g 'utrrtne lqn levndu eftox ,oJh ,nuwmad rc}\l .t I ,{x.LuruuqrtrsuJ3 )e) ,oHlnrt Jexe)ou Ho orh ,tfullago xI{H .ZI fnumutr cu{Vos rc.rrilr,,(uH odrctsg )J oHxoht otn ,ruwfv oH U .ll 'noJ,ertroxol] -01 a rfvKou I4Hoo],h,]rtlrJe[uremago EHo[ol IoJ B 'cBHgrnJoaguu rclrrudngoo 14Ho uVJo) .qrTrHHhrou lc1 .6 aH 'xc,{uro ,wEH nre[)cced 4oac ureaodu rqg)e) aH edena trg .g 'Hrnprll urrcg IqN flroreor 'gtrxotr r4rHouJexom oll, 'r.rrum,{vollrsIAJ-/ 'esHacadxcou u frogg,{c uu ,{xreruu oroso He qruv r ur {:ow aH .rsew urncoduc BHr,tH xnHcrevaHou g .9 qcuruce)Jo eHelf olh ,,{dorxng truft)c exf n1 .g J 6roxou s r4wEH t4LyL4 .^rx 0 rr4odu rqHXrotr rqw nHV oJarnot^Ver3 a[Hahar s orL .reee;c HO ., 'arrB)oo uH Jl?H uruedtcg rudg 4oar oJh ,BJrtJeVeH V.t 'mtqsodovs usoHc IrHew.qJavils estdlrJ,ouhc .urpf,exc orh EHO.Z 'aH,{HexeH eHI^l l t f u r { o g H o o r h ' [ . ] ? [ u ) J x n f i r , f I l n H r B I I s q c H r H J e d r c f r c w u V . r o ; . 1 ( u )
uollElsuEJlJoJ saJualuas

SISISUSXS WOOUSSV'IJOISIAUgdNSNN '(eluruuoor):noqqEreu :no,{qlrlt o l(pueug,{oq) puar.r.;1rrE qlr,r o :no,,{ lueepaq1Wlril o lalerulooqcs qlrir\ o e
o8u aull auos puq no{ uorlrsra,ruoJ u JqrJJseC . L 'suo1;senb s,JaqJueleql Ja rsuv ' 9 * 'qs;13u9olul uaql alulsuuJl puu saJualuasuEIssnUauos ol ualsr.J ' 9 *

TL
urudosoJ EHo erovaH Urolrmodu EH''Hrefnego I4Ho)B) ,n,redaos Jr( -eudil rqgoHlqc orh 'rcrrevuH noro 'Z ,IJHaI{EH qoerHvdecIqg oJh (og -Jcs{h eo)r orlqg sHOh[,{'eed .l 4unEarcou s cas ra[HB n uVJo) :qs!l8ug tuuroJlo; atl{tl ur aql XUOll\ghlOH
.tsuof, lsaiArql plno/$, ol J^or.u Aaqlaaul l '/z.ssajppuA\eu Jno ^\oul lsnlu no,{o:nssu^\I .ga .reqpellpc.r .gZ plno,roqsprusaqS'10i,{pear ele^\e,{ etupl DuuVueq/41 .c^llp eql 1tlunuapreB ul lreAr lou ot aqs lu.ruel 3r Surql poo8 u aq plno,r lr leql poprropuslA .tZ .urq auoqdtsnu I rurq qlr.r .g7 uorsrnf,xe uo oBol palue^\ Jl leql eu plol silog ,latu a t ueq,4[ 'auuldfq aurocplror eql I lunu roq tuql podoq er4'i.C'auruu:8ord snor,rc.ld pa,{ofua JI ulq )tsv .lZ .eroJa aql aq osnoqraq 1u pa,{e1s slua:ed^u luql potaquerual,{pu1pue1 .0e .e1u1 lq8ru_r puq aql aq no.i .raul I :noI qlr,nfu8uulou ru.J '61 'acgjo lsod aq1o1.{u.,n rulq ^Aoqs aql plnol ar.lJlueru plo aql palss reoqJo oql 'g.l ire u eqlJo luuq Ual aqt uo lual eql dn 1ndp1no,n tpql poprmp a.{\ 'l[ e^\'areqllo8 a,nuaq11 ]eqcuelltaqt ol tuu:Ba1o1 E puosol pa1uu,r,t,{aql pJurnld\ luql sluopnls rql '9t 'Uel a^uq,iaq1 1uq;atu plol lsnf suq eH .gl .ulq pauoqdaqs lllun lcloq aql o^uallou plno^\ eq pastuotdpuuqsnq laH .tt ,{epun5 fua,ra Burlulslo Burrlso3 p;nor ea etuBrJslur^\uaq^rlEql peplJap 'tJ lual u dn lnd ol ,roq au inoqsplno^{3rl luqt paq aiA -uord ol o1 sp IltN g1 fllcrnb o3:ecu e^rJp uJual alqrssod \ lt lunll t.uplpI .l I .laruuns u 3ut1rqoB plno,n,taql luql uarpllqcaql pasruordaqsreaf lerll .0t ;sn tlsl^o1Buro8 ara.tr,rrq uaq^\raqucual no,{oq 6 fuprloq tno,( luadspeq noAmoq AupralsaA llal l,uplp no1.g sn 'stDof,uruJ rno rool e^\ os 'urur lqSru lr tuql lqSnoql eiA '/ 'puerae^\aql roj 1ual,{ur:ar1 plnoc l Jl eu palsu uur51 a,rr8 ,{epuo141 .9 isn q}r,r Eurlrq oE o1pesn;e: uO uual lEtl}rotil.\ p1o1 Xpue:1r aleg g 'ull 0t lalof, ol ole,r e/n,{Ep noi( lxau eql Bulnp lurll ptuseH ., .uollu}, eql lB sn leau plno^\:aqlorq rno,( tuqt padoq 1 .6 .uru8ullamss^\ I lEql aaso1 r(dduq sr:r 'Z aqsprusor.ls 'eroJ3q eql aul pauoqdppq oq aruplol lcrq ,tuprrguo leu a^\uoq,t .l ^up
,(tl

'ecxodagou eoHyuuet EH r,{Vaadau r4HooJh ,vuut 6, .77 'cad[ Hexrotr Iqr orh ,uodas,{:|lsg y.gZ HIirsoHmeH qJBHe 'wagosou eH oe lqw B)ou (i(vu3g qJ,etrxratr{o oJh 'urBeE)c EHo 'rqsoJoJHrtqg aH alne rqw ,srmKdu BHHVevlo) .sz -uw qu4Yog rcrr4hfuH eHo ltrfJa ,ornodox J,etr,{g orh .erflnad eecue .fz 'fnte qrfiHost,ou EHXIToE ,orncd,{xc) pH wtIH c qJpxa r -ou . hox n vrna'orh 'eHr^r L'eu)cctrdog 'qcHrrredrcs rqh{uvJo) .[Z :noJ,arowpcJt{rerHdu rrar ee ortr .qcBruaIIBH Ude[J,ZZ 'uhufadall rptnfvrqvadu ,{ruaur qorusdHoll ,oJaH,( ucodu3 .17 'ahtotr ae B qcur -uBI'IIBBHeJCO OJ-eVJO) I{LrOl}tVOd HOhlorh 'eTI4HWOUC{t U)rrsox .0a ' < f J e Y c o uq m e x o w o r q Jo J h ' u r f u H eV , . v g e l B H q c { x d e c a H t f . O t
AHI,IM

VL
Hr{Her{lroJceht aHHJudflrog - sunouoJdo^lxslfal I

'ssAles -ueql ll op uuc [aq1 'uoqt J o e e r q l e r e a r e q J i a q l o q l , u p o o u n o ^ o J n su . l 'S Lsaqaswaq ll op uur ,{aqt lurrll noA op ro luat aql dn 1nd s,{oq aqt dlaq I lsnl 't1aswt11 Sl;rqt(sanc op ot salrl eH 'tulq roJ s8urrlt op o1 aldocd raqlo a{rl l.usaop eH 'qdluX ,trou1 no1 -'t aql lD ctu4{ roJ 1t op Apoqoruosl,uplno3 iluocurel srq peqsua qdJuy ,iu,rn Ioo'I 'Jaq JoJ srollol a1r:,r eldoad Jcqto slol JJ^au aqS '.Iasraq I prp aqs ,{11u:n1u51 't ;req JoJlt op ^poqrruosptp to lastaq lelal cql ellrm uuv plq 'aroJrq euop o^.1 'Iaslru iipoq,{uu Isr? t,upaau no1 ll I xg 11,1 ;lr op ol ,{poqaLuos Isr-' I llurls rc llastnot( lr xU uuc no,{ lurql no,{ o6 orpc: oql ol pouaddcr.lsuq Surqtauros - 'Z 'duq llurus u puc If,usIf,ru u fluo - aBuSlinlqJnu ool anu! 1.uop 1'fiasfw tr op uuf, I 'fuussaJeuunelrnb s,11a ; u o r l r ? l sa q l o l a 8 u ? 3 n [ q t t u l r ] n o I d l a q o l e l a d I s e I I I D q S- ' I

^q a1doad:aqr" ,,uop .,{t:s A rr,#iiil$ ;Js,ffj^,i:i,1,:Jlxr,,l:^^I$j# ,

' p r s r r d r nu . l ' l l e , ^ A ;p l c s l 'poo8 su,r ow plottlasrnot nof 'iu\i tt poo8u l,ust ll ;.ro1 ,iu1d ,{u1d srql easol luu^t no,{op teq16- g retIIuns sa^lailno ful ol luun JiA 'ir Surope:u aldoedJJorupuu a.ro61sa,tqg stLl't ll ,r,rou :elndodX:e,r lauuns ur 1noSurdrtru3 '4 sr slooq srqJo autospuat no,{ l,ulq eM no^ Jr oospuv saalastno{

:pasn puu pauJoJ aJE sunouord oltxegel ^roq aes pus suolfusla^uor uoqs 3u1no11o.; pEaU aql

S N N O N O U dA A I X E ' I J E U ' C I
'YoxotlghhtuHJrav -Hou Ho 'qresosrcs^h omodox ugac rev^g Ho 14trJo'orh 'rEfnago c)uN 'aH^He)EH l\roJxBI o rxdosoJ orh 'rrueu)c HO '6 'hlus r4rnHosou rqni 'arur)oa eH JHradJOs oH or)HH cpH r.t fwwcdtaror wus qrurc dnioreog -ou quqge[ roxohr Ho oJ,rr'<rcHruog tchl 'g'rfilh^uH ola Ho or or]r il HOhrcJdoilc Ijumodox naro oJa orh 'rfr{HcrJ<lgo )t4hctr.uhl 'Hex)ox I qrud -J14omodox xDr rJcrfHh^uHHo woeudgo hru)ex 'B)I4hqrBIl rHooduc quer 'ereHr -PSPrOiledlJ '/ 'r<rJhoUJo o)arfuvaH hroY o)qrroJ pHo rosJ oJh 'qmegl,{x IqI evJ 'ErfHHWou eH )U) )B.L .qhOWOUeHn etrJoJ^t eJqro 'g 3H '[eH c <Ict4ruSetfJoJ oc8 rqw 'udoJ8u ,{ oJoJ qJ,fivosedeu qJBrfurE) -IO Ulro ,{ltar,ou '.urHHcu<tgout{HV 'gcHIfHJOdICStqht UVJO) 'g ',trcJIJHet{ - c t 4 l . l H u l f [ o a r { t f c o ' e H N J - l 4 H o s e o to J h ' e r u l l l e g o u H o ' U H H H a I l J ( q J r H j 'b 'ordow 'Jol -ox ifuot r aH ) uH )c^uJo B qruxe JOhoX oJh ',{aoHeal4 V

SL 'oLfoJErJvdu vt4 -eJnav oJoWEc oHersdlleH efisJ,c?Jetr (nsrql?x{ H oJ,h -eHlforroY nrod s a)K)eJ ncJorrJrgadJou^BlIHer\rHoJOew arcHJudsog
'Ilasrno{ urnq l.uoq lorl sr Jelu^\aql 'lnJolpJag 'SI 'llastnot 'y1 JoJ aq qsa.t\ puu o9 '1a,( paqsu^l isossulJ alBJ ll.no1 l.ualcq no,{aas1 'll ar{s uaql lnB 'crsnu ol aulrl lnoqlr^\e^rll.uplnol aqslcrlt paprtsp qf,nu os eArB alalsnu B lou se,r tr raqla{,nfas;rrl pelsu otuJ5 saurlouos .fI ol ralleq qrnu llal eq uel aqt luurp aq reUV 'ee1 dnc 8uot1s llaswrtl go t apuu eq cuoq oUJEO luauloruaqt oS 'lq8lu luql lasdn puc paJll su,r seluuf .Zl aq 'tuuqs.{ran st eJruleql 'tlaswrq ll.aH 'luetuaqt lnr,{oq eql lal t.UoC .Il fir 'tlasw,q q8nulosluuuc w eq tnq 'fpoq,{:o,re IlSuu eq l.ulsnu no .0I lnoqu salof eletu ol solrl oH 'tulq qlr,,\\ '^up luql Jauurplool l.uplp I puy'l1as{u loJ euo oslBpuu uu 1a1auo Jaq epetuI oS ^J3unqstr^\eqs plus,{sleglJolo.o alla^\l lV .6 [tr1tuc,]

'urodgov uwecerr<rg EHO- ,fas7l ssaupurlsBA\ aqs 'HoHmdau r.{gdu)d-w rnsgo6 -'fiaswn| frqt rW sB,r 4oHHosJcgor leqJ I)
-Jo oHo ,{wodorox x '(r{HHe^r,torcorr) oJoHstrorr4gtcemfc ercou oHHe -JcYadcouoH rJoJr{BBJc ar4Hahrr4orcer{ aoHrudsos xBeh^rJ xuJ/id[' B "' I lP-t/0 ltasrr?o/f^\ou{ no^ 'llastnot l[ ^\oul no1 'll /r\oul,s./not notr
uH ogr4l/ 'oJaH ercou oHHeg{3ved3o[ot{ ogtilf uSl,HfleIC OHO ,,{ltamuxau -VotI ) ItJrl.icoltro aI{Her{t4oJcan eoHrt?dgsos 14rcg .tcHdutr^ bHHeI{Hol.
:6JI14JOH

'oJeH Jo H14HBoJacud :dohrnduuH r{odoro)aH

orqHJuds[osHr.{Herfgedrou^ nror g '<,(nlreJ 'uh{uJ) ,{uc,>f}rio)ccfd ror -rJresrooc H 'IqHodoJcoJ HrilOt\iou 'htuJ eg eH8rc4etr J,aumde[o3 oJ-o oJ.h'JorEhuHrogo rJr.rH3t^lr4oJcaw arqHJ_udBoB I xJoreHyod)'rr4r gB

<rhacl aarrog w.{syx Harrtudgo 14 utrlo) sa^lasJnof uy{doen ,{nr.rr ^il:tJ qhedetrJo) 'ucrarrgadlou,{JlasJno,( ) EHalrredgo ewdoo .error,th oJor{H -ICaXOHht xrq HJ,edssos f wdoo eH or,tHBhrr,rHS eJurudgo []4HeNHOrcOhr

sa^las,uaqf (ueql lteqt) ^aql sa,rlas,tno{ - (:no,4) no.{ sallas,Jno (Jtlo'sn) aA\

Jlos,tr (sI) lr Jles,req (lcq) aqs 'slq) cq Jlas,uilq (ulq ;1as,:no{ (rno,{)no,{ 'cru) .;1as,,(ru(Au I

:r^ro[Bdgo trmor^ver3 rJJot^eudgo rJ[ Hahrr.toJJen r{ erqHrpdfl r.(]B

9L
'orroIrJatr resJooJ' 4oNdo0 BJrauHaw9[ r{l{ Hexou Hem(x^gJf, -Yadx s aodoJo) 'JlasauoelrHawuorccH aolrJudseos uJraurgadJou,{ Noslru{Hl.teHu J ,

Jlasuq a^uqoq 01 tulq pe{su eqs Jlasurq o^qeq o1 q8noue p1o sr ,{oq aq1 :dawudt -BH 'oHhr4rt{du rgec t{rcas 'omodox rgac ,rJJOgJlasauo aluqaq trl gJasrnor{,{ofua'efqpoog '(,(ltuar8) qcnu ,{ren sallasJno pe,(ofuaa16 :dalruduuH'etagrcqrogo[f aom -srog srlrr'frou 'lrwads urcauodu (oHurudu) omodox Jlasauo.{ofuao1 (rcrarrgedrouf, au p1 r^rar4HohlroJoaw wrqHrudsroa c t4r{HuJanoc qlus Jleseuonollu ot a) ,{netrue"' Hogoc Vedar srrrseroou - 1su1('c1e 'llnJISp) BJloseuolas ol :nhtur.foJettr Nus l,rhnqHrcaaclr exf c 4nH - ewHoJcawxrqHredgeosr nuargadro u,{ uur,.,firc r4tfioll(yercarn Hr.{rouet a '(;; daltudu 'emrqs 'nc) lrauHalrnorc -aw wlcHrudsoso rctor nrgadto u,{ l,t s aHorf)uHhroHq n ralr,rreBou a, (fias {w passalp l.ttrdogo: rrox) ruualtl,totJaw o:oHrudgeos rorfgadr aH oHhrqgo J ''u arqdoro>r J. r,ttnewosaQo- ssaJpo1 'accwoentaf - qsum ol tcroJutU 'rgac rfdxoa radrolncou HO - .u!q lnoqu pa{ool aH 'uce,{dtrHohr rHahr .r,{dxosorl' 'osrrfidu at{hl - .au punoJBspuat{ ,{ru Burnuq,{ofua I '4ogoc Vadeu t4Jt4Hx aJr4xorou -'nor(Jo luo{ ur $Jooq aqt lnd 'cdestr .u!q pulqaqroop aql pasolc aH l{ogor ue rlqdxuc HO 'l{ogoc c ,trugoc uurJrr u}{O - .Jaqqlm Bop raq Iool aqs :danuduus 'aoHhilr-f 'ol.tHahtnoJcaw u aouradgeoB rcrarrgadrou^ .<<Hogoc aH Bf,3 EaH>> uut4JltuHargurJoilogl4todu JaH evlo) u ,{vng s uSraenittoJ) 'oHcr Bfto) 'uarccrarfforcao "',rtHH xuffiotuxedrsa 'xerodogo s soioLtedu arfcou
.UCJOII'TEVIqS OH OHqTUUNAilO I4HO HrCE 'HWIqHdEVfEH UJJOII'IIBIJ OH

-htq H I 90' r.{t4ohuHer.{oJ arslr Hargadrou,' ru HannoJcew arsurudaeog 'n)ehalrcgo - Jleseuoulnq o1 ,1fr -gnno uon nwneoducn)ucqwnsoduou -JIesouo lceJJo3o1 i(.u-wan) ucqtund -lrf -;lasauo JaAoJo1 ircewoeadorl rJlaseuo1nc o1 :.duuH lyc- afivtcvtt - goroJBlrJwovrd c XUHHeJerrot av,(r^togot,agac) agat Awoxccrid ror,{s -JSJaBJOOJ ut{Hewt4orcan otqHtudttcos et4)cH14tilHU t4HHahpHr t\lor B 'IJlf

LL

-ndoJ cJudg Ha r1emadffd aH '11 'rdeav r1ogocue rousrqdxus eH BtrJo)l,n HO '01 'nh oJo)Iradx suxurc agec rJureYo'14oltoVcmatr[du rqr ox:tror xu) 'tsccmt{[,{rcodu Iqr orh 'gcolog '6 'tJIrVJeEsI<IeeH rgec eHo e 'edtrHu '1 'nHawad -)erJV rr{aoe aE '8 'n34owou H[I4 'usuhrou qJorBJco yger A ro r ads oJaHs credrorlc BcraVndur{eg 'Hogootradeurcxar aruxdaf'9 'IemHil oxolfu qHeho uxnr(d roal ;,{xt',{d ot,{soHagec <mHu,(x aH rcr,{wer, -oU 'S 'oH[orox qHahoeJuHWo)g 'cv,{gHH-weh ofne rc4od>16't io{unHJ] pH xJpg r,rrcoHJolrec raonrfc Ho 'qmaelr,{V IcJ 'e 'xrru EH L{JtrHhlah aYxadu 'qrceou HaxroY rs1 ,{nuur,nu ogao {eIfaE'J '7 ,(xuano ot,{nnurto ,{wo rilsetcou dotunawue) H 'ncrnauducn ou 'fxgumo retraVc HO 'l :qs113ug3ulno11o; allr1\ u1 aql XUOA\gI IOH .suoglsanb s.raqJual Jaasuv.0lr aql 't1tws tluatlasauo o1 nnot lt11wst1asauo ot:qtws alow eslql dpq sproat lasauotnq ot :no,{ 1p,n e>1euno,{ 1,uop ,\WVt,tpEOltS euocoJgo dnc loq JIasJno,(

'plor ru.l :Nosvg


:lapohl

'arppu a,r1tpuu s,{us uos.lad lsq,n ol uafs!.I '6+ aql

oql aurze8eur no^ Suu aql Jlasurq ,{eurno[ eleu lll^\ aH 31as,(ru ueJ I 'sa^Jesrno eql llel turq pJuaqeiil 'se^lesueql qcunl otederd11, e1o[ 'sanlas:no,{ aql dn ,(aq1 jles:aq seqloloJeq qse/h UEJoLIS luel tnd ueJ no,\

::1.1. :i]i:. 1T Ausso^losl'u0rll 'J?J3ql 3^oJ -: :li.!': s,ll .'_a_"11 AeqJ luerue^uocul oqs 'lolcll u erulqtnoqJlesurrl 'eprseas ol unq 1uasg1as,( aH aq] JlesJeq ; rodedsmeu u! ll ^Aes eql se^lasueq,ieq1 'uorleruJoJur toEse^lesJno oqt aN 'uap:uE or{luualc oqs 'ueapaql ol leads11r,trg1es'urq aH,(c) [r/trJIOsJaq 'saqlolcr.uJEA! sa^lesua ,{aq1 :addnslqErl E Jlasurq pareda:deH 'eeJocgo ssulE .;1as,( u lrJEnoq 'sao1elod opuur 'arl u,roJqE pelooJ ^\aJu se^lesuor{l I Jlosurq lqEnoqall 'uad^\aueJlesJoq 'ua1'go ,{.eq1 dnc,EJlasurq apuru, (q) ag lq8noqoq5 re^oc luJnqseq GIJasJnoA no^ l,uop Aq\[ Jlosrulr{ pal apnuhl pr.ru ssaJp og lasdn1,uo6 'sanlauno,{ Jlesjaqtn3 sur.{ 31asrno,t qsu^\ u:nq 1nc'11r,u, (u) 31esrno,t {uu no1 31as:no,{ puu oC JIOsurq Illg,
puau '8 :pnolu

j lasf pasrrdr^'* u ns

c.uec'tuq1 (p)

sxslJugxg

8L
,\{euu ol po^oru ^oql'arotu .{u? eloq e^tl s'(dnutdosx ulbou t,uop,iaql :(podoz4oztfup a e ) { e x e a a d a u ' Z : u J q r p l r , r s v ' I , 4e A o r u 'salels pelrun aql ur seluls ^UU 'ddaw-'toz) ^\ou aJu asat41:.(ohnarpa LvLm'z losrcduVAcoi I 'll :'olels eulus aql ur olaA\ s?utql lroJc,o euo le teql A1,tro1s 8urqlfu os - a ^ a p l p a q s l n q ' 0 1 l u l u u e q l S u r u e a l lp a y u l s eqs : atuls puq u ur sr eqs i{{ou :aq o1 quods l.utsnu no,{ prus Jotoop aq1 :(u'tu n anau) -stnown:t 'anuatrcotrou) olrHUoJcolI tr alrls rNnueuncrdo a [uJraz,ruue6:c'l uolluzruu8ro l cto ',{Uud u 'uolsJnf,xe ue oztuu8ro oi :qrBB -nudrc,{ 'qlusoenxuJdo ,r [zle-] azuuS.rot ''les nJ laotr P sesrl - r a , r p c [ - v 1 , 1 , { u u d r u o 3a q J ' 3 ' a ' [ z r u 1 e , r p e , ] asllJalps sr stuosodnworxadro.; qsr13u3 aq1 : 3 J O N : r r d u d s , r a u a q l u r ( a c r l o ue : ) l u e u - a s r i l 3 n p tu c 1 n df e q l ' l s e o J l r l u u l l v a q l u o asnoq u ^nq ol tuu^\ sqlrurs aq1 :'u J-u rra,{go clturxad - 'Jlo 'seoqs JoJ luauesrpelpu uE 'exuvodu 'arru :'u r M Hlfnf, yanogud at^rUul{ -,{x o atrHarg uq.go' el,tHerg 6.Lgo oottl,,tulry ad 'unurxod a (pu 'lJalpu, oslu) [-s-] lueuasll -Je^,pu :(xuJatul g cliltalror{go qrltJJat{oll - s:adud aql ur af,rlou u lnd o1 lallHarerlgo qrtrct8oll 'oHHeuartgo qJuf,eatqd- af,rl - o u u d n l n d o l ) . e s u e l d! l l c ^ \ o q l u o a c r l o u u dn 1nd ,{poqatuos1116'e^1;urooJ ul ssulJ qsrl -8ug Jno e^Eq ll.o :.reduds^Aau l ur orlt aq A -ou e Eurllnd ^q luJ eql plos oH :.,'3ul{orus oN,, 'sfus llBA\ eql uo crttou eql :fJuJq -rl aql Jo s:noq Eurl:om aql lnoqu loop aql uo acrlou u sl oraql :(awatoz e'axcop ou 'ax -awc ou) eulrerarqqo eoHHawqcuuao;todol - f srtnou,f alrlott '.anHat eacgo pJott i.lurssrrX a q t o l S u r p u o d s a r r o os u n o u q s r l S u g l a q l o o , n 1a r c d u o 3 : A ] O N : l a d u d e q l u r l u o r u -aJunouuu rql ,rBs ipolp sur.lul^ol8 r"ullrl I -lllA :'oleu ol luaruaf,unouuu luupodr"ur uu a^uql,{poqlla^a'SulIIeldolgi,..orpu:oq1uo .se1,, tuaruacunouue aql pluaq l ,,l8ururor sl aJlueql qsuelC aql luql /$oul no,{ o6,, '.(aouuamcnu ntrn aoxwt{ 'anHafuasn) ev[at -a9ago u fueueJunouu,u 1..' 1I,vr Surqlouros luql ,{poqoruos ol a)unouue o} :of uollrs -oda:d aqt 3JON :^\olror.uol uolluunuuxe ou aq llra alaql luql sluapnls eql ol af,unouuu asEold :'eotql lu lou puc >1co1o,o auo 1u ur8 -eq pJno.r Surlaau aql luql peounouuu uuep aq1 i'uauur,+raq] pacunouuu ,iaqt ,{ups:nq1 rig ,{upsaupal6 uo papua uorlrladuoc aq1 :(o swJoHralastnI qwngDw) ,EnHagasx ozango -a)B op eutnposop\q.LBrsrqgo ,,taJunouu,E ('u'ul n nn+Dsorcadoc e\ quoJ-uITegou Jeuul^{ :'urllrJlsnv ol lsol pUBl -8ug :,.'s^us oq 'llc^ alrnb ],use,r aq '^\ou{ no^'lsol aq 'oN,, .. eruu8 oq] uorir aq adoq 1,, :('u'w n tewlwxom e unwdou),{dlfi qJud -.lrodu auru8 u asol ol :crud.rr{odu '7 lttyd -arI (tsol '1soy)r [z:n-l asol:'tuo :'lluqta{ , -suq lE ueqt lueq elA :'atu luaq eq puu ssar{r 3 u r , { u 1 da : a , r e i A : ' c u o o , t r 1, 1 u 1 r u d 5 , l u a q ,1raq) .oruuurcl t(erug Dx{g) (ualueq lraq s ('tr-oaot {) cutodznns'('u-ozot) eutnQagou roJ l"lsrlSu3 eql :Z 3ION :otnwaduqwnhr(trou st azrrd s u!A{ ol ro.l ullssll}l aql :l 3JON :uollltaduor E ul^r ol :(',uottlsodruoo lscq oql JoJ ozud eql uoA\ oq,r ^\oul no^ oC :..1es -dn fro,r aro^\ a^A l, 1 1a,tr,iu1d uprp r(aq1'o11,, ..ilq3ru tsul urA\ ,1upud5, prC,, :.,'elc,{rtq B U o / t \ a l s r s, { u r 1 n g ' 1 c n 1o u p p q | ' l . u o n u r lI t 'o11,, uo^ no,{ arreg,, i.. poo8&en .,;3urq1Aue e:o,nr,4aq1 ilzurg 'as:noc a6,, .,;,{upra1so,{ qrluur lluqlooJ eql uo/ or[4(1,, :('u'tl n xunHDg ' -oueadot r,/) cJiltrogou :('u'w n n?eVaQ il w n nwow) qrudinrqs (uo,n '[-v-] uo t) ^ ullr lozr:d 1s:5 aq1 1o3 oq,11 ;,{up.ta1saA uorlrladuoo 3ur1u1s-arn8g aql qclc^\ nof prq :Bnhledu 'tudu u ez1td

AUV]ngvf,o^
.l{ogoJ r vuH H oH .uwr:,{dv i H o g o c c ^ J n H ) , { r e c m a r { c e o rr c J ' g l IruH o)qroJ aH uJqlrat^lc Jaa}lr^Ho 'oJeH 3H qCeJHtrdeC 'sl .uuh elI aH -es14uoud qcorrmHdu wuH r,tNtra uVJo) 'qoBrJxogo B 'il 'NH)ltuJqJr,rsoJ,oJ 'e qCUrEeu)JO nuH qJHBOJOJ r?)HIJOX [ ',<truuevJ xr]) ,rorur{cl{wuc nHo or 'qJrHcBc.go wl.rotruH a[{ olahr4HOgal'zl 'usroxxogo uHo,)14Hl.rh !{t4h

6L
ureqlJo[uw] ouou- xttHeil -qffetreHoux fJoged gwnhHnto ruuogadrou plnoqs eql dorxadnfi'l,{upo1 dauou eql raq a,rJE aql orxun l(lsser1s puE 3ur11ads gION) i(aldoad e^\ lEql spuuruop^pDlpuul eql - 'BHtrolaJ r'll :ueqlJo ouootuos rueqlJoouofuerra tn uaqlJo euos:'clo'<xnH oJ-oJx>> -qHeY He nlop tcw ngown'nAgadt u>tBUoX lotaaas\ qs113ug de,r oql gION :[peJ lpnll plnoqs r rHn),{drf,Hox Bf,ro ar{t Eapraql ssa:dxa :^poqou : euo ou, -urgadJou^ 'puDuap fro:err ) NanHaHIrou :fpoqfia^o : euo,{rala, -ov rchlemolBtfsr'Hl4Haxol/[edu noxnorrl : :fpoq,{u8: auofuu,:"' lr{poqaruos ouoouros, 'qrus uu oJh 'qmauHraH uILo)uH - "' luq^r s,lr\oul -rdu g :E1951) .ta,nsuu puuurap ol uorluuuldxs uE puuwep ol 'ruopea{ ralau eu6 :"' creroged oxdouf oHXfH r-uo.r.; 'NYnHnr puEruop o1 :sreaogadr ,t - "' preq IJo,rA lsnui aug :duou [-:o-] puBru,op 'ploJ eql.Jo asnu.) -ovpadu H nt-oHHa[apaduoau t{ts h wnxn,(d xnln -aq,(ep 1eq1euoq tu fels o1 puq e16 l'noi jo a',n a ad u tg wcwaewoot' xynt autoup u s oz D)rcI 'alurl eql -pou aawJahDx atwaytryadwout anxawn asnpf,aq auo e llu lroa srq qsluu ](uprp aH -owJav:'spuauJ s,auodlaq lsntuau6 i11as l.rlrq ol pallsl. no^ :'urur eql Jo asnucaq lnq -euoJo dluo lurql lrueoau6 I'no,{dlaq o1 parf sp^\ I asnu3cqlou lluq lu?t^ l:(ow-ozox ,{poqeuos ol a^pqll.no^'euoleop louuel nun ow-ozahl pr.-[lr (tulqlauros) 1o asnzraq Isu ('roJ uollls euo lurll sEurqlosoq]Jo euo st U :'raqrua] poo8 e aq ol sluu/rA Jr pJutllro,{ lsnr! -odard aql gION) 'pasruord puq eq sB atuoo euo \1 aug :uotd 'Z:ettawnuJa$Dt-os0vx eu'o l,uplp otl Jeqlo Jo uoseaj euos Joc :eHt'th -rdu gortlr lrrl,r hor ou Jorllo ro uoseal euos iec aql Jo lequnu oql u^\op 1nd ueuacrlod. aq1 i'poo8 ,{ra,r roJ :eH[hudu ('u J. fi Hor ou) or-xoxux ou 'sso:ppe u^\op lnd Jal uosBar ('lta 'tuql) auos roJ : rrjil.l e^alleqsrp eql l,usl fuouau 461 -1aq ;uad E au o^lE p,1 {poqauosllt^\ :(',/'tu o1 (oglrHuuoxco otrnorerJov>) uosua:'poo8 DH) qreJnuct uArop n azowt(g Ind :cJEseYeH a^Eq I :" e^arlaq ol uosBal (sl araqJ) a^uq 3A\ :qlurs roJ uossar u arrS l('tr op l.uBf, a^\ uo 1nd lsruaurJ 'ct3urx (lnd 'tnd) n tnd 'el3rue er{lJoasnaql puB {q,n suosear lelales are araql : " ssoddns ol suosu3l fupul eJp olaqJ :<ex[nudu 'altHeo a8paluou1 unou or{tJo ruln8uts,ql 3ION slr.l :iood sr aEun3uul aqllo eEpopnoul s^\or.ls -oHcoD suuaur 1 ueq,n) unou alqulunoJull uu aEunSuuysu puu (<exlt'lrdu) sueeur 1 uaql\ Illsotu) t,uut eH i'retsua lurll'll alElsuBlt puocos u8raro3 ujo,{pnts eql saleu a8en8uul unou alqulunof, B sE pasn sr uosDal leql u8ra:o;auogoa8pal,nou;:,{pnls uo{ saulol EION OSIV : upu rqr 'ullll tou roJ suos a8pal,r,rouyl'rualqo.rd aql Jo a8pel^\ouI -rar req/s;q suq aqs/ag :,(zel l,usr aqs 'Iro^\ eql op ol tultuu,u lou roJ suosp3r raq spq lPor e tllr^\ ,r,rou1 uosrad,{1uoaq1 sr ag 1 'urol p alll oJ pH ql3a olaH A Isu ol no^ esl^pu :'uur.ur.lJuerJ lr aqs f,Jnsru.1 l'nxrudu | sleedsag InJJepuo^\ qcuaryJo eEpal,roul : l! .roJsuosear srq spq eq s^ps eH 'll aM st i sr11. q8noua pooE 1,usu,lr l3afqnseql Jo l.us3op oH :(ll JoJ uosEar aql s,lurd^A(uoll ucxa aql ssudt,uptp -lladuoJ aql ur UEd a1e1o1 aar8u eq l.usaop a8pal,troul asnecaq slq z pprlcu,]e8pel,roul Iq11 :ro; uorlrsodard aql EION :'ra^alc s,aH Ipg :srlHuH'aHHBHe te\ouslrPl 'q8noue llo^\ Iro^\ aql op l,uo^\ aq leql esod -ep olur oB ol aurl ou aABq :fircoHgodyou -dns o; uosear ou s! araqJ :'lqEruol turluel | ([Elep olur oB osl?)sllBlepolu! ur.l lcql 6! ^\ou rno^sJ eql no{ op l.uEJ I uos 8 nc<frcsBvs oF ilrulcp JoluaJB '1ru1ep ur arou ur - ougod -BaJ oql :;llt aqs s1 lSureaslqErsoE o1 sasnl -gou aauog:flBlap euato -a: aqs {q,n uosuej ar.ll^\oul no^ oO :'uospil u1 fBaJB - oqgodpou lls8urqq luBuodr.ur lsorr aql lsnf ro 1tr1ap eql sn lal ol pasnJoraq tnq',iup lcql {trsra^ ur tuols eql llat I 11uqg :oxgodvou- llulep -lun aql lu uaaq l.uputl aq,{qm turq pelsu gl^ 'e .u!:qrclov'qrcoHgodvou [lral:rp,l r/ :afiHESOltJO HHhltduz IUeZ:tr,] OSUa.l U IDtap & aurruaogodrpuuuap ,{1tc a8:u1u o1 ('clr 'aq pa ou IFrurl cr{l looqrs ol ot ol qEnoua p;o :( ^upuoW,{q 1.lo,r'r qsluuptnoqs aql 'a,r){aq; tBqtpapueulap rolcolp aql - fxut-t 3re^\ uarplil{J aql uaqiA l'o3u qluou u aruld

08
-8uA oql :SION :('rlo 'urq) au lnq/tdecxe -ilo) a llDrls uxoJEtr.loJoHqrluvor{ rnada eam poolsJopun,{poq,{:an3 Jnq pue fiaxa rcge -yamodu )ux e)K)turu - ,6L.J eH puDwap J pasnsr sunouo.rd luuos:ed asuoo,rrlcofqo ndalludu 'wJ - rroJen {rqH<trarpJot^{olrcs Jo )u) aql leql ldecxa1ua,tr ,{oql n r c r a r r g e d r o u ( p l n o q s : Z E J O N : ( . e s n o q 91651 :,{.ru61 lle :;dar,xa :'afs :')lo 'llu ,ou ,,{uenw6nHat{now) eqt uel eqs aJoJeq lcpus u pEr{ o^pq plnoqs - aw xn wautrap aduo'nqsqtra neutabttt atnou w aq5 ',{:3unq s,aqs s,{eseuBf :,,.lq8ru lspl acrtow D ' c1a 'auo ou ,tu!ql,(uu ,Ipoq&a,ra alul os pallo^\ a^uq 1,upfnoqs 3H,, ,.l{deels 'Eugq$la,ra 'dpoqou 'J1u ,fupratsa,{ arrro axtayugadwou[1 sr pef,, :,,'no,{ plot u I sc tl auop 'llnJuJrpool s.ll 'auo tsul oql lnq soslcJexo o ^ u q p l n o q s n o , , . . l . e t u t l o u e ^ u q A u p o l I aql llu suop 0^<l: eruoc l.uplrlol oH ruoJ f u u r q r 1 q 1o l s l o o q r q t r l u l a l,uec 1,,:.pdahs lnq aJaql su^\,{poq/fue^E :.,(Bpul uo Asnq utrfJ UJ4OU r9g orfE8otrerc neg .edola ev,{r tu.l ^BpllJ lnq fpp duu oruoJuef, | :hiauHeh Hr{olr ]lrrqg Hrrxrotr trg _ i(upre1se,{ a.laq1 -orrxc}f ue 'awodxd.td'7 loq fuor .l euo8 a^Dq pJnoqs no1 :pat,stl a^Dq Nq nnotls 'asuasuou {lul ol sr ,tputda cundoaoz :ttlSnoqa^Dqplnoqs:auop a^Dqplnotls : auop :o.; qsrlSugaql lrrql gJoN :.reqtuc^\ ur a^oq + srqt flnoqs :urroJerfloJogorcnhto tcr,{doe Ino duul l,usJ no 3suesuou 3ur11ul ar,n_o1 lll n a^Dq erfoJurrJ eH Jl,to1f,oJ L.THdOJOX :.lno^aloqt no,{op o1asnJel l.uo,r aqSiesuos 'rcoenwntn(txn wnxwxaedau ) plnotls woJ -uou IIul l.uoc :iesuasuou s.tuqJ :uyil^da -prrJ oloHqrruvoyi aulrErahof, utJaurgadroul 'ex,{uah asuesuou rr :(turuueu :.a,fs) scsues ' q J o r u o t c o J o H . o J 3 e w q J e w H o r l g g o H aalql seq plo^\ stqJ :6ploir\aql esn no,{prp -xrotr aH ex nrfi 'q3orBorcoc ?H ot{ ,t^iornl esu3s laqlAuJ :'lpelJsl plo^^eqlJo asuas ar.JI -odu a otraH <Irer^ir{ ortqg oHxtrov ailsJcuretr 'uf,tqh{f, 'Z :eilHehBHr :osrJBih .I ,r asuas orn ,{nolou 'ar{Hunndou Htl{ xed[.4 qJHr 'Eurqlauos o1Burqlauos o1 -udlqs ovEH utrJo) .xuut,Alrf,.xar :l ppu g SION) :o; uollrsodard 3ION :.ppuol Surqlou i atoru puo.l plnoqs oH .poo8 aql l.usr Burllads aauq1 3urq1i(ra^e prus a,r,,{aq1 :.q8noue s r H : ' U B e qr e q r o J p D q s , l l . l ! o p l o u p l . n o r { s s r a r s q l l u t q l l . u o p 1 . [ d : n s ]d n o s a q 1o 1 eqs 'qcueq aql uo sJnoq ,{uuur oo1 spueds tlesalllrlDppv : ua^es no^lnoJpuuaclql aqs : ln]rrrrr erou eq plnoqs no^ .ulu8u alul trB ppuno,{31 :qrrrsugo[,srrruegndu,t -sru u apuu ar,,noa..wantadopt pou ppu tunowc auolB{poq aH oHhtegonnxau<otipaduwoucuawnpdaewf, -tuos e^Eal :'r{s l.uorluurruoxa :oj 8ul 9 'wau4awnaHp[lot|s Uozor? l<<HaXIIo[ .I99 srq -ruderd s.ag ouoluuirq tal :.auolu Jaqla-I oLrBBotrotfJ'Ia^trerC,> (woxlttu wa(ewcwae 'lasdnsr eqs /[ou laq ot Ilct l.uo6 :eo)oll -utoo) oHhtcgo:(anHDsanaE,(, wasot) anHaaw I t/-oJoxqrtrrautooeuo1u,{poqauros aoxenuxacg(t ri-ash )tD, owJoh ,yngwlnao 1a1 'udnouS aSJEI eur;r1 l.usr Brq:no.{aI'U pual ;,{ruuorlcrp no^ uu] :;{auou elltll u au puel uur alad '3a'oual 'tuel) puel st vwade lulql no^ oC ou lwoeog'tet{nD$ ewosog qsrlSug ,^r\oul to! eql no^ sv :aloN :exoroHtrgHg uruux srudg a - .{:u:qr1 uto{ slooq ,rolroq ol :., spuauJ u Jno^ Jo euo uo{ icuou aruos ivro:roq rlJaiA., 1uuuc no,{ .,A\ouAauou qEnouo r^sq l.uop I lnq 'feutnotaqt uo oE o1 alrJ p.1,,ilsnoqqEril aql uro{ oruos Alotloqpup oE noi IMA Lu8nsou e^uq a^t .Aq16:rrrlada sHqrudg:rqr!{e0s crudg4 [norcq,] ^rorjoq uq i(u fu.rer plnoqs aqJl au pelsur.ulf- .oul palsu rutf ..ino^JoJ8cq rnoA fu:ur I 1pqg,, .xurcxer :||er{od8 UHHUSO3UTJOc Xr!rnol^qedJ
snuantdaeot swJowngoxgoaH4ntnuoctcoitce 'roeoue 4nxttiogov (qra^ lopow) pporls iulnl Jo lno Iseds sfu,rlu no,{ 1sn616llBA\no^ lruuc lur{r^ :(nQadaho naooJqraopnxop rrl) ltvadeho oHB - uJnl Jo fno :'ulnl ur lr op s.1a1.roq1eEol 4 u o d s1 ; u1 , u o 6 : u r a d a r , o o l t : o H l t o r { a d a u o u - uJnl u! :'lr op ol uJnl Iu sl .suorlsenb ll srq polse Ipuorlu setl plS :.ll op o1 urnl:no,{ /$ou sr ll 'turu.roru orll ul sorlslp aql paqsu^\ uuuy :pw)oHgadano 'xoprdou) credoho rr .e irodosorr u '7 itteannudosou ^ .l uJnl al{HuJohocoS()tr3 -- uollrulquoJ pJo,{:al{HoHHvaq.go,ailHutor,oo IuJ-] uonuu,;qruol, iqruaodl,rrrrlgwox .qruJoh -oJ :('rl r,,/n ntrnl) jrrlHl/.yalgo d eulq,tuoJ

I8
u?es l,ua^eq I :^ldel ol af,uuqJ u pEq I aJoJ -aq u^\op auoqd eql 1nd eq5 i'raq o1 laads ol a3uer{f,pooi u su,trlt :uool eql ul ouolu su,r aqs : roqJo unJ olulu ol tJuBqJ P sassltu l a ^ a u p u u 1 r r 3a q t e l l l t , u s o o p f u e 1 1 l f o q Eut:e1ua3o/:a1uo o1 JJ^alf,u sr all ,{1ts:o,rtun ocuuqr poo8 e seq afuoag lulql I :'plo^\ e,{us ol atuuqo e rurq a,lr3 l.uplp puP aull aql lle 'qrcoHrs alods eq5 :4uMuc t{tcHgotr^:cHem -odrs 'ctrottxortsos 'l tr lsu:Dll oJutqJ 'l! l s u l u n Du , l - 'srltodlr y :lcafqo uu allnbal 4sv194lg'; '<<s1>> Jo esuos, ar4 u1 tsuloSo puu rot lu-rll SIoN 'ue noxuren - .,'l! JoJ : ou[ [omfv f oca B f> llu ru,l,, ,.iuapl 3ql lsuteSu ro JoJ noA ely. :ro! : tuD :tlerttsudtr rutadoaltrodu o16 'wurlrsudu ou eH oJe - 'solru aql lsuleSu s,teql :,.'re3 ar{l ul sldoed JnoJ JoJ tuool ,{1uosr a:aql lng 'ulq lsute8e Eutqlou e.lrq 1 'oN,, Sutql{uE e,reqnoi( o6 lsn ,,;tulq lsuleSE qlr,r eurof,ol pts lue,^\no,{ 1.uop,{q16,,i'ue 1d t p o o E e s , l r I u u { t l , u o p 1 ' u u 1 da q t l s u t e B u u , 1 :(< " ) cxHHamoHro oll oHgalrxPds t'tt'lt olt -qrorelrrdro,' r'nae a) aurodu dtd 1su1ua,e (,{nuHudJJ) cJus l.lhudos3d -orr - Ja o, uJnl, :'r-oJh qJgsndegoJgo- lano, rllurs, {lEl, : r-orh qrEstq}',{AVgo Ja o, qlrus, )tu!r{l, 't :'Aep lsql serleruoltl 00t ra^o psra -,r,or,{aq1 :'erpul ul rue,{ I le^o alutl I lueds eH :'uorlBls,{e^\ltcJaql lB tutq laeu ol 3tuu. aldoad parpunq e lJ^O :(u'w n Daunahnli - o t t o w - o z o x o t t )) ? v o g ' Z ' . l l e u ' 1 d t d n r c ..^Snq ola,{\ e,\\ 'plp sn Jo raqtleN,, ,,iIoprals3,4 qsluul ^3I Joq eql paqcl8^\'sAoq'on1 noi(1o qltqr11,, '3 'a 'Iegruu,] reqllou cJrarrgedrou,{ auou orcertrs 'xunur nrH xuretttrsdu xKep o J, vu sr,ad etrro; :AION ..'lls le auoN,, .,cpear no,t a,req slooq oql Jo fueul nAoH,, :'alaql 'aos lou aral\ ,{ctll Jaqlo Jo uosu?J auos lol ol paluD^\ I eldord oqlJo ouou A\usJ : auol 'pestrd:ns a:a,a,r o1 pasrtuo.rd 11upuq ,iaq1 ai!\ 'oruuf, ueql Jo auoN : asnoq loqlouu ol aA\ 'q8noua 3rq (oJe^\)su^\sn pa^\oqs tua^A os a ,{pu1puc1 tlt stuoor cql Jo auoN :( "rl't) l.rHI/ot{rt '("'eH) orxt{H rtold [ttvu] auou ! . ' a J ! , rs l q p u B l s o q 3 q l s e p r s a q slsani xrs ara/$ araql., .,;etaql aJa^\ aldoed 'an'odx to1 t1sr1 :scprsaqst ohlnriou ,{uuru ,r,ro11., 'asoddnslelJ} asuel luoseJdor{t SION :illu^\ no^ Iir |xrs lu auol t.useop eq esoddns :i,op 'suIel osoddns l"' orn 'egac a/trllutls lBtl^\ lt o s o d d n 55 (ar).Iuer,ctrodg lrrcaorh-' c' 'o51,, :,. (os osoddnsl.uop l :) 1ou asoddns1 ..ialul ourof, eqs IIl,t\,, :.,'luepnls 3utryom - p r u q u s . a q s ' o s a s o d d n sI ' s e 1 , , , . i s c l p n l s o J a q o l u o r l t r J l l uq 8 n o u es c , r t 8 u e f l u l q l n o ^ q oc,, :(io3ualuas sllEus eql Jo ajntculs 3ql glON) 6roel.elTctto o.t.n 'ataurlAv Htl )c) - (op lll^\ aq ;soddns no^ op tutllA : Irol3.o i q 8 t a 1 r l u nl c s q e q l l , l a s o d d n sl . u o p | : s l r t 8 8uno,{ tsotu altl Jlosleq ot uollutllu lclrllle 's.Lu.Iurou ol salrl sscg csoddns I :cl-t^i.([ 7 : os ill0el sl ll luql asoddnssn le-l :qrulerou -[adn 'l lsnonwruoJ oN) a [znod,eslasoddns ( " (llJ'rJea) aru lslttuad aqlJo) lsal eql l : d a l u r d u u t t ' o u r t t h o - t o Ht a s l l a x o x l ' 1 , { w d o t p taov,lu eol,ra,{tuxt- L.oluri'Je t{vadu Hilvo v'l3h 'olJ earog r.euhEilcogo $at aqt PvJo) exxuJ u -Jtttr l'rlOH aln^f, ltaSIlaXOllhl OSl{ tqHqrel-tt8J-f, c rcraularoo./o !sa/ aqt euJo1:eloN) .. qcl rq1 ur ar8 lsal aql dJulqtl aql tlt elu sluap -nls a^U,. ..i.slucpnls ql elDeltqlA,. : eipt{ a aql ur sr IIru rql Jo lsar rqJ 1lttu 1o ssul3 cuo IUurp I :is{ooq eqlJo lssl aql eje sJatl,AA 'oraq slooq a,rg dluo aes :qroh uuH<IUut I -co :eoH.rr,.ur)o :arqHqffurJoQo) lsar aql ..;"' ^{oul eJurqr iuu,{q nodoO,, Jo ..e"' Aronl aH o1 uadduq no,{ oq,, sr.<.L"' smaDHE oH4Dh -(lrt rg" roi qst13u3 aql luql SION :'ulult a q l u l o 3 u u r l lX q a t t n b u t q l t t u l : a l u u q J ^ q l l l n o q u p a u r B c le q S : o l t p u n , { r c - a r u u q t d q lraqlaSol sn lq8nolq luql cruPqc ,{Irnl aql . I u e q l l s n u a \ : a c J l l I n ou t u u d l u c u o d t ' u t u u ecunqr tuql a^allcq noA o6 :r:.coH4ut' s,{u1d -^rJ '!!ch, uIZ :aluBtlr pooi B :d'trcoHxor{ -eos HcqJugoequouf,o8- aJuEqJ s a{ul ol :clJoHxohi[oB qrltrc,4u,{ - eJuuqJ B osol of :qJf,oHxor^{to8 (qJ.Df qJilsDrcotr'adu - eruBqJ ) u qus ar13 ol :suorluutgtuor p:om 3utl,ro11oj aql SION OS'IV ,, ul,r\III^\ aq lsql cauuq:) (elltrl) qJnu lou sr oleql,, 't a 'unou alqD -lunorun uP su pesr.l oslest a)uDtt) tutll aIoN 'oN., : . , ' r u r qe r s o l J r u u q J o u p u q I ,.;ultI o1 luads uo,( ptq,, :op uu. tro^ luq,{ ^ otls ol no,( Jq cruuqr pog8 u s.ll uotltladuoc a c q l u r 1 , r u d l u l p l n o q sn o 1 l , { u p s n q l u o L u t q c oesll,l (lDr-ll) rul'qf, u s,ejoql ]nfl lo^ Lultl

(8

eql of paJunouuu pJnoqs aAEq no :d :,^Aorroq :7 i'rodeds,rau ur ecrlouu 1ndplnoqs o1 eql no^ :o :'ppp o1 Surqloua,riq 1 :1y:.ueqlJo auou ^^psl..w :.roodsl uurlell1o a3pa1,,r,rou1 st;1 :7 l'11ui[ lEql uo eJElser cqJ ]oop orll uo sr ecrtouaug :y l.1rJoJ ru.l :7 :.ecuuqo,iq llp a l r n b 1 r l n o q u p o u l D e llI,:,7 o s a s o d d n s I , s a , , . . ( , a t u o 3 a q I M \ , , : / 1 , : . u . r r q t E a q o i a f , u D q l . '^uq sE^\ aqspreseqs :J :;IJuleJJrs | :, :'l! lsuru8u A\eueql aq o1uadduqno,{oC ./o;^JuloJ -Jes Aleuaql eJuuqcIup Iq noAalv :jr :u!q ldacxa/tnq,{poq,{:a,lc l.au:dlaq p1noq, :6r ,q3, pelse eq luqt JeIJV:, :Jo^o Burqteuros ol :g :.aruuqr eql lsol fpuarlesuqaqg :y:,{ay IIul

euos eouuqc sr a'r' eraqf :s,:rxor'Jorru,,"" ,;:i:;:;u1";j'l;f,jr;r::;i,llf ,11TJ;

r4 Or-orx oJh 'oHJnodagorew '07 :u) 'eHeJc rjor EH JTCI4S erqHqrr.ur -JO 'Hdastr uI{ ar4r{ersrJ<rgo oHyo '61 :a) .oHW r{r thor^rolr ,rncoduc H o o J o J a r r s o u . g l : 0 ) . u c h { o x t 4 r f a n v.Ll:(D.r{x.,{ueh ndosoJaH .gl l(9) 'o:a qr'Vagou rsoHum ar<rgprJ uHahr^ SI (?) icderod)ec frrrsoH aH 'oH4en,(lrJ'rcg .71 i(7y) .rrrougov oJOhaHeHhtr .e .rrconxow I l(y) -eoa ,{re e'Nrc{u,{ ox.{ uHo 'u :w) @oep oneg xn) xun er4or)r.rH .r I l(@) ldaarorr g IrJJr4oJcoJlq4nxolr orh ,r^rerHatr^Jc <lrr4sr<Lgo orpgoverc egel '01 lQtl) .xuu eH oJo)r,rHrevns aH y .6:@).eJaeJ s auHer'U<rgo qruY re,{I/arc ri{u8 'S :(dr) rqwHBsB ttudg .1j(fl) .oorruerou B .uV,><6ral/ -Ndu H6,> '9 :(l) .wor 90 nucf oH4endrc ousemdauoc 11 .i,) oS -Hrf-oJh srndoaolgo 'b :Q)'hroxrq0r hrH)cHlr<rrBrr4 JaayBrs ogprrcHo .I 1 ( g ) o : a H a w o d x , a J s ' Z l ( 1 r ) . a u r o d u H o o J h . e r u e u x cp H O . l u (q 'pu1ap reluar8 u,7rro*ul :y :sleltut JoJ pe luawosrua uu:j::,,rn1u, lr plpruaqlJo,auo,{:e,rg JoJ :dr:.lr suosueJ suqaqs:O Jaq :uJnl rno :y'/:uospal ruos JoJ:1,!:'ew lDaq aurr ]se1:7 lno^ asnuJsq :.suosca: Jo aq :y Jo c,ru8 1u:aras all :7 ieatd:/ :slrulap oBol :l/ :ocllou On'tnA :9 :;uo,,,r olur u ot ()Urrf .y irnq, : ulrqJa plp{u eq ol uosuJr poo8 c,ruq :? :.N ol J^ol.up;noqs,iaql I lur{l papuutuep arls :O :'sn ol lsol ,{aql erurl 1uq1 :3 l.umop l! lnd :B :iluaualunouuu aql Jucq no,{prq :7:,{ay

fi') rarnduxnn

(O) 'H a Nrexaadau r,tHo tcgoJh 'ereaogedror UHO.gl :(II\ aHur,ndu oJ_rjo)ux .11iQ1)urcoHgodvou ou '91 s bcqresetrs :e).urn'dn oxqro)raHrusc?H .Sl l(g) .ore err4mr,'r HO -ut'1 i(rr);rnragou .ore or) .e q.cr.J" eHrcnuhr,rdu I i(g) n.Zl:0).t H -eN rrr,rvegou eud4lsrmodi g .ll :O) or,rHar.fsr<r9o Ho qruca' (eo>rrodox) 'oJrura[c uvadar,o -ox '01 :(1r) ou xr4H tjtqnxu) .6 l(7)uunadx.g :(f) t{ or LevHaus,ne"go nmrqrc rqJ .L:U) ugoJEe_ru.q :(U) oHgodtrou aar -o9 'S :O) 'nrudluoduwBH .g nHoeudror A.b:@) xorO,nx unerrlad :(y) rtradano aHa'Z l(ir) o"larcqJrog{r,rHesoHJo oHhorurcotr rHaNA .l (E
:,(a1 ql!^rrlJeqrpuu qsrltug u! alUA\ .It aql

sgsIJuxx!

t8 'uollu -Bldxou pepuEtuop e^qplnoqs no^ 'fJlunoc eql uI eEuocB uelq e^Bq plnoqs eH ^Bpralsefluau plnoqs aAA ^protse^ruoql euoqd ol polJl oABq 'qluotu ,(aurnofeql opeu e^Eq -ecunouue 1se1 oql epeu e^"q plnoqsno1 'eulll ut Eulql tuer8alet ueql tuos 3 Bq plnoqs eiA plnoqsoH '{oe/,r1se1 -,furnr pezruutro oABt{ plnoqs ,{eq1 'tururou eql u1 qczaq' eql ol euoEl 'E e^Bqplnoqs no1 :ea,( lsul uoseJ qll?el{\ e o1 ouoE,o^Btlplnoqs eqs 'eeJlocqcnu os {uup l(uplnoqs feql :eq13e1r 'tlceeq eql uo au11r{cnru os puadsl.uplnoqs sgl ul lno oB l.uplnoqs no1 'lBql exl e^?qeql.uplnoqs no/\ oH 'arultreql il AJ qclu^\ l.uplnoqs aqs 'qcntu' os o{otus, l.upForls, e11'a1e1' rUIg auoqd,l.uplnoqs' no 'z OS fuPot s1qfis 'Ilrnl ur stulql oseqlop pFoqs noA 'spJo^\ ^\eu el{lJo l$l' oql oesplnoqs e A 'ssoJpp,? puB etuEueql uaop 1nd plnoqs faql :e^|'sue 3 elsru plnoqs oH 'I stq JoJ uB turq eir plnoqseqspueuep plnoqs e11 EUtop suosusJ nof entE aq5 'radud'eql ul lueuosll plnoqse11,{ued' eql e4uetro, ueq} dleq,P1nol{s -Je ,pue 1nd, aql plnoqsnoa 'uot1t1'aduoc' u1uud, elq ppoqs no1'I prou 'zz :pnop
'lZr 'qrytug olu! uaql elBlsuuJlpur setueluitsurlssnU euos ol uelfi

;u,*op lnd ol aalq Je eu nof stulqf elp orl llq,f, PUVauaoP ruaql Euplnd lnoqlpn sturql esaql laqueueJ uuc no,(luql peJ noI op ro ".le'sJaqunu '02 ,a;doad;o seuBu eql u,nop1nd,(1unsn no,(og llloureu poot r e.ruqno,{oo "uoqdn1"1

'qslt'us atEtsu'rr *:';::':"ilffi"Jt ffi ':l: '.* o,u, n""


.suopsanb s.Joqcrelaql rairrstw 'lI] 'qslpw olu! ureql elBlsuurl euos ol utlsll '9Ir stru.Uits uBtssnU PUB 'suopsanbs.leqctel at11 Je,rsuv 'SIr 'qqiuX otu! ueql alBFuull puf, sitcueluas [Blssn1 euos ol uals!'I 'llr 'suopsanb s.reqJtel aql J.rrsuy 'gI+ aureE11uqi(a11o,r euet 1Pq1a1suq (r{cteu) aue8 ,(a1coq (qclutu) aue8 lluqlooj uorlrledruoo [-eu,urtpl sctlsuutu,(8 tuttls .uontleduloc uotltleduoc tuttuut,ns uotlneduloc Eutlc,tc uorllledruoc fi:r1e1s-paods uorlrledtuoctulluls-a:ntg

, :suo!{leduor aq1 qrods puu sauut auros sauau aql es! aJ puc ulEel suopsanb iuue,usuueroleg Jo 'suopsenb s.Jaq.Belelg .laasuy(l) 'ZI*

t8

w,r,, tsu,oso ,,t!toltto,,r,, ro qrr*tlJ*,o1JJ'#"i##.tJ":::jtl,iili',i'"lll;,{ ,r.


'seop sn Jo raqlraN.ro .op 1/saop JNgenJS N on1 elluqlooJs.{u1d no,{;o qcrq41 :V7HJV1J 'op sn .d Jo auoN./o pu? ,W ,N JNIO1JS oq41:VgHJV1J ;{aqcoq fu;d eraqno.{go :lapow
'suo;lsanb s.JaqJuef aql Ja^rs[V .lZ+ .qsr18ugolut uaqf elclsuuJl puu sarualuas uelssng auos ol uals!.I .92+ 'suor;sanbs.JaqJsal eql Jalrsuv .SZ+

.acuE^pu ur slo{cr] pa{ooqe^Bq plnoqsno JNIOIJS 'qe{3rl ou per{ ,{aqrarup1o1 ,{oq1 ortuoqt ol aruecI uoql( :NOSAgd aql '('c1alolcop eqt aasplnoqs) ur.rrdsu, ue a{Bl plnoqsno1JNEO1JS .11em Burlee3 ru(l :NOSVgd tou :lapow

.auop a^uq plnoqs op ptnoqs ro uosrad 1u1q1 1uq,n puuualsr1.rZ+ aq1 no,{ {us 'l?LJl Ocunouusol r.rjrr.l pa,{AollB a^uq l.uplnoqs aqs -l I 'qcueq eql uo aurrl qonru os puads l,uplnoqs aqS .01 plo nB,/r\ eql ul lJ auop ,a^Bq l.uplnoqs no^ .6 ,{e,r,r aql ut lr op l.uplnoqs no1 .g p1o 'sla,rot fuuru os lq8noq e^uq l.uplnoqs ./ I 'ssaJpp,e Jlaqt u^Aoplnd a,leqplnoqs ags .9 'uoouJau oql ur Eureaslq8rs plnoqs no1 .g oE .errtou e dn 1nd plhoqs no1 ., . dlrue os pa.readdesrp e^uq l,uplnoqs opnel4tr 'oo1 sadolenua ,reJ E l{Enoq a^eq plnoqs no1 .Z 'l! Surop lou JoJsrjoseeJ no,{ a,rr8 srq plnoqs e8.roag.l :uulssnu etBlsuBrf puB otul uaqt pnolB pEau ,rz

'aEuBEnl qcnu os uelul o^uq t.uplnoqsfaql :adud aql peu8rso^uq t(uplnoqsno1 .1uops 1da1 o^Er.{ t,uplnoqs no1 ,{1:ua paruaddusrp os e^eq l,uplnoqs aqs .turr.lpre^\ol ponuqaqa^uq l,uplnoqs no1 .ullU ,(1puq Jo lno ue4odsa^pq-l.uplnoqsoH 'punor' polool, a^uql,uplnoqs,no1 .ueql pa^roJ1o;' t,upinoqr'r11 .g a,req

s8
uals,{s, lrnpord Ir1cpc:d,l alqt8trrp Ilqrtprrrp,l lEnp!^lpul [1entpt,r,,-] gelsaJt,] PlauralseqJ Ip1: Jolu [ette,tt1a,] ate souqr Iscta1,]
'tt

:sa{olloJlBql lxal aql uro{ spJo,$ aq} Jo uollEfrunuord aq1 esllrEJd

ilt slu/( JIes ol -tulq eq Leql (xuHeHdU) eJnsu sl ll 'esl^pe aAIS se{ll uuLu8JI o uSIS "' tuqtaar8u oq (q no,{ 'll puu Uec e,/r\ eJeq/( uo UoIleI'UJoJUl :spull o,tuJo sl aSpal^\ou) o e^\ ,4Aou{ Jo so^lesJno lsefqns B ^\oul a/$, 'azlJd eql uuql eJouJaluu8 aql o^o'I . '8urql sno.ta8uep st oEpal,roul elllll V r u 'seuols /tolql lou plnoqs sesnoq ssulSul e^ll oq/( eldoed o eql uo puu 3ur,no11o.; fueuuoJ (E 'C[ :sutlxulu sqra,rord 'y 'snJo iu,'toptnd lacunouuelueap lSutlaau euou lppu i"'lql puBtuop i,(dduq lroquouar :^luaPpns:Jo iauoqd l,{euou Jo Uoqs eq :se{q ouou :salnJs(euo lsulu8u :^AoJJoq -noJ "'Je^o lsoc ipeluu,^rtluqa lsnf !o lsll u a{ul lsdoqseql ol 03'[ J eql :aurl xau ltaqlue,tr:eloq,\A uo to t$l u el?ur i:eqlo.to uosual eluos 'Z ieotlou e dn lnd luotstncxaue azIuESJo iut JoJ:lnq ,{poqfua,,ra Ur:de>1u1 lauo ou aql :aull aqlJo lsoJeql :^up 3utno11o3 :soplsaq a l s u e l q o . r d , l e ql a c u l d^ \ e u u o l a ^ o t u : u o s e a l: u e a p : t u o { l u e s q ea q ' l
'lsoq aql sc,n .{rols qtlqa\ ,{BS 'ssulJ aql ol uaql 'Zg .fuols u :o.; eulllno uu pug 1.no,{ ^lolaq Jaqunu qtuo Jopun Ilal pun sagols aq1 dn a1u111 'If+ ',Jou asodtlns 'oN,, Jo ,,os asoddns 'sa,4,, 8ulsn suollsanb s.Jaqcuale{l lelrsuV I l

'sutulunotu alll ul se^A 'aprsuas luapnls auo JNg0MS aql lu oJa r lsal aql iuoll -uJu^ Jer.ur.uns puads dno:3 rno,{ Jo sluapnls eql plp MoH:vgH)vgJ eql 'sIJul.UpooS a^Bq lsaJ 'aaJql ssq luapnls auo JNgonJS' cql 'slJutil luallocxo e^uq sluepnls o,lrl :VgH)VgJ ;iqdosolrqd ul te8 dnorS:no,(3o sluapnls eql plp s{Jutu lurLAA :ppoN
'0t+ .alqlssodsR uollururoJu!qrnu sB Sug,rg8 suollsanb s.loqrcal a{l JaltsuV 'qsr18ugolut uaql'alulsuc:l puu saJuoluesuulssny auos ol ualsl'I '6Zi

98 'roop ueqclrl eql lE pareedderoq1u3 ftu ueql .( .rolenaleaql le {JoA\ preq s,{unt1e s,1r ,4Aou{ no^ ,{upo1 pJeq,{11n3ne palJo \ aH .pelrl s,oq,, ,prusaqs.,.ila^&,, .prus ,leq1:eaq e3roeo .ccer.uunl .,JJo ll peuJnl S.AH,, no1,, 'rue:Eo:d Jeqloue / ut pounl eq ,{Jo/hJaq ol lcuq euo8 puq aqs uoq1A .,,{upol no,{go erour ,(ue 1su o1 Srrro8lou tu(J pup IJo/$ rno,{ uor.; perrl ar,no,{ ,rou{ .palsu L, .otu JeqlOuJ ^tu gec ol no,{JoJsE/14 ,,aluqlop uo^e no,( 1,uu3 palsu-l IIV, ,,'LuuI uut11 sEurqlesoql tu ra>Jcrnb oJ(no .saqsrp n oql qsrug uec J pue s,(oq aq1 .Jeqlohl ,ualsll pue aleq u,{op lJs no^,, ,,'ll lnoqD aJolu fes ol Snro8a.r.feq1 ur otrl luo no1 .oN :adud3o acerdu uo'u^op 31 sltulop aq1 lnd puu ruuSord aqlJo pua aql lu ualsrl /rroN isrullop puusnoql V, puu salqr8urpalllll .sazr:d ,,'s8u1ql Jallutusue^a lucOtu J,,

ji:ilJ t^';::;;lHj t es,{ruq 1 7 .{ o 31 pru l iru, :. ru(...^,,r;T,'i?i:'i"rt : "

a .,.sazud 1lt11 Jo lol aloqt u puu sJullop puesnoql alg_f1ua*r1;o azud lsJU u su^ olerll f u s u a q l c J u a qp r p I l n g , , d p d e a l sp r e sa q . . . B u 1 q 1 f u a n a l n r ,,fu p , p1 , , 1 'passnupuq eqsslrulepeq1 ,tru o.uruldxa.raqtu.; lurll pcpuuuep pLru ruoor_Bur -ulp aql ollrr lua,r aqs -lle alrnb lou lnq .luaueounorrrrr? aq13o lsoru lo8 p u u ' E u 1 1 1 u 1 d d o 6 a 1 6f l u a p p n s l n o p e u J r o q l o u , i r u pa , ,,;iuqt ruaH,, ' o r p u Ja q l o 1 B n r r r a l s r lu o o . r _ B u r u ep 1u r r rq eJa,rJaqloJqJoplo puu :aq1u1 fru puu .soqstpaqt qlt^\ Jorlloul ,tru Burdlaq uaqJlrl el{l ur ela,r 1 pue a8.roa9toLllolq {u il eqJ .uol] 3o pJeorla^\ Buftrana -lladuoc aql pacunouuu ,{ueduo3 :ua,{poog eql uaql( Jelul,r su^\ ll 'lequauat ,oo1 luc Jtlo tsol el6 .etroppuq e,{A 1 tuql peq Burql -aruosJo osllucaq su^ lt luql aun lur{l tu eu ol paueas lt ,(dduq,fua,r lou aJa/hlBql suoseejroJ - JOIBAOIo ururSs.ulsnoc srq ur rJo,r or sehr.raq1u3 fru eJaq^A plegJatsoq3 Jeau o^tl o1 flrc aqlJo lno pa^ou puq e,{r /(au{ I .uots -sardap E su/dolaql A\ouI ue^e l,uplp I uorllledurocaqlJo etrltl or{l lu lng 'ur aJe,r,{aq1 soeqclo elels aqlJo lno le8ol ,{.rlo1 Burql aloqirraq1pazruu8 -Jo psq ,{uudruocaLJl lerll ^\ou puulsJapun1 srua,{ ,{ueruos :agu >1cuq Bur -Ioo-I 'euo e3:u1 ,fual E .Jaqr.uaueJ .su/d pacunou I z uorssardaqoql ur ,{1:ue -uu ,{uudruoJ eJrl .rue,{poogaq1 uorlrladuoc aql ur azr-rd , lslU aq1 lrssuJ 'u ^? n Sztdd gF{l

$aJ

L8
no,{ 1,nop os,, 'ples Joqlou ,{tu ,,1o3ll pelue^\ elt lst{l Jar{ IIsl l,uplp L, Ap lxou aql Ioor{csol 'llE JOUV,,6SRJo oB o1 peq oqiA I s1'r ll Iulql ol SutoEaqs s(leq/h1n9,, 'Uol p.no^ JaUeJeqcual ,.'1rSurpuallnoqe poo8 se/t aqs '>loo'L, 'ptes puu pelluls eqs 'otu EutaeS'spueq Jeq rno,{ ruoJ3ll pe,toJJoqI 'pte,{ 'looqcs ulo{ eruoq auoc pq I JaUEelllll u ur fuuuorlctp 8lq eql qll/t\ '11 po/rrouoqJoqlou ,{tu o5 ut ,irous aqt q3no.rq1 SuttuocJeq Jequoual I leqJuel Jno 01 uteldxe lou plnoo a,trlloJ {reuotlctp aql palue/( e,t ,{qrrr 'll ^\oJJoqplnoqs oq/t\ ';aqcual Jno e,lllnq 'lq8noqt aqs Isu plnoqs snJo ouo 'looqcs eql ruo{ euo ^\oJJoqplnoqs 0^\ leql puu se,r uortsenbluuuodtut eql e tuoJJ{Jo/r\o1 ,{reuotlctp:e3ru1 pspeau alAleql poplsop uoos raqlour ,{61 ,,'are nOr{e1tl l,uoq,, 1a8ro3 1sn['urn ol 3ur,{rlfutunoc eql Jo^oIIe tuo{ aldoad eq II.eJOI{l 'prBS loqlou fn; .,'luz,r' nor( azrrd aql s,leqlJl pJeq {Jo^\ ol a^q no1,, 'lopotu e ueql erou ,{auour uql tl a^eq leqleJ plno^\ I luql lnq raqurauaJ ur^A q8noua poo8 sun I lulql t.uplp I lut{l leqlou ftu 3ul11a1 ot 'a4td orll 'selqr8rrtplepou aql Jo euo ulrrrplnoqs I luql llal pue lse^Aol 1 'g1es,itu 'euttu uuql:a33rq se^\splo^\Jo aEpelnoul Jlaql pue JoC I tq8noql 1 e ro3 'aztrd.le11op-,it3glat plno,truaqlJo euo sduqra4 JOploarant,{aql r.reql 'sazud Jellop-pus 'Eurqleuos le8 lou lq8tur ro lq8ru e8roag pue aneq 'azrtd e ut,tl -noql eql Jo auo urm ,{lquqord plno^ Jeqlou ,{ntr lq8tu sn 'suJnl ,{q fuuuotlctp eql tllo{ palJo^\ e 'slsll A Jo qcBeluql au ol paueas u pua aql u! pus sJaqlo aql ol ll ^\oqs ua^a lou puu JnQ eutquoc ol 3Ja,r e^A lsrl u^\o srq uo IJo,{ ol se^\ snJo qcue luql seh\ ueld 1s.lgs,raqlotu {6; 'Surueppuru uaqn sauoceq euuE aql leql asoql u,nop 1nd air,no,{ " sl lI "' ,(up 'duru 1ec '8op :{1tsuaauoJ spJo/( lsJU aql leql ees uPc no^

..,{rron

aql e|.Uuu ut sJeltel tuo{ aletu ol peul 3^\lut{l spJo/$Jo lunplAlpurJno aql lsII 'uo aqlJo pue eql ^q puv'uoll ara,r Euq:om,{snq snJoqcuepue eqsIea^A -rladuoc aql Sulqt,{1uo leql JoUV eq1 su,rlnoqellel pue {utql plnoc a,tr 'pua aql ur earteol e^uq osn plno/( eq /(aul aH 'aroru,{uuJeq013ut11e1 ou s^\lI Jlesulq ptol eq 'ulq ol prusaqs are aql lou ,,'deelsu s,{oq ltlun lt ssnJslp Il,alA,, {ulql I
,,eleql elll tlollll -aduroc ur lcuq a8ulsodsrq uo/r\ pBLloqt\ auofue h\oul JaAano,( ptq,, 'prBS Jaqlou fru .;ta1u1 lnoqe IlEl ll.a/y\,,, t! satuedruo3'pooEfuu auo,{ueueetu ol ,.'lcnpo:d eql astua^pu ueql op ,{1uo 'aJu suot}llsdluoc esaql 'prus eq lBq/( /(oul no^,, l,uop,(aq1_,, ,,"{llus

'uorlrleduoc eqtJo ISulaqlsu^leqJ INVdl lof, auII uva/\'cooc

88 'sJsqlo eql sE pooS su eJa,4A e^Aluql /{ued 'u/(o ^u ol suorll?lcedxe -uo3 aql /(OLIS lsnu e^A lleJ 0/dJoJ Jrar.{l peppu I pue (ur/( I lr{} popuuuop ^lrutuJ aqt lq} {urql 01 uuSeq ourl 1r{1 ]v I 'os oq.futu lql ,ilolA,, .,'edoq llrls sr eJoql lng 'prus J c('8urql poo8 e eg l{3lru ll pal t(uplnoc ,{aq1sprompuq I Jl luqt ou plol no1' fus l,uprp,iaqtJI ue^a ^\ou }Bql ,,:elrmed{1 e pesn e^uq plnoqs ein,1eq1 puulsJapunuec 'JelrJ/ded,{1 e puq a^eq plnoqs a16,,,prusraqlour fp1 I 'salqrSurp aql loporu aql Jo SJOUur^\ Jo sellleu eql ldecxo loJ lre^\ o1 3urq10u sEA\aJaql pue sazrrd ,{euou cql Jo lsul aql peounouuu ,(aq} ueql lng (('I0o/r\lxau aJotu esunouue o1 3ttro8 aru ,{oq1 'aztrd ;a11urus e ut/h 11rlr no,(Jo euo sduq;e4,, ,paluourruocraqlu3,(;r1 eq1lsutu8eserrr (('selnJ lvr4lplDS,ieql puy 'llu pue qsrued5 ,ueuue11puB r{3uajc a111 spro,,n uEra -JoJ pasn,{eqtflquqo:d 'eq l.uec luLIJ,,.pres Jaqlou ,{ru ,.,sarur1 aaJql,, 'sJno pprl aJar{lsE Jo lsa8relalll ul r.raeq fuuru se saur} ooJLll lsrl s{q ur 0rspJo/$ JeAopr.J oq,r ouoeuos o1 luan azud 'stullop puusnoql u:a,lo sazr:dJosJauur,4A pe3unouue,iaqlqluoru lsJrg eql E lnoqu ul a'oJ rua,(poog oql uro{ Burqt,(ue uo/r\snJo auou asJnocJO 'xoq lolal eq1 ur sadola,rua 1nd o1 arurlgo aql ,{1ua1d eJeqt1oB; asnucaq ur aouJolsod oq} o1 {um aql Jtur.ruJ {urql I J 'presaqs .acuJo (,'olel eq l,uuJ alA,, lsod aqt ol un: o1 ,{peal eq puu leoc ,{tu la8 o} erl plol eqs aa.glsud Jluq lnoqv ':aq dols plno/( outl 1nq Burqlou ^Aouluql ,rou{ J pue _ xts }B posolcecrgo lsod eql - polJo/do^A aJOq/( elqul eLIlLto loolc eql puq eqs .ptusJeqlou 'spro/r\ aranr,{aq13r oplsapplno^\oJOql aldoadar.lJ.suolluurquoc asuesuouJo spurl o/ruJaqlo aql uo .s,oE.Ioag puE lsrl IIB pappB I puu laqlou ,(ru slsr1 slq qll,tr looqss lauu ecuJolsod eql ol tue,r e^BC rroouletJu lsul eql uo 'puel ol ^sea se/hEurlr.r,r,pueq s.Jaqlou ,{ru f 1uopuu 'ura1s,{s qrnu lnoqllm un8aq peq a1t .UnorlJrp sB^A lr lnq ^,\ouslsrlJno aurquoc ol paul el1 .u!,r o1 rl8nouapJeqIJo/r\ol pprl olA 'eurl aql e 1 1 e , f u u u o r 1 c rq l l E a q o l p e q s n J o e u o . l u o u l o r uu J o Ja u o l es n p lel Je^euJaqloru,{ruz{renuulelpl lrr autlpeepaql aJoJOq leo,r lsul eq] ul .ll oas 1ur1t n<-1,{ l,uoq ,-;1a,{ luu,r no,{yr alqrBrrrp tuql ul,r Jstrec no^ AqiAuosuoJ s(aloql .uliA ol Buro8a:.a,r eJnsLU(l.op no,( ou osJnooJo,,'pruspue au prilloJu surJu raq 1ndrar1l0ur ,(14'a:ou fuu uorlrlad - u o c a q l o p o l l u u , r l , u p l p l u L l lp e o u n o u r r p J O ^ o r q l s I lq8noqlJ ueq1A I

68 ul/t\ ,,e8utqilu 'uorlrlad[Uoc ur Eurqil.uu l,uprpno,(leql srql snJo lseJeq1 lat 3o,(uuprq '},uplp no,{'ou qo,, 'plusoq ,,'ou qg,, suA\ lng lnoqs{ll plnoJno,{11u J3A0u ,,'u op ol uaql poIS L, u /dou pu }I stql (,.Iaruulns a1c,{ctq a^Eql.uc eA\,{lquqord no,{ ol JoJ,r $lcnq uoauu,(ed peq,{eq1'auo1u o^eal EutoS ue 1,, o1 1ou au no^,, ,.'euol e^el 'elqr8urp :no,{lo8 no,{'1qEtr 11y,, .,i11 pnoJdno.{l,uary Jo 'prespuu pru,{oql ur au a^e6l fu tsnf 1q8nec ,JOtlloJq eutueddnsatoJeq ,,.lole sluut-|J,, '<prBS 'lesdn fra,r se,r I eeu ol luql op ,(aqtplp ^q,\A'plES ,,'{O,, I I lnq eA uro{ 1rlq8noq pu IUO pag ul uuru lur{l ol aloJ,{\ .('r.lrrq 'azltde aABq puq no,{leqt e lsnu pue rouurl$, ala$ no,{leqt pJqos peIJoA\ 'pres JnoA,, Jaqlou,{Lu,,'ut,r ,QDnxa lqEnoqtI puu JeqlEJ l,uplp aA\,, /r\oH,, a,\\Jr orpuJ uo oueu ll1opeJl.uprpfaw cr er.uoc oql .(euo,r '11 Sutqleruos fu1 luumfl1uarpu pJeq no,(3t luql sl\oqs ,,ill l,usoop ta8 11,no,{ 'lseq palruseqs Jaq ,{llardu ll l,usl, 'ptes ,,'eJn5,, aqs luql o^ellaq ,,;3urql I JOu ur/dsnJo ouo plcl,, 'll palll I ll ,,elle fu s! /hoqaasol uaqclrl aql |.uo{ ur eruuJJOqlou sepet:cI ,,611 tBQr1A,, 'll eql uo '93 aulJ uvSACooc spro^\ peq 1l 'aq plno^\lI paul -8eur puq I ueql Jollerus 'laporuacrufuan se,,r\ 'elqeluooJ-Eurutp ll 1nq pug aql uo alqr8rrrp,(tu ol looqrsuo{ etueoI ]elul qluou p tnoqetnB 'llu 'ure8e se/n Surqilue luql plno,r J ^ ou leql ^\aul J 'ssalasuas oru3aq ut 3urq1,{.r roy adoqJa^eu os a;r1 -ang 'elqr8ulp oql lnq asla Surqp(uu:o a1c.{crq}uu^\ l,uplp I luql presl 'alcfctq e s,{oqno,t JeqlEJ no.{1,up1no16 la8 ,.aluqle^Eq p,ein parrpspuoJ uaq/(teqt tqEnoqt puEraqlou rno^ 'U3o 1nofuld dn aql I 'pres ,{uuanuq JOqleJ ,,1:o.; ,{ru Surqlaql luemno,{op leq/v\,, },uuono1,, 'perJo J .,'elqr8rlpfru lo8 osla,{poqauo5,, 'uo uaql uoq 'atulsutu8u puuqs,uulufJono seh\ ^\oqpoolsJepuntq8noqlJ ,,'s!qlJoJ euoaiuos ol 1 llrl pelrol\ 1,, ru,1 SutoE 's,fpoq{ue, splsrle poo8supuq L, 'parJc ,,'pJuq I 'atu plol aq ,,'luql a1r1 s8urqlprp ,(aqtuaq,tr 'lq8noql,(lqeqord ecueqJ uJo rlJnr.u a^pql,rrprpno,{,{11ern1ep ,{aql'p1:o,r qug pa1 ul dn uuur oql go yud srql JoJq8nouas,leql lrs 'llai 'euo 1oB -alluaE ,ltoqp;uaqno1 'alulsqcuauo{ o^ l upqt o:olu o^eq1,uop e ,{aq1 'prusraqlej r(6 faqt ^^oqpuulsJapun oCJ,, no,{ lsezud lse[ osaqla,ru8
'aUItU SB/r\Sa|.rIeU Aql JO

peqsruu auouroJ's;au[rrm3o eql Surpue: Xeqluaqm{rco1paluulr lsll I

06 '.a1o1suot1(7 Q) s8urqlpuu (g) sezudaIUIIJo loI eloq/he :asotldond(1


:i(a4aql qll^r sJaisuB rno,(4raq3 .sasurqd auos uruldxaro elulsuBJl,aserqdurud dlloarroc fxel aql poolslepunno,{a:ns o{uru oI .St

SASIJUTXg
,, . zr ,, durrotr - .ztod 4tnei (Br,,idoQosorcserrnnuxde - auoc) a"' oJ xp) i " ex ,{wanou oJ6 pr ranuarenpr(waotrndrqs - eruoJ ^roH llmaa ruurcud) uu)u) _ i8uptl ,{11a:d l! f.usJ u 'arnlcrd u InJrlnuoqos :d2.wauxnwdo padau *no*" ,oururu,o)orndu ,ghnwJDh noHsrtautntreodtnnhntDH ndu otut ,anHoNnus awnwodgg _ ..-ro trll u poo8 su

jff#3:::: udrs,-eu!l qJnu se saull aa:q1 ladHm eud qrsu B - apr^r.".S;t:ilt u6r s - fsEJsB aJh{l :atodwoc) sous arnqrog ueed udr B - spJolr ,{urur su ,nr,1 n"rq1 o, .o3 ,{uudruo3 : [no>11 o (.aapr,tr aptm ... uo x' xrc r,.a n s u.t aln[t d uc ut t I ,t xteHgt2utDzDnndu tsuoepttzwakodgo ua- nnQ(t,$) er{,{ wo J r.{Hmuvosc _ Suruappuru , ({wwodzodu uIz,Up\ q.Lun -otfiB 'p6:(orunlrpjcol.rvud'r-or^;rex err) rcsruulludrJpH - (Uorr?lsorpr:'o1) ur, eunlr 'bJreuhl{uou r omodox gnel'o or oJali A - ..'lr 1upooS fua,rsr aH se1,, .,.uorlrsodu;oc lnjr1 -nuoq e eloJ/r\aH,, 'o)t4Jllnaruht ) l4ljoHgof,ouc olaH 4 _ .[s1rtaeru,r6a:tu'l scrlr:Uroqluu lD JAAelcst e11:duou '4apur anuaw( ,nwtougomut nwnhraDhDHtogo.nwoaola o) sJwasl. -gaduout( ,ro, zorrpady (aedrcrg) orrh.,{r qmourev oJ rqr - .sSurqjasaql ru ralrrnb ar,notr , nuawadsoaampamodu or,o?rJte owdorl rottar,nwoewc _'teaqnin,'i '(poo4 , elrllunfqns aqt) anHaHorxoH aoleuawt)eDrJoJ xD)t BJwa -tfu,rodut ounnao owdo(t sDrtw xDxnwDwwidz g (D urerdxoraqluJ ,iru lpql .-. :s- EnHDh -Hoxo anawJw{)wo DH anHDNnHe awnwodgo) prnoqs 'g owdotp atwaarg)dwout puc't '-ep auJou nnuatrorpadu woxnouopndu e otuuondoa ozoxtuotandg amw.-t woucunn,nn,r)o a n Dxtetv o?or)rynt?Ho awuondoe wo>ouoxndawo g _ ureldxa raq1u.;,{ur luql papuuuap ' ;luqt JEoq no,{ prq : ,,,1uq1 ruag 'rJ tt*6e61 cneudx HM)JOhI4WOHO)e [0aodnn - uorssa:doq aq1 lcueudx !tH)rahr{Nolio)c - uorssa:dap t c u n e a do r r r t u o o d t r c t t H ' l -u)fr,{a e}t ur4ffevtvtrarnrvogrl.{odu 'rlllrcuwo) 40xcttexudanu qucrr]Bortf,o.lqHfi[ed iltnBct{He)r,{s uroanodrr srar.utadgoen - ssrJuqS leefpoo{) :u)mr,rdxouoJ.s' - a,rr

JXSI EHI OJ SEJON 'llJo pelSsu^\ | luLll lurql uaql eluu lsnu I .lq8lrsu,rreqlorq ,{61'eu JoJsrqlSurop ssauputl ur (sluaJud,{ru3o lq8noqll Uelaq ueql1 'U ..'no,{ ll,l le8ol psF,{11ual nof {urql uoqt elsu l.uopno^Jr,uetsr.l eru llll 'looJ u qcns 8lq oJ(no^ esnucoq .,{elll aJe^A asoddns .plus aq ,,:r\oull.uop | ,, L, 8rq aq .,'slooJ qcns plno,rt ,trou1 {aq1 l,uplpI .l! ,inqo1Luaqi tLru,n't,irpip t,,

l6 'peluE/$, eqsluq^\ le8 Ja^euplnoa oqs epnel4J txeu oql '/ sui\\ ler{l poolsJapun ,{up auu8 3u1so13ur,fu1d ar1s u oql eql ,iylruug ur Jauumpualq sl eH '9 'pres radedsmau puelqrnoduul oi,{see}ou sl lJ,, 'g ,iq uerllljA ,,'8ur1u/d ' 't 'sn dlor{ot pasruo.td pue 'epIS eq Jno ol JaAo uo r aAA uq

Il",s " u"li,il iffi ia suluupn x"'uT'lff $::i ffi,;TH iffl :

,,,LUeod 'SOA,, 'l iseq aql se,tr lt lq8noql osJ I ,,;uaod azud aql a4t1 nof pl(L, olut elelsuurl ploqu! spro^r aq1.;o Suluuau ssang'uelssn1 aql ueql puupnolepee1 '88 :ad,t1 'le+ ,,'t11ouols/poqn aqs/aq,,ro ,.tt to qtnb/poo? s1aqs/ap,,qll^{ lr?ar puu ualsll .suollsanbs.Jaqrualaqt Ja rsuv i[.lo1s Jo lulqt noI op 1rqtr1 '99* aq1 ;pear a,r,no.t "'punoJpuc looq]s uo{ auuJ l .g : " ol ,{luowaql qcnsur 3urq1,(u y aqs A :'suorlrlrdu:or ozruuS:o sorusdruol :'elquleql uo Icolo oq11do1 ur,rtr lredxo UEJeuo o517 i'xlr.r^dv,{ nat, 'exAx aH rt(Ia sorf, )of,HUJ40141 l'srud-ru ol I oH)Hf,s aH)JHpucfi :i,trKHou amaojor.rqr asud7 H aH oscodaruneH hu{H /V :el,lJ,{dtr J N :.,uoor ar{lolur,,suuau u X :ew lsutc8u sur*,{poq^raira poolsJapun : sJuBHtrsuuo ur luql [/ -qraH h{uH7 i'rcur,{x9nr,( oxodumUHO :Jeqlour plol I luql raquauer l,) :eougoEou i(r.u I/ orr ,{wor.u 'aarodu H J :'rru3odrr 'orrhaHo)'rcr 'reH ? :xdahouO :'au lluf, ol su/t op ol ,{ueu ^Je^6r :BrfgexHdilV no^ polsu I Sulql ,{luo eq1 3 lsazuda1ttt1 4aro[or{ tu frwvo V " .|eN

't,uprp no^'ou\CtzpFuDrt(61 G) 'tsaqraq polturs aqg :a1o1suot1(91 0l) (5') "' puu 01 looqcsIIro{ aurpc1 :asottldotod(71 'tt (91 no1 :atolsuotl ft) Jo lno ,iuld fue a^Bql(uBO 'eu sut\ (91 lsure8u puuq s,ueurfrala ^\oq poolsJepun 0) |'asDJtldotod (p) 's,,ipoq,tu lsrl e poo8 su pur{1 :a1o1suot1 (p1 se :a1o1suot1(91 W) W pue qsruud5 (/) 'atul oq l.uur a16'.an1suot1(71 (0) 'alquleqt uo Irolc aqr peq eqs :asotr1dotod (11 (g) 3ur1u,nrpuertr (91 :a1n1suot1 (6 0) Aaf,leqt aasno,{l,uoq :a1o1suot1 (g) raqlou ,{ru Eurl;a1 (g Jeqruouor1 :asotr1dotod (y) salqr8r:rp (7 lapou aql Jo auo :a1qsuot1 (y) "' ot tueqtop .,(1uo sarueduot'.asotqdotod (g (a) 'poo8,,{uu auo,{nu ueeurl(uop [,at41:asot1duod (g (3) 'ctu lluc ot no{ ro; se/( peISB1 yy :ason1dotod (y (y) trr au 11uc asott1d u! ul utoldxa (g nof aW

a6
6lsJ[uo scruuuJo ^uE ,rou{ no^ oc '/ 'slql a{ll olls ur sr aqs ueqa Jeq ol luods JO^auplnor{sno^ .g JodEds^\au ur luaueslue pa lnd ol luu/h ieql .Bop ,{nq o1 lue/r\ su^\olg oLlJ .S .,'uorlrlad -tuoc ur yed a1e1l.uplp paJ,, ,;azud uo,r oslu peJ suH,, ,,.spunod sazud paounolruu,(aql 97p azud uo,l\ spq a1a4lsatr,, e,le11 .p ,,1,10.{ ,, ,{1uo rnoq uE uI gg puu spuo; .[ 3o paedsle onoruplnoJ a/Yr le,r a:e/yl 'o^uq sl lsnut JoqJeolSurqleruos ralndruo3 l n o f 1 , u o p ' a u o q 1 u : a l n d u o c e n u qn o 1 ; l e l l a I a d , { tn o , {l , u o p { q 1 6 . 3 'eu ol JurltruBJ pJo,r olu slql Jo sasues auoN .l Jo :salrtllu Sur1.tasur Fur,ro11o; pueg .6f pnoln aql 'lJ lnoq p;uoq dpucrlus.erl cJB saJuBqJ.0t 'aJaql aJuBqJeql uo urueruJcql ol lue,lAaM.6Z lnud SureasJo fep:a1sa,{ Lutrleosol paJuurlJI .gZ 'Icnl Jno acuurlJ s)a1.LZ 'aruuqc o1 Buqlou $aI eH .9e SurlaaluaJuuqJu su, lJ .EZ A ',opadlo1, lsuru8eSuruurrvr aJuuqJB puBls 1,uprp feql .p3 Jo o8palnour; s(Joqlou stq auoq eH .tZ

'rro{s11a1 .asuasuou Jolcop aql leq,\{op ol e^BlJ rno,{;o auou o^cq lll,\\ I .02 l[.no1 .llJo .61 aloqn\oql qlr,n ear8u]ot"ruuc lnq,asuos u ut lJaJJoJ sr,(usno,{ luq,41 J 'asuas AJa^o t looq euu B sr slql.gt u 'lMlal reqloul srqsualqo:d srqllu ot uorlrppu l ./l u ,{1Jua3 ol uolllppu uu Surlcedxea:u {aql .9t aqt lpaou no{ slooq eqt IIU lsll no,( uu3 .g 1 's4.rolr po[Blepp o^uqol tuu,r | ,, t [u:rJeuI aurqcuu olll /(oqJo uorteuuldxa 'puuuap leal8 ur sr looq aql .t I 'sluoua^ou,{ru po/(o1o.l B tnq rrreu 1aJ op aqJ.Zl 11u 'o^ou qJua eJoJaq no,( uaq16 .11 l[0,^,\ IUrql ssatlc,{u1d i{1Jn;11nuoq o}{ iorpuJ orll uo Jalunouuu spue: ,mu aql p.ruory a^uH .01 no,{ s . u o l 1 r 1 a d r u oe r . l lu l , r o l B u r o E r u a r l l J o r l c r L l , r 3 'ssan8.rno.{ 'poo8 alu Iarl} ,sJolllodruor s,1uq11 oml alll ,^oul no1.6 ,{up aruosJeL[aeso1 odoq 11r1s ,ta,(UEaq lsol l,ua^utl ,3 ; |

lnoqlm Uel a rs {ro1sa'pa;,r,ro nr r sq r u1 ^, 1:;,.ffiT,"1, .;; .. il:;;ffiiT ?];^.,,1J;

t6
'suorlrledt.uoc qcns alrl l,uplp eH 'r-rorlrled{[o3eql ur ued olel l,uplno/r\ eq prus aH 's 'lou ro ueql po{rl aq salru oql ^\olloJ ol a^q plno^\ aq {3lN plol,iaql 't Joqleq^\etuu8or.{lJo 'JUOU SI rusxa Aql Ueq^r OS ',{eprloqaq1JoJ euoq auloc p:eq f,11ear l,uplp IJo/( ol suq euo 1nq I ' J Jl tasdn aq,tlqeqordplnolr,{1ruegaqlJo lsal aq} puu Jeqlou ,ry\aul .IloA\ 'ue1d:nof ro.; s\en\ preseH'euoleJJO1e^eej'Z oq tqEtu tl lq8noqt ag 'q8noue a3:u1 ^\oul ue^e l,uplp aA|IEU ^Aaueql ol pa^oul alo/r\stIIooJaqt JOqleqA\ o^\ aJoJeqsa^laqqooq rnau 3ur,(nq osn ou se,r lr lql paprcap e1yl (B) 'uElssnu al?lsuBrt puB 'Il olu! uaql PnoJs Pseu

.,"no r,..'n'J'ruui:"'ffi::: :tJi;

;^poq^ra^o altl lasAI B alpq o,\1 1,uopfq16 -

oB qllurs rhl lll/r\ - luouarunouup 'uels a^\ aroJaq p puv lercads sr aJaq

'J.^rsuE pue loo"I '0f"

'Jeqlua^\Jo puq ,(aqt pauruldxaaH 'tl osnpJegaueE 1so1 i e q l o e e sl ( u o p J ' s o J r l o u m J . d n n d o l n o , ( p a l s e I ' Z I o t rauJocpunoJ sr IooqJS fyeluungog 'ue^esaq lll,r\ aH rea,{ lxou uos,(61 '11 Iooqcs o1 oB 11r,n 'etu [uo{ uorluueldxapapuuuaplaqlul pue atcl ,fuan aruoq aUIEJI'01 'aldoed uo:3 ,{auou A\oJJoq acru s,lr ol {utql l,uop I 1ro.;,{auou luE^\ aqs plp lBq/y|au3Jl r.uo{ fauou pa^\ojroqsBqEluqJugtpaq I '6 'Jeqr.uerual ol lln3rlJrp fuan a:u esaql alrl suorluurquos pJo/r\iasn ue1.;o pJo^\ sr slqJ 'g l.uop aA\uotlEr.uql.Uoc

1r6 'Jeujurns .01 , lcql lUr/(S aqlJo asnece8 l.uplnoce,r Jaqlea^\ 'loq Ar0A su,^A uns qcuoq uo sJnoq eql asncaq aql pueds ,{ueru Jeluuns}EqI .6 l,uprpa/K .g fzul sr oqsosnmeq uuxa aql ssud aJBJC 1,up1noc 'UJoasnecaq daals aql l,uplnooa^alsuorleurtrluxo aloJeq aq1 .1 lQEnr u eqs iur su^ oqselulseqtJo esnsJaqazud 1aB1,uprp lurql nof og '9 'uedo eql ur atuq q8noua puads oq alud l,useop esnecaq os s{ool eH .S 'qcnu ool lsoc lr asnucoq ^nq l,uplnooeq lnq a1c{clq pelll aq prusrulf .t aql ll 'uaql qlr/halrq u uo o3 .e fue61too3loqJo osneceg 1.uplnoc 'spuoJ le/d aqtJo asneceq e^ou l,uplnoc ,{eqtfup leql .z lsuJ 'sJe,rsue eqlJo arrour a{ulsru u aperu pqaq esnoeq ezudeur/tr l(uprppaN .l (c) /(oJJotrJo] uoql puasplnoqsI leql ,,.3utuJor.[ spuuapJolcaJrp aq1,, ,.Lr{upol sJollal llu adfl no.{lsnru{q16,,.71 aql 'tg te8:o.; II,eqSlequnu eql ui!\op1ndplnoqsuuv .eI ':alnduoc jlasrno{,{nq u plnoqs no1.ZI {upol uorlsanb aqt plnoqs aprJap o^\lBr{tspuuuapeolrutuoc aql .ll ,trousreded llu uErs plnoqsno,i tuqt spuuuapreaur8ua aLll eqJ.0t

.eJaql eJqepoJluoo olotu qonu oq 1,0H 'laloq u lu ,{ulsplnoqs er{ eJnsu,l .6 .d1{s

preoq 1s noqs oqr uo'(upr "'l,"fi :l';;:if :io.;il:ou,,'i:'^1?,,:,,1 i .:


-edsrnou u ur lueuesrga^ps 1ndplnoqsno,{luql spuetuap uu a8.roag.9 ' 'oleq peq aJB spoJ eql .lsBJ enupl,uplnoqs os no1 .g
'U/hO

.lad

JroqlJo uaJplrr{J a^eq,(oq1 'p1rqc ldopu plnoqs,{aq1 ou u >1urqt .7 1 'Eunuoc loJ suosueJ urrqe,rr8 fu plnoqsI luql spueruap lou uol .t ,tupo1 aculd raqloueol e^ou plnor{s ^aql leqt spul?uep fpulpuelaLlL.( 'Iee,r srqt,(1dar turq puasplnoqs e no1 .l (q) 'aldoad ol qooq srqBurn8elrl l,uprpeq puv eq eql aH Jlesurqll pepaau preseg ,{.ruuorlclp au pualol pasnJaJ .g 'l! JoJsuospal Jaqpuq oqs'prus aqs,uapr alrl l,uprpeqs ./ aql '3ur1eou JeUe eql ulU B /r\orls plnolr ,{aqlleql prusosle ag 'Eulleaur slrrapnls JIeleql luuyodruruBse^\tl 'euoo ol aJe^\ aql puefupuo141 Surloauu eq plno/(aloqltuql poJunouuu uo uuopoql '9

'ransuB PuBtlorl

'9?"

ol ;sesEJqcns u! a^Bqeq rE^r pBq IllueraL aaBqaq aldoed tqBrraqt sr lurqt noi(op tuqlA asuedd?q 8ulqlauosuaqAr lua -raIJIpop ,{q,14 ol no,( 61asrno,{ s^taupEqaql daal ,(1unsn op ro ll fnoqEuaql llaf no{ oo ^{ou{l.uop sJaqto puBsuaddEq tulqleuos uaq^r aql pEq op,{;1unsn op lct{{ 'tt nor( al! fnoqE '{.tolsaql slJaqJeal ra,nsuv .Ct+ aql fnoqusuollsanb aql 1ai arep! uluuraqt s! luqi['uap! ulums1g o1 {:1 puu {.ro1s ol uatslltroN ua11 lno,{JoJs^\eu ocarox [J:rml1aeq,n -of, s,neu [ue1ru,] uu Jo qrud poo33 a,ruq1 3'a 'alcrge alrlgepur aq1 r4Jcuhtnrc areds :urmrqdxou ruu 'r,lorrcruee -cuuue ar,{1 a:uds:tltsrtcuuuc a.lcds q)ll\ pesnlou sr sdarlpJo,{aql luql 3ION aoHloalrx[-e,l luutluB osle :6oJoson oJh il,lrcosox et{)u) qrsrradrc(lorls)looqs - is^\au eql s,luqi\\ l Surlsatalur ,{ep su,n -ralsa,{ (e3r^pu aoard lfe) s,rau u s,,rrau :luln8urs pto^\aql tpql oql sl Jo 'aHHamgo 'ltJ,soqoH ,qIf,oBoH <rxrr,{rr'> s^rau ;o acaldu :l.rsJJoBon 310N :bul.Jast:I, :spro,r3u1,tro11oj ul"el l! ol Suluelstl eql aroJaq ,no1q.79* lng ',{:o;su .leaq11.norf

96
D dqs IrqHr{od)f, n [-cur,] lsapou (r.rqrro , luarpeqos!p arualradxa Jo lol u a^uq aJrl , luerpaqo lsuel(e)rds,1tl) o alrlodurq 4ndrrrx n ,tJs l, papun[-luesqE u alr1od r [1(e)qedro1,] alqudcc l, lsauoqrs!p LrrqHgo)or.lf, a lurrlrurdun n UrqHJ.f,ah [-uc,] lsauoq a HlqlnrarJtrqt{o)i:al.u papulur,-1q8rf 4trur,ltrxudrr lurrlru:d l, snoAJau |, snouas r , qsulas 4lqHIJo)ortc Iur:n1lurler l7 paluJnpeun . IlsHVux , ,{peeJ8 palurnpa ,(1q31q XlqHvodolurfg :hlcdllalfl l-afp,l snoraua8 u dn lq8no:q,{1prq/1am uosradlo lros ,{1puarr.; u r Iselpr1,r.rl sno1311er lroderxudux nurrrodox u paradural-poo8 c pjo^r(raq) srqJo (uuruo^t) uBurE r !{tqnqlrclHxpdl/eud'4ore pa:adue1-puq (eusJc4atr ucru [ue]la3 ) uorlruJo(uuuro,n) u I t!rcH90rr , clqrxauuJ ' Xr.rHs u' hrq raJ-H.Ludsro- :o-],{lsru iliod lrq u[ '1rorr'r u Ipl-l po1er,lr xH)gl{J, alqtxau 4unrodoxau l!FilrhnreBorca, luatafltp,u! Il.iltqro$l/odgotr,t pooS , l{ols , pu!{ rlr{r}Il^3tDd Irfpeua,l.{traua.;o ;1n; -Yadur'419uuar'Hrrudro papulur,-,rorruu' 0 fzvl r r 3uq:on-pruq 4lrttn ttda.r.'ilhlulltJL.Jtg , ssallJul tuwrrxodnm u Iprpurt':ru,-] c papunu,-pnorq' u p1dn1s , astAr alqtsuas Ltrcnr!,{cudoJr?rrg,
l,, InJlJBl a pno:d 4nudcnoxocrra r [-a,] lucSouu r alduls

l' JAAJJf, :aldoad

iulzpalcuruqr uaql\ asn usr no,{ leql splol{ Jo fsll B st l{olrg .slualud Jql Jo qJEa ezrralrr:uq3 1{.ro1s ut ssardxa patuu^r ull ot roqlnEaql suapteql aru Iu!qt [-aa1,l no,{op 1ur111 aq;,,{ro1s aql a{!l no,{plp,nog .gg ;,{rols poo8E s.l! rlulr{tno,{oq 1.a21.r4

'rla 's8urqt qonsop l(usaop ^llunsn aq -./o q3nr.u AJa^ AJolsrq so{rl0H 'lt JoJ suosseJ pBrl aJns srq oq u.l ut "/oArolsrq rrotluultuuxe uu aIEl ol e^equoosIl,aH 'lr auopo^Bq plnoqs {u!ql l(uopl ;LNronJS aq ,tupra1sa,t,:olsn1 eJnlcal pess[u.N :yIHJVTJ uo aql :lapow
'os stq {ulql no,{,{q,rurrldxauaql i1rSuloplou JoJsuosuar puq uosrad 1urqlnoI lBqt ro l! auopa^Bq aql plnoqs uos.rad lulqf 1.uop eqf no,{luql .{espuB op lou plp ro plp sluapnls ,no11a.; rno,{.;o auo lBrlA{ eql JaqJual luq^rol ualsrl 'Zt+ lnoqr s,{us
'uorlBlJrp uollulsuBJl R aluA\ 'gh

L6

sxnrr uorJlxn[E

cdrr IuDhtrusdu

'lsunolunq puElalU,r u ? c F e u r v ' ( O t O t - S g S t ) s u e u r a l Je u : o q 8 u u l l e n u u s J o o u e u - u a d - [ u r e - ] u ! u ^ r 1 r l r B t rr I A

(s/d 'peurldxo eJnlcrdu lBc eql pue '1r leq/l\ pelss ,{eq1 3o SurpuulsrepunIInJ u te8 ol sEos suorlsenbpe>1su ,taqt pue (s,rouJo eJord srql lnoq snorJnc^la^ aJea f aq1 'ra13e oJnslou oJa,r go pue 'ero3eq^\oul l.uprp faql qclqltr qontu.os uor.ll IIel plnoJ puu ,a1r1o s/rl pue 3urq1fua,lelnoqe a8paymou{ qcnu os pell oq asneJeqpe^ol {eql tuor{/rr'leoesnoq aql q8no:ql strllJo plBer.{ spoo,r eql u! lno sleturuu eql ^loAols e3r,rl aJnlJrct se{eur puE ecuel oql -stp eql selqnopsrqJ 'JoJJnu aql ut ll aosplnoc aq luql os 1rpaceld ernlcrd InJrlneq{re,l pue Ilulus p pelured peq orl^\ uetu e outl e uodn ecug
r u!c,{L IrBI i ,fg

E'ISVC V
IJqvp,]alqnop :[-:cur,l ] r l u r o r x : I p e d a 1 ,p r u d o a li I e b r e r , ] e 8 r l Yorrgdas ,/ [-a])t,l lautuJ :Beff u [ueruJ,luoq 'plo,r ,{re,raeeq plnoJ J luqt A1:uaJr s alods : o aqs :'rual3 puu pnol alods og :(.'u az n ewapns 'ewndooo?, oHcr ,rpa ,{1rua;r ro reelt :'lI sr aq leql rBelr s.ll tllr ol lup,r t.uscop pue alud sr plrqc oql f'au o1 reolr lou s,ll iueetu ecualues oql saop lurl,^A aur ol JuolJ alrnb 1ou sr : uorleueldxe cql prs{B ru.l :l.tr<rHJrlrou ' U r q H f , BZ : ' s . I q c q ' e e 1 r 1' s a , { ac n l q l u e l J ^ J a ^ s e q 1 : r Ba q 1 : ' l u a l J s r , { 1 sa q 1 : 4 n x -hpdeodu'IrcrrHh'HrqHru r 1 Ier11lrualo creJr '^t/suduou crr4dosoL - sell llal :,{VBuduoHqrEec)f, 'qJ.urroc - ell e llal : ll lnoqD lqnop ou e ur.J 'arl B s.]l :<txorf,/ .Z :,{lu8uu ptes eq I ..'eur of pall no1,, l'3ur,{1sum a^als luql .par1.perl) ,{ 'I arl elns su.rr\ Ined :qlulr (3ur.{1 .oru ol Injlqnop slool tl :'lnJlqnop tue^ s,luqf :Iu(e)Icl, -ntdar'] uorlulnde: InJlqnop D :arnl -nJ I n J l q n o p u : ^ l d e r I n J t q n o pu : X r q l l t { a l r -otraduoorr'frqHqralHHrroc, lnJlqnop :'Dal Jo dno u no,{ aluu ll.l 'tqnop ou'palrl el.no^ :'JaA\suE ql A\ou{ a , 4 p u a . l 1n o i ( l q n o p o N : ! ! u l l e l t w o f , o g u ' o H H a H y , i o f , aH lqnop ou : qlnos aql ur lellcq qlnu laal II!^\ uuv (lEqt) lqnop ou a^Bq I :'tlnruJrp aq o1 Suro8 s.1r l B q l l q n o p o u s . a j e r l l : ' q f , o { c s a H y { o cr t - 'stqnop Aur a,nuq : r LilrHaHwof, aH I t^roJ g - 'l! lnoqu lqnop ou sr sJcql : c H H e H h { o ) / : i a u o f , I I I A \a q l B q l l q n o p , no,{ oq l euoc lll^! eq lEql tqnop l.uop I : ' ( " a ^ a r l o q1 . u o p 1 = ) e t u o o l l r , r a q l e q l tqnop l : ( " ajns tou ur.l :) JuroJllrrd aq raqtaq^r^r lqnop I :1 tqnop l.uop l :dslJuJ csaql lqnop no,{ oq :(isnonurl - u o ) o N ) ( s ) u l c r p s a H y ' i o c, r Irnupl lqnop raco a [sa:l ssc qlus ul aloq u :atmdaaro 'udrsv a aloq csodox z [nu1l nor trol, u rqHq -rHeogoru' rq l_1 HrH uogorr, I serrenil,I snount oruxdac u lerrur,l rol.rnu

:lxal aql Surpra: alo;aq spJoA{ eseql uJBarJ 'l! ssnJsrppuu .auroq .{llnJaruJ,{ro1sBur,*o11o.; aqf pEeU .6f llalal o1 arudard lB

86 'prdoal e lnq tl ut EurqtoupunoJ pJedoalaql 'uorl B lnq lr ur Eurqlou punoJ uorl eqJ ra8rl e lnq oloq aq1ur Burqlou punoJ eg .reEr1 .lsrg eql .loqlouuJagu auo tueqt lues luuqdala erll JlesturqJoJ eos pue oB o1 peluem /(ou qruE .sluturuu aql .;o esrrdrns oql se,l\ IBaJC ,.'^\ocu lnq 0lol4eql ur Surqlou sA\alaql iparl a,teqsw oql pue luo orlJ,, :prEsOqs.{3Pq aueJ aqs uaq^A '}ua^\ ^\oc aql oS 'oloq oql ut lool pue oB ol /r\oJaql plol luuqdala ar{t puv ((^Jl esle Apoqauos lel A\ouI I se JBJse - eJoJaq perl Ja^eLt suq luc 0q1,,:lueqdolo eql pres ,.,e8uuJ1s ,,{ran sq1,, sl 'Jeelcpue pooE .sa1,, ,,'q8nouaJeau pools I ll /husI Jeeu pools nof erns no,{ a:y iJualo pue poo8 1r aasnor{ prq,, ,,1,qEnoua :pa1seluuqdalo aql ,ssuue ,ssu ..'eJoluSurqlou puu lsnf lnq acru sul\ ll 'ssuup lnq eloq lulll ut Burqlou su/deJer.lJ.parl lc eqJ,, pue euoq pauJnlal aH .dn noqs l,uprp puu ,ecueqc ou peq :prES arnlcrd eql luql se^\ llnsol aqJ .JoJJtru oql pue a:n1crd aql uea/hleq pools aq 'o1e1snu 'os pue lpuuls plnoqs eq oJaql\ ^\oLtI {q lou prp eq tng 'ptp aq qclql\ - ocuo lB oB o1 urq polst?pue ,eeprpoo8 u su/h lr tq8noqt sluurue aql 'Oreql punoJ oq lEq,r IIot puB lceq euoc pue ,eloq luql ur {ool puE o3 plno,tr eq llec aql Jo Jlastulq ,lq8r.r se^\ oq/h ^\oul plnoc faql fem auo se^\ oJorllprusssc eqJ 'lnJrlnuoqlou su^{a:nlcrd aql a^etlaqol uoseeJou su^\aJoqtlples feql 'll auop e^eq l(uplnoqs ag .Br-rrql eloqih eql uo slqnop u/(oJql puq ssu aql ,{.uosaram,,{aq1 no11 .ure8elr ur lsaJelur^Aoqs ueSaq o1 ,{aq1 uoos 1ng 's,{up.;o eldnoc e lt }noqe llel l,uprp faql fr8uugo tue/hluo eql os ^Aou slqnop o^urlol ue8eqosle sJeuJtue leql easo1 fsea sen eql 11 'lqnop JoJ eurl se,r 1r ,{errr qcns ur Surql e pequcsep ouo ueq,r lEr{l pres aH /(ou E l.usB/r\ ,{lquqordpue 'ero3eq stql sE ln;llneeq se Eurql,(uu ueaqla^eu peq alaql prus aH 'slqnop ^\olql ol ue8eqnou aq ilaf se Burqfiue prestou puq ssueqJ . ( ' p u n o rp u ? p u n o Js u J n lp e a q : n o , { l u q l I n J l l n u a q s s t l t p u e , a r n l c r d e q 1 o .lec eql pres,..llu/rr easnof eJoqlpue '.lt ur aql ur eloq u sl ll,, {ool no ,, u ,.eJoJtrr.u sr leqiA,, :paISu,roJ eql uaql .snollnc eJor.u ua^e uaql epeu snll 'luo a q l p r e s, , , 1 J o $ l o o J e q l s l l l , , 1 os ,,6lnJlfneeQ 1rse{utu leql lJ st 1r^{1A,, :polse asloq eql ueqJ .Burql u lnJllneaqos eas ol peluu/$ ,{aqt prus ,{aql pue 'snor:nc aloul uaql apuru tuoql plol eq 11u luqlA

66 .ul,iu r-rt":fr"ilt:flu:ui"litfltf uolr'sla^uor eqlrrsap {ooqrno,t aqf pus asolr uaqf

,,

'atu o] JoJ u .,dpoqfuata SurqllnJesn s.lr oesno^ oS peqos lou ${ool Eururouilau sprl ,{ru.;o :norleqeqeq} uaJplrqc asoqlJaUu uaUO'oturo3a8uuqc aJru? sr leql pue 'spuauggo osoqlqlr/( 1lso1fu11 os 'spr>1 urrro 3o perrl,(11ensn 1 fup or{1Jo aql spJB/t\ol .ueJplrq3 ,{ru ue pue puv -puer8 qlr/t\ Joq purru Sureq eqs'{uoJplrqc s.aldoed Jaqloqlr/( srnoq l(usoop go eldnoce luadssuqeqsJatJe ruoyl .sJor{lo Burllrs-,{qq ro.; suoou leql s,{us -JeUelsotu spueds oqsos '1:orno1 selrl aqs lnfl .auolesa,rry ,o51,, aqs .,inof qlr/h elrl aqssooq,, ,se,( Joqlou f61,, 'Surlurs palldaraqs,,.eelqle^pqeA\ qg,, ,,'rueqlqll/r\slrs 'peISE Aue l.uop no^,, I'..euaJplrqJ a^Eq 'a^la^u op ol JnoJ ruor3 s8uruale $lJo/hpuuqsnq ,(61,, *'ll{Eru1u3ur11rs-,{qeqI os 'pouruldxe ure:leql uo eu ol lxeu 8urlrs uetuo/tr Buno,i (pe{lula^\sV eqt

no,{ 1,(e,* eJlr pazsuu'ro aq1^r"",1.'"1,il:trHtliliTjiIl ,, oq aldoad r'qr r1eql l]lT


'setrols eql s.Jeqrual eql raA{suv 'SS+ lnoqu suoglsanb ',{uun; puu 8ultsaralu! uaqt puu no,{ raqlaq,n ,{us o1 puuselJolsaql.;ouo1u;dorno,{a,rr3ol{pEaJleC.salJolspoqsifua,raeJqlJuaqll.no{,nop 'qsrtBug olu! uaql alElsuEll pur seruafuas uutssn1 auos ol uals!.I .g+ 'suollsanb s.JaqJuel arlf .ra,nsuV'29+ rno,{ asn t,uop no,{.;1araql sr 1uo11uur3eu1 aJaql turl^r aas 1,uop puu f! olul 3ur:q no{ lEq^{ lxel e ur aas no,{luql fJaJJoJl! sI auolleu -y8uurr rno,( asn 1.uopno,(grd;1n;3u1q1 puu;srapuno1 alq3ssodurl lurll aariu no{ oq u s.f! 'alq?Jaqf .ls Jo lslout aql ssnrslo 'alquJ aql s.raqJuel aql Je,rrsuv .09+ lnoqr suoglsanb

'eJeql eq IJr,r ,{aql tnq 'sJea.rno,(oas lou .,{eu no1 'uotleur8urur Jno^ Jo JoJJnu aql pue puels IIr^\ no{ 3r '3uuq no,( Surqfiue txal E ul puu uBJ no1 ll uae^Uoq '1uro141 lrr aql ,(q 'luqo -eJe ue lnq aloq aql ur Surlllou se^\ eJaqt tpql aes plnoJ loog e 1nq ,{poq 'poll .peuJnteroq ueqlA .se^\ -,{ue leqt pruseH llu peq ,iaqt prusoq 1 leq,r .IrEueserrr JoJ Jlesu;rLl aospue oB plno^t aq ptes pup lueqdele aql ueql 'arou Surqlou puu 'lauuc e punoJ leruEJaLIJ 'esJoqu lnq lt ut Eurqtou punoJ esJoqeql

001
'htoV olfo>toraYus eH oJoxt4HeHo orh 'erl,IHmou omodox HI^4exfl'9 'rctr^Jcodx E-er4 ttttHegoHsodocg alltcen{ qrrHrdu roxottc eH Ho oJh 'rrHoIr xl.,tH 'S ddnrdesx orfeon eH crexeeedau rcroredlrgoc I{Ho orr, 'rnango dorxng qHeVroJ g 't 'fir\tI,IH I.,'LY],4 qrse X rCqIEsB)IOTT,THBSOHCO OJaH Orh 'Hadagd[Hg v, 't ,{ 'ongodvou JJ)er qJuBtqru)J .Z -adau rcu)Krotr rcy{ oJh 'rueu)c qreJestrouedt rlrrrnee attHo) B 'goxuHcd,(xogdeu eeHqrnc oYeudo.tHHo orh ,{norou ,,(dru ror -ud:tlsa ucdd>r oJacradr lcrHa[,{rc orr, 'sedes.,(no orn ,rp[exo HO .l (B)
uorlElsuuJlJoJ saJualuas

SgSIJUSXA WOOUSSV1JOSSIAUSdNSNN

;'{1dua ,fta.r ;;asu;q;o llnJsr frql aq ;uq; s,{es sg qtrqlr qra,rord qsl18ug q1r,r aq1 aar8uno,{oq (u .19 'Jl3 'puar{ B loaur ol uorluls eql o1 oB ol puq l larlro dn 1oB I ,(upung tsul lng .to:eEuo; alltll p daels 1 serurlotuos lng 'g le dn lo8 l alnJ B ry JNEO1JS

s!arlr arnsuald aqr pres ,"r,#1J,",;;;'"il^riil u! it#'ljltrtl,i,l* lear' ruqf "u^

no,{ ;,iupung uo dn 1a3,{11unsn op uatq6.VgH)V1J :lapoI4[


.a1q1ssod uolluutroJu! qJnu sB a,ryi puu suollsanb sB s.Jaqreal aql Ja rsuv .09+

'c1e 'u,ro1 ./o Jo lno sE^\eq ,t1quqor4 lp sl eq {1quqor; JNgAilS 'N :NOSVgd fup:a1sa,{luasqe su,,!\ :lapow 'l! JoJ .69* uostral srlurqf no,t aql i(us luq,n puuua;s11 '('c1a 'poo8 ,(ra,r os su,tr lcu lsru eql Iurqt l.uplp I lnq) Euol ool eltllt e su/r\I lq8noql I lnq 1 pe{ll I aloq^r aql uO ./o poapur qonu {ren tr pe{ll I JN7O1JS lfuprelsa,( nJ uo pe,roqs ,{aq1fuld aql elrl no,{ plp MoH:V7HJVIJ

:tapolv
'suorlsanb srJeqJeelaql Jea\suy .gS+

IOI
'ItBJi(dVnH 'er IIH EcrHBudHeH ,(we orh (ruee)c Ho ctrcrtlg -sdH emqrog ft^[a JI4H) Xl{sVxt4JI46e)e) 'oJe Ill4soduc IJetrJo) 't 'r4l,rHHoJcoc woxorll qHeho s r.{dlN)u) )ur 'uhdg stJegtlqsIqHXLioVIqw oJh 'LT)c I,t IAI?H rtdHoseou HO 'e t '014H0Iftrts -qgo qJure[r Haxrotr Ho orh 'rBf,e)c u orr,rdorntrfeB romos He\ev 'zt 'etfr.{BBdu I4r <Iu{h{tqs Hexro[' IJ orh 'rBH eH K 'lt dxgumo qrereEc BgoHJrJcJHog Ho oJh 'tuHeruHonc.goeHO '0e '<<eo)JeravrHeVet oJh 'tfere)c HO 'BY> <<ialeJlrr,rHoarWe:da3> '67 'egoHc or,rHaxorVedilecs ernxexc u ,,{xglrmooroso ercsuducu sdeual'97 ' e H H O m ee o s c J u s n q g o y { e c d HO'LZ xwH BtrYv Bg?c tsrft Yego urHgoro:ndu IcW '92 'scroxedou eHo 'xoH \4a rAeaEY 'SZ aH 'Yuc Yadag'p7 flomslrog rrcg wor^rotr 'fuusx ,{re srerr4nodu ora qJuaercsHoxrov IcI 'tZ (q)
0DE"{J

I,rwxHc qruxeou olqlcoHxol^tcog rcqma,(cqroucos eH IqI fi,wanog'77


'e)^14lf

-esaH'eravaH r1alnor,{trarc r{Veudu r4Ho us oJh 'oJor srcoHJrodag '17 ,( 'qmaunftr lcJ )u) .02 ar'rult iled:t4lq8 JHem qJco oJOH 'Brewvodu or,rH -eHe aamodoxorrqg o:odorox { 'l,lorHaV,fuc hrrqHHeBJcHr4Ve HO .61 rrqg 'vgec ttlfY,{urrm,{re rnufx uo'aoudaaell'g; 'rc4olt.{ nvu 'cre)udraue edog '11 'lqderorquwo>r nosc qrenodnnrurxedrfvfg Hr^ruc r4HO.9[ ' a o Hs r e d r o w J e H o H ' 4 o g o c t r e d a u{ . r n H x r e x d a t r H O . g t 'qrErovc or ^torrc eH evJoxr,rH 'nge) oreHK 'il 6 'r'gal btl r{JqHavHr rIrJHur uHo 'tl 'qJt{m^c qces tcJ'ZI HVH')or.,'rodu 'erugedu hteaJuHOb<Lgo l.\tec HO 'll 'oilrPI qrxJcoauH ceH 0r{ ,{l,rtoxllH rnmadeed aH Ho ortr 'rure)c dorxofl.6 1 ' e l r u a m a da o u J q r u g t t -rgo rcraudrgo3 HE)oVuvto) 'Hrt4coducn ruHu)etr s l,trrmoulcN .6
'a)3iluJ !11eOI4t t4HHllIOh B

-ocogotJc sorc o)qro)c'r?Ltncoduc I4 oHN o) ccuLt{Hdauou fi eruLl-.g 'uccnraxadoil IcJ oJh 'e uadaa,{ ercng U,'L

701
'aJupqr ,{q olrnb unesnlu e ul tulq toul I {ae,r lse.l Zt dJEJsnl nof puol ilr^\ eq ooupqr e e J e q l s l ' l l s o 8 e n 8 u e l u S r e J o o / r q J o o 8 p a l / d o u le q l r , r l e a u r 8 u eu B p a o u { e q l ' 0 t i ( u p l x a u J eql tuuxe aql elul 01 peq stuapnts eqlJo lseJ aqt pue Xupsary uo a:nleJelrl ul urexo eql Iool stuepnls uo as '6[ 'eas ol peluu,r eqs slrJnasnru eql IIEJo lsrl u epu ,{pearlupeq oqs plus eqs :oq pauoqd I ueq1\ 'gt deuou eruos rutq pual plno/h elcun srq padoq salleqJ '/t 'ozr:d ou uo,,n puq ,{eq1puu llnlrJJlp fua,ruaaq puq oueB eql luql sn plol rulf '9[ 'llr sE.r aq pootslapun I uoLll 'tuoqlJo raqirou prlrl oq srl prss oq lseq pelrl eq qooq lnq parll 1sn[su,,il lq8noql I tsru lV S o,{l eql Jo tlrq^ urq pelse J uarlz4l tt 'elsls puq ,{:a,ru ut sr]^^,ftery osnecaqro'ltop a llet 'luauoJunouuu uc eluu lsnu aq plps pug ruoolsslt eql lsnru a,r pn?spuu sn pauoqd aH [[ o t u l p a I I B mu u a p a q l Z [ ' s ? [ n j e s a q l u J e c l o l s e , r I , / r \ o u ll , u p l p I ' l [ ' u t t j 3 u a l p l s l u u a l e u ol pru{u su^\ oqs sn ot peuruldxo eqg '69 ,,,{suase,r Islll orll leql plus aH sJ ,, ..inoI euoqd r a 3 : a 5 p r g , , ' 6 7 u r u 3 u a c u e l u e sa l o q , r a q t , { u s p u u o ; 1 u 1 s r un o , { l f , e J J o o , r o N g Z ' l l e s u n { r uolslcop sIq ef,unouuu Ill/'\ cH 'l.Z 'tu0l.ll JoJ puu sa^losJno reuutp palool e A '92 llasjcii loJ aqs 'aJrul orll :aq a'rr8 t.uoq 'SZ 'asnoq aql Jo luo4 ur uepte8 ?rq u se,n aJatlj-.bZ lnc llrrr\A 'Iooq aqt puer turq eleru tsnu no1 tZ Zulaqt qlr,r a:oq1 oB puu ocuuqf, aql ell no,i l.uop , { W \ t ' Z Z ' I e o / $ t x a u S u r r u o rl e q l J o a t u e q l o l l } r l s r e J e q J l Z i q r t p r u e q l ( u l , r o 1 ) B u r u u r m Jo elrpqr e suq eq qurql no,{ oq 91 lcafqns aql jo e8pel,noul auu e puq oqi\r luepnls i(1uo aql su^\ eH '61 .llesurq roJ tuq aqt lq8noq aq ,{1quqo:6 g1 11os:nof qsu^\ puu oB '1su3learq ' r o J o r u r l s . t l ' r [ ' s a ^ l e s u a q ls : c l n d u o c r r e q l a s t u a ^ p l ? 1 r m , { a q 19 1 ' } l o l u l l o o l l , u p r p l n q 1 r x n l J o l u o { u r l o o q a q l p l e q a H ' g l ' l ! o p o l e l q u e q l o ^ e u I [ . ] J 1 a s , { ua r , o u 4 . t t ] l e s r e q r o J l ^auou eql pa,rojroq eqs tt Jlaslno^ fup pur?o3'1aarrl1u erp no^ ZI llesulq so1ruaq1 no,{ o 1u r u l d x a l l l / $ a H ' 1 1 ' e , { u u 1 s o l s n J o a u o u , r o l l u p l n o m a q p r p s l o l ) o p e q . 0 1 . u o r s r 3 e p ee l srr.lcounouuu o1 Suro8 su^ uuap oqt ueq^\ pa{su puu ocuJo s.uuep eqt ol tua^\ oA\ .6 .lsll ,iru u o p u q I s u o r t u u r q u o r p r o m p u e s p : o m , { u u r u^ \ o q p o l s u p u p a u o l p a u l n t u p t l ' g l 1 a s r n o , { '/ 'esnoq aql leou euo^uu ln) plno,r no^ lurll ojrls sll/t\ I uees l.upuq eqs luql IIai[ palaq -ueureJ ouul'9 plor srqJo asnecaq orlrladuoc oql ur yed eIBl ol alqu eq l.uplno,r eq luql u pootsrepun IllN S 'lDU ^Aouu ol e^ou ol Suro8 a:a,,n pe3unouuu lol3rn ^up lur.ll .t ,{aq11eq1 'ueqt qlr,^ oB o1 Sursn3e:roJ suospoJsrq puq aq alns su,r I 't llelep ur lxal eql llolal ol a J a / r \ e , r p r e s r a q f , u s l e q l u o s s e ll J o p u a o q l ] v ' z s l u e p n l s : e o , { - 1 s : g a q l u u q l l e l l a q q J n u 3q a:en,{eqlosnuceqatuu?cqlur,rplno,rsluJpnlsIu3^-pJrqleqllpqlelnssun\aqptpseH.I

{ax
'oaf,fr^r oJa rft{JadJcs B oHI,tBh/{Irc oHHemda8oc olfeyoHKotfmodu eH .Zt IJ aAH14m (oJoJ <tJcoHlltodes -uht o{osc Itneds eH egaJ, JceY Ho oJ,h I4r qJca .lt 'Bo)lqsr xtcHHudJcoHr4 x.{strwailHpH daHaxHr,t oc Hax.,(H v{v .0, 'cHaV I^trqHqL?J Ur4lfloilVercuH Ha^uf,) qre8utrc<rcormndr htBJH3tr^ro -Jo E ')xHdors os edfJederutf ou HOI{ps)llu?Vc sorHetrfuc sria] '6t 'ctJedJowcoil JOhoX uHo etqdolox 'gaaf,fr{xoca )o3t4uc ErHsercoc axd oJh 'ereeu)3 uHo 'Ke IfHHoBeOU trJO) ' 8 e r 'leHetroloHWaH t<tNI^48g rcutr ltvlJv oJe (rcrtroyuH ,{lte oJh ecrduh ' L e
'eHdll

-,{rou au 14Ho !{oHV^drqger'o errqg udlu orrr '},{eH r,r lfeee)c ,^{HXv'9t 'Herfog Ho oJh 'rbHou lJwerec oH 'rcJc^ oJJodu Ho oJh'Ltt\t^V b erchEHJ .Se

Hrl4h

01 r.fr4soHJco cH '01 'niodehas EIIJH nr NeHs eH 'rl4coduc u noHedJsoHr,r -ee JoV,{gorh 'elrEt)3 etrJox 'relroc eHN Ho oJh 'ogrca,(h ao)uJ orlqg 0H IrHewA '6 'l.rxduwreudugoc xr,rH on 'ts ur orHeeH 'ruew rucoduc HO '8 'enurdex reHnedrc qHoho or orh 'rewfVou HO '/ 't^rorexdeetradau cen u,tEosodu odr,( aolrxe) Hrjaxv orh 'er,?[e)o HO '9 ')e8oreh KrqHJrr[ -o9orr qHohoeHo oJh 'aHWuree)c r{HO 'g 'urexdae aan .{ un rau 'rsHay ,( ucodu3 't 'ecarfox oJoHceuuc ceu f, wv JeH 'rucoduc qrelnVos l,r 'eH -nmuw qcerugoHurooJEHorfo)O '[ 'ehHOHt{hoJ eogc ee orulradu otfadart uunr,,{rou I.IB 't4JcosoH elrmodox qJce cEg rrtr BHer{ A 'Z etroJou JeV -r{g edraee r)u) iaoceh qr^teo BL4L}xgELr s urrm,(rc lrHtroJaclcg 'l (q 'rtr(9uu-oJo) oJoH ewoxnclr ruuxcHerlrlrroetrrs omodox orx eH oH4un{rc rqg '02 'ourdorcu rBHe o9rro so - rarncdasuH,{ s crr4u,{rc -oIJ gosHemorehr orrqg oJaH^ '61 ')asoreh <rrc3m-qrKu ellle orrqg uHor,{ owodx '4orc,{u Hrhou rrsg xBrLI 'qHeYHrsHvoroxrfrrg 'gl 'oJaHYaroou awodx 'esouc o:ore riluanuHc eJs rqh{o>teHC eHhl '1, 'uu?ratr eil)e)-ao) I rrnYfcao rralox rqg r op1 'rsuudu rqa'oren,{trr'wotrafr g'91 'oJ<rrBU aem -odox agec qruu,Ot qmexohtc IqJ 'qrce rgar ,{ otr, ',{ltor x tJargr{dercudr cmnsegotr rcJ r4rcE 'SI 'or un rcHur,ndunrlqg oJeH f 'oHrrodag 'oleH eH qouratrugo eH lqt^loH 'eHeru oJemeHg[rodu Ho ,(ntar'ou'tvEHgJnrr -J6<190'raroxe HO'4 'qrrJr^reIl oH rJBXor[oJaHA'rqHlrmen dawos qruc '61 -ntler orcgotrorc,{}^rE 'doenaarat radtonrc B'|Ir4Hoscou etrJo)'oJ,r' Ho 'i(wa runcrq.go V 'ZI fdurdusx or,{goHug ax,{ Iqw r4lr }rrexaedou 'nHari rncoduc Ho 'qcl4rt{radrcs rsw uVJo) 'l I 'KrlHersrqgo Jo{Jr4h VJo) oH -r,rH qrusHmasrqs HHO 'er4HersE<tgo oHcelfoxceg'01 'HJHH)estr }IsHg rfig -eduro Ho orh 'ewqcr4u r^tBH s rrlmgool xtrdoxV'6 'r^luo or renrjou Ho odoxc og ',{x,{uar' rudoso: 'oHhaHo) 'ug 'aoxou g shtoJ qserco 'g 'r.rVod -eho ou ,{V,{couroloht fi trago rlrsoroJ ecg - ortraudu aemodox qJca EI Iof xnu .,{orn 'BL.pB)c BHaL 'L '4ancd,{xcxe tradeu 4a qm14Hosrou eHocp n -arar danoH ae rucurJB orh 'eHedasfBrrqg BHO 'nger eH rJJuEdeJuH rqr -r4H' ormocnodu oJr,',{lra reeexccudoHgodtrouqv^gHH-oJ) 9'aHr{HexeH r < r g o r h ' r e a o g a d r o u u x a [ ' ' g ' c l l d u r n n , ( r o u a x e E H a d J t rg 9 J S o B I J U t , H raY,{g rro; otl' 't'ul,rr,{tr or)HH 't 'urumogo uHo xB) 'xuugar',{ Xoor aH 'p)esorah oJor <rJt4g edrsue eHWJr4xrrovoUHHH orn'Hadag,{ vrsg 6'e -o{Ir eH unHefloHcoqJoe oJeH ,{ otr' 'aHw rfuee)c yilV aratraH llormodtr e11'7'fdutdusx o{,(sonus ruxcaedau EVJo) 'f:nHx fre rrderou U'l @ ',nouq Ipuarlu
no,{ suuog qJaAaqt asn o1 ,{.russalau lr qJlqAr ul saJueluosasoq1,{1uoqsr;3ug ur alllAyI sr

xuo,t|ghtoH

t0l uec nof go3ruoc eJlxa alllll e rog .suruollJpuocJI lJnJpu aJt^Jes IO^JI Jsc {ueru lalqego;ruoc pue luanberj ole suruJl orll .sacr^ros loJlnq e re3go olqe -rloJ pue lseJ s.lrU qslllJg Sursn qcee: o1 ,{suaaJu sr-rorlurlsop eql IIV 'no^ lsoJalut o1 Surqleruoseq fluregec IIr,r oJoql ,eprses aq1ro fuo1srq,eprs,fu1 -unoc eql Jo su^\ol 'Sulddoqsro SureaslqSrs ,{ofuano,{ raq1aq16.Sur.ranocsrp 'umou>1 qgo^t IJa^A 1nq lle,r ssol sJoqlo iuo,ry-uodn-pJoJlBJlSpue pJoJxO :rospuriA su qcns 'snor.uEj fuo,r aruos :suorlpurlsep {1ar:el apr^\ u soqrJcs 3o -ep loueel Jno '1rsr,r ra8uol u ro drrl ,{ep e ro3 suapr etuos no,{ e,rrEo1

/(ou{ or 1aB uopuo-I rnofaurnor o1 Burlrcxa rogno{ #iH: Jo aroru ue Jo


'IIVU HSIJIUS CNV NIVJIU8 OJ EhtOf,-IA/v\

'arudso1 ,srnoqrrra3 e lsnleleq nor{Jeqlaq1\ IruUqsrlrJg {eeh\p ro ,{epe

',{russarau ,fteuopclp esn 'luauesllJa rlsrluglerrd,g Buurrn elelsuur; .Z u pu u 11 ur qrroV ecB o{rrgorrf .y1 .udeeo aaHudee 6 fuedag eu ,{uumel'r rr,rgerco Ho 'l 'uhrror^r t4v6olJ nuo r,{unw o)qro)c -eH 'ZI 'o:a rrdarou rqJ orh ,orew,([ .qdusorc rudxf or-orx oln ,qrndag qcoluslqeu)ro L.elfcotr htBcrJqHatr Htrmol{verc en u'11 fnwedtarar r^rH ,(nioreol 'qHav Jol s tqltlred:eroJ xHH ro rnr,frou oH K '01 .ttrutra rrqed -ox nrotrlrsf rqw wah arxadu 'eceh amcrog ormodl .6 .hrrqHHosrcoJcaeH qHehoorftqger4HaYegoil qHavJor 'g 'HJCHotr qrce ces [, utca,ee arfiIl oJo B -^x oHcraresngo 'uJHH) rexved oro 'Z 'aHewe) uH ,(xHerroor,(Hr,nruo urrr"{rou n fito)rqrn YuH ulruroged ologtrt qHeho eHo voJ JoJ .g .ehcn B crruo adoxcB H rJHrl{nsox x remndu HO .S .oHHedrc orrsg oJ .xHH J OO n < I C HtI4 r r n f r o u r q J ^ ir a h e t r x a d u ' b H v e s v o r m o d l . t . o { a H e c H l r u g r -oYatf3oil Iqyrt 'l.il.rrrHerc errtHdo8ou EHI4meW I4 x )e) 'uretrI,t8 Icl -t rr4h -BHeorq eos grh tuncrrgo aHW Ho sonHo) anHox s orn .rcse 6 .Z .orcrc -oHHutrt{xoaH JeH Btl orrsg rrgudox frdog EH eflHerrarrou o.rg .1 (c 'ar.{Her8n<r9o or rilmrqrr3,{ eHo orn ,qcr4rpgeHwoctchl .6J .hil,rrsJroJ H OO J h ' 4 r { H a H n o co r r l q ge H x r { H A ' 3 1 ' r l n a d t r o sr e y H d u e H o o r h , s c o r -uSeHhroc rugqroJHHI^lOC OleH f oJh'oHcB v'Ll Lnr4fiet,{ued aH ,res 3s -ced 'gl 'hrors qco{sseHhroc orh'r,.uf,E)c 'HTCOBOH r eUXOITU Orh OJ B'SI 'oferr4hcaH 'lI 'erfluru noBoH uH ,{drcvraxodt b orh ,r-ievl,lg,{ v BvJo) .Uc -rHodrccud qHeho 'e 'hilqHHudrc euHovasor ee r lrr,{xoxuu aH .bHahr K I rncoduc Ho 'zl 'xodurrrxrqHJrcuogorr o)cro)coH oJaH btrv croa 6Hew ^ orrr 'rfr?cB)c ,{Ne rHHosrorr H '11 ,{druar,{wosdeuo x nurodu )s) ,rqn H

'sAPprloH crlqnd uo [pelncrged Xrea. pelJelosJo feu eseq]se suorlJpJllu srnoq Suruado eqt pue ser.url urerl Surlcaqc qyoin sr ll',(euJnof rno,( gels no,{ a:o;ag 'lrBU qsrlrrg q1;,u,(up;|oqelq?rouau s e^uH '(,{epung pue fuprnlug 0091 ol 6991 ',{upr-rg o1.{upuo4 ru 0 8 1o l 6 9 6 9 : u e d g ) s n c r r J , { 1 1 r p e o cL 4 o { q t n o sI I E ^ \ s a l n u r u 7 t s n l ' u o p -uol ur a:lual le^u{ qsrlrJgeql ol orrlocno,{3rs8urlooq leloq rnof olur_u uuc o/d 'suorlurrrlsep rnof jo ouo lu a.lorupuads ol oIII plno,trno,{;1 'lq8tura,ro ol e lenu.tl ,(em?urxular,{rerr a:u srodeelg,{1r3re1u1 'pur?llocs puelSuE 'salnol ,(uuruuo ssulc .to lsaiAqlnos o1 Suro8ueqi lsl-l

901
'<<'lf-OJOh

-ohar cd^) .trul/oxodu ' rt'-oJeh rJf,qJl{hetr Jo '('u'w n thodg y gurnpox) Lr-oJh qJl,thel.>sr ryws JorMawtoaL illor ot JoJ untssnu eql tt)rll ' g e a q s 6 a u oo J l luouluell SION oslv l('c1a eIBl ot) unouord a,rrssassod puu ( u/o aHH oql -aharJ - rllrus loJ lueultseJl) ./oJruollrsodaJd aql 'elsruE aql Jo esn aql EJON : slllqc -uorq JoJ luarulBeJl ,reu u sl srql : cmot{ou rJu)JHXIrr4I/ehl uHur0)o eur<rg ^r.{E - 'luoru -t8erl J u c r p o r up e ^ r a c o l a H : ' l u o r u l B a J l[ e r J -eds JoJ lelrdsoq ot oB lsntu eqs : uBaq srq JoJ 'Julrdsoq luaulua:] 8ur1ul ur sr3H :3r{Hahsr / 'EI_[mU) luautlsaJl:'u J l.txl4).tar KilHorDIIJOs wo '[-oJox qtHherf - 3le 'q8no] u 'uruotu -naud JoJ ,{poqauroslltall ol :JoJuollrsodaJd eql SJON 'srtrrlruorq(slq) roJ urq 8ur -luall ol,^eqf ,,r.rou lultdsoq uI sl eH : qloot i { r u 3 u r 1 u a : 1s . e H ^ u p o l l s r l u e p c q l o l 0 3 o l a ^ u q | : , . ' l l c ^ \ l o e Jl . u o p I u e q ^ u U t l o 1 o 3 s ^ u m l uI ' u u , { t u n l l e w l o l t o c , , , . i n o ^ S u r t u c l l sr sJolf,op eql Jo qJrqiA,, :9rilherr d lueJl 'Jla'srllqf,uoJq 'nu 'uruorunaud suq oH :lnq :plo, r D ! n 'q8nocu s u q e H : eI i l U u c r l t J o e s n e q l E I O N '(uzua,ngul'JoJ iloqs) ng - uundz:[,er-l JaJ -uur * xadl[sr1tel,ficlql surrlruolq - wnxuodg :Icftfnou,:ntul utuounaud xnx?au nHat.Du a -ro, :(puaqaql ur) plor u sr Dg[wrodu'xdowtou roJ rlsrlSuSortl :3JoN : Uoruor eql ,{o[uoot eur/JoJelqrssodrurtt cpuru Sutq8noo Jcq puu_ q8rlol (XrcHcrHr) puq u suq ccrlV ,,rAoul no^ : qrelltu) oJeH A J_erJrrnl?) - q8noc u sDq rro a1q:@xeauog) erllm) u 'Z::trlatLt aloq,r eql p o q 8 n o cr u o o Jl x r u J r l l u t u u t u e q l . l q B t u l s B l d e a l so u l o 3 l : q t r r r r l t c ) , 1 | b c l l q S n o r

J,O 6llH

(ituot - s r s s ,u r x U J n s q l J o 3 u r 1 1 a d sq t o l u o r l u a l l e a o ,{u4) (luulsrssu'scrurtoruos 1o) luulsrss'edoqs, st ohnnqDgodu "tlasoQoduro3 qsrlSuE aq1 :E1951 i salqnol 00U loJ 1a1rr,.rad,{1 srq p1o a t u p l o s o t o d : a s l cS u r q l c r u o s : o j f a u o w a q t pe1uu,.r [aql prus /iaqf lr]J lleql lles ol paplJ -cp srilltus eqJ :qrB{8Yodu (p1os),r 1;as 'aa.l3u ',{Jleuos:agi.3uo.lm 1.uop 1 s I a q I u r q l I ' , { l l B u o s J o d: o H h l { l r a , p o A g e -uos:ad :<qruYox8an rrcodrJ xllurodorcoll,> - ..olu^ud,, iur'adjrs reulreunnQoax lauu -utraJueoJlqdxue- Sutlearu a1u,tt:d :<,xecu e 6 l f Y , , { H t r t r ^ r f , o l l B J y l . r I n o t r J l r ge H > s u e e t u r oslu alotud :gJON :(ahr?z woHHataouJou -oxo)tlB o) q.LllJaoonouhltu 1rst,r luuosrad u alulu :tn[rls l{tq}rJcuh- llsrn elunud :ulrxr o J o H . t o p h) c x u ) a g o r f a h o J O H H B V H H a i l h l e - uorurdo olulud :aHltor{1,,{ JoHht{tr- uorurdo au 'aougatrtn au\ luuos:ad :(aoHcrDnhnq)o -onqJr.{u corr.r_Juh ra11a1 elu,rrrdl(t(hnr (wou -HDQ aoHHDlo)adpo) oltsrnu aoHhr4lt- Jollal sHtn:,K) c*ttrx luuos:ad l(npnsngun ozoHHDQ BElrhHrr_ cJtl Jrruosled'.(nw)oHgtzraEaQ noH -c trouontcarfodu' noHHasruJa'n, ara) sxeux go Burrhr.nf ajrl aiu,tr:d l(nnuapxad# e) rarrug -u) [rqHqraVJ_o ccuJo elp^ud :IUBq ,looqrs olDAUd:ellr.trrglrog lJclrrf,Ph luldsoq aluarrd : U t q r r q u c l i r o ' t { r c l t h 1 4 r ' I t q H l J e hI,l r l t e l d , l alEAUd:lfJ :spaeu 'sruolqotd IBUosJad :/furcrro , { w o x t , u r , 4 w a o a co r t r - o l h q t c H t - B u ! q t - J r u o s J oe c u c r r e d x c l u u o s : c do l u q o l : . s u n o u -o.td luuos:ad atu [at1t 'no{ 'aM 't1 ,at1s'aq '1 : ' r o l l e l l u u o s l o du s u n l l t o l l a l a q 1u a d o 1 , u -prp : suorlsarrb I l u u o s l c dl e l \ s u u o l p a s n J e t aH : I_{ llq rltrr oodctr' y tstt t,u ru luuosJad, tq

AUV-INflVJOA

unod dgrs

L0r
'eqcp -Jno[aql uo oB o] Sursnle: suosua.r -rra ro3 qsrpuil aqJ :Z :oj fuuw 3JON :i('rta '4rqllsr?rr -puaq e) plor c - i( u r. H pPq eqs :4oHsoHco o E dlaq srqt seoq 'Hroq ,f,r;Irrc uoHsouoJ Jo) rqvlJcodu Jo rauJor.i{ou -ad) exuadt a111oq' ra1u,r,-1oq' :urrrQ e11 oJ Ing :qlus JoJ ejnc p 'r{lllrs JoJ lueur -leerl :l -1oq'ra1r,n,lHo;ur@ luxrrlri(g a -al1oq. 91951 i;q8noc fu ro; Surqlauos 'DwaQlg au aa.r8no^ upf, 'rolcoq :atodwoS 'u-os -ar, trrooarcderer - qlus JoJeurf,rperuE :JoJ uotltsodard aql 3ION l,iui ,{aqt 'eurcrporu poo?,{ro,r p s.ll ipeaq:no,{:o.; eurf,rpetuaeu eql Al noI 1,uop,iq4 :'asro^\ loal turq 3pu{u 'uru8e eurcrpatuaql alpl ol pasnJar Ir pres aH uuru l3rs aq1 l'qEnoo i(ru ro.; aurcrpeu auros a u r a , r e 8J o t J o p a q l : o s r c d u x a r Z : e r r r l ' u 1 e ; s p a u , le u r r l p a u -HvahrI a lursrpaur, 'r-t^lah wtqIHHohtr?HC qrHg - qlus roJ snouuJ eq ol :JoJuorlrsodard aqt SJoN :'arnlPu pue aleurlf, slr roJ snouBJ sr PatuuJ : plJo.r eql ra^o Ilu snoueJ sr lallcq uerssnd er4f : snouuJ turq aperu yttql stadn4 ',{1uam1 a8u aql lu Irtteltd srq sui lr 1nq Jo a1r:al uu8aqsualilC soFcqJ l'a1doad,{uuur o1 o l J E r l t t u u Jl e ^ \ s r a u u u s r 1 1 l s r u c r ds n o r u q l u sr aH :Ulgurlrey{B}r [seurraj,l snouru; t, 'luoc rno^ uo Jreq u sr aJcqJ :)o)oros 'Jororr - rlBrl B :tn8 'IlBlq sr lluq reH rruq lf,plq D s B q a q s : a l f , r u eo u s e { B l p u u : r 1 n ? u r s s r rEq proi^ aql luql316p i':ruq1:up puu sa,{c anlq suq aqs 'lnJrlneoq fua,r sr uutuo,t,raq1 :ile^i llB sr rrBq JnoA iluq p rua^\ no,{ 1.uprp .{q16 i uutu plo uu l.usr ag ,{at8 su^\ lruq snl aaso1 posrrd:nssul\ I :rqf,orros Ieeql rruq a 'lq8r: laE illa^rtag - lor4uaurraudovcrsgi11a,r '(urBBE) { aq - qtasodotrens :ralleq llE aq lla ;aB - swanraudonerse :31651 l'aau1 lq8r.r ,{ru uo uorleredo uu purl 1 l'uor1u:ado uu puq eH :Br{nudouo z Iu(e)Jrar,edc'luo1;u:ado 'cla 'ploJ t roJ a r n r p : J o Ju o r l r s o d a : d a q l A I O N : ; q E n o : ) B roJ eJn3 tsaq aql s,lcrl^ 'alnf, lsrl u speeu a H I I I I I I I Ss t t n q s a J n f , J os l r o s I I U p a r r t s r T q eH '.(poutaw) ahrroharr :(nHar,'og tr-noxDt wo) oaJ-}Yedx,/ 'z : ilquq pcq uJo 'qus cJnr o1 :,{1a,rr1u:n8g sn oslp l u'I u uJ,l.rxrrodu pa tao 't-oJo,) qrugHhJrrrqB 'Jle 'srlil.lJuolq a Jo qus arnf, ol :Jo r.rorllsodatd q1 g1g1 l 1 1 a m u r 1 a c 1 , u s rc q s , { u s q l n q u l u o u n c u d 3 a J o u r r q p e j n J a , r . { e q 1 .l u o o s i ( : e , t t u r q o . r n l 'qJnlu oo1 ,{.r.ror llrla sJolf,opeql alns tu.l ^ t ( u o C : < t J u g H I r o r r < t s ' q J _ u h o rI a J n J

n Dp?oHno 'nxautuo n sodoaout xtcHsaHQns -ou DHntD?Dw anHowaho) (VmC a) arols8nrp :'p l's,lsttuaq3 aql ol o3 pue uorldrrcs - e r d a q l a 1 u 1 l ' d o q s s . l s n r r o q o , ( u u1 u a u r c -rpeu srql la8 uuc no1 :u)aJue - (doqs) s,1s; -ufeqJ :xilrrrHx susoru oslp tstwaqJ pJoA\eLlI :AJON i[-a1,] lsruaqr : ut(s :(saQ$ pat!un aqt u! pasn '{psow\ tdexaLue u lst88nrp ynroydug :oaJramas aoHHaarduxar a 3n:p ra$uur luulrodur uE - orev ooHxus l(;uaregrp s.1uq;) Eurql raqlouu alrnb s.lEql - 'orotl ao:,{dtl hrorsor ore :" (tuqt) r 3 u r q 1a q 1 - " ' o J h ' w o r B o u e f : ' s s a u l s n q uaro srq s.ll - 'or3v soHhHrroJc 016 :ijaf -luu aql s.luth.\ - eor3Y hreh g l,,s8urq1 aru a{oH - iBrall (ilmes) xp) :'op ol tol u a^uq I - 'rev oJoHt{ UHaW :orap pJo/\\aql Sut,luq A sase.rqd uurssnX etuosJo sluole,rrnbaqsr13u3 e q l g J O N l ' s s a u r s n q : n o ,l{ u s . l l ; q l s a l r l a q o s,r{poqfue,re 1cq1 sr tuq.r op turq ]e'I :isseulsnq a41 Surql v isseursnq slq lou s,I 3ur,{us,(q ueau aq saop luql1;uaqt dleq ol tuu,r aq l.u -seop ^qi :('rr-ozox sJwaDJDt oHHaawtpadtou - a Ho w h ' o w ) o v e v ' : s s e u l s n q o a j o q s . 0 H u ,iup ifua,re no^ Lllll\ lrureurl aql o1 oB 1.uuc eg :'sseursnquo otuof, e,r,1'no,{ ol IIul ol 3url ou an.1 :,{uav ou - sssulsnquo 'z :qrcoJUHus [sruztq,l ssaursnq:Jfr : plnoA\ aq pcdoq puq a g s e q f , u e u o c r q l , u p l p t n q s s a u r s n qq l u r r , { a u o u s t q 1 1 e n du o s r l c u l : i { a u o u J o l o l p l s o l 1 ^urduoJ aql puu !Ba^ tuqt pcq su^\ssaulsllg :(eoxcandcwlrox) orav :JaHr.tg:qJf,oHqraJ -83tr tfixf,ahdew,^lo)'I r,r [stuzrq,lssaursnq {HUf,H) s [ e n u s ]r n o s : I r q H a r o f , - [ - : c - l ( , ( ) 1 1 up : r a 1 - 1 r q X r e , rs r o u r l r p a u a q J ' l a a l A s u r q l c u o s S oIDt rallcq p.notr :4u>rsdol, Jalltq ruaned a uorldlnsard l'zr1 .roj u r t s e rs . q l u o r . u p a q u c s o J do l l o p a q l : - q 8 n o ) ,{ru .lo.;Surqlauos au aqr;rsord esualtr l'dlaq r I t u s a o p o t u p o q t : c s a . l do l c o p c q l a t n J l p e u a q 1 3 ' a ' ( J l e ' e u r J r p o r u ) a q u J , s a J dt f ' r l ' r a u s qJpoHUodu '(oswJdDxart)cl,c1utl n anHahau)

801
( rte 'looJ 'urrr?'puuq) raSuu puq {u - ('u r fi s)^d reHcrog row) nareu lloHqrog !{oN :(<<uHr,uHu> sueeu osll? lBolql aJos e esuJqd eql) luoJql [:csl aros E aAurl J sr orrdoz utnrog EHaw roJ qsrlSug aq1 :E1951 l um,{ rrrog i nHehr A - 'aqculpa uu eluq 1 :srrog ruxrn,{ - oqJUBa,i'ng,{e rrrog ultar^r - 'eqJuqlool A (B) e^uq 1 :lrogi relg,{e - eqruqlool, : l.oe -HX ll4rro9 UHsW - 'eqtuqJuuols p e^cq A I :aJ,oafix s qrog - aqJEqJBuols, :'EsoIIol rHrfog uHal^{A - eqcepueq o c^r?r{l :quog l r u H s o r o l - a q J B p u a qi,( ; 3 u r 1 1 a da q l a l o N ) s '.'uts i" wnrog EHaw7g ulllssng [1ra] aqru aql ol spuodserrocueuo " ur ulud r 1aa;/a,ruq I : g l O N : H t i o gJ o c r u r . H d x - u r u d q l r , r f u c :qIIog (or^lrcrl4J) .tJ.l]srqtr.luf,n urud (1uar8) ^ u r a q : q f , u t r H r n q r r s nq t r o g - . l a 1 1 a s r u r u d q eq1 1..;urud oql leoj ol urBeq no,( p!p ueq,,{|(,, '1rr:q (,(tu ,.ZtIroJ Surqteuos eur o^r3no,{ uu3 u r ) a q l u r u r u d u e , r u qI l o l r o c , , l u m o p a r 1 o1 pEq aqs luql qruurols (raq ur) oql ur ured d:uqs u qcns lleJ eqs Iluoppn5 :rrog a ulud 'an3uo1:equrq,lrorls ot lilS cql plol Jolrop aq.L :(;3ut11ods eloN) >rnrr<a Itrv1] an8uol eqt (iSurllcds ql e eloN) Josl.rx :)otr^rcx a l;eruv1s,l qruuols 'uuut arll o 1 1 r c , r u 3p u r : talcod srq.lo tno $ullop c^rl lool rH : lr?of, srq JJo lool eq uJq^r 1r1rod srq J() lno ll{ ^eI rql : rurum urorll daal o1 slelcod srq ur spueqsrq 1nd,{oqoq1:Hundux a 1a1cod, ' o J _ o w J oz :ltawu[) 'I , uor]Bullurxa lu,ro1 aq1.;oslq8rs aqf aes 'u^rol aql lB rlool E aABr{- VodoJ qrusHdrur,,tlo :slq3!s aql eas .SuraaslqSts o B - H r c o H c f f a r u r ' e n n d u o r r o Yq t u g i l d . r . u h l -Jo :gJON l Suo:,tr ui lrTqm uulsJepun s p l,u -plnoJ eq Inq 'las nJ_ oql pauruuxc reaur8uc eql : q3nu os plrcJ l,ulsnu Jq lnq snolJ - c s 3 u r q 1 , { u u. u s u / r \ r t r r l q p l o t p u u , { 1 1 n 1 a : u c l t {:c,r se,{as.Itl?f peuruuxa Joloop crll :<rJus - t t d t u y t c o ' Z : q l 8 f l o H o h t c [ ) e- I , 4e u t u B x a qJJoguLrt ,/ ssaulBa^r:SuoJls :,1&, : Uuaq Jtq roJ puq sl ual SuoJlS ucl lua,r s{uup s ^ u ^ r l uc u D l : ' p o o J l s o q a q l o ^ u q l s u u e q s ' I u J ^ A f u o A sa q s r 1ng,{upo1 uul:ousr o:nlu.rod I -tuc1 s.1.tr8 aql :'uru8r]Ito.^ ot alqu sr eq c.toJ ' s s e u l l lS u o l -aq aurl oruosaq slr{louu ll.'ll 1ua,tr,{:o,l lllts sr lnquv :r.trcgurc, {ua .t ',.Inol:rz,l oiaz (,raoyaq) a,roqusaar8ap(.e1a '9I) S,, sl arr{u (aucnu) amns aoctpode ( u.w n 9t) 9 roJ rlsrlSuA aql :EJON :'lBuuou, su,tr11 a:nleradural s,,{oqaql lool roiJop aql l'a:n1u:edue1 rno,4 a1u1 plnorls no1 'lTl )tool qrlrdarrrcu - arnleradural no^ :^d,{.Ledouwar s.euo a{ul :ud[rudeulrar I arnleradural 'uorssa:dap o q l S u r : n p , { 1 1 u a rp a . r e 3 j n s 8 ssoursnq s,qqocl :cjurpdJcou 'z :;pclp aq eloJ -aq qJnu JeJJns Bnr plo eqt plc :latB,r alt u -lrl ,{ro^ puq ,{cq1esnuf,eqlol u pareJJns sJolla -Aerl eql : plol oql luolJ pelaJJns oslu aldoed a q t p u u ' t r t e q l u t p o o J o u s u ^ \J J a q J ' Z t 6 [ 'I Jo ralur^\ 3ql su,r lJ :qJuvBdJ.l .1JeJJnS 'uorlunls 0 q l s s n f , s r p 1 1 a u s d r q so A Ue q l J o o s u r p l d u oa q f : ' u o t l e n l r s l u e s u a l d u n, { : a , r u r e jles:no,{ pug 11.no.{ asruord :no,{ dea>1 l.uuc no,{1J i'op plnoqs no,{ lr?r{^r ^toul 1.uop ,{J1ea.t 'uorlpnirs l l n l l l J l p p s . l l : n H n u , ( J . l {,le ) s o H I -u.Lcgo'el{Hcxoro u r/ [ uI a,nflrs'luoglunlJs . , ' q x l u , ru 1 o 31 . u e . r u q ^ { o u ) tl . u o p 1 , ,. . ( . a u l l l e q l s . l B r l l A , ,: u o r l D l s a q l o l e ^ l r p u u r e A 'aroq l u . ) s r q i o 3 s . c H : ( , u e q l a e so 1 e 1 r 1n o , { plno1 uorllcllol srq ur sdr-uu1s a:t'.:auos lo3 suq aH :,( l.ua^uq J pruuu ru,1,,.,'fuuuorllp stql ,(nq ot el{l p.l 6no,{qlrm ^auou euos 1oBno,{ enug,, :(nuawadeAonaowJoH s eural Dt'ozort?hfnHoHn) nnudoeoztotl 1oi a,ruq nncrrr elue,{ slaplnoqs norreu :Hharu ail)odilnr sreplnoqs lp:c-l pEoJq :.lr ^lle3 o t n o ^ J o Jr e r s u cq r n u o q l l . l l ( , l e p l n o q s n o ^ J uo 8uq aql lnd no^ 1,uop r{q16:'sJeplnoqs s r q u o r u n l p J l l l u J J o q l u 1 J q l p a l r l 1 o B, { o q r l l l l l 0 q l u o Q , f ,i\o h a l f i l r [ - 1 n o - l r e p l n o q s 'sABp eqlo J r.loscruoJ seulleuos eq lnq .s^ppsaupa/A uo ,{luruu aroq sr eH : snq aqt uo uelplrqr puB u euora,,,{ n7tt cl e,r cl cql :orqrf,uh I atnqlrog 1u r '^ocudgo h{lq}rBurrJ po f,1uryw l.1uu1:od a -tUIloU alBsuosucJ aqloslq os'lt op ol luu/t\ t . u s c o p e q l u q l s r S u r q l u t B r uo r i J : . I l u p a J o J -cq orJrl'ttcB ol sr 3urql urcru cq1 :3u1q1 uluut taoHeDttz aql sr (unou E sv) aoHsoHJo JoJ tlstl - 3 u 3 c q 1 : q l O N : l , ^ i o l sa q l J o u r p l u r u u a q l sr turl^A l/fuols crll ur i(us ol lup/h Joqlnp cql p l p t u q 6 : , ' \o u o u l o t , { q u o r 1 u 1 s u u alq l q s l u U . 1 .s8urql ol sr Isr..l urr:ur .rno,,{ 1eq1lcquauroll raqlo cql lnoqu 1c3:o3 :,{Juour rl8norra l.upr?qeqs luql sun\uosuel uluru erll lnq .Iou

60r
'sauoJ eq asEsul :'surpl oses ur ellaJq e r a q i ^ : ) o 9 ' z : l l n c u J r p 0 l 1 1 ru s . l r I r a q l o ' l lr Ilel eqt uo I '3ur1sare1ur looq eql | 'pueq auo', -run u aIuI l'auoc l,ussop aq esec ur uur3 sr -01e1 no,{ puos IJ.l 1'presludrcur:d eql ,,',{e,r e eql uO :"'(puuq).laq1o eql uo '"' puuq euo -,{up uossel eql e^Bq lsnu.r ,{aql 'luloJ qlxrs eqf uo sl "' 'tcuodoutc 4oztdp t "' 'naodowt ssaullr s.uuf1 ;o asuc eqt eIBl o1 a,req 11,no,{ noHpo ) ro.; qsrlSuE eql :AION l epts lq8t: ul,, :r4rrca auh.,{r3 '.('v-oean)aeh-,{rc - asuJ s a eql uo pooi\{ P puu pPol 3ql Jo epls Ual aql 'asur ,{uu uo ro^u iletus u sr eJaql :,,'aprsJeqlo eql uo u! :i,roJJotuol au auoqd nor{ 11t,n 'eruoo ol olqu aq s.t! 'oN,, a II(l Jr ^\ou{ tluop I : asBr , , ( , t e c r l s q l J o a p r ss r q l u o P r u e u t J uI oql sl,, 'I '.(u'w n nhntr[) vuodotr ,/ apls ,(uu u1 no,{ auoqd 11,1lnq etuo3 ol elqe oq 'paIse II.l Jr ^\oul l,uop I :'elrq,,\t':I I prus,,'[s:tt,-l r o l r o p o q l , , 1 n o , {E u r l q n o r l s , l e q l A , , : ' r x r r l a c r l o d a q l a u o q d , ( 1 1 u n s n s e s s oq J n s u l , , I :,, atuoq 1a,(e1s osle I[.] asecsn{l uJ,, .,'fu1unor s?lgnor] l[ts qJBuro]s srq sABsaq tnq :allaq qcnru ,{11ue: s,a11'.$nogcutatnnndu) qJr.roxou or{l ot 03 l.uo,{ eq s,{usag,, l e:aq 3ur1ea1s -Jag A'l: ' oH 'oslcuoxouf,ag arrucodg J o s a s e Jf u u . ; o p r u e q l . u e ^ E q | : l r a , { l u q l - " lnq 'no,{ elqnorl ol furos tu,l :3JON ezuenuur Jo sasecfuuru a:a,n ateql:.@ttoQ 'osw)erawrow)go) l,{snq s,ag ^\ou urq elqnorl ol lue^\ l.uop I Vcr,Auc'1 a [s-l asur qJHo)ouJag :('rr-ozotr) d 't :'anydel eoHqrog uuduwvt uftcndu urcir - s r r c [ e u e a 1 , - u r J e l p uJ o I o e U E p B q e : I J B I eoH A - alqnoJl lruaq suq eqs :xoy.{rax ] 4oHqrroguxtrdoxv^ - alqnojl qJEurolssEq -lu lJporl e :(nHnt/og) u,{J3r,rdu lr IJBll,B aSroeg .'r 'z :ihou se^rl aq eJaq,r /houl l.uop esEes!pB 'sr elqnorl aql:"'oJh'wor s uvag - (f"ql) eJnJol :'as9asrp snoues p sr pruournoud :esec I s r a l q n o J l a q l : ' l a l c r t s r q l s o l e q u a q n , { e p -srp uEaq B :espesrp s.uerplrr{l e'.(ynuoeauog -Jotsex olqnorl olur lo8 aH :'olqnorl olur le8 -ot pne) qHearog [z:rz,rpl aseasrp:.i[r i'ssau11r ,{upuo141 Suol rJq :e1e aled ,{:a,r s1ool aqg :(otaeot' lxau ,{q fuerqrl aql ot slooq 11,no,{ -ah anHsowJoJsnHahDHtogo wotodgo wrcu aql urnlar l,uop no^ Jl :,{trogs qJcBuorj aup -sove 6)wa6tryadwou() lncauog !/ sseull! alqnoJl olu! laE 1,(auoruJeg IIB lsol suq aqs 'elqnoll ut sr EruqJBg tttcortrrHdueu qrenH : . . ' r a qu n q o l u e r u l . u p l p I ' , { r : o s u . r . 1 . . :eYeg s qrrqg - alqnoJl u! eq l'no,{ o1 a1q ..iJer{ ol pur{un os eq no^ plnof, ^\oH ilos -nor1 i(ue aq l.uo^\ aq edoq senuqaq,{11e - d n o s s t e q 5 , , l ' ( q c n u f u a , r )A l l e a r 8r a q p n q 1 11am -nsn 8op aq1 li(Urqt ,{1uosr eqs q8noqt ',iuo3 leql Jeq ol sprol prcs pue Jaq qlrn A:3uu se,t slool aqs teqt eJll Jer{ ur salqnoJl fuutu os ap :(s8u11aa; s.qus Unq oslr) {trHgo Hrcor{ -eH 'qratrtlgo 'g 1..fep:a1saA aql uoJlas^ur putl sBt{ernln :'lt uo fauou puu erurlJo lol e a3r spuads eg 'alqno:lJo lol E rurrl sa,rr8 rec aq1 Unq ,{lpuq J,, ,,;no,{ q1^\ rollpru aql s.tuqiA.. :'suorlpu[uBxe aq] passedl.uslrq aH Aoq taq : B f , c r H g u m A- J l a s a u o l r n q 1 , { u p r e l s o ^ 1 c 1 1 qll/$ alqnollJo lol Bseq auel :utcotlrrtlduau I uaq^\ ruJE^t.rlUnq 1:(u'w n {zou).trHEedB 'tqrouorx'oslf,lfoxo[f,ag -ou 'qrilgtlmf '7 i'sluared srq,(aqo l.usaop eq a'1 [v] alqnorl asuc a,rrssossod :('wodz) xotrEu 'Z tsql {uqt ol atII sunq ll :'r{Enoc o1 ,{11njme l l u a p J c r e - 4 e n , { r c { F r H r o e h o e H : a J u B q J au sunq ll 'JolJoC :(dttznQ axxow)'ousvog - (qJf,oH{uh^rc) HuhArr :aJuuqJ - {uh (aHN) pue ioHeuog uutssn; aq] ol puodsal -^ro ( H r c H g o Y ^ )l ' o 8 e 3 u o 1 p o u a d d u q S u r q t -ror sunq tI puE iunq l! seoo :aIoN :'sunq 'IIe^\ - 'oHsev ramoeNodu 4ur,,{rc eql/ll/slr{l looJ slrl l<uuf, aH :,,'IcEq eqt ur urud roJ :'eu o1 pauaddeqSurqt ('rlo) 3urlse:alur tuuqs e laa.; 1,, ,.;(no^) Unq 1 scop aroqi .. uV Jo " ou.ro1 pauadduq ('cla) Surlsatalur : . . ; l l p ^ \ n o A u e q m U n q o s l o E a 1 1 3 a 1 n o . i r fuel Sutqleuog sr nontftrt ('u'w n) nnucadaut seo6,, ,.rotJop 'Ec11q8r.r ur urud u a,ruq1.. Aru : ( o t r a wn w t o n o ) c J a r o g ' 1 ( 1 r n q ) r t l r n q _ I,IIOHUHUAI] 'BJorf '.lt luru8u elqnoJl leq Eur,r,r8 sr looJ 3 a 1p u q : c g : ' ( o H r . r o s H ) l c ^ Aa q l u r 3 e 11 q 3 u e srq lsof aH :(nuutwc amne) utou u Ba1

-sn rramotnoduIoHw oJ:o1 qsrlSug aql tuql 3ION oslv "' sla8ro; aq asuoul - "'rav,{gE Ho HrrJe ach,{trcB '.asD)ut JelJupesn lou sr asucl arntnJ aql lr)rlt lcuJ aql puu alrllru eqt J o s r u o s q De q l E I o N : s s o q a q l c e s o t r u t q

OII
olur le8 :d :ocuarrs :O:oJez e^oqu seolSeptq8re :lv/:Aal ppq,4ru :7g lsseuleaAr:T :lalcod s.ouo J o t n o q l u s e l u l : y : t e a r t s e q l J o o p r sl q 8 l r a q t : / : . ( s 8 u t l a e J r o q u n q o 1 ) : e q p n q o t u u e u l l,uprp I :1 :u.rol eql tu Iool e o{el :l/ :an8uot :, :." .auoqd l(usaop aq osuJul :J :qruurols ? :oqJuJea l31as,{tu :g unq flpeq l :J :{opg,{ru ur ured u o^cq I :r :osgastp s,uarplLlc :},:,{aX

(J) .ncaHm^ oH .02:@) -qrInr 'I(,:@) crog rHm/{ .61tQ,tg) oa) V (nuutwramns\ Qftud xssr JoH treHqrrog now.gI l(y) uuerudex .tr_oJh qrfHrcs.LI:@) u).(eH.gl r4 :(1r) " tnHoseouaH Ho Hr_rre oerifrrr g.SI :CI) eoHsrog.71:(O).. oH 'osJcrjo)ouoeg .g .aa .ir,eu er eJr,rrcodU rraJox y .71iQ-1) oH t i(7) cJe[,r4go -r.rmqHor^l, crog'11 l(7) rrcogerc'01l(y) rneaffog rruxcrev.6 :6,) r4rog 'g Jo <rJExer,frr:0) rsrrr4r^ euodorc uesudu'L :0rr) ErfH amlqssoc,vudr 'g:Q) fvag .S:@) qwocos .V:@) eHuuo qresndrultco s qrceuou VodoJ s srog nuoru,{'E:(y) rnsrcffcro o:o aer,,{rc a.(,:(E) )o[^rax.l (q aqrrcse:d no,( :dr asuald IrrM :.sseulsnq srq :o :raJJns, urtTll"'?ffrir"j""t]lTi$:; u^\o s,rr ,"

lsnu | :/,{ :Jallal lDuosJad:Z :rnos :y luruounaud Jo rulq olnf, o1 sr Burqt ureu aq1 :7 lplos - plos 11os ls8urql are ^{oH :/1 :.te,r sr lrDq lno^ :g :luulsrsse 7 doqs ..J :.11am Burlla8sr aqs :!r -" :Jallurx tueuodrur :O :lallol o1u,rr:d :sJaplnoqspuoJq :[r lqtus .ro; :3 [se_] snouuj ,y ,,try

eHO .91 iQtl) .ttgfit, s.:.un Gr) r.ausr4rsedoVerqs -arf oYEHer{hl 'gl l(y) 'ri-r,lar' 'vI Hr<rJuHar^ruHt :Q) owqcnr aoHhr4r.eI i ( 1 ) ' x l r x : a r r l l H e r r E u c o sJ o o J O q J u h a r r q s _ e o H s e r J . Z I : G ) B n r , r m .01 :01) -setrodt 'lI :@) crevudrc .6:A) eurey)E) o w q c u u o o H r c u h. g .g:(b).orrav l(g) 'rscoroa arcdxohr ngor au>rodl.rm A L:@) r.{harru aoHhr4r .V :e) .rJUmB) ole or 'S :(;r) Irqrcr4) ro cv^g[H_orh oHr^t arumnuodu 'erc4fruxo11 'g lQ) Qtwdoe g) steavuodu .7 i(g) orev eoHxes .l (B
:,{aI eqt ql!^rlraqr puu qsll8ugu1,(ug .I

SgSISUIXS
. u B t ua q l 1 " ' l l r r u a o r c a d ur c B ) o l u e u l e f , l l o de q t p t u s , . ' l s e J J ua p u n e l . n o 1 , , l :wlqHHeaotcadu qrrcg .',,toJOadB trou crtqg - lseJJulepun eq : lsellu s.ulAoJg JI I lnoqp E u r q l ^ u B, r o u I l , u p r p , { a q t . u a q t p o u o q d parC ueql\ : slsarlu lrro^as apeu ecrlod [s:r1,_l a q 1 : r c a d e u ' Z : ' r u ) u a l o t s e q ^ l r s^ e q J f u p - : c 1 s o ,a s n o q s l q } B { l t u f p a l s a l J u[ u e u s : r 1 , _ ] uaruarrlod o,l.r1:qlusorJade ,r .1 ;sa:l,u t i F l H r , ^ u l ta [ 1 r j r 1 , u e l e s ' l J u l l u a r r s : l s r l u o r c s 1 u a : Bu s u l A u o l , r e N : 4 t r u a n , { r l s r l u a r J s ri . s c c u a r c sa q 1 u r s , 4 o q p u u s u u c q l u l I z r D l e j a d s ,a s r l e r o a d , { l l s o t u s ] slrrB ^lrslo^run srql lV :(H),{pH a|qnduililr -uNfu) s l J E e l B ^ r { d o s o l t q dt r o l s r q . a : n 1 u : o - l ! l e l l q / ( ' s a f , u a r c s : u 3 u r : a a u r 8 u e[ - a l , ] , e fut - s r u a q f , ' [ - r j , l s c r s , { q d: ( . n . u w o a nrn .h .0a a ln{r aoHeuataodngotxox! HxIuil arqHHje - J J o J _ C a : ' o o t ' J a c u e cl o J e l n J p u u u uoos Z I I r A { 1 o l n s u ( l , r o u s 8 u r q l 1 n 3 . r a p u o ,o , r rp u u J o J u c r J S: u x f u u 1 a [ s u e r e s , a t u a ; t s l 'rruounaud s.lt pru{u u l , l a p r sJ O qu l u r u d u s B q a q s laprs lq8r: o q l u r r o e p r sU a l e q l u l , u l u d a q t 1 a a 3 o , i o p n

III
'{rep 'yoqs '3uo1 :rreq u,{olq :JreJ 'peolq :s:eplnoqs puno; 'arenbs "lAoJJuu :duntd 'lnols'lurls :utqt 'tlet llqBreq elpprru Jo ilrotls :'cia'09 'paaB-elpplru '8uno,{ ra^o (tsno 'lnoqs :plo :noi( dlaq ll!$ sproar eseql

' 's3,{0,{ar8 puu rteq alq I ecueJeeddeesoq^\ssenSA\oN "' (.'peqrJosep 'lnols JeqlsJ 'll1 st uosred aq1,, u/doJqsBq aH 'sJeplnoqspuolq sq eH '3'a 'paqpsap a,ruq acuu noi( -rsaddu u.;o aql no,( aq1 moul11u uosrad aruuruaddu aqllrse( 'tI ssan8 dnor8 lal puu asoq,lr 'silnr{ firts Eel ,(tu s; elqnorl aql ro qrlru s.^ orroLuol roJ talcll E a^Eq I sl 8u!ql eqJ- JNEI1JS :Nosvgd iueql qll/r\ a)llq oql uo 3uto3 no,{ l,uaJ ^Il\\ :lapow

eqr '1noqe ra r",n." s,uosrad{suv no,( ;l'"::#:tri:""-t"TilliJ:fTl'ff::l;Jl ' 8 I *


suorlsanb s.JaqJEelaqf Je rsuy ' Z l + 'qs;J8ug olu! uaql afE1suellpuu se)ualues uulssn1 auos ol uals!'I ' I l * suorlsanbs.JaqJeal aql Ja rsuv ' 0 I *

'qst'us uaqr oru! er'rsu'rf *" T;::J;J""ffit,:t;


'qstlSug olu! uaql alBIsuEJlpuu saJualuasuutssn1 outos ol uelsll

'6* '8*

'l! lnoqu plp .L no,t 1eq,n puE uorlunlls llnJgJlp u ut.;1esrno,{punoJ aJuo no,{ ,lroq lnoqe spJo r ,na.;u {ug '9+

'suollsanb s.raqJeal aql ral{suv ' S *

'a1etut1c 'saculd 'oJnleu 'Jle 'salul lEcrJols,lq InJIlnEaq JnJllneq'god 'sauolce;'stunasnu :g 's8uplrnq 's1rud'gea:1s InJllneaq'seJleaql InJrlneaq !('4a 'patls 'uao1 '[11c)acold awoslo awou aLfi - V 'g sll roJ snouEJ sl ll iroJ snoueJ r sr lBr{rtl 'ra^rsuu puBIsv 'r 'qsrl8uX uurssn1 euos ol uelsl-l ' t . olu! uraqlalulsuurlpuu saJualuas
'suo;1sanb s.reqJBal aql rel{suv
'7

lellaq sr urud aql :, :aun(l lr ' n o , { a J q n o r lo l , { : r o su , 1 : f , l a l q n o r r u s s a o c J : u r c dq l $ { f u c : g i a o u a s q u r q J oa s D o r : y : " 1 n q

7,1I oldoad eql qlr/y\.peaq o1 UEeqz,r{lnou o1 prruq Bur,u; 'sJeuJoc leoJlsuo sa:nc q8noc plos eq uaqlr s,{up lerlJuosrqJo Ilal turq Jeoq ol alll I IIe Jo lsog 'sfem luaJeJJtp ,{uuru ur ,(auou eputu suq sJelodJJaf .O r(g , ,truag JANCV'\I ]VNOSUEd V SV SUEJEd CCEf

,xaI
snrod-snroq Ise1nod,se4noq,] Iucll Juaqs Inl-] a,ulcal,ap aslnd Is1vd]
[-:D{,] rolsBJ

lsrloud,tq, urslgauBuur,

proqrr^Blr Ip:c1r,raaJ1,] redns [-:nfs,] [-:ns,] laulrud, u;r1dsu, [-:r:6,-]luerpar8ur ooq-q8nu,q [:nq,:c,r,] Iurselcu,] ulsuJJotrl ;auBuur,

.1xa1 3ur,no11o.; eqfuo{ spro,n Bur,noJJo;Jouorlulrunuord asllrurd .gI aqf eql a^eq oq^\ eldoad r ipur{ ^llunsn alu 1ol u pereJJns elseqeql e^ol e/r\ruoq,r ured sn a^t8 oldood osotll ^[uo . cs8nJplsoq eql eJBspJoA\o 6qcuuols srq qSnoJqlsotl uEeq s(uurull o] ,{e/I\ oql .
1eq1aerEe no,{ og 'S0JnO .1y

'saurcrpalu,{ue141 'seseesrp ^ueu ,((oQa) oyolrg _ qslp)seqsrp ^uu4 . 'sJeo o^u euo 1nqen3uo1 ^Jr.ro ueu ua^rS aJn}u|\lr sE{ .rOJeJJns ol dleq eql eurctporrj l{3no.rq Jellrqe sBr.{ uefQ o 'sseursnq s,^poqou ssoursnq sr s.^poq^Je^e qsrq^\lBrlJ . sr 'spaou aq leq,\l' slles.pealr l,usaopaq luq,r sfnq oq,r eH .
:3ur,no11o.; uo luaututo3 .9I aql ;op Illensnno,{;uq,lr 1uq;s1 e,.no^ selqnojl elqnoJl ltlun slqnoJl elqnoJt l,uoc,, :q:a,rord puBlsJapun op ,ro11 .9; aqf no,{ '100.; .a3tu1 11urus '3uo1 is8al1:oqs '1nj11nuoq .pcxl8 lc:n8g,{11a:d u : p u c rI"llu L U s , ; tu q ,acru,pus.a1ud .Buo1 .punoJ laouj..c1a c .llBr[s .ltur]nnaq ,elrq,r,r lq1ac1 a8:u1 ,rro1go,{ .11uuts u .Brq lqlnou apr,r,r ,c8.r,rJ .enlq lse,{c.ronc1r ;1juus',.clc 1 : ( J o H : ) a S o u r q , c l l t r,lB u o , u o q sB B

it\eJ

'I T

'Jo^o pe{lel lI '3utu:oru teqt ulBJl aql puB lno lue/r\ e/t\ os Jleslultl ,{auou ou peq ag uI uo ut loE lsnt puq fpuy dauoru ou pq I ,,noqpu IIIH JOqSIC uoll -enlls eql lnoqe tulq plol I 'JeqleEol lno oB o1 poe:Ee etu puu fpuy os 'ulq peJoquleuar I leql Jsaq o1 pu13su,r {puy,, ireuped palue^\ I .'{Jo^\ 'lelcnl ,{puy ere no,( pue, 'I ples no,{ uees el.l ,'ua1 lsed JIeH, " 'orur] eql $lse pue etu ol lxou JIqo 3ql uI u^\op slISuetu Sunof s uoos,, 'sltuh\ puu Jleqo Ieloq e ut ute8e u,top slls 'la,( eruoc 'ut aq p6at{ueq^\,ttou>I },upq l,uptp ,{aq1 ooq-q8nr16 coq oS 'Suturoru 3q etu plo1 ,{aqt pue xau aql acg;o s,'to{uw aql ol lu3/t\ L, 'ecuact; e .'lr pu8[uep ,(aq1ueqm auo ,(1tc 1a31 puu 'I 's8nrp olels e 1oBan,1 1, plss ,'autctpau astlcerdl.uop 1, ,, 11es,{1uo Ut .'U/r\Ol astlCeldOl eqlJo ulsnoc e sI 'eJeqJolcop ,{ue ^,olle l(uo/r\,{eqlpue 1o,{u61 Jolcop e1e3 'q6' 'a{ ptes ,'ataq adoq ,(ue 1oBl,uerreq no,{ ,, ,(luo eql 'sut1so11r(L 'laloq Oql ol 'll {c?q lua^ I os,, lnoqE prolpuEl eql ol pa{let I 'ueuacrlodBql ples.'op no,{ dn 111t no,{ esolc ol e^q Il(1, ,, 'rnor:ouol s(ll ,'r{tussocau JI ouo le8 II,l 'l ples ,'lou a^eq L ,, ll pug uu3 I JI ,{1rce puq no,( /|oul l.uplp L .aeulclpeI.U 'pe{se eq.,'eJueotl ,{ltc e 3u1qtslql fiosol, loE no,{ a,re11, no,{ 1uq1 ,, 11ec 'l . ' l q 8 l u a r t u u s . l l , p l e s' . l e c U J O , , , uutu eql Jo pusq aql olul sJEllopang lnd pue punor 'Japlnoqs ,(tu uo pueq s,.,(poqauos pournl 1 os ilueeru lut{l luq^\ /t\eul I 'pl'rl aIII ueql qcua sluas ,{gg te seltloq ,{luenl ro^o plos peq I lloJ I uaI{^A 'leerls uu8aq 1 ]q8lu lEqJ,, uIelAI uo srallrq aqt 3ut11as lQEnoq a1doe4 'uruEeueql JoJ pelse aldoed pue le1u1srua,{surrrol 'srelltqJo sallloq os Jo palpunq eql ul utrtdseelllll B pur? oql q8norql lue/( l 'o51 sJllopo/(l JoJ l{3noq peq I qctq/( aututnb se^\ aJaql'tts aalg,, 'elqelaql uo sralltg 3ut -^lD-aJl-I eql qlli!\ sellloq oql le pelool I uaq/( uteSe,(sorlool ol uuSeqaJt1 'umot puu 'du1 relurrrSutuunl e peq qctqh\ 'ulooJ lo1oq ,{u olul {cuq lo8 I 'sellloq '3eq ,{ru ut sluatpar8ul aql peq J lsul aql uor.; lq8norq peq I qolq/'\ aql ol lue^\ I peJpunq e tnoqe ulq ruo{ l!8noq puu lstE8n:plllH JOqstC ' s J e l l o p ^ U p u q , { 1 u oy o s ' u , t o 1 1 s e 1 q t t e p o o 8 u e e ql , u p e q s s a u l s n g , , a e 'ueql se^d, lsnf 3ulq1 e:tts r'sJellrg3ur,r.rg-a311 leql pue su,tr eql'ooq-q8nu A JolcoCJ euo r(1uopuq | 'uuu ourclpeu uetpul snoruuJ 3 3 1 " . r r e q u o 1p u s u t s u J c o t u u t : e o , t , , ' e q p l u s , , ' . l l l HJ o q s l go l a t u l : c J , ,

VIT 'aq prus,6leqlsr lut{/!\ puv, ,, 'l ples ,,q8noue poo8 e.te s8nrpq8noql te11aq qcnru ,Burql rar4loue oroql1ng .poo8ou sr no.,(op11rns8n,rq'no.adoqeuofluosroJaqt,,I ro.; prt;s,1o.{e;4i ,, .1141, rreq 3uo1 >1cuq ,{ru i,,\orql puu paq eqt o} {cuq po{lu,r 1,, 'proqcr,reic eql Jo uzuenguuedns slqt ql!/,.' o] ar.u erp o^uel ,tfi"I: Suro81,uo:eno1, 'ro{ey41 pelnoqs .1,cop,Buro81,ua:u'[o.A., aql ,, loop aql roJ pouelspuu luLI{ru 1oo1y,, aru no,{ ,il1 ro3Surqlauos a,rr8 1,uu3,.aq perJo (ipJol poog, ,, .lproqcrsd:eq go aq1 3e1 ,Eurual lq8rr aql Jo ruoruneuradns lculle peq e 1oBoA,no,{, 3o -srl puu:aplnoqs lq8rJsrq01rue,{ruBur,{e1 ,l ples :egu ,lo,{u61fhl, ,, ,cop .;no,{11ln 'lt ro3Eurqletuos eu e,trg, .roXu141 ptes _ eql n,,qcno_no l{Bru lsul, . .pelsu I ,lured oq1[aalol ul8eqno,{prp uotl41, ,, lB polooJI ueql 'J pres,,uuatu ,en8uol;no,{ qc,uols r".^ ..r:iltrrtir: 'guaq s,.rofu4 eql peuelsrlI ot pul?u,rop lus ,elpprg tu polooJL, 'lno ^Jhtr buES eq .i/(O-it\O-/r\O 'qo 'sseccns ipJo-I lnoqll/r\ lnq .e['udJaqo1 perrl suq aH .alppr8 .rhtr neqdau,{ur srql'ooq-qEnu16 .eqpres,.no{3o sr JoCL pu,1,{r.n-r.ll,,, esJnos IOol l3^au I B e lou r u , l , ' l p r u s , ! o r { e 1 4 1 h l , , J (iolu toJ Burqlauos o p n o f l ( u u J ' o r p 1S u r o 8 , ; '>1crs u.y, 1o,{e61 pms o u ,{re,r eql ,.JoCL ,, .JalE/hJo dnc u Surploq paq aql lBeu pools uelu 8uno,{y 'sesrou pnol Burleu paq ul su/rr sIueg :o,{u141 srq1,, 'esnoqs,ro, e;4,1 ol luo/( puu aql ,,{ru slallrg Burnrg_e3r1 ur 1a1cod yo .I plps a n l o q u 1 n d 1 o g ( ' u r r qa u t u e x e p u e o A 0 ILL ,,uuLU 1un*1y, ,, .'aluoJ esualdo1 no, 4se ol atu luas oH .IEa,r ,{:an s,a11.a:nleradlual qBIq B seq eH ,{liua.r8 Eur:a33nsqueg lhl puu,u^ ol eql ur Jolcop,tluo sr eqt-r,aH ,iriuno" aqt u r s u o s r a d c t s a u o s a a so 1 a u o 8 s u q s u t { s o H J o C , . a q p r u s l ,,ssog,,, erolrop aqt ta8 pue oB no,{ l.uop Xqm, .l prus,lolcop u tou ul,l, ,, 'ueru lcrs fuar u puu ro,{u141 se/vr or{l oq^\ ,sllreg .Jhl oos pue elxoJ ol loloop aql JoJ $lse puu Jaloq eql olut sllu,r uutu ll lcolc(o uolela 1u Buru.roru lxau eql,

.r aes ol usru A\oJleJ su aruoc lsnf o^,r, pres u ,,a'a11o;iL1tl",:r .Jolsop

S II 'ulre {Iu uo pueq slq pll elpplg lhl,, '11 'uru Jofel! eql plES ,tecuJo op ,to51, ,, {ors e e{rlun qonurSurlrurs rofe141 aq1,, dllnyeruc la1cod{ru ul U 1nd 1 pue fauou eqt eru a,tu8 aql ,4092$ lnoq8/(oq /(oN' 'rhtr'lllH raqslCut eq ol peuaddeq Eulql poo8u s,l1 'tq8u 'I plus I ,1o,{e141 pue 'orrr1 ,{ep peq ul{els rellaq p,no,{,'I ples .'idoN, ,, ro eq 11u 11,nof 'ulq oq utudaql Jo lsul oql prBS pue 1JOI 'luaurleatlJoqloueutq e,le8 'auu se,t eslndpuu Joloc s(lo^B6 eI{L, I 'ueu qcnul sulees oH, ,, Sunof eql pls,ta11eq (;buluJotu aqt srql alsun sr /hoq pue, toop LuooJpaq pauadoeq uer{^\1 ptes ,'elp 'esnoqs,ro,,(ey41 ol -pl; :rhtr'11e16, oql {oeq lue/( l Sutu:otulxeu eqJ,, spunodaeJqlpue IIo rolssc , Suturou poog JeaqSo ' \oJJoIUol ua^ole {cuq otuocII(L ,, dn euos urLI a,rt8 so{e/(oq ueq,'111 lu
6JolJo(l 'luaruleatl ueq41, 'eq pIES eqlJo lseJoql elcun a,rt8no,( III^A ,'alpplg, ,, 'eas floA, 11 ,, .'op uec ecusIJSuJapou leq,rir, ptus ,'alppta lt{ 'elous ol ueSoq puu ,(1mo1s sa,(asq pesolc :o,{eyq aq1,, ('oaelsueJBno^ /(oN 'ra8uol,{ue uado se,(e:no,{ ploq l,uBJ no1 ,(dea1s 3ut11a8 at,no{ aoN, , :ofe61 aql prBS,'cop ta11aqelltll E I laal op L , '3utlue1a^uq l,uplp no,( apts ga1rno,( ut .ino,{ 1,uop no.{ ^\oN 'aJotu ,{ue gnq l.useop ll '8ulqilu Jo sqceqceuols ured aql 1aa3 'oJnlu'tadtuat E lo8 l,u Jo elqnoJl ueaq Jo leoJql aJose lo8 l.uaneq no1 'l -a^q eql no^ '{3rs }.ueJeno^ 'asEeslp lnoqe lult{l l(uop, plPS. ^\oN, ,, 'a,{a eql ul tulq pelool pull u^d'op IESL, 'ro,{epi eql plES ,'lq8tr 11y,,, ,'ll ,{ed 11,1, '.1plt:, '00'0SZg au ,{edol e^q II,floA, ,,^ on1 ,'s1ueru1eorl ur no,{ eJncJIslpue r < ' u I B t su o n u l g -ruoc e a o J u s u r e d q l r o g ' c o p ' u e l s h \ o u p u v , ' a q p t e s , ' 1 1 t ,Il n s J n o c J O , , e ( ' a S u a c r Iq l s8al :noi lnoqe lo8roy o1 ro,{up1su ao:8s nof gr luarulseJl eql no,{ a,rt811,1 uo {ceq no,{ la8 01 lng 'autctpaul astlce:d l,uop I'ueaq o^(l unol fua.,r u r s a r l e r s o su c r p a h tq l r ^ \ e l q n o l l J o l o l e p u L Ia ^ , l j ' l p l e s , ' u ] s l l , , , l r 'JoAeW aql pa{sB (iesuc Atu lall noA llyy\, ,, 'eJnS, 'l plus c ,, ,'lstloudfq JnleJolo:adnsB tu(l ',ro, no,{ uuJ, ., uy,1aql pelsu ,lcop 't! 1.tom. 'l ples l , . ' ] l l t u c 1 t u s t l a u 8 u t uu u o s J e d . ,

9II
lu)l.lHMduH q.rBHJuJ^)oo o{qmohrou I _ aql snJod_sn)oq JJo sJJnrpuBq \ow-wnilDu) r\taHat{}r vou !{rqHJcoseu_ ,{p, [serlre,lsEllE 0 t ( oJ)Bh alr oH 'rl.{troxt,tdu arev nowpJ pH _ :ur1jo 6 Ho 'euroc 1ou saop aH lnq l.rgar dmodu qHeho ,oHr,{l,tHossoll _ iou euoqd oQ..EnHau -nct utrpccwa/kcuoutn owroh ,op,)... Bgof,o{^srJs,{n oxcrotrarcUe\l V _... laeJop J (.xowop s aH oH .000.t(:ng6,gL9,S :.duou ,(oeavou'ondi4 eopadeodxadw xtgp)tcD)tunHaraQwo Et)p xonnh xnmguog s scwalkquoutn ailc sDtusuo 'a^U,-^Ulql, lurod : gg'g l1t18ra, 1s l u r o d : g g i a n g , _ , { 1 x l u r,o d o , r 1 ,: 9 9 . Z : e u l u ,l u r o d x r s , ,nagodp -,{gtq1,: ttcunnwsJap ao uurrn u,rru, n oH ..n.ut n sowHanwo 6'9g:'duou ndou -vog orctiow aH aJwusrapwo nolthout .ty .tzvo g/ aoJHan 69 aodurrotr 0gZ _ 00.092$ strog aalnantDdne ,anwawoptrar _ qcno . , aHHemadrpd oHqruHnxeo _ a {_ret,l ,{wotnnahnrou x anualnodgo owdoe vouniego _ " t u a " r 1 t rrrgo

l0nrdu raJg enHo) a o)qroJ BJJUB'T.J oHhrcao il)h'sex auInoIESrIdXE' e .)ahrquex J rJCreuHHhurr 4HITXEX nergu oJ.pngsgu psvJeuwHHe, aerog xrfl.r qhodsur{rdu u aHHusoal,refn{r eo)rux <rrr4hurra , lrclruaugadauhtotr^dJ _ qlnou o1pu"q I lror;yX.f, fuo1s-poqs u'r'aurv ,(Otet-ZSSt) :ayo4 ,(aup,{5 urerllrM aueu_uad_ ^r"j;"j; Jo
I

-de uutro exFrr'woxf,rr4r.r'rr{u s 'crer,,etrrc' [hodlronrdu,drr"" ,lff;:;"H

Ti::

IXEJ

EHJ OJ SAJON

ssoursnq. ,,'JoqloEol olul oB ol ,,tauou eql lo8 e^\ /hoq s(leql pu luapr srq sB/l\leql le{cnl ^puv ,go tue, sirt1I OsJnoc Nq1( Jo e{l JoDeq ,,{puy ,trou {poq Zleq6 ,- puu -bruos laaru ,{uu e16,:pr?s ,looJls aql olur lno auec eA\lueuou eq1-, I .esc ..ool srql ur pe{Jo^\ u leql aJns aq ll,no^ puv .ssoJcns sr e usrleusEru lsuosJad leql e^arleqll,no, uell/r\ uoos auoc llrir e|'UlleLIl, .l ples,lo,{3tr41 .1141, ,, .e|'uuo sJJncpuBq lnd aq ueqJ_,, ,elpplg ples,(lceJJoJ, srll (JJrJarls ol no.,{ e{31 ol a^er.l JLL ,, 'l plBS .'O^rlceJep ,, v, 'poqEnelro,,{pl4 oql6cop ,puq l prusno,( 1rse,rtinq16 .rlryg ,^ ,rund asaqlpunoje Suuolcop eJolu^uu op l.uo^r noi{ e^arlaq .nof q3l3J ol uBIdJo J pue lq8noqt e,,\A Xupralsa,( ol e[u eruBceH .ulq tues peq flerco5 JEcrpel oqJ 'a^lt3elap e s.0H, 'peq ul dn Burlltslo{u;,1 'rl4tr ptus (.sreq oq,r IIalj1,1,,, 'peIS J (6no^ aJEoQr1A, ,, .:tolcop aIeJ u oJ.no^ .scuecrlu lnoqll^\ autcrpeu Surstlcerd JOJ,'Oq pres ((sJelad6 sBrJu.ooq_qSnBl^ ,lsejJuJOpUn-oJu .tc floA, ,,

'ptp puv, lt

t' -Burno,( n r, .pr j8f"";',l :jJu:XH:ff ru esn u'c, Jl o,{ l;'JT:#il: " T

Ltl
,{mes qrrqdxildr rclevndu aHt\lJ :'olotx,{ue oreq aurJrpotu rno,{ asrlre.rdol eJqueq l,uo,4\ noa g iru,{ae auxwodr uusutru4 d' :e,{lrc e sum eceld snll i!\oul ol I se^\ ^\oH A :" tr,{Jc -udr 4rsxrrnc d : cqr,{u xumodox il ufir.r|Irasn 4HHcedxadu rHg edex A O : urHuoJ BsV ee cug ,{r'erna tr iry' :,{)oaorioh tasoreh >tv>t :LAt xer es tnyoxodu 'orng aH oes ,{ W ',{xog woaer s qrog xu) 'ara.4srcs,{h na rdeual 7 lud,{rcxlllr uuxcdoJ suHdosr 4odorox - o H r H X y t ' l b ^ e u o u r o I B u , p l n o r I a r n s s p / ( t p q t S u l q t e u o , { 1 u op u q l u a u o u j l p q l I l 'eur eJnJ ol tV / :aJol3op lr esn nod ueJ 1 :'no^ pauruexa ,{eql uaq^t an8uol :no,{ aasol peluu,r s,{urrrye srotrop leql pelequauer er.{.qf,uuols, prus JJe[ luauou aql H :^llrrnb , { J a ^ r u e q l l q 8 n o q a l d o e d , : l l o H r ^ {o f , h r o v B d r , { r c g r I s l u e r , { 1 . ; gl s o c t u e q t J o r l ) u a puu salltoq ,4tua,trle:an aJeql E :^mIY s vtrr/.YO :'urerl Aq Sururour fua^ tpqt itrc aql ot oruoc puq IpuVJ iuudevt g l'ure8u edoq sp^\ ereql asnutaq poo8 >1oo1 ue8aq a.;r1 y o1 ,{aX

(5') 'araq Surrolcop eJor.u ,{uB op l.uo^\ no^ :asDJtldDJod (lZ (O) 'euU sEA\eslnd pue Joloc s(ro^el4l aq1 :a1o1suot1 (g7 (7) ;no,( l,uop 'no,{ 8urleo1 a^eq l,uprp no^ epls Uel Jnof ur ured oqt JaaJno,{ ^\oN :aplsu2Jt (ZZ (tg) 'slueuleaJl o/dl ut nof eJnc ILJ :aiolsuotl(17 'tl (0e lro^\ no^ UBJ :asDrtldDrod .0) acop @) no,( JoJ edoq euo ^luo sr oJeqt:utoldxa(61 U) "lo loulle peqE :aplsuDtt(Bl 'uearu 'an8uo] Jno.,{- qceuols Jno^ aas eu lel :uroldxa(71 f7) J (y) sosroupnol Surleu :a1o1suot1 (91 (91 Qt1) uuus ot uetu se :a1o1suot1 (7) 'auoc asealdol no^ IsE ol etu tues all:asoqdotod(y1 '8utu:otu lql uruJl eql uo ur lo8 lsnf peq ^puv :aso4dotod (E1 fir) (71 U) etu ot lxau rruqJ eqt :a1o1suot1 'ut aq p,oq ueq,r ^ ou{ 1.uprp,{eq1 :aso4dotod(11 ff) (g) ecrJ;os,Jo^elAI (91 :a1o1suot1 Qg) ata,qJolcop fluo eqt :asottldotod(6 U)'op no,{ llll dn nof asolool e^eq ILI :a1opuot1(g (@) ,{tycu peq no,{ /(oul l.uprp 1 :urqdxa (y . ftr) qceo sluac ,{gg lu sellloq i(luerrrl:asuqdotod (9 (9) 'puru elrl ueql l{3noq eldoag :asorydotod (g (y) 'ule8e ,(so: 1oo1 o1 ueEaq ajrl :asoqdotod (p (y) sralltg 3urnu5-a3r1:a1o1suot1 (E 'uaql lsntBurql arns euo fluo peq 1 :asoqdond (7 (O) UBarl ol Uuaq :a1o1suot1 (1 0.)
:,{a1 aql ql!A{ sJa rsuu Jno,{lJaqJ puc sesu:qd aruos uruldxa Jo alulsuuJl .asurqdu:u3 .61

SgSIsugxg

8II 'algoq aql ruo{ rrrJq sdaa{teql Aulql ,{yuoaqt sr adoq s,{us rurl .gg 'oBreq pue paua{ua r e,r puoeql ur lel ,{ueu luql serurl ospelsuoqS.62 'upor{Jor{paualBa^| ssaullr aqJ .BZ 'etu jr 'puaqaql ur {Bar llq u s,aqs./Z {su no,{ 's8a1 raq uo sE^\eqs^ep oql Jo puo aql ly .9(. 1su1 .lapou ,rou u uuls ol ,{sua sl ll .gZ Jo uorlcnpord lou 'sourq3uul crlutuolnu uJapotu sacnpord ,{:olcug slqJ .rZ suq o1 ;peueddeq luq/ltor"u ureldxe alqnoJl a{Bl lll/h oq1\ .tZ ot aq] 'uuru{snq u ar,no,(,a1qnor1 qJnrrr os no,{a,u8 llre,rl.uop I .ZZ ol 'alqnoJlJo lno no,( o1pasnuo:d oH.lZ la8 os ;f1ra11rq rorl IJullB nof p1p,(qA\.op plnocer,ls plp uuv .02 IIu 'synq stq s1a3:o3 .61 le^euaq ,requrerua6 'ssapmd {11ea.r uorluado selr aql os ,Jallp{umd euos erue,tu8 rolcop oqJ .gt -salutsru ./ raq ^ oLtI ol seqaqs1nq.Jngurud oq III/I\ Ilel aql I 'poo8 (lnJuJud no,{op rerller luotulealt ,,{1e1uun1ro3u1-1 sr III^\ll tnq srql 91 raqloru,rno, luq/v\,,g l ,('rrurutuJIn,, sl ..;en8uo1
auo ou llel pue an8uol rno,t ploq no,{,{1uoJ!euu oq .71 lll,\\ Burql,{:a,rE 'qJuuols .El slq qlp$ ear8ul,usaoplr s,{usaq ,qsu slua la^eu lclN 'saydde3o slqlaqcod qlm Buruena ur atuoq peurntaruelplnlc eql .ZI oql 'Buorls .llu] Xre,rpue paraptnoqs_pgorq sr rorltorq Xru .f l 'elnLrrrx e sasolrenau .alrlssaursnq .01 pue snorresla^elc sr oq lJef aIIl lll,t\ no1 'ssoulsnqu,no rno,{ pulu .6 esuayd no,{ 11r,tr .Burop tuu os J teq/( A\ouI I 'ssoulsnq ^\oul l(rrprp I .olo!-e su^\ lt tq8noqt .g luuau no,,{ I 'lr loJ polsu ranau,auu; polcadxa lo^eu oq lnq _ /(o[r snouuJ su/daq oS ./ .pua uo pools Jrurlfru lueprccu eql lnoqu pouJual uorl/y\.9 I ' a l d o a dJ a q l o J o r I U r q l o l u t u e l J a ^ o uI I I / ! \a q . q s u l o s , { l q u r n c u t a U - S s 'adoq ou suAA eJoqlprp4u oJa/rr a,r,r,a1qarnc asuasrp ,,r^oul sElA aql l,uplp a,46? J s l . . ' s o I B Jo q a { ! l 3 u r 1 1 a s E l a p o u ^ e u e q l . e u r J , ,. . e s s o u r s n q^ o H , , . f s, 'tlrrap aJllslq ;1as perudardaq puu ssalaclor4 o1 palool uorluntls eql .Z .,{1r;uuosrad t u o . r l su a l r n b { p u e . r l u u q e q s , { u s ; e q 1 o us t q l n q , x r s , { 1 u o l s s lcl6l .l
:od{1 ploq ut splo { aq1.;o Bururautaql ssan3 .uurssng olut alulsuurl uaql puRpnolr pua6 .I Z ',{Jols aql lnoqu suorlsanbs.raqJuel eql raasuv .02+

/y\usnOA luq/y\

a\?s uc3 lpql Surrll auo ,41uo r craqj, s

: eraq rorrop auo,{1uo ,,.,.ur;"1i.:":1.u,.'1.'JJ:l'il1,',',[^':,11,::,Ttr,:l i"l*J ,orrrro.rdoJ_ :'Ur{Herrrcdrr?d III9 aH rus JJ


,{ e)oil

6il

'Je^rsuE puE {otrI

.02*

.l [-:nr,] rusrleuneqJJoJ luauleaJl /rrousr slql 'Ee1 peq sJqroJ lueruleart Eur1u1 eH .Zl sl 'eqsBppeqeneq .l 1 ,{epo1IJoA\ qcnu op ol elq eq l,uo^\ I pl{e tu,l I 'sa,{a anlq pue JrBqIrup qll^r 1rr81nl1nuaq eqs.0l sl 'plrdsoq ur luetuleeJl lucrpatupe racoJeH .6 'elqnojl qsuuols sBq aqs .spooJutsuec IBOl.uec eqs .g

'ssaursnq EInI o1Suro8 uo s,aH .S 'oJaz i(olaq saarEep se,r l! ,tepteql uO .t SZ 'eruounaud pru4eu(l 'aprs s.]r aqg .g lyelur urudseqeqss,{us 'ploc ut IlB,r loJ oB pue lsoc ruJE/r\ lnd ol ecrus,l[ .Z uo 'plooseqeq pre{Etu(l 'aJnleledual BuruunJ s(eH.l
:salJrUB pnolu 3u11rasu1 sarueluas 3upro11o.; pea1 .ZZ eql

e' 0"t;lT,' f,1,, j;::iJ'ffi :l ::,j' :::T i:Ltiliii

.ua0urql go a8ueql pau:ealpr-r uorlu3npa te fJlsnuaqc culluatJs puq eH e allloqB uo sr Xquqeq1

t(

w.$

3q lAAp 'SUUaJJnS lsnu nod ,{\ot{ /$ou{ I

'ra^tsu?puB {orl

(B 'lz*

'ollllJB aql Inoqs suolfsenb s.Jaqrsel eql Ia {suv '92+ ( u'w n gHtalr -og) clivedxilyodu .cJl,rrudsJ.ovodil lua^,ard '3 4) (elelsttu uotuulo3 u .!_{rqllhrcgo uoruruoJ, nlqHHeHBdJcodlrJud ('u'Iu n 9uo9) +Ltillllt' -Lldu'('tt-o7ah) LloHl{hl{duqJI'19[z:c-] asnEJ t^lalllledl B a8sleAuuo (axnwtnwowt s) t AHYedJ[tpu(e)ne,l aSura,rr 'SZ* 'altule lroqs u JBeq ll.no'{ aoN

eJoJaq ln{ eql :spro,n8ur,noy1o.; uJEel 11o1 3utua1s1;

'sJlulseql uo eldoed atuosssedplp o \ 'tl .eJO/( ^eql oq/(,{Aou{ },uop I lnq 'Il 'lle Jeue ezud lsJU eql ul/l\ plp sotul?[ B ..'uolslcap 3Il l,uplp 'Zl uolqord eql ssncslpno^ pIC,, a,r tnq ll ssncslpplp a/v\,, ,,a,(upra1sa,{ 'll elns u.l 'atuocoCI ,{Ued ar{t '{ofua 11,no,{ 'lr saop Oqs'01 lnoqB /(oul ol ouo^ul?luu,t l(useop eqs qSnoql're.;.;ns ..'elu ol uelsll l(uo,t no^ ,/Y\oul pultu l.uop no^ edoq 1,, I lnq'pultu op L, ;.'uctuoql ol Ilul I JI ' l l e J e u eJ u 3s t q I I a sp l p e H 'uelSalal l , . ' p a u o d d e qu q ^ \ / r \ o u l l . u o p I e u I'Uaqlpuos plp I lnfl" ,.'tueJ8elal uoql lues e^E[l plnoqs no^" 'eoJJocJo nc JeqlouBaEq oc d ..'erull aql a^eq Il.l Olnslou tu.l no^ l.uoCL, op lnq oB ol luB,{A L, .(eueqt qll^\ al{q eqt uo oB ol luP/Y\ aql l.uplp It{/Y\" aql ,.iueql uSrsplp oq ]ng,, ,.(,sJellal uSlsrolf,arlp ,,'sltelepoql J83q ol luu1l\ aql no^ llel aq plc,' I lnq 1l lnoqe Surqtauos ^us plp aH,, .,(,s/Y\ou 'au ol ll e^13ol pasnJejeqs lnq.{:uuotlctp eql JoJlaq ISe plp I 'q8noc ,(ru :o.; Sutqlauos otu a^13 'dee1s oC 1,uec I
olur alulsuurluaql puu pnol8puau :uBrssnu 'tz

ZZI

'peppu tolcop eq1 ,,'eldoed pue slptuluu ur Sure8e sseco:d or{l lnoqe uo o,r 11e Burureel oJBeAA,, 3o dlrea ool plo 3ur11a8 uro:j aydoodSurluane:d ur tsoJ pue pooJ Jo pupl lq8rr eqt se luuilodr_ursB aru esrcJoxe pue {Jo,{A 1ecrs,(qd leql e^erleqa16,,.uu8eq {nqcJuhl l;,41,,,3uro8e {1:ealuanerdol s,{um puu ol sr,{BololuoreCJoelnlrlsul lnoJo {spl oqJ,, ,rar^telut fru 3o Buruur8oq eq] lu Inqc -JuW rC pe{se p1o J ,,1eBe f1:ea luanerdo1Buropelnlrlsur:no,{sr l:q1{,, 'obe plo Jo ,{pn1s egrluarcsoql sr qcrqm .,{Bololuo:eB Uedxa ue st uo {nqcJery JolJoe 'srua{ gg1 upql erotu aq plnoqs e3r1 a8erea,e se^etloqeq prrye.;t1 Buol eql u ro3 uorldrrcsard s,lnqcruhtrIO^udlCl sr srr.{J ol ((ie^rl q8nel lsnru no1,, AUOhI NSAE UO SUVS
unou + lqBtJ eql'.'tuD :.llsrn u cluru o1 aurrl 3uo:,tr eq] sr slrlJ l.uor1u1s Buolr* aql tB ]r1o lo8 J l pro.r 3uo:m eq1 qool aH :trHntBvoxvotrelt'Iot elt unou 1?uotmaq1 r.r.u:adago,t 1ra1,ord ilrn{ qrnur luc no^ o C : a l q u l c r l t u o s t t ! n { a q J : : u l n 8 u r ss r pro^\ eql luql 3ION lrsrx,{d(r a [r:n-l lrnr.; 'ssuIr ur

s,reqr Burqltue,ta pue'ualsrs oqr poorq ,*j;ff:::l'"#,,u"iili,t':ff:"'"

CIEUCINNH Y :tAI]

OJ,^AOH

IUJBJr?uo :r,:wdae a urru.; qsod)r r.rl_v_l poolq ' s n o Ae u l eu seluu lpql:'upxc eql lnoqu sno^Jau IocJ I :rJtqtet.tlrsdarreud snolleu lea /tunlrxudaH lsnoruau eg/uos:ed snouau /ue1s,{s snoAJou :rlulrradarl r Ise-] sno,rrau,

:elJltJu eql Surpuare.ro.;aq spton asaql uJBa.I il ssnrsrp puB lleteJ o1 aruda:d ,auoq fE ,{11n;arur a1tlt:u Bur,r,ro11o.; pBeU .gZ eql ;tnoqD lt:Jds J,r plp luqa fu:o5 -

'raasuB puB

Ioo.I (q

'14r.rjororHodoJ hruf,oduo8olr uHnHodaoHo) - af,uejaJuot ^SololuoleS :o)Hl.cull -r\ilI oll BHHeaoH8edoc uolllleduloc sf,Itseuru^8 :Nolortrad[ ] hllqHqrou'lgJcJtll^c . :ut{n}{treu3) s doruefittu.tdo - lazruE8lo uotltpadxa :Jxollsu t{oHqlJoJt'ttrod NIqHqlfsJ}lslcelll,{3 . rexcr,{rurosn - .{:erqt1elnlllsul :l',irqllqreruJeuttdu. :u)eJor4l.gr.tg : t'thlEgOf, J 14 Oll l',lHmol,{lfJUl 'IJttliotfctreduocrod oamolltHroulqs 'sollcrc.Ll'tBJcern xlser 4r;cc,4d BH Bf,JHtrogedelt -,{J 'anHarietraduooJe woJes u '(ogotr-f,ooHvorcou 'e r) 3or{qlraJnsJcam,{3 aowetsray -aduo utcescdau erfEhe oVuH xlqtB tttttcc,{d PH HllHuJahof,XH)R.L avosadcu Hdll ilJ -t'tauHerexsduo tt3JetJUBU IJSJe aarilot,{arconyadu e 'oBorJ aeHYelrJoll ogorc ,{I',lo -ursB htosouJ t^it.twaBratraduo eoHqraJ-l'tslcarn,{c ottvo xlqdoto;t :eoJ^dv.LerL.avadtro tqllattudtcodltoud qHeho a)lqeg No)cIl.lu-lHB B :aloN s 'uels,{s poolq puHJ rr.rHuJahof,oBollc 'uulssnd olur alelsuB.fl "It 'saJueluas AreJ alcJsuurl puu suoJlsanbs,JaqJBela{l Ja,lrsuV '0C+ E 'i{0lAJaluI '62* 'rg suralqo:d urEru3ql aql ur sessnJslp)tnqrrEtrAl lnoqu suollsanb s.reqrEal a{f Jansuv

(.io^rlol qSnullsnLu 'Jeqlo LIJUo oltlod puB ctlsltulldo ol no^ ,(r?3 s^u^\lueq ol ful plnoqs eldoed sl sno^rolr eql lre]old ol ,fiussocau ]l oslv, oq plnoqs eldoad 'Luels^s 'pooJ spurl 3uoJ,r oql pue qJntll ool lua eldood Jo seurlsrros,, 'prBSInqcJut^trrc ,,'pooJJo ttollsanb erll oslc sl oreqf,, 'lueuoorul AreAsl aslJ 'prES.,{pea:1e -Jexe e^.1sv'Ja3uo[ eJIIslq e{utu uuc euo^lo^3,, lucrs,{rld 'u0[qo]o Ilf,osu a s r s q l ' s 3 ^ l o s u e q t r o J s J l l J o a p o u {} s o qe q l p u u e l d o o dd l e q t s n L u 1 6 , , ' e u p l o l J o l o o pe t l l , , ' s r c e ,r{s l u l s r q u r o ^ l l c c ol eq pue llo,r ol uosJedqcBe JoJ elqrssodu oIBLTJ s,{P/(puu }snu eAA,, 'lorloclu ,{1pedst lurJp ^\aJpLrusjslousuou cre uotuo/( lsotu esnacoq ]c 'e8u plo ^Je^u 01 a^ll ueru uutll uaulo,r eJohl srql sa^erlcq InqsJelAJ 'slJnpold ' s c l q B l e S sp u e ^ llruJ )ilu , , ' p o l o u r sJ o l u u J p r e ^ a u e H 'ptus su/( ,{11sor-u pooJ srH 'uopr?8srq ur palro,r Illls aq lue,{ sttlt 6SI su/y\,, uoqA,, uJoqlnosuro{ ^olurlsnhl IInzuJ rJuJIqS Joloop aql .,'uuftuqJazv '8uol su ocl,r\la^rl rruooldosd isjour ua^e puu uo,, ejns elu o,r ln8 'sJuo^ e^rlsoulrrnoJpedole^epur oldoad aSeJe^u 0/ 'plo sruo^ 001 uulll eJoruaru oq,r ald -oed 966'617 i(1:ap1 ro^o Jo s,roul alnlrlsurrno 'ereLl^ fuo^e lsourlu oJdood ,{re,tpug e16'eJll Euol :o.;Jolor1 }{.rpuodtut lsotu eql lou sr {qduSool),, 'JC 'e^rl eldood plo ^J3A{uutu a:arl,r usll?urulurlor:pn?s InrlJruhtr r-uaqlnosaql - lzuqqv C)lsuolllpedxe slq lnoqu SulIBeds sl-lsucr.luJ

vzt
'lq8re lq8nouauo turodxrs: g0l 9 :ucleslq8noulqgnou lurod:no1: 100'nixrs lq8nouturod : 90.0 :aerr4l [i:cu] lq8noulurod orrrl: tg.Z :aloN :qsrr8uf, pnolB3umo110; pBau .gt uJ aql

'op plno3{poq,{uyreqn plp ,{poqoN ueq/r\ fpoqauos Suruelq,{poqf:eng dn pepuo .}!op l.u Ulllr tI -plno,{\,ipoq,fie,tg poo}Slapun ^poqoNlnq ,tr op plnoc^poq^uv lq8noql teq} 'qof ,teql fpoq,{reng s,^poqfue^E se^\}r asneraq lnoqe,fuBuu 1oB,{poqaLuog '1t ptp fpoqoN lnq 'lr op plnoc{poqfuy .l! op plno/r\,{poqeuog arns }eql sulr . poq,{ra^E pue op o1 qof lueuodur ue se/hereql ,{poqop pue {poq -,{uy '{poqeuog ripoq,{.ra^E paueu,aldoed rnoJ tnoqu{ro1su sl slqJ
'lxal aqf l.torls 3ur,ro1Jo; uo lueruuoJ pur pue1 .lf

'aoll aql qurlc lsnu lrn{ aql lea ol slue^\ lull a[J o ,(1>1crnb sanr8 oqm ecl/(l so^r8eH . :3urmo11o.; luauuoJ .9[ aql uo
Trou sSurqlJo eluls eql s! leq,11lsuorlutado 1uu1dsuu.rl uuaq lnoqu ,rour1no,{ op leq \ .St 'a;qrssodse slrrlap ,{ueu ss Bul,rr8alrllru aq1 aonpordag .pg 'suo;lsanb s.JaqJuel .eCr aql JJ,{AsuV

(-r-,{wcr,) .u_,{w (uoedo) ;lttnulxctad -o) qJlcw qus uo e8uc,rat:.rrtcw ,, a8ua,r,ar -cu palurldsuu-tl :c))tu)edotr I lurldsuu:1, ' L i o r ! ! o s t rr L*lr{rrafll3l-{oflv [-v-] alqnop :eru'HXursdolr ,r l r u : o 1 c r , s u a : : 1 ]u e ; d s u u . r l 1 .elJqru :sprom 3ulno11o.; urual 1r o1 BurualsrlaroJaq aql tng aoN .Zg+ Uoqs u:uaq 11,no,{

'lcel-o.r4 sleualuhl Burqceal se8un8uu.I u8re -loC '1 : u o r l u c n p E o a l q r t s u l u o p u o - IJ o ^ l r s l a ^ r u n . Z I : u o r l u l sp u n o r 8 J 'l -J0pun .01 aJnluJadr.uel Ilud ^)tJoC I :secLrelaJJtp aB:e1 :lolceJrplolc^oJe .g urer8'6 lsalnr.reuruur8 rlsrlBuE irolu:edo euoqdelellq8lu ./ lfuo1cu.y spud a r u d s ' 9 l g o s a : q l l u a ql e u u n s . S : u a J p l i l { c uelqold .':^euJnoltlluJl ., :lol - c e J r p^ r r u d r x o c u o q d a l a l. Z : u o r l B l sp u n o r 8 r a p u 6 l o elenbs utlqsnd .l
'hrotrclrg q1no,{olfilrcJJrroc x lttrtr ,{rncrroul,,lox,{lrtaqrefu) BOJHtorrlo .Ltran 1e,lr1saj -ot.rwoxrlttrdail - nJKaQOTOW quoonwtarpnn)tJllx)ow Iu llscc qln(X ,roJsol{ urHrTr -erroJ s u ox rJl.r.ncolt.Lo rrrortorrNo) llnadau - owawntdaanu[ ozDt)\,xJo]! "{wodoJ-q nxauontrgng- fuulqt1fltua,ttun ,^\oJSoNurltaJetroo g 'dal,ludttulr .)ul :urctr t.lrtocloj_c l^to)JorrttJ)uQfi ulc)erHo) ct{ 6voxJtt ,HhluJHer{erc,{rxct{ 14rBccrqBotrJrqt{c qtns -oHc.rc,{ orrctrtrauduoHXUA ilHHUJ.errOf,ogorrJ xrqilr.lrarrollrtoxo.tottni ellottodlu rtdg 't:,ud[t* nnudnr{uou-ottn,{nu- autze?tlu couetos:e1ndo<],.owawnxlaanu( ozoxteoioltl nwuap{ut -sluapnls [1rva,ltui1 ^\ocsol4l :rJewudrrun'r.tnrqrr.Lltel]orrNo)o-roll\11olr 'liliJIqrlJ.lrolrOur\oxx,,(sv oxcrroJ-or c.Lr<lg Jtri.ror\i Inrrurchof,o8orrJct.tnrernud.r.u4ccc6

SZI

'oretr eoHhr4rr or or 'wt4H c qJr4dosoJoilrehox cQ,{d nrcE 'g ea dretr ou rexa, go oJh 'eHt{ elrutuxc uHex oJE '/ 'Hrfog '9 noHsotroJro osrcdexer sv^grlH-aoxex ncoduou u ,Orerues Hf(oI] rsHr hteh 's c)uwnx JoIe u,rHar 'qe}' -.{rc 4lsur,cehcoH remoI4odu orr, 'r.rrpHrax{ acg ,tHanads ,(wore ;1 n 'rrm) ro IJHoIAI u{herrqs Ho orh 'relnago dorxof ' r ,{xugoc reYodu axr( Ho otr, 'edaF,gaHWrecexo veJo3 , 7 .EHHAHW ,EIruEXJ .I (E) O O H I T I , I IA A O I O I h UHO
L

uollElsuu.uJoJ saJuoluas

sgslJugxfl l^Ioousswf, ogsl^ugdnsNn


l4)rrncoH 3s rr reqclarls qrlql,f,o) l,/ qJlnJJ qdtqtcuttu a ralsuld nHdum a [f,puil,rsl a8urr{s rHug z [fprpueq,l a8upuuq rJDs loo^r [-c1,] uo11or uvrlx 1d a sdorp PXrargPI l./ lalqul, qeuht r/ luauluro, aunergedro z [-z-] Suluosrod, ru:derrru r [rlpe1e,] ,{3ra11u

VI4UJ Izpro] .S(Iv


ealIA)dog

-^r fgl oslu) srsolnuaqnl [srsno1,nf1:eq':n[1] a H r { e u B B( a o r r r a o d x ) a o x e u r r tr /aoxocrsa [cp-ld,] arnssard poolq ,r,ro1/q8rq 'lrcad orunutt o.t3 - tluro^ o1 uu8eg eg :lread ,r [-cl,l lnuo,r (q?notllrq pa1ads oslo ) a:':r\Lr,r Idn1rq,] dnrcrq 1 9lPXHh A eZeeUS o H H E x H vr [ 6 e - l q l u a r q c J u m r c t ra [ g : r - l a q l u e : q

\azoH oH) neffuil a eol (atttd nu) nar.uu I ta8ug P)(O) a UlIs u)hou ,r Iru-l {eupr4, q l t a h e u l z l - r 1 , 1e a r l r cox:ar a 3un1 unusced a (qsu1osTa)qse1a,t laodg u (no:q osla) [ne-] ,lro.rqa,{ Dg^J a drl crcoilrat, a ,rrnf u)loln ',/ {aeqc )otrodogrlorr r-lutrlc ucrn a {Jau od[eg t-/dtrl odged a qr.r .r.ofrHx,/ uauopqB, IJilrUl U IS|BA{ ct/Idr r.r[-a-] lsualq XttxLotiOSeoU autds a lrlrmrqhr'r,{xc,{rnla IJ(e)sl'ru,]apsnru ror{ 11 ulBrq orar a [-cq,] ,(poq

AUYTNSY]OA'IYNOIIIOOV

( "6 . 9r8 r Z: i/ ( ir :lo (9 Qz : t o' s Oz:l z 6 e :s/ Gr :s/tQt :6 00 ' s6 : g o o ' ver - g ' r e( sr t et : 8 / ' 0 n r 0 0 / u t( et : r q s ' sk t : s o t ' v t( t r : t g o ' ( o t: g o ' ( 6: g s z 'ttr l ( t E t o
: S ' l ' S 9 8 '(t / : 6 0 8 tu l ( 9 : 0 0 6 t ! ( S : 6 0 0 '(tt : 8 0 0 . e e : E Z . ( Z : O S Z(. t u ( t

9Zl 'fo)gr4rTro raV.{g sexro rrres oJh 'orelrdtr r ,{nar'ol rog 'ger,,'(rcfo)r uo:r{dV rcrngurctradu aH eVlo)uH t^{Eg'9t 'ednlr o xrcFrh.,{eH orBW orlqg rletrotr,{ rweds oJ g 'S Wr{HuHr 't^{oxcqlrou eH - car u 'rqnnHedr anodotc [oxcuuedx,{ BH noJnVoxeuruaadefi' 'yg 'wudahJsou ltoeedgo wrqHspliJ -gg reuJnh "5 y{exohtou, nie rcm ',{Yeg JotruouHo vtiE'Zt s '<I3H,><(eBcgum^ ISJ>'l '<rHcer-fog I,rrr 'erucoduc UHO '0e ee eHeoqdec
trCL?BEHI^IOJ OJ)}iH hIOJ AH g 'wo)l,rwf4x wrqJHHor^rBH JeHeJc )r4H oJh 'rqHedasf vfftcg tcw'62 '14HOIIo9 o HoJ go rBHe eH oJohr,{H r)HH otn'ogcr orrgg'gZ .IJHHEh

Ho oH

-ar cd,$ nrlrodu aer',{rc l^rogoir I rqH)Krrov rqg orh 'reerxc doJ)oV '/Z ,{drcac orosc rovrgo lqr oJh 'mor a urrca Btrog '92 .ooH -surJ or 'ed,{redeunar uuHqrewdoH oJoH ,{ orh 'aHN rere)c vLrJ'gT, 'usoroJ JHtrog o:as ,{ 'ufiro ar4o>roucog "H'VZ dx,id urutredaou c4od1 orh 'rmrqLfJ g'tZ 'rcruredxadu odoxc srog ruHg,(e borlt oJh 're)o r,uda 4on9,ig 'g7 'urcoHgodyou g uJrrusutrfl eH iHOho or-oJh olrmoenodu hu4H J orh 'recu)c HO 'lZ 'aoHgudrc

rolIor arou :;:n';lno:]#,,. u rrd n o' " x n: ir* fi:l:ffi il I3l*,


'cJeretr,{}te orn 'relt,{V I4 eHr,ruc rpxer HO .gl BH ')ov^rex ,{ner cur,uec 'qJ-co ore ,{ron eH B .Ll tr
J , I 4 O O S O IA H O H I O E I H h O ) q I I O J H O H X C

-HnqrEU.{-olJ'1qof aql) orcaw ore cu.rr,^ror socHem JeH oJoH A '91 '6v9e[) qHoho arila oH taesilrsedoEercsaxf uHO.SI 'sharfu s crog Ho iltf re,{grcg1{r, 'etedg rucoduc ;ax[ .71 .tl lreHeesdacoHcrou4srJ[ey nvfie/'filx orr,'nruue rcg ruefiad rrdarou Ho olh 'lloJ B Ertca uYeg 'Zl 'aoJuh g a fd{rudeu - w e r c r f i d o r { e no r r x f n w u Bo J h ' r u e u x c H o ' q c a V f , r s g n u d ee V J o ) ' t t r 'ed.{red -oilwer rJu)octqs ert<tgB)Heged4'druar s fiJt4ou14rrJor^rc uHO.0l eH
'wocotfoJ 'woJ I^itqHJC a orefit> .6 -i(d: ugo eruf,u)c '<<ohetru rtrrfog qHeho rgalt i( otrl

LZI
'enuH<il-fog cuh[ac Ho 'KJgHrn/(oHqLf]4c Id9 1{On '!ieh.{rc s '9 rfomoI4od[_J ecsorl.rh,{rc'Itr{gHH-oJh (olfeY Noh B rJrqHJcehcoH 'r,rro9 rjoHsoroJ 'HndnucB a)eJUEa I,IcodUog '9 ro rauJor{o[ Ho orh 'tndo8oJ utrl.ty ,(d,{rudaul tar v{ug cu,Ida In'lelt 'cs oloxoucag u oJh 'au4JcodLI 't eHXrroVr otr, tudosoJ dor)oV oH 'Ntsr,rHEcl{tlvadu t1,(verc oHhoJ lr er'edg naoslqg 'et{ o.Ie -e3 xr.rxJalf u3{euqu eH - eoHselrl 'I nHHarurcos ro exHegedqJI4hel-f 'omodox qcotft4hHoxs eJs oH ,(roH ulrn ,{x, d rlttrade -ou vV,{gnH-oJ) uru 'rcrrv,(rcodll urav L{ ctrxov Jotr4ou uIIt4 '.tt] -u.rr'{rc rtrtgttH-or' tlucd,{xcxe ul^{adg orh 'eHadag,( os urlsg Iade14'7 'aIIHHqro9 'aHn rnHcrs.go dor>lo[''1 (u s o)quor oHxohtf,os oHH?holfoo)eJ orh :qsr13ug3u1,ro11o.; .\ 'l ur aqlellr

yuo,t\gnloH
'alulsltu u oq lll,^A 'pllo^\ atll ' s t t l t c l t l c c u { ? q cl e q l o u l r r 1 a 3 : e , t o uI I . n o 1 9 t l u s n j c : r n o l l u r q t 1 , i q , r ,s . l u q l epls qsrlod ctll tto st )s)lo.l U 1 o a E p e 1 , . r , r otu 1l t u e r r s e l u l l p c q a l d o a d o u t l t u q l l V ' s t 'tt '3utua,r.a ql ur ^luluLtl e oql pue reproq oql Jo eprs ur?rumJIn .tql uo sl e8ullt^ aql 'Zt p u l q d l c q l l , o , r e l q n o r to t u r s t c 8 c q 1 1 s p u a ro H ' t t , . ' o N , , . , " ; 1 e u n o , {n q n o , { p l 6 , , l t '0t 'lt pJlqnop,{poqop ' s n o r J a ss u , r s s a u l l rr e q s }srr.uJqJ nouttUu otuof,sq Jr pelsu eqS , p l n o ^ \ I l r N l u q l e r n s a r e , r o A 6 z a s u r s r pt u t l l l n o q u 3 u t q l , { u u . t r c u 1 { p o q o u l e q l l B e l r s 3 ^ \ ' s 8 u t 1 e e s;, l o l s l s l n o ^ . ' 8 2 ' J s ^ u ff,u u u t luauluarl alci ol pr:q no'{ plus Jol3op aq,L L(. ll u n q p u q n o , { s u , t rc l q n o j l a q I 9 1 S u t q l t l l u t t l c q l s . l l l c t t u o u s u , t c : n l t l l e d t u e l s l q t u l 'trllB lcq plol pls '92 'aqrupl?ilI u sPq 3q 'leqluJ clqnoJl l,uo(l tz ilnq sutl 0rlllD lutil 'slllllcp olur oB l,uplp cq 1 g7 dols uoos plno/$ aqcuqlool ^tu luql prus lslluep rqJ. ZZ ' u r l q o 1 p a u c d d u q p u q c 8 u u l l s X r a , rS u r q l e u o s t t T t l lp t B So H tng IZ ccro^rcq tsol puq eqs '02 'seprseg ^ l u o . t c d c d o q l J o a p r sa u o u o o I I A A ' 6 [ l r o r r l l c r o s u p p q o q s p r u s^ r u l A i 'op lsntu ' [ ] l q f , u t u o t s , ( u il o J r q l u q . r l n o q e S u r l u r q ql r r r q s r q u o ^ u l J H l u e u l e c : 1 3 u t 1 u 1t u . l l l l r r r 'uetlull -LI >1 t,uBc | 1 l u a d s l . u s o o pl n q J o e 8 p a l , , n o u3 u t p e e : u , { 1 u os u q o H q o l a q 13 u t 1 1 c ? '91 'Iua/h,{ra,t 1 1 t 1s l e q s l n g n A o ur c l l e q 3 u l } 1 3 3s l e q s 9 l l c p l n o q s s J o a J u u q f ,o u s u q c H s a q l u r u r u d r ?p e q c q J r r c q l o r q s t q p r l s u l t t ? [ t l i s n o t l a s , { 1 1 u a te , t ru o t l u n l l s c t l l , , r r o u ln o ^ p r 6 g 1 u o r l d r . r r s c r d c q t t sp r q e q s u , r c l q n o l l c t l l Z t ' I l o l l . o g l u e l n l u l e d u a l : n o , { e 1 t r 1 o 1 ol p u q n o , { p r u s c q e r a q s p ^ { J o l o o p e q l u e q l A ' l lc r n l u . t c d t u c t q S l q u p u q p l l q t r l l a q l ' e l t c c a q l o t o B l , u p l n o l , { e q l ' 0 1 e o t o l p l l s u u t p t u s c q s , . ' t l f , n u l , { l a , ts p n q l e p l n o q s , { t u s t S u t q t qlnd Jl -8 ssaulsnquo ^u,^^u su/y\ lutll 0tl ol rcq o1 eql,, 6 ssrursnq u,^Ao sl ll r.uil.l 11t:ads^ slut],^^ e r u p l o l a J ! , r s ! H/ ' J q J u p u e q r n o ^ r o J c u r o t p J u l c l t l o s J o J I s u p t t D ) - , l s l u t c q l J q l o l o C ' 9 et g ' l u a p t J 3 uu u u J a q p u q a J . r t l l t r q l i ^ a u I , { p u o l l r : , { p o q , { : a n a u t t s n o u r U l s r u a q o s l t J ls r l u I L , 1 A '3op cql plos ,{puc.t1t: 't 'q8nor ,{r-u atu crnJ plno,t aq luql pasrtuold loloop ctll t lurll {B Jo puq eq luql ,{up:c1sa,{ plol lnoqq8tatt ,{6f i uottttdo luuos.tcdlaq su,tr1l pltTsrqs I eu
{a)

8Zl
'aJodolr I^40I oJc uH -ehr ttenu I{r<rdoro)'4er'drc HrlHJcehceHKrIHHasJcHI4Ve lrlca oJe 'l I 'uqrers s u4[ox HO '01 arcHhdeuweJ JeuJr{hr.{o{raVeHs ueed usV fiarourgng
.HLIEJCOU S

qJuxer otruH ^wa oJh 'reexo il oJoH<rr.fog ccr,{u ruu^moIr dor)ofl '6 'xtq[B uuHan,{culJlfyoHXUB oJ olh taurrlr'c HO 'orroVaHs nI,IHBdJc JeuJuh Ho wanYadcg 'g 0E 'J EVodoJouo{ed s woheds raerogud EHO'L
'<<HIqOJCO tHOhO < rlqg

'g eH xoH 'ncrE[edou 6> '<<e)extrl4rt sgodx IJgoJ lrcorrrdrc oJ]-r>> A 'dorxov rcf,e)c - '<,areerogudtcs trr{tcdoJo) c 'LreVo{rft{eJ -cl.tc oL(uadeH l.t ,{l^uercnc ot,{HgdaHotogc qtt;LadogoIcHXroV I.rBo 'S ' q H[erfog or,{H HaHudrcod cud ^re cu4rudsroV tt -adu or-rxonr>ux 'wor o orqJurc or,{ncadorungHOhoLfurtl'odu 6 'y
'UBJcaIII90 oJol{hA

-sH oJemuHeroged s ar4rceh.,{ eoHsr4rxu ooNucteennsndu 4erde3 'g '<,oxltenodg docca(roduore - 'ea qrus ')esoren r^4rqHHesJJHHYa -oHHuJdo omodox )er Jow Xlle 4rsdorox -ohr-ol[>> <<.orr4nr.{Vouc>le eu or,{tn,{VrcVedu or,{sr., IfuBlqflol4Herdo or;> '7 ' 'oJaHuH l4reo 'rsrx,{drpJI49o{reH olh 'rueuxc Ho uVJo) 'l -Johtco[ oHHersr.rVf rsr,rr 'oJe rBher-ilc8 t4Ho oJh 'ttcqJltoVuH t4tJHusoHco oHhorurcoV xr4H,{ orn 'uruce)o HHO 'tl ')otrAtfox qJHhar ow -nvoxgoaH,(no o r n ' r e e e x c u o : a r a d r o n c o r r r d Bo u r ' h t o r a o r e f i 'fl ,(darporn [uY l.redurroY udr uuendux er rr,{ursa xA wo1 ' 7 . 1 '<<rt4soHeJoo aodoro; 'ogrcduxar qtoo qdeuat yHalat aa ,{ 'axtr{rex B <trogotfuJcs,{houtt t IJA'ogt4cuuc 'uYD <<auu^rcr.{du ologoH arr^rc g qrurev IqHXIfoVl9fl orh 'tn'leg rHltcrq.go dorxoff>'11 'orrJ,c - d e x e r o r e u r n u , { x e H o u V . t o xt 4 o V J ' q J n H t ^ l o u o a r r J o l ^e } I B H O ' 0 1 e t 'uxdol.'tcuH lt lrrmu) Jo ^t^lecleV re)KowHo orh 'rduxarue rHcoduc )t4h.lrBl '6
.UHT,IJHB

(q

EsoHcbgar { otr, 'unumod rHul 'cmeVudu aH tql orh '14rurt^tr rchl 'g 'rr,to)onJeg JooJh 'r14dos o j - o J o H , ( w o > l t r tH o u J o x ' H e t f o g H c a c d e c o J o o r h ' l . t r u w u H o t e c [ ' L r o n

6(,r
'33e Sururuluoc a{BOe

exE[B ororS{xuHe

cd,{r IE shtrusdu

-rsues lrnpe /heur lng 'uorlceer o.r;?;li#l:"r"rfifrT?,,"^ euo eq os "ur


ol a^rllsuesaJo,r serquqatuos Jeqloru ,{ue ro3 lq3rs 3urue1q3rr3 su^\ u 'uorleco.lJns 'xu.{:u1pue en8uol puu se8essud eLIl3ur>1co1q SuruoleJql Jr 'sdq eq1.;o3ut11ers acnpordplnoc cr8ralleoq plnoc pllq3 u qcrq,r 01spooC '8urlrruo,r. r{q ,(1e1urperuu1 lcefe: plno^\ plrqc E qons 'eJll slq lca1o:d o1 11 'uosrod elnc8 ue su/r\ serqeqauos roJ 'Surqsrrnousum33e lr lqSnoql sJeqlou q8noqt luqt ouJnoqlsug sse:3uocqlleeHJo flercog lufog eql plol aH 1e 'tS prps '.uopuo'I '1ulrdsop1 ,{epra1sa,( s,fuu141 tll }uauuedap ,{3re11e aq1 'puulluurg 'V 't'u!q Jo JoloaJIp /14 rC IllI o1 Surdlaqeq ,{urulno tr Surlrds sdael aq uaqm 33a srq lue plnoqs ,{quqreq }eql slslsuroq^AJaqlou V
:,{ruuollr1p u;o dlaq aql qlf,r 8ur1lr,nu1 alulsuur; ' ' s l D UJ l r q l J o s l l u / r r n o J c r l t u r q l r m . { D pI n J r l n u r qs r q l Surpueds lu orl/daldoad alu elaql tpql Iurql lsnf e (u 't

lso ue^a lou plnoc eq luql elu

'ornlrrd aql .;o ,{.ro;s aql al!lA.\

'Z

'rcEoJou ^Yxevo o{^rnuvoxYouaHr.rotreH 'gt tcl l{oHYoIIox t4o)uJ Br-rtr 'aJAUVYf.tget v uvHe[sBdueH nror s oH r4rmou rchJ '1.I ' o m o d o x r e Y ^ g e c s o r h ' q c o r e s a H r r oe H ' y e n n H a d e H ' 9 1 c eH 6 'awdaQ eH r,{orcHdorxudrraurogr:d xrHHrltoru eg 'Sl 'oo rfrxorou ,{eudc r.r,{xgi{d.rLfrHc Ho 'tl ,{cer'ou ntanVadc 'otretreHg ecud B 'tl qnowou gocorrc t{tqHHasrcHuVE ustr wMHc tsc<rJuwHHp[ - ,{lrta oJe ')oH0goo Hr<tHHes - r o H n v e U H O ' J o h o xu r r o o J h ' a c g q r u r a Y y r er o r u r n a d e u ds H { u d g ' 7 1 r

0el
.NEUCI'IIHf, CO HJVEU JO JNO dAE) 'uercrs^qd pelco: ,iq -rp ssalun ,e.tnsseld uorleruderd esnlou plnoqsesosrp geaq ,salequrp eql 'uortrpuoc poolq q8rqqll/( Jo q8nocluelsrsrad JO^aJ qBIqe qtl^\ suosrod Jo .uurclsfqd pelcar snorJes ecueserd olerrpur,{uru ego eql q8noclualsrsJOd ,{q -rp ssalun go sruaf JapunueJplrr.{J Jelsruttup oCI .Suru.totr4 a8u ol lou 9 ,iupred sesop :wnwxDn t . (ynSuoodsalq -u11) paprnord arrrJtpotu aouno dnc ul prnUJluq-euo ZI-9:uarntq) -e1 g) paprno:d dnc eurcrpeuur eounoprnu auo - ro^o 0..,,ti"lr:r";'tt'o :asntot suorycattg 'ge1s poo8u o] l1o ,{uprno{ 1eB 1e1 sruoldrur(s asoqlsa^otJa5 nof o1 p;oc
'SIfOcJeU-UOU r luolr{} palultlr-q8noc soQlooso Surleag Ja^o-lle-aqce aql pue urud aqcupeo{seseo o Surq8nocslernb 'sruJec o asou {gn1s rualc sdlaq o :pnpoil wo{ s1gfauag 'slceJJa eprs fslrorp lno -qlr,r nU ro ploc e pue ,suredpue saqcu,Burq8noc Jo luolql pa1u1r.ur-q8noc 'uotlse8uoc fusulr or{l uo{ JetloJJo sJnoq aprnord o1 :Tcnpoi lo asodtn4 eurcrpetusploc aurl{eq AUVf,AVC S)]IN 'ssauts/r\olp 'uercrsfqd ,eSesop asnecfu141 puolxo lo esotcul llnsuoc o1 'poued Iaa,{\-Z B le^o ,(1reps1e1qu1 uurll elou ou a4e1 :Burutorl4 g 'sJnoq t fuana s1a1qu1 e\vj-'.asn nl suotlcattq Z 'ploc ol enp sarl3upueq 1ela3 ,sq8nocso^arla1 CIVC]O:)

uur luql no,{ saurrrpau arn asaqr.saurrrpaur r"""J:ltt'-"rt#":ilt"i"XtT#',l"fJJ *


'apulutuletu lue plnoo eqs lng .a8uu:o uu Bur -l?a leuu pesdulloc.;o /r\oul eq uuuo,r euo .sr.rJJoJ e8uurls>yoo1 sar8relly

Ifl
'oturlJo ,{1ua1d e,'r.a16 fulo,,i\ l,uoq 'urerl orll ssnu aru ll.ait A\oN e:aq luauow lsul aql lu auop s,{e,tr1e s8utql s.1yn ou auop Bugaq (rxEl P Jepro ,{poqaruosplc - t .ialtoq leeJ tutq aIBUI l,useop tr tnq 'auop SuJaq Sutqlaruo5 s1 'oo1 3a1srq ro1 Sutqlauos op edoq 1 11.,{eql 'qluuols slq loJ paluarl 3u1aqs! eH 'urq Surlqno:t oslu sr 3e1sq sfes eq lng 9 l1u1dsoq ur roJ rurq Surluo.rl,{aql a.relq,t '114111 s8utql lua:agtp a1t1oldoed 'eldoad uorllru ,{tua,trlra,,ro paqclu,n uaaq puq uotllladtuoc ,{q 'pasud:ns u,1 aqt lutll AI uo ples ,{eql eult lsel laqueuel 1 op aldood 1so;41 'oN ' S u r l s e r e l u ru e ^ u a q t p u u f l,uop I -'S inl uo suorllledruoc 3ut1u1s-a:n8gqclum ta,rau no,{ usau no,{ oC 'p8q ool s,lBr{I 'srolJns 'uaql alul l.uec aqs ]nq sasesqcns ul paqlJrsard aru s1lld ,i11uns61 1mf aqs og -'t d l S u r q l a u r o sr a q a q r r c s a . l t o t l o p o r { l p r q u t u 8 u c q o e p e e qu s u q z l l o e s l 'aes pue a^r[ lluqs a A 'uutu Suotarr eql palsaJts ' l a , r . , { e q 1 e l u } s r r x u a p u u a n . , { a q a l n s u ( l l t e n e l l e ql , u o p l s n f I i i l g c B u a l o l s 'JUcU ualols s.aq ,{us,{eq1 lpelsar:u uaaq sBq uDul oql ,trou1 no,{ l,uoc 'f 's.{up csaql ulq aes t.uop 1 lpotucddustp qtluls seq elatgA /(olrorltot uru8u passnrstpaq ll!,h ll lcadxa 1 'aalbe lou a16 plnof, a^\,{1a1uunyolun1nq',{epta1sa,{ tq8lu lp alul lltl uotlsanb eql passncstp iuoIluur(uBX0 aptccp no,{ plc - Z eql ssud l,uprp oq^ sluapnts oql tnoqc op ol lt?u/r ,{up.la1se,{ 'palM su^r ,{poqou ,{1a1eun1ro3 aruaprrru eql ttt pelM ^poq^uu sBA.\

'frnq

'3e1fur ,{luo su,r ^Irnl su.r 'sc^ ,{1puq ,{:c,r e:a,r aldood aqt Jo aruos lr I

'luaprf,re ur 3e1:no{ynq no,{aes aql 1 1

aqf s! :pasnpue peuIJoJ alro1 allssudaql lroq aaspuu suollusreluoJ uoqs 3u1no11o3 psa1

ESIOA EAISSVdAHJ

'V

gAId df,IS

(.tI
' ("'llrmeH Exuhcrrctr l nun Hev\4eHtn<rg)t4hqre61 :) re1e1sr{ep o,tr1{1uo puno; su,r,r ,{oq aq1 (rcrarrgadroM eH :) 'alcrge elrurJepur qlrl\ pasn eql pJo \ eqJ lou sl sfirau (lsHeHud urirsg :) 'UnrI aJa r aldood aerql ,{epralse,( luaprccu peol B se^\ eJOqJ : d a y , r u d u e n ' ( u r x e @n r r) -ISgOC OJot^reuglqcr4uo Hasrcarr,{caHr4tfu HarcegHeH rrtr rJl,tgJc4etr srer -uYogeHodu EYJo) 'rcrarrgedrou,{ Jores oJecs or[Eh t{r<rH<rraruvudrc
(Jotrc 4tcncreruvudm)

(,rorur gnHrrarnu,r,r4ett)

'peJ ^q lau su^r uqof 'wotrel HahadwJs uteg Ho>t<y

L,i

'(Jewtradunrn) eoHr{ehHsogo qrcoHHOrrsudues onHrruH sr48rct^4ov raex :edrqs Jou?eXrqH<rrarutrudrc lnoxcc,{d H )u) .Z UV>tJUAtrJHu.a;rqer s

'pal lau uqof eYal unwadwaa Hox[, :'d3 'r.ru.tfiuxartrou

'e^rssed lJaJJed 14 e^rssed snonurluo) luesojd HwdoQ Er{ afiHuwr4Hs 30go30arnrudgo a^rssed lsud-aql-ur-eJnlnC{ .ue11rr,lr plnoft (s)rattalaqJ aq -ua11lr,u e^tssl?d olruuepul olnlnC { aq lpr (s).re11a1 aq1 .uallrJ^r e^rssed lcaJrad ]sud { uaoq puq (s)re11e1 aq1 'ualltJlr uaaq aAuqS]ellal eql e^lssedlJaJJadluosaJd f 'uafltJ^r uaaq suq lallel aqJ L 'ualllJ^rSulaq oru sJellelaql e^tssed snonutluoJ lseseJd f 'uantJ^t " Suraqsl Jollol eq1 \ 'u"ll!l^r arE slellal eqJ a^lssudetluueptrl luaseJd I uaDlr$ s! Jetlel eqJ t :urolurfJ rsr,rrdoQ 14 etrcr.lh wEltlilr ,uHaweds IJI l{OweuHer\rer{oH awdoQ 4arr -or^sJcrosJoocs aq of rroJelrJ orctnol^rou rcra,{eedgoaclo^ e^rsspd c eql .I
s.aH .olulslru ilnJclEJ os s^Dit\lr.) u apuru'aq luql c^etlaq o1 p.luq ,{:a,rll puu I lng .luaprcru eql lo1 pautulqsu]n rulf .6 .c3lnu _ J .uoos ^ l r . t r q l u t s t J e l t s l s r u u o q l J o a u o a q 1 J , i 1, { : a n _ 'srsnoq lnJllnucq elu asaql (punolD Buryoo7) _ 'ools snq aql rucu lllnq Suraqa:u cJour o^\l puv .JculoJ eql punoJ lllnq uaaq srq euo lcqlouu puv .sc1 _ ' a J a qc s n o q , t r a uu l l l n q c , r , , { e q e a s I _ . g t

ccI

-a^[u)f,

a'J ar,rHeHIIOLIOII,>

'<.'B

'<aellluxardol] - eol{ 'ltoxoll[oseH exlqeB l^lo)tul{lfJHe g l,.B3l'lueH e14Hedosroxl4Jc oreD eul'lJ souc xotrudoll I

's^u/ lu loN 'rlrntu 'poo8 eq os tulu e lnoqE Ilel oldoad JI lng lsntu tl esoddns I q8nel uaql lrJ I \ ilnoqu pttllul st lqt rulu ,{re,raa>p1 lsn4 '1u paq8nul aq Il.no1'1.uprp no,( ^poq^u llal l.uocl t,oN 'llu rouu tulu eql alll l,uplp /doul no^ - 'I I 'seopaH 'I11n3r1neeq sa8en8uul eseql slteds oH ^lt$e^lun 3ql lu uullull PaulBel alllll u sB^\ oq ueqa qcuall puu uerurcc 1q3nu1su'n eg eq ralul puu oW\\ - 'Zl ol "toq allc^l os se8cn8uel aerql >1eeds tulq lq8nui 'saop eq uuql JeIf,lnD uaaq suq eH ,{auou spuads fpoqo5l itxlq,toul no,{ 1nq'fauour q8noua ua'r13 ',{ouotu o.totu tuttl ttc,tt8 a^uq plnoqs ,{rq1 ,{auour Jo llotls s'eq s^BslJJf - 'l I 'ogll lnoq ul] Jluti 1I lnoqD plol su^r I .retltBaeluor ,{1qrssod l.uplnol I oS '91 ,{eq1l.upl(l io}ul '{;a't a:,noa aeelqt lu leau ol are,\{c/r\ no,{ 11a1

sBAr ulq luos eql ..iJol3eJIp ^q pouSls 'asJnocJo,, plc" ut a/( Jaual aql ,,ila]lel Jno^ o] ,{1dar otuoc souol ]W ' u 3 l uoos '01 euuc JolcaJlpeqJ o,{A lu puE 'seuof Jhtrpuss ol 3Ja^\ Jallal aql pauSls 'dJ 'edotrolcEdIIoIa]{VedUUcJabrsb afl!/ :r,rr4ne^rHJ ailIllor^trerc \ J t g J h , o l o l r o . H H n C f J h J O J H J t 4 f r c( v ^ q U e l l l l / y s u / ( g ) ! ! a H n ) ^ d I J H O ) l,loHsI,lJ)e^Irxah,ldogtsg lrcu r^4oHBHccBU (g aloj/( p,) r^4ohn).{dlcHoX usod slqJ 'qcnu fue,t ,ung oqJ' Ileod aql o)tll I 1 fq uellu^\ su^A :denuduuu '({q Urelntro8sl4odul'l qll4f,udlqsqlcol^Iuv eJorfvaduolqnlohlou c) Ut4sJc!{aV - O X 9 O a H c l e u I f B I J o U J C l l b l O h H d U , ! O r U c H I < l H q r a l u y g d rI l c r e r r g e d c I O u UD)nUDH -JOUf Xtruh,{rcxtqHhnJore s e)tqrrJIlto)cI4I4lfJHl? Hu B'<<'B WeOu oW>> lllll4 <<'gWoutouoHz)nuDHoneg anHadosWoxnUt) anHadostuoxnttt) :wo'edgo nlHmol,{IJ E)wnsDdHsHahoaHw>> owe ..ahHvoJ,anHadostuoxnw) -arc qrl4eedtqgIe^VoLfcqrclqni ,{re lHnad 4OHtlJScrrfi lllSHcrruWdoH
jJItf trC Ut,qUJH<,anHadzstttoxntn) outc UD)nuDH ',ahHUO), anHad '8 TUCOU -osuoxnw) y)runsodH eHaho aH >> h[ t{HHeXOrVodU eHHBIotroO'daWtldUutl .)uJ.e)t<trg t^{o)ccfd ft il'hro)3I}4rIlHC rt 14Hhad e)oJou s {l4llsxolr 'IJHHeXOIftIJdU -Yedu l,l68C ItlfY ohll4YoxQooH xuuh{rc xflloHN o8 OJh . e h s r c H a v o H o t r f r u d u t s He o d o J o ) u H ' ( J e l . ^ i v o d l l u l f n ) o n i l r arehBH fl l f O J t r r o t c h l l H [ O g o ' O t t o t J q l l l t l u J J I e l { r o g f o t l J o r u 1 1 1q H qr O J u Y u d J J

ntl
:deru4dilBH,rqwarHaweeowues xtser 4u>rco{deH uun -x,{drcsox rlroHglrcosurJoxcKr4rfJHe etrosadou rirgocoilc elgHeudxrur,,{rc xnJoHW Og 'I^4IHexoft',aduxlqHhur-oHHot-r"etreduoeH (a) nlrn u)- eH et[oJ -urir (g) 'v|ltte:'wdu oJoHqroJEtrudrc lswdoe r^aoxredx :orsrnonou c .eJ. (u)

rny(rgo 'udtsucI rcsrurx,{cgo raY{g J Har''xfcao ray^g l.

I I -^,..__'/(OJtOLilOl pessnJstp ) socll]ofl ' oq ll!,n uorlsenboq1 | t""

:lrwegocouc wtadr uHexudrqs<uFrgJaxow ,4aufixfdrcuo) KoH -cretetredrc r^4o)crlr4rfJHe ruHuorndoQo 'qrcrqv{ e)rgr noxccfd g .g 'JailB 'rog puas ,1u rlooy ,o1 .(g1 dewndu .nrc) ,1noqu 1oo1 luads 1u q8nul 1p1 uweroJErJ C roraur'adt3g st4ccuu t^llsuxorvedll OJCtr eeHew vtv aev -og 'Bsr.{c3eu oLolrrdu axad oreedoJ rjcJerJfgodrou.,{ (unccuu [rqH)|(or -vadu 4lsneesrsreH )Er) r4r4n)^drcuox roHsr.rccuu ruelldea ro16 '<<I,trur30u axf lnodouotr Et> 'loJ lues ueeq i{pearle seq JolJop eqJ 1-_ .Jo] -cop eql JoJ pu's lsnu ,{poqauos :nilHeHrouov orosxorvadr xlrtnor.{g -edr 'aoroLurr Hnfi;{dJcHo) l l o H r i l { J c u ua r n H e r g o d r o u { c t c o H x o r { -rog rJcJOrJtr8r .t exrcert oJo)JI,lilr,rJHU OiqrcoHHOgo30 40HtrO erna .sn ol u^\oqs surrr fu,r aql uun -x,{drcsox eeHqralr4lhorvodu oveado.r'u r u ,{umeqt u/(or{s eJa/( aiA ur4n ->r,{drcgox l4werorurrJ or[Iq8 HhrrqHuueex{ oJrr (qruglflnr' ra{trar3 c ('elorue r4toHqraJevedlc s rcrarrgedrou{ - lal eH u - A{ollE o)qrfor olr' 'eruur,norug) '1rop ol pe^\olle l(usE/r\ :Aroll" I 'asruord'{ud'r1su'esr,lpu . o x ) t s J u ' ( a m r s u ' l r c ) a , r 1 3( . 1 0 0 q c se u u l u J a c l l { 3 n e 1s e , na q g ) q c u a l ' ( f u m e q l u a o L I S : a , r a 6 ) , r , r o q s , ( f u p t u q l U e J u o c e ou 0q pJno,reJaql plol sem J) Jlal HWurroJutrl sficJeu qmur c ]...rrqHHesco) . rJcrauhr,lLfro orqJ3oH<r ra'Iu gadrou{ 4oxodfi p1 r{nulfolErfJ t4necs oJ oH b;alev e)rqrrJwo)cll14rrJHu rcrarrgadrou. l.r;cor,lrrxee (anccu[ a ur.rHHag -JOXKI<rWAUSrseeu nnfix,{drcgo) HoHST4CCEU xur) tHendeg ror o)eHtro teHav oHhorurcoy HrEy {wg _ ,{auou q8noua ue,r,r8 uoaq seq eH '('uop aowrdu),{euoru atow (.uop aouuaecox) urq enr11 : d a l ^ ' t u d u u g 'uH e H r o u o V e aowrdu teuwutjudu lro:en nore udil iwarlnaHrouov wtqHHSBCO) rJSJetJrf -gu HlanXfdrcHoxHoHAfir>us aodoJo) ,oflorJ fi CJIqgraxohr unnx,{drc -HO) noHgr4cSuu tlloJHor^rere wrqgdau'g)rq0r oroxcc,{dro ouhntfro g -t

str
' tst4sLcueY d erxedex l^l u4e r'drc n
'I^{IqHHutrI4xoeHreusuvdahVoil eJolret oJoHqtroretrEdrc rueuciea ro16

'looqcs uror.;fer'r eq1 uo unq lo8 ,(oq eq1 :daltudues tla8 erolur: gol'^,idoQ rcraeXedtqs gosh-'{rc 4atnotfarcregJooc c ulIoJeIIJrslldoQ Ill I^{Ol.IHIehoc '9 wonnelNedsoJ g e)lqtr hloXtIJl{LfJHe avrd g JorBs r_{IqH<rreretrudrc 'qsulr 'scwaodnwt an reudalum roJ l,usaop lIJaleu eqJ 'oxJeu rJwaDwnh bqrur3 fltsua spuar elcIUB eql 'omodox (nutaoutxcod) acuaopodu u:IlH) -

'lla^\slles Iooq aqJ

:tt unx,(drcso) lloHs HJ)P s I'lJcoHqraluvedrc eHHohHJo{owl'I etcdotoxeH oJh'eHHey'luua arnredgg IqrOJUtfJ u)Iqer oJoxt4t4t-fJHB 'edar' 'ru'd 8 l uo pauJnlsl lqEll eql '$uap -0s soJEh 8 S rolehollr){SJeflJ : 'edanasBooeh s rclauholns res3 8 'uweruaY,{rc'rcruodtc wov ror

-n1s ,(q 11rnq Suraqsl esnoq aql

Hexortredu aonr'ur-on naratroduoaH :davt ueu' eI'I l'td 'eI H1.H'OXaVuLI g WoHqlrattadost SrtSg S I<tHSOedgOadU r,{.tolt alqdoJo) '6)eH nolt.ollfJ c ttl'lHexoftradU altXcc,{d IOIaWn etCdOrOX aHHoHIIOUOtr HlfJ o) reretrudtc !'t c l^{ HV l4n)^dmHo) l{oH<l ar o)q ror ror,{grctaSroo3 14 ,(uprnleg fua,te laaru ,ieqJ 'ue es sut8eq Uocuoc eql le frogg,(c otIIrxB) rrrolenadtca tlug 'qNeJ B KJLeEHVheH rdanHo)

t eo : d a l r l l d u e g ' e H H O I - u H c H c r e r e Y u d r co t o w t l ' r r 'tqLfoJurJ )u) auxcc,{docs 3H o)eruV'oHJcesI4 H ucot{Inotegl4hHB)o "' :noeedgo lttltmot,{varc (rot -er,umrsa) IJcrauhotu)tqa res3 'Hahou,rytqa rasJ "' ,{emBut -^\olloJ aq1 aql ul JJo pauJnl st 1q8t1 ilo peuJnl st lq8t1aq1

14 I4l UO' UCraBLt"aYed HAtBilnX,{drogO>t 14)c :dalrnduBH' WotcXaIHOX -cfd ywnlfdY by{,{sY weHlshildu NlqHqraltrPdlc ^YXet{ dogtsu oHHOg 14 -oco 'BYogedounrrtugocoucHhttcHud fnxaw doglsa utrJoHHo)eHYO 'adosY ofl 14rr4suJco ft>v9o3 nvn 'adosv oR uHalr8llrsoP|JI99 BxegoJ 'p.ru,{at11 LrrUel se^\8op aq1

9er
HordP) - prEoqplec redpd ssPlS

[-our,]1e1oru (trondawow rrrl) oaadetr- poo/$:[r (s)BurqlAuu_ V 'g ,z--filpnsn Jo epEur orE AaqJ/sr 1l sJleqJ elp\

6JoepBru (

n _ \saoqs/3eqnoi anfs,' )req/r\

.Ja rsue puu .t {sv 'suorlsanb s.JaqJBaf eql Jansuv .t+ -qsr18ugotut ueql alBlsuell puB seJualuasuerssn1 aruos ol uals!.I .Zr

d l l e n s na u o q d a q l u o p e r a p J o J es t e { c r J . l Z e 'ace1d qons .02 lrep e ur 1da1oJusaurcrperu 'pe8ueqc eJesJnoqJroqJ /(ou sqro,r fuerqrl eql ueq^\ ,rou{ t,uop .61 I 'oJor4Jo osn opetu lou elu seurzu8uur esaql .gl 'aldood Sunof ,{q uJo,r oJll sooqsqcns ./l prcduoeqa^uq{aq1 'raqloql,uoq,, .(astalcrl loJ ^tsd op oq1\,, .91 .,'.rog aql I 'euJos /doJJoq e^Eqll.elA .lsol sr feuou oql leql lEelc s.ll .sl ol 'poolsJepun flrsea 1ou e:e s8ulql qcns .1 'punoJ ueoq suq lO,rsueeqJ .tl 'areq rea,{ B ecr,rl pezruu8rooJB sarged .ZJ ,{epuo141 posolcsr lueJnelsoJ uo slql -l I dup ,{ra,ra looqcs ol uelrJp ole lreJpllqJaql .01 .6 :re8nspue s33e3oapeu s.ll .eIuJ eql elll ll.aqs arns ru.l re8ns pue sBEe opulu alu seIBJ qcns .g go '1ues,{11unsn eru sruur8alals{up qcns uO Ztellel u puos no,{ plp ,{ryv\ -t 'pauruldxa ,{1rsue s8urql qcn5 .9 are -pFo,r 0rll Je^o 11e oldoad Jo suotllrtu ,{q paqctum aru saruuer8ord eseql ,g e . . ' s s e 1 3 ge p p u s r l l , , , , c . ] o p p u x o q s t q l s r l u r l ^ A , , - t o .raded ,t urql frel ruo.r3 opuu eJusedolanue esaLJJ 'paleoJl .z sr eseosrp srql ,roq ,rou{ llu aAA ^Jlunoc a q l J e ^ o 1 1 u l d o e d3 u n o , { , { u e L f q p e m o J l os r a l d u u x e s . u e u a q J . l o u 3
:uurssnu olur elulsuBJl uaql puE pnolE pueu .I

SASIJUAXS

'ved sHeho Iilsg I{J '[Z 'ncremeH )Bt)old oJe orh 'reHe,{ eVJo) 'Heworc Ho )e) )uJ 'Veil 'el]?t)c -I4colre8eHI.^r l{ aHWIrl4HogouUUO'ZZ cJeV rexow eH orh 'BJvBeYuH douug '17 J.nHorIonclrusedu reVi(g raaro oJe orh 'emh-^lfeH 'qcl4rl{Jurrroc ecg '02 -esoeuHe.rdo ertrg rucd,{xcxe remftrIc[edu orn 'qcoI 'oHhaHo) 'PH6 '61 -egeHwoc aH wor a y rrcoduou ee urca teVndu 'aIIIIHHJcoJ lqW ' 8 1 ,{nnmuw rItHilhou oH e)ou {oJ B IJcI^leHeJco 'ltodorxad e 'NoHexetr 3H oHucl4utroureY,{g olll<Iculf ' L l 'rrgudox ,{rdog eH r,{xexc eJs IIeg ' 9 1 'sl odoxc tsgeJoJh 'tsHadaaf acg J.uhalnqa '3Hl4UcS HrOg rO I4lfEJ qrI4Hlltoutg -uuodu aglt aodotox 'ugtcdexar anHsceH elrJoweH K 'rr (q) 'Hatrudx,{xllJeg ee oJh 'errHoIt c99o[ cxccll6 ' l ' 'bnadsot ts141( , 1 orh 'ul,'ul'rtdV uHllrcou urtsg ulrtwedJeIIeJ ')rqsr IIH)Jcfd uH rcu4Voaadaucer'4ac BJIIH) eJe ' I I 'ev{oY elqgoH Hrevl4fl lcg ' 0 1 iur,{rurcun otfo)o trctrodrc atqdorox 'qtlleca ur4udu HexroY Ho orh 'ureeexc ,{ltg ' 6 '8 ro{evorlIgpH feH e evlo>l teur'uHsdeFl BVJesseHO '14rl,rsu<tgo effle runugoHgadoc tsrersrfea4 . L eH 'xn qJUgoraxoht I<Ig 'IqHerehauadauaxr{ trrcxel ' 9 'ogx,{g oHhleKHS}relf ao){ex 'HrEeexcoJh oxqror aHhl ' 9 '+7 'tlHewads 'Heru oHhoruJcoVoHuv ortcg l^leg Kosc qruw,{trodul9lorh 'Bl^rovoJoHVo JoIltrsuJco exnegad cHaV !.4lcIfxB) 'odrctrg gHoho rcrrodtc unotr sdauel '7, ' rcrot,(dn wurx ad oxodum evJecs tsl.^ls rn(r oIqBoH 'r (u)
uo!lulsuBJl JoJ seJualuas

SgSIJUgXg WOOUSS\TIJ OSSIAUSdNSNN


Ia 0 l s oearex - [uete,luo.rt laAlls lno-l plo8 xay,t_ tnJ urrnccd- :aqqn: [-ca-] :rt1sc1d leqal,l:eq1ua1 qHe)J buHrJlrqrr [-tJ,l ucutl )lrcrn - Ills rHuxr g/x 'xouolrx - uolloc, uol^u, erJClcru- loo,r I u e r u r u , n i l a . l ' ]u n r u t t u n l u cztlolq q u f u u r . _ _[ _ : u _ ls s u : q

8I
-osrceh,( HOH ratr{g oJ) 'sodJ3o roJ eH rjHnHtrellcx6oJO^rr4HJdo B oJh 'remlqrc b'Zl'<rxauol6'>'aruHd{x g renodU r otfdorO).oqleJc s Hec -uuo 4endrc JoJe 'l '<,rdou r^4rcaoH rcurodtc ne1,> <itrodoJ JoJ JHHer^r I -uH0weh>)'61 ,{xHumew quJswaxonc rcr{ wodaheg.rqserenauedaurf[,{g I4qJercurca 'orh 'rue)J Ho ,{nr4Hr6ug '6 'rcreesrqdxee er4Hetr ,edeh fi -es so3h 0l a ncJo{uhHo)BilurHet 'g .ucleesr4horlrq8 o)lor qHserog pro '<rceujo)ouJeg oH '1 'rsueVoducud ax,{ r,,(V.{grlruH>r ,oH[Eou qmetsudu rqJ r4rca 'g ')Iqerj 4nxccr{d 3H UCrt4voBadeU axf eug ,{casu ,(re qrernr, -odu eroxolrc rsa odo)3 'g 'nrcew nrctrxe) BcqJesrqflo[fiHado rfv,{g nuc -dfxcxe er{)eJ orh 'wuH Iretnogo Ho 't laauedue rcrore[odu lqrerug orh 'qmeeHc aH l<rr ossud 'g 'ucd,{xuox erlrgudu orqgoHI4tn4str<tgo oxqroJ oJh weH 'Z 'sooeh 9 u oHaod ltrrdone u i(dr{rudauwarorh ,r4rue ,(t udg . pxc 1 :qslpugur 3u1,no;1o; al!r1,\ aqf XUOA\gI IOH
.g1 aql looq Buo.r,,tr ue^r8 ueeq el.no1 ;,iups:nq1 uo burreet,, u aq IIr^ araql tur{l plol ueeq no.{ a,reg 'La Lll$q Surrq fuurqrl ^'au aq} sr leeJls '92 tuq,r ul rno,{ su,rn uaqrt .SZ 'pueqeJoJaqpeounouuu oq plno^ saluprpuuc ;tsol a8u33n1 aql Jo seueu eqt Jt pelsu I 'tZ 'punoJ uaaq puq ,{dduq lreslrnJ slrl tuql lulual eq uaq,r,r sPAl IUPS '[Z 'Uaro:q SpA{ asnuseqc1c,{crq:aqau a,lr8l.uplnoJ aqs luql prus put; or-u lr peuoqd eqs 'ZZ .{llra::oc poolslcpun aq plno^\ le^ sull srq tuqt ptdoq Jotcr^ .lZ :ro11aq azruugro p uaaq pcq uorsrnJxe snor,ro:d aql luql paar8u,{poq,{teng 0Z ll lqnop t.uop l .o.l pclsu sr aqsJr .gl :o1ca.r euoJ flurpucJ llll\ cqs 6l .pexusrluf, aql lllun leloq srql 1u,{e1s a q 1, { q 1 n q 1,e \ u u a p e q l , { q t o u p a u ? r s a q l l r m l c l l c le q 1 . 1 1 . d r q s e q t p r u o q u o B u r q t X : c a . a p l o l e q l l r ^ \ n o ^ . 9 l 'pornc . aq uoos llr,r no,{lcql a:ns sr,{poq,&a,rggl .Ituq,{ru ur urud aql loJ pcqulse:d uaaq .il .ualots p u q t e q t a u r c r p o u le q l Jo arxuu aql taqucual l.uplnor I u a e q p u q e A u B A nlla q luql poolslopun sqqoq sJhtrr'fl aurt ur lues ueeqpuq un:Ba1a1 ql tq8noqt c .Z[ ^\ou uuts a A - s n u o l u r p a r p l s u u j r? u r a qs r 1 0 0 q s l q | I I i a l n l r t s u r e q l r B e u l J r n qS u r e qa J ul B q l s e s n o q^ A e u aqt uaas no,{ a,rug '01 '.uo^es lu euof, tsnu eq luqt plol sB,r ,H .6 .peqllu^\ Buraq sr aqs uaq,,!\ s n o ^ r a us , { u , n ; s r a q 5 ' g ' 1 0 , i p e J u n o u u D r J e ql . u e ^ D qu o r l l o d t u o c e q l J o s l l n s e ra q r u r l.tuaq.l alul UEJ no1 'pad,{1ueaq ^puallu o^ur{slxel oql .9 .paJu lueutuall luq^ plol ueaq I lsnf a,ruq 'g 'uDldJno/tre^o e r I r u r q l o 1 o r u r l q S n o u cu a , t r 8 . l a an o ^ t e u o q l u a u o l u U a 1s r p l r q c a q t , { u p f u e A A e , r o u . { 1 1 c r n bf u e ^ l l l n q a r p s a s n o H . Z . p o s r l l a ^ p u J c p r , r , { u m 1 c A s ^"11 .1 ".,o.,u1g

icrss

aay

'fuuux ,{r aH urey egeJ .gZ ,utvEeNc yrlg.LT lannedgoc raV,(grdaareh s orh nuaoH rJcrt{odrcatrnrf Ho)u) r-H.g(. eu)oJot{rr9H9 .SZ axlug mus HBdaJ^rrca uVJo) 'eaHudee lqHor.fs6crgo soJl?vHVHux BHeNtrr4trL^VAg,uucoduc 6, .y7

6tr
'oJoHqra.rilarcolfil{caffcou -ndrr 'af todogo IlIctfaII Hogoc rerrsercVadu trdewudu) oleu earcHllmilttog g'Q-l aarflnoJc'ensoraVaduo saeF,(Lrc 'wc) trruurreJl,Isrcalflfo wtqltarretraduo Vedau efcolr H '(1-8 HdaIiladu 'auuaratrodug 'g '11 oldrcrue4 r,rqJrJoJrJexow 4owdoQ aolrieexudtqg '(1 denrndu 'ruc) qrnVosedau 4uuexoIlr'adu xtsHr'ore[l4du olqrnohlou c 'o)uHVo 'saeh,{Irc rctutroxtrdu 11 aldrcrye4 c rsrodogo elqHqlrerura[oduo :Hun etrnd B 'rurcunndu oroxcc,(d ewdoQ rcraedngtsa oHHesJcJeBJooc -e,{ruc eu ',(rcxetuo} ou ucrerraVaduo o)Jalr oHhlggo rurcur,udu ol{Hoh -eH uH xtqer t^lltxcc,{d atroBedaundll'Z II aldtctgu4 J I^4HHexolftladu '(9-E rsdalnlndu '<<nnilta[dvwerxad,>,(ltoxcc,{d 'Nc - 'trJ, t4 <<g?nnlnueYx,{cgo,> re,(glcragro -oc) ruarc4aY rcoJerttrrv orrteetlsrcveul vIUr4 1 Isdewndu 'wc - 'u J H (7'<<nt9HtlD,lrretr> <<nnutv\g>> ,{woxcc,{d rer{grcregtooc) rltarc4oV o:oHHemdaa -ee exd rercr,{eed laexudtcs l,t ,(noHcrarrgrcemfc x alrueretreduo x) '1 'BroJErJ uwdoQ rcredr or rcrenrgadtou,{ redorox II e1dtc1ue6
'lsol eutl eq] 'tI lnoqB poulo^ ^eql 'luuuodurt Aran su,n passnJstpualqoJd eql 'tI 'p1os lotf,eJlp aql 'ZI slcnpo:d aql Jo lsll P tIJeql pe.4toqs 'Uaql ul SaIBISIIU aJo/r\ aJoql olns aIDtU OU pad,(; aql le >1bo1 lool laqf,uet eqt stuapnls eql ol ueql Sut,rt8c:ojog '11 u o1 s1xe1 'ualorq su^\ ^ oul ll i,uplp I ;lr alorq oqlA 'dnr ua{orq eql alul '0I l.uoc 'sluarpd ,reu srq qtt,r,r .{dduq ,{:aa. su,t ppqc paldopu aql tnq 'qsuIas A:a.,r a:et'r sppol ct{l ptus e8ulllA eqt ut ,{poq,{:a,t3 ' 6 'poolA u ur punoJ ralul st,,\{JDJ uolols aql ' 8 ' ; n ; e s n, { : a , ra J e a l n l l l s u l s l q t l e l q 8 n u l s l c a f q n sa q l I I V L 's11nsc: poo8 ,{:a,t se,rrEasuasrpslql lpsrl ot iAou sJollop aql .{q pasn eulclpauJ mou aql ,{us,{aql '9 .pood st osle 1 sr 1ng 'a,rrsuedxe,{.te,n ,{uudt"uocaql ,{q paslllelpr:cltr,ltadAl l.eu sItlJ 'S ' p u a l e ^ , 1J o q l n u u e u r r C u , { q s l o o q lsaq s.ll 't Aro,rpuu uallyn,{llnJltneaq '1ooq poo3,,fua,r-u aqtJo auo s.tl 'pal?lsuurl 11an 'aunf Jo pua cql Aq Arurqrl a q t u o { p a r o r r o q q o o q o q t l l e u r n t e r } s r 1 us l u e p n l s a q l t u t l l p r c u n o u u l l ^ 3 q I . ' t 'ilcru l u e l l a J X au c u t q a , r t 3o l r e u r t u u x a aqt /$olll?1.uptp SutuutSeqeql le tuepnls eql ,{q apuur alulslru aqt ,{1c1uunuoju{l '7 'azlro u uo,r elcd Aq uaffrr,lr uorlrsodruof, aqt ,{1uo1ng ,{up lDql uotllsodtuoJ u olol,r uclplltll aql IIV 'I

aqf 3ut,ro11o; pEaU :pasnpuu pauloJsr 11aldrrrlru; noq eespuu saJualuas

il E-Idtf,tJuvd

'B

0tl
6^Edgo'll ilr,{BrlJrehudr 'ltJ n uao n! - ! I a.A'p aqq ug[-!1 q :dennduex,uaorc arqHxoffc o Hr{r.tJolllt oJ bsroruJehos oxtatt l1ot1 'tQpoq '11aurJHhodpHI

dep lxeu eql orueo,{1der pelcodxeeqJ'l 'pa^pq3q-lla,r\ eJBusrplrqr asaqJ 'zl . 'sJooppasols pulqeq esuld 'l {ool Surlaeu eqJ I '{eo/( oql rrJnloJ elq Il,orls .01 ol lxou ,{ruuorlcrppa,roJJoq ,(ueduoc eql ^q posrga^pe JeJ eqt lnoq uorlutuloJuraJotu lue,4A '6 I 'qsar3 s,{u,r1u e8pr:3u ur 1de1Jet}ng 'g sr 'ollq u uo oB a/v\ueq^\ sll r{ll,r e16 lln4 porJp alut s,(e,u1u .1 'posr.rdlns faql os 'ruu.t8a1e1pelcedxepeq ,(aqJ .9 e lou eJe/d 'doqs srqt ut plos s8urq1 eql selrl eqs s,{es eq5 .g 'pad,{1 {puerlu slxot eqt tB lool E o{ul ot luu,^ I 't 'uorypadxepezruu8ro-110i( u su/( ll 'I 'lsol s{ooq 0q} IJB.ro; ,{ud ol a^cq ll,no 'Z ' l s J Ue t u e cp e 1 ^ q u a ^ r r pl u r e q l ' l
:uBrssnu olut JfulsuBjl utqt puu pnolB pf,eu .s

SgSIJUgXg
'u'L t4 yaaouahntsHHownh 'scwtnu -nr * uosradpEaJ-JIa/r\ anmsDuo seluol uolluJ:dalrndueg ,tl.{Heh -uHf,oJoHqrerutrudrc Joarru aH ll al,trouhudu xrut,{rc xtcHcLraVro .t g 'cp'[optalsa[ uayoJqMopulntallt,utary {q poat vlooq aql o>lgvoL IqHxohr[ot e)rq[6 hroxcl{r4rrJHu 'u'r }r ouxo odanaaowngtod t 'nenux nwn anHHDwnnodu xv>cx,{d ro eur,urro B oJh ..ttt4Hcrr{oHXBg 'oHXohrf,ouaH qrutr orttaedr oefirgo 'onlHOre)Koc '(asnoq 'asnoq .asnoq S1 41nq-Qpoq o il!nq-Ioq o illnqlpnr D slele\c oHxorr o)uHtro) llrnq 'punoJ 'pessncsrp'dawnduurr ,rcJKcoH -ro hiuH x lilwrcHqrar,nsJoafn^t padattuctu.lyn an npzoxm ll rurcer,ndu arsdoroxell' ny urunl,rrudlL4o)c{HrrJ 4un,{rc HrcHV,{dr - f woHc Hu retr4g -JJOt[^c I4rH ^wor{e6ravaduo ) oiltHOrIIoHJo ll rtttcur,udu orcoW ou 'nlqHqIreJ148rc -oln, c tradau ruorc et4Jcuhhdu xlJt4Hoxortredu xuxcc,,{d xHlnot^utorasro -oc a l(y1-7 1 rrdawndu'nc) o 1 1a l d r c r y u 6w r q H h o H H Vn o u a x u d r s ar r l s g r a x o h t ' o J o H c [ o r t 4 f l J J e r [ ^ ce t f c o u a a f n r o r c ' e f i H e r e Y a d u o , e r l r r c w o u -srelrnuQo s oHHegoJo'uVJoHra o)uHVO '(2 - eur.adr:H HrH . - htoJorr -Vodu nu,rJ^dV ooHsrorusrcelrr,{c J t4vLt'Z*l rcder.{r{du ,{g woloryadu 'udu c erqHqrroru8lJsm^c) u8orc erqHqrarilretroduoogac J.oeNr.{ 3ttrsEh

wl
-erHr4qHeho 'r{H geJehEH'eto9e6 'p'/'x[d smuFledou tlr 'r$rtrrr{g ur{rug -eed nda96 'g lereud,{x ltoHHrderou o roIBHc o)erotltrg]rg fl 'Z 'v{oHe)etr 'I Hecuil[ou qJrqg Hexro['ut{rHev^rc 4lqHHorselcoc tnnx xoJL{I]J
aql :qqpuX ur 3uuro11o3 ellrA.t

xuoa\ghloH
'euop ueql plus JaISe![o '11n4sll{q u,^Nou>1 eeJl o sl ! ,{ep auo ul lllnq lou s/d etuo{ o eql puulsrepun op ,nog '1 no.{ ;3ur,lro11o.y 'euop JIeq st un8aq IIaA\ e 'ure8e puno3 Jeleu sr otull lso-I o :3umo11o.; uo luauuoJ '9 aql flrsrenruneql le qcueJg lq8nul sul\ uqof '9t oql flrs.ta,rrun tu qcuery lq8net uqol'S 'poqsul\ eJOl(uoJpltqoeql 'tt 'peq ol luas puu reddns ue rB 'paq peq 'paqsemuoJplll{3ot{I'e e ol lua,r pue .reddns 'puor aql uo peuedduqpeq Surqlauos osnuceq peddols'sum Jet aqJ 'ZE 'puor asnecaqpeddotsJBJ eqJ'lI eql uo paueddeqpuq Sutqtoruos 'rnoq ,{:a,re eqJ'0 areq pauado sr ,^Aopul,^A dlsue suado ^\opurir\eLlL'6(, 'duec aql ol pouJnleJeJe/'t eq.L'82 ueu eql pue peEueqcJeqlue,,'t ,{dduq puu part duuc eql ot paurnter uaru eq1 '17 ',{ltoeql ol lcuq lua,t,{aql pue peuJnl su^\Juc aq3-'97. ',{ltJ aql ol lceq luam ,(aql puu peuJnl Ju3 ot{J'gZ 'Unq aJe/rr s8utlea3 s,tulf 'tZ 'sJtuls a q l u o 3 e 1s l q u n q v r l l ' t ( , 'snouosfuen surrr possnosrp uotlsanb eLlI'ZZ 'esnoq sele1d ualo:q eql ^\oJql 'lZ eq1ur s8urqlualorq alrl l<uop l ^e^\B 'elqel slsrI po]JeJJoJ aql '02 aql uo ,{e1 'uerrrJOD pue r.{cuerg eJEeJeql l{Ene1 sa8unEuul aql'61 'roqlne atues aql ,{q alam ^ep }t{}plos qooq eql'81 11e , { 1 1 c r nf : e n p l o s s l o o q e q J ' / l b 'eellrruuoc eqlJo fu.elarcos uor3 r(1de: aql uellrJ^A 1oBa16'91 u 'rulr.l pelro8 '91 JoJ pooi AJe^erB selqElene^ dup lutlt pesolc selt .,fuu:qt1 eql'?l

7,br

u aluu asurqd oql ur ayDw qJo^ eql Jo esn a q l S J O N : ^ l o u s d o q sa q l u r s u a d 3 o a c r o q c ep!^\ u a^Dq Aaql i.pru:ju ru.l .ef,roqf,ou sr r e r a q l ; u l r d s o qo l o B o l o ^ u q l l , e H . 1 J , { 1 s n o - r : a s , { t a ns . e H : i o l r o q J p o o 8 u a p u u r1 l u r q t no,4og 1q3noqa,t,; druul aql tu loo.l :doglqs ,1 erlorlJ : surulunou orll csor{J oS .eosaql I ol Suto8 puu sun?lunou oql o1 Buro8 uae,n1 -aq asooqJ ol su^\ :.asoorlf,ol (s)euo qJrr.l,r I ,rouI l,uprp 1:rBaq1 ;acru f:e,l e:cm satnlcrd aql llv :,.'eu loJ lr asoqouqo1,, ,,6;1euno,{

:<<'uJ, xElro)o s ,erHodo eH Bf,qJxpdc> lr esooqc no^ prp Jo fl Iooq eqt aIEl ot no,{ o J o p e p ra q l s s e r d x o l p a s nl o u s t , l q 8 u a { t l u n f 1 ; 0 1p o q e u r o s p r g , , : ( [ u z n o - ] u e s o q r , [ z n o _ ] 'pue asueslcuJlsqp, alo{u p suq al88nJls ,spJo,r asoqc) [z:n-] asooqJ sr (tct6e ou) ewudngne o ^ u e q l J O : E J _ O N : . e J l l s J r {u r s a r t l n 3 r l J r p roJ qsr[8uE oqJ :EION lndogrsa a (s)uop {UBLUqlr/h e133ru1s ot per{ suq aH :.ulsrosuJ -Jelp :'(nw)oHJtcaupoandu noaouou x oHqraul lerlieSol pa133n:1s - nJoHwoag<(qlIale[,aJlTedu>>) lsurpAE suElssny pup uatu UoSjad:rUqcU -q3uerC asaql :ap8nrls :.a,{si. -Je1,] ursrcsuy loala lsnu a A :fuslajOes E lJole ol leur /iaql [ ysutu3e q3g o1 urud5 ol lua^ aldoad,(uuru : 1 lng'pJoJilr4ro)l warreJutref, tredlI/nadured; ac J 9 9 6 1 u 1 : r c t u d y ' Z : . . . J o ou r u r f p a l l u r r u o 1 . , urrdgera ag - .,.aallrrrJruoJeql Jo uuruolr -luqr/,{relanas lqBU s,{oq oqt plp lr?rtiA,, ,,alnoQD :raqlo qcue D paltola sel oqs,, uoltrruls gnq 1J,,{eq1ruoql dots ,{poqauos ; l , u s e o p - u o t a q l u t a l c r u u o q l J o e t u e s q pa q l p u p l o a f ^{ A iuru8s SurlqBU oru s,{oq eql :uf,qrex -qo ltorrp eql EJ,ON ieallJruruo] spod5 aq1 -udc 'rcrrodog I ([r:c-] lq8noJ) ,4 lq?g ol paltela ueeq a^uq aldoed Iuuru ,rrog :(ra '(uaqorq ,arlorq) -nuoeototroz) 'ltudr.lge srud1,1gna u,r 1ra1,a .{Jo^\ [-ra-] luarq sr (.u.tu n {picou) ewng roJ qsrl laq pu8 sarpnls Jaq r.{lri\\ -Eug aq1 :3ION : lrle,l fellu 'adoc o1 alqp oq lruq p ur dn l.uo,r orls pru{e u,l .Buolts ualuaq ,{1puqsu,r cH :<lu.rgsu luaq l.Burql dn t.usr aqs i llncrgrp fuo,reJeA\ s^oq rqlJo euos -^up 'ssulJ tuaqt qluel l,usoop ll .ueJplrqr lueq aql qlr./[ edoJ t.uplnoJ :aqcuel Eunof ol elutsrru B s,ll :'Icrls u qtrn Bop srq luoq eqf :le^alr ,{:0,,s,ag .ISDI eqt qtr,r,r doc r c Je^eu III,4A Uuru purl v .pu!) i,t/s, ul?ru oql l l . e q e r n s u , l a t l o p o l e l q Ee q t . u o ^ \ o q I u r r l t :qrugou 'cl.rrg -Z :.sseq) lu cu luaq eH :. _(. no,{ se>Juur A :(<<qrursJcoln^ro,q.LU}rrou | luq h r o J o h co c 1 4 r c d J u o d u n 6 - . [ u v m , e 1 : n 1 , ] -Iqg'> 'hDHt ,) f, usclBligpduc qltn a ador '(puores I-Z uelueq oJa^ ei1 :eurroxedorrcJncou aql:) Il qleq -uu 'cJcf,D(ogorr.l (ualuaq ,luaq) -usr1,g ucan) '3.a .uaanb _ oeauodox ,r luaq i1l,f,ot 'aJroqJ nnxtsatrodox:E1651 lpuelarl ulaquoN pue urulrJB luarC Jo ruop8ul) palrun aql :osJ.l -sarodox a ruop8urq l(1s.rgaq1 :) 1 se1:uq3 S u r y : p u u 1 3 u g 3 0 u r ) a q l : q r r o d o xa B u r l 3 '{snow qwnsodx st last - a s e d a a l J o Ju u l s s n y e q J : S I O N : . l a r o a su ooel Jo^au ueJ aqs .ll .4oul o1 ,{poq,{uu1uu,.rrr l.uop no{Jr ll tnoquouuf plol a^uqt.uplnoqs no^ :'lrrces u s.)l .ll lnoqr fpoq,{uu o1 l u a d s 1 . u o p l n q S u r q l e u o s n o , 41 1 ao 1 l u e m I 1 .elou : tr lnoqu 3ur11e1 ,{poq,{:a,rE sr .{uu larf, - : s u t . u s rl l : r a d ) e r , v { U e r u [ _ : l s , lf e J J a s

AUVINSV]OA
'IqHJ|<tUogoilfqHoho lltn etqHHUdgoc (14) -den alcdoro)aH '0 'BoJHOv^Jc xum'H rJrrTr r rsHXuB .xrr4Hudgo3 xr4m'H eH alshlae[^X^cao' IccodUoB'6 .<,rcH6dar^r.{Ho.o{14HOruxoJ Edehsugo1 ) ; <<L 'rqroeu: hrr4 orqHHerfu,(>l avJ> 'g .r<rJuJqr^cod a'tmodox rorey.r{;roJu8utrou -edu nr,rJ erqne{[qroucu 'r<ryoJew '/ .erfoJc BH rrBXsIr lqrs)er ercHHer -aeducv'g ')rqer \H\n^d EH XrcHHaye8edsu ,EdOJBB OJOJ J14HX o)clfo)c 's 'rr,i3d8C,S -aH rfehodu uHehHo)es Jetr^g uHo oJh ,qscxaveH rJ 14.eH3ed B'

ftI
s8urql:no,{ e^Beluec no :ielsuJ oB t.uop lnq 'peor srql uo eJusst tnoq ue seJlauoltl 08 Jo oq peads eq1 :'u alet 11t,r dpoqo5l 'elaq aJPS Jno.{ 'IlJoa l,uoq :(nwtoutouo 11r,ra8u33n1 ara) 4nHceuoeeg 'ilJooHouuocaqs tr aJBs 'qrrJoHndu - 8ulrq'rrltroHJo - a{El '.atoduto3l'asnoq srq ot puot{ stq lq8norq eg :(aru1dauros o1 qus) 8u;rq - ( t-utr{) r-olox) r.{Jsasnd[ :.reqlou :eq o1 1rt3 aql Iool aH 'u-orox) auroso1 qus) a1u1- ('r-etl,{x :(aru1d H J c o B r o: 3 I O N : ' u a q s l r l e q l o ' l s p u e lJ o o p e q J : i u o r l u l s e q l o ] p u o lp e o Js u { t s o o q : ( ' a u n azodopo) Nrcaa t :'sllns,al ( c1o) poo8 ed ol peal - werursu,{e ('x r n) wt{modox ) q u r r o g u d u : g 1 6 p l ' 8 u r q 1 o uo l p a l I I Ul r l n q uorlunls eql tnoq aldoad 1ua:agtp ol pellel ,{aq1 l'a1qnor1o1 puel ,{1uo[lr^\ U ll op lsnu no^ Iurql r.uop l'.('u'w n wvwcouwanduau)x qJlrvosHdu'Z :'ruooj s.rolJop aql otut pllqJ ' oq] pel raqlou eql ur oA ol uJtlt leql su^.ll u3r[/\A'Iurrp ot ra u eql o1 sa$oq Jraql pal : uetu aql :'puuq eql ,{q uuu plo fuo^ u Sulpuel '.(u'w n {x,{d ,{oq u aas nof a:nlcrd aql u1 ac) Nrcarou 'ulcaa 'y (pal) /( [-:r-] pBal (uau.roor ld; 4 r.rx an u rou - uuruartl,od cr,1 1od s : prDAaql ut aru ortlod aq1 :1urn1d t artl -od unou eql qtr,r pasn qral eqt lut{l 3JON :'arnlcrd eqi alols oq,r uuru aql :og 3ut1oo1 a o : e a o r l o d e q l : B H I r . t r o ua [ s : r 1 , e d ] r 1 1 o d ' ( ' c 1 a ! e p y n o q sa q 1 u t ) 3 c 1 e e q l u r p e p u n o ^ \( f 1 p u q )s u . m g : ' [ u ( e ) t n o 1 d , - ] u o r s o l d x a a q l u r p a p u n o i r e r c , t re l d o a d 1 r : r a -AaS ::rE/lr aql u! popunolA seh\ eH '.QltanJr - [ d o ' d g o r a ) t u H u d [ - : n - ] p u n o , r : ' r Dl ' u r u d o q t l l r l o l S u r q l a r u o sn o . { a , i l 3 1 1 . 1i s l u e l d orll Jo tso(U pall!)t put{ uns eqJ :llosraq 'Jcq r IIrI o1prluc,r cuu[ ucl puBqsnq aq Jauv : tueproou aql ur (l.ilrgurou :) pallrl (are^\) to8 aldoad aerqJ :'rB,r eqt ur polIl su^\raqluJ -puEJBs,uuv :rlHsrx qrurnr{rr 'cJilg^ ^ ilDl rq\A plro^ puocos aql :JBA{ urilos :3JoN plo^r cql :al8:iruls ssul) eql :pesn sr a133nr1s ogedog(voeotto utr' aouuonhu uoaad)x ox.t fr1uo - a h n w n v o u e 1 r 1s a s u : q du l : g I O N : o l 8 8 r u l s u ( a s o l ) u l ^ Ao t : c r n l n J r a l t a q u r o j a 1 3 3 n : 1 s : eql '3 a 'a133nr1s'rl/fs: ourcrpeu urepou JoJ I oN ualqord sl rcouuo lsutu8u lqFU a q 1 : u g s d o g ' Z : t q B U c q t u u 8 o qu c t u a q l J o qolq,^ pelsu ueuacrlod aql :p)udv'I ,/ lqBU qll^\ dn lqSnorq sB/( eqs :'relB,{ aql Jo rseJ o} sUeas aqs - o)uo le tul,^As lnoqll,r,{11e1o1 'Sultll paural eqs :rpoJ lnoqll.t\ ueu E st aH -,{uu;o prer.;elou sI eH :xedrc r [eq] rua.l .AE.$E UNJ - (wozag ynwruop,() slu:49,{ :Ej651 :ooz eql tuo{ padecsa ppq luq} rs8tl aq1 qclec dloq o1 pelluc ole/r\attlod oq1 i 9131 ,{:e -ruqoJ ul sqtg uo{ padursa [nod,-] uoalod -e51:@ago t w omdaeoc)srurag,{,'tadur,sa u 'Jele,r uI IUIS lou SaOppOOiA : Erlujtsnv Jo lsuol lsee aql JJo lul?s lPoq aql :'Iuss rluul,tl eql uaq/d peu,roJp ela { '1uus) eldoed ggg'1 uBtll irot{ :(1uns luts sr.('u'w n avgodox o) cwtfuoutrol qstlSug eqt luql aIoN oslv ilus/{ lsBI erar{ pou^\olp ara,,\r eldoad ,{uu61 ':arrt: sno.le8uupp s.tl :peulroJp eq ruloJ eqt u! pasn uauo sr qre^ eql :EJoN eql :'uurx Suru,,rAoJp pa^us pup Jalula atll olul pe !p eH :'pau,rorp eqs 'tult\s l.uplnoJ aqs '.(woHwos esnuf,aqpu 'Bas eql olul IleJ eqs -nlr 'avasorah o) cilHoJ ,r [-nu-] u,to:p ' I r u ] a , r r p- q r s d r q H : E 1 9 p l ' s u o t l t l a d -ruoc Suttutrt,ns qJle/r\ o1 e1t1 eldood .{uu61 : a i l H E s E t r ua 8 u 1 u u r l , n s: ' r e e s u r u ( o x o r u ) omodox rto - 'Jeuul^\s (rood) poo8 e st eH :nosor|J l/ rauulAs :\woHwoSmr n ataaou -ah o) qJrcril :qJEspru (urnns 'uu,ns) n urplrs 'IrolA aql op ol qclq/A ul laslA B ,{1uoaneq e A 'atutl e^usol sr Sutqt uteu aq1 :'alu u JlBq a^us uuc a/l\ pEor stqt Aq oB o.,r 1 1 l ' e u r 1 e ^ u sl l , a A ' t x e l E e I D l s J a - l : ( ' u ' w n rwade) ttnwoHo)J 'qJHNoHo) Z :'luJ req uuruo \ eqJ a,rus asnoqSuruJnqaql olur ursJ o1 'I : eJll s,^oq eql pe ps rolcop srql :qJB.l?uc 4 aAus:'lBoq llur.usrlaql ur ra^rJ aql pJssorf, , { 1 a ; e s a q l ' p u r a l 3 u o r 1 s f r o e s u A \o r a q l f q 8 n o q a l ' a c u 1 d a q t o 1 , { l c j u s 1 o Bp u q A a q t rorl plol 1uq1urur8alat aqt ]oB aqs ytlun Sutqt e op l.uplnoo aqg :oxtJrouo:urg apa ,t1a;es s :'elul ]uqt ut aqluqo1sno:a8uup ,lt ,{us,(oq1 :fua reqloup ,{q o3 s.1a1 'puo: sno.tc8uup D sr srqJ l uos:ad sno:a8uup r?s,oH urerllllA qI^\ op ol Surr{lou e^uq ol nof luu,.n| :(qlloH -f,uuo - [etpurap,l ra8usp ruo{) [se:e!purap,l s n o . l e 8 u e p l ! t q H c E u o l ( , , t t o 1 ca e s ) ' c 1 a q 'luturuu '8nrp ssalurJuqu :ssaluuuq - (!.ilqlr -Vadsrag) XrqHccuoeeg:3ION :'(444, 'xcoi(d dr) eculd ejus P s,tl uroor stqt ul

wl
'.nH Hg orh [uoJ Jala,luq t i'3urq1auros Surpue: spoo.r eql qSnolqt llu,/!{ ot q8noua a,rurq .lol s.eq 'ureql ees ol suroJ I lo^euaqlA l(usc,r oqs :'pu?{e saulrteuos sr uplu e^uJq sppal eH : {ea,r srqt oe{ u.t,l 'no,i q1r,,r 11,1 I ueAll 'leal s/t\oul JeAau usru eAEJqc oB lBql 'turq lrsrl ol oB no,{ Jeleuot1,t\ i,,'au euoqd erul lou s.ll :Hlqrehn 'Hrsdgedx r a,rurq 's3ruo3 'ueu aql ol turq aq re^eueqrl^,,.!.aiul eruof, llal elrl l.uop I ,qlrul aql IIel oI : otuoq oB o1 1uu,r,r pelrl ruil ,qlnJl aql ll.aq plu{ ru,l,, ..'soutoc 0q ueqA\ou auoqd puu ol urlf no^ llel o1 :rdoaot ay8Edu o[ - qlnJl aql ISV,. :l.tHH9 EtrJox,./oJ Jela,uaqlr ' e l o l s s e l (no{) Ilal ol : il c erloq ot esnJal,{1e1n1osqe 1 -uJpq E se^\ ll 'urq qlr/d ^l3uu oq ' f u o l se q l u r q l n r l l.uplnoqs ou s.aleqlalns ru,l :.peued -duq ,{11ua.l luqi\\ ,roul ol atu JoJ no^ : sseluruq elrnb s.ll 3op aq1 Jo prB{B suq luuyod -rur os s.ll qtnjl oloq^\ eql aI'U aq l,uoc :sseluJBq :'tuo :q\eaq eqf JoJ pcq llal esBald:'ell - uqsodoYr sliY 4rqHVadBlalururlc {q|1uaq p sllal Ja^au eH 'qtnrl aqt qeeds s,{ea,r1u eq -un .utrsudll J B h r r { n H l q H v a d d: A J O N : . l n J t u j e q esnuJoquBu 0ql 3{ll Ilu e \ :lrHl.tJ3l4 ' a u r c r p o r uo q l ^ o q a q 1 e , r r 8o t p l e { u l.usr ll tr [-:n-] qlnJl :)ur eH or 'eItBBdlrelr J o eq -'enJl t.upaeu no :HrqHvadfll, InJuJuq :poo8 l o u s . l l : E J O N : . , ) ( s n qt u , l I l o t u u n t .poo8 -roJUn 'arul.rl ll,, ueql Jo lol B op :'puq tua^ slool eg ..;sn qlr^\ uorstnf,xecql uo uruq erou ttllq plp eurrlpeu aql prB{l? tU.l euoc ol pasnla: e,r.no,{lBql enll 1l sl,, :.uuru l'poo8 no,{ op lll.^ ll 'lrn-l1eqt 1uE :pooB op raqlouu fq ucl1r:rrr slt/^ lJ 'ruurlJr6 ,{q ue11r:,,n :'tuD |wJnrl Jo tol r Lulq plp lnol^uqaq srH s u ma l ) r u u e q l t u r l l a n l l l o u s , 1 1 . . , { u p s a u p a l 6 1 :'ttrlpq Jo fol E op - vads nomcuog r'ttrtottttdu u o 3 u r , r u e 1u , J s a I . , . . i u o p u o - l o 1 B u r o B : E J O N : ' u J u q ^ u r ?r " u t qo p l , u o ^ i l l . s r a p e l 0l,no^ luql anrl lr s[,, :(oeowa(coxt nnHahDHt e q ] e l r r ^ \ u l q l o - l 1 , { p u a : 11 1 a n l r n b s r a q 5 u a a) uvuedrr anrl s.;r.l'se,(oul{o fru rltr,t^lr /r\us 'teu eql sueelf, cqs Jr rururl ou laq op llrif ll etaql su^\ I anl} sllr 1nq .1urq1,{wu 1 3Jes,{ru :Vads.qJH3oHl.tdl ruruq op :Vods ,/ uuBrl no^ 'a8uuJlssr sn plol suq aq lpqi\.\ 1,..:nor,,ruq 'qus uo -eq srq Jo uorluuuydxoantl e sn a,rc8aq 1ao3 J (a1otu) 4crr1e {u1do1 - rr-na) c,{>rrlm q.r.ud ' s a ^ , , no . . i t u l q c , r a r 1 . r q , {o C , , : . t B t l to l r l a u q -rlcc :e{o[sr oxut{n rc1 qsr13u3cq1 :g16g -aq plnol aq 0^0rl0q l.ut?) 'arul sr ,{ro1saq1 I :'Sulqtou uom puq ag spunod 001 uo,r puq IU l ql l, uop I : l.rJlollqrreJl.rBJf, UUlrrOr^s.Lt [aI/ '4tsuuvaudu aq utq plot ,{aq1ucq,,nurq uo lrtJl u pa,{u1d -JcsJ-oo3'Hr<illllil.r.Jn r an:l .euoq IaqJ : l l a a e l r n b s r , . nr e q l o u r s r H : n t g r o t r H l t ) J e t , u o d a . t p e e po r o l c q u atrroJ rrrrq olpur ol IJul lr lsnl su,r t_uela : u t u c a t u o d c : r . [ 1 r n o . r , t qc l o : r q l r n l c n o d eal l -JIal eqJ :xoldr'qlcod.r.ux 'uxaor,{ u rlcul [uzlno:aq,] ursrolaqirrllodo.r lz [urnolaq,l au1 'cle 'lusnJel 'ar| ,{1p.tu,r,roc:uuru ^lpjr? -ojorf :(orJq oqD sawtDaos) JalJE.lErlJ B uturu -AroJ p'l nor^uqcq,{1p.r u,tror : 4 r.tttrn,{forulnt - u o d a : t { r q H s u t r . r , e ) | J e t J E J B q J ( . u . w :[ l 'Hrqst,rro^dJ a ,{lprumor :'pJlr/rl,of, lou s.eq u n otnyctod 'nuowod) noda: :E1951 l.uutu a J n st u < l : [ p e n e 4 , lp J E A { o- x e f l o r o h y l q s u r r S u r u , n o : p c q l a ^ l t s o l I r l l l ^ e q l o l u r p c l l p J e,{dr'c,{dr :AIO N :.,'snor8ulnoo uu 1 .r,lu:q 0q ucrl,r oJcq u c{rl pJ^l?qoquus :.su,r luaJ uurll oJoruur{1,,Jlasurq tnoqu plBsslolf,clurl3 l u q l ^ ^ r o u l l , u p l p e H o J o q IucJB su/ lpluqr -.rug :4odat (sao:eq s . u o p u o - l I s u t J o a u o : u u r u 8 u r u , , { o l pe q l 7 d ) a I n o : ( e ) r q , lo . r a q a^uspuc ful o1 no[ jo snoa8c:noosu,r ll :l.trqn p a u a 1 q 3 1- l r , t rIqr r u i ^ u u t i ' 4 l s r r u u . r , { r r c l a l q r I u - u e a r c e x , { N : I l q r r c r ! f ,' 4 n d g u d x , ( i 8 u r l l c d s - r r r a l s r . r r r c u x r i' y r i r r m u d r c : g I O N : ( f o t a q l a l o N ) [ s e l p l c r , e 1 l s n o a 8 u l n o l t a 8 u j n o c ql!,\{ p) ruoJ rlll.r cpt/( JJe,r sefo s,Fr3 aq1 asol ol :oBuJnoc moqs o1 ilqBr-; a8c:noc .e8u :uxudtt ro - rBaJ ql!/tr :.(E.LoH!,,trJ) ol IrBp eql -Jnof, a l D r o r u: q l n J l e q t l c q 1 1 ao 1 a 8 u : n o : r q l 1 o Jo ruoj srq eruoJJe^o l 3urfut Illls sr,{oqeql .puu l,uppq ot :xudJ-l qj.Jl.ovocdrr - rua.; s,euo (autor:a,ro I : q t u J so p o l c 8 u l n o r o ^ u q 'aurBJJaAo) :eBr?JnoJ lupau u :oaJ_lox,{r!.lrcodgudx JoJ auoJ,Jr^o ol :ial)l.llu aql Jo csn 'cr.rorer{o E p r : v 1 , 1 a B u : n o r : . r r , ( sI ' i i : a , r u : q rql 3ION :'clu Jo lccJ luc:3 r.:purl Ioq cq1 stq :o.y s [ - o t u , l J u p c u ru u o A r B u , r c H : q J c o l r :'ornlnJ rql Jo lDaJ u puq eqs .4auour pc,tus -clrtc islcodgudx a ,{la,rurq l s , { u , n 1q q o g s r n p l o : . s l p r u r u u o l u a l o u u lq8ru 1u auolu J

svl
- pool{ a^llEJlpul r enHaHorflEH aoHqr.raJ,MsBqel4

dogna 4uxodum'7,I :0)'oheru s HoH e 'rr-oJo)ilrces 'EI l(y) xem,{dru -ud rrsg HO'll i(2')'rnnudgoc eE'01 lQ) (rcw uredg]4 I^ieuer[ecVadu '6:@),{ut^aer qlnnedx'8 -doQ :(qr)'ole cresorcadu o) t) @ugodox sr,'(uor sredugtsa'9 :01) roraBrlqil rI,InI4roIf 'L :@) QewdoQ (u'ut n ,{ptrcaw) t) 'eHr^{os eA'S :(y) srrdlqH'V:@)ederodox'gi(g) (rew eu tugi rrlg Hlitc qruuo uHo udang'1 (u -do! il (u'w n ouxo)ttugted '7:Q1)'ccl4lredV
:Ia1 aql ql!^rlraqr puu qstpuX u! {BS '8

SgSISUgxg
'no,{ a,to1 l.usaop a3:oe9 glas -rno^ e^recapt,uoc :'etI e se,\[ll easplnoc alA o l n q ' s n e ^ r e J e p l p a t J la q s l ' q t n : l a q l s 4 u a d s ag s,{e,,t1u '^ep luql op o1 s8utql ,{uuu peq aq prus eq uaqm no,{ e taf,ap l.uplp eq alns u,1 :@nuaptrc{trgDte cwnQoss) qrustqHew -9o (;3ur11ads eqt atoN) n [,r:t-] el1ac,ap ' a z t l du u t m l.uPtP oq lueuturodduslp slq oI :'uollecu aql JoJ plo euoq ouoc l.uplnoJ uos leq luql uuruo,^^ eql ol lueuluroddustp 1ua:3u sum 11:atlHeaod -ur,oeud a luaur;utoddustp aluasqe stq fnoqE : /;u palutoddcstp clc,t\ a A :'uotleuttuuxe eql 1e1 1 3r (auw os rlu,{dur'oeud) eru q1m/ut :suorlsoda:d paluroddusrpaq 11rm s1ua:ud,{141 I e r o ^ e s q l r / r \ p o s n s l p a l u l o d d E s l pa q l B q l patutodduslpsu,treq uaq^\ ll gJON :'au qll.an pe/$oqsJe^au req1u1.{6 :]lelteq qtnu auop peq Aeql tq8noqt ^eql lsal aql Jo stlnser i,{11earB no,{ eqt qlr.r pelutoddustp a:a,r,r,taq1 p a s s r u e A A ' c r u o c. u p l n o J n o At u q ] p a l u t o d d t : l qJIcA -srp fua,rlle araA\c A :vrrtqttttusodut'ocud - paluloddesrpaq :'luql rlrl a^Eqaqplno.t 3q p a l c e d x er o n a u I ' e t u p a l u t o d d u s t pn o t l s q a q l srH :'lr elll t.uprp 1 poo8 sc,t 1t ptus ,{poqfu - a n e , { q m^ i o u l l . u o p J ' a r u p a l u t o d d u s l p u l d I aq1 :lruarsaoduhotud,r[-s-l_lutodd-,usrp' 'bop u Aq uclllq s u , ^u e r u o q l : r a q l o q r u o a t l q , { e q t t q 8 g s S o p uaq16 :srNc,{x,{'srurA; (ua11tq'lrq)^ allq lJlI - lloroH qruduv,( :llesultl lrnq ag/;1as,{ut unq I - ttrtrlrdut( ttO/V, : 9 1 9 1 1 l a o u l e { } u r Q t u se l u l s o t : r o o p a q l e l l s u r e 8 rp e o q s r q 1 c n : 1 s , { o q l 1 1 !a q l : . , ' o u o l s : e uo looJ ,{tu 1rn:1s 1,, ..ino^ qllit\ Joltctu a aqt s.luqA,, :<.'pueq ql uo poN eluls IIIB ^{es I lnq moul t,uop L, ..itq8u eqt ue8aq :(orrawonn)Dh ow-4oxox) ucqJudull^ ot11n., 'qruduv^ (pnr1s) d ellrts :ou qrildutr^ '8op aql lu tt ^Aelqt puc (cxruu) lct1s t; p e z r e s H : f l u 8 u u u t q l u l n o q s o 1 u e 8 a qp u t l a puBq aql ,{q rurq pcztas'^oq eI{t Jouu uEr ut?ttl -aorlod aq1 i'esnoq Sutu:nq oql Jo lno utrl puu plrqr raq pazlesuutuo/d aql :qIEslqJesxc 'qrereax,r ( ; 3 u r 1 1 e d s 1a l o p ) [ - : t - l a z l e s cq 'uotll?ltseqs.lueuolu e lnoqlli\\ l! plp olJ '.(qwJoHeIDtu :IuJ sfq sn puel ol ultq palsu JAA -nmadau\ oHHugero) a [u(e)Jtat,lzaq']uoqlu1 -rseq :(lua(uoru u clr?ltsaql.uplp :lepJo plo^\ a n t s u a d x al o u p u t p o o 8 , { . t c , r aql AION) '1 se,r ll lq8noq pue lucuotu e elellsaql.u -prp aq doqs aql ut fucuotlctp ^\eu tql ^\us eq 'tou u a q 1 1 l ' o 8 o l p c p r J a po q p u a e q l u t l n q ro sn qlr,{\ c8u^o^ cql uo oB o1 JeqleqA\polul -lsaq aH :rlqtctnad eH 'Hrf,oHqrcJHl[adJlt s qJrqg 'urqlugcrox ,.t [lratrzaq,] a;e1;saq 'asnoq eql e^uol l.utsnu no,{ suadduq JaAelsq.{\ :osuaI arnlnl Jql lou lnq 'pcsn sl rpool\ a ^ r l c f , r p u l J t l l r J ^ a o q ^ rp u u ' l e A a l a q ^ i ' J ; . r e -lBq^r 'ra^eueq^{ rauB luqt gION :'elulsrttl I .llu.r ol tuctlt Isr apuu I prp ro ooqil^ :'cru JoJ 'satuoJ Ja^JotL^A : Sl :ilH Iqg oJ) JaAA,Orl,tr iti lo^eleq/t\ tultl puu lsntu no^ :l'ttt lqg ell.l i : : u r q q t r , r o B 1 1 . s c o 8a q J a ^ e r c [ A A H l t r t o l i 1 -,tx 1 re,ra,raq,r,r : lla^ lt op 'op no,{ lrla1uL111

9VI
.os {ulql noI Iq^{ uJBldxauaql ,alqurel s(l! ro Eulqlou s,f! luql Burdus.{q pauedduqsEq luq^t ot epnltllu rno,( ssardxa pu" nof llal ol sBrluosrad aql lEr{A{ uatsr.J .6I+ ol 'qsllSuX ur 11,(us puu uelslT .gI+ aql JaArsuV ./Ir

'suollsanb s.Jaqrual '(Surrds)

ralu!^r lsul puq noi( suorleulruuxeaqt Jo sllnsal eqt lnoqu ssuJr aql IlaI ,9I 'qsrEug olur uaql alulsuuJl puE sarualuas uulssnu euos ol ualstl .SI+ 'suollsanb s,Jaqruel oql Jaftsuv .rJ+

'poo' slrr s(rr .saurrlaruos u,ro roJ 1uq' pr*rJr*aq,.n, B uurrf#tlil::llli:,".*:lilH puu Eurqlauos arroqr luusodrur rnoqu auor,rapuur s nor

.r, .r,

"rr1'ir"":'ffiXXiiy,T#J": 'qsr13ug olu! uaql alulsuuJl puu serualues uurssnd euos ol.ualsrl .II4

o^u qr!^{ ,{lrunsn eqr adoc aurr1,{up ,,,o^tf"ult;rH:^jH, }i:pp"1T"""r.g,""i:,T ,, "u,,,


'suorlsanb s6JeqJBel aql Je tsuv .6* 'llur^A ol uaql Isu ,sauor ra^ao{\\ :d :.tuoruot_u elu.Us*l u l,uplp eqs :O :rcrl ul/rjtr^ poturod -duslp tuu :p isnoa8u:noc :,/.f_:qlus ol uur?rljo 1 1o1i, op ot :? :plu,f^ot :;7 :Jcplnoqs aql ^q qus ozras :[:'atJrE/et]r ol lsuruSupeaq,{ur 1'u1s I 7 :rual s.auo eLUoJreAo :H :sJalJu,uqJ ol aql J o c u o : 9 : ; u o l o l s , o c q s ' q J u t s r q l ' q t e r u l l r s l : J : p o c pc t o r c q c : ? : . r l l n r t c r 1 1 r J u a ds , { u m 1 u s s a H : o : q u s o ^ r a f , e p l : J : . p u r q a q 1u o B o p . q t o {rnri, xoq aq1 :g i,r,,iq :uol.,,i :v:[,tr

.91 (q) Jr4ntrou 4r4)oohr{odeJ :@).esoroJ oil ^)ugoc rcnduyfi, 'gl )r4h<rrutrAl :(O) fvsudu rudoaor ertuoraHO .1 l(7) .r_,{noi yads l{om -sro9 r4rcaH'H.fl :0) .osedoE o Kosorrorucv^de\l[,B .U :@).rcr^Htrw r.rH ccurugaro) 3r{ r?Ho.ll:(:H) xudrc crarotroedu .g1 :fi) c,{di .6:Q).qrptr)K -otrou Hcoduotr .remr4du uH isg oJ) .g i(ry) .uaH n .1 lQ) ""n*rojor,"ocoA 6 1,f,uwmuwul.edx,{ oroH ^ orh (r4rruvuuOX .g :@) (nwdoe gj ororn" -fx 'g :Q41) 'llrrHHearcax,{w.y Hrcrer{c l(1) or.a'u E .rr_oJo)qJrJ'rixo .e l(3) 'r-o.to>rsr.{Huwgo.(.:@) (ueuxceud ororel saoda.rr4HHEo.l (q rlecru eql J o ( u o s j e d l r u q c ) u c u o ^ A r r u q l D p a l t a l c ) ^ l l ^ \e q s : d / : p u B r l a q 1 , { q q u r s purl :O :ru^\ a q l u l p a l l l s u ^ \, o s l e H : i y ' : u e s o q ' . a s o q r , a s o o q r : r f 4:lr e p l n o q s u,'prpuno^ ru^ ,7 :e^rp:) :{lulcltes u " l r a l c l s n u a i : 1 : I U n s , 1 u , , r , r 1 , i , r: 7 l . u r u 8 c q 1 "11 1 l q 8 n o j , { a q 1. 4 u p . r c 1 s a7 7 : :laJ)as D d a c l : g t I s e r e g p u r a p , ]n o : o ' u . p s ,1 J : u i l q 1 r . . , _ ,o , B u r , { : 1 r u i r , 1 n O a ,g'iur.nf'g : ' p a u , ^ A o l ( e r e , ^ A )d o e d o / ^ J : J : u e l o l q , " 1 o . , q ' . 1 , , . r q : g p rl q : s , { o l J o a 3 t o q f ,o"p r1 D : t r : . { a X / -tuodw) (J) 'lrrr^Hotf u;asorer, uflV .91 ie) @nhundx .gl :0) .rduradxec HrqHcpuo rredgeu oruH l,{eH .y1 :(51),{>iid '3u

Lbl ere,l r(eql asnceqo,rerqlq8noq} uaeq aAr{ ,{une un: ol pl.t3u euog o '{ulJp eql ol asJoq aql pueJUEO nor\ o ll aluru l.uec no,{ lnq Jale/y\ 'sullunolu JoJ slllq s3l] Juol o eql puulsJapun op ,nog '17 no,( 13ur,r,ro11o;
a a a

'r.uriAs ol /r\ot{I'urq qc01ol aturl ou s.lr Euru/hoJpsr euosruos uer.l[ 'Ueq Jnof 8ulsol 1noqlt^A aqJ tt{8u e asol ol sr o8eJnocJolsol tsetEaJ8 'JeJces Jno.{ deol ol Jaq}oue luE,r no,{ JI lf JIOSJnO^ deal lsJU

:3u1no11o1 uo luouutroJ '92 eqt '3ulqt -euros q11,n paluroddesrp ro ,{poqauos eruo eJar no,{,noq ,tpuar8 no,{ lnoqusn 11a1 ue3 o 'l! lnoqc sn s,uosledu r(q pa,rrarap uaaqJaAa no,{a,ru11 o llo.1;aJuuJEaddu ol no,{ 1a3 aa^Bq palue,n,(1uarnod Surq3auros 1.up1p 3uo1 ool pefsllsaq asnucaq no,{ uaqnesurEJo sn 1lelsdeqrad uur puy 'Bugqlauos no,{ 3u1op aroJeqelBlrsaqs,{u,n1u aldoaduaq,nEuql pooBu sr f! taqfeq^\ uorlsanbaql ssnJs!(Jo '92
'qstlBug otut ueql elBlsuuJl puu saJueluas uulssng auos ol ualslrl

'17*

raq JoJpoo8 sr uns aqJ 'urruq,(uu raq op l(uo r lI Jo UEILI \ E seqeqs 'poo8duuJaqop l(uo r lI JNgANJS IBa reuurnsur aprsees o1seoS aql eqs ueq,r qcueqeql uo eturl eql 11e puadso1Suro8 s.eqss,(es ,,{re61 :NOSVgd
'os lunll no,{ ,{q,rr uaql',,pooB f,es fuo (raq)wttlop t,uoatl ,, Jo..wrDt! (taq)utt! opt.uoLU,, rlllt lrBal puB {uo uals!.I gzr A\ols oot olllrl u sB/(tr tq8noqt I lnq 'plp l aloq^reql uO./o InJrlnueq se/rrll 'paopu! qcnru dra,r ll palll I "1oolqlJJal alo,r sJolce eql 'llu 'qlnrl aql puu Surlsarelur l(usu^\tl lB 1! olrl l(uptp I llal oI JN1O1JS no,t plp ^\oH :AgHJV4J ;,(uprelsaf ^eld eqt a>p1 :ppo^'
',{E,t. slql 1aa.; no{ ,tq,r,r ulu;dxa pu' lepou aqf ut sE suorlsanbs.JaqJ.al aql Ja rsuv .ZZ. 'uuaur no,( oq,n ssan8 ssEIJoql 1a1 (.01a .utlu) Iooq E uo{ JalJuJr3qJ aqlrrsaq 'lZ c

'suotlsanb ss:eqrual aql la rsuy '02.

'a1c,{crq stq etu a,lr8o1 ruoJ ISU ll,l '8u!qlou s,l! 'qO./o fu]unoc aql ol oA ol alqEoq l,uo,^A 'alqtJJal s.l! ,qO JNgOnJS I A\oJJOrUol e1c,{crq,{uno,{ antSo1 elqu aq l.uo/d J ,(1aleungo3un :NosySd :lapoll'

8tl ,, dep etuos JnoAeJ eql uJnleJ 01 elqs aq ,{eu ,ueru plo ,quqJ-, ,sor{a ur srq {ool puD{ 1 e qlr^\ urlq ol prBSuetuacrlod eql 1ng .ureEepoJJnopuuq sem Borg og '{ueq aql o1 ,{1a3es rurq lq8no:q a188ru1s u rage puu ,ueru Brq allq/h eql e^?sot pa lp eq os :tutr{ pelll{ lBr{l Sorg sun ll leql fBSp1no,n,(eq1 .u1dop.oB peu^\oJp ueruecrlod eql rurq r*es JI - urrq uodn etuuc JeeJueqJ aLIpeqcle^\ 3q su ue^E 'sJelei(frSue eq1 ul SurpEnrls ueuacrl0d eql ^\ES eq Ja^rJaql u^Aop'aJeql,pue'punoru pa{ool oH .eJoqllou s/tr ueruacrlodaq1 p{ool pue dn etueJ or{ uoq/( lnq ,edecseol peguls pu ponrpeq oS .turq puu Jo^au plnoc rieql ,r,reu1 ,uosues,{urur aq aql ut ro; ,ae.r3 sE,r aq esnEceq Sorg uodn auuc fof leer?y .ur/r\sol pegels ueuecryodeq] pue aq pue JJo uell aJe^\sJJncpueq s.3org lano .{1a;us aJe/y\ sesJor{ pue s8op eql JaI;y l! ssotc ol poplsap,{aql os l1re,u ,{aql lng .q8lq 1,up1noc sB,rJalB/r\ aql Ja^rJaql ot auc ,{aqt uaq16 .un8aq puq uosses[urer aq1 'Iceq pal pu poJJncpuuqsu,r aH .ru!q puno; ,{eq1 1nq'{emeuuJ eH'ecrlod oql ol lo8 pro,r,s,(oqlcols eqlJo euo oq o1 pauad -deq a,rrleulql se pue ,a,rr1eu pallll Bolg ,tq8g ,,{epeug c luqrJl e ur 'ueur 8uno,{ ,(qtleaq puu Buorls u lnq ,ueql peru tou su,r oH .uo11o8:o3 lou puq,{eql oacuo JoJ puu ,uuu: elrqrvr rog Butqletuosauop puq Sorg e aJoJaq sruaX.,tueu esnuJeq,s1q1 ro; uosceJ e se,r aJer{I .lr/h-Jluq aql leoq Je^auplno,r ssoq aql leql ,roul sonrleueql JoJ ,ecroqcJOAalc su/r\ B lJ JopJour aqul 0q1Jo sa^rlBu aq1daal ol se/t\ [1np srg '3ur1 palcele sertr Borg os puv .aqul eql qll*r adoc uaql dleq ol auoauos pepeeu.{eql .ro; ,equl aql ur Burl e ,aq lsnur aleql lql peplceppet{ leql selrq,r eqt su^\tl .Bur1leet E lou su,r oq osJnocJO 'sure^srq ur poolq 1u,{o: puq oq leql rlulll JO^eu plno,r no,( dn Suruealc uJeJ alll punoJe lue/d aq se ueru pollr,r_Jluqrood eql aesoJ .goqs rog Bur;,1 u r q p o l l e cu e t u e l r q ^ \e q l l n q . e q r J l s r q 3 o B u r l e q l , A u r I u s e , r , B o . r g '9,'tA,q , ,{auruH JEUf,ES AHJ

txal
ionc u ul pauA\olpaq IIIiA ueu oluunuoJunuB :poo8 Sutop lnoqu luads oq^^ esoql su tuJuq qcnu os op eldoad ou l a c r o q cs l a J l l u l B u r q l l l n c q g r pt s o u a { t :AepJoqlouu uru8e lq8g ,{ur-u ,{u^resunJ oq,r uuuJ oruus aql . r o .

;uq1aar8uno.{oq .97

6Vl 'lueu 'pa^rec3p ueoq pBq oq/d eq s1d :llu JOUg1q3u sEit\uuI ellq^\ eqJ 1I 'eSBJnoc -luroddesrp lnq JeoJlou - ueluacll leaJ8 u etu33 SoJc Je^o ueql -od eql e^es ol lulq e^oJplEr{l Sulql eurEseql se1l\ flleg e^esol {ulq e^oJp 'peddols aq ^luappns 'pua Oql se,^A leql lcullsul eql /(ou qlnJl aql ^\s eH 'Eut;1 aqt '3org o5 'Icrs lue,tr 1l3J3H ,'duec eql ol u,^Aop ll /rou{ oH '3org rood ro3 sy 'Eutop are,t no,( leq/( /t\ou1 'ure8ef11ag furec;a,lau III^\ eq 'esnJxa rno,{ aq lsnu pllt{c aLIlJo e^ol lno,{ loq1ou roo6 lou plp no, ro3 P ,,'utu8u ltqc '1sueq [1rtp no1,, 'pattc puu aceJeq] ul lultl aql Juou euo3 JoAano.{ 1.uop 'fu8ue eqs Sorg;o stuJeeql ul pllqc Jerl [ra,r.selrr Icnlls oqs pllqc eql Sutzteg Suuueg /l\seqs uaqlA'asnoq oqlJo lno ucJ Joqlou eql'LuBeJcs,(11e9 'punor8 eql ul eloq e olut auo8 puq a{Bus eql pu pauedduq puq luq,^^ eql ur uoespeq auoN 'osnoq aql spJe,ttol aq stuJeslq uI plqc 8ut1ffinr1s qlt^\ uaql '{cau eql ut uelllq se^\oql\ 3o'tg sem ll lnq'IJnJls eluus eql puno:3 'ptlqc eql e^esol UBJ uollBllsoqs(lueuloru aq eq] uo4 pllqs eql pazleseq sv Jeoupuu * ^lleg elllll se/('{u,t'uspre,{ E e ]noqlrjA'aluusra8tl o8ruy su,trJeq 'tlaql pLIB,^Aou ,{lua,^rtl 'ateql pue dn palool eq ,{rc e pJeeqeq 3ut>1utq1 1ou pueJlesurq ol Sut8uts'dnSuluualcpruf aqt ul sul{ aq [up eug Surq8nel ^u,^Au ll,/I^ puu q8nel ,(1uoplno/I\ eq tnq 'looJ u utq IIec pue tulq lB lnoqs plno,t raqlout eql uoqJ 'Jeq JEau eluc aq loAeueq/( ,{:c p1no,t puE ulq Jo ple{u se,^ 'acu1d eH 'oot rot,Ipo^ol 3o:g p1of1]e:ca5 oqs q8noqt sfol .Ieq e{uu plno,^A pa1luc ,{q aqt ur ,{poq,(:ene pe{tl se/doqn Surql ellltl leo/N u sB^\oqs ,{11a9 'pllq3 'p1o aq1 s,:aSurturu sqluoru uealq8telnoqu pt8 llulus B puq aJ!/d 'Icul s uEru olrq,r aql u/(oqs puq eq * s,{upsrq pauelq8uq }Bql le:cas lear8 e e^q lou oq plp JoJ.,'q8nu1 'se, e JIoql ul JBOJ qll,,vt' tulll le lool lssapuruqeltnb su,treq 1ng su/( prp aq 11e plnom eq usuo lBtll os 'e.lllsltl plno,r uelplrqc e^rleueql pue pnolu tno q3ne1 'pellra,-Jleq - ult{ ^\es se euocoq pcq laJtas slH lslu e,{A etuuceq aq qclq,^A eq u JOUu'asJoq uo{ ut\oJql se,ln (uot}Blse uo Sutlrortre1tq,t,{upaug 'polrus sum aq arutl [:e,ra eq paqdu.tSoloqd '{aql ueql JeJe^elc su,4A il3lll E uutu aH os 'lelcos slq eq plno,t slql pue 'os aq plnoqs atl olrq,r eqt pe,(e1d lou oq puq loJ [le,t\puu lpno:d ual put? tutq epuru peq ]uql JuoJ1nq.{:a,rulq pnolu paq8nuIeH 'uuuacrlod aqt o^l?s 'lou plp ,(aqt eq esnucoq'slooJ aJo,t sollq^ etll tnq lolr su^^ll luql "r,reu1 - eesol uu8eqaq pue trllq ol euuc qtnJl aql tsut lV'3tttt1lou su,l.r ouop plltl 'oJaq u eruecaq3o:g eL[lutl,r ulq o] :o; 'pttels:epunlou plnoc eq lng 'peuop.tud 'peptcepfaqt '3ur1p1 sr:,tr ll luqlll sc,,rr llu JOIJV 'pau:nlsl su/r\ Jtlo^lf luql 3o.rg X;ols eq] pluaq dllunoc etll uatll\ JoJ

091
uausequl uea/(laq ]q8U u ul d :xBrurJ uH oleH ,{ 6 1.11u Jroreq Burq/uu euop purl lB aq yg:a8rc[Hg.4 lurtll 1ou ptp 3o:g N :le^u eql pessolc A1o1es 7 :.qlnl] oq] /dus eq tsBI lV) :'pnoJd aq ol suospoJpoo8 puq aq puv 1 :oruHahoJ ou oxHH : nJcoxrud) rrrri nerodox 1 ora r'rrrEsrqrEH r{troruarqreg g ipaqSnul ,{Iuo ag c :xl.{HuH rourlrrodgg l,{11ega^us un{ e p u ! r : e u r t o l e t u t l u o 4 g i n o , ( 1 u u q 13 i , { o t 1 1 aB o : g g l . 1 rl n o q u p a u t p o l a l l o d a q 1 y g ,(aX

0y)

'Uoqs ro3

(g) 'itteg e^es ol urq e^oJp :asoilldorod(gl eql (q1 Gr) {JnJls OIEUS :a1o1suot1 (O) uoqt puu ,rou :asorydotod(p1 'q8ne1 se,r prp aq llV :aswtldtuod (g1 @) ..asotqdotod (:(.1 f) os eq plnoqs eq llo^\ pue ()l) .rulq ol eruuc r{}nrt or{l tsel 1y :aso4dotod (11 'Surqtou se^A auop puq eq teq/( urq o1 :u1oflxa(g1 Qy) (Z) Sutttt>t:a1o1suot1 (6 (J) sIUuql :asonldotod(g (9) "' ,nus eq peqcle,r eq su uo^e :a1o1suot1 (7 ..alo1suot1 (9 f ) :anu olll u,rop (g) Sorg uodn ouuc [,ol :asotr1dotod (g ara,n ..ason1dotnd (y Q4J)nto i{1agus (y) acryodeqt ot to8 pton:asotrqdotod (E (a) tqBU luqrrl u tu.:uroldxa(7 3ur; tutq pellcc uou eltq^AeqL:apbuDu (l

:,{aI aql qlt,{r lr {JaqJ puu sasurqd aruos uyrldxa ro alulsuBll .asurqduru4 .67

NrcHqraruueuoduo :l 11el'{OrrHaxudrcs'wclnuxarvou ridil prir.rJ.u)Hl/adu nrtrxx,{(r g ' _ anrHg.r.cl?lr anttxuo -uDdutJsn uot;u;s ' lfltHchcxtrltJr,t el,Hrrs .t.Pdrole Dll - aouo -ro.; Ha nrer^r,{Vouerr uvlo)ttl .pr - {ulrll ra,lau p1no,n "

'orrqrrrrcehrcrarrsod:.ou,{,",."*,ro',il'11i.;:i:{:h'::1,'llr;,,1TJi,i.'ii , ces o,r'h

-eJoJ entterg'odu Hayotr Hehtlt oBtf,ltrp) s xtqH.L.Bl.txiltrH'Bsuu rr"rr"rr;iJl; uym,4Lrr - 3or.; _ 's,0t6l aqlJo pua a q t t 0 u o l l u ^ \ s u , , \ ^ , f t o 1 s 1 [ z : r u r f p r . r , c q os,a u r 8 r : o q u q 1B u r , { p n 1 s, aq a ; ] .Jalul rrurlullsltv urluJlsnv uJaqUoN ur slta,{ ,{1ua,ur1 lnoqu luods uu _ ,tau:u11.g .tr1

IXAJ EHJ OJ SEJON 'puapsum'3ur;1 aql '30Jc 'aJaqlqluopu sr eJsr{l uoL[/'\ se^rlurr eql Jo lru,4( aruucdruec slll aql tuo{ puu '3ur,(:o pltLIc erlt eql llulusll Jo spunos auuJ asnoq uorC

ISI
'uolqoJd lItos luUodurt fuarrB st uopJalord q1luag 'ueIl '77

e lI'Iz suolslcep luquodull /{Ja eluos'Eutlaatu InJllnJJ,(1leer su,/$. eJe/r\ 'pooB 'lesdn cq ol poau ou s,elaql'02 sB ecllq '11eqnau u no,{ ,{nq II,I 'poolq Jaq u! sunJ lI 'Jaqlou Jaq sB ro8uts e poo8 se lsnf st 1rt3 eqJ'61 'poolq ploc q uetlt eqt pelM fpqt'gt 'aJnc uql Jelloq sI uollua ard 'rl 'aup ou u! '9I stql '{:ro,tr sI parno eq 11rm 'uoutruoJaql Jo 1noSuJqlou esueslp l,uo6l 1t 'op uEc aA\ luq^[ ueql'elqnoJl aqlJo esnBJeql pug lsnu o^\ IIEJo isJIC'91 eas IIIi$ e^A 'tl 'eEu:eq ro; a8ura,tu oql aolaq qcnru lood eru sllqzq SulpuarJeH aql a8ura,ru a^oqs'peq tou se/dulu eql leql plol su/t\J'l ,{1leer 'salc '31 -;gu JOAeu 's,teu slrods ut pelso:elulfluo st ,{ruag aq 8upua1sppeJ 'asnoq dpo puu auo Jno ur Eutql a,rtsuadxa se,t arnlctd slql'l I aql sl tI reqloupuer8 req fq reqlou ,{tu ol ue,rtB 'sn loaru 01 etuBJ ,{poqou puu '1q3ru puep aql u! u/(ol oqt ot atuc e '01 ,(tdue eJa^\slaeJls aq1 \ Jo 'toq s! uor! aq1 (exou :) elq,lr e{lrls '6 'Je,rsueeql /(oul lou plp '8 eql s(Jeurruxe pJeoqluepnls eql uaq1\ eH '{uus lJuaq slq uor}sanb 'op!s 'ute: ou sE/I\eJeqJ ', slq aql uo aq ol EIIoJqLun {ool raqleS,(tu 1nq aJBs 'ABr '9 'pe^l[ uIoJ ejaq^\ /(eul aql puol ol ulq pelse e^l pue IUeJC ,ituo '9 oJu JeIEalt puu Je{Bo^\3ut11a8 slraqlJuaq slH 'poo8 fua,r 'sralrrr*ad,(leeJql eql uae^qaqasooqJo1 Sutqlou st ateql 't are 11u ,{aq1 'g 'larJas uado uu,{puerye sl lt leJJese olut eldoad,{ueu ool lal no,{;1
.{JE1

-le ueeq E Jo JEaJ JaqloupuJa qH 'Z JoJ ouole euoq le sfels .ta,reu 'aJrl ur Ault 'l slq lqBU ol puq aq teql tuueul 11puu telro^\ u Jo uos aqt su^A IcBf 'uulssnu alslsuBJl puE pEaU'l I olut uaqf pnolB ploq aql aq1 :ad,t1 u! sproar 3oSuluuaur ssan3
',tro1s lnoqusuotlsanb s.reqrualaql ra {suv '0[. aq1

ZSI
'sn qlr^\ retuuns puods no^ .02 Jr sn Jo IIE ol sseutddeqteJ8 aq ill^\ ll 'r{lluJB,r leaJ8 qlr/r\ sJaqJusllsJU slq Jo o{ods aH .61 'urq oes ol p13f11uar sum oqs leql Sutqilue uuql eJotu tutq pe/(oqs ler{l sa,(aJeq ur qluuui!\ sl?/rr eteql .gl ',{auou qlrm fnq sr 1,uucno.{ Surqleruos sseugddeg.11 hJnlu0c qlSl Jo aJnlsJelrlqcueJC uo se,r polse JossoJord suorlsenbJo euo.9l 'ereq1 lcofqnsSurlsalalurlsolu eJnleJelllu?rssng punoJ tnud 'SI lersee qcnu aJll puu 11r,{ pooS qlnt uosJed .tl ,r{rorueru 'lueyodulr fue,ros sr ,{:oruarupooC .tl .pua eql ur ur^\ plno \ aq eJnssu,{A eq lng 'ayE8n:1s Jo}trq oq plno,r ll /r\ou{ oH .ZI 'sozlJo uo/( peq or{^\esoqlJo lsrl uo oq ol lou leq ol tuauluroddusrpleer8 sum11.11 'lueruturodduslp tnq (uaur) ra8uu 1ou su,r UaJeqs teqlA .01 ,{ean rreql osoy,(pseelq8ru ,(eqJ .q8noue 11e,u eceld ^Aou{ l,uprp ,{aqt pue 'ilup serrrlq8r51 '1cuq urnl s,{oq aptu JeeC .6 'eJBS eJe^\ sepeJr.uoc Jtorll Ilu pJuer.{ faql ueq,r ,{of qlrm polnoqs uehl .g 'Iooq slql ur '/ uo 1calqns uor]eruJoJur lryasn puu Il,no1 'auoq Icuq uoJplrqcJaq llu e^q ol uu(uo^\plo JoJ {of lua:B sel\ ll .9 '(qtaa.otd) ]suJsla^utl s^\au peg .S 'urud lnoqlrrrr,{eplur{l peuaddeqleq,rJo lurq} ro^eu plnoc aqs -t 'q8noua .t 1ou ,tlureyec st onuqa \ outl 'arurl sr /(ou poou e,r leq/4A
.OJOI.U

,(ue1,uopI it\ou lng 'sr.ulu qcns pa,{ofueI ueq/d er.urlsu^\ eJer{J.Z 'alqrJJel .1 fyleersumuru4 'aprs,{ru ur ured dtuqs 11a3 ,{1ueppn5 1
'< Iqo u -oJo)'JoJ,> uHttehertr gl.iltcxcdtqg Btrll'H\ltex\ttup,{IlHflHIl}tl.t xttLran B uf,J-aulI -gedJouf HWHlrquerH{tlcJlrr^f, wlqHuudrcau Vcdeu qrxnrdu nnxuarapadu7 r 'ttsnw laqloau, ,uotlowto{ur ,saau ..v) -IbJOHJOh{l,tH XIqHqratilgJf,cIIIr{J ) nBg xtqlt'lsagtH uIjJtth cly' .Bo:.arugadrou,{eH.olr -]tspd[ )u) 'nenuttdu NrqrtHalratreduoeH xtqHcLroi,HulJanr^] J xlqlrJ-)EdJJguIlttd '(lurud u 1 o Bn o , { r \ u q e j e q / A t r u r u d 3 s a , t r 3 1 n c y : ' d c ) c a n a , { l " u J J o l l o d r r ' r J r l r o r 8 n o r o H H e t rH p h . ( r r : ) lrnrrlJDh ttrH euHars6odtr cottrcdxrro>t ,ttrr.tB ucjaet^,ttr B ulilo) ,(oe{ou _.ef,uolrs rl ' o H n m n w - e c u a l r s: d o w u d u u t t ) o - r o H q l r c t r 4 B r J c l t r , { H l t o h B r r e H l r a H a w r na o d o r o x B3 a -aH or)en J-aewt{ uv-lo) 'rtrl7oxcltodlt or oHhtqgo cLryilrde nnuuauapaduoaH ItJqLut -gadrott,{ rc)Kow ttltHahune o:outxudngu xlgrrcrfa.Lilsrccll.{f,xr,inabrorrrrf,Helr ndg :a1og ',{:ussareLJaAaJaqA{ sell}Jn BurlJosurpnolu Bur,tro11o.; puad .Zt aql

tsr
sdEqtadsu/( ll 'dnor0 ueqll!} eqt dn a{etu qclqa spuelsl IJoo 0q1Jo ouo ur e8?llr^e ur s3^rl oq/( rjlaqeN pell8c uelu Sunof e Jo fuols eql sl slqJ p1tor14 puoras aqt lo pua aLfintID sroa[ aarl7 p]ot {.tols an4 V) (to114

EONV] NAdO NV NI SHINOIN NEAAS

uaurngiItg-]aqdorl [rur6,] -su1ur efenre^a l[-no-] lsod l[ttanfla:n,rl (e) o: I [ue:rd,er nt'] uuadorng: [u (e)Jt 6,tutu] uoller8pr:[-nou,l iolou :[lre-l aleqdsoqd, l[-r6,] 1raqilg :[-cI,] leror i[:nu,e1]oouec
qJEBOQ[edY 'otHHeher ou <Iilqru d lJup

(auptco) cuquu ,{ ic,{duua y;us

[no1eJ,] ,nol1uqs:'1uo l4u>rogf,ur r daap te\et 'Z:u)ildu 'I ,r :qrusHee) -et,'Z:E)alrvvdouced 'qrueuxtrdu 'I ^ Japro, l?HlIog ,/ e^ulr )ovodu ,t lolsaJu8, lreuox (EnP) a 8tP Heaxo u [u(e)Jno,l uuaro sofuf,o ,/ [Pue1le,]Puulsr

:,{Jols aql Surpuar a:o;aq sproa asaql ujue'J '8t 'auoll 'ssull uJ ssnrslp puu aql lE {11n;a:ur,{rols 3u1,no1o.; pBaU l! llalar o1 a:udard .suollsanb s.JaqJeal aql Ja rsuv 'le+ ',{ro1saq1 acnpordaX '99 ',{ro1saq1'lnoqu suollsanb s.reqtual aql Je,ttsuv 'g[f teaodnrx,{g 'aducx,{g uu qilurt n [no-l ,xo1 s3llrtuotllutu : stllul{ [s>1rteur,r6aau'l ' Jl{oJcvadu sHlN ' roJ ur lu.l

6em rr {Jau egqdog (uuHsHrdouo) u Iirrlse:,] 3ut1;sar,n

a.lo;ag aql :spro^r 3u1no11o.; uruel,fuofs o18ulua1sq aql ., 'ra11a1fuo1s aql 'ursnoc puu 'arglorrdpapoau Jelui{aql uo 8u1rrs-a;1y uollEutluExa elul ol puu uE u! raq 'tt. '1.rrB u u sBAr 'auuu ,tq [-If,p,-]ururS:rr1 8uno,{ lnoqu{:o1ssnoJounq :uaq 11.no,{,noN oq^\
'sd{V aql ur ,{uprloq lee^{-oortjl u pueuuocel ,{lluuosrad uul I -

'JJA{suB puu Ioo.I

'f[.

VSI paruaddesrp ll ul uetu aaJqlqlr^\ euo aql - saouc er{lJoaug 'upacoeql uo uorrlueles eql ro3 eqdorlseluc lsJUoql euruolq8ru lsJUf:an aq1ug 'lsueeql 01sslrru ueqllc otz spuelsl aqt;o uoilcaJlp ur polres aq] faql 'qc1uc Jraqtqlr^\ Iunsn ulnlel lou prp sE soouuo eorql eLIllq8ru lqI ralumSuqulJp r{1/trsallloq-JelAiruru esou , -ude1 puu lrn4 ouos olols,{eq1 tuql 'Surqsg pesn,{aqlqcrqm aruos ,(ep JoJ saoupcSurlres oeJqlpq ,{aq1 'uu1d epetu spuerry pue rJqeqeN srq .puelsr aql uo uol uerueJe/rr eJaqlsesaloq,{ueu se8rpo1poJapJo aren,{eqlpuv 'opr^A ns laoJo,rl tnoqepu 'deepleag lnoqe '3uo1 xrs seloll 1ea; tnoqsoq ol aJO/r\ aq1 'punor8 ur saloq o1parepro eql 3rp era,rueruJoqsg ,{upaug 'adecse aq1 ol frl tsnru eq ler"l] rrutaqeNpo,^ qrlq/rr peuedduq oqs Surqleuos

TL+-^ p0rJJo,r aJoru puE aJor.uer.uBcoq rJleqBN 'sa^lesueql qsu qclo ol alqE eq plno,r /iaql legl peuaos ll uoos 'sJale,r esoql ur qsu ol ^\oq A\ou{ ol o^uq op nof puy ,(plctnb peuJeelpue syrdnd Ja^alc eJe/r\ ,{aq1 'suossel Surqsg alel ol peuels esauudeleql 'suueq Jreql olut :ee3tnd 1eq1 Surqlaruos ^\esspuot{ stq 'uoos ,{re,r pue rJulaqNelurl slql lV 1eeo1 Surqlou e^q plno,r ,{aql meul aseuedeleql pue 'ereq1searl lln{ ^\aJB seprseqalllrl s1y\ eJeqJ JJo lnc puclsr aql uoos 'puulst eql ol pooJ Sutrq o1 .{:1o1 eseuedfaql loJ sno su/r\ -:eEuepaJou pue eJor.u etueoaQ ll puu,'pauJnl Je,rJo epll aql eurl ul 'uouraqsu poo8 a:am ,{aql asnucaquesoqc {luluru - ueul ,ra; e ,(1uoUal pus 'spuulst Jurcd Jaqlo ol aldoad eqt Jo lsotx peddrqsf1pau.rnqasauudulaqJ 'puelsroll]ll e qcns uo sqlnou '{uuru os JoJ pooJ pr"tuol ualqo:d u alnb su,r ll .uoJplrqo .ueql seprse8 puE rjaluo,r 'uolu 00s'z lnoqu puelsrelllll slql uo elo,r aJor.{l 's1sod :raq11u pa,{u1s oq^i\uotx xrs lnq Jl 'pelencp^auoeq peq areql suead -orna oql 'orusc eseusdel eq1 ueqt puv 's8ur33rpeleqdsoqd aq1 ur Bur -IJo/( 'puulsl uuaso uo su^A uEleqeN p1o-ree,{-on1-,{1ue,nq ,7v61 ul eqt 'lanelcpue snoe8ulnoc ,fie,r'aldoad 8uo:ls lcelq ele/y\ ,(aq1 'uor1e:8rugo sanurrr leer8 oql Jo ouo ur neunlrN ol eupc oqm 'srolsacuustq qlr^\ uu8eq 11'sduq:a4 .o8e srua,,{ ggg'1 sur8eqf11eeri{-ro1s q8noqt'sduq:a4 'spunod /(oJ u eltstu ol pue aq1 rulu lsJUsrq aes ol lec Jolorx lsJUslq puB asnoq l$U stq lE {ool ol ,ojaql s8r.rrSSrp aluqdsoqdaql ul llo/yl ol puplsl ueeco ol lue^\ tJeleqeNJoJ ,nuu -nIINJo pulslauoq $q 'otuoq 11 Uel uuloqeN,iup eq1uo surEeq sduqre4 ,{ro1s llel otu le.I 'oJrrrJS srq puoJqu pu Jrq IcBIq qll/d uuru .suos Suorlsu st eH /(ou uo^a pJosree,{ .{1uosr rJB}aqeN gg qlnos oql LuoU sauolssnouuJ srtl3o , ueu elol,r I uosua^els .-l 'u luql spueJsr asoql uo{

\\ |
' 'a

ul 1r{1 es eql uo ouoll? ueeq pq 0r{ ueq^\ pluue ueoq aq l,upeq - Lult{ qslllJg e acuo IS ol peluum aldoad fueu uottsenbe utq po{su JeJUJo 'spueq qsrlrJB ur ure8e ecuo ^\ou 'sileq1C eql ol IOeq u,rtou su.rl ur rJelaqeN '1u1rdsoq sqluou eoJql JaUEla^eJl ol lU se/( aq su uoos sV 'aro3eqsreai 'sooJeq Jo aoel e aJe,t ^eql luql esoddnsueo aAA s.lleleqeN - lllls puv ']ou puesnoql 3 curcEd eql uI palles peq sJolsecuE u {1erng ;e8e,,{o,l qcns apeu JO^esq asla auo,{uu leql elqtssod 1t s1 'eas0q1ul sqluoru puelsl ueaco lJel peq IrelequN qctq,\\ uelas luods puq aH 'tll? IIrdV sp,l,r e s u o e l e p e r 4 J ' p u B I S Iu B O c O J ol s a , { Ae ; t u r6 9 9 ' 1 ' d n o r g r ( 1 1 e r t u p y q 1 u t 'pulsl o8rur5l uo raquo^oN Jo qluotu aql uI su/dtql 'tulq punoJ uolu Jo 'lsel eloqsu dnor8 u Irlun e^ou ol elquun qceeqeql uo urul puq lJleqN le eql uo punoJ ueu e luotl ol puulst Sttt ua^rJppeq eouec srq uaqAA'oJoqs 'uautng /v\eN tluou otll ol spulsJ -rnoqq8rau ol pell3 su,r,r ,{l1urtupy, Jo ur aql3o lsa8relaql 'snue141 lelrdsoqeql le Jolcop uulluJlsnvue ,{epeug ' a s e u e d e le r a , t , i a q l - 1 1 u r a l d o a d e q l J o s e c p Je q l e e s p l n o o o q l u q ] J B a u o s t u o q l 'turq oasl.uplp uaql ur eldoad J o o u o - e o u e c s r q p e s s u ds d r q s e c r m l pLtEroleo,\\ eql lnq - peaqJe^o 8ur,{g seueld mus eq ocr,rJ 'JaIBO/rt etuBceq oq lnq lplnoc oq uaq/!\ Eurqsg 'ouole uo peulrp eq stqt 'aouur J o I J V' J a l e , r J J o J e q p e r l d u a p u e a J o r . ra o u o r a q p r u o q u p e q u r l c a q t p e l q S r r a q , i l 1 n c g 3 r pu a : 8 q t y v y a o u e c p a u l n U a ^ o u e q l l . ^ c u r r u d l e q l J o o l p p l r u a q l u r a u o l u / r o u s B ^ \t : u l o q e N ' u t e 8 e d n a r u o c l o u p l p p u u ' s o , t u n e q l q l u e u a q a c u o l u { u E S u ; e n a u ' d e a l s ue r e ^ \r a r l u r u c u a q J ' p a u : n U e n o s u , r o o u u Jr r e q l ' J o l p l e t u r l a u o s ' 1 q 8 r u e u o ' u o q l ' U O Ie J e ^ \ ' u r a n e 6 ' u p t u o r o t u e u o p u u r J u l a q u N , { 1 u or r o r p x v ' J e q l l a r t r ' r o q u l u a t u a q l p u u a o u u c l u q l J o p : e a q u e a q J a A as u q e r o r u S u r q l o u p u e ' p a r e e d d u s r p o u u c J O q l o u V ' e u u c a q d o J l s u l e cp J l q l a q l u e q J a 'puul ou ,rPS 'uo paljrlp lnq ueaco oluo pauup eq plno,r ,{aqt luaj r: ,{aqt ,{up reryu,(eq 'ure8epuu1s1 'sgaqlrg peq faql 'tso^\eqt ol IOuq f1mo1s tJrrplnq Sutqlou op plnor ,{eq1 aql ol uo Suro8goadoq arotu ou peq spuarr.; puu rJulequN/t\oN 'rulols srq puoJesoql atuuc uor.ll u ur slrusJreql lsol soouuJo,rl aqJ 'eqdo:1su1ec 'poolqrOql Iuurp pue slreqs lq8nec oslu salcu srq pus uutequN 'esn elnlnJ JoJ 1 Jo euos ,{:punso1 q8noua tq8nuc ue,ta,{aql seull lV 'lq8nuc ,{aql qcrqm qsu aq} atp 'uru8ujo pruarl Je^eusu/d puv 'IJup aql ul 1r Ual o;e^ oq,r ueru lnoJ eql

3ifi:' per Eqlr^\',(1dursrr'roq isqru;trH;?ft,i1*; llli,l rder N,'sel,

9Sr

'$ffi
'Ja,{tsuapue Ioo.I .sP+

e ;lle^\ll leods^llearl,uop,{eqtqSnoqlIIa/(etrnbo8Bn8uullBsds,{aql Iultll ,iaql ueq/( eler.ueldoeda{Blsrruuour.uoJu s(lr puu no^ oC Jo puelsJapun uBqlluecceuSraJoJ o1 esuBcrJaruv uouqsrlSuE e r{u^\rlsrlSuE sluods oLI/( ^poqouos puB}stapun no^JoJ ol Jarsue sl lr
aql 1,o8pn8upl leeds sJelllo puelslapunol uuql o8un8 -uul u8taJoJ ul olqtBtllelurJlasJno^ u olel'x ol JarsEa lEql enll lf sl r s,ll
:suollsanb3ur,no11o.; ssncsrq .tt eql ',{Jols aql aonlruQ x r c l t q r u t l r a N ^ ) o v d r u c J o l l t t ) B u t a u r Js i { e u ;noqu suorlsanbs.leqrual aql la^rsuv .f'+ q t n d o a o i o t r t r H g c r r ' s . l u r o l r i d o ge l q u n u urqlluHorr a1qrBr11a1,ur

:spro,tr 3upro11o1 uJual,fuols o1Burualsrl eql aql aro3ag 'eraqt pur{eq soqlnrlglpa8rn8uul aql lnoqesluadsurulrrgut eAllol auuJ oqlr:au8rero.; qJrqaur,(ro1s luaq .7g* E u 1;.no.t,nop ;SleoJ srq Jo pruJ]u lou sr oq,{Auetu e sr eq - sJeal ,{uu lnoqlrn uuur u lou st oJoq u lEql . eoJsq u e{eu l.usaop tcu e^uJq arro }Er.{}o aalSr no,{o11 .It u e8o.Upuv ao.taq sE{ lrulaquN 1urql no.{ oO aolaq lBaJB st {urql no.{oq,nuos:adu auuu no,{uEJ lruslolorl uaprtno,{s.lur[t\ .0, .;o ',{rolsaql s.Jeqrrelaql Jeasuv .6t+ lnoqusuorlsanb

Jo roqlnB

'uvod oio)cltox t{at{lrat{}.lorJcli{ B3.Lotumor^Jue otter aunltl ,.tD) ,lDoq ,dtt1suttou3 ( s H r r J o ' g H r f l l d u- a p l t ) q c u u l 4 l t a r { r H ) f l o H u J J g o n u l l H J o g- p a u J n l J E A { J O p u a q l u a '(rllrnsod)oc [ e f a t 1 , la r n s D a 4 ) . p u u l s le r n s u a { , '(t68 I 0 9 SI ) r o l r , r r { s r } u u - [ ( s ) r : n 1 ,s r n o l [ - c : , ] p a q o y . [ - r r s , ]u o s u e ^ a l S 1

SEJON

L9r
'lesdn ,fie,1 su,t 'acuo qclu/t\ rl lql se/t\ asJo/( 1l aputu lut{r\\ I e,r,rsuedxe e Suqeerq Jequouor 1 's8utql leeJq uouo I'se1 JN7QqJS f:an Lalrsuadxa{.ta,n3utq1 -euros 8ur>1earq oq :NOS[gd JequeuoJ no,( oq .s8utql {aJq ueuo no^,( :lapolf 'uollreuuor u! palaquaurar slql a,r.no,{ puu'uotleuroJu! eqllaars$ 'lf. a,r13'suollsanb uosred llaluaql aq1 osla Eulqlauos Iuuoutppu Jaq po^recepe^eq l<uplnoqs3H JNqONJS 'Je^elc 'qlnJl eql Jeq plol fuen s qlna :NOSVgd l.upeq aq ^\eul eqs 'Jaq a^IeJepJe^au plnoqs eH JNgONJS 'qlnjl 0r"llJeq sl\ou{ sfemle aqs Je^elc fuen st qlng :NOSYgd IIel l,useop lcef uor.{/$.

:lapoh'
'auop e^Eq plnoqs Jo op plnoqs uos:ad aql 1urql no,{ lurll{ ,{BspuB uelsrl '9f.

reuorlnraxa fipl.uulloo3* r,{m :a;o1 Ieu(e)fnt1,es1e'l

89r

.sz erqrerc EJ eHedgrcsurrca {w'ohou 'r4r,{Hen{go oJa orh 'rpruhc tlde1r.p7 dvsedu roreHe,(evJo) ,bcqrnvdoJ J, [1(o oJs vweg.tZ
'c oJ HO OIh

"""""T 3ff 1fi ,f'#il'#? ii ;,",',.% f Tff ":il

'fxug r cderet .Hrrpu)J oH ')ogoreh aHW.ZZ frqrfarrc xVdoxf orh 'edegdeg eree -E)c - '<<xe)uHeh^ xr4ogcg eHegoder,oeed erl<tg aH uyJo)I,tH yr> .lT, xet J.erIoJoHW UWMll3rnHedx oFtsrerunt tadxec Joro .02 '<,rqHned <<Lr4>rd^rne rcHuraVcoJah sI4> .61 tl4>> nre '4oroged c ccnrt,tauducomodox qHeho r4Hoorh .urrECE)o pJcro .gl 'r\relieruvectradu r{dagrsu Bger oJh ,rqnadas,{ aJB ./l 'aH4os eu ru9[, rtqg naro oE.9l (q) 'rcrauc{>r sxegoo ur'gl 'elioxm BpBoHncJr,rodrcscoVg .y1 '<er{uorue eHO> <iu)Vor.iotrJ>.tl 'rrxox cH HuraYcHcvoneh roJe .Zl 'eHilrnHex er,{gor.{,,{tro.tr,'uormodug a[L 'orcehr 14rr.l?[r])oil tlruH .ll .01 ]Bl^rHrn ta.ter 4rsaodoYc 'nrucoduc nHOIAI r4tr r^4at)arv .6 rEeB)c - '<,iIBXOgegeJ,htoxol^Iou tqht ,ror{rcade IJgeI uHo t4tf3E)> 'doglsa 4lsurruaudt Herovc rev^g ou, ,qcrrrayuu rchl .g 'rr{ads oJ B eHqrog urrca uHo )B>t)eJ ,rqYaeduurueexc eH UA .L 'a)agorah NoJ u ullugodenoeed eso orh ,ureeu)c H4ax[ .9 '<uehtr tc,rcncf,xi{. , e)t4hqrghrolor> <lscornr,,{rc oJh> .S 'Hheos qJuYo{rgurr r,{V{g wnH uc rdeuel .Herrog oHeacdac rrsg HO ., 'oHceuoag oHrous afisrcamarfu oJ oJh ,l,rreeu)caHhl .[ 'eaHVgedu' t{o)eflorer. t{ Iqvorot^trrl J uBHHBeuxccud, 14 uudotcl4 .7 'Vo.r qraruVacvedu .l (u) llrsrxux rrcraedngcneJOJHhlo)
uorlBIsuEJf JOJsaJUAfuaS

sgslcutxa hroouss\rlJousr^uf,dnsNn
'arrtSUedXa OS qclE,r luql tng 'alolq osle I qotq,r ,qclB/du eru lq8noq l,use/r\ uoosreqluJ,{ru 'fun aql .{g .s,lollll4 ,{ru selr }l .eurul ue^e l,usu,^A

'elrfHotse exYor iedoco r{:adeg H llrlqg HHo trJo) 'tl 'oJer 'eaH 'fir urcasodu hle) c aH .{wa om ,( ttcodu3 etrsedil xr4 oJh 't -srog 'l{ogoc c oJO crres smav^g Haxrov lqr 'rPxeou HH Iqr Isg u['/{) I .orirsedoy s ccnr,(Hdas oHh^L(ogoJe[9 uHo orr' 'eyene,{ e[.lox 'l4tcotred 'rqsodoYe ea VttY Hatrads JBhll4L) 'ZI 'cocruce)Jo Ho ro er,(Hxr.rd>tcs uHO 'gCUrUgelfOX Uuo 'l4ref,s)C C <IIEXO IOI OIh {e VJOX OH teH VIIV W1l.rcH 'Bl{eds qll4llloHoxc WI4JoX '1 'oauduutr cr,{F{dasc lilHxrotr Iqt{ Bri"hllHJ 1 '01 'O1.eE 'OJh 'rgee)c qHeho tsHehlA 'lI3mI4dU UH ICa 3OHXI?S HO Iqt^tI4fJe '6 'uxlqtrIo rL.Tl oJcahl eoJ{d!/ <Iludglc8 ,BJeh or) V B vrl/,ir ftri(g Hexrov H 'E)gr4mo EIJIqg ol '8 'lqJoged IJOI Jo lJtLrEe)Jo HO oJh oresoyorc WuB 'tqHesodehoeed nrlqg I<IW '/ '<HIrEBOJJedea)C{ OJA OIh '14li 't4IrBHe,( etrlox -eu)c aHN V> .<<Uer^W 1{Hurd) redx^ 4lcdolo) ')esorah IsInl,l bl4ll er.r -rlrfou)> '9 'NuruJcr^ted hllqHcexf wnxel ) I4rcssltdr rexow u)I^m uuH '9 'xuderc -Vr4goa9orh 'tfuJutrouVedu as utrJo)l'tH r 'eVsedr ou qJu[e)J 'tter ul?HcEuo qHoho ulrHt^x^ urudg oJaol^t HIfxuHtrO 't l HHVo cEUc ola oH .esJcolngo oJor,rhfuH olelTlllll woduJed)oc Hudg14Jotr^g HO oJh 'IIu[ '14lI -uxo aH or)l.tH '[ '<<doglcsHl<lHqrusudu oHHegJJHHva L'UravC Ho 14 -HI{CUq9Oaoa ,{l,tg 'u[> <lottlttedeuo uu uclfHJl]lfJbc t'lnHugaro) e9 rHe - u n u u I T I U fo J 6 ' u Y t t E d u o J g > > ' 7 ' 1 . ^ { lt' t c t , l n Y d o Jl q l l 1 4 ' 4 o d a : 4 H f n r o J c e l l { l '1 (u ou BInl4dssor oJemuH agJcex^w o nrBtExssud Weg 'l HO'arfo)m eqt ur :qsr13ug 3ur,ro11o.; alF {

XUOA{gINOH
.. Jnll lou s,ll....iutu3 '/f 'snorcSuup , { : c , ts r p a 1 p 1a r r , n o f a l u u s o q l ' 9 2 i , u o s o q l a l c l u t r d n o e u a > 1 o . ro ^ , n ( , , q ' p c ^ r o r o p u a c q p u q a q p e ^ a t l o qs o l l u q J u srql sD^{ q,lf'SZ I iZ qln:1 ctll ulual ,{at1l oqm no,{ '[Z pJuit\o3u sl cq eas ^Aou lnq 'uutu a^ulq c sl a8loeg leql ,{poq,{:a^3 I Jo pnord cq 11rm o ^ p l o t s u , r I ' Z Z ' r r l u q l u g p r e s, . ' s l u e p n l s t t l u l p e l u l o d d e s l p s u a c q l e ^ a u a ^ , 1 , , ' 1 7 ' s r u a , { l I u u r . u u a q t ^ q l d a l , i i l n J a J u t s t l , ^ , t e r t a s s l q0 Z , , l 3 q q n r J O , , . . . J o e p u u s J l n S U e l l l l l e s e q l ' u E t u l l l l t { cp a l l s l a a r u l r ? r l 4 A ,6 l l l e ^ \ , { : c , rp o , n a q l q l ! ^ \ p a d o c p u q ^ a q l l u t l l p t u s u 3 1 9 ' 8 1 , ' / l ' r u , t e q t u r p o l l l l s c ml r q l u J r c H ' 9 s a l t q 3 o p s l q l ' 9 1 eq II,no^ luql arnssr,{poq,{.rang I 'ereq t l n q S u r e qs t l o o t l t s ^ \ e u V ' t l .,'Iuns suq ll,, ,.ilPoqaql st elcqiA,, l laqlBelJo '11 :ruo,{ gu,,rl ulltuol\ P clJil/r\ aruld aqt u/r\otls elJA\ aAA l l epuur sr 3uq srql lsul peu,l.roJp ' ^ q l l u e q s r o r c q l a t t ) t u t l c a q t J a q l a q , t p a l s u s u / r \ I ' 0p l u s t c x a l y , , ' c d u o s e n o , { d l a q 1 1 . a , t n 1 c r 1 s a : t r : , { a q 1 j 1 , , ' c p u r u c q p l n o / $ a o r o q c 1 q 8 t .e q l l u q } p c d o q 0 1 6 ' 3 ' c r u l l u q l l u l l l s u , t r q s 6 '/ uctu q a s n B o c q t n J l c q l p l o l l . u s u / 1a t l s t u q l u l p e l t t l o d d u s t ps r , ' t t q s p t l l s a u B [ ' 9 . . ' o I u u s r u u , , ( q u a 1 1 r q a a q s p q , { o q a q 1 , , . , ; l a l l u u l o q } s . ] t ? t l l, , ' S ' s r o l r o p e q t I q p a q c l u , t o q 1 ; t , t \ 'f 'anll sl uuut s , e q ^ \ o N 1 1 r { l s n o t r c s e , ^ e H t c j u s a l t n b s u m, { a u : n o [ s l q l l u q l p l o l s e , 4 I o s , s 3 u n o , {s r q l , { q p 1 o 1 { . t o 1e q l e ' l u 3 ^ , { : c , t o p a l : r c 1 e l a o l l l t u t u o J a q l J o u u t r l J l l l t { 3 t l J ' l

.{ay

091 -JOlursorurlouros suollenlls oseql ut sUISJo Sutrego eql 'uoIlIS sr -od lercq-;ouu ploq oq/y\sJoqloJo sJeqcuelo1 uant8 ,{11unsn ele lou 'sse st3rg 'aldoad qcns ol uent8 oq o1 sgt8 ro3 ,tressaceu lou st ll lnq -lsoq Jo lsoq e su qcns 'drqsuorlelerJoed,{1 ,ilpuet:glnq IunsuJe suq serutloluosare ,{eq1 'spueI{ asolc auo tuoq/rrq1r,r aldoad ol uo,r.t8 puu sanrlule: ol ue,rt8 are slgt8 'alru B sy lue,rt8 sgt8 aru uot{rrd ol o 'suollunlrs pJ/y\I/[epro,ru dleq uec uoql Sut,notty '5'11 'st o1 eql ur stuolsnc3ut,rt8-gt8 lnoqu suepl(uotldecxapuu uotlutJu,r lcafqns 'luetusseJrequle uolsnJuooesnecuuc stql puu 1uq1) lereua8eulos oJeeJaH 'euo sp qcns suorlenlls 'palcadxasu/heuo ueq^\ paJallo aq lll/!\ gt8 ou JO a^raceJ lcadxe lou prp uosradJaqlo aql uaq,trlgr8e elt8 llrm uosred auo ol 'sarlorcos uorg aldoad uaol\laq suorleleJut 'setutletuog 'sgt8 go lueJeJJrp aJ alaql sarlarcos ul oql Eur,r,l3 Sururacuocstuolsnclue:eJJrp luaJo1Jrp
:,{ruuorlcrp dlaqaql ql!,$3urlr:,n alulsuu{ 'I u.;o u1 no,{ (.Juoq lu slJllrl Jrlt Url I lurll ,rou aura,rorlaq o6 -

'a:n1rrdaq1 ,(:o1s allJAyZ eqf .;o 'WOIJOtr WU.l,{dv tqJItHUr JBhl{eC aUr,Oged 'Ba<rBOdaV oH ur[' wB qJBceV crrcdrcs ucrnVrJdoucud Hg '9 'doeuoar -at.rmr4dto'^tcqJUUo IqJ u'H)od^ qJuraYc erEhEHc raros naro orh'qme -eHf, ax lql'9'cJ,?L(ov3 ot roraht^c rcrHav^rc aJg aH oJ,h'qJotog r oH'url 't 'JepJor -ot-n rou au {na 0Z ) IqHehrur) ecs qreVc rcruVrdoucud uu>lefl 'oJo qJut oHo orh trdosor HO I,tHHdx IJcraEfllqE)ro nux!' 't4revaH eBY ama osrcdu>ror qrpwilHrldu reratr dorxov ruoX '[ frogud E[ hru tn4rurJlr 'r.rr.uaogadr ilHO 'qcureu)ro eHhogud oH 'cJurogud am<rrog Ho rqgorh H i I E I r H U ? U ) l 4 d U H U C O X ' 7 , { I t U H r r U s e J 6 H e 0< r H e h O Y ^ g t t , t n t o r e o u ^ -rrHqravaHou x HqJero oca ilcrurrouuu rcrlrYrdoucud dor>reduY 'l (q " { x

jo (uarrol i(tts:eltu3 aq1 'srulotlos putt sluepnls uStc:og.:o1 looqpuuH :,l'1o'g )

'luos ueoq sq luql plnoqs alou eqJ 'lues oq UrEJulnclud eqt;o uolluolu Juisedsolulu eql uI pouodosl ul8 eq}JI plnoqs elou no{-Iueql u te^13uJo ecussqu 'alBudotddst $luLllJo uolsseJdxa '(euop uauo sl su) Ja^13 IEqleA sulS eJulnol-{ o aql eqlJo ecuesaJd ul peuadosl ul8 eJI lpeSpeli,\ou{3e 'Jeqlo qsua qlr^\ drqsuotlelar asolsfue^ u a Eq pe^lo^ut aldoad oql uaq^\ .{luo 'sUtBuo slunotue eSlul puods aAISuedxa lll^\ palcedxeeq ol olu SUIS qa8pnq pelltull uo aldoed leql potledxe lou sr ll flluleua8 lpro3.;e uuc Je^r8eql Sulqleuos sl ul3 aql uo luads lunotus aql dofue lll'\[ lo aql Jo sluu^\ 'speoUlualdtceJeql ouo sl sasoddns s/(ou{ JO^13 qclq^\ U13 E lceles ol optu sl uoJJe rle NJIeJeueDipalElcardde el? sulS luq/Y\ . 's0nEeellos JIaql ol spJuJpuos ol eldood IooqJSJo sssulsnqpuB sacueltllunbcu 'spuol{ 'sulslJqJ sl lP enJl ,{llutcedse slqJ JoJ rrorutuocsl lI uaq/t\ 'sul8 uBql JeqteJ'spJeJ ol asolclou oJeoqh\ sacuululunbcu ua^lSaJB 'eJou asnoq e su pell^ul eJ?no^ uaq,{A Jo ,(epe 3ur1se1 llsl^ s loJ 1san3 'ssa}soq JoJttollelceldduJouelol lleus u eqt UtBlluruse Suuq s,{E/t\lv ,{poqeuos pallsln a^uq 8ur.rqo1 qsm futu no^ teuulp JoJsal.ulllJo^es seul} euoeuos uatli{ ua^13 sI nof JI ^ei u 3ut,r.otu Jo asnoq/(eu e suLI -ouos ale sIJIC 'sLIulq-pllq3puu 's8utppa,t 'e8a11oc looqcs q8tq ro 's,{upqulqr.uo{ rror}enpu:3 luoldlcej eql ol letcadsoJuqclq/d stlols 'estm;aqlo 'sUl3 tluuslJqJ-uou -pcco uo ua^t8 eJus13t8 e^t8 'suolStloJ 'stlclJeluv lsol'u uaq,l'\ Jo sluoJeqpPetuos jo uotldacxe aql qll/Y\ yeuotluu[1uo aqt sl sutulslJLlJlttent8 sgtS ala ueqi\[ . fup EurnrS-t;r8 'uosJed leql tuor; 'laclordlut ,(lqrssod'uoJJe ttu su pele:d luauluoJl alquloluJ tttu8 o1

z9l
'Icaf aloq,^A ql qlr,r Jurlluil{ ralleq sl eH o lnoqlr/r\ ualqo:d oqt a^los l.uPf, o A : peJll , { : a , rr u , 1 p u u u o t l s a n b l l n r u J l p I : a , r u s . 1 1 uelqord aqt o^[os ol elqu aq ll,l Iulql ,4upo1 l,uop l :( r'ill n [watrgodu)stumad n a,r1os '{roneuroq - (EJozanDh/() eLogrd B B l r r i l u N o n: 3 I O N : ( a s n o q e q l l n o q B l r o r 'lromesnoq cqlJo euos op alm stq dleq :os1a) IIr,{\ puuqsnq poo8 V :(,(rrarnrtox ou) etog -ud uuHururlotr:^l,ioVou uroged u IJo rasnorl :'Jaq JoJ q8noua poo8 sI aJt/dosnoqu Sutaq ut palsalal s,{us aq5 :'purI IuuJo >1:o,r,r.3ut11a8 - u r l o u s l B L u r u 3: ' u e r p l [ l J e a J q l J o J a q l o u puu ejr,resnoq u sui re^ua-l 'sJl^l :uxllBcox nulrnuri,iotr (sa,ilmasnoq1d) l/ aJ!ilasnoq :usJc -Hbeox oleHmBhlov anHevas r Suldaalasnoq : {roi$ ol lno sao8 aJr,.\orll puu asnoq sdaal p u u q s n qc q l s r r l r u r u J t u o su l : t u t t l J o Ja s n o t l a sdcel cqs pug 'pau:r?ruunsr JoqloJqJoH :oB.r.O -l{rcox (aerrmehrov)ilJcaB - esnoq dea{ :os 'Z -JJl.f rrox (aaHmur,,roY) :t{oV'I , esnoq 'raq pJlsu spual:1rcq urf ,.1s,{ttpu,,rrou casrala su,^ no,{ 1.uop it116,,i's,{upp1o aqt ur tuerc.Urp tl uruounaud 1o atp cldoad ^reJ s^rrpulAoN : llr?lr? enrt s.tr IUIrll l.uop l tng 'ero]eq a:e,n ,{aql su cltlod su lou ere aldoad 3uno,i s,{upu'noutuqt ,{us aldoad rcplg :(o?ountodu L u oa n h n u u t o , ) a H I q H' q d a u J J : H H V u l i l u H a lsr,[adn enruH n apa [zrepenuu,] s,{upu,nou ,{111rnba l'ur-rca[ (rcra oarcliosud n lrtr1c,,rq,rl -ulrsrrd) orsud qrsrr rcrxusfi/ - 'ua1 o1 1r.:rrbo sl a^U orr,rI :o1uorltsodard aql gJON : Iro,r l u n b c r o 1, { u dl n n b c p u u u a C : ' u c e u U o } l u n b c s r a ^ Us a u r r lc a J q l p u s ' e l l a , { l o l l c n b e s r r n o l sorurl ccrrll : rcllop ouo o1 ;unbe aju slua:) p o r p u n q o u O : I I c u B u d r [ 1 e m > 1 :ltuln b a , -oad eqJ :splripuEls 3ul,rt1(no1) r{8tq :cHes - o d A 4 r s u u a H e r { x s p r u p u u l s ,[ - 1 1 , ]3 u 1 t 1 1 'cla 'utqs, u oluo, uollnql 'u r x axeg,{d ) ^ntr8oJ^u c.tt{m a /Aes, -r,rdil:suollnq, eql uo, i as,- IqnllsoJlu qJHm -Hdu :('cla 'utls u 'sselp u) alBut - (ew6r -eouto?tn)<rJHm:AION : ltul pue ^\as 'Iooc o l J e q t q S n u l r e q l o u l a H l ' s a s s e : pu ^ \ o J a q auuf :qJtlm eqs saluu s,{u,tr1u ^llnJllnu)q s,/(es ( i u o r l u r o u n u o r da q l p u u 3 u t 1 l e d se q l a l o N ) ([unosl u^ras '[pnosl paltas) n [nos] lres 'po^cs su,r eJtl s.uutu aq1 (11ctnb ,{:a,r 'sllcl p a l c 0s r o l s o p o t l l : ] c u r 3 ^ 3 u l l , e q sl n q ' 1 r r Ba q t ^ \ o u { . { 1 u oa q 5 | : , . ' s n o l e 8 u u p3 u t - u o f , e q s r u o l t u n l r sa q l , . ' p l u s q l n l l , , N I I I I n b lf,u lsnrl] a16,,:('tr-own ewDmdago,) c,Lvaoa -rJ!!etr ^ IJE :L4lqlrsrrr)u, aAllrB : lulnld aql u r , { l l s o r u ' a s u a sp u o ) e s e q l u l p u u l e ; n 8 u t s aql ur pesn ,{llsotu st uouJD pJot{.aq} estlas l$u eqt ur luql SloN :'spJoi\ uuql Japnol l u a d s s u o r l o y : ' l l u s n p a s u f u n ss u o l l s u J e H ' l u q l a l t l a ^ E q J qo l : e q p c l r c d x a l e ^ J t t J A A :aHsJc!!eY'lou,{rcou 'z :,rols i(:c,r sl 3utq1 ,i:an ,ie1d lloqm eqt puc 'crarll sueddur{a111t1 aql ur uotlJu ellltl st aleqJ l 1tscop eq Sutqt -eruos op ol sluu^\ eq Jl 'uollru Jo uPtu a sl a3joeg l,.,nou 3urqlauos op lsntu olA uoll - f , c r o J i l . u o r s u q c r u r ' tc t l l . . p l u s p l s . , ' l l u l lnq Sutqlou auop c^,aA\,, :(ctu)oHstrawEaQ) r H 8 r f , [ e t r ' a u s r c l l c v I t / [ u ( e ) f i a ] , |u o l t r E 'uorlunlts u ,{Lcna t op uut ' u o t l n l o su p u U n o AS u r q l c u o s s ^ u , { l us . o r a q l 1 y , n o fc r n s t u . l l n q u c q q o : d l l n c u J l p ^ l r ^ u a s r 1 1: ( ' u ' r u o t o d u o e )a u t t a r t t a d [ u ( e ) J : n 1 , c s l u o fl n l o s l a p ; r a p \'u-otilh ewDtrapJ) qrenled :3JON :'eslacuo^uu uuql ssautsnq

AUV-INBVCOA

XIS dUJS

e9r
wnuuauapaduocutososw)4ap srql ul '.(woDdgo qwJoHrKoNEoe'opogoet) oaedu a 1q3g 'pasn lou s l q r a ^ a q l J o r u r o Ja r l e S s u3 q l " ' r o u " ' J a q l - l a u u o l l r n l l s u o l 3 q t q l l / t \ l D L l lS l O N : ' a l l , { J u Jototu e rou el3,{3rq Jaqlreu ,APq l :'tlf,uerj ur Jlu^r rou pBaJreqlrau uDf, JH : eel -lrruuroc aqt ol paloelc (se^\) eJe,r I lou ctl reqlleN : "nH '"'l4lr "' - Jou "'Jaqlfau : lrt, : oa]llruuoc eql ol pelcelo ora,r I puu eq qlog I Alaa:3qluarC pup tlstl?uE qtoq slu3ds a H : " r { ) e r " " ) u ) : " ' l . t " ' H " ' - p u u" ' q ; o q l ' d a a l s uq l o q a r u s f u r a q l : ' d o a l s B3 r c slBJ (aql) qlo8 : " ^\oul qloq eA,\: "' ,roul sn Jo qlo8 :uollJnrlsuof, snoru,{uou[s oql osle AION :'(ruorll Jo 11u/:) ueql Jo qloq sunouord 1o uorlrsode:d aql qll/r\ pasn sr ry'log aroJaqluql gJoN : no,{Jo qloq ur palutodde -srp sr eqs s,{usauuJ : LueqlJo t{]oq Jo pnord tu.l :'spuuq qloq qtl/$ lluq otll poztas,ioq aq1 elaql :'puor aql Jo saprs qloq uo seejl 3Je,/r\ 'lnJrlnueqsu,tr,{c,ar eql :Jui\\ eql ul polilI su,/r\ r e q l e J s r q p u e i u e p r f , ) Dr u c e u r p s r p J 3 q l o u s r H u e r u u s n ^ \ a q o r o J e qs l u a : e d q t o q t s o l ruoJ :(.."' cuo puP " auo - qloq elul ll.l,. :lo) ,.'ursnoc ,{ru ro1 auo puu jles,{u roj auo - s d u e l q l o q o l u t l l ( t , , 1 . ; a l u l n o , {1 1 t , s d r u u l n :ugo rord [gno-l qloq o^\t eqlJo qlrt1,41,. 'llaf 'alcrge poo8 f:o,r c alr:m ll,eq arns u,l - q n s o q l u o l e u e l u u 3 u l 1 s a : a 1 u 1 1o l u p t l c c l lo -loJ s.aH :@rcltop 'anuapaec) cudctull'7 r l'doqs srql ur sossalp rcururns roJ sltrtlel 'ewaQnJ)qJsxrrollodu :(nnqsou)n ntin nn4 -aJrouou 'lf-wono)t 8) rJqIEsuISo ^ uIBIu,al 'al3ruu a l r u u a p u ra q l eIIl r{l!.4\pesn s! go.runou e\l lto^ pJo^r 31.11 -un luql gIoN : 8urua^a aql ^q ll op ol slqe eq l.uo^\ l 'qot pruq B aul uaAISe^.no^ :.Iol -cr^ ol pu?sIsrN ..'roql sroqsual luu,{A ^eql ^\oul I 'ajeql qol e to8 ot alqP aq ll(no^ ains r u . l , , : ' q o f r n o f e s o ll l . n o ^ , { pt u o ^ oe l u Ja u o 3 ' u a o t x t s J oa 8 u no^JI : ^ouoruurue ol puq oH oq] lB qofu elel ol peq aq os flrua parpslue -rpd s,l[g :'e]rlJo 3ql tB IJo^Asil{ elrl l.usaop s 3 a q s ^ u sa H ' q o f J o t { l o u u J o J u t 1 o o 1 t 0 1 1: o r -aV'uhsvue l,tn4ux ou ildr lurogud a qol 'lla I .,'spuadop lu lI A,, ..'leu -urp ol atuo3 no^ 1Fr16,, :,.'spuedep tl /r\oul lluop J,, ,,;op noi III/tr leu\,, : h{ildroNf,ou :rav[rqs ruy l'rcrnn,{rou )u)J - ('spuadep '..roJ 'spuadap tBrlJ"/tI :('rte lro,r ;1u11osle) no,{raduds,neuqlq,r S spuadeptL, '.. e eq ,(essautlotuos ,{aq1 I Joqtaq^\ 6 spuedep 11,, q s r l S u g u r e p o u . ru l ) , . , { a u o u q 8 n o u a a , r e q1 r a q l e q ^ ru o s p u e d e pt l , , . . a ^ e u J n oa q t u o o B t :asnulf,rluurp:oqns oql u! (cJnlnj1 no,i 1p1,1,, lou) esual luaserd eql puu (r[ tou) reqfeq^r l(,:aqtuam uorlcun[uoc aqt osle g16p a q l u o . ) o l f , l u Ea l l u U a pe q l p u e 4 o u o l l l s o d a l d aql gION :.,'oB eft\?leq^\ uo spuadep oslu ]t u s e u r r l J r u o s e a { s r e q r a q l c q , \ A o s p u e d a p1 1 . , q n . , 1 n o , { t r i nr e u u t n s p u a d s , { l J u n s1 c e 1s e o 6 , . i's8urql asaql saplcap aallrruu oc aqJ aur uo p u e d a p l , u s o o pt u r l J , , , . i l a l c l c l l l r l D S u r l a a u oql urScqa^\ uu],,:,. leqlua,r eq1uo spuad -ap ll,, .,i^upuns uo spoo^{ oqt o1 o3 o/\\Ill/y\,, c : ( l s n o n u r 1 u o 3 o N ) q r e f , H B L r, r p u a d , a p 'seqloll uo surua cqs ,{euou aqlJo }soru spuads ar,un a allaq I ilq8noua urua oq l,useo6 ;,{euoru o1 ,{:uag a,,rt8 a,ruqno,(op ^qi^ :'qluotu u sJIq -nol 0 0 0 [ s u r u a c H : l r u u r s r u g u d c r , ru r e a .luql ,{uso1 lq8rr B a^uq l, :tnB '.pelrale oq puu lrele ol lq8rr o q f , ' . u o r l t s c n p a t l q 8 u a q 1 ,u l e l f , r u ua l u U e p o aql oslu 3ION :r^dr uu oer:du - Iro,r ol '3'a'qtrus oy 'r-ou, uH onedu Ir{8u orll 1q?u -:g19p l'stq8r:llaql roJ ueuo/(Jo lrt3g aql lnoqu,teld u sr strll :'noI uuql rcplo st cqs 'luql elll :eq o1 ou luads o1 1t;3r.r a^uq rlo1 i ' u a u t q l r , r s l q 8 r : l u n b a c ^ r l qu e r u o / { , { : l u n o c

- u r u l r . U r l n u aa l u q ^ a q l : ' l o o / r \s , l l . l D o J l a l q - u r / r \u r o J l u l r c l u r us r r l l a l r l n o , { o 6 : r u u d c r -uw'rudoruw 'I ,/ [leu(e)rl,eur] lEljefBur (eilHu8Hx.(rl9o - aJIAJas:u) -rrg,4u - crlqnd) (npne anuud) ur{ucratul a u n u e n x , { r c g o [ z t s r n : e s ,s a r l a r a s r l l q n d ] Jof,ernrr rausalJ [nr(g)n[1an,] utnncu,r ' r t 1 s u 1 d 1 t q , nq l t , r i t a pere oc s.11 doqs srql ur ernlrurnJ ueqoll InJrlnEaqllas ^oql : ruoor e ur eJnlrur! q.lntu oot sr JJJqI ue(l,r lr JIll l.uop | : 8tq p:uoq ool allll u sr olqrTlaql tnq 'qcntu ,{.ra,r -cprs eql alll I 'ruooJ Joq roJ aJnIuJnJ A\crl rr 1q?noq s,aq5 :<rtregar^i IeJt-] arn1lu:n;, ' . , " ' e r u s p r u p u u l s3 u r ^ r l a q l , , : 1 u r n 1 d q t c ' 3 u r ; 1 u ja : r ' m o 1 r e ' q 8 r q a r n ) a EION :'('rlJ : e q 3 r q S u r u o r e q a J r s p r u p u r ? 13 u t , t t 1s , a l d s

v9l
ra,reusl eqs sweas ,{aq1 i SutqlAueqlt,,rr.{dduq ll reqlouu.ro Surql euo lnoqu Sururuldruoc si(un1e st fuBl,\l :ItJcresorpx d u!?ld,tuor 'cla '33a polroq B 'luaur peloq :palloq lrqH -adEs:aION :nrrHhHU s33apau; :'cla'qsu ' s a o l u t o d p a r r . ;: I r s H e d e x , p e ! { : ' l s B J I p e r q : a q r o ; ? 3 a u B p e u J u a l l A : e r e u u r p r o Jq s u o q l fuJ I ltcqs :(apodoeoxcrrl) crudux ^ d{ 'plrr{J eql Jo esnuJeqaJro^rp E ot aetBura,lau s,tusaqs lnq :eq acJo^Ipol slue^\ puuq ;1,aqs -snq s.i(lles :trogeud,/ 'Z :'r-l're) c gctlJlfoE -ed - qus eJJoArp :lf,efqolJelp eql 3ION ol 'esJnoc leqlotu eqt qltm pe,{u1s ^qBq eqJ Jo 'rea,{ tsul pJf,ro^rpsuir orB cqJ :'5Jro^rpol lsaq sl ll 3Jlir eql puu puuqsnq eql uea,tlaq a^ol ou sr oreql ueqlA : uuut raqlour? ^.uetu ol sluc,,\A eqs 'puuqsnq Jeq etro^rp ot Suto8 sr opnuhl :rccu{Yoxcud :ncqJnrosepd 4 'I arJoA,rp . , ' I U r qI S U r { l u t u p e cI l . l s ( ' u r e l p o o 8 , { r a , ru o a r . a A ' s c , { q 6 , , . . ; l l o ^ A t u l t l ,nou>1 no,{ oC iJno^BJB au op ol SreB rhl ISU uuc no,{ 1urq1 no,{ oq,, 3a 'qus qllAr sural (peq 'i(lpuau;) poo8 uo eq ol srtr-wilr r xa -nvamoHuto (xnxotru 'xnttnxtdp) xnntodox g ewng roJ qstl?ug eq1 :g16N iirou reqleSor uaql oos ^larul no1 'poo8 oo1 lou arc aJr^A slq pus uurllrlA uea,r{laqsuollulal eql pru{r? f t u . 1 i . , , { 1 p u o r : 3u o A o r u s u o r l B l a rr n o ' s a ^ , , ,,aaldoedactu s:noqqStau:no,{ a:y,, :'spuau3 Jo lsaq oql eru ,{aq1 poo8 .{:an ueaq s,{um1u suorlulor eql e^uq ralsrssrq puu llel uea/Aleq : B H H a r n o H r o d u l z u ( e ) _ [ r a 1 1s]u o r l r l e r 1 : '<<(eagou cwomdaeot\ eutozagrbsuucul oslu a d u r s a 1 e q 1 . 3 1 9 5 1l ( ' r o c u u c x o o x r u o l : ) 'pcdecso uoluoH 'paurnua^o a leoq oql uoq^\ pau^\oJp eJa,r pruoq uo aldoad rql llV :(.sp,,r^orc aql oduJso ol oB c,m uer araqrtA: atutl lutll u o q t q l r i r \ o 3 1 . u p r pe q p u u s u o r t r p a d x a n o s -:o8uep papro^Es.{um1e peq og qleap padur -se oq,tr spuar{ rqt jo auo ,{1uo aql su,^ pal 3'a'adsrsa sr (BrewatqDgtn's)ewDJDui)ewD? - a 9 n$ J q s r 1 3 u 3a q 1 : 9 1 9 p l ( ' q 1 u S S u r o p p r o ^ uo l : p u n : a 8 a q l J o a s n a q l 3 I O N ) ' I r e p aql ur SutAup paplolu puu ,4u,r,r rreql Jo crns l o u a r a ^ \ , { c q l : ' l u a p r l r u u B u r p r l l r l u o a qp u q oq^\ 'pupqsnq ror'1tnoqe uuruo,n cql o1 8ur -1eods pto,ru o1 pat:1 ,{aq1 i'1ur:slaldun ,fu0,r p r . u r q u n o JJ H u u u r o r l l p r o ^ c o 1 p a r r l s f u m l u aH :mou louq o3 lsnu e^\ urur aql prolu ol nor{J1'.(t/-Nax J cccwonadwte au'otcw? 1Ue,* -oH)Duo ) E)cwDgn)tttDwl ax ''duou ''u-own suDtrag aH anwodowt) qJurcau.l ,r ploa,B ,{:lunoc aql ut 3ut,rt1o1 pasn 103uoos asoddns 1 tng 11.,{eq1l'1r o1 pasn 1aB11,oqs 'req JoJ loq ool slllll u sr eJeql alulurlc eqJ :'r-orh qleratr qrlHxnsudu l'r-,{war, >rcrlH -)naudu - qtus Suropo1/qlus o1 pasn(auror -aq) 1aBi[1:ua dn SurllaBol pasn tu,l - 'ouud qJuouros xnsildu 6, :wto1-8ur oql AION : ll o1 pesn alrnb s.eg I roqlaSol 8urryo^\ ol pcsn ere e16l,{1:eadn Surllo8 ol pasn lou tu.l 'our :o.; ,{1:uc ool sr {rolr.o I plc{u ru,l :'Iro^\ p r u q o l p e s ns r r H ' u o o s p a r r l 1 a i I I , a q 4 u r q l l.uop I :'rf-orh clurav cr.(H)rcs14drl :'r-^hl -ah ) qrfHxl.tandu l'r-i{ner' ) v{lrm)Hsltdr qrng qlus Sutopo1/qlus ol [rs:nll pesn aq 'asturd:o-; 3ur1oo11ou ru.1 i'asrurd qcnu elraf,eJl.uprp eqs :'s:odcdslr\eueql ur leod aq1 .ro1ssru:d Jo lol B su^\ e:oql :urrusx(ou) a l pasterd cq ot se^ol aH :'e8ujnoc srq:o1 pasrurdsu/( uuru cql : pourldrrstp fua,l puu .4oq3ur>1ron-p:uq , { J a , re s u , r o q p r e s , i a q l ' : a 1 a 6 p a s r e : d sror.{f,urleql 1V :'Sur8urs srq pc,{ofuo oslu 1 'qcnu o s : e 8 u r sa q l e s l u r dt u a q l p r e o q I u a q , $ pasudrns lle lu l.usu,,rt :qJHrusx a esrurd I e{lllur{nnl{H rl-{a9lr ou - e lf -B!l!ur s,qus uo :uo uorlrsodc:d cq1 91651 : f e p l x a u ? q l S u r t e a u J c r { l o u ue ^ u q o l u u r u -IUtl3 Ctll J o o ^ l l e l l r u r a q l s P A \l l : ' a ^ r l P r l t u r u , r \ or J q l u o u o r s - t n J X J l p a z r u u f u o t u o p n l s cq s r q l : B B n . L u r { n M uu l , r r t e J r u , r a , t 1 1 e 1 1 r u r u l 'clc 'raddns 'Jauulp JoJ (urutuer o 1 o a ), { u 1 s l : I n g : ' a u u 8 o q l J o p u a a q t o o s o t ( u u l r u J r: ) f u l s l l . l : ; c : e q l u r u u a i : ; , i u 1 s no,{ 1L16:({Efs /r) aarcq uleucr nof lp.tr:o ' sn qlr^\ ettlof, no^ ilrlA :sJqJusEr-f,o :Uel aq :'a,{s : cr.uroJ suruuer SurrlloN 'IroA\ aql llu auop e^.no^ aas I :'pouluuer looq auo ,{1ug 'Icolo.o a,rg ,(q slooq aqt llu plos puq {aq1 :rJqJuaurJo '7 l'3ur1.roa.1, ponulluol oq lnq ouoq lua,r\ ,ipoqfua,rE :anulluor - ('r-owh qJpxrforodu :gION :(iuloJ-8ur eql etuDtrap) ' 3 u r 1 1 rp a u r u t u c l u q o l s 1nqdn pools A.LON) 1 ; u, { c q 1 i ' : o o d p e u t u r u c rt n q a 1 l ls r q l l c p l u q p o ) { l o / (J J c f : ' s n o u e s p J u l u r u c r I { r l s u o r l D n l s aql lnq ssa:3o:d eluos apuur puq luertud aqt prus lccls iolco(J I :('u'l A qwBotur

E9l 'Ho -culdw + tswdoE) crnm 'nl :(I)'qJBoJc lruxlroVoduHO 'l i(2r)nn H t) '01 'l vt'(.1 :Q) fxeg,{d qrl{mc I :(f) (rcozalnon[)uroged rItHrnEI^loV :(O) '3 i(y) enHee 'srerur' ruxuoVodu '6 osrc4rcox (aenmul^lott)LIJcos l(fl) 5 -oeudgo uH osedu 't:@)'HrenYustr rcternaud crru lslrxedtta6 '9 l(9) 'V cooerrrqu'g :0) (u'ut n nunlnuacrc)eroged ItrHmBI^loV :Q) lHnx.{ uH anHamad'1 (u rs1 'g :fir) sreanrugudet"T:(3) (ocoduoe) ncqmoHJco
:fa1 aql ql!^r lJeqr puu qs;puX ur,(u5 'I

sgslJugxg
'srulu ps alll p s u l e c suq aH rosseJo:d c ,{pearlu sI eq pue ^uoJ l.uop | (au loj ry:) -uoo rrru I sE JUJsV : no,{ dlot{ uu) l lutqt lc,{ l,ust aH : pJBq f11ear1:o,t no,{3t sllnsar n nnn'Dx u I peuJacuoo st uralqold puoJos eql su IEJ sE p o o 8 e r r a r q c l l . n o ^ a l l l s t u , l : ( ' u ' w 'uolqord -aut{),tt utcov 'BrqJHgoV^ [,r:1-|a,tatqr,e l$U cql lnoqu op ol luq,{\.toul 1nq 'bulJracaql uro{ l . u o p I : ' l l u u a q l a l t l J p e u j a c u o c o J Bs l o o q S u u q o 1 : r u o r ; u o r l t s o d a : de q t g l o N : . . r o o p l s e l u l s r t l s u r c J s V : ( o r - - o . t o x )o J - o l a h u J -JapcENorh - pauraJuoJs! (qus) qlus sB JUJ aql lueu Sur8uuq s.ll,, ..(tsol ^tu s.eloq,^A.. 'o'l :'ruoor aql ut Sutltec eqt ulolJ 3ut?uuq sB :'urq uraJuoc l.uscop lJ luu,t nof Jt ']ou ro op d t u c l e u o s c ^ rJ J a q l : q J e c H B Z : ' l l u q J q l u l d n lsntu no,{ leqloqm ultl Iso lr ll oc lr SuuH rrcqf, aql uo luot Jno,{ o^Bel l.uoc l.upoeu no^ : ualstl llu lsnu no,( o5 ,ipoqfu 'qEtq oot -a^e sureJuo) Alou ,{eso1 3uto3 ru.l lDtl\\ :"') i ' 8 u r q l , { u ue e s t . u u l s l u e p n t s e q 1 qraNil 'BJqJSJBX^ UJaC,UOJ duu aq1 Eunq e,r.no1 :'lof,Iu qf,nu lool llr^^ ot4ltettloHJ.o 'aluls - (answ)s{horllo)) an+ uooJ aql ( llulr oql uo se:nlctd mal e Suuq -ilrotrou loJ puu 'uotlEnlls sr \DxaoHDw)go) no,{ 1.uop ,{q11 :rruntaa '1 (3unq) ,t Suuq '" 'orrqg uu (ora) xH lqg oxcro)J - ( ' roJ anHnrcorrcu qstlSuE aqa :3JON : Jlasutq 'sr areql " 'aju olcql lt Jo qlntu JoAeA\oH) ' .lo1,(lcrcos ur uolltsod stuos onatqceol slue,,rl 'erlqg il}l ullo rxeql sl eH 'pJuq ,{:a'r3ut>1ro,r,rlclluiA :'ualols ueeq J o , { u u t u J o A a A \ o H: " ' 'sult aqs p3lll lolc puq,{euou stt{ luql paJolocstpeq ueql\ uollls lorurf,^ rlg Ho)p) - "' ' 'palll -,roH :"' 'rcttudutc t4H Ho xu) - o d t l n c r g r pf u a , lu u t l l c s u t q p u n o j a H : ' u l q aq pluq Je^e,ro11:(qtaapo n aultafpo un atoJ asnlo.r,{lqrssodl.uul I tnq ou $lsu aq tuq^\ 'pleq ell -aq pasn\ qo '7 lpaot8e cq lale,troq loltrl o p o l a u r o J l u J t u a ^ u o J u t, { t c , rs , 1 1 'uortrlcduor aqt ut -1r1 sr uorlrsod AIN:.(u'ut n asw?ango I ow) uud alpl ol pasnJeluluS e 'lslu - aw' Daunq uawuowJ9o' u-o?o)lEtp a)an msnJK lv :'3ulql^uu op ol aru ro.; alqtssodut aq 'no,{ dloq ol fut -on) enul'xotrou ,/ [u(c)Jlz,ed] uo;1;sod tl.l lll,r ll pru{u ru.l 1e^e^\oH 'Jlot{ir{ sP :aettch{ cH mct 'oxEHvo /i.lot 'slsaralur u,ro rno,{ jo ,{1uo 1ou I Ja^a,Aroq '(hmM u Bfixarsoro.Iudu oaJsotruv ,{larcosgo slserelur cqi Jo IuItll s^Bl\lu lsnu u H " ' ) p r u s I a J l j o q e a q l . . ' 3 u t 1 o o co q t l n o q p no^'.(undoeaw ox uox tanndou )n rrt) osJ.3m -gp 'Z:@nnDEnHozdo) sluruldruoc ou laB 016,,:6elpu ot slutulduto:r oastclngo '1 u i$a1cos ' t t l t t u a ^ e ! q c E ' e ^ a l q f , e ,{ue no,{ aADH :ugorrux a lutuld,uor l lsoqt aq1 ur urud puq u Jo pautuldtuoc uutuo/( cql u :'1noqu ruldutol ot Sutqlou e^uqno1 : aslou aql fnoq au o1 pcutuldtuoc faql l'astou orotu ,{uu apuu ,{cql jt actlod eql ot uetl'l lnoqu uruldtuo3 plno,{\ aq plus :noqq8rau l r l J q l : ' l o o t l r s a q l l u s J e t l J u Jp e 3 t l c l l i d -xe ,tuutu ool l,uajci\\ araql lutlt parttuldtuo:l a :3ur11ads ql gJON : pllo,/h aqt le^o llu u/r\oul lls^\ elP lslluelalsslql Jo sluctueAelLJJE oql : sluauo^cttlJu luo .lo Jtlo sl uauo^\ '.(xau)'{) )afiax puu ueu uac^Alaq,{1t1unbg -l,rJf,oll,/ luaua^alqJ,E :'llu lu Ilul o1 ,(uA aqt t . u s rs l q l ' s r q l a l t l t u t q o l I l u l n o , { 1 t8 u t q t , { u e c^arqf,u l.uo^r no^ :'lol u pc^atqlu ^luluuaf,

991

'qrure8odiloPfuoJ-oos lql^l - 'ua{el soloqd lno pcq elA '63rndJ3ou HO - 'lnc rleq slq purl aH Lpad'(l3[clu lnol puq no^ o^uH . :(sorc xovrdou uH ottl{uNHHs3Jt{rudgo) auo8 qlus aAEqBl'ln)^fuJHo) BJJa/ts -qroucn 'enl,rr oLoHuutr(oruHerx,(gou) osHrHnHHI4 hlonl{r NI,llAdVssJ,eBHroulcs olr 'auhIr3 nodors oa u'L(pt) alcuto tnot pad& not aaog uwex] cEB rlItr ar,rsJole[ ptrJo) b?Hhrqsildu Bcta,{ecroucl4auMuc t^losdaug llwrl{n),{dmuox ulrrggced Bcrotexudtqa Httfiur{tnc oBV t4l a)tqer v{o)3tJt'ltlll{9B ll)rcl'tl{ilmun umowou I legttdlt )aoroh (Z) r.t.'r{ucotsterc (srurunou rcuedugoc tttttt) l'erenau )osotroh (I):wt ilnuf.rHJ t^,1^8tr) atrct ttDwDnauadau n1> eutt nccdQ 3il)lc^d :efoN uctoturgadrouX <<idqwDwJ orrcratr,rHat{udu 'slapou eql,nollog 'qst13ugolu! uaql elulsuulf puE seJueluas uBlssnUauos ol uatslrl 'S] 'suoglsanbssraqJral aql Ja rsuy 't+ 'qs;18uXolut urttll alulsuurl putr sacuafuastrulssn1 euos ol ualsrl 'f+ 'suo;lsanb s.JeqJEalaql Je^rsuv 'Z+ 'alru stql o1 pasn 1 a Bu o o s I I , o H : r y l , { 1 : u ap a q o 1 8 u l o 8 o 1 'sI plos leAc,,$oH:/ :quls posn lou ru.l :/.4/ :slueua^e!qJu :7 :asluld :) l'Sutwrut,us saoS eqs ll q l r ^ \ s r u r a l , i l p u e r r lu o e q : / : ' p s u l o f , u o Ja J L ' s p u o l { ^ t u s u l u J s y : p l S u t l t c ca q t u o r ; 8 u n q sduel aajq1 :, :qlus Sugoppro,tr:U :qlus (Jo) tnoqu qus o1 utuldruoJ :E :^lelcos [:n,tr!enq,l u s r o a S : n o q l : O : o J r , rs t q p a r j o ^ I p s . c t l J u a q I : J : l e 8 u u p u a d u c s a: g : a ^ l l u t l l u ll t a q l u o : p / :,(ay

'(g) n r c o u c u u o s r c x e g r . H' V l : ( l ) ' r f - N e ) 'u-orh l?H 'lf-^hlo) r3qres xH)3ax^dv u srtrg il :G) J xrfr4HamoHro - o r r u x o u ' Z l : @ ) ' r q u n e r u d r l 4 r e c H se ) r o r o u P H ' t l l ( 7 y )d r n a e d u f n t -or ) rai{xrcsndu odo)c HO '01 l(3) 'ylonex Iioo8J oc uoLfenlot?d Ho'er - e m r q r c B ' 6 : O I ) q r r 4 r u 8 x' B l . W ) ' o H u d< t J t l l cl J o q r u x o l r l c f l n d x e H V ' L ) ' H e c ^ d Y l t o w u c r a u s u )o r h ' S : ( Y ) x : ( T ) @ x a u c [ )r n H e x H r c o v ' 9 : W ) " ' a 'C i(1) 'qJuaerurtttrox xr.1 eflHJul,{nHHfi orj 't i(6) aarcamgot^{oHe^xdfg 'Z l(rr)'r-orn qrBI-reY crlagtl4 'l (q eHo'oHtsorox orlqg nH lca ){u)
'o3,{aq1aJaq,t\ spuedap :g iuotlurnpc o1 uo lq8t: aql :y l'Sutpuer panulluor 1 :@ lem puu aq l1 qloq :d :Ilua,rl o1 lunbo sr a^Usaurl rnol :O : lt ,1auI qloq q6/sn jo qloB :N :;SullluJsplupuuls '[pnos] pemas'[nos] i$a]^ :Ilo^lasnoq :) :7 oql 3ur,rr1 ary :4 ll.raddns:oj fr:1sno,i 11t16 :lunosl u/ttos 7 : 3urpuuls peuruuar oH :/ : lr petuB,r I rou cq lcqlleN :f/ :louPclc ulnnlu^ :9 :Ulqs u eluur U : u r B e : J : a s n o q D d a r l : g : u o r l n l o s : . 1 : e r n l t u l r ] J^ A t u f ] l q 8 n o q , i e q l : g : l l o / a u o q : l ' ,{ay

'oJor ore '61 :0/) 'oloJ ro JI,IsHcue fi') rfvaou ilHo uY,{) g l r { a n l f e J o x H r r r , r H ' H o . 1 1' 1 l : ( B ) ' q r f e g o r o r , { B o H4 r H U ^ )} 4 H o ' / l l ( y ) ' o r e eHesodd4t<lHHaH0ilx'sl :(y) (anhundx ugo il|,.r?Frs rcl 'gl lQ41) i,t.a:..nrv,t

L9l 'qluoru selqnoJ suJse $)v "' Y LuleeV (u)e seopqrntu /(oH
'lea{suo puEtlsv '6 'qsrr8u1 puu ssf,ualuas uelssn1auos ol uals!'I '8+ olu! uaql alulsuuJl

'eruoulo elll Jaq}lou eql oIII l,uop 1 'slulu pesrou ,{uun3 ./o sulu ,{uun;,i1uoa{t1 ro urltJaql uo spuadap 'stulu fuunSpuu pusqloq a{ll JNgONJS lI
;stulu ,{uunJ;o pes oIII no,{ oq :VgHJVEJ

:Z TAPW
'lle lu sleloq 'sleloq a,rtsuadxe rou deaqc laqllau 1e ,{e1s1 1u le fels Ja^eu J ./o sloloq 'slaloq deeqc anrsuedxa fauou oql eABqJO^ouI ro3 1e ,{e1s 1 ./o e^uq 1 fouou qcnu 'slaloq pue deeqc qloq lu ^uls I JN7Q]JS a,rtsuadxe /y\oq uo spuadaplI .{11ensn oq :Vg HJV7J no,{ deaqc:o a,ttsuadxa ,{u1s 1u ala^u:l nof uaq,trs1e1oq

:I ppow
'l* 'uollcurloJu! eql s.JaqJual Ja^\suv a,rl8 Iuuourppu puu lepou aql ut su suollsenb

'11 op uEcI 'raqllau I JoJauIll aql pllg Ja^etl '3ur1e1s rolteqSrrrrls a1t1 't1s,(11unsn uql 1 1 '3ur1u1s puu Suttqs eIIt I 'qloqop I JNg(InJS no,{ ur i,Jslur/y\ r1s'JoI a1u1s' oq :vgHJV7J :z lapohl
JO

,{::nq e ur su/r\[ 'Jaqlteu puq I 'eaJJocpeq .ro Suturotu aLJlut eaJlo3a,tuqs,(e,t1uI J su,t I 'qloq peLII JN7O1JS to (ttuu rarox) ,{lsrtql ,fua,r ea1,aluq no,{ plQ:AgH)VgJ lSuturoru aql ut aeJJoo'Jo :I lapow
- , . u e J p l t t l so , , r ra l u q s l u o . t u d 6 1 , , l [ . . , 1 . r a q l o . t Qr'o l : a 1 s t s ' u a , t u qt r o i o C , , u SIIIa qJ.CC r:ilJCIt/ !!olralrtv -od xlrnrus 4 - ;:oqlorq'u Jo lalstst u e,tuq no,{ oCI :Jo toloc wtllnexdcvoc 'rlocodtr - o 8 l { l t l l l g o l t l , l o c o d t t o at { r q r r s i l I c l r d c l g t t uY x s t , r , { l r n t t e c d e J H H t ' i o u ' o t t l ' a l t O ) ' l c B : a l o N i 'uollcur:oJrrl puu slepou aql ut su suotlsanb s.leqinal aql Ja {suv ltrrroulppua,rgB '91

891 'qa \leeK slql op ol s8utqlJo lolB seq eqs Jo fzBl s.eqs 'paslJfunslou rrr(I 'pauJecuof, erArn ss sr rBJ sV ,(upuo141 lt qstug plnoc [aq1 pres ,(poqf:a,le pu;8 u,I JN4O1JS ,{q 'alqrssodrur A prBS se lr er^r1 lnq ,{q qof oql qsruu plnoc faql ples fpoqtua,rE :Nosv7d "(upuo141 :lapoN 'l! JoJ suosser a,r13 'rnopreqaq lu pasrrdrns ar.noI,pau.lac rno,( puu srq 1ou -uor s! X sBtuJss lnq ptp,taq1 r aqf pa^pqaq pr13 ,{c ,{poq.{ra,ro ar,no,t pueuels!'I .6I+ ,(rs
'auop aABrll.uplnoqs eq lEq^r auop pBrl lo auop a^cq plnoqs aq lEq^r auop l.upuq aq asncJaq uoglrsodtlnrll; B u! Jlasurrl punoJ oq^{ auoauos lnoqu 4eadg .91

'ra8uep ur sEA\oJrl Joq tloJ eqs 'JueJ J0q euosre^o l.uplnoc eqs perrl eqs pjsq la^e/doH '6 'uealc 'g ,{yelnlosqu le^eu st lr Jc eq} qsu^\ I uaryoJe^e^AoH '1 ,{ep1rguo sluered stq slrsr^ s,,(e,tr1u sr aq fsnq relam,o11 aq 'Jeq aq laau ol uorluls eql ol oE y1.1 ,(uruJ parll Je^aaoH '9 'lcelqns eql ut IJBIU luallacxaue laE ran,au uec aq serpnlsaq qcnu Jana/(oH'S 'o^ll JOrnoq u JoJ uaJplrq3 eql qlr/( s,{uJd s,{em1u euoq seuoc eq olul JaAa/(oH 't eq 'saul eqs pJBqJe^a^\oqe3uep 01 rrJuel Je^au ll.aqs 'I 'eJou eos ol slue^\ sr{errrle seesoq s|.UlrJ or{ ,{ueu rena,ro11'7 ,{.r1 pruq Jele,tloq sauluu Jeqtuaua: Jeneuuuc J .l 1 :uElssnu elulsuBll puB ofu! pnolu uaql pBeu .[I 'qsr13ug ueqf olulsuull seJuafuas olu! puu urrssn1 euosol uafs!.I.91+
'suor;sanb .Sl+ s.JrqJeel JaArsuV aql 'f! fnoqu spro { ^ral u {uS eueqf pgo,re op ,t411;p1o,ru ,{:1{1;unsn 1uq1 nof, o1 no,{ eldoada:aq; arv .tl qsr;3ug olur ueqf alu1suull pus serualuas uulssn1 auos ol uels!.I .fl+ 'f! Inoqu splo^r^{aJu ,tug ;spua;rJrno,( puy afeql Jo slqt op o1 no,t 11a1 o1aldoad JaqloroJ 1gu,n {11ensn op :o a^uulllu!u,no.lno,t sEugql ualJono{ oq .71 no.{ uo op 'suorlsanb s.raqJuel ta rsuv .IIr eql 'qs13uX olu! rueqlalulsuurlpuu serurluas uurssn1 auos ol ualslT .0I+ 1Sr 1eU.tnoI :ralup JolcuJl j,(rularces luuuorvr lsod lluulsrssu doqs lraeur8ua ilsrtuouorB,u i.rolcop ias:nu lauuolc :lsrluap l;arn1ce1 flrsralrun lreqceal looLlcs :f

691 'uJepou pu spooJ peJBdeJdOJou e^eq e^\ puu zssaJEoJd uualJ-ot-^so 'seutqcetuEutqsu't' tunn puu sJeuuelc cllqnd q8noql optu a^eqseJIAJes IBoJE 'ueelc ol olnlluJnJ aJou -ce,r 'sJolera8trJer selllrueJlsotu q8noqt puv a,r,eq '4ooc ol pooJ eJoIUluualu eluq spJepuels3ut 1a1.;e 1oo1 ol soqlolc atoru 'EutqilueJI 'suq 'snolJesaJotu -,rr1 raq8rg Uo^\asnoqJo ualqord aql eperu eqJ slU Jelteq pue ra88rq ol po^otu e^eq sellltueJJo suolllltu leql lJeJ 'uo uir\asoJBSUOllnqeql 'paqsurt'a;e 'pa{ooc oju slouulp aql 'poue3l3aJssleu eqJ 'uoll3B ses'{1erud ualplrqc eql ;suelqo:d pe^losun Jeqlo srllun 'lnq 'qElq unt '{eu s8utlaag ,"nr,i ,,q1 ')tJo^Aesnoq op plnoqs eql euo lltlsrlnfl oql oq^r,$ ,i11ue] uBISSnU ul sualqord snotroslsoru eqlJo 'oo1Surql poo8 u puv 'puepsl eJl^\asnoq '(1uouluo A oql puu I ploqesnoq aqt fpoqfua'rg oql Jo pueq eql sI usLu eql leql eepl eql teql s'{spc/t\ousaarBe awos (otssny m alryQrwollo swa1qotd lsrloutnof uorssny V) Jadodsuau tlsltlJg D ut sassnJstp ECI'I A'IIWVC NI AII]VNOE Eg ISNN EUAHI

txaJ
l[u(e)J:nl,erar' lsJeJnos,l [-o-] releems o1 paleuolnu i[zlulered,l es'(1u:ed uorlnlo^al lsllelcosi[pl1teue1:c,]
'77 lxef aqt iulpuer aro';ag eql iBu;,no11o1 Jo uollrtJunuo:d aql as1llu'rd ;op o13u;qtlqBP aq1s.Mulql 'tz 'luEsEaldun Surqfuu Europplo'ruo1 '{r1 a;doedeuos lslll sI no,{o6 1oo1op no,t 1eq,n '7X noA oql puBlsJePun op 'no11 u ;..dncua; ur utrofsy,, 3u1,(es

'pueUJrno,{ Pue ePud 'trto:roqJeAal.uocJ rno,{ rlloq deal 11,trno,( uaql - puel JaAel(uop 'ool 'op ol lulli no,( luqn euopun a^Eelol "(lnp a st rno,{ aq,{ut-u iop ol luem 1,uop no,( luq/( op o1 '{1np:nof uago 11 1t 'rurols aJoJeqlalnb lsotu s1l1 a 'tlloq s! l! ueq^\ suels elqnoll eql 'snolJaslou aq uec uorlenlls$ o eq 1nqssaledoq uuJ 1tro'ssaledoq lou lnq snollas 'papaau o sr uorlclt uaqm Sutqlou aJsa^lasuaqlfq spJoflft 'splo,tt uuql Japnol luads suotlcy o
'IZ aql Eu1so11o.; uo luauuoJ puv :suotlulonb sqra.rord 'suorlsanb aql s.raqrEal ransuV '02,

0Ll

(DhnHnpa sDx)ahnwoHo)t rrrr) osJf,Xrsox .Z :ucr{eJ .1 _ ploqn.no! ,

.aroruu arruuepur prrn qrr^\ ^1'n,i} ,:T## l,ij;l'l oqr l::


IXEJ AHJ OJ SAIONI

'

'etuoq eql ut ,{lrlunbe lno ^u^\oqJ sr .ururrjsJ .aJu Illls lll,t\Surdaarlesnoq elaql uoLllJo 1{uuur '1nq J.AeA\oq nlsueguSrepur4 sorJesJnu pue lnoqu ..3]o.sstrrrl3utu Surqse*r 'sroueayc tunncunJo opr,{oql ,secr,rros osn crlqndlnoqullu AAouI ,se1 J 'ouoq eql lrr serlnp lenbalnq s]QB!Iunba,(1uo anuq lou ,(aq1 leql puulsJapun ueulo,4A ua.' e{u., ol st lr op o1,{um pue rilu' eq1 'ool 'aJ!J ,{11uru3Xlrlunba ur e^erqc' lsnu a/. ,roN 'pslrjeCuoc ,{lercos uorlrsod sr ur rreqlsuJuJ uauo^\ su pue ueu uaa^Uoq ,{1r1unba po^erllJp o^,olA lo8 a.r .nnq ..,Jq^ .og lol s(ualuo^\ Bulqsuarr eq lng .plp eH,, (('{Jo,{ sr s.{es
.pelsu J ..ar3llulll eql s.luqlA,, ,{1pes 1uBurlooJ 1us 11 eq} 1,rrB pue laluams s . u u r u8 u n o , {a q 1S u n q l l u r l J u J o .peuJutu lcuq oql Ja^O to8 lsnf puq Jel -q8nup asoq^lrnoqqSreu_{ru oesol or.uurl frots-pcsraulouo noi j1r, 'ssaursnq 11.1 s.eJr^\ sr Burdaalesnoq$Jurql oq/n'orro^luo aLll srq su,rn 1ou,,{;uiulrac 'pueqsrq la,laanoq ?uno,{ 1uq11,louor{pue saolulodfuJot,nor{ moul eqsplnoqs fqn lng (,iaoJloc aluu Jo sao1elod,{.r.; ua,re }.uec oqs .:oqEurcronrp u,J leq e^Eq ue3l1o{,,:plus puulaqlou teq ol Icuq eJl/yt slq loot puuqsnq Jalulstlluou Jeq xtg 'lea,{lsuJ JJaqlur sluepnlsse parJJetu oqnraldnocBuno,{ auo;o ^ou1 1 'luql uuql r e d a a ps e o Es u o r l u l a r 1 r u u j . ; ou a l q o r d o q l f ]ng 'pro^lt eqs luql selqnojl ,{uuru seq toq}ou l(r.ruc 'luql v lnoqB 3urq1,iuuop l(ul3c no,{ puu laq1ou u oslu sr uuuo^\ 'Surddoqs v eql seop eJl,r slq luqt uoproqt ol pasn sr eq lnB .s,{us aqs ,palsu s,eq Sutqlfue op ll,aH 'urq Eursreld s{um1e oJ!/tr sl srH ..(puuqsnq poo8,, u ',{uin surrr eqt ,(q 'teqt puV ,,.ssautsnq s(eJlA\ s,1eq1 [r_u s.luqi1,/houl apolueiA I p l n o q s r t o g , , ' p t u s e q q J r q / ho J ' o ^ r l u r l r u r u , r o s l q uo Burd'doqflrrue3 s aql op ol lua,^A lsul aq uaqm ,,{us ^rou{ I uuru p polsu o8u Buol ot I 1o1q ploqesnoq aqr qlr/r\adoc o1 .raqslcadxepuu feuou Suidrrl -.snoq aql eJl/h sa,rr8 aql puuqsnqeq1 .qofs.uuruo/d su'?tral e lltls esnoqaql rat3uSurlool 'r to,{pLry '(suq aqs qofgo pull oqt uo spuadap y) aq1 11e uuu.r uuql eJorJSUJEO ur?r.uo/( 'qSnouaueuo pr.ru eq1 isreuur,trpuerq ,rorrq ,;,^ pu13 rruurrltoB 'rr0u rJllrrt s1q31: lunba a,tuqersslluut uauoiA ,{lolcu3peluu -olnu uts alrl sunl 'no,{ se 1Je1 llt^\ 'uuro/d i(r-ru .ploqarnoq ou .rl-n,rrlou,,

or e lu up q rr^, i a ,.' orqra e,{AS su,( X',1: * :lilrl?, Jl^ti11l,l^i$,,

tLl 'utlr 'slunba JarllleN'Z plnoc uuursuods ll Jo lseluooE se/vr 'g7 slunbe ueq] '9 slrnbax31 '1 xS
'lZ 'uulssnu olu! alEJsuEJl uaql puB pnolu pBaU aql ploq u! spJoa\ ;o Sururaureql ssano :ad,(1 'lxef eqf s.Jeqcual aQf JarttsuV '92* lnoqe suoglsanb pa^los uaoq la,{ lou anuq luqt srualqo:d iy iflttuuS qruts eJoxol{ 7 eqt ro.; Aauou.teql sujEa oq,tr ,(pruu3ol{l Jo Jaquau eqt;.4 i'oxrudgo ae i(llrsueardeo aerog) axntr'4,{ruxou ) :'lI lnoqe s8utlaal 8uor1s a,'req'{uu a1doe6/r:spaeu 'xuJH , i i l r u D Ja q l s 8 u l q t e q i A n q o 1 7 i s n o u a sa : o u l s l u a l q o J d a q t g l l u r l n n d u I q l t , t l ' t a t ') 'omodox quat'o 'tcrut{detut! J :)uJ oJe ott. : ( U c g J J 3 f i h )g r t o t c d t l r c o m o d o x e l q d o J o x xE) Je,{srluoY J :sluepnls lu3^-quu qloq u 3 l(U}rnexorou ll) roxHs o :ru!',1orBu-trosuc ua,r Aaql uotlih porlluLu 1oBoq,lr g luaql ,{nq no,( uet1,t uelee aq o1 '{puar alu lsql spoo3t/

{ax (O) tno ,{u^\ eql :avlsuort(bl 'oS, :aPFuDJt(tl (9) eof lo8 o,tro^eq eJeq,t (7) laq e^uq uuc no1:a1o1suot1(71

,,#i,H,jJ:::;': 1se1 ';:ffi;:;,:ii,xi,,:iil:r )rue,(

oLIl f ) Surddoqs ,(1gtuu3 op ot :asoqdotod (6 ) Qry rauur,tPcasq : u toldxa (g fil) fuotcu1 peluolnu uP olll sunt :alolsuntl (7 (9 Qr) slurraleu uuelc-o1-^sua:a1o1suot1 (7) sPooj Paruda:d :utoldxa(g (Y) Sutqiluu y :a1o1suot1(1 (2 $g) sualqord pallosun :asottldotrtd 'qStq un: fuur sEutleag:asott1dond(7 (1 G) oot Surqt PooBe PUV :a1o1suot1 0)
:{el aql qlr^{ 'asulqdurud '97 uorltrlsuutl :no{ ltoqr puu lxal aql ruo{ sasrrqd auros ululdxa ro elulsuuJl

SgSIJUgXg
'J.Ar ov (Hl'lllrJuh otthlqgo) ual t-z J,o ltJltv ulfv w) Kll)J.t.cl/ looqJs,{laslnu H S -ru8.rapu11 rot,{s.rlont.{r ililHuu{dgoxuliog B :nilHevxadh,{ eHHqro)mor aHtnol,{uolrf, 'IqVu) altxorav il AurB 'pt - sualruirapull puB lzu(e)a:eu,l sotrasrnu ' p J q s B ^ \a q o l ll s s l u e ^ \: p a q s u A { s } u u l { : l l a l d r o r y u 4u ' B i l r u u H q ) l r H a r r r c u t t , t . L l t q o L o d o 1 o >lt; I l l t H o l l ll " - y \ i o ) o J O i l q r o l B l I l c t l l . c J h u )t l ' U l l l l o l l l | O l l o V l O l l X O t I t- L l l t l l t d t ?-0 p e q s u , {lt! S I U B A \ . O 'sllllatf d J ( ' , o . Lq . L c l f c lH e x r o v t r o . l c i l r a t ' o g - i l ! o p I \ p l n o r l s , { t 1 , 1:6 ,e x t r d t t t r l { c -0HI/^'o8J.l.ilro8ol/alt'alilloxlldltt?drauxudrqri orcul' xuJodllou xlqllqrutlllcill g plnoqs

T,LI
,{uudruoc eq1 o1 luruldurocJo Ja$aJe oloJ,r\eqs '62 'sasrerduao slq Sut8urss,{e,r1e s,oH 'gZ 'asgurd q8lq uo,nLulU oql '/Z 'saqurd sq SurBurs sfemlu s,aqs '92 no,{ oq 'gg eouqJuru Sumas u e^ur-l 'u ras-puBq esnolq sr aqL'v7 'sno:e8uepool s(lt ',tort ntel -unoul aql qiurJol,ueo no feprelsaf ruJolsnousalqr]lel u se/daJOqJ '[Z 'aullnoJ JaDBtuB oJu surolspuus plJo,r aql .;o gud srql uI .ZZ Jo eqlJo Sutpllnq aql $ ^\oH .lZ l8urssar3,ord'esnoq 'I3e/( '02 lxeu a^ee[ o1 sJapJoJapun sJ oH 'e^Bqaqol ihorl ,{oq 1uq1 qouellsnu fpoqeuos aletlaq J lnq '.auluJouraJuocou s,1t'as:nocJO .61 'lr{ftuol nof easol euoc o1 uol1lsod ur ul.1 {1a1uu ou -niloJun lnq uos rno,{ qlrm palurenbce1aBo1 pe13oo1 ,{Juoaq ll.I'gl 'oloqJnoA spaau,{11uar aqs 'os op uarll 'ure13 dlaq o1 uollgsod ur aru nof ;J .11 B iutq leorl ol srelodJJer e{!l rolcop e{uJ e uuru u'{yc aq1go roi{uLu eqt plp {qlt.gt {su'uo11;sodJo '^ropu!^{ aql Jo lno Suuqplrqc oqt tal t.uoc ,.S I ,{u61 pue lrrdy ur ,(up puocas,fuala lnoqu suruJ lr lsururcrpo,uad's8uuq Sur.rds 'uns30 slol qtr/r\'elaq X.rp JOlutjA.tl sl lnq 'Eurlaeuraq1uedo puu o^tlulllul aql a{EI po;8ur1ru,r no,( a:u lurl/(.l

iool lt Jo qot poo8 B qcns a { E u rp u u } e s - A J e x U p l n o o a 8 u s r q ; o , { o q u t u q t l q 8 n o q t J e ^ a t rI . l l 'lsal pauJBo-lJa^{ lrlo .01 pa,,{otua pue ee S {celg eql 01 lue^\ e^dstuuxeeqt pessedpuq e/trJoUV ,,'laqd -el8o1oqdE sr aq slq luql plol se^\ 1,, ,,13ur,rr1 uJEaeq soop rhoH,,.6 dn- u,no:E.;1asrno.{1uc 1 o1 no,{ lq8t: eql a^eq 11rirr, pra.rq ,tllup rnol urua ol uluel nof uaq11 .g 'asnoqaq1daal ol puq pue atnlu:adrualu Buruun: sB^\aH ./

u^\or urtuo1ce3 ru.us 'satr,, srq aoqs reql ,..'i;";lto:ir;iiliXtril ,t

"1:1 JallBru aql Jal JlOsJnoA -JB{ooJ uuc no,{ asoddns {upsaupa16,(q,ipua.raq lsnlu alf,ruu aql .S 1 'oluJ ool aq ,{ur_u lr ^\olloutol '^\ou uo!}Ju a{Bf 1stlu eiA .t 'ouuc uau eql uotl^d, lno Suro8JoIJB aql ut su^t eqs .e

.r ueqlrrurrrailaq n "nn.y.l^r:lo,r.r _:l,fil(s e

TLI
'{rottt ol lno oBplnoqs -^rolloJ ulEal alclUueql ol 3uluolsllaroJaq lng eql ""tt:OJ:l':::lrop '99* qs113uX tlclqrr ul elJllJ uE rueq 11,nod uE .laq r"qtnq^ uo uoguldo saal8uuuro,n

"

'qol ror{ o^eelot JeqroJ sl lno ^ulrr eq1 JNgOilS ,{1uo 'euloqJoqpu? qof raq qloq qlt^r ador l,uuc euef leql Jealcs(1I :NOSVgd

:z ppow
'aue1d ,{q eJaqtoB ol sr lno ,(ulr ,(1uoaql- JNTOqJS '^\oJJotuol :agu ,{epaql aleql palJed -xe aJ aA\lng 's,{epeerql sn elel lll/( ul"Jl ,(q ,{aurnofeq1 :NOSVgd :I ppow
.uopunflseql Ino ,(sA{ s! 1u1q1 leq,n ,{uspuu si(usuosradaql lsqlr ol ualsrl '62+ no,( eql Jo
'snouau os a:.no,{ ,{qrtrees l,uPJ |

l-^{,r
,(uprloquo oB o1 {pual Euplag "' fsnq S,^PPUC;,{turunu 1sc

'sarnlrld aqf u! peturlsuouap sB auoq aql u1 ,(1r1unba.;o ualqord aq1 uo lradg

'97

nLl
qloq Jo lceJJedeJEsoluul qloq uoll/'ascJoAIpul pua uI .lceJtedur eJusolp111 'lou sI Jaqlo ?ql puu lcoJJadsl seletu aql Jo euo qJILIA\ ul soflrJle1u z lsohtr poxru asoql aJesuottln lsatddeqeql lEt{l no^ ilel IllA\ eldoad saBulJJur.u 'JaqluJ aql puu uorpllqc eql ueo^uaqsuollelar eql Ilods ol Eulqlou op '8uo.tntEutop st eqs ]t{,^[ J3l'l ,toqs '3ut1ce:roc peau erurl eues 3q1 lB pue 's8uttuocgoqss(aJl,tslq aes ol alq SI oqiA ouo oql ,ieql JI uaqt lcaJJoc e lsaJrod salutu luqlA oql 'elduls ellnb s,ll epuuqsnq $ puuqsnqlJaJJed 'lou al,no/{ 'luelul ue^IE-poC u sI puuqsnq lcoJ]ad Jo lr qlra uJoq Jeqlla eJ,no^ puu '11,{uso1 alt1 'puEqsnq l,uop 1 lceJred oql u.l lnq aql Sulaq ^{ou{ I uv.,fg , plc^lqrng CINVBSNH JJSCUEd AHJ CNIES CO SWg'IgOUd EHI
Jalslulul,-aulld, :luaP -rsard, luorlcag,tedur!' :urslJ!l!lJ, i[-ae1,]1ua;u1 qus loJ lredsa: ,lrroqs 'laal 'a^uq :qus JoJ lcadsai :ailHaxus,{ '1 elA r/'Z :'rulrl lccdsa: 11u :clexus,{ ^ lcad,sar '( " luql qus ol uteldxa ol :alDdwo)) ,{poqauosol lno lurod ol :o} uollls Surqtauros -odld cqt EION l'1to,r,r,ttuut s3uttuof,uoqs 'eru ol selulsllu aql eu ol )no palutod 3H a i(ur 1no palurod eH :uH qrEBlqeu>r,{1no,1u;od, 'oslo,r{ ''tourxrdou er.uooeqsuq leqlua.t et11 -on uvorou :'leplo Jo lno st lds AI aqJ - scltiltdouott doeil8erol /qllu^\ eql sltods / rcxrtnrdoucu lcrlrh :3ION ,{1tsuc ( lrnrg :(11rods/peltodseq) pB oslo) vc -qrHrdott Z :'uHegolrcge qt{eho u)ho{latr' lt - i l l r o d s A l q u : a 1 s r 1 : r 3 a q 1 : s . t u r d o t t' 1 ' ( 1 1 r o d s l q J o d s; o p a l l o d s ' p o 1 ; o d s ) a l 1 o d s 'sluelu ^uutu sl:q oslll 'e$nor jo '1nq sSuttuof,Uoqs,{oJ t, scq lr {ooq eql :oslcHl4oJJotr[-atu,l ltlau.r:'lao :( u'w n Dxaooroh))ort?Jf,ovell a Sulurorlroqs : 1ra.;rad,ur1rap IHtqnttatttdeaoca 1ra.;:ad,

asaql :,(Jols aqf Sutpuar aro.laqspJoA{ 'fc 'auoq eql lE {|1n1a:ur{lo1s 3u1to11o.; pueu urBarl 'ssulJ u! l! ssnrsrppuB llelar o1 aluda:d

ptlrrstu E plnoqs,,:ualqordaql ssnrslq *a{Jo^{ot 1nooB uutuo,n

'Z

'suotlsanb srJaqJual aql ral{suv 'I0+ " r otuttottsudc orr "' qlyr/o1 pareduror '3ur{11() p r : a 1 s u t u : o 1 - 3 u a q 13 1 6 5 1 ; , n u p : t pualsut 11ur* eloq.r rql uJosaql uo 3ut,411o 'IlttuJo p u a l s u lu o l u : o j o 3 n o , {l , u o p f q i l-a-l pualsut 1o drrr u eru J^tC :olf,ewrt da.rd.;o ulnutl waHdtt:cve l/ Iuau '..cruuJaq uol eql p l l l l J U J l pc l o t u c q l ''", ur rJpro pro,r aqt elou oslv " etttaQ -nou nur aadoxt n-a6 - ., ' oA no,{ lauoos a q f , , a c u J l u e so q l J o u u d l s J Uc q l t l l c s t l a l l u o s a : de q t g . L O N : ' I c u q a q l l , n o i (r a t l o o s aqt oB no,{ rouoos eqJ :'ctucf,aq puor 'lue^A a^\ lequlu eql llnJuJrp arou.r il{l c q 1 1 ' : c 1 1 aa q l ' s t l t : e q 8 r q r q 1 i . t c 1 1 c q q eql arour Jr-lI :/r\ott\ no^ alottl Jql dptlls '" tt{atr"' aql "' aql no,{ crotu stll :"' l'{al. no 1 , , { 1 t t t tlu 1 , t u t '3'a '1otn1d seroqr ploqasnoq.ql saop oqiA '.('rttu n [wp ttu) t:tttg ary ut pasn Qlnnsn -ud Bur{.r-srrdttal{ rrt? lJlltlli^d.La [:c.ftl oroqr aBulun,r,prstp' :'rrl, :oflJooril^t{rladu ri [f pr 1u: on,- | a8uluu,rpr

911 'pJE^ eql ueelJ 'asnoq 3ql 'uepl8 eql JeuE {ool ptoqasnoqJoqlo op pue punoru dloq o1 eleq ,{aql pueqsnq lca;red eq ol luql {ult{l uaru Otuos 'll Jo^\suol ,fiussaceu1l lult{l ue^e .uuruo/(loqlouu qltm Eutiltg tu,l leql sr s,{Bs .OSUOSUOU etnlosqes,u 1,UOp 1 'slltus putl Jo Jue,{1puau3 peeu pu 'u^\o JlaqlJo spueq a;r,n,{tulle lng 'eru -inq 1ce;-raO ur{ },uop ol {lel I ueuo/$. eqtJo euos elqrssodaltnb st ll e '11 lnoqu ol Jeq roJ pJeq s,ll lnoqu qsulesaq l.uplnoqs eqs lBql puelslopun 'raq ecuep puB IIBI plnoqs I qtlr*r,(11sout ueaq e^Eqslq8g jno Jo euos puu 'elduuxe :o3 'setyud e{Bl s,la-l 'eJIl suq ,iuuA e lu lql l1a3sr{utr1u aJlh\,(yr1 plnoqs aq oJll suoq slq ut 1ce;radst auo Jl lurcossltl ut lcaJ:adeq osle 'puuqsnq lca;rad eql tu,l 'iq'u suruldxe 'asuasuou su/l\ll plES 1ng ,{1rruuJ ut ,{tu I llE tce3radoql a^uq 1 lur{l - ,{11ruuj sluatuou ueaq aneqeJoql suotlca.pedrul tulod ol palJl suq oqs tloq/Y\ tno 'tueql qUA\Euo:,t s,leq/( aesol otu JoJlalsuo sl ll puu 'lr ees sl .{Ittuu3 asneceq ll lBql Jeq ol utuldxa ot '{rl Jo l(uBc eqs lEql o,r,o1 .os sr srql sa^elleq ptte 'ustotlttr Sureq eqs '1caJjedrut ,{11uar J ln8 .so^l]ula] "(lquqord Jaq ul sEultxocuoqs aql tu.I Sloal aqs Sarulloluos ^u ur Euor,rn 'e^uq 'pueqsnqlcaSrad 'setutletuos aql sV I ,.yr^ i* ol lno lutod ol peq 'euJo ,(1peq lurqt ol uajpllqc eql luu^\ l,uop 1 :aqle.;lcayad .e3rot{c pBLI puEqsnqlca3.Iad se luql spulsJepun aqs B ou aql osl ru,l sv I st oJnstu(l pua aql ut lnq',{:3uueq ua^euc oqsarull eql ls puu peluloddustp 'uaJpllqc ut oql rJo JoAuJ aptcapol peq 1 sluaunSru aqt Eu1 f11u:n1u11 e;r,r,r,(ru ':addns oB -Jueqrau 'spual{ Jeq qll^l 3ur1u1s lou plnoqs relq8nup '(ru leql ro 'alduexe roJ 'pepuuuep eqs ueql1 srq lnoqtl/( paq o1oE plnoqs uos fru tuql 'agral u1 's(ualpllqc alll oslu puu eplcep ol peq el(l sesec,{uutu ,{ru lsureSe 'auloq soulo3puuqsnql30J slt{ s,eJt^A - seplsq}oq Jueqlslltu eH sluruldruoc 'alels 'stueeJcs eqspuu -:ad aq1lAoN (('etuoq sleE:aqle3;no,( lt1unlle^\ ]sn[,, slH JeH 'ueJpllqcoql qll/Y\,{up euoq lB sl eJl'\\ 11u elqtJjalu ril eJusa^Jeu 'suq puuqsnqlca;red e sualqold eql Jo euos lnoqu no'{ llal au le-l
6btlOJ/Y\

sr aq pue lq8tr st aqs s,{usoq/r\ uutu u lcedsar aJt'tru uuc /(oq puv 63uor'tr s.eqsueq^\ I uuc ^\oq }nq lluaunS:u uu ul/lr ol Jeq elll plno'l I s,{unJu '1su 'ouo ul/( aru 1a1 J lle s.leql sJtlo lsnf r luaunS;u ..'octtolsnf 'slnoqs puu ,fu3uusla8 eqs saulleuos uu ur^i\au lel no^ l,uop fq16,, 'aull eql llu selulslu llncuJlp alll!l B s.lt saullauos plll] ,{Lu JaL[oJti!\ o1 lno }utod o} a^uq I uotl^i\ lsnIsu'tr' asur '{ut 1 puu 'aJl,t lcaj.rcdut tlu ptl$ o1 ,{>1cn1 u,l esnuJeq lca1.tcd

'aurr su.1t13ua^uq aq or no^'pruqsn::lXrjl:iffiJr";r:::H;'ll aqr

9Ll
,(gnmew otr{g -credurc 14cocerlqil ?rI{IJ,fu lqs nrrco 'ehJar JaHBrc qHstIX meg -9 'WO) -uaged es qrodrowcvrdu vJLw)er':.ocexm,{geg orh .qcutrrevuH IqlN .S roliarc4av eH fJo)r,lH lI r.rdosor etrJecsarcdorox '4evorr xal 4 ]{oJ .t 'nnu)r,rHqr.ro)r[EHuraVc 'elryua <rcaYs .g tqs otfdorox ,sra9e141 'soruJqrA -ad xwxal JaHJr,rrJoV nerucrdouc Ko[orow orh 'rBVI4xo eH ont4H .Z 'ulteuedlc Hr^reJs oc nnHemoHro anmodox qrehru wnrox rs14 .1(e)
ollBIsuuJl JoJ saJueluas

sgslJuxxgwoousswJ ogslAugdnsNn
'(uosrfg) qtorq eql lrods slooc fuuru oo1 o 'eluq 01 luun no{ eJou aql ,a,ruqno,{ aJou e{J r 'aurl lsoru Oql pug ualu lserslf o 'aUOpJsAaU St {lo/d S(UgtUoi[ . V 'tuop8url aloq^\E uuql fptuu3 e Suruunr ut olqnoJlssalelll!l sl eJa{J r Eunro;1o1 ql!^rea:Bu oO .tt erll no{ lsqreaord
..ialnlllsur aql uor; alenpurS {aq1 arolaq ,{:ruur sluepnls p1noq5 ;3uno,{ ,t.r:uut aldoad plnoqs,, :rualqord aql ssnrs!( .9g 'Jnournq s1r a,rrasard o1 3u1,{r1.,tro1s eq1 arnpo.rdan ',{lofs aqf lnoqr suor;sanbs.taqJuel eql la \suv

'st
'tt,

:rno^D!sutledslo,{u,r,r uuoueuv aqlst ro^D!:(F*r,'t"r:":::;i:r;:'::'r::?::"rtn


sauols snololunq Jo raltJ^Auuf,rretuv ulepou u rrra^^ldu Z : d o r l . 1 - [ - n f 6 : o , ]l u o u r n 8 r u " t {r^ ro ptr'qsnq - n1"ur ' Ip1cm1vq,]p1"o.q"ng 1ry

IXAJ

AHJ OI SAJON

aql ol perJJuLU lorr oJ,nof ,{rrosno^ l(uoJu.lou al(no,{JJ apuuqsnqlcaJJed 'lnoqu 3ur>11e1 lut{,r ^ oul no^ uuru loaJJed ol peuJuLu u,l oql aJ(no^JJ 'lrorrr ,{grp aql op suorlcag:odrur qll,r aldoad eql lal tslltu no.{ puuqsnq 1ce.;rad ar.no,{ 'sJucrr/r\oJreql qse/t\ aql Ja^ausJalslulu-ol.utJd JI :stBU Jreql uuolol(uop sluaprsard lsluau u^Ao JroqlIooJ I uop s8ur;; .asnoq aql tnoqu op ol 3^eq oldoad leqlo ll?q,r s,roul ol-l,r erro aLll lnq .soroqc aql seop oq^\ auo eql lou sr puuqsnq1ca3:ad eqJ .esLrasuou srr.lJ.seJoqc sl

LLI

ixBrcoHHEr9o 'Ugedu qrEHlqH)ffotr l<Ig ' 8 t I4OSC xHogt o errestqgE eH trlo)I4H OH <IHeho ts u'BdICec tsol{ 14 ' L t g .r4Nrirgouolf XLImOdOX r XgHHOII]OHJO 'trEtH,{ltol rer gJrcaE uelru'$t rlqg sosarlqu JOJO '9t i r,rrragol oJoHI^two)mI4IIc adurdesx lieosJ B 'vwnwfrell -c) rJemeHlruneer{ueLdos aurcuh.{ eoHsHI) rewl4Hl{dUtladruy
.AOTEI4dATCNIXI'ISEITIEtr XI<ISOH OJOHI^I WH BlrBtr TI'{hII4X

's
'bt '

Iqntr'Zt ustcHased qcHIrI4goV -eH r(IfXayU n s r41Hr4mHex ulrlegunXr{yu 'le (q) 'lcHrcas[H omodox xI<IHeh^ xl4r l;IlHaxurcofi'

'asrtamgowom

.der,agror s coduog qtramad uffJowc aH IqI l '<ICHrEdeJc IqI I )e) ' 0 I,IH 'amsrog qmfigo{r IqJ oJh '67 laouadux I'llrl4osuhl aoHades '87. 'urcodoxc 4omqrog eu ,(numew urcog )IqBI'{duH6 , L Z 'I,l[Hresx qHeho ,{roged O:g 'rqcorro8elcHHHrVwoxmulrc ItgeJ A iuc'Imaxndrcou IqJ eVJo) '97. 'so)t4hgrBl l u )er ')ehos3tr x) qrum rer'd eroxm Hor g '97 'sorerq r,{ead xtqHcadarult BcrI'IgoV l'{ Yond 'HrndosoJ aHhl -au ror ue uxauc,(ailmqrog rBuevc HIqsmus oJh 'uroqud loY IJIJHmBI tlctnaedH r{eHuInHex wtsdoroxeg 'oluHc 'zT. 6 oJa {,oBrc4uEox revog or) rBHex aH Ho oJh rotcuH-ou ,{rooud ot,(modox,{ntam

'vz

g 'lz crl4n,{rou qIcoHXO60Og <rJ3e IlevOIr XIqtrOLioll '{ rnedg emuH 'l4lcHe!, nredX,{ esUIJ ^ EVJO) '02 .I,rHHeXOIfoU hroLteXIJItl Btlfef,U)o HO ' l l O I O O l 4 l r u H t e H O J o h H HE H o ' t H ' H O H H ' 6 1

'81 'lqlfoJou ro rHsHBs eJS qdeuaJ 'ndenoV I-{aowlJcraesxorh 'rl 'IIec t^4r.{)cJetr rctusedH l-la 'qml{HNoUIcJ'91 leunrdex Br rl'lcl4tlame wo)ex s 'lIemndu uH lqr oHvsoll lca )u) 'sl 'aHI^r I4HOsf,OU 'tl s XI4mOdOX lcg 6l^loHurl{ue)3 xltl'tHamoHJO 'Il 'udJseoV wl4Hc nhadJcs qrBxegtu lJcl"{EJIquou 'agHJeiln 'zl Orh '^we vvH)vsgo v, -xHH lloHHe8rcaosHoOBc Ohlqcilil lfB3l4UUH OU ' x a x [ r e u x c- ' < , , ( r o g u d i l r m B H e x , { I c t lo r l a ' r e m l q r o K ' ' l l 'retu)c tr'Hf,'01 orun qHaho Ho orh raeglcruqed '6 ,{VauduaHw qruPxcJuo[' mug '8 'uJOeB ugec )EJ uttudu oloxe)l'tH oreewlaeH lcB 'L 'rudg ylon 'ur.,'rov ccr4rBJcouHex o:a u l4

8/l
qrual /taqJ sz 'sltnser Surlsaralur pe^erqlu puu por:adrEql Surjnpssa:80:d apurupuq 1ue:3 uosJno,{ plol sE^ I 'tZ {Jo^\asnoq,{o[ua uauo,,n etuos.rZ itulr{ JoJasnoq sdaaloqll .peururu l.u$ eq n ou{ | e(, 'qo[ poo?,{11ua: Burlle8 e)uuqc u a,req .1J r aldoadBuno,is,{upu,r,rop Jo 'uorlrsod .02 lln'rlllp ul Jlesurq punoJeq uololssu^\,{auou s,e,ra15 ueq.i\\ .1rlnoqu Burql -,{ue neul eqsJou aq leqtraN '6[ reqlue,reql uo spuedap Burqy.ra,ra ^irf.f' Sf :uagu8:apur1 'peuroJuor rolqSnup req sarrl3r{s sr i(tusr? sv 1 1 ;sEuuq JuJ eJucrdsrqrlluq qsrq/!\ Jaq.uetrraJ ur no^oc 9r'e.,,euoqd'aruocno,{elurro^e^{oH g1lurulducoqrqrr,'..,sruJelpoo8uono,{a:y.7 MOIJOTUOI tUrqSuroas pro,tu ^{'e I 'o^llurlrur ol lrlun u,no,{ruuo Jellaleql uailrJ/[puq I luql rurqo1peuruldxo 'Zl .{tBf prus..,,{pua:1u u punol c,r.noA qot I rcaq I,, .l I .elllll furn p"rrr, ,q pls tuql pres '01 'qlnrl eql erultel o1,{1np.rnoX .6 .leqlelrl e^uqaq lq8r:ou a^uq s,ll o1 no1.g 'auoq slq lu pauruuareJli\\ pu, laqlo,q ,{uJqlog ., .eu,rqf,pu 8urqsu,,r pue reuualrunnJu^ E u ,{nq no,{;r no,{rogJerspe euoceq lllit\ cJIl .9 plplJ aql leuu 1oo1o1 aar8upltlo^\rcqlou 'g -puurC lurll pedoqar11 'lf,pra^aupuu oq,n llul s,{u,nJu aldoadasoqt3o ,i*o1 ., .uaJp -lrqrloor{cs "uo ,{q apuu sr?ir\ ajeq aasno,{a:nlrurr eq|t sllnseJ qsnse^erqoE plno^A uurusuods Suno^aql tur{l pelJedxa euo oN 'Z .soulunoc qlr,r suorluler poo8e,tuq tuu,r a A .J ol IIu

rax
'6<II4teC rEmqIIO9OJOH .JeHaV oHhoIJCOv<IIUJO9 A -udur 14r{HroJcor aH uvJo)r4HHo ,ruJogud B HH Ho oJoHWrca )E) .9S oJoHr^r Wo)mrrrc qJBr ;^woY ou r<rrogud -etr rJcrl'rtroxt4du oJh 'ncJe^rux eH.uvJo)HHUHooJh .r4r uvspdll -gs Le aH Loyt?v agoc <rmHdusc rgJ ,(war,og luHtrorroJrcJ .rS 'HhVo qruso8rcameJ{u )r<rs[du aH K .tS ')esorsh {rcdgov qHoho Ho oH ,ogr,ilf_oJo) Ir4rBsx o)[,ad Ho.(g 'uJrJHe qHeho c8hrjac (ra>1uru -sseJp) uxr4Hrdouuohr oH 'aqJuru 30soH ager qJr.rmc ur-(3rox rca 6.ls 'nHsoJ,{|] o)qtfoxc -aH <rJumHdu ,uJc4,{ruxou .eHr^r .0S OVEH aHIAI.(olpaau),,(xrol14. {uV 'NOCIehog aH u ,naHv , rogud oro{HmuwotrgJurev wu)r4Hah^wr,tosculrusorasocou sn14Hqralu -6V hA 'oliev eoJcodu x,,( ao)EJ oH USrcl^4uox oJaHmBr^roy er{HavaB.g, '0HHusoeedgo eemJrssJo{uh^r.fox 4otrorr amqrog ec8 nmsds amun [ .17 .weHHeyue wilJ c uJWHsedUc rJHH .tcJ 14H,g, eH 'qcoJ,a<rgotr rqs xtqdoJox ,aoJJqri(sad JO JnCl{sBac8 s, 'tqBedu rsa orh ,otehrfv rJoJ ,udogtqsoJame8 ITJJaBJu) oLh .Vt ^)coV uH frde) <rrltceflou aHhrHJowoU .r, 't<rJogud lfor rflfv vorfor^lhroxml,trfJHo 'ure]^JvedrrJr4HuHf, ail)ogdlfJ olaH ,{ t rcx .TV Xl4xoru s Nl4Hc Iq8 orh .uvnpdu or .1, 6xnr4HamoHJo
.XI'J,COHJI'

-HdueHxr{osco u'der-pr{ qJBsrqf,u)JJud (raurager.r) roJauduJ' Ho -0, oH rcr 6cmausHregedue o)cro)J .6

6Ll
'rwada oraH ,{ HIf qJce 'oJoJ Jo u4crlse ecg - easurul'Inl4Hu - '6 tjoosJ oil I4iIIIOCrli( nxufxou reulfo[ sv.{9nH-evrox x'{w mEg 'I leH g rcresodur'oeed odrctlg ox 'g tloadeu ug -eHtro ,Irovoraw wur.(dE trcrEso6qrou r tsroged vwYeJtc 'osadaV KcrrasedHamqlcog l4xu'L-ecs eHN oH 'eougoEf <lHoho acg 'u)lalceru n erreJalI u laoHHeltedao3 oo)Jetf 'L .cregaw uusa[xadn,{ oJa[IuH IttY or,{soH uu],1-uf,> er4oHeravc acg 'vnanadgoloHll Noxmnrs xnH . olh 'ucJol^rBx IqHI,l[lHex auJoHhJ.'9 ,( raulrruHro eroged rJtsHrilul^{ov 914mo Lqcole 'S u r4fftr ,ltodorXug c qtugl4dusoleed erauragI4oHsrelnsJcl^{ev lq8 'amqro9 aJog 'I'Irefitego ,$4ul4 't -ud l^4osoH [eosc eH sruutsregedu[ Jev^g Ho orh 'lcdrcac w )EL'nraJ':/.trod o:e )ex nrugollf qHeho 'I 'uxVdoxfi' l^loVosed eHar'do:o qHaho erlqq rq]'{eJ ItcB ,{Hex o:E 'xuJcoHHEtsgO I4 OH 'XUSedU XI4OSC 90 'lJHewBcJ,euce) oJh'z uvJeJg u or o o)qroJ- eH qrnHhlou qcolPduJc
'eBJJamgO S sHHOXOrOU HI^IEHHhx^l

c eoHsud u Bc<rJodog rqHetrX,{HI<lslqHilInHOX XBHsdJc XI4JoHl^log

't

(E

aql ur :qs11Bug Eulno11o.; allr1|I

IUO,$trI^IOH
'9S 'sIJoA\ aq pJuq la^a'^AoH ,{puu.; e3:u1u st?qeH ,{atroruq8nouo uJua ol alqu Jo^cu sI cq sululduof, lr^au eqs luql onll 1ts1 Eg ;33r iesnoq eql tnoqu l:o^\ q3ntu ool op o1 Sur,ruqlnoqe ol 3ut11a'ru:1 posn lou tu,l tE pull ue.;1asrno,( iloq no,{ l,uop Aq16;,{r8unq no,4a:y tS auolu .oputu ssalp .aldoad sastu-Id,{laru: ,zE ,^^ou Xsnq fua,r SrlalDuJssolp,{tu ltrq 3H altnb st aq 1nq '8utua'ta 't9 'suollnq ^ aJ u uo,ltts lsntu l aalpaaur eur a'rt8no'{ 11t16'69 ^\au u a uq ot alll p.l '5' op aqt ul tou puu uoouJauu aql ul llo^latuoq lleql op o1 sltdnd laq pastlpu laqf,uol aq.lpuu elou olSulr{t ^sua uu qcns l,usr SurdaalasnoH 8t sorlBsnpa raqSrq a,rtecalaldoed olou '9t 'a^slqru lll^ no^ sllnsal aql uo s,{epu,rrolrlrt lstrt stql qll^\ adoc 1pm 1 .lou no,{ laqllcN 'pluoqlJulq '9t spuedep3urqtfua,r3 lqSlJ eJ,no^ Iulql I pauJtouo) sl 3rloqf, lno't sc:u1 sV tt 'qoi srqt :o1 8uno,{ ool sI aq 'daap fual st lccfqns aql 3o aqt uo'dutu aqt Suuq au dlag tt 'lt 'selqnoll slt'llnoqu 'Zi a8palinoul srq q8noql r,ultl tlll.{\ stulsl puq uo alu no^ leql eru1lt sl '6t spro,tueH'0t iulua no,{ op qcuul /'\oH lsarlnp:nof ltroqe 1a3:oi lc'tc Jar{torusrq 3ut11a1 '96 s,rodo6 aql q]!/t\ stu:a1pooS '{:e't uo ctu 1 ^\oul lsnu no1 t.uop lnq'aru slq8u rno,( 1ut1,tr '1ug:no'{ ul crnlrtlJll '12'o?lusrua,(uel tunncu^ qqI 9t pur.1"1tt. ^tu qlog lq8noq su,'tr':cttuo{l 't[ .uorlrpadxa no o J J o u o r l t ? z r u B S ja q l u t u u d a , r l l o uu P I o O l ^ e l p u v qf,ntllool s.ejeql .gg .slrillaluutducrlc^AauJo1o1 uaruSstq,fulstuaq3 ggflatcosltloulusuloi pullustuuee/(lJq usn pc^olqf,u a^.cAA Z[ u,,(oul llo.^^alu slsrluclcs csaql Jo slu3ue^otqcD aql lg tq3tu ,(1r1unbe 'pelll,o,^^ p.tutl.la a/doH 0t ilueu pat{ lo pclloq :JllJq luql uollsatrb cql e^los l.Uplno3 eA\ '31 ,{11ua:3 '62 pacds f ol 1:o't stq pastu'rd cqI 1a luarB1u3ut,lr.rp pesnsl ag a>litno,t op qtrlq,\\ '92 'Euo1oo1 s,ll lootl3s lDl"lllu ^\as ot s^oq puu slrlS qloq atnr :tuq :no,{ a,ruqno,{ lll,t uctl^

081 'pa^ra3ej plp I ]eql sJeDelar{lJo euosJo siled aJ?eJeH elceeJsJopEeJ /r\oH 'clu ol JrsJruoosl(usoop lsnf 1r ^lrlunba '1aBs8urql ,{lsuu leeJg Jo aBBsrr{t ur pu ,troq Jelleur ou .ueul ol alqulre^u st ,{11ureua8 1eq1uorldo u lou sr IJoa Surllrnb asnucoq ,paureldxa 1 ,s8ur -1ae3 Euorls eABqJ 'auoq le Jarsea eJrl esneceqeuoq le fels o1 ilnb ,1ec sr -nllod ool.to q8nol oo1 steESuro8aqt uaqm .ueql pu alrq/d e roJ IJo,r oq/r\ uoruo/$. Euorls ,{u passerdxeI qorq/h ur urunloJ E sE^\U lnoqe sEurlaa3

.CNIITNO AAOH CNIAVJS .CNI)UOIY\ S,NVhtrO1( :ENSSIEHJ V


ulBru s! lur[{\ .,{reuorlrlp 8ulsn sfr z Bu1,r,ro11oj arll pua1 .Z eBapt 1xa1 'qHaV s ueud adrqranqJco uHXroV BHoorh'4a ruee)c r,udg 'g1 '4rsuan^{ (luauruord) 4rsH -t-t,(dxHg ,(xasorel flrrore x ensaxuaf aoHlrod:o oruarcJrqucr4 .ll K 'u4ax[ urruExc <,;hotrotr xl,r.r{dvrauxus,{ aH Ho Hrroe 'oJa qJexuflf rcHxtrov rq]^r ^r{eholl> .01
'wtlH c axvvt4c -eIIJOSaH l<Ifit OU '4OHr,adUfeag ,{casu JouJHhc Ho oJh ,rueexc Hg .6

't4I^{nJCOHv^dt ycqtugeduc c fwa Jaxol^Iou otn 'reeuxc tt IlqJsJc oJO L{)rBJcoVaHutl{wa l.eeux, doccaeodl ' 8 'urH,t ereewfc rcs amqFiud nar .aratrlrdursa amsHed wa6 . L 'htr,tH qr[doao.Iou ,o:a sluLageu c I<iqorholoJ oJcet\]u etfuhpH HsHg ' 9 'Hoo -urc oc oluHeugudcou grcatn,(I^luadu reant4uroged ltegoH rrd oJE 'nc)eJ <trr[g l<IgorholoJ oJcohla,odJaw eH HlruxaouHHO 'xecs glftr amr',{r JaYfg wer 'tqtutqr,(ead LttattcLgo turo eadoxc wa6 ' t 'amqHedqcureuosqrou I,rHounttcdorox .unuxttH -gah^ .Z c orr.tHaHsudc Brcefn^hiuadu ou Vrd JeahrH >lnHgar,.,{ ItcnoH 'cregoSrcg,(F, rgec aretrfg Iqg am -h^r-f hrar 'ax,{vcosuH cruvoaodu eJay,{g uHar{adsam<lrogr{ah .l (q rqs

's 'v

'oJJUhrlteen,{rc ,oIHHatruxoJ ) 'eo)ur r.{HV trmH g 'rcr,(ff4oeed lruo orh (qco{og dlrov or_r qJurall rehox aH oJOhHH orh 'utJa,{rex uHex oJaV .eeu4resx eH uVJo) Ho -r.{H '^ntrHhrlrJ qr},rsoJotndu H nuu a>rmug,{d ,{fi[soJ,{u crumildrr x axBV Jaeht,{ EHax oJa orh 'nbccfdV hu.toas aH tycta,(lr:xoHhas HO .l I fna rexowoil eHo Norexrr s rcrexu)o Ho "{uHexorou t f r 3 a ' o J h ' o t u n { V t t L 4 ' l t r + e m o H t oa n m o d o x ? t r l < t g V J e c g H H E x A.0 I

I8I 'puuqsnq 3ql pue 'usJpllqc eql oq (('posreJ ol plqs leqlouE ,{Ia:eu sl oq^\ 'uolsl^alal qcle^\ pu euoq 'osnoqeqlJo eJecolel ol sst{ aql IIIISuluo/Y\ lnq 'auoq 1{eoJq e le8 1,uop IJo,t oql\ ueruol6 eoluoq lu errloJ uuJ ueul eql ,{eu qof Eunulaq1uo1oeql edecseo1 sqof eprslno a>1e1 ue{uol\ euos luql no,{ 'etuoq ol Jncco Ja^elr pICI lB ouo puE esllJo eql lE auo - sqol oull-llnJ o/\\l etuos {ult{] I,' Jo peJrl pu Ists a:,,{aql esnEcsqsqof rteql llnb uetuo/l\ .('tuopaa{Jo pull 'Eutueelc'Sutddoqs 'setqeqrno Eutsrnu ouoq 18 stql e^eq l(uop uetuo A saar8apalenper8 eoJql SulnsJnd3o actoqc aql puq seq priuq se^\ J osnEJOq -snq ,(yr1fup tuana fiep 11e setloqc :eq1o ,(ueu jo e8uluenpeeql e^eq ^lull?l -roc,{eql 'eLuoq3ut,{elsJoocloqc eql elq lou,{eru uetu allql ;JIBJos aq 'euoq 'lluJun sl eJIlluql le ,{elsol eclotl3 aJll o1 pesoddns st ueq^\ eculs lng 3ql eLIlo^Drl l(uop ueu lql'uotlunlls alelu eqlJo sseuJlejun lnoqB {lul no^ 3 "' 'psJOAOcoJ Sutra,rocal eIIl punos no^,, eltnb l,useq oq/( lslulAnBqc

,('eruol sretu.rl ^geeJslql oun:rnooo rlet ol Eutqleruosa^uq a \ lng 'asnoq ptlu 'op 1 uuql ra8uol pue Japluq uueloe Jo sleeu luer8 e,ruq l,uop a^A op puocas,(w "' 't! aEreluao1 3urq1,{uc ol ,{rl ol ple{u paueas s{Jo/heJr/d 'alqrssodLut ol lxeu se/dJeq qlt/( uollusJo^uot oqs puu "' IuuJt{splJo,$JeH 'allqirr 'lsnprnus ol uJnl ol peueas ulBJqJeq lnq ln;Suruueu u Sut,ruqpuu 'ueelc esnoq aq1Sutdaa>1 ')o punos ,ieu 1eq1 u JoJ)o su,r ll lcEJul pu a311 ,{11uu:e1a ,{tu elutu ol pelua/tr ,{q puu slcetu poo8 eru 8ut>1ooc 1n3:apuom 'saSetrluru qloq ll oml {tu ut s,{etn auoq-u/v\opaql se/t\alsql lsllJ oq,r 1.rr3 e peLIo^(J reeJec ut ponlo^ulsl oq,tteJlA\ enuqol atu ol luegodtul st 11,, u t ..'.ror^ no,( urunloc qLunpe luql^ 'eJrlJno o^ol puu Jeq a^ol 'pezlullcl^ ro paltoldxe lou trl([ eslnooJO,, I I slq puuqsnq eql Jallal s(aJt/d Jo ulolloq aql lV :uorlsanbJeq paJa/(suu '3utpta,o.td oq s,'{olua puu ..ipezttutlctApue pelroldxe looJaq saoq 'polrods a,t'uotlece,r eA\uaqlA'IooJ Sutaqa,r,o1 'seutl ltar8 a,ruqs.{u,u1u I 'aru saJopeeH "' 'eul e alqtJ.tal ',{uun3,idduq IUc J lue:3 e tadaa>lasnoq '3ut1:o,t s,(o[uapuuqsnq,{4 'sruc,( peuleu oJu 0AA Suroq,{ofua 1 puu 6Z ' e u l l s n o l o ^ J u re S u t , r e q u u " ' q c u n 1 S u t n u q . l o ' E u t d d o q s 1 n o , { 1 1 u : a u a " p u u ru J esnusoq aJl^\atuoq-1u-,{e1s}ou LUB lnq e:ourfue {JoA\l.tlop 1,, I

781 '3ur,{erds aJoJaq sunuenbe qsu Jeloc puu sled o^otuo1 .ueJplrqJJo r.{ceoJ 1no daa; 3o 'palalduoc sr luaurleaJlJauu spaJeql olelrlua^ 'seeJepeleaJl ur ururuoJ 'uorluredo ur lou sr flrltcug aql ueq^\.,{1uo lou o(J fldde ,seatu aseql ur lcnpo;d aq1 Sursn uaq16 'Eursn atoJaq pauuelc Xlq8noroql ro luouleell 3ur:np peJe^oc eq plnoqs seouJJns EurssacordpooJ llv .lueurluert Bur -Jnp paJaAoJ pelouoJ eq plnoqs Jo spooC .lsJnq ol lt esnec ,{eu qcrq,r,l l" 0zl peecxe,{uu arnleradual oreq^^seculdro 101urpur'a,ro1s reurul uo 'OJU -uo3 olur JaLtrulrroc les le^oN ,rojql lo a:nlcund JaAON.etrJuuto '>1;eds 'erg Jau osn .arnssard Jepun sluallroJ .eJquulelg lou oq

UA]]I) Jf,ESNI CNIA-II (u)


:,{russarau.;r .t.ruuottrJpes1 .Bug1yr,r alulsuu{L ., u u! 'uepru8 ur eql lsrl c Surrrqs.ag 'urq P IluJ il,l luauroru lsnf _

'l!

^aal lnoqc splo,rr u attr1{ eaJnlJld aql;o uapraql aasno,{op ,no11 .,

rarnbul urqdlapulrq6 :woq e\I (('r.tollcpal,{ru lno ern8g o1 But,{:1 r"u.; ']! op ur?tu u l.uuc ,{q16 .ar-ur1 eql llu op uauoir\ leq^\ st stql .llu leUV aool fqm, mou>1,uop I lnq (uepraqlJo qonlu l IUlrll l.uprp J lalllit\ u auoceq ol

3ur,{.r1 qofslq Burirual puu su^,\ lnq.l(uprpaq lcql prus lnoquBurlurql oq erl puu'poualuaJql tlal eqJlpe{su 'ouocur }noqlr^\ a^rlo1puuqsnq,{u slq uo I puu au loj q8noue s,,{ud qof u olur 'paloluord 1 o8u Buol 1o51,, tuql 1oB

t8r Dtu$rs t{uuo ru ll0ul HUSIS 6U0dluo - llsvo 0tlull

-- - - IEtl-^lo- - --'t /'


A]NO UlNV3l) lVNOtSSSlOUdV Ag OlNV3l) 3AVH NO'rAN %oo! :9NlNl] u3Hrv31 3NlnN39 :113HS

z'tol'ilol^-rfrliiln-ii-,

NOIIJNUISNI

uod rtflvl

NI-N [,xs gxs

XUV)

NOUI HIUVIKV HIII0, dHM XIIH/tt SSXUd xJNVUVXddV dSIU) HSXUtrV NMIU OI uvx/t\ cNlun(I xsvxu) lllAt Jlugvd SIHI XSOJSIA XIflVHSVTiI,

l.lfiill letAlt

f{J-lA{ E6lS 7Sl!7tt7t[

t:iC f.lO[f[

Lt:6 dli!6 - /iTt".ro [-fsy,n{ 1.1fLVf,{ |'NFT5-Ll{6 lCf'r O0

(q)

t8I
r.rrgutu (3s) r/ aIBr ror,c err qJrqd)H a1qe1aq1 i(u1 (roeoxeot) etuuor I apuds qreJcou qJltr -ar,c 'Z s [ u g ' 7 : u x r H s ' I 1 .I,J o J :qrarf,ou srudugeud 'I peq aql a{?ur qrr4llerJ n '7 1:olr-,{ .1 exxor z uoods r [uerr,] uorl anrolllg r/ atnBs d 'z :p)ram ,/ .I qsuq 4O)Jam qrfiJ.f,r,th exrader a a1e1d (rotndawto w) u)JcuhhlHX srJeuEelJ aql Eyodosoxc a uud' 3u1,{r3, exrS - Hh I{o) Jahr4 HX qreJdestrou,,t uualr(-d:p) r.{ 4oxnenedrr Ir{ eqyeg urcerl.rdu ,{:p -rrnuJ, aql ur, 3urrq, '.(nxdnwc arrJou ntn nxdnwt atp) astrag .Z :orflrhehudu s oqreg [JcaHro,{:pune1 eql ol SulqsBi$ eql elul:trexhchedu'1 a [-:c-l {rpunul alrag sr.uduro saqlolJ qsulr
qJHJOJOTIqU d u|NNJBA

srordrcux a [ueds:cs,] uedacnus )tlHl{eq)ox a lodaagor, (ntdoeoc Evg) xuHtJEh a 1odua1, (oxwuunx Etg) >rrrlH],,/,chellla{ !/ u)m^vou t/ Arollld, orsavo ,, lJrluElqr eqrregaonqrertou 1d u seqlolJpeq xrdgox ,/ 3nr Hxf,asuHur7d a sululrnc, daaox z ladrur, Dsodtr qroro) pooa doqr qruuoun ^ uJfp ^JuH -nox qruaodu*ronod uroo: u [tra-] a1e:orap, (Jruo -aJ wah 'aoHgttrwuawopn(Q aaxaw) ttua -odnrHonad 'qrrrseducu 'qulHl.th ^ puaur (w, aqtag twv aodw ct) r.tea - o d u r n o w a d ' q r r r g u d u o n ' s J . l . t H l . t ha r r u d , a . r 9treil iJHlIoJ aAOIS aql lUOq :qheu ,/ eAols Brrorc or srudg,{ aJqul aql lBalJ

urr)o qJrqw s,nopull{ aql uBalJ aurqs :'rl,{s:(.nx Hnwog) qIuJJrrh'7:Qroul studnruu'1 ,t [-cd,l qsrlod Joou cq1 daa,trs:tuool u dea^\s :ctBJ.cNVott,r daa,rs rou qrrqhr loou eql qsun ernlr uJnJ er{l lsnp :srrqu qrudum d .Z :qlt'r.rua .I lsnp eruHno) a srudgltdu uroor u,dn {p11 A)OogA qrnodrcA dnuuap u a,ruq lu>rdog,{a dnuua;r Al.urI qredgi( urool e dn uualJ .uooJ B op -no)

AUYINBVJOA

'IVNOIIIOOV

's8ur^ros salul (.Aur ('pesnaq .{uru 1;ru alor{i1) t -[ooc alrqr Eurppnd duJ/r\ uo otlspld aceld,Surppnd JotluuaJc JoC).ploclo uJe^A e^Jas'l!oq u ol saluos aJnlxtu lllull leaqunrpeIU JeAo trls .Illru luJ 'uedeJnus adolo^ue -uou sdncZ ppe/illEnpuJC olut :suotparKl 1 ,ildLug CNICICINd VJXEZ-CI 'elselol Ju8ns ppv .Jrls puEJap^^od aql ol roJ {llru loq Jo/puura]e^\Sutlloqppv .dnc fua,ra lnJuoodsEal Jluq puE auo ol auo esn fluJJUprJeculdeJ pr-ru uoodsfup os11 :suotpalto
'slud 00 I .t,r taN

ASCJOJ INVJ-SNI NVICINI (J)

. Hruaw^drf,Hfi ld u slool . \nxhour{Dtl &/p) HodJBil la{tos dtuBl :u)Jatod ,/ fa{Jos,


9J,OJ A 9JUIr

B)J.dagJOu JaAlJpAlelJs, u^d,{m ,,/ AralJs )ororow a JauulBq

-orrirs ul,;nld, ^ 'z :urhs(odrxere ) l/ 't Snld .lt.nhot mHB uo, qJlIArs,:qrul,ot|t8 t/ uo, rlJllA{s,^ 'z :qra-Lul}otlf)|lc8 'I tlJl!^ts u l l l \ l n l f o d r ; J u c/ q l n q

\nwtptos?) qrusHhllrroxudil d 'z :qveosj qJPsllgut 'a orp) a^up :qvo8r 11'I llEu IlBu e (ua^!rp uJHIflrodJ-)a[Ca JeIooJ rlJlJele Str8 BUgOrUll/ JatlOOJ uJ.HIrU lu)J.aln(Huflorou) ,/ tuoolq

98r
:lceJJed llrasaJd I )B) 'BnoJurfl -<IIreJL{COdIJog

s aq ol eLfoJulIJ orqmonou c rcrefeedgo snonurluoJ lcaJJadluaseJd .I

(ax )eJ rjcJor{pdgo tswdoe ueHqreJenr4drou ruH oJosorJrqrrcnnidoe_Far u lJeJJed luaseJd andoe

su aar'u l,usoopaq 1nq.1q'rr r.use,4\ l,ql lcut o1ureldxeo1Bu$r1 aq _ .1esdn ";tJ^:? uaaqon^lno.{a,ruq .1 ;tnoqe Bu;11u; 1uq16 aooi no1 _ no,{1uq,,r,r II,l lnq 'aprsuas uBqrrelraqsr errq p uo op oql Buroa lurqr ^i,!.fir]]ji _

eroru ou :pop,rap a^,r o"',oill3il:i:iiTj#H,,l",i,T,i:ilXl' , e:q'{s rur{ir\,.,"u, a tou "'i,,';:u"::"u|, f :::j#:';i;;:;i I ;:'A i;'Iiili"11l"i _
'lJolJ.o ua^eleaf,urs saBud r{propuaraA.l ;oN _ 67 alooq aqt paqsrug a^uH_.g no.{

esser'ord 'ssatSord "" ou apu[uJA,llnq ,Buru.loru "o;'i::,li^iTiJii:lif;i*i a"ui, eq1uo Burlrolruaaq eA.l_., 'l! aas "1",1r" ol snounc,{:a,r .s:ea,{ u.y ^uuruJoJruaqlBurloalloe ai,rro,{ uaaQ ^ou1,.j _ 's:ua,{'.roj uat11 Bu;1caJ1oc e^,Jlsdruulslouorrf,aroc uaaq ^I'.:rtJ,"iiri#^:d , ro3 aurqcta1, uaoq a^Bqoqm I sldocdruuru u'rrr rellcq qcnur ,j:r':;fi::l ,, 'Jaqcual uroq u lsnf sr cqg.,{Juo' s:ua,{ ro irs, a^U, iurqrual,u"Jq J,t JoJ _ uaqf,uel poo8,{:o,r sr aqs 1,Burqrea1, uuuv, suq u ueaq Buo1, "q; _ .Z ,not_t',
3 u r 1 r u aar d o c ds d c a l : o , r c u a q 5 . c 8 u u r l ss r ' 1 i _ ,J

'errruu uaffrJ^r eqrrurr e^.no^

.pe,,o^\ rrr,l a'rlu ^,il.:IiTlfi"i l

o,uosror'rcorr.o rnq o,'eou,sreq.,or ii'jl'"1-.li;t"3;i;1";';,il,,Til:i ruo,"^ _


, , c : c q S u r o p n o ^ o J ul u r l i l _ . l 'pasn puB pauuoJ s! snonurluoJ lJeJJadluaseJd ^{oq aes puu serueluas Bur,r,ro11o.; pBaU aql

SNONNIINOJ J]EJUSCI JSVd C I N VS N O N N I J N O JI f , 3 C U 3 d I N S S S U d . V

NfAgS dgJS

/8t
'l3eJlad lsud HIrH alluuapul lsud c ttcrolureh il -Oc HHo apMrf, t^[oJB'<(oHspVaH> cl{H3nl?llcex>tuJIoIOllH,tllUaCo.t ^lalul Ul'theduHI

tadu uH o HI{l,IJ.(dtr lcwdo@ IJoI HHHelfgJcolIoC TIWEI{doQ oJelrrrJoJcuH -trr4 oHvnlueH snonulluo J toeJJ lu eseJdItI4n)H^Q tsuxcehll od s QllnauC 'uoouJeu Ip tulq JoJ pel!E^{ [ ,{eplslse^ xrer'.,{rc auHelfgadJo1r,( SnonutluoJ lcAyed lUeSOJd :danuduuH'ownwcr(uopaH
'I4HA},ll3dS ',{WO1;mOdU H I4hOd fl trondal ) US4tIfillJSOHJo hlo)I4fen XIa;1I S tt qrhr3 Hrogo 'L,{row srcc raJUoJcgo xlq H H allc l{hadau su alqdolo)e H o) BHYO

',{1e1u1/{11ueca: fro^ sruual SurArrld ( [ r l'l ollll troicaas)qllavqoes('Jla'JEa,{)/t8paloqi\aql s'uNeds ue3q s.oH r : b w a d 8a c l t t r e t r f , o i l <IHHX OIoBJ ecrftrer)oil uc i(1|Uara:NnHoHn) oza n f,p1e1 'aJlt slq a;;1 otca ( c1a'sa^!l rlaql llu uaaq no,{ a,req3uo1 ,tro11 11c) {ut 11u lsseqc 8ur,{u1d ('lI r il Icrol ,r{JaJfl :Cor{suv xux 'lnxewada o)qrotf, 3uo1 ,noq 'odil o]g 'rHY,4trouercoll :ollBuVBuo[ 'voJ Jolc cces araq Sur1:omuaaq no,{ a,tc11 1,3uo1 'sJBa,{ asaql llu cttatr cf,eB)qlleV qoas ('Jl3 ('aruDrlr srt{l JoJ atutl 3uo1 u roj Srrr -1en ueaq a,r,1''3'a) oHsl?Yaull Suol u (JoJ) 'ruad srql;1u'SuturoruIIE'uooulalJv 11u),{up 1u gJf,Ollrroaot^ren saSuro; ('VJ u udJf oLettmudeng 'quul4l ',{upsary '1qitu,{zp oo) udr"( c ('cla ('Ir r- r cnBf,Jriruatr) HrtvcH nd.r allttuatnou '8utu:oru ,{upralsa,{ eculs) Sulurou aruls ue ('1a 'sqluoru o,q) s4aan aarql lsud aq1:o.; -ung ("' uuo) " lro )D) 'utHaHohl ('il1u !{JHvHlltl oJoJ c ('c1a 'pauoqd eqs aluls) aul?J eq aJuls BcBh oJ-oJo)cr f, {JolJ.o .'' aculs 'aocur, x,{all) J^ltfit{ HJ8f,Jtr efi}lehel B ( Jlo 's,{upeAU'sJnoq o^{f JoJ) salnulur ual JoJ

(srcoHrraru rV) : tsl4srJHOY 'u8olfJ 14IJl,lHeJshOcotl at{fnolul)uHeogo ntft{ IHenOn HIqHVoXch EOLtdaU 'snonutluo3 -orfc or4lrro{.{Varc totuttfrclq8 oHhlqgo lJaJJedluasold ItHHalf - gedrou^ qJ3owr4voxgoaHllmol IJlreYaduo' atcq ratuotsgo esroehe) B x 'snonulluoJ -otrfi lcaJled luasaJd IcwdoQ l^4oHHehladB s aHHelrgodJou^ s) anHahaw t{Jwnu?ans ozoxD)r o7ovDx2 nun nHawadg IJcJe,,(gadr'(owuawow -tu)?aQ tl UCJaeXlroY 14 ow o?uo?ttv tou8IqEu)^ HI4IIITdOflOJ I^IamUOJCUH g -odu Hal ttrCa 'Olh 'lttOt S ltClauholLryU l Wou.modu lJceamttehUH ei4flIcl^4eV 'Z -eds tcr{et3HJI4o)cHHIrJHu xlqHqralfihHIIro[14uHtrO 4ercoHHogo3o
3uo1,no11 ;8u!lnr,r uaaqno,4a,ruq a,tug 3 c) ' o 1 e ' 8 u g 1 u m uaeqno,4 (i8uol rurq :o1 Sutltur'r i"' tu!tlu,{ uaaqno,{a,rc11 L

uceq (1.ua,ruq) lou o^Btl I lSugttu,m

Surpuuts I I r.,lr Surtrr,t a^Bq j ! uacq 3u1uts I ".#


Sutltp,a,r J

oqs suq r .H ucaq t

Ir

881
'qrfetreH O)qrO)OeH aX{ <(Jl4lrryed -e9> uHr,{me4 - 'slee^\ IJo^es JoJ flJodoJd Buguunr uaeq l.usuq lec er"lJ

'Er^tqrr.ro oJoHvouH (u)ranHseHr r.r|faveH ax^ .r.rratreH enHvorcolj asv estr s[ uwcrflq)oJoHVo (u)remraaHB -.$Jao,r o/$ JoJrulu E uoas nu l6ua^crl I '(e)reanduaor
-eed eH wr,rH n rwads eeHVerfcoug - flelel c

o1ua4ods l6ua^uq J

:rqdawudu ar4lnotl(trelfc o)cxur .x{C

FENHH -cud 3 40HHaarcetnfc snonurluoJ lcAJJsd lUaserdHru ,1ca3re6 luoseJdHrrr4 xrlr[Iefrltc xH)Br B anlrergadro[A '<<soJeh x^Bv c noouu qtefi[uHrru pr -owohauDH 6> {colc.o o^U eJurssJollal ueouU pedr{1 a,ruqJ H <<soc'h xfqV c uhlqcKr uDwohauff> {colc,o o/t\l ecurssro1la1 3Urd,{} uaaq sneq 1 xux ,4uH -exortradu xlr)er 1414HahuHe a fnuHeud uH auHulrHHs axxEJ arurudgg '(,{upfua,te) g nseneds wornrJoJ'eH rcaatnorrdorsou oHdrrfuad )e) rJcJou8ndreniccud er4srcHatl oJ oJh fniorou .elruuopul luesaJdt^4oy{ -doQ ouexedna enarc4ay'Buo1^\or{BH rdronceH 'lrodoro>ru .lfep {:ana ouurd aq1 asrlcerd eq saop 8uo1 l,ro11:dalrndu HHtrOsrne lrindrol.rcce4 'rrduu 4oVxex aeudQnodors os o)qroJ uoJarr -gedrouf snonurluo] rceJJed luasard enrdoo ,{worou il .rcreur8rcern,{co l,trn rae)eJodu axf ouo trgaltad8 oJOXU)Or,rHOhSJ g .qrcoHqratnxrovodu ora usoxe) '{wor x oHqralilJOHrOeeg (rnHusevouadu eHsJc4evv Bt4Hvy -HXo Ar,r8Jc4OY) ar{srf,ratr reBraurcvodu edeu ilovxu) a ueedrp ruadel

-OJEIfJ ITITIICHCIfETAdUI,IhIICWAESIqSBH XEJ C OHXOWOB I,II4HOhPH, S

Hg>) 1aa,,rsrqt Eurqfue Bu;op uaaq l.us'rl eH .dJ .xrr,HexorVadu xrqH -clfetunl4dro s u rcJettr8Uodu unnaneHB OHrrutfd amtcs eoHHurB)A '(sreu,{xou ,(nq 'irenadrcs - learu 'iruniotr - rualq 'qrncoHl,rdr - Buuq :gorroJprrJ xlqnqrevadu rcdaw14du eu.r,(dviraxolr aH r3crexrotrodu ansrc -4eY aoHradxHoxaoHHuy')r4t[Ir lrrrcdxue lce xe) oJoJ erJou :qtesrcdxue asolJ 'danNduuu) Jexon aH rJcqJexuotroduar4sJo4atr o.rodorox em -qretr 'erovodltrKayv eHexoret xlsdoro) g t{t{HahBHe .rnulioJulrJ .a J.,I4mElf

H r u s>\ e sq13u 1,{ auo usq" ;i11";i,i :'"1xTJ'"";:l :l :|l; ) a,n rq u pr. B "t

,,'uua{ rnoJ JoJ t! Eulqcualuaaqs.eqs 'qoueJCsaqcual aqg,, (..;rJcuoryJo uetrlJaCqcual JOtsrs:nofsaog,,) .7 loJ ..'Icolc.o oml ecutsJer.l SurltunuaoqaA.J'aueI lo-J3u111u,n (,,eolaqBuropno,{ aru .1 u,J,, 1uq16,,) :(xogoxc arc -ou) xuJc)aJodxnw xurnorfvarc a rseudrp cx,{dorsu or{sdeu .d3 .rauar,rraclo

681 'selnuru uat ur fpeal oq lll,r\ Jauurc uoaq a 'Jouulp aleq s,le'I - 'l o,r1 ,{:8unqfue,lur,1'sJnoq rogSuurururs (I 'Hned urHohlow eodotox 'BVaJm aY n otr olrovueHqcolinhHo)ue Wormodus ccotfgr'eu '} K.rHexudrcs e)K)eI rcrarrgadrol.{ snonurluo] lcaJJad r'rr.lT luosaJd qcnl rno f:l s,te1 '1qEtr ,(epo1 11y 'seEu u1g poo8 e ro3 'poo8 'sa1 o/rr uaas 1,use,r,rs tulu oql lnq lsua^q sr uatuI leq1( I '{eo/d aiA lsel erusur3aql 1oJa/d 'se8e roger.ueurc ol uaaq aql ol fqm - 'e l.ualuq aA\iruru e ees oEarn1,uop 'uap:eE ur se^\ 'aos 'no,{aes aql l,uplp I fq^\ s,leql I | '{colJ(ouel eculseroquaaqoA,l 'eJaq - 'Z eJe^\ no'{ mou>1 l,uplp I i,(r{/y\ 'srua,{:o3 'poo8fu1nst aq rurq u^rou{a,r,1 lulql I 'sqluor.u ipootsoq sl oit\l roJ eprsftu ur urud E pBr{e^,1 'Jolcoprno.dol o3 o1 luutrr1 -'1 :lceJJed lueseJdtslldoQ olclnov'tou c'wafnuorceHs ltceemoluxroYodu ltormodu s rcaam8eh n 'snonurluo3 -eH 'aHsrc4etr roruxudrca alrdoQs xrr4HehBH xrl xlgHgoHco ''dtr I,tnou{ 'aluq 'aq lcroJurl ' -osc I boar4ffiorrrgedroud oHhrqgo aH 'os prs{e ru,l aql dtxnesnlu ol uaaq Je^oua^q pue oJll rno,{ 11e aJaqpa ll aa.no,{ o1 uuau nof oq fes 'a;11 ,(ur IIs eJeqpa,^[a^.I Euol ,t\oH eoraqpa,ulno{ a,ruq 'Eepr e^.1ou ol eunasntr:aql ot 1aE A\oqlroul no{ l,uog *
.I,II,IHAhEHO B

c luasaJdelrdoQ s u )EJ'snonurluo3 4annHeudHoHHesrcefnfcas lcaJJed lceJJed luasaJd elrdoQ s xux rrrfru^u4o Howeesrrcnuo B rcrorrrgadrou,{ 'rteroged ('ur u Bccrfihf - r(pn1s IJon'qJr.{x - a,u1)lsrolurr erqHqrrav -eduas 'atroildar WoHqrarr4trtr aaHaw Hrril eorrog o revt,t rr'ad eVro;
J.Ot-[ oJoH]!

x,( xur alt raetrouedu HO - 's:eaX,{uur"u JoJ3u1qcua1 ool ueaq l6usuqeH raurogud omodox qHaho eH uHo rwadg aeHtrarcoug - ,{1a1e1 ,{:a,r3up1:o,u uaoqf.usuq oqS 11aan

061 'elftlee EH Jfixer oH teVI4 aH ex,,{JeHc l4lrce,,,Bur/r\ous uaoq s,U,, :tl,tdos -oJ Ho I4rH 'JaHcJavr{rHal^row s,11,, :JtIdoBoJ'ot{ ltIsHHtrs r4rce ,,'3urA\ous -xo s aadrot{3ou 'Ho oJ 'evoJou rexux totegumeduc e)egolreh,{ evro;1 '<rvnuucf. H rl,{adg rurudrou ox, lt o:odoro) ilxcl4ou eH 'qdBorc,>wulr <til^l 'qdusorc ...]> -ads aodoroxou ax{ ftnn r :Io)EJ ondewudu rnHex 4ndorox -ofi'adu oroHnorevndu oroHHutr'danr udues' rcrqr{c Kllxcanurxee fxcroxc -ou 'er4)waqHaho JoJ8up1oo; uaaqe^,J {:euorlcrp eql sr srqJ euur rreud6 '('u J. H <("' OIh 'OIBI^IHHOII r Cdauar t4>> wu'I <(... oJh ' Yoglss x ramndu n) ,fuunx ,,(megrgrl.lr, r,{r rog v>>vvv <,,t.l,tH),{me8 o{BJr4h t4HYeuHYersOLJ> It JaehuHro rudorg '(rHowol,nAr,rtluoJcuHo) orc -ahr reamr4eHsrc{atr otr' 'erxeQ oJor nltnrrcHo) orcodu ore - ueedQ readeg '1ooq rno{ Supuar uaaq a^(l H {ooq tnof Burpuarru,y lrnnaed3 'Hnalrleds oJodotoxeH aHHehal s ccorr,rrtr w[u nxJ"t4vu ax,{ auarcgar orn txuQ tor reegnxdohtrorroHHar{edsoHtro (scorumdeseE or4src4atr u r.Ir -ca) oretnroJ. e:PBtl Blrs.rc.av crcoHqre,{txe raexedrss uHo oH .rsJAUX -rfovodil uvu vuuadoaor ^tHar{ow x ensJcyoy qcorrumdasuc ,{nror x oH -stroJHcoHroag BcJe^[clloucu uwdoQ ere xruh,{rc xH)Br g .qJcoHq[alnrtr ,uHewads oJa HIfHItHSJCI{0v JHewohlqIcHVoxcI4 oJerrorr?hBHeogo e8rJqrar -uorcgo r09 n evJoHu rcrertrgadrou.{ snonurlno3 lcaJJedlueseJd .9 '<(rqfr[HJl{u r ora (e)ratrns aH ,{epr:g acursurq ueas1.ua,ruq :darrl IJ,> 1 -nduen ''ur u (arur1 auos) .ro; 'ecurseuHJ NnewedsWonJcqrarrJorcgo lcaJ c -rad luessJdendoQ H0ulrarenudro u ra,{srcrosroocrwoda aamtramoduaoxc -c[d '.,uJunpstr rusuffu tr> sJnoqo,rl JoJSururums uaaqaA.l .rauurpe^ell s.lel :dewuduuH'I4Hehrads ltamvamodu B roJurrJtefstctegtooc fwa axlqer lroxc -cxd e or' nnad etHelton oy or royueaHqcorfr4 hHoxueaodorox, auarc4evtaux -edlqa snonulluo] '<<eJeh lceJJed Esv ox,( ea {pcrcg .cuug llreseJdax urcE ,{trx y'> $noq o^UJoJJeqloJ Sunru,n uaaqa .l 'acrlv JoJBurlre,tr :dewnduuH u.1 'uHeneds nrarnrorcuH g tforurfJ ra,(arcragroocflria axtqer ltoxccr{dg oJ ,r.{had JHehrohr lrcearnorpxlfovod['an8tcnavraexedlqs s (tcaj:a4 luasoJdrlrHargad -roM uur',{rc oHrnorfstcJasroocn) snonurluoJ 's rooJJad ruesoJd14rrcg 'oJamrJorJBH urV qrcoHqtfe{txu oLe .wl4rnrorcuH c br4s -rcr^4eY qeugr ,(uHeltedo raBSr,r>rdanEou {lrmrdoaor otn ,{lrorou oJamvam -odu uwdoQ cv^gnH-nB)ex eH e) snonurluoJ rcoJJad luaseJdrcra,{cqror -cn xudawltdil xr4Jes 'qcor-fHmdesue eHBJcrJav orh or ux ndroltca;1 'la,{ ure8uurer,{unr 'Sunuotu Suguru: lJ uaaqs,ll .esJnocJO_ 11e aullarqunelll elul I llurls _ 'Ito \ roJ elul .dn 0q 11.no1 ,firng _ .7

I6I fwoxccfid al4tnot^smresrooc'rsludoQ'qoupo ur'HHehreda (wampamodu ,{woxcc,td enlnotfgrcragJooc 'e)lqgr awodx 'acs r 'Ngenedg flnuarnrorceH wua sdeual 'g lads-otrtts ocs IqHrcesf,I,I oJoxc4urrJHu rsl.tdoQ atcHHaI '"r*o"u)rd*or,t st'tdoq oJorn? ,'{oHqraJvudrcs snonutluo3 lJOJJed ar (ecron antsse6) 'ruormodu oH'snonutluo3 s eJHewon or-oJo)u) oHqreJHOoHro 'ex xer roreulrgedrou,{ snonutluo3 lceJled lsed lceJred luosaJd )u) '$noq aAU:o; Sut,rtrpJeUupaJIl sEA\ os:noJ aq JO 'auoq etltuJ eq uaqrnSurql u op l.u ' -plnoc eq ,{11ernlep'uooureuu leql sJnoq ang 8u;,r;rpuaaqpuq peJ 'lql a{ll s,eqg 'pasufuns tou tu,l 'euo3 l.uprp eqs lnq JIsq e pus Jnoq uu JoJ ecrlv 'Z :og Surlren uoeq puq aH 'oru peuoqd oq uor4^\,{r8ue,{:4,\sB^ a^als '8urue,ra leql asle Sutqfue op ol olqe eq l(uplnoiy\,{eql meul uaeq psq s,{oqeq1 '1 I oS'eruec I ueq/d srnoll eerqt roJ sseqcEut{u1d 'loaJJOd 'ox xur rcrot,(cedgo nltdoQ uuHcratunl4d lsed s xB) -ro 14 oJosorrJrqhlc IsndoQ-8rl n'lcaJJadlsBd aw nuHqrerucoduog 'ErroJBrrJ -doQ u aq ol BrroJetrl orqfirowoil c rcra,{eedgosnonurluoJ lceJJadlsud 't 'rarn'ag 'wo)asolfah rusexudveud uvu o:a uru:odr rqgorh tugorr eH t^rtsdoro>l rcaorex aHHoxudtqsxex reltrrtrad,{l,{ru Eutsn uoaq suq ,{poqauog a>l<)uJ 'd3 '<,;,{mux orow raao or))> rqg orrehuHco ,(u ualua s,oq1\,, ,.la8pt.t.tod )ux rwada or s '(<<;Hme) {aow 9rch tr?{c or))> =) <(i^me) otow ro or)> fru :rHdoso: xHH eH Huvo xrvasvelt xedr o .,1e3prr.Iod Surleoueaqs.oqAA,, edeu eHVo elne 14 a)08)c HoHrcescn g 'rnHaHaudc rlftr lr{r4HexorCtredu '(,{vucu) 4oroged oJa H u)etrolfeh NoYt{s NilHmaHg ,tlrxeni qelrgc rae8}Ixdanvou aH oJr' ,{ltor -ou 'oHhoreH aer'frc y{oHHuV uapru8 or{} ur palJom 1 euuaxofi/adg a ('uual^uada Vondau rc4umaumdagee ax,( raen -eHo9oosJcqIIaJ.Bor3go xur'oHxowofleH snonulluoc lsaJrad )u) rcavg) '{colc(o lueseld anHargadrou,{ 9 glun uapru8iqt ur pe{Jo^rI (fl uapre8 eql .ut 8uJ1ro,n uaoq a,r,1 (9 ,(up 11e 'uap.ru8aq1 ut Surxro,t uaaq a,r,1(u :ttHHaxorvadu J.exow 'ouamudgo xllmot,(trarc eIl wl.tHtrooHHltoJcoceo8c qJilHoK<tgo eH oHo,twodoro) ) 'xagorfoh,,pejtl lool l1o^,,auHugtqsu)ctqB rasro g

z6l
:KHHOOdIsOII

-evl 14 r<rHeHedJcoducd o)odnm o)eH['O '(amrsa 'wc rcder{ndu) elrugapul oJecs olnuh wonr,orefiudu a e '(ur,rHahBHr lsud ucJonrrgedrou,{ hror^urcoHro -oc s loeJJ0dluoseJd Hrll) snonurluoJ lcaJJedluosetd rcrarrgadrouf ou -hlcao ttuHaxorVedu noHgIrJg .'golooxex rcra,{eqtfoucl4 aculs uVJo)

EI4TIIOI{V

-eH c> IulJorueuutaull aJuls: ruo{ .<(es [1err:cu,(e)rul'] luuorueuq ?urJl


-J,cJ,er c> pooqpllqc acltls : pooqplqJ uo{ :xlJl4HuJe}rocoflot-fc Xfixqtfo)c -eH s o)groJ or rauHeruBrownees rcror^eqrrolcx rno4 l4 aJuls r4JortredU

'<<HOI iOOg XIqHJ.ttr{ilee

'aluts leu l.uo^uqe,r lnq 'fupsanl uo turq ,rus I :(<<dou c>> xar Hultohl?He aur,adeH ecuJs a) (a xux

[uo{ potunper8 aruJsSuropueeqno{ e^uqlq41 nof e^lrsJe^lun :[o{o3)ex acuJs (g


,{1a1o1duroc pa8ueqcseq acueleedde slr (dou xar c) uoql aJuls lnq '{rnluoc q}Sl eql ur llrnq se,r u,rol eqJ 'la^ auoc suq fpoqou 1nq '1co1c.oaalLll aJutsaJOq uoeq aA.l :loryadl xu; acurs(u :(1ce3ra.1 oJalnotz{slcJasJooc Iuoserd rruHehuH u) snonurluo3 lJeJJedlrrasoJd rJrfllxtcHdarxudex'xrnrIe, ruJ fl rJcrourrgadrou,{ arurg /v\oJJol.uol Isolc.o JnoJluo{ aJaqaq ILI . 'aruuo ,{poqou lnq 'Icolc,o o,^Al ruo{ oJeql su,r I :nraln^tr,{g oJoaw qJ.ehrrr s rny(g urcu, namtrem -odu >rnorr,rooHro I,{o)Hren (auHrorcoc) or,ralcl{eV umo) ,ucroBrgadrou{ ... uor; :orYadrl '<<"'oy "' (ro) co (.-. ruo{ rJt4Hcrohoc owr,n\roU llll) ol 'uo{ eJotfvedr neHHenuHe wnlno{^tJcJes - J O O J t l ecurs ftrxaw ,{nngEud crr{ogc.{ o}txug 'aculs hloroloo L{tfI4 htoJor - V a d u O BJrerrrrgadrorr,{ .6 oJJuhsnonurluoJ tcaJJad luesald fxsroxcog '[owotr rcuohtDdstoseVJo) ,r.rroJ rr{Hl{oucri H (u go 'rqJerixema nuodzn erne aJB uHo ecuh radr g (g f:nHx otfrcror o.L-o{,{xu)trDilnntHo 'lrrmudu Icw eVJo) (u qruxudrcg oH :aornor^Vorf, H)JrltrrrfJHu-ou 'qcorHmdosB[ -crt4frudr ccerr{n,(eH 'rJdoflo-r rcs arrBH14 eH em3 I,rrormodu u (voudau) rHaNohi r{rgWeBsrqc14uo s eodoro) 'exarc4av ax)er u .nr4BJJ 'auarc4av -l.1ev o.ro.r.{dv woHo(t rJsaamBrJrfsrr rrtr eamvamQdu ucreexudrqs e)rqets Noxcl{HrrJHe )e;'ajeuns{ rqa u ,6 exod,{B BHeYess s Jovfg u}^ldoo

6r

!xnr!

oJoruunHe

d.{r HtrxJehffu[du

'[ze1 'z ,{ueut ged ua1e1 l,usuq0H JnoJ ueaqsqe11'srue,{ JoJsuotllleduoc


'JAU

'1 'sJnoqaaJqlroJ 3ur1e1s ueeq an,'{eq1 -urp a^ur{ot uoql JoJatull s.ll peag 'I 'arlrspuu.ro/suol11sodard uaqlpuu[no1n olu! aql pu!I{ 'uutssn1 alrlsuerl

sgslJugxg
(emtst '<ao:rotr xe)>>36duos eH Jo dawltdu 'nc) <levroy'> cod[os eu - 8ulrnp e -rroflro s ^IIHHdes atluewnua ernredgo ro3 :8u!rnp I{ JoJH14HOheH '1q3;u pellu/r\ a :IJOJeIJrgadrou,( JoJJolfiedu 11u l^loo aH A 1u -orr3 oc nnesrcqlieruorsgo Yedau '(sqluotu aeJIIl roJ trllq eas l.uplp I luql -ragy) ,(ndoQ ot,{Hqforunndro raalrtu aoltar(cuxc HIrJo]4lrH("' paptcap eq uoql puu Ja^IJp s pe{Jo/r\aq srua,(lsra^as rog) ruuoxoftradu arunuu u

osrcqu"oo'"n:,1il rnorc ffi^"lilili::l:,r: ;J ,;,ur s:ea,{eeJql (JoJ)petpnlsaqs 'uopuol


:rcreuxc,{uo orceh JoJ:orrred;1

,.'st{luotu o/(l Jod,, ,,eeJaqlfels no,( ptp 3uo1 no11,, 's,{epue1 lxeu eql ro3 futre eq Il,etls 'Jeuruns aqt 8u;rnp s{aa^\ xls ro3 lultdsoq ul sun\aH 'rea,{ o1 e roJ eJaql {Jo/( [,eH ,r,ro8se1g Euto8 s.ag :qreYoHxadr at{Hahats "' * 'sIee^\ eeJql JoJ o:aq1pe.{e1s pue aplsuosaql ol lua^\ o/trJeuuns lsu-I
:qJ,HtrOX

-cttodu ratrfg nru rnvoxcl.todu'oruvoxcHodu aHBJ34Atr O:OdOtoxol'lHah -ar a ')odc 'uneds rauhuH[ogoHo or 'roJ elortradu Boleucu) orh '01 uaeq no,( o^eq uaq/d aculs laraq 3ur,tt1 :rnHexolryadu areneH s o)qffor bcruaurc aculs:oIlYadu xecoduoa g '""rurrrdrrs atqfldauB lct{ )) 'dou xat o ror qJltcev ormodg -'laLtl lsJU e/rtacutss:ea,{ua1 s,1; (7
'hlaHo '(utq ruol; p:ueq aJuls (oruHe aH) IfBIrIIqtfc aH oJahl4H oHtluv ex,( 5 I L o r u r l 3 u o 1 u u o a q s . l l : o s 7 l r ) u l L lL u o { p J u e q I a l u l s e u l l 3 u o 1 c s , t 1 ( l

n6l
'uarplrqc Jou er{l Jeq Iool ol Jalsrs 8ur -d1eq uaaqs,eqsJlesrer{:og Surq1,(ue ol atutlfuu peql,usurleqs '62 op ,'poo8f:on $ ueaqslq JoJ3ur4u1 ueeqsuqrolcr1 ornJrpau eqJ'gZ no,{ Surpeer uoaqo^,no1'/Z 6lls^\ e4e1 l,uop .{e\\ fup 11e 'lseJalur srq uaoqoA.el6'92 lear8qln ssarSo:d Surrlclum 'poJtl {ra,r Eurlron uaeqno, e^pH 'SZ Iool no1 epJprl 's,(up angJoJ/$,ocsoN are foql '27 ul
'nOr{ qltin eorEel.uBJ I puU I lnq prusno{ lq^\ lnoq Sutlulql uaaq e^.I'[Z 'qcnu r{:a,raceld oql eltl ei\\puu ,{puerlu rua,(e:o3 aJeqpe^rl e^.aM'CZ ltse1 no,i /r\usI eoutsSnrop uaaq no,{ aneqluq1\.lZ 'ploc '97 qct?c I l . o q s , { p u a r l ur n o q u u J l u q r o J S u r q l e q u e e q s u q l r r B a q 1 'srua{ ua1 esoqttueql 8ur1ual1 uaaq suq rolcop slqJ '61 'q3nu op 01 Olquaq l.uo/r\ I-'Iae,r u:o.; fFro eJaq[u,l .gl lsBJeJaqlllnq su/y\ ,.'JuaA Iooqcs .l,l Itau e Xqr16,, ,,.slua^JoJolaq Surqiluu lllnq l,ua^uq,(aql anrl ll sl,, , ,('slea/\\o,rl JoJ eJaq sl eq lAou{ 'rrrlr{o1 I luads ol ecuuqJ e o^uq II,noA,, .,'u!q o] luads o1 ecuuqJ u puq s 1 a , { . u e ^ u q 1 l n q ' s , i u p e ^ U r o J a J e qu o e q , ( p e a r l e e q l c e [ , , ' 9 1 l /(ou Jelleq qcnu 8ur1aa; s.aH 'qceuols srq JoJeurcrporu /dou otuosruol 3u1n1E uaaq a,r,{aq1 .91 'aJaql suor{o aq} sJe,rsuu euo ou lnq ,{up 11e auoqd aqt uo r-urq ta8 o1 Eurfu1ueaq a^,1 6eq eq uec aJeqiA'tl ,,'ssaJSoJd 'sa1,, Surluru ueoq 1.rrB seH,, .e I oql Jo lol e apeu s,eqs ,,;sser3o:d,,(ue ,{r8unq ,{lat u.1 'SururoruecursBurql,{uuualue l,uonutl I .ZI 's[up.;o aldnoc u loJ r.ropuo] ut su/haq ,r\oul J s luJ sV.l I 'Sururou a c u r sq c n u o u o p l . u a ^ u q 1 f l a l u u n p o ; u n . 0 1 'sruo^ o/dl JoJ acuJo '6 lEql lu pelJo,r aqs '8uru.ror.u actrrssradudst\au Surpeerueeq s<oH .g lnq 3un11ou 'sqluoru eejql roJ s/(ul-Ur'{u,rqllm pa,iuls '4 1 'al.urlqcunl ecrrrs s,ropur,^A aaJql peuuelcs.eqs 'paJrl s.3qs .g lueqt dots 'tnoq ueJIEqto; ,{poqauost.useop,{q16 3u.r1q8g ueoqe^uqs,(oqaq1 'g 'luapl3cu uB ur pellrl uoeq sur,l ueeq a^.1uuu aql a:rul no1 .t tnoqu no,{ 3ur11a1 'pood eq llr^\ sllnsoJaql edoq al6 'spoqtau rrrauSursnueoq e^uq sJeqcuelaseql .E

s6r
(IfeHe{ 'asogwBJ g JesI4X Jer qrru o)K^{ Ho eI{s3l{u EI4 '8 Ho oJh '/ OX<IffOXJ {lq["x) xE)qHo) sH ItcJeIu) Ho I4HeWedB .6<IHAtr qceIOBI^lI4HEe oH8er XE) '9 Iqs 6HOXr4reWeIuhr ,{.roged fre oteHe 'S omodox r ,(war'ou ros 'rar IIJUU al,IHehers I ,{dorxo[ IfBJoIlou tr 'qmeum^lfc eH 't gHOr rqr oH 'oh r^{rqren axf seut r Hosc agoJqttlHcrqgo qcoluJtcu f 'qJcoHhagot,tran cus tlaws eH 't Y lrnada aeHverooil s r4rurev Hs oJh 'erdet{ c qraYon ol{soH re,{dnnunod rnHelrltlo;1 '7 'l (u) 'BdeaHn o Haqruro IJoJtrsH oturogud f
uo!lBlsuBll JoJ saJualyes

sgslSuflxg htoousswJ ofl sl^ugdnsNn


'9661 asurs ueaq a^(l 'sa1Jo l,uop 1 'oN JNgOru.g 3ut1ca1loc /ueef, xrs JoJsdruets lsdruulslcolloc no.{oq iygHJVIJ :lapol\[
'suollsanb s.JaqJBal JmsuV 'l+ a{} 'Jla 'palJruur 3utlra11or ueeqeluq (,(aq1) tuol no,{ uaeqa^uq'sdutuls s,raqcual JaasuY'9+ a{f (oHsrailrvdaa.il) noIJI 'suollsanb aAlfBrurIlJE u! Ja,[suu oql ,noq,(us ',tou:1,{puarluno,( 'E* qstliug ut ,{uspuu ua1s11 aq1,(1uo sr suJoJq.relaq1ashol,fuussarau l! qrlq^ru! sarualues '1uu,n f11ea: no{ uoyluuuo.;u1 le8 o1,Q1 aq1

a'N u/(oul nof anuq3uo1lrog uaaqno,(a^EqEuol ^\oH ;qsrlEuE8ur,(pn1s


'B'e 'lurlt .rosgql8ulopuaaqsBq('r1a 'pua1r; sgq)aq tuog aql su su ^{oqInoqua;Q;ssod suoylsanb,{usur elqnf ssraqrual tu Eulpurlsluapntsaql IsV 't 'qsr18ug uraqlalr1suErl puu seJueluas uulssn1euos of uals!.I 'C+ otur '('c1a 'aun1 acurs) sqluou

-e^q I 'oN./o

roy e:ado uB ueas l.tl

('c1a'yaau 6o1) Aupnleg uo e:edo u ^\es|'se JN7O1JS ;^lluacer u.rodoeql ol uoeq no,{ a,reg :VgH)VgJ :lapoN

'Zi 'uorluuuoJur 'lepou! ^\olloC a,rgt s.reqrcal Je^rsuv aqt aql 1uuortlppr puesuotlsanb

961
euJ roJ Surlru^\uaaq puq aq ptBs eq eluBr I uarl/\\ .tZ.^l?'lEI tol u Bullle^eJ] ueeq suq oq s^es a H ' t z ' q l u o r u a q t S u u n p a r u o s n p o t l s t ^l . u s B r la q s . z z j a S u u p u l s l e J I Is l H . s l u o , { \ q p r o J ^ osuestp srql urou Surroflns uoeq spq eH IZ ioJeq (Aur^ll ueaq) pe.,rr1 no.{ a,luq Buol /tloH .02 oml lsel aqt ?uunp Surop uaaq no,{ a,tuq lsq,\\ 6l fle1uJ iauoru rltlll fue^ Sururue (:,srlluorrl ucaq sBqo8:oag g 1 slse^\ o,rl JoJ eJeqpe^rl aq rrturuns lsul .1.I .slce,\{o,r1 JoJSururu: ueoq 'S661arurs .SI .palrl surl ll'91 s,eq fepuo1,1 l o o q c s l n o 1 u S u r q c u e lu a e q s u q l o q l o : q s l H oouls uorluu[ltuxc aql loJ Surrudard uoeq suq oH tl .sJnoq oml loJ rurq JoJ pelru,,\A ^uplal I -sa 'g 'iurrJ o1 peuedduq suq Surqtou adoq .J1 :ua,{ I l8uo1 urrq roj Burlru,nuaaq no,{ a,nug p J o JS u l l o r u s u o a q l . u e ^ u q c l o u s l , u o p . l . I o e , r u u r J e q p a l n f , a u l c r p a u t l\ou aql lnq I I I sqluour o,rl:o1 Surq8noc ueaq puq uuv .01 .lsu[ ll? Jttru] oq ueq^Alnoq ul? ro3 Burlels uaaq fpua:le puq oiA '6 ^puarJuuua^ a^U JoJ ^oquul ur iur^ll uoaq puq erls turll paulual eq rollal aql uoq '13 cluIS eq seop 3uo1,roH ./ ;s]rluruaqluru Bur,{pn1s ;,,[ep,{:a,le uoeq no,{ o^pq Auol , , r o H 9 ' l l r , r i f u a , q o i e q t , ^ \ o u l J d q , m , 1 u q 1 s : u o , { , r 4r o J J r o l o o ( l B u r d ; c qu e a q o ^ B q . S t s a l 'eur . o 1 3 u r u a 1 s r1 o u a r , n o , {t n q J n o q e l o q ^ \ D r o 3 u e 1 d . { l un o , {o 1 u r e l d x ao 1 B u r f u 1 o a q a , 1 . 1t r l u n 1 . { 1 a 1 S1 r o pu c c q n o I a ^ u r ll o e l A ' s a 3 u . r o 3 o , {u o a sl , u a ^ u q l . t . q r r u 4 a J u l s l a p o r u , , t \ a u q l cu c Sursrge,rpe ucJq suq ,{uudr,uoc aq1 I fuunuu1 of,ursalf,run srql uo Burl:oan uooq cnuq I .l

,tey '<<EHnmuN I7oJ r.rdl ox^ xt4lt A'EY> <iBHHIIUW qJCa XUH ^,>.LZ

urrcrphailuHedr^ r.ouroeud uHo J oHH'r,Torllil:t"""T#""r:liiJ n,

'edr^ oJOHHud r(Vrzc r,.Brogud c s HO .HoHrrJdJ ur-rrca u[.xevo oJE .SZ 'ucuh UBYo)K,{r{Hahr JOtrx oJh .r,?cu)c Ho ,Lt3[lLtdI r uylo) .rz 'Url{ad8 aetrtrarcoug L.uso8JcomaJ^u oJoHrr Ho orh ,JudoBoJHO .tZ 'BnucaweuHahoJ s csH Brr.tJJaguH {ced ug eHo .zz eH
'14JJOH

-ceuo g qH0r4xoJE J.ero)cro)caH ax{ orcHsarrog . 4oJ JauvudJsHo I Z .02 ic3otreaJorrHXrcBoxcro)J ustr ar.{Hl/arcou 14rfurav oJh .6J tc8 aenucer\r 'ur{ads aeHYorcou-r3Hatr orfptr qHahotaustqJugudu xvdoxfl .31 'qllaYeH x^sV aHHOhaJ qcevr LrHXHo l,\toJarf B NIclfmodU ./J 'qrevaH x^sv or4HohoJ ox^ J3trr4 s clfxov.gl .g1 .J S66l c erfo)m 4omeH fl Jeuvouadu rudg o.r3 'rpJc,{ Ho 'uxnHqreVauou c,{Hawur) ) rcInBoJoJ HO f l (q) 'q3ort4h^rc oH 'ucEh eBv ola mtrxodu u udehg ' t l 'zl oJah14H rrr.{H qsolevuH c oJe oH8utr tcg 'Yor 6 iarelx exd'011.:.iY '" r ' t I i_d1l

'naHo)eH 'lto

oltfatraH er ea ort{h -srIIqBOsLCdB)Arf oo80H u 'flellbcot{ x,{Bv etrHaheJ s ururmu) BHHV .01 'tfemilou uvJo) 'cuh Hrqran (xuxsHox uH) cstrrfBrux ex^ tcl .6

L6l 'z 'eH4OSqcrfBheH evJo) ter qJru e[oBEIlor H rErogedodu Ho dvor Ll6l 'doIr xer 3 e)cno a rasux HO 'I s eV,{.rurexeadau lrrarnVod oJe )B) ',nou1 ut q ll aq1 qral o1 no,{ ,{pea4u surroy eqlasn ,{russecau qrqtr uJseJualues dpo qst;8ug a1u6

xuo \gntroH
'qs;13u9 ueql alelsuuJl serualues pue uulssn1 auros ualslrl'8' of olu! iuellu/r\ seq oqs elsluE Sutlsaralut ue leqlA iepeu sull eq ssaJSoJd lol u lqlA Jo isuq eq Jnournq Jo esuespooS u l3I{\\ is,r 1 ualqord llncrgrp lutl1\ isur{ur8 eqt sa{e teq \ :t4t4ll4H OHHeSJCtredSO U -eH atgwarreVaduo 'uaor3 'g rorftrolrc '1uqmlr AroqnwrJl,IHannorcow ' ( t ' ( 9 ' ( E a r u u r d u e n a r c r ^ c r o' d f , ' ( t ' ( t ' ( ( , ' f i 'v.tc'qrxltrdu rar(Yarc nuH e 'erol{h I^toHHerl rcdewt,tdu ulcHHaratreduoaH -roHrltra s eoHqrerualcafi^c aowarucr,rholr rorreVoduo luq,rtstrJo) 'Z

(1 ,i1e,ro1 1uq16 isasnoq luL1,11 19 irruqlnJllnee9 oql Sutlsalalul 1eq6 (9 i)tsul qll^\ pedoceqslle^\,r\oH(s lsmau aql u ipru^\oJ tuq6 (' isr0urclpal.u rallrq^\oH (t alqrrretu ]BtlA\(t no,{,{1ano1s (t ,r\oH laqdorlselec le1um (7 e ieJe $oqlojq aql luaJeJJlp ,l\oH (Z llueuluroddusrp 1uq16 (I e laEuurls/actu/1uusra1d',\roH, luetu' anerq, luq1\, (l
lBqirr ,[oq rcrerrgadtou.( or 'eoHqffel :\urwr - lBrl,tte].tHewHorcan -ngrcefn^c - osolfc eoltarravedfio nrco l<,]^{o)e),> axed '<,)x>> ,{lto>c -c,(d ra,(arcresrooS oHhtcgo aodotox a[Hal,rlltoJcawrcrarrgadroui osors eonarratradxo r4rca 'I or 'eur,adeHnrfu aolrqrererurndu - "noq :LrrcoHHagoJo at4trr -orfvorc ro{or^ruax rqrrJnroxcl.! rfJHu s uHHaxoftradu arcHcrarunu Irxcog H

sStNSrNAS AUOTVI,\,IV'IlX3'g
s , . . , { p u a : 1 u j u r ^ c e J r l tJ o JJ r ? fu p u q o ^ l ] q ^ o q , L ' s a ^ , , i . ( . r u ou o ^ u r l, i a q t o 6 , , g ; ' S u r u . r o t u r u r s s a 8 u dc , r 1 , { 1 u op c d , { 1 u q a q 5 , { u p o 1 l ^ A o l s J c ^ 3 u t 1 . r o , r ! J q S ' 9 2 ' S u r u . r o u i a s ^ ^ s traoq puq eg ,{urp oro,4 seqtolJ slH 'SZ sJnoq o,rl lo-l ,(pua acurs uap:u8 aqt ur 3ur1.ro,tr

861
pautEj lJ 'Jetut'unsluql InJA\E sBinJeqlea,/r/\ eql :('un){-'hoN) [|cHcu)c{ , IlnJ:c,] InJ^rB ,{llearB sa,rlasuoql po,{ofua ,{aq1 i(pud poo8 i{:a,r u su/( ll i,,'qcnu fre,r so^losrnopo,{ofuoom 'saa,, ..1a:aq1 aurl poo8 u a,ruq no,{ prc,, :efiBJOqrosovf qruh^rou 'rnads crnvosodu omodox llaseuo i(ofua flpuq a8uuqr e prpaeu oq llaJ aq lPql leaJSos su^l ruopeJoqsr11:(nxtxt anu -sowin) u)^)r r/ uropeloq i'clo 'tu1g A.ro1s 'Iooq '3'a '(4nutadawunau) llnp c 4ttur'Axc , l l n p : ' r , { s : ' s r p a l o l p e J o q e J e A \s l u o p n } s eq1 '8uuoq sumuossrl eqJ:'8uuoq sem,{pud aql osnuf,aq,ilrua 13aJ oiA : tr qsruu l.uplnoc '8ut:oq i{re,r sr 1 looq ?qL :QlnnuwrcodQ -tod !{xtbtc Tnhtuauozou\ 4nxt,{xc n 3ur:oq :(qus sslu ol sr.'u-{NDt ou gwDh[x) JoJ t4stl -8ug e q 1 : g l o N ) < ( o H r l { ) r( a H 6 1 ) , ( w g > u r s u -sn1 eql o1 puodse.l:oc'rle'paroq uu 'paroq 1 sr eH :!lON l's.rua1 o1/qleap ol paroq su^\ I illnp os su/lt ernlral eql :'poroq fte^ llB ala^\ e/A 'lueuluroddostp e sc,,upacuoo aq1 :dx -.{xc qtesntrqucu 'qreru(xc - poJoqaq :'oloq 'oJ-oJh alquJel E sr e11 :Ax,{xcaomorBHoJuH :)oaoroh yrsxr,,{>rc 'IrqHtr{H u 'Z :'s1elep 3ql qll/rl ueql aloq ol luE^\ l.uplp [ :'ueql r.lJle,r ralau I 'otu eloq seuuurSord 11 aseql : otu oJoq,{eql'uru8u sarnlca;srq o1 oB 1.uo,r,r I :'urr?38puu uru8u selol aruus aql sllal si(u^\ -lu JH 'eur saJoquBur srql :('rl a/ n axasottdh woup/fu 'wouwrnduau o) g.tuxrtdvtud 'qJEVeoV -uH :"'uH fx,{xc qlruo:es r '1 [:cql aroq 'rle 'lJE u.raporr ';ru qsrlBug E 3 a41 sasurqd ur alcruE cql Jo acuesqu eqt AJON : ^ u p s o u p o i u o U B u u r s s n uj o , { : o 1 s r q u o 11u1e a,,rr8 lp^\ uuuol losseJold : lla \ IllueJ 'UE uB sr sjcllol 3ullu,$ 1rop aldoad ^\eJ lur{l ,{usuur notr :ZUu lcpJlsqu,,{otuo ^lleol oldoed uuJ : Us crlsll,Ee: paltl sAu^tp? a^.1 'Uu ule -poru puulsJepunl.uop :oarcc,(xcu altu J

AUV'INBVf,OA
'Bsr3ratrc uxdehr resdr.rgo3 'gl Ho 'eHsodeY IjoJ s Jesr4x t<qhrec ltrdawc oJa uHewodsof,'Sl oJa '6Creuuf) 'g)ogotfoh aH oJ)uH r^teJ, Bsv L{r^HoJ^ ede0o },'toJ, )ex dou xar J 'tl B 'soJErqr^red x14modoxBclft400y Ho 14.r{aror -uvactraduilrEdg0H oJa )B) 'dou xar c JeBJ.ogBd oJoHht<tHaho ' t l HO 'r^Hewgo rJHor^r )e) dou xar, c (wuH c hedJcs orpJegrr4 '7.1 Ho K 'II enHtr oJeHmedehsoc rrqg Ho aYJ erdg mEs romildu uVJo) <<eqcatrt rutrx lqr oro) - 'nsn[ utt coduc - iBcuh ugY aHHtrercou tfErrevr9J oJ[> ' 0 1 'r3Jr,tspdHqHaho eHr^t uHo 'cEh axf ,{Hnrduy ,{re uH ordlor{c K ' 6 'rr{eds aoHvarc

-otl oJe oloxol]ceg oJoHWwoxmflrc rJoJ,h'ogJ,cgr{n aoxur ltHohtA ' 8 'edao fuadeg pH qHaY<rJas re8odu Ho edahsEou. L 'JEh 'arlrtrox,{ ' 9 ap1 'uxuHgtfetr
!4tqran Jps J,{vx nHo (I,rwflH qcumfluvl,tgou c eH

'erogg/{c ) orqrerc lf},rhHo)e0 -aHou c l{aH vuH tr"rogBd n.t.ox aH Ho .q

'n
't

'oJoJcom uHfiflolfou ax^ cuh4ac u 'Boc -eh x^gv c lqooduoB HmuH BH oJOl?Irogro rcg 'nrurJ,{ t<t8'ooHdoguH 'vodor s <rcurufnudsos tqht elfJo) 'orudorcH ae eHn rucu)ccud HO

661
-alrjxe eql :eilHoHros 'auuorx,{geoa a luaut -e11rxal'11np:otllPJse/h1l '[[u tu Sulll]xa uJlU ,{:e,r lt ol pauel eql puu l,uplp I l,{11n3aruc -sll lle e [ 'Sutltcxa ,{rairsemqcoedsstg :4rm -or,{sroa'{ HmolPslqrcsxue'4 llradarult n l r 3 u g l 1 r x a' d e a 1 s . u o mp u u p e l r o x et o 8 1 1 , e q 5 1 , / r o up l r q l a q l o l I l l r l l , u o C I : ' l l u l e t u u u o d t u t 1ou a:e ,{aq1 ;sSurrll lletus qcns lnoqu pellf, -xe le8 nof op,(q16 :'snau cql,iq pellf,xo sE^\ , { p o q , { : a , r 3: B c q J E s o H r o g e s ' u J q r c l x , { g c o s - pallrxa (1ai) eq :,,'ooz aql ol 3ulo3 a:.,{0q1,, ,,ilnoqu pettcxo os ueJpllt{c eql 3Je lcq A,, :'aruup u ol SuIoB aloJeq p3ltcxe Ala,t s,{em1u sl eqs :'etult Suol e JoJ dcalse 11u1 l,uplno:) l luql IIPI lno J3Ue pellf,xa os sui$ I :HIqrI - H E s o H r o s e s ' U r c H H a t r x , { g o 8 ,p e l l J , x a 'qcaads u a{Eut ut e{Bu qla^ aqt olou oslv ' q c a a d sp u e eq l u a d s l o 3 u r 1 1 o d s 19 1 9 5 1 : ' 3 u t - l e r u e q ] 1 u q c a a d su o q s e a p u u u u o p e q l :qned ntcaxeuodu - qroods B aIEu :;qcaeds srt{ur prrs eq ]uq^\:caq no,{ pt6 l8ut1saut aql lu no,{ ara16 :sr'ad a qraads : ulq ol u3l -srl ol Suttseralut s,{um1u 'raluads poo8 tt s.11 roluads 1$U aql sr eH : uutuo/r\SunoA e su,rr,r 'Surlaau eqt alods eldoad 1u leiena5 :lltlmolnll -fucrcs idoredo u raluads :'.8ullaeu c 1uluads ol, osu:qd aqt u! lB uotltsoda:d aql 3ION '1uads o1 rcq : f,llqnd ul Iuads lo^au uuc ot{S 3 u r 1 s ua s n o u s . l l : i S u t l e o u l a q l l ? a l o d s a 1 d 'anadwts -oad ,{ttut-u ino11 :( a'lr n nnuodgot '1 ,t zr) rruu,{tcna Z :qrHdosol luads 'lucJo.lJrp ,tou Surqlauroslnoqu 3ut11u1 alu no1 lcefqns arll ol da3) :edoso.ttudHna.[ uccrcxdar - loafqnsaql of dael :'tcotqnsu uo ()tuods) )ilul ol :uo uotltsode:d3qt gION :'lccf -qns fuu uo IlBl uul oH is3ulql ^uutu os s^\oul 'll eg l rccfqns aql aBurqo s.lo'l lnoqu IlBl au o1 ,{11nj,r,ru saloq \'.('u'w n odoeoztod)ttrt -ar !-aHl7edu'Z:(sxwaoh[En Yodowox) uuut: -ur,rncuv '(4nxgant) ret"ltradu'1 l.l llafqns 'a1uunyo.;un,{:o,r 11u ru.; s.11'3urq1 eloq^\ eql lnoqu ,{.t:os.{11njmu :'ralur,r luql ploc Allnjare sur'rlJ l'tutq sp.tt':,r, -o1 ,{11n;,'rre po^uqeq aqs raq q1t,'rr ,{:8uc st aq p a s r : d : n sl o u t u . l : q l t o h o : o H J u x A a p o A 1 n 1 - ^ t B : l r p r e s a ^ u q l , u p l n o q s n o t r l x u s( ) 13 u t t 1 t Ir!.ru uu lurl^A :'dup lnJ,ru uu peq e^,1 peirt 'seliuq] tl'lla . { r a , tu r . 1 : ' u u u I n j , r u u u s l a H op o1 Surqlou o,tuq o1 no,( luum 1 i,{up ,{.tc,r:r uortDwrolu,unou eql laql AION i peeu no,{ 'uosdutl5 uorlDrxroJul oql llP no,{ a,rt811,49 r w I s v : ' e s u e s t ps l t l l J o l u s t u l P s r l a q l u o uotluruJoJulA\au qf,nu (rtlxdaVoc) sutPl,uoc Iooq eql :'uolluuJloJut 1o arald lnJesnE 'sulPll s.luql :'asueld lnoqu uolluulloJul auos alrl p,l :'utq ol IIel no^ JI tult{ ulo4 uotl -uruJo3urSutlsa:elut Jo lol I le8 sAe,tp noa :ro^olJ ^la^ sl utu eql i 100q lnjasn fran u 'Iooq aqt tuo{ xuu lsotxlu uo uoll s.tl 1cafqns 'bl'{ll -cruJoJur auos te8 uuc no1 :BHHeveaf, -er,{do$Hil a [u(e)Jtau,e;ul'l uotluurro;u1 'uorlexular puB lsal etuos o^uq ol Jeqlou e ro1 luelrodul os s(lJ : uolluxulaj Jo llq 'xH[' u roJ ouurd eql sfuld aH :u)mrqtredall -ro .l Iu(e).[as,Iaal:Il']uoquxulal : uolssncslp (gnrrsruunuQoau) leurolut allnb pue paxel -aJ o su,r tl :,iddeq puu poxulol .{:o,t3ut1oo1 uns aql ut 3ur,(1sD,{\eH :u3lll{trlsugurJct?d 'gnHEo)ou3 , [lsl-l pexul :ilnHxaJbr{eeg -aJ :'Jnoq uu loJ xeleJ pue 3ut>1:om dols s.le-I 'Suorrrt : xuloj puu u,rop lls :'paxulel puu sc,r' Sutqlou lutll ^Auseg l,iup llu osnoq leq u r e r l o c S u r a qJ o U ux e l a l p u u l l c q l t s p l n o s eqs qcrq^\ ut llutlctuJu olqeuoJlrloJloq pelll u e u o ^ \ e q f : ; a J t l A o t u a . p u ex u l e : n o , ( l . u u o IqiN 'Jaqtouu .ro Sutql euo tnoqu 8ut,{lo,,n a:.notr :[;tnnYcdau qruravJ'cL{HxoV s,{u,\r1u .l,o :ucqJl,|o)Iouc,{'rclrtlgurcced,t xe1,ar 000'z Jo slua -rpne ut: :lrus,{aql 1uqm,{qpaltcxa (erain)sun a J u a r p n ue q l : ' u e q l o l ^ \ e u s l l J c f q n s a q l 'aJuarpnu qlJo a Iuql lsnu no^'llnluJlp ool rno,{ clutu l.uplnoqs no^ :'qrnu os a:n1co1 , 1 r p a 1 r 1 { a q 1 : { u l d a q t J o p u e o q l 1 uA o f q 1 1 m 'Hlral.ufil^fff, pelnoqs aoucrpnu aq1 :tlrarude :(npotu) Bndort4v,{Bt, [suetp:c,l arualpnu .,'ll lnoqe Iluf Jo fol u sum uaql, sl aodoeoetodozonw otr -tcg t4towc toJ qst13u3cq1 :31961 l'1noqu gO '3utql,{:a,ta1o unJ alctu ol no,{ rc^ctuq,,rr 11u1 oqs f ll-l tlll/l\ uolltlse uoJ sno slue,r' s,(urtrlu -ilas e c^ur-lre^cu uuf, no^ :'lol u s^\oul aH 'suoltu$e^uoJ Jno Aofua s^cl\lc 'prlu6 ol l '.( u-wa:t r) qrusoveleg - (quls Ilul uauo 1 s { / 1 , 4 , r[) - l a s r a ^ u o r q l a ^ c q l u o { ) u v o r a g 'doao.rrcd 4 [u (e)Jtas,e,tuc1'uollusra,ruol I 'lalltl otll c1t:1ot 1oB-lojarls lttclJallJxo :aq u1 i 1uar3su/t\s,^eu eqt Xq pasnur lueut

002
elrnb l,usc^\ rcu;tuas lsu[ eql lnq 'no.{ }drulolur ol ^Jros tu.l :,{gsol patue,r I luq^aJaquetuer 'eIU petdrulalul no/\:.(u'ul l.uop | /r\ou pue n o?arnsdosoz)<rJr?srqdodu ldnu,elull d '^Jols cqt no^ plol erls uaq^AsSurql luuuodrur lsou aql lno lJal eqs 'peueddeq ,(11ua: luqn mou)t l,uplp no,{ pasr.rd -Jns lou ru,l :'sourl o/r\l lno Uol no^ e^lluol -lu fua,r lou elalA noSr:(u'w n atnxt:;od ndu) qre>tc,{[o :('il'w n ewnwat/torar) sr.uxc,{trodu 'cu4vox.{ Ino alual :qJuxre^ t :clnusuroo '<tJusrqgDs'glrucodg :qJuvl.l)ou'qrrlrset l -Jo 'Z:tn qruxea.{ 'rH qll.rvoxrqs'I d a Bel 'luol e ut Jeuruns eql pueds plnoqs a,{\leql uor}seE8ns lno^ sum ll t(Eapn) axuexoryedu a Iu(e)fisafp,esl uo11sa8?ns :/, llcs,(ru Iro/'r eql op plnoc I l{8noq1 1 1pq dlaq o1 rogo srq JoJ rrnq paluuql | '.('u-ozo)t atp r-outh cwDDpJ nw)oHgouo? anHalrodes) ar{HexorlTedu ,, lauo :'( " o1 o3 plnoqs a,n lBtfl puuruop ,iaq1 :/3) (nnad nommnhn(to s n Dt,gta ozutJnntzHD awuondos wo>tlloxnd -awDs) pua ue ol Surlaarueql 3u1Jq 1sa33ns e,r. I :dpoq^Jc^a JoJ slallrl ,{nq o1 pa:a1o puu ^ u p r n l u s u o , { u 1 dm o u a q l c a so l o B 1 1 u l n o q s p a,$ pa1se38nscuf :'lr lnoqu lollaJrp eql I ol IlBl plnoqs a,r lscSSns1 'urclqo:d snor:as f u a , re s , 1 ; : ' u r n c s n u u o 1 o B p l n o q s( ' c 1 e, , { a q 1 ' y ) a m ( 1 n q 1 )p o 1 s e 8 8 na g - ' < 4 a c , { n s a nr -Iou lfHxouvcdu lror Jo ( " 1o) poqlau mcu e palscffins^ eH -- < " IToroy\i Hlqfolr rlrxor -Vadil ilOD :scrrnba: 1sa33rsq:a,r aql qcrq,r s u o r l ) n r l s u o J J q l g J O N : , . ( , u o s p r ^ u cs s l l N ol qol aql rcJJoot ftl no,{ luql lsa8fns 1 ,{u61,, ..'arcq ^rDlojf,esalou cuo luu,{ eiA,, :ile^o ll s I u r q t o l l u u m 1 u u l d r * c u u s 1 s a 3 3 nu q o t : i l ! pr1sc38nsoq1 'lrcpt poo8 ,{.rcnu s,ll : rullv ttll ol {surnofu slsaSSns u,{po1or1 laruluns ur op ll.a,^ luq^\ popllep 1a,{1.ua,ruqeM:@agn ' qwDoDQou u'w n anuadwowttod ott) stest:v -r./cdrr [tsatp,es]fsaSSns:'D 'leq loJ IJusse ^ -f,eu sDl\ luql Surql,taAJop puu cLr.tos paJaJ ol -Jo aqs llr sr?,^^ uuuoi eql plueq orls ua[^A : i r S u n q l o u c J J ^ a, { a q 1p r u s , { a q l l n q ' t c u - u r p u o q t p o r e l J oc : p n o r d o o l s l c q s ' t l A a l u l l . u o , r o q S f a u o u l : a q S u u a - g o s t ro u s . l l a : dlarl rarll sn peleJJo/iarlf purl ,4la,ra:a,r quJoH .i:111 :('rr-oao:r BrtQ 'r-outh cruDUapJ - eouto? s utD)t('Ddn a1 t.t.tztuttlt adll,r re.;.;o i{ppJelso^Surlaeru luepodrur uu :o1 olul aupl eqs 'af,uulsur JoJ :loq uo puadop eH l.uec no^ :'ll ur selBlsrru^uuru fu3A 3per.u 'uorl?lcrp 'ecuElsu!loJ 'eIuI'ssoJeruc lsel aql fua,r sr ruol :'qcrl\puus e puu aagooSo dnr u s e q , { t u o a q ' o c u p l s u rr o 1 ' 3 u r u J o r ue q l u l ' o l l -lll fuo^ sluc all :dawNdlex - a)uulsul roJ 'fuu1nquco,r o^tl3u pallur-os 3ql uo suorlsanb ,,tra3 rurq palsu laur u -tuux3 aqJ :HHwspsrqrH )rrJ - peJlBJ-os, 'lurJalerusnorla:d aql lnoqu suollsenb A\eJu n o ^ l s e 1 , 1 ' r l 1 . r u t S a qo I ' u o s s o l n A e u q l J o a :un.luur3 aql lnoqe {lul ll.e,r ,{epo1 :orn 'o.r -or f, hreHhull:prrhuH rrv - q;1,n ugiaq o1 "' tuqt sr ruoql uae^uaqolusreJJrp0rll st "' owh 'wau aJwolohntfwonHo JoJpw L.'. puu "'ueoi loq ef,uaJe.urp s,lr?r{i\[Jo eql ale.urp ('cla ^eql) op A{oH sr L "' a)wuDhnttwo wah r o J q s r l S u Ee q l : A I O N : ' s u n o u l l u r o J ( V o d [-alp,]) .tapuaBSur,ruqur qsrlSug uorj .raljrp ueureC pup qf,uelC l'(,{derxudnx ou :) lelf,e -r?rlc rn ,{1eprm:eyrpsJaqloJqeql :'aJuulcad -du puu slrququr Ja-l;lp uel4J:'rr-Noh r)qJphl4r -Jo - rllrxsu! JeJJrp :'s8ulrll tuuuodtrr tsotu eql 'l! lnoqu ar:3u,{cql tnoqu olol^{ relsqoi1 turl/r\ s u r o { q f , n u J q J r pt . r l ; a o py r a f q r r a q t u o e l J t U p s . p a a u : , . ' l u a J a U r ^ l e l n l o s q cs . l ! ' s c ^ , ,. , i l s J U p oql tuo{ qsnru reJlp poqteu puoras 3qt saoc,, '.(DH wmrcoxouaHswtqg) ux<treF.vttro JaJJtp ^ r ? o o h r c o e H H c o s J o- [ u ( c ) J r e : , : c l d s 1 a ' l ) u o ! l B . r o l d x aa J E d s : o s r f , l r u d r c o d r r c o x c a r , -l{r{lo) q.LpgollarfJOtr aruds ralno aJold,xe ' Ir : ( L { r . i l r c r r Erl.l1 r s r r x , { d n' r i l H r n o r r u - D J a l n o : a r u d s ,r a l n o ' : o s l o ) ' a c u d s o l u r o B o l u l r u lsru aql su,trur:u8ng un^ :oohl3o) 'Z :dloqs a q l u o s l o o q a s c q l l l e t o 1 a c u d sq 8 n o u a a l a q l sl :'rallel eql ol spro,r .ral p pps ol oul JoJ acudsauos e^uil : r.uooJ Jaqlo eql ur 11 1ndo1 c^Bq ll.n(N arcq [e1nos,l uJoseql JoJ acudsou s.eroqj :o.LJor{'oaJf,Hudroodu 1 a areds 's! UOllBnllS , a q l s n o t l e s^ \ O q sezrlBcaqsIu!ql l.uop I :t$ou tl lnoqu Sulql J - , { u uo p o l a t u l o o l s , l l l n g " U , { u so 1 a l u l s r u u s u ^ \l r A \ o r rJ Z r l u e J : ' r u l t l l o J l l n o u J r po o l c q I plno,4tr palrlual oq uoos lnq 'lr op plnoc eq \ l q 8 n o q l c t l l s . r ul V : q r u r { H H o u' " ' f l J r h J o c g -cr qlBBr?l/Jo'qrnflultroJ,l a lzrnler:,1zrlear ' e l J r u u0 l l u u e p - u r 0 q t q l r / r p c s l tt o u s r p u u r e ; n 8 u r ss ^ B / $ l u l s

I0z
-I4xdevud['1I:(,).oBIc3^)3HWo)cHB)HdouNoHHaI{adsoJo4I,IHaYes '6 '01 :c)) 'oHh^)c WA :01t) )JrEd Jt4xdavoc uJI4H) oJoH,^r xrqHeorfoil '1 '8 (4nncadarHn suano) gtllrlolealqrusxee 1(7) eceru seHr"$c oHcexd '9 aomsrog ulrrn'{rou UHO i(1) '(rrueda nuasodu omodox) etasrcqroaotr,{ 'S :(l) qrewnHou 'qrusuHeoc'7 l(y) snad ole i(g) 'ex,{xc Erlqg aIII4l-i uH '1 '6 '(:(O) dosoreedglsHeasdac (u' ' nrcanenodu :(.{) iux,{xc uu>lux
' '6 ut aql :,{a1 ql!^r{}aqr puEqsqSug {u5

sgsIJuflxg
' 1 u r o da q l o 1 d a e l a s e e 1 6l n o q u n u t l l e l aru eA\ luqlA tou sl slt{l :,{arcel[tfr ou qrud -osoJ 'rqr,,{o.L rcqruxdav - lulod aq1 o1 daal l,{qrcatn,{o ou - lutod eql ol :EJON :'asol '1urod aql ol aq lsnu ^us ol eurl ou e^cq c A 'lulod :iuuctu no^ op ^ltJcxa }uq A no,{ 1uqr16 r n o , { a e sl ; u o p I p l u { u t u . [ : u r o v q r A r l q n a d 'or :aoHguuJ 'qrf,lqh{ butlgo}t raI/H r.,laho o1 -to 't : lt tto /r\el^ 1o lutod s.,{ng ,v'ou>I 'uelqord eql tnoqu slulql alrl osll? p.a,l.r lnq cnals luql\ i oul oA\ :sHHadcexr'or, - [:nl,rl , n a r . r 1 lo t o d : i u u l d a q l J o s l u t o d u t e u e q 1a r u u 1eq6 i slurod luJalcs uo aa:8u tou plnof, eA\ lnq urpr tql paltl J,tl aloq,\ATrll uO .(wHaw - o w q t e H e r a p a o )l ) l t ^ u Z : a A U) u l o d a a J q l '.(xygodpxtsHhnwaraQ rxr'o|I l,l lulod a) '^uP luql tulq aasPlno,t I ,t oul ' ( c r u u q o , 4 q: ) l u c p t c c u^ q u r t q l a u I 1 . u p r p1 'ou4on(ut suYatuoslu lueplJJu .{g :oHHDpnJroaH asodr uo atuoq nd :3ION :etuepttou,{q lt su,,rn:o l e , { a u o u e q l u 3 l a q s l u r q l n o , {o q : o t I r ' o d u H -an 'ottgtll',{rl - luapplu,(q : 'lll, :;csodlnd uo 'oHcIDnn Ir plp aqs Iurql no'.o(l:(oHstawDHt:oJ -arr.r) ll out'odt:u - asodlnduo :iaAJcs uuo osod -rncl 1nlasn1l:qr11 ,{qr11 ,luru8ulr lnoqu -'11u1 l'rsod - : n d r n o e r a s l l t / t r{ o o q s l q l e s o d d n s1 : t t r a n or,-Lfo)L) (ewohaewo)cltxtlrc - asodmde e,uas srq ilasod.rnd s,1uq16 luru3e alaql oB ol tuc/t\eq aqs saop,{q16 :'auoq tu l.usc,{A. flaleunuoJun 'Jcr{ Sutaoslo csodlnd cql ql!,t\ alcql ltlc,lr lnB a p l I : d s s n f , s r o 1 1 u r : , ti r q l o p l u t L ^ As t S u t l a a u ,,'roulnoA o(1"(,t)utvw equo asodlnd 3ql lutl,,'t -,ttlwt [wan -v'oill) qtren u lscd-] asodtnd, gltrnrdgcdcr , 'Z :odgcdro r/ I la^lls 'uJlu,r ploS u s.ll :t?.t-ol'oe LllqlltlutrclJJ clt ' l r o r o r J o I , ' Z : o . L o l r o c ' l , I-no-l plo8 '[seuteu,l snu -ru 8rq cuo suq Sutssncstp uaaq an,e,t lceford oql luql ,{es tsnuJ I ,ilJuuu puy l'd1qq .ltaqt p r o . ; A p o q A : a n au u q l o l t u e m 1 , { 1 1 u u g t t y l 'uorlpadxo aql lnoqu Ausol paluu,n leqi$ st I , s l q l o S : ' l n o d u e c p l n o , r n { a q 1p e p t c e p A e q t A l l u u r g s , { u p r l o q: r a q l p u e d s o l / t o q l n o q e 3uo1 ,{:a,re pr:q faql :(antanattx uorssr.rrsrp -D s '( :'p'w n unuaptctigo anou 'l) nero>I -eH ^pD,(11cug s:euut,tt aql spllep lll^\ luql l s,1eq1 qolpur llruU ttll s.1l :'luullodtut ,{11tro: IrEru lsul eql s.u uolluultuuxs lDuu aql ul Iluru luellelxe ue ta8 ol ^ll lsnu no^ :l-{HH - . r r r u t t t t Q ' H H t t q u a t H h o l l t t u t ' Z : i l o / t \ s u PI L l u -g .rno,{ l lutl A soutll IUla^astotutdo :no.{ t s pa8ueqc aA,no1 :'uotslccp IuuU lno sl sIt{l puu utu3u puu utt:iu uotlsanb aql passnJslp e^.aiA:!!lqHqrtrrlHo)o'1 u [-tn1,lluug - ,. qrnu ,{:a,l ..'lt uolluau l.uoq.. 'Ita1,no] ,{n1o sluuqI,, l,, lt uottuctu t,uoq s . l s q t ' q o , . , , ' d 1 a qr n o , { r o J s l u e q J , ' : 1 . { r f , -oHdutrolurg rttorc aH - 'l! uolluaur l.uoo :'Surqlauos D uollueu ol - lf-h{eh o qt,{ttuh{ -ou,{ :uotltsodald ou selDl uo,luaut qJe^ aql ruq] EION :'ll lnoqu aut o1 alods tq uaq,t alup aql pauotlustu ualc leAeu ag ;,{upsanl r f q l l o p o i s u , r ,1 ^ \ o u l o l I s e ^ l , r A o H: i l n o S u r q t a u r o sU e l I a ^ e q J o 8 u l q l , f u t ^ e p e u o l l -uJru I c^uH : ll lnoqu 1o3:o.;aq alns tu,l ' s a z u dc q l u o r l u c t u l . u p l p e q l n q u o t l t l a d l u o c Jrll lnoqu elods aH : sculuu .{uu uotluau l,uplp cqs tnq lt lrloqu Sutqlauos aul plol c q s : q r B r { u r ^ l o u , i , rl u ( e ) J u r L u , l u o l l u a t u 'scrurl lulc as pcldruralur sum 1 lai uolllllsuull J a q l p J t l s l u U. ( t J ^ l ) q : u o l 1 l : s l c ^ u oJ n o p a l d r u l | - J J l u rs l r u l s u , { ^ oe s l o t lu e P p n s : J t u o l l u c l l p V

207,
ro g uet4i'cte (paads JeleaJB seqfeSStq qcnu st y .,\geafi.regrp,(eq1 eg tuoJJ JOJJIp saop /r\oH t,

:lapow
'rearsuE puE{sv .I

'3uuoq,{y1n3,ne sum11 ro o1 e lt ot uatsryqclu/$, ernseald se^\U JNXOIIJS Eurull.urrrrs ,(ofuano{ prq :AgHJVLJ eq1 lfeprelsaf pacuoc/uorllledujoc :lapoI4l
'Sugroq ,(11n;,nu su,n 11,{us .J1np;r puno; nod yr i1r ol ualsll ro l! qrtuar o1 arnsuald E sBAr 1uq1,{us '('Jle 'ornfJal) rulg aq1 padofuano,t.;1 'suorlsanb s.raqeual eql Ja rsuv .ZIr lr ,{q 13u1q1euros qluap ol paloq eruo aJr^{ no,{,noq lnoqu spro r ,na.;u,(us no,{ uu3 .11 'suo;lsanb s.JaqJBJleql Ja rsuy .0Ir

'3ur^\olloJ ar{l Ius ol olll p,l NlluuU :Z :a,lnoSulqletuos Uel l o^cq:o Burq1,{ra,ra pauorluatu e I a ^ u H : ) : s n d l a q o l p e J a . U o q s u o r l u l r s a qf u u l n o q l t i A : 1 l l u o r l s a n b a q l u o , n o r l l o l u r o d srq s.luq^\ :/ :lnoloc ul JaJJIp:I/ :qus tdn.rralur :9 llasod:nd uo Jo cruEr.lJ,iq tno e^Ealaqs tl p r g : ; r l l u r o d a q t o t d e a l : g l a s o d : n du e r u a s : O : . . . l s r u a q l l u q l s t u a q l u a e ^ u a q , r u a r e l r r p oqI :, :'aJeql aloq eqt 8tp plnoqs e^t lsaE8nsI :g :.alrlodul ara,n no,{ ,qlra,rur8ag o1 :y ,(e)I

fl) "' 4rsadorlorh'war rcJoruhlrno r4HO'Zl l(7) ;,{coduos^wor ou nHHode u)hoJ oJe pso)u) .l I :G) ZoHHed -ohrpH HrH oHrjuh^rc or errnJcfuo Ho .01 :(F.) .BHrxasaH urqg rqr oJh ' o J o r c , { H r ' u g' 6 : A ) ; c t r ^ g u H - o r h r r u r c ^ u ou r r u r , , ( H U r { o ua J BK . g : @ ) ^ (tswer Jo rcqJrJHorxJoeH) ,(srcafnfc ou qrudogoJ .L:@) .wur fnr crrqd -rqs orpJsldtredu 'g :O) 'aotnorftrarc qJBBxcrrerox y tqg u .neHoxeH .g 'v 1(g) fraan ott rJcqruhr,rvJo :(l)'NEH qhohrou Brr4xorritradu scrrgerox a H e H O ' g : Q ? ) . L r - o J oq r u s d e d u . 7 , : ( O ) H r a n . r - H o x u x s r u x , { r c . 1 ( q x

rca,{ :,v:tuo}s Burlrcxe:1t1 ue ,f,e1d111npy r'r.fJ auuoquffi:t#Tt;'.tir|o,:"J,:;'ffit,l;


: sa^lesutor{l pa,(ofua,{eq1 :1 lacuds lalno aJoldxa :1 :.acBJ srr{ uo Luopaloq su^\ otaql :ff :.Uu u B J r { V u l e p o u I n o q u u o l l u u l J o J u rI n J a s n J ol o l D s u r u l u o o l o o q a q J : 9 l ; B u r r o q^ \ o H U : a z l -lEol snolres u :O :.pejoq sr eqs :J :paxulel lleJ cH :g lqraaclsc elul.u :f ? :uollDsJa^uo3 ,teX

(y) 'aodoaoleud oloHw ort<tga)esoreh hror go VoJ 'tl l(g) '(oHuergurcced) ror oHtrogosJrJgarrerrontca,{r, B u6 .g1 :f) oa -JcHudrcodueo)cah?rwco)cJusovarJm' 71 :$1) udo8oJsudrqwal rJOqJufl

t0z
'luaplJJu ,{q se,ulI arns u,,I JNTO1JS ,/oJJo ueql uJnl ol loEJoJlsnl eH 'tqEru aloq,nr slqEt1aqt Ual 'I tr :VgHJVqJ eqt 8u1u.lng

:ppow
'os {u!ql no,{,{q,n,tus .alqlssod Ja^alaqil\'lueptrru Iq su,n1; raqleqa lo asodlnduo l! plp uosradaql reqloqar '61* .aru1d s{us {11uar Jaqrualaql luq^tluql luaruouu ro; au13eu1 r1oo1 rnoda,r1g uo uo;urdo 'qs113ug uaql alulsuu:lpuuseJuafues uulssnyauos ol uels!'I '8I+ olu! 'clo'sstrjIlauos ueJuoc

I u ol oB ppoqs no{ lsaSSns ro u"' ,, aesplnoqsno.{lsa8Ens JN7O1JS l 'Eurroq uease^(l :NOSV7d slql s^eldo^41 qloq punoJpuu Iee^A :lapow
'arlrpu a,r13 uels!'I 'lI+ puu 'suollsanb s.raqJuof rarnsuV'9I+ a{l 'Jle 'Lutq JoJ pooJ ,{nq puu doqs aql ol o3 uc a,tr oslv 'tu!q JoJ eurclpeu euos fnq puB s(lsluaqJ aql 01 03 u3 a/\\ (aJuslsu! Jq{ 's8u!ql luJa as op UBJ aMJNg1nJS ro Jolcop e lles ue3 an 'lll ;d1aq ot op no^ uec leq^A

pueuJJnof lut{l uruel no^ eulSetu[:YgHJVEJ ualluJseq euoluse^rloq^A :IapoN


'^rolaq suotlsanb s.JeqJsal a{f ransuV '9I+ lepou oql 3u;,no11o3

'acue 'Surlaau u ut uud antlceuB elel ol aIII I osly 'ql!,tt -rpne ulEaqoI 'Eutleatu e a3:e1 eroJaqSurluadselll l.uop | aJB Suleq a{ll l,uop I ,(q^rsuosBallBJaAas alaql JNg1NS e lu uBruJlr{c i^qa'osJI e8ullaeu E l ueuJrrrqc Euraq alll l.useop oq^Aaroq fpoq,{ue aJaql sl:VgHJV7J

:ppow
'lepou aqf u; su suoglsanb s(JaqJEela{l JalrsuV 'lIr 'soulqf,utu Suttlsu,tr'$auualf, tunn3ul 's:alndruor 'sluel 'slas olpllJ 'f 'seuuld 'sr83 's:altrmad,{l 'sles 'slolureBuJer 'se1c,{crq 3o scdil lualcJJlp g ni .Jeqlo

'ueql qsnuJ l(usl elaql acueJaJllp tlOa/(laq eql alll qonu fueAsl euo ezls 'JnoloJ ul Jallp ^aqJ Jo 'xle'(eHHnHras '(rs)doweed)

n0z

-{lq si(otua eH 'uorltuJoJur}eE ol suorlsanb {se o} pre{u lou sl aH /{es ol e^eq sJeqlo lBq/t\ Jeeq ol slue/h aq lEql lsoJalur srq ^q s/doqspue Jeuel -srl pooS u osle sr oH 'paxeloJ puB slqeuoJ[uoJ IosJ scuarpnu srr{ sle|'U ol sorJl ar{ eurl erues eql l puu 'r{uso1 Surlserelur Eurqlaruossuq s,{ulr1u all 'Euro8 uorlsJa^uoceqt deal s,{e,r1e uuc oq,r uelu u sr Je{lul poo8 y rvreuSurqlauos Surr{essuB3ru >11e1 poo8 leq1 'edoq J 'uJuel III,!\ aH 'sruaf fueu ool JoJ3ur11e1 Jo Uu eql Eursllcetdlraeq t,usuq aq 'Iulql 'lpqt puv 'uealq8re roJ 'ulq sesncxa sr eH r'lsrl frpunul s.IOeiA I lsul go Surpuaru su Surlrcxasu su/tr'ssa1 urq 1uJ louuuJ 1 .roglaleads rng 'eroq uu InJ/y\E etuscoqreqlaSot-ta8Iercosluesusldu uaaq o^eq plnoqs leq,\{ os rrrou s:ea,(fuuu ro; lsrluurnof u ueaq 3^,1 - ll op ol ^loq zA\ou{ o1 pasoddns ru,1 q8noql'etu uole 1ou'r.rrpJo/hE 1aB plnoc snJo euoN .uns oql Jepun lcafqns fuana uo Jnoq IInJ e JoJ sn ol pe{lel uuru Buno,{ ou6 'sollestuaql ,{ofue o} Bur ise^\ 1r SutuanalnJ,$uue 1uq,$lng 'aJoqu su,tr o] ,1uqcu ro; ece1d,,(ru auuc aldoad luJa^es lq8ru 1su1 -doq

DNI)]VI

IO JUV 3HJ

txal
uotlecrruntutu'oc lyurr [-:nl-ru'-] -o[u,aluu]r'l[zru-] azrlodou,otu l[se-]snouolou,or-u 01 llsrleuorlus,JaAuoc'
'snolloJ eql furll lxel aql uro{ splol{ 3u;,lro11o; Jo uorlutrunuord aql esllruJd .tZ

luqm sr asodtn4,, l,,3uruualusll aJll sa,rr8


q:aaord aql puBfsrapunnoi( op,nog .91

are ,{aql uaq^\ $eqlo ur pelsaJalur elA,, aJe e(.snur pelseJalut e..ualsrlol ulq qsrn no,{ uaq,r sllu} oqm,uoslad e st eJoqV, aar8u oq .77 no,{ 1uq1 ftdLua tua,rsr JlosLurq lll! sr le{t efl r Jo 'uor-{s e3r1 '3uo1st sr uV .
:(Bt.tHuurqeu)rrqs :rcl_uJun)suollulonb puu sq:a,rord3uptro11o.; uodn luauuto3 aq1 .IZ

'Bulqlauros saop,{q,11 lnoqu uaq^\,"'"0 1uads,{aqr "uTillli;:i"il"t'i;'fj:'fJ#:ili3 ,,


'Irup aqt ur deals ol eIl[ ].usaop.teqloupuelS 'asodrnd l! plp oq aJns srg uo u(J

902 'Iurql Jo^eupuB IIul puB puu 'goqs st a1t1 {lel lsql eldoed 01 Suluelsll sJnoq pueds ol sluel\,{poqou lsnu uollss rog .lu1od eql ol eq s,{e,r,rlu lsnu s{es eq teQAyasofund u a^Jes JoJ -Ja uoc luql Jequoual lsnul JO{lul eql 1ng 's8utql Sutssncstp IIUtu.l 'poo8 'sEurql ssorSordenelqce ol ltll erns u,1 ssnoslplsnu e,{A '3uo lo; '1 ,{eslsnu 's,(ett1u 1O11 1 sr uorlsrunulluoc lsoLu lq1 slalleq, 'pyo8 aq uec ocuollsluql Sutqlauos sraquaueJ oq^\ euo aql st aq sdcq:adrg ,{qsool sl oq esneoaq ,(uso1 prer3usr eq luql aq ,{utu ll lo JaJJool uollutuJoJtll ou seq eq leql eq '{11eutg '((auo lualls,, oql sl eJeqt ,{eru11'fes o1 Sutqlou suqtaluads slql ',,razr1odouotu,, eql uotluetrJol lou',,uulu llulap,, aq] ldn::elu1 ol tulll srqt lnoqu 8urq1pooS adi(1 , uodn puadapuec no,{luql sl tsllBuollusJe^uoJJo ,(us o1 luu/*r lsotxlu J /Y\oupuv aq1 ',,ra1dn:Jelul,, aql JoJ poC >1uuqt .sr os eq sB slrBlopeql il ul pelsaJelur lou ere ,{aql ssnusaqscualpnsll-l 'uago altnf lsol seq eq spuu eq etutl uoqs u ro3 Sutleads uoaq s(oq ragu 'lrulep sl lsallPtllseql lno o^uo[ louuBc eq lBql qJnu os 3ut11a1 aq luq'4 '.(uutu sfofua dllunsn eH [ulep,, aq] llec I leql odf] eql osle st eJaql 6lulJotuetulul 'pJo/( JoJ pJo/h lsolx eulll eouls sn peJoq le{lul Jo pul{ slql l;useH -lu 'prBS a^BLIsle{ueds snotnald luq,t osle lnq ptBSsuq 3q Sutqleuos 'ad,{1 etlrue;-lle^\ e st r , { 1 u ol o u l e e d a : I I I ^ \ e H . . r e l e e d a r ,a q l p u v , 'Ill eql Jo eJluec aql eq ol slus/( IIIIS aql LII o1 oq JaJJo Sutqlou seq eq Jt ue^3 lleslulq ul sl aq se uollesJa^uoc ot1,tuos:ad eql pelsoJelur lou st aH Jlasulq ol uolluallu loJllu ol sluu,ln su eqJ f:a,t lotl sl r,JJo-,rloqs,, aql sr oJeH ',,Jazt1odouou,, uo{ lue:eJJtp 'e:ou ,{ttu anutluoc,(lqeqord lll^ aq esnuc luads 1.uec eq palll os st eq plun 3u111u1 -aq prs s8q aq lql Sulqlauos ol (.ou,, e Jo ,,se,{,, uBt{l eJou ppll ol B 'selnuttu ual JoJ ulq ot Eutuolstl elqu oq ol SuroE lou aJu no,{ mou>lno,( 'Eur11uleql uaaq a,t.no,{raryy llu op ol sltlu^ lsllsuollusle^uoc3o ed,{1 '.,:eztlodouotu, p,a l l u c - o s q l s l a l a q l ' q t 1 m u t 8 e qo 1 e stql'acuulsur:o3 'araq sad,{1 {ll?l luJO^esJo ue^e uuc no^ raJJlp ,(aql le,i puu iEuuoq s{e,t1ua:e [aql - eues aq] IIe art ',{1a1uunyo.;un a^\ ptq Luo{ JeJJns rlauo ool 11u ,{eq1 'slsrleuollusle^uoc 'ecudsolttt l o u p t r B ' o , ( a a q l u l s l o t l o l s l ls l t l s { o o l e q ' a l d o e d e r u o so I I I u n ' , { u m a r l l t o [ q ' p u u l o 1 u e l s r 1 1 B u t l s a r a l t ts l e q l u q l o s s n o u o l o u o u tJ o ^ e us l e q , i 1 q 'ilud -utloJtuoJ clul ol ecuuqc lo1 qSnoue f1:eelc slueds ag lueq ol 11u s 1 u r : 1 a f i1 1 u J e J o t uu o l l l l s l a ^ u o J r q , ( o t u al l t m a u o , t r e , rle q l s o z l l u a r n q S t t t r

90('
fue,rsua,r pualsul lr 1nq,{ped luuseald p eq ol ll pelcadxa aldood eqlg :..,ldrurelul llti\t eq l'ql arns olrnb eg uBJ no^ g :" xu',r'J xl{)qroxseH o ctudoso.r ,*n*v o"*o1r{ g :..: uou"o aqt s r s l q J ? : e s o r r l ' r H< r u { s p r J s o r ^ r H f , u H J o r H o J ) l . r H o : o J J E h< r H a h o J : r . l i r o n e H q J u s ' E H oJa s ahuHr'{* dorudo msH r :'rcJoduos a')rf,s <rurxfcao ttgor.n ,Ja Ee hro)lr,,an 6 r

'srua^ 0r) ,,{ueru ro33ur1Ju1 up eql Eulsrlcerd oo1 uoeql(usuqall :uroldxa Jo (9

dax (7) 's8urql Surssncsrp IIu tue :a1o1suot1(91 roJ 1 (y) pooE sl uorlucrunuuoc tsotu :a1o1suot1 (g1 fi7) ". s:aquorual oq^\ euo aql sr.all:asonldond(y1 (d) uortueu ot tou :aplsuoJl (tI (9) " ' ldrurelur ol rull uodn puadap uul no1 :asonldotod (71 6r; "'uosred eqt sr aJeH :aso4dotod(11 eqt f) 3ur11u1 llu op ol slu^\ :ason1dotod(g1 .'. sad,{1 e) IeJO^esJo (6 llul ua^e uec noa:a1o1suot1 (3) uago ool IIE :ap1suot1(g (g) Snro8 uorlusJa^uor oq1 dael :a1o1suot1 (7

.aroq ue f7) lnJ^A aruuJ -oq raqlaSot-1eB u luuseald ueaqe^uqplnoqs pq16 lurcos :uroldxa (g (O) 'pl9^{a ur plnoosn 1eB (7 Jo auoN :a1o1suot1 'eJoqu sum W) lq8ru 1su1:asonqdotod (1

(g ss q,, )o ;1ul:r;# !":' ::,';::::,li )'. a1 ":t uTj: ",,

:'{a1aq; qlr^{sJe,$suu 4raqr puu sasurqd rno.t euos elursu'Jr ululdxa,asurqderu4-g7 ro

SgSIf,Ugxg
" ' ' d a n n d u r r r . B : . . . l J r i e l \t J J r e u J u ) o r t r - . . . . a u o J o J. J uo : uod.n .<hipl

'

c.r o,,{n ", ".ll,1l# ff"';lTl,"ffi ;,r^i ; rrcsHeuo n iioll; fr""l;


, axl ilHo oJh tore:crro1-1>,{puaJluoloql aq ol pa^allaq atu ,icqj '<(lr0rrog Ho oth ,IUdosoJ) .lll eq ol ptus sr 3H

-"iti::"Tt:'il:; -oJurruolrexudtqe codoJo) 'tttrrr xr:,{dv a,t'ttdttoog .3nncr{hJeadct, .llrtttruxer!/ou anxxaxudng 'onr{r urr{ ranradu Ja,{rilde'udux rrudoro>r .rrrtx,{fuorox BrlgoJooJ- olul[ rJ orh 'uJrol",Jl-,rolllladtt lrourl o1 pasoddns -_ uu 1 , ul/ocag rJu)rcJXIdr Hl,,HHelx^unducH _ luqr

-urrx'eH' urraxudrqs orarnrxartrou c:,rr.'c'darxudux u .andoe

JXSI 3HJ OJ SSJON

L0(, 'ssegqll^\ slqnoJl e BLI 'plo8 arnsru,I '02 ou 11,nof sBpoot sBsl pflqc eql 'pualsu! a{ll ecatde otu e IC'eEesnes l,uop I'61 asaaqi3o eqt ,fuots qsluu '31 ,{ueur ol luu/r\lou plp oqsleql ,{r8ueos Jol{epEtusuo11dnrra1u1 eq1 'paxBlaleJe,tselnJesaqlfunlu?c ar{lJo Suluut8aq lV'tl oql 'xslal ol no,(dlaq IIIit 3ISnwaql'91 'slseJolu! seq 3H'SI oo1st all'auo,{uu padlaqJe^au ,{snq u,$oslq ragu Euplool 'lslluo

'tl ua oq,t foq rood eJo acuBlsu! sI Aosouotuo-I .-rcssnouBJ aruecoq 'l! parll Jo uaeqseq aJoql'e I ideJ puu{J!s ar,e,r's,{ep lsel eql JoJuIeJsnonulluoJ 'll sooPoqi\r 'fepsaupa16,{q eql >poan op 1snu,{poqauos'ZI ou acuaJaJJlp sa{BIII tl 'autl .{uenor(Sutlcodxa ar,,{eq1 qcnu aJuaJaJJlp a{Btul.uorll'll ro,(upol of nor(JeqlaqA\ h\oJJoruol 'req1aEol rueql 'spton ra^eu aq turnq e aql sacuds 0t Jo Ile salrr^\aq Yj.:i.r:^Y:.T 'sJBaAeeJl{l Jo 'tsuE uaaqsuqeH '6 JUC ut 3ut,u1 eql 'euopuaaq arudsaql JoJtulq uaos l(ua uq I

alulsnu ool peq t ,{pearlu uleqaql,aru1 oruuc 1j,"r,1",:l"iltfi::t1*

:eaf -r(uuqltm asJa1uoJ alqelJeJ ,{ltster'tun Eut,{pn1s u regy '4 aq ol 1e 'slrlop eql 'ecuo lB aql '9 /(oul ol paluu^\,{poqfua^a lsalalu! pallJxeuuld arrau 'sn araql le pelool pue ssaptaads aqs 'S pools lsnt aqs 'sp.tonlqErr eq1puu lou plnoJ eqslasdnos sB/tA 'JnoloJ u s,u 'qcnu ool radsdlls,n alll l.uop I 't slql llnp 'e 'ueu ql!^\ qq8lr slql fu1unoc ul uetuo16 1unba,(o[ua 'Z 'qlluaqpoo8,{ra,r'pa,tofua si:lr {u reqtu;puurE ,{tqEra eq lllun
'llB

'acuatua^uocfldurs 1ous1'auo poo8,{11ear y u '(rcow) aEpuq '1 B 1nq


rad,{l 'uslssn1 olu! alulsuurl ueql puu pnole pEeU '92 ploq u! spro,{aaql;o Suluuau aqt ssang o ax,{ gdosoj olt 7 ldoao:eud qlBslrxdallYou sren^ 6 : "$aquouol uutu { su1 s r q l : " ' $ a q u a u a l o q ^ u l l u a q l s t e t l y ' y ' : ' l l n p , { : a . r ' s t ' : , t r l q B t u,1 p c d a q 1 7 y : ' r n o l ^ e q e q s t q o o s u r u l d x al u q l Z : . r I i l c r lr u n t o d o x - c l { H a l l I g o ' l , l o l t f l o l l a on y : ' 3 u r 1 1 uj 1 U E a q t U l l ? a l l l J i a q l l l u J l a s t u l t lI l e l o l s l u u ^ \ / : ' l l n p a u r t q E n o t t ap c q t . u p P q a q ' 3 u n o , 4s u ^ \u e t u a q l / : e u l l

Jo {JO,la E

802
pajoq r.u.l 'fruulnw -

.JaarsuB pue{ofl .gzr '11 lnoqE spJo/( A\aJ e fps ol ful II,l os'eJeq uorlsanb$ql ur passeJdxo ueaq 'nq lseJaluJ.g s e u o r l e n u u u o c r e J e r l r \ . l s l lJ o J l q e e sz i l u oI . 7 1 'esodrnd lnoqll^\ Eurql,{uuop o1 uosradJo Uos tou sr e^ets.ll 'e8unEuul rreql ^\oul t.uop alA 'tlnJUJIpeq llr^\'areqt eldoad qll^\ uorlucrunuruoJ .01 'peuJual e,req .6 aldoad .{uutu 1ou pu sr Eur>11u1 .UE ur lseJelurelel osle sluepnls ecuatcslsom .g 'aurl lu luaualrcxa luar8 pesnuc ocue;uedde 'uolleuJoJurBurlsaralur,:an3o sr _I sll llnJ Iooq slqJ 'a:nseald luer8 eu e,re8Ued ls:lC .ll ssru 1,u1snu 1 ,{up -sJnql uo f:ols Jo uorlpnurluoc aq plnolt aJaql otpeJ uo pres,(aq1 .9 sy iUB ro pods Burluls_ern8g .g 'ocuulsur :oJ ,Eullaatu lxou Jo uorlsanbsr eroql ,{epo1 JoJ rlsruu altr eJoJaq ssnJsrpol elpq llJls a^\ sEurql 1e:a,res oteql ., eJu

flrsro,rrun Eur,{pn1s ,(aql aru 1u slcefqns.;o ur palsaralur f,ue qJnu l,usraqslrJl ecrlv qlurrolqno{ .Z sr 'Surycxa s,(uarrle slcafqns tuql srror.{lne tnoqua111aurqj .1 a:u stq srqt I

sr ruqr,rq lrioqu poo;l'XH'':r';lffJl^;iH::#fl oq ,1 Burqr ,


:{:rssatau Je^araq^r salorpe Burgasul pnoluBu1,no11o.y eql peall .lZ

lurod u,,,jffi';ilj1,,:llll'11T",il:"J:il? 4ra,u,,pooS ;,'t:: '11 auoc plrrorrr .17 Eurqlou luqt lla^r Jo ,^Aeu) ,{:u011
llnJ

602
: d a r , , r i l d u P H ' H r e E s r J q u a r u o r s g oo l H n ) H f Q n 'UnHexol'tredu ehldoQ oil 4oH c efimotuveu Sl4rHHfio]til xFIdOJOxS JOEHIIOUHS -8of, qrhltrrJo la^trar3 sa?BnSuul aajql A\ouI 01 ples sI eH EUI{I l4UnX^dJ3HO)IO'Z

(,{up:atsa,{ll auop eauq plnoqs eH 14A\ou ll op plnoqs ag :'d3) '<<Exrqrtr ruxe lto otn 'lrrt'tdosol> 'sa8en8uuleejql u rou'l e Bq ol ples se \ aH lrfu .rlrHdoso.l> 'se8en3uu1 aoJql A{ourlof ptes su/i aH :'d:) H <(E)tqrBlrdr raeuc xo orr. 'cndo$ 4oHt'rar s ltor 'woatttutu -orer: ,{noxHexudHs .otHs.Lr otrosogw)ampadu LTav Qnn eotrxaxedtsa ' ausrc[av oJh'reohuHo a NuaHtlQHlt YrsxrxaQde g's fi ul HuQHfi 4lrxrxeQdau 'l ill4nx,{fucHox B u rcvlrrgafuou,{ raxow sa8un8uelaeJql lloul 01 pIEssI aH EUr'rJ

:saloN

'uBlssnu olu! alElsuB{L 'qsr13ugolu! ueql elelsuBlf puB saJualuasuulssnU auos ol ualslrl

'It '0t*

'qlrul eql s^r no^ plol oI^IA lqA\'91 'tualel sr to8 l(usuq aq leqiA'SI 'sn puu l lq^|tl peuoqd l(rrsBqueg lql sl eSuEJls 'las eJlssJnof ,(nq sr op lsnu no.'(lBq/Y\'l uorsl^elel,^Aau B ,{11rue; dea{ ol q8noue lou sI suJee{Jt leql('ZI 'sel.ulletuos e^IlEIUu!sJotu A\oqssl op lsnu no^ lPql['ll 'no^Jo pueuap uec eq ^\oq sl ees l(uop I leq/Y\'01 ll 'atu JoJ suletual leq/( sI ^\oul ol e{!l p,l luql\\ '6 'slueJed eJotu elllll u A\oqssl op lsnu eq luqi1'8 srr{ol l3edseJ '/ 'leoq^\ ajeds e sl pesu a,{e lqiil . 'polurunb3e 1o3 {eql ,4Aoq lnoqu snolJnc [u,I lut{it\ '9 sl 's 'ssoursnq oloq^\ oql spJe,tol epnllllu Jaq 33uuq3sl op lsnu aqs'l?ql[ .II JOJ 't 11t,l ,{edo1,{euotu eql a^eq o,lllaqleq,t sl uodn puadep ,{11uer ll leq/( 'alqt8tllotu!attnb s^\plss eq luq/yye 'uaql ot poqleu eqlJo sSutuocuoqs aql lno tulod sl op lsnu no^ lBqiA 'z 'o8e eutt Buol u ll auop e^uq plnoqs no.{ leql sl lulql I teq1yl

'tuuuodrul

st sdDS aq tuq^N

'ttor :dal,ttldttutt rtqHgod l!lqnouH[t?tl )sr Bcla^6 'UHHaXOUtradU elqHhOlUU -qrollJH XHH B 'olamuXCUr/oU urtll)HfQ altntotrttroUHg :a1o1 arrrUdg6 -ttdrr gojscottttlodU 4oclOrO; C'otHIluHOl-t{tl CI,{)Jchnq)illrrUJ PH ellHllhlt4}Ifl

'uBrssnu uaql puBpnolEpnau '62 olu! elulsuuJf

0r7
ot oqa a{Bs lsuelaqta^Eq lsout{lul esoqlluqt aer8B oO .rt no,t 4.,{lEl ol /hoq ^\ou{ l(usaop en8uol qq ploq ot /t\or{ A\ou{ l.useop oq^\ eH,,
qra,rord eql Jo {ulqt no,{ op 1uq11 'gt 'suorlsanb srJeqJuel eql Je rsuy 'ZEt

'otull lql lu teJoesaqt u/(oul e^eq ol pa^erleq oJo,tr ^aqJ .SZ '3urq1 3o Uos srql lB poo8 fuen aq ol pe^erleqsu^\ a^ols .rZ 'punoJ JBef eql lle oJeqlrIS ol elg eq ol pesoddnsaJe eldood .Z 'lnfq pe^\olloJ a^q ol pesoddns eJe Ae\L.27 ,{upsanl rro aJaq eq ot palcadxa s drqs er{J .lZ 't! op ol aar8e o1 pruaq aJO/$, faqJ .02 'lcefqns eql ul palsoJalur uaeq e^uq ot u/r\oul sl oqs.6l 's8ulr{t esaql lnoqu snotJnr eq ol poolslapun sl eH .gl .,\ep , luqt salru 00e re^oJ o1 palcedxe aram,{eq1 .11 'fuanocsrp luegodrul fran e epuru a^uq ol prus sr uorlrpodxa aqf qt ',{Bp oB leql eJoqse o1 pasoddnslou oJe\ uauuas oqJ.SI 'drqs aql pJuoq uo ,(up oql puads o1 pasoddns,rr^ ,,f1 .yy 'sues oq o1 lqEnoqt aJa/h srul uo.suaru lJBp oql ,trnluac ql6 I aql ;l .eI 'socrru0s srq ueql paJaJto e^uq ot prpsst eH .zl '3ur11ads slq ol uolluelle aJoru olr8 o1 plol su,r rH .f t .lUal'U -aa:Euue 01 eluoc a^q 01 poolsJepun are (rsHodori) sorpud eql .01 'srualqo:d 1uu1 -:odurr {ueu anlosslsrluetos dlaq o1 palcadxasr luor.unJlsul i.\\eu aql .6 'pooE fua,r oq ot pe^arlaq are luor.urradxa eq1 Jo sllnsal ,qj S 'crlsuyd pull ^\eu u o{etu ol pesn sr ssaco.rd Jo slr{J / 'Eurqlauros no,{ peqr.rcseld aneq o1 pesoddnssl JolJop ,qi q eroual aql u8rs ol pasoddns oq^\ .E sl 'lBU /r\Ju u ol pa^ou o^eq ol ptes aJe ,iaqJ .t 'Jllc slq e^otu ol plol Su/r\ ueu aqJ ., fupol ,{1dar pues o1 palcadxaa:u ,(aqj _g E e8urspoo8,(ral e uaaq e^uq ol lq8noql st att .t

-otoxt t(w7>.ta^\ ol pror .r, ,, -r."i,liltlLoil::#XtJ:i;: su/^ lr op

:::,i:r;': 'lleA\ ll op ol ptus sBA\aH ,{E'Xer{,{Iruxeud uH ar.{rrur^lHlt8 srUrudgo oXxer rc,{Ve"ri3

-rua nduos.rcdu) oHorr>,,,,, u o ao' r J ;:J;1 j'l;:i"J"r',,": :Hil:l'fl1, :;i

I I(, eqJ'?l JolceJlp aq1 fupol sraded u8rseqsleql sputuop 'euolJeq1e1 no,{lsa88ns 'EI 1 lredudaql ul luaueqt -re^pu slqJo lultll,ieqt plp }uq1r\'ZI uu tnd plnoqs{eql tuql uorlsaBEns 'llruJ aloru lee plnoqseqs 'l I '(uaedue[xJqrernvoa [-tu1,]) eqJ,'0I uuluosllod slq eJueJrl rulq ^\oqsplnoqsuerueql ttll pepustuep ,(aqJ '6 ue AI uo /r\ol^Jelul a,tt8plnoqs 1 palsa8Ens '8 ol slqEnoqls,auossotdxo uJselplnoqsauo ,(1rea1c '1 'luel rno,{ 3 ur e^rlllu plnoqs,(oql 11u luql uotlseSSns lu paqSnel ,{aq1 'no,{ro3 sEurqlop aldoaduaq^rlI aletcerdde plnoqsno1 '9 'o{elsrtu srql Suquruplo^ ol ,{:1plnoqsno1'S ag '; eql luql pelsaE8ns ,(epilau aql uotssnostp anulluoc o^A ' rno,{ o{el plnoqsno1 't Xupu serurlaoJqloJnleJadual 'z 'lcB plnoqso^r, lBtll papuuepeH 'no^ JoJluPl 'lcafqns ol uoltuelluaroruent8 -rodu1s.11 plnoqsno,(lsoE8ns '1 slql 1
ueql puBpnolEPuau '0t olu! afslsuBJl :uBlssnu 'drqspuaug:no,{an1en1'3'a'[:nfte4l enle^st((r/-ft,ahewncrcodop)tttrHen>JoJqstlSug 'qsrlEug uclssn1auos ol uals!'I '6t+ olut uaql alrlsuull puEsatualuas i,,seqlolc eug ut satl fluo alu sluautldtuo3,, leql aaris no,(oq 'lcadxa o1 lq8tr 'fud r ol seq auo qctqarutlnp B sl apnllleJ! eLIl e^Bq ouou qctq^A 1nq 'fuoruaru s,Uueq eql st apnltluJg . aql 3ur,no11o.; uodn lueuruoJ '18 :uollrlonb puu qra,rord ',{ro1s lnoqr suoglsanb eql s.JeqJuel Jarsuv '9t. aql
sluratr sluaurlldutoc,r(ud lqrHehtHlruhrox <Hlclttrowods.t-J> Jo eapl oql ssa:dxa ol pasn ueuo st pto^\ aq]:(1061-Lt8l) urr;tu8 luer9Jocrrolcr^ u a a n f ; o s a u r t a q l J o - [ u e r r : c t , - lu ? l l o l r l i ('t-o?ahanHaht)HE q w D s D H t n d u q l n l r o n [ t r a r J : r : d , ea l u l c a r d d u ) l rrcnnr It:c6l lq8noql eoHxlror )c) qruhlnHNdu irclttlmotan,{eedgogooontur 'r-oJh qJcrHhc [-:n-] paluur8 roJ qlus al?l (tpnllfulEul :7r'l') crsoHduvolErg Ip:n0llr6,1 apn111ur8 :(lnJelBJBun :'tuo) 4rsude\to:u19 1n;a1urt 9ll -Hr:0,{3 :HetAJ Ewn la.rx Iuez:ns,] ucsn5

.gg

'95. u aJoJaq'tn{',tro;s ruaq 11.no,(,no1 aql :spro,n Bur,no;1o.; uJBal o1Bulua1sr1 t1

(,17
/r\ou peq ot 03 puu ,{oq poo? e aq ol osuilold II,no,4 srBa8 eorqJ oqi Jo dlots aql no^ llet III^\ ,{ppuc l{ulo _ Jr

.JArsuE puB {o(rl Joddns srq sluu^Aploll?H lutr{l I - ^\ou 03 ol e^uq ll<l -

(q

'JaA{suB puE ,loo.I (B .It

'aueJd ,{q oJer.{l 03 plnoqse^\ luql uortsaS?ns rno^ lnoqu fes 11,aqs luq^{ /(oul 1af 1.uop1 .61 .lelauo uu so^losJno eluu e,r 1eq1 palsa88ns aqS .gl 'qlnrl e q l r a r { J l a la q l e q l p a p u u u a p, i e q J . / t r n o ^ E Je l l l l u t q o p l . u e r n o X , { q , t u l q o l u r u l d x a l n o q sn o { .91 r p 1 u r q 11 'uu1daqt jo s8r-rrruoclloqs ulq ol 1no lurod pJnoqr r^ rrr'aan. j eql E1

tt(.
'q8nolql peoJ luoql E - qooq '{ueru tear8 sq puo Jo ,lnoJ lsnf ruaqt Jo tsotu 'pauedoun 'puelun - qooq -3es eql ('s1ooq tou tadud surrtouos:ad srql) 'slau^to {ooq Jo spuDl earql eJ eJeqJ u/(oul-lsaq eql ile seq tsJUeql 'rueql fnq o1 q8noua qoIJse \ '<eJ!/t\ ro laqte; slq '3q leql uuql aJotu slq '{1t Surqlou ueau ,{eu 1r iqooq fq paqcuua pullu u suq Jau^\o sU leql ueau 'JoqlneeqlJo wapl aqlJo puaNq Sulqt -rnrrrr.u t,useopfuu:qll eug e 3ur,ru11 pu Je^oo leded ro3 lcedsar esluJ ol ulaql eqt 1ecrs,{qd JoJ lcedse: e adr$ '>1ooq uwo olsuuelu ll lsqlA ,roul '{11ear l,uop eldoed '{uu1tr v speel luql pue 'poo8 ,{ue no.{ op ol uleql luern nof ;t poolq rnor( ut 'oo1 's1ooq la8 lsnu no'{ pue ll le aol( Illun asuos leql st ,{esol Eur,{rlru l lgqAypoolq rnof ut ll la8 'e8ppJ rnof u! 1l lueuodulr lspu aql ul {eolsJeeqaql u/y\olou op no,( 1ng 'lua1c lutod aql eltu ,{utuuosueduoc Sutrrrollo; 1ndpuu leelsJoeqe ,(nq no1 pue oqJ 'll ut Sutltrirr,{q st 31as:no.(;oped e tI elulu o1 {et* lsaq eql 'Iooq JIes eql -:no,{ 3o Uud e lt epstu e^eq nof ueqA ,{luo sauoc dtqsreu/l\ollnC '11 '{q JoJ3Ur,(ed lt ot 1e3nof qctqm no,{ lou seopslql lng u,ro ,(11ee: ueau 1e.{ 'Iooq e u/(o uPf, no,( qctqlt ut s.{ein oi\\l eJ elaql lqErr aqt st lsJg eql 'suorlrpadeeqcut ,fupolqooq leerEs,ppo,t aqlJo lsolu ,{nq uuc no1 'uaqt 'inq aql no,{ 's1ooq 3ur1:utu Jo sseulnJasn lnoqe lqSu uu I luLJlepl3ep ol e^eq 11rrrr 'uselc tueql daa>1 no.{ lcadxa slooq no'{ puel oq/( o1 no,{3y 'plnoqs no,( pue 'sno,( 1,ustqctq/( {ooq u dn lruu l.uplnoqs no1 rno{.ro) sueuaqrl (spuauy 'Surpeer pul{ lsaq aqt Suropaq l,uolt nor( 'lt op l,uop no'{31 1,,soutlatll Jo uee^ueqollJ^\,,ol anuqno,( leql ,t\oul no, oq lEutpear:no'{.;o esJnocaql ul op lng 'Iooq luuuodrur fllenbe Eutqlauos op ol a^Erlno,( teql ezrleatno,( no'( A\ouI no^ eql ueaalaq', peeJol an'eq uJo lno tsoru eql 1aBo1 ,,saut1
uuruauy uu Jo ^rr!A lulod aq;) eql Jo Qcafqns uo rosseJord

S)OOS DNI)UVhI
'puttu .{tu lno auogsuq oueu aql Jo 'purur'poo8 sut1 3'a 'usouo: 'r',t,4 puttu r 3H D t!lql{xolr [s1:cilas1e1 :narevuufl dlqs:au,no (' u-wan)aHHoYErs nuno l('u-war) sravuua (qltus) [unol u^\o (u'w n aoeol 'aodoue)attHevell IuJtp,l]uo1;tpa
-ev :('u'w ( u'w n xD2nHxl g H)lJ3xut qrBr n womopxodox) qruhal{Jo d lJulu

'Z :lca^ A{oN ol'tHEuax4 ,(ddcq u :it?Brreltxod ololrcJeg [seustr1,] 'Aaulnof (luB iserulsutl3 Ar:eu V -sua1d) lusu'?utu.totu poo8'tq8tu poo8 e 'ssecrns 'Icnl (poog) qus qsl^t '.('u-oun 'tr-twox) q.Lurax :qJalox 'qrerox A I qsl^\ qIIlIIlulo9o d qJlJ'ue Qr'rdm r ad,tl t.'ltlllldattu ta,ror

ul :ssBJJ alJulc aql Sutpcar alolaq spJol asat{l UJE{ 'l! ssn)slp 'euoq altlllu aql puau 'Zt lu r(;1n;arec ,.s1oog 3u11:e141!' ol puu alrruu aql llelal o1 Sredar;

vtz
aql seEurqlqcnsou sr eJeqJ.peeJ uuc no.,i ^toq s^\ot{s Eurpuer peads llJ^A go ler{l Eoproql ,{q pa^rocop uaeqa^ur{ Jo lsohtr.t1Suropro3 sn 'uo*r, ,qt 3o euos.luqJ'111,n Xlqeqo:d .BurpueJ.rno,,( dn ^o1, o1au,oA.iraooq U Euqreu 'ql Jo sseursnq l'rll lno lurod feu no,(,:e>Jreu_>Jooq_llue uB ar,no{.;r1ng 'Joqlne qlr/h'uorudo30 eql sluauaerSe ,secuaragrp ro rno,(30 uorssardxa sr ue 100qe Euq:eu puv 'Jaqcpel uoqsenb eq1 puuJlasurq uorlsanb *u rr-rr, ,uj 'Eururea130 3nJ1 euus oql ruopurado sr "t ,{en-oml srSurpuelsapul.pa1uur' u ro3 s'{us:oqlnu Eulqfi-re,ne ol pesoddns aq1 arpr srJ'puore ]uq1nof IIar^poq^u' lel l,uoplng 'op no,{uuql tcalqns lnoqeaJor.u eql s^\o'l aqfpprnlug roqln' er{lpu no'{uaaltlaq uo11usre^uoc prnoqs E:eq rooq u ?urpuo: r"q^ xn"n*, ,, ,nu,ouo dn JIo Ualno,{ereqar tl alul ol elqeBuraq3o r84uonpn.q, qrlnyuolr$a^uoo pa1dru:e1ur Burnurluoc s,lJ .oJoql uu e{rl ,1uaru ete lqnoppuu lueruaar8usrp -eer'u3oslurod rno,{llu puu lee.{.ro EurrrroJJoJ er{l 1ea,nr oq1 a1u1 dn uuc no^ 'aJeql ,{u1s )tooqaqlJo yed pr8aluruu euoJeq Iooq puu satoupuuqrelu JnoA Jolreq suorlsanb suorrceer pue esoqlJaqurelual no{ ,pultu ur a,ruq no,{ suorlSanb pu 'pua: e,req secualuas JJ'A\ aql no,{ pup spJol^ rueuodrur uorrceaJ ol rnoi( unop e1u,rno,t31.ra'uo;,{roruau:no,{ul ututueJ feql puuiu*u.rnoX arogaq fldreqs oJo.usecuelues spJo/h puu saurrq:puuq u^i ,""x'qi;'f;;; -lJli!\Jo1cu .Jt Jucrsfqd ,1rrtA Eurluan ,{q,r ;1su ;,{.russacou sr ,{uru no,{,lng .Burpear ,suollsanb alrlcelsou aql spuutuap -un3 lelueuup lear8Je^\suu sorJller{l {ooq u .,gnuaq seepr ot puu ur qctJ ,1ooqleer8 E lng 'rsoJ 3urq10u sr pue 'uorlexeloJ Jo alulsu ur ppal uuc no{ arnseald JOJ puoJnor{slooq aq .Surpeat purl J a^rlcl? Jo lsou aql puBruop l.usoop eJnleJeltl lqEllJo acardu ^\oN .pual eneqno,{ Jo ue qlJA\ alxo3puuIooq uJo saullaql ssoJce luq^A Burpuelsrepun dn unJsa,{o rno,{ lal l(r.ro .al!l no1 -cu aq rsnu lr 'auI Eulssud lsnfueql arour8urql,{un o1,ib-u,pnrr ,q 'slurod 31 aalqtasoqt uruJdxa le-I .passeldxa au Joqlnu qq8noql aql aqtJo .puq nof slq8noqt Joqrueual saleq alll noX aurlruLu [Jluurg.1ooq q8no.rql_tq8noql aq1 '{1pnsn rooq perJu.u $ 'ispro/^ aqrua'p^\ Jo ua10ds r.rrJraqr sessa.,dxe Eurrurql puu'Euqurql 'aArlce lrJI 'Surpuar 'r""1dpuo"r, sr sr aLJl .e^rlcu ur arou Surpuar lno,(sa>1utu'lstg ;,Eurpea: ^russaJau ll ol itrrntorqn looq B Bur4.ruru ^qA\ q e dn lruu ot luu^rl.uop no,{esrnoc g6i.qooq :nox lreu plnoqsno1 ('s{ooqsu^\oueu slqJ) 'Iruq ol luo{ *.-oa,i1ueltrJ/r\ palJu.u,asn puu -uocJoesnuJeq {:e,r 1unur1 p1o ButlooJ uaqtJo auorta,ra_ {uuru:o rlooq ^rJ o sequos:od prrqreqJ ('ecuu.ruoddu lucisiqo,eqlroJlcadsar asluJ suqaq lnq E 'u^\o slq qooq aql alcru ol a1r1 ,{1quqo:cl pino,r,r uos:ad sltlJ) .tq8noqaJa/y\ {aqt,iupaql aJO,r {eqt sn^\eupuEuualo ueqlJo su pelool IIu lnq,q8noJql

qc ; no,{ deau3esr ^ o uu o,{ JJT,fi " :l:^1,-cn # i,::f J,} :TL}_:T ii:;

9r7
'esleEurql^uE Jleql uI EuI{Jo/hf,ofua ueu euroS ,{epung 3u1 ueql aJou uopJEB -puads go fu,n poo8 B s.l! aAalleq1 .ro ,{epun5 uo eJeq/r\auosoB '11u aq1 lsnu auo 1uf,epung pueds o1du,n1q31r s,ll {ugl l.uop I JN7OqJS 'lqElu 11 Sutu.totu Jreql ur Eur4ro,r.,{epungpuads o1 oIII uaru ouos :NOSVgd ruor; uap.ruE

:lapow
'lnoqu nod slsu ro s,(us ,(us uosradaql luq^rJo lulqt no,t1eq,n puu ua1s51'99* '11e1,{eqt aJoLUaql '4utql eldoad ssal eq1 r 'ellJ/l\ uec eq eJou eql 'soll]i . uetU e eJotll 3QJ e

'uoos ool Sutqfr -a^e puulsJapunfeql esneceqSurqilue uJalla^eu 11rtr aldoad euog o 'eJe e^Auur{l osJo^\ueuo eJBqqSnoqt JnQ o 'suorlcB slrl Jo puEultuoc slqSnoql stq [pu:otu,-] pueruruoclou III^' f{l e[-l o eql asol uoos llr^A
3u1no11o.y ql!^r aor8uno{ oO 'St oql lsuo1lu1onb
UHI4IOIIU 'BghlBv lllsp 'plloAl

('u'w n axado) lr,a.r, Ino-] ,nog oql ur slluJ raqto .{uu ueqt reqSrq qJEJox ul leeJ000't la^o alE elsnzauqA slluJ 'X -odr 'qrosad,r lroxodr 'aadu'1 [:crl reor [1tputa,]laBuV 't'a 'Yuuo[os Qd) s11

aloJaq u ,*o;1 'gg* :spro,n iuJ,no11o.;ureal1;o1iu1ua;s11 InB ',fuo1s .luaq aqt 11.no.{ 'apluuaqllnoqrsuollsanb aql s.Jaqf,Eal Jersuv 'tti 'UBaq Jno{ Jo peaq Jno^ se no^Jo gud e qcnu se aJBslooq 'Iooq oql ,(nq o1 NIITJU .rnof 1nq - lEoJ Jo Juc rno^ tutq pual III^\ no1 tnq ',(1a1r1od rno,{ pee: ol saqstl[ puou3rno,{31 turq llol 'aruadsaleqg Jo UIA\S 'slq8noqtrno,{ aes uosrod eq1Eulttal alrl lsoule st looq pa{Jeu u ueql puel ol luelA l.uo/h no^ puv 'oJeqlselou Jno^ Sutoa Eurpuey asnecaq spuauJ:no.,(ol uaql pual l.uul ueql peoJuc asla,{poqouesnuJaq lnoqlr^A no1 'qooq lJetu l(uplnoqs auo ,{qm,uosuor aJou auo lsa8Ens,(eur no1 'radudsmau E saop tt uut{l looq learBe pueJol otutl eJotu no,{ sa>1u1J! puttl: U 'socuelulunbcpuusnoql e usql Jalleq eJ l.uolr no,( srql qll^\ aarSuno,( JI spuar{ /(eJv 'uiAoJno,{aluu uuc no,(,(ueu noq - nof qSnorql la3 uuc ,{ueu ^\oq JeqluJlnq 'qEno:qt la8 uuc no,{ uaqlgo ,{ueu rtoq aasol lou st lutod aqt 's1ooqpoo33o asucaql ul i{JluaJaJ}tp sEutt{llueJeJlp peal ol alqe aq tsnu noA

pBaJ plnoqsnotr'Eutpuar paods ro3 s8utqlaruos ,(1mo1s puu',{11ctnb auos

9lz

-oH r'soHHe.do r rfi'::#?J'"iiilX;"";1'":::::T,, r,{rr4rcr

'rweds oeHvorcou wnxgodqHeholelc or_fltanou .g7 a .e[Hoxoryadu ""nr*yi emuge rroxl{ffan .61

's

f .HowE)qrevJ Jotltc aH Ho orh ,oHHaatcetcg ramvadu Jor eH rr4Hr^u4Hs oreyu rutnedgo Ho rlrede eanYarcol] .g1 ^Xtreou ,(mug rnrdousn oJ o*, 'scorog ieyoJou runcexf bHyoJec ae\e>l .Ll IO oHqrruJ LWOOVb BCreehr,rlrJo eHo 'I<IHI4mUI^I qlfovor{ nusoHcps r{ orn ,eder,gnr,{url^rtou.,{ ' 9 1 40r lsg 'I4reI4HUI^{l,tHg lrttcHwod:o c socEh x^g[ afiHeher g oJe waumr{rc tr;r1 sr (q) '4lrHndxc oHcux,,(rrca wtaHc doaolee4 ' vI 6srfuxoyro oH wsH rrg ,{lreno11.Bocuh qtru axf nreurogudlsfi ' e l 'oHr',(xc urdawc ots ofrca wr11 .ruHcadaJHr4eH qHeho urrqg BcaqIJ ' z l 'r4sJuJO fixreJcovaH reuHr Ho orh ,uJleeJerouvadll . I I lrlreda eeHVarcou s ororor r4rr4[oxeHr,rJoroeJ eHo4ud ^ora g ' 0 1 'eJph ar.rHaheJ oUHUJ I <tco{uqu ' 6 II,tHS CF,ergHdu XX y o{tfeVoH ot,{ron exf cmor{oil wu oturel.vedu ' 8 6. 'HecurrroJ t,rr^rus K ior.rHexorrVadu c aoHcodeJHxoo)u) ' L ;oH4en,(rc uru onnadahieurxufu rore lrrnrcfuo ,"[ ' 9 iuyoJox reHcay,{n nH[oJa3 lre)u) 'lrocadarH ll r{lamqLrog c ole Hremfrc rql^ lramndu rqJeylo) ,u)u11 rusdadu rrr,{nreno[ 'cur, ax{ ,{war {re wautrx,{cqo rs141' .4er,ad rllconenodu aH rdHer{xs EtrJo)t4H HO ' 7 .ucBhrou ax,{ cua relrx rudoruv,(v .HOrOil ret ' r ( B )
L

uo!lslsuuJl saJualues roJ

SgSICUf,Xg I,\IOOUSS!,'IJqgSIAUgdnSNn eq l(uo/h1 ,{laluunpogull./o arnssald qfp{ tf op II,l JNgO1JS esnqll/rl tulu

aql aes puu fuls no,i 1196 i,eLuJoJ sJottel aseql ad,{1 Jo no,i UEJ :Vg HJV.IJ

:lapow .lq.aq no,{,(1aluunpo.;un op l(uo^{ ^es 'uq1 .t! ,".,nrfXfi ll,fil"tT,l":i:l . t n o q B n o d B u l l s u s r r a q r u a l r q l l u q & o p ol.u'rB u n s u{o l 1s a n U s . i a q c u a l n q i ' r " l a a : no^r, 1 l : o, r,ry.1p_

Lt(, 'rrunendoQHu ruHgrfarr,rHrouov HxfH rr{eH'JeHxocgrl4o)o[cag oHseverrarigodu eJo 'rswwEdJodrr r^4om '9 -eH r)Hdu rJlrHtrelrcou ouHer^[.{Hs crurudgoeHrr eJr4rrroded BH emBs 'r{nlqHHurftrroxm}trc quqg rqHxrrotr nr4Helrui(mlcg r aH flntoreou
'ngantedg oreht cBH 'llredgnu nHo ot,(dorox 'Iql{ar Hor Kc<IrEg 4 -nxdatrndu xulrroreu,{rcrqsxoog qJr,tcodilou Ha)Kro[ IJ BIfehHBtY 'g 'lrroslcde)ar wa't,r4 wMHfIDKow en lemrHed lrylrnHndu n eodorox -nHsud Buxu) 'osrcdexar eosoHor-oo)ux nr,(Hrnouf orn oxsror ng 'y 'c?s qrsd

-adu eHlr arqroseou.oH 'Juh rllstton oHgrrerJ^{HHg o{emfrc v't ceg usouc r4or^r BH.nr4HDhrHHB oJoxexHH relnedgo aH Ho e 'enrcaru oJorrenollHelrors cmowou otogc fwo vu;eftadu y '7 'ounfxc JeV,(gaH hrusorh 'Hadaa4 ,finlarfre H Jr,rH)o)qrfo)ceH srerunodu oxor hres oruleftradu (E B'E[oJ olorrnodu c 4owargodu rjor qcorfcadarsv v'l :qst18ug Eur,no11o1 u1 aqletpA{ 'I

xuo^\gwoH
'91 :lo8uuplo tno aq plno^r aq a8u1p,r lpqt ur leql tq8noqt ag ;aculd a1e1Suryaeru luug reqt llr^\ uoq,{A tZ '3ur,{pn1s ru.l llaiqns aqt uo uortr?rurolurSurlsatalurJo tol I to8 1 '1n1asn fua,t arnlcal eqt punoJ 1 'g7 ;sa8uroj qsruud5 ualods l.ue,req | 'ZZ 'ulluqJuuy o1 suorlrpadxr o^U lsel tql SuunC 'l Z ,ilatul Ar{sfua,ruaeq suq ,{oq eqt lwo,raspazruc8rosuq elnlrlsur :no sruo,{ Jaqlo Jo uosuaj otuos rog 91 uorlsaSSns :no,{ :o; IIU ru.l '61 'ruExo eql sscd.1.uplnot aq ,{11ut 'g 'dr:1rno pods -nlep i(1e1e1 pru4c l)efqns srql ol uorluolle q8noue 8ur,(uduaaq l.usprl a;1 1 11,1r ru.l i,{upolSur,ruqa:.c,,rr:aqtua,r InJ,rutcr[4A Ll Zqf,ntu auo plo eql uo{ JaJlp ll sco(J ]uf, srql 'uorluallu luarB qtl^t srnoq o,r1 loJ Jo lepou ^\ou E puq no^ luqt iupralso,{ pauorluaur no1 9J turq ol Suruolsr1 uaaq a^.oiA 'S I '?uFoq A11n1nu ulq ql!,\\ uoUl?$a^uof,cql 't I ialllll u xplal sum 'r{tr:ap l paJoqala^\ai '3ur1sa.ra1urun,{.rc o 1ou,{q16'rtnoq e U ro.;8uryo,truaoq e^.oi1'l sun,{c1doql ZI oIJIUUoqtJo s8unuoouoqs oqt ^\oul o1 prsoddns sr ag 11 ;ri1a1u1 ualu snll r.rI plo8 punol slsrSoloeB a^cH 0l inoq uu JoJ uolluoltu lrorlt l)r?lllc ol 3urful uaoq a^.1 '6'Icr.r aloq^\ u roJ dlaq Lueql:e1;o o1 8urfu1uaeq e^eq 1 g 'nof qlla ear8u 1 luor1sa38ns ul SurlsaLalur S luqlA /;luaprrcu,{qroosodlnduoturodsrqllnoe^Dal no,{p16'9 lAepo1 ur,ruqaJEe^\leqturr cuU lurl16'g lsoratur 1ue:3q1r,nurq o1 3urualsr1 ueaq puq elA iatuul nof uaq,n 1cr1r1 ldrurctur no.{ prp ,iq4 t rnoq uu .ro1lcafqns srql Surssncsrp uiJq e^,e A 't 'eJll slq ur qceads u cpuLu r e^au seq oH 'Z inoq uu Jlsr.lroJ no,{ .ro1Surlru,nuaaq suq a)u elpnp aql 'llnJ st llsq eql ' l iar

'HT3OHJeUO 'rEu.{hc Ho 'sz aHUratr^g Ho aHBadaY Hor s orh 'tZ xH iuhadro8 BBtnotemdas rrcJuot3oouVJo) 'o{uh^[u cuhHacn ',(coduosou Hr4net\ldoQHu rJoucsd L.rrqdoJox -orHr4 qHeho oloHr^r rfHh^rfouB 'llotJarfou sHew urtr prrca ur4n)ol' '[z rHdoBoJ aH v'z( iqrcoHhasor^ren trxcHurJcr4-orl

8r7.
')odevou cuHrr{,{l,uolrxux rev h r^rosrcolrxod cen rHaudtrsoil .gl c Ho 'o:amn,{uoJowu3 oJacgwugorerfex6' leraexeaf udtseeHg .1. I
'14t^{rc[{dV

l,l^rtrdgo[ nrrrg etrJacs lrn u ',{gx,{dV o:a orHofi B or, ,reHs sn ,ru l.rn t4 ^gx^or oJa OIHSII B OJh,IreHe Ho.gl 'qrc{elleH ogr4rr-orh qrtrh.,( urxtcst{du eH pHrlO.cl P H ' gl 'erxadegou eo)cHuexooxr.[ uH rr4yee aH yoI 'oslcageH aHWO)qro)cuH 'rr4Hotresc atqHdaaaH ,t orh ,scorog -71 cea dne cnolr{ou ,{H -uy srncoduou fdorxug euuroseou en srco[dor rJeHXoroJ_rJue) .,I 'Lelr 0Z ao red -ugoJ HO 'NHr ucJutrdor u nxaroutrgktg Horlr<rrognaro[Ers HO .(,1 'I4JI4H) 4OI atIHuY -en eodors qrce Kger f orn ,rclrllrlnorawfeed KogoJ onuc rrgJl4hc . I I B ;rduaorc oJoJ auHu[en eosdail qcorfisrou etruo) ' 0 1 'naH ) etlHehtnHs oJo u,IHen oJh ,urece)ou aH xgxnH eHO '6 'weahtl4 oJh 'or ,\tHHaneH orceh Iqr\J ' 8 'uJqrpgoHlfog oJaheHKa oJh .Hadasr{ u oH 'ea re,{HroaqHeho,4orogud c rctHgeduc eH eHo orn ,srcrt14J .1
l'togc cruxudr<rs oHcr raent,( aH 3HO OJh "{Or -erfg I^{n HO OJh 'qJBf,e)ou 'll rJ Iq I^i g BVeg 'oo orl,IHLIg eH -g .<(HEdEYOJ

hil.{J lraJox Ho)> <<arello[3 0J HO l^rahg,> .s

'4UHexrfoEo xH)exr4H HA <rrBrav ^[,^g eH emcrog 5 .awtt\dv Jorurfov oaH rrv olr' tlrHarr eH BtrJO)r4H UHO ')agorar, Ktsudevo:urgeH<rHaho uHo 'v fcoduog i{ruore ou l,ttrJrqnalqucadatHlt qHOhoitJce oJaH ^ 'acoduos '7 nor B ,{dag eH srenrfiHudueH oJah'H orfrasoc ^n" 1i L .rJcal4mo u oH ,oHqrflB -edu rgan ror\rxou Ho oJh'trJr{14rfiorew,{eed uogoc oxrsc reJuhc K .l (q "ruuade uxhor em -ue ra, cedorl{u qHoho xlr orh 'Hedagf 'orcrBrc olosc nll qrelr"JIqg K t]Hxor,ryadu 11 erasJo nao8c B woJ go sr{urnou.{ oresoverc npg -01 .ar4Hel^il,tHg egoc ) <tJex -arsudu u{golr eH BHo ,xeaolfehfl-cru,l lsaporu) 4rsuwod>rc pHO .6 't^tococluog lrture rcrotr{cadarHn aHJOHI^t rHaho 'rpHe 6 dvOdUnHorrourfe0OJh 'ratrus,{ eftox ,IrJrr,rsHv^ eH tr .g s lrwada eoHtrarrcou r^ruqJnrusoeqror rsB 6uooH 'cxde1 udogndu oJoNAefils0uu ;ur (rren :) auHerruHruH oso)u) ./

6tz
'11s6'dn sr aurrl^u oes 'uauallua8 |

'll B lnoqs sn IlaJ alBqlelll uollunlrs ur ueaqJa^ano^ o^BH'v JoJ itsult{lou alIU leql lle iullle/\\ uaeqp,,{eq1 ,{aqluaqrrr tBql pezrlear tloJeldoedeql Iulql no,{op ,rnog iroop oql pue ruado a^rlerlrur puv auos /doLls fpoqouos1,uprp,,{qm exoqeuoqd -alal eql ur fpoqauos sr,14 oreql teql poluu:t JoJlr olul eq plp fqilf 'Z x?q1yI iueu aql o1 pauadduq
'sa:nlrtd aql;o ,{ro1saql el!J^{ puu suoglsenb aql Ja rsui,

0z _,q aqrrr .qo1.,"q*nu l:::;i.il: ilT'rflH:ili'xli:j:::':r"t eru perrurp euoqdelal


.,,r{1uo surocldacce souoqd,{u4 _ slluc Burqseg lrJr uone auoqd,{u sr r666,, u tuo{ pJeclrpeJcauoqdelol Jno^ osnJo l3alloJ 11ec ,{11unsn no^ uec taqunu Iucolpuu ,epocf:1unoc rnor(puu epoJ BeJuul\o Jnoi{fq pa,ro11o.y OI0 1urp,{ldrur ')n aqt ur prud'parrnba::olurado .CN{.I.IVIA oN JOEUICITVNOIJVN -UEJNI sr ouoq 3ur11ec poqlaru tcaJlp }solu pue lsalseJar{J Jo 'paeu ;no{ tJns socr^las a8uu:u seqtuocaleJ ol go qsrlr8 puu .nof puu sl Iscnuouocs ,{see )n eql uo{ auoq Euruoq4 ruor3 Jeeqol e{rl plno,,i{ oq/r euoatuos s,{e,r1e 3Joql.AUOqUOr3 sr fU,tre ar,no,{ueq^A (q)
uAroJB uurtltO qsrlSug ,{g uelod5 o1Eurualsrl:uro.ry

'raleads ,luenu, u Jo IJEru or{l sl 'olDl[ {lqelreuror 8ur,{es olrq^\ ua^a .Euquads uo daal ol ^llllqu eql NJurl -uoc aql uO 'luplrseqf;telncrpud oq ol petoprsuoc st :a>1eeds leql uuetu E Ilrressecau lou soopsJellgleqJe^Joasn oql luql etou ol luegodrur sr 11 'sasnud uorlulrseqaql ueql taqlJ sJOIIU oql f1ru1ncrl JuqJa^ eJBut palsaJelur -:ud aq llpqs I souo oql puu ,srallU,uueruouaqdeseqt llu llec ol Buro8rue 1 aoualrsaql IIU ol sr uorlcunJlroqt ocurs ,{usol sluu,r oq aq leq^\ sazruu8Jo alrqm luads o1 lq8u s.releadseql utulurerupue acuelrsaql IIU ol :uorlounJ euus oql Sururo3:ad su pele:dralur eq lsnu ,uorlrlada'laql pue Jo r.{Jnur 'salnlcnrls crrcelu^sureu aql oprslnoJnJOoqcrq^\soserqd pup spJo/r\ [Buorr -lre^uos aql 'sesrouuorlelrseq eql lurll slueesu 'eu?s er{l Ilrls sl uolssncsrp o1 3o ctdol oql luql qsrlquNa fldurs pepaeu sr usql uorlrleda: a:otu qontu sr ereql lut-ll 'Ja^e\oq ,puu ll!^\ e/v\ .crdol aruus eql lnoqu Bur11e1 ,{aql arz lBql JBelc1l aruu lsnu uorlesJo^uof, ur sluudrcryedaq1acurs,esu:qdered E r o , u o r l r l a d a l J ol u n o u e u r u l l a oe a q p l n o q s a J e q ll u q l , a s J n o J g o , r l 8 n o u .pres olquuoscalsl ll 'u^\o s*JJo luetuuoc ullxa auos qlr^r suq raleads lnq snorne:daql luq,rJo lueualelsal ro uorlrlade:uJo lslsuoc,ila8rel.,fuan 1p,t qctqnr lq8noql slr{Jouorssa:dxa olut soqouneI oql ueql pus tfisnou,qo,asJno o l o ' u o u ' 1 1 a u ' u o l J u q r . u e l l n o q u s l a q e J n l c n r l sc r l c e l u f s a q l o p r s t n os r qcrqm aserqdJo.pJo/r\ sJalln uaql ,tuta ,ta ,wn ,wttt ,est}u uolleltseqJo e Uos auos 3urra11n surSeq -suorlul ,(q uorlusJe^uos ur releeds ^eu u ,f11ecrd.{1 u -rsaq puu spuls eslJJo sr IInJ,i11ucrd,{1qcaadssnoaueluodgflsnoauuluods atu lueds ,(aqt ueq/( luonu ,{1all1ua sla>1uads leql Bursrrdtns ^\oJ flp.req sr 1rsduqradpuu sseursnq xelduoc {rorr u sr qcaads3ouorlcnpo:d oqJ (B)
'ssrlr ut uaql ssnJsrp o1 a.ludar; .,t.ruuor1crp c3o dlaq eql qll,n s1xal iur,no11o.; pEeU .C aql

'euoqd^ud tuorelal LlslllJgu ruo{ IIeo)n u alr)r.u ol porrnber dOl Jo unuruil.u V ^BplrCot fppuohtr'olull )n srq 00'g0 s puu 00'gt ue3^ueq puu Nupunspuu.{Eplnlus aluJdeeqcu le tnoqtnoJr{l '(uopuo-l pe8Jqc slluo eJu u!qll.4 rrjo{ Surlluc ueq/ epoJlil.uo) uopuol )n eprslno ruo{ SurllBcJI l0 sr aposEeJ uopuol eql'eldtuuxe Joc .raqutnu '0 Iuoolu uaql puu t{ll/dSutpulsepoJeele uu o^qsJequnu)n IIV {u15.tno18uunq requnN ;161 Suruoqd (J) e '3ut11utp poqsruu a,req JaUuuor}couuoJ JoJlensnueql ra8uol no,{ B spuoces e 1P,\N anuq,{uuno,{'.1uclcuol}uuJalur 3ur>1eru ,r\eJ ol ue uaq16
'ol posn alE

'lluo pollurq a:u sauoqdfud ruocala; LlsrlrJg lJellq luotluu:Olul uE alu ' o l l J l s u a l] u p e a u 1 1 . n o 1d 7 p u e d g ' d g l ' d g z ' d O S ' t E J o e n l u ^a q l

no,{auol aql ujo{ luoJeJJrp i{eu >in ,qf rrrauol lBtpeqlraqulauau ag ')n aql elqulrp^u {1aprr lnoq8no:ql

ZZZ
-JB : laloq '(rdouodeu) godrre ,god ,uolluls p -ol ajaq^{fue oB nof :(.upadu .hndwo 1[116,, 'a8n11r,r .u^\ol E lE lu l l ? r u sB t B a ^ l u B o l : ^ l l J ,) Btr^)HH i('ugadu .wncoduoer) .tVIqHH_utr 8rq u ur 'rfulunor u ul elllJu ol :suorlrsoda:d - , { x ' o . 1 . - u r , { x Z ' : s e u u J q r ll o r r n a s t " - p r r l r o aql J o a s n o q t E I O N : ' o l n p a q c sJ o p B a q B a .l atoq^\_{up aurzu8eru puu l.ulr) :i,{up eql I $noq lule^as peArJJuaiA :.oJnpeqf,suo eArJ -o1 a:aq,tr{uu rrlrq ueas no^ oAEH ..(lcorpadu -ru J J r aar u l d a q 1 : . l a t o q a q y 1 u p o n r . , . ru o i . 1 ' w o h n d w o , ) a V J H Hi ( t r o r p a d u . * r r o i u o e ,u u -BBeJep ql uaq^\ Jlcl sE^\ a l l : f l e J u s p o ^ u J D ,) c[i{gr-tH-eft ,oJ-avJ .I ,rpo a:aq,n{ur, l.o8 Aeql s,{esuru:3a1a1 oql :.e^U 1e se,ru:e auuld ol lut?,r ei$ alaq^\ A1OUIle{ l,uop e,r lnq 13tU aqJ tuaql laau o1 oB lsnu fpoqaruo5 .ru .d -uins oql JoJ cjaq^\orxos 9 oE ol olrl p,eA\ :qvfg p l B s e A r J J u u u . l u . p l , l p s e ^ u e Ju r u J l a q l -HH-utr{) :or-utr{) .z:.ll puu l.upr I lnq,araq :tuarsgndu ,qruxeardu a eJoq^teuos sl looq eql ^\oul [,rre_] a,r;r.r,u l :.aloq^{ loq alnpaqJs Jo pEaqr :tuD :.raeslF.y -[uar[J0J l.uop I lnq ,oleqmouos lr uaas aA,l -cslJo tceou mug/r,lanHuveouo f, nayr,t Hl4l :'uor1u1s,{u,n[ur Juau ojsqmatuosss^tl eqs aql - 'alnpeqrs pulqaq oru 'ssaJppE er11 :rfr l.oJnpeqrs uo luril sl s^\oul eq Joq ^\oul l.useop llv ,or-etrl .I /arxrl uo 8uruuru elu a A - .orrnuclucud orr 0H :qv,4gt.ilt-otrJ dp, alaq^rauos, raYlt treaou IItcH :elnpaqJs uo/aull .erullJo uo _ uNH p u a q uq o i a q l q s r -ErHrcud ou (or{hor) :916p t [ 1 : n i p a J ]a 1 n -uU ol elqu eq .pruq fuol Burl:om ll.e^r edoq 1 -paqJs : ./,{s :.cle ,alqulaurl snq p ,olqulolurl uoeq c^.alA :onnodcotr auq Jo pcaqu :.ssulc l(e,rlruJ u ifepsaupal6 uo lou puu .,{up eql Jo pueqp uoos se,l\ aH le^elJ f:a,t suin -sanJ uo ssElJslq a^r8 .alqul llr^\ f JossaJoJd ^oq eql :.('snJo peaqe eldoed ,{uuu ,4:a,r eru -aurl aql peSuuqo a^./ieqj :fup fle^e salnl 0laql os plu{u ru.l,, ,,;Euo11re.,rn eluq o1 -rel JnoJ e^eq a .tuod stql II.a^{ alqelalurl ,{^Daq I u l q l n o ^ o c , , : . s n J o p o e q p A o F u t r ? J l p ru o o s l .fuc^ u aluq ail :ee^uel ulprl aql saop uorlt\ su,r pue Allcrnb {JeA peIIBm ag :(.r-o:ar, 'alqetauill 'u-oro)) aql lu lool u alet .espald :(rh ilVadauadtd 1o pyaqe:.puequelltrl B -nugow - rlqut) eHHecHtrcuda a;qelaurl tsurllu,r sp^\ aH :.puol eql uo pueqr re8uup sr ,.'aJoq^\AJ eJcr{l :rcolc su^i puoJ eqlJr oasol puaqu luoA\ -a^a ll roJ pelool oA.l,, ..;ued aql 1so1 a,r,no,{ aH :Hr/cdeu8 :Vadaus ^pr [pcq,e] peaqu lurql no^ seluu lurllA,, :{I/orf,sou .atr[as 'e:odov 4ou ,rp, ejaqn,fie^a, :.o3 ol eleql ou aAEq :Uy^) -carax ou 'NoYeaou fe,nlrur I ,(q asu:qd aq1 ur . -aH :evf)lHH 'Z :.lrl8lu eql puads ot areq^\ou alJlue eql Jo oJuasqeeql puu {q uorlrsoda:d pcq a^\ puu 'gnJ sE^^ laloq eql :atrJaH:eVJ a q l S I O N : s t B u o r l u t s i ( u m J r u r q 1 a lu aq -HH'l ^pD eJeqnou, 1.alll no^ ejaqmi(uu oB tsnru e,r oS .02.S lD sa^eel utuJl oql :.uruJl :ouVo.r,{ uv,{) .t :.sdoqs aql llu ur lt a^uq eql uo s^Ep oorql 31.1 puads o1 a,ruq 11,no,{ Ae,n Iaql e.raq,rv(ue -lrer looq eql ,{nq uuc no :(fp ^q eJoql 03 no1{JI I fe,nlrer fq slalu:l s,(uar, qrs) otyo:( oy.l . :,..etuoq tu,{up eql puods -1u aq5 -sauuld altl l.usaop uuruo,treq1 :(i(e,n ot tuBi^ I 'ajeq/$duE o3 1.UO,tr J,, ..;/rlollour 1 ntrad Jrur) u:odov rpHearex z ,{u,n1rur

AUV'Ingvf,on JHOIg dgJS

IK
-rr3 0r{lJepunlnq 'sppol eql llsl^ ol palue,/r\ no1 :'eJud 3ur1oo1s(oqs repuo^\ oN 'qluoul orll llu ^\oul l.uop l Jl e r o J l l r u J e q s . J r . { s " ' o J h ' o H q r e r H 8 r 4 v , { e l l : l :ispcuelsunJrrc oJr^pe aArS uu3/r\oH :'qotu elul ol pBrl - Jepuo r oU :'aCUstCS ulapow Jo SJapUOih [uB eql I eseqlrepun 'Jlr su^\ Jo auo a:u sdrqsaced5 :(aovDltcganow-owh) IrrS eqt sscuulsurnsllJ Jeqlou req 'pe3psu,rJsqluJs.eusf :,,'etuoq ov{h r.. :'euoq l s! eq J! rapuo^\ J :'peluE^r 03 pue rxul E elul plnoqsauo saf,uelsuJnf,rc ,(eql luqn poJepuolr eH :Japuolr qre^ aqt 'eruJsnq aql roge uorlsenb r.{rns ul,, .,iop aqs pJrlol lBrL^A lcerpur aql SION ireq ql!^\ JoJAeuotuaql e^Equo^el.uprp oqs '{euou fu8uu nof aJV 'Joq auoqd rolau nof Iqir\ sr3p 'ansotl -uo^\ eqs i't! alll 'uEld ^\eu rno req lsol purl fuuI l,, lou Isu aqs "(D)tsoHowlgo -rO egJJqreJroJ:,go u seJuslsunJrrJ, lnoqu ,{us ll,eqs luq^\ repuo^\ J :,.'su^\lt oq,r ld 'polrauaJ rJpuo^\ I,, ..'ec1Jo eql le eJa^\noA uaqn no,{ :'elpl?urlte8se/t\leql JoJ palsp dpoqauo5,, :"'sJEHc u ng rerox eq,.'olBl SurpaB s.t1,, ll pelJuueJ :IJuu,aJ (ewDox)'anHohat{D oucaderHT - "' rapuo,n l'.'n-owh ewDH oH sr /"' -t[ anHDttax'anuaw,fupau'oewcwnuogutrwa ewouapc) cwnwawDE qsrlEug roJ eq1 :g1gp :,.'pru{u 'uoquallu l.uptpl 'oN,, ..;se^\ -otrcodrqs Jepuo/[ ttozDttzA [-v,n,l rapuo,n tu.l fud eq snorueu ^\oq acrtounoAprq :'eu JoJsu^r Jalle^?Jl, ArollaJ'- xHHJ-,{uc 'xnu{uou l.uplp I lnq 'alquleql uo rallel eql :urooJ Bu!l!E^r - sodnxeccuu Brr rpe :AION lr ezllDsr paJrlou| : fEp luql oroa aqsl?q,r ef,rloul(u l d l r x u c c e u r I e t p u r s a ; d , ] r a 8 u e s s u d 's.reqloupuur8 slq ol ,{oq -plp er.l Jepuo^\ 'saqlolJs,aldoad uorl oN o1 -uapusi(ud qJBhor^tpe d 'Z eql eIeI :iotuoq no^ aes ; ,{u61 :ioop eqt ol re,rou all:.Qwapne) '.('u'wn auawtDrl)elrHargrc.go :I aJllou r/ Jaq /nBs ag :(aculd euros ol i(poqauos) a1u1 ,{uun3 ,0o,rs.lt 'rUaluoc aql uo :rulu Jo aes sl cwop*coeoduot 'swpxoeodu toJ t4stl alrnbpcuoas -8ug eq1 :3ION :ioratljeq o1 a,{qpoo8i{us llnp e l.usrtl :'U lnoqu,{ddeq eqs 'fuerluor aql uO 's/nouaql lB lasdn l.u no^ llr,r Jo lJo Joq eas o1 1.rod:ruaql ol 8ur -su^\ aqs :'rno^uJ no^ op ol paluu.tr l0ur1 -oB no,{ oJV :llo rurq eeso} uorluls aql ol oB u aq -uol aql uo 'alqnoll asnerol uPeu l.uprp ll.l ,{upol 3ut,rualsr xery:(u'w n {wdou s 'att -o)too DH) cJuxosodu go, ,(poqeuos aas, eg :auroduux lodogouH,{rur1uor, uo oql 'eJlo^ A\ol qpoq ('c1a'roddn) aq1ur - axrolr p ur uo lualA ueql pue pesnud eH :6cqrpsl-tr ( u J. r f oHxdes) uH :qUeq ra,nol - u)t/ou BrJH - s B l r u r 3 o ' ^ c f B uc r B r a v n ' Z : ( u A u u r n u A r c -xHH :qUaq raddn - uxrou rrHxdae lq.lreq u -cH =) 'uorlusJanuof, ur esnedu sEA\ - (au,bt a) e>lrou :AION :'ur eurec aldoad aql eJaql : sluads ot-| uJtl/h sasned ,(uuuj ool saleur o^u dols lxeu aql lElnq 'lsJU lu tucruuuduor ag 'qSnoue poo8 sr asauuduf Jo a8pal^\oul oql ur euolE s,rl | :au,{) u luaurltud,ruor ',(u,nuaq s apeaewoa ezng ro.; qsrlEu3 s r r {l u r q t l , u o p I : e e , { u ru ' 1 [ z : c d l a s n u d 'Icuq eqJ :SJON :'letoq rno ol peu:n1aremdrqs aq1 lua^ puu srlruqJ o1 a,{qpoo8 plus olA 'ua^as :(qws ot\ alqpooE fes - (outaaout) Bcqrum 1e 1a1 drqs .;o a.rnyudap eql reUB pup '.@ws) -odrl :'sn aq1 i ernyudcp srq 1e lasdn i0e,r su,r e.1,trsrq laatB rc Jo qcea palee:3 aH (qws ot) [no1,eqfo11aq puu ',{lpelcadxaun r(us- (outaeotn) ucstea spaal ol oB ol purl IlrB :at{tt - o d o r e : g 1 g p : . . ' u u a 8 r y q ' a , { q p o o g , , ' p r u s -arguduro'trre1rotr [cJt:od,rpla.lnpudap puB puBq,(u looqs oH :'lt{8ru poo8 prrs puu (illcHetr oHI{trHl,.l]}{ spuuq loorls I puc BreqruB :fpoqifua^o qlr^\ qsur) tfsap qsEJ, - (aqntDzarr a) urcex laeg -Jo' xoq, - ('u'ut n adwoaw r) uJcex :3ION spueq looqs ag i f>rId ur qf,illrcsodovcou '.(,swatrng)qrusHce>tuc A 'sDH rrHO - 'spuur{ looqs ,{aq1 :(Nanwnil:ouot 1.ooq :(Dnso -td anwoenuawgo) bccrumodil li(x,{d ue rr -tlcodopoutatralc) ucrux acg.;o' 3u11ooq, 'rusrll JoJ -qrusodoYc lwaruuxoljo)fd rrsruallrrango spuBqarlcqs:(ca)Hr'ufu (1ooqs),r aluqs parederd lou e:ei\tc16 'peloodxaun olllrl u suil (nB He [awDhahiDs) !!rqH3eI/ s l s a n 8a q 1J o l u ^ r J r Ea q l : , { a u l n o f e q l l a U u -,4r, r :'no^ qlr.r rfu3uu s.aqsrcpuo,n p a r l o o l a r e , r a A A' l u l u J u J n o J o A n p a r l l u ( ' ;n;:apuo,r,r oN 'rcr{sp:r?,ro1 ,{1erru3ur,u:qaquccq l,ue pq elllll AJa^ ptp a A :cr.trngHdu 't/eaudu r ;u,rr.r

vz(,
qlr^\ spro^\ aql pecunouo:d ,{11ncrgrp :'rg'.(aq$ou 8)\uH (rue 8uldea1s u1)1uepue11u e -trosodu : wy 'Z:\n\rs]ftrooH 'I a tailod pus l{o/r Surlaaj tou ss/( aqs :,{llnsuJIp luolS qtpr lloJEB {HHqlruuc rec Sutdaals qlr/{ paparu I looq aql punol 1 :,$1nrt1;p t 4nrnc{ awowqu,Gada 'woptdw c ro3 qstl8ug :(rBr :'wV) HorBs r./[tpuea1,] aEelrrur qresnrtqdirYou - dn, dunfi :i]e]EA eql Jo l oql :Z AJON :oQzDtnHrlhoa loJ qstlSug crturuorpreql st ra,rai(1pn11:l SloN li(poq,{uu 1no padun[ qsg 3rq e tuoruotu leql lV :'ISolI sesrerd:e,re,(1p:uqag sI aq uuru Jo putl oql a q l o t u Jp u p u r u r l a q t g o p o d u n f e H : ' I l u p l\oul no^ : taeu ra^O,{lpruq a16: fauou Auu a q l u r p c r u o d d E s l pp u u l e e J s l q o 1 p a d u n t flprcr{ ualea o^,no^ u e u a q l ^ t u e p p n s : ' a 1 c , { c t q^ \ e u e q l / d B s ,{1p:uqpuq aq5 i'3urq1,{uu i1p:eq :'I3uus E loj eutl a,ruq fu8unq aq 11.noa aq uaq/$ r(of qtt,r,rpadunf foq aq1 : peuuls 's:noqq8tau I r J a U u p u o J a s D u t s l l J t l t o l u t p a d r u n f o A : ^\ou Jauutp 3^uq l,uBJ a A puB lueuou lsul eql le uolluls eql ol eruuf, rno,trou>1ii1pruqpue fluo sqluourlo eldnoc u 1 uaaq a^.e A :ol{ urhou [ :'uoos JoJereq 8ut,rt1 oH :'ssulEe elorq puu alqe1 aql uo padunf 'lrultsdu ,t durnf no,( lrsr,t ot elqu eq ,{1p:eq 11,4q5 ,rou ^snq lpr eqJ :qJusx)p)Jtqs 'xr trBds 'Z :'(plnor) u?rJo 'pelcol sl loop .{.ran s.eq5 :nr uatre itrel eqt loa no^ e^uH asn oql SIoN i'alquqo:d uoas l,useop il .tuols oq1 i':oop aql lro-l :qtudnuse ,r '7 lFo;ped, - )ohrur Hr.{hsf,}{s uur aqt ane11aq.{1p:uq I :'3ulqiluu ruaq A1p:uq :EJON :'ll peulnl pue }col 'l plnor I 'lluq aq1ur ,{s1ou su,tr ,{11n;aru ll :'IlE^\ aql ur ,{aI aql lnd oH :xqwl?e ,r {rol ,{lqea8uuqcralurpasn soullauJos aru ,t11rp , { 1 p r u qp l n o c a A \l u q l S u t u a l a s p l u / r \ o lp o r l l 'usYa 'I ApD f,lpJeq -ads,apuu,{11unads, eql :'cldoad 3uno,{ os al3/t\ eA\ :I,{otr{dr f, sp:o,nr '1t aztuSoror l.uPtP r o J S u r l s a r a l u t, i l l u t r a d s a s l a u l z u 8 u u s t t l l '1ooq ,(:al u oq 's:raii JAU :'sreaur8uerog ,{11ubadse Jo eouesqeuu tauu ul\ol stq ol Jn3asn 'lellcq sr ol aqs pculnlol aq uaq^\ :'acuo ]u Eutlt:,npuuq stq s,tl ::lalluq urcpotu ,{llutredso 'lslu :'no,{ loJ ,411utcads pezruSoca:I :'qonu os pe8ucqc puq oqs :oHHegof,o,rpr, i(11u1rads,a ye :aq azruSorerl.uprp 1 :[ztu-] azluSocar, t! lqSnoq I itl luu,\\ l,uop no,{ uuau no,( op t u r { A : ' e J a ql . u s r a q p u u ' u e t u a q l a e so 1 , { 1 1 e t c sr (cwoeouendu) twoeontt(:oj qstlSug aq1 - a d s a u u c l i t r J o l u r q l l s n f : o H H a g o c o^ p l , : 3 1 9 1 1 i s u u l d : n o l n o q u p e u J u a la q , r o q l n o 'oN,, puu lsnu 1 '.@nuapaetcwDh,fuou)qJPBuHt,( Ilpupads l., lurradsSurqtou ..;luuuodtul urt;rl eqt uaq,4^ urual :rD l;ep3o1on ur soAlJJD pt5 turqlaruos no,411a1 ptg,, l uaql oB ol 3ut -luB,r lou JoJsuoseerlutcadsseq pol:'lt lnoqe au JoJ lno pug no,{ uuJ :'ecuo lu ssalppBsltl 'u,4\ol ur su,r^uutu eql lno puu ol prprJep I l o o q c e l u A \ o l s l u u ^ u a l e e H l J c f q n sa q l u t B t s a l a l u rl e r c e d s s o l u l a H : ' p u l l e q l J o s a s e l teqi paursal I uaq,t : Eurqlou peurual I lnq 'asuc puq }uq,r lno puu ot pclll pauadduq ,{11uor lsou luarl nof su lt luarl l.uuJ no^ lutc - a d sf ue l u s . lJ : L r q l t u a g o J o ' tljq g o f , o ' Z : ( t o tJ | :(sJswsuwoQaeco) steaeux( d lno, puu, ' r u c d a s x v - u o l s l e A , up a l l u J s l - a d s , u rt r e l l 3 l a q l A J _ O N ) ' a u o q u o t t E 8 a l a p ! y r q l a l u l o l p a r c p r os u ma u u l d l u t c a d s l ' 1 u a p ropro pJo^\ slql l! op eq (il!,n) lsnu saJuDls -lunJllf, ou ropun :saJuulsurnJj!f,ou lapun -uodsattoc qutreds se s.utlsa,rzl ecuuJCol luas qltm Suluur8eq saf,ueluesur rapjo ploir^ otll o AION :'rulrl euoqd 1 llr^\ saJuBlsurnf,IJ u r a p u n : s e J u u l s u n o : t o, { u eJ a p u n u r q e u o q d l.uoA\ I : eraql oB aq lsnu secuulsun)ltJ ou Japun l'socuulsurnc:rc{uu repun oJeql i o B l . u l s n r u J H : x u s J t q r a l - g o t c g ox t r x u x H d t r ' nH * saJuBlsunJrlJ(,{uE)ou Jepun:xBsr3.trar -BorJgo xnxur udu - secuufsunJJrrqcns (u1) rapun asulqd aql ul rapun ro uyuorlsodard aq1 q - L O N : . r o u 3 u t q 1 , { u uu s l . u u c a H s e c u B l s f -Lr.rnJrlJ uo puedap llr,r ll op o1 sear8r:aq cqt rcrlleq/t : lou raleq p,l psprlep I sssuulsunf, r IJeJads,] s^\ eH :urqrrqrl"Br,ilrarJf,'I lrrrads 'utu8u 1q3ta,rtto Sutllnd s(aqseas 'llr su/$ cqs uJtl^A lqSlo^ Jo lol t':: lsol | /r\ou lnq rqs :acass q.i.udat'cJ.eli^x lq?laarasol :ccas 'grqrrrsudrrorr uo, t.trBrfflugl,ldu lqSre^r, Ind, :) :(;qgro^\ no,i op lut1,11 ;1q31an:rrof s.1uq16 : tuuld oql uo no^ qlr,,i\suerSolrl 0Z uuqt arou olut ol pasoddns tou or,notr1a8u33n1:no,{ aql :ocs u lq8ta,n l(lsnonut1 1q?ta.,n s.lutl,,1A -uo) oN\'suur8o1r1 ua,tas,t1uosq8temqctq,nr ' J U o J e r { l oi q l l r u q l l r t n u J q s . l l s t u t u l S o l lg 1 l qBta,lt ^ ;real lu sqiro^\ xoq atll :qr.l{oafl [ta,,t.rl

exH[r oJoxrlxnHE

rdlt

Irxshrssdlj

'suollsanb s(reqJBol o{f Jainsuv 'l+

'lt JoJ rapuo I JNgonJS r sI r pIBd qcnur ^\oqJapuo I Jo iJooptu ll 1q^\ aq 'suq a 3uqmeuoql 1{oo'I :vqHJVgJ, :ppotr\I 'rrEJ ,, uu arour u! lradsu ouo rsararu!ssardxx olanrl ,^"r"rtji:"";:$ffifTili:t#,ii ,'

.suoglsanb s.reqrueleql ral\suv 'g+ 'qst8ug ofu! uaql alslsuullpuBsaf,ualues auos ol uels!'I 't{ uBlssnu

'sn ees ol euEc ursnoc,(61'araqn(uB03 l.uplp I '/o ecuepu ol luaih I JNgonJS u UeJuoJ\ ol lo ;,{ep:e1so,{ I ecuep'E ol oE,no^ pIC :VgHJVqJ :lapow
'uoyluuuldxaue 'suollsanb s.raqrual a{f leasuV '+ e.rr8puu lepou arll ut sE l! op a,rllu8aueql u! Ja rsuu no,(;1 .uo11sanb s.raqrBal a{f JansuV 'Z+ 'seJuclsunf,JtJ ql Jepun a J :tu(tol uo l:c8uessud:y :'peIJBulel eq ,.'tq8ta,v' Sutund al.no^,, :0 :aJUIo xog :/ :(,qluotu 3ur1tu,,n:g ag sr{us.ra,ro,{1p'ruq :1y ia:npudcp pulr lE^lllu :11 oB a:aq,,rrfuu no,{ ptq :O :'aur ol o11aq 1su1 : I s o p r l s u r : ? : q u e q ; a d d n a q l u ! : ) : ' 1 n o l p u u o l a l q u u n s u ^ r1 : 1 l g o d : t u a q l l c a r u 1 o 3 u r -Iooq B :/ : no^ oztuSolar 1ilmAcq1.I Japuo^\ I :g :'pa1co1st luaruuudtuoc eql :,| : ^Unluilp '31 r{11,,t\ palJll eq ,(q,trs.1uql l! 93 sqSrainxoq eql u :ralla ell ^\ollal :!r :puPq s.Apoqcuos a a l u r l s : ( / l , { c p o l g o r e q S u t o a s : . a 1 6 : 3 i a 3 c u : u r o q l i } o d u n t : g : 1 1o f , l l o u l . u p I p | : f : , { a X

'81 :CI) xetl -ou'02 l ( y ) r n r a y t e o H o J o r t t ' 6 1 : O ) ( a u n n z n w e ) P c c u ) 'oHcaderHl4'91 :o) -rsqrrarrJoJcao xfir Lidu'Ll lQ1) pgat rolllHt^ HHo 'SI i(Y) axrol EH'Vl 1(5')aodnx ao wauxo8odl rHVoLac lcntr HeHxdaB -umeu eH till(trat il :0/)'!!oHl ,l oc ltoreusodov VJo)HHHrhou HO'Zl '.1) eJ)E>t'll :G) 'ea rtJHtroutJoY^drc Ho ^l\lorou l(4) @dwoaruoHnv) EZ rr,rcaflE)godo) '01 l(y) dnxucceu'6:(O\ ienu3ehl v{ormodu s HtrHTIr.c '8 :(0) Ho rHJeI {80- '<(qmeeHLfou 'L:@) 'ordeuut. IqJ> ctlfgnH-eY^) tcB 't 'g s eu^) '9 i(g) urroruoc <Ir,(Hllqduc i(7) ,{rdouod,u uocc) l(7,y)trea'rrott 'r-Xwo) qrexou 'I ' o Y r a r 4 d u6 l ( 1 ) ' r r e r r c , ( : o r e J o t t c a H Y ' 7 : \ O \ , { x , { d
:{a1 aq1rll!^{{raqr puu qslpug u; {ug '1

.er) xnr,r,{u

sgsIsugxs

9ZZ
a..ueu Jo saJnlBaJJ aql are seJuulsunrJtJ :saJuelsunJJlr Jo arnluaJl aqf lou sr uutr\1,, luql aa.r8uno,{ oq ' 6 I

poo8 l.uoassJno puu

'ueql ol pooS Luses sJeqloJo sa3u?]sLunsJtc o{f o 'sIBp autu lnq slsB]lepuoih g o :suorlulonb sqJa^old puu 8ur,no;1oguodn aq1 luauuroJ .gI

.i(u1s o1 oraq,lrou puq puu aop no,{plp lcrllA (u,no1) a8uu.lls ut pa^rJle {1n u acuo(puarrl rno,t)no,{ fq8rufs e1u;,tra,r ^roqlnoquluads .4 'suollsenb .9Ii s.JaqJeal JaArsuV eqf 'qsrl8uf, olu! uaql elulsuuJf puu sarualuas uurssny euros uafsll .SI+ ol 'l! op l.uur no,{,{q,nJo f! op of i(ptal oJ.nod ,(q.n uguldxa uatg't! op ot alqDaq ,(1ptor1 ro il op.tt,l astnotlg qll^rtJuarpuu uals!.I :?Ii 11,1 .paluroddusrp su,n uosradeqf aasplnoJno,{asnucaq lnoqu ,idduqun ,fua,r no,{pur J1a,n {ra,r,nourg 1; o1 11a; pasoddns r no{ uoq,nuosrad azluSocar ala u l.uplp aluo no,{,noqlnoqusplor ,na;u ,tug .gy 'qsll8ugolu! ueql alqsuuJlpue saJualuas uBtssny auos ol uelslrJ .ZIr 'Jelel urq euoqd 'sduqrad xerrr :aqlo auos ul l1 auop aABq plnoqs no^ secuelsulncJrc oql Jepun 'elulstur B se,r lI

'sesuslsuncJrc Jepunop 018un{l ,{1uo aql aq1su,rll sueas\ JNgonJS fr:nq u ur su/r\ .lJE/r\ l,uplnocI lltg .eld I -oadJoqlo ar{l Jo ecuasejd ur lr ouope^uql.uplnoqs sduqJad I 'alJruB ur sSutr.uoruoqs rutqol srq oqt lno lutod ot puq I tloJl:vgH)\IJ :ppoI4[
.auopa uq plnoqsuosrad .uoruldo aql Jno{ u! '1uq,n {us'l,uop no{Jl puu.seJutlsunrrlr aql lapun auopsu,n Bulqllqtlr aql 1urql no,( 'auopsulr Sugqlauos 'II* Jaqlaqil,{ug qrtqa{ Jepun saruulsurnJllr tnoquJBaq eql ll,no,{aroN 'qstt8u[ olur ueqf afelsuuJf saJuelues puu uutssn1 auos ol uals!.I ' 0 I +
'suorlsanbs.leqf,sel eqf Jelrsuv ' 6 t

'lellq pBq p s,lr aqf uo .no,{qI/r eeJS l.uop I 'no/t prB{u Lu.l./o toJlpq "(rsJluoJ E rllti$ eerSe flalnlosqe I JNgonJS lnJllntseq s.tl 'lellBq e InJrlnueq sr ,."',, IuFll I:vgHJVqJ :lapoh[

-rar3uslp ror!qr!^r .*. ssardxa rueuraaJsu ssardxa;l,iliHJ:i:f,"JfliIi,'fit":l""lll,T

177.
alttll e eq ,{eu notr,. uo ,{11ect1t.tc lue^\ 3q ,.'Jelnols JaqlIaN,, fpgeaq 1 ptes ,,,'no,{ eABq 'spuuq Euqeqs'ptes aq ,,,'lIqe pa8ueqc1,ue^?qno1,, 'sa eq oq,t Sutrepuolt 'ocuo le ples I ,,ille1\ ille1d,, Suteesout8eu1,,'lqElluns Suturou ,,1no,{ 'ptes eq a{rl aJuJ srq Jo^o llu tno eloJq uollluSocer puu ,,ille1\ illa1y\,, 'otu ,l'[usaq uoql 'lees aql uo u^\op 1nd er1 'leoc e^tsuadxeu uo pEq aH luql as3llnsre1lop-,{gg petJjuc eq puE 'euolu sB/l\ aJaq/( lueuyedruoc Euolotus eql olul paddals ag I 'fiols otJl ' s.eroH ,{uun; fra,r puu I qclqmrr'Icocue'I ueqdet5lellJ/( uelpuue3 oqt,{q s,(es fpoqeuos uaq16 ,fuo1s Jo lulql sfelrle1 out ot puII oqt.;o Eutqteuos u \ . . ' s u t u l lu o e l d o a d ',{11u5 o1 nof l,uocl,,:sfes sfe,rnle ,{la,ro 11e1 loSuossucl Jo uos IIu eJ8 e.req1 poo8 frel sI lI Jo euos lng 'octlpuJo lllr1 spuol{ ftu 3o eu6 'enJlst lt 'eot^p?. s,(e,r1e ,{eq1 ;,{eurtrof,tdduq u otu qst^r ol lsnf uolluls eql ol ,{eineql 1u e:u atuoc feql tsllhl JJo atu eas ol oruof,otl^\ so^tluJalpue spuouJcql puv eeu 'e3u3En1 lnoqe Sut,trro,tgels {u rllr/r\luauuuduoc eql olut of IIU ll uuJ 1 'sr1o^rcu solet! Surqlfre,rg'lsJoA\ eql aql st e.tngudep 3o ,{ep eql ll18 oru ' s u a e s; t ' n o f 1o Jo^auuet no,{leql pug no,{ pecquueaqsuq,{poqouos'luuA\no,(luesoq} eAEq aql puv 'ecuJoSurlooq aql lp lues rno,( Sutqooq sseutsnq st aJeql ueql Jo 'ol of ol lue/( eceld eqt lu so^r:Ju ueq/( pue se^Pol utu.l1 ,(tu uot{^\ll0^\ 1 I i\\oul t qtnoql sotllll puesnoqle elgeletulleql lB 1oo1i(11ensn ,(1tco.;red I 'uru.rl of nor{ro,rauat1,r,r Aq oJoql\eruos ol e,ruq peerlus,(upEur,{:rorrr tnoqu Sutqlauos s(aloql uels no,{ solBlll lutll s,{e,tr1ter 'llng 'p9 'u puv 'l,uop statllo sl sJlNleq/\{ aJotl lnoqus,{us st oq^\ 'lgfofue aldood eldoed ,{q euo5 ,{um1te: 3u111e,ru:1 Alluo:altp1oe.; lualelllc lnoqe

AAVA\IIVu AB CNI']']ENVUI E)I'I NOA OC

,xaJ
[tpuaau,]aBulrruru lcitPt IterPI,l ,{1rprd,n1s alol,ord ,(11cg1d,urts ttf-l lutluap,guor' oBertq; Ino6:o1,rl] lrallalur, [-e,] uuPY Iu(e)Iu,6eIer'luo1llu3orar

:spro,n3ur,no1;o; Jo uollclrunuord aql esrlrurd lxel aql Sulpual aro.;ag '6J rql

827 eas Lurq ezruSocoJ no^ - ,spunodperpunqoAU <('rurq no^ ueqlA l(uo,r\ lnoqe ,puerrg,{ur paq8ra,r 'Surrds o8ecrq3 tulq ^\sI - a;ns,, ul 1se1 prus.,,se1,, 'll 'our[aJus,{ren ul ,(lllg u seqSueB p1o,{:e,rE e,{11eet slql sl ,,{ug,, Jeaq .(i^\oufllg Jo Surq1l(uu Jola no,{o6 ;f 1pgs,e:eqm :fpu8 prusI oS 'asns,{errrlupoqlarueql asnol ^\ou eturls/dl! ^\eul J I 'll fus 'l,uprp 'lq8noqt Jood,, I tnq I ,,'s8un{t ar,no{lpq,r Japuo^\ puu no,{ llul ol ,.'3urop Jo ut8aq r(aqlpuu s,{oq eqtJo eluos plo laarusaullouros I,,.ptuseq,.,s?A,, 'ure8u ue8aq uoos aq 'slueluotu/heJ u JoJoJuelrs aJeql se,r puc'pruseq r,,'uopred rnof BeqJ .puulsJepun I,,

'OJIOA ,t\OIU Ut ptus [ ,,'i,r\ou loN,, asoddns .uo (('lnouaJaql oB o1 luum {1preq 11,no,{ luell aq ,,,oN,, I,, 'se^\ eJaLl,{A JalocsrpplnoJ J lllt uorssncslp lr eqlJo lno ,,ace1d plo,, aLIl 'uollellsaq e^Bel s(luourolu u lnoqlr,r pres 1 .,tarre51,, lsnu J lql lleJ I 'palse eq plo ..,,ace1d aql ol IcEq oB :a,ranof oq,, 'sr aq oq,r lno puu ol oJueqJ e 1oBno{ eJeqAA s.lsr{J ',.pl\orc eql,,Jo sur8eq .,s{oq aq},,lo ,,3uu8plo,, eqlJo llel ol Jalullo Jauoos ueu u ul leql aseql oItJ saJtrulsrullclrJ pug s{elr1uI .plus I ,,,1 op oS,, n'o1auoS e r u r B u u B p l o a r l l I I e a l a q , l l , , ' p o n u t l u o c q . , l a p u o m s e t u t l e u o sJ . l l l n o q a 'a8uuqc sEurqlpuu uo scoEaJll ^\or{,,,ptus aq ,.,e8uer1g,, Iurql uauo 1 'pee;Eu I . . ' s u ql l , , ,fien auo8 seq ll lng,, .,,{11crnb 'll ruo{ paJeJJns puq 'ool 'l lsql leeJol LUrq peluu/t\ 'sseupesJo alou l?JoSurqleuos qlrm paluadal I .,.oturl3uo1y,, I 'pruseq a,rt ,.'JaLu acuts aurl 3uo1e s.11,, 'u^Aop lus puer:; f;41 'lr{Eu .uor1 euoo Ile III/r\ll puu 'loallelur :no,{ asn ,palrcxa1eB 1,uo6 -unlrs eLIl qltiA luap ol ^\oq ,roul au seducsaecuJJo aruuu c 1 tuql uaddeq 'UJo saopll ueq^A pnoJd ruu I puu ,{poq,{uula8ro3la,reu I sllutaposaql lng 'actlou puu.ecuu l(usaopauo 8urr1lu eJusaqlolc esJnooJo ,ruor1gedu lnB -ruaddes.uosled JequlaluallouucJ selurlor.uos pue'aco!u JaquelueJol I eu JoJ pJBqsl l! 'oo1 'ua1jofua,r'.sautou s.aldoadJequalual ol pleq fue,r11 pug 1 'anr1 'poo8 rfia,r,{11unsn 1r'fuul1uocaql uO .Iua,r sr ,{:ouaui fru 1uq1 sr ueau l,uop I 'ruupv rno{ ru[l ^\oul l,uplp l 'sl?,req oq,r pelopuo,,\A lltls I su .,'Je^o atuss aql lnoqu lsnf qooJ no,{,.,f1urg panrrrluo3I ..,oN,, 'asnud Uoqs u su,r aJaqJ ,plES .,jlas;no,{ Ja}nolsar.no,{lnq :otlul u,, I ,,,saA,,

672 'osl?cllns eqlJo lcol eql uado ol porJt pue la{cod slqJo lno fe1 e 4oo1 aq ltrou dn peduntpeq puau; '{61 elPI sI UIJl aqJ,,'ICq eclo^ 8 pa11ec ,,tts's31nuturo/lu lsn[,, ,,'/r\ou 'uot1u1s ((ialar1doN emop 3uo1noq,, lopruoo eql o}ul lno pefisc aq ,,ra1rod',{u5 'p1es 'do1s,{ur aq .,'poc pooc, posslwa,t.1,, Nel eql le 1nolo3 e uq plnoqs 1 'pellcxo s,tl^' sIH eceJ ^lopul^\ eql Jo lno ,{plcrnb polool puatr.;,{6 'dols e o1 Eutruoc uleJl aql Jaq plnoc I slq] pls I sV - peq aqsllqq 3 ueetu ((.roqol palotus pue'Jeq ol pal eldoedueq/( lI pa)il1eqs 'pillows,{us uaq,rl lrQrprdnlsu,no ,{tu 1e palorro-td ptes 1 ,,'aut uopJud, ,, J | 'll lql iJeqloupuurE f61 ill se^A s/Y\ 'ptus aq . ,,- JsqloIUpUUrS rno,{ ptp,, 'pastrd:ns ,,'lEtll\" olqED'pl?s 1 ,,'sotr,, e .,'puo aql elo]eq s,(eprrra; elotus puu peq ut dn 1tsol 'lsel 'penurluoc eql ol lqBIJqpue 3uor15', aq ,,'asoddns1 'aEe lql 1B,{esno,{ sy,, ,,'aJIIE qcns JaUepue 'peryeuer aq 'esJnoJSo',{11utcedsa,, .,'ant1fu31', ..'a8eteql le 'epls Jeqlo sll sq ll lng 'pes,{:air,,'patntutntuI ,,'SeA,, ,,'oo1 'puep sl oq^\ pu latnb lts o1 '{1uoseq lno puu ol 1I/$, eseqlul qluepJo assJu lnoqu 3u111e1 sl auo Jleslr ,$tctldruts seJUBlstunJrlc 'qO 'l! iqtuaq suin1uq1 ,{otql1mpeduntlsotulu I ill su^\ s/t\leql ,{sua 'uo sl luan ueu aql ..'s04,, ,,'pess,(en1e qleep,, 'Surqlou ples

'lle le fauou ,(ue anuq o1 pasoddnsl,usAl I leql ^\ou Juelc sui 1l I lng 'penulluoJ eq ouo,, ,,'leql aIII ssol a JeAola8 ra,reuUEO 'ga1,tauoruXue a,reqo1 pasoddns su/rr polspuo^\ I ill lsol 1 peq ,(qmpuy lJl pautuua'l 1 eqJnrurtroq'os3t puy i,{auou ll se A alsol l pEq lqiA'1etnb 'auo1 luti ..'ssolrno,{Jo pJBaqI ueq/(,{11etcadse,, -uepuuoc u ol lleJoclo^ slq puu 'plESaq ,.'no,{ol ellJ^\ol luEau t" 'panunuoJ pual{ lauo Aul lng 'o3 ^\orl ^\oul no,(.;tsaltu ^uu JoJ q3nu1o1 preq lou s,l1 q8nul ol alqe eq tqStu 1 ,{1uopuq J 'paddolsulull eql 1111 ol eroru sapu ,(13g 'pet:rpru uo 1oEseq uuu e.;t ,(uunj f:a,r aq ol Euldoq .3urq3nu1 lue,r I 1eq1 'oo1 'q8nu1ol peuuls s! I pesoddns sr{un1u ll sacuelsuncJtcesaqlJopun s,e1a4 ',{q16,,'q8ne1o1 ueSoqeq .('patJJEIu 'lluLu ui(oulun aql palel\sue ..'qO,. ara11,,'pa8uuqcallnb s,elod plo,, 'eled JaqloJqs-,^lll8 'sed 'sa1,, .,'LuFl Iurqt uauo I Jo 'pruseq ,,:reqloJqs,AlllB uEeu no^,, 'punor8 ptlv" su,ln sql 'pls L,eeled s.aJeq/$' aJus 'oN,, ol 31as,{tu palnuJntu J ..'l,uo,tt,{lutuyac I 'elad s,{um1u aJaqJ sI

0t7,
qrBJl4hcoH ltfJa ps - uro{ !ud,? siroul aH,, :dex{ .,'ousf lll/lr os,, .3'eriloc[lr/$ IcBt" :., I op os,, ,,.11 -uduH 'os c rltn),{drcHo, uJJeBlrgadJouf uHHaxortredu oJoHqrau{Vdesr{ errsoll '(erar{yedu) enilr ojoJId[ ulrtr il osl.tryaaEduc r.l}rx t.'lr Aroul l.usoop eH,, :denr4duuH -oxorvedu wonqrotunnfuo ,{etnftrtqYed[ B aoHHesxJetrJox ,rJJaBrgqfu6gf <,(eoH -qr3J-lt8lc3rn,{f, uJa ) auuannotcaru + roJerl Irq HqrroJuJol^to + JaquaN,> rHn)^dJ,]HO) ... lou :3llll[ u : flq B llu te " lou : ftq B 'il61 ul uallrJ/r\ su^\ .!puslJc u^\oul

..'ouulll!^rroqllaN, ..'euo3l.uo,r lruf ,, :...1op l3qlt3N,,

-un dhl,, fuo1s oq1 'ralu^\snolounq uprpt upJ '(ttOt -6SSt) IrocuarJ[uir:rts,] uaqdats

JXAJ EHJ OI SAJON 'ro^alcf:al os elrnb aq ol {r1 1ou llsqs l lec ur JaBuJls qlrl( {ll otur IleJI l?ql eull lxeu puv ',,II1,, S(Uer.U eql Jo asofundeql /t\es/hou I :lls ll ^\usI ifeuotu fur puy ipog poog ir{luap .se/t\ s(JeqloupuulS,{4 plo,, s,eled s,teql oS lt lurln\ la8uureu 1,,EueB aqJ 'perJc eq ,,.sr1retaql ,qy,, J}o 1rEul{uec pu I Surzras 'oseclrns ru11op-,i1.1g JoJse,r\ aql ll 'eix JoJ sE^\ 'ool 'ecuJ le^o srq lou lt lng laql llBlno oloJquorluEocer

p ,ffilT[:"?J] srq Joroopeqtolutpgeq lnd oqn uu passarp-Jle^\


,fu8ueeql prus ,,'e3rnfru purqaq eJeql Jec oql ur lees aql ur lr lJel I,, 'ouoatuosol pres 'I aq JoJJBc ar{l q8noJql lle pa{ool 1,, ,,lrs 'urBtrB esro^s(Jouoct eql pJsaq I ueql 'seit\uB[u aql oq,4A SurrapuompuE Aropur/r\ Jo lno Eurlool .palte^\ J eql 'leas eql uo Eurfl asec - 1 r n s : e 1 1 o p - f l J $ { s e / t r J a q lp u e . . : l r p e s s t u sp e s . e q , , , 1 q 8 n o qJ , , . l o r p l , , l 'peuuls urErl er.{l puu 'llaq EJo punos aql sulr\eJatll (.ipJEoqp Ilv,,'pailuJ srauod aql luetuou s uJ 'pellu/r\ I ',{rrnq e ur eq ol uaas l.uprp eH 'uooJ Surlreirr aql pJs,{Aol Eur,loru'mopurmaqt qEnorqt tutrl-^Aus 'uluJl ar{lIJo padunf ag J 'peq (('arurla^eq lsnt il,I,, I luql ltB Ioot oq luour -a1JXe slq ul - 'pueq ,{u Jo lno ,{auou oq1Surzras prBSoq ,,,s1uuq1,, 'Icol eql .(lauour s,3l0H '1a4cod .prus raqloq 1.uop,, r{lril\ {ru 3o 1no,{auourauos Eur1e1 1 ,,,0:ag,, 'uer3a1e1 oql pues ol autl ou a^Bq plno^\ eq leql sB^\ir\ou JueJauo f;a{ .tt uado l.r"ruc xilool slrll punoJ . . ' a l e q ls r { a u o u r , i n I - u o 3 , , ' p a u t u l c x ee q J , , ' S u r q l e u o s o u e J 8 a l d lE l c u q p u a so l a ^ u ql l , l , ,

It7.
'.vYEeiLL -oro /4/ : s8urr{l eseql 01 uolluallu ,(cd t.uop aldood/'luulrodrul lou eje seqlolS 7 'vPr BJla oY oJlrotrE)l :leSuells u q1r,tr3ur11ul uPls I1 :'se^Alt lEq/t\ s,leql os 1 :"' oJh -er,i{Uctuur-ocs o)KEYlo) ff :'f,oroJ rHtHHotl oHcratfidagotr HO I :euollels aql o1.{OUJnof 'sduq:ad 'e^ll 'uotlels oqit\ eldoad aql JoJ fiussecau ll sl ir :i(u^\u eql ruo{ :u1 eql elu ol 'umfrcou uollBls slH g :1." eYJ u salru f uu ,{1uosu,rn o :l4JJ,{fu hlo)H3llo trlEdoroxatt e3uelol]lp otll c ,r,{oHoJrttrcHJc^fuo)qlfo)JaH J :'}JeJ B Jo eulEu e 1a3:o3I S :'(,"' uee,,|{loq aqI f ro11a1fuols IIol ol alqu eq ol lou, sucow wot! ilont or :ou) IIE lu uutu oql ihoul 1,uptp ,{ay

(Z( e Qr) .raEuerls qll^\ {lul olul lIeJ | :asDrtldorDd (p ) eEeureu :apFuD4 (17 0t) lceq e3lo^ PalIEx :aPquott (02 '11 0) etl se,r,r seln pt47 :asottldolod (61 (91 0t ) ,{ttptdnts ur*.o ,{ru 1e pe4orrord :a1o1suot1 (71 (N) ;taslt,(ltctldtuts'.a1o1suot1 ' (61)ssol e Ja^o P3 :a1o1suot1(91 (r) 'auol lelluopuuoc E ol llal oclo^ slH :a1o1suot1(91

,rJJ,l""^r,il @).oEo,erou;11#,f j|T,T,nll

'f,eg'.a1o1suott(71 . @) 1"' s,eleqlt (Y) s8utql rcod '.a1o1suot1(11 (91 (2) ssaupesJoolou u.;o Surqlauos qll^\'.a1o1suot1 (6 (5) 'rqEl: euoc Ile lllrr. tl :asDrtldotod (g (g) 'atu sadecsaaJuJB ro atueu V :asottldo.rttd (H) "' luq1 uadduq saop tl uat41y1'.a1o1suot1(1 (9 (7) ecrlou lou saop euo Sutql u are seqlol3 :u1o1dxa (f) 'uupV r.uoULUIq^\oul l,uplp 1 :utoldxa(9 (p (Q) 'ece1slq Je^o IIu tno elorq uollluSocag :u1o1dxa G) e " uolluls eqt ot ,(emoql IIe auloc , eql 6nytr :utoldxa(g (7 (1 ) '1ees:nof Surlooq Jo sseulsnqeqt st araql uaql :asotr'ldotod (Y) Peaqu sfeP :a1o1suot1(1 '17 'asurqdured ululdxa alulsuuJl Jo pue auros rno{ eq1 :,(a1 ql!l{ uorlulsuurl rlcaqc sasrrqd

SgSIf,UgXg
i)gwts[ JoJ Hdagoil tdah ilJol slql punoJuoJ rr.lrcmodu ,tnrodg - [up:od,l uoprud lno,t 8aq 1 'aq J r{l{lrerruHcttottrxaQdau s BcrauJahot oB uroLeu.I 'u)lq[U olo)sf tlLrJHu utldo<p ruxcanlttunnedr rutlt.tluxdu o16 ulrrdoQ 111Hodoro; B qt.ouuodu 'qrfl{echJt't - [uc6l auo8 aq tcv{ug ilrtow :Br{Hguh{ox'pc - 3uu3

(,tz
'e{uqspuBq qlr,r eu atuo3lo,r loop aql ol oues eH 'lz o} 'luu ^iu Jo lno Jlesfu pa{rol e^.1'02 'ooz stll ol lISr^ sepnlcur u aFpeqJs Jno '61 fep.lelsafp]oJXO a^ualol palnpaqJs aH 'gI su/rr ',(a1puu aseqlsdeal or{S./l {col rapunsluotunoop '{ee '91 \ lxau 11e pa4ooq dn tu,l 'leeu 01 alqe aq flpreq lt,o1y\ 'palooq,{11ry aram faql 11a1oq oql l ruooru 1a31,up1noJ eA\'gl lsJU 'll aIII l,uplp I lnq ssarrnserlJJo-xoq sum,{u1d u oql 'tI 'ereqpunore 'sr aqt lsaq8rq 'd13u;uaas lJrqslql.tl 'auolu urulunou aql qutlc ol no,{.ro3 aJqBslApB s,tl .zl lou '{eo/( aJoruouo {els o1 paar8e arls puoJes tnq'acuo 1eulnoleql olualol pelue/y\ lsJU uo oqs lq8noql lV.l I lJolsrq uJoporu .01 ur azrpJoads peprcep ol aq,{lsre,rrun rea{ lselslr{ut se^\eq uaq16 1u 'pu!tu ,{rugo lq8renlual8 u s.ll 'r.llnJleql ou p1o1 a,r.nof pelEos iu,l .6 'Jalleu aql u! aJloA a sq ou y1.1 I pre4utu,l lnq no,{lnoqeuuu aql o1luadso1,{r1 ' 8 ' 'aclo,r poo8u! lou st aqs 'fupot Sutslaq eletrr l.uo6J. L

'uello8rogaq lll,t\ lr uaql pue o/N Jo qluou p JoJ uotluallu .9 Jo slol lceJll lJrlAlr :Jepuolr ,s,{upauru B lluc e^\ leq^Asr looq stql 'nof ol pueul poo8 u ,,{ran uaeq s,{errrle eH 'as1u; spq no,{pa,tuld seq aq e^erlaqol pasnJelJ .S qlnJl aql ruor; Surlrudaplnoqy^\ ,iro1s aq1 llal 't 'aldnoc 3uno,{ u puu srelqSnepo/ru rlll/t\ uuru p1o ue ,1sug -IpeJq le uaql A\BS (laloq eql lu slBAtJrE o/r\ /neu IEJaAos oJaA\ aJeqJ .e 'Je^\suurno,{ :o.; Surllurt u aJ? alA .Z lle'{ uoJsJcap lu pa^lrJs no,( a,ru11 'pBeqB (,'aun[,iq tr qsug og adoq I Eurlla8aru s8urql 'lla/y\,,.,;qof rnof qlr,n3uo1u 3ur11o8 aru ^\oH,, .l nof

'ad,{;ploqur spro^r aql 1o Suruuaur ssang .alulsuu{ .CZ aqt 'fuofseql s.Jaqruel Ja^{suy.ZZf aql lnoqusuorlsanb

SgSIJUgXg
or.rJJou^rl LroH Heslf,gof, Lteor oHugeHg r orrHa oJhl :Bgct,Ht{ax, : lBes E looq puu oB o1 c,tuq no,{ ueqf J :.lno Au,nu pug 11r,m no,4 'tq3rr o aq 1 1 e q l l r ^ \ l l S ' : u ) x r J H r a g y : u l q a a so 1 f d d u q s u ^ \ p u u : a 1 1 a 1 f u o 1 s 1 p e z r u 8 o c a r q a aq1 @ :'a:aq olulslru u elutu l,uplrloJ auo ,lcafqns oJts u sll,r ll dt :Hd tDql peaorls ccgJs.ul?uJ 'utol-oodu u,^,iE) -eJoil ercou rgao a ulrludu O :oJot.Jodu alnodtr N :.rorol oJ-[ah uf,Lrrst

cc7

'Iooq eqlJo trolllpo deeqc e '{nq ol plol sEldeqs'tl 'Iooq erllJo uolllpe lsJUeql a^uq ol ples sB^\aqs'zl 'lnJllnuaq ,{:al aq ol ples oJu sllEc lJolcIA aql 'l I 'qooq s,aldoadJeqlo llelu o1 pesoddnslou eJ.no1'01 'no,( ro3 ,{llercadsall euop e^eq ol s|.Uees eqs '6 'no,{ azuEoceJo} tueasl.usaop u"tu oql'8 '/ 'ssaursnq aloq,r eql lnoqe s8utql eJotu /dal E 1no puu ol plol su^\ 0H '9 aluq o} plus sI aH pooE fue,r peu,,lro ,{.rerqr1 'S 'peopul e8uerls fua,r uaaq oAEqo1 uloes se3uulstuncJlceql 'alu esllou ol uees t.uplp aH 't 'paluer8 ro3 s8urql asaql e{ul o1 pelcadxearu no1'e 'llncllllp ,fual ueeq e^q ol plus sI pooqpllqc sIH 'Z 'uollceJlp sltll ul /doll ol pasoddnssI Jo^IJaqJ- 't (E) 'uulssnu alulsuerl puB pEeu 'sz pnole uaql otut
peuoyqsu.;,-p1o' 4nH)/olrodcrl :alquuolqsuJ FlqHtrol^l :uolLlsuJ lsolul elll ul ssalp ol :uolqsPJ3q.l , u atuof,:IueJe1'] olqsBJ 'poT :eloN o l / r \ o l l o J ] : u o l q s P . J J on o a q ' u o l q s u J u l a q : u o l q s u Jo l u l

'JaArsuB pu? tlosl

'lZ,

vtz
:elqBIU pooSu e^eqno^ pr6 :rerredau ter -ou 'I ,1lq3rg1,.;(1re..r urult,{qro.lre,{q fq) ,{llunsn no,{og,, ...)la,ror ,(q1ao.t1 loABJl
:I^toJerotr,ll3J qluJolf

esne,r sasuo raqlo lsoruuJ .(e,roqe saldrue -xe aql eas)uollJellpalluuopp ur luetu

- .uo t(q laa,o,tt :lateq

-elorrl uueu e,r uoql\ pesn eJc (.c1a ,rur fq) urr.r1 oB ase:qd eql puu {/qre^ eLIf lq :3JON :^epsanJ uo Isrrqrso^oN ol ^\eU puu ^r?puot\luo A\oJsoW ur pa,rutu uorlu8 -elap eql :durpll ^q oB no,{ prp ro ^olsoy ol l(U no^ prCl :qrererr ([no-l u,nog .,nag),.t fg

:JIBIq SurllaluJllnoqu SuqeadsuaqAr pug III,I{no,{qJlqAr lnJasn sp:o,n,r,ng ulsa.J .gZ E 'sluapnls raqlo qll,nfr ssncsr(I a{JorBa.I.g ,(q ,fto;saql Jo Bapf aasno{ op ^{oH .LZ aql ,tulrl;ur epuu no,(,(aurno[ ,tq Bur;sarafu! lnoqr luedg .9g uE

seop JaqUaN,,,,.8urqiluu Jo surulduoc JaAa^lpJeq aH,, c('eqs ,,'zl-l ptp leqlroN,, olut <<.sllElop 03 l,uplp rulf,, . I I SI ,,'LUUS JAqlloN,, ((.[ooJ q paJ-, ' 0 1 ou

'(,r

's 'v

,..ruoJ seq os,, ,,'uorlsenb stql uo slqSnoql Surlserelur fuen aruosslsqaled; '6 ..'eq saop os,, (..ecro^,'hol ^J3Au ur s{BodsS,(u/\\lu eqs,, ' 8 S . ( ' l e ^ u qJ O q l r 0 N , ,,, A l , a u u r q l ^ u ul n o p u n o Jl ( r r s u qe H , , . L .(AO[rOalJolcocl prp JaqlraN,, .tq ..'qlnos eql 01 oE asr^pul(uplp ^olo) rolcocl,, ' 9 ?t JoJ ,.'ruuaH sl os,, .,.11 llp sr ruurllrjA,, oS,, ,.r{upralsef ,.,{poqfualese/rr paJoq^lqrJJelil-i;; 'e^els ueo Jor{lreN,, 'slEadsaq ueq^\ lurod aql ol dao{ la^au lrec (. (( JJe[,, ,.'poqlau Jel{loaql saopoS,, e poqlau slqL, .,.esodJnd Jurcads so^Jas ,,'el^l^ sl os,, ...alnluJalrlur pelsalalul ,(11UrCads sr uuv, 'r (q) '[rur.u e JnJJepuo/( uaeq e^Eq ol sluaas eH .sz 's8utql aseql elerceJdde posoddnsaru no1-yg ol '^e^Au ueql Suraollt ato3aq sradedplo eql q8nolqt Iool ol plol eJe^\eA\ .tZ 'acr^pp o^r3ol aIII ol suaas aqs .zz e d J o u o r t e S e l a p q l e a so l p o s o d d n s , o q 1 6 . 1 7 s ur uBrJEJqtl ueeq e^uq o1 pe^erloq E sl aqs .02 'uostJEdruoc Surlsarelur 39 ol suaes lJ .6 uu I 'drqspuar.t3 srq anlu^ ol tusasl.usaop O q s ' l l e l e I n J e l u r S q o l ueas lou saop eqsJeqlo Jo rrosueJ a ouos Joc .g

'z

ol s^otu ol a^uu

saop,{poqauos Jo Surqleuos ueqrur aq 1nJalu.tB ol pesoddns aJ,no .gl 'eJaq JeSuuJls aq ol suaas ueI'UaqJ .gl u ;(a1 1113r: aq o l u j e e sl . u s a o ps l q J . t l aqt

'luu Jeqlouu l tqEnoql aqt ol pasn 0q ol sueasaqs ./l 'no^loJ pull aql

9t7,
:r3ot.',1 J3ow IJIqHNe<Ltrou [oHtroscud Iture,leul ;uruttr41 pulr a8ppq,lrurp :sasJoq o,^u ^q u^\aJp se^\ Uuf, ..'puuqual srq paslEr 'cJ",{Hrr (ua{?Jp ',neJp) ^ A{BJp aql :q.Lr{InEr Iprl3 srqtuo{ asot eg,, :(uasF'asor)aslr 'uol sl tuool aqt ut sJleqJ Joqunu aql Jo qra,r a^lflsuullu! pue (pas!ul) ruln8e:rr 'OrCl'Ih>SUeeI-lJ lAqutnu aqJ :<(OgJJehilro) aslur qJe tuln8at antltsuulleql uoe/dleq uaq,r qra eqllo:uln8uts aql putt .,"'qooq lBc aql e3ueraJ|p aloN :poddols ar{lpuE 'rouo?) '.1eHan

'puErlsrr{p3sr8jaH grem Jo Jaqtunu u aru eraqJ,, :qre,l aqllo 1urn1d qJuwl{llvou aslul aql EIoN :'uortclsuerleqt ut sslulsltu puq -naou l('u'z n teouoe) d 'crlurlsnv Jo Jaqunu B oJBoraql l'Sutlaatu eql tuo{ luosqu ara,r aldoad 3o Jequnu u Jaqlouu ol puulBuEtuo:1drrl u loot ,(oq1 tueu 'Yud -JeC ol dul u tuo.t;peulnlel.lsnf suq Jo uosuar euo Jol :o)qroxJaH HIqr - a n ' Y u d ( l o l a q u r n ue Q l o n s n ) ' e : . . ' a u r u ,{oql aH :'ppo^\ aqt punol dt:1 u ePeru 'uxfeaou r d1r1 alu olA,, ,.1dno:3 :no,{ ur stuepfls Jo Jeq rua,{ 1se1 :attstramar,{u -unu eql st llttl\[,, l'luar8 fua,rst ,{ep,{:a,ra efill sun3snru lrst^ ot{^Aaldoad3o laqunu aql 'I l.l Jequrnu 'orcHh :osrf,ahiluo) z :dawoH
-aradgoeu ,, uolluea,ul llruradgoeu ^ luaA,u! gl{Johto)orz :doJol',t'qraJulustr 1 a aul8ua

eseql UJB{ ero;aqspJo,$ :,ftols eqf Sutpua: 'plE^rqrn[ uv ,{q s! ,(ro1s aq; 'sselr u! eqf {rols 3ulno11o; pBaU 'Zt pue aluotl1u,{11n1enr puu l! ssnJslp lletar o1arudard '15 'l! lnoqu 1s:grno,{lequaularno,{oq ryad5 ;1q31g
'stl/t\ol 'tl lualaJJlPJo sauuu - fr

.'.

lq8lu u seoP Euol ,,\\oH alselB ol V ruJ,oJJ

ls8el l8 slsel u _ 'JaArsuE ,lsv '0f puE

.suollsanbs.raqJual a{l Jo/rrsuV '62+ alul ltr,r a8u33n1rno,( ul Sullf,eqr luql (t(wdouodeo e '7 1'1q8tg 1 1a8ro.; ,uo6 :xcJug qrPBuYc eodntro:ttouonso Dwandu n snuaueoduuto rrrp) ruxuwdar iruexogodeu l/ lButuJal (J!8,) rno,( uo luas poo? u la8 ol .{1ruaut lcaqc 'querulruv rr u doron [ultpue,l eulEua o l a l q u s r ^ p u s , { u , v . 1s t l l : e S 0 g l q B I l J '.QuDtxosodeo a '{w E333llduoll3 u Isrpenfts,lssaplu^rels Jol ur Icaqf, | uvJ '1 ^ uJ, rour{n r [te1rud,l1o1td -douodcor) urcrusbdildJctltad lraqr, 'pa^us auuld u go 1ai :7ur iauuld c uo la8 : u,{s lrarolruc a rcsrntrut auuld B pruoq : auuld aqt pluoq uo aldoad 71 aJaA\areqJ :u.talJot{B),{rdog utl auuld r prroq uo lgu.tc:tu a^U - UBl3Jtu ue :QIrr -ryd puo'3rrs) gunrlu :'rft :rauov{eJ tr auuld ia^ual .troJsohl ol ltlS!U [aql aql saop ueq/t : (/tZ 1q8tlg pa11ec "' :to) 7p7 lq8llC pacunouuDAaqt uod - I D c q l o l J t u l ] f , e t l l u a u o t u o q ] . -t ( ' u w n o u t - n o x D u td a w o x ) c 4 a d ' Z : i e p u L t l l t l -uullv aql sso.rcu lq8tg lsJU eql sEn ueq^A slql ul a:aal aldoad fuutu jo se^tl tql ^u^A puu 'Je^u u uo papuul ottuld aq1 :puvl'.'tuD r :Uo loot t! aroJoq noq uuJiBq auuld cql pepruoq a16:.(awatroxnto) qlB.Lares^ JJo,alDl, (odotg eoHhos -BduJ')osudu3 uol.J- Isap uolllltuloJtll :Isep qsur :p) tlsap u!-{teqr - utlned -J.f, Hr'ad ux tlorc iaiuSSn; uo,-,trrur' :'u,{s laiutEnl puuq - qvuli) ttuttt',{d :91951 'oN,,.,;ool :..'pruoquo il e{t?t ll.l a u o s l t l l u t l t e q l n o ^ l l t ^ A , ,: a t u l l a t u o s

9t7 's^up esoql souulfuru uo Sur8urs puu o8urq lo3 l,uop no1 .orueseql IIe drrl {ur pe,{ofue lr"rg I .reqilnJ oB 1.up1nocuru.lt aql pue a8puq,ruJp u Ja,rol l.upynoc ,{aq1 'paddo1s,{lueppns urerl Jno ueql ln8 .luql ur Eurqlauos se^\oreql ptus | .eutl uo eArJJu plnon no{ manl nof puu auuld u plp ll se utcJl e dols l(uplnoc raqlue*\ lur{l s,r 'pres ssaprurrrals ,saueldJOAo Jno peq surerl Burql aug 'paq 01 JJo lue/( uorlJ 'aJou euos Sur8urspouels a,t\os puu .ll qll/h op ol luq/r\ ^\aul IIU e^A sn Jo euou tnq 'ourl ee{ puq a^\ Jeuutp teUV .lee oE sn 1a1 .{aq1ueql puu 'uprJolC Foqe tulu aulossn pe,roqsfaqt ratul JIeq u puu Jnoq ue lnoqv 's8uosrulndod Euesa \ puu loaqs Buose ttarr'r8 serrrauofue,raos 'spuuq Jno pasreJlle e/Y\ puE Eurso1 elrl plno/h oq^\ .ezrrd palw ssapJe^Aels 'ezrJd v uo,u,auo,{rale JeUe ,11a16 aql e 11erus ua^r8 sEA\eq uo^Aauoeuos aurl qcea puu lnoq uu lnoqu ro3 o8urq pa,{e1d a6 'peq8nul qloq e^A puu taq p1o1 eas 1,,,1a1woH o1 alaq aluoo l,uprp I,, 'pe{se ssepJu^Aels ,,eopulq ,{e1do1 a>1r1 plno1\,, oql no,( ,ipel 8uno,{ f11ardfue,t u seh\ orll\ ,ssaprulrals ,auo1e eql letu J alaq/( JUJqnlo aql ol pJui JoJ Bulaq a>p1 lua^\ I os 1,uop no,{.;rSurql lseq aql l,usr qclLl/( su,r J Jlas{ru ol llu luetuUudruoce uanrE .,(ofuao1 pauuls 11as,{ru I slttJ eql go oB l,uplnoo urell aql leql ureEupue uru8uplol su^t I ueq^\ 'lsru tnq lu a8uuts pelool ,{lurupec .lLuel6 ol dr.rl eqt lool I oS .o{ll ll pe{ool uleJl e luq^1, ol snorJncs/r\ pu8 ,op o1 Surqlou pBr.J (JIO^A oos J I ( ( ' u r B J a q 1B u r J -1u1fofua eldoad rulLIl o \ ^u^\ srql pue sEurqlJaqro pue BurEurs 11r,rn pue o8urq pue sulU puu sasseplB,rals rll!ltr ururl lercadssrql uo 1nd suq {uud -r.uoJJno os pue '1cuq Surr.uoc .punole aJu surBll Iulql alA Ilulil, puu spJBJ p , { u 1 d u e d a a l su e c n o { p u u ' u r u r 1 u u o s 8 u r q ra e sn o , { ' e l u r l e l u u se q t ]v qcnu os are saueld 1nq ,upr:o1gol oB ol tuoql asn prp a1doa4,, rols-pJ ,,;poo8 1eq1 ar,,(aqlJ! luerll esnaldoad],uop,{q,46,, ,{1rr?uu 1 .,.Bur1of prus a:,no,{mo;q,, polua^ut aJe/d surpJllnq .stql e^atl .,'sauuldeJoJeq - e q l o u , { u u n o 1 ' 8 u r f g u u q l J O J es , l t s l u r r l l , , , p r e sa q , , , e 1 d o e d u o s , , a 'plus ( . U a J e ls s l , , l ; . , , p l e a qJ e ^ ea ^ , 1B u l q l l s a r u u n ;a q l s . l e q J , , ,s1tutuo paceld uu ,,'or-n8ua ,{q u,rerp s.lt puu sleeq/{, qlt,4\raqleSol oql polcauuoosasnqJoloqunu u alrl $lool ll ,lle \,, 'palse I (.irilull l? s.l3r{AA,, .lulull4i ol uteJl adi{1mau (.cuptJolJ p alpl ol a>Jr1 plno,r /t\oH,, ,paqsupt-tuaoqJoeql no,{ olul otueo rreu V

+ o- a (?
6,Ov

w.rL
_\._

-Fl

ry
:

\P

.>>,?At z}Js
sl\

rF# "W-@t1

d/
a''.ttaav-:--

\y

,. . ,^ nNtyoo8

j@t= (e

'snolounq uraql puu no,{raqlaqa IES 'uaql u! Suluaddeqs,luq,tr ,{uspue sc:n1c1d lE {oorl eql 'la^rsuu Jno,t JoJ uosBeJ E AA!3pU? suotlsenb s.JaqJuel eql Jansuv suorlsanbs.JaqJual aql laasuv 'qsllSug oful uaql olBlsuf,Jl puE saJurluas uBlssnu auos ol uals!'I ereJald no.{ op se8uluu^puslppuu sa8uluu^peaql lnoqu {BadS qrlrl{.\ 'ulurt ,tq puu auuld ,tq 3u111a,ru:1.;o ',iJols eql lnoqu suotlsanb s.JaqJnel aql Ja,$suv '9[ r

'tt 'It.

(q

6tz
'le^uJlJo stcuJEutluloddusrpeqlJo ecuJeql ul {ddeq ssal Jo arolu tuaql Jlaql Jo '{latcos daal tuql euop ,(1npII3os? Jo asuaseql pue slsunol ^AolleJ 'uoql ol eql ^luo st ll luaulutoddestp e st Sutq1frele sEulql lnoq snolrnJ 'll osncaq saceld/(eu ul polseJaluleJe saopr(poqfuena 1nq ,(11ear eJe,{eql lou 'sta11a,rer1 lou eJIl 'uJoq enJl s:elle^ull lou ,{aql esnucaqlou Ia Jl ,{aq1rog 'auloq ,(els aldoed qons IIur a A ^eql lng lu lou op [aq1 asnecaqsJella^Jl 'leoq ernsualdeql JoJlsnf Xeuorult{l JIelueds puu u Jolor.u ur 3ut111s3o olu 3 lI srql llu atuoc puq ,iaq1leql Eulql pBS JeI{luJ ol patuoes oLulleults eql {em, 'pounleJ ,(uedruoceqlJo lsoJaql IIII luoq te lng ,(tseuoq1oql JoJulaql paIII I 'qcJnqc puelsl eql uo Jel{touesu/t\ eql ul polues{lqugoSruoculeueJ o} peplcap 'oqt* aldnoc ueclJetuv aesol pesoddnsara,tr,{aql lqi!\ leql psu1uel,{aql ueqn euo ldecxasnJo Ils - eJoqsuo peqtullJ q1(\'puelq aql 01elxuc e/l\ pepuil.u-EuoJls Jeqlo lqEreJo ua^asqlr1\,(ueduoc uI peuuls uoouJaulxeu eql uoos .slsrJnol pue 'qlBas Jno pelooq a A'ollocJolJo puul$ aql ol uolslncxeuoouJeueu pesll SuHl qcnsJequsrueJI -ranpe,{ueduoc leoq Joloruv 'ocrue^ur peuaddt{ 'secuulstrJncJl ,tuu rapun qcjnqo Jet{}ouuoplsul esou slq lnd l(uo,\|\aq s/(eseq lql lslJnol eql JoJ [nJutudos sotuoJeqSulql eloql\ eql uaq^\ sluauou OtuoceJeqJ .leal aJou IIIIs lleJ ue l(rrop,{aq}1sa.ta1ut pualerd ol fllssacau eqlJo asnoaq 'lno qool tuopeJoqleq^\ lnq Jteql lu 'uauo ool sr uopaJoq aqt puv ise,(a 'qEnoua u4136 llsoralul InJllnp Jo {ss1ll e Juo^\ q3Jnq3 P Sulop slslJnol 'seqcJnqs ul puu sauslleE punoJs! lBql ueJo uos eql lsell Jo - Ue ul palso 'eJll ul pelsaJelul ssel Jo eJotu ele sn Jo IIV -Jelul sl ,{poq,{:e,ra lou lng

EI^trOHJV AVJS JON AH/Y\

'raM [etnou,] :o1our - (uawcwtlouc) rcudAr :gION :(nxH [srua,l,]arlua1 -uaewtamawtfu) rcr.rd,{r u Itst:ent,] lspnol [-e6,] ifia11u8 ,(snq sem aq luql PePuol srcotttoan a r(1sa -ard rutl :'lr lnoqu ^\oul ol lou papual -uoq llsauoq,slp:'rr, :t!lqllJf,ehn [-uc,] lsauoq -r.rd aq5 :'palseJalut q o1 papualald op a r) (cprs,tno.io aprslno, :osi apls,lno, : " orh'trHs qreratr'rf,qJUdosrHdtt.{ pual,ard aloql lnq uool :7rl, :'aprsut Apoqou su,nr 'ass3 'ulul 'apts'ur lsul aql ul o?, s.le'L aql olut palool I a alruE rtllJo eJuesqu ql SJON :,{upunS ol SuroEs,11i xoq' aqt aplsul,sltcuad,onl, i { : a , r aq c r n q c o l s a o 8 l e q l o r u p u u l S s t H '^Bp leql soct :,{tdrur su/ r.lJJntlJeql puu -Alas ou ere,,r\ eql ul qclnqJ aJeql :'aEBlllA p l o l n J l l n u e qu s l e l e q l : c s o x d c n u q r l n q J e a , { 1 u o : e mo r o q l : I I u l ' o l a s n o q , q l a p l s u l , '3 a 'ltdl^Hs lqdr,(He luJna,uouj, o/t l, ot{I tpo ry dtd ('ssa:ls auo ,{tuo sBq ^llu -t1s11 pJo/t\ cql sJ)ualues ul :3.ION) opls,ul, :lxat aql tulpuat eJoJaqspJoll esaql uluarl '6t 'euoq .ssulJ ul l! ssnrslp ot puu aql lE {11n;alur a1r11rt3u1,no11oJ pEaU llaleJ ol arudard

.Ja^{suE puEIorI .l}* 'qsllSu1olu! uaql alulsuEJf puEsarualues uulssnuauos ol uals!.I .tr+

'(sualcrq .qJ) Buuopue^r ruo{ eJou aql lr a^oJ suJeel .uno srqSo ol pue auoq E suqJaJIOA?JI r fuenE 'urq qlr,r e8pal,roul Xrruc ruo{ a8palmou>1 lsnru Euryla,ruJl otuoq Burrqo1 slue/hoq/h ul?tu! o
:suorlu;onb 8ur,no;1o.; uo lueutuo3 .2, aql

,(up11oq u,,{lururu ruopeJoq,, loqlnu eql qtr^\ oa:Bu sr 1,,Eu1aa3 leql no,{oq o1 6s8urqlesoql alprJeJdde uJuoIol fu1 puu 1rnnr1 p1noq, Aeqt Iulqt no,( op ro lle lB le^Ertlou plnoLlspul{ oql jo saceldpuu 'seqcJnqJ sarralleE ur pelsoJalut lou eJuoqrrtaldoad luql JeeJ no{ oq

'saruoc

-alog 'peJoq .auloq Je^ousr euo .op o1 s8urql {uuu seq auo [tor"J^t lV 'op o1 SurqlouqlJ^tpuu pa.rrl lurcads f11ucrs,,{qd jlasurq spug raaqq8rs 'uaasuecqa^uqslq8rs eql aql uoq,r puv .ace1d oculdLuo:3 o1 Eur11a3 ur luadssl 'qrl,t\urSoq 'orur]Llonhtr o1 ,{rdura,{lr.russacau fuala lsourluJo sr ,{up yed e3.ru1 '|lsrJnol lo:J .poJoq e eql saurlaulos Bureqlnoqlt/h [e^p.ll elclrssodtur ol 'poJoqla^eu sr aq !l! .tog tuql {us ol lcal:ocur sr tr astnoJ-yg,i1neaq3o purl Ja^eLlrarusueld sorul aq :rurilruuJun asnuJeq sr lr lsnf:urlrue3unsl luq^\s'^ol 'Surqlfuala snornr,fuan 'prrrr JOrllo uo leilanuJr J'oA rnoqu sr aqr anJr

'lo^;ll'# 1 an'noi{,posu ::rllx]'JTi i,::1"iffi r rl,u 3r [1]' f1, :i''Jil

:suorlsanb Bur,no11o3 ssnJslq .L aql 'lxal aql .0rr s.JoqJEaf Je,{tsuy lnoqusuorlsanb aql 'aJnseeld ,{llucrqdosopqd ql!/tr lsoullu lrrq }snf lou 'ruopaloq lJ rreq^A srtl solel aH .Luopea4 srq 3o 1oqu,{s aql sl ll

IL7 I VL

-seerd orernsueldrou pu'u .,,o{ eru "r.u'"tl;uull"'3,oqlffJjJtH.T;


rnOUl nO,{ elllll h\oq moul no.{ eJoJoq^\oul ol lo8 a,t.nor(qonu /(oq aEuerl5 'q3lE/do1 ,{poqou sr eJeql ueqar'a133nr1s rnof qltn uo oB ol fu} lng 'no,{ sr oq puu lt{8u ol fsua sl 1I le 3ul>1oo1 plJo/deJoq^\oql ueq,r e "Jq 'lseJ saIUsaau pef o 'sn unq ol puar{ pue ,(ruaue qloq solul lJ . 'pual4 esleJ uuql ,(uaua uedo uu J3|lef o e 'u/do srq u8te;o.;3oa8pel,trou{ ou sEL{ oLlA\efl o lou s,roul saEen8uel aql aa.6u oO '0S no,( 13uuro11o; ql1,tr ,{cr1odlseq eql sr ,(1seuo11 r 'euoq a{II aculd ou s,eJe{l o 'l{8noql aql ol reqluJ sl qsr^\ eqJ . 'uorlua^ul Jeqlou aql st ,{1tssaca11 o Jo 'Eurqlfueleur esleJ'3urq1euo ur eslC . '8urq1ou/(oul ol sr Euqilrane A\ou{ o.f o 'sputtu ,{ueu os 'uau ,(ueu o5 o puesqra,rord . :suo11e1onb 3u1,no11o.y luauuoJ '6t aql uodn '3u11p.r,n arnpordar eruoIluo no,{ pBaJ raqrtral lxal iloqs E ot uals!.I 'Btr puu aqt ur 1l lllar learE e uo spro,r ,na.;u fes s.,(e,r1e lslcafqns Jo Jaqr.unu rrus oq/y\uosred Jo pull aLJlJo aurl 3uo1 u ro3 lcafqns auo uo IIel uec oql\ uos;ad e 'ro.;lcadset eJour aABq no,{ op uouadgo purl leq/t . lslsen8 rno,{ uruualua ol poqleu srql asn rrrou11,no,{ lutqt no,{ oq aq1 1,fro1s ur pauruualua arainslsen8aql fuirr eqlJo {urql no,{ op ler{lA . 'suollsanb Suproglog uo uolugdo a,r1g'19 aql rno{ 'ifuols lnoqu aql suog;sanb s.raqJBal ralrsuv'9}+ a{f '3utqt,{:
- e ^ e o p o t a 8 u u e u l , u p l p I e s r n o o J op u r , { e p1 u q 1 p o 1 s 3 u r q t , { u u r uo o l p u q I : ( " ' o y{l4J ulhrusudu) rcl '"'qu?ratrJ ore c rorcutr,{ NcH :) arns tu.l ',{ot{ctuos ll cSuuuur ll.a,t :(i cnrrrdi.ux,{ rqfl )E) 1 " .rcorrurAwuB )E) :) (,slolrrt asaql 1cB o1 e8r:uuru no^ prp /doH : pue aql ur ll - p l p p a l s e I a l d o e d e q l : ' c u e ^ a r l a qJ e q aluu ol pa8uucu:I pua oql ur puu aurrl 8uo1 e ro.; pallcl c \ l rcorurf au11 pa8uuutu 1 :sran,{c,r [!prua:u,l aEuuuru (ndoeoetod)eltar r [-c1,1rrdol (nawcoz\ ttcw -r,rr{u:qJUrssgDc 'qlP)ars[pd ,r uru;,ralua'

pug o1pa8uuututnq looq oql a^uq }ru I

:spronBur,no11o.; uJuel1ro1Bu1ua1sg1 eqf alo;ag ',t.to1s rnaq e ,no1q'gy* ;1.noii

zbz
'B)r{mqrxcoH wH reaorou )HHVosodu ,scoraYeHg .g 'HuYowoh Kosc e"L.rce8rsr4 aJHtrHou,erplrfrexoll ./
.qJHJOOI]JI,{

ecs sJexow r<rg lesoc 4rrnxedrc Hoxer wBSrBtr O.r ,oHcedaLHvl.g 'I4LUeH JoII oH oH ,,(VoIcgou oJa II")cI,r K .S 'notrroou wrqHqrpt,tfiauc reV,{gudu rntleJalrotr,rctexe;1 .y dHotrHoll'are[,{gudu xeJug mpH pvlo) .I 'wodane edena oHF,odcoV.{rogud ulrr4hHoxervrHO.7. rusdau Hr4ccods uHaodrcou urrsg enro;1 .1 (u) lu:odofi rJpHer.rex
uoll?JsuBJlJoJ.seJueluas

sgslJugx[ wooussv.rJogsl^ugdnsNn
.qsrl8ug uaql alBlsurtt olul puusaJualues uulssng auosol uofsll .rS+ '^ep tuql areqirt{ue Euro8 1ou ru,J jr ,,.,{rrnq s(eJeqJ,,fus ou puv .elel Burlle8 ,,1, pun ,r"q^ 11,y -etuosEuro8sr uosredoqlJr Jo luegodrur sr sseursnq pue fep aq1 leql OJaq^\euos ot a^eq IJI ((ecuo lll u op lsnul no^,, fes o3 il,1 JNIQLJS eJalellr op l uBc Jo ^\ou looq^^eql xU ol etu lup^\ no,,{oq :sl uorlsanb eq1 asoddng :VgH)V1J :lapow

';":'::^';::{,:u1',:Tl":"Ar':##:"i'"Xr';1'!"ry; no^ ur uolf'nrls,,J;;: rlnr qcrq,r ,:rr.


'su/r\oj8 Aql ol palr^ul uoaq a . o q ^ \ a \ S , l J . r e e p, a l u l s r u i u u b e g s , o J e q J _

'JaasuB puu

{osl

.Ig+,

wZ
'[t eereuohlBcoJogoH oJor ^ HsrerJI'ISvO)qrOxJ 'eJarohlec x vLToc r$uderc Iflol{ou EccavdEolJJ 'zt ' q J r u s o H a o dJ e r o l I B c s H l r e cI q n t r ' l t '0t iJaroNuc ,{rdog uu sodu)Kecceuoxcro)J '6 r,{uttw 97 eodar' rcrurwaend[ rerowJ '8t 6Jolrotrrcqrxrotrodl rev,(g unaltads oxctro)J 'rt 6KeJer6s IsI^lEuo) 'ux4hJer ureHsf ,{cudcuHg '99 (c) 'xelaruJ a uuQefuoroQ ore uratrus HHo 'qr,(rrxoY -adau ltaxow tcw 'o{ev{rtV 'tsroged qlcen ot,{mqr9g I4rBreVs Iqhtr 'S 6: 'r^{orerEcl4u lHgolr xI4oII l{ HHI/o or'te xIqI '[ lroYfdr J H lreY^xott qHaho l1oHcrog J.HVox 'rax,(dfu,(dv.r,(d[ urexou u txedrHo) I'{rPcI4uVou I'IHO 'Z[ eH -LlltroxlqB 'l 'rltodg ugeo oxoru HO e ra,{srcs,(r' eeHYercou nrhou EHocuhueon 'qrcolIehtJ oJa I,ILTHHanO '0[ e3B 'gou3 JeH v}{ew 'cIJOHdUvOJUrg llBa qtl4eedtqsl<lgoJh O{OSC ^'67 'elfxa[o lior s rgar reue,{ usYa Y'87 '/Z ;dogudu Jore Jl{cas oxcro)3 lrl'Irahlu'HL'9( cY,{gI'{H-orh oJa et{nHevasol.I s eoHHOgoJo '92 irasoc {I<IHcarou4o)) 'NuB 'uJcolr olcHtrogoflc rexe)c xllHroaodg ';7 oHolg oJa g I,IIfgJca '[Z 'cer{ qJl4trosodu n ttrmudu l4xl,IHHesrJvod rqe,(dVHmeH a3g 'r,rrHBH o:a.{row aH aVJHHK eho{lrl 4ot{ ravus eH HL'ZZ ',rHanads amqsed roll^gl4duYcaou 'tJcJaxe) 'lZ '<trxe90l4 olore ,{:on 6 uvae'wovceou ,{xee aH uvJoxl'{HK'02 'l,toaurJ c UeYvY rc4uaodotreou'HIINHXV 0t(q) 'Haduvorurg IfBXou HO'81 aHII eJB Ho orh'ru)c ll ,$t,{daHI^l '11 tsr ioIoIHXHH ulru ototHxdos - qmel^{4ue ,()trou otl(>tu; 'r.{Jr4H) qJce ltgar A illlcs]rlfJ,cshcIqI IIo)e) '91 euHuver{aaHtrel.rco[
.EHO UITHIAI^I

')egorah Jor aH HOD 'S -e - '<<tqJHawt4tml{ox reerov oxlalr Hlsdoro) I 'HrHJawe Hg 'tl uHvoJec godltxecceu vfl allEeg otr' erJavo{rorBr^J 'e uHv J,eg.fixHo ovl 'qJuHer(IJsWAUrlqU.lqW oLagmedar'g of, I 'KJceBngac )Br tcHXroV aH lqg xusJcqreJBorcgo xl4)e) udu ng '11 'e)nJ^cure rctusedH oHt{ 'l I 6ecce) ovl 'rtrruQ rote cradronco[ ralox Iqg b'01 an'-1 1,eocu) '6 ou eotnHuu4ucud ratr{gudu veaog

WZ
-ou '6r4sJ3K0tr erqraNc vmes vuuHano ec8 rshtr ' 'rqgrc t^ro)mt{rc elTra rcg fnl{r/{ eH aJ.r,rtroxrq8 xesJcqueruorcgo aH xri)E) Lrdu vrH 'Z .<rJ;e]1ey sdeuer aHnrorh 'uuHr eH s orh (goJasoooJoHr^r eHIt nre[, Iqg .l (u xer :qs!l8ug SuhrolloJ etlra{ .I u! eqt

xuoA\gltroH
'cu asnsxq -09 .ISap aql ul_Icoql aql tc eurl Srrol p su,r aleql .6, alsep uortDr.rrroJul s.aJoq/( ;e8u88nl puuq ^uu e^l?qno^ oq gt ;esErlllts srqt ur lceqt no^ llyy\ .tt iSgZ lq8r[.t toJ araq ur I3aqrluuJ gt'fltlr{4lcpallsc/iaqlselnulumaJuu[.st.settl3,{uEruJe^o^\auait\.}r6a^uq oueJd^\ou arll seop saur8uefuBru ,\\oH tt .auuld aql JJo la8 uuw plo aql pedlaq ssaplB^rets eq]-'Zn'd:eqs a,rg lu aueld eql pepJuoqa66.1y;cuu1d eql pruoq uo araql a:r ue8uassudAuury /troH '0t 'salnurut 0Z ul puul III^t euuld oq1 .6f clsul lq8ru aql 11r,lrr ,t\oH .gE (;1;oa{ul e^\ op Euol uer{/r|Lt s.rcdcd aql ut r{durSoloqdsrq uaos pDq ^aql .aruo lE lolrd aqt pazru8oraj ,{aql 9, i\\ou Xulel uux aA\Iurrll J 'IloA{ aqlJo lsoru auop e^.ei1'S[ 'sloqlnp ottrno^uJ.(u:,;o auo sl oH .?C ,(tlncrgrp qtl.r sIIu^\ pue 1qg1e,,n 1o; jo u lsol srq luarlud aq1 tt'spuEq looqs puu lolll.luof, ar.[lpou8ls AaqL.T.t ^rou lno sao8:a,rc ,{1p:uqaqs puu ,{1a1e1 Surlaag uoaq l.usr{ aq5 .1g .a8u:noc srq palcrcalddu i{poq,i.leng.g5 11a,tr 'no^ ol apnlrlsjE fur ssejdxe ol spro^\ ou o^uq I '62 saqlolJ asaql ul nof ezru8oca; dlpreq plnoc I '82 ;q8re^\ tuetunjlsul aql soop qJnur ^\oH '/Z itnol^uqoq srq ur lercaclsBulrltlue 'gz 'a3uuJnr pecrl0u no,{ e^cH g( srr{ ur sluos ae{ aJu ararlt Jeqlaq,r iecr^pe InJosn leq/\\ no^ Ilol Ilr^Aluupuepu eql 'tZ lJo s^n ars ot aulur sa^rlulcl pup spuaru Jno llv .tZ .a:aq,w{uu It puu louuur I e^rl ^ul uaas no,{ e^uH .ZZ .elnpoqls Jo peaqe a^rjle llr^\ utull aql suaas 'lZ l l p r o ^ Bu u r I J l u r u l t , { q 1 a , r u rrle ^ a u l . 0 2 . r ^ a t s e l J u n o l . o l l a q , A e s , , { r u r u r l. 6 y U '3u1q1,{:ana -gl loJ aru ol se,r 1nja1u.r8 aq prus pue pur:q,(ru looqs oH 'a1r:1 no,{ llr^\ qlrll/ 'l, l .Iooq aql iro^\ol aql ro qpaq raddn aqt uollrpa lsoluJOr{la eq no1 ' p e l l c r u a : a q s , . t p s u a s l u a u r l d u : o c s , { e d o qJo u s u J o p u t { a q l t o u s r e H , , . S I m cr ; , { > J r n 1e n o ' 9 1 ;,{upol ruool Sullru/r\oqr ur aldoed ^\JJ aJc^\araql leql acrlou nod prq 'y1 .gururou ,{uprc1sc,{ eruls sa^rl rq alarl^\ tno puu ot SulAl uaoq e^,oi fl 'tuq1 artl e^Dqoqno,{ tsnru ssJuulsulnf,llJ ou repun 'ZI ilsop qsr?roql s.ereq,\^ Buq eql a)11i I t aarrl;o xoq aql s.eraq .rulu aqt oos A o t e l r l p . l ' 0 1 i c l n p a q o su o a n u l e u r u l t a q t I I r , t . 6 . s n : o j r e p o d B l l u l I I r ^ \t u u p u a l e e q l a d o q 'g 'asDrlrns:no,{ qSrampuu o3 asuo1d'1 '8u[1lfue,railods uur no 'e3r^pu aSuu:1s I qcns no,{ enuSoq,n rapuo^\ I 9 ulrq puu t.uplnoJ 1nq a:cq,nfuanaultq loJ polool .g .ulu:l I lurccdsu Aq c^rJrc lil^\ uorluSalapaql suoes u 't iuopuol ur e^urB a3u3?n1 .lno ilr^l ueqi .6 .3urua,ra ,(up .1 -ralsaf eurl . 3o puaqe qof aq1peqsruu Aoql lurssng ur lJrnq{u^\llBJlsJU aql se^\ uaql\ I

,{aX

'uJc4frBxou ,eIHXtsxJ .0S ;)oseduc lforJ etrJ 'cvadeho rjeHHr4r.ftr urtqg fiurlpdrJHJad r.{)MoJcA .6, .gt LXeJEg[oHhfd qJcs ce8 A .L' LxvJu,gfl Huvoneh Jor qJeaBtrcarav,{g Ha qcetreu fuol .9t iggz JUedeH rJ3qJeBodrdrchJedBs 'Llt cl1ad HxIrudJcHJed uH olruhuHHrxsr<r9o r_{Hralr o)qroxoeH radeh -S, 'r{hrvodoJ til,\il4JoHt^l Hrcrarodu rs6J .77 treH

9bz
-eH '61 'r-{r.rHeJadgoslr vrt-vlaVvrtttt eerog rEIIaVc HO 'qraleradgoelr 4lsr -HHat^rEHr )esotreh Jore '81 'anr,rHlrrcoJs ItcqrusoHsrco lrehoutradu fcrt{ fiInoao raernnouvadu r,r qrHo)ouJog oJo)r,tH Irerox eH Ho'/l sHo'3oroJ euilslqgou EHo eH HO'gl 'err'rlrav oJoJ amqHud utrJoxr4H orh'HerBHV,{ rrsg tr'gl 'oHtrorox efillr,{ ug 'udrfua crtrxotrou uoreV -ndu wu11'il LeYego KercoJ eraw4Iqs wah'g1 'nVaeduaHrudosoJ oV oHro{rrocgEug 'u,(uelnlgo3us Ho oJh oH BtrJo)r4HHO ')esoroh !{r<rHJceh 'qrndasou fuolr as 6 'ZI 'cmmf,rc oe oHcodarun nuH. orh 'YLrs hue[ -aYc H sreaugadeu oo I4tferoxaH IcW'll '<IJcoHJcoh IJIIHEHc Lt atlmqliog ue weuxusr{qHehooJa o3s rcntr '01 'ueed us[ adteat s l4frqg rr]roH'eer -,{w s cresrqgou scorutr{ aH hluH -6 'aumodox qHeho (srolce) udauu y 'rswergodu arqHXug gHeho reenrnHVo[ UHO 'exar]3,{eralrx eH u3aqu ete ,{nrenou 'orur.tuHou eH tr '8 'wocodaruu c totumfuc eYJaJBoJa oJh enxog,(r: aH)eJ oJaHA'l esoHolufl tndoso: omodox )eJ Ho H 'trt4HuHr o)qtfoJJ reHUJ Bnrowo)olr HHvo o)qtroJ oJh 'HIf oHxowcog '9 'xedrear xr4JoHr^r lturqg n uae,{w u lraderur arcHt{utdux B r,rrntrox rrw ard,{gder oa -al]-rxHeJ g 'g 'coduoa 4rsucaderuu qHehouJHYor"r rflqg Hr,rHevocu0 uH eder,g 'y dxtreaoufre crl,rmdasocflra wu vctcvYf,'oucedarul4 'e 'ensJ3 -crosoYf eomqrog err.rn.{roil rndornvfy 'lroxaucf hrnmqrfog c ermodu rnnxel- 'Z 'KaJcoJ ugac A.rJenr4Hudu Jl{go{rf qHaho dorxug '1 (q 'cresanHuJ rexonc oH H reaHrotcud uHo 'oroxYurc oJoHW)BJ qJce ratr{g uHo 14rrcA 'oHr^r '91 rr,IHograH trJo)uH fiJhou eHo enur,udu !{oHr,r wtLr rAoLog 'Sl 'nHar{ 6rtr uendoucn raVfg q H a V q c a 8 ' r n a d s o sr e t r ^ g t , I d u H V o a o ur 4 r c A ' t l ' H e HJ B c w t { J u l f J or q h r a c 'nHHoHrlr oJh 'bcr.^{ilffluanfeed oJamuHerucoduc fogoc onJ urrernhoUHO eH axutr UHO 'l 'oJe mmrqrc ustre r orn 'oxnt xer rlrdoao: HO 'ZI 'tsHo (<(IIeragoc utfHrenBt oJe crusovarc arav{g oH Iqs I,IrJa'qJuhertqg cug rexohtc au r,udg 'ara,{trtcg,(F, oxoru ugoc r<ts orh'wor fl oJoHq(eu4st4V{ 'U o J e h H H O I J r > ' 1 1 l n r S e , { dfv r r s g e Y J a J B H O ' O { U H 8O X q r O ) C e H ' I a H3 J l K u ilnedrca reuJagu{ Ho '(lrer,ou 'qJeHer( Haxlrov g '91 'au,{x aoadau s Hevo}l 'urclr{ruxou 'ert4JeHro '6 'oJe -ah r^4ohr cruvosodu rdouodee s NaVaou rqw xeBJJqreJrJorcao xtcaolr udU 'g 'ouh !{r<tron axd ruHucl,tucedoroxo o{oro K ',{eudc rsalt L[emeH rqr oJh 'oHqrarr4sAYA'/ 'hro)Hagedrrsg eH uVrox 'rrr{.1 rurqdorox ou 'rqnnrf oreHef pgtre b '4oxfn <roatre rdauel 6 'axaHodog tr ,{urrx uYoJ9V6l c oH 'aVodoJr^remus scrt4vod V,'g'qHey e rfiVosodu 4nfnol.(YarcuH >cuodugey a sruxcaf scerudngoc eug ,{Hlr11 orx 'urucodrrc r<llyS 'r;ger rrHJeWu r oJh 'oHqrarHsr{trX g (vod aH aH -eH oJoHWgHetrO Olfl<rg ore)o8 BH 'rcHetrx,(gcoa oHHagoJoHrtqg ec8 ull -ee<Llo cHev B '7 'rrcoudutroterg or{xog,{r: ,{nruHhruscrncedrqs oJqrofrf.

9V7 ,{cuar:nc'sluetuncop .rnof ,(suo 1a,re.r1 \lu ol ssaoce arreq plnoqsno .tqBIU aq1Surrnpno,{ qlr,r oleq ol altl plno/( no{ 1eq,rJoprsuoo plnoqsno 'auo ,{1uo pelnull f11culsanou.bcuu,r,ro11e ol oBeEBn pueq eql peJnpalflyecrlserp o^Bq seullJr qEnoqlle.aEuBEnl eq1 puuq er.uo urlal ol pe^AoJIe J'Aa,4A.LI no^ .eEeBBnyJo eJe sueU eql lsar^eaq uro.r.; feu -rnof :no,(3o Euruur8eq eql lE paluJedas no,( ,r(lluucgluErS ere tsot{ 1,eue1 -orau fq lenu:1 uoq^\peJeprsuoc ol suqluq4A.luaJOJJrp no,{ aq rrqinr r, uorl -unllsoql 'rulndod eJoru erou Burruocaq qcrq^\ puu sr lru,{q Euq1aner131 'lsnp oslelnq ureJ lsuru8u fluo 10usrueruoc lsuruEu oql urnl lcal0rd ur r.{Jrr{irr i(ttq8ll asolcol e^uq 'urpJSuunodur llrir\ sesuc raqluo/h-lJv ua^e ururuer slusruoceqr luql eJnsuo p.ou no^ .sasuc luql sesuc Jor{l'el\_ll' "{.rp 11ra,r ,aBeBBnl paau nor( tno,{ 1le:o3 q8nouae8rel1ousr looq JBJorll esneJaq {cuJJooJp esnol qsrmno,{31 'eEeEBnl Eurpuolun go puu Burpuol eql ut lstsse ra8uessed ol qcea,r,ro|1u Xeqi 'aJor.uJar{Ung 'ecuds aBuBBnl3o Jerurldo e{etuol pautq luerugudruoc asn eql .lurleleuelqlxeuJo -uoc eq uec,(eq1 apuru sazrs lueJeJrpJo Bur11a,r s8uq oJuelel o1 aEu33n1 sad,i1 go tsaqoql ,snq:o :uc fq Bur11a,rurl no,{g1 eru slsruorlce;rad ,pepuatuuocoJ s(pJJoA\ eqlJo auo lou eJno, .;rua,re eqot sr uorlureda;d crlu 'EuruulEaq -ue1s,{s fueAeql uo:.; a1qu,{ofue,{eprloq lr{l eJnsue sr eql oJ 's1uu1d Bur:a1e,tr aq1 ol loop luo{ eql ruorg {ertrupuu: aq1Bur ,,{emu no,{ -Aotutuo{ Sur8uer e.tu euoq le qU^\llep oq ol peeuluql 1s;rq,tr s8urql asoql JoJ dul JIu euopupJlaslr oql JoJeuo ,s1sr1 e^pq eJqesr^p orr,rl ol $ ll 'alqusuedsrpur aruocaq lraqo seqcuorddu arngedep slsll ,{ep rq.l_y uo oB ol Eurredard oq/h asoqlroJ uorlur.uroJur ar' euos r, rl:fftou InJesn
-etrtr raY,{g'ollxowcos - auop,(q ,{uur _aVJ crrqg Hcxrotr _ auopaq ol sEq ql,uratrt oHXOht HUII :Hural/f,quqg Jaxor{ _ euopaq uuJ _avc qJtqg llsxrloy _ euop eq lsnu :,{um 3urro11o3 ur uelssnuolur paJopuoJ eql eJua^rlruUul a,ussud qlr^\ lualu^rnba u qJaA luporuu lo qleAIupourBJo suotlpurqtuoC :eloN .lnJasn lsotupug no,{e;aq ua,rr8 er!^puaql Jo qrlqn ,tuso1arudard puufruuourrp u.;o dlaqaql ql!.^{ eprngla^u{I ,(uprlogo oror;s1"or1xJ Eur^o11o.y puau .Z eqt
qJetreyf, ofixot^{ :ltBIr
HEIJ

'<(a0ox err'ou[adu lqg aQorqrerey)>'JZ rr> <<i{Bh ircvoK cr4ruvoxrgstJsJeru et,lxEJ .l4r OJh enaudg '93 'udar,aHalrx,{3go IIIsg nargodu vrd .oslca8HaHr^r o)crox3

'pelreqc ,(1ere'I sql st lnq aEe33n1 pueq JoJ3>lEJo 1rul1 lq8ra,t sI eloql lutll lno palutod eq osp plnoqs ll 'urquc UsJcJraql olur spoo8 ear;-,(1np 'sJulncoulq 'e11a:q Eurureluoc s8eq Surddoqs pue sredudsmau'suJetuuc -tun ue 'leoc e 'Seqpuuq B se L{cnsstuelt Jaqlo e{El ol papturad Ja^el\oq pueq Jo luell euo fluo ,{11euro51 ore nor( :pe/hollpsr uosrad rad e8e33n1 'e8u33n1 pur{ sE poldecce aq lll/( tl (,,t) ruc 0l I paarxa 1ou seop 8uq puuq eqlJo - qtdep + qlpll( + lq8lot{ - lueueJnsueu Ietol aq131'e8u83nl rno.{ aleq IIIIs no,( :e8e33n1 rnor( 11e JepueJJns asrnocJo }.uop nof 1ng 'lqgrs aql Jo lno lleq ra,'(aa,uoc Euole sreaddusrp 'lr ol paqculle roqunu tq8rg eqt Suuuaq IeqBIu pu - E1 67 ueqt tl pus oJolu l(uss/r\11 sseupooE rnor( flluurg {uBql - paqEtemueaq seq e8e33n1 'sJoprJJoc qEnorql pue sJolple3seutlop pue dn IaJl pJe^\{/rru {lauor1xa u onJo^ur UEJJloslr ur {sep ur-{ceqc lcaJJoJaql ol Eurltag 'eurl pe^\ollBl.ua^eLJ no,{jr uorle:ado lnJssalls aq u luercUJns 31asrno,{ uuc $lceqo {luncas pue loJluoo uodssedq8noJql SuroE'aEuEEnl.tnof 3ur ur -{caqf, 'ornpacordur-Ioeqc eql JoJ aurl q8noua ^\ollu ol paau notr '1q8rg oql Suunp leetu Jo {cuus e sro8uassud JeJJosaurlJre1so141 faurnof eq1 lo3 poo.;i(ue no,{ lcud o1 peau lou 11r,r,r rre fq SurllanEllaJuno,(gr asrnoc16 e:e erngedap Ul,rs oql pue Euqced Jo sllq 31as1{eptloq aqt Jo ged u 11u 'saqlolc olqugoJruoo aq1'Sururou txeu aql lsBJIBarq lqErl eqJ IeuU aql 'a,ree1 no,{ aJoJaq EUruana aq1 slsrIlcaqc eql llu q8norql auo8 enuq11rnno,( sralle^uJt pacuauadxasy sruolr esoqt 31as1,{aurnofaq1 Surrnp puuq lu asolc luu^\ lq8ru nof qcrLIA\ pueg 's{ournof uru:l ro le lec lo3 oruesaql aJu llu ureluoo plnoqs aEeEEnl go selnr aql oruulsur srql ul 'cr3o1 earEep qlt/r\ palrdruocaq plnoqs qorq^\ u 'aEeEEnl puuq oql ul papnlcu! aq ol sualt aql sr lurod Euryulslseq eql 'ap?tu aq ol a^Er.{ sasruo:druoJ ureuac d1r1ee: estnocJo lng Jlesleq Jo Jlestulq ll ur ^ueo uoqt pue asuc u^AoJOqJo srq >1cud plnoqs JOla^Jlqcee ,(11eap1 'sesrJe euop eq ol $ Eurlced aql /hoq go uotlsanb aql XBplloq uo olel 01 luqlrr, peprcep seq fluu3 eql ecuo 'olquull -uepr ,{pea1c ot paeu oslu ,{aq1 'q8nol puu r.uJU ol paou ,{aq1 '1co1 aq eq alqerlal u a^eq plnoqs ploq aql olur oB ol ut Icaqc no,{ tur{l s8uq aq1 'p1oq aSuBEeq urEtu aql ul paEetuup ,{uru,(aq1 aBeEEnl puuq aql ur palced'aq plnoqs srualralr8ur.; aq su 'Surssnu ,{1:ua13 o3 aEuEEnl stuey urulu lnoi( esuour 'saqlolJ;o e8uuqc Jo B pue suel Llse^\,ralu alqrssod aJeq/(puu puaJol Surqleruos sduq:ad puu

8VZ 'uopuo'I I?JlueJolut qull lreu Jo punoJfuepun'sn8 luelleJxaaABLJ sUodJtVlrt,^Aluc puB ^AoJrllEaH NOIJJNCOUINI
uopuql lEllueS pue {JrArfeC'AroJq}eeH uaoaUeq saJ!^tas ulu41puu punol8Japun.sng o1apln8s.Joffspr V

slaloH pu8 suofuw uopuorl Suqu;1(q 'uorlBllasuuJ 01 lJofqns oq ,{lu luolllu8tssu lpas Jo/pue uorlu/tleseJ J n o ^ J o o t u r l e l n U e d e ppalnpaqcseJoJeq (stq8tUlBrrorluuJolur selrlunu loJ 0g) salnuru 0l lsuol lB elu8 Surpruoq eql lu glasrno,{luaserd lsnu no

:ahtrIJ 0E'60 cuvog


/I :EJVC 3 OI IIVES UI^I g/AO)'IOA:AWVN (NOOa /o) gn.If, :SSVI:) (o,r,e,{larueraqS :) OAS ItSECI -INf 17.:EJVCI IO]COUEV :ENI'IUIV SSVd CNICIUVOS

ztz0ns IHct'Ic

(u

',{ruuollrlp r;o dlaqaql ql!,REuylu,n tu1,rno11o.y ur aqt alslsuB{l .t

=*<{Fs
w
> m.
I l r'r irl l

-&
s

il llrll
I

trl llll

"':1

*E:-

'a:n1c|d aql lnoqu spro^r ^ral B at!JA.\ 't

paldecceos1e,{cua.t.tnc 5n

sl
83 umlau

T
5J

pllqJ erBJ ereJ llnpv

apmS
.qE3{culq, uEql Jodeoqsqsnu sl snqlry

En'lv^ cooc
0002lu seJl^Jes qI,r Iuuourppo

p 00lu uP

lllun0[90 ntun 9690 00zz 0061 0t0Z Illun Xlteq uror.; ruo:;'f1tuq gggguorj ',{1tuq
ol ArorqlBal{ arunbgflassng
lroJqlEaH ol Blrolrl^ TIIOIJ IY

9t zz Itlunst90 uor.;',{ltuq
B!rolr!A ol ^{oJqlBaH rrro{ IV

arunbgfiassn1 ol A{oJqlBeH

ruo{ zv

ruo{ zv

'duru eql aq1uo u/doqs aJuuopuo'I Il?JluaJ ut sdols puu salnol lueJeJJIp '8urua,ra pue uoouJaueaql pue Suturoru oql ul solnulu 97 drala utu secllles ur selnuru gg ,{ra,r,a 'uorlsls uolsnE eta.'arenbg llassnd puu aoJqleoH slcouuoo fV snqJIV 'EIJotclAuopuol pue h\olqleeH slceuuoc lv snqJIV :seJIAJas luejalJlp o/dl aJe eJaql 'alnoJ-u3 'suaru snqJlV 'uop sdols luarualuoo r{l[/rr 1a1oqtolutu s,uopuo] seAJes -uo'I lBJlueJ qll^\ ^\oJqlueHlu sluultrlj0lJnoJlla slseuuocseqseoc lcap-alq (lseJ -nop exnlep fq ect,r:asJoop ol Joop elqeuoJLuoc puu luanbar3 slql SN8UIV AB /V\,OUHIVEH 'uopuol luuuaJ.;o sged llu ot sacl^lessng puu punorfuapul qllnt olcq/( uotlels BlJolcln uoplto'l o1 yod:tu aq1jo e:u sa8uuqc:a1ut,{sua aJaLIl tttu:1ssa:dxE{cl^ueC s,lru1 qsllllg dols-uou sunr aor^Jes alluoc eql ruo.r.; 'a 'suJlc leloq .tofuu aql qll,\\ t puu t '1 sleuru:ra1^\olqlueH saol^laspuno:3rapu1l ptlu snqllV 1ur1.{1lca.rrp

lllun puu Ara^O 0010's I00 lu uedopsect^ros lqSrN'lztT,pul? pu 00ez \tzTuellt '0022 lllun 0ts0 uro4 selnurtu fuo^eunr sacrnJes ssardxg {crlr\tug sl
VIUOJf,IA NOCINOI NOUt 'selnuru _ arurli{eurnof sogopuBses0 ,g0s0,s0t0 .s0t0 .s020 st puu se uae/hlaq 'S010'0100 1uuudepseor^ros puu g(.t7 ueqt,0SZZ lq8ruraq16.0gZ Ulun 0290txo{ solnultxg1 ,{:ana socr^las uod:reaql a^ual ssa:dxE Icr^iec )f,I/v\IVD I IOUC

'00s0

rnoq

0r'9 J 09'ztT
(qluourI pllr^) urnlo1

sI.r]
'97 0e apurg
SJE)]IJ

(sr,{ Sl-9) pilq) eruJ llnpv

-rlJotu,{Feeuro.r3 solnuru gJ f.rarra uorl'ls erJolJln uopuo-I pue yodrre eql dols-uou unJ socr^les Jo eJlueseql uea/y\laq paadsqErqssardxEIsr,rlec

sng puupunor8rapu6l ol ssarre rrloq fsues,ereqr uorrers nuorr,ltifltt 'selntrrut aq1 .Burua,ra 1r1un 0t lsnfsraturlfaurnof a1e1 Bur

NIWJ AB )CI1KJVC
ruolsrA pue uolsnE /doJqlueH lu soJlueJ uorllluloJuJ lsrJuoJ uodsuurl uopuo-I r.uo{ Jo 'pluoq no,{ su JO^lJparll ruo:.; lq8noq. eq uuc sla{crl snqlv

ts 7.
-drss 'v{ormodr s rr4sro4er oJoJ^dv BrItrnoHoQ oInIX{rc Isg )u) ood -olox 'rusrcrJav Bl4Hexedrsgrrtr rcrerrgedrour( snonutluoc) lsd 'z 'snonulluo3 'ex xel rclol{eedgo Iwtl lu?seJd B xs) - doQ re us reretu4dJo n BeHarcLu:od uo g' EIroJ? oJosorclqwc tswdoQ-3ul IrJ e u aran/su,t o{slfior{ou c rcrer(eedgo esuel snonurluoJ lssd eql 'I
'EeruuJ ye,rerl no,4 ueq \ - 'tl sun l 'lsn8ny ul - 1,rlp.4q erll tuo4 auroqEulurnlar 1su1 plp . poqsluuppr{I 'oN 8urq1,{ue 8ulop1.use,n lsJlparq luroads I 3u1luq no,{aratr1 '7; tsuJleerq lnod ldrura1ur prg ;no,{ pauoqdI uar.l^r 1 '1r paddols ecrlodeqt ueq,r rnoq ue sralourolrl691 .;o paadsu 1u 8ulot sE^rrp? eqJ'Il . Jols eql Bug.rapuo,r I ueru eq1o1Surualsn I sV '01 srlr sBAr eru3u;11a1 aq fqn aurl eql 11u su,n 'lr paqsruU el.,{aq1 arns1ouru,; q8noql su,n auor3qlouupuu 'oBu$uo,{ooJqlar3ql reei(1su1 ereqlsu,r I uil.llAlllnq Suraq s1a1oq o^U eraqlleloq u lu eculdu pug ol alquaq 11.no,{ 8rq asoddns '6 tynq oro^\ 1 'g ireplequa^elq8g tuaql aputulr pue aue8 aql 8urso1 a:alr,{aql 11a3,{aq1 'lru,{\ ol pprl I oS 'luoriede Buguluruxa eH 'eru ol IIul t.uplnocrolrop aql plol sp,rr 'l suiri l 'dlaq :o3 . ,{poqeuos 11uc pJuaqaA\i(1uoppn5 i{gud u tuo:1auoq 8ululnfal eJalra A 'lq8ru lu elul su^\ll '9 'ccuo uaq^l lng'Surqlaruos Aaqleu mus,{aqt ara,n s,{oqaq1 'g 1upaddols lnoqu Suglq8g 'tuetu aql 3u111nr aqsapqlr:a8ug :aq lnl ?qS 't su,n 'eJoqs spJu/rr\ol puu eql uiB^\s ln8 IJcq paurnl aqs IIaJuruJlsJUaql u3r.l^\ '8uguu1,ns sEA\ aqslcolc.o a^lal\l lV 'sJnoq o^u roj Supuru;,ns pcq aqs ' uaaq llrls 'ouoq e^orppuuJPl,aqlpoulnl aq ecuolB pue'recsrqur Sulrrrpsu,raq suorpuraql uo luaproJs lnoqs pleqeH 'Z eql esuJoeql u3l puErotlal eq1 oqs oqs 1su1 pad.{t xrsol:apunbu lV'srellelaqtBuld,{; se^r Icol).o r^U lv 'I llls 'pasnpuu pauuoJ asual snonulluoJlsud aql lroq easpuc saJualuas s! tur,no11o1 puag eql

ESNAI SNONNIJNOf, JSVd AHI

'V

SNIN dgIS

7S(, '0t'b lE uorlels oql 01 otuec a,r os 's lu 3u!^sal sBn urJl Jno e 's le 3ur^eol sr uluJl Jno :w omf ['f g I^r He)c4 g s ncu.{mdesoc eodoro)' t1]4s em tf L)U}Y oJoHHusodtrHurII -e aeHudur4r{HOheH snonurluoJ luasard xrqHHesrcl_4osc 6nHaxedrrs Brfr t4 ,{normodu ) o{r4HamoHJo ncJerligedrou,(snonurluoJ 1su6ul^ldo6 'g ou 'eol oql apstu ur{o[ 'alqEl aql prul uuv alrQ\\ :delrnduuH 'a1ru -Uapul 1su4undoQ u rcranrgadrouf, a1rync xur4Hoxorr.tr'aduoxeHV6 s ('6 dawudu ax -xulw3) 'rcruHd,{x rusndtuwcodu r 'Her,urear{reuduHo e)ol1 - 'saurz -e8eru auos q8norql 8uqool su,{r 'uel oql lno Sugrnodsu,treqs blrr.[t\ J :rJHsJcr^4ev xrqweumdasoc onqrarl.ed -etr oelrog l.txdsV runaxudrqs Bttl n Bc;ourgadrou,{ snonurluo3 lsed 't 'w3) 'rsruwxum s Hred.ril ('g n t rcdanr4dua)KxJ ama I,rHosocuh qrusoY B - 'ssaqc 8up(u1d ara,n,ieqt 1co1c,o 6 ly 11r1s : d e n n d u u H' s n o n u r l -uoC lsud s NaHsJ3l{eV Hehuflxolqg )p) ('ur u lueuou luql }u '{Jolr,o E 1e) ruawow roJ :qrcuh 14eouan )u) wolfmodu g l/{orHaldow or-wu)u) o oHoceHroocaodorox 'pnarc4ev e)K)Jraexedlcs snonuquoJ lsed ' 'Gl'(.1'll'6'8' w . L ' 9 ' S ' y ' 7 s d a w u d u ' n c ) ( o H H a a r c o l n f , c atlu o H r c e s -I4aH- qcorHhHo)uuVJo) fl qcorBhsH oHHar\HeVJo)) oxeou qooruh -Hox n emcnud qcormhuH )ux )er tuaxo 4gxHenada 4nxodnm aerog JeoIIl4snonurluoJ 1su4andoQ I or4sJc!!afalruUopul 1se4ando@ I hrer,rB -rc4atr erc)oJHo) woHHeV hil{H c rluqHHaceHJoocoruHaHaudc s o o11 "' Ir oJh ',{wa ruee;c K 'rr.uxutfu Hg ,(xnnsrew x remoYou B - "' I tur{t ulq p1o11 '8udn su^teH '^oq aqt ol dn auuc 1 'rualt r,(gxurxo oI-oI) xux 't.Bmlqrc't 'l.tuJ r [eYvx ti uVJo) - 'euuu ,{ru 11uc ouooluos pJueq I 'elaq1 3ur11rs sB^rI sV
.UNOY

'ole rusoHuJco -'asnoq eqlJo sBAr su ulq paddols; erl lno Sulruoc b

EII III4VOXlqg HO UtrJOX

:d a l r i t t d uu ' , { r c t c r { c o u x t qH H B r s c ' x u u H a x u -orVadu xtqHqroJroJcotluf, ognIf 'uHHexolfedu o:ouxorc s xuroeh xtqH -eud s ogur-frcurvoxuu arqdorox 'r.{r{eroJprJ lqnaxBdrqgu}4sro}.{ev {ogoJ 'olrugapul ^YxaN xrqHHeJeHrooc HJ t^,tohudu urrv 1su4llowdoQ oJoHHOX

t9(,
8uq1uq ale t olt 'atull feP .,{re,ra s fue1a uu}1r HI lgsrcq11erborcgoc l4l4Herehoc u ercgh NoJ fqf lV :,{.up ,,(ep darxedex gtln fllunsnun SunOg sBtt JO^IJeql :IJH8JoIJaV A teql yseg '1eq enlq -Har^reds IqEII B pu sssJpellq^\ rJJeesn)dahvou ufto) 3x)er u Herl {uUda1 BH l{I4H sult OtlS:ttuJlqgot anHo)nuo KcIeEJnsVIqs u Sugrua,u -eslqeexclqss evJo) 'auHathouvodu rclaetrro snonulluo] 1se4awdocr .IHEhIOW nltX lnllrHHalnlada S UI4HegIqteXJIqS [IqHHUeeXf nltlnOf ehOI111S "{OIegXO -odnm f, rltsJclIatr,{unrdux qrusoondeHJehox liI'{mudoso: nIIca leuutp '<(Irevegou ec?h Sur,tuq sB,r J lcolJ,o eAU lV :snonulluoJ eltdoQ ogl'llr odlqJahs lretrovIqJ oJh> edlqran g> Jeuulp peq I lcoJc,o o^U lV - <<eceh efto) e{colc,o eAU 1e op no,{ plp }BqA\ :trcrosslqeeHorcodu aygrcli{ov 'Icol3(o 'alruuepul eltdoQ ogulf ltcra6rgedrou,( ('u 'l u luetuotu lBtl] le HdI-l S I4l4hI'IIreH nl,IHaXOLaYOdU UH o,rl tu) Irnsrc4etr JHOI{ol^{ IJI4HBu),{ ' a H h HWlJI4 n red u ltttlx can ltrH EI^i 3 I'lWI'IX Or OHhOrUrCOIT EtrJoH14 c oHunsi snonutluo3 lsed I4trHolluuapuJ lsd aHHalrgedrou,{ thopul/t\ eql uO lEaq ulEU a;cxerd3 ,{rlunoc eql ul tut,t.t|ara,t ,{eql L66l tJl n ,fulunocaql ut pa^tl ,ieq11661 u1 :flhlugocou3 tJNl(svqrucudl'I8 oHxol{ <<ausad -ag 8 nunJrcnuo tpoz L66t g> aHHexolatrodu'daHudueH 'I't 'ucJa,(euredt -rjeH snonurluo] lsed l{ elluuepul lsBd ftrxa} l urlnueed seEh{rc atrud g 'srnoq a^U:og Sulpuaruaaq puq aq5 'a1udpa{ool eqs sJnbq a^U JoJ PsoJ aH ,{upralsa,{ '(goxurHelteo aa c Hl,tsJcJegJoos lsaJJedHIrH'attuuepul s) :dev,rudueH 's:ua,{ e,rg JoJ BUI{r wogroqreruorcgo HIlHax elrdoQ HtL4 tix:"ewgadrot,{ -orVedu a uHecex,(oHhoJ ttl/'aJt)ylaY rHsexorodl qrcoHqrau4rtr urcg 'raq peuoqd oq uaq,t lnoqe peJequeuJeleqs - '(eruHntouca euo ll 'hlor r{ 'ruHogroIr HO :) rHHoqtotr Ke Ho uYJo) 90 erllHhlouc sHO aql AJeJqrI 'ramlldu u fto) ol lua,r eq auec I uaqiA - ,{xaroulr9l49 fl rsmou Ho : d e w n d u u s ' a l t u g a p u le w d o Q r c r e r r g a d r o u , ( ' o : o . t f d V a r c o u oHyo qonrumdasoc Busrc4av xilmtromodu (oxsroxcau nru) esr HroE 'alqnojtJo lol E sn pesnucqcrqn 'srie1srq 8utso1 s,{e,trJu laqlorq,{61 su,u
Il

'u J, t4 tJl4HaxudVud 'ugtcqrogotreH :sfu,r1e c ul.tHurahoJ tt

vse
orlr 'IrBH0V, 'Z'OJe rul.usxou w',:(I.udeJjelN raeH omodox Ho orh ,oHhoJ -eJ30Y oror orh 'rurB)c docceQodu 'ecoduoa udr uH rurasro Ho trJo) 'ore rugedeu dotegawe) uvJox 'coduog 4tsudeu EH rBhesJo HO .l :qsrfuXur Burlrollo; allJA,\ aql

yuoAtal^troH
.qsr18ug uaqf alulsuuJf sJJueluas olut .r+ puu uurssny auosol uefsrrl flrsrallun aq1 o1 ,{errr ot{l uo ll puoJol eurl ou puq 1 .:adudsaneu s,,{epo1 Burpuarsalv. JNgenJS I 'hl llluq ernlcal aql oluJ pa{lu,lt rossaJord ueqm Smopno{ alan 1uq16:vgHJyIJ ' .'. ol uu8aq puu u^top lus I ueql .dn pools I JNgAmS Lllelf arnlrol aql olur palluit|htr rossaJorduoq/h op no/i plp teq/f.:VgHJVEJ

:pporu
.uorleruloJu! .t+ a,u8 s.JeqJual Je^rsuy Juuolllppe pur suollsenb aql .qsrpugotu! uaql alBIsuBJl pue saJuafuas uelssn1 euos ol ualslrl .Z+

'soutzeSeu auos q8norql .op SuqooJ l lurqt 1 .lurceds sB^{ BurqilueBulop l.usun1 ./o {ro/haruoq,(u 8u;opsBi$I .se^ JNgams ;,{upra1sa.{ :ygHJvgJ Ioolc(o 9 te ^snq nof a:e16 :lapoA[
oUururoJulluuolllppu a,r18 puu suollsanb s(JeqJEeleql ta^rsuy .I+

sssrsugxx
'snonurluoJ rslndoQ rorehrHHlldu .snonurluoJ r4 1sU4 aH a lueseJd ucrotrrgod -JOU.{ erqdoro) '(<<9JilceB>) ,puuls.tapun .,rour1 aH qSran w"r irro.Inu1.4 ( ' u ' wn twogodou vamou rexudr.aeeou r) rJBocuh g _ .]suJluoJq I 00.gtV g puq 'rexefusee wororc (n uera[.Hc)u socuhg B _ .lse]lsaJq aunuq su,rll-O-0., ,O 're>rudraeeou ex,{ r wuourr ) _ .lsJ{eelq g psq puq I 00.g lV
:IJcrerHaw oHHagJcelTt^c,tqH -Hehtsr4aH o-todotox rqJI{aHOUruO) etqHqrurco ec8, ut4HugtqrE)ctqBer4Heh -EHe 'lceJJad lsud HrH snonruluo3 1sa4 .alrugepul lsud uwdoe ur euargad -tour{ 'o.rot Jo l4r3owr4cH8ueB ullJo) 'l.tut ,{rc uH allHBWI4Haarurudgg .g

99e
'o{uHexo[Yadu axlceu woxccr(dg refgrcrog 'wanndunweto{oo ^wovrruVosg -rooc oJJh Ho 'tsr4Haxor[adu enHo) g rl4oro rodogo roJ llrcA '(l^ttsH -qrortromowec urIlr ntqHnoretrlrdu) ltauuaxoffiedn xtser 4u>cc,{d eH rc -ruvogadeu rodogo 4rrurcunlrdu {IqHqrorrorcowec'woeedgo wn)ul 'reuil)e e[og 'r{ec^Vudr erc ccerrHsud edrfued -euhror)ex )sJ - 'lloq o1 ue8aqJele/$, '.ggy Sutoqernleredual aq1 aql 'sovosuc xnr,td[ c roreutsgtrdu ur -eJeV ar4JoHw Joqlo ulo{ lrar'ndu 'qce[c rotedngoc r<rHl4mutrAl'setJolceJ Eurirrrrusiled fuetu 'araq (srudngoc :) palquasse aJe saulqceu eq1 fluodorox )'eI,IHeyluorcalltnrn ooHqrarHarc :anrcenndu ljcrt4coHJo -afi,(c ruorc walrJoer'nduvadau arodogo hroHJchltdultosqrartrorconJ 'uJod fl '(emtsa 'ltc) ,(lntatnuxertrofl) rcrucoHro altroer'udu vtodorox g -o9o oJoHrJenudu oJoHqlroJrorJol^receH oHhI,IUrog '.rcdogoguur,curtndu ro s )ur ljt<rwesrqcuH n rcreonn ed,{redarnr I^4o)JHHTJHU [rqHqreJroJJoI,{EJ '<(rogrfQ s redJH eVJo) -) rogr,{Q s red:u 'rcgum,( HO> fisqlooJtut{u1d ur"(v,{g> 3r3q1 elq^rJlasurq unq eH n <.etr(tqJuxeou Jow eH Ho 'InilqHqroQ Eurag euuJ lrnerodogo nwlsHrcer'ndu c fvrdeg '1 oE 1,uplnoc eq g1r NOIJSNUISNOJ E-IdIJIIUVd EJN'IOSSV AHJ'g 'qrurxov - o u a H r ^1 4 r r a r a n H O ' c c u r u r u h o t ] e t l e u q r u r c ' r a m n d u r u t r J o ) ' l ' a a r g 'ea aH rBflt.IHehtgo etrJo)HHHo em<tHed ornr'do:o qHahooJe 'ee reuslqH -engo xHhqruw oJh 'nenraHou qrehl 'Zl 'veveVaH oJoHHagoco'oJehIrH IJ urca K 'nlHoseou aH aHn rqJorh 'qrEX 'l l 'cHe[' rwads or B 'Hatrogoso q c o ae l r u m x ) x u r ' u r . e r c f q H O h o H O ' p r n m e m o e o a B H os o J e h/ g ' 0 1 p 'xoH Blfr,rHodfoxeV uHo orh 'oHHuVr.{xoeH xer orrqg oJ 'rescou ee Ho BVJox 'ocrtr urft{dex Br{O '6 'go3h 6 fl nl4roes[n otum,(rc VJecs K 'BVL)agavwmfrc b 'aocer' s reuJ eH 'uoqmeugfimorcJ '8 'er.{sJoam 6 K -ar,{u ore qtumdasoc low aH fworeou 14orfew ruarsrugedee wJ rlrradu rrf,rn ore g '/ 'o:e ax.{ nr nrnodtcou 'qrue)J nreg,{Lon eH u oH 'Hor4VaJc -odrc atcaw hror uH 'cud 4uHYarcorrwer tngg v uvro) '9 'qouruer^ro )ul ilHo Nah VpH'qJuHrl tIHo Iqgorh 'remtqrc aH trJoxfiHB emqHed 't{JJotawJ qcorerox qHaho aHhl 'g 'ar4HuwHHs oe aga3 ) reexarsildu aI4Hellesou orh 'urunruHoueH 'qcotreux 'uH6 'y 'w,{m ror rumtqro^ uvJo) 'ruulqoer. eed xu> V, 't'vLAuH ea Jowc eH u oH 'xuxqHo) BH troreeJu)or-eYJ cno

957
J.odogoI^4 rqHroBhnd { l<r rfarrJoJco il Hq weJ 4ogoc JarrsuJcvedu IJI4Hexorvodu croBh ltBftlol{flJcre8Jooc ..u J. t4 wlqHqrer - Hsmelrr^o w Hlno{.,{Vercorc atr Hawr4oJcer eoHquerex 6Jild u . wlqHcrau.tu r -Jcem^c r{r4tno{^Yaroouc irlr)uJde 'er{Harrr,rorcew eoHhr4tr JI,roIOEtrrcuh -ndu rcuu,{dJ utru vtrrlar,lldu ercou ex urcA .rnHareYeduo o{Hn)HfO' JOat^tI4 AnrJUnUdU OIF' 'teur'uHeo oJ oJ 'roJelu er,udoQlreHhI,[f JI4OJC (sn sp.ru,,rr,o1 Surruoc :dewltduuu 'oJOHro r.tr rulnrcusee .lrwugorc o? eJc 'ar) rl.ilcunrdu -ahrg lJr.rJcuhlldu nuu,{d.: wrIr4tivr;Jvht4duercou urcg "' tAvrTnAYw 'uHnnx,{141 'lsrurorroJ8e lrau Jno st sn spJu/dol Bunuor ueiu aq1 (q) 'tulq ot uuu aq1 (u) IIet puu dols o1 peprcep e/r\sl1spru^\ol SuJruoJ :dalnlndu - B H ' ( q ) b r 4 H e r a v o d i l o J o H h l s g oo { n n ) H ^ O u x e r , ( u ) u r o d o g o o . r o H o -rcer,lrdl oJoHqr.rertsorconuc urcen 4odora oiltnx uf Q xex qrKHtfoil rqB r a x o n i ' e oH qL f e J r s r c a t n , { cr e , { g r c o m t r e d u , { w o d o r o x ,l r r c e rn d g .y . a , .seac^r^r vrd rl.rtacou Ho ,oHotrHolls ,uopuol rfrqgHo uvJo) - 'srunesnu ul D allq/v\ Jo Jsqunu u peltsr^eq 'SreHhto) s rqr BVJo) 'lrelogud,,{ron aH B - 'ruooJaql ur ! no,{ qllm IJoA\ l,uec I 'rgtrqdxto oxodlrm 14rrrqo eurJ

oJe 'aHBBt{VuH IfEXetf HO -

-Ho)ef, ur.rrcaJogud - 'urooj

'uado apr,n sofesrq 'u3os do ,{u1 aql eg n frunwox ur,{uuxou oHmoucou u .uHoh uHo eql Ual, lparrrnq 'peqsruu qol aql eqs tr

:dawltdueHta{srcr,(cro olJuh tr)ergc '(uaq^r urn) a;rq,r hrosorc xrshrHtross'xerodogo HoHqrfolurJ ollJcrrHdrj xtcHrcel'fidufl ax)uJ e 'xer<-rdogo xlqHtcennduxlcHqt-reruoJcohteJ.t g 'sovoaur xu.r{dv c Jo{esrqg -r'tdu ltruraY ailroHhr larel'ndu'qce[c rcruudrgoc IcHHmul^ - 'sauolcuJ ,a;aq pelquasse Jeqlo uro{ 3ur,rr:.tu sued ,{ueu q1p,r aJusaurqcuru aqJ :danudueu 'xrrer l^llrxcc,{d o:a utroaadau uH aog -ocouc l.rurodogo I{HHah?Hr rerJHone as :orvadu Jore oxeHvo !qlr,u, il lno.r -orVadu roluvoss rodogo r.ierror3owc ev JIHV .Z Xrsurcunudu n r<rH<r 'worc)erHo>l u ItHHaxorvedu oloxc4ttrJHu htorctqhrc lrote -rraYeduo ucot03dogrsg 'u'Lt4 0p20)t'nna'xox trow vtq\t}toroc c o14HOXOLf -vadr aounoruvndu re,{stcreflrooo fwa e)rqerJ ruoxcc,(d or 'uHHaxolTadu s elrehuHg rHoJc rodogo l.ilqs.Lcr:r,fldu vvc!.n wu o {rqH<lrorttorcol^lEJ

LS(.

BXsEf,oroxr4mJBB cd,{x !f,xhHuedll

'elquuoJruocun {re^ 3ur1oo1qloq ecuells uI pools uatuo'tr o/N aq'1'82 'tsuoc orJrcsdaqt ot dpt u eput oq ereql ollqA'/Z 'snolJasfuen suin uollunlls aql '92 'qtuour l8q1 peq eq I3t1Bueaq puoces aql SutaqqqJlq8noql ,{aql 'sa8un8uel lela^as lulal eq fltsre'rtun lE allq1y91 JOq'pll?seuef ..'ll op l.uuc I"'tZ JueJqlt,,r.r 1:ep se.{e (1tua:3,i.au:noI 'IZ 'eldoad 8ut1sera1ul ,fien Euteq$sllaneJ} /t\olleJJloql eq1pa,(oiua,{aq1 'puno.r8eql uo se,{a stq qll^\ po{lel,\ -eH'72 'l3elqns aql eSuuqcol peplcop oq sa,{aJaq ur luarulutodduslpeql Sutpeex'17

eqt su^A aseasrp roJ,'nIlX;"i,ff:"1;; eql srorrop Eulqtou araql

o,

'1se3 Surlurs dtqs oql qlll\ osol ol luatuotu l? l.use/r\oJeqJ'61 'tuotll ol mau SuteqpuoJ eql',(1mo1s,{:e't' alou ol peq'{eq1-'81 ' e p r ss t q s t u r es l q ' t u o q l o 1 3 u t u a 1 s 1 o o l s e H ' / l p l '91 'tulq qln:l aql Sutaqstql IIal plno3 eqs aslaSuttllou su^{aJaql .llu/h aql eH'SI ' spJe/(olecu1stq qtl^\ ^El aq su sEutqlJo uos 11e;oSutlutql sB^A 'uorlu8alapeqlJo pueq aql sl /hou auuld aql;o 3ut11e8 uutu eq1,'tl l.uuJ eqs'l suosJeq qloq q1r,r,r,{dduq r(lqtssod ,(errru lae3 Paads,nrolfua,r u le Punor8 arll r{tl^\ lculuoc ut auulfutu srq Suuq lsnru loltd aqt Eulpuel ellq/yyzl 'urq parelJoAaql 'are,t,{aq} l u q n B u l a qs a c u u l s r u n 3 J l J ' l l q o l e q l a 1 l o l p e p t c e p1 c e 1 ' ( r s e e r c )s J u e l J o r 1 1 ns e , { a a q ' , { u n e p a u J n la q s ' 0 1 ; 'oJoq Jaur.ut^\slseq aql sl loq EIq aqt spjea,ol Suttututlrs 'ioq eq1 '6 '8 ,{grp spuuq rno.{ qlt,trJeuulp lea l(uuc no^ 'ssalsl '1 'JIB uuql (4tsHroru aarog) JosuepSutsq ra1e16 punos Jo paads aql '9 eq ,(ddeq fua,t 11a.; aprs stq l raq qll/v\ 's 'uA\op 'pueq uI les aH luq 't 'Iu1{1 '1n3i1nuaq .,{ralst Jaulof, aql ut Sut8uuqarnlctd eql I 'ueql ol dn uer aqs ' '1su3 Surluequeeq Jaq '1 'qlnrt plnoc eq lsouoq fuan Sutag aql Lueql llel ,{1tto ' u l q S u t y n q 3 e 1s t 1 1' 1 , { a t t r n o e q l e n u l l u o cl , u p l n o J o q f pEau 's puu :etBlsuEll pnolu

sgslf,ugxg

'ueuJruqc turq pelcole l,upeq{eq1peqsr,r eqs .e 'lorcos .Z aql tdal peq oq paqsr^\ IIlg 'ulq ol Suquads eql Jo oJuuqJ ualul pq oqspeqsl^\ .l zrl
:elBlsuB{l .g

gsrf,ugxfi
-qrrog r9r rqgorh .r3Jahox aHhtr_ .a:oru .rudfx eH em fue a{ous l.uplnon no,{ qst,rn 1

:danuduuu 'oJoHgerL r^reHaJcHatr u aemot^trorrJ)B) nsJr,trcrgn oJoHhortrr,rdu aHg -IO4OVauni{lrcr^{OJ '<(sI,IU4Hr,rQHIt eHHuJohoo B + plnow>> rcrarrgedrOu,{ 'qSI/n eIIoJelfJIo l^tof[rctrsEe ,UI4HaXorVedU nognorev[dU S eVJoHI4 ,funHx rrdatou Ho oJh 'qrfex qHohoorlrg {ng - 'rooq eql lsor l.upurr eq paqsr^\eH 'rweds or s olor LruHe u oJh .<rrux _ .eup luql eH le ll ulroq peq I qsl/h I

-do@ ruHrxeodau uuargadrou [, unuaxorradu lroHnorpyndu I r4r-rcE 'olor lfuHe aH orh ,rarex qHeho HO 'or qruHr qcorroJoxqHaho fnrg _ .ll AteulJ paqsrh\eH eq

aNHaxortradu eoHHOHr4htrouoHXOIIS . nilHaHot|)uH 0J oJoHqreruJurrcof, uN

? vlu amnm oc ao or-ore ^""i:i1t#:;;."#i:T ::HtT; H t4rcor s dos Hud h

3uh4a3quqg qcoraJox oHhrrca )u) _ iwuJ, i/r\oua:eql (su,n)ala^| J qsr/hI , : d a y l t t d u u Ht { l q H H ortsg '(qst,r,r roJerJJucrI4COHrO ,{ltodorox ) tHat{ort ror B eem8u8ogrcarn -['c uttu) rlriadg eerfiuorseHS aarnu,{atcarn^c .HOmasauHaxorou rcgorh 'er4HErax taexudtcs r.lsr^\ arHaxor'n'edu aoHHAHHhvouoHXOrc .ehr J or -doQ ruHueQdauaH eHa'gedtou,(nusaxorredu wour,oluvudu a urcg 'lJaJJad lsug c alrdoe ou orftnorutreueoc ,(puq puq 'uaaq puq 'tleJ puq 'pa>po,rpuq) or,{Hr>reedal ogtr .atruUapul lsd ,'1eg ,pa1:o,t) r andoQ ou orfrnou'uusoJ .(puLl,su,tr or{HrxaedaueH og'r.f - r}iHaHOTDTBH OJoH<rraruJemoc ,ttndoQJeew14 eono,{e exc-rolun .qspuuro.t -eIfJ JO XUrn IJCHBUC' HOXOLTVadr Xn14 xrguLotuvr.tdu xrirHqII3u4HffOUOv B .:) s04^ Llsttt NOllJnuIsNOl 4lAouaraLlJ I /,, EHI

qcorarox aHW xu) .oruHr oror, orh ,r'uy - .u ^,au,r rqg aH ilii^tlt"t

657.
'ur!q q l ! ^ r p e l l a r r u n b e ^ u q I ' p a l l a l r u n b a , r u q , { a qs t 1 'adott I nHO JoJqsrlSug aq1 adoct e wnu t 6 :g1951 l.rec aqlJo esn oql le^o tueql uea/lueq lno slorq 1or:unb:a1ltq y 1'Surqlouos lnoqe 1e:renb puq u puq uos aql puu leqleJ eqJ :'serlrueJ o^u eql uoo/tleq 1a:runb eql lnoqu fian :pdocc u 7 l'dn 1r apeu ,reu>1 aldoad ,/|{eJ puu Jeqlo q3ua lu poptus ,toq1 i'nod pnq ol uuaw l,uplp eqs ;Jaq qll^\ dn 1t eleu nof arns u.l t,uop Ir{A\ :'dn lr o{Bru uoos 11.,{eq1 'pa11a:runb el.^eql :uc.rurdlrnr(ou) dn lrrq '.'tuD:puarJJ (1r) a:1uur lsaq Jcq qtr.t pa11ar:unb 'Sulqleuos s.aqg fddequn s.oris : sueas l! e,,.,faq1 toqlo q)ua lnoqe pelleJJunb,{1:a11rq ot llul l.uop ueu o^u oql :;ulq qllm pallel -rnb no^ a^eH is,{ep esaql no{ eas ol eIUof, re^e a^els l.useop,{q16:rcsrltdosc (8ull -1e:runb 'pallolunb),t '1 [1e:c,r,r>1,1 la.lrunb luorlsa88ns stq lsute8u pue :o3 queurnSru 'Z :'ll Ja^o Jno/tal lPtliA :rHJrifudu lueun8Ju pue ou plEs I :'Sutqleuos 8tq e olur 1o3 e.rtr lnoqe luatunBlu 3uo1 u peUuls ueru aql :douc '1 a luautn8tu, : spuaHJpoo8 ifiair f11uar are ,{aql laqlouu:o Surqt auo lnoqu Sutn8 -:r s.{ertluo:u ,(eql qSnoql:'asnoq oql lolo lle sollo^ Jno^ lcaq uur all ;1noqe 8utn3:u om1 no,{ aJu tcrl\\ :'aulll eql 1p an3:e ,{aq1 '3urqlf,uu lnoqe ear8u ol uoas la^ou IaqI :'patuauadxa sJotu puu no^ uerll laplo sl aH '.(enwodu n oe neoe 'ulq qllm an8ru l.uoq -oQ ewDlnsQns) qrildouc,t [:ntb:o,] en8ru

AUV]NBVf,OA

'q3nu os ellnb lulq plo^E l,uplno/( eqs paqsl^\ eH'92 'sz 'Iea^A Jeqlouu ^rluno3 aql ul peurcrxal pEt{,{eq1paqstm,{oqJ 'uollJeJlp ' e l E lo o l s u ^ \ l u q l u t a u o Sl . u p u q 3 L lp a q s l / (e H ' r e ll lng 'alolx pe^erqcu3^(l ,{usplnoc qsl/'\ 'ez I I 'zz 'llu ],upuq I qsl/d I lu ueql ot ueld aql potseSSns 'tulod aqt ol dael plno^\ nof qsl^{ 'lZ | 'oturl oql puq no^ qsl/'\ I '02 lu ll ol Lrotluell,{u pa1luc '61 lalloq elllll u sEulql ezlueS:oplnom nof qsl/r\I '81 'uJnl l,uplp aqs peqsl^\ eH Jo lno Iuads s1{e/\\lE 'l,l 'sJeqlo se eruesaql uorlrleduoc aql ul uud e{el plnoc aq peqsl,t eH '91 'prusulEqJEg ,,'snounc os l.uele/r\no^ qsIA\L, ' 'uoql tlll^\ l a e q ^ \a l u d se u o l u l p E q , ( a q lp a t l s t i tfra q l ' 9 1 lelleq elllll u rol^BqeqJo selnr eql /(OuI po.Lpeqsl/( eqs'tl 'e 'ptBsueg ,,"{qsos l(uoje^\ no^ qsl/( J,, I 'ZI 'qof eql 3ut>1u1 lnoqu paleltseql,upuq oq paqst/r\ IIIg 'l 'qcnu os lrrolululodduslpJeq /doqsl,uplp oqs peqsl/t\aH I 'pnord os e l ( u o J O ,t u u s p s q s t / d ! ^ ! A ' 0 1 r '6 'pju/v\oc qcns A E 1(IIaJa lcul qSIAA I 'g 'ueuo os sSulql IEeJq l.uplno/d aq poqsl^\fttus 'qlnrl aql tx!q plot pBq aqs peqsr,t uqof ', '9 'pa)re[u0J setJBqJ .,'anJl l.uel3/t\ll LISL^A L, 's lalleq 0lllll ts tul^\s plnoc eqs peqsl/( eqs 3qs 't aql llB ltlSu l,uplllo/d ueJpllLIc paqsl/v\ 'atllrt erll

497
ol auus ll : fupjotse,{ uorlsonb oql passnrsrp elruuapul .,{ep 1su4frrrdoe - .u r n 1aa,n1su1 am oJrq,r pu[u ,{ru ol eujec popr aql :^sorroJ -relsai{ullltr uaJoqrelroJJgo l.tnnnruu rdu u I qJXtrOXltdrJ pulw s(auo ol auoJ :.,spurrrj 'UaDxaaLppassod 1,usoqaq! so Bulr)D st )pDf) rreqt peSueqsfoqJ., ur lulnld aql lJaJJedtuoseld,{ncloe raalril or3uh ,sMrrax EIoN oslu :'utr{r sJEXo l,rruw,{[edou fitto - .oJoql -orVedII oJoHgurrJorr4sJJIatr Bul re,{sJf, emVedu - o E l n o q e s p u t r u r r e q l p o S u e q J , { a q 1: 1 r : a g u o:odolo>r exsrf,{atr,uuHJXorVedu oJoHhor wroJ-8u! eql puc tnoqD uorlrsodeld aql -evndrr aonre,{euxc SJoN lffad FoHqrur.tnHooat{s : ' p l u se q s , , ' d u l e q l l n o q u p u r r u , { u e 8 u u q co 1 ' r.t Har\iadq oJenrrorour I imdorp :_aan rNH ax n Suro8 1ou ru.1,. l'o:aqandueoB ol lou papllap -orYrdu oioll8utrJ aowa,{cexcuvjoy .(azud puu putul ,iur poSuuqot lurll Jcuv :.urrrt Iq r-'uo,rlpuq eqJl su pe{ool aH) uilHexoryedu o B o l r a J r r d d a q r , { u s^ l { I . a l e q l 3 u r A gl n o q r : o-loHgulrJ oJot{e^eu)c ol4gJ.cnaI/ uatswt spun-rr raqt pa8uuqc ,{eq1 l.adoq .pu4u r anpadu B}{Haxoryadu oJoHhoJ.ut/l{du I olor^l .sn rno,{ po3uuqc -0,{cnxc ol.{stc4atruvJo>l.or,{Ht>teQdau l.uo^uq no1 ;no,{ 1,uo.ru q1^\ ogHr '(plHr uorlrpadxa aql uo Sururoo a:.no.tr :ertramad u s r ? ^o q j r s u r u r q o l s l l u l c q s . p l q l u \ oosc qJ.HHanrfi :s.Luwftradeu _ putu s.euo sB^\l Jl su Jru ol pJllBl aH) uHHexortrcdu ol a 8 u u q r : l u l J r e q t 1 l e s t s p u n u r r a q l d n e p u u r -oHsurJ oJol,{a,{[B)J o Nax8Jc{ey I ouuawada sqlrus cqJ- :lulnld sr of,uatuasaql oHgo ltuHaxolL-yadtt o:oH trorurlldrt o.tolrlo,{e Jo tlefqlls eqt uoq/^ aqt ul pesn sr putul prow a\l -u) r eils.tJuav ellJo) .or^HJxarpdarr 1u:n1d ou ogr.r r - uultonoltun oJoHqraJeJurrJot lcrll SION :,,no,{1.uuc .purur :no,{ dn aluur ^r{do$ .rO - Jorllouu uaql pup Surrll ,UilHaxorvadil ouo ,{es n0,{ 1s:rg -aN!r Jt sE t^totoroJ xtqtrtrrUoss : ' e r o q l r a l l e q s t c t u r u l l f , a q l ^ u s ^ a q J . u ^ i o t xrcHhoJEvildu aot{oi{rp)3-roJurJ :3ION :.llr reqlouu ol alout ol sputru rraql dn apru ueoqpuq oqsJt su pelool aqs:.plp aq tur{t {aq1 l purtu ,4r"u apuu 1c.{1.uc,ruq .qof dn arnsspl\ I lnq .sn qlll\ oA ol luul l,uplp aq 1 aql olul il.1 raqlaq,r ^\oul la{ l.uop :.o8u l Jr sp pa^Eqeq ag l.3urql,{rc,re^\eul eqsJt sD 3uo11reuop c^Erlplnoqs aH .JolJop aqt ecsol p a l l u l l n q l c a i q n s o q l t n o q Da l l t r l ^ l a ^ , r e u I purur 5^lq apuu s.oq lsul tv :.lr-ojh qrslravc dn oqs :rca o.Ll/^g)u) :rca Hlrte xvs luoc1t se q u { n r c d - p u r u rs , e u od n a l e u t : N / ( l / p u r u r 'c1u1 aqflquqo:d ll.cH./oalul eq llt^ cq lurql I 'llu '(oHJ6odoB l u ' r u r q e l r l t . l u o p 1 , { 1 1 u n ] o y - J.autrrouo :) olr[Hsaho .HO :lll : ^ l l u n l ) u ' l n J s s a f , l n s: o n u a a q t , u s u r l l o d o l f aq ol suraascH _ .(nolrog .olrlrodca ,u6 :) 'lr?rog 'oHvlrsaho ,HO rno1 :.,,{llunllu'clelsD^{ 1 , ,. . . a u r o rl , u p r p n o ^ 11[ sr aq .,(1sno;,rqg { 1 r d u s . 1 1 ,: . . , { l l D n l r u! o l n l r a l , { l r s r e r r r uy , , , n .1ollr st 0q lpql + snot^qo sr lJ : .lrclrog Ho . . ' r o q f , E eu s r r e d o o l l . r 6 1 , ,l , { 1 1 u n 1 o u . 1 n 1 s s c r l o u , ' ( o r r 3 b h t c r s : ) o H V u B e h o: E J O N : . u o l l -rns ueeql,usurl -urrlrs lucsualdun ,{rc,l u sum U o d e JJ n o : . e J r o r { c u p u q o 1r f 1snor,lq6l.1p a^\ ^llDnlcu 1nq 'o3 o1 tuo,r l.uprp clA :raq fua,l sr uutu cqt .,{lsnor,rqg:o}{BB ,ot{VHsoho .palsaJJlul ot euBS eql llu s.lr xllunlcv eq ( o r r r r c m d c a o c ) t o ^ l D p o w . Z . r u n Jl d r u J o l u r p o 1 s p u o l o . r d , t 1 ua q 5 : a r o r r r o r r u t u l r . r { J ) o } l ol o luu^^ l,uplp c^\ lurllJlosunrl Fur,{oiue,(lsno -qr3ll{sJ3! Cv B'O}tqrau.rsJsrJcv rtpa,{11un;cu -rnqo os su,r aH :oHrtu apz .1 ,{lsnot,lqoi,{um : ' a J a q ls 8 u t q l J o o l u l s l u n l r u a q l s r l u q / h , r o u l a l q r s s o d 4 r c , r e r t l p a p t o ^ ua q 5 . u o r l s a n b q 1 , u a l,uop aA/\iop ol luq^/r eprf,op e^\ uur ,roH ssnf,srpol lul?A\l.uptp crls lBql snorAqoss^r :roj padoq puq a,r uuql tolteq q)nu oto.r ll :'snor^qo sum luaruturoddusrp al{ :.ssaJ J tuatuuedxecqlJo sllnsal IBnlcDaql :(Xrctr.ilru - t n s s n o r ^ q o u u s e , r , ( c 1 d JqI :.clcql qluoru -ad) , t':,]l}Il 4r.rnsvalrsrct{or7 ror"llouu,{uls ol stuu.,noqs ll}rlt srellal Jaq lle l o b u c p !:."1""^ \ ) ur s,{us ut (alc eqS 'alaq1 fdduq ,{_ro,t aqs luqt sno!^ sr su^\ iJrl strl 1r su 1q3no; og l.1q8rr atu no,{ -qo s! fI :lcrl lciAsuu ol 1l luu^\ u.Ac l,t"lprp e^\ s u s l o o l l l : ' u r u l o l 3 u r o 3s , 1 r 1r suslool ll :... l u q l a l l s n o t ^ q o u D q J n s s u / ^s n p l o l a q s 1 r ? t l i A outh ill{oxoa -, ... JJ sB Srlool lI l,loJ.odogo : X r c r r v r r B e h ol i l c l i s u ' D I s e l , t Q c ,s n o r , l q o ] r 1r ucxctl.ilodu 6ttl olidoJ)Ddux ol{ r{egoJo n 'purr"u ,{q11t:aq puu ,{poq u uutrat{otr)urr o-loHctrelu.turrlof, e t . r u J l r o c d , { t 1 1 p : au s l r q a q s l , { p o q q 1 n j r 1 n r : au s u q e l n l q -rorr,{rg. '(ADFats){ sn$ 1,.1r so tr taqurdtu) 11 - c r o c q l u t u e u e q f : o r r o r I [ r p c q , ], { p o q

t97.

'eJngu leq ' 1,{ltore Jo aJuc 'pe3jq allttl fua slea x rsJucoHJ,o Ho )S) lo i^wor ) ot{Hem alul lsnu eqs sfs eqs -oHro oJe oso)P) sr isilil (sptDtor) ot dpnt auf : Jeq Jo oluc elul ol sJolq8nup laq suq -!ilD sltl s,totpl4.toluerssnx aql- :gIoN :req uBruoA plo oql :iu^\ol a uel no^ ueq^r 3op :o oqlJo elPJ eIBl ll.otl/r\ :Et qJUBHXDXI 6f, se^o[ aq Iulql 1,uop I lnq /tlpualJ ,{:a,rst :aq -qrilJogeE - Jo eJut a{el :'lPlldsoq eql ls aJPl splu^\ol epnlrllE slH :'tueql ol aAIluallEsfP/( -lE l,ust aqs 'stuetud Jarl ol epnlllle lJq elll Jo lssq eql a^Pq lllA\ uuu eL{J : Jlcf, Jaq ol 'EJOgBt 'al{lt pllqJ oql e Bol uut no^ :Iloxf l,uop I :iu lsuteSe :o 1! loJ eq sl aPepl stql g -eheuou ,/ erEJ :'(.{poqeuJos)?ulqletuos roJ ol apnllllu slq sl l8t[/r\ :(<(l'lHI{amoHJo out{ -eYo8ou> '(eH vUffJeS> s 'r-At{ah 'tl{HehPHE orus ot :roJuotllsodajd aqt gJoN :iosaoqlJo ''r-fr,rox x) auuamoHto a 'lEetu loJ eluc [p:nt-] epnllllg, l,uop I alard e e^uq lsnf I uuJ 'cle 'slutulut? utuaulJ : ' o J t u e q l e q l s l e J o J da q s ' q c n u '.(x ewJoHHotrtt9u1u8 ol flloruc :qrco)oJcox / fllanrc l puo,{,reaq ot{l JoJojuc l.usoop eqs -oewtettr\ qJilgotr '7 :eluel no,t uoos ,noq c qJns A\erp esJoq eql eletu 01 ullq Jo lorul aruJ l.useop eH :ilerutuns lxeu op aA\ lDtl,^A se,r 11 l'aldoad ol lenJJ fua,r saurtlauros oq uec slututiru ol loruJ J3Aaust oq,n uos.lad y arec l.uop J :oleq pesn lou sI sasnels olu -lploqns aql ur osua.L :'unq fueAsum eqs oJnsru.1 ,{esol 3utq1 1eruc ernlnc aql leql SIoN '8op stq slUoqeq B sE,r lI :'uelu leruc u st ag : (rl{HohHt (ojoxuxutt) ('VJ H olaH brY) sH '<,oHaEd -ar{ Hr.rtr 33S ('tr J t'l p J s r J f u n st o u L u . l : ' p l l q 3 u l u a q l l l ^ \ u o $ a d JoewHau (o16)" 'f,la {vlg) aHhl> uulssnu 3rl1 ol spuodsalloJ IanJr P /(luo :rnxoJcax a [-en-l lanrc, 'geaq .{q s8urql uluel 'erEr 'arEr f .uoP I :EION :..'uelel liusaop aH -sru aJ.no^'alEJ saop ot{s ln8,,..,toJJotll ol eJuoUpd aql a^Eq l.useop aH :i(Ds I Sultll -o1 suaddeq luq/t\ atuJ ol ruaos l.usaop 0t{S,, -,{uu o1 ua1sr1 l.usaop 3H iioq aql qlt^\ af,ucll -ud 11e1so14,r.1:anxaudei a aruallrd i's11ns : uoturdo srq :o.; lcadsar q3ntu o eq l.uop 'l! -ol e^orqcp 1F1s i(uru no^ 'luolludul olllll u lnoqe qulql aq lPq^\ erus 1,uop ; l'3utq1 J -^uu lnoqc eruc l.uplp aqs Jl su se^uqaqaqs aJ.no1 :luellud,ur :'r4, :'lallaq eql loJ e8uuql 'q8noua 3uo1 ltu,t 11r1,(uru uorlpnlts aql s eqlnu qll^\ raliuu aqt s.lPt[,\\ : clEf, l(uscop 'tuatlrd otou aq lsnu no :'af,ro^Joq eH 'op o,\a lPq^\ ultl ol eruPsoql llE s.ll s^es no,(.;1 la^au 3qS 'pllq3 sasrerJa^au or{sle3uu sA\oqs aH :iserpc orLA\ uul4r xtttlxaxorYadu xtcn -qratliroduoa s H xuHHexortradu xHrtcrar aql qll/r\ luatlud fue,rst uPuo^\ eql :{lqsHratl -dat o'7:JHernEU rr 'I hulad,l luauud -EnudJo a ucroxrgadtou,( oleJ8 omh :wlqH -Heaocadatnltee eheltH nrn xet tng 'cadar ,(Ptu;un :'r!, :,{llluJ qruffauodil 'I ^ elBJ -Hr{ urqHHcrfel/eduo e u e 8 a q l f e l d l , u s e o p p r s : ' u r q l J o o ^ \ 1a q l pept.rtp i(1rte.; su,t,{auou aql :osHIl' uaenAleq ;uelqotd aqt ql!/r\ op ol a^uq ll saop lut{A\ -trasud u clp o f14e1:lsnfun'JluJttn :.' uo l acu:t<l t :'atu qtr,r op ol 8u[llou sutl ll :qllar op ol pnl. - dnw pnenvpaeoduc iru,r,r 1sn[ u - ur a Bq - x aultenroltlo qrcnll lsrural (puq) poo8 -nos uosnrpaooduJ:uuut lsnle - xaeotan 4rstt u o e q - x B i l l t e t n o l t J . o( x t t x o r u ) x n m o d o x -nrpaeodut:aION :'pleq pelloA\ ool sauuf a srng luea,n;aqsuolfulaj - ^trxen Bnltam -oHJo :EJON :'lr-nox J aunantudgo - ,{poq ',{cuorueql 11e prleq lelll rlEJ1.ust11l,{zu1 lo8 'J!EJ -euosJo luaufuarl :.;ouotlrsodard aql SION lsnf s.bg lou s.lBql iurq loJ llo,r aql op I plnoqs IqiA :'poo8,fua,r a:am sfoq qlo8 : ' a s J o qs r q J o l u a u r t B a J ll o r u l s . u u u a q l J o 'azlJd u s,{oqJ(ll 'uorsrf,apJluJE se^\ lt lultll J an3 :ailHafltollJo'eilltotnudgot,l a1ods,{poqfu luaurlBaJl :lla^{,{poqauoslBejl ol :lcefqo }Jal Jo qcuo o^r8 ol paptJap ,{aq1 l:lte1 s.ll Iulql 'selulsttu,(uealuur - fp u s e l c l , n a q q ) r ^ a q l l u q l 3 J o N : ^ l l e r u r l.uplp aH Ilrrtu t.uop I a,r,t81.uptp ,{oql ,{q,t -Irp tucllarxa uu urlr.-I AJa^ plauJeddoJ p!^u6 pcluaJt auolsplnhl ' l l o ^ \ a J I A I -uo,{\ : Iql{.tcufurudurag' IJ 4lgal4ffIrosudl Z r l ^ : ' J a q o l p u r l u n t t a ' U os t a H J H '.(xDJotro, o) UrcrJJcsf, l4tsd,{;orag 1r$'.1 'lutll lnoqr ruaql ol Ilul ol alBlsru D sBr ll lutll pttttu iLu srq sl"srl a^rls lUIql l.uop I :'plrqc u ela,t 'l aqsJr su req lgell l.uocl :) rf,qu{coH.Lo tsf, - q J E m u d g o ' Z : l ' u - o z o x \i r t r h a t r ' l a l u a J f

(,97
iauofua^a uJo{ Butprrl eq sl frl\A 3ur1ea1s pasncJu sD,\\uuru eq1* ..(u-wah Jo iurrq qlr,r leilstu oqt s.teq^\ :.Iruq s.loqlotu I 'ti-o?ot) qrBHHsgo n [z:n[1,e] esnrcu raq putqeq p!q pllqc aql :BcqrprBdll.2 ' ( ' c 1 a' l e 1 r d s o q , u o r l u n l r s ur tlnoUJIp :'rutq 3es ol ^ddur{ su^\ eqs snor^qo ^llccJ c ur) Jleseuo putJ - (newnw,{ho) rJqJeru)o -Jad su^\ ll 'acuujEadde slq lu ^of laq eprt{ :AJON : o8e aups oql a:o,n,{aql lno paujnl ll l , u p l n o l e q s : p a u e d d B qs < l e q ^ \u l u a l l l , e q s iLaaur8uo Arou oql aq ol lno peulnl JH .su^l Jatullo Jauoos rorl ruo{ qtnll eqt eplq l,u uuru 0r{l orl^\ ^\oul l,uplp a :.llnp eq ot Ino \ -lsnu no :'spooi$aql ol puu paurnl lr lnq'looq eql elrl plno,r aq lua,,lA saqsnqaql 1q3noq1 ur tuoq eqt plq ^aql :.mou uorll puu l,uul aH :'Jaq3uel poo8 ,{.la,tp aq ol lno paulnl an puu eJsq,roruos sJodudaql uapprq suq eqs oqs lnq 'su^\ srls JoqJuel Jo uos eql lnoqu : lr ^\es I lnq lcpq srq purqoq l]rls aqt prq slqnop pur{ foql tsrg tv :Qrcg oH seewoe ,i14crnb,ioq eqJ. :(u-ut n {Qsodu ,Dswrsfh) -Dxo 'y)swn+)yrcr) goqrpee)o Ino, ulnl, qruBrqd)f, lcrurrdu .I (uapplq ,pll),{ 'poor.u apH ('cla .,4ru) srq pelrods luqf .tuej8 su^\ rujols eqt ,{q pcsnuc 'lesdn su,,rn ('cto .l) eS1- .antaodwrDH e)o[ u o r l c n t l s e p a q I : a u l { o d o u d . o n r r c r n , { d e u d -nwdou.tn ('u.ut n xtaw) oaar16 rog qsrl8ug ,/ uollrnjl,sep :'uaql puJJ Ol euo,{uu eqt :EION oslv :.uvfu uJtrr{IrnHeodJcuH luu,r l.u JeH - p ! p o q s ' s r o u a lo q l p o J 1 u a { o : 1 s a p q s : . e ^ t lo t oJeH A - 'eJoqt o; ol poout aql u! fou st aH areq^Aoupuq foql puD eru ,{q po,{o:1scp su,r i ruuaodrcrs Jolr oJaH A- .ll JoJ poou aql asnoq Jrerll ,{oq e111r1 su,r^ u pls uaq1.\ .eluls u! lou sr aH :uorlJnJlsuoJ eql aIoN :.pooru lnJi\lu Ue Ur sr uap:u3 oql ,rou puD .uapJuS ,{ddeq u ur tulq lnd Buru:otu fuuns tqtr:q aqJ rno ur saqsnqoqlJo lsoru pc,{o:1sap suq uuols : ' p o o r u r a q l r o d s 1 1 . 1,rs ^ \ e u p u q e q l r o r { .q:.uxotr,r.rx,{ Ilel aql :<tJBm/ideud a,{orl,sap l , u o C : e J r ls l q l n o q u S u r u r e l d u j o c l l x a u a q l s rusoHll8 l.,!ul rql _ .llnBJ puu,tdduq slool eq luol.uoutauo :f11trnb fuo,r .JruJ u,ro Jno^ s.U :'llnuJ Jraql lou s.lr eg sa8uuqcpoout srH :.ll JoJpooru aql ul lou ru.l :JefloHlt8 aH HO - .llnpJ slq lou s.U 'tqSruol ueql ot llul ol lur/h l {urtt1l.uop ;..: I ,ut{nn o . L h' I u a o l t H s o J ) oJe Bqh r,... olrr :'lasdnollrl u u.l ^upol uccuot eql ol oE ol ; o l u l c r . e ^ \ l p q l t ! s ! r l n q a s o q 1 6: [ r 1 : c j l p o o u a q l u r l o u t u , l : . d u l a q l a { e u ot urq l l n u J - V l l 4 B : 9 1 9 5 1 i . p a u a d d u r ls u q 1 e q a , r /ttollu l.uop sJolcop aql esnucaq poouj pcq J o J a u u l q o l l o u r u . l : i n o t e s J l ? s o l l r 4 s u ur sr {cpf : ozud o uo^\ s.aqs itupol pootu or) - 6t! JoJ or.uplqol st orir^[ :..rBsoltH8 p o o 8 u u r sr eq5 :arHaodtJult u poour 'elnr eH g - 'JruElg ol lou LUB I :hllqrl?8oHHB s t t l l J o a r u a l s r x a q l l n o q D/ $ o u l l . u p t p e J qJrqg - euBlq ol aq :... reDrJeII Ho outh ,Noru :0r.ltuBoBrcafit,{o eJuafsJxe:;slpt4l a uo lsrxo , 'tr-olo) qrt{ltHs _ Burqlauos Bulop to! eJrlsaocJ:'Jolu^\lo pooJ lnoqlr,4\lstxs louupo ,(poqawos awDlq ot ,Buttltawos to! ,eoqawis a A A ( ' , l s r x c , { 1 1 u os a o p : o u / $ o l s t q l p a l u a ^ u r : 1r r awDlq ot uotlrnJlsuof, a q l E I O N : . l u o p l c Jollr,4r suH :qJuaoflJf,enr,{c,r eql [_2,6r]lsxa -cu aql JoJ tutq pauBlq ,i1.tru1un ,(aq1 .11am .oleq puuls ;lr plp .crull Eur;ce1 a 1 . u s u , n rq S aql lu ulq dlarl ol ol asn l,uptp olqul oql :;aJeq pa^rlaq uoq^\ E u r s n l a :r o J J c q a u i u l q l . u l r r l l o ^ : . l l o p o . l qcnu no,{ ltsl^ ol asn uEu aql pt0 :sr"ujoJ aArt l o u n o ^ p l o l I . e l q n o r l o l u r 1 a Bn o , { 1 r c u -u8euaql puu o^llu?ollalur aql AION.pooq euJulq l.uoC :qruHl.rs4 aruBIq..a,todwo3 -plrqr laq ul :.oa l o l u o q t u qo l p e s ne q S : j r o u r u r r { taugtqHumgoHo owh ,wou a oJe Jo6Hl4B ur paluroddusrp tu,l tnq uuru Jql alrl ol posll -9O UHO - ':aq Bur,rraoap J o u n q s a s n o s p I : m o u e J o u rd u u 1 r o p 1 , u o p , { e q 1 . J c 8 u n o { a q S : ; " ' B f , J e r H l . t 0 g o ^ t J rg _ r r i l o p o s t 1 f , a:a,rr,4aql uaqm luc,{ ,{rancsurulunou aq1 o1 -f,u uurrf cql sr luq A :EurqtautosBulop lo oB ol pesn {erlJ. :xur err ax,{ ore br{eds aolrl ,(poqawosasnr)D ot ,Eutqtautos./o ,(poqawos - u o l o u u B o r h o H . u i o u t t r o d ug ( p J e w r o d u ) e s , t J ) Do ! u o t l J n l l s u o l a q l S l o N : , U u r u o ^ l un IrrI o.rotI I I nv rln' ot I clc.l.>r orflc9 . htoolt.L udux .onll X - l{ Htrq)t{u eol l lrJxudr.Ia .al{H 1n1c:cc :e,t u s.eqs l.rrsr ll cJns ur.l rro-L)oc l.lrl otrB Inq ss0lelL'f,Surcq jo ,{.lc1,1pasnccr: ,{sq1 -l-f,{cV o.Lh'ol r?lt.LcuHr.lru)I(iIls:nfl uoltutc : ' l ! e l u l t . u p r p e q s f r ? sc r l t n q . r u f , s , q l t u s -unuold aql cloN) e^llruuu! + ol + pasn

t9z
iretBl dn t! aluur noi( plo ipua '6 pcq ecuo nox 1er:tnb t aqlrrsa( u) l! plp ^roH i,fnoqE ll s8 r lBqit\ (a,r11u1ar puauJ E qll'n .'suolisanb s.JaqrEel aql Jaa{suv '8+ ',411en1ry;rl'luuuodurt Sutqleuos uello8roj pcq eqJl str lssdn 'leq ol Ilul ol perrl I polool eH :O :'surel ,(lpuauj uo are ,{eql (,{lsnot,tqg ./o) luttl snol^qo sl ll :/V :'ulull ?qt uo ss/h eH :) : otuo] ru.l pullx srq ol aruPf,uepl aqI :l{ : puauJ u su slql no,{ 3ur11e1 :7 i'sn ol JIUJ (3ur>1oo1 qlr,'rrpaJlerrunbeA,J :1 :'peaqu 1q31u:1S IlrA\ eqs Jou eq leqlleu JI su $lool ll :1 :raq P iu,n; pa1oo1eg :g llor:enb puq u./o 1a.l:enb:e11tq :, iluJ lou s.lcql a,iq \ :J i,{u'tt Alpuat:i E u r o r l l u p e l o o l r q s : ! r : ' u u t u l s n t u s t u q o l : O : l a q q I / $ d n ( 1 r )a l e r u p l n o q s n o 1 J : ' u ' t o t leqlouu ot Sur,rotulnoqu spul{rt rraql paBuuqc,iaq1 :g 1 luaunfue 8rq u o1u1lo8 all :y :,{ay

'(a) 'UeHc <t.LudosoJoll eH u IJcITBJIquelreVNoJ^lEc (')PJ weoaocoH ore) (91 'uxcaxfdv-ou oJ a9 l(g) 'gogoc Vedeu owrdu radrol{c HO (91 l(7) I4HO(tl -aJ ordosol V GI :@) 'trodoJ4ol^df s qruxeaedeuI{u?w^tradalr 'r^Vlrdu eH Ho'l'{H'Ho l4H oJ l(1r) ;ourar,traseducoH (,^I{ehoU (Zt :0) 'oHvtrseho (01 'xIJI4HemoHro xlr)cox^dv s l'tHoorh orh 'exoxoll (t t :W) 'douc lfil) udocc lreHqrro (6:@) 4uxdux rcrersec cuH ^ (8 l(;l)'t^laH c ')asoroh Hexrotr ls1 (1 :(g) ucqJr4dHnou 4lcsHlltresuduc HoxY (q :(/) 'vHB 'edoooB Ho 4oxuJ UeHc Y G :@)'aoHxut oJ-oJh Lfl<lge or[^9 )u) rrqg oJaH A (V :UAI)'avraou s ,{soror s ^we ul(mrdu vau14(e :(y) wuH ) uxcaxfdv EHO (l (q Inqg HO (Z:tA) uHawuH ulIodrol/{cou Brrrtresuduc
qit/tl op o1 Sutqlou suq :o l,l3uj slql ol epn}llu rno,4s,lutu14 :qtus ,(orlsop o1 :N : au l 1 1: 7 4 rn o , { q l l . 4 \J n B J so ) p o o t u e r . l lu t l o u t u , 1 : 7 ; 8 o p e q l J o e l u c a l u l l l l ^ \ o q / Y \ : ) : 1 u 1 t d s o q ur sc lesucqt puno.; faql tuaptocu srtlt rcUV :/ :qlus loJ quls stuulq ol :/ :'llo/i\ atu paluall loJ aululq ol sl oqiA :J :'eqolplu,{ eql ul s,tumlusutl aH :l/ :luctlcd :9 lpcuadduq sDq luq,,rr sredud eql uopplLl puq eq plus eH :? : Lrllq o1 suadduqluqa{ oJucol uaas l.usaop eqs :O :leq ol :6r tulq esn3cu1 :3 :,{11aruc :'stulal pr:q uo ero,t,{aql luql lno pau:n] 11:y:'(ay :ru1unBu1aq.;o

'Uen Ho x sl4ftraauducaH oJh O 'hloJ l'lHouuh^lrcoJoH1.: s s oJa oruHHsgoK (S| :(1) enHHc1fog <lcl'lr9)o -ErrceH omodox uvJac8Ho (t I oJor olfcoll @l :w)'HoHl{ o3 lJcu?rnudgo l ( 1 r ) ; s c o r n r ' , { r co r r " w o J s r e s o H l ' l so r ) ( Z I l ( y ) ' x r u u a m o H r o x n x o l r u o o B 14Ho th'qcoruce)O (tt :Qtt) ul4HamoHro Jo)e)HHaHn o) reewu aH 'weuxc Hg (6 fl ore (01 1ftr) ,iSuxm NoHlJrBlru lqrHahlf)oY reruduc oJr' i(1g) 'r-orr' crnm,{dced (g :(O) ;,{rxuQ fntore ) qcarllcoHro l<ls)t) (l 1 ( g )s r c o x o r c a x ( 9 i ( y ) ; a x u g o co l t c r l l r o g u e o ro r ) ( S : 0 ) ' l { o 9 o r 3 ' l u l d 'r-weh s 'r-olox ( -ouc r u u H a o d J c u He l { b H a t {A $ : @ ) H l q s i l r a u d e J t : 0 ) q J r , r H r 4 s : @ ) r a v 4 o c t l o d uh l l 4 H o J h ' o H s u d a o s ! { o ' a x o x o g ( 1 ( u c (Z
u1 :,ta{ aql ql!/trlraqr puu qstlSug ,(ug '1

SgSIsugxg

v9(.
'cla '{upuns uo allq u uo oB :lq8ruol .{u1d aas:y u

.Jallaq a{n p.I Surqlou s.aJaql _ ./o l! JoJpoou aql u! lou u.I _ iY ol al.ll no^ plno^A ,r\oH _ (u
.Je^rsuu pu? lsv ,EZ 'suollsanbssJarlJuaf erll Ja^rsuv L L *

'aTJd

e le8 ot Eurdoq su/ll, .s^rau pBq s6fl I

'uoll JNT1MS -lleduroJ s.{ee^{ ur ezud v uo/r\l(uenuq lsel no,{suaasj1 :NOSyEd :lapon
to-;nj no.{ uruJdxa .s^rau s.fJtuqf ro l! fnoquerrr uaqf 1aa; i(q,r,r_ puq ,.""0 ..^Tl .acu;d ualsq1 e{El llt^rro aruJd ua{el surllnoqesluads'uosrad .17_ aql'1"q^ "uA"ur1
suoJlsanbslJeqJcal aql rea{suv .0Zr

Jo eztJo eql JoJ lI burop l.us?/h J .lou Jo szrJd e uo A a^.1 raqlaq^r ar8r f.uop I

uorrad aqtstaryS/aH t! til!il opo1 trt't, ro Bu1t11ouaqg/ag nqltaUrr* sotl rrr"r'J"l',iirl,? ' 6 I r .qsrl8ug ueql alrlsuull olur puesoJueluas urlssn1 auosof uelsrl ' 8 I +
'suorlsanb 'qsrt8ug olu! s6JeqJEafeql raltsuy 'Ll+ ureql efrlsuuJl pue saruafuas uurssn1 euos ol ualsrr ' 9 I * 'suollsanb s.JaqJEaleqf ralrsuv ' 9 1 "

ruq^rpu' Bulqrauros Buloplnoqu pururrno,(pa8uuqraJuono,{noq .0, lnoq' .or"^'1,"; ""T*: 'qsr|Eug oful ueql afulsuErl puusarualues uurssnu euos ol uatsl.I .tIf 'suollsanb s.Jaqruel Jelrsuy .Zl{ eql 'qrg8ug olu! uraqf alBlsuuJl saJualuas puu uulssn1euos ol ualslrl .I I+ 'c1a la:n1ce1 poo8,fuan e sf aq {lsno!^q6./o lcafqns eql ur petsaJalut {Je^ sr aqs r(1snonqO JNgOnJS ,{aulnof oql uo sJnoq o^U luads aqg 'oJlucal s[J ol uelstl o1 ,{1;ulcedsa euef, aLlS :YIHJVLJ

:lapow
'uorsnlJuof, C ArEJp puB uals!.J ,0J+

s9(.
[,lrtnou,l a,rl1oul oua (c).fttout,t I lEuo!f [1eu cPd11,a eql :sp:on 3u1,lro11o.; Jo uollclcunuordaql asllrcrd lxal Iuze1:os,]ulsuJlus [-vr,l ru8;n,r lJnJls,uof, i(8laua Ir!peua,] eqf Butpeararo;ag '76

'11sluu^\ Jlesult{ aq uSts eJns e ruo{ sl u sr lr ocl^pe e^13ol seAoluslu JI lnq l'(tnp u ll luq1 llnuJ a Ol 'peIsBUn palsu Jeqlle 'puel{ e ol esl^pEaAIS Jo OS JUJ St "{lUtega3 a 'ssauluo/t\I'Uo{ seuos ,{11anrc 1iy 'spuauJ a^uq ol lue^ no^ JI a ,i1puau;Jles:no^ A\oqslsnu no^ 'leJJEnb e{u o1 olAl selul 1l a e '3ut11errunb lsol s,{uale sl qlnll eq1, o ul 'en8ru 'ssncslp,(ueu a uec '(ue141 lou 'IC no'{ aql ql!/rr ;3u1,no11o.1 aarEu od 'slool slq sauulq uauo oq^\ utu{lo/Y\ peq P sl ll ' 'lUels 'dlqspual{ olul l[eJ o] Arolsefl o -uoc enurluoc 'ul eJBnof u3q^\ lnq 'pu$ oq ol IOnJceq ol e^eq 0or\ o ,(poq P1ouE LII UEaq 8uno,{ sI eJaql 'sreplnoqs Euno,{tto pueq plo uB sI eJoq - sesudlnsJo llnJ sl o'Inlt\l o 'osuellud enequuJ 'lll^\ lql oH ' eq luq^\ a^Eq uuc '08 aql uo Eu1no11o.; luauuo3 puu :suo11u1onb sqra,rord
auos of ualslrl 'qsr18ug uaql afDlsuErl saJualues uElssnu olut PuB aql s.JaqJual Jersuy suolgsanb 'l! fnoqB 1uad5;aruulqo1;ou a:e'nno'( 'LZ raaal! sBH no'{ 1uq1 o1pauadduq Bulqlaruos tno,(su,n lq8noql a;doad qBnoql11nc; {11un1ru 'JelrElBqt eql pue {ooq aql InoqEsproin'nal u uJo lulqf no^UBJ '92 'op sEl{ pasnJos oqlr looq e uo{ relJBjBrlr ,(ES l,uplpaqEurqlauros;o auos ol uels!'I 'qsllSugolul uaql alrlsuell pu saJueluas uBlssn1 'peloq aq P1no,n a:ns no,( 'i(u1d 'tpud E uoqlr asur B eqllJsaq 't7. u) aq ara,r no,{q8noql poo8,fua,r o1 lno peulnl ('c1a
'c1a ',{up:e1sc^ lsul plEJrl no^ slnllal aql :t' tto,,( ,r,r,us u:ado eql i,{up.ln1r:5

eq pelcedxo 1 uut[] asJo/d/Jaltoq ol lno pauJnl1I c/ aM no^ prp ^ oH

(q

997. luelludos os su,h l::{l:1os 'qrnc rppoors .e'uuqc 'qrnc oLJl Bur'urs aql ,n r.,.,.,"irr .re,rnr,^ eru sltl uo ssaupus pupNJpBS Sutlturs aq1 e11 ,u#:,;;;:::fi:iilTrr# puu 'orolduroc

i{1gos ",or1 prus .,,,(rurrnu ;:, ;;;;;'il: "

ariri

; ll"rjll;", :l * "' :f;','"ffjfflTl ; y; i:ri#ffi T;T:T':", :x?, ,1H:'::,,:,:yl 1.^,fnll,i,


!uJ4ulLlI ss/!rJolI ,,,{[ulunrl-t uerldri8a uu "- p ,i o gr',,,,'^lr"+ r ... lnq Burqlou al(no1 ,{ruunu l -r'-e vr('rvn /\Luutl,tu 'plus u u 3J(no ,, JeltJA\ aql , , , a t u o ^eJlaq l,uop no,{rrrou4 .no,(

ru'/h no1,, prBS aqt ;;r ;---"" r,uop ,{'r'uu ""rl'iii,l,l.'::T::":f,oj'aurur


11i^"0 pur.u slrr

pue or pasoddns rauiqi pue ,{es pasoddnser,no.{ Aesot eJ,no.{

or(r,v/\)dulql aQr aql qc qJle^\

aAoJi.. I I 'ru^ enotI,,

iiyo" su^\ rorrr^\ eqJ ((ralleq s,roul,no{.:loul oq^ rpoqiuV.lry ,{11unlcu r, no,{ smou>1 {poq,{ue oq,n ldacxa,{poq,(.ra,ta ^,0u.:il]iu_, fr,ntnsrurql rpoq,fte,rg illr.usl,, nlgos ilr::. palsa88ns:otu,ur aq1 ,,,enr1 ,1"i, .qg,, ,o"

sed 3o Jaqrouu q'noql Qry,u ^;"fi,;i:f?JJi ,t#i:: pu,'r{cn.u nonl::::i,riyjp?iir" n"n ;ii :;

no,{ ary,, eus3utqlfua're uotluollu ol oslesu/h 'secualuas aq raq petcnrlr'PIus

eqs 'p *,noi n:,i rioLj jj'il? :l ,T", a{su oun,r-1.il,i"i:i::1,,ilr:l q,. a a, r., JIr""l li**

rapn;41 uuuroll ,{g

ru"r,18.,it^11':tr* :i:J.1 tu 11 1u,tr'r'^ xie1au rr,r',r irql nor ;;',-;;; :tr|n,i"lr#|;r,,lXu #;.t

;i,.;il;;#;.i#t;'::i:u"l.l;, 'acto,r letnbe ur prus Jallr,u ,,,Eu1q1o51,, aql :ot:adnseq ol e^uqno{ op1eq11 .ror.radns os al.no,{asnecoq pue IOIS .,.1,,'pauru]:ir rqi,,,,noxJo jprj.a'uno,{ parl puu ""^;jT::; .plus lcrs 1u.1,, eqsprom,{.rone pueLl-slq ot pou puu aull ol eujli ,{1pus aprus plno/h .pus ruo{ aq su,rocEJ iporqn ,1q 1r-J81u.r;s aH reqlo aql palool Jo luo{ ur Ba1 o.r:]:^rH xlruirp'.r* auo qr,^ 'lsnEsrp Fuua33ns ,o^,rrl,r^ ut '{eme u'nt:l1o-1 rqr r.ql nun'r'oloiroq or lq8re,v, "qf IUIqpru/(ol pp, orJr sB a^oIU p'no/h 'r,o puupuoq onrr E esrr rag 'lalenb oLJl ,{Braua plno,r\ :i:!ll"ltaulplnoia ,.u ecro^ JoJ .ql rlrno,1nqo ,(puJ sum Buno,{ eq1 puurequuJ sarpoq
qlt^AperJu,r\ ,{eql ,penurtuo,

aurrl ;p,l,n orJl aur onr' urn, paprnord pun rfnlduioi

eql aJ(noA ,{up3o

"'t'^oul

le^a aA,Jueu lsaplo3

,ut

)oo8SJON 3Hl
lxal

197 'stq! Ja^o dttlsuo4olat eloaq UID 'os sao7 'yoogalouur fid $nw alt oap! sP) 'poaq D o1 launnb aqi s7uuq puD ''rlt{tn puD qn 3u1aq pasm)D n1u14 'puaulltr? 'niltu 8unotr 'e1otn aq lo ,>lOtoqalou pauadaapuou\nils lDuotloutg 'socua]u3sct1dt11e eloJlY\ IBJA^oS [.q polJoltr req .eq :epls srr{l eouesa.rd 1l3Jeq esnuceqsnonJause^\ eq i'(11ctnb 'llncuJlp eq ol lno paurnl ll pcuad stg 'lq8ll teertsu tuau dols ol puq aH 'pa{lu^\ ,{aql ollt{^\ 1! 'oJrlou tou.plno/d aqs sduqra6 'puuq slq ul ll pteq pu lerlcod slq Jo lno looq ol ur 31rJ/r\ olqu eq lq8rru aq eH 'ples eq ,,'luultodtut lou s,U,, -elou aql {ool aqJr luql Sullult{] sutrr ulq 1Bpe{ool aqg ,,'8ulqiluu laaj ,,;lnoqe Suqutqr no,{ eru let{14,,,(1u8uu u,(1u6 '1asdn 1,u aq l,uop ,(aql asngreqelr1odpue olquuosueJ s,{umpuec ,(rurunru 'presr{pe1 8uno,(aql ,,'losdntu,1', -sr r(rurunrU flug '1asdn u,1 eSJnOcJO,, e '{roueu 'lnJssaJcns slq ul 1l xU sfur'r1u l,usulApoqlau slql lnq sum o1 peul ag 'lr laEro3 ,(1a1t1 ol ot seurl lra^asJlasutq uapteq18u11eadal sll'lJo lno looqelou $q aIBl l,uplp aq'tq8noqt eql u/t\op elll^Apue 1o>1cod 'looqelou slq olut lnd ol uepl turq opPtu1t puu aq Jl leql lurq] ol snorxl-tp uu;o 1q3noq1 lsnf puq all fsuaun alrnb auolaq peq lalu^\ aqt "i11un1cy tu,1 'Eutqlo51,, o1 3utuelst1 QS ,,'Jasdn l.uajei!\ no,{ qst,tr1 puu'nof',{1u8uu palsu eqs puu '3utua1st1 lnoqu Sutlutql no^ eJuluq1A,' ,.1,Atou Js^au lou se/$eq aesplnoc eqs (('op no,{leql pualerd no,{ pue Sutql'{ueIOaJ 1sa1an:c s,11,{q,t no,{ 11a1 e^q/rrpuy'plJo^\ aql ul LtosJed no{ asnecoq ll,l uo aql ueql arour aldoed unq no1,, ,i1lo11rq lue/\\atls ,.'no'{ lla} lll'!\ 1 Eutqt 'pellu/\\ ,(aq] su slq pJu^\olpa^ou e:n8g :ag ..lellaq ^Aotll euo sr alaqJ,, s B ^ \o t l s l u t l l ' ( l u a q o s l I l n q ' o s l u t q l o l e l i l p , l s d e q r a 4 , , ' 8 u t f u cs o t u l u 'qo iau alol no'{ 'q6,, 3uno,{aql ..'op ,{lutugacno,( e 33rOA ur ples ,(pu1 'l,uplp l e 1 ' l , u p l p I a z l l u a jl , u p l p I 1 3 r , { I o s u , l 6 l q S t u o n o ' {o t . . ' n o , { a , oo p J no'( eru '{q16,, no,i asnecaqt1 s1 1,,{:3ue uorluellu q8noua ,{ed l,uprp 1 1aa3 'pallc eqs O\[', ,,1,ltlA\ 'putu rotladns:no'{ 'toj ts no,{ puu sutfiaqpUo/r\atll lutt-11 oq ;,(11d luql l,usl ' 1 1 e , t r , f u au 3 1 n n u , J [ :1 Iulql no1'pootu sltlt r u 8 1 n ,o o l t u ( l : e 3 1 n ,tru , 1 . ' u a q l r no^,, alam no'{ qsM^ eslaeJoq,teulos uol.u(ou elll l,uop no^ ,\Nou ur r.u.J ' a t u 3 u r 1 o o 1{ 1 1 u a : 1 oa t , n o ' { ' e u , t: 18 l . . ' n o , { . t o 3s l x a 1 ( u o pI 'a;oru ,(ttu eJuc l.uop no,{ 1nq 'ol pasn no'{ aq'{u4 atu lu lool no,( uoq16 'penulllloc otls A\otl luOlelltp sl spllllllu lno^" ,. lnoqu oJusl.uop no^,, ro leq qtl^\ dn qcluc ol o,4Al dels u tllll ol 3ttno,{eLllletll puq leltJ/( srlJ.loaJls erll olur lno rrul ^JJ elllll e Llll,^A "{pu1

q,l)rou. ..ano^

892 (r) Iooqelou ur il1d lsnrrr eq uapr s:;,?:ulotdxa(gI (pz)tuouau slq ul ll xr1o1 :asoqdond (p1 (7) tosdn os l,uoJa^A no{ qsrrr 1 :a1o1suot1 (g1 0i/) "' luql f,ruaq os eJro^ E ur ..apFuD4\(l aql otur lno ueJ :a1o1suot1 f7) 1ear1s (11 (n),{es o1 pasoddnsaru no{ s'urql aq1 ,{us o1 :a1i1suot11g1 .no,{ puel$epun 01 auoJ ,{11eugat; :asonldo.tod Gr) (6 (y) 'socnalues Jeq pelonJlsuooaqs felrr oql Bulcrlou su/r\ eH :aplsuott (g .no{ (g) .ropoq s,4Aou{ s,,r,r,ou1 ,{poqfuy :ujopxa oqm 1y @) ne 1e no,( s^Aou{oqm ,{poq,{uuldecxa :asutldotod (9 JelrJ/r\eq1:ason|dotod(g er) pa1sa83ns (ll) i,"' lnoqu rouedns eq ol anuq nof op lpr{/y\ :ason1dotod 1p (3) 'no,{.;o paJrl puu (g IJrs luu 1 :a1o1suot1 (g) spromraq ol lQ8lemppe ol jr se :a1o1suot1(7 g; larrenb aql loJ ,{Brauaaql Burpr,rord... se,n :a1o1suot1 (1 :,ta{eql qrrAr rsuu sJa rnoi( .asurqdu.rr4 auos .gg lcaqopuusasurqd uruldxa arBJsuBJl Jo

sgslcugxg
,pua[{ s,{e,rnye anrlu .aprs lsuru'u.xJp,{^Iooqolou srq oql ,,* ,?'J;t:;rj;

'no{ puv,,'lll^t o111 ure;dxe .lnopalluJ l asrruord; aq,,.llu/$.oN,,.Jeq Il.l,, JaUB o1ueSaq {errre LInJ ag lJolq u lsotulusull\eqslu{1lpozrleeJ ,asrrd:ns aq auros qlriA '1a.pua o1drqsuorleJa, qsr^A prp aq pue ,qcntu oqr lor ,{.ral raq pelll oH ,ipe1 Sunofeql e{ll plp aH .onrl aq ol ueas lou plp srql lng

ruo{ o^rroru prno^\ruqr aqrr";:::?lijj:i'l'rHl ,fi:Tll ou aprq eq ro,il


011;,ipe1 SunoX umo slr{qll/h drqsuorlular u,ro stq pua ol paqsr^\ puH eq 'auoppuq eq leq/hsu^\stql eqferutBlll rutq ol oruBJ oSIe ,{1ueppn5 lr

-elous*.J salul ueu Euno,{ tno eql lurll oqplnoqs,{.ro1s lulod aq1 eqlgo sduq 'fuo1s -ra.1 aq1 ul s8ulqlauros aEuur.lc plnor oq leql puru srqot auuc ll ,o11,, .,'uruldxa ,11u1,1,, JauepeJJuc ,,,)18,r\ loq Il,l oq 'laaJls eql u/r\opr.ul.q uo4 ,{ume pue,paLuuo_rcs uur eqs,,,Iooqalou u lnq Burqlou ar.no,{'Xq6,, {.rc o1 uu8aq aLJS ((.Iooqolou luql lno alul p,no,,{ mau41 .rlooqrlou 1nq1,,

rJn,(or ap rsaqr ua su^\ r 1u 1s o1,{en alr;1?i"' :rTl jj" jJ:l:JffiTfij j; :il,

.perr.ur n 11 1Bu.o,{, ru,{pu u,,,,^:;;1T1"#;rT T#,,

692

'91 'aursrporu eql Jo sseJEoJd Jo slBarl {ooq sIqI '91 eql ,{1rane1c lcefqns slq peluarl le>1eads 'ar1o[ sB spJo,t slq lBaJ] sI ool^p [W 'lt u ,(lsnouasoo1luot{l e{l }cuop 'tl 'ueJpllqc uuo/d plo eql aIIIBJaq eql ql!$ acuallud;o 1no,{1e1e1duroo 'qot aqt qltm adoc l,uuc aqs snol^qo sl 1l 'uelp -llqc ql$ acuallud ou setl aqs ereqceel e euocaq req opellr leq yZI 'l ptp Eutlooc lualle3xe s,a;t,t ,{tu o1 ae11sn[ slsan8JnO I 'acglsnfq1r,neldoad qea:1 sfenlu eH '01 'uJnleJ /t\oul etu lel III,I\ ut /(oul no,{ 11e 'JIBJ{u1d sn 1a1 '6 'll no,i 11e1 lll^\ J nof 1nq lnoq ,^Aou{I Sutq},{ra,re 'no,{ dlaq ol oJnssI aqs 'uutuo,l palluaq-lJos fuel B sI eqs '8 '/ 'ua{tsnu se^\ oq lq8noqt l leql lno lq8tu4s tulq plol I 'lI peulnq dum1q8lurls lellal eql puer uteldec eqJ'9 pue 'oJIA\Jo eq acetd u 8u;ualq8lu4s su/Y\ uI e[ut I uaq1ys ueq/v\ 't ' 'aru; 1q31ur1s daarl o1 tu1 'a>1of 3ut11a1 u e '^lrs eql a8rul 'g Jo sleerls eq1 q8norql peqcJctu uau Jo seryoq 'Z 'aruoslarrunb st r{:aa. oq ssnucaqspuel{ A\aJsaq 3H 'sn qll/d pa,{e1s os eq eH 'l 1e,toJsohl ol ulnlol ol peluu^A 'll Jo lno ru;q pan8rr a^\ lnq 'acuo
'alElsuB{L 'S[ :ad,(1ploq ur spro^{ eql.;o Sulueaureql ssenO 'suorlsanb srraqJuol aql re rsuv 'Ilols aql lnoqr {ulql no,{ luq,t eas s.lel 't+

ctttdo8o.totlcxorollagaraI<dor.ox.t{mesqrudogol/?:qHojosorJur{ 'NaJ ut lfiltrarc oV crBsnuTou J : ilJ.dal,{f, lreovuHrHW IcI S' i'xt'tttcxotfi/adu rtlofuc uuo )t:) ov,{dolr lHvosoll/,(docc raUfucogo @ lueulccud qJ,{c 7 le1l]t1u uc.to HO lr :r{Hnuilr.tr,,rcri,{) 'nrocoroJ l,rlqllllcrfluvf, wl4)cl ltti :4 " lnoqe :ottcdns nof ^uu1 oql^ csorll ldacxo 1;t l " olr, 'qliux eHU{ :'slqlJo asnt:caq dtqs )Dr Iel oln 7 tutl 1."3o1 1qi,, aqt no,{ sc,r.t? A ltl :'ul{aofuf,3ud qlrul eqlJl ue o 'pau:aruor -uorluler eql ol pttc uu slnd I.lt?aq.L) :sloal aq 7 l'luusualdun su'^A alai\\ sa^rloru slr{ su JuJ su Jlasrxrq a^tf,lop lou plno^\ cH / :d^sollor{ EH olr?xcgHs 11 :(lqg 'ax[g) j lsul lu no't -x.,{dl7xfi lo qf,olru.Ltro ot oln 'coL.l?l^l qtl.txolt'tttt,{ 4au c qrusdoU l{af,BOJ, qJuravc srrnrdJJ ts9 puulslcpun o1 uuSaqI J :plusJelu,r eql ir :u,,,llqwolaseerog esorc Hoac op ) u ) O : ' I o o q a l o u s I q u t u , | o p a l l l ^ l s n u a q q r l q ^ \ u a p tu u s l a 8 a H r : ' a l u l s l t u s l q l o l o t u l o u ol fut ot/fuourau slq ul 1t daal o1 ylurql no^ ^\oul oq,^ osoqJ g :tI loqueual /,i11ualog1p Aax

(17 plno/( aq :u1n1dxa f ) tuusualdunrc^e^\oqJlosulq ruo{ a^llotu ou eplq (07 (g) drqsuorluler aql Jo lJal sB^\lull^\ ,{orlsap ol "atolsuDrl (61 (1) sasuasat4:asotrldtttod '.aplsuDrt (81 (7) ,{tols aql So lurod et4t '.aso4dotod (71 (y) 'stqr ;a,rodtqsuotllllsl $luarq prg '.atq\uort(91 (0) peeq B ot larrenb aq] s8uuq

017

.e^rlotu lnoqlri^Eurqiluu soopro^auoH .rnor^eqeq roJ o^rror.u srq pooa puq ;;s ;;;;,1 rI puu ocrpr'Aocsrqru lsn'srp ,lsn'srp su,,,, rnor^Brlo9 le lrrJ rrq |ti;;ii 0l

p oq,{q1puuss3or # x'""^tff :r'ltl::,"H;":,:J,:"'J' ed e e: d, :'r"

oneq eJdoed Buno,,{,{uuru p1o3o,i8raua }oN.upru ,r r"irX^1X*t^iiJt? n

eru'qc 11 uanr' no,{ l,usr rrrou oru ocupqo ,r"i:l#illHI,,:ff

os ouo ur our pesr:d-rns leql ,tlru'rp Xlru'rp qlli( pe^uqa' ":;:ff

arues utrqluaJlaldoad ut pue ,aldoed lcedser.;o s,{unlu rog qnufr n 11n3


,{lsauoqsr eldood ur ,{Jlsoru alurcardduI tuq^ .O ,{11ualE {eurnof pe,{ofua .aldood 1 ,unroriO.fr"n ela,r ste8uassed raqlo puu luetugudruoc alquyo3ruoc fua,r su/hsJnO .t

srue^\ ,{:ang srqJo roqlne .1ooq ssoccns ,{dduq 1u ,Jft,HilfJJ:f:il

orri;]:jrfl .pres , aq .sacuulsuncJrc .aJrlpu oJa,raJaql "r,* poo8 ,fuan sem1rpael8uaq q8noql .turq a,ruE I acr^pualul l.uplnoc aq sueos ll .l
:,trrssacauJa^eJaqltsalrlpu Bullrasur pnop Bu1,no;1oy pBaU .9, aql

-sse r.uplnoc acro,r u .ecuo uur.[o^\Jo no,{ su/h lu

(,spJo,r lunlcu slq aJa/(lBqlA ./z

olu! lue^{oq urq lsarruol palue,h acrlodaql.luqt tureat,U lllf; 'seqsnq n, puuseaJt lol e aloJq1r,a,rg1cnr;sap Jo ,t1qp.rat ,,nr, ,,ir .sz ,"^ .qlnuJ reuuur83o 11ng .reded sr rno1 V( -nc ool qcn.r,sr eq ouo suqoq rnq ,uutu poo8^rrn n ,tT1] lJnuJ '0r3: uolols 97 puq aq leql se,rurtl lsuruEe uouBsncJu ez "ri .qof lsor .ru,r .raq aqs rrnr'if::H i:ffU :;ii .;i

-duc ,acuarsrxo req aqol pnord orrpur? sr urdrqs or 'elucs.fru141 lsa'rulaqrsl slrl?.g1 ur lJOl xquq su^ aqf 'l! ol ruerq louaJEJ esueld a1r1 or.tro1330 rpnr'r,'r,ii 11

'pIBSuqof l,uefalAno'( qst't 1,,'61 ,,'poolu peq B qcns ut s,(ern1e '.Iaq,{JJeu"olpultu stq dn epEu pq el'{JI s po^uqaqeH'6 'Jollel eql pa,{orlsapl,upuq 0q paqsl^\ eH '8 '1uat1udrul l(uoJa/r\nori qstm 1 '1 os '9 ,i1pueu3eJoul alllll u sA\aqs pallslttt'eH 'rec oql peu,{o f11enlceaqs se sa^qeqeqs 'S Jl leq qll,tt 't dul eqt uo EuroEtnoqu spultu rreql pa8uuqcl,upuq ,(eql peqstn eqs ' 'euoq lq8terls auoB puq aq qs!/'\ I eH 'Z :a8uerlsB eJe^\eq JI se saAqaq 'l (B) 'urq qtl^\ pallauenb l,upuq no,{ qsttr I '8t :alEIsus-ll
'l3D l s l u a q l J c u u J o q l n u a q l a a so l s l u B l 'ssesJnsu stl''nfuld eql suaes lJ af,uelpng eql s,{u.r,r!; s,ll }ou

'raasuupuu )too'1(q) 'uru8c jap:ostp st ulool tql JasI ut

7L(
.Xuung) tEqJ :' (' Jta .BuJlse:a1ur aBuu.lls spunos ^ldtua eql uI pnol ool papunos 11.^*oeJrol JaH :sJeMsea ,7 ixiat rz.I punos Bmr{BsrDrZ :hotnr .I ,/ ,{e{ luulsrssp doqs: [_:o_J z 1ra1r (HtrruJuw) doqs: .&.f,1 arols

'ssurr ssnrsrp u'| r! or rarararudard puB o1 rJilfr;'ilil:::iHi;ll"r-,iu";ril::$


o1suto8 ar.no. aqlr].:,r.Trji::-1u-o^arqou ,{em r{3nru ^arqou ,{1a1ry .r,i o1 ol,(taIII tou ,ou.r]lrlj ,, l.:.t-11Jl AllsBe ocuorludtaq
asol ol {lo{ll l,r,s,',

uoosos JuoJ aruosJe^o Jorl ol /ilelllun sl aqs .gl 'll op

,,

,{upo1 alcryu uoruiio ,n1a ,1q oi;,:;,;;; ;fi ",{l:o ;l


ur/$ol ,{1e111 Xrq,,tutql'nol e.ru 'uor l-1-.na.rqt luuuldxo u"prpur,i;il;'l' l;

i;::,'.T ,3li:,1*" I;;i. ;'; il' ;' l, l'1, .:'."i: 3 I


.:
;

ffi ;:l f i :i,j,i::1",: ^" uur ;aq,{aq1 oJaq^rl-il:.,rilpa,ioilsa, os.srolrol aql ffi:,l;:i,t_[-J ilts'.l s 'uorlrpedxauo aqr Burog lnoqe ,,,1tj|lff"^::1,]:,,?,t-t1.1"1 q
ou,, a8uuqc ot ,(la>{rlun aH ., sl ;uotlsanb ;L*ll;'][].Ji "ut :i":]':i,t:',:::l :T"^:::; olri'rir ;"] ;H : io''"';;.r: ; 'rulq auop i..:1:1e^cq ,T:::T:l1f rull,rerurcaroon'or roJ ar,faql n,r{iri
.uauo os purru

o'"u op o1,i1a1r1 ";;'"'y,?';'#*ti:T,:y,,1:1."i.:.y u,1 i"^ 1, L Iqo,, i,"l,Jul ;' , on,, "'fl,[fr

'ssaJppu oql sI srqros 'eJnrnJ Jpouar.rl rpu A\euE or e,ror ur u: ot ,{lelll 1.ua.le ,{aq1.g

t, ;:;'li;'j :fr I ^Aorroruor rerro rno 'pr P Jilijlil JJ. . ofir rl !qc ldopu o) ",;;;,:"; Jr' llJi, 3,ilI ; ; 'Bur1.'rrpuurl i'-t;i;; il ;l'li' i;ffi j i ,,; j'-ql,:j, az*raocr';;;ltiir;;t :, ::., rno,{

Ji I (q)

-ruq3.,raq30 arBO ol euoauos eqs erur puq urr^ 1 ;urfl],?rr:t"::] 'tllnrl ,,

tno,{ ,i1puar.r3 usu,r a8uur o,oru orlr rurq,oll,iiJlfflJil{l''fiJ .fl ",

-auos,{ar;' ,,0,,o op uaq,r 'Jlt ll,?,'J,,,:iiil"rilit i: ,, l,,"lil"J,ff

aqr l(rrpuq ,,n,r1 qr,^ j .i j ,{auoru Bur4ulJo uaaqrnopunoJ aqr pesncoe ,{11un1c, ;;i,ilili;TlJ".ffJ .ll

'ueql aot^pp Jreqluo{ul puq eq prqr,^ .rlJlltu .H ,, o s p a l u u : B : o 3s 8 u r q le l u t l,uprp no,{ qsur 1 .7y 'l.usr t l l n q , t l n u J, ( r us u , t l l J r s u r r " n ,qg 11

TLZ

'os 'Eu1ql '3utpuc1s '3ur,{e1d 11tls l,use,\\Jaq plol p,eq lsq,',rop o1 ue8eq aq -,(ue ulq ' 11as frt ol Je^o auec ,{poqoN 'spJoqc latnb me3 eperu ueg ot ' 'lnoq ioueld ]no 3ut e ,(u1dplnoc oqn,(poqauos eq plnoqs oH auootuospue Jlesrutq lnoq lno -pug ra8uol qcnu eq plno/d asla,{poqeruos 'pauaddeq euoetuos sr.roq luq] llal aq5 aulpug eurl 3uo1e aq plno^\ oq,^a 's.lstuetd lEnsnun,{rar paruaasll pue leqt uoq^AlleJ oqs lBq^\Jo esnEJeq 's,(a1 oqs eql o1 ,(lletnb oB spueq slq A\BS 1ce1qpuu 31lq/y\ IBOJ e{rl 'prsuag 1,uec 1,, ,,',{e1d 'punoJe pe{ool ueg dsnq oq ol peuees qJolc eqJ 'ples eqs no,{ uu3,, ,,1,{u1d '1! qll/t op ol Sutqlaruospuq eq paut8utut puu clsnul aLIlpoJaqueua: a{ ouetd e /(us eq autl .{:e,repue clsntu Jo pupl 18ql pa^ol peq ouetd poo8 prueq ,(1quqo-rd aq ]ql sempaut8eul oqs lsqlA pue 8ur,{e1d 'ouetd eq] JoAopools eH 'l,uplp aqs /t\ou) p,eqs uep 'll le u^\op 3ur1oo1 -pns B Jo lle ueql pu utlq ^\eu{ eqs Surlurql e[ull etuosro3 3uo1eoB p,aqg 'IUrq pa3ll lnoqu Surq{ue ^\ou{ Je^e p,oqs J! peJepuo^\puu Sullttus tulq -ou ErUrUgleuJoc aql ut ouetd lurus aql ol 'atols eql olul luam ,{et11 'prBS uag ,,'ees11,notr,. ,,6op no,{ op leqiA,, 'ples nof 31,, op uog .,'Eut,{u1d I leq/y\11uc 'plES nor{ ue3,, uLuula ,,1,{u1d eql .(eJeuJos ur euo elllll eql 'plus uag ,, /hou{ l.uo,p I" ,{r1pue olols stql olut oB eA\ pulLu no,( o6,, JI 'plus Btutug ,.eosluql sI', ,,c{t{1t,, ,,'ouId ees J otutl ,{:ola pelrcxa la8 1,, 'ples uog ,{g uullll11 ue,tore5

ONVId

:('r-l',lah) 4l'lll tu.l :'eraq aq o1 pasualdeJEqAA iuHHulll{s3 oY iP)oU ;3uo1og 'lollEs - lradosrarsotrd' (' r.'-t^tan) n urroaotr (q1us 11 ql!^{) paseald i qcnru ,{ra,t utq pasuald apnl u eq plno \ aq dn mc.r8eq uJq/ plus Aoq aql -lilu ,{1puau1 laH :i(sue l.usll,,r\ tnq sptlallJ ll : (uos:ad dn-u,r,ro:3u'.atndutot) vilqllsodes b3 e,ta15 :ltcotrud 'enu.i.:r ol asr:a1d paluu,lA -qlnsoHur-3 'qtettndtqt dn noj3 l 1:r:p anor8 srq 11u -qrosol/f qJ-Btfsullotr lqruyxoj,{ a asuald oltulc' Z ol uB8aq ll'. Q)r tteJ- tto?o/2 ) Bf,qrilB i ; ( a r . ) 4 , i a r . r y a y ( 3 r ) H D q u Yi p E a q uo C :iuAroJAno,{ a^uq llcl A\oH :'sulultlnoul eql 'uty u luaut;:ud,u (ud[rdus)) tulJ : ( u l ^ A o r B ) o J a d n - [ e n u u , ] )s J a{ o U a s o q l : H J . '1'o1c'ar1u) -cud 'y ([uno-] u,to:8 ',tral8) ,'t lno-l nor8 P o o Bs P u n o st 1 's.rJ,roucqt qtt/t\ : s a , t r l c c f pjto a s n a q l S I O N : H ) f , 1 l u L r l l { u - o L l 't'to,{ - 'qst13u3 punos l,uscoll o loottt ol pcsuald a r r r 1 4 h , { s r . 6 posuald fua,t sll,^\eqs

vL ,('no{lnoqv,, .prES ueg ..t,leq^\ lnoqv,,

'pres ra?rrs ul .orors uuurg eqr ,ulr, ,;Jl"tn;LTlilffi ilJT'Jttt


aql g::1^",t::l {rerc or :.:1{,."":io }noqe aqr po,rrer;;;;l;'x;,,.';,1;
'plus uorlueru {Jelc aql .,,11 l,uoq,, 'pres ,,'ll ,(nqpJnoc aq I rlsr6,, ,,,s{ueqJ,, 'dn poolspus Burfel

pasealo ;;'; r ;;"." 1,::,tt'1, :ly$.-:lnl3'q q'r,,r :a::


:T]T,l:-s..p::j::1""

punor uaqr ,p,oq, ^"; :i::i,Yll T,1:::.1".'.1TI'_T luq/( op o, ulArq"pun pue e apu.' eg .Bur,{uJd l,usu,fprpseq il; ;;;:; ,,'pultu1,{poqop,,.prus {Jelc oql ,,,aJor.u aruos ,,(e14,, 'pres uog ,,,sJnoq oueldeql lu u,lAop uec uooJJo ro.; IJS I purytqBIJ u[,, aql
,,11uetu{ed lsJUaql st qcnu A\oH,, .plusuturuE ,.,oo1't.o;A1,, 'plus lJelc oql ,.'alu ol poo8 papunos,, ((.elouu pBaJl(uec I,, .ples uag ,.,Eurfu1d 1ou s,luq1,, .pres IJe[3 or{l ,,.no,{pJeoqL, 'prps u e g , , X u 1 d , u o p1 , , 1 ..'olotu atuos lr fu1,, .presaq ,,,puaqeo9,, 'aJour auos tno tl ,{.rlol Burluean uag peJrlou eH .prus IJaIJ aql ,,,1,uop .oN,, I no,t oq,, .prus ,,i,\u1d ueg .,!eqloq iuoC,, . ( ' l n op u U u e c J ' I u t L J l1 ' e r q d l e p e l r q d J , ,. p r u s u I r o J J a q l . . . o J n so u l u . 1 , , l 'prBSue8 ..;rueql aluu ,{aq1op oJer.l,/\A,, 'prES llolc eql ,,XUUauru_fuoJ paJpunqo^[,, .prPS [ra8 ,.61tsr r.{cntu /AOfJ,, , , , ' a u op o o 8 , { r a , er s r s r q I , . . p t u su e g ,,.olJeH,, ,,(,op no.{ op /(oH,, .pres puu ro^o aruuc , {ralc paau_"ippiiu y e , , ' o u e r da l l l r l B : o g , { l l e r c a d s , a u o ye u U e s e q l l J l e s l to u e r d aql ueetu;'ouuld aql ueoru L , . p l u s u a g . . , p r p I l u q / hu u e u l.uop I,, .ptus uturug ,,,1n3rapuo,r )tulq1 s,ll t,,

e .s + v , , , v auucoqr r r l L u aql p e q s r u u oqe J o J A g .sernu( lernb w e u d y rJsntuq l peqsruu eroJas e l n u l u r d oq

;;i;

-"f

Jt""

r;l

, a1lr au1qlauos

p. prES.,. qu{c.srurlop r,,' aq pee ^u o,l'i,l[ :T:J?r1,:"j#:Yr3,:

-gudu au 1 cadss,, r,r .ui,,!I:Lt ro3 s,(1ur .prES rr ff ;,fl}'l::^'* jil"*

puu tl,, 'prES raq rE paroor uaqr {1uoalnurru aq n Jnu'o3,ln1:tjr]""t


'lnJlapuo^\ .lleiA suit\lr lllrll Su,r A\ouI eqs llE

sL7
'aurl oql 'lueragtp Sutaq Sutqlfuolo uo s'lnallJIoqJ 'e Ilu pon8Jsaldoed orN aql 'Z 'rueql 'pruq pue 1e 3ut4oo1pools aH IonJ3 3cJslq 'I '11 lnoqu op plnoc e/'roJotuSurqlousu/rleJeqlluug EutaquolslcapJIaqJ :alulsuu.ll'tt
'saJuefuas E alulsuuJl eql s.iaqJuel Jensuv '01+ pue suopsanb areJ uec ;3urq1pcq u aq ,{auouJo lol B Supruq ,noqpuy ;?utq1 aq uur ou poo8u eq,{auour 3u1,ruq ^{oH all Inoqu{ultll no,{op luqg'alqlllel s.l1s'(us ,fu,r1 ugSurqlpoo8u si ,{auour 3u[Bq luql a:eqaraMss,{rsuag 'zv ou u iurro, lxau aql lnq 'ralul drofs all pp eq 1u;q1no,top ^loq 'It p1o1 aql .{poqaruos aq Sursoddns aueg 1o lq8noql lutrlslssBdoqs aql lulql no{ op luQt'l

'pua!{ ssulrrurg no'{eu;Buu1'gp 'no,{1rp1o; a'ru aql uurugsB,{.ro1s lla.1 'oo1 'aslo Eutqlfua,ta puu Nep etuosouuld B la8 p,eq /(3u{ OqsJeqlo 'eJols aql olul uo lue,{A pue leaJls 3I{l u^\op uo lua^{ aH eqs Jo ,roqsuos 'pls euulg ,,'ueg '3uo1o5,, 'lle 'prus eq A,, ,,'3uo1os 'paljo^\ eqs po{le/t\ pu8 luJnelseJaql uel ^aqJ eJeq,r unlJodurg aq1 ol $lcolq o,^Al ,{dduq ,{re'rraq aptu lI PUV 'poolsjepun 'ouutd 'srnoq eqs aqr e{ll sB/( u roJ ll reeu fuls plnoc all 'Jeq Sutlturs sBA\ i(84\ eq le eues aql 'uluEuJaq }s palool aH eql ulq lu IJuq pelltus eqs puu "{elr s,1r .('elqrJJal i\llenlcv '3utql 'poo8 E poo8 s.ll,, 'plus ueg ..'^BiA ul,, os lou s,lt ute8e uaql puu 'ples Btutlla ,,'soopu esoddnsI,, (('slqSIJ,{q e,reqplnoqs eLI${ulql eq JoAoN,' uag,,',{euolu Sut,ruq s8urql.;oslol [uo{,{ulru uBtue sdea1,,'ptus ':aq pasualdll 's/(ol eql le u/(op 3ur1oo1ouuld ar{l re^o 'pellus pue Jeq lu palool aH plp eq ^u/y\ eql pallus eH pools aq ueq,^[ 'pll B s,16 Sutnuq loN I oculs Je^eleql Sulop ueaq a^,1 ..'luql soop.,(auoru 'pls ueg 'ouuld e puu 'lno Ja^eu e^(1,, ,,'pauJu31 lr fut J I aoeld /(uV,, 'prus ur.ulug ..L{eld 01 ureal nof ptp aJeqiA,, 'eaJJoc pue seqol,tpuuspelopJopue lueJnelsalelllll u olut luem feql Jo .,'ouurde Srrr^uq {utlll o t e l l l I u e q , r s l ? U l u e ^ oe q l u l , , ' p l u s u e g , . ! n o q q c u n l ^ u q s l q J " 'plus etuuE ,,'fum leql 3u1ag,, (,(,aru]noqe luq,^A,,

9LZ Burlyel altq,ralul$u e8urqletuos e o{eI.U ,ieql ',{poqeruos o1 lJeJJoo lq8rr sl ll lulqt no{ op ueq/y\ JI (p a1r1 lsduqred',{qtoroq sr oq/h euoeluos irrou4no, og ano,{ol JsrlrruJ llqeqJo gos srql s1(c ;lrquq lueseeldun lsoru str{lpeq oJJ^\ slq ol lutll r.urq snor^qoauEcequ u3q^1 pe^qaq a^uqeq plnolls ^\oH e{tsllup alutu eq plc cuEtlllea,r e orJJeqJ ;oJaq/heuos se^\(q lasod:nduo tl plp eqs{urql no,{oq llueseeldun srarlJotlqeqslql puno3 eldoed luqt pazrleer,(qtorog >1urqt oq (z nof
:suoglsanb 3ur,rlo11o.1 aql ssnJsrq .lt 'IJols aql s.Jaqreal Jo^rsuy.9r+ lnoqusuorlsanb aql 'oJr^\Jo apuu srJlaqs aql :uxorosodu,/ a:ut twoarp luql 3ION :.lseroJ l llup l?ul sel{I 'Z BJhew 'r-uualp ur no,{anus ,(ru tuql lrucorp :anxr ar}lvxsrrg _ 41q81u I I 1u 'I i'1q8tu tuuorpa8uu:1s peq| :trof, ,/ B ]su1 uua:p no,{oC :ol{f,o, orrvri, :ltoc qray uuarp lu:o3-3r.n puuJo aql _r.ra.1 uorllsoda:d eq1 ([_a_l lruu"rp",opeur"arp),r uruarp [_:r_] .saculd aqt glgp:,{upauourulunou aqlBurqrurlrlo jo p1o Buracs o:nsuold'eq1 ilas suuejpaH :'JeJuupSurruocaq3o _.loq u suua:p riuapl,uplnoroq5 l.Burqlou Jlasulti 1:t3aq1 :qr'Jt,en .Z iitq8lu lslrl lnoqu setuap :(.r-wan aH e:r_twottl o.-rr,rrn, uua:p no.{ plp tuq6 :(4a 'w!q) t! noqo -ro .Z :.1r,{uap louuucno1 .an.rl srql :.tr st .J oql /lo lwoatp1 uorlrrulsuof, aION oslv prespurl aqsperuop aqs :qrunr4dto ,1fu,ep 'eJornH) aHl,V uurssn1eq1o1 spuodso::or qus llsrl : qursuo(dn)1ur :splo,n 3u1,no11o; urual11 Bu;ua1sr1 aql o1 aroJaq e InB .,{ro1s ruaq 11.no,,( .99* ,nop

'I.Ulq l uelstl o l,uplnoqs e^A fq^A IIU lB uosusJou su^{ajelll elquuosueJ SureqsluaunsJe slH .gl fsuaun lllts purru raq qlt/( peq ot lua,r ar^t1 Xop fnqt.lt 'aJEJ srrl uo alrus JorJodns ,selurl IBJa^es u pueq srq pappou solJeqS.rl 'purI.U sq ur alelduoc pauadduqpuq lEq^AJo alnl3ld aql .a8udtsuI eqt Bulpeal peqsruUeH.Zl 'lq8u lr lnd ol feltotu 3o 1o1 puaiis u 1e 0 1 a ^ e q 1 1 r a r r , { a' q 1 a J 3 u r e qu J o l s e q l , ( q p a s n u cu o l l s n J l s o p q I - l l S e 'EurqlfuanaJoJ er.uulq su,r I ltal I llnpJ ^Lu Buroqalulsrru aqf ol Ot 'e3BJ slq uo lsnSstpJo pe4lemfllcrnb uqof .6 Iool e qlrh\,(ur,re 'lqftu 1uq1 araqnfue 1eaq,rarudsu 1aB am 1.up1noc ,pasolcBureqserolseq] IIV g '8ur:eaddu aql qlt/r\f1ano1 lsnf s.lamog pa1oo1uep:u8 eLIJ ./ .g l e l l e q o l l t l l u p o o t u s r q ( a s n o qa q l ual eH . u l l L lr u o { dleq e11]r1 B 1a plno,r a^{ plu{u aJOA{ am.,{1pueug,fuar Buraqtou apnltllu s,ueu aqJ.g 'on apEr.u lou pull.Usrq ,peq o] lueiA eH .,

LLZ 'crJorrrvqlnos ulelx eql pue sclletuaqltu iAeu eql qcel a \ su Jo sJeAIJ eql 3r.us eJnsrolJosesnolqu^oiuelsou pue lseq aql qceel lsnu eiA'ruooJ 'aJn1 -sselc aql ul '^\ou ueq plnoqs ll Jo lsaq oql eletu ol lqSu eql puv -nJ eql ur aJnstalaJou eABq,{lpelqnopun lpn aldoad }eql ,{esslslluoIcS 6oJnlnJeq] JoJ Jallaq l.usc 0,\\JI pUV 3J3q]SI edoq lq/('atnstel SutlstxaJno ,,pueds,, 'aJnslelJno 'aJII lll{ Jual eql JoJ eJec 1,uop ,{aql JoJ Jo seJnsuald 'slseJelul 'sluaruureyalua qclel\ puu lcuq-lls JOqlooql IIUpuu ^llel eql I13 'll -JeuJuroceql 1el lou lsnul e/Y\ ]u ^euouj elelll oq1!\ssoql 01 '{of Suuq lng 'put{ aql rulnc1cads Jo luetuuluualua ra.;erdaldoad 1so61 lsnu srql 'Surqlou Surop eutl rno Sutlse,ln aqt tsRf ro ,{11a1 Sutqclem 'aLuoq JnoJo squu-rno3 pueds a/v\1,llqll/h op o1 e8euurusn;o lB etull eJnstel 'ero3aqptp Ja e e^\ uet{l alnslel alou o^uq am.'{upo1 auos op leql\ lnq

EIAIJ AEUI A'IEAO-IIVHJ'I'IV


trodeH 'IJHnul{ l,. IuJtcu,] uo11cu xtlgu,{madtt u luulullll, 'il ielull Jo alsc,t u s.ll lnoquulq ol Ilct l,uo(l :eludt lrctttarou -Jeg) u 'Z:oJuo lu uuls s.la'I 'ttull alseiA '1 s.lol l.uo6l :(udc) crnrrdr,t [-ta-] a1su,n luaurdola,,rep [-cu,e1:t'] cttuou -oca'luerudole,leplucrs,{qd'ailJ,ttseed aoxucgrllrr,4 lueudole,tep lulueu :ettl -HB[r?d,/ luaurdola,r,ap ,iroir lrrrou .,411otnb 'ssulJ u! Surdolc,rap sr aJuetrs : pulul eql sdola^ -ap SurpeaX :(vr)sraanacud n [-cn,-] dola.rap eqratrsag ,/ ssaualp!: Eulllo,$ st auofu - a c e I q , 4 \e l p r ( p u u l s ' l t s ) e q t , u u J I : ' a u t l no,( luaq ol furos eqt IIu alpr 1da1 a.ra,r'r r u . l : ' e t p r r u o p l e s s r a q s s , { u sa q s : 8 u o l Sutqlcuos Sutop cq ot suq aq :olpl Aup 11u 3q touuuc plrqc ,iq11uaq :4HmotBlroY v ol{ oiehun '!lr,tmoruhHHqrcrcagtl [-te,] a1p1 r^xov l/ [ele1,l arns;a|

:alrluu aql Suppue:ero;aq splon esaql uJuarl '6t aql lr ssnJslp pur llaler ol aruda.rd'euroqlu,{11n;am alctlru Eu1lro11ol puJU

dots ^\au:no,4 aJru1 ltods11.noa't1

're^{suu puBIoo.I '8},

ueaq e^3nof ajar{i EurJJpuo,r ueeq a^.aiA _

puu luusuold sJOqlool (Ueos ,{uurle11rqpue pes


ol luB^\

.JrrsuE ,loo1(u) puu 'pa{sl? OJuno^ uoq/h.{1uoacr,rpe aAr! o .laa^ S

'lS

eluos ol suoes fBrl,{\ o 'suorsnllr e^Bq l.ulsllruno{ Sluaulutoddesrp JeJJns no,{Jr - puuqaJoJaq suoesy se poo8 os sr aurqioN .
:Fur,tro11og uo luauturo3 .tS eql

pu'snoqf aJa^{ qsr^{ uoo, aarqr erln'qf l {ooq o;,'rolf"i#;lJlIlt,]k',i,1,?l"X',ff ,, "


u/(o sll JOJ zacuolsrxa uosuoJar11 i{o.rlsap slJo,r Llcrlur\ ol UolsseJord , 1uo .q, ,1 'u1"ip.* . :alnsralJraql Jo lsoru eql aluru ueu lsarsnQ .o alll luorluelluJo Uu orll sr ,{lorue u 3o 1rn,nr1 ,q1 . :puulslopun uuc fqeq u uaAO leql spJolAoJEsJa/r\ob. :qloJq eql lrods slooc ,{uur.r.l r ool :sseualpr.;o relq8nup aql .trud tsou eql :o3 .sr .{11ncgrp r aa:Bu oq .1g no,t 1uq1
suorlsanbs.JaqJualaql JaA{suV.0g{

'sll/r\_JIurl Jo uortuu dn qsrug u ,{uu a,rnJ uo ,roqs,{aqls8urqlaq1 au,q"1n^ io o8urq 1u eLutl 0Jltsl0l lraql puads ol onutluoc oldood3o tsJIluL{l tol a^otlaq puV 'op ol retteq I Surqleuos.;o,tul?,r -rog crlt ,{rnluoc ql0Z eLIlJo pua aqt tp luu -rrurJc su3ur'rr1 rJBa,'{ur-u E srq ,(1ue,r1 LrorrB ur srro leqrse^arreq;ossa;ord qsr -UJB V'auop l(tlslstql3r uaddurl luq,rlnoqepalJlon^ Slsrluetcs IJt^ oJu

6L(.
'oteh{rc fwoHrceFcoH,{nole ) IJHHamoH -Jo oJo)u)r4H reenr4 eH )r{hqrew 'wrqsurlfeseduc srng rc4edercoll 'S (q) f 'IIoJ lfhJewu- '<<ttHal{ JotsrgltVr{ eYJOcs ureltVadu at4HEHg orgo'lt 'qregew AJ sru,txou nrult,{Vadau oJh 'I,{reeg)c I4Ho 'NLt uHHogou r etrJo)'e I 'rcrorulludgo )EJ 'JsoHI,rs nc HL'(,1 l{ogoJ c orh (oHsud J.r,rHosou Ho BVJo) oHhi aca eH41'11 'ecoduos oJoJ euHem -ad smatr11uH sotrHox enHo) g 'wr<rsr,rraudaraH rqJ wrxeJ cv,{g eH ' 0 1 'e)9fimo '6 eH l{or s JEsoHl,tg oJ)trH 'rgec orEstqHewgo off' xgoroJ ' rJ a ormudu aH1,1 8 dwoE ou arogud s 4o rePJowo|I 'ufa1 eH utrJo)trH Ho oJh 'scurusorex 14 rtroJa ar evyHvragoAaHB 'L 'aqHacadxcos cHetrqcas reJogud s )r4H olr, 'rcol.ecuxg '9 'soouh uH Zl otr g J xexrqLr uder,grrcrere) rJrl)cehnr)u6'S 'oIHan qHoho aa 6 ,{gx,{dtr ,(meH curm,{deed Jaxow as douc 1016't 'rgac odr oJ-orh BTEBOUBH oxHJ uHo 'heH x remotrou IJ uEJo) 'e 'uuuaodrcuH wamodox s oHs6 rrqg HO 'Z '(scrrndocc) rlrndouc offla aJs HHo ',{ruHlto) g ramos r el':o; '1 (e)
uo!fslsuuJl JoJ saJuelues

SgSIJUgXg WOOUSSV'IJ Of,SI^USdNSNN


'ulaql puutsropun ,{:t ol aq l.usaop puu turq puulsrapun ,{.r1 o1 ,{aq1 ua:plrqc puu acunu141 aqt 1.uop uoo^Aloq Surpuels:epun c1a1du:ocalcqJ sl 1un1nu

'Ja^rsuB puE {oo1 (q)

082 re^a dpoqtue,(1p;uq l '82.lro^erlaq 1r^\ o1c.{crq u #;lrt#;t!!::#.:T;;:}ir:ffi 1nq

a{Etu uoosll.^aqtalns,(1aln1osgu lnq .peJ1a'urrb .93 rx,l e,r,.{eqt,nou>J .uo,r,riprreJtssu.& 1 l! lPql sn_ol^go alrnbse,,n 'gZ .pauaddpq ll suq l'rl,4 roJ ouelq o1sr Apoqo5l..rru; .y3 .saXa ag aql'u! lqSr'Jlsau 3u11001 aq eu, o11r3ur,{us.o^ urq16.g3 .sluarurrodxs s'./h ,i1 'qlJo ssers.s eqt uo papuedap slr.lJl po^uqaq .ZZ.rueJqoro eJll su aH ,qr auirr*rtp llrts aro^\ rarji .u.q1go1 '17 Surqlauos e',t{ uaq^A Surprq:oSurqlauros:o1 3ur1001 Jeqlresp/,, uroor aql otul auruc eqs e^\uttl^A 0z lou Jo seuor er{Jeqraq,r aJBlol uoes lou soopoqs 6r ;lrr,lsrp Jno or Bur^oru lnoqespurru traql peSuuqc,{cqt a,rug .gl ...Jnoq alul e qJnslu IIe.r u.ro.;oB ra,ra,i1p.ruq 'oN,, l ..illu/r\ r roJ pooru aqr ur no^ oJV, il,l .srnoqrnoJ.ro3 Bur1ii,.n ueeqpuq aH .Eurlu^\ l o l l l l s s u ^ { a q I l o l o . o 6 l V ' 9 '1 u a p r r r B e q l q l l , t \ o p B 1 r q l o u s u q , { o q e q l : r 1 e j r q o ,.i E1 u ry tuol ,,'arusasr:d.,ns s,4u,tr1e lcatqnsoql yo a'pelmouI slH,. .r[ .arn]rurnJ ,u,f,illltt' s p u r u r r a q l p a S u u q p u q , { a q r - p r e^ e q l u a q t p r u o , l d r s "U, tuaqlr EI ;^';;;s ur no^ cldoadlur{tllnu.lumo-rno,{ .Zl .orusauoqd 1nar1 s,ll aq uaq^\a:uc l,uop I .ll .pueoql ul uotlsanb srql ol uorlnlos puU Il.no .tuarludrur eq E os l.uo6l .01 .elclslrusrrllloJ oruulq ot sr auo o;r1 .6 11as,{ru Burnracap sul\ I tl.rql purur ,itu oir*nr 11 .g 4ro^.rnoq rq1 qll^\ rot{ padlcq:a,tauaq pauruldruot puu rlsules Bureq p.I pasnrou ol^l1 .1.,{rpuns 1o uo '{up 1qu pcrro^{rrrN leql lno paurnl }r '9 ,{upiatsal rcorr.o il ol g ruo{ Bulrrs se'ln ' lpnrrv g 'qrnu ool_lr enrn^ r .rno 1 drqspuar:.; ,{o:lsep touun, turlnaJu srqf ., JlasJaqol ,(1yosBurqlauos Bur8urs su,r aqs :eq- ol dn aulur ucrli.\' .g .foot,u pooa I e u r f l s n o r , r qs D Ae H 3 ' B u r l 1 a r : u n b o \ 1 1 , 1 . . r " ^ . { . q ll u o o , c q l o l u r a u u J I u e q l . l

["r
'horLtr erruJrJdUc utr{x ,oHcadarHIA.gz uHo .Jr,rdoaoil,(wore _oJ) cv^gr.rH HU YudB oH '[aur.{Jotras red)^ Ho orh ,y{oJ s u[tlt4s,go v:]o)<v.LZ

ete)vae'

.I'CJI'dHWOU odo)c I4Ho oJh ,uadog,{ oHJoufocgu r oH .edocJ B tIHo oJh ,uuwt 6 .97 'aHHerlad aogl4rtraflud.,J OJ oJh (oHtrt{B,hO OHHsmde"o" o,r,r^g .93 .qcor -r'rh'{r'rc orrr 'doJ B JEAOHLIBoH oJxHH 'rirsurvosudux erivlq.bT 'prerfJ n onrdu eHr^{rodIOWC Ho ,oJ aHr^t rfidosor HO Utrro; .g3 .qHTI,IX OJO tloJHshrHdauc) exeus^ ro oJv^g xx ,)er ras Bgec HO.(7,

{wergodu{re urelnxfcgoarneecs uHo l^u^ nt oxt{ rqwuyJo) .lZ


'ElrBJIJdU

or-orh ur 4 'evv>t}u or-oJh L1*t4Erlo xruHnrox s urmos Icm utrJo) -02 J_eH r4Lfi4 JOvHdil ,oHgud aJB ,UCJOXU) ,4A .61 HO lrro4ed meH B qruxeaadeu r4r,ewftredeu HHO St '<<3uh KtrHy[OU !.{O)EJS CJ6r^J ^XOX aH UIIJo)l4H HJhou B toH> <<eqJrr^Joil aHHaodJCUH qtcs trgoJ Ar>.Ll 'ucurr odlqreh ex,{ rrtjcfiu HO .ruJt{u efne Ho socuh 6 g 9l

J.OIero9Eo '71 'uuuan(go sovoJalil uvlox 'H),(d Xolfc qlevuc JoXoW aH HO er.{J^dtr 'oxdex orrlg oH 'l{l]E) aoHHesJ3llA'lI )HOgodaI,IJI,ISed ro Jr.{cr48u -Brgo oJr<rd)o[ orlqg ogeH '01 'noden]roo rotr1{gHo tercedHs Ho uYl 'I^{q[t{Q -o) .oJh .r,?u)c )[h<rrBW .6 .HHer^{AdS uJedJ Berc^u firrrg o16 '8 'ICJsBn alqHqrall'lgHtsf r.'ftcud asod .ro rl,IsJcqrosots{ |IHh,{rou eH K ')er trlHHo 'XI4HU,{rcadU -JCO OJ-4OXB)UI<IgHO OI[^9 )) NOJ H '/ '9 'lrBhl'{d) IcJ qcofl{Hc e9 bsrernEdgo L,ll{)cronl,{rolj io{choH 4oulnodu -aI orh '9 'I,{coY LIog3qrusoqlfollcl,trosw{ }I bl^,lodfl lardar eH l?vJo)14H '<(II^HeN9O trHaWIqr BHO ',t '<^vsBdIJager IfEeE)3 B'v}smeBgLlmo IqJ>> ' 'rl4rdo13l4 ecs I't oHveou wo)ml4lf3 wx orh 'qrnr,rdJosmaxow eH Iil>> qHaho HHO 'l (q -andu HO 'Z '4HHBBoHfledoJ IqH<IrosoV Llr{reJcr.{od 'ur4eH oJa I,llfJo,\ 'aHrn/(vlcv oJ-Bvf) )l4hcrew'zl rcN eH cph r^4rcren 14')I4dEHooL.l?utdllc -ed[ ,{ah 'r{WlqHxolfc eelfog ofi,tudoJ I4rI<19 IqIHaWUdaUc)O'exa1o^ IJJv{e - q g o v e H r q w ' r q s H r e u d a r e t r f g a H I s N l 4 l r c o ' o l h ' o H c l Jo r l q g ' l l ' H ) w -ad Hostrcudxfuedag BH oHsedeVKomcrog s qoxlrecuxo IqI^ltsHvanHo) B 'Hafnas XH)EJ ol4HusoslJaln,{3 u{des 3H 'qHotr s UI<rranHU?xoI<IIAI'01 'oHvl4seho (L'uu)c HO '6 'erclqwc reewH aH douc 'Irexrotrodu oJh orh '8 'e['^r qJexoou erl4xortradu swuc BHo IJJox 'I'lr^i oHHamdasocorlcg ')uI -eH c qrxt BLIIW^V3dOU urusydesolBd BHo '4a I4rl4Hotlt oJflfg xs) '33es tl '/ 'u,{Jcndu -ou roll^g oJeH ,{ oln 'qcotog lqn BYJO) 4lcHhatrdeo L?raV Ho 'regetcs u utrJo) IltrsgHdu Ho cuhly'33 f)YKdEC o{olHHedJ.,( V ' e d r ^ c w a c s e ' l l ? t r c e x , , (H o s o c e h 0 l g ' l r r r f u o J o H W ' I { o r d q i l cr o r u n -I.{Her(eqsodoveweogc o uolrurogueHo om<lHud'9 ^Hev{ee),(woHcrei. 'orar ecs evJor L'e8o3ndoH -I,IhOITXUS UCqmHtloJoJ orh 'rladogoL IqJ ) 's 'aHovHol]'s rBxudrsut -qlrarHsJcllav oJh 'o{HWoII omodox cHaho K lqr v uervx u llu[uH BJeh adlqJeh atfio - oflrcfl^h aoHHPdJcqHeho |tHew A 'wor 'etlotr ox^ r orh 'qrudesou fuon aH B'v'uHeravs oH Brog?d Orh '(oHaed ac8 aHW)Ja IqB 'CHetlqcos edahs l4li"reE lqg oJh s rqrp8oHr4g -,{cedersu aH uHehl 'g 'Vodo.l ue htovaou 4uflefl a{soroJ s ormudil eH}^l ,{ 'osux s HrYI'lreN^Yadauv,'z'am}r JeH orh 'gmauHt 'ul4HaodrceH 6HaW -dus) s ruornuH recI4x qdeuer Ho oJh'qcouueu)O'esodrell anur^ uH rolr -HBf JfdYs U'J^JHrcHt4 lII4mAUc uvio) 'cJcom fl so3eh edeha 'l (B u B
aqt :qsn8ugu1Eug,ro11o; otlr1yI

xuo \gI^JoH

7,82

dleq ro8 11,m no,{

'ecrlod e IIucpu euoqdelal o1oE uoql pue 'elqnoll ul Jot{louu noX31 o eas lsrJolorx leu8rs 'sJa{rqqclrq dn 4crdre^aN .
'alqrssod

Ja^euaq/t\dn pe11olsh\oput/r\daey 'pelcol sJoop Juc IIe Qlr/r\eArJQ o 'IcEq puu e;eq1 1aBo1 i{auou pue su8 q8noua a,reg 'sdrr1 rurlrruu;unro 3uo1uo {1:uyncrped.acuu,rpu elnol ;nof uu14 o ur 'sul\opleeJq prone ol uorlrpuoc Suruunt poo8 ur:uc rnof daay o Jsc aqf uJ 'ellqqsll{ re^eN . 'Jequnu esuasll eql u/r\op8ullu,ur3o lurod alqrsrne a{8tu pue {1e]urp -erurur uorlcaJtpa8uuqcluc u ur auoouos {q pano11o3 Bureqare nor{g1 o 'oleq loJ LuOlcs 'perecs X11ea; no{91 'acllod eru Jo Ipc ol aJols esnoqe ol unl ro ,(14crnb 'uare pelelndod 'pa1q8r1-11em {lulA lsaJuauaql JoJ paq puu taaJls aql ssoJJ 'looJ uo euoatuos ,{q penoylo3Bureq ar.no,{ lcodsns no,{ 31 r 'euIor"l ro elclqa^:no,{ qcuorddeno,,{ puEr{ur {a1 asnor.{Jo rno,{ eAK su ruc r '?JeJ '11ec . snq 'e:u3quc ,o3 &unq, ,.\ru$rrr,,'\ut'tt auoqdelere Jo 'lJueJ ol pJuq puu sa8elcud qlv'r31as:nofueplnqle^o l(uoCI lr a{etu leql setJacoJ8 's.tec Sutqceolddu aes uuc no,{ os cUJEll 8utcu.;11e16 '8utqlo1c:o fu1a,tref a,rtsuedxe lunug l.uog '1a>1cod '1a1cod lesnoJleplsJo luoc aplsutue lll lelJul\ Jesnolllpal e ul lou u fu.ru3 'tl uo dUE rurg u daal puu ,(poq rno,( ol asolcaund :no,{ fu:e3 'eJp pue e1u1 uedo suollls eJUpuu acrlod aql aJeq/t\ 'pooq-roqq8tau :nof r\ol't) o ore sluuJnulsoJpttu selols luq^\ lno putJ 'lseJpsetll s.1t ,{utr 3uo1 aql a>1u1 ;t 's1o1 'salrs pue pto,r.u slearls,(snq Jo 's,{a11u rrorlcnJlsuoc luuf,enSutssed e{l palq8ql-11am asooq3 'lt asnpue uolluullsap:no,iol elnol lseJus uu[d o 3uJ41u,tuaq,6 'sJaqJlcus 'aluls ol sleuttulJc astnd 's:aE leaJlsJeqlo puu -8nu ro; ,gtunuoddo eqt acnpal uuc 31asrno,{ tcalo:d ol ^\oq Sutmouy '3 'q 'uo1Euqsur11

3B ECVS CI'NV- ,.3SI/Y\JEEUJS" OJ /Y\OH


',{rouorlup u;o d;aq eql ql!,t{ Sutltr,lr ut elulsuB{ 'Z

E8Z qHeho rqg eHhJ 's 'ljrcd)ow rrsg Ho )u) )er 'arEHJ^lo)uoHHEs s I|IIJU rxcasou UHO 't 'emhfr weJ Nrohi[adu ,{nore cuJratri{ eratr,{g Iqs ut4t{ -wHHs o[rqrfog r{ah '[ '{otnes EvBd oJoIIen ro qJesusPt reY/{g or ^Jog -g.{c a crelieV^Y[gv oJh'oIHc oH eIIIa V, 'Z'x$LrHemonroxumodox s ur '1 -rcg etrJecsqves I4HO iI {oHIIod c rcqter'adlcs reuJegt}t uo ,(wenog eql :qs11BuX ut 3ut,lo11o.;ellqA 't 'alqrssod sBsuounqroog ,{ueu su pue uJule eql ltq 'polJeue a:,nof .;1 r 'uo le8 1,uop pue 3urq1 -ouos 1o3.ro3 no,{ puela:d 'nof qltm Jolu^ela aql JoJ SutlterrrsI ou/$, auoatuosJIJJo auoeuroslnoq pauJo/rar,no,(31relue snotctdsns lec . 'sloJluooeql JOupllelS . 'Sutptq role^ele er{l uI lool o sr auo ou eJnsoq ol ul Surlle8 oJoJaq sJolB^oleuI 'a1qego.;tuoc 'aldoad Jeqlo eJe eJoqloreq/( eculd u o1 ,{11ce:tp >11em 'no,{ -un qt1m,{emqns snq eql JJo sla8 oqm 01 uale eg . Jo IaeJno,{;1 'Sururuarcs f1pno1 ro 'passeJuq ro are ,ty1ecrs,{qd ,(11eqren no,(.;1 o 3uq1u1{q uor1ua11u lcurlle 'qlooq uoll 'SutltuA\ -ur.uroJur Jo ualol aql Jeaulo aldoadJaqlo rllr,r pt-tuts elllllfi e ,{unles1lnd urEJ}eql su fulenaf :o es:nd e qu:3 puu ul qcue: uuc Jolcellu uV 'loop lrxa eqt rueu Eurlls pror,y 'a8pau:o;1e1daql uro{ IOeq puels Xenqns ell ul o 'daalse iuolu ^els JlJl,uoc o 'JOlCnpuos Jeau 1tso1 fu1 o oql Jeou ruc i{u/t\qns aql ul leos e oIuJ .la^Ilp snq 3L{1 'sdo1s pesn ,{ltuonbel3 puu palq8tl-llo,r asn o1 fu1 r puu sasng s,(umqns 'sraqsuu ,{cua8:aua:no,t uo uJnl puu ,{;paluad -ar uJoq aql Iuoq 'rean aru sueJu eJesou 3; 'uotlducsap puu Jequnu ,(1a3es nof oJeq^\ecuep uuc esuecrls,JBceql 1aBo1 fu1 'acrlod 11ec -rser pelq8rl-lla,^A 'sseursnq Jo Jaqlo Jo rJorluls se8 uado 'uorluls aJU pe^\ollo;3ureqoru no, 3; o ro acrlod lserueuaql ol e^up '8ur,u:p alrq,,\A 'sJoop 'urnl Juc rnof >1co1 -ar palqBrl-lla/\\ Illls IIr^ luql seoJu pelqEtl-11am lJud o aq ur nor{ uaq,r,r ' d l o q : o 3 a u o q do l u e q l r 'sdols euoourosuaq1.1 Juc polcol eq1ur ,{utg 'olpuBqJoop eql ol 1se q l o J oe 1 q / r r o r l J o ' s e J e g s n ' p o o q e q l e s r u . r ' u , r o s l u a J q : u c r n o , ( ; 1 r u a p

.u)gHmo Brrca ore .r,rHeht[ oJe <IreH14IIOU^ Hexrrov eH r orh 'oluHeoco rrqg n cBh4OJ .gl .r,tSJcogoH HOrr -ou nqg H6 '4rVHUayXfgeos gHohor^4owov rcrfHdes Ho ./ I .CradrowcoH -cadatur'r oia 'ader'rl^leH4edx '{oxoruaH wsrne oLJ roJuHx c ornuaHsedc oLI '91 'e3fl rouHe 'ncrexu) 'EHO 'OH<rraJHAr4V^ orcodu eJarutradll oJor auHur{eeE 'sl 'Jor^rc ae qreJcov oH ,aa rexou f[,orcs oH r.oHyoJ^ o[,J sruu^) oHXOW [rnxx rtre olF"rEeu)c Ho'tl 'x?JoHeH erItoJSpglla orh 'r'rHearog .os.LcJev erJou ugerfc)er Brr<rg uHo'tl 30sHIlJceh,orr<rgoJ -aH ,( todogoeH do8rcray eorexbr orr<rgoJeH{ otr, .rucuxc wu8 oJ) .zJ 'Hmodox EvJacs aH rqresoc oJe oH 'rqrasoc qJusetrxHqlrdu Ho .JI (]OJ -oHneH aa qr^nuatroro weH oHXo[ or) .01 .rruadu in)volr l{ore Hr,rbeox -os ,{rdouodeu u ravfg Ho oJh 'ruHe so rdeual .qcelf}{soHurco uHHmEW n ',{xfd rrHvou Ho '6'r.{rr,rHonooJ lqw u ,cadvu oJe qrEH,{ qhohrou r^rEH err4xorYadr eHo 'g 'nroxusxotr{x nnr rcresocadorHl,r qHeho Ho .v^J qruxeor rnxorvadu l^aarde3 'evodo.rrroH waHxuH S aae,{wB rJcilrtrox u -eH (]srilu) uxHHxov,{xolore surdex trrd orn 'lrrruHc{ rcW .1,,{doeuaarar ou ttrr'egtqsuxou atcdoro) 'e3equ nH ,ltsru(t uu tscvngedHou aHhroJ eH 'TJHOW lrCJeese) orh 'g'aeH s qcorr4aedHou ,\ruti orh .woJ o srudouor trg 'Nqtutc -orh oJoJ OJSeWg l4)reJcotraH oHhrilreeu)r{ I<ts eH lirgoJh ,q3orarox

982
rfisouJ^ oJoHqruadeH - uotllp,uoJ lBal,IrnJo I

e ; 1 u t q ; n o f o p ' p a r t l u a e ql , u p u q e q s J I l l a u o p a A E q q s plno .{ 'rulq o1 luads 1.uprp eqs ^q,rr s.lgqt ',{upralsai( patrl ,(ra,rss,r aqs s,{esoq5 .91 'lEql alrl pa^Bqeq o^Bqf.uplno^r eq eurl oql lP qlnrl eql u^rourlptrq oq Jl 'qlnrt aql ulq plol O^eq plnoqs no .zI 'tu!q ql!,4^op oi Surqlou puq e^uq plno^{ I cul l s e u o q s l p s e , r a q u , $ o u { p u r l I J a t u p e ^ r a f , e p , { 1 1 u n 1 c u s u q il a u f S u r u t n o , { u u 3 . 1 1 I 'eJoql euot Je^au aAvq plnoara/t\ eloJoq ll lnoqD .91 unoul puq e,t^ Jl qlluoq srq ro1 poo8 l.uslt^r eleqt alururlo aqt sn p1o1,ipoqop 'Suru.rorueq1 ur ,{up:a1sa,{ ll pallalal aABqplno,n ,4eqt op o1 nof p1o1 J su,4upro1sa,{ e:ojeq fep eq1 uu:3a1e1 eql fues puq no,{;1 .6 'plnor l Jr ^dduq,4:an atu a{cu plno,n ll no^ qtt,r dul orlt olul l,uet I furos f:a,r ur,1 .g 'Jrutl J o p o q s , { r c no : . c 6 n a u o u puq e.r Jl ',rou rxut u a{ul plnor e A 'euroq lu ,{auour ,{ur 1;e1I ,{Ja1r:unyo3u3.1 'oraq eq l.uplnoat e q s n o ^ : o 1 S u r q l e r u o s p o t l u B r l . u p l p e q s J l d l a q o 1 s l u u m { 1 1 u a r q s a J n st U . l . 9 o e ;Jutrl arll puq no^Jr autor no,( p l n o A , \ c s n q l r , r u o l s l n J X e o q l u o B u r u r o r l o u o : e n o ^ u o s,u cu o e q t f s n q ? u r a q s l . g {l l A\Ollotxol alnlcol aqt ot oB {luruuef, plno^{ I 'ara \ I JI '}reiqns rql ut palsaJolul ,{llurl lou ur.l .t '1uar1ed o r o u r e l t l l lu a r a ^ r a q J r ' a J ru r S u l q l e u o s o ^ c r q J e p l n o /o H l u s t l e d u r r , { r a l s r a ' 9 . 5 l 'pr^BC prrs , . , ' 1 ro p ' o 1 ^ d d u q , o o t , { 1 u o o q p l n o m ' o 1 p a l u u , r ' a q s 1 J ' l c r r n r r ba q 1d n e l u r u o t l u u ^ t l , u s a o p u c s n s s u a e s l l , , . Z 1| '1r,{nq n o , { 1 11 n ; a s n u a , rt l p u u l l . n o 1 . l r B u r { n q ,l n o q u f a l t r l l s r r l , . u p l n o A , n o ^ ' , n a u 4 ' n o , { . ; 1s r 1 r : a i l : , r r c d . { 1 3 o p u r l l u q , & \ ^ \ o u I l . u o p n o ^ . I l

euop prnor rr a^Bq r .'er';'i;ffi{i:1f".ll[ifrJ]':"Jlil fiil:t'fi:','ji ,,

:qs113ug pauJoJ ,(aq1 ut eru ^roqaaspuu uollrpuorluarunJo saruelues Bug,no11o.; eql puag

-IVgUNn 'V TNOIJICINOf, CO SSf,NAINES

Nf,J dgIS

982
'u3rll 'snq u 3IB] s.rel 'llclA fu.tnq e ur ur.l pruUu ut.l lnq af,uelslp Jtll {lu^r flutupac plnor olA fu,tru s1co1qo U IIuo sr osnoq aql - 'lI 'Slooq qlt/t\ sseleJuc ,4:o,r a;1 'runl 01 lr a^!3 l.uplnoAr I ;ftuuorlcrp Jno^ /(o:roq ol tuu/{ qdlc5 saoq '9I sr op ol 1u8^\ no^ leqlA s.leqt Jl uocuoc e o1 3uto3 aql puods ol :a;ard plno^r l '^lluruov purru flluer l.uop I lnq 'ouoq le Surua,ro - 'SI ;lq8ruol lJaf,uoc u ol Suro8 o1 ,tus no,{ plnoi{ lurlilA

'll euop e^?q op ol ueql petcaoxeno^ u rou{ pBq AeqlJl lq8llu ^oql 'e[url rxul lo3 3/l\JI arsql eq lqSru ilrls e/y\,{Aorr :dewr{duuH'fow J Sowe^uxcJaur\rr4Hr4du rcr{doQ erqHhrlJoreHv '$l u 'wc),{wotrmodu x rcrucoHro o].rH t lcder{r4d[ '('c1a'porq -exorfou[adu HLiJe a^Dqplnn'auo8 atoq ilnoJ) auopa^oqilno) 'i{wem^Yilg ,irudoQ r4r.fn nwt ,{walnrorcus ) Ircrr4coHro ar.{Haxorou[odu rlrgaxortradu Krco '('clo 'oBplnoc) op nnoJ,{ndoQ unsorJ,{ oJoHirr,.uodoH 'tl'(.1 '9 '9 'l xd -er,{r4dil rqHuvndo@ xHHsreucodilos 14xrqH<rrarunudro B rcnsedgo '(1 pH plnon Av'tdoQt auHewttHa aogocoalr.{rudgo'(Et-0 1 danrdrvlo) pDqa^DLl rsdewr{du 'wc) papa4 :so4 awdu$ atHhnwnHowo',inrdoQJeowr4rroJurrJ r,rrouh '(ol eg) BroJurrl oJoBorrcrqhro wosnwnHnpHn wsHluxaE)dau noHhoJuvudufl u , pFoArer4HeJahoc rJcraurrgadJou^ r{rceh {oHserr.ts or'nHawads[wampamodu y)o x n aaht Hw o' anH trcououpadu taexudtcg eHHaxouYadu aoHaoIrc,{u rcE a 'su,lr'exad 'vtr4 (b'g rsdaltlrdu 'nc) era,n,il,rdoQ Jaahru I h rrnva hialnexartrou l4du ullnaxofri'adu hroHrroJeVttdu uror4 oroHHerrrf, aq ol rroJurrl '(g'Z' 1 rsdawndu 't^tc)a4ugfapultsDd awdoQ u(unnwnuowo ',(ndo@ roohu.troJurrJ J4rceh!.{oHhoJulludxtr u '(o1 eog) erolen oJosorrc -tqltc wosnwnunQunwnuutxaQdauaH plnohreHHurahocrcrerrgadrou,{ nr J -ceh HoHsprJ a oL'{wahttQ(g nun [wahtsotucou)r sJaalns)oHu)o'anHaJrcouolt - padu reexed rqs eHHaxorvadu aoHHeHr4 hYolroHxorc aoHBorrc,{ rrcg 'htoHhorull 'oLot to -ildu g g v[IV ArHa>Kollradul^itoHtturJ Ifo-turJHtr HOt-rgadlouf r l,{nemvemodu )f t{rril {wafil ^Y^g ,i Xnernrrorcus >r - 'wauHaxortradu NlqHHuVeohl -aexedtca'auHexorouvedu rcruJoHro ngawadg^y{o)u) ) 'oJor Jo r :aodouurp x^gv ro Jr,tor4nr?c snaovcf oaouqupadau xrnu -acrcoupadu xtqweuarqceH B utfoletfJ ul,rtdoQ e)tq[b ,\lo)cl.l4lur{e B 'I )uJ
HICeh 4OHSirru g JeeIIil <(IIOJBTI 14rqHhsHCOHlf}ll + UO?>> t4HeJehOJ e

L8Z :denuduuH 'snonurluo3 rswdoQ auuargedrou,(osxolreog rnsorcf o:ofr -sruedeH rusaxoltiedu uJcuh Uour'orelllldus 14 )uJ'4oHaun s )e) 'S 'rcranrgadrouf au Hxc -er'urxedu sua ewdoQ erodogo r^{or g'u("'HA r) arcew (ora un) hra[]urr eg,> fltoxcc,{d rafsrcraarooc orcuh ('c1a 'uq) nod ala,r 1;1 rodogg '7 'qrugutm omodox ucunn,{eHex^ xasorer' ror,e ,{tHanoyr ,{lr -efflnoJouH x r<rg r,rrce'u!lu[oxgoau r<rg err<rg rudotox'(o1) alqo uaaqpDq eH e'HnoJ elrdoQ euergadronf nrcun 4oHr'oreVndus ,(worou 14 toegeru oxotrl] afugooa'coduogxernudgo ,{yvodorox 'xegolieh orh 'qrctqn HOX ) -edtta y7 uusexoftradu B'(pr{ e^eq plno,r eH u'a^uq plnon undoQ r.rnn -axortredu noHserJ a eVorcro) ,{wallrorcus ) - ar4srcVeuc '(auop puq e 'nl.ruoduuH 'ETuttuax erudoQetroroJo) ,{wormodu ) ncr[coHJo et,tsorc,{ -ortredu g 'apuuraAEq a ',nau1 el^rrdo$ uHer l(upJnon eltdoQ - HoHsBr.iJ u -gadrou,( [Jcuh r^4oHhoreYndu 'oHHesrcJesJooc B l(VueuH fnror 4aHE ox -qroxcsH nru esr{HexeH rrecl4uso orf,dorox 'erogud a) xognmo oJoHN rfur -eVc {worou il r,r)l4rnwsdr er}rsedu reuH[ oxolfu VJ oJh 'rcurdoao: gJ unnaxorvodu I ')e1 'qrcoHHeoeHroudxHanads u,{ueud qraltu rfLolt 'e wtgorc,{ o.togqruadaHrnHaxortradu HJJUhreHr,oruvudx H lJuHglltfJ ' acutaDsaw[eodpou cmnv angouJf D' ans -wJQat/J oxqroJ ogaxedlqg <tJI<Ig rexom xruHexorVedu xtrHaorc,{ a '1J n 9 7 ' @ w u a x o l t / a d u e o d o r a ) 6 l ' g l - S I s o d a w u d us n . o H V t 4 r r > l ' Z \e
' u o r l u n t t sa q t J o Iunll 1 tuqn ,{11sc -uoq raq plol a^uqplno{ urrl era { .gZ a I I Jl ;tcq qlt,r s8urqlssncsrp q l.uprp ,iq,t 'paluroddusrp [:er aq 1y.no,{ uaql puu uaddeq ,{uru 8urq1,{uy 'no,{ ala,n 13r pcluur8 JoJ s8urql elet f.uplno^{ I 'SZ 'q8noua l u e s e a l ds u , n1 r os ua^a lng arour r{lnu 1r pe,{o[uaa^Eq plno^aI lellaq alltll e u!^{s plnor l JI (,BJsJql dotuJ nof plp it\oH - .tZ ,nou paluroddestp cq ol uosuo: ou aABqplnoAr noii op ol no,i p1o11 luqm,{upta1sa,{ auop puq noA11 eldoad ot uo}sll Ja^au no1 .eZ 'ruulq ol 'selu}srut J l r s t l r q , { 1 u os u q r q , / r o u ; ; s d n s r a q J l ^uutu os epuu aABqf.uplnol{ aq lcltJq elllll u selnl :uuruu.r8 otll Areul pa;. il .ZZ 'ereql se^{ ueql\ l Ialoq oql lu ruool p no,{ pa{ooq o^Bqplnor I eclorll {uls ot creq^\ou puq no,{ ,rou{ oru te1 no,{ 1.uprp ,{Unf 'lZ 'rurq ol lnJelurb fuaa.eru a,16?urqlou pa^atqJuaAEqplno^r a,r unq lnoqlr1A.lol InJ,rc uu.so1 ;1o1u dloq oq pl6 ;'hl rosseJotd qtrm 3ur4.ro,ra1r1no,4plp ir\ot{ - .02 'no,{ j1as,{ru1 pad,{1 e^Bqplno^r lsu ot a^uq I oS puuq /iu Unq e^.1 tnq,{upra1sa,{ I ^\orloruol eu JoJ Jlf,ruu aql edll plno:r no,{1r qtnu,{rc,,i ll clercelddr?plnon\ I .61 's8urqtaql ^llur atu d;oq o1 csle ,{poqaurospe{sc a^uq plnolr I lle^\ 8ur;ae11,uc:c,nno,{ aru p1o1r^uq plnoqs no1 .gl

882
'crlcJeluv oql ol Suro8Jotuuelp plno,r\aq 8uno,{selr aq uaqlA 'e s , I l n 8 ' p l n o 3 0 q J rno,{ dlaqo1peseald oq,{1uo plno,,ir eJns ool eq w,l 'Z
'eJnl

'no[ rog Eurqli(uu op l,uec oq snot^qo

-nJ eqt

uolluellu aJolu

u uorlsanb aql alr8 plno,r oq prus aH 'l :uBlssnu oluJalElsusjfuaql puEpnolupBeu '[

'pue eql splE,rrolJ3lleq Ouo3eq III/h Lltlu eql adoq s,(en1u 'pua eql ol fels sfemlu I 'lr auop a^Eql.uplno^r I I /o InJ^\uoru srulu Surroq lurql I 'auss aql auop a^sq plno r J JN7A1JS 'papue eJoJOq uueurc aql lJal 1 puu Suuoq [;an sum, tulu eqJ :NOSVgd lr

'tuErqrl uo4 eql Iooq e /doJJoq sXe,rlu r-ruc no1 'l! op lcuplnoa1 -ro,{euou Jo lulql Je^au looq u ur polserotur ,{1Jua: u.1J[ 'auBS op plnor l JNg(NJS aql l 'lcafqnsaql ur petsaJelur ,{re,r u.1 'a,rrsuadxa ,(11n3nu q8noqlIooq eql ,(nqflureyac 11,1 :NOSYTd s.1r :lapoIN
'lr roJ suosuer rno.{c,u8uaqt .(l! au6pa^Eq |.up;no,r) no,{ ro op puu uals!.I 'Z+ lr op l.uplnoa{ 1uq1 auus aqt (auopa,rrqp1no,n) plnor no,ttuqt ,(Ds 'suollsanb 'I+ s.JaqJBel Jea{suv aqf

SgSIJUf,Xg
;ruu 1 ,{usno,{ p1no,r plo ,^AoH :eJ,HawotoJarnrJoJceH (Br4HUoJcoc) i urfi', rfiarc4av crcoHsrufrxu cr.{Hxdar'Eou Jahox (ryum[mnu) ynmudoaol BIilo) 'uvJoJoHHegocoH ,e) -tqtJ rrwlJrarficoHLil\toJg oxan][I rrcrael/o{tfgoc eH ortraudu oJ oxuHVO 'lou Jo [ueq] ^\au{ oqtr {poqaruos dlaq o1 {r1 sferrrleplno^\ J I Jaqlaq,r elqnoJl rrr sBAr 'lr JoJparlssoqlr {poq,{uu ol ,{ouorua,tr8plno,troq 'qcr: eJO,r aqJr luql s,fus eg :nsaneds oJamVamodu,(wdoQ Jeur^udHl4du roJutrJ H HON 'rHgorc,{ o:ouqread -ads uttHugocut-iJoc orntrudu aoHcudgoeouc re,(u:.c4eV -aH w nfiHexortredu xrqt[raH t4 hvou' xrJr,rHaxouvsdxrsunoruvlrdu g .g u ^\ou qruaq aql uo 3urf1 aq plno^r | 'asooqc ol ea{ eJe,$I JI nlehl prBS 'sselp 'no{ qlr,n,{}:udu ol Suro8 lserllard,{ru uo lnd plnom 1 aJalrI JL,

687

!rn[r

oJoxtfilHa8

d,{r 4f,xmhtrugdu

0l

e^Jolsaql Jo uotlurlulluoc aql uesq e^q l.upBq u^LoJgryq esoddnS'1 plno/r\ Iulql no^ op IELL\\'pereeddesrp :8upno1;o.; . ,trolsaql qinorql{oo'I (u) 'S (r puu rno{ a,rlB ulu8u dats) ,.,togs.uru5,, eql uo uolufdo 'eluEsaql op plno r ur ,{1n1 qlnos oqt 0^ol I 'no,( era r I J! l(uplno t I JN4I1JS 1 .ro ,{1n1ur qlnos eq} ul toq ool s.tl 's,(upr;oq,{ru ro1 qlnos eql o1 3uto3.;o 3ut>1utq1 ur,1 :NOSVgd

:lapow
'eJllpe a,r;8 'Sugqlauros puu ualsrl 'tr ro; lsulu8u.to aru no,{dq,nululdxauaql

'eerBaP :no,{.;o '61 'qo[ aues eql lo3 qloq ei\\Jl asnuseqplp I ueql aJotu uJEaplno^\ no^ 'al'Uoc t,uplp no,(3r pelutoddestpfra,r aq plno,t ar{ssJnstu(l'81 'arrsuadxa ool lou pu InJII -naq su/r\u 'eJnlruJnJ Sutrinqlnoqu elullsotl l,uplnoa aq ples 0H_'l,l aqt 'rard - d e q r u r q o l e | . up l n o / ( t ! ^ e u o l u a r o u e l l l l l e u J s op l n o J I c e t J l ' 9 1 'lsJU eql poeu pue (uolllpe puoJas I no,( p1no3'91 aq1 1oE,{1uoan,1 elooq oqlJo uolltpe lsJU oql eru o,rtE ,r,rou Eurqfuu aEuuqc ol alul ool s.U iJorlle elull u 'tt op ol peluB/r\no,( luqA lnoqB pultu rnof dn aleru no,( l,uplnos fqm 'E1 'papro^E uaeq e^uq plnoc luopl3Je 3ql plus ,(poqfuarg ,{ltsua os ipurl os $lool aqs ,(11amc a^eqoqplnoc eqs pestrfunssu/t\J'zl dul osle fpoqfuene a>1t1 'l os oql uo oB osle plno \ eH ,{snq,{roa, su/t\aq ,{1tdB su/r\lI lq8noql eH I 'utq ,{rrom 'lelcas eqt deal Je^auplno^\ usu aql ,tauI aH '01 ol uaes l.uplp ll lnB 'lou elp no.'(.;tuala 'uotlsanb aql ul palseJelulelu 'g no,( puala:d plnoc no^ 6a:ec f,uop no,{ ruaql noqs nor( plnoqs {qlf 'luotu -naud :o srUqcuoJq plnoc ll 'se^A lt{^ elns l(uaJo/h sJoltop eql '8 aq ll 'l 'ur.ro3 pooS r{:e,rur l.usul\ aq lnq 'azrtd v uol\ enuqplnoc fJutepac aH ,{dduqun 'ISel eql qll/lr edo3 JaAOU pltlo^\ eqs A\eul stls '9 :aq apuu ll puu ,fua,r 'S 'Euruedduq feql uaq,ttactlod eql palluc e lrq plnoqs,(aqJ su/{ luq/t\,trus 'nof u :o3 3u1qt 11erus qcns auop a^Eq iurq ot pull os uoaq e^(no1 't oq {11en1cu plC plnoo eq lurqt f11uarI ilno^uJ aql no,{ op ol esnJa:

062
'celf g nrt4v00 tqN uYJo) 'aVodoJ B ucruJJo oH rqg Ho 'xuxrqr eH rJcqrur) rell{ go rca hrca 'S 'uder's agar rca ronou Ho orh 'sades,( y 'wodorxug c crndosorou oreotrero ogeJ 't
'uflIcg^h

'a:dfgdarag -ou cuh4eo rqg r<rg B l.rrnlx cts,{gr.rH-utrJo) lca ]rrcA 'I tcB 'e8orc noN H anHet^tnHe ruredgo Icg t4rco 'r,rxglrmo Kor Ha rr?r.revo IcI ,Z oH 'ogar rudea aH utrJoxr4H amqrog n9 v 'cen4ac eHrltrruJlroc rcg ltroE . I lcJ
uo!fulsuBJlJoJ seJualuos

HoN Ht-fttH

S[SIf,Uf,Xg IAIOOUSSV]J qgs IAUSdNSNN


o1 u;lasurq o1q8noua ueeq eqJl a{rruaaq ,(nq qrlr puq ;1r,tuld ulalpuuouuld plno^t s.uutu lulql no,{ 1uq,1.1tpn) .(oue!d,, eauq eJll (O aql op ,{lolsaqlJaquauay(a)

;pe^uqeq e^sq plno^\ uel-uaql IUql no,{ op ntog lpeuadduq e,ruq pJno,^A Iulql no,{ op 1eq16 ,{auou eql uetu eql ue,u81.upgq:o11efro1s luql lueu.roru lo3 eurEeru! aLIl u ir\oN 'Z 'tulLl/r\oul l.uprp eq lpql acuo lu uuu ;Olelsltu e opetu pBq ueu etll letll eqt plol peq roqtnB eqtJr papua a^Bqplno^\ fuots aqt 1urql no,( op /hoH 'l .g,tq,(rols q8norql ^roN(p) :(g1ru1) uru8u aq1 {rorcal lool . peq ipauaddeq puq lq/( uaas f11un1ce aqs 'z JI ueaq O^eqplno,r utilo/r\ eql Jo Jnor^eqeq oql lurql no,{ op lErlAA ;,{pa8url eql JoJ Sorg peurulq e^uq plno^AJor.{loru s.pllqc aqt leqt >1u1q1 oc no,{ epllqc aql e^uso1 eSurnocalll p?q 1,u -puq 3ut;1 aql SoiCJt pepua a^Bqplno/d{.ro1s aq11urq1no,{ op ^\oH .l
:(Sdals) ^rou.(felras aq;,,,{rols eql ol urnf s.la'I (J)

8uno,{ o,r1 aql.;1 peq a^uqplnom ,{aql1urq1 no{ op eJll pull teq/vyz Jo lsJU eq uaq^AJellol s.,{ug pa;a,rs 6jeq elor/yr, -uB pBtl OJuJcJr uaoq a^uq plno^\ e1rlJreql Iurql no.{ op luq1yI '3ur,no11o;uo aq; rolurdo a,r13 (t dats),,llsNeqlu!rolla.L, rno,( puu {ro}saql1u1oo1 .6q1ouu ,rop (q) aqul (.Jeqlou, lunH slhl pellEJ oslu ],r.rpuq ,itilg :t papuo o^ELl plnom {ro1s eqt lurLll no,{ op ^\oH .z

o1 1,{e; uo ,tu1d lcut aql 3o lqEnoqtl,upq uaru

167 -ou aoHHedrceH euHuwl,lHs rnJedgo Iqr 'hllqHHljacJud wHxur rwod8 lca ', 'UdeI'BhlI4HC fiTHdOSOJOil lqg I4IIcafHHs IiIs ecs unrg eH Iqr lcg UrcE 'o{em^v eH 'Z'UI4U<Id)IO WOr90 reJ orosc qrBnildro lsg lreJc Ho oJh Y 'I -r4hodu oHssv Iqg rIJ '4OX,{eU bJtfPsotedalHI'Iamqrog Iqr lqg KIfcE eqt :qsgpug 8ut,no11ogalgA\ ur XUOA\gIAIOH
'11 rua,{ 'erluaql eqt ol o? ol:ajard p,1 1sulauoJueptsl?os ;tunlpsls aq1 o1 oB ol lul?/l\no,{ oq '9 fsnq os uaaq l.upuq aqJl .{upra1so,{ aql o1 auoS i,ruq t.up;no,nraq qsutesos l(uola^\ uqofJl 1 'gl lt alsruu eqt polulsuull aluq,{1utpl:oc plno,{\ eH lr auop anuq,{lutuyac p1no,nl dep:e1sa,{ 'a3t^pu poo8 jo ecatd u no,{ ua,rt8e^uq plnoA\ eq olns tu.l pIS ol op ol elqu ueaq puq lJl tl 'aull erou puq peq e/r\Jl{up:alsa,{ Sutoaslq8ts auo8 e^Bq plno,n.t ualods a,ruqplnoqs no1 l 'llnuJJno^ e A ' Z I q o f a q t q l l ^ \ p e d o r a ^ u q p l n o / r o t ll t o p o l / { o q u l q o 1 p o u t e l d x a p u q n o , 4 1 1 '01 s,1y'1 1 'nof aro,l.r Jl o8e Suol pal qtlA\ dn 1t aputu o^uq plno,,'rI llsstulq nor{ pauoqd a,ruq I '6 ,''rou os plno^\ aq aJnsu.J gal pauoqd aneq l.uplnoqs no1 1r,{nq pue o3 p1no,n1 a,rtsuadxo ', otu palst '8 'o8u 3uo1 qlnll eql urq plol a^Eq plno^\ no^ ara^\ I I Jl l.uera,r looq eql Jl '9 'spoo^\ eql ot puq no,(.;r,4up:a1sa,t i(auoru aql no,{ luel e^Eq plno3 luo^\ a/t\ uel{/rl u,^^ol I '9 ,{cplalsa,{no,{ padlerl o^uq plno^\ eq elns u,l a^uq t.uplrlo,r aq lls plnor eqJl ur pa,(u1s 'lS rolf,r1 ol ualods a,ruq plnoqs noi I mou s8ur;eaj Iu pugls:opun plno/'\ no,{ Slnqslaled 't 'uaql sp:om ,{tu ol uolluallu pted peq no,{ jt alulsttu eql eputu ur pa^rl Ja^a puq no,4Jl '1 a A B q . u p l n o / $ n o ^ z ' a j o u , { u u n o , { o ^ o l l a q l a ^ e up l n o ^ \ I ^ \ o u e l l D a u p l o l p o t { n o ' i . 1 1 l ,(aX

'druer rr lar4ou Lfehoutredu uH lca K iHol4trErc HJVUqmehox IcJ'll ,{vo: ntormodu s ttlYo l e o r d o n ) r q g r e x a ^ e H H o ' N o J s h o J ew n ) s r L ( t q g H H o x [ / I < 1 9 4 l r c E ' 9 1
'IbHSt XUJ

t c a [ r < r g H H o r < r 9{ r f c o ' o t q r B J ^ r u d a h [ I q 9 r a s e d e [ ' o H h e H o ) ' H o ' s l 'nsravs 'oHheHo) 'rqg u 'edehs oJ qrerotrc Jow b rI9 rIt)a'll eger J.asocl..rr4mooox 'wotrr4] c qrildoaoJoll olfs8oYel(3 39aJ'e I rqg rBv Ho orh 'Hadas^ H amqlfog orrrqg ceH f lsg urca 'evod r,rHanads qrEBI4druIIsO -oJ Udehg14rexeoU lql^tr'ZI Iq9 r4rcoHqrferehahrHdilorcoY 'HOJoged BcIIlrsEduc c ' ' { w a r H H c u c . g oc J l c a I 4 L f c 3I q r I E s o H t 4 B ' I l l lqg Ho'qIBr3v3 ore )B) 'arcehr waosJ EH I^roYIc ncrffidHllou oHsutr rcg '01 tr '6 'ager htuc t<rg rfl.{Hofleou Ho oJh'Hades^ 6 ,{QQax['rHHoBf, lcJ bdt 'aeeruuA) '!{oJodotrt4oxsJurlca eH tslllH) I99 l4rc3 '8 u Brfmou cuhr4sclca r '/ lca fvsudu ,{Ne ruee)c oHfletr-wtqHsutr IJ arJ3w NalnerleH 'uHawiltftrsoduou Ica lqg flrca 'ilJqHavudah8,^{ug qJl,rxlfotro lqg.Iol^lK '9

(.62
'oHur.fatrc o)JaII quqg JexoN or/'<rJuretr3 o)Jer oHxohr oJe 'd>rnHqratrago[) qrcHUeHoH -xfn otqlut3/'r$nusraroHou ) qJl<tg EHPJI4UUH eHXrOtr UqIJJ

,(1tsue aqusJ3urq1 auop aq1


fup -uoy41 ua$!J^r lsnu alorgeer4l [q eq

:sorHarEsH8x t4 (ol xr4 rqnHJcuhcag) ooro:ur: xtcHqtr.utrohr orroou- exrqrlJwoxccfd a n xex (u :rcrarrgadro u,{ u:oree oJoHqff eJuVsdrc a nru u nQH14 'NrqHHur_ievc cJ,rqg- auop aq ol 'wrgHHurfsox '(op qu<Igol 'pues o1) uJorfesoJ luas aq ol :uJoru oJoHqroJeVudrcu on -oHqrorl{sJcHetr oxcror aH ,{lrdoQ <rJahr14 rexow (eroturr ur,ndoQ nuHHou -aVedtoaH) anruHlrQuu 'yrro)cc,{d H )e) 'e)rqB h{oxc4r{rruHp 'I s g EAIIINICNI EHJ'g 'rsdln auxcwullr{r.trO aulnolftrarc eH qrexaou r<rg rJohr eHo 'xrltH -eaonaadoceH urnYagou edar'seFrorca Hrog '97'utttudoc ooll rqg unor^l Isg H'rbnoil oH oJahltH orcodu rqg Ho'HurIU t{osc flra qrrscrqgo cuh 'smuYflfl aH tcJ a8[ud '6[ -xac ruJc f<u rqg nv)g Lt4!4[ttorcoJHo r/io)u) s 'nHanreds ro rnads oJo qrunlasuHHrJJow wom^V^g a rsg Nrca 'oHrr tqrr - l r d u q x e n o r c a o r r q g , i l ^ l g' g 1 ' u d a H a x H u l o H r t q u o e o r r o g 4 t ! { p H J q J u r o r u -Iquolr orsotrerc l\reg '/I 'rqrJ)eJ arcrcodu gruruh ax{ rsg .low Ho cbr, -UeJ u 't-luxce,{nHadQ ten,{eu r<rg rehuH Ho',{Vo.r tryormodu a rl^taduorrrg orau,( rqg HUOE'91 'anHaudar urrdarou oHsull r<rg rcJ'aJJehr hieol/ll eH '91 erfrsgrqJ rqg 14r.fc3 ,{xgrmo,(re uc rgarqrhHHs rca rBJc eH oJ)14H olh 'Hadas,{ 'q 'Hnn}rEeuc)e c E,'ul.l.rrrH qrndosoLou orusotrerc egel 4oHn.{ -eH noJ g ar,trcenf rruudu lca 'r<rg rult.,{yedaurlr trude r ercaw naosr 6 uH 'tt tesoHHs r^ruJ r<['rgar rqguruc,{x,{aH uHo'4o)Bgoc c rcrumedgo 'do>r4eg omodox rsJ rca v[i1'Zl d-w rece;c - '<,aHHuaof,edgo eemodox ndanov Hao8cqretr orpsovoro t\leg> '11 lHoucadeJHr4 Ho)er crrqg rca ur -row e)veeou 'orev acs rr.{rdouctrHo olh 'qrex '91 i(na crudaaou ceh4ec tqg ilrJorr rqyl'amquud JUHlruatqHehlgo etrJo)14H oH woJ t<lguuJE'6'prH -Vo aH emotrHreVoll' 'uHados,{ urng rq9 nrce 'KoHHaxogodrca4oxur ng Err<rg eHO 'g 'oradarer or,tnHurduxI HWeH nr4ou lqg urlol{ rqr 'ed eH r -ahBngal rramuH tgg uucE'1 'nHanadauredr rurc,{u JaV^gore oJh 'qcot ts - o g I t o H ' n w [ , t Hc l f e m o u ' o H h o H o ) ' t c g V ' 9 i { H l s cc r u w u t f u e p ) o ' < . u n -Jo uoqmeum^,{rcor qJEVc eH rqr urrJa',{Veg qmatruoxtqJ> 'S 'HOt{pf,x I a r s x o r r ce Hr c s a r u u o . r o v e Hn s t l r f c E ' y ' u d a r , a1 4 m u J E H1 4 H e v e a e "{uu.{dl

t6z
' ansJ,cljev I^{os HrO[lq g o H Hexdlqg qJ,I.{ I4u,{H L{oHI,IOOH -)clfotr eodoJo) 'onur eoHradxgox ,(Vlts s IJcreeIIH sVJo) 'evJor xrI.{IDddJo -HOXXU)er S HarOIHrhOUtradU SI,IU4HI40H14 UJOTB0 OJOHqrou4grClietr 'palJuluoJ, aq o1 eydoad 'lJBluoJ, o1 aJdoadeqlJo setueu al{l oru aAIC ar{lJo saueu aql etu e^rD : 'pad,{1 ol sJellal ^\eJe eJueJoqJ : 'ad,$ o1 sJetlolr'reJ aJoJaqJ e aq nt'rs :nenHahuHc -oxuHr,rtro ogdawltdu c rcqJegoeglfouoHrfJow eantl4Hn@HnsJoIrEt oJoH -crareYudrcl,toJoHqrrarr{arctJe['IsludoS'&toHsrarngrcefnr(cxrnnareVadu 'urcoHrJuh g 'seh-,trc evrd g r.rnntu,{Qs reuur{rctqsanruuuQnn trJo)
' 'e3uo KIII,iJCII IrOll oH H elftrOhleH 'rueexndu HO ,(snmuw rqgoJh le pewelJ aq ol Juc eql paJapro aH 'utulluqc ,'v{ererevactredur(deo -rqs UJHLIorh'HretrHxo eH rchtr palJala aq ol alad lcadxe l.uplp o1Y rHev{er Hodoff BH oHarsed[eH '],'rosHJIIH]4 :(Irolurr ) oI4HaHrforroY) -Htr ooHHaxedrqs'augrcuaV etrJo) sHr.{rrxi(drcHox I{oHrHohlerexedra (t 'uurreHrouor/ oroHhr,rr Hr{n)IdmHox Xo)3lJHrrJHE eilsrcJ"{cro urr s arurudg6 :a1o5 ftrxev{,{nuHeud uH al,tHEt{l,tHs r.r'fimrunx,tdtouo>t 4oxoc,{d H Uo)f,Ul4rrJHB

'euolE aq ol plo ool sr ells ilal a roloo6l [q paul -uuxa eq o1 lelrdsoq ol oE II,eH aql 'qof aqt paraJJo o1palcedxe eqs aq
'qlnll aq} plol aq ol poluu^A eH

dHtrOOEqIKTSBI -co lqgorh 'edurc wo)mr4lr3 eHo 'g dorxoV radtonicou o:a r<rgorh',{nnHsrog s rav{ou HO froged ,{re rexoldadu fe orh 'eruVHXo UHO ,(Vsudu r.{trucu)cfna lsgorn 'ralox HO

:eomuxerEou uH oHersudueH'mogtt:.tt -uQun aoHnaxudrcs'angrcl{aVuVJo) ''trr n <<gHrnHnQHH aoHqtraluJc + -ndu 1 ool,>t4t4n)fdrcHo) B 'ttnHerevoduoagrcal'e) g 'Hran eaurnHxQ -Hr.r plnon 'adoq '1uu,n aq arcou (g osJrehuxs axxul u ''u.L n pug8 'a111 'qturadtcue 'oll.tu -orexoc x 'ccornlHdu ,{>rugo3 .tJHtrOJEC ICIIET

,(1aluunpo.;un'1oqso1puq3op a aq ,{upo1luas aq ol aJBsJallal a

-suduro qusg r<rH)Krov el^'r<r3r[J

n67.
("' 'ore eutooxl ouzohtaH eHO) "' 'oL ouotDx) eHo lqgoJh 'ewng waucowaH - 'anJl l.usr tl s/(oul aqs 'll prBsaABql(uuJ eqs , 9 "' 'o)cH14l a (neg Ho lqgoJh 'cwtegwaJrow ap) twrcg ,uiltcow aH Ho - 'BuruJorusrql aJaq turq ^\us I 'ISulhtr ut aq l6u3J aH 's dcecu f,te uapnet(stutegutacrcow) ou -?tcowEos'Hg 'oleHc eH -'r{uld eql uaasalurl r(uu eg ,roul l(r.rop 't v I 'eJHH) eL lw)a'(swng waxow) oHJtcow 't -oB 'aaH 6 ,{rluy ucoduol - 'Iooq aql a eq furu aqg 'BUuV ISV 'ul^loy hotffs unsowto'ewng oHilcroQ'K - 'euoq le,(e>1 ilal e^sq lsnu I 'z aql 'naH,{ sHoFo ug 't'udu t^lltmodox 'eutng outrcuop'HO- 'Jenalo r{.talsr eH 'Jolcop poo8 u eq lsnrt aH'l
:I4hIUITOJUIIJ HWI<IHqTBYOhI I.{W

- n:fdv c eaurnullQulr o:oHrxaQdau 4 n uerar'oJaHHeheH0 eJr4Hr.,\iouet '('o8u 3uo1 l! euop a^Eqplnoqs all) onrcaueu ax.,{ r{us <,tu.rlllH QHl,r n rr Hrx aQdau + plnoqs,>or,r l?Joho)' gotfoJutrl xr<t reyohl r,r H Hq ercou rcrarrgadrour{ (o1 rrnnrcen cag) anrnHu(tuN 4rsHrxaQdag (g frogud rr,rHrourqsomodox )Er Ho orh 'onrrNdu orr<rg,{wg - 'lla \ os qof eql auop a^Brlo1 pasoaldsnu ay1 :'ur n ddduqaq 'pu13aq HnHUJ -ehoc errcotr enrnHr.tQHn aoHhuJoruHV KtsnuaQdau reowH efiHahuHc

'uVodo,r
eu Nruxa,{ r4HooJh 'rrdoaol -

oql lJal a^Bqol pros ato Aat41

:andoQ 4oHhr4r.( s hroroJeru fnoHHaxedlgg 'ou.tgtcfieVorgsosJoamyeduaodorox 'rtlgJc -feY rr4HahuH[ogo tt[Y "' ol swaas aH '"'o1 ptos st aH EL]Lft xrrurlx{drcsox a rcrarrgadrou,{ surusn(rHra 4nurxaQdau 'oHrcescr4 ax^ ltur xuy (u 'puq aABq 'auop aABq 'uaaq a,luqo1 :,tndoQ or,{HrxaQdau n rear\lt4 o1 ol e)rqsr wo)ct^4Hr.iJHB a aNrnHuQHu 'uxrqer o:o>rcc,{d or4h}trfJo 'Z Jo g ( J.eHBVox -tsa olor,{dfit ==)'qmaul(aVoIr eH orehr4H- 'auop eq o1 Surqlou s.e]eqJ 'qrureY olaneg/'rer JeH -- 'op o1 8urr11ou s.eJoqJ

:auop '3u;q/ue) '8urq/ur) Surqlaruos aq o1(3urqlou Sulqlauros op ol (8urq1ou il unx,{drcHo) Hohu I eoHnu arr H rrced H ailljur\l Hfl ' o) uHIlo'eruredgo u l.{ 1t

s67
'uoseeJaluos loJ uolluelll l,uplp eq lnq elsluE al{l pal a^uq ,,{elueH 't l! .u3ql 'ecl^p Jno^ uelBl o^eq plnoqs aH 't elqnoJl olur lo3 e^eq l,uplno^\ aH 'no1{qlr/d uollsenb eql ssncstp l,uplp feql ,(q/r 'Z no,{ luql paluer8 JoJ uelel elq lsnru ,ieql s,ltql 'oE ol aer8eplno,Lr 'l 'lla/Y\ rur,rs os l,rrseop eg ,{plctnb os salllu eeJql un^\s o^Eq1.u3c aH 'uElssnu aluJsuurl pu?pnolB puau '8 olu! uaql 'qsr18ug uaql alElsuBrl saJualuas puB ol uBlssnu auros ualsrl 'L, olu! 'euop eq o1 Sutqlou s(eJoqlpler3puI3[ '91 '91 'pe^r030p ol eq lu^\ l.uop I se/d flluar8 Suueggns U 'loqs eq 01 puq asloq aql'tl 'E1 'Iee,r lxeu pazruu8roeq ol uorlrpadxaeql 1uen ,(aq1 umorql eq l(ulsnru ocugqe u qcns 'ZI ,(u,,rre '1 'acuo lg luas aq lsnru sqderSoloqdeq1 1 '01 s,roul eH 'op ot luq^\ plol eq ol paau l(useopeH Jlesurq Sutqtfuana '6 pecunouuu eq ol sllnseJaql lcadxa ,iaqJ_ ,{epo1 'Euru:otu,{raneuauuS:epur{eql o} ualet aq ol peq ueJpltqc eql '8 '1, 'Jnoq alul u qons pessncsrp ol uotlsenbu eq luuuodtul ool s,U lu '9 'palretu oq 01 {ooq erll lus,r l,useop aH 'qlnrl aloq^d, plot eq 's eql lsnuJ eqs ,{epu sautl eeJql uolul aq ol sr aulclpeu eql 't ool femu u,ro;ql eq ol anrsuedxo sr lueurnJlsutaql ' 'sllnseJ qllm pa:udruoJ eq lsnur sllnseJ esaql 'z s.;ee,{1su1 'peuruldxefpsue aq ucc e{ulsnu oqI 'l pEau.g :uBlssnu alBlsuBJl puupnolB olut uaql

saslJugxs
'olruUepul l u e s e J du s n o n u l l u o J l u e s a t d^ t r x e m f i o r h ' a x E r e ^ l l -!ugul alruuapul H o^rllurJulsnonurluoJ {Irxavr I4I4HoheHf,nnHced s 'I{JfiHX 4OJ rO anqw)euog 'rnwatrcox 'eHO - '{ooq aql Surdoluaaq ol suaas eqs -opt utaon,ftroLt "' 'a)aJontrgng a scwalwnuot 'nwn9 orcrcuop'|rO - ir\orJor-uol uorluurnrBxe suLleg f:u'lqr1aq1ur Suilpnls aq lsnru aH rr

'E'a '8upuq aq aq o1 '3u1op o1 '8ur1gr,r ol :srlo aq -nullrro],{r,ndo(l qJo}!r,r H rexoN a)rqErr hro)JHHI.rJHe a nuruuuQHl4'g

962 'noI JoJ Surqp(ue

oporecuq3 ra,re , ee^eq {Ipreq ,, ""^:Hj:ul,r;:::dil:1"iJf#.;i


ueq,r ,{11cexe A\ouI l(uop o16'po^rJJu ,{peu1eenuqferu uorleSolep eqJ 'l I 'Jaqloue:o {ern euo pa^los eq lsnu uorlsenboql'01 'll e^erleq osnJeJ 'no,{ pe,rrecep ol a^eq l,uec eH'6 1 .:aq1a3 . -ol ualqord aq1 1e Surlrorrr aq ,{urufaql 'g IJo,r uago ,{eq1 raq1a3o1 'pe^atq3u s(aqsluq/( qtl^\ peseoldeq lsntu eqs ., /r\olJoruol uelrS eq 01 /(ar^Jolur aq1 lcadxa ,{aqt 'g 'iutleau aql Jo txoql LuJoJur ue11o8ro3 o1 aluq ,,(uru eH 'oruoc l(ueluq ,(eq1,iqrrrJapuo/r\J .S {epo1 luas eq plnoqs tuur8alel eql 't JJo req eas ol euroc 1.uprp ,ieqt 1eq1aSuerlsfue,r lr tqSnoql o^eq lsnljJ aqs .E pessncsrp lsnu lcefo.rdaql 3o s8uruocuoqs aqJ .Z fl1n3arec oq 'peq eq y r n o , { o l I I u l o 1 p a d d o l sa ^ u q p l n o / ha l l ' n o { a z r u S o c a t . u p r p a H . l .t 'uulssnu elBlsuujl puupnolu olut uaql pBau .0I 'peJnc oq l,uuc leQz\\o ipeJnpua eq lsnu ol epeJncaq ol qsr/y\ etnc aq13o yud sr 1r o ae:3u oq no{ 1uq1 ,(1a1e1 tuJtll ruo{ s/(eu ou puq e^.J 'luauuadxa aql peqsruU aneq,{uru,{eql 'lt mou i<e1er pue IJBru luallacxeuE pa^recale^er1 paseald aqS .l uuc o1 sl 'uaq1 8uno,(ool su,r eH 'Ju^\aqt ur tq8no3o^eq l.uuJ eH.Zl 'autl ejou alllll P peq puq aq Jr ISel aql qtril\ pedoc aneq plno^\ eq aJnsru.l .JI 'qcnu paJOJJns '1ee:3 eg ifia,r ueaq a^uq lsnu urud eq1 .91 'qcnru fuan drqspuar.lg Jreql enle^ I 'op ol eu palsu peq ,{eqt luq^\ ueql roJ op ol elqu ueaq a^uq o1 pu13sui\\| .6 'lsel lu rultl Jo s/(eu po^tacele^uq o1 {ddeq are ,{eq1 .g 'acru s r l o t ^ B q e qs r q I u t q l aruosur noi{ o1 apn11er3 passardxo slq plnoqs aH ./ l.uop I ,(uan eABq 'pauaddutlpeq lEq/n/neu{ eqs }uql JuelcsB,r\ 'qlrul aqt lno punoJ a^Bqlsnu eqs .g ll 'prp oslaSurqlaurog']ueptccu erll pesnuce^uq l(uuc slqJ .g .6

'no^ ol dleq;o ueaqa^eqor pe13 tu'l 'It 'uasuoJ aql '0? s.leqJ 'pooul pEqu uI uaeqo^uqlsnu oqs eqs ol' oBol pesnJal ,{qrn eralrr'{aql'6E ol '(1cn1 ,.q"nr1 poo8 e qtnt ,tq rqanulueoqe^uq '11arrr pa{ool eH atrnb '8 '11r '{ra'rueaqa^eql'u33 oH 'o8es,tep tutq ^As 1 '{lsnoues tra.;u ,(1uo 'lt se/( '.rioq" ]q8u eql opeu e^uqo1paseald eqs 0H '9 'ecuotB luesaq o1sruurSolal peJepJo eql aqs 'S 'qof ueoqo^eqo1'(1cn1sl eqt paroJJo -'parnc eq f11n1 ol luatledaql lcedxae \'tg 3q ,(uPot Ped,(l l.ur slclUeql-' 'zt 3Luo3 }(uplpl" aq prs ,{1u3uu e^ols,.'lu palnoqs 01 aloq 'ulq poolsJepun 'l e^eq l'uec aH t srq lnoqepulLu paEuuqc -stu no^ ,{au:no[ 3u11utu aqt 'tlnsuJlp alllll B seulll '0 puu ecuatled a^eqlsnu 3t{s lsol -euros ,ioq eq1 '^oqeql lu palnoqs sr 'utq

..,d",*nauu jpuo".,",rT?""_HJ,1T:ff,1 j:i:l*.g:

ro uprno,,\\ e^Eq eqs ""';$i:##:", :1""'jfi:t;;H,T: .i: uar r.


'8urqt qlns plot eq ol Suno'{oo} o:u 'iaql'SZ .PUII 'tZ 'U lnoqu poueeJp a^uq }sntu no^ aqt 3o Eurqt,{ueno,{ plol Je^au I 'possltueq ol lou '{u1d st slY.!'gZ e (11uar8 araql ,{ulsJleql PeAol '71 -ua ,{aqt pres ,{aq1 'Sutqilrenaqtlm pascalduesq e^uq lsnu '{aq1 ']soo sl slql'lZ l l u l u p e l I S I ^a q o 1 a c e l d u '02 'lnoq u ,(uuu os q8norqt palool oleq l'uu3 noA Jtuq ul sautzuEutu 'euole osnoq eql a^uolol po/t\ollaq 01 plo oo1 sl uutuo/t\Oql'61 'auo snot,ra:daql 'luau aJoul qcnu oq plnolAlueugadxe aq1padoq aH uuql InJsseccns fue'r uaaq a Bq lsnu eH'81 -r.tadxaoqlJo sllnse: aql le paluroddustp 'slaIcll aq5'11 loq {su Jelleq p(no^',lelteq eql uaas a^Er{'{uu 3ur,{nqaJoJaq '91 'ltllq qllit\ Sutuon eq o1 '{dduq al aAA 'alquloull aql pe8ueqJo^uqlsnu '(aql 'St 'Jerpua a^ualol pasnuluJl oql '71 'uoos pozltlua:oaq o1 uotllladuoc eql lcodxa 1'uop '{aq1 ' p a J n J, ( F s u a q l , u u c s s e t l l l l ! q I ' t l s e

862
4nvHfdar- [pueratp,l punro8,

tury;u,r selrl eH 'ruLrHsrdosorou .urm,{ Jr4gorrfHO _ o eH nHo _ .rulq gurrrrnl ol rnoqli^ ,rri'i"ua -nr ar,rsrcqroso&{ ranrserrovrE - .arnseeld sarE,"rrjir",?,i,1nit" req

'sJr,rYox.odJcrsg

..{Hctnb

t{ or4HeHrouoV rdu srawuraxoin Ho ogac [oJutfJ )u) ,{ oH ,ooHqrau4g -rcatn,{c )Ex oxqLioJ nnsaxomtradu bgacratrau au s 4u[ufda: oxuuVg 'nHHeJh [ag cJtrx Jaxow eH HO _ .BuJpua.r aArJ ]noqlr,r\ l(uucaH .qJeuurgo{u y / .auuauorrrgotr _ .Bur8urs e1r1^1 6 'oHarou crpJt{hf .out:avou _ er{HeJh .lnJesn aurpreX sr
x) IJcJatrrrgedrou,{ rudorox

:lraunaduH rcqrrro[aduo

'elforerr ewdos- .r.' i ;;"oi'^X:j".'J^" Bur

-oHHetfyar{ rruxa Iqn .rex -ottil urrqg urodoy xu) )uJ _ ,{1no1s ,fuar ono:p on ,puq tureq puor aq1 :urodogo oJoHJoenudu , oLoHqreJ.uoroowuc srcen xux (a .woJoHW o t.uwfv r; .,{uurdux radroltc u ?vro) - 's8urql fueLu 3o tq8noqt I ulU aql Burqclu,n 'ut4uduut,oru 1u.q6j ,11q6 aHuHo'ursnog urrsg n'o - 'auoJ r.uprnocaqs11r Surag 'lrcregrrr,{ .ex(g) scewgmrf, "n"vue1n? BHO _ .Burllrus n "n1 lus eqS :osroqreJrrorcaoxex (g "' - 'exxo ^ _ Un\,tftua,eHrlr.x,{;41 . ... st Atoprrr/tr eql JueuBur11p uer_u aq1 E)ugoc Buffitruc _ Bop BurdaaJs u :z{lrouqrarnsJcaffr, x aHHaraVaduo c )ex (e :rcrerrgedrol.{ 1 au.lrrnudlf .Z )l?J Hogoc JoruruuJcVedl u el,{dV autcenudu ,{trHa ,{waHmeHg oU ( ' J J e u J c u h r 4 d u a u u 4 H u r S u ra x w a

4 nlrq/ d n ;lu;,:?:::1y,."""::Tj 1l:i_o"A totuu'(tctcgaH uyJO)Hr{oHqrfaJ'oJcowec .rswdo(l ",nl, ",rq atgdoro>r ,""na .a, ,nu Jur'fJ oJo)crJNnLHurqltdorp elsur'uran rnys,tdal il J ar,rmuh"dl1 ;

uru H,.rcs ) .o.ron rs r.r a,{eux"

TCNOTISC HJ CNV I S,ICIISIJUV.f, I d

662
'se8un8uuluBtaJoJ 3ulqlua1 aq1 uo slooq Jo lol e suq eqs Jo 'lleq aql aql Jo 3u13u1r Xg peldn.lralut su'n eg xe; rcr,arlrgadrou'{ uv'roHu ewdoQ-3a7'9 :eoHqraJl'tgrcaln,{c 'setrlunoc Auutu ut uiloul IIei sl ^Eld slql eloJlr oqA\uuul eql :Bl,rHaxo(tradlrerqHholuYltdu atqtlctietHravadllo Jol^slf,Jesloof, e)lqu t'{ox) ')aflouah') 9uHJ. _lftfrJHr?s <(aro)m a wararHh,,{raurogud 'tncu twe nnmaDJnuoH '6 'tuawadg o:amxomodu y,iar{rlunildLthilsHqrclHslJ{eY c llurodogo l'ltt>cc,{6 .onqsuU ernUs trt{suduro orh .orHWoUK - reilel:nor{ Sullsod Jaqtuatuel I 'Hrmxdu lqs olh 'ogncuu3 - Suguor :oj no'{ 1uuq1 :uHrltldel ur',rdoSrulrxaQdauaH 'l'\iol4trH^dal 'owdoQ olttsJf,lfoV orusosJcemYodU' s rcrarrgadtouf lloHh14lf ulJoJBuJ .aHgIf,HeI/OIh 'OHrCaStil HHne^IHf, HIIH UJC)IOIIIO) llul3 'z et{ ooHHShuHeogo ('<axxttdtc s uJrorclrx '3ut11ncspaau JIuq Jnoi -,{H tqcoros uosJ> "' '.'ex,(g\'wttnvdlf,oll ovuH a9a1 'qfircud>lou ovuH t,totr'- 'Sutlutud stuul^ esnoq eqI :ttJorueoloHquarulTudrceilHahuHEJaahlHuJolrl?oloH<llrarusrJ 'l _\efi wuYHAd?,J (<'U-lrah s BJq.Lu[x^]t>) fuB^r u paeu sorolutr'l alJf,oLI r:WdOQ :ruuunanndll , .JI,TTCOtr OJOH}^I

'LlJnu os paAalI{JB .}\IOJ Surlrq Jo pnoJd st aH IJJJI4VdOJ HO )UI OJh 'HCX8I<lrre8Johl eH Ho 'uJqHeI/ 'lxl?l u alul t(upJnos eq ,{3uotu aql ltu luads 8u!^BH acs srltudtcl4 'l'lcoduotl Jolell -uc ,(wa eVJo) tt4gollr eH HO - 'suollsanb paqsu Sutaq elll l,useop aH 'Hradlows HIlO * 'potlse^r8ulaq ruc aqt paqclum faql ,(snmew l4rtqht )u)

glc4etr al,lHegoslf, am :amdoQ l4oHhy If s htoyoJurJ,(woH uanuueogo'o{ 14 -Vaclu lauxedrqs uedorox '(ua1lu,tr Supruq'auop Surmq) ,{rldo(l ot,(xrxaQdau '(uagulr, Smaq 'ouop 8ulaq) ulolrue oJol{qreleltudrc n os 'otoHqretltstc a)K)Bt e 'l al{JJuhHdu xc) 't -!!etr o)qroJ an ,(ndoQ'lrcAlH Jfuol'{ 4ntlu,(dar H )Br 'rcmltdu NXXV lqgoJl 'oJor sHrodu otuxudrott eH lt -'(Eutruoc s.tulf lsttluSu :;o) Sultuoc tu;1' lsutu8u Sutqlou a.luq I 'o.tot gt'ltodu 'lfomxdlj cxuxud Ho lqgoJh a,ruL1 -cos eH 6 - '(Suglor rulq lsuru8u lo) Supuoc s;q lsute8u Sutt-11ou I : ( tt tltr>1,(drcuox HoHqlfarexlJJl'{d u evilrl tl UVJoH14 eo}l ) ooHhI4lIutrJoHlt) -qtfolt4gJCetn Uttti (sXaYUU l^OHI)eq.go s O14He]^il4oJcehl fit 't\i.1 etrHaryHorcew eoHqraJuXUJt{dU U3JelJIrgadrol,{ ttaltlu,(da: Yedeu oJ 'oHtll.c!!oVtoelndasoc owx 'qJ]ut'us^oVuH 14uoa -r.rVH^daJ eoHgexucllqg

00c

-un ftan sn epuur alels luql

.oJeq .1g u [ueJ sr aqs ie uJqos Euleq eur8urul raq 'sar1 3ur -10tJo elqedec aqs^\oul selrr l,uprp 1 lau Eurlrocep qtn1 Jo {ulr{J .02 eql ;qcnu os lcafqns ur pelsaJelur Euraq aEroogpunu no,(op ^q7[.Ot '1asdn fuanoq ll,aqs .qcle/(aq1Fur>1uarq,(u .gl lnoqeJeq llal l,uoCI .lluq eql ur luoJ aqt Bur8uuq Jaqr.uauer.Ll turq I fdduq auoluSuroq eJuqreg lqSnoqleql :91 Jo 'spu0r{

poo8 aq ol pesn ,{aq1 ;rtrou sr.uJel puq uo Sulag lraql 1e pasufuns .SI u,I .ga1 Burqlou a^equoosplno,4il pezrlBoJ ar4 >1cu1 ,{auou q3ntu os Eurlsern ql! A ' vl Jeq 'qof or{1 a{Bl ol Burlue,n erlr4 lnoqu pJeer.{ aturl eA.J lsJUeql s,ll ' t l '11 ro3Euno.{ sr aH .aroqteuoluBur,{u1s elil ool slq t,uop i ' ( I 'uaddeq l,uplp l! ,{yaluunpo.; .spuru.rraql lng Bul8ueqc ueqtJo pre4esu,rl l l Bur,rr::u s.{ng uruldxano,{ ue3 ' 6 a0]ul os e:a111 .euoJe aJaql BuroS1.rr8 lnoqu ,{suaunsu,tr,{:e4 ' 8 aql 'salrl aq lpql\ seop aH .oJaqlBuro8,{:uag dols l,uuc 1 . L 're31nl os SuraqJaq qll^\ palsn8srp ,n^ 11,I ' 9 elels pr{ru noi{ oq ' 9 lruc :no,( Surirr:p 'llncrgrp ,{:enurq qlrn,\ 3ur,rr1 saleu pnord ,{re,r Bureq os srg 'b f11ue.tagrp pe^eqaqe^uql(uplnocselletl3 Xlru8rp uurrlu Burag' t Jo 'sseltuJuq ,{1a1n1osqe sr eqJ 'uJBr.{,{ue Burop tr lnoqe '{:rolr l,uoq .7 :ro.; Strr uuql eJou s.1l ille^\ os )tsulaql qll^\ Eurdocror{ .J Jo IUrrl1
:uulssnuolur afBlsuuJl uaql puBpnolBpuau .I I

olpaprcepreaf Joeurr ru,n,ru."otlt, ean eql srql il:I'iilil:::Lilf

'01

sgslcugxg
'tt-t. n (atuto proJglrl ro) !o^tilD,(lJala c|oJuuJ ro) uotlJala uuilJ..cJaII -odrr oJat'tuut'eHeogo 'oJoHqtraug,efit,{c orott.tfurrlrclrc relr a,.H[B S l.lr]e ,uf,JJIr -odu rr{Her,ulfeogo r,rrvbJJ.a{'qrou,ll asnoL! !,t Surlutodaa ,rr* orr,rxoar"ny'--' aqt

rrorvadrt orqnror{orr c rf,.r.3r'rHr/rolrrdtt ao'qrartta.r.Jctr,,(JCCrn'^voroo,1 .cril;r.l -de r.a,{gr-comvodtt cnclo(r-3,r xrut,,,{t. xrr)r}J-t 'godat^,.tdttxl,rJc rH orvrfr )B)

-uu1 u'ra:oj Burrltoal:r{aur/H^dor ) orurr),{crr.cro) orr'rcr,uur H:il'ff' ::ltf ."

t0t
'ecuolua uooul u sI eEeBEnl 1ol 3 Sut,reg '61 Jo '31 :aq dlaq o1 ,(poqeruosISu ol pq eqs a8e33n1Jolol e Eut'teg '11 'Sutuadduqsu/rrlq^A,,rt,s punor Suturnl aq '91 3ut1ead5 'sno^Jou,{ra,lrutq epIU oJualpnu e8rul u qcns eJoJeq '91 '3urq1 ,{seeu l(use/r\ utu aql Eutltollog 'pooE ou sr qtnrt eql EUIPIH'tl fep '91 3utaa5 {JeA leq} a^eel ol poplcep a/y\oJeql Sututuuar JoJ uoseJou 'euou sJlulsaql u^\op 3uto9'31 1e,(a1aqt ual peq I peloqruouar,{luappnsI '11 'selrl aqs Eutqlauos st aldoad Sututugalug 'ecrlod oql tuo4 Sulplq se^A IeultutJO Sutag '91 e aq '6 'pe,(otuaaqs Sutqlauros se,ln Sut,lnor5t sJeM.oU 'g '8urql llncrglp u sI ueJpllt{cJaUu3ut1oo1 '4 .3urq1 aloq,n aql lnoqe pu[u Joq paSuuqceqs peluroddestpSutleeg '9 'tult{ oq lnoqe q1u1 s,(u,tr1u JeqleJ srq 3o pnord Sutag 'selulsu.u {ueu o1 spuel JeuIIuErS;o so1ruaq1 Eut'non1 loN 'S 't 'solelsrtu aqt 8u1ltoul loN Jo Jo lol e epeu aq ruruuuer8 salnJ 'g 'papue aJoJeq ,{eqt pa:oq Eutag ,(1rudaqt rya1 ll . 'lnJesnsKumlu s8utql Sutssncstq'7 st 'e^b JosssJ '1 (u eq -o.rd aql eJnlcel ,fue,ra oB plno,Lr lcefqns eql u! pelseJalurSurag ol
(atl - aamBxcrrou :cglcqlloJHorf,go Sulqsu'lue^\ aq fu1unocaql ut 8ut'tt1 ,{up e ur.rnxrr,{Q 1 aurlur,udlt - 1utd,r1) ,fua,ra (bJalnuxerrolltrnn:ltt,{QagnvH,{da:-3ut^'l)'luesualdstfulunocoqtulSut^I-I aq} :aloN a3uelai}tp seJueluas spull o^{l 3ql ueaAuaq uu Jo :tu:o3-3ar qlliA SuruurSaq 'uulssnuotu! alulsuBlluaql puBpnolBpeeu 'tI 'oJoq P s.eH 'pl^EC ell^ul ol ',(ued aqt ltods 11,a11

e^vtlIJN4QqJS 3u1q1ou lsuruSu req luu,r l,uop 1 1nq'pa1Eut1plut,ttul41 pue pal olt^ul ol sluun fuuy1 :NOSVgd ,{uud aqt ol pl^BCI 'eloq E s.oH 'pI^eCI ell^ul ,(uedeql ltods11,ag 'pal 8utlt.tut a^E\l JNIO]JS Sutqlou rno,(lsulu8u ot no,(lu^, l.uop I lnq '[pud oqt ol pl^u(l puu pel elr^ul ol luu/dI :NOSVgd :ppohl
'll loJ suosBor.rno,{a,r13 puu 1t ,{rg 'Jaqlo aql ol lraho 1nq s8ulqt aql 1b auo 'ZI 'op ol spuefu!aqs/eq s,{us uosradaql lEqa{ot uelslI } lsuru8uSulqlou a,ruqno,{luq1 aufuur;

za
ssuo[[r^rJpc aql : punol sr l! ]ur{]/r\oul e,\{ l u e ^ u q C ) l p a s n J e q J E e l u 3ru spurtu J ^\oN 'tuu se/ quua elll luql Iurqt ol pesnald -ar eqs : urq tuo{ pe^\orjoq J o I ^euo(,u aql -oed :(nw)oHxdasou o) Llu).Jotilttt ..1lBu s^els uJnlal lsnu I ew spulauol 1uq1 ,(ouotu '(restrol]) eql peuorluetu no^ Sutqt poo8 u s,11l.Burq1,f pallersr ,(sneaod,{ lueuasuq [-steq,] [-a1,]) -a,ra 1afuo3ol [uaes I iJallel B turq alun\ ol eru puno;8inolaq ,{11oq,r ^luud .3urp1rnq purue; nol{ llJA :pu!u,al sr (.u-Nah o .r-,(wox) ro Jenel e.;o gud lsa^{oloqt puy '(<xuvdar.>) rr;1u, ewoqnryouoHJoJ qsll8uE aqt puu :Jequaul pelleJsr Jool eql noyaqlsnf asnoqu Jo ued -aJ st qwoHnwolea :o3 qsrl8ug eqJ :IJON aql :3JON : pEeq Ja^oJooJ e^pqlsnlu 1 ( 1 r / o s e r : o w a u srq u a l u u s u e J d ^ D q| - . N o J g o ueu v:'asnoq eJoJool aql uo{ ualluJ suq brHuH|-{NolJcog arqHJUHdu 9)nuDwJov{ew A uetr-t (,lueplllu aqlJo plsaq no,{e,ru11 V l.sno : e A E q J o Aa q l p u u J o u o r l r s o d a r da q l q EJON) -:a8uup 'ueqt s.tl 'asnoq Jo Joor er{lol qulll aql aours paSuuqc eluq s8unll sduq.ladlng '1uusuald s^oq oql tel l.ulsnu no1 :urnrsd>l a.;oor ,{:o,r 1ou aru aceld eqlJo sarJoueu (.urdoql 1o (aru:o) auo ,{u ,{eslsnru pooqplrqc ,{ru ut aculd l ur 1uq1 spurulelcrsnursrrll - .uHauomJauHfiNOU s:ua^ A\aJu lueds l.J1o,rrr fue,r uDu oql A\ouI 1 -ux exrqcfwur6 eq1 : 1o uorlrsoda:d puu lcaf , { 1 l u a 1 . u o p l l n 8 ' r e t u u n s l u q t J o s e u o u a r u -qo luuouod eqlEION) e:aq1 suadduq Burql luesuald ,{re,l o,req J puu o8u s:ua,( ,{uuur auus eql 'puel aru I looq reqlouuJo spurluor r a q 1 e 3 o 1 : a r u r u n sl u e d s I p u u l u a ) J l 4 l : H n H u tuotss!qI l'se1oflollnJoslD sE^\ aqs .looqcs -uru4worrJos '7 lsr,uvteu .1 a
1d ,(rouaur

AUV'INBVJON
'qsrJSirg'o1ul afBlsuurl uaql puu sarueluas uulssnueuos ol uafslrl .rI+ .UIBE aJaql oB ol luB/r\l,uop I sotutlJo aldnoc u eprsuaseql ol rraaq Burnull .1 1 'qol Oqt pereJJo Suraq pr5 lB pesrjdJns sE,r J .01 .{sBt aql q]r,^A padoc 3ut^uq lu pnord ,{:a,r 11a3 ag .6 _

elllll u lserplnoc,ieql11a3 0p or parue/'\ '{eql ,iaql leqmouopEur^uH.g 'e8u,tlJea ue qcnslE sa8un8uu[ aoJqllq8nElBuraq ,{oqoql ]u poslJdjns I .Z sp/( 'reqol eJruos uaoq 8ur^uq Jo lurql ol lurl^l^AouI].up!p oqs .g srq 'eJuo stq lu JaqluJ ol -auinn11 aq Ieadsol paprcep op ol paluE^\ lpq/( punu slq dn aperu aq g :eq ;{yud aqt ol palsuBureq puru no,{plnoqsXqivf.t 'euoq l0q .g {Juq uruJl oql loo} oqsu/(ol ril ssoursnq paqsruu Sur,rug 'uaql Surees lnoqlt^\Uel SulABq lB paluloddusrp stq aie,,rn ,iaqj .7 .e rd e uo^r8 Euteq uqof Burqlou peq ,iaqj .1 (q lsuru8e .s8urql .E3 ,{uuru lq8noqjJ ,(e1cl uaql Burqclu16 3o
.auoq

it\OU

ornsuard," ;:,; ;:l'J' ::JH':I","]' rui: ;,1'],ilfi


tE ,{ulsol paprJapeq lte^\ oot BurleeJ loN 0Z

e0t
''rr-ozan : e 8 r 1 a q 1 : l l H m A r c e d o ) H Y : ( n n H u t t e g o + d a u '.(snmJ/(cuDstepsDduo eas lsnul no pltlt D o) :'u'w n woHwosnilc r^lv>tvV [p1te,r,r] yrp wnmodox oHhoalwlop ewteg) crror''Z 'quaq la^\ol aql 'quaq 'selqnol 000 0_t :;tt rluo,r\ s,l! Iulql no,{ o6 'roog reddn cql 'ued leddn eql .raddnaqt allr lsof, elnllujn] eqI :lsoJ sr (a)KDpoou 'qteol 'qlaal :eddn eqt '3'a 'ra'no1 la.^Aoleql -arutx ndu aHahol cwnou'r .lo.;qst13u3 eq1 'ouBlo puu raddn s (ailcnH n2nnnpoxuH) 1nHlKnH :SION :'arou qlnul quoit\ s.l[ lnq puy (amna Ex1nrnnpoxoH)4nnxdae to1 tlst1?uA aql roJ selqnol 66g Aluo ptud 1 l'sdurels are: 'dets uotloq aqJ :AION : Jleqs uolloq aqt fuar auros seq og ,{auoul Jo }ol B quo,^I\ sr ' . ' t u D ' ] l 1 e 3 o 1r t u q c D p a e u l l . n o ^ : eqt :urolloq sl sdruulsSouotllollol s!H li,,(euoureql quo,4A vc4nln 'a:ntrr( aqt :oj spunod 669 1laqs dot aql uo s! )tooq eqJ :(txdasou 1 11 u r q 1 n o , { o g '7 l'a?ud eql Jo urolloq H 01[H AUap -BpoxDH)4ttttxdoa n HE' JoHHzh i{eq1'.(9WJOWnhD qUt 1UU,,n aql lE alnlrld aql 3es :'a8ud eql Jo dof aql -aduo ewawn) qJno.t,c | [6:e,tri q1:o,t aq 'sselun lel SJON lE sr ecuatues oq1 :1uuotltsodaJd oql ' s o s n o q : c l , t l t ' q r J e h B B H x I ' l Hr u o f l o q : ' r t r , -JE pesn lou sl asuel alnlnc eql lBllt gloN aqt Jo sJool ueelS puu pcJ eql aas plnoc a,t\ : paurel lt ssJlull spoo/$ aql o1 oB plno't q8tq '{:o't 1lq aqlJo do1 aqt urorg 1'utulunou eq prss aH :'ol au luu,'$ no,{ ssalun l! lnoqe e q 1 3 od o 1 o q l o l q t u l l r ^ l l u utq ol lllsl l.uo/( l :'ll elll ^tlEel no'{ ssel u s . i l a u r u l u n o u 'agud ,isnq -ntcu no,{ ptc :'dol eql uo{ eeJql sull -un 1 Anq l.uo6 : ^,\ollotuol elsql oB 11,1 a q r 1 o S u r u u r 8 a qJ q l l u s r p r o m a q 1 : 1 r c d o e \ oot ur.l sselun :'aslnof,Jo'pootu eql ul lou 'xdaa u 1 do1 errumdas iqtceh bst{xdeg st oqs ssolunUaf,uol aql ol oB ll,cqs Iulql '13sdnfuaA sD,,rr ,taul eqs uaql llsl^ i I : ' l l o p o l l o u e u 1 1 a,1a q l s s o l u n 'oJto^ uluf, u ut elods uuuro^l ctlJ 'bf,raxu)o a,n qSnoql ,{luruuar II.l :oxquor egeud iorn '3utql st '' o)qroJ urca 2o; ssal,un l suadduq lelalllqlA'ruluc s,tn,t1u eg eH lrrf,a :Jll - , { u u l n o q u p a l t c x a 1 a Bp a l u c a s l a l a u a A , l 'lno lnd uoos sc,tr l! puc eJU rql lqBU te : (a nnautroe 4 nhlu Ds n uJ u), arl) Xlq HHoyotl J : , d l e q o l a l a q l s u , r n{ p o q , { : e , r 3^ l l r t q l J o u u d suEsruoslu ullur proA\ eql :EION :'tulur { 1 s e 3 : ua q t p r A o : 1 s o p . l u cl,u q l o l U r q J : i f u o l 1 'od at47:.(uuoen9 -31;J aql ur e:r1Erq aql pesnucleul :'unq sl?^A peruoesBes eql Jo arulns 'lq8lu - u a s n g ) 4 t q l t L ' l o x o t l[ t u : o 1 l u l e r ' . ' r u o : ' p e q c lsul Ialoq aq} euo ou ,{laluuntlo3 )llq 'q8not '9 :ituool lno^ s:a8uassedeql Jo lsotu puu fua,t 11a1 sJaql :duxou ut aJU u su,,rr 'C su,r uas aql : slql alll leqlua,4\q8nol ul sno ur eru E rleql sl :(arn;darg oslr) llilwu) -:a8unp aq,(utu dt:1 uas V :('tl 11./ aqozouol n 'qttolo 'Z :lno :daroo) Ind - qttlm^t'qtncu-l 'E:Uos :'tuo l'asod:nd.{turoj :a11cq aqt uI posn eq uur tlols 4rsrrd,{g :EION : acton a^tsslld 'q8noJ alllll u st 'uEtuputu Sulqlatuos paau I loo,t sltlf -sordxe stql leql SION :,{us ^eql 'Sutqluq loj I3i ol :'au roJ Uos ool ele asaql e ,(q o:r1 uo les su^\ lur aql :a.rguo (qlus) '7 l'.tor q8nor t a4t1 1 :Qlntwtax') 41s9,{dl j las : 1./,{s aEullor s.:noqq8tau stq ol olU -rltu e clrl 'qloous ,{11n1tinuaq ^ clqul cql su les pEq 3q ,{trsAcql'o8u Iaci u pelsJJlBSll^t A l e l n l o s g ue q l s n u l u,rrJl'doqs eqt ot alu les puq oq/t\ lno punoJ J o e f , r u n s o q l : ' q l o o u l s a o l c q l A \ o l l o t u o lu o t l t l a d u o c 3 u r 1 u 1 s - a : n i g ranau crtlod alJ :il'extrou - ol elu (tas) las 'Utl)YuliJ u e^uq ll.a A :4tlttaod [p-l qloou-ts : ' t u a p r o f , uu u s p ^ \ t t I u l q t A e q I . ' a l u l q 8 n u l :'lr, :'8ulop ueeq puq aqs llo^ pjuq rql ,{cpslqt ol lualf, lou s,ll : ^l{us Jsnoq rql ,r,roq q1r,trq3rto: tle^\ spuctl laH : ll ro.; qf;ltot a u u l d s t l l p u u l o l p e S u u u t u l o l l d a q l a J U 11r: 'radud stql uo allJll l.un] no^ :ltl<18 l q 8 n n c s a u t 8 u e a q l J o a u o q ? n o q l : u : q r . a d ool s.11 'trdrenoxodam '1 'qiloro -unclanr n [v:] q8nor -orBe a.ruqrlur :Bwt?ffil t 'quu0 otll 'uas aql Jo e.t':l J":i3*to Jo aJuyns oql -rrts aqt :Isrl:cs,f to1 sl aJBJJns ow.touxdaeou t1stl -3u3 eq1 :g1651 lelxodagott co)llll 'qtrelt.l() l I U : q . r r o l t x d l r t o t lJ B ) J o I J4 Z l J q l u J ^ Ao t l f u l n u t tlo1 llsusl asnoqaqlJoJool otl I daolst.tt?t a:at11 l ' s c r r : 1 ds o u tu l l u u s r a . r r q lp u n o : 8 a q 1 , { 1 t t t ' r l n u r l u l u l s l u n 1 d p 1 r , rJ o a J l l e q l ^ p n l s o t s l u o t l t p a d x ao q l j o a s o d l n do q I : ' l u l q J o a l u l ' l o , i t \ o up l l a u e l t l elul ol ruo ou puq el{ / er8 ,{oq cq.L : uluJv ul scqllt pll^A auos eql puD : l l r t s e r u o J e q - L s l u u r u Dp l t m a l e u o l l

v0E
sEq qcuejc Jo eEpel^\ou{ Jeq aJtlou l :.uoos uaql qsEA\puE oc 'spuq /{urp .lnoA q1r,n ,{ren uru8e lla^\ eq II.aq edoq a16.Bur,rordrur sl pooJ aql qcnol t,uo(l l.pual:1 p1o{ru ^1us puE qll?eq slH :(r3)qJEmh{r,{ /r [r:n_] a,rord,url psulnl I 'replnoqs aql uo eu peqJnot,ipoq 'arro; -euros :'sunq ll .I.ure^uI qcnol dq l.uoc :(ov) uEru plo eql uo{ feuou aqt .1 1oo1 faql li(1r uJqJu8r.uBdJotr,scqJuJpx n [_v_] qrnol -sua suado xoq eql .a3JoJ rsn ol aAEq i{poqAueSurgnq3o alqudecursr aH .uuru purl l.uop no1 :'ueql ArolloJol pesnJeJ uau oql uer{Ar fuo,re sr aH :alqudur,ur:.1uoi.Aep e sJnoq uoi of,JoJpesn uauracrlod oql :erJoJsr (anuntou uorsr^alel Eurqcle,n;o alqeduc st oH _ .qHatr 'answxqagne aoxtanntne) ,r/r, JoJ qsrFuA s gof,ph g1 doeNaarar ewadwowe uagol eqJ :3ION :[orn3 Iecs oc .rr{J xec8 orrl -ouc HO '.rtuo1-3ut orll pul?Jouotlrsoda:d aql - ql8uar1s s.auo g16p l lqEru puu ,{up But{ro/rJo alqedec sr [B ql!^r asurqd rql SJON :'urq qlud e:oq,n{ue oB l 1 1 . o q su q l q c n s s r uuu eql:'Eun{ilueJo alqpdpl sr aH .uuul eql e^ol roq Jo rllSuejls eql :'ll qllin op o1 Surqlou J^uq lsnu no^ :.Jo elqud luolq l.uplnos eq 1nq 'q13uerlssrq llu qtr.r roop eq1 lsureEe -BJ-aJ.nof luq^\ ueql ^\oqs lsnu no,( qot oq1 JlasuJtq^\alqt aH :'re^oJ ol ecuulsrp 1ea:Be no,{ a,rr3ol ueql 1uu,trnoi(.;J l.1ryo alqeduc a^uq llrls ilA qfusJls rno,{ a,ru5 ..tslf os sl stls lulql l,uop I 'no/t pa^recap eqs e^erl llp^\ 1,uog i's1q8ra,tl -aq 1ua:Bfu:er uuf, aH .ql8ua:ls ol esnJol | :(.u-owh swDtrae)lf icHgocou3 yecrsdqd 1ua:3 3o ucrl t sl aH :aartn,tnllj[ 'r?HfrqHgorour.;o alqrduc Z :jol3op elqpd oslo '.(rnzdaue voxcanntne) uruc n -ut Atette sr eH :(qte+Hadopo) qttttgocolc .1 [60_] q l 8 u a r 1 s l , 4 u p , 4 : e , r o e 8 u o : 1 sa u r l l a a s i a q i r o IJ(e)qedra1,l alqudur ..atodwo2 .roluanui A\ou Inq 'J1r,{1SnOr:es su^\ aqs :ur.rc scarud pelualul ,{.le,r sr aH :[rqal{lfJHeruJ , u -llgerr - 3uorls [_el,] la8 i[nxuadt p Buorls p a l u e l B f: ' c l r t u u a q t 'etu :.srl Jo asn aql lION .ew spru^\ol JoJ JUJoot s,1J;asr:a1d -luuaqtuu qsnq lp poo8 fuoa oslu sr ag .sa8un8 eql puoq no/i llllA :JJ3s^ur -uul lr op t.uur I eaw JoJ lualul u suq eH .ralelc ,{:a,r sr ,{oq roJ lulau Jo erord srrll puaq no^ uEJ :cJru oq1 l aSuAIJUe fuo^ u lu Jrsnruro.; ;ua1u1 1uo.rE - o l r ) J ' q r B g H J c. 7 l . 1 r r E l 1 I 1 a aql ol uatsrlol pa/(oqs lluzohl :(r_/fuah r) HrroHgoroul pru^\loJluaq upu llul eqJ:.llruJ sqtJo lqErc^A 'tuuuu]r (igut11ads arrN) a aqr [-at,l ;uaJul oql qll.Ar Surpuaqst;.r aejl eql :.elqul eqt la^o pueq l.uo6 'lq?rrlls dn 1rg l.1ruo pcqwrlc eqs esnuraq ol pa^rasep ur^^ foq aql uoq^{ IDaJq tou prp lnq luaq aaJl eqf q c n s a ^ l c s J p l . u s a o p r q s l"tt':i,X:lf:l U d ns u.J :.3Z :urqrsHorDro :rccregnJr .I (fuaq) ^ puaq lsrU aqt sa^resap ,{lpolqnopun ulU oql 'Jaqtunu auorld : ' q E n o u ep r u q B u r l : o m u e a q l . u s u q o H . t t -alal Jo ssalppusrrl lo8 l,ua^uq I cpl^t2O rllt.4 s a ^ J e s a e q p lurql t,uop lnq .IJrlu l luallacxa qrnot ur 1aBuec ; .rot[ ,roul no^ oCJ :(rrrl uu pr5 a . r e 8, { o q J : . u o l l u J l l u a , u a s e pf 1 u r u 1 -atngo guiDsntgoHDtuJt).rJ_hta) J Ur<uustqs - r e c s l u o t u r : o d x a , r a ul t a q l : [ _ 2 , _ l a r r a s e ps r -baf, - qus qlllr qrnol ul 1aBl.uorlsenb u uo cwnrr,ftDoe .ewnowr roJ qsrl8ug aq1 :31911 .tl q c n o l o l : u o u o r l r s o d e r da q t : SuraasqlJo^\ sr ,{e1daq1 _ .qwadwowa 3ION lnoqu qrnu ^us l.uprp eq lnq ,loctqns aqt uodn -ou r,lon,{casu fr6 :suollcnJlsuo) uurs q c n o l p t p J a l n l f , o la q 1 l . s u o r l s a n b J o e q u n u -snU aql puu qsrl8u3 aql r u a a ^ \ l a qa J u a J r . ; J t p e uodn saq)nol uuruorlt elclUu slq ul:(Drodu aql puc - Suruuaru a,rrssud ur uuoJ alllru u -oe 'u-oaotox) trJqJuJu) .(toduoe .r_noxox,S uc - qt.tott cgu pun:a8 eql gJON :.alqnorl r qrBsfiJudrurf :.elqnoll rno Jo pluaq ^aql aql quo^\ l,usr tr ,loop eql lcol l.uoc :.lr tusurou aql dleq s n p o r a l o ^ a q . L . s s e u p u t l Llljo^\ sP/l\ gurl lr lng .qJlpru aq1 :o3 s1a1cr1 iraqt ^q peqlnol /(lluajg aJc^ ei :.Bur,fuc -lan elqnojlJo ua^e l o l D p D r JI : ' l r r l u o A {l o u s . l l se^i uutuo^r auo .qJnlu /{JeA [Ju sn pcq]nol Zdurqtaql lnoqu qrnu os 11u1q11 :,;1urq1 f {ro1s cq1 :q.lulodrcud .3 i.qlurs n o { o p ' a 1 q n o : 1 q l q u o ^ \ 1 r s ; : t r o u , d r . re { 1 D qJnol ol e l - 'r-o.rch oI/ rf,(|J-,{rrodrov :lJrfqo eluu o'l eu roj llncuJlp aq l3alrp cql l l ! . ^ \l l : . t l A o f t r a S I O N : ' s p n o l ca q l q J n o l o l p a u a o s s J e J le t i l l . u o \ n o 1 1 1 u1 u 3 u r p u a : q u o , r l . u s l looq ;o sdor crJg q8rq fuan Jrr,r srcrl arJI :.lsru c q - L : ' E u r a c sq 1 : o , n , t l u r u p c c s l l l i ( u l d o q l

90
'vvHe9

-qunp luroxln - sseuJuap :louerS - ssau -aIIo) elqrceh oelrog H Jluran e0ro9 regh ' -pullq :sunoueql SION osJy '[tu-] qunp - u l r r o g o o t t h l q g o J l q u e J l T o J B I J Je l B q S r O - ('trndu)tlox e n h n r J o g : g l o N : l u o w e l l t x a q l l i r S u l l q - ('vndu) [owaH :[-3-l yap pullq- ('t2{, trt) Iouert :EION -uorl aJe \ ,{aq1 lra8ue qll.{ palquall aJIoA -,{rJ :uuur icJ,{lruarco pullq euroraq:'peoJoql ssol3 I s l H : a l q u a J l : ' 1 . 1 / i:s o o q s a J l o ^ l a H s n o pue snq aqt.go 1aBuetu putlq aql pedleq -AJeu os sp^\ aqs : lU sP/tleq snol^qo su^l U 'looJ ol peaq [uo{ SulIPqs s^\ ueu aql qloq ul pullq oH 'se,{a le 1cu1i 11u oasl.uEO 'tuJu/r\Sutqlauos sr ueruaql :(trndu) fouorc, [-te-l putlq :'ploJ tlltiu Surluqs er!no1 'DUJnhaH u o l n d n o , { r . u o p , { q 1 6 : ( u ' w n o p o u o xw o ) BDW)nh OzaH qcurcrdr 'crPxodtr '7 :,{x,td es Bf,qJPmodu qw)a,oJ ozaHI pUU qWJaSOJ fi uerssn1 eql ol puodsaJloc .ecuatf,suoJpuq P lrrn rcqrusodol7r - (qll^{) spuBq a{uqs : ' p o o l s J a p u n e q , t o q s o l p a p p o u e H : q r e s suq eH, :,af,uolJsuoc(rea1l) poo8 B seq aH, loJ - u x p o u : 1 u o ' . ' t a u u r pl e q r o J J ol , u p l p I o S sasu:qdaqt lBqt gION l'pouaddeq s.lPqnA 'Ar8unq sel\ aqs roqlaq,,trlaq pelse euElq ol sr eq sleeJ oq esnecaq ullq sleqloq I uaq^\ eJuerssuocsr11l',ttou acuettsuos poo8 u eABq puaq Jaq looqs aqs :4ocorol qJuhexo[ * pueq srauo aquqs i'searl aqt Sutluqs pul,trr l.uplnoqs no,{ ,{q,,'ruosuel ou s,aJeql ^lnp f11unt i{t.upa,res rno,{ auop a,,r.noai'acuo a.;t1 a q l o l S u t u a l s r l p e q l a q u o , { u 1a q 5 l ' a u t c -ce ueu eqJ'll lnoqu aJuelssuol puq s aAPq -rpaw eql Sutlel eloJeq allloq aqt elEt{s 'trr3ql roJ plnoi) 'qlSualls :'punorS oqt ol lle3saldde ou lnq It.l .rou u1q d.loq l.uop I JI 'lEelJ sl asualf,suo3 srq llu qtl^\ sall tql looqs uutu aql :'lJuh 1 3utq1fua,ta euop a^.l 'ef,uelf,s suq -ex 'fircbdr '1 (ualuqs '1ooqs) ,t aluqs ^l l :'lsauoq fua,ruaaq s,(um1u aH 'eBuuep -uo3 srq lsure8u oB Je^au ll.aH 'uuu aql 'a8uurupesnuJ ol A\ouI I :glcasoc u [sueJuc1,]eJualrsuor Jagns of '(o1) a8uurepop o1 'etP ,{uur noA 'no,{ cltq sasuJqdeql EION : uoos lno ]t lnd ueuaJIJ feq1.;1 snora8uBp ajp stf,esut aseqlJo oulos eql esnoq eql ol a8uuup qsntu op l.uplp 'eSuuep sl :f)asu!, - aohlona)DH:lEulluc qstlSug ut aoa aJU eqJ :'ruJots f^ueq ,{Ja^u sElAtl 'eHHalil(ada -uosnK:lJoN : 8ur8uls ara^\ spllq eql ^luo qJnu pesnuf,tulols eqJ :gdom,'( 'pool\ aql ut -ou a a8uurzplpnq - ('rnn n tzoH) qrrvodsou ll latnb fuaA su,tl ll :/iul\u ,'\AaU lnq prlq B tq8nuf, s,{oq eq1 :PrtHJUtr pllq :g1gp l'o8c sruc,{ ,,naie alu B ul pa8uuup 'uPtu elqou cql ut salnlrtd tsoq oql Jo auos e:am fua11e8 'lseuoq oq Ilt^\ seop ot{ Jrleluq.lr ,{1aluunpo.;un :'tucplcf,u uu ut pe8ctuep su,tr fua,t u st aH eq lgql arns ,{1a1n1osqe APtu no l puat:j stq rur oql :qrutrxadsou ^ ltpttudp,l a8eutup 'pueq oql uo pltqr aqt pessrl eq5 i,{11n11cadse: ot puq aq 8urql,{:e.rae l3 ol UE(UeqlJo elqou fuair se,r ll :!{l<lllvodolerg , [-no-l alqou, puDq rcq possll aH :(Bc)qJusoron ^ sstl ' a u u 1 de q l 3 o .lxaf aql ol laPou-t srql ur epctu uJeq aluq sluaualoJdtul Jo ; o)tl4trg (u u n ewDtDto asolf, -,{rcrer - ? r d ) : 3 J O N : ' p o l c a u u o f ,, { 1 a s o 1a : u ' A a q 1 r a q u n u V : J u o p l o a q l u o l u e u l a l o l d t u l u e o 'laqlo aLll l n o q l l , , t ru o t l s a n b a u o s s n c s l p .{lurupao sl lepou ./$aueql :'snouas sulutuJl 'oxl'{llg ^p, l l u o r l u n l r sc q l u l l u J u a ^ o : d t u t o u s l J l a q l l.u) no^ :(qtsHHDtss))oH3ar ,{1esopl'srua.{loJ Jtqlo qlue ulrroul e,t..{aq1 l'o8u s:eef xrs eJaql sDA\[ eJuls ul\ol oql ul 'spuct{ esolc fua,r a:e ,{eq1 i'utsnoc slq s.aqs slueuo^oJdr.ulJo l, lcqulnu u pef,llou 0A.l :( 11 'stq : n o h e o d g o \ a H H D s o g r J H e m d a a o f , ^a u l t a m Jo a^tlclaj esolJ c sl aqs : u^\ol IUrqt | 'Autlur -n,{r,( u luarue^oJdur! i'puq fia,r s,ll ol rsolr st uod:tu eql satnulu 0Z uuql -puuq:no,4 a,ro:dtut lsnu no1 : ll enoldult ot olou sn aIBl l,uo/tl ll : asnoq ,{u o1 asoll p a ^ u ql l . n o 1 ' q B r t o u a o o 8 t o u s t c u o p c r . t t o ( sr dols snq rql : JuJ IIu.\{ ol e^uq l.uo/t\ 'eltq eq] uo oi ol 'woewtpod luq,\\ :'urur sFll ur lou noS :(4ogcr,{dp 4nHHDEaE) (9 ( l.useop letl'lll3,\\rql : [ x a r u p o u d H n n H H D t ( o r o l t J D d u ) L t t t r e t l r g alqo oq l,uo,,\\arrrc,a.otdtut 'Pr^uldttl n ( i u o r l o t t u n u o t d a q t a r o 1 , r )[ s - l a s o l r J l : l ^ o u J t t t a q q f , n u l t s l r r a d sJ q S

'ProwaH - [sturuvP,] ssau

90

-auososrc nor no{ op rsnu fsqr purua,;,""1itlK:JT-",:iljJ#}rf;;rji"SlJl ,,.


'suorlBnlls ,{uun3 uos llB olur sleSpuu pepuru 3o -luesqu{ren oslu sr oq^\ re8ragpuer4 fru 3o eru sputual eH JNgemS 's8urqlsla8ro;s^uirlueH 'pepulu-luesqe f;e,r srN :yIHJqEJ :lapow
',tqn u1u1dxa A\ourl puu no,{,{poqautos;o no,{spurure: uosred aql futll uJnl Jno,{ Auspuu sluepnls Jo auo lnoqus,{us u; aql leqJualeql lurllt ol uals!.I .9I* olqouu :y lsualqo:dpetreuuoc,(1aso1c :@:poppou :dr:.crsnu oH Ia] luap :J' :lsrurue JoJ s,euollu qll/r\:M :'eluetJsuorppq u surloH :7,y lualutu suqag :g iq13ua.l1s iluaura,rordrur :7 :slrutep ]no puu puErlllt{qtl^\qrno] ul lao .) :ssaupurlq cq] BurunqJo alqedecur T:/ipoq,{uu sr aH :1 iuorysanb uo qJnol o1 :g ilcasur:g la8uucp lalJnsol J :ecuerJsuoc D lpalc I :!r :tuoq'tueq'puoq:O 1'puaq Ioorlsoqs :, :qlus o1a8uruup ol :g :[ru]qunp :y:,{aX raq op

'(1) uroudrc (61 :(1r) qrcesoc rurcr{h (gt :(5') Uoxflr: (5:(ttt).BroHheH q r c o n o r o J a HA c $ t : V ) I o w a H ( S t : ( 0 ) r r n a r g o d u a r q H H e e r ao H c e J( ' l l(g) aonoxeceu (91 l(3) '4ouot-(or rrehp)oueHO (Zl :$) nrcoHgod e -Eou aJKeHcI n tttuu c <rrou{xtJsJ (tt :(y) aoHrosnx eoHtrodoJuug (01 l(7) 'n-o.rox creVl{go Hagocoxc aH HO G :O) ar,rHusosJcHemdasoo 'oflHemh,{r{ (S .r,{Hsr4xHO (9 :(;1) coduoa 'r-!!o)e) qr{Hodree (t:e) l(1y)rnc xars ocn (S :(g) 'r-.{wan gdatnf HrcaHuH(V:@).axlce^w ) rHpr -ur oraH (e :(O) A $tutol E) (rc)srugurc (Z :e) gdern,{urcauol (1 (q
s r i ^ o u o r u o q l q U o , r q c l r : , n , { u r 1 : g l f a u o u a q t o ^ B qt . u o p I s s e l u nn o , { q 1 r , n o B , { l u r e p a 1 1 , ;: g :sluEld plr/r\ :ry l'Surpua: quo./r\l.usr looq aqJ :W :.dtJl eql Jo souorucru luuseald e/req I:7 lqSno: :y lazr:d e saruasap ulU aql- :/:lueluesuq :/ :Bululoru aq.tur AJ:uealU uo.l3s sp,r asnoq aql :11:qtoorus :g ia8ud eqt;o do1 oqt lD :J :urluf, sr?nr eqlJo [sr1:es,] Des acul:ns eql :3 :alU e lno lnd ol :O :'ossuf,rdJo auo spuruel a:n1ordsrql :J :qtcot ra^\ol aql :g ,.:rye :y :f,ay

'(1) 'nultadu reusHxflfcuc h{qrr46 Ot :(H) .wodr,{ onud HrJXo[ou wofi'S1 l(ir) '11oHr1o)ouc rsg rdon tcoHxdoaog ur @l :@) 'JeHotr .nnea c,{Vaou .ogr,aHox,y reH rHel^t1(orn 'rcJaxu)o oH 14rca (g1 l ( y ) x u V d a r '( Z l : G ) t q n u H u d r cf x d o s s ( t t : ( Z ) . a ) V e a o uH o r 9 0 r l , r H -EHHWoucoe arqHrsr{duqcuuuJco rJHeilt (Ot :(g) rsg,{ealrHxuH (6:(d) ^ tlJoJf, rqceh14ol^(g :0V) rnHarcud euxnv (t:@) gnxvurr (9 iJaHeVxr.tJ :(J) 'ocau)nu resHilt^iouuu uHrzrdux uJ (g l(y) 4lraemdatn (y l$4) swt -Hh Juorc aH '{.tHsx {le (E :0) rusVoil (Z:@) dexou srrm,{rol (1 (u
:{eI oql ql!^{ {raqr puu qs113ug u1,tug .9y

SgSIf,UgXA

L0t
'uosJadslql eqlrrsa(I ^rou{ no,{o( euosradelqoui(llBaru nBr plnon nof oq^r auo,{uB

'It

suo!lsenb s.JaqJual Ja^rsuv ' 0 f r aql 'fl InoqBsn IIOI anoi( roJprp,tpoqeuros SuJqlauos paqcnol{re,r ara,t no,{uaqn esBJeuos Jaquauar no,{uu3 '62 ,{q 'qsrpug otu! uaql elBlsueJl saJualuas puu uulssngauos ol uels!'l '87*
'suollsanb s.JaqJ?al aql Jansuv

'17,

'3rurl EurlsE/(Jo s! aH alqEd8Ju! ,t1o1n1osqu 'll a altaq ol s6ll 'paqJdJns tu6l JNganJS loil l(uBJJ ./o eurl els/r\ urlqJoJlBJnlEu 'olurt selsB^\ ueuo ^Ja^ w ruaq | :aIHJVqJ :lapow
'tu1q1 qcns u eqt 3u;op alqudrcur Ilalnlosqu uosrad lulql no,{asnuraq a^elleq sg f! l,ucJ no{ 1uqlIus 3o rnolaEqaq s.uosred lB paslJd ro furll Jo slql op ot uos:edaq1roJ lcJnlcus.l! asnBJeq aql -rns lou ar.no,{ eqf JaqJBal feq^rol ualslrl '92+ aql luql ,(uspue sluepnls Jo euo lnoqn s,{us ',{rurluor aql no,{ no{ 1aB apa^rosap 1Ja3 Eugqlautos 1.uptpno,{ uo'ro a,uasap no,{ Sulqlaruos nof 1uq1 o1pauedduq t! sBH 'gZ no,{ la^a l.uprpno{ 11a.; 1uq1 loB 'qsr18ug ueql alulsuuJl puu saJualuas olur uurssng euos ol uelsl.1'tZ+

'Surlsaralur ,{:en qyo,r flutupec s,tl 'se JN|Q1JS tl puu 11.nof lutqt l,uop 1 ./oSurpEaJ puor ol a|,uesr^p noI plnoiA :Nosagd zur^eled :lapow
'3u11sara1ug 11 dra,r pirg 11ur uosrad tlulql l.uop eql qfJoar iutql aq1lBt{lreqlle 8ur,{us suol;senb no,(lBqt ro Sugop sr s.uos:ad a{l:arnsuv 'tZ+ ,{q suoglsanb s(JeqJual Jarns[V'ZZr a{l .qsrlEuX puE olu! uaql alBIsuBJl saJueluas uBlssnu euos ol ualsl.I .IZl '.la8uup.;o acr.; laldoad:aqlo Jo sr^rl aqt Jo aJrlsrqpa,rus 'oq,r aql u! u{eJ pautBrueJ asnEJaq eq Jo no,( lnoqupBaJ r{ou{ no,{auoauros sn 11a1 UEJ '02 .;o suollsanb s.leqcBal la^rsuv .61. aql 'qsl13ug puEserueluas olu! uaql elBlsuurt uulssn1auos ol ualsyJ '81.

'eurz8utu ^nq e 'au spuluar lsnu lBqLINgOnJS I ro p^ XW s.^epoll{3noq i.ue,ruq I 'sassulc JaueJaduds^ qsllSuEr.re eu ^nq puB03 lsnul | :agH)vgJ
:lapoA'

80t
e..alpuBc aql qilo^{ lou s! euuS aql, qJe oJd aql asn noI plnoar uollunlls fBqlr uI 'lc

cees lou IIr^\ leql asoql s purlq os aJe auou pue 'Jeeqlou IIr/( 13ql esoql sJsep os eJEouou a lacuarcsuoc Jealoe se Uos os lrollrd ou sr eJeql a lsraqlo3o uorurdoaq13ouotludrclluuB 'uatu 1so[uuI 'st ecuercsuoo a luron eql seqcleoluql pJrq ^llue eql s,ll a :qsnq aql ur o^u quo,r sr pueq oql ur pJrq e a oql ul oi l qUo^A Sururoruoql ur rnoq uB a sr iSurua^e no{ luqf eer8? oq '99 '{pelq tou seop lnq spueq leql eerl Euorls u s(lJ . 'auop ,,{pearle e^uq a,r luqm fq sn ,{q aEpnfsreqlo 1nq '3utop ;o elqudecIeoJe^\ 1eq,m se^losJno aEpnla16 o 'eruuJ ou s8ur:q tua1e1 uepprll o o/dl r4Uomsr {upo1 aue o A\oJror.uol '8ur1r:lrquon s8urql op ro Surpeer quo*r s8urql elrJmJeqlre puep are nort rege snouuJ aq ol luu/( no,(;1 r 'ured eql qgon s,(enlu lou sr aJnc agl o .EJU uo sr esnoq s.rnoqq8teu:no,( uaq,vrpeuJOcuocsr ,{Uadord ui\\o Jnof, r 'aJUaqt $ual plrqc luJnQar.lJ o 'aJg lnoqll/( e{otus ofrr{ o 'lsud aql eql Jo sarJor.ueu ueaJp u a u p l o e q l ' e J n l n Je q l u l uaddeq llr^\leq^\uuelp ueu Suno,aQI o 'sadoq Euno,{pue seuoueu plo e^eqsfu,nle a,\\

lsnu

puu :suo11u1onb sqra,rord Eu;,no11o.;uodnlueuuoJ 'St aq1 'qsr13ug ueqf alulsuBJl saJualuas puu olur uulssng auros uals!.J 't+ ol 'suorlsanb '[e+ s.Jaqruaf JaArsuy oql

'qrnru au reqloq plno^r l! {u!ql l6uop I JNgQNJS 'l! lnoqB aJuarJsuocpBq s a^Bqp6I JNgONJS euop e eq pJnoc nof pazryea:no.{ .te1u1 lnq 1,1! '1eg irrauu o1 Sut,roruaJa/(oqt\ spuer4 o1 dleq rno,( rey;o l,uprp no,{ :aqlo Jo uosuo: oruos JoJgr ,{ddequn ,ftal aq nort p1no16 :VgH)VgJ

:lapoI\J
'qrnu no,{raqloqplno{ 3u1q1 lurql l.uop no,{luql :o Surqleuos aq1 'Zg+ prq Bup{es suoglsanb ,{q s.lrqrcel a{l ra,r,rsuv loqu aJualcsuor u a^uqp,no,{ luql raql1a

60
(,'{lEl UIAqI Jeq ol e{II I 'eJolu fuu ruaql lnoqe aJuc l,uop 1 demr{ueplnoJ elA,, st .,'eJg eql ,(q 1rspuu unop o3 uuc e,r pue pll4A,{:en pul^\ eqJ :Iaqleo \ slql s,11,, qu^\ lno slsunol ,{ueeq 1(uo,reJoqJ,,'rUH plol eqs ,,'uIJEtqu EututBJ 'plus oq s,11,, ,,'SuIuIuJ ,,'lut{l /r\oul L, (.ieplslno OIII S,ll lEqA\lnoqu Jeel{ol 1ue,t no,( oq,, poo8 eql lnoqu {luJ'{lul lsn[,, 'ples at{ ,,'peoJi,uop'eseeld 'o51,, ..'s,(up

pro urEu*rloruos s.oroqJ s,{en1e r""^';l'o::T##tl;,'iXl^"itl3i eqr


uJ ol ,{upo1qcnru ool Jequeue: ol frl l.uoCI .IBqIzLreZ oB s,{um1e eAA,, eltnb araql [uo{ JJo ,,,{1rsea aJoq^A uelul pue papuel a^Bq plnot no1 'pul o1 aceld eug e se^\ aJe,t a,,rt qcueqraddn luq1., 'prsat7 1,uptpno,(,(t:ostu,y,, ,,'teqtzuvTo1r,(go11aE 'ples eqs,.',{upo1 8ut:aqureulatol(no1,, 11am ,,'qcnu ool lr op l,uoq,, ,.'lBt{lJeqluolueJ J,, ,,'q8noJ os s/r\lr asneoaqur atuoc ol puq lnq qsu fuuru, os lq8nec em ,(up eql se/hlBt{J,, ..'uaruo^\ aql eJe/( 'qcuaq oql uo{ qlud aqt dn 3ut os puu Lueq] Jo prE{B eJe^\asea8aql pue -ruo3 pue sloqJeq ur eJoqsu SuttuocA\aJc puu JeqJeqtuetueJ 'sa1,, aql I ,.aaprlitol puu aql uo (peuaaJEc ur atuucr/r\otlpElq aqt uaq,, Jeqtueuar no{ oq,, ,.'lr{3ru lu Iooc puu ,(1a,ro1 puu ,{up llu Iooc seh\tl 'er.urtoq} llu q8nolqt ,rolq pur^\ aql pup 'dn 3oo.t eql plaq luql sayodar{l puu JooU luerueo e puu JooJ e sE^\oJet{J 'seoltnb -solu ou pue sotu ou eJalr\ oJaql puE elull eql IIB ^\olq puIA\aql 'puelsl JUJ eq1,{q uer leuuBqc alll pue mo11e,{ eJa^\slBUeql pursool epll 8rq ,{:enu sum araql 'dn Sutruoc Jo u/r\opSuto8 s,{e,n1u arairr,{eql puu lua,r 11u ,{oq1,{1no1s ,roq Jequeual I .rale,raql ol quoJ puu IJpq eloJp iolol aql asaa8.;o lcog aq] raquetueJ l puu spuar.{ Jreqt uo slod aql qll^\ Jelu^\eqt JoJ qoueq eql ol ltuJl eql u,4Aop Euro8uauorvraql Jaquauar J 'l(uop I lng 'plnoqs L, aql .,13urlue1 zrJuJES Jequeuol no{ ue3,, 'e8ue:1s,{ra,r sr yud 1uq1,, ,,'lle lE luql JequeueJ l(LIcJ 1 'ulq. plol srls raq pa{sE aq prp lur.l^d. puv, ..iu0q1 op a,,n ,{u,r8urua11 lsauJg,{g

v rDOCICIEAE-CNIEES JEO

0te
Jo uos fuale ur aJuJe Aol oql pue qcJnqc oql A\oq pue pur^A.{ra,raur puaq seaJl aql ^u/y\aql ^\ou{ I puu (uoo8el eql uo pue lEuuc eql uo ,puu seuols aql uo lr OasuBc I urEl 0r{l JpeL[I uor.{r\\'lnJJapuo/h ,il1eer1r lng .uoos st 1l Juq ll,e^\ pue pJo,r A\au E s.leqJ 'elqed1edsr il luql lle/$,os l! Jaql'Uelu -eJ 'AJeqaluoc o^eq ol /{Icnl f1lnJlre ej<e1,,,taq p1o1er.l I ((,/hou{ no^,, ,,'uru8utl prus,{1reeu 1,, ,,ieseJqd lBql peJtuq e/h ueq/h lequouel no,{ ocl,, tu,1,, ,, ,(JJos 'prseq .,'Joqllel.uec J,, (.'r.ilrqees 0A\firl lrsiA l.uuc J iuorl lqJepuo^\ u eq l(us?iA .uor1,{urJo eull eql ur su^\ lEqL, esoql poJJuqaA\uaqa JaqtuolueJno^ oc,, .paJoqtueueJ .(;sesuJqd aq sdrqc eql uoq^1, rr,.'sdaol JoJ prrB u^\op aJa,\{ leoJ o/rUu^\o Jno uO,, 'leql /(esJaAe .prES .,'s{JoJ aql uo uaaq e/..eM aqs <.,oN,, l(uplnoA{1,, e z r ( ( ' . s l c o J q l u o , , { e sp l n o n o q ^ \ I J r S e l o u e J . n o f p e l E ^ l u t u u a su , l , ..'ocr qlr^\ s . u o p r o c p u u u u d t u e ] , , ' p l E se q s I l ( . ( e J a qn o J o J l u r J p p l o J n o s , l l , , l 'u,ro loq qtl,{\ sseJE qcnol req eqt lleJ puu lr uo pueq srq pasolspu ploc puB llul tl tloJ aq uaql ln8 .uoos ool olllrl e lurrp e loJ lno pueq srq lnd aq uooJ oql olul etuuJ eqs sV .eculdaJu eql ur AuruJnqsEot qcesqaql pallaus aLIpuu auud^Aopur^A uo uruJeql pJBaq .pepueqeJe ar{l aH u^Aoppolle^ puq eqs ueq^A,puB sasselS o^u 8ur/fiJc su/( aqs ueqlA puaJl Jeq ur ecue:oJJrp pactlou put? sJlulseql dn aql BurruocJeq pJeeq eH or'pooBIInp puu Ap fuana pooE ueer.u| 'poo8 eq ol Ulnq lou su,r eqs puu poo8 os uaeq suq eqs 'll rllli\\ Jaq urnl puB eJIl;aq follsap 01 lou s^u,r 1no arnSg lsnuJ I puB aJIl ,{tu3o lser eql roJ ^Aousrql 1oEan,1'lr?JIloBJd Eurqlaruos rulql ol e^Er.{ dn J 'l! op 01 .{em auos 1no a:n8g lsnu I u.di;1e uo oB ol Jeq laE lsnru J ,lq8noql eq pue sltuls aql uo leoJ Joq puu esolJ pue uedo roop eql pJuaq eH 'asr.rd:ns e eluur ll.J,, ll ..'sJrulsu^\op elutu 11,1 'prus eq ..'Eurq1,iuy,, ,,6luelAno.{ op lBqi\\,, ,.'{uupeeeqs(Jel,, .ruu eleu uec I lng 'luelul ,{uul,uaneqI puu ll JoJpauruJl .('sIUrJp l.usu/r\ | I asJnup ssalquo,{ /\\oll/(oul no ,, .pelsu aqs,,ilullp u no,{a>1uru ue],, I (,'oclu llq alllll ll are faql ssalunees01 ruoql -ro3 Surqlou ' { 1 1 e es . a . r a q J l u r l t 3 o l q S n o r J } , u p u q 1 , , . p l e se q . . ( e n J la l r n b s , l e q l , , r l s { , , ' o l l a c : o l o l l l t o o B 1 u q 1 o u o l s e o t ue q l ^ l l u e Js . l l { u t r l l I ' a c r ue l r n b e r u u c q l J o e l u o sl l 1 g , , ' p r u si q s . . . y n g , r u r u u e q l J o e u o s , , o

II ,,'lI SuIAsse/r\L, 'lnoqB lsnf,, ,,esJnof lurJp no^ l,uop IqAA ,,i{ulJp Jnof IIE {unJp nof eAuH,, ' p t u se q s . . r t t o u > 1 l.uop J,, . , ' l ! o { l l } J E l ( u s e o pf l u t u g a c l l , , ,,;8urrdsoq Je^aIII^\ ll Iulql nof oq,, slql o Eq a/t\ueq,t ,,'epll slql pue puL{A lno setuoc ,(luo luql stuu oql 1o gud ot{l uo Suqroat /rroJE eJe oJaql, ,.ispJIqa:oqs fue ateql l,uaJV,, p ..'ueql seqJlBJ urmaql dn 'suJal puu s11n8 X1lso1z1,, te8 ,{aqt ueq^\ pue slEU orll uo u/(op eru ,(oq1 'presaq auo ldacxa y1y,, ,,ispi!q ^uetu oJaql aJV,, ,,'ace1d 'pres aq ..'uruJil ol u3lstJ,, ,(i/hou aprl oql sr A\oH,, 'prsoqs os (('elqou.r,,{poo1q eq ol e^uq l.uop no^,, ,.'qcnlu ool arl l,uoc,, uu auos ul '{iep aql alrl JeqluJI /(ou{ no1,, ,,'lueruenordrul sr 11s,{um, ,,'oo1 alutl,(ep aql ut s8utql |ry:apuo/y\ptp o,r puv,, ,,'IJp aq1ur s8urql lnJJepuol\op eu\A,, ,,'s1l\oulasla ,{poq -ou sEutql A\ouI eA\pue ll /doul no,( pue eu anol no^ J.eqloqcee olol op e^\ puu op l(uec aldoadraqlo s8urql op uuc I lnq no^ ra13u 3ur1oo1 poo8 1u lou IU.J /r\oul I 6ftmu Suto8 otu lnoqE IlBl ol e^eq e^\ op ,{qm uaqJ, 'no,{ 'asrnoc39,, luum 1 ,,'3u