You are on page 1of 25

Thng 10/2010

Ngnh: Thy sn M ngnh: 3573 Khuyn ngh: MUA

Phng Phn Tch

BO CO PHN TCH DOANH NGHIP


Cng ty C phn Vit An (ANVIFISH)
IM NHN U T

Anvifish thuc mt trong ba doanh nghip u ngnh sn xut, ch bin v xut khu cc sn phm c Tra ti Vit Nam. Xy dng ngun nguyn liu n nh vi hai vng nui t tiu chun GlobalGap, kim sot cht ch cht lng u vo, ch bin v bo qun cc sn phm thnh mt chu trnh khp kn l li th cnh tranh, l cha kha gip Anvifish xm nhp, ng vng v pht trin cc th trng kh tnh nht th gii. Nng lc mnh m trong cng tc m rng, pht trin v a dng ho th trng u ra cho sn phm gip Anvifish t c nhng bc tin n tng, tr thnh doanh nghip tng trng nhanh nht trong Ngnh, k c trong nhng thi k kh khn. Tng trng doanh thu v li nhun bnh qun giai on 2006 2009 t tng ng l 52%/nm v 126%/nm. Hiu qu hot ng khng ngng gia tng, Anvifish nm trong nhm doanh nghip dn u v t sut li nhun gp bin trong lnh vc ch bin v xut khu c tra. 6 thng u nm 2010, t sut li nhun gp bin t 21,2%, cao hn nhiu so vi mc trung bnh ngnh l 16,5%. L trnh tng VL kh nhanh nhng ROE vn duy tr trn 20%. Anvifish t 51 t ng LNST trong 6 thng u nm 2010, tng gn 44% so vi cng k nm 2009 v c nm c t 113 t ng, tng 51% so vi nm 2009. T nm 2011, li nhun ca Anvifish d kin s tng ng k nh c s ng gp t Kho lnh Anpha-AG, mt cng ty con ca Anvifish, v t mt s d n u t mi.
AVF HOSE 22.500.000

THNG TIN S HU
4.5%

95.5%

S hu trong nc S hu nc ngoi

THNG TIN C PHN


M giao dch Sn giao dch CP ang lu hnh

Theo quyt nh s b ca DOC gn y v vic p thu chng bn ph gi c tra vo th trng M giai on 1/8/2008 31/7/2009, Anvifish c duy tr mc thu sut 0,52% thay v 130% m cc doanh nghip cng ngnh c th b p t. Chng ti khuyn ngh u t vo c phiu Anvifish mc gi hp l l 32.000 ng/cp xt trn quan im u t ngn hn v di hn.

Mt s ch tiu ti chnh - Anvifish


2006 Tng ti sn (t ) Vn iu l (t ) Doanh thu thun (t ) Li nhun sau thu (t ) ROE (%) EPS* () Phm Xun Anh, Ph trch B phn PTCB +84 22200668 pxuananh@bsc.com.vn 238 30 349 6,5 20,1 2.163 2007 410 80,8 572 19,1 21,7 2.360

Ngun:Anvifish & BSC, (*) theo s CP lu hnh cui k 2008 696 100 889 7,4 6,5 742 2009 1.089 100 1.221 74,9 42 7.487 9T.2010 1.277 225 1.035 76,7 21,7 3.409 2010 F 1.328 225 1.496 113,0 26,4 5.022

Bi Nguyt nh, Cn b Phn tch 1 +84 22200668 anhbn@bsc.com.vn

Trn Thng Long, Cn b Phn tch 2 +84 22200668 longtt@bsc.com.vn

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

R&D@bsc.com.vn I. GII THIU CHUNG V DOANH NGHIP


TN CNG TY

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

Tn cng ty: Cng ty C Phn Vit An Tn giao dch: ANVIFISH JOINT-STOCK COMPANY Tn vit tt: ANVIFISH CO
THNG TIN C BN

a ch: QL91, K. Thnh An, P.M Thi, TP. Long Xuyn, An Giang Tel: (0763) 932 545 Fax: (0763) 932 554 Website: anvifish.com.vn Vn iu l: 225t VN Lnh vc hot ng: Khai thc, nui trng v ch bin thy sn

NGNH NGH KINH DOANH CHNH

Ch bin v xut khu c tra, basa


LCH S HNH THNH

Thng 8/2004, thnh lp Cng ty TNHH An Giang- Basa Thng 12/2004, i tn thnh Cng ty TNHH Vit An Thng 04/2005, chnh thc i vo hot ng. Thng 2/2007, chuyn sang Cng ty C phn Vit An. u nm 2006: 10 t Gia nm 2006: tng ln 30 t Thng 02/2007: tng ln 50 t Thng 06/2007: tng ln 80.8 t Thng 12/2009: tng ln 100 t Thng 8/2010: tng ln 225 t

QU TRNH TNG VN IU L

DANH SCH CNG TY CON, CNG TY LIN KT

Cng ty con: Cng ty TNHH ANPHA-AG Ngnh ngh kinh doanh chnh: Cho thu kho lnh a im: Khu CN Long Hu, tnh Long An Vn iu l: 40 t Vn gp ca Anvifish: 20,4 t (chim 51% quyn biu quyt). Cng sut: Giai on 1: 20.000 tn; Giai on 2: 40.000 tn. Cng ty Anpha- AG hon tt xy dng giai on 1. Cng ty Anpha-AG chnh thc i vo hot ng t thng 9/2010. Cng ty lin kt: Anvifish lin kt vi cc khch hng thn thit ti Chu u v c thnh lp cc cng ty Anvifish- Australia, AnvifishEurope nhm gia tng mc thm nhp ti cc th trng ny.

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An


C NG SNG LP

Bng 1: Danh sch c ng sng lp n 31/08/2010


STT 1 2 3 4 5 6 Tn Lu Bch Tho Daniel Yet Cng ty CP Du lch An Giang (i din ng Nguyn Tn Sn) Nguyn Trng Ngha L Th L Thy L Th Li S CP 3.000.000 2.400.000 1.016.100 423.375 423.375 558.436 % vn 13,33 10,67 4,52 1,88 1,88 2,48

(Ngun: Anvifish) C NG NM GI T TRN 5% VN IU L

Bng 2: Danh sch c ng nm gi t trn 5% vn iu l n 31/08/2010


STT 1 2 3 Tn Lu Bch Tho Daniel Yet Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam S CP 3.000.000 2.400.000 1.147.500 % vn 13,33 10,67 5,10

(Ngun: Anvifish) C CU C NG

Bng 3: C cu c ng n 31/08/2010
TT 1 2 Danh mc C ng nh nc C ng bn trong - Hi ng qun tr - Ban kim sot - Ban Gim c - K ton trng - CBCNV 3 C ng bn ngoi - Trong nc + T chc + C nhn - Nc ngoi + T chc + C nhn Tng cng S lng c phn 0 8.524.049 7.188.886 1.031.400 37.800 15.300 250.663 13.975.951 12.953.859 2.550.000 10.403.859 1.022.092 0 1.022.092 22.500.000 T trng (%) 0,00 37,88 31,95 4,58 0,17 0,07 1,11 62,12 57,57 11,33 46,24 4,54 0,00 4,54 100,00 S lng c ng 0 78 6 2 2 1 67 52 51 3 48 1 0 1 130

(Ngun: Anvifish)

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

II. TNG QUAN NGNH CT LI DOANH NGHIP ANG HOT NG


Vit Nam c li th cnh tranh v nui c tra xut khu so vi cc nc trong khu vc v trn th gii

Vit Nam c li th cnh tranh trong nui c tra nh c im t nhin ca ngun nc, th nhng v kh hu ti Vng BSCL, cho ra sn phm c tra sinh trng nhanh, cht lng cao (t l tht trng cao v Ngnh c tra Vit Nam lun c kh ng nht), c bit trn a bn cc tnh An Giang, ng Thp, Tin nng cnh tranh cao trn th Giang, Cn Th l nhng vng thch hp nht cho hot ng nui trng trng th gii v cht lng sn phm, gi thnh sn xut. c tra trn quy m cng nghip. y l iu kin cn cu thnh li th cnh tranh ca ngnh nui c tra Vit Nam. Quy trnh cng ngh nui tin tin, ch bin sn phm trn h thng dy truyn cng ngh hin i, ngun nhn lc di do, chi ph nhn cng thp l nhng yu t cu thnh iu kin v li th cnh tranh ca ngnh nui - ch bin c Tra Vit Nam.
Trin vng pht trin ngnh nui trng v ch bin c tra xut khu Vit Nam

Ngnh nui c tra ca Vit Nam s vt qua ngnh nui c hi ca Na Uy v ca Chil, thm ch cn vt qua sn lng c r phi ca nc

lng ging Trung Quc. Nm 2010, theo d bo ca B Cng Thng, xut khu thy sn ca Vit Nam s t 4,5- 4,7 t USD, tng khong m bo pht trin bn vng ngun nguyn liu phc v sn xut, 10% so vi nm 2009

Theo nh gi ca VASEP, c tra Vit Nam l sn phm thy sn duy nht c tc pht trin nhanh v c nhiu th trng a chung trong mt thi gian ngn. Trong khong 10 nm gn y, sn lng c tra Vit Nam tng 50 ln, gi tr xut khu tng khong 65 ln v hin chim ti 99,9% th phn th gii. D bo, nhu cu tiu th c da trn ni chung trn th gii tip tc tng cao. Ngnh nui c tra ca Vit Nam s vt qua ngnh nui c hi ca Na Uy hoc ca Chil, thm ch cn vt qua sn lng c r phi ca nc lng ging Trung Quc. V di hn, do nhng hn ch v mi trng nn nhp tng trng c th chm li.

thc y hot ng xut khu c tra, va qua Chnh ph ph duyt n Pht trin sn xut v tiu th c tra vng BSCL n nm 2020. Theo , nm 2010, sn lng c tra nguyn liu t 1,5 triu tn, sn phm xut khu t 600 ngn tn, tiu th ni a 100 ngn tn v kim ngch xut khu t 1,5 t USD. Nm 2020, sn lng c nguyn liu t 2 triu tn, sn phm xut khu t 900 ngn tn, tiu th ni a 200 ngn tn v kim ngch xut khu t 3 t USD.

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An V th ca ngnh Thy sn Vit Nam ni chung v c Tra ni ring trong cc ngnh xut khu ch lc ca Vit Nam

Biu 1: 9 mt hng c kim ngch xut khu ln nht ca Vit Nam (n v: t USD)
6 5 4

Biu 2: C cu mt hng xut khu thy sn Vit Nam 6 thng u nm 2010


4.3% 9.0% 31.9% 11.4% 0.7%

3 7.6% 2 1 0 Dtmay Duth Giydp Thysn Go G&SP Myvi Mymc qu, tnh, TB, KL SPT&LK DC&PT qu&SP Ctra Cng Nhuynth 35.1% Tm Ckhc Hngch bin

6T/2009

6T/2010

(Ngun: Tng cc Hi Quan)

(Ngun: VASEP)

C tra, basa l mt trong nhng mt hng xut khu chnh trong c cu cc mt hng thy sn xut khu

Thy sn ng th 4 trong top 5 mt hng xut khu ch lc ca Vit Nam vi kim ngch xut khu 6 thng u nm 2010 t trn 2 t USD. Trong c cu cc mt hng thy sn xut khu, c tra, basa l mt trong nhng mt hng xut khu chnh, chim 32% tng kim ngch xut khu thy sn. 6 thng u nm 2010, Vit Nam xut khu c 304,3 ngn tn c tra, basa, t kim ngch 653 triu USD, tng 14% v khi lng v 8% v gi tr so vi cng k nm 2009.
Cc th trng tiu th c tra Vit Nam

Biu 3: Khi lng v kim ngch xut khu c tra, basa ca Vit Nam 6 thng u nm 2010
700 600 500 400 300 200 100 0 6T/2007 6T/2008 6T/2009 6T/2010

Biu 4: Th trng xut khu c tra, basa ca Vit Nam 6 thng u nm 2010
EU

34.2%

37.7%

M Asean Ucraina

3.5% 5.7% 3.0% 5.8% 10.0%


Mhic

KL(nghntn)

GT(triuUSD) (Ngun: VASEP) (Ngun: VASEP)

Sn phm c tra hin c xut khu sang 130 th trng trn th gii. Trong , EU, Hoa K, Nga l nhng th trng nhp khu chnh. EU - nh nhp khu c tra, basa ln nht ca Vit Nam l th trng truyn thng vi nhu cu tiu th cao v n nh. Trong cc nm gn y, EU thng chim th phn ln nht vi khong 40%. Trong , c, Ba Lan, Ty Ban Nha v H Lan l cc th trng tiu th ln. 6 thng u nm 2010, kim ngch xut khu sang th trng ny t 246 triu USD, tng
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 5

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

Thng hiu sn phm c tra fillet xut khu ca Vit Nam c mt ti 130 quc gia v vng lnh th trn th gii v nhng nn kinh t pht trin nht th gii hin nay l th trng tiu th chnh

gn 38% so vi cng k 2009. Tuy nhin, Ngnh ang i mt vi mt s kh khn nh khng hong n ti chu u, s mt gi ca EURO/ USD nh hng nhu cu tiu dng ti th trng ny. LB Nga vn l th trng tiu th ln nht c tra, basa Vit Nam trong nm 2008. Tuy nhin, trong 4 thng u nm 2009, LB Nga c lnh cm nhp khu thu sn Vit Nam nn lng thu sn nhp khu vo th trng ny gim mnh. 6 thng u nm 2010, xut khu c tra, basa vo th trng ny c du hiu khi sc, t 12,9 ngn tn (21,7 triu USD), tng 47% so vi cng k nm 2009. Tuy nhin, cc doanh nghip xut khu sang Nga vn kh thn trng do tnh d bin ng v nhiu ri ro. Hoa K l th trng c sc tiu th ln, t sut li nhun cao nhng kh xm nhp i vi cc doanh nghip do chnh sch thu chng bn ph gi v cc ro cn k thut rt kht khe. 6 thng u nm 2010, xut khu c tra, basa sang Hoa K vn gi mc tng trng dng, vi kim ngch t 65,5 triu USD, tng 10% so vi cng k nm 2009. Ngoi cc th trng trng im, cc doanh nghip cng a dng ha th trng xut khu sang khu vc chu , th trng Mhic, Arp Xt, c v Trung Quc
V th ca Anvifish trong ngnh nui, ch bin v xut khu c tra

Trn hai sn nim yt hin c 14 doanh nghip ch bin v xut khu c tra. 05 doanh nghip dn u xut khu c tra trong 8 thng u nm 2010 gm (1) CTCP Vnh Hon, (2) CTCP Hng Vng, (3) Anvifish, (4) CTCP Nam Vit v (5) CTCP XNK Thy sn An Giang.
Qua cc nm 2009 - 2010, V vng nui: Anvifish l mt trong nhng doanh nghip i tin phong ca Anvifish lun nm trong top 5 Ngnh pht trin cc vng nui c nguyn liu v c nhn chng ch cc doanh nghip xut khu c Global Gap cho cc ao nui do Cng ty s hu. Hin din tch vng nui t tra, basa hng u Vit Nam

tiu chun Global Gap ca Anvifish l 37 ha, ch ng sau CTCP XNK Thy sn Bn Tre (43,5 ha) v CTCP Vnh Hon (40 ha).

V cng sut ch bin: Hai nh my ca Anvifish c cng sut ch bin thuc loi trung bnh ngnh. Tuy nhin, kim sot tt vn VS ATTP trong tt c cc khu t nui trng cho ti xut khu, p ng cc chun mc quc t v yu cu ca cc th trng tiu th, Anvifish l n v u tin pht trin phng th nghim kim dch vi sinh, khng sinh t tiu chun quc t ISO/EIC 17025 : 2005 (M s VILAS 241). V tiu th: So vi cc doanh nghip trong Ngnh, Anvifish l doanh nghip tr, c tc tng trng nhanh. Sau 6 nm hot ng, kim ngch xut khu lin tc tng trng trn hai con s, a Anvifish t v tr s 4 ln th 3 trong s cc doanh nghip xut khu c tra, basa hng u Vit Nam v cng l doanh nghip c tc tng trng doanh thu v li nhun nhanh nht ngnh. V quy m ti sn: Anvifish ng th 5 trong ngnh.
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 6

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

III. CHUI GI TR HOT NG CT LI CA ANVIFISH Nui trng, ch bin v xut khu thnh phm c tra l hot ng ct li, mang li doanh thu v li nhun ch yu cho Anvifish. Xut pht t chin lc pht trin kinh doanh hng trng tm vo xu hng tiu dng ph bin ca ngi dn v c im ca tng th trng, Anvifish nh hng hot ng nui trng, ch bin, bo qun, xut khu theo cc chun mc quc t v pht trin bn vng v sn xut theo hng thn thin vi mi trng.
NGUN NGUYN LIU

Vic khai thc 02 vng nui c din tch 37ha t tiu chun Global Gap (sn xut nng nghip theo tiu chun quc t) gip Anvifish p ng tt hn cc yu cu kht khe v cht lng VS ATTP Hin ti, Anvifish c 02 vng nui t tiu chun Global Gap. Nh , sn ca nhiu th trng nhp phm c tra ca Anvifish p ng tt hn cc yu cu kht khe v cht khu kh tnh lng VS ATTP ca nhiu th trng nhp khu kh tnh, tng thm 20% mc thng d v gi tr xut khu, khng nh Sch t con ging, vng nui, sn xut ch bin n bn n ca mi ngi.
Bng 4: Cc vng nui c ca Vit An
TT a ch DT (ha) 17 15 5 30 20 36 123 SL Ao nui 11 6 3 14 10 19 63 Sn lng (tn/nm) 6.000 3.600 1.900 10.500 7.400 13.800 43.200

Xy dng ngun nguyn liu n nh v kim sot cht ch cht lng u vo l cha kha gip Anvifish vo c cc th trng kh tnh nht th gii. Vi c th ca ngnh l c nguyn liu chim t trng chi phi trong gi vn hng bn, s n nh ca ngun nguyn liu h tr khng nh n hot ng sn xut kinh doanh v li nhun cng ty. Anvifish ang s hu 01 vng nui v 05 vng lin kt t tiu chun SQF 1000 ca t chc SGS. Cc vng nguyn liu ny hin p ng khong 40% nhu cu nguyn liu cho hai x nghip ca Anvifish. D kin nm 2011, Anvifish s m rng thm 02 vng nui, nng kh nng ch ng kim sot ngun nguyn liu ln trn 50% nhu cu, hng ti chun ha cc tri nui c, k c cc vng nui lin kt.

Vng nui cng ty 1 Vnh Bnh, Chu Thnh, An Giang (*) Vng nui lin kt 2 Kin An, Ch Mi, An Giang 3 Bnh c, Long Xuyn, An Giang Bnh Thnh, Chu Thnh, An Giang Long Giang, Ch Mi, An Giang (*) M Ha Hng, Long Xuyn, An Giang

Ngoi vng nguyn liu hin c, Anvifish thnh lp Cu lc b nui c lin kt vi cc ch nui nhm n nh ngun nguyn liu v kim sot cht lng theo cc tiu chun quc t

4 5 6

Tng cng

Ngun: Anvifish, (*): l vng nui t tiu chun Global Gap

Anvifish ch ng to dng mi quan h thn thit, gn b lu di vi cc ch ao thng qua vic thnh lp cu lc b nui c. Qua , Anvifish c
7

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

u tin mua gom nguyn liu c v kim sot ngun nguyn liu u vo. H qu l, Anvifish vn kim sot tt nguyn liu u vo bn cnh vng nguyn liu hin c, gp phn gim ng k s bin ng thng xuyn v sn lng v gi trong thi gian qua.
CNG NGH, NNG LC CH BIN V KIM DCH CHT LNG SN PHM

Cng ngh v thit b ch bin sn phm l mt trong nhng khu then cht c Anvifish ch trng u t ngay t nhng ngy u thnh lp vi nhng my mc, thit b, dy chuyn sn phm tin tin nh bng chuyn cp ng, t cp ng, my nn do tp on Mycom Nht Bn sn xut, my phn c ca an Mch cng mt s thit b ph tr khc xut x t chu u. Anvifish hin c hai x nghip ch bin c tra, bao gm: Anvifish ang vn hnh vi cng sut kh cao nh ci tin quy trnh ch bin, nng cao cht lng tay ngh cng nhn v sp xp cc ca sn xut hp l X nghip ch bin An Thnh: Cng sut ch bin: 100 tn c nguyn liu/ngy Bng chuyn cp ng siu tc IQF 500kg/h/1: 04 bng chuyn T ng tip xc 2.000kg/h/1: 04 t ng. X nghip ch bin Vit Thng: Cng sut ch bin: 150 tn c nguyn liu/ngy; Bng chuyn cp ng siu tc IQF 500kg/h/1: 04 bng chuyn T ng tip xc: 2.000kg/g/1: 06 t ng Hai x nghip u t cc tiu chun qun l cht lng ISO, HACCP, HALAL, SQF 2000, BRC, IFS, EU CODE, c s sn phm c th vt qua cc ro cn k thut ti cc th trng xut khu. y c xem nh mt trong nhng li th ca Anvifish trong chin lc thm nhp v pht trin th trng xut khu (v quy trnh ch bin, xin xem Ph lc 5). Trung tm Kim dch cht lng sn phm thc hin kim sot cht ch hm lng vi sinh v d lng khng sinh trong tt c cc khu t con ging - nui - khai thc - ch bin - thnh phm ca Anvifish v thm ch cn thc hin kim dch cho cc n v khc trn a bn. Trung tm thc hin hai th nghim quan trng l Phng php kim Malachit greenLeucomalachit theo ti liu ca FDA v Enrofloxacine - Ciprofloxacine theo ti liu ca AOAC, qua Anvifish tit kim c thi gian, n gin quy trnh th nghim v gim chi ph kim dch trn tng mu sn phm.
SN PHM V C CU SN PHM CT LI

Anvifish l doanh nghip u tin s hu phng th nghip t tiu chun quc t ISO/EIC 17025: 2005 (M s VILAS 241)

Cc sn phm chnh l c tra fillet, c tra ct khc, c tra nguyn con cp ng cc loi. Trong , ring sn phm c tra fillet cng kh a dng v c phn loi theo nhiu tiu chun khc nhau nh mu sc, kch c, trng lng... theo yu cu ca khch hng v th trng xut khu. Sn phm hin p ng c cc tiu chun cht lng ca nhng th trng kh tnh nht.
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 8

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

Cc sn phm khc nh c ct, portion, c cun ch chim t trng nh trong doanh thu. Trong qu trnh ch bin cn c mt s ph phm khc nh Sn phm c tra fillet chim ti u c, m c, xng, da c... Doanh thu t cc ph phm ny thng chim 90% doanh thu trung bnh hng t trng nh trong tng doanh thu.
nm ca Anvifish

V c cu sn phm, Anvifish c 04 sn phm ch lc l c tra fillet T1, T2, T3, T4. Trong , T1 v T2 ch yu xut khu sang th trng Hoa K v EU (T1 chim 35-50% doanh thu, T2 chim 40-55%) cn T3 v T4 (c th c T2) c xut sang th trng LB Nga. Th phm v ph phm ch yu bn cho cc n v ch bin ni a vi gi tr thp.

C Tra fillet cc loi

H THNG BO QUN HNG HA

H thng kho lnh bo qun sn phm hin i theo cng ngh Hoa K khp kn chu trnh sn xut ca Anvifish. Cng ty C phn ANPHA-AG l cng ty con ca Anvifish, ch yu kinh doanh khai thc kho lnh ti khu cng nghip Long Hu, tnh Long An vi vn u t 200 t ng, cng sut 40.000 tn/nm trn mt bng rng 40ha. Vic u t vo lnh vc ny ang gip Anvifish hon tt cc cng on cui cng, khp kn chu trnh sn xut sn phm xut khu, gim ng k chi ph thu kho bi so vi trc y. Ngoi ra, xu hng dch chuyn cc kho cha hng ha ra khi TP.HCM ang ha hn hot ng kinh doanh kho lnh ca ANPHA-AG trong trung hn. Hin ANPHA-AG hon tt xy dng giai on I vi cng sut 20.000 tn/nm v ang khai thc 50% cng sut ngay sau khi a kho vo hot ng t thng 9/2010. Hng ha sau khi tp trung ti kho c thng quan xut khu ti cng Ct Li.
PHT TRIN TH TRNG & H THNG PHN PHI SN PHM

Nng lc mnh m v n lc khng ngng trong cng tc m rng v pht trin th trng u ra cho sn phm gip Anvifish t c nhng bc tng trng vt bc, k c trong nhng thi k kh khn nht. Anvifish vt qua c nhng kh khn ca khng hong kinh t ti chnh trong thi gian qua v ang c s chuyn mnh mnh m. Nm 2008, Anvifish duy tr tc tng trng dng tuy cc th trng xut khu ch lc bin ng theo chiu hng xu. Ti Hoa K, Anvifish c cng nhn khng bn ph gi mt hng c Tra v c hng mc thu sut 0%. Kt qu ny gip n v c li th cnh tranh ln so vi cc doanh nghip cng ngnh b p mc thu sut 63,88%.
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 9

R&D@bsc.com.vn
Biu 5: Doanh thu theo th trng ca Anvifish nm 2009
1.3% 19.6% 43.2% 34.0%

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

Anvifish a sn phm c tra c mt ti hu ht cc th trng ln trn th gii. thm nhp su v vng vo cc th trng ny, Anvifish hp tc vi cc khch hng thn thit thnh lp cc cng ty lin kt AnvifishEUROPE, Anvifish-Australia v sp ti l Anvifish-USA hnh thnh mt mng li phn phi rng ln v a dng vi trn 100 khch hng ln thng xuyn - gn b lu di, c bit l cc khch hng ang s hu h thng i l, siu th chu u v chu M, nh cnh tay phn phi ko di ca Anvifish. Hin ti, Anvifish phn phi sn phm thng qua 3 knh: Knh 1: Phn phi trc tip thng qua cc cng ty lin kt. Knh 2: Phn phi gin tip thng qua h thng siu th ca cc khch hng truyn thng n ngi tiu dng. Knh 3: Cc hi ch thy sn quc t nh Hi ch Brussel, Boston. Anvifish nh hng pht trin ba tr ct th trng xut khu l Hoa K EU v chu c trong chin lc a dng ha cc th trng xut khu

0.3%

1.6%

Chu u Chu c Nga

Chu M Ni a (Ngun: Anvifish)

Biu 6: Doanh thu theo th trng ca Anvifish 6T.2010


2.2% 9.2% 39.3% 43.7%

Hoa K l th trng kh thm nhp i vi phn ln doanh nghip trong ngnh vi chnh sch thu chng bn ph gi v cc ro cn k thut kht khe. Nh cc li th so snh ring c, Anvifish ang chuyn dch mnh m sang th trng trng im ny- th trng mang li t sut li nhun cao nht. T trng xut khu theo doanh thu sang th trng Hoa K tng trng nhanh t 5% nm 2008 ln 34% nm 2009 v 44% trong 6 thng u nm 2010. ng lu l, B Thng mi Hoa K c quyt nh s b v vic p thu chng bn ph gi c tra nhp khu t Vit Nam vo th trng Hoa K giai on t 1/8/2008-31/7/2009 va qua. Theo , mc thu sut thu chng bn ph gi m Anvifish c duy tr l 0,52%, thp hn nhiu so vi mc thu sut 130% m mt s doanh nghip u ngnh b p t. y l c hi rt ln cho Anvifish tip tc m rng th phn xut khu ti th trng ny v nng cao v th trong thi gian ti.

4.6% 1.0%

Chu u Chu c Nga

Chu M Ni a (Ngun: Anvifish)

EU l th trng truyn thng, ln nht ca cc cng ty trong ngnh c tra ni chung v Anvifish ni ring nh nhu cu tiu th cao v n nh, chim gn 40% c cu th trng xut khu ca Ngnh. Tuy nhin, hn ch ri ro v tp trung nng cao gi tr gia tng trn tng n v hng ha xut khu, 03 th trng xut khu chnh Anvifish nh hng gim s ph thuc vo EU v a t trng v mc c ca Anvifish l Hoa K, EU v cu trung bnh ca ngnh (t 63% nm 2008 xung 43% nm 2009 v 39% Nga chim khong 90% tng trong 6 thng u nm 2010). LB Nga l th trng ln i vi c tra Vit Nam vi nhu cu tiu th ln v kim ngch xut khu yu cu cht lng sn phm khng cao. Anvifish c u th vt tri trn th trng ny do Lnh o cng ty nm trong Ban iu hnh cc doanh nghip thy sn xut khu sang Nga v c hai x nghip ca Anvifish u nm trong 10 x nghip c php xut khu t ng vo LB Nga, khng b vng cc ro cn k thut. Do th trng ny c ri ro ln v thanh ton v t sut li nhun thp nn Anvifish s gim dn t trng xut khu. Ngoi cc th trng trng im hin ti, Anvifish ang a dng ha cc th
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 10

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

trng xut khu sang khu vc chu , chu c Ring c s l th trng trng im tim nng v s thay th th trng Nga v mt s th trng cc nc trong khu vc EU. IV. TNH HNH TI CHNH DOANH NGHIP

Anvifish xy dng nn ti chnh doanh nghip kh minh bch v lnh mnh. Cc ch tiu v kt qu kinh doanh v hiu qu s dng vn CSH u t tc tng trng cao v s chuyn bin kh n tng trong thi gian qua. Anvifish khai thc kh tt cc ngun lc ti chnh v ngun ngoi t sn c ca mt doanh nghip xut khu phc v cho chnh hot ng sn xut kinh doanh ca mnh, khc phc nhng tn ti c tnh c hu ca Ngnh. Tuy nhin, s gia tng nhanh chng ca nhm ti sn ngn hn trong thi gian qua c th mang n nhng ri ro tim n v s suy gim cc ch tiu lin quan n nng lc hot ng v kh nng thanh ton khi cc ch s v lu chuyn tin t cha c kh quan.
HIU QU S DNG VN CH S HUTHEO PHNG TRNH DUPONT Bng 5: ROE theo phng trnh Dupont
Ch tiu EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/Doanh thu Doanh thu/Tng ti sn Tng ti sn/Vn CSH ROE (%) ROA (%) EBIT/(VCSH+Vn vay) (%) TT (1) (2) (3) (4) (5) (1)**(5) 2005 1.00 0.03 0.04 1.00 11.3 1.4 0.12 5.6 2006 1.00 0.35 0.05 1.47 7.36 20.1 2.73 9.5 2007 1.00 0.48 0.07 1.40 4.66 21.7 4.65 11.6 2008 1.00 0.14 0.06 1.28 6.14 6.5 1.07 9.2 2009 0.9 0.80 0.09 1.12 6.11 42 6.87 11.8 6T.2010 0.93 0.74 0.12 0.51 3.74 15.5 4.1 6.9

(Ngun: Anvifish & BSC)

Cc nhn t cu thnh ROE cho thy Anvifish ang hi t th v lc cho s pht trin bn vng trong thi gian ti, c th: 1. T l chu thu TNDN (EAT/EBT) Anvifish ang c hng u i thu TNDN vi mc thu sut l 6,64% do c gim tip 50% thu TNDN cho phn xut khu tng thm ca nm sau cao hn nm trc Anvifish ang c hng u i v thu TNDN bng 50% mc thu sut phi np l 20%. Cng ty c ngha v np thu TNDN vi mc thu sut 20% cho 10 nm u k t ngy ng k kinh doanh v 25% cho cc nm tip theo. Tuy nhin, Anvifish c min thu TNDN trong 2 nm 2006 v 2007 do bt u c thu nhp chu thu v c gim 50% cho 5 nm tip theo (bt u t nm 2008). Ngoi ra, Anvifish cn c gim 50% thu TNDN cho phn xut khu tng thm ca nm sau cao hn nm trc. K t nm 2010 n nm 2012, doanh nghip duy tr ngha v ng
11

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

t 6-7% thu TNDN trn thu nhp chu li. 2. T l chu li vay (EBT/EBIT) Gim dn gnh nng chi ph li vay hng nm l thnh cng ca Anvifish trong mt n lc nng cao hiu qu s dng vn ch s hu. Ngoi tr nm 2008, Anvifish phi vay vn vi li sut cao theo mt bng chung, t l ny tng dn qua cc nm cho thy doanh nghip ang s Tn dng c phn chnh lch dng kh hiu qu cc khon vay vi chi ph thp bn cnh n lc gim li sut vay gia ngoi t v ni dn s ph thuc vo n by ti chnh. t trong qu trnh sn xut kinh Nguyn nhn l do Anvifish tn dng kh tt li th v ngun doanh doanh gp phn gim sc p v thu xut khu bng ngoi t (USD) thanh ton cc khon vay ngoi t chi ph li vay vi li sut vay bnh qun thp hn nhiu so vi li sut vay bng ni t ti tr cho cc hot ng sn xut kinh doanh trong k. Ngoi ra, kh nng to li nhun (EBIT) trn mt n v ti sn ca vn ch v vn n trong cc nm qua u cao hn hn so vi chi ph li vay bnh qun l mt trong nhng yu t gip Anvifish nhanh chng nng cao hiu qu s dng VCSH thng qua vic s dng n by ti chnh.
Bng 6: Chi ph vay vn ngn hn ca Anvifish Ch tiu Vay ngn hn (t ) Li sut vay NH BQ (%) EBIT/(VCSH+Vn vay) (%) 2007 232.4 9.0 11.6 2008 373.5 11.8 9.2 2009 687.2 3.1 11.8 6T.2010 718.6 2.7 6.9

(Ngun: Anvifish)

3. T l to li nhun t mt ng doanh thu (EBIT/Doanh thu)


Biu 7: T l COGS/Doanh thu thun
88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 2006 2007 2008 2009 6T.2010 86.0% 83.8% 81.7% 81.1% 78.8%

Anvifish khng nh c hiu qu hot ng thng qua s gia tng kh nng to li nhun trn mt ng doanh thu k t khi bc vo hot ng cho n nay nh kim sot kh tt cc loi chi ph v chuyn dch xut khu sang cc th trng c mc gi bn sn phm cao hn. y l h qu ca n lc pht trin th trng, nng cao cht lng qun l doanh nghip v qun tr hot ng sn xut kinh doanh ca Ban lnh o Cng ty. c gc nhn st hn v cc nhn t tc ng, chng ta s xem xt cc yu t cu thnh ch tiu ny. 3.1 Gi vn hng bn (GVHB) Nh ch ng trong vic kim sot gi, cht lng v s lng nguyn liu u vo, nng cng sut ca cc nh my ch bin v p dng cc quy trnh sn xut tin tin, cng ngh qun l hin i, Anvifish gim nhanh t l GVHB/DTT. T l ny gim mnh t 86% nm 2006 xung cn 78,8% trong 6 thng u nm 2010. Hay ni cch khc, t l li gp bin ang gia tng nhanh chng ln 21,2% trong 6 thng u nm 2010, cao hn so vi mc trung bnh ngnh c (16,5%) v Anvifish ang nhm dn u cc doanh nghip t t sut li nhun gp bin. V c cu GVHB, chi ph c nguyn liu chim ln nht, khong 79-81%,

(Ngun: Anvifish)

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

12

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

tip n l chi ph sn xut chung, khong 10-12%, v chi ph nhn cng trc tip 5,8-7,3% v cn li l cc chi ph khc. Nhn t tc ng trc tip lm gim GVHB trong thi gian qua l chi ph nguyn vt liu trc tip, ch yu l c nguyn liu v chi ph nhn cng trc tip. 3.2 Cc chi ph hot ng khc
Biu 8: T l cc loi chi ph/Doanh thu thun
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2006 2007 2008 CPQLDN/DTT 2009 6T.2010

CPBH/DTT

CPTC/DTT

(Ngun: Anvifish)

Anvifish kim sot kh tt cc chi ph hot ng nh chi ph bn hng, chi ph qun l doanh nghip v cc chi ph ny c xu hng gim dn so vi mc trung bnh ngnh. Chi ph bn hng v Chi ph QLDN so vi doanh thu thun duy tr mc trung bnh ngnh (tng ng 8,2% v 1,7%). Ring nm 2008, Chi ph bn hng tng 141% so vi nm 2007 ch yu do tng chi ph vn chuyn v bo qun lnh hng ha. Chi ph ny gim nhanh t 10,6% nm 2008 xung cn 7% trong 6 thng u nm 2010 nh Anvifish pht trin i xe container lnh v hon tt giai on I kho lnh ANPHA-AG ti Long An. 3.3 S dch chuyn v c cu th trng xut khu Thng thng, gi c tra fillet xut khu sang th trng M thng t cao nht (trn di 3 USD/kg), tip n l EU, C, Nga v cc nc chu khc. S chuyn dch c cu th trng xut khu sang Hoa K cng l nhn t ci thin bin li nhun hot ng ca doanh nghip nh nng cao nn gi bn bnh qun trn tng n v sn phm.

Biu 9: Doanh thu qua cc nm


1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 350 576 632 898 1,230

4. T l to doanh thu t mt ng ti sn (ATO) Trong giai on c s tng trng nhanh v quy m tng ti sn, Anvifish vn duy tr thnh cng kh nng to doanh thu trn mt ng ti sn. Thng thng, khi tng ti sn c s tng trng nhanh v t bin, t l ny c xu hng gim trong giai on hin ti nhng s to ra sc bt v kh nng to doanh thu trong giai on tip theo. 4.1 Tng trng doanh th

Doanh thu tng trng tng i nhanh qua cc nm, t bnh qun 52%/nm giai on 2006-2009. Ring nm 2009, trong khi cc doanh (Ngun: Anvifish) nghip xut khu thy sn gp kh khn th Anvifish vn t trn 1.200 t ng doanh thu, tng 37% so vi nm 2008. c bit, trong 6 thng u Biu 10: Ti sn qua cc nm nm 2010, nh c ngun khch hng truyn thng n nh, Anvifish t 1,400 1,222 632 t ng doanh thu, tng gn 39% so vi cng k 2009. 1,200
2006 2007 2008 2009 6T.2010 1,089 1,000 800 600 400 238 200 2006 2007 410

4.2 Tng trng ti sn Tc tng trng ca tng ti sn nhanh hn doanh thu lm gim ATO. Tng ti sn tng bnh qun 66%/nm giai on 2006-2009 mt phn mang tnh c th ca ngnh l tng cc khon phi thu v hng tn kho.

696

S tng nhanh t trng phi thu ca khch hng trn tng ti sn (hoc vng quay cc khon phi thu gim) l do Anvifish ang p dng cc 2008 2009 6T.2010 chng trnh bn hng mi, khuyn mi theo hnh thc cho khch hng (Ngun: Anvifish) truyn thng, c nng lc ti chnh chm thanh ton. Tuy nhin, chng ti cng lu rng, Cng ty nn kim sot tt khon cho khch hng chim
13

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

dng vn ny v ch ng cn i cc dng tin thun lu chuyn trong hot ng sn xut kinh doanh (xin xem ph lc 9). 5. n by ti chnh (TTS/VCSH) Nh phn tch phn trn, Anvifish ang khai thc kh hiu qu n by ti chnh. Tuy nhin, vi nh hng nng cao nng lc ti chnh doanh nghip, Anvifish ang gim dn mc n by ti chnh t 7,36 ln nm 2006 xung cn 3,74 ln trong 6 thng u nm 2010 thng qua l trnh tng vn iu l kh nhanh. Theo , Anvifish s gim c gnh nng v chi ph li vay v ch ng hn v ngun vn trong hot ng sn xut kinh doanh, c bit trong ngnh hng c c th cn s dng nhiu vn lu ng trong k.

Chin lc nng cao hiu qu s dng ng vn lun c gn lin vi gia tng nng lc ti chnh vng mnh gip Anvifish c th ng vng trong cc hon cnh khc nhau ca mi trng kinh t Tuy nhin, cng cn lu rng, so vi cc doanh nghip khc trong v m ang din bin phc tp ngnh, n vn chim mt t trng kh ln trong tng ti sn ca Anvifish (khong 73%, so vi mc trung bnh ngnh l 41%) v ch yu l n ngn hn (chim khong 98% tng n phi tr). V. PHN TCH RI RO
RI RO U VO, NH CUNG CP

Ngoi ngun c nguyn liu do Anvifish ch ng kim sot, phn cn li ch yu mua gom t cc h nui. S bin ng ca th trng nguyn liu c th nh hng ln n hot ng sn xut kinh doanh. Gi thnh c nguyn liu ph thuc nhiu vo iu kin thi tit, ngun nc v bin ng gi v cht lng thc n cho c.
RI RO KHCH HNG, M RNG TH TRNG

Nhng quy nh v cht lng, kim dch VS ATTP, nhng ro cn k thut ca cc nc nhp khu ngy cng tinh vi s nh hng ti doanh thu, li nhun ca Cng ty. Sn phm c tra ca Anvifish s phi i mt vi s cnh tranh khc lit t sn phm ca cc i th cnh tranh trong v ngoi nc.
RI RO N, PHI THU

Cc ri ro v tin giao hng, kh nng thanh ton v chm tr ca khch hng nh hng n cht lng hot ng ca doanh nghip.
RI RO KHC

Ri ro kinh t: c th ca ngnh Thy sn xut khu l tc tiu th sn phm chu tc ng trc tip t tc tng trng kinh t, thu nhp kh dng bnh qun u ngi ca cc nc nhp khu. Ri ro t gi: doanh thu ca Cng ty ch yu t xut khu, nn s bin ng ca t gi hi oi trn th trng s nh hng n hiu qu hot ng ca Cng ty.
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 14

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

VI. PHN TCH SWOT


IM MNH

Xy dng c mt mng li khch hng truyn thng tin cy ti cc khu vc th trng chu u, M v c n nh, gip Cng ty ch ng v ngun tiu th c trong nhng thi k kh khn. Ch ng v ngun nguyn liu so vi cc doanh nghip cng ngnh. Ngoi vng nguyn liu hin c, Anvifish thnh lp Cu lc b nui c lin kt vi cc ch nui nhm n nh ngun nguyn liu, kim sot c cht lng ngun c nguyn liu. C s vt cht, trang thit b kh ng b v hin i. H thng qun l cht lng lun bo m sn phm p ng c tiu chun cht lng ti cc th trng kh tnh. Thng hiu v uy tn ngy mt pht trin. c hng mc thu sut thu chng bn ph gi vo th trng M kh thp, gn nh bng 0.
IM YU

Ngun lao ng ph thng chu s cnh tranh gay gt vi cc ngnh cng nghip mi pht trin nn tnh n nh ca lao ng cha cao. S dng n by ti chnh kh cao so vi cc doanh nghip trong ngnh khin doanh nghip phi ph thuc nhiu vo chnh sch tin t. Lu chuyn tin t thun t hot ng kinh doanh cha ci thin so vi mc bnh qun Ngnh.
C HI

Kinh t th gii v cc th trng trng im ang trn hi phc, m rng hn na nhu cu tiu th sn phm. c bit l cc th trng gi r, nhu cu cao v tiu chun thp hn nh chu Phi v Chu c. S quan tm st sao ca cc ban ngnh, hip hi to s on kt gia cc doanh nghip trong Ngnh, ch ng ng ph trc cc hng ro bo h ca cc quc gia.
THCH THC

Hng ro bo h ca cc th trng nhp khu sn phm thy sn ca Vit Nam ngy cng gia tng v kht khe. S tin b ca khoa hc k thut s thc y nhanh qu trnh li thi ca my mc thit b u t. S cnh tranh khng lnh mnh, thiu s phi hp gia cc doanh nghip ch bin, xut khu v thng mi thun tu. Cng tc quy hoch vng nui c nguyn liu cha p ng yu cu pht trin thc t v cn nhiu bt cp.
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 15

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

VII. NH HNG, K HOCH KINH DOANH 3 NM V D BO KQKD 2010-2012


NH HNG HOT NG

Xu hng pht trin ca ngnh Thy sn trong tng lai phi i theo Hon thin chu trnh sn xut hng chuyn nghip v cch qun l vng nguyn liu, kim sot cht khp kn t vng nguyn liu, ch lng, qung b thng hiu,.. nh hng pht trin ca Anvifish l: bin, bo qun v xut khu, m Xy dng Anvifish thnh mt cng ty vi chui gi tr khp kn, gm rng cc sn phm gi tr gia ao nui t tiu chun Global GAP, cc nh my ch bin t tiu tng, ch bin ph phm, ng chun quc t, h thng kho lnh v h thng cc dy chuyn sn xut gi bao b, kho d tr, vn ph phm mang li gi tr cao nh sn phm m c tra, ch phm cha chuyn, bn hng. collagen (d kin mang li hn 180 t ng doanh thu), v tin mt bc na l xy dng h thng cc cng ty phn phi ti cc th trng trng im. y mnh vic p dng v ci tin h thng qun l cht lng trong ton b hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty nhm p ng cc iu kin ngy mt kht khe ca tt c cc th trng. Ch trng vic nghin cu ging nui thch nghi vi mi trng BSCL s b xm mn v nc bin dng trong tng lai. u t mnh vo ci tin cng ngh nhm nng cao nng sut v cht lng sn phm v cht lng ngun nhn lc.
K HOCH KINH DOANH 3 NM 2010 2012 Bng 7: K hoch kinh doanh ca Anvifish 2010-2012 (n v: triu ng) Ch tiu Vn iu l Doanh thu thun Li nhun t HKD Li nhun khc Li nhun trc thu Li nhun sau thu T l c tc / vn iu l Nm 2010 225.000 1.495.654 119.652 119.652 107.687 50% Nm 2011 225.000 1.794.785 152.557 152.557 137.301 40% Nm 2012 270.000 2.153.741 193.837 193.837 174.453 40%

(Ngun: Anvifish)

K hoch c tc: Nm 2011, Anvifish d kin tr 40% c tc trn vn iu l 225 t bng tin mt.
K HOCH U T

1. Nh my sn xut bao b giy carton - bao nylon Mc tiu u t: Sn xut bao b phc v cho xut khu thy sn trn a bn min Ty. a im: x Long in, huyn Ch Mi, tnh An Giang. Tng mc u t d kin: 42,635 t ng.
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 16

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

Cng sut: dy chuyn bao b giy Carton 3 lp, 5 lp chy mn bng hi nc, nng giy bng thy lc kh my 1m5 chy c 1m4; 2. Nh my bt c vi 05 dy chuyn 90 tn/ngy v 01 dy chuyn 160 tn/ngy; Din tch t s dng: 18.500 m2. Tin thc hin d n: ang thc hin vic giao t, xc tin cc th tc tip theo; bt u xy dng cui 2010; lp t thit b qu II/2011; d kin hot ng 2011. 3. Nh my chiu x thc phm (lin doanh vi Cng ty c phn An Ph-Bnh Dng) Tng mc u t: 5 triu USD ( 92,5 t ng) a im u t: Khu Cng nghip Long Hu, tnh Long An. Tin thc hin d n: d kin xc tin vic xy dng vo 2010 ( c hp ng thu t 50 nm vi KCN Long Hu). 4. Nh my ch bin thy sn Vit An- Ch Mi Tng mc u t: 200 t ng a im u t: x Long in, huyn Ch Mi, tnh An Giang. Cng sut: 150 tn/ngy. Din tch t s dng : 14.000 m2. Tin thc hin d n: d kin xc tin vic xy dng vo cui nm 2010; a vo khai thc 2011.
D BO MT S CH TIU KT QU KINH DOANH GIAI ON 2010-2012

M hnh d bo:
Ch tiu Th trng (theo sn lng-%) Ni a EU Hoa K Nga c Chu & th trng khc Ch tiu kt qu Doanh thu thun (tr ) Tng trng Li nhun sau thu (t ) Vn iu l cui k (t ) EPS (/cp) T l c tc / vn iu l (%) 1.221.194 37,3 74,9 100 7.487 1.495.654 22,5 113,0 225 5.022 50 1.794.785 22,0 161,6 225 7.184 40 2.153.741 18,0 170,3 270 6.300 40 2009 100 1 40 29 28 1 1 2010E 100 3 40 40 12 2 3 2011F 100 3 39 43 6 5 4 2012F 100 1 38 42 3 13 3

(Ngun: BSC d bo)

Chng ti xy dng m hnh d bo doanh thu v li nhun trn cc c s: Tc tng trng tng doanh thu v kim ngch xut khu sang tng th trng trong 3 nm lin trc; kh nng tng trng doanh thu theo
Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn 17

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

sn lng v gi xut khu bnh qun sang tng th trng trng im trong cc nm ti. Xu hng chuyn dch c cu th trng hin ti v nh hng ca Anvifish v pht trin th trng trong thi gian ti. Mc tiu k hoch kinh doanh ca Anvifish v nng lc ch bin theo ngun nguyn liu, cng sut ch bin v gi tr sn lng s t c. T gi cc nm ti tng bnh qun 5%/nm. 2010: 19.500 VND/USD. Gi vn hng bn v cc loi chi ph xc nh theo t l bnh qun so vi doanh thu ca cc nm trc.

VIII. XC NH GI TR DOANH NGHIP V GI HP L TRN MT C PHN 1. Phng php so snh P/E Hin nay, phng php c s dng kh ph bin v c tnh n yu t th trng l phng php so snh P/E. H s P/E ngnh bnh qun 10 ngy (t ngy 07/09/2010 n 20/09/2010) l 6,23x (Ph lc 2) S c phiu lu hnh cui k l 22,5 triu CP, EPS t l 5.022 /CP. Gi hp l trn mt c phn l 31.287 ng/CP. 2. Phng php chit khu dng tin t do FCFF Xt trn quan im thn trng, chng ti xc nh gi tr doanh nghip theo gi tr rng ca cc dng tin trong tng lai ca doanh nghip c chit khu v hin ti i vi mng hot ng ct li ca doanh nghip hin nay l ch bin c tra fillet xut khu. Nguyn nhn l do trn thc t, ti thi im chng ti xc nh gi tr doanh nghip, cc d n u t ca Anvifish ang trong giai on trin khai, cha c doanh thu v li nhun. Ring Kho lnh ANPHA-AG do mi i vo hot ng nn chng ti gi nh doanh thu ng gp l khng ng k so vi tng doanh thu. Cc gi nh: Doanh thu tng trng bnh qun 18%/nm trong giai on 2010-2014 v 7%/nm trong cc nm tip theo. GVHB v cc chi ph nh chi ph bn hng, chi ph QLDN c xc nh theo t l vi doanh thu v da vo trung bnh cc nm trong qu kh v c s iu chnh theo chin lc kinh doanh ca doanh nghip. Dng tin t thay i vn lu ng v chi u t thm d bo da trn t l so vi doanh thu trong qu kh. T l chit khu bnh qun trong giai on 2010-2014: l 11,8% v trong cc nm tip theo l 10,3%.

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

18

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An


Bng 8: Xc nh gi tr hp l trn mi c phiu M hnh nh gi 1. FCFF 2. P/E theo s c phiu lu hnh cui k Gi bnh qun Gi 32.350 31.287 T trng (%) 50 50 Bnh qun gia quyn (/cp) 16.175 15.644 31.819

IX. NHN NH CHUNG V KT LUN V QUAN IM U T Xut pht t tim nng pht trin ca ngnh Thy sn ni chung v hot ng ct li l nui trng - ch bin - bo qun v xut khu cc sn phm c tra ca Anvifish ni ring, chng ti k vng vo s tng trng bn vng v doanh thu, li nhun v thu nhp trn mi c phiu ca Anvifish trong thi gian ti. Nh u t c th tham kho mc gi hp l l 32.000 ng/c phiu lm cn c ra quyt nh u t. Xut pht t v th v thng hiu ca doanh nghip, xem xt gi tr ni ti v nng lc pht trin trong tng lai ca Anvifish, chng ti khuyn ngh tham gia u t vo c phiu Anvifish.

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

19

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An


Ph lc 1 Bo co ti chnh Qu III.2010 ca Anvifish (n v: triu ng)
Ch tiu Q III 403.398 327.910 1.317 402.081 323.845 78.236 9.417 19.718 11.983 33.573 25.686 6.420 27.941 1.755 1.807 -51 27.890 1.882 0 26.007 1.156 9T. 2010 1.035.357 859.102 6.550 1.028.806 817.910 210.897 42.847 76.740 31.389 77.719 56.979 17.081 82.204 8.844 8.866 -22 82.182 5.489 0 76.693 3.409 A. N phi tr I. N ngn hn II. N di hn B. Vn ch s hu I. Vn ch s hu II. Ngun kinh ph v qu khc Tng cng Ngun vn Ti sn A. Ti sn ngn hn I. Tin v cc khon tng ng tin II. Cc khon u t ti chnh ngn hn III. Cc khon phi thu IV. Hng tn kho V. Ti sn ngn hn khc B. Ti sn di hn I. Cc khon phi thu di hn II. Ti sn c nh III. Bt ng sn u t IV. Cc khon u t ti chnh di hn V. Ti sn di hn khc Tng cng ti sn Ngun vn 924.310 891.128 33.182 353.036 353.036 0 1.277.346 1.047.391 25.753 4.224 616.811 372.832 27.771 229.955 0 190.153 0 20.400 19.402 1.277.346

Doanh thu bn hng v cung cp dch v Trong : doanh thu xut khu Cc khon gim tr DTT v bn hng v cung cp dch v Gi vn hng bn Li nhun gp v bn hng v cung cp dch v Doanh thu hot ng ti chnh Chi ph ti chnh Trong : Chi ph li vay Chi ph bn hng Trong : Chi ph vn chuyn xut khu Chi ph qun l doanh nghip Li nhun thun t hot ng kinh doanh Thu nhp khc Chi ph khc Li nhun khc Tng li nhun k ton trc thu Chi ph thu TNDN hin hnh Chi ph thu TNDN hon li Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip Li c bn trn c phiu (/cp)

Ch tiu Lu chuyn tin thun t hot ng sx kinh doanh Lu chuyn tin thun t hat ng u t Lu chuyn thun t hat ng ti chnh Lu chuyn thun trong k Tin v tng tin u k Tin v tng ng tin cui k 24.070 50 (12.460) 11.660 12.376 25.754

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

20

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An


Ph lc 2 Mt s ch tiu ti chnh ca cc doanh nghip trong ngnh sn xut c tra
M HVG VHC ABT AGF ACL TS4 AAM ATA ICF SJ1 TB Vn ha (T VN) 1.748,9 1.492,6 595,3 366,5 349,8 340,4 283,5 250 156,2 81,9 EPS 4 Qu 4.444 4.547 10.613 3.016 8.059 4.47 4.856 5.451 1.615 3.719 ROE 17,1% 27,1% 26,1% 6,2% 38,8% 22,1% 17,6% 40,6% 11,3% 16,3% 22,3% ROA 7,7% 12,6% 22,4% 3,1% 12,9% 10,4% 15,6% 9,9% 5,9% 12,2% 11,9% T trng vn ha 30,9% 26,3% 10,5% 6,5% 6,2% 6,0% 5,0% 4,4% 2,8% 1,4% Gi bq t 07-20.09.2010 25.320 33.960 51.500 28.140 31. 410 28.370 24.660 25.330 12.410 24.500 P/E 5.7 7.5 4.9 9.3 3.9 6.3 5.1 4.6 7.7 6.6 6.23

(Ngun: Anvifish, BSC) Ph lc 3 D bo Doanh thu - li nhun ca Anvifish giai on 2010 -2012 Ch tiu Doanh thu thun ( t ) Li nhun sau thu (t ) EPS (/cp) Nm 2010E 1.496 113,0 5.022 Nm 2011F Nm 2012F 1.794 2.117 161,6 170,5 7.184 6.300 (Ngun: Anvifish, BSC)

Ph lc 4 Sn lng v doanh thu phn theo loi sn phm ca Anvifish qua cc nm (n v tnh: tn & USD)
Nm 2008 TT Loi sn phm Sn lng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C fillet T1 C fillet T2 C fillet T3 Xin Que Ct ming Ct khoanh Nguyn con Loi khc C Ba Sa 5.997 13.426 1.338 2 234 212 122 258 2 21.591 Gi tr 16.840.126 26.264.805 2.818.364 5.475 719.363 368.774 189.168 336.015,77 5.633 47.547.724 Sn lng 8.861 14.489 1.069 4 6 196 27 165 9 24.826 Gi tr 30.474.695 24.894.328 2.615.510 13.200 12.641 414.654 48.588 250.824 32.868 58.757.309 Nm 2009 Sn lng 3.960 6.933 407 110 20 76 10 601 12.117 6 thng 2010 Gi tr 10.805.362 16.033.070 774.058 326.322 58.400 152.290 15.800 999.952 29.165.254

Tng cng

(Ngun: Anvifish)

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

21

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

Ph lc 5

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

22

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An


Ph lc 6 Sn lng v doanh thu theo th trng ca Anvifish qua cc nm ( n v tnh: tn &USD)
Nm 2008 Nm 2009 Sn lng 9.915 307 67 7.130 7.075 332 24.826 Gi tr 25.364.067 954.542 174.510 20.002.946 11.517.750 743.494 58.757.309 6 thng 2010 Sn lng 4.803 528 127 4.669 1.625 365 12.117 Gi tr 11.456.150 1.351.791 291.557 12.757.357 2.681.250 627.149 29.165.254

TT 1 2 3 4 5 6

Th trng Chu u Chu Chu c M Nga Ni a Tng cng

Sn lng 11.483 571 51 1.017 7.100 1.369 21.591

Gi tr 29.810.830 1.484.550 61.600 2.354.684 10.850.000 2.986.060 47.547.724

(Ngun : Anvifish) Ph lc 7 Tng hp ch tiu ti chnh c bn ca Anvifish


Ch tiu Ch tiu v c cu vn H s n /Tng ti sn H s n /Vn ch s hu T sut t ti tr Ch tiu v c cu ti sn Ti sn ngn hn/Tng ti sn Ti sn di hn/Tng ti sn Ch tiu v kh nng thanh ton H s thanh ton nhanh H s thanh ton hin hnh Ch tiu v nng lc hot ng Vng quay tin Vng quay tng ti sn Vng quay TSC Vng quay vn Vng quay cc khon phi tr (ngy) Vng quay cc khon phi thu (ngy) Vng quay hng tn kho (ngy) Ch tiu v kh nng sinh li GVHB/DTT Li nhun bin CPBH/DTT CPQLDN/DTT Li nhun bin t HSXKD LNST/Doanh thu thun ROE ROA 86.0% 14.0% 7.4% 1.3% 1.9% 1.9% 20.1% 2.7% 83.8% 16.2% 6.9% 2.4% 3.4% 3.3% 21.7% 4.7% 81.7% 18.3% 10.6% 1.3% 0.9% 0.8% 6.5% 1.1% 81.1% 18.9% 8% 1.6% 6.8% 6.1% 42% 6.9% 78.8% 21.2% 7.0% 1.7% 8.7% 8.1% 15.5% 4.1% 120.6 2.0 4.4 16.5 36 36 38 116.3 1.8 4.5 9.5 26 40 50 201.9 1.6 5.6 8.8 40 49 73 33.08 1.37 16.9 33 8.4 6 71 51 62 100 14.84 0.54 3.3 2.48 50 88 132 0.75 0.50 0.85 0.53 0.96 0.56 0.92 1 03 0.54 1.13 1 13 0.69 54.9% 45.1% 58.4% 41.6% 70.6% 29.4% 75.6% 24.5% 81.16% 18.84% 86.4% 635.7% 13.6% 78.5% 365.6% 21.5% 83.7% 513.6% 16.3% 83.6% 510.9% 16.4% 73.28% 274.23% 26.72% 2006 2007 2008 2009 6T.2010

(Ngun: Anvifish, BSC)

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

23

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An Ph lc 8 C cu chi ph trn doanh thu ca mt s Doanh nghip trong ngnh

Nm 2009 Ch tiu Gi vn hng bn (%) Chi ph ti chnh (%) Chi ph bn hng (%) Chi ph QLDN (%) 6T Nm 2010 Gi vn hng bn (%) Chi ph ti chnh (%) Chi ph bn hng (%) Chi ph QLDN (%) 85.5 2.7 8.8 1.8 91.9 7.9 11.1 8.8 82.1 3.3 6.5 2.5 80.3 1.9 8.5 2.3 79.3 4.6 5.9 1.6 86.5 3.6 8.2 1.2 82.8 2.4 6.4 1.8 84.6 5.5 6.8 1.3 78.8 9.1 7.0 1.7 83.5 4.5 7.7 2.6 ANV 102.2 2.5 6.9 3.4 BAS 92.8 7.6 9.2 4.2 ACL 82.9 3.8 6.2 2.4 AAM 79.6 8.5 10.5 2.1 ABT 81.4 1.8 5.6 1.2 AGF 92.1 2.5 10.2 2.7 VHC 84 3.9 5.7 1.3 HVG 83 3.9 6.6 1.2

Anvifish
81.1 2.8 8 1.6

TB 86.6 3.8 7.7 2.2

(Ngun: Anvifish, BSC) Ph lc 9 Vng quay hng tn kho v vng quay cc khon phi thu ca mt s Doanh nghip trong ngnh

M DN ANV AGF ACL AAM ABT VHC HVG Anvifish TB ngnh

Vng quay hng tn kho (ngy) 2009 89 76 53 28 69 51 101 67 6T.2010 85 75 63 48 80 62 116 132 83

Vng quay cc khon phi thu (ngy) 2009 92 85 85 67 47 38 51 68 6T.2010 98 86 80 57 64 35 169 88 85

(Ngun: Anvifish, BSC) Ph lc 10 T l n/Tng ti sn ca mt s doanh nghip trong ngnh


Nm 2009 Ch tiu N di hn/TTS (%) N ngn hn/TTS (%) N phi tr/TTS (%) 6 thng u nm 2010 N di hn/TTS (%) N ngn hn/TTS (%) N phi tr/TTS (%) ANV 3 31 34 2.6 26.1 28.7 AGF 1 48 48 0.4 49.7 50.1 ACL 5 66 71 4.9 58 62.9 AAM 3 11 13 2.4 6.2 8.6 ABT 0 18 18 0.0 9.0 9.0 VHC 14 41 55 14.0 28.1 42.1 HVG 2 50 52 2.0 52.9 54.9

Anvifish
1.3 82.3 83.6 1.2 72.1 73.3

TB 3.7 43.4 46.8 3.4 37.8 41.2

(Ngun: Anvifish, BSC)

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

24

R&D@bsc.com.vn

Bo co phn tch Cng ty c phn Vit An

CNG TY CHNG KHON NHT&PT VIT NAM


BSC Tr s chnh Tng 10 Thp A Vincom 191 B Triu Hai B Trng H ni Tel: 84 4 22200668 Fax: 84 4 22200669 Website: www.bsc.com.vn Phng Giao dch BSC Nam K Khi Ngha 12-14 Nam K Khi Ngha Qun 1, Tp.H Ch Minh Tel: 84 8 8214803 Fax: 84 8 8214804 Chi nhnh BSC H Ch Minh Tng 9 146 Nguyn Cng Tr Qun 1, Tp. H Ch Minh Tel: 84 8 3 8128885 Fax: 84 8 3 8128510

Phng Giao dch Hng Vi Tng 1, Ta thp BIDV, 35 Hng Vi, H Ni Tel: 84 4 3 9261276/278 Fax: 84 4 39261279

B phn Phn tch c bn


Bi Nguyt nh Trn Thng Long Nguyn Thanh Hoa Hong Minh Thi V Phng Nga Trn Kim Oanh Thanh Phong Phm Minh Lan inh Th Phc Phm Th Thu Hng L Th Linh Trn Th Bch Nhung

Ph trch B phn PTCB Phm Xun Anh


Khuyn co s dng:
Min trch chung: Bn bo co ny ca Cng ty Chng khon Ngn hng u t v pht trin Vit Nam (BSC), ch cung cp nhng thng tin chung v phn tch v ngnh v doanh nghip. Bo co ny khng c xy dng cung cp theo yu cu ca bt k t chc hay c nhn ring l no hoc cc quyt nh mua bn, nm gi chng khon. Nh u t ch nn s dng cc thng tin, phn tch, bnh lun ca Bn bo co nh l ngun tham kho trc khi a ra nhng quyt nh u t cho ring mnh. Mi thng tin, nhn nh v d bo v quan im trong bo co ny c da trn nhng ngun d liu ng tin cy. Tuy nhin Cng ty Chng khon Ngn hng u t v pht trin Vit Nam (BSC) khng m bo rng cc ngun thng tin ny l hon ton chnh xc v khng chu bt k mt trch nhim no i vi tnh chnh xc ca nhng thng tin c cp n trong bo co ny, cng nh khng chu trch nhim v nhng thit hi i vi vic s dng ton b hay mt phn ni dung ca bn bo co ny. Mi quan im cng nh nhn nh c cp trong bo co ny da trn s cn nhc cn trng, cng minh v hp l nht trong hin ti. Tuy nhin nhng quan im, nhn nh ny c th thay i m khng cn bo trc. Xung t li ch: BSC c th s dng cc nghin cu trong bo co ny cho hot ng mua bn chng khon t doanh, c th giao dch cho chnh cng ty theo nhng khuyn ngh u t trong bo co ny v cng c th tham gia vo cc giao dch chng khon tri ngc vi kin t vn v quan im th hin trong bo co ny. Bn quyn ca Cng ty chng khon Ngn hng u t v pht trin Vit Nam (BSC), 2009.

Cng ty Chng khon BIDV (BSC) Bn bo co ny c bn quyn v l ti sn ca Cng ty Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam (BSC). Mi hnh vi sao chp, sa i, in n m khng c s ng ca BSC u l tri lut.

Cng ty TNHH Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam | www.bsc.com.vn

25