You are on page 1of 2

TNG HP S LIU GOOGLE ANALYTICS THNG 07/2011

B phn Marketing - PR
Ti thi im 30/07/2011
- Tng s thnh vin ng k: 1,161,858
- Tng s thnh vin hot ng tch cc (trong thng): 104,847
- Tng s thnh vin ng k mi (trong thng): 17,504
Alexa Ranking Vietnam l 38 /100
Tng lt pageviews trong thng
Alexa Ranking Global l 9,120
Tng lt visits trong thng
cp nht thm traffic t phin bn CDT Mobile (m.chodientu.vn)

50,618,791
9,964,329

Nam
N

57.60%
42.40%

tui t 18-24
tui t 24-35
tui khc

26.44%
8.26%
65.30%

H ni
HCM
Ni khc

38.73%
47.33%
13.94%

Pageviews CDT thng 07/2011


3,000,000
2,500,000
2,000,000
Nam

1,500,000

1,000,000
500,000
0
Thursday, June 30, 2011

Thursday, July 7, 2011

Thursday, July 14, 2011

Thursday, July 21, 2011

Thursday, July 28, 2011

Visits CDT thng 07/2011


450,000
400,000
350,000
300,000

tui t 18-24

250,000

tui t 24-35

200,000

tui khc

150,000
100,000
50,000
0
Thursday, June 30, 2011

Thursday, July 7, 2011

Thursday, July 14, 2011

Thursday, July 21, 2011

Thursday, July 28, 2011

Lt xem sn phm theo ngnh hng thng 07.2011


7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-

* Thng k lt ngi xem ca ton b cc trang lin quan n ngnh hng (chi tit sn phm, gian hng, tm
kim, trang danh mc sn phm...)

H ni
HCM
Ni khc

Lt xem sn phm ngnh hng