You are on page 1of 21

PERKEMBANGAN SOSIO EMOSI

PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI

+IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN - PEMBELAJARAN+


-pendekatan,strategi dan kaedah -objektif pengajaran dan pembelajaran -perancangan aktiviti -bahan bantu mengajar -motivasi

perkembangan kendiri
-konsep kendiri

IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Teori Pembelajaran Kognitif Piaget - Isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu daripada konkrit kepada abstrak, daripada dekat kepada jauh, daripada pengalaman yang sedia ada kepada pengalaman baru, daripada kasar kepada halus, mengikut perkembangan fizikal individu. Piaget dalam buku Mok Soon Sang(2009) - Pembelajaran merupakan perubahan bentuk tingkah laku. Pembelajaran yang baru dan kompleks hendaklah menggunakan proses akomodasi untuk mengubah struktur kognitifnya agar mengadaptasikan keperluan situasi pembelajaran yang dihadapinya. Oleh kerana proses akomodasi bergantung kepada motivasi intrinsik individu, guru hendaklah menggalakan mereka melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.

Joyce dan Weil, dan Slavin (ahli-ahli mazhab neokognitif: konstruktivisme) dalam buku Mok Soon Sang(2009) - menyarankan dan mengaturkan langkah-langkah pengajaran yang berdasarkan implikasi Teori Pembelajaran Kognitif Piaget - Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh guru berdasarkan kajian mereka ialah merancang sesuatu situasi pembelajaran yang mencabar untuk pelajar - Langkah kedua ialah menimbulkan dan menggerakkan tindak balas pelajar, dan sengaja memberi idea yang bertentangan untuk memerhati tindak balasnya - Langkah seterusnya ialah dengan memberi kerja tugas yang berkaitan bagi pemindahan pembelajaran supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang diajar kedalam penyelesaian masalah - Langkah terakhir ialah dengan membentuk kumpulan yang mengandungi pelajar yang hampir sama peringkat perkembangan kognitif mereka, agar membolehkan pelajar yang berada di peringkat perkembangan kognitif lebih tinggi mengajar pelajar di bawah perkembangan kognitif yang rendah.

PENDEKATAN,STRATEGI DAN KAEDAH

KONSEP STRATEGI -kebolehan guru dalam memilih, menyusun, dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.

3 JENIS STRATEGI Pemusatan Murid Pemusatan Guru Pemusatan Bahan

STRATEGI PEMUSATAN GURU


Memainkan peranan utama Menguasai dan mengawal aktiviti murid Guru bercakap, murid mendengar komunikasi sehala Kepimpinan guru bersifat autokratik Mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru Mementingkan pencapaian akademik

STRATEGI PEMUSATAN MURID


Memainkan peranan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Komunikasi dan interaksi guru murid dua hala Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik Pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektifpembelajaran murid Perkembangan murid secara mnyeluruh Perbezaan individu diberi perhatian

STRATEGI PEMUSATAN BAHAN


Dua kategori BBM: i. Bahan bantu mengajar digunakan oleh guru seperti carta, model, gambar, kad kerja dan sebagainya. ii. Bahan bantu mengajar digunakan oleh murid seperti kad aktiviti, kad cantuman, lembaran kerja, pembilang dan lain- lain lagi. Mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan untuk mencapai objektif Menekankan perkembangan kognitif, rohani dan jasmani.

STRATEGI PEMUSATAN BAHAN


Menggunakan bahan bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas Mempertingkatkan interaksi sosial murid Mengajar dan belajar melalui pengalaman

KONSEP PENDEKATAN
Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas khas

PENDEKATAN INDUKTIF
Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing melalui aktiviti soal jawab dan mnyediakan contoh - contoh yang sesuai. Guru membina soalan soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan

PENDEKATAN ELEKTIF
Merupakan gabungan pendekatanyang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan P & P di dalam kelas Contohnya :

Guru menggunakan pendekatan strategi pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kempulan yang menjalankan pemulihan.

PENGENALAN PENDEKATAN ,STRATEGI DAN


KAEDAH Pengenalan Adakah anda tahu bahawa teknik pengajaran pembelajaran adalah penting dalam menyampaikan isi kandungan?Teknik adalah suatu cara dalam pendekatan pengajaran pembelajaran. Guru Pendidikan Moral yang diminati oleh murid ialah guru yang bijak memilih teknik pengajaran pembelajaran yang bersesuaian dan melaksanakannya dengan bantuan kemahiran kreatif, kritis dan teknologi maklumat

KESIMPULAN
PERKEMBANGAN

SOSIOEMOSI DALAM DIRI SETIAP KANAK-KANAK AMAT PENTING DAN PERLU DIAMBIL PERHATIAN SEJAK MEREKA KECIL. HAL INI KERANA,PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI INI PASTI AKAN MEMBERI KESAN ATAU MEMPENGARUHI DIRI KANAK-KANAK TERSEBUT DAN SETERUSNYA MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN KANAK-KANAK DI SEKOLAH JUSTERU, IBUBAPA DAN PARA GURU DISEKOLAH PERLULAH MEMAHAMI

KONSEP KENDIRI
Persepsi,

kepercayaan, perasaan, sikap serta nilai yg khusus dipegang oleh seorang individu tentang dirinya Pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklumbalas tentang dirinya daripada orang lain Tanggapan individu tentang identitinya yang berbeza dgn orang lain sejak peringkat bayi Integrasi pengetahuan bersama reaksi seseorang yg membezakan dirinya drpd individu lain Integrasi penilaian diri sendiri, penilaian orang

JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI


1.KONSEP KENDIRI POSITIF mempunyai personaliti yg harmonis & seimbang Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran Menikmati lebih banyak kejayaan dpd kegagalan Bersikap bertimbang rasa serta pandangan terbuka Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri Merasa bangga diri sendiri dan berani mencuba Mudah bersosialisasi dengan orang lain Mudah diterima oleh orang lain Sedia menerima teguran, kritikan dan pendapat orang lain Mempunyai penuh keyakinan diri sendiri Optimistik dan sentiasa riang dan gembira dlm apa-apa situasi Sentiasa menerima pujian, kasih sayang, pertolongan dan perhatian daripada keluarganya, guru, rakan sebaya dan ahli masyarakat

JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI


2. KONSEP KENDIRI NEGATIF

Sahsiah tidak seimbangdan mempunyai kompleks rendah diri, Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. Kurang bekeyakinan diri sendiri dan tidak berani mencuba. Mempunyai perasaan curiga,prasangka dan tidak percaya orang lain serta diri sendiri. Sentiasa menunjuk wajah muram dan masam muka. Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan daripada orang lain. Bersifat penakut,pemalu dan tidak sudi bertanggungjawab. Tidak suka bergaul dgn orang lain dan tidak diterima oleh rakan sebaya.mengalami lebih banyak kali kegagalan daripada kejayaan.

Kadang-kadang dikritik dan dimarahi oleh ahli keluarga,guru,murid sedarjah dan ahli masyarakat.
Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. Sukar bersosialisasi dengan orang lain dan sentiasa menjauhkan diri daripada khalayak ramai.

SOALAN PERBINCANGAN

APAKAH FAKTOR YANG MENYEBABKAN KONSEP KENDIRI NEGATIF ?