Вы находитесь на странице: 1из 17

,

-iatria (iatreia; iatros)


, , ;

-therapia (therapeia , )
()
poson, posos
,
-pno-, -pnoea (pnoe; pnoia)

aesthesio-, -aesthesia (aesthesis)


, ,
astheno- (asthenes a+sthenos; asrthenia )
,
-ptosis (ptosis , )
,
steno- -stenosis (stenos , )
, ,
sclero- sclerosis (scleros ,)
, , ;
( )
-malacia (malakos ,
malakia )
,
-crin-, -crinia (krino , ; )
, (. secretum)
-penia (penia , )
,
-cytosis

-omatosis

necro- (nekros , )

macro- (makros )
,
micro- (mikros )
,
megalo-, megalia (megas )
,
oligo- (oligos , )
, ,
poly- (poly, polys , )
, , ,
pan-, panto- (pan, pantos )
, ,
-privus (. -.)
-

-posis
, -
phago-, -phagia
; ,
tropho-, -trophia (trophe )
,

-rhoea
,
-rhagia

isch(o)- (ischo , )
-
-stasis (stasis , , )
,
-kinesia, kinemato-, kinemo- (kinesis)

tono-, tonia

-tensio (tensio )
,
-plasia (plasis , )
, , ,
onco- (oncos , ; onkoma )

athero- (athere )
,
morpho-, -morph- (morphe , , , )

, , -
-plegia (plege )
, (, )
ergo-, -ergia, -urgia (ergon , , )
;
aetio- (aetia )
(, )
-gnosis, gnosia
; ,
-mnesis (), -ia

-phren-, -phrenia (phren: ; :
, )
,
psycho-, -psychia (psyche )
,
phobo-, -phobia
,
philo-, -philia (phileo , )
, -
tropo-, -tropia
; -
carcin(o) ()
chondr(o), ()
gingiv(o)- (.)
()
gloss(o) ()
hidr(o) ()
myel(o) ()
ot(o)-

()
rhabdomy(o)- ()
sarc(o) ( )
typhl(o) ()


-isis
, ()
-tis
()
-lth- (us)
, ()
-ma
()
-tensio
(.)
, ()
-tonia
1. ()
2. , ()meso
peri,
aden(o)1. ();
2. ()
audi(o)- (.)
()
cardi(o) ()
chol(e) ()
cholecyst(o) ()
cyst(o) ()
lapar(o) , ()
macr(o) , ()
megal(o)-

(-megalia)

, (, )
men(o), ()
metr(o)-metra
hyster(o) (, )
micr(o) , , ()
mogi ()
olig(o) , ()
ophthalm(o), ()
phleb(o) ()

poly ( ), ()
pyel(o) ()
salping(o) ()
sphygm(o) ()
tomo, ()
thyr(o) ()-gramma
1. ();
2.
()
-graphia
1. ();
2. ( )
();
3. ()
-metria
()
-sis
1. , ();
2. ();
3. ()
-penia
, ()
-scopia
, ( ) ()dys , ,
endo,


cheil(o) ()
chrom(at), ()
dactyl(o) ()
derm(at)(o) ()
dipl(o), , ()
erythr(o), ()
galact(o), ()
kak(o), , ()
phac(o)(-phakia)
(, )
xanth(o) ()


-necrsis
()
-opia, -opsia,
-optca
(, )
-osmia
, ()
-phagia
, () ()
-phasia
, ()
-phonia
, ()
-sclersis
()

-spasmus
, ()
-stsis
()
-stensis
()pro, , ()amnio(n) ()
blephar(o) ()
colp(o) ()
fibr(o)- (.)
, , ()
kerat(o) ()
myo(s) (, )
oment(o) ()
onych(o) ()
patell(o)- (.)
()
phren(o) ()
pneum(on) ()
pneum(at), ()
splen(o) ()
stom(at), ()
ten(o)-

()
trich(o), ()
xer(o) ()-centsis
()
-clasia
()
-dsis
: ()
-ectomia
: , ()
-lsis
1. , , ();
2. , , ()
-pexia
: , ()
-plastca
()
-rrhaphia
()
-rrhxis
()
-stma
, ()
-stomia
1. : ()
2. ,
-tomia
: , ()
-tripsia
, ()hemi
par()-

1. ,
2. , - ( -, )
supra- (.)
,acr(o)1. ();
2. , ()
angi(o) ()
arthr(o) ()
cephal(o) (())
enter(o), ()
haem(at) ()
hydr(o), ()
leuc(o)1. ;
2. ()
lip(o), ()
mast(o) ()
nephr(o) ()
nyct(o), , ()
odont(o) ()
oste(o), ()
proct(o) ()
py(o) ()
rhin(o), ()

spondyl(o), ()
sial(o) ()
ur(o), , ()-aemia
1. - ();
2. ()
-algia
1. , ()
2. ()
-emsis
()
-odynia
, ()
-pathia
1. ();
2. ()
3. ()
-rrhagia
- ()
-rrhoea
, ()
-uria
1. - ();
2. ()a- (an-)
, (
-, -;
an-
hyper, ,
hypo, ,

1. (-plastica)
()
(. . ).
2. , ,
:
a. -tomia ,
- ;

(: );
b. -ectomia ( ), ;
hemi-
(:
);
o
: ;
c. -stomia .
stma , , .
,
. () (fistla artificilis)
, .
,
, . ,
,
, .. , .
3.
,

-stomia,

,
: nephropyelostomia pyelonephrostomia.
4. -stomia, () ,
, , ()
,

,
: duodeno/jejuno/stomia

.
5. stomia ,
(: xerostomia ).
6. -clasia
(),
, (trichoclasia).
7. pexia dsis :
: , pexia
, dsis
.
1. graphia,

,

(phlebographia
), ,
(electroencephalographia
), (dysgraphia
).
, : gastrographia

, hepatographia .
2. -gramma
-graphia , , ,
(audiogramma ,
).

3. -scopia ,
- , ,
(gastroscopia
, angioscopia
).
,
.
4. , ,
: arthroscop .
5. , ,
: -sis
, -penia
:
erythrocytsis erythrocytopenia
thrombocytsis thrombocytopenia ( thrombopenia).
lymphocytsis lymphocytopenia
leucocytsis leuocytopenia ( leucopenia).
6. -sis ,
, , ,
, -pathia (arthrsis
). leucsis, ,
.
7. -sis
, (: adenomatsis
, furunculsis ).
8. , ,
, :
macro- (macrodactylia
), poly- , (polyuria
).
megalo- macro-

(megalodactylia

),

,
(dactylomegalia).
micro- (microsplenia ), oligo , (oliguria ).
9. -,
,
,
: angiographia (
angio-)

vasographia (
vas, vasis n)

.
10. : hyperthyreosis
hypothyreosis .

1. opia, -opsia
. ,

: hypermetropia myopia .
2. -opsia biopsia,

. ,
, .

3.

, :
(necrsis, . nekrsis )
,
.
(stensis; . stensis )

cardiostensis (
).
(sclersis;
.
sklersis
,
) ,
( ) .
(. stsis )
.
(spasmus;

.
spasmos

spasma)
- ,
.